Vous êtes sur la page 1sur 41

www.kumarikrishna.blogspot.

com

ந த கததகள 2

உலகதத றக உபப ய இர

ஒர க லதத ல இநத ரதயமனன எனற ஒர ம மனனன இரநத ன. அவன ஆடச க லதத ல


மககள பப றறம வணணம த ன தரமஙகள சசயத, ச றபப க அரச ணட, பநபர
சச ரககதத றகப பப ன ன. சச ரககப ய ன இனபதத ல த த0ததக சக ணடரநத அவதன
ஒர ந ள சச ரககதத ன 'ததல' கபப டவத க பதவததன வநத சச னன ன. மனனன
சசனற எனனசவனற பகடட பப த 'உனகக சச ரகக வ சம மடநத வ டடத.
பபல கதத றக ந த0 க 0மபத தய ரக இர' எனற கடடத0 பப டடத 'ததல'. ஏசனனற
மனனன பகடட ன. 'ந சசயத நலல க யஙகத0 ந தனவ ல தவதத ரகக ய ரபம இன பமல
பபல கதத ல உய ரடன இலதல. இனறடன அநத கணககத தரநத வ டம. ஆகபவ க 0மபம
வழ தயப ப ர' எனற பத ல வநதத. 'இதறகத தரபவ இலதலய ?' எனற மனனன
மதறய டட ன. 'ததல' மகவ தயச சச ற நத சக ணட பய ச ததத. ப றக 'மனன , ந கபழ
பப ய உனத நறக யஙக0 ல இனனம பலன சபறம ஒர ஜவதனய வத கணட ப டதத ல
உனகக சச ரககம நடககப படம' எனற சச னனத.
மனனனம க 0மப ப பபல கம வநத ன. பல நற ஆணடகள கடநத வ டடரநதன. அவன
வ ழநத இடபம ததல கழ க ம ற ப பப ய ரநதத. மகக0 ல ய தரயம அவன ல அதடய 0ம
கணட ப டகக மடயவ லதல. மனததத பதறற நமப கதகதய ஏறற க சக ணட
வ ட மயறச ய கத பதட, இரபபத பலபய வயத ன ஒர மன ததர சநத தத ன. அவ டம 'ஐய !
உமகக இநத ரதயமனன எனற இநதப பகத தய அரச ணட மனனதனப பறற த சத யம ?'
எனற ஆரவததடனம ம கநத எத ரப ரபபடனம பகடட ன. வபய த கர இடஙக ய கணக0 ல
அவதன பமலம கழம ப ரதத வ டட உதடதடப ப தகக வ டட ர. 'பவணடம ன ல எனதன
வ ட வயத ன ஆநதத ஒனற பககதத மரப சப நத ல தஙக க சக ணடரகக றத. இரவ ல அத
வ ழ தத ப ன அதன டம பப யக பகள' எனற சச லல வ டட ர.

பவற வழ ய லல மல இரவ வதர பக வ ல ந ழலல உடக ரநத ரநத வ டட இரவ


ஆநதததயப ப ரதத ன. ததலதய மதகப பககம தவதத ஒர இதரதயக கற தவததக
சக ணடரநத ஆநததய டம இநத ரதயமனதனப பறற க பகடட ன. இதரதயத தபப வ டட
எ சசலல ஆநதத 'எனககத சத ய த. இஙபக ஒர க ழடட ந தர த னமம க தலப
சப ழத ல த யம. பவணடம ன ல அததக கணட ப டததக பகள' எனற சச லல வ டடத
தன பவதலதயப ப ரககப பப ய வ டடத.

க தலய ல அதலநத த நத ந தரதயக கணட ப டதத ன. அதன டம பகடடபப த. 'எனகக


ந தனவ லதல. ஆன ல பககதத ஏ ய ல ஒர ஆதம க டகக றத. அதறக ந தனவ ரகக
வ யபப ரகக றத' எனற நமப கதகதய வ0ரதத வ டடத.

மனனன ஏ தயத பதட ஓடன ன. அஙபக வயத ன ஆதமதயப ப ரதத ன. தள0 த வயத ல
www.kumarikrishna.blogspot.com

ச ரமப படடக சக ணடரநதத அநத ஆதம. நம மனனன அதன டம இநத ரதயமனதனப


பறற க பகடட ன. ஆதம உடபன 'ஆம ம. அவன லத ன இநத ஏ யம இரகக றத, அத ல
இரககம உய னஙகளம நனற யடன உய ர வ ழக னறன' எனற சச னனத. அபபப த
மனனன 'ந பனத ன அநத இநத ரதயமனன! எனகக இநத ஏ தய ஏறபடதத யத க
ந தனவ லதலபய. ந ஏபத தபப கச சச லக ற ய' எனற நமப கதக இழநத பப ய
ஆதமய டம சச னன ன.
ஆதமயம 'கதத அபபடய லதலயபப ! ந அரச ணட பப த மககளககத த னமம ஏர 0ம ன
பசககத0த த னம க வழஙக ன ய. மககள அவறதறசயலல ம இநதப பகத ய லள0 பல
ததரய ல பமய வ டட ரகள. ம டகள த னமம அதலநத த நத தன க0மபக0 ல மணதணக
க 0பப வ டடத ல இநதப பகத ந 0தடவ ல பள0ம கப பப ய வ டடத. மதழ சபயத நர
ப டததத ல ஏ ய க ம ற வ டடத. இநதப பகத ய ன சசழ பப றபக இநத ஏ த ன க ரணம
எனறம ஆக வ டடத. அததக பகடடதத ன ந ன இஙபக கடபயற பனன. இதததன ந ள
நனற யடன வ ழநத ரகக பறன. இனனமம பல உய னஙகளம வ ழக னறன. வ ழப
பப க னறன' எனறத.

தரதத ல சச ரககப ய ல இரநத மனனதனக கடடப பப க வ ம னம வரவத மனனனககத


சத நதத.

நத : ந ம சசயயம நலல க யஙகளகக பலன பல ந டகளககம பல ததலமதறகளககம


நடடதத ரககம படய க பய ச ததச சசயவத நலலத
www.kumarikrishna.blogspot.com

மத ல பமல பதன மனபப னதம பவதலகக உதவ த


மஹ ப ரதப பப ர நடநத சக ணடரநதத. ஒர வரன பப ரகக0தத றகள வநத
சக ணடரநததத க ரஷணர கவன தத ர. அவனதடய பநரப ப ரதவயம, ந ம ரதத ய
சநஞசம, வர நதடயம க ரஷணதர ஈரததத. தன உரதவ ம றற க சக ணட அவதன
அணக "வரபன எஙக வநத ய?" எனற பகடட ர. "ந ன பப ல பஙபகறக வநபதன!"
எனற ன அவன. "உனகக எனனபப தகத ய ரகக றத" எனற ர க ரஷணர. அவன தனன டம
இரககம வ லதலயம மனற அமபகத0யம க டட, "இத ல ஒனற ல ப ணடவரகத0யம,
மறசற னற ல சகMரவரகத0யம, மனற வத ல அநதக க ரஷணதனயம சக லலம த றதம
பதடததவன ந ன" எனற ன.
"எபபட உனதன நமபவத?" எனற ர கடவள. அவன அவதர பமலம கழம ப ரதத வ டட
தரதத ல உள0 மரதததக க டட, அத ல இரககம இதலகள அதனதததயம ஒபர அமப ல
வழதத க க டடவத கக கற ன ன. வ த0ய டப ப ரதத வ டவத எனற மடவ சசயத
க ரஷணர, "ச சசய ப ரககல ம" எனற ர. அவர கடவ0லலவ ? அவனககத சத ய மல
மரதத ன ஐநத இதலகத0 மதலல தன க லடய ன கபழ மதறததக சக ணட ர.

வரன ந ண ஏறற அமதப எயத ன. அவன சச னனத பப லபவ மரதத ல அதனதத


இதலகளம ஒபர அமப ன த ககதலல கபழ வ ழநத வ டடன. அபத டலல மல அமப
த ரமபவம வநத ஐநத மதற க ரஷண ன க தலத தத0ததத.

வரன க ரஷணதரத சத நத சக ணட வணஙக ன ன. க ரஷணரம அவனத த றதமதயப


ப ர டடன ர, "ச , ய ரகக க பப ர டப பப வத க உதபதசம?" எனற க ரஷணர பகடட ர.
வரன "என த றதமகக சவ ல க ந ன எபபப தபம பத றகம கடச கக ஆதரவ கபவ
பப டபவன" எனற ன. "இவன பப டட ல இவன பககம உள0 கடச சஜய கக
ஆரமப ககம, உடபன இவன எத ர கடச ககப பப ய வ டவ ன. ப றக அத சஜய கக
ஆரமப ககம. இத மடயபவ மடய பத. பப ரகக ஒர மடவ ஏறபட மல பப ய வ டபம"
எனற க ரஷணர பய ச தத ர.
"வரபன எனகக ஒர உதவ உனன டம ரநத ஆக பவணடய ரகக றத" எனற அவன டம
சச னன ர. அவனம சசயயக க தத ரபபத கத ததல வணஙக ன ன. 'இநதப பப ன
மடதவப ப த ககம சகத யள0 ஒரவன இரகக ற ன. அவன ததல எனகக பவணடம"
எனற ர க ரஷணர. 'ய ர அவன. சச லலஙகள. இபபப பத சக யத வரக பறன" எனற ன
வரன.

க ரஷணர "வரபன, பப ன மடவகக க உதழகக எணண மல உன த றதமககச சவ ல கப


பப ல பஙபகறக வ தழயம நத ன அநத ஆள" எனற அவன ததலதயக பகடட வ டட ர.
அவனம உடபன சக டகக ஒபபக சக ணட ன. க ரஷணர அவன பகத தய சமசச ,
அவனகக வரம ஒனற சக டதத ர. அவன "த ன இறநத லம மஹ ப ரதப பப தரத தன
கணண ல ப ரகக பவணடம" எனற வரம பகடட ன. வரததத அர0 வ டட ததலதய
வ ஙக க சக ணட ர க ரஷணர.

நத : எநதப பககமம ச ய மல மத ல பமல பதனய க சயநல ச நததனயடன இரபபவரகள


எவவ0வ த றதமய ரநத லம க யதத றக உதவ ம டட ரகள.
www.kumarikrishna.blogspot.com

தக பமல பலன க தடததத !

அரசன ஒரவன சகனஙக0 ல ஆழநத நமப கதக உதடயவன. அரணமதண பச த டர இநத


நமப கதக பமல க0 ர க யநத சக ணடரநத ர. ஒர ந ள இபபடதத ன 'அரபச, அத க தல
எழநதவடன இரணட க கதககத0 ஒனற கப ப ரதத ல ந ள ச றககம' எனற நமப கதக
ஊடடன ர.
மனனன பசவகதன அதழதத ன. க தலய ல எஙக வத இரணட க கதககள சதனபடட ல
உடபன தனககத சத வ கக பவணடம எனற கடடத0ய டட ன.
அதன ப ன த னமம சப ழத வ டயம மனபப பசவகன சதரவ ல அதலயத சத டஙக
வ டவ ன.
ஒர ந ள அரணமனககப பககததத சதரவ ல இரணட க கதககள ஒனற க
அமரநத ரபபததக கணட ன. "அடட ! நலல சகனம, இனற மனனர நமகக ந சசயம பதவ
உயரவ சக டபப ர எனற மக ழசச ம கத யடன மசச தரகக ஓட வநத மனன டம வ பரம
சச னன ன.
இததக பகடட தள0 எழநத மனனன பசவகனடன அநத இடதத றக ஓடன ன. அதறகள
ஒர க கக ய 'வ கக ங' பப ய வ டடத.
மனனனகக மகக ன பமல பக பம வநத வ டடத. த0பத தய அதழதத 'இநதப சப றபபறற
பசவகனககப பதத கதசயட சக ட' எனற உததரவ டட ன.
பசவகன ச கக ஆரமப தத வ டட ன. 'இடககண வரஙக ல நகக' எனற படததப ப நத
தவதத ரநதவன பப லம. மனனனகக ஆதத ரம இனனமம அத கம னத. 'ந ச தததறக
ச ய ன க ரணம சச லல வ டட ல இனனமம பதத கதசயட' எனற உறம ன ன.
பசவகன சச னன ன. 'மக மனனபர. இனற ந ன மடடமத ன அத க தலய ல இரடதடக
க கதககத0ப ப ரதபதன. தக பமல பலன க தடதத வ டடத அலலவ ?' எனற ன.
மனனரகக சரகசகனற ஏபத உதரததத. பச த டர கட 'எஸபகஏஏஏஏ..ப' ஆக வ டட ர
எனற பகளவ !!!
www.kumarikrishna.blogspot.com

வ தத ய சம ன உதவ
ஒர க டடல ஒர இத0ஞன நடநத பப யக சக ணடரநத ன. அவனககப பச சயடததத.
ஒர மரதத ல உயரதத ல கன நத பழஙகள இரபபததக கணட ன. மரதத ன பமல சரசரசவனற
ஏற அவறற ல ச ல பழஙகத0ப பற ததத த னற ன. ம கக கன நத வ சதனயள0 பழஙகள
க த0க0 ன நன ய ல இரநதன. அவறதற எடடப பற ககக க த0ய ன பமல நகரநத சசனற
பப த அவனத ப ரம த ஙக மல ஒர க த0 மற நத வ டடத.

