Vous êtes sur la page 1sur 1

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Verga derjaar 2015-2016

21 501 - 02

Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1615

MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN JAN VOS

Voor gest eld 28 apr il 2016


De Ka m er ,
gehoord de bera adslagi ng,

constaterende dat er een adviesvraag uitstaat bij het Europese Hof van Justitie over de
bevoegdheden van de EU ten aanzien van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Singapore, en
de Commissie dit advies zegt mee te wegen in de beoordeling van Europese bevoegdheden
inzake toekomstige vrijhandelsverdragen waaronder het Europees-Canadese CETA en het
Europees-Amerikaanse TTIP;

constaterende dat op dit moment de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten


onvoldoende duidelijk is om een voorstel over voorlopige toepassing te kunnen beoordelen;

verzoekt de regering een parlementair voorbehoud te maken indien de Europese Commissie een
voorstel doet voor de voorlopige toepassing van CETA, en dat voorstel eerst voor te leggen aan
de Kamer alvorens hierover een standpunt in te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff
Jan Vos