Vous êtes sur la page 1sur 9

DEPT.

MATEMTIQuES

EXERCICIS RECUPERACI

4t ESO
CURS: 2012-2013

PROFESSORs:
Fernando sansaloni
Vctor ferrando

CONCEPTES TREBALLATS EN LES DIFERENTS


UNITATS:
UNITAT 1 I 2:

OPERACIONS AMB POTNCIES


OPERACIONS AMB ARRELS (SUMA, RESTA, MULTIPLICACI
, DIVISI I RACIONALITZACI)

UNITAT 3:

ELS NOMBRES REALS

POLINOMIS

OPERACIONS AMB POLINOMIS; SUMA , RESTA,


MULTIPLICACI, DIVISI.
DESCOMPOSICI FACTORIAL DUN POLINOMI.
ARRELS O SOLUCIONS DUN POLINOMI
PRODUCTES NOTABLES
OPERACIONS AMB FRACCIONS ALGEBRAIQUES

UNITAT 9:

TRIGONOMETRIA

CLCUL DE LES RAONS TRIGONOMTRIQUES DUN ANGLE


AGUT
S DE LA CALCULADORA
RESOLUCI DE TRIANGLES RECTANGLES
APLICACI DE LA TRIGONOMETRIA A PROBLEMES

UNITAT 10 I11:

FUNCIONS

INTERPRETACI GRFICA DUNA FUNCI (DOMINI,


RECORREGUT,....)
CLCUL ANALTIC DEL DOMINI DUNA FUNCI I DELS
PUNTS DE TALL AMB ELS EIXOS DE COORDENADES.
REPRESENTACI GRFICA DE FUNCIONS LINEALS, AFINS,
QUADRTIQUES I A TROSSOS.

UNITAT 4 I 5: EQUACIONS. INEQUACIONS. SISTEMES


DEQUACIONS I DINEQUACIONS

RESOLUCI DEQUACIONS DE SEGON GRAU


RESOLUCI DEQUACIONS REDUCTIBLES A EQUACIONS
DE SEGON GRAU: BIQUADRADES I IRRACIONALS
RESOLUCI DE SISTEMES DEQUACIONS LINEALS I NO
LINEALS
PLANTEJAMENT I RESOLUCI DE PROBLEMES
RESOLUCI DINEQUACIONS DE PRIMER GRAU
RESOLUCI DE SISTEMA DINEQUACIONS LINEALS

1- Classifica els segents nombres:


NOMBRE
N Z Q I R
4/2

3- Efecta i simplifica al mxim les operacions segents:


a ) 2 50 3 40 5 90 160 4 128
b)3 5 3 25

2
2,345
-6
-3,4583412...

c)3 3 4 9 6 27
d ) 4 4 32
e)

2- a)Introdueix dins de larrel:

b) Simplifica al mxim lexpressi: 5

a) 2 x 2 4 y
210 56 102

x7

2
3

321 ( 2) 8 3 5

b) s t 3 4 z
f)

2 3
9

9 2 a5 c 5

3 2

122
1

128

a 4 c 7 b10 b 4 27

b 8 a 5 81 2

g )5 75 6 12 300 2 147

c) Expressa en forma dun nic radical:


4 5

i)

53 4 5 25

6
3

b)

4
7

3 23

c)

49
3 2

j)

8
3

2 6

3 3
54 5 3 250
2
60 150
l)

m)5 8 2 10 16
10
25 3 52 31
n) 4 128 32
o)
5 27 2 5 3
k ) 2 3 16

d) Racionalitza les expressions:


a)

16 28 3 5 63

38 64 23

h)6 5 3 125 4 25

14
e) Escriu en forma de radical i simplifica:
8

3
p )
5

1
23
5

2

5

4-

Donats els polinomis P(x) = x +2x +9x-12x , Q(x)= -7x -3+2x +8x ,
2
7
3
3
2
M(x)= x -3 i T(x)=x -6x +3x+8x -4+6x -3
a) Indica el grau , el coeficient principal i el terme independent del
polinomi T(x)
b) Calcula el valor numric del polinomi Q(x) per a x=2

c) Fes les operacions segents :


