Vous êtes sur la page 1sur 8

MATEMTIQU

UES
DEPT. MATEMTIQ

EXERCICIS RECUPERACI

3r ESO
CURS: 20122012-2013

PROFESSORAT:
PROFESSORAT:
BEATRIZ CASANI

Pol. Ind. Cotes Baixes C,2 - 03804 ALCOI -Tel. 96 552 31 61 - Fax 96 652 03 59 - E-mail: matematiques.cb@gmail.com - www.iescotesbaixes.org

5- Classifica els segents nombres:

1- Resol les operacions segents


a)( 60 : 4 ) + 6 ( -2 ) =
b)-2 ( 4 1 + 6- 9 ) 4 ( -5 + 1 6 + 11 ) =
c) 6 - [ 6 + 7 - ( 1 + 52 4 ) ]=
d) 8 - ( 17 128 : 4 + 7 168 : 3 )=
e) ( -81 ) - ( - 4 ) =

NOMBRE

2- Calcula:
2

1
b) =
2
f ) 52 =

a)(4)0 =
e) (5)2 =

c) ( 32 ) =

d )(5)2 =

g )50 =

h) 63 =

Natural

b)119 112 111 =

13

60
d) 3 =
60

(2 )
b)
(2 )

5 3

4 2

7

10

c)3 37 32 =

c)7 2 62

7- Simplifica al mxim les expressions

(6) (6) 6
a)
(6)5 62
2

c)

4- Expressa en forma duna nica potncia:

7 7

10
10
a)

62
=
63

3 3
f) 7 =
3
11

e ) ( 3 ) =

c)

Decimal no
peridic i
no exacte

Decimal
Peridic

Racional

6- Expressa en forma duna nica potncia:

3- Expressa en forma de potncia :

a)22 22 =

Decimal
Exacte

-2,31111...
4
3,24567
123,12456......
25,66666....

87 82 85
a) 4 3
8 8

i)(6)3 =

Enter

23 25 23 27
2 2 2 6 2 2 2 4

b)
d)

d)

(( 3)

(7)2
62

2 4

e) ( a 2 )

(35 ) 2

(32 )3
12 154
84 203

5 6

b)(2 ) =

d)

1
54
5
e)
3
1
2
27
25

f)

25 (2a) 4 b5
4 a b 3 (5 b)3

84
=
86

3 8

8- Realitza les operacions segents:

10- Calcula el valor de x en cada cas:


2

3 5 3 1
a) + + =
2 4 8 24

1 1 1
b)3 (2) =
3 2 4
5 2

14
6 1 3
c) + 7 : =
d ) 2 10 =
3
1 1
7 14 5
3
2 3
e)2 + 5 3 4 + 8 5 7 4 : 2 =
f ) 4 (9) + (5) + 7 =
9- Resol i simplifica al mxim:
5
7
8
2 3
a) +

= b)
=
3
3
3
3 4

3 5
7 13

2 2
2
2
6
5
4
f ) +
=
g)
7
14
5
4
1
h)
: 11 =
2

2 4
3
7
j)
3 5
4 10
d)

5 4

=
2 5
8
7 8
2
4
= e)
+
+
11 5 =
3
9
2

8
5
1 60
+

=
3
6
4 7 7
4
1

i) 3 : 2 + =
5
5


1 1
1

= k ) + + 1 =
6
3
2

5 10
3
:3
+

4 12
4
3
1
4 1
1+

3 + 1 = o) 5 2
n)
1
2 3
6
1

3
5 5
2 4
1

6
3
5 =
2
q)
= r)
2
2
4 +
5
7

l)

c)

3 5
3 4
5 5
+ + =
7 9
7 9
7 9
1
5+
3 =
p)
1
2
2
m)

s)

+ 3 + 1 =
2

3 x
a) =
4 20

1 x
b) =
8 64

c)

10 20
=
x 18

d)

5 15
=
12 x

11- Calcula lexpressi fraccionria dels nombres segents:

12- Per a les eleccions al Consell Escolar han votat el 85% dels alumnes de
linstitut. Si en total hi ha 374 alumnes. Quants dells han votat?
13- Un escriptor escriu una novella en quatre mesos. El primer mes escriu
els 5/12 de la novella, el segon, els 5/24, i el tercer, els 2/8 de la
novella. Quina fracci va escriure el quart mes?
14- Una famlia gasta 1/15 dels sou en el lloguer del pis, 1/60 en telfon i
electricitat i 1/8 del sou en transport i roba.
a) Quina fracci del sou gasta la famlia en els conceptes anteriors?
b) Quina fracci del sou li queda per a menjar i per a estalviar?
c) Com es distribueixen les seues despeses si els ingressos mensuals sn
de 1125 euros?
15- En un institut de secundria de 1300 alumnes, els 3/8 de lalumnat fan
activitats extraescolars , els 3/5 participen en el taller de club de
lectura i la resta no participen en cap activitat.
a) Quants alumnes fan activitats extraescolars?
b) La tercera part dels que participen en el club de lectura sn xics.
Quants xics hi ha?
c) Quants alumnes no participen en cap activitat?

