Vous êtes sur la page 1sur 240

Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

II. P O S E B N I D I O

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu za 2010. godinu u ukupnoj svoti od
121.441.807.692 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 20.177.786.478 kuna raspoređuju se po
korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Razdjel (O1) HRK HRK HRK
010 HRVATSKI SABOR 258.797.140 340.569.900 163.195.000
01005 Hrvatski sabor 142.090.140 141.469.900 156.407.900
1000 ZAKONODAVNA VLAST 142.090.140 141.469.900 156.407.900
A501000 POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA 136.477.140 137.706.900 152.644.900
31 Rashodi za zaposlene 99.230.140 99.810.400 114.215.400
311 Plaće 83.535.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.230.140
313 Doprinosi na plaće 14.465.000
32 Materijalni rashodi 37.203.000 37.851.000 38.384.000
321 Naknade troškova zaposlenima 8.355.000
322 Rashodi za materijal i energiju 4.415.000
323 Rashodi za usluge 13.468.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.965.000
34 Financijski rashodi 34.000 35.500 35.500
343 Ostali financijski rashodi 34.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 10.000 10.000 10.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 10.000
proračuna
ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO
A501004 360.000 360.000 360.000
SVEUČILIŠTE OTOČAC)
38 Ostali rashodi 360.000 360.000 360.000
381 Tekuće donacije 360.000
OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE
A501026 500.000 500.000 500.000
TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA
38 Ostali rashodi 500.000 500.000 500.000
381 Tekuće donacije 500.000
A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 35.000 35.000 35.000
31 Rashodi za zaposlene 25.000 25.000 25.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000
34 Financijski rashodi 10.000 10.000 10.000
343 Ostali financijski rashodi 10.000
SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I
A501032 OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U 500.000 500.000 500.000
RH
38 Ostali rashodi 500.000 500.000 500.000
381 Tekuće donacije 500.000
IPA I 2007 - PODRŠKA HRVATSKOM SABORU U
A501033 1.850.000
PRIPREMAMA ZA PRISTUP EU
32 Materijalni rashodi 1.850.000
323 Rashodi za usluge 1.850.000
K250946 OPREMANJE HRVATSKOG SABORA 1.403.000 1.403.000 1.403.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.403.000 1.403.000 1.403.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 1.373.000
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
424 30.000
vrijednosti

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 8/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 955.000 955.000 955.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 460.000 460.000 460.000
412 Nematerijalna imovina 460.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 495.000 495.000 495.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 400.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 95.000
K501027 SABORSKA TELEVIZIJA 10.000 10.000 10.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 10.000 10.000 10.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 10.000
Državno izborno povjerenstvo Republike
01020 116.707.000 199.100.000 6.787.100
Hrvatske
1784 PROVEDBA IZBORA 116.707.000 199.100.000 6.787.100
A501002 PROVEDBA IZBORA 111.983.000 194.177.700 2.000.000
32 Materijalni rashodi 15.226.000 21.796.000
321 Naknade troškova zaposlenima 5.000
322 Rashodi za materijal i energiju 100.000
323 Rashodi za usluge 14.921.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000
34 Financijski rashodi 2.000 2.000
343 Ostali financijski rashodi 2.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 93.255.000 102.379.700 1.000.000
363 Pomoći unutar opće države 93.255.000
38 Ostali rashodi 3.500.000 70.000.000 1.000.000
381 Tekuće donacije 3.500.000
REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG
A501024 4.564.000 4.857.300 4.722.100
IZBORNOG POVJERENSTVA
31 Rashodi za zaposlene 3.502.000 3.733.000 3.544.000
311 Plaće 2.965.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000
313 Doprinosi na plaće 512.000
32 Materijalni rashodi 1.050.000 1.112.200 1.166.000
321 Naknade troškova zaposlenima 135.000
322 Rashodi za materijal i energiju 110.000
323 Rashodi za usluge 355.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000
34 Financijski rashodi 2.000 2.100 2.100
343 Ostali financijski rashodi 2.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 10.000 10.000 10.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 10.000
proračuna
INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG
K501030 35.000 25.000 25.000
POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 25.000 15.000 15.000
412 Nematerijalna imovina 25.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 10.000 10.000 10.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 10.000
OPREMANJE DRŽAVNOG IZBORNOG
K501031 125.000 40.000 40.000
POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 125.000 40.000 40.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 125.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 9/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
URED BIVŠEG PREDSJEDNIKA REPUBLIKE
013 1.990.000 1.943.000 1.960.000
HRVATSKE
01305 Ured bivšeg predsjednika Republike Hrvatske 1.990.000 1.943.000 1.960.000
OVLASTI BIVŠEG PREDSJEDNIKA REPUBLIKE
HRVATSKE U PREDSTAVLJANJU I
1882 1.990.000 1.943.000 1.960.000
ZASTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE U
ZEMLJI I INOZEMSTVU
POSLOVANJE UREDA BIVŠEG PREDSJEDNIKA
A845001 1.747.000 1.762.000 1.779.000
REPUBLIKE HRVATSKE
31 Rashodi za zaposlene 836.000 843.000 850.000
311 Plaće 685.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 32.000
313 Doprinosi na plaće 119.000
32 Materijalni rashodi 904.000 912.000 922.000
321 Naknade troškova zaposlenima 172.000
322 Rashodi za materijal i energiju 175.000
323 Rashodi za usluge 440.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 117.000
34 Financijski rashodi 7.000 7.000 7.000
343 Ostali financijski rashodi 7.000
OPREMANJE UREDA BIVŠEG PREDSJEDNIKA
K845002 105.000 105.000 105.000
REPUBLIKE HRVATSKE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 105.000 105.000 105.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 105.000
INFORMATIZACIJA UREDA BIVŠEG
K845003 138.000 76.000 76.000
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 6.000 6.000 6.000
412 Nematerijalna imovina 6.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 132.000 70.000 70.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 112.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000
015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 47.438.000 44.766.000 45.662.000
01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 47.438.000 44.766.000 45.662.000
USTAVNE OVLASTI PREDSJEDNIKA RH U
1001 PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU RH U 47.438.000 44.766.000 45.662.000
ZEMLJI I INOZEMSTVU
A504000 POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA 27.237.000 24.465.000 25.266.000
31 Rashodi za zaposlene 20.045.000 17.273.000 18.074.000
311 Plaće 16.884.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 235.000
313 Doprinosi na plaće 2.926.000
32 Materijalni rashodi 6.417.000 6.417.000 6.417.000
321 Naknade troškova zaposlenima 1.342.000
322 Rashodi za materijal i energiju 725.000
323 Rashodi za usluge 2.220.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.130.000
34 Financijski rashodi 775.000 775.000 775.000
343 Ostali financijski rashodi 775.000
TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA
A504001 19.217.000 19.317.000 19.412.000
PREDSJEDNIKA
31 Rashodi za zaposlene 10.540.000 10.640.000 10.735.000
311 Plaće 8.630.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 10/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
312 Ostali rashodi za zaposlene 410.000
313 Doprinosi na plaće 1.500.000
32 Materijalni rashodi 8.647.000 8.647.000 8.647.000
321 Naknade troškova zaposlenima 562.000
322 Rashodi za materijal i energiju 4.000.000
323 Rashodi za usluge 4.081.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000
34 Financijski rashodi 30.000 30.000 30.000
343 Ostali financijski rashodi 30.000
A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 7.000 7.000 7.000
31 Rashodi za zaposlene 5.000 5.000 5.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000
34 Financijski rashodi 2.000 2.000 2.000
343 Ostali financijski rashodi 2.000
K504003 OPREMANJE 207.000 207.000 207.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 207.000 207.000 207.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 200.000
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
424 7.000
vrijednosti
K504004 INFORMATIZACIJA 750.000 750.000 750.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 250.000 250.000 250.000
412 Nematerijalna imovina 250.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 500.000 500.000 500.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 350.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000
UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH
K504016 20.000 20.000 20.000
DVORA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 20.000 20.000 20.000
imovine
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 20.000
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 60.255.669 52.533.428 34.804.704
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 60.255.669 52.533.428 34.804.704
ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI,
1003 ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH 60.255.669 52.533.428 34.804.704
SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH
ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI,
A506000 ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH 31.061.077 32.383.428 33.004.704
SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH
31 Rashodi za zaposlene 23.739.077 24.280.328 24.901.904
311 Plaće 19.982.163
312 Ostali rashodi za zaposlene 300.000
313 Doprinosi na plaće 3.456.914
32 Materijalni rashodi 7.319.000 8.100.100 8.099.800
321 Naknade troškova zaposlenima 1.050.000
322 Rashodi za materijal i energiju 1.609.000
323 Rashodi za usluge 3.620.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.040.000
34 Financijski rashodi 3.000 3.000 3.000
343 Ostali financijski rashodi 3.000
K506003 INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA 430.000 600.000 700.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 430.000 600.000 700.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 430.000
K506004 OPREMANJE USTAVNOG SUDA 185.000 1.350.000 1.100.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 11/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 135.000 1.270.000 1.020.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 135.000
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih
43 50.000 80.000 80.000
pohranjenih vrijednosti
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 50.000
K506032 ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4 28.579.592 16.700.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 28.579.592 16.700.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 28.579.592
T506033 NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA 500.000
32 Materijalni rashodi 500.000
OBILJEŽAVANJE 20. OBLJETNICE USTAVNOG
T506034 1.000.000
SUDA RH
32 Materijalni rashodi 1.000.000
AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG
018 21.935.574 16.170.503 15.799.800
NATJECANJA
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 21.935.574 16.170.503 15.799.800
1004 TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE 21.935.574 16.170.503 15.799.800
ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I
A507008 13.049.730 13.402.370 14.098.800
PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA
31 Rashodi za zaposlene 9.267.050 9.457.170 9.742.340
311 Plaće 7.725.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000
313 Doprinosi na plaće 1.342.050
32 Materijalni rashodi 3.778.180 3.940.500 4.351.660
321 Naknade troškova zaposlenima 635.000
322 Rashodi za materijal i energiju 271.000
323 Rashodi za usluge 2.809.180
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.000
34 Financijski rashodi 4.500 4.700 4.800
343 Ostali financijski rashodi 4.500
K507005 INFORMATIZACIJA AGENCIJE 64.000 118.000 176.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 40.000 40.000 40.000
412 Nematerijalna imovina 40.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 24.000 78.000 136.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 24.000
K507007 OPREMANJE AGENCIJE 45.000 45.000 45.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 45.000 45.000 45.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 45.000
PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG
T507012 7.666.844 2.605.133 1.480.000
NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA
32 Materijalni rashodi 7.666.844 2.605.133 1.480.000
323 Rashodi za usluge 7.666.844
PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE
T507013 BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ- 1.110.000
IPA 2008
32 Materijalni rashodi 1.110.000
323 Rashodi za usluge 1.110.000
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 265.808.118 265.286.692 254.255.916
02005 Vlada Republike Hrvatske 25.693.200 25.937.200 26.182.200
1010 IZVRŠNA VLAST 25.693.200 25.937.200 26.182.200

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 12/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE
A508000 17.435.000 17.668.500 17.883.000
HRVATSKE
31 Rashodi za zaposlene 10.641.500 10.744.800 10.775.500
311 Plaće 8.890.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 209.500
313 Doprinosi na plaće 1.542.000
32 Materijalni rashodi 6.764.500 6.893.200 7.075.500
321 Naknade troškova zaposlenima 846.000
322 Rashodi za materijal i energiju 1.880.000
323 Rashodi za usluge 3.572.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 466.000
34 Financijski rashodi 29.000 30.500 32.000
343 Ostali financijski rashodi 29.000
A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA 7.392.200 7.392.200 7.392.200
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 7.392.200 7.392.200 7.392.200
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 7.392.200
proračuna
ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I
A508024 PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG 210.000 215.000 230.000
SUSTAVA VRH
32 Materijalni rashodi 210.000 215.000 230.000
323 Rashodi za usluge 210.000
A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 15.000 15.500 16.000
31 Rashodi za zaposlene 10.000 10.000 10.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000
34 Financijski rashodi 5.000 5.500 6.000
343 Ostali financijski rashodi 5.000
K508011 OPREMANJE VLADE RH 106.000 106.000 106.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 106.000 106.000 106.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 56.000
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
424 50.000
vrijednosti
INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U
K508012 535.000 540.000 555.000
VLADI RH
32 Materijalni rashodi 250.000 255.000 270.000
323 Rashodi za usluge 250.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 285.000 285.000 285.000
412 Nematerijalna imovina 285.000
02006 Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske 2.826.180 2.855.000 2.880.000
PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI
I DRUGI POSLOVI ZA POTREBE
1024 2.826.180 2.855.000 2.880.000
PREDSJEDNICE VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE
POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNICE VLADE
A696002 2.826.180 2.855.000 2.880.000
REPUBLIKE HRVATSKE
31 Rashodi za zaposlene 2.240.700 2.259.100 2.276.100
311 Plaće 1.865.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 54.000
313 Doprinosi na plaće 321.700
32 Materijalni rashodi 583.480 593.800 601.800
321 Naknade troškova zaposlenima 350.000
322 Rashodi za materijal i energiju 45.980
323 Rashodi za usluge 166.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 13/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
34 Financijski rashodi 2.000 2.100 2.100
343 Ostali financijski rashodi 2.000
02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge 67.781.857 62.876.151 67.470.109
PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA
1021 SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM 3.136.700 3.219.300 3.285.500
SEKTOROM U RH
A509000 OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE 2.819.700 2.869.300 2.887.500
31 Rashodi za zaposlene 1.728.200 1.724.300 1.742.500
311 Plaće 1.422.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 61.000
313 Doprinosi na plaće 245.200
32 Materijalni rashodi 1.088.000 1.141.500 1.141.500
321 Naknade troškova zaposlenima 168.500
322 Rashodi za materijal i energiju 55.500
323 Rashodi za usluge 850.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000
34 Financijski rashodi 3.500 3.500 3.500
343 Ostali financijski rashodi 3.500
INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST
A509025 95.000 120.000 120.000
UREDA ZA UDRUGE
32 Materijalni rashodi 95.000 120.000 120.000
323 Rashodi za usluge 95.000
A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 72.000 90.000 90.000
32 Materijalni rashodi 52.000 70.000 70.000
323 Rashodi za usluge 45.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000
38 Ostali rashodi 20.000 20.000 20.000
381 Tekuće donacije 20.000
PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA
A509042 80.000 70.000 118.000
SUZBIJANJA KORUPCIJE
32 Materijalni rashodi 80.000 70.000 118.000
323 Rashodi za usluge 80.000
K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE 35.000 35.000 35.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 20.000 20.000 20.000
412 Nematerijalna imovina 20.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 15.000 15.000 15.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 15.000
K509031 OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE 35.000 35.000 35.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 35.000 35.000 35.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 35.000
1647 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 64.645.157 59.656.851 64.184.609
NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG
A509014 38.892.227 42.630.551 45.656.609
DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE
38 Ostali rashodi 38.892.227 42.630.551 45.656.609
381 Tekuće donacije 38.892.227
PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE
A509024 STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA 135.050 140.000 140.000
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
32 Materijalni rashodi 135.050 140.000 140.000
323 Rashodi za usluge 115.050
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 14/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE,
A509035 VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA 554.000
DRUŠTVA
38 Ostali rashodi 554.000
381 Tekuće donacije 554.000
PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE -
A509036 525.630 474.937 443.275
EUROPA ZA GRAĐANE
32 Materijalni rashodi 525.630 474.937 443.275
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 525.630
PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG
A509037 DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U 3.873.450
PRETPRISTUPNOM PROCESU
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 299.800
363 Pomoći unutar opće države 299.800
38 Ostali rashodi 3.573.650
381 Tekuće donacije 3.573.650
CARDS 2004 - TEHNIČKA POMOĆ U
A509039 479.000
UPRAVLJANJU PROJEKTIMA
32 Materijalni rashodi 479.000
323 Rashodi za usluge 479.000
CARDS 2004 - POTPORA ORGANIZACIJAMA
A509040 CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU ZAŠTITE 188.000
OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA
38 Ostali rashodi 188.000
381 Tekuće donacije 188.000
CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH
A509041 USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG 2.489.000
SEKTORA
38 Ostali rashodi 2.489.000
381 Tekuće donacije 2.489.000
PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA
A509043 92.800 158.313 189.975
ZA GRAĐANE
32 Materijalni rashodi 92.800 158.313 189.975
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 92.800
KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA
A509044 150.000 150.000 150.000
GRAĐANE (EU-ECP)
32 Materijalni rashodi 150.000 150.000 150.000
321 Naknade troškova zaposlenima 2.000
322 Rashodi za materijal i energiju 500
323 Rashodi za usluge 147.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500
IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA
A509045 CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE 17.266.000 2.466.700 4.933.300
EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE
38 Ostali rashodi 17.266.000 2.466.700 4.933.300
381 Tekuće donacije 17.266.000
IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ
ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a)
A509047 13.636.350 2.081.250
KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI
PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU
38 Ostali rashodi 13.636.350 2.081.250
IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA
CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU
A509048 10.590.200
JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA
SOCIJALNIH USLUGA