1) P(x) + T(x)
2) Q(x) -T(x)
3) P(x) M(x)
NOTA: Fes les divisions per Ruffini si s possible
4) T(x) : (x+2) (Indica el quocient , el residu i indica
el grau del quocient)
5) Q(x) : M(x) (Indica el quocient , el residu i indica
el grau del quocient)
6) 3M(x)-2Q(x)+6
5-

Calcula el valor de a per a que el polinomi P(x)= x +ax -2-3x al


dividir-lo per x+2 ens dne 6 de residu.
4

9- Simplifica les fraccions algbriques segents:


27 x 3 y 5 z 2
x 3 3x 2
6 x8 54 x 6
a)
b) 3
c) 7
2 4 2
2
9x y z
x 3x 4
2 x 18 x 5
10- Opera i simplifica al mxim les fraccions segents:

a)

3
x4

b)

x 2 16

x2 5x 6 x 3

2
x 2x 3 x 1

5x
4
3

2
x 2 x 1 x x 2
x 2 2 x 1 x 2 3x 2
f) 2

x 2x 1
2x 4

c)

5
1

2
2
x x 6 x 5x 6

2x
5
7x

2
x 4 x 2 x 4x 4
x 2 3x
6x2
g) 2

x 9 6 x 18

d)

e)

14- Calcula utilitzant els productes notables:


2

a) (x-2)
2
d) (3y-2)

b) (2x+1)
2
e) (x+5)

c)(x+3)(x-3)
f)(x-8)(x+8)

6- Calcula el valor de m per a que el valor numric de P(x)=x +mx (3+m)x+2 siga 15 per a x=-2
2

15- Desenvolupa lexpressi (1-3x) +2(x+3)(x-3)-(2+x)


7-

Descomposa factorialment el polinomi P(x)= x -x -6x i digues


quins sn el zeros deste polinomi.

16- Resol les equacions segents:

8- A) Factoritza els polinomis segents:


3

a) P(x)=x -2x -5x+6

b)Q(x)=x +5x+6

c) R(x)= x -4x+4

B) Resol les equacions: P(x)=0 ; R(x)=0


C) Quins sn els zeros de P(x)

-48=0
3

p) 2x -3x -2x+3=0

20- Les longituds dels costats dun triangle rectangle sn nombres


enters consecutius. Calcula els seus valors.

o) x -4x -4x+16=0
2

q)(x -2)(x -3)=2

21- Els costats de un triangle mesuren 18 cm, 16 cm i 9 cm,


respectivament. Si restem una mateixa quantitat als tres costats
sobt un triangle rectangle. Quina quantitat s?
22- La suma de dos nombres es 40. Calulals sabent que el menor
menys larrel quadrada del major s 10.
17- Sabent que les arrels duna equaci de segon grau sn 4 i 8
escriu lequaci.

23- Per a evitar accidents en una piscina sha fet una tanca
2
rectangular que abarca 1736 m . Si per a fer-la shan utilitzat
174m de material. Quines sn les dimensions de la superfcie ?

18- Escriu una equaci de segon grau que tinga per solucions

24- Calcula dos nombres naturals consecutius si la suma dels seus


quadrats s 365

i -3

19- Utilitzant cada vegada un mtode ( a excepci del grfic) resol els
segents sistemes dequacions lineals:

x y y x

3
2
a)
x x y 5

9
2
x 1 y 3 1

2
5
5
d )
2 x 5 y 62
3
3

g)

5( x 3) 2 y 1
b)
3x 8 10 y

x 2 y 2 100
e)
x 7 y 50

h)

