Vous êtes sur la page 1sur 64

Digitally signed by Ramanathan

Ramanathan DN: cn=Ramanathan, c=IN, o=Commercial Taxed Dept Staff Training Institute,, ou=Computer Lecturer,,
email=ctdsti@gmail.com
Reason: I am the author of this document
Location: Commercial Taxes Staff Training Institute, Computer Lecturer,
Date: 2008.01.12 09:29:28 +05'30'

ramakalai@gmail.com
தா சி தா ெதா ைப ைறயா

தி ெர பரமா த ப ைக அைற த ப எ
ேபான . அ ட வ தா ெகா ச ெபா கி
வ ட ! அைத க சீட க ஐவ கவைல ட
இ தன .

ேதவா! உ க ற நள ள தா , இ ப
தா யாக ஆகிவ டேத! எ அ தா ,ம .

ேபானா ேபாக . இத காக கவைல படாத க . மைச


ைற தா வர ைறயா . தா ைற தா ெதா ைப
ைறயா , எ ற பழெமாழி உ க ெத யாதா? இேதா
எ ெதா ைப அ ப ேய இ கிற பா க , எ றா ,
பரமா த .

அைத ேக சீட க மகி தன .

ேவ! இ ப ேய இ தா வய ைற கவன ப எ ப ?
என ேக டா மைடய .

நாதா! ேந அரச ப ற த நா வ ழா நைடெப ற .


அ ேபா , உட ஊன உ ளவ க ேவைலத தி ட
ஒ ைற அறிவ தா க . அதனா எ ப யாவ நா க உட
ஊன உ ளவ க மாதி ந ச பாதி வ கிேறா ,
எ றா , டா .

ச . எ ேலா ஒ றாக ேபானா தா ெதா ைல


வ கிற . அதனா தன தன ேய ேபா வா க . ஊைம
மாதி , ெசவ மாதி , டாக , ெநா யாக
ந க . ம ம என ைணயாக இ ேகேய
இ க , எ றி, த ெதா ைபய வழி த
வ ய ைவைய ெதா வர திலக இ அ ப னா , .

Page 1 of 64
ramakalai@gmail.com
பைட தளபதிய ட ெச ற ம , ஏதாவ ேவைல த ப
ேக டா .

நா ஒ ரகசிய ெசா கிேற . அைத அரச ட ெசா லி


வ வா, எ றா , தளபதி.

ெசவ டனாக ந தா ேவைல கிைட எ நிைன த


ம , எ ன? டல காயா? நா பா த இ ைலேய!
எ றா .

தளபதி ம ப ரகசிய ைத ெசா னா .

ஓேகா! ம ன ஒேர ஒ தா இ கிறதா?


ெத ேம! எ றா ,ம .

தைலய அ ெகா ட தளபதி, இ த ெசவ பயைல


ைவ ெகா எ ன ெச வ ?எ தா .

அைத ேக ட ம ேகாப வ த . யா ெசவ ட ? ந


ெசவ ட ! உ க ராஜா ெசவ ட ! அவ க தா தா ெசவ ட !
எ தி னா .

அ வள தா . அ த நிமிட , ம ய கா கள
ஈய ைத கா சி ஊ க ,எ க டைளய டா , தளபதி.

அரசா க ைவ திய ட ேபானா , மைடய .

நா உ க உதவ யாக இ கிேற ,எ றினா .

ச ... சீ கிர ஓ ேபா சில லிைககைள பறி வா,


எ றா , ைவ திய .

எ ப ேவைல கிைட வட ேவ எ
நிைன தா , மைடய . அதனா , நிதானமாக எ , ெநா
ேபால ந தா .

Page 2 of 64
ramakalai@gmail.com

அட பாவ ! பா க த ஆ ப சிைல பறி வர


ெசா னா , இ ப ெநா கிறாேய? எ தி னா ,
ைவ திய .

மைடய ேகாப ஏ ப ட . யாைர பா ெநா


எ றா ? இேதா பா எ பல ைத, எ றப த கா களா
ைவ தியைர எ உைத தா .

ர ேபா வ த ைவ திய , யார ேக... எ ைன ஏமா றிய


இவைன ண க ைவ , றி க ைதகைள
அவ வ க . எ லா ேச இவைன உைத க
எ ஆைணய டா .

தைலைம லவ ட ேபா ேச தா , டா .

பைழய ஓைலகள எ தி இ பைத ப ெசா ல


ேவ . இ தா உ ேவைல, எ றா லவ .

இவ ட டைன ேபா ந தா கைடசி வைரய


ேவைலய இ கலா , எ ெச தா , டா .

லவ ஓ ஓைலைய ெகா ப க ெசா னா .


டாேளா, ஒ க ைண ெகா , ஒ க ைண
உ பா , ஜா ேகாண ட அ ம ஆலய
ெச றா , எ ப தா .

அட டாேள! ராஜா ராண ட அ ம ஆலய ெச றா ,


எ பைத த தவ மாக ப கிறாேய, உன ெக ன க
டா? எ ேக டா லவ .

லவா! எ க க ஒ இ ைல! இேதா பா !


எ றப இர க ைண திற கா னா , டா .

Page 3 of 64
ramakalai@gmail.com
எ ைனயா ஏமா றினா ? உ ைன எ ன ெச கிேற பா ,
எ ற லவ இவைன இ ெச இர க கள
ேபா க எ உ தரவ டா .

டேனா, ேநராக அரசன டேம ெச றா . ஊைம மாதி


ந தா ேவைல கிைட வ எ ந ப , ேபசாம
நி றா .

எ ன ேவ ?எ ேக டா ம ன .

அ ேபா ேபசவ ைல ட .

நா ேக கிேற . ந ேபசாம நி கிறாேய? ஊைமயா? எ


ேக டா , அரச .

ெப ...ெப ... ேப..., எ ஊைம மாதி ேபசினா , ட .

ஐேயா பாவ ! ஊைம ேபாலி கிற ,எ றா ம ன .

அத ெபா ைம இழ த ட பாவ பா த ேபா


ம னா! இ த ஊைம ஏதாவ ேவைல ேபா
ெகா க ,எ ேபசினா .

அவ ந றாக ேப வைத ேக ட அரச , வா இ


ஊைம மாதி ந எ ைன ஏமா றிய இவ வாைய
ைத வ க ! எ க டைள இ டா .

, ம மட தி இ தன . அ த நா ேப
ேவைலய ேச வ டா க ேபாலி கிற . ேவைல
, நிைறய பண ட தி ப வ வா க . அதனா
பாைனய இ பைழய ேசா ைற நா ெகா
வ ! திய ேசாறாகேவ ெபா கி சா ப டலா , எ றா ,
பரமா த .

Page 4 of 64
ramakalai@gmail.com
அவ ெசா னப ேசா ைற வா நா ெகா னா ,
ம . ச ேநர ெக லா அ ல ப யவா வ
நி ற சீட கைள க ட ஐேயா! இ த பைழய
ேசா ைற நா ேபா வ ேடா ! இன எைத
சா ப வ ? எ ல ப யப , பசியா மய கி வ தா ,
பரமா த .

===================================================

தவைள சீட

டா ட தவ ர பரமா த ம ற
சீட க ராஜ வதிய கா தி தன . அ த நா ம ன
ேத ஊ வலமாக வ ெகா இ தா .

த க அ ேக ேத வ த , ைகய தயாராக ைவ தி த
ெச ேபான தவைளைய , ஓணாைன ேத
ச க தி ேபா டா ,ம .

அத ம ச கர ஏறி நக த , ந கி ேபான
தவைளைய ஓணாைன கி வ தா , மைடய .

பரமா த , ேத னா ெச , ஐேயா! எ சீட கைள


ெகா வ டாேய! இ தா ந ம கைள கா பா
ைறயா? எ சலி டா .

ம மைடய ேச ெகா , ஐேயா, ெகா ச


ேநர னா எ கேளா சி ேபசி ெகா
இ த க . அத இ ப ந கி ழாக
ஆகிவ கேள! எ ஒ பா ைவ தன .

அரச அைம ச க ஒ யவ ைல.


யாைர ெகா ேற ? என ேக டா ,ம ன .

Page 5 of 64
ramakalai@gmail.com
எ அ ைமயான சீட களான டாைள , டைன
நதா ேத ஏ றி ெகா வ டா ! எ ற
சா னா , .

அ ப யானா எ ேக அவ க உட க ? எ ம தி
ேக டா .

இேதா இைவதா எ றப , ந கி ேபான தவைளைய ,


ஓணாைன கா னா , பரமா த !

எ ேலா வ ய பாக இ த .

இ தவைள அ லவா? இ த தவைளயா உ சீட ? என


ேக டா ,ம ன .

இ ஓணா ! இ வா உ சீட ? யாைர ஏமா ற


பா கிறா ?எ ேகாபமாக ேக டா , ஓ அைம ச .

அரேச! நா எத உ ைன ஏமா ற ேவ ?
உ ைமயாகேவ இ த தவைள ஓணா எ
சீட க தா . ந ைம ேபால மன த களாக தா இவ க
இ தா க . ஒ ம திரவாதிய சாப தா இ ப
ஆகிவ டா க ! எ ெபா றினா , பரமா த .

தவைளதா எ றா மன த கைள ேபாலேவ ேப வா !


ஓணா தா எ றா தின ெபா கா ச பாதி
ெகா வ ெகா பா ! எ கினா ம .

இைத ேக , அரச ம தி க ெப
ச கடமாக இ த .

ச ... நட த நட வ ட . இ ேபா எ ன ெசா கிற க ?


எ ேக டா , அைம ச .

Page 6 of 64
ramakalai@gmail.com
எ ன ெச வதா? இவ கைள ைவ தாேன எ க ப ைழ ேப
நட த . அதனா , ம ப இேத தவைள
ஓணா உய ெகா க . இ லாவ டா , தின
ெபா கா கைள ந க தா தர ேவ ,எ றா பரமா த .

ேவ வழி ெத யாத ம ன , ம ப உய ெகா க


யா . அதனா தின ெபா கா த வ கிேற ,
எ ஒ ெகா டா .

மட வ த , ெச ேபான தவைளைய
ஓணாைன கா ராஜாைவேய ஏமா றி வ ேடா !
இன ேம தின ெபா கா கிைட க ேபாகிற ,எ
தி தா க .

டாைள டைன பா , ந க இர ேப
ெச வ டதாக றி வ ேடா . ஆைகயா இன ேம
மட ைத வ ெவள ேய ேபாகேவ டா . த ப தவறி
ெவள ேய ேபான களானா மா ெகா ேவா . ஜா கிரைத!
எ எ ச ைக ெச தா , .

ஒேர வார கழி த . இர ேநர தி எ ேலா ற ைட


வ கி ெகா இ தன .

டா ட ம வ ழி ெகா டன . ேசா! ஊ
றி ஒ வார ஆகிற ! யா ெத யாம ஒ
றி ெகா வ வ டலா ! எ ஆைச ப டன .

ைகய ெகா ள க ைட ட இ வ ெவள ேய


ற ப டன . இர ெத வத , இர காவல க
க ண ப வ டன !

உடேன இ வைர ர தி ப தன . ெபா வ த ,


ம ற சீட க ைக ெச ய ப டன .

Page 7 of 64
ramakalai@gmail.com
ஆைள உய ேரா ைவ ெகா ேட ெச வ டதாக
ஏமா றின க . அதனா , இ ேபா உ ைமயாகேவ இவ க
இ வைர ேத ஏ றி சாக க ேபாகிேற ! எ றா ,
ம ன .