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 15/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
38 Ostali rashodi 10.590.200
02021 Savjet za nacionalne manjine 43.117.300 43.454.300 43.813.400
OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA
1018 43.117.300 43.454.300 43.813.400
NACIONALNIH MANJINA
A732003 NACIONALNE MANJINE 41.843.800 42.104.800 42.454.900
38 Ostali rashodi 41.843.800 42.104.800 42.454.900
381 Tekuće donacije 41.843.800
OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA
A732004 817.500 893.500 902.500
NACIONALNIH MANJINA
31 Rashodi za zaposlene 683.500 759.000 768.000
311 Plaće 565.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 20.500
313 Doprinosi na plaće 98.000
32 Materijalni rashodi 131.500 132.000 132.000
321 Naknade troškova zaposlenima 41.500
322 Rashodi za materijal i energiju 17.000
323 Rashodi za usluge 65.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000
34 Financijski rashodi 2.500 2.500 2.500
343 Ostali financijski rashodi 2.500
A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 441.000 441.000 441.000
32 Materijalni rashodi 441.000 441.000 441.000
321 Naknade troškova zaposlenima 10.000
323 Rashodi za usluge 1.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 430.000
INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE
K732001 10.500 10.500 10.500
SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 2.500 2.500 2.500
412 Nematerijalna imovina 2.500
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 8.000 8.000 8.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 8.000
OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA
K732006 4.500 4.500 4.500
NACIONALNE MANJINE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 4.500 4.500 4.500
imovine
422 Postrojenja i oprema 4.500
02025 Ured za nacionalne manjine 18.473.511 23.979.641 8.940.057
OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE
1020 OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI 18.473.511 23.979.641 8.940.057
NACIONALNIH MANJINA
POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE
A513000 1.572.000 1.687.000 1.687.000
MANJINE
31 Rashodi za zaposlene 1.314.000 1.402.000 1.406.000
311 Plaće 1.078.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 49.000
313 Doprinosi na plaće 187.000
32 Materijalni rashodi 253.000 280.000 276.000
321 Naknade troškova zaposlenima 71.000
322 Rashodi za materijal i energiju 22.000
323 Rashodi za usluge 155.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000
34 Financijski rashodi 5.000 5.000 5.000
343 Ostali financijski rashodi 5.000
A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE 602.000 827.000 827.000
32 Materijalni rashodi 100.000 225.000 225.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 16/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
321 Naknade troškova zaposlenima 20.000
323 Rashodi za usluge 60.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 2.000 2.000 2.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 2.000
proračuna
38 Ostali rashodi 500.000 600.000 600.000
381 Tekuće donacije 500.000
A513013 PROGRAMI ZA ROME 1.333.000 2.042.000 2.052.000
32 Materijalni rashodi 281.000 390.000 400.000
321 Naknade troškova zaposlenima 20.000
323 Rashodi za usluge 196.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 2.000 2.000 2.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 2.000
proračuna
38 Ostali rashodi 1.050.000 1.650.000 1.650.000
381 Tekuće donacije 1.050.000
IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA
A513023 4.610.185 19.247.400 809.057
III
32 Materijalni rashodi 1.213.585 809.057
323 Rashodi za usluge 1.213.585
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.396.600 19.247.400
363 Pomoći unutar opće države 3.396.600
A513024 IPA 2010 - DRUŠTVENO UKLJUČIVANJE I ROMI 3.533.000
32 Materijalni rashodi 533.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.000.000
INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE
K513010 22.000 22.000 22.000
MANJINE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 7.000 7.000 7.000
412 Nematerijalna imovina 7.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 15.000 15.000 15.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 15.000
OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE
K513015 10.000 10.000 10.000
MANJINE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 10.000 10.000 10.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 10.000
T513020 PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA 10.324.326 144.241
32 Materijalni rashodi 144.241
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 10.324.326
363 Pomoći unutar opće države 10.324.326
02030 Ured za zakonodavstvo 10.814.000 5.840.300 6.711.600
USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA S
USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM TE
1032 10.814.000 5.840.300 6.711.600
KOORDINACIJA SUSTAVA PROCJENE UČINKA
PROPISA
USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA S
USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM TE
A514000 4.934.000 4.970.300 5.016.600
KOORDINACIJA SUSTAVA PROCJENE UČINKA
PROPISA
31 Rashodi za zaposlene 4.235.000 4.260.000 4.285.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 17/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
311 Plaće 3.530.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 90.000
313 Doprinosi na plaće 615.000
32 Materijalni rashodi 684.500 695.600 716.700
321 Naknade troškova zaposlenima 310.000
322 Rashodi za materijal i energiju 85.000
323 Rashodi za usluge 281.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500
34 Financijski rashodi 4.500 4.700 4.900
343 Ostali financijski rashodi 4.500
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 10.000 10.000 10.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 10.000
proračuna
IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE
A514013 5.775.000 825.000 1.650.000
UČINKA PROPISA
32 Materijalni rashodi 5.775.000 825.000 1.650.000
323 Rashodi za usluge 5.775.000
INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA
K514012 105.000 45.000 45.000
ZAKONODAVSTVO
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 30.000 30.000 30.000
412 Nematerijalna imovina 30.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 75.000 15.000 15.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 75.000
02035 Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora 47.727.170 48.110.000 48.500.000
OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG
1016 47.727.170 48.110.000 48.500.000
SABORA I VLADE RH
OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG
A515000 47.289.170 47.672.000 48.062.000
SABORA I VLADE RH
31 Rashodi za zaposlene 27.720.170 27.942.500 28.156.000
311 Plaće 22.343.170
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.500.000
313 Doprinosi na plaće 3.877.000
32 Materijalni rashodi 19.528.500 19.689.000 19.865.500
321 Naknade troškova zaposlenima 2.625.000
322 Rashodi za materijal i energiju 9.750.000
323 Rashodi za usluge 6.791.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 362.500
34 Financijski rashodi 35.500 35.500 35.500
343 Ostali financijski rashodi 35.500
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 5.000 5.000 5.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 5.000
proračuna
A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 8.000 8.000 8.000
31 Rashodi za zaposlene 5.000 5.000 5.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000
34 Financijski rashodi 3.000 3.000 3.000
343 Ostali financijski rashodi 3.000
OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE
K515007 235.000 235.000 235.000
HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 235.000 235.000 235.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 235.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 18/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE
K515008 195.000 195.000 195.000
HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 85.000 85.000 85.000
412 Nematerijalna imovina 85.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 110.000 110.000 110.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 80.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000
Ured za središnju javnu nabavu Vlade
02040 4.019.500 3.933.200 3.986.900
Republike Hrvatske
1883 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA 4.019.500 3.933.200 3.986.900
A846001 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA 3.809.500 3.863.200 3.916.900
31 Rashodi za zaposlene 2.747.000 2.768.000 2.789.000
311 Plaće 2.275.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 72.000
313 Doprinosi na plaće 400.000
32 Materijalni rashodi 1.058.000 1.090.500 1.123.000
321 Naknade troškova zaposlenima 170.000
322 Rashodi za materijal i energiju 90.000
323 Rashodi za usluge 795.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000
34 Financijski rashodi 4.500 4.700 4.900
343 Ostali financijski rashodi 4.500
OPREMANJE UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU
K846002 115.000 35.000 35.000
NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 115.000 35.000 35.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 115.000
INFORMATIZACIJA UREDA ZA SREDIŠNJU
K846003 JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE 95.000 35.000 35.000
HRVATSKE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 20.000 20.000 20.000
412 Nematerijalna imovina 20.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 75.000 15.000 15.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 70.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000
02042 Ured za protokol Vlade RH 1.475.000 1.490.000 1.505.000
1023 PROTOKOL VLADE 1.475.000 1.490.000 1.505.000
A686000 PROTOKOL VLADE 1.461.000 1.475.000 1.489.000
31 Rashodi za zaposlene 1.016.800 1.016.000 1.022.500
311 Plaće 840.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 32.000
313 Doprinosi na plaće 144.800
32 Materijalni rashodi 443.000 457.800 465.300
321 Naknade troškova zaposlenima 79.000
322 Rashodi za materijal i energiju 31.000
323 Rashodi za usluge 131.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 202.000
34 Financijski rashodi 1.200 1.200 1.200
343 Ostali financijski rashodi 1.200
INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA
K686009 14.000 15.000 16.000
PROTOKOL VLADE RH
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 10.000 10.000 10.000
412 Nematerijalna imovina 10.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 19/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 4.000 5.000 6.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 4.000
02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju 1.627.000 1.643.000 1.688.100
UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE
1015 1.627.000 1.643.000 1.688.100
VLASTI
UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE
A687000 1.612.000 1.626.000 1.670.100
VLASTI
31 Rashodi za zaposlene 1.519.400 1.531.500 1.575.800
311 Plaće 1.266.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 34.800
313 Doprinosi na plaće 218.600
32 Materijalni rashodi 92.200 94.100 93.900
321 Naknade troškova zaposlenima 57.500
322 Rashodi za materijal i energiju 10.300
323 Rashodi za usluge 22.800
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600
34 Financijski rashodi 400 400 400
343 Ostali financijski rashodi 400
INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA
K687003 15.000 17.000 18.000
UNUTARNJU REVIZIJU
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 10.000 11.500 12.000
412 Nematerijalna imovina 10.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 5.000 5.500 6.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 5.000
02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom 20.689.750 20.903.500 21.091.300
ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE
1035 20.689.750 20.903.500 21.091.300
VLASTI
ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE
A691000 20.657.750 20.871.500 21.059.300
VLASTI
31 Rashodi za zaposlene 4.735.450 4.782.000 4.822.800
311 Plaće 3.591.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 45.950
313 Doprinosi na plaće 1.098.500
32 Materijalni rashodi 15.852.300 16.019.500 16.166.500
321 Naknade troškova zaposlenima 1.808.000
322 Rashodi za materijal i energiju 3.762.000
323 Rashodi za usluge 8.328.800
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.953.500
34 Financijski rashodi 70.000 70.000 70.000
343 Ostali financijski rashodi 70.000
OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE
K691007 20.000 20.000 20.000
SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 20.000 20.000 20.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 20.000
INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA
K691008 12.000 12.000 12.000
KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 8.000 8.000 8.000
412 Nematerijalna imovina 8.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 4.000 4.000 4.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 4.000
02050 Ured za odnose s javnošću 6.538.000 6.632.000 6.693.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 20/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
1007 INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH 6.538.000 6.632.000 6.693.000
A518000 INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH 6.433.000 6.527.000 6.588.000
31 Rashodi za zaposlene 2.957.000 2.986.500 2.980.000
311 Plaće 2.460.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 73.000
313 Doprinosi na plaće 424.000
32 Materijalni rashodi 3.457.000 3.521.500 3.589.000
321 Naknade troškova zaposlenima 253.000
322 Rashodi za materijal i energiju 89.000
323 Rashodi za usluge 3.050.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 64.500
34 Financijski rashodi 4.000 4.000 4.000
343 Ostali financijski rashodi 4.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 15.000 15.000 15.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 15.000
proračuna
K518003 INFORMATIZACIJA UREDA 85.000 85.000 85.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 5.000 5.000 5.000
412 Nematerijalna imovina 5.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 80.000 80.000 80.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 50.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000
K518007 OPREMANJE UREDA 20.000 20.000 20.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 20.000 20.000 20.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 20.000
02087 Ured za ljudska prava 5.683.100 8.004.900 4.970.000
1011 LJUDSKA PRAVA 4.257.600 6.468.400 3.353.000
A681000 OSNOVNA AKTIVNOST 2.357.300 2.578.800 2.584.800
31 Rashodi za zaposlene 1.705.500 1.776.400 1.807.400
311 Plaće 1.415.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 46.000
313 Doprinosi na plaće 244.500
32 Materijalni rashodi 624.300 779.900 754.900
321 Naknade troškova zaposlenima 119.000
322 Rashodi za materijal i energiju 55.000
323 Rashodi za usluge 430.300
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000
34 Financijski rashodi 2.500 2.500 2.500
343 Ostali financijski rashodi 2.500
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 25.000 20.000 20.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 25.000
proračuna
IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA
A681014 5.000 5.000 5.000
LJUDSKA PRAVA
32 Materijalni rashodi 5.000 5.000 5.000
323 Rashodi za usluge 5.000
A681042 CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA 350.000 350.000 300.000
38 Ostali rashodi 350.000 350.000 300.000
381 Tekuće donacije 350.000
PROVOĐENJE ZAKONA O SUZBIJANJU
A681048 74.500 10.000 10.000
DISKRIMINACIJE
32 Materijalni rashodi 74.500 10.000 10.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 21/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
321 Naknade troškova zaposlenima 30.000
323 Rashodi za usluge 34.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000
IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG
A681051 1.420.800 3.433.600 355.200
SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE
32 Materijalni rashodi 3.433.600 355.200
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.420.800
imovine
422 Postrojenja i oprema 1.065.600
426 Nematerijalna proizvedena imovina 355.200
K681033 OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA 43.000 49.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 43.000 49.000
imovine
INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA
K681037 50.000 48.000 49.000
PRAVA
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 50.000 29.000 29.000
412 Nematerijalna imovina 50.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 19.000 20.000
imovine
NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE
1013 327.000 348.000 348.000
TRGOVANJA LJUDIMA
PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA
A681023 327.000 348.000 348.000
SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA
32 Materijalni rashodi 327.000 348.000 348.000
321 Naknade troškova zaposlenima 100.000
322 Rashodi za materijal i energiju 5.000
323 Rashodi za usluge 207.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000
SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ
1436 PODRUČJA ZAŠTITE, PROMICANJA I 980.000 1.030.000 1.114.500
POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA
DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U
A681022 PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I 980.000 1.030.000 1.114.500
POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA
32 Materijalni rashodi 30.000 30.000 30.000
323 Rashodi za usluge 30.000
38 Ostali rashodi 950.000 1.000.000 1.084.500
381 Tekuće donacije 950.000
1850 POVJERENSTVO ZA AZIL 118.500 158.500 154.500
A681050 POVJERENSTVO ZA AZIL 118.500 158.500 154.500
32 Materijalni rashodi 118.500 158.500 154.500
321 Naknade troškova zaposlenima 10.000
323 Rashodi za usluge 8.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.500
02089 Ured za socijalno partnerstvo 1.544.000 1.556.000 1.570.000
1028 SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO 1.544.000 1.556.000 1.570.000
A685000 SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO 1.096.500 1.185.500 1.218.500
31 Rashodi za zaposlene 866.500 964.500 997.500
311 Plaće 709.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 35.000
313 Doprinosi na plaće 122.500
32 Materijalni rashodi 227.500 218.500 218.500
321 Naknade troškova zaposlenima 124.000
322 Rashodi za materijal i energiju 32.000
323 Rashodi za usluge 53.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.500

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 22/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
34 Financijski rashodi 2.500 2.500 2.500
343 Ostali financijski rashodi 2.500
INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO
K685003 23.000 23.000 23.000
PARTNERSTVO
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 15.000 15.000 15.000
412 Nematerijalna imovina 15.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 8.000 8.000 8.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 8.000
JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I
T685012 248.650 182.000 182.000
PARTNERSTVA U RH
32 Materijalni rashodi 248.650 182.000 182.000
323 Rashodi za usluge 66.650
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 182.000
T685014 EU-RH ZAJEDNIČKI SAVJETODAVNI ODBOR 45.850 45.850 45.850
32 Materijalni rashodi 45.850 45.850 45.850
323 Rashodi za usluge 24.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.850
T685015 NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU 6.000 6.000 6.000
32 Materijalni rashodi 6.000 6.000 6.000
323 Rashodi za usluge 6.000
MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM
T685016 124.000 113.650 94.650
SPOROVIMA
32 Materijalni rashodi 124.000 113.650 94.650
323 Rashodi za usluge 104.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000
02090 Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga 5.175.750 5.368.500 5.525.250
1029 SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA 5.175.750 5.368.500 5.525.250

A530000 SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA 1.876.000 1.893.000 1.908.000


31 Rashodi za zaposlene 1.014.500 1.020.500 1.032.500
311 Plaće 842.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 27.000
313 Doprinosi na plaće 145.500
32 Materijalni rashodi 837.500 848.500 851.500
321 Naknade troškova zaposlenima 200.000
322 Rashodi za materijal i energiju 69.500
323 Rashodi za usluge 414.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 154.000
34 Financijski rashodi 4.000 4.000 4.000
343 Ostali financijski rashodi 4.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 20.000 20.000 20.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 20.000
proračuna
PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I
A530001 1.000.000 900.000 600.000
AKCIJSKOG PLANA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.000.000 900.000 600.000
363 Pomoći unutar opće države 1.000.000
EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA
A530007 188.000 188.000 188.000
OPOJNIH DROGA
32 Materijalni rashodi 188.000 188.000 188.000
323 Rashodi za usluge 155.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 23/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA
A530014 490.000 540.000 540.000
SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA
32 Materijalni rashodi 490.000 540.000 540.000
323 Rashodi za usluge 460.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000
A530019 ANTI DROGA TELEFON 165.000 165.000 165.000
32 Materijalni rashodi 165.000 165.000 165.000
323 Rashodi za usluge 165.000
USTROJAVANJE NACIONALNE
A530020 611.000 465.000 465.000
INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE
32 Materijalni rashodi 411.000 265.000 265.000
321 Naknade troškova zaposlenima 100.000
323 Rashodi za usluge 305.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 200.000 200.000 200.000
363 Pomoći unutar opće države 200.000
IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI
A530025 CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O 748.750 1.120.500 1.562.250
DROGAMA
32 Materijalni rashodi 748.750 1.120.500 1.562.250
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 748.750
OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE
K530009 40.000 40.000 40.000
ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 40.000 40.000 40.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 40.000
INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE
K530017 57.000 57.000 57.000
ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 32.000 32.000 32.000
412 Nematerijalna imovina 32.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 25.000 25.000 25.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 15.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000
02092 Ured za ravnopravnost spolova 2.622.800 2.703.000 2.729.000
ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI
1034 2.622.800 2.703.000 2.729.000
SPOLOVA
ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI
A532004 1.621.800 1.723.400 1.726.000
SPOLOVA
31 Rashodi za zaposlene 1.103.500 1.118.100 1.119.700
311 Plaće 910.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 37.000
313 Doprinosi na plaće 156.500
32 Materijalni rashodi 491.000 578.000 579.000
321 Naknade troškova zaposlenima 149.000
322 Rashodi za materijal i energiju 24.000
323 Rashodi za usluge 294.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000
34 Financijski rashodi 2.300 2.300 2.300
343 Ostali financijski rashodi 2.300
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 25.000 25.000 25.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 25.000
proračuna

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 24/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA
A532009 778.000 786.600 800.000
PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
32 Materijalni rashodi 578.000 586.600 600.000
321 Naknade troškova zaposlenima 40.000
323 Rashodi za usluge 423.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.000
38 Ostali rashodi 200.000 200.000 200.000
381 Tekuće donacije 200.000
PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE
A532012 100.000 100.000 100.000
PROGRESS
32 Materijalni rashodi 100.000 100.000 100.000
321 Naknade troškova zaposlenima 10.000
323 Rashodi za usluge 50.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000
PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE O
A532013 40.000 10.000 10.000
ZAŠTITI OD OBITELJSKOG NASILJA
32 Materijalni rashodi 40.000 10.000 10.000
323 Rashodi za usluge 40.000
PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE
A532015 IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S 25.000 25.000 25.000
INVALIDITETOM OD 2007. - 2015.
32 Materijalni rashodi 20.000 20.000 20.000
323 Rashodi za usluge 20.000
38 Ostali rashodi 5.000 5.000 5.000
381 Tekuće donacije 5.000
OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST
K532003 25.000 25.000 35.000
SPOLOVA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 25.000 25.000 35.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 25.000
INFORMATIZACIJA UREDA ZA
K532005 33.000 33.000 33.000
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 8.000 8.000 8.000
412 Nematerijalna imovina 8.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 25.000 25.000 25.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 15.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000
022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU 24.847.100 24.674.170 25.791.900
02205 Središnji državni ured za e-Hrvatsku 24.847.100 24.674.170 25.791.900
1008 INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 24.847.100 24.674.170 25.791.900
POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG
A677009 4.870.600 4.840.700 5.174.700
UREDA ZA E - HRVATSKU
31 Rashodi za zaposlene 3.128.600 3.125.500 3.249.500
311 Plaće 2.583.900
312 Ostali rashodi za zaposlene 100.200
313 Doprinosi na plaće 444.500
32 Materijalni rashodi 1.733.000 1.706.200 1.916.200
321 Naknade troškova zaposlenima 369.000
322 Rashodi za materijal i energiju 208.000
323 Rashodi za usluge 1.075.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 81.000
34 Financijski rashodi 9.000 9.000 9.000
343 Ostali financijski rashodi 9.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 25/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
CIP ICT - SUDJELOVANJE SDUeH U
A677012 2.853.000 3.269.770 3.919.500
PROGRAMIMA EU
32 Materijalni rashodi 2.853.000 3.269.770 3.919.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.853.000
A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA 5.361.500 5.065.000 5.065.000
32 Materijalni rashodi 5.361.500 5.065.000 5.065.000
323 Rashodi za usluge 5.361.500
ISA - SUDJELOVANJE SREDIŠNJEG
A677017 DRŽAVNOG UREDA ZA e-HRVATSKU U 900.000 900.000 906.000
PROGRAMIMA EU
32 Materijalni rashodi 900.000 900.000 906.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 900.000
NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO
A757008 50.000 50.000 51.000
DRUŠTVO
32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 51.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000
POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA
A757010 1.907.000 1.915.000 2.209.700
INFORMACIJSKOG DRUŠTVA
32 Materijalni rashodi 1.727.000 1.745.000 2.009.700
323 Rashodi za usluge 1.627.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000
38 Ostali rashodi 180.000 170.000 200.000
381 Tekuće donacije 180.000
RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA
A757012 4.800.000 4.300.000 4.500.000
TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
32 Materijalni rashodi 4.800.000 4.300.000 4.500.000
323 Rashodi za usluge 4.800.000
INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG
K677011 210.000 180.000 193.000
UREDA ZA E - HRVATSKU
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 110.000 100.000 100.000
412 Nematerijalna imovina 110.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 100.000 80.000 93.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 100.000
OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA
K757006 145.000 145.000 143.000
ZA E - HRVATSKU
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 145.000 145.000 143.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 145.000
ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA
K757011 2.700.000 3.450.000 3.630.000
TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
32 Materijalni rashodi 2.700.000 3.450.000 3.630.000
323 Rashodi za usluge 2.700.000
T677015 DIGITALNA TELEVIZIJA 1.050.000 558.700
32 Materijalni rashodi 1.050.000 558.700
323 Rashodi za usluge 1.050.000
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU
023 38.206.087 20.255.934 22.579.713
STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i
02305 38.206.087 20.255.934 22.579.713
koordinaciju fondova EU
STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE
1025 38.206.087 20.255.934 22.579.713
HRVATSKE
POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG
A680012 UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I 11.899.815 14.123.613 16.231.440
KOORDINACIJU FONDOVA EU
31 Rashodi za zaposlene 7.058.865 8.418.744 10.175.463

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 26/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
311 Plaće 5.854.740
312 Ostali rashodi za zaposlene 180.875
313 Doprinosi na plaće 1.023.250
32 Materijalni rashodi 4.758.950 5.622.869 5.973.977
321 Naknade troškova zaposlenima 747.100
322 Rashodi za materijal i energiju 228.380
323 Rashodi za usluge 3.680.620
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.850
34 Financijski rashodi 2.000 2.000 2.000
343 Ostali financijski rashodi 2.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 80.000 80.000 80.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 80.000
proračuna
PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE
A680013 SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU 5.634.330 1.255.262 4.751.750
PROJEKATA
32 Materijalni rashodi 5.634.330 1.255.262 4.751.750
323 Rashodi za usluge 5.634.330
INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU -
A680014 370.000 370.000 370.000
PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE
32 Materijalni rashodi 370.000 370.000 370.000
323 Rashodi za usluge 370.000
PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA
A680015 19.367.937 3.329.630
STRUKTURNE FONDOVE
32 Materijalni rashodi 19.367.937 3.329.630
323 Rashodi za usluge 19.367.937
A758008 KOORDINACIJA PROGRAMA EU 190.000 240.000 240.000
32 Materijalni rashodi 190.000 240.000 240.000
323 Rashodi za usluge 190.000
A758010 OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU 290.000 412.000 444.000
32 Materijalni rashodi 290.000 412.000 444.000
322 Rashodi za materijal i energiju 20.000
323 Rashodi za usluge 270.000
A758011 IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE 7.125 7.125 5.757
32 Materijalni rashodi 7.125 7.125 5.757
323 Rashodi za usluge 7.125
PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I
A758015 200.000 200.000 200.000
PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE
32 Materijalni rashodi 200.000 200.000 200.000
323 Rashodi za usluge 200.000
INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG
K758004 UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I 199.360 209.296 226.136
KOORDINACIJU FONDOVA EU
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000 100.000 100.000
412 Nematerijalna imovina 100.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 99.360 109.296 126.136
imovine
422 Postrojenja i oprema 77.760
426 Nematerijalna proizvedena imovina 21.600
OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA
K758006 ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU 47.520 109.008 110.630
FONDOVA EU
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 47.520 109.008 110.630
imovine
422 Postrojenja i oprema 47.520

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 27/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE
024 35.286.985 33.652.000 36.190.000
DRŽAVNOM IMOVINOM
Središnji državni ured za upravljanje državnom
02405 35.286.985 33.652.000 36.190.000
imovinom
UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM
1031 35.286.985 33.652.000 36.190.000
IMOVINOM
UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM
A759005 28.367.485 31.812.000 28.900.000
IMOVINOM
31 Rashodi za zaposlene 6.649.895 6.760.228 6.957.173
311 Plaće 5.487.325
312 Ostali rashodi za zaposlene 218.750
313 Doprinosi na plaće 943.820
32 Materijalni rashodi 18.897.590 22.231.772 19.122.827
321 Naknade troškova zaposlenima 401.200
322 Rashodi za materijal i energiju 1.870.000
323 Rashodi za usluge 16.531.390
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000
34 Financijski rashodi 2.820.000 2.820.000 2.820.000
343 Ostali financijski rashodi 2.820.000
K520004 INFORMATIZACIJA 1.000.000 345.000 345.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 700.000 45.000 45.000
412 Nematerijalna imovina 700.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 300.000 300.000 300.000
imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000
K759003 OPREMANJE 55.000 55.000 55.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 55.000 55.000 55.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 55.000
OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I
K759004 264.500 1.440.000 6.890.000
SLUŽBENIH STANOVA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 264.500 1.440.000 6.890.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 264.500
STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH
T520007 5.600.000
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 5.600.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 5.600.000
proračuna
025 MINISTARSTVO FINANCIJA 31.317.342.493 22.957.547.200 21.193.907.367
02505 Ministarstvo financija 265.100.495 303.283.978 203.780.556
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I
1036 89.076.657 84.346.918 82.846.001
OPREMANJE
TEHNIČKA POMOĆ SREDIŠNJOJ JEDINICI ZA
FINANCIRANJE I UGOVARANJE I
A320992 400.000
NACIONALNOM KOORDINATORU ZA
PROGRAM ISPA
32 Materijalni rashodi 400.000
A538000 UPRAVA I ADMINISTRACIJA 73.811.423 74.801.918 76.931.001
31 Rashodi za zaposlene 53.416.750 54.591.918 56.721.001
311 Plaće 44.253.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.553.750
313 Doprinosi na plaće 7.610.000
32 Materijalni rashodi 20.384.673 20.200.000 20.200.000
321 Naknade troškova zaposlenima 4.650.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 28/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
322 Rashodi za materijal i energiju 3.670.000
323 Rashodi za usluge 11.704.673
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 360.000
34 Financijski rashodi 10.000 10.000 10.000
343 Ostali financijski rashodi 10.000
POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE
A538018 600.000 600.000 600.000
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
38 Ostali rashodi 600.000 600.000 600.000
381 Tekuće donacije 600.000
A538033 ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE 400.000 400.000 400.000
32 Materijalni rashodi 400.000 400.000 400.000
323 Rashodi za usluge 400.000
K253057 OPREMANJE 1.715.000 1.715.000 1.715.000
32 Materijalni rashodi 1.500.000 1.500.000 1.500.000
323 Rashodi za usluge 1.500.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 215.000 215.000 215.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 215.000
K538003 INFORMATIZACIJA 5.500.000 6.430.000 3.200.000
32 Materijalni rashodi 1.000.000 1.930.000 1.000.000
323 Rashodi za usluge 1.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 4.500.000 4.500.000 2.200.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 900.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.600.000
RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM
POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE
K538030 4.700.000
KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S
KNJIŽNICOM
32 Materijalni rashodi 4.200.000
323 Rashodi za usluge 4.200.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 500.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 500.000
IPA 2007 - POTPORA NACIONALNOM FONDU U
T538037 DALJNJEM RAZVOJU DECENTRALIZIRANOG 550.234
MENADŽMENTA
32 Materijalni rashodi 550.234
323 Rashodi za usluge 550.234
IPA 2007 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE
SPOSOBNOSTI ZA PRIMJENU PRAVILA IZ
T538039 1.800.000
PODRUČJA VLASTITIH SREDSTAVA
EUROPSKE UNIJE
32 Materijalni rashodi 1.800.000
323 Rashodi za usluge 1.800.000
IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH
1041 130.200.000 196.500.000 98.340.000
PRIJELAZA
A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA 40.000.000 40.000.000 39.840.000
32 Materijalni rashodi 40.000.000 40.000.000 39.840.000
322 Rashodi za materijal i energiju 10.200.000
323 Rashodi za usluge 29.800.000
IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH
K107548 45.000.000 102.000.000 38.000.000
PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.000.000 3.000.000 1.000.000
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.000.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 29/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 44.000.000 99.000.000 37.000.000
imovine
421 Građevinski objekti 44.000.000
IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH
K253008 7.000.000
PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 7.000.000
imovine
421 Građevinski objekti 7.000.000
IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH
K253016 13.200.000 52.000.000 18.000.000
PRIJELAZA PREMA SRBIJI
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.000.000 1.000.000 2.000.000
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 12.200.000 51.000.000 16.000.000
imovine
421 Građevinski objekti 12.200.000
IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH
K302084 15.500.000 500.000
PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 15.500.000 500.000
imovine
421 Građevinski objekti 15.500.000
IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH
K321066 9.000.000 1.500.000 2.000.000
PRIJELAZA - POMORSKI I ZRAČNI
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 9.000.000 1.500.000 2.000.000
imovine
421 Građevinski objekti 9.000.000
K538036 OPREMANJE 500.000 500.000 500.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 500.000 500.000 500.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 500.000
1067 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE 45.823.838 22.437.060 22.594.555
IPA I 2008 - POTPORA FINANCIJSKOM
A538040 UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI 17.613.200 7.475.300 6.908.995
STRUKTURNIH FONDOVA
32 Materijalni rashodi 17.613.200 7.475.300 6.908.995
323 Rashodi za usluge 17.613.200
PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE -
K113290 12.060.000 12.910.000 12.950.000
IMPLEMENTACIJA
32 Materijalni rashodi 11.710.000 12.660.000 12.730.000
323 Rashodi za usluge 11.710.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 250.000 150.000 120.000
412 Nematerijalna imovina 250.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 100.000 100.000 100.000
imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000
K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA 1.860.000 980.000 1.000.000
32 Materijalni rashodi 1.860.000 980.000 1.000.000
323 Rashodi za usluge 1.860.000
PHARE2006 - RAZVOJ PRORAČUNSKIH
K538015 PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG 7.188.287
SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA
32 Materijalni rashodi 7.188.287
323 Rashodi za usluge 7.188.287

