Vous êtes sur la page 1sur 215

1

ivn ejvqvZ
I ivm~jyjvni () whK&i-Ihxdv

W. Lv`Kvi Avyjvn Rvnvxi


wc-GBP. wW. (wiqv`), Gg. G. (wiqv`), Gg.Gg. (XvKv)

AavcK, Avj-nv`xm G BmjvwgK vwWR wefvM,


Bmjvgx wekwe`vjq, Kzwqv|

Avm-mybvn cvewjKk
wSbvB`n, evsjv`k
www.assunnahtrust.com

ivn ejvqvZ
I ivm~jyjvni () whK&i-Ihxdv

W. Lv`Kvi Avyjvn Rvnvxi


cKvkK
Dmvgv Lv`Kvi

Avm-mybvn cvewjKk
Rvgvb mycvi gvKU (3q Zjv)
we. we. ivW. wSbvB`n-7300
dvb I d: 0451-62578; gvevBj: 01711152954

cwvb:

1. `vik kixqvn LvbKvq dzidziv, cvKkx, Bki`x, cvebv


2. BkvqvZ Bmjvg KzZzeLvbv, 2/2 `vim mvjvg, wgicyi, XvKv-1216
3. Avj-dviK GKvWgx, avcvNvUv-Mvwe`cyi, wSbvB`n-7300
c_g cKvk: 2003 Cmvqx
cwigvwRZ I cwiewaZ PZz_ msiY: AvM 2006 Cmvqx
cg cKvk: wWm^i 2009 Cmvqx
nvw`qv
220 (`yB kZ wek) UvKv gv|

RAHE BELAYAT (The way to Friendship of Allah) by Professor Dr. Kh. Abdullah Jahangir. Published by AsSunnah Pablications, Jaman Supur Market, B. B. Road, Jhenidah-7300. March 2006. Price TK 220.00 only.

wmwK eski Dj b ki dzidziv


gvI. Avyj Kvn&nvi wmwKx Avj-KzivBkx mvnei

evYx I bmxnZ
wemwgjvwni ivngvwbi ivnxg| bvngv`y Iqv bymvjx Avjv ivm~wjwnj Kvixg| Avv ev`, Avgvi wb`k I AbyciYvq ivn
ejvqvZ bvgi GB eBwU wjLQ Avgvi RvgvZv Lv`Kvi Avyjvn Rvnvxi| KziAvb Kvixg I mnxn nv`xmi Dci wfw Ki eBwU
jLv nqQ| Avgvi mKj gyix` Ges hviv AvgvK fvjevmb, Avgvi civgkK iZ `b ev Avgvi wbKU _K wkv wbZ AvMnx
Zuv`i mKji cwZ Avgvi Ave`b h, GB eBwUK wbRi Avgji Rb m`v me`v cvV Kieb I cvjb Kieb|
mKji KvQ Avgvi Abyiva h, hw` Avjvni c_i cw_K nZ Pvb, Avjvni bKU, ejvqvZ, ingZ, eiKZ I
bvRvZ jvfi AvMn gb _vK Zvnj wbi welqwj j ivLyb:
c_gZ, wefve ZvInx` I wimvjZi Dci Cgvb Avbyb| mvnvevq Kivg, Zveqx I Zve-ZveqxMYi AvKx`v ev
Avnjym mybvZ Iqvj RvgvAvZi AvKx`v hv Bgvg Avey nvbxdvi (in) wdKj AvKevi, Bgvg Zvnvexi (in) AvKx`vq
Zvnvexqv I Abvb cvPxb BgvgMYi wbfihvM Mmg~n wjwce iqQ mB Abymvi wbR`i AvKx`v MVb Kib| cieZx
hyMi we`AvZ I evbvqvU AvKx`v eRb Kib| mv_ mv_ mKj cKvi wkiK, Kzdi, we`AvZ I Bjnv` _K AvZiv Kib|
wZxqZ, mKj cKvi nvivg DcvRb cwinvi Kib| dih Bev`Z wefve cvjb Kivi mevZK Pv Kib| mKj
Kexiv Mvbvn I nvivg eRb Kib| Kvbv gvbyl A_ev cvYxi nK ev AwaKvi b Kiv ev wZ Kiv weler cwiZvM Kib|
ZZxqZ, gbK wnsmv, NYv, wel, AnsKvi, AvZZw, RvMwZK mvb, cwZcw ev UvKv-cqmvi jvf _K h_vme
cwe ivLvi Rb me`v mZKZvi mv_ Pv Kib| GRb me`v Avjvni `ievi ZvIdxK Pq KvZifve `yAv Kib|
cqvRb Qvov gvbyli mv_ nvwk Zvgvkv ev MRe h_vme Kg Kib|
PZz_Z, bdj Bev`Z ewk ewk cvjbi Pv Kib| gvbyli mev, DcKvi I mvnvh RvZxq KvR h_vme ewk
Kib| bdj mvjvZ h_vme ewk Av`vqi Pv Kieb| weklZ Zvnvy`, BkivK I gvMwiei ci wKQy bdj mvjvZ
(AvIqvexb bvg cwiwPZ) me`v cvjb Kieb|
bdj wmqvg ewk cvjbi Pv Kib| weklZ cZK mvn mvg I enwZevi, cZK Aviex gvmi c_g, kl
Ges 13, 14 I 15 ZvwiLi wmqvg wbqwgZ cvjb Kieb| GQvov AvivdvZi w`bi wmqvg I Avivi wmqvg cvjb Kieb| bdj
`vb ewk Kivi Pv Kieb| `vb KiZ mg bv nj gvbyli ewk ewk mev I DcKvi Kieb, hv Avjvni wbKU `vb wnmve
MY ne| mKjB KziAvb Kvixg wZjvIqvZ wkL wbqwgZ KziAvb wZjvIqvZ Kieb| mv_ mv_ A_ eySvi Rb mvagZv Pv
Kieb| Zvnvy`i ci ev dRii ci wbqwgZ KqK cv wZjvIqvZi Afvm eRvq ivLeb|
cgZ, GB M ewYZ mKj whK&i-Ihxdv wbqwgZ cvjb Kieb| mKj `yAv, gybvRvZ I whK&i wefve gyL Ki
Zv wbqwgZfve cvjb Kieb| hviv mKj `yAv I Ihxdv gyL I cvjb KiZ mg nQb bv ev gyL KiZ `wi ne ej
gb KiQb, Zv`i Rb Avwg wbic Ihxdv cvjbi bmxnZ KiwQ :
(K). dRii mvjvZi ci Ges gvMwiei mvjvZi ci GB eBqi 71, 72, 70, 73, 75, 76, 77, 100, 101,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 112 I 116 bs whK&i cvjb Kieb| A_vr, 3 evi AvmZvMwdijvn , 1 evi Avjvv
AvbZvm mvjvg, 1 evi jv Bjvnv ... Kv`xi, 1 evi AvqvZzj Kzimx, 1 evi Ki wZb (Kyj), 100 evi Ki 4 Zvmexn, 100
evi myenvbvjvwn Iqv wenvgw`nx, 3 evi myenvbvjvwn ... KvwjgvwZnx, 10 evi mvjvZ (`i`), 3 evi wemwgjvwn ... , 7 evi
nvmweqvjvn ... , 3 evi iv`xZz ... , 1 evi Bqv nvBD ... , 1 evi Avjvv Bbx ... | Gici hZY me em bdx
BmevZi jv-Bjvnv Bjvjvn whK&i Kieb| kl Avjvni `ievi mKvZi wbRi I mKj gymwjgi Rb `ywbqv I AvwLivZ
KjvY I eiKZ Pq gybvRvZ Kieb| mKj gymwjg gy`v, weklZ Avjvni wcq ev`v`i AvwLivZi DbwZ Pq `yAv
Kieb|
(L). Kggq w`bi eZvi ga me`v ewk ewk 1, 4, 9, 10, 13, 17, 18 I 117 bs whK&i cvjb Kieb|
(M). hvni I Avmi mvjvZi ci : 71, 72, 73, 75, 76 I 77 bs whK&iwj cvjb Kieb| A_vr, 3 evi
AvmZvMwdijvn, 1 evi Avjvv AvbZvm mvjvg ... , 1 evi jv-Bjvnv ... Kv`xi, 1 evi AvqvZzj Kzimx, 1 evi Ki wZb
(Kyj), 100 evi Ki 4 Zvmexn|
(N). Bkvi mvjvZi ci hvni I Avmii mvjvZi Abyic Ihxdv cvjb Kieb| Bkvi mvjvZi ci ev Zvnvy`i
ci h_vme ewk Ki mvjvZ (`i`) cvV Kieb| me nj AZ 100 evi mvjvZ kixd cvV Kieb| kl Avjvni `ievi
mKvZi wbRi, mKj RxweZ, gZ gymjgvb I gyiweMYi Rb `vIqv Kieb|
(O). weQvbvq q Nygvbvi AvM 121, 122, 123, 124, 126, 131, 139 I 140 cvjb Kieb| A_vr, 100
Zvmexn, 1 evi AvqvZzj Kzimx, 1 evi m~iv evKvivi kl `yB AvqvZ, 1 evi m~iv Kvwdib, 3 evi Ki wZb Kyj, 3 evi
AvmZvMwdijvnv, 1 evi AvmjvgZz bvdmx ... |

GB Ihxdv c_g chvqi Rb| gv^q Abvb mKj whK&i I `yAv gyL Ki Zv Dcii Ahxdvi Afy Ki
beb|
gvmb~b cwZZ wbqwgZ whK&ii gvRwjm Kvqg Kib| whK&ii gvRwjm h_vme Avjvni fq Kuv`vKvUv I ZIev
ewk Ki Kieb, Avjvn I Zuvi gnvb ivm~ji () gneZ Ges KziAvb-nv`xmi mnxn vb ARbi Pv Kieb| Avjvni
`ievi `yAv Kwi wZwb hb GB Ihxdvi viv mKj hvwKii cwic~Y DbwZ, eiKZ I ghv`v c`vb Kib Ges Keyj Ki bb|
AvnKvij Gev`,
Aveyj Avbmvi wmwKx
(cxi mvne, dyidziv)

PZz_ msiYi f~wgKv


cksmv gnvb Avjvni I Zuvi gnvb ivm~ji Dci `i` I mvjvg|
Bmjvgi AbZg j ZvhwKqv ev AvZw| wkiK, Kzdi, wekvmi `yejZv, wnsmv, AnsKvi, AvZgywLZv, KcYZv, wbziZv,
jvf, va, c`kbQv, RMrgywLZv BZvw` evwa _K gvbexq AvZvK cwe Ki wekvmi MfxiZv, Avjvn I Zuvi ivm~ji () cwZ Mfxi
cg, mKj gvbyli cwZ fvjevmv, AvwLivZgywLZv, webq, D`viZv, `vbkxjZv, `qv`Zv, m`vPviY BZvw` cwe Yvewj ARb Ki Avjvni
ejvqvZ ev ezZ ARb KivB gywgbi Rxebi AbZg j| ^fveZB mKj gymwjg Cgvb I ZvKIqvi chvq Abymvi GB j Kgewk
ARb Kib|
GB j ARbi cwic~YZg Av`k gynvv`yi ivm~jyjvn ()| Zuvi Av`ki c~YZg AbymiY Ki ZvhwKqv I ejvqvZi mevP
wkLi AvivnY KiwQjb Zuvi mnPiMY| Zuv`i AbyyKiY-AbymiYi c~YZvi DciB wbfi Ki gywgbi ejvqvZi c~YZv| AbyKiY-AbymiY
AvswkK nj ZvhwKqv I ejvqvZi j ARbI AvswkK I Am~Y nZ eva|
mybvZi evBi Bev`Z e`wM Keyj ne bv ej AbK nv`xm ejv nqQ| hw`I cieZx AbK Avwjg Avkvm w`qQb h,
Ljvd mybvZ AbK KgB Avjvn Keyj Ki wekl mvIqve w`eb, wK AbK gywgbi gb GZ ^w cvq bv| Zuviv mybvZi evBi hZ Pvb
bv|
Yvqx GB Rxeb| Bev`Z e`wM KZUzKzB ev KiZ cvwi| GB mvgvb KvRI hw` Avevi evwZj nq hvq Zvnj Zv Zv mxgvnxb
`yfvM| GRb Zuviv mnxn nv`xm viv cgvwYZ mybvZ mZ Avgj mK RvbZ AvMnx| Zuv`i DkB KziAvb Kvixg, mybvZ ivm~j ()
I mybvZ mvnvevi AvjvK ejvqvZ I ZvhwKqvi cwiPq, Kg, cwZ I chvq mK AvjvPbvi Dk 2003 mvj ivn ejvqvZ eBwU
wjLwQjvg| c_g cKvki ci `yevi cybgy`Y Kiv nqQ| MZ KqK gvm hver eBwU evRvi bB| AbK AvMnx cvVK Uwjdvb I gyL
evisevi eBwU mK ZvMv`v w`qQb| Zuv`i Abyivai wfwZ Gevi m~Y bZzbfve eBwU Qvcv njv| ek wKQz welq bZzb mshvRb Kiv
nqQ| GQvov mvgwMK webvm cwigvRb I cwieab Kiv nqQ|
eBwUi mskvab hviv civgk I Drmvn c`vb KiQb Zv`i mKjK Avjvn mevg cyivi `vb Kib Ges Avgv`i bMY Kg
Keyj Ki wbb|
Avjvni gnvb ivm~ji Dci, Zuvi cwievi-eskai Ges Zuvi mxMYi Dci AMwYZ mvjvZ I mvjvg| iZ I kl mKj mgq
mKj cksmv RMZmg~ni cvjbKZv gnvb Avjvni wbwg|
Avyjv n Rvnvxi

MKvi iwPZ KqKwU eB


1. KziAvb-mybvni AvjvK Bmjvgx AvKx`v
2. GnBqvDm mybvb: mybvZi cybixeb I we`AvZi wemRb
3. nv`xmi bvg RvwjqvwZ: cPwjZ wg_v nv`xm I wfwnxb K_v
4. gymjgvbx bmve: AviKvb Bmjvg I Ihxdvq ivm~j ()
5. evsjv`k Dki ev dmji hvKvZ: iZ I cqvM
6. mnxn nv`xmi AvjvK mvjvZzj C`i AwZwi ZvKexi
7. gybvRvZ I bvgvh
8. mnxn gvmb~b Ihxdv
9. Avjvni c_ `vIqvZ
10. KziAvb-mybvni AvjvK cvkvK, c`v I `n-mv
11. Bmjvgi bvg Rvwev`
12. KziAvb-mybvni AvjvK ke eivZ: dhxjZ I Avgj
13. ( eyn~myb dx Djywgj nv`xm)
14. A Woman From Desert
15. LyZevZzj Bmjvg: RygyAvi LyZev I mgKvjxb cm
16. ivm~jyjvn ()-Gi cvkvK
17. gymbv` Avng` (Bgvg Avng` iwPZ): evbyev` (AvswkK)
18. Bhnvij n (Avjvgv kvBL ivngvZzjvn wKivbex iwPZ): evbyev`
19. wdKm mybvwb Iqvj Avmvi (gydZx Avgxgyj Bnmvb iwPZ): evbyev`
20. Bgvg Ave~ nvbxdv (ivn)-Gi Avj-wdKj AvKevi: evbyev` I evLv
21. Jihad of the Holy Bible and Jihad of Muhammad
22. evBej _K KziAvb
23. Kx bZzb wbq Gjb gynvv` ()

24. dzidzivi cxi Ave~ Rvdi wmwKx iwPZ Rvj nv`xm msKjb: Avj-gvDh~AvZ
25. evsjv`k Bmjvgx RvMiY: cxi-gvkvBL, wkv-wevi, `vIqvZ I ivRbxwZ

msMn ev civgki Rb hvMvhvM Kib:


gv. evnvDxb, gvbRvi, Avm-mybvn cvewjKk, Rvgvb mycvi gvKU (3q Zjv), we. we. ivW (cv Awdmi gvo).
wSbvB`n-7300| gvevBj bs 01711-152954, 01922-137921|

c_g msiYi f~wgKv.
.
Roev`x I fvMev`x cvvZ mfZvi meMvmx Pvc cfvweZ nq coQb wekvmx gvbylivI| GKw`K hgb AmsL
fvMev`x Roev`x gvbyl fvMi AmviZv I AvZvi k~bZvi cxob wdi AvmQb wekvmi c_, Aciw`K wekvmx`i Rxeb
coQ Roev`i Qvqv| wekvmi AvavwZKZv, AvwiKZv, gnvb mv I Zuvi wcqZgi () cgi AvKzjZv _K Avgiv
AbKB ewZ| Avgiv AbKB wKQy wKQy agxq Abykvmb gb PjjI Gjvi AvwZK cf ve Avgiv cyivcywi jvf KiZ
cviwQ bv| Avgv`i Bmjvgx vbPPv AbK mgq ZK cwiYZ nq hvq, Avgv`i AvavwZKZv nq co fvgx I wevw
c`| G mgq `iKvi Ggb wKQy Kg hv Avgv`i `qwjK Avjvn I Zuvi gnvb ivm~j -Gi fvjevmvq AvKzj Kie|
`qK fi `e ckvw I wZvq| hv Avgv`i AvwZK weKvkK mygnvb Kie, mwZKvii ZvKIqv ARb mnvqK ne|
gnvgwng cfyi mw, cg, fvjevmv, bKU ev ejvqvZi c_ GwMq wbq hve Zuvi ev`vK| ab ne bMY mw Zuvi
gnvb cfyi cgi cik|
KziAvb-nv`xmi AvjvK Avgiv `LZ cvB h we Cgvb I cwic~Y ZvKIqv ev gnvb Avjvni wblaKZ mKj
welq eRbB ZvhwKqvq bvd&m ev AvZw Ges ejvqvZ ev Avjvni bKU I cgi c_| nv`xm kixd Avjvni ejvqvZ
ev bKUi c_i KgK `yBfvM Kiv nqQ : dih I bdj| dih cvjbi ci AweiZ bdj Bev`Z Kivi gvag ev`v
Zvi cfyi bKU I cg ARb Ki| GB eBwUZ msc AvZw I ejvqvZi GB c_ mK I wevwiZfve bdj
Bev`Z I Avjvni whK&i, `yAv-gybvRvZ BZvw` mK AvjvPbv Kiv nqQ|
KziAvb I nv`xmi wb`kbvi AvjvK Avgiv `wL h, Avjvni c_ PjZ dih Bev`ZwjI Avjvni whK&i wnmve
MY| GQvov Avjvni c_ Pjvi bdj Bev`Zi AbZg Bev`Z gnvb iveyj Avjvgxbi whK&i Kiv, Zuvi KvQ cv_bv Kiv,
Zuvi evYx cvV Kiv, Zuvi gnvb nvexe, gvbeZvi gywi `~Z, mwi miv, Avjvni wcqZg I kZg ivm~j nhiZ gynvv` Gi Dci mvjvg I mvjvZ ciY Kiv| G meB Avjvni whK&i-Gi Afy|
KziAvb I nv`xmi eYbv Abymvi, Avjvni whK&i wekvmxi Rxebi gnvm`| gnvb mv iveyj Avjvgxbi mw I
mvIqve ARbi AbZg c_| gnv k kqZvbi KzgYv _K `qK iv Kivi AbZg Dcvq Avjvni whK&i| wPv, DrKv
I nZvkv _K gyw cvIqvi AbZg gvag Avjvni whK&i| fvivv gvbe `qK wnsmv, wel, weiw, AwiZv BZvw`i
gnvfvi _K gy Kivi GKgv Dcvq Avjvni whK&i| Avjvni cwZ wekvm, AvwLivZi Kvgbv I ZvKIqvK `q mvwiZ,
mxweZ, `pZi I vqx Kivi AbZg Dcvq Avjvni whK&i| cvw_e jvf I fvgx _K `qK gy Kivi gvag Avjvni
whK&i| RvMwZK fqfxwZ I jvfjvjmv ZzQ Ki Avjvni c_ wbRK wewjq w`Z, Zuvi KvjgvK DP KiZ gyw gbi
AbZg evnb Avjvni whK&i|
A_P Avjvni whK&i mK AvRKvj gymwjg mgvR wwea Abyf~wZ weivRgvb| GK kYxi Bmjvg-wcq avwgK gymwjg
whK&i-AvhKvi welqwUK iZ c`vb Kib bv| eis AbKUv AenjvB Kib| AbK Av`vRi Dci ejb, whK&ii
dhxjZi nv`xm me hqxd, Gi Kvbv iZ bB| KD ev ejb, KgB Zv whK&i, gyL evievi AvDovj Kx nq? KD ev
ejb AvM Kvjgvi cwZv, Bmjvgi cwZv, Gici Kvjgvi whK&i| mgvR Bmjvg bB GLb whK&i Ki Kx ne? Gfve
wewfb fvlvq G welq Aenjv cKvk Kiv nq|
whK&i mK AvjvPbv KiwQ ev eB wjLwQ bj Zviv wei nb| Zviv gb Kib, hLvb mviv wek gymwjg Dvn
gvi LvQ, Bmjvgi wei PjQ Mfxi loh, mB mgq G mKj AwZ ivKvix welq wbq AvjvPbv bv Ki GmKj
mKj ev GKv Kg iZc~Y welq wbq wjLvi Kx cqvRb?
Avmj ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMYi Rxebi Av`kK mvgb bv iL KziAvb I nv`xmi mvgvb-wKQy K_v wkL
Zvi mv_ gbi AveM I gvayix wgwkq wbR wbR gw Bmjvg Zwii dj Gwj| gywgbi Rxeb Cgvb ew, ZvKIqv ew I
AvZw hw` AwZ ivKvix welq bv nq Zv nj wK ay Mig Atmvik~b eywj Avgv`i AwZ iv Kie? ivm~jyjvn I
Zuvi mvnvexMYi Rxeb _K Avgiv Kx wkv cvB? hw` Avgiv ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMYi Rxeb I KgK Avgv`i Av`k
wnmve MnY KiZvg, Zvnj `LZ cZvg cwievi, mgvR, `k Bmjvg cwZvi AvM-ga-ci, Kgi whK&ii mv_
me`v Zuv`i wRnv Avjvni whK&i Av` _vKZ| cwZw`b mKj Bev`Z I Kgi cvkvcvwk nvRvi nvRvi evi Zvmexn, Zvnjxj I
Abvb whK&i Zuviv cvjb KiZb|
Aci w`K Ab wKQy avwgK Bmjvg-wcq gvbyl whK&iK fvjevmb, whK&i Kib Ges wbR`iK hvwKi ej gb
Kib| wK Zv`i whK&i ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMYi whK&ii mv_ wgj bv| whK&ii k Avjv`v, cwZ Avjv`v I wbqg

Avjv`v| G`i mgmvI GKB ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMYK cwic~Y Av`k wnmve MnY bv Ki, Zuv`i whK&i I whK&i
cwZi w`K bv ZvwKq, whK&i msv KwZcq AvqvZ I nv`xmi Dci wbfi Ki, ZvZ wbR wbR we`v, hyw, cv I iO
wgwkq Zv cvjb KiQb Zviv| Zviv fveQb GfveB Zviv G mKj AvqvZ I nv`xmi Dci mevgfve Avgj KiQb|
whK&i kwUB Zv`i KvQ iZc~Y| ivm~jyjvn Kx k, Kx-fve, KLb, Kvb& cwZZ whK&i Kijb ev KiZ ejjb m
welqwU Zv`i KvQ aZe bq| Zv`i whK&ii aib-cwZ Ges whwKi eeZ k I evKjv AwaKvskB mybvZ weivax|
whK&i kwUi hZ AccqvM nQ| whK&ii bvg Ggb k I cwZ eenvi Kiv nQ hv KLbv ivm~jyjvn I
mvnvexMY Kibwb| eo K jvM hLb Avgiv `wL whK&ii bvg, `yAvi bvg, `i`i bvg I Ihxdvi bvg wewfb eyRyMi evbvbv
k, wbqg, cwZ BZvw` AwZ hZ mnKvi cvwjZ nQ, wK ivm~jyjvn -Gi kLvbv k, evK, wbqg, cwZ G mKj
GKeviB AenwjZ|
Aviv `ytL I e`bvi welq h, Avgv`i `ki cPwjZ Bmjvgx wkvg~jK MwjZ ivm~jyjvn -Gi bvg hv wKQy whK&i,
Ihxdv ev `yAv-`i`i DjL AvQ Zvi AwaKvskB RNb wg_v I evbvqvU welq| eo Avh jvM h, eyLvix I gymwjg-mn wmnvn
wmv I wgkKvZzj gvmvexn Zv Avgv`i `k AbK hyM aiB cwiwPZ I cPwjZ| G mKj M msKwjZ mnxn mvjvZ, mvjvg,
whK&i, `yAv I Ihxdvwj mvaviYZ Avgv`i `ki Kvbv Ihxdvi eBqB cveb bv| cjI mvgvb Ask| evwK me evbvqvU, wg_v
I AvRwe K_v w`q fiv| aygv PUK`vi mvIqvei K_v, DU dhxjZi K_v I wg_v KKvwnbxi dj wev nq Gwji wcQb
QyUQb mijcvY gvbyliv| Avh welq h, hv bQb ev `LQb ZvB MnY KiQb, ejQb I wjLQb| Kv_vq K_vwU cvIqv Mj,
mZ bv wg_v Zv wbq KD wPv KiQb bv| A_P ivm~jyjvn -Gi bvg wg_v ejvi GKgv AeavwiZ cwiYwZ Rvnvbvg|
Aviv AevK jvM, Kvbv Kvbv Ihxdv ev whK&i-AvhKvi Mi jLK f~wgKvq `vwe KiQb, wZwb evbvqvU whK&i,
`yAv BZvw` cwinvi KiQb| aygv nv`xmi whK&i AvhKvi I mvnvex-ZveqxMYi whK&i AvhvKvi I Ihxdv wjwce
KiQb| A_P eB Lyj `wL hv wKQy whK&i Ihxdv jLv nqQ Zvi AwaKvskB evbvqvU; nv`xm I mvnvexMYi Avgji
evBi| Avi KziAvb I nv`xm _K hv jLv nqQ ZviI mswk nv`xmmg~n AwaKvsk hqxd I `yej| hgb, KziAvb Kixgi
KwZcq m~ivi dhxjZ AbK evbvqvU nv`xm DjL Kiv nqQ|
nvdZ nvBKvj, `yAv Mj Avik, `yAv Avnv` bvgv, `yAv nvexex, wnheyj evnvi, `yAv Kv`vn, `yAv
Rvgxjv, ivm~jyjvn ()-Gi gyevivK bvgmg~ni Ihxdv, `i` AvKevi, `i` jvLx, `i` nvRvix, `i` ZvR,
`i` Zzbvwbv, `i` inx, `i` kdv, `i` bvixqv, `i` MvIwmqv, `i` gynvv`x BZvw` nvRviv bvg
nvRviv evbvqvU PUK`vi Kvwnbxmg wKZve co AMwYZ mijcvY gywgb G mKj `yAv, mvjvZ I whK&i cvjb KiQb| G
mKj whK&i I `yAvi ga AbK gvmb~b k ev evK msKwjZ iqQ| Ze Gwji msKwjZ ici h mKj dhxjZ ejv
nqQ meB evbvqvU| GQvov Gwji ga AbK evbvqvU evK iqQ, hv cieZx hyMi eyRyM ev A-eyRyM gvbyl`i Zwi|
G mKj ki ga Kvbv beyqZi b~i bB| GQvov G RvZxq AbK `yAvi ga AvcwKi, Av`ei Ljvd ev wkiKg~jK
kI iqQ| mevcwi ivm~jyjvn -Gi kLvbv ev cvwjZ k ev` w`q Gwji wbqwgZ Avgj wbtm`n mybvZi cwZ
Aenjv|
whK&i-AvhKviK Aenjv Kiv Ges evbvqvU k ev cwZZ whK&i Kiv DfqB mybvZi cwicx| Avgiv my`pfve
wekvm Kwi h, Rxebi mKj Kg I mKj Avgv`i GKgv cwic~Y Av`k Avgv`i Avjvi w`kvix gynvv`yi
ivm~jyjvn | Avgiv Aviv wekvm Kwi h, wZwb Avgv`iK cqvMnxb Av`k wkwLq hvbwb| wZwb Avgv`iK Avjvni c_
AMmi nIqvi, RvbvZ jvfi I Rvnvbvg _K gywi hZ c_i K_v ejQb Zvi meB wbRi Rxeb Kgi gvag ev
evwqZ KiQb| Zuvi mvnvexMYI Zuvi mKj Bev`Z cvjbi c~YZg Av`k| mvjvZ, wmqvg, nR, hvKvZ, whK&i, `yAv,
BwZKvd, Kzievwb BZvw` mKj cKvi Bev`Z Zuviv hfve cvjb KiQb mfve cvjbB Avgv`i Rb bvRvZi c_|
G welq wevwiZ AvjvPbv Avwg Gn&BqvDm mybvb M KiwQ| mLvb whK&ii bvg mybvZ weivax wewfb whK&i
I cwZ mK wjLwQ| wK mybvZ weivax Kg ev` w`q mybvZ-mZ Kg Zv KiZ ne; bBj Zv Kvbv jvf njv bv|
GRb Avgvi cig kq ki dyidzivi cxi mvne AvgvK wb`k w`jb mybvZi AvjvK ejvqvZi c_ I myb vZ-mZ
whK&i AvhKvii Dci GKwU eB wjLZ|
GQvov AbK Avwe` I hvwKi gvbyl AvgvK gyL I Uwjdvb ejQb, Rvnvxi mvne, Avcbvi Gn&BqvDm mybvb eB
covi ci Zv Kvbv eBqi DciB Avv ivLZ cviwQ bv| wg_v, evbvqvU ev hqxd nv`xmi Dci Avgj Ki ckg ne ej
me`v fq AvwQ| Avevi wKQy Avgj Zv Kiv `iKvi| Avcwb mnxn nv`xmi Dci wbfi Ki gywgbi Rxebi whK&i-Ihxdv I cvjbxq
bK Avgj mK wjLyb, hv Avgiv wbwZfve cvjb KiZ cvie|
wK wjLZ ejj Zv njv bv| jLKi c~uwR Zv `LZ ne| Avgvi we`v Zv wKZve gyL Kiv| wKZve bv NU wKQy
wjLZ cvwi bv| mgq-myhvMi Afve| mevcwi wbRi Avgji Afve| Zv mI wKQy wjLvi Pv Kijvg|
ivm~jyjvn () Gi mybvZ ev ixwZ I cwZB Avgv`i GB eBqi GKgv wfw| Avwg ejvqvZ, Zvh&wKqv, whK&i BZvw`i
dhxjZ AvjvPbv KiB kl Kwiwb| Dci mwji ivm~jyjvn I mvnvexMYi cwZ wevwiZ AvjvPbv KiZ Pv

KiwQ| KviY G mKj welq mevgfve cvjb I ARb KiQb ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMY| KvRB, Zuv`i wevwiZ mybvZ
Avgv`i Rvbv `iKvi| Zuviv Kx-fve, KLb KLb, Kx cwigvY, KZevi Ki, Kx Kx evK viv whK&i KiQb Zv wevwiZfve Rvbvi
I jLvi Pv KiwQ|
mnxn ev wbfihvM nv`xmB nQ mybvZi GKgv Drm| ivm~jyjvn Zuvi bvg evbvqvU K_v ejZ KVvifve wbla
KiQb| GB Abvqi GKgv kvw Rvnvbvg ej RvwbqQb| cvkvcvwk wZwb Zuvi DZK mZK Ki w`qQb h, Zuvi DZi
ga, weklKi cieZx hyMwjZ, AbK Zuvi bvg wg_v I evbvqvU K_v eje| wZwb DZK G`i _K mveavb _vKZ wb`k
w`qQb| mvnvexMY G welq AZ mZK _vKZb| AwbQvKZ fyji fq mvnvexMY c~Y gyL bv _vKj Kvbv nv`xm ejZb bv|
Ab Kviv wbKU _K bv nv`xm MnY KiZ Zuviv LyeB mZK wQjb| Kviv mK m`n nj Zvi nv`xm Zuviv bZbB bv|
GgbwK AwbQvKZ fyji mvebv `~i Kivi Rb Kvbv mvnvex AviK mvnvexK nv`xm ejj wZwb AbK mgq ZuvK kc_ KivZb
h, mwZB Avcwb Gfve ivm~jyjvn _K bQb wKbv? GQvov Avcbvi Kvbv mvx AvQ wKbv? A_vr, Avcwb Qvov GB K_vwU
Zuvi gyL _K Avi KD bQb wKbv? BZvw`|
ZveqxMYI GKBfve mb` Qvov Kvbv nv`xm MnY KiZb bv| mb`i eYbvKvixMYi nv`xm eYbvq fyj nq wKbv ev
Zviv wg_v ejb wKbv m welq Zuviv AZ mZK wQjb| mKj GjvKv _K nv`xm msMn Kiv Ges ivm~jyjvn -Gi
nv`xmK wg_v _K cwe ivLvB wQj Zuv`i AbZg KvR| ceeZx hyMi gynvwmMY Zuv`i c`v AbymiY Ki PjQb|
Avwg Avgvi mvagZ ay mnxn I nvmvb nv`xmi Dci wbfi Kivi Pv KiwQ| AvjvPbvi ga Kvbv hqxd nv`xmi
cmZ DjL nj m mK ejwQ| AbK mgq hqxd nv`xm ay GRb DjL KiwQ h, nv`xmwU Avgv`i `k
cPwjZ| nv`xmwU h hqxd Zv AbKi ARvbv| nqZ Kvbv mybvZ-cwgK cvVK nv`xmwUi mb`i `yejZv RvbZ cvij wZwb
DcKZ neb| ci nqZ wZwb Zvi cwieZ mnxn nv`xmi Dci wbfi Kieb| A_ev AZ nv`xmwUi mb`i `yejZv cKvk
Ki Zv eYbv Kieb|
Kvbv nv`xm hqxd nIqvi A_ D nv`xmwU ivm~jyjvn -Gi K_v bv nIqvi mvebv LyeB ewk| ivm~jyjvn -Gi
BKvji 100, 200 ev 300 ermi ci GKRb `yej, AcwiPwZ ev Dvcvv K_v ejb Ggb ew `vwe KiQb h,
ivm~jyjvn GB K_v ejQb ej AgyK ew ZvK RvwbqQb| Ab Kvbv gynvwm GB nv`xmwU Rvbb bv ev Kviv KvQ
bbwb| gynvwmMY wekvj gymwjg weki GKcv _K AviK cv ch kZ Pv KiI Avi GKRb wbfihvM gvbyl cjb
bv, h GB nv`xmwU bQb ev Rvbb| G aibi m`nhy K_v ivm~jyjvn -Gi bvg ejv DwPZ bq|
nv`xmi mnxn, hqxd ev evbvqvU wbaviYi Zveqx, Zve-Zveqx I cieZx hyMi gynv&wmMY mywbw` wbqgbxwZ
AbymiY KiQb hv AZ evwbK I hwK| Kvbv gynvwm G fyj Kij Abvb gynvwm Zv mskvab KiQb|
hgb, Bgvg nvwKg Zvi gymZv`ivK M AbK wg_v ev `yej nv`xmKI mnxn ejQb| Aciw`K Bgvg Bebyj RvIhx Zvi
gvIh~AvZ M AbK mnxn ev nvmvb nv`xmK wg_v ev gvDh~ ejQb| GRb Avwg mnxn, hqxd wbaviYi GRgvqx ev
mwwjZ gZvgZi Dci wbfi Kivi Pv KiwQ| weklZ cvPxb I cieZx gynvwm I BgvgMYi gZvgZi Dci wbfi KiwQ;
hgb, Bgvg Avng`, eyLvix, gymwjg, wZiwghx, Avey `vD`, bvmvC, Beby gvCb, Beby wnevb, Beby LyhvBgv, gybwhix, nvBmvgx,
hvnvex, hvBjvqx, Beby nvRvi I Abvb Bgvg, ivwngvgyjvn| GQvov eZgvb hyMi gynvwmMYi AvjvPbvi mvnvh MnY KiwQ|
mnxn eyLvix I mnxn gymwjgi nv`xmi Kvbv gZvgZ `Iqv eqv`ex| GQvo mKj Mi nv`xm DZ Ki mv_
mv_ nv`xmwUi Aev jLvi Pv KiwQ| h nv`xmK gynvwmMY hqxd ejQb Zv G M DjL bv Kivi Pv KiwQ| KLbv
DjL Kij Zvi `yejZvi K_v DjL KiwQ| c_gw`K Avwg wPv KiwQjvg, hqxd nv`xmK hqxd ej DjL Kie, evwK mnxn ev
nvmvb nv`xm mK wKQyB wjLe bv| KviY c_gB Zv ej w`qwQ, h mKj nv`xmK gynvwmMY mnxn ev nvmvb ej MY KiQb
mwji DciiB wbfi Kivi Pv Kie| wK wKQy`~i GMvbvi ci wmv wbjvg h, mnxn I nvmvb nv`xmi I gynvwmMYi
gZvgZ DjL Kie| hvZ cvVK wbqZv Abyfe KiZ cvib h, wZwb mnxn nv`xm Abymvi Kg KiQb| Zuvi KgwU AwbfihvM
K_vi Dci wbfikxj bq|
DjL h, nv`xmi mb`i Aev, A_vr Zv mnxn, nvmvb ev hqxd Kvb& chvqi Zv Avwg KLbv g~j eBq nv`xmi ciB
DjL KiwQ| KLbv cv`UxKvq DjL KiwQ| cvVKK welqwUi w`K j ivLZ Abyiva KiwQ| nv`xmi ciB mb`i welq
wKQz DjL bv _vKj cv`UxKvq Zv `LZ cveb Bbkv Avjvn| nv`xmi cv`UxKvq GK ev GKvwaK Mi DjL KiwQ, h mKj
M nv`xmwU msKwjZ ev AvjvwPZ nqQ| UxKvq DjwLZ Mvejxi Kvbv Kvbv M nv`xmwUi mb` I mnxn-hqxd welqK
AvjvPbv AvQ| AvMnx cvVK LuyR `LZ cvib|
myc`vbi myweavi Rb Avwg whK&iwjZ b^i c`vb KiwQ| evcK A_ `yAv, gybvRvZ, BmwZMdvi BZvw` meB
whK&i| GRb Avwg mewjKB whK&i wnme bi c`vb KiwQ|
whK&ii Avgv`i AbZg mgmv DPviY I A_ eySv| mvaviY evOvwj gymwjgi Rb wefve Aviex DPviY
KiZ LyeB Amyweav nq| A_P we DPviY I A_ Abyaveb whK&ii mvIqve ARbi AbZg kZ| GRb cZK hvwKii
`vwqZ h, me nj wbR Aviex `L A_ev whwb we Aviex Rvbb Gic Ab Kviv mvnvh wbq we DPviY whK&iwj

10

gyL Kiv| Avwg mKj whK&ii evsjv Abyev` (A_) wjLwQ| cvVKK Abyiva Kie Abyev`mn whK&iwj gyL KiZ I whK&ii
mgq gbK A_i mv_ AvjvwoZ KiZ|
GQvov whK&ii wbP Avwg Zvi evsjv DPviY wjLwQ| GB DPviY GKeviB Am~Y| GB DPviY aygv
mnhvwMZvi Rb| cZK hvwKii `vwqZ me nj wbR Aviex `L A_ev Ab Kviv mvnvh wbq we DPviY whK&iwj
gyL Kiv|
Bmjvg mK evOvwj avwgK gymwjgi Pig Aenjvi AbZg cKvk h AMwYZ avwgK gymwjg KziAvb wZjvIqvZ
KiZ cvib bv ev Aviex DPviY Rvbb bv| Aviex DPviY mwVKfve bv Rvbj KvbvfveB cwZeYvqb ev evsjv DPviY
c`vbi gvag mwVKfve whK&i ev AvqvZ DPviY me bq| Kvbv whK&i ev `yAvi evsjv DPviY c`vb mvaviYZ wZKi|
KviY evsjv DPviYi Dci wbfiZv mvaviYZ fyj DPviY vqx Ki `q| Zv mI Avwg whK&i I `yAvwji evsjv DPviY
wjLwQ, aygv Ag cvVKi mvgwqK mnhvwMZvi Rb| G DPviYK h_vme Kg fyji ga ivLvi Rb wbi
welqwj Abyaveb cqvRb :
c_gZ, Aviex DPviY evOvwji g~j mgmv wwea c_g mgmv: Aviex fvlvq Ggb AbKwj eY ev awb AvQ hv
evsjv fvlvq bB| evOvwj cvVK Aviex awbi wbKUeZx evsjv awb w`q Aviex DPviY Kib| wZxq mgmv : Aviex I Abvb
AbK fvlvq `xN ^iawb AvQ| evsjvq Kvbv `xN ^i awb bB| GRb Ab fvlvi `xN ^i DPviY evOvwj fyj Kib|
c_g mgmv I Zvi mgvavbi cPv :
(1). AviexZ (m) ev (S) Gi KvQvKvwQ wZbU awb : ( )( )I ()( |)-Gi Rb Avwg me`v (m) eenvi KiwQ|
(zj), (), (e) BZvw` ki ga (m)-i h DPviY mB DPviY KiZ ne| hgb : (myenv-bvjvn), (mvjv-g)
( )awb evsjvq bB| KvbvfveB Abykxjb Qvov evOvwj GB awb mwVKfve DPviY KiZ cvieb bv| Avwg mvaviYZ
()-Gi DPviYi Rb (^) eenvi KiwQ| AcviM cvVK (^)-K h_vme gvUv (m) wnmve DPviY Kieb|
( )evOvwji Rb AZ KwVb awb| wRnvK `vZi AMfvMi wbP `uvZ _K wewQb iL `uvZ I wRnvi gvSLvb
w`q evZvm Qo w`j Gi DPviY nq| GB eYi Rb Avwg (m) eenvi Kivi Pv KiwQ|
(2). evsjvq (R) awbi Rb `ywU eY : (R) I (h) evOvwj GB `ywUi ga Kvbv cv_K Ki bv| AviexZ Gi
KvQvKvwQ PvwiwU awb (), (), (), ( |)evOvwj GB PvwiwU awbB fyj DPviY Kib| Avwg ()-Gi Rb (R) eenvi
KiwQ| GB DPviY BsiwR (J)-Gi gZv, Kov I k fve wRnvK gyLi gvSLvb Dcii Zvjyi KvQ wbq DPviY KiZ
ne|
( )wZbwU awbi Rb (h) eenvi KiwQ, BsivwR (Z)- Gi gZv| wRnv `uvZi KvQ wbq DPviY KiZ
ne| GZ Aviex ()- DPviY wVK ne| evwK `ywU awbi DPviY Abykxjb Qvov wVK Kiv hvq bv|
(3). evsjvq (Z) GKwU, AviexZ `ywU ( |)Avwg `ywUi RbB (Z) eenvi KiwQ| ()-i Rb (Z)-Gi wbP `vM
`Iqvi Pv KiwQ|
(4). evsjvq (`) GKwU| AviexZ ( )evsjv (`) Gi gZv| GQvov ( )awbwUI AbKUv gvUv (`)-Gi gZv
DPviY Kiv nq| Avwg ( )Gi Rb (`) I ( )Gi Rb () eenvi KiwQ|
(5). AviexZ `ywU (K)| ()-Gi Rb (K) eenvi KiwQ| cvVK (K)-K h_vme Mjvi wfZi _K DPviY
Kieb|
(6). Aviexi KwVb DPviYwji AbZg Mjvi wfZi _K DPvwiZ awbwj| hgb, ( )Gwji Rb Avwg ()-Gi
Rb (n), ( )Gi Rb Av/B/ ev D eenvi KiwQ| cvVK hw` `Lb Kvbv eYi c~e Dv Kgv Zvnj eYwUK h_vme Mjvi ga
wbq DPviY Kieb| mevevq Abykxjb Qvov mwVK DPviY me bq|
wZxq mgmv I mgvavbi Pv :
`xN (B) eySvZ (C) ev ( x), `xN-D eySvZ (E) A_ev ( ~) Ges `xN (Av) eySvZ (-) eenvi KiwQ| cvVK Gw`K LyeB
Lqvj ivLeb| Avcbvi gvZfvlv hb Aviexi DPviY evav bv `q| evsjv `xN Kvii Kvbv DPviY bB| wK Aviex DPviYi
mgq AekB Ljvq ivLeb| hgb, (Avjv-n), (mvjv-g) (myenv-b )DPviY (-) Gi j AekB GKUz Uvbeb| (mye~b Kz~myb)
DPviY (e~) I (`~) Gi (D)-K `xN KiZ ne : (mye,eyDDb) (Kz``yDDmyb)| (jv- kvixKv jv) DPviYi mgq (jv-) Gi Av I
(ix)-Gi (B)-K `xNvwqZ KiZ ne| (kvwiBBKv)|
GB RvZxq AviKwU mgmv nm| evsjvq Avgiv Kvj kwUi (j) awb `yBfve coZ cvwi : Kvj& AvRKvj,
A_ev Kvjv Kvj iO| Aviex ki evsjv DPviY wjLj welqwU mgmv mw Ki| Avwg AbK mgq nm eenvi KiwQ|
Ze mvaviYfve gb ivLZ ne Kvbv Ai AvKvi, IKvi, BZvw` _K gy _vKj Zv AekB nm ne, nm `Iqv
_vK ev bv _vK| KviY AviexZ (A-Kvi bB)| KvRB (myenv-bvjvn) jLv _vKj (mye&nv-bvjvn) coZ ne, (e)-Gi wbP
nm _vK A_ev bv _vK|
mevevq G mKj cPv mnvqK gv| hvwKi hw` Aviex DPviY bv Rvbb Zvnj AekB GKRb Aviex Rvbv gvbyli

11

mvnvh wbq wbRi DPviYwj wVK Ki wbeb| GKevi fyj gyL Kij ci wVK KiZ K nq|
AvMB ejwQ, eBwU wjLZ c_g ciYv w`qQb Avgvi gynZvivg ki dzidzivi nhiZ cxi mvne| Avjvn `qv Ki
ZuvK mevg cyivi `vb Kib, ZuvK ndvhZ Kib, ZuvK my _K mwVKfve Bmjvgi L`gZi myhvM `vb Kib Ges
`ywbqv I AvwLivZi cwic~Y wbqvgZ `vb Kib| eBwU wjLZ hviv mnhvwMZv KiQb ev Drmvn c`vb KiQb mKjKB
Avjvn Dg cyivi c`vb Kib| eB wjLZ mePq ewk K w`qwQ I AwaKvi b KiwQ Avgvi cwievii m`m`i| Avjvn
Zuv`iK `ywbqv I AvwLivZi mevg cyivi `vb Kib|
mxwgZ mgq Ges Zvi PqI ewk mxwgZ hvMZv wbq jLv eBq fyjvw _vKeB| mKj fyjvwi Rb Avjvni
KvQ gv cv_bv KiwQ| cvVKK mwebq Abyiva KiwQ, h Kvbv cKvi fyjvw PvL coj AvgvK Rvbbvi Rb| Zvi GB
m`q DcKvi Avwg KZ wP iY Kie Ges Avjvn ZuvK cwZ`vb w`eb|
gnvb Avjvn Rvjv kvbyi `ievi mKvZi cv_bv KiwQ, wZwb `qv Ki GB z` cPvUzKz Keyj Ki bb Ges GK
Avgvi, Avgvi wcZvgvZv, x-mvb I cwiRb I cvVKeMi bvRvZi Imxjv evwbq `b|

Avyjvn Rvnvxi

12

m~wPc
c_g Aavq : ejvqvZ I whK&i /25-190
K. ejvqvZ I Ijx /25
L. ejvqvZ I AvZw /30
M. whK&i, ejvqvZ I AvZw /31
N. whK&ii cwiPq AZv /32
O. KziAvb I nv`xmi AvjvK whK&ii cwiPq /34
(1). Avjvni AvbyMZg~jK mKj Kg I eRbB whK&i /34
(2). mvjvZ Avjvni whK&i /37
(3). mKvj-weKvj Avjvni bvgi whK&i A_ mvjvZ Av`vq Kiv /38
(4). nRI Avjvni whK&i /38
(5). Iqvh-bmxnZ Avjvni whK&i /38
(6). KziAvb Avjvni whK&i I Avjvni bvgi whK&i /40
(7). Avjvni bvg Rc Kivi whK&i /41
(8). whK&i ebvg gvmb~b whK&i /41
(K). c Ren Kivi mgq Avjvni bvgi whK&i /42
(L) evwoZ cek I Lv` MnYi mgq Avjvni whK&i /42
(M) mvjvZi iZ Avjvni bvgi whK&i /43
(N) AvBqvg ZvkixK Avjvni whK&i /43
(9) Rvqh ebvg mybvZ /44
(K) mybvZ ebvg Dveb /45
(L). mybvZ, Bwevq mybvZ I Ljvd mybvZ /45
(M). Dveb I we`AvZ ebvg wKqvm I BRwZnv` /46
(10) k ebvg evK /50
P. Avjvni whK&ii mvaviY dhxjZ /51
Q. wekl whK&ii wekl dhxjZ /61
R. gvmb~b ev mybvZ-mZ whK&ii kYxwefvM /61
1. Avjvni GKZ cKvkK evKvw` /62
whK&i bs 1 /62
whK&i bs 2 /64
whK&i bs 3 /66
2, 3, 4. Avjvni cweZv, cksmv I kZ vcK evKvw` /66
whK&i bs 4, 5, 6 /66
whK&i bs 7, 8, 9, 10/67
(K) gvbe Rxeb G mKj whK&ii KjvY I cfve /67
(L) G mKj whK&ii dhxjZ I ewk ewk cvjbi wb`k /68
(M) wekl Zvmexn-Zvnjxj /71
whK&i bs 11 /72
whK&i bs 12 /73
(N) G mKj whK&i wbw` msLvq Av`vqi wbavwiZ mvIqve /74
5. Avjvni Dci wbfiZv vcK evK /75
whK&i bs 13 /75
6. Avjvni wbKU gv cv_bv vcK evKvw` /76
(K) BwMdvii `ywU iZc~Y welq /78
(1). mywi cwZ Abvq gv nq bv /78
(2). mKj cvcB eo /79
(L) BwMdvi welqK KwZcq gvmb~b whK&i /79

13

whK&i bs 14, 15, 16, 17, 18/80


(M) BwMdvii dhxjZ I wb`kbv /80
(N) wcZvgvZv I mKj gymwjgi Rb BwMdvi /82
7. `yAv ev cv_bv welqK evKvw` /83
(K) `yAvi cwiPq I dhxjZ /83
(L) `yAvi mybvZ-mZ wbqg I Av`e /88
1. nvjvj fY I nvivg eRb /88
2. bvqi Av`k I Abvqi wbla /97
3. mybvZi AbymiY /97
4. m`v me`v `yAv Kiv /98
5.ewk Ki PvIqv /98
6. Kejgv gj Kvgbv /99
7. djvdji Rb e bv nIqv /99
8. gbvhvM I Keyji `p Avkv /100
9. wbRi Rb wbR `yAv Kiv /101
Abi Rb `yAv Kij c_g wbRi Rb `vq Kiv /101
10. AbycwZ`i Rb `yAv Kiv /102
11. mKj welq ay Avjvni wbKUB PvIqv /104
cv_bv `yB cKvi : jwKK I AjwKK /104
jwKK cv_bv jvKi KvQ PvIqv hvq /105
AbycwZi KvQ AjwKKfve jwKK cv_bv wkiK /106
jwKK-AjwKK mKj cv_bv Avjvni KvQ Kiv /107
12. Avjvni gnvb bvg I Bmgy Avhg viv `yAv /110
whK&i bs 19 /111
gnvb Avjvn Bmgy Avhg /113
whK&i bs 20, 21 /113
whK&i bs 22 /114
13. `yAvi iZ I kl mvjvZ cvV /115
14. `yAvq Bqv hvj Rvjvwj Iqvj BKivgK ejv /115
whK&i bs 23 /115
15. gybvRvZ kl wbw` evK me`v ejv /115
Kvjgv ZvBqev viv `yAv kl Kiv /116
16. `yAv Keyji Aevwji cwZ j ivLv /118
17. evievi PvIqv ev wZbevi PvIqv /118
18. `yAvi mgq wKejvgyLx nIqv /118
19. `yAvi mgq nvZ DVvbv /120
20. `yAvi kl nvZ w`q gyLgj gvQv /122
21. `yAvi mgq kvnv`Z Avywj w`q Bkviv Kiv /124
22. `yAvi mgq `yw bZ ivLv /125
23. `yAv Keyj nIqvi mgqi w`K j ivLv /125
(K). ivZ, weklZ kl ivZ /125
(L). cuvP Iqv dih mvjvZi ci /129
(M). Avhvb I BKvgZi gaeZx mgq /129
(N). wRnv`i gq`vb `y PjvKvjxb mgq /130
(O). `yAv Keyji Abvb mgq /130
(P). mvjvZi ga `yAv /130
whK&i bs 24, 25 /131
whK&i bs 26 /133

14

weZ&ii kl KzbyZi `yAv /134


whK&i bs 27 /134
(Q). evii w`bi I ivi wekl gyn~Z /136
24. `yAv Keyji vbi w`K j ivLv /136
(M) Avjvni KvQ cv_bv cwiZvMi cwiYvg /138
c_g Aev, Avjvni whK&ii KviY `yAv cwiZvM /138
whK&i bs 28 /139
whK&i bs 29, 30 /140
wZxq Aev, Avjvn Rvbb ej ev ZvIqvzj Ki `yAv cwiZvM /141
ZZxq Aev, Avjvn Qvov Ab Kviv KvQ `yAv /142
wki&Ki g~jB Avjvn Qvov Ab Kviv KvQ cv_bv Kiv /143
Avjvni wdwikZv, bex I Ijx`i wbKU cv_bv Kivi hyw /144
mvaviY wec` I nvRZ ebvg eo wec` I nvRZ /146
gymwjg mgvRi `vqv Kw`K wkiK /147
8. ivm~jyjvn ()-Gi Dci mvjvZ-mvjvg vcK evKvw` /148
(K) mvjvZ I mvjvg : A_ I Awfew /149
(L) KziAvb Kixg mvjvZ I mvjvg /150
whK&i bs 31 /151
whK&i bs 32 /152
(M) nv`xm kixd mvjvZ I mvjvg /153
c_gZ, mvjvZ cvVi iZ I dhxjZ /153
(1). Avjvn `qv, gv I ghv`v ew Kieb /154
whK&i bs 33 /156
(2). wdwikZviv ingZ I ghv`vi Rb `yAv Kieb /156
(3). mvjvZ bexRx ()-Gi KvQ cuQvb ne /157
(4). ivm~jyjvn () mvjvZ cvVKvixi Rb `yAv Kieb /160
(5). ivm~jyjvni ()-Gi kvdvqvZ jvfi Imxjv /160
whK&i bs 34 /160
(6). Avjvn mKj mgmv I `ywv wgwUq `eb /162
wZxqZ, mvjvg cvVi dhxjZ I iZ /164
ZZxqZ, mvjvZ bv covi cwiYwZ /164
9. Avjvni Kvjvg cvVi whK&i /167
(K) KziAvbx whK&ii wekl dhxjZ /167
(L) KziAvb wkvi dhxjZ /169
(M) KziAvb wZjvIqAZi dhxjZ /173
we wZjvIqvZ Acwinvh /177
ivm~jyjvn ()-Gi wZjvIqvZ cwZ /177
(N) KziAvbi A_ wPv I `qg Kivi dhxjZ /179
(O) KziAvb AvjvPbv I MelYvi AwZwi dhxjZ /182
(P) KziAvb keYi AwZwi dhxjZ /182
(Q) KziAvbi gvbyl nIqvi dhxjZ /183
KziAvb wZjvIqvZi Av`e I wbqg /186
S. whK&i MYbv cm /187
T. me`v Avjvni whK&i KiZ ne /190

wZxq Aavq : ejvqvZi c_ whK&ii mv_ /191-244

15

K. Bev`Z Keyji kZc~iY /191


L. dih I bdj cvjb /194
M. Kexiv Mvbvn eRb /195
c_gZ, nzjvn welqK ev ewMZ Kexiv Mvbvnmg~n /196
wZxqZ, mwi AwaKvi b ev K c`vb msv Kexiv Mvbvnmg~n /197
N. Avjvni c_i cw_K`i cvc /200
(1). wkiK /201
Avjvni Kg I YvejxZ wkiK Kiv /201
Avjvni Bev`Z wkiK Kiv /202
(2). Kzdi ev Awekvm /203
(3). we`AvZ ev agi ga be Dveb /203
(4). Anvi ev ZvKveyi /204
(5). wnsmv, wel I NYv /207
Abvqi NYv ebvg wnsmv I Anvi /208
(6). mwi AwaKvi ev cvIbv b Kiv /210
(7). MxeZ ev ciwb`v Kiv ev kvbv /211
(8). bvgxgvn ev PvMjLyix /214
(9). c`kbQv I mvbi AvMn /215
(10). SMov-ZK /217
O. whK&ii cwZeKZv AcmviY /218
P. AvZwg~jK gvbwmK I `wnK Kg /219
(1). RvMwZK Rxebi AvwqZ iY /219
(2). mwi KjvY iZ _vKv /221
(3). wnsmv-gyy KjvY Kvgbv /221
(4) AvZwbqY I ahaviY /223
(5) Avjvni cwZ my-aviYv cvlY /225
(6) KZZv I mw /226
(7) wbjvfZv /228
(8) Avjvn I Zuvi ivm~ji () cg /229
(9) my`i AvPiY /229
(10). bdj wmqvg I bdj `vb /230
Q. whK&ii Rb Av`e /232
(1). whK&ii Ihxdv Zwi Kiv /233
(2). Ihxdv b bv Kiv /233
(3). whK&i gbvhvM /234
(4). gbvhvMi DcKiY: mybvZ ebvg we`AvZ /234
(5). em ev q whK&i /239
(6). GKvwKZ, cweZv I cwiQbZv /239
(7). whK&i iZ Aevq wewfb Kg /239
(8). DPviY I keY /240
(9). bxie ev g`y k whK&i Kiv /240
nvbvdx gvhnve Rvi whK&i we`AvZ /240
cieZx hyM Rvi whK&i cPwjZ I mgw_Z nq /241

ZZxq Aavq : `bw`b whK&i-Ihxdv /245-348


c_g ce : mKvji whK&i-Ihxdv /245
mKvji whK&i : c_g chvq /245
1. Nyg fvvi whK&i /245
whK&i bs 35, 36 /246

16

2. Bvi whK&i /247


whK&i bs 37 (K) /247
Bvi mgq gyLi whK&i AbywPZ /247
whK&i bs 37 (L) /248
3. Ihyi whK&i /248
whK&i bs 38 /248
Ihyi AvM gyL wbqvZ cvV Ljvd mybvZ /248
Ihyi ga Kvbv gvmb~b whK&i bB /249
whK&i bs 39, 40 /251
whK&i bs 41 /252
4. Ihyi ci mvjvZ ev ZvwnqvZzj Ihy /252
5. Mvmji whK&i /252
6. Avhvbi whK&i /253
Avhvbi c~e Kvbv gvmb~b whK&i bB /253
whK&i bs 42 /254
dhii Avhvbi Reve Ljvd mybvZ ewZg /254
whK&i bs 43, 44, 45 /256
Imxjvi `yAvi `ywU AwZwi evK /257
gvBK Avhvbi `yAv cvV /257
Avhvb kl wbRi Rb cv_bv Kiv /258
7. BKvgZi RvIqve /258
8. mvjvZB mek whK&i /258
(K). mvbv ev ii whK&i /259
whK&i bs 46, 47 /259
Rvqbvgvhi `yAv Ljvd mybvZ /261
whK&i bs 48 /261
(L). iKzi whK&i /262
whK&i bs 49 /262
whK&i bs 50, 51 /263
(M). iKz _K DV `uvovbv Aevq whK&i /263
whK&i bs 52 /263
whK&i bs 53, 54, 55 /264
(N). mvR`vi whK&i /265
whK&i bs 56 /265
(O). `yB mvR`vi gaeZx eVKi whK&i /265
whK&i bs 57 /265
whK&i bs 58 /266
(P). Zvkvn` I mvjvZ /266
whK&i bs 59 /266
(Q). wbRi Rb cv_bv /267
(R). dRii `yB ivKAvZ mybvZ /267
(S). dRii mvjvZ RvgvZ Av`vq /269
9. evwo-gmwR` MgbvMgbi whK&i /273
whK&i bs 60 /273
whK&i bs 61, 62 (K) /274
whK&i bs 62 (L) /275
whK&i bs 63 /276
whK&i bs 64, 65 /277

17

whK&i bs 66 /278
whK&i bs 67 /279
RvgvZ mvjvZ Av`vqi KwZcq AenwjZ mybvZ /279
mKvji whK&i: wZxq chvq /281
mvjvZyj dRii cii whK&i /281
c_gZ, dRii ci m~hv`q ch em whK&ii dhxjZ /282
wZxqZ, G mgqi whK&i /284
wZb cKvi wbavwiZ whK&i /285
c_g cKvi whK&i: dRii ci cvjbi Rb wbavwiZ /285
whK&i bs 68 /285
whK&i bs 69 /286
whK&i bs 70 /287
wZxq cKvi whK&i: cuvP Iqv mvjvZi ci AvhKvi beex /288
dih mvjvZi ci whK&i I gybvRvZi iZ /288
dih mvjvZi ci cvjbxq 29 wU gvmb~b whK&i I gybvRvZ /289
whK&i bs 71, 72 /289
whK&i bs 73, 74 /290
whK&i bs 75, 76 /291
whK&i bs 77, 78, 79 /292
whK&i bs 80, 81 /293
whK&i bs 82, 83 /294
whK&i bs 84 /295
whK&i bs 85, 86 /296
whK&i bs 87, 88 /297
whK&i bs 89, 90 /298
whK&i bs 91, 92 /299
whK&i bs 93, 94 /300
whK&i bs 95, 96 /301
whK&i bs - 97, 98 /302
whK&i bs 99 /303
mvjvZi ci whK&i-gybvRvZ Av`vqi gvmb~b cwZ /303
ZZxq cKvi whK&i : mKvj-weKvj ev mKvj-mvi whK&i /308
whK&i bs 100, 101 /309
whK&i bs 102 /310
whK&i bs 103, 104, 105 /311
whK&i bs 106 /312
whK&i bs 107, 108, 109 /313
whK&i bs 110 /315
whK&i bs 111, 112 /316
whK&i bs 113 /317
whK&i bs 114, 115 /318
whK&i bs 116 /319
G mgqi AwbavwiZ whK&i : Zvmexn, Zvnjxj I Iqvh /320
(K). whK&ii g~j PviwU evK Rc Kiv /321
(L). KziAvbv wZjvIqvZ, mvjvZ-mvjvg BZvw` /322
(M). IqvR, AvjvPbv, BZvw` /324
mvjvZz` `vnv ev PvkZi mvjvZ /324
wZxq ce : w`emi whK&i-Ihxdv /328

18

(1) Kge Aevi whK&i /328


whK&i bs 117, 118 /330
(2) hvni I Avmii mvjvZ /331
hvnii mvjvZi cii whKi /332
Avmii mvjvZi cii whK&i /332
ZZxq ce : ivZi whK&i-Ihxdv /333
(1) mvjvZzj gvMwie /333
whK&i bs 119 /333
gvMwie I Bkvi gaeZx mgq bdj mvjvZ /334
(2) mvjvZzj Bkv /336
mvjvZzj Bkvi cii whK&i /336
Bkvi ci ivZi Ihxdv : `i` I KziAvb /336
mvjvZzj weZi I AvbylwK whK&i /336
whK&i bs 120 /338
(3) kqbi whK&i /338
(1). whK&i bs 121, 122, 123 /339
(4). whK&i bs 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 /340
(11). whK&i bs 131 /341
(12). whK&i bs 132, 133, 134 /342
(15). whK&i bs 135, 136, 137 /343
(18). whK&i bs 138, 139 /344
(20). whK&i bs 140 /345
Zvnvy`i wbqvZmn NygvZ hvIqv /345
iv Nyg bv nj ev Nyg f Mj whK&i /346
(4) kl ivZi whK&i /346
KziAvb wZjvIqvZ, Zvnvy` I mvjvZ cvV, `yAv /346
wKqvgyjvBj I Zvnvy`i iZ I ghv`v /346

PZz_ Aavq : welq mswk whK&i I `yAv /349-370


c_gZ, AwZwi wKQy bdj mvjvZ /349
(K). mvjvZzZ Zvmexn /349
(L). mvjvZzZ ZvIev /350
(M). mvjvZzj BwLviv /351
whK&i bs 141 : BwLvivi (mwVK wmv MnYi) `yAv /351
wZxqZ, mvjvZzj Rvbvhv I Zrmsv wKQy whK&i /352
whK&i bs 142 : Rvbvhvi `yAv-1 /354
whK&i bs 143 : Rvbvhvi `yAv-2 /355
whK&i bs 144 : Rvbvhvi `yAv-3 /355
whK&i bs 145: Rvbvhvi `yAv-4 /356
whK&i bs 146: Rvbvhvi `yAv-5 /356
Rvbvhvi mvjvZi mvjvgi ci `yAv gybvRvZ mybvZ weivax /356
Rvbvhv enbi mgq mk whK&i Kiv gvKin /358
AmyK `LZ hvIqv /358
whK&i bs 157: ivMx `Lvi `yAv-1 /359
whK&i bs 157: ivMx `Lvi `Av-2 /359
ZZxqZ, wmqvg I AvbylwK wKQy whK&i /359
whK&i bs : 158 bZzb Puv` `Lvi whK&i /359
gyL wmqvgi wbqvZ cvV mybvZ weivax /360
whK&i bs 159 : BdZvii `yAv-1 /360

19

whK&i bs 160 : BdZvii `yAv-2 /360


whK&i bs 161 : BdZvii `yAv-3 /361
whK&i bs 162 : Lvevii c~ei whK&i /361
whK&i bs 163 : Lvevii cii whK&i /361
whK&i bs 164 : MnKZvi Rb AwZw_i `yAv-1 /361
whK&i bs 165 : MnKZvi Rb AwZw_i `yAv-2 /362
whK&i bs 166 : MnKZvi Rb AwZw_i `yAv-3 /362
PZz_Z, Aviv wKQy mvaviY whK&i /362
whK&i bs 167 : va wbqYi whK&i /362
whK&i bs 168 : wec` I `ywv _K gyw cvIqvi `yAv /363
whK&i bs 169 : FYgywi `yAv-1 /363
whK&i bs 170 : FYgywi `yAv-2 /363
whK&i bs 171 : FYgywi `yAv-3 /364
whK&i bs 172 : e_Zvi whK&i /364
whK&i bs 173 : KwVb KgK mnR Kivi `yAv /365
whK&i bs 174 : nuvwPi whK&img~n /365
whK&i bs 175 : cvkvK cwiavbi `yAv /366
whK&i bs 176 : bZzb cvkvK cwiavbi `yAv /366
whK&i bs 177 : bZzb cvkvK cwiwnZi Rb `yAv /367
whK&i bs 178 : Kviv wZi Avkv Kij AvZivi `yAv /367
whK&i bs 179 : ckvmbi Ryjygi fq cj AvZivi `yAv /367
whK&i bs 180 : wk`i ndvRZi `yAv /368
whK&i bs 181 : wec`-K wbcwZZ ewi `yAv /368
whK&i bs 182 : xK MnYi `yAv /369
whK&i bs 183 : mvjvZi ga IqvmIqvmv ei whK&i /369
whK&i bs 184 : DcKvixi KZZv cKvkK `yAv /369
whK&i bs 185: KvDK cksmv Kivi gvmb~b whK&i /370
whK&i bs 186 : ckswmZi `yAv /370

cg Aavq : gvRwjm whK&i I whK&ii gvRwjm /371-395


K. gvRwjm Avjvni whK&i /371
L. Avjvni whK&ii gvRwjm /373
M. mgvek Avjvni whK&ii dhxjZ /373
N. whK&ii gvRwjmi dhxjZ /374
O. whK&ii gvRwjmi whK&img~n /376
1, KziAvb wZjvIqvZ I AvjvPbv /376
2, Avjvni wbqvgZ AvjvPbv I nvg`-mvbv cvV /376
3. Zvmexn, Zvnjxj, ZvKexi, Zvngx`, BwMdvi, `yAv /377
4. mvjvZ cvV I `yAv /378
5. mvnvexMYi whK&ii gvRwjmi AviKwU D`vniY /380
6. RvbvZi evMvb wePiY : Zvmexn, Zvnjxj, IqvR I Bj&g /380
P. whK&ii gvRwjm : Avgv`i KiYxq /382
1. whK&ii gvRwjmi mv_x I bZv /383
2. whK&ii gvRwjmi welq I whK&i AvhKvi /384
3. KziAvb Kw`K whK&i /386
4. ivm~jyjvn ()-Gi Rxeb Kw`K whK&i /386
5. whK&ii gvRwjmi we`AvZ I cvc /388
R. KvivgvZ, nvjvZ I IjxAvjvnMY /389
1. mKj eyRyMB gvmb~b Bev`Z cvjb I cPvi KiQb /389

20

2. wbqwgZ Bev`Z ebvg mvgwqK Abykxjb /390


3. gv^q AebwZ I mskvab /391
4. Zvgv`i Rb ivm~ji ga Dg Av`k iqQ /391
5. KvivgZ, nvjvZ, dqh ebvg ejvqvZ I ZvhwKqv /392
6. ejvqvZ-ZvhwKqvi `vwe-`vIqv ebvg eveZv /394
7. bexcg I Ijxcgi `vwe-`vIqv ebvg eveZv /394
kl K_v /395
Mcw /396-400

21

c_g Aavq
ejvqvZ I whK&i
K. ejvqvZ I Ijx

Aviex ( )wejvqvZ, ejvqvZ ev IqvjvqvZ A_ bKU, ezyZ ev


AwffveKZ (closeness, friendship, guardianship)| ejvqvZ ARbKvixK Ijx ev Iqvjx ( )ejv nq| Ijx A_
wbKUeZx, ez, mvnvhKvix, AwffveK BZvw`| ejvqvZ avZz _K wbMZ Ijx A_iB AviKwU mycwiwPZ k gvIjv (|)
gvIjv A_I AwffveK, ez, mx BZvw` (master, protector, friend, companion)|
Bmjvgx cwifvlvq ejvqvZ Ijx I gvIjv ki wewfb cKvii eenvi iqQ| DivwaKvi AvBbi cwifvlvq I
ivRbwZK cwifvlvq G mKj k wekl A_ eeZ| Ze ejvqvZ ev Ijx kq mevwaK eeZ ( ) Avjvni ezZ
I ( ) Avjvni ez A_| GB cyK Avgiv ejvqvZ ejZ GB A_B eySvwQ|
Aviex ZixK, ZixKvn e ZwiKZ ki A_ ivv ev c_| dvmxZ GB A_ ivn kwU eeZ| Avgiv GB cy
K Avjvni ezyZ jvfi c_ mK AvjvPbv KiZ PvB|
Ijx`i cwiPq c`vb Ki KziAvb Bikv` Kiv nqQ :

Rb ivL! wbq Avjvni IjxMYi Kvbv fq bB Ges Zuviv wPvMI neb bv- hviv Cgvb GbQb Ges hviv
Avjvni Amw _K AvZiv Ki Pjb ev ZvKIqvi c_ AbymiY Kib|1
Cgvb A_ ZvInx` I wimvjvZi cwZ we, wkiK I Kzdi gy wekvm| ZvKIqv ki A_ AvZiv Kiv| h Kg
ev wPv Kij gnvb Avjvn Am nb mB Kg ev wPv eRbi bvg ZvKIqv| g~jZ mKj nvivg, wbwl I cvc eRbK ZvKIqv
ejv nq|

GLvb Avgiv `LwQ h, `ywU Yi ga Ijxi cwiPq mxgve| Cgvb I ZvKIqv| GB `ywU Y hvi ga hZ
ewk I hZ cwic~Y ne wZwb ejvqvZi c_ ZZ ewk AMmi I Avjvni ZZ ewk Ijx ev wcq ej weewPZ neb|
G_K Avgiv eySZ cvwi h, cZK gymwjgB Avjvni Ijx| Bgvb I ZvKIqvi Y hvi ga hZ ewk _vKe wZwb ZZ
ewk Ijx| cwm nvbvdx dKxn Bgvg Avey Rvdi Zvnvex (321wn) Bgvg Avey nvbxdv, gynvv`, Avey BDm~d (ivn) I Avnjym mybvZ
Iqvj RvgvAvZi AvKx`v ev wekvm eYbv Ki ejb:

mKj gywgb KiYvgq Avjvni Ijx| Zuv`i ga _K h hZ ewk Avjvni AbyMZ I KziAvbi AbymiYKvix m
ZZewk Avjvni wbKU mvwbZ (ZZewk ejvqvZi AwaKvix)|2
ivm~jyjvn () Ijxi ev ejvqvZi c_i KgK `yBfvM fvM KiQb: dih I bdj| mKj dih cvjbi ci AbeiZ
bdj Bev`Z cvjbi gvag ev`v ejvqvZ ARb Kib| ivm~jyjvn ejQb , Avjvn ejQb :
"

.

h ew Avgvi Kvbv Ijxi mv_ kZv Ki Avwg Zvi mv_ hy NvlYv Kwi| Avgvi bKU ARb ev Ijx nIqvi
Rb ev`v hZ KvR Ki Zba mePq Avwg ewk fvjevwm h KvR Avwg dih KiwQ| (dih KvR cvjb KivB Avgvi bKU
ARbi Rb mec_g I mePq wcq KvR)| Gici ev`v hLb me`v bdj Bev`Z cvjbi gvag Avgvi ejvqZi c_
AMmi nZ _vK ZLb Avwg ZvK fvjevwm| Avi hLb Avwg ZvK fvjevwm ZLb Avwg Zvi keYh cwiYZ nB, hv w`q m
bZ cvq, Avwg Zvi `kbw`q nq hvB, hv w`q m `LZ cvq, Avwg Zvi nvZ nq hvB, hvi m ai ev AvNvZ Ki Ges
Avwg Zvi cv nq hvB, hviv m nuvU| m hw` Avgvi KvQ wKQy cv_bv Ki Zvnj Avwg AekB ZvK Zv c`vb Kwi| m hw`
Avgvi KvQ Avkq Pvq Zvnj Avwg AekB ZvK Avkq c`vb Kwi|3
Zvnj Ijx I ejvqZi gvb` Cgvb I ZvKIqv| Avi ZwiKZ ejvqvZ ev ivn ejvqvZ A_vr ejvqvZi iv
v mKj dih KvR Av`vq Ges ewk ewk bdj Bev`Z Kiv| hw` Kvbv gymwjg cwic~Y mybvZ Abymvi mwVK Cgvb msiY

22

Kib, mKj cKvii nvivg I wbla eRbi gvag ZvKIqv ARb Kib, Zuvi Dci dih hveZxq `vwqZ wZwb Av`vq Kib
Ges mekl h_vme ewk ewk bdj Bev`Z Av`vq Kib wZwbB Avjvni Ijx ev wcq gvbyl| G c_ whwb hZzUzKz AMmi neb
wZwb ZZUzKz Avjvni bKU ev ejvqvZ ARb Kieb|
Avjvni wbla eRbK g~jZ ZvKIqv ejv nq| GRb ejvqvZi c_ bdj gyvnve cvjbi Pq nvivg-gvKin
eRbi iZ ewk| G welq gyyRvw`- B- Avjwd mvbx ejb: Avjvn ZvAvjvi bKU c`vbKvix Avgjmg~n `yB cKvi| c_g
cKvi dih Kvhmg~n, wZxq cKvi bdj Kvhvejx| bdj Avgjmg~ni dihi mwnZ KvbvB Zzjbv nq bv| bvgvh, ivhv,
hvKvZ, whK&i, gvivKvev BZvw` h Kvbv bdj Bev`Z nDK bv Kb Ges Zvnv LvjQ ev wefve cwZcvwjZ nDK bv Kb,
GKwU dih Bev`Z Zvnvi mgq gZv hw` mvw`Z nq, Ze mnm ermii Dic bdj Bev`Z nBZ Zvnv kZi| eis dih
Bev`Zi ga h mybvZ, bdj BZvw` AvQ, Ab bdjvw`i Zzjbvq DnvivI D cKvi kZ ivL|... AZGe, gyvnvei cwZ
j ivLv Ges gvKin hw`I Dnv ZvbwRnx nq Zvnv nBZ weiZ _vKv whK&i gvivKvev BZvw` nBZ eY k, gvKin
Zvnixwgi K_v Kx Avi ewje ! Aek D Kvhmg~n (whK&i gvivKvev) hw` D Avgjmg~ni (dih, gyvnve cvjb I mKj
gvKin eRbi) mwnZ GKwZ Kiv hvq, Ze Zvnvi DP-gbvevv c~Y nBe, Ab_vq gnbZ eiev`|1
Gfve KziAvb-mybvni AvjvK Avgiv `wL h, ejvqvZi c_i Kgwji chvq, Z_v gywgb Rxebi mKj Kgi
iZ I chvqwj wbic :
c_gZ, Cgvb : mePq iZc~Y I mewKQyi g~j we Cgvb| Cgvbi wUmn cieZx mKj bK Kg I
avwgKZv ckg I evZzjZv gv|
wZxqZ, ea DcvRb : Cgvbi ci mec_g `vwqZ eafve DcvwRZ RxweKvi Dci wbfi Kiv| my`, Nyl, duvwK,
auvKv, Ryjyg BZvw` mKj cKvi DcvRb Aea| Aea DcvRb viv RxweKv wbevnKvixi Bev`Z Avjvni wbKU MnYxq bq|
ZZxqZ, ev`vi nK mswk nvivg eRb : Kgi mec_g I mevP iZc~Y welq dih Kg| dih Kg `yB
cKvi : c_g cKvi hv Kiv dih I wZxq cKvi hv eRb Kiv dih, hv nvivg bvg AwfwnZ| nvivg `yB cKvi : GK cKvi
cw_exi Abvb gvbyl I mwi AwaKvi ev cvIbv b ev Zv`i Kvbv wZ Kiv welqK nvivg| Gwj eRb Kiv mevP
iZc~Y|
PZz_Z, Avjvni Abvb Av`k wbla welqK nvivg eRb|
cgZ, dih Kgwj cvjb|
lZ, gvKin Zvnixwg eRb I mybvZ gyAvv`v Kg cvjb|
mgZ, gvbyl I mwi mev I KjvYg~jK mybvZ-bdj Bev`Z cvjb|
AgZ, ewMZ mybvZ-bdj Bev`Z cvjb|
Avwg GB eBq wKQy dih-IqvwRe welqi AvjvPbv KijI, g~jZ Ag chvqi Bev`ZB GB eBqi g~j AvjvP
welq| Dcii mvZwU chvqi Kg hw` Avgv`i Rxeb bv _vK Zvnj GB Ag chvqi Kg A_nxb nZ cvi ev fvgxZ
cwiYZ nZ cvi| Avgiv AZ `ytL I e`bvi mv_ j Kwi h, Avgv`i mgvRi avwgK gvbyliv cvqk GB Ag chvqi
KvRwjK AZ ewk iZ `b, A_P c~eeZx welqwji cKZ iZ AvjvPbv ev Abyaveb e_ nb| gnvb iveyj Avjvgxb
I Zuvi wcqZg ivm~j h Kgi hZUzKz iZ c`vb KiQb ZvK Zvi Pq Kg iZ c`vb Kiv hgb KwVb Aciva I
Zuv`i wkvi weivwaZv, ewk iZ c`vbI GKB cKvi Aciva|
G Avgiv KqK cKvii KwVb fyj I Aciva wj nwQ :
c_gZ, dih, IqvwRe ev mybvZ gyAvv`v Qo Abvb mybvZ- bdji iZ `Iqv| bdj Bev`Zi dhxjZ ejZ hq
Avgiv dihi K_v Aenjv Ki dwj| dj mgvRi AbK avwgK gvbyl AbK dih Bev`Z ev` w`q bdj wj nb| hgb, dih
hvKvZ bv w`q bdj `vb, dih nR bv Ki bdj Bev`Z, dih Bj&g ARb bv Ki bdj Zvnvy`, dih mrKvR Av`k c`vb bv
Ki bdj whK&i, dih x-mvb cwZcvjb ev` w`q bdj Bev`Z BZvw`|
wZxqZ, nvivg eRb I nvjvj DcvRb _K mybvZ-bdj cvjbK iZ `Iqv| dih cvjbi Pq nvivg eRb ewk
iZc~Y, hw`I `ywUB GKBfve dih| wK Avgiv mybvZ I bdj ev mg I Ag chvqi Bev`Zi iZ eySvZ hq AbK
mgq Dcii welqwj fyj hvq| dj AMwYZ gvbylK Avgiv `wL nvivg DcvRb, nvivg Kg BZvw`Z wj iqQb, A_P
wewfb mybvZ-bdj Bev`Z AvMni mv_ cvjb KiQb| weklZ, AbK ev`vi nK msv nvivg wj _K bdj Bev`Z
cvjb KiQb AZxe AvMni mv_|
ZZxqZ, bdj Bev`Zi mwi mevi Pq ewMZ mybvZ-bdjK ewk iZ `Iqv| KziAvb I nv`xm
gvbyli ev h Kvbv cvYxi DcKvi Kiv, mvnvh Kiv, mev Kiv, wPwKrmv Kiv, Kviv mvnvhi Dk mvgvb GKUz c_Pjv,
GgbwK aygv wbRK Ab Kviv wZ Kiv ev K c`vb _K weiZ ivLvK Ab mKj cKvi mybvZ-bdj Bev`Zi Pq
AbK ewk mvIqve I ghv`vi ej DjL Kiv nqQ| GQvov Avjvni ingZ, eiKZ, gv I mw ARbi Rb mwi mevK

23

mePq ekx dj`vqK ej evisevi DjL Kiv nqQ| wK AZ `ytLi welq h, Avgiv KziAvbI nv`xmi GB Zg
welqwU GKeviB Aenjv KiwQ| GKRb avwgK gvbyl whK&i IhxdvK hZUzKz iZ `b gvbyli mvnvh, DcKvi ev mevK
mB iZ `b bv, eis GwjK Bev`ZB gb Kib bv|
PZz_Z, Ag chvqi Kgmg~ni gaI chvq iqQ| mvaviYZ m mKj KvR ivm~jyjvn KiQb ev KiZ Drmvn
c`vb KiQb wK bv Kij Kvbv Avcw Kibwb mB KvRwjB Ag chvqi| GB chvqi KvRi ga iZi Kg-ewk
nq mybvZi AvjvK| h KvR ivm~jyjvn me`v KiQb ev AwaKvsk mgq KiQb Ze bv Kij Avcw Kibwb Zv ewk
iZc~Y| cvi hv wZwb gvS ga KiQb Zvi iZ Zvi Pq Kg| Aciw`K hv wZwb KiQb I KiZ Drmvn w`qQb
Zvi iZ hv wZwb KiQb wK KiZ Drmvn `bwb Zvi Ph ewk|
Avgiv GB chvqi KvRwjKI Dvfve MnY Kwi| GKwUgv D`vniY `e| ivm~jyjvn me`v Kg Lv` LvIqvq
Af wQjb| wZwb Kg LZ, LyavZ _vKZ I gvbylK LvIqvZ cQ` KiZb I Drmvn w`Zb| GQvov wZwb LvIqvi mgq
`iLvb eenvi KiZb ej Rvbv hvq| Ze me`v Zv eenvi KiZb bv ejB eySv hvq| GQvov `iLvb eenvi KiZ wZwb
Drmvn c`vb Kibwb| mvnvexMY nuU nuU, `uvwoq ev cv iLI LqQb| GLb Avgiv wZxq KgxwUK AZ iZ
c`vb Kwi, A_P c_g KvRwUK iZ c`vb Kwi bv|
GQvov AbKB G mybvZi AbymiY KiZ hq mybvZi weivwaZv Kib| ivm~jyjvn hv gvS gvS
KiQb Zv me`v Kij Zuvi mybvZi weivwaZv nq| KviY, wZwb gvS gvS Ab h KvRwU KiZb Zv ewRZ nq| hgb,
ivm~jyjvn wewfb mgq wewfb cKvii I wewfb iOi cvkvK ciZb, wewfb mgq wewfb cKvi Lv` wewfbfve MnY
KiZb| KLbv cvMwo ciZb, KLbv igvj ciZb, KLbv ay Uzwc ciZb| KLbv Rvgv ciZb, KLbv jyw I Pv`i
ciZb ... BZvw`| GLb aygv GK cKviK me`v cvjb Kiv Zuvi ixwZi weiZv Kiv|
cgZ, ejvqvZ I ZvKIqvi aviYvi weKwZ| Dcii welqwj Avgv`i gb Ggbfve Avmb Mo emQ h,
cKZ gymwjgi ewZ, ZvKIqv, ejvqZ I eyRyMx mK Avgv`i aviYv GKeviB Dv nq wMqQ| Avgiv cvMwo,
Uzwc, whK&i, `iLvb BZvw` welq AZ mPZb| wK Cgvb, ev`vi nK, nvjvj DcvRb, gvbe mev mK D`vmxb|
KD nqZ MxeZ, Anvi, ev`vi nK b, nvivg DcvRb BZvw`Z wj, wK Uzwc, cvMwo, Zvnvy`, whK&i BZvw` Ag
chvqi Bev`Z AZ wbvevb| Avgiv GB ewK gyvKx cinhMvi ev avwgK gymwjg ej gb Kwi| GgbwK Avjvni
Ijx ev cxi gvkvqL ejI wekvm Kwi| Aci w`K hw` KD gvbe mev, mgvR KjvY BZvw`Z wj _vKb ZvK Avgiv
Avjvni Ijx ejv Zv `~ii K_v avwgK ejB gvbZ ivwR ne bv|
AbK avwgK gvbyl `iLvb ev cvMox wbq AwZ e njI nvjvj gvji Lv` I cvkvK wK-bv Zv weePbv KiQb
bv| jvKwUi Uzwc, cvMwo ev Rvgv Kvb& KvwUsGi Zv Lye hZ mnKvi weePbv KijI wZwb ev`vi nK b KiQb wKbv,
dihmg~n cvjb KiQb wKbv, gvbyli wZ ev AKjvY _K weiZ AvQb wKbv, Kexiv Mvbvnwj _K weiZ AvQb wKbv
BZvw` welq Avgiv weePbvq AvbwQ bv|
lZ, Avgiv mekl chvqi bdj gyvnve KvRwjK `jv`wj I vZZi gvb` wnmve MnY KiwQ| g~jZ mKj
gywgb gymjgvb GK AciK fvjevmeb| weklZ huv`i ga c_g QqwU chvq cvIqv hvq Zuv`iK Avgiv Avjvni Ijx I
gyvKx ev`v wnmve Avjvni Iqv weklfve fvjevme| bdj gyvnve welq Kg-ewk h hfve cvib Kieb| G mKj
welq cwZhvwMZv ne, wK `jv`wj ne bv| wK eve Rxeb Avgiv `LZ cvB h, Avgiv Uzwc, Rvgv, cvMwo, `iLvb
BZvw`i AvKwZ, cKwZ iO, whK&i, `yAv, mvjvZ, mvjvg BZvw`i cwZ I cKiY BZvw`KB `jv`wji wfw wnmve MnY
Kwi| dj c_g QqwU chvq hvi ga mwVKfve weivRgvb bB, A_P Ag chvq Avgv`i mv_ wgj ivLb ZvK Avgiv
Avcb gb Ki xwb fvB ev gneZi fvB ej gb Kwi| Avi hvi ga c_g QqwU chvq weivRgvb, A_P Ag chvq Avgvi
mv_ wfbZv iqQ ZvK Avgiv Kvwdi gykwiKi gZv NYv Kwi ev eRb Kwi| Gfve Avgiv Bmjvgi g~j gvb` D
djwQ| Avgiv Bmjvgi Rvgv D ciwQ|

L. ejvqvZ I AvZw
KziAvb Kvixg evisevi Bikv` Kiv nqQ h, DvZi ZvhwKqvB ivm~jyjvn -Gi g~j wgkb Ges ZvhwKqvq
bvdm-B mdjZvi g~j| gnvb Avjvn ejb: Avjvn gywgb`i cwZ AbyMn KiQb h, wZwb Zv`i wbR`i ga _K Zv`i
wbKU ivmyj ciY KiQb, wZwb Avjvni AvqvZ Zv`i wbKU Avew Kib, Zv`iK ZvhwKqv (cwikvab) Kib Ges wKZve
I cv (mybvZ) wkv `b|1
Abyicfve wewfb vb evisevi DjL Kiv nqQ h DvZK Avjvni AvqvZ cvV Kiv, wKZve I cv wkv
`Iqv I ZvhwKqv ev cwikvab KivB ivm~jyjvn -Gi g~j wgkb| Ab Bikv` Kiv nqQ: mB mdjKvg ne, h
wbRK ZvhwKqv (cwe) Kie Ges mB e_ ne, h wbRK KjylvQb Kie|2 Aviv ejv nqQ: wbq mvdj jvf

24

Kie h hvKvZ (cweZv) ARb Ki| Ges Zvi cwZcvjKi bvg iY Ki I mvjvZ Av`vq Ki|1
ZvhwKqv-i evLvq Bgvg Zvevix ejb, ZvhwKqv kwU hvKvZ _K MnxZ| hvKvZ A_ cweZv I ew| G
mKj AvqvZ ZvhwKqv A_I cweZv I ew| ivm~jyjvn () gywgbMYK wkiK I MvBijvni Bev`Z _K cwe Kib
Ges Avjvni Bev`Z I AvbyMZi gvag Zv`i ghv`v ew Kib| mvnvex-ZvweqxMYI GfveB AvqvZwji evLv
KiQb| Beby Avevm (iv) ejb, ivm~jyjvn Avjvni AvbyMZ, BLjvmv I wbfRvj ZvInx`i gvag Zv`i ZvhwKqv
Kib| Zvweqx Beby RyivBR ejb, wZwb Zv`iK wkiK _K cwe Kib| 2
Gfve Avgiv `LwQ h, `xbi mKj KgB ZvhwKqv-i Af
y ; KviY mKj KgB gywgbK Kvbv bv Kvbvfve cwe
Ki Ges Zvi mvIqve, ghv`v I cweZv ew Ki| Ze G nvw`K ev gvbwmK welqwji cwZ KziAvb I nv`xm wekl
iZ c`vb Kiv nqQ| KziAvbK mKj gbvivMi wPwKrmv ej DjL Kiv nqQ| Bikv` nqQ: n gvbe RvwZ, Zvgv`i
cwZ Zvgv`i cwZcvjKi wbKU _K GmQ Dc`k Ges Zvgv`i Ai hv AvQ Zvi wPwKrmv|3
ivm~jyjvn ejb: Rb ivL! `ni ga GKwU gvsmwc iqQ, hw` mskvwaZ nq Ze cyiv `nB
mskvwaZ nq Avi hw` Zv b nq Ze cyiv `nB b nq| Rb ivL Zv AtKiY|4
G_K Avgiv eySZ cvwi h, Dci ejvqvZi c_i h 8 chvqi Kgi K_v DjL Kiv nqQ, mwjB
ZvhwKqv ev AvZwi chvq I Kg| AvZwi I dih I bdj Ges KiYxq I eRbxq Kg iqQ| gbK wkiK,
Kzdi, AvZcg, KziAvb-mybvni wecixZ wbRi cQ`K iZ c`vb, wnsmv, Anvi, jvf, wiqv ev c`kbQv, va,
wbziZv BZvw` _K `qK gy I cwe KiZ ne| Gwj eRbxq gvbwmK Kg| gbK ah, KZZv, Avjvn-fxwZ,
Avjvni ingZi Avkv, Avjvni dqmvjvi cwZ mw, wbjvfZv, mKji cwZ fvjevmv, KjvYKvgbv BZvw` welq w`q
cwic~Y KiZ ne| Gwj KiYxq gvbwmK Kg| Gwji dih I bdj chvq AvQ| G_K Avgiv eySZ cvwi h, wki&K,
AvZcg BZvw`Z gb fi iL cvkvcvwk mei, kvKi, `b BZvw` Y ARbi Pv Kiv wevw I fvwg Qvov
wKQzB bq|

M. whK&i, ejvqvZ I AvZw


whK&i Aviex k| evsjvq Gi A_ iY Kiv ev iY Kivbv| cieZx AvjvPbv _K Avgiv `LZ cve h, h
Kvbv cKvi gb, gyL, Ai, Kgi gvag, wPvi gvag, Av`k cvjb Ki ev wbla gvb Kivi gvag Avjvni bvg,
Yvejx, wewaweavb, Zuvi cyivi, kvw BZvw` iY Kiv ev KivbvK Bmjvgi cwifvlvq whK&i ev Avjvni whK&i ejv nq|
Ze KziAvb I mybvn whK&i ejZ mvaviYfve Kvbv bv Kvbvfve gyLi fvlvq Avjvni iY KivK eySvbv nq| gyLi
mv_ gbi I Kgi iY _vKZ ne| ay Kgi iY ev ay gbi iYI whK&i| Ze KziAvb I nv`xm whK&ii wb`ki
, whK&ii dhxjZ eYbvi ev ivm~jyjvn -Gi whK&i eYbvi me g~jZ gyLi DPviYi gvag Avjvni iY
eySvbv nqQ| Avgiv cieZx AvjvPbvq Zv wevwiZ `LZ cve|
Dch
y evcK A_ Cgvb I bKKg meB whK&i ej MY| G Rb ck A_ ejvqvZi c_i DcivwjwLZ AvU
chvqi mKj KgKB GK K_vq whK&i ej AwfwnZ Kiv hvq| Gfve whK&i I ejvqvZ cii AweQ` ev cvq mgv_K|
Dcii nv`xm Avgiv `LwQ h, ejvqvZi c_i Kg `yB chvqi: dih I bdj| bdj chvqi whK&iK ejvqvZi c_
Ab mKj bdj Bev`Zi Pq AbK ewk iZ c`vb Kiv nqQ nv`xm kixd| mevcwi, AvZwi Rb KziAvb-nv`xm whK&ii
cwZ mevP iZ Avivc Kiv nqQ| GRb Avgiv GB M ejvqvZi c_i eYbvq whK&i welqB mePq ewk AvjvPbv
Kie| Avjvni KvQ ZvIdxK I KeywjqZ cv_bv KiwQ|

N. whK&ii cwiPq AZv


AbK mgq ivm~jyjvn -Gi mybvZ I mvnvexMYi mybvZi Dci wbfi bv Ki aygv kvwK A_ ev ewMZ cv,
AwfiwP BZvw`i Dci wbfi Ki KziAvbi AvqvZ ev nv`xmi A_ ev evLv KiZ hq Avgiv wewfb cKvii wevwi ga
wbcwZZ nB| Gaibi AZv ev gbMov evLvi KviY Avgiv whK&ii wZb cKvi wevwi ga wbcwZZ nB :
c_gZ, AbK mgq AbK AveMx avwgK gvbyl Zvmexn, Zvnjxj BZvw` kvwK whK&ii cwZ Aev Ki ejb
h, Avjvni Kzg gvbvB Zv eo whK&i ... BZvw`|
wZxqZ, AbK mgq AbK avwgK gvbyl whK&i ejZ aygv Zvmexn, Zvnjxj BZvw` kvwK whK&iB eySb| wZwb
gb Kib G mKj whK&i bv Ki whwb Avjvni weavbvejx mvagZ cvjb Kib wZwb KLbB hvwKi bb| Dci AbK Avjvni
dih weavbvejx mvjvZ, wmqvg, hvKvZ, BZvw` h_vh_ cvjb bv Ki aygv wKQy mybvZ-mZ A_ev we`AvZ cwZZ
DvweZ whK&i bvgK Kg Ki wbRK hvwKi ej `vwe Kib ev gb Kib|

25

ZZxqZ, AbK avwgK I hvwKi gvbyl Avjvni whK&i ev Avjvni bvgi whK&i ejZ mybvZ mZ, ivm~jyjvn I
mvnvexMYi AvPwiZ whK&i bv eyS mgvR cwPjZ wewfb evbvqvU cwZi evbvqvU whK&i eySb| Zuviv Avjvni whKii dhxjZi
AvqvZ I nv`xmwj MnY Kib| wK Gwji cvjbi ivm~jyjvn I mvnvexMYi mybvZ wbq gv_v Nvgvb bv|
GmKj wevwi g~j KziAvb, nv`xm I mvnvexMYi wkv, Kg I eenvi bv Rb, `yB GKwU AvqvZ ev nv`xm co gbvgZv
evLv Kiv| Bmjvgi AbZg iKb mvjvZ| mvjvZ A_ cv_bv| Avgiv evsjv fvlvq dviwm bvgvh k eenvi Kwi| wK
BsiwRZ mvjvZK cv_bv ev prayer-B ejv nq| GLb Kbv Kib, GKRb bZzb BsiwR fvlvfvlx gymwjg Avjvni wb`k cvjb
KiZ prayer ev cv_bv Kvqg KiZ Pvq| GRb m `uvwoq ev em AveMi mv_ Avjvni KvQ cv_bv RvbvQ| ZvK G welq
ck Kiv nj m ej h, Avjvni wb`kgZv m prayer ev cv_bv cwZv KiQ ev mvjvZ Kvqg KiQ| Avcwb ZvK Gfve
cv_bv ev mvjvZ Kvqg KiZ wbla Kij wei nq AvcbvK Bmjvg weivax I mvjvZ ev cv_bv weivax ej AvLvwqZ Kij|
Rvcvwb I Abvb we`kx mvvr nj Zv`i mvjvg wnmve Bow (evD) Ki ev gv_v wbPz Ki mvlY Rvbvq| GLb
GKRb Rvcvwb Bmjvg MnY Ki Bmjvgx mvjvg wkLQb| wZwb Abyic Bow (evD) Ki ev gv_v SuzwKq AvcbvK Avmmvjvgy
AvjvBKzg ejjb| Avcwb ZvK Bow (evD) KiZ wbla Kij wZwb wei nq ejjb, Avcwb AvgvK mvjvg KiZ wbla
KiQb? mvjvg mybvZ, mvjvg GZ dhxjZ, BZvw` BZvw`| Avcwb Kx Kieb ? Avcwb wK ZvK eySvZ cvieb h, Avcwb mvjvg
KiZ wbla KiQb bv, Avcwb aygv Bow (evD) Ki mvjvg KiZ wbla KiQb| Avcwb wK ZvK eySvZ cvieb h, Avcwb
ZvK mybvZ k I mybvZ cwZZ mvjvg KiZ ejQb?
Avgv`i `ki hvwKiMY AweKj GKB mgmvq wbcwZZ| Avjvni whK&i, whK&i, Avjvni bvgi whK&i BZvw` k
weKZ I mybvZ weivax A_ eeZ nQ| Avcwb hw` ivm~jyjvn I mvnvexMYi cwZZ whK&i KiZ Abyiva Kib Zvnj
Zviv Avcbvi K_vK fyj A_ Ki Avcwb whK&i KiZ wbla KiQb ej Avcbvi weivwaZv Kieb|
GRb Avgiv iZ `ywU welq AvjvPbv KiZ PvB| c_gZ, KziAvb I nv`xmi AvjvK whK&i ki A_ I eenvi
RvbZ PvB| wZxqZ, KziAvb Kvixg I nv`xm kixd Avjvni whK&ii h AMwYZ wb`kbv c`vb Kiv nqQ Ges whK&ii h
AZzjbxq cyivii K_v ejv nqQ mB wb`kbv cvjbi Rb cyivi ARbi Rb Avgiv wK gbMovfve cqvRb, BQv ev
iwP AwfiwPgZv whK&i evwbq wbZ cvie? bvwK Avgv`i G mKj welq ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMYi AbymiY KiZ
ne? whK&i gvbB Zv iY| Avgiv wK Zvnj `k, hyM, fvlv, iwP, cqvRb I myweav Abymvi BQvgZv k I BQvgZv
cwZZ whK&i ev iY KiZ cvie ? bv aygv ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMY hLb, hfve, h k I h cwZZ whK&i
KiQb AweKj mfveB Avgv`i whK&i KiZ ne?

O. KziAvb-nv`xmi AvjvK whK&ii cwiPq


KziAvb Kvixg I nv`xm kixdi AvjvK Avgiv `LZ cvB h, Avjvni whK&i ev gnvb iveyj Avjvgxbi iYB
g~jZ Bmjvg| gywgbi mKj KgB Zv Zvi cwZcvjK iveyj AvjvgxbK K` Ki I ZuvKB iY Ki| KvRB, Zvi mKj
KgB whK&i| KziAvb I nv`xm Gfve Avgiv whK&iK evcK A_ eeZ `LZ cvB| Cgvb, KziAvb, mvjvZ, wmqvg, nR
BZvw` mKj cKvi Bev`ZKB whK&i ejv nqQ| Avevi Gwji AwZwi ZvKexi, Zvnjxj, Zvmexn, `yAv BZvw`KI whK&i
bvg AwfwnZ Kiv nqQ|
KziAvb I nv`xmi G mKj eenvii AvjvK Avgiv whK&iK g~jZ `yB fvM fvM KiZ cvwi: 1. h mKj dih ev bdj
Bev`Zi Bmjvg Ab eenvwiK bvg iqQ, Ze hnZz mKj Bev`Zi g~jB Avjvni iY, GRb mwjKI whK&i bvg AwfwnZ
Kiv nqQ| 2. h mKj dih ev bdj Bev`Z aygv whK&i bvgB AwfwnZ Ges Abvb mKj Bev`Zi AwZwi aygv Avjvni
iYi Rb cvjb Kiv nq| wb whK&i ki wewfb eenvi AvjvPbv Kiv njv :

(1) Avjvni AvbyMZg~jK mKj Kg I eRbB whK&i


gnvb Avjvn ejb:

Zvgiv Avgvi whK&i (iY) Ki, Avwg Zvgv`i whK&i (iY) Kie|1
G AvqvZi evLvq mvnvex-ZveqxMY ejQb: GLvb whK&i ejZ mKj cKvi Bev`Z I Avjvni AvbyMZg~jK
KvRK eySvb nqQ| Avjvni AvbyMZ KivB ev`vi c _K Avjvni whK&i Kiv| Avi ev`vK cwZ`vb cyivi,
KiYv, kvw I eiKZ c`vbB Avjvni c _K ev`vK whK&i Kiv| 2
Bgvg Zvevix GB AvqvZi Zvdmxi ejb: n gywgbMY, Avwg Zvgv`iK h mKj Av`k c`vb KiwQ Zv
cvjb Ki Ges hv wbla KiwQ Zv eRb Ki Zvgiv Avgvi AvbyMZi gvag Avgvi whK&i Ki, Zvnj Avwg
Zvgv`iK Avgvi ingZ, `qv I gv c`vbi gvag Zvgv`i whK&i Kie| 3

26

Zveqx Avyjvn Beby ivexqvn mvnvex Beby AvevmK ejb: Avjvni whK&i Zuvi Zvmexn, Zvnjxj, cksmv
vcb, KziAvb wZjvIqvZ, wZwb hv wbla KiQb Zuvi K_v iY Ki Zv _K weiZ _vKv G meB Avjvni whK&i|
Beby Avevm (iv) ejb: mvjvZ, wmqvg BZvw` meB Avjvni whK&i| 1
cLvZ gwnjv mvnvex nhiZ D `vi`v (iv) ejb :

Zzwg hw` mjvZ Av`vq Ki ZvI Avjvni whK&i, Zzwg hw` wmqvg cvjb Ki Ze ZvI Avjvni whK&i| Zzwg hv
wKQy fvjv KvR Ki meB Avjvni whK&i| hZ cKvi g` KvR Zzwg cwiZvM Kie meB Avjvni whK&ii Afy| Ze
mePq Dg whK&i Avjvni Zvmexn (myenvbvjv n ejv)| 2
KziAvb Kixg Bikv` Kiv nqQ :

(Avjvi Ni Avjvni whK&iKvix gvbylMYK) Kvbv eemv ev KbvePv Avjvni whK&i _K AgbvhvMx
KiZ cvi bv|3
GB AvqvZ Avjvni whK&ii evLvq Zveqx KvZv`v ejb : G mKj hvwKi ev`vMY ePvKbv I eemvq
wj _vKZb| wK hLbB Avjvni Kvbv cvIbv ev Zuvi c` Kvbv `vwqZ Gm hZ Zuviv ZrYvr Zv Av`vq
KiZb| Kvbv eemv ev ePvKbv Zuv`iK Avjvni whK&i _K weiZ ivLZ bv|4
ZveqxMY gyLi whK&ii iZ w`Zb| Zvmexn, Zvnjxj, KziAvb wZjvIqvZ BZvw`K Zuviv gyLi whK&i wnmve
cvjb KiZb| Ze Gwj bdj whK&i| hw` KD Kg Avjvni wewaweavb gb bv Pj Zvnj Zvi GmKj whK&ii
Kvbv g~j bB ej Zuviv ejZb| Zveqx mvC` web Ry evCi (95 wn) ejb :

Avjvni AvbyMZB Avjvni whK&i| h Zuvi AvbyMZ Kij m Zuvi whK&i Kij| Avi h Avjvni AvbyMZ Kij bv ev
Zuvi wewawbla cvjb Kij bv, m hZ ewkB Zvmexn cvV KiK Avi KziAvb wZjvIqvZ KiK m hvwKi wnmve MY ne
bv|5
GB A_ gyivmvj mb` GKwU nv`xmI ewYZ nqQ| Zveqx Lvwj` Beby Avex Cgivb (125 wn) ejb, ivm~jyjvn
ejQb :

h ew Avjvni AvbyMZ Kij mB Avjvni whK&i Kij, hw`I Zvi mvjvZ, wmqvg I KziAvb wZjIqvZ Kg nq| Avi h
Avjvni AevaZv Kij mB AvjvnK fyj Mj, hw`I Zvi mvjvZ, wmqvg I KziAvb wZjvIqvZ ewk nq|6
Zveqx Lvwj` ch mb` mnxn| wK wZwb Kvi wbKU _K nv`xmwU bjb Zv ejbwb| weklZ wZwb kl hyMi
Zveqx| wZwb mvaviYZ ZveqxMYi _K nv`xm b eYbv KiQb| GZ gb nq AZ `yBRb ivex Zvi ci ev` coQb,
GKRb mvnvex I GKRb Zveqx| hnZz Zveqxi cwiPq Rvbv hvQ bv, mnZz nv`xmwU wewQb I `yej ej MY nq| Ze
wVK GB k I A_ Ab mb` ivm~jyjvn -Gi Lv`g IqvwK` _K GKwU nv`xm Bgvg Zvevivbx eYbv KiQb| GB
mb`wUZ Kvbv wewQbZv bB, wK mb`wU `yej| Ze `ywU c_K mb` GKB A_i nv`xm ewYZ nIqvZ nv`xmwUi wbfiZv
ew cvq| meZ G KviY Bgvg myq~Zx nv`xmwUK nvmvb ev MnYhvM ejQb| Kvbv Kvbv gynvwm nv`xmwUK hqxd ev
`yej ej DjL KiQb|7
Avjvgv Avyi ivEd gybvex GB nv`xmi evLvq ejb : G _K eySv hvq h, whK&ii nvKxKZ Avjvni AvbyMZ Kiv, Zuvi
Av`k cvjb Kiv I wbla eRb Kiv| GRb Kvbv Kvbv Ijx ejQb : whK&ii g~j Avjvni WvK mvov `Iqv| h ew

27

Avjvni AevaZv ev cvci ga wj _KI gyL Avjvni whK&i Ki m g~jZ Avjvn iveyj Avjvgxbi mv_ gmKivq wj Ges
Avjvni AvqvZ I weavbK Zvgvkvi e wnmve MnY KiQ|1
Zveqx nvmvb emix ejb : Avjvni whK&i `yB cKvi | c_g cKvi whK&i Zvgvi wbRi I Zvgvi cfyi gvS gyL
Rci gvag Zuvi whK&i Kie| GB whK&i LyeB fvjv Ges Gi mvIqveI mxgvnxb| wZxq cKvi whK&i Aviv Dg ; Avjvn hv
wbla KiQb Zvi KvQ Zuvi whK&i Kiv| A_vr, Avjvni K_v iY Ki Zuvi wbla Kiv Kg _K weiZ _vKv|2
Zveqx wejvj Beby mv` ejb : whK&i `yB cKvi | c_g cKvi wRnvi whK&i GB whK&i fvjv| wZxq cK vi whK&i
nvjvj-nvivg I wewawblai whK&i| mKj Kgi mgq Avjvni Av`k wbla gb ivLv| GB whK&i mevg|3
Zveqx gvmiK ejb : hZY ch ewi Kje Avjvni iY iZ AvQ, ZZY m g~jZ mvjvZi ga iqQ, hw`I
m evRvii ga _vK| 4 Ab Zveqx Avey DevB`vn Beby Avyjvn Beby gvmE` ejb : hZY ch ewi Ai Avjvni iY
iZ _vK, ZZY m g~jZ mvjvZi gaB iqQ| hw` Gi mv_ Zvi wRnv I `yB VuvU bovPov Ki (A_vr, gbi iYi mv_
mv_ hw` gyLI DPviY Ki) Zvnj Zv ne LyeB fvjv, ewk KjvYgq|5

(2) mvjvZ Avjvni whK&i


mKj cKvi Bev`Zi ga _K mvjvZK weklfve whK&i wnmve KziAvb Kixg DjL Kiv nqQ| gnvb Avjvn
Bikv` KiQb:

Ges Avgvi whK&ii Rb mvjvZ cwZv Ki|6
nRi KgKvi eYbvi mgq KziAvb Kixg Bikv` Kiv nqQ :

Zvgiv AvivdvZ _K wdi Avmvi ci gvkAvij nvivgi wbKU (gyh`vwjdvq) Avjvni whK&i Kie|7
Avgiv Rvwb, gyh`vwjdvq nvRxMYi Rb cPwjZ Zvmexn, Zvnjxj BZvw` Kvbv whK&i Kiv dih-IqvwRe bq| aygv
gvMwie I Ckvi mvjvZ GK Av`vq Kiv I dRii mvjvZ Av`vq KivB nvRxMYi nR msv weavb| G _K Avgiv eySZ cvwi
h, GLvb Avjvni whK&i ejZ mvjvZ eySvb nqQ| Bgvg Zvevix ejb : Zvgiv hLb AvivdvZ _K wdi gyh`vwjdvq Pj
Avme ZLb Avjvni whK&i Kie, GLvb whK&i ejZ gvkAvij nvivgi wbKU mvjvZ I `yAv KivK eySvb nqQ|8
Avey mvC` Ly`ix I Avey ivBiv (iv) ejQb, ivm~jyjvn ejQb:

h ew iv Nyg _K DV Zvi xK RvMve Ges `yRbB `yB ivKAvZ Zvnvy`i mvjvZ Av`vq Kie Avjvni
`ievi Zviv Avjvni k hvwKixb ev mevwaK whK&iKvix I whK&iKvwiYxMYi Af
y neb|9
Zvnj `Lyb Zvnvy`i mvjvZ mek whK&i| `yB ivKAvZ Zvnvy` Av`vqKvix wKfve Avjvni `ievi k hvwKi nIqvi ghv`v
cjb|

(3) mKvj-weKvj Avjvni bvgi whK&i A_ mvjvZ Av`vq Kiv


KziAvb Kixg Bikv` Kiv nqQ :

Ges mKvj I weKvj Zvgvi cfyi bvg whK&i Ki|10


GB AvqvZi evLvq Beby hvB` ejb : mKvji whK&i dRii mvjvZ Ges weKvji whK&i hvnii mvjvZ|11 Bgvg
Zvevix Gi evLvq ejb : n gynvv`, Avcwb Avcbvi cfyi bvgi whK&i Kib| mKvj dRii mvjvZ Ges weKvj hvni I

28

Avmii mvjvZi ga Avcwb ZuvK Zuvi bvg ai WvKzb|1


Avjvgv KziZzex GB AvqvZi Zvdmxi ejb : mKvj I weKvj Avcbvi cfyi bvgi whK&i Kib, A_vr w`bi c_g
dRii mvjvZ I w`bi kl hvni I Avmii mvjvZ Avcbvi cfyi Rb Av`vq Kib| Avi iv Zuvi Rb mvR`v Kib A_
gvMwie I Ckvi mvjvZ Av`vq Kib| Avi `xN iv Zuvi Zvmexn Kib A_ iv bdj mvjvZ Av`vq Kib|2
DcwiD AvqvZi evLvq Zvdmxi RvjvjvBb ejv nqQ : Avcwb Avcbvi cfyi bvg whK&i Kib mvjvZi ga
mKvj I weKvj A_vr dRi, hvni I Avmii mvjvZ|3

(4) nRI Avjvni whK&i


nhiZ Avqkv (iv) eYbv KiQb, ivm~jyjvn () ejQb :

Rvgvivq Ki wbc Kiv I mvdv gviIqvi ga mvC Kivi weavb `Iqv nqQ aygv Avjvni whK&i cwZvi
4

Rb|

(5) Iqvh-bmxnZ Avjvni whK&i


Avgiv BZtc~e `LwQ h, whK&i ki A_ iY Kiv ev Kivbv| KvDK Kvbvfve Avjvni bvg, Yvejx, weavb ev
Avjvni mwnZ mwKZ h Kvbv welq iY KivbvK weklfve KziAvb Kixg I nv`xm kixd whK&i bvg AwfwnZ Kiv nqQ|
Avjvn Bikv` KiQb :

hLbB Zv`i KvQ Zv`i cfyi c _K Kvbv bZzb whK&i Avm, ZLbB Zviv LjvQj Zv keY Ki|5
Ab Bikv` nqQ :

hLbB Zv`i KvQ `qvgqi wbKU _K Kvbv bZzb whK&i Avm ZLbB Zviv Zv _K gyL wdwiq bq|6 GB `yB
vb Ges Gic Aviv AbK vb whK&i ejZ Iqvh I Dc`k eySvbv nqQ|
gnvb Avjvn ejQb :

hLb evii w`b mvjvZi Rb Avnvb Kiv nq ZLb Zvgiv Avjvni whK&ii w`K avweZ nI|7
GLvb Avjvni whK&i ejZ RygyAvi mvjvZi LyZ&ev ev IqvhK eySvb nqQ ej AwaKvsk gydvmwmi I dKxn gZ
cKvk KiQb| Bgvg Avey nvbxdv (in) GB gZi DciB wbfi KiQb| Kvbv Kvbv gydvmwmi ejQb h, GLvb
Avjvni whK&i A_ RygyAvi mvjvZ| Bgvg Zvevix (in) ejb : Avjvn Zuvi gywgb ev`vMYK h whK&ii w`K `ovZ wb`k
w`qQb mB whK&i LyZ&evi ga Bgvgi Iqvh bmxnZ ...| Bgvg gyRvwn`, mvC` Bebyj gymvBBe cgyL Zveqx gydvmwmi
GBic ejQb|8
Avjvgv KziZzex ejb : Avjvni whK&i A_vr mvjvZ| mvC` Beby RyevBi cgyL ejQb : Avjvni whK&i A_ LyZ&ev I
9
Iqvh|
nvbvdx ghnvei AbZg dKxn I gydvmwmi Avjvgv Avey eKi Avng` Beby Avjx Avj-Rvmmvm (370 wn) ejb : GB
AvqvZ viv cgvwYZ njv h, Avjvni whK&i A_vr Bgvgi LyZ&ev I Iqvh kvbvi Rb Mgb Kiv dih|10
mvnvex-ZveqxMYi hyM weklfve Iqvh bmxnZK whK&i wnmve wPwZ Kiv nZv| Iqvh bmxnZi gvRwjmK whK&ii
gvRwjm ejv nZv|11
(6) KziAvb Avjvni whK&i I Avjvni bvgi whK&i

29

KziAvb Kvixgi AbZg bvg whK&i I Avjvni whK&i| KziAvbB whK&i, KziAvbB Iqvh, KziAvbB Dc`k| Bikv`
Kiv nqQ:

Bnv cvgq KziAvb I whK&i hv Avwg Avcbvi Dci wZjvIqvZ Kwi|1

wbq AvwgB whK&i bvwhj KiwQ Ges AvwgB ZvK iv Kie|2

Ges Avwg Avcbvi cwZ whK&i bvwhj KiwQ hb Avcwb gvbeRvwZK myfve eYbv Ki `b Zv`i Dci hv bvwhj nqQ|3

Ges Bnv GKwU eiKZgq whK&i hv Avwg bvwhj KiwQ|4
Gfve Aviv AbK vb KziAvb KvixgK whK&i I Avjvni whK&i ev Dc`k I Iqvh wnmve DjL Kiv nqQ| Ab
Bikv` Kiv nqQ :

asm I wZ Zv`i Rb hv`i Ai Avjvni whK&i _K k nq wMqQ|5
GLvbI whK&i ejZ KziAvb eySvbv nqQ| Bgvg Zvevix ejb: Avjvni whK&i A_ KziAvb, hv Avjvn ZvAvjv bvwhj
KiQb Ges Zvi viv Zuvi ev`v`iK iY KwiqQb I Dc`k c`vb KiQb|6
KziAvb Kvixgi GKvwaK vb gmwR`wjK Avjvni bvgi whK&ii vb ej DjL Kiv nqQ| hgb, Bikv` Kiv
nqQ :

mB Mnmg~n (gmwR`mg~n) hwjK DP Kivi I hwji ga Avjvni bvgi whK&i Kivi AbygwZ (wb`k) Avjvn c`vb KiQb
...|7
Gi Zvdmxi nhiZ Beby Avevm (iv) ejb : Avjvni bvgi whK&i Kiv nq A_ Avjvni wKZve wZjvIqvZ Kiv nq|8

(7) Avjvni bvg Rc Kivi whK&i


GZYi AvjvPbvq Avgvi `LwQ h, Avjvni mKj cKvi iYB Avjvni whK&i I Avjvni bvgi whK&i| G KviYB mKj
Bev`ZKB KziAvb I mybvn Avjvni whK&i wnmve MY Kiv nqQ| Ze mKj Bev`Z whK&i njI G mKj Bev`Zi c_K c_K bvg
AvQ| GQvov Avjvni bvgi YMvb evisevi DPviY ev Rc KivK weklfve KziAvb I mybvn Avjvni whK&i ej AvLvwqZ Kiv
nqQ| KziAvb, nv`xm, Dm~jyj wdKn, wdKn, ZvmvDd mKj ev GKK_vq Bmjvgx cwifvlvq mvaviYfve whK&i, Avjvni whK&i,
Avjvni bvgi whK&i BZvw` ejZ GB cKvii whK&i eySvbv nq|

(8). whK&i ebvg gvmb~b whK&i


Avgiv GB M g~jZ GB Avjvni bvg Rc RvZxq whK&ii welqB wevwiZ AvjvPbv Kie, Bb&kv Avjvn| mnxn
nv`xmi AvjvK Avgiv Avjvni whK&i, Avjvni bvgi whK&i BZvw`i iZ, cqvRbxqZv, ghv`v I Adzi mvIqvei welq AvjvPbv
Kie| Ze c_gB gb ivLv `iKvi h, Avgiv gvmb~b ev mybvZ-mZ, ivm~jyjvn I mvnvexMY KZK AvPwiZ I cPvwiZ whK&i
AvjvPbv Kie|
cieZx AvjvPbvq Avgiv Avjvni whK&ii Adzi mvIqve I ghv`vi K_v RvbZ cvie| KD hw` gb Kib h, whK&i gvb
Zv iY Kiv ev Rc Kiv| Avwg BQvgZv hfve cvwi Avjvni iY Kie ev Zuvi bvg Rc Kie| GLvb Avevi gvmb~b k ev cwZ
wkvi cqvRb wK| Zvnj Zvi Rb GB M wekl Kvbv DcKvi Avme bv| Avi hw` KD wekvm Kib h, mvjvZ, wmqvg I Abvb
mKj Bev`Zi gZv whK&iI GKwU iZc~Y Bev`Z, G wbR`i gbMovfve wKQy bv Ki AweKj ivm~jyjvn I Zuvi
mvnvexMYi AbyKiY, Zuv`i AvPwiZ I cPvwiZ k I cwZZ I Zuv`i mybvZ Abymvi whK&i Kie Zvnj ZvK weklfve GB

30

eBwU coZ Abyiva Kie|


GLvb DjL h, h Kvbv fvlvq, h Kvbvfve, h Kvbv bvg I h Kvbv k Avjvni K_v gyL ev gb iY Kij Zv
fvlvMZfve whK&i ej MY ne| Gfve iYKvix nqZ whK&ii Rb DjwLZ wKQy mvIqvei AwaKvixI nZ cvib| GZ Zvi
whK&ii `vwqZ b~bZgfve cvwjZ nZI cvi A_ev bvI nZ cvi|
KD hw` gyL ev gb Avjvn Avjvn, ive, ive, gvwjK, gvwjK, `qvj, cfy, Lord, Creator, BZvw` k
AvDovq Zvnj fvlvMZ w`K _K GK whK&i ejv ne| GZ Avjvni iY Kivi wKQy mvIqve wgjZI cvi| GZ Zvi
whK&ii Bev`Z cvwjZ nZ cvi, bvI nZ cvi| Ze mybvZ cvwjZ ne bv| GRb fvlvMZ ev mvaviY whK&i (iY ev
Rc) I gvmb~b ev mybvZ-mZ whK&ii ga cv_K eySv Avgv`i Rb LyeB Riwi| GLvb KqKwU D`vniY c`vb KiwQ
:

(K) c Ren Kivi mgq Avjvni bvgi whK&i


KziAvb Kvixg cvq `k vb c RevB Kivi mgq Avjvni bvgi whK&i KiZ wb`k `Iqv nqQ| hgb,
Bikv` Kiv nqQ :

Ges Zv`iK Avjvn h mKj c wiwhK wnmve c`vb KiQb mwji Dci Avjvni bvgi whK&i Kie| 1
Aviv Bikv` Kiv nqQ :

hvi Dci Avjvi bvg whK&i Kiv nqQ Zv _K fY Ki|2

hvi Dci Avjvni bvgi whK&i Kiv nqwb Zv fY Kie bv| 3
Gfve KziAvb I nv`xm AMwYZ vb c RevBqi mgq ci Dci Avjvni bvgi whK&i KiZ wb`k `Iqv
nqQ| GLb hw` KD c RevB Kivi mgq h Kvbv fvlvq I h Kvbv evK ev k Avjvni h Kvbv YevPK bvg
- Avjvn, ivnxg, `qvevb, m&v, ie, cwZcvjK ev h Kvbv fvlvq h Kvbv bvg DPviY Ki RevB Kib Zvnj Zvi
whK&ii b~bZg `vwqZ cvwjZ ne ej dKxnMY gZ cKvk KiQb| 4 Ze mybvZ-mZ whK&ii `vwqZ cvwjZ ne bv|
mybvZ wemwgjvn ejv|

(L) evwoZ cek I Lv` MnYi mgq Avjvni whK&i


nhiZ Rvei (iv) ejb, Avwg ivm~jyjvn ()-K ejZ bwQ:

hLb KD Zvi evwo cek Kivi mgq Avjvni whK&i Ki Ges Lv` MnYi mgq Avjvni whK&i Ki, ZLb kqZvb ej :
GLvb Zvgv`i (kqZvb`i) Kvbv Lvevi bB ivw hvcbi RvqMvI bB| Avi hLb KD Avjvni whK&i bv Ki Zvi evwo cek Ki,
ZLb kqZvb ej : Zvgiv ivw hvcbi RvqMv cq wMqQ| Avi hw` KD Lv` MnYi mgq Avjvni whK&i bv Ki, Zvnj kqZvb
ej : GLvb Zvgiv Lvevi I ivw hvcbi RvqMv meB cqQ|5
evwoZ ceki mgq I Lv` MnYi mgq Kvb& k viv Avjvni whK&i KiZ ne Zv ivm~jyjvn Avgv`i
wkwLqQb| KD hw` GLvb aygv Avjvni bvg DPviY Ki ev Ab Kvbv fvlvq I k Avjvni Kvbv bvg ev YevPK
bvgi Rc ev DPviY Ki Zvnj nqZ Avjvni iYi g~j dhxjZ wKQy Zvi AwRZ njI gvmb~b whK&ii ghv`v _K m
ewZ ne|

(M) mvjvZi iZ Avjvni bvgi whK&i


Avjvn Zuvi bvgi whK&i Ki mvjvZ Av`vq KiZ wb`k w`q ejb:

31

Ges Zuvi iei bvgi whK&i Ki mvjvZ Av`vq Kij|1


GLvb hw` KD Dcii gZv GKevi ev AbKevi Avjvn ej ev Aviex ev Ab Kvbv fvlvq Avjvni Kvbv bvg cvV
Ki mvjvZ i Kib Zvnj fvlvMZfve Zvi KvRK Avjvi bvg whK&i Ki mvjvZ coj ejv ne| wK Bmjvgi weavb Zuvi
whK&ii Bev`Z cvjb ne bv| Zvi mvjvZ ne bv| GLvb Avjvni bvgi gvmb~b whK&i A_ Avjv AvKevi| Bgvg Avey
BDm~d I Ab wZb Bgvgi gZ GLvb Ab Kvbv whK&i, GgbwK Avdhvjyh whKi jv Bjvnv Bjvjv ej mvjvZ i KijI
Zvi whK&ii `vwqZ cvjb ne bv| Bgvg Avey nvbxdv ejQb h, Aviivngvb Avhg, Aviinxgy AvRg, Aviivngvby
AvRvj, Avi-ivnxgy AvRvj BZvw` Avjvni ghv`v cKvkK evKi whK&i viv mvjvZi Zvnixgv euvav Rvqh| wK
aygv Avjvni bvg whK&i Kij G whK&ii `vwqZ KvbvfveB cwjZ ne bv| 2

(N) AvBqvg ZvkixK Avjvni whK&i


Avjvn ZvAvvjv ejQb :

hLb Zvgiv nRi AvnKvg cvjb mb Kie ZLb Avjvni whK&i Kie, hicfve Zvgv`i wcZv wcZvgn`i
whK&i KiZ ev Zvi PqI ewk| 3
Avgiv Rvwb h, nvRxMYi Rb nRi kl wekl wKQy ZvKexi I Zvnjxj KiZ nq

ej| GRb gydvmwmi I dKxnMY ejQb h, GLvb Avjvni whK&i ejZ G mKj whK&iK eySvb nqQ| 4
Avjvn ZvAvjv Bikv` KiQb :

Zvgiv mywbw` w`bwjZ Avjvni whK&i Ki|5
GLvbI whK&i ejZ Dcii mywbw` ZvKexi Zvnjxj eySvbv nqQ| GB AvqvZi Dci wbfi KiB C`yj
Avhnvi AvM ci 3/4 w`b mvjvZi ci Avgiv ZvKexi ej _vwK| GLvb hw` KD Avjvni whK&i ejZ aygv Zuvi
bvg whK&i ev Rc Kib Zvnj Zuvi Bev`Z cwjZ ne bv|

(9). Rvqh ebvg mybvZ


Gfve Avgiv fvlvMZ ev Db
y whK&i I gvmb~b whK&ii cv_K eySZ cviwQ| GLvb AviKwU welq Avgv`i iY ivLv
`iKvi| Avgiv `LwQ h, aygv Avjvni gnvb bvg Avjvn ev Ab Kvbv YevPK bvg ev Ab Kvbv fvlvq ev k Zuvi bvg Rc
ev iY Kij nqZ whK&ii b~bZg chvq cwjZ nZ cvi| wK GB cKvii MvBi gvmb~b ev mybvZ weivax whK&i, hv ivm~jyjvn
kLvbwb ev wZwb ev Zuvi mvnvexMY cvjb Kibwb mmKj whK&iK Avgiv KLbv ixwZ wnmve MnY KiZ cvie bv| mybv Zi evBi
Kvbv wKQyK wbqwgZ cvjbi ixwZ wnmve ev wbqwgZ Bev`Z wnmve MnY Kij Zv we`AvZ cvwiYZ ne Ges Gi viv ivm~jyjvn
-Gi mybvZK AcQ` I Aev Kiv ne|
Dcii D`vniYwj wPv Kib| KD hw` c RevB Kivi mgq whK&i wnmve aygv Avjvn, Avjvn, Avjvn ... ,
ingvb, `qvjy BZvw` bvg ev YevPK bvg ej whK&i Ki Zvnj nqZ Zvi whK&ii `vwqZ mewb chvq cwjZ nZ cvi,
Ze Zv Ljvd mybvZ ne| Avi hw` wZwb gvbb~b whK&i wemwgjvn ev` w`q me`v G mKj Rvqh whK&i KiZ _vKb
Zvnj eySv hve h wZwb GB ivm~jyjvn () h whK&i wkwLqQb ZvZ m bb ev ZuvK cQ` KiQb bv|
Abyicfve evwoZ ceki mgq, Lv` MnYi mgq, mKvj, weKvj, mvq, iv, mvivw`b, evRvi, cuvP Iqv mvjvZi
ci I Gic mKj vb KD hw` gvmb~b whK&i ev` w`q aygv Avjvni bvg, bvgi A_, YevPK bvg BZvw` Rc Ki ev GK
vbi whK&i Ab vb Kib Zv Kvbv Kvbv Rvqh njI mybvZi Ljvd ne| Avi G mKj Ljvd mybvZ whK&i wbqwgZ
Kij ev ixwZ wnmve MnY Kij mybvZK Aev, Aenjv I AcQ` Kiv ne|

(K) mybvZ ebvg Dveb


AbK mgq Avgiv BQvc~eK ev bv eyS mybvZ I we`AvZ Ges AbymiY I Dvebi ga cv_K b Ki dwj|
Gwji ga cv_K eySv mybvZ AbymiY I AvKo ai Pjvi Rb AwZ cqvRbxq :

(L). mybvZ, Bwevq mybvZ I Ljvd mybvZ

32

mybvZ ki A_, eenvi, mybvZi iZ, ghv`v, mybvZi Ljvd Pjvi fqven cwiYwZ BZvw` welq Gn&BqvDm mybvb
M wevwiZ AvjvPbv Kivi Pv KiwQ| GLvb msc Avgiv ejZ cvwi h, ivm~jyjvn Gi mvgwMK Rxeb cwZB mybvZ| h
KvR ivm~jyjvn dih wnmve KiQb Zv dih wnmve KivB Zuvi mybvZ| hv wZwb bdj wnmve KiQb Zv bdj wnmve KivB Zuvi
mybvZ| hv wZwb me`v wbqwgZfve KiQb Zv me`v wbqwgZfve KivB Zuvi mybvZ| hv wZwb gvS gvS KiQb Zv gvS gvS
KivB Zuvi mybvZ| hv wZwb KLbv Kibwb, A_vr me`v eRb KiQb Zv me`v eRb KivB Zuvi mybvZ| hv wZwb gvS gvS eRb
KiQb Zv gvS gvS eRb KivB Zuvi mybvZ|
h KvR ivm~jyjvn KiZ wb`k w`qQb ev Drmvn c`vb KiQb Zv cvjbi Zuvi cvjbcwZB mybvZ| h
KvR wZwb KiZ wbirmvwnZ KiQb ev eRb KiZ Drmvn c`vb KiQb Zv Zuvi KgcwZi AvjvK eRb KivB mybvZ|
h KvR ivm~jyjvn kZmvc ev wbw` Kvbv cwiwwZZ, mgq, vb ev cwZZ KiQb ev KiZ ejQb
ZvK Hme kZmvc ev wb`kbv mvc cvjb KivB mybvZ| hv wZwb Dbyfve ev mvaviYfve KiQb ev KiZ ejQb,
Kvbv wekl mgq, vb, cwiwwZ ev cwZ wbaviY Kibwb ZvK Kvbvic wekl cwZ, mgq ev cwiwwZ ev vb wbaviY
ewZiK Dbyfve cvjb KivB mybvZ|
Kvbv Kg cvjb ev eRbi iZ, cwZ, , mgq, vb BZvw` h Kvbv welq mybvZi ewk ev Kg nj
ev mybvZi evBi Mj Zv Ljvd mybvZ ne| A_vr, hv wZwb dih wnmve KiQb Zv bdj gb Ki cvjb Kiv, hv wZwb
bdj wnmve KiQb Zv dihi iZ w`q cvjb Kiv, hv wZwb me`v wbqwgZfve KiQb Zv gvSga Kiv, hv wZwb gvS
gvS KiQb Zv me`v Kiv, hv wZwb KLbB Kibwb Zv me`v ev gvSgvS Kiv, hv wZwb Kvbv kZmvc ev wbw` Kvbv
cwiwwZZ, mgq, vb ev cwZZ KiQb ev KiZ ejQb ZvK kZnxb Dby fve cvjb Kiv, hv wZwb Dbyfve ev
mvaviYfve KiQb ev KiZ ejQb, Kvbv wekl mgq, vb, cwiwwZ ev cwZ wbaviY Kibwb Zv cvjbi Rb Kvbic
wekl cwZ, mgq ev cwiwwZ ev vb wbaviY Kiv ev hv wZwb eRb KiQb Zv cvjb Kiv meB Ljvd mybv Z| Ljvd
mybvZ mybvZi wb`kbvi AvjvK gyevn, Rvqh, nvivg, gvKin ev we`AvZ nZ cvi|

(M). Dveb I we`AvZ ebvg wKqvm I BRwZnv`


we`AvZi cwiPq, cwiYwZ, cKiY I KviY mK c~ev eBq AvjvPbv KiwQ| Kvbv we`AvZB KziAvbnv`xmi `wjj Qvov evbvbv nq bv| mybvZ _KB we`AvZi Dveb nq| Dvebi GB cwqv I Dveb I AbymiYi ga
cv_K eySvi Rb KqKwU D`vniY ck Kiv hvq|
gb Kib Avwg GKRb cxi mvnei gyix`| Avwg `LZ cjvg h Avgvi cxi gvS gvS Kvjv cvMwo I gvS gvS mv`v
cvMwo eenvi Kib| Avwg fvjvKi j Ki `LZ cjvg h, wZwb evi RygAvi mvjvZi Rb mv`v cvMox eenvi Kib|
Abvb w`b wZwb Kvjv cvMwo eenvi Kib| GLb GKRb f Abymvix wnmve hw` AvwgI e Zuvi gZv evi mv`v cvMwo I
Abvb w`b Kvjv cvMwo eenvi Kwi Zvnj AvgvK cKZ I cwic~Y Abymvix ejv ne| wK Avwg hw` GLvb wbRi weeK I
weePbvK KvR jvwMq me`v mv`v cvMwo eenvi Kwi Zvnj Avgvi Abvb cxifvB ^fveZB AvgvK c~Y Abymvix ejeb bv Ges
AvgvK cxii Kgi weivwaZvi Rb ck Kieb| Zv`i cki Reve Avwg ejZ cvie, evi nQ mevg w`b Ges GB w`b
Avgvi cxi mv`v cvMwo eenvi Kib| Gviv cgvwYZ nq h, Kvjv cvMwo eenvii Pq mv`v cvMwo eenviB Dg| hw`I cxi
wbR Abvb w`b Kvjv cvMwo eenvi Kib, Ze wZwb wbRi Kg viv cgvY KiQb h, me`v mv`v cvMwo eenviB Dg| ZvB
Avwg mKj w`bB mv`v cvMwo eenvi Kwi| Avgvi hyw I `wjj hZB AKvU nvK Avgvi cxi fvBqiv AvgvK c~Y Abymvix ej
gvbeb bv, eis whwb cxii e AbyKiY Ki evi mv`v cvMwo I Ab w`b Kvjv cvMwo cib ZvKB e AbymiYKvix
ejeb| AvgvK DvebKvix ejeb| nqZ KD ejI emeb, Zzwg Gfve mv`v cvMwoi dhxjZ Avwevi Kij, A_P Zvgvi cxi
Zv eySZ cvijb bv, Zzwg wK Zuvi PqI ewk eyS?
mybvZi AvjvK GKwU D`vniY weePbv Kib| wewfb mnxn nv`xm ewYZ nqQ h, ivm~jyjvn AbK mgq wekl
wbqvgZ jvf Kij ev mymsev` cj Avjvni `ievi KZZv cKvki Rb Kivbv mvR`v KiZb| GLb hw` KD GmKj nv`xmi
AvjvK cwZw`b cuvP Iqv mvjvZi ci wbqwgZ GKwU Ki Kivbv mvR`v `Iqvi cPjb Kib Zvnj ZvK KLbvB Abymvix ejv
hve bv| ZvK DveK ejZ ne| wZwb nqZ AbK AKvU `wjj ck Kieb| wZwb ejeb, h Kvbv wbqvgZ jvfi ciB Kwiqv
mvR`v Kiv mybvZ | gywgbi Rxebi mePq eo wbqvgZ mvjvZ Av`vq KiZ cviv| KvRB, GB wbqvgZ jvfi ci h Kivbv mvR`v
Ki bv m AKZ ev`v| h ev`v mvb jvfi msev` Kwiqv mvR`v Ki A_ev PvKwi cvIqvi msev` Kwiqv Ki A_P Rxebi
k wbqvgZ mvjvZ Av`vq ZwdK cq mvR`v Ki bv m Kgb ev`v !
wZwb nqZ ejeb, GB mvR`v h wbla Ki m eqvKzd, ZvK Avey Rvnj ejv DwPZ| KviY m, Avjvni `iei
Kwiqv RvbvZ ev`vK wbla KiQ| Kv_vI wK AvQ h, wekl Kvbv wbqvgZi Rb mvR`vq Ki Av`vq Kiv hve bv?
ivm~jyjvn wK KLbv mvjvZi ci Kivbv mvR`v KiZ wbla KiQb? wbqvgZi Rb mvR`v nv`xm cgvwYZ| mvjvZ
gywgbi Rxebi AbZg wbqvgZ| GQvov mvRv`vi mgq `yAv Keyj nq ZvI cgvwYZ| mvjvZi ci `yAv Keyj nq ZvI
cgvwYZ| KvRB, cZK mvjvZi ci mvR`v Kiv I mvR`vi ga `yAv Kiv mybvZ|

33

Gic AbK K_vB wZwb ejZ cvieb| AMwYZ AKvU cgvY wZwb c`vb Kieb| wK KLbB Avgiv ZuvK mybvZ
beexi Abymvix ejZ cvie bv| KviY cuvP Iqv mvjvZ wbqwgZ ivm~jyjvn AvRxeb Av`vq KiQb, Zuvi mvnvexMYI KiQb,
wK KD KLbvB mvjvZ Av`vqi wbqvgZ jvfi ci Kwiqvi mvR`v Kibwb| KvRB, mvjvZi ci Kivbv mvR`v bv KivB
Zuv`i mybvZ| Avi mvR`vi c_v GB mybvZK gi dje| AbyKiYwcq mybvZ cwgKi ck: Avgiv wK ivm~jyjvn -Gi PqI
ewk KZ ev`v nZ PvB? G mKj AKvU `wjji gvag Avgiv wK ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMYKB AKZ I nq ej
cgvwYZ KiwQ bv?
GLvb cvVK ck KiZ cvib h, mybvZB wK me? Zvnj BRgv, wKqvm, BRwZnv` BZvw`i Aevb Kv_vq? eZ
mybvZi I BRgv, wKqvm I BRwZnv`i m~Y wfb| hLvb mybvZ bB mLvbB BRgv, wKqvm I BRwZnv` cqvRb|
h mKj welq KziAvb I nv`xm weavb `Iqv nq wb wKqvm I BRwZnv`i gvag mwji weavb wbaviY KiZ nq| hgb,
ivmyjyjvn () DvZK mvjvZ wkv w`qQb| wK Kvb KvRwU dih, KvbwU gyvnve BZvw` wevwiZ ejb wb| wewfb nv`xmi
AvjvK gyRZvwn` Zv wbYq Kivi Pv Kib| Kvbv Kvbv welq mybvZ GKvwaK cwZ DjL iqQ, mwji mg^qi welq
P~ov wmv mybvZi ga bB| hgb mvjvZi iKzi mgq nvZ DVvbv A_ev bv DVvbv, Bgvgi wcQb m~iv dvwZnv cvV Kiv
A_ev bv Kiv BZvw`| GI gyRZvwn` cvmwK cgvYvw` I wKqvmi wfwZ Gwji mg^q `Iqvi Pv Kib| Abyicfve
gvBK, Uwjdvb, cb BZvw` welq KziAvb I nv`xm wKQz ejv nq wb| KziAvb I nv`xmi cvmwK wb`kvewji AvjvK wKqvm
I BRwZnv`i gvag Gwji weavb AeMZ nIqvi Pv Kib gyRZvwn`| Kvbv BRwZnv`x welq gymwjg Dvni mKjB GKgZ
nj ZvK BRgv ev HKgZ ejv nq|
Gfve Avgiv eySZ cvwi h, KziAvb ev mybvZ h welq wmv iqQ m welq Kvbv wKqvm ev BRwZnv`i myhvM
bB| Avjvn ev Zuvi ivm~j () h welq my wb`kbv w`qQb m welq Avevi BRwZnv`, wKqvm ev BRgvi Kvbv
cqvRbi K_v Kvbv gywgb wPvI KiZ cvib bv|
Avi GRbB wKqvm, BRgv ev BRwZnv` viv Kvbv Bev`Z-e`wMi cwZ Zwi, Dveb, cwieZb ev mshvRb Kiv hvq
bv| hgb BRwZnv` ev wKqvmi gvag Rvi ev Av Avgxb ejvi welq weavb, Mgi Dci wKqvm Ki PvDji weavb, cb,
gvBK BZvw`i weavb c`vb Kiv hvq| wK mvjvZi ga Av Avgxb ejvi Dci wKqvm Ki C`yj Avhnvi w`bwjZ mvjvZi
cii ZvKexi Av ejvi weavb `Iqv hvq bv, mvjvZi ga Rvi Avgxb ejvi Dci wKqvm Ki mvjvZi ci Zvmexn,
Zvnjxj, ZvKexi, AvqvZzj Kzimx BZvw` Rvi covi weavb `Iqv hvq bv, mdi mvjvZ Kmi Kivi Dci wKqvm Ki wmqvg Kmi
ev AaK Kivi weavb `Iqv hvq bv, ni mgq Bnivg cwiavbi Dci wKqvm Ki mvjvZi ga Bnivg cwiavbi weavb `Iqv
hvq bv...| cZK Bev`Zi ivm~jyjvn -Gi mybvZ e AbyKiY KiZ ne| GgbwK ivgv`vb gvm RvgvZ mvjvZzj
weZi Av`vqi Dci wKqvm Ki KD Ab mgq RvgvZ mvjvZzj weZ&i Av`vqi weavb w`Z cvib bv| weZii ga `uvwoq
`yAv Kivi Dci wKqvm Ki mvjvZi cii `yAv Kivi mgq `uvovbvi weavb w`Z cvib bv| `uvwoq mvjvZ Av`vqi Dci wKqvm
Ki `uvwoq whK&i Kiv ev KziAvb wZjvIqvZ KivK Dg ejZ cvib bv|
Abyicfve BRgv, wKqvm ev BRwZnv`i gvag ivm~jyjvn I mvnvexMYi hyM wQj bv Ggb Kvbv wKQzK `xbi Ask
evbvbv hvq bv| hgb BRwnZv`i gvag cb Po n Mgb, gvBK Avhvb `Iqv BZvw`i welq Rvqh ev bv-Rvqh weavb
`Iqv hvq, wK cb Po n Mgb ev gvBK Avhvb `IqvK `xbi Ask evbvbv hvq bv| KD ejZ cvib bv h, cb Qvov
Ab evnb n Mgb Kij mvIqve ev eiKZ Kg ne ev evBZzjvni mv_ Av`ei Ac~YZ v _vKe| Abyicfve KD ejZ
cvib bv h, gvBK Avhvb bv w`j Avhvbi Bev`Z Ac~Y _vKe| mKj BRwZnv`x welqB Gic|
mvnvexMYi hyM _K gymwjg Dvni AvwjgMY BRgv-wKqvm Ges Dveb-we`AvZi ga my cv_K iv KiQb|
mvjvZzj weZii ivKAvZ, mvjvZi ga nvZ DVvbv, Avgxb ejv, m~iv dvwZnv cvV, eemv-evwYRi bZzb bZzb cwZi weavb
BZvw` AMwYZ welq mvnvex, Zvweqx I Zvwe-Zvweqx AvwjgMY wKqvm I BRwZnv` KiQb Ges gZf` KiQb| G welqK
gZf`i KviY Zuviv KvDK wb`v Kib wb ev we`AvZx ejb wb| cvi Bev`Z-e`wMi cwZi ga ivm~jyjvn I Zuvi
mvnvexMYi cwZi mvgvbZg ewZg Kij ZvZ Avcw KiQb Ges we`AvZ ejQb| G RvZxq AbK NUbv wevwiZ
Z_m~ mn GnBqvDm mybvb M AvjvPbv KiwQ| Avgiv `LwQ h, `jefve MYbv Ki whK&i KiZ `L KwVbfve
Avcw KiQb Beby gvmE` (iv)| Avhvbi ci wgbvivq DV WvKvWvwK KiZ `L KwVb Avcw KiQb Beby Dgvi (iv)|
nuvwPi ci `yAvi ga Avj-nvg`y wjjvn-Gi mv_ `i` kixd cvV KiZ Avcw KiQb Beby Dgvi (iv)| mvjvZi ci
mk jv Bjvnv Bjvjv Avjv AvKevi ejZ `L Avcw KiQb cwm Zvweqx- nvmvb emix, Beby wmixb cgyL Zvweqxi D
v`- Avex`vn Beby Avgi KwVbfve Avcw KiQb| Gic AMwYZ NUbv Avgiv nv`xmi MwjZ `LZ cvB|
Gfve Avgiv eySZ cviwQ h, Bev`Z cvjbi cwZi mv_ BRgv, wKqvm ev BRwZnv`i Kvbv mK bB|
G mybvZi cwic~Y I e AbymiYB Bev`Z Keyj nIqvi I mvIqve ewk nIqvi g~j c_| G welqK AvqvZ I nv`xmmg~n
GnBqvDm mybvb M wevwiZ AvjvPbv KiwQ| mybvZi e AbymiYi AvMnB Avgiv GB cyK iPbv KiwQ| ejvqvZi
c_ ZvhwKqvq bvdm ev AvZwi Kg Ges wekl Ki whK&i-AvhKvii ivm~jyjvn -Gi e AbymiYB Avgv`i
GB eBqi g~j cwZcv`| wZwb KLb Kvb whK&i Kx-fve KiQb ev KiZ ejQb Zv RvbZ Avgiv cvYcY Pv Kie Ges

