Vous êtes sur la page 1sur 1

Kinh Daâng Cha Meï

Lm Nguyeãn Vaên Tuyeân

2 j j
&b 4 œ œ. œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ. œ
œ
1.•Nieàm tin daâng Chuùa treân trôøi. Lôøi kinh daâng
2.•Nieàm vui daâng Chuùa treân trôøi. Nguyeän xin Cha
3.•Tình thöông ban xuoáng chan hoøa, veû vang gia
*•4.•Ñaàu naêm con khaán nguyeän caàu. Muøa xuaân chan

œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
&b œ ˙ œ J ˙
Ngaøi sôùm hoâm. Nguyeän ban ôn thaùnh tuoân traøn.
laønh ñoaùi thöông. Thöông cha xaây ñaép gia ñình.
ñình daáu yeâu. Ñoaøn con yeâu meán sôùm chieàu,
hoøa thaùnh aân. Meï cha toân kính vaâng lôøi.

&b œ œ œ. j j
œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ. œ
Cho cha yeâu quùi voâ vaøn. Cho meï khuya
Thöông me ban phaùt aân tình. Suoái nguoàn ôn
chuyeân chaêm vaâng giöõ moïi ñieàu, cha meï khuya
Anh em naâng ñôõ thuaän hoøa, gia ñình phuùc

&b œ œ œ n## œ œ. œ
j
œ œ œ œ
˙ œ ˙
sôùm bình an. ÑK.•Coâng cha nhö nuùi treân ngaøn.
xuoáng meï cha. *•Ca vang vui ñoùn xuaân veà.
sôùm daïy raên.
aám bình an.

# j œ œ.
& # œ œ œ œ. œ œ œ œ ˙ œ œ
J
Nghóa meï khôi nguoàn yeâu thöông. Con xin ghi
Hoa loøng nôû roä nieàm vui. Xin ban haïnh

#
& # œ œ œ œ œœ ˙ œ œ œ œ.
j
œ œ ˙ œ
œ
nhôù muoân ñôøi. Heát loøng giöõ ñaïo laøm con.
phuùc gia ñình. Heát loøng giöõ ñaïo laøm con.