சடசடனற சத தத அவன கபழ இரநத ஒர க த0தயப ப டததக சக ணட சத ஙக


ஆரமப தத ன. கன நத ப ரதத ல ததர சவக கபழ இரநதத. ஏறசகனபவ பயநத பப ய ரநத
அவன பமலம பயநத கணதண மடக சக ணட "ய ர வத க பப றறஙகள' எனற த ரமபத
த ரமப அலற ஆரமப தத ன. உள0ஙதக வ யரதத வழகக ஆரமப ககம ந தல வநத வ டடத.

தறசசயல க அபபப த அநதப பககம ஒர மத யவர வநத ர. மரதத ல சத ஙக க


சக ணடரநதவதனப ப ரதத ர. அவன பமல ஒர ச ற ய கலதல வ டட எற நத ர. கல
படடவடன வலய ல கபழ ப ரததவனகக ஆதத ரம வநதத. "சப யவபர, உதவச சச னன ல
கலல ல அடகக றபர. அற வ லதலய உமகக" எனற பக பததடன பகடட ன.

சப யவர பத ல பபச மல மறசற ர ச ற ய கலதல எடதத அவன பமல எற நத ர. பமலம


பக பமறற இத0ஞன சபரமயறச எடதத தகதய வச பமலரநத க த0 ஒனதற பலம க
பறற க சக ணட "ந ன கபழ வநத ல உமதமச சமம வ ட ம டபடன" எனற எசச தத ன.

சப யவர பமலம ஒர கலதல அவன பமல வச ன ர. இத0ஞன இபபப த இனசன ர


சபரமயறச எடதத க த0பமல ஏற வ டட ன. வ டவ டசவன இறஙக வநத அவன பநர கப
சப யவ டம வநத ன. அவதர சரம ய கத த டடன ன. "ஏன அபபடச சசயதர? உமதம
ந ன உதவ த பன பகடபடன?" எனற ன.

சப யவர அதமத ய க ச ததக சக ணபட "தமப .. ந ன உனகக உதவ த ன சசயபதன"


எனற ர. இத0ஞன த ரத ரசவன மழ தத ன.

சப யவர வ 0கக ன ர. "ந ன உனதன மதலல ப ரதத பப த ந பயதத ல உதறநத


பப ய ரநத ய. உன மத0 பவதல சசயயவ லதல. ந ன கலதல வ டட எற நததம பயம
மதறய ஆரமப தத ந எனதன எபபடப ப டபபத எனற பய ச கக ஆரமப தத ய. பய ச கக
ஆரமப ததவடன நய கபவ உனதனக க பப றற க சக ணட கபழ இறஙக வ டட ய.
உனதன உனன பலபய க பப றற க சக ள0 மடயம எனற உன அற வகக மதலல
பலபபடவ லதல. உன பயம உன கணதண மதறததக சக ணடரநதத. அத லரநத உனதன
ந ன த தச த ரபப பனன" எனற சச லல வ டடத தன வழ பய அவர பப ய வ டட ர
www.kumarikrishna.blogspot.com

அற வதரகத0 ஆர யநத சசயலபடதத

ஊரகக ஒதககப பறம க ஒர சக டய வ ஷமள0 ப மப வ ழநத வநதத. ஊர மககள


ய ர வத அதன பறற ன பககம பப ன ல சற வநத சக தத வ டம. ப மபப பறற இரநத
ப தத அநத ஊரககம பககதத சநததககம கறகக வழ . ப மபகக பயநபத ஊர மககள பல
சத தலவ சறற அநத சநததககப பப ய வநத சக ணடரநத ரகள. பவற வழ ய லல தத ல
சலபபடபனபய வ ழகதகதய நடதத க சக ணடரநதனர.

ஒர ந ள அநத ஊரகக ஒர பய க வநத ர. அவர ம ரகஙக0 டம பபசக கடய வரம


சபறறவர. ஊர மககள தஙகள கதறதய அவ டம மதறய டடனர. அவர ப மப டம பபச
அதறக ஊர மககத0 கடககக கட த எனற கடடத0 இடட வ டட பககதத ஊரககச
சசனற வ டட ர. ப மபம அவர கடடத0ககக கடடப படட நடநதத.

ஆன ல ஊர மககள சமம ய லதல. வழ பய பப கம ச றவனககக கட ப மப டம இரநத


பயம பப ய வ டடத. ப மதபக கணட ல அததக கலல ல அடபபத, தனபறததவத,
வ ரடடயடபபத எனற அதன வ ழகதகதய ந மமத ய லல மல சசயத சக ணடரநதனர.
உடமப ல பல க யஙகளடன கறறய ரம கதலயய ரம க வ டடத ப மப.

பய க ஒர ந ள ப மபப பறற இரநத வழ ய க ஊரககள த ரமப வரம பப த ப மப ன


ப த பம ன ந தலதயக கணட அததன வ ச தத ர. ப மபம நடநத கதததயசயலல ம கற
அழதத.

பய க ப மதபப ப ரதத "அட மடட ள ப மபப! உனதன மககத0க கடககபவணட ம


எனறத பன கற ச சசனபறன. பககதத ல வரபவதனப ப ரதத சற பத எனற ஒர பப தம
சச லலவ லதலபய" எனற பகடட ர. இதறகப ப ன ப மபம ப தழததக சக ணடத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

மதனதமக கடதமக0 ல மழக கவனம பவணடம

கடறகதர ஓரம இரநத ஊ ல ஒர கலஙகதர வ 0கக இரநதத. அநதக கடறகதர ஒரம கபபல
பப ககவரதத அத கம.

ப தறகள ந தறநத கடல பகத ய னத ல கபபலகள ப தறப பகத தயத தவ ரதத பதத ரம கச
சசலல வதக சசயயம வணணம அநதக கலஙகதர வ 0கதக அதமதத ரநத ரகள.
எணதணய ல எ யம வ 0கக அத.

கலஙகதர வ 0கதக சசயலபடதத ஒர க பப 0ன பத த க பவதலககச பசரநத ரநத ன.

வ ர வ ரம கலஙகதர வ 0கக றகத பததவய ன எணதணதய கபபல ந றவனஙகள


அவனககத தபப மல அனபப க சக ணடரநதன.

க பப 0ன ன மகக யம ன பவதல கலஙகதர வ 0கதகக க பபத மறறம வ 0கக


அதணய மல அததச சசலதத க சக ணடரபபத மடடபம.

எலல ம நனற கப பப யகசக ணடரநதத.

ஒர கடங க0 ரக ல இரவ ல கலஙகதர வ 0கக ன அலவலகக கததவ ய பர தடடன ரகள.


க பப 0ன கததவத த றநத ப ரதத ன. பககதத ஊதரச பசரநத மத யவர ஒரவர க0 ல
நடஙக க சக ணபட ந னற சக ணடரநத ர.

"தமப ! என வடடல வ 0கசக ககக கட எணதண இலதல. க0 ர நடககக றத. ந ம கவம


நலலவன கத சத க ற ய. சக ஞசம எணதண சக டதத ல ப தழததக சக ளபவன. சகக ரம
த ரபப க சக டதத வ டபவன" எனற சகஞச ன ர.

மனம 0க ய க பப 0ன அவரககக சக ஞசம எணதண சக டததனபப ன ன.

அடதத ந ள இரவ மறபடயம கதவ ல "டக... டக". கததவத த றநத ல ஒர வழ பபப ககன.
"அணபண! பககதத ஊ ல உஙகள உதவம கணதததப பறற சர மபவம ச ல க ததப
பபச ன ரகள. ந ன அவசரம க ஊரககப பப யக சக ணடரகக பறன. ம கவம மகக யம ன
பவதலய கப பப யக சக ணடரகக பறன. இஙபக தஙக மடய த ந தல. என தக வ 0கக ல
எணதண தரநத வ டடத. பயணதத றக எணதண சக டதத உதவ ன ல ம கவம நனற
உள0வன க இரபபபன" எனற சவக இ0ககம கப பபச ன ன.

க பப 0னம வழ பபப ககனகக எணதண சக டததனபப ன ன.

மனற ம ந ளம இபத கதத சத டரநதத. இபபப த கததவத தடடயத ஒர மத டட. "ர ச .


ந நலல ய ரககணம. வடடல பசதசக கழநததககப ப ல க யசச அவசரம க அடபப
எ ககணம. வடடல எணதண தரநத பப ய வ டடதபப ! எனகக உனதன வ டட ல
www.kumarikrishna.blogspot.com

வழ ய லதல எனற வநத வ டபடன. நத ன அவசரததககக கடவள பப ல தக சக டதத


உதவணம" எனற ள.
அவளககம க பப 0ன எணதண சக டதத ன.

வ ரக கதடச . அடதத வ ரதத றக ன எணதணதயக சக ணட வரம வணட வர இரணட


ந 0 கம. க பப 0ன வழககம பப ல வ 0கக றக எணதண ந ரபப பபப தயத த றநத
ப ரதத ன. பபப ய ல இரநத எணதண வ ரக கதடச வதர வ 0கதகச சசலததப பப த த
எனற ப நதத.

இரநத எணதணதய வ 0கக ல ந ரபப அதத எ ய வ டட வ டட பதற ப பப ய ஊரககள


ஒடன ன. ம க அவசரம க வ 0கக றக எணதண பததவ. கடன வ ஙக யவரகள த ரபப க
சக டதத வ டஙகள எனற பகடட ன. எலபல ரம தக வ தத வ டட ரகள.

வ ரக கதடச ய ல இரவ ல எணதண தரநத பப ய வ 0கக அதணநத வ டடத. இரணட


கபபலகள அனற இரவ கலஙகதர வ 0கக எ ய தத ல வழ தவற ப பப ய ப தறய ல
பம த ச ச தற வ டடன.

மனற பபரகக உதவவதறக க தன மதனதமக கடதமய ல தவற ய க பப 0ன, மனனற


பப ன உய ர பசததத றகக க ரணம ன ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ந வ ன ல சடட வட

ஒர மனபக பகக ரப தபயன இரநத ன. மணகசகனற ல அவனககக பக பம வரம.

பக பம வநத ல ததலக ல சத ய மல வ யகக வநத பட வயத வரமப லல மல


எலபல தரயம பபச வ டவ ன. ப னனர அவரக0 டம வரததப படவ ன.

ந 0தடவ ல அவதன சறற வடட ரதத ல பலரகக இதன பலபய ப டகக மல பப னத.
அவதனத தவ ரகக ஆரமப தத ரகள. தபயனககத தனதனத த ரதத க சக ள0 பவணடம
எனற பத னற ன லம எபபட எனறத ன சத யவ லதல.

அவனதடய அபப சப றததப சப றதத ப ரதத வ டட ஒர ந ள அவன டம ஒர வ 0


ந தறய ஆண கத0யம ஒர சதத யதலயம சக டதத ர.

ஒவசவ ர மதற ஆதத ரப படம பப தம சமபநதப படடவரகத0த த டடவததத தவ ரதத


வ டட வடடககப ப னன ல உள0 மர பவலய ல ஒர ஆண தய ஆதத ரம தரம வதர
அதறநத ஏறற வ டம பட அற வதரதத ர.

மதல ந ள பவலய ல சம ர 50 ஆண கத0 அதறநத ஏறற ன ன. ந டகள சசலலச சசலல


அவதனக பக பமடடபவரகள மன வனதமய கப பபசவததக கடடப படததக கறறக
சக ணட ன. பக பம வநத லத ன உடபன ஆண அடககப பப க பவணடபம!

ந 0தடவ ல வ 0 தயயம சதத யதலயம எடததக சக ணட பவலப பககம பப கமன


பக பசவற கதறநத பப ய, பவலய ல ஆண அதறவத கதறயத சத டஙக யத. ச ல
ந டக0 ல பவலய ல ஆண அடகக பவணடய பததவபய அவனகக இரககவ லதல.

அபப வ டம பப ய வ பரதததச சச னன ன. அவர உளளககள மக ழசச யதடநத லம


அததக க டடக சக ள0 மல அவன டம ஒர ஆண ப டஙகம கரவ தயக சக டதத
பவலய ல அவன அடதத ஆண கத0 ஒவசவ னற கப ப டஙகச சச னன ர. அதனதததயம
ப டஙக அவனகக மழத க ஒர ந ள ப டததத.