34

e Zvi AbymiYi Pv Kie| Zuvi mybvZK K` Ki Dvebv _K weiZ _vKe|


Avgiv `LwQ h, vb hic mybvZi AbymiYi w`K avweZ Ki, Abyicfve mybvZi vb AbK mgq mybvZ cwiZvM
Ki bZzb Dvebvi w`KI avweZ Ki| gymwjg wek mKj mybvZ-weivax ev mybvZ-AwZwi-Dvebvi wcQb mg_b hywMqQb
wKQy cv Avwjg I cwZ| DvebgyLx vbx ew Zuvi vbi Dci Avvkxj| wZwb `pfve wekvm Kib h, wZwb mybvZK GZ
ewk Mfxifve eySQb h, GLb Gi Dci wfw Ki bZzb bZzb welq Dveb Kivi gZv Zuvi AwRZ nqQ| Aci w`K
AbymiYKvix mij cwgK| wZwb ivm~jyjvn -K mgM `q w`q fvjevmb| fvjevmb Zuvi mybvZK| Zuvi mybvZKB GKgv
bvRvZ, ejvqvZ, KvgvjvZ I mKj wbqvgZi Drm gb Kib| ZvB e Zuvi AbymiY KiZ Pvb| wZwb Zuvi vbi Dci
AZewk Avvkxj bb| ZvB wZwb Dvebi Pq AbymiYK wbivc` gb Kib|
gynZvivg cvVK, AvwgI Avgvi vbi Dci ev Ab Kviv vbi Dci AZewk Avvkxj bB, hic Avvkxj Avwg ivm~j
AvKivg () I Zuvi mvnvexMYi Dci| AvwgI ivm~jyjvn ()-Gi mKj mybvZi Kg I eRbi AweKj I e AbymiYKB
wbivc` c_ ej gb Kwi| GKB Avwg bvRvZ, KvgvjvZ I mKj wbqvgZi GKgv c_ ej wekvm Kwi| GB cyKwUI GB aibi
mij Abymvix`i Rb jLv, hviv Dvebi Pq e AbymiY KivKB wbivc` gb Kib|
mybvZi evBi Bev`Z e`wM Keyj ne bv ej AbK nv`xm ejv nqQ| hw`I cieZx AbK cv Avwjg Avkvm
w`qQb h, Ljvd mybvZ AbK KgB Avjvn Keyj Ki wekl mvIqve w`eb, wK AbK gywgbi gb GZ ^w cvq bv| Zuviv
mybvZi evBi hZ Pvb bv| Yvqx GB Rxeb| Bev`Z e`wM KZUzKzB ev KiZ cvwi| GB mvgvb KvRI hw` Avevi evwZj nq
hvq Zvnj Zv Zv mxgvnxb `yfvM| GRb Zuviv mnxn nv`xm viv cgvwYZ mybvZ mZ Avgj mK RvbZ AvMnx| Zuv`i
DkB GB cyK jLv|

(10) k ebvg evK


Avgiv eySZ cviwQ h, Avjvni whK&i GKwU Bev`Z| ivm~jyjvn wevwiZfve GB Bev`Zi mKj cwZ I evK
wkwLqQb| wZwb hLvb h evK wkv w`qQb mLvb Zv ejjB cKZ Avjvni whK&ii Bev`Z Av`vq ne| nRi gvVi Avjvni
whK&i, C`i w`bwji Avjvni whK&i, Ni ceki Avjvni whK&i, Lvevi MnYi Avjvni whK&i, mKvj mvq Avjvni whK&i, ...
BZvw` meB Avjvni whK&i| wK cZK cKvi whK&ii Rb c_K c_K gvmb~b evK iqQ| gbMovfve evbvbv whK&i Kij, ev
ivm~jyjvn -Gi wkvi evBi gbMovfve gnvb Avjvni bvg Rc Kij, A_ev GK vb ev mgqi whK&i Ab vb eenvi Kij
mybvZi weivwaZv Kiv ne| Avgiv m`v me`v Zuvi mybvZi e AbymiYi Pv Kie|
GLvb DjL h, AMwYZ nv`xm I mvnvexMYi Rxebi AMwYZ NUbvq Avgiv AmsL whK&i AvhKvi `LZ cvB| G
mKj whK&ii GKwU gwjK ewk Gwj meB evK hv GKvwaK ki mg^q MwVZ cwic~Y A_ cKvk Ki| AMwYZ nv`xmi
GKwUZI Ges mvnvex-ZveqxMYi Rxeb AvPwiZ AMwYZ NUbvi ga Avgiv `LZ cvB bv h, aygv GKwU k ev aygv
Avjvni bvg Rc Ki whK&i KiZ ejv nqQ| me GKvwaK ki mg^q MwVZ evKi gvag Avjvni bvgi wZKB whK&i
ejv nqQ| gvmb~b whK&ii g~j ewk ay Avjvni bvg Rc bq, Avjvni bvgi wZ, cksmv, gwngv I ghv`v evisevi DPviY Kiv
ev Rc Kiv|
gnvb gnvcwe Avjvn iveyj Avjgxbi gnvb bvgi cksmv, ghv`v, gnZ, kZ, GKZ BZvw` cKvkK evK evievi Rc
Kivi gvag Avjvni iY KivK KziAvb I nv`xm Avjvni whK&i ej DjL Kiv nqQ| KziAvb I nv`xm DjwLZ G mKj
Rcg~jK evKvw`i g~j PvwiwU evK : myenvbvjvn, Avjnvg`y wjjvn, Avjv AvKevi I jv-Bjvnv Bjvjvn| cg evK - jv nvIjv
Iqv jv KzIqvZv Bjv wejvn| GQvov Gwji mg^q I cvmwK Aviv AbK evK KziAvb I nv`xm wkv `Iqv nqQ| Avgiv
cieZx mgq gvmb~b Rcg~jK whK&ii cKvi I kvejx AvjvPbv Kie| G mKj evKvw` evievi wbw` msLvq ev Awbw`fve
AMwYZevi Rc Kiv ev AvIovbvK weklfve KziAvb I nv`xm whK&i ej DjL Kiv nqQ|
G welq AMwYZ nv`xm Avgiv cieZx AvjvPbvq `LZ cve| GLvb GKwU nv`xm DjL KiwQ h nv`xm Avjvni
whK&i A_ Kx Zv fve DjL Kiv nqQ| bygvb Beby evkxi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:

hviv Avjvni whK&i Kib A_vr Zuvi Zvmexn myenvbvjvn, Zvngx` Avj-nvg`y wjjvn, ZvKexi Avjv AvKevi I
Zvnjxj jv-Bjvnv Bjvjvn Rc Kib Zuv`i G mKj whK&i Aviki cvk Rwoq _vK ggvwQi bi gZv hvwKiK iY
KiZ _vK|1

P. Avjvni whK&ii mvaviY dhxjZ


Avgiv Dci whK&ii cKvi I cKiY RbwQ| KziAvb I nv`xm ewYZ whK&ii dhxjZi ga mKj cKvii whK& iB

35

Gm hvq| Ze nv`xm kixd mvaviYZ wekl whK&i ev Zvmexn, Zvnjxj, ZvKexi BZvw`K eySvbv nqQ|
Bgvg eyLvix Zuvi mnxn M whK&ii dhxjZ welqK Aavqi bvgKiY KiQb: Avjvni
whK&ii dhxjZi Aavq| Avjvgv nvwdh Beby nvRvi AvmKvjvbx GB bvgi evLvq ejb: Avjvni whK&ii dhxjZ
GLvb whK&i A_ H mKj k ev evK DPviY Kiv hv ejj mvIqve ne ej wewfb nv`xm ejv nqQ ; hgb myenvbvjvn,
Avjnvg`ywjvn, jv-Bjvnv Bjvjvn, Avjv AvKevi ejv| GmKj evKi mv_ m Abvb evK , hgb: jv nvIjv
Iqv jv KzIqvZv Bjv wejvn, wemwgjvn, nvmeybvjvn, BwMdvi BZvw` ejv, `ywbqv I AvLivZi KjvY Kvgbv Ki
`yAv Kiv, meB whK&i| GQvov h Kvbv dih ev bdj KvR wbqwgZ KivKI whK&i ej MY Kiv nq| hgb, KziAvb
wZjvIqvZ Kiv, nv`xm cvV Kiv, vb PPv Kiv, bdj mvjvZ Av`vq Kiv|
Aciw`K whK&i aygv wRnvi vivI nZ cvi| wRnvi DPviYi KviY DPviYKvix mvIqve cveb|
DPviYi mgq DPvwiZ evKi A_ gbi ga DcwZ _vKv kZ bq| Ze kZ h, D DPvwiZ evKi wecixZ Kvbv
A_ Zvi Dk ne bv| gyLi DPviYi mv_ mv_ hw` Aii iY (Kjex whK&i) mshy nq Zvnj Zv ne Dg I
cwic~YZi| Avi hw` Gi mv_ whK&ii evKi A_ cwic~Yic gbi ga DcwZ _vK, Zvnj Zv Aviv c~YZv cve|
mvjvZ, wRnv` ev h Kvbv dih Bev`Z hw` Gic Aev DcwZ _vK Zvnj ZvI c~YZv cve| mevcwi cwic~Y
BLjvm, AvwiKZv I Aii cwic~Y ZvIqvyn hw` Avjvni cwZ nq Zvnj Zv ne mevg KvgvjvZ I mevP c~YZv|
dvLixb ivhx (in) whK&iK wZb fvM fvM KiQb| gyLi ev wRnvi whK&i myenvbvjvn, Avjnvg`ywjvn,
Avjv AvKevi BZvw` kvejx gyL DPviY Kiv| Kvjei ev gbi whK&i Avjvni RvZ, Yvejx, weavbvejx, Av`k,
wbla BZvw` welq wPv-MelYv Kiv| Avi AcZi whK&i mKj AcZi m`v me`v Avjvni AvbyMZ iZ _vKv|
Avi GRbB mvjvZK KziAvb whK&i ejv nqQ|
Kvbv Kvbv eyRyM ejQb : whK&i 7 fve Kiv nq PvLi whK&i `b, Kvbi whK&i gbvhvM w`q Avjvni
K_v keY Kiv, gyLi whK&i Avjvni cksmv Kiv, nvZi whK&i `vb Kiv, `ni whK&i Avjvni weavb cvjb Kiv, Kjei
whK&i Avjvni fq fxZ nIqv I Avjvni ingZi Avkv Kiv Ges AvZvi whK&i Avjvni ZvK`xi I dqmvjvi Dci cwic~Y
ivwR I m nIqv| 1
gyjv Avjx Kvix (1014 wn) ejb : Avjvgv Bebyj Rvhvix (808 wn) ejQb : whK& ii dhxjZ ay Zvmexn,
Zvnjxj, ZvKexi BZvw`i ga mxgve bq| eis whwbB Avjvni AvbyMZ wj ev Avjvni AvbyMZg~jK Kvbv Kg wj
AvQb wZwbB whK&i wj AvQb ev wZwbB hvwKi| mek whK&i KziAvb Kvixg, Ze ivm~jyjvn hLvb KziAvb Qvov
Ab wKQyi gvag whK&ii weavb w`qQb mLvb mB whK&iB Dg, hgb iKz I mvR`vi Aevq| Ab mKj k
whK&i KziAvb|2
gyjv Avjx Kvix Ab ejb : Avjvni whK&i A_ H mKj whK&i hv Rc Kij ev cvV Kij Avjvni mw jvf
Kiv hve| hgb, KziAvb wZjvIqvZ, mvjvZ cvV, Zvmexn, Zvnjxj, wcZvgvZvi Rb `yAv ev Abyic whK&ivw`| Avi
Avjvni whK&iKvix ev hvwKi ejZ ZuvK eySvb nq whwb nv`xm kixd ewYZ gvmb~b whK&iwj mKj mgq I Aevq cvjb
Kib|3
G welq Abvb Djvgvq KivgI Abyic AbK K_v ejQb| Zuv`i K_v _K Avgiv eySZ cvwi h, whK&ii
dhxjZ-vcK nv`xmmg~n mvaviYZ whK&i ejZ Zvmexn, Zvnjxj BZvw` AvhKvi eySvbv nqQ| GQvov mKj cKvii
Bev`Z I AvbyMZB whK&ii Afy|
Avgiv GLvb G whK&ii dhxjZ-vcK wKQy mnxn ev MnYhvM nv`xm AvjvPbv Kie| `yB GKwU hqxd nv`xmi
AvjvPbv cmZ Avmj Avwg Zvi `yejZvi K_v DjL Kie, Bb&kv Avjvn| Avjvni KvQ ZvIdxK cv_bv KiwQ|
nv`xm kixd KqKfve whK&ii dhxjZ eYbv Kiv nqQ : (1). mvaviYfve whK&ii dhxjZ, (2). cZK
cKvi whK&ii Rb wekl dhxjZ Ges (3). wekl mgqi wekl whK& ii dhxjZ| c_g Avgiv whK&ii mvaviY dhxjZ
welqK wKQz nv`xm AvjvPbv Kie|
(1). nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejb :

wbtm GKvKx gvbyliv GwMq Mj|
mvnvexMY ck Kijb : n Avjvni ivm~j, gydviiv` ev GKvKx gvbyliv Kviv ? wZwb ejb :

36

Avjvni ewk ewk whK&iKvixMY| 1


Ab eYbvq wZwb ejb :

GKvKx AMMvgxMY njb H mKj gvbyl, hviv Avjvni whK&i g I me`v ecivqvfve Avjvni whK&i Kib|
whK&ii KviY Zuv`i (Mvbvni) evSv nvv nq hve| GRb wKqvgZi w`b Zuviv nvv nq Avjvni `ievi nvwRi neb|2
(2). nhiZ gyAvh Beby Rvevj (iv) ejb : ivm~jyjvn -Gi mv_ Avgvi mekl h K_vwU nqwQj, h K_vwU ej
Avwg Zuvi _K kl we`vq wbqwQjvg Zv njv, Avwg ck KiwQjvg : n Avjvni ivm~j, Avjvni wbKU mek I mePq wcq
Avgj (Kg) KvbwU ? wZwb ejwQjb :

Avjvni wbKU mePq wcq Kg h, Zzwg hLb gZz eiY Kie ZLbv Zvgiv wRnv Avjvni whK&i Av` _vKe|3
A_vr, m`v me`v gywgb gyL Avjvni whK&i Kie| Avjvni whK&i Zuvi Revb me`v Av` _vKe| Gic nj Zuvi hLb
gZz ne ZLbv Zuvi Revb whK&iB e _vKe|
(3). nhiZ Avyjvn Beby eymi (iv) ejb : GKew ejb, Bqv ivm~jvjvn, Bmjvgi weavbvejx Avgvi Rb ewk nq
wMqQ| AvgvK Ggb GKwU Avgj ej w`b hv Avwg `pfve AuvKo ai _vKe| wZwb ejb :

Zvgvi wRnv hb me`v Avjvni whK&i Av` _vK|4
(4). nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb : 7 kYxi gvbylK Avjvn wKqvgZi KwVb w`b Zuvi
wekl QvqvZj Avkq w`eb hw`b Zuvi Qvqv Qvov Kvbv Qvqv _vKe bv| Zba GK kYxi gvbyl :

H gvbyl whwb GKvKx Avjvni whK&i KiQb Avi Zuvi PvL _K Aki aviv bgQ| 5
(5). nhiZ Avey g~mv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

h Ni Avjvni whK&i nq Avi h Ni Avjvni whK&i nq bv Zv`i Zzjbv RxweZ I gZi bvq| 6
(6). nhiZ Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn ( ) ejQb :

...

h ew dRii mvjvZ RvgvZ Av`vq Kie, Gici em m~ hv`q ch Avjvni whK&i iZ _vKe| AZtci
m `yB ivKAvZ mvjvZ Av`vq Kie, m GKwU nR I GKwU Igivi mvIqve cve, cwic~Y, cwic~Y, cwic~Y (nR I Igivi
mvIqve)|7
GB A_ Aviv AbK mnxn nv`xm ewYZ nqQ| cieZxZ wbw` Aavq Avgviv G welq wevwiZ AvjvPbvi
Kie, Bb&kv Avjvn|
(7). nhiZ Avey `vi`v (iv) ejb, ivm~jyjvn ( )ejQb :


: . :

Avwg wK Zvgv`iK eje bv Zvgv`i Rb mevg Kg Kvb&wU? Zvgv`i cfyi wbKU mePq cwe, Zvgv`i Rb

37

mePq DuPz ghv`vi KviY, ^Y I ic `vb Kivi PqI Dg, wRnv`i gq`vb ki gyLvgywL nq k wbab KiZ KiZ kvnv`Z
eiY Kivi _KI Dg Kg wK Zv-wK Zvgv`iK eje? mvnvexMY ejjb : n Avjvni ivm~j, mB KgwU Kx? wZwb ejjb :
Avjvni whK&i| gyAvh Beby Rvevj (iv) ejb : Avjvni Avhve _K iv cvIqvi Rb Avjvni whK&ii Pq Dg Bev`Z Avi
wKQyB bB| nv`xmwUi mb` nvmvb|1
(8). GKwU nv`xm ewYZ nqQ h, nhiZ Avey mvC` Ly`ix (iv) ivm~jyjvn _K eYbv KiQb :

Zvgiv ewk ewk Avjvni whK&i Ki hb gvbyliv Zvgv`iK cvMj ej| nv`xmwUK Kvbv Kvbv gynvwmMY mnxn ev nvmvb
A_vr MnYhvM ej MY KiQb| Aciw`K Abvb gynvwm wevwiZ AvjvPbvi gvag nv`xmwUi mb`i `yejZv cgvY KiQb|
wevwiZ AvjvPbvq eySv hvq h nv`xmwUi mb` wbfihvM bq, hqxd ev `yej|2
(9). GB A_ Ab GKwU AZ hqxd nv`xm Beby Avevm (iv) _K ewYZ nqQ :

Zvgiv Ggbfve Avjvni whK&i Kie hb gybvwdKiv ej h, Zvgiv wiqvKvix|3
(10). Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, gnvb Avjvn ejb:

Avgvi ev`v hZY hZY AvgvK iY KiQ (Avgvi whK&i KiQ) Ges Avgvi Rb Zvi `yB VuvU bovPov KiQ ZZY
Avwg Zuvi m AvwQ|4
(11). Avey mvC` Ly`ix (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

AbK gvbyl `ywbqvZ my`i cwicvwU weQvbvq Avjvni whK&i Kieb, whK&i Zuv`iK DP ghv`vi ga cek Kive|
nv`xmwUi mb` wKQy `yejZv AvQ| Ze nvwdh nvBmvgx nv`xmwUi mb`K nvmvb ejQb|5
(12). nhiZ gyAvh (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


Avhve _K ivi Rb Kvbv gvbyl Avjvni whK&ii Pq Dg Kvbv Avgj KLbv KiZ cviwb (Avhve _K ivi
Rb whK&ii Pq Dg Avgj Avi wKQyB bB)| ZuvK ck Kiv njv : Avjvni ivvq wRnv`I wK whK&ii Pq Dg bq? wZwb
ejb : Avjvni ivvq wRnv`I whK&ii Pq Dg bq, Ze hw` m Zuvi Zievwi viv AvNvZ KiZ KiZ wZb evi kl nq hvq
(Zvnj Zv whK&ii Pq Dg nZ cvi)|6 Rvwei (iv) _KI GKB A_ AviKwU nv`xm ewYZ AvQ|7
(13). nhiZ Avey g~mv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

hw` Kvbv ewi Kvj wKQy UvKv _vK Ges m Zv `vb KiZ _vK Avi Aci ew Avjvni whK&i Ki, Zvnj
Avjvni whK&iKvixB Dg ej MY ne|8
(14). nhiZ Avyjvn Beby Avevm ejb, ivm~jyjvn ejQb :

9
Avjvni whK&ii Pq Dg Kvbv mv`Kvn ev `vb bB|
(15). nhiZ gyAvh Beby Rvevj (iv) ejb, Avwg ivm~jyjvn -K ejjvg, AvgvK ImxqZ Kib| wZwb ejjb :


Zzwg h_vme AvjvnK fq Ki (ZvKIqv AuvKo ai) Pje| cZK cv_i I MvQi wbKU Avjvni whK&i Kie|

38

Kvbv cvc ev Abvq Kij bZzb Ki Avjvni KvQ ZvIev Kie| Mvcbi Rb Mvcb I cKvki Rb cKvk|1
(16). nhiZ Beby Avevm (iv) ejb : ivm~jyjvn () ejQb:


Zvgv`i ga h ivZ RM Bev`Z KiZ Ag nq co, KcYZvi KviY m` `vb KiZ cvi bv, KvcyilZvi
KviY ki wei wRnv` KiZ Ag nq, m hb ewk ewk Avjvni whK&i Ki|
nv`xmwUi mb` wKQyUv `yej|2
(17). Avbvmi Avv ejb, n Avjvni ivm~j () AvgvK ImxqZ Kib| wZwb ejb :


Zzwg mKj cvc ZM Kie ; KviY cvcZMB mevg wnRiZ| mKj dih Bev`Z wbqwgZ cwic~Yfve cvjb Kie ;
KviY GwUB mevg wRnv`| ewk ewk Avjvni whK&i Kie ; KviY Zzwg Avjvni ewk ewk whK&i Kivi Pq ewk wcq Kvbv
e wbq Avjvni `ievi nvwRiv w`Z cvie bv| nv`xmwUi mb` wKQy `yejZv AvQ|3
(18). nhiZ gyAvh Beby Avbvm (iv) ejb, GK ew ivm~jyjvn -K wRvmv Kij: Kvb& gyRvwn`i cyivi mePq
ewk ? wZwb ejjb:

Zv`i ga h Avjvni mePq ewk whK&i Ki|
ZLb m ck Kij : Zvnj mePq ewk mvIqvei AwaKvix bKKvi gvbyl K ? wZwb ejjb : Zv`i ga h
Avjvni mePq ewk whK&i Ki| Gici m mvjvZ, hvKvZ, nR, `vb BZvw` Bev`Zi K_v wRvmv Ki| mKj B
ivm~jyjvn ejb :

Zv`i ga h Avjvni mePq ewk whK&i Ki| ZLb nhiZ Avey eKi (iv) IgiK (iv) ejb : hvwKiMY mKj
mvIqve wbq Mjb| ZLb ivm~jyjvn ejjb : nuv| nv`xmwUi mb` `yej|4
(19). nhiZ gyAvh Beby Rvevj (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

RvbvZi AwaevmxMY `ywbqvi Kvbv wKQyi Rb Avdmvm Kieb bv, aygv h gyn~Zwj Avjvni whK&i Qvov AwZevwnZ
nq wMqQ mwji Rb Zuviv Avdmvm Kieb| nv`xmwUi mb` gvUvgywU MnYhvM|5
(20). nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :
)
(
hw` KqKRb gvbyl Kv_vI GK em wK mB eVK Zviv Avjvni whK&i bv Ki Ze Zv Zv`i Rb asm I wZi
KviY ne| hw` Kvbv gvbyl mvgvb cwigvYI nuvU Ges mB nuvUvi ga m Avjvni whK&i bv Ki, Zvnj Zv Zvi Rb asm I
wZi KviY ne| hw` Kvbv gvbyl weQvbvq kvq Ges kvqv Aevq Avjvni whK&i bv Ki Zvnj Zv Zvi Rb asm I wZi
KviY ne| nvBmvgx nv`xmwUi mb` mnxn ej DjL KiQb|6
(21). nhiZ nvwim Avj-AvkAvix (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, gnvb Avjvn nhiZ BqvnBqv (Av)-K Inxi
gvag cuvPwU welqi wb`k c`vb Kib, hwj wZwb cvjb Kieb Ges ebx BmivCjK mwj cvjbi wkv w`eb : Avjvni
mv_ KvDK kixK bv Kiv, mvjvZ (bvgvh) Av`vqKvj gb ev PvLK Gw`K mw`K bv bIqv, wmqvg cvjb Kiv, `vb Kiv Ges
ewk ewk Avjvni whK&i Kiv| whK&i mK wZwb ejb :

Avjvn Zvgv`iK wb`k w`qQb ewk ewk Avjvni whK&i Kivi| Avi Avjvni whK&ii D`vniY Ggb h, GK

39

ewK kMY avIqv Ki Zvi wcQ `Z GwMq AvmQ| GgZvevq jvKwU GKwU mymsiwZ `yM Gm cuQvj Ges m `yMi
ga AvZiv Kij| Abyicfve ev`v Avjvni whK&i Qvov kqZvbi Kej _K iv cvq bv| nv`xmwU mnxn|1
(22). Dcii mnxn nv`xmwUi A_evaK `ywU hqxd nv`xm Avgv`i mgvR cPwjZ| nhiZ Avbvm (iv) _K ewYZ
hqxd nv`xm ejv nqQ :

kqZvb Zvi gyL Av`g mvbi Kjei Dci iL `q| hw` Av`g mvb Avjvni whK&i Ki, Zvnj kqZvb wcwQq
hvq| Avi hw` m Avjvni K_v fyj hvq, Zvnj kqZvb Zvi KjeK wMj dj| nv`xmwU hqxd|2
GB A_ nhiZ Avyjvn Beby Avevm (iv) ejQb :
] [

kqZvb Av`g mvbi Kjei Dci Avmb Mo em| hLb m fyj hvq I eLqvj nq, ZLb m IqvmIqvmv w`Z
_vK| Avi hLb m mPZb nq Ges Avjvni whK&i Ki ZLb kqZvb wcwQq msKzwPZ nq hvq|3
(23). Avyjvn Beby Avgi (iv) _K ewYZ GKwU hqxd nv`xm ejv nqQ:

wbq cZK ei mvdvB I cwiQbZv AvQ| Avi Kje ev Aii cwiQbZv ev QvdvB Avjvni whK&i| nv`xmwUi
mb` hqxd|4

`ywU fyj aviYv :


GB hqxd nv`xmwU mgvR AwZ cwiwPZ| GLvb `ywU welq fyj eySv nq:
c_gZ, Avjvni whK&i ejZ Avjvn, Avjvn,... whK&i eySv|
Avgiv BZtc~e `LwQ h, KziAvb I nv`xm KLbvB Avjvni whK&i ejZ ay Avjvni bvg Rc Kiv ev Avjvn
Avjvn whK&i Kiv eySvbv nq wb| eis Avjvni bvgi ghv`v Rc Kiv eySvbv nqQ| ay Avjvn bvgwU Rc Kij
AvwfavwbKfve Zv whK&i ej MY nZ cvi, Ze Zv gvbb~b ev mybvZ cwZ bq| ivm~jyjvn KLbvB mKvj, mvq, Ab
Kvbv mgq, wbw` msLvq ev ewk ewk Ki ay Avjvn bvgwU Rc Kib wb ev KiZ wkv `b wb| mvnvexMYI Abyic wKQz
Kib wb| GLb hw` KD gb Kib h, ivm~jyjvn Avjvni whK&ii Rb h mKj evKvw` kLvjb I cvjb Kijb
mmKj whK&i Kje mvd ne bv, Avjvni bvgi gwngv, ghv`v, YMvb, wZ cKvkK evKvw` Rc Ki Zuvi whK&i Kij Kje
mvd ne bv eis mKj ghv`v, cksmv, wZ, gwngv I YMvb vcK k ev` w`q aygv Zuvi gnvb bvgwU Rc KijB Kje
mvd ne, Ze aviYvwU wVK ne bv|
gnv gwngvw^Z Avjvni cwe bvg gywgbi `q mePq eo m`| Zuvi bvgiB whK&i KiZ ne| Zuvi gnvb Avjvn
bvg ev h Kvbv bvg h Kvbv fvlvq Zuvi iY KijB Zuvi whK&ii mvIqve wgje, Bb&kv Avjvn| Ze Avgv`i Pv KiZ ne
gvmb~b-fve ev ivm~jyjvn -Gi kLvbv cwZZ Avjvni whK&i Kivi| ivm~jyjvn -Gi wkv _K Avgiv RvbZ cwi h, ay
bvg Rc Ki bq, eis Zuvi bvgi gwngv cKvk Ki whK&i KiZ ne| wZwb DZK kZ kZ cKvii whK&i wkv w`qQb Ges
wbRI cvjb KiQb| wK ay Avjvn bvg Rc KiZ ne GK_v wZwb Kv_vI kLvbwb| Zuvi wkv _K Avgiv RvbZ cvwi h,
`yAvi Avjvni bvg ai ZuvK WvKZ ne, `yAv KiZ ne, Zuvi mKj gnvb bvg I wekl Ki Bmg Avhg ai Zuvi KvQ
`yAv KiZ ne| Avi whK&i Zuvi bvgi gwngv, ghv`v, YMvb, wZ cKvkK evKvw` Rc Ki Zuvi whK&i KiZ ne|
wZxqZ, AbK gb Kib, Kje mvd KiZ nj whK&ii k w`q Rvi Rvi Kje avv gviv ev AvNvZ
Kivi Kbv KiZ ne|
GB aviYvwUI fyj I mybvZ cwicx| ivm~jyjvn DZK AMwYZ whK&i wkv w`qQb| KLbv Kv_vI
whK&ii mgq G aibi k KiZ ev AvNvZ KiZ kLvbwb| eis bxie I AbyP^i whK&i KiZ wkwLqQb| GKevi
kl hyMi Kvbv Kvbv hvwKi gbvhvM ARbi Rb G mKj cwZ Dveb KiQb| Avevi AbK Zvi weivwaZv
KiQb| gyRvw` Avjd mvbx Kvbv cKvi whK&ii mgq Kvbv cKvi k KiZ ev kixi, gv_v BZvw` bvovZ wbla
KiQb| mevevq G mKj KvRi mv_ whK&ii Kvbv mK bB| h Kvbv gvmb~b cwZZ Avjvni iY Kij
gywgb Avjvni whK&ii Dci ewYZ ghv`v, dhxjZ, DcKvi meB ARb Kieb|

40

Q. wekl whK&ii wekl dhxjZ


Dcii nv`xmwj _K Avgiv mvaviYfve whK&ii iZ I dhxjZ RvbZ cvijvg| Kvbv gywgb hKvbvfve gyL, gb ev Kgi gvag Avjvni iY Kij Dcii nv`xmwjZ ewYZ Acwigq dhxjZ jvf Kieb ej
Avgiv Avkv Kwi| whK&ii dhxjZi Dci Aviv AMwYZ nv`xm iqQ, hwjZ whK&ii wekl wekl k I evK DjL
Ki mB evK viv whK&i Kij gywgb wKfve I Kx cwigvY ghv`v, ingZ, eiKZ I mvIqve ARb Kieb Zv ivm~ jyjvn
DjL KiQb| G mKj nv`xmwjK Avgiv `yB cKvi fvM KiZ cvwi| c_g cKvii nv`xm me`v ewk ewk
cvjb Kivi Rb wKQy whK&i I Zvi dhxjZ eYbv Kiv nqQ| wZxq cKvii nv`xm wekl mgq cvjbi Rb wKQy
whK&ii K_v DjL Ki Zvi djvdj eYbv Kiv nqQ| wZxq kYxi nv`xmwj Avgiv cieZx Aavq mgq wbav wiZ
whK&ii AvjvPbvi mgq DjL Kie, Bb&kv Avjvn| mLvb Avgiv `Le mKvj, weKvj, mv, dih mvjvZi ci,
Nygvbvi mgq, kl iv BZvw` mgq cvjbi Rb wekl wekl whK&i gnvbex wkv w`qQb| mv_ mv_ mmKj
whK&i cvjbi dj gywgb RvMwZK, `wnK, cvwievwiK, gvbwmK, AvwZK I cvijwKK w`K w`q wKfve jvfevb neb I
Kx gnvb ghv`v, DbwZ ARb Kieb Zvi weeiY ivm~jyjvn wevwiZfve DZK RvwbqQb|

R. gvmb~b whK&ii kYxwefvM


gvmb~b A_ mybvZ-mZ ev mybvZ wb`wkZ| ivm~j AvKivg Avgv`iK Kejgv ay whK&ii Drmvn w`qQb
ZvB bq, wKfve KLb Kvb& Kvb& k DPviY Ki Avjvni whK&i KiZ ne ZvI wevwiZ wkv w`qQb| wZwb DZK
AvjvwKZ ivRc_i Dci iL wMqQb| DZi KvR ay Zvi AbymiY Kiv|
Avwg BZtc~e DjL KiwQ h, gvmb~b whK&i meB evK, aygv bvg ev k Rc Ki Kvbv whK&i mybvZ ewYZ nqwb|
ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMYi AvPwiZ ev wb`wkZ G RvZxq whK&img~nK Avgiv wbic wef KiZ cvwi :
1. Avjvni GKZ vcK evKvw` ;
2. Avjvni cweZv vcK evKvw` ;
3. Avjvni cksmv vcK evKvw` ;
4. Avjvi kZ vcK evKvw` ;
5. Avjvni Dci wbfiZv vcK evKvw` ;
6. Avjvni wbKU gv cv_bv welqK evKvw` ;
7. Avjvni wbKU mvaviY cv_bv, `yAv ev RvMwZK I cvijwKK h Kvbv KjvY hv&Tv Kiv welqK evKvw`;
8. Avjvni wbKU Zuvi gnvb ivm~j -Gi Rb mvjvZ I mvjvg cv_bv vcK evKvw`;
9.
Avjvni Kvjvg ev KziAvb Kixg cvVi gvag whK&i| KziAvb Kvixg wZjvIqvZ mKj whK&ii g~j| Gi evBii
gvmb~b whK&ii gvag ev`v Avjvni wZ, cksmv, gZv ev cweZv Rc Kib A_ev mv_ mv_ wKQy cv_bv Kib| GB cv_bv
wbRi gvi Rb, cqvRb gUvbvi Rb ev Ab Kvi Rb, weklZ gnvbex -Gi ghv`vi Rb| Avwg 9 cKvi whK&i
mK AvjvPbv Kivi Rb Avjvni ZvIdxK cv_bv KiwQ|

1.Avjvni GKZ cKvkK evKvw`


whK&i bs 1 :

jv- Bjv-nv Bjvjvn (Avjvn Qvov Kvbv Dcvm bB)|
GwU G mek I mec_g whK&i| jYxq h, nv`xm kixd jv- Bjvnv Bjvjvn whK&ii Rb Kvbv mgq ev
msLv wbaviY Kiv nqwb| me`v ewk ewk Ki GB whK&i KiZ ejv nqQ| eZgvb AbK AveMx Bmjvg-wcq mvaviY gvbyl
I Avwjg jv- Bjvnv Bjvjvn-K whK&i wnmve cvjb KivK AhwK ej gb Kib ev KiZ Pvb| Zviv ejb, GB
KvjgvB Cgvb| GKevi mevKiY ejjB njv| Gicii KvR wbRi Rxeb, mgvR I iv GB KvjgvK cwZv Kiv|
evievi AvDo Kx ne? weevni Kvjgv I BRve Keyj Zv GKeviB ejv nq| GZB AvRxeb ^vgxi Ni KiZ nq| evievi
AvDovbvi Kvbv cqvRb nq bv|
K_vwU bZ Lye hwK gb njI wKQyUv wevwKi I Bmjvg weivax| Kvjgvi NvlYvi gvag Cgvb Avbvi ci
Avjvni cwic~Y AvbyMZ Rxebi mKj cwZv KiZ ne GK_v AekB wVK| KD hw` Zvi Dci AwcZ dih `vwqZ
cvjb bv Ki bdj whK&i iZ _vKb Zvnj Zvi GB Kg evZzjZv I Bmjvgi wkv weivax| wK GRb GB Kvjgvi
whK&iK A_nxb ejj gnvbex -yKB Aegvbbv Kiv nq| KviY, wZwb wbRB GB KvjgvK ewk ewk cvV Ki whK&i KiZ
ejQb|
jv- Bjvnv Bjvjv evKwU evievi Rc Kivi gvag Avjvni whK&i Kivi wb`kbvq Ges GB whK&ii AwPbxq

41

dhxjZi NvlYvq AMwYZ nv`xm ewYZ nqQ|1 Avmj Cgvb Avbvi ci CgvbK gReyZ KiZ I bevqb KiZ GB whK&i
AZ cqvRbxq ej mybvZi AvjvK Avgiv RvbZ cvwi| nhiZ Rvwei (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

mevg whK&i jv Bjvnv Bjvjvn Ges mevg `yAv Avjnvg`ywjjvn| nv`xmwU mnxn|2
Ze hZeviB ejZ ne ZZeviB Aii fvjevmv I wekvmi `pZv wbq ejZ ne| whK&ii A_i w`K j iL
AiK whK&ii mv_ mv_ AvjvwoZ KiZ ne| evievi DPviYi mv_ mv_ bZzb Ki CgvbK `p _K `pZi KiZ
ne| hvwKi A_i w`K j iL cwZevi whK&i DPviYi mv_ mv_ wbRi Kje ev gb _K Avjvn Qvov mKj Dcvm I
mKj AvivaK `~i Ki `e| Avjvn Qvov Avi mewKQyi AwZB m Zuvi gb _K mwiq `e| GKgv Avjvn, ZuviB fq,
ZuviB fvjevmv, ZuviB Dci wbfiZv, ZuviB Dcvmbv, Zuvi KvQB PvIqv, ZuvKB PvIqv ne gywgbi Aii GKgv Abyf~wZ|
GRbB ivm~jyjvn GB BLjvm I AvwiKZvi mv_ GB whK&i DPviY KiZ wb`k w`qQb| wZwb GB whK&ii gvag
CgvbK bevqb KiZ wb`k w`qQb|
nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ()ejQb :

wKqvgZi w`b mePq mfvMevb ew Avgvi kvdvAvZ jvf Kie, h Zuvi Aii cwic~Y GKvMZv I wekZv
w`q jv- Bjvnv Bjvjvn eje| 3
Avgi Bebyj Avm (iv) ejb, Avwg ivm~jyjvn ()-K ejZ bwQ:
:
Avwg Ggb GKwU evK Rvwb, h evKwU hw` KD Zuvi Ai _K mwZKvifve ej gZyeiY Ki, Zvnj Rvnvbvg
Zuvi Rb wbwl nq hve| evKwU: jv- Bjvnv Bjjvn| nv`xmwU mnxn|4
KvRB gywgb mevKiY Aii mKj AveM I Abyf~wZ w`q evievi GB evKwU ejeb, hb gZzi AvM GB evKwU
Zuvi kl evK nq| evievi ej wZwb Zuvi CgvbK bevqb Kieb| nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejjb :

Zvgv`i CgvbK bevqb Ki| ZuvK ck Kiv njv : Bqv ivm~jvjvn, wKfve Avgiv Avgv`i CgvbK bevwqZ Kiev?
wZwb ejjb :

Zvgiv ewk ewk Ki jv- Bjvnv Bjvjvn eje| nv`xmwUi mb` nvmvb A_vr my`i ev MnYhvM|5
Ab nv`xm gyAvh Beby Rvevj (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

hvi mekl K_v jv- Bjvnv Bjvjv ne m RvbvZ cek Kie|6
Avgiv Rvwb h, h ew me`v GB whK&i Zuvi wRnvK iZ ivLeb, wbRi wbkvm ckvmi mv_ GB Kvjgvi whK&i
Kieb, Bb&kv Avjvn GB evK Zuvi Rxebi kl evK ne|
Aviv AbK nv`xm jv- Bjvnv Bjvjv whK&i wnmve cvV Kivi wb`k `Iqv nqQ| hwj Avgiv cieZxZ
AvjvPbv Kie, Bb&kv Avjvn|
whK&i bs 2 :
Avjvni GKZ vcK whK&ii wZxq evK :

DPviY: jv- Bjv-nv Bjjv-, Iqvn`v jv- kvixKv jv, jvj gyjK, Iqv jvj nvg`, Iqv Av Avjv- Kzwj kvBwqb
Kv`xi|
A_ : bB Kvb gvey` Avjvn Qvov, wZwb GKK, Zuvi Kvbv kixK bB| ivRZ ZuviB Ges cksmv ZuviB| Ges wZwb mKj
wKQyi Dci gZvevb|
GB whK&iwUi dhxjZ AMwYZ nv`xm ewYZ nqQ| mKvj mvq 1 evi, 10 evi, 100 evi ev 200 evi ejZ, cwZ

42

Iqv mvjvZi ci ejZ I mvaviYfve GB whK&iwU ejZ wb`k w`q AbK mnxn nv`xm wewfb M msKwjZ nqQ| G
welq wKQy nv`xm Avgiv cieZx wewfb Aavq `LZ cve| GLvb `yGKwU nv`xm DjL KiwQ|
nhiZ Avey AvBEe (iv) bexq AvKivg () _K eYbv KiQb :

h ew jv-Bjvnv ... Kv`xi whK&iwU GKevi eje, m GKRb ev `yBRb xZ`vm gy Kivi mgcwigvY mvIqve jvf
Kie| nv`xmwU nvmvb|1 GB A_ nhiZ eviv Beby Avwhe (iv) _K AviKwU nv`xm ewYZ nqQ|2
mnxn eyLvix, mnxn gymwjg I Abvb M msKwjZ Ab nv`xm ivm~jyjvn ejQb, h ew GB whK&iwU 10 evi
eje, m 4 Rb BmgvCj eskxq xZ`vmK gy Kivi mvIqve ARb Kie|3
GLvb Aveviv Avgv`i gb Kiv `iKvi h, GB gnvb mvIqve, Akl ghv`v I mxgvnxb ingZ ARb KiZ nj
AekB A_ eyS, AvwiKZvi mv_ `qK A_i mv_ AvjvwoZ Ki whK&i Av`vq KiZ ne| BqvKze Beby Avwmg
ejb, AvgvK ivm~jyjvn -Gi `yBRb mvnvex ejQb, Zuviv bexRx -K ejZ bQb :
...

hw` Kvbv ew KLbv GB evKwj ej Ges ejvi mgq Zuvi AvZv GB evKwji cwZ wek _vK, Zuvi A
i Gwji mZZvq Avv ivL Ges Zuvi wRnv Zv DPviY Ki, Zvnj Avjvn AvKvkgjx Q` Ki Rwgbi GB hvwKii
w`K `wcvZ Kieb| Avi gnvb Avjvn huvi cwZ `wcvZ Kib, Zuvi Rb nK I mywbwZ h Avjvn Zuvi gbvevbv c~iY
KiebB| nv`xmwU nvmvb| 4
whK& i bs 3 :
Dcii GB whK&iwU gvmb~b whK&iwji ga AbZg| wewfb mgq wewfbfve Ab whK&ii mv_ ev avgv GB
whK&iwU Avgiv evievi `LZ cve| Kvbv Kvbv nv`xm GB whK&ii ga wZbwU evK ew Ki ejv nqQ :
[ ]

DPviY : jv- Bjv-nv Bjjv-, Iqvn`v jv- kvixKv jv, jvj gyjK, Iqv jvj nvg`, [BDnqx Iqv BDgxZz
Iqv Av nvBqyb jv BqvgyZ, weBqvw`wnj LvBi] Iqv Av Avjv- Kzwj kvBwqb Kv`xi|
A_ : bB Kvbv gvey` Avjvn Qvov, wZwb GKK, Zuvi Kvbv kixK bB| ivRZ ZuviB Ges cksmv ZuviB|
(wZwb Rxeb `vb Kib Ges gZz `vb Kib| Avi wZwb wPixe Agi| Zuvi nvZB mKj KjvY) Ges wZwb mKj wKQyi
Dci gZvevb| AbK eYbvq aygv c_g evKwU (BDnqx Iqv BDgxZz) mshy Ki ejv nqQ|

2, 3, 4. Avjvni cweZv, cksmv I kZ vcK evKvw`


wZxq cKvi whK&i Avjvni cweZv vcK evKvejx| GB whK&ii g~j evK (myenv-bvjvn)| GQvovI nv`xm GB cKvi
whK&ii Rb wewfb evK wkv `vb Kiv nqQ| Avjvni cweZv vcK whK&ii gvmb~b cuvPwU evK wbic:
whK&i bs 4 :

DPviY : myenv-bvjv-n, A_ : Avjvn cweZv NvlYv KiwQ|
whK&i bs 5 :

DPviY : myenv-bvjv-wn Iqv wenvgw`nx|
A_ : Avjvni cweZv I cksmv (ev cksmvgq cweZv) NvlYv KiwQ|
whK&i bs 6 :

DPviY : myevnv-bvjv-wnj Avhxg|
A_ : gnvgwng Avjvni cweZv NvlYv KiwQ|
whK&i bs 7 :
DPviY : myevnv-bvjv-wnj Avhxg Iqv wenvgw`nx|

43

A_ : gnvgwng Avjvni cweZv I cksmv NvlYv KiwQ|


whK&i bs 8 :
DPviY : myeyb Kyymyb iveyj gvjv-BKvwZ Iqviin|
A_ : gnvcwe, gnvgwng, wdwikZvMYi Ges cwevZvi cfy|
Avjvni cksmv vcK whK&ii gvmb~b evK g~jZ GKwU :
whK&i bs 9 :

DPviY : Avj nvg`y wjjvn| A_ : cksmv Avjni Rb|

Avjvni kZ vcK whK&ii g~j gvmb~b evK GKwU :

whK&i bs 10 :

DPviY : Avjv AvKevi| A_ : Avjvn mek|
Dcii 4 cKvi whK&ii g~j evK PviwU : 1, 4, 9 I 10 bs whK&i| BZtc~e Avgiv `LwQ h, nv`xm kixd Avjvni
whK&i ejZ GwjKB eySvbv nqQ| Avgiv cieZx AvjvPbvq `LZ cve h, GB PvwiwU A_ Ges GB evKwjB AwaKvsk
gvmb~b whK&ii g~j| c_Kfve ev GK Gwji mv_ Abvb evK mshy nqQ|

(K) gvbe Rxeb G mKj whK&ii KjvY I cfve :


Avgiv GKUz wPv KijB Adzi mvIqvei cvkvcvwk G mKj whK&ii wekl cfve Avgv`i RvMwZK Rxeb Abyfe
KiZ cvwi|
cwZwU gvbyli Rxeb Avjvni AmsL mvaviY I wekl wbqvgZ iqQ, hv Zvi RxebK ab KiQ| Gi cvkvcvwk
cZKi RxebB wKQy K, e`bv I mgmv AvQ| hwj Avjvni AMwYZ wbqvgZi Zzjbvq AwZ bMY| wK mvaviYZ
gvbexq `yejZvi KviY Avgiv GmKj K I e`bvi Abyf~wZ viv ewk cfvweZ nB| kZ wbqvgZi wecixZ `yB PvwiwU K
Avgv`i cyiv gbK ew_Z Ki Zvj| e_Zv, K, e`bv, va BZvw` Abyf~wZ Avgiv jvjb Kwi| GmKj Abyf ~wZi vwqZ
Avgv`i gbK KjywlZ I Acwe Ki, gvbwmK kw I ciYvK enZ Ki, Avgv`i Kgnv b Ki, Avgv`i RxebK
Mvwbgq Ki Ges mevcwi Avjvni ingZ I Adzi wbqvgZ jvfi c_ _K Avgv`i `~i wbq hvq|
Avjvni ev`v AvjvnK hfve gb Kie, mfveB ZuvK Zvi cvk cve| Rxebi cwZ bv-evaK Abyf~wZ Avjvni
ingZ _K ev`vK wbivk Ki, hv KwVbZg cvc I Awekvm| Aciw`K Avjvni cwZ KZZv cKvk Kij Avjvn wbqvgZ
evwoq `b|
GRb gywgbK wbRi gb KZZv w`q Avev` KiZ ne| mKj K, e`bv, e_Zv I DrKv _K gbK mvd Ki
Avjvni Akl wbqvgZi K_v iY Ki Gwji Rb KZZvi Abyf~wZ w`q `qK fiZ ne| Avi AweiZ mKZ wP
ejZ ne : Avj-nvg`y wjjvn| GB whK&i hvwKii gbK fvigy Kie, Mvwbgy Kie, kwkvjx Kie Ges Avjvni ingZ,
wbqvgZ I eiKZ Zuvi Rxeb fi Zzje|
Abyicfve myenv-bvjvn, Avjv AvKevi, BZvw` whK&i hvwKii `qK Avjvni cweZv I kZi Abyf~wZZ
fi `e| cw_exZ Ab Kvivi gn, kw ev eoZ ZuvK cfvweZ Kie bv| mKj fq I nxbgbZvi Abyf~wZ _K GB `q
cwe ne|
myenv-bvjvn evKwU Aviex fvlvi evK-webvmi dj GKwU wekl fve cKvk , hv AbKUv Rqawb ev wR`vev`
NvlYvi gZv| `k cwgK hgb evievi wbRi `ki wR`vev` ej wbRi gb `kcgi AveM RvwMq Zvj Zgwb
AveM Avjvn cwgK ev`v evievi Zuvi cfyi gn I cweZv NvlYv Ki Avjvn cgi AveM `qK DwjZ Ki|
wewfb nv`xm jv Bjvnv Bjvjvn I GmKj evK ewk ewk whK&ii wb`k `Iqv nqQ Ges Zvi Acwigq
dhxjZ eYbv Kiv nqQ| GLvb DjL h G welq GZ ewk nv`xm ewYZ nqQ h, aygv G welqK mnxn nv`xm
msKwjZ KijB GKwU eo eB nq hve| G mKj AMwYZ nv`xm _K Avgiv Lye mnRB eySZ cvwi h, ivm~jyjvn
KZ iZi mv_ G mKj whK&i mvnvexMYK wkv w`qQb Ges dhxjZ eYbv KiQb| Avwg wb GmKj whK&ii
dhxjZ welqK wKQy mnxn nv`xm DjL KiwQ|

(L) G mKj whK&ii dhxjZ I ewk ewk cvjbi wb`k


Dcii Pvi cKvi whK&ii g~j PviwU evK : 1, 4, 9 I 10 bs whK&ii GK DjL Ki Gwji ewk ewk Rc
Kivi wb`kbv I Drmvn c`vb Ki I Zvi Acwigq mvIqve eYbv Ki AbK nv`xm ewYZ nqQ| nhiZ mvgyiv Beby
Ryb`ye (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

44

Avjvni wbKU mePq wcq evK PviwU : myenv-bvjvn, Avj-nvg`ywjjvn, jv-Bjvnv Bjvjvn Ges Avjv
AvKevi| Zzwg BQvgZv GB evK PvwiwUi h Kvbv evK AvM wcQ ejZ cvi| (evKwji mvRvbvi Kvbv
wbqg ev dhxjZ bB|)1
Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

Avwg myenv-bvjvn, Avj-nvg`ywjjvn, jv- Bjvnv Bjvjvn Ges Avjv AvKevi ejZ GZ ewk cQ` Kwi
h, Gwj ejv Avgvi KvQ cw_exi eyK m~hi wbP hv wKQy Avm mewKQy _K ewk wcq| 2
Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :
.

Zvgiv hLb RvbvZi evMvbmg~n hve ev Zv AwZg Kie ZLb Zwi mv_ wePiY I fY Kie| Avwg ejjvg :
n Avjvni ivm~j, RvbvZi evMvbmg~n wK? wZwb ejjb: gmwR`mg~n| Avwg ejjvg: wePiY I fY wK? wZwb ejjb: myenvbvjvn, Avj-nvg`ywjjvn, jv-Bjvnv Bjvjvn I Avjv AvKevi| nv`xmwU nvmvb|3
Ab eYbvq ivm~jyjvn nhiZ Avey eKiK (iv) ejb :

Zzwg wK RvbvZi evMvb Zwi mv_ wePiY I dj fY Kie bv? wZwb ck Kib: n Avjvni ivm~j, RvbvZi evMvbi
dj fY wK? wZwb ejb: myenv-bvjvn, Avj-nvg`ywjjvn, jv- Bjvnv Bjvjvn I Avjv AvKevi|4
Gfve wewfb mnxn I nvmvb nv`xm GB evKwji Acwigq mvIqve DjL Kiv nqQ| Beby gvmE` (iv), mvjgvb
dvwimx (iv), Avey ivBiv (iv) I Beby Avevm (iv) ewYZ wewfb nv`xm ivm~jyjvn ejQb h, GB evK PvwiwUi cwZwU evK
GKevi ejj RvbvZ GKwU Ki e ivcY Kiv nq|5
Avey hvi (iv) I Avqkv (iv) ewYZ wewfb nv`xm ivm~jyjvn ejQb : GB evKwji cZK evK GKevi whK&i
Kiv GKevi Avjvni Iqv `vb Kivi mgZzj|6
Avey mvjgv (iv) _K ewYZ nv`xm ivm~jyjvn ejQb: GB evKwj wKqvgZi w`b ev`vi Avgj bvgvq mePq
ewk fvix ne|7
Avey ivBiv (iv) ewYZ nv`xm ivm~jyjvn ejQb : GB evKwjB Rvnvbvgi Avb _K gywgbi Xvj|8
Avbvm ewYZ nv`xm ivm~jyjvn ejb : MvQi Wvj SvwK w`j hgb cvZvwj Si hvq Abyicfve GB whK&iwj ejj
ev`vi Mvbvn Si hvq|9
Avey ivBiv (iv) I nhiZ Avey mvC` (iv) Dfq bexq AvKivg _K eYbv KiQb : Avjvn GB PviwU evKK eQ
cQ` Ki wbqQb| GB evKwji h Kvbv GKwU evK GKevi ejj Avjvn 20 wU mvIqve c`vb KiZb Ges 20 wU Mvbvn gv
Kieb| Avi Gfve h ewk ewk whK&i Kie m gybvwdKx _K gyw jvf Kie|10
Avyjvn Beby Dgvi ewYZ nv`xm ivm~jyjvn ejQb :

GB PvwiwU evK whK&iKvix cwZwU evKi cwZwU Aii Rb 10wU Ki mvIqve jvf Kieb|11
Ab nv`xm nhiZ Avyjvn Beby Avgi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejb : nhiZ b~n (Av) gZzi c~e Zuvi cyK h ImxqZ

45

Kib Zv Zvgv`iK ejwQ| wZwb ejb :...

"Avwg ZvgvK `ywU KvRi wb`k w`wQ Ges `ywU KvR _K wbla KiwQ| Avwg ZvgvK jv-Bjvnv Bjvjv-Gi Av`k
c`vb KiwQ| KviY mvZ Avmgvb I Rwgb hw` GK cvjvq ivLv nq Ges jv- Bjvnv Bjvj Ab cvjvq ivLv nq Zvnj jv-Bjvnv
Bjvjv fvix ne ... Ges Avwg ZvgvK myenv-bvjvwn Iqv wenvgw`nx -Gi wb`k w`wQ (A_vr, GB `ywU whK&i ewk ewk Av`vq
KiZ wb`k c`vb KiwQ|) GB whK&i mKj mwi `yAv, mvjvZ I Zvmexn Ges Gi ImxjvZB mKj mw wiwhK cv nq| Avi Avwg
ZvgvK wkiK I AnsKvi _K wbla KiwQ|1
mvnvexMYI G mKj evK ewk ewk Ki whK&i KiZ Drmvn c`vb KiQb| nhiZ Avyjvn Beby gvmE` (iv) ejb :

myenv-bvjvn, Avj-nvg`y wjjvn, jv- Bjvnv Bjvjvn I Avjv AvKevi ejv Avgvi wbKU Avjvni ivvq mgmsLK
^Ygy`v eq Kivi Pq ewk wcq|2
wZwb Aviv ejb : gnvb Avjvn Zvgv`i ga hicfve gvj-m`i wiwhK eb KiQb Zgbfve Zvgv`i
AvPiY I ^fve eb KiQb| Avjvn hvK cQ` Kib I hvK cQ` Kib bv mKjKB m` `b| Ze Cgvb wZwb ay
ZvKB c`vb Kib hvK wZwb cQ` Kib| h ew m` eq KiZ KcYZv eva Ki, ki wei wRnv` KiZ fq cvq
Ges ivZ RM Bev`Z KiZ Avjmwg Abyfe Ki, m hb ewk ewk Ki jv- Bjv-nv Bjvjv, Avjv AvKevi, Avj-nvg`y
wjjvn I myenv-bvjvn ejZ _vK| nv`xmwUi mb` mnxn|3
(M) wekl Zvmexn-Zvnjxj
Dcii PviwU evK gnvb Avjvni GKZ, cweZv, ghv`v I cksmv vcK mvaviY whK&i hv me`v I ewk ewk Ki
Av`vqi Rb Gfve AmsL nv`xm Drmvn c`vb Kiv nqQ| Kvbv Kvbv nv`xm GB evKwji GK ev GKvwaK evKi A_
GK wekl evcK A_evaK evK whK&i KiZ wekl Drmvn c`vb Kiv nqQ| Dci 5, 6, 7 I 8 bs whK&i cweZv vcK
KqKwU AwZwi whK&ii DjL KiwQ| 5 I 6 bs whK&ii ghv`vi eYbvq nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

`ywU evK wRnvq DPviYi Rb LyeB nvjKv, Avi wKqvgZi w`b Kg cwigvci cvjvq LyeB fvix Ges Avjvni wbKU
wcq : myenv-bvjvwn Iqv wenvgw`nx, myenvbvjvwnj Avhxg|4
whK&i bs 11 :

DPviY : (1) Avj-nvg`y wjjv-wn Av`v`v gv- Avnmv wKZvey, (2) Iqv Avj-nvg`y wjjv-wn wgjAv gv- Avnmv wKZvey, (3) Iqv
Avj-nvg`y wjjv-wn Av`v`v gv- Avnmv LvjKz, (4) Iqv Avj-nvg`y wjjvwn wgjAv gv- dx LvjwKnx, (5) Iqv Avj-nvg`y wjjv-wn wgjAv
mvgvIqv-wZnx Iqv Avi&w`nx, (6) Iqv Avj-nvg`y wjjv-wn Av`v`v Kzwj kvBwqb, (7) Iqvjnvg&`y wjjv-wn Avjv- Kzwj kvBwqb|
A_ : (1) mg cksmv Avjvni, Zuvi wKZve hv MYbv KiQ mB cwigvY, (2) mg cksmv Avjvni, Zuvi wKZve hv MYbv
KiQ Zv me c~Y Ki, (3) mg cksmv Avjvni, Zuvi mw hv MYbv Ki mB cwigvY, (4) mg cksmv Avjvni, Zuvi mwi
ga hvwKQy AvQ Zv c~Y Ki, (5) mg cksmv Avjvni, Zuvi Avmgb I Rwgb c~Y Ki, (6) mg cksmv Avjvni, mKj wKQyi
msLvi mgcwigvY, (7) mg cksmv Avjvni, me wKQyi Dci|
nhiZ Avey Dgvgv (iv) ejb :

46

ivm~jyjvn () AvgvK `Lb h Avwg Avgvi VuvU bvovwQ| wZwb AvgvK ejb : n Avey Dgvgvn, Zzwg Kx ej
Zvgvi VuvU bvovQ ? Avwg ejjvg: Bqv ivm~jvjvn, Avwg Avjvni whK&i KiwQ| wZwb ejjb : Avwg wK Zvgvi ivZw`b whK&ii
PqI Dg (whK&i) ZvgvK wkwLq `e? Avwg ejjvg: nuv, n Avjvni ivm~j| wZb ejb: Zzwg eje ... ( Dcii whK&iwj
wZwb wkwLq w`jb)| Gici ejjb:

Dci hfve (Avj-nvg`y wjjvn) ejQ wVK Abyicfve Abyicfvlvq Zvmexn myenv-bvjvn eje Ges
Abyicfve ZvKexi Avjv AvKevi eje| A_vr, Dcii 7 wU evK Avj-nvg`y wjjvn- j myenv-bvjvn viv I
Avjv AvKevi viv 7 evi Ki ejZ ne| nv`xmwU nvmvb|1
Avgiv mKvj mvi whK&ii AvjvPbvq GB aibi Aviv evcK A_evaK Zvmexn Zvnjxji AvjvPbv Kie,
Bb&kv Avjvn|

whK&i bs 12 :


DPviY : Avj-nvg`y wjjv-wn nvg`vb Kvmxivb ZvBwqevb gyev-ivKvb dxwn| A_ : mKj cksmv Avjvni, AbK
AbK cksmv, cwe I eiKZgq cksmv|
nhiZ Avey AvBEe (iv) ejb, GK ew ivm~jyjvn -Gi wbKU em GB evKwU ej| ZLb ivm~jyjvn ejb:
GB evKwU K ejj? jvKwU fvej h, m nqZ Kvbv eqv`we KiQ GRb m Pzc Ki _vK| ivm~jyjvn Aveviv
ck Kij m ej : n Avjvni ivm~j, AvwgB ejwQ| Avi Avwg fvjv DkB ejwQ| ZLb ivm~jyjvn ejb:

hvi nvZ Avgvi Rxeb Zuvi kc_ Ki ejwQ, Avwg `LwQ Zi Rb wdwikZv `Z GwMq GmQb, K AvM GB
evKwUK wbq Avjvni `ievi DcwZ neb m Rb|
nv`xmwUi mb` nvmvb| nhiZ Avbvm (iv) _KI GB A_ AviKwU nv`xm wbfihvM mb` ewYZ nqQ|2
hvwKiK eySZ ne, wewfb mnxn nv`xm ewYZ nqQ, ev`v hLb GB whK&iwj ejb ZLb AvjvnI Zvi mv_
mv_ mvov `b| KvRB, mfve Av`e I gbvhvMi mv_ Avjvni mv_ K_v ejvi AbyfywZ wbq whK&i KiZ ne|3
(N) G mKj whK&i wbw` msLvq Av`vqi wbavwiZ mvIqve
Dcii nv`xmwj _K whK&ii gnvb PvwiwU evK ev D evKwji A_i mg^q ecKv_K wewfb evK viv
whK&ii Acwigq mvIqve, eiKZ I ghv`vi K_v Avgiv RvbZ ciwQ| G mKj nv`xmi AvjvK Avgiv eySZ cvwi h,
gywgb me`v myhvM gZv hZ ewk cvieb GmKj evKi whK&i Kieb| hZ ewk wZwb whK&i Kieb ZZ ewk mvIqve,
eiKZ I ghv`v wZwb jvf Kieb|
Ze gywgb nqZ me`v whK&i KiZ AcviM nq cob| m AZ wbw` msLvq whK&i Kij wZwb wekl
ghv`v I mvIqve ARb Kieb| Avgiv wewfb nv`xm Dcii evKwji wbw` msLq Rc Kij wekl mvIqvei DjL
`LZ cvB| Kvbv Kvbv nv`xm wbw` mgq wbw` msLK whK&ii wb`kbv `Iqv nqQ| Avgiv m mKj nv`xm
cieZx Aavq mKvj mvi whK&i ev mgq wbavwiZ whK&ii AvjvPbvq DjL Kie| Kvbv Kvbv nv`xm mvaviYfve
ivZw`b h Kvbv mgq GmKj whK&i wbavwiZ msLvq cvV Kij wekl mvIqvei mymsev` c`vb Kiv nqQ| G aibi
KqKwU nv`xm GLvb DjL KiwQ|
(1). myenvbvjvwn Iqv wenvgw`nx 100 evi ejv :
Avey Zvjnv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :
.

47

hw` KD 100 evi myenv-bvjwn Iqv wenvgw`nx ej, Zvnj Avjvn Zuvi Rb 1,24,000 (GKj Pwek nvRvi)
mvIqve wjLeb| mvnvexMY ejb, n Avjvni ivm~j, Zvnj Zv Avgv`i KDB wec` coe bv (Rvnvbvg KvDKB hZ
ne bv|) wZwb ejb : nuv| Zvgv`i AbKB GZ ewk mvIqve wbq wKqvgZi w`b nvwRi ne h, cvnvoi Dci w`jI
cvnvo f hve, wK Gici Avjvn ZuvK h wbqvgZ w`qwQjb Zv Gm me mvIqve wbq Pj hve| Gici gnvcfy
ingZ wbq GwMq Avmeb| nv`xmwU mnxn|1
GB nv`xm _K Rvbv hvq h, hvi Dci Avjvni wbqvgZ hZ ewk Zvi ZZ ewk mvIqvei KvR Kiv cqvRb| Avjvn
Avgv`iK wbqvgZi Kwiqv cKvki ZvIwdK c`vb Kib Ges mKj Aenjv I cvc gv Ki w`b|
Ab nv`xm Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :

hw` KD GK w`bi ga 100 evi mye&nv-bvjv-vwn Iqv wenvgw`nx ej Zuvi mKj Mvbvn gv Kiv nq, hw`I Zv mgy`i
dbvi mgZzj nq|2
(2). 100 evi myenvbvjvn, 100 evi Avj-nvg`y wjjvn, 100 evi Avjv AvKevi I 100 evi jv- Bjvnv Bjvjvn
ejv :
nhiZ Dy nvbx (iv) ivm~jyjvn -Gi wbKU Gm ejb, Bqv ivm~jvjvn, Avwg e I `yej nq wMqwQ, AvgvK Ggb
GKwU Avgj wkwLq w`b hv Avwg em em cvjb KiZ cvie| wZwb ejb : Zzwg 100 evi myenv-bvjvn eje, Zvnj 100
wU xZ`vm gy Kivi mgcwigvY mvIqve Zzwg cve| Zzwg 100 evi Avj nvg`y wjjvn eje, Zvnj Avjvni ivvq hyi Rb
100 wU mvRvbv Nvovq gyRvwn` ciYi mgcwigvY mvIqve Zzwg cve| Zzwg 100 evi Avjv AvKevi eje, Zvnj 100 wU
gvKeyj DU Kzievwbi mgcwigvY mvIqve cve| Zzwg 100 evi jv- Bjvnv Bjvjv eje, Zvnj Zvgvi mvIqve Avmgvb I
Rwgb c~Y nq hve [Ges Zvgvi Kvbv cvcB evwK _vKe bv : wZxq eYbvq]| h ew Zvgvi GB whK&iwji mgcwigvY
whK&i Kie m Qvov KDB H w`b Zvgvi Pq ewk ev Dg Avgj Avjvni `ievi cvVvZ cvie bv| nv`xmwU wewfb mb`
ewYZ nqQ Ges mb`wj nvmvb ev MnYhvM|3
Avey Dgvgv (iv) _K GB A_ ewYZ Ab nv`xm ivm~jyjvn mKjK 100 evi Ki D whK&iwj Av`vq KiZ
Drmvn w`qQb Ges Abyic mvIqvei mymsev` c`vb KiQb| nv`xmwU nvmvb|4

5. Avjvni Dci wbfiZv vcK evK

whK&i bs 13 :

DPviY : jv- nvIjv Iqv jv- KyIqvZv Bjv wejv-n|
A_ : Kvbv Aej^b bB, Kvbv gZv bB Avjvn Qvov ev Avjvni mvnvh Qvov|
Avjvi Dci wbfiZv vcK k whK&i GB evKwU| GB evKi ewk ewk whK&i ev Rc Kivi wb`k AbK nv`xm
ewYZ nqQ| GK nv`xm nhiZ Avey mvC` Ly`ix (iv) ejb, ivm~jyjvn ejb :
...
Zvgiv ewk ewk ewk Ki wPivqx bKKgwj Ki| mvnvexMY ck Kijb : Gwj wK? wZwb ejjb : ZvKexi Avjv
AvKevi, Zvnjxj jv- Bjvnv Bjvjv, Zvmexn myenv-bvjvn, Avj-nvg`y wjjvn Ges jv-nvIjv Iqv jv KzIqvZv Bjv
wejvn| nv`xmwUi mb` nvmvb|5
Avey gymv (iv), Avey ivBiv (iv), Avey hvi (iv), gyAvh Beby Rvevj (iv), mv` Beby Dev`vn (iv) cgyL mvnvex _K ewYZ
AbKwj nv`xm ivm~jyjvn ejQb, Zvgiv jv nvIjv Iqv jv KzIqvZv Bjv wejvn eje, KviY G evKwU RvbvZi fvviwji
ga GKwU fvvi I RvbvZi GKwU `iRv|6
nhiZ Avey AvBDe Avbmvix (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, givRi ivwZ nhiZ Beivnxg (Av) AvgvK ejb
: Avcbvi DZK wb`k w`eb, Zviv hb ewk Ki RvbvZ e ivcY Ki ...| RvbvZi e ivcY jv nvIjv Iqv jv
KzIqvZv Bjv wejvn ejv| nv`xmwUi mb` nvmvb|7
nhiZ Avyjvn Beby Avgi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

48

cw_exZ h Kvbv ew hw` ej : jv Bjvnv Bjvjv, Iqv Avjv AvKevi, Iqv jv nvIjv Iqv jv KzIqvZv Bjv
wejvn (Avjvn Qvov Kvbv gvey` bB, Avjvn gnvb, Kvbv Aej^b bB Ges Kvbv gZv bB Avjvni mvnvh Qvov), Ze
Zvi mKj Mvbvn gv Kiv ne, hw`I Zv mgy`i dbvi mgvb nq| nv`xmwU nvmvb|1

6. Avjvni wbKU gv cv_bv vcK evKvw`


Dcii 5 cKvii whK&i ev`v Zvi gnvb cfyi gnZ, GKZ, cweZv, gZv BZvw` Rc Ki gnvb m&vi cwZ Zvi gbi
AveM, AvKzjZv I wbfiZv cKvk Ki I ZuvK iY Ki wbRi `q gbK cwe I DvwmZ Ki| GwjZ m cfyi KvQ
mivmwi ev fve wKQy Pvq bv|
Avgiv BZtc~e `LwQ h, Avjvni KvQ PvIqvI Avjvni whK&i| gnvb cwZcvjKi wbKU Zuvi KiYv, eiKZ, gv,
RvMwZK, AvavwZK I cvijwKK KjvY PvIqv Avjvni whK&ii AbZg cKiY|
Avjvni wbKU ev`v meB PvBe| wbRi Rb PvBe Ges Ab`i RbI PvBe| me PvIqvB whK&i| Ze c_g Zuvi wbKU
gv cv_bv Kie| Avjvni gv jvfi DciB wbfi KiQ ev`vi BnKvjxb I ciKvjxb mKj DbwZ I KjvY| wZxq cKvi PvIqv
RvMwZK ev ev cvijwKK Kvbv wKQy Zuvi KvQ PvIqv| ZZxq cKvi PvIqv Abi Rb PvIqv|
gvbe cKwZi AbZg w`K h, m Kvbv bv Kvbvfve wbqgf Kie| Zvi gnvb mv Zvi RvMwZK I cvijwKK
KjvYi Rb h wbavwiZ wbqg I eev c`vb KiQb Zvi evBi m cwZw`b Kvbv bv Kvbvfve Pj hvq| Gfve cwZwbqZ
gvbyl cvc KiZ _vK| GKw`K Zvi gvbexq `yejZv I cewi Uvb I cvwicvwkK cwiek Aciw`K kqZvbi cwZwbqZ civPbv|
ZvIev A_ wdi Avmv Ges BmwZMdvi A_ gv cv_bv Kiv| h Kvbv cvci Rb AbyZ nq AbykvPbv Kiv I mB cvc
Avi Kie bv ej `p cZq e Kivi bvg ZvIev| Avi Avjvni wbKU cvci Rb gv cv_bv Kivi bvg BmwZMdvi| mvaviYeve
ZvIev I BmwZMdvi GK mv_ gv PvIqvi A_ eeZ nq| ZvIev-BmwZMdvwii mePq eo welq gywgbi AvwiK
AbykvPbv, AbyZvc I cybivq cvc Avi bv Kivi AvwiK BQv I wmv|
cvc gvbyli `qK KjywlZ Ki| ZvK Zvi gnvb mvi KiYvi c_ _K `~i wbq hvq| gnvb iveyj Avjvgxb AZ
fvjem gvbylK mw KiQb| wZwb gvbylK fvjemQb Ges mvwbZ KiQb| cvc hb gvbylK KjywlZ KiZ bv cvi m
Rb wZwb gvi nvZ evwoq w`qQb| ZvIev I BwMdvi ev gv cv_bvi dj ev`v ay cvcgyB nq bv, Dci m Akl mvIqve
I gnvb ghv`vi AwaKvix nq| h Kvbv gvbyl hLb cvci Rb Avjvni KvQ mevKiY gv cv_bv Ki ZLb m Avjvni gv
jvf mg nq| Dci GB gv cv_bv, AbyZvc I `bi KviY Zvi `q Aviv cwe I gy nq| m Avjvni Aviv ewk
bKU, mw I mvIqve ARb Ki|
gnvb Avjvn KziAvb Kvixg ev`vK h Kvbv cvci ciB gv cv_bvi wb`k c`vb KiQb Ges gv
cv_bvKvixMYi Rb wbwZ gv, Adzi mvIqve I RvbvZi Ab wbqvgZi mymsev` c`vb KiQb| ivm~jyjvn
cwZw`b kZvwaKevi BwMdvi ev gv cv_bv KiZb| wZwb DZK m`v me`v gv cv_bv ev BwMdvii wb`k
w`qQb|

(K) BwMdvii `ywU iZc~Y welq


(1). mwi cwZ Abvq gv nq bv
BwMdvii gvag mKj Mvbvn gv nq, wK mwi cwZ Abvq gv nq bv| Avjvn hv wKQy weavbvejx c`vb
KiQb Zv Zuvi wbRi Rb bq, meB gvbyli KjvYi Rb| G mKj weavb `yB cKvi| c_g cKvi weavb gvbyli
ewMZ KjvY I DbwZi Rb| GwjK mvaviYZ nzjvn ev Avjvni AwaKvi ejv nq| wZxq cKvi weavb gvbyli
mvgvwRK Rxebi KjvY wbwZ Kivi Rb| GwjK nzj Bev` ev mwRMZi AwaKvi ejv nq|
c_g cKvi weavb jNb Kij gvbyl ewMZfve wZM nq| Zuvi RvMwZK, gvbwmK, AvwZK I cvijwKK
DbwZ evnZ ev asm nq| hgb, mvjvZ, wmqvg, nR, whK&i BZvw` wb`wkZ Kg Aenjv Kiv A_ev wkiK, g`cvb
BZvw` wbwl Kg wj nIqv|
wZxq cKvi weavb jNb Kij gvbyl wbR wZM nIqv QvovI Zvi Avkcvki Kvbv gvbyl, Rxe Rvbvqvi ev
Kvbv cKvi mw wZM nq| hgb, KvDK Mvwj, MxeZ BZvw`i gvag K `Iqv, Kviv m`, A_, mvb ev
Rxebi Kvbv cKvi wZ mvab Kiv| duvwK, auvKv, m~`, Nyl, Ryjyg, Lyb, alY meB GB RvZxq cvc| KD hw` Ab
KvDK Kvbv ewMZ cvc civwPZ Ki, hgb mvjvZ ZvM, g`cvb BZvw` Kg Ab KvDK civwPZ Ki Zvnj
ZvI GB cKvii cvc cwiYZ ne| GQvov Avjvn I Zuvi gnvb ivm~j mgvRi cwZwU gvbyli cwZ Ab gvbyli wKQy
`vwqZ wbavwiZ KiQb| ^vgxi cwZ `vwqZ, xi cwZ `vwqZ, wcZvgvZvi cwZ `vwqZ, mvbi cwZ `vwqZ, cwZekxi
cwZ `vwqZ, Kg`vZvi `vwqZ, KgPvixi `vwqZ, mnKgxi `vwqZ, `wi`i cwZ `vwqZ, Amnvqi cwZ `vwqZ, weaev I
GwZg`i cwZ `vwqZ, cvwjZ ci cwZ `vwqZ I Abvb mKj `vwqZ| Gwj c~Yfve cvjb bv Kij Zv nzj Bev` ev

49

mwi AwaKvi bi cvc ne|


c_g cKvii cvci Rb gv cv_bv Kij Avjvn Zv gv Kieb ej KziAvb I nv`xm evisevi mymsev` c`vb Kiv
nqQ| Aciw`K wZxq cKvii cvci ga `ywU w`K iqQ : c_gZ, Avjvni weavbi Aegvbbv Ges wZxqZ, Avjvni
Kvbv mwi AwaKvi b Kiv| G mKj cvc wbRK KjywlZ Kivi ci ev`v hLb AvwiKZvi mv_ AbyZ nq BwMdvi ev
gv cv_bv Ki ZLb Avjvn Zuvi weavb Aegvbbvi w`KwU gv KiZ cvib| wK P~ov wePvi w`bi gnvb bvqwePviK Zuvi
Kvbv mwi cvc gv Kib bv| Zvi cvIbv wZwb eyS beb I ZvK eyS `eb| GRb GB RvZxq cvci mswk
ew ev eweM, hv`i AwaKvi b ev msKywPZ nqQ Zv`i wbKU _K gv bv wbj Avjvn gv Kieb bv|
G _K Avgiv eySZ cvwi h, mvjvZ-wmqvg cwiZvMKvix, g`c, k~Kii gvsm fYKvix ev Gaibi h Kvbv
cvcxi Rb gvjvf mnR| wK fRvj`vZv, duvwK `vZv, auvKvc`vbKvix, hZzK MnYKvix, GwZg, `yej I weaev`i m`
`LjKvix, Nyl, my` I Ryjyg, Puv`vevwR BZvw` `ybxwZi gvag Kviv m` MnY ev AwaKvi niYKvixMYi gvjvf LyeB
KKi| GRb cwZwU hvwKiK m`v me`v P KiZ ne, wZxq cKvi cvc _K me`v `~i _vKvi| hw` Kvbv gymwjgi c~e
Rxeb Gaibi cvc msNwVZ nq _vK, Zvnj h_vkxN mswk ewi _K gv MnYi Pv KiZ ne| mv_ mv_ ewk
Ki Avjvni KvQ KvbvKvwU, gv I mvnvh wfv KiZ ne, hb wZwb Gwj _K gv cvIqvi eev Ki `b|

(2). mKj cvcB eo


BwMdvii mePq eo welq gywgb-gbi Dcjw| gvbe gbi GKwU AwZ AvKlYxq KvR Abi fyjwU I
Abvqwj eo Ki `Lv I wbRi AbvqK Lye QvU I hyw ev KviYmZ ej gbK ceva `Iqv| Avgiv GKvKx ev GK
hLbB wPvfvebv ev M Kwi, ZLbB mvaviYZ Abi `vlwU I Abvqwj AvjvPbv Kwi| gywgbi AvwZK Rxeb asm GwU
AbZg KviY| gywgbK m`v me`v wbRi cvci K_v wPv KiZ ne| GgbwK Avjvni AMwYZ wbqvgZi wecixZ Zuvi Bev`Zi
`yejZvKI cvc wnmve MY Ki mKvZi me`v Avjvni KvQ gv cv_bv KiZ ne| mKj cKvi cvcK LyeB KwVb, fqven I
wbRi Rxebi Rb asmvZK ej `pZvi mv_ wekvm Ki evievi gv PvBZ ne| GB cvceva wbRK msKzwPZ Kivi Rb
bq| GB cvceva Avjvni KvQ gv Pq wbRK fvigy, cwe, DvwmZ I Avjvni bKUi c_ GwMq bqvi Rb| Avyjvn
Beby gvmE` ejQb :

[ ]

gywgb ew Zuvi cvcK Lye eo Ki `Lb, hb wZwb cvnvoi wbP em AvQb, fq cvQb, h Kvbv mgq cvnvowU
f Zuvi Dci co hve| Aviv cvcx gvbyl Zvi cvcK LyeB nvjKvfve `Lb, hb GKwU Do gvwQ Zvi bvKi WMvq
emQ, nvZ bvovjB Do hve|1

(L) BwMdvi welqK KwZcq gvmb~b whK&i


gywgb h Kvbv fvlvq I h Kvbv evK Avjvni KvQ gv PvBZ cvib| fvlv ev evKi Pq gbi AbyZvc,
AbykvPbv I AveM ewk cqvRbxq| Ze ivm~jyjvn -Gi AvPwiZ ev kLvbv evK eenvi Kiv Dg| weklZ h mKj
evKi wekl ghv`v wZwb eYbv KiQb| mvaviYfve wewfb nv`xm AvmZvMwdijvn ( Avwg Avjvni wbKU gv cv_bv KiwQ )
GB evKwU BwMdvii Rb eenvi Kiv nqQ| AbK mgq Gi mv_ Iqv AvZey BjvBwn (Ges Avwg Zuvi KvQ ZvIev KiwQ)
evKwU mshy Kiv nqQ| BwMdvii dhxjZ I wb`kbv AvjvPbv Kvj Avgiv Gwj wevwiZ `LZ cve| GLvb G RvZxq
KqKwU gvmb~b evK DjL KiwQ :

whK&i bs 14 :
(mvBq`yj BwMdvi) mKvj mvi whK&i `e|
whK&i bs 15 :

DPviY : AvvMwdijv-n| A_ : Avwg Avjvni gv cv_bv KiwQ|
whK&i bs 16 :
DPviY : AvvMwdijv-nv Iqv AvZ~ey BjvBwn|
A_ : Avwg Avjvni gv cv_bv KiwQ I Zuvi w`K ZvIev KiwQ|

whK&i bs 17 :
][

DPviY : ivweM& wdijx, Iqv Zze AvjvBqv, BbvKv AvbZvZ ZvIqv-eyj Mvdi|

50

A_ : n Avgvi cfy, Avcwb AvgvK gv Kib Ges Avgvi ZvIev Keyj Kib| wbq Avcwb gnvb ZvIev KeyjKvix I
gvKvix|

whK&i bs 18 : (3 evi)

)(
DPviY : AvmZvMwdijv-nvj& (Avhxgvj&) jvhx jv- Bjv-nv Bjv- Avj nvBDj KvBEgy Iqv AvZey BjvBwn|
A_ : Avwg gnvb Avjvni gv cv_bv KiwQ, whwb Qvov Kvbv gvey` bB, wZwb wPixe I me msiK, Ges Zuvi KvQ
ZvIev KiwQ|

(M) BwMdvii dhxjZ I wb`kbv


KziAvb Kvixg gywgbMYK evisevi ZvIev I BmwZMdvi KiZ wb`k `Iqv nqQ| ZvIev I BmwZMdvii Rb gv,
cyivi I ghv`v QvovI RvMwZK DbwZ I eiKZi mymsev` c`vb Kiv nqQ| Abyicfve wewfb nv`xm BmwZMdvii wb`k
`Iqv nqQ| Avgiv `LwQ h, BmwZMdvi Avjvni AbZg whK&i| whK&ii mvaviY dhxjZ BwMdviKvix jvf Kieb| G
QvovI BwMdvii AwZwi ghv`v I mvIqve iqQ| G welqK wKQy nv`xm GLvb DjL KiwQ :
(1). nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

Avjvni Kmg! Avwg w`bi ga 70 eviiI ewk Avjvni KvQ gv PvB Ges ZvIev Kwi|1
(2). nhiZ AvMvi Avj-gyhvbx (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:
] [
n gvbyliv Zvgiv Avjvni KvQ ZvIev Ki| wbq Avwg GKw`bi ga 100 evi Avjvni wbKU ZvIev Kwi ev BwMdvi
Kwi|2
(3). nhiZ Avyjvn Beby Dgvi (iv) ejb, Avgiv Y `LZvg ivm~jyjvn () GK gvRwjmB (GKevii h Kvbv
eVKi ga) gvRwjm ZvM Ki DV hvIqvi AvM 100 evi Dcii 17 bs whK&i ewYZ evKwU (ivweM& wdijx ... Mvdi)
ejZb|3
(4). nhiZ Avyjvn Beby gvmE` ejb, ivm~jyjvn ejQb, ev`v Avjvni wbKU ZvIev Kij (cvc _K wdi Avjvni
AvbyMZi w`K cZveZb Kij) mxgvnxb Lywk nb| Zvi Lywki Zzjbv, GK ew wekvj Rbevbek~b fqi gif~wgZ _gQ| Zvi
mv_ Zvi evnb, hvi wcV Zvi Lv` I cvbxq iqQ| m GKUz wek&vg KiZ hq Nywgq wMqQ| Nyg _K DV `L h, Zvi evnb
nvwiq wMqQ| gif~wgi cP iv` I wccvmvq m Kv nq wbwZ gZzK gb wbq GKmgq Aemv` Nywgq co| Nyg _K DV
m `LZ cvq h Zvi DU Zvi cvk `vwoq iqQ| wbwZ gZyi nvZ _K iv cq m GZ Lywk nq h, m Avjvni KZZv
cKvk Ki ej: n Avjvn, Avcwb Avgvi `vm, Avwg Avcbvi cfy| Avb`i AvwZkh m fyj Ki dj| DU wdi AvmvZ GB
ew hZ Avbw`Z nqQ Kvbv cvcx ev`v cvc _K wdi Avmj ev ZvIev Kij Avjvn Zvi PqI ewk Avbw`Z nb|4
myenv-bvjvn! KZ fvjevmb Avjvn Zuvi cvcx ev`vK!! G myhvM ay cvcx`i RbB| Avgv`i wK AvMn nq bv h
gnvb cfyK Gfve Avbw`Z Kie!
(5). nhiZ Avbvm (iv) ejb, Avwg ivm~jyjvn -Gi ejZ bwQ, Avjvn ejb : n Av`g mvb, Zzwg hZY AvgvK
WvKe I Avgvi KiYvi Avkv Kie Avwg ZvgvK gv Kie, Zzwg hvB Ki bv Kb, Kvbv wKQyB civqv Kie bv| n Av`g m
vb, hw` Zvgvi cvc Avmgvb k Ki GiciI Zzwg BwMdvi Ki ev gv PvI Avwg ZvgvK gv Kie, Kvbv civqv Kie bv|
n Av`g mvb, Zzwg hw` cw_ex c~Y cvc wbq Avgvi KvQ nvwRi nI, wK wki&K _K gy _vK, Zvnj Avwg cw_ex c~Y gv
ZvgvK c`vb Kie|5
(6). Ave` Beby eymi (iv) ejb, Avwg ivm~jyjvn -K ejZ bwQ:

mfvMevb mB ew hvi Avgjbvgvq AbK BwMdvi cvIqv wMqQ| nv`xmwUi mb` mnxn|6
(7). Ab nv`xm nhiZ Avyjvn Beby gvmE` ejb, ivm~jyjvn () ejQb : hw` KD Dci wjwLZ 18 bs
whK&ii evKwj:

51

wZb evi ej, Zvnj Zvi Mvbvnmg~nK gv Kiv ne, hw` m wRnv`i gq`vb _K cvwjq Avmvi gZv KwVb
cvcI Ki _vK| nv`xmwUK nvwKg I hvnvex mnxn ejQb|1

(N) wcZvgvZv I mKj gymwjgi Rb BwMdvi


gywgb hgb wbRi Rb Avjvni gv wfv Kieb, Zgwb gymwjg Dvni mKj m`mi Rb Avjvni KvQ gv cv_bv
Kieb| weklZ wbRi wcZvgvZv, AvZxq I ezMYi Rb I c~eeZx gymwjgMYi Rb hv`i gvag Avgiv Avjvni xbK cqwQ|
Abvb mKj gymwjgi Rb BwMdvi Kiv Avjvni wb`k| KziAvb Kvixg Bikv` Kiv nqQ h, cieZx hMi gymwjg cRbiv ej :


n Avgv`i cfy, Avcwb Avgv`iK gv Kib Ges Cgvbi AMYx Avgv`i fvB`iK gv Kib| Avi
Avcwb Avgv`i Ai gywgbMYi wei Kvbv wnsmv, wel ev Agj BQv ivLeb bv| n Avgv`i cfy, wbq Avcwb gnv
KiYvgq I cig `qv`|2
Gfve mKj gymwjgi Rb gv wfv Kiv wdwikZv I bexMYi mybvZ| KziAvb Kvixg G aibi AbK `yAv DjL
Kiv nqQ|
wcZvgvZvi Rb Avjvni KvQ BwMdvii dhxjZ GKvwaK nv`xm ewYZ nqQ| GKwU nv`xm Avey ivBiv (iv)
ejb, ivm~jyjvn ejQb :

RvbvZ Kvbv Kvbv ewi ghv`v ew Kiv ne| ZLb m eje : wKfve Avgvi ghv`v ew cj? ZLb ZvK ejv ne,
Zvgvi mvb Zvgvi Rb gv cv_bv KiQ, GRb Zvgvi ghv`v evwoq `Iqv nqQ|3

7. `yAv ev cv_bv welqK evKvw`


Avgiv `LwQ h, Avjvni KvQ cv_bv Kiv Avjvni whK&ii
Afy| c_g cKvi cv_bv ev gv cv_bvi welq
wKQy Rvbjvg| GLb wZxq cKvi cv_bv ev `yAv mK AvjvPbv Kie|
(K) `yAvi cwiPq I dhxjZ
`yAv ejZ Avgiv mvaviYfve evsjvq cv_bv Kiv eywS| GB A_ AviexZ `ywU k eenvi Kiv nq : (1).
A_vr PvIqv ev hv&Tv Kiv (ask, pray, beg) I (2). A_vr Avnvb Kiv, WvKv, cv_bv Kiv (call, pray,
invoke)| GQvov AviKwU k G eenvi Kiv nq: gybvRvZ ev PzcPzc K_v ejv (whisper to each
other, carry on a whispered conversation, converse intimately)|
Avjvni mv_ ev`vi mKj K_v, whK&i I cv_bvKB gybvRvZ ejv nq| nv`xm mvjvZK gybvRvZ ejv nqQ|
ivm~jyjvn () ejQb :

hLb KD mvjvZ _vK ZLb m Zvi cfyi mv_ gybvRvZ (Mvcb K_vevZvq) iZ _vK|4
Ab eYbvq :
[ ]
hLb KD mvjvZ `uvovq ZLb h Zvi cfyi mv_ gybvRvZ iZ _vK ; AZGe Zvi fe `Lv DwPZ wKfve Ges Kx
ej m Zuvi mv_ gybvRvZ KiQ|5
A_vr, fewP cwic~Y Av`ei mv_B mvjvZ Av`vq Kiv DwPZ, KviY mvjvZ Zvi gnvb cfyi mv_ K_vevZv|
Avjvni mv_ K_vevZv, cv_bv I `yAvK gybvRvZ ejv nq, KviY wZwb ev`vi mePq KvQ| Zuvi mv_ ev`vi K_v
Mvcb I PzcPzc nq| GKwU nv`xm ewYZ nqQ, GK ew ivm~jyjvn -K ck Ki :

Avgv`i cfy wK Avgv`i KvQ, bv `~i? hw` KvQ nb Zvnj Avgiv Zuvi mv_ gybvRvZ Kie ev PzcPzc K_v eje|
Avi hw` wZb `~i nb Zvnj Avgiv Rvi Rvi ZuvK WvKe| Reve Avjvn KziAvb Kvixgi m~iv evKvivi 186 bs AvqvZ
bvwhj Kib : Ges hLb Avgvi ev`vMY AvcbvK Avgvi welq ck Ki, (ZLb Zv`i ejyb) Avwg Zv`i wbKUeZx|6
Avgiv `LwQ h, `yAv ev cv_bv Kiv whK&ii AbZg cKiY| mKj `yAvB whK&i ; Ze mKj whK&i `yAv bq| KviY

52

`yAvi ga ev`v Avjvni iY Kivi mv_ mv_ wbRi `ywbqv ev AvLivZi KjvY cv_bv Kib| Avi ay whK&i ev`v
Avjvni Yvejx, ghv`v, cksmv BZvw` iY Kib|
gywgb Avjvni `ievi h Kvbv welq Kvbv cv_bv Kij wZwb Avjvni whK&ii dhxjZ I mvIqve ARb Kieb|
KvRB, mvaviY whK&ii dhxjZi ga `yAvI iqQ| Ze KziAvb I nv`xm `vIqvi Rb wekl dhxjZ, ghv`v I wb`k
NvlYv Kiv nqQ| GLvb msc Zvi wKQy DjL KiZ BQv Kwi| Avjvni ZvIdxK I KeywjqZ cv_bv KiwQ|
(1). mnxn gymwjg msKwjZ nhiZ Avey hvi (iv) _K ewYZ `xN nv`xm ivm~jyjvn () ejb, gnvb Avjvn ejQb
:
.
. .
...

...

n Avgvi ev`vMY, Avwg hvK c_ `LvB m Qvov Zvgiv mKjB c_| AZGe, Zvgiv Avgvi KvQ n`vqZ
cv_bv Ki, Zvnj Avwg Zvgv`iK n`vqZ `vb Kie| n Avgvi ev`vMY, aygv Avwg hvK LvBqwQ m Qvov Zvgiv
mKjB zavZ| AZe, Zvgiv Avgvi KvQ Lv` PvI, Zvnj Avwg Zvgv`iK Lv` `vb Kie| n Avgvi ev`vMY, Avwg
hvK Kvco cwiavb KwiqwQ m Qvov Zvgiv mKjB Dj| AZGe, Zvgiv Avgiv KvQ e cv_bv Ki, Zvnj Avwg
Zvgv`iK e `vb Kie| n Avgvi ev`vMY, Zvgiv ivZw`b Abvq I cvc wj nq coQ Avi Avwg mKj Mvbvn gv
Kwi| AZGe, Zvgiv Avgvi KvQ Mvbvni gv PvI, Zvnj Avwg Zvgv`iK gv Kie| ... n Avgvi ev`vMY, hw` mwi
c_g _K kl ch mKj gvbyl I wRb GK `uvwoq Avgvi KvQ (Zv`i mKj cqvRb) cv_bv Ki Ges Avwg cZKK
Zvi cv_bv c~Yfve `vb Kwi, ZvnjI Avgvi fvvi _K AZUzKzB Kge, gnvmgy`i ga GKwU m~Zv wfRvj mgy`i cvwb
hZUzKz Kge (A_vr, wKQyB Kge bv)|1
(2). Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, Avjvn ejb :

Avwg Avgvi ev`vi aviYv I wekvmi wbKU _vwK| Avgvi ev`v hLb AvgvK WvK I Avgvi KvQ cv_bv Ki ZLb
Avwg Zvi mv_ _vwK|2
(3). bygvb Beby evkxi (iv) ejb, bexRx ejQb :

`yAv ev cv_bvB Bev`Z| GK_v ej wZwb KziAvbi AvqvZ cvV Kijb :

Zvgv`i cfy ejb: Zvgiv Avgvi KvQ `yAv Ki, AvgvK WvK, Avwg Zvgv`i WvK mvov w`e ev Zvgv`i cv_bv
c~iY Kie| wbq hviv Avgvi Bev`Z _K Anvi Ki (Avgvi KvQ cv_bv bv Ki) Zviv kxNB jvwZ AcgvwbZ nq
Rvnvbvg cek Kie|3 nv`xmwU mnxn|4
mybvb wZiwghxZ GB gg Ab GKwU nv`xm ewYZ nqQ :

`yAv Bev`Zi gMR|
GB nv`xmwUi mb` `yej| Bgvg wZiwghx wbRB nv`xmwU eYbv KiB DjL KiQb h, Zv hqxd| Ges ZviciB
wZwb Dcii `yAv ev cv_bvB Bev`Z nv`xmwU eYbv Ki ZvK mnxn ej DjL KiQb| 5 wZiwghx QvovI Avey `vD`, Beby
gvRvn Ges Abvb nv`xm M `yAv ev cv_bvB Bev`Z GB mnxn nv`xmwU ewYZ nqQ|

53

(4). nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :Avjvni KvQ `yAv ev cv_bvi Pq mvwbZ e Avi wKQyB bB| nv`xmwU mnxn|1
(5). nhiZ Dev`vn Beby mvwgZ (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

Rwgbi eyK h Kvbv gywgb Avjvni KvQ Kvbv `yAv Kij - h `yAvq Kvbv cvc ev AvZxqZvi wZKviK wKQy
Pvq bv - Avjvn Zuvi `yAv Keyj KiebB| ZuvK Zuvi cvw_Z e w`eb| A_ev Z`vbyhvqx Zuvi Kvbv wec` KvwUq w`eb|
nv`xmwU mnxn|2
(6). nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

h Kvbv gymwjg Avjvni KvQ gyL Zzj Kvbv wKQy cv_bv Kij Avjvn ZuvK Zv w`ebB| ZuvK Zv m m
w`eb A_ev AvLivZi Rb Zv Rgv Ki ivLeb| nvwdh gybwhix I nvBmvgx DjL KiQb h, nv`xmwUi mb` gvUvgywU
MnYhvM|3
(7). nhiZ Avey mvC` Ly`ix (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

: . .

hLbB Kvbv gymwjg cvc I AvZxqZv b Kiv Qvov Ab h Kvbv welq Avjvni KvQ cv_bv Ki ZLbB Avjvn
Zuvi cv_bv c~iY Ki ZuvK wZbwU welqi GKwU `vb Kib : nq Zuvi cvw_Z eB ZuvK m m c`vb Kib, A_ev Zuvi
cv_bvK (cv_bvi mvIqve) Zuvi AvLivZi Rb mq Ki ivLb A_ev `yAvi cwigvY Zuvi Ab Kvbv wec` wZwb `~i Ki
`b| GK_v b mvnvexMY ejb : Zvnj Avgiv ewk ewk `yAv Kie| wZwb Di ejb : Avjvn ZvAvjv Aviv ewk
(cv_bv c~iY Kieb)| nv`xmwU mnxn|4
Kvbv Kvbv hqxd ev `yej nv`xm ewYZ nqQ h, wKqvgZi w`b hLb ev`v `yAvi wewbgq mwZ mvIqvei cwigvY I
ghv`v `Le ZLb Kvgbv Kie h, hw` Avjvn Zuvi Kvbv cv_bvB `ywbqvZ bv w`q me cv_bvB AvLivZi Rb mq Ki ivLZb
Zvnj KZB bv fvjv nZv !5
(8). nhiZ mvjgvb dvwimx (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

Avjvn jvRyK `qvevb| hLb Kvbv gvbyl Zuvi w`K `yLvbv nvZ DVvq (`yAv KiZ) Zvnj wZwb Zv e_ I k~bfve
wdwiq w`Z jv cvb|6
(9). nhiZ mvIevb (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

`yAv Qvov Avi wKQyB ZK`xi DvZ cvi bv| gvbyli DcKvi I KjvYi KvRB ay Avqy ew cvq| AbK mgq
gvbyl Mvbvn Kivi dj Zvi wiwhK _K ewZ nq| nv`xmwU mnxn| 7
(10). nhiZ Avqkv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

54

mveavbZvi viv ZK`xi ev fvM cwiewZZ nq bv| h wec` ev gywmeZ bvwhj nq wMqQ Ges hv GLbv bvwhj nqwb
(fwelZi fvM AvQ wK GLbv eve Avmwb) Gic mKj wec` KvUvZ cv_bv DcKvix| Avmgvb _K evjv-gywmeZ bvwhj
nIqvi Aevq cv_bv ZvK evav `q Ges Zviv Dfq wKqvgZ ch avvavw KiZ _vK| (Kvbv AevZB `yAv wec`K wbP
bg AvmZ `q bv| dj cv_bvKix wbavwiZ wec` _K gyw cvb|)1
(11). nhiZ Avey ivBiv (iv) ivm~jyjvn _K eYbv KiQb:

mePq Ag ew h `yAv KiZI Ag| Avi mePq KcY ew h mvjvg w`ZI KcYZv Ki|2
(12). nhiZ Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn wKQy wec`M gvbyli wbKU w`q Mgb Kib| ZLb wZwb ejb :

Giv wK Avjvni KvQ myZv I wbivcv cv_bv KiZ bv?3

(L) `yAvi mybvZ-mZ wbqg I Av`e


1. nvjvj fY I nvivg eRb
`yAv, whK&i I mKj cKvi Bev`Z e`wM Keyj nIqvi AbZg kZ G mKj Bev`Z cvjbKvixK AekB nvjvj DcvRb
wbfi nZ ne Ges mKj cKvi nvivg DcvRb _K `~i _vKZ ne| h ew nvivg ev Aea m` DcvRb Kib Ges Zv w`q
RxweKv wbevn Kib Zvi Kvbv Bev`Z I `yAv Avjvn Keyj Kieb bv ej wewfb mnxn nv`xm evisevi NvlYv Kiv nqQ|
GK nv`xm Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :


n gvbyliv, Avjvn cwe| wZwb cwe (ea) Qvov Kvbv wKQyB Keyj Kib bv| Avjvn gywgbMYK mB wb`k w`qQb
h wb`k wZwb bex I ivm~jMYK w`qQb (ea I cwe DcvRb fY Kiv)| wZwb (ivm~jMYK wb`k w`q) ejQb : n
ivm~jMY, Zvgiv cwe DcvRb _K fY Ki Ges mrKg Ki, wbq Zvgiv hv wKQy Ki Zv Avwg Rvwb| 4 (Avi wZwb
gywgbMYK GKB wb`k w`q ejQb) : n gywgbMY, Avwg Zvgv`i h wiwhK c`vb KiwQ Zv _K cwe wiwhK fY
Ki5| Gici wZwb GKRb gvbyli K_v DjL Kib, h ew (nR, Dgiv BZvw` cvjbi Rb, Avjvni c_) `xN mdi iZ
_vK, a~wj a~mwiZ `n I Gjvgjv Pzj, Zvi nvZ `ywU AvKvki w`K evwoq w`q m `yAv KiZ _vK, n cfy! n cfy !! wK
Zvi Lv` nvivg, Zvi cvkvK nvivg, Zvi cvbxq nvivg Ges nvivg DcvRbi RxweKvZB Zvi igvsm Mo DVQ| Zvi `yAv
wKfve Keyj ne! 6
wcq cvVK, cieZx AvjvPbv _K Avgiv `Le h, GB ew `yAv Keyj nIqvi AbKwj Av`e I wbqg cvjb
KiQ| m gymvwdi Aevq `yAv KiQ Ges wewfb nv`xm ewYZ nqQ h, gymvwdii `yAv Keyj nq| m a~wj a~mwiZ I
Amnvq Aevq `yAv KiQ Ges webq, AvKzwZ I AmnvqZ cKvkKvixi `yAv Keyj Kiv nq| m nvZ Zzj `yAv KiQ, hv
`yAvi GKwU iyZc~Y Av`e| GZ wKQy mI Zvi `yAv Keyj ne bv| KviY Zvi DcvRb nvivg| m nvivg DcvRb _K
LqQ, cvb KiQ I cwiavb KiQ| nvivg RxweKvi Dci wbfiKvixi Kvbv cv_bv Keyj Kiv nq bv|
GB nv`xm Avgiv `wL h, nvjvj, ea I cwe RxweKvi Dci wbfi Kiv mKj hyMi mKj bex, ivm~j I
wekvmxMYi AbZg cavb `vwqZ| mKj hyMi mKj bex I Zuv`i DZMYi Rb ZvInx`i ciB Bmjvgi h gwjK weavb
AcwieZbxq iqQ Zv nQ nvjvj I ea DcvRbi Dci wbfi Kiv|
wZxqZ, Avgiv `LZ cvB h, mrKg Kivi wb`k ea RxweKv ARbi wb`ki ci| G _K Avgiv eySZ cvwi
h, DcvRb I RxweKv ea bv nj Kvbv mrKgB Keyj ne bv| Dcii nv`xm weklfve `yAvi welq DjL Kiv nqQ|
Abvb AbK nv`xm mKj Bev`Zi K_v ejv nqQ| GKwU nv`xm nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

55

ea I nvjvj RxweKvi Bev`Z Qvov Kvbv cKvi Bev`Z Avjvni wbKU DVvbv nq bv|1
cLvZ mvnvex Avyjvn Beby Dgvi (iv) emivi ckvmK I Avgxi Avyjvn Beby AvwgiK Zvi Amy Aevq `LZ hvb|
Beby Avwgi ejb : Beby Dgvi, Avcwb Avgvi Rb GKUz `yAv Kib bv ! Beby Dgvi Zvi Rb `yAv KiZ AmZ nb| KviY wZwb
wQjb AvwjK ckvmK| Avi G aibi gvbyli Rb nvivg, Aea, Ryjyg, AwZwi Ki, miKvwi m`i Aea eenvi BZvw`i
ga wbcwZZ nIqv me| GKviY Beby Dgvi (iv) D Avgxii Rb `yAv KiZ A^xKvi Ki ejb, Avwg ivm~jyjvn -K
ejZ bwQ :
.
Ihy-Mvmj Qvov Kvbv mvjvZ Keyj nq bv, Avi duvwK, auvKv I Aea m`i Kvbv `vb Keyj nq bv| Avi Avcwb Zv
emivi Mfbi wQjb|2
KZ KwVb wmv! Aea I `ybxwZhy DcvRb wj gvbyli Rb Zuviv `yAv KiZI ivwR wQjb bv! G welq mvnvex I
ZveqxMYi AMwYZ gZvgZ Avgiv `LZ cvB| Zuviv GKevK ejQb h, Ryjyg, AZvPvi, `ybxwZ, duvwK ev Ab Kvbv
cKvi Aea DcvRbi A_ w`q ev ea m`i ga Gic Aea m` mswgwkZ Ki Zv w`q hw` KD nR, Dgiv, `vb,
gmwR` wbgvY, gv`vmv wbgvY, RbKjvYg~jK Kg, AvZxq^Rb I Afvex gvbyl`i mvnvh, BZvw` bK Kg Ki Zvnj ZvZ
Zvi cvcB ew ne, Kvbv cKvi mvIqvei AwaKvix m ne bv| GgbwK G aibi Ryjyg, cebv, `ybxwZ ev Aea DcvRbi
A_ Zwi Kvbv gmwR`, gv`vmv, gymvwdiLvbv eenvi KiZI Zuviv wbla KiQb|3
nvivg ev wbwl `e fY Kiv `yB cKvi nZ cvi| c_gZ Gic wKQy fY Kiv hv Avjvn vqxfve gywgbi
Rb nvivg ev wbwl KiQb ; hgb, k~Kii gvsm, gZ Rxei gvsm, g`, cevwnZ i, BZvw`| Gwj Bmjvg vqx
nvivg| KD GwjK nvjvj fvej Zvi Cgvb b ne Ges m Agymwjg ej weewPZ ne| Avi nvivg RbI Kvbv
gvbexq `yejZvi KviY Lj Mvbvn ne| ZvIev Kij Avjvn gv Kieb| wekl cqvRb Rxeb ivi Rb Lj
Kvbv Mvbvn ne bv| G aibi nvivg `e nvivg DcvRbi ga aiv nq bv| Gwj Kexiv Mvbvn I Avjvni
AevaZvi Afy, ev`v AbyZ nq ZvIev Kij Avjvn gv Kib| wZxq cKvii nvivg fY njv Aea I wbwl
cvq DcvRb Ki Zv fY Kiv| GB cKvii nvivg fY AbK gymwjg wj nb| GZ Zvi agRxeb asm ev wZM
nq|
nvivg _K `~i _vKvi Pv AbZg whK&i| Aci c hw` hvwKi nvivg m` eRb KiZ bv cvib Zvnj Zvi
mKj whK&i I mKj Bev`Z A_nxb nq co| GRb GLvb Avwg Avgv`i mgvRi nvivg DcvRbwj mK msw
AvjvPbv KiZ PvwQ| Bmjvgi `wZ nvivg DcvRbi g~j Drmwj msc wbic :
(K) my` : KziAvb Kixg evisevi my`K nvivg I wbwl NvlYv Kiv nqQ| Dci Avjvn NvlYv w`qQb h,
hviv Avjvni weavb c`vbi ciI my`i ga wj _vKe Zv`i mv_ Avjvn I ivm~ji Ab hy NvwlZ _vKe| 4 nv`xm
kixd mKj cKvi my`K KwVbfve wbwl I nvivg NvlYv Kiv nqQ| my`wfwK DcvRbi mv_ RwoZ mKjK: my`
MwnZv, `vZv, jLK I myw` jb`bi mvx mevBK ivm~jyjvn Awfkvc ev jvbZ c`vb KiQb| `ywbqv I AvwLivZ
Zv`i Rb KwVb kvwi K_v DjL KiQb| 5
Gfve Bmjvgx kixqZ my`i gvag DcvwRZ mKj m` KwVbZg nvivg DcvRb| my`Lvi, A_vr h ew FY,
wewbqvM ev Aby`vb BZvw`i bvg bM` A_ FY c`vb Ki Ges MnxZvi wbKU _K D A_i Rb mgqi wewbgq
AwZwi A_ MnY Ki Zvi DcvRb hgb nvivg, Zgwb my` -`vZv, A_vr whwb my` FY MnY Kib Ges mgqi wewbgq
AwZwi A_ c`vb Kib wZwbI KwVb nvivg Kg wj|
my`i wewfb cKvi AvQ| cavb cKvi FY ev A_ c`vb Ki mgqi Dci AwZwi A_ MnY| Avgv`i `ki
evsKwji mKj cKvi jb`b I jvf, wewfb e, mq c BZvw`i jvf meB my`| evsK, Gb.wR.I., mwgwZ BZvw`i FYI
my`wfwK| exgv Kvvbxwji `Iqv jvf I exgvI m~`| Bmjvgx kixqZ wfwK evsK, Gb. wR. I. I exgv cwiPvjbvi Pv
Kiv nQ| h_vh_ Bmjvgx kixqZ gZ PjQ wKbv Zv wbwZ nq gywgb Gic Kvbv cwZvbi mv_ jb`b KiZ cvib|
gnvb Avjvn Bikv` Kib: Avjvn ePvKbv ev eemv ea KiQb Ges my` Aea KiQb|6 Bmjvgx kixqZ my` I
eemvqi ga gwjK cv_Ki AbZg h, my` A_i wewbgq AwZwi A_ MnY A_ev Kvbv Kvbv cYi cYi

56

wewbgq AwZwi cY MnY| Avi eemv cYi wewbgq A_ ev A_i wewbgq cY MnY| ePvKbv ev eemvqi wewfb cwZ
Bmjvg ea Kiv nqQ| hgb bM` eemv, evwK eemv I AwMg eemv| bM` eemvq cY I g~j nvZnvZ jb`b nq| evwK
eemvq cY AvM MnY Ki ci g~j c`vb Kiv nq| Avi AwMg eemvq g~j AvM MnY Kiv nq Ges cY ci c`vb Kiv nq|
evwK weqi cYi g~j evRvi `ii Pq wKQz ewk ivLv Ges AwMg weqi Rb cYi g~j evRvi `i _K wKQz Kg
ivLv Aea bq ev my` bq| Ze Gic eemvqi Rb AbK kZ iqQ| mKj B cY, g~j, g~j c`vbi mgq BZvw`
mywbavwiZ nZ ne| wbavwiZ mgqi ewZgi KviY wbavwiZ g~j ev cYi ga Avi Kvbv Kgewk ev nidi Kiv hve
bv| G mKj kZ I cv_K nv`xm I wdKni M _K ev Avwjg`i wbKU _K fvjfve Rb gywgb G RvZxq jb`b KiZ
cvib| mKj my` I Aea qweq _K AvZiv KiZ ne|
AbK mgq Bmjvgx ea eemvq I Aea myw` jb`bi ga evwnK mv`k gywgbK auvKv w`Z cvi| 5000 UvKv
bM` MnY Ki `y-GK ermii wKwZ 6000 UvKv c`vb my`| cvi 5000 UvKv g~ji GKwU mvBKj evwKZ 6000 UvKvq
weq Kiv ea| evwKi gqv` Ges GKevi ev wKwZ c`vbi welq Zv-weZvi ga mgSvZvi gvag wbavwiZ nZ cvi|
KD nqZ ejZ cvib, Dfq welq Zv GKB| KvRB GKwU ea I AbwU Aea nIqvi KviY ev hyw wK nZ cvi?
eZ GKwU ea I AbwU Aea nIqvi AbK hyw I KviY iqQ, hwji AvjvPbv GB cyKi cwimi me bq| Ze gywgbi
Rb mePq eo K_v Avjvn I Zuvi ivm~ji () wb`k| Ave~ mvC` Ly`ix (iv) ejb, wejvj (iv) DbZ gvbi eyiwb LRyi Gb `b
ivm~jyjvn -K| wZwb ejb, ejvj, Zzwg G LRyi Kv_v _K cj? wZwb ejb, Avgv`i wbKU Lvivc LRyi wQj, Avwg cwZ `y
mv Lvivc LRyii wewbgq GK mv fvj LRyi wnme Lvivc LRyi weq Ki GB fvj LRyi wKbwQ| ivm~jyjvn ejb, Avnv!
GB Zv my`! Zvgvi cqvRb nj, Zzwg Lvivc LRyi bM` UvKvq weq Ki mB UvKvq fvj LRyi q Kie|1
Gfve Avgiv `LwQ h, 20 UvKv KwR g~ji 3 KwR fvj PvDji wewbgq 15 UvKv KwR g~ji 4 KwR Lvivc PvDj
c`vb ev MnY Kij Zv my` ne| A_P D Pvi KwR Kgv PvDj bM` weq Ki 3 KwR fvj PvDj bM` q Kij Zv my` ne
bv| GLb hw` KD jb`bi djvdj GKB ej `vwe Kib Ze gywgb Zv MnY Kieb bv| eis Dfqi cv_K Abyavebi Pv
Kieb Ges mevevq wZwb ivm~jyjvn -Gi wb`k cvjb Kieb|
Avgv`i `ki eKx eevI g~jZ my` wbfi| eKx eevq FY`vZv FYi wbqZvi Rb Rwg ev `e eK ivLZ
cvib| Ze mB ewK Rwg ev `ei gvwjKvbv FY MnxZv gvwjKiB _vKe| GB Rwg ev `e FY`vZv eenvi KiZ cvieb
bv| aygv RvgvbZ wnmve Zvi wbKU iwZ _vKe| gvwjKi AbygwZZ Zv eenvi Kij ZvK eenvii Rb fvov ev
wewbgq w`Z ne| hw` c` FY wVK _vK Avevi FY`vZv Kvbv wewbgq Qvov D Rwg ev `e eenvi Kib Zvnj Zv my`
ne|
(L) Nyl : NylK nv`xm KwVbfve nvivg ej NvlYv Kiv nqQ| Nyl`vZv, MnxZv I `vjvj mevBK Awfk ej
DjL Kiv nqQ| Kvbv KvRi Rb hw` Kgx, KgPvix ev KgKZv miKvi ev Kg`vZvi wbKU _K eZb ev fvZv MnY
Kib, Zvnj D KvRi Rb mev-MnYKvixi wbKU _K Kvbvic nvw`qv, cyivi, eLwkk ev mvnvh MnY KivB Nyl| Pq
A_ev bv Pq, AvM A_ev ci, BQvq A_ev AwbQvq, Lywk nq ev eva nq, UvKvq A_ev `e A_ev myhvM hfveB GB
A_, Dcnvi ev myhvM MnY Kiv nvK bv Kb Zv m`nvZxZfve Nyl ej MY ne Ges nvivg DcvRb wnmve D MnxZvi
mv_ Zvi cfyi mK wQb Kie| wkKMY eZbi wewbgq h wkv I mev c`vb Pzw e, WvviMY eZbi wewbgq h
wPwKrmvmev c`vbi Rb Pzwe mB wkv, wPwKrmv ev mevi wewbgq Qv ev ivMxi wbKU _K AwZwi Kvbv myweav,
Dcnvi ev A_ MnYI GKB aibi Nyl| GQvov Kgx, KgPvix, KgKZv ev ckvmKK c`i KviY Dcnvi-nv`xqv c`vb KivKI
Nyl ej DjL Kiv nqQ nv`xm| GgbwK Kviv Rb Kvbv ea mycvwik ev mvnvh Kivi ci m Rb Zvi _K nv`xqv,
Dcnvi ev wgw MnY KivKI nv`xm kixd Aea DcvRb ej MY Kiv nqQ|
(M) Ryqv : Bmjvg RyqvK nvivg DcvRbi AbZg Drm wnmve MY Kiv nqQ| mvaviYfve Ryqv Avgv`i cwiwPZ| mKj
cKvi cPwjZ jUvwi Ryqv| GQvov mKj cKvi evwR Ryqv, h mswk cMY cZK wbw` cwigvY A_ Rgv Ki Ges weRqx c
mKj A_ MnY Ki| eZgvb Avgv`i `k mvaviY LjvayjvI Gfve Ryqvi gvag AvqvwRZ nQ| wKkviMYI GLb Ryqv wbfi nq
wMqQ! Ljvayjv ev ea cwZhvwMZvq 3q c cyivi w`Z cvi|
(N) Ryjyg, Rvi Kiv ev Ko bIqv : KziAvb I nv`xm Rvi ev AwbQvi gvag Kviv A_ MnY KivK nvivg
DcvRbi AbZg w`K wnmve DjL Kiv nqQ| h Kvbv cKvi Kviv wbKU _K Kvbv cKvii A_, Dcnvi, myweav ev
KvbvwKQy MnY KivB nvivg| Gfve hv wKQy MnY Kiv nq meB Acwe DcvRb| mKj cKvi Puv`v, hZzK, Rei`wg~jK
Dcnvi, wQbZvB, WvKvwZ BZvw` GB RvZxq nvivg DcvRb| wKQy q Ki cfve `wLq g~j Kg `Iqv, kw I cfvei
KviY wiKkv, Mvwo, kwgK BZvw`i fvov ev cvwikwgK Kg `Iqv GKB kYxi Ryjyg| mgvRi `yej kYxi gvbyl`i cvc
UvKvcqmv, miKvwi Aby`vb, mw BZvw` cyiv ev AvswkK Pvc w`q ev fq `wLq MnY KivI GB chvqi DcvRb| G aibi
mKj DcvRbB nvivg, Ze mePq bvsiv nvivg DcvRb hZzK| G RvZxq AbZg AviKwU Ryjyg wcZvi gZzi ci wcZvi

57

mwi kixqZmZ Ask evb`iK, GwZg ev `yej cvcK`iK bv w`q `Lj Kiv| KziAvb Kixg Gaibi ew`iK
fve Rvnvbvgx ej NvlYv Kiv nqQ|
(O) duvwK, auvKv, IRb Kg-ewk, fRvj, LqvbZ ev `vwqZ Aenjv BZvw`i gvag DcvwRZ m` : Gwj meB
KwVbZg nvivg DcvRb| KziAvb I nv`xm G mKj welq evievi mveavb Kiv nqQ| Kgj duvwK `Iqv, KgPvix ev Kg`vZvK
Pzwi Pq Kg Kg c`vb KivI GB kYxi nvivg DcvRb| mKj miKvwi I emiKvwi KgKZv, KgPvix, wkK, Wvvi mevB wbR
wbR Kg Pzw Abymvi c~Y Kg c`vb KiZ Bmjvgx kixqZ gZ eva| hw` Kviv Amyweav nq Zvnj Kg ZvM KiZ cvib| wK
KgiZ Aevq Kg Aenjv nvivg I Gfve DcvwRZ eZb nvivg| whK&i, Iqvh, `vIqvZ, `xb cwZv BZvw` AhynvZ Kg Aenjv
KijI GKBic nvivg ne| wPwKrmv QywU wbq nR ,Dgiv KivI nvivg DcvRbi ga| nq I mwVK KviY `wLq QywU wbZ
ne, bv nj PvKwi Qo w`Z ne| wK Kvbv AevZB wg_v ej ev wbRK DcwZ `wLq Kgi eZb MnY Kiv Ges m
mgq Ab Kg Kiv Rvqh bq| Gfve DcvwRZ eZb m`nvZxZfve nvivg DcvRb|
zj, KjR, wekwe`jq, gv`vmv BZvw`i wkKMY, WvviMY wbavwiZ mgq PvKzwi j Aevb KiZ I wbavwiZ
mev c`vb KiZ eva| hw` PvKzwii Pzw I myweavw` AcQ` nq Zvnj ev` w`Z cvib| cwieZbi Pv KiZ cvib| wK
PvKzwiiZ Aevq `vwqZ Aenjv, Kg covbv, Kg wPwKrmv Kiv, Qv ev ivMxK AwZwi mev MnYi Rb wbR^ KvwPs ev
wKwbK hZ DrmvwnZ Kiv meB nvivg Ges Gfve DcvwRZ A_ nvivg|
mKj cKvi fRvj, auvKvg~jK eemv GB kYxi nvivg| Kvbv `ei Kvvwbi ev cZKviKi bvg, qg~j
BZvw` wg_v ej weq KivI GKB chvqi nvivg|
gynZvivg cvVK, GLb Avgiv `LZ cvwQ h, Avgv`i mgvR avwgK ev agcvY ej Kw_Z mvaviY gvbyl, Avwjg,
bZv, `iek, Zvje Bj&g (jLKmn), hvwKi, gyRvwn` AbKB wbwePvi nvivg RxweKvi Dci wbfi KiQb| eemvqx
eemvq fRvj, IRb Kg-ewk BZvw` nvivg wj, PvKywiRxex Kg duvwK, Aenjv BZvw` nvivg wj|
Avgiv cZK Avgv`i mvai ga AvQ Ggb mKj nvivg RxweKv ARb KiZ wav Kwi bv| Ze Avgv`i mvai
evBi hmKj nvivg DcvRb Zv Avgiv NYv Kwi| hgb, zj gv`vmvi wkK Kg duvwK w`q nvivg DcvRb Kib, Ze wZwb
gx, mwPe I bZv`i Kg Aenjvi wb`v Kib| mvaviY avwgK wcZv I hyeK AZxe AvMni mv_ hZzKi gvag nvivg
DcvRb MnY Kib, Ze ivRbwZK bZv`i mvm, Puv`vevRx, `ybxwZK AZ NYv Kib| myhvM cj wbRi evb I GwZg
fvZzy, fvM I Abvb`i mw, A_ BZvw` AbKB AvZmvr Kib, A_ev zj, gv`vmv, KjR ev QvULvU cwZvbi
wewfb A_ wKQyUv Gw`K mw`K Ki nRg Ki bb| Ze wZwb Zvi mvai evBi eo eo `ybxwZ I AvZmvZi NUbvq wePwjZ
nb|
AbK mgq Avgiv Avevi GmKj nvivg DcvRbK hywmZ KiZ PvB| miKvi Avgv`i wVKgZv eZb `q bv,
wVKgZv covev Kb ? wVKgZv `vwqZ cvjb Kie Kb ? eZb cU Pj bv ZvB wg_v Z_ w`q wKQy fvZv wbq wbjvg,
BZvw`| nvivgK nvivg Rb I gb ZvZ wj nj Cgvb wKQyUv evwK _vK I ZvIevi myhvM _vK| wK Gaibi hyw w`q
nvivgK nvjvj Ki wbj ZvI _vK bv| Kg`vZv hw` Pzw Abyhvqx eZb `b, Zvnj Kgx Pzw Abyhvqx c~Y Kg c`vb eva|
PzwZ Abvq _vKj Zv mskvabi Pv KiZ ne, A_ev Pzwi Kg Qo w`Z ne| Pzwe _vKv Aevq Pzwi Kg duvwK
w`q h eZb MnY Kiv ne Zv wbtm`n nvivg DcvRb|
ivm~jyjvn DZi GB AatcZbi fwelvYx Ki ejb,

gvbyli ga Ggb GK mgq Avme, hLb gvbyl wbwePvi hv cve ZvB MnY Kie| nvjvj m` MnY KiQ bv
nvivg m` MnY KiQ Zv weePbv Kie bv|1
Ab eYbvq ejv nqQ :

hLb GB Aev ne, ZLb Zv`i Kvbv `yAv Keyj Kiv ne bv|2
gynZvivg cvVK, G mKj nv`xm _K Avgiv `wL h, nvivg RxweKv ev`vi mv_ Avjvni mK wQb Ki `q| gvbyl hZ
cvcx nvK, hZ Aeva nvK gnvb cfyi mv_ Zuvi mek euvab `yAvi mK wQb nq bv| hLbB cfyK fyj cfyi AevaZvq wj GB
gvbylwU wec` Avc` ev gv cv_bvi Rb cfyi `ievi nvZ DVvq, ZLb wZwb Zvi WvK mvov `b| wK nvivg RxweKv ev`vi mv_
cfyi GB NwbZg I kZg mK wQb Ki `q| Kx KwVb cwiYwZ!
ck njv, me cvciB Zv gv AvQ, G cvci wK gv bB? Di njv, mKj cvci gvB ZvIevi gvag nq|
Ze mvaviY h Kvbv KwVb cvci ZvIev hZ mnR nvivg DcvRbi ZvIev ZZ mnR bq| GKRb g`c, ewfPvix, e-bvgvhx

58

GgbwK Kvwdi h Kvbv mgq Zvi cvc AbyZ nq Zvi cfyi KvQ e`bvZ I ew_Z gb AbyZvc Ki Avi cvc Kie bv ej
wmv wbjB Zvi ZvIev nq Mj| Avjvn ZvK gv Kieb ej KziAvb Kixg I AMwYZ nv`xm ejv nqQ|
wK h cvci mv_ Kvbv ev`vi nK RwoZ m cvci ZvIevi AbZg kZ AbyZvc, `b I cvc cwiZvMi
wmvmn hvi AwaKvi b Kiv nqQ Zvi wbKU _K gv jvf Kiv| mswk ewi wbKU _K gv jvf KiZ bv cvij Zv`i
Ask Avjvn gv Kieb bv| wKqvgZi w`b Avjvn Zv`i ga bvq wePvi cwZv Kieb|
Avgiv eySZ ciwQ h, mKj nvivg DcvRbi g~j Kvbv ew Mvx, mgvR ev ivi m` Aeafve MnY Kiv| nvivg
DcvRb _K ZvIevi Rb c_g Mfxifve AbyZ nZ ne| wZxqZ, mKj cKvi Aea DcvRb eRbi wmv wbZ ne|
ZZxqZ, hv`i wbKU _K Aeafve m` MnY Kiv nqQ Zv`iK, ev Zv`i DivwaKvixMYK Zv wdwiq w`q gv wbZ
ne| GB ZZxq kZwUB mePq KwVb| GZ Ag nj Aeafve DcvwRZ mKj A_ I m` hv`i m` Zv`i bvg wewjq
w`Z ne, ewk Ki Zv`i Rb `yAv KiZ ne, ewk Ki Avjvni KvQ Kuv`Z ne, hb Zv`i GB nK Av`vqi eev Ki
`b| mevcwi Lye ewk Ki mvIqvei KvR KiZ ne, hb cvIbv`vi`i `Iqvi ciI wbRi wKQy _vK| mevevq Avjvni
`ievi wbRi AmnvqZ, AvKzwZ I e`bv ck Ki m`v me`v ZvIev KiZ ne| mvnvex I ZveqxMY ejQb, Gme wKQyi ciI
Zvi AvLivZi wbivcvi welq wKQyB ejv hve bv|
gynZvivg cvVK, Aea DcvRbKvixi mKj Kg, mKj cv_bv A_nxb nIqvi cvkvcvwk Zvi Aea DcvRbi Rb AvLivZ
iqQ KwVb kvw| G welq ivm~jyjvn AbK wb`kbv c`vb KiQb| GK nv`xm Avey Dgvgv (iv) ejb, ivm~jyjvn ()
ejQb : h ew Aeafve Kvbv gymwjgi Kvbv m` AvZmvr Kie Zvi Rb Avjvn Rvnvbvg wbwZ Ki w`eb Ges Zvi
Rb RvbvZ wbwl Kiv ne| GK ew ck Kij : n Avjvni ivm~j, hw` mvgvb Kvbv wRwbm Aeafve MnY Ki? wZwb Di
ejb : hw` AvivK MvQi GKUzKiv LwZ WvjI KD Aeafve MnY Ki Zvnj ZviI GB kvw|1
Ab nv`xm Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb: hw` KD KvDK Ryjyg Ki _vK ev wZ Ki _vK Zvnj
Rxekvq Zvi wbKU _K gv I gyw be| KviY AvLivZ UvKvcqmv _vKe bv, ZLb AbvqKvixi bK Avgjwj wZMK
c`vb Kiv ne| hLb bK Avgj _vKe bv ZLb wZM ewi cvcwj AbvqKvixi Kuva Pvwcq ZvK Rvnvbvg djv ne|2
AviK nv`xm nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn (GKw`b) ejjb : Zvgiv wK Rvb Kc`Knxb
Amnvq `wi` K ? Avgiv ejjvg : Avgv`i ga hvi Kvbv A_ -m` bB mB Kc`Knxb `wi` | wZwb ejjb:
mwZKvii Kc`Knxb `wi` Avgvi DvZi H ew h, wKqvgZi w`b mvjvZ, wmqvg, hvKvZ, BZvw` bKKg wbq
nvwRi ne| wK m KvDK Mvwj w`qQ, KvDK Acev` w`qQ, Kviv m` ev A_ Aeafve MnY KiQ, KvDK
AvNvZ KiQ, Kviv icvZ KiQ| ZLb Zvi mKj bKKg G`iK `Iqv ne| hw` nK Av`vqi c~eB bKKg
kl nq hvq, Zvnj D ew`i cvc Zvi Kuva Pvwcq `Iqv ne, Gici ZvK Rvnvbvg wbc Kiv ne| 3 Avjvn
Avgv`iK iv Kib|

2. bvqi Av`k I Abvqi wbla


`yAv Keyji GKwU wekl Avgj, mvagZv mgvRi gvbyl`iK mrKvR Av`k Kiv I Abvq _K wbla
Kiv| wewfb nv`xm ewYZ nqQ h, hLb Kvbv gymwjg mgvRi gvbyl GB Bev`Z cwiZvM Kie ZLb Avjvn mB
mgvRi Lvivc gvbyl`iK mgvRi KYavi evwbq `eb Ges fvjv I bKKvi gvbyl`i `yAvI Keyj Kieb bv| GKwU
nv`xm nhiZ hvBdv Bebyj Bqvgvb (iv) ejb, bexq AvKivg ejQb:


hvi nvZ Avgvi Rxeb Zuvi kc_ Ki ejwQ, Zvgiv AekB fvjvKvR gvbyl`iK wb`k c`vb Kie Ges
AekB Abvq _K gvbyl`iK wbla Kie| hw` Zv bv Ki Zvnj Avjvn Zvgv`i Dci Zuvi c _K kvw ciY
Kieb| Gici Zvgiv Zuvi wbKU cv_bv KijI wZwb Zv Keyj Kieb bv| 4
GB A_ nhiZ Avqkv (iv), Avey ivBiv (iv) I Abvb mvnvex _K KqKwU nv`xm ewYZ nqQ| 5

3. mybvZi AbymiY
mybvZi iZ I we`AvZi fqvenZv mK wevwiZ AvjvPbv KiwQ Gn&BqvDm mybvb M| Avgiv `LwQ h,
mybvZ Abymvi mvgvb Bev`Z we`AvZ wgwkZ AbK Bev`Zi Pq Dg| Avgiv Aviv `LwQ h mybvZi evBi ev mybvZi
AwZwi Kvbv Bev`Z Avjvn Keyj Kieb bv, Bev`ZKvix hZ BLjvm I AveMmn Zv cvjb Kib bv Kb| whK&i, `yAv

59

BZvw`I GB mvaviY weavbi Afy| Ze `yAvi wekl wb`kbv cvB Avgiv nv`xm| nhiZ Avbvm (iv) bexq
AvKivg () _K eYbv KiQb:


Kvbv eq ev e gymwjg hw` mrKgkxj nb Ges mybvZ AuvKo ai _vKb Zvnj wZwb Kvbv wKQy Avjvni KvQ PvBj Avjvn
Zuvi cvw_Z e bv w`Z jv cvb (Avjvn Zuvi cv_bv c~iY Kib)| nv`xmwUi mb` gvUvgywU MnYhvM|1

4. m`v me`v `yAv Kiv


gvbe Pwii GKwU wekl w`K, kvw I Avb`i mgq AvjvnK fyj _vKv, ev wekl `yAv, AvKzwZ I cv_bv bv
Kiv| wec` coj ewk ewk `yAv Kiv| wbtm`n GB AvPiY gnvb iveyj Avjvgxbi cKZ `vmZi Abyf~wZ, Zuvi Dci
Avv I wekvm bv _vKvi cKvk| KziAvb wewfb vb GB ^fvei K_v DjL I wb`v Kiv nqQ| GK vb Bikv` Kiv
nqQ :

hLb Avwg gvbylK wbqvgZ c`vb Kwi ZLb m gyL wdwiq bq I `~i mi hvq| Avi hLb Kvbv Agj ev K
ZvK k Ki ZLb m j^v PIov `yAv i Ki|2
cKZ gywgbi DwPZ mKj Aevq Avjvni KvQ cv_bv Kiv| wbqvgZi ga _vKj Zvi vwqZ cv_bv Kiv I mKj
AKjvY _K Avjvni KvQ Avkq PvIqv| Kvbv K ev Amyweav _vKj Zvi KvQ Avkq I gyw PvIqv| G gywgbi Pwi|
gywgbi Ai Gfve kvw cvq| Avi GB Aii `yAvB Avjvn Keyj Kib| Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb:

h Pvq h, Avjvn wec`i mgq Zvi cv_bvq mvov w`eb, m hb myLkvwi mgq ewk ewk Avjvni KvQ `yAv Ki|
nv`xmwU mnxn|3

5. ewk Ki PvIqv
`ywbqv I AvLivZi mewKQyB Avjvni KvQ PvBZ ne Ges ewk Ki PvBZ ne| Avqkv (iv) ejb, ivm~jyjvn
() ejQb :

Zvgv`i KD hLb Kvgbv Kie, Avkv Kie ev cv_bv Kie ZLb ewk Ki PvBe ; KviY m Zv Zvi gvwjKi
KvQ PvQ (KvRB, Kg PvBe Kb, wZwb Zv AcviM bb KcYI bb)| nv`xmwUi mb` mnxn|4

6. Kejgv gj Kvgbv
AbK mgq Avgiv AveM, weiw, ivM, K BZvw`i KviY gb gb wbRi ev Abi wZKi Kvbv wKQy Kvgbv
Kwi| welqwU LyeB Abvq| AiK wbqwZ Kib| me`v KjvYgq welq Kvgbv Kib| K ev ivMi KviY AKjvYRbK wKQy
Kvgbv bv Ki Ggb KjvYgq wKQy Kvgbv Kib hv K, e`bv ev ivMi KviY wPiZi `~ixf~Z Kie|
Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :

hLb Zvgv`i KD Kvgbv ev cv_bv Ki ZLb m hb wPv fvebv Ki Kvgbv ev cv_bv Ki, KviY Zvi Kvb&
Kvgbv Avjvni `ievi Keyj nq hvQ Zv m Rvb bv| (KvRB, Ggb wKQy hb KD Kvgbv ev cv_bv bv Ki hvi Rb ci
Avdmvm KiZ nq)| nv`xmwUi mb` mnxn|5
Ab nv`xm Dy mvjvgvn (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

Zvgiv wbR`i Dci KLbv e``yAv Kie bv ; KviY wdwikZvMY Zvgv`i `yAvi mv_ Avgxb ejb|6
AviK nv`xm nhiZ Rvwei (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :


Zvgiv KLbv wbR`i ev Zvgv`i mvb`i ev Zvgv`i gvjm`i AKjvY, Agj ev wZ Pq e``yAv

60

Kie bv| KviY, nqZ Ggb nZ cvi h, h mgq Zvgiv e``yAv Kij, mB mgqwU Ggb mgq hLb Avjvn ev`vi
mKj cv_bv Keyj Kib Ges h hv Pvq ZvK Zv c`vb Kib| Gfve Zvgv`i e``yAvI wZwb Keyj Ki beb|1

7. djvdji Rb e bv nIqv
`yAvi Avgv`i eo wZKi GKwU ^fve ev Afvm `yAvi dj jvf e nIqv| weklZ wec`, mgmvq
ev `ywvq Avv nq Avgiv hLb `yAv Kwi ZLb ZrYvr dj Avkv Kwi| `yB Pvi w`b `yAv Ki dj bv cj Avgiv
nZvk nq `yAv Kiv Qo w`| GB nZvkv I eZv wZ I Mvbvni KviY| KLbvB Avjvni ingZ _K wbivk nIqv
hve bv| Avgv`i eySZ ne h, `yAv Kiv GKwU Bev`Z I Acwigq mvIqvei Kg| Avwg hZ `yAv Kie ZZB jvfevb
ne| Avgvi mvIqve ew cve, Avjvni mv_ Avgvi GKv ingZi mK Zwi ne| mevcwi Avjvn Avgvi `yAv Keyj
KiebB| Ze wZwbB fvjv Rvbb wKfve dj w`j Avgvi ewk jvf ne|
nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ( ) ejQb :

ev`v hZY cvc ev AvZxqZvi wZKviK Kvbv wKQy cv_bv bv Ki ZZY Zvi `yAv Keyj Kiv nq, hw` bv m
e nq co| ejv njv : Bqv ivm~jvjvn, eZv wKic? wZwb ejb : cv_bvKvix ejZ _vK `yAv Zv Kijvg,
`yAv Zv Kijvg ; gb nq Avgvi `yAv Keyj njv bv| Gfve m nZvk nq co Ges ZLb `yAv Kiv Qo `q|2
nhiZ Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :


ev`v hZY bv e I Awi nq co ZZY m KjvYi ga _vK| mvnvexMY ck Kib : e nIqv wKic ? wZwb ejb
: m ej Avwg Zv AbK `yAv Kijvg wK `yAv Keyj njv bv| nv`xmwUi mb` MnYhvM|3

8. gbvhvM I Keyji `p Avkv


Avgiv BZtc~e `LwQ h, ev`v hfve Zvi cfyi cwZ aviYv cvlY Kie, ZuvK wVK mfveB cve| KvRB cZK
gywgbi Dci `vwqZ, Avjvni ingZ, gv I fvjevmvi cwZ `p cZq ivLv| Avjvn AvgvK fvjevmb, wZwb AvgvK gv Kieb
Ges wZwb AvgvK AekB mvnvh Kieb| GB `p cZq gywgbi AbZg m^j I gnvg m`|
cv_bvi I GB cZq ivLZ ne| Aii Mfxi _K gbi AvKzwZ I mgcY wgwkq wbRi mewKQy Avjvni KvQ
PvBZ ne| mv_ mv_ my`p cZq ivLZ ne, Avjvn AekB Avgvi cv_bv beb Ges Avgvi WvK mvov w`eb| wZwb AekB
beb| Beby Dgvi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:

Zvgiv hLb Avjvni KvQ PvBe, ZLb `p wekvm wbq cv_bv Kie h, Avjvn AekB Zv Keyj Kieb I c~iY
Kieb| KviY Kvbv ev`v AgbvhvMx Ai `yAv Kij Avjvn Zvi `yAv Keyj Kib bv|4
Ab nv`xm Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:

Zvgiv Avjvni KvQ `yAv Kivi mgq `pfve (GKxb) wekvm ivLe h, Avjvn wbq Keyj Kieb| Avi Rb ivL,
Avjvn Kvbv AgbvhvMx ev Ab evR wPvq iZ gbi cv_bv Keyj Kib bv|5

9. wbRi Rb wbR `yAv Kiv


AbK mvaviY gymwjg mvaviYZ wbRi Rb wbR Avjvni `ievi `yAv PvIqvi Pq Ab Kvbv eyRyMi KvQ `yAv
PvIqvKB ewk DcKvix ej gb Kib| wcZvgvZv, Dv`, Avwjg ev bKKvi Kvbv RxweZ gvbyli KvQ `yAv PvIqv Rvqh|
Ze wbRi `yAv wbR KivB mevg| Avgiv AbK mgq gb Kwi, Avgiv MvbvnMvi, Avgv`i `yAv wK Avjvn beb? Avmj
MvbvnMvii `yAvB Zv wZwb bb| Avgvi gbi e`bv, AvKzwZ Avwg wbR Avgvi cggq cfyi wbKU hfve RvbvZ cvie mfve
wK Ab KD Zv cvieb| GQvov GB `yAv Avgvi Rb mvIqve eq Avbe Ges AvgvK Avjvni cg I KiYvi c_ GwMq wbq
hve| Avqkv (iv) ejb : Avwg ck Kijvg, n Avjvni ivm~j, mevg `yAv wK? wZwb Di ejb :