அைத ேக ட சீட க , அலறினா க . ஐேயா,


ம னா! ெத யாம ெச வ ேடா . உ கள ட இ
வா கிய பண ைத எ லா தி ப ெகா வ கிேறா .
ம ன வ வ க , எ அரசன கா கள
வ தா .

சீட க கீ ேழ வ ேவ னா க .

ம ன ேபானா ேபாகிற எ ம ன
அைனவைர வ தைல ெச தா !

===================================================

ெதா ைப வள ப எ ப ?

" நாதா! நா ஒ ஓைல வ ப தி ைக ஆர ப தா


எ ன?" எ ேக டா டா .

"ப தி ைகயா? அதனா நம எ ன லாப ?" எ றா


பரமா த .

"தின தின ந ைம ப றி க எ தி ெகா ளலா .


நம ப காதவ கைள வ ப ேபா தி டலா "
எ றா ட .

"அ ப யானா ந ப தி ைக 'தின ' எ ெபய


ைவ கலா " எ றா .

Page 8 of 64
ramakalai@gmail.com
"ெபய கீ ேழ "ெக கார - எ நா
உ ைம!" எ ேபாடலா " எ றா ம .

அ த பரமா த மட , ப தி ைக அ வலக
ஆய . பரமா த , 'தின ' நாள தழி ஆசி யராக
பதவ ஏ ெகா டா . ம , மைடய நி ப களாக
நியமி க ப டன .

இ ட ெதாட கிய , நி ப களான ம , மைடய


ெவள ேய ற ப டன . அ ேபா அ த நா அரச , நகர
ேசாதைன ெச வத காக மா ேவட தி ற ப டா .

அைத க ட ம , "அரச ஏ மா ேவட தி ேபாகிறா ?"


எ ேக டா .

"தி வத காக இ " எ றா மைடய .

"ஒ ெவா வடாக எ பா கிறாேர, ஏ ?" எ ச ேதக


ெகா டா ,ம .

"எ த வ ெகா ைளய கலா என தி ட த கிறா "


எ வ ள கினா , மைடய

"அ ப யானா இைத மா வட டா . த


ப க திேலேய ெப தாக எ த ேவ !" எ றா ம .

மட வ த , திர வ த ெச திகைள எ த
ெதாட கினா க .

ேவலிேய பய ைர ேம கிற !

ெபா ெசா ைத ெகா ைளய க அரசேர தி ட !!

இர ேநர தி , மா ேவட தி ஒ ெவா வடாக எ


பா தா .

Page 9 of 64
ramakalai@gmail.com

இ த தைல ப கீ , அரசைர க ப தா கி
எ தினா க .

"ேத தலி ந ைம எதி ேபா ேபா டவ கைள மா


வட டா . பழி வா கிேய தர ேவ " எ றா ம .

"ம தி க ேப ஊழ ப ய தயா ேபா " எ


க தினா ட .

உடேன ம மைடய கீ க டவா ெச திகைள


எ தினா க .

அர பண தி அ டகாச ! தளபதி த சாமி வ


கலா டா!

அறி ெக ட அைம ச அ சாமி, ஆ க ல ச


வா கினா .

ஊழேலா ஊழ ! ம தி மல வ ண மா வ க ய
ம ம எ ன?

இளவரச இ திரன லைல! இள ெப ண ைகைய


ப தி வ !

இேத ேபா த க ப காதவ கைள எ லா வ ப


ேபா தா கி எ தினா க .

"ந ைம ப றி ெகா ச க எ தி ெகா ேவாேம!"


எ றா டா .

"எ ன எ வ ?" என ேக டா ட .

Page 10 of 64
ramakalai@gmail.com
ம ன பரமா த சாதைன! ஒேர நாள
ெதாட ப ப தா ! எ எ தினா ,
டா .

'ம ண ர வ எ ப ?' எ ற தைல ப ம ண


ர வதா உட நல ஏ ப என ேப ெகா தா
ம !

'ெதா ைப வள ப எ ப ?' எ ற ஆரா சி க ைரைய


'அறிவ ய 'ப திய எ தினா பரமா த .

'பரமா த சிைல! ம க ேபாரா ட ! 'த வ த ைத'


பரமா த , அவர சீட க சிைல ைவ க
ேவ எ ேகா , ம க ேபாரா ட நட தினா க .
இ த சிைலைய அர மைன எதிேரதா ைவ க
ேவ எ ம க ேகாஷமி டப ஊ வல
ெச றா க !'

இேத ேபா ஒ ெவா வ த கைள ப றி க டப


கி கி ைவ தன .

எ லாவ ைற ெகா ேபா பரமா த ட


ெகா த , "எ லா ந றாக தா எ திய ப க .
வ த வ வ வா க " எ றிவ ப
வ டா .

ெபா வ த , சீட க ப தி ைககைள எ ெகா


வ க ேபானா க .

'தின வா கைலேயா, தின ! நா ப க நா ப


கா !' எ க தினா டா .

சில ஓ வ ஓைலய எ த ப ட ப தி ைகைய வா கி


பா தன . ெச திகைள ப வ அதி சி அைட தன .

Page 11 of 64
ramakalai@gmail.com

ெச தி, அரச ம ற அைம ச க எ ய . நதி


தவறாத ம னைன ப றி , அவன ம தி கைள
றி க டப தவறா எ தியத காக பரமா த ம ,
சீட க ம ' ற ப தி ைக' வாசி க ப ட .

"பரமா தேரா, "இெத லா உ ைம எ யா ெசா ன ?


ப தி ைகய ெபயைர பா க ; 'தின 'எ தாேன
ேபா கிேறா " எ றினா .

அத ப , சீட க வ தைல ெச ய ப டன .

===================================================

ெசா க எ ற ேசா ைட

பரமா த எ ேகா ெவள ேய ெச றி தா . சீட க ம


தி ைணய இ தன . அ ேபா க ஒ வ அ ேக
வ தா . தி ைணய ப தப , "அ பாடா! இ ேபா தா
ெசா க தி இ ப மாதி இ கிற !" எ றினா .

அைத ேக ட ம வ ய பாக இ த . "அ ப யானா


ந க ெசா க ேபா இ கிற களா?" எ ேக டா .

"ேநராக அ ேக இ தா வ கிேற !" எ றா க .

"அேடய பா! எ களா ச திரேலாகேம ேபாக யவ ைல.


ந க எ ப ெசா க ேலாக ேபா வ த க ?" என
ேக டா , மைடய .

"ெசா க தி யா யா இ கிறா க ?" எ வ சா தா


டா .

Page 12 of 64
ramakalai@gmail.com

"உ க வான ேசா ைட அ ேக தா


இ கிறா " எ றா க .

"அ ப யா? அவ நலமாக இ கிறாரா?" எ ேக டா


ம .

"ஊ ! ேப தா ேசா ைடேய தவ ர ேசா ேக


தாள ேபா கிறா ! க த ண கைள க ெகா ,
ைப திய மாதி தி கிறா ! பா பத பாவமாக
இ கிற !" எ றா க .

" ேலாக தி இ த ேபா கமாக இ தி பா ..... அ ேக


ேபா இ ப க ட ப கிறாேர!.. எ க ப டா
ட .

"ஐயா ந க ம ப ெசா க ேபாவ களா?" எ


ம ேக ட , "ஓ நாைள ேக ேபானா ேபாேவ !"
எ றா க .

"அ ப யானா ,எ கள ட இ கிற ண கைள எ லா


த கிேறா . ெகா ச பண , ெகா கிேறா .
எ லாவ ைற ெகா ேபா , எ க
வட த வ க ."

" கேனா மகி சிேயா "ச " எ ச மதி தா . உடனþ


ஐ சீட க ேபா ேபா ெகா , மட தி இ த
ண மண க , , பண ராைவ எ வ தன .

"ேபா வழிய சா ப க " எ ள சாத த தா


ம .

எ லாவ ைற ைட க எ ெகா ட க ,
ெசா க ேபாவதாக றி வ ,ஓ ட ப தா .

Page 13 of 64
ramakalai@gmail.com

ெவள ேய ெச றி த பரமா த தி ப வ தா . " ேவ!


ந க இ லாத சமய தி ட, நா க திசாலி தனமான
ெசய ெச ேளா " எ ெப ைமேயா ெசா னா
ம .

உ க " நாதரான ேசா ைட வாமி இன


கவைலேய இ ைல!" எ றா ட .

"ெசா க தி இ ஆ அ ப இ தா . அவ ட
உ க ேதைவயானைத எ லா ெகா
அ ப ேனா !" எ டா ெசா னா .

பரமா த ேகா ஒ வள கவ ைல. தா க ெச த


கா ய ைத சீட க வ ள கிய , "அட பாவ களா! ஏ
இ ப ெச த க ?" என தி தா .

"நா க ந ல தாேன ெச ேதா ?" உ க நாத பசியா


வாடலாமா?" எ ம ேக டா .

" டா கேள! என நாதேர யா கிைடயா ! இ


ெத யாதா உ க ? எவேனா உ கைள ந றாக ஏமா றி
வ ேபா வ டாேன!" எ பரமா த ெசா ன ,
சீட க எ ேலா 'தி தி 'எ வ ழி தா க .

"சீட கேள! ந க ஏமா த ஒ வைகய ந ல தாேன!


அேத தி ட ைத பய ப தி, ந ஊ அரசைன நா ஏமா றி
வ டலா !" எ றா பரமா த .

அ ேபாேத , சீட க அர மைன ேபானா க .

"ம னா! நா க ேந ரா தி ெசா க ேபா வ ேதா .


அ ேக எ ேலா ந றாக இ கிறா க . ஆனா உ க
தா தா ம ப ைச எ தி கிறா !" எ கினா .

Page 14 of 64
ramakalai@gmail.com

"ஆமா அரேச! ராஜ ப தி ப ற தவ இ ப ப ைச


எ கலாமா?" எ ம ேக டா .

மைடயேனா, "அவைர பா தா ப தாபமாக இ கிற !"


எ றா .

"நா க ம ப நாைள ெசா கேலாகம ேபாக


ேபாகிேறா . ஏராளமாக பண ண உ கள ட
இ வா கி வர ெசா னா !" எ கினா டா .

"அ ப ேய உய த இன திைரயாக இர வா கி வர
ெசா னா " எ த ள வ டா ,ம .

"எ லாவ ைற எ கள ட த வ க . நா க
ப திரமாக ெகா ேபா ெகா வ கிேறா !" எ றா
பரமா த .

அரச ேகா, ேகாப ேகாபமாக வ த .

"யார ேக! இ த ஆ டா கைள , ஆ நாைள


சிைறய த க !" எ க டைள இ டா .

"அரேச! நா க எ ன தவ ெச ேதா ? ெச ேபான


உ க தா தாதா எ கைள அ ப னா !" எ ஏமா ற
நிைன தா , பரமா த .

அரசேனா, "யாைர ஏமா ற பா கிற க ?இ எ தா தா


சாகேவ இ ைலேய! இேதா உய ேரா தா இ கிறா !"
எ ெசா னப ப க தி அம தி த தா தாைவ
கா னா .

Page 15 of 64
ramakalai@gmail.com
"ஐையேயா! அரச தா தா ெச வ டாேர இ ைலயா
எ ெத ெகா ளாமேலேய இ ப வ மா
ெகா ேடாேம!" எ சீட க அ தன .

===================================================

நரபலி சாமியா நாக பா

பரமா த சீட க க த ர எ ற ஊ
ைழ தா க . அ ேபா அ த ஊ ம க ெப அ ச தி
இ தா க .

அத காரண நரபலி சாமியா நாக பா அ த ஊ


உல கிறா எ ப தா !

" ேவ! நா எ த கா ய ைத ெச தா நம ேக
ஆப தாக கிறேத! அ ஏ ?" எ ம ேக டா .