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 30/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
PHARE 2006-INTEGRACIJA INFORMATIČKIH
SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINANCIJA U
K538024 PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM 6.955.031
SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA
SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM
PODACIMA
32 Materijalni rashodi 6.955.031
323 Rashodi za usluge 6.955.031
INTEGRACIJA PODRUČNIH RIZNICA -
UKLJUČIVANJE POJEDINIH RIZNICA U
K538038 147.320 1.071.760 1.735.560
INTEGRIRANI SUSTAV I ODRŽAVANJE
SUSTAVA
32 Materijalni rashodi 800.000 1.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 147.320 271.760 735.560
imovine
422 Postrojenja i oprema 147.320
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države 29.395.133.262 21.033.173.497 19.337.211.281
ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM
1037 55.000.000 42.000.000 43.000.000
ORGANIZACIJAMA
A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE 40.000.000 42.000.000 43.000.000
32 Materijalni rashodi 40.000.000 42.000.000 43.000.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000.000
ORGANIZACIJA GODIŠNJE SKUPŠTINE
T544017 EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, 15.000.000
ZAGREB 2010.
32 Materijalni rashodi 15.000.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000.000
FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH
1039 1.616.515.153 1.625.000.000 1.660.000.000
FUNKCIJA
PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U
A538027 JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM 45.000.000 45.000.000 45.000.000
UREĐENJU I GRADNJI
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 45.000.000 45.000.000 45.000.000
363 Pomoći unutar opće države 45.000.000
DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA
A539150 1.571.515.153 1.580.000.000 1.615.000.000
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.571.515.153 1.580.000.000 1.615.000.000
363 Pomoći unutar opće države 1.571.515.153
1040 FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE 65.000.000 70.000.000 90.000.000
T544013 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU 65.000.000 70.000.000 90.000.000
34 Financijski rashodi 65.000.000 70.000.000 90.000.000
343 Ostali financijski rashodi 65.000.000
1046 OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU 193.500.000 200.500.000 210.500.000
USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE
A539161 183.000.000 190.000.000 200.000.000
PODATAKA
32 Materijalni rashodi 183.000.000 190.000.000 200.000.000
323 Rashodi za usluge 183.000.000
A539231 USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U 10.000.000 10.000.000 10.000.000
34 Financijski rashodi 10.000.000 10.000.000 10.000.000
343 Ostali financijski rashodi 10.000.000
NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH
A557034 500.000 500.000 500.000
BANAKA
34 Financijski rashodi 500.000 500.000 500.000
343 Ostali financijski rashodi 500.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 31/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM
1047 18.000.000 18.000.000 22.000.000
SPORAZUMIMA S BIH
POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU,
A539061 18.000.000 18.000.000 22.000.000
ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 18.000.000 18.000.000 22.000.000
361 Pomoći inozemnim vladama 18.000.000
OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH
1049 20.015.000 22.015.000 24.015.000
NEPOGODA
PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH
NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA
A539020 15.000 15.000 15.000
PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH
NEPOGODA
32 Materijalni rashodi 15.000 15.000 15.000
323 Rashodi za usluge 15.000
NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE
A539025 20.000.000 22.000.000 24.000.000
ELEMENTARNIM NEPOGODAMA
38 Ostali rashodi 20.000.000 22.000.000 24.000.000
383 Kazne, penali i naknade štete 20.000.000
POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ
1050 7.700.248 8.222.591 8.708.633
(REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - GRADOVI
A538022 GRAD DARUVAR 82.564 88.163 93.374
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 82.564 88.163 93.374
363 Pomoći unutar opće države 82.564
A539122 GRAD GRUBIŠNO POLJE 1.167.893 1.247.117 1.320.835
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.167.893 1.247.117 1.320.835
363 Pomoći unutar opće države 1.167.893
A539134 GRAD SLATINA 8.582 9.164 9.706
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 8.582 9.164 9.706
363 Pomoći unutar opće države 8.582
A539143 GRAD VRLIKA 359.308 383.682 406.361
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 359.308 383.682 406.361
363 Pomoći unutar opće države 359.308
A539180 GRAD SKRADIN 2.256.468 2.409.535 2.551.964
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.256.468 2.409.535 2.551.964
363 Pomoći unutar opće države 2.256.468
A539181 GRAD VODICE 192.462 205.518 217.666
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 192.462 205.518 217.666
363 Pomoći unutar opće države 192.462
A539189 GRAD ILOK 457.590 488.630 517.514
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 457.590 488.630 517.514
363 Pomoći unutar opće države 457.590
A539201 GRAD GLINA 1.483.516 1.584.150 1.677.790
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.483.516 1.584.150 1.677.790
363 Pomoći unutar opće države 1.483.516
A539305 GRAD OBROVAC 1.691.865 1.806.632 1.913.423
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.691.865 1.806.632 1.913.423
363 Pomoći unutar opće države 1.691.865
POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ
1051 33.414.476 35.681.127 37.790.263
(REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - OPĆINE
A539068 OPĆINA MIKLEUŠ 209.723 223.950 237.185
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 209.723 223.950 237.185
363 Pomoći unutar opće države 209.723
A539069 OPĆINA VOĆIN 1.206.237 1.288.061 1.364.197
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.206.237 1.288.061 1.364.197
363 Pomoći unutar opće države 1.206.237
A539075 OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI 826.456 882.517 934.683

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 32/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 826.456 882.517 934.683
363 Pomoći unutar opće države 826.456
A539076 OPĆINA OKUČANI 683.358 729.712 772.846
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 683.358 729.712 772.846
363 Pomoći unutar opće države 683.358
A539077 OPĆINA STARA GRADIŠKA 52.535 56.099 59.415
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 52.535 56.099 59.415
363 Pomoći unutar opće države 52.535
A539083 OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE 326.419 348.561 369.165
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 326.419 348.561 369.165
363 Pomoći unutar opće države 326.419
A539123 OPĆINA ĐULOVAC 1.721.868 1.838.670 1.947.355
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.721.868 1.838.670 1.947.355
363 Pomoći unutar opće države 1.721.868
A539129 OPĆINA DONJI LAPAC 394.426 421.182 446.078
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 394.426 421.182 446.078
363 Pomoći unutar opće države 394.426
A539130 OPĆINA LOVINAC 539.516 576.114 610.169
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 539.516 576.114 610.169
363 Pomoći unutar opće države 539.516
A539132 OPĆINA UDBINA 788.877 842.390 892.184
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 788.877 842.390 892.184
363 Pomoći unutar opće države 788.877
A539133 OPĆINA VRHOVINE 908.096 969.696 1.027.016
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 908.096 969.696 1.027.016
363 Pomoći unutar opće države 908.096
A539137 OPĆINA TOMPOJEVCI 451.366 481.984 510.475
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 451.366 481.984 510.475
363 Pomoći unutar opće države 451.366
A539140 OPĆINA TRPINJA 2.155.843 2.302.084 2.438.162
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.155.843 2.302.084 2.438.162
363 Pomoći unutar opće države 2.155.843
A539141 OPĆINA NEGOSLAVCI 974.121 1.040.200 1.101.687
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 974.121 1.040.200 1.101.687
363 Pomoći unutar opće države 974.121
A539142 OPĆINA MARKUŠICA 674.487 720.240 762.814
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 674.487 720.240 762.814
363 Pomoći unutar opće države 674.487
A539176 OPĆINA ŠODOLOVCI 164.142 175.276 185.637
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 164.142 175.276 185.637
363 Pomoći unutar opće države 164.142
A539182 OPĆINA CIVLJANE 996.190 1.063.766 1.126.646
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 996.190 1.063.766 1.126.646
363 Pomoći unutar opće države 996.190
A539183 OPĆINA ERVENIK 2.314.407 2.471.404 2.617.490
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.314.407 2.471.404 2.617.490
363 Pomoći unutar opće države 2.314.407
A539184 OPĆINA KIJEVO 547.741 584.897 619.470
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 547.741 584.897 619.470
363 Pomoći unutar opće države 547.741
A539185 OPĆINA KISTANJE 3.077.917 3.286.706 3.480.986
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.077.917 3.286.706 3.480.986
363 Pomoći unutar opće države 3.077.917
A539186 OPĆINA PROMINA 543.469 580.335 614.639
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 543.469 580.335 614.639
363 Pomoći unutar opće države 543.469

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 33/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
A539187 OPĆINA BISKUPIJA 842.482 899.632 952.809
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 842.482 899.632 952.809
363 Pomoći unutar opće države 842.482
A539188 OPĆINA RUŽIĆ 311.845 332.999 352.683
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 311.845 332.999 352.683
363 Pomoći unutar opće države 311.845
A539192 OPĆINA BOGDANOVCI 189.688 202.556 214.529
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 189.688 202.556 214.529
363 Pomoći unutar opće države 189.688
A539206 OPĆINA DONJI KUKURUZARI 1.582.016 1.689.331 1.789.189
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.582.016 1.689.331 1.789.189
363 Pomoći unutar opće države 1.582.016
A539207 OPĆINA DVOR 730.698 780.265 826.387
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 730.698 780.265 826.387
363 Pomoći unutar opće države 730.698
A539211 OPĆINA MAJUR 259.662 277.275 293.665
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 259.662 277.275 293.665
363 Pomoći unutar opće države 259.662
A539212 OPĆINA SUNJA 546.383 583.446 617.934
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 546.383 583.446 617.934
363 Pomoći unutar opće države 546.383
A539217 OPĆINA CETINGRAD 458.034 489.105 518.016
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 458.034 489.105 518.016
363 Pomoći unutar opće države 458.034
A539219 OPĆINA KRNJAK 937.696 1.001.304 1.060.492
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 937.696 1.001.304 1.060.492
363 Pomoći unutar opće države 937.696
A539221 OPĆINA PLAŠKI 505.144 539.410 571.295
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 505.144 539.410 571.295
363 Pomoći unutar opće države 505.144
A539223 OPĆINA SABORSKO 666.803 712.035 754.124
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 666.803 712.035 754.124
363 Pomoći unutar opće države 666.803
A539224 OPĆINA TOUNJ 175.360 187.256 198.325
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 175.360 187.256 198.325
363 Pomoći unutar opće države 175.360
A539293 OPĆINA GVOZD 1.174.080 1.253.723 1.327.832
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.174.080 1.253.723 1.327.832
363 Pomoći unutar opće države 1.174.080
A539304 OPĆINA VOJNIĆ 1.469.133 1.568.790 1.661.523
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.469.133 1.568.790 1.661.523
363 Pomoći unutar opće države 1.469.133
A539306 OPĆINA BOROVO 1.814.394 1.937.472 2.051.997
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.814.394 1.937.472 2.051.997
363 Pomoći unutar opće države 1.814.394
A539307 OPĆINA BRESTOVAC 352.473 376.383 398.632
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 352.473 376.383 398.632
363 Pomoći unutar opće države 352.473
A539308 OPĆINA STANKOVCI 171.823 183.479 194.325
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 171.823 183.479 194.325
363 Pomoći unutar opće države 171.823
A539309 OPĆINA VELIKA PISANICA 554.721 592.350 627.365
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 554.721 592.350 627.365
363 Pomoći unutar opće države 554.721
A544020 OPĆINA GRAČAC 1.114.847 1.190.472 1.260.842
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.114.847 1.190.472 1.260.842

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 34/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
363 Pomoći unutar opće države 1.114.847
POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ
1052 47.934.853 51.186.486 54.212.154
(REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - ŽUPANIJE
A539106 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 2.464.626 2.631.812 2.787.379
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.464.626 2.631.812 2.787.379
363 Pomoći unutar opće države 2.464.626
A539107 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 1.778.083 1.898.698 2.010.931
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.778.083 1.898.698 2.010.931
363 Pomoći unutar opće države 1.778.083
A539109 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 2.143.769 2.289.190 2.424.506
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.143.769 2.289.190 2.424.506
363 Pomoći unutar opće države 2.143.769
A539110 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 2.976.462 3.178.369 3.366.244
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.976.462 3.178.369 3.366.244
363 Pomoći unutar opće države 2.976.462
A539111 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 4.491.029 4.795.675 5.079.151
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.491.029 4.795.675 5.079.151
363 Pomoći unutar opće države 4.491.029
A539113 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 2.596.706 2.772.852 2.936.758
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.596.706 2.772.852 2.936.758
363 Pomoći unutar opće države 2.596.706
A539114 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 4.961.171 5.297.710 5.610.861
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.961.171 5.297.710 5.610.861
363 Pomoći unutar opće države 4.961.171
A539115 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 3.599.681 3.843.864 4.071.077
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.599.681 3.843.864 4.071.077
363 Pomoći unutar opće države 3.599.681
A539116 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 9.869.709 10.539.215 11.162.195
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 9.869.709 10.539.215 11.162.195
363 Pomoći unutar opće države 9.869.709
A539118 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 2.768.100 2.955.873 3.130.597
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.768.100 2.955.873 3.130.597
363 Pomoći unutar opće države 2.768.100
A539119 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 2.335.007 2.493.400 2.640.787
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.335.007 2.493.400 2.640.787
363 Pomoći unutar opće države 2.335.007
A539120 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 6.027.194 6.436.045 6.816.484
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 6.027.194 6.436.045 6.816.484
363 Pomoći unutar opće države 6.027.194
A557035 KARLOVAČKA ŽUPANIJA 1.923.316 2.053.783 2.175.184
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.923.316 2.053.783 2.175.184
363 Pomoći unutar opće države 1.923.316
1053 POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI 1.000.150.000 950.150.000 980.150.000
A539052 JAMSTVENA PRIČUVA 1.000.000.000 950.000.000 980.000.000
51 Izdaci za dane zajmove 1.000.000.000 950.000.000 980.000.000
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u
514 1.000.000.000
javnom sektoru
PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA
A557020 150.000 150.000 150.000
PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE
32 Materijalni rashodi 150.000 150.000 150.000
323 Rashodi za usluge 150.000
1054 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE 210.000.000 210.000.000 217.000.000
A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE 210.000.000 210.000.000 217.000.000
38 Ostali rashodi 210.000.000 210.000.000 217.000.000
386 Kapitalne pomoći 210.000.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 35/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
1055 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 64.563.759 65.725.906 66.908.973
A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 64.563.759 65.725.906 66.908.973
38 Ostali rashodi 64.563.759 65.725.906 66.908.973
381 Tekuće donacije 64.563.759
1056 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 292.000.000 319.630.000 325.852.340
MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA
A539026 266.500.000 290.130.000 295.352.340
I RH
38 Ostali rashodi 266.500.000 290.130.000 295.352.340
381 Tekuće donacije 266.500.000
A539060 POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE 20.500.000 21.000.000 21.500.000
38 Ostali rashodi 20.500.000 21.000.000 21.500.000
381 Tekuće donacije 20.500.000
NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE
A539214 5.000.000 8.500.000 9.000.000
CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU
38 Ostali rashodi 5.000.000 8.500.000 9.000.000
382 Kapitalne donacije 5.000.000
PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI
KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA,
1058 INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH 220.000.000 220.000.000 220.000.000
DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG
PODUZETNIŠTVA
KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL
HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA,
A544005 INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH 220.000.000 220.000.000 220.000.000
DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG
PODUZETNIŠTVA
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 220.000.000 220.000.000 220.000.000
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih
531 220.000.000
financijskih institucija u javnom sektoru
PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH
1059 ISTRAŽIVANJA I UNAPREĐENJE JAVNIH 11.100.000 6.200.000 2.300.000
FINANCIJA
A538029 INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA 6.000.000 2.000.000
32 Materijalni rashodi 1.050.000 650.000
323 Rashodi za usluge 1.050.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.500.000 700.000
412 Nematerijalna imovina 1.500.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 3.450.000 650.000
imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.450.000
NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH
A539018 2.100.000 2.200.000 2.300.000
I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA
32 Materijalni rashodi 2.100.000 2.200.000 2.300.000
323 Rashodi za usluge 2.100.000
ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG
T539299 3.000.000 2.000.000
SUSTAVA RH PREMA EU
34 Financijski rashodi 3.000.000 2.000.000
343 Ostali financijski rashodi 3.000.000
PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK
1060 LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA 20.000.000 20.000.000
OKOLIŠA
PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK
A544002 LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA 20.000.000 20.000.000
OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)
38 Ostali rashodi 20.000.000 20.000.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 36/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
386 Kapitalne pomoći 20.000.000
PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO
1062 250.000.000 250.000.000 270.000.000
KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A
PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO
A544001 250.000.000 250.000.000 270.000.000
KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A
35 Subvencije 250.000.000 250.000.000 270.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 250.000.000
sektora
PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I
1065 20.000.000 21.500.000 22.000.000
IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA
OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE
A539005 20.000.000 21.500.000 22.000.000
PRORAČUNSKIH KORISNIKA
32 Materijalni rashodi 20.000.000 21.500.000 22.000.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000.000
1068 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA 16.956.688.274 6.868.406.795 11.099.511.923
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH
A539099 FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM 152.430.117 143.911.949 162.032.679
SEKTORU
34 Financijski rashodi 31.720.069 25.393.941 22.102.031
342 Kamate za primljene zajmove 31.720.069
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 120.710.048 118.518.008 139.930.648
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
542 120.710.048
ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH
A539100 FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG 10.195.014.554 922.332.428 3.783.900.044
SEKTORA
34 Financijski rashodi 789.970.323 845.025.276 875.592.892
342 Kamate za primljene zajmove 789.970.323
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 9.405.044.231 77.307.152 2.908.307.152
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
544 9.405.044.231
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI 5.114.143.094 4.152.673.932 5.285.469.200
34 Financijski rashodi 1.818.117.455 1.656.689.281 1.439.378.886
341 Kamate za izdane vrijednosne papire 1.818.117.455
Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne
55 3.296.025.639 2.495.984.651 3.846.090.314
papire
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 3.296.025.639
A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI 1.215.604.509 1.220.748.486 1.400.000.000
34 Financijski rashodi 1.215.604.509 1.220.748.486 1.400.000.000
341 Kamate za izdane vrijednosne papire 1.215.604.509
POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI,
A544019 16.666.000 26.950.000 26.200.000
OBRAZOVANJA I ŠPORTA
34 Financijski rashodi 5.366.000 4.350.000 3.600.000
342 Kamate za primljene zajmove 5.366.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 11.300.000 22.600.000 22.600.000
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
544 11.300.000
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA
A767010 100.740.000 140.140.000 131.790.000
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
34 Financijski rashodi 39.350.000 53.150.000 44.800.000
342 Kamate za primljene zajmove 39.350.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 61.390.000 86.990.000 86.990.000
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
544 61.390.000
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 37/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA
A767011 70.430.000 114.500.000 128.900.000
SVEUČILIŠTA U SPLITU
34 Financijski rashodi 29.630.000 56.200.000 53.100.000
342 Kamate za primljene zajmove 29.630.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 40.800.000 58.300.000 75.800.000
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
544 40.800.000
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA
A818009 3.050.000 10.050.000 17.070.000
SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU
34 Financijski rashodi 3.050.000 10.050.000 10.050.000
342 Kamate za primljene zajmove 3.050.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 7.020.000
OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA
A818010 66.920.000 70.450.000 69.250.000
SVEUČILIŠTA U RIJECI
34 Financijski rashodi 15.120.000 13.050.000 11.350.000
342 Kamate za primljene zajmove 15.120.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 51.800.000 57.400.000 57.900.000
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
544 51.800.000
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA
A818011 21.290.000 66.650.000 94.900.000
SVEUČILIŠTA U OSIJEKU
34 Financijski rashodi 16.690.000 38.450.000 47.650.000
342 Kamate za primljene zajmove 16.690.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 4.600.000 28.200.000 47.250.000
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
544 4.600.000
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI
T621167 400.000
CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA
34 Financijski rashodi 400.000
342 Kamate za primljene zajmove 400.000
1070 PRORAČUNSKA ZALIHA 270.000.000 240.000.000 270.000.000
A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA 270.000.000 240.000.000 270.000.000
38 Ostali rashodi 270.000.000 240.000.000 270.000.000
385 Izvanredni rashodi 270.000.000
1071 ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL 1.000.000 45.065.000
UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH
A539053 44.065.000
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 44.065.000
T544015 ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL 1.000.000 1.000.000
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.000.000 1.000.000
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u
532 1.000.000
javnom sektoru
1480 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 7.085.246.959 8.934.997.909 2.869.803.302
A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA 16.152.495 5.504.203 5.316.204
34 Financijski rashodi 1.215.773 825.635 637.636
342 Kamate za primljene zajmove 1.215.773
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 14.936.722 4.678.568 4.678.568
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih
541 razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih 14.936.722
organizacija
A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 1.140.827.110 1.326.093.333 1.265.726.712
34 Financijski rashodi 284.905.537 304.121.553 318.586.197
342 Kamate za primljene zajmove 284.905.537
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 855.921.573 1.021.971.780 947.140.515

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 38/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih
541 razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih 855.921.573
organizacija
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH
A539101 764.529.854 413.619.123 273.635.386
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
34 Financijski rashodi 59.217.624 38.448.480 32.341.326
342 Kamate za primljene zajmove 59.217.624
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 705.312.230 375.170.643 241.294.060
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
544 705.312.230
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU 5.163.737.500 7.189.781.250 1.325.125.000
34 Financijski rashodi 1.438.737.500 1.602.281.250 1.325.125.000
341 Kamate za izdane vrijednosne papire 1.438.737.500
Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne
55 3.725.000.000 5.587.500.000
papire
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 3.725.000.000
SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG
1491 110.300.000 140.000.000 140.000.000
DUGA
IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA -
A539164 60.300.000 60.000.000 60.000.000
TROŠKOVI
34 Financijski rashodi 60.300.000 60.000.000 60.000.000
343 Ostali financijski rashodi 60.300.000
POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I
A539165 50.000.000 80.000.000 80.000.000
NAKNADE
34 Financijski rashodi 50.000.000 80.000.000 80.000.000
343 Ostali financijski rashodi 50.000.000
1539 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 174.100.000 124.900.000 121.500.000
A538021 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI 24.100.000 24.900.000 19.500.000
34 Financijski rashodi 1.100.000 1.900.000 1.500.000
343 Ostali financijski rashodi 1.100.000
38 Ostali rashodi 23.000.000 23.000.000 18.000.000
383 Kazne, penali i naknade štete 23.000.000
A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU 150.000.000 100.000.000 102.000.000
38 Ostali rashodi 150.000.000 100.000.000 102.000.000
383 Kazne, penali i naknade štete 150.000.000
1661 MIROVINSKA REFORMA 59.772.816 60.345.142 62.781.938
POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH
A539274 59.772.816 60.345.142 62.781.938
MIROVINSKIH FONDOVA
35 Subvencije 59.772.816 60.345.142 62.781.938
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 59.772.816
sektora
USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE
1785 CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I 10.521.380 28.339.200 55.792.800
UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA
USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE
A538019 CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I 10.521.380 28.339.200 55.792.800
UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA
32 Materijalni rashodi 10.521.380 28.339.200 55.792.800
323 Rashodi za usluge 10.521.380
POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG
1786 286.110.344 297.608.341 310.683.955
DRŽAVNOG INTERESA
POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG
A557036 286.110.344 297.608.341 310.683.955
DRŽAVNOG INTERESA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 286.110.344 297.608.341 310.683.955
363 Pomoći unutar opće države 286.110.344