4
parts de laforament del
7
teatre, que t una capacitat de 87500 espectadors. Quantes persones
hi han assistit?

16- Per a veure una obra de teatre es venen les

17- Llus convida als seus amics a un pasts daniversari. Pere es menja 1/5;
Anna, 1/6; i Toms, 1/3. Si Llus es menja la resta, quina fracci
representa el que sha menjat Llus?

24- Extrau tots els factors possibles de

25- Fes les operacions segents i simplifica al mxim.

18- Tenim una pea de tela de 120 metres. Venem les 2/3 parts a 3 el
metre, 1/6 de la resta a 4 el metre i els metres de tela que queden a
2 el metre. Quant ha guanyat si havem comprat el metre de tela a 2?
19- Els tres quarts del total dels alumnes dun IES porten sabatilles
desport. Si hi ha 129 alumnes amb sabatilles. Quants alumnes hi ha en
total?
20- En el berenar, Anna sha menjat la meitat dun pasts, Mara la quarta
part i Elena la sisena part, i aix el plat sha quedat buit. s cert?
21- Un xiquet t 48 joguets,

dels quals sn cotxes i

sn balons. Si deixa

la resta de joguets als seus amics,


a) Quina fracci de joguets va deixar?
b) Quants joguets va deixar?
c) Quants joguets t de cada classe?
parts. Si ja he pintat 60

24- a)Indica linterval i fes la representaci grfica que correspon a la


desigualtat; 2 x < 6
b) Escriu la desigualtat i linterval que correspon a:

23- Extrau tots els factors possibles de les arrels:

a) 8

b) 32

c) 60

d ) 200

3 4

12 +

b )8

2 6

2 + 10

c)

45

9
125

d)

32

300
2 22

26- Realitza les operacions segents:

a) 5 8 5 4
d)

15
3

b) 3 150 3 36

c) 180 245

e) 2 + 8 + 18 32
g ) 3 54 2 3 16

h)7 8 + 12 32 75

m. Quina s la longitud de la tanca?

-3

a )5

f ) 5 + 45 + 180 80

22- Per acabar de pintar una tanca em falten les

2268000

e) 500

f ) 108

27- Donats els polinomis P(x) = -1-2x3-3x6+9x-12x2, Q(x)= 2x2-1,

M(x)= 2x3+3x2-5 i T(x)=4x4-6x2+x3 +x2+8


Ordena i completa el polinomi P(x). Indica el grau , el coeficient principal i el
terme independent del polinomi P(x)
a) Calcula el valor numric del polinomi T(x) per a x= 1
b) Calcula M(-2)
c) Fes les operacions segents :
1) P(x) (Q(x)+T(x) )
2) Q(x) M(x)
3) 2M(x)-3Q(x)-2
28- Calcula els valors numrics dels polinomis.
a) P(x)=x3-2x2+5x-1
per a x=-1
b) Q(x)=x5-7 per a x=2
c) R(x)=-6x2+3x+2 per a x=0

35- Equacions de primer grau:


29- Donats els polinomis : A = 3x3 5x2 + x 1 ; B = 2x4 + x3 2x + 4 ;
= x3 + 3x2 7x i D=2x-1
Calcula:
a) A+B
b) A-C
c) AC
30- Calcula:
a) x (x2 5) 3x2 (x + 2) 7 (x2 + 1)
b) 5x2 (3x + 1) x (2x 3x2) 2 3x
31- Utilitzant els productes notables calcula:
a) (x+2)2
c) (x-1)2
e)(x+4)(x-4)
b) (2x-1)(2x+1)
d) (3x-2)2
f)(x+3y)2
32- Divideix els polinomis:

a ) 6 x 5 x 4 8 x 3 + 15 x 2 8 x per 2 x 2 3 x + 2
b) 4x 3 + 2 x 2 3 x + 1

per 2 x -1

c) x 7 x 6 + x 2 + 3

per

d ) 2x + 2x +1
3

per

e) x + x + x + x + x + 1 per
10

x4 x2
x x +1
2

x 1
2

a)
c)

c. (2x -3x -1): ( x-1)

