Vous êtes sur la page 1sur 1
BQ GIAO DUC VA BAO TAO, DE THI TUYEN SINH DAI HOC NAM 2010 Mén: TOAN; Khéi: A DE CHINH THUC Thai gian lam bai: 180 phuit, khong ké thoi gian phat aé I PHAN CHUNG CHO TAT CA THI SINH (7,0 diém) Cfu 1 (2,0 diém) Cho ham s6 y=x? — 2x? + (1 —m)x-+m (1), ma tham sé thye. 1. Khao sét sy bién thién va vé 46 thj cia ham s6 khi_ m= 1. 2. Tim m 4é 48 thj cia ham s6 (1) ct true hoanh tai 3 diém phén bigt c6 hodnh 4} x1, x2, x3 thoa man diéu kign x? +x3 +9 <4. Cau 11 (2,0 diém) (14 sine + oos2)sin( 2+) 1. Giai trinh i phuomg 1+ tanx 2 2. Giai bat phuong trinh eS 21 1 2(3 +1) 4 z x d~ 2 (Cfiu TI (1,0 diém) Tinh tich phan i ett axe" gd l+2e Cfu IV (1,0 diém) Cho hinh chép S.ABCD c6 @éy ABCD 1a hinh vudng canh a. Goi M va N lan lugt la trung diém ciia céc canh AB va AD; H 18 giao diém cia CN véi DM. Biét SH vudng géc voi mst phing (ABCD) va SH = aV3 . Tinh thé tich kh6i chp S.CDNM va tinh khoang céch gitta hai dug thing DM va SC theo a. 4x? 41x + (y-3)y5=2y =0 Chu V (1,0 diém) Giai he phurong inh 22 =D + O-3V5-29 4x? ty? + 2N3—4x = 7 I. PHAN RIENG (3,0 diém) Thi sinh chi diege lam mt trong hai phin (phan A hoge B) A. Theo chong trinh Chudn Cfu Va (2,0 diém) 1. Trong mét phiing toa 49 Oxy, cho hai duong thing d: J3x +y=0 va ds: V3x-y=0. Goi (7) la dudng tron tiép xtic véi di tai A, ct dp tai hai diém B va C sao cho tam giéc ABC vudng tai B. Viet phuong trinh cia (7), biét tam gidie ABC c6 dign tich bing a va diém A c6 hoanh 4} duong. 1 201 Goi C la giao diém ciia A v6i (P), Mla diém thugs A: Tinh khoang céch tir M dén (P), biét MC = Ve. Céu VIL (1,0 diém) Tim phan ao cia s6 phite ze Yidt 2 = W2+a7- v2. B. Theo chong trinh Nang cao CA VI.b (2,0 diém) ; 1. Trong mat phiing tog 44 Oxy, cho tam gide ABC can tai A c6 dinh A(; 6); duong thang di qua trung diém cua cdc canh AB va AC c6 phuong trinh x-+y—4=0. Tim tog d6 cc dinh B va C, biét diém A(1; -3) nim trén dong cao di qua dinh C cita tam gide da cho. 2. Trong khéng gian toa 4} Oxyz, cho diém A(0; 0; -2) va dudng thing A: ee . Tinh tiém B va C sao cho BC = 8. @ye RB). x 2. Trong khéng gian tog Oxyz, cho dung thing A: a2 va mat phiing (P): x-2y +2 =0. Khoang cach tir 4 dén A. Viét phuong trinh mat clu tam 4, cat A tai hai CA VIb (1,0 diém) Cho sé phite z théa man G=V30" tim modun cia s6 phic % +72 Thi sink khong duge sie dung tai ligu. Cén bp coi thi khing gidi thich gi thém. Ho va tén thi sinh... $6 béo danh.....