4 x 3 y 70

c) x y
6

3 4

2
2

4 x 9 y 72
f ) 2
2

x y 13

25- Es barrejen dos tipus de farina, una de 1,20 euros el quilogram i


laltra de 1,50 euros el quilogram, per a obtenir una barreja de 1,38
euros el quilogram. Quina quantitat hi ha que barrejar de cada
classe per obtindre 100 quilograms de mescla?
26- Calcula dos nombres imparells consecutius de manera que la
diferncia dels seus quadrats siga 80.
27- Calcula dos nombres enters consecutius sabent que la suma dels
seus quadrats s 1301.
28- A liniciar una batalla, els efectius dels dos exrcits estven a ra de
7/9. Lexrcit menor va perdre 15000 homes i el major 25000. La
relaci defectius en este moment va quedar, per efecte de dites
baixes, en la de 11 a 13. Calcula el nombre inicial de soldats de cada
exrcit.
2

29- Lrea dun rectangle s 12cm i el seu permetre s 14 cm. Calcula


la longitud dels costats de dit rectangle.

30- Un germ li diu a la seua germana:Donam 10 euros i els dos


tindrem els mateixos diners. La germana li contesta:Donam tu
10 euros i jo tindr el triple que t. Quants euros t cadasc
dells?
31- Un llibreter ha venut 125 llibres a dos preus diferents, uns a 15
euros i altres a 12 euros. Si obtenim 1680 euros per la venda.
Quants llibres ha venut de cada classe?
32- Ledat actual dun pare s quatre vegades ledat del seu fill. Fa
cinc anys,la suma de Les edats de tots dos era igual a ledat
actual del pare. Quina edat t cadasc?
33- Es barrejen dos tipus de farina, una de 1,20 euros el quilogram i
laltra de 1,50 euros el quilogram, per obtenir una barreja de 1,38
euros el quilogram. Quina quantitat hi ha que barrejar de cada
classe per obtindre 100 quilograms de mescla?
34- Tres televisors i dos DVD ens costen 1070 euros. Al pagar-los ens
diuen que hi ha un descompte del 10% en el televisor i del 20% en
els DVD, de manera que noms ens costa 937 euros. Calcula el
preu inicial de cada aparell.

c)3(x-1)-2x+4>2(x-1)+6
38- Resol el sistemes dinequacions:

2 x 3 y 4

3x 4 y 5

y 2 x

y x 2

x 3 y 6

x 3
y 2

x y 5

2 x 3 y 6

39- Utilitzant la calculadora completa el quadre segent:


ANGLE A
43 15 26

sin A

cos A

tan A

0,74
3
2
, sense calcular el valor de langle, calcula la
3
resta de raons trigonomtriques.

40- Sabent que sin

41- Sense calcular prviament el valor de langle agut i sabent que


35- Toni t monedes en les dues mans. Si en passa 5 de la m
lesquerra a la dreta, tindr el mateix nombre de monedes en les
dues mans,i si en passa 4 de la dreta a lesquerra, tindr el triple
que en laltra. Quantes monedes t en cada m?
2

36- Un camp de futbol t 8000 m i el seu permetre t una longitud de


360 m. Calcula les dimensions del camp.
37- Resol i dna la seua soluci en forma dinterval i grficament de les
inequacions:
a)

sin

3
calcula la resta de raons trigonomtriques. Series
4

capa de calcular langle al que fa referncia?


42- Resol un triangle rectangle en A si coneixem a=35 cm i b=17cm
43- Un arbre trencat pel vent, forma un triangle rectangle amb el
terra. Quina era laltura de larbre, si la part que ha caigut cap al
terra forma amb esta un angle de 50, i la part del tronc que ha
quedat dreta t una altura de 20 cm.?

b)

44- Calcula el permetre i lrea dun triangle issceles, sabent que


langle desigual s de 28 i el costat oposat mesura 16 cm.
45- Calcula lamplria dun riu sabent que, des dun punt A situat en
una vorera, observem la part ms alta dun edifici situat a laltra
vorera del riu sota un angle de 38. Si ens allunyem 12 metres del
punt A, en sentit contrari al corrent del riu, observem de nou la part
ms alta de ledifici sota un angle de 26.