"நா எ ேலா ேபான ப றவ ய நிைறய பாவ ெச


வ ேடா ேபாலி கிற !" எ றா பரமா த .

" ேவ! உடேன இத ஏதாவ ப கார ெச ேத ஆக


ேவ " எ ெசா னா , டா .

சீட க அ இரேவ ரகசியமாக ஆேலாசைன


ெச தா க .

" ேவ! ன வ கைள ேபால யாக ெச தா நா பாவ


எ லா ேபா வ " எ றா ட .

Page 16 of 64
ramakalai@gmail.com
"அத நிைறய பண ெசலவா . ந மா யா .
ேவ மானா , நரபலி ெகா கலா " எ றா பரமா த .

"நரபலியா? ஐையேயா!" எ சீட க அைனவ


அலறினா க .

"சீட கேள! நம ந ல கால ப ற க ேவ மானா நரபலி


ெகா ேத ஆக ேவ ேவ வழிேய இ ைல" எ
வாக ெசா லி வ டா , பரமா த .

"அ ப யானா யாைர பலி ெகா ப ?" எ ேக டா


ம .

"ேவ யாைரயாவ ப க ேபானா மா ெகா ேவா !


அதனா ......சீட கேள... உ கள யாராவ ஒ வ தா
பலியாக ேவ ! இ த ந ல ெசய யா
வ கிற க ?" எ றா பரமா த .

அ வள தா !

"ஐேயா நா பலியாகிவ டா , அ ற உ க
ெகா ள ைவ ப யா ?" எ அழ ஆர ப தா டா .

"ஐையேயா நா மா ேட " எ ட கா
அ தா .

" ேவ! நா க பலியாக மா ேடா " எ றப ம ற


சீட க ர ஓட பா தன .

பரமா த எ ன ெச வெத ேற ெத யவ ைல.


ெந ர தா ைய உ வ ெகா ேயாசைன ெச தா .

Page 17 of 64
ramakalai@gmail.com
"ச , சீட கேள! ந க யா பலியாக ேவ டா ! ேவ ஒ
வழி ேதா கிற . அத ப ெச ேவா " எ ெசா லி
ப வ டா பரமா த .

ம நா , சீட க அைனவ "எ க நரபலி ெகா க


ேபாகிறா " எ ஊ வ ெப ைமேயா ெசா லி
ெகா தி தா க .

அதனா அ த ஊ அரச ெச தி எ ய .
பரமா தைர, நரபலி சாமியா நாக பா எ தவறாக
நிைன வ டா .

"நாக பாைவ அவ ட ைத ைக ெம மாக


ப வா க " எ ஆைணய டா .

நரபலி இ வத காக றி ப ட நா வ த ! பரமா த


சீட க யா ெத யாம ப கி ப கி ெச
ெகா இ தா க .

ஊ ேகா ய இ த காள ேகாய ைல அைட த


பரமா த பரம ச ேதாஷ அைட தா .

ம ைட ஓ மாைல , நள நளமான ப க மாக இ த


ப ரகாள சிைலைய பா த சீட க பய ந கினா க .
"ஏ, காள ய மா! வா ெகா தப உன நரபலி
ெகா க ேபாகிேறா ! நதா எ கைள கா பா ற ேவ .
ெஜ காள " எ காள ய கா கள வ வண கினா
பரமா த .

சீட க 'தடா 'எ வ ப டா க .

ந இர ஆகிவ டைத அறிவ பத , அர மைனய


இ மண ேயாைச ேக ட .

Page 18 of 64
ramakalai@gmail.com
அ ேபா , ேகாய ைல றி மைற தப நி
ெகா த அர மைன காவல க பானா க .

"சீட கேள! சீ கிர நா ெகா வ த உய ைர பலி பட தி


ம ைவ க !" எ அவசர ப தினா , பரமா த .

சீட க அவசர அவசரமாக தா க ெகா வ த


உய ைர பலி பட தி ைவ தன .

"ஓ ... ...ப ரகாள !...... இ தா நரபலி!" எ ஆேவசமா


க தியப , பலி பட தி ம ெகா வாைள வசினா ,
பரமா த .

உடேன அர மைன வர க ஓ வ த பரமா தைர


சீட கைள றி வைள ப தன .

பரமா த யாைர பலிய டா எ எ ேலா ஆவேலா


பலி பட ைத பா தன .

அ ேக... ஒ ப லி, இர டாகி கிட த .

அர மைன வர க ஒேர அதி சியாக ,


ஆ ச யமாக இ த .

"ேச, நரபலி சாமியா எ நிைன ேதா . இவ நரப லி


சாமியாராக அ லவா இ கிறா " எ றப பரமா தைர
சீட கைள அரசன ட அைழ ெச றா க .

ம னா! ஏ எ கைள ைக ெச தா ? நா க ெச த தவ
எ ன?" எ றா பரமா த .

"நரபலி ெகா ப எ க நா ச ட ப ற " எ றா


ம ன .

Page 19 of 64
ramakalai@gmail.com
"நா க எ ன, மன த கைளயா பலி ெகா ேதா ? ேகவல
ஒ ப லிைய தாேன ெகா ேறா " எ ெசா னா
பரமா த .

"அ தா ந க ெச த தவ ! எ க நா ம கள
லெத வ ப லி! எ நா ெகா ய இ ப ப லி
சி ன ! அ த ப லிைய ெகா , அவம யாைத ெச த
ற தி காக உ க அைனவைர சிைறய தன
ஆைணய கிேற எ க டைளய டா ,க த ர ம ன .

ஐேயா! நரபலி ெகா தா ந ல நட எ


நிைன ேதா . அ ஆப தி ெகா வ வ
வ டேத" எ ல ப யப சீட க சிைற
ெச றா க .

===================================================

கி ணா! டைவ ெகா !

பரமா த சீட க ெபா வா கி சா ப டப


மட தி ப ெகா இ தன . அ ேபா ,ப க
ெத வ ெத ஒ நட க இ த . அதி
ந பத காக, கி ண ேவட ேபா ெகா அ த
வழியாக வ தா ஒ வ .

அவைர பா த சீட க , நிஜமான கி ண தா வ கிறா


எ ந ப னா க .

"அேதா பா க ேதவா! கி ண பரமா மான


வ கிறா !" எ தி தா ம .

"ஆமா ேவ! ைகய லா ழ ட


ைவ தி கிறா !" எ றா மைடய .

Page 20 of 64
ramakalai@gmail.com

பரமா த அவைர கட எ ேற ந ப னா ! உடேன


ந றாக இ த த ேவ ைய கிழி வ ெகா டா !

"சீட கேள, ந க உ க ண கைள இேத ேபா கிழி


ெகா க " எ றா பரமா த .

" ண கைள கிழி பதா?" ஏ ேவ?" எ ேக டா ,


டா .

" தி ெக டவேன! ஏ எ ேக காேத. சீ கிர கிழி!


அ ேபா தா நா ஏைழக எ அவ ந வா !" என
ஆைணய டா பரமா த .

சீட க ஐவ , வ க டைள ப க ய த
ேவ கைள கிழி க த க தலாக ஆ கினா க !

உடேன பரமா த ேவகமாக ெச , கி ண ேவட


ேபா டவ காலி வ வண கினா !

"பா சாலி டைவ ெகா மான கா த கி ணா!


அேத ேபா நதா எ க ஆ ஒ டைவ
ெகா எ க மான ைத கா பா ற ேவ !" எ
ேவ னா பரமா த .

" ேவ! நம எத டைவ?" எ ேக டா ம .

"அதாேன?" நம ேவ அ லவா ேதைவ!" எ றா ட .

"கா ேமக க ணா!" இ தா, ெபா ! உ இ ட ேபா


ெகா !" எ றப ெகா ச ெபா ைய த தா ,ம .

கி ண ேவட ேபா டவ ேகா ஒ யவ ைல.


"நா கட இ ைல! என ேநரமாகிற ; எ ைன
ேபாகவ க " எ றா .

Page 21 of 64
ramakalai@gmail.com

"க ண ெப மாேன! எ கைள ஏமா ற நிைன காதி க " என


ெக சினா , டா .

"க ணா! அ ேசல ெகா த அவைல ம சா ப ட


ந, இ த ஏைழ பரமா த த ெபா ைய சா ப ட
தய வ ஏ ?" எ றா .

"ேகாபாலா ேகாவ தா! தய ெச ெகா ச


ெபா ையயாவ சா ப " எ றா மைடய .

"ெபா ைய சா ப டாவ டா வ டமா டா க " எ


நிைன , ெகா ச ெபா ைய சா ப டா ெத
ந க .

"ெபா ெகா தத ந றி! நா ேபா வ கிேற " எ


நகர ெதாட கினா ந க .

"எ ன? ெபா ைய தி வ மா ேபாகிற க ?


எ க ேவ ய வர கைள ெகா க " எ றா
பரமா த .

"வரமா?" அெத ன?"

"ஆமா ! ேசல வ ெபா னாக மாறிய ேபால எ க


மட த கமாக மாற ேவ . எ பா தா
ெபா கா க , ைவர க மி ன ேவ !" எ றா .

"எ க க த உைடக ப டாைடயாக மாற ேவ "


எ றா டா .

"வர தராவ டா ஆைள வ டமா ேடா !" எ றா


மைடய .

Page 22 of 64
ramakalai@gmail.com
"ச ! ந க நிைன தப ேய நட கடவ !" எ
அ வ மாதி ைகைய கா னா ெத ந க .

"ஆஹா! ெபா ெபா ெகா த கி ணா! உ


க ைணேய க ைண" எ றப சீட க அவ
காலி வ வண கினா க .

"ஆைளவ டா ேபா எ ெத ந க ஓ ட
ப தா ."

"அ பாடா! கட ேளேய ேந பா வ ேடா ! அவ


ஏமா ேபா வர ெகா வ டா !" எ றா பரமா த .

" ேவ! நா மட ேபா ேபா , மடெம ‘ த கமாக


மாறி வ . மட ெபா கா க வ
கிட ! அதனா இன ேம ந க நட ேபாக டா !"
எ றா ம .

"எ காவ ப ல கிைட தா வா கி வ டலா " எ றா


மைடய .

ேபா வழிய ஒ வ பாைட க ெகா இ தா .


அைத க ட டா , " ேவ! இேதா பா க
ப ல ! இைதேய வ ைல வா கி வ டலா !" எ றா
மைடய .

பாைட க யவன ட ெச ற ம , "இ த ப ல எ ன


வ ைல?" எ வ சா தா .

"இ ப ல இ ைல" எ றா பாைட க யவ .

"நா க ஒ ஏமாள க அ ல! இ ப ல ேகதா .


உன ேவ ய பண த கிேறா " எ றா மைடய .

Page 23 of 64
ramakalai@gmail.com
சீட கள ெதா ைலைய ெபா காம , "நா ேவ ஒ
ெச ெகா கிேற ; ந க இைத எ ெகா க "
எ றா , அவ .

பரமா த மகி சிேயா பாைடய ஏறி அம


ெகா டா .

இ ட ெதாட கிய , டா ெகா ள க ைடைய


கியப ேன நட தா . ம ற சீட க பாைடைய
கி வ தன .

சிறி ர வ த , "ஒேர தாகமாக இ கிற " எ றப


பாைடைய இற கி ைவ தா க , சீட க .

ஐ ேப த -ைர ேத ெச றேபா , பரமா த


வ ழி ெகா டா . "எ ன? யாைர ேம காேணா ?" எ றப
சீட கைள ேத ேவ ப க ெச றா .

அ ேபா அ த வழியாக வ த நா ஒ பாைடய ஏறி


ப ெகா ட .

