Vous êtes sur la page 1sur 1

Nieàm Vui Coù Chuùa

Lm Nguyeãn Vaên Tuyeân

# 2
3

& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ
1. Nhìn leân Chuùa khi ñôøi con ngaøn noãi saàu. Ñeán vôùi
2. Veà beân Chuùa khi ngöôøi yeâu chaïy theo tình. Ñeán vôùi
3. Gaàn beân Chuùa khi meï cha coøn laïi queâ nhaø. Ñeán vôùi

#
& œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ œ
Chuùa ñôøi soáng con ñeïp thaém maàu. Vì cuoäc ñôøi nhieàu ngang
Chuùa cuoäc soáng con ñöôïc an bình. Vì cuoäc tình nhieàu oan
Chuùa caàu Chuùa ban ôn thaùi hoøa. Cho gia ñình ñöôïc eâm

# œ
œ œ œ œ
3

& œ œ œ œ œ œ
3

œ œ œ
traùi vaø loøng ngöôøi nhieàu gian doái neân con tìm veà töïa nöông beân
traùi vaø lôøi theà ngöôøi queân laõng neân con tìm veà töïa nöông beân
aám vaø tình ngöôøi luoân töôi thaém neân con tìm veà töïa nöông beân

# Π####
& œ œ #œ œ œ #œ
3

œ œ ˙ œ
Chuùa cho cuoäc ñôøi chan chöùa moät nieàm vui.
Chuùa cho cuoäc tình toâ thaém lôøi thuûy chung.
Chuùa xin ôn laønh Chuùa xuoáng vaø uûi an.

#### j j
& œœ œœ œœ œœ œ . œœ œœ œœ œœ œœ
3

œ. ˙
˙
œ
œ œœ œœ œœ .. œœ
J J
3
ÑK. Con xin cuùi ñaàu aên naên vì ngaøn loãi laàm. Qua bao thaùng ngaøy boû

#### œ j
œœ œœ œ
œ œœ œœ n œœ
3

& œ œœ œœ ˙˙ œœ œœ .. œœ œœ ˙˙
J
3
Chuùa theo phuø vaân. Xin Cha ñoùn nhaän con ñaây hoâm nay trôû veà.

#### œœ
j
& œœ .. œœ œœ
3

œœ ˙˙ œœ
3

J œœ œœ œœ œœ œœ
3
3
Mong soáng laïi trong aân tình Cha nhöõng thaùng naêm qua.