Vous êtes sur la page 1sur 2

I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

TRNG I HC NGOI NG c lp T do Hnh phc


S: 402 /TB-HNN-T H Ni, ngy 21 thng 5 nm 2010

THNG BO
Tuyn sinh c nhn bng kp ngnh Ting Anh nm 2010
(Chng trnh o to bng kp trong i hc Ngoi ng - HQGHN)
________________________________________

Trng i hc Ngoi ng - HQGHN thng bo k hoch tuyn sinh i hc


chnh quy nm 2010 ngnh Ting Anh (Chng trnh o to bng kp trong i hc
Ngoi ng - HQGHN), chi tit nh sau:
1. Ch tiu tuyn sinh : 150
2. i tng tuyn sinh:
Sinh vin t nm th 2 tr i, h chnh quy cc ngnh ngoi Ting Anh trng i hc Ngoi
ng - HQGHN.
3. iu kin v phng thc xt tuyn:
Sinh vin c tham d xt tuyn phi m bo cc yu cu sau:
- C im trung bnh chung tch lu t 2,0 tr ln.
- D thi Ting Anh v t im iu kin trnh A1.
- im xt tuyn l im trung bnh chung tch lu ly t cao xung thp cho n
ht ch tiu.
4. H s ng k xt tuyn:
- Phiu ng k d tuyn (ly mu n trn website ca trng i hc Ngoi
ng - HQGHN: www.ulis.vnu.edu.vn);
- Bng im i hc ngnh th nht (c ghi r im trung bnh chung tch lu);
- 3 nh chn dung c 3x4 chp trong thi gian 6 thng gn nht, mt sau nh ghi
r h tn, ngy thng nm sinh, lp, khoa, trng ngnh th nht.
5. Nhn h s: t ngy 2/8/2010 n ngy 13/8/2010 ti Phng o to - Trng i hc
Ngoi ng - HQGHN (Phng 107, Nh A1 - i hc Ngoi ng - HQGHN)
6. Thi xt tuyn mn Ting Anh : Ngy 22/8/2010
7. Cng b kt qu trng tuyn: Ngy 27/08/2010
8. Nhp hc : Ngy 06/09/2010
9. L ph
- L ph tuyn sinh: 50.000/sinh vin.
- L ph d thi Ting Anh : 60.000/sinh vin.
1
10. Chng trnh o to:
Chng trnh o to bng kp ngnh Ting Anh cho sinh vin i hc Ngoi ng -
HQGHN bao gm 86 tn ch (chi tit xem trn website trng i hc Ngoi ng).
11. Hc ph:
Hc ph c tnh theo n v tn ch, c np vo u mi hc k tng ng vi s tn
ch s hc trong hc k .
Hc ph hc k I nm hc 2010 2011: 225.000/tn ch.
12. T chc o to:
Sinh vin hc ti Trng i hc Ngoi ng - HQGHN, thi kho biu c sp xp lch
vi thi kho biu ngnh hc th nht.
13. iu kin tt nghip:
Kt thc chng trnh, sinh vin c cp bng i hc h chnh quy do trng i hc
Ngoi ng - i hc Quc gia H Ni cp.
Sinh vin ch c cng nhn tt nghip nu c cc iu kin sau :
1. c cng nhn tt nghip ngnh hc th nht;
2. Cho n thi im xt tt nghip, sinh vin khng ang trong thi gian b truy cu
trch nhim hnh s;
3. Tch lu s lng tn ch quy nh trong chng trnh o to ton kho hc ca
ngnh ng k hc;
4. im trung bnh chung tch lu ca ton kho hc t t 2,0 tr ln;
5. np hc ph ca kho hc.
14. Lin h:
Chi tit lin h: Phng o to - Trng i hc Ngoi ng - HQGHN (Phng 107
Nh A1 i hc Ngoi ng - HQGHN).
Email: ulis.daotao@gmail.com
Thng tin chi tit v ti mu Phiu ng k d tuyn trn website:
www.ulis.vnu.edu.vn.

Ni nhn: HIU TRNG


- i hc Quc gia H Ni ( bo co) ;
- BGH Trng H Ngoi ng - HQGGN ( bo co); ( k)
- Ban Thanh tra Trng H Ngoi ng ( bit);
- Cc khoa o to trong H Ngoi ng ( thng bo
cho sinh vin);
- Sinh vin trng H Ngoi ng - HQGHN ( thc GS. Nguyn Ho
hin);
- Lu: T, HC-TH.