எலல ஆண தயயம ப டஙக ய ப றக அபப வம மகனம பவலதய ப ரககப பப ன ரகள.


அபப பவலய ல ஆண கத0ப ப டஙக ய இடதத ல இரநத வடககத0 மகனககக க டட
"பக பம வநத ல அற வ ழநத சச லலம சடசச லலம இநத ஆண தயப பப லதத ன.
ஆண தயப ப டஙகவத பப ல ந பபச யதறக மனன பபக பகடட லம, அநத சச ல தததத
இடதத ல உள0 வட இநத ஆண ஏறபடதத ய வடதவப பப லபவ மதறவத ம கக கடனம"
எனற அவனகக எடததக கற ன ர.

மகனம கரததத நனற க உணரநத த ரநத ஊர பப றறம வதகய ல வ0ரநத வ ழகதகய ல


சவறற கள பல சபறற ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

இசதலல ம எதககமம ?

த ய ஒடடகமம கடட ஒடடகமம ஒர ம தலப சப ழத ல உல தத க சக ணடரநதன.

கடட ஒடடகம பட சடட. சத வ ய ஓய மல பகளவ பகடடக சக ணபட இரககம.


அனதறககம அபபடதத ன.

"அமம ! நமகக மடடம மதக ல த ம ல இரகபக. ஏனமம ?"

த ய எபபப தம சப றதமய க பத ல சச லலம.

"ந சமலல ம இயலப கப ப தலவனதத ல வ ழபவரகள இலதலய ! ப தலவனதத ல


தணணர ப தலவனச பச தலக0 ல மடடமத ன க தடககம. த னம த னம க தடகக த.
க தடககம தணணதர மடநத மடடம நம உடமப ல பசம தத தவததக சக ணட பவணடம
பப த உபபய கப படதத க சக ணட ல தணணர க தடகக த ப தலவனதத ல பல ந ள
சறற த த யபவ நமகக இயறதக த ம தலக சக டதத ரகக"

கடட த ரமபவம பகடடத. "அபபப நமகக கண இதம சகடடய க இரகபக, மகதக மடக
சக ள0 மட இரகபக? மதத ம ரகததகக அபபட இலதலபய. அத ஏன"

த ய ஒடடகம வ தய அதச பப டடக சக ணட சச னனத.

"ப தலவனதத ல மணல பயல அடககம, அபபப சடடனன ஒதஙக இடம க தடகக த.
கணணககம மககககம ப தக பப மட இலதலனன கணணலயம மககதலயம மணல
பப ய டபம. அதன லத ன நமகசகலல ம இபபட மட இரகக"

கடட இபபப த அமம வ ன க ல க0மதபப ப ரததக பகடடத. "இவவ0வ சப ய க0மப


நமகக எதகக?"

"அத கணண, மணலல நடககம பப த நமம க ல மணலல பததய ம நடககதத ன".


சப றதமய க பத ல சச னனத அமம ஒடடகம.

"பலலம ந ககம இவவ0வ சகடடய , தடய இரகபக. அத ஏன?". இத கடட


பய சதனயடன பகடட பகளவ .

அமம ஒடடகம சச னனத. "ப தலவனதத ல சசட சக டசயலல ம மரடடததனம க


இரககம. அததசயலல ம கடததச சதவததத த னன பவணட ம ?"

இபபப த கடட படசடனற பகடடத. "அமம ! இததசயலல ம தவததக சக ணட லணடன


க0 பல இநத ம ரகக க டச ச தலய பல ந ம சரணட பபரம எனன சசஞசக டட
இரகபக ம?"
www.kumarikrishna.blogspot.com

ஞ ன பணடதர
ஒர கறறற நத பணடதர. அவர தமகக ந கர ய ரம லதல எனற கரவ கணமள0வர.
படபபற வ லல தவரகத0க கணட ல அவரகக அறபவ ப டகக த.

ஒர ந ள அவர ஓர அகலம ன ஆறதறக கடநத அககதர சசலல பவணடய ரநதத. ப சலல


பப வததத தவ ர பவற வழ கள இலதல.

ப சல ஓடடபவன ஒர பரம ஏதழ. ப ரபபதறக ம கச ச த ரணம ய ரநத ன. அவன


படபபற வ லல தவன எனபத அவன பபசச பலபய சத நதத.

பணடதரகக அவதன வ டட ல பவற வழ சத ய தத ல "அககதரய ல உள0 ஊ ல வ டட


வ டபப " எனற சச லலப ப சலல ஏற கசக ணட ர.

ப சலம ஆறறககள சசலல ஆரமப ததத. ப சல ஓடடபவன சமMனம க ப சதல சசலதத க


சக ணடரநத ன.

பணடதரககச சமம ய ரகக மடயவ லதல. ப சலக ரதனப ப ரதத "ந பவதம
படதத ரகக ற ய ?" எனற பகடட ர.

"அபபடனன எனன ச ம ?" எனற ப சலக ரன த ரபப க பகடட ன.

"பவதம படகக தவன வ ழகதகயம ஒர வ ழகதகய ?" எனற பணடதர க ணடல கக


பகடட ர.

ப னனரம சமம ய ரகக மல "ச உனகக கதத சத யம ?" எனற ர.

ப சலக ரன வ ழ தத ன.

"எனனபப உன வ ழகதக? கதத கடப படகக மல ந எனனதததச ச த ககப பப க ற ய"


எனற மறபடயம ப கச தத ர.

இனனம சக ஞசம தரம ப சல ஆறற ல சசனறத. உனகக "ர ம யணம, மஹ ப ரதம


கததய வத சத யம ?" எனற அவதன மறபடயம வமபகக இழதத ர.

அவன சப றதமய க "ச ம , நமகக இநதப ப சதல ஓடடவததத தவ ர பவற எதவம


சத ய தஙக!" எனற பத ல சச னன ன.

"இபபடப படபபற பவ இலல மல இரகக ற பய. ந வ ழநத எனன பயன?" எனற அவதன
இகழநத ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

இதறகள ப சல ஆறற ன நடபவ வநத வ டடரநதத. ஆறற ன பவகதத ல ப சல த டசரன


ததத0 கக ஆரமப ததத.

ப சலக ரன பணடததரப ப ரதத "ச ம ! உஙகளகக நசசல சத யம ?" எனற பகடட ன.

பணடதர "சத ய பத! ஏனபப ?" எனற பகடட ர.

ப சலக ரன "ஏன ச ம ? இமபடட படசச ரகக ஙகப0! உஙகளகக நசசல சத யதலபய!


இபப ஆததல சவள0ம வநதரசபச. ப சல த ஙக த. நநத மடயதலனன வ ழகதககபக
ஆபதத சபச!" எனற சச லலவ டட ஆறற ல கத தத நநத ப பப யவ டட ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

மடவக0 ல கவனம பததவ

சன வ ல ஒர ஊ ல பதத வ வச ய கள இரநத ரகள.

ஓர ந ள அவரகள தததம ந லஙக0 ல உழவ பவதல சசயத சக ணடரநத ரகள.

அபசப ழத வ னம இரடடக சக ணட வநதத. பயஙகர ம னனலடன இட இடததத.

பயநத பப ன அவரகள பககதத ல இரநத ஒர ப ழதடநத மணடபதத ல ஓட ஒ0 நத


சக ணடனர.

சவகபநரம க யம ம னனல சவடடவதம இட இடபபதம ந றகவ லதல. அவறற ன உகக ரம


பவற அத க ததக சக ணபட பப னத.

பயதத ல நடஙக க சக ணடரநத வ வச ய க0 ல ஒரவன 'நமம தடபய ஒர மக ப வ


இரகக ற ன. அவதனக கற தவதததத ன கடவள இடதயயம ம னனதலயம
ஏவ ய ரகக ற ர. அநதப ப வ தய சவ0 பய அனபப வ டட ல மறறவரகள ப தழததக
சக ள0ல ம' எனற சச னன ன.

மறறவரகள இததன ஆபம த தத ரகள.

இதததன பப ல அநதப ப வ தய எபபட அதடய 0ம கணட சக ளவத எனற வ வ தம


நடநதத. வ வ ததத ன மடவ ல தரபதபக கடவ0 டபம வ டட வ டவத எனற மடவ ய றற.
அதன பட அதனவரம தததம சத பப கத0க தகய ல ப டததக சக ணட சத பப தய
மதழய ல நடடவத எனற மடவ ய றற.

அதனவரம தததம சத பப கத0 மதழய ல நடடனர.

பயஙகரம ன இட மழககததடன ஒர ம னனல சவடடயத. அத ல ஒர வ வச ய ய ன சத பப


மடடம எ நத ச மபல க யத.

மறற ஒனபத வ வச ய களம "இவனத ன ப வ . இவதன மதலல கழதததப ப டதத


சவ0 பய தளள" எனற கதத க சக ணபட அவன பமல ப யநதனர.

அநத வ வச ய சகஞச க கதற த ன அபப வ எனற மனற டன ன. மறறவர ய ரம க த ல


பப டடக சக ள0வ லதல. அவதன பலவநதம கக கழதததப ப டதத சவ0 பய தள0 னர.

அவன கதற க சக ணபட மதழய ல ஒடன ன.

அபபப த அத உகக ரம க ஒர ம னனல த கக இட இடததத. ஒடகசக ணடரநத வ வச ய


www.kumarikrishna.blogspot.com

அத ரசச ய ல உதறநத ந னற வ டட ன. சறற பநரதத ல ந தலககத த ரமப மணடபதததத


த ரமப ப ப ரதத ன.

மணடபதத ல இட வ ழநத சந றஙக க க டநதத. ஒர பணண யவ ன ன பணண ய பலதத ல


தபப தத ரநத ஒனபத வ வச ய களம அவதன சவ0 பய தள0 ப ப தக பதப இழநத
ப த பம கக கரக ச சசததப பப ய வ டடனர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

வழகதககக மரநத !

அரசனகக வயத க க சக ணடரநதத. ததலமட சக டட வழகதக அத கம க க


சக ணடரநதத. அரசனகக தன கமபரம கதறநத வ டம எனற கவதல அத கம க ப பப ய
ஒர ந ள அரசதவத ததலதம மரததவன டம ந வ ரணம பகடட ன.

ததலதம மரததவன "மனன ! இதறக மரநபத க தடய த" எனற உணதமதயச


சச னன ன. அரசனகக அநத பத ல ப டககவ லதல. பக பமதடநத ன. ஆதத ரம ததலகபகற
ததலதம மரததவதன ச தறய ல அதடககம ற உததரவ டட ன.

ஊ ல இரககம அதனதத ச றநத மரததவரகத0யம வரவதழதத ன. ஒபர வ ரதத ல தன


ப ரசசதனககத தரவ கணட ப டககம ற பண தத ன.

மரததவரகள அதனவரம கட வ வ த ததனர. அரசன டம ரநத எபபடத தபப பபத


எனறத ன தவ ரம க பய ச ததக சக ணடரநத ரகள. அவரக0 ல ஒர தடபப ன இத0ஞன
இரநத ன. ப ரசச தனககத தனன டம தரவ இரபபத கக கற ன ன. அனபவம மத ரநத
வயத ன மரததவரகள கடடதத ல இரநதனர. அவதனப ப ரதத ச ததனர. "வழகதகககத
தரவ ? பப ய பவற பவதல இரநத ல கவன யபப " எனற கற னர.

ந ள சசலலச சசலல அவரகளகக அரசன டம ரநத தபப ககம வழ சத யவ லதல.

அரசதன இநத ந தலய ல சநத தத ல கணடபப கத ததலதம மரததவனகக பநரநத கத த ன


தமககம நடககம எனற எலபல ரககம ப நதத. கத கலஙக க சக ணடரநத ரகள. அபபப த
www.kumarikrishna.blogspot.com

இத0ய மரததவன த ரமபவம "எனதன நமப ன ல நம எலபல ரககம வ டவ ந சசயம"


எனற கற ன ன.

பவற வழ ய லல மல அதனவரம அவன வழ ய ல சசலல ஒததக சக ணட ரகள. அவபன ,


மரநதத பநரடய க அரசன டமத ன தரபவன, எனற கணடபப கச சச லல வ டட ன.

அடதத ந ள சதப கடயத. மரததவரகள இத0ய மரததவதனக கடடக சக ணட


அரசதவகக வநத ரகள.

அவன அரசன டம ஒர கடதவதயக சக டதத ன. "மனன இத ல இரககம மரநதத த னமம


ச ரச ல பதயததக சக ணட வநத ல, ஒபர ம ததத ல மட சக டடவத ந னற பப கம.
இரணபட ம ததத ல மடய லல த இடதத சலலல ம மட வ0ர ஆரமப ககம, ஆபற ம ததத ல
கரகரசவன ததலசயஙகம ததலமட அழக க வ0ரநத ரககம" எனற ன.

