Vous êtes sur la page 1sur 1

Tình Chuùa Tình Con

Lm Nguyeãn Vaên Tuyeân

2 j œ. œ œ. œ œ œ
&4 œ œ œ œ œ. œ œ
1.•Tình Chuùa cho con nhö möa rôi treân ñoàng luùa vaøng, nhö söông
2.•Tình Chuùa cho con vöôn cao hôn chín taàng maây ngaøn, thaâm saâu
3.•Töø maõi thieân thu Cha yeâu thöông nhaân loaïi voâ vaøn, sai Ngoâi

& œ. œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ. œ
sa treân ñoài vaéng, nhö naéng vaøng soi chieáu khi höøng ñoâng.
hôn nuùi röøng vaéng, hôn soùng gaàm cao vuùt nôi bieån ñoâng.
Con ñi chòu cheát ñau ñôùn vaø coâi cuùt treân ñoài xa.

&œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ
Tình Chuùa beân con khi gian nguy moïi ngöôøi laùnh xa con, khi coâ
Tình Chuùa beân con khi an vui tình noàng thaém trao nhau, khi lo

###
Tình Chuùa beân con khi coâ ñôn ngöôøi traàn traùch cheâ con, khi aâu

& œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ. œ
ñôn leä saàu öôùt ñoâi mi, khi tình yeâu traøn öùa tim moâi hoàng!
aâu leä traøo öôùt ñoâi vai, khi voøng tay ñaày öù tin yeâu noàng!

###
lo saàu buoàn böôùc töông lai, khi traøn vui tình Chuùa trong taâm hoàn!

œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ ..
& œ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ
ÑK.•Vaø tình con daâng Chuùa, ñoâi vai gaày töø saùng tinh mô, ñoâi baøn

# # # œœ œ œœ œ ˙˙ œœ œœ
& œ œ œ.
œ.
œ
œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ ..
œ
chaân nhòp böôùc treân ñöôøng, con daâng Ngaøi moà hoâi lao taùc. Lôøi caàu con

### œ . œ œ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ
& œ. œ œ œœ œœ œœ œœ

daâng cho gia ñình toå quoác thaân yeâu, cho muoân ngöôøi ñöôïc bieát thöông

### œ . œœ œœ
j
& œ. œœ œœ œœ œœ œœ ˙ œ
˙ œ
J
nhau cho danh Ngaøi ngöï trò muoân ñôøi sau.