Vous êtes sur la page 1sur 1

Nieàm Xaùc Tín Cuûa Con

Lm Nguyeãn Vaên Tuyeân

2
&4
3 3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ
1.•Con luoân tin raèng: Tình Ngaøi thöông con khoâng bôø khoâng beán.
2.•Con luoân tin raèng: Tình meï ôn cha do Ngaøi ban phaùt.
3.•Con luoân tin raèng: Ngaøi choïn teân con leân haøng khanh töôùng.

& œj ‰ œ œ œ
3
3 3

œ
œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙
Con luoân tin raèng: Ngaøi choïn teân con khi chöa coù sao trôøi.
Con luoân tin raèng: Tình chò anh em Cha ban xuoáng treân ñôøi.
Con luoân tin raèng: Ngaøi dìu con ñi trong cung thaùnh ñieän Ngaøi.

œ œ œ
& j ‰ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ
3

œ œ œ œ
3
Maët trôøi maët traêng theo con ngaøy ngaøy neûo ñöôøng con ñi thieân nhieân dieäu
Tuoåi ñôøi ngaây thô queâ höông löûa ñaïn hoïc ñöôøng hoang mang töông lai mòt


Duø ñôøi oâ nhô, ngu ngô daïi khôø, Ngaøi ñaõ thöông yeâu khoâng chi taàm

œœ œœ œœ
3

& œ j
3

œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ ˙ œ
3
vôïi. Ngaøi phuû vaây con vôùi khí trôøi maùt trong. ÑK.•Vaø naøy con
môø. Ngaøi haèng beân con moãi khi chieàu laéng lo.
thöôøng. Tình Ngaøi cho con luoân mang nhieàu ngaát say.
j j ‰
œ œœ œœ œœ
3

& œœ .. œœ ˙˙ œœ œ œ œ
3

œœ œœ œœ œœ
3


J J ‰ œ œ œ
3
3
3
ñeán Chuùa ôi, xin quyeát theo Ngaøi. Khoán khoù coâ ñôn gian truaân lo

j
3

j ‰ œ œ œ œœ .. œ œœ œœ œœ œœ
3

& œœ ˙˙ œœ #œ
œœ . œœ œ œ œ J
. J ‰ 3
3

aâu khoâng lui böôùc. Moät ñieàu nguyeän öôùc Chuùa ôi, ôn thaùnh Chuùa

j‰ Œ
3

œœ œœ œœ
& ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙˙ œœ
3
3

J ‰ œ œœ œ œ œ Œ
˙ œ
3
3 3

Trôøi. Daãn loái con ñi vöõng böôùc trung trinh nôi thaùnh ñieän Ngaøi.

Centres d'intérêt liés