61

1

gvbyli wbRi Rb wbRi `yAv| nv`xmwUi mb` MnYhvM|

Abi Rb `yAv Kij c_g wbRi Rb `yAv Kiv


gywgb me`v wbRi Rb Avjvni KvQ `yAv Kieb| Ab Kviv Rb `yAv Kij ZLb mB myhvM wbRi Rb `yAv Kiv
DwPZ| hgb, Kviv ivMgywi Rb `yAv KiZ nj ejv DwPZ : Avjvn AvgvK myZv `vb Kib Ges ZuvKI myZv `vb Kib|
A_ev, KD ejjb : Avgiv Rb `yAv Kib| ZLb ejv DwPZ : Avjvn Avgvi KjvY Kib I Avcbvi KjvY Kib| ivm~jyjvn
-Gi mybvZ Kviv Rb `yAv Kij c_g wbRi Rb `yAv Kiv| nhiZ DevB Beby Kve (iv) ejb :

ivm~jyjvn Kviv K_v DjL Ki `yAv Kij c_g wbRi Rb `yAv KiZb| Bgvg wZiwghx ejb : nv`xmwU nvmvb
mnxn Mixe|2
Kvbv bexi K_v DjL Kij wZwb c_g wbRi Rb `yAv Ki Gici mB bexi Rb `yAv KiZb| ejZb :
..
Avgv`i Dci Avjvni ingZ Ges Avgv`i AgyK fvBqi Dci| hgb, ejZb :Avgv`i Dci Avjvni ingZ Ges
g~mvi Dci| 3
Avey AvBDe Avbmvix (iv) ejb:

4
bex hLb `yAv KiZb ZLb wbRK w`q i KiZb|

10. AbycwZ`i Rb `yAv Kiv


cZK gywgbi DwPZ, wZwb hLb Avjvni `ieve cv_bv Kieb, ZLb aygv wbRi Rb `yAv bv Ki Abvb
gymwjg fvBevbi RbI `yAv Kieb| weklZ hv`iK wZwb Avjvni Rb gneZ Kib, hviv Kvbv mgmv ev wec`
AvQ ej wZwb Rvbb ev hviv Zvi KvQ `yAv PqQ| mKj weki wbhvwZZ gymwjg RbMvxi Rb `yAv Kiv cqvRb|
Kviv AbycwwZZ Zvi Rb `yAv Kij D `yAv Avjvn Keyj Kieb Ges cv_bvKvixKI D wbqvgZ `vb Kieb ej
wewfb mnxn nv`xm ejv nqQ|
Zveqx mvdIqvb Beby Avyjvn ejb, Avwg wmwiqvq wMq (Avgvi ki) Avey `vi`vi (iv) evmvq `Lv KiZ
Mjvg| wZwb evmvq wQjb bv| (Avgvi kvwo) Dy `vi`v AvgvK ejjb : Zzwg wK G eQi nR KiZ hvQ? Avwg
ejjvg : nuv| wZwb ejjb : Zvnj Avgv`i gji Rb `yAv Kie| GK_v ej wZwb ejb, Avey `vi`v (iv) ejb,
ivm~jyjvn ejQb :


Kvbv gymwjg hLb Zvi Kvbv AbycwZ fvBqi Rb `yAv Ki ZLb Avjvn Zvi cv_bv Keyj Kib| Zvi
gv_vi KvQ GKRb wdwikZv wbqvwRZ _vKb| hLbB H gymwjg Zvi AbycwZ fvBqi Rb Kvbv KjvY ev gj Pvq,
ZLbB wdwikZv ejb : Avgxb, Ges Avcbvi RbI Abyic| 5
nhiZ Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn ( ) ejQb :

hLb Kvbv gvbyl hLb Zvi Kvbv AbycwZ fvBqi Rb `yAv Ki, ZLb wdwikZvMY ejb : Avgxb, Ges
AvcbvKI Avjvn Abyic e c`vb Kib| (A_vr, Avjvn Avcbvi fvBqi Rb GB `yAv Keyj Kib Ges Avcwb
Avcbvi fvBqi Rb hv PvQb Avjvn AvcbvKI Zv `vb Kib)| 6
ivm~jyjvn `yej I wbhvwZZ gymjgvb`i Rb gvS gvS dRi, gvMwie ev Ab mvjvZi kl ivKvZi iKzi ci `yAv
KiZb| Avey ivBiv (iv) ejb :

62

ivm~jyjvn hLb iKz _K gv_v DVvZb ZLb mvwgqvjv wjgvb nvwg`vn, ivevbv Iqv jvKvj nvg` ej bvg
DjL Ki Ki AbKi Rb `yAv KiZb| wZwb ejZb : Avjvn, Avcwb Ijx` Bebyj Ijx`, mvjvgvn Beby wnkvg, AvBqvk
Beby Avex ivexAvn Ges `yej gywgb`iK iv Kib| n Avjvn Avcwb gy`vi MvK KwVbfve cvKovI Kib Ges BDm~d
(Av)-Gi `ywfi bvq `ywfi ga wbcwZZ Kib|1
gymbv` evhhvii eYbvq nv`xmwU wbic :

ivm~jyjvn mvjvZi mvjvg divbvi ci wKejvgyLx emv Aevq gv_v DwVq ejb : Avjvn mvjvgvn Beby wnkvg,
AvBqvk Beby Avex ivweqvn, Ijx` Beby Ijx` I `yej gymjgvb`iK (gKvi Kvdi`i nvZ _K) iv Kib, hviv Zv`i
nvZ _K ewiq Pj Avmvi Kvbv c_ cvQ bv|
evh&hvii mb` gvUvgywU MnY hvM|2 Dcii eYbvwU ewk cwm| meZ, KLbv KLbv wZwb mvjvZi ciI Gfve
`yAv KiwQjb|

11. mKj welq ay Avjvni wbKUB PvIqv


cv_bv `yB cKvi : jwKK I AjwKK
cv_bv ev PvIqvi welqe `yB cKvii nZ cvi| GK cKvi jwKK ev RvMwZK mvnvh-mnhvwMZv hv gvbyl
^vfvweKfve KiZ cvi| G mKj welq cKwZMZfve GKRb gvbyl AviKRbi wbKU Pq _vK Ges gvbyl RvMwZKfve
Zv c`vb KiZ cvi| hgb, Kviv KvQ UvKvcqmv PvIqv, mvnvh PvIqv, cvwbZ co Mj DVvbvi Rb mvnvh PvIqv, gv_vi
evSv co Mj DVvZ mvnvh PvIqv, BZvw`, BZvw` AMwYZ| RvwZ, ag, wekvm I Awekvm wbwekl mKjB G aibi
mvnvh cv_bv Ki|
wZxq cKvi cv_bv AjwKK ev Acvw_e| RvMwZK gvag I DcKiY Qvov AjwKK mvnvh, vY BZvw` cv_bv Kiv|
G RvZxq cv_bv aygv Kvbv agi Abymvix ev wekvmx Kib| wekvmx aygv Avjvn, Cki ev mekwgvb ej wekvm
Kib, A_ev hvi mv_ Bkii wekl mK I hvi ga HkwiK gZv AvQ, Zvi KvQB cv_bv Kib|
GB wZxq cKvii cv_bv Avjvn Qvov Kviv KvQ Kivi A_ - Avjvn Qvov KvDK Avjvni mv_ kixK Kiv| KviY,
GZ Avjvn Qvov Ab Kviv ga Avjvni Yvejx (AjwK mvnvh, gZv, CkiZ ev HkwiK kw) Kbv Kiv nq| Avi
Avjvn Qvov Kvbv wKQyK Kvbv Y, gZv ev Kg Avjvni gZv gb Kiv ev Kviv ga Avjvni Yvejx Avivc KivB
wkiK| Avjvn Qvov Ab Kvbv wdwikZv, bex, Ijx, gvbyl, cvKwZK welqi ga Kvbv AjwKK ev Acvw_e KjvY ev
AKjvYi wekvmB mKj cKvi wkiKi g~j| GRb KziAvb Kvixg gykwiK`i wkiKi cwZev` KiZ hq wewfb vb
evisevi, cvq 15/16 vb, NvlYv Kiv nqQ h, Avjvn Qvov Ab Kviv Kvbv cKvi gj, Agj, KjvY, AKjvY, wZ
ev DcKvi Kivi Kvbvic gZv bB ev Avjvn KvDK Kvbvic gZv c`vb Kibwb|
eZ, gykwiKMYi `vwe wQj h, Avjvn G mKj mwK fvjem G`iK wKQz AjwKK gZv c`vb KiQb|
Zv`i KvQ cv_bv Kij Zviv Avjvni `Iqv gZvej ev Avjvni wbKU _K cv_bv Ki f`i gbevbv c~iY KiZ
cvib| Zviv wewfb AjwKK NUbv ev KvivgZ I gywRhvK cgvY wnme ck KiZ| GLvb Cmv (Av)-Gi welqwU DjL Kiv
hvq| ivm~jyjvn -Gi hyMi c~e _KB LvbMY Cmv gmxn ev hx Li ga CkiZ ev HkwiK gZv `vwe KiZ _vK|
Zv`i `vwe wQj, wZwb gZK RxweZ KiQb, Rbv I KzivMxK my KiQb, GZ cgvwYZ nq h, Zuvi ga KjvYAKjvYi HkwiK gZv iqQ| Zviv Zuvi wbKU cv_bv KiZ, mvnvh PvBZ Ges Zvi Dk DrmM KiZ| GQvov Zuvi gvZv
gwiqgKI Zviv mU ev mvax igYx wnme HkwiK wekl gZvi AwaKvix ej wekvm KiZ Ges Zvi KvQ cv_bv KiZ, Zuvi
g~wZ ev mgvwaZ mvR`v KiZ Ges Zuvi bvg gvbZ, DrmM BZvw` Bev`Z KiZ|
KziAvb Kvixg wewfb vb GB wki&Ki cwZev` Kiv nqQ| gvmxn ev Zuvi gvZvi Kvbv AjwKK gZv wQj bv ev
bB Zv DjL Kiv nqQ| GK vb Bikv` Kiv nqQ: gwiqg-Zbq gmxn Zv Kej GKRb ivm~j; Zvi c~e e ivm~j MZ
nqQ Ges Zvi gvZv mZwb wQj| Zvnviv Dfq Lv`vnvi KiZ| `L, Zv`i Rb AvqvZ wKic wek`fve eYbv Kwi! Aviv
`L, Zviv wKfve mZ-wegyL nq! ej, Zvgiv wK Avjvn eZxZ Ggb wKQzi Bev`Z Ki hvi KvbvB gZv bB Zvgv`i wZ
ev DcKvi Kivi?3

jwKK cv_bv jvKi KvQ PvIqv hvq

63

c_g cKvi cv_bv RvMwZKfve h Kvbv gvbyli KvQ Kiv hvq| Gwj GKvB RvMwZK ev jwKK mvnvh
mnhvwMZv| KD GB RvZxq mvnvh PvBj ZvK mvnvh Kiv DwPZ I `vwqZ| gb Kib Avgvi MiwU cvwjq hvQ| Avwg mvgb
Kvbv gvbyli Avfvm cq wPrKvi Ki ejjvg, fvB, Avgvi MiwU GKUz ai `eb! A_ev Avwg c_ wPbZ cviwQ bv, ZvB
Kvbv gvbylK `L A_ev Kvbv evwoi evBi `uvwoq wfZi gvbyl AvQ Abygvb Ki wPrKvi Ki ejwQ, fvB AgyK vb Kvb
w`K w`q hve GKUz ejeb!
GLvb Avwg jwKK mvnvh cv_bv KiwQ| H gvbyli ga Kvbv AjwKKZ ev HkwiK Y Kbv KiwQ bv| H ewi
ewMZ cwiPqI Avgvi KvQ Kvbv iZ enb Ki bv| Avwg Rvwb h, ^vfvweKfve GKRb gvbyl GKwU Mi aiZ cvi ev D
vbi GKRb evwm`v ^vfvweKfve c_wU wPbe ej Avkv Kiv hvq| GRb Avwg Zvi _K GB jwKK mvnvh cv_bv KiwQ|
hw` Kv_vI GB cKvii RvMwZK mgmv nq Ges mLvb Kvbv gvbylRb bv _vK Zvnj DcwZ A`k
wdwikZvMYi wbKUI mvnvh PvIqv hvq| gywgb Rvbb h, Avjvni AMwYZ wdwikZvMY cw_exi me Qwoq iqQb| GQvov
A`k mw RxbivI wewfb vb PjvPj Ki| Dcii cwiwwZZ hw` Kvbv `kgvb gvbylK bv `L wZwb A`k wdwikZv ev
wRbi KvQ jwKK mvnvh Pvb Zvnj Zv Rvqh ne| KviY wZwb Kvbv wbw` mwi ga CkiZ ev AjwKKZ Kbv
KiQb bv| Z_vq Kvb& wdwikZv AvQb ev Kvb& wRb iqQb ZvI wZwb Rvbb bv ev Rvbv Zvi KvQ Kvbv iZ enb Ki
bv| wZwb Rvbb h, GLvb Kvbv wdwikZv ev wRb _vKZ cvib| Avjvni Ab Kvbv ev`vK `LwQ bv, KvRB GLvb
DcwZ Avjvni A`k ev`v`i KvQ GKUz mvnvh Pq `wL Kx nq| nhiZ Avyjvn Beby gvmE` (iv) _K GKwU nv`xm
ewYZ nqQ, wZwb ejQb :


ev`vi mv_ Zvi msiY wbqvwRZ wdwikZvMY QvovI Avjvni AbK wdwikZv AvQb hviv mviv wek Kv_vq Kvb
MvQi cvZv coQ ZvI wjLb| hw` Zvgv`i KD Kvbv wbRb cvi AvUK co ev APj nq co Zvnj m WK eje
: n Avjvni ev`vMY Zvgiv mvnvh Ki, Avjvn Zvgv`i ingZ Kib|1

AbycwZi KvQ AjwKKfve jwKK cv_bv wkiK


GB cKvi jwKK ev RvMwZK mvnvh cv_bv Kivi hw` KD AbycwZ KvDK WvKb ev AbycwZ Kviv KvQ
mvnvh cv_bv Kib Zvnj Zv wkiK ne| hgb, Kviv wiKkv D MQ ev MvwowU Luv` coQ, ZLb ^vfvweK jwKK Kg h,
m KvDK `LZ cvK ev bv cvK, m wPrKvi Ki mvnvh PvBe : K AvQ GKUz mvnvh Ki| GLvb m jwKK mvnvh PvQ|
wK hw` m G mgq mLvb AbycwZ Kvb mw, RxweZ ev gZ gvbylK WvKZ _vK Zvnj m wkiK wj ne| KviY
m gb KiQ, AbycwZ AgyK ew m`v me`v me weivRgvb ev m`v me`v mKj vbi mewKQy Zvi MvPwif~Z| KvRB, wZwb
`~ieZx vb _K AvgvK `LZ cvQb ev Avgvi WvK bZ cvQb Ges `~i _K AjwKKfve Avgvi wec` KvwUq `Iqvi
gZv AjwKK gZv Zvi AvQ| Gfve m GKwU wbw` mwi ga AjKKZ, HkwiK kw ev gnvb Avjvni Yvejx
Avivc Ki wkiK wbcwZZ nqQ| GQvovI m gnvb Avjvni gZvK QvU ej gb KiQ|
GB cv_bvKvix ev AvnvbKvix H wekl ewi ga h gZv ev Y Kbv KiQ Zv GKvfveB gnvb Avjvni Rb
wbavwiZ Yvejx| GB cv_bvKvix GB YvejxK aygv Avjvni ej gb Ki bv| m wekvm Ki h, GB gZvi ga
Avjvni kixK AvQ| GB gZvwU hgb Avjvni AvQ, Zgwb AgyK ewiI AvQ| Ze m meZ Zvi Kbvi gvbylwUi
gZvK G Avjvni gZvi Pq ewk ev `Z ej wekvm Ki| GRbB m AvjvnK bv WK ZvK WKQ|
G gykwiK`i `vwe h, GmKj evev, gv, mvv, mU, wdwikZv ev wRb`iK AvjvnB gZv c`vb KiQb| gZv
g~jZ AvjvniB, wZwb G`iK wKQy ev mKj gZv c`vb KiQb| gvi KvwdiivI GB `vwe KiZ ej KziAvb Kvixg I nv`xm
kixd DjL Kiv nqQ Ges KwVbfve cwZev` Kiv nqQ|
Avgv`i bKKvi ev eyRM gvbyl`iK wbq GRvZxq AbK wg_v Kvwnbx, wKse`x ev RbkwZ iqQ| mKj gykwiK
mgvRB GB RvZxq wKse`x AvQ| AgyK wec` co evev AgyK, gv AgyK, mU ev mvv AgyKK WKwQj, Agwb m ZvK
Dvi Ki w`qQ| Avi Gwji Dci wfw Ki gvbyl Avjvni Kvbv mwK Avjvni Y Yvw^Z ev Avjvni gZv gZvevb
ev HkwiK gZvi AwaKvix ej Kbv Ki wkiK wj nq|

jwKK-AjwKK mKj cv_bv Avjvni KvQ Kiv


Gfve Avgiv `LZ cvwQ h, RvMwZK I jwKK mvnvh mnhvwMZv Avjvni mwi KvQ PvIqv hvq| Zv mI G
aibi welqI Kviv KvQ bv Pq aygv Avjvni KvQ PvIqvi Rb DZK wkv c`vb KiQb DZi ivnevi gynvv`yi
ivm~jyjvn | RvMwZK I mwRMZi mvavaxb welq GK Acii mvnvh c_bv Rvqh Avi Avjvni KvQ PvIqv Bev`Z I
mvIqve| Aciw`K wZxq cKvii mvnvh Avjvn Qvov Ab Kviv KvQ PvIqv nvivg I wkiK Avi Avjvni KvQ PvIqv Bev`Z
I mvIqve|

64

KziAvb I mybvZi AvjvK `yAvi AbZg w`K h, ev`v Zvi mKj welq aygv Zvi cfy, cwZcvjK, cig KiYvgq
Avjvni KvQB PvBeb| Avgiv KziAvb Kvixgi AvqvZ `LwQ Avjvn ev`vMYK ZuviB KvQ cv_bv KiZ wb`k w`qQb
Ges wZwb Zv`i mKj cv_bvq mvov w`eb ej RvwbqQb| hviv Zuvi KvQ `yAv Kie bv ,ev ZuvK WvKe bv ,Zv`i Rb
fqi kvwi K_v NvlYv Kiv nqQ|
nv`xm kixd ivm~jyjvn () RvMwZK I agxq mKj KvR z`vwZz` welqI Avjvni KvQ cv_bv KiZ DZK
wb`k w`qQb| GgbwK RyZvi wdZv wQo MjI Zv Avjvni KvQ PvBZ wb`k c`vb KiQb| jeYi `iKvi njI
Avjvni KvQ PvBZ ne|
nhiZ Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb:

Zvgiv Zvgv`i mKj cqvRb Avjvni KvQ PvBe, GgbwK hw` RyZvi wdZv wQo hvq Zvnj ZvI Zuvi KvQB PvBe| GgbwK
jeYI Zuvi KvQB PvBe|1
Avqkv (iv) ejb:

Zvgiv mewKQy Avjvni KvQ PvBe| GgbwK RyZvi wdZvI Avjvni KvQ PvBe| KviY Avjvn eev bv Kij RyZvi
wdZvI wgje bv| nv`xmwUi mb` mnxn|2
nv`xm kixd Avgiv `LZ cvB h, hw` KD Avjvn Qvov Kviv KvQ wKQy bv Pvb, Zv hZ z` RvMwZK welqB nvK,
Zvnj ivm~jyjvn Zuvi RvbvZi wRv`vix MnY Kieb| mvIevb (iv) ejb, ivm~jyjvn ejjb :
][
K AvQ, h `vwqZ MnY Kie h, m Kviv KvQ wKQy PvBe bv, Zvnj Avwg Zvi RvbvZi `vwqZ MnY Kie| mvIevb
ejb : Avwg ejjvg, Bqv ivm~jvjvn, Avwg| Gici mvIevb (iv) Kviv KvQ wKQyB PvBZb bv| AbK mgq DUi wcV _vKv
Aevq Zuvi jvwV co hZ| wZwb KvDK ejZb bv h, Avgvi jvwVwU DwVq w`b| eis wZwb wbR DUi wcV _K bg wbRi
nvZB jvwVwU DVvZb| nv`xmwU mnxn|3
Avey hvi (iv) ejb, ivm~jyjvn AvgvK ejb, Zzwg wK Avgvi KvQ evBAvZ (cwZv) MnY Kie, hw` Ki Zvnj
Zvgvi Rb iqQ RvbvZ| Avwg ejjvg : nuv Ges Avwg Avgiv nvZ evwoq w`jvg| ZLb ivm~jyjvn Avgvi Dci kZvivc
Kijb :

gvbyli KvQ wKQyB PvBZ cvie bv| Avwg ejjvg : nuv| wZwb ejjb : Zvgvi QwoI hw` nvZ _K co hvq Zvnj Zv
Kviv KvQ PvBZ cvie bv| wbR bg Zv Zzj be| nv`xmwU mnxn|4
nhiZ AvDd Beby gvwjK ejb, Avgiv 7 Rb ev 8 Rb ev 9 Rb ivm~jyjvn -Gi `ievi emwQjvg| Avgiv wKQy
c~eB evBAvZ MnY KiwQ| ZLb wZwb ejjb : Zvgiv evBAvZ MnY Kie bv ? Avgiv ejjvg : Avgiv Zv BZvgaB
evBAvZ MnY KiwQ| wZwb 3 evi GKB K_v ejjb| ZLb Avgiv nvZ evwoq w`jvg| Avgv`i ga _K GKRb ejj :
Avgiv wKmi Dci evBAvZ MnY Kie? wZwb ejjb :

Zvgiv Avjvni Bev`Z Kie, Zuvi mv_ Kvbv wkiK Kie bv, cuvP Iqv mvjvZ Av`vq Kie, ivi AvbyMZ
Kie ... Ges gvbyli wbKU wKQyB PvBe bv| nv`xmi ivex ejb : H gvbylwj Zuv`i QwowU co MjI KvDK Zv DwVq
w`Z ejZb bv|5
Avjvn Qvov Ab Kviv KvQ wKQy PvBe Kb gywgb ? KD Zv Zuvi BQvi evBi Kvbv KjvY ev AKjvY Kivi
b~bZg gZv ivL bv| wZwbB Zv me gZvi gvwjK| Avwg Kb Abi KvQ Pq wbRK nq I Avgvi gnvb `qgq cfyi
cwZ Avgvi AvvK Kwgq dje?
nhiZ Beby Avevm (iv) ejb, Avwg GKw`b ivm~jyjvn -Gi wcQb wQjvg| wZwb AvgvK ejjb :

65

n evjK, Avwg ZvgvK KqKwU evK wkv w`wQ| Zzwg AvjvnK (Zuvi weavbvejxK) ndvhZ Kie, Zvnj wZwb
ZvgvK iv Kieb| Zzwg AvjvnK (Zvgvi Ai m`v RvMiK I) msiwZ ivLe, Zvnj ZuvK me`v Zvgvi mvgb cve| hLb
PvBe ev cv_bv Kie ZLb ay Avjvni KvQB PvBe| hLb mvnvh cv_bv Kie, ZLb ay Avjvni KvQB mvnvh PvBe| Rb ivL,
hw` mKj gvbyl Zvgvi Kvbv KjvY KiZ mwwjZ nq, Zvnj Zviv Zvgvi aygv ZZUzKzB KjvY KiZ cvie hZUzKz Avjvn
wbaviY KiQb| Avi hw` Zviv mevB Zvgvi AKjvY KiZ GKRvU nq, Zvnj Zviv Zvgvi aygv ZZUzKzB AKjvY KiZ
cvie hZUzKz Avjvn Zvgvi wei wbaviY KiQb| Kjgwj DV MQ Ges cvwj wKq wMqQ| nv`xmwU mnxn|1
mvaviY wec`-Avc`, K-`ytL ev mgmvi K_v Avgiv AbK mgq Ab Kvbv gvbylK ej mnhvwMZv Kvgbv
Kwi ev AZ gbK nvv Kwi| wK cKZ gywgbi Afvm h, m Kvbv ev`vi KvQ Kvbv e_vi K_v bv ej Zvi mKj
e_v, e`bv, K I hvZbvi K_v Zuvi gvwjKi KvQ ck Kiv| GKgv wZwbB Zv Zv `~i KiZ cvib| Avi wZwb bv
Kij Zv Kviv wKQy Kivi bB| kZevi wdwiq w`jI GKgv Zuvi `iRvB gywgbi Mej| Avyjvn Beb gvmE`
ejb, ivm~jyjvn Bikv` KiQb :


hw` Kvbv ew K-Afve cwZZ nq Zvi Afve K_v gvbyli KvQ ck Ki ev gvby lK ej Zvnj Zvi
Afve wgUe bv| Avi hw` m Zvi wec` ev Afve Avjvni wbKU ck Ki Zvnj AwPiB Avjvn ZvK wbKUeZx ev
`~ieZx wihK c`vb Kieb| nv`xmwU mnxn| 2

12. Avjvni gnvb bvg I Bmgy Avhg viv `yAv


mybvZi AvjvK Avgiv RvbZ cvwi h, gywgbi DwPZ h Kvbv `yAvi AvM ewk ewk Ki Avjvni cksmv I
nvg`-mvbv Kiv, gnvb Avjvni cwe bvgmg~n ai ZuvK WK WK Ges Zuvi cwe bvg I Yvewji Imxjv w`q `yAv
Kiv| G welq AbK nv`xm ewYZ nqQ| `yAvi AvM Gfve nvg` mvbv I Avjvni gnvb bvgmg~n ai `yAv Kij
GKw`K hgb gb Avjvni cwZ AveM, fvjevmv Avm, Zgwb `yAvZ AvwiKZv mw nq| Gfve `yAv Kij `yAv
Keyj ne ej wewfb nv`xm ewYZ nqQ|
gnvb Avjvn KziAvb Kvixg Bikv` KiQb :

Ges Avjvni AvQ my`iZg bvgmg~n ; KvRB Zvgiv ZuvK m mKj bvg WvKe| hviv Zuvi bvg weKZ Ki
Zv`iK eRb Kie| Zv`i KZKgi dj kxNB Zv`iK c`vb Kiv ne| 3
mnxn eyLvix, mnxn gymwjg I Abvb nv`xm M msKwjZ nv`xm nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ( )
ejQb :

Avjvni 99wU bvg AvQ, 100i GKwU Kg, h ew GB bvgwj msiwZ ivLe ev wnmve ivLe (gyL ivLe)
m RvbvZ cek Kie|4
GB nv`xm bvgwji weeiY `Iqv nqwb| 99 wU bvg m^wjZ GKwU nv`xm Bgvg wZiwghx, Beby gvRvn I Ab
KqKRb gynvwm msKjb KiQb| 5 wK AwaKvsk gynvwm D weeiYK hqxd ejQb| Bgvg wZiwghx wbRB nv`xmwU
nv`xmwU msKjb Ki Zvi mb`i `yejZvi welq AvjvPbv KiQb| Kvbv Kvbv gynvwm ejb, 99 wU bvgi ZvwjKv
ivm~jyjvn () ev Avey ivBiv (iv) _K ewYZ bq| cieZx ivex Gwj KziAvbi AvjvK wewfb Avwjgi gyL _K
msKwjZ Ki nv`xmi ga DjL KiQb| KziAvb Kixg DjwLZ AbK bvgB GB ZvwjKvq bB| KziAvb Kixg gnvb
AvjvnK mePq ewk WvKv nqQ ive bvg| GB bvgwUI GB ZvwjKvq bB| 6
G AvMnx gymwjg wPv Kib, ivm~jyjvn ( ) 99 wU bvg wnmve ivLZ wb`kbv w`jb wK bvgwji
wbavwiZ ZvwjKv w`jb bv Kb ? GB cki Di Djvgvq Kivg ejb h, wKQy wKQy iZc~Y welq AvswkK Mvcb ivLv
nq, gywgbi Kgvxcbv ewi Rb| hgb, jvBjvZzj K`i, RygAvi w`bi `yAv Keyji mgq, BZvw`| Abyicfve
bvgi wbavwiZ ZvwjKv bv ej Avjvni bvg msiY Kivi wb`kbv `Iqv nqQ, hb ev`v AvMni mv_ Kzi Avb

66

Avjvni hZ bvg AvQ meB cvV Ki, msiY Ki Ges mmKj bvg AvjvnK WvKZ _vK I mwji Imxjv w`q
Avjvni KvQ `yAv Ki| 1
Kvbv Kvbv gynvwm Bgvg wZiwghxi msKwjZ ZvwjKvwUK gvUvgywU MnYhvM ej gb KiQb| 2 mevevq
AvMnx hvwKi GB bvgwj gyL KiZ cvib| GQvov KziAvb Kixg DjwLZ Avjvni mKj gyevivK bvg wbqwgZ KziAvb
cvVi gvag msiwZ ivLZ ne|

whK&i bs 19: Avjvni bvgmg~ni Imxjvq `ywv gywi `yAv[ : ]

DPviY : Avjv-v Bbx Ave`yKv, Iqv Beby Avew`Kv Iqveby AvgvwZKv, bv-wmqvwZ weBqvw`Kv, gv-w`b wdBqv
KgyKv, Av`jyb wdBqv Kv`vDKv, AvmAvjyKv weKzwj Bmwgb Av jvKv, mvvBZv wenx bvdmvKv, AvD AvbhvjZv dx
wKZv-weKv, AvD AvjvgZv Avnv`vg wgb LvjwKKv, AvD BmZv-mviZv wenx dx Bjwgj MvBwe Bb`vKv Avb ZvRAvjvj
KziAv-bv ivexAv Kvjex, Iqv b~iv evmvix [mv`ix] , Iqv Rvjv-Av hbx, Iqv hvnv-ev nvx|
A_ : n Avjvn, Avwg Avcbvi ev`v, Avcbvi (GKRb) ev`vi cy, (GKRb) ev`xi cy| Avgvi Kcvj Avcbvi
nvZ| Avgvi welq Avcbvi wmv KvhKi| Avgvi welq Avcbvi weavb bvqvbyM| Avwg Avcbvi wbKU cv_bv KiwQ
Avcbvi mKj bvg ai ev bvgi Imxjv w`q, h bvg Avcwb wbRK f~wlZ KiQb, A_ev h bvg Avcwb Avcbvi
wKZve bvwhj KiQb, A_ev h bvg Avcwb Avcbvi Kvbv mwK wkwLqQb, A_ev h bvg Avcwb MvBex vb Avcbvi
GKv wbRi KvQ iL w`qQb (mKj bvgi Imxjvq Avwg Avcbvi KvQ PvwQ h,) Avcwb KziAvb KvixgK Avgvi A
ii em, PvLi Avjv, e`bvi AcmviY I `ywvi AcmviY evwbq w`b| (KziAvbi Imxjvq AvgvK Gwj `vb
Kib)|
nhiZ Avyjvn Beby gvmE` (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:
. ...
.
h Kvbv ew hw` KLbv `ywv I DrKvM Aevq ev `ytL e`bvi ga wbcwZZ nq Dcii evKwj ej
`yAv Ki, Zvnj AekB Avjvn Zvi `ywv I DrKv `~i KiebB Ges Zvi e`bvK Avb` icvwiZ KiebB| DcwZ
mvnvexMY ejb : Zvnj Avgv`i DwPZ GB evKwj wkv Kiv| wZwb ejjb : nuv, AekB, h Gwj be Zvi DwPZ Gwj
wkv Kiv| nv`xmwUi mb` MnYhvM|3

gnvb Avjvni Bmgy Avhg :


wekl Ki Avjvni Bmg Avhg ev kZg bvg ai `yAv KiZ nv`xm Drmvn c`vb Kiv nqQ| wewfb nv`xm
ejv nqQ h, Avjvni Bmg Avhg -Gi Imxjvq Avjvni wbKU `yAv Kij Avjvn `yAv Keyj Kieb| wK Bmg Avhg
Kx m welq GKvwaK mnxn I hqxd iIqvqZ iqQ| GLvb KqKwU mnxn nv`xm G welq DjL KiwQ :

whK&i bs 20 : gnvb Avjvni Bmgy Avhg-1


(1). eyivB`vn Avmjvgx (iv) ejb, wZwb ivm~jyjvn -Gi mv_ gmwR` cek Ki `Lb GK ew mvjvZiZ Aevq `yAv
KiQ wbi K_v w`q :


DPviY: Avjv-v Bbx AvmAvj~Kv weAvbx Avknv`y AvbvKv AvbZvjjv-, jv- Bjv-nv Bjv- AvbZvj Avnv`ym mvgv`yj
jvhx jvg Bqvwj`, Iqv jvg BDjv`, Iqv jvg BqvKzj jv KzdzAvb Avnv`|
A_: n Avjvn, Avwg Avcbvi wbKU GB ej cv_bv KiwQ h, Avwg mv c`vb KiwQ, AvcwbB Avjvn, Avcwb Qvov Kvbv gvey`
bB| AvcwbB GKK, AgyLvcx, whwb Rb`vb Kibwb I RbMnY Kibwb Ges Zuvi mgZzj KD bB|
ZLb ivm~jyjvn ejb :

hvi nvZ Avgvi Rxeb Zuvi kc_ Ki ejwQ, wbq GB ew Avjvni KvQ Zuvi Bmgy Avhg ai cv_bv KiQ, h

67

bvg ai WvKj wZwb mvov `b Ges h bvg ai PvBj wZwb c`vb Kib| nv`xmwU mnxn|1

whK&i bs 21 : gnvb Avjvni Bmgy Avhg-2


(2). nhiZ Avbvm (iv) ejb, Avgiv ivm~jyjvn -Gi mv_ evKvi em wQjvg| G mgq GK ew mvjvZ
Av`vq KiwQj| m mvjvZi Zvkvn`i ci `yAv Kij Ges `yAvi ga ejj :
][ ][

DPviY : Avjv-v, Bbx AvmAvjyKv weAvbv jvKvj nvg`v, jv- Bjv-nv Bjv- AvbZv, [Avj-gvbvby], [Bqv-]
ev`xAvm mvgvIqv-wZ Iqvj Aviw`, Bqv- hvj Rvjv-wj Iqvj BKiv-g, Bqv- nvBD Bqv- KvBEg|
A_: n Avjvn wbq Avwg Avcbvi wbKU cv_bv KiwQ (GB ej) h, mKj cksmv Avcbvi, Avcwb Qvov Kvbv
gvey` bB, n gnv`vZv, n Avmgvbmg~n I cw_exi DveK, n gn I mvbi gvwjK, n wPixe, n meKZZgq
AwffveK|
ZLb bexq AvKivg ejjb :

wbq m Avjvni KvQ Zuvi Bmg Avhg ai `yAv KiQ, h bvg WvKj wZwb mvov `b Ges h bvg PvBj wZwb
c`vb Kib| nv`xmwUi mb` mnxn| 2

whK&i bs 22 : Bmgy Avhg-3 , `yAv BDb~m :


(3). GKwU nv`xm `yAv BDb~mK Avjvni Bmgy Avhvg ej DjL Kiv nqQ| mv` Beby Avex Iqvvm (iv)
ejb, ivm~jyjvn ejQb, BDb~m (Av) h `yAv ej `yAv KiwQjb mwU Avjvni Bmgy Avhvg, hv w`q WvKj
Avjvn mvov `b Ges hviv PvBj Avjvn c`vb Kib|3
Ab nv`xm mv` Beby Avex Iqvvm ejb, ivm~jyjvn ejb:
) (

hybyb (BDb~m Av) gvQi cU h `yAv ej `yAv KiwQjb : (jv- Bjv-nv Bjv- AvbZv myenv-bvKv Bbx KzbZz wgbvh hvwjgxb) : (Avcwb Qvov Kvbv gvey` bB, Avcbvi cweZv NvlYv KiwQ, wbq Avwg AZvPvix`i Afy), GB `yAv viv h
gymwjgB h Kvbv welq `yAv Kie, Avjvn AekB Zvi `yAvq mvov c`vb Kieb (`yAv Keyj Kieb)| nv`xmwU mnxn|4
Avjvni bvgi Imxjv w`q `yAv PvIqv welq AMwYZ nv`xm ewYZ nqQ| GQvov gywgb Zuvi bK Kg BZvw`i Imxjv w`q
Avjvni KvQ `yAv PvBZ cvi ej 2/1 wU nv`xm _K Avgiv RvbZ cvwi| hgb, n Avjvn, Avwg MvbvnMvi, Avwg AgyK KgwU
Avcbvi mwi Rb KiwQjvg, mB Imxjvq Avgvi cv_bv Keyj Kib| n Avjvn, Avwg MvbvnMvi, Avgvi Kvbv DjLhvM bK
Avgj bB h, hvi Imxjv w`q Avwg Avcbvi cwe `ievi `yAv PvBe| aygv Avcbvi nvexe bexq gymZvdv -Gi mvgvb gneZ
`q aviY KiwQ, GB gneZUzKzi Imxjvq Avgvi `yAv Keyj Kib| n Avjvn, Avgvi wKQyB bB, aygv Avcbvi bexq AvKivg
-Gi mybvZi gneZUzKz `q AvQ, mB Imxjvq AvgvK gv Kib, Avgvi `yAv Keyj Kib| n Avjvn, Avwg wKQyB Avgj
KiZ cvwiwb, Ze Avcbvi c_ AMmi I AvgjKvix bKKvi ev`v`iK AvcbviB Iqv gneZ Kwi, Zv`i c_ PjZ PvB,
Avcwb mB Imxjvq Avgvi `yAv Keyj Kib ...| BZvw`|

13. `yAvi iZ I kl mvjvZ cvV


`yAvi AbZg Av`e I `yAv Keyji AbZg Imxjv `yAvi c~e ivm~jyjvn () -Gi Dci mvjvZ ev `i` cvV Kiv|
Avgiv G welq wKQy ci AvjvPbv Kie ; Bb&kv Avjvn|

14. `yAvq Bqv hvj Rvjvwj Iqvj BKivg ejv :Avjvni bvg wbq `yAvi wekl GKwU bvg hyj Rvjvwj Iqvj BKivg| `yAvi ga GB bvg ewk ewk ejZ
ivm~jyjvn wb`k w`qQb| ivexqv Beby Avgi (iv) ejb , ivm~jyjvn ejQb :
[ ]
Zvgiv Bqv hvj Rvjvwj Iqvj BKivg-K [A_: n ghv`v I mvbi AwaKvix] me`v AuvKo ai _vKe (`yAvq ewk

whK&i bs 23 :

68

ewk eje)|1

15. gybvRvZ kl wbw` evK me`v ejv


GB nv`xm _K `yAvi ga ev kl Bqv hvj Rvjvwj Iqvj BKivg ejvi dhxjZ RvbZ cviwQ| GQvov mvjvZi ci
gybvRvZi AvjvPbvq Avgiv `LZ cve h, ivm~jyjvn dih mvjvZi mvjvg divbvi ci Avjvv Avb&Zvm mvjvg ... hvj
Rvjvwj Iqvj BKivg ejZb| GRb AbK me`v `yAv ev gybvRvZi kl Bqv hvj Rvjvwj Iqvj BKivg ejb|
GB evKwU viv `yAv ev gybvRvZ kl Kiv fvjv I dhxjZi KvR| Ze Avjv AvbZvm mvjvg ... Qvov Ab
mKj `yAv I gybvRvZi kl me`v D evKwU ejv DwPr ne bv| KviY ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMY me`v GB evK w`q
`yAv kl KiZb bv| mybvZi wb`k Qvov Kvbv wKQyK me`v KiYxq-ixwZ wnmve MnY Kiv DwPZ bq|
AbK me`v Avj-nvg`y wjjvwn ivwej Avjvgxb ej `yAv kl Kib| nv`xm kixd ewYZ nqQ, Avj-nvg`y
wjjvn mevg `yAv| GQvov KziAvb Kixg RvbvZi AwaevmxMYi mK ejv nqQ h, Zuv`i kl `yAv Avj-nvg`y
wjjvn| G mKj AvqvZ I nv`xmi AvjvK `yAvi ga I kl Avj-nvg`y wjjvn ev Avj-nvg`y wjjvwn ivwej Avjvgxb
ejv fvjv I dhxjZi| Ze me`v ejv DwPZ bq| KviY, ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMY me`v Gfve mKj `yAv ev gybvRvZ
GB evK viv kl Kibwb|
Avgiv Gn&BqvDm mybvb M AvjvPbv KiwQ h, ivm~jyjvn hv AwaKvsk mgq KiQb ZvI memgq KiZ
wbla KiQb Bgvg Avey nvbxdvmn mvnvex-Zveqx hyMi Bgvg I dKxnMY (ivn)| KviY, GZ Ljvd mybvZ ne Ges gvS
gvS hv KiQb mB mybvZ ev` `Iqv ne|
GRb Avgv`i DwPZ wewfb mgq wewfb gvmb~b evK, `yAv I gybvRvZ eenvi Ki `yAv Kiv|

Kvjgv ZvBqev viv `yAv kl Kiv


Avgv`i `k AZ cPwjZ Afvm `yAvi kl Kvjgvn ZvBqevn jv- Bjvnv Bjvjv gynvv`yi ivm~jyjvn ej
`yAv ev gybvRvZ kl Kiv| Avgvi Rvbv gZ `yAvi kl GB Kvjgvn cvVi Kvbv wfw ivm~jyjvn ev Zuvi mvnvexMYi
wkv ev Kgi ga A_vr mybvZ beex ev mybvZ mvnvevi ga bB| Kvjgvn ZvBqevn Avgv`i Cgvbi wfw| jv- Bjvnv
Bjvjv mek whK&i| `yAv ev gybvRvZi kl ev Ab Kvbv mgq Gwj cvV Kiv KLbB bv-Rvqh bq| wK mybvZi
evBi Kvbv wKQyK ixwZ wnmve MnY Kiv DwPZ bq|
KLb Kvb& Kvjgv, whK&i I `yAv coZ ne ZviI mybvZ iqQ| mvaviY dhxjZ welqK nv`xmi Dci wfw Ki Kvbv
wbqwgZ Bev`Z ev ixwZ Zwi Kij Zv mybvZ cwiZvM ev mybv Z Aenjv Kivi gZv Aevq wbq hZ cvi| G welq Avwg
Gn&BqvDm mybvb M wevwiZ AvjvPbv KiwQ|
GLvb ay `yAvi welqwU `wL| ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMY AvRxeb AZ iZ mnKvi me`v `yAv I gybvRvZ KiQb|
Zuv`i cv_bv, `yAv ev gybvRvZi mKj LuywUbvwU k, evK, mgq, Aev BZvw` Avgiv RvbZ cviwQ| Avgiv `LwQ h, Zuviv
wbqwgZ Zv `~ii K_v KLbv Kvjgvn ZvBqev w`q gybvRvZ kl Kibwb| Gi dhxjZI Kvbv nv`xm ewYZ nqwb|
Kvjgvn ZvBqev-i dhxjZ Zuv`i Pq ewk KD RvbZ bv| gybvRvZi iZI Zuv`i Pq KD ewk `bwb| Zv mI
Zuviv Gfve gybvRvZ Kibwb| Avgv`i DwPZ Zuv`i mybvZi ga _vKv| Zuv`i mybvZB Avgv`i wbivcvi Drm I mKj
KvgvjvZi GKgv c_|
Avgvi gb nqQ nhiZ Av`g (Av) mK ewYZ GKwU NUbv Avgv`i GB ixwZi KviY| GKwU AZ hqxd
nv`xm ewYZ nqQ h, nhiZ Av`g (Av) hLb wbwl MvQi dj fY Ki fyj Ki djb, ZLb wZwb Avjvni KvQ
cv_bv Ki ejb : n cfy, Avwg gynvv`i n (AwaKvi) w`q Avcbvi KvQ cv_bv KiwQ h Avcwb AvgvK gv Kib|
ZLb Avjvn ejb : n Av`g, Zzwg wKfve gynvv`K () wPbj, Avwg Zv GLbv ZuvK mwB Kwiwb? wZwb ejb : n
cfy, Avcwb hLb wbR nvZ AvgvK mw Kib Ges Avgvi ga Avcbvi in (AvZv) dzu w`q cek Kivb, ZLb Avwg gv_v
Zyj `Ljvg Aviki LuywUmg~ni Dci wjLv iqQ : jv- Bjv-nv Bjvjv gynvv`yi ivm~jyjvn| GZ Avwg RvbZ cvijvg
h, Avcbvi mePq wcq mw ejB Avcwb Avcbvi bvgi mv_ Zuvi bvgK mshy KiQb| ZLb Avjvn ejb: n Av`g,
Zzwg wVKB ejQ| wZwbB Avgvi mePq wcq mw| Zzwg Avgvi KvQ Zuvi n (AwaKvi) w`q PvI, Avwg ZvgvK gv Ki
w`jvg| gynvv` () bv nj Avwg ZvgvK mw KiZvg bv|
nvwKg bvBmvc~ix nv`xmwU msKjb Ki GK mnxn ejQb| Abvb gynvwm GKgZ h nv`xmwU hqxd| Ze gvDh~
wKbv ZvZ Zviv gZf` KiQb|2 nv`xmwUi mb` mK wevwiZ AvjvPbv KiwQ Avwg nv`xmi bvg RvwjqvwZ bvgK
M|3 GLvb jYxq h, nv`xmwUZ Kvjgv ZvBqev viv gybvRvZ kl Kivi welq wKQyB DjL Kiv bB| Avgv`i

69

DwPZ gvmb~b, gvki nv`xmwji Dci wbfi Kiv| mybvZi evBi Kvbv wKQyK ixwZ ev wbqg wnmve MnY Kiv KLbvB
DwPZ bq|
Zvweqx Avgvk (148 wn) ejb, cwm Zvweqx Beivnxg bvLqxK (96wn) wRvmv Kiv njv, Bgvg hw` mvjvZi
mvjvg divbvi ci ej :

Avjvni mvjvZ gynvv`i Dci, Avjvn Qvov Kvbv gvey` bB| Ze Zvi weavb wK ? wZwb ejb :

G`i AvM hviv Pj MQb Zuviv (bex I mvnvexMY) Gfve ejZb bv|1
myenvbvjvn! gywgbi Rxebi kZg `ywU whK&i jv- Bjv-nv Bjvjvn I mvjvZ cvV| GB `ywU whK&ii
dhxjZi welq Beivnxg bvLqx I mKj Zveqx GKgZ| wK mvjZi mvjvgi ci Zv ejZ Zv`i Avcw| KviY
mybvZi evBi Kvbv ixwZ ev KvR Zuv`i AvMn wQj bv| Zuv`i GKgv Av`k ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMY| hnZz
Zuviv mvjvgi ci GB whK&i `ywU Gfve ejZb bv GRb wZwb GZ Avcw KiQb|

16. `yAv Keyji Aevwji cwZ j ivLv


h mKj Aevq `yAv Kij Avjvn Keyj Kieb ej nv`xm kixd ejv nqQ m mKj Aevq ewk ewk
`vIqv Kiv DwPZ| hgb, mdi Aevq `yAv, nR cvjb Aevq `yAv, wmqvg Aevq `yAv, BdZvii mgqi `yAv|
bvqcivqY ckvmK ev kvmK, gvRjyg, gymvwdi, mvwqg, wcZv-gvZv, cgyLi `yAv Keyj ne ej wewfb nv`xm DjL Kiv
nqQ|2

17. evievi PvIqv ev wZbevi PvIqv


`yAvi GKwU gvmb~b Av`e Avjvni KvQ Kvbv wKQy PvBj AbKUv bvQvoev`v KiYvcv_xi gZvB GKB mgq
evievi PvIqv, weklZ wZbevi PvIqv| nhiZ Avyjvn Beby gvmE` (iv) ejb:

ivm~jyjvn LyeB cQ` KiZb h, wZwb `yAv Kij wZbevi Kieb, BwMdvi Kij wZbevi Kieb|
nv`xmwU mnxn|3
Ab nv`xm nhiZ Avyjvn Beby gvmE` ejb :

bexq AvKivg ( ) hLb `yAv KiZb ZLb wZbevi `yAv KiZb Ges wZwb hLb PvBZb ev cv_bv KiZb
ZLb 3 evi KiZb|4

18. `yAvi mgq wKejvgyLx nIqv


gywgb mevevq Avjvni whK&i KiZ cvib Ges Avjvni `ievi Zvi AviwR ck KiZ cvib| Ihy ev Ihynxb
Aevq, h Kvbv w`K gyL Ki ev `uvovbv, emv ev kvqv h Kvbv Aevq gywgb whK&i I `yAv KiZ cvib| Ze
wKejvi w`K gyL Ki `vIqv Kiv Dg, weklZ hLb weklfve AvMn mnKvi `yAv Kiv nq| nv`xm kixd wKejvgyLx
nq `yAv Kivi dhxjZ ewYZ nqQ Ges wewfb mgq `y Avi Rb ivm~jyjvn wKejvgyLx nqQb ej nv`xm ewYZ
nqQ| ewi Rb `yAvi mgq, hyi gq`vbi Avjvni mvnvhi Rb `yAvi mgq, Avivdv, gyhv`vwjdv I Abvb vb
`yAvi mgq, wekl AveM I e`bvi mgq, KLbv KLbv Kvbv Kvbv mvnvexi Rb `yAv Kivi mgq ivm~jyjvn Ab
Aev _K Nyi weklfve wKejvgyLx nq `yAv KiQb ej wewfb nv`xm ewYZ nqQ| 5
GQvov mvaviYfve mevevq wKejvgyLx nq emvi Rb nv`xm Drmvn c`vb Kiv nqQ| Avey ivBiv (iv)
ejQb, ivm~jyjvn ejQb :

cZK welqi mvBq` ev bZv AvQ| emvi bZv wKejvgyLx nq emv| nv`xmwUi mb` nvmvb| 6

70

G mKj nv`xmi AvjvK hvwKii Rb me nj whK&i I `yAvi Rb wKejvgyLx nIqv Dg| Avjvni mv_ K_v
ejvi Abyf~wZ wbq gbK GKvM Ki wKejvgyLx nq nvZ Zzj `yAv Kiv Dg| Ze Avgv`i eySZ ne h, h Kvbv
dhxjZi nv`xm cvjbi ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMY wKfve cvjb KiQb Zuvi AvjvK cvjb KiZ ne|
dhxjZi nv`xmi Dci wfw Ki wbR`i gbvgZv Avgj Kij ev ixwZ Zwi Ki wbj wKfve wb`bxq we`AvZ
wbcwZZ nZ nq Zvi AbK D`vniY Avwg Gn&BqvDm mybvb M DjL KiwQ|
`yAvi Abvb Av`e I wKejvgyLx nq `yAvi I welqwU AZ cqvRbxq| wKejvgyLx nq `yAv Kiv Dg njI
ivm~jyjvn me`v `yAvi mgq wKejvgyLx nZb bv| AbK mgq h Aevq iqQb H Aevq `yAv KiZb| AbK mgq wZwb
BQvc~eK wKejv _K gyL wdwiq `yAv KiQb| G_K Avgiv KqKwU welq eySZ cvwi : c_gZ, h mKj `yAvi ivm~jyjvn
wKejvgyLx nq `yAv KiQb, m mgq wKejvgyLx nq `yAv Kiv mybvZ| wZxqZ, h mgq BQvc~eK wKejv _K Nyi `yAv
KiQb, m mgq Nyi `yAv mybvZ| Ab mgq wKejvgyLx nIqv Dg, wK gyvnve chvqi Dg|
GRb G mKj mvaviY GK ewk iZ w`j, bv Kij wKQyUv Abvq ne ev Lvivc ne gb Kij ev me`v
cvjbxq ixwZZ cwiYZ Kij Zv we`AvZ cwiYZ ne| Gn&BqvDm mybvb M Avgiv G RvZxq AbK D`vniY `LwQ h,
ivm~jyjvn h KvR gvS gvS KiZb Zv gyvnve njI wbqwgZ ixwZZ cwiYZ KiZ BgvgMY wbla KiQb|
ivm~jyjvn mvjvZi mvjvg divbvi ci wKejv _K Nyi ev wKejvi w`K wcQb wdi whK&i I `yAv KiZb|
GRb Bgvg Avey nvbxdv (in) mvjvg divbiv ci Bgvgi wKejvgyLx nq em _vKv ev `yAv Kiv gvKin ev AcQ`bxq
ejQb|1 nvbvdx gvhnvei AbZg dKxn Avjvgv mvivLmx wjLQb: hw`I wKejvgyLx nq emv kZg emv ev mKj eVKi
bZv, wK mvjvZi mvjvg dibvi ci wKejvgyLx nq emv Bgvgi Rb gvKin, KviY mvnvex-ZveqxMY _K ewYZ nqQ
h, Bgvgi Rb mvjvZi mvjvg divbvi ci wKejvgyLx nq em _vKv we`AvZ|2

19. `yAvi mgq nvZ DVvbv


Avgiv `LwQ h, gywgb em, q, `uvwoq ev h Kvbv Aevq `yAv KiZ cvib| Ze `yAvi GKwU wekl Av`e
`yB nvZ eyK ch ev Aviv Dci I Aviv ewk GwMq w`q, nvZi Zvjy Dcii w`K ev gyLi w`K iL, Amnvq
KiYvcv_xi bvq KvKzwZ wgbwZi mv_ `yAv Kiv|
`yAvi mgq nvZ DVvbvi welq AbK nv`xm ewYZ nqQ| Zba KZwj nv`xm `yAvi Rb nvZ DVvbvi dhxjZ
mwKZ| Ab `yGKwU nv`xm _K Avgiv RvbZ cvwi h, ivm~jyjvn mvjvjv () I mvnvexMY KLbv KLbv `yAvi Rb
nvZ DVvZb|
c_g cKvii GKwU nv`xm BZvga Avgiv `LwQ| ivm~jyjvn ejQb, Kvbv ev`v nvZ Zzj `yAv Kij gnvb
Avjvn mB nvZ Lvwj wdwiq w`Z Pvb bv| Ab nv`xm nhiZ gvwjK Beby Bqvmvi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

Zvgiv hLb Avjvni KvQ PvBe, ZLb nvZi cU ev wfZii w`K w`q PvBe, nvZi wcV w`q PvBe bv|
nv`xmwUi mb` MnYhvM|3
GQvov KqKwU nv`xm Avgiv `LZ cvB h, ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMY Kvbv Kvbv mgq `yAv KiZ `yB nvZ Zzj
`yAv KiZb|
nhiZ mvjgvb dvimx (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :


hLbB wKQy gvbyl Avjvni KvQ wKQy PvIqvi Rb Zv`i nvZwjK DVve, ZLbB Avjvni Dci n ev wbavwiZ nq hve
h wZwb Zviv hv PqQ Zv Zv`i nvZ c`vb Kieb| nvwdh nvBmvgx nv`xmwUi mb` mnxn ej DjL KiQb| cvi kL
Avjevbx nv`xmwUK hqxd ej DjL KiQb|4
nhiZ Avqkv (iv) ejb :


ivm~jyjvn () Zuvi gyeviK nvZ `yLvbv DwVq `yAv KiZb, GgbwK Avwg Zuvi (ewk ewk) nvZ DwVq `yAv KivZ
Kv I Awi nq coZvg; wZwb Gfve `yAvq ejZb : n Avjvn, Avwg GKRb gvbyl gv| Avwg Kvbv gvbylK Mvwj w`q

71

djj ev K w`j Avcwb mRb AvgvK kvw w`eb bv| nv`xmwUi mb` mnxn|1
Abyic wewfb nv`xm ewYZ nqQ h, ewi Rb `yAvi mgq, AvivdvZi gvV `yAvi mgq, hyi gq`vb Avjvni mvnvh
PvIqvi mgq I Abvb Kvbv Kvbv mgq `yAvi Rb wZwb nvZ ZzjQb|2
Dcii nv`xmwj _K Avgiv `yAvi mgq nvZ Zzj `yAv Kivi dhxjZ RvbZ cviwQ| Ze GI Avgv`i gb
ivLZ ne h, GB dhxjZ cvjbi ivm~jyjvn () I Zuvi mvnvexMYB c~YZg Av`k| Zuv`i mybvZi AvjvKB
Avgv`i GB dhxjZ cvjb KiZ ne| ivm~jyjvn nvZ Zzj `yAv Kivi dhxjZ eYbv KiQb| GB dhxjZ cvjbi
Zuvi I Zuvi mvnvexMYi Kg wQj KLbv KLbv nvZ Zzj `yAv Kiv Ges mvaviY nvZ bv Zzj aygv gy L `yAv Kiv| G
_K Avgiv eySZ cvwi h, nvZ DVvbv `yAvi Av`e Ges GKv gyvnve chvqi mybvZ, A_vr cvjb Kij fvjv, bv Kij
Kvbv `vl bB| GK ewk iZ w`j, nvZ bv DVvj wKQy Lvivc njv gb Kij Zv Ljvd mybvZ ne|
hLvb I h `yAvq ivm~jyjvn () nvZ DwVqQb ej Rvbv wMqQ mLvb nvZ DVvbv mybvZ| hLvb DVvbwb ej
Rvbv wMqQ mLvb nvZ bv DVvbv mybvZ| Pjvdiv, DVvemv, LvIqv`vIqv, gmwR` cek, gmwR` _K ei nIqv, Ihyi
ci, LvIqvi ci, Avhvbi ci, mvjvZi ci BZvw` `bw`b gvmb~b `yAvi nvZ bv Zzj ^vfvweK Aevq gyL `yAv
KivB mybvZ| h mKj `yAv gvmb~b, A_vr ivm~jyjvn ev Zuvi mvnvexMY h mKj `yAv ev h mKj mgq `yAv KiQb, A_P
Zuviv nvZ DwVqQb ej ewYZ bB, mmKj vb wbqwgZ nvZ DVbvK ixwZ evwbq bIqv ev nvZ DVvbvK Dg gb Kiv
Avgv`iK we`AvZ wbcwZZ Kie| evwK mKj nvZ DVvbv I bv DVvbv DfqB Rvqh| AveM, AvMn I wekl `yAvi
mgq nvZ Zzj AvKzwZi mv_ `yAv Kiv Dg|
GLvb Avgv`i mvaviY gymjgvb`i gbi GKwU fyj aviYv `~i Kiv `iKvi| Avgiv me`v `yB nvZ Zzj cv_bv KivK
gybvRvZ ej gb Kwi| gyL Kvbv `yAv cvV ev gyL gyL Avjvni KvQ wKQy cv_bv KivK KLbB gybvRvZ ej gb Kwi bv| GwU
GKeviB wfwnxb aviYv| GB aviYvwU ay wfwnxbB bq, eis mZi wecixZ| Avgiv Dcii AvjvPbv _K eySZ cvwi h,
gybvRvZ A_ mKj cKvi whK&i, `yAv, cv_bv| nvZ DVvbv nvK ev bv nvK, q, em, `uvwoq, nuvUZ PjZ ev h Kvbv mgq
ev`v hLb Avjvni K_v iY Ki, ZuvK WvK, Zuvi KvQ wKQy Pvq ev GK K_vq Zuvi mv_ mvcb K_v ej ZLb ev`v
gybvRvZ iZ _vK| Zgwb nvZ DVvbv nvK ev bv nvK, q, em, `uvwoq ev h Kvbv Aevq ev`v hLb AvjvnK WvK ev
Zuvi KvQ wKQy Pvq m ZLb `yAvq iZ _vK| gybvRvZ I `yAv g~jZ GKB welq| Avi nvZ DVvbv, wKejvgyLx nIqv, emv, BZvw`
`yAv ev gybvRvZi wewfb Av`e| Gwjmn ev Gwj ewZiK ev`v Avjvni mv_ gybvRvZ ev Pzwcmvi K_vq iZ _vKZ cvi
ev cv_bvq iZ _vKZ cvi|

20. `yAvi kl nvZ w`q gyLgj gvQv


`yAv ev gybvRvZi mgq nvZ DVvbvi welq hic AbKwj mnxn nv`xm cvIqv hvq, `yAv kl nvZ `ywU viv
gyLgj gvQvi welq Z`c Kvbv nv`xm cvIqv hvq bv| G welq `yB GKwU nv`xm ewYZ nqQ AZ `yej mb`| GKwU
nv`xm ejv nqQ :

`yAv kl nj Zvgiv nvZ `ywU w`q Zvg`i gyL gyQe| nv`xmwU Avey `vD` msKwjZ Ki ejb : GB nv`xmwU
KqKwU m~ ewYZ nqQ, mewjB AZ `yej I GKeviB APj| GB mb`wUI `yej|3
Ab nv`xm nhiZ Dgvi Beby Lvve (iv) _K ewYZ nqQ :

ivm~jyjvn hw` `yAv KiZ nvZ ZzjZb Zvnj nvZ `ywU viv gyL bv gyQ Zv bvgvZb bv|4
nv`xmwUi mb` `yej| KviY nvv` Beby Cmv Avj-Rynvbx (g. 208 wn) bvgK GK ew GB nv`xmi GKgv
eYbvKvix| wZwb ejQb h, wZwb Zvi Dv` nvbhvjvn Beby Avex mywdqvb, wZwb mvjg, wZwb Avyjvn Beby Dgvi, wZwb Dgvi
(iv) _K nv`xmwU bQb| nv`xmwU nhiZ Dgvi _K Ab Kvbv m~ KD eYbv Kibwb| Dgii Ab Kvbv Qv ev
Avyjvni Ab Kvbv Qv, ev mvjgi Ab Kvbv Qv ev nvbhvjvi Ab Kvbv Qv GB nv`xmwU eYbv Kibwb| g~jZ GB
nvv`B GKgv ew whwb nv`xmwUK ivm~jyjvn -Gi Kg ej `vwe KiQb| GB nvv` Rxeb hZwj nv`xm eYbv KiQb
mewj nv`xm chvjvPbv Ki Zvi hyMi nv`xmi BgvgMY `LQb h, wZwb nv`xm wVKgZv gyL ivLZ cviZb bv| Zvi
ewYZ me nv`xmi mb` I k wZwb Dcv wjq djQb| GRb Zuviv ZuvK hqxd ev `yej eYbvKvix ej NvlYv
KiQb| Kvbv Kvbv gynvwm ejQb h, wZwb BQv Ki evbvqvUfve GmKj Dvcvv nv`xm ejQb|
ZZxq wnRixi cLvZ gynvwm Avey hyiAv (g. 264 wn) ejb : nv`xmwU gybKvi ev GKeviB `yej| Avgvi fq nq

72

nv`xmwU wfwnxb ev evbvqvU| GKviY Kvbv Kvbv Avwjg `yAvi ci nvZ `ywU w`q gyL gvQvK we`AvZ ejQb| KviY
G welq GKwUI mnxn, nvmvb ev A `yej Kvbv nv`xm bB| GQvov `yAvi mgq nvZ DVvbv mvnvex I ZveqxMYi hyM
cwiwPZ I cPwjZ wQj, wK `yAv kl nvZ w`q gyL gvQvi Kvbv cKvi DjL cvIqv hvq bv|1
Acic Kvbv Kvbv Avwjg Dcii nv`xmi `yejZv ^xKvi KiI GK MnYhvM ej DjL KiQb| 9g wnRix
kZKi AbZg gynvwm Beby nvRvi (g. 852 wn) ejb, nv`xmwUi mb` `yej njI AbKwj m~ wewfb mb` ewYZ nIqvi KviY
g~j welqwUK MnYhvM ev nvmvb ejv DwPZ|2 mybvb wZiwghxi Kvbv Kbv cvywjwcZ `Lv hvq h Bgvg wZwiwghx nv`xmwU
nvmvb ev mnxn ejQb| wK Bgvg beex (g. 676 wn) ejb h, mybvb wZiwghxi mKj wbfihvM I cPwjZ Kwc I cvywjwcZ
Bgvg wZiwghxi gZvgZ wnmve DjL AvQ h, nv`xmwU Mixe ev `yej| Bgvg beexI G welqK mKj nv`xm hqxd ej DjL
KiQb|3 6 wnRix kZKi cLvZ gynvwm I dKxn Bgvg evBnvKx (g. 568 wn) ejb : `yAv kl `yB nvZ w`q gyL gvQvi
welq nv`xm hqxd, Ze KD KD m nv`xmi Dci Avgj Ki _vK|4
ZZxq wnRix kZKi cLvZ gynvwm Avyi ivvK mvbAvbx (g. 211 wn) Zvi Dv` Bgvg gvgvi Beby ivwk` (g. 154
wn) _K Bgvg gynvv` Beby gymwjg Beby wknve Avh-hynix (g. 125 wn) _K welqwU eYbv Ki ejb: Avwg `LwQ h, KLbv
KLbv Avgvi Dv` gvgvi Gfve `yAvi kl gyL gyQZb Ges AvwgI KLbv KLbv Zv Ki _vwK|5 G _K eySv hvq h
ZveqxMYi hyM KD KD `yAv-gybvRvZi kl Gfve gyL gyQZb|
Gfve Avgiv `wL h, `yAvi mgq nvZ DVvbv hic cgvwYZ mybvZ, `yAv kl nvZ `ywU w`q gyLgj gyQv Abyic
cgvwYZ welq bq| G welq `yGKwU `yej nv`xm AvQ, hvi mwwjZ ic _K Kvbv Kvbv Avwjgi gZ Gfve gyL gvQv
Rvqh ev gyvnve| AvjvnB fvjv Rvbb|

21. `yAvi mgq kvnv`Z Avywj w`q Bkviv Kiv


`yAvi mgq nvZ DVvbvi Abyic AviKwU gvmb~b cwZ `yAvi mgq Wvb nvZi kvnv`Z Avywj DwVq wKejvi w`K
iL Bkviv Kiv| mvjvZi ga I mvjvZi evBi `yAvi mgq Gfve Bkviv Kivi welq KZwj nv`xm ewYZ nqQ| GKwU
nv`xm Beby Avevm(iv) ejb,ivm~jyjvn ejQb :


cv_bv Kiv GB h, Zzwg Zvgvi `yB nvZ Zvgvi `yB Kuva eivei ev KvQvKvwQ DVve| Avi BwMdvi GB h, Zzwg Zvgvi
GKwU Avyj w`q Bkviv Kie| Avi BewZnvj ev KvKzwZ wgbwZ Ki cv_bv Kiv GB h, Zzwg Zvgvi `yB nvZB mvgb GwMq
`e| nv`xmwUi mb` MnYhvM|6
G welq KqKwU nv`xm ewYZ nqQ| ay GKwU Avyj, Wvb nvZi kvnv`Z Avyj w`q wKejvi w`K Bkviv KiZ
wb`k `Iqv nqQ| Kvbv Kvbv nv`xm ewYZ nqQ h, ivm~jyjvn () Bkvivi mgq, weklZ mvjvZi ga `yAvi mgq
AvyjwU mvRv wKejvgyLx Ki ivLZb Ges wbRi `wK Avyji Dci ivLZb| wZwb GB mgq Avyj bvovZb bv|7

22. `yAvi mgq `w bZ ivLv


`yAvi ga webqi GKwU w`K `w bZ ivLv| eqv`ei gZv Dcii w`K ZvwKq `yAv KiZ nv`xm wbla Kiv
nqQ| weklZ mvjvZi ga `yAvi mgq Dcii w`K bRi KiZ nv`xm KwVbfve wbla Kiv nqQ| Avey ivBiv (iv)
ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


h mg gvbyliv mvjvZi ga `yAvi mgq Dcii w`K `w `q Zviv hb AekB GB KvR e Ki, bvnj Zv`i `wkw
niY Kiv ne|8 Ab eYbvq mvjvZi ga K_vwU bB, me `yAvZB `w Ea DVvZ wbla Kiv nqQ|9

23. `yAv Keyj nIqvi mgqi w`K j ivLv


(K). ivZ, weklZ kl ivZ

73

gywgb me`v Avjvni KvQ `yAv Kieb| Ze nv`xm kixd wKQy wKQy mgqK `yAv Keyji Rb wekl Ki wPwZ Kiv
nqQ| Zba mecavb I mevg mgq ivZ| wewfb nv`xmi AvjvK Avgiv RvbZ cvwi h, ivZ gywgbi `y Av I GKv
Bev`Zi mgq| kixqZi cwifvlvq gvMwiei i _K dRii Iqvi i ch ivZ| kxZi mgq wWm^i-Rvbyqvwi gvm
Avgv`i `k ivZ cvq 12 Nv _vK (mv 5.30 Uv _K fvi 5 Uv ch)| Aciw`K Ryb/ RyjvB gvm ivZ cvq 9 Nv nq
hvq (mv 7 Uv _K fvi 3.45 Uv ch)| ivZi GB mgqUzKzK nv`xmi AvjvK Avgiv PviwU chvq fvM KiZ cvwi :
(1). c_g ZZxqvsk (c_g 3/4 Nv) : GB mgqwUi dhxjZ mK wekl Kvbv DjL bB| Ze Kvbv Kvbv
nv`xm ejv nqQ, Avjvn ivZ `yAv Keyj Kib| RyevBi Beby gyZwqg (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :


Avjvn cZK ivZ mewb Avmgvb bg Avmb Ges ejb: Kvbv cv_bvKvix ev hv&TvKvix KD wK AvQ ? hw`
KD wKQy Pvq Zvnj Avwg ZvK Zv c`vb Kie| gv PvIqvi KD wK AvQ? h gv PvBe Avwg ZvK gv Kie| Gfve wZwb
dRi i nIqv ch ejb| nv`xmwUi mb` mnxn|1
GB nv`xm ivZ ejZ cyiv ivZB eySv hvq| GZ ivZi c_g AskI dhxjZi ga Gm hvq| Ze Abvb wewfb
nv`xm GB dhxjZ ivZi cieZx Askwji Rb wbavwiZ Kiv nqQ|
mnxn gymwjg M msKwjZ Ab nv`xm nhiZ Rvwei (iv) ejQb, Avwg bexRx -K ejZ bwQ :

wbq ivi ga Ggb GKwU mgq AvQ h mgq Kvbv gymwjg Avjvni KvQ cvw_e, RvMwZK ev cvijwKK h Kvbv
KjvY cv_bv Kij Avjvn ZvK Zv AekB w`eb| Gfve cwZ ivB|2
ivZi GB mgqI mviv iZi c_g gyn~Z _K mviv ivZi h Kvbv mgq nZ cvi| Ze Abvb nv`xmi AvjvK GB
mgq kl ivZ ne ejB eySv hvq|
(2). c_g ZZxqvski ci _K cieZx gvS ivZ ch, Ges cieZx mviv ivZ : kxZi mgq ivZ 9.30 Uv ev 10 Uv _K
12 Uv ch Ges Migi mgq ivZ 10 Uv _K cvq 11.30 Uv ch ; Ges Gici evwK ivZ| GB mgq Avjvn `yAv Keyj Kib ej
mnxn nv`xm ewYZ nqQ| nhiZ Avey ivBiv (iv) I nhiZ Avjx (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :Avgvi DvZi K bv nj Bkvi mvjvZ ivZi c_g ZZxqvsk ch `wi KiZvg| KviY ivZi GK ZZxqvsk AwZv
nj gnvb cfy Avjvn mewb Avmgvb bg Avmb| cfvZi i ch wZwb Gfve _vKb| wZwb ejb: KD wK PvBe hvK `Iqv
ne? KD wK WvKe hvi WvK mvov `Iqv ne? Kvbv cvcx wK AvQ h gv PvBe Zvnj ZvK gv Kiv ne? Amy KD AvQ
wK? h ivMgyw PvBe dj ZvK myZv c`vb Kiv ne|3
Ab nv`xm Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :gnvb Avjvn cZK ivZ, ivZi c_g ZZxqvsk AwZevwnZ nj wbKUeZx Avmgvb bg Avm Ges ejb : AvwgB
ev`kvn, AvwgB gvwjK| K AvQ AvgvK WvKe? WvKjB Avwg Zvi WvK mvov w`e, K AvQ Avgvi KvQ PvBe? PvBjB Avwg ZvK
c`vb Kie| K AvQ Avgvi KvQ gv PvBe? PvBjB Avwg ZvK gv Kie| GfveB ejZ _vKb cfvZi Avjvi weKxiY nIqv
ch|4
(3). ga ivZ _K (ivZ 11.30 Uv ev 12 Uv _K) ivZi kl ZZxqvski i ch Ges evwK ivZ : Dcii nv`xmi
AvjvK ivZi GB Ask ^fveZB `yAv Keyji mgq| G Qvov GB Ask mK wekl nv`xm ewYZ nqQ| Dmgvb Beby Avexj
Avm (iv) ejb, bexq gymZvdv ejQb:


74

ga ivZ Avmgvbi mKj `iRv Lyj `Iqv nq| ZLb GKRb NvlK NvlYv KiZ _vKb : Kvbv cv_bvKvix AvQ wK? hw` KD
cv_bv Ki Zvnj Zv Keyj Kiv ne| Kvbv hv&TvKvix AvQ wK? hw` KD wKQy Pvq Zvnj ZvK Zv `Iqv ne| Kvbv wec`M
AvQ wK? wec` gyw PvBj Zvi wec` KvUvbv ne| G mgq h Kvbv gymwjg h Kvbv welq cv_bv KiK, Avjvn Zvi cv_bv
Keyj Kieb| aygv `n eemvqx ewfPvwiYx I Uvj Av`vqKvix (bvMwiK`i K w`q h Uvj LvRbv BZvw` Av`vq Ki) ev`|
nv`xmwUi mb` mnxn|1
(4). ivZi mePq gyeviK Ask (ivZ 1 Uv ev 2 Uv _K evwK ivZ) : hvwKii mePq eo m`, cv_bvKvixi
mek myhvM, Avjvn cwgKi Rxebi mevg Y ivZi kl ZZxqvsk| ivZ AvbygvwbK 1Uv ev 2 Uv _K evwK ivZ| GB
mgqi dhxjZ mK AbK nv`xm ewYZ nqQ| mnxn eyLvix, mnxn gymwjg I Abvb M msKwjZ nv`xm nhiZ Avey
ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :


Avgv`i gnvb gwngvw^Z cfy cwZ ivZ, hLb ivZi kl ZZxqvsk evwK _vK ZLb wbKUeZx Avmgvb bg Avmb Ges ejb
: KD hw` AvgvK WvK, Zvnj Avwg Zvi WvK mvov w`e| KD hw` Avgvi KvQ wKQy Pvq, Avwg ZvK Zv c`vb Kie| KD hw`
Avgvi KvQ gv Pvq, Avwg ZvK gv Kie|2
Avey Dgvgv (iv) ejb, ivm~jyjvnK () ck Kiv njv: Kvb `yAv mePq ewk kvbv nq ev Keyj Kiv nq ? wZwb
Di ejb :

ivi kl Ask I dih mvjvZi ci (`yAv ewk Keyj nq)| Bgvg wZiwghx nv`xmwUK nvmvb ejQb| GB A_ Aviv AbK
nv`xm ewYZ nqQ|3
Avgi Beby Av^vmv (iv) ejb, Avwg ivm~jyjvn -K ejZ bwQ :
][

ev`v Zvi cfyi mePq bKU jvf Ki hLb m mvR`vq _vK Ges hLb m ivZi kl ZZxqvsk [ev klvsk]
mvjvZ Av`vqi Rb `uvovq| AZGe, ivZi H mgq hviv Avjvni whK&i Kib, Zywg hw` Zv`i Afy nZ cvi, Zvnj Zv
ne| nv`xmwU mnxn|4
KD nqZ gb KiZ cvib h, Kvbv nv`xm Avgiv `LwQ ivZi GK ZZxqvsk AwZevwnZ nIqvi ci, Kvbv nv`xm
`LwQ ivZi `yB ZZxqvsk AwZevwnZ nIqvi ci gnvb Avjvn c_g Avmgvb Avmb| GLvb Zv ecixZ `Lv w`j| cKZc
welqwUZ Kvbv ecixZ bB| Avjvni AeZiY, AvMgb Gwji cKwZ I cwZ Avgv`i evaMg bq| Zuvi nvexe gynvv`yi
ivm~jyjvn () hfve ejQb Avgiv mfveB wekvm vcb KiwQ| Ze Avgiv GZUzKz `pfve eySZ cvwi h, Avjvn GB
mgq Zuvi ev`v`iK wekl bKU c`vb Kib, hv Abvb bKU _K wfb I ghv`vgq| Avgv`i `vwqZ GB gnvb mgqi
eiKZgq myhvM MnY Kiv| gnvb iveyj Avjvgxbi GwMq `Iqv ingZi, eiKZi I KeywjqZi LvvK Aenjvq wdwiq bv
`Iqv| eis cig AvMn I Mfxi AveM GB `vb MnY Kiv|

Avgv`i Pv KiZ ne ivZi kl ZZxqvsk Bev`Z I `yAv Kivi Pv Kiv| hLb mKjB Nywgq
_vKeb ZLb ev`v Zvi gbi mKj AveM DRvo Ki Zvi cfyK WvKe, Zvi gbi mKj e`bv, AvKzwZ, K I AveM m
ck Kie Zvi cfyi `ievi, whwb mevcwi gZvevb gnvKiYvgq cig `qvjy I `vZv| wZwbB, ay wZwbB Zv cvib Zuvi
AviwR c~iY KiZ| Avb`, e`bv I cgi Ak w`q hvwKi Zvi GB mgqi Bev`Z I `yAvK mylgvgq Kieb| Avjvn
Avgv`i mKjK ZvIdxK c`vb Kib|
G mgq me bv nj AZ ivZi GKZZxqvsk AwZevwnZ nIqvi ci, ivZ 10/11 Uvi w`K, NygvZ hvIqvi AvM
AZ wKQy mgq `yAvq KvUvbv cqvRb| Ahy Ki, KqK ivKvZ bdj mvjvZmn wewZii mvjvZ Av`vq Ki GB mgq wKQy
mgq whK&i I `yAvq KvUvbv LyeB cqvRb|
(L). cuvP Iqv dih mvjvZi ci
Avgiv Dci Avey Dgvgv (iv) ewYZ nv`xm Gi weeiY `LwQ| nv`xm kixd ivm~jyjvn mvjvZi ci cvjb Kivi
Rb AbK whK&i I `yAv wkv w`qQb| hv Avgiv ci AvjvPbv Kie, Bb&kv Avjvn|

75

(M). Avhvb I BKvgZi gaeZx mgq


`yAv Keyji AbZg mgq Avhvb I BKvgZi gaeZx mgq, Avhvbi mgq I BKvgZi mgq| wewfb nv`xm ewYZ
nqQ h, G mgqi `yAv Avjvn Keyj Kib| mybvZi wb`k Avhvbi mgq gyqvhwhb hv ejb Zv ejZ ne (nvBqv Avjv-i
mgq jv nvIjv ..)| Gici ivm~jyjvn -Gi Rb mvjvZ (`i`) cvV KiZ ne| Gici ivm~jyjvn -Gi Rb Avjvni KvQ
Imxjv I ghv`v PvBZ ne| Gici gywgb wbRi `ywbqv I AvLivZi cqvRb Avjvni KvQ PvBeb|
nhiZ Avbvm (iv) ejb , ivm~jyjvn () ejQb :
][
Avhvb I BKvgZi gaeZx mgqi `yAv diZ `Iqv nq bv| AZGe, Zvgiv GB mgq cv_bv Kie| nv`xmwU mnxn|1
Ab nv`xm mvnj Beby mv` (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :
] [
] [
`ywU `yAv KLbv diZ `Iqv nq bv, ev Lye KgB diZ `qv nq : Avhvbi mgq `yAv [wZxq iIqvqvZ :
BKvgZi mgq `yAv] Ges Avjvni ivvq hyi mgq `yAv, hLb (gymwjg I Kvwdi) Dfqc hyi gq`vb gyLvgyLx nq Ges
GK Acii ga nvvnvw hy wgk hvq| nv`xmwU mnxn|2
Ab nv`xm nhiZ Avyjvn Beby Avgi (iv) ejb, GKew ejj, n Avjvni ivm~j, gyqvhwhbMY Zv Avgv`i Dci
DV Mjb I Avgv`i Pq ewk ghv`v ARb Ki wbjb| ZLb ivm~jyjvn ejb :

gyqvhwhbMY hv ej Zzwg Zv ej| hLb (Avhvbi Reve `Iqv) kl Kie, ZLb Avjvni KvQ PvBe ev
`yAv Kie| GB mgq Zzwg hv PvBe ZvgvK Zv `Iqv ne|
nv`xmwUi mb` nvmvb|3

(N). wRnv`i gq`vb hy PjvKvjxb mgq


Dcii nv`xm Avgiv `LwQ h, GB mgq `yAv Keyj nq|

(O). `yAv Keyji Abvb mgq

`yAv Keyji Abvb wekl mgq : ighvb gvm, dih ev bdj wmqvg Aevq, BdZvii mgq, hghgi cvwb cvb
Kivi mgq, BZvw`|

(P). mvjvZi ga `yAv


mvjvZ gnvb cfyi mv_ ev`vi mevP mshvM| mvjvZ gnvb cwZcvjKi mv_ ev`vi gybvRvZ| i _K kl
ch cyiv mgqUvB g~jZ `yAvi mgq| Avjvni cksmv Kiv, wZ MvIqv I cv_bv Kiv, GB Zv mvjvZ|
mvjvZi cyiv mgqB ivm~jyjvn AZ AveMx I my`i fvlvq `yAv KiZb| mvjvZ i KiB, ZvKexi
Zvnixgvi ciB wZwb wewfb mgq wewfb evK eenvi Ki `yAv KiZb| m~iv dvwZnv gvbe BwZnvmi gnvg cv_bv| Gici
KziAvb wZjvIqvZi mgq _g _g wZwb `yAv KiZb| iKzZ Zvmexni cvkvcvwk `yAv KiZb gvS gvS|
mvjvZi ga `yAvi AbZg k mgq mvR`vi mgq| mvR`v mvjvZi ga gnvb cfyi KvQ ev`vi mgcYi
P~ov chvq| mvR`v Avjvni mv_ ev`vi P~ov mshvM| gvbe Rxeb `yAv Keyji AbZg mgq mvR`vi mgq| ivm~jyjvn
Avgv`iK G K_vB wkwLqQb| nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb : ivm~jyjvn ejQb :

ev`v hLb mvR`vq iZ _vK ZLb m Zvi cfyi mePq wbKUeZx nq, KvRB Zvgiv GB mgq ewk ewk `yAv
Kie|
Ab nv`xm nhiZ Beby Avevm (iv) ejb, ivm~jyjvn (IdvZ w`emi dRii mgq) Zuvi Nii c`v Zzj `Ljb
mvnvexMY nhiZ Avey eKii (iv) wcQ KvZvie nq mvjvZ Av`vq KiQb| ZLb wZwb ejjb :

76

n gvbyliv, beyqZi Avi wKQyB evwK _vKj bv, aygv bK ^c Qvov, hv gymwjg `L| b ivL, AvgvK iKz I mvR`v
Aevq KziAvb cvV KiZ wbla Kiv nqQ| iKz Aevq Zvgiv Zvgv`i gnvb cfyi ghv`v-evPK wZ cvV Kie| Avi mvR`v
iZ Aevq Zvgiv Lye ewk Ki `yAv Kie, KviY GB mgq Zvgv`i `yAv Keyj nIqvi mvebv LyeB ewk|1
mvRv`vi mgq ewk ewk `yAvi wb`kbvq AbK nv`xm ewYZ nqQ| ivm~jyjvn wbR G mgq ewk ewk `yAv
KiZb| GLvb `ywU `yAv wjLwQ :

whK&i bs 24 : mvR`vi `yAv-1


Avey ivBiv (iv) ejb : ivm~jyjvn () mvR`vi ga ejZb :

DPviY : Avjv-vM& wdi jx hv^x Kzjv, w`v Iqv wRjv, Iqv AvDAvjv Iqv Av-wLiv, Iqv Avjv-wbqvZv Iqv
wmiiv|
cvc|2

A_ : n Avjvn, Avcwb gv Kib Avgvi mKj cvc, QvU cvc, eo cvc, c_g cvc, kl cvc, cKvk cvc, Mvcb

whK&i bs 25 : mvR`vi `yAv-2


(2). Avqkv (iv) ejb, Avwg GK ivZ ivm~jyjvn -K weQvbvq cjvg bv| (AKvi) Avwg ZvK LuyRjvg| ZLb
Avgvi nvZ Zvi cvqi ZvjyZ jvMj| wZwb ZLb mvR`vq wQjb I cv `ywU Lvov wQj| wZwb ejwQjb:


DPviY : Avjv-v, AvEhy wewi`v-Kv wgb mvLvwZK, Iqv we gyAv-dv-wZKv wgb DKevwZKv, Iqv AvEhy weKv wgbKv,
jv- Dnmx mvbv-Avb AvjvBKv| AvbZv Kvgv- AvmbvBZv Avjv- bvdwmKv|
A_: n Avjvn, Avwg Avcbvi va _K Avcbvi mwi Avkq cv_bv KiwQ Ges Avcbvi kvw _K Avcbvi gvi Avkq
cv_bv KiwQ| Ges Avwg Avkq cv_bv KiwQ Avcbvi KvQ Avcbvi _K| Avwg Avcbvi cksmv Ki kl KiZ cvwi bv| Avcwb wVK
Zgwb hgb Avcwb Avcbvi wbRi cksmv KiQb|3
Avgv`i `k AbK AZvekZ ejb : Avgv`i gvhnve mvR`vi mgq `yAv Kiv hve bv ev DwPZ bq| aviYvwU
mwVK bq| Avgiv AvMB `LwQ Bgvg Avey nvbxdv (iv) mvjvZi ga KziAvb cvVi mgq `yAv Ki Ki cvV KiZ ejQb|
Ze Zuvi gZ, dih mvjvZ h_vme wbawiZ whK&i AvhKvi I `yAvi gvag Av`vq KiZ ne| Avi evwK mKj mybvZ, bdj,
Zvnvy` BZvw` mvjvZi iZ, wZjvIqvZi mgq, iKzZ, mvR`vq I kl Zvkvn`i ci ewk ewk Ki `yAv KiZ ne|
Zuvi GB gZwU mybvZi AvjvK Rvi`vi| KviY Avgiv AwaKvsk nv`xmB `LZ cvB h, ivm~jyjvn () AwZwi `yAv
mvaviYZ Zvnvy` BZvw` mybvZ ev bdj mvjvZi ga ejZb| cZK gywgbi Rb Zuvi gbi mKj AveM, AvKzwZ, e`bv I
cv_bv gnvb cfyi `ieve cki mevg myhvM nj mvjvZ, weklZ mvR`vi Aevq| cw_exi Kvbv bZv hw` Avgv`i
ejZb, AgyK mgq Avgvi KvQ Ave`b Kij Avwg Zv Keyj Kie, Zvnj Avgiv mB mgqwUK menvi KiZ cvYcY Pv
KiZvg| wK Avdmvm! gnvb iveyj Avjvgxbi GB gnvb myhvM Avgiv Aenjv Ki Gwoq PjwQ| Avgv`i mKjiB DwPZ,
h_vme gvmb~b `yAv gyL Ki mwj w`q mvR`vq `yAv Kiv|
mvjvZi ga `yAvi AviKwU wekl mgq Zvkvn`i ci mvjvgi c~e| GB mgq `yAv Kiv ivm~jyjvni ( )
wbqwgZ Kg I wekl wb`k| wZwb Zuvi DZK Zvkvn` wkv `vb Ki ejQb :
/
Zvkvn`i ci gymjx Zvi cQ` Abymvi `yAv eQ wbq `yAv Kie|4
Ab nv`xm Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, Zvgiv hLb kl Zvkvn` kl Kie, ZLb PviwU welq
_K Avjvni wbKU Avkq cv_bv Kie : Rvnvbvgi Avhve _K, Keii Avhve _K, RvMwZK Rxebi I gZyi wdZbv
(cixv ev wec`) _K Ges `vvji Agj _K|5

whK&i bs 26 : Zvkvn`i cii `yAv :


nhiZ Avyjvn Beby gvmE` ejb, ivm~jyjvn Avgv`iK Zvkvn`i ci `yAvi wKQy evK wkwLqQb :

77


DPviY: Avjv-v, Avwjd evBbv Kzjywebv-, Iqv Avmwjn hv-Zv evBwbbv-, Iqvn&w`bv- myeyjvm mvjv-g, Iqv bvwbv- wgbvh
hyjygv-wZ Bjvb b~i| Iqv Rvwbebvj dvIqv-wnkv gv hvnviv wgbnv- Iqv gv- evZvb| Iqv ev-wiK jvbv- dx Avmgv-Bbv-, Iqv Avemv-wibv, Iqv Kzjywebv-, Iqv AvhIqv-wRbv, Iqv hyiwiqv-wZbv-| Iqv Zze AvjvBbv-, BbvKv AvbZvZ ZvIqv-eyi ivnxg| IqvR& Avjbv- kvwKixbv wjwbgvwZKv, gymbxbv wenv- Kvwejxnv, Iqv AvZwggnv- AvjvBbv-|
A_ : n Avjvn, Avcwb Avgv`i Aii ga ciii cwZ fvjevmv I mcxwZ mw Ki w`b| Avcwb Avgv`i
ga mymK I mnv` c`vb Kib| Avcwb Avgv`iK kvwi c_ cwiPvwjZ Kib, Avgv`iK AKvi _K gy Ki
Avjvq wbq Avmyb, Avgv`iK cKvk I AcKvk mKj AkxjZv _K iv Kib| Avcwb Avgv`i keYh, Avgv`i
`wkwZ, Avgv`i Ai, Avgv`i `vZ mxMYi ga Ges Avgv`i mvbMYi ga eiKZ c`vb Kib| Avcwb
Avgv`i ZIev Keyj Kib| wbq Avcwb ZIev KeyjKvix cig KiYvgq| Avcwb Avgv`iK Avcbvi wbqvgZi KZZv
Av`vqi, wbqvgZi Rb Avcbvi cksmv Kivi Ges wbqvgZK mmvb MnY Kivi ZvIdxK c`vb Kib Ges Avcwb Avgv`i
Rb c` Avcbvi wbqvgZK c~Y Kib| nv`xmwU mnxn|1
G mgq cvVi Rb AbK `yAv mybvZ beexZ wkv `Iqv nqQ| GmKj gvmb~b `yAv wkv Ki A_i w`K
j iL Zviv `yAv Kiv Avg`i KZe| nhiZ Bgvg Avey nvbxdv (in) mvjvZi ga gvmbyb `yAvi A_i KvQvKvwQ k
`yAv Kivi AbygwZ c`vb KiQb| KziAvb Kvixg I nv`xm kixd h mKj `yAv AvQ meB mvjvZi ga cvV Kiv hvq| G
mKj `yAvi A_evaK KvQvKvwQ kI `yAv Kiv hvq|2 Ze beyqZi b~i iqQ gvmb~b `yAvi ga| G mKj beex `yAv A_
eyS e gyL Ki Zv w`q `yAv Kiv LyeB cqvRb|

wewZii kl KzbyZi `yAv


KzbyZ ki A_ AvbyMZ, `vqgvb nIqv, cv_bv Kiv ev Wvqgvb Aevq `yAv Kiv| mvjvZi ga `yAvi AbZg
gvmb~b mgq wewZii mvjvZi KzbyZ| wewZi mvjvZi kl ivKAvZ iKzi AvM ivm~jyjvn `yAv cvV KiZb, hv KzbyZ ev
`yAv KzbyZ bvg cwiwPZ| G mgq ivm~jyjvn wewfb `yAv cvV KiQb| Avgv`i mgvR `yAv KzbyZ bvg cwiwPZ `yAvwUI
mnxn mb` ewYZ|3 wK Avgiv AZvekZ gb Kwi h, Avgv`i gvhnve Abymvi KzbyZi mgq GB `yAvwUB cvV KiZ ne,
Ab Kvbv `yAv cvV Kiv hve bv| aviYvwU fyj| Bgvg Avey nvbxdv (iv) I Zuvi mxq fve wjLQb h, KzbyZi Rb
Kvbv `yAv bB, Kvbv `yAv wbw` Kiv hve bv| Bgvg gynvv` Bebyj nvmvb (in) Zuvi Avj-gvem~Z M wjLQb:


Avwg ejjvg : Zvnj KzbyZ KZY `uvwoq `yAv cvV KiZ ne? wZwb ejjb : ejv nZv h, m~iv Bhvm mvgvDb
kvvZ I m~iv Iqvm mvgvB hvwZj eyiR cwigvY| Avwg ejjvg : KzbyZi Rb wK Kvbv wbw` `yAv AvQ ? ev Kvbv `yAv
wbw` Kiv hve? wZwb ejjb : bv|4
Bgvg gynvv`i Ab M Avj-vZ-G wZwb wjLQb :


Avwg ejjvg : Zvnj KzbyZi Rb wK Kvbv wbavwiZ evK ejZ ne ev Kvbv evK wbavwiZ Kiv hve ? wZb
ejjb : bv| eis Zzwg Avjvni nvg`v ev cksmv Kie, bexq AvKivg -Gi Dci mvjvZ (`i`) cvV Kie Ges Zvgvi
myweav I BQvgZv h Kvbv `yAv Kie|5

whK&i bs 27 : KzbyZi wZxq gvmb~b `yAv


weZii KzbyZ wnmve `ywU gvmb~b `yAv mePq ewk cwm I we mb` ewYZ| GKwU Avjvv Bbv
bvmZvCbyKv... hv Avgv`i `ki mKj avwgK gymwjgi gyL| wZxq `yAvwU mK Bgvg nvmvb ejb, ivm~jyjvn ()
AvgvK wbi evKwj wkv w`qQb wewZii mvjvZ ejvi Rb :

[ ]

78

DPviY : Avjv-vn& w`bx dxgvb nv`vBZv, Iqv Av-wdbx dxgvb Av-dvBZv, Iqv ZvIqvjvbx dxgvb ZvIqvjvBZv, Iqv
ev-wiK jx dxgv- AvA& ZvBZv, Iqv wKbx kvi&iv KvvBZv, dvBbvKv ZvKvx, Iqvjv- BDKv AvjvBKv, Bbv jv- Bqvwhjy gvb
Iqv-jvBZv, [Iqvjv- BqvBh&hy gvb Av-`vBZv] , Zvev-ivK&Zv ivevbv- Iqv ZvAv-jvBZv|
A_: n Avjvn, AvgvK n`vqZ `vb Kib, hv`iK Avcwb n`vqZ KiQb Zv`i mv_| AvgvK cwic~Y wbivc I
myZv `vb Kib, hv`iK Avcwb wbivcv `vb KiQb Zv`i mv_| AvgvK Ijx wnmve MnY Kib (Avgvi AwffveKZ MnY
Kib), hv`iK Avcwb Ijx wnmve MnY KiQb Zv`i mv_| Avcwb AvgvK hv wKQy c`vb KiQb ZvZ eiKZ c`vb Kib|
Avcwb hv wKQy Avgvi fvM wbaviY KiQb Zvi AKjvY _K AvgvK iv Kib| KviY AvcwbB Zv fvM wbaviY Kib, Avcbvi
welq KD wbaviY Ki w`Z cvi bv| Avcwb hvK Ijx wnmve MnY KiQb m AcgvwbZ ne bv| Avi Avcwb hvK k wnmve
MnY KiQb m KLbv mvwbZ ne bv| gnvgwngvw^Z eiKZgq Avcwb, n Avgv`i cfy, gnvghv`vgq I mevP Avcwb|1
Avgiv KLbv GB `yAv I KLbv cPwjZ `yAv coe| Avgiv `LwQ h, Bgvg Avey nvbxdv (in) GB mgq h Kvbv welq
`yAv PvIqvi AbygwZ w`qQb| Ze gvmb~b `yAv cvVi Pv KiZ ne| GB `ywU KzbyZi `yAv QvovI Abvb gvmb~b `yAv, hgb
GB eBq DjwLZ 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 I 26 bs whK&i ev KziAvb I nv`xm DjwLZ h Kvbv `yAv Avgiv gyL Ki
A_i w`K j iL G mgq cvV KiZ cvwi|
Avwg Gn&BqvDm mybvb M2 DjL KiwQ h, nvbvdx gvhnvei BgvgMY KzbyZi Rb, Ges mvjvZi ga h Kvbv
vb `yAvi Rb Kvbv `yAv wbw` KiZ wbla KiQb| KviY GZ `yAvi cvY _vK bv| gyymvjx VuvUfve AgbvhvMi mv_
mvjvZi whK&i I `yAv AvDo hvb| GK chvq Gfve cvYnxb mvjvZ kl nq hvq| me`v GKwU wbavwiZ `yAv cvV Kij mvjvZi
Ly, AveM, cvYeZv webq I AvKzwZ b nq hvq| cZK gywgbi DwPZ wewfb gvmb~b ki `yAv A_ eyS gyL Ki GKK mgq
GKK `yAv cvV Kiv| GZ gbi AveM w`q A_i w`K j iL Ly I webqi mv_ `yAv Kiv mnR nq| Avjvn Avgv`iK
ZvIdxK c`vb Kib|

(Q). evii w`bi I ivi wekl gyn~Z


evii w`b GKwU wekl gyn~Z iqQ h mgq ev`v Avjvni wbKU hv cv_bv Kie ZvB Avjvn ZvK w`eb| ivm~jyjvn
ejQb :

wbq evi GKwU mgq AvQ, h mgq Kvbv gymwjg `uvwoq mvjvZiZ Aevq Avjvni KvQ h Kvbv KjvY cv_bv
Kie, Avjvn AekB ZvK Zv c`vb Kieb|3
GB gyn~ZwU ivm~jyjvn wbaviY Ki `b wb| mvnvex I ZveqxMY G welq wewfb gZvgZ cKvk KiQb| Zuv`i
ga _K AwaKvsk AvwjgB ejQb h, evii w`b m~hvi c~ei gyn~Z `yAv Keyji mgq| G mgq hw` Kvbv gymwjg
gvMwiei mvjvZi cwZ wbq mvjvZi Acvq em `yAvq gkj _vK Ze Avjvn Zuvi `yAv Keyj Kieb| Ab AbK
ejQb h, Bgvgi LyZev c`vb i Kiv _K Zuvi mvjvZi mvjvg divbv ch mgqi gaB GB gyn~ZwU iqQ|4

24. `yAv Keyji vbi w`K j ivLv


`yAv mwKZ mKj nv`xm cvV Kij GKwU wekl welq j Kiv hvq| ivm~jyjvn () Zuvi DZK `yAvi Av`e,
wbqg, cwZ, k BZvw` me wkv w`qQb| KLb Kx-fve `yAv Kij Avjvn Keyj Kieb Zv wevwiZ wkv w`qQb wZwb|
`yAv Keyji mgq mK Avgiv AbK nv`xm `LZ cvB| wK `yAv Keyji vb mK Kvbv wb`kbv Avgiv cvB bv
ejjB Pj| Avgiv AbK nv`xm `LZ cvB h, ivm~jyjvn () kl iv, mvjvZi ci, Avhvbi ci BZvw` wewfb mgq
`yAv Kivi wb`kbv c`vb KiQb| wK AgyK vb wMq `yAv Ki Gic Kvbv wb`kbv Avgiv Kvbv nv`xm cvB bv|
aygv nR I Avjvni Ni Kw`K KqKwU nv`xm cvIqv hvq, hwji ga AbKwjB hqxd ev `yej| G mKj nv`xmi
AvjvK Avgiv RvbZ cvwi h, evBZzjvni `iRvi KvQ gyjZvhvg, mvdv I gviIqvi Dci, ZvIqvdi mgq, AvivdvZi
gvV `yAv Kiv DwPZ| G mKj vbi `yAv Avjvn Keyj Kieb| GQvov `yAvi vb wb`k Ki Kvbv nv`xm cvIqv hvq bv|
meZ Gi KviY Bmjvg mKj hyMi mKj `ki gvbe RvwZi Rb Avjvni gbvwbZ weavb| mKj hyMi mKj vbi gvbylB
BQv Kij mnRB `yAvi Rb gyeviK mgqwji myhvM wbZ cvieb| wK `yAv Keyji Kvbv wekl vb _vKj nq
mLvb hvIqv AbKi Rb me nZv bv| GRb Avjvni Zuvi mKj ev`vi Rb `yAv `iRv Lyj w`qQb|
GLvb AviKwU jYxq welq h, Avgv`i `ki AMwYZ gymwjg Avjvni KvQ `yAv Kivi Rb AMwYZ mnxn nv`xm
wb`wkZ mgqi cwZ Kvbv j ivLb bv| wK Zviv `yAvi Rb vb LuyR eovb| weklZ AbK gymjgvbi eg~j aviYv Ijx
eyRyMMYi gvhvi hq Avjvni KvQ `yAv Kij `yAv ZvovZvwo Keyj nq| GB wg_v I wfwnxb aviYvi dj gvhviwj AvR
gymwjgi Cgvb niYi g~j K` cwiYZ nqQ| gvhviwjK K` Ki Mo DVQ f eemvqx`i RgRgvU eemv| hLvb

79

AMwYZ mij gymwjg UvKv-cqmv, nuvm-gyiMx, Mi-QvMj BZvw`i mv_ wbRi CgvbI iL Pj Avmb|
Avgiv Kei Kw`K `yAvi wkiK welq ci wKQy AvjvPbv Kie| GLvb ay GZUzKz Avgv`i RvbZ ne h,
ivm~jyjvn _K GKwU nv`xmI ewYZ nqwb h, Kvbv Ijx eyRyMi gvhvi wMq wbRi nvRZ I cqvRbi Rb `yAv Kij
Avjvn m `yAv Keyj Kieb| GKwU nv`xmI bB GB gg| AvaLvbv nv`xmI bB| KziAvb Kvixg gnvb Avjvn ejQb :

Ges hw` Avgvi ev`vMY Avcbvi KvQ Avgvi mK wRvmv Ki, Ze Avwg Zv`i wbKUeZx| cv_bvKvix hLb
Avgvi KvQ cv_bv Ki (AvgvK WvK) ZLb Avwg Zvi WvK mvov w` (cv_bv Keyj Kwi)|1
Avjvn ejjb wZwb KvQ AvQb| WvKjB mvov `eb| Avi Avcwb Zuvi K_v wekvm bv Ki Avi Kv_vq `o
eovQb| Kb `ovQb ? ivm~jyjvn wK KLbv Kv_vI ejQb h, Kvbv Ijx ev eyRyMi Kei ev gvhvi hq `yAv
Kij Zv Keyj ne ? Kv_vI ejbwb| KvRB Avcbvi AwiZv g~jZ gnvb Avjvn I Zuvi ivm~ji () Iqv`v I wkvi cwZ
Avcbvi Awekvm| ivm~jyjvn DZK `yAvi mKj wbqg I Av`e wkwLq Mjb, A_P G K_vwU wkLvjb bv! mvnvexMY ck
KiQb, wKfve `yAv Kij Avjvn Keyj Kieb| wZwb wewfb mgq, cwZ I evK wkwLq w`qQb| wK KLbv NyYviI
ejbwb h, Ijx AvIwjqvi gvhvi ev Kei hq `yAv Kij Keyj ne| eis wZwb wewfb nv`xm aygv whqviZ A_vr Kei
ewK mvjvg `Iqv I Zvi Rb `yAv Kiv Qvov Keii KvQ Ab Kvbv Bev`Z KiZ wbla KiQb|
mvnvex-ZveqxMYi hyMi AbK ci gvbyli ga eyRyMMYi Keii wbKU `uvwoq Avjvni KvQ wbRi nvRZ
cqvRb cv_bvi ixwZ gv^q `Lv hZ _vK| Bmjvgx wkvi Afve, Kzmsvi I RbkwZi Dci wekvm BZvw` wQj Gi
KviY| RbkwZ AvQ AgyK eyRyMi Keii KvQ `yAv Kij Zv Keyj nq| Igwb wKQy gvbyl QyUjb mLvb `yAv KiZ|
cieZx hyMi AbK Rxebx M Ggb AbK RbkwZi K_v cveb| mijgbv AbK Avwjg I bKKvi gvbylI GmKj welq
Rwoq wMqQb|
wcq cvVK, Avcwb Avcbvi cggq cwZcvjKi KvQ `yAv KiQb| whwb Zuvi gnvb ivm~ji () gvag `yAvi mgq I
wbqg wkwLq w`qQb| Avjvni ingZ Awekvm Ki I Zuvi ivm~ji ( ) wkvq Abvv Gb gbMov aviYvi wfwZ Kv_vI
`o eoveb bv| Avjvn I Zuvi ivm~ji () wkvi ga wbivc` Aevb Kib| Avi Kvbv wKQyiB Avcbvi cqvRb bB|

(M) Avjvni KvQ cv_bv cwiZvMi cwiYvg


Dcii nv`xmwj _K Avgiv eySZ cvwi h, `yAv Kiv Avjvni wb`k, Zuvi ivm~j -Gi wb`k| `yAv Kiv
Bev`Z| `yAv bv Kiv AgZv, Aciva I Avjvni Bev`Z _K gyL wdwiq bIqv| Avjvni KvQ cv_bv ev `yAv bv Kivi
wZbwU Aev I chvq iqQ| Avgiv wbP GB wZbwU Aevi AvjvPbv KiwQ| Avjvni ZvIdxKB Avgv`i GKgv Avkqj|

c_g Aev, Avjvni whK&ii KviY `yAv cwiZvM


hw` KD `yAvi e`j AbeiZ Avjvni whK&i wbgM _vKb Zvnj Zv `yAvi gZvB Bev`Z I AvZmgcY wnme
Avjvni `ieve Keyj ne ej nv`xmi AvjvK Avgiv RvbZ cvwi| hqxd GKwU nv`xm ewYZ nqQ, Dgvi (iv) ev Rvwei
(iv) ivm~jyjvn _K eYbv KiQb, Avjvn ejQb :

Avgvi whK&i e _vKvi KviY h ew Avgvi KvQ PvBZ cviwb, Avwg cv_bvKvix`i hv c`vb Kwi ZuvK Zvi Pq Dg
(cyivi) c`vb Kwi|2
Ab nv`xm Ave~ mvC` (iv) ejb, ivm~jyjvn ejb, Avjvn ejb:

hvK KziAvb I Avgvi whK&i Avgvi wbKU cv_bv _K e ivL Avwg cv_bvKvix`i hv c`vb Kwi ZuvK Zvi Pq Dg
(cyivi) c`vb Kwi|3
Avgiv BZvc~e `LwQ h, mKj `yAvB whK&i| Ze mKj whK&i `yAv bq| wewfb evK wbRi Rb wKQy bv Pq
aygv Avjvni ghv`v cKvk Kiv `yAv wenxb whK&i| AbK mgq ev`v wec` Avc` gbcvY Avjvni wbKU mgcY Ki ay Zuvi
whK&i KiZ _vKb| GB whK&iB Zvi `yAv| GB whK&i `yAv-cwiZvM bq| eis AZ DP chvqi `yAv| GB whK&ii KviYB
Avjvn Zvi wec` KvwUq w`eb| KziAvb Avjvn RvwbqQb h, bex nhiZ BDb~m (Av) gvQi cUi ga fqiZg wec` co
Avjvni KvQ mKvZi cv_bv KiwQjb:

80

Avcwb Qvov Kvbv gvey` bB, Avcwb cwe, gnvb!, Avwg Zv mxgvjsNbKvix|
GLvb Avgiv `LwQ h, Kvbv cv_bv bB, aygv whK&i| wK Avjvn GB whK&iKB `yAv ev wb`v A_vr Avnvb bvg AwfwnZ
KiQb Ges Zvi Avnvb mvov w`qQb ej RvwbqQb| Zvi KviY GB AvKzwZgq whK&iB `yAv| Avi Dcii nv`xm Gaibi
whK&ii K_v ejv nqQ| Avgiv BZtc~e Bmgy Avhg welqK AvjvPbvq `LwQ h, ivm~jyjvn ejQb :BDb~m (Av)-Gi GB
`yAv co h Kvbv gymwjg h Kvbv welq `yAv Kij Avjvn Zvi `yAv Keyj Kieb I cv_bv c~iY Kieb|1
whK&i bs 28 :

DPviY: Bqv nvBqy, nqv KvBqyg| A_: n wPixe, n memsiK|
nhiZ Avjx (iv) ejb :e`ii hyi w`b Avwg wKQyY hy Ki ivm~jyjvn wK KiQb Zv `Lvi Rb Zvovov Ki wdi Avmjvg| Gm
`wL wZwb mvRv`v iZ Aevq iqQb Ges ay ejQb : Bqv nvBD Bqv KvBEg (n wPixe, n memsiK), Gi ewk wKQyB
ejQb bv| AZtci Avwg Avevi hyi ga wdi Mjvg| wKQyY ci Avevi Avmjvg| `wL wZwb mvR`v iZ Aevq H K_vB
ejQb| Gici Avwg hy wdi Mjvg| wKQyY ci Avevi wdi Avmjvg| Gm `wL wZwb H K_vB ejQb| Gici
Avjvn ZuvK weRq `vb Kib| nvwdh nvBmvgx nv`xmwUi mb` nvmvb ej DjL KiQb| 2
G nv`xmI Avgiv `LwQ, wKfve whK&ii gvag `yAv Kiv nq| GBic mgwcZ whK&i mevg `yAvi dj Gb
`q|

whK&i bs 29 : `ywv ev wec`Mi `yAv-1


Beby Avevm (iv) ejb, ivm~jyjvn wec` ev Ki mgq ejZb:


DPviY : jv- Bjv-nv Bjvjv-j Avhxgyj nvjxg, jv- Bjv-nv Bjvjv- iveyj Aviwkj Avhxg, jv- Bjv-nv Bjvjv iveym mvgvIqv-wZ Iqv iveyj Aviw` Iqv iveyj Aviwkj Kvixg|
A_: bB Kvbv gvey` Avjvn Qvov, whwb gnvb, gnvahgq gnv wePY, bB Kvbv gvey` Avjvn Qvov, whwb
gnvb Aviki cfy, bB Kvbv gvey` Avjvn Qvov, whwb Avmgvbmg~ni, Rwgbi I mvwbZ Aviki cfy|3
nhiZ Avjx (iv) ejb, ivm~jyjvn AvgvK Kvbv K ev wec` coj Dcii GB `yAv coZ wkwLqQb| 4
GLvb Avgiv `LwQ h, GB `yAv g~jZ aygv whK&i| GLvb Kvbv `yAv bB| wK Avjvni iYi gvag Zvi KvQ
AvZmgcY KiB `yAv Kiv nQ|

whK&i bs 30 : `ywv ev wec`Mi `yAv-2


Avqkv (iv) ejb, ivm~jyjvn Zuvi cwievii mevBK GKwZ Ki ejZb: Zvgv`i KD KLbv `ywv ev
wec`i ga wbcwZZ nj eje :

DPviY : Avjv-, Avjv- ivex, jv- DkwiKz wenx kvBAvb| Avjv-, Avjv- ivex, jv- DkwiKz wenx kvBAvb|
A_ : Avjvn, Avjvn, Avgvi ie, Zvi mv_ KvDK kixK Kwi bv, Avjvn, Avjvn, Avgvi ie, Zvi mv_ KvDK kixK Kwi
bv|
nv`xmwUi mb` wKQyUv `yej njI Abvb KqKwU mb` GKB `yAv ewYZ nqQ| GRb nv`xmwU nvmvb|5 GB `yAvI
g~jZ whK&i| wec`M gywgb-`q Gfve wbRK mgcY Ki Avjvni KiYv mvb Kib|6
wZxq Aev, Avjvn Rvbb ej ev ZvIqvzj Ki `yAv cwiZvM
Avjvn `LQb ej `yAv bv Kiv ev Avjvni ZvK`xii Dci wbfi Ki `yAv _K weiZ _vKv KwVb Aciva I mybvZ
weivax Kg| mKj welq Avjvni KvQ PvIqv ev cv_bv Kiv Avjvni wb`k, ivm~jyjvn -Gi wb`k, ivm~jyjvn -Gi mybvZ Ges
GKwU AwZwi Bev`Z| mybvZi AvjvK Avgiv GKwU NUbvI LuyR cve bv, hLvb ivm~jyjvn `yAv bv Ki Z_vKw_Z

81

ZvIqvzj KiQb| A_ev Avjvn Zv Avjvn Avgvi Aev `LQb KvRB `yAvi Kx `iKvi? GK_v ej `yAv Kiv _K weiZ
_KQb Ggb GKwU NUbvI Avgiv LyuR cve bv|
gynZvivg cvVK, mvnvexMYi hyMi ci _K, AbK eyRyM I bKKvi gvbyli NUbv Avcwb wewfb M cveb, hLvb Zuviv
wec` Avc` `yAv Kibwb| `yAv KiZ ejv nj Zuviv ejQb, Avjvn Zv Avgvi Aev `LQb, A_ev AvjvnB Avgvi wec`
w`qQb Avwg Kb Zuvi KvQ wec` KvUvZ eje, BZvw`| KD nqZ ejQb, `yAvi Pq ZvIqvzjB Dg|
G mKj eyRyMi Kg, KvivgZ I Cgvbi GB `pZv `L Avgiv wegvwnZ nq gb Kwi GB eywS Cgvbi I ZvIqvzji
mevP i! GB mgq Avgiv fyj hvB h, Cgvb I Avgji mevP i ivm~jyjvn () -Gi| Zvi ciB Zuvi mvnvexMY|
Avgiv ivm~jyjvn -Gi Rxebi GKwU NUbvI cve bv h, wZwb KLbv Kvbv mgmvq, wec` ev cqvRb `yAv bv Ki ZvIqvzj
KiQb| wZwb me`v `yAv KiQb I `yAv KiZ wb`k w`qQb| `yAvB Bev`Z, `yAvB ZvIqvzj Ges `yAvB Cgvbi mevP
i| DcwiD eyRyMMYi i Gi wbP| Zuviv Kjei wekl nvjZ GmKj K_v ejQb| Zuv`i nvjZi Pq DP nvjZ ivm~jyjvn
-Gi Ges Zvi ci Zuvi mvnvexMYi nvjvZ|
Bev`Z, e`wM, wbRbevm, whK&i AvhKvi BZvw` mKj Avgv`i GB welqwU Lye ewk gb ivLZ ne| AMwYZ
eyRyMi AMwYZ AvKlYxq weeiY Avgiv `LZ cve| Gwj nqZ fvjv| Ze ivm~jyjvn -Gi Av`kB AbyKiYxq Av`k|
evbvqvU GKwU M Avgv`iK fyj eySZ mvnvh Ki| GB NUbvq ejv nqQ: BeivnxgK (Av) hLb Avb wbc
Kiv nq ZLb wReivCj (Av) Gm ZuvK ejb : Avcbvi Kvbv cqvRb _vKj AvgvK ejyb| wZwb ejb : Avcbvi KvQ Avgvi
Kvbv cqvRb bB| wReivCj (Av) ejb : Zvnj Avcwb Avcbvi cfyi KvQ cv_bv Kib| ZLb Beivnxg (Av) ejb :

wZwb Avgvi Aev Rvbb, GUvB Avgvi Rb h_, AZGe Avgvi Avi Kvbv cv_bvi cqvRb bB|
GB KvwnbxwU wfwnxb evbvqvU K_v| Bw``i ga cPwjZ Kvwnbx, mb`nxbfve gymwjg mgvR cek KiQ| KziAvb
Kvixg nhiZ Beivnxgi AbK `yAv DjL Kiv nqQ| wZwb KLbv Kvbv cqvRb `yAv Kibwb Gic Kvbv NUbv KziAvb
ev nv`xm ewYZ nqwb|1
mevcwi `yAv cwiZvM Kiv KziAvb I nv`xmi wkvi wecixZ| Dcii wewfb nv`xm `yAv Kivi wb`k Avgiv
`LwQ| z`vwZz` mKj welq Avjvni KvQ PvBZ ne ZvI `LwQ| Dci bv PvBj Avjvn Am nb| Avey ivBiv (iv)
ivm~jyjvn () _K eYbv KiQb :

KD Avjvni KvQ bv PvBj ev `yAv bv Kij Avjvn Zvi Dci vavw^Z nb| nv`xmwU nvmvb ev MnYhvM|2
Avgiv `LwQ h, KziAvb Kixg Avjvni KvQ `yAv bv Kivi fqi kvwi K_v ejv nqQ| Avjvn ejQb : Ges
Zvgv`i cfy ejjb : Zvgiv Avgvi KvQ cv_bv Kiv Avwg Zvgv`i cv_bvq mvov w`e| wbq hviv Avgvi Bev`Z _K Anvi
Ki Zviv jvwZ AcgvwbZ nq Rvnvbvg cek Kie| Avgiv `LwQ h, GB AvqvZi evLvq ivm~jyjvn ejQb : `yAvB
Bev`Z| Avjvni KvQ `yAv bv KivB Avjvni Bev`Z _K Anvi Kiv|

ZZxq Aev, Avjvn Qvov Ab Kviv KvQ `yAv


Avjvni KvQ `yAv bv Kivi mekl Aev Avjvni KvQ `yAv bv Ki Abi KvQ `yAv Kiv| wekl wec` ev eo
eo mgmvq Avjvni KvQ `yAv PvIqv| evwK QvULvU ev mvaviY wec` Avc`, mgmv, nvRZ, cqvRb BZvw`i Rb Avjvn
Qvov Ab Kviv KvQ cv_bv Kiv| GB Aev wki&Ki Aev I fqiZg asmi KviY|

wkiKi g~jB Avjvn Qvov Ab Kviv KvQ cv_bv Kiv


KziAvb Kvixgi AvjvK Avgiv fve eySZ cvwi h, hyM hyM AwaKvsk Kvwdi gykwiK Avjvni Dci Cgvb _vKv
mI, AvjvnK GKgv mv, wiwhK`vZv, cvjbKZv I megq gZvi AwaKvix wnmve wekvm Kivi ciI GB `y Avi KviYB
gykwiK nq wMqQ|
KziAvb I nv`xm _K Avgiv m`nvZxZfve RvbZ cvwi h gvi gykwiKMY wekvm KiZv h AvjvnB GB weki
GKgv m&v, cwZcvjK, megq gZvi gvwjK, Zuvi Dci Kviv gZv bB, wZwbB GKgv wiwhK `vZv, Rxeb I gZ yi
gvwjK| Zviv GKevK Zv ^xKvi KiZv| KziAvb Kixgi wewfb vb GK_v evievi DjL Kiv nqQ| 3 A_vr, Zviv wekvm
KiZv h, jv LvwjKv Bjvjvn , jv ivev Bjvjvn , jv ivwhKv Bjvjvn , jv gvwjKv Bjjvn BZvw`| wK Zviv GB wekvm
mI Avjvni Bev`Zi cvkvcvwk Abvb bex, wdwikZv, cwZgv, cv_i, MvQ BZvw`i Bev`Z ev c~Rv KiZ| A_vr, Zviv jv-

82

Bjv-nv Bjvjvn gvbZ bv|1


wkiKi Drcw Avjvni cwZ Awekvmi KviY bq| wkiKi Drcw Avjvn Qvov Ab Kvbv gvbyl, wdwikZv, MvQ, cv_i
ev cvKwZK kwK AjwKK ev Acvw_e KjvY I AKjvYi HkwiK gZvi AwaKvix gb Ki Zv`i Bev`Z ev c~Rv Kiv|
weklZ Zv`i KvQ mvnvh, KjvY, Avkq I wec`gyw cv_bv Kiv| nv`xmi AvjvK Avgiv `LZ cvB h, AwaKvsk
Avjvni wcq, bKKvi Ijx, eyRyM, bex ev wdwikZvMYi evovevwo, AwZfw I Zv`iK gj ev Agj Kivi gZvi
AwaKvix gb Kivi KviY gvbe mgvR wkiK cek KiQ I cwZcvwjZ nqQ| GLvb wevwiZ AvjvPbv me bq| nv`xm
_K aygv gymwjg mgvR wkiK ceki `ywU Kwnbx AvjvPbv KiwQ|
c_g NUbv : c_g gvbe mgvR wQj ZvInx`ev`x gywgb gymwjg| Av`g (Av)-Gi ci KqK kZvx GfveB gvbyl
ZvInx` I Cgvbi Dci wQj| Gici AvIwjqv Kivgi AwZfwi KviY gv^q mgvR wkiKi i nq| mnxn
eyLvix I Abvb nv`xmM, Zvdmxi Zvevix I Abvb Zvdmxii M G welqK AbK nv`xm ewYZ nqQ| G mKj eYbvi
mvimsc wbgic: Av`g mvb`i ga Iqv`, myIqv, BqvM~m, BqvEK I bvmi GB cuvP ew Lye bKKvi eyRyM gvbyl
wQjb| Zuv`i AbK Abymvix, f I gyix` wQjb, hviv Zuv`i ejvqZi welq LyeB DP aviYv cvlY KiZb| Zuv`i
gZyi ci Zuv`i welq AwZfwKvix Kvbv Kvbv gyZvKx` ejb : Avgiv hw` Gu`i Qwe evwbq iL w`B Zvnj Zv
Avgv`iK ewk ewk Avjvni Bev`Z e`wM KiZ DrmvwnZ Kie| Gici hLb GivI gviv Mj ZLb Bewjm cieZx hyMi
gvbyl`iK IqvmIqvmv w`Z jvMj, Zvgv`i c~eeZxMY Zv Gu`i ay ay Qwe Ki ivLbwb| Zviv Zv G`i Bev`Z KiZ
Ges G`i WvKvi djB Zv Zviv ew cZ| ZLb m hyMi gvbyliv Gu`i c~Rv Kiv i Kij|2
wZxq NUbv : ZvInx`i AbZg wmcvnmvjvi wQjb nhiZ Beivnxg (Av) I nhiZ BmgvCj (Av)| Zu`iB eskai
Avie RvwZ| ZvivI ZvInx`i Dci wQj| Zv`i ga wkiKi cPjb mK Beby BmnvK Zvi mxivZzbex M wewfb mvnvex
I Zveqxi m~ wjLQb : Giv ejb h, BmgvCji esk Avie`i ga wkiK cPjbi KviY wQj, Giv KvevNii LyeB fw
KiZ| Zviv KvevNi Qo hZ PvBZb bv| hLb Zv`i eva nq KvevNi Qo wewfb GjvKvq hZ nZv, ZLb Zviv mv_
Ki KvevNii Zvhxgi Rb KvevNii wKQy cv_i wbq hZb| Zviv hLvbB hZb mLvb GB cv_iwj iL Zvi ZvIqvd
KiZb I mvb KiZb| cieZx hyM gv^q G mKj cv_i Bev`Z Kivi cPjb nq hvq| ci gvbyliv Lqvj Lyw k gZv
wewfb cv_i c~Rv KiZ i Ki| GQvov Avie`i bZv Avgi Beby jynvC Zvi Kvbv KvR wmwiqvq Mgb Kib| mLvbi
gvbyliv g~wZ c~Rv KiZ| wZwb Zv`i ejb : GmKj g~wZ Zvgiv Kb c~Rv Ki? Zviv ej : Avgiv G`i c~Rv Kwi| G`i
KvQ ew cv_bv Kwi| ZLb Giv Avgv`i ew `vb Ki| wec` Avgiv G`i KvQ mvnvh cv_bv Kwi| ZLb Giv Avgv`i
mvnvh Ki| ZLb wZwb Zv`i _K KqKwU g~wZ Gb gvq vcb Kib Ges gvevmxK G`i Zvhxg KiZ wb`k `b|3

Avjvni wdwikZv, bex I Ijx`i wbKU cv_bv Kivi hyw


Avjvn Qvov Ab wKQyi Bev`Zi Zv`i hyw wQj `ywU : c_g hyw Giv mevB Avjvni wcq, Avjvni bex ev
wdwikZv| A_ev Avjvni cyKbv| G`i Bev`Z Kij Avjvn wbq Lywk neb Ges Gfve Avgiv Avjvni bKU ARb KiZ
cvie| KziAvb Kvixg Bikv` Kiv nqQ :

Avi hviv Avjvn Qvov Abvb AvDwjqv (AwffveK ev ez ) MnY KiQ Zviv ej : Avgiv Zv G`i ay GRbB
Bev`vZ Kwi hb Giv Avgv`iK Avjvni mvwba cuQ `e| 4
wZxq hyw& AvjvnB GKgv cfz , cwZcvjK Ges mKj gZvi gvwjK| Ze wKQy gvbyl I wdikZv AvQb hviv
Avjvni AZ wcq , Zv`i mycvwik Avjvn MnY Kib| G mKj wdikZv I gvbyli Bev`vZ Kij, Giv Lywk nq Avjvni
KvQ mycvwik Ki gvbyli wec` KvwUq `b, cqvRb c~iY Kib| G evcvi Avjvn ejQb :


Zviv Avjvn eZxZ hv`i Bev`Z Ki Zviv Zv`i Kvbv wZI KiZ cvi bv, DcKviI KiZ cvi bv| Zviv
ej Giv Avjvni KvQ Avgv`i mycvwikKvix kvdvqvZKvix| Avcwb ejyb : Zvgiv wK AvjvnK Ggb wKQy RvbvQ hv wZwb
Rvbb bv, AvKvkgjx I cw_exi ga ? myenvbvjvn! wZwb mygnvb, mycwe Ges Zvgv`i wkiK _K wZwb Ea|5
gykwiKMY hw`I gb KiZ h, GKgv AvjvnB mKj gZvi AwaKvix Ges GmKj Dcvm Avjvni wbKU _KB

83

mycvwik Ki Gb `b, ZeyI Zv`i aviYv wQj Avjvni mv_ G`i h mK ZvZ G`i mycvwik Avjvn djZ cvieb bv|
Gfve G`i ga gvbyli gj ev Agj Kivi GK aibi gZv AvQ ejB Zviv gb KiZ| A_vr, Zviv gb KiZv h,
g~j gZv AvjvniB| Ze G`iK wZwb (Avjvn) wKQy gZv w`qQb| GRb KziAvb Kixg wewfb vb Bw`, bvmviv I
Kvwdi`i wkiKi cwZev` Avjvn evisevi DjL KiQb h, Giv AvjvnK QvovI h mKj bex, wdwikZv, Ijx ev cwZgvi
Bev`Z ev c~Rv Ki Zviv Kvbv gj ev Agji gZv ivL bv|1
Zvnj wkiKi wfw wQj Avjvn Qvov Ab Kvbv bex, wdwikZv, Ijx ev Kvbv cvKwZK kwK Acvw_e I AjwKK gj
I Agji gZvi AwaKvix gb Ki ev Zv`i mv_ Avjvni mivmwi wekl mK I mycvwiki wekl AwaKvi AvQ gb Ki
G`i KvQ cv_bv Kiv| `yAv ev cv_bvB g~jZ mKj wkiKi g~j| DrmM, Kzievwb (sacrifice), bhi, gvbZ, dzj, mvR`v,
MovMwo BZvw` meB g~jZ `yAvi RbB| hb c~wRZ ew ev e G mKj fU ev DrmM Lywk nq ZvovZvwo cv_bv c~iY Kib ev
nvRZ wgwUq `b m RbB evwK mKj cKvii Bev`Z I Kg| Aciw`K G`i KvQ cv_bv g~jZ RvMwZK| dmj, ivMevwa,
wec`vc`, mvb, weevn, BZvw` RvMwZK cqvRb wgwUq `Iqvi RbB G`i KvQ cv_bv Kiv nq| RvbvZ ev ^M jvf, gv, mvi
cg, AvLivZi DbwZ BZvw` welq G`i KvQ PvIqv nq bv|
GRb Avgiv KziAvb Kixgi weeiY _K `LZ cvB h, gykwiKiv wdwikZv, bex, cwZgv BZvw`i Bev`Z KiZ g~jZ
`yAvi gvag| mvaviYfve gykwiK`i wkiKB wQj h, Zviv AvjvnKI WvKZ ev Avjvni KvQ `yAv PvBZ, Avevi Avjvn Qvov
Abvb bex, wdwikZv, eyRyM, cv_i, cwZgv BZvw`i KvQI `yAv PvBZ| GRb KziAvb Kixg G`i wkiKK AwaKvsk vb
`yAv bvg AwfwnZ Kiv nqQ| cvq 70 GiI AwaK vb gykwiK`i wkiKK `yAv ej AwfwnZ Kiv nqQ|

mvaviY wec` I nvRZ ebvg eo wec` I nvRZ


GLvb Avgv`i eySZ ne h, gykwiK`i GmKj `yAv-cv_bv meB wQj g~jZ cvw_e I RvMwZK mgmvw` Kw`K|
ivM, ewa, ewcvZ, mvb, evwYR DbwZ, eiKZ, wec`gyw, wiwhK ew BZvw` welqB gykwiKMY GmKj Dcvmi KvQ
cv_bv KiZ, hb Zviv Avjvni wbKU _K Zv`i nvRZ c~Y Ki `q| AvLivZi gyw, RvbvZ, KvgvjvZ BZvw`i Rb G`i
KvQ KD hZ bv| g~jZ AwaKvsk gykwiK AvLivZ Awekvm KiZv|
RvMwZK G mKj cv_bvi AwaKvsk gykwiKi mvaviY wbqg wQj, QvULvU wec` Avc` cqvRb Avjvn Qvov
Abvb Dcvm`i KvQ PvIqv| Avi Lye KwVb wec` Avjvni KvQ PvIqv| meZ Zviv fveZv, QvULvU welq gnvb Avjvn
iveyj AvjvgxbK wei Kivi Kx `iKvi| GRb Zv Avjvni wcq wdwikZv, bex, Avjvni gq, x BZvw` iqQ| GKv
h mKj KwVb wec` Giv Kj cvb bv, mLvb gnvcfy megq gZvi AwaKvix AvjvnK WvKv hZ cvi|
KziAvb Kvixg G welq AbK vb ejv nqQ| evievi ejv nqQ h, gykwiKMY hLb KwVb wec` co, b`xZ
ev mgy` Soi Kej co, ev Avjvni Avhve ev cvKwZK MRe Gm DcwZ nq ZLb gbcvY Avjvni wbKU wec`gywi
Rb cv_bv Ki| A_P mvaviY nvRZ cqvRb Zviv Zv`i Abvb Dcvm`i wbKU cv_bv Ki|2
KziAvbi weeiY _K eySv hvq h, AwaKvsk gykwiKB GBfve PjZ| m~iv nRi GKwU eYbv _K `Lv hvq h,
wKQy gvbyl mvaviYfve Avjvni Bev`Z KiZ| wK Avjvni cwZ Zv`i Avv I Cgvbi `pZv LyeB Kg| GRb KwVb wec`
coj Zviv Cgvb nvwiq djZ Ges wkiK wj nq coZ| ZLb Avjvn Qvov Ab Dcvmi KvQ PvIqv i KiZ| 3
Dcii AvjvPbv _K Avgiv eySZ cvwi h, Avjvn Qvov Ab Kvbv bex, Ijx, wdwikZv ev Kviv KvQ cv_bv
Kiv wkiKi g~j| Ges GKviYB AwaKvsk gvbyl Avjvni Dci Cgvb _vKv mI wkiK wj nq| GRbB gnvb Avjvn
KziAvb Kixg Bikv` KiQb :

AwaKvsk gvbylB wkiK iZ Aevq Avjvni Dci Cgvb Avb| 4
GB AvqvZi Zvdmxi Beby Avevm (iv), gyRvwn`, AvZv, BKwigvn, Avwgi, Beby wmixb, nvmvb emix, KvZv`vn,
Beby hvB` cgyL mKj mvnvex, Zveqx I Zve-Zveqx, gydvm&wmi GK_vB ejQb h, mKj gykwiKB wekvm Ki h,AvjvnB
mwKZv, wiwhK`vZv, gZy`vZv, cfy, cwZcvjK Ges AvjvnB iveyj Avjvgxb| wK Zv mI Zviv Bev`Zi Zvi
mv_ wkiK Ki|5

gymwjg mgvRi `yAv Kw`K wkiK


`yAvi AvjvPbvi ga Dcii `yAv Kw`K wkiK-Gi AvjvPbvi Dk GB wkiK _K AvZivi welq mZK _vKv|
Avgiv AZ e`bvi mv_ j Kwi h, wewfb gymwjg mgvR c~eZb agi cfve, Bmjvgi g~jbxwZ I wekvm mK AZvi

84

KviY, wec` Avc` g~Z KvDK AuvKo ai gbi AvKzwZ Rvbvbvi gvbexq `yejvZvi KviY, Avjvni cwZ Avvi Afve I Abvb
AvbylwK KviY `yAv Kw`K wkiK ecKfve Qwoq coQ|
Avgv`i mgvRI AMwYZ gymwjg wec` Avc`, ivMevwa, dmj, mvb, weevn BZvw` RvMwZK mgmvw`i Rb `ki
AMwYZ gvhvi wMq gvhvi kvwqZ ew`i wbKU cv_bv Kib| Zv`i wbKU mgmv gUvbvi Avvi Kib| Zviv hb Lywk nq
mgmv gUvbvi eev Kib GB Avkvq cv_bvi c~e bhi, gvbZ, DrmM, fU, UvKv-cqmv, mvR`v, `b BZvw` ck Kiv nq| GB
KwVb wkiK _K AvZiv Kiv gywgbi AbZg KvR| wkiK _K gy nZ bv cvij evwK mKj KgB e_| Ab asm _K
gywi Kvbv Dcvq _vKe bv|
GLvb jYxq h Kvwdi gykwiK I cwjK mgvRi gZv Avgv`i `ki gvbylivI mvaviYZ Kvbv cvijwKK ev
AvavwZK DbwZ ev ghv`vi Rb G mKj Kei, gvhvi ev `ievi hvb bv| Avcbvi mgvRi AvbvP KvbvP Qovbv AMwYZ
gvhvi wMq `Leb mKjB cvw_e wec` Avc`, mvb, ivMewa, gvgjv BZvw` RvMwZK mgmvi `Z wbw I nvRZ
c~iYi Rb G mKj vb bhi, gvbZ BZvw` wbq nvwRiv `b| `yPvi Rb gvbyl hviv AvavwZK DbwZi Rb whqviZ Kib,
Zuviv bhi, gvbZ BZvw`i avi avib bv| bxie whqviZ Ki Pj hvb|
GB eBqi cwimi Kei `yAv Kw`K wkiKi welq wevwiZ AvjvPbv me nQ bv| Avgvi Gn&BqvDm mybvb
M Avwg G welq wKQy AvjvPbv KiwQ|1 GLvb GZUzKzB ejZ PvB h, Dcii AMwYZ nv`xm ivm~jyjvn aygv Avjvni
KvQB cv_bv KiZ wkwLqQb| Kv_vI KLbv NyYviI ejbwb h, Kvbv cKvi wec` A_ev QvULvU cqvRb Avjvn
Qvov Kviv KvQ Zvgiv cv_bv Kie, A_ev Kviv Kei wMq Avjvni KvQ PvBe| Dci KwVbfve evievi wbla KiQb
Avjvn Qvov Ab Kviv KvQ PvBZ| wekl Ki Kei-Kw`K Bev`Z _K AZ KwVbfve wbla KiQb| KeiK K`
KiB h wkiK cmvi jvf Ki, Zv weklfve RvwbqQb| G aibi gvbyl`iK Awfkvc w`qQb|
mgvR AbK K_v cPwjZ AvQ| AgyK ew wec` co AgyK eyRyMK WKwQj, wZwb ZvK Dvi Ki w`qQb|
AgyK ew AgyKi gvhvi wMq `yAv Ki wec` KU wMqQ| GwjZ Kvb `eb bv| wn`y, wLvb I mKj gykwiK mgvRB
GB aibi K_v cPwjZ|
fveZ eo AevK jvM, GB mKj jvKgyLi K_v Avgv`i AbK gymjgvb fvBqiv KZ mnR wekvm Kib! A_P KziAvb
I nv`xmi K_vq Avgv`i Avv Avm bv| Avjvni iveyj Avjvgxb I Zuvi gnvb ivm~j AMwYZ NUbvq ejQb h, AgyK, AgyK
Avjvni KvQ cv_bv Ki wec` gy nqQ| BDb~m (Av) gvQi cUi MfxiZg AKvi KwVbZg wec` AvjvnK WK wec` gy
njb| GB K_vq Avv iL Giv AvjvnK WvKZ Pvb bv| Awi nq wkiKi ga wbcwZZ nb|
wcq cvVK, KziAvb I nv`xmi weeiY Avv ivLyb| aygv AvjvnKB WvKzb| Zuvi ingZ _K Avv nviveb bv|
Avjvn Avgv`iK wkiKi fqven AKvi _K iv Kib|
8. ivm~j ()-Gi Dci mvjvZ-mvjvg vcK evKvw`
Avjvni whK&i I `yAvi GKwU wekl cKiY ivm~jyjvn () -Gi Dci mvjvZ I mvjvg cvV Kiv| mvjvZ I mvjvg
cv_bv g~jK whK&ii AbZg| GZ gywgb ev`v Avjvni iY Kib, Avjvni KvQ cv_bv Kib h, wZwb hb Zuvi gnvb bexi
Dci mvjvZ I mvjvg ciY Kib| mvjvZ I mvjvg cvVKvix Dcii wewfb nv`xm mvaviYfve ewYZ whK&ii dhxjZ I
mvIqve ARb Kieb| wK mvjvZ I mvjvgi wekl iZ, ghv`v I invbx Avmi iqQ, h Rb c_Kfve Zvi AvjvPbv
KiZ BQv KiwQ| Avjvni KvQ ZvIdxK cv_bv KiwQ|

(K) mvjvZ I mvjvg : A_ I Awfew


evsjv fvlvq wewfb Bmjvgx ki dvmx Abyev` ev cwZk eenvi Kivi dj Zv g~j Aviex Ave`b nvwiq djQ Ges
AbK mgq Avgiv g~j Aviex cwifvlv hv KziAvb Kixg, nv`xm kixd I mKj Bmjvgx M eeZ nqQ Zv Avgiv RvwbI bv| G
mKj cwifvlvi ga AbZg mvjvZ| mvjvZ Bmjvgi AbZg cwifvlv| gymwjg Rxebi AbZg `ywU Bev`Z mvjvZ bvg
cwiwPZ ; c_gwU , Bmjvgi wZxq , Bmjvgi AbZg Bev`Z mvjvZ hv Avgiv evsjvq dvmx cwZk bvgvh ej AwfwnZ
Kwi| wZxqwU , gvbeZvi gywi `~Z, Avjvni wcqZg I kZg bex nhiZ gynvv` -Gi Rb mvjvZ ciY Kiv, hvK Avgiv
evsjvq dvmx k `i` ej _vwK|
PZz_ wnRix kZKi cLvZ fvlvwe` Beb `yivB`: Avey eKi gynvv` web mvBb (321 wn) wjLQb : mvjvZ ki
g~j: `yAv ev cv_bv| mvwj AvjvBwn A_vr, Zvi Rb `yAv Ki|2 G kZKi AbZg fvlvZwe` Avng` Beb
dvwim (395wn) wjLQb : GB g~j avZzwUi 2wU g~j A_ iqQ : GKwU A_ Avb ev Avb RvZxq Dvc, Ri BZvw` evaK|
wZxq A_ GK aibi Dcvmbv| ... wZxq A_ mvjvZ ki A_ `yAv ev cv_bv| ... Avi Avjvni c _K mvjvZ A_
ingZ| nv`xm kixd GmQ : n Avjvn, Avcwb Avey AvDdvi eski Dci mvjvZ c`vb Kib
(A_vr, ingZ ev KiYv Kib)|3 PZz_ wnRix kZKi Ab fvlvwe` Avjvgv BmgvCj web nvv` Avj RvInvix (398 wn)
Zuvi cLvZ Avm wmnvn Awfavb M wjLQb : mvjvZ ki A_ `yAv ev cv_bv| Avjvni c _K mvjvZi A_ : ingZ

85

ev KiYv| GQvov Avb cvovb ev SjmvbKI AviexZ mvjvZ ejv nq|1


cieZx mKj fvlvwe` I Awfavb cYZv Dcii K_vwjB ejQb| Zuviv ejQb, mvjvZ ki A_ ingZ I eiKZi
Rb `yAv Kiv, gv cv_bv Kiv| Bmjvgi wZxq mvjvZK (bvgvh) mvjvZ bvgKiYi KviY GB Bev`Zi g~j Avjvni
KvQ cv_bv Kiv, Zuvi KiYv I gv wfv Kiv| Avjvni c _K mvjvZ c`vbi ev mvjvZ cvVvbi A_ ingZ, KiYv I eiKZ
c`vb| Avjvni c _K Zuvi ivm~j -K mvjvZ c`vb ev mvjvZ ciYi A_ ZuvK ingZ c`vb, mevg ghv`v I cksmv
c`vb| wdwikZviv Kviv Dci mvjvZ ciY KiQb A_ Zuviv Avjvni KvQ D ewi Rb ingZi, ghv`v I gv Pq cv_bv
KiQb| Kvbv gvbyl Abi Dci mvjvZ c`vb KiQ ev mvjvZ ciY KiQ ejZ eySvb nq H gvbylwU ZuvK ghv`v I
mvb c`vb KiQ, Zuvi Rb ingZ, gv I ghv`vi `yAv KiQ|2

(L) KziAvb Kixg mvjvZ


Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv Bikv` KiQb :
. .

n wekvmxMY, Zvgiv ewk ewk Ki Avjvn iY (whK&i) Ki Ges cfvZ I weKvj Zuvi cweZv eYbv (Zvmexn)
Ki| wZwb Zvgv`i Dci mvjvZ c`vb Kib (Zvgv`iK `qv Kib, gv Kib, Zvgv`i cksmv Qwoq `b Ges
Zvgv`iK mvwbZ Kib) Ges Zuvi wdikZvMYI (Zvgv`i Rb Zuvi KvQ cv_b v Kib)3; hb Zvgv`iK AKvi _K
AvjvZ ei Ki wbq Avmb| wZwb wekvmx`i cwZ KiYvkxj|4
GLvb Avgiv `LwQ h, Avjvn mKj wekvmxK mvjvZ c`vb Kib, A_vr Zuvi Adzi KiYv, gv I eiKZ Zv`iK
`vb Kib| Avi Zuvi mvwbZ wdwikZvMY Avjvni KvQ wekvmx ev`v`i Rb KiYv, gv I eiKZ Pq cv_bv Kib| G
Qvov Avgiv `LZ cvB h Avjvn weklfve Kvbv Kvbv wekvmxi Rb mvjvZi DjL KiQb| wec` Avc` hviv ah
aviY Kib Zv`i welq Bikv` nqQ :

G mKj gvbyl`i Rb iqQ Zv`i cwZcvjKi c _K mvjvZ-mg~n (AMwYZ KiYv, gv, eiKZ I my-cmsmv5) Ges ingZ Ges
ZuvivB myc_cv|6
GLvb Avgiv `LwQ weklfve ahaviYKvix`i Rb Avjvn wekl mvjvZ c`vb Kib| GQvov Avjvn myenvbv
Iqv ZvAvjv Zuvi gnvb ivm~j ()-KI gywgb`i Rb mvjvZ c`vbi wb`k w`qQb| Bikv` nqQ :