மனனனகக மடடறற மக ழசச . "இபபப பத அநதபபரதத றகப பப ய ததலய ல மரநததத


தடவ க சக ளக பறன" எனற க 0மப ன ன.

அபபப த மரததவன "மனன . இநத மரநத பவதல சசயய பவணடசமனற ல, அததத


ததலய ல தடவ க சக ளளம பப த மடடம நஙகள கரஙதக ந தனககக கட த!" எனற ன.

மடட ள மனனன ச சயனற சச னன ன. மநத ய டம மரததவரகளககப சப னனம


சப ரளம சக டதத ச றபப க ம ய தத சசயத அனபப தவககச சச லலவ டட
அநதபபரதத றக பவகம கச சசனற வ டட ன. மரததவரகளம தபப தபத ம ப தழதபத ம
எனற ஊதர வ டபட ஓட வ டட ரகள.

அநதபபரதத றகச சசனற அரசன, அஙக கடதவதயக தகய ல எடதத அத லரநத மரநததத
ததலய ல பதயககப பப ன ன. அபபப த அவனகக மரததவன சச லலய பககவம
கவனதத றக வநதத. "கரஙதக ந தனககக கட த" எனற ந தனததவடன கரஙதகப பறற
ந தனகக ஆரமப தத வ டட ன. எனன மயறச ததம அவன ந தனவ லரநத கரஙதக அகறற
இயலவ லதல.

மனனனகக மரததவன ன தநத ரம ப யவ லதல. சறற பநரம கழ தத மயறச பபப ம எனற


பவற பவதலய ல ஈடபடட ன.

ஆன ல ஒவசவ ர மதற அவன மரநததக தகய ல எடதத பப தம மரததவன ன அற வதர


மனத ல பத னற அவனககக கரஙக பறற ய பய சதன வநத சக ணபட இரநதத.

பல ந ள த ரமபத த ரமப மயறச தத வ டட, இநதச ச ரமதத றகப பபச மல வழகதகய கபவ
இரநத வ டல ம எனற தரம ன தத வ டட ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

தஙகமஞச வ தத ய ர

ஒர ஊ ல ஒர வ தத ய ர இரநத ர. அவரகக மத ய உணவ றகப ப றக சறற பநரம


கணணயர மல இரகக மடய த. ம ணவரகத0ப ப டம படககச சச லல ஏவ வ டட அவர
வகபபதறய பலபய சறற பநரம தஙகவத வழககம.

ம ணவரகள அவதரக பகல சசயவ ரகள. ஏன இபபட வகபப ல தஙகக றரகள எனற
பகடப ரகள.

அதறக அவர த றதமய கப பபசவத க எணண க சக ணட, த ன த னமம கனவலக றகச


சசனற வரவத கவம, அஙபக பல பணதடய க லதத ஞ ன கத0 சநத தத வரவத கவம
கறவ ர.

இநதக க லதத ம ணவரகள இதறசகலல ம ச நத வ ட ம டட ரகள. அவரகபக ப டம


கறறத தர ஒர த டடம பப டட ரகள.

வ தத ய ர சறறம எத ரப ரத ஒர ந 0னற அவர வகபபககள நதழயம பநரம அதனதத


ம ணவரகளம தஙகவத பப ல படததக க டநத ரகள. த டகக டட வ தத ய ர ப ரமப ல
அதனவதரயம தடட எழபப த த டடன ர. ஏன வகபப ல தஙக னரகள எனற பகடட ர.

ம ணவரகள ஒபர கரலல அவர த னமம சசலலம கனவலக றகத த ஙகளம ஞ ன கத0ப
ப ரககச சசனற வநதத கக கற ன ரகள.

வ தத ய ர மகதத ல ஈய டவ லதல.
www.kumarikrishna.blogspot.com

க ணறதறதத பன வ றபறன!!
(இத ஒர சபரஷ ய கடடக கதத)

ஒரவன தனத க ணறதற ஒர வ வச ய கக வ றற ன.

வ ஙக ய வ வச ய அடதத ந ள க ணறற லரநத தணணர எடகக ஆவலடன க ணறறகக


வநத ன.

அபபப த வ றறவன அஙபக ந னற சக ணடரநத ன. வ வச ய தய தணணர எடகக வ ட மல


தடதத ன.

வ வச ய ககக பக பம வநதத. "எனககக க ணறதற வ றற வ டட அத லரநத தணணர எடகக


வ ட மல சசயக ற பய?" எனற வ றறவதன பக பததடன பகடட ன.

வ றறவன "ஐய ! உமகக ந ன க ணறதற மடடமத ன வ றபறன. அத லரககம தணணதர


அலலபவ!!" எனற தரககம சசயத ன.

வ வச ய கழபபததடனம பக பததடனம க ஜ ய டம (நத பத ய டம) சசனற மதறய டட ன.

நத பத இரவதரயம அதழதத இரவர பககதத ந ய யதததயம வ ச தத ர. ப னனர


க ணறதற வ றறவன டம "ந க ணறதற வ றறவ டட படய ல அத உனனதடயதலல. அத ல
உனத தணணதர இனனமம தவதத ரபபத தவற. உனகக அத லத ன தணணதர பசம தத
தவகக பவணடசமனற ல வ வச ய கக அதறக ன வ டதகதய த னமம சக டதத வ ட.
இலதலசயனற ல க ணறற லரநத உனத தணணதர எடததக சக ணட உடபன
சவ0 பயற" எனற தரபபக கற ன ர.

வ றறவன ததலதயக கன நத சக ணபட, தனத தவறறகக மனன பபக பக வ டட,


வ வச ய தய க ணறற ன மழப பலதனயம அனபவ ககச சச லலவ டட, அஙக ரநத சசனற
வ டட ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

வ ரபபப படடயல

பபரரசன சநபபப லயன சபரங க0 பப ல இரநத ன. பப ல சபறற ம சபரம சவறற த ன


அதறகக க ரணம. அநத சவறற ககப பபரதவ ய க இரநத அவனத ந னக த0பத த0யம
அதழதத "உஙகளகக எனன பவணடம ன லம பகளஙகள" எனற கற ன ன.

மதல த0பத சஜரமன தயச பசரநதவன. அவன "மனன ! எனகக ப ஸ நகரதத ல ஒர வட


கடடக சக ள0 சவகந 0 க ஆதச" எனற ன.

"உனகக ப ஸ நகரதத ல சப ய ம 0 தகபய கடடத தரச சச லக பறன" எனற ன


சநபபப லயன.

அடததவன ப ஸ நகரதததச பசரநதவன. தனகக சச நதம க ஒர தஙகம வ டத (Hotel)


நடதத ஆதச எனற மனனன டம கற ன ன.

ம மனனன சநபபப லயன ச ததக சக ணபட மக ழசச யடன ஏறப ட சசயவத கக


கற ன ன.

மனற ம த0பத பப லநதக க ரன. அவன தனகக த ர டதச மத சசயயம பத டடமம,


சத ழ றச தலயம பவணடம எனற பகடட ன. அதறகம சநபபப லயன அபத பத லத ன
சச னன ன.

கதடச த0பத ஒர யதன. அவன சநபபப லயன டம இரணட வ ர வ டபப ப ச க பவணடம


எனற பகடட ன. அதறக மனனன சநபபப லயன "உன வ டபப ந த0 மதல சத டஙகம"
எனற ன.

அவன பண ததவடன சவ0 பய வநத த0பத க0 ல மதல மவரம யததனப ப ரதத "ச ய ன
மடட 0 க இரகக ற பய! ஏத வத வ தல மத பபள0த கக பகடக மல வ டபதபப பப ய
பகடட பய?" எனற ஏ0னம சசயத ரகள.

அதறக அவன "நணபரகப0! நஙகள பகடடததசயலல ம மனனன ஏறப ட சசயத


தரவத கதத ன கற ய ரகக ற ன. இனனம அதவ உஙகள தகய ல க தடககவ லதல.
மனனன அவன சக டதத வ கககத0 பநரடய கச சசயல படதத அவனகக பநரம ரககப
பப வத லதல. அவனத க யத ச தயதத ன பண ககப பப க ற ன. க யத ச பய ஆய ரம
பவதல சசயபவன. அவனம அவனககக கழ பவதல சசயபவரகளககதத ன இநத
பவதலகத0க சக டபப ன. உஙகளகக அ0 ககப படட ப சகளகக ன வ ககறத க0 ன
மகக யததவம இபபட கபழ ஆதணகள சசலலச சசலல கதரநத சக ணபட பப ய மறககப
படம வ யபபகள அத கம" எனற ன.

மறற த0பத கள "அபபட நடநத ல மனனன டம பப ய மதறய டல மத பன" எனற ரகள.


www.kumarikrishna.blogspot.com

யதத த0பத சச னன ன "நணபரகப0. மனனனகக இனதறகக இரககம சவறற க க0 பப


சவகபநரம ந தலகக த. பப ல சபறற சவறற ய ன மத பப ந 0தடவ ல மறற
ப ரசச தனகளகக இதடபய ஒ0 ய ழநத பப கம. அபத டலல மல இநதக கணதத ன உஙகள
ததறய ன சவறற மடடபம அவன கண மன ந றக றத. ந த0 உஙகள ததறய ல ஏத வத
தவற நடநத ல நஙகள ததல ந ம ரநத அவன மன ந னற உஙகள ப தச உ தமயடன
ந தனவறதத இயல த. ஆன ல ந ன பகடட ப பச இபபப த என தகய ல"

இததக பகடட மறறவரகள பபசசதடததப பப ன ரகள. யதத த0பத தன வ டமதறதயத


த டடம டக க 0மப ன ன.

அ த ன இடதத ல உடபன க தடககக கடய ஒர ரப ய ப னன ல க தடககப பப கம நற


ரப யகத0 வ ட பமல னத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

சமகஸபக பதசதத ம னவன...


சமகஸபக பதசதத ஏதழ மனவன ஒரவன கடறகதரய ல அவனத கடடமரதத ல பமல
படதத ப னகம பரக க சக ணடம ப டடப ப டக சக ணடம கவதலய லல மல
மக ழசச ய கப சப ழததக கழ ததக சக ணடரநத ன. கடறகதரகக வநத தடபப ன
இத0ஞன ஒரவன இததக கவன தத ன.

கடறகதரதய வ டடச சசனற இத0ஞன ச ல மண பநரம கழ தத மணடம கடறகதரகக வநத


பப தம மனவதன அபத ந தலய ல ப ரதத ன. இத0ஞனககப சப றககவ லதல.

மனவன டம சசனற "ஐய ! இபபட பவதல சசயய பவணடய க லதத ல படததப சப ழதத
வணடகக றரகப0. இபபட படததக க டககம பநரதத ல கடலககள சசனற மன ப டதத ல
ந ல க ச வத க தடககபம!" எனற ன.

அதறக மனவன "க ச க தடசச ...?" எனற ரஜ ன ப ண ய ல பகடட ன.

இத0ஞன "க ச பசரதத ல நஙகள இநதக கடடமரததத வ றறவ டட ஒர படக வ ஙகல ம.


அதத எடததக சக ணட கடலககள பப ன ல இனனம ந தறய மன ப டதத வரல ம.
ஒவசவ ர ந ளம பணம அத கம க சமப த ககல ம" எனற சச னன ன.

மனவன "அத கம சமப த சச ....?" எனற பகடட ன.

இத0ஞன சப றதமய க "ஐய , நஙகள உஙகளகக நலலசத ர வட கடடக சக ள0ல ம.


ச ற த ச ற த கப சப ரள பசரதத மன ப ட கபபல ஒனதற வ ஙகல ம. ஆழகடலககள
சசனற பல வதக மனகத0ப ப டதத வரல ம. உளந டடச சநதத தவ ர சவ0 ந டடச
சநததகளககம நஙகள அவறதற ஏறறமத சசயயல ம" எனற சச னன ன.

மனவன "ஏறறமத சசஞச ...?" எனற த ரபப க பகடட ன.

இத0ஞனகக மனவன ன அற ய தம கற தத ச ற த அத ரபத ஏறபடட லம சப றதமதய


தகக தவததக சக ணட "ஏறறமத சசயத ல உஙகளகக அநந யச சசல வண க தடககம.
அதத தவதத நஙகள சப ய ம 0 தக பப னற வடதடக கடடக சக ள0ல ம. படக
பப னற க ர வ ஙகல ம. பமலம மனப ட கபபலகள வ ஙக மன ப டகக அனபபல ம.
ந டடபலபய சப ய மன சத ழ ல கழகம ஒனதற அதமககல ம. பபரம பகழம சபரநதனமம
க தடககபம" எனற ன.