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 39/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
1798 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA 90.000.000 90.000.000 85.000.000
UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA
A539298 90.000.000 90.000.000 85.000.000
PRETPRISTUPNE POMOĆI EU
32 Materijalni rashodi 3.000.000 5.000.000 5.000.000
323 Rashodi za usluge 3.000.000
34 Financijski rashodi 57.000.000 50.000.000 50.000.000
343 Ostali financijski rashodi 57.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 30.000.000 35.000.000 30.000.000
363 Pomoći unutar opće države 30.000.000
ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM I INOZEMNIM
1824 4.500.000 5.700.000 5.700.000
SUDOVIMA
A539294 ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA 4.500.000 5.700.000 5.700.000
32 Materijalni rashodi 4.500.000 5.700.000 5.700.000
323 Rashodi za usluge 4.500.000
1845 POTPORE KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU 140.000.000
STRUKTURNE POTPORE SEKTORU
T538034 140.000.000
STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 140.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 140.000.000
proračuna
1859 POTICANJE RAZVOJA ŠPORTA 62.000.000 62.000.000 62.000.000
REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU
A544018 ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE 62.000.000 62.000.000 62.000.000
DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 62.000.000 62.000.000 62.000.000
363 Pomoći unutar opće države 62.000.000
02510 Carinska uprava 668.130.825 614.567.057 620.305.468
1044 MEĐUNARODNA SURADNJA 49.980.768 15.717.000 695.000
A540020 PROGRAM CUSTOMS 2007 695.000 695.000 695.000
32 Materijalni rashodi 695.000 695.000 695.000
321 Naknade troškova zaposlenima 95.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600.000
FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U
K540021 23.539.736
NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE
32 Materijalni rashodi 15.314.816
323 Rashodi za usluge 15.314.816
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 8.224.920
imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina 8.224.920
FINANCIRANJE IPA PROGRAMA 2007 U
K540023 25.746.032 15.022.000
NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE
32 Materijalni rashodi 3.000.000 750.000
323 Rashodi za usluge 3.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 22.746.032 14.272.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 7.980.000
423 Prijevozna sredstva 14.766.032
1048 OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE 618.150.057 598.850.057 619.610.468
A540000 OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE 588.657.057 592.102.751 602.112.000
31 Rashodi za zaposlene 388.280.000 388.280.000 407.694.000
311 Plaće 305.800.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 14.600.000
313 Doprinosi na plaće 67.880.000
32 Materijalni rashodi 200.377.057 203.822.751 194.418.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 40/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
321 Naknade troškova zaposlenima 34.248.000
322 Rashodi za materijal i energiju 14.782.000
323 Rashodi za usluge 148.675.057
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.672.000
MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE
K310009 29.493.000 6.747.306 17.498.468
UPRAVE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 5.734.000 2.914.000 6.500.000
412 Nematerijalna imovina 5.734.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 4.459.000 3.833.306 10.998.468
imovine
422 Postrojenja i oprema 4.459.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 19.300.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 19.300.000
02515 Porezna uprava 919.665.176 935.153.064 958.663.419
1042 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 881.701.049 906.221.764 921.857.919
A541000 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 816.331.049 842.551.764 857.487.919
31 Rashodi za zaposlene 512.660.000 538.120.000 544.219.600
311 Plaće 420.000.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000.000
313 Doprinosi na plaće 72.660.000
32 Materijalni rashodi 303.421.049 304.181.764 313.018.319
321 Naknade troškova zaposlenima 34.000.000
322 Rashodi za materijal i energiju 38.600.000
323 Rashodi za usluge 229.771.049
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.050.000
34 Financijski rashodi 250.000 250.000 250.000
343 Ostali financijski rashodi 250.000
A541015 HUMANITARNE POMOĆI 200.000 200.000 200.000
38 Ostali rashodi 200.000 200.000 200.000
381 Tekuće donacije 200.000
ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA
A541016 1.600.000 1.600.000 1.600.000
KAMATA)
34 Financijski rashodi 1.600.000 1.600.000 1.600.000
342 Kamate za primljene zajmove 1.600.000
ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA
A541017 3.700.000 3.700.000 3.700.000
GLAVNICE)
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 3.700.000 3.700.000 3.700.000
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
544 3.700.000
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA 500.000 500.000 500.000
32 Materijalni rashodi 500.000 500.000 500.000
323 Rashodi za usluge 500.000
A541023 ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA 300.000 300.000 300.000
31 Rashodi za zaposlene 300.000 300.000 300.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 300.000
SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U
A541024 700.000 700.000 700.000
PROGRAMIMA EZ-FISCALIS PROGRAM
32 Materijalni rashodi 700.000 700.000 700.000
321 Naknade troškova zaposlenima 700.000
K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE 18.000.000 18.000.000 18.000.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 5.000.000 5.000.000 5.000.000
412 Nematerijalna imovina 5.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 13.000.000 13.000.000 13.000.000
imovine
421 Građevinski objekti 13.000.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 41/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
K270151 OPREMANJE 6.400.000 5.700.000 6.400.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 6.400.000 5.700.000 6.400.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 6.400.000
K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE 24.300.000 24.300.000 24.300.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 3.500.000 3.500.000 3.500.000
412 Nematerijalna imovina 3.500.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 20.800.000 20.800.000 20.800.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 18.800.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.000.000
K310033 IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU 70.000 70.000 70.000
32 Materijalni rashodi 14.000 14.000 14.000
323 Rashodi za usluge 14.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 56.000 56.000 56.000
imovine
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
424 56.000
vrijednosti
K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA 6.600.000 6.600.000 6.600.000
32 Materijalni rashodi 6.600.000 6.600.000 6.600.000
323 Rashodi za usluge 6.600.000
UVOĐENJE OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG
K541026 3.000.000 2.000.000 2.000.000
BROJA
32 Materijalni rashodi 3.000.000 2.000.000 2.000.000
323 Rashodi za usluge 3.000.000
PROGRAM PRILAGODBE POREZNE UPRAVE
1820 37.964.127 28.931.300 36.805.500
EUROPSKIM STANDARDIMA
OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA
A541019 700.000
VIES SUSTAVA ZA POREZNU UPRAVU
32 Materijalni rashodi 700.000
SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U
A541021 670.100 670.500 670.500
PROGRAMIMA EU
32 Materijalni rashodi 670.100 670.500 670.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 670.100
JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE
K541020 UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA 7.990.827
EVROPSKIM STANDARDIMA
32 Materijalni rashodi 7.990.827
323 Rashodi za usluge 7.990.827
MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM
K541025 21.400.000 25.400.000 35.400.000
IBRD I UČEŠĆE RH)
32 Materijalni rashodi 5.200.000 4.200.000 5.200.000
321 Naknade troškova zaposlenima 1.200.000
323 Rashodi za usluge 4.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 16.200.000 21.200.000 30.200.000
imovine
421 Građevinski objekti 16.000.000
422 Postrojenja i oprema 200.000
IPA 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG
T541028 KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE 5.180.000 1.480.000 735.000
NA PODRUČJU NADZORA
32 Materijalni rashodi 5.180.000 1.480.000 735.000
323 Rashodi za usluge 5.180.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 42/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
IPA 2008 FPP RAC JAČANJE
ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA HRVATSKE
T541029 POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE 1.361.600 340.400
INFORMACIJA VEZANIH ZA OPOREZIVANJE
DOHOTKA OD ŠTEDNJE ISPLAĆENOG U
OBLIKU KAMATA
32 Materijalni rashodi 1.361.600 340.400
323 Rashodi za usluge 1.361.600
IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE
T541030 1.361.600 340.400
UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE
32 Materijalni rashodi 1.361.600 340.400
323 Rashodi za usluge 1.361.600
02520 Financijska policija 32.980.900 34.268.320 35.701.313
1666 UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA 32.980.900 34.268.320 35.701.313
A542000 UPRAVA I ADMINISTRACIJA 31.170.900 32.453.320 33.791.813
31 Rashodi za zaposlene 23.414.000 24.116.420 24.839.913
311 Plaće 19.440.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 350.000
313 Doprinosi na plaće 3.624.000
32 Materijalni rashodi 7.755.400 8.335.400 8.950.400
321 Naknade troškova zaposlenima 1.968.000
322 Rashodi za materijal i energiju 915.000
323 Rashodi za usluge 4.855.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.400
34 Financijski rashodi 1.500 1.500 1.500
343 Ostali financijski rashodi 1.500
K542001 OPREMANJE 160.000 165.000 179.500
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 160.000 165.000 179.500
imovine
422 Postrojenja i oprema 160.000
K542002 OBNOVA VOZNOG PARKA 750.000 750.000 800.000
32 Materijalni rashodi 750.000 750.000 800.000
323 Rashodi za usluge 750.000
K542003 INFORMATIZACIJA 400.000 400.000 430.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 200.000 200.000 215.000
412 Nematerijalna imovina 200.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 200.000 200.000 215.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 200.000
K542004 OBJEKTI ZA POTREBE FINANCIJSKE POLICIJE 500.000 500.000 500.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 500.000 500.000 500.000
412 Nematerijalna imovina 500.000
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
02535 28.204.525 28.816.724 29.704.770
programa i projekata Europske unije

1798 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA 28.204.525 28.816.724 29.704.770


A825001 UPRAVA I ADMINISTRACIJA 27.211.525 27.823.724 28.711.770
31 Rashodi za zaposlene 18.280.000 18.849.140 19.580.870
311 Plaće 15.270.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 600.000
313 Doprinosi na plaće 2.410.000
32 Materijalni rashodi 8.726.525 8.769.584 8.925.900
321 Naknade troškova zaposlenima 1.031.725

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 43/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
322 Rashodi za materijal i energiju 644.800
323 Rashodi za usluge 6.960.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000
34 Financijski rashodi 5.000 5.000 5.000
343 Ostali financijski rashodi 5.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 200.000 200.000 200.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 200.000
proračuna
K825002 OPREMANJE 993.000 993.000 993.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 993.000 993.000 993.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 635.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 358.000
Agencija za reviziju sustava provedbe
02540 8.127.310 8.284.560 8.540.560
programa Europske unije
1798 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA 8.127.310 8.284.560 8.540.560
A829002 UPRAVA I ADMINISTRACIJA 7.852.310 8.019.560 8.280.560
31 Rashodi za zaposlene 5.679.810 5.799.430 6.007.320
311 Plaće 4.778.470
312 Ostali rashodi za zaposlene 78.000
313 Doprinosi na plaće 823.340
32 Materijalni rashodi 2.170.500 2.218.130 2.271.240
321 Naknade troškova zaposlenima 440.000
322 Rashodi za materijal i energiju 230.000
323 Rashodi za usluge 1.460.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.500
34 Financijski rashodi 2.000 2.000 2.000
343 Ostali financijski rashodi 2.000
A829005 REVIZIJA PROJEKATA 150.000 155.000 160.000
32 Materijalni rashodi 150.000 155.000 160.000
323 Rashodi za usluge 150.000
K829001 OPREMANJE 125.000 110.000 100.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 125.000 110.000 100.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 85.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000
027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 330.220.000 371.440.000 384.440.000
030 MINISTARSTVO OBRANE 4.767.537.422 4.745.399.000 4.883.919.000
03005 Ministarstvo obrane 4.767.537.422 4.745.399.000 4.883.919.000
1552 OBRAMBENI PROGRAM MO RH 4.767.537.422 4.745.399.000 4.883.919.000
A545008 MEĐUNARODNA SURADNJA 68.000.000 70.000.000 70.000.000
32 Materijalni rashodi 66.452.000 68.352.000 68.352.000
321 Naknade troškova zaposlenima 10.820.000
322 Rashodi za materijal i energiju 1.217.500
323 Rashodi za usluge 18.572.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.842.500
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 1.548.000 1.648.000 1.648.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 1.548.000
proračuna
A545019 FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH 2.966.106.000 2.898.884.000 2.903.368.000
31 Rashodi za zaposlene 2.422.057.000 2.398.033.000 2.368.036.000
311 Plaće 1.865.216.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 44/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
312 Ostali rashodi za zaposlene 69.317.000
313 Doprinosi na plaće 487.524.000
32 Materijalni rashodi 543.939.000 500.551.000 534.932.000
321 Naknade troškova zaposlenima 91.849.000
322 Rashodi za materijal i energiju 210.424.000
323 Rashodi za usluge 236.442.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.224.000
34 Financijski rashodi 10.000 100.000 100.000
343 Ostali financijski rashodi 10.000
38 Ostali rashodi 100.000 200.000 300.000
383 Kazne, penali i naknade štete 100.000
A545023 IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ 40.000.000 43.000.000 43.000.000
32 Materijalni rashodi 31.678.500 34.553.500 34.553.500
321 Naknade troškova zaposlenima 2.345.000
322 Rashodi za materijal i energiju 12.142.000
323 Rashodi za usluge 16.871.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 320.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 8.306.500 8.426.500 8.426.500
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 8.306.500
proračuna
38 Ostali rashodi 15.000 20.000 20.000
383 Kazne, penali i naknade štete 15.000
A545025 OPREMANJE I MODERNIZACIJA 400.000.000 370.000.000 400.000.000
32 Materijalni rashodi 398.750.000 368.750.000 398.750.000
321 Naknade troškova zaposlenima 1.628.200
322 Rashodi za materijal i energiju 373.281.800
323 Rashodi za usluge 23.840.000
34 Financijski rashodi 1.250.000 1.250.000 1.250.000
343 Ostali financijski rashodi 1.250.000
A545027 OBJEKTI I INFRASTRUKTURA 103.058.422 100.000.000 120.000.000
32 Materijalni rashodi 103.058.422 100.000.000 120.000.000
321 Naknade troškova zaposlenima 400.000
322 Rashodi za materijal i energiju 44.098.422
323 Rashodi za usluge 53.810.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.750.000
A545029 UPRAVNI I OPĆI POSLOVI 526.193.000 525.844.000 526.130.000
31 Rashodi za zaposlene 365.528.600 365.528.600 365.528.600
311 Plaće 290.008.995
312 Ostali rashodi za zaposlene 8.882.875
313 Doprinosi na plaće 66.636.730
32 Materijalni rashodi 154.339.400 153.533.400 153.733.400
321 Naknade troškova zaposlenima 11.320.000
322 Rashodi za materijal i energiju 39.623.754
323 Rashodi za usluge 96.339.846
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.055.800
34 Financijski rashodi 5.145.000 5.602.000 5.688.000
343 Ostali financijski rashodi 5.145.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 530.000 530.000 530.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 530.000
proračuna
38 Ostali rashodi 650.000 650.000 650.000
383 Kazne, penali i naknade štete 150.000
385 Izvanredni rashodi 500.000
A545031 OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS 16.000.000 32.868.000 34.868.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 45/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
32 Materijalni rashodi 16.000.000 32.868.000 34.868.000
321 Naknade troškova zaposlenima 5.755.500
322 Rashodi za materijal i energiju 3.530.000
323 Rashodi za usluge 6.528.060
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 186.440
A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 63.330.000 64.550.000 64.550.000
32 Materijalni rashodi 63.330.000 64.550.000 64.550.000
321 Naknade troškova zaposlenima 5.080.000
322 Rashodi za materijal i energiju 21.000.000
323 Rashodi za usluge 37.250.000
TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA)
A545036 80.000.000 15.600.000 15.600.000
MINISTARSTVA OBRANE
31 Rashodi za zaposlene 80.000.000 15.600.000 15.600.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 80.000.000
A545037 TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA 333.403.000 425.403.000 472.403.000
31 Rashodi za zaposlene 46.710.000 54.822.000 63.072.000
313 Doprinosi na plaće 46.710.000
32 Materijalni rashodi 286.693.000 370.581.000 409.331.000
321 Naknade troškova zaposlenima 161.412.000
322 Rashodi za materijal i energiju 64.646.000
323 Rashodi za usluge 37.937.800
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.697.200
A545038 SUDSKE PRESUDE 50.000.000 50.000.000 50.000.000
31 Rashodi za zaposlene 10.000.000 10.000.000 10.000.000
311 Plaće 9.378.000
313 Doprinosi na plaće 622.000
34 Financijski rashodi 40.000.000 40.000.000 40.000.000
343 Ostali financijski rashodi 40.000.000
A545039 OBALNA STRAŽA 47.747.000 149.250.000 184.000.000
32 Materijalni rashodi 47.747.000 149.250.000 184.000.000
321 Naknade troškova zaposlenima 1.685.000
322 Rashodi za materijal i energiju 23.900.000
323 Rashodi za usluge 22.162.000
K545040 PROTUPOŽARNI ZRAKOPLOVI 73.700.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 73.700.000
imovine
423 Prijevozna sredstva 73.700.000
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 4.785.601.885 4.813.139.581 4.765.831.304
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 4.349.201.120 4.347.007.598 4.283.687.946
1091 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI 3.453.760.034 3.452.441.163 3.448.015.260
A260995 VOJNI ORDINARIJAT 700.000 1.000.000 1.000.000
38 Ostali rashodi 700.000 1.000.000 1.000.000
381 Tekuće donacije 700.000
A553061 REDOVITA DJELATNOST 3.073.566.873 3.112.189.923 3.181.500.260
31 Rashodi za zaposlene 2.347.364.947 2.392.900.407 2.484.376.063
311 Plaće 1.813.521.283
312 Ostali rashodi za zaposlene 86.997.750
313 Doprinosi na plaće 446.845.914
32 Materijalni rashodi 694.415.684 690.915.274 667.799.814
321 Naknade troškova zaposlenima 137.770.000
322 Rashodi za materijal i energiju 201.748.130
323 Rashodi za usluge 334.580.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.317.554
34 Financijski rashodi 2.374.242 2.374.242 2.324.383
343 Ostali financijski rashodi 2.374.242

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 46/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 21.012.000 18.000.000 19.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 21.012.000
proračuna
38 Ostali rashodi 8.400.000 8.000.000 8.000.000
381 Tekuće donacije 400.000
383 Kazne, penali i naknade štete 8.000.000
K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 7.000.000 7.000.000 7.000.000
imovine
421 Građevinski objekti 6.000.000
422 Postrojenja i oprema 1.000.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 13.000.000 13.000.000 13.000.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 13.000.000
K553008 INFORMATIZACIJA 23.720.000 23.720.000 23.720.000
32 Materijalni rashodi 20.000.000 20.000.000 20.000.000
323 Rashodi za usluge 20.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 3.720.000 3.720.000 3.720.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 2.120.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.600.000
K553009 POLICIJSKA OPREMA 180.300.000 180.300.000 130.300.000
32 Materijalni rashodi 144.000.000 144.000.000 94.000.000
322 Rashodi za materijal i energiju 132.000.000
323 Rashodi za usluge 12.000.000
38 Ostali rashodi 7.000.000 7.000.000 7.000.000
385 Izvanredni rashodi 7.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 29.300.000 29.300.000 29.300.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 29.000.000
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 300.000
K553014 KONTINUIRANA RASPOLOŽIVOST PODATAKA 4.700.000 4.700.000 4.700.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 4.700.000 4.700.000 4.700.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 3.200.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.500.000
IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA
K553026 1.125.000 1.125.000 1.125.000
VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA
32 Materijalni rashodi 525.000 525.000 525.000
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000
323 Rashodi za usluge 515.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 600.000 600.000 600.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 600.000
K553038 POLICIJA U ZAJEDNICI 2.170.000 2.170.000 2.170.000
32 Materijalni rashodi 1.695.000 1.695.000 1.695.000
321 Naknade troškova zaposlenima 830.000
322 Rashodi za materijal i energiju 500.000
323 Rashodi za usluge 195.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 475.000 475.000 475.000
imovine

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 47/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
422 Postrojenja i oprema 475.000
K553076 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 3.000.000 3.000.000 3.000.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 3.000.000
NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO
K553077 KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A - TETRA 33.000.000 33.000.000 33.000.000
MUPNET
34 Financijski rashodi 9.000.000 9.000.000 9.000.000
342 Kamate za primljene zajmove 9.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 3.000.000 3.000.000 3.000.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 3.000.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
544 21.000.000
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE
K553084 TRGOVINE ORUŽJEM, MUNICIJOM I 643.060
EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA
32 Materijalni rashodi 643.060
323 Rashodi za usluge 643.060
PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA
K553085 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, 250.741
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
32 Materijalni rashodi 250.741
323 Rashodi za usluge 250.741
TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM
K553087 7.000.000 7.500.000 7.500.000
ORGANIZACIJAMA
32 Materijalni rashodi 7.000.000 7.500.000 7.500.000
321 Naknade troškova zaposlenima 5.845.000
322 Rashodi za materijal i energiju 500.000
323 Rashodi za usluge 355.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000
K553088 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE 45.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 45.000.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 45.000.000
NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI
K553092 40.000.000 40.000.000 40.000.000
CESTOVNOG PROMETA
32 Materijalni rashodi 22.850.750 22.850.750 22.850.750
321 Naknade troškova zaposlenima 750.000
322 Rashodi za materijal i energiju 2.491.500
323 Rashodi za usluge 18.904.250
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 705.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 17.149.250 17.149.250 17.149.250
imovine
422 Postrojenja i oprema 5.249.250
423 Prijevozna sredstva 7.900.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.000.000
IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I
K553110 10.830.640 4.753.760
ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA
32 Materijalni rashodi 5.920.000 1.480.000
323 Rashodi za usluge 5.920.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 4.910.640 3.273.760
imovine
422 Postrojenja i oprema 4.910.640

