Vous êtes sur la page 1sur 3

OGP3

Format voor sterkte-zwakte-analyse bij lesontwerp


Domein: Taal Rekenen/ wiskunde OJW BVO*
*omcirkel wat van toepassing is

B1. Leerdoelen
stellen
De student kiest in zijn
lesontwerp voor
passende leerdoelen
(proce- en prodcut) die
aansluiten bij leeriljnen
en het bestaande
onderwijsprogramma
van de stagegroep.

Wat ging goed?

Wat mag beter?

Het stellen van leerdoelen voor deze


les waren vrij makkelijk. Ik heb
gewoon gekeken naar wat we gingen
doen en ik heb daar toen een product
en een procesdoel aan gekoppeld. Ik
heb uiteindelijk Vincent Hoeks om hulp
gevraagd om achter het kerndoel te
komen.

Het was moeilijk om


een kerndoel te
vinden bij deze les. Ik
wil de kerndoelen
van Tule beter gaan
bestuderen zodat ik
deze makkelijk aan
lessen kan koppelen
en verwoorden.

Ik heb uiteindelijk de volgende doelen


geformuleerd:
- De leerlingen zijn aan het einde van
de les meer te weten gekomen over
de identiteit van andere
medeleerlingen. Dit lijdt tot een
nauwere band binnen de klas.
(productdoel)
- De leerlingen gaan oefenen met naar
elkaar te luisteren en elkaar te
respecteren. (procesdoel)
De leerlingen zijn met deze opdracht
bezig met kerndoel 56: De leerlingen
verwerven enige kennis over en
krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.

B3. Leeractiviteiten
begeleiden
De student toont aan
dat hij in staat is om in
de lesuitvoering
coperatieve
wervormen te
hanteren. De student
toont aan dat hij

Ik heb voor deze les geen gebruik


gemaakt van coperatieve
werkvormen. De leerlingen hebben in
deze les wel naar elkaar geluisterd en
dingen van elkaar geleerd waardoor
de band sterker is geworden. Dit wilde
ik bereiken deze periode.

leerilngen hulp biedt bij


het leerproces,
rekening houdend met
de kenmerken van de
groep. Hij bevordert de
samenwerking tussen
leerlingen en de
redzaamheid van
individuele leerlingen.

A3. Leiding geven


aan het
groepsproces
De student toont dat hij
samenwerking leren
tijdens de
onderwijsactiviteiten
bevordert en laat
expliciet zien dat hij
kinderen aanspreekt op
gedrag, hen positief
stimuleert en zicht
houdt op alle
groepjesleerlingen.
A4. Interactie
aangaan met de
groep
De student toont aan
dat hij vanuit een
onderzoekende
houding gesprekken
voert met de leerlingen
door actief te luisteren.
De student evalueert
de onderwijsactiviteiten
met kinderen en hij
geeft feedback aan
leerlingen op het
samenwerkingsproces
en/of op de gestelde
doelen.
B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
De student toont in het

Ik heb gezorgd dat ik de opdracht


goed had uitgelegd. Ik heb de les aan
de hand van de gespreken begeleidt.
Ik gaf bij elke leerling aan wat ik ervan
vond en hoe hij het had gedaan.
Ik heb de leerlingen in de gaten
gehouden en ze aangesproken op
ongewenst gedrag.
Omdat ik zag dat leerlingen positief op
elkaar reageerden en vragen wilde
stellen heb ik tussendoor de afspraak
gemaakt dat er twee vragen mochten
worden gesteld bij een leerling.
Ik heb alle gespreken in deze les
begeleidt. Wanneer iemand iets had
verteld heb ik nog een vraag gesteld.
Verder heb ik aangegeven hoe knap ik
het vind dat ze dit vertellen. Aan het
einde van de les heb ik verteld hoe
goed de leerlingen hebben
meegedaan. Verder heb ik aan de
leerlingen gevraagd wat ze van deze
les vonden en of ze iets van elkaar
hebben geleerd wat ze nog niet
wisten. De meeste leerlinge zeiden
hier ja bij, waardoor ik voor mezelf het
gevoel had dat het een goede les was.

Ik heb bij deze les niet gebruik


gemaakt van een coperatieve
werkvorm. De leerlingen hebben wel

De leerlingen waren
vrij druk op een
gegeven moment.
Mijn mentor Linda gaf
aan dat ik misschien
de volgende keer een
Energizer kan
gebruiken.

ontwerp aan dat hij


coperatieve
werkvormen hanteert.
De student maakt
zichtbaar dat hij voor
aanvang van de
lesactiviteiten
benodigde materialen
en leermiddelen klaar
zet.

gewerkt aan het luisteren naar elkaar.


Dit speelt ook mee in de vooruitgang
van de klas.
Omdat deze les vrij plotseling kwam
heb ik aan Linda gevraagd of ze aan
de leerlingen wilde vertellen dat ze de
dag erna een voorwerp mee moesten
nemen. Ik heb voor mezelf ook een
voorwerp meegenomen. Verder zijn de
leerlingen zelf in de kring gaan zitten
toen ik hier naar vroeg.