(n ivm~j) Avcwb Zuv`i (gywgb`i) m` _K `vb (hvKvZ) MnY Kib, hv Zuv`iK cweZv, eiKZ I ew
c`vb Kie Ges Avcwb Zuv`i Dci mvjvZ `vb Kib (Zuv`i KjvY, eiKZ I gvcvwi Rb `yAv Kib)| wbq Avcbvi
mvjvZ Zuv`i Rb ingZ, kvw I Zw |7 Avjvn mewKQy kvbb Ges mewKQy Rvbb|8
mevcwi, gnvb Avjvn I Zuvi wdwikZvMY gnvbex nhiZ gynvv` -Gi Dci mvjvZ c`vb Kib Avi wekvmx`i
`vwqZ Zuvi (bexi) Dci mvjvZ I mvjvg ciY Kiv| Avjvn Bikv` KiQb :

wbq Avjvn Ges Zuvi wdwikZvMY bexi Dci mvjvZ c`vb Kib (Avjvn Zuvi gnvb bexK ingZ Kib, mev g
ghv`v c`vb Kib, eiKZ `vb Kib, Zuvi mycksmv I ghv`v wekvevmxi ga Qwoq `b, Avi wdwikZvMY Zuvi Rb Avjvni
KvQ cv_bv Kib)9 | n wekmxMY, Zvgiv Zuvi Dci mvjvZ I mvjvg ciY Ki|10
Avjvn wekvmx`i wb`k w`jb Zuvi wcqZg ivm~ji Dci mvjvZ I mvjvgi| KvDK mvjvg c`vb Kij ZuvK mvb
c`vb Kiv nq| mvnvexMY AvM _KB ivm~j AvKivg K mvjvg w`q AvmwQjb| mvjvg c`vbi Bmjvgx cwZ Zuv`i
mycwiwPZ : Avm-mvjvgy AvjvBKzg ...| wK ZuvK Zuviv wKfve mvjvZ Rvbveb? mvjvZ Zv `yAv Kiv| wZwbB Zv Zuv`i Rb

86

`yAv Kieb, Zuviv wKfve mwi miv bex`i bZv gvbe RvwZi gywi `~ZK `yAv Kieb| wKsKZeweg~o nq cojb mvnvevq
Kivg| wKfve Zuviv GB AvqvZi wb`k cvjb Kieb| Aekl Zuviv ivm~jyjvn -K ck Kijb|

whK&i bs 31 : `i` Beivnxgx-1


nhiZ Kve web AvRyiv (iv) ejb :

hLb Dcii AvqvZwU bvwhj njv ZLb mvnvexMY ejjb : n Avjvni bex, Avgiv wKfve Avcbvi Dci mvjvZ ciY
Kie? ZLb wZwb ejjb, Zvgiv eje :


.
A_ : n Avjvn Avcwb gynvv` I Zuvi cwiRbi Dci mvjvZ ciY Kib hgb Avcwb mvjvZ c`vb KiQb
Beivnxg I Zuvi cwiRbi Dci, wbq Avcwb gnvckswmZ gnvmvwbZ| Ges Avcwb eiKZ c`vb Kib gynvv`i Dci
Ges gynvv`i cwiRbi Dci hgb Avcwb eiKZ c`vb KiQb Beivnxgi Dci Ges Beivnxgi cwiRbi Dci|
wbq Avcwb gnvckswmZ gnv mvwbZ | 1

whK&i bs 32 : `i` Beivnxgx-2


eyLvix I gymwjg ewYZ Ab nv`xm Kve (iv) ejb :

ivm~j AvKivg -K ejv njv : n Avjvni ivm~j, AvcbvK mvjvg `Iqv Zv Avgiv Rvwb, wKfve mvjvg
w`Z ne, wK Avcbvi Dci mvjvZ Avgiv wKfve c`vb Kie? ZLb wZwb ejjb , Zvgiv eje :


A_: n Avjvn Avcwb gynvv` I Zuvi cwiRbi Dci mvjvZ ciY Kib hgb Avcwb mvjvZ c`vb KiQb
Beivnxgi cwiRbi Dci, wbq Avcwb gnv ckswmZ gnv mvwbZ| 2
GB nv`xm (Kvgv mvjvBZv Avjv- Beivnxgv) I (Kvgv- ev-ivKZv Avjv Beivnxgv) evK `ywU bB, mivmwi (Avj
Beivnxgv) ejv nqQ|
nv`xm kixd Avgiv `LZ cvB Aviv AbK mvnvexB GB AvqvZ bvwRj nIqvi ci ivm~j AvKivg -Gi
KvQ mvjvZ c`vbi cwZ wRvmv KiQb| 3 Avi wZwb Zuv`i mKjKB `i` Beivwngx wkv w`qQb| fvlvi
Gic mvgvb Kg-ewk AvQ|
Avjvgv Bebyj Avmxi gyevivK web gynvv` (606 wn) ejQb : Avjvn ZvAvjv Avgv`iK Zuvi wcqZg bexi ()
Dci mvjvZ c`vbi wb`k `b| wK Avgiv Zv Zuvi ghv`v Abyaveb KiZ cvie bv, Zuvi cwZ Avgv`i KZ eI cyiv eySZ
cvie bv| ZvB Avgiv G `vwqZ Avevi gnvb AvjvnKB w`jvg, Avgiv ejjvg : n Avjvn Avcwb Zuvi Dci mvjvZ c`vb Kib,
KviY Zuvi ghv`v mK AvcwbB fvjv AeMZ AvQb| wZwb Aviv ejb : Avgiv hLb ewj : Avjvv mvwj Avjv
gynvv`, n Avjvn gynvv`i Dci mvjvZ ciY Kib, Zvi A_ : n Avjvn, `ywbqvZ Zuvi mvb cw Zv Ki, Zuvi xbK
cwZwZ Ki, Zuvi kixqZK ndvRZ Ki ZuvK mevP ghv`vq f~wlZ Kib Ges AvLivZ Zuvi kvdvAvZ Key j Ki, ZuvK
mevg cyivi c`vb Ki ZuvK ghv`vgq Kib|4

(M) nv`xm kixd mvjvZ I mvjvg


nv`xmi AvjvK Avgiv RvbZ cvwi h, ivm~j AvKivg ()Gi Dci mvjvZ cvV Kiv I mvjvg cvV Kiv AZ
iZc~Y Bev`Z I AZ eo bK Kg| eZ mwi miv, mKj hyMi mKj gvbyli k gvbyl, Avjvni wcqZg ez, nvexe I
Ljxj ivm~j AvKivg AvRxeb K Ki Avgv`i Rb Avjvni k wbqvgZ cvw_e I cvijwKK Rxebi kvw, gyw I
mdjZvi GKgv c_ BmjvgK gvbe RvwZi Rb cuQ w`q wMqQb| Zuvi Rb h gvbe mvb Avjvni KvQ ghv`v I ingZi
cv_bv bv Kie, Zuvi Dci h gvbyl mvjvg bv cvVve m gvbyl gvbe RvwZi Kj| GKRb gvbyli b~bZg ciYv nIqv DwPZ h,

87

m Zvi BnjwKK I cvijwKK gyw I kvwi evZvevnK gynvv`yi ivm~jyjvn () -Gi Dci `qi meUzKz `i` w`q mvjvZ I
mvjvg cvV Kie, Zuvi kvw, ghv`v I ingZi Rb Avjvni wbKU cv_bv Kie| Avjvn ZuvK mevg ghv`v `vb KiQb| wK
gvbe mvbi `vwqZ Zuvi Rb cv_bv Kiv|
c_gZ, mvjZ cvVi iZ I dhxjZ
mvjvZ cvV Kiv Avgv`i `vwqZ| wZwb Avgv`i Rb hv KiQb Avgiv Rxeb wewjq w`jI Zuvi mvgvbZg cwZ`vb w`Z
cvie bv, KviY Avgiv nqZ Avgv`i cvw_e msw RxebUv wewjq w`jvg, wK wZwb Zv Avgv`i cvw_e I cvijwKK Ab Rxebi
mdjZvi c_ `LvZ Zuvi gnvb RxebK DrmM KiQb| ZvB gnvbex ivm~jyjvn -Gi cwZ Avgv`i b~bZg `vwqZ h Avgiv m`v
me`v Zuvi mevP ghv`vi Divi ewi Rb Avjvni KvQ cv_bv Kie, ev Zuvi Rb mvjvZ cvV Kie| wK gnvb iveyj
Avjvgxbi `qv `Lyb, Zuvi nvexei cwZ Zuvi mvb c`kbi GKwU w`K GB h, hw`I mvjvZ cvV Avgv`i `vwqZ ZeyI Avjvn GZ
GZv Lywk nb h Gi Rb Adzi cyivi `vb Kib|
wewfb nv`xm ivm~jyjvn -Gi Dci mvjvZ cvVi wewfb cKviii cyivii K_v ejv nqQ| mwji ga AbZg
wbgi 6 cKvi cyivi:

(1). Avjvn `qv, gv I ghv`v ew Kieb


Avyjvn Beb gvmE` (iv) ejQb : ivm~jyjvn () ejQb :

Zvgiv Avgvi Dci mvjvZ cvV Ki ; KviY h ew Avgvi Dci GKevi mvjvZ cvV Kie Avjvn ZvK 10 evi
mvjvZ (ingZ) Kieb|1
nhiZ Avey eyi`v Beby wbqvi (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


hw` KD Ai _K BLjvm I wbvi mv_ GKevi mvjvZ cvV Ki, Avjvn mB mvjvZwUi wewbgq Zvi 10wU ghv`v
ew Kieb, 10wU mvIqve wjLeb Ges 10wU Mvbvn gv Kieb|2
nhiZ Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :
h ew Avgvi Dci GKevi mvjvZ cvV Kie Avjvn ZvK 10 evi mvjvZ (ingZ) Kieb, Zuvi 10wU cvc gv
Kiv ne Ges Zuvi ghv`v 10wU i evwoq `Iqv ne| nv`xmwUi mb` mnxn|3
nhiZ Avey Zvjnv (iv) ejb, GKw`b mKvj ivm~jyjvn -K AZ Avbw`Z wP `Lv Mj| Zuvi Pnviv gyeviK
Avb`i Qvc wQj| mvnvexMY ejjb, n Avjvni ivm~j, AvR Avcwb LyeB Avb`wP| Avcbvi Pnviv gyevivK Avb`i Qvc
iqQ| wZwb ejjb :nuv, Avgvi cfyi wbKU _K GK`~Z Gm AvgvK ejQb : Avcbvi DZi Kvbv ew hw` Avcbvi Dci mvjvZ
cvV Ki, Zvnj Avjvn Zuvi Rb 10wU mvIqve wjLeb, Zuvi 10 wU Mvbvn gv Ki w`eb, Zuvi Rb `kwU ghv`v ew Ki
w`eb Ges Zuvi Rb wVK Abyic mvjvZ (ingZ I ghv`v) wdwiq `eb| nv`xmwUi mb` nvmvb|4
nhiZ Avey Zvjnv _K ewYZ Ab nv`xm wZwb ejQb : GKw`b ivm~jyjvn AZ Avbw`Z Pnvivq Avgv`i
KvQ Avmjb| Avgiv ejjvg: Avgiv Avcbvi Pnviv gveviK Avb` `LZ cvwQ? wZwb ejjb : Avgvi KvQ wdikZv Gm
ejb , Avcbvi cfy ejQb


Avcwb wK Lywk bb h, hw` KD Avcbvi Dci 1 evi mvjvZ cvV Ki Zvnj Avwg Zuvi Dci 10 evi mvjvZ (ingZ I
`qv) `vb Kie| Avi hw` KD Avcbvi Dci 1 evi mvjvg Rvbvq Avwg Zuvi Dci 10 evi mvjvg RvbvB|5

88

Avyi ingvb web AvDd (iv) ejb : GKw`b ivm~jyjvn evBi hvb, AvwgI ZuvK AbymiY Kwi| wZwb GKwU LRyii
evMvb cek Kib Ges mvR`vq hvb| wZwb mvR`v iZ Aevq `xN mgq AwZevwnZ Kib, dj Avwg fq cq hvB GB fe h,
mvR`v iZ Aevq Zuvi BKvj nq Mj wKbv? GRb Avwg KvQ Gm bRi Kwi| wZwb gv_v Zzj ejb : Avyi ingvb, Zvgvi Kx
nqQ? ZLb Avwg Avgvi (gbi fqi) K_v ZuvK Rvbvjvg| wZwb ejjb : wReivCj AvgvK ejjb : Avcwb wK GRb Lywk bb
h, Avjvn ejQb :

Avcbvi Dci h mvjvZ (`i`) cvVve AvwgI Zvi Dci mvjvZ (ingZ, eiKZ) cvVve, Avi h Avcbvi Dci mvjvg
cvVve Avwg Zvi Dci mvjvg cvVve| (bexRx ejb :) Avi G Rb Avwg Kivbv mvR`v Kwi|1
Avyjvn web Avgi (iv) ejb : Avwg ivm~jyjvn -K ejZ bwQ:hLb Zvgiv gyqvhwhbK (Avhvb w`Z) be ZLb m hv hv eje ZvgivI Zv eje, Gici Zvgiv Avgvi Dci mvjvZ
cvV Kie ; KviY h Avgvi Dci mvjvZ cvV Kie Avjvn ZuvK GKwU mvjvZi wewbgq 10 evi mvjvZ (ingZ, ghv`v, eiKZ)
c`vb Kieb| Gici Zvgiv Avgvi Rb Avjvni KvQ Imxjv cv_bv Kie ; Imxjv RvbvZi Ggb GKwU ghv`vi vb hv aygv
Avjvni GKRb ev`vB jvf Kieb, Avwg Avkv Kwi AvwgB Zv jvf Kie| h ew Avgvi Rb Imxjv cv_bv Kie Zuvi Rb
kvdvqvZ cvc ne|2

whK&i bs 33 : AviKwU gvmb~b mvjvZDPviY : Avjv-v mvwj Avjv- gynvvw`b, Avew`Kv Iqv ivm~wjKv, Iqv mvwj Avjvj gywgbxbv Iqvj gywgbv-Z, Iqvj
gymwjgxb Iqvj gymwjgv-Z|
A_ : n Avjvn, Avcwb mvjvZ ciY Kib Avcbvi ev`v I ivm~j gynvv`i Dci, Ges mvjvZ ciY Kib mKj
gywgb cyil, gywgb bvix, gymwjg cyil I gymwjg bvixi Dci|
Avey mvC` Ly`ix (iv) ejb, ivm~jyjvn ()ejQb :
)( ...
Kvbv gymwjgi KvQ hw` `vb Kivi wKQyB bv _vK Zvnj Zvi DwPZ `yAvi ga DcwiD K_vwj (mvjvZwU)
ejv DwPZ, Zvnj GB mvjvZ Zuvi Rb hvKvZ ^ic MY ne (m `vb Kivi mvIqve ARb Kie)|
nv`xmwUi mb` wKQy `yejZv _vKjI, Zv AbyavebhvM Ges mvLvex nv`xmwUK nvmvb ejQb|3 Aviv AbK mvnvev
_K mnxn mb` mvjvZ cvVi Acwimxg Acwigq cyivii wewfb nv`xm ewYZ iqQ|

(2). wdwikZviv ingZ I ghv`vi Rb `yAv Kieb


mvjvZ cvVi cyivii AviKwU w`K , Avjvni mvwbZ wdwikZvMY mvjvZ cvVKvixi Rb `yAv Kib| nhiZ
Avwgi web ivweqv (iv) ejQb : Avwg ivm~jyjvn () -K LyZevq ejZ bwQ h :


h ew Avgvi Dci mvjvZ (`i`) cvV Kie, hZY h mvjvZ cvV KiZ _vKe ZZY wdikZvMY Zuvi Rb
mvjvZ (`yAv) KiZ _vKeb, AZGe Kvbv ev`v PvBj Zv ewk Ki KiK A_ev Kg Ki KiK| nv`xmwUi mb` nvmvb ev
MnYhvM|4
Ab nv`xm nhiZ Avyjvn web Avgi (iv) ejQb :


Kvbv ew ivm~jyjvn -Gi Dci GKevi mvjvZ cvV Kie, Avjvn Ges Zuvi wdwikZvMY Zuvi Dci mi evi
mvjvZ (ingZ I `yAv) Kieb, AZGe Kvbv ev`v PvBj Zv ewk Ki KiK A_ev Kg Ki KiK| nv`xmwUi mb` nvmvb5

89

nvmvb1

(3). mvjvZ ivm~jyjvni () KvQ cuQvb ne


mvjvZ cvVi cyivii 3q w`K , mvjvZ ivm~jyjvn -Gi KvQ cuQvb ne| Ab Kvbv cijvKMZ gvbyli Rb `yAv
Kiv nj Zv Avjvn nqZ Keyj Kieb Ges hvi Rb `yAv Kiv nqQ ZvK wewbgq ghv`v ev cyY `vb Kieb| wK wZwb nqZ
`yAvKvixi welq wevwiZ Rvbeb bv| wK ivm~jyjvn -Gi Dci mvjvZ cvVKvixi mKj cyivii AwZwi Avb` GB h, Zuvi
bvg I cwiPqmn Zuvi mvjvZ ivm~jyjvn -K cuQvb ne| wewfb mnxn nv`xm _K Avgiv Rvwb, h Kvbv gymwjg `ywbqvi hLvbB
_vK bv Kb, `yywbqvi h cv _KB m mvjvZ cvV KiK bv Kb, Zuvi mvjvZ g`xbv gybvIqvivq ivm~jyjvn -Gi KvQ Zuvi iIhv
gyevivKvq cuQvb ne| Dci Kvbv Kvbv nv`xm GicI ejv nqQ h, ivm~jyjvn mvjvZ cvVKvixi Rb `yAv Kieb|
AvDm web AvDm (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:
Zvgv`i w`bwji ga mevg w`b evi| Gw`bB Av`gK mw Kiv nqQ, Gw`bB wZwb gZzeiY KiQb,
Gw`bB wmsMv dzK `Iqv ne, Gw`bB wKqvgZ ne| KvRB GB w`b Zvgiv Avgvi Dci ewk Ki mvjvZ cvV Kie, KviY
Zvgv`i mvjvZ Avgvi KvQ ck Kiv ne| mvnvexMY ejb : n Avjvni ivm~j, Avcwb Zv (Keii gvwUZ) wejy nq
hveb, wgk hveb, wKfve ZLb Avgv`i mvjvZ Avcbvi wbKU ck Kiv ne? wZwb ejb : gnvb Avjvn gvwUi Rb wbwl
KiQb bex`i `n fY Kiv| nv`xmwUi mb` mnxn|2
Ab GKwU nv`xm Avey ivBiv ejQb, ivm~jyjvn ejQb :

KD Avgvi Keii wbKU _K Avgvi Dci mvjvZ cvV Kij Avwg bZ cvB| Avi hw` KD `~i _K Avgvi Dci
mvjvZ cvV Ki Zvnj AvgvK Rvbvb nq|3
nv`xmwU mb`i w`K _K LyeB `yej| Ze GKvwaK mgv_K eYbvi KviY Kvbv Kvbv gynvwm nv`xmwUK
MnYhvM ej MY KiQb|4
ivm~jyjvn Zuvi DvZK mevevq h hLvb Aevb Kie mLvb _KB mvjvZ I mvjvg cvV KiZ Drmvn c`vb
KiQb Avi Zv`i mvjvZ I mvjvg Zuvi `ievi cuQvb ne ej Zv`iK wbwZ KiQb| G welq Zuvi wcqZg bvZx Bgvg
mvBb, Avey ivBiv cgyL mvnvex Zuvi _K wewfb nv`xm eYbv KiQb| Bgvg mvBb (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:

Zvgiv hLvbB _vKbv Kb Avgvi Dci mvjvZ cvV Ki, KviY Zvgv`i mvjvZ Avgvi KvQ cuQvb ne|
nv`xmwUi mb` nvmvb|5
Bgvg nvmvb web Avjx (iv) ejQb, ivm~jyjvn ejQb :


Zvgiv Zvgv`i evwoZ emB mvjvZ ciY Kie, Zvgv`i evwowjK Kei evwbq dje bv| Avi Avgvi evwoKI
C` (C`Mvn ev Avb` ev mgveki vb) evwbq dje bv| Zvgiv (Zvgv`i evwoZB) Avgvi Dci mvjvZ I mvjvg cvVvI, KviY
Zvgiv hLvbB _vK bv Kb Zvgv`i mvjvZ I mvjvg Avgvi KvQ cuQ hvq|6
GB gg Ab nv`xm Avey ivBivi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:


Zvgiv Avgvi KeiK C` evbve bv Ges Zvgv`i evwowjK Kei evbve bv, hLvbB _vKbv Kb Avgvi Dci

90

mvjvZ cvV Kie; KviY Zvgv`i mvjvZ Avgvi KvQ cuQ hve|1
Avjvni KZ `qv! wek bex gynvv`yi ivm~jyjvn ()-Gi DZ weki wewfb cv _vKe, KRbi RbB ev me ne
iIhv gyevivK wMq mvjvZ I mvjvg cvVi| ZvB Zv`i Rb w`jb Adzi wbqvgZ| wbR Ni em DZ mvjvg Rvbve,
mvjvZ cvV Kie, Avi Avjvni wdwikZvMY Zv ivm~j AvKivg ()-Gi iIhv gyevivKvq cuQ `eb|
Gfve wewfb mnxn nv`xmi AvjvK Avgiv mvjvZ cvVKvixi Rb wekl myLei cvwQ h, Zvi mvjvZ m m ivm~jyjvn
-Gi wbKU ck Kiv nq| GKwU nv`xm ewYZ nqQ h, mvjvZ cvVKvixi bvg I cwiPqI ivm~jyjvn () Rvbvb nq| Avi web
Bqvwmi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

:
gnvb Avjvn Avgvi Kei GKRb wdwikZv wbqvM KiQb, hvK mKj mwi keYkw c`vb Kiv nqQ, wKqvgZ ch
hLbB Kvbv ew Avgvi Dci mvjvZ (`i`) cvV Kie ZLbB H wdwikZv AvgvK mvjvZ (`i`) cvVKvixi bvg I Zuvi wcZvi bvg
DjL Ki AvgvK Zuvi mvjvZ (`i`) cuQ w`q eje: AgyKi Qj AgyK Avcbvi Dci mvjvZ (`i`) ciY KiQ|
nv`xmwUi mb` `yejZv AvQ| Ze GB A_ Aviv KqKwU `yej mb`i nv`xm Avjvgv mvLvex Zuvi mvjvZ welqK eB AvjKvIjyj ev`xq2 M DjL KiQb, h mKj nv`xm _K eySv hvq mvjvZ cvVKvixi mvjvZ hLb ivm~jyjvn -Gi `ievi ck Kiv
nq ZLb mvjvZ cvVKvixi bvg I wcZvi bvgmn Zvi cwiPq Zuvi `ievi ck Kiv nq| GKB welq KqKwU `yej ev hqxd nv`xm ewYZ
nj welqwU MnYhvMZv jvf Ki, hvK gynvwmMY nvmvb wjMvBwinx ejb| G nv`xmwUI Gfve nvmvb ev MnYhvM ej MY|3
Avgiv Abvb mnxn nv`xmi AvjvK RbwQ h, Avgv`i mvjvZ ivm~jyjvn -Gi `ievi cuQvb nq| cii
nv`xmwji AvjvK Avgiv Aviv Avkv KiwQ h, Avgv`i mvjvZ Zuvi `ievi cuQvbi mgq Avgv`i I Avgv`i wcZv`i
bvgI Zuvi gyeviK `ievi DPvwiZ nq| Avgv`i Rb Gi Pq Miei I Avb`i welq Avi Kx nZ cvi?

(4). ivm~jyjvn () mvjvZ cvVKvixi Rb `yAv Kieb


wK wcq cvVK, Gi PqI Avb`i welq AvcbvK RvbvwQ| Avbvm web gvwjK (iv) ejQb , ivm~jyjvn ejQb
:

:
KD Avgvi Dci GKevi mvjvZ (`i`) ciY Kij Avwg Zuvi Dci 10 evi mvjvZ (`yAv) Kwi| wZxq eYbvq : KD
Avgvi Dci mvjvZ ciY Kij Zv Avgvi KvQ cuQvb nq Ges Avwg Zuvi Dci mvjvZ ciY Kwi| nv`xmwUi mb` nvmvb ev
MnYhvM|4
mvwbZ cvVK, mvjvZ cvVKvixi Rb Gi Pq Lywki Lei Avi Kx nZ cvi h, ^qs ivm~jyjvn () Zuvi Rb `yAv
Kieb| ay ZvB bq GKei `i`i Rb wZwb 10 evi `yAv Kieb| myenv-bvjvn ! KZ eo cyivi!!

(5). ivm~jyjvn ()-Gi kvdvqvZ jvfi Imxjv


wewfb nv`xmi AvjvK Avgiv RvbZ cvwi h, mvjvZ cvVKvixi Rb AvLivZi gyw, ivm~jyjvn -Gi kvdvqvZ I
RvbvZi mymsev` iqQ| nhiZ Avey `vi`v (iv) ejQb , ivm~jyjvn ejQb :

h ew mKvj Avgvi Dci 10 evi mvjvZ (`i`) cvV Kie Ges mvq 10 evi Avgvi Dci mvjvZ cvV Kie,
wKqvgZi w`b Avgvi kvdvqvZ jvfi mfvM Zuvi ne| nv`xmwUi mb` MnYhvM|5

whK&i bs 34 : AviKwU gvmb~b mvjvZ


DPviY : Avjv-v, ^vwj Avjv- gynvvw`b, Iqv Avbwhjj gvKAv`vj gyKvi&ivev Bb`vKv BqvIgvj wKqvgvn|
A_ : n Avjvn gynvv`i Dci mvjvZ (`i`) ciY Kib Ges ZuvK wKqvgZi w`b Avcbvi bKUcv Aevb AeZxY

Kib|
iAvBwd web mvweZ Avbmvix (iv) ejQb : ivm~jyjvn ejQb :
...

91

h ew Dcii K_vwj (mvjvZwU) eje, Zvi Rb Avgvi kvdvqvZ cvIbv ne| nv`xmwUi mb` GKRb `yej ivex
iqQb, Ze Avjvgv nvqmvgx I gybwhix nv`xmwUK nvmvb ev MnYhvM ejQb|1
GB A_ Ab nv`xm Beby gvmE` (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:

wKqvgZi w`b gvbyl`i ga _K mB ew Avgvi mePq wbKUeZx (Avgvi kvdvqZi mePq ewk
nK`vi) ne, h mePq ewk Avgvi Dci mvjvZ (`i`) cvV Ki| nv`xmwUi mb` `yejZv AvQ| Ze GB A_i
Abvb nv`xmi mg^q nv`xmwU nvmvb ej MY| GB A_ nhiZ Avey Dgvgv (iv) _K wKQyUv `yej mb` AviKwU
nv`xm ewYZ nqQ| 2
Ab GKwU `yej mb`i nv`xm ejv nqQ :

hw` KD w`b 1 nvRvi evi Avgvi Dci mvjvZ (`i`) cvV Ki Zvnj RvbvZ Zuvi Aevb j bv `L Zuvi
gZz ne bv (gZzi c~eB Zvi RvbvZi Ni `Lvi mfvM ne)| nv`xmwUi mb` `yej| 3
Ab nv`xm mvgyiv web Ryb`ye (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:


Avwg MZ ivZ GKwU Ayr ^c `Ljvg (Zuvi ^cI Inx), Avwg `Ljvg Avgvi DZi GK ew wmivZi
(cyjwmivZi) Dci eyK nU PjQ, KLbv ev nvgvwo w`Q, KLbv ev Szj coQ (A_vr, m cyjwmivZ cvi nZ
cviQ bv, LyeB K nQ) GgZvevq Avgvi Dci cvVKZ Zvi mvjvZ Gm ZvK mvRvfve wmivZi Dci mvRv `y cvq
`uvo Kwiq w`j Ges ZvK Dvi Kij|
Bebyj KvBqg I mvLvexi AvjvPbv _K eySv hvq h, nv`xmwUi mb` `yejZv _vKjI Zv gvUvgywU MnYhvM
ev AvjvPbvhvM| 4

(6). Avjvn mKj mgmv I `ywv wgwUq `eb


nhiZ DevB web Kve (iv) ejQb : ivZi wZbfvMi `yBfvM AwZv nj ivm~jyjvn `uvwoq ejZb : n gvbyliv,
Zvgiv Avjvni whK&i Ki, AvjvnK iY Ki, wKqvgZ Gm MQ! wKqvgZ Gm MQ! gZz Zvi AvbylwK welqvw` wbq Gm
DcwZ! gZz Zvi AvbylwK welqvw` wbq Gm DcwZ! Avwg ejjvg : n Avjvni ivm~j, Avwg Avcbvi Dci AbK mvjvZ
(`i`) cvV Kwi, Avwg (Avgvi mKj `yAv cv_bvi) Kx cwigvY Ask Avcbvi mvjvZ (`i`) wnmve wbavwiZ Kie? wZwb ejjb :
Zvgvi hv BQv nq| Avwg ejjvg : GK PZz_vsk? wZwb ejjb : Zvgvi hv BQv, Ze hw` Aviv ewk Ki Zvnj Zv Zvgvi Rb
Dg ne| Avwg ejjvg : AaK ? wZwb ejjb : Zvgvi hv BQv, Ze hw` Aviv ewk Ki Zvnj Zv Zvgvi Rb Dg ne|
Avwg ejjvg : `yB ZZxqvsk ? wZwb ejjb : Zvgvi hv BQv, Ze hw` Aviv ewk Ki Zvnj Zv Zvgvi Rb Dg ne| Avwg
ejjvg : Avgvi mKj cv_bv I `yAv Avcbvi (mvjvZ cvVi) RbB wbavwiZ Kie| ZLb wZwb ejjb :

Zvnj Zvgvi mKj wPv I DrKv `~i Kiv ne Ges Zvgvi cvcmg~n gv Kiv ne| nv`xmwU mnxn|5
nhiZ nvevb web gybwKh (iv) ejQb, GK ew ej : n Avjvni ivm~j, Avwg Avgvi mvjvZi (`yAvi) GK ZZxqvsk
Avcbvi (mvjvZ cvVi) Rb wbaviY Kie wK ? ivm~jyjvn ejjb : nuv, hw` PvI| jvKwU ejj : `yB ZZxqvsk ? wZwb ejjb :
nuv, hw` PvI| jvKwU ejj : Avgvi mKj mvjvZ (`yAv) Avcbvi Rb wbavwiZ Kwi ? ivm~jyjvn ejjb :

Zvnj Avjvn Zvgvi `ywbqv I AvLivZi mKj DM DrKvi Aemvb NUveb (mKj cqvRb wgwUq w`eb)|
nv`xmwUi mb` nvmvb|6
GKRb gymwjg hZ cvcxB nvb bv Kb, Zvi cvw_e ev cvijwKZ h Kvbv mgmv, h Kvbv wec`-Avc`, h
Kvbv e`bv e_vq wZwb Avjvni `ievi AvKzwZ Rvbvb, cv_bv Kib| Avjvni ingZB Avgv`i GKgv Avkqj| kZ

92

cvci evSv gv_vq wbqI Avgiv Avkv Kwi gnvb cfy Avjvn `qv Ki Avgv`i cv_bv Keyj Kieb Ges Avgv`i mKj mgmv
wgwUq w`eb, Avgv`i e`bv `~i Kieb Ges Avgv`i Avb` vqx Kieb|
ivm~jyjvn Dci mvjvZ cvV Avgv`i cv_bv Keyj nIqvi AbZg Imxjv| nhiZ Avyjvn web gvmE` (iv) ejb :
Avwg mvjvZ Av`vq KiwQjvg, Avi bexq AvKivg , Avey eKi I Dgvi Zuvi mv_ wQjb| Avwg hLb (mvjvZi Zvkvn`i
eVK) emjvg ZLb c_g Avjvni cksmv I Zuvi Y eYbv Kijvg, Gici ivm~jyjvn -Gi Dci mvjvZ cvV Kijvg Ges
Gici Avgvi wbRi Rb cv_bv Kijvg| ZLb bexq ivngvZ ejjb :

GLb c_bv Ki, Zvgvi cv_bv gyi Kiv ne, Zzwg cv_bv Ki, Zvgvi cvw_Z e `Iqv ne| Bgvg wZiwghx ejb : nv`xmwU
nvmvb mnxn|1
`yAvi AvM `yi` kixd cvV Drmvn c`vb Ki Ges mvjvZ cvVK `yAv Keyji AbZg Imxjv wnmve eYbv Ki
Aviv AbK nv`xm ewYZ nqQ| `yAvi kl mvjvZ cvVi welq Avjx (iv) _K ewYZ nqQ h, ivm~jyjvn ejQb:

mKj `yAv c`vi Avovj _vKe (Avjvni `ievi MnxZ ne bv) hZY bv bexi Dci () mvjvZ cvV bv Kie|
nv`xmwU wewfb mb` ewYZ nqQ| mwwjZfve nv`xmwU nvmvb|2 nhiZ Dgvi (iv) _KI Abyic K_v ewYZ nqQ|3
wZxq kZvxi Zve-Zveqx gynvwm Avey myjvBgvb Avyi ivngvb web myjvBgvb Av` `vivbx (gZz 197 wn) ejb :
h ew Avjvni KvQ Zvi Kvbv nvRZ ck KiZ Pvq, ev Kvbv cv_bv KiZ Pvq Zvi DwPr, m hb `yAvi iZ bexq
ivngvZi () Dci mvjvZ cvV Ki `yAv i Ki, Gici Zuvi cv_bv Avjvni `ievi ck Ki Ges kl cybivq mvjvZ
cvVi gvag Zvi `yAv kl Ki| KviY bexRxi () Dci mvjvZ Avjvn Keyj Kieb, Avi Avkv Kiv hvq, Avjvn mvjvZi
gaeZx cv_bvI `qv Ki Keyj Ki beb|4

wZxqZ, mvjvg cvVi iZ I dhxjZ


mvjvZ ev `iy` QvovI ivm~jyjvn -Gi cwZ Avgv`i AviKwU KZe Zuvi cwZ mvjvg Rvbvb| Avjvn KziAvb Kixg
mvjvZ I mvjvg GKmv_ DjL KiQb| AvgivI mvaviYZ mvjvZ I mvjvg GK co _vwK| Dci AvjvwPZ GKvwaK nv`xm
mvjvZi mv_ mvjvgi DjL Kiv nqQ| GKwU nv`xm `LwQ h Avjvn ZvAvjv Zuvi nvexei mvb ejQb h, hw` KD
Avcbvi Dci 1 evi mvjvZ cvV Ki Ze Avwg Zuvi Dci 10 evi mvjvZ (ingZ I `qv) `vb Kie| Avi hw` KD 1 evi Avcbvi
Dci mvjvg Rvbvq Avwg Zuvi Dci 10 evi mvjvg RvbvB| Ab nv`xm nhiZ Avyjvn web gvmE` (iv) ejQb, ivm~jyjvn
ejQb :

Avjvni wKQy wdwikZv AvQb hviv wek Nyi eovb, Avgvi DZi mvjvg Zuviv Avgvi KvQ cuQ `b| nv`xmwUi mb`
mnxn|5
nhiZ Avey ivBiv (iv) ejQb , ivm~jyjvn () ejQb :

hLbB KD AvgvK mvjvg Ki ZLbB Avjvn Avgvi inK Avgvi KvQ wdwiq `b, hb Avwg Zvi mvjvgi
cwZDi w`Z cvwi|6

ZZxqZ, mvjvZ bv covi cwiYwZ


ivm~jyjvn Gi Dci mvjvZ cvV Kiv Avgv`i KZe| GB KZe cvjbKvixi Rb iqQ Acwigq cyivi hv Avgiv
GZY AvjvPbv KiwQ| ivm~jyjvn -Gi cwZ mvjvZ ciY AenjvKvix wbtm`n weki mePq eo AKZ gvbyl| wekl
Ki Zvi KvQ hLb ivm~jyjvn -Gi K_v iY Kiv nq, KD Zvi KvQ Zuvi bvg DPviY Ki, ev Kvbvfve ivm~jyjvn -Gi
bvgwU Zvi Kvb cek Ki, Zv mI m Zuvi Rb mvjvZ co bv Zvi Pq AKZ Avi K nZ cvi| ivm~jyjvn -Gi cwZ
mvjvZ Avgv`i me`v cvV Kiv DwPr| nqZev KD cvw_e eZvq Zv fyj hZ cvi| wK hw` Kvbv cKvi Zuvi bvgwU Kvb
Avm, ev Zuvi K_v gb Avm Zvnj GKRb gymjgvbi `q Zuvi cwZ h fvjevmv _vKv AZvekK mB fvjevmvi b~bZg `vwe h,
m m m `qi mKj fvjevmv w`q Zuvi ghv`v ewi Rb Avjvn KvQ `yAv Kie, Zuvi Rb mvjvZ ciY Kie| hvi `q

93

GZUzKz fvjevmvI bB ZvK AKZ Ac~Y gywgb ejv Qvov Dcvq bB| nv`xm kixd ZvK KcY ejv nqQ|
nhiZ Avjx (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :

KcY H ew hvi wbKU Avgvi DjL Kiv njI m Avgvi Dci mvjvZ cvV Kij bv| wZiwghx I nvwKg nv`xmwUK
mnxn ejQb|1
G aibi gvbyl ay KcYB bq, m Avjvni ingZ _KI ewZ| nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ()
ejQb :

cvov Kcvj nZfvMv H ewi, hvi KvQ Avgvi K_v iY Kiv njv A_P Avgvi Dci mvjvZ (`i`) coj bv|2
Ab nv`xm Kve web AvRyivn (iv) ejb, GKw`b ivm~jyjvn wg^vi DVvi mgq 3 evi Avgxb ejb| ci G
mK wRvmv Kiv nj wZwb KviY DjL Kib| GKwU KviY wZwb ejb : wReivCj (Av) Avgvi wbKU AvZcKvk Kib|
wZwb ejb hvi wbKU Avcbvi bvg bIqv njv A_P Avcbvi Dci mvjvZ coj bv m (Avjvni ingZ _K) `~i nq hvK !
Avwg (Zuvi GB e`&`yAvq kixK nq) ejjvg : Avgxb| nv`xmwU mnxn|3
AviKwU nv`xm Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejjb,
... :
: :
wReivCj (Av) Avgvi wbKU Gm ejjb, ... Ges hvi KvQ Avcbvi bvg DjL Kiv njv A_P m Avcbvi Dci mvjvZ
cvV Kij bv, dj m Rvnvbvg cek Kij ZvK hb Avjvn (Zuvi ingZ _K) `~i Ki `b, Avcwb Avgxb ejyb, ZLb Avwg
Avgxb ejjvg| nv`xmwUi mb` nvmvb|4
Ab nv`xm Bgvg mvBb (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

hvi KvQ Avgvi bvg DjL Kiv njv A_P m Avgvi Dci mvjvZ (`i`) coZ fyj Mj, m RvbvZi c_ fyj
5
Mj| nv`xmwU wewfb mb` ewYZ nqQ Ges nvmvb ev MnYhvM chvqi|6
GKRb gymwjgi Cgvbi `vwe h, Zvi kZ eZvi gaI m AvjvnK Ges Zuvi nvexe gynvv`yi ivm~jyjvn -K
fyj hve bv| Avgv`i mKj K_vevZv, Avjvc AvjvPbv `b `ievii duvK duvK Avgv`i DwPr Avjvn I Zuvi ivm~ji K_v
iY Kiv| Ggb KLbv nIqv DwPr bq h, Avgiv AbK mgq ai K_vevZv ejwQ, M KiwQ A_P gvS gvS `yGKevi Avjvn
I Zuvi ivm~ji K_v Avgv`i gb AvmQ bv| GwU `qi LyeB `ytLRbK Aev| hw` wKQy gvbyl GK em h Kvbv welq
K_vevZv ejb wK cyiv gRwjm GKeviI Avjvni iY bv Kib Zvnj Zv`i GB gvRwjmwU wKqvgZi w`b Zv`i Rb
`ytL I e`bvi KviY ne| G welq KqKwU nv`xm iqQ| nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :hLb wKQy gvbyl GKwU gvRwjm em, wK mB gvRwjm Zviv Avjvni iY Ki bv Ges Zv`i bexi () Dci
mvjvZ (`i`) cvV Ki bv Zvnj GB gRwjmwU Zv`i Rb Avdmvm I wZi KviY ne, Avjvn BQv Kij Zv`i kvw
w`eb, Avi BQv Kij Zv`i gv Kieb|
Ab eYbvq :

Zviv RvbvZ MjI D gvRwjm Zv`i `ytL I Avdmvmi KviY ne, KviY h mvIqve _K Zviv ewZ neb
Zvi Rb Zviv `ytL I Avdmvm Kieb|7
whK&i wenxb, mvjvZ wenxb gRwjm `yMgq gRwjm| h Kvbv mgq h Kvbv KvR h Kvbv K_vq GKvwaK
gymjgvb GKwZ nj Zv`i `vwqZ h Kq wgwbUi gvRwjmB nvK bv Kb, gvRwjm AZ 2/1 evi ivm~jyjvn -Gi K_v

94

gb Ki Zuvi Dci mvjvZ (`i`) cvV Kiv| Zv bv nj Zv`i gRwjmUv ne `ywbqvi RNbZg `yMgq gRwjm, h `yM hvi
`q AvQ mB Abyfe Kie| Rvwei web Avyjvn (iv) ejQb ivm~jyjvn ejQb :


hw` wKQy gvbyl GKwZ nb, Gici Zviv Avjvni whK&i I ivm~jyjvn -Gi Dci mvjvZ cvV bv KiB gvRwjm f
Pj hvb, Zviv hb cuPv, `yMgq wbKZg gZjvk fY Ki DV Mjb| Ab eYbvq : hw` wKQy gvbyl GKwU gRwjm em
ivm~jyjvn -Gi Dci mvjvZ cvV bv KiB gvRwjm f Pj hvq Zvnj Zviv hb RNbZg `yMgq cuPv gZ`n _K DV
Mj| nv`xmwUi mb` MnYhvM|1
9.Avjvni Kvjvg cvVi whK&i
Avgiv BZtc~e `LwQ h, KziAvbi bvgB whK&i| mek Avjvni whK&i KziAvb wZjvIqvZ Kiv, KziAvbi A_
Abyaveb Kiv, KziAvbi AvqvZ wbq wPv Kiv, KziAvb wkv Kiv, KziAvb wkv `vb Kiv, KziAvbi AvjvPbv Kiv I mevcwi
KziAvbi wb`k Abymvi Kg Kiv Gwj meB whK&i| ay ZvB bq| GwjB mek whK&i|
c~ei AvjvPbvq Avgiv `LwQ h, ivm~jyjvn ejQb h, mek whK&i: jv- Bjv-nv Bjvjvn, myenvbvjvn,
BZvw`| wK Abvb mnxn nv`xmi AvjvK Avgiv RvbZ cvwi h, G mKj whK&ii kZ KziAvbi ci| Kzi AvbB mek
whK&i| evwK whK&ii kZi KviYI KziAvbi Ask nIqv|
nhiZ mvgyivn Beby Ryb`ye (iv) ejb, ivm~jyjvn ()ejQb :
:

KziAvbi ci mevg evK PviwU , GB evKwjI KziAvbi Afy| Zzwg PviwUi h evKB c_g ej
Kvbv wZ bB : myenvbvjvn, Avj-nvg`y wjjvn, jv- Bjv-nv Bjvjvn, Avjv AvKevi|2

(K) KziAvbx whK&ii wekl dhxjZ


Gfve Avgiv `LZ cvwQ h, KziAvbB kZg whK&i| Abvb whK&ii kZi KviYI KziAvbi Ask nIqv|
AbK nv`xm KziAvb Kw`K whK&ii ghv`v I iZ eYbv Kiv nqQ| GK nv`xm nhiZ Avey hvi (iv) ejb, ivm~jyjvn
ejQb :

Avjvni KvQ wdi hZ (Avjvni bKU cZ) Zvgv`i Rb Avjvni wbKU _K hv GmQ Zvi Pq, A_vr
KziAvbi Pq Dg Avi wKQyB bB| nvwKg I hvnvex nv`xmwUK mnxn ejQb|3
nhiZ Avey Dgvgvn (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

ev`v`i Rb Avjvni bKU ev ejvqZ ARbi Rb Zuvi _K hv ewiq GmQ mB KziAvbi gZv Avi wKQyB
bB| wZiwghx nv`xmwUK nvmvb ejQb Avevi mb`i wKQy `yejZvI eYbv KiQb| cieZx MelKMY nv`xmwUi mb`K
`yej ej DjL KiQb|4
mKj gynvwm, dKxn I eyRyM GKevK ejQb h, mKj whK&ii k whK&i KziAvb wZjvIqvZ|5 Zve Zveqx mywdqvb
mvIix (g. 161 wn)ejb :


mevg whK&i mvjvZi ga KziAvb wZjvIqvZ, Gici mvjvZi evBi KziAvb wZjvIqvZ| Gici wmqvg| Gici
Abvb whK&i|6
Avey mvC` Ly`ix (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, Avjvn ejQb:
] [

95

hvK KziAvb wZjvIqvZ ev KziAvb PPv Avgvi whK&i _K I Avgvi KvQ cv_bv Kiv _K e ivL ZuvK Avwg
cv_bvKvix`iK hv c`vb Kwi Zvi mevg mvIqve c`vb Kwi| mKj K_vi Dci KziAvbi ghv`v wVK Abyic hgb mKj mwi
Dci Avjvni ghv`v| nv`xmwUi mb` wKQz `yejZv AvQ ej gynvwmMY DjL KiQb| Ze nv`xmwUK Bgvg wZiwghx nvmvb
ejQb|1
G nv`xmi evLvq Avjvgv gyevivKc~ix ejb: h ew KziAvb wZjvIqvZ e _vKvi dj Abvb whK&i I `yAv KiZ
mgq cvq bv Avjvn ZuvK Zuvi gbvevv c~Y Ki `b| cv_bvKvix`i cqvRb I gbvevbv hfve c~iY Kib Zvi Pq ewk I
Dgfve Zuvi cqvRb wZwb wgwUq `b| nv`xmi kl evK viv Dcii welqi evLv cvIqv hvq| hnZz KziAvb mek whK&i I
mevg `yAv, ZvB KziAvb gvkj ev`vi cyiviI mevg I mek|2

(L) KziAvb wkvi dhxjZ


KziAvb wZjvIqvZ, PPv, MelYv, KziAvbi A_ wPv Kiv, Abyaveb Kiv, wkv, kLvb BZvw` meB whK&i I mevg
I mek whK&i| h ew KziAvb wZjvIqvZ, A_ Abyaveb, AvjvPbv, wkv MnY, wkv c`vb BZvw` KvR iZ _vKb Zvnj
^fveZB wZwb Dcii nv`xmmg~n ewYZ whK&ii dhxjZm~gn ARb Kieb Ges mevg chvq ARb Kieb| GQvovI wewfb
nv`xm KziAvb Kw`K whK&img~ni AwZwi dhxjZ eYbv Kiv nqQ| GLvb G welq KqKwU nv`xm DjL KiwQ| KziAvb
wkv Kiv I wkv `vbi dhxjZi welq Avey iviBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :

Zvgv`i ga _K h ew KziAvb wkv Ki I wkv `vb Ki mB mek ew|3
DKev Bby Avgi (iv) ejb : Avgiv gmwR` beex msjM myddvZ em wQjvg GgZvevq ivm~jyjvn () Avgv`i KvQ
Gm ejjb : Zvgv`i ga KD wK Pvq h, cwZw`b g`xbvi DcK AvKxK cvi hq Kvbv cvc, Abvq, AvZxq^Rbi
wZZ wj bv nq `ywU wekvj DuPz PzU Iqvjx DUbx wbq wdi Avme? Avgiv ejjvg : Avgiv cZKB Zv cQ` Kwi| wZwb ejb :


Zvgiv Kb gmwR` hq Avjvni KZvei `ywU AvqvZ wkv KiQ bv ev cvV KiQ bv? KviY KziAvbi `ywU AvqvZ
wkv Kiv `ywU Abyic Dxi Pq Dg| wZbwU wZbwUi Pq I PviwU PviwUi Pq Dg|4
nhiZ Avey hvi (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


n Avey hvi, (gmwR` ev Kv_vI) hq KziAvb Kixgi GKwU AvqvZ wkv Kiv Zvgvi Rb 100 (GKkZ) ivKAvZ
mvjvZ Av`vq Kivi Pq Dg| (gmwR` ev Kv_vI) hq Bj&gi GKwU Aavq wkv Kiv Zvgiv Rb 1000 (GKnvRvi) ivKAvZ
mvjvZ Av`vq Kiv _K Dg| nvwdh gybwhix nv`xmwUi mb` nvmvb ejQb| KD KD mb`i `yejZv `wLqQb|5
GLvb Avgv`i eySZ ne h, G mKj nv`xm KziAvb wkv ejZ KziAvb eySv, A_ `qg Kiv I Zvi weavbvejx
wkv Kiv eySvb nqQ| Avgiv AvR Bmjvgi g~j ciYv, Abyf~wZ I wkv _K kZ hvRb `~i mi GmwQ| GKw`b Avgvi
GK evsjv`kx ezK GK wgkixq ezi mv_ cwiPq Ki w`q ejjvg : Avgvi ez nvwdR AgyK| wgkixq ez ejjb : ZvB!
nvwdR!! GKj nv`xm gyL AvQ? Avwg ejjvg : bv, bv, Zv bq| nvwdh KziAvb| KziAvb gyL AvQ| wgkixq ez ejjb :
gymwjg Dvni AvMi w`b cZK Avwjg, eis mKj wkvw_B KziAvb gyL KiZb| KziAvb gyLKvixK weklfve KLbv
nvwdR ejv nZv bv| mKjB Zv KziAvb gyL KiQb, KvRB K KvK nvwdR ejeb| jvwaK nv`xm gyL KiZ cvij
ZvK nvwdR ejv nZv| GLb Avi KD nv`xm gyL KiZ cvwi bv| AwaKvsk wkwZ gymwjg eis AwaKvsk Avwjg nvwdR bb|
GRb KziAvbi nvwdRKB nvwdR ejv nQ| nqZ Ggb w`b Avme, hw`b GKcviv KziAvb gyL KijB ZvK mmvb
nvwdR ejv ne !
KziAvb wkv, wZjvIqvZ, kvbv BZvw` mKj B GB Aev| KziAvb I mybvni wb`k Ges mvnvex-ZveqxMYi fvlvq I
Kg Gwj meB wQj A_ eySv I `qg Kiv I RxebK m Abymvi cwiPvwjZ Kivi Dci wbfikxj| wK Avgiv KziAvb wkv ejZ
aygv bv eyS `L `L DPviY wkvKB eywS| Gi Pq GwMq hvIqvi K_v wPv Kwi bv|
Avgiv Rvwb h, mvnvexMY I ZveqxMYi fvlv wQj Aviex| Aviex fvlv eySvi Zuviv wQjb mKji kxl| Zv

96

mI Zuviv KziAvbi 5/10 wU AvqvZi ewk GKevi wkLZb bv| 5/10wU AvqvZ wkL, mwji A_, evLv, wb`kbv I wKfve
Zv cvjb KiZ ne mewKQy bv wkL cieZx AvqvZ Zuviv i KiZb bv| GgbwK AbK mvnvex 10/12 ermi ai GKwU m~iv
wkv KiQb| A_ bv eyS Ges Avgj bv Ki aygv KziAvb wZjvIqvZ KivK Zuviv Abvq ej RbQb| wewfb nv`xm G
welq wevwiZ weeiY GmQ|
cLvZ Zveqx nhiZ Avey Avyi ingvb Avm-myjvgx ejb, ivm~jyjvn ()-Gi mvnvexMY huviv Avgv`iK KziAvb
wkv w`qQb Zuviv ejQb :


Zuviv hLb `kwU AvqvZ wkLZb, ZLb mB `kwU AvqvZi ga hv wKQy Bj&g I Avgj AvQ me bv wkL cieZx `k
AvqvZ kLv i KiZb bv|1
Beby gvmE`, DevB Beby Kve, Dmgvb (iv) cgyL mvnvex ejQb, ivm~jyjvn () Zuv`iK `k AvqvZ wkv w`Zb|
Zuviv GB `k AvqvZi ga hZ cKvi Avgj AvQ me bv wkL cieZx AvqvZ wkLZ i KiZb bv| Gfve wZwb Zuv`iK
KziAvb I Avgj GK wkv `vb KiZb|2
Avyjvn Beby Dgvi (iv) AvU ermi ai m~iv evKvivn wkv KiQb| Dgvi (iv) evi ermi ai m~iv evKvivn wkv Kib|
hw`b Zuvi m~iv evKvi wkv mgv nq mw`b wZwb Avjvni Kwiqv RvbvZ GKwU DU RevB Ki LvIqvb|3
Avyjvn Beby Dgvi (iv) ejb, Avgv`i hyMi gvbyliv KziAvb wkvi c~e Cgvb ARb KiZb| gynvv` -Gi
Dci KziAvbi Kvbv m~iv bvwhj nj m mgqi gvbyl m m mB m~ivi AvnKvg, nvjvj, nvivg, Kv_vq _vgZ ne, BZvw`
mewKQy wkL wbZb| Gici Ggb gvbyl`i `LwQ, huviv Cgvbi AvMB KziAvb wkLQ| KziAvbi i _K kl ch co
hvQ, wK m Rvb bv KziAvb ZvK wK wb`k c`vb KiQ, wK _K wbla KiQ Ges Kv_vq ZvK _vgZ ne| Giv
KziAvbK ay `Z co hvq hgb Ki evR LRyi wQwUq `Iqv nq Zgbfve| nv`xmwUi mb` mnxn|4
Avyjvn Beby Dgvi (iv) ejb: ivm~jyjvn -Gi gnvb ghv`v mb mvnvexMY hviv GB DZi k Zuv`i AbKB
KziAvb Kixgi `yB-GKwU m~iv gv RvbZb| Ze Zuviv KziAvb Abymvi Rxeb cwiPvjbvi ZvIdxK cqwQjb| Avi GB
DZi kl Rvgvbvi gvbyliv QvU, eo, A mKjB KziAvb coe, wK KziAvb Abymvi Kg KiZ cvie bv|5
nhiZ gyAvh Beby Rvevj (iv) ejb :

Zvgiv hv BQv hZ BQv Bj&g ARb Ki| wK hZY bv Zvgiv Bj&gK Avgj cwiYZ Kie ev Bj&g Abymvi
Rxeb cwiPvjbv Kie ZZY Avjvn Zvgv`iK Kvbv cyivi ev mvIqve c`vb Kieb bv|6
wcq cvVK, KziAvb wkvi GB gnvb ghv`v I mvIqve hw` Avgiv cZ PvB Zvnj Avgv`iK c_g GB KziAvbi
ghv`v `qcU AuvKZ ne| Avgiv hw` Dcii nv`xmwjK mwZKvii Cgvb wbq, ivm~jyjvn -K mwZKvi A_ AvjAvgxb, Avm-mv`K, gnvmZev`x wnmve AePZb gbi Mfxi my`p wekvm gb wbq Zuvi Dchy evYxwjK `qi cU
GuK ivLZ cvwi ZvnjB Avgiv cieZx wbwjwLZ c`cwj wbZ cvie|
c_g c`c : c_g c`c wefve KziAvb wZjvIqvZ wkv Kiv| Avgv`i `ki nvRvi nvRvi avwgK bKKvi
gvbyl AvQb hviv Rxebi gacv ev klcv cuQ wMqQb| Zviv `xNw`b wewfb `ievi, eyRyM, Bmjvgx `j ev Mci mv_
mshy AvQb| nqZ Zviv wbR`iK hvwKi gb Kib| wK Zviv KziAvbi GKwU m~ivI wefve wZjvIqvZ KiZ cvib
bv| Zviv `L KziAvb coZI cvib bv| wK `yfvM Avgv`i !!
Avgiv cwZw`b, cwZgvm I cwZ eQi kZ kZ Nv mgq M Re Ki, Lei co b ev AvjvPbv Ki, MxeZ I
ciPPv Ki, Ljvayjv Ki ev `L b Kwi| wK KziAvb wZjvIqvZ wkv Kivi mgq cvB bv| wefve KziAvb wZjvIqvZ
wkLZ eoRvi 2/3 gvm wbqwgZ cwZw`b NvLvbK eq KijB me| Avgiv AbK cwZw`b mKvj-mvq AbK mgq
mybvZ-mZ ev Ljvd mybvZ whK&i AvhKvi Ki KvUvB| A_P G mKj whK&ii Pq eo whK&i gywgbi Rxebi AbZg b~i
KziAvb Kixg wZjvIqvZ wkv Kwi bv| Avjvni Kvjvgi cwZ GB Pig Aenjv KiQb Avjvni hvwKiMY! Avjvn `qv Ki
Avgv`iK Avnj KziAvb nIqvi ZvIdxK `vb Kib ; Avgxb|
wZxq c`c : KziAvb eySvi gZv Aviex fvlv kLv| Avwg AbK bI gymwjgK `LwQ Zuviv Bmjvg MnYi ci
AwZ AvMni mv_ kZ eZvi gaI wewfb eB cyK ev Kvmi gvag Aviex wkv Kib Ges wKQy mgqi gaB KziAvb

97

eySvi gZv PjbmB Aviex wkL djb| Avmj welqwU fvjevmv I iZ c`vbi Dci wbfi Ki|
ZZxq c`c : Aviex fvlv wkv Kiv me bv nj AZ KziAvb Kvixgi GK ev GKvwaK Abyev` M ev evsjv
A_ev BsiwR fvlvq Zvdmxi M msMn Ki wbqwgZ wZjvIqvZi mv_ mv_ wbqwgZ A_ cvV Kiv| Gfve Avgiv AZ g~j
bv eySjI Abyev`i gvag KziAvbi Avjvq wbR`i AvjvwKZ KiZ cvie| nqZ Avgiv Gfve KziAvbi mv_x Avjvni
cwiRb nq hZ cvie| Avjvn Avgv`iK ZvIdxK c`vb Kib| Avwg Ggb AbK fvBK wPwb hviv mvaviY wkvq wkwZ
ev AwZ A wkwZ| Aviex gvUI Rvbb bv| wK wbqwgZ KziAvbi Abyev` I Zvdmxi cvVi dj Zv`i Aev Gic
nqQ h, KziAvb Kvixgi h Kvbv vb _K wZjvIqvZ Kij Zvi A_ Abyaveb KiZ cvib| kvwK A_ ey Sb bv, wKy
mvgwMKfve mB AvqvZwjZ wK ejv nqQ Zv eySZ cvib|
wekl mveavbZv : Avgiv mvaviYZ Avjvni wKZvei Rb GZ cwikg! Kivi mgq cvB bv| GZ AvMnI Avgv`i
bB| wK hw` KD mB ZvIdxK cvb, Ze kqZvb Ab c_ ZvK wZM KiZ Pv Ki| kqZvb Zvi ga Anvi cek
Kivq| wZwb gb KiZ _vKb h, wZwb GKRb cv gvbyl, wZwb mgvRi Ab AbKi Pq Bmjvg fvj Rvbb, mgvRi
AvwjgMY KziAvb eySb bv, AvwjgivB Bmjvg b Kijb, BZvw`|
cieZx Aavq Avgiv `Le h, mKj cKvii AnviB KwVb cvc I asmi KviY| mePq Lvivc Anvi vb ev
avwgKZvi Anvi| eZ gywgb KziAvb cvV Kib I Abvb Bev`Z e`wM cvjb Kib GKvB wbRi Rb| KziAvb cvV Ki
gywgb Avjvni ingZ I cyivi Avkv Kib| gywgb KziAvbi vb ARb Kib wbRi fyjwU mskvab Ki wbRi RxebK
cwiPvwjZ Kivi Rb| Anvii Drcw nq Abi w`K ZvKvbvi KviY| gywgb KLbvB Abi fyj aivi Rb ev Abi mv_
wbRK Zzjbv Kivi Rb Bev`Z Kib bv| hLbB gb ne h, Avwg GKRb mvaviY wkwZ gvbyl nq KziAvb cwo, KqKLvbv
Zvdmxi cowQ, A_P AgyK Avwjg ev ZgyK ew Zv cowb, A_ev mgvRi AvwjgMY KziAvb co bv... BZvw` ZLbB eySZ
ne h, kqZvb gywgbi GZ Ki DcvRb asm KiZ mekw wbqvM KiQ| euvPZ nj mZK nZ ne| Ab gvbyl`i
fyjvw wPv Kiv Abi mv_ wbRK Zzjbv Kiv mevZfve cwiZvM KiZ ne| me`v Avjvni KvQ `yAv KiZ ne h,
Avjvn hb KziAvb wZjvIqvZ, PPv I cvjbi Bev`Z Keyj Kib Ges gZz ch GB wbqvgZ envj ivLb|
Anvii AviKwU cKvk h, Avjvni ZvIdxK wKQyw`b KziAvb PPvi ci wbRK eo Avwjg gb Kiv Ges wewfb
kiqx gvmAvjv ev dvZIqv c`vb KiZ _vKv| KziAvb PPvK wbRi AvLivZ Mov I Avjvni `ievi AMmi nIqvi Rb
eenvi KiZ ne| wbRi Rxeb m Abyhvqx cwiPvjbv KiZ ne| dvZIqvi `vwqZ Avwjg`i Dci Qo w`Z ne|
Avgv`i eySZ ne h, cZK gymwjgB KziAvb coeb, wkLeb I PPv Kieb wbRi Rb| Ze cZK gymwjgB wekl
Avwjg neb bv| Avjvn Avgv`iK wPik kqZvbi auvKv _K iv Kib|

(M) KziAvb wZjvIqvZi dhxjZ


KziAvbx whK&ii mec_g KvR wZjvIqvZ| Avjvni gnvb evYx wZjvIqvZ Kivi Pq eo whK&i ev gnvb Kg Avi wKQyB
nZ cvi bv| wZjvIqvZ ejZ g~jZ KziAvb I nv`xm eyS I `q w`q wZjvIqvZ Kiv eySvb nqQ| Ze Avgiv Avkv Kie,
AcviMZvi KviY Avgiv bv eyS wZjvIqvZ KijI Avjvn `qv Ki Avgv`iK G mKj mvIqve I cyivi c`vb Kieb|
weklZ hw` Avgiv wZjvIqvZi cvkvcvwk Abyev` BZvw`i gvag A_ eySvi Pv KiZ _vwK|
KziAvbi eYbv _K Avgiv RvbZ cvwi h, KziAvb wZjvIqvZ A_ eyS Ges `qK A_i mv_ GKvZ Ki w`q
wZjvIqvZ Kiv| Avjvn ejQb:

hLb Zuv`i (gywgb`i) wbKU Avjvni (KziAvbi) AvqvZmg~n wZjvIqvZ Kiv nq, ZLb Zuv`i Cgvb ew cvq|1
Avgiv AwZ mnRB eySZ cvwi h, AvqvZi A_ hw` `qK AvjvwoZ bv KiZ cvi Zvnj Cgvb ew cvIqvi
ckB Avm bv|
Ab AvqvZ Avjvn ZvAvjv ejQb :


Avjvn mevg evYxK mymgm Ges evisevi AvewKZ M wnmve AeZxY KiQb| hviv Zv`i cfyK fq Ki GB M
_K (GB M cvV Kij ev keY Kij) Zv`i kixi ivgvwZ I wknwiZ nq| AZtci Zv`i `n I gb ckv nq Avjvni whK&ii
cwZ SzK co|2
KziAvbi A_ `q cek Ki `qK bvov bv w`j kixi wKfve wknwiZ ne? gb wKfve ckv ne ?

98

wZjvIqvZi mv_ mv_ A_ `qg Kivi welq Avgiv cieZxZ AvjvPbv Kie| GLvb c_g wZjvIqvZi dhxjZ welqK
wKQy nv`xm DjL KiwQ|
(1). nhiZ Beby gvmE` (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


h ew KziAvbi GKwU eY cvV Kie m GKwU cyY ev bKx ARb Kie| cyY ev bKxK `kY ew Ki c`vb
Kiv ne| Avwg ejwQ bv h, (Avwjd-jvg-wgg) GKwU eY| eis Avwjd GKwU eY, jvg GKwU eY I gxg GKwU eY|
nv`xmwU mnxn|1
(2). nhiZ Avqkv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


h ew KziAvb wZjvIqvZ mycvi`kx m mvwbZ wdwikZvMYi m| Avi KziAvb wZjvIqvZ KiZ hvi wRnv Rwoq hvq,
DPviY K nq, wK K Ki AcviMZv mI m wZjvIqvZ Ki Zvi Rb iqQ wY cyivi|2
(3). Ab nv`xm Avqkv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


h ew KziAvb gyL Ki Zv wZjvIqvZ Kib wZwb bKKvi mvwbZ wdwikZvMYi m| Avi whwb evievi KziAvb
wZjvIqvZ Ki Zv ai ivLvi Pv KiQb Ges Zvi Rb Lye KKi nQ, Zvi Rb wY cyivi iqQ|3
(4). Avey Dgvgv (iv) ejb, Avwg ivm~jyjvn ()K ejZ bwQ:

Zvgiv KziAvb cvV Kie; KviY KziAvb wKqvgZi w`b Zvi mx`i (KziAvb cvVKvixMYi) Rb kvdvAvZ
Kie|4
(5). Avyjvn Beby Avgi (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


wmqvg I KziAvb ev`vi Rb kvdvAvZ Kie| wmqvg eje : n cfy, Avwg GK w`bi ejvq Lv` I cvbxq _K
weiZ iLwQ, KvRB Zvi c Avgvi kvdvAvZ Keyj Kib| KziAvb eje : n cfy, Avwg ivZi ejvq ZvK Ny g _K
weiZ iLwQ, KvRB Zvi c Avgvi kvdvAvZ Keyj Kib| ZLb Zv`i Dfqi kvdvAvZ Keyj Kiv ne|5
(6). gnvb Avjvn KziAvb Kvixg Bikv` KiQb :

mKvj I weKvj Zvgvi gbi ga webq, AvKzwZ I fqfxwZi mv_ AbyP k Avjvni whK&i Ki Ges Mvwdj ev
AgbvhvMx`i Af
y ne bv|6
G _K Avgiv eySZ cvwi h, Avjvni whK&i bv Kij m AgbvhvMx Ges AgbvhvMx nIqv wbwl| iv AZ
KziAvbi 100 wU AvqvZ wZjvIqvZ Kij ev Zvnvy`i mvjvZ wZjvIqvZ Kij ev`v Avjvni `ievi hvwKi wnmve MY ne Ges
AgbvhvMx nIqvi Aciva _K gyw cve| nhiZ Avey ivBiv (iv) ejQb, ivm~jyjvn ejQb :


h ew ivi (Zvnvy`i) mvjvZ 100 AvqvZ cvV Kie ZuvK Mvwdj ev AgbvhvMx`i ZvwjKvq jLv ne bv| Avi
h ew ivi (Zvnvy`i) mvjvZ 200 AvqvZ cvV Kie ZuvK Avjvni LuvwU, gyLwjm bKKvi ev`v wnmve jLv ne| nvwKg I

99

hvnvex nv`xmwUK mnxn ejQb|1


Ab nv`xm _K Rvbv hvq h, AZ `kwU AvqvZ wZjvIqvZ Kij ev Zvnvy`i mvjvZ `kwU AvqvZ cvV KijI
ev`v AgbvhvMx nIqvi Aciva _K gyw cve| Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

h ew iv `kwU AvqvZ cvV Kie ZvK Mvwdj ev AgbvhvMx`i `jfy wnmve jLv ne bv| nv`xmwU
2
mnxn|
(7). Avyjvn Beby Avgi (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


h ew KziAvb cvV Kij m avcavc beyqZi wmuwo eq wbRi `ni ga beyqZ MnY Kij| cv_K GB h
Zuvi KvQ Inx ciY Kiv ne bv| (A_vr m Inx cj bv, Ze Inxi I beyqZi vb m MnY Kij)| KziAvbi AwaKvix ev
KziAvbi mxi Rb DwPZ bq h, wbRi ga Avjvni Kvjvg _vKv Aevq m Abvb gvbyl`i gZv AveM ZvwoZ ne,
A_ev KD ivM Kij ev DwRZ nj mI ivM Kie ev DwRZ ne|3
^fveZB GmKj nv`xm KziAvb cvV Kiv ejZ eyS I A_ `qg Ki cov eySvbv nqQ| ZvZvcvwLK Zv Avi
Avwjg ejv hvq bv| whwb A_ `qg Ki KziAvb cvV Kib wZwbB Zvi `q beyqZi Bj&g aviY Kib|
(8). Avyjvn Beby Avgi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :


wKqvgZi w`b KziAvbi mv_xK (KzivAvbi gvbylK) ejv ne : Zzwg `ywbqvZ hfve my`i ZviZxji mv_
KziAvb cvV KiZ mfve cvV KiZ _vK Ges Dci DVZ _vK| Zvgvi cov h AvqvZ kl ne mLvb Zvgvi Avevmvj
ne| mnxn|4 A_vr, RvbvZi DuPz ghv`vi Dci DVvi avc ne KziAvb Kixgi AvqvZi msLv Abymvi| h ew hZ
AvqvZ cvV KiZ cvieb wZwb ZZ Dci DV DP ghv`vq wbRK Avmxb Kieb|

we wZjvIqvZ Acwinvh
Aciw`K KziAvb wZjvIqvZi A_ Aviex fvlv I Aviex ixwZ Abyhvqx wefve Avjvni wb`k I ivm~jyjvn () Gi mybvZ Abymvi axi axi, cwic~Y fw I fvjevmv mnKvi cvV Kiv|
Avgv`i `k mvaviY avwgK gymwjg QvovI AbK Avwjg, Bgvg, KvixI evsjvq ev evsiwe fvlvq KziAvb wZjvIqvZ
Kib| nvwg UzgvK IqvjvIqvwQ K_vwUi mKj k g~jZ evsjv njI GK Avgiv evsjv ejZ cvwi bv| nqZ Bsjv ev
evswjk ejv hZ cvi| Zgwb evsjv DPviY cwZZ Aviex KziAvb wZjvIqvZ KijI Zv KLbB Avjvni Kvjvg
wZjvIqvZ Kiv ne bv|
Aviex fvlvq cwZwU eYi wbw` DPviY j, DPviY cwZ, wmdvZ ev Yvejx, g` ev `xNZv I Abvb DPviY welqK
wbqgvejx iqQ| gnvb Avjvn KziAvb KvixgK my Aviex fvlvq bvwhj KiQb| Aviex fvlvi ixwZ Abymvi bv coj KLbB
KziAvb wZjvIqvZ Kiv ne bv| G welq mvaviY gymwjg Zv `~ii K_v AwaKvsk gv`vmvZI AgvRbxq Aenjv weivRgvb| mvnvex,
Zveqx I Zve-ZveqxMYi hyM j j Abvie Bmjvgi QvqvZj Avmb| Zviv KziAvbi we Aviex DPviYi welq wKic
iZ Avivc KiZb I DPviYi mvgvbZg wePzwZK wKfve KwVb Mvbvn I fqi eqv`ex ej gb KiZb m welq AbK
weeiY Avgiv nv`xmi Mmg~n cvB|5
ivm~jyjvn ()-Gi wZjvIqvZ cwZ
we Aviex DPviYi cvkvcvwk KziAvb KvixgK kvfve, axi, Ki I Ub Ub coZ ne| GwU Avjvni
wb`wkZ dih| G welq Avgv`i Aciva eo KwVb| AwaKvsk nvwdRB `Z KziAvb wZjvIqvZ Kib| Zvivexni mvjvZ hw`
Kvbv nvwdR GKUz axi wZjvIqvZ Kib Zvnj gymjxMY Nvi Avcw i Kib| eva nq nvwdR mvne Ggbfve KziAvb
wZjvIqvZ Kib hvZ wZjvIqvZKvix I kvZv c_g I kli KqKwU k Qvov wKQyB eySZ cvib bv ev bZI cvib bv|
KvRB, mvIqve Zv `~ii K_v KziAvbi mv_ eqv`exi Aciva KwVb nq co|
gnvb Avjvn KziAvb Kixg Bikv` KiQb :

100

Ges Avcwb axi axi I my`ifve KziAvb Avew Kib|1
GB AvqvZi evLvq Avyjvn Beby Avevm, gyRvwn`, AvZv, nvmvb evmix, KvZv`vn I Abvb mKj mvnvex I Zveqx
gydvmwmi ejQb h, ZviZxj A_ KziAvbK axi axi, kvfve, Ki I Ub Ub cov, hb Zv eySv I Zvi A_ wPv
Kiv mnR nq|2
ivm~jyjvn () GfveB KziAvb wZjvIqvZ KiQb| Avqkv (iv) ejb:

ivm~jyjvn KziAvbi m~iv wZjvIqvZ Kij ZviZxjmn axi I Ub wZjvIqvZ KiZb, dj m~ivwU hZUzKz j^v Zvi Pq AbK
ewk j^v nq hZ|3
Avbvm (iv) ivm~jyjvni () wZjvIqvZ cwZ mK ejb :

4
Zuvi wKivAvZ wQj Ub Ub|
Dy mvjvgvn (iv) ivm~jyjvn ()-Gi wKivAvZ cwZ mK ejb:

wZwb cZK AvqvZ _vgZb (GKmv_ KLbv `yB AvqvZ wZjvIqvZ KiZb bv|)5
nvdmK (iv) ivm~jyjvn -Gi wKivAvZ cwZ mK wRvmv Kiv nj wZwb ejb: Zvgiv Zuvi gZv wZjvIqvZ KiZ
cvie bv| ckKvixMY ZeyI GKUz kvbvZ Abyiva Kib| ZLb wZwb Lye axi axi wZjvIqvZ Kib|6
nhiZ hvBdv (iv) ejb :GK ivZ Avwg (Zvnvy`i mvjvZ) bexq AvKivg -Gi mv_ mvjvZ `uvovjvg| wZwb m~iv evKvivn i Kijb|
Avwg fvejvg wZwb nqZ 100 AvqvZ cvV Ki iKzZ hveb| wK wZwb 100 AvqvZ cvi nq Mjb| Avwg fvejvg wZwb nqZ
GB m~iv kl Ki iKz Kieb| wK wZwb m~iv wbmv i Kijb Ges Zv cyivcywi cvV Kijb| Gici wZwb m~iv Avj
Bgivb i Kijb Ges Zv kl Kijb| wZwb axi axi Ub Ub wZjvIqvZ Kijb| hLb Zvmexni DjL AvQ Ggb
Kvbv AvqvZ wZwb cowQjb ZLb wZwb Zvmexn cvV KiwQjb| hLb Kvbv cv_bvi DjL AvQ Ggb Kvbv AvqvZ cvV
KiwQjb, ZLb wZwb cv_bv KiwQjb| Avevi Avkq PvIqvi DjL AvQ Ggb AvqvZ Avmj wZwb Avkq cv_bv Kijb|
...|7
we DPviY I axi axi Ub Ub covi mv_ mv_ h_vme my`i I gayi ^i KziAvb wZjvIqvZi Pv KiZ
ne| wewfb nv`xm mvagZv gayi I my`ifve KziAvb wZjvIqvZi wb`k `Iqv nqQ| GKwU nv`xm nhiZ eviv Beby
Avwhe (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

Zvgiv KziAvbK Zvgv`i k I DPviY w`q gayi I m`hgwZ Ki|8
nhiZ Avyjvn Beby gvmE` ejb :


Zvgiv KziAvbK evwj wQUvbvi gZv wQwUq `e bv ev KweZvi gZv `Z Avew Kie bv| KziAvbi Avh evYx
_g I eyS coe| KziAvb w`q `qK bvov `e| KLb m~ivi kl cuQve GB wPv Ki KLbv KziAvb wZjvIqvZ
Kieb bv|9

101

(N) KziAvbi A_ wPv I `qg Kivi dhxjZ


KziAvb KixgK Avjvn ciY KiQb Abyaveb Kivi Rb, aygv wZjvIqvZi Rb bq| KziAvbi wZjvIqvZ hgb
GKwU Bev`Z, KziAvb Abyaveb Kiv, eySv I KziAvb wbq wPv Kiv Ab GKwU iZc~Y Bev`Z| KziAvb bvwhji DkB
Zv Abyaveb Kiv| Dcii nv`xmwj AvjvPbv KiZ hq Avgiv mnRB eySZ ciwQ h, KziAvb cvVi dhxjZ g~jZ cvV
Ki Zv `qg Kivi Rb| `qg KijB beyqZi Bj&g Avgv`i ga mwZ ne|
ivm~jyjvn , mvnvexMY I ZveqxMYi hyM ev Bmjvgi c_g kZvxwjZ GfveB KziAvb cvV KiZb gymwjgMY|
hmKj Abvie `k Bmjvg cek KiQ mmKj `ki gvbylI KziAvb eySvi gZv Aviex wkL wbqQb| wK Avgiv GLb
bv eySB cwo| ZeyI Avkv Kie h, Avjvn Zvjv `qv Ki Avgv`iK KziAvb cvVi Rb wbavwiZ mvIqve `vb Kieb|
Avgv`i bv eySvi AmnvqZ ev Avjmgx wZwb `qv Ki gv Kieb|
gnvb Avjvn KziAvb Kvixg evievi DjL KiQb h, wZwb GB M bvwhj KiQb Ges Zv eySvi Rb mnR KiQb hb
mevB Zv eySZ cvi I Zv _K wkv MnY KiZ cvi| GB KziAvb Avwg wewfb Dc`k, D`vniY, weavb BZvw` DjL KiwQ
hb Zviv Abyaveb KiZ I Dc`k MnY KiZ cvi| cvq 50 vb Gfve ejv nqQ| GK AvqvZ Avjvn ejQb :

GK eiKZgq KjvYgq M Avwg Avcbvi cwZ AeZxY KiwQ hb Zviv Gi AvqvZmg~n Abyaveb Ki Ges evakw mb
ewMY Dc`k MnY Ki|1
KziAvb Kvixg Pvi vb gnvb Avjvn ejQb :

wbq Avwg KziAvbK eySvi I Dc`k MnYi Rb mnR Ki w`qwQ , K AvQ Dc`k MnY Kivi ?2
hviv KziAvb Abyaveb KiZ, eySZ I wkv MnY KiZ Pv Ki bv Zv`i welq Ab AvqvZ Bikv` Kiv nqQ :

Zviv wK KziAvbK Abyaveb Ki bv ? bv wK Zv`i Ai Zvjve?3
wewfb nv`xm KziAvb wZjvIqvZi mv_ mv_ Abyaveb KiZ I wPv KiZ wb`k c`vb Kiv nqQ| Ggwb Kvbv
Kvbv nv`xm ejv nqQ h, hviv KziAvbi wewfb AvqvZ cvV Kie wK Zvi A_ wbq wPv Kie bv Zv`i Rb kvw
iqQ| 4
Avjvni wKZve cvV KivK KziAvb Kvixg wZjvIqvZ ejv nqQ, KviY wZjvIqvZ A_ AbymiY Kiv| GRb
KziAvb aygv bv eyS cvV Kij wZjvIqvZ nq bv| eyS cvV Ki Zv AbymiY Ki PjjB Zv wZjvIqvZ ej MY ne|
gnvb Avjvn Bikv` KiQb :

hv`iK Avwg wKZve c`vb KiwQ Zuviv Zv mwZKvifve ZjvIqvZ Ki, ZuvivB GB wKZvei Dci Cgvb
GbQ|5
GB AvqvZi evLvq mKj mvnvex I Zveqx gydvmwmi GKgZ h `ywU Y _vKjB mB wZjvIqvZK mwZKvii
wZjvIqvZ ejv hve : (1). cwVZ AvqvZi A_ eyS `qK Zvi mv_ GKvZ Ki wZjvIqvZ KiZ ne| (2). cwVZ AvqvZi
mKj weavb I wb`kbv AbymiY I cvjb KiZ ne| `qg I AbymiY Qvov KLbB mwZKvii wZjvIqvZ ej MY ne bv|
GB AvqvZi evLvq nhiZ Dgvi (iv) ejb : mwZKvi wZjvIqvZ cwVZ AvqvZi mv_ `q AvjvwoZ ne| h AvqvZ
kvwi K_v ejv nqQ mLvb _g Avjvni KvQ kvw _K Avkq cv_bv KiZ ne| h AvqvZ RvbvZi K_v ejv nqQ, mLvb
_g Avjvni KvQ RvbvZ cv_bv KiZ ne| Gfve `q w`q wZjvIqvZ KijB Zv mwZKvi wZjvIqvZ ej MY ne|6
nhiZ Bgvg Avey nvbxdv (in) I nvbvdx gvhnvei Abvb Bgvg mvjvZi ga KziAvb wZjvIqvZi mgqI AvqvZi A_
Abyhvqx _g _g Avjvni KvQ `yAv KiZ cQ` KiZb| Rvnvbvgi K_v Avmj Avkq cv_bv Kiv, RvbvZi K_v Avmj RvbvZ
PvIqv, gvi K_v Avmj BwMdvi Kiv Ges Gfve `qK AvjvwoZ Ki mvjvZi ga KziAvb wZjvIqvZ KiZ wZwb Drmvn
w`qQb, weklZ mKj cKvi mybvZ-bdj mvjvZ| aygv dih mvjvZ hnZz RvgvZ Av`vq KiZ nq mnZz m h_vmva
msc Kivi I mKj gyv`xi w`K j ivLvi Rb wZjvIqvZi ga bv _vgvB cQ` KiZb| Ze dih mvjvZI KD KziAvb
wZjvIqvZi mgq Gfve `yAv Kij mvjvZi wZ ne bv ej wZwb ejQb| Bgvg gynvv` (in) Zuvi gvem~Z M G welq we

102

vwiZ AvjvPbv KiQb|1


mvevnx nhiZ Avyjvn Beby gvmE` (iv), Avyjvn Beby Avevm (iv) Ges gyRvwn`, Avey ivhxb, KvBm Beby mv`, AvZv,
nvmvb evmix, KvZv`vn, BKwigvn, Aveyj Avwjqvn, Bevnxg bvLqx cgyL mKj Zvweqx, Zve-Zvweqx gydvmwmi ejQb h, mwZKvi
wZjvIqvZi A_ cwVZ mKj AvqvZi mKj cKvi weavbvejx cwic~Y cvjb I AbymiY Kiv| KziAvbi mnR mwVK A_ eySv I mKj
cKvi `~ieZx I weKZ A_ I evLv _K `~i _vKv| hviv Gfve eySeb I cvjb Kieb ZvivB ay mwZKvi wZjvIqvZKvix ej
MY neb|2
Avgiv KziAvbi eYbv, nv`xmi wb`kbv I mvnvexMYi evYx _K RbwQ h, KziAvb wZjvIqvZi AbZg Av`e KziAvb
w`q AiK bvovbv| Ai bojB Cgvb ew cve, kixi wknwiZ ne Ges Kg wbqwZ ne|

(O) KziAvb AvjvPbv I MelYvi AwZwi dhxjZ


nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


hLbB wKQy gvbyl Avjvni Kvbv GKwU Ni mgeZ nq Avjvni wKZve wZjvIqvZ KiZ I cii Zv wkv I AvjvPbv KiZ
_vK, ZLbB Zv`i Dci ckvw bvwhj nZ _vK, Avjvni ingZ Zv`i AveZ Ki bq, wdwikZvMY Zv`i wNi ai Ges Avjvn
Zuvi wbKU`i wbKU Zv`i whK&i Kib|3

(P) KziAvb keYi AwZwi dhxjZ


Avjvni gnvb evYx KziAvb Kvixg wZjvIqvZi bvq gbvhvM w`q keY KivI GKwU eo Bev`Z I Avjvni ingZ jvfi
AbZg Imxjv| gnvb Avjvn KziAvb Kvixg Bikv` KiQb :

Ges hLb KziAvb cvV Kiv ne, ZLb Zvgiv gbvhvM w`q Zv keY Kie Ges Pzc Ki _vKe, Zvnj nqZ Zvgiv ingZ cv
ne|4
Bgvg Zvevix GB AvqvZi evLvq ejb : gnvb Avjvn Zuvi gywgb ev`v`iK wb`k c`vb Kijb h, n gywgbMY, hLb
KziAvb cvV Kiv nq ZLb gbvhvM w`q Zv keY Ki, hb Zv fvjvfve eySZ cvi Ges Zv _K Dc`k MnY KiZ cvi| Avi
KziAvb cvVi mgq Pzc Ki _vKe, hb Zv eySZ, `qg KiZ I Zv wbq wPv fvebv KiZ cvi| KziAvb cvVi mgq K_v
eje bv, Zvnj Zv eySZ Amyweav ne| Avi Gfve KziAvb _K Dc`k MnY KiZ cvij, Zvi wb`k gZv PjZ cvij Ges
KziAvbi Avjvq wbRi Rxeb AvjvwKZ KiZ cvij Zvgiv Avjvni ingZ ARb KiZ cvie|5
KziAvb keYi dhxjZ I eiKZ cgvYi Rb GB AvqvZB h_| Ze G welq `yB GKwU nv`xm DjL Kiv hZ cvi|
nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :

h ew KziAvbi GKwU AvqvZ gbvhvM w`q keY Kie, Zvi Rb eY ewaZ mvIqve wjLv ne| Avi h ew
Zv wZjvIqvZ Kie, Zvi Rb GB AvqvZwU wKqvgZi w`b b~i cwiYZ ne| nv`xmwUi mb` wKQy `yejZv AvQ ej
gynvwmMY DjL KiQb|6 wK Avyi ivvK mvbAvbx nv`xmwU wZxq AviKwU mb` eYbv KiQb| GZ nv`xmi
wbfihvMZv ew cqQ ej gb nq|7
nhiZ Beby Avevm (iv) ejb :

hw` KD Avjvni wKZvei GKwU AvqvZI keY Ki, Zvnj Zv wKqvgZi w`b Zvi Rb b~i cwiYZ ne|8
AbK Zveqx eyRyM gbvhvM w`q keY KivK wZjvIqvZi PqI ewk mvIqvei ej gb KiZb| cLvZ Zveqx
Lvwj` Beby gv`vb (103 wn) ejb :

103

h ew KziAvb wZjvIqvZ Kib, Zvi Rb iqQ GKwU cyivi| Avi whwb Zv gbvhvM w`q keY Kib, Zvi Rb iqQ `ywU
cyivi|1

(Q) KziAvbi gvbyl nIqvi dhxjZ


(Avnjyj KziAvb) A_vr KziAvbi AwaKvix ev KziAvbi gvbyl nIqvi A_ RxebK KziAvb Kw`K I KziAvb Abyhvqx
Ki djv| Avi G gywgbi Rxebi gng chvq| nhiZ Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :

gvbyli ga Avjvni wKQy cwievi cwiRb iqQ | mvnvexMY ck Kijb : n Avjvni ivm~j, Zv`i cwiPq wK ? wZwb ejb :
Zviv KziAvbi gvbyl| ZvivB Avjvni cwiRb I Avjvni wekl Nwb Lvm gvbyl| nv`xmwU mnxn|2
gvbyli Rxebi mePq eo cvIqv KziAvb Kw`K nZ cviv| hvK Avjvn ivZw`b KziAvb PPv I KziAvb
cvjb wbq e _vKvi ZvIdxK c`vb KiQb wZwbB mePq eo wbqvgZ cqQb| `ywbqvZ wKQy PvIqvi _vKj GB
aibi wbqvgZB PvIqv hvq| wnsmv Kivi gZv Kvbv wbqvgZ _vKj Zv GB wbqvgZ|
nhiZ Avyjvn Beby Dgvi (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :
( : )

aygv `yB ewKB wnsmv Kiv hvq (aygv GB `yB ew wbqvgZi gZv wbqvgZ Kvgbv Kiv hvq) : c_g
ew, huvK Avjvn KziAvb `vb KiQb Avi m ivZ-w`b ay KziAvb wZjvIqvZ ev KziAvb cvjb wbqB e _vKb|
wZxq ew, huvK Avjvn m` `vb KiQb Avi m ivZw`b m` `vb KiZ _vK| 3
KziAvbi gvbyl nj, RxebK KziAvb Abymvi cwiPvwjZ Kij Ges mKj KvR KziAvbK mvgb ivLj KziAvb
ZuvK RvbvZ wbq hveB| nhiZ Rvei (iv) bexq AvKivg ( ) _K eYbv KiQb :


KziAvb Ggb GKRb kvdvAvZKvix hvi kvdvAvZ AekB Keyj Kiv ne| Avevi KziAvb Ggb GKRb weev`x
AwfhvMKvix hvi AwfhvM mZ ej gb bqv ne| h ew KziAvbK wbRi Rxeb mvgb iL Pje KziAvb ZuvK
RvbvZi w`K wbq hve| Avi h ew KziAvbK wbRi wcQ iL `e KziAvb ZuvK Rvnvbvgi w`K Ub wbq
hve| nv`xmwU mnxn| 4
KziAvbi gvbyl nZ cvij ay H gvbyl wbRB jvfevb neb bv, Dci Zvi wcZvgvZv I AvZxq^Rb`i Rb
iqQ mymsev`| gyAvh Beby Avbvm (iv) _K ewYZ hqxd nv`m ejv nqQ :


h ew KziAvb cvV Kie Ges KziAvb Abymvi Kg Kie Zvi wcZv-gvZvK wKqvgZi w`b Ggb GKwU gyKzU civbv ne
hvi RvwZ ne cw_exi m~hi RvwZi PqI my`iZi| Zvnj h ew wbR Kg Kie Zvi cyivi KZ ne Zv fe `L!
nv`xmwUi mb` `yej ev hqxd|5
nhiZ eyivB`v Avmjvgx (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


h ew KziAvb cvV Kie, KziAvbi Bjg ARb Kie I m Abymvi Kg Kie, wKqvgZi w`b Zuvi wcZv-gvZvK
b~ii gyKzU civbv ne, hvi Avjv m~hi Avjvi gZv Ges Zuvi wcZv-gvZK `ywbqvi mewKQyi Pq g~jevb GKc cvkvK
civbv ne| Zviv ejeb : wKmi Rb Avgv`i Gme civbv nQ ? Zuv`iK ejv ne : Zvgv`i mvb KziAvb MnY KiQ
GRb Zvgv`iK Gfve mvwbZ Kiv nQ| nvwKg I hvnvex nv`xmwUK mnxn ejQb|6
Avjx (iv) _K LyeB `yej mb` ewYZ GKwU nv`xm ejv nqQ :

104

h ew KziAvb cvV Kie, gyL Kie, KziAvbi weavb gb KziAvbi nvjvjK nvjvj wnmve cvjb Kie I
KziAvbi nvivgK nvivg wnmve eRb Kie Avjvn ZuvK RvbvZ cek Kiveb Ges Zuvi cwievii `k ewi Rb Zuvi
kvdvAvZ Keyj Kieb, hv`i Rb Rvnvbvg cvIbv nq wMqwQj|
Bgvg wZiwghx nv`xmwU msKjb Ki ejb h, nv`xmwU `yej, KviY nv`xmi GKgv eYbvKvix ivex nvdm Beby
myjvBgvb nv`xm eYbvi AZ `yej| GB nv`xm wZwb hvi _K bQb ej eYbv KiQb mB Kvmxi Beby hvhvb
AcwiwPZ ew, gynvwmMY Zvi cwiPq I mZZv mK wKQyB Rvbb bv| Gaibi ivexi nv`xm MnYhvM bq|1

(R) KziAvb wZjvIqvZi Av`e I wbqg


Dcii AvjvPbv _K Avgiv `LZ cjvg h mek whK&i Avjvni Kvjvg| KziAvbB hvwKii AbZg m` I
m^j| KziAvb wZjvIqvZ, MelYv, AvjvPbv BZvw`i AbK gvmb~b ev mybvZ-mZ wbqg I Av`e AvQ, hv nv`xm I
mvnvexMYi gZvgZi AvjvK AvwjgMY wewfb M wjwce KiQb| GLvb wevwiZ AvjvPbv me bq| msc wKQy
cqvRbxq welq wjLwQ :
1. h_vme Ihy-mn Av`ei mv_ wZjvIqvZ Kiv| Ihy QvovI wZjvIqvZ Kiv hvq| Ze KziAvb k Kiv hvq bv| Mvmj
dih _vKj wZjvIqvZ Kiv hvq bv|
2. me nj wgmIqvK Ki my`i cvkvK em wZjvIqvZ Kiv| Ze em q `uvwoq, nuvUZ PjZ mevevq KziAvb wZjvIqvZ
Kiv hvq|
3. we wZjvIqvZ Kiv|
4. wZjvIqvZi mgq A_i w`K Lqvj ivLv Ges h_v me A_K `q RvMiK Ki `qK bvov `Iqv|
5. wZjvIqvZi mgq mvR`vi AvqvZ mvR`v Kiv, Zvmexni AvqvZ Zvmexn cov, cyivii AvqvZ cyivi PvIqv I
Avhvei AvqvZ Avhve _K Avkq PvIqv|
6. wZjvIqvZi mgq gbK h_vme webxZ I Avjvni ingZi Rb evKzj ivLv|
7. wZjvIqvZi mv_ mv_ mvagZ webxZ `q `b Kiv| ivm~jyjvn KziAvb wZjvIqvZi mgq PvLi cvwb eBq
`b KiZb| gyLPvcv `b Zvi eyKi ga k DVZ| nhiZ Avey eKi (iv), Dgvi (iv) I Abvb mvnvevq KivgI
mvjvZ I mvjvZi evBi KziAvb wZjvIqvZi mgq `b VKvZ cviZb bv|
8. GKv cqvRb Qvov wZjvIqvZi mgq Kviv mv_ K_v ejvi Rb wZjvIqvZ KU bv `Iqv| h_vme gbvhvMi mv_
wZjvIqvZ kl Ki K_v ejv|
9. wZb w`bi Kg KziAvb LZg bv Kiv| h_me cwZ gvm ev 2/3 gvm GKevi LZg Kiv|
10.Nii KziAvbK dj bv ivLv| cwZw`b AZ wKQy mgq Zv `L cvV Kiv|
11.ighvb gvm ewk ewk wZjvIqvZ Kiv|
12.gyL _vKjI h_vme `L `L KziAvb wZjvIqvZ Kiv ; KviY KziAvb kixdi (gymnvdi) cvq bRi eyjvbvB GKwU
Bev`Z|
13.
cwZ ermi AZ GKevi Dg wZjvIqvZ KiZ cvib Ggb KvDK wZjvIqvZ Ki bvb|2

S. whK&i MYbv cm
Avgiv 9 cKvi whK&ii AvjvPbv kl KiwQ| cieZx Aavq ceki c~e Avgiv Zvmexn ev nvZ whK&i MYbv Kiv
mK AvjvPbv KiZ PvB| Dcii nv`xmwj _K RvbZ cvijvg h , whK&i `yBfve Av`vq Kiv hvq : ewk ewk cvV Ki Ges
wbw` msLK cvV Ki| wbw` msLK whK&ii Rb MYbvi cqvRb| wK Avgiv `wL h, Kvbv Kvbv mvnvex I cieZx BgvgMY
whK&i MYbv KiZ wbla KiQb| Zviv ejZb, AvjvnB Zv MYbv KiQb, Zzwg Kb MYbv Kie| Zzwg wK Avjvni KvQ hq Y
wnmve eyS be?
nhiZ Bgvg Avey nvbxdv (in) I Zvi gvhnvei BgvgMY whK&i I Zvmexn-Zvnjxj MYbv gvKin ej RbQb| Bgvg
Zvnvex Bgvg gynvv` I Bgvg Avey BDm~di mb` Bgvg Avey nvbxdv _K welqwU DjL KiQb|3
Avyjvn Beby gvmE` (iv) whK&i MYbv KiZ `Lj ejZb, Zvgv`i Mvbvnwj MYbv Ki wnmve Ki ivL, mvIqve
MYbvi cqvRb bB| 4
DKev Beby myenvb bvgvK GKRb Zveqx ejb, Avwg nhiZ Avyjvn Beby DgviK ck Kijvg, hw` KD whK&ii
mgq Zvi Zvmexn-Zvnjxj wnmve Ki ivL Zvnj Kx ne? wZwb ejjb :

105
!
1

myenvbvjvn! Zvgiv wK Avjvni wnmve be ?


G mKj nv`xmi AvjvKB Bgvg Avey nvbxdv (in) Zvmexn Zvnjxj MYbv gvKin gb KiQb| Ze Bgvg Zvnvex
(in) G welq AvjvPbv Ki wmv c`vb KiQb h, hmKj whK&i nv`xm kixd wbw` msLvq Av`vq Kivi wb`k `Iqv
nqQ Ges wbw` msLvi Rb wbw` mvIqve DjL Kiv nqQ, m mKj whK&ii gywgbi DwPZ Zv MYbv Ki cvV
Kiv| KviY MYbv Qvov wbw` msLv c~iY nqQ wKbv Ges Avjvni Iqv`vKZ mvIqvei cwigvY whK&i cvwjZ nqQ wKbv Zv
Rvbvi Dcvq bB| GRb G mKj whK&i MYbv Ki cvjb KiZ ne|
Avi hmKj whK&i mvaviYfve cvjb Kivi wb`k `Iqv nqQ, wekl msLvi Rb wekl mvIqve eYbv Kiv
nqwb, mmKj whK&i MYbv Kiv evZzjZv| mB Avjvni wnmve MnYi ck Avm| wbavwiZ msLK whK&ii AwZwi
mKj mvaviY whK&ii gywgbi `vwqZ Kvbv iKg MYbv ev wnmve Qvov h_vme ewk ewk Ges h_vme gbvhvM
mnKvi GmKj whK&ii evK DPviY Kieb| wnmveci `vwqZ iveyj Avjvgxbi Dci Qo `eb|
mvnvex I ZveqxMYi Kg _K Rvbv hvq h, mvjvZ, mvjvg, Zvmexn, ZvKexi, Zvnjxj, Zvngx` BZvw` whK&i, hv
mvaviYfve ewk ewk Av`vq Kivi wb`k `Iqv nqQ Zv AbK wbRi myweavgZv wbw` msLvq Ihxdv wnmve wbaviY
Ki wbqQb| hgb, KD KD mvivw`b 1000 evi mvjvZ ev Zvmexn ev Zvnjxj Kieb ej wbRi Rb wbaviY Ki
wbqQb| Gwj Zuviv Y Av`vq KiZb| Gi AwZwi AMwYZ whK&i Zuviv Av`vq KiZb|2
GLvb AbK ck Kib, msLv wbavwiZ whK&i wKfve MYbv Kie? cPwjZ Zvmexn eenvi Ki? bv nvZi Ki
MYbv Ki? KD KD ejb, Zvmexn eenvi we`AvZ wK bv ?
GB cki Di , whK&i MYbvi nvZi Avyj eenvi Kiv mybvZ I Dg, Ze MYbvi Rb `vbv ev Zvmexn
eenvi bv-Rvqh bq, we`AvZI bq| Ze nvZi Avyj viv MYbv Kiv Dg, KviY ivm~jyjvn wbR Zvmexn Zvnjxj I
whK&i AvhKvi nvZ MYbv KiZb| Avyjvn Beby Avgi (iv) ejb:
[ ]
Avwg bexRx ()-K `Ljvg wZwb wbRi nvZ [wZxq eYbv : Wvb nvZ] Zvmexni wMV w`Qb (nvZi Avyj
Zvmexn MYbv KiQb)| nv`xmwUi mb` mnxn|3
nvZi Avyj viv MYbv Kiv Dg nIqvi wZxq KviY ivm~jyjvn nvZ MYbv KiZ Drmvn c`vb KiQb| nhiZ
BDmvBivn (iv) ejb, ivm~jyjvn () Avgv`iK ejQb :


Zvgiv gwnjvMY AekB Zvmexn (myenvbvjvn), Zvnjxj (jv- Bjvnv Bjjvn), ZvK`xm (myeyb Ky~myb) Kie Ges
Avyji wMU MYbv Kie ; KviY G`iK wKqvgZi w`b ck Kiv ne Ges K_v ejvbv ne| (Giv whK&ii mv c`vb Kie|)
nv`xmwUi mb` mnxn|4
`vbv ev Zvmexn viv whK&i MYbv Rvqh I mvnvexMY I ZveqxMY KZK eeZ| wewfb nv`xm Avgiv `LZ cvB h,
ivm~jyjvn Kvbv Kvbv mvnvex/mvnvexqvK `vbv ev exwPi viv Zvmexn Zvnjxj ev whK&i MYbv KiZ `LQb| wZwb
Zuv`iK Gfve MYbv KiZ wbla Kibwb, Ze msw I Dg whK&ii Dc`k c`vb KiQb| G mKj nv`xm _K
fve eySv hvq h, KuvKi, `vbv, exwP BZvw`i gvag whK&i MYbv Rvqh|
cieZx hyM Kvbv Kvbv mvnvex I Zveqx _K Rgv Kiv KuvKi, `vbv, exwP, wMiv `Iqv myZv ev Zvmexn eenvii K_v
Rvbv hvq| Avey mvwdqv bvgK GKRb mvnvex cv fwZ KuvKi ivLZb| dRii mvjvZi ci wcni ch wZwb Gwj w`q whK&i
KiZb| Avevi weKvjI Abyic KiZb| mv` Beby Avex Iqvvm KuvKi w`q Zvmexn Zvnjxj I whK&i KiZb| nhiZ Bgvg
mvBbi Kbv dvwZgv wMV `Iqv myZv (Zvmexni gZv) viv MYbv Ki Zvmexn Zvnjxj KiZb| nhiZ Avey ivBiv (iv)-Gi
1000 wU wMiv `Iqv GKwU myZv wQj| wZwb GB msLK Zvmwen-Zvnjxj cvV bv Ki NygvZb bv| GQvov wZwb KuvKi Rgv Ki Zv
w`q whK&i KiZb ej ewYZ AvQ| nhiZ Avey `vi`v (iv) LRyii exwP GKwU _ji ga ivLZb| dRii mvjvZi ci mwj
evwni Ki whK&ii gvag MYbv Ki kl KiZb|
Avjvgv kvIKvbx, mq~Zx Avyi ivDd gybvex cgyLi AvjvPbvq gb nq Bgvg Avey nvbxdv (iv) I Zvi mxMY ev
gvhnvei BgvgMY Qvov c~ehyMi AwaKvsk dKxn I Bgvg whK&i MYbv ev Zvmexn eenvi KiZ wbla Kibwb| Bgvg myq~Zx G

106

welq GKwU Qv eB wjLQb|1 mevevq ivm~jyjvn () -Gi mybvZ I wb`kbv msLv wbavwiZ whK&i nvZi Avyj MYbv
Kiv| cqvRb, weklZ hviv Ihxdv wnmve `wbK ewk msLK whK&i wbRi Rb wbavwiZ Ki wbqQb Zviv Zvmexn, KuvKi,
exwP, Qvjv, BZvw` eenvi KiZ cvib|

T. me`v Avjvni whK&i KiZ ne


mvwbZ cvVK, Avgiv whK&ii cKvif` I dhxjZ AvjvPbv kl KiwQ| cieZx Aavq Avgiv gywgbi Rxebi
whK&ii cqvM I wewfb mgq wKfve Kx whK&i cvjb Kieb Zvi wevwiZ AvjvPbv Kie, Bb&kv Avjvn| GLvb h welqwU
Avgv`i j ivLv cqvRb, gywgbi Rxebi AweQ` Ask whK&i| whK&ii Ggb Kvbv mgq bB ev Aev bB h, m
mgq ev Aevq whK&i KiZ ne, Ab mgq KiZ ne bv| gywgb m`v me`v Avjvni whK&i iZ _vK| nhiZ Avqkv (iv)
ejQb :

bexRx () mKj Aevq Avjvni whK&i KiZb|2
GLvb whK&i ejZ gyLi DPviYi gvag whK&i eySvbv nqQ| gbi iY Zv me`vqB _vK| mKj Aevq
Kvbv bv Kvbv Kg gywgb Ki| wK mKj Aevq Avjvni whK&i Kiv hve wKbv ? bvcvK Aevq ? q, em, `uvwoq,
nuvUZ, PjZ ? GB cki DiB nhiZ Avqkv (iv) G K_v ejQb| Avi G _K gymwjg Dvi Bgvg, gynvwm I dKxnMY
G K_vB eySQb| GRb Zuviv GB nv`xm _K cgvwYZ KiQb h, bvcvK Aevq, q, em, `uvwoq, ivvNvU, gvV Ges
mevevq gywgb ev`v gyL gvmb~b evKvw` DPviY Ki Avjvni whK&i KiZ cvieb| mvjvZ, mvjvg, Zvmexn, Zvnjxj, `yAv I
mKj cKvi whK&ii welqB GK_v chvR|3 aygv Bwv iZ Aevq I ^vgx-x GKv Aevq Qvov me`v mKj Aevq
gywgbi wRnv ecivqvfve Avjvni whK&i Av` _vKe| ivm~jyjvn -Gi wb`k GwU Ges GwUB Zuvi I Zuvi mvnvexMYi
Rxebi Av`k I Kg|4

wZxq Aavq
ejvqvZi c_ whKii mv_
c~eeZx Aavq Avgiv ejvqvZi cwiPq, whK&ii A_, iZ ghv`v, dhxjZ I cKvif` AvjvPbv KiwQ| Avgiv

107

`LwQ h, Avjvni ejvqvZ ARb gywgbi AbZg Kvg I gywgb Rxebi AbZg j| Avi GB j ARb whK&i
AbZg Aej^b| Ze bdj chvqi whK&ii gvag ejvqvZ ARbi c~e gywgbK Aviv AbK Kg KiZ nq| hwji
AeZgvb mKj whK&i A_nxb I fvwgZ cwiYZ nZ cvi| G Aavq Avgiv G RvZxq wKQz welq AvjvPbv Kie| GQvov
whK&ii b~bZg ev cwic~Y dhxjZ ARbi Rb cqvRbxq I iZc~Y wKQz welqI AvjvPbv KiZ PvB| gnvb Avjvni
wbKU ZvIdxK I KeywjqZ cv_bv Kwi|

K. Bev`Z Keyji kZ c~iY


KziAvb Kvixg I mybvZi AvjvK whK&imn mKj Bev`Z Avjvni `ievi Keyj ev MnxZ nIqvi Rb wZbwU gwjK
kZ iqQ :
(1) we Cgvb I BLjvm: wki&K, Kzd&i I wbdvK-gyy we Cgvb mKj Bev`Z Keyj nIqvi c~e kZ| ay ZvB bq| Dci
Bev`ZwU cwic~Y BLjvmi mv_ aygv Avjvni mwi Rb nZ ne| Avjvni mw Qvov Ab Kvbv iKg Dki mvgvbZg
mswgkY _vKj m Bev`Z Avjvn Keyj Kieb bv|
(2) mybvZi AbymiY : KgwU AekB ivm~jyjvn -Gi mybvZ, ixwZ I Zuvi wkv Abymvi cvwjZ nZ ne| hw` Kvbv
Bev`Z Zuvi kLvbv I AvPwiZ cwZZ cvwjZ bv nq, Zvnj hZ BLjvm, AvwiKZv I HKvwKZvB _vK bv Kb, Zv Avjvni
`ievi Kvbv AevZB MnxZ ev Keyj ne bv|
(3) nvjvj fY : Bev`Z cvjbKvixK AekB nvjvj-RxweKv-wbfi nZ ne| nvivg fYKvixi Kvbv Bev`Z
Avjvni `ievi Keyj nq bv|
wZxq I ZZxq kZwUi welq c~eeZx Aavq wKQz AvjvPbv Kiv nqQ| c_g kZwUi welq KziAvb-mybvni AvjvK
Bmjvgx AvKx`v M I gymjgvbx bmve M wevwiZ AvjvPbv KiwQ| G welq wevwiZ AvjvPbv eBqi Kjei ew Kie|
Avevi G welqi cwZ mvewYK mPZbZv Qvov mKj Bev`ZB A_nxb| GRb GLvb AZ msc G welq KqKwU K_v ejZ
PvB|
Avjvni GKZ I gynvv` ( )-Gi wimvjvZi mv `Iqv ev GB `ywU welq cwic~Y wekvm KivB Bmjvgi g~j
wfw| Cgvbi c_g Ask (Avjvn Qvov Kvb Dcvm ev gvey` bB) GB mv c`vb Kiv| wZxq Ask (gynv`
Avjvni ev`v I ivm~j) GB mv c`vb Kiv| c_g AskK msc ZvInx` I wZxq AskK msc wimvjvZ ejv
nq|
KziAvb-nv`xmi AvjvK Avgiv `LZ cvB h, ZvInx`i wewfb chvq iqQ| c_gZ, vb chvqi
ZvInx`| GB chvq gnvb AvjvnK Zuvi Yvejx I Kg GK I AwZxq ej wekvm Kiv nq| wekvm Kiv nq h, AvjvnB
GB gvnweki GKgv mv, cwZcvjK, cwiPvjK, msnviK, wiwhK`vZ I cvjbKZv| G mKj Kg Zuvi Kvbv kixK ev
mgK bB|
wZxqZ, Kg chvqi GKZ ev Bev`Zi GKZ| G chvq ev`vi Kg AvjvnK GK ej wekvm Kiv nq| A_vr
ev`vi mKj cKvi Bev`vZ ev Dcvmbv Avivabv g~jK Kg hgb cv_bv, mvR`v, RevB DrmM, gvbZ, ZvIqvzj, BZvw`
GKgv Avjvni Rb Kiv I AvjvniB cvc ej wekvm Kiv GB chvqi ZvInx`|
ZvInx`i GB `yBwU chvq GK Acii m~iK I cii AwewQbfve RwoZ| GK chvq _K Ab
chvqK c_K Kiv hvq bv ev GKwUK ev` w`q AbwUi Dci Cgvb Gb gymwjg nIqv hvq bv| Ze GLvb cwYavbhvM
h, Cgvbi c_g Ask (jv Bjvnv Bjvjvn )-Z g~jZ wZxq chvq ev ZvInx`yj Djywnqvn&-i welq iZ `Iqv
nqQ| GLvb ejv nqwb h (jv LvwjKv Bjvjvn ) A_vr (Avjvn Qvov Kvb mv bB, ), ev (jv ivwhKv Bjvjv) A_vr
(Avjvn Qvov Kvb wiwRK`vZv bB)| Abyicfve Avjvn Qvov Kvb Rxeb`vZv bB, gZz`vZv bB, cvjbKZv bB
BZvw` welq mv `vbi wb`k `Iqv nqwb| eis Avgv`i GB NvlYv w`Z ne, GB wekvm KiZ ne h, Avjvn
Qvov Kvb Dcvm ev gvey` bB|
Gi KviY KziAvb I nv`xmi eYbv Abymvi gvi KvwdiMY Ges mKj hyMi Kvwdi-gykwiKMY AwaKvsk
c_g chvqi ZvInx` wekvm KiZ| Zviv GKevK ^xKvi KiZ h, AvjvnB GKgv mwKZv, cvjbKZv, wiwhK`vZv,
wZwbB mekwgvb Ges mKj wKQzi GKgv gvwjK wZwbB| 1
gnvb Avjvni GKZ ev ZvInx`i GB wekvm wbq Zviv gnvb Avjvni Bev`vZ ev Dcvmbv KiZv| ZuvK mvR`v
KiZ, Zuvi bvg gvbZ KiZ, Zuvi KvQ cv_bv KiZ, mvnvh PvBZ| Ze Zviv Gi cvkvcvwk Abvb `e`ex, bex, wdwikZv,
Ijx, cv_i, MvQMvQvwj BZvw`i c~Rv Dcvmbv KiZ| Avjvn Qvov Ab Kviv Bev`Z, Dcvmbv ev c~Rv Kiv hve bv GB K_vwU

108

Zviv gvbZv bv| Zv`i `vwe wQj h, wKQy gvbyl I wdwikZv AvQb hviv gnvb Avjvni LyeB wcq| G`i WvKj, G`i c~RvDcvmbv Kij Avjvn Lywk nb I Zuvi bKU, cg I mw ARb Kiv hvq| GQvov Zviv wekvm KiZ h, G mKj wcq mwi
mycvwik Avjvn bb| KvRB G`i KvQ cv_bv Kij Giv Avjvni wbKU _K mycvwik Ki fi gbvevbv c~Y Ki `b|
GRb Zviv G mKj wdwikZv, wRb, gvbyl, bex, Ijx ev KwZ ewZi gywZ, mgvwa, wZweRwoZ vb ev wZweRwoZ `eK
mvb KiZ Ges mLvb Zv`i Dk mvR`v, gvbZ, Kzievbx BZvw` KiZ|1
GRb Bmjvg Bev`Zi ZvInx`i welq wekl iZ Avivc Kiv nqQ| g~jZ Gi gvagB Cgvb I wkiKi ga
cv_K m~wPZ nq|
Avjvni GKZ ev ZvInx`i wekvmi 6wU w`K iqQ, hwjK AviKvbyj Cgvb ev Cgvbi ejv nq| (1) Avjvni
Dci wekvm, (2) Avjvni gvjvBKv ev wdwikZvMYi Dci wekvm, (3) Avjvni Mmg~ni Dci wekvm, (4) Avjvni cwiZ bexivm~jMYi Dci wekvm, (5) AvLivZi Dci wekvm, (6) Avjvni vb I wbaviY ev ZvK`xi wekvm|
Cgvbi wZxq Ask gynvv` ()-K Avjvni ev`v I ivm~j wnme wekvm Kiv| G K_v wekvm Kiv h, gynvv`
Avjvni gbvbxZ bex I ivm~j| gvbeRvwZi gywi c_i wb`kbv `vbi Rb Zv`i KjvY I AKjvYi c_ wkv `Iqvi Rb
Avjvn ZvK gbvbxZ KiQb| gvbeRvwZi gywi c_, KjvY I AKjvYi mKj welq Avjvn ZvK RvwbqQb Ges Zv gvbyl`iK
wkv `Iqvi `vwqZ ZuvK `vb KiQb| wZwb Avjvni gbvbxZ mekl bex I ivm~j, Zvi ci Avi Kvbv Inx bvwhj ne bv, Kvb
bex ev ivm~j Avmeb bv| wZwb weki mKj `ki mKj RvwZi me gvbyli Rb Avjvni gbvbxZ ivm~j| Zvi AvMgbi viv
c~eeZx mKj ag iwnZ nq wMqQ| Zvi wimvjvZ wekvm Kiv Qvov Kvb gvbylB gywi w`kv cve bv| wZwb cwic~Y wekZvi mv_
Avjvni mekl I meRbxb bex I ivm~j wnmve Zvi beyqZi I wimvjvZi `vwqZ cvjb KiQb| Avjvni mKj evYx, wkv I
wb`k wZwb cwic~Yfve Zvi DZK wkwLq wMqQb, Kvb wKQyB wZwb Mvcb Kibwb| wZwb hv wKQy DZK wkwLqQb,
RvwbqQb mewKQyB wZwb mZ ejQb| Zvi mKj wkv, mKj K_v m`nvZxZfve mZ| AvjvnK WvKZ nj, ZuvK cZ nj,
Zvi Bev`Z KiZ ev Zvi mw ARb KiZ nj AekB Zuvi wkv Abymvi AvjvnK WvKZ ne ev Bev`Z KiZ ne| Zvi
wkvi evBi Bev`Z Kij Zv KLbv Avjvni wbKU MnYhvM ne bv| Rxebi mKj Zuvi AvbyMZ I AbymiYB Avjvni
mw I AvwLivZi gywi GKgv c_| wZwb wQjb meKvji mek gvbyl Ges mek ivm~j| ZuvK mevP mvb KiZ ne Ges
mKji Pq ewk fvjevmZ ne| Zuvi fvjevmvi Ask wnme Zuvi mvnvexMY I eskaiK fvjevmZ ne| fvjevmv, fw I ghv`v
AekB gywgbK KziAvb Kvixg I wefve cgvwYZ Zuvi evYxi Dci wbfi KiZ ne| gbMovfve wKQzB ejv hve bv|
wbRi cQ`-AcQ` AekB Zuvi wkvi Aaxb KiZ ne|

L. dih I bdj cvjb


c~eeZx Aavq Avgiv `LwQ h, ejvqvZi c_ Pjvi Kg `yB cKvi : (1) dih ev AZvekKxq Kg, I (2)
dihi AwZwi bdj ev mybvZ Bev`Z| dih Bev`Z cvjbB Avjvni ejvqZ, bKU, mvIqve I mw ARbi AbZg Kg|
dihi ci AbeiZ bdj Bev`Z cvjb ev`vK Avjvni ezZ ev ejvqZi chvq cuQ `q|
Abvb Bev`Zi bvq whK&iiI `ywU chvq AvQ : (1) dih whK&i, hgb, mvjvZi gvag Avjvni whK&i I (2) bdj
whK&i, hv g~jZ Avgv`i AvjvPbvi welq| hw` Kvbv gywgb Abvb dih Bev`Z Av`vq Kivi ci bdj whK&i Av`vq Kib Zvnj
Zvi whK&i ne AZ dj`vqK| wK wZwb hw` dih whK&i I Abvb dih Bev`Z Aenjv Kib, A_P bdj whK&i ewk ewk
Kib Zvnj Zv wbtm`n evZzjZv|
AbK dih Bev`Z cvjb Kib bv| dih Bj&g, AvKx`v, mvjvZ, hvKvZ, wmqvg, nR, nvjvj DcvRb, mvsmvwiK
`vwqZ, wcZv-gvZv, mvb I xi `vwqZ, mvgvwRK `vwqZ, mrKvR Av`k, AmrKvR _K wbla BZvw` mKj dih Bev`Z
(hvi hZUzKz chvR) cvjb bv Ki bdj Bev`Z cvjb Kiv, bdj whK&i BZvw` cvjb wekl Kvbv DcKvi jvMe bv|
Aev wekl nqZ bdj Bev`Z Kvbv Kvbv dih Bev`Zi NvUwZ c~iY KiZ cvi| wK Kvbv AvZB Zv Avjvni
bKU ev ejvqZi gvag bq| dih cwiZvM Kij nvivgi Mvbvn nq| nvivgi Mvbvn iZ Aevq bdj Bev`Zi A_
nj mev gjg~ jvMvbv Aevq bvK AvZi gvLv|
GQvov, dih Bev`Zi ga h mKj bdj Bev`Z _vK ZvI dihi evBii bdj Bev`Zi Pq Dg| mvjvZi ga
AmsL dih, mybvZ I bdj whK&i AvhKvi iqQ| Gwj wefve cvjb Kiv mvjvZi evBi mvivw`b we gvmb~b whK&ii
Pq AbK Dg| Gi A_ GB bq h, we mvjvZ Av`vq KijB Pje| Gi A_ , bdj whK&i AvhKvi iZ nIqvi AvM
mvjvZ BZvw` dih whK&i I Zrmswk bdj whK&i we I my`ifve Av`vq KiZ ne| Zv bv nj Avgv`i whK&i AvhKvi
ckg I mybvZ weivax nq hve| G welq gyRvw` Avjd mvbxi ee Avgiv cyKi iZ DjL KiwQ|
dih I bdji `ywU kYx iqQ , cvjb I eRb| Kvbv KvR Kiv hic dih, Zgwb wKQy KvR eRb Kiv dih|
GmKj KvR KivK nvivg ejv nq| Abyicfve wKQy Kg Kiv bdj-gymZvnve ev mybvZ| Avevi wKQy KvR eRb KivI bdj-

109

gymZvnve ev mybvZ| G aibi KvR Kiv gvKin ev AcQ`bxq| gvKin KLbv nvivgi wbKUeZx nq, hvK gvKin Zvnixwg
ejv nq| KLbv Zv gvKin Zvbwhnx ev AbywPZ chvqi nq, hv eRb Kiv Dg Ze Kij Mvbvn ne bv|
Avjvni bKUi c_ Kgi Pq eRbi iZ ewk| hv Kiv dih Zv KiZB ne| Avi hv eRb Kiv dih Zv eRb
KiZB ne| h ew Zvi Dci dih Gic Kvbv Kg cvjb KiQb bv, ev Zvi Rb nvivg Gic Kvbv Kvh iZ iqQb,
A_P wewfb bdj gymZvnve Kg cvjb KiQb Zvi KvRK Avgiv Bmjvgi wkv wei ejZ eva| wZwb Rb A_ev bv Rb
fvgxZ iZ iqQb|
wZxq i bdj chvq eRbxq bdji iZ KiYxq bdji _K AbK ewk| mvRvbvi c~e cwiQbZv| wbRK
bvsiv, AcwiQbZv _K gy Ki Gici hZUzKz me mvRMvR KiZ ne| GRb mKj cKvi gvKin eRb Kiv bdj
Bev`Zi Pq iZc~Y| ivm~jyjvn ejQb :

Avwg Zvgv`iK Kvbv wKQy wbla Kij Zv mevZfve cwiZvM Kie| Avi Zvgv`iK hv KiZ wb`k c`vb
Kie Zv mvagZ Kie|1
Avgiv GB M g~jZ bdj whK&i mK AvjvPbv KiwQ| G mKj bdj whK&i cvjbi Pq gvKin eRb AbK
iZc~Y| GRb hvwKiK G mKj whK&i cvjbi cvkvcwk mKj cKvi gvKin eRbi Rb cvYcY Pv KiZ ne| KLbv
Kvbv gvKin Ki djj ewk ewk ZvIev KiZ ne| BQvc~eK wbRK wbqwgZfve wewfb gvKini ga wbqvwRZ
iL cvkvcvwk G mKj whK&i AvhKvi iZ _vKv ivm~jyjvn () -Gi wkv, mybvZ I ixwZi Nvi weivax I wecixZ|

M. Kexiv Mvbvn eRb


Gfve gywgb me`v gvKin ev AcQ`bxq Kg cwinvi KiZ Pv Kieb| Avi nvivg I Kexiv Mvbvn-mg~n _K kZ
hvRb `~i _vKZ m`v mP _vKeb| Avgiv Rvwb h, mKj Pv mI wKQy Aciva neB| Ze QvULvU cvc I fyjvw
Avjvn bK Kgi KviY gv Ki `b| GRb KwVb cvcwj _K `~i _vKvi Rb me`v mRvM _vKZ ne|
Kexiv bvni msv, msLv I cwiPq mK Djvgvq Kivg AbK K_v wjLQb| h mKj cvci welq KziAvb Kvixg
ev nv`xm kixd KwVb MRe, kvw ev Awfkvci DjL Kiv nqQ ev h mKj KgK KziAvb ev nv`xm KwVb cvc ej DjL Kiv
nqQ mwjK Kexiv bvn wnmve MY Kiv nq| GQvovI AbK cvcK Kexiv ejv nqQ| GQvov h Kvbv mvaviY cvcI me`v
Kij Zv eo cvc cwiYZ nq|
Bgvg hvnvex Avj-KvevBi M Kexiv bvn welqK AvqvZ I nv`xm mg~n msKwjZ KiQb| h mKj cvcK
KziAvb Kvixg ev nv`xm kixd eo cvc ev KwVb kvw, MRe ev Awflvci KviY ej DjL Kiv nqQ wZwb mwji ZvwjKv
c`vb KiQb| Avwg GLvb mwj msc DjL KiwQ| ci Gwji ga _K wekl KZwj cvc hv Avgv`i bK
KvRwjK web Ki `q mwji wevwiZ AvjvPbv Kie, Bb&kv Avjvn|
G mKj cvc ev AcivaK Avgiv `yBfvM fvM KiZ cvwi : ewMZ ev nzjvn welqK I mvgvwRK ev nzj Bev`
welqK| hw`I Dfq cKvi cvcB Avjvni AevaZv I cii mc, ZeyI msc eySvi Rb `yBfvM Ki AvjvPbv KiwQ:

c_gZ, nzjvn welqK ev ewMZ Kexiv bvnmg~n


1. Cgvb welqK : wkiK, Kzdi, wbdvK, we`AvZ, Avjvni kvw _K wbivcv eva Kiv, Avjvni ingZ _K wbivk nIqv, ZK`xi
Awekvm Kiv, MbK ev RvwZlxi K_v mZ gb Kiv, Af, Agj ev Ahvvq wekvm Kiv, gvi nvivg h Kvbv cKvi Abvq
Kivi BQv, hv`y wkv ev eenvi, Avjvn Qvov Ab Kviv Rb RevB Kiv, wbRi Rxeb, m`, I mKj gvbyli Pq ivm~jyjvn
-K ewk fvjevmvq wU _vKv, ivm~jyjvn -Gi bvg wg_v nv`xm ejv, wbRi cQ`-AcQ` ivm~jyjvn -Gi mybvZ I
kixqZi AbyMZ bv nIqv, we`AvZ wj nIqv, AvZnZv Kiv|
2. dih Bev`Z cwiZvM welqK : mvjvZ cwiZvM, hvKvZ c`vb _K weiZ _vKv, IRi Qvov ighvbi wmqvg cvjb Aenjv,
RygAvi mvjvZ cwiZvM Kiv, myhvM _vKv mI nR Av`vq bv Kiv, ag cvjb AwZkqZv ev mybvZi AwZwi evovevwo Bev`Z
Kiv, mvjvZiZ ew mvgb w`q Mgb Kiv|
3. nvivg Lv` I cvbxq : g`cvb, gZ cvYx, cevwnZ i I k~Kii MvkZ fY Kiv, ^Y ev ici cv cvb Kiv|
4. cweZv I Abvb Afvm welqK : ckve _K cwe bv nIqv, wg_v ejvi Afvm, cvYxi Qwe Zvjv ev AvuKv, Kwg Pzj
jvMvb, kixi Lv`vB Ki Dw jvMvb| cyili Rb gqjx cvkvK ev Pvj Pjb, UvLbyi wbP Szwjq cvkvK civ, mvbv I
ikgi eenvi, Mvd ewk eo Kiv, `vwo bv ivLv| gq`i Rb cyilvjx cvkvK ev AvPiY, m`h cKvkK cvkvK
cwiavb Ki, gv_v, gv_vi Pzj ev kixii Kvbv Ask AbveZ iL ev myMw gL evBi hvIqv|
5. Aii ev gbi cvc : AnsKvi, Me Kiv, wbRK eo fvev, wbRi gZvgZ ev Kgi cwZ cwiZ _vKv, wiqv, wnsmv, Kvbv

110

gymwjgK nq ev QvU fvev, va, cksmv I mvbi jvf, m`i jvf, KcYZv, wbziZv, xbx Bj&g cvw_e Dk wkv
Kiv, Bj&g Mvcb Kiv|
Gwji ga wKQy cvci mv_ gvbyli AwaKvi RwoZ| wg_v nv`xm ejv GgwbZB fqiZg cvc| mv_ mv_ GB wg_v viv
hviv cfvweZ nq, wec_Mvgx nq Zv`i mKji cvci fvM cZ nq wg_vev`xK| hvKvZ c`vb Aenjv Kij GKw`K
Avjvni AevaZv I Bmjvgi iKb b Kiv nq| mv_ mv_ mgvRi `wi``iK Zv`i AwaKvi _K ewZ Kiv nq|
Bj&g Mvcb Kij mvaviYZ mgvRi gvbyliv AZvi KviY wZM nb Ges GB Avwjg Zv`i Acivai Rb `vqx
_vKb| hv`y I wg_v ejvi Afvm hw` Kviv Kvbv wZ bv Ki ZvnjI Kexiv Mvbvn| cvi Kviv Kvbv cKvi
wZ Kij Zv wZxq GKwU Kexiv bvn cwiYZ nq| Abyicfve AnsKvi, wnsmv, KvDK nq fvev BZvw` ewMZ
Kexiv Mvbvn njI mvaviYZ Gwji Awfew ewi evBi cKvwkZ nq Ab`i K `q| ZLb Zv Aviv AbK nzj
Bev` mswk Kexiv Mvbvni ga ewK wbcwZZ Ki| KcYZv hw`I gvbwmK cvc I evwa, wK mvaviYZ GB ewa
gvbylK ev`vi nK b ev wZ Kivi AbK cvci w`K civwPZ Ki|

wZxqZ, mwi AwaKvi msv Kexiv Mvbvnmg~n


KziAvb-nv`xm _K cwZfvZ nq h, gvbyli g~j `vwqZ `ywU I cvci m~I `ywU| c_g `vwqZ, gvbyl Zvi gnvb cfyi cwZ
cwic~Y wekvm, AMva fvjevmv I Avv cvlY Kie Ges GB Avv, wekvm I fvjevmv ewcvq Ggb mKj Kg Avjvni gbvbxZ
ivm~ji wkv Abymvi cvjb Kie| Avi GB `vwqZ Aenjv mw Ki Ggb mKj Kg ev wPPZbvB c_g chvqi cvc|
gvbyli wZxq `vwqZ, GB cw_exK my`i emevmhvM KiZ Zvi Avkcvk mKj gvbyl I RxeK ZviB gZv fvjvfve
euvPZ mvnvh Kiv| Avi GB `vwqZi Aenjv RwbZ KgB wZxq chvqi cvc| Avjvni mwi K c`vb, wZ Kiv, kvw web Kiv
ev AwaKvi b KivB g~jZ mePq KwVb Aciva| G RvZxq cvcwjK KziAvb ev nv`xm ewk AvjvPbv Kiv nqQ, ewk weklY
I fvM Kiv nqQ| GKB RvZxq cvci kvLv ckvLvK weklfve evievi DjL Kiv nqQ| dj Gi ZvwjKvI AbK eo nq
wMqQ|
1. Bmjvg wbavwiZ kvwhvM Aciva Acivaxi (Pzwi, WvKvwZ, Lyb, alY BZvw`) kvw gIKzdi Rb mycvwik ev Pv Kiv|
2. AvBbi gvag wePvi Qvov Kvbv gvbylK Lyb ev nZv Kiv| GgbwK WvKvZx, Lyb, ag`vwnZv BZvw` Bmjvgx weavb h Acivai
kvw gZy` ej wbavwiZ mB Aciva wj ewKI Kvbv ew wbRi nvZ kvw w`j Zv ne Lyb ev nZv| GKgv Dchy
Av`vjZi wePvii gvagB Acivaxi Aciva, Zvi gvv I Zvi kvw wbavwiZ ne| h_vh_ wePvi Aciva cgvwYZ nIqvi AvM
KvDK Acivax gb Kiv ev kvw `Iqv Bmjvgi `wZ mwi AwaKvi bKvix KwVb Aciva|
3. ivcavb, ckvmK ev wePviK KZK RbMYi `vwqZ, m` ev AvgvbZ Av`vq Aenj ev duvwK `Iqv|
4. bvMwiK KZK ivcavb, kvmK, ckvmK ev cavbK avKv `Iqv ev ivi wZKi wKQy Kiv|
5. iv ev mgvRi wei we`vn ev mk we`vn|
6. Abvq `LI mvagZv cwZKvi ev cwZev` bv Kiv|
7. ivxq AvbyMZi evBi _K gZzeiY Kiv|
8. iv ckvmbi Abvq ev Ryjyg mg_b ev mnhvwMZv Kiv|
9. mgvRi gvbyl`iK Kexiv Mvbvni KviY Kvwdi ejv ev gb Kiv|
10. wePviKi Rb bvq wePvi GKwb bv nIqv ev wePvh welqi evBi Kvbv wKQy viv cfvweZ nq wePvi Kiv|
11. AvBb cqvMKvixi Rb AvBb cqvMi ccvwZZ Kiv I AvcbRb`i Rb nvjKvfve kvw cqvM Kiv|
12. wg_v mv c`vb ev cqvRbi mgq mZ mv c`vb _K weiZ _vKv|
13. ivxq m` Aeafve fY, `Lj ev fvM Kiv, Zv hZ mvgvbB nvK|
14. gybvwdKK bZv ejv|
15. wRnv`i gvV _K cvwjq Avmv|
16. gymwjgMYK K c`vb I Mvwj `Iqv|
17. Ryjyg, hei`w, wg_v gvgjv ev Aeafve Kvbv gvbyl _K wKQy MnY Kiv|
18. nvUevRvi, ivvNvU Uvj Av`vq Kiv ev Puv`vevRx Kiv|
19. gymwjg mgvR emevmiZ Agymwjg bvMwiKK K c`vb ev Zvi AwaKvi b| h Kvbv gvbylK K `IqvB KwVb cvc|
Ze nv`xm kixd wekl Ki mgvRi `yej kYxwji K_v DjL Kiv nqQ| GQvov mvaviY wb`kbv Zv AvQB|
20. Kvbv gwnjv ev GwZgi m` fY Kiv| h Kvbv gvbyli mvgvbZg m` Aeafve MnY AbZg Kexi Mvbvn|
Ze gwnjv I GwZg hnZz `yej GRb nv`xm kixd Zv`i `yejZvi K_v DjL Ki Zv`i m` Aea `Lj ev
fvMKvixi Rb KwVbZg kvwi K_v DjL Kiv nqQ|
21. Avjvni wcq avwgK ev`vMYK K c`vb ev Zv`i mv_ kZv Kiv|
22. cwZekxi K c`vb|

111

23. Kvbv gvRwjm Gm Lvwj RvqMv `L bv em VjvVwj Ki Ab`i K w`q gvRwjmi gvS Gm em cov ev
Ggbfve gvS emv hvZ Ab gvbyl`i Amyweav nq|
24. Kviv x ev PvKi evKi dzmwjq mwiq `Iqv|
25. KKk eenvi I Akxj- Akve K_v ejv|
26. Awfkvc ev Mvwj `vb Af nIqv|
27. Kvbv gymwjgi `yejZvi myhvM MnY Ki wKQy A_jvf Kiv|
28. wZb w`bi AwaK Kvbv gymwjgi mv_ K_vevZv e ivLv|
29. gymwjgMYi GK AciK fvjv bv evmv, ev Zv`i ga fvjevmvi Afve _vKv|
30. gymwjg`i Mvcb `vl LuvRv, Rvbv I ej `Iqv|
31. wbRi Rb hv cQ` Ki Abi Rb Zv cQ` bv Kiv|
32. Kvbv ewK Zvi eski welq Acev` `Iqv|
33. wcZvgvZvi Aeva nIqv ev Zuv`i K c`vb Kiv|
34. my` MnY Kiv, c`vb Kiv, my` jLv ev my`i mvx nIqv|
35. Nyl MnY Kiv, c`vb Kiv I Nyl Av`vb c`vbi gaZv Kiv|
36. wg_v kc_ Kiv|
37. nxjv weevn Kiv ev Kivbv|
38. AvgvbZi LqvbZ Kiv|
39. Kvbv gvbyli DcKvi Ki ci LvUv `Iqv|
40. gvbyli Mvcb K_v kvbv ev Rvbvi Pv Kiv|
41. xi Rb ^vgxi Aeva nIqv|
42. ^vgxi Rb xi UvKv ev m` Zvi BQvi evBi fvM ev `Lj Kiv|
43. PvMjLyix Kiv ev GKRb gvbyli KvQ Ab gvbyli wb`vg` I kZvg~jK K_v ej Dfqi ga mymK b Kiv|
44. MxeZ ev ciPPv Kiv| A_vr Kviv AbycwwZZ Zvi ga weivRgvb eve I mZ `vlwj DjL Kiv|
45. AmZ `vlvivc Kiv| A_vr Kviv ga h `vl weivRgvb bB Abygvb ev jvKgyL b mB Zvi mK mB `vli K_v
DjL Kiv|
46. Rwgi mxgvbv cwieZb Kiv|
47. gnvb mvnvexMYK Mvwj `Iqv|
48. AvbmviMYK Mvwj `Iqv|
49. cvc ev wevwi w`K ev Lvivc ixwZi w`K Avnvb Kiv|
50. Kviv cwZ A RvZxq wKQy DVvb ev gwK c`vb|
51. wbRi wcZv Qvov AbK wcZv ejv|
52. R`vRw` SMov, weZK Kjn ev Kv`j|
53. IRb, gvc ev `e Kg `Iqv ev fRvj `Iqv|
54. Kvbv DcKvixi DcKvi A^xKvi Kiv ev AKZZv cKvk Kiv|
55. wbRi cqvRbi AwZwi cvwb AbK c`vb _K weiZ _vKv|
56. Kvbv cvYxi gyL AvY cywoq ev KuU `vM ev gvKv `Iqv|
57. Ryqv Ljv|
58. Aea SMov ev MvjhvM mnhvwMZv Kiv|
59. K_vevZvq mshZ bv nIqv|
60. Iqv`v f Kiv|
61. DivwaKvixK DivwaKvi _K ewZ Kiv|
62. ^vgx ev x KZK Zv`i GKv Mvcbxq K_v Ab KvDK ejv|
63. Kviv evwo ev Nii ga AbygwZ Qvov `w Kiv|
64. KD Avjvni bvg kc_ Ki mvnvh ev gv PvBj Avi Zvi cwZ wei _vKv A_ev ZvK gv ev mvnvh bv Kiv|
65. hv wKQy kvbv nq wePvi weklY I mZvmZ wbaviY bv Ki Zv ejv|
66. ewZ I `wi``iK Lv` c`vb I mvnvh `vb Drmvn bv `Iqv|
67. ewfPvi, mgKvwgZv ev hb AbvPvi I AkxjZv|
68. wbiciva gvbylK, weklZ gwnjvK 4 Rb cZ`kx mvvxi mv Qvov ewfPvi ev AbwZKZvi Acev` `Iqv|

112

69. gymwjg mgvR AkxjZv cmvi KiZ cvi Ggb Kvbv MRe ev K_vevZv ejv ev cPvi Kiv| Gi ga mKj cbvMvwd, Qwe,
Akxj Dcbvm I M Af
y | Gwji cPvi, weq, Av`vb c`vb meB Kexiv Mvbvn|
Dcii mKj cvcB AZ wZKi| KziAvb I nv`xm Gwji fqi kvw I Lvivc cwiYwZi K_v DjL Kiv nqQ| Ze
Kvbv Kvbv cvc bK Avgji dj Avjvn gv KiZ cvib| Avevi Kvbv Kvbv cvc mKj bK AvgjK web Ki
`q| G mKj Bev`Z webKvix cvci AbZg wkiK, Kzdi, Anvi, wnsmv, Acii AwaKvi b Kiv, MxeZ Kiv
BZvw`|

N. Avjvni c_i cw_K`i cvc


GLvb weklfve jYxq h, Avjvni c_ PjZ mP I ag-mPZb AbK gvbyl AbK mgq Gme Bev`Z weasmx
cvci ga wj nq hvb| AbK mPZb gymwjg ewfPvi, wg_v, g`cvb, mvjvZ ev wmqvg cwiZvM BZvw` cvc KLbvB wj nb
bv| KLbv Gic wKQz Kij mKvZi ZvIev-BmwZMdvi KiZ _vKb| wK Rb A_ev bv Rb Zuviv wki&K, Kzd&i, we`AvZ,
wnsmv, Anvi, jvf, AvZZzw, MxeZ BZvw` cvci ga wj nQb|
Gi KviY, Kvbv gvbyli B kqZvb KLbv wbivk nq bv| cZK gvbylKB Kvbv bv Kvbvfve wev KiZ
I cvc wj KiZ m m`v mP| mKj kYxi gvbyli Rb Zvi wbR^ cvVg I cvVm~Px iqQ| mevBKB m cwic~Y
agnxb Awekvmx KiZ Pvq| hv`i m Zv KiZ mg bv nq Zv`iK m agi AveiY cvci ga wj Ki| A_ev
wewfb cKvi Aii cvc wj Ki, hwj bKKvi gvbyli bK-Avgj b Ki `q, A_P mwjK Abyaveb Kiv AbK
mgq avwgK gvbyli RbI KKi nq hvq| Avgiv GLvb G RvZxq wKQz cvci K_v AvjvPbv KiZ PvB|

(1) wkiK
ivm~jyjvn -Gi wkv _K Avgiv RvbZ cvwi h, wKQy Kg AvQ hv Avgv`i AwRZ cyY, mvIqve I mKj bK Kg
asm Ki `q| G aibi Kg _K weiZ nZ bv cvij Avgv`i whK&i -AvhKvi meB e_ ne| G mKj cvci AbZg
wkiK| wkiK gvbe Rxebi fqiZg cvc| wkiK A_ Avjvni mv_ KvDK kixK Kiv| Avjvni Kg ev Zuvi YvejxZ ev Bev`Zi
Ab Kvbv mwK Avjvni mgK ev Askx`vi ej gb KivB wkiK|
wkiKi evLv I weeiY c`vb GLvb me bq| cZK gywgbi AZvekKxq `vwqZ wkiK mK wevwiZ Rvbv Ges Zv
_K AvZiv Kiv| GLvb mvgvb wKQy AvjvPbv Kiv AZxe cqvRbxq gb KiwQ|
KziAvb Kvixg Bikv` Kiv nqQ: Zv`i (gvbyl`i) AwaKvsk Avjvn wekvm Ki, wK Zuvi mv_ kixK Ki|1 G _K
Avgiv eySZ cvwi h, wekvmx I avwgK gvbylB wki&K Ki| Avi hbZb Kvbv mwK m Avjvn mv_ kixK Ki bv, eis Avjvni mv_
wekl mK AvQ gb KiB Kvbv mwK Avjvni mv_ m kixK Ki| wkiKi g~j bex, Ijx, wdwikZv, wRb ev cvKwZK kwi
ga HkwiK gZv ev Avjvni mv_ wekl mK Kbv Kiv| GB wekvmi wfwZ Zvi KvQ ev Zvi gywZ, mgvwa ev wZ weRwoZ
vb Zvi mvnvh-mnvbyfywZ Kvgbv Ki cv_bv, DrmM BZvw` Kg mv`b Kiv|

Avjvni Kg I YvejxZ wkiK Kiv


GB weki mv I cwiPvjK GKgv Avjvn| Ab Kvbv mw, cvYx, gvbyl, bex, Ijx, wdwikZv ev Kvbv wKQy mw,
cwiPvjbv, A`k vb, A`k mvnvh, wiwhK `vb, Rxeb `vb, myZv ev ivMewa `vb, ew `vb, eiKZ `vb, Abvew c`vb, Agj
c`vb BZvw` Kvbv cKvi KjvY ev AKjvYi Kvbv gZv ivLb ev Avjvn KvDK Abyic gZv w`q iLQb ej wekvm Kiv
wkiK| Avjvn wdwikZv`iK AbK welqi `vwqZ c`vb KiQb, wK gZv c`vb Kib wb| wdwikZv Qvov Kvbv bex, Ijx ev
KvDK Kvbvic `vwqZ ev gZv wKQzB c`vb Kib wb| Avjvn KvDK Kvbv AjwKK gZv c`vb KiQb ej wekvm Kiv
wkiK|
GB RvZxq GKwU AwZ cPwjZ wkiK Af ev Ahvv wekvm Kiv| Kvbv e, cvYx, Kg, evi, wZw_, gvm BZvw`K Af,
Agj ev Ahvv ej gb Kiv wkiK| Avgv`i `k AbK gymwjgI Kx Kij Kx nq RvZxq AbK welq wjLb ev wekvm
Kib| Gwj meB wkiK| Rbw`b bL ev Pzj KvUv, fvv Avqbvq gyL `Lv, ivZ bL KvUv, wcQb _K WvKv, KvK WvKv BZvw` AMwYZ
welqK Agj ev Af gb Kiv nq, hv wbZvB Kzmsvi, wg_v I wkiKx wekvm| cvc Agj I cyY KjvY ; GQvov Agj ev
Af ej wKQyB bB|