தி ப வ த சீட கேளா, எைத கவன காம பைழயப


பாைடைய கி ெகா ற ப டன .

மட ைத ெந கிய , நா வ ழி ெகா ட . 'ெலா ,


வ 'எ ைர த .

அ வள தா ! பாைடைய 'ெதா ' எ கீ ேழ ேபா ட


சீட க , "ஐையேயா! இெத ன அதிசய ? ந நாயாக மாறி
இ கிறாேர!" என அலறினா க .

"அ த கி ண கட தா ஏேதா ம திர ேபா


வ டா !" எ றா டா .

Page 24 of 64
ramakalai@gmail.com
"ந மட ட த கமாக மாறாம , பைழயப அ ப ேய
இ கிறேத!" எ க ப டா ம .

அ ேபா இ வ த ஓ வ த பரமா த ,
" திெக ட சீட கேள! எ ைன பாதி வழிய ேலேய வ
வ வ வ கேள!" என தி னா .

" நாதா!" அ த கி ண கட ைள ந ப ேனா ! அவ


ெபா வா கி தி வ , ந ைம ைகவ வ டாேரா!"
எ ஒ பா ைவ தன சீட க .

பரமா த சீட க ேச ெகா ல ப னா !.

===================================================

ர வ !

உைழ காம உ ண ேவ எ ற ஆைச பரமா த


ஏ ப ட . அத காக த ைடய திெக ட
சீட க ட ஆேலாசைன நட தினா .

" ேதவா! தி ெதாழி ெச தா எ ன?" எ


ேக டா ,ம

"மா ெகா டா உைத பா கேளா!" எ றா மைடய .

"அ ப யானா ஒ ர ைக ப வ , அத பய சி
ெகா கலா . எ லா ெபா கைள தி ெகா வர
க தரலா !" எ ேயாசைன றினா , டா .

"ஆகா! அ ைமயான தி ட தா . ஆனா எ ப ர ைக


ப ப ?" எ ேக டா , பரமா த .

Page 25 of 64
ramakalai@gmail.com
"ப ைளயா ப க ர கா த , எ
ெசா கிறா கேள! அத ெபா எ ன?" என ேக டா ,
ம .

"நம ர ேவ எ றா , தலி ப ைளயாைர


ப க ேவ . பற அ தானாகேவ ர காக ஆகிவ "
எ வள க ெசா னா , ட .

"இ ச தா . ஆகேவ, இ ெபா ேத ெச ப ைளயாைர


ப ேபா , வா க " எ றப ற ப டா பரமா த .
சீட க அவ ட ெச றன .

அரச மர தி அ ய இ த ப ைளயா சிைலைய


க டா . "சீட கேள, இ ெபா ப ைளயா ந றாக
கி ெகா இ கிறா . அதனா ச த ேபாடாம
ெம வாக ெச , 'லப ' எ ப ைளயாைர ப
ெகா க " எ க டைளய டா , பரமா த .

சீட க மர ைத றி வ ப ைளயா சிைல ேம


வ அைத க ப உ டன .

அ ேபா , ர கா ஒ வன ட இ த ப வ த ர
ஒ அ ேக வ த .

அைத க ட பரமா த , "சீட கேள! இேதா ர வ


வ ட ! வ டாத க ,ப க !" எ க தினா .

ம மைடய ேவகமாக ர தி ெச அ த
ர ைக ப வ டன .

அைத க ட பரமா த , இ சாதாரணமான ர அ ல.


இராம ெச ற ஆ சேநயேர தா !" எ
ெசா னப அத கா கள வ வண கினா .

Page 26 of 64
ramakalai@gmail.com

சீட க , "ர கா, ர கா!" எ க ன தி ேபா


ெகா டன .

மட வ ேச த , "ந ம அ க
ப கிறா . ஆனா அவ சீட களான நம ேகா ஒ
ட த வதி ைல. அதனா அவ ெத யாம
தி ெகா வ ப ர ைக அ ேவா " எ றா
ம .

" ர ேக! எ க ப பைத கா உய த ரகமான


கைள எ கி தா ெகா வா!" எ அைத ஏவ
வ டா டா .

அ த நிமிட ர மாயமா மைற த .

ஒ மண ேநர பற ம தி ப வ த . அத
இர ைககள நிைறய ப டா க இ தன.

வாண கைட ெச ற ர , அ கி த ப டா கைள


எ நிைன ெகா கி ெகா வ
வ ட .

அைத க ட மைடய , "ெசா னப கைள


ெகா வ வ டேத!" எ மகி தா .

"ஆ சேநயா! வா க ந! வள க உ ெதாழி , திறைம!"


எ றா , டா

பல வ ண கள இ த ப டா கைள பா , "ந
நாத ப க ரா க நிற தா . நா
ப க ேபாவேதா, சிவ , ப ைச, நல எ பல நிற கள
இ கி றன" எ ெப ைம ப ெகா டா ம .

Page 27 of 64
ramakalai@gmail.com
ப டா கள இ த தி ைய பா த ட , "ெந
ைவ பத காக எ ேற தன யாக ஒ தி ைவ
இ கிறா க அதனா இ தா உலக திேலேய உய த
சாதி " எ றா .

சீட க அைனவ ஆ ெகா ெவ ைய வாய ைவ


ெகா டன . எ ேலா தி ெகா ள க ைடயா
ெந ைவ தா , டா .

ஆன தமாக ைக வ டலா எ ற க பைனய கின


சீட க .

அ த கண , 'டமா , ம ' எ ஒ ெவா வ வாய


இ த ப டா ெவ த .

வா இழ த சீட க , "ஐேயா, ஆ சேநயா!" எ அலறி


ெகா உ டன .

நட தைத ேக வ ப ட பரமா த , "இன ேமலாவ


என ெத யாம எ த கா ய ைத ெச யாத க "
எ எ ச ைக ெச தா .

" ேவ! உ க ேவ எ லா கிழி வ ட . அதனா


க ெகா வத ந ல ப ண யாக தி வர
ெசா க " எ றன சீட க .

பரமா த , ண தி வ வத ர ைக
தன ப னா .

அ நா அர மைன ைழ த ர ....

அர மைன ள தி ள ெகா இ தா அரச .


ப க கள அவன ப ணக , ைவர கி ட

Page 28 of 64
ramakalai@gmail.com
ைவ க ப தன. யா ெத யாம அவ ைற
கி ெகா ட , ர .

ப ண கைள , ைவர கி ட ைத பா த
சீட க வய அைட தன .

" ர ேக! சீ கிரேம உன ேகாய க ப கிேறா !"


எ றா ம .

ப ேவ ைய க வ டா , ட .
ம ட ைத அவ தைலய னா , டா .

"இ ேபா பா தா ய ம னைர ேபா


இ கிற க " எ க தா ம .

மதி இ த ேவ கைள சீட க க ெகா டன .

"வா க ! இ த அரச ேகால திேலேய ஊ வல ேபா


வ ேவா !" எ ற ப டா , பரமா த .

ெத வ இற கிய ம நிமிடேம, அரச காவலாள க


ைவ சீட கைள ைக ெச தன .

அரசன ெபா கைள தி ய ற தி காக ப நா


சிைற த டைன வ த க ப ட .

" ேவ! மன த களா தா நம ெதா ைல எ


நிைன ேதா . ேகவல ஒ ர ட நம த டைன
வா கி ெகா வ டேத!" எ ல ப னா க சீட க .

===================================================

நரக தி பரமா த

Page 29 of 64
ramakalai@gmail.com
ம மைடய க ன தி ைக ைவ ெகா ,
கவைலேயா இ தன .

ம ட ேபானாேர! எ க ெச
ேபானாேர! எ கா அ ெகா இ தன .

"இன ேம யா நா ெகா ள ைவ ேப ?
எ கைள தன யாக வ , இ ப அநியாயமா
ெச கேள!" எ ஒ பா ைவ தா , டா

அத பற , ஐ சீட க மட எதிேர ெத வ
க ப உ டா க .

"ெச ேபான ந ,எ ேக ேபாய பா ?" எ றா ம

"எமேலாக ேபானா பா கலா "

"ஒ ேவைள, ெசா க ேபாய பாேரா?"

"ந நிைறய பாவ ெச தவ . அதனா நரக


தா ேபாய பா "

டா ட இ ப ேபசி ெகா இ தன .

"நா நரக ேபானா ந ைவ பா கலாேம!"


எ ேயாசைன ெசா னா ,ம .

"ந ைவ ம பா பத இ தா ஒேர வழி!"


எ தி தா மைடய .

உடேன ம ட ைகேகா தப , ேதா ட தி


இ த கிண றி தி தன .

டாேளா, ைகய இ த ெகா ள க ைடயா தைலய


ெந ைவ ெகா டா .

Page 30 of 64
ramakalai@gmail.com

ச ேநர ெக லா , பரமா த வ அ ைம சீட க


ஐ ேப உய ைர வ டன .

எ பா தா ஒேர ைக மயமாக இ த .
சீட க ேகா, ஒ ேம யவ ைல.

"நா தா ெச வ ேடாேம, ம ப இ ேபா எ ேக


இ கிேறா ?" எ ேக டா ம .

அ ேபா , "அேதா பா க , நரேலாக !" எ க தினா


மைடய .

நரக தி வ ேச வ டைத உண த சீட க மிக


மகி சி அைட தன .

"வா க , ந ைவ ேத பா ேபா !" எ


ஒ ெவா இடமாக பரமா தைர ேத ெகா ேட
ெச றா க .

ஓ ட தி ெப ய ெப ய ெச க ழ ெகா
இ தன. பாவ ெச த சிலைர அத ேபா ந கி
ெகா இ தன .

அைத பா த ம மைடய , "ந , இத உ ேள


இ தா இ பா !" எ ெசா னப ெச
தைலைய வ டா க .

அ வள தா ! "ஐேயா! ஐையேயா!" எ தைல ந கி,


ர த ஒ க கீ ேழ வ தன .

இ ெனா இட தி , உயரமான ெகா பைரகள எ ெண


ெகாதி ெகா இ த .

Page 31 of 64
ramakalai@gmail.com
அைத பா த டா , "ந ைவ இ த ெகா பைரய
தா ேபா பா க !" எ றி ெகா ேட,
ெகா பைர எகிறி தி தா !

டா வ வைத க ட ட , தா ஓ ேபா ஒ
ெகா பைரய தி தா !

ெகாதி எ ெண உட வ ப ட , லேபா திேபா


என அலறியவா இ வ வ தன .

ம ம பல இட கள பரமா தைர ேத
ெகா ேட ெச றா .

நரக ேலாக தி சன ைலய ஏராளமான வற


க ைடகைள ைவ தி தி எ எ அ ைப
க டா .

ந இ த ெந உ ேள ஒள ெகா
இ தா இ பா எ றப அத ைழ தா .

அ த கண , "ஆ, ெந ! அ மா ெந !" எ
கதறியவா வ ர டா .

இேத சமய தி , நரக ேலாக தி க ட ப இ த வஷ


ம டல தி பரமா த அலறி ெகா இ தா .

அவைர றி ரா சத ேத க , பா க ,ந க
பைடெய வ தன.

"ஐேயா, ேதேள! ந வா க! உ ெகா வா க! எ ைன


ம ெகா டாேத!" எ ப டா .

அத ஐ சீட க அவ இ இட தி வ
ேச தன .

Page 32 of 64
ramakalai@gmail.com
"ஐேயா! பா , பா !" எ அலறியப தி ைண ேமலி
தடா எ கீ ேழ வ தா , பரமா த .

சீட க அைனவ ஓ வ பா தா க .

அ ெபா தா பரமா த பா தா . "ந ல


கால ! மட தி தா இ கிேற . நரக ேலாக தி மா
ெகா ட ேபால ெவ கன தா க கிேற !" எ
மகி ட ெதா ைபைய தடவ ெகா டா .

