Vous êtes sur la page 1sur 5

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

4
4
4

5
9

7
9

9
7
5
9
6
4
5
6
4
5
7
8

8
9
6

8
9
9

9
9
7

3
6

7
9

6
5

8
8
7

5
7
5
5
5
5
5
5

7
7
8
6
7
5
5
6
6
6
5
5
5
5
7
6
8

10
7

5
8

10
10

4
4
4
8

8
5
6
10

7
5
10
5
5
6
5
5

5
7
7
9

5
5

7
9

10

10
5
5

8
7
9
9
8
8
10
7

10
6
8
7

5
9
5

6
6
8

10
9
10
9
10
10
10
10
10
10

10
9

10
10
10
10
10
8
10
10
10

7
8
5

PRACTICA

8
6
5
6
6
7
8
6
7
6
7
5
6
5
6
7
1
5
6
5
5
6
5

RESTAURARE (opt)1

9
7
5
6
7
6
6
5
5
5
6
6
5
6
5
8
4
6
7
5
7
5
6
5
5

RESTAURARE-PR. SP

URBANISM -PR. SP

8 7
7 7
5 5
5 6
8 9
6 7
8 8
7 8
7 6
6 8
9 6
6 6
7 7
7 8
6 6
6 7
7 8
7
9 8
10 10
6 5
8
9
9 5
7 7

ECOLOGIE SI AMENAJ 1

STRUCTURI SP 1

7 9
5 9
7 10
6
5 7
8
8 10
4 10
6 7
5
4 9
5 7
6 7
4 10
5 10
4 10
10
7
5 6
6 5
5 9
6
10
5 10
4 10

STILURI IN ARTA SI
ARHITECTURA (OPT)2

7
7
7

8
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6

ETICA (opt)2

7
6
8

ANTROPOLOGIE URBANA
(opt)1

8
5
5

PEISAGISTICA PR (opt)2

7
5
7
5
6
8
9
5
7
6
8
7
7
8
6
8
6
6
6
8
8
7
8

ARH SCENOGRAFICA PR
(opt)1

5
5
4
5
5
4
5
4
5
5
4
5
5
5
5
6

FIZICA CONSTRUCT 1

5
5
5

10 8 6
8 7 8
7 8 5
8 6 8
7 9 7
8 6 8
9 8 5
9 8 6
7 9 8
9
7 8 5
9 5 8
9 10 7
9 5 5
7 10 6
10 9 6
7 7

RESTAURARE

9 10 5
7 8 5
6 7 5
7 4
8 7 5
8 7 5
7 8 5
9 7 5
8 10 5
8 8 5
5 6 5
7 8 5
7 8 5
7 9 5
9 8 5
9 7 5
7 8

5
5
5
5
5
5

PV

SCHITE

SINTEZE ARH. 2

5
5
5
5
5
6
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5

STRATEGII DE REABILIT. A
PATRIMONIULUI 2

ABABEI V ROMINA NARCISA


AGAFIEI D. TUDOR GEORGE
ALECSANDRU V. EMANUEL
AL-ZUBAIDI O MERIEM
AMIHESEI A. CRISTIAN
ANDREI E RALUCA
ANDREI I. VICTOR BOGDAN
ANTOHI L MDLIN
ARUXANDEI GH. MARIAN
AVRAM I. (MOCANU) LAURA
BADIU M. MONICA
BRBUELU D DNU
BOGHICI T. GEORGE
BREBEANU (CMPEANU) I.
BREZOIANU D RZVAN VICTOR
BUCHETE N. GEORGE VALENTIN
BULGARIU A. ONISIM
BUILESCU GH ANDREI DORIAN
CALOIANU O. DANA NICOLETA
CETERA I MARIAN ALEXANDRU
CHICO S. AURORA BEATRICE
CHIVULESCU S EMANUELA
CIOBANU F CLAUDIA IOANA
CIUFU I. ALEXANDRA
CRCIUMARU E CLAUDIU EMIL