Avjvni Bev`Z wkiK Kiv


Bev`Z A_ Dcvmbv, c~Rv ev Avivabv| mKj cKvi Bev`Z GKgv Avjvni cvIbv| Avgiv BZvga `LwQ h, Avjvn
Qvov Kvbv gvey` bBBmjvgi wfw I gywgbi AbZg whK&i| `ytLRbK welq, cwZw`b KqK nvRvi evi Avjvn Qvov Kvbv
gve`y bB whK&i KiI AbK hvwKi Avjvn Qvov Ab Kvbv ew ev ei Bev`Z, c~Rv, Dcvmbv ev Avivabv Ki _vKb| G
welq c~eeZx Aavq Avjvn Qvov Ab Kviv wbKU cv_bv welqK AvjvPbvq wKQy K_v DjL KiwQ| mvR`v Kiv, `yAv Kiv, gvbZ

113

Kiv, Kzievwb ev DrmM (sacrifice) Kiv Gwj meB Bev`Z| Avjvn Qvov Kviv Rb RxweZ ev gZ, weg~Z, g~Z, civwqZ ev
mgvwa, bex, Ijx, wdwikZv ev h Kvbv bvg ev cKvi Kviv Rb Gwj Kiv nj Zv wkiK ne| GQvov g~wZZ dzj`vb, g~wZi
mvgb bxei webq `uvovbv BZvw` KgI GB chvqi|
wkiK gvbe Rxebi KwVbZg cvc| Abvb cvci mv_ Gi gwjK cv_K wZbwU: (1). wkiK I Kzdi mePq
fqi I KwVbZg cvc, Gi Dci Kvbv cvc bB| (2). Abvb mKj cvc Avjvn wewfb bK Kgi KviY ev `qv Ki
ZvIevmn ev ZvIev Qvov gv KiZ cvib, wK wkiK-Kzdix cwiZvM Ki ZvIev bv Kij Avjvn KLbvB gv Kib bv|
(3). wkiK I Kzdixi KviY Ab mKj bK Kg web nq|
KziAvb I nv`xm G welq AbK wb`kbv iqQ| Avjvn KziAvb Kixg Bikv` KiQb : Zvgvi KvQ Ges
Zvgvi c~ei bex-ivm~jMYi KvQ GB gg Inx ciY Kiv nqQ h, hw` Zzwg wkiK Ki Ze Zvgvi mKj Kg web ne Ges
Zzwg AekB asmM`i Afy ne|1

(2) Kzd&i ev Awekvm


Kzdi A_ Awekvm ev A^xKvi Kiv| Avjvn, Zuvi ivm~j ev Zuvi xbi gwjK Kvbv welq A^xKvi Kiv, Awekvm Kiv,
Aev Kiv ev AcQ` Kiv Kzdix| Avgv`i gymwjg mgvRi cPwjZ Kzdixi ga AbZg Avjvni wewfb weavb, hgb - mvjvZ,
c`v, wewfb Acivai kvw, Bmjvgx AvBb BZvw`i cwZ Aev cKvk ev GwjK eZgvb APj gb Kiv| BmjvgK aygv ew
Rxeb cvjb KiZ ne Ges mgvR, wePvi, wkv BZvw` Bmjvg Pje bv ej gb Kiv, Bmjvgi Kvbv weavb ev ivm~jyjvni
() Kvbv mybvZi cwZ Aev ev NYv cKvk Kiv, Iqvh, gvnwdj, whK&i, wZjvIqvZ, mvjvZ, gv`vmv, gmwR`, eviKv, c`v BZvw`i
cwZ Aev ev NYv Abyfe Kiv, ivm~jyjvn () ev c~eeZx Ab Kvbv bex-ivm~ji cwZ mvgvbZg Aev cKvk Kiv, gynvv`yi
ivm~jyjvn () -Gi mekl bex nIqvi welq mvgvbZg m`n cvlY Kiv, Zuvi ci Kviv KvQ Kvbv cKvi Inx GmQ ej
wekvm Kiv BZvw` meB Kzdix|
my Kzdixi cwZ m _vKvI Kzdix| ZvInx` ev wimvjvZ A^xKvi Ki, gynvv` ()-Gi ci Kvbv Inx bvwhj nZ
cvi ev Kvbv bex AvmZ cvi ej wekvm Ki Ggb ewi wekvmi cwZ mw cKvk Kiv, ZvK gymwjg gb Kiv ev Zvi wekvmI
mwVK ej gb Kiv Kzdix| Bmjvg Qvov Ab Kvbv agK cvijwKK gywi gvag ej gb Kiv, Abvb agi wkiK ev Kzdixg~jK
Abyvb AskMnY Kiv, mwji cwZ gbi ga NYveva bv _vKv, Zv`i agxq AvPvi Abyvbi AbyKiY Kiv, wmgvm (eow`b), c~Rv
BZvw`Z Avb` Kiv ev D`&hvcb Kiv BZvw` eZgvb hyM AwZ cPwjZ Kzdix Kg I wekvmi Afy|
MYK, RvwZlx, ivwk, nvZ, RUv dwKi BZvw` mKj cKvi fvM, Mvcb welq ev fwelr MYbv Kiv, A_ev GmKj gvbyli
K_vq wekvm Kiv Kzdix| Gic Kvbv Kvbv Kg Bmjvgi bvgI Kiv nq| hgb, Gjg viv Pvi aiv BZvw`| h bvg ev h
cwZZB Kiv nvK Mvcb Z_, Mvqe, A`k, fwelr ev fvM MYbv ev ejv RvZxq mKj KgB Aviex (Kvnvbv)-i Afy I Kzdix
Kg|
wkiKi bvq KzdixI gvbyli Rxebi mKj Kg web Ki `q| GwelqI AMwYZ AvqvZ I nv`xm iqQ| KziAvb
Kvixg ejv nqQ : Avi h ew Cgvbi mv_ Kzdix (Awekvm) Kie, Zvi Kg web nq hve Ges AvLivZ m wZM
`i Afy ne|2

(3). we`AvZ ev agi ga be Dveb


h Kg, wekvm, ixwZ ev AvPvi ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMY agxq Kg wnmve, mvIqve, Avjvni bKU ev Bev`Z
wnmve cvjb Kibwb, Gic Kvbv Kg, wekvm, ixwZ ev AvPviK agi Ask ev mvIqvei Kg ej gb Kiv we`AvZ|
we`AvZ wj ewi Bev`Z, e`wM Avjvn Keyj Kieb bv ej wewfb nv`xm evisevi ejv nqQ| wkiKi bvq we`AvZi
cvcI avwgK gvbylivB wj nb| avwgK gvbyl`iK cvc wj Kivi Rb kqZvbi AbZg gvag we`AvZ| GB cy Ki
wewfb vb mybvZ, mybvZi AbymiY, mybvZi Ljvd Pjv, Dveb I we`AvZ mK mvgvb AvjvPbv KiwQ| G welq Avwg
Gn&BqvDm mybvb M wevwiZ wjLwQ| GRb GLvb G welq AvjvPbv cwiZvM KiwQ|

(4) Anvi ev ZvKveyi


wbRK Ab Kvbv gvbyl _K Kvbv w`K _K DbZ, fvjv, Dg ev eo gb Kiv, A_ev KvDK Kvbvfve wbRi
Pq nq gb KivB wKei, ZvKveyi ev Anvi| GwU g~jZ GKwU gvbwmK Abyf~wZ, Ze Kgi ga AbKmgq Zvi wKQy cfve
_vK| Anvi GKgv gnvb iveyj Avjvgxb Avjvni AwaKvi| Kvbv gvbyli Anvi KivUv g~jZ Avjvni AwaKvi nc|
KviY, Anvii welq me`v Avjvni wbqvgZB nq|
cw_exi mKj wbqvgZ Avjvn mevBK mgvbfve c`vb Kib bv| KvDK `b, KvDK `b bv A_ev Kgewk c`vb

114

Kib| whwb wbqvgZ cqQb Zvi `vwqZ KZZv cKvk Kiv| wK hw` wZwb GB wbqvgZK Avjvni `qvi `vb ev wfv
wnmve MnY bv Ki wbRi wbR^ DcvRb I m` gb Kib ZLbB Anvii i nq| GZ c_gB Avjvni mv_ ev`vi
mK wQb nq hvq|
cvVK nqZ ck Kieb eve Avgiv `ywbqvZ eo QvU iqwQ| KvRB Zv A^xKvi Kie wKfve ? KD ewk vbx
, wWwMavix, m`kvjx, kwkvjx, ... KD Kg| KvRB hvi ewk AvQ wZwb wKfve hvi Kg AvQ ZvK mgvb fveeb ?
welqwU GLvb bq| Avcbvi vb, m`, m`h, cfve, kw, evKcUzZv, wWwM, c`ghv`v, BZvw` nqZ Avcbvi
AviK fvB _K ewk| GLb ck , Avcbvi wbKU h m`wU ewk AvQ Zv Avcbvi wbR^ DcvRb bv Avjvni `qvi `vb? hw`
Avjvni `qvi `vb ej Avcwb wekvm Kib Zvnj Avcwb KLbB wbRK Zvi Pq eo ej ev ZvK Avcbvi Pq nq ej
fveZ cvieb bv| Avcwb fveeb Avjvni KZ `qv! AvgvK `qv Ki GB wbqvgZwU w`qQb A_P ZvK `bwb| BQv
Kij wZwb Gi Dv KiZ cviZb| GKv `qv KiB wZwb AvgvK wbqvgZ w`qQb| Avgvi KvR , ewk ewk Kwiqv
Av`vqi gvag wbqvgZi vwqZi Rb Avjvni `ievi AvKzwZ Rvbvbv| GB Abyf~wZ gywgbi| Abyf~wZ _vKj Kvbv gvbyl
wbRK Kviv Pq eo fveZ cvi bv| eoRvi wbRK ewk wbqvgZcv ev ewk `qvcv ej gb KiZ cvi| GB
gvbylwU KLbvB Ab KvDK Zvi Pq nq ej Aev Kivi K_v wPv Ki bv| m KLbv Avjvni `qvi `vbK wbq gbi
ga Mvcb ev gyL cKvk eovB KiZ cvi bv|
Anvi I gywgbi KZZvi Abyf~wZi ga cv_K `Lyb| Avcwb GKRb gvbylK `Ljb m K_vevZvq, f`Zvq,
wWwMZ, A_, wkvq, m`h ev Ab Kvbv w`K _K Avcbvi Pq AbK Lvivc Aevb iqQb| ZvK `L Avcbvi
gb ev AbKi gb nvwm, Aev ev Dcnvm Drcb nQ| A_P AvcbvK `L Avcbvi gb ev Ab`i gb fw I kv eva
RvMQ| Avcwb wK Kieb ? Aev I Aenjv fi Zvi w`K ZvKveb? GwUB Zv Anvi| Avcwb Avjvni `qv mKj
wbqvgZK A^xKvi Ki Avjvni mv_ Awekvmxi gZv eenvi Kijb|
gywgbi gb GB cwiwwZZ Avjvni cwZ KZZvq gb fi hve| Aciw`K H ewi cwZ fvjevmv I kveva
GKUzI Kge bv| wZwbI Avgvi gZvB Avjvni ev`v| ZvK Avjvn hZUzKz w`qQb Zv wbqB wZwb iqQb| ZvK mvb
KiZ ne| Zvi Rb `yAv KiZ ne| Kvbv Aevq Zvi cwZ Aevi ckB Avm bv|
mePq eo K_v, Avwg Zv Rvwb bv, GB Kgvbx, Af`, `yej ev Aevcv gvbylwU Avjvni KvQ KZUzKz wcq | Avwg
Rvwb bv, wKqvgZi w`b Avgvi Aev Kx ne Avi Zvi Aev Kx ne| nqZ GB AenwjZ `yej gvbylwU wKqvgZi w`b Avjvni
ingZ ewk jvf Kie| nqZ Avgvi Pq AbK mvb cv ne| nqZ AvgvK Avjvni wbqvgZi AKZZvi Aciva aiv
coZ ne| Zvnj Avgvi Rb Anvii myhvMUv Kv_vq ?
Anvi mKj B asmvZK Abyf~wZ| Ze Zv hw` Avjvni Bev`Z Kw`K nq Zvnj Zv Aviv ewk wZKviK| wbRK
fvjv xb`vi gb Kiv kqZvbi AbZg Pv| mv_ mv_ hw` wbRK Ab Kvbv gymjgvbi Pq ewk xb`vi gb Kiv nq Zvnj
asmi lvjKjv c~Y nq|
cvVK nqZ Aveviv ck Kieb, ag cvjb Zv Kg-ewk AvQB| Avwg `vwo iLwQ, AviKRb ivLwb| Avwg whK&i
Kwi A_P m Ki bv| Avwg we`AvZgy, A_P AgyK we`AvZ RwoZ| Avwg mybvZ cvjb Kwi wK AgyK Ki bv| Avwg
Bmjvgi `vIqvZ, cwZv I cmvii Rb wbRi Rxeb evwR iLwQ A_P Avgvi AviK fvB aygv mvjvZ-wmqvg cvjb KiB
Avivg msmvi KiQb| GLb wK Avwg fvee h, Avwg I m mgvb ev Avwg Zvi Pq Lvivc? Zvnj Avgvi GZ Ki cqvRb
wK ?
wcq cvVK, welqwU Aveviv fyj LvZ Pj MQ| c_gZ, Avwg hv wKQy KiwQ meB Avjvni `qv, ingZ I ZvIdxK
wnmve Zuvi `ievi Kwiqv RvbvZ ne Ges GB wbqvgZi vwqZi Rb mKvZi `yAv KiZ ne| wZxqZ, h fvB G mKj
wbqvgZ cvbwb Zvi Rb AvwiKZvi mv_ `yAv KiZ ne, hb Avjvn ZvKI G mKj wbqvgZ c`vb Kib Ges Avgiv GK
Avjvni RvbvZ I ingZi ga _vKZ cvwi| ZZxqZ, AvgvK Lye ewk Ki eySZ ne h, Avwg hv wKQy KiwQ Zv Avgvi cwZ
Avjvni wbqvgZi Zzjbvq LyeB Kg| Avwg KLbvB Avjni `qv `vwqZ cyivcywi cvjb KiZ cvwiwb| KvRB, Avgvi Z nIqvi
gZv wKQyB bB| PZz_Z, AvgvK evievi mRvM nZ ne h, Avwg Rvwb bv Avgvi Bev`Z Avjvni `ievi MnY nQ wK bv ?
nqZ Avgvi G mKj Bev`Z wewfb fyj I Abvqi KviY Keyj nQ bv, A_P hvK Avwg Avgvi Pq QvU fvewQ Zvi A AvgjB
Avjvn Keyj Ki wbqQb, KvRB wKfve Avwg wbRK eo fvee? cgZ, Avwg Rvwb bv, Avgvi Kx cwiYwZ I Zvi Kx cwiYwZ ?
nqZ gZyi AvM m Avgvi Pq fvjv KvR Ki Avgvi Pq AbK ewk ghv`v wbq Avjvn `ievi nvwRiv `e|
gynZvivg cvVK, wKqvgZi wnmve wbKvk kl RvbvZ ceki AvM KLbv Kvbv gywgb wbwZ nZ cvi bv, wbRK
Ab Kviv Pq Dg ev ewk avwgK fvev Zv `~ii K_v! mvnvex, ZveqxMY I c~eeZx hyMi kZg eyRyM I bKKvi gvbyliv
wbR`iK RxeRvbvqvii Pq Dg fveZ cviZb bv| Zuviv ejZb, wKqvgZi wePvi cvi nIqvi ciB eySZ cvie, Avwg
Rvbvqvii Aag bv Zv`i Pq Dg| Anvi Avgv`i bK Kg web Ki `q| hvi Ai Anvi _vKe m ew RvbvZ
cek Kie bv ej wewfb nv`xm ejv nqQ| nhiZ Beby gvmE` (iv) ejb, bexRx ejQb:

115

hvi Ai AYy cwigvY Anvi AvQ m RvbvZ cek Kie bv|1


mywcq cvVK, Anvi Aii Kg nIqvi KviY Avgiv mnR Zv aiZ cvwi bv| Avgiv gb Kwi h, Avgvi ga Anvi
bB, wK cKZc Avgvi ga Anvi we`gvb| wewfbfve Zv hvPvB Kiv hvq| AwZ mvaviY cvkvK cwiwnZ Aevq gvbyli ga
eivZ wK Avcbvi jv eva nq? Gic cvkvK cwiwnZ Aevq hw` Kvbv iZc~Y gvbyl AvcbvK `L djb Ze wK Lye
msKvP eva nq? hw` nq Ze eySZ ne h, gbi ga Anvi we`gvb|
Kvbv mgvek ev gvRwjm wcQb ev wbP emZ nj wK Avcbvi Lvivc jvM? gbi ga wK Avkv nq h, KD
AvcbvK WK mvb KiK, AvM mvjvg w`K? hw` nq Ze eySeb h, Anvi Ai jywKq iqQ|
Aii ga Anvii Abycek ivai Rb gywgbK me`v mRvM _vKZ ne| Zvweqx Avyjvn Beby nvbhvjv ejb,
mvnvex Avyjvn Beby mvjvg gv_vq GK evSv Lwo wbq hvwQjb| ZvK ejv njv, Avcwb Kb G KvR KiQb? Avjvn Zv
AvcbvK mQjZv w`qQb, hvZ Ggb bv KijI Avcbvi Pj? wZwb ejb, Avwg Aii Anvi I AnsevaK AvnZ KiZ
PvwQ| Avwg ivm~jyjvn -K ejZ bwQ, hvi Ai kwilv cwigvY Anvi _vKe m RvbvZ cek Kie bv| nv`xmwU
nvmvb|2

(5) wnsmv, wel I NYv


Anvii cvkvcwk gvbe `q mePq bvsiv I wZKviK Kg wnsmv, wel, NYv, Agj Kvgbv, cvivwiK kZv,
BZvw`| `q Gwji DcwwZ `qK KjywlZ Ki, fvivv Ki, Avjvni whK&i _K `~i mwiq `q Ges mevcwi Abvb
bK Avgj b Ki `q| nv`xmi AvjvK gymjgvb gymjgvb wnsmv, wel I kZvi `ywU fqi cwiYwZi K_v RvbZ cvwi|
c_gZ, Avjvni wekl gv jvf _K ewZ nZ nq| nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


cwZ mvn `yBevi mvgevi I enwZevi ev`v`i Kg (Avjvni `ievi) ck Kiv nq| ZLb mKj gywgb ev`vK
gv Ki `Iqv nq, aygv H ew ev` hvi I Zvi Ab fvBqi ga wel I kZv (hatred) AvQ| G`i welq ejv nq :
G`i welq wMZ ivL, hZY bv Giv wdi Avm|3
Ab nv`xm gyAvh Beby Rvevj (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

[ ]
kvevb gvmi gaeZx iv (14B kvevbi w`evMZ iv) Avjvn Zuvi ev`vMYi w`K `wcvZ Kib Ges Zuvi mKj
ev`vK gv Ki `b, aygv wkiK wj ew Ges h ewi mv_ Ab fvBqi wel (hatred) iqQ Zv`iK ev`|
nv`xmwU wewfb mb` wewfb mvnvex _K ewYZ nqQ| Zba KqKwU mb` nvmvb ev MnYhvM| mvweKfve nv`xmwU mnxn|4
wZxqZ, mKj bK Kg I ag asm Ki `q| nhiZ hyevBi Beybj AvDAvg (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :c~eeZx asmcv RvwZwji evwa Zvgv`i gaI mvwiZ nqQ : wnsmv I wel| GB wel gyb Ki `q|
Avwg ewj bv h Zv Pzj gyb Ki, eis Zv xb ev agK gyb I asm Ki `q| Avgvi cvY huvi nvZ Zuvi kc_ Ki ejwQ,
wekvmx bv nj Zvgiv RvbvZ cek KiZ cvie bv| Avi cii GK AciK fvjv bv evmj Zvgiv wekvmx ev gywgb
nZ cvie bv| GB fvjevmv cwZvi gvag Avwg wkwLq w`wQ, me I me`v cii mvjvg c`vbi iIqvR cPwjZ
ivLe| nv`xmwU MnYhvM|5
Avey ivBiv (iv) _K hqxd mb` ewYZ Ab nv`xm ejv nqQ:

Lei`vi! wnsmv _K AvZiv Kie; KviY wnsmv Ggbfve bKKg asm Ki dj, hgbfve Avb Lwo ev
LoKzUv cywoq dj| nv`xmwUi mb` `yejZv AvQ, Ze Dcii nv`xmi A_ Zv mg_b Ki|6

116

Abvqi NYv Kiv ebvg wnsmv I AnsKvi


AviKwU welq Avgv`iK mgmvq dj `q| Avgiv Rvwb h, wkiK, Kzdi, we`AvZ, nvivg, cvc BZvw`K NYv
Kiv I hviv GwjZ wj ev Gwji cPvi cmvi wj Zv`iK NYv Kiv Avgv`i Rb AwZ cqvRbxq Cgvbx `vwqZ| Avgiv
GB `vwqZ I `qK gy ivLvi ga wKfve mg^q mvab Kie?
GB welqwUK kqZvb AbZg duv` wnmve eenvi Ki, hv w`q m AMwYZ avwgK gymwjgK wnsmv, nvbvnvwb,
AvZZw I AnsKvii gZ RNbZg Kexiv Mvbvni ga wbcwZZ KiQ| GB duv` _K AvZivi Rb msc wbi
welqwj iY ivLZ ne|
c_gZ, cvc Abvq, Ryjyg AZvPvi, wkiK, Kzdi, we`AvZ ev wbdvKK AcQ` ev NYv KiZ ne ivm~jyjvn Gi AbymiY I Zuvi c` iZ Abymvi| wZwb h cvcK hZUzKz NYv KiQb, wb`v KiQb ev hZUzKz iZ w`qQb
ZZUzKz iZ w`Z ne| Zuvi cwZ ev mybvZi evBi gbMovfve NYv Kij Zv ne BQvq ev AwbQvq Bmjvgi bvg
wbRi ew Avvk ev AnsKviK cwZv Kiv I kqZvbi AvbyMZ Kiv|
G eZgvb AwaKvsk avwgK gvbyl KwVb fyji ga wbcwZZ nb| KziAvb I mybvn ewYZ KwVb cvcwjK
Avgiv NYv Kwi bv ev wekl iZ c`vb Kwi bv, wK hwj Kvb cvc bq, Kg fqi cvc ev hwji welq KziAvbnv`xm wb`k bv _vKvq AvwjgMY gZf` KiQb mwj wbq wnsmv-wel wbcwZZ nB| BZtc~e Avwg Bmjvgi
Kgwji chvq AvjvPbv KiwQ| Avgv`i mgvRi avwgK gymwjg`i `jv`wj, MxeZwb`v I Anvii wfw kl `yBwZb
chvqi mybvZ-bdj Bev`Z| Avgiv Kzdi, wkiK, nvivg DcvRb, gvbyli wZ, mwi AwaKvi b, dih Bev`Z ZvM BZwv`
welq Zgb Kvb AvjvPbv, Avcw, weivwaZv ev NYv Kwi bv| A_P bdj wbq wK fqi wnsmv NYvi mqjve| AbK mgq
GmKj bdj, BLwZjvdx welq, A_ev gbMov wKQz AvKx`vK Cgvbi gvb` evwbq dwj|
dih mvjvZ h gvU co bv, Zvi welq Avgiv ewk wPv Kwi bv, wK h mybvZ mvjvZ Av`vq Kij bv, ev
mvjvZi ga Uzwc ev cvMox cij bv, A_ev mvjvZi kl gybvRvZ Kij ev Kij bv, A_ev mvjvZi ga nvZ DVvjv ev
DVvjv bv BZvw` welq wbq Avgiv nvbvnvwb I Anvi wj iqwQ|
wZxqZ, GB NYv GKvB Av`wkK I Cgvbx| ewMZ R`vRw`, Avvk ev kZvi chvq hve bv| Avwg
cvcwUK NYv Kwi| cvc wj gvbylwUK Avwg Lvivc wj ej Rvwb| Avwg Zvi Rb `yAv Kwi h, Avjvn ZvK cvc
cwiZvMi ZvIdxK w`b|
ZZxqZ, NYv A_ wnsmv bq| fvjevmvi mv_ GB NYv GKwZ _vK| gv Zvi gjg~ Rovbv wkK `L bvK wmUKvq I ZvK
NYv Ki| Avcb fvB Zvi Aciva wj fvBK NYv Ki| wK GB NYvi mv_ AweQ`fve Rwoq _vK fvjevmv| g~jZ ew wk ev
ew fvBK wNi _vK Zvi mxgvnxb fvjevmv, Avi Zvi Mvq Rovbv gqjv ev AcivaK wNi _vK NYv| mv_ _vK ZvK NwYZ welq
_K gy Kivi AvKzwZ| gywgbi cvci cwZ NYvI Abyic| cvci cwZ NYv hgb `vwqZ, Cgvbi cwZ fvjevmvI Abyic `vwqZ|
gywgbi cvci w`K bq, eis Zvi Cgvbi w`K AvM `w w`Z ne| Cgvb I Abvb bK Avgji Rb gywgbK fvjevmv dih|
cvkvcvwk cvci cwZ Avgv`i NYv _vKe, GB NYv KLbvB gywgbK wnsmv KiZ kLvq bv, eis gywgb fvBqi Rb `i`fi `yAv
KiZ ciYv `q, hb wZwb cvc _K gy nZ cvib|
PZz_Z, NYv I AnsKvi GK bq| Avwg cvcK NYv Kwi| cvcxK AbvqKvix gb Kwi| cvci cmvi wj ewK NYv
Kwi| wK Gwji A_ GB bq h, Avwg Avgvi wbRK ewMZfve AgyK cvcxi Pq DbZ, gyvKx ev fvj gb Kwi| wbRK
Kviv Pq fvj gb Kiv Zv `~ii K_v wbRi KvR Z nIqvI KwVb Kexiv Mvbvn I asmi KviY| Avwg Rvwb bv, Avgvi Bev`Z
Avjvni `ievi Keyj nQ wKbv, Avwg Rvwb bv Avgvi cwiYwZ Kx Avi D cvcxi cwiYwZ Kx, wKfve Avwg wbRK Abi Pq fvj
gb Kie?
cgZ, mePq eo K_v , gywgbK wbRi Mvbvni wPvq I Avjvni whK&i e _vKZ ne| Abi K_v wPv Kiv
_K h_v me weiZ _vKZ ne| Avgiv AwaKvsk mgq Abi wkiK, Kzdi, we`AvZ, cvc, Abvq BZvw`i wPvq e
_vwK| gb nq Avgv`i ejvqvZ, KvgvjvZ, RvbvZ, bvRvZ mewKQy wbwZ| GLb ay `ywbqvi gvbyli mgvjvPbv KivB Avgvi
GKgv KvR|
euvPZ nj Gwj cwinvi KiZ ne| cqvRb Qvov cvc ev cvcxi wPvq wbRi `qK e ivLv LyeB Abvq| GB
wPv Avgv`i KwVb I AvLivZ weasmx cvci ga dj `q| G AvZZw I Anvi| hLbB Avwg cvcxi wPv Kwi ZLbB
Avgvi gb Zw Pj Avm, Avwg Zv Zvi Pq fvj AvwQ| ZLb wbRi cvc QvU gb nq I wbRi Kg Zw jvM| Avi GB
asmi AbZg c_|
GRb mvagZ me`v wbRi xbx ev `ywbqvex cqvRb ev Avjvni whK&i I wbRi cvci wPvq wbRK iZ ivLyb|
`q cwe _vKe Ges Avcwb jvfevb neb| Avjvn Avgv`i ZvIdxK c`vb Kib|

(6) mwi AwaKvi ev cvIbv b Kiv


Avgiv BZvc~e Kexi Mvbvni AvjvPbvi mgq KziAvb I nv`xm GRvZxq Mvbvni ga h mKj MvbvnK
weklfve DjL Kiv nqQ Zvi msc ZvwjKv ck KiwQ| mLvb G RvZxq 69 wU cvci DjL iqQ|

117

gnvb cfy Avjvn gvbylK fvjevmb I gvbylK KiYv KiZ Pvb| mv_ mv_ wZwb bqwePviK gnvwePvii cfy | Zuvi
mKj mwi ga bq cwZv Kieb wZwb| Kvbv gvbyl hw` Ab Kvbv gvbyl, mw ev Rxe Rvbvqvii AwaKvi ev cvc b
Ki ev Kg `q Ges Rxekvq Zvi AwaKvi eywSq w`q gv Pq wbZ bv cvi gnvwePvii w`b wZwb wZM mwi AwaKvi
cwic~Yfve Av`vq Ki `eb| mw`b Kvbv UvKvcqmv ev m` w`q wZc~iY `vbi myhvM _vKe bv| ZLb hvwjg,
wZKvix ev AwaKvi niYKvix ewi bKKg ev mvIqve wbq gvhj~gK c`vb Kiv ne| hw` hvwKi G welq mZK bv _vKb
Zvnj Zvi KvwRZ mvIqve I bK Kg Ab gvbyl fvM Kieb, Avi wZwb ewZ nq kvw fvM Kieb|
KziAvb Kvixg I nv`xm kixd mgvRi ciii AwaKvi mK wevwiZ wkv c`vb Kiv nqQ| Gwj wkv
Kiv I cvjb Kiv hvwKii Rb wekl Riwi| Avgv`i mgvR AbK avwgK ewB xi AwaKvi, mvbMYi AwaKvi, cwZekxi
AwaKvi, mnKgxi AwaKvi, Kg`vZvi AwaKvi, Kgx ev KgPvixi AwaKvi AvZxq^Rbi AwaKvi, weaev, GwZg, `wi` I mgvRi
Abvb `yej kYxi AwaKvi, mgvRi Agymwjg bvMwiKMYi AwaKvi, cwjZ c I Rxe Rvbvqvii AwaKvi mK LyeB AmPZb|
Avgiv AZ e`bvi mv_ j Kwi h, AwaKvsk avwgK gvbyl Abi AwaKvi b Kivi KwVb cvc wj _vKb| nqZ Zvnvy`,
whK&i, bdj wmqvg, xb cwZvq I cPvi iZ iqQb ; wK x, mvb, cwZekx, AvZxq^Rb, Kgj, mev MnY AvMZ ew,
Kg`vZv I Ab AbKi AwaKvi Pigfve jNb I b Kib| GwjK AbK LyeB nvjKv fveb ev wewfb ARynvZ `wLq Zv`i
KwVb AbvqK hywmZ KiZ Pv Kib| hvwKiK GmKj welq LyeB mZK _vKv cqvRb|

(7) MxeZ ev ciwb`v Kiv ev kvbv


Ab gvbyli AwaKvi bi GKwU wekl w`K MxeZ ev ciwb`v Kiv| Kvbv gvbyli AbycwwZZ Zvi Kvbv mwZKvii
`vlwU ejvB Bmjvgi cwifvlvq MxeZ| hgb, GKRb gvbyl eU, iMPUv, Anvix, ZvZjv, wejvmx, A wkwZ, RvgvZ Kvhv
Ki, aygcvb Ki, x c`v Ki bv, xbi AgyK KvR Aenjv Ki ... , BZvw` Kvbv `vl ev `wKUz welq mwZB Zvi ga
iqQ| Zvi AbycwwZZ Zvi GB `vl DjL Kiv MxeZ I KwVb cvc|
gywgbi cyY web Kivi AbZg KviY MxeZ| KziAvb MxeZK gZfvBqi Mvk&Z LvIqv-Gi mv_ Zzjbv Kiv
nqQ| ivm~jyjvn GB cvci fqi cwiYwZ mK AMwYZ nv`xm DZK mveavb KiQb| mePq KwVb welq MxeZ
Kiv ev`vi n mswk cvc| mswk ew gv bv Kij GB Acivai KviY Avgv`i cyY ZvK c`vb KiZ ne|
gnvb Avjvn Gikv` KiQb:


n gywgbMY Zvgiv AwaKvsk Abygvb-aviYv cwiZvM Ki; KviY Kvbv Kvbv Abygvb-aviYv cvc| Ges Zvgiv GK
Acii Mvcbxq welq mvb Kiv bv Ges GK Acii AbycwwZZ wb`v Kiv bv| Zvgv`i ga wK KD Zvi gZ vZvi MvkZ
fY KiZ PvBe? eZ Zvgiv Zv GK NYB gb Ki| Zvgiv AvjvnK fq Ki; Avjvn ZvIev MnYKvix, cig `qvjy|1
ivm~jyjvn ejb,

.
Lei`vi! Zvgiv AekB Abygvb-aviYv _K e`~i _vKe| KviY Abygvb aviYvB mePq eo wg_v| Ges Zvgiv GK
Acii Mvcbxq welq Rvbvi Pv Kie bv, Mvcb `vl mvb Kie bv, cii wnsmv Kie bv, cii wel wj ne bv Ges
cii kZv I mKQ` Kie bv| Zvgiv cii fvBfvB Avjvni ev`v nq hvI|2
Gfve Avgiv RvbZ cviwQ h, Abygvb K_v ejv Ges Abi `vl Abymvb Kiv nvivg| ay ZvB bq, Abymvb QvovI hw`
Abi Kvbv `vlwU gvbyl RvbZ cvi Zv Zvi AbycwwZZ DjL Kiv MxeZ I nvivg|
MxeZ 100% mZ K_v| Kvbv ewi 100% mZ `vlwUi K_v Zvi AbycwwZZ DjL Kivi bvgB MxeZ| Ave~ ivBiv
(iv) ejb,


.
ivm~jyjvn () ejjb, Zvgiv wK Rvb MxeZ ev AbycwZi wb`v Kx? mvnvexMY ejb, Avjvn I Zuvi ivm~jB () fvj
Rvbb| wZwb ejb, Zvgvi fvBK Zvi AbycwwZZ Ggbfve DjL Kiv hv m AcQ` Ki| ZLb ck Kiv njv, ejyb Zv, Avwg

118

hv ejwQ Zv hw` mZB Avgvi fvBqi ga weivRgvb nq Zvnj wK ne? wZwb ejb, Zzwg hv ejQ Zv hw` mZB Zvi ga weivRgvb
_vK Zvnj Zzwg Zvi MxeZ Kij| Avi hw` Zv Zvi ga bv _vK Zvnj Zzwg Zvi wg_v Acev` Kij|1
Avgiv fvwe, mZ K_v eje ZvZ Amyweav wK? Avgiv nqZ eywS bv ev cewi Kzgbvq eySZ PvB bv h, me mZ K_v
Rvqh bq| AbK mZ K_v wg_vi gZ ev wg_vi PqI ewk nvivg| Avevi KLbv ewj, Avwg G K_v Zvi mvgbI ejZ
cvwi| Avi mvgvb hv ejZ cvib Zv wcQb ejvB Zv MxeZ|
MxeZi wb`vq Ges Gi KVviZg kvwi eYbvq AbK nv`xm ewYZ nqQ| GLvb mwji wevwiZ AvjvPbv me
bq| GLvb Avgiv KqKwU welqi cwZ cvVKi `w AvKlY KiZ PvB :
avwgK gvbyl`i cZbi AbZg KviY MxeZ| mgvRi AwaKvsk avwgK, Avwjg, hvwKi, Avwe`, Bmjvgi `vIqvZ, ZvejxM,
Av`vjb BZvw`Z wbqvwRZ agcvY gymwjg mKjB GB KwVb weasmx cvc wj nq cwo| mvaviYZ Avgiv wbR`i mnKgx, mx
A_ev Ab Kvbv `ji ev gZi Kvbv agcvY ewi MxeZ Ki gRv cvB| GQvov mgvRi eemvqx, bZvbxq gvbyl mKjiB
ewMZ mgvjvPbv I MxeZ Ki Avgiv Zw cvB| AbK mgq Avgiv MxeZK hywmZ ej cgvwYZ KiZ wMq ewj Avwg G
mKj K_v Zvi mvgbI ejZ cvwi| mvgb h K_v ejv hvq m K_v AMvPi ejj MxeZ ne| AbK mgq Avgiv MxeZK
Bmjvgx ev agxq ic`vb Kwi| jvKwU Abvq Ki, cvc Ki Zv eje bv ? GLvb Avgv`iK KqKwU welq gb ivLZ ne:
c_gZ, Kvbv ewi Abvq `Lj ev Rvbj ZvK mskvabi Pv Kiv gywgbi `vwqZ| wK Zvi Abvqi K_v
Zvi AbycwwZZ Ab gvbyli mvgb AvjvPbvi bvgB MxeZ, hv KwVbfve nvivg| MxeZi gvag Kvbvw`bB KvDK
mskvab Kiv hvq bv| aygv wbRi kqZvbx cewi Pvwn`v gUvbv nq|
wZxqZ, Kvbv ewi `vlwUi K_v Zvi AbycwwZZ ejvi GKwUB kixqZ mZ KviY AvQ, Ab KvDK
AwaKZi wZ _K iv Kiv| GI gywgbK eySZ ne h, GB KvRwU GKwU NwYZ KvR| GKvB eva nq wZwb Zv
KiQb| KvRB cqvRbi AwZwi wKQzB bv ejv|
ZZxqZ, MxeZ KziAvb I nv`xmi gvag nvivg Kiv nqQ| KziAvb Kvixg ev mnxn nv`xm fve MxeZK Kvbv
Aevq nvjvj ejv nq wb| ay Kvbv gvbyl ev RbMvxK wbwZ wZ _K iv Kivi GKv cqvRb Zv ea nZ cvi ej
AvwjgMY gZ cKvk KiQb| GLb gywgbi KvR KziAvb I nv`xm hv wbla KiQ Zv NYvfi cwinvi Kieb| GgbwK mB KgwU
KLbv Rvqh njI wZwb Zv me`v cwinvi Kivi Pv Kieb| k~Kii gvsm, g`, i BZvw` Avjvn nvivg KiQb Ges cqvRb
Rvqh ej NvlYv KiQb| GLb gywgbi `wqZ Kx? wewfb ARynvZ cqvRbxqZv `wLq Gwj fY Kiv? bv hZ K ev cqvRbB
nvK Zv cwinvi Kivi Pv Kiv?
MxeZI wVK Abyic GKwU nvivg Kg hv GKv cqvRb ea nZ cvi| MxeZ I k~Kii gvsmi ga `ywU cv_K| c_g
cv_K k~Kii gvsm h cqvRb LvIqv hZ cvi Zv KziAvbB ejv nqQ, cvi MxeZi Abyic wKQz KziAvb ev mnxn
nv`xm ejv nqwb| wZxq cv_K , mvaviYfve k~Kii gvsm fY Kiv aygv Avjvni n RwbZ cvc| mnRB ZvIevi gvag Zv
gv nZ cvi| cvi MxeZ ev`vi n RwbZ cvc| Gi gvi Rb mswk ewi gv cqvRb| GRb gywgbi `vwqZ wewfb
ARynvZ ev hqxd-gvDh~ nv`xmi eivZ w`q GB cvc wj bv nq h_vmva GK eRb Kiv|
PZz_Z, Bmjvg Abi `vl Zvi AbycwwZZ ejZ hgb wbla Kiv nqQ, Aciw`K Zv Mvcb KiZ Drmvn `Iqv
nqQ| ivm~jyjvn ejb,


.
gymwjg gymwjgi fvB| GKRb AviKRbK Ryjyg Ki bv Ges wec` cwiZvM Ki bv| h ew Zvi fvBqi
cqvRb gUvZ e _vKe Avjvn Zvi cqvRb gUvZ _vKeb| h ew Kvbv gymwjgi K-wec` `~i Kie Avjvn
wKqvgZi w`b Zvi wec` `~i Kieb| h ew Kvbv gymwjgi `vl Mvcb Kie Avjvn wKqvgZi w`b Zvi `vl Mvcb
Kieb|2
wgkii Mfbi mvnvex DKev Beby Avwgi (iv) Gi mUvix Aveyj nvBmvg `yLvBb ejb, Avwg DKev (iv) K ejjvg,
Avgv`i KqKRb cwZekx g`cvb KiQ| Avwg GLwb hq cywjk WvKwQ hb Zv`i ai wbq hvq| DKev ejb, Zzwg Zv Kiv
bv| eis Zzwg Zv`iK Dc`k `vI Ges fq `LvI|.... Avwg ivm~jyjvn () -K ejZ bwQ,

h ew Kvbv gywgb ewi `vl Mvcb Kij, m hb Rxe cw_Z GKwU KbvK Zvi Kei _K DwVq Rxeb `vb

119

Kij| nv`xmwU mnxn|1


cgZ, gywgbi `vwqZ h_vme wbRi AiK wbRi fyjwU I cvci iY, ZvIevq I `yAvq e ivLv| Abi fyj,
Abvq, cvc BZvw`i wPv gywgbi AiK bvsiv Ki Ges AMwYZ KjvY _K ewZ Ki| MxeZi dj gywgbi gb AnsKvi
Rb bq, hv AvLivZi asmi AbZg KviY|
wcq cvVK, bvRvZi Dcvq Kviv AbycwZ Zvi K_v AvjvPbv ev wPv Kiv mevZeve cwinvi Kiv| me`v wbRi
`vlwUi K_v wPv Kiv| wbRi bvRvZi c_ LuyRZ _vKv| Avjvn Avgv`i iv Kib ; Avgxb|

(8) bvgxgvn ev PvMjLyix


MxeZi AviKwU chvq bvgxgvn, PvMjLyix A_v Kvbfvvbv ev K_v jvMvb| GKRbi KvQ AbycwZ Kviv
Kvbv `vlwU AvjvPbv MxeZ| Avi hw` Ggb `vlwU AvjvPbv Kiv nq hvZ `yB ew ga mK b nq Zvnj ZvK
AviexZ bvgxgvn ejv nq| GwU MxeZi PqI gvivZK Aciva I RNbZg Kexiv Mvbvni GKwU| mZ K_v jvMvbvI
bvgxgvn, hgb mZ `vl ejv MxeZ| ivm~jyjvn ejQb:

2
PvMjLvi ev KvbfvvwbZ wj ew RvbvZ cek Kie bv|
gb Kib K L-Gi KvQ M mK wKQy MxeZ ev Lvivc ge KiQ| L K-Gi gyL _K mwj b Kvbv
cwZev` bv Ki MxeZ kvbvi cvc cvcx nqQ| GLb GB cvcK eY ew Kivi Rb m M-Gi wbKU Gm K-Gi
K_vwj me ej w`j| Gfve L MxeZ kvbv, MxeZ Kiv I bvgxgvn Kivi cvc wj njv| GB `yej Cgvb ew M-Gi
wcqcv nIqvi Rb Zvi cfy gnvb Avjvni Amw, MRe I kvw Pq wbj|
gynZvivg cvVK, gvbyli ga mymK vcbi Rb wg_ K_v ejv Rvqh, wK mK bKvix mZ K_v Rvqh bq|
GQvov GmKj MxeZ I bvgxgv nZ wj gvbyl`i mK mZK _vKzb| hw` KD Avcbvi KvQ Gm Avcbvi Kvbv fvB
mK Gaibi K_v ej Zvnj ZvK _vwgq w`b| GB jvKwU PvMjLvi| m mZev`x njI Avcbvi k| Avcbvi
`qi ckvw, cweZv I Avcbvi fvBqi mv_ Avcbvi mK b KiZ Pvq| Avjvn Avgv`iK PvMjLvix I PvMjLvi
_K ndvhZ Kib ; Avgxb|
mvwbZ cvVK, Anvi, cikxKvZiZv, wnsmv, MxeZ, bvgxgv BZvw` asmvZK `qRvZ Abyf~wZ _K iv cvIqvi
AbZg Dcvq , h_vme me`v wbRi RvMwZK I cvijwKK DbwZ, wbRi `vlwU mskvab I ZvIevi Dcvq BZvw`i wPvq
gbK gM ivLv| AvZ cksmvi ceYZv iva Ki AvZ mgvjvPbvi ceYZv ew Kiv| Avgvi fvjYvejx Zv AvQB| mwji
cksmv Ki ev b wK jvf| Avgvi fyjwU wK AvQ Zv Rb Ges mskvwaZ Ki Aviv fvj nZ ne GB wPvK gbi ga
eg~j KiZ ne|
Ab Kvbv gvbyli K_v gb nj, AvjvPbv nj ev KD Zuvi cksmv Kij gbi ga cikxKvZiZv, wnsmv ev
AnsKvi AvmZ cvi| GRb G mKj D ew mK wbRi gb wewfb hyw w`q fvj aviYv eg~j Kiv, Zvi cksmv
hwK I DwPZ ej wbRi gbK wekvm Kivbv, Zvi fvj Yvejxi K_v gb Ki ZvK kv KiZ wbRi gbK Dz Kiv
cqvRb| gv^q Gfve Avgiv G mKj KwVb I asmvZK Kg _K wbR`iK m~Y gy KiZ cvie|

(9) c`kbQv I mvbi AvMn


gywgb Zvi mKj Kg Kejgv Avjvni mw ARbi Rb Kieb| Avjvn Qvov Ab KvDK `Lvbvi Rb ev Kviv
wbKU _K cksmv, mvb ev cyivi jvfi Rb Kg KivK wiqv ejv nq| evsjvq Avgiv GK c`kbQv ejZ cvwi| gywgbi
mKj Bev`Z asm Kivi I ZvK Rvnvbvgx evbvbvi Rb kqZvbi AbZg duv` GB wiqv| KziAvb I nv`xm wiqv ev c`kbQvi
fqvenZv mK mZK Kiv nqQ| ivm~jyjvn ejQb h, wKqvgZi w`b mec_g hv`iK Rvnvbvg wbc Kiv ne Zv`i
ga _vKe GKRb eo Avwjg, GKRb cwm knx` I GKRb eo `vZv| Zviv AvRxeb Avjvni Bev`Z e`wMZ KvUvjI wiqvi
KviY Zviv asmM nq|3
wewfb nv`xm ivm~jyjvn wiqvK wkiK AvmMvi ev QvU wkiK ej AvLvwqZ KiQb| KviY ev`v Avjvni Rb
Bev`Z KijI Ab mw _KI mRb wKQz cyivi ev cksmv Avkv Ki Avjvni mv_ AbK kwiK Ki| GB wkiKi
KviY gymwjg Kvwdi ej MY bv njI Zvi Bev`Z Keyj ne bv| GK nv`xm Ave~ mvC` Ly`ix (iv) ejb, ivm~jyjvn
ejb:

120

`vvji PqI h welq Avwg Zvgv`i Rb ewk fq cvB m welqwU wK Zvgv`iK eje bv? Avgiv ejjvg, nuv,
AekB ejyb| wZwb ejb, welqwU Mvcb wki&K| Mvcb wki&K GB h, GKRb mvjvZ `uvove Gici hLb `Le h gvbyl Zvi
w`K ZvKvQ ZLb m mvjvZ my`i Kie|1
wiqv _K AvZivi Rb gywgbi Pv KiZ ne h_vme mKj bdj Bev`Z Mvcb Kiv| Ze h Bev`Z cKvk
KivB mybvZ-mZ Zv cKvkB KiZ ne| wiqvi fq Kvbv wbqwgZ Bev`Z ev cKvk KiYxq Bev`Z ev` `Iqv hve bv|
wiqvi Abyf~wZ gb _K `~i KiZ Pv KiZ ne| KLbv Gm Mj evisevi ZvIev KiZ ne Ges Avjvni KvQ ZvIdxK
cv_bv KiZ ne|
wiqvi AbZg KviY mgvRi gvbyl`i KvQ mvb, ghv`v ev cksmvi Avkv| Avgv`i Lye fvjfve eySZ ne h,
`ywbqvq Kvbv gvbylB wKQz w`Z cvi bv| mKjB Avgvi gZB Ag| h gvbylK `Lvbv Rb, kvbvbvi Rb, hvi cksmv ev
cyivi jvfi Rb Avwg jvjvwqZ nwQ m Avgvi gZB Amnvq gvbyl| Avgvi Kg `L m cksmv bvI KiZ cvi| nqZ Zvi
cksmv kvbvi AvMB Avgvi gZz ne| A_ev cksmv Kivi AvMB Zvi gZz ne| Avi m cksmv ev mvb KijI Avgvi wKQzB
jvf ne bv| Avgvi gvwjK I cvjbKZvi cyiviB Avgvi Rb h_| wZwb AZB Lywk nb I ewk cyivi `b| wZwb w`j
KD VKvZ cvi bv| Avi wZwb bv w`j KD w`Z cvi bv|
Kve Beby gvwjK (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:

`ywU zavZ bKoK GKwU glcvji ga Qo w`j bKo`ywU gkcvji h wZ Kie, m` I mvbi jvf
gvbyli `xbi Zvi PqI ewk wZ Ki| Bgvg wZiwghx nv`xmwUK nvmvb-mnxn ejQb|2
mvwbZ cvVK, `ywbqvi mvb, ghv`v I cwZcw GKwU KwVb evSv I wdZbv Qvov wKQzB bq| mvb I cwZcwnxb
gvbyli Ai webq I mijZvq fiv _vK| dj Avjvni ejvqvZ ARb Zv`i Rb LyeB mnR nq| Avjvni wcq ev`v`i
AwaKvskB Gic mvaviY gvbyl| ivm~jyjvn ejb:

AbK gvbyl Ggb AvQb hvi gv_vi Pzj Gjvgjv, c`hyMj aywjamwiZ, ciYi Kvco AwZ-mvaviY Ges mgvR
Zv`iK Kvbv iZ `Iqv nq bv, wK Avjvni wbKU Zvi ghv`v GZ ewk h, hw` wZwb kc_ Ki Avjvni KvQ wKQz `vwe
Kib Ze Avjvn Zv c~iY Kib|3

(10) SMov-ZK
Avjvni c_i cw_K ev avwgK gvbyl`i Rb kqZvbi GKwU duv` SMov I weZK Rwoq cov| avwgK gvbyliv
AbK mgqB agxq wewfb welq wbq SMov-ZK Rwoq cob| Ave~ Dgvgv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejb:

Kvbv mc`vqi myc_cv nIqvi ci wev nIqvi GKwUB KviY h, Zviv SMov-weZK wj nq co|4
Avgv`i me`v Pv KiZ ne weZK Gwoq Pjvi| agxq AvjvPbvi `vwqZ Avwjg`i Dci Qo w`Z ne| GKv
B eva nj Avgiv AvjvPbvq wj ne, wK SMovq wj ne bv| Z_ wfwK AvjvPbv ev gZ-wewbgq vb ew Ki| Avi
SMov-ZK vb MnYi c_ i Ki `q| AvjvPbvi cZK wbRi Rvbv Z_vw` Dcvcb Kib Ges Abi wbKU
bZzb wKQz cj ev wbRi fyj aiZ cvij Zv Avbw`Z wP MnY Kib| cvi SMo-ZK Dfq cB wbRi vbK P~ov
ej gb Kib Ges h Kvbv fve wbRi gZi mwVKZv I Ab gZi fyj cgvY KiZ Pv Kib| wbRi vbi fyj
^xKvi KivK ewMZ civRq ej gb Kib| G KviY Bmjvg SMov-ZK wbwl Kiv nqQ| ivm~jyjvn ejb,


wbRi gZ evwZj nIqvi KviY h ew weZK cwiZvM Kie Zvi Rb RvbvZi cv``k evwo wbgvY Kiv ne|
Avi h ew wbRi gZ mwVK nIqv mI weZK cwiZvM Kie Zvi Rb RvbvZi gaeZx vb evwo wbgvY Kiv ne| Avi
hvi AvPiY my`i Zvi Rb RvbvZi mevP vb evwo wbgvY Kiv ne| nv`xmwU mnxn|5

O. whK&ii cwZeKZv AcmviY

121

Avjvni whK&i gvbe `qi Lv` I AvZvi cv_q| Avjvni ingZ, wbqvgZ, KiYv, eiKZ, weavb, cyivi, kvw,
Zuvi cksmv, ghv`v, GKZ BZvw`i iY gvbyli `qK c~Z cwe, ckv I kwkvjx Ki| whK&i g~jZ ini Rb AwRb
I cvwbi gZv| h gyn~Zwj ev`v Avjvni whK&i _K weiZ _vK mB gyn~Zwj Zvi AvZv AwRb I cvwbi Afve K
cZ _vK| gnvb cfyi mv_ Zvi mshvM wewQb nq| `yej nq co Zvi `q| wPik kqZvb myhvM cvq GB `yej `qK
AvgY Kivi|
AvwZK myZv I fvimgc~Y `qi Rb gywgbK me`v Avjvni whK&i `qK iZ ivLvi Pv KiZ ne| wewfb e
Zvq, Kg, wPv, DM BZvw`i KviY wKQy mgq whK&i wenxbfve AwZevwnZ nj, Avevi whK&ii w`K wdi AvmZ ne| gyL I
gbK mvagZv e ivLZ ne gnvb cfyi iY|
RvMwZK eZvi dj whK&i _K mvgwqK weiwZ AvZvi wKQy wZ KijI Zv ^vfvweK Ges m wZi c~iY me|
wK Gi PqI fqi wZ Ggb welq `qK iZ ivLv hv Avjvni whK&i _K ZvK `~i wbq hvq Ges Avjvni whK&ii
cwZ `q Abxnv mw Ki|
Avgiv Rvwb h, gvbyl Amy nj Zvi iwP b nq| ZLb `ni Rb DcKvix Lv` Zvi Abxnv mw nq Ges
wZKviK Lv` MnY Zvi jvf eo hvh| `qi AevI Abyic| ^vfvweKfve gvbe`q Avjvni whK&i Zw I ckvw
jvf Ki| wK Amy `q Zvi cfyi whK&i Abxnv Abyfe Ki|
eZgvb mgvRi cvq mKj cPvi gvag, webv`b, cwKv, M, Dcbvm `qK Amy Kivi I Avjvni whK&i _K `~i
mwiq bIqvi Kg wbqvwRZ| Avgiv AZ `ytL I e`bvi mv_ j Kwi h, G mKj cPvi I webv`b gvagwj ay Avjvni
whK&i _K weiZB ivL bv| Dci gnvb Avjvni whK&i, ag, bwZKZv, avwgK gvbyl I agRxebi cwZ KUv, welv`Mvi I NYv
QovZ e| GmKj cPvi I webv`b gvag gywbbi Rb weli gZvB wZKi|
mvwbZ cvVK, h_vmva Pv Kib Gwj _K `~i _vKvi| webv`bi Rb Bmjvg-mZ A_ev Bmjvgx g~jeva
weivax bq Gic gvag eenvi Kib| mvwnZ Dcbvvm, M, cwKv BZvw` cwinvi Ki Bmjvgx eB, mr gvbyl`i Rxebx
BZvw` cvV wbRK iZ ivLv `iKvi| cqvRb Ggb mvwnZ cvV Kib hv Bmjvgx g~jevai mv_ mvsNwlK bq| Agymwjg
jLKMYi Dcbvm M wkiK, Kzdix, g~wZc~Rv, AbmjvwgK ixwZbxwZi K_vq fiv| Gi PqI wZKi gymwjg bvgavix
AbK jLKi Dcbvm I mvwnZ| Zviv Bmjvgx g~jevaK AvnZ Kivi gvbmB mvwnZ iPbv Kib|
Kvbv Kvbv c-cwKvi g~jbxwZ Bmjvg, gymwjg, Avwjg, Bmjvgx ewZ, Bmjvgx cwZvb BZvw`i Kzrmv iUbvi gvag
cvVKi gbK gv^q Bmjvgx g~jevai cwZ wei ev welmb Ki Zvjv| hLbB Kvbv c-cwKv ev mvwnZKg Gic
jLvjwL `LZ cveb, ZLbB Zv cov e Kib| Gwj wel| ^gvvi weli gZv gv^q Zv Avcbvi `qK Avjvni whK&i
_K mwiq wbq hve| msev` Rvbvi Rb, ev mvwnZi Rb Ab cwKv ev eB cob| mePq fvjv nq GmKj AcqvRbxq
welqvw` _K wbRK h_vme `~i ivLv| Avjvn Avgv`i kqZvb I Zvi AbyPi`i Li _K iv Kib|

P. AvZwg~jK gvbwmK I `wnK Kg


KziAvb-nv`xmi AvjvK Avgiv `LZ cvB h, wKQy gvbwmK ev `wnK Kg AvQ hv AwZ mnR Avgv`iK Avjvni
bKU, mvIqve, ingZ I eiKZ jvf mvnvh Ki| G mKj Kg cvjb KiZ cvij hvwKi AwZ A Avgj AwaK mvIqve ARb
KiZ cvib| Avgv`i DwPZ Gwji cwZ j ivLv|

(1) RvMwZK Rxebi AvwqZ iY


gvbe Rxeb RvMwZK, mvsmvwiK KgKv, eZv I wPvfvebv _vKeB| Avjvn gvbylK GmKj KgKv RwoZ _vKvi
RbB mw KiQb| Ze GB eZv I Kg wbRi, cwievii I mgvRi mKji cw_exZ my`iic euvPvi I cvijwKK
Rxeb gyw I Avjvni mvwba Adzi wbqvgZ jvfi Rb| Kgi gvag Avjvni Adzi wbqvgZ I eiKZ ARb Ki wbR
euvPZ ne Ges AbK euvPZ mvnvh KiZ ne| wK kqZvbx civPbv I gvbexq `yejZvi KviY Avgiv mw I Kgi
Dki GKevi wecixZ Aevb MnY Kwi| Avgiv ^v_ci nq hvB Ges wbRi AcqvRbxq I Aea ^v_ivi Rb
Abvb`i AKjvY, wZ ev asm Kvgbv Kwi ev m Rb Pv Kwi| Gfve Avgiv g~jZ wbR`iKI asm Kwi| jvf,
jvjmv, wnsmv, nvbvnvwb Avgv`i `q I RxebK welv I KjywlZ Ki, Avgv`iK mvi cg, KiYv I eiKZ _K ewZ
Ki, Zuvi kvwi ga wbcwZZ Ki Ges mevcwi Avgv`i cvijwKK Rxebi KwVb asm I wZ wbwZ Ki|
GB wZKi cwiYwZ _K AvZivi Rb hyM hyM AbK gvbyl mbvm, eivM ev mgvR wewQb Rxeb eQ
wbqQb| Gfve mwi Dk evnZ KiQb| Bmjvg eivM ev mgvR wewQb Rxeb wbwl| mgvRi ga emevm Ki,
mKj KgKv Ask MnY Kivi mv_ mv_ wbRi `qK gvngy ivLvq Bmjvgx eivM| Avi GB Aev ARbi AbZg
gvag cwZwbqZ GB RvMwZK Rxebi AvwqZ, gZz I gZz cieZx Rxebi K_v wbRK iY Kivbv| KziAvb I nv`xm
GRb evievi gZzi K_v iY KiZ wb`k `Iqv nqQ| GB cw_exZ wbRK cevmx ev cw_K wnmve MY KiZ ejv
nqQ| GB iY Avgv`i Rb AMwYZ mvIqve ARbi cvkvcvwk Avgv`i `qwjK jvf, wnsmv, cwZwnsmv BZvw`i KwVb

122

fvi _K gy Kie| Avgv`i RxebK nvbvnvwb I wnsmZv _K gy Kie|


w`bi wewfb Aemi I wekl Ki mKvj, mv ev ivZ wbavwiZ mgq wbRK iY Kivb : h gvbyli cieZx
wbkvmi wbqZv bB m Kx Rb nvbvnvwbZ wj ne? wKRb m jvf Kie| mZv cw_K| Pjvi c_i cqvRbxq KvRwj
mb Kiv I cv_q msMnB Zv Zvi KvR| Pjvi c_ hw` KD K `q ZvK me nj gv Ki w`B bv Kb| KqK gyn~Z
ciB Zv ZvK Avi `Le bv| ivvq, dixZ, ijkb ev GqvicvU emvi Pqvi, Uwj, Lvevii cU, mvgvb avvavwi Rb
wK Avgiv mgq b Ki gvivgvwiZ wj nB? GB Rxeb Zv G mKj Avqx vbiB GKUz weZZ ic| Pv Kwi bv Kb GB
Yvqx RxebK gv, fvjevmv I mevq fi w`Z| ZvZ Rxeb ne Avjvni ingZ ab Avi Avwg ARb Kie AvLivZi
Ag~j cv_q|
cvw_e ^v_ciZv ev jvfi Rb cfyi wb`kbvi evBi KvR KiwQ? wK jvf ne ZvZ? m jvf wK fvM KiZ cvie?
cvij KZw`b| Zvici Zv AvgvK cfyi KvQB wdi hZ ne| AgyKi Lywki Rb, ZgyKi KvQ eo nIqvi Rb,
AviKRbi KvQ wcq nIqvi Rb Avwg GB KvRwU KiZ PvwQ| wK jvf ZvZ? m AvgvK Kx `e? hv `e Zv _K wK
Avwg jvfevb nZ cvie? AvgvK Zv Avgvi cfyi KvQ GKvKxB Pj hZ ne| Avgvi Zv eveev`x nIqv DwPZ| wbRi
RvMwZK I ciKvjxb Rxebi Rb h KvR Avgvi ie Lywk mB KvRB Zv Avgvi Kiv DwPZ|
mywcq cvVK, Gfve Avgv`i DwPZ cwZw`b wbR`i mKj Kg wePvi Kiv| Yvqx cevmi Rb I wPivqx Avevmi Rb
hv cqvRbxq mwjB Kiv| G wPv Avgv`iK Dci ewYZ gvgq I wnsmvnxb `q ARbI mvnvh Kie| GB wPvwj ejvqvZ
I Bnmvbi c_ Avgv`i gnvg~j cv_q|

(2) mwi KjvY iZ _vKv


Avjvni ingZ, eiKZ I mvIqve ARbi mePq mnR I msw c_ Avjvni mwi cwZ, weklZ gvbyli cwZ
KjvY I DcKvii nvZ evwoq `Iqv| mKj RvMwZK cqvRb mvnvh Kiv, mgvRi wKQy gvbyli ga cii Mvjgvj ev
Akvw nj kvw cwZvi Pv Kiv, AmyK `LZ hvIqv, mev Kiv, wec` coj Dvi Kiv, gvhj~g nj mvnvh Kiv,
gZyeiY Kij Kvdb-`vdb kixK nIqv BZvw` mKj cKvi gvbe meg~jK KvRi Rb AKbxq mvIqve I ghv`vi K_v
AMwYZ nv`xm ewYZ nqQ|
ivm~jyjvn ejQb : hZY GKRb gvbyl Ab Kvbv gvbyli KjvY wbqvwRZ _vKe ZZY Avjvn Zvi KjvY
iZ _vKeb| Avjvni wbKU mePq wcq ev`v h gvbyli mePq ewk DcKvi Ki| Avjvni wbKU mePq wcq bK Avgj
Kvbv gymwjgi `q Avb` cek Kivb, A_ev Zvi wec`, K ev DrKv `~i Kiv, A_ev Zvi FY Av`vq Ki `Iqv, A_ev
Zvi zav `~i Kiv| Avgvi Kvbv fvBqi KvR Zvi mv_ GKUz nuU hvIqv Avgvi wbKU gmwR` GK gvm BZKvd Kivi
PqI ewk wcq| h ew Zvi Kvbv fvBqi mv_ hq Zvi cqvRb wgwUq `e wKqvgZi KwVb w`b hw`b mKji cv
wcQj hve mw`b Avjvn Zvi cv my`p ivLeb| ... GBic AMwYZ nv`xm Avgiv nv`xmi M `LZ cvB|1

(3) wnsmv-gy KjvY Kvgbv


`qK wel, wnsmv I Abi Agj Kvgbv _K gy ivLv Ggb GKwU Kg hv gvbylK AwZwi bdj Bev`Z I
whK&i AvhKvi QvovB RvbvZi AwaKvix Ki Zvj| Avbvm (iv) ejb, GKw`b Avgiv ivm~jyjvn -Gi KvQ em
wQjvg, GgZvevq wZwb ejjb : GLb Zvgv`i GLvb GKRb RvbvZx gvbyl cek Kieb| ZLb GKRb Avbmvix gvbyl
cek Kijb, huvi `vwo _K Ihyi cvwb cowQj Ges Zuvi evg nvZ Zuvi RyZvRyov wQj| cii w`bI ivm~jyjvn GKB
K_v ejjb Ges GKB ew cek Kijb| ZZxq w`bI ivm~jyjvn c_g w`bi gZvB Aveviv ejjb Ges Aveviv
GKB ew cek Kijb| ZZxq w`b ivm~jyjvn gRwjm f Pj Mj Avyjvn Beby Dgvi D Avbmvix ewi
wcQ wcQ hq ejb, Avwg Avgvi wcZvi mv_ gb KlvKwl KiwQ Ges wZb ivZ evwoZ hve bv ej Kmg KiwQ| me
nj GB Kq ivZ Avcbvi KvQ _vKZ w`eb wK ? wZwb ivwR nb| (Avyjvni BQv njv wZb ivZ Zuvi KvQ _K Zuvi
ewMZ Bev`Z Rb mB gZv Avgj Kiv, hb wZwbI RvbvZx nZ cvib)| wZwb wZb ivZ Zuvi mv_ _vKb, wK
ZuvK iv DV Zvnvy` Av`vq KiZ ev wekl Kvbv bdj Bev`Z cvjb KiZ `Lb bv| Ze wZb w`bi ga ZuvK
aygv fvjv K_v Qvov Kviv wei Kvbv Lvivc K_v ejZ kvbbwb| Avyjvn ejb, Avgvi KvQ Zuvi Avgj LyeB
bMY gb nZ jvMj| Avwg ejjvg : `Lyb, Avgvi mv_ Avgvi wcZvi Kvbv gbgvwjb nqwb| Ze Avwg cici wZwb
w`b ivm~jyjvn -K ejZ bjvg GLb GKRb RvbvZx gvbyl Avmeb Ges wZbeviB Avcwb Avmjb| GRb Avwg
Avcbvi Avgj `L mBgZv Avgj Kivi Dk Avcbvi KvQ wZb iv KvwUqwQ, wK Avwg AvcbvK wekl Kvbv
Avgj KiZ `Ljvg bv! Zvnj Kx Kgi dj AvcbvK ivm~jyjvn RvbvZx ejjb? wZwb ejjb: Zzwg hv `LQ Gi
ewk Kvbv Avgj Avgvi bB, Ze Avwg Avgvi Aii ga Kvbv gymjgvbi Rb Kvbv Agj BQv ivwL bv Ges
Avwg Kvbv wKQyi Rb KvDK wnsmv Kwi bv| ZLb Avyjvn ejb: GB Kgi RbB Avcwb GB ghv`vq cuQvZ

123

ciQb| nv`xmwU mnxn| 1


Ab nv`xm Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn AvgvK ejb, eUv, hw` cvi Ze Ggbfve mKvj I mv Kie (Rxeb
KvUve) h, Zvgvi `q Kviv cwZ Kvbv wel ev Agj BQv bB| me nj GBic Pje, KviY GBic Pjv Avgvi mybvZi
Af
y | Avi h Avgvi mybvZK RxweZ Kij, m AvgvK fvjevmj| Avi h AvgvK fvjevme m Avgvi mv_ RvbvZ _vKe|
nv`xmwUi mb` `yejZv AvQ, Ze Bgvg wZiwghx nv`xmwUK nvmvb ejQb|2
cvVK nqZ ck KiZ cvib h, msNvZc~Y Rxeb AbK gvbyl Avgv`iK K `b, nK b Kib, wZ Kib ev kZv
Kib| AbK AKviYI Gwj Kib| G`i cwZ wel I kZv _K `qK wKfve weiZ ivLe ? Avmj welqwU KwVb ejB
Zv mvIqve ewk| Ze Pv Kij Zv KwVb _vK bv| gvbexq ^fvei KviY Avgv`i gb wekl gyn~Z va, K ev weiw
AvmeB| Ze gbUv GKUz kv njB, hZ ZvovZvwo me gbi ga _K GB Abyf~wZ `~i Kivi Pv KiZ ne| Avjvni KvQ
wbRi Rb I hvi Kg ev eenvi Avgiv K cqwQ Zvi Rb BwMdvi KiZ ne I `yAv KiZ ne|
cqvRb wbRi n ivi Rb Pv KiZ ne| Ze AwaKvi Av`vqi Pv ev Kg Avi gbi wnsmv I kZv GK bq|
GK ew Avgvi AwaKvi b KiQb, Avwg Zvi wbKU _K Avgvi AwaKvi Av`vqi Pv KiwQ| wK Zvi mv_ Avgvi Ab Kvbv
kZv bB| Avwg Avgvi AwaKvi dir cvIqv Qvov Zvi Kvbv cKvi Agj Kvgbv Kwi bv| eis Avwg me`v Zvi Rb `yAv Kwi|
Gfve `qK Af Kij Bb&kv Avjvn Avgiv DcwiD mvnvexi gZv nZ cvie Ges ivm~jyjvn -Gi mybvZ RxweZ Kivi
mvIqve ARb KiZ cvie|

(4) AvZwbqY I ahaviY


gb wbqYi gvag mnRB AZ ewk mvIqve ARbi AbZg gvag mei ev ahaviYi Y ARb Kiv| ah gywgbi
Rxebi AbZg ewk I Cgvbi AweQ` Ask| ah ejZ wbwq wbRxeZv eySvbv nq bv, eis mwq AvZwbqY gZv eySvbv
nq| cvwicvwkK Aev ev Abi AvPiY viv wbRi AvPiY cfvweZ bv Ki wbRi wi wmvi wfwZ wbRK cwiPvwjZ Kivi
gZv| GK K_vq Re-active bv nq Pro-active nIqv| ivm~jyjvn ejQb:

ah I D`viZvB mevg Cgvb| nv`xmwU mnxn|3
Bmjvgx `wKvY _K ah wZb cKvii: (1) wec`-Avc` I K ah, (2) cvc I jvf _K ah Ges (3) vai ga
ah|
wec` nZvk ev Aah nq cov GKw`K hgb Cgvbi cwicx, Aciw`K Zv gvbexq ewZi Pig civRq| nZvkv,
AwiZv ev DrKv wec` `~i Kibv, wec`i K Kgvq bv ev wec` _K Dvi cvIqvi c_ `Lvq bv| mevcwi nZvkv ev ahnxbZv
^qs GKwU KwVb wec` hv gvbylK Aviv AbK KwVb wec`i ga wbcwZZ Ki| cvi ah wec` `~i bv KijI Zv wec`
wbqY Ki, wec` _K Dvii Rb kvfve wPv Kivi myhvM `q Ges AwiZv RwbZ Abvb wec`i c_iva Ki| mevcwi
wec` K ahi gvag gywgb Avjvni wbKU gnvb ghv`v, mvIqve, RvMwZK eiKZ I cvijwKK gyw ARb Kib| KziAvb
Kvixg Gikv` Kiv nqQ: Avwg Zvgv`iK fq, zav Ges abm`, Rxeb I dj-dmji qwZ viv Aek cixv Kie| Avi
Avcwb f msev` c`vb Kib ahkxj`iK, hviv Zv`i Dci wec` AvcwZZ nj ej, Avgiv Zv AvjvniB Ges wbwZfve Zuvi
w`KB cZveZYKvix|4
ah njv Kggq wiwPZv I nZvkvgy my`p gbvej| gywgb `p gbvej wbq wbRi KjvY I ^v_ ARbi Rb Pv
Kieb| wec` Avc` KLbvB AZxZi fyjvw wbq nZvkv ev Avdmvm Ki mgq b Kieb bv ev gbi ga kqZvbi KzgYv
I nZvkvi Abyceki `iRv Lyj w`eb bv| eis hv NUvi Avjvni BQvZB NUQ GB wekvm wbq ah aviY KiZ ne Ges `p
gbvej wbq Kgi c_ GMvZ ne| ivm~jyjvn () Gikv` KiQb:

kwkvjx gywgb Avjvni wbKU `yej gywgbi Pq AwaK wcq I AwaK KjvYgq, hw`I cZKi wfZiB KjvY iqQ|
Zvgvi Rb hv KjvYKi Zv ARbi Rb Zzwg my`p gbvej wbq mP nI Ges Avjvni mvnvh cv_bv Ki| KLbvB nZvkv ev
Aemv`M ne bv| hw` Zzwg Kvbv wec`-Amyweavq wbcwZZ nI Ze Zzwg eje bv h, hw` Avwg GBic KiZvg!! eis Zzwg eje:
Avjvni wbaviY Ges wZwb hv BQv KiQb ZvB KiQb| KviY hw` KiZvg!! ej AZxZi Kg wbq Avdmvm kqZvbi Kgi c_
Db
y Ki|5

124

vai mgq ah aviY Kiv Cgvbi AbZg w`K| ivm~jyjvn ejb:


.
h AciK gjhy civwRZ KiZ cvi mB cKZ exi bq, cKZ exi h vai mgq wbRK wbqwZ ivLZ cvi|1
Ave~ `vi`v (iv) ejb, GK ew ivm~jyjvn -K ejb, AvgvK Ggb GKwU Kg wkwLq w`b hv AvgvK RvbvZ
cek Kive| wZwb ejb

Zzwg vavw^Z ne bv ZvnjB RvbvZ Zvgvi cvc ne|2
va m^iY Kiv I vai mgq AvZ wbqY Kivi Rb ivm~jyjvn () wewfb cwZ wkv w`qQb, Zba iqQ,
vavw^Z nj AvDhy wejwn wgbvk kvBZvwbi ivRxg cvV Kiv, Avjvni vai K_v iY Kiv, DwRZ Aevq K_v bv ej Pzc
Ki _vKv, gyL-gv_vq Vvv cvwb eenvi Kiv, IRy Kiv, `uvwoq ev em _vKj kqb Kiv BZvw`|
vai mgq AvZwbqYi cvkvcvwk hvi KviY vai D`K nqQ ev h K w`qQ ZvK gv KiZ I Zvi mv_ Dg
AvPiY KiZ weklfve wb`k `Iqv nqQ KziAvb I nv`xm| weklZ hvK kvw `Iqv me mBic ewK gv Kiv AZxe
cqvRb| Avjvn ejb: fvj Ges g` (AvPiY) mgvb nZ cvi bv| g` cwZnZ Ki DrK viv; dj Zvgvi mv_ hvi kZv AvQ
m nq hve Ai ezi gZ| GB Yi AwaKvix Kiv nq Kej Zv`iKB hviv ahkxj, GB Yi AwaKvix Kiv nq Kej
Zv`iKB hviv gnv fvMevb|3
cKZ gywgb`i ewk eYbv KiZ hq gnvb Avjvn Bikv` KiQb: Zviv Kexiv Mvbvn mg~n I Akxj Kg eRb Ki
Ges hLb Zviv vavw^Z nq ZLb Zviv gv Ki|4 Ab RvbvZx gywgb`i cwiPq ejv nqQ: Zviv va m^iY I wbqY Ki
Ges gvbyl`iK gv Ki|5
Beby Dgvi (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb:


h ew va wbqY Kie Avjvn Zvi ghv`v iv Kieb I `vl-wU Mvcb ivLeb| weiw I va DwRZ
Aevq hw` KD ivM cKvki gZv _vKv mI Zv m^iY Ki Ze Avjvn KqvgZi w`b Zvi `qK cwiZw I mw viv c~Y
Kieb| nv`xmwU nvmvb|6

(5) Avjvni cwZ my-aviYv cvlY


Aii GKwU mnR I iZc~Y Bev`Z Avjvni my-aviYv cvlY Kiv I me`v Avjvni ingZi Avkvq `qK ficyi ivLv|
ivm~jyjvn ejb:
)( )(
Avjvni cwZ myaviYv cvlY Kiv Avjvni mevg Bev`Zi AbZg|7
hZ KwVb wec` ev mgmvB AvmyK bv Kb, gywgbi `q AwePj Avv _vK h, Zvi KiYvgq `qvgq cwZcvjK ZvK
AekB mvnvh Kieb Ges Zvi Rb hv KjvYKi ZviB eev Kieb| Avjvni ingZi cwZ AwePj Avvi mvgvbZg NvUwZ
CgvbiB NvUwZ| Avjvni ingZ _K wbivk nIqv, nZvkv ev Aemv` Avv nIqv AwekvmiB bvgvi| KziAvb Kvixg Bikv`
Kiv nqQ: GKgv Kvwdi mc`vq Qvov KDB Avjvni `qv _K wbivk nq bv|8
fwelr wbq nZvkv I `ywv kqZvbi we`vjqi AbZg cvV| gnvb KiYvgq Avjvn Bikv` KiQb: kqZvb
Zvgv`iK `vwi`i fq c`kb Ki Ges Zvgv`iK Akxj KvRi wb`k `q, Avi Avjvn Zvgv`iK Zuvi c _K gv I
eiKZ-ingZi AxKvi Kib|
Avgiv GKUz wPv KijB eySZ cvie h, Avgv`i AwaKvsk `ywvB fwelZK wbq Ag~jK `ywv| ivM ewaZ Avv
nj AwaKvsk mgqB Avgiv Lvivc cwiYwZi K_v wPv Ki nZvkv I `ywvM nB| ewMZ, cvwievwiK ev mgvwRK h Kvbv cKZ
ev mvve mgmvK wbq Avgv`i wPv AwaKvsk B Lvivc w`KUv wbqB AvewZZ nq| A_P mKj Aevq fvj wPv Kiv, Avjvni
ingZ mKj wec` KU hveB GBic my`p Avkv cvlY Kiv gywgbi Cgvbi `vex Ges Avjvni AbZg Bev`Z I mvIqvei KvR| h

125

ev`v ingZi Avkv KiZ cvib bv wZwb Zv Avjvni cwZ myaviYv cvlY KiZ cvijb bv| Avi Avjvn Zv ev`vi aviYv I Avv
AbymviB Zvi cwZ eenvi Kieb|
mvve wec`i Zv bqB, cKZ wec`i I gywygb KLbvB nZvk nb bv| KviY gnvb Avjvn Bikv` KiQb:
wbq Ki mv_B ^w AvQ| wbq Ki mv_B ^w AvQ|1
Gfve Avjvn GKwU Ki Rb `yBwU ^wi Iqv`v KiQb| GRb gywgb K, wec` ev Amyweavi ga wbcwZZ nj GB
fe Lywk nb h, GB K g~jZ AvMZ ^wiB c~evfvm gv| gnvb Avjvn Avgv`i Aiwj Zuvi ingZi Avkvq fi w`b Ges
mKj nZvkv I bivk _K gy ivLyb|

(6) KZZv I mw
K&i A_ KZZv, wi`v A_ mw Ges KvbvAvZ A_ ^ Zzw| GB wZbwU Kg gywgbi gbK Abykxjb KiZ ne|
Gwj `ywbqv I AvwLivZi Ab wbqvgZi Drm| Avjvn ejb: hw` Zvgiv KZZv cKvk Ki Ze Avwg Aviv evwoq `e| Avi
hw` Zvgiv AKZ nI Ze Avgvi kvw eo KwVb|2
Avgv`i cZKi Rxeb AMwYZ bqvgZ iqQ| Avevi AbK KI iqQ| gvbyli GKwU eo `yejZv Avb`i K_v
ZvovZvwo fyj hvIqv I K e`bvi K_v evisevi iY Kiv| GB `yejZv KvUvZ ne| Rxebi cwZ Avgv`i `wfw AekB
BwZevPK nZ ne| Avgiv KLbvB K I AmyweavwjK eo Ki `Le bv| Ki K_v evisevi gb Ki Rvei KvUe bv| eis Avjvni
`Iqv bqvgZ, kvw, myL evisevi iY Ki Avjvni cwZ KZZv cKvk Kie| GB BwZevPK I KZZvg~jK `wfw ARb Kiv
gvbe Rxebi kZg m`| GB `wfw h Kvbv gvbyli RxebK Ab kvw I cwiZwZ fi `q|
Ki AbyfywZK gv^q KZZvi AbyfywZZ icvwiZ KiZ ne| Avjvni AMwbZ wbqvgZi ga wKQz Ki
KviY hw` Mvbvn gv nq I ghv`v ew cvq Zvnj Amyweav Kx? `ywbqvq cwZwU gvbyli RxebB wec`vc` I Amyweav Avm|
KvRB Avgvi Rxeb Zv wKQz Amyweav _vKeB| wec` I mgmv Zv Aviv KwVb nZ cviZ| AbKi RxebB Zv Avgvi PqI
AwaK K AvQ| KvRB Avgvi nZvk nIqvi wKQz bB| ivm~jyjvn ejQb,
)(
...
m`, kwZ ev wih&K Zvgv`i Pq Dg Kviv w`K hLb Zvgv`i Kviv `w coe, ZLb hb m Zvi Pq
Lvivc Aevq hviv AvQ Zv`i w`KI `w Ki| ZvK Avjvn h wbqvgZ w`qQb Zvi cwZ Aev I Aeg~jvqb _K
AvZivi Dcvq GwU|3
AwZ mvgvb bqvgZiI KZZv cKvki Afvm Zwi KiZ ne| mvgvbZg Avb`, Zw, fvjjvMv, Pvwicvki Kviv
mvgvbZg my`i AvPiY me wKQzi Rb `qfi Avjvni cwZ KZZv cKvk KiZ ne| Avgvi cwZcvjKi `Iqv mvgvbZg
bqgZI h Avgvi Rb AbK eo| Qv bqvgZK eo Ki Abyfe Kij Avjvn Aviv eo bqvgZ c`vb Kib| ivm~jyjvn
ejb:

h ew Ai KZZv cKvk Ki bv, m ewkiI KZZv cKvk Ki bv|4
Rxebi mKj Avb`, myL, Lywk, jvf, cyivi BZvw` mKj wbqvgZi K_v cm I myhvM cj Ab`iK ejZ ne|
Avgiv mvaviYZ myLi ev Avb`i K_vi Pq `ytLi K_v ejZ ewk AvMnx| Avgv`iK Gi wecixZ ejvi Afvm AvqZ KiZ
ne| ivm~jyjvn ejb:

Avjvni wbqvgZi K_v ejv KZZv Ges Zv bv ejv AKZZv|5
Avjvni cwZ KZZvi `vwe, ev`vi cwZ KZZv cKvk Kiv| hw` Kvbv ew Avgv`i cwZ mvgvbZg mnhvwMZv Kib
Ze Avgv`i `vwqZ, Zvi cwZ cwic~Y AvwiKZvi mv_ KZZv cKvk Kiv| me nj ZvK cwZ`vb `Iqv| bv nj Zvi Rb
`yAv Kiv Ges Zvi DcKvii K_v AKcU mKji KvQ ^xKvi Kiv I ejv| ivm~jyjvn () ejQb:

126

h ew gvbyli cwZ KZZv cKvk Ki bv, m Avjvni cwZI AKZ|1


Ab nv`xm wZwb ejb:

hw` Zvgv`i KvDK KD Kvbvfve DcKvi Ki Ze Zvgiv Zvi cwZ`vb `e| hw` Zvgiv cwZ`vb w`Z bv cvi Ze Zvi
Rb ewk ewk `vqv Kie hvZ Abyfe KiZ cvi h, Zvgiv Zvi KZZv cKvk KiZ ciQ|2

(7) wbjvfZv
hyn` A_ wbjvfZv, wbwjZv, eivM BZvw`| Bmjvg mbvm ev msmviZvMi eivM wbwl| mvsmvwiK I mvgvwRK
Rxebi ga Aevb Ki RvMwZK m` I mvbi jvf _K `qK wegy ivLZ Drmvn `Iqv nqQ| mQjZv, AmQjv,
mvb I Amvb mKj Aevq `qi Aev GK _vKvB Bmjvgx eivM| Avjvn hLb hfve ivLeb ZLb mB Aevq ev`v Zvi
`vwqZwj cvjb KiZ mP _vKeb| m` ev cwZcw _vKj Zv w`q ev`v h_vmva AvwLivZi cv_q ARbi Pv Kib|
m` ev cwZcw bv _vKj ev`v fvigy nIqvi KviY Avjvni KZZv cKvk Kib Ges wbwiwewj AvwLivZi cv_q msMn
e _vKb| h Kvbv mgq Zvi gvwjKi WvK mvov w`q wbR Avevm Mgbi Rb wZwb gvbwmKfve cZ _vKb|
GB RMZ gywgb GKRb c_Pvix ev cevmx gv| evm, ij ev wegvb fvj wmU cZ Pvb hvx, wK fvj wmU bv cj
`ywvq gbK fvivv Kib bv| h wmU cqQb ZvZ emB wbRi Mej Mgb Kib| c_i m`h I kvw ZvK
Avbw`Z Ki| wK c_i K ZvK nZvk Ki bv|
Avyjvn Beby gvmE` ejb, ivm~jyjvn GKwU PvUvBqi Dci Nywgq wQjb| wZwb Nyg _K DVj Avgiv `Ljvg
h, Zvi `n PvBqi `vM nq wMqQ| Avgiv ejjvg, n Avjvni ivm~j, Avcwb AbygwZ w`j Avgiv Avcbvi Rb GKwU
weQvbv evwbq w`Z PvB| wZwb ejb,

Avgvi mv_ `ywbqvi Kx mK! `ywbqvZ Avgvi Aev AweKj mB Avivnxi gZ, h GKwU MvQi Qvqvq wekvg
wbqQ Ges Gici MvQwU dj iL m Pj wMqQ|3
Avyjvn Beby Dgvi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejb,


Zzwg `ywbqvZ Ggb nI, hb Zzwg cevmx A_ev c_Pvix| Beby Dgvi ejZb, hLb mv ne, ZLb Zzwg cieZx mKvj
ch euP _vKe GB Acv Kie bv| Avi hLb mKvj ne ZLb Zzwg cieZx mvi Acvq _vKe bv| Zvgvi myZv
_K Zzwg Zvgvi AmyZvi cv_q msMn Ki Ges Zvgvi Rxeb _K Zzwg Zvgvi gZzi Rb cv_q MnY Ki|4
mvnj Beby mv` (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:

`ywbqvi welq wbwj-wbjvf nI, Zvnj Avjvn ZvgvK fvjevmeb, Avi gvbyli nvZ hv AvQ Zv _K wbwj wbjvf nI, Zvnj gvbyl ZvgvK fvjevme| nv`xmwU mnxn|5

(8) Avjvn I Zuvi ivm~ji () cg


Avjvni wcq nvw`K Kgi AbZg fvjevmv| Avjvn I Zuvi ivm~j ()-K Ab mKj wKQz Ges wbRi Rxebi
PqI ewk fvjevmZ ne| Ges Avjvni Iqv mKj gywgbK fvjevmZ ne| ivm~jyjvn ejb:

wZbwU welq hvi ga _vKe m Cgvbi ^v` Abyfe KiZ cvie, c_g welq h, Avjvn Ges Zuvi ivm~j Ab mKji Pq
Zvi wbKU ewk wcq neb|6
wZwb Aviv ejQb,

127

Zvgv`i KD ZZb gywgb nZ cvie bv, hvZb bv m AvgvK Zvi wcZv, mvb I mKj gvbli Pq ekx
fvjevme|1
fvjevmv ARbi AbZg Dcvq mvnPvh I AbyKiY| mvnvexMY GfveB mwZKvii bexcg ARb KiZ
ciwQjb| cieZx Kvji bexcwgKMY `wnK mvnPvh bv cjI mvewYKfve Zuvi iL hvIqv KziAvb I nv`xm cvV,
Zuvi I Zuvi mnPi`i Rxebx cvV I AvjvPbvi gvag Zuvi invbx mvnPvh jvf Ki Zuvi fvjevmv ARb KiwQjb| Rxebi
cwZwU ZuviB e AbyKiY I AbymiY Ki `qi ga GB fvjevmvK wPivqx I cwic~Y KiwQjb Zuviv|
Avgv`iI Gc_ GMvZ ne|
bexi () mKj DvZK fvjevmv bex-cgi Ask| hvi ga Zuvi Avb~MZ, AbymiY I AbyKiY hZ ewk Zvi
cwZ gywgbi cgI ZZ ewk| Avjvni Iqv GB fvjevmv| `j, gZ, cvIbv, `bv BZvw` KviY Zv evo bv ev Kg bv|
eis `xb cvjbi KviY Zv evo-Kg|

(9) my`i AvPiY


mgvRi mKji mv_ Dg I kvfbxq AvPiY Kiv Avjvni wcqZg Bev`Zmg~ni AbZg| Ave~ `vi`v (iv) ejb,
ivm~jyjvn ejQb:

.
wKqvgZi w`b KgwePvii cvjvq ev`vi mePq fvix I g~jevb Kg ne my`i AvPiY Ges my`i AvPiYi AwaKvix gvbyl
ay Zvi my`i eenvii wewbgqB bdj mvjvZ I bdj wmqvg cvjb Kivi mvIqve ARb Kie|2
gywgbi AvPiY GgbB h mnRB wZwb gvbylK Avcb Ki bb Ges AbivI ZvK Avcb Ki fvjem dj|
ivm~jyjvn () ejb:

gywgb H ew h wbR Ab`iK fvjevm Ges AbivI ZvK fvjevm| h ew wbR Ab`i fvjevm bv Ges
AbivI ZvK fvjevm bv Zvi ga Kvbv KjvY bB| nv`xmwU nvmvb|3
nv`xmi AvjvK Avgiv `LZ cvB h, mb LyjyK ev my`i AvPiYi wZbwU w`K iqQ| c_gZ: K_v I AvPiYi
webgZv, cdzj wP, nvmvj gyL, mZ civqYZv, Kg K_v ejv I ewk keY Kiv| wZxqZ, Kvbv KviY vavw^Z nj
Mvwj MvjvR, Awfkvc I mxgvjNY eRb Kiv| ZZxqZ, gv Kiv, weklZ cwZkva bIqv ev cwZDi `Iqvi gZv _vKj
gv Ki `Iqv| GBic AvPiYi AwaKvix wKqvgZi w`b ivm~jyjvn - Gi mePq bKUi ghv`vq mgvmxb neb| Avi Gi
wecixZ AvPiYi AwaKvix mePq `~ieZx Aevb _vKeb| Rvwei (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:


Zvgv`i ga Avgvi mePq wcq I KqvgZi w`b Zvgv`i ga Avgvi mePq wbKUeZx Aevb jvf Kie
hv`i AvPiY mePq my`i| Avi Zvgv`i ga Avgvi KvQ mePq ewk Awcq Ges KqvgZi w`b Avgvi _K mePq
`~i Aevb Kie Zviv hviv ewk K_v ej, hv`i K_vq ev AvPiY AnsKvi cKvwkZ nq Ges hviv K_vevZvq Abi cwZ
Aev ev Af`Zv cKvk Ki| nv`xmwU nvmvb|4

(10) bdj wmqvg I bdj `vb


Avgiv `LwQ h, mKj Bev`ZB g~jZ whK&i| Avjvni c_ AvMmi nIqvi Rb dih Bev`Z cvjbi ci ewk ewk bdj
Bev`Z gywgbi cv_q| weklZ bdj wmqvg, bdj `vb, bdj Bj&g ARb BZvw` Bev`Z ewk ewk cvjbi Pv KiZ ne| bdj
wmqvg ev wmqvg gywgbi Rxeb AbZg Bev`Z| ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMY bdj wmqvg cvjbi welq LyeB iZ Avivc
KiZb| Zuviv wbqwgZ I AwbqwgZ bdj wmqvg cvjb KiZb| cwZ `yBw`b ci GKw`b, ev GKw`b ci GKw`b, ev cwZ mvn
mvgevi I enwZevi, cwZ Aviex gvmi 13, 14 I 15 ZvwiL, cwZ gvmi c_g I kl wbqwgZ bdj wmqvg cvjbi wekl
Drmvn c`vb KiQb ivm~jyjvn | GQvov myhvMgZv hZ ewk me AwbqwgZ bdj wmqvg cvjb KiZb wZwb|
bdj `vb, mv`Kv, mvnvh AZ iZc~Y Bev`Z| cZK gywgbi wbqwgZ I AwbqwgZ `vbi Afvm ivLv cqvRb|
gvbyli Afve wPib| gbi Afve _K KDB gy bq| gywgb me`v Pv Kieb AwZ cqvRbxq ewMZ I cvwievwiK

128

mgmv gUvbvi ci cwZw`b, cwZ mvn, cwZ gvm wbqwgZ wKQy wbavwiZ GwZg, weaev, Amnvq ev Afvex gvbylK mvnvh
Kivi| GQvov me`v mvagZv `vb Kivi Pv KiZ ne| `vbi cqvRbxqZv, iZ I mvIqve welq nv`xm AvjvPbv Kivi
Rb c_K eB cqvRb| ivm~jyjvn gw`bvi AwacwZ wQjb| Avjvni wbavwiZ weavb Abymvi wZwb hyj MbxgZ _K GK
cgvsk cZb| cvIqvi m m wZwb Zv Afvex gvbyl`i ga weZiY Ki w`Zb| AwaKvsk mvi AvMB Zuvi me
m` wbtkl nq hZ| gvmi ci gvm Zuvi xMYi Ni ivbv Kivi gZv wKQyB _vKZ bv| aygv 2/1 wU Kbv LRyi I
cvwb LqB Zuv`i gvmi ci gvm Pj hZ| G mKj NUbv wevwiZ ejZ Mj wekvj AvKvii eB wjLZ ne|
mvnvevq Kivg me`v G aibi eqi Rb AvMnx wQjb| Zuv`i Rxeb G aibi AMwYZ NUbv iqQ, hv AvjvPbv
Kij Avgv`i cvw_e m` I wejvwmZvi jvf wKQyUv KgZ cvi| GB cyKi z` cwimi ay `ywU NUbv DjL KiwQ| Dgvi
(iv) Rvwei (iv)-Gi nvZ GKwU w`invg (icgy`v) `LZ cvb| wZwb wRvmv Kib: w`invg w`q Kx Kie? Rvwei ejb:
Avgvi cwievii m`mMY LyeB kL KiQ MvkZ LvIqvi, ZvB Zv`i Rb wKQy MvkZ q Kie| Dgvi AZ wei nq
evievi ejZ _vKb kL KiQ? nhiZ Rvwei ejb: Avwg gb gb Kvgbv KiwQjvg, Avgvi nvZi w`invgwU hw` nvwiq hZ
Ges Dgvi Zv bv `LZb ! Dgvi (iv) ejb:
!
:
Zvgv`i hv kL ne ZvB wKbe ? Zvgv`i ga KD wK Pvq bv h, Zvi fvBqi Rb I cwZekxi Rb GKUz
zavZ _vKe (wbR zavZ _K mB A_ Zvi fvBK c`vb Kie)? Avjvn ejQb : hw`b Kvwdi`iK Rvnvbvgi KvQ
DcwZ Kiv ne, mw`b ejv ne) Zvgiv Zvgv`i myL I gRv`vi me wKQy Zv cvw_e RxebB fvM Ki kl Ki djQ,
myZivs AvR Zvgv`iK AcgvbKi Avhvei kvw c`vb Kiv ne|1 Zvgiv wK KziAvbi GB evYx fyj Mj ?2
Ab GK NUbvq Avyjvn Beby Dgvi (iv) ejb, GKw`b wZwb Lvevii gvRwjm em LvwQjb, GgZvevq Zuvi wcZv
Dgvi (iv) Zvi Ni cek Kib| wZwb mi wMq Zuvi Rb gvRwjmi mvgb vb Ki `b| Dgvi (iv) em wemwgjvn ej
GK jvKgv MnY Kib| wZxq jvKgv gyL `Iqvi ci wZwb ejb, Avwg Lv`i ga Pwei M cvwQ, hv MvkZi Pwe ej
gb nQ bv| ZLb Avyjvn ejb, Avwg evRvi wMqwQjvg gvUvZvRv QvMji MvkZ Kbvi Avkvq| wK evRvi wMq
`Ljvg Zvi g~j ewk| GRb GK w`invg w`q ivMvcUKv eKwii MvkZ wKbjvg Ges GK w`invg w`q wN wKb Gi mv_
wgkvjvg, hb Qjgqiv fvjvfve MvkZUzKz PUcyU LZ cvi| ZLb Dgvi (iv) ejb :

hLbB ivm~jyjvn -Gi KvQ `ywU w`invg Rgv nZv, ZLbB wZwb Zvi GKwU w`invg w`q Lv` q KiZb Ges
AbwU wZwb `vb KiZb| G K_v b Avyjvn (iv) ejb : n Avgxij gywgbxb, Avcwb Lvbv MnY Kib| fwelZ KLbvB
Avwg Gi ewZg Kie bv| hw` KLbv Avwg `ywU w`invgi gvwjK nq Zvnj wVK ivm~jyjvn hfve eq KiQb (GKwU
msmvii Rb I AciwU mgvRi Rb) mfveB Avwg eq Kie|3
G wQj mybvZ ivm~j I mybvZ mvnvev| Avi Kv_vq Avgiv !

Q. whK&ii Rb Av`e
Avgiv `LwQ h, whK&i gywgbi Rxebi mvewYK Bev`Z| gywgb mevevq whK&i iZ _vKeb| whK&ii Av`ei
A_ h_vme Gwj cvjb Kiv| Ze mewj Av`e cvjb KiZ bv cvivi A_ GB bq h, whK&i e KiZ ne ev G Aevq
whK&i Kij Kvbv cvc ne| wb Avwg wKQy Av`e I wbqg AvjvPbv Kie Ges Kvb& welqwU KZUzKz iZc~Y Zv DjL Kivi
Pv Kie| Avjvni `ievi mKvZi ZvIdxK I KeywjqZ cv_bv KiwQ|
(1) whwKii Ihxdv Zwi Kiv
Ihxdv A_ wbqwgZ ev wbavwiZ Kg, wbavwiZ Kg ZvwjKv, `bw`b Kg BZvw`| gywgb wbRi Rb cwZw`bi h
mKj Kg cvjbi wbavwiZ ZvwjKv ev Kgm~Px Zwi Kib ZvKB Ihxdv ejv nq|
wewfb nv`xm Avgiv wewfb cKvi whwKi I Bev`Zi dhxjZi K_v RvbZ cvwi| ^fveZ AwaKvsk gvbyli
mKj cKvi bK Avgj memgq Kiv me nq bv| Ze whwKi ev Ab Kvbv welq Kvbv dhxjZi welq mnxnfve RvbZ
cvij AZ GKevi njI cvjb Kiv gywgbi KZe| Gici h_vme Zv cvjbi Pv KiZ ne|
G aibi mvgwqK Kg gywgbi Rxebi g~j wbqg ne bv| g~j wbqg ne wbqwgZ Kg| gywgbi `vwqZ njv gvmb~b whwKi

129

AvhKvii ga _K wbRi mgq, myhvM I Kjei nvjZi w`K j iL GKevi Kg bv nq Avevi mvai evBi Pj bv hvq
Ggbfve wbRi Rb mywbw` Ihxdv ev wbavwiZ whwKii ZvwjKv I Kgm~wP Zwi Ki wbZ ne| gvS gvS AbK whwKi ev Bev`Z
Ki Avevi gvS gvS GKevi Qo `Iqvi Pq A njI wbavwiZ Ihxdv wbqwgZ cvjb Kiv Dg| Avqkv (iv) ejb,
ivm~jyjvn ejQb :


n gvbyliv, Zvgiv Zvgv`i mvagZv bdj Avgj MnY Ki; KviY Zvgiv Kv bv nj Avjvn Kv neb bv| wbq
Avjvni wbKU mePq wcq Kg njv h Kg wbqwgZ Kiv nq, hw`I Zv Kg nq| Avi gynvv`i () eski (wZwb I Zuvi cwiRbi)
wbqg wQj Kvbv Avgj i Kij Zv vqx ivLv|1
AmsL mvnvex-Zveqxi Rxeb _K Avgiv GB welqwU `LZ cvB| Zuviv Zvnvy`, wZjvIqvZ, `vqv, mvjvZ cvV,
Pvk&Z, Zvmexn Zvnjxj I Abvb whwKii GKwU wbw` Ihxdv wbR`i Rb wbaviY Ki wbqwQjb| Gi evBi Zuviv me`v
AwbavwiZfve Avjvni whwKi Zuv`i wRnv Av` ivLZb|2 BZtc~e Avwg G welq DjL KiwQ| Avgv`iI Gfve wKQy
whwKi wbw` Ki bIqv DwPZ| AwZwi whwKi ne AwbavwiZ I AMwYZ|

(2) Ihxdv b bv Kiv


cZK wbavwiZ whK&i h_vmgq cvjb Kivi Pv KiZ ne| Kvbv Amyweavi KviY wbw` mgq cvjb me bv nj
cieZx mgq Zv Av`vq (Kvhv) Kivi Pv KiZ ne| ivm~jyjvn -Gi hyM mvnvexMY Gaibi wbavwiZ whK&i, `yAv I
wZjvIqvZ cvjb KiZb iv GKvKx| Zvnvy`i mvjvZ I GmKj whK&i, wZjvIqvZ I `yAvq Zuviv ivi AwaKvsk mgq,
weklZ kl ivZ eq KiZb| Dgvi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :


h ew Zvi wbavwiZ Ihxdv cvjb bv Ki Nywgq coe, m hw` Zv dRi I hvni mvjvZi gaeZx mgq co bq
Zvnj m h_vmgq ivZi ejvq Av`vq Kivi mvIqve cve|3
ivm~jyjvni () wbqgI ZvB wQj| nhiZ Avqkv (iv) ejb :


ivm~jyjvn KLbv Kvbv Avgj Kij Zv vqx KiZb (wbqwgZ cvjb KiZb)| wZwb KLbv Nyg ev AmyZvi
KviY iv Zvnvy` Av`vq KiZ bv cvij w`bi ejvq 12 ivKAvZ mvjvZ Av`vq KiZb|4

(3) whK&i gbvhvM


whK&ii mgq `q I wRnvK GKwZ Kivi Rb me`v Pv KiZ ne| gyL hv DPviY KiZ ne gbK Zvi
A_i w`K wbe ivLZ ne| whK&ii ki mv_ `qK AvjvwoZ KiZ ne| mevg whK&i nj hv gyL I gb GK
DPvwiZ nq| wZxq chvqi whK&i ay gbi whK&i| ZZxq chvqi whK&i ay gyLi whK&i| AbK mgh hvwKii gb
IqvmIqvmv Avm h, PjZ wdiZ, MvwoZ, gvRwjm ev Rbmg gyLi whK&i Kij wiqv ne ev gvbyl wiqvKvix eje,
KvRB ay gb whK&i Kwi| GB wPv A_nxb I whK&i _K weiZ ivLvi Rb kqZvbx IqvmIqvmv| hvwKii `vwqZ, wbRi
gbK Avjvn-gyLx Kiv I wiqv _K cwe Kiv| mv_ mv_ ecivqvfve me`v wbRi wRnvK whK&i e I Av` ivLv|

(4) gbvhvMi DcKiY: mybvZ ebvg we`AvZ


whK&i Ges Ab mKj Bev`Zi cvY gbvhvM| gbvhvM GKwU gvmb~b Bev`Z| ivm~jyjvn I mvnvexMY gbvhvM
mnKvi whK&ii mv_ `qK AvjvwoZ Ki `b I AveMmn whK&i KiZb|
GB gbvhvM I AveM mwi Rb Kvbv wekl cwZ Zuv`i Kg _K Avgiv `LZ cvB bv| Zuviv ^vfvweKfveB
gbvhvM mnKvi whK&i KiZb| cieZx hyM wewfb mgq wewfb Avwjg, Avwe` ev hvwKi gbvhvM mwi Rb wewfb cwZ
Aej^b KiQb| G mKj cwZ gv^q whK&ii Ask cwiYZ nq we`AvZ chewmZ nq|
hgb, Bgvg beex DjL KiQb h, hvwKii Rb jv- Bjv-nv Bjvjvn GKUz Ub Ub Gi A_ gbi ga

130

boPo wPv Ki whK&i Kiv Dg|1 GB g, A_vr Uvbv g~jZ Kvbv mybvZ Bev`Z bq| Uvbvi ga Kvbv mvIqve bB|
Bev`Z GB whK&iwU gyL DPviY Kiv I gb Gi A_ Abyaveb I wPv Kiv| DPviY ev wPvi cqvRb hvwKi hw`
ewMZfve GKUz _g ev GKUz Ub whK&i Kib Zvnj GB _vgv ev Uvbvi ga Kvbv Bev`Z ev mvIqve bB| Ze
Abyaveb, wPv I eySv Bev`Z Ges G Rb wZwb mvIqve cveb| hw` KD Gfve bv Ub msc we DPviYi mv_ mv_
Abyic Abyaveb I wPv KiZ cvib Zvnj wZwbI GKB mvIqve ARb Kieb| hw` KD mybvZi AwZwi Kvbv cwZ,
cwqv ev wbqgK ixwZ wnmve MnY Kib A_ev Gic Kvbv welq AwZwi Kvbv mvIqve ev Bev`Z nQ ej gb Kib
Zvnj Zv we`AvZ cwiYZ ne|
Zvnj Avgiv gb KiwQ h, hw` KD gbvhvM ARbi Rb GKUz axi jq Ub Ub DPviY Ki A_ev PvL K
Ki, weklfve em ev DPviY Ki whK&i Kib Zvnj ZvK `vl `Iqv hvq bv| Gwj Rvqh Kg| wZwb GKwU Rvqh
DcKiY GKwU gvmb~b Bev`Z ARbi Rb eenvi KiQb| wK mgmv wwea :
c_gZ, ivm~jyjvn () I mvnvexMY Gfve axi axi ev Ub Ub DPviYi ixwZ AbymiY KiZb ej Kv_vI Rvbv
hvq bv| Zuviv VuvU bo ^vfvweKfve DPviY KiZb, Dcii nv`xm Zv Avgiv `LwQ| KLbv Kvbv iKg ewZg DPviY
Kij Zv mvnvexMY eYbv KiZb| GLb Avgiv Kvb& hywZ Zv`i ixwZi evBi hve ?
ivm~jyjvn () I mvnvexMY PvL gj `wK mvR`vi vb wbe Ki mvjvZ Av`vq KiZb| Zuviv KLbv PvL eyR
mvjvZ Av`vq KiQb ej Avgiv Kv_vI eYbv cvwQ bv| Avgiv Rvwb h, Pz e Ki whK&i, mvjvZ, gyivKvev BZvw`Z
gbvhvM ewk Avm| wK gbvhvM mwi hywZ wK Avgiv PvL eyR mvjvZ Av`vq KiZ cvie ? ivm~jyjvn I Zuvi
mvnvexMY gbvhvM ARbi Rb mePq ewk AvMnx wQjb| Zv mI Zuviv gbvhvM mwi Rb G mKj ixwZ AbymiY Kibwb|
Avgiv wKfve ZvK fvjv eje?
wZxqZ, cqvRb Bev`Z cvjbi Rb Kvbv DcKiY eenvi Kiv hZ cvi| hgb, `uvwoq mvjvZ cov Bev`Z|
Kviv Rb `uvovZ KKi nj wZwb GKwU jvwV eenvi KiZ cvib| wK Avgiv mevi Rb jvwV eenvii ixwZ cPjb KiZ
cvwi bv| gbvhvMi Rb `yB GKevi PvL e Ki mvjvZ Av`vqi AbygwZ KD KD w`qQb| wK me`v PvL e Ki
mvjvZi ixwZ Pvjy Kiv KLbvB me bq| Abyicfve Kvb hvwKi gbvhvMi cqvRbi G mKj Rvqh DcKiY eenvi KiZ
cvib|
ZZxqZ, GB aibi DcKiYi mePq wZKi w`K Bev`Z cvjbKvix GK chvq DcKiYK Bev`Zi Ask gb
Kib| ZLb Zv we`AvZ cwiYZ nq| hgb, h ew Ub Ub jv- Bjv-nv Bjvjvn DPviY KiQb wZwb fveQb h ew
^vfvweKfve Zv DPviY KiQ Zvi Bev`ZwU c~Yv nQ bv| A_ev GKUz Ub DPviY Kij Bev`ZwU Aviv fvjv nZv|
GLvb wZbwU Kg AvQ : whK&iwUi DPviY, gbvhvM I axi jq| wZwb wZbwU KvRKB c_K Bev`Z gb KiQb| c_g
`ywU AwRZ njI ZZxqwUi Afve _vKj Bev`ZK Am~Y fveQb| h KvRwUK ivm~jyjvn Bev`Z wnmve ejbwb ev
Kibwb ZvK wZwb Bev`Z gb KiQb| A_ev wZwb fveQb h, Gfve Ub bv coj gbvhvM AvmZB cvi bv| A_vr,
gbvhvM ARbi GKgv DcKiY Gfve Ub DPviY Kiv| Gfve wZwb gb KiQb h, ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMYi gZv
^vfvweK DPviYi gbvhvM AvmZ cvi bv| G K_vi A_ , cwic~Y mybvZ cwZZ Bev`Z Kij Bev`Z c~Y ne bv ev
ivm~jyjvn I mvnvexMYi Bev`Z c~Y wQj bv ! Gfve wZwb gv^q we`AvZi Mfxi _K Mfxi cek Kieb|
Avgiv Rvwb h, gbvhvM I webq mnKvi mvjvZ Av`vq GKwU iZc~Y Bev`Z| nv`xm kixd cZK mvjvZK
Rxebi kl mvjvZ gb Ki fqfxwZ I webq mnKvi Av`vq Kivi Drmvn `Iqv nqQ| GLb GKew mvjvZi ga GB
Aev mwi Rb Kvdbi Kvco cwiavb Ki ev Mjvq ewo ci mvjvZ Av`vq KiZ i Kijb| G wZwb Ggb GKwU
DcKiY eenvi KiQb hv Ljvd mybvZ ev mybvZ-mZ bq| GB DcKiY KLbv ivm~jyjvn I mvnvexMY eenvi Kibwb,
hw`I mvjvZi gbvhvM mwi AvMn Zuv`i wQj mePq ewk| GiciI hw` wZwb gvSga GB DcKiY eenvi Kib Zvnj
nqZ KD KD Zv gb beb ev cwZev` Kieb bv| wK wZwb hw` GK mvjvZi AweQ` ixwZ evwbq bb Zvnj Zv
wbtm`n we`AvZ cwiYZ ne| ZZxq chvq hw` wZwb mvjvZi Rb Kvdbi Kvco ev ewo cwiavbK AwZwi GKwU Bev`Z
ej gb Kib A_ev GB cvkvK Qvov mvjvZi gbvhvM me bq ej gb Kib Zvnj Zvi we`AvZ Aviv cwicZv jvf
Kie|
Dcii `xN AvjvPbvi Dk whK&i Kw`K wKQy wevw mgvavbi Pv Kiv| whK&ii gbvhvM mwi Rb wewfb
mgq wewfb Avwe` ev hvwKi eyRyM wewfb DcKiY eenvi KiQb| hgb, Nvo ev kixi bvovbv, kixii wewfb vbi w`K j
Ki whK&i Kiv, whK&ii k w`q kixii wewfb vb AvNvZi Kbv Kiv, BZvw`| Gwj meB Ljvd mybvZ DcKiY|
ewMZ chvq gvSga G mKj DcKiYi eenvi AbKUv PvL eyR mvjvZ Av`vqi gZv| wK gv^q GwjK ixwZ
evwbq djv nqQ Ges Gici mwjK Bev`Z ej gb Kiv nqQ| Gfve we`AvZi mw nqQ|
GLvb Avgv`i KqKwU welq j ivLv cqvRb :

131

c_gZ, mKj Bev`Z, mvIqve I KvgvjvZi GKgv cwic~Y Av`k ivm~jyjvn | wZwb Avgv`iK mKj
Bev`Zi I KvgvjvZi cwic~Y, c~Yv I wevwiZ mybvZ ev ixwZ I cwZ wkwLq wMqQb| Zuvi mvnvexMY Zuvi mybvZ
AbymiYi c~Yv Av`k| mybvZi gaB wbivcv, gyw I KvgvjvZ| Avgv`i mevZK Pv KiZ ne Bev`Z, DcKiY,
cwZZ, cKiY mewKQyZ mybvZi ga _vKv|
wZxqZ, ivm~jyjvn hv Kibwb ev kLvbwb ZvB mybvZ weivax ev Ljvd mybvZ| G ejZ cvie bv h, wZwb
Zv wbla Kibwb| G K_v ejj Avi Kvbv mybvZB cvjb Kiv hve bv| mvjvZzj C`i Rb Avhvb w`Z wZwb wbla Kib
wb| ivgv`vb Qvov Ab mgq mvjvZzj weZ&i RvgvvZ Av`vq KiZ wbla Kib wb| Lvwj gv_vq mvjvZ Av`vq KiZ wbla
Kib wb| Gic AMwYZ D`vniY iqQ| Bev`Zi c~YZv ARbi AvMn ZuviB mePq ewk wQj| Bev`Zi c~YZvi c_
kLvbvi `vwqZI ZuviB wQj| Zv mI wZwb hv Kibwb ev kLvbwb Zv eRbxq| myhvM I cqvRb _vKv mI wZwb Kibwb
A_ wZwb Zv eRb KiQb| G welq Avwg Gn&BqvDm mybvb M wevwiZ AvjvPbv KiwQ|
AZGe, Kvbv Bev`Z cvjbi Rb mybvZ kLbv nqwb Ggb Kvbv DcKiY eenvi Kiv DwPZ bq, weklZ h
DcKiY ivm~jyjvn ev Zuvi mvnvexMY eenvi KiZ cviZb, wK Kibwb Zv eenvi Kiv KLbvB DwPZ bq| GKv eva
nj, mybvZ cwZZ I mybvZ chvqi Bev`Z cvjbi Rb Kvbv DcKiY eenvi Kiv hvq, Ze ZvK ixwZZ cwiYZ Kiv
DwPZ bq| mevevq mybvZi evBi bv hvIqvB Avgv`i Rb gj|
ZZxqZ, hw` KD ewMZ chvq gvS ga AveM, gbi ciYv ev Zwi KviY G aibi Kvbv DcKiY gbvhvM
ARbi Rb eenvi Kib Zvnj Zv nqZ AvcwRbK ne bv| Ze GwjK ixwZZ cwiYZ Kiv hve bv|
PZz_Z, Avgv`i gb ivLZ ne h, Avgv`i gvKm~` ev Dk GB bq h, Bev`Z Ki AvjvnK KZv_ Ki `e ev
ZvK RvbvZ ev ejvqZ c`vb eva Kie ev wbw` Kvbv djvdj jvf Kie| Avgv`i Dk, Avgiv Zuvi KiYv, ingZ I gv
PvB GB AveMUv cKvk Kie| mybvZi AbymiYB g~jZ Bev`Z| mybvZi ga _K Avgiv hZUzK Bev`Z Kie ZZUzKzB Avgv`i
Rb h_| mybvZi ga _K hZUzKz KiZ cvwi ZvZB Avgv`i Pje|
ivm~jyjvn Avgv`iK gbvhvM mnKvi mvjvZ, whK&i BZvw` Bev`Z cvjbi wb`k w`qQb| gbvhvM ARbi Rb
wewfb Dcvq gvbe mgvR cPwjZ| hgb, eb Rj Pj hvIqv, wbRb cvi hvIqv, Pz e Kiv, AvZmvnb Kiv BZvw`| GB
aibi Kvbv cwZ wZwb Avgv`iK wkwLq Rvbwb| PvL gj, gmwR` RvgvZi mv_ ^vfvweK cvkvK mvjvZ Av`vqi ixwZ
wkwLq wMqQb| Avgv`i `vwqZ mybvZi ga _K hZUzKz me gbvhvM ARb Kiv| GZ hZUzKz ne ZvZB Avgv`i Pje|
Gi ewk GMvZ hvIqvi A_ Zvi mybvZi cwZ Aev Kiv| wZwb Kibwb ev kLvbwb Ggb Kvbv Dcvq ev DcKiY w`q
Bev`ZK DPgvM wbq hvIqvi A_ Zuvi wkvK Ac~Y gb Kiv| Avgiv nqZ `LZ cve h, AbK Avwe` ev hvwKi PvLeyR,
Kvdbi Kvco cwiavb Ki, mvjvZi AvM AvZmvnb Ki wbq, gwK AUv mvRkbi gvag Avjdv ev WjUv jfj wbq
hq, Mvivbi KvQ hq, wbRb cvi hq, gvwUi Dci ev wbP Kei Zwi Ki Zvi ga `vwoq ev GB aibi wewfb DcKiY
eenvi Ki mvjvZ Av`vq Ki LyeB Avb`, Zw, gbvhvM I AvavwZK DbwZ Abyfe KiQb| G Avgv`i KiYxq wK ?
gbvhvM ARbi Rb G mKj DcKiY eenvi Kiv ev GmKj DcKiYK mvjvZ Av`vqi mv_ ixwZZ cwiYZ Kiv ? bvwK mybvZi
ga mxgve _vKv ?
mvwbZ cvVK, G mKj gRv, Zw, AvavwZK Abyf~wZ BZvw` KvbvwUB Bev`Z bq| Gwj GKvB RvMwZK, cvw_e I
gbv`wnK welq| Gwji Rb KvbvcKvi mvIqve ev Avjvni bKU Avcwb cveb bv| wmqvg ivLj Avgiv `wnK I RvMwZKfve
AbK jvfevb nB| GB jvfwj Bev`Z bq| Gwj Bev`Zi AwZwi jvf| G mKj RvMwZK welqi Rb Bev`Z Kij Zv Avi
Bev`Z _vK bv| Bev`Z A_ gynvv`yi ivm~jyjvn -Gi AbymiY Bev`Z Kiv| KvRB, G mKj DbZx I eyRyMxi K_v hb AvcbvK
gvwnZ bv Ki| `qK gynvv`yi ivm~jyjvn -K w`q gvwnZ Ki ivLyb, ZuvK AbymiY KiY| mLvb Avi KvDK cek KiZ
`eb bv| Avgiv PvL gj, RvgvZ, mybvZi wkvi ga _KB mvjvZ Av`vq Kie| GfveB hZUzKz me gbvhvM ARbi Pv
Kie| GfveB hZUzKz Zw I AvavwZK DbwZ Abyfe KiZ cvwi ZvZB Avgv`i Pje| GUzKz wbqB Avgiv gnvwePvii w`b
gnvcfyi `ievi nvwRiv w`Z PvB| GB mvgvb cyuwR wbqB Avgiv mw`b ivngvZzwjj Avjvgxb bexq gymZvdv -Gi nvDh nvwhiv
w`Z PvB|
mvwbZ cvVK, Dcii welqwj mvgb iL, h_vme gbvhvM ARb Ki whK&i Kivi Pv Kib| mybvZ fve
kLvbv nqwb Ggb Kvbv welqK whK&ii mv_ Rwoq djeb bv ev ixwZZ cwiYZ Kieb bv| Avjvn Avgv`iK mybvZ
Z _vKvi ZvIdxK w`b Ges Avgv`iK mybvZi AbymiYi ga _KB Zuvi mw, cwic~Y ejvqZ I KvgvjvZ ARbi
ZvIdxK `vb Kib|

(5) em ev q whK&i
gywgb hLb weklfve whK&ii Rb emeb ZLb h_vme huvi whK&i Kiv nQ Zuvi cwZ cwic~Y Av`e, webq, AvMn,
AveM I fvjevmv wbq kv gb emZ ne| me nj wKejvgyLx nq emv Dg| Ze cqvRb qI whK&i I Ihxdv Av`vq
Kiv hvq| nhiZ Avqkv (iv) ejb :

132

Avgvi wbqwgZ AcweZvi mgq ivm~jyjvn Avgvi Kvj gv_v iL q KziAvb wZjvIqvZ KiZb|1
Avqkv (iv) wbRi mK ejQb :

Avwg Avgvi wbqwgZ wZjvIqvZ-Ihxdv ev Zvi AwaKvskB Avwg wbRi weQvbvq q q cwo|2

(6) GKvwKZ, cweZv I cwiQbZv


DwPZ|3

h_vme cwe I wbRb vb whK&i Kiv Dg| cwe bvgi whK&ii Rb gmIqvK Kiv I gyLK `yMgy Kiv

(7) whK&i iZ Aevq wewfb Kg


Bgvg beex, Bgvg Bebyj Rvhvix cgLy DjL KiQb h, whK&i iZ Aevq hw` hvwKiK KD mvjvg c`vb Ki, Zvnj
wZwb mvjvgi Di c`vb Ki Avevi whK&i iZ neb| hw` Zuvi wbKU KD nuvwP w`q Avj-nvg`y wjjvn ejb, Zvnj wZwb Zvi
RIqve Bqvinvgy Kvjvn ej cybivq whK&i gbvwbek Kieb| hvwKi whK&i iZ Aevq Avhvb i nj, wZwb Avhvbi K_vwj
ej gyqvhwhbi RIqve c`vbi ci whK&i iZ neb| whK&i iZ Aevq Kvbv Abvq, Bmjvg weivax ev AbwZK KvR `Lj
wZwb Zvi cwZev` Kieb, Kvbv fvjv Kg wb`kbvi myhvM Avmj Zv cvjb Kieb, KD Dc`k ev civgk PvBj Zv c`vb
Kieb, Gici Avevi whK&i iZ neb| Abyicfve Nyg Avmj ev Lye Kv nq coj wKQyY wekvg Ki Avevi whK&i i
Kieb|4

(8) DPviY I keY


kixqZ mZ ev gvmb~b whK&i, mvjvZi ga ev mvjvZi evBi mKj cKvi whK&ii B g~jbxwZ h, Zv wRnv
viv Gfve DPviY KiZ ne h, DPviYKvix Kvbv mgmv ev Amyweav bv _vKj Zvi wbRi DPviY bZ cveb| GBfve wbR
bvi gZv Ki wRnv viv DPviY Kiv bv nj Zv whK&i ej MY ne bv| Ze gbi iY, Zvdvzi ev wdwKii K_v wfb|5

(9) h_vme bxie ev g`y k whK&i Kiv


BZtc~e Avgiv `LwQ h, whK&i A_ iY Kiv ev Kivbv| iY Kivbv ev Iqvh-bmxnZ RvZxq whK&i cqvRb
gZv Rvi AvjvPbv KiZ ne, hvZ kvZvMY bZ cvb| Avi iY Kiv ev mvaviY whK&ii hvwKii Kg wbR
kvbv I Zuvi cfyK kvbvbv| G mybvZ Pzc Pzc I AbyP^i whK&i Kiv|
whK&i GKwU bdj Bev`Z| mKj bdj Bev`Zi B mybvZi mvaviY g~jbxwZ h_vme GKvKx I h_vme Pzc
Pzc Zv Av`vq Kiv| whK&i mwKZ mKj nv`xm, mvnvex-ZveqxMYi Kg I Pvi Bgvgmn Zveqx, Zve-Zveqx dKxn I
BgvgMYi gZvgZ chvjvPbv Kij m`nvZxZfve Avgiv eySZ cvwi h, whK&ii g~j mybvZ bxie, gbgb ev g`y k
whK&i Kiv|
ivm~jyjvn I mvnvexMY mvaviYZ mKj whK&i Pzc Pzc VuvU bo ev g`y k cvjb KiZb| Kvbv Kvbv whK&i,
hgb C`yj Avhnvi ZvKexi, nRi Zvjweqv, wewZii ci Zvmexn BZvw` Rvi ev k Ki ejQb| c_g hyMi mKj dKxn
I Bgvg GKgZ nqQb h, h mKj vb ev mgq ivm~jyjvn Rvi ev k Ki whK&i KiQb ej fve nv`xm ewYZ
nqQ, m mKj vb ev mgq Qvov Ab mKj vb I mgq whK&i Av ev g`y ^i Av`vq Kiv mybvZ Ges Rvi ev DPt^i
whK&i mybvZi Ljvd|

nvbvdx gvhnve Rvi whK&i we`AvZ


nvbvdx gvhnve G welq LyeB KovKwo Kiv nqQ| nvbvdx ghnvei g~jbxwZ whK&ii g~j mybvZ Pzc Pzc wb^i
whK&i Kiv Avi Rvi ev DPk whK&i Kiv g~jZ we`AvZ|6 aygv h mKj whK&i I `yAv ivm~jyjvn I Zuvi
ci mvnvexMY k Ki cvV KiZb ej wbwZic GRgv ev mnxn nv`xm viv mycgvwYZ, hgb C`yj Avhnvi mgqi ZvKexi,
nRi Zvjweqn BZvw` Qvov Kvbv cKvi whK&i I `yAv mk DPviY Kiv nvbvdx gvhnve we`AvZ I gvKin Zvnixgx| hLvb
mybvZ A_ev we`AvZ nIqvi m`n AvQ mLvb ZvK we`AvZ wnmve MY Ki Zv eRb KiZ ne| Dci h mybvZ cvjb

133

KiZ we`AvZi mv_ m nZ nq mB mybvZI eRb KiZ ne| KviY we`AvZ eRb Kiv dih, Avi mybvZ ev mvIqve ARb
Kiv dih bq| dih b Ki Kvbv mybvZ cvjb Kiv hvq bv| nvbvdx ghnvei mKj cvPxb M I Abvb gvhnvei M G welq
evivevi ejv nqQ|1

cieZx hyM Rvi whK&i cPwjZ I mgw_Z nq


mvnvex, Zveqx I Zve-ZveqxMYi hyM kl nIqvi ci gv^q mgvR wewfb mybvZ weivax Kg cek KiZ
_vK| weklZ evM`v`i wLjvdZi cZbi ci mviv gymwjg wek AvbZv, Kzmsvi, wdZbv dvmv` BZvw` Qwoq co|
Bmjvgx vb, weklZ KziAvb, nv`xm I wdKni PPv Kg hvq| wekvj gymwjg weki Zzjbvq AwZ bMY msLK Avwjg Djvgv
Bjgi Svv eq Pjb|
G hyM mybvZi vbi Afve, AveM, AvMn, mvgwqK dvB`v, djvdj, wewfb vb cPjb BZvw`i KviY AbK mk
whK&i KiZ i Kib| gv^q Zv ixwZZ cwiYZ nq| cieZxZ Zv ewMZ _K mwwjZ whK&ii ixwZZ cwiYZ nq| mB
hyM Kvbv Kvbv Avwjg hLb GBfve Rvi whK&ii cPjb `LZ cvb, ZLb mwji c gZ cKvk Kib| Zviv Gfve
whK&iKvix`i ga AbK bKKvi gvbylK `LZ cvb Ges Gfve whK&ii ga dj `LZ cvb| GRb Zuviv GKvKx ev
mevBwgj Rvi Rvi whK&iK Rvqh ej wewfb cgvYvw` ck Kib| Zuviv Rvi whK&ii wei KziAvb, nv`xm I BgvgMYi
gZvgZK wewfbfve evLv Ki evwZj Ki `b|2
Avcbviv h Kvbv MelK GKUz Pv KijB welqwU RvbZ cvieb| 500 wnRix ch jLv mKj wdKni M
Avcbviv cvV Ki `Lyb, mLvb Rvi whK&iK we`AvZ jLv nqQ| A_P cieZx hyM `yB GKRb jLK XvjvIfve Zv
(whK&i) Rvqh KiQb Ges Nywiq wdwiq Bgvg`i mKj K_v evwZj Ki w`qQb|
Zv mI AwaKvsk Avwjg wjLQb h, Rvi whK&i Rvqh njI gmwR`i ga Bj&g I wdKn wkvg~jK whK&i ev
Iqvh-AvjvPbv Qvov Kvbv whK&i Rvi ev DPt^i Kiv gvKin, A_vr gvKin Zvnixwg|3 G gmwR`i ga GKvKx Rvi
whK&i Kivi weavb| GLb mevB wgj mgeZfve, mg^i I HKZvb whK&ii Kx weavb ne Zv cvVK wbRB wPv Kib|
Avgv`i mgvRI DPt^i whK&ii LyeB cPjb| GLvb msc KqKwU welq AvjvPbv Kiv cqvRb :
c_gZ, Rvqh ev bv-Rvqh Avgv`i weeP bq| Avgv`i weeP mybvZ wK? AbK KgB Rvqh, wK mybvZ bq| Avgiv
GLvb whK&ii Bev`ZK mybvZ cwZZ e ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMYi gZv cvjb KiZ PvB|
wZxqZ, Kvbv Kg Rvqh nIqvi A_ ZvK ixwZZ cwiYZ Kiv bq| mvjvZi AvM Mjv LuvKwi `Iqv wbtm`n
Rvqh, wK GK mvjvZi ixwZZ cwiYZ Kij we`AvZ ne| G aibi AbK D`vnviY Avgvi Gn&BqvDm mybvb M
AvjvPbv KiwQ| KD hw` GKvKx Ab Kviv Amyweav bv Ki gvS gvS fvjv jvMj GKUz Rvi Rvi whK&i Kib Zvnj
Zv Rvqh ne| wK Zvi A_ wK GB h me`v GKvKx ev mgeZfve Rvi ev wPrKvi Ki whK&i KivB Dg?
ZZxqZ, mePq eo ck Kb Rvi Rvi whK&i Kie ? KvK bve? h whK&i hvwKi AvjvnK bveb m whK&i
wZwb I Zvi cfy bjB njv| Ab KvDK bvbvi Dk wK ?
gnvb iveyj Avjvgxb Zuvi ev`vK wkwLq w`qQb wKfve Zuvi whK&i KiZ ne| Zuvi gnvb ivm~j DZK
wkwLqQb wKfve whK&i KiZ ne| Avgv`i Kx cqvRb myweavgZv evbvqvU cwZZ whK&i Kivi ? KziAvb Kvixg Bikv`
Kiv nqQ :

Ges whK&i Kib Avcbvi iei Avcbvi gbi ga (gb gb) webxZfve Ges fxZwP Ges AbyP^i mKvj Ges
weKvj, Avi AgbvhvMx`i Afy neb bv|4
GLvb Avgiv `LZ cvwQ h, hvwKii ga PviwU Aev GKwZ nj wZwb KziAvb wb`wkZ cwZZ whK&iKvix ej
MY neb:
(1) whK&i gbi ga ne| A_vr, whK&i ev iY g~jZ gbi KvR| whK&ii mgq h K_v gyL DPvwiZ ne Zv AekB gbi
ga AvjvwoZ I Av`vwjZ ne|
(2) webxZfve whK&i KiZ ne|
(3) fxZ I m wP huvi whK&i KiwQ Zuvi ghv`vi cwic~Y Abyf~wZ `q wbq whK&i KiZ ne|

134

(4) whK&ii k gyLI DPvwiZ nZ ne| Avi mB DPviY ne AbyP^i|


A_vr, whK&i ay gbB bq, gbi mv_ Av`wjZ ne wRnv| fw, fq I webqi mv_ mwZc~Yfve g`y k whK&i
KiZ ne|
mvwbZ cvVK, GiciI wK whK&ii Rb Ab Kvbv wPvi cqvRb AvQ? Avgiv AwZ mnR eySZ cvwi h, GB
PviwU Aev GK Acii m~iK I cwic~iK| hLvb webq AvQ mLvb fw I fq _vKe| Avi hLvb fw I webq AvQ
mLvb Ai AvjvwoZ neB| Avi hLvb Aii Abyf~wZ, fw I webq AvQ mLvb k KLbB Rvi ne bv, nZ cviB
bv| Aii mKj Avjvob, webq I fxwZ cKvk Kie GKv weMwjZ g`y ki evK|
whK&ii cvY gbi AveM, webq I fxZwenj Aev| Avi GB Aevq Kvbv gvbyl BQv KijI gyLi AvIqvR
Rvi KiZ cvi bv| AveM, webq I fxwZ hZ ewk ne ki Rvi ZZB KgZ _vKe| gynZvivg cvVK, Avcwb wK Kbv
KiZ cvib h, Kvbv gvbyl `ywbqvi Kvbv eo bZv ev KgKZvi mvgb webxZ I fxZ mfve wPrKvi Ki ZvK WvKQ ?
G wK me ?
whK&i-`yAvi welq Ab AvqvZ Bikv` Kiv nqQ :

WvK Zvgv`i cfyK webxZ-wenj wP Ges Pzc Pzc| wbq wZwb mxgvjNbKvixMYK cQ` Kib bv|1
wcq cvVK, gnvb cfy wkwLq w`Qb wKfve ZuvK WvKZ ne, wKfve Zuvi whK&i KiZ ne Ges wKfve Zuv i KvQ
`yAv KiZ ne| wZwb Aviv Rvwbq w`qQb h, Zuvi kLvbv mxgvi evBi ewiq ZuvK hviv WvK Zv`i wZwb cQ` Kib
bv| mvnvex, Zveqx I cieZx gydvmwmiMY wjLQb h, `yAv I whK&ii mxgv jNbi AbZg KviY k DP Kiv ev
Rvi Kiv|2
nvmvb emix ejb, Avgiv hv`i `LwQ, mme gvbyli (mvnvex I c_g hyMi ZveqxMYi) ixwZ wQj Kvbv Bev`Z
Pzc Pzc ev Mvcb KiZ cvij Zv KLbv Rvi ev cKvk KiZb bv| Zuviv ewk ewk whK&i -`yAvq wj _vKZb, wK
aygv wdmwdm Qvov wKQyB kvbv hZ bv|3
wcq cvVK, Avmyb ivm~jyjvn -Gi wkv chvjvPbv Kwi| nhiZ Avey gymv AvkAvix (iv) ejb :
] [ ]
[ : :


Avgiv ivm~jyjvn -Gi mv_ [GK mdi] wQjvg| Avgiv hLb Kvbv cvi cuQvwQjvg ZLb Avgiv ZvKexi I
Zvnjxj [Avjv AvKevi, Avjv AvKevi, jv- Bjv-nv Bjvjvn] ejwQjvg| Avgv`i k wKQy DP nq Mj| ZLb bexRx
ejjb : n gvbyliv, wbR`iK axi I ckv Ki| Zvgiv huvK WvKQ wZwb ewai ev `~ieZx bb| Zvgiv huvK WvKQ wZwb
Zvgv`i m iqQb| wZwb mekeYkxj Ges wbKUeZx| gnvgwngvw^Z Zuvi bvg, gnvDP Zuvi ghv`v|4
ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMY AvRxeb GfveB Avjvni whK&i KiQb| GLb cvVK AvcwbB wmv wbeb Avcbvi
Rb Kvb&wU Dg| Avcbvi mvgvb `ywU weK : (1). wewfb hyw `wLq wbRi gbK mybvZi ga mxgve _vKZ Drmvn
w`eb, mybvZKB mvIqve I KvgvjvZi Rb h_ ej wekvm Kieb ; A_ev (2). wewfb hyw I ARynvZ w`q mybvZ-weivax
wewfb cwZ, k, DPk, wPrKvi ev Ab Kvbv wbqg cwZ Rvqh Kieb Ges mB Rvqhi Rb mybvZK me` v cwiZvM
Kieb|
mvwbZ cvVK, Avcbvi KvQ KvbwU fvjv gb nq ? Avwg Avgvi Rb mybvZKB h_ I mybvZKB wbivc` ej
`pZgfve wekvm Kwi| Avjvni KvQ mKvZi AvwR Kwi, wZwb `qv Ki Avgv`i `q, cew fvjvjvMv I g`jvMvK Zuvi
nvexei () mybvZi AbyMZ I Abymvix evwbq `b|

135

ZZxq Aavq
`bw`b whK&i Ihxdv
c_g ce: mKvji whK&i-Ihxdv
c~eeZx AavqwjZ Avgiv whK&ii cwiPq, iZ, cKvif`, Av`e BZvw` welq RvbZ ciwQ| G Aavq Avgiv
ivm~jyjvn -Gi kLvbv I AvPwiZ whK&iwj wevwiZ AvjvPbv Kie| whK&ii ga Avgiv BmwZMdvi, `yAv, mvjvZ,
mvjvg meB DjL Kie| KviY Avgiv `LwQ h, Gwj meB whK&i| `yAv, BmwZMdvi BZvw` wewfb cKvi whK&i ivm~jyjvn
KLb wKfve cvjb KiQb ev KiZ wb`k w`qQb Zv Avgiv wevwiZ Rvbvi Pv Kie|
gywgbi Rxeb whK&i Kw`K ne| m Zvi mvagZv m`v me`v Avjvni whK&i wbRi wRnv I `qK Av` ivLe|
GQvovI whK&ii Rb KziAvb I nv`xm wekl 6 wU `bw`b mgq DjL Kiv nqQ: (1). mKvj, (2). weKvj, (3). mv, (4).
Nygvbvi AvM, (5). kl iv I (6). cuvP Iqv mvjvZi ci| Gi ga mePq ck I iZc~Y mgq mKvj| gywgbi Rxebi
cwZw`b i ne Avjvni whK&iii ga w`q| mKvjB m Zvi cfyi whK&ii gvag cqvRbxq invbx Lv` I kw msMn Kie, hv
ZvK mvivw`b mKj cwZKjZvi ga cwe `q Avjvni mv_ wbRK hy ivLZ mvnvh Kie|
mKvji mgqK Avgiv `yfvM fvM KiwQ c_gZ, dRii dih mvjvZ Av`vq ch I wZxqZ, dRii mvjvZi ci _K
mvjvZz` `vnv ev PvkZi bvgvh ch| c_g mgq mvaviYZ gywgb Nyg _K DV Ihy Ki mvjvZi cwZ bb| dRii Avhvb nj
wZwb mybvZ mvjvZ Av`vq Kib Ges ci gmwR` hq dih mvjvZ Av`vq Kib| GB chvq Avwg Nyg fvvi whK&i, Ihyi whK&i,
Avhvbi whK&i, Ni _K evwni nIqv, gmwR` Mgb, mybvZ I dih mvjvZ Av`vqi wKQy wbqgvejx AvjvPbv Kie| Gwj g~jZ mvaviY
welq| gywgb mKj mgq Ihy, Mvmj, Avhvb I mvjvZ Gwji viv DcKZ neb ej Avkv ivwL| wZxq chvq Avwg mB mKj whK&i
AvjvPbv Kie hv gywgb dRii mvjvZi ci _K `vnv-i mvjvZ ev PvkZi bvgvh ch NvLvbK mgqi ga cvjb Kieb|

mKvji whK&i: c_g chvq


1. Nyg fvvi whK&i
ivZ Nyg _K DVv `yB cKvi nZ cvi, ivZi ejvq Kvbv KviY Nyg f hvIqv Ges ^vfvweKfve fvi Nyg
_K DVv|
whK&i bs 35 : iv nVvr Nyg f Mj cvjbxq whK&i
(2, 9, 4, 1, 10 I 13 bs whK&i GK) :


DPviY : jv- Bjv-nv Bjvjv-, Iqvn`v jv- kvixKv jv, jvj gyjKy, Iqv jvj nvg`, Iqv Av Avjv- Kzwj
kvBwqb Kv`xi, Avj-nvg`y wjjvn, Iqv myenv-bvjv-n, Iqv jv- Bjv-nv Bjvjv-, Iqv Avjv- AvKevi, jv- nvIjv Iqv
jv- KyIqvZv Bjv wejv-n|
A_ : Avjvn Qvov Kvbv gvey` bB, wZwb GKK, Zuvi Kvbv kixK bB| ivRZ ZuviB, Ges cksmv ZuviB| Ges wZwb
mevcwi gZvevb| mKj cksmv Avjvni| Avjvni cweZv NvlYv KiwQ| Avjvn Qvov Kvbv gvey` bB| Avjvn mek| Kvbv
Aej^b bB, Kvbv gZv bB Avjvni (mvnvh) Qvov|
nhiZ Dev`v Beby mvwgZ (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb, hw` Kviv iv Nyg f hvq AZtci m Dcii whK&ii
evKwj cvV Ki Ges Gici m Avjvni KvQ gv Pvq A_ev Kvbv cKvi `yAv Ki ev wKQy Pvq Zvnj Zvi `yAv Keyj Kiv ne| Avi
hw` m Gici DV Ihy Ki (Zvnvy`i) mvjvZ Av`vq Ki Zvnj Zvi mvjvZ Keyj Kiv ne|1
myenvbvjvn ! weQvbvq _vKv AevZB, Kvbvic Ihy ev cweZv ARb QvovB GB evKwj cvV Kij GZeo cyivi
!! GB whK&ii ga AwZ cwiwPZ whK&ii 6 wU evK iqQ, hv cvq mKj gymjgvbiB gyL iqQ|
whK&i bs 36 : ^vfvweKfve fvi Nyg _K DVvi whK&i :
wewfb nv`xm Avjvni whK&ii ga w`q w`bi f I KjvYgq m~Pbv KiZ I whK&ii ga w`q w`bi KjvYgq
mgvw KiZ wekl wb`k `Iqv nqQ| fvi Nyg _K DV wewfb whK&i ivm~jyjvn cvjb KiZb I KiZ wkwLqQb|
GLvb GKwU whK&i DjL KiwQ:
DPviY : Avj-nvg`y wjjv-wnj jvhx AvnBqv-bv- ev`v gv- Avgv-Zvbv Iqv BjvBwnb byk~i|

136

A_ : mKj cksmv Avjvni, whwb Avgv`iK RxweZ KiQb gZzi (Nygi) ci, Avi Zuvi KvQB Avgv`i wdi
hZ ne|
nhiZ hvBdv Bebyj Bqvgvb (iv) I nhiZ Avey hvi (iv) ejb, ivm~jyjvn () Nyg _K DV Dcii whK&iwU
1
ejZb|

2. Bwvi whK&i
whK&i bs 37 (K) : Bwvq c~e whK&i

DPviY: wemwgjv-n, Avjv-v, Bbx AvEhy weKv wgbvj Lyeywm Iqvj Lvev-Bwm|
A_: Avjvni bvg| n Avjvn, Avwg Avcbvi Avkq cv_bv KiwQ Acwe, AKjvY, Lvivc Kg _K ev cyil I bvix kqZvb
_K|
nhiZ Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn Bwvi Rb Mgb Kij GB `yAvwU cvV KiZb| mnxn eyLvix, mnxn gymwjg
I Abvb Mi nv`xm wemwgjvn Qvov `yAvwU ewYZ nqQ| gymvbvd Beby Avex kvBev M msKwjZ Ab mnxn nv`xm
`yAvwUi iZ wemwgjvn DjL Kiv nqQ|2

Bwvi mgq gyLi whK&i AbywPZ :