மனவன மறபடயம "இசதலல ம க தடசச ..." எனற ன.

இத0ஞன "உஙகளகக அதறகப ப னன ல பவதல சசயய பவணடய பததவபய இரகக த.


மக ழசச ய க ந ச0லல ம உலக ன அழக ன நலக கடல ச ரநத கடறகதரக0 ல மணலல
படதத ப னகம பரக க ப டடப ப டக சக ணபட வ ழகதகதய அனபவ ககல ம" எனற ன.

"ந ன இபபபவ அதததத பன நணப சசயத சக ணடரகக பறன" எனற ன மனவன.


www.kumarikrishna.blogspot.com

சமபய ச தம பததவ...
ஒர சப றசக லலன. வசத ய க வ ழநத வநத ன. அவனககத த ரமண வயத ல அழக ன
மகள.

அபத ஊ ல வடடககக கடன சக டககம பசடட ஒரவன இரநத ன. இத0ஞன. அவனகக


சப றசக லலன மகத0 மணம மடகக ஆதச. பகடட பப சதலல ம சப றசக லலனம
அவன மகளம சத டரநத மறதத வநதனர. சப றசக லலன மகளகக பசடட இத0ஞதன
அறபவ ப டகக த.

ஒர மதற ந டடன சப ர0 த ரம தவ ரம கத பதய ஆரமப ததத ( Downturn :o) ).


சப றசக லலன ன வ ய ப ரம சந டததப பப கம ந தலகக வநதத. ஏகப படட சப ரள
இழபப. வ ய ப ரததத சத டரவம, வ ழகதகச சசலவகளககம கடன வ ஙக பவணடய
அவச யம வநதத.

சப றசக லலன பவற வழ ய லல மல பசடட இத0ஞன டம கடன வ ஙகப பப ன ன.


பசடடம பகளவ பகடக மல கடன சக டதத ன. அவதனப சப றதத வதர வரஙக ல
ம மன ரலலவ !

சப றசக லலன ல கடதனக கற தத பநரதத ல த ரபப க சக டகக இயலவ லதல. பசடட


இத0ஞன கடதனத த ரமபக பகடக மல சப றசக லலன டம அவன மகத0 மணம
மடததத தரம ற பகடட ன.

சப றசக லலனம அவன மகளம தவ ரம க மறதத ரகள.

பசடட ஊர சப யவரக0 டம ந ய யம பகடட ன. அவரகளம, வசத ய க வ ழம பசடடகக


மகத0 மணம மடததக சக டதத வ டம படத ன சப றசக லலனகக அற வறதத ன ரகள.
சப றசக லலன மறதத வ டட ன.

பணததத எபபடய வத த ரபப த தநத வ டவத கச சச னன ன. எபபட, எபபப த


எனறத ன அவன ல சச லல மடயவ லதல.

ப ரசசதனதயத தரகக பசடட அதனவரககம ஒர பய சதன சச னன ன. அதனபட, ஊ ன


மதத ய ல உள0 த டலல சமபநதப படட அதனவரம வ ரக கதடச ய ல கட பவணடம.
அநதத த டலல கரங கழ ஙகறகளம, சவண கழ ஙகறகளம ந தறநத ரககம. அநதச சமயம
பசடட த டலலரககம கறக0 லரநத ஒர கரங கழ ஙகலதலயம ஒர சவண
கழ ஙகலதலயம ஒர ச ற ய தபககள பப டடக சக ணட வரவ ன. சப றசக லலன மகள
அவன சக ணடவரம தபககள தகதய வ டட, ஊர ர மதத ய ல, ஒர கலதல எடகக
பவணடம. அவள தகய ல சவளத0க கல வநத ல அவள வ ரபபம பப ல மணம சசயத
சக ள0ல ம. கரபபக கல வநத ல தனதனதத ன அவள மணம சசயத சக ள0பவணடம.

இநத பய சதனதய சப றசக லலனம அவன மகளம ஒததக சக ணட ல, கடதன ரதத


சசயத வ டவத க பசடட ஊர சப யவரக0 டம கற ன ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ஊர ர கடட யப படதத யதன க ரணதத ல பவணட சவறபப க சப றசக லலனம அவன


மகளம இநதத த டடதத றக ஒததக சக ணட ரகள.

பசடட தநத ரம க ஒர க யம சசயத ன. அவன த டலககக சக ணட சசலலம தபககள,


ரகச யம கச சசயவத க ந தனததக சக ணட, இரணட கரபப கழ ஙகறகத0 தவததக
கடட வ டட ன.

ஆன ல, உணதமய ல, சப றசக லலன மகளகக பவணடய ஒர ச றவன இநதக க யததத


பசடடககத சத ய மல ப ரதத வ டட ன. உடபன ஓடப பப ய அவ0 டம பப டடக
சக டதத வ டட ன.

சப றசக லலன மகள தவ ரம க ச நத ததப ப ரதத ள. அபப வம அவளம எடதத ரநத


மநததய ந தலக0 ல பசடடன பமல இபபப த சநபதகதததக க 0பப ன ல,
பவணடசமனபற த ரமணதததத தவ ரபபதறக க சசயவத கதத ன ஊர ர ந தனககப
பப க ற ரகள எனற அவளககத தலலயம கப ப நதத. மதலல அபபடச சசயயத பத னற ய
எணணதததக தக வ டட வ டட ள. அவள ச றவதன இநத வ பரம மறறவரககத சத ய மல
ப ரததக சக ளளம பட அற வறதத அனபப ன ள.

அடதத ந ள ஊர ர மதத ய ல அவள ததலவ த ந சசய ககப படப பப க றத. எனன


சசயவசதனபற அவளககத சத யவ லதல. இரவ மழவதம தஙக மல பய ச தத பய ச தத
வ தட எதவம க தடகக மல அவத ப படடகசக ணடரநத ள.

அடதத ந ள த டலககப பப கம பநரம வநதத. அதமத ய க த டலககப பப ன ள. அஙபக


அவளகக ததரய ல க டநத கறபப சவளத0க கழ ஙகறகத0ப ப ரததவடன உறச கம
வநத வ டடத.

பசடட கணடபப க தனககககதத ன சவறற எனற நமடடச ச பபடன தபதயக சக ணட


வநத சப றசக லலன மக0 டம சக டதத ன. அவள அதத வ ஙக த த றநத அதனள இரநத
ஒர கலதல எடதத அதன வணணததத எவரம கவன ககம மன தக தவறவத பப ல
த டலல க டககம மறற கறபப சவளத0 கழ ஙகறகளகக மதத ய ல நழவ வ டட வ டட ள.
எத ரப ர மல நடநதத லம, அவள நழவ வ டட கல மறற கழ ஙகறகளகக மதத ய ல பசரநத
வ டடத லம, அநதக கலதல பசடட உடபட ய ர லம அதடய 0ம கணடப டகக
மடயலதல.

த டகக டடப பப ன ஊர சப யவரக0 டம அவள அதமத ய கப பபச ன ள. தபககள ஒர


சவளத0க கலலம ஒர கரபபக கலலம இரநதத ல, தபககள ம சசம ரககம கலதல ஊர ர
ப ரதத ல அவள எடதத நழவ வ டட கலலன வணணம எதசவனற த ன கத சத நதவ டம
எனற சச லல தபதய அவரக0 டம சக டதத வ டட ள.

தபககள இரணட கரபபக கறகத0 தவதத பசடடககத "த ரடனககத பதள சக டடயத
பப ல" ஆக வ டடத. சச லலவம மடயவ லதல, வ ழஙகவம மடயவ லதல. கடதன ரதத
சசயவத க எழத க சக டதத வ டட ததலதயத சத ஙக வ டடக சக ணட பப ய வ டட ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

நனதம சசயதவரகக த தம ந தனககக கட த

ஒர மனவன கடபல ரதத ல வ ழநத வநத ன. வயத க ஆக மததமய ல வலவ ழநத


அவன ல கடலககள பப ய மன ப டகக மடயவ லதல.ஆறபற ரதத பலபய ந ச0லல ம
தவம க டநத க தடதத மதன சநததய ல வ றற ம கச ச ரமததடன வ ழநத வநத ன.

ஒர ந ள அவன அபபட ஆறபற ரதத ல சவயய லல க யநத சக ணடரநத பப த அஙக ஒர


அழக ன சப ய பறதவ வநதத. அத சவள0 ச ச றகக0 ல ன இறகதகதயக
சக ணடரநதத. ப ரபபதறக கமபரத பத றறததடன க டச ய0 ததத. அதத ன பதவபல கப
பறதவய ன க ஹ .

க ஹ த தத தவப ப ரதத "ஏன த தத இநத சவய லல க யக ற ய. உனகக உதவ உன


வடடல ய ரபம இலதலய ?" எனற பகடடத."

ஒர ஆதம கட இலதல" எனற ன மனவன.

"ந இநத வயத ல இவவ0வ பவதல சசயயக கட த. ந ன இன த னமம உனகக ஒர மன


சக ணட வநத தரக பறன. அததக சக ணட ப தழததக சக ள" எனற கன வடன கற வ டட
பறநத வ டடத.

அனற லரநத சச னன சச ல தவற மல க ஹ ய ர கணண லம பட மல ஒர சப ய மதன


த தத வ ன வடடல பப டட வ டட பப யவ டம. அத வநத பப வத த தத வகக
மடடமத ன சத யம.

அநத மனககச சநததய ல ம கநத க ர கக இரநதத ல மனவன அதத அத க வ தலகக


வ றறப பணம பசரகக ஆரமப தத ன. வசத ய க வ ழத சத டஙக ன ன. சறற லம அழக ய
பத டடததடன ஒர சப ய வடதடக கடடக சக ணட ன. மதனவ தய இழநத அவன
இனபன ர த ரமணம சசயயக கட ந தனதத ன எனற ல ப ரததக சக ளளஙகள.

எத தவற ன லம க ஹ மடடம சச னன சச ல தவறபவய லதல.

ஒர ந ள தணபட ர பப டட ரகள. க ஹ எனற ஒர பறதவ அநத இடதத ல சறற த


த வத க அற வத கவம, அரசரகக அநத பறதவ பததவசயனறம கற ய தணபட ர ,
பறதவதயப பறற த தகவல சத வ பபவரகளகக கரவலதத லரககம ப த த தஙகம தர அரசர
தய ர க இரபபத கவம சச னன ரகள.

"அரசனகக க ஹ ஏன பததவ?" மனவன தணபட ர வ டம பகடட ன."

அரசனககக கண பப ய வ டடத. அவர க ஹ வ ன ரததத ல க0 தத ல அவரககக கண


ப ரதவ த ரமபக க தடககம" எனற கற ய தணபட ர . சடசடனற "உனகக க ஹ தவப
பறற சத நத ரககம பப லரகக றபத?" எனற பகடட ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

இதத மனவன எத ர ப ரககவ லதல. க ஹ வ ன பமலரநத நனற உணரசச ககம, அரசன


சக டககப பப கம சவகமத தஙகதததப பறற க பகடடத ல எழநத பபர தசககம நடபவ
ததத0 ககத சத டஙக ய அவன மனம ஒர ந தலய லதல. "அத.. வநத.. இலதலய லதல..
எனககத சத யபவ சத ய த" எனற உ0ற ன ன.

தணபட ர வடன வநத க வலரகளகக சநபதகம வநதத ல மனவதனப ப டததச சசனற


அரசன மனன ல ந றதத வ டட ரகள. பயநத பப ன மனவன, "க ஹ சப ய பறதவ. அதத
என ஒரவன ல ப டகக மடய த" எனற கற ன ன.

அரசன பததக க வலரகத0 மனவனடன அனபப ன ன. அவரகள மனவன வடடல ஒ0 நத


சக ணட ரகள.அனற வழககம பப ல க ஹ வநதத.

மனவன "க ஹ ! உனகக இதததன ந 0 க ந ன நனற சச னனபத இலதல. இனற ஏபத


சச லல பவணடம எனற பத னறக றத. சக ஞசம உளப0 வநத வ டடப பப பயன" எனற
கற ன ன. க ஹ வம அவதன நமப உளப0 வநதத.ஒடப பப ய அதன க தலக
சகடடய கப ப டததக சக ணட மனவன, ஒ0 நத சக ணடரநத க வலரகத0க
கபப டட ன.

அவரகள வரவதறகள சத ததக சக ணட க ஹ க தலக கடடக சக ணடரநத


மனவனடன பறநத உயர எழநத வ டடத. வ ழநத ல ச தற வ டபவ ம எனற பயநத
மனவன ல தகதய எடகக மடயவ லதல.

அனற லரநத க ஹ தவபய மனவதனபய ய ரபம ப ரகக மடயவ லதல. நஙகள


ப ரதத ல சக ஞசம சச லலஙகள.
www.kumarikrishna.blogspot.com

பவஷஙகள ந தலபபத லதல...


