Vous êtes sur la page 1sur 1

Thaùnh Giaù Naøo Cho Con?

Lm Nguyeãn Vaên Tuyeân

3 j
&b 4 œ œ
œ.
œ œ œ ˙ œ œ
1.•Thaùnh giaù naøo Chuùa daønh cho con, nhöõng loái
2.•Nhöõng böôùc ñöôøng Chuùa dìu con theo, daãu chaùn
3.•Coù nhöõng chieàu noãi buoàn mieân man, con ñi

j œ j
&b œ. œ œ œ. œ œ œ ˙.
ñöôøng Ngaøi muoán con ñi treân ñöôøng döông theá.
chöôøng ngaøn noãi thöông ñau, vui nhaän theo Chuùa.
tìm tình Chuùa nôi nao treân ñöôøng döông theá?

j œ. œ œ œ ˙
&b œ ‰ œ œ œ J ˙ œ œ œ
Ñöôøng tình thaäp giaù Chuùa ñaõ ñi qua, tình trôøi ñaát giao
Ñöôøng tình thaäp giaù Chuùa cheát cho con, naøy ñôøi con xin
Tìm veà thaäp giaù Chuùa cheát cho con, tình beàn vöõng thieân

j j
& b œ. œ œ œ ˙. œ ‰
œ
œ œœ
œ
œ
J
hoaø Can - veâ chieàu xöa. ÑK.•Nguyeän caàu cuøng
vaâng, böôùc theo tình Ngaøi.
thu, theo con moïi nôi.

j j
b œœ .. œœ œ œ ˙ œœ .. ˙˙ .. œœ ‰‰ œœj œœ œœ
&
J œ œ ˙
œœ œœ œ œ
J œ œ
J
Chuùa suoái nguoàn an vui, ban ôn kính tin caäy meán. Nguyeän caàu cuøng

. j j Œ
& b œœ . œœ œ
œ
œœ ˙˙ œœ œœ .. œœ œ
œ œœ ˙˙ ..
˙.
œ
œœ Œ
J J
Chuùa, söùc maïnh thieâng lieâng, cho con ñoùng ñinh cuøng Ngaøi.