8
6
7
6
6
8
5
7

ARHITECTURA SPECT. 1

8 7
6 7
5 5
6 6
7 8
5 7
7 5
7 7
7 9
6 7
6 5
5 6
8 8
6 6
7 6
9 10
8
8 9
6 5
6 6
6 7
7 6
6 5
6
6 7

DOCTRINE 2

9
5
6
7
9
5
6
8
8
7
6
6
7
6
7
9

MANAGEMENT 2

CREDITE

FORMA SI FEN URB 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SCHITE

Nr. Crt

SINTEZE ARH. 1

ANUL V ZI 2014/2015

9
10

7
8
8
8
6
6
6
8
8
8
7
8
8

6
5

7
8

6
7
8
5
6
6
7
6
9
6
7
6
9
7

8
9
8
8
7
8
8
8
6
6
5
9
6

5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5

7 8 5
9 10 5
7 10 5
7 8 4
7 8 6
9 9 5

GIB GH. OANA MARIA


GLVAN V. RAFAEL PATRICIO
GOAGE F.G GABRIEL MARIAN
GOGAN I.R. ANDREI GABRIEL
GOGLEA I. ALIN CONSTANTIN
GUIU V. IULIAN RAMINEL
GUATU V. DANIELA IULIA
HALIP D. MIRCEA
ILIU T. MAGDIEL SEBASTIAN
IACOB V. SIMONA
IONACU V. ADRIAN IULIAN
IONESCU I . ADRIAN MIHAI
IORDAN GH. CRISTINA CERASELA
ISA I. AILA
ISPAS A LAURA MARIANA

6
5
8
8
7
7
10
5
8
6
6
8
9
6

8
6
8
7
9
9
7
7

9
8
5
8
8

8
9
9
9
9
8
8
9
7
9
8

9
9
8
9
7

5
5
6
5
5
4
5
5
3

5
5
5
5
5

4
5
5
6
4
5
5
5
5
4

5
5
5
4
4
5

5
4
4
4

5
6
5
4

5
5
5

6
6
6

5
7
5
7
5
6

5
7
9
9
9
7
5
8
5

5
8
5
6
6
7

6
6
7
6
7

5
7
10
5
5
5
7
7
6
8
8
7
4
8
7
6
7
6
6
5
6
5
7
5
6
9
8
7

6
7
7
6
7
5
6
6
5
8
5
5
5

6
8
5
5
7
5
9
6
6
5
6
7
5

6
7

6
8

6
7
8
8

6
5
6
8
5
6

7
8
7
5
5
6

10

10

9
10

5
4

8
8

9
6

10
10

10
4

5
7
9

10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
9
10
10
10
10

10
5

9
7

5
10

8
8

9
5
7

7
10
9
10

10

5
5

8
8

8
6
8
8
5

7
9
7

8
4
5
5

PRACTICA

STILURI IN ARTA SI
ARHITECTURA (OPT)2

ETICA (opt)2

5 10 6
4 10 6
6 5 6
5
8 6 7 8 5 5 5 10 10
8 6 7 10 9 5 7 8 10
6
5
8 6
4 4 9
4
8 6
5 5 9 7 6 5 4 10 8
6 9 8 8 9 4 4
8
5 5 8 8 6 7 4 5 7
10 10 9 9 9 5 9 8 8
8 7 8 7 7 5 5 6 8
8 9 10 9 6 5 8 10 7
9 7
10 4
8
10 8 8 8 5 5 7 5 9
4 3 9 7 6 5
10
5 5
7
9
6
8
6 7 8 8 8 5 5 8 6
7 5 9 9 8 10 8 8 9
7 5 7 6
8 6 10 5
5 5 8 8 8 5 4 7 9
7 5 8 6 5 5 5 10 7
7 6 8 10 7 5 5 9 7
7
5
10 6
7
5
10 9
5 5 8 7 6 5 5 10 6
6 9 7 7 8 5 5 6 6
9 7 7 9 5 8 7 6 8
7 7 6 6
6 4 8 9
8 5 8 7 7 5 5 8 6