ஒர ஏ ய ல ந தறய மனகளம ப மபகளம வ ழநத வநதன. மதலல நடப ப ரடட இநத
இரணட இனஙகளம வ ழநத வநதன. பரவமதழ சப யதத ஏ வறற ஆரமப தததம
இடததககச சணதட பப டட ஏ தயப ப ததக சக ணட வ ழநதன. ஒர இனம வ ழம
இடதத றக மறசற ர இனம பப கக கட த. மற ன ல எத ய ன தகய ல ச ய ன உதத
க தடககம

இத ல ஒர வ ல ஙக (eel) மடடம தநத ரம க பவஷம பப டட ஏ மழவதம சறற வநத


சக ணடரநதத.

ப மபகள இடதத றகப பப கம பப த வ ல ஙக தன நணட உடதலயம ப மப பப னற


ததலதயயம தவதத த ன ஒர ப மப எனற க டடக சக ளளம.

மனக0 ன இடதத றகப பப கம பப த உடதலச சரடட மன பப னற தடபபகத0யம


வ தலயம க டட த ன ஒர மன எனற க டடக சக ளளம.

இபபட ஏம றற பய சப ழதத ஓடடக சக ணட இரணட இடஙக0 லம உணவ சபறற ஏ


மழவதம சறற த த நத வநதத வ ல ஙக.

சவய ல க லம அத கம னத. ஏ பமலம வறற யத. ப மபக கடடமம மன கடடமம தஙகள


இடஙகத0 சநரகக யம கறகக யம அதமததக சக ணபட வநதன.

ஒர ந ள இரணட கடடஙகளம ஒனறன இரபப டததத இனசன னற ப ரததக சக ளளம


தரதத ல அதமககம ந தல வநதத.

அபபப த மன க வ ல ஙக பவஷம பப டட ல ப மபகள ப ரதத த கக ன. ப மப க பவஷம


பப டட ல மனகள கடததக கதற ன.

"ந ன ப மபம அலல மனம அலல" வ ல ஙக கதறயத. நமபவ லதல. வ ல ஙக


"மதலபலபய உணதமதயச சச லலய ரககல பம " எனற ந தனததக சக ணட சசதபத
பப னத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

கதற க ண மடய த பண சய னற சச லவர!

ஒர ஊ ல ஒர கயவனம ஒர தவரம தடடபவனம அரகரபக வ ழநத வநத ரகள. இரவரம


தததம சத ழ லல ச றநதவரகள. அவரகள சசயயம சப ரடகத0 பல ஊரக0 லம உள0
மககள வ ரமப வநத வ ஙக ச சசனறனர.

கயவன டம, தவரம தடடபவன ஒர ந ள "எபபட இரகக ற ய? உன பவதல எபபடப


பப க றத?" எனற பகடட ன.

கயவன "அட பப பப ! எனககக க0 மணண ல பவதல.. ந ச0லல ம சகத தய பமபல


அபப க சக ணட ... தகசயலல ம அழகக கக க சக ணட பவதல சசயய பவணடய ரகக றத.
உனதனப பப ல சவளத0யம சளத0யம கவ இரகக மடக றத? அலபபத தடடக றத
பப !" எனற சக டட வ வ டட ன.

அதறக தவர வ ய ப சச னன ன "உனகக எனன சத யம என பவதலதயப பறற ...


ந ச0லல ம தவரதததத தடடக பறன எனற எதததன மதற ந ன என தகதய அறதத ரதத
க யப படதத க சக ளக பறன சத யம உனகக? உன பவதலய ல இநத ஆபதசதலல ம
க தடய பத. பவதல சசயத தகசயலல ம பணண க ப பப னதத ன ம சசம. இனறம ந ள
மழவதம இநத பவதலதயதத ன ஆபதத எனற சத நபத சசயய பவணடம..." எனற
அலததக சக ணபட பணண க ப பப ன தன தககத0க க டடன ன.

எலபல ரககம அவரவர பவதலய ல மக ழசச இலதலய ? மக ழசச ய ன பவதலத ன எத?


எனற இரவரம ச நத தத ரகள. அவரகளகக எதவம ப டபடவ லதல.

ஊ ல எலபல ரம மத தத நடககம ச நததனய ல ச றநத சப யவர ஒரவர இரநத ர.


இரவரம அவ டம சசனற "ஐய எஙகள பவதலய ல அலபபம ஆபததமத ன சத க றத?
எபபப தம மக ழசச ய கச சசயயக கடய பவதல ஏத வத இரநத ல சச லலஙகள" எனற
பகடட ரகள.

சப யவர பனனதகததக சக ணபட "உஙகள இரவரககம நஙகள சசயவததத தவ ர பவற


பவதல ஏத வத சத யம ?" எனற பகடட ர.

அவரகள தததம பவதலகத0 மடடபம தமககச சசயயத சத யம எனற பத ல கற ன ரகள.

"உலக பல மணப ணடஙகளம, தடடய தவரஙகளம இயறதகய கபவ க தடதத ல எனன


நடககம?" எனற அவரக0 டம பகடட ர.

"எஙகள பவதலகபக மத பப லல மல பப யவ டம!" பயததடன பத ல சச னன ரகள.

"அபபடய ன ல உஙகள பவதலகக எனன மத பப?" சப யவர பகடட ர.


www.kumarikrishna.blogspot.com

"க0 மணதண ப ணடம க உரவ ககவதம, இயறதகய ல க தடககம தவரததத ம னனல


பப ல ப0ப0ககச சசயவதமத ன" எனற இரவரம சச னன ரகள.

"உலக ல கதறகள இரபபத லத ன உஙகள இரவரககம பவதல இரகக றத. அநதக


கதறகத0 ந தற சசயயம த றதம உஙகளகக இரபபத ல உஙகத0 மககள மத கக ற ரகள.
அநதத த றதம மறறவரகத0 வ ட உஙகளகக அத கம க இரபபத லத ன உஙகத0த பதட
வரக ற ரகள. நஙகள அததப சப த க ந தனகக மல, கதறக0 ல ஏறபடம வரததஙகத0ப
சப த க ந தனகக றரகள. மக ழசச யம மக ழசச ய னதமயம உஙகள பந கக பலபய
இரகக றத. சசயயம பவதலய ல இலதல. கதறகத0 அவறதற ந தற சசயயம வ யபப கப
ப ரபபவன மக ழசச யடன இரகக ற ன. கதறதய அத ல உள0 ச ரமஙக0 கப ப ரபபவன
வரததததடன இரகக ற ன" எனற மடதத ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

வலலவர ய ர ? - 2
கலலல ச தல வடககம ச றப ஒரவன ஒர பதவததய ன ச தலதய வடததக
சக ணடரநத ன. அறபதம க ததரபம கத பத றறம0 தத அநதச ச தல வடதத மடதத கணம
ஒர ம னனல பநரதத ல உய ர சபறறத. பதவதத மக ழசச யடன
ச றப ய ன கதலத த றதனப ப ர டட பவணடய வரம ஒனற
பகடகம ற சச னனத.

ச றப கக வலலவரகளகக வலலவன க பவணடம எனற சவகந ள


ஆதச. அவன அதத பதவததய டம சச னன ன. பதவதத அனபடன
ச ததக சக ணபட "ச றப பய! நனக ச நத தததத ன பகடக ற ய ?"
எனற பகடடத. ச றப யம ம கநத ஆவலடன "ஆம!" எனற ன.

பதவதத "ச ! அடதத இரணட ந டகளகக ந


ய தர அலலத எதத வலலவன எனற
ந தனகக ற பய அதவ கபவ ம ற வ டவ ய"
எனற வரம அ0 தத வ டட அபத ம னனல பவகதத ல மறபடயம
ச தல வடவ றகப பப ய வ டடத,

ச றப த டசரனற ந கழநத இநத ந கழதவப பறற நமபவத


பவணட ம எனற தவ ரம கச ச நத ததகசக ணபட தன
பவதலதயத சத டரநத ன.

ச யன உசச கக வநத தக ததக சக ணடரநதத. ச தல வடககம கரஙகறப தற சக த ததத.


கலதலக சக ததம உ0 சக த ததத. ச றப ய ன உடசலலல ம வ யரதத வழ நதத. ச றப
"இநத ச யன ம கச சகத பதடததவன க இரகக ற பன. எலல வறதறயம ஆடடப
பதடகக ற பன! இவனத ன ம க வலலவன க இரகக பவணடம" எனற ந தனதத ன. எனன
ஆசச யம! உடபன அவன பதவதத சக டதத வரதத ன சகத ய ல ச யன கபவ
ம ற வ டட ன.

ச ற த பநரம உலதகச சறற வநத தனத சகத ய ல ஆனநதம க கணண ல படட


எலல வறதறயம தக ககச சசயத மக ழநத சக ணடரநத ன.

ஒர இடதத ல பமகஙகள சழநத ரநதன. அதவ ச யன ன கத ரகத0


மதறததன. ஆகபவ அதவ மதறதத இடஙகத0 ச யக கத ரகள
சசனறதடய மடயவ லதல. ச யன க இரநத ச றப , தன ம க
உகக ரம ன கத ரகத0 அநத பமகஙகள பமல சசலதத ப ப ரதத ன.
அநதக கரபமகக கடடஙகள அதசவத க இலதல. "எனன... இநத
பமகக கடடஙகள ச யன ன சகத ம கக கத ரகத0பய மதறககம
வலலதம பதடதததவய க இரகக னறனபவ" எனற ந தனததவடன
அவன அநதக கரபமகஙக0 க ம ற வ டட ன.

ச ற த பநரம மக ழசச ய க ச யக கத ரகத0 மதறததக சக ணட


www.kumarikrishna.blogspot.com

ஆனநதப படடக சக ணடரநத ன. அபபப த பலம கக க றறடததத. அநதக க றற பமகக


கடடஙகத0 இபபடயம அபபடயம க அதலககழ ததத. ச றப எவவ0வ மயனறம க றற ன
பவகதத றக எத ர க எததயம சசயய மடயவ லதல. "ச யன ன கத ரகத0 மதறககம
பமகதததபய சசலததம க றற எவவ0வ வலலதம பதடததத க இரகக பவணடம" எனற
ந தனதத ன. அநதக கணபம அவன க றற க ம ற வ டட ன.

க றற வடவ ல ச றப சதனறல கவம, பயல கவம எணணப பட ம ற ம ற உலதகக கலகக க


சக ணடரநத ன. ம கவம வலலதம பதடததவன கத தனதனப பறற எணண எணண
ந தனதத இடதத றசகலல ம சடத ய ல சசனற மக சச ய ல த த0ததக
சக ணடரநத ன. அவன ஒர மதற அபபடக கடம பயல க ம ற ச
சசனற சக ணடரநத வழ தய மற ததக சக ணட ஒர சநடதயரநத
மதல ந னற சக ணடரநதத. எவவ0பவ உகக ரம க மடட பம த ப
ப ரததம கடம பயல ய வடசவடதத ரநத ச றப ய ல அநத மதலதயக
கடநத சசலல மடயவ லதல. "அட.. இநத மதலககக கடம பயதலயம
ம ஞசம சகத இரபபத மனனபமபய நமககத சத ய மல பப ய
வ டடபத!" எனற ந தனதத ம தத ரம அவன ஒர மதலய க
ம ற வ டட ன.

அபபப த மறசற ர ச றப அநத மதல பமல சமதவ க ஏற வநத ன.


அவன ஒர இடதத ல உள0 மதலய ன ப தறகத0த பதரநசதடதத தன உ0 தயயம
சதத யதலயம சக ணட ப தறதயப ப 0நத ச தல வடகக
ஆரமப தத ன. மதல வடவ ல இரநத ச றப "சகத வ யநத மதலய ன
ப தறகத0பய ப 0ககம ச றப த ன மதலதய வ ட வலலவன" எனற
ந தனதத ன.

பதவததய ன வரம ப கக ய ரகக றபத! அதன ல அபபட ந தனதத


ம தத ரதத ல பதழய பட அவன தன சய உரதவ அதடநத வ டட ன.

சய உரவ றபக த டசரனற த ரமப வ டட அவனகக இபபப த


மத0ககள ஏபத சப ற தடடயத பப ல இரநதத. ந த னம க
அமரநத, தன அனபவஙகத0 ந தனததப ப ரதத ன.

ஒவபவ ரவரககம ஒர தன ததவமம அததச ச ரநத வலலதமகளம இரபபதத அற நத


சக ணட ன. அதனவரககம வலலவன க வ 0ஙக பவணடம எனற ந தனபதபக தக
வ டட ன. தன வலலதமகத0ப மடநத வதர சபரகக க சக ணட அவறற ன மலம உலக றக
உபப க வ 0ஙகவபத ச றநதத எனற ந தனகக ஆரமப தத ன.