BZvc~e Avgiv `LwQ h, ivm~jyjvn () mevevq Avjvni whK&i iZ _vKZb| GB whK&i ejZ gyL DPviYi whK&i
eySvb nqQ| GB nv`xmi AvjvK gymwjg Dvni dKxnMY mKj Aevq gyL Avjvni whK&i Kiv me I DwPZ ej gZ cKvk
KiQb| Ze `ywU Aevq whK&i bv KivB DwPZ ej AwaKvsk Avwjg I dKxn gZ cKvk KiQb| c_gZ, Bwvq iZ
_vKv Aev| Ze AwaKvsk Bgvg I dKxn GB Aevq gyL whK&i gvKin Zvbwhnx ev AbywPZ ej gZ cKvk KiQb| Bgvg
beex wjLQb : cvKwZK cqvRb mvivi mgq Kvbv cKvi Avjvni whK&i Kiv gvKin| Zvmexn, Zvnjxj, mvjvgi Di c`vb,
nuvwPi Di c`vb, nuvwP w`q Avj-nvg`y wjjvn ejv, Avhvbi Reve `Iqv BZvw` Kvbv cKvii whK&i gywgb GB Aevq Ges
^vgx-xi wgjb Aevq Kieb bv| hw` wZwb nuvwP `b Zvnj wRnv bv bo gb gb Avj-nvg`y wjjvn ejeb| GQvov
cqvRb Qvov K_vevZv ejvI G mgq gvKin| GB `yB Aevq K_vevZv ev whK&i gvKin Zvnixwg ev nvivg chvqi gvKin bq,
eis gvKin Zvbhxnx ev AbywPZ chvqi gvKin| GB Aevq whK&i Kij Mvbvn ne bv, Ze whK&i bv KivB DwPZ| Bwvq
iZ ewK mvjvg c`vb KivI gvKin| AwaKvsk Bgvg I dKxni G gZ| Beby mxixb, Beivnxg bvLqx cgyL G gZi weivwaZv
KiQb| Zviv GB Aevq whK&i, Zvmexn-Zvnjxj, mvjvgi Di BZvw` Rvqh ejQb|3
whK&i bs 37 (L) : Bwvi cii whK&i :

DPviY : Mydiv-bvKv| A_ : Avcbvi gv cv_bv Kwi|


nhiZ Avqkv (iv) ejb, ivm~jyjvn () Bwv kl ewiq Avmj GB `yAvwU ejZb| nv`xmwU nvmvb| Kvbv
Kvbv hqxd m~ GB evKwUi ci AwZwi wKQy evK ejv nqQ|4

3. Ihyi whK&i

whK&i bs 38 : Ihyi c~ei whK&i :DPviY : wemwgjv-n|
A_ : Avjvni bvg| A_ev,

DPviY : wemwgjv-wni ivngv-wbi ivnxg|


A_ : cig KiYvgq `qvevb Avjvni bvg|
Ihyi c~e wemwgjv-n A_ev wemwgjv-wni ivngv-wbi ivnxg ejv mybvZ| GKwU nv`xm ewYZ nqQ :

Ihyi iZ h Avjvni bvg whK&i Kij bv Zvi Ihy ne bv| nv`xmwU KqKwU `yej mb` ewYZ nqQ| Ze wfb

137

wfb hqxd mb` ewYZ nIqvi dj Zv MnYhvMZv cqQ|1

Ihyi AvM gyL wbqvZ cvV Ljvd mybvZ


GLvb DjL h, Ihyi c~e wemwgjvn ejv Qvov Ab Kvbv gvmb~b whK&i bB| Avgv`i `k AbK Ihyi c~e
bvIqvBZz Avb... BZvw` k Ihyi wbqvZ ejb ev cvV Kib| wbqvZ A_ Dk ev BQv| h Kvbv Bev`Zi Rb Avjvni
mwi Dk _vKv cqvRb| GB wbqvZ gvbyli Aii AfixY msK ev BQv, hv gvbylK D Kg Dy ev AbycvwYZ KiQ|
wbqvZ, Dk ev msK KiZ nq, ejZ ev coZ nq bv| ivm~jyjvn () KLbv Rxeb GKwUevii RbI Ihy, Mvmj, mvjvZ,
wmqvg BZvw` Kvbv Bev`Zi Rb Kvbv cKvi wbqvZ gyL ejbwb| Zuvi mvnvexMY, ZveqxMY, Bgvg Avey nvbxdv (in)-mn Pvi
Bgvg ev Ab Kvbv Bgvg I dKxn KLbv Kvbv Bev`Zi wbqvZ gyL ejbwb ev ejZ KvDK wb`k `bwb|
cieZx hyMi Kvbv Kvbv Avwjg Gwj evwbqQb| ZuvivI ejQb h, gyLi DPviYi Kvbv g~j bB, gbi ga
DcwZ wbqvZ ev DkB g~j, Ze Gwj gyL DPviY Kij gbi wbqvZ GKUz cv ev `p nq| GRb Gwj ejv fvjv| Zuv`i
GB fvjvK AbKB ^xKvi Kibwb| nhiZ gyRvw` Avjd mvbx Ihy, mvjvZ, wmqvg BZvw` h Kvbv Bev`Zi Rb gyL wbqvZ
KivK Lvivc we`AvZ wnmve wb`v KiQb Ges KVvifve Gi weivwaZv KiQb| KviY Gfve gyL wbqvZ ejvi gvag Avgiv
ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMYi AvRxebi mybvZ aygv gb gb wbqvZ Kiv-K cwiZvM KiwQ| Avwg Gn&BqvDm mybvb M
G welq wevwiZ AvjvPbv KiwQ|2

Ihyi ga Kvbv mnxn gvmb~b whK&i bB


Ihyi iZ wemwgjvn ejvi ci Ihy kl Kivi AvM Kvbv cKvii gvmb~b whK&i bB| Avgv`i `k avwgK gvbyl`i
ga Ihyi ga cZK A avqvi mgq wKQy wKQy `yAv cvVi iIqvh AvQ| Gwj meB evbvqvU `yAv| Bgvg bvevex, gyjv Avjx
Kvix I Abvb gynvwmMY DjL KiQb h, Ihyi mgq wewfb A avqv ev gvmn Kivi mgq h mKj `yAv cvV Kiv nq Zv
meB gvDh~ ev evbvqvU wg_v nv`xm| ivm~jyjvn ev mvnvexMY _K G welq mnxn ev MnYhvM mb` GKwU `yAvI ewYZ
nqwb|3
Kvb Kvb Avwjg I eyRyM G mKj `yAv MnY KiQb| G Zuv`i hyw, gywgb h Kvbv mgq `yAv I whK&i KiZ
cvi| Kvbv mgq ev vb gvmb~b whK&i ev `yAv bv _vKj mLvb Avgiv Avgv`i evbvbv `yAv KiZ cvwi| G mKj `yAv bvRvqh ne bv|
K_vwU evnZ wVK njI Gi wfb GKwU w`K iqQ| gywgb mevevq whK&i ev `yAv KiZ cvib| wZwb gvmb~b k QvovI
wbRi evbvbv k `yAv I whK&i KiZ cvib, hw` Zvi A_ kixqZ-mZ nq| wK gywgb Kvbv gvmb~b Bev`Z ev whK&i cwieZb
KiZ cvib bv| G Qvov gvmb~b eZxZ Ab Kvbv whK&iK ixwZ wnmve MnY KivI AbywPZ| GLvb KqKwU welq j ivLv DwPZ
:
c_gZ, h mKj Bev`Z ivm~jyjvn cvjb KiQb m mKj Bev`Zi ga evbvqvU whK&i cek Kivbv ivm~jyjvn Gi mybvZK Aev Kivi chvq wbq hZ cvi| hgb, - mvjvZ, Avhvb, Ihy, Mvmj, Zvqvyg, nuvwP, BZvw`i gvmb~b cwZ I
whK&i wbavwiZ iqQ| Gwji ga wKQy ew Kivi A_ ivm~jyjvn hZUzKz wkwLqQb ZvZ Avgiv Z nZ cvijvg bv| A_ev
GK_v gb Kiv h, wZwb hZUzKz wkwLqQ ZZUzKz fvjv, Ze AviKUz ewk Kij Zv Aviv fvjv ne| Avgiv mKjB eySZ cvwi
h, GB wPv LyeB Abvq|
Zvnj ck, nv`xm hZUzKz ewYZ AvQ Zvi ewk wK Avgiv `yAv KiZ cvie bv? G cki Di LyeB mnR| gvmb~b
Bev`Z, whK&i I `yAvi ga Avgiv Kvbv Kg-ewk Kie bv| GQvov ivm~jyjvn Avgv`iK AwZwi `yAv, whK&i I Bev`Zi
mgq I myhvM wkv w`qQb, m mgq I myhvM Avgiv hZ Lywk ewk ewk `yAv I whK&i KiZ cvie|
D`vniY wnmve mvjvZi DjL Kiv hvq| mvjvZ gywgbi Rxebi AbZg whK&i I Bev`Z| gywgb hZ BQv ewk mvjvZ
coZ cvib Ges cov DwPZ| Ze wZwb gvmb~b mvjvZi ga ew KiZ cvib bv| wZwb hvnii AvM ev ci Avmi ch hZ
BQv bdj mvjvZ coZ cvib| wK wZwb hvnii AvMi mybvZ mvjvZ ev cii mybvZ mvjvZ 6 ivKvZ coZ cvib bv| ivm~jyjvn
I Zuvi mvnvexMY AvRxeb Ihy KiQb, wK Zuviv Ihyi mgq Kvbv whK&i ev `yAv cvV KiQb ej Kvbv wbfihvM mb`
ewYZ nqwb| G mgq `yAv ev whK&ii Kvbv dhxjZI Zuviv ejbwb| KvRB, GB mgq weklfve Kvbv `yAv Kiv mybvZi
Ljvd|
wZxqZ, Ihyi mgq whK&i ev `yAv bv-Rvqh ev gvKin bq| gywgb G mgq gbi AveM nj Zvmexn Zvnjxj KiZ
cvib ev Kvbv welq gb coj m Rb `yAv KiZ cvib| nuvwP w`j Avj-nvg`y wjjvn ev KD nuvwP w`j Di BqvinvgyKvjvn
ejZ cvib, KvDK mvjvg w`Z cvib ev KD mvjvg w`j Di w`Z cvib| Gicfve whK&i ev `yAv wZwb Kij Zv bv-Rvqh

138

ne bv| wK GB mgqi Rb Kvbv `yAv ev whK&i wZwb ixwZ wnmve MnY KiZ cvib bv| KviY ZvZ ivm~jyjvn Gi ixwZ
cwieZb Kiv ne Ges Zuvi mybvZ AvswkKfve b ne|
ZZxqZ, Avgv`i gb ivLZ ne h, mybvZB wbivcv Ges mybvZi evBi MjB fq| KvRB, GKv eva bv nq
mybvZi evBi Avgiv Kb hve? wewfb hywZK w`q Ljvd mybvZ KgK Rvqh Kivi Pq wewfb hywZK w`q wbRi gb I
cewK mybvZi ga Ave ivLv Dg bq wK ? AMwYZ mybvZ whK&i, `yAv I Bev`Z Avgiv KiwQ bv, KiZ Pv ev AvMnI KiwQ
bv| A_P Ljvd mybvZ wKQy Kgi Rb Avgv`i AvMn ewk| GUv wK mybvZi gneZi cwiPvqK ? gnvb Avjvn `qv Ki Avgv`i
cewK mybvZi Aaxb Ki w`b ; Avgxb|
Ihyi ci cvjbi Rb GKvwaK whK&i nv`xm kixd ewYZ nqQ| GLvb wZbwU gvmb~b whK&i DjL KiwQ :
whK&i bs 39 : Ihyi cii whK&i-1
] [
DPviY : Avknv`y Avj& jv- Bjv-nv Bjvjv- [Iqvn`v jv- kvixKv jv] Iqv Avknv`y Avbv gynvv`vb Ave`y Iqv ivm~jy|
A_ : Avwg mv c`vb KiwQ h, Avjvn Qvov Kvbv Dcvm bB [wZwb GKK, Zuvi Kvbv kixK bB] Ges mv c`vb
KiwQ h, gynvv` () Zuvi ev`v (`vm) I ivm~j (cwiZ evZvevnK)|
nhiZ Dgvi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, hw` KD my`ifve Ges cwic~Yfve Ihy Ki Gici D whK&i cvV Ki
Zvnj RvbvZi AvUwU `iRvB Zuvi Rb Lyj `Iqv ne, m h `iRv w`q BQv Kie RvbvZ cek KiZ cvie|1
whK&i bs 40 : Ihyi cii whK&i-2

DPviY : Avjv-vR& Avjbx wgbvZ ZvIqv-exb IqvR& Avjbx wgbvj gyZvZvn& wnixb|
A_ : n Avjvn Avcwb AvgvK ZvIevKvixMYi Af
y Kib Ges hviv iZ I c~YZv mnKvi cweZv ARb Kib
AvgvK Zuv`i Afy Kib|
`yAvwU Bgvg wZiwghx ewYZ GKwU nv`xm Dcii (39) bs whK&ii (kvnv`vZi) ci ewYZ nqQ| GB nv`xmwUi mb`
mnxn|2
whK&i bs 41 : Ihyi cii whK&i-3

DPviY : myenv-bvKv Avjv-v, Iqv wenvgw`Kv, Avknv`y Avj& jv- Bjv-nv Bjv- AvbZv, Avm&ZvMwdiKv, Iqv AvZey
BjvBKv|
A_: Avcbvi cweZv NvlYv KiwQ, n Avjvn, Ges Avcbvi cksmv vcb KiwQ| Avwg mv c`vb KiwQ h, Avcwb Qvov
Kvbv Dcvm bB Ges Avwg Avcbvi wbKU gv cv_bv KiwQ Ges Avcbvi wbKU (ZvIev) KiwQ|
Avey mvC` Ly`ix (iv) ejb, ivm~jyjvn ejb, hw` KD Ihy Kivi ci DcwiD `yAvwU ej, Zvnj Zv GKwU c
wjL Zvi Dci mxjgvni AwZ Ki iL `Iqv ne| wKqvgZi AvM mB gvni fvv ne bv| nv`xmwUi mb` mnxn|3

4. Ihyi ci mvjvZ ev ZvwnqvZzj Ihy


g~jZ mvjvZi RbB Ihy Kiv nq| wekl Ki Ihyi ciB `yB ivKAvZ mvjvZi iZ nv`xm ewYZ nqQ| wewfb
nv`xm K njI my`i I cwic~Yic mybvZi c~Y AbymiY Ki Ihy Kivi wekl dhxjZ I mvIqve ewYZ nqQ| Gici hLb gywgb
mvjvZ cob ZLb Zvi Mvbvn gv Kiv nq| nhiZ DKev Beby Avwgi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :
]
[
h Kvbv gymwjg hw` my`ifve Ihy Ki Gici wbRi mgM gb I gyL mvjvZi w`K wdwiq (`n-gbi mgM Abyf~wZ
K`xf~Z Ki) Ges Gfve mvjvZ Kx cvV KiQ Zv Rb eyS `yB ivKAvZ mvjvZ Av`vq Ki, Zvi mKj Mvbvn Ggbfve gv
Kiv nq h, m beRvZ wki gZv wbvc nq hvq|4
GB A_ Aviv AbKwj nv`xm ewYZ nqQ, h mKj nv`xm Ihyi ci gbvhvM mnKvi `yB ivKAvZ mvjvZi GBic
AZzjbxq I Afvebxq cyivii mymsev` c`vb Kiv nqQ|5

139

5. Mvmji whK&i
Mvmji Rb c_K Kvbv whK&i bB| Ihyi iZ I kl hmKj whK&i DjL Kiv nqQ, Mvmji AvM-ciI
mmKj whK&i cvjb KiZ ne|1

6. Avhvbi whK&i
Avhvb `Iqv AZ iZc~Y I wekl dhxjZi Bev`Z| mKj gymwjgi DwPZ Avjvni mw I mvIqve ARbi Dk
myhvM cj mvjvZi Rb Avhvb `Iqv| mevevq Avgiv AwaKvsk gvbylB Avhvb w`Z cvwi bv, eis keY Kwi| AvgivI hb
AvhvbK K` Ki AMwYZ cyivi, ingZ I eiKZ ARb KiZ cvwi m myhvM c`vb KiQb gnvb iveyj Avjvgxb|
Avhvbi c~e Kvbv gvmb~b whK&i bB
Avgv`i `k AbK vb Avhvbi c~e gyqvhwhb wbR ev kvZvMY `i` mvjvg cvV Kib| Kv_vI Avhvbi c~e
gyqvhwhb AvEhywejvn I wemwgjvn ejb| Gwj meB mybvZ weivax Kg| G mKj KgK hviv cQ` Kib Zuv`i hyw: `i` mvjvg
cvV Zv KLbv bv-Rvqh bq| AvEhywejvn, wemwgjvn ejj Zv Kvbv `vl bB| KvRB, fvjv KvR Kb evav `Iqv ne?
K_vwU bZ LyeB hywmZ gb nq| wK GLvb mgmv Rvqh ev bv-Rvqh wbq bq, mybvZ wbq| AweKj mybvZ Abymvi
wejvji gZv Avhvb w`j wK Avgv`i Kvbv Amyweav AvQ ? ZvZ wK Avgv`i mvIqve Kg ne?
G mgq GmKj whK&i mybvZ-mZ bq, eis mybvZ weivax| ivm~jyjvn -Gi hyM cvq 10 ermi Zuvi gyqvhwhbMY Ges
Abvb AMwYZ gyqvhwhb gymwjg Rbc`wjZ Avhvb w`qQb| Zuvi ci mvnvexMYi hyM kZermi ai AMwYZ gyqvhwhb Avhvb
w`qQb| Zuviv KD KLbv GKwUeviI Avhvbi AvM AvEhywejvn, wemwgjvn ev `i` cvV Ki bbwb| Gwji dhxjZ ivm~jyjvn
RvbZb, Zv mI wZwb Avhvbi AvM Gwj ejZ wkv `bwb| GRb Gwj Avhvbi AvM bv ejvB mybvZ| ejj mybvZ
eRb Kiv ne| ivm~jyjvn -Gi mybvZK QvU Kiv ne| gb Kiv ne h, Zuvi kLvbv I AvPwiZ Avhvbi ga GKUz KgwZ iq
MQ, ZvB iZ GB welqwj hy Ki ZvK c~YZv `Iqv njv|
GmKj gvmb~b whK&i ev Bev`Zi mv_ Kvbv iKg mshywi fqven cwiYwZ mybvZ DV hvIqv| hw` Kvbv GjvKvq KqK
eQi hver AvEhywejvn, wemwgjvn ej Avhvb `Iqv nq, A_ev `i` cvV Ki Avhvb `Iqv nq Zvnj GKmgq Gwj Avhvbi
Ask cwiYZ ne| ZLb hw` KD Gwj ev` AweKj ivm~jyjvn -Gi hyMi gZv Ki Avhvb c`vb Kib, Zvnj ZvK (Avhvb
`IqvK) Lvivc gb Kiv ne Ges Zvi (gyqvhwhbi) AvhvbK Am~Y ej gb Kiv ne I Zvi (gyqvhwhbi) mgvjvPbv Kiv
ne| hw` KD ej GwjZv Avhvbi Ask bq ; Zvnj ejv ne AvgivI ejwQ bv h, Gwj Avhvbi Ask, Ze Gwj ejv
fvjv, Gwji dhxjZ AvQ, Kb m Gwj eje bv? ... BZvw`| Gfve GKmgq Avgv`i Avhvb I ivm~jyjvn -Gi Avhvb wfb
iKgi nq hve| mybvZ DV hve|
whK&i bs 42 : gyqvhwhbi mv_ mv_ Zvi K_vwj ejv :
Avgiv mvaviYZ GK Avhvbi Reve `Iqv ewj| gyqvhwhb Avhvbi ga hv hv ejeb gywgb kvZvI ZvB ejeb| G
welq nv`xm KqKwU mnxn nv`xm ewYZ nqQ| Avey mvC` Ly`ix (iv) ewYZ nv`xm ivm~jyjvn ejQb:

hLb Zvgiv gyqvhwhbK Avhvb w`Z be, ZLb gyqvhwhb hic ej Z`c eje|2
Dcii nv`xm I cieZx nv`xmwU _K eySv hvq h, gyqvhwhb hv ejeb, Avhvb keYKvix AweKj ZvB ejeb| Kvbv
ewZg ejZ ejv nqwb| Ze nhiZ Dgvi (iv) ewYZ nv`xm ivm~jyjvn () G GKwU ewZg wkv w`qQb- gyqvhwhb
nvBqv Avjvm mvjvn I nvBqv Avjvj dvjvn ejj, kvZv jv nvIjv Iqv jv KzIqvZv Bjv wejvn ejeb| G nv`xm wZwb Aviv
ejb:
...
Gfve h ew gyqvhwhbi mv_ mv_ Avhvbi evKwj Ai _K eje, m RvbvZ cek Kie|3
Ab nv`xm Avey ivBiv (iv) ejb, Avgiv ivm~jyjvn -Gi KvQ wQjvg| ZLb wejvj (iv) `uvwoq Avhvb w`jb| wejvj
Avhvb kl Kij ivm~jyjvn () ejjb:

GB ew (gyqvhwhb) hv ejj, Zv hw` KD `p wekvmi mv_ ej Zvnj m RvbvZ cek Kie|4

140

dRii Avhvbi Reve Ljvd mybvZ ewZg


Avgv`i `ki GKwU ej cPwjZ ixwZ, dRii Avhvbi mgq hLb gyqvhwhb Avm-mvjvZz LvBig wgbvb bvEg ejb,
ZLb kvZv mv`vKZv I evwiiZv (eviviZv) A_vr, Zzwg mZ ejQ Ges cyY KiQ ejb| Avhvbi Reve D K_vwU Ljvd
mybvZ| Beby nvRvi AvmKvjvbx, gyjv Avjx Kvix I Abvb gynvwm ejQb h, Avhvbi Reve GB evKwU evbvqvU, gvIh~ I
wfwnxb| Kvbv mnxn ev hqxd mb` ivm~jyjvn () ev Kvbv mvnvex _K GB `yAvwU ewYZ nqwb| g~jZ kvdqx ghnvei Kvbv
Kvbv dKxn wbRi gb _K GB evKwUK GB mgq ejvi Rb gbvbxZ Kib| cieZx hyM Zv Abvb gvhnvei AbK Avwjg
MnY KiQb|1
G mKj Avwjg GB evKwUK GB mgq ejv cQ`bxq ej gb KiQb| KviY, Avm-mvjvZz LvBig wgbvb bvEg
evKi A_i mv_ GB K_vwU mvgmc~Y| wK G KqKwU mgmv iqQ :
c_gZ, GZ ivm~jyjvn -Gi wb`ki weivwaZv Kiv nQ| KviY Dcii nv`xmwjZ Avgiv `LwQ h, wZwb
Avgv`iK AweKj gyqvhwhbi Abyic ejZ wb`k w`qQb| GKgv nvBqv Avjv ... -Gi mgq Qvov Ab Kvbv ewZg wZwb
wkv `bwb| G mKj nv`xmi wb`k h, GB GKgv ewZg Qvov e gyqvhwhbi gZvB ejZ ne| gyqvhwhb hLb AvmmvjvZz LvBig wgbvb bvEg ejeb, ZLb kvZvI AweKj Zv-B ejeb| Gi ewZg Kij Dcii nv`xmwj c~Yic gvb Kiv
ne bv|
wZxqZ, GZ BQvq ev AwbQvq mybvZ beexi cwZ Aev Kiv nQ| KviY Avhvb `Iqv I Avhvbi Reve `Iqv
ivm~jyjvn KZK AvPwiZ I kLvbv GKwU AZ Riwi I cwZw`b eevi cvjb Kivi gZb Bev`Z| wZwb mywbw`fve Avhvb I
Avhvbi Di c`vbi cwZ mvnvexMYK wkwLqQb Ges Zuviv Zv cvjb KiQb| wZwb Avhvbi Di GB evKwU ejb wb ev
kLvb wb| mvnvexMYI ejb wb| GLvb A_i mvgmZvi K_vI Zuviv Abyfe Kib wb| Zuv`i ci Avgiv Kx-fve GKwU gvmb~b
Bev`Zi ga cwieZb cwieab KiZ cvwi? Kx RbB-ev Kie ? AweKj Zuv`i gZv Avhvbi Reve w`j wK Avgv`i mvIqve Kg
ne ? bv mfve Reve w`Z Avgv`i Kvbv KwVb evav ev Amyweav AvQ ?
wcq cvVK, mybvZi ga _vKv Avgv`i wbivcv I gywi ivKeR| mybvZi evBi Kvbv Bev`Z Zwi Ki Avgiv
wKfve eySe h Zv Avjvn Keyj Kieb? Avjvn Avgv`iK mybvZi ga _vKvi ZwdK c`vb Kib ; Avgxb|2
whK&i bs 43 : gyqvhwhbi kvnv`Zi mgq AwZwi whK&i :
] [

DPviY : [Iqv Avbv] Avk&nv`y Avj jv- Bjv-nv Bjvjv-, Iqvn`v, jv- kvixKv jv, Iqv Avbv gynvv`vb Ave`y Iqv
ivm~jy| ivxZz wejv-wn ivevb, Iqv wej Bmjv-wg `xbvb, Iqv wegynvvw`b bvweqvb|
A_ : Ges AvwgI mv w`wQ h, Avjvn Qvov Kvbv gvey` bB, wZwb GKK, Zuvi Kvbv kixK bB| Ges gynvv` ()
Zuvi ev`v I ivm~j| Avwg Zz I m AvwQ AvjvnK cfy wnmve, BmjvgK xb wnmve Ges gynvv`K () bex wnmve|
mv` Beby Avex Iqvvm (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb: h ew gyAvhwhbK b Dcii evKwj eje Zvi mKj
Mvbvn gv Kiv ne|3
whK&i bs 44 : Avhvbi ci `i` cvV :
Ab nv`xm Avyjvn Beby Avgi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:hLb Zvgiv gyqvhwhbK Avhvb w`Z be, ZLb m hic ej Z`c eje| Gici Avgvi Dci mvjvZ cvV Kie ;
KviY h ew Avgvi Dci GKevi mvjvZ cvV Kie, Avjvn ZuvK `kevi mvjvZ (ingZ) c`vb Kieb| Gici Avgvi Rb Imxjv
PvBe ; KviY Imxjv RvbvZi mevP vb, Avjvni GKRb gv ev`vB GB ghv`v jvf Kieb Ges Avwg Avkv Kwi AvwgB ne mB
ev`v| h ew Avgvi Rb Imxjv cv_bv Kie, Zuvi Rb kvdvqvZ cvc nq hve|4
whK&i bs 45 : Avhvbi ci Imxjvi `yAv PvIqv :
Imxjv ki A_ bKU| RvbvZi mevP i hv Avjvni Aviki mePq wbKUeZx ZvK Imxjv ejv nq| GB vbwU

141

Avjvni GKRb ev`vi RbB wbavwiZ, wZwb bexq gymZvdv gynvv`yi ivm~jyjvn | Dcii nv`xm Avgiv `LwQ h, wZwb Avhvbi
ci mvjvZ (`i`) cvVi ci Zuvi Rb Imxjv Pq `yAv KiZ DZK wb`k w`qQb Ges mRb gnvb cyivi kvdvqvZ
jvfi mymsev` c`vb KiQb| Abvb nv`xm Imxjv cv_bvi cwZ I evK wZwb wkwLq w`qQb| `yAvwU wbic :


DPviY : Avjv-v, ivev nv-whwn` `vA&IqvwZZ Zv-vwZ Iqvm ^vjv-wZj Kv-wqgvwZ, Av-wZ gynvv`vb Avj-IqvmxjvZv
Iqvj dv`xjvZv, IqveAvm gvKv-gvg gvngy`vwbj&jvhx Iqv`Zv|
A_: n Avjvn, GB cwic~Y Avnvb Ges AvMZ mvjvZi gvwjK, Avcwb c`vb Kib gynvv`K () Imxjv (bKU) Ges
gnv ghv`v Ges ZuvK DbxZ Kib mvwbZ Aevb, hv Avcwb ZuvK Iqv`v KiQb|
nhiZ Rvwei Beby Avyjvn (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb, gyqvhwhbi Avhvb b h ew Dcii evKwj eje,
Zuvi Rb wKqvgZi w`b Avgvi kvdvAvZ cvIbv nq hve|1
Imxjvi `yAvi `ywU AwZwi evK
Avhvbi ci Imxjvi `yAvi Dcii evKwj mnxn nv`xm ewYZ nqQ| Avgv`i `k cPwjZ Avhvbi `yAvi ga `ywU
evK AwZwi iqQ, hv Dcii `yAvwUZ bB| c_g evKwUZ ( : Iqvj dv`xjvZv)-i ci ( Ges
myEP ghv`v) ejv nq| wZxq evKwU `yAvi kl: (wbq Avcwb Iqv`v f Kib bv) ejv| GB
wZxq evKwU GKwU `yej mb` ewYZ nv`xm DjL Kiv nqQ|2 Avi c_g evKwU (Iqv`-`vivRvZvi ivdxAvn) GKeviB
wfwnxb I evbvqvU I wg_v nv`xm wbfi|
Beby nvRvi AvmKvjvbx, mvLvex, hviKvbx, gyjv Avjx Kvix I Abvb gynvwm ejQb h, GB evKwU (Iqv`-`vivRvZvi
ivdxqvn) evbvqvU I wfwnxb| gvmb~b `yAvi ga GB wfwnxb evKwU ew Kiv mybvZ weivax I Abvq|3
gvBK Avhvbi `yAv cvV
Avhvbi cieZx gvmb~b Bev`Z, `i` cvV, Imxjvi `yAv cvV, wbRi Rb `yAv PvIqv| Gwj meB ewMZfve gb gb
Av`vq Kiv mybvZ| Gwj Rvi Rvi ev mgeZfve Av`vq Kiv Ljvd mybvZ| eZgvb Avgv`i `k iwWI I Uwjwfkbi
cfve wewfb gvmwR` Avhvbi ci gvBK Imxjvi `yAv cvV Kiv nq| Gfve cvV Kiv mybvZ-weivax| Gfve `yAv cvVi A_
wgbvi `uvwoq Avhvb w`q Avhvbi ci wVK Avhvbi gZv wPrKvi Ki `yAv cvV|
Gfve `yAv cvVi ixwZ cPjbi dj Avhvbi ci `i` cvVi mybvZ I Avhvbi ci Imxjvi `yAv gb gb cvVi
mybvZi gZy NUQ| mevcwi GKwU bZzb we`AvZ RbMnY Kie| wKQyw`b ci `Lv hve, hw` KD AweKj wejvji gZv I
Abvb mvnvexMYi gZv aygv Avhvb Rvi `b Ges cii `yAv gb gb cvV Kib ZLb gvbyl ejZ _vKe, Avnv, `yAvUv
coj bv| GKUz NvUwZ _K Mj! Gfve ivm~jyjvn -Gi mgqKvi Avhvb Zv`i wbKU Am~Y Avhvb ej cwZcb ne|
Avhvb kl wbRi Rb cv_bv Kiv
`yAv Keyji mgq AvjvPbvKvj Avgiv G welq wewfb nv`xm DjL KiwQ| G mKj nv`xm ivm~jyjvn Avgv`iK
Avhvb mswk whK&i kl Ki wbR`i cvw_e I cvijwKK KjvYi Rb Avjvni KvQ cv_bv KiZ wkv w`qQb| GB mgqi
cv_bv Avjvn Keyj Kib ej wZwb RvwbqQb|

7. BKvgZi Reve
BKvgZKI nv`xm kixd Avhvb ejv nqQ| GRb gyqvhwhbK BKvgZ w`Z bj Avhvbi gZv Reve `Iqv DwPZ|
gyqvhwhb hv ejeb, ZvB ejZ ne| nvBqv Avjv ... -Gi mgq jv nvIjv ... ejZ ne| Dcii nv`xmwji AvjvK Kv`
KvgvwZm mvjvn evKqI gyqvhwhbi Abyic ejv cqvRb| GKwU `yej mb`i nv`xm ewYZ nqQ h, ivm~jyjvn () GKevi
gyqvhwhbi Kv` KvgvwZm mvjvn ejZ b ejwQjb :

Avjvn GK (mvjvZK) cwZwZ Kib Ges vqx Kib| evwK Reve Avhvbi Revei wbqg c`vb Kib|4

8. mvjvZB mek whK&i


gywgb wKfve mvivw`b (24 Nv) Zuvi gnvb cfyi whK&i Kieb Zv Avgiv AvjvPbv KiwQ| Ihy, Avhvb BZvw`i ciB
mvjvZ| mvjvZB gywgbi Rxebi kZg I gnvg whK&i| BZtc~e Avgiv wewfb vb welqwU AvjvPbv KiwQ| cZK gywgbi
cavb `vwqZ mvjvZi i _K kl ch mKj `yAv-gybvRvZ, whK&i I wZjvIqvZ we DPviY, A_i w`K j iL h_vme

142

webq, gbvhvM, AveM I AvwiKZvi mv_ Av`vq Kiv| Avwg GLvb msc mvjvZi gaKvi wKQy whK&ii AvjvPbv KiwQ :

(K). mvbv ev ii whK&i


mvjvZi iZ ZvKexi Zvnixgvi ciB h `yAv ev whK&i cvV Kiv nq ZvK Avgiv mvaviYZ mvbv ewj| G mgq
ivm~jyjvn wewfb AveMgq ggkx `yAv I whK&i cvV KiZb| Gwji ga _K GKwU gv `yAv Avgiv mvbv wnmve cvV Kwi|
nvbvdx gvhnvei BgvgMY dih mvjvZi GB mvbv I wZxq AviKwU `yAv cvV KiZ ejQb| mybvZ-bdj mvjvZi
mKj gvmb~b mvbv cvV Kiv hvq| G mKj gvmb~b mvbv ev ii `yAv A_mn gyL Ki wewfb mgq wewfb `yAv cvV Kij mvjvZi
gbvhvM, webq I AvwiKZv envj _vK| bBj gymjx Affve Lqvj bv KiB KLb mvbv co kl Kib Zv UiI cvb bv|
GLvb mvbvi wZbwU `yAv wjLwQ :
whK&i bs 46 : mvbvi whK&i-1

DPviY: myenv-bvKvjv-v, Iqv wenvgw`Kv, Iqv Zvev-ivKvmgyKv, Iqv ZvAv-jv- RvyKv, Iqv jv- Bjv-nv MvBiKv|
A_: Avcbvi cweZv NvlYv KiwQ, n Avjvn, Ges Avcbvi cksmvmn| Avi gnveiKZgq Avcbvi bvg, gnv-DbZ
Avcbvi ghv`v| Avi Kvbv gvey` bB Avcwb Qvov|
nhiZ Avqkv (iv) ejb, ivm~jyjvn mvjvZ i Ki GB Zvmexn cvV KiZb|1
whK&i bs 47 : mvbvi whK&i-2
nhiZ Avjx (iv) ejb, ivm~jyjvn mvjvZi iZ ejZb :


DPviY: IqvvnZz IqvRwnqv wjjvhx dvZvivm mvgv-Iqv-wZ Iqvj Avi`v nvbxdvI Iqv gv- Avbv wgbvj gykwiKxb| Bbv
^vjv-Zx Iqv bym~Kx Iqv gvnBqv-Bqv Iqv gvgv-Zx wjjv-wn ivwej Avjvgxb| jv- kvixKv jv, Iqv wehv-wjKv DwgiZz, Iqv Avbv
wgbvj gymwjgxb| Avjv-v, AvbZv ivex, Iqv Avbv Ave`yKv| hvjvgZz bvdmx, IqvA-ZvivdZz wehvbex, dvMwdijx hyb~ex Rvwgqvb;
Bbv jv- BqvMwdih hyb~ev Bjv-AvbZv| Iqvn&w`bx wjAvnmvwbj AvLjv-K; jv- Bqvn&`x wjAvnmvwbnv- Bjv- AvbZv| Iqvmwid Avbx
mvBwqAvnv- jv- Bqvmwidz Avbx mvBwqAvnv- Bjv- AvbZv| jvevBKv Iqv mvA&`vBKv| Iqvj LvBi Kzj dx Bqv`vBKv| Iqvk-kvii
jvBmv BjvBKv| Avbv weKv Iqv BjvBKv| Zvev-ivKZv Iqv ZvAv-jvBZv| Avm&ZvMwdiKv Iqv AvZey BjvBKv|
A_: Avwg my`pfve Avgvi gyLgj wbe KiwQ Zuvi w`K whwb mw KiQb Avmgvb I Rwgb Ges Avwg wkiK wj
gvbyl`i Afy bB| wbq Avgvi mvjvZ, Avgvi DrmM-Dcvmbv, Avgvi Rxeb I Avgvi giY Avjvni RbB, wZwb gnvweki
cwZcvjK cfy| Zuvi Kvbv kixK bB| Ges GB RbB AvgvK Av`k Kiv nqQ| Ges Avwg AvZmgcYKvixMYi Af
y | n
Avjvn, AvcwbB mgvU| Avcwb Qvov Kvbv gvey` bB| Avcwb Avgvi cfy Ges Avwg Avcbvi `vm| Avwg AZvPvi KiwQ Avgvi
AvZvi Dci Ges Avwg Avgvi cvc ^xKvi KiwQ| AZGe Avcwb Avgvi mKj cvc gv Ki w`b| wbq Avcwb Qvov KD cvc gv
KiZ cvi bv| Avi Avcwb cwiPvwjZ Kib AvgvK Dg AvPiY c_, Avcwb Qvov KD Dg AvPiYi c_ cwiPvwjZ KiZ cvi
bv| Avi Avcwb AvgvK Lvivc AvPiY _K `~i ivLyb, Avcwb Qvov Avi KD Lvivc AvPiY _K `~i ivLZ cvi bv| Avcbvi
WvK Avwg mvov c`vb KiwQ, Avwg mvb` mvov c`vb KiwQ| mKj KjvY Avcbvi nvZ Ges AKjvY Avcbvi w`K bq| Avwg
AvcbviB mvnvh I AvcbviB w`K| gnv eiKZgq Avcwb Ges mygnvb Avcwb| Avwg Avcbvi KvQ gv cv_bv KiwQ Ges AvcbviB
w`K cZveZb KiwQ (ZvIev KiwQ)|2
nvbvdx ghnvei Bgvg I dKxnMY dih mvjvZi mvbv GB `ywUi ga mxgve ivLv Dg ej gZcKvk KiQb| Ze
nvbvdx wdKni AwaKvsk M Avbv wgbvj gymwjgxb ch DjL Kiv nqQ| Bgvg Avey BDm~d (in) `ywU mvbv GK cZK
mvjvZi iZ cvV Kiv Dg I gymZvnve ej DjL KiQb|3
Rvqbvgvhi `yAv Ljvd mybvZ
Avgv`i `k wZxq mvbvwU Rvqbvgvhi `yAv ej AwZ cPwjZ| mvjvZ i Kivi AvM mvjvZ ev Rvqbvgvh ev
mvjvZi vb `uvwoq GB `yAvwU cvV Kivi ixwZ mybvZ weivax| ivm~jyjvn mUv ZvKexi Zvnixgvi ci cvV KiQb| GKw`bI

143

wZwb ZvKexi Zvnixgvi AvM Zv cvV Kibwb| Avgv`i BgvgMYI ZvKexi Zvnixgvi ci cvV Kiv mybvZ ejQb| A_P Avgiv
ivm~jyjvn -Gi mybvZ I BgvgMYi gZvgZi Zvqvv bv Ki gbMovfve GB `yAvwUK ZvKexi Zvnixgvi AvMB co wbwQ|
cieZx hyMi Kvbv Kvbv dKxn gbMovfve GB `yAvwUK ZvKexi Zvnixgvi AvM cov hve ej gZ cKvk KiQb|
Zuviv ejQb h, GB `yAvi A_i w`K j iL cvV Kij mvjvZi ga Avjvni RbB mvjvZ cov-Gi `p BQv Aviv `pZi
nq| GBfve evbvqvU hywZK w`q hw` Avgiv mvjvZi Rb Ljvd mybvZ ixwZbxwZ Zwi KiZ _vwK Zvnj GKw`b ivm~jyjvn
-Gi cwZi mvjvZ AcwiwPZ nq hve|
ivm~jyjvn mvjvZi ga kl eVK mvjvZ ev `i` cvVi ixwZ wkv w`qQb| GLb Avgiv wK mvjvZ Keyj ne hyw
w`q Zv ev` w`q mvjvZi ZvKexi Zvnixgvi AvM `i` cvVi ixwZ Pvjy Kie? ivm~jyjvn PvL gj mvjvZ covi ixwZ Pvjy
KiQb| Avgiv wK gbvhvM ewi hywZ PvLeyR mvjvZi ixwZ Pvjy Kie?
KLb Kvb& `yAv coj mePq ewk fvjv ne Zv wZwbB RvbZb Ges wkwLqQb| Avgv`i `vwqZ AweKj Zuvi AbymiY
Kiv| Avjvn Avgv`i mybvZi ga Z _vKvi ZvIdxK `vb Kib ; Avgxb|
whK&i bs 48: mvbvi whK&i-3
Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn mvjvZ `uvwoq ZvKexi Zvnixgvi ci KivAvZ (m~iv cvV) i Kivi AvM A
mgq Pzc Ki _vKZb| ZLb Avwg ejjvg: n Avjvni ivm~j, Avgvi wcZvgvZv Avcbvi Rb Kziewb nvK, Avcwb ZvKexi Zvnixgv
I m~iv cvVi gaeZx mgq bxie _vKb, G mgq Avcwb Kx ejb? wZwb ejjb, Avwg G mgq ewj:


DPviY: Avjv-v, ev-B` evBbx Iqv evBbv LvZv-Bqv-Bqv Kvgv- ev-Av`&Zv evBbvj gvkwiwK Iqvj gvMwie| Avjv-v,
bvwbx wgbvj LvZv-Bqv- Kvgv- BDbvvm mvIeyj Ave&Bqv`y wgbv` `vbvm| Avjv-vMwmj LvZv-Bqv-Bqv wejgv-B Iqvm mvj&wR Iqvj
eviv`|
A_ : n Avjvn, Avcwb `~iZ mw Ki w`b Avgvi I Avgvi cvci ga hgb `~iZ Avcwb iLQb c~e I cwgi ga
(AvgvK mKj cKvi cvc _K kZ hvRb `~i _vKvi ZvIdxK c`vb Kib)| n Avjvn, Avcwb AvgvK cwiQb I cwe Kib cvc
_K, hgbfve cwiQb Kiv nq aeae mv`v KvcoK gqjv _K| n Avjvn Avcwb aZ Kib Avgvi cvcivkx cvwb, eid Ges
wkj viv (Avgvi `qK cvcgyw I Ab ckvw c`vb Kib)|1

(L). iKzi whK&i


ivm~jyjvn iKzZ wewfb whK&i KiZb| nhiZ Beby Avevm (iv) ejb, ivm~jyjvn (Zuvi BKvji c~e, mvgevi
dRii mvjvZi mgq) Zuvi Nii c`v mivb| ZLb gvbyliv nhiZ Avey eKii (iv) wcQb KvZviefve `uvwoq mvjvZ iZ
wQjb| wZwb ejb, n gvbyliv ... AvgvK iKz I mvR`vi ga KziAvb cvV KiZ wbla Kiv nqQ| KvRB, Zvgiv iKzi ga
cfyi Zvhxg-gnZ NvlYv Kie| Avi mvR`vi ga cvYcY ewk ewk `yAv Kie; G mgq Zvgv`i `yAv Keyj nIqvi mvebv
LyeB ewk|2
gnvb cfyi Zvhxg cKvki Rb AbK cKvi evK wZwb wkv w`qQb| Zba AbZg:
whK&i bs 49 : iKzi whK&i-1

DPviY: myenv-bv ivweqvj Avhxg| A_: gnvcwe Avgvi gnvb cfy|
gbi AveM wbq GB NvlYv evi evi w`Z ne| Kgc 3 evi ejvi wb`k w`qQb ivm~jyjvn |
whK&i bs 50 : iKzi whK&i-2

DPviY : mye~b Ky~myb iveyj gvjv-BKvwZ Iqviin|
A_ : gnvcwe, gnvgwng, wdwikZv MYi Ges cwevZvi cfy|
(c~eeZx Aavq DjwLZ 8 bs whK&i)| Avqkv (iv) ejb, ivm~jyjvn iKz I mvR`vi ga GB Zvmexn cvV KiZb|3
whK&i bs 51 : iKzi whK&i-3

DPviY: Avj-v, jvKv ivKvA&Zz, Iqv weKv Av-gvbZz, Iqv jvKv Avm&jvgZz| LvkvAv jvKv mvgB Iqv evmvix Iqv gyLLx,
Iqv Avhgx, Iqv Avmvex|
A_: n Avjvn, AvcbviB Rb iKz KiwQ, Ges Avcbvi DciB Cgvb GbwQ Ges AvcbviB KvQ mgwcZ nqwQ| fwZ
AebZ nqQ Avcbvi Rb Avgvi KY, Avgvi Pz, Avgvi gw, Avgvi Aw I Avgvi vqyZ|

144

nhiZ Avjx (iv) ejb, ivm~jyjvn iKzZ GBwj ejZb|1

(M). iKz _K DV `uvovbv Aevq whK&i


whK&i bs 52 : `uvovbv Aevi whK&i-1

DPviY : ivevbv- jvKvj nvg`|


A_ : n Avgv`i cfy, AvcbviB cksmv|
iKz _K DV cwic~Y mvRv nq `uvovbvi ci KqK gyn~Z cwic~Y mvRv `vqgvb _vKv IqvwRe| cwic~Y mvRv nq
`uvovbvi AvMB mvR`vq Pj Mj mvjvZ b nq hve| GB mgq `uvovbv Aevq mKj Bgvg, gyv`x I GKvKx mvjvZx mKji
RbB mybvZ AZ GKevi (ivevbv-, jvKvj nvg`) ejv| ivm~jyjvn I mvnvexMY GB mgq AwZwi Aviv wKQy evK ejZb|
hgb,
whK&i bs 53 : `uvovbv Aevi whK&i-2

DPviY: Avjv-v, ivevbv- jvKvj nvg`y, wgjAvm mvgv-Iqv-wZ Iqv wgjAvj Aviw` Iqv wgjAv gv- evBbvgv, Iqv wgjAv
gv- wkZv wgb kvBwqb evA&`|
A_ : n Avjvn, Avgv`i cfy, Avcbvi RbB cksmv, AvKvkmg~n cwic~Y Ki, cw_ex cwic~Y Ki, Dfqi ga hv wKQy
AvQ me cwic~Y Ki Ges Gici Avcwb hv wKQy BQv Kib Zv cwic~Y Ki cksmv Avcbvi|
Avyjvn Beby Avex AvDdv, Beby Avevm, Avjx (iv) I Abvb mvnvex ejb, ivm~jyjvn iKz _K DV `uvwoq GB
evKwj ejZb|2
whK&i bs 54 : `uvovbv Aevi whK&i-3


DPviY : Avjv-v, ivevbv- jvKvj nvg`y, wgjAvm mvgv-Iqv-wZ Iqv wgjAvj Aviw` Iqv wgjAv gv- evBbvgv, Iqv
wgjAv gv- wkZv wgb kvBwqb evA&`, Avn&jvm& mvbv-B Iqvj gvR&w`| jv- gv-wbAv wjgv- AvA&ZvBZv, Iqvjv- gyA&wZqv wjgvgvbvA&Zv, Iqvjv- Bqvb&dvD hvj Rvw wgbKvj Rvy|
A_: n Avjvn, Avgv`i cfy, Avcbvi RbB cksmv, AvKvkmg~n cwic~Y Ki, cw_ex cwic~Y Ki, Dfqi ga hv wKQy
AvQ me cwic~Y Ki Ges Gici Avcwb hv wKQy BQv Kib Zv cwic~Y Ki cksmv Avcbvi| mKj ghv`v I cksmvi gvwjK
AvcwbB| Avcwb hv c`vb Kib Zv KD iva KiZ cvi bv| Avi Avcwb hv iva Kib Zv KD c`vb KiZ cvi bv| Aaemvqxi
Aaemvq I cwikgKvixi cwikg Avcbvi cwieZ (Avcbvi BQvi evBi) Zvi Kvbv DcKvi Avm bv|3
whK&i bs 55 : `uvovbv Aevi whK&i-4

DPviY: ivevbv- Iqv jvKvj nvg`y, nvg`vb Kvmxivb ZvBwqevb gyev-ivKvb dxwn|
A_: n Avgv`i cfy, Ges AvcbviB cksmv, Akl cksmv, cwe I eiKZgq cksmv|
nhiZ widvAvn Beby ivwd (iv) ejb, ivm~jyjvn GKewK GB mgq GB evKwj ejZ b Lye cksmv Ki ejb:
Avwg `Ljvg wki AwaK wdwikZv evKwj wjL bIqvi Rb cvjv w`Q|4
(N). mvR`vi whK&i :
BZvc~e wewfb nv`xm _K Avgiv RbwQ h, mvR`vi ga Avjvni Zvmexn I ghv`v cKvk Ges ewk ewk `yAv Kiv
cqvRb|
whK&i bs 56 : mvR`vi whK&i
mvR`vi ga Kgc wZbevi ejZ ne :

145

DPviY : mye&nv-bv ivweqvj AvA&jv|


A_ : gnvcwe Avgvi cfy whwb mevP|
A_i w`K Lqvj iL AveM I fwi mv_ GB Zvmexnwj ejZ ne|
GQvov wewfb Zvmexn I `yAv ivm~jyjvn () wbR mvR`vi ga ejZb I ejZ wkwLqQb| Dci iKzi Zvmexni ga
DjL KiwQ h wZwb mye~b Kz~myb iveyj gvjvBKwZ Iqvi in iKz I mvRv`vq ejZb| mvR`vi Aviv `ywU `yAv Avwg
BZvc~e (24 I 25 bs whK&i) DjL KiwQ|

(O). `yB mvR`vi gaeZx eVKi whK&i


`yB mvR`vi gvS cwic~Y wi nq AZ KqK gynZ
~ emv IqvwRe| cwic~Y mvRv nq emvi c~eB wZxq mvR`vq Pj
Mj mvjvZ b nq hve| GB mgq ivm~jyjvn wewfb `yAv KiZb ej ewYZ nqQ|
whK&i bs 57 : `yB mvR`vi gvS eVKi whK&i -1

DPviY : ivweM&-wdijx, ivweM&-wdijx|
A_: n Avgvi cfy AvgvK gv Kib, n Avgvi cfy, AvgvK gv Kib|
hvBdv (iv) ejb, bexRx `yB mvR`vi gvS em GB K_v ejZb|1
whK&i bs 58 : `yB mvR`vi gvS eVKi whK&i-2
[ ]
DPviY: ivweM&-wdijx, Iqvinvgbx, IqvReyibx, Iqvnw`bx, IqvihyKbx [Iqvi dvA&bx]|
A_: n Avgvi cfy, Avcwb AvgvK gv Kib, ingZ Kib, AvgvK c~YZv `vb Kib, AvgvK mwVK c_ cwiPvwjZ
Kib, AvgvK wiwhK `vb Kib [Ges AvgvK myDP Kib]|
Beby Avevm (iv) ejb, ivm~jyjvn `yB mvRv`vi gvS em GB `yAv ejZb|2

(P). Zvkvn` I mvjvZ


Zvkvn` (AvvwnqvZz) I mvjvZ (`i`) Avgiv mKjB Rvwb| Ze A_ DjL Kivi Rb GLvb Zv wjLwQ| GKgv Avkv
h, Kvbv AvMnx cvVK A_ wkL wbq A_i w`K j iL Zvkvn` I mvjvZ cvV Kieb|
whK&i bs 59 : Zvkvn` (AvZ-ZvwnqvZ)
mvnvexMY ejQb : ivm~jyjvn Avgv`iK Zvkvn` wkLvZb wVK hfve KziAvbi m~iv wkv w`Zb| wewfb mvnvex
_K Zvkvn` ewYZ nqQ| Beby gvmE` (iv) ejb, Avgiv ivm~jyjvn -Gi wcQ mvjvZ Av`vqi mgq emj ejZvg: Avjvni
Dci mvjvg, wdwikZvMYi Dci mvjvg, AgyKi Dci mvjvg, ...| ivm~jyjvn GKw`b Avgv`iK ejjb : AvjvnB mvjvg
(KvRB, AvjvnK mvjvg c`vb Kiv wVK bq)| AZGe, Zvgiv hLb mvjvZi ga eme ZLb eje :

) ( .

A_: mKj gnvb ghv`v vcb Avjvni Rb Ges Dcvmbv-Avivabv I cv_bvmg~n Ges cwe evK, Kg I `vbmg~n| mvjvg
Avcbvi Dci, n bex; Ges Avjvni ingZ I Zuvi eiKZmg~n| mvjvg Avgv`i Dci Ges Avjvni bKKvi ev`vMYi Dci|
(ivm~jyjvn ejb: G K_v ejj Avmgvb I Rwgb Avjvni mKj bK ev`vKB mvjvg `Iqv nq hve) Avwg mv c`vb KiwQ
h, Avjvn Qvov Kvbv Dcvm bB| Ges mv w`wQ h, gynvv` Zuvi `vm I cwiZ evZvevnK| (ivm~jyjv n ejb : Gici gymjx
wbRi Rb cQ`gZv cv_bv ev `yAv Kie|)3
mvjvZi kl wbRi Rb cv_bv i Kivi c~e ivm~jyjvn -Gi Dci mvjvZ cvV Kiv gvmb~b Bev`Z| dz`vjvn Beby
DevB` (iv) ejb, ivm~jyjvn GK ewK mvjvZi ga `yAv KiZ bZ cvb, A_P jvKwU Avjvni ghv`v NvlYv I ivm~jyjvn
-Gi Dci mvjvZ cvV Kiwb| ZLb wZwb ejb :
...

jvKwU Zvovov KiQ| hLb KD mvjvZ Av`vq Ki ZLb hb m c_g Zvi cfyi cksmv I ghv`v vcb Ki|

146

Gici m bexi () Dci mvjvZ cvV Kie| Gici Zvi hv BQv ne Zvi-Rb `yAv Kie| nv`xmwU mnxn|1
G mgq Avgiv mevB `i` Beivnxwg cvV Kwi| `i`i A_ BZtc~e 31 I 32 bs whK&i AvjvPbv KiwQ| A_i w`K
j iL ivm~jyjvn -Gi ghv`v I ni cwZ AveM I fvjevmv wbq Zvkvn`i kl mvjvZ cvV Kiv Avgv`i GKv KZe|

(Q). wbRi Rb cv_bv


Dcii nv`xm I c~eeZx AbK nv`xm _K Avgiv RbwQ h, mvjvZi ga gywgbi mekl KiYxq wbRi `ywbqv I
AvLivZi KjvYi Rb Avjvni KvQ cv_bv Kiv| GB mgq cvV Kivi Rb AbK gybvRvZ nv`xm kixd ewYZ nqQ| GKwU
gvmb~b gybvRvZ BZtc~e 26 bs whK&i DjL KiwQ|

(R). dRii `yB ivKAvZ mybvZ


GB `yB ivKAvZ mvjvZK ivm~jyjvn AZ iZ w`Zb| KLbvB Kvbv Aevq mdi, evwoZ, eZv ev Kvbv
KviY wZwb Zv QvoZb bv| GRb Kvbv Kvbv Avwjg GB `yB ivKAvZ mvjvZK IqvwRe ejQb| GB `yB ivKAvZ mybvZ
mvjvZ Av`vqi ivm~jyjvn -Gi mybvZ wbgic
(1). Zv Ni Av`vq Kiv| wZwb me`v (mdi Qvov) GB `yB ivKAvZ mvjvZ Zuvi wbR evwoZB Av`vq KiZb| KLbv
Avhvbi ciB Ges KLbv RvgvAvZ i nIqvi c~e gyn~Z wZwb wbR evwoZ mybvZ mvjvZ Av`vq Ki Gici gmwR` hq
RvgvAvZ `uuvovZb|
mvaviYfve mKj mybvZ I bdj mvjvZ wbR evwoZ ev wbRi Ni Av`vq Kiv Dg Ges mybvZ| ivm~jyjvn () dih
mvjvZi AvMi I cii mKj mybvZ mvjvZ I Abvb mybvZ-bdj mvjvZ Ni Av`vq KiZb| wZwb G mKj mvjvZ Ni Av`vq
KiZ Drmvn w`qQb| Ni Av`vq Kij mvIqve ewk nq ej NvlYv KiQb| wZwb ejQb :

ay dih mvjvZ ev` mKj mvjvZ wbR evwoZ cov mevg|2
wZwb Aviv ejb :


gmwR`i (RvgvZ) mvjvZ nq Mj Zvgiv evwoZ wKQy mvjvZ Av`vq Kie, KviY evwoZ mvjvZ Av`vqi KviY
Avjvn mB evwoZ KjvY I gj (eiKZ) `vb Kieb|3
Ave` Beby mv` ejb, Avwg ivm~jyjvn () -K ck Kijvg : Kvb&wU Dg, ewoZ mvjvZ cov bv gmwR` mvjvZ
cov ? wZwb ejjb :


Zzwg Zv `LQ h, Avgvi evwo gmwR` msjM| Zv mI Avwg gmwR` mvjvZ bv co evwoZ mvjvZ cov cQ` Kwi|
aygv dih mvjvZ gmwR` cwo|4
mybvZ-bdj mvjvZ Ni covi dhxjZ Ab nv`xm wZwb ejQb:


hLvb gvbyl `LZ cvq mLvb mybvZ-bdj mvjvZ covi Pq wbR evwoZ Zv Av`vq Kivi dhxjZ GZ ewk hgb
bdj mvjvZi Dci dih mvjvZi dhxjZ|5
mevevq mKj mybvZ-bdj mvjvZ mvaviYfve gmwR` Av`vq Kiv Rvqh, wK evwoZ cvjb Kiv Dg| nvbvdx
gvhnvei BgvgMY DjL KiQb h, evwo hw` gmwR` _K `~iI nq ZvnjI evwoZ Gm mybvZ Av`vq Kiv Dg| c_ Pjvi
KviY mybvZ Av`vq `wi nj Kvbv Amyweav bB|6
(2). dRii `yB ivKAvZ mybvZi ivm~jyjvn -Gi wbqg wQj Zv msc Av`vq Kiv| mvaviYZ wZwb c_g

147

ivKAvZ m~iv dvwZnvi ci m~iv Kvwdib Ges wZxq ivKvZ m~iv GLjvm cvV KiZb| Avevi KLbv KLbv wZwb dvZnvi ci
c_g ivKvZ m~iv evKvivi 136 AvqvZ I wZxq ivKvZ m~iv Avj Bgivbi 52 bs AvqvZ ev 64 bs AvqvZ wZjvIqvZ KiZb|1
Avhvbi ci mybvZ Av`vq Ki wbj wZwb mvaviYZ RvgvZ i nIqvi AvM ch Zuvi xi mv_ K_v ejZb, A_ev Wvb
KvZ q _vKZb|
(3). dRii Iqv i nIqvi ci GB `yB ivKAvZ mybvZ Qvov Kvbv cKvi mvjvZ wZwb coZb bv Ges GB `yB
ivKAvZ Qvov Ab Kvbv mvjvZ Av`vq KiZ wbla KiQb| GQvov dRii mybvZ I dihi gaeZx mgq Kvbv wbw` whK&i
Ihxdvi K_v mybvZ AvQ ej Avgvi Rvbv bB|

(S). dRii mvjvZ RvgvZ Av`vq


hvwKi I Avjvni c_i cw_KK AekB dRii mvjvZ I Abvb mKj mvjvZ RvgvZ Av`vq KiZ ne| AbK hvwKi
dRii mvjvZ GKvKx Ni Av`vq Kib| Gici AbK mgq whK&i Ihxdv Kib| A_P mviv w`bivZ bdj whK&i Ihxdv Kivi Pq
aygv dih mvjvZwj RvgvZ Av`vq Kiv nvRvi Y ewk Dg| Ab bdj whK&i Zv `~ii K_v gywgbi Rxebi mePq eo whK&i
I eo bdj Bev`Z Zvnvy`i PqI RvgvZ mvjvZ Av`vq Kiv ewk dhxjZi| nhiZ Dgvi (iv) GKw`b myjvBgvb Beby Avex
nvmgv bvgvK GKRb mvnvexK dRii RvgvZ DcwZ bv `L Zvi evwoZ hq Zvi AvvK Zvi welq wRvmv Kib| wZwb
ejb ivZ RM Zvnvy`i mvjvZ co m Kv nq hvq| GRb dRii mvjvZ Ni Av`vq KiB Nywgq coQ| nhiZ Dgvi (iv)
ejb :

mvivivZ RM Zvnvy` Av`vq Kivi Pq dRii mvjvZ RvgvZ Av`vq KivK Avwg ewk fvjevwm I fvjv ej gb
Kwi|2
wcq cvVK, wbqwgZ RvgvZ mvjvZ Av`vq KiZ cviv gywgbi AbZg KvivgZ| AvIwjqvq Kivg RvgvZ mvjvZ
Av`vqK ejvqZi cwiPq ej gb KiQb| Zuviv evi evi ejQb : hw` KvDK cvwbi Dci w`q nuU hZ ev evZvm Do
hZ `L, Zvnj ZvK Ijx fe bv, wK hw` KvDK cuvP Iqv mvjvZ wVKgZv RvgvZ Av`vq KiZ `L Zvnj ZuvK Ijx
Rvbe| KviY evZvm DoZ, cvwbZ nuvUZ, gbi K_v ejZ Cgvb ev ejvqZi `iKvi nq bv| wn`y, e, wLvb, Kvwdi,
gykwiK mKji gaB Gic gvbyl cvIqv hvq| hv gymwjg I Kvwdi mevi ga cvIqv hvq Zv KLbv ejvqZi AvjvgZ nZ cvi
bv| Acic h ew mybvZi AbymiY Kivi ZvIdxK cqQ ZuvK Ijx RvbZ ne| Zvi mePq eo KvivgZ GB h, Zuvi Ai
I cew mybvZi Abymvix nq wMqQ|
mKj dih mvjvZ gmwR` RvgvAvZ Av`vq Kiv IqvwRe| we`vBqv Iqvb wbnvBqv I nvbvdx gvhnvei Abvb cvPxb
M RvgvZ mvjvZK IqvwReB wjLv nqQ| cieZx Kvbv Kvbv M mybvZ wjLv njI mLvb DjL Kiv nqQ h, Zv
IqvwRei chvqi| Avevi mybvZi welqI Avgv`i aviYv eo AyZ| wdKni wnmve AbK KvRB mybvZ| wK Kvb& mybvZi
KZUzKz iZ Zv nv`xmi AvjvK RvbZ ne| Uzwc gv_vq `Iqv GKwU mybvZ, cuvP Iqv mvjvZ AvM I ci wKQy mvjvZ mybvZ,
Avevi RvgvZ mvjvZI mybvZ| wK me mybvZ GKB iZi bq| `LZ ne h, ivm~jyjvn Kvb& mybvZK KZUzKz iZ
w`qQb| ZZUzKz iZ w`qB Zv cvjb KiZ ne| iZi Zuvi ixwZi ewZg Kivi A_ Zuvi mybvZK Aenjv Kiv I
wbRi gbMov gZ Pjv|
Uzwc ivm~jyjvn I mvnvexMY ciQb ZvB mybvZ| wK wZwb Zv civi Kvbv wb`k `bwb| Avevi mybvZ gyAvv`v
mvjvZwj wZwb coQb Ges coZ wb`k w`qQb| wK bv coj Kvbv agK ev kvwi K_v ejbwb| Avi RvgvAvZ mvjvZ
wZwb AvRxeb cvjb KiQb, cvjb KiZ wb`k w`qQb Ges cvjb bv Kij KwVb kvwi K_v ejQb| A_P Avgv`i
hvwKixb`i ga AbK Uzwci mybvZ ev Abvb AbK gyvnve, mybvZ hvq`v eva bv nj ZM Kib bv ev KiZ Pvb bv, mybvZ
gyAvv`v mvjvZ ZvM Kib bv, A_P AKvZi RvgvZ ZvM Kib| gnvb Avjvn `qv Ki Avgv`i cew I gbK ivm~jyjvn -Gi
my&bvZi AbyMZ I Abymvix Ki `b|
AMwYZ mnxn nv`xmi AvjvK Avgiv `LZ cvB h, ivm~jyjvn wbR Ges mvnvexMY KLbvB KwVb Ihi Qvov
RvgvAvZ ZvM Kibwb| RvgvAvZ AbycwZ _vKvK Zuviv wbwZ gybvwdKi cwiPq ej RvbZb| AbK mgq A ew Gm
ivm~jyjvn -Gi KvQ ejQb : AvgvK gmwR` wbq Avmvi gZv Kvbv gvbyl bB Avi c_I Lvivc| Avwg wK RvgvZ bv Gm
Ni mvjvZ Av`vq Ki wbZ cvie ? wZwb (bex) AKI RvgvAvZ ZvMi AbygwZ `bwb| ejQb : Avhvb bj nvgvwo w`q
ev eyK QPo njI gmwR` Gm ZvgvK RvgvZ mvjvZ coZ ne| hviv RvgvZ mvjvZ kixK nq bv, Zv`i evwoNi cywoq
w`Z PqQb wZwb|
mvnvevq Kivg gmwR` RvgvZ mvjvZ kixK bv nq dih mvjvZ Ni Av`vq KivK Mvgivnx ej RvbZb| G
welq emsLK nv`xm ewYZ nqQ| GK nv`xm ivm~jyjvn ejQb :

148

h ew mvjvZi Avnvb (Avhvb) bZ cj wK Avnvb mvov w`q RvgvZ Gjv bv, Zvi mvjvZB ne bv| Ze hw`
Ihi _vK Zvnj wfb K_v|1
Ab nv`xm Bikv` Kiv nqQ:
:

h ew Ihi Qvov Avhvb bI mvjvZi RvgvZ Gjv bv, m GKv h mvjvZ Av`vq Kij mB mvjvZ Keyj ne bv|
mvnvexMY ck Kib: Ihi wK? wZwb ejb: fq ev AmyZv|2
nhiZ Avyjvn Beby gvmE` ejQb :


...
.

hvi fvjv jvM h, m AvMvgxKvj gymjgvb wnmve Avjnvi mv_ `Lv Kie, m hb GB mvjvZwjK h gmwR`
Avhvb `Iqv nq mLvb wbqwgZ RvgvZ Av`vq Ki| KviY Avjvn Zvgv`i bexi Rb n`vqZi mybvZ cPjb KiQb| Avi
GmKj n`vqZi mybvZi ga AbZg mvjvZwjK gmwR` RvgvZ Av`vq Kiv| Zvgiv hw` evwoZ mvjvZ co Zvnj Zvgiv
Zvgv`i bexi () mybvZ Qo `e| Avi Zvgv`i bexi mybvZ Qo w`j Zvgiv Mvgivn ev c_ nq hve| ... Avgv`i
mgq Avgiv `LwQ GKgv mycwiwPZ gybvwdK hvK mevB gybvwdK ej wPbZ GivB ay RvgvZ mvjvZ nvwRi nZv bv| Amy
gvbylI `yRb gvbyli Kuva fi w`q Gm RvgvZ kixK nq KvZvi `uvwoq hZ|3
RvgvZ mvjvZ ZvM Kiv hgb fqi Aciva I Mvbvni KvR, Zgwb RvgvZ mvjvZ Av`vq Acwigq mvIqve I
eiKZi KvR| RvgvZ mvjvZ Av`vq Kij Avjvn 27 Y ewk mvIqve `vb Kieb, hviv me`v RvgvZ mvjvZ Av`vqi Rb
gmwR`i w`K gb w`q ivLb Zuv`iK Avjvn wKqvgZi w`b Avjvni wcqZg ev`v`i mv_ Aviki Qvqvq Avkq w`eb, RvgvZi
Acv Kiv wRnv`i mgZzj, BZvw` wewfb ghv`vi K_v nv`xm DjL Kiv nqQ| GK nv`xm ivm~jyjvn ejQb :


h ew Pwjk w`b Bgvgi mv_ c_g ZvKeximn cwic~Y mvjvZ RvgvZ Av`vq Kie, Zvi Rb Avjvn `ywU gyw wjL
w`eb : (1). Rvnvbvg _K gyw ; I (2). gybvwdKx _K gyw|4
dRii mvjvZi RvgvAvZi AwZwi iZ I dhxjZ nv`xm ewYZ nqQ| nv`xm kixd ivm~jyjvn () ejQb:
gybvwdK`i Rb mePq Ki mvjvZ dRi I Bkvi RvgvAvZ|5
gybvwdK I `yej Cgvb gymjgvb`i RvMwZK jvf ARb AvMn I Avjvni ingZ, mvIqve I AvLivZi jvf ARb
wbtnZvi GKwU PgrKvi D`vnviY w`q wZwb ejb : Zviv hw` RvbZ h, RvgvZ mvjvZ nvwRi nj GKwU fvjv MvkZIqvjv
nvo cvIqv hve, Zvnj Zviv nvwRi nq hve|6 nhiZ Avyjvn Beby Dgvi (iv) ejb : Avgiv hw` KvDK dRi I Bkvi
RvgvZ bv `LZ cZvg Zvnj Zvi welq aviYv Lvivc Ki djZvg|7
ivm~jyjvn ejb :

dRi I Bkvi mvjvZ RvgvZ Av`vq Kij KZ dhxjZ Zv hw` Zviv eySZ, Zvnj nvgvwo w`q njI Zviv GB `yB
mvjvZ DcwZ nZv|8

149

wZwb ejQb :


h ew dRii mvjvZ RvgvZ Av`vq Kie, m Avjvni wRv`vixi ga cek Kie|1
Ab nv`xm wZwb ejb :


h ew Bkvi mvjvZ RvgvZ Av`vq Kie m hb AaK iv (Zvnvy`i) mvjvZ Av`vq Kij| Avi h ew dRii
mvjvZI RvgvZ Av`vq Kie m ew hb mviv ivZ (Zvnvy`i) mvjvZ Av`vq Kij (A_vr, h ew Bkv I dRi RvgvZ Av`vq
Kie, m mviv ivZ Zvnvy` Av`vqi mvIqve cve)|2

9. evwo-gmwR` MgbvMgbi whK&i


gywgbi Rxeb Zuvi cfyi iY Kw`K| mvaviYZ wZwb mKvj c_gevi evwo _K ei nb gmwR` dRii mvjvZ RvgvZ
Av`vqi Rb| Gici mvivw`bi Kggq Rxeb Avmv-hvIqv PjZ _vK| GLvb G welqK wKQy whK&i DjL KiwQ|
whK&i bs 60 : evwo _K ei nIqvi whK&i-1

DPviY : wemwgjv-wn, ZvIqvvjZz Avjvjv-wn, jv- nvIjv Iqvjv- KzIqvZv Bjv- wejvn|
A_: Avjvni bvg| Avwg Avjvni Dci wbfi Kijvg| Kvbv Aej^b bB Ges Kvbv kw bB Avjvni mvnvh Qvov|
Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb, h ew Zvi evwo _K ei nIqvi mgq GB K_vwj eje, ZuvK (Avjvni
c _K ) ejv ne: Zvgvi Avi Kvbv wPv bB, Zvgvi mKj `vwqZ MnY Kiv njv (ZvgvK mwVK c_ `Lvbv njv) Ges
ZvgvK ndvhZ Kiv njv| Avi kqZvb Zvi _K `~i Pj hvq| Ab eYbvq : GK kqZvb Ab kqZvbi mv_ mvvr Ki
ej, m ewi mKj `vwqZ MnY Kiv nqQ, ndvhZ Kiv nqQ Ges c_ `Lvbv nqQ, wKfve Avgiv Zvi wZ KiZ cvwi ?
nv`xmwU nvmvb|3
whK&i bs 61 : evwo _K ei nIqvi whK&i-2

DPviY: wemwgjv-wn, ZvIqvvjZz Avjvjv-wn, Avjv-v, Bbv bvEh~ weKv wgb Avb bvwhjv, AvI bvwjv, AvI bvhwjgv AvI
byhjvgv, AvI bvRnvjv AvD BDRnvjv AvjvBbv|
A_: Avjvni bvg, Avwg Avjvni Dci wbfi KiwQ, n Avjvn Avgiv Avcbvi Avkq MnY KiwQ h, Avgiv c`wjZ ne ev
wev ne, ev Avgiv AZvPvi Kie ev AZvPvwiZ ne, A_ev Avgiv Kviv mv_ va I g~LZvmyjf AvPiY Kie ev KD Avgv`i
mv_ Gic g~LZvmyjf AvPiY Kie|
nhiZ Dy mvjvgvn (iv) ejb, ivm~jyjvn () evwo _K evwni nIqvi mgq GB `yAv cvV KiZb| nv`xmwU mnxn|4
w`b iv h Kvbv mgq evwo _K ei nIqvi mgq gywgbi DwPZ GB whK&iwj A_i w`K j iL AiK Avjvni
w`K iRy Ki cvV Kiv|
whK&i bs 62 (K) : evwo ceki whK&i-1
Avgiv `LwQ, ivm~jyjvn evwoZ ceki mgq Avjvni whK&i KiZ wb`k w`qQb Ges RvwbqQb h, Avjvni whK&i
Ki evwoZ cek Kij kqZvb mB evwoZ Aevb KiZ cvi bv| evwo ceki gvmb~b whK&i wbic :

DPviY: wemwgjv-wn IqjvRbv wemwgjv-wn LvivRbv Iqv Avjv ivwebv- ZvIqvvjbv|
A_: Avjvni bvg cek Kijvg Ges Avjvni bvg evwni njvg Ges Avgv`i cfyi Dci wbfi Kijvg|
nhiZ Avey gvwjK AvkAvix (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :
...
hLb KD Zvi evwoZ cek Kie, ZLb hb m GB K_vwj ej| Gici m hb Zuvi x-cwiRb`iK mvjvg

150

`q|1
whK&i bs 62 (L) evwo ceki whK&i-2 (mvjvg)

DPviY: Avm-mvjv-gy AvjvBKzg Iqv ivngvZzjv-wn Iqv evivKv-Zzn|


A_ : Avcbv`i Dci kvw Ges Avjvni ingZ I Zuvi eiKZ|
evwoZ ceki mgq Dcii `yAv cvVi ci evwoi hvi mv_B `Lv ne ZvK mvjvg w`Z ne| Dcii nv`xmB Avgiv
mB wb`kbv cqwQ| mvjvg Bmjvgi AbZg Bev`Z| mvjvg c`vbKvix I Di c`vbKvix DfqB AMwYZ mvIqvei AwaKvix
nb| Dci mvjvg gvbe Rxebi AbZg `yAv| GZ kvw, ingZ I eiKZi `yAv Kiv nq| GKwUevii mvjgI hw` Keyj nq
hvq Zvnj mB ewi Rxeb Avi wKQyB Ac~Y _vKe bv| Rxeb kvw, ingZ I eiKZ cvIqvi ci Avi Kx evwK _vK?
Avgv`i mgvR ^vgx xK, x ^vgxK, Qj-gqiv wcZv-gvZvK I wcZv-gvZv Qj-gqK mvjvg `b bv| GK aibi
kqZvbx IqvmIqvmv gymwjgMYK GB AZzjbxq KjvYKi I AMwYZ mvIqvei Kg _K weiZ ivL, h IqvmIqvmvK AbK
jv bvg `b| mvaviY vbB Avgiv eySZ cvwi h, GKRb gvbyli `yAvi mePq eo nK`vi Zvi ^vgx ev x I
mvbMY|
A_P Avgiv Abvb gvbylK mvjvg c`vb Kwi, Zv`iK mvIqve ARbi myhvM I `yAv c`vb Kwi wK AvcbRb`iK ewZ Kwi|
mvaviYfve mevBK mvjvg c`vb mybvZ| Avi ^vgx, x I cwievii m`mMYK mvjvg `Iqv AwZwi iZc~Y mybvZ|
nv`xm kixd weklfve Gi wb`k `Iqv nqQ| GRb AwZwi I wekl mvIqve I eiKZi mymsev` c`vb Kiv nqQ| Avey
Dgvgv (iv) ejb, bexq gymZvdv () ejQb :


wZb ew Avjvn Zv`i cZKi Rvwgb I msiK, hw` eP _vK Zvnj Zvi mKj `vwqZ Avjvni c _K iv Kiv
ne Ges hw` gZzeiY Ki Zvnj m RvbvZ cek Kie| h ew mvjvg c`vb Ki Zvi evwoZ cek Kij m Avjvni
Rvwgb`vixZ I Zvi wRvq Pj Mj ...|2
Ab nv`xm nhiZ Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :
: .

hLb Zzwg Zvgvi evwoZ cek Kie ZLb Zvgvi x-mvbMYK mvjvg `e| GB mvjvg Zvgvi I Zvgvi cwievii
m`mMYi eiKZ I KjvY ew Kie| nv`xmwU nvmvb|3
w`b ev iv h Kvbv mgq evwo ceki mgq G mKj gvmb~b evK viv Avjvni whK&i Kiv cZK gywgbi KZe|
whK&i bs 63 : gmwR` MgbKvjxb mgqi whK&i
ivm~jyjvn () evwo _K mvjvZi Rb gmwR` Mgbi mgq, Zvnvy`i mvjvZ mvR`v-iZ Aevq, Zvny` mvjvZi
ci I Abvb mgq wbi evKwj ejZb:
DPviY: AvjvvR&-Avj dx Kvjex b~ivb, Iqvdx wjmvbx b~ivb, Iqvdx ev^vix b~ivb, Iqvdx mvgqx b~ivb, Iqv Avb Bqvgxbx
b~ivb, Iqv Avb Bqvmv-ix b~ivb, Iqv dvIKx b~ivb, Iqv Zvn&Zx b~ivb, Iqv Avgv-gx b~ivb, Iqv Lvjdx b~ivb, Iqv dx Avmvex b~ivb,
Iqvdx jvn&gx b~ivb, Iqvdx `vgx b~ivb, Iqvdx kvA&ix b~ivb, Iqvdx evkvix b~ivb, IqvR&-Avj dx bvdmx b~ivb, Iqv AvA&whg jx
b~ivb, Iqv Avh&whg jx b~ivb, IqvR&-Avj jx b~ivb, IqvR&-Avjbx b~ivb| Avjvv, AvA&wZbx b~ivb|
A_: n Avjvn Avcwb c`vb Kib Avgvi Ai b~i, Avgvi Revb b~i, Avgvi PvL b~i, Avgvi Kvb b~i, Avgvi Wvb b~i,
Avgvi evg b~i, Avgvi Dci b~i, Avgvi wbP b~i, Avgvi mvgb b~i, Avgvi wcQb b~i, Avgvi vqyZ b~i, Avgvi gvsm b~i, Avgvi
i b~i, Avgvi Pzj-ckg b~i, Avgvi Pvgovq b~i, Avcwb c`vb Kib Avgvi bdm b~i, Avcwb ew Kib Avgvi b~i, Avcwb gnvb
Kib Avgvi b~iK, Avcwb c`vb Kib, Avcwb evwbq w`b Avgvi ga b~i, Avcwb AvgvK b~i evwbq w`b| n Avjvn, Avcwb AvgvK
b~i c`vb Kib|4

151

whK&i bs 64 : gmwR` ceki whK&i-1DPviY: AvEhy wejv-wnj Avhxg, Iqv we IqvR&wnwnj Kvixg, Iqv myjZv-wbwnj Kv`xg wgbvk kvBZv-wbi ivRxg|
A_: Avwg Avkq cv_bv KiwQ gnvb Avjvni Ges Zuvi mvwbZ Pnvivi Ges Zuvi Abvw` gZvi, weZvwoZ kqZvb _K|
Avyjvn Beby Avgi (iv) ejb, ivm~jyjvn () hLb gmwR` cek KiZb ZLb GB evKwj ejZb Ges wZwb ejQb,
hw` KD Zv ej Zvnj kqZvb ej, mvivw`bi Rb GB ewK Avgvi Li _K iv Kiv njv| nv`xmwU mnxn|1
whK&i bs 65 : gmwR` ceki whK&i-2

DPviY: wemwgjv-wn Iqvm-^vjv-Zz Iqvm-mvjv-gy Avjv- ivm~wjjvn| Avjv-vd& Zvn& jx AveIqv-ev ivngvwZKv|
A_: Avjvni bvg Ges Avjvni ivm~ji Dci mvjvZ I mvjvg| n Avjvn, Avgvi Rb Avcbvi ingZi `iRvwj Lyj
w`b|2
Ab eYbvq GB whKwiU wbic :

DPviY: Avjv-vMwdi jx, IqvdZvn jx AveIqv-ev ivngvwZK|
A_: n Avjvn AvgvK gv Kib Ges Avgvi Rb Avcbvi ingZi `iRvwj Lyj w`b|
Ab eYbvq whK&iwU wbic :

DPviY: wemwgjv-n, Iqvj nvg`ywjjvn, Avjv-v ^vwj Avjv- gynvvw`b Iqv ^vwjg, AvjvvMwdi jx Iqv mvn&wnj jx
AveIqv-ev ivngvwZK|
A_ : Avjvni bvg, Ges mKj cksmv Avjvni| n Avjvn gynvv`i Dci mvjvZ I mvjvg c`vb Kib| n Avjvn,
AvgvK gv Kib Ges Avgvi Rb Avcbvi KiYvi `iRvwj mnR Kib| 3
whK&i bs 66 : gmwR` _K ei nIqvi whK&i-1

DPviY : wemwgjv-wn Iqvm-^vjv-Zz Iqvm-mvjv-gy Avjv- ivm~wjjvn| Avjv-vd& Zvn& jx AveIqv-ev dvwjKv|
A_ : Avjvni bvg Ges Avjvni ivm~ji Dci mvjvZ I mvjvg| n Avjvn, Avgvi Rb Avcbvi wiwhK-eiKZi `iRvwj
Lyj w`b|
wZxq eYbvq whK&iwU wbgic :

DPviY : Avjv-vMwdi jx, IqvdZvn jx AveIqv-ev dvwjKv|
A_ : n Avjvn AvgvK gv Kib Ges Avgvi Rb Avcbvi wiwhK-eiKZi `iRvwj Lyj w`b| ZZxq eYbvq :

DPviY: wemwgjv-n, Iqvj nvg`ywjjvn, Avjv-v ^vwj Avjv- gynvvw`b Iqv ^vwjg, AvjvvMwdi jx Iqv mvn&wnj jx
AveIqv-ev dvwjK|
A_ : Avjvni bvg, Ges mKj cksmv Avjvni| n Avjvn gynvv`i Dci mvjvZ I mvjvg c`vb Kib| n Avjvn,
AvgvK gv Kib Ges Avgvi Rb Avcbvi wiwhK-eiKZi `iRvwj mnR Kib|4
whK&i bs 67 : gmwR` _K ei nIqvi whK&i-2

DPviY : Avjv-v AvwRi bx wgbvk kvqZv-wbi ivRxg|
A_ : n Avjvn AvgvK weZvwoZ kqZvb _K iv Kib|

152

nhiZ Avey ivBiv (iv) ejQb, ivm~jyjvn () gmwR` _K ei nIqvi mgq GB whK&i cvV KiZ wb`k w`qQb|1

RvgvZ mvjvZ Av`vqi KwZcq AenwjZ mybvZ


gmwR` ceki ci mLvb cvjbxq AbK mybvZ AvbZv ev Aenjvi KviY Avgiv cwiZvM Ki _vwK| G aibi gZ
I cwiZ wKQy iZc~Y I cqvRbxq mybvZ GLvb msc DjL KiwQ| Avkv KiwQ AZ wKQy cvVK GB mybvZwj cvjb Ki
gZ mybvZ RxweZ Kivi AZzjbxq mvIqve ARb Kieb Ges jLKI Zuv`i mv_ mvIqvei Askx neb|
(1). RvgvZ Mgb Kivi mgq Zvovov Kiv nv`xm weklfve wbla Kiv nqQ| nv`xm kixd ejv nqQ, mvjvZi
BKvgZ nIqvi ciI hw` Zvgiv gmwR` hvI Zvnj gvbwmK AwiZv ev `ov`wo Ki gmwR` hve bv| kvfve I axi axi
hve| hZUzKz mvjvZ Bgvgi mv_ cve Zv Av`vq Kie, evwKUv ci wbR Av`vq Kie| nv`xm kixd ejv nqQ, Ni _K
mvjvZi Rb evwni nIqvi mgq _KB gymjx mvjvZi gaB _vKb Ges Avjvni KvQ wZwb mvjvZiZ ej MY nb| hw` KD
gmwR` hq `Lb h cyiv RvgvZ kl nq wMqQ ZvnjI wZwb RvgvZi mvIqve cveb|
(2). gmwR` cek Kivi ci AvMi KvZvi RvqMv _vKv mI wcQbi KvZvi `uvobv KwVbfve wbwl I Mvbvni
KvR| h_vme axi wifve AvMi KvZvi `uvovZ ne| GZ Bgvg GK ivKAvZ kl Ki djj Kvbv wZ bB| Avgiv
gmwR` ivKAvZ MYbv KiZ hvB bv, mvIqve ARb KiZ hvB| Zvovov Kij, wcQbi KvZvi `uvovj Mvbvn ne| Avi kv
fve AvMi KvZvi `uvovj mvIqve ewk ne|
(3). mvjvZi KvZvi h_vme Mvq Mv jvwMq `uvovZ, gvSi duvK e KiZ I KvZvi mvRv KiZ AZ iZi mv_
wb`k w`qQb ivm~jyjvn |
(4). gmwR` cek Ki emvi AvM `yLyjyj gvmwR` ev ZvwnqvZzj gvmwR` mvjvZ Av`vq Kiv AZ iZc~Y mybvZ|
wewfb nv`xm ivm~jyjvn gmwR` cek Ki emvi AvM AZ `yB ivKAvZ mvjvZ Av`vq Ki wbZ ejQb| gmwR` cek
Ki hw` RvgvAvZ i bv nq Zvnj emvi AvM mvjvZ `uvovZ ne| hw` mybvZ gyAvv`v mvjvZ _vK Zvnj Zv Av`vq KiZ
ne| bBj, gvKin Iqv bv nj, AZ `yB ivKAvZ ZvwnqvZzj gmwR` mybvZ mvjvZ Av`vq KiZ ne| mivmwi RvgvZ `uvwoq
MjI ZvwnqvZzj gmwR`i mybvZ Av`vq ne| Kvbv mvjvZ bv co gmwR` em Mj GB mybvZ cvjbi mvIqve _K Avgiv
ewZ ne|
(5). mvjvZ `uvovbvi mgq mvgb, wZb nvZi ga myZiv ev Avovj ivLv ivm~jyjvn () -Gi wb`wkZ I AvPwiZ mybvZ|
(6). mvjvZi ga iKz _K DV `uvovbv Aevq I `yB mvR`vi gvS AZ KqK gyn~Z cwic~Y mvRv nq `uvovbv I
emv IqvwRe| AbKB GZ Aenjv Kib| GZ mvjvZ ne bv|
(7). AbK gymjx mvjvZi i _K kl ch `vovbv, emv, nvZ DVvbv, nvZ ivLv BZvw`i LuywUbvwU mybvZ bv Rvbvi dj
AMwYZ mvIqve _K ewZ nb| Gwj Awf AvwjgMYi wbKU _K eenvwiKfve wkv Kiv AwZ cqvRb|
(8). dih mvjvZi RvgvZi kl mybvZ mvjvZ gmwR` Av`vq Kij dihi vb _K AvM-wcQ ev Wvb-evg mi
mybvZ Av`vq Kiv Dg| Bgvg Avey nvbxdv (iv) fveB DjL KiQb h, Bgvgi Rb h vb `uvwoq dih coQb mB vb
`uvwoq mybvZ Av`vq Kiv gvKin| gyv`x`i Rb vb cwieZb Dg, Ze GKB vb mybvZ coj gyv`x MvbvnMvi neb bv|

mKvji whK&i: wZxq chvq


mvjvZzj dRii cii whK&i
Dci Avgiv mKvji whK&ii c_g chvq AvjvPbv Kijvg| AvMB ejwQ GLvb DjwLZ whK&iwj gyjZ mKj mgqi
Rb| gywgb dRii mvjvZ Ges mKj mgq Ihy, Mvmj, Avhvb, mvjvZ, gmwR` Mgb, Ni AvMgb BZvw` mgq GmKj gvmb~b
whK&i I Abvb mybvZ cvjb Kivi Pv Kieb|
mKvji whK&ii wZxq chvq: dRii dih mvjvZi ci _K m~hv`qi AvavNv ev Aviv ci mvjvZz` `vnv ev Pvk&Zi
mvjvZ Av`vq ch mgq| nv`xmi AvjvK Avgiv `LZ cvB h, GB mgq whK&ii AbZg mgq| Gmgq cZKB mvagZv
ewk ewk whK&i Kivi Pv Kieb| me nj GB NvLvbK mgq meUzKz, bv nj hZY me whK&i KvUvZ ne|
Avgiv BZtc~e `LwQ h, mKj cKvi Bev`ZB whK&i| Ze wewfb cKvi whK&ii wewfb ^v`, DcKvi I AvavwZK cfve
iqQ| KziAvb I nv`xmi AvjvK Zvmexn, Zvnjxj I Iqvh RvZxq whK&ii AbZg mgq mKvj I weKvj dRii ci I
Avmii ci| KziAvb I nv`xm dRi I Avmi mvjvZi wekl dhxjZ ejv nqQ Ges GB `yB mvjvZi ci whK&i AvhKvii
wekl dhxjZ I mvIqve eYbv Kiv nqQ|
dRii ci whK&ii `ywU chvq| c_g chvq mvjvZi ci em, weklZ PviRvby nq em m~hv`qi wKQyY ci ch
whK&i Kiv, hLb gvKin Iqv kl ne| wZxq chvq gvKin Iqv kl nj (m~hv`qi gvUvgywU AvavNv ci) AZ `yB
ivKAvZ `vnv ev PvkZi mvjvZ Av`vq Kiv|

153

ivm~jyjvn wbR dRii ci PviRvby nq m~h cyivcywi DVv ch em _vKZb| wZwb wbzc em _vKZb A_ev Pzc
Pzc whK&i AvhKvi KiZb| mvnvevq Kivg AbK Zvi Pvwicvk emZb| Zviv KLbv cZK wbR wbR Pzc Pzc whK&i
KiZb| KLbv KLbv wZwb dRii mvjvg divbvi ci mvnvexMYi mv_ K_vevZv ejZb ev iv K Kx ^c `LQ Zv
AvjvPbv KiZb| AbK mgq mvnvexMY wewfb M, Rvnjx hyMi wewfb NUbv AvjvPbv KiZb| Zviv AbK mgq nvmZb|
ivm~jyjvn ay gyPwK nvmZb| mvaviYZ m~h IVvi ci ivm~jyjvn DV Zuvi Ni AvmZb|
dRii mvjvZi ci _K m~hv`q ch GB whK&ii mgq ivm~jyjvn I mvnvexMYi hyM mgeZfve ev k Ki
whK&ii cPjb wQj bv| Kvbv nv`xm Kv_vI bB h KLbv Kvbv w`b ivm~jyjvn ev mvnvexMY mKj mgeZfve mg^i ev
GK Rvi Rvi whK&i KiQb| GRb G mgqi whK&ii mybvZ- cZK em em wbRi gZv whK&i I `yAvi ga mgq
KvUvb| wewfb nv`xm whK&i kl `vnvi mvjvZ co gmwR` _K evwni nIqvi K_v ejv nqQ| Ze ivm~jyjvn wbR `vnvi
mvjvZ gmwR` wbqwgZ coZb ej Rvbv hvq bv| G welq Avgiv ci AvjvPbv Kie|
c_gZ, dRii ci m~hv`q ch em whK&&ii dhxjZ
nhiZ Avyjvn Beby Dgvi (iv) ejb :

.
ivm~jyjvn () hLb dRii mvjvZ Av`vq KiZb, ZLb (m~h cyivcywi DV gvKin Iqv kl nq) mvjvZ Rvqh
nIqvi mgq ch Zuvi emvi vb _K DVZb bv| wZwb ejQb: h ew dRii mvjvZ Av`vq Kivi ci mvjvZ Rvqh nIqvi
mgq ch Zuvi emvi vb em _vKe m GKwU gvKeyj nR I GKwU gvKe~j Dgivi mvIqve ARb Kie| nv`xmwU MnYhvM|1
nhiZ Rvwei Beby mvgyivn (iv) ejb :
) (
ivm~jyjvn hLb dRii mvjvZ Av`vq KiZb ZLb m~h fvjvfve DV hvIqv ch Zuvi emvi vb PviRvby nq em
_vKZb|2
Ab eYbvq mvvK Beby nvie ejb: Avwg Rvwei Beby mvgyivnK (iv) ejjvg, Avcwb wK ivm~jyjvn -Gi `ievi
emZb? wZwb ejjb, nuv, AbK,
[ ]
.
ivm~jyjvn h vb dRii mvjvZ Av`vq KiZb mLvb m~hv`q ch em _vKZb| m~hv`qi ci wZwb DVZb|
Zuvi emv Aevq mvnvevq Kivg K_vevZv ejZb, Rvnjx hyMi K_v AvjvPbv KiZb, KweZv cvV KiZb Ges nvmZb| Avi
wZwb ay gyPwK nvmZb|3
nhiZ Dgvi (iv) ejb :

.
ivm~jyjvn () hLb dRii mvjvZ Av`vq KiZb ZLb Zuvi mvjvZi vb em _vKZb| gvbyliv Zuvi Pvwiw`K emZ|
m~hv`q ch wZwb Gfve _vKZb| Gici wZwb GK GK Zuvi mKj xi Ni wMq Zuv`iK mvjvg w`Zb I Zuv`i Rb `yAv
KiZb|
Avjvgv nvBmvgxi eYbv Abyhvqx nv`xmwUi mb` MnYhvM|4
nhiZ Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


.
dRii mvjvZi ci m~hv`q ch Avjvni whK&i iZ wKQy gvbyli mv_ em _vKv Avgvi KvQ BmgvCj (Av)-Gi
eski PviRb xZ`vmK gy Kivi Pq ewk wcq| Abyicfve Avmii mvjvZi ci m~hv ch Avjvni whK&i iZ wKQy gvbyli

154

mv_ em _vKv Avgvi KvQ PviRb xZ`vm gy Kivi PqI ewk wcq| nv`xmwU nvmvb|1
ivm~jyjv n -Gi ci mvnvexMYI myhvMgZv dRii mvjvZi ci gmwR` ev Ni m~hv`q ch em ewMZfve whK&i
Ihxdvq iZ _vKZ fvjevmZb| Zveqx gy`wiK Beby AvDd ejb, Avwg Pjvi c_ `Ljvg nhiZ wejvj (iv) dRii mvjvZ
Av`vq Ki em iqQb| Avwg ejjvg, em iqQb Kb? wZwb ejjb : m~hv`qi Rb Acv KiwQ|2
Zveqx Avey IqvBj ejb :.
Avwg GKw`b dRii mvjvZi ci Beby gvmE` (iv)-K wRvmv Kijvg| Avgiv Zvi Ni ceki AbygwZ PvBjvg| wZwb
ejjb : cek Ki| Avgiv ejjvg: wKQy mgq Avgiv Acv Kwi, nqZ evwoi Kviv Kvbv cqvRb _vKZ cvi| ZLb wZwb
Avgv`i w`K wdi em Zvmexn KiZ _vKjb| wZwb ejjb: n Avyjvni evwoi gvbyliv, Zvgiv MvdjwZi wPv KiwQj!
Gici wZwb Zvi `vmxK ejjb: `L Zv m~h DVQ wKbv| m ejj: bv| ci ZZxqevi hLb wZwb ZvK ejjb: m~h DVQ
wKbv `L| ZLb m ejj: nuv, m~h DVQ| ZLb wZwb ejjb: Avjvni mKj cksmv, whwb Avgv`iK GB w`bwUI Dcnvi
w`jb| wZwb GB w`b Avgv`iK gv Kijb Ges Avgv`iK Rvnvbvgi kvw c`vb Kibwb| eYbvwU mb` mnxn|3
Ab GKwU `yej mb`i eYbvq nhiZ Beivnxg bvLqx ejb, nhiZ Avyjvn Beby gvmE`K (iv) `LQb Ggb GKRb
AvgvK ejQb, wZwb GKevi ZvK `LQb h, wZwb dRii mvjvZ Av`vq Ki em _vKjb| wZwb hvni ch Avi DVjb bv
Kvbv bdj mvjvZI cojb bv| hvnii Avhvb nj wZwb DV (hvnii mybvZ) Pvi ivKAvZ Av`vq Kijb|4

wZxqZ, G mgqi whK&i


dRii mvjvZi ci whK&i-Gi dhxjZ I iZ RvbZ ciwQ| GLb ck: GB mgq Avgiv Kvb whK&i Kx-fve Kie?
G mgqi whK&ii welq mybvZ Kvbv wb`kbv AvQ wKbv? ivm~jyjvn I mvnvexMY Kvbv whK&i KiZb wKbv? bvwK Avgvi
BQvgZv whK&i AvhKvi Kie?
Avgiv AvMB ejwQ, ivm~jyjvn Zuvi DZK Dj AvjvwKZ ivRc_ iL wMqQb| Kvbv cKvi AZv ev wavi
ga iL hvbwb| DZK mewKQyB wkwLq wMqQb| DZi Kvbv wKQy evbvbvi cqvRb bB| cqvRb ay Zvi mybvZi e
AbymiY|
GB mgq whK&ii iZ hgb wewfb nv`xm ewYZ nqQ, Zgwb GB mgqi whK&i AvhKviI wewfb nv`xm mywbw`fve
kLvbv nqQ| GB mgqi gvmb~b whK&iwj c_gZ `yB cKvi : wbavwiZ I AwbavwiZ| wbavwiZ whK&iwj wbavwiZ msLvq dRii
ci Av`vq KiZ ne| Gici evwK mgq AwbavwiZ whK&iwj AbeiZ ev hZ ewk me cvjb KiZ ne|
wbavwiZ whK&iwj wbic :
(1). h mKj whK&i dRi mvjvZi ci cvjbi wb`k `Iqv nqQ| Gwj `yB cKvi : aygv dRi mvjvZi ci
cvjbxq whK&i Ges dRi I gvMwiei ci cvjbxq whK&i|
(2). h mKj whK&i cuvP Iqv mvjvZi ci cvjbxq| ^fveZB mwjK dRi mvjvZi ci Av`vq KiZ ne|
(3). h mKj whK&i mKvj I weKvj ev mKvj I mvq cvjb KiZ wb`k `Iqv nqQ| myen mv`K _KB mKvj
i, GRb GmKj whK&i dRi mvjvZi AvMI Av`vq Kiv hvq| Ze mvaviYZ gywgb dRii dih mvjvZ Av`vqi ciB G mKj
whK&i Av`vq Kib|
Avi AwbavwiZ whK&i wnmve Zvmexn, Zvnjxj, Iqvh BZvw` GB mgq cvjbi Rb nv`xm Drmvn c`vb Kiv nqQ|
Avgiv GLvb G mKj whK&ii AvjvPbv Kie| hvwKi wbRi mgq, AveM I ciYv Abyhvqx mKj whK&i ev wKQy whK&i
cvjb Kieb| wKQy whK&i cvjbi evQvB Kiv I Ihxdv Zwi Kivi `vwqZ wZwb wbR cvjb Kieb ev Kvbv bKKvi Avwjgi
mvnvh MnY Kieb|
GLvb DjL Kiv `iKvi h, Dci DjwLZ I wb AvjvwPZ wewfb cKvii whK&ii ga Kvbv mybvZ-mZ g ev
ZviZxe bB| Kvb&wU AvM I Kvb&wU ci Ggb Kvbv eYbv nv`xm bB| whK&ii Kvbv ZiZxe ev g nv`xm ewYZ nqwb| hvwKi
wbRi myweav, Kjei nvjZ I mgq-myhvM gZv whK&i wbevPb KiZ cvib ev AvM wcQ Ki mvRvZ cvib| Kvbv whK&i AvM
Ges Kvbv whK&i ci Kivi ga Kvbv mvIqve bB| mvIqve whK&i cvjbi ga| mybvZ beexZ DjL Kiv nqwb Ggb Kvbv
wbw` ZviZxe ev mvRvbvK AjNbxq gb Kiv ev GZ wekl Kvbv mvIqve AvQ ej gb Kiv mybvZi Ljvd I Zv hvwKiK

155

we`AvZi ga wbcwZZ Kie|


Avwg GLvb AvjvPbvi myweavi Rb GKwU ZviZxe whK&iwj AvjvPbv KiwQ| hvwKi wbRi Aev Abymvi whK&i wbevPb
Kieb| c_g Avwg wbavwiZ whK&iwj AvjvPbv KiwQ| Gwj mybvZ wbavwiZ msLv cvjb KiZ ne| hLvb msLv DjL Kiv
nqwb mLvb GKevi coZ ne|
wZb cKvi wbavwiZ whK&i
c_g cKvi whK&i : dRii ci cvjbi Rb wbavwiZ
GB chvq wZbwU whK&i DjL Kiv njv| GKwU whK&i ay dRii ci I Ab `ywU dRi I gvMwiei ci cvjbxq|
whK&i bs 68 : dRii mvjvZi cii `yAv: (1 evi)

DPviY: Avjv-v, Bbx Avm&AvjyKv Bj&gvb bv-wdAvb, Iqv Avgvjvb gyZvKvevjvb Iqv wih&Kvb ZvBwqevb|
A_: n Avjvn, Avwg Avcbvi KvQ PvwQ KjvYKi vb, KeyjKZ Kg I cwe wiwhK| (1 evi)
Dy mvjvgv (iv) ejb :
.
bexq AvKivg dRii mvjvZi kl, hLb mvjvZ Av`vq nq hZ ZLb GB evKwj ejZb|1
whK&i bs 69 : dRi I gvMwiei cii whK&i-1
wewfb nv`xm Avgiv wKQy whK&ii K_v RvbZ cvwi hv ivm~jyjvn dRi I gvMwiei mvjvZi ci covi Rb weklfve
wkv w`qQb| G aibi whK&ii ga AbZg BZtc~e DjwLZ 3 bs whK&i:
) (

DPviY : jv- Bjv-nv Bjvjv-, Iqvn`v jv- kvixKv jv, jvj gyjK, Iqv jvj nvg`, BDnqx Iqv BDgxZz (weBqvw`wnj
LvBi) Iqv Av Avjv- Kzwj kvBwqb Kv`xi|
A_ : Avjvn Qvov Kvbv gvey` bB, wZwb GKK, Zuvi Kvbv kixK bB| ivRZ ZuviB Ges cksmv ZuviB| wZwbB Rxeb
`vb Kib Ges wZwbB gZy `vb Kib| Zuvi nvZB mKj KjvY Ges wZwb mewKQyi Dci gZvevb|
wewfb nv`xm dRi mvjvZi ciB mvjvZi Aevq cv f em _KB 100 evi A_ev 10 evi GB whK&i Kivi Rb
wb`k `Iqv nqQ| wVK Abyicfve gvMwie mvjvZi ciB bv bo Ges cv bv wUq 10 evi ejvi wb`k `Iqv nqQ|
Avey hvi (iv), Avyi ivngvb Beby Mvbg (iv), Dgvivn Beby kvexe (iv), Avey AvBDe Avbmvix (iv) I Abvb mvnvex
ejQb, ivm~jyjvn ejQb: h ew gvMwiei mvjvZi ci Ges dRii mvjvZi ci, Nyi emv ev bovPovi AvMB, cv Uvbv
AevZB, Kvbv K_v ejvi AvM GB whK&iwU 10 evi cvV Kie Avjvn Zvi cZK evii Rb Rb 10 wU mvIqve wjLeb, 10 wU
Mvbvn gv Kieb, Zuvi 10 wU ghv`v ew Kieb, Hw`bi Rb ZvK mKj Agj I wZ _K iv Kiv ne, kqZvb _K
cvnviv `Iqv ne| Hw`b wki&K Qvov Kvbv Mvbvn ZuvK aiZ cviv DwPZ bq| h ew Zvi Pq ewk eje m Qvov Ab mevi
Pq m H w`bi Rb mek AvgjKvix ej MY ne|
wewfb mnxn I nvmvb m~ nv`xmwU ewYZ|2
Avey Dgvgvn (iv) ejb: ivm~jyjvn () ejQb: h ew dRii mvjvZi ciB Zuvi cv Uvbvi AvMB whK&iwU 100
evi cvV Kie, m ew H w`bi k AvgjKvix ej weewPZ ne| Ze h ew Zuvi gZv ev Zuvi Pq ewk eje Zuvi K_v
wfb| nv`xmwUi mb` nvmvb|3
GKwU `yej mb`i nv`xm GB whK&iwU cZK dih mvjvZi kl mvjvZi Aevq cv fvR Ki em _KB K_v ejvi
c~e `kevi ejZ Drmvn c`vb Kiv nqQ Ges Zvi wekl dhxjZ eYbv Kiv nqQ|4
c~eeZx Aavq GB whK&iwUi mvaviY dhxjZ AvjvPbv KiwQ| cieZxZ cuvP Iqv mvjvZi cii whK&ii gaI GB
whK&iwU DjL KiZ ne| KviY ivm~jyjvn GB whK&iwU Lye ewk cvjb KiZb I wkv w`Zb| wewfb nv`xm cZK mvjvZi
ci, mKvj, mvq ev mvivw`b GB whK&iwU cvVi wb`k `Iqv nqQ| G mKj mnxn nv`xmi AvjvK cZK gymjxi DwPZ
Kgc mKj dih mvjvZi mvjvg divbvi ci AZ 1 evi, dRi I gvMwiei ci 10 evi Ki I mvivw`b 200 evi ev
Kgc 100 evi GB whK&iwU cvV Kiv| Avjvn Avgv`iK ZvIdxK c`vb Kib ; Avgxb|

156

whK&i bs 70 : dRi I gvMwiei cii `yAv-2

DPviY : Avjv-v, AvwRibx wgbvb bv-i|


A_ : n Avjvn, AvgvK Rvnvbvgi Avb _K iv Kib| dRi I gvMwiei mvjvZi ci Kvbv (`ywbqvex) K_v
ejvi c~e 7 evi|
nvwim Beby gymwjg (iv) ejb, ivm~jyjvn () AvgvK ejQb, Zzwg dRii mvjvZi ciB (`ywbqvex) K_v ejvi AvM GB
`yAv 7 evi eje| hw` Zzwg H w`b gZzeiY Ki Zvnj Avjvn ZvgvK Rvnvbvgi Avb _K iv Kieb| Abyicfve,
gvMwiei mvjvZi ci K_v ejvi AvMB GB `yAv 7 evi eje| Zzwg hw` H iv gZz eiY Ki Zvnj Avjvn ZvgvK Rvnvbvg
_K iv Kieb| AwaKvsk gynvwm nv`xmwUK MnYhvM ej MY KiQb|1
wZxq cKvi whK&i: cuvP Iqv mvjvZi ci AvhKvi beex
dRii dih mvjvZi ci cvjbxq wZxq cKvi wbavwiZ whK&i hv cuvP Iqv mvjvZi ci cvjbxq ej nv`xm _K Rvbv
hvq| Gwj ^fveZ Abvb mvjvZi bvq dRii mvjvZi ciI Av`vq KiZ ne|
dih mvjvZi ci whK&i I gybvRvZi iZ
mvjvZ gywgbi Rxebi mek whK&i| Avi whK&iB Zv gywgbi `q Avm ckvw| GRb mvjvZi kl gywgbi `q
ckvw Avm| Avgiv mvjvZ gbvhvM w`Z cvwi bv ej GB ckvw fvjvfve Abyfe KiZ cvwi bv| Zv mI hZUzKz me
gbvhvM mnKvi, mvjvZi m~iv-wKivAvZ, Zvmexn I `yAvi A_i w`K j iL mvjvZ kl Kij gymvjx wbRB `qi ckvw
I AveM Abyfe Kieb|
G mgq Zvovov Ki DV Pj hvIqv gywgbi DwPZ bq| mvjvZi ci hZY me mvjvZi vb em `yAv gybvRvZ I
whK&i iZ _vKv DwPZ| gywgb hw` wKQy bv Ki ay em _vKb ZvI Zuvi Rb KjvYKi| mvjvZi ci hZY gymjx mvjvZi vb
em _vKeb ZZY wdwikZvMY Zuvi Rb Avjvni KvQ `yAv Kieb|Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:


hw` Kvbv gymwjg mvjvZ Av`vq Ki, Gici m Zuvi mvjvZi vb em _vK, Ze wdwikZvMY AbeiZ Zuvi Rb `yAv
KiZ _vKb: n Avjvn GK gv Kib, n Avjvn, GK ingZ Kib, hZY bv m Ihy b Ki ev Zuvi vb _K DV hvq|2
mvnvex-ZveqxMY cZK dih mvjvZi ci mvagZv ewk mgq Kvbv K_vcK_b wj bv nq hZ ewk me Zvmexn,
Zvnjxj BZvw` whK&i iZ _vKZ cQ` KiZb|3
ivm~jyjvn cuvP Iqv dih mvjvZi ci wewfb whK&i I `yAv cvV KiQb Ges KiZ wkwLqQb| nv`xmi wkvi
AvjvK Avgiv `LZ cvB h, cuvP Iqv dih mvjvZi ci wKQy mgq em whK&i I `yAv Kiv gvmb~b ev mybvZ mZ AZ
iZc~Y I dj`vqK Kg| Avgiv `LwQ h, cuvP Iqv dih mvjvZi cii `yAv Keyj nq ej nv`xm ewYZ nqQ|
h mKj mvjvZi ci mybvZ gyAvv`vn mvjvZ AvQ, A_vr hvni, gvMwie I Bkvi mvjvZi G mKj whK&i I `yAv
mybvZi AvM cvjb KiZ ne bv ci m welq nvbvdx DjvgvMYi wKQy gZf` AvQ| wK dRii mvjvZi ^fveZB
Kvbv mgmv bB| mvjvZi ci G mKj whK&i I `yAv me nj mewj, bv nj wKQy eQ wbq Zv Av`vq KiZ ne|
dih mvjvZi ci cvjbxq 29 wU gvmb~b whK&i I gybvRvZ
(1). whK&i bs 71 : (3 evi)

(c~ev 15 bs whK&i) (3 evi|)
(2). whK&i bs 72 : (mvjvZi cii whK&i)

DPviY: Avjv-v AvbZvm mvjv-gy Iqv wgbKvm mvjv-gy, Zvev-ivKZv Bqv hvj Rvjv-wj Iqvj BKiv-g|
A_: n Avjvn, AvcwbB mvjvg (kvw), Avcbvi _KB kvw, n gnvmvbi AwaKvix I ghv`v c`vbi AwaKvix, Avcwb
eiKZgq| (GK evi)
mvIevb (iv) ejb, ivm~jyjvn mvjvZ kl wZb evi BwMdvi ej Gici Avjvv AvbZvm mvjvg ... ejZb|4
Avjvv AvbZvm mvjvg... mK Avqkv (iv) I Abvb mvnvex _K nv`xm ewYZ nqQ|

157

G DjL h, Avgv`i `k AbKBBZvw` ejb| G mKj k Kvbv mnxn nv`xm ewYZ nqwb| gyjv Avjx Kvix nvbvdx (1014 wn), Avjvgv Avng` Beby
gynvv` ZvnZvex nvbvdx (1231 wn) cgyL Avwjg DjL KiQb h, GB AwZwi evKwj wfwnxb evbvqvU K_v| wKQy IqvqR
Gwj evwbqQb|1 AvjvnB fvjv Rvbb|
GB evKwji A_ Kvbv `vl bB| ejvI bv-Rvqh bq| Ze ejv Kvbv AevZB mybvZ bv, eis mybvZi evBi I
mybvZi AwZwi| gvmb~b ev mybvZ-mZ `yAvB Dg| GQvov mybvZi evBi `yAv Rvqh njI Zv ixwZZ cwiYZ Kij mybvZi
wecixZ we`AvZ cwiYZ ne| mevcwi gvmb~b `yAv I whK&ii ga gbMov evKvw` mshvM Ki Zvi weKwZ Kiv gvUI wVK
bq| gvmb~b `yAv I whK&iK gvmb~b k e ivm~jyjvn -Gi gZv Av`vq Kiv DwPZ| Avjvn Avgv`iK ay mybvZ cwiZ
_vKvi ZvIdxK w`b|
(4). whK&i bs 73 : (mvjvZi cii whK&i)


DPvib : jv- Bjv-nv Bjjv-, Iqvn`v jv- kvixKv jv, jvj gyjK, Iqv jvj nvg`, Iqv Av Avjv- Kzwj kvBwqb
Kv`xi| Avjv-v, jv- gv-wbAv wjgv- AvA&ZvBZv, Iqvjv- gyA&wZqv wjgv- gvbvA&Zv, Iqvjv- Bqvb&dvD hvj Rvw wgbKvj Rvy|
A_ : Avjvn Qvov Kvbv gvey` bB, wZwb GKK, Zuvi Kvbv kixK bB| ivRZ ZuviB Ges cksmv ZuviB| wZwb mewKQyi
Dci gZvevb| n Avjvn, Avcwb hv `vb Kib Zv VKvbvi gZv Kviv bB| Avi Avcwb hv bv `b Zv `Iqvi gZvI Kviv
bB| Kvbv cwikgKvixi cwikg Avcbvi BQvi evBi Kvbv DcKvi jvM bv|
nhiZ gyMxiv Beby ev (iv) ejb :
: ..
.
ivm~jyjvn () cZK mvjvZi mvjvgi ciB GB whK&iwU ejZb|2
(5). whK&i bs 74 : (mvjvZi cii whK&i)DPviY : jv- Bjv-nv Bjvjv- Iqvn&`v jv- kvixKv jv, jvj gyjKz Iqv jvj nvg`y, Iqv Av Avjv Kzwj kvBBb
Kv`xi| jv- nvIjv Iqvjv- KzIqvZv Bjv- wejv-n, jv- bv&A&ey`y Bjv- BBqv-| jvb wbA&gvZz, Iqv jvj dv&jy, Iqvjvm mvbv-Dj
nvmvb| jv- Bjv-nv Bjvjv- gyLwjmxbv jvxb, IqvjvI Kvwinvj Kv-wdib|
A_ : Avjvn Qvov Kvbv gvey` bB, wZwb GKK, Zuvi Kvbv kixK bB| ivRZ ZuviB Ges cksmv ZuviB| wZwb mewKQyi
Dci gZvevb| Avjvni viv I Avjvni gvag Qvov Kvbv Aej^b bB Ges Kvbv gZv bB| Avgiv Avjvn Qvov Kviv Bev`Z
Kwi bv| wbqvgZ ZuviB, `qv ZuviB Ges Dg cksmv ZuviB| Avjvn Qvov Kvbv gvey` bB| Avgv`i xb wefve aygv ZuviB
Rb, GZ hw`I KvwdiMY Am nq|
nhiZ Avyjvn Beby hyevBi (iv) wbR me`v cZK mvjvZi ci D whK&iwU cvV KiZb Ges ejZb :

ivm~jyjvn () cZK mvjvZi ci GB K_vwj ejZb|3
(6). whK&i bs 75 : AvqvZzj Kzimx 1 evi :
nhiZ Avey Dgvgvn (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :

h ew cZK mvjvZi ci AvqvZzj Kzimx cvV Kie Zuvi RvbvZ ceki c_ gZz Qvov Avi Kvbv evav _vKe
bv|4

158

Ab nv`xm nhiZ nvmvb (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :h ew dih mvjvZi kl AvqvZzj Kzimx cvV Kie m cieZx mvjvZ ch Avjvni wRvq _vKe|1
(7). whK&i bs 76: m~iv BLjvm, m~iv dvjvK I m~iv bvm 1 evi:
DKev Beby Avwgi (iv) ejb, ivm~jyjvn () AvgvK wb`k w`qQb, cZK mvjvZi ci m~iv dvjvK I m~iv bvm cvV
KiZ | wZxq eYbvq wZwb ejb, ivm~jyjvn AvgvK cZK mvjvZi ci gyAvIwqhvZ, (m~iv BLjvm, m~iv dvjvK I m~iv bvm)
cvV KiZ wb`k w`qQb|2
GQvov Ab nv`xm GB wZbwU m~iv wZb evi Ki mKvj I mvq cvVi wb`k `Iqv nqQ, hv ci Avgiv AvjvPbv Kie
; Bb&kv Avjvn|
(3). whK&i bs 77 : (100 ev 400 Zvmexn)
33 evi myenvbvjvn , 33 evi Avj&nvg`ywjjvn Ges 34 evi Avjv AvKevi| GB whK&iwji welq wewfb
mnxn nv`xm wewfb msLv ejv nqQ| Dcii msLvwUB ewk cwm| mevP msLv 400 evi ; 100 evi myenvbvjvn, 100 evi
Avjnvg`ywjjvn, 100 evi Avjv AvKevi Ges 100 evi jv- Bjvnv Bjjvn| mewb msLv 30 evi ; 10 evi myenvbvjvn, 10
evi Avjnvg`ywjjvn Ges 10 evi Avjv AvKevi |
(8). whK&i bs 78 : (mvjvZi cii `yAv)
] [
DPviY : ivwe wKbx Avhv-evKv BqvIgv ZveAvmy Bev-`vKv|
A_ : n Avgvi cfy, AvgvK iv Kib Avcbvi kvw _K hw`b Avcwb cybiwZ Kieb Avcbvi ev`vMYK| (GK
evi)
nhiZ eviv Beby Avwhe (iv) ejb :


Avgiv hLb ivm~jyjvn ()-Gi wcQb mvjvZ coZvg ZLb Zuvi Wvb w`K `uvovZ cQ` KiZvg| wZwb mvjvZ kl
Avgv`i w`K gyL Ki emZb| Avwg bjvg wZwb mvjvZ kl divi mgq D `yAvwU ejjb|3
(9). whK&i bs 79 : (mvjvZi cii `yAv)

DPviY : Avjv-v, Bbx AvEhy weKv wgbvj Kzd&wi Iqvj dvKwi, Iqv AvEhy weKv wgb Avhv-wej Kve&wi|
A_ : n Avjvn, Avwg Avcbvi Avkq c_bv KiwQ Kzdwi _K I `vwi` _K Ges Avcbvi Avkq cv_bv KiwQ Keii
Avhve _K|
Avey evKivi (iv) Qj gymwjg ejb, Avgvi wcZv mvjvZi ci GB `yAvwU cvV KiZb Ges wZwb ejQb, ivm~jyjvn ()
GB `yAvwU mvjvZi ci cvV KiZb| wZwb QjK Aviv ejb : Zzwg GB `yAvwU wbqwgZ coe|4
(10). whK&i bs 80 : (mvjvZi cii `yAv)

DPviY: Avjv-v, AvBbbx Avjv- whK&wiKv Iqv KwiKv Iqv mwb Bev-`vwZKv|
A_: n Avjvn, Avcwb AvgvK Avcbvi whK&i KiZ, Ki KiZ Ges Avcbvi Bev`Z my`ifve KiZ ZvIdxK I
gZv c`vb Kib|
nhiZ gyAvh Beby Rvevj (iv) ejb, ivm~jyjvn () Avgvi nvZ ai ejb, gyAvh, Avwg ZvgvK fvjevwm| ... gyAvh,
Avwg ZvgvK ImxqZ KiwQ, cZK mvjvZi ci GB `yAvwU ejv KLbv ev` w`e bv|5
(11). whK&i bs 81 : (mvjvZi cii `yAv)

159

DPviY : Avj-vv, Bbx AvEhy weKv wgbvj eyL&wj, Iqv AvEhy weKv wgbvj Ryewb, Iqv AvEhy weKv Avb Divv BjvAvihvwjj Dgywi, Iqv AvEhy weKv wgb wdZbvwZ` `ybBqv-, Iqv AvEhy weKv wgb Avhv-wej Kve&wi|
A_: n Avjvn, Avwg Avcbvi wbKU Avkq cv_bv KiwQ KcYZv _K, Avwg Avcbvi wbKU Avkq cv_bv KiwQ KvcyilZv
_K, Avwg Avcbvi wbKU Avkq cv_bv KiwQ AcgvbKi AwZ e eqm cuQvb _K, (h eqm gvbyl Kvvb nvwiq dj), Avwg
Avcbvi wbKU Avkq cv_bv KiwQ `ywbqvi wdZbv _K, Avwg Avcbvi wbKU Avkq cv_bv KiwQ Keii Avhve _K|
nhiZ mv` Beby Avex Iqvvm (iv) ejb :
[ ]
ivm~jyjvn () cZK mvjvZi ci GB evKwj vi `yAv KiZb|1
(12). whK&i bs 82 : (mvjvZi cii `yAv)


DPviY: Avjv-vMwdijx gv- KvvgZz, Iqvgv- AvLLviZz, Iqvgv- AvmiviZz, Iqv gv- AvA&jvbZz, Iqvgv- Avm&ivdZz,
Iqvgv- AvbZv AvA&jvgy wenx wgbx| AvbZvj gyKvwgy, Iqv AvbZvj gyAvL&wLi, jv- Bjv-nv Bjv- AvbZv|
A_: n Avjvn, Avcwb Avgvi Rb gv Kib Avwg AvM hv KiwQ Ges Avwg ci hv KiwQ, Avwg Mvcb hv KiwQ Ges
Avwg cKvk hv KiwQ Ges Avwg evovevwo Ki hv KiwQ Ges hv Avcwb Avgvi PqI ewk fvjv Rvbb| AvcwbB AMeZx Kib,
AvcwbB wcwQq `b| Avcwb Qvov Kvbv gvey` bB|
nhiZ Avjx (iv) ejb :
...
ivm~jyjvn hLb mvjvZ kl mvjvg ejZb ZLb G K_vwj ejZb|2
mnxn gymwjg I Abvb M msKwjZ GB nv`xmi Ab eYbvq ejv nqQ, ivm~jyjvn Zvkvn&`i kl mvjvgi c~e
GB `yAvwU coZb| mb`i w`K _K `ywU eYbvB MnYhvM, Ze gymwjgi eYbv AwaK kwkvjx| meZ wZwb mvaviYZ mvjvgi
AvM I KLbv ci GB `yAvwU coZb|3
(13). whK&i bs 83 : (mvjvZi cii `yAv)DPviY : Avjv-v, Av^wjn jx `xwbqvj jvhx RvAvj&Zv B^gvZv Avgix| Iqv Av^wjn jx `yb&Bqv-Bqvj& jvZx RvAvjZv
dxnv gvAv-kx| Avjv-v, Bbx AvEhy we wi`v-Kv wgb mvLvwZKv, Iqvwe Avd&weKv wgb bvKvgvwZKv, Iqv AvEhy weKv wgbKv| Avjvv, jv- gv-wbAv wjgv- AvA&ZvBZv, Iqvjv- gyA&wZqv wjgv gvbvA&Zv, Iqv jv- BqvbdvD hvj Rvw wgbKvj Rvy|
A_: n Avjvn, Avcwb Avgvi xbK mskvwaZ-KjvYgq Kib, hvK Avcwb Avgvi ivKeR evwbqQb Ges Avgvi
cvw_e RxebK mskvwaZ Kib, hvZ Avgvi Rxeb I RxweKv iqQ| n Avjvn, Avwg Avcbvi Amw _K Avcbvi mwi wbKU,
Avcbvi kvw _K Avcbvi gvi wbKU Ges Avcbvi _K Avcbvi wbKU Avk&q cv_bv KiwQ| n Avjvn, Avcwb hv c`vb Kib Zv
VKvbvi KD bB| Ges Avcwb hv c`vb bv Kib Zv c`vb Kivi gZvI Kviv bB| Ges Kvbv cvwikgKvixi cwikg Avcbvi
BQvi evBi Zvi Kvbv DcKvi jvM bv|
nhiZ Kve ejb : ZvIivZ AvQ h, nhiZ `vD` hLb mvjvZ kl KiZb ZLb GB `yAv cvV KiZb| ZLb nhiZ
mynvBe (iv) ejb:

ivm~jyjvn mvjvZ kl Kivi mgq GB `yAv ejZb| nv`xmwUi mb` gvUvgywU MnYhvM|4
Ab GKwU hqxd mb` ewYZ nqQ :
...