சீட க மகி சி ட தி தா க .

===================================================

கா ைள த ம க

கட ெச ம ப க ேவ எ ற ஆைச
ம ஏ ப ட . த வ ப ைத வட
ெத வ தா .

அைத ேக ட மைடய , " ேவ! பகலி ேபானா , ெப ய


ெப ய அைலக ந ைம சாக வ . அதனா
ரா தி ய தா ேபாக ேவ " எ றா .

"ஆமா ேவ! அ ேபா தா கட கி ெகா


இ !" எ றா ,ம

"ஒேர இ டாக இ ேம? எ ன ெச வ ?" என ேக டா


"எ ைகய தா ெகா ள க ைட இ கிறேத!" எ றா ,


டா .

Page 33 of 64
ramakalai@gmail.com
கட எ ற ேம பரமா த பயமாக இ த .
இ தா , சீட க த ைன ேகாைழ எ நிைன
வட டா எ பதா ச மத ெத வ தா .

சீட க மகி சிேயா ஆ ஒ தயா


ெச தன .

இர வ த . சீட க ெகா ள க ைட
ெவள ச தி ம ப க ற ப டா க .

கட கைர ஓர தி பட ஒ இ த . அதி
பரமா த , அவர ஐ சீட க ஏறி ெகா டன .
ம , மைடய க டப ேபா டன .

ட ைல ேபா டா . அவ ேபா ட லி
தவைள ஒ மா ய .

அைத க ட சீட க , "இெத ன? வ சி திரமாக இ கிறேத!"


எ ேக டன .

அ தவைள எ பைத மற த பரமா த "இ ஒ வைக


ம தா அதிகமாக தி ெகா வ டா இ ப
கா க ைள வ " எ வள க றினா .

"அ ப யானா கா ைள த ம கைள க ேபா ,


வ ேலேய வள கலா !" எ றா ம

அத பற , ம ேபா ட லி ஒ சிறிய ம
ம ேம மா ய .

" நாதா! என ஒ ேயாசைன ேதா கிற . பட


ெவள ேய நிைறய ம க இ தா ெகா ச தா
நம கிைட கி றன. அதனா படகி சில ஓ ைடகைள
ேபா , ப க தி ெகா ச சிகைள ைவ வ ேவா !

Page 34 of 64
ramakalai@gmail.com
அ த சிகைள தி பத காக, ம க ஓ ைட வழியாக
பட வ . உடேன லப எ ப ெகா ளலா !"
எ றா டா .

"சபா ! ச யான ேயாசைன!" எ டாைள பாரா னா ,


பரமா த .

அவ ேயாசைன ப படகிலி த ஆண களா , ஆ ஒ


ஓ ைட ேபா டன .

அ வள தா ! அ ேபாேத கட ந எ பட
பா வ த .

அைத க ட சீட க "ஐேயா" எ க தி ெகா எகிறி


தி தன . அதனா இ ெகா ச ஆ ட க ட பட

அத பட வ ந நிர ப வ டேவ, பட கட
கிய . சீட க லேபா திேபா எ அலறியப
ந த தள தன .

அவ க ேபா ட ச த ைத ேக , அ வ த சில
மனவ க ந தி ெச அைனவைர கா பா றின .

மட வ ேச த சீட க , "ந பட எ ப
கவ த ?" எ ேக டன .

"கட , ம க ேச சதி தி ட ெச தா ந
படைக கவ வ டன! எ றா பரமா த .

"அ ப யானா , எ ப யாவ கடலி திமிைர ம கள


ெகா ட ைத ம அட க ேவ " எ றா ம

ேவ! தவைர ம கைள ப ெகா


வ ேவா " எ றா மைடய .

Page 35 of 64
ramakalai@gmail.com
"ஆமா ! மா வ ட டா . ம ப ம ப ேபா ,
வா க " எ றா டா .

ம நா ம ப க ற ப டன .

கட ெச ற , " ேவ! எ கைள வ ட உ க ம


தா ம க ேகாப அதிகமாக இ . அதனா ,
ேபா வத பதி , உ கைளேய கய றி க
கட இற கி வ கிேறா " எ றா ம .

"உ கைள க பத காக கடலி உ ள எ லா ம க


வ . உடேன நா க எ லா ம கைள ப
வ கிேறா " எ றா மைடய .

ச ேநர ேயாசி தா . "ந க ெசா வ ச ேய"


எ றா .

உடேன சீட க அவைர கய றி க , கடலி கி


ேபா டன . ந ச ெத யாத பரமா த , ந கிய
வட யாம தா .

ந ேம பர ப கா மிழிக வ வைத க ட
சீட க , "அேடய பா! ந நிைறய ம கைள ப கிறா
ேபாலி கிற " எ றன .

பரமா த வய வ ந நிர ப யதா மிழிக


வ வ நி றன.

எ லா ம கைள ப வ டா எ நிைன த சீட க ,


ந லி ைவ கின .

ஆனா பரமா தேரா மய கி கிட தா .

Page 36 of 64
ramakalai@gmail.com
"ம கேளா ந ட ேநர ச ைட ேபா டதா கைள
வ டா !" எ றா ம .

க வ ழி த பரமா த , "சீட கேள! இ ந ம , கட


இ ேகாப தரவ ைல. எ ப ேயா இ த தடைவ
த ப ெகா ேடா . இன ேம , கட ப கேம
ேபாகேவ டா !" எ றா .

கைடசிய கடைல ம கைள தி ய ப அைனவ


கைர ேச தன .

===================================================

த கா த ைதய

பரமா த சீட க ப கி ெகா


இ தா க .

க தி , "ஆகா! த க ! ெவ ள! ைவ ய !" எ
உளறி ெகா இ தா , பரமா த .

தி கி எ த சீட க , உள வைத க அவைர


த எ ப னா க .

க திலி வ ழி ெகா ட பரமா த , " தி


ெக டவ கேள! ஏ எ ைன எ பன க ? அ தமான கன
ஒ க ெகா இ ேத . ெக வ கேள!"
எ சீட கைள தி னா .

உடேன எ ேலா அவைர ெகா கனவா? எ ன


கன க க ?" எ ேக டா க .

Page 37 of 64
ramakalai@gmail.com
பரமா த , சிறி நிைன ப தி, " ைதய ! ைதய !" எ
க தினா .

" ைதயலா? எ ேக? எ ேக?" எ தி தா க , சீட க .

பற , பா வ , "சீட கேள, இ த
அைறய ப னா உ ள ேதா ட தா எ கனவ
வ த . ேதா ட தி சன ைலய ஒ பாைன நிைறய
ெபா ெவ ள மா கிட கிற !" எ ெம ல
றினா .

"அேடய பா! பாைன நிைறய த கமா?" எ மகி சியா


கீ ேழ வ ர டா ம .

" ேவ! இ த ைதயைல ைவ ெகா நா எ ன


ெச வ ?" எ ேக டா ட .

அத டா , "ந ெப ய திைரயாக,
அழகான திைரயாக வா கலாேம!" எ பதி ெசா னா .

"நா ட ஆ ஒ திைர வா கி ெகா ளலா !"


எ மகி தா ம .

" ேவ! இ த இட ச ய ைல. இைத இ வ


ராஜா ேபா யாக அர மைன க ட ேவ !" எ
ேயாசைன ெசா னா ட .

"இன ேம நம கவைலேய இ கா . தின வைட


பாயாச மாக சா ப டலா !" எ தி தா , மைடய .

" ேவ! அ ப யானா நா எ ேலா இ ேபாேத


ஓ ேபா அ த இட ைத ேதா பா ேபா " எ றா
டா .

Page 38 of 64
ramakalai@gmail.com
"ஆமா ! அ தா ந ல . பகலி ேதா னா ஊ ரா
ெத வ . அ ற எ ேலா ப ேக பா கேள!"
எ றா மைடய .

"மைடய ெசா வ ச தா . வா க ,எ ேலா ேபா


இ ேபாேத ேதா ேவா !" எ ேதா ட
ேபானா க .

ெவள ச ெத வத காக ைகய ெகா ள க ைடைய


ப ெகா நி றா , டா .

யாராவ பா கிறா களா? எ பா வ , த ைடய


ைக த யா ஓ இட தி வ டமாக ேகா ேபா டா ,
பரமா த . உடேன ம மைடய ேவக ேவகமாக
அ த இட ைத ைகயா பர பர எ ேதா ட
ஆர ப தா க .

சிறி ேநர ஆன , "ைக எ லா வலி கிறேத!" எ


வா க உ கா வ டன .

" ேவ! ைதயைல வட டா !" எ றப ட ,


ம ெதாட ப ள பறி தா க .

நா ேப மாறி மாறி ேதா ெகா ேட இ தேபா ,


தி ெர ெவ ைளயாக ஏேதா ஒ த ப ட .

"ஆ! ைதய ! ைதய !" எ தி தப இ


ேவகமாக ேதா னா ,ம .

உடேன பரமா த ழி ைகைய வ பா தா .


உ ைடயாக ஏேதா ஒ கிைட த .

எ ேலா ஆைசேயா அைத ெவள ச தி கா


பா தா க .

Page 39 of 64
ramakalai@gmail.com

பரமா த ைகய இ த ஒ ம ைட ஓ !

அ வள தா ! "ஐேயா! ஐேயா!" எ அலறியப


ஆ ெகா ப கமா வ த ஓ னா க .

வரச மரேம திெகா

மர த ய , உ கா த நிைலய ேலேய கி
ெகா தா , பரமா த . தி ெர வ ழி
ெகா தா , பரமா த . தி ெர வ ழி எ ,
"சீட கேள! த ேபாதி மர த ய ஞான ப ற ததா .
அ ேபா இ ேபா என இ த வரச மர த ய தி
பற வ ட !" எ மகி சி ட க தினா .

அைத ேக ட சீட க , " த ஒ ேபாதி; எ க


பரமா த ஒ வரச ! தி ெகா த மரேம, ந வா க!"
எ அ த மர ைத றி வ வண கினா க .

"சீட கேள! நா யா டனாவ ேச பய


ைவ ேபா ; ெகா ைள லாப அ ேபா !" எ றா .

பரமா த ேயாசைனைய ேக வ ப ட ஒ வ ,
அவ க ட டாக பய ெச வத ஒ ெகா டா .
எ ப , சீட க ஏமா வ வா க எ
ந ப னா .

" வாண க எ பதா , ம ேமேல வ ைளவைத


ஒ வ , மி கீ ேழ கிட பைத இ ெனா வ எ
ெகா ள ேவ . அ ேபா தா இ வ லாப
சமமாக இ . உ க மி கீ ேழ வ ைளவ

Page 40 of 64
ramakalai@gmail.com
ேவ மா? ேமேல கிைட ப ேவ மா?" எ ேக டா ,
டாள .

சீட க தன யாக ெச ேயாசி தா க .


" ேவ! மி ேமேல இ ப ேவ டா ! அைத யா
காவ கா ப ? மி அ ய இ பைதேய எ
ெகா ேவா . எ லா ப திரமாக இ !" எ றன சீட க .

சீட க ேப ைச ந ப ய பரமா த , " மி கீ ேழ இ ப


எ லா எ க ேக!" எ றி வ டா .

ஏமா ற நிைன த டாள ேயா, ேசாள , க , ேக வர எ


ம ேமேல கிைட பைவயாக பய டா !

ெச க ந றாக ெசழி வள வைத க ட பரமா த ,


"பேல! ம ேமேலேய இ வள ெசழி பாக இ தா ,
அ ய இ வளமாக கா ேம! இ த தடைவ
நம ந ல லாப நி சயமாக கிைட க ேபாகிற !" எ
மகி தா .