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 48/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA
K553116 14.800.000
POLICIJSKE POSTAJE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 14.800.000
imovine
IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA
K553117 PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG 7.753.720 4.182.480
ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE
32 Materijalni rashodi 4.183.960 1.802.640
323 Rashodi za usluge 4.183.960
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 3.569.760 2.379.840
imovine
422 Postrojenja i oprema 2.828.280
426 Nematerijalna proizvedena imovina 741.480
1789 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA 895.441.086 894.566.435 835.672.686
UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE
A553102 748.791.706 771.809.718 804.680.686
GRANICE
31 Rashodi za zaposlene 711.791.706 729.449.718 760.710.686
311 Plaće 559.070.888
312 Ostali rashodi za zaposlene 13.802.250
313 Doprinosi na plaće 138.918.568
32 Materijalni rashodi 37.000.000 42.360.000 43.970.000
321 Naknade troškova zaposlenima 37.000.000
K553074 PROJEKT GRANICA 97.158.120 81.590.517 30.400.000
32 Materijalni rashodi 13.658.120
321 Naknade troškova zaposlenima 3.000.000
322 Rashodi za materijal i energiju 5.658.120
323 Rashodi za usluge 5.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 82.000.000 80.090.517 28.900.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 37.000.000
423 Prijevozna sredstva 45.000.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 1.500.000 1.500.000 1.500.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000
PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA
K553082 UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO 740.000
SCHENGENSKOM SPORAZUMU
32 Materijalni rashodi 740.000
323 Rashodi za usluge 740.000
K553104 PHARE 2006 - NADZOR PLAVE GRANICE 721.358
32 Materijalni rashodi 721.358
323 Rashodi za usluge 721.358
K553108 IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II 20.424.000 13.616.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 20.424.000 13.616.000
imovine
423 Prijevozna sredstva 20.424.000
IPA 2007-NACIONALNI INFORMACIJSKI
K553109 SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM 25.752.000 16.576.000 592.000
GRANICOM-FAZA III
32 Materijalni rashodi 888.000 592.000
323 Rashodi za usluge 888.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 24.864.000 16.576.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 24.420.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 444.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 49/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
PHARE 2006 - PPF - PROGRAM JAČANJA
K553111 1.853.902
SPOSOBNOSTI I PRIPREMA PROJEKATA
32 Materijalni rashodi 1.853.902
323 Rashodi za usluge 1.853.902
IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE
K553115 10.974.200
DRŽAVNE GRANICE
32 Materijalni rashodi 38.480
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 10.935.720
imovine
Proračunski korisnici u funkciji zaštite i
04030 191.975.975 193.228.003 195.302.608
spašavanja
21908 Hrvatska vatrogasna zajednica 14.933.160 15.312.873 15.360.230
1096 VATROGASTVO 14.933.160 15.312.873 15.360.230
A554000 KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA 5.934.852 6.162.904 6.285.557
31 Rashodi za zaposlene 2.077.615 2.119.167 2.199.057
311 Plaće 1.674.160
312 Ostali rashodi za zaposlene 98.000
313 Doprinosi na plaće 305.455
32 Materijalni rashodi 3.838.500 4.025.037 4.068.000
321 Naknade troškova zaposlenima 412.000
322 Rashodi za materijal i energiju 1.961.000
323 Rashodi za usluge 1.407.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000
34 Financijski rashodi 16.737 16.700 16.500
343 Ostali financijski rashodi 16.737
38 Ostali rashodi 2.000 2.000 2.000
383 Kazne, penali i naknade štete 2.000
PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA
A554001 439.620 460.120 450.500
(NACIONALNI ODBOR)
32 Materijalni rashodi 387.620 405.120 393.500
321 Naknade troškova zaposlenima 162.120
322 Rashodi za materijal i energiju 17.500
323 Rashodi za usluge 188.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000
38 Ostali rashodi 52.000 55.000 57.000
381 Tekuće donacije 52.000
OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA
A554002 793.314 856.813 817.913
HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE
32 Materijalni rashodi 703.814 749.900 728.413
321 Naknade troškova zaposlenima 323.414
322 Rashodi za materijal i energiju 204.400
323 Rashodi za usluge 160.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000
38 Ostali rashodi 89.500 106.913 89.500
381 Tekuće donacije 89.500
PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I
A554003 948.374 960.036 971.260
IZDAVAŠTVO
32 Materijalni rashodi 933.600 944.500 957.000
321 Naknade troškova zaposlenima 11.000
322 Rashodi za materijal i energiju 138.000
323 Rashodi za usluge 775.600
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000
38 Ostali rashodi 14.774 15.536 14.260
381 Tekuće donacije 14.774
A554004 PROTUPOŽARNE PREMIJE 6.200.000 6.270.000 6.335.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 50/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
32 Materijalni rashodi 868.000 970.000 1.035.000
321 Naknade troškova zaposlenima 310.000
322 Rashodi za materijal i energiju 488.000
323 Rashodi za usluge 70.000
38 Ostali rashodi 5.022.000 5.300.000 5.300.000
381 Tekuće donacije 5.022.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 310.000
imovine
423 Prijevozna sredstva 310.000
K554005 OPREMANJE 30.000 25.000 15.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 30.000 25.000 15.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 30.000
K554006 INFORMATIZACIJA 132.000 160.000 160.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 132.000 160.000 160.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 42.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 90.000
OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA
K554008 105.000 108.000 95.000
OBUKU VATROGASACA-FAŽANA)
32 Materijalni rashodi 80.000 85.000 75.000
323 Rashodi za usluge 80.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 25.000 23.000 20.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 25.000
IZGRADNJA I OPREMANJE DOMA
K554009 240.000 180.000 100.000
HRVATSKOG VATROGASTVA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 240.000 180.000 100.000
imovine
421 Građevinski objekti 240.000
OPREMANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH
K554010 110.000 130.000 130.000
DRUŠTAVA
38 Ostali rashodi 110.000 130.000 130.000
381 Tekuće donacije 110.000
Regionalno središte za pružanje pomoći i
24035 5.583.705 5.611.624 5.671.667
uklanjanje posljedica katastrofe
PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE
1095 5.583.705 5.611.624 5.671.667
POSLJEDICA KATASTROFA
A742000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA 4.171.308 4.160.634 4.421.319
31 Rashodi za zaposlene 2.566.308 2.617.634 2.716.319
311 Plaće 2.100.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 93.308
313 Doprinosi na plaće 373.000
32 Materijalni rashodi 1.579.000 1.517.000 1.679.000
321 Naknade troškova zaposlenima 246.000
322 Rashodi za materijal i energiju 328.000
323 Rashodi za usluge 642.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 363.000
34 Financijski rashodi 11.000 11.000 11.000
343 Ostali financijski rashodi 11.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 15.000 15.000 15.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 15.000
proračuna
K742001 OPREMANJE CENTRA 290.000 275.000 275.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 51/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 280.000 265.000 265.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 240.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 10.000 10.000 10.000
imovini
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 10.000
K742003 OBNOVA VOZNOG PARKA 400.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 400.000
imovine
ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA -
K742004 1.122.397 775.990 975.348
DIVULJE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.122.397 775.990 975.348
412 Nematerijalna imovina 1.122.397
28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 171.459.110 172.303.506 174.270.711
ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I
1094 171.459.110 172.303.506 174.270.711
SPAŠAVANJA
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH
A553018 120.909.110 122.018.506 125.770.711
KATASTROFA
31 Rashodi za zaposlene 84.191.424 85.885.252 89.141.976
311 Plaće 68.950.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.801.424
313 Doprinosi na plaće 12.440.000
32 Materijalni rashodi 35.915.636 35.298.384 35.793.865
321 Naknade troškova zaposlenima 7.600.000
322 Rashodi za materijal i energiju 5.500.000
323 Rashodi za usluge 21.035.636
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.780.000
34 Financijski rashodi 130.000 130.000 130.000
343 Ostali financijski rashodi 130.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 170.000 170.000 170.000
361 Pomoći inozemnim vladama 100.000
363 Pomoći unutar opće države 70.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 82.050 114.870 114.870
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 82.050
proračuna
38 Ostali rashodi 420.000 420.000 420.000
381 Tekuće donacije 400.000
383 Kazne, penali i naknade štete 20.000
A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 6.000.000 6.000.000 6.000.000
38 Ostali rashodi 6.000.000 6.000.000 6.000.000
381 Tekuće donacije 6.000.000
PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA
K260089 33.700.000 33.700.000 33.700.000
ZAŠTITU OD POŽARA
32 Materijalni rashodi 8.423.750 8.423.750 8.423.750
321 Naknade troškova zaposlenima 473.750
322 Rashodi za materijal i energiju 5.730.000
323 Rashodi za usluge 620.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.536.000 4.536.000 4.536.000
363 Pomoći unutar opće države 4.536.000
38 Ostali rashodi 17.690.250 17.690.250 17.690.250
381 Tekuće donacije 17.690.250
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 3.050.000 3.050.000 3.050.000
imovine

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 52/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
422 Postrojenja i oprema 3.050.000
OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I
K553057 4.010.000 3.685.000 4.000.000
SPAŠAVANJE
32 Materijalni rashodi 500.000 175.000 500.000
323 Rashodi za usluge 500.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 150.000 150.000 150.000
412 Nematerijalna imovina 150.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 2.360.000 2.360.000 2.350.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 2.360.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 1.000.000 1.000.000 1.000.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000
K553093 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U KATASTROFAMA 700.000 700.000 700.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 700.000 700.000 700.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 700.000
RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I
K553094 1.500.000 1.500.000 2.000.000
SPAŠAVANJA I PRIČUVNIH KAPACITETA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.500.000 1.500.000 2.000.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 1.500.000
REGIONALNO SREDIŠTE ZA VJEŽBANJE I
K553100 ISPITIVANJE TEHNIKE ZA ZAŠTITU I 500.000 500.000 600.000
SPAŠAVANJE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 500.000 500.000 600.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 500.000
REGIONALNI KOORDINACIJSKI CENTAR ZA
K553118 1.000.000 1.000.000
ŠUMSKE POŽARE ZA DRŽAVE JI EUROPE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 235.000 160.900
imovine
423 Prijevozna sredstva 235.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 765.000 839.100
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 765.000
JAČANJE SUSTAVA JEDINSTVENOG
K553119 1.700.000 1.700.000
EUROPSKOG BROJA ZA ŽURNE POZIVE
32 Materijalni rashodi 594.560 535.670
321 Naknade troškova zaposlenima 39.000
323 Rashodi za usluge 555.560
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.105.440 1.164.330
imovine
422 Postrojenja i oprema 541.610
426 Nematerijalna proizvedena imovina 563.830
IPA 2009-MEMORANDUM O FINANCIJSKOM
K553121 1.340.000 1.350.000 1.500.000
INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU
32 Materijalni rashodi 1.340.000 1.350.000 1.500.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.340.000
UPRAVLJANJE PROJEKTOM UBLAŽAVANJA I
K553122 PRILAGOĐAVANJA RIZIKU OD KATASTROFA 100.000 150.000
(DRMAP)
32 Materijalni rashodi 100.000 150.000
323 Rashodi za usluge 100.000
04035 Hrvatski centar za razminiranje 244.424.790 272.903.980 286.840.750
1391 PROTUMINSKO DJELOVANJE 244.424.790 272.903.980 286.840.750

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 53/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
A672000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA 42.234.361 45.003.607 45.524.609
31 Rashodi za zaposlene 31.084.361 31.643.607 32.164.609
311 Plaće 23.673.150
312 Ostali rashodi za zaposlene 835.000
313 Doprinosi na plaće 6.576.211
32 Materijalni rashodi 11.085.000 11.820.000 12.320.000
321 Naknade troškova zaposlenima 2.320.000
322 Rashodi za materijal i energiju 3.290.000
323 Rashodi za usluge 3.720.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.755.000
34 Financijski rashodi 30.000 30.000 30.000
343 Ostali financijski rashodi 30.000
38 Ostali rashodi 35.000 1.510.000 1.010.000
383 Kazne, penali i naknade štete 35.000
A672007 RAZMINIRANJE 192.595.429 226.250.373 239.646.141
32 Materijalni rashodi 192.595.429 226.250.373 239.646.141
321 Naknade troškova zaposlenima 1.500.000
323 Rashodi za usluge 190.595.429
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000
POMOĆI I NAKNADE ZA RAD CENTRA ZA
A672025 TESTIRANJE, RAZVOJ I OBUKU, TE ZA 325.000 340.000 340.000
ŠKOLOVANJE DJELATNIKA HCR-A
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 300.000 300.000 300.000
363 Pomoći unutar opće države 300.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 25.000 40.000 40.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 25.000
proračuna
K672008 INFORMATIZACIJA 150.000 150.000 150.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 150.000 150.000 150.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 150.000
K672009 OPREMANJE 120.000 160.000 180.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 120.000 160.000 180.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 120.000
K672011 OBNOVA VOZNOG PARKA 1.000.000 1.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.000.000 1.000.000
imovine
SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK
PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI -
K672030 9.000.000
KOMPONENTA RAZMINIRANJE (zajam IBRD -
7283)
32 Materijalni rashodi 9.000.000
323 Rashodi za usluge 9.000.000
MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I
046 4.139.335.500 4.151.149.781 4.148.759.118
MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI
Ministarstvo obitelji, branitelja i
04605 4.118.369.000 4.129.980.781 4.127.048.118
međugeneracijske solidarnosti
1030 ZATOČENI I NESTALI 8.034.900 8.065.800 8.121.900
PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I
A522013 1.286.400 1.317.300 1.373.400
NESTALE
31 Rashodi za zaposlene 937.000 955.400 988.900
311 Plaće 782.750
312 Ostali rashodi za zaposlene 17.250
313 Doprinosi na plaće 137.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 54/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
32 Materijalni rashodi 348.400 360.900 383.500
321 Naknade troškova zaposlenima 64.000
322 Rashodi za materijal i energiju 140.000
323 Rashodi za usluge 125.400
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000
34 Financijski rashodi 1.000 1.000 1.000
343 Ostali financijski rashodi 1.000
EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG
A522014 6.748.500 6.748.500 6.748.500
RATA
32 Materijalni rashodi 6.748.500 6.748.500 6.748.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.748.500
1522 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST 47.485.300 50.534.600 53.412.500
PODRŠKA PROGRAMU ZA
A754000 2.080.300 2.129.600 2.207.500
MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST
31 Rashodi za zaposlene 1.883.300 1.921.400 1.988.700
311 Plaće 1.526.930
312 Ostali rashodi za zaposlene 93.570
313 Doprinosi na plaće 262.800
32 Materijalni rashodi 197.000 208.200 218.800
321 Naknade troškova zaposlenima 102.000
322 Rashodi za materijal i energiju 50.000
323 Rashodi za usluge 30.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000
RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA
A754002 24.940.000 26.540.000 28.040.000
STARIJE
32 Materijalni rashodi 20.000 20.000 20.000
323 Rashodi za usluge 20.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 24.800.000 26.400.000 27.900.000
363 Pomoći unutar opće države 24.800.000
38 Ostali rashodi 120.000 120.000 120.000
381 Tekuće donacije 120.000
A754003 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE 19.480.000 20.880.000 22.180.000
32 Materijalni rashodi 30.000 30.000 30.000
323 Rashodi za usluge 20.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 19.450.000 20.850.000 22.150.000
363 Pomoći unutar opće države 19.450.000
RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI
A754006 985.000 985.000 985.000
HRVATSKOJ
32 Materijalni rashodi 185.000 185.000 185.000
321 Naknade troškova zaposlenima 40.000
323 Rashodi za usluge 105.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 800.000 800.000 800.000
363 Pomoći unutar opće države 800.000
SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ
1571 1.083.903.415 1.094.538.248 1.113.544.346
DOMOVINSKOG RATA
PODRŠKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH
A558041 41.061.700 41.979.400 42.960.800
BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA
31 Rashodi za zaposlene 21.105.100 21.527.400 22.280.600
311 Plaće 17.426.390
312 Ostali rashodi za zaposlene 663.210
313 Doprinosi na plaće 3.015.500
32 Materijalni rashodi 19.827.600 20.323.000 20.548.800
321 Naknade troškova zaposlenima 1.303.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 55/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
322 Rashodi za materijal i energiju 2.400.000
323 Rashodi za usluge 15.873.600
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 251.000
34 Financijski rashodi 58.000 58.000 60.400
342 Kamate za primljene zajmove 26.000
343 Ostali financijski rashodi 32.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 71.000 71.000 71.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 71.000
proračuna
JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE
A558043 NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ 32.850.000 20.235.150 27.932.200
DOMOVINSKOG RATA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 32.850.000 20.235.150 27.932.200
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 32.850.000
proračuna
IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH
A558063 450.000 450.000 450.000
PRESUDA
32 Materijalni rashodi 450.000 450.000 450.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000
IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH
A558064 4.210.000 4.210.000 4.210.000
PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 4.210.000 4.210.000 4.210.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 4.210.000
proračuna
POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE
A558070 1.400.000 1.400.000 1.400.000
INVALIDNOSTI
32 Materijalni rashodi 1.400.000 1.400.000 1.400.000
323 Rashodi za usluge 1.400.000
TROŠKOVI POGREBA HRVATSKIH
A558072 9.192.000 9.192.000 9.192.000
BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA
32 Materijalni rashodi 192.000 192.000 192.000
323 Rashodi za usluge 42.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 9.000.000 9.000.000 9.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 9.000.000
proračuna
ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA
A753003 1.500.000 1.500.000 1.500.000
POMAGALA ZA HRVI
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 1.500.000 1.500.000 1.500.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 1.500.000
proračuna
REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH
A753004 600.000 600.000 600.000
INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 600.000 600.000 600.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 600.000
proračuna
TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA,
A753008 OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I 900.790.000 918.800.000 928.810.000
DRUGO)
32 Materijalni rashodi 10.000.000 10.000.000 10.000.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 56/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
323 Rashodi za usluge 10.000.000
34 Financijski rashodi 90.000 100.000 110.000
343 Ostali financijski rashodi 90.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 890.000.000 908.000.000 918.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 890.000.000
proračuna
38 Ostali rashodi 700.000 700.000 700.000
381 Tekuće donacije 700.000
A753009 ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA 26.649.000 26.649.000 26.649.000
32 Materijalni rashodi 325.000 325.000 325.000
323 Rashodi za usluge 70.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 255.000
35 Subvencije 6.287.000 6.287.000 6.287.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 6.287.000
sektora
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 9.037.000 9.037.000 9.037.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 9.037.000
proračuna
38 Ostali rashodi 11.000.000 11.000.000 11.000.000
381 Tekuće donacije 11.000.000
NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I
A753014 ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I 11.717.500 11.982.200 11.998.500
STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA
32 Materijalni rashodi 6.067.500 6.332.200 6.348.500
322 Rashodi za materijal i energiju 246.000
323 Rashodi za usluge 5.771.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000
38 Ostali rashodi 5.650.000 5.650.000 5.650.000
381 Tekuće donacije 5.650.000
UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG
A753015 15.992.215 19.261.798 19.559.346
RATA
32 Materijalni rashodi 720.000 720.000 720.000
323 Rashodi za usluge 180.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 540.000
38 Ostali rashodi 15.272.215 18.541.798 18.839.346
381 Tekuće donacije 15.272.215
POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA
A754011 2.400.000 2.400.000 2.400.000
OBITELJ HB I HRVI
32 Materijalni rashodi 200.000 200.000 200.000
323 Rashodi za usluge 200.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 2.200.000 2.200.000 2.200.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 2.200.000
proračuna
A754020 ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA 2.465.000 2.478.700 2.482.500
32 Materijalni rashodi 2.465.000 2.478.700 2.482.500
322 Rashodi za materijal i energiju 50.000
323 Rashodi za usluge 2.415.000
K558045 OPREMANJE MINISTARSTVA 1.000.000 800.000 800.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 600.000 500.000 500.000
412 Nematerijalna imovina 600.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 400.000 300.000 300.000
imovine

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 57/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
422 Postrojenja i oprema 400.000
K558061 OBNOVA VOZNOG PARKA 126.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 126.000
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih
545 društava,obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva 126.000
izvan javnog sektora
K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA 400.000 1.500.000 1.500.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 400.000 1.500.000 1.500.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 200.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000
STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ
K753017 31.100.000 31.100.000 31.100.000
DOMOVINSKOG RATA
34 Financijski rashodi 1.100.000 1.100.000 1.100.000
343 Ostali financijski rashodi 1.100.000
51 Izdaci za dane zajmove 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Izdaci za dane zajmove neprofitnim
512 30.000.000
organizacijama, građanima i kućanstvima
SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH
1572 2.934.447.226 2.927.648.524 2.901.633.859
I DJECE
A558047 POLITIKA ZA MLADE 1.379.580 1.579.580 1.579.580
32 Materijalni rashodi 139.580 139.580 139.580
323 Rashodi za usluge 125.480
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 440.000 440.000 440.000
363 Pomoći unutar opće države 440.000
38 Ostali rashodi 800.000 1.000.000 1.000.000
381 Tekuće donacije 800.000
PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I
A558049 1.300.600 1.649.500 1.649.500
POPULACIJSKE POLITIKE
32 Materijalni rashodi 385.000 505.000 505.000
323 Rashodi za usluge 365.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000
38 Ostali rashodi 915.600 1.144.500 1.144.500
381 Tekuće donacije 915.600
POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI
A558053 4.376.652 4.794.049 5.131.918
I MLADIMA
32 Materijalni rashodi 77.200 77.200 77.200
323 Rashodi za usluge 77.200
38 Ostali rashodi 4.299.452 4.716.849 5.054.718
381 Tekuće donacije 4.299.452
PODRŠKA PROGRAMU ZA SOCIJALNO
A653000 5.286.292 5.390.500 5.561.300
OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE
31 Rashodi za zaposlene 4.415.792 4.504.000 4.661.500
311 Plaće 3.613.939
312 Ostali rashodi za zaposlene 174.461
313 Doprinosi na plaće 627.392
32 Materijalni rashodi 866.000 882.000 895.300
321 Naknade troškova zaposlenima 343.000
322 Rashodi za materijal i energiju 255.000
323 Rashodi za usluge 226.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000
34 Financijski rashodi 4.500 4.500 4.500
343 Ostali financijski rashodi 4.500
A653004 VIJEĆE ZA DJECU 131.000 131.000 131.000
32 Materijalni rashodi 131.000 131.000 131.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 58/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
323 Rashodi za usluge 131.000
A653006 AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE 853.400 1.020.000 1.020.000
32 Materijalni rashodi 187.000 187.000 187.000
323 Rashodi za usluge 187.000
38 Ostali rashodi 666.400 833.000 833.000
381 Tekuće donacije 666.400
POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU
A653010 86.600 86.600 86.600
POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADIH
32 Materijalni rashodi 86.600 86.600 86.600
323 Rashodi za usluge 86.600
A653012 DOPLATAK ZA DJECU 1.800.130.000 1.800.130.000 1.800.130.000
32 Materijalni rashodi 120.000 120.000 120.000
323 Rashodi za usluge 120.000
34 Financijski rashodi 10.000 10.000 10.000
343 Ostali financijski rashodi 10.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 1.800.000.000
proračuna
DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA
A653028 1.108.474.500 1.083.928.570 1.056.668.520
NOVOROĐENO DIJETE
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 1.108.474.500 1.083.928.570 1.056.668.520
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 1.108.474.500
proračuna
UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U
A653029 2.960.000 3.660.000 3.660.000
OBITELJI
32 Materijalni rashodi 160.000 160.000 160.000
323 Rashodi za usluge 160.000
38 Ostali rashodi 2.800.000 3.500.000 3.500.000
381 Tekuće donacije 2.800.000
PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI
A753020 14.900.000 14.900.000
NA DJELU
32 Materijalni rashodi 14.900.000 14.900.000
A754015 ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU" 9.468.602 10.378.725 11.115.441
38 Ostali rashodi 9.468.602 10.378.725 11.115.441
381 Tekuće donacije 9.468.602
SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S
1815 39.678.159 44.850.609 45.986.813
INVALIDITETOM
PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA
A522019 290.000 340.000 340.000
OSOBE S INVALIDITETOM
32 Materijalni rashodi 90.000 90.000 90.000
323 Rashodi za usluge 90.000
38 Ostali rashodi 200.000 250.000 250.000
381 Tekuće donacije 200.000
AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE
A558051 363.000 403.000 403.000
POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM
32 Materijalni rashodi 203.000 203.000 203.000
323 Rashodi za usluge 103.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000
38 Ostali rashodi 160.000 200.000 200.000
381 Tekuće donacije 160.000
POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S
A653009 75.000 75.000 75.000
INVALIDITETOM
32 Materijalni rashodi 75.000 75.000 75.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 59/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
323 Rashodi za usluge 55.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000
GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH
A754005 6.004.728 6.000.000 6.000.000
CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 6.004.728 6.000.000 6.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 6.004.728
proračuna
PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA
A754010 1.500.000 1.200.000 1.100.000
INVALIDA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.500.000 1.200.000 1.100.000
363 Pomoći unutar opće države 1.500.000
PRAĆENJE PROGRAMA U KULTURI ZA OSOBE
A754012 240.000 300.000 300.000
S INVALIDITETOM
38 Ostali rashodi 240.000 300.000 300.000
381 Tekuće donacije 240.000
ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA
PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S
A754019 31.205.431 36.532.609 37.768.813
TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S
INVALIDITETOM
32 Materijalni rashodi 274.200 274.200 274.200
323 Rashodi za usluge 274.200
38 Ostali rashodi 30.931.231 36.258.409 37.494.613
381 Tekuće donacije 30.931.231
OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U
1816 4.820.000 4.343.000 4.348.700
DOMOVINSKOM RATU
MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ
A753011 2.020.000 2.041.000 2.046.200
DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR
32 Materijalni rashodi 2.020.000 2.041.000 2.046.200
322 Rashodi za materijal i energiju 66.000
323 Rashodi za usluge 1.954.000
SPOMEN PLOČA HRVATSKIM BRANITELJIMA
K522018 500.000
U OBRANI VUKOVARA
32 Materijalni rashodi 100.000
323 Rashodi za usluge 100.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 400.000
imovine
421 Građevinski objekti 400.000
OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH
K558037 1.800.000 1.802.000 1.802.500
GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA
32 Materijalni rashodi 292.000 294.000 294.500
323 Rashodi za usluge 35.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 257.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 90.000 90.000 90.000
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 90.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.418.000 1.418.000 1.418.000
imovine
421 Građevinski objekti 1.418.000
SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U
K754007 500.000 500.000 500.000
DOMOVINSKOM RATU
38 Ostali rashodi 500.000 500.000 500.000
382 Kapitalne donacije 500.000
04630 Obiteljski centri 20.966.500 21.169.000 21.711.000
SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH
1572 20.966.500 21.169.000 21.711.000
I DJECE
A558065 OBITELJSKI CENTRI 20.509.500 20.949.000 21.501.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 60/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
31 Rashodi za zaposlene 13.640.000 13.912.600 14.399.000
311 Plaće 11.207.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 500.000
313 Doprinosi na plaće 1.933.000
32 Materijalni rashodi 6.858.000 7.024.900 7.090.500
321 Naknade troškova zaposlenima 1.267.000
322 Rashodi za materijal i energiju 1.086.000
323 Rashodi za usluge 4.276.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 229.000
34 Financijski rashodi 11.500 11.500 11.500
343 Ostali financijski rashodi 11.500
K754008 OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA 457.000 220.000 210.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 242.000 120.000 110.000
412 Nematerijalna imovina 242.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 215.000 100.000 100.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 185.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I
048 613.979.876 613.626.227 627.099.299
EUROPSKIH INTEGRACIJA
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih
04805 613.979.876 613.626.227 627.099.299
integracija
1097 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST 404.126.173 424.541.000 430.571.800
POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U
A776010 1.200.000 1.500.000 1.500.000
INOZEMSTVU
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 1.200.000 1.500.000 1.500.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 1.200.000
proračuna
DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U
A777000 391.606.173 409.221.000 413.461.800
INOZEMSTVU
31 Rashodi za zaposlene 237.300.000 237.300.000 239.100.000
311 Plaće 215.000.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500.000
313 Doprinosi na plaće 19.800.000
32 Materijalni rashodi 146.046.173 163.871.000 166.121.800
321 Naknade troškova zaposlenima 22.000.000
322 Rashodi za materijal i energiju 14.200.000
323 Rashodi za usluge 106.546.173
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.300.000
34 Financijski rashodi 3.010.000 2.800.000 2.890.000
342 Kamate za primljene zajmove 1.000.000
343 Ostali financijski rashodi 2.010.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 4.200.000 4.200.000 4.300.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 4.200.000
proračuna
38 Ostali rashodi 200.000 200.000 200.000
381 Tekuće donacije 200.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 850.000 850.000 850.000
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
544 850.000
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U
A777002 6.800.000 7.500.000 8.000.000
INOZEMSTVU
32 Materijalni rashodi 6.800.000 7.500.000 8.000.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.800.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 61/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH
K777035 3.320.000 4.320.000 5.520.000
MISIJA I KONZULARNIH UREDA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 2.320.000 3.320.000 4.520.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 2.300.000
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
424 20.000
vrijednosti
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 1.000.000 1.000.000 1.000.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000
ADAPTACIJA I OPREMANJE OBJEKATA
K777041 DOBIVENIH SUKCESIJOM DMKU IMOVINE 500.000 500.000 500.000
BIVŠE SFRJ
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 500.000 500.000 500.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000
T777036 PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU 700.000 1.500.000 1.590.000
32 Materijalni rashodi 690.000 1.450.000 1.540.000
321 Naknade troškova zaposlenima 80.000
322 Rashodi za materijal i energiju 5.000
323 Rashodi za usluge 534.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.000
38 Ostali rashodi 10.000 50.000 50.000
381 Tekuće donacije 10.000
OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG
1100 1.735.000 2.200.000 2.400.000
PROSTORA
K776001 OPREMANJE MINISTARSTVA 1.235.000 1.700.000 1.900.000
32 Materijalni rashodi 200.000 500.000 500.000
323 Rashodi za usluge 200.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.015.000 1.180.000 1.380.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 985.000
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
424 30.000
vrijednosti
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih
43 20.000 20.000 20.000
pohranjenih vrijednosti
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 20.000
K776042 ADAPTACIJA ZGRADE 500.000 500.000 500.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 500.000 500.000 500.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000
1103 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH 169.553.703 159.070.227 169.432.499
PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE
A776003 142.669.976 143.752.919 148.135.861
HRVATSKE
31 Rashodi za zaposlene 99.600.000 101.900.000 104.400.000
311 Plaće 82.200.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.300.000
313 Doprinosi na plaće 14.100.000
32 Materijalni rashodi 42.599.976 41.477.919 43.360.861
321 Naknade troškova zaposlenima 10.900.000
322 Rashodi za materijal i energiju 7.400.000
323 Rashodi za usluge 21.168.828
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.131.148
34 Financijski rashodi 210.000 315.000 315.000
342 Kamate za primljene zajmove 50.000
343 Ostali financijski rashodi 160.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 62/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
38 Ostali rashodi 60.000 60.000 60.000
381 Tekuće donacije 60.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 200.000
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih
545 društava,obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva 200.000
izvan javnog sektora
STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE
A776009 2.400.000 3.000.000 3.000.000
PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 2.400.000 3.000.000 3.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 2.400.000
proračuna
PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA
A776056 1.389.727 1.523.308 1.631.438
REPUBLIKE HRVATSKE
32 Materijalni rashodi 70.000 70.000 70.000
323 Rashodi za usluge 70.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 1.319.727 1.453.308 1.561.438
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 1.319.727
proračuna
K776046 RAZVOJNA SURADNJA 800.000 1.000.000 1.000.000
38 Ostali rashodi 800.000 1.000.000 1.000.000
381 Tekuće donacije 800.000
K776047 SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 14.500.000 2.000.000 8.000.000
32 Materijalni rashodi 14.260.000 1.970.500 7.790.000
321 Naknade troškova zaposlenima 887.200
322 Rashodi za materijal i energiju 316.600
323 Rashodi za usluge 12.952.200
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 104.000
34 Financijski rashodi 30.000 5.000 20.000
343 Ostali financijski rashodi 30.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 210.000 24.500 190.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 210.000
T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA 224.000 224.000 235.200
32 Materijalni rashodi 224.000 224.000 235.200
321 Naknade troškova zaposlenima 60.000
322 Rashodi za materijal i energiju 5.000
323 Rashodi za usluge 149.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000
T776038 PROVOĐENJE PLANA CIVILNE OBRANE 10.000 10.000 10.000
32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000
321 Naknade troškova zaposlenima 10.000
KONFERENCIJA WILTON PARK-A U
T776040 150.000 150.000 150.000
HRVATSKOJ
32 Materijalni rashodi 150.000 150.000 150.000
321 Naknade troškova zaposlenima 50.000
323 Rashodi za usluge 90.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000
T776044 NATO AKTIVNOSTI 1.600.000 1.500.000 1.300.000
32 Materijalni rashodi 1.550.000 1.450.000 1.290.000
321 Naknade troškova zaposlenima 300.000
323 Rashodi za usluge 1.150.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 63/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 50.000 50.000 10.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 50.000
ZAJEDNIČKA HRVATSKO-SLOVENSKA
T776045 10.000 10.000 10.000
POVIJESNA KOMISIJA
32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000
321 Naknade troškova zaposlenima 10.000
ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN
T776048 3.800.000 3.900.000 3.960.000
ORGANIZACIJA
32 Materijalni rashodi 3.800.000 3.900.000 3.960.000
322 Rashodi za materijal i energiju 100.000
323 Rashodi za usluge 3.700.000
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA
T776049 2.000.000 2.000.000 2.000.000
SUMMIT
32 Materijalni rashodi 2.000.000 2.000.000 2.000.000
321 Naknade troškova zaposlenima 500.000
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000
323 Rashodi za usluge 1.340.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000
1104 UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA 22.625.000 13.580.000 12.130.000
USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG
K776053 11.575.000 3.180.000 1.510.000
PLANA
32 Materijalni rashodi 2.800.000 580.000 60.000
323 Rashodi za usluge 2.800.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 8.775.000 2.600.000 1.450.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 8.775.000
INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH
K777042 11.050.000 10.400.000 10.620.000
POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA
32 Materijalni rashodi 5.780.000 5.350.000 5.070.000
322 Rashodi za materijal i energiju 400.000
323 Rashodi za usluge 5.380.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 5.270.000 5.050.000 5.550.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 4.780.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 490.000
KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI
1107 15.940.000 14.235.000 12.565.000
STANDARDIMA I POLITIKAMA EU
PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I
A778002 5.935.000 2.645.000 950.000
RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH
32 Materijalni rashodi 5.935.000 2.645.000 950.000
321 Naknade troškova zaposlenima 75.000
323 Rashodi za usluge 5.860.000
STIPENDIJE ZA EUROPSKE
A778023 POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU 635.000 750.000 865.000
I RH
32 Materijalni rashodi 35.000 50.000 65.000
323 Rashodi za usluge 25.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 600.000 700.000 800.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 600.000
proračuna
A778024 INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE 7.070.000 8.170.000 8.100.000
32 Materijalni rashodi 5.100.000 5.770.000 5.700.000
321 Naknade troškova zaposlenima 250.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 64/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
323 Rashodi za usluge 4.800.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.670.000 2.000.000 2.000.000
363 Pomoći unutar opće države 1.670.000
38 Ostali rashodi 300.000 400.000 400.000
381 Tekuće donacije 300.000
KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ
A778051 ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO 1.780.000 2.070.000 2.020.000
PREGOVARAČKE SKUPINE
32 Materijalni rashodi 1.780.000 2.070.000 2.020.000
321 Naknade troškova zaposlenima 1.120.000
323 Rashodi za usluge 400.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.000
K778050 EURO-INTERNET KIOSCI 520.000 600.000 630.000
32 Materijalni rashodi 420.000 500.000 530.000
323 Rashodi za usluge 420.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 100.000 100.000 100.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 100.000
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I
050 37.969.009.151 38.731.823.998 39.804.915.273
PODUZETNIŠTVA
Ministarstvo gospodarstva, rada i
05005 763.559.810 780.453.793 772.791.240
poduzetništva
1115 POTICANJE BRODOGRADNJE 106.000.000 20.000.000 20.000.000
A560046 POTICANJE MALE BRODOGRADNJE 6.000.000 20.000.000 20.000.000
35 Subvencije 6.000.000 20.000.000 20.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 6.000.000
sektora
A560071 SUBVENCIJE I INOVACIJE U BRODOGRADNJI 100.000.000
35 Subvencije 100.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 100.000.000
sektora
1119 REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST 101.711.851 103.037.208 104.281.253
A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 94.939.045 97.271.912 98.831.357
31 Rashodi za zaposlene 42.257.118 43.587.821 44.480.622
311 Plaće 34.801.592
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.196.639
313 Doprinosi na plaće 6.258.887
32 Materijalni rashodi 51.345.483 53.085.733 53.745.735
321 Naknade troškova zaposlenima 3.910.000
322 Rashodi za materijal i energiju 7.654.654
323 Rashodi za usluge 36.608.518
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.172.311
34 Financijski rashodi 496.444 508.358 515.000
343 Ostali financijski rashodi 496.444
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 90.000 90.000 90.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 90.000
proračuna
38 Ostali rashodi 750.000
381 Tekuće donacije 750.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 65/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA
A817024 OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U 1.361.660 340.400
POSTUPCIMA JAVNE NABAVE -TWL
32 Materijalni rashodi 1.361.660 340.400
323 Rashodi za usluge 1.361.660
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG
K310113 OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA 1.700.000 1.700.000 1.700.000
GRADA VUKOVARA 78
32 Materijalni rashodi 1.700.000 1.700.000 1.700.000
323 Rashodi za usluge 1.700.000
INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH
K310121 261.250 275.000 300.000
PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA
32 Materijalni rashodi 261.250 275.000 300.000
323 Rashodi za usluge 261.250
K406386 INFORMATIZACIJA 951.500 951.500 951.500
32 Materijalni rashodi 230.000 230.000 230.000
323 Rashodi za usluge 230.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 620.000 620.000 620.000
412 Nematerijalna imovina 620.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 101.500 101.500 101.500
imovine
422 Postrojenja i oprema 101.500
K560021 OPREMANJE 1.348.396 1.348.396 1.348.396
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.348.396 1.348.396 1.348.396
imovine
422 Postrojenja i oprema 1.348.396
K560102 OBNOVA VOZNOG PARKA 1.150.000 1.150.000 1.150.000
32 Materijalni rashodi 150.000 150.000 150.000
323 Rashodi za usluge 150.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.000.000 1.000.000 1.000.000
imovine
423 Prijevozna sredstva 1.000.000
1120 REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA 35.809.110 20.930.474 18.593.665
DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU
A560063 UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE 4.000.000 4.000.000 4.000.000
ENERGIJE
35 Subvencije 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 4.000.000
sektora
UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU
A560107 ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU 1.870.900
STANOVANJA I USLUGA
32 Materijalni rashodi 1.693.710
321 Naknade troškova zaposlenima 201.690
323 Rashodi za usluge 1.492.020
38 Ostali rashodi 177.190
381 Tekuće donacije 177.190
PHARE 2006 - INTELIGENTNA ENERGIJA
A560112 5.061.410 4.747.674 5.523.665
EUROPE
32 Materijalni rashodi 5.061.410 4.747.674 5.523.665
323 Rashodi za usluge 50.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.011.410
PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
A560123 10.808.600
(DAROVNICA GEF/IBRD)
32 Materijalni rashodi 8.208.600

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 66/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
321 Naknade troškova zaposlenima 100.000
323 Rashodi za usluge 8.108.600
38 Ostali rashodi 2.600.000
381 Tekuće donacije 2.600.000
KONKURENTNOST I ODRŽIVOST
A817026 5.059.000 7.325.000 6.595.000
ENERGETSKOG SUSTAVA
32 Materijalni rashodi 5.059.000 6.925.000 6.195.000
323 Rashodi za usluge 4.864.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 195.000
35 Subvencije 400.000 400.000
IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE
A822024 2.963.400 2.800.600 2.475.000
ENERGENTIMA
32 Materijalni rashodi 2.963.400 2.800.600 2.475.000
323 Rashodi za usluge 2.963.400
IPA I - UPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIM
K817014 6.045.800 2.057.200
PODACIMA IZ SEKTORA ENERGETIKE
32 Materijalni rashodi 5.440.340 1.986.160
323 Rashodi za usluge 5.440.340
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 605.460 71.040
imovine
422 Postrojenja i oprema 605.460
POTICANJE RAZVOJA MALOG
1146 11.720.000 11.700.000 11.700.000
GOSPODARSTVA (HAMAG)
A563025 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAMAG 6.620.000 6.600.000 6.600.000
32 Materijalni rashodi 20.000
323 Rashodi za usluge 20.000
38 Ostali rashodi 6.600.000 6.600.000 6.600.000
381 Tekuće donacije 6.000.000
382 Kapitalne donacije 600.000
A563026 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO 4.000.000 4.000.000 4.000.000
38 Ostali rashodi 4.000.000 4.000.000 4.000.000
381 Tekuće donacije 4.000.000
IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE
A563103 1.100.000 1.100.000 1.100.000
KONZULTANATA
35 Subvencije 40.000 40.000 40.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 40.000
sektora
38 Ostali rashodi 1.060.000 1.060.000 1.060.000
381 Tekuće donacije 1.060.000
1817 POTICANJE IZVOZA I ULAGANJA 63.481.392 82.120.000 84.404.000
A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA 7.100.000 10.200.000 10.100.000
32 Materijalni rashodi 100.000 200.000 100.000
323 Rashodi za usluge 100.000
35 Subvencije 7.000.000 10.000.000 10.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 7.000.000
sektora
PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA
A817003 KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I 2.746.232
SREDNJIH PODUZETNIKA
35 Subvencije 1.446.232
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 1.446.232
sektora

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 67/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
38 Ostali rashodi 1.300.000
386 Kapitalne pomoći 1.300.000
A817012 POTICANJE IZVOZA 53.635.160 71.920.000 74.304.000
35 Subvencije 43.770.429 61.920.000 64.304.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 43.770.429
sektora
38 Ostali rashodi 9.864.731 10.000.000 10.000.000
381 Tekuće donacije 9.864.731
MEĐUNARODNA SURADNJA U PODRUČJU
1819 9.505.620 9.192.960 6.420.920
RADA I SOCIJALNE SIGURNOSTI
DALJNJA MODERNIZACIJA ADMINISTRACIJE
A817017 1.312.500
SOCIJALNE SIGURNOSTI U RH - MATRA
32 Materijalni rashodi 1.312.500
323 Rashodi za usluge 1.312.500
OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH
A817025 250.000 350.000 350.000
POTENCIJALA
32 Materijalni rashodi 250.000 350.000 350.000
323 Rashodi za usluge 250.000
PHARE 2006 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA
A822013 ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST 1.292.000 2.735.000 2.735.000
- PROGRESS
32 Materijalni rashodi 1.292.000 2.735.000 2.735.000
323 Rashodi za usluge 100.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.192.000
IPA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNE
SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I
A822023 5.180.000 1.480.000
PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU
SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI
32 Materijalni rashodi 5.180.000 1.480.000
JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA -
K817013 6.651.120 927.960 1.855.920
IPA KOMPONENTA I
32 Materijalni rashodi 6.495.720 927.960 1.855.920
323 Rashodi za usluge 6.495.720
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 155.400
imovine
422 Postrojenja i oprema 155.400
1879 RAZVOJ TRGOVINE I TRŽIŠTA 6.734.500 14.135.000 15.350.000
NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU
A560054 2.584.500 2.800.000 2.800.000
POTROŠAČA
32 Materijalni rashodi 720.000 800.000 800.000
323 Rashodi za usluge 720.000
38 Ostali rashodi 1.864.500 2.000.000 2.000.000
381 Tekuće donacije 1.864.500
A822025 RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA 4.150.000 11.335.000 12.550.000
32 Materijalni rashodi 4.150.000 10.185.000 11.550.000
323 Rashodi za usluge 4.150.000
38 Ostali rashodi 1.150.000 1.000.000
INDUSTRIJSKI RAZVITAK I
1880 103.660.000 145.350.000 157.050.000
RESTRUKTURIRANJE
A560006 RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR 500.000 500.000
35 Subvencije 500.000 500.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 500.000
sektora

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 68/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
A560008 RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK 350.000
51 Izdaci za dane zajmove 350.000
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u
514 350.000
javnom sektoru
SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE
A560050 3.600.000 4.000.000 4.000.000
INDUSTRIJSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA
35 Subvencije 3.600.000 4.000.000 4.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 3.600.000
sektora
RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH
A560117 95.500.000 132.500.000 146.800.000
GRANA INDUSTRIJE
32 Materijalni rashodi 2.000.000 3.000.000 3.000.000
323 Rashodi za usluge 2.000.000
35 Subvencije 93.500.000 129.500.000 143.800.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 93.500.000
sektora
A560118 RAZVOJ I TRANSFER TEHNOLOGIJE 2.000.000 2.250.000 2.250.000
32 Materijalni rashodi 250.000 250.000
35 Subvencije 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 2.000.000
sektora
POTPORA USPOSTAVLJANJU REGIONALNOG
A817004 CENTRA ZA DRUŠTVENU ODGOVORNOST 100.000
GOSPODARSTVA
38 Ostali rashodi 100.000
PRIJENOS OKOLIŠNO PRIHVATLJIVIH
K310148 1.000.000 5.000.000 3.000.000
TEHNOLOGIJA
35 Subvencije 1.000.000 5.000.000 3.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 1.000.000
sektora
USKLAĐIVANJE I IMPLEMENTACIJA
T560020 710.000 1.000.000 1.000.000
TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU
32 Materijalni rashodi 210.000 250.000 250.000
323 Rashodi za usluge 210.000
35 Subvencije 500.000 750.000 750.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 500.000
sektora
JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I
1881 324.937.337 373.988.151 354.991.402
SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
A560083 OBRAZOVANJE OBRTNIKA 7.356.200 7.356.200 8.100.000
38 Ostali rashodi 7.356.200 7.356.200 8.100.000
381 Tekuće donacije 2.200.200
382 Kapitalne donacije 2.650.000
386 Kapitalne pomoći 2.506.000
A560087 POTICANJE EDUKACIJE 5.922.800 6.950.000 6.950.000
35 Subvencije 4.200.000 3.950.000 3.950.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 4.200.000
sektora
38 Ostali rashodi 1.722.800 3.000.000 3.000.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 69/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
381 Tekuće donacije 1.722.800
POTICANJE PODUZETNIČKE
A560089 74.210.000 80.000.000 87.000.000
INFRASTRUKTURE
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 74.210.000 80.000.000 87.000.000
363 Pomoći unutar opće države 74.210.000
SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I
A560091 55.500.000 58.500.000 62.000.000
POTPORE
35 Subvencije 6.000.000 5.500.000 5.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 6.000.000
sektora
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 49.500.000 53.000.000 57.000.000
363 Pomoći unutar opće države 49.500.000
A560093 PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA 2.769.200 2.800.000 2.800.000
32 Materijalni rashodi 2.200.000 2.200.000 2.200.000
323 Rashodi za usluge 2.200.000
38 Ostali rashodi 569.200 600.000 600.000
381 Tekuće donacije 569.200
A560095 POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA 9.000.000 9.000.000 9.000.000
35 Subvencije 9.000.000 9.000.000 9.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 9.000.000
sektora
A560097 POTICANJE ZADRUGARSTVA 4.500.000 6.500.000 7.000.000
35 Subvencije 3.500.000 5.500.000 6.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 3.500.000
sektora
38 Ostali rashodi 1.000.000 1.000.000 1.000.000
381 Tekuće donacije 1.000.000
POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI,
A560099 74.800.000 83.800.000 88.900.000
INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU
35 Subvencije 74.000.000 83.000.000 88.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 74.000.000
sektora
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 120.000 120.000 120.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 120.000
proračuna
38 Ostali rashodi 680.000 680.000 780.000
381 Tekuće donacije 680.000
A560113 POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE 5.063.900 6.300.000 6.600.000
32 Materijalni rashodi 163.900 150.000 150.000
321 Naknade troškova zaposlenima 100.000
323 Rashodi za usluge 8.900
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000
35 Subvencije 4.900.000 6.150.000 6.450.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 4.900.000
sektora
CARDS 2004 - UNAPREĐIVANJE
A560114 INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVNE 957.708
ZAJEDNICE
32 Materijalni rashodi 957.708
323 Rashodi za usluge 957.708

