Vous êtes sur la page 1sur 1

Noho ny Fihavanana, dia aminny alahelo lehibe no ampandrenesana anareo fa ny Hava-malalanay :

NY ANDRIAMBAVY RANOROARINIVO Mathilde


Vady navelanItompokolahy RAMBELOARISOA Ren
Dia niamboho teo @ faha-82 taonany ny Sabotsy faha-2 ny volana Aprily 2016, Rehefa nandray ny Sakramenta fanomenny Eglizy ny
zanany.
Hoy ny zanany :
RAJAONARIVONY Zo Michel
RAMBELOARISOA jean
RAMBELOARISOA Grard sy Ely
RAMBELOARISOA Ren Solonirina sy Ida
RAMBELOARISOA Mamy Yves sy Mbola
RAMBELOARISOA Nivonirina sy Olivier
RAMBELOARISOA Lucienne sy Mamy
RAMBELOARISOA Simone Pascaline sy Franck
Ny Zafiny : Rhino Josu Miora Livana Haja sy Johana Fabrice - Johanes Florian Patricia Mandrindra Patrick Tsiky
Tendry.
Nyiraytampoaminy :
- Ny Teraky ny ZanakAndriana RAJAONARIVONY Jean Baptiste sy RAZANANIVO :
Ny ZanakAndriana RAJAONARIVONY Gustave,sy Berthe Marie Claire sy ny zanaka aman-jafiny
RAZANARIVONY Adeline, vady navelan i RAVELOJAONA Felix sy ny zanaka aman-jafiny
Ny terak Itompokovavy RAJAONARIVONY Yvonne Odette
Nyiraytampoaminnyvadiny :
RAJERISOA Grgoire sy Lucie sy ny zanaka aman-jafiny
RAFENOARISOA Justin sy Lisy sy ny zanany
Nyhavany :
Ny Terak ANDRIATEFY sy RAMASINDRAIBE
Ny Taranaki RAVOLAMISA
Ny Teraki RAINIMASINORO sy RASOANIVO
Ny Teraki RAVONINAHITRA sy RAMATOA
Ny Teraki RAMAROSON (Dadanaivo) sy RAZANAMIADANA
NY Teraki RANJANORO
Ny Teraki RASENDRA Victoire
Nyfiangonana :
EKAR Md Joseph Fenoarivo Atsimondrano
EKAR Md Ignace de Loyola Soamanandrariny
EKAR MD Joseph Anjeva
EKAR Sainte Croix Antsahamarina
FJKM Fonohasina Firaisana
NyFokontany :
- Ambohidahy-Akadindramamy
- Fenoarivo Antampotanana
Ny nofony dia hiainga ao aminny Tranony Lot : IIE 32 B TerA Ambohidahy-Ankadindramamy, ny Alarobia 06 aprily 2016, aminny
12ora, ary ho entina hanomezam-boninahitra anAndriamanitra, ao aminny EKAR Md Joseph Fenoarivo Atsimondrano, alohanny
hanafenana azy ao aminny ROVAniFenoarivo Antampon-tanna
TSY MISY FIARETAN-TORY
Niadynyadytsaraaho, nahatanterakanyfihazakazahanaaho,
NitahirynyFinoanaaho . . . . IITimoty 4 ;7 - 8