URBANISM -PR. SP

5
5
5

ECOLOGIE SI AMENAJ 1

STRATEGII DE REABILIT. A
PATRIMONIULUI 2

7 7
8 5
10 6

ANTROPOLOGIE URBANA
(opt)1

8
6
7

RESTAURARE (opt)1

8
5
4

PEISAGISTICA PR (opt)2

7
5
5

ARH SCENOGRAFICA PR
(opt)1

5
4
5

RESTAURARE-PR. SP

4
5
5
5
5
5

FIZICA CONSTRUCT 1

9
8
8
8

ARHITECTURA SPECT. 1

7
8
9

DOCTRINE 2

5
5
5
4
7
5
6
5
5
5
5
5
5
5

STRUCTURI SP 1

7
8
9
5
6
8
9
7
8
5
5
9
5
8
5
6
7

MANAGEMENT 2

7
7
9

FORMA SI FEN URB 2

RESTAURARE

PV

SCHITE

SINTEZE ARH. 2

SCHITE

SINTEZE ARH. 1

Nr. Crt

6
COCHIOR I . MIHAIL ADRIAN
6
CORCIOVA D.D ANDREI PAUL
9
CORNOIU S SABIN
6
CRSNARU N. ROBERT GABRIEL
8
CRISTEA F LAURA IOANA
7
CUDERA V MIHAELA
8
DAN C ROBERT VALENTIN
7
DATCU C. MIHAI ALEXANDRU
7
DINU D.FL. LIANA GABRIELA
7
DINU G RALUCA IONELIA
7
DUMITRESCU C.P LIVIU COSTIN
9
DUN CT CRISTIAN GABRIEL
5
EL-SHARE Q. SARAH
9
ENACHE C. MARIUS ANDREI
6
FILIMON I. ANDREEA TEODORA
FRIL I.J. ALEXANDRU FABIAN 7
9
GAPR D. MARIAN

CREDITE

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

10
10
10
9
9
10

6
6
5
9

10
8

10
10
10
10
10

7
8
7
6
5
6
7
8
10
7
5
6
6

5
7
6
7
5

7
7
8

5
5
6
5

6
4
8
6

10 8 8
9 5 4
6 10 8
7 9 8

7
6
9
9
9
5
8
8
8
9
7
8
9

7
8
9
9
10
9
8
10
8
10
9
9
10

5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
6
5
5

5
4

3
9
6
5
5
6
3
7
6
9
8
9
6

6 5 7
7 7 5
9 5 4
8 7 6
10 6 7
10 10 6
8 7 7
10 9 6
9 10 9
7 9 8
6
8 9 6
6 10 5

5
7
5
7
7
6
7
5
8
8
8
5
6
7
5
5
6
5
6
6
5
8
6
8
5
6
7
8
8
7
7
8

8
8
5
6
5
7
7
5
9
5
5

5
6
9
7

8
7
6
5
6
5
5
6
7
7
5
7
6
5
5
5
7
5
8
5
7
5
5
6
9
6
6
5
6
4
7
8

KHARATA N. ARTUR
LASCU C. SONIA
LBU F. MARINELA
LUCA I. CRISTINA
MARINESCU N ALEXANDRU
MATEA N MARIA FLORINA
MICAN T. IOANA FLORENA
MICU A.V.SABINA LAURA ANA
MIHAI P. ANDREEA
MITREA GH. GENIANA FELICIA
MOCANU GH. DORIAN
MOISE I. BOGDAN ALEXANDRU
MOLDOVAN M. ANDREI
MORARU I. ALINA ANDREEA
MURINEANU A. MIHAI
MURUG I. CLAUDIA
NEAGU S.M. BOGDAN GABRIEL
NECIOV C. RUXANDRA
NICHITA N. MIHAI
ONUU L LOHENGRIN
OPREA GH. COSMINA CLAUDIA
OPREA V. LOREDANA ANDREEA
OSMAN E DENIS
PANAIT I. ADRIAN
PANI A. IONEL
PUN C. STELUA LAURA
PEPTNARU E.M. CRISTINA
PETRESCU GH. ANA MARIA
PETRESCU O. VLAD MIHAI
PETRISOR G. ALEXANDRU
PLU B ION MIHAI
PNZARU P. DAN

