Vous êtes sur la page 1sur 1

Pallavi

goapanandana valaripunutha pada saarasa


maaramaNaa paahi (goapa)
Anupallavi
thaapasagaeya keerththae bhava
thaapavimoachana moorththae
divyahaema makuTaadiviraajitha padmanaabha
madhusoodana jaya jaya (goapa)
Charanam
paatha phaalguna harae karivaragamanaamara paalana
ruchipada
saamajaadhipa bhayahara pRthhucharitha
peetha vasana vilasitha mRgamada
vaatha nandana laaLitha padayuga
neethi saagara yadukulavara bhava
khaedanaaSana navajala harasama (goapa)
Pallavi
Ranga, sri ranga endru dinam azhaithu un arugirukka , asai konde vanden

Anupallavi
Chenkamala selvi serndu uari marbinil thangu,
Thulabha manam engum veeshum parimala.

CHaranam
Kanden nin ezhil meniyum , gathi tharum kazhal konden ,
Kali theerkkum namam agam kuliera vinden vaiyam thanil
Mathu oor pugal venden, pandu val vinai agathida,
Kazhal thondu cheythu un arul kondu uynthida.
pallavi
kAlai tUkki ninru Adum deivamE ennai kai tUkkiyAL deivamE
(kAlai)
anupallavi
vElai tUkkum piLLai tanai petra deivamE minnum pugazhshEr
tillai ponnambalattil oru
(kAlai)
caraNam
shengaiyil mAn tUkki shivanda mazhuvai tUkki angattil oru peNNaianudinamum tUkki
gangaiyai tingaLai kaditta shaDaimEl tUkki ingum angumAi tEDiiruvar kaNDariyAda
(kAlai)