Vous êtes sur la page 1sur 1

Xin Nhìn Xuoáng Ñôøi Con

Lm Nguyeãn Vaên Tuyeân

# 2 j
& 4 œ œ. œ œ œ. œ
œ œ. œ œ
1.•Xin nhìn xuoáng cuoäc ñôøi con hiu quaïnh giöõa chôï
2.•Xin nhìn xuoáng cuoäc tình con hi voïng giöõa bieån
3.•Xin nhìn xuoáng töøng ngaøy con lao nhoïc chóu vai

# ˙
œ œ
3

& œ œ œ
3

œ œ
3

œ œ œ œ œ
ñôøi vôùi nhöõng thöông ñau, vôùi noãi oan khieân xa tình yeâu Chuùa.
tình vôùi nhöõng xoân xao, vôùi nhöõng öôùc mô chung cuøng loái böôùc.
gaày vôùi nhöõng lo aâu, vôùi nhöõng choâng gai, xin Ngaøi thöông giuùp.

# œ. œ j
œ. œ. œ œ œ
3

& œ œ œ œ œ. J œ œ
Xin nhìn xuoáng cuoäc ñôøi con, Chuùa ôi. Xin ban muoân ôn phöôùc
Xin nhìn xuoáng ngöôøi tình con, Chuùa ôi. Xin ban taâm tö thaùi
Xin nhìn xuoáng cuoäc ñôøi con, Chuùa ôi. Xin ban yeân vui thaùi

# j
œœ
3

& œ œ œ œ œ
3

œ œ ˙ œ. J
œ œ
laønh, ban cho gia ñình, cuoäc soáng an bình. ÑK.•Chaép
hoøa, ban cho tim hoàng, haïnh phuùc gia ñình.

# œœ . j
bình, yeâu thöông chaân tình, thôø Chuùa troïn ñôøi.

œœ j
& . œœ œœ œœ .. œœ .. œœ œœ œœ .
.
œœ œœ .
. œœ œœ
J J
tay con nguyeän xin, chaép tay con caàu kinh, chaép tay con nguyeän

# j j
œ œœ
3

# ˙˙ œœ . œœ . œœ
& œœ œœ œœ œ . J . œœ œœ œœ ..
J
œœ .. œœ œœ
3
caàu, caàu xin Thieân Chuùa. Chuùa ôi, xin duû thöông, Chuùa ôi, xin duû

# œœ
j
œœ
& œœ . œœ . œœ
3

. . œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ .
J .
3
thöông, Chuùa ban ôn bình an söùc aân thieâng ñaày traøn.