பதவதத அவன மன த ரமபவம பத னற அவனகக ந தறயப ப சகத0 ம க மக ழசச யடன


வழஙக யத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

வலலவர ய ர?
ததரய ல எறமப சமலல ஊரநத சசனற சக ணடரநதத. அபபப த பர ன அதன அரபக
வநதத.

"நணப ! ந ன வரவததக கடக கவன கக மல எஙபக சசனற சக ணடரகக ற ய?" எனற


எறமப டம பகடடத.

எறமப "பர ன நணப ! உனதனக கவன ததக சக ணடரநத ல என கடதமதய ந ன


ச வரச சசயய மடய பத" எனற ஊரநத சக ணபட சச னனத.

"அபபடசயனன மகக யம ன கடதம?" எனற பர ன பகடடத.

எறமபம ஊரவதத ந றதத மல "மதழகக லதத றகத பததவய ன உணதவ சவய ல


க லதத பலபய பதடச பசரதத தவபபத என கடதம. உனன டம பபச க சக ணடரநத ல என
கடதமதயச சசயய மடய த" எனற கற ச சசனற வ டடத.

பர ன, எறமப தனதன ஏம றற வ டடத கக கரத யத. எறமதப மடடம தடடபய தர


பவணடம எனற ந தனததக சக ணடத.

அடதத ந ள எறமப வரம வழ ய ல ந னற அதத வழ மற ததத. "எறமபப, கடதமதய ச வரச


சசயவத ல மடடம ந வலலவன க மடய த!. உனன ல எனதனப பப ல பவகம க ஊரநத
வர மடயம ? அபபட வநத ல ந எனதன வ ட வலலவன எனற ஒததக சக ளக பறன" எனற
பகடடத.

அதறக எறமப "வண பபசச பவணட பம. ந ன என கடதமச சசயய வ படன" எனற
பண வ கக பகடடத.

பர ன "தபப தத ஓடப ப ரகக பத!" எனற பகல சசயதத.


www.kumarikrishna.blogspot.com

அதறக எறமப ம க அதமத யடன "பர பன. உன அ0வகக பவகம க எனன ல ஊர மடய த.
அநத தத யதத ல ந பபசக ற ய. ஆன ல, ந ன சசயயம ச ல க யஙகத0 உனன லம
சசயய மடய த. அதன ல ய ர வலயவன எனற ப டதசசயலல ம பவணட ம" எனற
த ரமபவம கற யத.
பர பன "அபபட எனன ச கசததத ந க ழ தத வ டப பப க ற ய. ச த யம கப பபசக கறற
தவதத ரகக ற ய" எனற கற யத.

எறமப பர தன பத ல பபச மல ஒர தணணர சத டடய ன அரக ல அதழததச சசனறத.


பர தன பவடகதக ப ரககச சச லல வ டட கதரய ன அரக ல இரநத ஒர தரமப ல
சத றற கசக ணட தணண ல வ ழநத அநத தரமதபப பறற க சக ணட தணண ல
ம தநதத.

பர தனப ப ரதத "உனன ல இபபடச சசயத க டட மடயம ?" எனற பகடடத.

பர னகக அபபப தத ன எலபல ரககம ச ல வலலதமகளம ச ல இயல தமகளம


இயறதகய பலபய உணட எனற ப நதத. எறமப டம மனன பபக பகடடத.

அனற லரநத பர ன எறமப ன கரததகத0 மத தத நடநத அதறகச ச றநத நணபன கத


த கழநத வநதத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ப சதசகக ரனம தஙக ந ணயமம


ஒர ப சதசகக ரன உணவகக க வட வட க அதலநத ன. அவன ம கவம அச ஙகம க, க ழ நத
உதடகப0 ட, ச ககப ப டதத ததலமடபய ட இரநத ன. ஒர பதழய பக ண ப தபபய
அவனகக உடதமய க இரநதத.

ஒவசவ ர வட கப பப ய ப ரதத வ டட எதவம க தடகக வ டட ல தனககள அநத


வடதடப பறற சச லலக சக ளவ ன. ஒர வடடன மனபன பப ய சச னன வ ரதததகள;
"வட ம கப சப யத. ஆன ல இஙகள0வரகளககப பணம ந தறய இரநதம த ரபத இலதல.
அவரகள எபபப தம அத கம கபவ எத ரப ரகக ற ரகள. கதடச ய ல அவரகள பபர தசய ல
எலல வறதறயம இழபப ரகள..."

இனசன ர வடடககப பப ன ன. உணவ க தடககவ தல. "இநத வடடல உள0வன


பக டஸவரன. ஆன ல இரகக ற பணதத ல த ரபத யதடய மல அவறதற இரடதட
மடஙக கக சத டன ன. கதடச ய ல எலல வறதறயம இழநத ன. எனகபக சக ஞசப பணம
க தடதத ல பப தம. த ரபத சக ளபவன. அத க ஆதசப படம டபடன!" எனற அநத
ப சதசகக ரன சச னனதம அத ரஷட பதவதத அவன மனபன பத னற யத.

"ந ன உனகக உதவப பப க பறன. ந உனனதடய பக ண பதபதயப ப ட. ந ன அதனளப0


தஙக ந ணயஙகள பப டபவன. உனகக எவவ0வ பவணடபம சபறறக சக ள".

ப சதசகக ரன அத ரஷட பதவதததயப ப ரதத ன. அதன கரஙக0 ல தஙக ந ணயஙகள


ந தறய இரநதன. உடபன அவன பக ண பதபதய வ தத ன. அபபப த அத ரஷட பதவதத
சச லலயத: "பக ண பதபககள வ ழக னற ந ணயஙகள தஙகம க இரககம. அதவ ந லதத ல
வ ழநத ல தச ய க வ டம. இத எனத எசச கதக..."

ப சதசகக ரன ம கநத மக ழசச பய ட இரநத ன. அத ரஷட பதவதத மணடம எசச ததத.


அதன ப றக ப சதசகக ரன ன பக ண பதபககள தஙக ந ணயஙகத0க சக டடயத.
பக ண பதப ந ரமப யதம பதவதத தஙக ந ணயஙகத0க சக டடவதத ந றதத யத. "உன
பக ண பதபய ல இரகக ற ந ணயஙகள உனதன அரசதன வ ட பணகக ரன ககம. அத
பப தமத பன?" எனறத அத ரஷட பதவதத. "பப த த. இனனம பவணடம" எனற ன
ப சதசகக ரன.

அத ரஷட பதவதத பமலம ச ல தஙக ந ணயஙகத0க சக டதத வ டட சச னனத, "உன


பக ண பதப இதறக பமல த ஙக த". ப சதசகக ரன சச னன ன... "இனனம சக ஞசம
பவணடம"...". அத ரஷட பதவதத பமலம தஙக ந ணயஙகள ச லவறதறக சக டததவ டட
ந றதத யத.

"உன பக ண பதப க ழ யப பப க றத...". ப சதசகக ரன மறதத ன. "இலதல... ந இனனம


சக ஞசம ந ணயஙகத0ப பப ட! என பக ண பதப த ஙகம..." மற வ ன ட பக ண பதப
க ழ நதத. அதனள இரநத ந ணயஙகள கபழ வ ழநத தச ய க ன. அத ரஷட பதவததயம
மதறநதத. ப சதசகக ரன த தகததப பப ய ந னற ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ந ம சசயயம க யஙகளம பபசம!

ஒர ஊ ல ஒர கயவன அவன த ய, மனவ , மறறம மகனடன வ ழநத வநத ன. கயவன ன


மதனவ கக அவ0த ம ம ய தரப ப டககவ லதல. அவதர வடதட வ டட சவ0 பய
அனபபத தண நத ள. கயவதன த னமம நசச தத ள. அவனத அமம தவ பககதத ல ஒர
வடடல கடயமரததம பட சச னன ள.

சவக ந டகள கயவன அவள சச னனதத க த பலபய பப டடக சக ள0 மல இரநத ன.

மதனவ வ ட மல நசச தத ள. அவனத அமம வ றகத


தன ய க இரநத ல ஒர கதறயம வர த எனறம, அவரத
ச பப டடத பததவதயத த ன கவன ததக
சக ளவத கவம சச னன ள.

ஒர ந ள கடய னவனகக நசச பபத த ஙக


மடயவ லதல. அமம தவப இரபத அட தள0 ய ரநத ஒர
வடடல கடயமரதத ன ன. மதனவ ம ம ய டம கயவன
சசயத தடட ஒனதறக சக டதத, பவ0 பவத0ககத தன
வடடககத தடதட எடதத வநத ல அத ல உணவ ந ரபப த
தரவத கவம, அதத ம ம ய ர அவர வடடகக எடததச
சசனற மக ழசச ய கச ச பப டல ம எனறம கற ன ள.

ம ம ய ரகக இத அவம னம கத பத னற ன லம, தன


மகனகக க வ தயத த றகக மல மரமகள சச னன வழ ய ல வ ழநத வநத ள.

பபரனககப ப டட வடதட வ டடப பப னத அறபவ ப டககவ லதல. அவன அமம வககத


சத ய மல சல சமயம ப டட வடடறகச சசனற வ த0ய டவ ன.

அவன வ0ர வ0ர கயவன மணப ணடம சசயவததக கரநத கவன கக ஆரமப தத ன. ச ல
சமயம கயவன பவதல சசயய த பப த அவனத இயநத ரததத மகன இயகக ப ப ரகக
ஆரமப தத ன. ஒர ந ள மகனகக அபப தவப பப லபவ மணப ணடம சசயய வநதத. ம கச
சற வயத பலபய அவன அபப வ ன சத ழ தலக கறறக சக ணட ன.

அவன மதல மதலல தன அமம வகக அரதமய ன தடட ஒனதறச சசயத ன. அதத அவன
அமம வ டம சக டதத பப த அவள மகன ன த றதமதய ந னதத சபரதமப படட ள. தனகக
அவன மதலல சப ரள சசயத சக டதததத எணண அ0வ லல மக ழசச அதடநத ள.
தனத ச ற ய மகதன இவவ ற பகடட ள: "மகபன! ந சசயத தடட ம க அரதம. எனகக
ம கவம ப டதத ரநதத. எதததனபய ப ணடஙகள இரககம பப த ஏன எனகக ஒர தடதடச
சசயத தர பவணடம எனற உனககத பத னற யத?"

மகன கழநததத தனம கச சச னன ன: "அமம ! ஒர ந ள ந ன அபப தவப பப லக


www.kumarikrishna.blogspot.com

கலய ணம சசயத சக ளபவன. அபபப த ந ப டடதயப பப ல பககதத வடடககப பப ய


வ டவ ய அலலவ . அபபப த உனகக என மதனவ த னமம ச பப ட சக டகக ஒர தடட
பவணடமலலவ ! அதததத ன உனகக ந ன இபபப த சசயத சக டதபதன"

கயவன ன மதனவ ககத த ன சசயத க யதத ன தவ ரம ப நதத. ம கவம வரநத ன ள.


ம ம ய தரத தன வடடடன வரவதழதத ம கவம அனபடன கவன ததக சக ணட ள.
www.kumarikrishna.blogspot.com

உஙகளககப பயன பததவய ? அடததவரகக உதவஙகள !!


ர மவம ம யம நணபரகள. அவரகள இரவரககம, த ய, தநததயர மறறம சறற ர
க தடய த. இத பப த சதனற ர மவககக கண சத ய த. அபதபப ல ம ய ல நடகக
மடய த. அவரகள வ ழநத க ர மதத ல க தடதத பவதலதயச சசயத, க ர மதத ல உளப0 ர
சக டபபததச ச பப டட வ ழநத வநதனர.

ஒர ந ள அவரகளககச ச ற த சத தலவ ல உள0 மறசற ர ஊ ல நடககம த ரவ ழ பறற த


சத ய வநதத. இரவரககம அஙபக பப க ம கநத ஆதச. அநத ஊரககச சசலல ம கநத
சத தலவ நடகக பவணடம. ம சலபபடன சச னன ன" "எனன பல நடகக மடய த,
உனன பல ப ரகக மடய த. இநத லடசணதத ல நமகக ஏன இநத ஆதச?"

ர ம ச ற த பநரம தவ ரம க பய ச தத வ டடச சச னன ன: "நணப ! பய ச ததப ப ர.


உனன ல நடககதத ன மடய த. ஆன ல கரதமய கப ப ரகக மடயம. எனன ல
ப ரககதத ன மடய த. ஆன ல சவகதரம நடகக மடயம. ந என பத ள பமல ஏற க சக ள.
எனகக வழ தயச சச லலக சக ணபட வ . ந ம இரவரம த ரவ ழ வ றகச சசனற
வரமடயம"

ர மவம ம யம த ரவ ழ வ றகச சசனற வநத ரகள!!