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 70/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM
A563018 1.855.860 2.080.000 2.080.000
GOSPODARSTVU
32 Materijalni rashodi 1.855.860 2.080.000 2.080.000
321 Naknade troškova zaposlenima 126.000
323 Rashodi za usluge 1.729.860
A563040 POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI 16.100.000 16.100.000 16.100.000
35 Subvencije 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 14.000.000
sektora
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 800.000 800.000 800.000
363 Pomoći unutar opće države 800.000
38 Ostali rashodi 1.300.000 1.300.000 1.300.000
381 Tekuće donacije 1.300.000
DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I
A563041 2.513.800 2.513.800 2.750.000
ZAPOŠLJAVANJE OBRTNIKA
35 Subvencije 2.513.800 2.513.800 2.750.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 2.513.800
sektora
A563094 RAZVOJ OBRTA 7.200.000 12.003.000 12.950.000
32 Materijalni rashodi 200.000
323 Rashodi za usluge 200.000
35 Subvencije 6.053.000 11.053.000 12.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 6.053.000
sektora
38 Ostali rashodi 947.000 950.000 950.000
381 Tekuće donacije 947.000
A563101 MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA 486.400 500.000 500.000
35 Subvencije 287.400 300.000 300.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 287.400
sektora
38 Ostali rashodi 199.000 200.000 200.000
381 Tekuće donacije 199.000
POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH
A563116 6.373.000 6.400.000 6.400.000
INSTITUCIJA
35 Subvencije 4.873.000 4.900.000 4.900.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 4.873.000
sektora
38 Ostali rashodi 1.500.000 1.500.000 1.500.000
386 Kapitalne pomoći 1.500.000
IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA
A817006 355.000 355.000 355.000
REGIONALNU KONKURENTNOST
32 Materijalni rashodi 355.000 355.000 355.000
321 Naknade troškova zaposlenima 100.000
323 Rashodi za usluge 235.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000
ČLANARINA ZA SUDJELOVANJE U
A822015 PROGRAMU CIP-EIP (PODUZETNIŠTVO I 6.010.549 6.725.711 8.358.502
INOVACIJE)
32 Materijalni rashodi 6.010.549 6.725.711 8.358.502
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.010.549
K105579 USPOSTAVA OBRTNOG REGISTRA RH 2.495.340 2.630.000 2.650.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 71/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
32 Materijalni rashodi 2.145.340 2.330.000 2.350.000
323 Rashodi za usluge 2.145.340
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 350.000 300.000 300.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 350.000
K310197 USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH 200.000 200.000 200.000
38 Ostali rashodi 200.000 200.000 200.000
382 Kapitalne donacije 200.000
K817019 IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ 8.566.980 9.100.520 6.693.300
32 Materijalni rashodi 8.566.980 9.100.520 6.693.300
323 Rashodi za usluge 8.566.980
IPA III C 2. JAČANJE KONKURENTNOSTI
K822018 32.700.600 54.173.920 17.604.600
HRVATSKOG GOSPODRSTVA
32 Materijalni rashodi 32.700.600 46.073.920 12.204.600
323 Rashodi za usluge 32.700.600
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 8.100.000 5.400.000
imovine
05010 Ravnateljstvo za robne zalihe 29.453.926 30.414.850 31.247.515
STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE
1124 29.453.926 30.414.850 31.247.515
ROBNIH ZALIHA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ROBNIM
A561000 8.913.926 8.957.815 9.037.845
ZALIHAMA
31 Rashodi za zaposlene 2.429.326 2.473.215 2.553.245
311 Plaće 1.970.949
312 Ostali rashodi za zaposlene 119.375
313 Doprinosi na plaće 339.002
32 Materijalni rashodi 5.868.520 5.868.520 5.868.520
321 Naknade troškova zaposlenima 184.370
322 Rashodi za materijal i energiju 170.950
323 Rashodi za usluge 4.422.400
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.090.800
34 Financijski rashodi 616.080 616.080 616.080
343 Ostali financijski rashodi 616.080
A561001 SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA 7.000.000 7.017.035 7.069.670
32 Materijalni rashodi 7.000.000 7.017.035 7.069.670
323 Rashodi za usluge 7.000.000
K400262 INFORMATIZACIJA 20.000 20.000 20.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 20.000 20.000 20.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 20.000
K560120 OPREMANJE RAVNATELJSTVA 20.000 20.000 20.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 20.000 20.000 20.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 20.000
NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE
K561016 12.500.000 13.400.000 14.100.000
HRVATSKE
44 Strateške zalihe 12.500.000 13.400.000 14.100.000
441 Strateške zalihe 12.500.000
K561022 DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 1.000.000 1.000.000 1.000.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000
05020 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 35.211.704.160 35.847.260.000 36.901.958.600
1264 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA 34.733.320.000 35.313.295.000 36.330.028.600
A688022 NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA 120.000.000 120.000.000 120.000.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 72/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
34 Financijski rashodi 120.000.000 120.000.000 120.000.000
343 Ostali financijski rashodi 120.000.000
A688037 MIROVINE HRVATSKE VOJSKE 480.000.000 490.000.000 505.000.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 480.000.000 490.000.000 505.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 480.000.000
proračuna
A688038 MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA 62.000.000 63.000.000 63.500.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 62.000.000 63.000.000 63.500.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 62.000.000
proračuna
A688039 MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA 360.000.000 350.700.000 336.400.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 360.000.000 350.700.000 336.400.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 360.000.000
proračuna
MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I
A688040 ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH 26.000.000 24.000.000 24.000.000
SLUŽBENIKA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 26.000.000 24.000.000 24.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 26.000.000
proračuna
A688041 MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA 128.000.000 126.000.000 124.000.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 128.000.000 126.000.000 124.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 128.000.000
proračuna
A688042 MIROVINE HAZU 15.300.000 15.700.000 16.000.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 15.300.000 15.700.000 16.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 15.300.000
proračuna
A688043 MIROVINE BORACA NOR-A 530.000.000 507.000.000 489.000.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 530.000.000 507.000.000 489.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 530.000.000
proračuna
A688044 MIROVINE MUP-A 418.000.000 423.000.000 430.000.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 418.000.000 423.000.000 430.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 418.000.000
proračuna
A688045 MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE 135.000.000 129.000.000 124.000.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 135.000.000 129.000.000 124.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 135.000.000
proračuna
MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA -
A688046 16.732.000.000 17.072.000.000 17.572.000.000
STAROSNE MIROVINE
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 16.732.000.000 17.072.000.000 17.572.000.000
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
371 16.732.000.000
osiguranja

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 73/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA -
A688047 5.891.020.000 6.008.000.000 6.176.000.000
INVALIDSKE MIROVINE
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 5.891.020.000 6.008.000.000 6.176.000.000
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
371 5.891.020.000
osiguranja
MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA -
A688048 4.694.000.000 4.782.895.000 4.939.128.600
OBITELJSKE MIROVINE
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 4.694.000.000 4.782.895.000 4.939.128.600
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
371 4.694.000.000
osiguranja
A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) 32.000.000 32.000.000 31.000.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 32.000.000 32.000.000 31.000.000
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
371 32.000.000
osiguranja
A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA 5.110.000.000 5.170.000.000 5.380.000.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 5.110.000.000 5.170.000.000 5.380.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 5.110.000.000
proračuna
OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA
TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE
1266 4.000.000 5.000.000 5.000.000
ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE
OSIGURANIKA
OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA
TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE
A688025 4.000.000 5.000.000 5.000.000
ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE
OSIGURANIKA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 4.000.000 5.000.000 5.000.000
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
371 4.000.000
osiguranja
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
1493 474.384.160 528.965.000 566.930.000
MIROVINSKIM SUSTAVOM
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
A688026 437.584.160 483.650.000 523.915.000
MIROVINSKIM SUSTAVOM
31 Rashodi za zaposlene 331.269.160 351.400.000 392.595.000
311 Plaće 272.950.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000.000
313 Doprinosi na plaće 50.319.160
32 Materijalni rashodi 105.495.000 131.170.000 130.190.000
321 Naknade troškova zaposlenima 17.375.000
322 Rashodi za materijal i energiju 14.500.000
323 Rashodi za usluge 63.850.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.770.000
34 Financijski rashodi 480.000 630.000 680.000
343 Ostali financijski rashodi 480.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 340.000 450.000 450.000
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
371 20.000
osiguranja
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 320.000
proračuna

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 74/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM
K688055 23.200.000 7.000.000 6.000.000
OBJEKTIMA
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 23.200.000 7.000.000 6.000.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 23.200.000
K688056 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 2.000.000 9.000.000 9.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 2.000.000 9.000.000 9.000.000
imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.000.000
K688057 OBNOVA VOZNOG PARKA 900.000 900.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 900.000 900.000
imovine
K688058 OPREMANJE 11.600.000 28.415.000 27.115.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 3.550.000 8.350.000 8.150.000
412 Nematerijalna imovina 3.550.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 8.050.000 20.065.000 18.965.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 8.050.000
05025 Hrvatski zavod za zapošljavanje 1.683.255.600 1.770.763.198 1.788.776.503
1257 ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI 194.539.000 216.440.571 234.928.504
A689013 ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI 188.799.000 201.520.571 210.178.504
31 Rashodi za zaposlene 141.000.000 147.875.571 151.900.000
311 Plaće 115.000.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 5.900.000
313 Doprinosi na plaće 20.100.000
32 Materijalni rashodi 46.586.000 52.225.000 56.958.504
321 Naknade troškova zaposlenima 8.250.000
322 Rashodi za materijal i energiju 6.880.000
323 Rashodi za usluge 30.335.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.121.000
34 Financijski rashodi 1.213.000 1.420.000 1.320.000
343 Ostali financijski rashodi 1.213.000
K813000 OPREMANJE HZZ 250.000 1.750.000 1.950.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 200.000 1.650.000 1.850.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 200.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 50.000 100.000 100.000
imovini
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 50.000
K813001 INFORMATIZACIJA HZZ 1.730.000 3.950.000 4.580.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.730.000 3.950.000 4.580.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 1.130.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 600.000
K813003 POSLOVNE ZGRADE U HZZ 800.000 7.000.000 16.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 5.000.000 12.000.000
imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 800.000 2.000.000 4.000.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 800.000
T813008 AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A 2.960.000 2.220.000 2.220.000
32 Materijalni rashodi 2.960.000 2.220.000 2.220.000
323 Rashodi za usluge 2.960.000
PRIPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I
1269 77.055.794 120.659.644 73.847.999
SAMOZAPOŠLJAVANJE

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 75/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
PROFESIONALNO USMJERAVANJE,
A689016 INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE 2.000.000 2.700.000 3.000.000
ZAPOSLENOSTI
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 2.000.000 2.700.000 3.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 2.000.000
proračuna
IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 -
K813009 POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOŠLJAVANJU I 20.152.182 66.161.875 31.095.388
ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA
32 Materijalni rashodi 14.380.182 15.144.196 10.666.632
323 Rashodi za usluge 14.380.182
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.021.200 1.480.000
38 Ostali rashodi 47.162.427 18.948.756
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 5.772.000 2.834.052
imovine
422 Postrojenja i oprema 5.772.000
IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 -
K813011 12.700.812 24.267.888 15.589.711
TEHNIČKA POMOĆ
32 Materijalni rashodi 3.330.000 6.660.000 1.110.000
323 Rashodi za usluge 3.330.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.480.000 1.480.000 1.480.000
363 Pomoći unutar opće države 1.480.000
38 Ostali rashodi 4.893.812 10.244.888 12.999.711
381 Tekuće donacije 4.893.812
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 2.997.000 5.883.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 2.997.000
IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 -
JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA
T813010 40.241.200 25.665.081 22.662.900
OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU
RADA
32 Materijalni rashodi 12.210.000 13.727.000 4.810.000
323 Rashodi za usluge 12.210.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.480.000 1.331.618 1.480.000
363 Pomoći unutar opće države 1.480.000
38 Ostali rashodi 26.551.200 10.606.463 16.372.900
381 Tekuće donacije 26.551.200
PRIPREMA HRVATSKOG ZAVODA ZA
T813014 ZAPOŠLJAVANJE ZA EURES (WEB PORTAL 1.361.600 340.400
EUROPSKIH SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE)
32 Materijalni rashodi 1.361.600 340.400
323 Rashodi za usluge 1.361.600
RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE
T813015 600.000 1.524.400 1.500.000
UVJETE NA TRŽIŠTU RADA
32 Materijalni rashodi 600.000 1.524.400 1.500.000
323 Rashodi za usluge 600.000
MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA
1430 1.181.381.000 1.200.000.000 1.180.000.000
NEZAPOSLENIH
A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA 1.181.381.000 1.200.000.000 1.180.000.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 1.181.381.000 1.200.000.000 1.180.000.000
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
371 1.181.381.000
osiguranja
1671 AKTIVNA POLITIKA U ZAPOŠLJAVANJU 230.279.806 233.662.983 300.000.000
A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA 120.379.806 225.662.983 290.000.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 76/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
35 Subvencije 28.379.806 70.000.000 100.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 28.379.806
sektora
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 92.000.000 155.662.983 190.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 92.000.000
proračuna
AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA
A689027 4.900.000 8.000.000 10.000.000
UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 4.900.000 8.000.000 10.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 4.900.000
proračuna
A813013 POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA 105.000.000
35 Subvencije 105.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 105.000.000
sektora
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i
05030 69.835.725 76.900.000 78.791.900
zapošljavanje osoba s invaliditetom
PROFESIONALNA REHABILITACIJA I
1494 69.835.725 76.900.000 78.791.900
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA
A741003 PROFESIONALNU REHABILITACIJU I 4.292.857 4.507.500 4.687.798
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
31 Rashodi za zaposlene 2.144.855 2.185.606 2.259.914
311 Plaće 1.798.527
312 Ostali rashodi za zaposlene 38.218
313 Doprinosi na plaće 308.110
32 Materijalni rashodi 2.146.528 2.319.458 2.425.351
321 Naknade troškova zaposlenima 178.588
322 Rashodi za materijal i energiju 209.534
323 Rashodi za usluge 1.336.023
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 422.383
34 Financijski rashodi 1.474 2.436 2.533
343 Ostali financijski rashodi 1.474
FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE
PROGRAMA PROFESIONALNE
A741005 642.339 2.000.000 2.200.000
REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S
INVALIDITETOM
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 642.339 2.000.000 2.200.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 642.339
proračuna
OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU
A741006 48.299.294 52.113.708 54.316.375
OSOBA S INVALIDITETOM
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 48.299.294 52.113.708 54.316.375
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 48.299.294
proračuna
OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I
A741007 14.534.820 15.696.792 16.010.727
RAD
32 Materijalni rashodi 642.420 693.000 706.860
323 Rashodi za usluge 642.420

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 77/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 13.892.400 15.003.792 15.303.867
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 13.892.400
proračuna
K741004 OPREMANJE FONDA 2.066.415 2.582.000 1.577.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 10.302 12.000 12.000
412 Nematerijalna imovina 10.302
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 2.056.113 2.570.000 1.565.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 56.113
426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.000.000
05045 Središnji registar osiguranika 90.242.923 97.645.000 100.190.350
1045 MIROVINSKA REFORMA 90.242.923 97.645.000 100.190.350
A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS 10.916.917 12.022.984 12.287.026
31 Rashodi za zaposlene 7.362.093 7.501.973 7.757.040
311 Plaće 6.150.080
312 Ostali rashodi za zaposlene 154.200
313 Doprinosi na plaće 1.057.813
32 Materijalni rashodi 3.545.441 4.511.497 4.520.510
321 Naknade troškova zaposlenima 310.000
322 Rashodi za materijal i energiju 526.194
323 Rashodi za usluge 2.245.124
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 464.123
34 Financijski rashodi 9.383 9.514 9.476
343 Ostali financijski rashodi 9.383
TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA
A772002 78.973.090 84.996.254 87.260.862
PODATAKA
32 Materijalni rashodi 78.973.090 84.996.254 87.260.862
323 Rashodi za usluge 78.973.090
K539301 INFORMATIZACIJA 172.996 210.709 216.820
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 85.977 104.720 107.757
412 Nematerijalna imovina 85.977
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 87.019 105.989 109.063
imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina 87.019
K539302 OPREMANJE 126.342 361.421 371.902
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 101.742 311.421 320.452
imovine
422 Postrojenja i oprema 101.742
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 24.600 50.000 51.450
imovini
DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU
454 24.600
NEFINANCIJSKU IMOVINU
K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA 53.578 53.632 53.740
32 Materijalni rashodi 53.578 53.632 53.740
323 Rashodi za usluge 53.578
05065 Agencije u gospodarstvu 57.125.341 64.873.150 65.787.021
38743 Agencija za promicanje izvoza i ulaganja 14.291.179 15.815.000 16.311.305
1878 PROMICANJE IZVOZA I ULAGANJA 14.291.179 15.815.000 16.311.305
A775000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 12.979.179 13.634.000 13.829.305
31 Rashodi za zaposlene 9.030.179 9.079.000 9.124.305
311 Plaće 7.557.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 160.000
313 Doprinosi na plaće 1.313.179
32 Materijalni rashodi 3.939.000 4.545.000 4.695.000
321 Naknade troškova zaposlenima 360.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 78/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
322 Rashodi za materijal i energiju 390.000
323 Rashodi za usluge 3.040.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 149.000
34 Financijski rashodi 10.000 10.000 10.000
343 Ostali financijski rashodi 10.000
ANALIZA, UNAPREĐENJE I PROMIDŽBA
A775001 86.000 131.000 151.000
ULAGAČKOG OKRUŽENJA U RH
32 Materijalni rashodi 86.000 131.000 151.000
321 Naknade troškova zaposlenima 45.000
323 Rashodi za usluge 35.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000
PRIVLAČENJE I REALIZACIJA ULAGAČKIH
A775002 215.000 265.000 295.000
PROJEKATA
32 Materijalni rashodi 215.000 265.000 295.000
321 Naknade troškova zaposlenima 200.000
323 Rashodi za usluge 5.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000
A775003 POTICANJE IZVOZA I PODRŠKA IZVOZNICIMA 76.000 200.000 300.000
32 Materijalni rashodi 76.000 200.000 300.000
321 Naknade troškova zaposlenima 55.000
323 Rashodi za usluge 15.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000
POTICANJE MEĐUNARODNE
A775007 290.000 585.000 650.000
KONKURENTNOSTI I INTERNACIONALIZACIJE
32 Materijalni rashodi 290.000 585.000 650.000
323 Rashodi za usluge 265.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000
PROMIDŽBA ULAGANJA U GOSPODARSTVO
A775014 515.000 850.000 930.000
RH
32 Materijalni rashodi 515.000 850.000 930.000
323 Rashodi za usluge 470.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000
K775013 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA 130.000 150.000 156.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 40.000 45.000 46.000
412 Nematerijalna imovina 40.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 90.000 105.000 110.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 80.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000
44014 Agencija za javno-privatno partnerstvo 8.459.012 9.764.000 10.492.448
DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG
1856 8.459.012 9.764.000 10.492.448
PARTNERSTVA
A775008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 7.531.000 8.700.000 9.384.448
31 Rashodi za zaposlene 3.938.000 4.502.000 4.995.100
311 Plaće 3.300.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 80.000
313 Doprinosi na plaće 558.000
32 Materijalni rashodi 3.577.000 4.180.100 4.369.548
321 Naknade troškova zaposlenima 507.000
322 Rashodi za materijal i energiju 525.000
323 Rashodi za usluge 2.420.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000
34 Financijski rashodi 16.000 17.900 19.800
343 Ostali financijski rashodi 16.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 79/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG
A775009 335.000 352.000 379.000
PARTNERSTVA
32 Materijalni rashodi 335.000 352.000 379.000
323 Rashodi za usluge 310.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000
K775010 OPREMANJE 273.012 290.000 250.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 273.012 290.000 250.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 273.012
K775011 INFORMATIZACIJA 320.000 322.000 374.000
32 Materijalni rashodi 80.000 150.000 160.000
323 Rashodi za usluge 80.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 30.000 32.000 34.000
412 Nematerijalna imovina 30.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 210.000 140.000 180.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 110.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000
K775012 OPREMANJE VOZNOG PARKA 100.000 105.000
32 Materijalni rashodi 100.000 105.000
44389 Agencija za opremu pod tlakom 2.892.150 3.292.150 3.446.268
DJELOVANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD
1858 2.892.150 3.292.150 3.446.268
TLAKOM
A817022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.858.150 3.249.150 3.401.268
31 Rashodi za zaposlene 2.071.250 2.156.250 2.202.000
311 Plaće 1.740.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 21.250
313 Doprinosi na plaće 310.000
32 Materijalni rashodi 780.500 1.086.500 1.192.868
321 Naknade troškova zaposlenima 285.000
322 Rashodi za materijal i energiju 32.500
323 Rashodi za usluge 423.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000
34 Financijski rashodi 6.400 6.400 6.400
343 Ostali financijski rashodi 6.400
K817023 OPREMANJE 33.000 33.000 33.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 33.000 33.000 33.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 33.000
K822022 INFORMATIZACIJA 1.000 10.000 12.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 500 5.000 6.000
412 Nematerijalna imovina 500
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 500 5.000 6.000
imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina 500
Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u
44508 31.483.000 36.002.000 35.537.000
slučaju stečaja poslodavca
GARANTIRANA RADNIČKA POTRAŽIVANJA U
1871 31.483.000 36.002.000 35.537.000
SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA
A837001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.934.600 4.428.700 4.428.700
31 Rashodi za zaposlene 2.075.400 2.454.500 2.454.500
311 Plaće 1.749.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000
313 Doprinosi na plaće 296.400
32 Materijalni rashodi 1.839.200 1.954.200 1.954.200
321 Naknade troškova zaposlenima 105.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 80/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
322 Rashodi za materijal i energiju 255.000
323 Rashodi za usluge 1.014.200
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 465.000
34 Financijski rashodi 20.000 20.000 20.000
343 Ostali financijski rashodi 20.000
OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U
A837002 27.273.400 31.298.300 30.833.300
SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA
32 Materijalni rashodi 190.000 190.000 190.000
323 Rashodi za usluge 190.000
34 Financijski rashodi 5.000 10.000 10.000
343 Ostali financijski rashodi 5.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 27.078.400 31.098.300 30.633.300
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 27.078.400
proračuna
K837003 OPREMANJE 275.000 275.000 275.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 5.000 5.000 5.000
412 Nematerijalna imovina 5.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 270.000 270.000 270.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 220.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000
05070 Državni zavod za mjeriteljstvo 20.218.184 24.470.860 25.210.208
UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE
1371 20.218.184 24.470.860 25.210.208
MJERITELJSKE DJELATNOSTI
UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE
A762000 19.203.184 21.975.397 22.800.208
MJERITELJSKE DJELATNOSTI
31 Rashodi za zaposlene 11.974.410 12.334.397 13.333.523
311 Plaće 9.832.313
312 Ostali rashodi za zaposlene 447.500
313 Doprinosi na plaće 1.694.597
32 Materijalni rashodi 7.216.774 9.629.000 9.454.685
321 Naknade troškova zaposlenima 1.680.000
322 Rashodi za materijal i energiju 1.487.000
323 Rashodi za usluge 3.764.222
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.552
34 Financijski rashodi 12.000 12.000 12.000
343 Ostali financijski rashodi 12.000
OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE
K762001 KROZ PROCESE AKREDITACIJE I 1.035.463 900.000
CERTIFIKACIJE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.035.463 900.000
imovine
IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG
K762002 15.000 165.000 215.000
PROSTORA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 15.000 165.000 215.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 15.000
K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA 295.000 295.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 295.000 295.000
imovine
K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA 1.000.000 1.000.000 1.000.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 650.000 500.000 500.000
412 Nematerijalna imovina 650.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 350.000 500.000 500.000
imovine

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 81/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
422 Postrojenja i oprema 50.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000
05075 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 23.333.998 19.856.927 20.326.131
ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG
1376 23.333.998 19.856.927 20.326.131
VLASNIŠTVA
ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG
A763000 19.239.330 19.191.927 20.131.131
VLASNIŠTVA
31 Rashodi za zaposlene 13.584.000 13.955.000 14.435.000
311 Plaće 11.280.227
312 Ostali rashodi za zaposlene 352.294
313 Doprinosi na plaće 1.951.479
32 Materijalni rashodi 5.640.330 5.220.927 5.680.131
321 Naknade troškova zaposlenima 935.000
322 Rashodi za materijal i energiju 655.000
323 Rashodi za usluge 2.591.330
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.459.000
34 Financijski rashodi 15.000 16.000 16.000
343 Ostali financijski rashodi 15.000
K763001 INFORMATIZACIJA ZAVODA 105.000 590.000 130.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 105.000 590.000 130.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 105.000
K763002 OPREMANJE ZAVODA 85.000 75.000 65.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 85.000 75.000 65.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 75.000
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
424 10.000
vrijednosti
K763003 INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006 3.904.668
32 Materijalni rashodi 3.904.668
323 Rashodi za usluge 3.904.668
05080 Hrvatski zavod za norme 13.360.870 12.578.790 12.920.990
1579 RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA 13.360.870 12.578.790 12.920.990
A651002 RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA 11.774.787 11.537.790 11.816.990
31 Rashodi za zaposlene 7.314.000 7.203.000 7.451.000
311 Plaće 5.994.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 292.250
313 Doprinosi na plaće 1.027.750
32 Materijalni rashodi 4.439.787 4.312.790 4.342.990
321 Naknade troškova zaposlenima 773.870
322 Rashodi za materijal i energiju 319.000
323 Rashodi za usluge 1.724.917
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.622.000
34 Financijski rashodi 21.000 22.000 23.000
343 Ostali financijski rashodi 21.000
K651004 OBNOVA VOZNOG PARKA 200.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 200.000
imovine
IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG
K651006 66.000 12.000 152.000
PROSTORA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 66.000 12.000 152.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 66.000
K651008 INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME 512.000 287.083 552.000
32 Materijalni rashodi 28.000 28.000 28.000
323 Rashodi za usluge 28.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 82/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 184.000 100.000 104.000
412 Nematerijalna imovina 184.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 300.000 159.083 420.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 50.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000
K651010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA 1.008.083 541.917 400.000
32 Materijalni rashodi 58.083 50.000 50.000
323 Rashodi za usluge 58.083
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 950.000 491.917 350.000
imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina 950.000
05085 Hrvatska akreditacijska agencija 6.918.614 6.607.430 6.914.815
1581 RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA 6.918.614 6.607.430 6.914.815
A652002 RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA 6.205.454 6.457.430 6.694.815
31 Rashodi za zaposlene 3.727.000 3.796.000 3.911.000
311 Plaće 3.100.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 90.000
313 Doprinosi na plaće 537.000
32 Materijalni rashodi 2.460.254 2.643.230 2.760.615
321 Naknade troškova zaposlenima 590.000
322 Rashodi za materijal i energiju 157.000
323 Rashodi za usluge 1.445.454
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 267.800
34 Financijski rashodi 18.200 18.200 23.200
343 Ostali financijski rashodi 18.200
K652004 OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA 40.000 50.000 60.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 10.000 10.000 10.000
412 Nematerijalna imovina 10.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 30.000 40.000 50.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 30.000
K652006 INFORMATIZACIJA 100.000 100.000 160.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 30.000 30.000 40.000
412 Nematerijalna imovina 30.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 70.000 70.000 120.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 40.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000
PHARE 2006 PPF USPOSTAVLJANJE SUSTAVA
OCJENJIVANJA OSPOSOBLJENOSTI TIJELA
T652012 573.160
ZA OCJENU SUKLADNOSTI ZA TLAČNU
OPREMU I DIZALA
32 Materijalni rashodi 573.160
323 Rashodi za usluge 573.160
055 MINISTARSTVO KULTURE 1.040.210.484 1.048.197.020 1.067.916.516
05505 Ministarstvo kulture 496.412.643 526.457.257 523.451.873
UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
1174 81.416.143 84.569.636 86.304.186
MINISTARSTVA
UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
A564000 78.416.143 81.069.636 82.804.186
MINISTARSTVA
31 Rashodi za zaposlene 55.947.143 58.196.194 59.473.276
311 Plaće 46.242.941
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.700.000
313 Doprinosi na plaće 8.004.202