5
7
5
5
7
5
8
5
7
5
6
9
7
8
7

PV

SCHITE

SCHITE

7
6
8
5
7
5
7
6
9
6
6
6
5
6
7
5
8
8
9
8
7
8

4
4

5
4

4
5
5
4
4
4
6
5
5
5

4
4
4
10
9
5
7
7
4
5
5
5
4
5
5
6
4
6
5

6
8

8
7
8
9
6
8
7
9
5
9
6
9
9
7
9
9
8

5
8

6
10
9
7
7

10

5
7
8
8
7
10
7
8
5
7
7

8
6

4
8
6

6
6
5
6
8
5
9
7

4
5
7
8
4

8
6
10

8
9

9
6
6
10
5
10

10
9
10 10
9 7

5
6
10

7
8
7
7

5
5
8

6
6

10

6
10

9
9

5
5

8
7

10
8

PRACTICA

7
9
5
5
6
6
9
6
8
5
7
6
6
7
8
6
9
8
7
5
8
6
7
7
8
6
7
8
7

STILURI IN ARTA SI
ARHITECTURA (OPT)2

5
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
8
10
10
10
5
10
10
5
10
6
7
5
9
6
9
8
10
9
10

ETICA (opt)2

4
4
6
5
5
4
5
4
6

ANTROPOLOGIE URBANA
(opt)1

PEISAGISTICA PR (opt)2

6
5
5
5
5
7
5
5
5
4
5
5
7
5
5
6
5
5
5
5
5
5
7
5
7
5
5
5
8
5
5
5

RESTAURARE (opt)1

ARH SCENOGRAFICA PR
(opt)1

RESTAURARE-PR. SP

7 6 8
7 9 5
10 10 9
9 6 8
8 10 6
7 10 6
8 8 5
8 8 5
10 8 9
8 7
8 7
6 5 8
6 5 8

URBANISM -PR. SP

5
5
4
3
4
7
5
5
9
5
4
6
5

ECOLOGIE SI AMENAJ 1

6
6
6
5
6
6
7
7
6
7
7
6
5
7
8
7
7
8
6
7
8
6
10
9
8
5
8
7
8
5
7
6

FIZICA CONSTRUCT 1

4
5
6
4
5
5
5
5
4
4

STRATEGII DE REABILIT. A
PATRIMONIULUI 2

5
5
5
6
5
5
4
6
5
5
5
5
5

ARHITECTURA SPECT. 1

9
9
7
7
7
8
8
8
9
7
7
9
7

DOCTRINE 2

MANAGEMENT 2

8
9
8
5
9
9
8
7
8
7
8
6
7

STRUCTURI SP 1

FORMA SI FEN URB 2

5
5
5
5
5
5
5
7
5
4
7
5
5
5
5
6
5
4
5
5
5
6
5
5
5
5
5
6
5
5
6
5

RESTAURARE

6
5
7
7
8
8
8
8
9

SINTEZE ARH. 2

8
7
6
4
6
6
6
8
7
8
6
6
7
8
8
5
8
5
7
6
6
7
9
10
5
6
7
5
9
8
6
5

SINTEZE ARH. 1

6
5
7
8
6
8
7
7
5
7
9
4
8
8
8
5

Nr. Crt

CREDITE

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

10
10
10
9
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
8
10
10
10
10
10
10
10
9
8
9
10
10
10
10
10
10

POPA C. ALEXANDRU ADRIAN


POPA B. IOANA AURORA
POPA M FILIP OCTAVIAN
RDUCU D. SANDRA VALENTINA
ROCNEANU M. MIHAI
SCHIPOR N. ANDREI
SECRE V BOGDAN
SECHILA M ELENA DANIELA
SMU E.A. DRAGO CRISTIAN
STAN AL. ALEXANDRU DRAGOS
STAVILA A. EUGEN
STNESCU AL.C. ADRIAN FLORIN
SURAN M.D. MIHAI ANDREI
SUCIU M.T TEFAN
TNASE I. BOGDAN
TICU I. ION ENOH
TOMA M MIHNEA CRISTIAN
TRIF A.S. IONU MIHAI
TUDOR I. MIRCEA IOAN
TUDOR-STEVAR I. ALECSANDRA
TUFAN FL.ANDREI
TURUIANU LAZR GH. VALENTIN
AMPU D. ROXANA MIHAELA
IPLE I CRISTINA DANIELA
VASILIC D. ANCA
VASILIU C. IRINA
VOICULESCU V. MIRELA
VOINEA F. NICUOR LAURENIU
ZAMFIR A.B. ANDREEA

4 10 6
6 10 7

7
7

5
5

5
5

6
8

9
9

5
7
5
7
8
6
5
7
6
9
5
8
6
9
7
6
9
6
8

6 7
7 6
8 9
9 8
6 7
6 7
6 6
7
8 6
9 7
7 8
7 9
5 7
7 5
8 9
7 6
9 10
5 6

5
5
8
6
5
6
5

7 8 5
8 8 5
9 7 5
8 7 5
9 8 5
7 8 6
7 8 5
5 9 4
5 7 5
9 10 6
8 10 5
7 7 5
8 8 5
8 9 5
8 9 5
8 6
8 10 5
7 8 6
5
6 7 5

5
3
6
9
6
6
5
5
3
5
6
3
3
8
4
6
6
5

7 5 5
6 6 6
10 10 7
7 9 9
10 9 9
7 8 6
8 10 7
7
9 5 7
10 6 7
9 8 6
8 9 7
6 5 7
7 4 6
7 8 5
7 6 5
7 8 7
8 10

5
5
5
5
8
5
5
4
5
5
6
5
5
5
5
6
8
4
5

5
4
6
10
5
4
10

7
5
7
6
7
8
6
1
5
8
7
8
6
5
5
5
6
8

7
6
6
6
5
8

7 6
7 5
10 7
10 10
6 7
6
7 7
6 5
7 7
6 5
7 8
7 6
6 7
7 5
7 4
7 5
6 5
6 5
6
8 5
9
5 6
7 6
7 7
6 5
5 8