சீட க ந டாள ந றாக ஏமா ேபானா .


ந ைடய தி ட அவ யவ ைல! எ
நிைன தன .

அ வைட கால வ த . ைவ சீட கைள


அைழ வ த டாள , "இேதா பா க ! ேபசிய ேப ைச
மற டா . மி அ ய இ பைத ந கேள எ
ெகா க . ேமேல இ பைத ம நா ெகா
ேபாகிேற " எ றினா .

அவ எ லாவ ைற அ ெச ற பற ,
சீட க ெவ ம ைண கிளற ஆர ப தா க .

எ ேதா னா ெவ ேவ ம ேம இ த .

Page 41 of 64
ramakalai@gmail.com

" ேவ! ேமாச ேபாேனா !" எ அலறினா ம .

"ஏேதா மாய ேவைல நட வ ட !" எ அ தா


மைடய .

" ேவ! பாதாள உலக தி இ பவ க தா


எ லாவ ைற அ ய லி ேத தி ெகா ேபா
வ டா க !" எ றா டா .

"இ தைன நா க க ட ப உைழ ேதா . எ லா பாழாகி


வ டேத!" எ வ த ப டா , பரமா த .

" ேதவா! அ த ைற பய ெச ேபா ேமேல


இ பைத நா எ ெகா ேவா . நா ஏமா த ேபால
அவ ஏமாற ேவ !" எ றா ட .

அ த ைற பய ெச கால வ த . இ த தடைவ
ம ேமேல இ ப எ லா எ க !" எ
றிவ டன , சீட க .

ம ப ஏமா ற நிைன த டாள , இ த தடைவ ேவ


கடைல மரவ ள கிழ பய ைவ தா .

சீட க க ைமயாக உைழ தா க . " ேவ!


ெச க வளமாக வள கி றன. ெகா ைள லாப கிைட க
ேபாகிற !" எ றா ம . அ வைட ேநர வ த . "சீ கிர
ேமேல இ பைத எ லா ெகா ேபா க . நா
ம ைண ேதா ட ேவ " எ றா ஏமா கார .

ெச ய ஒ ேம கா காதைத க ட சீட க , வாய


வய றி அ ெகா டன .

Page 42 of 64
ramakalai@gmail.com
" ேதவா! இ த தடைவ ேமாச ேபா வ ேடா !"
எ க - வ டா ம .

"இர பகலாக காவ கா பயன லாம ேபா ேச!"


எ ல ப னா மைடய . இ ஏேதா ைச தா
ேவைலயாக தா இ !" எ றா டா .

பரமா த , தன ைமய ல சி தைன ெச ஒ


வ தா ! "சீட கேள! இ ைச தா ேவைல ம ல; சன வர
ேவைல ம ல! எ லா நா ெச த தவ தா !" எ றா .

"எ ன! ந க ெச த தவறா? எ ன அ ?" எ சீட க


வ ய ேபா ேக டன .

"மர த ய ப கியேபா , தி வ ததாக


றிேன . அ தவ . அ த மர வரச மர இ ைல
எ ப தா ேந தா ெத த . ேவ ஏேதா ஒ
மர த ய மாறி ேபா தவ தலாக கி வ ேட !
வா க , உ ைமயாக வரச மர த ேபாேவா !"
எ றா .

சீட க , " வரச மரேம! தி ெகா !" எ ம தவ


ெச ய ெதாட கினா க .

===================================================

த ட ேசா த ராம க

எ ப ேயா அரசைன ஏமா றி, மட நா த ம தி ஆகி


வ டா , பரமா த . அவ ைணயாக சீட க
அர மைன ஊழிய களாக நியமி க ப டன .

Page 43 of 64
ramakalai@gmail.com
"ந த அைம ச ஆகிவ டதா , இன கவைலேய
பட ேவ டா " எ ச ேதாஷ ெகா டன , ஐ
சீட க

ஒ நா , "நம நா பைட பல எ ப இ கிற ?" எ


பரமா த ட ேக டா மட ம ன .

இ தா ந ல சமய எ ற நிைன தா , பரமா த . "ம னா!


உ கள ட ெசா லேவ நா கிற . ந நா
யாைனக எ லா ப ன யா வா இைள , ப றிக
ேபா ஆகிவ டன!" எ கினா .

சீட க , "ஆமா அரேச! இ ப ேய கவன காம வ டா ,


ேபா க டாய ேதா வ ேய ஏ ப " எ ஒ
ஊதினா க .

அைத ேக ட ம ன , "அ ப யா? இர யாைனகைள


இ ேக அைழ வா க " எ க டைள இ டா .

ம மைடய ஓ ெச இர ப றி
கைள அர மைன ஓ வ தன .

அைத பா த அரச , "ேச! ேச! பா கேவ சகி கவ ைலேய!


இைவயா ந நா யாைனக ?" எ ேக டா .

தலி மட ம ன ெகா ச ச ேதக எ ப ட .


"இ யாைன எ றா , ப ைகைய காேணாேம?" எ
ேக டா .

"ம னா! எ லா தலி ப ைக ட இ த


யாைனக தா . ப ன கிட பதா உட ெமலி
வ ட , ப ைக கி வ ட " எ வ ள கினா
பரமா த .

Page 44 of 64
ramakalai@gmail.com
"இைவ ம ப பைழய உ வ அைடவத எ ன ெச ய
ேவ ?" எ ேக டா மடம ன .

"ம னா! இ ெனா வ ஷய . அைத பா க , பற


ைவ திய ெசா கிேறா " எ றா .

"நம நா திைர பைடக இேத ேபா இைள


வ டன. எ லா ஆ க மாதி ஆகிவ டன!"
எ றா ட .

அ ப யா? வ ய பாக இ கிறேத! எ ன ெச யலா


ெசா க எ றா ம ன .

ம னா! நா க அ ைமயான தி ட ஒ ைவ ேளா .


அத ப ஆய ர ெபா கா க ெசலவா . அ த ஆய ர
ெபா கா கைள எ கள டேம ெகா வ க . நா க
எ லாவ ைற பைழயப டா கி வ கிேறா !
எ றன , டா , ட

மடம ன ெப ய க ச . அதனா ஆய ர ெபா கா


ெசலவழி க மன வரவ ைல.

"ேவ ஏதாவ ேயாசைன இ தா ெசா க !" எ


க டைளய டா .

"ேச! ந தி ட எ லா பாழாகி வ டேத!" எ


வ தினா , பரமா த . சீட க ஆ திரமாக இ த

"அரேச! எ லா யாைனகைள , திைரகைள நா


உ ள வய கள ேமயவ ேவா ! ெகா ச நாள
ச யாகிவ !" எ றா ம .

"இைத ேவ மானா ெச யலா !" எ றா மடம ன .

Page 45 of 64
ramakalai@gmail.com
பரமா த ஆைணய ப , மடநா உ ள ப றிக ,
ஆ க அைன அவ வ ட ப டன.

எ லா ேச ெகா , ம கள வய கள ெச
ேமய ெதாட கின. இர ேட நாள எ லா வைகயான
தான ய க பாழாகி வ டன.

அ த மாதேம நா வ ப ச ஏ ப ட . பலேப
ேசா ேக வழிய லாம இற தன .

பரமா த , சீட க ஒ பய இ றி த ட
ேசா த ராம களாக இ பைத க ட ம ன ,
எ ேலாைர வர அ தா .

அடடா! எ ப யாவ ஆய ர ெபா கா கைள ச பாதி


வ டலா எ நிைன ேதா . கைடசிய இ ப பாழாகி
வ டேத! எ ல ப யப பைழயப மட ேக
தி ப னா க .

பரமா த ப தி

பரமா த ேவ ேகா ப ம ைர ம ன , அவ
சீட க அர மைனய வ அள ஒ நா த க
ைவ தா .

ப ெம ைதய ப ெகா இ த பரமா த ,


க வராம ர ெகா இ தா . சீட கள
ம ட ம க வரவ ைல.

" ேவ! ச ேநர உலாவ னா க வ எ


ைவ திய காைலய யா டேமா ெசா னாேர... அேதேபா

Page 46 of 64
ramakalai@gmail.com
நா எ காவ ெச உலாவ வ வரலாேம எ றா
ம .

ந ல ! அ ப ேய ெச ேவா " எ அவைன த


ெகா தா பரமா த .

ெத வ நட தா , ந ைம தி ட க எ காவல க
ப ெகா டா எ ன ெச வ ? அதனா உ ப ைக
ெச உலாவலா !" எ றா , ட .

அத ப ேய ம ற சீட கைள எ ப ெகா ,


எ ேலா ெம வாக நட ெச றன .

உ ப ைகய ப க இ மிட வ த , ம ம
ைவ மி சிய சீடைன ேபால கட கட எ அவைர
த ள ெகா ேவகமாக ேமேல ஏறினா .

நா ப க ஏ வத கா வ கிக தடதட எ
உ கீ ேழ வ தா . உ வ த ேவக தி வ
ேம ேமாதி அவ ப னா வ த சீட கைள ேமாதி
எ ேலா உ கீ ேழ வ ேச தன .

"ம ேய! அவசர ப கிறாேய!" எ தி னா பரமா த .


ம ப எ ேலா
ெம வாக ஏறி, உ ப ைகைய அைட தா க .

அ நில நா . அதனா , நா நகர அழகாக


ெத த . "அ த ,அ த " எ மகி தா .

அ ேபா மைடய ம அலறினா

"எ ன? எ ன?" எ பதறினா .

" ள கிறேத" எ றா மைடய .

Page 47 of 64
ramakalai@gmail.com
"அ ப யானா ந ம கீ ேழ ேபா ப ெகா .
நா க பற வ கிேறா " எ பரமா த ெசா ன
அவ கீ ேழ இற கி ேபா வ டா .

ம ற சீட க நகர அழைக க ெகா


இ தன .

அரச வதிகள நிைறய காவ இ த . திைரய வர க


அ ப இ ப பாரா வ ெகா இ தன .

அ த வர கைள பா , திைரகைள பா
சீட க ந க ஏ ப ட .

அத க கீ ேழ இற கி ேபான மைடய , ம ப ேமேல ஏறி


வ ," ேவ.. நா கீ ேழ இற கி ேபாேன . அ ேக இர
ேப . ஒ வ டாக இ தா ; இ ெனா வ
தா மைச உ ள . இ வ அர மைனைய வ
ெவள ேய ேபாகிறா க . நி சயமாக அவ க இர ேப
தி ட களாக தா இ க ேவ " எ வா க
றினா .

"அ ப யா? அ ப யானா உடேன அவ கைள ப தாக


ேவ ேம!" எ ற பரமா த , "எ ேலா வா க , கீ ேழ
ேபாேவா " எ றப இற கினா .

எ ேலா ேவகமாக அர மைன வாச ஓ வ


பா தன . மைடய ெசா னப இர ேப டாக
ஒ வ , ஒ லியாக ஒ வ ேவகமாக மைற மைற
ேபாவ ெத த .

அ ேபா அ ேக சிலக காவல க ஓ வ தா க .


அவ கள ட , "மைடய கேள! அேதா பா க , இர
தி ட க அர மைனய லி பண ைத நைககைள

Page 48 of 64
ramakalai@gmail.com
தி ெகா ேபாகிறா க . ஓ ேபா அவ கைள
ப க !" எ ேகாப ட தி னா .

வர க , கா ய திைசய ஓ னா க . பரமா த ,
சீட க தி ட !தி ட ! வ டாேத, ப ! எ க தியப ேய
ப னாேலேய ர தினா க .