51- Un avi vola entre dues ciutats, A i B que disten 80 Km. Les
visuals des de lavi a A i a B formen uns angles de 29 i 43 amb
lhoritzontal, respectivament. A quina alada vola lavi?

52- Fes un anlisi de la funci: Domini, Recorregut, Punts de tall amb


els eixos, Monotonia, Extrems relatius i absoluts, Continutat.
a)

46- Per mesurar lalria duna muntanya ens situem en un punt del
terra i veiem el pic sota un angle de 60, si ens desplacem 200 m
en direcci a la muntanya observem el pic sota un angle de 86.
Quina s lalria daquesta muntanya?
47- Troba els angles i lrea dun rombe de 2cm de costat i 3cm de
diagonal menor.
48- Dos amics creuen que han vist, entre ells, un ovni de de dos punts
situats a 880 m de distncia, amb angles delevaci de 30 i 75
respectivament. Quina s lalada a la que es troba lovni?
49- La coquetona aranyeta Carme ha construt una densa teranyina
octogonal de 7 cm de costat i color gris de noguera valenciana.
Trobeu la superfcie per a la cacera de mosquits discrets.

b)

50- Des dun punt sobserva un edifici del que la part ms alta forma
amb el sol un angle de 30, si avancem 30 metres, langle passa
a ser de 45. Calcula laltura de ledifici.

c)

55- Relaciona cada funci amb la seua grfica fent una breu
justificaci.
a) y=x

54- Relaciona cada funci amb la seua grfica fent una breu
justificaci.
2
2
2
2
a) y=x
b) y=x -6x+5
c)y=(x+3)
d)y=-3x -1

b) y=(x-3)

c)y=x -3

d)y=-(x-3) -3

56- Escriu lequaci de les segents funcions

57- Calcula lequaci de la recta que compleix:


a) Passe pels punts A(-1,2) i B(-4,6)
b) Que tinga per pendent -3 Ii que pass pel punt (-1,-5)
c) Que tinga per ordenada a lorigen 4 i que passe pel punt (1,3)
d) Que tinga per pendent 5 i ordenada a lorigen 20
58- Representa una funci que complisca les segents condicions
a) Domini [-2,6[
b) f(-1)=3
c)T un mnim en el punt (0,4)
d) T un mxim absolut en x=4

63- Donades les funcions y=-2x+2 i y=x -2x+1.


a) Fes la seua representaci grfica en un mateix grfic
b) Hi ha punts en com ? Qu representen?

64- Donada la funci a trossos


a) Calcula la imatge de 3, d1 i de -5
b) Representa grficament la funci

59- Escriu la funci que representa la grfica segent

65- Representa grficament les funcions:


x 1
1
x2 1
2 x 1

g ( x ) 2 x
1 x 3
f ( x ) 4
1 x 3

2 x 2
3 x 6
x2
x3

60- En el rebut mensual de la llum paguem un cost fixe de 10. A ms


a ms paguem 0,2 per cada KW/h consumit.
a) Escriu la funci que ens dna limport del rebut segons els
Kw/h consumits i representa-la grficament.
b) Si el rebut del mes de gener va ser de 35, Quants Kw/h
vam consumir?
61- Un fontaner cobra 18 per un desplaament i 15 per cada hora
de feina.
a) Escriu la funci que relaciona el temps i el cost. Fes la seua
representaci
b) Si ha treballat 3 hores quant haur cobrat?
c) Si per una reparaci ha cobrat 70,50 . Quant de temps haur
invertit en la reparaci?
2

62- Representa grficament: a) y = -x +4x -6

b)y=x -16