5 x + 4 = 3(5 2 x)
7(x 5) 2(4 x) = 4x 13
d)
b)

3x + 20 = 15 6 x 8
f) 2(3x 4) + 5 = 2(2 + 4 x) 7
g) 2 ( x + 1) + 3x 2 = 4 x 3( x + 1)
6 2 x x + 5 3x 3x 4
x + 2 x +3 x + 4 x 5

h)
i)
20
10
15
5
2
3
4
5
2x 2 4x + 8
2 x
3x 4 2 x 3 3x 9
+
4 =

=
j)
k)
3
4
5
5
5
12
3x 11 5 x + 1 x 7

=
1 m) 3 4( x 5) + 2 x = 5 + 3( x + 1)
l)
20
12
10
4 + 5x 4 x 1 9 x + 6

=
n) 4 (6 x) 3x = 5 2 x (4 x + 3) o)
2
7
4
e)

36- Resol les equacions de segon grau


a)
b)
c)
d)

33- Fes les divisions segents utilitzant Ruffini


a. (x5-6x4+9x3-2x+1) : (x-2)
b. (x3-11x2-13+16x+x4) : (x+3)

5 + 3x = 2(2 x + 6)
2(3x + 5) 7 + 4x = 5( x + 2) + 4

e)
f)
g)

x 2 5x + 6 = 0
x2 5x + 4 = 0
x2 + x 6 = 0
x 2 + 9 x + 20 = 0
x 2 6x + 9 = 0
x 2 + 12x + 36 = 0
7 x 2 + 10 = 101x 3x 2

x 2 + 50 5 x = 10 x
2
i) 21x 100 = x + 21 x
2
j) x + 10 = 12 x 25
2
k) 3x = 12 x 24
2
l) x + 2 x + 5 = 0
2
m) 2 x + 3x + 2 = 0
2
n) 3x + 5 x + 3 = 0
h)

34- Factoritza els polinomis segents: (Recorda pots traure factor com,
utilitzar els productes notables i Ruffini)
a) A(x)=x3+2x2-x-2
c) B(x)= x3-x2-9x+9 e)A(x)= x2-2x+10
3
2
d) C(x)=6x2-54
f) D(x)= x4-1
b) B(x)=x +6x +9x

37- Resol les segents equacions:

PLANTEJA I RESOL ELS EXERCICIS DEL 40 AL 57

2x +3 x +1 x 1 1
a)

=
+
4
2
2 4
c) 2x(x +3) 2(3x +5) + x = 0

d)3x 48 = 0

e) (x +3) (x 3) = 0

f ) (3x + 2)(3x 2) = (35x)2

b) 6x + 2x = 0
2

38- Resol utilitzant tots els mtodes, al llarg de lexercici, els sistemes
segents:

3 x + 2 y = 4
a)
4 x 5 y = 1
x +1 y 2
3 5 = 0
d)
2 x + 3 y + 1 = 62
10
10

4 x + y = 2
b)
x + 2 y = 3
y

x + 3 = 11
b)
x + 3 y = 21
3

5 x 4 y = 2
c)
3x + 2 y = 10

39- Resol els segents sistemes dequacions aplicant el mtode que


consideres ms convenient:

1
3x y y
2 3 = 6
a)
2x x + y = 1
3
5
15

x 2y x 1
6 = 2 3
b)
2x 5 = x + y
3 6
2

40- Si en una classe hi haguera 5 xics ms, el seu nombre igualaria el de les
xiques; per si hi haguera 5 xiques ms, el seu nombre doblaria el dels
xics. Quants xics i quantes xiques hi ha en total en la classe?
41- Troba dos nombres la diferncia dels quals siga 5 i la suma dels quals
siga -1, utilitzant una equaci de primer grau i, desprs, un sistema
dequacions.
42- Un hotel disposa de 105 llits repartits en un total de 60 habitacions
dobles i senzilles. Quantes habitacions de cada tipus hi ha en lhotel?
43- En una llibreria, les fotocpies en blanc i negre costen 0,02 i les
fotocpies en color, 0,5. Al cap dun dia shan fet 3600 fotocpies, per
les quals shan recaptat 288. Quantes fotocpies de cada tipus shan
fet durant aquest dia?
44- Fa 6 anys, ledat de Pere era el qudruple de la de Pau, per dac a 2
anys noms en ser el doble. Calcula ledat actual dels dos.
45- Fina dona menjar als conills i a les gallines del seu corral. Si en el corral
hi ha 49 caps i 132 potes, quantes gallines i quants conills t Fina en
total?
46- Un pare t tres vegades ledat del fill. Si entre els dos sumen 48 anys,
quina s ledat de cadasc?
47- Quants alumnes hi ha al pati de lescola si els 5/9 dalumnes ms 6 s
igual a la tercera part dels alumnes ms 16?