அத ச த ேக அர மைனய நகர தி
எ ேலா வ ழி ெகா டா க . எ ேலா ெத
ஓ வ பா தன .

ராஜ வதிய ஒேர கலவர . ர க . அ ேபா ட ,


"அேதா...அேதா.. ப க " எ க தினா .

பரமா த சீட க அ த இ வ ம தடா எ


வ உ , அவ கைள ெக யாக ப
ெகா டன .

வர க அவ கைள வ ல கி, தி ட கைள உ பா தன .


உடேன, "அரேச! ம தி ேய! ந களா?!" எ வ ய தன .

"எ ேலா அரச காலி வ , "எ கைள ம ன க !


இ த சீட க தா உ கைள தி ட க எ
றின " எ ந கியப றின .

பரமா த சீட க ஒ ேம யவ ைல.


அரசைரேய தி ட எ ெசா லி வ ேடாேம எ பய
ந கினா க . ேகாப அைட த ம க ைவ
சீட கைள அ பத ெச றன .

உடேன அரச , "ெபா ம கேள! நா ம தி நகர


ேசாதைன ெச வ ெத யாம பரமா த தவறாக
நிைன வ டா . உ ைமய ேலேய தி ட களாக
இ தி தா எ ன ஆகிய ? ஆகேவ தி ட கைள

Page 49 of 64
ramakalai@gmail.com
ப க ேவ எ ற ந ல எ ண ெகா ட
சீட கைள , பரமா த இ அரச ப திைய
நா பாரா கிேற . பரமா த சீட க இரவ ட
காம காவ ெச வைத நிைன பைடகிேற .
இத காக நாைளேய அவ க காக ஒ வ ழா
ெகா டா ேவா !" எ றினா .

ம க , பரமா த வா க! சீட க வா க! எ
ழ கமி டன .

சீட க ச ேதாஷமாக இ த .

===================================================

வா க இராம - வா க சீைத

ஒ ேகாய இர தி ட க , ைட உைட
சாமி சிைலகைள தி ெகா இ தா க .

அ த வழிேய ெச ற பரமா த சீட க அைத


க டன .

"ஐயா! யா ந க ? ஏ இ த சிைலகைள எ கிற க ?"


எ பண ட ேக டா பரமா த .

ைவ சீட கைள க ட தி ட க தலி ச


பய தா க . பற சமாள ெகா , "நா க ெவள
இ வ கிேறா . இ ேக உ ள சிைலகைள எ லா
அ ேக ெகா ேபாக ேபாகிேறா " எ றன .

"ெவள கா? ஏ ?" எ ேக டா ,ம .

"இ த சிைலக இ ேகேய இ பதா எ ன பய ?


ெவள ேபானா தா அ கி ம க

Page 50 of 64
ramakalai@gmail.com
பா பா க . அ ேபா தா உ க ஊ ெப ைம ம ற
ஊ ெத " எ றா , தி ட ஒ வ .

"ஆ வா க , நாய மா க ெச த ெதா ைடவ ட, ந க


ெச ெதா தா ெப ய . உ க ப திைய
ெம கிேற " எ பாரா னா , பரமா த .

ஆனா , ம ம ெகா ச ச ேதகமாக இ த .


"இைத ந க தி ெகா ேபாகிற க " எ றா .

அைத ேக ட தி ட க , "ேச, ேச! தி வதா இ தா


யா ெத யாம அ லவா தி ட ேவ ?
உ க ெத தாேன எ ெகா ட ேபாகிேறா ?
இ எ ப தி வ ஆ ?" எ ேக டன .

"ஆமா ! எ க ன ைலய நட பதா இ தி


இ ைலதா !" எ ஒ ெகா டா ம .

ம ப சாமி சிைலகைள ெபய எ தன , தி ட க .

அவ க , க ட ப வைத க ட மைடய " ேதவா!


இவ க ட ேச நா ெகா ச கி வ டலாேம"
எ ேக டா .

"ஓ! தாராளமாக உதவ ெச ேவா " எ ெசா லியவா


சிைலகைள க ேபானா .

ஒ வழியாக இராம சிைல, சீைத சிைல, ஆ சேநய சிைல


எ லாவ ைற ெபய எ தன .

" ேவ! இ வள காலமாக இ த சாமி சிைலக ந ஊ


இ தன. இ ேபா ெவள நா எ லா றி பா க
ேபாகி றன. ஆதலா இ வ ேசஷ ைச ெச தா
அ ப ேவ " எ றா , டா .

Page 51 of 64
ramakalai@gmail.com

"யாராவ ஆ வ வட ேபாகிறா க எ பய த
தி ட க , "சீ கிர ெச க " எ அவசர ப தின .

பரமா த அவசர அவசரமாக ம திர ெசா லியப ேய


ைச ெச தா . சீட க சிைலகள கா கள வ
வண கி எ தன .

ைச த ேகாய ெவள ய தயாராக இ த


வ ய சிைலகைள கி ெகா ேபாக நிைன தன ,
தி ட க .

அ ேபா பரமா த , ம , மைடய , டா ஆகிய


சீட க உ சாக அதிக ஆய .

"சாமி வ ைட ெகா அ ப ேவ " எ


ெசா லி ெகா ேட வா க இராம ! வா க சீைத!
ஆ சேநய ேஜ!" எ கா க தலாக க தினா க .

அவ க க வைத க ட தி ட க ெபா ைம ேபா


வ ட .

"அட பாவ களா! கைடசி ேநர தி ச த ேபா எ க


கா ய ைதேய ெக வ வ க ேபாலி கிறேத" எ
தி னா க .

"ச த ேபா டா எ ன த ?" எ ேக டா மைடய .

திைர ம ஏறி ெகா ட தி ட க , வ ைய


ஓ யப ேய, " டா கேள! நா க இ த சிைலகைள
தி ெகா ேபாகிேறா . இ ட உ க
ெத யவ ைலேய!" எ உ ைமைய றின .

Page 52 of 64
ramakalai@gmail.com
அைத ேக பரமா த சீட க ஆ ச யமாக
இ த .

"எ ன? தி ெகா ேபாகிற களா?" எ றப மய கி


வ தா , டா .

"ஐேயா, தி ட க ! தி ட க !" எ க தினா ,ம .

அவ கைள ப பத திைர வ ய ப ேன
ஓ ேபா , கீ ேழ வ உ டா , மைடய .

பரமா தேரா, அதி சிய சாமிேபா சிைலயாகி நி றா .

பரமா த மட த ேக வ த , தி ட க வ ைய
நி தின . சிைலக ட மட க ெச றன .

உ ேள ம , ட இ தன .

"அேட ! நா க ெகா ச ேநர இ ேக க ேபாகிேறா .


அ வைர இ த சிைலகைள ப திரமாக ைவ தி க .
கி எ த சிைலகைள எ கள டேம ஒ பைட வட
ேவ " எ க டைள இ டன .

அவ கைள பா த பய ேபான ம , ட , ச
எ ச மதி தன . சிறி ேநர தி தி ட க ற ைட
வ கி வ டன .

"சிைலகைள ப திரமாக பா கா க ேவ ேம? எ ன


ெச வ ?" என ேக டா ம .

"ந மா காவ கா க யா . ெதாைல வ ேவா .


இ லாவ டா நா கி வ ேவா . அதனா ேநராக
ம ன டேம ெகா அர மைன ேபானா க .

Page 53 of 64
ramakalai@gmail.com
அர மைனய பரமா த ம ற சீட க அ
ெகா இ தன .

ம , ட சிைலக ட வ வைத க , அரச


உ பட அைனவ வ ய பைட தன . நட தவ ைற
ேக வ ப ட அரச , "சிைலக தி ேபாவத உதவ யாக
இ த ந கேள! அதனா த டைன தராம , ப
தராம அைனவைர மா வ வ கிேற " எ றா .

, சீட க த ப தா ேபா எ அர மைனைய


வ ஓ வ தன .

===================================================

ேதா ட தி ேம ...

அ க ப க இ தவ க உதவ ட ேதா ட தி கீ ைர
பய இ தன , சீட க .

ெச க ந றாக வள , தள தள எ இ தன . ஒ நா
காைலய எ பா த ம , "ஐேயா! ேபா ! ேபா !"
எ அலறினா .

பரமா த , ம ற சீட க ேதா ட ஓ னா க .

ெமா த பா திக இ தன. அதி ஒ பா திய


இ த ெச கைள மா ஒ ேம வ த .

"அடடா! நா எ வள க ட ப வள வ கிேறா ;
எ லா இ ப பாழாகி வ டேத" எ வ த ப டா
பரமா த .

ெச கைள மா ேமயாம இ பத காக த சீட கைள


ேயாசைன மா ேக டா .

Page 54 of 64
ramakalai@gmail.com
" ேவ! அ த மா வ ேம வத நாேம
ெகா ச கீ ைரைய பறி அத ேபா வ டலாேம!"
எ றா டா .

"நா பய வைத மா சா ப டாம இ க ேவ மானா


மா ெக தன யாக ஒ பா திய கீ ைர வ ைத
வ டா ேபா . அைத ம சா ப வ
ேபா வ !" எ றா ன ட .

" திெக டவ கேள! ந க ெசா கிறப ெச தா


நம தாேன ந ட ? அைத தி , இைத
தி வ ேம!" எ அவ கைள தி னா , பரமா த .

அ ேபா ம ஒ ேயாசைன ேதா றிய .


"ரா தி ய ம தாேன ேம கிற ? அதனா தின தின
இர வ த எ லா ெச கைள ப கி ப திரமாக
மைற ைவ வ டலா ! ெபா வ த , பைழயப
ந வ டலா !" எ றா .

இ த ேயாசைன ச ப வரா எ பரமா த


றிவ டா .

"தைழக எ லா ேமேல இ பதா தா தி வ கிற ,


ரா ெச கைள ப கி, தைலகீ ழாக ந வ ேவா ! ேவ
ம ேமேல இ பைத பா , மா ஏமா
ேபா வ !" எ ெசா னா ம

"ஆமா ! இ தா ச யான வழி!" எ , ஒ பா திய


இ த ெச கைள ம ப கி தைலகீ ழாக ந
ைவ தன .

ேவ வ ம ேமேல இ ததா ெச க
வ ஒேர நாள ெச வ டன.

Page 55 of 64
ramakalai@gmail.com
" ேவ! இ த ெச கள ம பாைனகைள கவ
வ டா ேபா . ெச கைள ேத பா வ மா
ஏமா ேபா வ !" எ ெசா னா மைடய .
ம நாேள, ச ைதய லி ஏராளமான பாைனகைள வா கி
வ தன . ஒ ெவா ெச ய ம ஒ ெவா பாைனைய
கவ ைவ தன .

ய ெவள ச படாததா , ப ேத நாள இர டாவ


பா திய இ த ெச க , வா வத கி வ டன.

, சீட க ஒேர கவைலயாக ேபா வ ட .


" ேவ! அ த ப மா ைட ப க வ டா
ேபா . நாேம தின பா கற சா ப டலா ! மா கார
வ ேக டா ெச கைள ேம தத காக த டைனயாக
நிைறய பண ைத வா கி ெகா ளலா " எ றினா
மைடய . "இ ேபா தா நம இர வழிகள லாப !"
எ றப தி தா ம

ம நா இர ெவள ச ெத வத காக ைகய ெகா ள


க ைடைய ைவ ெகா டா , டா . ,
சீட க ேதா ட தி ப கி ெகா டன .

இ த தடைவ வழ கமான மா பதி எ


ேதா மா இ த ேவெறா ப மா வ த .

மா ைட க ட ப கிய த சீட க தடா


எ அத ேம வ ர டா க .

மா வாைல ப கினா ட . அத
க தி ேபா டா , டா . வய றி ேம ஏறி
தி தா மைடய .

