Vous êtes sur la page 1sur 2

Nieàm Xaùc Tín Cuûa Con #4

Lm Nguyeãn Vaên Tuyeân

# 2
& 4 j œ j
3

œ œ œ œ.
œ œ
1. Tình yeâu Thieân Chuùa cho con, ñeïp
2. Töø khi Thieân Chuùa yeâu con, tình
3. Töø ñaây Thieân Chuùa yeâu con, ñôøi

# 3
j œ œ
& œ œ œ œ œ. œ œ œ
3
hôn tinh tuù traêng sao. Trôøi xanh soâng nöôùc meânh
con haïnh phuùc mieân man. Lôøi kinh daâng Chuùa ban
con ngôïp boùng theânh thang. Nieàm vui Thieân Chuùa yeâu

# œ œ
3

& œ œ
3

œ œ ˙
œ œ
moâng, nuùi cao bieån daøi laøm sao daùm queân.
mai suoát naêm canh daøi laøm sao daùm queân.
con ngaát ngaây taâm hoàn laøm sao daùm queân.

#
& œ ‰ j œ j
3

œ œ œ œ œ. œ
Tình yeâu Thieân Chuùa cho con, töø
Töø khi Thieân Chuùa yeâu con, hoàn
Töø ñaây Thieân Chuùa yeâu con, ñôøi

# j œ
œ œ. œ œ œ
3

& œ œ œ œ
3
khi chöa coù traêng sao. Tình yeâu Thieân Chuùa trao
con ngaây ngaát ôn thieâng. Tình yeâu Thieân Chuùa cao
con leân nuùi Can - veâ. Tình yeâu Thieân Chuùa trao

#
œ œ œ
3

& œ j
3

œ œ. œ œ #œ œ
con vôùi muoân nhieäm maàu. Tình yeâu ñaùp laïi tình
sieâu giuùp con sôùm chieàu: Ñeå con ñaùp laïi tình
con khoù nguy traêm chieàu. Ñôøi con quyeát choïn tình
# #### j
3

& ˙ œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
J
yeâu. ÑK. Xin daâng ñoâi tay 3 oâm
yeâu.
Cha.

#### j ‰
& œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ
3

œ. œ œœ
œ. œ
J 3
troøn, nieàm tin vui buoàn mô öôùc. Xin daâng

#### œœ œœ ..
3

œœ
œœ œœ
3

& œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3

Ngaøi cuoäc ñôøi thô ngaây. Xin daâng Ngaøi tình hoàng mô

# # # # ˙˙ œœ
‰ j
3

j
& œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ œ. œ
‰ J œ. œ
3
J
say. Xin daâng ñoâi moâi nuï cöôøi, lôøi

#### œœ
œœ ..
3

& œœ œœ
3

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
ca tình trôøi thöông meán. Xin daâng Ngaøi ngaøn vaïn caâu

#### œ .
3

œ ˙˙ œœ ‰
& œ. œœ œœ œœ œœ œœ œ

3
kinh. Xin daâng Ngaøi tình con Chuùa hôõi.