48- Un pal t sota terra 2/7 de la seua longitud, 2/5 de la resta sota laigua
i podem vorer 6 metres. Calcula lalada del pal.

49- El doble del quadrat dun nombre s 392. De quin nombre es tracta?
50- Calcula la mesura del costat duna parcella quadrada si els 3/5 de la
seua superfcie sn 735m2
51- La meitat dun nombre multiplicat per la seua tercera part dna 216.
Troba esta nombre.
52- Dac 10 anys ledat den Pere ser el triple de ledat que tenia fa 6 anys.
Quina s ledat den Pere?

b) f (x) =

d) f (x) = 3 4x + 8

e) f (x) = x2 6x + 5

g) f (x) = 3x 21

h) f (x) = 3 5x +10

54- El permetre dun triangle issceles s 180 cm. Cada costat igual s 30
cm major que la base. Quant mesura cada costat?I laltura del triangle?
55- Un camp de futbol mesura 80 m dample i 110m de llargria. Un jugador
vol recrrer la mxima distncia sense canviar de direcci. Podries
indicar quina s i calcular-la?
56- Un granger compra 45 aus, entre pollastres i necs, i paga un total de
114. Si cada pollastre li ha costat 2 i cada nec 3, quants pollastres i
quants necs ha comprat.
57- ngel i Ernest tenen 45 cromos. Diu ngel a Ernest: Donam cinc
cromos i aix en tindre el doble que tu. Quants en t cadascun?
58- Calcula el domini de les segents funcions:

c) f (x) = 5x 20
f ) f (x) =

x4
3x 5x 2
2

59- Calcula els punts de tall amb els eixos de les segents funcions:

a) y = 4 x 2 16

b) y = 5 x + 25

c) y = 2 x

d)y = 5

e) y = 2 x 18

f ) y = 3x 15

g ) y = 5x

h ) y = 4

53- Shan consumit les 7/8 parts dun bid doli. Afegint 38 litres sompli
fins les 3/5 parts. Calcula la capacitat del bid.

x4
x + 8x +15

a) f (x) = x2 2x +1

60- Joan treballa de repartidor de pizzes. Li paguen 10 diaris, ms 2 per


cada pizza repartida.
a) Elabora una taula que mostre el sou dun dia segons el nombre de
pizzes repartides.
b) Representa grficament la taula que has elaborat. Es deuen unir
els punts? Per qu?
c) Calcula el sou dun dia que ha repartit 17 pizzes.
61- En una autoescola cobren les segents tarifes per traures el perms de
conduir: 150 euros com a matrcula i 35 euros per cada classe prctica.
a) Elabora una taula que mostre el preu segons el nombre de
classes prctiques ( 0 ,1, 2, 3 i 4)
b) Representa grficament la taula que has elaborat. Es deuen
unir els punts? Per qu?
c) Calcula el preu que ha de pagar una persona que ha rebut 11
classes..

62- Donada la segent representaci grfica duna funci:


a)
b)
c)

Indica el seu domini i


recorregut.
Indica quan creix i quan
decreix la funci.
Assenyala els mxims i
els mnims (absoluts i
relatius) de la funci.

63- Observeu el nombre doients (en milers) de dues emissores de rdio


durant una vesprada:
a) Quina emissora tenia ms oients a
les 5? I a les 7?
b) Indica el domini i el recorregut de
cada funci.
c) Indica quan creix i quan decreix el
nombre doients de
lemissora A.
d) Assenyala els mxims i els mnims
(absoluts i relatius) de
lemissora B.

a)
b)
c)
d)

Completa la grfica de la funci si latracci pega tres voltes.


Quan est a 10 metres?
Quan arriba a laltura mxima?
Quin s el perode de la funci?

65- Dibuixa una funci amb domini [2,7], recorregut [1,10], discontnua en
x=4, amb un mxim en (3,2), un mnim en (5,6) i constant en (6,7).

64- La segent grfica mostra laltura (en metres) a la que est una persona
en la muntanya russa en funci del temps (en segons) durant la primera
volta: