Vous êtes sur la page 1sur 10

Arahan: Baca dan jawab semua soalan yang diberikan.

(50 Markah)
______________________________________________________________________________
A. Tulis kepentingan keperluan asas manusia berdasarkan gambar yang
diberi.

(4 markah)
1

B. Tulis fungsi setiap jenis makanan yang ditunjukkan di bawah.

(6 markah)
C. Padankan haiwan berikut dengan tempat tinggalnya.
2

(6 markah)
D. Haiwan penting kepada manusia. Warnakan jawapan yang betul.

(3 markah)

E. Farish menyiram pook bunganya setiap hari. Tandakan (/) bagi ayat
yang betul. Tandakan (X) bagi ayat yang salah.

(5 markah)
F. Kaji rajah di bawah ini. Kemudian, lengkapkan jadual dengan nombor
yang betul.

(6 markah)

G. Yang manakah bayang-bayang haiwan ini? Bulatkan.

(5 markah)
H. Apakah kepentingan cahaya kepada manusia? Padankan dengan
jawapan yang betul.

(5 markah)
I. Kenal pasti gambar dan tulis jawapan yang betul di dalam ruangan
yang disediakan.

(4 markah)
J. Berikut ialah satu contoh model binaan daripada manual bergambar.

(6 markah)
SOALAN TAMAT

10