1. நம பலஙகள எதவ எனபதத எபசப ழதம உணரநத ரபபத அவச யம. அவறதறத தகநத
சமயதத ல உபபய க ககத சத ய பவணடயதம அவச யம

2. ஏன நமம ல ஒர க யததத ச த கக மடய த எனற பய ச பபதத வ ட, எபபட ச த கக


மடயம எனற பய ச பபத அத கப பயன தரம.

3. அடததவர பலஙகள நமககப பயன தர பவணடம ன ல, அவரகளககத பததவய ன நமத


பலஙக0 ன பயனகத0 அவரகளகக அ0 தத உதவத தயஙகககட த

4. மயனற ல மடய தத எதவம லதல


www.kumarikrishna.blogspot.com

கரததடன சசயலபட - ஐபர பப ய கடடக கதத

ஓர ந ள ஒரவன அவன வடடப பரதணச சததம சசயத சக ணடரநத ன. அபபப த


அதவதர அவன கவன தத ர த ஒர பததகதததக கணசடடதத ன.

அத ஒர ம கப பதழய பததகம. பககஙகள மஞசள படநத மடததப பப ய ரநதன.


பககஙகத0த த ரபபதகய ல ம கக கவனம பததவய ரநதத. இலல வ டட ல பககஙகள
உத ரத சத டஙக ன.

அவன அநதப பததகம மநத ர ம யஙகத0ப பறற யத எனற அற நத சக ணட ன.


எதததனபய மதற படகக மயனறம அவன ஒபர ஒர பதத ய ல உள0 கரததத மடடம
சத நத சக ள0 மடநதத. மறறதவ அவனககப ப யவ லதல.

அநதப பதத ய ல கரஙகடற கதரய ல க டககம ம ய சகத ம கக ஒர கறபபக கழ ஙகலதலப


பறற ச சச லலபபடடரநதத. அநதக கலல ல எததத சத டட லம அததத தஙகம க ம றற
வ டம ம. அநதக கலதல எபபடக கணட சக ளவத எனறம அநதப பததகதத ல சச லலப
படடரநதத. சத டடப ப ரதத ல மறற கறகள எலல ம பன க கடட பப ல க0 ர ய இரகக,
அநதக கல மடடம சவதசவதபப ய இரககம ம.

இததத சத நத சக ணட மன தனகக இரபபக சக ள0வ லதல. கரஙகடல கதர பந கக


உடபன பறபபடட ன.

அஙக த னமம க தலய லரநத ம தல வதர அவன ஒவசவ ர கலல ய சத டடப ப ரததத
பதடத தவஙக ன ன. கடறகதரய ல கணணகசகடடய தரம வதர கரஙகழ ஙகறகள
க டநதன. அவனகக ஒர மதற பச த தத கலதல மறபட மறபட பச த கக மல இரகக
பவணடபம எனற கவதல வநத வ டடத. பச த தத கலதலக கடலககள உடபன எற நத
வ டட ல கழபபம வர த எனற பய ச தத, அதனபடபய ஒவசவ னற கக கறகத0க
கடலககள எற நத ன.

பல ம தஙகளம வரடஙகளம கடநத பப ய ன. கலலம க தடககவ லதல, அவனம


வ டவத ய இலதல. கறகத0த சத டடப ப ரதத கடலககள எற யம பண அவனகக
அன சதசச சசயல பப ல ஆக வ டடத.

ஒர ந ள ம தல, ம கநத பதடலககப ப றக கத0ததப பப ய கடறகதரதய வ டடச சசலலம


பப த ஒர கறபபக கழ ஙகல அவன கணண ல படடத. அததக தகய ல எடதத ன. அத
சவதசவதபப ய இரநதத. ஆன ல, பல வரடப பழககதத ல, எபசப ழதம பப ல அததயம
பய ச ககமன கடலல தர எற நத வ டட ன.

சசயயம சசயலக0 ல எபசப ழதம கரததம கவனமம பததவ. பழககஙகளகக


அடதமய வததத தவ ரகக பவணடம.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ஏம நத ச றததத - க ழகக ஆபப கக கடடக கதத

ஒர ந ள ச றததத பச யடன உணதவத பதடயத. அபபப த ஒர கறபப ம தனயம பள0


ம தனயம கணடத.

அதவ இரணடம மதலயடவ ரதத ல பமயநத சக ணடரநதன. ச றததத ம கநத


எசச கதகயடன மதலயடவ ரததரபக சசனறத. ஆன ல எததனத த ககவத என அத
மடவ சசயயவ லதல.

அபத பநரதத ல ச றததததயப ப ரதத ம னகள இரணடம பவகம க ஓடன. ப றக அதவ


இரணடம ஒர இடதத ல இடத வலத ப ததக0 ல ஓடன.

ச றததத அநத இடததகக வநதத. 'எததத தரததல ம' எனற தயஙக ந னறத. ப றக, 'ச ..
கறபப ம தனத தரததல ம. அதன இதறசச த ன சதவய க இரககம' எனற மடவ சசயத
கறபப ம தனத தரததத சத டஙக யத. ஆன ல அதறகள அத சத தலதரம ஓடப பப ய
வ டடத.

உடபன ச றததத "அத பவகம க ஓடக கடய ம ன. அததப ப டகக மடய த. பச பவற
அத கம க வ டடத. ச ... பள0 ம தனப ப டககல ம" எனற தரம ன தத மறற ப ததய ல
ஓடயத. ஆன ல பள0 ம ன எபபப பத பஞச யப பறநதவ டடரநதத.

மகக யம ன பநரதத ல மகக யம ன மடதவ வ தரவ க எடகக பவணடம.


www.kumarikrishna.blogspot.com

"எலபல ரககம நலலவன தனதன இழநத ன!"

ஒர தநததயம மகனம தஙகளதடய கழதததய வ றபதறக க சநததகக ஒடட சசனற


சக ணடரநதனர. அததப ப ரதத வழ பபப ககரகள ச லர இவரகத0ப ப ரதத, "ப பரன,
இவரகத0, அறபதம ன கழதததய ஓடடக சக ணட நடநத சசனற சக ணடரகக ற ரகள.
இவரக0 ல ய ர வத அத ல ஏற ச சசலலல ம. ஆன ல சப ரத0க சக டதத கடவள அததப
பயனபடதத அற தவக சக டககவ லதல, இவரகளகக" எனற ஏ0னம சசயதனர.

இதன ல சவடகபபடடப பப ன தநததயம மகனம ஒர மடவ சசயத, வயத ல ச ற யவன ன


மகன கழததய ன பமல உடக ரநத சக ணட, தநதத நடநதவ பற இரவரம கப
பப ன ரகள. அபபப த பவற ச ல வழ பபப ககரகள, "இஙகப ப ரட அந ய யம! சப யவர
நடககமடய மல நடகக ற ர, இநத வ லபப தபயன சச கச கழதத சவ சசயக ற ன"
எனற க ணடலடததனர.

இததக பகடட இவரகள கறவத ல ந ய யம இரபபத க உணரநத தபயன, தநதததயக


கழததய ல உடக ரதவதத இரவரம பறபபடடனர.இனனம சறற தரம சசனற ப ன ஒர
வழ பபப ககன இவரகத0ப ப ரதத "கல மறற வ டடத.. இஙகப ப ர! நலல சககம நதட
பப ல இரகக ற சப யவர, ஒர பந ஞச ன தபயதன நடககவ டட த ன மடடம சச கச க
கழதத பமல ஏற பபப க ற ர" எனற ன.

வழககம பப ல இததகபகடட தநதத-மகன இரவரம ஒர பசர கழததபமல ஏற சக ணடனர.


இன இநத உலகம தஙகத0ப ப ரததக பகலப பபச த எனற தநததக கற ன ர.

சக ஞச தரம சசனறப ன இனசன ர வழ பபப ககன இவரகத0ப ப ரதத "இரணட


தடயனகள, ஒர பந ஞச ன கழததய ன பமல ஏற சவ சசயக ற ரகள; இரககஙசகடட
சஜனமஙகள!" எனற க டடம க வ மரச தத ன.

இததக பகடட வரநத ய தநததயம, மகனம கழததய லரநத கத ததனர. இன எனன


சசயவத? எனற ச நத ததனர. நணட ஆபல சதனககப ப றக "மககள மனம மக ழ கழதததய
ந ம கடடத பத 0 ல சமநத சசலபவ ம!" எனற மடவ சசயதனர.

அவவ ற கழதததயத பத 0 ல சமநத சசலதகய ல வழ ய ல ஒர க டட ற கறகக டடத.


அததக கடகதகய ல கழதத ம ரணட பப ய சவள0தத ல வ ழநதத. க லகள
கடடபபடடரநதத ல அதன ல நநத மடயவ லதல! எனபவ அத ஆறற சவள0தத ல
அடததச சசலலபபடடத. தநததயம மகனம சசயவதற ய த த தகதத ந னறனர.எபபட
இரகக?
www.kumarikrishna.blogspot.com

எலயம ப லம - ரஷ ய கடடக கதத

பச த ஙக மடய த எலகள இரணட த ஙகள ஒ0 நத ரநத வடடன சமயல அதறககள


பகநதன. அஙபக ஒர சப ய ப தன ந தறய ப ல இரபபததக கணடன. ஆன ல அத
உயரம ன ப தன. இதன ல ப தலக கடகக மடய மல எலகள த ணட டன.
இததயடதத இர எலகளம ஒர மடவகக வநதன. ஓர எலய ன மத இனபன ர எல ஏற
ப தலக கடபபத. அதன ப றக கபழ உள0 எல பமல ஏற ப தலக கடககல ம என
த டடம டட, அதத சசயலபடதத ன.

அதனபட பமபல உள0 எல ப தலக கடதத பப த, கபழ இரநத எல கதத யத: "பப தம!
ந ன ப ல கடகக பவணடம..."

கபழ இரநத எல பப டட சததததத பகடட ம ரணட பமபல இரநத எல, ப ல ப தனககள


வ ழநதவ டடத.

இததக கணட கபழ இரநத எல, "நலலத, இன எனககதத ன எலல ப லம" எனற
ந தனததத. ப றக அநதப ப தனதயச சறற சறற வநதத. ஆன ல பமபல ஏற மடயவ லதல.
கதடச ய ல பச ய ல அத சசததப பப யவ டடத.

தனபதத ல இரநத வ டததல அதடய மறறவரக0 ன ஒதததழபபத பததவ.


www.kumarikrishna.blogspot.com

ச ஙகமம பஙகம - ஆபப ககக கடடக கதத

ச ஙகமம கழததபபலயம பசதவப ப டதத தவதத ரநதன. ஒர ந ள ச ஙகம பசதவக


சக னறத. கழததபபல தன கடடதய ச ஙகதத டம அனபப தன பஙதகக
பகடடத. கழததபபலய ன பஙக க பசவ ன கடதல மடடம சக டதத அனபப யத ச ஙகம.
கழததப பலபய , "ந ஏன கடதலக சக ணட வநத ய? அதரவ ச ப பஙகத பன நமகக
உ யத?" எனற பகடடத.

கடட கழததபபல சச லலயத: "ந ன ச னனபபயல. சப யவரகள சக டபபதததத ன


சக ணட வர மடயம. ந ன எபபட ச ஙகதபத ட வ வ த கக மடயம".

அததகபகடட பக பம ன கழததபபல அநதக கடபல ட ச ஙகதததப ப ரககப பப னத.


ச ஙகம உணதவ உணட கதகககள ஒயசவடததக பக ணடரநதத. கழததபபல வநதததக
கணட கணகத0 அசசமடடம வதகய ல தவதத ரநதத. "ஏன இஙபக வநத ய?" - கரஜ ததபட
ச ஙகம பகடடத.

பசவ ல ப த பகடக வநத கழததபபல தறபப த தன எணணததத ம றற கசக ணட


பபச யத: "ர ஜ ச ஙகபம! நஙகள கடல அனபப யதறக ம கக நனற , ஆன ல அததன
உஙக0 டபம பசரகக மடவ சசயத வ டபட ம".

கடதல ச ஙகதத டம சக டதத வ டட த ரமப ய கழததபபலய டம கடட பகடடத: "பசவ ல


ப த பகடகபபப ன நஙகள கடதலயம சக டதத வ டட வரக றரகப0?"
"மகபன! ச ஙகம ம கக சக டரம க இரநதத. அததககணட நடஙக வ டபடன. எனபவ எனத
பஙதகயம சக டததவ டடப ப ர டட வ டட வநபதன. எலல ம நனதமகக க" எனறத த ய
கழததபபல.

நமதம வ ட வலதமய னவரகத0க பக பபபடததவதத வ ட அவரகத0 ச நதபபடததவபத


ப தக பப னத.