Vous êtes sur la page 1sur 5

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student
Luke Rob
Mentor
Ymke Prince
Klas
PEH15VB
Datum
08-03-2016
Stageschool Basisschool De Springplank
Groep
3
Plaats
Eindhoven
Aantal lln 25
Vak- vormingsgebied: Levensbeschouwing.
Onderwerp: De vier speciale paaseieren.
Persoonlijk leerdoel: De betrokkenheid verhogen door gebruik van materialen en de leerlingen op een snelle manier terug zetten op hun gewone plek na mijn les.
Lesdoelen:
Evaluatie van lesdoelen:
De leerlingen kunnen aan het eind van de les verschillende activiteiten benoemen. Verder
Productdoel:
worden de procesdoelen klassikaal besproken. Hierbij vertellen de leerlingen hoe zij het
-De leerlingen kunnen de 4 kenmerken (planten/ bloemen die bloeien,
gesprek hebben ervaren.
dieren worden geboren, feest die viert met je familieleden) van Pasen
benoemen.
Procesdoelen:
-De leerlingen oefenen met levensbeschouwelijke gesprekken.
-De leerlingen oefen om hun gedachtes te vertellen aan medestudenten

Beginsituatie:

Voorkennis en-kunde:
De leerlingen kunnen rustig in de kring zitten. Volgens de planning zitten zijn elke maandagochtend in kring en zijn deze manier van
werken al gewend. De leerlingen kennen de afspraken als:
-Stille vinger.
-Elkaar uit laten praten en wachten op je beurt.
Deze regels zullen ook bij mij gelden.
Groep:
Dit is de eerste les die ik zal gaan geven aan de klas. Ik verwacht dat er een punt komt dat ik even moet laten zien waar mijn grenzen
liggen, aangezien er leerlingen zijn die de grenzen wel eens proberen op te zoeken. Verder probeer ik leerlingen erg positief
benaderen om te laten zien aan andere leerlingen welk gedrag ik erg waardeer.
Ook zitten de leerlingen volgens psychiater Sigmund Freud in de Latentietijd dat betekent dat de leerlingen behoefte hebben aan
sociale activiteiten.
Betrokkenheid:
Om de betrokkenheid te verhogen heb ik gekozen voor geschikt materiaal. Zo heb ik een zelf bedachte verhaaltje gemaakt,
aangepast op de belevingswereld van groep 3, om het onderwerp van de les aan te kondigen. Om het verhaaltje nog interessanter te
maken, leg in tijdens het vertellen verschillende paaseieren op tafel die aansluiten op het verhaal. De stelling staan op de achterkant
van de paaseieren, die later in de les aanbod komen.
Actualiteit:
Aangezien het bijna Pasen is, heb ik mijn les hierop gebaseerd. De leerlingen zullen ook erg betrokken zijn bij dit onderwerp.
Didactische instrumentarium:
Ik heb gekozen om de leerlingen in de kring te zetten, hierbij heb ik een goed overzicht van de leerlingen dat ik in mijn eerste les
zeker nodig heb.

Lesverloop
Tijd
Inleiding
5min
Kern
20 min

Leerinhoud

Didactische handelingen
Leraar
In dit gedeelte krijgen de leerlingen
In het begin van de les vertel
een bepaalde verwachting van de les. ik wat de leerlingen kunnen
verwachten.

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)
Leerlingen luisteren en stellen eventueel vragen

Materialen / Organisatie

Productdoel:
-De leerlingen kunnen de 4
kenmerken (planten/ bloemen die
bloeien, dieren worden geboren, feest
die viert met je familieleden) van
Pasen benoemen.

De leerlingen luisteren naar het verhaaltje.

Leerlingen zitten in de kring.


Verschillende paaseieren
komen op tafel te liggen op
tafel.

Procesdoelen:
-De leerlingen oefenen met
levensbeschouwelijke gesprekken.
-De leerlingen oefen om hun
gedachtes te vertellen aan
medestudenten

Nadat ik het verhaaltje heb


vertelt daardoor alle
paaseieren aanbod komen
heb ik mijn les behandelt in de
volgende structuur:
-Fase 1: hierbij stelde ik de
leerlingen de volgende
vragen: Over welk feest gaat
het verhaal? Wie is de
hoofdpersoon? Wat wilde de
hoofdpersoon? En hoe voelde
de hoofdpersoon zich?.
-Fase 2: hierbij vraag ik of de
leerlingen ook zoiets hebben
meegemaakt en hoe ze zich
daarbij voelden.
-Fase 3:hierbij vraag ik aan de
leerlingen wat de betekenis is
van hun ervaringen. Vragen
als: Hoe zou je het de
volgende keer aanpakken?
Of: Wat heb je ervan geleerd?
-Fase 4:Tot slot laat ik de
leerlingen verwoorden welke
betekenis deze ervaringen
voor mensen kan hebben.
Voorbeeldvraag: Wat doet dit
met mensen als ze zich
(emotie) voelen?

Fase 1:Leerlingen geven antwoord op de vraag.

Fase 2: Leerlingen vertellen hun ervaringen en uiten


hun gevoelens. Leerlingen reageren op elkaar.
Fase 3: leerlingen vertellen hun visie en reageren op
elkaar.

Fase 4:leerlingen vertellen hun meningen. Ze


luisteren ook naar elkaar en reageren op elkaar.

Leerlingen zitten in de kring.

Slot
5min

Evaluatie van lesdoelen

Hierbij laat ik de leerlingen


De leerlingen benoemen de 4 kenmerken en
benoemen nogmaals de 4
vertellen hoe zij vonden dat de les verliep.
kenmerken van het feest
Pasen. Verder geef ik de
mogelijkheid om de leerlingen
te vertellen hoe de les verliep.
Vragen als:
Heeft iedereen naar elkaar
geluisterd?
Tussendoor geef ik ook
complimenten en vertel ik wat
ik goed vond gaan.

Leerlingen zitten in de kring.

Persoonlijke reflectie

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Datum: