Vous êtes sur la page 1sur 3

 

Phonetic Master International   
    
 !" #$ %&'()*+,-../'012'34,56789:;
 

          !  " # $ % & $ ' (  ) *


 
+< = > ?  @ A B + , - .  $ / 0 ( 1 2 3 4 56 6 6 7 8 9 : *


shān chuān hé liú shù mù fá n wū q uá n dō u z hà o shà n le yī cé n hò u hò u de


 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . . 
xuě wà n l& j iān shān bià n ché n le fě n z huān yù q ì de shì j iè
/ ' 0 1 2 ' 3 4 , 5 6 7 8 9 : ;
 
+< =  C D E FB ; < => ? @A B C D 6 7 EF G !  H I J K L*
 

shɑ n chuɑ n he liu shu mu fɑ n wu q uɑ n dou z hɑ o shɑ n le yi cen hou hou de


 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . . 
xue wɑ n li j iɑ n shɑ n biɑ n chen le fen z huɑ n yu q i de shi j ie
/ ' 0 1 2 ' 3 4 , 5 6 7 8 9 : ;
 
+< = C G H I E FB ( M N O =P Q R S J H T U ; < => ? @A B C D 6 7 *
 

_ _ ān _ _ uān _ é _ iú _ _ ù _ ù _ á n _ ū _ uá n _ ō u _ _ à o _ _ à n _ e _ ī _ é n _ ò u _ ò u
 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . .
_ e _ uě _ à n _ & _ iān _ _ ān _ ià n _ _ é n _ e _ ě n _ _ uān _ ù _ ì _ e _ _ ì _ iè
 / ' 0 1 2 ' 3 4 , 5 6 7 8 9 : ;
 
+< = J G H I E FB ; < => ? @A B C D 6 7 *


sh_ _ ch_ _ _ h_ l_ _ sh_ m_ f_ _ _ w_ q _ _ _ d_ _ z h_ _ sh_ _ _ l_ y_ c_ _ _ h_ _ h_ _


 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . .
d_ x_ _ w_ _ l_ j_ _ _ _ sh_ _ b_ _ _ ch_ _ _ l_ f_ _ z h_ _ _ _ y_ q _ d_ sh_ j_ _
 / ' 0 1 2 ' 3 4 , 5 6 7 8 9 : ;
 
+< = K L M N O P B  V W X Y Z   [ \ X Y ] ^ _` a ) b *
 

S hānchuān hé liú shù mù fá nwū q uá n dō u z hà oshà n le yī cé n hò uhò u de xuě


 !" #$ % & ' ( ) * + , - .. / '
wà n l& j iānshān bià nché n le fě nz huān-yù q ì de shì j iè
0 1 2 ' 3 4 , 5 6 7 8 9: ;

Phonetic Master International    


1 


    Q
I c d e f g e  h 8 i =9 j k l m  n   o J p I q 0 ( r G s t *
 
   u v w x     !   y ` z  ) *
 

< += > ?  @ A B + , - .  $ / 0 ( 1 2 3 4 56 6 6 7 8 9 : *
 

  
   
shān chuān hé liú shù mù fá n wū q uá n dō u z hà o shà n le yī cé n hò u hò u de

xuě

  
   wà n l& j iān shān bià n ché n le fě n z huān yù q ì de shì j iè
 

  =9 { |  r G } ~ p €  ‚ ƒ B „ … † ‡ ˆ @‰ Š *
 
R ‹ Œ X Œ  Ž   p ‘ ’ “*
 

shān chuān hé liú shù mù fá n wū


[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
q uá n dō u z hà o shà n le yī cé n hò u hò u de xuě
S T S T S T S T S T S T S T S T S T S T S T
wà n l& j iān shān
U U U U U U U U U U U U

V W  ” •   – — ˜ ™ 0 ( š =› œ  ž Ÿ   w x u – ¡ W ¢ £ *
 

 !" #$ %&'()*+,-../'012'34,56789:;
( shā n chu ā n、 hé liú 、 shù m ù 、 f á n w ū , q u á n d ō u z hà o shà n le y ī cé n hò u hò u
d e x u ě , w à n l* j iā n shā n, b ià n ché n le f ě n z hu ā n y ù q ì d e shì j iè . )
 