Page 56 of 64
ramakalai@gmail.com
"அ பாடா! ஒ வழியாக தி மா ைட க ப
வ ேடா !" எ ற பரமா த சீட க மகி சிேயா
ப க ெச றா க .

ெபா வ த , அ த ஊ ேலேய ெப ய ரடனான


ன யா ,த மா ைட ேத ெகா வ தா .

பரமா த சீட க த மா ைட க ைவ தி பைத


பா பய கரமாக ேகாப ெகா டா .

"ேட ! உ க எ வள திமி இ தா எ மா ைட
க ைவ ப க ? மா ேபா டத , அத
காைல ஒ க ேபா டத ேச ம யாைதயாக
பண த எ ைவ க !" எ க தியப ைவ
சீட கைள உைத க ஆர ப தா .

"கீ ைர ேவ டா ; பண ேவ டா . ஆைள வ டா
ேபா " எ அலறியப , சீட க மட ைத
வ ேட ஓட ெதாட கினா க .

===================================================

உைத கிற க ைதேய உைழ

ேதவா! ஜம தா ஜ லி க வ ண
ைவ பத ஆ ேதைவயா . அ த ேவைலைய ெச தா
எ ன? எ சீட க ேக டன .

ண ைவ கிற ெதாழி ெபாதி ம க ைத


ைவ தி க ேவ . ந மிட அ இ ைலேய, எ ன
ெச வ ?எ றா பரமா த .

Page 57 of 64
ramakalai@gmail.com
க ைத இ லாவ டா எ ன? அத பதி தா நா க
இ கிேறாேம! எ சீட க றின .

இ தா , நிஜமான க ைத இ தா ந ல ! ந ல
க ைதயாக ஒ வா கி வா க , எ உ தரவ டா ,
பரமா த .

அ மாைலேய அவ மட க ைத ஒ வ
ேச த .

க ைதைய பா ைவய ட பரமா த , அத வாைல ப


கி பா தா ! ேகாப ெகா ட க ைத, வ ெக
ஒ உைத வ ட !

ஐேயா! எ அலறியப ர ேபா வ தா பரமா த .


டா கேள! எ ெப ைமகைள ப றி க ைதய ட
ஒ ேம ெசா ல வ ைலயா? எ ேகாபமாக ேக டா .

ேதவா! உ கைள ப றி எ லா வ ஷய கைள


ெதள வாக எ ெசா ேனா ! அதனா தா உைத தேதா
எ னேவா! எ றா மைடய .

ஆமா ேவ! அ ப இ கலா . எ ஒ


ஊதினா ,ம .

பரவாய ைல. அ கிற ைகதா அைண . அ ேபா


உைத கிற க ைததா உ ைமயா உைழ . ஆைகயா
இ த க ைதேய இ க ! எ றா பரமா த .

சீட க க ைத ைவ தி பைத அறி த உ


தி ட , அைத எ ப யாவ தி ெச ல தி டமி டா .

ஒ நா , க ைதய க தி க ட ப இ த கய ைற
அவ ெகா இ தா , தி ட . ஆனா அத

Page 58 of 64
ramakalai@gmail.com
சீட க வ ச த ேக கேவ அவசர அவசரமாக
க ைதைய ம ர ஓ வ , அத இட தி தா
நி ெகா டா .

ெவள ேய வ பா த சீட க வய அதி சி மாக


இ த .

இெத ன? க ைத இ த இட தி , மன த இ கிறாேன!
எ றா ட .

ஒ ேவைள இ மாயம திர ெத த க ைதயாக


இ ேமா! என ச ேதக ப டா ம .

அத பரமா த வ ேச தா . உ ைன
க ைதயாக தாேன வா கி வ ேதா . ந எ ப மன தமாக
மாறினா ?எ ேக டா டா .

நா தலி மன தனாக தா இ ேத . ஒ னவ
ேகாப ஆளாகி வ ேட . அவ தா எ ைன
க ைதயாக ேபா ப சாப இ டா .. இ ேபா சாப
ந கி வ டதா ம ப மன தனாக மாறி வ ேட ! எ
கினா , தி ட .

தி டன ெபா ைய ெகா ளாத பரமா த ,


மன தைன க ைதயாக மா றியதா த ப ேதா . அேத
னவ சி க ைதேயா, லிையேயா க ைதயாக
மா றிய தா இ ேநர ந ைமெய லா சா ப .
ந லகால ! த ப ேதா ! எ மகி தா .

சீட க ,வ ட ெதா ைல, எ மகி தன .

க ைத இ லாமேலேய ஜம தா வ ேவைல ேச த
சீட க , ண கைள ைட க , பாசி ப த ஒ
ைட எ ெச றா க .

Page 59 of 64
ramakalai@gmail.com

ெவ ைள ெவேள எ இ க ேவ எ ப ஜம தா
க டைள எ ெசா லியப , ெவ ேவ நிற கள இ த
ண கைள க லி ேத கிழி தா ,ம .

ெவ ைளயாக இ த ேவ ய பாசிைய ேதா ப ைச


நிறமாக மா றினா மைடய .

ஒேர ண யாக இ தைத கச கி ப ழி கி, பல


களாக ஆ கினா க , டா ட .

அ பாடா! ஒ வழியாக ந றாக ெவ க வ ேடா !


எ மகி தப ஜம தா வ ற ப டன .

ந க ஒ ண ேபா க . நா அைதேய ப தா கி
ெகா வ தி கிேற ! எ ெப ஐம அ
ெகா டா , டா !

ெவ ைளைய ப ைசயா கி வ ேட ! எ தி தா
மைடய .

சீட க ெகா வ த ண கைள ப பா த


ஜம தா மய கேம வ வ ேபாலி த .

அட பாவ களா! சா இ தைத எ லா கிழி


ேகாவண ண களா ஆ கி வ கேள; திெக டவ கைள
ந ப இ த கா ய ைத ெச ய ெசா ேனேன! எ
ல ப யப சீட கைள வ ர அ தா .

உ ... ந ெதாழி திறைமைய யா ேம ெகா ள


மா டா க ேபாலி கிறேத! எ வ த ப டப
மட ேக தி ப னா க ,ஐ சீட க .

===================================================

Page 60 of 64
ramakalai@gmail.com
ெவ ைள யாைன பற கிற

ம ரா தக ம ன க பா ைவ ம கி ெகா ேட
ேபான . ெவ ைள யாைனய த த கைள ேத ,
க கள சி ெகா ள ேவ . அ ப ெச தா ம ப
க பா ைவ வ வ ,எ ம வ க றிவ டன .

ெவ ைள யாைனைய உய ேரா ப வ தா , ஒ
ஊைரேய ப சாக த வதாக அறிவ தா , ம ன . இ த
ெச தி பரமா த , அவர சீட க எ ய .

நாதா! நம ெத தவைர யாைன க


நிறமாக தாேன இ கிற ? ெவ ைள யாைன ட உ டா
எ ன? என ேக டா ,ம .

ேதவேலாக தி ஐராவத எ ஒ யாைன இ திரன ட


இ கிற . அ ெவ ைளயாக இ மா , எ றா
மைடய .

ேவ! அ த யாைனைய ப வர உ க ைத ய
இ கிறதா? எ ேக டா , டா .

உடேன ேகாப வ வ ட !

ேகாைழேய! எ னா யாத கா ய ட உ டா? ஆனா ,


இ திர என ேபான ெஜ ம தி இ ேத தராத
பைக. அதனா அ ேக ேபாவத நா வ பவ ைல,
எ றியப தா ைய உ வ ெகா டா .

ேதவா! என ஒ ேயாசைன ேதா கிற ... வ


ெவ ைள அ ப மாதி , யாைன ெவ ைள அ
வ டா எ ன? எ ேக டா ,ம .

Page 61 of 64
ramakalai@gmail.com
ஆமா ேவ! யாைனய ேம ணா தடவ
வ டா ேபா . க யாைன ெவ ைளயாக மாறிவ !
எ தி தா , ட .

ராஜா தா ச யாக க ெத யாேத! அதனா அவரா


ந ேமாச ைய க ப க யா ! எ மகி தா ,
டா .

ஆகா! ஆ ஒ ஊ ப சாக கிைட க ேபாகிற .


இன ேம நா எ ேலா ராஜா க தா ! எ றப
ம ண ர டா ,ம .

பேல, பேல! இ ேபா தா உ க ைன ந றாக ேவைல


ெச கிற ! என பாரா னா , பரமா த .

அ ேபாேத த சீட கைள அைழ ெகா , யாைன


பாகன ட ேபானா .

ஒ நாைள ம உ க யாைனைய வாடைக


ெகா க . ேதைவயான பண த கிேறா . ந க டேவ
வரேவ ,எ ேவ னா ம .

பண ஆைச ப ட பாக ச எ ச மதி தா .

ந றாக இ ய பற , பாைன பாைனயாக ணா


ெகா வ தா , மைடய .

அைத எ அப ேஷக ெச வ ேபால, பாைனய ேம


ஊ றினா , டா .

ெகா ச ணா ைப வா எ , பய ெகா ேட
யாைனய வாய சிவ டா ,ம .

Page 62 of 64
ramakalai@gmail.com
பரமா த த ைக த யா வ வ யாக ெவ ைள
அ தா .

ேவ! யாைன க பாக இ ேபா த த


ெவ ைளயாக இ கிற , அ ேபால யாைன ெவ ைளயாக
இ தா ,த த க பாக அ லவா இ க ேவ ? என
ேக டா , பாக .

ஆமா ! ந ெசா வ ச தா ! எ றப அ க ைய
ேத ,த த கள சி வ டா , டா .

இ ேதவேலாக தி இ ப வ த எ பைத அரச


ந ப ேவ . அதனா இர இற ைகக க ட
ேவ ,எ றா பரமா த .

வ ேயாசைனைய உடேன ெசய ப தினா , ட .

எ லா ேவைலைய த . யாைனைய றி வ
பா ைவய ட , அ த ! இ இ திர ேலாக
யாைனேயதா ! எ றப அத ப ைகைய ெதா
ப டா .

ம நா , அர மைன னா ம க ட ேஜ ேஜ
எ இ த . ெவ ைள யாைனைய பா பத காக
ம தி க ைட ழ ம ன வ தா .

திற த ெவள ய க இ த யாைனைய பா த அரச ,


அதிசயமாக இ கிறேத! இ த யாைனைய எ கி ப
வ த க ?எ ேக டா .

ேதவேலாக வைர ேத ெகா ேபாேனா ! எ


கினா ,ம .

Page 63 of 64
ramakalai@gmail.com
ஐேயா! இைத ப க நா க ப ட பா எ க தா
ெத ! எ றா ட .

த த ம க பாக இ கிறேத? எ ம தி ேக ட ,
அ ைவர பா த த த ! அ ப தா இ ! எ றா
டா .

இவ க ேபசி ெகா ேட இ ேபா , தி ெர பல த


கா அ க ஆர ப த . உடேன யாைனய ம
க ட ப ட இற ைகக ப ெகா கீ ேழ வ தன.

உடேன பல த மைழ ெப ய ஆர ப த . மைழ ந


யாைனய ம ப ட ெகா ச ெகா சமாக ணா
எ லா கைர , ெவ ைள யாைன க பாக மாறிய .

இைத பா த சீட க பய தா உட
ெவட ெவட எ ந கிய !

சிறி ேநர திேலேய பரமா த சாய ெவ வ ட -


ஊ - க வ ட . வழ க ேபா த டைன
ஆளானா க .

ேதவேலாக தி ஐராவத எ ஒ யாைன இ திரன ட


இ கிற . அ ெவ ைள

===================================================

Page 64 of 64