Vous êtes sur la page 1sur 1

June 26, 2016 Salmo Responsorio

Arranged by: John Dominic Cinco


Baton: IKAW AN AKON MALON GINOO
I.
Mangno-i ako, Ginoo, nasalipod ako ha imo, Nasering ako han Ginoo, Ikaw
an akon Dyos; Ginoo, ikaw an akon malon ug an akon kinabuhi, Ikaw an akon
upa,
Baton: IKAW AN AKON MALON GINOO
II.
Dadayawon ko an Ginoo nga magsasagdon ha akon, Nga ha gab-i napukaw
han akon kasingkasing; An Ginoo diri ko pinipiyongan, Kay akon man hiya
kusog, Madig-on an akon pag tukdaw.
Baton: IKAW AN AKON MALON GINOO
III.
An akon kasingkasing naglilipay, An akon kalag nagrarayhak; An akon lawas
may pahalibway; Diri nimo binabayaan an akon kalag. Dida han mga
minatay, Diri madudunot an imo hinigugma
Baton: IKAW AN AKON MALON GINOO
IV.
Igpapakita mo ha akon an dalan han kinabuhi, Pupun-on mo ako hin kalipay
ha imo atubangan; Dida ha imo too kalipay ha kadayunan.
Baton: IKAW AN AKON MALON GINOO