160

ivm~jyjvn () hLb dRii mvjvZ kl KiZb ZLb Rvi k Ki Zuvi mvnvexMYK wbq GB `yAvwU wZb evi cvV
KiZb|1
(14). whK&i bs 84 : (mvjvZi cii `yAv)

DPviY: Avjv-v weKv Dnv-wejy, IqvweKv DKv-wZjy, IqvweKv Dmv-wejy|
A_ : n Avjvn, Avwg Avcbvi mvnvhB Pv Kwi, Avcbvi mvnvhB hy Kwi Ges Avcbvi mvnvh exiZ c`kb Kwi I
weRqx nB|
nhiZ mynvBe (iv) ejb :
] [
ivm~jyjvn () hLb mvjvZ Av`vq KiZb ZLb wZwb VuvU bvoZb ev weoweo Ki wKQy ejZb hv Avgiv eySZvg bv|
ZLb mvnvexMY ck Kij wZwb GB ejb h, wZwb GB `yAvwU cvV Kib| Ab eYbvq :

wZwb bvBbi hyi mgq dRii mvjvZi ci wKQy ej Zuvi VuvU bvovwQjb| mvnvexMY ZuvK m welq ck Kij
wZwb ejb wZwb GB `yAvwU cvV KiQb|2
(15). whK&i bs 85 : (mvjvZi cii `yAv-100 evi)
[ ]
DPviY : Avjv-vM&wdi jx, IqvZze& AvjvBqv, BbvKv Avb&ZvZ ZvIqv-eyi ivnxg (Ab eYbvq: [ZvIqveyj Mvdi]) |
A_: n Avjvn, Avcwb AvgvK gv Kib, Avgvi ZvIev Keyj Kib| wbq Avcwb gvkxj KiYvgq (Ab eYbvq:
ZvIev KeyjKvix gvkxj)|
GKRb Avbmvix mvnvex ejb :

Avwg ivm~jyjvn -K mvjvZi ci GB `yAv ejZ bwQ 100 evi|
GB nv`xmi wZxq eYbvq ejv nqQ:
.. [ ]
ivm~jyjvn () `vnvi ev PvkZi [`yB ivKAvZ] mvjvZ Av`vq Kib| Gici GB `yAv 100 evi cvV Kib|
`ywU eYbvB mnxn| c_g eYbv Abymvi mKj mvjvZi ciB GB `yAv gvmb~b ej MY ne| Ze AZ mvjvZz` `vnvi
ci GB `yAvwU 100 evi cvV Kivi welq mKj hvwKii gbvhvMx nIqv DwPZ|3
(16). whK&i bs 86 : (mvjvZi cii `yAv)


DPviY: Avjv-vM&wdi&jx hyb~ex Iqv LvZv-Bqv-Bqv Kzjvnv, Avjv-v, AvbBk&bx, IqvReyibx, Iqvnw`bx wj^v-wjwnj
AvA&gv-wj Iqvj& AvLjv-K, Bbv jv- Bqvn`x wj ^v-wjwnnv-, Iqvjv- Bqvm&widz mvBwqqvnv Bjv- AvbZv|
A_: n Avjvn, Avcwb Avgvi mKj fyj I Mvbvn gv Ki w`b| n Avjvn, Avcwb AvgvK Dy I AbycvwYZ Kib,
AvgvK c~Y Kib Ges AvgvK Dg Kg I AvPiYi ZvIdxK c`vb Kib ; KviY Avcwb Qvov Avi KD Dg Kg I eenvii c_
wbZ cvi bv ev Lvivc Kg I AvPiY _K iv KiZ cvi bv|
nhiZ Avey Dgvgv (iv) I nhiZ Avey AvBDe (iv) ejb : dih I bdj h Kvbv mvjvZ Zvgv`i bexi () KvQ
hLbB wMqwQ, ZLbB bwQ wZwb mvjvZ kl Nyivi ev DVvi mgq GB `yAvwU ejQb| nvwdh nvBmvgx DjL KiQb h,
nv`xmwUi mb` MnYhvM|4
(17). whK&i bs 87 : (mvjvZi cii `yAv)

DPviY : Avjv-v, Av^&wjn jx xbx, Iqv Iqvm&wmq& jx dx `v-ix Iqv ev-wiK jx dx wihKx|

161

A_: n Avjvn, Avcwb Avgvi agRxebK mevxb my`i Ki w`b, Avgvi evwoK ck Ki w`b Ges Avgvi wiwhK eiKZ
`vb Kib|
nhiZ Avey g~mv (iv) ejb, Avwg ivm~jyjvn -K Ihyi cvwb Gb w`jvg| ZLb wZwb Ihy Kib, mvjvZ Av`vq Kib Ges
wZwb GB `yAv cvV Kib| nvBmvgx nv`xmwUi mb` mnxn ej DjL KiQb|1
(18). whK&i bs 88 : (mvjvZi cii `yAv)

DPviY : Avjv-v, ivev wReixjv Iqv gxKvCjv Iqv Bmiv-dxjv, AvBh&bx wgb nvi&wib bv-wi Iqv Avhv-wej Kve&wi|
A_ : n Avjvn, wReivCj, wgKvCj I Bmivdxji cfy, AvgvK Rvnvbvgi Avbi Dvc I Keii Avhve _K iv
Kib|
nhiZ Avqkv (iv) ejb, ivm~jyjvn mvjvZi kl me`v GB `yAv KiZb| nvBmvgx fvlgZ nv`xmwUi mb`
MnYhvM|2
(19). whK&i bs 89 : (mvjvZi cii `yAv)


DPviY : Avjv-v, Bbx Avm&AvjyKv wgbvj LvBwi Kzwjnx, gv- AvwjgZz wgb Iqv gv- jv- AvA&jvg| Iqv AvEhy weKv
wgbvk kviwi Kzwjnx, gv- AvwjgZz wgb Iqv gv- jv- AvA&jvg|
A_ : n Avjvn, Avgvi Rvbv I ARvbv mKj cKvi KjvY Avwg Avcbvi KvQ cv_bv KiwQ| Ges Avgvi Rvbv I ARvbv
mKj AKjvY I Agj _K Avcbvi Avkq cv_bv KiwQ|
nhiZ Rvwei Beby mvgyivn (iv) ejb, Avwg `Ljvg, ivm~jyjvn mvjvZi ga Avyj w`q Bkviv KiQb| Gici hLb
mvjvg divjb, mvjvgi ci GB `yAv ejjb| nv`xmwUi mb` MnYhvM|3
(20). whK&i bs 90 : (mvjvZi cii `yAv)


DPviY : Avjv-v Bbx AvEhy weKv wgbvj nvw Iqvj nvhvb, Iqvj AvR&wh Iqvj Kvmvj, Iqvh& hywj Iqvm ^vMv-i Iqvj
dvIqv-wnkv gv- hvnviv wgbnv- Iqvgv- evZvb|
A_ : n Avjvn, Avwg Avcbvi Avkq MnY KiwQ `ywv I DrKv _K, e`bv I nZvkv _K, AgZv _K, AjmZv
_K, Acgvb _K, bxPZv _K, cKvk I Mvcb AkxjZv _K|
Beby gvmE` (iv) _K ewYZ nqQ, ivm~jyjvn () mvjvZ kl Avgv`i w`K Zuvi AvjwKZ Pnviv gyeviK wdwiq Nyi
em GB `yAv ejZb| wZwb GZ ewk evi Zv ejQb h, Avgiv Zv wkL wbqwQ, hw`I wZwb Avgv`iK Zv kLvbwb| nv`xmwU
Zvevivbx Zvi wKZvey` `yAv-q msKjb KiQb| Ab Kvbv M GB nv`xmwU Avwg `wLwb| Beby wnevbi AvjvPbv Abyhvqx
nv`xmwUi mb` MnYhvM ejB gb nqQ| AvjvnB fvjv Rvbb|4
cuvP Iqv mvjvZi ci whK&i I `yAv mK mnxn I nvmvb nv`xmwj wjLjvg| G welq `yGKwU `yej nv`xm DjL
KiwQ :
(21). whK&i bs 91 : m~iv BLjvm 10 evi
GKwU AZ hqxd mb`i nv`xm ewYZ nqQ h, h ew Cgvbmn cZK dih mvjvZi ciB 10 evi m~iv BLjvm
(Kyj Avjv Avnv`& ... ) cvV Kie Avjvn ZuvK Acwigq cyivi c`vb Kieb|5
Ze Ab GKwU mnxn nv`xm nhiZ gyAvh Beby Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :
] [
h ew 10 evi m~iv BLjvm cvV Kie, Avjvn Zuvi Rb RvbvZ GKwU evwo evwbq ivLeb|6 GLvb 10 evi m~ivwU

162

cvVi Kvbv mgq wbaviY Kiv nqwb| GRb hvwKi Kvbv mgq GB IhxdvwU cvjb KiZ cvib|
(22). whK&i bs 92 : (mvjvZi cii `yAv)
hvB` Beby AviKvg (iv) ejb, ivm~jyjvn () mvjvZi ci ejZb:] [
.
A_ : n Avjvn, Avgv`i cfy I mKj ei cfy, Avwg mv c`vb KiwQ h, AvcwbB cfy| Avcwb GKK| Avcbvi Kvbv
kixK bB| n Avjvn, Avgv`i cfy I mKj ei cfy, Avwg mv c`vb KiwQ h, gynvv` Avcbvi ev`v Ges ivm~j| n Avjvn,
Avgv`i cfy I mKj ei cfy, Avwg mv c`vb KiwQ h, mKj ev`v cii fvB fvB| n Avjvn, Avgv`i cfy I mKj ei cfy,
AvgvK Ges Avgvi cwievi cwiRbK `ywbqv I AvLivZi cwZY I mKj gyn~Z Avcbvi Rb gyLwjm I AvwiK evwbq w`b| n
gnvcivg I mvbi AwaKvix, Avcwb byb Ges Keyj Kib| Avjvn k, mek| n Avjvn, Avmgvb I Rwgbi Avjv (Ab
eYbvq : Avmgvb I Rwgbi cfy) Avjvn k, mek| AvjvnB Avgvi Rb h_| Avjvn mevg KvhwbevnK| Avjvn k,
mek| nv`xmwUi mb` `yej|1
(23). whK&i bs 93 : (mvjvZi cii whK&i)

A_ : cweZv Avcbvi cfyi, civgi cfyi, Zviv hv ej Zv _K (wZwb cwe) Ges mvjvg (kvw) cwiZ cyilMYi
(ivm~jMYi) Dci Ges cksmv wekRMZi cfy Avjvni Rb|
hqxd nv`xm ewYZ nqQ h, ivm~jyjvn KLbv KLbv mvjvZi kl, mvjvgi c~e ev ci GB AvqvZwU cvV KiQb
ev KiZ Drmvn w`qQb|2
(24). whK&i bs 94 : (mvjvZi cii `yAv)

A_: Avwg mv c`vb KiwQ, Avjvn Qvov Kvbv gvey` bB, wZwb cig `qvjy I KiYvgq| n Avjvn, Avcwb Avgvi `yw
v I e`bv `~i Ki w`b|
GKwU `yej mb`i nv`xm ewYZ nqQ, nhiZ Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn mvjvZ kl Kivi ci Zuvi Wvb nvZ w`q
Zuvi gv_v gyQZb, Ab eYbvq wZwb Wvb nvZ w`q Zuvi Kcvj gyQZb Ges GB `yAv cvV KiZb|3
(25). whK&i bs 95 : (mvjvZi cii `yAv)

A_: n Avjvn, Avcwb Avgvi kl RxebK Avgvi Rxebi mevg Ask, Avgvi kl KgwjK Rxebi mevg Kg Ges
h w`b Avwg Avcbvi mvvZ Kie mB w`bwUK Avgvi Rxebi k w`b Ki w`b|
Avbvm (iv) ejb, Avwg ivm~jyjvn -Gi wVK wcQb `uvovZvg| wZwb mvjvgi ci G K_vwj ejZb| nv`xmwUi mb`
hqxd|4
(26). whK&i bs 96 : (mvjvZi cii `yAv)


A_: n Avjvn, wbq Avwg Avcbvi Avkq cv_bv KiwQ Ggb Kg _K hv AvgvK AcgvwbZ Kie| n Avjvn, Avwg
Avcbvi Avkq cv_bv KiwQ Gic abvXZv _K hv AvgvK AnsKvix Ki Zzje| n Avjvn, Avwg Avcbvi Avkq cv_bv KiwQ Gic
ez ev mx _K h AvgvK wZM Kie| n Avjvn Avwg Avcbvi Avkq PvwQ Gic mKj welq _K hv AvgvK AcqvRb e
Ki Zzje| n Avjvn, Avwg Avcbvi Avkq PvwQ Gic `vwi`Zv _K hv AvgvK (Avcbvi K_v) fywjq `e|
nhiZ Avbvm (iv) ejb :

163
] .. ][
[
ivm~jyjvn () hLb mvnvexMYK wbq mvjvZ Av`vq KiZb ZLb mvjvZ kl Zuv`i w`K Nyi em GB `yAv ejZb|
Ab eYbvq wZwb ejb : ivm~jyjvn hLbB Kvbv dih mvjvZ coZb, mvjvZ kl Avgv`i w`K Nyi GB `yAv cvV KiZb|
nv`xmwUi mb` wKQyUv `yej|1
GZY ivm~jyjvn _K mnxn I hqxd mb` ewYZ cuvP Iqv mvjvZi ci cvjbxq whK&iwj AvjvPbv KiwQ|
mvnvexMY Gwj cvjb KiZb| GQvov wKQy whK&i I `yAv mvnvexMY _K ewYZ nqQ, hv Zuviv cvjb KiZb| meZ Zuviv
ivm~jyjvn _K wkL Zv cvjb KiZb| Ze G mKj nv`xm DjL bB h Zuviv Gwj ivm~jyjvn () _K eYbv
KiQb| mevevq mvnvexMYi mybvZ AbymiYxq| GLvb Gic KqKwU whK&i DjL KiwQ|
(27). whK&i bs 97 : (mvjvZi cii `yAv)
Zveqx ivexq Beby Avgxjvn ejb, Dgvi (iv) mvjvZ kl Nyi ejZb:


DPviY : Avjv-v, Avm&ZvM&wdiKv wjhvgwe, Iqv AvmZvn&`xKv wj Avikvw` Avgwi, Iqv AvZey BjvBKv, dvZze AvjvBqv|
Avjv-v AvbZv ivex, dvR&Avj ivM&evZx BjvBKv, IqvR&Avj wMbv-C dx ^v`ix, Iqv ev-wiK jx dxgv- ivhvKZvbx, Iqv ZvKvevj
wgbx| BbvKv AvbZv ivex|
A_ :n Avjvn, Avwg Avgvi Mvbvni Rb Avcbvi KvQ gv (gvMwdivZ) cv_bv KiwQ Ges Avcbvi KvQ n`vqZ
cv_bv KiwQ, Avwg hb mKj KvR mevg KgwU eQ wbZ cvwi| Avwg Avcbvi KvQ ZvIev KiwQ, Avcwb Avgvi ZvIev Keyj
Kib| n Avjvn, Avcwb Avgvi cfy, Avcwb Avgvi PvIqv cvIqvK Avcbvi-gyLx evwbq w`b Ges Avgvi ei ga Avgvi abvXZv
c`vb Kib (Avgvi AiK Avcwb Qvov Ab mevi _K AgyLvcx evwbq w`b), Avcwb AvgvK h wiwhK c`vb KiQb ZvZ
eiKZ c`vb Kib Ges Avgvi (Kg I `yAv) Keyj Kib| wbq Avcwb Avgvi cfy| nv`xmwU mnxn|2
(28). whK&i bs 98 : (mvjvZi cii `yAv)
nhiZ Avey `vi`v (iv) mvjvZ kl Ki ejZb :


A_ : Avgvi cfyi cksmvq Avwg mvjvZ kl Kijvg| Avwg Avgvi Mvbvnmg~ni ^xKvivw KiwQ| Avi Avwg h Kg
KiwQ Zvi Agj I AKjvY _K Avwg Avgvi cfyi Avkq MnY KiwQ| n gb cwieZb I wbqYKvix, Avgvi AiK cwieZb
Kib mB welqi Rb hv Avcwb fvjevmb Ges hvZ Avcwb Lywk nb|3
(29). whK&i bs 99 : (mvjvZi cii `yAv)
hqxd mb` ewYZ nqQ, Beby gvmE` (iv) mvjvZ kl ejZb:A_ : n Avjvn, Avwg Avcbvi wbKU cv_bv KiwQ, Avcbvi ingZ jvfi wbwZ KviYwj I Avcbvi gv jvfi wbwZ
welqwj| Avwg Avcbvi KvQ mKj bK KvRi m` (bK KvR Kivi ZvIdxK) I mKj cvc _K wbivcv PvwQ| n Avjvn,
Avwg Avcbvi KvQ PvB RvbvZ jvfi weRq I Rvnvbvg _K cwivY| n Avjvn, Avgv`i Kvbv Mvbvn Avcwb evwK iLb bv,
mKj Mvbvn gv Ki `b, Kvbv `ywv I DrKv evwK iLb bv, mKj `ywv I DrKv Avcwb `~i Ki w`b Ges Kvbv nvRZ
Avcwb evwK iLb bv, me nvRZ Avcwb c~iY Ki w`b|
GB `yAvwU g~jZ ivm~jyjvn _K mvaviY `yAv wnmve ewYZ| Beby gvmE` (iv) Zv mvjvZi kl ev mvjvgi ci
coZb ej GB `yej mb`i nv`xm Avgiv `LZ cvwQ| AvjvnB fvjv Rvbb|4
mvjvZi ci whK&i-gybvRvZ Av`vqi gvmb~b cwZ

164

(1). Avgiv `LZ cvwQ h, cuvP Iqv dih mvjvZi ci AbK gvmb~b whK&i I `yAv iqQ, hwj cvjbi Rb mKj
gymwjgi Pv Kiv DwPZ| Dcii EbwkwU whK&ii ga wKQy iqQ ay whK&i Ges wKQy `yAv wgwkZ whK&i| Avgiv BZtc~e DjL
KiwQ h, mKj whK&i I `yAvB gybvRvZ ev Avjvni mv_ PzwcPzwc K_v ejv| mKj gymwjgi DwPZ GmKj gybvRvZ A_i w`K j
iL gbvhvM, AvwiKZv I AveMi mv_ cvjb Kiv| Aviex gybvRvZwj gyL Kiv me bv nj AZ mwji gg Avgiv evsjvq
ej gybvRvZ Kie| AvgvK Avgvi Rb PvBZ ne| `q I gb mgcY Ki AveM w`q|
(2). Dcii whK&i I `yAvwji welq h, ivm~jyjvn mwj me`v GK cvV KiZb bv| wZwb wewfb mgq wewfb
whK&i cvV KiQb| KLbv KLbv wZwb mvjvgi ciB DV Pj wMqQb| G mKj nv`xmi AvjvK Avgiv eySZ cvwi h,
mvaviYZ dih mvjvZi mvjvg wdivbvi ci wZwb wKQy whK&i I `yAv cvV KiZb| Avgv`i DwPZ myhvM I mgq Abymvi Gwji
ga _K wKQy ev me whK&i I `yAv cvjb Kiv|
(3). GmKj whK&i I `yAv wZwb mvnvexMYi w`K Nyi emvi ci cvV KiZb ej Kvbv Kvbv nv`xm Avgiv `LZ
cqwQ| Avevi Kvbv Kvbv nv`xm mvjvZi ciB cvV KiQb ej ejv nqQ ; Nyi emvi ci bv AvM Zv ejv nqwb| welqwU
Bgvgi mv_ m| gyv`xMY mevevq mvjvZi ci em em whK&i I `yAvwj cvjb Kieb| dRi I Avmii mvjvZi ci
Bgvg Nyi em whK&i I `yAvwj cvjb Kieb| hvni, gvMwie I Bkvi mvjvZi ci Bgvg Kx Kieb Zv wbq Bmjvgi cwm
dKxn, Bgvg I AvwjgMYi ga gZf` iqQ| Bgvg Avng` (in) I Abvb Bgvgi gZvbymvi mKj mvjvZi ciB Bgvg
Avjvv AvbZvm mvjvgy Iqv wgbKvm mvjvgy, ZvevivKZv Bqv hvj Rvjvwj Iqvj BKivg ejv ch wKejvgyLx em _vKeb|
GiciB Nyi em Abvb whK&i Ihxdv Av`vq Kieb| Bgvg Avey nvbxdv (in) I Abvb Bgvgi gZ h mvjvZi ci mybvZ mvjvZ
AvQ mmKj mvjvZi ci Bgvg DV Ni Pj hveb ev gmwR`i Ab Kvbv vb mybvZ Av`vq Kieb| Gici Abvb whK&i
Av`vq Kieb| Bgvg Avey nvbxdvi (in) gZvbymvi gyv`xMYi Rb hvni, gvMwie I Bkvi ci `ywU weK iqQ: Zuviv em mKj
whK&i Ihxdv cvjbi ci mybvZ coZ cvib, A_ev mybvZ Av`vqi ci whK&i Ihxdv cvjb KiZ cvib|1
Kvbv Kvbv nvbvdx Avwjg DjL KiQb h, h mKj dih mvjvZi ci mybvZ AvQ mmKj mvjvZi ciI Bgvg I
gyv`x mKji RbB mybvZi AvM gvmb~b whK&iwj Av`vq Ki bIqv hve, GZ Kvbv Amyweav bB|2 Bgvg hw` mybvZi AvM
gvmb~b whK&iwj cvjb Kib Zvnj Zuvi DwPr wKejv _K Nyi emv ev mvjvZi vb _K mi emv| KviY, Avgiv BZtc~e `LwQ
h, mvjvg wdivbvi ci Bgvgi Rb wKejvgyLx nq em _vKv nvbvdx ghnve we`AvZ I bv-Rvqh ej NvlYv Kiv nqQ|
(4). GmKj whK&i I Abvb mKj whK&ii ivm~jyjvn -Gi mvaviY mybvZ gb gb ev LyeB wbPz^i ev weoweo Ki
Zv cvV Kiv| Ze mvjvZi cii Zvmexn, ZvKexi I whK&ii wZwb wKQyUv k Ki cvV KiZb ej wewfb nv`xm Avgiv
`LZ cvB| Avgiv Dcii nv`xmwjZ `LwQ h, KLbv KLbv wZwb VuvU bo ev weoweo Ki Ggbfve `yAv I whK&iwj cvV
KiQb h, wbKUi mvnvexMYI eySZ cvibwb| Zuviv ck Ki `yAvi k Rb wbqQb| KLbv KLbv wbKUeZx ev GKevi
KvQ em h mvnvex mvjvZ Av`vq KiQb wZwb `yAv ev whK&ii kwU bZ cqQb| Avevi Kvbv Kvbv `yAv mvnvexMY bZ
cvb Gic k wZwb ejQb|y
Ab nv`xm Avgiv `LZ cvB h, ivm~jyjvn ()-Gi mgq dih mvjvZi mvjvg divbvi ci Bgvg I gyv`xMY
mKjB g`y k Ki whK&i I ZvKexi cvV KiZb| Beby Avevm (iv) m mgq Lye A eq wQjb| wZwb mvaviYZ RvgvZ kixK
nZb bv| gymjxMYi mgeZ ZvKexii k wZwb eySZ cviZb h, mvjvZ kl nqQ| hgb, Avgv`i mgq Kzievwbi C`i
w`bwjZ Avgiv RvgvZi mvjvZ mvjvg divbv ci cZK ewMZfve Ges mvgvb DPt^i ZvKexi cvV Kwi, hvZ
gmwR`i evBi AevbiZ wKkviMY mvjvZ kl nqQ ej eySZ cvi| Beby Avevm (iv) ejb:

...
bexq AvKivg -Gi hyM dih mvjvZi mvjvg divbvi ci DPt^i whK&i Kivi cPjb wQj| whK&ii k bB
Avwg eySZ cviZvg h mvjvZ kl nqQ| Ab eYbvq: Avwg ZvKexii AvIqvR b eySZ cviZvg h mvjvZi RvgvAvZ kl
nqQ|3
G _K eySv hvq h, ivm~jyjvn I mvnvexMY mvjvZi cii ZvKexi, Zvnjxj BZvw` whK&i wKQyUv k Ki cvV
KiZb| G mKj nv`xmi AvjvK Kvbv Kvbv dKxn ejQb h, mvjvZi cii ZvKexiwj mvgvb Rvi ejv mybvZ|
wK Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg kvwdqx I Abvb cwm AbymiYxq Bgvg (ivn) GKgZ nqQb h, mKj cKvi whK&i I
`yAvi bvq G mKj whK&i gb gb ev AZ wbPz^i cvV KivB mybvZ| KviY, Abvb nv`xm Rvi whK&i KiZ wbla Kiv nqQ
Ges Av whK&ii wb`k `Iqv nqQ| G mKj nv`xmi AvjvK Zuviv ejb h, ivm~jyjvn wkv c`vbi Rb gvS gvS

165

Kvbv Kvbv whK&i k Ki DPviY KiZb| hgb, wZwb hvni I Avmi mvjvZi wKivAvZ I mvjvZi Kvbv Kvbv whK&i I
`yAv gvS gvS GKUz Rvi DPviY KiZb wkv c`vbi Rb| GLvb Rvi ejvi Dk g~j whK&i wkv `Iqv, Rvi ejv
wkv `Iqv bq| KvRB, mKj nv`xmi AvjvK cgvwYZ nq h, cuvP Iqv dih mvjvZi cii whK&iwj gb gb cvjb KivB
mybvZ| Ze KLbv hw` Bgvg gyv`xMYK wkv c`vbi Rb `yB GKw`b Rvi cvV Kib Zvnj `vl ne bv| wbqwgZ ev
mvaviYfve Rvi ev k Ki G mKj whK&i Av`vq Kiv gvKin ev wbwl| BZtc~e Avgiv `LwQ h, Bgvg Avey nvbxdv (in) G
welq LyeB KovKwo KiQb|
BgvgMYi GB KovKwoi KviY, mvnvex-ZveqxMY G mKj whK&iK PzcPzc KivKB mybvZ wnmve MnY KiQb| Rvi
ejvK Zviv we`AvZ gb KiZb| cLvZ Zveqx Bgvg Aveyj evLZvix mvC` Beby dvBivh (83 wn) ejb, gymAve hyevBix
Bgvgic mvjvZ kl Kivi ci Rvi ejb :

(jv Bjvnv Bjvjv Avjv AvKevi)| ZLb Zveqx k nhiZ Avex`vn Beby Avgi Avm-mvjgvbx (70 wn), whwb gmwR`
wQjb, ejb:
!
Avjvn GK asm Kib! we`AvZi Rqawb w`Q|1
mvwbZ cvVK, GKUz fe `Lyb! GB Bgvg wK gvmb~b whK&i cvV KiQb| ZeyI ZveqxMY mybvZi mvgvb ewZg
mn KiZ cviZb bv| Avgv`i hyMi wewfb Avwjg nqZ kZvwaK AKvU `wjj ck Kieb h, GB whK&iwU gvmb~b Ges Rvi
whK&i Rvqh ev gyvnve| KvRB, Gfve jv Bjvnv Bjvjv, Avjv AvKevi ejZ h wbla Ki m Kvwdi !!
wK mvnvex-ZveqxMYi wbKU G mKj AKvU `wjji Kvbv g~j wQj bv| Zuv`i wbKU GKgv g~j mybvZi| ivm~jyjvn
I Zuvi mvnvexMY hLb hfve whK&i KiQb Zvi Kvbvic ewZg Zuviv mn KiZ cviZb bv|
(5). Dcii nv`xmwj I Abyic mnxn I hqxd mKj nv`xm _K Avgiv wbwZic RvbZ cvwi h, ivm~jyjvn G mKj
`yAv-gybvRvZ cvVi mgq KLbv nvZ ZzjZb bv| mvjvZi ci em ev mvnvexMYi w`K Nyi em G mKj whK&i I `yAv-gybvRvZ
wZwb cvV KiZb| BZtc~e Avgiv `LwQ h, wewfb nv`xm wZwb `yAvi mgq `yB nvZ DVvbvi dhxjZ eYbv KiQb| Kvbv
Kvbv `yAvi mgq wZwb nvZ ZzjQb ej wewfb nv`xm ewYZ nqQ| hLvbB wZwb `yAvi mgq nvZ ZzjQb, mLvbB mvnvexMY
nvZ DVvbvi welqwU weklfve DjL KiQb| wK wZwb mvjvZi ci `yAv ev gybvRvZi mgq nvZ ZzjQb ej GKwU nv`xmI
Avwg LuyR cvBwb| mvnvexMYI mvjvZi ci whK&i, `yAv I gybvRvZ KiZb| ZuvivI KLbv G mgq nvZ Zzj `yAv ev gybvhvZ
Av`vq KiQb ej Kv_vI GKwU eYbvI Avwg `LZ cvBwb|
mvaviYfve `yAvi Rb `ynvZ Zzj `yAv Kiv GKwU gvmb~b Av`e| mvjvZi ci `yAvi Rb nvZ DVvbv bv-Rvqh bq|
`yAvi mgq nvZ DVvbvi dhxjZ mnxn nv`xm ewYZ nqQ| Ze whwb GB dhxjZ eYbv KiQb, wZwbB GB mgq nvZ DVvbv
eRb KiQb| GRb G mgq me`v nvZ Zzj `yAv Kij Zuvi ixwZi wecixZ ixwZ nq hve| A_ev G mgq nvZ bv Zzj `yAv
Kivi Pq nvZ Zzj `yAv KivK Dg gb Kij ivm~jyjvn -Gi ixwZK nq Kivi chvq Pj hve| GRb AveM I Aevi
Dci wbfi Ki KLbv nvZ Zvjv Ges KLbv nvZ bv ZzjB ^vfvweK Aevq em gyL `yAv-gybvRvZwj cvV Kiv Dg ej gb
nq|
(6). Dcii nv`xmwj _K Avgiv wbwZic eySZ cvwi h, ivm~jyjvn () I mvnvexMY KLbvB G mKj whK&i I `yAv
RvgvZefve ev mwwjZfve Av`vq Kibwb| cZK hvi hvi gZv Zv cvV KiQb|
(7) ivm~jyjvn () Gi bvgvh cieZx gybvRvZwjZ Aviv jYxq h, G mKj gybvRvZ ivm~jyjvn () Avgvi, AvgvK
BZvw` ej, A_vr Dg cyili GKePb' ( ) eenvi Ki aygv wbRi Rb cv_bv KiQb| KvDK m wbq GK
`yAv Kij Avgv`i, Avgv`iK BZvw` eePb eenvi Kiv mKj fvlvi b~bZg `vwe| GKvKx gybvRvZ Kivi mgq GK ePb ev
e ePb DfqB eenvi Kiv Pj| h KD GKvKx gybvRvZi mgq ejZ cvib Avjvn Avgv`iK gv Kib| Ze mgeZ
gybvRvZi mgq GK ePb eenvi Ame| Kviv mv_ GK `yAv Kivi mgq hw` KD Avwg, Avgvi, AvgvK BZvw` GKePb
eevnvi Kib Ze Zv Akvfbxq Ges GKRb wk AvieI Zvi K_vq Avgxb eje bv| KviY Zvi A_ ne, Bgvg ejQb Avjvn
Avcwb AvgvK gv Kib Ges gyvw` ejQb, nuv, n Avjvn, Avcwb Bgvg mvneK gv Kib|
GQvov gyvw``i wbq `yAv Kij ay wbRi Rb `yAv KiZ nv`xm wbla Kiv nqQ| mvIevb (iv) ejb, ivm~jyjvn
() ejQb:
...
Kvbv ewi Rb ea bq h, ... m wKQz gvbyli BgvgwZ Kie, A_P Zv`iK ev` w`q aygv wbRi Rb `yAv

166

Kie| hw` m Zv Ki Ze m Zv`i mv_ wekvmf Kij ev wLqvbZ Kij|1


Ave~ Dgvgvi (iv) m~ ewYZ Ab nv`xm ivmyjyjvn () ejb:

Zvgv`i KD hw` Bgvg nq Ze m hb KLbv Zv`iK (gyvw`MYK) ev` w`q ay wbRi Rb Lvm Ki `yAv bv
Ki| hw` m Zv Ki Ze m Zv`i wLqvbZ Kij|2
Gfve Avgiv `LZ cvwQ h, hw` Bgvg Zvi BgvgwZi ga `yAv Kib ev `yAvZI BgvgwZ Kib, Ze aygv Zvi
GKvi Rb `yAv Kieb bv, eis mKji Rb `yAv Kieb| GRb Avgiv `LZ cvB h, bvgvhi ga gyvw``i wbq Av`vq KZ
KzbyZi `yAvq, LyZevi ga `yAvq, gvRwjmi `yAvq I Abvb mgeZ `yAvq, GgbwK mvjvZi ga mvjvgi AvMi `yAvq
ivm~jyjvn () Avgiv, Avgv`i, Avgv`iK BZvw` eePb eenvi KiQb I KiZ wkv w`qQb| cvi bvgvhi cii
`yAvwjZ wZwb Avwg, AvgvK BZvw` GKePbi k eenvi KiQb| G _K Avgiv wbwZ nB h, G mKj gybvRvZ wZwb
GKvfve GKvKxB KiQb|
G g~j welq gybvRvZ ev whK&i I `yAv| Avi gybvRvZi cvY gbvhvM I AveM| nvZ DVvbv ev bv DVvbv, Rvi ev
Av, mgeZ ev GKvKx BZvw` GKeviB AcvmwK| Avgiv AbKB MZvbyMwZKfve mevi mv_ `ynvZ DVvB Ges bvgvB, nqZ
wKQyB ewj bv, A_ev bv eyS wKQy AvDovB, A_ev Bgvg Zvi wbRi Rb `yAv Pvb Ges Avgvi Avwgb ewj| Gwj meB whK&i I
gybvRvZi g~j Dki m~Y wecixZ| Avgiv AcqvRbxq ev AZ Kg cqvRbxq iZnxb Amvi AvbyvwbKZvK iZ c`vb
Kwi, wK cqvRbxq welqwjK Aenjv Kwi|

ZZxq cKvi whK&i : mKvj-weKvj ev mKvj-mvi whK&i


dRii mvjvZi ci h mKj wbavwiZ gvmb~b whK&i Av`vq KiZ ne Zba ZZxq cKvi whK&i hv ivm~jyjvn mKvj
I weKvj ev mKvj I mvq Av`vq Kivi wb`k w`qQb| GB cKvi whK&i dRii dih mvjvZi AvM I myen mvw`Ki ci h
Kvbv mgq cvjb Kiv hvq| Ze mvaviYZ gywgb GB mgqB whK&ii Rb emb ej GLvb DjL KiwQ| GB chvq 17wU whK&i
DjL KiwQ| Zba c_g whK&iwU, hv AbKwj whK&ii mgw Zv dRi I Avmii ci Av`vq KiZ ne| evwKjv dRi I
gvMwiei ci Av`vq KiZ ne|
(1). whK&i bs 100: PviwU g~j Zvmexn GKkZevi Ki 400evi :
100 evi myenvbvjvn, 100 evi Avj-nvg`ywjjvn, 100 evi Avjv AvKevi I 100 evi jv-Bjvnv Bjvjv| 100 evi
(jv Bjvnv Bjjv)-Gi cwieZ 100 evi jv Bjvnv Bjvjv Iqvn`v jv kvixKv jv, jvj gyjKz Iqv jvj nvg`y, Iqv Av Avjv
Kzwj kvBwqb Kv`xi cov hve| dRii ci I Avmii ci|
Avyjvn Beby Dgvi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, h ew mKvj I weKvj m~hv`qi AvM I m~hvi AvM 100
evi myenvbvjvn eje m hb GKkZwU nR Av`vq Kij ev GKkZwU DU Avjvni Iqv `vb Kij| h ew GB `yB mgq 100
evi Avj-nvg`y wjjvn ejj m hb Avjvni c_ wRnv`i Rb 100 wU Nvovi wcV gyRvwn` ciY Kijv, A_ev Avjvni ivvq
100 wU MvhIqv ev Awfhvb kixK njv| Avi h ew GB `yB mgq 100 evi Ki jv- Bjvnv Bjvjvn cvV Kijv, m hb
BmgvCj eski GKkZ ewK `vmZ _K gyw c`vb Kijv| Avi h ew GB `yB mgq 100 evi Ki Avjv AvKevi ejj,
H w`b Zvi Pq ewk Avgj Avi KD KiZ cvie bv| Ze hw` KD Zvi mgvb GB whK&iwj cvV Ki ev Zvi Pq ewk cvV
Ki Zvnj wfb K_v| (Zvnj mB ay Zvi Dci DVZ cvie|)
Bgvg bvmvCi eYbvq jv- Bjvnv Bjvjv-i cwieZ jv- Bjvnv Bjvjv Iqvn`v jv kvixKv jv, jvj gyjKz Iqv jvj
nvg`y, Iqv Av Avjv Kzwj kvBwqb Kv`xi 100 evi cvV Kivi K_v ejv nqQ| Bgvg wZiwghx I Abvb gyynvwm nv`xmwUK nvmvb
ev MnYhvM ej DjL KiQb|3
(2). whK&i bs 101 : mvBq`yj BwMdvi (1 evi)


DPviY : Avjv-v, AvbZv ivex, jv- Bjv-nv Bjv- AvbZv, LvjvKZvbx, IqvAvbv Ave`yKv, IqvAvbv Avjv- Avnw`Kv
IqvIqvA&w`Kv gvm ZvZvA&Zz| AvEhy weKv wgb kviwi gv- ^vbvZz, Ave~D jvKv wewbgvwZKv AvjvBqv, IqvAve~D jvKv wehvgwe|
dvM&wdijx, dvBbv jv- BqvMwdih hyb~ev Bjv- AvbZv|
A_ : n Avjvn, Avcwb Avgvi cfy, Avcwb Qvov Kvbv gvey` bB| Avcwb AvgvK mw KiQb Ges Avwg Avcbvi ev`v|

167

Avwg Avcbvi KvQ c` AwKvi I cwZvi Dci iqwQ hZUzKz ciwQ| Avwg Avcbvi Avkq cv_bv Kwi Avwg h Kg KiwQ Zvi
AKjvY _K| Avwg Avcbvi KvQ cZveZb KiwQ Avcwb AvgvK hZ wbqvgZ `vb KiQb Zv-mn Ges Avwg Avcbvi KvQ
cZveZb KiwQ Avgvi cvc-mn| AZGe, Avcwb AvgvK gv Ki w`b, KviY Avcwb Qvov KD cvc gv KiZ cvi bv|
kvv` Beby AvDm (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb: GB `yAvwU mvBq`yj BwMdvi ev Avjvni KvQ gv PvIqvi k
`vIqv,


h ew GB `yAvi A_i cwZ `pfve wekvm iL w`bi ejvq Zv cvV Kie m hw` H w`b mvi AvM gZyeiY Ki,
Zvnj m RvbvZx ne| Avi hw` KD GB `yAvi A_ my`p GKxb I wekvm iL iv (mvq) Zv cvV Kie, m hw` H ivZB
mKvji AvM gZzeiY Ki, Zvnj m RvbvZx ne|1
GLvb Avgiv `LZ cvwQ h, GB `yAvi I gvmb~b mKj `yAvi `yAvi A_ `qg Kiv Ges `yAv
cvVi mgq A_i w`K gbvhvM w`q, `qK A_i mv_ mv_ AvjvwoZ Ki `yAv cvV KijB Avgiv G mKj `yAvi c~Y
dhxjZ jvf KiZ cvie| Avi hw` A_ bv eywS, ev A_ eySv mI A_i w`K gbvhvM bv w`q AfvmgZv gyL co hvB, Zvnj
Avgiv G mKj `yAvi dhxjZ I DcKvi cyivcywi jvf KiZ cvie bv|
(3). whK&i bs 102 : AvqvZzj Kzimx- 1 evi|
DevB Beby Kve (iv) ewYZ nv`xm ewYZ nqQ, h ew mKvj AvqvZzj Kzimx cvV Kie m mv ch wRb _K
ndvhZ _vKe Ges h ew mvq Zv cvV Kie m mKvj ch wRb _K ndvhZ _vKe| nv`xmwU mnxn|2
Avgiv `LwQ wZxq cKvii whK&ii ga AvqvZzj Kzimx iqQ| KvRB, c_Kfve Zv covi cqvRb bB| dRii
mvjvZi ci GKevi cvV KijB hvwKi mKvj cvVi dhxjZ I mvjvZi ci cvVi dhxjZ, Dfq cKvi dhxjZ jvf Kieb ;
Bb&kv Avjvn|
(4). whK&i bs 103: (m~iv BLjvm, m~iv dvjvK I m~iv bvm 3 evi Ki|)
nhiZ gyAvh Beby Avyjvn (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb:

Zzwg hw` mKvj I mvq wZb evi Ki GB wZbwU m~iv cvV Ki Ze Zvgvi Avi wKQyiB `iKvi ne bv| nv`xmwU
mnxn|3
(5). whK&i bs 104 : (c~ev 5 I 7 bs whK&i) 100/ 1000 evi:
myenvbvjvwn Iqv wenvgw`nx A_ev myenvbvjvwnj Avhxg Iqv wenvgw`nx|
nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, hw` KD mKvj I mvq 100 evi Ki myenvbvjvwn Iqv
wenvgw`nx ej, Zvnj Zvi Pq ewk bv ej KD Zvi Pq ewk Avgj wbq wKqvgZi w`b DcwZ nZ cvie bv| Ab eYbvq
wZwb ejb, H ew Mvbvn hw` mgy`i dbvi PqI ewk nq, ZvnjI Avjvn ZvK gv Ki `eb| Kvbv Kvbv eYbvq
whK&ii kwU myenvbvjvwn Iqv wenvgw`nx-i cwieZ myenvbvjvwnj Avhxg Iqv wenvgw`nx ej DjL Kiv nqQ| nv`xmwU
mnxn|4
GKwU hqxd nv`xm mKvj 1000 evi myenvbvjvwn Iqv wenvgw`nx covi K_v AvQ| Beby Avevm (iv) _K ewYZ GB
hqxd nv`xm ejv nqQ, h ew 1000 evi GB whK&i cvV Kie m Hw`bi Rb Avjvni wbKU _K wbRK wKb wbj| w`bi
kl ch m (Rvnvbvg _K) gyw jvf Kij|5
(6). whK&i bs 105 : (wZb evi)

DPviY : myenv-bvjv-wn Iqvwenvgw`nx, Av`v`v Lvj&wKnx, Iqvwiv- bvd&wmnx, Iqv whbvZv Aviwknx Iqv wg`v-`v
KvwjgvwZnx|
A_: cweZv Avjvni Ges cksmv ZuviB, Zuvi mwi mg msLK, Zvi wbRi mw cwigvY, Zuvi Aviki IRb cwigvY
Ges Zuvi evKi Kvwji mgcwigvY|
Dyj gywgbxb RyAvBwiqvi (iv) ejb, ivm~jyjvn dRii mvjvZi ci ZuvK Zuvi mvjvZi vb whK&i iZ Aevq `L

168

ewiq hvb| Gici wZwb AbK ejv nj `ycyii AvM wdi Gm `Lb wZwb ZLbI H Aevq Zvmwen Zvnjxj iZ iqQb|
wZwb ejb : Zzwg wK Avgvi hvIqvi mgq _K GB ch GfveB whK&i iZ iqQ ? wZwb ejjb: nuv| ZLb ivm~jyjvn
ejjb : Avwg Zvgvi KvQ _K ewiq PviwU evK wZb evi Ki ejwQ (Dcii evKwj)| Zzwg mKvj _K GB ch hZ wKQy
ejQ mewKQy GK h mvIqve ne, GB evKwji mvIqve mB GKB cwigvY ne|1
Bgvg wZiwghx Abyic NUbv Dyj gywgbxb mvwdqvn (iv) _KI eYbv KiQb| D eYbvq mvwdqvn (iv) ejb, ivm~jyjvn
Avgvi KvQ Gm `Lb Avgvi mvgb Pvi nvRvi wewP iqQ hv w`q Avwg Zvmexn ev myenvbvjvni whK&i KiwQ| wZwb ejjb :
Zzwg wK GZwji me Zvmexn cvV KiQ? Avwg ejjvg: nuv| ZLb wZwb ZvK Dcii whK&ii Abyic evK wkwLq `b|2
G mKj nv`xmi AvjvK Avgiv `LZ cvwQ h, Dcii evK PviwU wZbevi ejv GB `xN mgqecx Zvmexn, `yAv I
wKivAvZi mgvb mvIqvei| whK&ii A_i ckZv, ecKZv I MfxiZvi KviY GB mvIqve ew| mevevq gywgbi Aemi I
Kvjex cwZ _vKj G mKj whK&ii mv_ mv_ Ab mKj whK&i GB mgq Kieb| GZ AwZwi mvIqve QvovI gvbwmK ckvw,
eiKZ I msNvZgq KgRxeb wewfb cwZKj Aevq ivM, wnsmv I cvci ga wbcwZZ nIqvi wei AvwZK kw AwRZ nq|
Avjvn Avgv`iK Keyj Ki wbb|
(7). whK&i bs 106 : `i` kixd 10 evi
nhiZ Dy `vi`v (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :

h ew mKvj `k evi I mvq `k evi Avgvi Dci mvjvZ cvV Kie, m wKqvgZi w`b Avgvi kvdvAvZ jvf Kie|
nv`xmwU mnxn|3
h Kvbv k mvjvZ Av`vq Kiv hZ cvi| hgb,

DPviY: Avjv- mvwjv Avjv- gynvvw`wbb bvwewqj Dwwq Iqv Av-wjnx Iqv mvwjg|
A_ : n Avjvn Avcwb mvjvZ c`vb Kib Dx bex gynvv`i Dci I Zuvi eskai-Abymvix`i Dci Ges Avcwb mvjvgI
ciY Kib|
ivm~jyjvn () KZK kLvbv mevg `i` `i` Beivnxgx| Avgiv BZtc~e `LwQ h, cvq 10 Rb mvnvex _K mnxn
mb` `i` Beivnxgx ewYZ nqQ| (23 bs whK&i)
(8). whK&i bs 107 : (mKvj-mvi whK&i: 3 evi)

DPviY : wemwgjv-wnj jvhx jv- Bqv`yi&i gvAv Bmwgnx kvBDb wdj Aviw` Iqv jv- wdm mvgv-B, Iqv Avm mvgxDj
Avjxg|
A_ : Avjvni bvg (Avi KiwQ), huvi bvgi mv_ Rwgb ev Avmgvb Kvbv wKQyB Kvbv wZ KiZ cvi bv|
nhiZ Dmgvb (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, hw` Kvbv ev`v mKvj I mvq wZb evi Ki GB `yAvwU cvV Ki
Ze H w`b I H ivZ Kvbv wKQyB Zvi wZ KiZ cvie bv| nv`xmwU mnxn|4
(9). whK&i bs 108 : (mKvj-mvi whK&i: 7 evi)

DPviY: nvmweqvjv-, jv- Bjvnv Bjv- Av, AvjvBwn ZvIqvvjZz, Iqv Av iveyj Aviwkj Avhxg|
A_: AvjvnB Avgvi Rb h_, wZwb Qvov Kvbv gvey` bB, Avwg ZuviB Dci wbfi KiwQ, wZwb gnvb Aviki cfy|
nhiZ Dy `vi`v (iv) ewYZ nv`xm ejv nqQ, h ew mKvj I mvq 7 evi GB AvqvZwU cvV Kie Avjvn Zuvi mKj
wPv, DrKv I mgmv wgwUq `eb| nv`xmwUi mb` gvUvgywU MnYhvM|5
(10). whK&i bs 109 : (mKvj-mvi whK&i: 3 evi)

DPviY: iv`xZz wejv-wn ivevb, Iqv wej Bmjv-wg `xbvb, Iqv wegynvvw`b bvweqvb|
A_: Avwg AvjvnK cfy wnmve, BmjvgK xb wnmve I gynvv` ()-K bex wnmve MnY Ki Avwg m I Lywk

169

nqwQ|
gybvBwhi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, h ew mKvj GB evKwj eje Avwg `vwqZ MnY KiwQ h, Zuvi nvZ ai
ZuvK RvbvZ cek Kive| nvwdh nvBmvgx nv`xmwUi mb`K nvmvb ev MnYhvM ejQb|1
Ab nv`xm Avey mvjvg (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, hw` Kvbv ew mKvj I mvq GB evKwj ej, Zvnj
Avjvni Dci n (wbwZ) nq hvq h, wZwb D ewK m I Lywk Kieb| gymbv` Avng`i eYbvq GB `yAvwU mKvj 3 evi
Ges weKvj 3 evi ejvi wb`k iqQ| Bgvg wZiwghx nv`xmwUK nvmvb ejQb| Beby Avwj evi, eymxix, nvBmvgx cgyL gynvwm
mb`wUK mnxn ejQb, weklZ gymbv` Avngv`i mb`| Kvbv Kvbv AvaywbK gynvwm Beby gvRvni mb`K hqxd ejQb|2
GKwU mnxn nv`xm Avey mvC` Ly`ix (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:
...
h ew (iv`xZz wejvwn ... ) eje Zuvi Rb RvbvZ cvIbv nq hve| Ab eYbvh : h ew AvjvnK cfy wnmve,
BmjvgK xb wnmve I gyvnvv` -K bex wnmve Zz _vKe Zuvi Rb RvbvZ cvIbv nq hve| GB nv`xm GB evKwj ejvi
Rb Kvbv mgq wbaviY Kiv nqwb| me`v ev h Kvbv mgq Avgiv GB `yAv cvV KiZ cvie| hvwKii DwPZ mKvj 3 evi Ges
Abvb mgq GB evKwj ejv|3
Avgiv BZtc~e `LwQ h, GB evKwj ejvi AviKwU gvmb~b mgq Avhvbi mgq| wcq cvVK, Dcii GB evKwj GLb
gywgbi me`v ejv cqvRb| GKw`K Kv`xqvbx, evnvC I Abvb f bexi Kvwdi DZMY hviv ivm~jyjvn -K bex wnmve cq
Zz bq Giv DZ gynvv`xi ga Cgvb weasmx wdZ&bv QovQ| Aciw`K cvvZi cPvi gvagwj Avgv`i `ki gvbylK
BmjvgK xb wnmve h_ bq ej kLvZ Pv KiQ , A_ev AZ me agB wVK G K_v MjvZ Pv KiQ| Gmgq Avgv`i
me`v gyL I gb GB evKwj ejZ ne|
(11). whK&i bs 110: (mKvji whK&i-1 evi)

DPviY: Avjv-v, Bbx Kv` ZvmvvKZz we Bi`x Avjv- Bevw`Kv|
A_ : n Avjvn, Avwg Avgvi mvbK Avcbvi ev`vMYi Rb `vb Ki w`jvg| mKvj 1 evi|
Zveqx Avyi ivngvb Beby AvRjvb A_ev mvnvex Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb: Zvgiv wK Avey `vg`vgi
gZv nZ cvi bv? mvnvexMY ck Kib: Avey `vg`vg K? wZwb ejb: Zvgv`i c~ei hyMi GKRb gvbyl| wZwb cwZw`b
mKvj GB evKwU ejZb| Ab eYbvq : wZwb ejZb, AvgvK h Mvwj `q Avwg Avgvi mvb ZvK `vb Ki w`jvg| (A_vr
Avgvi mvb BQvgZv b Kivi AwaKvi Avwg ZvK w`jvg) Gici KD ZuvK Mvwj w`j wZwb ZvK wKQy ejZb bv| KD ZuvK
Ryjyg Kij ev AvNvZ Kij wZwb cwZkva wbZb bv| nv`xmwUi mb` mnxn, Ze nv`xmwU gyimvj nIqvi mvebv ewk|4
wcq cvVK, Avmyb Avgiv mevB Avey `vg`vgi gZv nZ Pv Kwi| hviv Avgv`i MxeZ KiQb, wb`v KiQb, Mvwj w`Qb
Zv`i mevBK gv Ki w`| Kx jvf Gwji cwZkva wbq? AbK AbK wZ Gwji Rb ivM ev wnsmv cyl `qK fvivv
Ki ivLj| Avgiv gv Kwi| Zvnj Avgiv gnvb cfyi gv jvf Kie| gnvb Avjvn KziAvb Avgv`i `qK mKj wel I
wnsmv _K gy ivLZ cv_bv KiZ wkwLqQb| Bikv` Kiv nqQ:


n Avgv`i cfy, Avcwb Avgv`iK gv Kib Ges Cgvbi AMYx Avgv`i fvB`iK gv Kib| Avi Avcwb
Avgv`i Ai gywgbMYi wei Kvbv wnsmv, wel ev Agj BQv ivLeb bv| n Avgv`i cfy, wbq Avcwb gnv KiYvgq I
cig `qv`|
Avmyb Avgiv mevB Avjvni `ievi Gfve evievi cv_bv Ki wbR`i AiwjK mKj wnsmv, wel I Anseva _K
cwe Kwi|
wcq cvVK, wbR AiK welgy Kij AvgivB jvfevb ne| Ai wnsmvi KwVb fvi _K gy ne, ckvw Abyf~Z ne,
Avjvni whK&i gbvhvM w`Z cvie, Avjvni ingZ, eiKZ I gv jvf Kie Ges mevcwi Kg AvgjB RvbvZi mymsev` cZ
cvie| c~eeZx Aavq `qK wnsmv, wel I Abi AKjvY wP _K cwe ivLvi Afvebxq mvIqvei K_v RvbZ ciwQ|
Avgiv `LwQ h, Gfve `qK wel, wnsmv I NYvgy ivLv ivm~jyjvn -Gi AbZg mybvZ hv wZwb weklfve cvjb Kivi wb`k

170

w`qQb|
GKUz Pv Kij Avjvni ingZ AvgivI GB Y ARb KiZ cvie| Mvwj b, MxeZi K_v b ev Ab Kvbv KviY
Kviv wei gbi ga va, wnsmv ev wel mwZ nj ewk ewk Avjvni whK&ii gvag gbK h_vkxN kv Kivi Pv Kib|
wKQyUv kv nIqvi ci wbRi Rb I D ewi Rb Avjvni KvQ cvYLyj `vIqv Kib, hb Avjvn AvcbvK I ZvK gv Ki
`b I Avjvni mwi c_ Pjvi ZvIdxK `b| hb Avjvn AvcbvK I ZvK RvbvZ GKwZ Kib| hvi wei ivM ev wel nq
Zvi Rb `yAv Kib A_ev Zvi welq Avjvni Dci Qo w`q wbRi AiK cwe Kib| Avjvn Avgv`iK Zuvi mwi c_
Pjvi ZvIdxK c`vb Kib ; Avgxb|
(12). whK&i bs 111 : m~iv nvkii kl wZb AvqvZ (1 evi )
GKwU `yej mb`i AwbfihvM nv`xm ewYZ nqQ, gvwKj Beby Bqvmvi (iv) ivm~jyjvn _K eYbv KiQb: h
ew wZb evi eje :

Avwg mekvZv I mevbx Avjvni wbKU weZvwoZ kqZvb _K Avkq PvwQ Ges Gici m~iv nvkii kl wZb AvqvZ
cvV Kie Avjvn Zuvi Rb 70 nvRvi dikZvK wbqvwRZ Kieb hviv Zuvi Rb mv ch `yAv Kie| hw` m H w`b gZzeiY
Ki Zvnj m knx` wnmve gZzeiY Kie| Avi h ew mvq Zv eje mI DcwiD ghv`v jvf Kie|
Bgvg wZiwghx nv`xmwU msKwjZ Ki nv`xmwUi mb` hqxd ej DjL KiQb| Bgvg beexI `yejZvi K_v DjL
KiQb|1
ivm~jyjvn mKvj-mvi whK&ii ga AbK `yAv-gybvRvZ wkwLqQb, hiv gywgb Avjvni KvQ wbRi cvw_e I
cvijwKK KjvY cv_bv Kie| Gwj meB 1 ev 3 evi Ki cvV Kivi Rb| Ze gywgbi gb AveM _vKj Gwj evievi
AvDovZ cvib| GB RvZxq whK&ii ga iqQ :
(13). whK&i bs 112 : (mKvj-mvi `yAv : 1 evi)

DPviY : Bqv- nvBD Bqv KvBEgy, weivngvwZKv AvmZvMxmy, Avmwjn jx kvbx Kzjv, Iqv jv- ZvwKjbx Bjv- bvdmx
ZvidvZv AvBb|
A_ : n wPixe, n gnviK I AgyLvcx ZveavqK, Avcbvi ingZi Imxjv w`q vY c_bv KiwQ| Avcwb Avgvi
mKj welqK my`i I mvdjgwZ Kib| Avi AvgvK GKwU gyn~Zi RbI, PvLi cjKi RbI Avgvi wbRi `vwqZ Qo
w`eb bv (me`v Avcbvi Zveavb AvgvK ivLyb)|
nhiZ Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn dvZgv (iv)-K ejb, Avwg ZvgvK h ImxqZ KiwQ Zv MnY KiZ Zvgvi
Amyweav wK? Avwg ImxqZ KiwQ h, Zzwg mKvj I mvq GB K_v eje| nv`xmwU mnxn|2
(14). whK&i bs 113 : (mKvj-mvi `yAv : 3 evi)


DPviY : Avjvv- Avwdbx dx ev`vbx, Avjvv- Avwdbx dx mvgqx, Avjvv-, Avwdbx dx evmvix, jv- Bjvnv BjvAvbZv| Avjvv- Bbx AvEhy weKv wgbvj Kzdwi Iqvj dvKwi, Avjvv-, Bbx AvEhy weKv wgb Avhv-wej Kvewi| jv- Bjv-nv BjvAvbZv|
A_: n Avjvn, Avgvi `n AvgvK cwic~Y myZv-wbivcv `vb Kib| n Avjvn, Avgvi keYh AvgvK cwic~Y myZvwbivcv `vb Kib| n Avjvn, Avgvi `w kwZ AvgvK cwic~Y myZv-wbivcv `vb Kib| Avcwb Qvov Kvbv gyvey` bB| n
Avjvn, Avwg Avcbvi wbKU Awekvm I `vwi` _K Avkq cv_bv KiwQ| n Avjvn, Avwg Avcbvi wbKU Keii Avhve _K Avkq
cv_bv KiwQ| Avcwb Qvov Kvbv Dcvm bB|
nhiZ Avey evKiv (iv) cwZw`b mKvj I mvq Dcii `yAvwj 3 evi Ki cvV KiZb| Zuvi cy Avyi ingvb ZuvK G
welq ck Kij wZwb ejb :

Avwg ivm~jyjvn () GB `yAvwj ejZ bwQ| Avwg ZuviB mybvZ AbymiY Ki PjZ cQ` Kwi| nv`xmwU nvmvb ev
MnYhvM|3

171

(15). whK&i bs 114 : (mKvj-mvi `yAv :1 evi)

DPviY: Avmevnbv- Iqv Avmevnvj gyjKz wjjv-n| Avjnvg`y wjjv-n| jv- Bjv-nv Bjvjv-, Iqvn`v, jv- kvixKv jv,
jvj gyjKy, Iqv jvj nvg`y, Iqv Av Avjv- Kzwj kvBwqb Kv`xi| ivwe, AvmAvjyKv LvBiv gv- dx nv-hvj BqvIwg, Iqv LvBiv gvev`v| Iqv AvEhy weKv wgb kvi&wi gv- dx nv-hvj BqvIwg, Iqv kvi&wi gv- ev`v| ivwe, AvEhy weKv wgbvj Kvmvwj, Iqv m~Bj
wKevi| Iqv AvEhy weKv wgb Avhv-web wdbv-wi, Iqv Avhv-web wdj Kve&i|
A_: mKvj njv, Avgv`i Rxeb, Avgiv I mKj wekivR mewKQy Avjvni RbB w`bi ga cek Kijvg| mKj
cksmv Avjvni| Avjvn Qvov Kvbv gvey` bB, wZwb GKK, Zuvi Kvbv kixK bB| ivRZ ZuviB Ges cksmv ZuviB| wZwb megq
gZvi AwaKvix| n Avgvi cfy, Avwg Avcbvi KvQ PvBwQ GB w`emi ga hZ KjvY I gj iqQ Ges GB w`emi ci hZ
KjvY iqQ Zv meB| Ges Avwg Avcbvi Avkq MnY KiwQ mKj Agj I AKjvY _K hv GB w`emi ga iqQ Ges GB
w`emi ci iqQ| n Avgvi cfy, Avwg Avcbvi Avkq MnY KiwQ AjmZv _K I evaKi Lvivwc _K| n Avgvi cfy, Avwg
Avcbvi Avkq MnY KiwQ Rvnvbvgi kvw _K Ges Keii kvw _K|
Avyjvn Beby gvmE` (iv) ejQb, ivm~jyjvn mKvj I mvq Dcii `yAvwU ejZb| mKvj Dcii gZv ejZb|
mv (Avmevnbv) ev (mKvj njv)-i j (AvgmvBbv) ev (mv njv) ejZb|1
(16). whK&i bs 115 : (mKvj-mvi `yAv : 1 evi)

DPviY: Avjv-v, Av-wjgvj MvBwe Iqvk kvnv-`vwZ, dv-wZivm mvgv-Iqv-wZ Iqvj Aviw`, ivev Kzwj kvBwqb Iqv
gvjxKv, Avknv`y Avj&-jv Bjv-nv Bjv- AvbZv, AvEhy weKv wgb kvi&wi bvdmx, Iqv wgb kvi&wik kvBZv-wb Iqv wkiwKnx, Iqv Avb
AvK&Zvwidv Avjv- bvdmx m~Avb AvI AvRyi&iv Bjv- gymwjg)
A_: n Avjvn, Mvcb (Mvqe) I cKvk mKj vbi AwaKvix, Avmgvb I Rwgbi mwKZv, mKj wKQyi cfy I gvwjK,
Avwg mv c`vb KiwQ h, Avcwb Qvov Kvbv gvey` bB| Avwg Avcbvi Avkq MnY KiwQ Avgvi wbRi AKjvY _K Ges
kvBZvbi AKjvY I Zvi wki&K _K| Avwg Avcbvi Avkq PvwQ, Avwg Ggb Kvbv Kg bv Kwi hvZ Avgvi wbRi Kvbv wZ ev
Agj nq, A_ev Kvbv gymjgvbi Rxeb wZ ev Agj eq Avb|
Avey ivBiv (iv) ejb, Avey eKi (iv) ivm~jyjvn () -K ejb, AvgvK Ggb wKQy wkwLq w`b hv Avwg mKvj I mvq
eje| ZLb wZwb ZuvK Dcii `yAvwU mKvj, mvq I weQvbvq kvqvi ci ejZ wb`k `b|2

(17). whK&i bs 116 : (mKvj-mvi `yAv : 1 evi)
DPviY : Avjv-v, Bbx Avm&AvjyKvj AvdIqv Iqvj Av-wdqvZv wd`& `yb&Bqv- Iqvj Av-wLivn| Avjvv, Bbx
Avm&AvjyKvj Avd&Iqv Iqvj Av-wdqvZv dx `xbx Iqv `yb&BqvB-qv, Iqv Avnjx Iqv gvjx| Avjv-vm&-Zzi AvDiv-Zx Iqv Av-wgb
ivDAv-Zx| Avjv-vn& dvh&bx wgg evBwb Bqv`vBqv Iqv wgb Lvjdx, Iqv Avb Bqvgxbx Iqv Avb wkgvjx, Iqv wgb dvDKx| Iqv
AvEhy weAvhvgvwZKv Avb DMZv-jv wgb ZvnZx|
A_ : n Avjvn, Avwg Avcbvi wbKU PvB gv I mvweK myZv- wbivcv `ywbqvZ Ges AvLivZ| n Avjvn, Avwg
Avcbvi KvQ PvB gv I mvweK myZv-wbivcv Avgvi xbi ga, Avgvi `ywbqvex welqi ga, Avgvi cwievi cwiRbi ga I
Avgvi m`i ga| n Avjvn, Avgvi `vlwUwj Mvcb Kib Ges Avgvi fqfxwZK wbivcv `vb Kib| n Avjvn, Avcwb
AvgvK ndvhZ Kib Avgvi mvgb _K, Avgvi wcQb _K, Avgvi Wvb _K, Avgvi evg _K, Avgvi Dci _K Ges Avwg
Avcbvi gni Avkq MnY KiwQ h, Avwg Avgvi wb w`K _K Avv ne|
nhiZ Avyjvn Beby Dgvi (iv) ejb, ivm~jyjvn KLbvB mKvj nj I mv nj Dcii GB K_vwj ejZ QvoZb bv

172

(me`v wZwb mKvj I mvq Gwj ejZb)| nv`xmwU mnxn|1


mKvj I mvq ivm~jyjvn mvjvjv () Aviv AbK `yAv KiZb Ges AbK `yAv wkwLqQb, hwji fvlv I fve
AZ ggkx, AveMgq Ges beyqZi b~i fiv| GmKj `yAv gywgbi Kje AeYbxq cfve wevi Ki| gywgb Zuvi `q fi
Abyfe Kib eiKZ, ingZ I ckvw|
Aviex Avgv`i Rb we`kx fvlv nIqvZ Avgv`i Rb Aviex `vqwj wefve A_mn gyL Kiv GKUz mgq I kg
mvc welq| AvMn I fvjevmv _vKj Aek GZUzKz mgq I kg c`vb Kiv Kvbv mgmvB bq| ZeyI mvaviY hvwKi I cvVKMYi
Amyweavi K_v wPv Ki Avwg eBqi Kjei ew bv Ki GLvbB GB ce kl KiwQ| gnvb Avjvni KvQ `yAv Kwi, Dci h mKj
gvmb~b whK&i DjL Kijvg, mwj cvjb Kivi ZvIdxK AvgvK I cvVK`iK `vb Kib Ges `qv Ki Keyj Ki wbb; Avgxb|

G mgqi AwbavwiZ whK&i


Zvmexn, Zvnjxj I Iqvh
dRii dih mvjvZi ci cvjbxq wZb chvqi wbavwiZ whK&i- AvhKvi Dci AvjvPbv KiwQ| Avgiv dRii ci
cvjbi Rb 3 wU whK&i, cuvP Iqv mvjvZi ci cvjbxq 29 cKvi whK&i I mKvj cvjbxq 17 cKvi whK&i, gvU 49 cKvi whK&i
DjL KiwQ| AvMnx hvwKi Gwj me ev AvswkK cvjb Kieb| msLvi Pq AveM, gbvhvM I AvwiKZvi g~j AbK ewk|
Gwj cvjbi ci gywgb gbi AveM, AvMn I myhvM Abymvii AwbavwiZ whK&i hZ ewk me cvjb Kieb|
dRii ci AwbavwiZfve hZ ewk me Zvmexe, Zvnjxj, Zvngx` I ZvKexii whK&i Av`vq KiZ Drmvn w`qQb
ivm~jyjvn | GB Aavqi iZ dRii ci m~hv`q ch whK&i iZ _vKvi dhxjZi AvjvPbvq Avgiv G welq GKwU nv`xm
DjL KiwQ| Avgiv `LwQ, ivm~jyjvn () ejQb: dRii mvjvZi ci m~hv`q ch em em gnvb Avjvni whK&i, ZvKexi
(Avjv AvKevi), Zvngx` (Avj-nvg`wjjvn), Zvmexn (myenvbvjvn) I Zvnjxj (jv- Bjvnv Bjvjvn) ejv Avgvi wbKU BmgvCj
(Av)-Gi eski `yBRb ev Aviv ewk xZ`vmK gy Kivi Pq ewk wcq| Abyicfve Avmii mvjvZi ci m~hv ch Gfve
whK&i Kiv Avgvi wbKU BmgvCj (Av)-Gi eski PviRb xZ`vmK gy Kivi Pq ewk wcq|
Ab nv`xm nhiZ Avey Dgvgvn (iv) ejb :
( )
) (

GKw`b ivm~jyjvn ewiq `Lb GKRb Iqvqh Iqvh KiQb| ZuvK `L IqvhKvix _g Mjb| wZwb ejjb :
Zzwg eqvb KiZ _vK| dRii mvjvZi ci _K m~hv`q ch GBic GKwU gvRwjm emv Avgvi wbKU PviRb xZ`vm gy Kivi
PqI ewk wcq| Ges Avmii mvjvZi ci m~hv ch Gfve emv Avgvi wbKU PviRb xZ`vm gy Kivi Pq ewk wcq|
nvBmvgxi AvjvPbv Abymvi nv`xmwUi mb` MnYhvM|2
Dcii nv`xm `ywU _K Avgiv dRii ci _K m~hv`q ch AwbavwiZ whK&ii weeiY cvwQ| ivm~jyjvn () G mgq
`yB cKvii whK&i Ask MnYi AvMn cKvk KiQb : (K). Zvmexn-Zvnjxj ev Pvi cKvi g~j Rcg~jK whK&i, Ges (L). IqvhAvjvPbv|
(K). whK&ii g~j PviwU evK Rc Kiv
myevnvbvjvn, Avj-nvg`y wjjvn, Avj AvKevi, jv- Bjvnv Bjvjvn
c~eeZx Aavq Avgiv `LwQ h, Avjvni bvg Rc g~jK whK&ii g~j Pvi cKvi evK, hwj viv Avjvni gnZ, ghvv`v,
GKZ I cksmv Rc Kiv nq| Ab mKj cKvi gvmb~b whK&ii evK g~jZ GwjK K` Ki AvewZZ| GB PiwU evK Avjvni
wbKU wcqZg evK| c_Kfve ev GK wbw` msLvq ev AwbavwiZfve hZ ewk me Gwj Rc Kivi Adzi ghv`v, mvIqve I
dhxjZ Avgiv mLvb RvbZ ciwQ|
dRii mvjvZi ci mvjvZz` `vnv ev PvkZi bvgvhi c_g mgq ch cvq GK Nv mgq| GQvov `vnv ev PvkZi
mvjvZ wcnii c~e ch Av`vq Kiv hvq ej hvwKi myhvM _vKj GB mgq evovZ cvib|
hvwKi c_g Dcii wZb cKvii whK&i Av`vq Kieb| Gici Pvk&Z ev `vnvi mvjvZ Av`vqi c~e ch evwK mgqUzKz
wZwb GB chvqi AwbavwiZ whK&i iZ _vKeb| h_vme gbvhvM, AveM, webqi mv_ gbgb ev h_vme g`y^i hZY me
GB Pvi cKvi evK viv GK, ev c_Kfve whK&i Kieb| AiK mKj cvw_e AvKlY, RvMwZK wPv I eZv _K GB
mgqUzKzi Rb gy Ki, Avjvni w`K c~Y gbvhvM w`q, whK&ii A_i w`K j iL `qK A_i mv_ AvjvwoZ Ki wZwb
evievi whK&ii k DPviY Kieb: jv Bjvnv Bjjvn, jv- Bjvnv Bjvjvn ...| GfveB myenvbvjvn, Avjv AvKevi, Avj-

173

nvg`ywjjvn|
`qK AekB bvovZ ne| jv- Bjvnv Bjvjvn whK&ii mgq Gi A_i w`K m~Y gbvhvM ivLZ ne| `q _K
Avjvn Qvov mKj Abyf~wZ `~i KiZ ne| bB, bB, KD bB, Avgvi Bev`Zi, cv_bvi, fwi, fqi, PvIqvi, cv_bvi, Avkvi,
fqi Rb KD bB GKgv Avjvn Qvov|
Gfve Avj-nvg`y wjjvn whK&ii mgq gbK mKj bv-evPK wPv _K gy Ki, Avjvni wbqvgZi K_v iY Ki Zuvi
cwZ KZZvi Abyf~wZZ `qK fi Zzj A_i w`K j iL evievi ejZ ne Avj-nvg`y wjjvn| myenvbvjvn whK&ii
mgq Avjvni cweZv I gnZi w`K `qK cwic~Yic avweZ KiZ ne| mewKQyB Am~Y ; cwic~Y cweZv aygv Avjvni|
mKj gvbexq wPvi Ea wZwb gnvb| Avgvi `q ZuviB gni NvlYv `q, ZuviB cweZvi RqMvb Mvq| GfveB Avjv
AvKevi whK&ii mgq gnvb Avjvni kZ `q w`q Abyfe KiZ ne| Avi mewKQyK `q _K ei Ki w`Z ne| `qK
AvjvwoZ, KwZ I DwjZ KiZ ne whK&ii A_i mv_ mv_|
KLbv gbvhvM c~Y bv nj wPwZ bv nq whK&i iZ _vKZ ne| gbvhvM I AveMi Kg-ewk nIqvUv ^vfvweK|
Ze me`v Pv KiZ ne c~YZvi Rb|
(L). KziAvb wZjvIqvZ, mvjvZ-mvjvg BZvw`
Avgiv BZtc~e `LwQ h, mvaviY whK&ii ga AbZg KziAvb wZjvIqvZ, `i`-mvjvg, `yAv-BwMdvi BZvw`| GB
mgq G mKj whK&i mgq I myweav Abymvi Kiv hZ cvi| hvwKi wbRi myweav I Aev Abymvi GB mgqi Rb wbavwiZ cwigvY
KziAvb wZjvIqvZ, `i` cvV, BwMdvi BZvw` Ihxdv wbavwiZ Ki beb ev myhvM _vKj AwbavwiZfve Zv cvjb Kieb|
GLvb jYxq h, nv`xm kixd GB mgq Zvmexn Zvnjxj RvZxq whK&ii K_vB DjL Kiv nqQ| wZjvIqvZ, `i`
BZvw` whK&ii K_v ejv nqwb| Aciw`K ivZi Ihxdvi ga ewk ewk wZjvIqvZ I `i` mvjvgi DjL Kiv nqQ| GRb
AbK Zveqx mKvj-weKvji whK&ii mgq Zvmexn Zvnjxj RvZxq whK&iK wZjvIqvZi Pq Dg ej gb KiZb| wZxq
wnRix kZKi AbZg gynvwm I dKxn Zve-Zveqx Bgvg Avyi ivngvb Beby Avgi, Avey Avgi Avj-AvDhvqxK (g. 157 wn) ck
Kiv nq : dRi I Avmii ci whK&ii mgq Zvmexn-Zvnjxj BZvw` Rcg~jK whK&i Dg bv KziAvb wZjvIqvZ Dg ? wZwb ejb
: Zuv`i (mvnvex-ZveqxMYi) ixwZ wQj G mgq whK&i iZ _vKv| Ze wZjvIqvZ KivI fvjv|1
cZK gywgbi KZe cwZw`b wKQy cwigvY KziAvb wZjvIqvZ Kiv| AZ GKgvm GKevi LZg Kiv A_vr c~Y KziAvb
wZjvIqvZ Kiv DwPZ| hw` gywgb eySZ cvib h, wZwb iv wKQy mgq wZjvIqvZ KvUvZ cvieb Zvnj mKvji G mgq whK&i
Ki ivZ wZjvIqvZ Kiv DwPZ| bv nj GB mgqi Ihxdvi ga wKQy KziAvb wZjvIqvZ ivLv cqvRb|
GLvb AviKwU jYxq welq: KziAvb wZjvIqvZi wbqwgZ wZjvIqvZ I wbqwgZ LZg Kivi w`K j ivLZ
ne| Avgv`i `k AwaKvsk gymwjg KziAvb wZjvIqvZ KiZ cvib bv| ewk m~iv gyLI bB| hv`i c me ne Zuviv
KziAvb wZjvIqvZ wkL beb| bv cvij gyL m~ivwj evievi wZjvIqvZ KiZ cvib|
Avgv`i `k KziAvb Kvixgi wbw` KwZcq m~ivi dhxjZi K_v cwm| hgb, m~iv Bqvmxb, m~iv ivngvb, m~iv gyjK,
BZvw`| GmKj dhxjZi ga A wKQy mnxn nv`xm cvIqv hvq, evwK AwaKvskB `yej, A_ev evbvqvU, wg_v I AwZiwZ K_v|
mevevq KziAvb wZjvIqvZi h mKj ghv`v I dhxjZ Avgiv mnxn nv`xmi AvjvK AvjvPbv KiwQ mmKj dhxjZ I mvIqve
GmKj m~iv ev KziAvbi h Kvbv AvqvZ cvV AwRZ ne| hmKj hvwKi G aibi wKQy m~iv gyL KiQb Zuviv G mgq, mKvj
A_ev weKvj A_ev h Kvbv Aemi mgq G mKj gyL m~iv Ihxdv wnmve cvV KiZ cvib| Ze Gi cvkvcvwk wbqwgZ wKQy
cwigvY KziAvb `L wZjvIqvZ Kiv I wbqwgZ KziAvb LZg Kivi w`K weklfve j ivLZ ne|
(M). Iqvh, AvjvPbv, BZvw`
Dcii wZxq nv`xm Avgiv `LwQ h, mKvji GB mgq IqvRi whK&iKI ivm~jyjvn Drmvn w`qQb| hvwKiMYi
Rb myhvM _vKj GB gyeviK mgq gvS gvS Avjvn I Zuvi gnvb ivm~ji () gneZ I Cgvb ewKvix, KziAvb mybvn wbfi
Iqvh I AvjvPbvi eev KiZ cvib| Avjvni Rb `b, ZvIev BZvw`i Rb G mKj AvjvPbvi iZ Acwimxg| Avgiv
whK&ii gvRwjm Aavq G welq wevwiZ AvjvPbv Kie, Bb&kv Avjvn|
mvjvZz` `vnv ev Pvk&Zi mvjvZ
`vnv ( )Aviex k| evsjvq mvaviYZ hvnv DPviY Kiv nq| Gi A_ c~evg Ask _c ib`ev w
ycyii `ev vag K_ ic iq`vh~m |ejv nq Z&Pvkmx fvlvq GK &dvi |(forenoon)
|vnv ev hvnv ejv nq`mgqK AviexZ e ch~c
m~h D`qi mgq mvjvZ Av`vq Kiv wbwl| m~h cwic~Y ic Dw`Z nIqvi ci, A_vr m~hv`qi gyn~Z _K cvq 25 wgwbU
ci `vnv ev Pvk&Zi mvjvZi mgq i| GB mgq _K i Ki wcnii c~e ch `xN mgqi ga h Kvbv mgq GB mvjvZ
Av`vq Kiv hvq| `vnvi mvjvZ `yB ivKAvZ _K evi ivKAvZ ch Av`vq Kiv hvq| Zvnvy` mvjvZi ci AbZg iZc~Y
gvmb~b bdj mvjvZ `vnvi mvjvZ| wewfb mnxn nv`xm GB mvjvZK mvjvZzj AvIqvexb ev AvjvnIqvjvMYi mvjvZ ej

174

AwfwnZ Kiv nqQ| Avgv`i `k GB mvjvZ BkivKi mvjvZ ev m~hv`qi mvjvZ ej cwiwPZ| AbK m~hv`qi cii
mvjvZK BkivKi mvjvZ Ges cieZx mgqi mvjvZK `vnv ev Pvk&Zi mvjvZ ejb| nv`xm kixd mvjvZz` `vnv ev
`vnvi mvjvZ kwUB eenvi Kiv nqQ ; BkivKi mvjvZ kwU nv`xm cvIqv hvq bv| GQvov nv`xm BkivK I `vnvi ga
Kvbvic cv_K Kiv nqwb| m~hv`q _K `ycyii c~e ch h Kvbv mgq bdj mvjvZ Av`vq Kij Zv mvjvZz` `vnv ev `vnvi
mvjvZ ej MY ne|
hvni, Avmi, gvMwie I Bkvi mvjvZi gaeZx mgq mxwgZ| GK `yB Nvi ewk bq| wK Bkv I dRi Ges dRi I
hvni mvjvZi gaeZx mgq wKQyUv `xN, cvq 7/8 Nvi eeavb| GRb GB `yB mgq weklfve bdj mvjvZi gvag Avjvni
whK&ii wb`k `Iqv nqQ, hb gywgbi `q ewk mgq whK&i _K `~i bv _vK| GB `yB mgqi mvjvZ `vnvi mvjvZ I
Zvnvy` ev ivZi mvjvZ| GB `yB cKvi mvjvZi wekl iZ, ghv`v I mvIqvei welq AbK mnxn nv`xm ewYZ nqQ|1
nhiZ Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb:

...
h ew dRii mvjvZ RvgvAvZ Av`vq Ki em em Avjvni whK&i Kie m~hv`q ch, Gici `yB ivKAvZ mvjvZ
Av`vq Kie, m GKwU nR I GKwU Igivi mvIqve ARb Kie: cwic~Y, cwic~Y, cwic~Y (nR I Igivi mvIqve ARb Kie|)
nv`xmwU nvmvb ev MnYhvM|2
Avey Dgvggvn I DZevn Beby Ave` (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:


h ew dRii mvjvZ RvgvZ Av`vq Ki em _vKe `vnvi (Pvk&Zi) mvjvZ Av`vq Kiv ch, m GKwU c~Y nR I
GKwU c~Y Igivi gZv mvIqve cve| nv`xmwUK gybwhix I Avjevbx nvmvb ejQb|3
Gfve emZ bv cvijI `vnvi mvjvZ c_Kfve Av`vqi Rb nv`xm Drmvn c`vb Kiv nqQ Ges Akl mvIqvei
mymsev` c`vb Kiv nqQ| ivm~jyjvn wbR gvS gvS `vnvi (PvkZi) mvjvZ Av`vq KiZb| h Kvbv gymwjg, dRii
RvgvZi ci whK&i Kib ev bv Kib, m~hv`qi ci _K w-cnii ga `y&B/Pvi ivKAvZ `vnvi mvjvZ Av`vq KijB wewfb
nv`xm ewYZ Akl mvIqve I eiKZi Avkv KiZ cvieb|
Avgiv Rvwb h, hveZxq mybvZ-bdj mvjvZ Ni Av`vq Kiv Dg| Ze `vnvi mvjvZi GKwU ewZg, Zv gmwR`
Av`vq Kiv fvjv ev Ni Av`vq Kivi gZv GKB dhxjZi| whwb dRii ci whK&i wj _vKeb wZwb gmwR`B `vnvi mvjvZ
cieb|
`vnv ev Pvk&Zi mvjvZi dhxjZi welq AbK mnxn nv`xm ewYZ nqQ| GQvov AbK hqxd nv`xmI G welq
iqQ| GLvb KqKwU mnxn nv`xm DjL KiwQ| GK nv`xm Ave~ hvi wMdvix (iv) ejb,


Avgvi wcqZg ez (ivm~jyjvn ) AvgvK wZbwU welqi Dc`k w`qQb hwj Avwg KLbvB cwiZvM Kwi bv| (1)
Nygvbvi AvM weZ&i-Gi mvjvZ Av`vq KiZ, (2) `yB ivKAvZ hvnvi ev PvkZi mvjvZ KLbv cwiZvM bv KiZ; KviY Zv
mvjvZyj AvIqvexb (AvjvnIqvjv ZIevKvixMYi mvjvZ) Ges (3) cwZ gvm wZb w`b wmqvg cvjb KiZ|4
nhiZ Avey ivBiv (iv) Ges Avey `vi`v (iv) GKBfve ejQb h, ivm~jyjvn () Zuv`iK Dcii wZbwU KvRi Rb
civgk w`qQb Ges wZwb Rxeb Zv cwiZvM Kieb bv|5
nhiZ Avey hvi (iv) ejb, bexq AvKivg ejQb, gvbyli `ni cZK Rvov I wMUi Rb (Kwiqv^ic) cwZw`b
mKvj `vb Kiv Zuvi Rb AvekKxq `vwqZ| ... `yB ivKAvZ `vnvi mvjvZ Av`vq Kij GB `vbi `vwqZ cvwjZ nq hve|6
Avyjvn Beby Avgi (iv) ejb, ivm~jyjvn () GKwU evwnbx ciY Kib, Zviv Lye `Z AbK hyj gvjvgvj wbq wdi
Avm| gvbyliv G`i AwZ A mgq GZ ewk m` jvfi welq AvjvPbv KiZ jvMj| ZLb ivm~jyjvn () ejb :

175

Avwg wK Zvgv`iK Gi PqI wbKUeZx, ewk m` jvfi I `Z cZveZbi Awfhvbi K_v Rvwbq `e bv? h
ew Ihy Kij, Gici `vnvi mvjvZ Av`vq KiZ gmwR` MgY Kij m ewi Awfhvb AwaKZi wbKUeZx, j m` ewk Ges
wdiI Avmj ZvovZvwo| nv`xmwU mnxn|1
Ab nv`xm Avey ivBiv (iv) ejb, Abyic GKwU NUbvq hLb gvbyliv GZ A mgq I GZ mnR GZ ewk hyj
m` jvfi welq ejvewj KiZ jvMj, ZLb ivm~jyjvn () ejb: Gi PqI `Z I ewk jvf H ewi h, my`i I
cwic~Yfve Ihy Kij, Gici gmwR` hq dRii mvjvZ Av`vq Kij Ges Zvici `vnvi mvjvZ Av`vq Kij, mB ew GB
AwfhvbKvixMYi Pq Kg mgq ewk m` jvf Ki wdi Avmj|2
DKev Beby Avwgi (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb, Avjvn ejb:

n Av`g mvb, Zzwg Zvgvi w`bi c_gfvM Pvi ivKAvZ mvjvZ AvgvK c`vb Ki, w`bi klfvM ch Zvgvi Rb
Avgvi KvQ ZvB h_ ej weewPZ ne| nv`xmwU mnxn|3
GB GKB A_ Aviv wZbwU mnxn nv`xm nhiZ Avey `vi`v, Avey hvi I gyiiv Zvqdx (iv) _K ewYZ AvQ|4
Avey `vi`v (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :
h ew `vnvi mvjvZ `yB ivKAvZ Av`vq Kij m Mvwdj ev AgbvhvMx ej MY ne bv| Avi h Pvi ivKAvZ Av`vq
Kij m Avwe` ev ewk ewk Bev`ZKvix ej MY njv| Avi h Qq ivKAvZ Av`vq Kij Zvi H w`bi Rb Avi wKQy `iKvi ne
bv| Avi h ew AvU ivKAvZ Av`vq Kij, ZvK Avjvn KvwbZxb (DPghv`v mb Ijx) ev`vMYi ga wjL wbjb| Avi h
12 ivKvAvZ Av`vq Kij Avjvn Zvi Rb RvbvZ evwo evwbq ivLjb| cwZ w`b cwZ ivZB Avjvn Zuvi ev`vMYK wKQy wekl `qv
Ges wekl Aby`vb c`vb Kib| gnvb Avjvn Zuvi ev`vMYK hZcKvi `qv I Aby`vb c`vb KiQb Zba k Aby`vb I KiYv
h, wZwb ev`vK Zuvi whK&i Kivi ciYv I ZvIdxK c`vb Kieb| nv`xmwU nvmvb ev MnYhvM|5
nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :

GKgv AvDqve [AvIqvexb] ev ewk ewk Avjvni whK&iKvix I ZvIevKvix Avjvni wekl Ijx Qvov KD `vnvi mvjvZ
wbqwgZ cvjb Ki bv| GB mvjvZ mvjvZzj AvDqvexb ev AvDqvexbi mvjvZ| nv`xmwU nvmvb|
Avjvn ZvevivKv I ZvAvjv Avgv`iK Zuvi mw cv AvIqvexb ev wcq hvwKiMYi Af
y& Ki wbb| Avgxb!

176

wZxq ce : w`emi whK&i-Ihxdv


(1) Kge Aevi whK&i
Dci Avgiv mKvji whK&ii AvjvPbv KiwQ| GKRb gywgb Gfve Avjvni whK&i I `yAvi gvag Zvi w`bi f
m~Pbv Kieb| Gici ^fveZB ZvK Kg e nq coZ ne| mvivw`b I ivi wKQy Ask Avgv`i wewfb KvRKg e
_vKZ nq| Ze ivm~jyjvn -Gi wb`k Abymvi Avgv`i Pv KiZ ne, mKj eZvi gaI hb Avgv`i wRnv Avjvni
whK&i e _vK|
c~eeZx Aavq Avgiv me`v cvjbi Rb wewfb cKvi gvmb~b whK&i AvjvPbv KiwQ, h mKj whK&i ewk ewk cvjbi
Rb ivm~jyjvn Drmvn c`vb KiQb| hgb, jv-Bjvnv Bjvjvn, myenvbvjvn, Avj-nvg`y wjjvn, Avjv AvKevi, jvnvIjv Iqvjv KzIqvZv Bjv wejvn, AvmZvMwdijvn, Avjvv mvwj Avjv gynvv`, Avjvv AvmAvjyKvj Avwdqvn BZvw`
evK|
mKj KvRi duvK, weklZ hLb gyLi Kvbv KvR _vK bv ZLb h_vme gbvhvM w`q Pzwc Pzwc G mKj whK&i
Avgv`i wRnvwjK Av` ivLv cqvRb| GQvov wbRi Rxeb Avjvni Akl ingZi I wbqvgZi K_v iY Kiv, gbi ga
KZZvi Abyf~wZ RvwMq Zvjv, gbK Avjvni w`K iRy Ki gb gb Avjvni KvQ wbRi `ywbqv ev AvLivZi Rb cv_bv
Kiv, Avjvni weavb, RvbvZ, Rvnvbvg, gZy, AvwLivZ, Avjvni gnvb ivm~j (), Zuvi mvnvexMY I Abvb bKKvi eyRyMMYi K_v
gb gb wPv KivI Avjvni whK&ii Afy| Ah_v bxie em AvKvk-Kzmyg Kbv Kiv, gbi weiw, K ev va, wnsmv
BZvw` DxcK wPv Kiv, Abvb gvbyli `vlwU wbq wPv Ki wbRi gb, AvZv I AvLivZ b Kivi Pq Gwj AbK
fvjv|
wcq cvVK, Avgv`i gyL I wekl Ki gb KLbB Pzc _vK bv| Kvbv bv Kvbv wKQy wbq gb e _vK| mvaviYZ
ewMZ, mvgvwRK, RvZxq ev AvRvwZK, ivRbwZK, A_bwZK BZvw` wewfb welq wbq Avgiv Aemi mgq, KLbv KLvbv Nvi
ci Nv Ajm wPv Ki _vwK| Avi GKUz myhvM cj Nvi ci Nv G mKj welq wbq M, AvjvPbv ev weZK Ki mgq b
Kwi| Avgiv GKUz fe `wL bv h, Avgv`i GB Ajm wPv ev A_nxb AvjvPbv, weZK Avgv`i ewMZ, mvgvwRK ev RvZxq
Rxeb Kvbv DcKviB jvMQ bv| eis Gwj Avgv`i cf~Z wZ Ki| mePq eo wZ AcqvRbxq wPv, e_v, weiw, va,
wR`, wnsmv BZvw` Avgv`i gbK fvivv I KjywlZ Ki| mv_ mv_ Avgiv Avjvni whK&i Ki AMwYZ mvIqve I Avjvni mw
ARbi myhvM _K ewZ nB|
GKUz Pv KijB Avgiv GB wZ _K wbR`iK iv KiZ cvwi| gyL ev gbi Aemi njB ZvK Avjvni whK&i
iZ Kwi| AbK mgq eLqvj gb wewfb AcqvRbxq welq Ajm wPvq gZ DV| hLbB Lqvj ne ZLbB mwjK gb
_K ei Ki Avjvni whK&i gyL I gbK ev ay gbK wbqvwRZ Kib| hgb, Avcwb mKvj msev` bQb ev coQb
AgyK vb evgvelY nqQ ev AgyK ewi gZy, kvw, c`vbwZ ev cyivi `Iqv nqQ| G welq Avcbvi wPv ev AvjvPbv
D welq Kvbv cwieZb Avbe bv| ZeyI fveZ fvjv jvM| Avcwb Awdm, `vKvb, MvwoZ, evwoZ ev c_-NvU wbRi
ARv H welqwUi wewfb w`K wbq fveZ _vKeb| GK fvebv _K Ab fvebvq muvZvi KvUZ _vKeb| A_nxb mgq b
Kieb| GKUz Afvm Kib| evievi gbK Avjvni whK&ii w`K wdwiq Avbyb| Bb&kv Avjvn, GK mgq Avcwb Avjvni wcq
hvwKi cwiYZ neb|
GKwU D`vnviY weePbv Kib GK ew XvKvq _vKb| Zvi Mvgi evwo Lyjbv| Mvgi evwoZ Zvi Kvbv wbKU
AvZxqi KwVb AmyZvi msev` cq wZwb e nq `k wdiQb| XvKv _K Lyjbv cuQvZ Zvi 8/9 Nv mgq jvMe| GB
`xN mgq wZwb ^fveZB AZ DrKv I `ywvi ga KvUveb| mviv mgq Zvi gb wewfb Agj-wPv NyicvK Lve| K_v
ejjI wZwb GB welq wewfb DrKv cKvk Ki K_v ejeb|

wK Zvi GB DrKv, `ywv, Agj wPv wK Zvi ev Zvi Amy AvcbRbi Kvbv DcKvi jvMe? KLbvB
bv| wZwb g~jZ cyiv mgqwU bwZevPK wPv Ki b KiQb| wZwb wbRi gbK b KiQb| mevcwi Avjvni whK&ii Ag~j
myhvM wZwb b KiQb| GB mgq hw` wZwb mKj `ywv So dj Avjvni whK&i KvUvZb, A_ev `yAvi ga mgq AwZevwnZ
KiZb, Zvnj wZwb mKjw`K _K jvfevb nZb|

Avmj Avgiv AwaKvsk mgq Ajm ev AcqvRbxq wPv A_ev wfwnxb `ywv, DrKv ev Agj-wPv Ki
mgq b Kwi| GKUz Afvm Kij Avgiv GmKj g~jevb mgq Avjvni whK&i eq Ki RvMwZK, gvbwmK I cvijwKKfve
Akl jvfevb nZ cvwi| Avjvn Avgv`i ZvIdxK c`vb Kib ; Avgxb|
gnvb Avjvn KziAvb Kvixg evisevi ewk ewk Avjvni whK&i KiZ wb`k w`qQb| (
) ewk ewk Avjvni whK&iKvix cyil I bvixMYi Rb wekl ghv`v I cyivii NvlYv c`vb KiQb| `uvwoq,
em I q mevevq Avjvni whK&i Kiv gywgbMYi wekl cwiPq wnmve DjL KiQb| ivm~jyjvn ecivqvfve ewk
ewk Avjvni whK&iKvixMYK mePq AMMvgx gywcv gvbyl ej NvlYv KiQb| Avmyb Avgiv mKjB Pv Kwi Gu`i A
fy nIqvi|

gnvb Avjvni cwe `ievi Avgv`i mKvZi AviwR h, wZwb `qv Ki Avgv`i AjmZv, Aenjv I `yejZv
gv Kib Ges Avgv`iK Zuvi bexi () mybvZ Abymvi ewk ewk whK&i Kivi ZvIdxK `vb Kib; Avgxb|
whK&i bs 117 : m`v me`v cvjbi GKwU wekl `yAv

177
][
DPviY: Avjv-vM& wdijx, Iqvinvgbx, Iqvnw`bx, Iqv Av-wdbx, IqvihyKbx|
A_: n Avjvn, AvgvK gv Kib, AvgvK `qv Kib, AvgvK mwVK c_ cwiPvwjZ Kib, AvgvK mvweK wbivcv I
myZv `vb Kib Ges AvgvK wiwhK `vb Kib|
mvnvex Avey gvwj.K AvkAvix (iv) Zuvi wcZv mvnvex Avwmg (iv) _K eYbv KiQb, KD Bmjvg MnY Kij ivm~jyjvn
ZvK Dcii evKwj w`q ewk ewk `yAv KiZ kLvZb|1

gynZvivg cvVK, GB `yAvwU Avgv`i Rxebi mKj PvIqv cvIqv wgwUq `q| gywgbi DwPZ mKj eZvi
ga GB gybvRvZwU ejZ _vKv|
whK&i bs 118 : nvU, evRvi, kni ev Kgji wekl whK&i


DPviY I A_ : (c~ev 3 bs I 69 bs whK&i `Lyb|)
Avyjvn Beby Dgvi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, h ew evRvi (kni, e`i ev Kgj) cek Ki GB
whK&iwj eje, Avjvn Zuvi Rb GK j mvIqve wjLeb, Zuvi GK j (mvaviY QvULvU) Mvbvn gyQ w`eb Ges Zuvi GK j
ghv`v ew Kieb|
nv`xmwUi mb` `yej| Bgvg wZiwghx nv`xmwU msKjb Ki Gi mb`i `yejZvi K_v DjL KiQb| Ze wewfb mb`
ewYZ nIqvi KviY nv`xmwUi MnYhvMZv GmQ ej Kvb Kvb gynvwm gZcKvk KiQb|2

mvaviYZ Kvbv mnxn nv`xm Kvbv whK&i ev bK Avgji GZ Acwigq mvIqvei K_v DjL cvIqv
hvq bv| GLvb cvVK GKUz wPv KijB GB Acwigq mvIqvei KviY eySZ cvieb| h vb Avjvni iY fyj hvIqvi
mvebv ewk mB vb Zuvi whK&ii mvIqveI ewk| evRvi, NvU, kni, Kg BZvw` vb gvbyli `n I gb ^fveZB
wewfbgyLx Kg AZ e _vK| G mgq h ev`v wbRK Avjvni whK&i wbqvwRZ ivLZ cvib wZwb wbtm`n GB gnvb
cyivii AwaKvix neb|

cvPxb hyM evRviB wQj mKj evwYwRK, mvgvwRK I ivxq Kgi K`j| eZgvb evRvi ejZ en`v_
kni ev Kg eySvbv hvq| mKj gywgbi DwPZ evRvi, nvU, `vKvb, kni, Awdm, Kgj ev h Kvbv RvMwZK ev
mvgvwRK eZvi vb Mgb Kij ceki mgq Ges hZY mj Aevb Kie ZZY gvS gvS myhvMgZv GB whK&iwj
cvV Kiv|
hw` gyL whK&i KiZ bv cwi Zvnj AZ gb gb Avjvni wbqvgZ, weavb BZvw` iY Kiv DwPZ| Zveqx nhiZ Avey
DevB`vn Beby Avyjvn Beb gvmE` ejb: Kvbv ew evRvi _vK Avi Zuvi gbi ga hw` Avjvni K_v iY Ki, Zvnj
m mvjvZ iZ AvQ ej MY ne| hw` m gbi iYi mv_ mv_ VuvU bvovZ (gyL DPviY KiZ) cvi Zvnj Zv ne
Dg|3

(2) hvni I Avmii mvjvZ

Avjvni iY gvbe `qi Lv` I gvbevZvi cvYi Drm| Kggq I msNvZgq w`bi eZvq fvivv nq
gvbe `q| `qi ga RgZ _vK DrKv, `ywv, weiw, ivM, wnsmv, fq, AbyivM, e`bv, jvf, KcYZv, nZvkv BZvw`
wewfbgywL AbyfywZ hv AZ wZKi Kvebi gZv Avgv`i `qK gv^q Amy Ki Zvj Ges wewfb cKvi Abvq, AbwZK
ev wZKi KvR Avgv`i Dy Ki| GmKj wZKi Abyfe KwVb fvi _K `qK gy Kivi GKgv Dcvq Avjvni iY I
cv_bvi gvag gbi AveMK Zuvi cwe `ievi mgcY Kiv| Avi GRb gnvb Avjvn ev`vi Rb dih ev AZvekKxq KiQb
h, `qK wKQy mgqi Rb wek&vg I Avnvi `e m mvjvZi gvag|

Avgiv `LwQ h, mvjvZB mevg whK&i| cwic~Y AveM I gbvhvM mnKvi gywgb Zuvi eZvi duvK hvni
I Avmii mvjvZ Av`vq Kieb| Gici mvgvb wKQy mgq Avjvni Rcg~jK whK&i Av`vq Kieb|

mvaviYZ mvjvZ kl nIqv gv gywgb `q e nq co gmwR` _K ei nq Kg ceki Rb| AbK


mgq mwZB Kvbv Riwi KvR Zuvi _vK| Ze AwaKvsk mvjvZi ciB mvjvZi vb ZvMi GB AwiZv kqZvbx
ciYv| AbK mgq Avgiv `Z gmwR` _K ewiq Avwm, wK gmwR`i evBi Gm Kvbv ezi mv_ `Lv nj ev Kvbv
AvKlYxq K_v ev `k cj mLvb AbK mgq KvwUq w`Z Amyweav nq bv| GRb gywgbi DwPZ me nj AwiZv cwiZvM Ki
ckv `q KqK wgwbU Avjvni whK&i iZ _vKv|
hvnii mvjvZi cii whK&i

178

Dci dRii mvjvZi cii whK&ii wZxq cKvi wbavwiZ whK&i wnmve cuvP Iqv mvjvZi cii whK&i-mg~ni AvjvPbv
KiwQ| mLvb Avgiv 29 cKvi gvmb~b whK&i DjL KiwQ| 71 bs _K 99 bs whK&i| hvwKi hvnii ciI GB whK&iwj cvjb
Kieb| mewj whK&i cvjb me bv nj wKQy whK&i eQ wbq Ihxdv Zwi Ki wbZ ne| cqvRb Ihxdv Zwii Rb Kvbv
bKKvi Avwjg ev gyiwk`i mvnvh MnY Kieb|
Avmii mvjvZi cii whK&i
Avmii mvjvZi ci _K gvMwie ch mgq whK&ii wekl mgq| BZtc~e wewfb nv`xm Avmi _K gvMwie ch
whK&i iZ _vKvi Afvebxq dhxjZ I ghv`vi K_v Avgiv `LwQ| G mgq wZb cKvi whK&i Av`vq KiZ ne|
c_g cKvi whK&i hv mKj mvjvZi ci cvjbxq| Avmii mvjvZi ciI gywgb hvnii mvjvZi gZv DcwiD 71 bs
_K 99 bs ch 29 cKvi whK&i ev mwj _K eQ wKQy whK&i cvjb Kieb|
wZxq cKvi whK&i hv ivm~jyjvn () wekl Ki dRii ci I Avmii ci wbw` msLvq cvjbi Rb Drmvn c`vb
KiQb| Dci mKvj-weKvj I mKvj-mvi whK&i AvjvPbvi mgq 100 bs whK&i Avgiv `LwQ h, ivm~jyjvn dRii I
Avmii ci PviwU g~j Zvmexn GKkZevi Ki gvU 400 evi whK&i Kivi wekl AbyciYv w`qQb| 100 evi myenvbvjvn, 100
evi Avj-nvg`ywjjvn, 100 evi Avjv AvKevi I 100 evi jv- Bjvnv Bjvjv| 100 evi (jv-Bjvnv Bjjv)-i cwieZ 100
evi jv-Bjvnv Bjvjv Iqvn`v jv-kvixKv jv, jvj gyjKz Iqv jvj nvg`y, Iqv Av Avjv Kzwj kvBwqb Kv`xi cov hve| Gwj
cvjb Avgv`i mKjiB mP nIqv `iKvi|
ZZxq cKvi whK&i hv ivm~jyjvn GB mgq MYbvnxbfve ewk ewk cvjb Kivi Rb Drmvn w`qQb| dRii mvjvZi cii
AwbavwiZ whK&ii AvjvPbvi mgq Avgiv `LwQ h, ivm~jyjvn Avmii mvjvZi ci _K m~hv ch myenvbvjvn, Avj nvg`y
wjjvn, jv-Bjvnv Bjjvn I Avjv AvKevi GB Pvi cKvi whK&i AweiZ iZ _vKvi Drmvn c`vb KiQb|
hvwKi Dcii `yB cKvi whK&i cvjbi ci wbRi mgq, myhvM I Kvjex nvjZ Abyhvqx hZY I hZ ewk me, gb gb
ev g`y^i, A_i w`K j iL `qK AvjvwoZ Ki GB PviwU evK GK ev c_Kfve whK&i Kieb| myhvM _vKj gvMwie
ch whK&i Kieb| weklZ evii w`b m~hvi AvMi mgqUzKz `yAv-gybvRvZ KvUvbvi Pv Kieb|

179

ZZxq ce: ivZi whK&i-Ihxdv

Avgiv m~hv _KB ivZi whK&ii AvjvPbv i Kie| ivZi c_g Ask g~jZ Kggq w`emiB Ask|
mvaviYZ Avgiv gvMwie I Bkvi mvjvZ KgeZvi gvSB Av`vq Kwi| KgeZvi ga cvwjZ whK&i AvhKvii w`K
Avgv`i G mgq j ivLZ ne|

(1) mvjvZzj gvMwie


gvMwiei mvjvZi mgq gywgb Pvi cKvi whK&i Av`vq Kieb :
c_g cKvi : dRi I gvMwiei ci cvjbxq whK&iwj| GB chvq Dci DjwLZ 69 bs I 70 bs whK&i `ywU
cvjb KiZ ne|
wZxq cKvi : cuvP Iqv mvjvZi ci cvjbxq| c~ev 71 _K 99 bs ch 29 cKvi whK&i ev mwj _K eQ wKQy
whK&i GB chvq cvjb Kieb|
ZZxq cKvi : mKvj I mvq cvjbxq whK&i| Dci AvjvwPZ 101 _K 116 bs ch 16 cKvi whK&i GB chvq
cvjbxq| GLvb DjL h, 114 bs whK&i (mKvj-weKvj-mvi 15 bs) mvq cvV Kivi mgq (Avmevnbv) ev (mKvj
njv)-i cwieZ (AvgmvBbv) ev (mv njv) ejZ ne| GZ `yAvwU ne wbic :


.

DPviY: (AvgmvBbv Iqv Avgmvj gyjKz ... dx nv-whwnj jvBjvwZ, ...ev`vnv, ...nv- whwnj jvBjvwZ, ... ev`vnv,
..)|
A_: mv njv, ...mvq cek Kijvg| ...GB ivZi ...GB ivZi
PZz_ cKvi : aygv mvq cvVi Rb GKwU whK&i|
whK&i bs 119 : mvc weQyi wZ _K AvZivi whK&i

DPviY : AvEhy weKvwjgv-wZjv-wnZ Zv-v-wZ, wgb kvi&wi gv- LvjvKv|
A_ : Avjvni cwic~Y evKmg~ni Avkq MnY KiwQ, wZwb hv wKQy mw KiQb Zvi AKjvY _K|
Avey ivBiv (iv) ejb, GK ew ivm~jyjvn -Gi wbKU Gm ej, n Avjvni ivm~j, MZ ivZ AvgvK GKwU
welv weQy Kvgo w`qwQj ZvZ Avwg LyeB K cqwQ| wZwb ejb, hw` Zzwg mvi mgq GB K_v (Dcii `yAvwU)
ejZ Zvnj Zv (weQy ev welai cvYx) Zvgvi Kvbv wZ KiZ cviZ bv| Ab eYbvq wZwb ejb : hw` KD mvq
wZb evi GB evKwU ej mB ivZ Kvbv wel ev `skb ZvK wZ KiZ cvie bv|1
GQvov nhiZ LvIjv webZ nvKxg (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb, hw` KD Kvbv vb Mgb KiZb ev
mdi Kv_vI _vg Ges Dcii `yAvwU ej, Zvnj H vb cwiZvMi AvM (H vb Aevb iZ Aevq) Kvbv wKQy Zvi
wZ KiZ cvie bv|2
gvMwie I Bkvi gaeZx mgq bdj mvjvZ
mvjvZ gywgbi AbZg Bev`Z I whK&i| bdj mvjvZ hZ ewk me cov `iKvi| w`b iv h Kvbv mgq
,wbwl mgq Qvov, gywgbi DwPZ mvagZv ewk ewk bdj mvjvZ Av`vq Kiv| nhiZ mvIevb (iv) ejb, Avwg ivm~jyjvn
-K ck Kijvg, Kvb& Kg Kij Avjvn AvgvK RvbvZ cek Kiveb? A_ev Avjvni wbKU mePq wcq Kg wK ?
wZwb ejjb :

3
Zzwg ewk ewk mvR&`v Kie (ewk ewk mvjvZ Av`vq Kie)|
Ab nv`xm Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :

mvjvZ mek welq, KvRB hvi c me ne m hb hZ ewk cvi mvjvZ Av`vq Ki| nv`xmwU nvmvb|1

180

bdj mvjvZ Av`vqi wekl mgq ivZ| gvMwie _K Bkv ch mgq ivi Ask| G mgq ivm~jyjvn () wbR I
Zuvi mvnvexMY ewk ewk bdj mvjvZ Av`vq KiZb ej mnxn nv`xm ewYZ nqQ| Kvbv Kvbv hqxd nv`xm ejv
nqQ, gvMwiei ci _K Bkvi mvjvZ ch h mvjvZ Av`vq Kiv nq Zv mvjvZzj AvIqvexb A_vr ewk ewk
ZvIevKvixMYi mvjvZ| Avgiv Dcii mnxn nv`xmwjZ `LwQ h, `vnvi mvjvZK mvjvZzj AvIqvexb ejv nqQ|
A_i w`K _K `ywU bvgKiYi ga Kvbv ecixZ bB| AvIqve ev Avjvni ewk ewk whK&iKvix I ZvIevKvix Avwe`
ev`vMY ay `vnvi mvjvZ cob, gvMwiei ci mvjvZ cob bv, Gic bq| Dfq mgqB Zuviv bdj mvjvZ Av`vq Kib|
hvBdv (iv) ejb, Avwg ivm~jyjvn () -Gi KvQ Gm Zuvi mv_ gvMwiei mvjvZ Av`vq Kijvg| wZwb
gvMwiei ci Bkvi mvjvZ ch bdj mvjvZ iZ _vKjb| nv`xmwU mnxn|2
Avbvm (iv) ejb, mvnvevq Kivg gvMwie I Bkvi gaeZx mgq mRvM _K Acv KiZb Ges bdj mvjvZ Av`vq
KiZb|3 nv`xmwU mnxn|
nvmvb emix ejZb, gvMwie I Bkvi gaeZx mgqi mvjvZI ivi mvjvZ ev Zvnvy`i mvjvZ ej MY ne|4
wewfb nv`xm Avgiv `LZ cvB h, Kvbv Kvbv mvnvex ZveqxMYK GB mgq mvjvZ Av`vqi Rb Drmvn
c`vb KiZb|5
GB mgq KZ ivKAvZ mvjvZ Av`vq KiZ ne m welq Kvbv mnxn nv`xm bB| Dcii mnxn nv`xmwj _K
Avgiv eySZ cvwi h, gywgb wbRi myweav I mvagZv GB mgq bdj mvjvZ Av`vq Kieb| me nj gvMwie _K Bkv
ch cyiv mgq mvjvZ KvUveb| bv nj hZ mgq Ges hZ ivKAvZ cvib Av`vq Kieb| 2, 4, 6, 8 ev Abyic wbav wiZ
ivKAvZ Ihxdv wnmve wbavwiZ Ki bIqv Dg|
wKQy hqxd ev `yej mb`i nv`xm GB mgq 4 ivKAvZ ev 6 ivKAvZ, 10 ev 20 ivKAvZ mvjvZ Av`vqi wekl
dhxjZi K_v ejv nqQ| hgb, h ew G mgq 4 ivKAvZ mvjvZ Av`vq Kie, m GK hyi ci AviK hy wRnv`
Kivi mvIqve cve| h ew gvMwiei ci Kvbv K_v ejvi AvM 6 ivKAvZ mvjvZ Av`vq Kie Zuvi 50 ermii
Mvbvn gv Kiv ne| A_ev Zvi mKj Mvbvn gv Kiv ne| Ab eYbvq m 12 ermi Bev`Z Kivi mgcwigvY mvIqve
ARb Kie| h ew GB mgq 10 ivKAvZ mvjvZ Av`vq Kie, Zvi Rb RvbvZ evwo Zwi Kiv ne| h ew G mgq
20 ivKAvZ mvjvZ Av`vq Kie, Zvi Rb Avjvn RvbvZ evwo Zwi Kieb| GmKj nv`xm meB evbvqvU ev AZ hqxd
mb` ewYZ nqQ|6
gynvwmMY ejQb h, hqxd nv`xmK ivm~jyjvn -Gi K_v wnmve wekvm bv Ki mveavbZvg~jKfve Zv cvjb
Kiv hvq, hw` Zv ewk hqxd bv nq Ges mvaviY Kvbv mnxn nv`xmi AvIZvq co| GLvb mnxn nv`xm cgvwYZ h, GB
mgq bdj mvjvZ ewk ewk Av`vq Kiv mybvZ| ivKAvZ wbaviYi welq Kvbv mnxn nv`xm bB| GLb hvwKi 6
ivKAvZ ev 10 ivKAvZ mvjvZ wbqwgZ Av`vq KiZ cvib GB wbqvZ h, DcwiD hqxd nv`xmi mvIqve bv cjI
GB mgq mvjvZ Av`vqi mvIqve Zv cve, Bb&kv Avjvn|

(2) mvjvZzj Bkv


Bkvi mvjvZ _K Nygvbvi c~e ch mgq cvjbxq whK&iwj GB chvq AvjvPbv Kie| c_gZ, mvjvZzj Bkvi
cii Ihxdv Ges wZxqZ, Bkvi ci _K Nygvbvi c~e ch mgqi Ihxdv|

mvjvZzj Bkvi cii whK&i


Bkvi mvjvZi ci cuvP Iqv mvjvZi ci Av`vqKZ Ihxdvwj cvjb KiZ ne| c~ev 71 _K 99 bs
ch 29 cKvi whK&i ev mwj _K eQ wKQy whK&i GB chvq cvjb Kieb|

Bkvi ci ivZi Ihxdv : `i` I KziAvb


gywgbi bdj Bev`Zi g~j mgq ivZ| mvnvex - ZveqxMY ivZ Zvnvy`i mvjvZ, KziAvb wZjvIqvZ, `i` cvV,
`yAv BZvw`i Ihxdv wbavwiZ Ki ivLZb| Gwj Zuviv hZmnKvi wbqwgZ cvjb KiZb| 7
Bkvi mvjvZi ciB ivZi c_g Ask| G mgq h Bev`Z Kiv nq Zv ivZi Bev`Z ej MY| Kvbv hvwKi
hw` kl ivZ ewk mgq cveb bv ej gb Kib Zvnj Zvi Ihxdvi GKwU Ask GB mgq cvjb KiZ cvib| GZI
ivZi Ihxdvi mvIqve cvIqv hve| G mgq wbavwiZ cwigvY KziAvb cvV, mvjvZ (`i`) cvV, `yAv I gybvRvZ Ihxdv

181

Ki wbZ cvib| Dci Avgiv ewk ewk cvjb Kivi gZv whK&iwj DjL KiwQ| Gmgq mwj _K wKQy wbavwiZ
Ki Ihxdv wnmve cvjb Kiv DwPZ|
mvjvZzj weZi I AvbylwK whK&i
Bkvi mvjvZ Av`vqi ci _K dRii Iqv i nIqvi c~e ch wewZi mvjvZi mgq| wewZi mvjvZ Av`vqi
mevg mgq kl iv| kl iv Zvnvy` mvjvZi kl wewZi Av`vq Kiv ewk mvIqvei Ges ivm~jyjvn -Gi AvPwiZ
mybvZ| Ze KD kl ivZ DVZ cvieb bv ej m`n Kij Zuvi Rb Nygvbvi AvM wewZi Av`vq Kiv fvjv|
Avgiv mvaviYZ Bkvi mvjvZi ciciB wewZi Av`vq Ki bB| GZ Kvbv `vl bB, Ze Avgiv `ywU Dg
mgqi KvbvwUiB eiKZ ARb KiZ cvijvg bv| hviv kl ivZ DVZ cvieb bv ej fq cvb Zv`i DwPZ ivZ 10 ev
11 Uv ev hLbB NygvZ hvIqvi mgq ne, ZLb Ihy Ki me nj KqK ivKAvZ bdj mvjvZ Av`vq Ki Gici wewZi
Av`vq Ki NygvZ hvIqv| GZ Avgiv KqKwU AwZwi mvIqve I dhxjZ ARb KiZ cvwi :
(K) wZxq Dg mgq wewZi Av`vq : Avgiv `LwQ h, Bkvi ci wewZi Av`vq Kiv Rvqh, Kvbv Amyweav bB,
Ze wewZii mevg mgq kl iv Ges wZxq Dg mgq Nygvbvi c~e|
(L) Zvnvy`i mvjvZi AvswkK mvIqve : G mgqi mvjvZI ivZi mvjvZ wnmve MY| weklZ ivZi
GKZZxqvsk AwZevwnZ nIqvi ci mvjvZ I `yAvi wekl dhxjZ Avgiv c~e AvjvPbv KiwQ|
(M) Ihy Aevq Nygvbvi dhxjZ : Nygi Rb Ihy Aevq kqb Kiv GKwU iZc~Y gvmb~b Bev`Z| ivm~jyjvn
GRb weklfve Drmvn c`vb KiQb Ges G Rb wekl `ywU cyivii mymsev` c`vb KiQb| GKwU nv`xm nhiZ
Avyjvn Beby Dgvi (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


Zvgiv Zvgv`i `nwjK cwe ivLe, Avjvn Zvgv`i cvwe Kib| hw` Kvbv ev`v Ihy Aevq Nygvb,
Zvnj Zvi cvkvKi ga GKRb wdwikZv q _vKb| iv hLbB GB ew bovPov Ki ZLbB GB wdwikZv ejb : n
Avjvn Avcwb GB ewK gv Ki w`b, KviY m Ihy Aevq NywgqQ| nv`xmwU nvmvb|1 Ab nv`xm nhiZ gyAvh Beby
Rvevj (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :
] [

h Kvbv gymwjg hw` Ihy Aevq (Avjvni whK&ii Dci) Nygvq ; Gici iv Kvbv mgq nVvr Zuvi Nyg f
hvq Ges m (H Aevq q q) Avjvni KvQ Zuvi RvMwZK ev cvijwKK Kvbv KjvY Kvgbv Ki, Zvnj Avjvn ZuvK
Zuvi cvw_Z e w`ebB|2
whK&i bs 120 : mvjvZzj weZii cii whK&i :
nhiZ DevB Beby Kve ejb , ivm~jyjvn 3 ivKAvZ weZi Av`vq KiZb, c_g ivKAvZ mvwewnm&gv
ivweKvj Avjv, wZxq ivKAvZ Kvwdib I ZZxq ivKAvZ BLjvm coZb Ges iKzi AvM Kzb~Z cvV KiZb|
wewZi mvjvZ kl nj wZwb evi ejZb :

DPviY : myenv-bvj gvwjwKj Kz~m|
A_ : NvlYv KiwQ cweZv gnvb gnv cwe mgvUi| wZwb klevi j^v (Rvi k) Ki ejZb| nv`xmwUi
mb` mnxn|3

(3) kqbi whK&i


whK&ii GKwU wekl mgq Nygvbi c~e weQvbvq q| Avgiv BZtc~e nv`xm kixd `LwQ h, KD hw` KLbv
kqb Ki mB kqbi ga Avjvni whK&i bv Ki Zvnj mB kqb Zvi Rb wZi KviY ne| Ab nv`xm nhiZ Rvwei
(iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :
: :
.
hLb Kvbv gvbyl weQvbvq kqb Ki ZLb GKRb wdwikZv I GKRb kqZvb Zvi wbKU Avm| wdwikZv ej : n

182

Avjvn, KjvY I gj w`q Gi w`bi mgvw Kib| Avi kqZvb ej : Agji mv_ Gi mgvw nvK| hw` H ew
Avjvni whK&i Ki wb`v hvq Zvnj mvivivZ H wdwikvZ ZuvK `Lvbv I ndvhZ Kib| nv`xmwU mnxn| 1
GB mgq ivm~jyjvn wewfb cKvii whK&i KiZb Ges wZwb DZK wewfb whK&i I `yAv wkv w`qQb|
`yAvwj AZ AvKlYxq, wK Avgv`i Rb gyL Kiv ev cvjb Kiv K ne gb Ki GLvb A KqKwU `yAv DjL
KiwQ| GQvov wKQy gvmb~b whK&i GLvb DjL Kiv njv|
(1) whK&i bs 121 : 100 Zvmexn
33 evi myenvbvjvn , 33 evi Avj-nvg`y wjjvn, 34 evi Avjv AvKevi:
dvZgv (iv) wbRi nvZ hvZv Nywiq I msmvii mKj Kg GKv KiZ K cZb| nhiZ Avjx (iv) ZuvK civgk
`b h, Zvgvi Avevi wbKU hyj GKwU `vmx PvI, h ZvgvK msmvi Kg mvnvh Kie| wZwb ivm~jyjvn () -Gi
mv_ `Lv KiZ Gm ZuvK bv cq wdi hvb| iv Zuviv weQvbvq q coj ivm~jyjvn Zuv`i KvQ Avmb| wZwb
ejb, Avgvi Avmnve myddvi `wi` mvnvexMYK ev` w`q ZvgvK Kvbv `vmx w`Z cvie bv| Ze `vmxi PqI Dg
welq Zvgv`iK wkwLq w`wQ| Zvgiv hLb weQvbvq q coe ZLb 33 evi myenvbvjvn , 33 evi Avj-nvg`y wjjvn
Ges 34 evi Avjv AvKevi eje|2
Ab nv`xm nhiZ Avyjvn Beby Avgi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, Kvbv gymwjg hw` `ywU KvR wbqwgZ
KiZ cvi Zvnj m RvbvZ cek Kie| KvR `ywU LyeB mnR wK Kivi gvbyl Lye Kg| c_gZ, cZK mvjvZi ci
10 evi myenvbvjvn, 10 evi Avj-nvg`y wjjvn I 10 evi Avjv AvKevi eje| GZ 150 evi wRnvi whK&i ne Ges
Avjvni KvQ Avgjbvgvq ev gxhvb 1500 mvIqve ne| wZxqZ, weQvbvq kqb Kivi ci 34 evi Avjv AvKevi, 33
evi Avj-nvg`y wjjvn I 33 evi myenvbvjvn eje| GZ gyL 100 evi I gxhvb 1000 evi ne| ivm~jyjvn Avyj
Y Y Zv `Lvb| mvnvexMY ck Kib : GB `ywU Kg mnR nIqv mI cvjbKvix Kg Kb ? wZwb Di ejb :
KD q coj kqZvb Gm Gwj ejvi AvMB Nyg cvwoq `q| mvjvZi ci Gwj ejvi AvMB ZvK Zvi wewfb K_v
gb Kwiq `q| nv`xmwU mnxn|3
(2) whK&i bs 122 : AvqvZzj Kzimx
Avey ivBiv (iv) ewYZ nv`xm _K Avgiv RvbZ cvwi h, KD ivZ weQvbvq kqb Kivi ci AvqvZzj Kzimx cvV
Kij mvivivZ Avjvni c _K ZuvK ndvhZ Kiv ne Ges Kvbv kqZvb Zuvi wbKU AvmZ cvie bv|4
(3) whK&i bs 123 : m~iv evKvivi kl `yB AvqvZ
Avey gvmE` (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb, hw` KD ivZ m~iv evKvivi kl `yB AvqvZ cvV Ki Zvnj Zv
Zuvi Rb h_ ne|5
(4) whK&i bs 124 : m~iv Kvwdib
bvIdvj Avj-AvkRvqx (iv) ejb, ivm~jyjvn AvgvK ejQb, Zzwg m~iv Kvwdib co Nygve, G wki&K _K
Zvgvi wegyw| nv`xmwU nvmvb| GB A_ Beby Avevm (iv) _K AviKwU nv`xm nvmvb mb` ewYZ nqQ|6
(5) whK&i bs 125 : m~iv BLjvm
Avey mvC` Ly`ix (iv) ejb, bexRx Zuvi mvnvexMYK ejjb: Zvgiv wK cvie bv ivZ KziAvbi GKZZxqvsk
wZjvIqvZ KiZ? welqwU Zuv`i KvQ KKi gb njv| Zuviv ejjb: n Avjvni ivm~j, Avgv`i ga K-B ev Zv
cvie? ZLb wZwb ejb: Kzj Avjv Avnv`& m~ivwU KziAvbi GK ZZxqvsk| Avey `vi`v (iv) _K GKB A_ AviKwU
nv`xm ewYZ nqQ|7
(6) whK&i bs 126 :
m~iv BLjvm, dvjvK I bvm GK (wZb evi)
`yB nvZ GK Ki GB m~ivwj cvV Ki nvZ dzu w`q nvZ `ywU h_vme kixii me eyjvbv| Gfve 3 evi|

183

nhiZ Avqkv (iv) ejb, ivm~jyjvn cwZ ivZ weQvbvq Mgbi ci Zuvi gyeviK `ywU nvZ GKwZ Ki ZvZ dzu w`Zb
Ges ZvZ Dcii wZbwU m~iv cvV KiZb| Gici kixii hZUzKz me vb `yB nvZ w`q gvQn KiZb| gv_v, gyL I
kixii mvgbi w`K _K i KiZb| Gfve 3 evi KiZb|1
(7) whK&i bs 127 :
m~iv ebx BmivCj (KziAvb Kvixgi 17 bs m~iv)
(8) whK&i bs 128 :
m~iv mvR`v, (KziAvb Kvixgi 32 bs m~iv)
(9) whK&i bs 129 :
m~iv hygvi (KziAvb Kvixgi 39 bs m~iv)
(10) whK&i bs 130 :
m~iv gyjK (KziAvb Kvixgi 67 bs m~iv)
Rvwei (iv) ejb, ivm~jyjvn () m~iv mvR`vn I m~iv gyjK wZjvIqvZ bv Ki NygvZb bv| Avqkv (iv) ejb,
ivm~jyjvn m~iv evbx BmivCj I m~iv hygvi wZjvIqvZ bv Ki NygvZb bv| Ab nv`xm Avqkv (iv) ejb, ivm~jyjvn
cZK ivZ m~iv mvR`vn I m~iv hygvi cvV KiZb| nv`xmwj mnxn|2
(11) whK&i bs 131 : wekl gybvRvZ :
DPviY: Avjv-v, ivevm mvgv-Iqv-wZ Iqvivevj Aviw Iqvivevj Aviwkj Avhxg| ivevbv- Iqvivev Kzwj
kvBwqb, dv-wjwKj nvwe Iqvb bvIqv-| Iqv gybwhjvZ ZvIiv-wZ Iqvj BbRxwj Iqvj dziKv-b| AvEhy weKv wgb kvi&wi
Kzwj kvBwqb AvbZv Av-wLhyg webv-wmqvwZnx| Avjv-v, AvbZvj AvDAvjy, dvjvBmv KvejvKv kvBDb| Iqv AvbZvj AvwLi dvjvBmv ev`vKv kvBDb| Iqv AvbZvh hv-wni dvjvBmv dvDKvKv kvBDb| Iqv AvbZvj ev-wZby dvjvBmv `~bvKv
kvBDb| BKw Avbv` `vBbv Iqv AvMwbbv- wgbvj dvKi|
A_: n Avjvn, Avmgvbmg~n I Rwgbi cfy Ges gnvb Aviki cfy, Avgv`i cfy Ges mewKQyi cfy, whwb
AzwiZ Kib km exR I AuvwU, whwb bvwhj KiQb ZvIivZ, Bwj I dziKvb; Avwg Avkq MnY KiwQ Avcbvi KvQ
Avcbvi wbqY hv wKQy iqQ mewKQyi AKjvY I Agj _K| n Avjvn, AvcwbB c_g, Avcbvi c~e Avi wKQyB bB|
Ges AvcwbB kl, Avcbvi ci Avi wKQyB bB| Ges AvcwbB cKvk, Avcbvi Dci Avi wKQyB bB| Ges AvcwbB Mvcb,
Avcbvi wb Avi wKQyB bB| Avcwb Avgv`i FYgy Kib Ges Avgv`iK `vwi` _K gyw w`q mQjZv c`vb Kib|
Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn Avgv`iK weQvbvq kqb Kivi ci (Wvb KvZ q) GB gybvRvZwU cvV
KiZ wkv w`Zb| Ab eYbvq wZwb ejb, dvwZgv (iv) Zuvi KvQ Lvw`gv PvBj wZwb ZuvK `yAvwU wkwLq `b|3
(12) whK&i bs 132 :


DPviY: wemwgKv ivex IqvvZz Rvbex IqvweKv AvidvD| Bb AvgmvKZv bvdmx dvinvgnv-| IqvBb
AvimvjZvnv- dvndvhnv wegv- Zvndvhy wenx Bev-`vKvm mvwjnxb|
A_: n Avjvn, Avcbvi bvg wbq Avgvi cvk (weQvbvq) ivLjvg Ges Avcbvi bvgB ZvK DVve| Avcwb hw`
Avgvi AvZvK iL `b (gZy `vb Kib) Zvnj ZvK ingZ Kieb| Avi hw` ZvK Qo `b (Nygi ci Avevi RM
DwV) Zvnj Avcwb ZvK ndvhZ Kieb hfve Avcbvi bKKvi ev`vMYK ndvhZ Kib|
nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, Zvgiv hLb weQvbvq kqb KiZ hve ZLb wbRi cvkvK
w`q njI weQvbvwU So be ... Gici eje : (Dcii `yAv) |4

184

(13) whK&i bs 133 : c~ev 78 bs whK&i (wZb evi)


DPviY : Avjv-v wKbx Avhv-evKv BqvIgv ZveAvmy Bev-`vKv|
A_ : n Avjvn, AvgvK iv Kib Avcbvi kvw _K hw`b Avcwb cybiwZ Kieb Avcbvi ev`vMYK|
Dyj gwgbxb nvdmv (iv) ejb, ivm~jyjvn Nygvbi BQv Kij Zuvi Wvb nvZ Mvji wbP ivLZb| Gici
Dch
y `yAvwU 3 evi ejZb| eviv Beby Avwhe (iv) I hvBdv Bebyj Bqvgvb (iv) _K GKB A_ Aviv nv`xm ewYZ
nqQ| nv`xmwji KvbvwU mnxn KvbvwU nvmvb|1 BZtc~e Avgiv `LwQ h, ivm~jyjvn dih mvjvZi ciI GB
`yAvwU ejZb|
(14) whK&i bs 134 :

DPviY : wemwgKv ivex, IqvvA&Zz Rvbex, dvMwdi jx hv^x|
A_ : n Avgvi cfy , AvcbviB bvg kqb Kijvg| Avcwb Avgvi Mvbvn gv Ki w`b|
Avyjvn Beby Avgi (iv) ejb, bexRx () hLb weQvbvq Nygi Rb kqb KiZb, ZLb DcivjwLZ `yAvwU
ejZb| nv`xmwU nvmvb|2
(15) whK&i bs 135 :

DPviY : wemwgKv, Avjv-v, Avg~Zz Iqv AvnBqv- |
A_: AvcbviB bvg, n Avjvn, Avwg gZz eiY Kwi Ges RxweZ nB|
hvBdv (iv) ejb, ivm~jyjvn () Nygvbvi Giv`v Kij GB whK&iwU ejZb|3
(16) whK&i bs 136 :

DPviY: Avjnvg`y wjjv-wnjvhx AvZAvgvbv- Iqv mvKv- bv-, IqvKvdv-bv- Iqv Av-Iqv- bv-| dvKvg wvb jvKv-wdqv jv Iqvjv- gyIqx|
A_: mKj cksmv Avjvni Rb, whwb Avgv`iK Lv` `vb KiQb, cvbxq `vb KiQb, mKj Afve wgwUqQb
Ges Avkq c`vb KiQb| KZ gvbyl AvQ, hv`i Afve gUvbvi ev Avkq c`vbi KD bB|
Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn hLb weQvbvq kqb KiZb ZLb GB `yAvwU ejZb|4
(17) whK&i bs 137 :
(c~ev 115 bs whK&i, mKvj-mv 16 bs)
...
Avgiv `LwQ h, ivm~jyjvn () nhiZ Avey eKiK (iv) Dcii gybvRvZwU mKvj, mvq I weQvbq kvqvi ci
cvVi Rb wkv w`qwQjb|
(18) whK&i bs 138 :


DPviY : Avjv-v, AvgwZA&bx wemgvC, Iqvevmvix, IqvR&-Avjgvj Iqv-wimv wgbx| Avjv-gvb&-myibx AvjvAv`yI&C, Iqv Avwibx dxwn mvix| Avjv-v, Bbx AvEhy weKv wgb MvjvevwZ` `vBwb, Iqv wgbvj R~B, dvBbv
wemv`&vRxq|
A_ : n Avjvn, AvgiY Avgvi keYkw I `wkw AzY I wbivc` ivLyb| n Avjvn, AvgvK Avgvi ki
wei mvnvh Kib Ges Zvi Ryjygi cwZkva MnY Ki AvgvK `Lvb| n Avjvn, Avwg FYi evSv _K Avcbvi Avkq
cv_bv KiwQ Ges zav _K ; wbq z`v AZ evR mx|

185

GB `yAvi evKwj ej ivm~jyjvn () wewfb mgq gybvRvZ KiZb ej wewfb wbfihvM nv`xm ewYZ nqQ|
Bgvg beex GKwU eYbvq DjL KiQb h, wZwb weQvbvq kqb Kivi ciI GB gybvRvZwU ejZb|1
(19). whK&i bs 139 : (c~ev 18 bs whK&i): 3 evi

DPviY : AvmZvMwdijv-nvj& Avhxg, Avjvhx jv Bjv-nv Bjv- Avj nvBDj KvBEgy Iqv AvZey BjvBwn|
A_ : Avwg gnvb Avjvni gv cv_bv KiwQ, whwb Qvov Kvbv gvey` bB, wZwb wPixe I me msiK, Ges Zuvi
KvQ ZvIev KiwQ|
Avgiv GB evKwUi mvaviY ghv`v I iZ AvMB RbwQ| mvaviYfve me`v GB whK&iwU cvjbxq| Bgvg wZiwghx
nhiZ Avey mvC` Ly`ix (iv) _K eYbv KiQb, ivm~jyjvn () ejQb, h ew weQvbvq kqb Kivi mgq GB K_vwj
3 evi eje Avjvn Zuvi Mvbvnmg~nK gv Kieb, hw`I Zv mgy`i dbv mgZzj nq| Avjvgv BivKxi weeiY Abyhvqx
nv`xmwUi mb` MnYhvM|2
(20). whK&i bs 140 : Nygi AvM mekl gybvRvZ :


DPviY: Avjv-v, AvmjvgZz bvdmx BjvBKv, IqvdvIAvZz Avgix BjvBKv,Iqv AvjRvZz hvnix BjvBKv,
ivMevZvb IqvivnevZvb BjvBKv, jv- gvjRvAv Iqvjv- gvbRv- wgbKv Bjv- BjvBKv| Av-gvbZz wewKZv-weKvjvhx AvbhvjZv,
Iqvwe bvwewqKvjvhx AvimvjZv|
A_: n Avjvn, Avwg mgcY Kijvg AvgvK Avcbvi wbKU, `vwqZvcY Kijvg AvcbvK Avgvi hveZxq Kgi,
Avgvi cK Avcbvi Avkq mgwcZ Kijvg, Avcbvi cwZ Avkv I fqi mv_| Avcbvi wbKU _K Avcwb Qvov Kvbv
Avkqj bB I Kvbv gywi vb bB| Avwg Cgvb GbwQ Avcwb h wKZve bvwhj KiQb Zvi Dci Ges Avcwb h bex
() ciY KiQb Zvi Dci|
nhiZ eviv Bebyj Avwhe (iv) ejb, ivm~jyjvn AvgvK ejb, hLb Zzwg weQvbvq hve ZLb mvjvZi Ihyi
gZv Ihy Kie| Gici Wvb KvZ q eje : (Dcii evKwj)| GB evKwj Zvgvi kl K_v ne (Gi ci Avi
Kvbv K_vevZv eje bv)| h ew GB `yAv cvVi ci mB ivwZ gZzeiY Kie mB ew wdZivZi Dci
(wbvcfve) gZz eiY Kie| Avi hw` euP _vK Zvnj KjvYgq w`em i Kie|3
Zvnvy`i wbqvZmn NygvZ hvIqv
Nygvbvi mgq iv DV Zvnvy` Av`vqi `p BQv wbq NygvZ ne| wewfb nv`xm ejv nqQ h, hw` KD Zvnvy`
Av`vqi wbqvZmn Nygvq wK iv Nyg _K DVZ bv cvi, ZvnjI m Zvnvy`i mvIqve jvf Kie| GmKj nv`xmi GKwU
nv`xm Avey `vi`v (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


hw` KD ivZ DV Zvnvy` Av`vq Kie ej wbqvZ Ki Nygvq, wK Zvi Nygi AvwaKi KviY fvii AvM
(dRii AvM) DVZ bv cvi, Zvnj Zuvi wbqvZ Abymvi mvIqve Zuvi Rb wjLv ne, Avi Zuvi Nyg Avjvni c _K Zuvi
Rb `vb wnmve MY ne| nv`xmwU mnxn|4

iv Nyg bv nj ev Nyg f Mj whK&i


iv h Kvbv mgq Nyg fvj Zvnvy` Av`vq Kiv hvq, Ze kl iv Zvnvy` Av`vq Dg| ivZ Nyg fvj kvqv
Aevq Dci DjwLZ 35 bs whK&iwU (mKvji c_g whK&i) cvV KiZ ne Ges Avjvni KvQ wbRi RvMwZK, cvwievwiK I
agxq mKj welq cv_bv KiZ ne| Gfve q q whK&i I gybvRvZ KiZ KiZ Avevi Nyg Gm hve| Avi Zvnvy`i BQv
nj Zvnj wbwjwLZfve Zvnvy` Av`vq KiZ ne|

(4) kl ivZi whK&i


KziAvb wZjvIqvZ, Zvnvy` I `i` cvV, `yAv
nv`xm kixd I mvnvex-ZveqxMYi Rxeb Avgiv `LZ cvB h, bdj Bev`Z I Ihxdv cvjbi AbZg mgq ivZ|

186

weklZ KziAvb wZjvIqvZ, bdj mvjvZ, `i` cvV I `yAvi AbZg mgq ivZ| mvnvex I ZveqxMY GmKj Bev`Z ivB cvjb
KiZb, weklZ kl iv| Avgv`i cZKiB DwPZ ivZi wKQy mgq, weklZ kl ivZi wKQy mgq G mKj Bev`Z
KvUvbvi Rb| cZK hvwKi wbRi myweav I Aev Abymvi wKQy mgq Zvnvy` Av`vq Kieb| KziAvb Kvixg m~Y ev AvswkK
gyL _vKj Zvnvy`i gaB ewk ewk wZjvIqvZ Ki Zvnvy` Av`vq Kieb| Ab_vq Zvnvy`i ci wKQy mgq KziAvb
wZjvIqvZ, `i` cvV I `yAv Kiv DwPZ| Avgiv BZtc~e `LwQ h, `yAv Keyj nIqvi AbZg mgq ivZ, weklZ ivZi
klfvM| GB mgq Zvnvy` I `yAvi Rb wekl j ivLv DwPZ|
wKqvgyjvnB I Zvnvy`i iZ I ghv`v
wKqvgyjvBj A_ ivZi wKqvg ev ivwKvjxb `uvovbv| mvjvZzj Bkvi ci _K dRii Iqvi Dbl ch mgq h
Kvbv bdj mvjvZ Av`vq Kij Zv wKqvgyjvBj ev mvjvZzjvBj A_vr ivZi `uvovbv ev ivZi mvjvZ ej MY| Zvnvy` A_
Nyg _K DVv| ivZ Nyg _K DV Av`vq Kiv mvjvZK Zvnvy` ejv nq| KD hw` Bkvi mvjvZ Av`vq Ki ivZ 9Uv ev 10Uvq
Nywgq cob Ges 11/12Uvq DV bdj mvjvZ Av`vq Kib Ze Zv wKqvgyjvBj IZvnvy` ej MY ne| cvi KD hw`
Bkvi ci bv Nywgq ivZ 11/12 Uvi w`K wKQz bdj mvjvZ Av`vq Kib Ze Zv wKqvgyjvBj ej MY njI Zvnvy` ej MY
bq|
Bmjvgi AbZg bdj Bev`Z wKqvgyjvBj| c_g ivZ ev kl ivZ, Nygvbvi AvM ev Nyg _K DV AZ wKQz bdj mvjvZ
Av`vq Kiv gywgbi AbZg ewk| GKUz Nywgq DV Zvnvy`-ic wKqvgyjvBj Av`vq Kij Zvi mvIqve I ghv`v ewk| ivZi
klfvM Zv Av`vq Kiv mevg| ZZxq Aavq Avgiv `LwQ h, ivZi klfvM ingZ, eiKZ I Bev`Z Keyji Rb mevg mgq|
ivm~jyjvn I mvnvexMY mvaviYZ G mgqB wKqvgyjvBj Av`vq KiZb|
KziAvb Kvixg Kvbv bdj mvjvZi DjL Kiv nqwb, GgbwK cuvP Iqv mvjvZiI wevwiZ DjL Kiv nqwb| wK
Zvnvy`i mvjvZi K_v evisevi AZ iZi mv_ I gywgb Rxebi AbZg ewk wnmve DjL Kiv nqQ| KziAvb I
nv`xmi wb`kbvi w`K `w w`j Avgiv wbwZfve eySZ cvwi h, ivZi GKvKx gyn~Z wKQy mgq Avjvni whK&i, Zvi mv_
gybvRvZ Ges ZuviB (Avjvni) Bev`Z eq Kiv gywgbi Rxebi AweQ` Ask|
wKqvgyjvBj ev mvjvZzjvBji welq ivm~jyjvn GZ ewk wb`kbv w`qQb h, G welq ewYZ mnxn nv`xmwj
GKwZ Kij GKwU en`vKwZ cyK cwiYZ ne| G welq KqKwU nv`xm BZvc~e DjL Kiv nqQ| c_g Aavq `yAv
Keyji mgqi AvjvPbvq Avgiv `LwQ h, Avgi Beby Avgevmvn (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejb, gnvb cwZcvjK Zuvi
ev`vi mePq wbKUeZx nb ivZi kl Ask| KvRB Zzwg hw` m mgq Avjvni whK&iKvix`i Afy nZ cvi Ze Zv
ne|
GK nv`xm Ave~ ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb,
) (
dih mvjvZi ci mek I mePq dhxjZc~Y mvjvZ ivZi mvjvZ ev ivZi Mfxi Av`vqKZ mvjvZ|1
Ab nv`xm Avyjvn Beby mvjvg (iv) ejb, ivm~jyjvn ejb,

n gvbyliv Zvgiv mvjvgi cPjb Ki, Lv` c`vb Ki, AvZxqZv iv Ki Ges gvbyl hLb Nywgq _vK ZLb mvjvZ
Av`vq Ki, Zvnj Zvgiv kvwZ wbivc` RvbvZ cek KiZ cvie| nv`xmwU mnxn|2
Ave~ Dgvgv evwnjx (iv) ejb, ivm~jyjvn ejb,


Zvgiv AekB wKqvgyjvBj cvjb Kie| KviY Zv Zvgv`i c~eeZx bKKvi gvbyl`i Afvm, Zvgv`i Rb
Zvgv`i cwZcvjKi bKU, cvci gv, cvc _K AvZivi c_ Ges `n _K ivMewai weZvob| nv`xmwU mnxn|3
mvnvexMY wKqvgyjvBj cwiZvM cQ` KiZb bv| Avqkv (iv) ejQb:
( )

KLbv wKqvgyjvBj ZvM Kie bv ; KviY ivm~jyjvn () KLbv Zv ZvM KiZb bv| hw` KLbv Amy _vKZb A_ev

187

wKQyUv Kvw ev Aemv` Abyfe KiZb Zvnj wZwb em Zv Av`vq KiZb|1


AbK nv`xm Avgiv `LZ cvB h, Kvbv mvnvex Zvnvy` cvjb mvgvb Aenjv Kij ivm~jyjvn () Avcw
KiQb|
ivm~jyjvn mvaviYZ weZ&i-mn gvU GMvi ivKAvZ Zvnvy` Av`vq KiZb| wZwb AwaKvsk mgq kl ivZ Zvnvy`
Av`vq KiZb| wZwb Zvnvy`i AvM AbK mgq KziAvbi wKQy AvqvZ wZjvIqvZ KiZb| KLbv wKQy Zvmexn, Zvnjxj BZvw`
whK&i Kivi ci Zvnvy` i KiZb| wZwb Zvnvy`i mvjvZi wZjvIqvZ Lye j^v KiZb| GK ivKAvZ AbK mgq 4/5 cviv
KziAvb wZjvIqvZ KiZb| iKz I mvR`vI Abyicfve `xN KiZb| hZY wZwb wZjvIqvZ KiZb cvq ZZY iKzZ I mvR`vq
_vKZb| Avi wZjvIqvZi mgq wZwb KziAvbi AvqvZi A_ Abymvi _g _g `yAv KiZb| Zvnvy`i mvjvZi ga wZwb
`b KiZb| `xN mgq `uvwoq Zvnvy` Av`vq Kivi KviY AbK mgq Zuvi gyeviK c`hyMj dzj hZ| Avjvni `ievi mKvZi
cv_bv Kwi, wZwb hb MvbvnMvi jLKK I mKj cvVKK Zuvi gnvb ivm~j -Gi mybv Z Abymvi Zvnvy` Av`vqi ZvIdxK `vb
Kib; Avgxb|

PZz_ Aavq

188

welq mswk whK&i I `yAv


c~eeZx Aavqwj Avgiv `LwQ h, Zvmexn, Zvnjxj BZvw` AwaKvsk whK&i Dbyfve m`v me`v cvjb Kiv hvq|
GQvo wekl wKQy mgq wbic whK&i, mvjvZ ev `yAv nv`xm kixd wkv `Iqv nqQ hv h-Kvb mgq cvjb Kiv hvq|
GQvov ivm~jyjvn Zuvi DZK wewfb Kg I NUbv-`yNUbvi Rb wewfb iKg wekl whK&i wkv w`qQb| G Aavq Gic
wKQz whK&i, `yAv I mvjvZi AvjvPbv KiZ PvB| AvjvnB ZvIdxK-`vZv|

c_gZ, AwZwi wKQy bdj mvjvZ :


(K). mvjvZzZ Zvmexn :
Avgiv BZtc~e `LwQ h, whK&ii g~j PviwU evK nj Zvmexn myenvbvjvn , Zvngx` Avj-nvg`y wjjvn , Zvnjxj
jv- Bjvnv Bjjvn Ges ZvKexi Avjv AvKevi| hvwKi GB evKwj Rc Ki ev whK&i Ki gnvb cfyi bvgi cweZv,
cksmv, GKZ I gnZ cKvk Ki| mvjvZi ga GB whK&iwj wekl cwZZ cvjb Kiv nq mvjvZzZ Zvmexn bvgvK
mvjvZ| Pvi ivKAvZ mvjvZ cwZ ivKAvZ 75 evi Ki Pvi ivKAvZ gvU 300 evi D whK&iwj Av`vq KiZ ne| G
welq mnxn I hqxd AbK nv`xm ewYZ nqQ|
mnxn nv`xm Avyjvn Beby Avevm (iv) ejb, ivm~jyjvn Zuvi PvPv Avevm Beby Avyj gyvwjeK (iv) ejb :
PvPvwR, Avwg AvcbvK GKwU wekl Dcnvi I wekl Aby`vb c`vb Kie, hv cvjb Kij Avjvn Avcbvi QvU, eo, BQvKZ,
AwbQvKZ, cKvk, Mvcb mKj Mvbvn gv Kieb| Zv GB h, Avcwb Pvi ivKAvZ mvjvZ Av`vq Kieb| cZK
ivKAvZ m~iv dvwZnv I Ab h Kvbv GKwU m~iv cvV Kieb| c_g ivKAvZ m~iv dvwZnv I Ab h Kvbv m~iv cvVi ci
`uvovbv Aevq 15 evi ejeb:

DPviY : myenv-bvjvn, Iqvjnvg`ywjjvn, Iqvjv- Bjvnv Bjvjv Iqv Avjv- AvKevi| (c~e DjwLZ 4, 9, 1 I
10 bs whK&i GK)|
Gici iKyZ hq iKz Aevq Dcii whK&iwj 10 evi, iKz _K DV `uvovbv Aevq 10 evi, mvR`v iZ Aevq
10 evi, c_g mvR`v _K DV emv Aevq 10 evi, wZxq mvR`vq 10 evi Ges wZxq mvR`v _K DV (emv Aevq) 10
evi| GB gvU GK ivKAvZ 75 evi (Pvi ivKAvZ gvU 300 evi)| me nj Avcwb cwZw`b GKevi GB mvjvZ Av`vq
Kieb, bv nj cwZ mvn GKevi, bv nj cwZ gvm GKevi, bv nj cwZ ermi GKevi, bv nj AZ mviv Rxeb GKevi
GB mvjvZ Avcwb Av`vq Kieb|
mvjvZzm Zvmexn msv AwaKvsk nv`xmB AZ hqxd mb` ewYZ| GKgv GB nv`xmwUK gynvwmMY mnxn
wnmve MnY KiQb|1
Bgvg wZiwghx cLvZ Zve-Zveqx Avyjvn Beby gyevivK (181 wn) _K mvjvZzZ Zvmexn Av`vqi AviKwU wbqg
DjL KiQb| Avyjvn Beby gyeviKi gZ GB AwZwi whK&i Av`vqi wbqg: bvgh i Ki ii `yAv ev mvbv cvVi ci
15 evi, m~iv dvZnv I Ab Kvbv m~iv kl Kivi ci 10 evi, iKzZ 10 evi, iKz _K DV 10 evi, c_g mvR`vq 10
evi, `yB mvRv`vi gvS 10 evi I wZxq mvR`vq 10 evi gvU 75 evi cwZ ivKAvZ|
A_vr, GB wbqg wKivAvZi c~e I ci `uvovbv Aevq 25 evi Zvmexn cvV Kiv nq Avi wZxq mvRv`vi ci emv
Aevq Kvbv Zvmexn cov nq bv| c~ei nv`xm ewYZ wbqg wKivAvZi c~e Kvbv Zvmexn bB| `uvovbv Aevq ay
wKivAvZi ci 15 evi Zvmexn coZ ne| cZK ivKAvZ wZxq mvR`vi ci em 10 evi Zvmexn coZ ne|
Avyjvn Beby gyeviK ejb, hw` GB mvjvZ iv Av`vq Ki Zvnj `yB ivKAvZ Ki c_Kfve Zv Av`vq Kie|
A_vr, `yB ivKAvZ kl mvjvg wdwiq Avevi `yB ivKAvZ c_Kfve Av`vq Kie| Avi w`bi ejvq GB mvjvZ cvjb
KiZ BQv Kij GK Pvi ivKAvZ Av`vq KiZ cvi, A_ev BQv Kij c_Kfve `yB ivKAvZ KiI Av`vq KiZ
cvi|
mvjvZzZ Zvmexn Av`vqi mgq iKz I mvR`vq c_g iKz I mvR`vi gvmb~b Zvmexn myenvbvi ivweqvj Avhxg I
myenvbv ivweqvj Avjv b~bZg wZb evi Ki cvV Kivi ci AwZwi Zvmexnwj cvV KiZ ne|2

(L). mvjvZzZ ZvIev


Avjx (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, h Kvbv ev`v hw` Kvbv Mvbvni Kg Ki mv_ mv_ my`i Ki Ihy
Ki `yB ivKAvZ mvjvZ Av`vq Ki, Gici Avjvni KvQ gv Pvq Zvnj Avjvn ZuvK AekB gv Ki w`eb|3

(M). mvjvZzj BwLviv


BwLvivi A_ Kviv KvQ mwVK welq eQ `Iqvi cv_bv Kiv| h wmv MnY ev GKvwaK welqi ga _K

189

GKwU eQ bIqvi AeKvk AvQ mLvb Avjvni mv_ civgk bv Ki Kvbv wKQy eQ bIqv ev wmv MnY Kiv gywgbi
DwPZ bq| QvU, eo, iZc~Y ev iZnxb mKj welq wmv MnYi c~e Avjvni mv_ civgk Kiv, A_vr Zuvi gnvb `ievi
mwVK wmv MnYi ZvIdxK PvIqv gywgbi AbZg `vwqZ|
whK&i bs 141 : BwLvivi (mwVK wmv MnYi) `yAv
Rvwei Beby Avyjvn (iv) ejb, ivm~jyjvn () Avgv`iK mKj welq BwLviv KiZ wkv w`Zb, hgb iZi
mv_ wZwb Avgv`iK KziAvb Kvixgi m~iv wkv w`Zb| wZwb ejZb: hLb Zvgv`i KD Kvbv KvRi evcvi gbi ga
wPv Kie ZLb (wmv MnYi c~e) dih bq Gic, A_vr bdj `yB ivKAvZ mvjvZ Av`vq Kie AZtci eje:


] [
. [ ]

] ][
[
DPviY : Avjv-v, Bbx AvmZvLxiKv weBjwgKv, Iqv AvmZvKw`iKv weKy`ivwZKv, Iqv AvmAvjyKv wgb dvwjKvj
Avhxg| dvBbvKv ZvKw`i, Iqvjv- AvKw`i, Iqv ZvA&jvgy Iqvjv- AvA&jvgy, Iqv AvbZv Avjv-gyj MyBEe| Avjv-v, Bb
KzbZv ZvA&jvgy Avbv nv-hvj Avgiv (Dw welqi bvg eje) LvBij jx dx `xbx IqvgvAv-kx Iqv Av-wKevwZ Avgix
dvK`yi jx, Iqv Bqvmwmi jx, myv ev-wiK jx dxwn| Avjv-v, Iqv Bb KzbZv ZvA&jvgy Avbv nv-hvj Avgiv kviij jx dx
`xbx IqvgvAv-kx Iqv Av-wKevwZ Avgix dv^widn~ Avbx, Iqv^widbx Avb IqvK `yi wjqvj LvBiv nvBmy Kv-bv, myv
Aviwbx wenx|
A_ : n Avjvn, Avwg Avcbvi wbKU cv_bv Kwi h, Avcwb Avcbvi vb _K Avgvi Rb mwVK welq wbevPb
Kieb, Avwg Avcbvi wbKU gZv PvB Avcbvi gZv _K Ges Avwg Avcbvi wbKU PvB Avcbvi gnvb KiYv I eiKZ
_K| KviY Avcwb gZvevb Avi Avwg Ag, Avcwb Rvbb Avi Avwg Rvwb bv, Avi Avcwb mKj MvBei gnvvbx| n
Avjvn, hw` Avcwb Rvbb h, GB welqwU (wbw` welqwUi DjL Kie) KjvY I gjgq Avgvi Rb, Avgvi ag, Avgvi cvw_e
Rxeb Ges Avgvi cwiYwZi Rb (A_ev ejb : Avgvi wbKUeZx I `~eiZx cwiYwZi Rb), Zvnj Avcwb GK Avgvi Rb
wbaviY Ki w`b, mnR Ki w`b Ges Avgvi Rb GZ eiKZ c`vb Kib| n Avjvn, Avi Avcwb hw` Rvbb h, GB KgwU
AgjKi ev AKjvYKi Avgvi Rb, Avgvi ag, RvMwZK Rxeb I Avgvi fwelr cwiYwZi Rb (A_ev wZwb ejb : Avgvi
wbKUeZx I `~ieZx cwiYwZi Rb) Zvnj GK Avgvi wbKU _K mwiq wbb Ges AvgvK Gi wbKU _K mwiq wbb| Avi
hLvbB KjvY I gj _vKzK ZvK Avgvi Rb wbaviY Ki w`b Ges AvgvK Zvi cwZ m Ki w`b|1

wZxqZ, mvjvZzj Rvbvhv I Zrmsv wKQy whK&i


cuvP Iqv dih mvjvZi ciB AbZg dih Bev`Z Rvbvhvi mvjvZ| Avgv`i mgvRi AbK avwgK gymwjgB GB
Bev`Zi Aenjv Kib| AbK gb Kib, hnZz dih Kdvqv mnZz KD cvjb KijB Zv njv| G cjvqbx
gbvew| gywgbi GB `wZ `Lv DwPZ bq| gywgb `Leb, GB Kg Avjvn KZ Lywk neb Ges KZ mvIqve I eiKZ Avwg
jvf Kie|
Rvbvhvi mvjvZi Rb AwPbxq mvIqve I eiKZi K_v wewfb nv`xm ewYZ nqQ| Gi GKwU KviY GB Bev`ZwU
mwi mev Kw`K, Avi Avjvn mePq ewk Lywk nb Zuvi mwi mevZ|
GK nv`xm Ave~ ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb:


KD hw` Kviv Rvbvhvi AbyMgb Ki I mvjvZ Ask MnY Ki Ze m GK KxivZ mvIqve ARb Kie| Avi hw`
m Zvi `vdb (Kei Kivq) DcwZ _vK Zvnj m `yB KxivZ mvIqve ARb Kie| GK KxivZ Dn` cvnvoi PqI
eo| nv`xmwU mnxn|2
Ab nv`xm Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn GKw`b ejb :


190

Zvgv`i ga AvR K wmqvgiZ wQj? nhiZ Avey eKi (iv) ejb: Avwg| ivm~jyjvn ( ) ck Kib: Zvgv`i
ga K AvR Kvbv Rvbvhvq kixK nqQ? Avey eKi (iv) ejb: Avwg| wZwb ck Kib: Zvgv`i ga K AvR `wi`K Lv`
c`vb KiQ ? Avey eKi (iv) ejb: Avwg| wZwb Avevi ck Kib: AvR Zvgv`i K Amy Kvbv gvbylK `LZ wMqQ ?
Avey eKi ejb: Avwg| ZLb ivm~jyjvn ejb : GB Kgwj hw` Kvbv gvbyli ga GKwZ nq Zvnj mB ew AekB
RvbvZx neb|1
cvVK `LZ cvQb h, GLvb PviwU Bev`Zi wZbwUB mwi mev welqK| Avjvn Avgv`iK GB Ywj GKwZ
Kivi ZvIdxK `vb Kib|
AbK avwgK gymwjg Rvbvhvi mvjvZi wbqg Rvbb bv ev fq cvb| eZ Rvbvhvi mvjvZ AZ mnR Bev`Z| Gi
GKgv Dk gZewi Rb `yAv Kiv| gZi Rb wKQy `yAv Qvov AwZwi Kvbv wKQy GZ bB| Avgv`i `k evbvqvU
GKwU `xN wbqvZ cPwjZ AvQ, hv GKeviB wfwnxb I Ljvd mybvZ| Avjvni mw I mvIqvei Dk gZewi
Rb Rvbvhvi mvjvZ Av`vq KiwQ, GB K_vUzKz gbi ga _vKvB h_|
4wU ZvKexi I mvjvgi gvag GB mvjvZ Av`vq Kiv nq| Bgvg I gyv`xMY mKjB GB ZvKexiwj I mvjvg gyL
DPviY Kieb| c_g gZi Rb `yAv Kivi AvwiK AveM I wbqvZmn ZvKexi Zvnixgvi gvag mvjvZ i Kieb|
ZvKexi Zvnixgvi ci Avgv`i `ki cPwjZ wbqg Abymvi mvjvZi mvbv (c~ev 46 bs whK&i) cvV Kieb| nv`xm
kixd G mgq m~iv dvwZnv covi K_v DjL Kiv nqQ|
Gici wZxq ZvKexii ci `i` Beivnxgx (c~ev 31 I 32 bs whK&i) cvV Kieb| Gici ZZxq ZvKexii ci
gZ ewi Rb `yAv Kieb| Gici 4_ ZvKexi ej mvjvgi gvag mvjvZ kl Kieb|
Gfve Avgiv `LwQ h, Rvbvhvi mvjvZ g~jZ gZi Rb `yAv| wewfb nv`xm Rvbvhvi mvjvZ gZi Rb ewk Ki
`yAv Kivi wb`k `Iqv nqQ| Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

hLb Zvgiv gZi Dci (Rvbvhvi) mvjvZ Av`vq Kie ZLb Zvi Rb AvwiKZvi mv_ `yAv Kie|2
Rvbvhvi mvjvZi ZZxq ZvKexii ci ivm~jyjvn wewfb mgq wewfb `yAv cvV KiZb| wZwb gZi Rb GZ
`yAv KiZb h, wcQbi RxweZ mvnvexMY Kvgbv KiZb h, Avgiv hw` GB gvBqZ nZ cviZvg Zvnj ivm~jyjv n -Gi
GB `yAv Avgiv cZvg|
h Kvbv `yAv cvV Kij, ev aygv ( ) Avjvn ZvK gvd Ki w`b BZvw` evKi gvag `yAv
KijB `yAvi b~bZg `vwqZ cwjZ ne| Ze gywgbi DwPZ GKvwaK gvmb~b `yAv gyL Ki Zv GB mgq cvV Kiv|
whK&i bs 142 : Rvbvhvi `yAv-1[ ]
DPviY : Avjv-vMwdi jvn~, Iqvinvgn~, IqvAv-wdnx, IqvA&dz Avb, Iqv AvKwig byhyjvn~, Iqv Iqvmwmq
gy`Lvjvn~, IqvMwmj wejgv-B Iqvm&mvjwR Iqvj evivw`| Iqv bvKwKnx wgbvj LvZv-Bqv- Kvgv- bvKKvBZvm mvIevj AveBqvv
wgbv` `vbvm| Iqv Avew`jn~ `v-ivb LvBivg wgb `v-winx, Iqv Avnjvb LvBivg wgb Avnwjnx, Iqv hvIRvb LvBivg wgb
hvIwRnx, Iqv Av`wLjj RvbvZv Iqv AvBh wgb Avhvwej Kvewi (Avhvweb bv-i)|
A_: n Avjvn, Avcwb ZvK gv Kib, ingZ Kib, wbivcv `vb Kib, ZvK gvd Ki w`b, ZvK mvbi mv_
Avcbvi KvQ vb `vb Kib, Zvi cekvb (Avevmvb) ck Kib, ZvK cvwb, eid I kxj w`q aZ Kib, ZvK cvcivwk
_K Ggbfve cwe I cwiQb Kib hfve mv`v KvcoK gqjv _K cwiQb I SKSK KiQb| ZvK `vb Kib Zvi
(dj hvIqv) evwoi Pq Dg evwo, Zvi cwiRbi Pq Dg cwiRb, Zvi `vZ mxi Pq Dg mx| ZvK Avcwb
RvbvZ c`vb Kib Ges Keii ev Rvnvbvgi Avhve _K iv Kib|3
whK&i bs 143 : Rvbvhvi `yAv-2
.DPviY : Avjv-vMwdiwj nvBwqbv- IqvgvBwqwZbv- Iqv kv-wnw`bv- IqvMv-Bwebv- Iqv ^vMxwibv- Iqv Kvexwibv-

