Vous êtes sur la page 1sur 5

S.C. BILANT 2015 S.R.L.

COD FISCAL:123456
SEDIUL SOCIAL:MUN. PLOIESTI,STR. 123,NR.2,BL. A6,SCARA D,ETAJ 3,AP.99,JUD. PRAHOVA

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2015


SC BILANT 2015 SRL are sediul in Mun. Ploiesti,Str. 256,Nr. 48,Bl.A7,Scara c,Etaj 9,Ap.88,Judetul Prahova persoana juridica infiintata in 2011 cu capital
integral privat, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr J29/123/2011, CUI:123467,cod CAEN:4621.
1.PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE:
Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele din Ordinul MFP
nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale.
Abaterile
de la principiile
si politicileincontabile,
metodele
de evaluare
si de
alte prevederi
din reglementarile
nu sunt. pe durata de functionare si provizioane
Activele imobilizate
sunt prezentate
bilant la cost
de achizitie
sau cost
delaproductie,
diminuat
cu amortizareacontabile
calculata :sistematic
pentru depreciere.
Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei lineare.
Stocurile de materiale si marfuri sunt evaluate la costul de achizitie.
Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este FIFO.
Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.
Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.
Au fost respectate toate principiile contabile,precum:Principiul continuitatii activitatii;Principiul permanentei,Principiul independentei exercitiului metodelor;Principiul
prudentei ;Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv;Principiul intangibilitatii exercitiului; Principiul referitor la necompensari ;Principiul referitor la
prevalenta economicului asupra juridicului ;Principiul referitor la pragul de semnificatie,etc.
2.PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE:
Capitalul social subscris si varsat in valoare

200
LEI
Capitalul social subscris si varsat este format din:
20 parti sociale,fiecare cu o valoare nominala de:
Actiuni rascumparabile: (nu este cazul) ;
Actiuni emise in exercitiul financiar :(nu este cazul) ;
Obligatiuni emise :(nu este cazul).

10 LEI

3.INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII:


Administratorul societatii a fost numit prin actul constitutiv al societatii.
Nu s-au acordat indemnizatii membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
$

Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
Salariati:
-

numar mediu de salariati este de :


salarii platite sau de platit, aferent exercitiului :
cheltuieli cu asigurarile sociale :

4.INFORMATII FINANCIARE:
In anul 2015 societatea a realizat urmatorii indicatori:
Venituri din exploatare
Chelt din exploatare
Profit din exploatare
Pierdere din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Profit financiar
Pierdere financiara
Total Venituri
Total Cheltuieli
Profit Brut
Pierdere Bruta
Impozit pe profit
Impozit pe veniturile
microintreprinderii
Profit Net
Pierdere Neta

LEI
LEI

1222 LEI
18 LEI
1204 LEI
LEI
31 LEI
18 LEI
13 LEI
LEI
1253 LEI
36 LEI
1217 LEI
LEI
0 LEI
0 LEI
1217 LEI
LEI

5.ALTE INFORMATII
In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata,are organizata si tinuta contabilitatea astfel incat sa asigure conditiile necesare pentru:
-intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale;
-organizarea si tinerea corecta si la zi a inregistrarilor contabile;
-organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia;
$

-respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil si depunerea la termen la organele de drept;


-pastrarea documentelor justificative, a registrelor si bilanturilor contabile
Inscrierea datelor in documentele justificative si in registrele contabile s-a efectuat manual si cu mijloace de prelucrare automata, astfel incat sa fie lizibile, fara
modificari sau stersaturi si sa cuprinda toate operatiile patrimoniale, inregistrate cronologic.
Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiilor patrimoniale s-a intocmit lunar balanta de verificare a conturilor. In acest scop s-a urmarit ca toate
operatiunile contabile efectuate sa fie consemnate si inregistrate in conturile sintetice si analitice, in conformitate cu Normele Metodologice de utilizare a conturilor
contabile.
Societatea nu a desfasurat activitati din domeniul cercetarii si dezvoltarii.
Societatea practic o politic de preuri prin care urmrete modificarea acestora funcie de evoluia preurilor pe piata. Nivelul preurilor practicat este unul competitiv in
ceea ce privete concurena pe plan local.
Politicile i obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:
- meninerea unui risc sczut de colectare a creanelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate n vederea realizrii acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dac
este necesar;
- asigurarea unui echilibru ntre perioada de recuperare a creanelor i perioada de plata a datoriilor
Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare.
Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.
Societatea nu detine puncte de lucru.

ADMINISTRATOR.
POPESCU IONESCU

S.C. BILANT 2015 S.R.L. COD FISCAL:123456


SEDIUL SOCIAL:MUN. PLOIESTI,STR. 123,NR.2,BL. A6,SCARA D,ETAJ 3,AP.99,JUD. PRAHOVA

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 11.03.2016, in sedinta Consiliului de Administratie al
S.C. BILANT 2015 S.R.L. COD FISCAL:123456
Asociati prezenti (nume si prenume):
POPESCU IONESCU
POPESCU VASILESCU
POPESCU GRIGORE
Ordinea de zi:
1. Analiza i dezbaterea rezultatelor gestiunii economico-financiare pe baza Situaiilor Financiare Anuale pentru exerciiul financiar 2015;
2.Analiza activitii administratorului ;
3.Analiza rezultatelor financiare i hotrrea modului de repartizare a rezultatului contabil obtinut in anul 2015;
La edina au participat asociai deinnd 100% din Capitalul Social,edina fiind legal i statutar. n urma dezbaterilor s-a hotrt :
- Se aprob Situaiile Financiare anuale pentru exerciiul financiar 2015 drept pentru care se dispune publicitatea legal i depunerea acestora la organele financiare
competente;
Profitul net obtinut in anul 2015 in suma de 1217 lei, nu a fost repartizat.

ASOCIATII,
POPESCU IONESCU
POPESCU VASILESCU

POPESCU GRIGORE

S.C. BILANT 2015 S.R.L. COD FISCAL:123456


SEDIUL SOCIAL:MUN. PLOIESTI,STR. 123,NR.2,BL. A6,SCARA D,ETAJ 3,AP.99,JUD. PRAHOVA

DECLARATIE

Subsemnatul POPESCU IONESCU conform art.10 alin .(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de administrator, imi asum raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 si confirm urmatoarele:
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile
aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei si a celorlalte informatii referitoare la
activitatea desfasurata

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate


Administrator,
POPESCU IONESCU