Vous êtes sur la page 1sur 1
a Om BO GIAO DUC VA BAO TAO ‘BE THI TUYEN SINH Bal HOC NAM 2010 SET aT Mén: TOAN; Khils A BE CHINH THUC ‘That glam lin Bat: 1.80 plait, Rdg hd cheb glam phe dé 1. PHAN CHUNG CHO TAT CA THI SINE (70 didoy Ci 1 (2,0 até) Cho tka oh y= xt 2074+ (1 — mean (1), me 1A thm sf thc. |. Kihdo sit sy bide thign wi v8-d thi cita dma $6 Khim = 1. 2. Tim m dé 45 thi cia aim 36 (1) ct teuc hoa tai 3 dim pha bige e6 ham 4 x, xp, as thod mn did kif af tad +2j <4, Cin 1 2,0 didm) (U+sine+ cosas) sin| at ‘ 1, Gia phurong trink eS = ype 2. Gi bit phomg tink —*>oV¥ 2), | Se ae 1= Ge -x4) ib (ehal mi —| , a Ca 40 any Ti pn 7= {EAL BE ge Z {eae ‘Cin TV (10 diém) Cho hinh chop SABCD © 44s ABCD la blah vodng cank a. Goi Mf wi N bin. trot 1a tung diém cla ee canh 4B vi AD: HIB giao ‘ita CN vii DM. Bikt SH vung gic vii mit phiing (ABCD) va SH = a3 . Tinh thi teh khdi chop S.CDNAY vi tink khong céch gita hai dwt ching Did vi SCitheo a. : aan [48 te + (r-3)5-2y =O Clu V (7,0 did) Gai be phwong trinh ore R). oie ant po see U1, PHAN RIENG (3,0 didn) oO p THU siah obi drege lam mpc crong hai phiin (phi A hose B) ty his i GN A Theo chugag triah Choda i ee ee ec 28 12” Cau Via (2,0 digmp de { 1. Trong mbt phiing ta di Ory, cho hai duimy thing ai: 3. 5 Ex-yed. Goi a ving tin tip saie-w6i dy tal A, et de tad hai dim B vi C sao cho tam gidle ABC vudng t3i 2B. Vide pheremig ‘inh cits (7), bidt tam giée ABC 06 dia tich bing a ‘vi digi 4 ed hoiinh 46 dong. i) cf + = Ww % Trony Khiog gla 09 Oto, cho date thing a: 21 = 2 va mie phing (P}:2-2y+2=0, S{k ‘Goi ld giao didm cia A vot (P), Ala didm thuge 4, Tinh khodng céch tir Mdéa (P), bid C= 6, } Ciiu VILa (1,0 idm) Tira pin do cia 38 phate x, bide Fain Bn. B. Thea chuwng trinh Nang cao Be Ciu VLb (2,0 dtm) = 1. Trong mit phing tog 9 Oxy, cho tam gide ABC cin ti 4 dink 4(6; 6% dutmg ching di qua ting ifm ofa os can A vi AC 06 pheomg inh x-+y—4 = 0, Tang df) cdc dah va C, bid dik EL; 3) i.qua dinh C cia tarn gide dd cho. cho diém (0; 0; -2) vi ine ac XH2_ HD 243 thing 4: ——=2— 25 Tink a rreted ai diém B va C sno cho BC = 8, | x ‘Cin VILb (2,0 at4m) Cho of phate x thda many vit Tim midun Stash phir Z +12, ee Ht 4 TAlsink Rhdng dso si dug ta gu, Cin bp coi thi bb Ong gi hich gl them. Ho vi tén thd sinh.