191

Iqv hvKvwibv Iqv Dbmv-bv| Avjv-v, gvb AvnBqvBZvn~ wgbv- dvAvnwqnx Avjvj Bmjv-g| Iqvgvb ZvIqvddvBZvn~ wgbvdvZvIqvddv Avjvj Cgv-b| Avjvv jv Zvnwigbv AvRiv Iqvjv ZvdwZb&bv ev`v|
A_: n Avjvn, Avcwb gv Kib Avgv`i gZK Ges RxweZK, DcwZK Ges AbycwZK, QvUK Ges eoK,
cyilK Ges bvixK| n Avjvn, Avgv`i ga _K hvK Avcwb RxweZ ivLeb, ZvK Bmjvgi Dci RxweZ ivLyb Ges hvK
Avcwb gZz `vb Kieb, ZvK Avcwb Cgvbi Dci gZz `vb Kib| n Avjvn Zvi (Zvi Rb `yAv Kivi ev mei Kivi)
cyivi _K Avgv`iK ewZ Kieb bv Ges Zvi ci Avgv`iK wdZbvq (cixvq ev wec`) djeb bv|1
whK&i bs 144 : Rvbvhvi `yAv-3


A_: n Avjvn, AgyKi mvb AgyK (gZ ew I Zvi wcZvi bvg) Avcbvi whvq I Avcbvi bKUi iwki ga|
Avcwb ZvK Keii I Rvnvbvgi Avhve _K iv Kib| Avcwb Iqv`v cvjb I cksmvi AwaKvix| AZGe Avcwb ZvK gv
Ki w`b Ges ingZ Kib| wbq AvcwbB gvkxj KiYvgq|2
whK&i bs 145: Rvbvhvi `yAv-4
[ ][ ]

DPviY : Avjv-v, AvbZv iveynv-, Iqv AvbZv LvjvKZvnv-, Iqv AvbZv nv`vBZvnv- wjj Bmjv-g, Iqv AvbZv
KvevZv invnv-, ZvA&jvgy wmiivnv Iqv Avjv-wbqvZvnv-, wRq&bv dvAv-Av dvMwdi jvnv-|
A_ : n Avjvn, Avcwb Zvi cfy, AvcwbB ZvK mw KiQb, AvcwbB ZvK Bmjvgi c_ c`kb KiQb, AvcwbB
Zvi in MnY KiQb, Avcwb Zvi Mvcb I cKvk mewKQy Rvbb| Avgiv Zvi Rb mycvwik (kvdvAvZ) KiZ GmwQ,
AZGe Avcwb ZvK gv Ki `b|3
whK&i bs 146: Rvbvhvi `yAv-5
cwm Zvweqx nvmvb emix (ivn) Acv eq wki Rvbvhvq m~iv dvwZnv cvV KiZb Ges wbi `yAvwU cvV KiZb:

DPviY : Avjv-vRAvjn~ jvbv- dvivZvI Iqv mvjvdvI Iqv AvRivb|
A_ : n Avjvn, Avcwb GK Avgv`i Rb (RvbvZi w`K) AMeZx, AMMvgx I cyivi wnmve msiwZ Kib|4

mvjvZzj Rvbvhvi ci `yAv gybvRvZ mybvZ weivax


GI AbK mybvZi weivwaZv Kib| Rvbvhvi mvjvZi ga h mgq gZi Rb `yAv KiZ ivm~jyjvn
wkv w`qQb I h mgqK `yAvi Rb wbaviY KiQb m mgq gbw`q gybvRvZ bv Ki, AbK Rvbvhvi mvjvZi mvjvg
divbvi ci mLvb `uvwoq Aveviv `yAv-gybvRvZ Kwi| Rvbvhvi mvjvZi mvjvgi cii gybvRvZi GB iIqvRwU Avgv`i
`ki AbK AjB wQj bv| wK GLb GB mybvZ weivax KgxU gv^q Avgv`i `ki wewfb GjvKvq Qwoq coQ|
hviv GKwUi cPjb KiQb Zviv Gi c AbK hyw c`vb Kib| Zuviv ejb, gZi Rb mvIqve imvbxi wbqvZ
Avgiv Zv Kwi, Rvbvhvi ci GKwU `wi Kiv wbwl bq... BZvw`| AbK nv`xm _K `wjj ck Kib| Dci DwjwLZ
nv`xm Avgiv `LwQ, ivm~jyjvn ejQb: hLb Zvgiv gZi Dci (Rvbvhvi) mvjvZ Av`vq Kie ZLb Zvi Rb Av
wiKZvi mv_ `yAv Kie| Zuviv ejb h, G nv`xm _K gZi Rvbvhvi ci `yAv Kivi wb`k cgvwYZ nq| Zuviv fyj hvb
A_e gb KiZ Pvb bv h, `yAvi I mvIqve imvbxi ivm~jyjvn Ges mvnvexMYi mybvZB mevg| Zuviv
KLbvB Rvbvhvi mvjvZ Av`vqi ci Gfve mvIqve imvbx Kib wb| GKwU hqxd ev wg_v nv`xmI bB h, ivm~jyjvn ,
Zuvi mvnvexMY, ZveqxMY ev cieZx BgvgMY KLbv GKeviI Rvbvhvi mvjvZi mvjvg divbvi ci Avevi gZi Rb
gybvRvZ KiQb| KLbvB Zuviv Rvbvhvi mvjvg divbvi ci KvZvi f ev KvZvi wVK iL, A_ev Kvbvfve `yAvgybvRvZ Kib wb| Zuviv Rvbvhvi mvjvZi ga- mvjvgi c~e- AvwiKZvi mv_ gZi Rb `yAv KiQb|
G KviY cvPxb hyM _KB gymwjg Dvni gynvwm I dKxnMY evisevi ejQb h, nv`xm wb`wkZ GB `yAvi mgq
Rvbvhvi mvjvZi ga ZZxq ZvKexii ci Ges Rvbvhvi mvjvgi ci Avi Kvbv `yAv Kiv hve bv|5 KviY GZ

192

ivm~jyjvn -Gi kLvbv `yAv-cwZi mv_ ew I mshvM Kiv ne Ges Zuvi cwZ Am~Y ej gb ne| ZZxq wnRix
kZvxi cwm dKxn Bgvg Ave~ evKi Beby nvwg` ejb:

mvjvZzj Rvbvhvi ci `yAv Kiv gvKin1
Abicfve nvbvdx gvhnvei AbK cwm dKxn I Bgvg Rvbvhvi mvjvZi ci `yAv-gybvRvZ Kiv wbla KiQb
Ges we`AvZ ej DjL KiQb| `kg-GKv`k wnRix kZvxi cwm nvbvdx dKxn I gynvwm gyjv Avjx Kvix (1014 wn)
Zvi cwm wgiKvZ M ejb:

mvjvZzj Rvbvhvi ci gZewi Rb `yAv Kie bv; KviY Zv mvjvZzj Rvbvhvi mv_ AwZwi mshvM ej MY
ne|2
eZ, Avgiv Abvie| Aviex fvlvq mvjvZzj Rvbvhvi ga h `yAv Avgiv cvV Kwi ZvZ wbR`i gbi AveM Avm
bv Ges gZi Rb Kx PvBjvg Zv eySZ cvwi bv| Avgv`i gbi ga AveM _vK Ai w`q Avjvni KvQ wKQz PvIqvi
Rb| GRb Avgiv GB Ljvd mybvZ ixwZwU Avgiv mnRB MnY Kwi| GK nvjvj Kivi Rb AbK Rvbvhvi KvZvi f
`b, hb Rvbvhvi mv_ AwZwi mshvM ej gb bv nq| wK hfveB Avgiv Zv Kwi bv Kb, ivm~jyjvn -Gi mybvZi
mv_ AwZwi mshvRb neB| mvjvZzj Rvbvhvi mvjvgi ciB ivm~jyjvn I mvnvexMYi mybvZ wQj gZ`n Zzj `vdbi
Rb AMmi nIqv| Avi Avgv`i mybvZ, gZ`n iL w`q wKQz mgq `yAv Kiv| GLb AweKj ivm~jyjvn -Gi cwZZ KD
Rvbvhvi mvjvZ kl gZ`n DwVq Keii w`K ivIqvbv nj Avgv`i gb ne gZi Rb `yAv cyY njv bv| Avi GfveB
mKj we`AvZi Drcw|
GRb Avgv`i `vwqZ njv mybvZi ga wbR`iK mxgve ivLv| Rvbvhvi ga h_vme eyS I gbvhvMi mv_
gZi Rb `yAv Kiv| hw` bv eySZ cvwi ZeyI gb KiZ ne h, Avgiv ivm~jyjvn -Gi kLvbv fvlvq gZi Rb `yAv
KiwQ| Zvi bvRvZi Rb GB h_| Gici gbi AveM w`q `yAv Kivi Rb mvivwU Rxeb Avgv`i Rb Dby iqQ|
gnvb Avjvn Avgv`iK mybvZi ga mxgve _vKvi ZvIdxK `vb Kib| Avgxb|

Rvbvhv enbi mgq mk whK&i Kiv gvKin


Rvbvhvi mvjvZi ci gZ`ni mv_ Kei ch Mgb Kiv I `vdb Kiv ch Acv Kiv gvmb~b Bev`Z| Avgv`i
`k AbK gZ`n enbi mgq gyL k Ki wewfb whK&i Kib hv mybvZi Ljvd| Avjvgv Kvmvbx wjLQb :


.
Rvbvhvi AbymiYi mgq bxieZvK cjw^Z Kie (cwic~Y bxieZv cvjY Kie)| G mgq mk whK&i Kiv gvKin|
KviY nhiZ KvBm Beby Dev`vn _K ewYZ nqQ, ivm~jyjvn -Gi mvnvexMY wZb mgq k Kiv gvKin RvbZb: hyi
mgq, Rvbvhvi mgq I whK&ii mgq| GQvov GZ B`x bvmviv`i AbyKiY Kiv nq, KvRB Zv gvKin ne|3

AmyK `LZ hvIqv


Avgiv c~ei Kvbv Kvbv nv`xm Amy gvbylK `LZ hvIqv, mvbv c`vb I mev Kivi Adzi mvIqvei K_v
RvbZ ciwQ| G welq AbK mnxn nv`xm ewYZ nqQ| GKwU nv`xm ivm~jyjvn ejQb : hw` Kvbv gymwjg Zvi Kvbv
Amy fvBK `Lvi Rb c_ Pj Zvnj hZY m c_ Pj ZZY m RvbvZi evMvbi ga wePiY KiZ _vK| hLb m
D Amy gvbyli cvk em ZLb m Avjvni ingZi ga Wye hvq| hw` m mKvj AmyK `LZ hvq Zvnj mv ch
70 nvRvi wdwikZv Zvi Rb `yAv KiZ _vKb| Avi hw` m mvq ei nq Zvnj mKvj ch 70 nvRvi wdwikZv Zvi Rb
`yAv KiZ _vK| nv`xmwU mnxn|4
whK&i bs 157 : ivMx `Lvi `yAv-1

DPviY : jv- evq&mv, Zvn~ib Bb kv- Avjv-n|

193

A_ : Kvbv Amyweav bB, Avjvni gwhZ GB AmyZv cvweZv (Gi KviY Avjvn Avcbvi cvcivwk gv Ki
AvcbvK cwe Kieb)|
ivm~jyjvn () Kvbv AmyK `LZ Mj GB K_vwj ejZb|1
whK&i bs 157 : ivMx `Lvi `Av-2 (7 evi)

DPviY: AvmAvjyjv-nvj Avhxg, ivevj Aviwkj Avhxg AvBu BqvkwdBqvKv
A_: Avwg cv_bv KiwQ gnvghv`vgq Avjvni wbKU, whwb gnvghv`vgq Aviki cfy, wZwb hb ZvgvK myZv c`vb
Kib|
Beby Avevm (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb, hw` Kvbv gymwjg Kvbv Amy ewK `LZ hq GB K_vwj 7
evi ejb Zvnj Zvi gZz DcwZ bv nj m myZv jvf KieB| nv`xmwU nvmvb|2

ZZxqZ, wmqvg I AvbylwK wKQy whK&i


whK&i bs : 158 bZzb Puv` `Lvi whK&i :

][
][
DPviY : Avjv- AvKevi| Avjv-v, Avwnjv AvjvBbv- wejAvgwb Iqvj Cgvb, Iqvm mvjv-gvwZ Iqvj Bmjv-g|
{IqvZZvIdxwK wjgv- BDwney iveybv- Iqv Bqviv-|} iveybv- Iqv iveyKvjv-|
A_ : Avjvn mek| n Avjvn, Avcwb GB bZzb Puv`i (bZzb gvmi) m~Pbv Kib KjvY, wbivcv I Cgvbi mv_,
kvw I Bmjvgi mv_ {Ges Avgv`i cfy hv fvjevmb Ges cQ` Kib Zv cvjbi ZvIdxKmn|} Avgv`i I Zvgvi n
bZzb Puv`) cfy Avjvn|
ivm~jyjvn njvj ev bZzb Puv` `Lj (c_g 2/3 w`bi Puv`K njvj ejv nq) GB K_vwj ejZb|3 ighvb I
mKj gvmi bZzb Puv` `L GB `yAv cvV Kiv gvmb~b| AbK Puv`K mvjvg Ki| KvRwU DU I evbvqvU|

gyL wmqvgi wbqvZ cvV mybvZ weivax


wmqvgi iZ Kvbv gvmb~b whK&i bB| gyL wmqvgi wbqvZ cvV Kiv mybvZ weivax Kg| bvIqvBZzAvb ej hZ
cKvi wbqZ cPwjZ meB evbvqvU K_v| ivm~jyjvn , Zuvi mvnvexMY, Zveqx, Zve-ZveqxMY I Pvi Bgvgmn Kvbv Bgvg
Gwj ejbwb ev kLvbwb| wmqvg cvjbKvix wmqvg Aevq ewk ewk `yAv Kieb ; KviY wmqvg Aevi `yAv Keyj nq,
weklZ BdZvii mgq| BdZvii 2/1 wU gvmb~b whK&i :
whK&i bs 159 : BdZvii `yAv-1

DPviY : hvnvevh hvgvD, IqveZvjvwZj DiKy, Iqv mvevZvj AvRi, Bb kv-Avjv-n|
A_ : wccvmv Pj Mj, wkiv Dcwkiv Av` njv Ges gnvb Avjvni BQvq cyivi wbwZ (cvIbv) njv|4
whK&i bs 160 : BdZvii `yAv-2
nhiZ Avyjvn Beby Avgi (iv) BdZvii mgq ejZb :

DPviY : Avjv-v, Bbx AvmAvj~Kv weivngvwZKvjvZx IqvwmAvZ Kzjv kvBwqb Avb ZvMwdivjx|
A_ : n Avjvn, Avcbvi meecx ingZi Imxjv w`q Avwg Avcbvi KvQ PvBwQ h, Avcwb AvgvK gv Ki
w`b|5
whK&i bs 161 : BdZvii `yAv-3
GKwU hqxd ev AwbfihvM nv`xm wbi `yAvwU ewYZ nqQ:
]

194
[
A_ : n Avjvn, Avcbvi RbB Avwg wmqvg cvjb KiwQ Ges Avcbvi wihK viv BdZvi KiwQ| AZGe Avcwb
Avgvi wbKU _K (Avgvi GB Kg) Keyj Ki wbb| wbq Avcwb mekvZv me| nv`xmwU hqxd|1
whK&i bs 162 : Lvevii c~ei whK&i

ivm~jyjvn DZK wb`k w`qQb, Lv`MnYi c~e (wemwgjv-n), A_vr Avjvni bvg ejZ| hw` Kn Lvevii
iZ Avjvni bvg ejZ fyj hvq, Zvnj eje : (wemwgjv-wn dx AvDAvwjnx Iqv Av-wLwinx), A_vr Avjvni bvg Gi
c_g Ges Gi kl|2
whK&i bs 163 : Lvevii cii whK&i

DPviY: Avjnvg`y wjjv-wnjvhx AvZAvgvbx nv-hvZ ZvAv-gv Iqv ivhvKvbxwn wgb MvBwi nvIwjg wgbx IqvjvKyIqvn|
A_ : mKj cksmv Avjvni, whwb AvgvK GB Lv` LvBqQb Ges AvgvK Zv c`vb KiQb, Avgvi Kvbv Aej^b
I gZv QvovB|
ivm~jyjvn ejQb, hw` KD Lv` MnY Ki GB K_vwj ej Zvnj Zvi c~evci mKj (mvaviY mMxiv) Mvbvn
gv Kiv ne|3
whK&i bs 164 : MnKZvi Rb AwZw_i `yAv-1

DPviY : Avjv-v, AvZBg gvb AvZAvgvbx, IqvmwK gvb AvmKv-bx|
A_ : n Avjvn, h AvgvK LvBqQ ZvK Avcwb Lv` c`vb Kib Ges h AvgvK cvb KwiqQ ZvK Avcwb cvbxq
c`vb Kib|4
whK&i bs 165 : MnKZvi Rb AwZw_i `yAv-2

DPviY: AvdZviv Bb`vKzgym ^v-Bg~b, Iqv AvKvjv ZvAv-gvKzgyj Aveiv-i, Iqv ^vjvZ AvjvBKzgyj gvjv-BKvn|
A_: Zvgv`i KvQ ivhv`viMY BdZvi Kib, Zvgv`i Lv` bKKvi gvbyliv fY Kib Ges Zvgv`i Rb
wdwikZvMY `yAv Kib|
KD ivm~jyjvn -K BdZvi Kivj ev wmqvg Qvov Ab mgq Kvbv Lv` LvIqvj wZwb G K_v ej Zvi Rb `yAv
KiZb|5
whK&i bs 166 : MnKZvi Rb AwZw_i `yAv-3

n Avjvn, Avcwb G`i h wih&K c`vb KiQb ZvZ eiKZ c`vb Kib, Zv`iK gv Kib Ges Zv`iK ingZ
Kib|
Avyjvn& weby wek&i ejb, ivm~jyjvn Avgvi wcZvi evwoZ AvMgb Kib| wZwb Zvi mvgb wKQz Lv` ck Kib|
wZwb Zv _K wKQz Lv` MnY Kib| Avgvi wcZv Zuvi wbKU `yAv Pvb| ZLb wZwb G K_vwj ejb|6

PZz_Z, Aviv wKQy mvaviY whK&i :


whK&i bs 167 : va wbqYi whK&i
DPviY : AvEhy wejv-wn wgbvk kvBZv-wbi ivRxg|

195

A_ : Avwg Avjvni Avkq MnY KiwQ weZvwoZ kqZvb _K|


myjvBgvb Beby myiv` (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb, GB K_vwj ejj vavw^Z ewi va `~ixf~Z ne|1
BZvc~e Avgiv vai wZ Ges va `gbi cyivii welq AvjvPbv KiwQ| Avgiv `LwQ h, vai mgq
va `gb Kiv Ges hvi Dci ivM nqQ ZvK gv Kiv gywgbi AbZg ewk Ges Avjvni ingZ, gv I RvbvZ jvfi
AbZg c_| KvRB gywgbi DwPZ va Abyfe Kij A_i w`K j Ki GB evKwU evievi ejv| Avjvn Avgv`iK
kqZvbi Af civPbv _K iv Kib|
whK&i bs 168 : wec` I `ywv _K gyw cvIqvi `yAv
BZvc~e `ywv I wec` _K gywi wewfb `yAv AvjvwPZ nqQ: (19, 29 I 30 bs whK&i)| h Kvbv wec`,
DrKvq gywgbi DwPZ Gwj ewk ewk Ki cvV Kiv|
whK&i bs 169 : FYgywi `yAv-1
Avjxi (iv) wbKU GK ew FYgywi Rb mvnvh cv_bv Kij wZwb ejb ivm~jyjvn () AvgvK wKQy evK wkwLq
w`qQb, Avwg ZvgvK Zv wkwLq w`wQ| Zvgvi hw` cvnvo cwigvY FY _vK ZvnjI Avjvn Zvgvi c _K Zv Av`vq
Ki `eb Ges ZvgvK FYgy Kieb| Zzwg eje:

DPviY : Avjv-vKwdbx wenvjv-wjKv Avb nviv-wgKv Iqv AvMwbbx wedv`wjKv Avvb wmIqvKv|
A_ : n Avjvn, Avcwb Avcbvi nvjvj c`vb Ki AvgvK nvivg _K iv Kib Ges Avcbvi `qv I eiKZ c`vb
Ki AvgvK Avcwb Qvov Ab mKji AbyMn _K wegy Ki w`b| nv`xmwU mnxn|2
whK&i bs 170 : FYgywi `yAv-2
Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn ewk ewk wbi `yAvwU ejZb:DPviY : Avjv-v Bbx AvEhy weKv wgbvj nvw Iqvj nvhvwb Iqvj AvRwh Iqvj Kvmvwj, Iqvj eyLwj Iqvj Ryewb,
Iqv w`jvB` `vBwb Iqv MvjvevwZi wiRv-j|
A_ : n Avjvn Avwg Avcbvi Avkq MnY KiwQ `ywv , `ytL-e`bv, gbvK, AgZv, AjmZv, KcYZv,
KvcyilZv, FYi evSv Ges gvbyli cvavb ev cfvei AaxbZv _K|3
whK&i bs 171 : FYgywi `yAv-3
(3). nhiZ Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn () nhiZ gyAvhK (iv) ejb, hw` Zzwg GB `yAvwU ej cv_bv Ki Zvnj
Zvgvi cvnvo cwigvY FY _vKjI Avjvn Zv Zvgvi c _K Av`vq Ki `eb :DPviY : Avjv-v, gv-wjKvj gyjwK, ZzwZj gyjKv gvb Zvkv-D Iqv ZvbwhDj gyjKv wgvb Zvkv-D| IqvZzBh&hy
gvb Zvkv-D Iqv Zzwhjy gvb Zvkv-D weBqvw`Kvj LvBi, BbvKv Avjv- Kzwj kvBwqb Kv`xi| ivngv-bv` `ybBqv- Iqvj Av-wLivwZ
Iqv ivnxgvgv-, ZzA&wZwngv- gvb Zvkv-D Iqv ZvgbvD wgbgv- gvb Zvkv-D| Binvgbx ivnvgZvb ZzMbxbx wenv- Avb
ivn&gvwZ gvb& wmIqv-Kv|
A_ : n Avjvn, ivRvwaivR mKj ivRZi gvwjK, Avcwb hvK BQv ivRZ cv`vb Kib Ges hvi _K BQv ivRZ
wQwbq bb| Avcwb hvK BQv mvwbZ Kib Ges hvK BQv AcgvwbZ Kib| Avcbvi nvZB KjvY| wbq Avcwb mKj
welqi Dci kwgvb| cvw_e RMr Ges cvijwK RMZi gnvKiYvgq I Acvi `qvkxj| Avcwb hvK BQv GB KiYvivRx
c`vb Kib Ges hvK BQv ewZ Kib| Avcwb AvgvK Ggb ingZ c`vb Kib h ingZ AvgvK Avcwb Qvov Ab Kviv
KiYv _K AgyLvcx evwbq `e|4

196

whK&i bs 172 : e_Zvi whK&i

DPviY : Kv`vijv-wn Iqvgv- kv-Av dvAvjv|


A_ : Avjvni wbaviY Ges Avjvni hv BQv KiQb ZvB KiQb|
nhiZ Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb : kwkvjx gywgb Avjvni wbKU `yej gywgbi Pq ewk wcq I
ewk fvjv, hw`I mKj gywgbi gaB fvjv iqQ| Zvgvi Rb KjvYKi welq ARbi Rb Zzwg HKvwK AvMn I my`p
BQv wbq Pv Kie Ges Avjvni KvQ mvnvh cv_bv Kie| KLbvB `yej ne bv ev nZvk ne bv| hw` Zzwg Kvbv mgmvq
wbcwZZ nI (Zzwg e_ nI ev Zvgvi cPvi Avkvbyic dj bv cvI) Zvnj KLbB eje bv h, hw` Avwg H KvRwU KiZvg!
hw` Avwg AgyK ZgyK KvR KiZvg| eis eje: (Dcii evKwU); KviY, AZxZi Avdmvm g~jK (hw` KiZvg) aibi
evKwj kqZvbi Kgi c_ Lyj `q|1
gywgb KLbv `yej, AvkvnZ, nZvk nb bv| e_Zvi Rb wZwb nvZvk bv Ki Avjvni Dci cwic~Y mgcY I Avv
wbq c~Yv`g mvgb GwMq Pjb| Avjvn Zvjv Avgv`iK `n, gb, Cgvb I Kg mKj welq kwkvjx gywgb nIqvi
ZvIdxK `vb Kib ; Avgxb!
whK&i bs 173 : KwVb KgK mnR Kivi `yAv

DPviY : Avjv-v, jv- mvnjv Bjv- gv- RvAvjZvn~ mvnjvb| Iqv AvbZv ZvRAvjyj nvhbv Bhv- wkq&Zv mvnjvb|
A_ : n Avjvn Avcwb hv mnR Kib Zv Qvov wKQyB mnR bq| Avi Avcwb BQv Kij myKwVbK mnR Kib|2
whK&i bs 174 : nuvwPi whK&img~n
(K). Kviv nuvwP nj wZwb ejeb:

DPviY : Avj-nvg`y wjjv-wn Avjv- Kzwj nvj|
A_ : mKj Aevq mKj cksmv Avjvni Rb|
(L). nuvwP c`vbKvixK (Avj& -nvg`y wjjv-n) ejZ bj kvZv ejeb:

DPviY : Bqvinvg yKvjv-| A_ : Avjvn AvcbvK ingZ Kib|
(M). nuvwP`vZvK KD (BqvinvgyKvjvn) ejj wZwb Di ejeb:

DPviY : Bqvnw`Kzgyjv- Iqv BD^wj ev-jvKzg|
A_ : Avjvn Avcbv`iK n`vqZ c`vb Kib Ges Avcbv`i AevK fvjv I cwi Kib|
nuvwP w`j mybvZ Avjnvg`y wjjvn, Avj-nvg`y wjjvwn ivwej Avjvgxb ev Avj-nvg`y wjjvwn Avjv Kzwj nvj
ejv| nuvwP-`vZv GB whK&i Kij Zuvi cvIbv h, whwb D whK&i beb wZwb ZuvK (nuvwP c`vbKvixK) `yAv Ki ejeb:
BqvinvgyKvjv-| GB `yAvi Di nuvwP c`vbKvix ejeb : Bqvnw`Kzgyjv-, A_ev Bqvnw`Kzgyjv- Iqv BD^wj ev-jvKzg|
mvjvgi Di c`vbi bvq nuvwPi `yAvi Di c`vbi Rb nv`xm wekl wb`k `Iqv nqQ| Avgv`i mgvR GB
mybvZwj AenwjZ|
whK&i bs 175 : cvkvK cwiavbi `yAv

DPviY: Avjnvg`y wjjv-wnjvhx Kvmv-bx nv-hvmmvIev Iqv ivhvKvbxwn wgb MvBwi nvIwjg wgbx Iqvjv- KyIqvn|
A_: cksmv Avjvni, whwb AvgvK GB cvkvK cwiavb KwiqQb Ges AvgvK Zv c`vb KiQb, Avgvi Kvbv
Aej^b I gZv QvovB|
ivm~jyjvn ejQb, hw` KD cvkvK cwiavbi mgq GB K_vwj ej Zvnj Zvi c~evci mKj (mvaviY mMxiv)
Mvbvn gv Kiv ne|3
whK&i bs 176 : bZzb cvkvK cwiavbi `yAv

197


DPviY : Avjv-v jvKvj nvg`y, AvbZv KvmvIZvbxwn| AvmAvjyKv LvBiv Iqv LvBiv gv ^ywbAv jvn~, Iqv
AvEhy weKv wgb kviwinx Iqv kviwi gv ^ywbAv jvn~|
A_ : n Avjvn, AvcbviB mKj cksmv| Avcwb AvgvK GBwU cwiavb KwiqQb| Avwg Avcbvi wbKU cv_bv KiwQ
Gi KjvY Ges Gi Drcv`bi KjvY| Avwg Avcbvi Avkq MnY KiwQ Gi AKjvY Ges Gi Drcv`bi AKjvY _K|1
whK&i bs 177 : bZzb cvkvK cwiwnZi Rb `yAv

DPviY : Zzejv- Iqv BDLwjdzjv- ZvAv-jv|
A_ : GB cvkvK AwZ eenvi b nvK Ges Avjvn Gi e`j Ab cvkvK c`vb Kib| (Avjvn AvcbvK
`xNRxeb c`vb Kib hvZ Avcwb GB bZzb cvkvK eenvi Ki b Ki bZzb cvkvK eenvii myhvM cvb)|
mvnvexMY KvDK bZzb cvkvK ciZ `Lj GB `yAv KiZb|2
whK&i bs 178 : Kviv wZi Avkv Kij AvZivi `yAv

DPviY: Avjv-v, Bbv- bvRAvjyKv dx byn~wiwng Iqv bvEhyweKv wgb iwiwng|
A_ : n Avjvn Avgiv AvcbvK Zv`i K`k ivLwQ Ges Avcbvi Avkq MnY KiwQ Zv`i AKjvY I wZ
_K|3
whK&i bs 179 : ckvmbi Ryjygi fq cj AvZivi `yAv


DPviY : Avjv-v ivevm mvgv-Iqv-wZm mveB Iqv ivevj Aviwkj Avhxg, Kzb jx Rv-ivb wgb dzjv-b Beby dzjvb (mswk ewi bvg) Iqv Avnhv-wenx wgb Lvjv-BwKKv AvBu BqvdiZv AvjvBqv Avnv`yg wgbg AvI BqvZMv-, Avhhv RviKv Iqv Rvjv mvbv-DKv, Iqv jv- Bjv-nv Bjv- AvbZv|
A_ : n Avjvn, mvZ Avmgvbi cfy I gnvb Aviki cfy, Avcwb AvgvK Avkq c`vb Kib AgyKi cy AgyK
(mswk ewi bvg) _K Ges Avcbvi mwi ga _K hviv Zvi `jej iqQ Zv`i _K, Zv`i KD hb Avgvi welq
mxgvjNb KiZ bv cvi ev Avgvi Dci AZvPvi ev we`vn KiZ bv cvi| Avcwb hvK Avkq `b mB mvwbZ| Avcbvi
cksmv gwngvgwZ| Avcwb Qvov Kvbv gvey` bB| nv`xmwU mnxn|4
whK&i bs 180 : wk`i ndvRZi `yAv
[ ]
DPviY : DChyKzg {A_ev: AvEhy } weKvwjgv-wZjv-wnZ Zv-vwZ wgb Kzwj kvBZvwbIu Iqv nv-vn, Iqv AvBwbj jvvn|
A_ : Avwg Zvgv`iK Avkq ivLwQ (A_ev, Avwg Avkq MnY KiwQ) Avjvni cwic~Y K_vmg~ni, mKj kqZvb
_K, mKj wZKviK cvKvgvKo I cvwY _K Ges mKj wZKviK `w _K|
nhiZ ivm~jyjvn GB evKwj viv nhiZ nvmvb I mvBbK (iv) ndvRZ KivZb| wZwb ejZb, nhiZ
Beivnxg (Av) GB evKviv Zvi `yB mvb BmgvCj I BmnvKK (Av) ndvRZ KivZb|5
mKj gywgb wcZv I gvZvi DwPZ mKvj I mvq GB evKwj cvV Ki mvb`i dzuK `Iqv I `yAv Kiv|
whK&i bs 181 : wec`-K wbcwZZ ewi `yAv

DPviY: Bbv- wjjv-wn Iqv Bbv- BjvBwn iv-wREb| Avjv-vA& Ryibx dx gymxevZx Iqv AvLwjd jx LvBivg wgbnv-|
A_: wbq Avgiv Avjvni Rb Ges wbq Zuvi KvQB Avgiv wdi hve| n Avjvn Avcwb AvgvK GB wec` gywmeZi
cyivi c`vb Kib Ges AvgvK Gi cwieZ Gi Pq Dg wKQy c`vb Kib|

198

Dyj gywgbxb Dy mvjvgvn (iv) ejb, Avwg ivm~jyjvnK () ejZ bwQ, hw` Kvbv gymwjg wec`M nq GB
K_vwj ej Zvnj Avjvn ZvK AekB D wZi cwieZ Dg welq `vb Ki wZc~iY Ki w`eb| Dy mvjvgvn ejb,
Avgvi ^vgx Avey mvjvgvni gZzi ci Avwg wPv Kijvg, Avey mvjvgvi Pq Avi K fvjv nZ cvi! ... ZviciI Avwg GB
K_vwj ejjvg| ZLb Avjvn AvgvK Avey mvjvgvi ci ivm~jyjvnK () ^vgx wnmve c`vb Kib|1
whK&i bs 182 : xK MnYi `yAv
ivm~jyjvn evmi Ni bZzb xK MnYi mgq wbi `yAv ejZ wkwLqQb:


DPviY : Avjv-v, Bbx AvmAvjyKv LvBivnv- Iqv LvBiv gv- RvevjZvnv- AvjvBwn, Iqv AvEhy weKv wgb kviwinv Iqv
kviwi gv- RvevjZvnv- AvjvBwn|
A_ : n Avjvn Avwg Avcbvi KvQ PvB, GB bvixi KjvY Ges hv wKQy KjvY Gi cKwZi ga w`q Avcwb GK mw
KiQb| Avi Avwg Avcbvi Avkq PvB GB bvixi AKjvY _K Ges hv wKQy AKjvYKi welq Gi cKwZi ga w`q Avcwb
GK mw KiQb|2
whK&i bs 183 : mvjvZi ga IqvmIqvmv ei whK&i :

c~eeZx 154 bs whK&i `Lyb|
Dmgvb Beby Avexj Avm (iv) ejb, Avwg ejjvg, n Avjvni ivm~j, kqZvb Avgvi I Avgvi mvjvZi (gbvhvM
Avbqbi) ga eva mva Ges Avgvi wKivAvZ Gjvgjv Ki `q| ZLb ivm~jyjvn () ejb : H kqZvbi bvg : wLbwhe|
hLb Gic Abyfe Kie ZLb (AvEhy wejvn ... Dcii whK&i) cvV Ki Zvgvi evg w`K _y_y dje| wZbevi Kie| Dmgvb
(iv) ejb : Avwg Gic Kijvg, dj Avjvn D kqZvbK Avgvi _K `~i Ki w`jb|3
whK&i bs 184 : DcKvixi KZZv cKvkK `yAv

DPviY: Rvhv-Kvjv- LvBivb| A_: Avjvn AvcbvK Dg cwZ`vb w`b|
Avgiv c~eeZx Aavq Avjvni cwZ KZZv I gvbyli cwZ KZZv cKvki iZ mK AvjvPbv KiwQ| Avgiv
`LwQ h, gywgb KvDK DcKivi Kij KLbvB Zvi _K KZZv ev cwZ`vbi Avkv Ki bv| cvi DcKZ gywgbi
`vwqZ, DcKvixi KZZv cKvk Kiv, Zvi cksmv Kiv, Zvi DcKvii K_v AKcU ^xKvi Kiv Ges Zvi Rb `yAv Kiv|
ivm~jyjvn ejQb, KD Kviv DcKvi Kij m hw` DcKvixK GB K_v ej KZZv Rvbvq Zvnj Zv mevg cksmv
Kiv ne| nv`xmwU nvmvb|4
whK&i bs 185: KvDK cksmv Kivi gvmb~b whK&i
Kvb gvbyli wcQb wb`v I mvgb cksmv Kiv Aciva| Aciw`K Kviv XvjvI cksmv Kiv, weklZ Avjvni mv_
mKi ev bK Avgji KvDK wbwZic cksmv KiZ nv`xm kixd wbla Kiv nqQ| Kvb ewi cksmv
I Yvejx eYbvi mgq Zvi mK wbRi aviYv ejZ ne Ges Zvi mK cKZ vb aygv AvjvniB AvQ ej DjL
KiZ ne| ivm~jyjvn ejQb, Zvgv`i hw` KLbv KvDK cksmv KiZB nq Zvnj eje :

Avwg AgyKK GBic gb Kwi, AvjvnB ZvK fvjv Rvbb (Zvi cwic~Y wnmve msiK), Avjvni Dci Avwg
KvDK fvjv ejwQ bv| Avwg ZvK AgyK AgyK Yi AwaKvix ej gb Kwi|5
whK&i bs 186 : ckswmZi `yAv
mvnvex-ZveqxMYi ixwZ wQj, KD Zuv`iK cinhMvi ev avwgK ejj ev cksmv Kij Zuviv K cZb| KD
Zuv`i fvjv ejj Zviv ejZb:

199

A_ : n Avjvn, Giv hv ejQ GRb AvgvK `vqx Kieb bv, Avi Zviv hv Rvb bv, Avgvi m me cvc Avcwb gv
Ki w`b Ges Zviv hic aviYv KiQ AvgvK Zvi PqI Dg evwbq w`b|1

cg Aavq

200

gvRwjm whK&i I whK&ii gvRwjm


gywgbi Rxeb whK&ii iZ I eenvi mK AvjvPbv Avgiv kl KiwQ| Avjvni `ievi AvwR RvbvB, wZwb
Avgv`iK Zv cvjb Kivi ZvIdxK c`vb Kieb Ges `qv Ki Keyj Ki beb| mekl whK&ii gvRwjm, gywgbi Rxeb Zvi
iZ, dhxjZ I mvIqve mK wKQy AvjvPbv KiZ PvB| Avjvni ingZ I ZvIdxKi Avkv KiwQ Ges ZuviB Dci wbfi KiwQ|
gvRwjm ki A_ eVK, emv, council, assembly BZvw`| GK ew GKvKx Kv_vI mvgvb mgqi Rb
emjI ZvK AviexZ gvRwjm ejv ne| Abyicfve `yB ev ZZvwaK gvbyl GK wKQyYi Rb emj ZvKI gvRwjm
ejv ne| mvaviYfve gvRwjm ejZ A ev ewk mgqi Rb GKvwaK ewi GK emvK eySvbv nq|

K. gvRwjm Avjvni whK&i


gvRwjm Avjvni whK&i `yB cKvi nZ cvi| c_g cKvi gvRwjm, mgvek ev eVKwU RvMwZK Kvbv welq
Kw`K ne, Ze gvRwjmi ga gywgb gvS ga Avjvni iY Kieb| wZxq cKvi h gvRwjmwU g~jZB Avjvni whK&i Kw`K ne|
c_g cKvii gvRwjm ev mgvek gywgb `yBfve Avjvni whK&i KiZ cvib: GKvKx wbRi gb ev mk Avj vni
whK&i Kiv Ges Ab`iK whK&ii K_v iY Kivbv| gywgbi DwPZ Kvbv Aevq Avjvni whK&i _K gbK weiZ bv ivLv|
weklZ hLb KqKRb ezeve ev wKQy gvbyli mv_ em K_vevZv ejeb ZLb gvS gvS Avjvni whK&i Kiv LyeB cqvRbxq|
gvbyl mvgvwRK Rxe| Kgj, Pvqi `vKvb, evRvi, evwoZ ev Ab Kv_vI Avgiv `yB ev ZZvwaK gvbyl GKwZ nj
KLbvB Pzc _vKZ cvwi bv| UK Ae `v wmwU, UK Ae `v KvwU , UK Ae `v W ev GB RvZxq wewfb AcqvRbxq mvgvwRK,
ivRbwZK, AvRvwZK, cvwievwiK ev ewMZ wewfb K_vevZvq Avgviv gZ DwV| G mKj K_vevZv AwaKvsk Avgv`i Rb
LyeB wZKviK Ges AvwLivZ asmKvix nq, KviY Avgv`i K_vevZv AwaKvsk mgq ciPPv, ciwb`v, wnsmv, NYv ev e`bv
D`KKvix nq _vK|
hw` Avgiv GmKj wZKviK welqvw` cwinvi Ki aygv RvMwZK wb`vl welq; hgb, - `eg~j, wbRwbR ^v,
cwievi, Qjgqi jLvcov, BZvw` welq Avjvc Kwi ZvnjI Zv Avgv`i Rb wKQy wZ eq Avb| wZbwU KviY GB
cKvii wb`vl K_vevZvi eVK Avgv`i wZ Ki:
c_gZ, G aibi wb`vl K_vevZv me`vB `vlhy ciPPv ev wnsmv wel D`KKvix AvjvPbvq chewmZ nq| AbycwZ
wewfb ewi K_v AvjvPbvi ga Pj AvmeB Ges Kvbv bv Kvbvfve Avgiv MxeZ I ev`vi n b Kivi gZ KwVb Kexiv
Mvbvnmg~n wj nq cwo|
wZxqZ, G mKj wb`vl AvjvPbvq hw` gvS gvS Avgiv Avjvni whK&i-g~jK Kvbv evK bv ewj Ze GB
gvRwjm, eVK ev AvjvPbv wKqvgZi w`b Avgv`i Rb Avdmvm I wZi KviY ne| BZtc~e Avgiv G welq GKwU nv`xm
DjL KiwQ| D nv`xm _K Avgiv RbwQ h, hw` GKvwaK gymwjg Kv_vI GK wKQy mgqi RbI emb Ges wKQy
K_vevZv ej DV hvb, wK Zv`i K_vi ga Avjvni whK&i I ivm~jyjvn () Gi Dci mvjvZ vcK Kvbv K_v bv _vK,
Ze wKqvgZi w`b GB eVKwU Zv`i Rb Avdmvm I wZi KviY ne| Ab nv`xm Avgiv `LwQ h, Kvbv ew hw`
GKvKx ev mgvek Kv_vI wKQy mgqi RbI `uvovq, em, nuvU ev kqb Ki, wK mB emv, `uvovbv, nuvUv ev kvqv Aevq
m Avjvni whK&i bv Ki, Ze Zv Zvi Rb Avdmvm I wZi KviY ne|
Ab nv`xm Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :

hw` wKQy gvbyl Ggb Kvbv eVK kl Ki DV, h eVK Zviv Avjvni whK&i Kiwb, Ze Zviv hb GKwU Mvavi gZ`n
(fY Ki ev NvUvNvwU Ki) iL DV Mj| Avi GB eVK Zv`i Rb Avdmvmi KviY ne|1
Avyjvn Beby gyMvddvj (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :


wKQy gvbyl hw` GKwU eVK em Ges Gici Zviv eVK f Pj hvq, wK D mgqi ga Zviv Avjvni whK&i
bv Ki Zvnj wKqvgZi w`b H eVK Zv`i Rb Avdmvmi KviY ne| nv`xmwUi mb` mnxn|2

201

ZZxqZ, GB cKvii wb`vl MRe ev AvjvPbvi gvRwjm Avgv`i KjewjK k Ki `q| `xNmgq G mKj
AvjvPbv Avgv`i gbK KwVb Ki Zvj| Avyjvn Beby Dgi (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :


Zvgiv Avjvni whK&i Qvov ewk K_v eje bv; KviY Avjvni whK&i Qvov ewk K_v `qK KwVK Ki Zvj| Avi
Avjvni wbKU _K mePq `~ieZx gvbyl KwVb `qi gvbyl|1
Dcii nv`xmwji AvjvK Avgiv eySZ cviwQ h, gywgbi `vwqZ, h Kvbv eVK, MRe, AvjvPbv ev K_vevZvi
duvK duvK Zuvi gnvb cfyi whK&i Kieb| gvRwjmi Ab KD hw` Avjvni whK&i bv Ki, ev Mig Mig AveMx K_vq gZ
_vK ZvnjI gywgb wbRi gb gvS gvS Avjvni whK&i Kieb| Avi Rbmg, gvRwjm, Mvwdj`i ga gywgbi GB cKvi
GKvKx whK&i AZ dhxjZ, ghv`v I mvIqvei ej wewfb nv`xm DjL Kiv nqQ|

L. Avjvni whK&ii gvRwjm


Avgiv Dcii AvjvPbvq `LwQ h, wZxq cKvii gvRwjm Avjvni whK&i Kw`K| GwjK whK&ii gvRwjm ejv
nq| whK&ii gvRwjm H gvRwjm hLvb KqKRb gywgb GKwZ nq Avjvni Yvejx, wbqvgZ, eiKZ, Zuvi xb, ivm~j
()-Gi weavb, cyivi, Zuvi mwi c_ AMmi nIqvi Dcvq BZvw`i AvjvPbv Kib; Avjvni cksmv, ghv`v, gnZ,
cweZv I GKZ DjL Kib; Zuvi KvQ gv wfv Kib ev Zuvi KvQ `ywbqv I AvwLivZi KjvY Pq cv_b v Kib| GK
gvRwjm mKj cKvii whK&i GKwZ nZ cvi ev wKQy wKQy whK&iI nZ cvi|
BZtc~e Avgiv `LwQ h, ivm~jyjvn dRi I Avmii ci wKQy gvbyli mv_ em Avjvni whK&i iZ _vKvi Drmvn c`vb
KiQb| GQvov whK&ii gvRwjmi iZ I ghv`v cKvk Ki AbK nv`xm ewYZ nqQ| Avgiv GLvb GmKj nv`xm AvjvPbv
Kie| mv_ mv_ G mKj nv`xm _K RvbZ Pv Kie h, whK&ii gvRwjmi gvmb~b cwZ wK ? wKfve ivm~jyjv n I mvnvexMY
whK&ii gvRwjm KiZb ? Zuviv G mKj gvRwjm Kx whK&i cvjb KiZb Ges wKfve? hb Avgiv wefve AweKj Zuv`i gZv
whK&ii gvRwjm Avjvni whK&i Ki AMwYZ cyivi jvf KiZ cvwi| mv_ mv_ whK&ii gvRwjmi bvg Ljvd mybvZ Kg wbcwZZ
nIqv _K AvZiv KiZ cvwi|

M. mgvek Avjvni whK&ii dhxjZ


Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb, gnvb Avjvn ejb:


Avgvi ev`v hLb AvgvK iY Ki ZLb Avwg Zuvi mv_ _vwK| hw` m AvgvK Zuvi gbi ga iY Ki, Ze
AvwgI ZuvK Avgvi ga iY Kwi| Avi hw` m AvgvK Kvbv mgvek ev wKQy gvbyli ga iY Ki, AvwgI ZuvK iY
Kwi Zuvi mgveki Pq Dg mgvek|2
mgvek Avjvni whK&ii GB dhxjZ ev`v `yfve jvf KiZ cvib| wZwb `yfve mgvek Avjvni whK&i
KiZ cvib|
c_gZ, mgvek ev gvbyli ga em gywgb ev`v Zuvi gbK Avjvni w`K wbe iL wbRi gb Avjvni whK&i iZ
_vKeb| G mgvek GKvKx whK&i| nv`xm kixd GB cKvii whK&ii wekl ghv`v NvlYv Kiv nqQ| GB chvqwU Dci
AvjvwPZ gvRwjm Avjvni whK&ii AMZ|
wZxqZ, mgvek Ab`i mv_ wZwb Avjvni whK&i Kieb| GB chvqwU Dci DjwLZ whK&ii gvRwjm
chvqi| GB aibi mgvek ev gvwjm Avjvni whK&i K` KiB msNwUZ I AvewZZ nq| cieZx AvjvPbvq `Le GB
cKvii gvRwjm ev mgvek Kvb& Kvb& cKvii whK&i Kx-fve cvjb Kiv nq| Zvi AvM Avgiv GB wZxq cKvii mgvek
ev whK&ii gvRwjmi dhxjZ AvjvPbv Kie|

N. whK&ii gvRwjmi dhxjZ


mvaviYfve whK&ii gvRwjmi dhxjZ I ghv`v mK nhiZ Avey ivBiv (iv) I Avey mvC` Ly`ix (iv) ejb, ivm~jyjvn
() ejQb :

202

hLbB Kvbv m`vq (wKQy gvbyl) em gnv gwngvw^Z Avjvni iY (whK&i) Ki, ZLbB wdwikZvMY Zv`iK
eb Ki bb, ingZ Zv`iK AveZ Ki, Zv`i Dci ckvw bvwhj nq Ges Avvjvn Zv`i iY (whK&i) Kib Zuvi
(Avjvni) wbKU hviv AvQb Zv`i ga|1
nhiZ Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :
] [

hLbB Kvbv mc`vq (wKQy gvbyl) GKwZ nq Avjvni whK&i iZ nq, Gviv Zuviv Avjvni mw Qvov wKQyB Pvq
bv, ZLbB Avmgvb _K GKRb AvnvbKvix Zuv`iK WK ejb, Zvgiv cwic~Y gvcv-Mvbvngy nq DV hvI,
Zvgv`i cvcwjK cyY icvwiZ Kiv nqQ|2
Avey mvC` Ly`ix (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb, Avjvn wKqvgZi w`b ejeb, AvR RgvqZi w`b mevB Rvbe
Kviv mvbi AwaKvix| mvnvexMY ck Kib: n Avjvni ivm~j, mvbi AwaKvix Kviv? wZwb ejb:

3
gmwR`i wfZii whK&ii gvRwjmwj|
Avey `vi`v (iv) ejb, ivm~jyjvn () ejQb :wKqvgZi w`b gnvb Avjvn wKQy gvbylK DVveb huv`i Pnvivq b~i DvwmZ _vKe| Zuviv gyvLwPZ wg^ii Dci
_vKe| mKj gvbyl huv`i wbqvgZ `L wbR`i Rb GB wbqvgZ Kvgbv Kie| Zuviv bex bb ev knx`I bb| ZLb GKRb
e`yCb nuvUz Mo em ejj, n Avjvni ivm~j, Avcwb Zuv`i ewk Avgv`i KvQ eYbv Kib, hb Avgiv Zuv`i wPbZ
cvwi| wZwb ejb : Zuviv Hme gvbyl huviv GK AciK ay Avjvni Rb fvjvevme, wewfb Mv ev Mvx I wewfb GjvKv ev
`k _K Gm Zuviv Avjvni whK&ii Rb GKwZ nq Avjvni whK&i Kie| nv`xmwU nvmvb|4
Avgi Beby Avbevmvn (iv) _K ewYZ GB A_i Ab nv`xm ivm~jyjvn () GmKj gnvb mvwbZ I ghv`vcv gvbyl`i
cwiPq w`q ejQb :


Giv njb wewfb Mv, `k ev GjvKv _K AvMZ gvbyl, huviv Avjvni whK&ii Rb mgeZ nb Ges my`i I cwe
evKmg~n Pqb Kib, hgbfve LRyi fYKvix fvjv fvjv LRyi eQ eQ bq|5
Ab nv`xm Avyjvn Beby Avgi (iv) ejb, Avwg ejjvg, n Avjvni ivm~j, whK&ii gvRwjmi MbxgZ (jvf) Kx ?
wZwb ejb :

6
whK&ii gvRwjmmg~ni MbxgZ ev jvf RvbvZ| nv`xmwUi mb` nvmvb|

O. whK&ii gvRwjmi whK&img~n


Dcii nv`xmwj _K Avgiv wKQy gvbyl GKwZ em Avjvni whK&i Kij Kx gnvb ghv`v I Afvebxq cyivii
jvf Kieb Zv RvbZ cviwQ| GLb ck: GK em whK&ii wbqg, cwZ I Kgvewj Kx Kx? ivm~jyjvn wK whK&ii
gvRwjmi whK&i I Kgi eYbv w`qQb? w`j Avgiv wVK mB KvRwjB Kie| ivm~jyjvn I mvnvexMY wK whK&ii
gvRwjm emZb? emj wKfve emZb? Avgiv wVK Zuv`i gZv emvi Pv Kie| KviY, Avgiv Rvwb h, h Kvbv Bev`Z
cvjbi ZuvivB c~Yv Av`k|
1. KziAvb wZjvIqvZ I AvjvPbv
KziAvbx whK&ii AvjvPbvi mgq Avgiv whK&ii gvRwjmi GKwU weeiY cqwQ| Avgiv `LwQ, ivm~jyjvn

203

ejQb: hLbB wKQy gvbyl Avjvni Kvbv GKwU Ni mgeZ nq Avjvni wKZve wZjvIqvZ KiZ I cii Zv wkv I
AvjvPbv KiZ _vK, ZLbB Zuv`i Dci ckvw bvwRj nZ _vK, Avjvni ingZ Zuv`i AveZ Ki bq, wdwikZvMY Zuv`i
wNi ai Ges Avjvn Zuvi wbKU`i wbKU Zuv`i whK&i Kib|
whK&ii gvRwjmi dhxjZ Dci DjwLZ nv`xmwji mv_ GB nv`xm GKwZ Ki Avgiv RvbZ cvwi h, whK&ii
gvRwjm mgeZ gywgbMYi AbZg GKwU whK&i KziAvb wZjvIqvZ I AvjvPbv Kiv|
2. Avjvni wbqvgZ AvjvPbv I nvg`-mvbv cvV
mvnvexMYi whK&ii gvRwjmi Ab GKwU wekl w`K wQj Avjvni wbqvgZi K_v cii AvjvPbv Kiv, Avjvni
cksmv Kiv I KZZv cKvk Kiv| nhiZ gyAvweqv (iv) ejb :.
ivm~jyjvn Ni _K ewiq mvnvexMYi GKwU e (KqKRb mvnvex evKvi em wQjb mLvb) DcwZ nb| wZwb
ejb, Zvgiv wKRb emQ? Zuviv ejjb: Avgviv em em Avjvni whK&i KiwQ Ges Zuvi nvg` ev cksmv KiwQ, KviY wZwb
Avgv`iK Bmjvgi w`K c_ c`kb KiQb Ges Bmjvgi gvag Avgv`i Dci wZwb KiYv KiQb| wZwb ejjb: Avjvni
bvg ck KiwQ, mwZB wK Zvgiv aygv GB Dk emQ? Zuviv ejjb, Avjvni Kmg, Avgiv GKgv GB Dk Qvov Ab
Kvbv KviY ewmwb| wZwb ejb: Avwg Zvgv`i cwZ m`nekZ Zvgv`iK kc_ KivBwb| eis wyReixj (Av) Gm AvgvK msev`
w`qQb h, Avjvn wdwikZvMYi KvQ Zvgv`i Rb Mie cKvk KiQb| (GB mymsev` c`vbi RbB kc_ KwiqwQ)|1
myenvbvjvn! KZ eo ghv`v| Avjvn Zuvi ev`v`iK wbq Mie cKvk Kib| KviY Zuviv RvMwZK welqvw`
AvjvPbvi Rb bq, eis Avjvni wbqvgZ AvjvPbv, Zuvi cksmv Kiv I ZuviB KvQ KZZv cKvki Rb mgeZ nqQ|
RvMwZK eZv, cqvRb, jvf, gvn ev Ab Kvbv wKQyB Zuv`iK cfyi iY I Zuvi cksmv I YKxZb _K weiZ ivLZ
cviwb| Gfve Zuviv wdwikZvMYi Ea DVQb|
GB nv`xm _K Avgiv mvnvexMY wKfve whK&ii gvRwjm KiZb Zv eySZ cvwi| Zuviv GK em Avjvni wbqvgZi
K_v AvjvPbv KiZb Ges AvjvPbvi mv_ mv_ Zuvi nvg`, mvbv, I KZZv vcb KiZb|
3. Zvmexn, Zvnjxj, ZvKexi, Zvngx`, BwMdvi, `yAv
Abvb nv`xm _K Avgiv gvRwjmi whK&ii Aviv wevwiZ weeiY RvbZ cvwi| Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn
() ejQb :

.
Avjvni wKQy AwZwi cwigYKvix wdwikZv AvQb (hviv wek Nyi) whK&ii gvRwjmwji LuvR Kib| hw` Kvbv
whK&ii gvRwjm cq hvb, Zviv mLvb Zuv`i mv_ em cob Ges Zuv`i GK AciK cvLv w`q wNi aib| Gfve Zviv c_g
Avmgvb ch c~Y Kib| hLb gvRwjmi gvbyliv wewQb nq hvb (gvRwjm kl Pj hvb) ZLb Zviv Ea DVb| gnvb Avjvn
whwb meB Rvbb, wZwb Zuv`iK wRvmv Kib: Zvgiv Kv_v _K AvmQ? Zuviv ejb: Avgiv `ywbqvq Avcbvi wKQy ev`vi wbKU
_K GmwQ huviv Avcbvi Zvmexn (myenvbvjvn) ejQb, ZvKexi (Avjv AvKevi) ejQb, Zvnjxj (jv-Bjvnv Bjvjvn)
ejQb, Zvngx` (Avj nvg`y wjjvn) ejQb Ges Avcbvi KvQ cv_bv KiQb| gnvb Avjvn wRvmv Kib: Zuviv Kx cv_bv
KiQ? Zuviv ejb: Zuviv Avcbvi RvbvZ (enkZ) cv_bv KiQb| Avjvn myenvbv Iqv Zvjv ejb: Zviv wK RvbvZ `LQ?
Zviv ejb: n cfy, bv, Zuviv RvbvZ `Lwb| wZwb ejb: hw` Zuviv RvbvZ `LZ Zvnj Kx nZv? dikZviv ejb: Zuviv Avcbvi
KvQ Avkq cv_bv KiQ | wZwb ejb: Zviv Avgvi KvQ Kx _K Avkq PqQ? Zuviv ejb: n cfy, Zuviv Avcbvi
Rvnvbvg _K Avcbvi KvQ Avkq PqQ| wZwb ejb: Zviv wK Avgvi Rvnvbvg `LQ? Zuviv Di ejeb: bv, n cfy| wZwb

204

ejb: hw` Zuviv Avgvi Rvnvbvg `LZ Zvnj Kx Aev nZv? Zuviv ejb: GQvov Zuviv Avcbvi KvQ gv cv_bv KiQ| wZwb ejb:
Avwg Zuv`i gv Kijvg, Zuv`i cv_bv Keyj Kijvg, Zuviv hv _K Avkq Pvq Zv _K Zuv`iK Avkq c`vb Kijvg| wdikZvMY
ejb: n cfy, Zuv`i ga GKRb AbvqKvix-MvbvnMvi ev`v AvQ h, gvRwjm AwZg Ki hvwQj ZvB GKUz emQ| Avjvn
ZvAvjv ejb : Avwg ZuvKI gv Kijvg, Zuviv Ggb mc`vq huv`i mv_ KD emj m `yfvMv ne bv|1
4. mvjvZ ev `i` cvV I `yAv
Dcii nv`xm Avgiv `LwQ h, whK&ii gvRwjm DcwZ gywgbMY mvZwU Kg Kib: (1). Zvmexn ev myenvbvjvn
ejv, (2). ZvKexi ev Avjv AvKevi ejv, (3). Zvnjxj ev jv Bjvnv Bjvjvn ejv, (4). Zvngx` ev Avj nvg`y wjjvn ejv,
(5). `yAv Kiv ev RvbvZ cv_bv Kiv, (6). Rvnvbvg _K Avkq cv_bv Kiv, Ges (7). BwMdvi ev gv cv_bv Kiv|
Kvbv Kvbv Acwm eYbvq 8g KvR wnmve mvjvZ (`i`) cvVi K_v ejv nqQ| Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn
() ejQb :
:
:
.
gnvb Avjvni wKQy cwigYKvix wdwikZv AvQb huviv whK&ii gvRwjm `Lj GK AciK ejb: em co| hLb
gvRwjmi gvbyliv `yAv Ki ZLb Zviv Zuv`i `yAvi mv_ Avgxb ejb| Avi hLb Zuviv ivm~jyjvni ( ) Dci mvjvZ cvV
Ki ZLb ZvivI (wdwikZvMY) Zuv`i mv_ mvjvZ cvV Kib| kl hLb gRwjm f mevB Pj hvq ZLb Zviv GK AciK
ejb: GB gvbylwji Rb KZ eo mymsev`! KZ eo mfvM !! Zuviv (Avjvni c _K) gvcv nq wdi hvQ| nv`xmwUi
mb` wKQy `yejZv AvQ|2
Ab GKwU MnYhvM nv`xm mvjvZ (`i`) cvV Qvov Aviv 3 wU Avgji K_v ejv nqQ : (1). KziAvb wZjvIqvZ, (2).
Avjvni wbqvgZi gn eYbv I (3). `ywbqv-AvwLivZi KjvY cv_bv Kiv ; h welq Abvb nv`xm BZtc~e Avgiv AvjvPbv
KiwQ| Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :
...

: :
. :
gnvb Avjvni wKQy cwigYKvix wdwikZv AvQb huviv whK&ii gvRwjm Abymvb Kib| ...Zuviv whK&ii gvRwjm
mK Avjvni `ievi ejb: n cfy, Avgiv Avcbvi Ggb wKQy ev`vi wbKU _K GmwQ huviv Avcbvi wbqvgZmg~ni gn
eYbv KiQ, Avcbvi M KziAvb Kixg wZjvIqvZ KiQ, Avcbvi bex gynvv` ()-Gi Dci mvjvZ cvV KiQ Ges Zuv`i
`ywbqv I AvwLivZi Rb Avcbvi KvQ cv_bv KiQ| Avjvn ejb : Zuv`iK Avgvi ingZ w`q AveZ Ki `vI| Zviv
ejeb : Bqv ive, Zuv`i ga GKRb cvcx gvbyl AvQ, h nVvr Ki Zuv`i gvS Gm emQ| Avjvn ejeb : Zuv`iK
Avgvi ingZ w`q XK `vI, KviY Zuviv Ggb mv_x, Zuv`i mv_ h eme m Avi `yfvMv _vKe bv (mI ingZ cve, hw`I
m AwbQvKZfve Zuv`i mv_ emQ)|3
5. mvnvexMYi whK&ii gvRwjmi AviKwU D`vniY
Dcii nv`xmwjZ Avgiv whK&ii gvRwjmi dhxjZ I gvRwjm Kx Kx whK&i cvjb KiZ ne Zvi weeiY `LZ cqwQ|
Avgiv `LwQ h, mvnvexMY myhvMgZv GKwZ nq Gfve cii Avjvni wbqvgZ AvjvPbv KiZb Ges Avjvni Zvmexn, Zvngx`
KiZb| Zvweqx Avey mvC` gvIjv Avex DmvB` ejb, Dgi (iv) iv gmwR` beexi ga Nyi wdi `LZb| mvjvZiZ ewMYK
Qvov mevBK gmwR` _K ei Ki w`Zb| wZwb GKw`b Gfve gmwR` Nyi `Lvi mgq KqKRb mvnvexK GK emv Aevq
`LZ cvb, huv`i ga DevB Beby Kve (iv) wQjb| Dgi (iv) ejb: Giv Kviv? DevB (iv) ejb: n Avgxij gywgbxb, Giv AvcbviB
cwievii KqKRb| wZwb ejb: Avcbviv mvjvZi ci em AvQb Kx Rb? DevB ejb: Avgiv Avjvni whK&i KiZ emwQ| ZLb
Dgi (iv) Zuv`i mv_ emjb| Gici Zuvi mePq KvQi ewK ejjb : i Ki| ZLb mB ew `yAv Kijb| Gici Dgi (iv)
GK GK cZKK w`q `yAv Kivjb Ges kl Avgvi cvjv Gm Mj| Avwg Zuvi cvkB wQjvg| wZwb ejjb : i Ki| wK
(Dgii DcwwZZ) Avwg GK`g AvUK Mjvg I KuvcZ jvMjvg| Avgvi gyL w`q GKwU K_vI ei njv bv| wZwb Avgvi Kuvcywb
Abyfe KiZ jvMjb| ZLb ejjb: wKQy AZ ej, bvnj AZ ej :

205

n Avjvn, Avgv`iK gv Kib, n Avjvn, Avgv`iK ingZ Kib|


Avey mvC` ejb: Gici nhiZ Dgi i Kijb, ZLb mgeZ gvbyl`i ga Zuvi Pq ewk Avi KD Kuv`j bv| mevi
Pq ewk `b Kijb Ges ewk AkcvZ Kijb wZwb wbR| Gici wZwb mevBK ejjb : gvRwjmi kl| ZLb mevB hvi hvi
c_ Pj Mjb|1
Gfve Avgiv RvbZ cviwQ h, BwMdvi I `yAv whK&ii gvRwjmi AbZg welq| Avgiv mvnvexMYi whK&ii gvRwjmi
cKwZI RvbZ cviwQ| Zuviv cZK cvjv Ki AvjvPbv I `yAv KiZb| Avjvni KvQ Kuv`vKvwU KiZb|
6. RvbvZi evMvb wePiY : Zvmexn, Zvnjxj, Iqvh I Bj&g
KqKwU nv`xm whK&ii gvRwjmK RvbvZi evMvb ej AwfwnZ Kiv nqQ| GmKj nv`xmi mb` `yejZv AvQ|
Ze GKB A_ GKvwaK nv`xm ewYZ nqQ, dj nv`xmwUi MnYhvM nIqvi mvebv ew cqQ| GRb GLvb Zv DjL
KiwQ| Avbvm (iv) ejb, ivm~jyjvn ejQb :

hLb Zvgiv RvbvZi evMvb Mgb Kie ZLb wePiY I fY Kie| mvnvexMY ck Kib : RvbvZi evMvb wK ?
wZwb ejb : whK&ii emg~n (gvRwjmmg~n)|2
Kx GB whK&i? GB whK&i wKfve KiZ ne? Kv_vq Ges wKfve RvbvZi evMvb wePiY KiZ ne? Abvb nv`xm Zvi
weeiY `Iqv nqQ| Avjvni whK&ii gvRwjmi Rb mevg vb Avjvni Ni gmwR`mg~n| GRb gmwR`K weklfve RvbvZi
evMvb ej AwfwnZ Kiv nqQ| Avi Abvb nv`xm _K Avgiv RvbZ cvwi h, RvbvZi evMvb Avjvni whK&i ejZ ivm~jyjvn
eywSqQb gmwR` em Zvmexn, Zvnjxj, Zvngx`, ZvKexi I Iqvh ev Bj&gx AvjvPbv|3 Avey ivBiv (iv) ejb, ivm~jyjvn
ejQb :


hLb Zvgiv RvbvZi evMvb Mgb Kie ZLb mLvb gbfi wePiY I fY Kie| Avwg ejjvg: n Avjvni ivm~j,
RvbvZi evMvb Kx? wZwb ejb: gmwR`wj| Avwg ejjvg: wePiY I fY Kiv Kx ? wZwb ejb: myenvbvjvn, Avj-nvg`y wjjvn,
jv-Bjvnv Bjvjvn, Avjv AvKevi |4
nhiZ Beby Avevm (iv) ejb , ivm~jyjvn () ejQb :

Zvgiv hLb RvbvZi evMvb Mgb Kie, ZLb wePiY I fY Kie| mvnvexMY ck Kib: RvbvZi evMvb Kx? wZwb
ejb: Bj&gi gvRwjmmg~n|5
mvnvexMY GB aibi Cgvb ewKviK Bj&g I IqvRi gvRwjm LyeB cQ` KiZb| Avbvm Beby gvwjK (iv) ejb:
Avyjvn Beby ivIqvnv (iv) Kvbv mvnvexi mv_ mvvr nj ejZb: Avmyb wKQyYi Rb Avgiv Avgv`i cfyi Dci Cgvb Avwb
(A_vr, Zuvi cwZ Cgvb ew Kwi)| GKw`b wZwb GB K_v ejvZ GKew iM hvb| wZwb ivm~jyjvn () -Gi KvQ Gm ejb: n
Avjvni ivm~j, Avcwb wK Avyjvn Beby ivIqvnvi AvPiY `LQb bv! wZwb Avcbvi Cgvb dj iL wKQy mgqi Cgvb Zvjvk
KiQb| ZLb bexDjvn () ejjb :

Avjvn Avyjvn Beby ivIqvnvK ingZ Kib! m Zv Hme gvRwjm cQ` Ki h gvRwjm wbq wdwikZvMY Mie
6
Kib|
G mKj gvRwjm Avyjvn Beby ivIqvnv Cgvb ewKviK Iqvh KiZb| Beby Avevm (iv) ejb, Avyjvn Beby
ivIqvnv (iv) Zuvi mxMYK Iqvh KiwQjb, GgZvevq ivm~jyjvn () Zuv`i wbKU Mgb Kib| wZwb ejb, ZvgivB mB
mc`vq huv`i mv_ ah ai _vKZ Avjvn AvgvK wb`k c`vb KiQb ... |7
Bj&g, Iqvh I AvjvPbvB wQj mvnvex I ZveqxMYi hyM whK&ii gvRwjmi AbZg ewk| gyAvh Beb Rvevj (iv)
BwKvji c~e ejb h, n Avjvn Avcwb Rvbb h, Avwg cvw_e Kvbv KviY `ywbqvi RxebK fvjevwmwb, wK Avgvi

206

Avb`B wQj wmqvg cvjb Ki w`b wccvmvZ _vKv, ivZ RM Zvnvy`i mvjvZ Avi whK&ii nvjvKvq (gvRwjm) Avwjg`i
mv_ em AvjvPbv Kiv|1
cLvZ Zveqx AvZv Beby Avex gymwjg Lyivmvbx (50-135 wn) ejb:


whK&ii gvRwjm nvjvj nvivg AvjvPbvi gvRwjm| wKfve ePvKbv Kie, wKfve eemv Kie, wKfve mvjvZ
Av`vq Kie, wKfve wmqvg cvjb Kie, wKfve weevn Kie, wKfve ZvjvK w`e, wKfve nR cvjb Kie Ges Abyic mKj
welq AvjvPbvi gvRwjmB whK&ii gvRwjm|2

P. whK&ii gvRwjm: Avgv`i KiYxq


Dcii AvjvPbv _K Avgiv whK&ii gvRwjmi iZ, ghv`v, mvIqve, cfve, cwZ I whK&ii aib mK wevwiZ
RvbZ ciwQ| Cgvb ew, Bj&g ew, whK&ii Avb` ew, AvwiKZv ew, gvMwdivZ jvf, Avjvni c_ Pjvi ciYv I vb jvfi
Rb whK&ii gvRwjm gywgbi Rxeb Acwinvh|
Avgv`i `bw`b mvsmvwiK I RvMwZK KvRKg, mgvRi Abvb gvbyli mv_ Avgv`i mswgkY, jb`b I K_vevZv
Avgv`i `qwjK KwVb Ki Zvj| gZzi wPv, AvwLivZi wPv, ZvIevi wPv BZvw` KjvYgq Abyf~wZ GKUz `~i mi hvq|
wbqwgZ I mvewYK ewMZ whK&ii cvkvcvwk whK&ii gvRwjm Avgv`i `qwjK cwe I AvwLivZgyLx Kivi Rb LyeB
DcKvix| `qi KvwVb `~i KiZ, `qK AvwLivZgyLx KiZ, Avjvn Zvjv I Zuvi gnvb ivm~j -Gi gneZ w`q `qK c~Y
KiZ, Avjvni iYi I Zuvi fq PvLi cvwb w`q `qK cwe I cwiQb KiZ whK&ii gvRwjm AZxe cqvRbxq| whK&ii
gvRwjm GKRb cwiPvjK ev AvjvPK _vKZ cvib| Avevi gvRwjmi cZKB wKQy wKQy AvjvPbv KiZ cvib|
whK&ii gvRwjmi wbi welqwji jYxq:
1. whK&ii gvRwjmi mv_x I bZv
(K). bKKvi gvbyl`i mvnPvh `xbi c_ AZ iZc~Y welq| KziAvb I nv`xm G welq AbK wb`k `Iqv
nqQ| Avwg GnBqvDm mybvb M ejvqvZi c_ cxi-gywi`xi mybvZ-mZ iZ I cwZ AvjvPbv KiwQ| mKj gywgbiB
cqvRb Ggb wKQy gvbyli mvnPvh MnY Kiv huv`i ga KziAvb I mybvni mwVK vb I ZvKIqv AvQ| huv`i ga Bj&g I Avgji
mg^q AvQ| huv`iK `Lj I huv`i KvQ emj Avjvni c_ Pjvi, Avjvni ivm~j -Gi c_ Pjvi Ges Zuvi mybvZ AbymiYi
ciYv cvIqv hvq|
(L). G aibi mx wbevPb mybvZi w`K LyeB j `Iqv cqvRb| c~eeZx mKj eyRyMB Avnjym mybvZ Iqvj
RvgvAvZ ev mybvZ cwgK gvbyl`i mvnPvh MnY KiZ wb`k w`qQb| eZgvb mKjB Avnjym mybvZ ev mybx ej `vwe Kib|
wK ivm~jyjvn G`i cwiPq w`q ejQb, Avwg I Avgvi mvnvexMY hvi Dci iqwQ, Zvi Dci hviv _vKe ZvivB gywcv
`j| KvRB hviv Zuv`i AiK gwngvw^Z Avjvn I Zuvi gnvb ivm~j -K c`vb KiQb, huviv wbR`i cew I cQ` AcQ`K
ivm~jyjvn -Gi mybvZi Aaxb Ki w`qQb, huviv Zuvi mybvZi Rb Ab mewKQy ZvM KiZ ivwR, Zuv`iK mx wnmve wbevwPZ
Kib| hviv mybvZ ivm~j () I mybvZ mvnvevi evBi Kg KiZ cQ` Kib, mybvZi ga _K ejvqvZ ARb me bq ej
gb Kib, wewfb ARynvZ, Imxjvq, hywZ hviv we`AvZ envj ivLZ AvMnx nb, hviv we`AvZ nvmvbvi bvg mybvZ-weivax KvR
KiZ Pvb ev hviv mybvZi Pq we`AvZ nvmvbvK ewk gneZ Kib Zuviv wbR`iK Avnjym mybvZ ej `vwe KijI Zv`i
Kg Zv`i K_v wg_v ej cgvY Ki| G`i m cwiZvM Kib| nv`xm kixd ivm~jyjvn fwelvYx KiQb h, Zuvi DvZi
ga Gic gvbyl Avme, hviv gyL hv `vwe Kie Kg Zv Kie bv, Avi Ggb Kg Kie h Kg KiZ Zv`i wb`k `Iqv nq wb|
G`i mv_ mK ivLeb bv|
(M). Gfve wbevwPZ Avwjg, c_c`kK ev mxK aygv Avjvni Rb fvjevmyb| Zuv`i mv_ wbqwgZ whK&ii gvRwjm
emvi eev Kib| mvn ev gvm wbavwiZ ev AwbavwiZfve gvS gvS Gu`i mv_ em wbavwiZ ev Awba vwiZ mgq Bjg I
Cgvb ewi Rb Avjvni whK&i iZ _vKzb|
2. whK&ii gvRwjmi welq I whK&i-AvhKvi
(K). Dcii AvjvPbv _K Avgiv `LwQ h, whK&ii gvRwjm g~jZ Cgvb I Bj&g ewi gvRwjm| GB gvRwjmi g~j
welq AvjvPbv I Iqvh| Avgiv mvaviYZ gb Kwi h, whK&ii gvRwjm A_ GKvKx cvjbxq whK&i AvhKviwj GK cvjb Kivi
gvRwjm| aviYvwU fyj I mybvZi Ljvd|
Avgiv `LwQ h, whK&i g~jZ `yB cKvi c_gZ, iY Kiv Ges wZxqZ, iY Kivbv| whK&ii gvRwjmi
AbZg cavb whK&i iY Kivbv ev Iqvh AvjvPbv| Avgv`i eySZ ne h, Zvmexn, Zvnjxj BZvw` whK&i gywgb GKvKx

207

cvjb KiZ cvib| wK Bj&g, ZvKIqv I Avjvni c_ Pjvi AvMn ewg~jK AvjvPbv GKv Kiv hvq bv ev KiZ Amyweav|
whK&ii gvRwjm GB welq weklfve j ivLZ ne| whK&ii gvRwjm Cgvb I Bjg ewg~jK AvjvPbv KiZ ne| Gi
ga w`q Zvmexn, Zvnjxj, mvjvZ, mvjvg BZvw` whK&i cvjb KiZ ne|
AvjvPK gvbyli Rxeb Avjvni AMwYZ wbqvgZ, wekl Ki n`vqvZi wbqvgZ AvjvPbv Ki DcwwZi gbi ga
nvg` I Kzii Abyf~wZ RvMZ Kijb| DcwZ mKj AveM I fvjevmvi mv_ wKQyY Avjvni nvg` I mvbv Kieb I
wKQyY cZK wbR wbR gb gb ev g`y ^i Avj-nvg`y wjjvn I Avjvni cksmv I ghv`v cKvkK Abvb gvmb~b evK
viv whK&i Kieb| wZwb gvbyli cwiYwZ, gZz I Avjvni KvQ wdi hvIqvi welq AvjvPbv Kieb| `ywbqvi Rxebi
AwbqZv, YvwqZ, AvwLivZi vwqZ, h Kvbv gyn~Z gZzi AvMgb, cvci cwiYwZ BZvw` welq AvjvPbvi gvag
`qwjK AvwLivZgyLx Kieb|
gnvb iveyj Avjvgxb Avgv`i wKfve fvjevmb, Avi ev`v ZuvK fvjem Kx gnvb wbqvgZ cZ cvi m welq
AvjvPbv Kieb| `qK Avjvn Qvov Abvb cvw_e welqi jvf I fvjevmvq Rovbvi cwiYwZ AvjvPbv Kieb| Avjvni xb
RvbZ, cvjb KiZ, cPvi I cwZv KiZ wbRi Rxeb wewjq `qvi cqvRbxqZv I Gi mygnvb cyivi welq AvjvPbv Kieb|
AvjvPK I DcwwZ AvjvPbvi duvK duvK gbi AveM Abymvi jv- Bjv-nv Bjvjvn I Abvb gvmb~b whK&i cvjb Kieb|
cZK ewMZfve|
cvci wZ I fqvenZv, ZvIev I BwMdvii cqvRbxqZv, dhxjZ, iZ BZvw` AvjvPbv Ki `qi ga
ZvIevi ciYv mw Kieb| mevB wbRi gZv AveM mnKvi ZvIev Kieb I BwMdvii whK&i Kieb| KziAvb I nv`xmi
wewfb ZvIevi NUbv Ges G welqK AvqvZ I nv`xm AvjvPbv I wPv Kieb| ivm~jyjvn -Gi ciYi gvag Avjvn
Avgv`iK KZ eo wbqvgZ w`jb, wZwb (bex ) Avgv`i Rb KZ K Kijb, Avgv`iK KZ fvjemvZb Ges Zuvi cwZ
Avgv`i KZ ewk fvjevmv I KZZvi cqvRb Zv AvjvPbv Kieb| G welqK KziAvb I nv`xm AvjvPbv Kieb|
AvjvPbvi ga mKj AveM, fw I fvjevmvi mv_ cZK wbRi gZv gb gb ev g`y^i mvjvZ I mvjvg cvV Kieb|
AvjvPK I DcwwZ KziAvbi wewfb AvqvZ AvjvPbv I Zvi A_ wPv Kieb| G mKj AvqvZi, fve I ggK `qi ga
Mu_ bIqvi Pv Kieb| c~eeZx hyMi bKKvi eyRyMMY, weklZ mvnvexMY, ZveqxMY I KziAvb I mnxn nv`xm ewYZ bexMY I
c~eeZx hyMi eyRyMMYi Avjvni cg, ZvIev, wRnv`, hyn`, ZvKIqv, mei BZvw` welq AvjvPbv Kieb| G mKj AvjvPbvi duvK
gbi AveM I ciYv Abymvi gvmb~b evKviv gvmb~bfve Avjvni whK&i Kieb| mKj gymjgvbi Rb cvYLyj `yAv Kieb|
c~eeZx mKj gymwjg, weklZ bKKvi ev`v`i Rb gvMwdivZ I gneZ cv_bv Kieb| DZ gynvv`xi n`vqvZ, weRq I `ywbqvAvwLivZi KjvY cv_bv Kieb|
(L). weklfve j ivLv `iKvi h, G mKj gvRwjmi AvjvPbv hb gnvb Avjvni w`K ciYv`vqK, AvwLivZgyLx,
wbR`i Mvbvn I Acivai viK I `b DxcK nq| weZK, DcwZ ev AbycwZ ew ev Mvxi mgvjvPbv, Anvi, wel
BZvw` Kw`K mKj AvjvPbv cwinvi Kiv cqvRb|
(M). mKj cKvi AvjvPbv KziAvb Kvixg I aygv mnxn nv`xm Kw`K nZ ne| wg_v, evbvqvU, AwbfihvM
eYbv, M, Kvwnbx BZvw` mZKZvi mv_ cwinvi KiZ ne|
(N). mKj AvjvPbv ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMY Kw`K nIqv wbZv cqvRb| evbvqvU, AwbfihvM NUbv ev
Kvwnbx A_ev cieZx hyMi eyRyMMYi Rxebx AvjvPbv bv Ki wbfihvM mb` ewYZ wbfhvM M _K msMnxZ mxivZ,
mvnvex-ZveqxMYi Rxebx, Zuv`i eyRyMx, KvivgZ, ZvKIqv, ejvqvZ BZvw` AvjvPbv Kiv DwPZ| GZ wwea DcKvi nq|
c_gZ, Avgv`i Aiwj gv^q ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMYi gneZ ewk ewk ARb KiZ _vK| Avi Zuv`i
gneZ hgb Cgvbi Ask I AbZg k Bev`Z, Zgwb mKj ejvqvZ, KvgvjvZ I eyRyMxi AbZg gvag|
wZxqZ, ivm~jyjvn -Gi ci Zuvi mvnvexMY Avgv`i AbyKiYxq Av`k| Zveqx I Zve-Zveqx hyMi gvbyl`i
cksmv wZwb wbR KiQb| G`i cieZx hyMi eyRyMMYi Kvwnbx AvjvPbv Kij AbK mgq fyj eySvi AeKvk _vK| G
me hyMi AbK eyRyM Zuv`i eyRyMx mI fyjekZ wewfb weZwKZ ev mybvZ weivax Kg wbcwZZ nqQb| KD mvgv
KvIqvjx KiQb, KD Ljvd mybvZfve wbRbevm KiQb| KD KD Ljvd mybvZ wewfb AveMx K_v wewfb nvjZ
ejQb| G me K_v mvaviY kvZv eySZ bvI cvib| GRb me`v bexRx -Gi Rxeb Kw`K I mvnvex-ZveqxMYi Rxeb
Kw`K AvjvPbv Kiv DwPZ|
3. KziAvb Kw`K whK&i
Avgiv BZtc~e `LwQ h, KziAvb Kvixg wZjvIqvZ I AvjvPbv whK&ii gvRwjmi AbZg whK&i| KziAvb Kw`K
whK&ii gvRwjm ev nvjKvq whK&i wewfb iKg nZ cvi| c_g cKvi whK&i GKRb wZjvIqvZ Kieb Avi Ab hvwKiMY
gneZi mv_ beb| G aibi nvjvKvq whK&i-G Kvbv fvjv bKKvi nvwdRK KziAvb wZjvIqvZi `vwqZ `Iqv hZ
cvi| bv nj hvwKiMYi ga _K whwb Avwjg ev fvjv Kvix wZwb wZjvIqvZ Kieb| KziAvb Kvixg wZjvIqvZ I kvbv DfqB
AZ eo Bev`Z I whK&i| Ze hZY gneZ I AveM _vKe ZZY Gfve whK&i KiZ ne| gvBK wZjvIqvZ Kivbv,
hv`i KziAvb kvbvi gneZ I AveM bB Zv`iK kvbvbv, ivZvivwZ LZg Kiv BZvw` Kgwj mybvZi Ljvd I KziAvbi

208

mv_ eqv`exg~jK Kg| cqvRb gvRwjmi DcwZ ewMYi Rb gvBK ev mvD e eenvi Kiv hve|
KziAvb Kw`K whK&ii gvRwjmi wZxq cKvi A_ AvjvPbv Kiv| KziAvbi wewfb AvqvZ wZjvIqvZ Ki Zvi A_ I
wkv AvjvPbv Ki Cgvb I gneZ ew KiZ ne| KziAvb Kw`K whK&ii gvRwjmi ZZxq cKvi `q A_ Abyaveb I A_
Abymvi `qK AvjvwoZ Kivi Pv| KziAvb Kvixgi wewfb AvqvZ A_i w`K j iL evievi cvV Ki Gwji A_ gyivKvev
ev `qi ga RvMiK Ki A_i AvjvK I A_i ciYv Abymvi Avjvni `ievi mKvZi cv_bv, BwMdvi BZvw` Kiv| G
mgq cZK wbRi Aii w`K j iL Av`ei mv_ wbRi gZv whK&i KiZ ne|
4. ivm~jyjvni () Rxeb Kw`K whK&i
whK&ii gvRwjmi AbZg GKwU welq ivm~jyjvn -Gi mnxn mxivZ, kvgvqj I Zuvi Rxeb I Kg msv mKj welq|
Avgiv BZtc~e AvjvPbv KiwQ h, mvnvexMYi whK&ii gvRwjmi g~j welqwji AbZg wQj Cgvb ewKviK I Avjvni wbqvgZ
msv AvjvPbv Kiv| ivm~jyjvn Kw`K h Kvbv AvjvPbv Zuvi cwZ Avgv`i gneZ ew Kie, hv Avgv`i Cgvbi AbZg
Ask| GQvov Avgv`i Rxeb Avjvni k wbqvgZ Zuvi gnvb bexi DZ nIqvi mfvM| Gwj me`v AvjvPbv Kiv Avgv`i
GKv cqvRb|
mvnvex-ZveqxMYi Rxeb AvjvPbv Kij Avgiv `LZ cvB h, Zuv`i Rxebi AwaKvsk gvRwjmB wQj ivm~jyjvn
Kw`K| wewfb KvR Zuvi mybvZ, Zuvi ixwZ, Zuvi Kg, Zuvi Rxebx, Zuvi evYx, Zuvi wkv, Zuvi gyevivK AvKwZ, Zuvi DVv-emv,
kvIqv, Zuvi cvkvK cwiQ`, Zuvi Rb, Zuvi IdvZ, Zuvi cwievi cwiRb BZvw` Zuv`i mKj gvRwjmi AbZg welq wQj|
Gwj AvjvPbv KiZ Zuviv PvLi cvwbZ eyK fvwmqQb, AveM I gneZ `qK c~Y KiQb| Avgv`i Rxebi wbqwgZ
whK&ii gvnwdji AbZg welq Gwj nZ ne| G mKj AvjvPbvi mgq ^fveZB evievi Zuvi Dci cZK hvwKi
wbRwbRfve gneZ I AveMmn mvjvZ I mvjvg cvV Kieb| Avgiv BZtc~e `LwQ h, mvjvZ-mvjvg whK&ii gvnwdji
AbZg whK&i|
GLvb DjL h, Avgv`i `k GB aibi whK&ii gvnwdj mvaviYfve gxjv` gvnwdj bvg cvwjZ I cwiwPZ|
gxjv` gvnwdji cwiPq, Dveb I gweKvk mK Avwg Gn&BqvDm mybvb M wevwiZ jLvi Pv KiwQ| Avgiv `LwQ
h, gxjv` Abyvb AbKwj gvmb~b Bev`Z cvjb Kiv nq, hwji ga iqQ Dcii gvmb~b whK&i : ivm~jyjv n -Gi
ejv`vZ, IdvZ, Rxebx, Kg BZvw` AvjvPbv, mvjvZ, mvjvg, Zuvi cwZ gneZ ew BZvw`| Aciw`K Gwj cvjbi
cwZMZfve Avgiv wKQy Ljvd mybvZ KvR Kwi|
c_gZ, ivm~jyjvn wbR Ges cieZx hyM mvnvex-ZveqxMY GmKj Bev`ZK whK&ii gvnwdj, mybvZi
gvndxj, nv`xmi gvRwjm, mxivZi gvRwjm BZvw` bvg KiZb| gxjv` bvg Kvbv gvnvwdj, Abyvb AvPvi, D`hvcb
Zv`i ga wQj bv| bvg ev cwifvlvi Pq welq ewk iZc~Y| ZeyI bvg I cwifvlvi ivm~jyjvn I mvnvexMYi
ga cPwjZ bvg I cwifvlv eenvi Dg| eva bv nj Kb Avgiv Zuv`i ixwZ, bxwZ ev mybvZi evBi hve?
wZxqZ, aygv gxjv` ev ivm~jyjvn -Gi Rb AvjvPbv I D`&hvcbi Rb gvRwjm Kiv, mvjvZ ev mvjvg cvVi Rb
DV `uvovbv, mg^i HKZvb mvjvZ ev mvjvg cvV Kiv BZvw` mybvZ ivm~jyjvn I mybvZ mvnvevi Ljvd| GB cKvii
whK&ii gvRwjm AvjvPK mnxn nv`xmi Dci wbfi Ki Av`e I gneZi mv_ ivm~jyjvn -Gi gyeviK AvKwZ, Kg I
Rxebxi wewfb w`K, Zuvi ciYi gvag Avjvni gnvb wbqvgZi AvjvPbv Kieb| AvjvPbvi ga wZwb Ges hvwKiMY whK&ii
mKj Av`emn cwic~Y gneZ, fq, fw I webqi mv_ AbyP^i cZK wbRi gZv Ki mvjvZ I mvjvg cvV KiZ ne|
Avi GB gxjv`-Gi mybvZ mZ ic|
ZZxqZ, Ljvd-mybvZ cwZi mePq gvivZK w`K `jv`wj I nvbvnvwb| eZ, gymwjg Dvni mKj `jv`wjnvbvnvwbi AbZg KviY gvmb~b Bev`Zi Rb Ljvd mybvZ cwZi Dveb| mvnvexMYi hyM _K cvq 600 ermi gymwjg
Dvn ivm~jyjvn -Gi Rb, Rxebx, wkv, gneZ BZvw` AvjvPbv KiQb Ges mvjvZ-mvjvg cvV KiQb| KLbvB G welq
gZf` NUwb| KviY welqwU Dbyy wQj, cZKB Zuvi myweavgZ Zv cvjb KiQb| hLbB G mKj Bev`Z cvjbi Rb gxjv`
bvgK cwZi Dveb NUj ZLbB gZf` I wewQbZv i njv| Gici cvq 400 ermi ci hLb wKqvg-Gi Dveb NUj ZLb
Avevi gxjv`-Gi ci gvbyl`i ga bZzb Ki gZf` I wewQbZv i njv| gv^q cwZB Bev`Z cwiYZ njv|
GLb hw` KD mvivw`b ivm~jyjvn -Gi Rb, Rxebx, gywRhv, gneZ BZvw` AvjvPbv Kib Ges mvjvZ-mvjvg cvV Kib, wK
gxjv`i cwZZ wKqvg bv Kib, Ze gxjv`-wKqvgi ci gvbyliv ZvK cQ` Kieb bv| GB chvq _K Avgv`i AekB
AvZiv KiZ ne|
5. whK&ii gvRwjmi we`AvZ I cvc
whK&ii gvRwjmi cKvi, cKwZ, cwZ I kvejx mewKQy mybvZi ga mxgve ivLZ ne| mKj cKvi we`AvZ,
weklZ Avgv`i `k whK&ii gvRwjm bvgi Abyvbi we`AvZwj eRb KiZ ne| G mKj Ljvd mybvZ Kgi ga
iqQ: mgeZfve HKZvb whK&i, DPt^i whK&i, wekl cwZZ k Ki whK&i, whK&ii wbqvZ, Bjvjvn whK&i, Bqv
ivngvZzwjj Avjvgxb BZvw` evKi whK&i, MRj ev Mvb Mq ev Mvbi Zvj whK&i, kixi `ywjq, nj`y j, jvdvjvwd Ki
ev bvPvbvwP Ki whK&i BZvw` AMwYZ Ljvd mybvZ, we`AvZ ev wkiKg~jK k, evK I cwZ Avgv`i `k whK&i bvg

209

cwiwPZ|
Avgviv whK&i ejZ GmKj Ljvd mybvZ I we`AvZ KgwjB eywS| h hZ ewk Ljvd mybvZ ev we`AvZfve whK&i
KiQ mB ZZeo hvwKi I ZZ ewk gvidvZi AwaKvix| Avi h hZ mybvZ Abymvi mvnvexMYi gZv whK&i KiQ m Invex
A_ev bxim Avwjg; Kvbv gvidvZ Zvi bB| hZ gvidvZi Drm gb nq we`AvZ| `L b gb nq ivm~jyjvn () I Zuvi
mvnvexMYi Kvbv gvidvZB wQj bv| we`AvZ Dvebi ciB gvidvZi myf m~Pbv Ges we`AvZB mKj gvwidvZ! Bbv wjjvwn
Iqv Bbv BjvBwn ivwREb !!
gynZvivg cvVK, G mKj eo eo duvKv eywjZ auvKvM neb bv| Dci GKvwaKevi Avgiv AvjvPbv KiwQ h,
Bevq mybvZ ev mybvZi AbymiY Qvov Kvbv Bev`Z nq bv, ejvqZ nq bv, gvidZ nq bv| mybvZi evBi wZ Qvov Avi
wKQyB bB, Zv hZB PKPK KiK ev PgK`vi nvK|
whK&i msv Ljvd mybvZ Kg `yB cKvii: whK&ii ki ga Dveb I whK&ii cwZZ Dveb| cwZMZ
Ljvd mybvZ Kgi ga iqQ wekl cwZZ em, gv_v ev kixi SuvwKq, kixii wewfb vb whK&ii k viv avv ev
AvNvZi Kbv Ki, wekl cwZZ DPviY Ki, Mvb ev MRji Zvj Zvj, mg^i HKZvb, DPt^i ev wPrKvi Ki,
jvdvjvwd Ki ev bP bP whK&i Kiv|
Gwj meB Ljvd mybvZ| KD Kvbvfve GKwU nv`xmI LuyR cveb bv h, ivm~jyjvn () ev Zuvi mvnvexMY Gfve
whK&i KiQb| wewfb mvaviY hyw I weklfve gbvhvM mwi hywZ Gwj Kiv nq| Avgiv BZtc~e G mKj welq wKQy
AvjvPbv KiwQ| Avgiv `LwQ h, wkv, Abykxjb ev gbvhvMi Rb Kvbv Rvqh cwZ ewMZfve wKQy mgq, cqvRbgZv
ev gvS gvS eenvi Kiv hvq| wK GwjK wbqwgZ ixwZZ cwiYZ Kij ev Bev`Zi Ask wnmve MnY Kij Zv mybvZi
wecixZ we`AvZ cwiYZ nq Ges Gi dj g~j mybvZ cwZ gZyeiY Ki ev mgvR _K DV hvq|
cwZMZ Ljvd mybvZi PqI gvivZK kMZ Ljvd mybvZ whK&i| GKRb hvwKi gvmb~b k whK&i KiZ
KiZ AveM nqZ gv_v bvovZ cvi ev whK&ii AveM Zvi bovPovq cKvk cZ cvi| ewMZ I mvgwqKfve Zv AbK
mgq Rvqh, hw`I mybvZ bq| wK GKRb gywgb Kb Ggb k eenvi Ki whK&i Kieb hv ivm~jyjvn eenvi Kibwb? G
Ihi LuyR ei Kiv Aviv KKi| Kx cqvRb Avgvi wewfb hyw I AKvU `wjj w`q K Ki Ggb GKwU whK&i
cvjb Kiv Ges cPjb Kiv hv ivm~jyjvn I Zuvi mvnvexMY Kibwb Ges hv Kij Kx cwigvY mvIqve ne Zv Avgv`i
gvUI Rvbv bB ?

Q. KvivgZ, nvjvZ I IjxAvjvnMY


cvVKi gb ck RvMZ cvi, Avcwb h mKj KvRK we`AvZ ev Ljvd mybvZ ejQb hyMhyM ai Avjvni IjxMY
Zv m KvRB Ki AvmQb| G mKj KvRi gvagB Zviv ejvqvZ, KvivgZ, nvjvZ I dqhi DPgvM AvivnY KiQb|
GLbv `k `k G mKj Kgi gvag AMwYZ gvbyl ejvqvZ, KvivgZ, nvjvZ, dqh BZvw` jvf KiQb| Avcbvi K_v wVK
nj Zv wKfve me njv? Gwj wK cgvY Ki bv h, Avcbvi K_v fyj?
wbgi welwj cvVKK G cki Di RvbZ mvnvh Kie:
1. mKj eyRyMB gvmb~b Bev`Z cvjb I cPvi KiQb
hyM hyM ai Avjvni IjxMY KLbvB G mKj mybvZ weivax KvR Kib wb| mvnvex, Zveqx I Zve-ZveqxMYi hyMi
Avwe`, hvwKi I m~dx-`iekMYi Rxebi Kg, whK&i I whK&ii gvRwjmi chvjvPbv Kij Avgiv `LZ cvB h, ejvqvZ I
ZvhwKqvi c_ Zuv`i Kgwj wQj GKvB gvmb~b Kg| GB M hv wKQz wjLv nqQ Zv Zuv`i Rxebx I Kgi AvjvKB wjLv
nqQ| 5g wnRix kZvxi cLvZ gynvwm I m~dx Avjvgv Avey byAvBg Bmcvnvbx (430 wn) wnjqvZzj AvDwjqv M
mvnvexMYi hyM _K Zuvi hyM ch m~dx, `iek, eyRyM I hvwn`MYi Rxebx wevwiZ AvjvPbv KiQb| Zv`i whK&i I whK&ii
gvRwjmi AvjvPbv KiQb| G mKj AvjvPbvq Avgiv `LwQ h, Zuv`i whK&ii gvRwjm wQj Cgvb ewKviK, `ywbqvi gvn,
jvf, jvjmv, wnsmv, AnsKvi BZvw` _K `qK gy-Kiv welqK I `qi ga Avjvni fq, ZvIev I BwMdvii ciYv`vbKvix AvjvPbv I AvjvPbv mv_ BwMdvi, `b BZvw`| cvVKK Abyiva KiwQ wnjqvZzj AvDwjqv, wmdvZzm mvdIqv,
wmqvi Avjvwgb byevjv BZvw` c_g hyMi I wbfihvM Rxebx M Zuv`i Rxebx cvV KiZ|
eZ, Ijx-Avjvn`i bvg AMwYZ wg_v K_v mgvR cPwjZ| gyynvwmMYi AZ` cniv I ivi c _K gZz`i bvq
KwVb kvw mI nv`xmi bvg AMwYZ wg_v I Rvj K_v cPvi KiQ RvwjqvZMY| Ijx`i bvg Rvj K_v cPvii Kvbv cniv
I kvwi eevB wQj bv| GKviY RvwjqvZMY G ewk mdj nqQ| Avwg nv`xmi bvg RvwjqvwZ M welqwU wevwiZ
AvjvPbv KiwQ| Avgiv `LwQ h, kvBL Avyj Kvw`i Rxjvbx, Cbyxb wPkZx, wbhvgyxb AvDwjqv (ivn) cgLy eyRyMi bvg wjwLZ
Mvw`i ga Ggb me Z_ we`gvb hv wbwZ Ki h, Zuv`i hyMi ci RvwjqvZMY Zv`i bvg G mKj cyK iPbv KiQ Ges
Kvbv Kvbv Zv`i iwPZ cyKvw`i ga AbK wg_v K_v XywKqQ|
Gi ciI Avgiv G mKj eyRyMi jLv cyKvw`i ga gvmb~b Bev`Z I whK&ii K_vB `LZ cvB| kvBL Avyj

210

Kvw`i Rxjvbxi (ivn) wbqvZzZ Zvwjexb I Abvb M, kvBL gyCbyxb wPkZxi (ivn) Avwbmyj AviIqvn, gyRvw` Avjd
mvbxi gvKZzevZ I Abvb M, kvn IqvwjDjvn gynvwm `njexi vZzjvwni evwjMvi Bnmvb I ZvmvDd Ask, Zuvi iwPZ
Kvkdzj Lvdv Mi Dgvi (iv)-Gi ZixKv I ZvmvDd welqK Ask, mvBq` Avng` ejexi mivZ gyvwKg M cvV KiZ
cvVKK Abyiva KiwQ| GB cyK cvVK hv wKQz `LQb Dchy cyyKwjZ cvq ZvB `LZ cveb|
2. wbqwgZ Bev`Z ebvg mvgwqK Abykxjb
Avgiv `LwQ h, Ljvd mybvZ mKj KgB we`AvZ ej MY nq bv| eis Ljvd mybvZ KgK `xbi Ask gb Kij,
mvIqvei g~j Drm gb Kij ev mybvZi gZ ixwZZ cwiYZ Kij Zv we`AvZ cwiYZ nq| Rvqh welq wKfve we`AvZ
cwiYZ nZ cvi Zvi GKwU D`vnviY GB eB _K c`vb KiwQ| mKvj mvi whK&i AvjvPbvi mgq Avwg AbK cKvii whK&i
DjL KiwQ| Gwj meB gvmb~b whK&i| GwjK wjLvi Rb ^fveZB AvgvK GKwUi ci GKwU wjLZ nqQ Ges gv^q
mvRvZ nqQ| GB gvbymvi mvRvbvUv mybvZ bq, Avgvi wbRi Zwi| mybvZ GB whK&iwj cvjb Kiv| whK&i cvjb KiZ Mj
AekB GKwU g cqvRb| GKwUi ci GKwU Zv KiZ ne| mvRvbvi welqwU ivm~jyjvn () Avgv`i Rb Db
y iLQb|
hvwKi wbRi myweavgZv whK&iwj mvwRq beb| Avgvi gwUI GB cKvii| GB mvRvbv wbtm`n Rvqh I cqvRbxq| wK
hw` Kvbv hvwKi mybvZi wb`kbv Qvov gb Kib h, GB whK&iwU AvM I GB whK&iwU ci w`ZB ne, ev GB wbw` gv^q gb
PjvUv GKwU Bev`Z, ev GB wbqgi ga wekl mvIqve AvQ Zvnj Zv we`AvZ cwiYZ ne|
whK&i welqK AwaKvsk we`AvZ GBic fyj aviYv _K GmQ| c~eeZx hyMi wewfb Avwjg I bKKvi gvbyl Zuv`i Qv
ev gyix`K mybvZi AvjvK wKQy whK&i eQ w`qQb, msLv wbaviY Ki w`qQb, Kjei AgbvhvwMZv ev Avjmgx `~i KiZ ev
gbvhvM ARbi Rb wKQy mvgwqK wbqgKvbyb ej w`qQb| hgb, KvDK Rvi whK&i KiZ wb`k w`qQb| KvDK
wbRbevmi wb`k w`qQb| KD wbw` cwZZ whK&i Kivi wbqg KiQb| KD wbw` fwZ em cvqi wbw` iM Pc ai
A_ev `ni wbw` vb AvNvZi Kbv Ki whK&i KiZ wb`k w`qQb| Gwj meB wQj mvgwqK I wekl cwiwwZi AvjvK
Zv`i ewMZ BRwZnv` gv| wK cieZxKvj AbKB mwj `xbi Ask gb KiQb| KD feQb, Gfve emv ev Gfve
whK&i Kiv GKwU wekl Bev`Z| Gfve bv emj ev Gfve whK&i bv Kij mvIqve ev eiKZ Kg ne| KD feQb, GB cwZZ
bv nj AvRxeb gvmb~b whK&i KijI ejvqvZ ev ZvhwKqv ARb ne bv| Gfve Zuviv we`AvZi ga wbcwZZ nqQb|
3. gv^q AebwZ I mskvab
eyRyM`i kLvbv Bev`Z I wiqvhZi cwZI Zuv`i gZzi ci Abymvix`i nvZ gv^q cwiewZZ nqQ| gyRvw`-BAvjd-B mvbx (971-1034wn)-i gvKZevZ kixd Aaqb Kij welqwU fvjfve Abyfe Kiv hvq| Zuvi gv 200 ermi c~e
evnvDxb bKke` (791 wn) bKke`xqv ZixKvi Dveb Kib| GB 200 ermii ga bKke`xqv ZixKvi ga AbK we`AvZ
cek Ki ej wZwb Zuvi gvKZevZi wewfb c Avdmvm KiQb|
Avgv`i mgvRi w`K ZvKvjI Avgiv Zv eySZ cvie| Kvw`ixqv , wPkZxqv, bKke`xqv, gyRvw`xqv BZvw` ZixKvi
`vwe`vi wewfb `ievi Mj Avcwb `Leb h, GKK `ievii whK&i, Ihxdv I Kg-cwZ GKK iKg, A_P mKjB GKB ZixKv
`vwe KiQb| Avevi G`i AbKB gv `yB ev wZb avc c~e GKB cxi ev Dv`i wklZ `vwe KiQb, A_P Zv`i Kg cwZ GK
bq|
4. Zvgv`i Rb ivm~ji ga Dg Av`k iqQ
GKRb eyRyM ejvqvZ ARb Kib Zvi mvgwMK Kgi wfwZ| nvRvi nvRvi bK Avgji cvk `y-GKwU fyjvwi KviY
Zv`i eyRyMx b Ki bv| eis KziAvbi evYx Abymvi AbK bKxi KviY G mKj fyj ev Abvq gv nq hvq| cieZx hyMi
eyRyMMYi ga wewfb fyjwU iqQ| KLbv wekl nvjZ, KLbv Abykxjbi Rb, KLbv ewMZ BRwZnv` Zuviv fyj Kg
KiQb| G mKj Kgi dj hgb Zv`i eyRyMx b nq bv, Zgwb Zuviv KiQb ej Gwj Avgv`i Rb KiYxq Av`k nZ cvi bv|
Kvbv eyRyM Mvb-evRbv KiQb Ges bPQb, KD ev aygcvb KiQb, KD cxiK mvR`v KiQb Gic AMwYZ welq iqQ| GRb
mybvZ cZveZb Qvov Kvbv Dcvq bB| KviY eyRyM`i bvg AbK wKQzB `vwe Kiv nQ, KvbwU mwVK Zv evQvB Kivi Kvbv mywbw`
gvcKvwV bB| Abyicfve Kvb& KgwU Zuviv Bev`Z wnme KiQb Ges Kvb&wU mvgwqK Abykxjb A_ev ewMZ BRwZnv`i KviY
KiQb ZvI ic Rvbvi Kvbv DcvB bq| cvi mybvZi mnxn I evbvqvU Rvbvi gvcKvwV iqQ Ges ivm~jyjvn Gi mKj wKQzB Avgv`i Rb AbyKiYxq Av`k| eyRyMMYi eyRyMx I ejvqvZi Rb Zuv`iK mvb KiZ ne Ges fvjevmZ ne|
wK AbKiYxq c~Yv Av`k wnme MnY KiZ ne ivm~jyjvn -K| Zuvi mybvZ AbymiYi cyYv Av`k mvnvexMY| eyRyMMYK wbfyj,
wbvc I mevP Av`k wnme MnY Ki Zv`i gZi AhynvZ mnxn mybvZ beex ev mybvZ mvnvex A^xKvi ev Agvb Kivi cwiYwZ
Kx nZ cvi Zv mnRB Abygq|
eyRyMMYi Kg AbyymiY Ki Avgiv mvIqve I ejvqvZ Avkv Kwi| Avi mvnvexMYi e AbymiY Kij cvk Rb
mvnvexi mgvb ghv`v I cyivi cvIqv hve ej RvwbqQb ivm~jyjvn | wZwb ejb: Zvgv`i mvgb iqQ ahi mgq,
GLb Zvgiv h Kgi Dci AvQ m mgq h ew AweKj Zvgv`i cwZ AvKo ai _vKe, m ew Zvgv`i gaKvi
cvk Rb ewi mgcwigvY mvIqve jvf Kie| mvnvexMY ejb, n Avjvni bex, Avgv`i gaKvi 50 Rbi mvIqve bv

211

Zv`i gaKvi? wZwb ejb, bv, eis Zvgv`i gaKvi 50 Rbi mgcwigvY mvIqve|1
5. KvivgZ, nvjvZ, dqh ebvg ejvqvZ I ZvhwKqv
Gi PqI eo ck njv eyRyM K? K KZeo Avjvni Ijx Zv wKfve Avgiv RvbZ cvie? Bivb, Avie I Abvb
`k wkqv`i ga AMwYZ cxi-`iek we`gvb hv`i KvivgZ I Kvkdi K_v jKvwU gvbyli gyL gyL| A_P mybxMY
Zv`i gymjgvb ej gvbZB bvivh| Gfve cZK `jB `vwe KiQb h, Zv`i bZe` mevP chvqi IjxAvjvn| Zv`i
Kvkd, KvivgZ I dqhi AMwYZ M Zv`i gyL gyL| cvi Ab `j G`iK Kvwdi, dvwmK, Invex, we`AvZx BZvw`
ej Mvwj w`Q|
eZ, eyRyMx Pbvi Rb Kvkd, KvivgZ BZvw`i Dci wbfi KivB mKj wevwi g~j| gymwjg Dvni mKj eyRyMB
ejQb h, eyRyMx Pbvi Rb Gwji Dci wbfi Kiv hve bv, eis mybvZi Dci wbfi KiZ ne| mybvZi AbymiYi c~YZvi
DciB eyRyMxi c~YZv wbfi Kie| mvnvexMYi gZ whwb mKj Bev`Z e`wM cvjb KiZ Pv Kib, Zuv`iB gZ wnsmv, wel,
jvf, MxeZ, MvjvMvwj BZvw` cwinvi Kib, Zuv`iB gZ webq I my`i AvPiY Kib, ZvK Avcwb eyRyM ej gb KiZ cvib|
mybvZi AbymiY hZ ewk ne eyRyMxI ZZ ewk ne|
AjwKK Kg Kiv, gbi K_v ejv BZvw` Kvkd-KvivgZ nZ cvi, Avevi kqZvbx BmwZ`ivR nZ cvi| Kvb&wU
ivevbx Ges Kvb&wU kqZvbx Zv Pbvi GKgv Dcvq mybvZi AbymiY| gyRvw` Avjd mvbx, mvBwq` Avng` ejex I Abvb
eyRyM DjL KiQb h, Kvwdi-gykwiKI wihqvZ-Abykxjb Kij Kvkd, KvivgZ BZvw` ARb KiZ cvi| GQvov wkiK ev
we`AvZ wj KiZ kqZvb gvbylK ^c `Lvq| ^c, Kvkd ev RvMZ Aevq m AvjvnK ev Ijx`iK evisevi `LZ cvq|
ivm~jyjvn ejQb, h ew ^c AvgvK `Lj, m cKZB AvgvK `Lj, KviY kqZvb Avgvi ic cwiMnY KiZ
cvi bv|2 G Rb gymwjg Dvn GKgZ h, kqZvb ivm~jyjvn -Gi AvKwZ MnY KiZ cvi bv| Ze Ab Kvbv AvKwZZ Gm
wbRK bexwR ej `vwe KiZ cvi wK bv m welq Avwjg`i gZf` iqQ| AbKB gZ cKvk KiQb h, kqZvb hgb Zuvi
ic cwiMnY KiZ cvi bv, Zgwb m Ab ic GmI wbRK bexwR ej `vwe KiZ cvi bv| Ab AbK ejb h, kqZvbi
Rb Ab AvKwZZ Gm wbRK bexwR ej `vwe Kiv Ame bq; KviY Kvbv nv`xm Zv Ame ejv nq wb| Dci gvbyl kqZvb
hgb Rvj nv`xm evbvZ cvi, Zgwb wRb kqZvbI ^c ivm~jyjvn -Gi bvg RvwjqvwZ KiZ cvi| mnxn nv`xm ewYZ nqQ
h, mvnvex Beby Avevm Abyic gZ cvlY KiZb| Bgvg eyLvix Zuvi mnxn M DjL KiQb h, cwm Zvweqx I ^c- wekvi`
gynvv` Beby wmixbI (110wn) Abyic gZvgZ cvlY KiZb|3
eve AbK NUbv wZxq gZwU mg_b Ki| Kzwqv Bmjvgx wekwe`vjqi GKRb AavcKi fvB gvidZx bvovi dKxi `j
hvM `b| wZwb Zvi evwoZ ivZfi MvbevRbv Ki whK&ii AvqvRb Kib| GZ Mvgevmxiv Avcw Kij wZwb `vwe Kib h, wZwb
hLb Gfve MvbevRbvmn whK&ii gvRwjm emb, ZLb Zvi gZ wcZvgvZv Kei _K DV Zv`i gvRwjm hvM `b| Dci ^qs
ivm~jyjvn ^c ZvK Gfve MvbevRbv KiZ wb`k w`qQb| evYevwoqv Rjvi GKRb cwm eyRyM cxi mvne aygcvb KiZb|
Zuvi wbKUZg GKRb Ljxdv Rvbvb h, ^c ivm~jyjvn _K wekl AbygwZ wbqB wZwb aygcvb KiZb| AvMi hyMi Kvbv Kvbv
MI Abyic NUbvi K_v cvIqv hvq| Giv fyj `LQb, wg_v ejQb, bv eveB kqZvb Gic ^c `wLqQ Zv AvjvnB fvj
Rvbb|
mevcwi Kvkd, dqh, nvjvZ BZvw` Bev`Z Keyj bv nIqvi jY nZ cvi| mnxn mybvZ-mZ Bev`Z wj nj
kqZvb Avwe`i gb IqvmIqvmv w`q gbvhvM b KiZ Pv Ki| hb gywgb Bev`Z gRv bv cq Bev`Z cwiZvM Ki ev A
Z mvIqve Kg cvq| cvi Bev`Zi bvg we`AvZ iZ _vKj kqZvb KLbvB gbvhvM b Ki bv, eis Zvi gbvhvM I
nvjZ ew KiZ mP nq| KviY D gywgb Zv mvIqve cvQB bv, eis Mvbvn ARb KiQ, KvRB ZvK hZ ewk D Kg iZ
ivLv hvq ZZB kqZvbi jvf| GRbB AbK avwgK gvbylK `Leb, whwb mek whKi mvjvZ Av`vq Zvovov KiQb| A_P
we`AvZ wgwkZ whK&i-Ihxdvi ga gnv Avb` NUvi ci NUv KvwUq w`Qb| Zvnvy` ev KziAvb wZjvIqvZ `b AvmQ bv|
wK we`AvZ wgwkZ whK&i ev `yAvq ASvi Kuv`Qb| AbK mvjvZi ga wKQz Ljvd mybvZ wbqg cwZ ev whK&i hvM Ki
mvjvZ gbvhvM I gRv cvQb| wK we mybvZ-mZfve mvjvZ Av`vq Kij mic gRv cvQb bv| Gfve Avgiv `LZ
cvwQ h, Kvkd, dqh, nvjvZ, gRv, `b, ^c Gwj KvbvwUB Bev`Z Keyji AvjvgZ bq, ejvqvZi AvjvgZ nIqv Zv `~ii
K_v|
6. ejvqvZ-ZvhwKqvi `vwe-`vIqv ebvg eveZv
ejvqvZ I ZvhwKqvi `vwe mKjB KiQ| wK eve Kx `LZ cvB? wnsmv, NYv, wewQbZv, jvf, Anvi, va,
Am`vPiY, MvjvMvwj, ev`vi n web Kiv BZvw` AMwYZ Kg wj `LZ cvB G mKj gvbyl`i| A_P Zuviv Zvnvy`,

212

wZjvIqvZ, whK&i I Abvb ZvhwKqvi Kg wj! Gi KviY Jlai weKZ cqvM| ZvhwKqv I ejvqvZi bvg Bmjvgi AvswkK
wKQz wkv c`vb Kiv nQ Ges Zv ARbi Kvkd, KvivgZ, nvjvZ BZvw`K gvb` wnme ck Kiv nQ| dj mwZKvi
ZvKIqvi Abyf~wZ mw nQ bv| Dci AMwYZ nvivg wj _KB Ijx nq wMqwQ ej AvZZw I Anvi `qK Mvm
KiQ|
7. bexcg I Ijxcgi `vwe-`vIqv ebvg eveZv
bexcg ev AvkK ivm~j () nIqvi `vwe AbKB KiQb| IjxAvjvnMYi gneZ I AbymiYi `vwe KiQb
mKjB| wK eve Avgiv Kx `LZ cvwQ? G mKj cwgKK hq ejyb, Avcbvi gZvgZ, cvkvK, whK&i, gxjv`, `i`
BZvw`i mv_ ivm~jyjvn () ev mvnvexMYi cyiv wgj nQ bv, GKUz wgwjq wbb| Zuviv wVK Gfve whK&i KiQb, Gfve gxjv`
coQb, AgyK welq wVK GK_v ejQb, KvRB Avcwb wVK AweKj Zuv`i gZ Pjyb| Avcwb `Leb h, mB cwgK Avcbvi
K_v gvbQb bv| Avcbvi K_vwj evwZj ev nv`xm bB mK_v wZwb `vwe Kieb bv| Avcbvi K_vwji wecixZ Zvi gZi c
Kvbv my mnxn nv`xmI wZwb ck KiZ cvieb bv| wK Zv mI wZwb Zv MnY Kieb bv| wewfb IhynvZ `Lveb|
GKei AcivM nj ejeb, Gwj Invex gZ ev wev gZ! wZwb h Kg ev gZvgZ cvlY KiQb mwUB GKgv mwVK ev mybx
gZ| KvRB Kvbv `wjj QvovB mKj nv`xm I mybvZ evwZj nq Mj|
AbKi KvQB bexi () mybvZ Gfve Dwoq `Iqv mnR, Ze Ijx-AvjvnMYi gZvgZ Dwoq `Iqv AbK KwVb!
ivm~jyjvn KiQb ev ejQb ejj Zuviv mnRB GKwU evLv w`q ev webv evLvZB Zv Dwoq w`Z cvib| wK eyRyM`i
K_v ev Kg AZ mnR Dwoq w`Z cvib bv| Zv mI Avgiv `wL h, Aevi cwieZb nq bv| D Ijx-cwgKK ejyb,
Avcwb h, KvRwU KiQb Zvi wei ev hvK Avcwb wb`v KiQb Zvi c kvBL Avyj Kvw`i wRjvbx, gyCb Dxb wPkZx,
gyRvw` Avjd mvbx, kvn Iqvjx Djvn `njex, mvBq` Avng` ejex (ivwngvgyjvn) ev Ab AgyK eyRyM AgyK M wjLQb,
ZLb GKB fve wZwb wewfb AhynvZ Zv gvbZ A^xKvi Kieb| Kvbv AevZB wZwb Zuvi gZ ev Kg cwieZb KiZ ivwh
neb bv! h eyRyMi bvg wZwb PjQb ^qs mB eyRyMi gZvgZI hw` Zvi gZi wei ck Kiv nq ZeyI wZwb Zvi GKwU
evLv Kieb, wK wbRi gZ ev Kg cwieZb Kieb bv|
Aii mePq eo ivM GwU| GB ivM Avv ewi wbKU n Ges evwZji GKwUB gvcKvwV iqQ, Zv njv Zvi wbRi
cQ`| nv`xm-KziAvb ev eyRyM`i gZvgZ Zvi cQ`K cgvY Kivi Rb, cQ`K Dvbvi Rb bq| hv Zvi cQ` nq bv Zv wewfb
evLv Ki evwZj Ki `b| AviexZ GB gvcKvwVwUi bvg ( |)evsjvq cew ev ewMZ cQ`-AcQ` ejv nq| KziAvbnv`xm evisevi GB fqi ivM mK mveavb Kiv nqQ| GK vb Bikv` Kiv nqQ: Avcwb wK ZvK `LQb h Zuvi
wbRi cQ` AcQ` ev wbRi bdmi LvnkvZK wbRi gvey` evwbq wbqQ ? Avcwb wK Zvi DwKj neb?1 ivm~jyjvn ejb:
wZbwU welq gvbylK asm Ki: AcwZiva jvf-KcYZv, wbR cewi fvjvjvMv g`jvMvi AvbyMZ, gvbyli Zvi wbR gZvgZi cwZ
Zw I Avv|2
GB ivM _K gywi GKwUB c_, wbRi cQ`-AcQ`, fvjjvMv I g`jvMvK mybvZi Aaxb Kiv| evLv w`q mybvZK
evwZj bv Ki evLv w`q wbRi gZ ev eyRyM`i gZK evwZj Ki mybvZK e MnY Kiv| G welq KziAvb I nv`xm AbK
wb`kbv `Iqv nqQ|

kl K_v
ivm~jyjvn -Gi mybvZi L`gZ GB eBwU Avgvi AwZ bMY GKwU cPv| Pvi ga hw` wKQy gv KjvYKi _K _vK
Zv aygv gnvb cfy Avjvn Rvjv Rvjvjyi `qv I ZvIdxK| Avi Gi ga hv wKQy fyj, vw AvQ meB Avgvi AhvMZvi KviY Ges
kqZvbi KviY| Avwg iveyj Avjvgxbi `ievi mKj fyj, Abvq I wevw _K ZvIev KiwQ Ges gv cv_bv KiwQ| Avjvni
`ievi mKvZi cv_bv h, wZb `qv Ki GB AhvM cPvK Keyj Ki beb| Avjvni KZ wcq ev`v KZfve Avjvni xbi Rb
gnvb KvR Ki PjQb| Avwg Zv wKQyB KiZ cvijvg bv| bv cvijvg ewMZ Rxeb fvjv Bev`Z KiZ| bv cvijvg DZi
Kvbv KjvY wbRK wbqvwRZ KiZ| GB z` cPv Avjvn `qv Ki Keyj Ki GK Avgvi, Avgvi wcZvgvZv, x-mvb, hv`iK
Avwg Avjvni Iqv fvjevwm I hviv AvgvK Avjvni Iqv fvjevmb Zuv`i mKji Ges cvVK-cvwVKvMYi bvRvZi Imxjv evwbq
`eb GB `yAv KiB kl KiwQ| Avwgb! Avjvni gnvb ivm~ji Rb mvjvZ I mvjvg Ges cksmv RMrmg~ni cwZcvjb Avjvni
wbwg|

213
Mcw
GB M iPbvq g~jZ nv`xmM I nv`xm welqK Mvejxi Dci wbfi KiwQ| GQvov gvSga `yB GKwU Zvdmxi I wdKn welqK eB _K Z_ MnY
KiwQ| h mKj M _K mivmwi DwZ `Iqv nqQ m mKj Mi GKwU ZvwjKv GLvb MelK cvVK`i myweav_ c`vb Kiv njv| cvVK I MelK`i
myweav_ HwZnvwmK g Abymvi mvRvbv njv:
1. KziAvb Kvixg
2. Bebyj gyevivK (181 wn) wKZveyh hyn`, eiZ, `vij KzZzwej Bjwgqvn|
3. gvwjK web Avbvm (179 wn), Avj-gyqvv (KvBiv, `vi GnBqvwqZ Zzivm Avj-Avivex, 1951)
4. Kvhx Avey BDm~d BqvKze Beby Beivnxg Avj-Avbmvix, (182 wn), wKZveyj Avmvi, eiZ, `vij KzZzwej Bjwgqvn, 1355 wn.|
5. gynvv` Beb nvmvb Avk-kvBevbx (189 wn), wKZveyj Avmvi (eiZ, `vij KzZzwej Bjwgqvn, wZxq cKvk, 1993)
6. gynvv` Bebyj nvmvb, wKZveyj Avmj ev Avj-gvem~Z, KivwP, B`vivZzj KziAvb
7. gynvv` Bebyj nvmvb, Avj-vZ, eiZ, Avjvgyj KzZze, 1403, 3q cKvk|
8. gynvv` Beby dzhvBj `vex (195 wn), wKZvey` `yAv (wiqv`, gvKZvevZzi ik`, 1999, 1g cKvk)
9. Avyi ivvK mvbAvbx (211 wn), Avj-gymvbvd (eiZ, Avj-gvKZveyj Bmjvgx, 2q cKvk, 1983)
10. Avj-dviiv, Avey hvKvwiqv (211 wn), gvqvbxj KziAvb, eiZ, Avjg Avj-KzZze|
11. Beb wnkvg (213 wn), Avm-mxivZzb bvevexqvn (Kvqiv, `vii ivBqvb, 1g c, 1978)
12. mvC` Beby gvbm~i (227 wn), Avm-mybvb, wiqv`, `vij DmvBgx, 1414 wn., 1g|
13. Beb mv`, gynvv` (230 wn), AvZ-ZvevKvZzj Kzeiv, (eiZ, `vi mvw`i)
14. Beb Avex kvBev (235 wn), Avj- wKZveyj gymvbvd (eiZ, `vij KzZzwej Bjwgqvn, 1g msiY, 1995)
15. Avng` Beby nv^j (241 wn), gymbv` Avng` (KvBiv, `vij gvAvwid, 1958)
16. `vigx, Avyjvn Beby Avyi ivngvb (255 wn), Avm-mybvb (`vgkK, `vij Kjg, 1g cKvk, 1991)
17. gynvv` Beby BmgvCj Avj-eyLvix (256 wn), Avm mnxn, dZj evix mn, (eiZ, `vij wdKi)
18. Bgvg eyLvix, Avj Av`veyj gydiv`, eiZ, `vij evkvBi, 1989, 3q cKvk|
19. Bgvg eyLvix, LvjKz AvdAvwjj Bev`, wiqv`, `vij gvAvwid, 1978|
20. Bebyj Rvi`, Avyjvn Beby Avjx (307 wn) Avj-gybZvKv, (eiZ, mvKvwdqvn, 1g, 1988)
21. gymwjg Bebyj nvvR (261 wn), Avm-mnxn, (KvBiv, `vi GnBqvBj KzZzeyj Avivweqvn)
22. Avey `vD`, myjvBgvb Bebyj AvkAvm (275 wn), Avm-mybvb (KvBiv, `vij nv`xm, 1g cKvk, 1998)
23. Beby gvRvn, gynvv` Beby Bqvwh` (275 wn), Avm-mybvb (Bv^yj, gvKZvevn Bmjvwgqvn)
24. wZiwghx, Avey Bmv gynvv` (279 wn), Avm- mybvb (eiZ, `vij KzZzwej Bjwgqvn)
25. Avyjvn Beby Avng` Beby nv^j (290 wn), Avm-mybvn, (`vv`, `vi Bewbj KvBwqg, 1g, 1406wn)
26. Avj-evhhvi, Avey eKi Avng` Beby Avgi (292 wn), Avj-gymbv` (g`xbv gybvIqvivn, gvKZvevZzj Dj~g Iqvj wnKvg, 1409 wn., 1g cKvk)
27. bvmvC, Avngv` Beby AvBe (303 wn), Avm-mybvb, (eiZ, `vij gvwidvn, 2q cKvk, 1992)
28. bvmC, Avm-mybvbyj Kzeiv (eiZ, `vij KzZzwej Bjwgqvn, 1g cKvk 1991)
29. bvmvC, Avgvjyj BqvIwg Iqvj jvBjvn, (eiZ, wimvjvn, 1406 wn, 2q cKvk)
30. Avey Bqvjv Avj-gvDwmjx (307 wn), gymbv` Avex Bqvjv (`gvkK, `vim mvKvdvn Avj- Avivweqvn, 1g cKvk, 1992)
31. Zvevix, Beby Rvixi (311wn), RvgDj evBqvb/Zvdmxi Zvevix, (eiZ, `vij wdKi, 1988)
32. Beby LyhvBgv (311wn), mnxn Beb LyhvBgv (m`x Avie, wkv gYvjq, 2q cKvk 1981)
33. Avey DAvbvn, BqvKe Beby BmnvK (316wn) Avj-gymbv` (eiZ, `vij gvwidvn, 1998, 1g)
34. Avey Rvdi Zvnvex (321wn), ki gvAvbxj Avmvi (eiZ, `vij KzZywej Bjwgqv, 2q msiY, 1987)
35. AvKz Rvdi Zvnvex, kvi gykwKwjj Avmvi, eiZ, wimvjvn, 1994, 1g cKvk|
36. Beb `yivB` (321wn) RvgnvivZzj jyMvZ (nvq`vev`, `vBivwZj gvAvwid Dmgvwbqvn, 1345wn)
37. DKvBjx, gynvv` Beby Dgi (322wn), Av`-`yAvdv Avj-Kvexi, eiZ, `vij gvKZvevwZj Bjwgqvn, 1984|
38. Beby wnevb (354wn), mnxn Beb wnevb, ZviZxe Beb evjevb (eiZ, gyAvmmvmvZzi wimvjvn, 3q cKvk 1997)
39. Zvevivbx, Aveyj Kvmg myjvBgvb Beby Avng` (360wn), Avj- gyRvg Avj- Kvexi (BivK, IqvKd gYvjq, wZxq msiY)
40. Zvevivbx, Avj- gyRvgyj AvImvZ (KvBiv, `vij nv`xm, 1g cKvk, 1996 )
41. Zvevivbx, Avj-gyRvgym mvMxi, R`vb, Avvb, `viy Avvi, 1985, 1g cKvk|
42. Zvevivbx, gymbv`yk kvwgqxb, eiZ, wimvjvn, 1984, 1g cKvk|
43. Zvevivbx, wKZvey` `yAv, eiZ, Bjwgqvn|
44. Avey eKi Rvm&mvm (370wn), AvnKvgyj KziAvb (eiZ, `vij wKZvwej Avivex, Zv. we.)
45. `vivKzZbx, Avjx Beby Dgi (385wn) Avm-mybvb, eiZ, `vij gvwidvn, 1966|
46. Avj:RvInvix, BmgvCj Beb nvv` (393wn), Avm wmnvn (eiZ, `vij Bjg wjj gvjvCb, 2q cKvk, 1979 )
47. Beb dvwim (395wn), gyRvg gvKvqxmyj j~MvZ (Bivb, Kzg, gvKZveyj Bjvg Avj:Bmjvgx, 1404 )
48. nvwKg bvBmvc~ix (405 wn), Avj- gyv`ivK (eiZ, `vij KzZzwej Bjwgqvn, 1g c.)
49. Avey byAvBg Avj-Bmevnvbx (430 wn), wnjBqvZzj AvDwjqv (eiZ, `vij wKZve Avj-Avivex, 1405, 4_)
50. Avj-Kz`vqx, gynvv` Beby mvjvgvn (454 wn) gymbv`yk wknve, (eiZ, wimvjvn, 1986, 2q)
51. evBnvKx (458wn), Aveyj Cgvb (eiZ, `vij KzZzwej Bjwgqvn, 1g cKvk, 1990)
52. evBnvKx, Avm- mybvbyj Kzeiv (eiZ, `vij KzZzwej Bjwgqvn, 1g cKvk, 1994 )

214
53. evBnvKx, nvqvZzj Avbweqv, wiqv`, gvKZvevZzi ik`, 1g cKvk|
54. Beby Avwj evi, BDm~~d Beby Avwjvn (463 wn), AvZ-Zvgnx`, givv, IqvKd I Bmjvg welqK gYvjq, 1387 wn.|
55. LvZxe evM`v`x, Avng` Beby Avjx (463 wn), ZvixL evM`v`, eiZ, Bjwgqvn|
56. Avey eKi mvivLmx (490 wn), Avj:gvem~Z (eiZ, `vij gvwidvn, 1989 )
57. Avey nvwg` Avj:MvRvjx (505 wn), BnBqvD Dj~gyxb (eiZ, `vij wdKi, 1994)
58. AvjvDxb mvgviKv`x (539 wn), ZzndvZzj dzKvnv (eiZ, Bjwgqvn, 2q cKvk, 1993 )
59. Avey eKi Bebyj Avivex (543 wn), AvnKvgyj KziAvb eiZ, `vi GnBqvBZ Zzivwmj Avivex
60. Avj-Kvmvbx, AvjvDxb (587 wn), ev`vBDm mvbvq, eiZ, `vij KzZzwej Bjwgqvn
61. Bebyj Avmxi gyevivK Beb gynvv` (606 wn), RvgDj Dm~j (eiZ, `vij wdKi, 1971)
62. Bebyj Avmxi, Avb- wbnvqvZz dx Mvixwej nv`xm (eiZ, `vij wdKi)
63. Avj-gvK`xmx, gynvv` Beby Avwj Iqvwn` (643 wn), Avnv`xmyj gyLZvivn, gvv gyKviivgvn, gvKZvevZyb bvn`vwZj nv`xmvn, 1410wn., 1g
cKvk|
64. gybwhix, Avyj Avhxg (656 wn), AvZ- ZviMxe IqvZ Zvinxe (Kvqiv, `vij nv`xm, 1g cKvk 1994)
65. KziZzex, gynvv` Beby Avng` (671wn), Avj-Rvwgq wjAvnKvwwgj KziAvb (Zvdmxi KziZzex), KvBiv, `vik kve, 1372 wn., wZxq cKvk|
66. beex, BqvnBqv Beby kvivd (676 wn), kvi mnxn gymwjg, mnxn gymwjg mn (eiZ, `vij wdKi, 1981)
67. bvevex, Avj-AvhKvi, (eiZ, gyAvm&mvmvZzi wimvjvZ)
68. bvevex, wiqv`ym mvjnxb, (eiZ, gyAvm&mvmvZzi wimvjvn)
69. Beby gvbh~i, gynvv` Beb gyKviig (711 wn), wjmvbyi Avie (eiZ, `vij wdKi)
70. LvZxe Zveixhx (730 wn) gkKvZzj gvmvexn, (eiZ, Avj-gvKZveyj Bmjvgx, 3q, 1985)
71. hvnvex, gynvv` Beby Avng` (748 wn), gxhvbyj BwZ`vj, (eiZ, Bjwgqvn, 1995, 1g)
72. hvnvex, wmqvi Avjvwgb byevjv, (eiZ, wimvjvn, 1413, 9g msiY)
73. hvnvex, Avj-KvevBi, (g`xbv gybvIqviv, `viZ Zzivm, 1984, wZxq cKvk)
74. Bebyj KvBqg (751 wn), Avj- gvbvij gybxd (nvjve, gvKZveyj gvZeyAvZzj Bmjvwgqvn, 1g cKvk 1970)
75. Bebyj KvBqg, nvwkqvZz Bebyj KvBqg Avjv Avex `vD`, (eiZ, `vij KzZzwej Bjwgqvn, 1995, 2q cKvk)
76. Bebyj KvBqg, RvjvDj AvDnvg (gv gyKviivgv, gvKZvevZz wbhvi evh, 1g cKvk, 1996)
77. hvBjvqx, Avyjvn Beby BDm~d (762 wn), wgki, `vij nv`xm, 1357 wn.|
78. Avj-dvBEgx, Avng` Beb gynvv` (770 wn), Avj-wgmevj gybxi (eiZ, `vij wdKi)
79. Beby Kvmxi (774 wn), Zvdmxij KziAvwbj Kvixg (KvBiv, `vij nv`xm, 2q cKvk 1990)
80. Beby Kvmxi, Avj-we`vqv Iqvb wbnvqv (eiZ, `vij wdKi, 1g cKvk 1996)
81. Beby ivRve (795 wn), RvwgDj Dj~g Iqvj wnKvg, (gv gyKviivgv, evh, 1g cKvk, 1997)
82. Dgi Beby Avjx Iqv`xBqvkx Avb`vjymx (804wn), ZzndvZzj gynZvR, (gv gyKviivgv, `vi niv, 1406, 1g cKvk)
83. b~ixb nvBmvgx (807wn), gvIqvwi`yh hvgAvb we hvIqvBw` Beb wnevb (eiZ, `vim mvKvdvwZj Avivweqvn, 1g cKvk 1990 )
84. b~ixb nvBmvgx, gvRgvDh hvIqvB` (eiZ, `vij wKZvwej Avivex, 3q cKvk, 1982)
85. Avj-dvBivRAvev`x, gynvv` Beb BqvKe (817 wn) Avj:Kvg~myj gynxZ (eiZ, gyAvm&mvZzi wimvjvn, 2q cKvk 1987 )
86. Avj eymxix, Avng` Beby Avex eKi (840wn) gyLZvmviy BZnvwdm mv`vwZj gvnvivn (eiZ, `vij KzZywej Bjwgqvn, 1g cKvk, 1996 )
87. Avj e~mxix, hvIqvwq`y Bewb gvRvn (eiZ, `vij KzZzwej Bjwgqvn, 1g cKvk, 1993)
88. Avj e~mxix, wgmevh hyRvRvn, (eiZ, `vij Avivweqvn, 1403 wn., wZxq cKvk)
89. Avng` Beby Avjx Avj-gvKixhx (845wn), gyLZvmvi wKZvwej weZi, (R`vb, hviKv, gvKZvevZzj gvbvi, 1413, 1g)
90. Beb nvRvi AvmKvjvbx (852 wn), dvZj evix, (eiZ, `vij wdKi, ZvixL wenxb)
91. Beb nvRvi, Avj Bmvevn, (eiZ, `vij Rxj, 1992, 1g cKvk)
92. Beby nvRvi, eyjyj gvivg, (eiZ, ZvixL I Z_ wenxb)
93. Beby nvRvi, ZvjLxmyj nvexi, (gv`xbv gybvIqviv, mvBwq` Avyjvn nvwkg, 1964)
94. mvbAvbx, gynvv` Beby BmgvCj (852 wn), myeyjym mvjvg, (eiZ, Zzivm Avivex, 1379, 4_ cKvk)
95. mvLvex, kvgmyxb (902 wn), Avj- gvKvwm`yj nvmvbv, (eiZ, Bjwgqvn, 1g cKvk, 1987)
96. mvLvex, Avj-KvIjyj ev`x (g`xbv gybvIqvi, Avj-gvKZvev Avj-Bjwgqvn, 1977, 3q)
97. myq~Zx, Rvjvjyxb (911 wn), Zv`ixeyi ivex (wiqv`, gvKZvevZzj KvImvi, 4_ c, 1418wn)
98. myq~Zx, dvyj Iqv dx Avnv`xwm ivdBj Bqv`vBwb wd` `yAv (R`vb, hviKv, gvKZvevZzj gvbvi, 1g cKvk 1985 )
99. myq~Zx I gvnvjx, Zvdmxi RvjvjvBb, (KvBiv, `vij nv`xm, 1g cKvk)
100. Beby BivK, Avjx Beby gynvv` (963 wn), Zvbhxk kvixqvn, (eiZ, Bjwgqvn, 1981, 2q)
101. Beby byRvBg (970 wn), Avj-Avkevn Iqvb bvhvBi, (gv gyKviivgv, gymZvdv evh, 1990)
102. gyjv Avjx Kvix (1014 wn), Avj- Avmivij gvidzqv, (jevbb, eiZ, `vij KzZze Avj- Bjwgqvn, 1g cKvk 1985 Bs)
103. gyjv Avjx Kvix, Avj-gvmb~q, (nje, gvKZve Avj gvZeyqvZ Avj Bmjvwgqv, 1969, 1g)
104. gyjv Avjx Kvix, wgiKvZ, (eiZ, gyAvm-mvmvZzi wimvjvn, 1g cKvk)
105. gyRvw` Avjd mvbx (1034 wn), gvKZzevZ kixd (evbyev` kvn gvnv` gyZx Avng` AvdZvex (XvKv, AvdZvexqv LvbKvn kixd, 3q cKvk,
1420 wn./1406 evs)
106. Avj-hviKvbx, gynvv` Beby Avyj evKx (1122wn), gyLZvmvij gvKvwmw`j nvmvbv (wmwiqv, Avj gvKZve Avj Bmjvgx, 3q msiY, 1983 ),

215
107. hviKvbx, kvih hviKvbx Avjvj gyAvv, (eiZ, Bjwgqvn, 1411, 1g cKvk)
108. wmb`x, b~ixb (1138 wn), nvwkqvZzm wmb`x Avjvb bvmvC, (nvjve, gvZe~AvZ Bmjvwgqvn, 1986, 2q cKvk)
109. AvRj~bx, BmgvCj Beby gynvv` (1162 wn), Kvkdzj Lvdv, (eiZ, wimvjvn, 1405, 4_)
110. gynvv` Avj- Kvvbx (1245 wn), Avi- wimvjvZzj gymZvZivdv (jevbb, eiZ, `vij evkvBi Avj Bmjvwgqv, 4_ cKvk, 1986 Bs)
111. kvIKvbx, gynvv` Beby Avjx (1255 wn) bvBjyj AvDZvi, eiZ, `vij Rxj, 1973|
112. kvIKvbx, ZzndvZzh hvwKixb we DvwZ wnmwbj nvmxb, (eiZ, `vi mvw`i, Zv. we.)
113. Avyi ivDd gybvex, dvBhyj Kv`xi kvi Rvwgwqm mvMxi (wgki, Avj-gvKZvevZzZ wZRvwiqvn Avj-Kzeiv, 1356 wn, c_g cKvk)
114. gynvv` Avyi ivngvb gyevivKcyix (1353 wn), ZzndvZzj AvnIqvhx, (eiZ, Bjwgqvn)
115. ZvnZvex, nvwkqvZzZ ZvnZvex, (eiZ, gyAvmmvmvZzi wimvjvn, 1g cKvk)
116. kvgmyj nK AvhxgAvev`x, AvDbyj gvey` (eiZ, `vij KzZzwej Bjwgqvn, Zv. we.)
117. Avjevbx, gynvv` bvwmixb, mvnxnyj Rvwgwqm mvMxi (eiZ, Avj-gvKZveyj Bmjvgx, 3q msiY, 1988 )
118. Avjevbx, hqxdzj Rvwgwqm mvMxi (eiZ, Avj-gvKZveyj Bmjvgx, 3q msiY, 1988)
119. Avjevbx, mvnx mybvwb Bewb gvRvn (wiqv`, gvKZvevZzj gvAvwid, 1g cKvk, 1997)
120. Avjevbx, hqxdz mybvwb Bewb gvRvn (wiqv`, gvKZvevZzj gvAvwid, 1g cKvk,1997)
121. Avjevbx, wmjwmjvZzj Avnv`xwmm hvCdvn (wiqv`, gvKZvevZzj gvAvwid, 1g cKvk, 1992)
122. Avjevbx, wmjwmjvZzj Avnv`xwmm mvnxnvn (wiqv`, gvKZvevZzj gvAvwid, 1g cKvk)
123. Avjevbx, mnxZ ZviMxe IqvZ Zvinxe (weqv`, gvKZvevZzj gvAvwid, 3q cKvk 1988)
124. Avjevbx, BiIqvDj Mvjxj, (eiZ, gyAvmmvmvZzi wimvjvn 1g cKvk)
125. Avjevbx, mnxj Av`vwej gydiv`, (wiqv`, gvKZvevZzj gvAvwid)
126. Avjevbx, hvqxdzj Av`vwej gydiv`, (wiqv`, gvKZvevZzj gvAvwid)
127. W. mvC` KvnZvbx, wnmbyj gymwjg, (wiqv`, gyAvmmvmvZzj RyivBmx, 17g cKvk, 1416wn)
128. gvIjvbv gynvv` mvidvivh Lvbmvne mvd`vi, ivn mybvZ: Avj-wgbnvRyj Iqvw`n (fviZ, `Ie`, gvKZvevZz `vbk, Zv. we)
129. hvKvwiqv Beby Mvjvg Kvw`i, Avj-BLevi dxgv jv Bqvwmn wgbvj AvhKvi, (Rv, `vij Lviivh, 1g cKvk, 2001)
130. W. Lv`Kvi Avyjvn Rvnvxi, Gn&BqvDm mybvb mybvZi cybixeb I we`AvZi wemRb (XvKv, BkvAvZ Bmjvg KzZzeLvbv, 1g cKvk, 2002)|
131. W. Lv`Kvi Avyjvn Rvnvxi, nv`xmi bvg RvwjqvwZ (wSbvB`n, Avm-mybvn cvewjKk, 2q cKvk, 2006)|