Vous êtes sur la page 1sur 1

Con Daâng

Lm Nguyeãn Vaên Tuyeân

2 .. j
&b 4 œ
j
œ œ œj œ œ œ . œ
j œ œ œ œ œ. œ
1.•Con daâng ñoâi baøn tay tình yeâu vaø öôùc muoán lôøi
...•daâng ñoâi baøn chaân moà hoâi vaø nöôùc maét nieàm
2.•Con daâng Cha tình yeâu ñôøi con nhieàu ngang traùi. Töøng
...•daâng gia ñình con, meï cha giaø söùc yeáu. Lôøi

œ œ j
&b œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ
j
kinh vöôn tôùi trôøi naøi van Ngaøi thöông tình cho
tin yeâu Chuùa trôøi naøi van Ngaøi thöông tình cho•...
ñeâm con khaán caàu Ngaøi ban ngöôøi chung tình chung
kinh daâng sôùm chieàu nguyeän xin Ngaøi chuùc laønh cho•...

&b œ œ œ ˙ œ ‰ j .. ‰
1. 2.

œ œ œ œ œ œ ˙ œ
cuoäc ñôøi haïnh phuùc. Con...
cuoäc ñôøi bình an.
loøng chung chí höôùng. Xin...
haèng ngaøy bình an.

j œ œœ œ j œ œœ œ j
&b œœ œ œ œœ .. œœ œœ .. œœ œœ œ œœ œœ
J œ œ œ
J J
ÑK.•Laïy Chuùa Chuùa Trôøi con Ngaøi ñaõ ñeán traàn gian Ngaøi lao ñoäng nuoâi

& b œœ .. œœ œœ œœ # œœ ˙ œ ‰ œœ j œ
œ
œœ œ
œ
œœ .. œœ
j
#˙ œ J J
thaân nôi thaønh Na - za - reùth. Nguyeän meán Chuùa tình thöông nguyeän

& b œœ œœ œœ œœ .. œœ
j œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œœ ˙˙ œœ

J
Chuùa giuùp ñôøi con töø ñaây theo tieáng Ngaøi yeâu thöông moïi ngöôøi.