7
6
5
5
6
5
5
5
6
6
7
7
5
5
7
5
7
5

7
8
5
6
5
8

7
5
7
8
6
5
7
7
6
7
7
8
5
5
5
6
7
5
6
6
8
5
6
8
5
6

5
9
5
6
8
5
6

8
1
5
8
5
7

4
5

8
6
6
8

5
5
5
5

5 9
7 10 6
7 9 5
7 9 5
8 7 5

PV

SCHITE

SCHITE

5
5
5
5
5
6
5
6
5
5

4
6
4
5
5
7
5
5
4
5
4
4
3
4
5
5
4
4

5
5
5
5

8 7
10 7
10 8
7 7
10 10

5
7
10
7
4
4
5
4
5
4

8
6
5
5

5
4
5
5
5
5

6
5
6
6
5

10
10
5
5
10
9
9
5
7
7
10
10
10
5
10
8
10
10
5
8
10
10
6
10
10
10

7
8
8
5
4
7
5
7
6
5
6
5
6
5

10
10

7
4
4
8

7
7

5
4

7
8
7

10
10

10
7

8
9
8

10

8
6

10
5

4
4
7
6
6

10
7
9
5
8
9

6
6

10
10
8 8
5 8
10 7
10 10

9
6
5

PRACTICA

6
5

STILURI IN ARTA SI
ARHITECTURA (OPT)2

ETICA (opt)2

5 7
10 7

ANTROPOLOGIE URBANA
(opt)1

7
8

RESTAURARE (opt)1

5
4

PEISAGISTICA PR (opt)2

ARH SCENOGRAFICA PR
(opt)1

5
6

RESTAURARE-PR. SP

FIZICA CONSTRUCT 1

4
4

URBANISM -PR. SP

ARHITECTURA SPECT. 1

ECOLOGIE SI AMENAJ 1

DOCTRINE 2

8 10 5
8 7 5

STRATEGII DE REABILIT. A
PATRIMONIULUI 2

MANAGEMENT 2

5
5

STRUCTURI SP 1

FORMA SI FEN URB 2

7
6

RESTAURARE

7
5

SINTEZE ARH. 2

8
7

SINTEZE ARH. 1

CREDITE

Nr. Crt

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

9
10
10
10
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

6
5

10
10

10
10
10
10
10

7
6
6
6
5

6
9
5

PRACTICA

STILURI IN ARTA SI
ARHITECTURA (OPT)2

ETICA (opt)2

ANTROPOLOGIE URBANA
(opt)1

RESTAURARE (opt)1

PEISAGISTICA PR (opt)2

ARH SCENOGRAFICA PR
(opt)1

RESTAURARE-PR. SP

URBANISM -PR. SP

ECOLOGIE SI AMENAJ 1

FIZICA CONSTRUCT 1

STRATEGII DE REABILIT. A
PATRIMONIULUI 2

ARHITECTURA SPECT. 1

DOCTRINE 2

STRUCTURI SP 1

RESTAURARE

SINTEZE ARH. 2

MANAGEMENT 2

FORMA SI FEN URB 2

PV

SCHITE

SCHITE

SINTEZE ARH. 1

Nr. Crt

CREDITE

10
10
10

REPETENTI ANUL VI 2015/2016


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ALBESCU B. ROXANA
BISAN C.G. TEFAN OCTAVIAN
CIRLAN S IRINA
COVILTIR C. ANDREEA OANA
ENE M. IULIAN DANIEL
FEKETE B. CRISTIAN
FOCZE Z. ZSOLT ANTAL
GURIC (CRU) A. BIANCA
MATEI (DABIJA-MATEI) T.
NEAGOIE M.E. MARIUS DANIEL
NISTOR (UMAN) E IRINA
PTRU D. RARE ALEXANDRU
PATRULIUS D.A. MARC ROBERT
PETREA S. ALEXANDRU
PETRU (TIHAN) M. RAMONA
POPESCU AL. ALINA CRISTINA
POTEC M.N. IOANA ELENA
PRODAN (CHIROI) GH. ADRIANA
ROCA V IRINA DANA
RUSU C. TEFNI CEZAR
VUJDEA T.FL. ALEXANDRU

8
8
6
7
7

8
9
7
6
6

8
9
8
6
7

5
5
8
6

7
5
5
7
6
10
6
7
7
5
5

1
5
5
8
6
8
8
6
7
7
5
8
5

8
5
5
5
5
7
5

5
5
5
5
6
4
5
5
5
5
5
6

5
5
5

10
9
6
8
8
7
7
6
5
8
6
6
9
6
7
6
6

9
9
5
7
7
8
7
6
5
9
8
6
5
7
6
5

6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
6
5
5

5
5
6

7
7
5
5
5
8
5
5
6
5
6
5
5

5
5

6
5
7
6
7
7
5

6
7
6

7
5

6 9 5
10 7 5
7 5 6
7 8 5
9 6 5
6 7
6 5 6
10 7 5
8 6 6
10 9 5
8 10
10 7 5
7 7 9
8 8 5
8 8
9
6 5 5
9 9 5

8
5
6
7
6
5
5
6

9
7
8
7
8
8
6
6
7

6
7
8
8
8
8
7
5
7

5
6
9
6

8
9
5
5
8
8
7

5
5
6
8

6
8
5
8
6
7
5
8
5
8
9
10
7
9
5
6
7
7
6

5
8
9
5
6

5
10
7
6
5

5
8
8
8
5
6
5
5
10

6
7
7
8
5
10
6 8
10 7
6 5
10 9
5
7
7

9
7

6
7
5

6
7
7
7
10
6
7

5
7
5
7
5
6
6
5
7

7
5

5
6
7
7
5
5
6
5
5
5
8
5
5
5

10
7
8
5

5
7
9

10

7
6
5

8
7

5
5

6
7
7
6

7
5

10

5
5

8
10
8
7
8
10
10
10
9
8
9
10
10
10
7