 !" #$ %&'()*+,-../'012'34,56789:;
( shɑ n chu ɑ n、 he liu 、 shu m u 、 f ɑ n w u , q u ɑ n d ou z hɑ o shɑ n le y i cen hou hou
d e x u e, w ɑ n li j iɑ n shɑ n, b iɑ n chen le f en z hu ɑ n y u q i d e shi j ie . )
EF G  H I J K L
 
 R D ¤ ¥ ¦  ( M =§ ¨ © ª « ¬  ­ K ® K ¦ V ¯ *
 

¯ ¯ 3 3 4 4 3 ¯ 3 ¯ 4 4 · ¯ 3 4 4
 、 、 、
全 上 了 一 厚 厚
 

· ˇ 4 ˇ ¯ ¯ 4 3 · ˇ ¯ 4 4 · 4 4
 
  
 了 妝  世 。

Phonetic Master International    


2 

 X > ? Y Z 
[\]^__`abc'__^ddee'__fg^hij'__k'__lm
nopq r stuv,kwxyFz'{|}}~ r €;


‚ ƒ   h 8 ° ± ² 3 ¤ ¥ ¦  t ³ ´ ` µ ( M ¶ · *
 
s h u x iā n w y à o x iè x ie z h bà n d ā n w è i x iè x ie w d e bà bɑ mā mɑ x iè x ie z h ī c h í w d e
[ \ ] ^ _ _ ` a b c ' _ _ ^ d d e e' _ _ f g ^ 
p é n y o u me n x iè x ie d à jiā x iè x ie h u ò ji n d e mó t è r u rá n s h u ō c h ū le d à jiā s h í
h i j ' _ _ k' _ _l m n o p q r s t u v , k w
f ē n s h ú x í d e h u à d ò u d e jiě jie y ī e jì n r d e x ià o
x y F z' { | } } ~ r € ;
 

   
 
      
   !   " # $ % &  '
( )( & * + , - . / ! # $ % & 01 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 : ; < 3 ! = > ?0< @ A B C D , - . ! E F G H 

; 1 I J K L X > ? Y Z Q „ …† 3D Y Z ‡
ˆ‰Š‹ŒŽ …(‘'’“”•–—|˜™;
 
‚ ƒ  
m1u ru2n j ià n de fù j iā mí n chēn y5 j iù b2n pīn yīn dà shī wá n q uá n yī yà n
ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž      … ( ‘ '
bù uò nè i há n de yī q iè chà de tà i yu2n
’ “ ” •  – — | ˜ ™ ;

3D š › ª K ¸ ! ¹ } ~ º » ¼ ½  ¾ ¿ 3 À K  Á B  ¢ Ã Ä Å Æ Ç G ] ~ È É Ê *
m1u ru2n j ià n de fù j iā mí n chēn y5 j iù b2n pīn yīn dà shī wá n q uá n yī yà n
ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž      … ( ‘ '
bù uò nè i há n de yī q iè chà de tà i yu2n
’ “ ” •  – — | ˜ ™ ;


œ  ž  ª K ¸ ! ¹ } ~ º » ¼ Ë Ì ½ ª K ¸ ! ” ¹  ª K  *
m1u ru2n j ià n de fù j iā mí n chēn y5 j iù b2n pīn yīn dà shī wá n q uá n yí yà n
ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž      … ( ‘ '
bú uò nè i há n de yí q iè chà de tà i yu2n
’ “ ” •  – — | ˜ ™ ;
 

8 Í $ ) ¹ º Î Ï ¼ ÐÑ! Ò " ÓÔ Õ ¶ J K « ¬ Ö ª K × ØÙ] Ú Â ¢ š œ Û ) b  ¢ ª K
Ü @¹ Ý Þ Á B Â ¢ Ã Ä Å l ß Æ Ç à G É Ê *

Phonetic Master International    


3