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 83/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
32 Materijalni rashodi 22.404.000 22.807.272 23.263.417
321 Naknade troškova zaposlenima 4.690.000
322 Rashodi za materijal i energiju 4.400.000
323 Rashodi za usluge 12.920.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 394.000
34 Financijski rashodi 65.000 66.170 67.493
343 Ostali financijski rashodi 65.000
K310252 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA 2.000.000 2.500.000 2.500.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 2.000.000 2.500.000 2.500.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 2.000.000
K564001 OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA 500.000 500.000 500.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 500.000 500.000 500.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 500.000
OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I
K564013 500.000 500.000 500.000
KONZERVATORSKIH ODJELA
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 500.000 500.000 500.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000
1175 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA 161.720.000 163.365.869 159.972.000
ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM
A565010 80.000.000 80.000.000 80.000.000
SPOMENICIMA KULTURE
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 20.000.000 20.000.000 20.000.000
363 Pomoći unutar opće države 20.000.000
38 Ostali rashodi 60.000.000 60.000.000 60.000.000
382 Kapitalne donacije 60.000.000
A565036 ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA 9.000.000 9.000.000 9.000.000
38 Ostali rashodi 9.000.000 9.000.000 9.000.000
381 Tekuće donacije 9.000.000
KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA
A784001 25.000.000 25.000.000 25.000.000
ISTRAŽIVANJA
38 Ostali rashodi 25.000.000 25.000.000 25.000.000
382 Kapitalne donacije 25.000.000
ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA
K565041 KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR- 11.930.000 12.341.467 16.925.612
VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)
38 Ostali rashodi 11.930.000 12.341.467 16.925.612
382 Kapitalne donacije 11.930.000
ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA
K565057 KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR- 35.790.000 37.024.402 29.046.388
VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)
38 Ostali rashodi 35.790.000 37.024.402 29.046.388
382 Kapitalne donacije 35.790.000
1245 ZAŠTITA PRIRODE 10.338.040 11.034.450 11.800.000
FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH
A779003 1.370.040 2.144.450 1.460.000
PROJEKATA
32 Materijalni rashodi 1.370.040 2.144.450 1.460.000
321 Naknade troškova zaposlenima 200.000
323 Rashodi za usluge 1.170.040
A779006 ZAŠTITA PRIRODE 8.798.000 8.720.000 10.140.000
32 Materijalni rashodi 3.943.000 3.510.000 4.690.000
321 Naknade troškova zaposlenima 200.000
323 Rashodi za usluge 3.443.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.500.000 2.000.000 2.000.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 84/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
363 Pomoći unutar opće države 1.500.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 1.400.000 1.400.000 1.600.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 1.400.000
proračuna
38 Ostali rashodi 1.955.000 1.810.000 1.850.000
381 Tekuće donacije 1.905.000
383 Kazne, penali i naknade štete 50.000
A779013 NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE 170.000 170.000 200.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 170.000 170.000 200.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 170.000
proračuna
1693 PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE 104.970.762 128.331.406 125.606.289
A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO 200.000 200.000 200.000
38 Ostali rashodi 200.000 200.000 200.000
381 Tekuće donacije 200.000
A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI 5.700.000 5.700.000 5.700.000
38 Ostali rashodi 5.700.000 5.700.000 5.700.000
381 Tekuće donacije 5.700.000
A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 1.600.000 1.600.000 1.600.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 1.600.000
proračuna
ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE
A565015 34.754.000 34.754.000 34.754.000
UMJETNIKA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 34.754.000 34.754.000 34.754.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 34.754.000
proračuna
A565021 MATICA HRVATSKA 5.235.700 4.835.700 4.835.700
38 Ostali rashodi 5.235.700 4.835.700 4.835.700
381 Tekuće donacije 5.235.700
A565033 NOVE MEDIJSKE KULTURE 4.828.326 5.080.960 5.285.461
38 Ostali rashodi 4.828.326 5.080.960 5.285.461
381 Tekuće donacije 4.828.326
A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA 10.429.285 10.690.961 10.895.461
38 Ostali rashodi 10.429.285 10.690.961 10.895.461
381 Tekuće donacije 10.429.285
DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM
A565056 DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ- 700.000 700.000 700.000
MIMARA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 700.000 700.000 700.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 700.000
proračuna
A576226 KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT) 859.000 859.000 859.000
32 Materijalni rashodi 489.000 489.000 489.000
321 Naknade troškova zaposlenima 90.000
323 Rashodi za usluge 399.000
38 Ostali rashodi 370.000 370.000 370.000
381 Tekuće donacije 370.000
ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE
A576227 2.250.451 2.210.785 2.228.865
ZA KULTURU

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 85/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
32 Materijalni rashodi 2.250.451 2.210.785 2.228.865
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.250.451
A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURI 2.000.000 2.000.000 2.000.000
38 Ostali rashodi 2.000.000 2.000.000 2.000.000
381 Tekuće donacije 2.000.000
POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM
A785008 1.000.000 1.000.000 1.000.000
DRUŠTVU NAPREDAK
38 Ostali rashodi 1.000.000 1.000.000 1.000.000
381 Tekuće donacije 1.000.000
K564016 INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE 700.000 700.000 700.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 350.000 350.000 350.000
363 Pomoći unutar opće države 350.000
38 Ostali rashodi 350.000 350.000 350.000
382 Kapitalne donacije 350.000
IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE
K565018 33.814.000 57.100.000 53.947.802
USTANOVA KULTURE
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 20.000.000 30.000.000 26.847.802
363 Pomoći unutar opće države 20.000.000
38 Ostali rashodi 13.814.000 27.100.000 27.100.000
382 Kapitalne donacije 13.814.000
K565029 NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE 900.000 900.000 900.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 900.000 900.000 900.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 900.000
PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I
1694 35.979.720 36.310.000 36.310.000
MEDIJA
A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i 21.679.720 22.010.000 22.010.000
32 Materijalni rashodi 21.679.720 22.010.000 22.010.000
323 Rashodi za usluge 21.679.720
MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG
A565026 10.000.000 10.000.000 10.000.000
RADIJA "GLAS HRVATSKE"
38 Ostali rashodi 10.000.000 10.000.000 10.000.000
381 Tekuće donacije 10.000.000
SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU
A570036 3.000.000 3.000.000 3.000.000
AMERIKU
38 Ostali rashodi 3.000.000 3.000.000 3.000.000
381 Tekuće donacije 3.000.000
A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT 1.300.000 1.300.000 1.300.000
35 Subvencije 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 1.300.000
sektora
1695 MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST 13.705.489 13.084.442 13.391.192
PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE
A565027 13.705.489 13.084.442 13.391.192
DJELATNOSTI
32 Materijalni rashodi 100.000 100.000 100.000
323 Rashodi za usluge 100.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.590.000 1.600.000 1.800.000
363 Pomoći unutar opće države 1.590.000
38 Ostali rashodi 11.615.489 10.984.442 11.091.192
381 Tekuće donacije 11.615.489
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 400.000 400.000 400.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 400.000
1696 KNJIŽNIČNA DJELATNOST 55.870.000 56.370.006 56.370.007
A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO 32.500.000 32.500.000 32.500.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 86/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
35 Subvencije 16.000.000 16.000.000 16.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 16.000.000
sektora
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 500.000 500.000 500.000
363 Pomoći unutar opće države 500.000
38 Ostali rashodi 16.000.000 16.000.000 16.000.000
381 Tekuće donacije 16.000.000
A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI 18.400.000 18.900.000 18.900.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 13.230.000 13.230.000 13.230.000
363 Pomoći unutar opće države 13.230.000
38 Ostali rashodi 5.170.000 5.670.000 5.670.000
381 Tekuće donacije 5.170.000
A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA 4.970.000 4.970.006 4.970.007
32 Materijalni rashodi 200.000 200.006 200.007
323 Rashodi za usluge 200.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 615.000 615.000 615.000
363 Pomoći unutar opće države 615.000
38 Ostali rashodi 4.155.000 4.155.000 4.155.000
381 Tekuće donacije 4.155.000
KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA
1697 32.412.489 33.391.448 33.698.199
DJELATNOST
PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO
A565030 32.412.489 33.391.448 33.698.199
SCENSKE DJELATNOSTI
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 8.933.670 3.500.006 3.600.007
363 Pomoći unutar opće države 8.933.670
38 Ostali rashodi 23.478.819 29.891.442 30.098.192
381 Tekuće donacije 23.478.819
05530 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 62.155.945 61.385.772 62.700.627
1245 ZAŠTITA PRIRODE 62.155.945 61.385.772 62.700.627
UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
A779000 NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE 47.045.945 48.450.772 49.470.627
I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE
31 Rashodi za zaposlene 39.402.401 40.669.644 41.533.877
311 Plaće 32.685.380
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.100.000
313 Doprinosi na plaće 5.617.021
32 Materijalni rashodi 7.589.544 7.726.156 7.880.679
321 Naknade troškova zaposlenima 2.264.900
322 Rashodi za materijal i energiju 2.084.082
323 Rashodi za usluge 2.845.028
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 395.534
34 Financijski rashodi 54.000 54.972 56.071
343 Ostali financijski rashodi 54.000
A779021 ZAŠTITA PRIRODE 13.110.000 12.935.000 13.230.000
32 Materijalni rashodi 4.770.000 4.820.000 5.030.000
321 Naknade troškova zaposlenima 50.000
322 Rashodi za materijal i energiju 300.000
323 Rashodi za usluge 4.420.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 7.040.000 6.740.000 6.830.000
imovine
421 Građevinski objekti 3.800.000
422 Postrojenja i oprema 2.400.000
423 Prijevozna sredstva 350.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 490.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 87/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 1.300.000 1.375.000 1.370.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.230.000
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 70.000
K779022 PROJEKT ULAGANJA U ZAŠTITU PRIRODE 2.000.000
32 Materijalni rashodi 1.996.000
322 Rashodi za materijal i energiju 12.000
323 Rashodi za usluge 1.984.000
34 Financijski rashodi 2.000
343 Ostali financijski rashodi 2.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.000
412 Nematerijalna imovina 1.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 1.000
05535 Arhivi 84.832.225 85.600.011 87.034.012
1698 ARHIVSKA DJELATNOST 84.832.225 85.600.011 87.034.012
A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI 14.400.000 13.900.006 13.900.007
32 Materijalni rashodi 6.000.000 5.500.006 5.500.007
321 Naknade troškova zaposlenima 175.000
322 Rashodi za materijal i energiju 2.025.000
323 Rashodi za usluge 3.800.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.400.000 1.400.000 1.400.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 1.400.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 7.000.000 7.000.000 7.000.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.000.000
A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 70.432.225 71.700.005 73.134.005
31 Rashodi za zaposlene 54.992.225 55.982.085 57.101.727
311 Plaće 45.722.472
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.400.000
313 Doprinosi na plaće 7.869.753
32 Materijalni rashodi 15.361.500 15.643.606 15.956.478
321 Naknade troškova zaposlenima 3.090.500
322 Rashodi za materijal i energiju 5.236.300
323 Rashodi za usluge 6.671.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 363.200
34 Financijski rashodi 78.500 74.314 75.800
343 Ostali financijski rashodi 78.500
05540 Muzeji i galerije 155.672.110 128.133.408 137.560.076
1693 PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE 24.000.000
OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI
K564017 24.000.000
MUZEJ
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 24.000.000
imovine
421 Građevinski objekti 24.000.000
1695 MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST 131.672.110 128.133.408 137.560.076
A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 74.872.110 71.333.408 72.760.076
31 Rashodi za zaposlene 50.692.110 49.263.168 50.248.431
311 Plaće 42.088.110
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.391.979
313 Doprinosi na plaće 7.212.021
32 Materijalni rashodi 24.070.000 21.978.620 22.418.193
321 Naknade troškova zaposlenima 2.944.000
322 Rashodi za materijal i energiju 8.343.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 88/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
323 Rashodi za usluge 11.580.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.203.000
34 Financijski rashodi 110.000 91.620 93.452
343 Ostali financijski rashodi 110.000
PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE
A780001 56.800.000 56.800.000 64.800.000
DJELATNOSTI
32 Materijalni rashodi 16.400.000 16.400.000 16.400.000
321 Naknade troškova zaposlenima 1.360.000
322 Rashodi za materijal i energiju 1.660.000
323 Rashodi za usluge 13.380.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 5.400.000 5.400.000 5.400.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 5.400.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 35.000.000 35.000.000 43.000.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 35.000.000
05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 241.137.561 246.620.572 257.169.928
01046 Ansambl Lado 12.633.939 12.240.370 12.485.177
KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA
1697 12.633.939 12.240.370 12.485.177
DJELATNOST
A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 12.033.939 11.640.370 11.885.177
31 Rashodi za zaposlene 10.223.939 9.807.970 10.016.129
311 Plaće 8.656.271
312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000
313 Doprinosi na plaće 1.367.668
32 Materijalni rashodi 1.800.000 1.832.400 1.869.048
321 Naknade troškova zaposlenima 440.000
322 Rashodi za materijal i energiju 600.000
323 Rashodi za usluge 700.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000
34 Financijski rashodi 10.000
343 Ostali financijski rashodi 10.000
A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA 600.000 600.000 600.000
32 Materijalni rashodi 350.000 350.000 350.000
321 Naknade troškova zaposlenima 200.000
323 Rashodi za usluge 150.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 250.000 250.000 250.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 250.000
22339 Hrvatski restauratorski zavod 83.185.029 88.810.083 97.239.778
1175 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA 83.185.029 88.810.083 97.239.778
PROGRAMI HRVATSKOG
A834001 50.902.271 55.966.595 63.739.419
RESTAURATORSKOG ZAVODA
32 Materijalni rashodi 47.902.271 52.966.595 60.739.419
321 Naknade troškova zaposlenima 1.550.000
322 Rashodi za materijal i energiju 4.150.000
323 Rashodi za usluge 42.202.271
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 500.000 500.000 500.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 500.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 2.500.000 2.500.000 2.500.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.500.000
A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 32.282.758 32.843.488 33.500.359
31 Rashodi za zaposlene 23.404.758 23.826.044 24.302.565

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 89/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
311 Plaće 19.372.049
312 Ostali rashodi za zaposlene 700.000
313 Doprinosi na plaće 3.332.709
32 Materijalni rashodi 8.858.000 9.017.444 9.197.794
321 Naknade troškova zaposlenima 1.000.000
322 Rashodi za materijal i energiju 2.281.000
323 Rashodi za usluge 5.269.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 308.000
34 Financijski rashodi 20.000
343 Ostali financijski rashodi 20.000
23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 3.054.513 3.104.404 3.166.492
1696 KNJIŽNIČNA DJELATNOST 3.054.513 3.104.404 3.166.492
A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.054.513 3.104.404 3.166.492
31 Rashodi za zaposlene 2.315.513 2.357.192 2.404.335
311 Plaće 1.941.564
312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000
313 Doprinosi na plaće 333.949
32 Materijalni rashodi 734.000 747.212 762.157
321 Naknade troškova zaposlenima 74.000
322 Rashodi za materijal i energiju 82.000
323 Rashodi za usluge 550.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.000
34 Financijski rashodi 5.000
343 Ostali financijski rashodi 5.000
23608 Zavod za obnovu Dubrovnika 5.094.976 5.120.086 5.148.487
1175 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA 5.094.976 5.120.086 5.148.487
PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU
A833001 3.700.000 3.700.000 3.700.000
DUBROVNIKA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 3.700.000 3.700.000 3.700.000
imovine
421 Građevinski objekti 3.700.000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM
A833002 1.394.976 1.420.086 1.448.487
ZA OBNOVU DUBROVNIKA
31 Rashodi za zaposlene 983.976 1.001.687 1.021.722
311 Plaće 818.239
312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000
313 Doprinosi na plaće 140.737
32 Materijalni rashodi 411.000 418.399 426.765
321 Naknade troškova zaposlenima 66.000
322 Rashodi za materijal i energiju 108.000
323 Rashodi za usluge 204.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000
25878 Hrvatsko narodno kazalište 93.814.130 95.257.490 96.890.091
KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA
1697 93.814.130 95.257.490 96.890.091
DJELATNOST
A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 80.186.683 81.630.043 83.262.644
31 Rashodi za zaposlene 70.379.452 71.646.282 73.079.209
311 Plaće 58.345.123
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.000.000
313 Doprinosi na plaće 10.034.329
32 Materijalni rashodi 9.709.192 9.883.957 10.081.636
321 Naknade troškova zaposlenima 2.120.700
322 Rashodi za materijal i energiju 2.736.274
323 Rashodi za usluge 3.525.748
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.326.470
34 Financijski rashodi 98.039 99.804 101.799

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 90/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
343 Ostali financijski rashodi 98.039
PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG
A832002 13.627.447 13.627.447 13.627.447
KAZALIŠTA U ZAGREBU
32 Materijalni rashodi 12.156.861 12.156.861 12.156.861
321 Naknade troškova zaposlenima 1.705.882
323 Rashodi za usluge 8.588.234
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.862.745
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.176.469 1.176.469 1.176.469
imovine
422 Postrojenja i oprema 1.176.469
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 294.117 294.117 294.117
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 294.117
25917 Hrvatska matica iseljenika 6.376.500 5.676.877 5.790.415
1693 PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE 6.376.500 5.676.877 5.790.415
A565022 HRVATSKA MATICA ISELJENIKA 6.376.500 5.676.877 5.790.415
31 Rashodi za zaposlene 4.213.000 4.136.134 4.218.856
311 Plaće 3.400.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 150.000
313 Doprinosi na plaće 663.000
32 Materijalni rashodi 2.163.500 1.540.743 1.571.559
321 Naknade troškova zaposlenima 365.644
322 Rashodi za materijal i energiju 544.745
323 Rashodi za usluge 1.176.461
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.650
44926 Hrvatski audiovizualni centar 36.257.644 35.677.457 35.701.007
PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I
1694 35.100.000 34.500.000 34.500.000
MEDIJA
KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA
A785007 600.000 600.000 600.000
MEDIA - MEDIA desk
38 Ostali rashodi 600.000 600.000 600.000
381 Tekuće donacije 600.000
PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZALNOG
A785009 34.500.000 33.900.000 33.900.000
CENTRA
35 Subvencije 34.500.000 33.900.000 33.900.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 34.500.000
sektora
1700 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.157.644 1.177.457 1.201.007
A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.157.644 1.177.457 1.201.007
31 Rashodi za zaposlene 922.597 939.203 957.989
311 Plaće 778.667
312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000
313 Doprinosi na plaće 133.930
32 Materijalni rashodi 234.041 238.254 243.018
321 Naknade troškova zaposlenima 37.001
322 Rashodi za materijal i energiju 63.546
323 Rashodi za usluge 120.459
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.035
34 Financijski rashodi 1.006
343 Ostali financijski rashodi 1.006
45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 720.830 733.805 748.481
1175 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA 720.830 733.805 748.481
A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 720.830 733.805 748.481
31 Rashodi za zaposlene 530.130 539.673 550.465
311 Plaće 442.139

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 91/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
312 Ostali rashodi za zaposlene 11.500
313 Doprinosi na plaće 76.491
32 Materijalni rashodi 190.700 194.132 198.016
321 Naknade troškova zaposlenima 60.600
322 Rashodi za materijal i energiju 21.000
323 Rashodi za usluge 102.100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA
060 4.105.841.738 4.089.416.262 3.952.483.392
I RURALNOG RAZVOJA
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
06005 3.854.639.844 3.827.899.629 3.690.409.938
razvoja
1176 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 207.063.250 209.433.818 214.179.750
A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 189.138.250 191.076.818 195.896.750
31 Rashodi za zaposlene 109.424.250 119.876.750 119.876.750
311 Plaće 91.000.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.681.250
313 Doprinosi na plaće 15.743.000
32 Materijalni rashodi 75.754.000 67.550.068 71.570.000
321 Naknade troškova zaposlenima 19.950.000
322 Rashodi za materijal i energiju 7.600.000
323 Rashodi za usluge 36.200.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.004.000
34 Financijski rashodi 2.960.000 2.550.000 3.350.000
343 Ostali financijski rashodi 2.960.000
38 Ostali rashodi 1.000.000 1.100.000 1.100.000
381 Tekuće donacije 1.000.000
K568070 INFORMATIZACIJA 3.500.000 3.500.000 3.500.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 2.000.000 2.000.000 2.000.000
412 Nematerijalna imovina 2.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.500.000 1.500.000 1.500.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 1.000.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 500.000
OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA
K568071 1.950.000 2.250.000 2.250.000
MINISTARSTVA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.950.000 2.250.000 2.250.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 1.950.000
K568099 OBNOVA VOZNOG PARKA 500.000 600.000 600.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 500.000 600.000 600.000
imovine
423 Prijevozna sredstva 500.000
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG
K568194 1.000.000 1.100.000 1.100.000
OBJEKTA VLADE RH
32 Materijalni rashodi 1.000.000 1.100.000 1.100.000
323 Rashodi za usluge 1.000.000
KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA
K650046 10.975.000 10.907.000 10.833.000
FINANCIJSKI LEASING
34 Financijski rashodi 2.000.000 2.000.000 2.000.000
342 Kamate za primljene zajmove 2.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 8.975.000 8.907.000 8.833.000
imovine
421 Građevinski objekti 8.975.000
1178 ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA 688.197 668.197 700.000
ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA
A568042 688.197 668.197 700.000
(DUHANSKI INSTITUT)

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 92/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
38 Ostali rashodi 688.197 668.197 700.000
381 Tekuće donacije 688.197
1181 KONJOGOJSTVO 12.985.000 13.231.715 12.670.000
A568019 KONJOGOJSTVO (ERGELA ĐAKOVO) 4.881.330 4.974.075 4.750.000
38 Ostali rashodi 4.881.330 4.974.075 4.750.000
381 Tekuće donacije 4.312.850
382 Kapitalne donacije 568.480
HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO -
K401090 4.491.270 4.576.604 4.400.000
ERGELA LIPIK
38 Ostali rashodi 4.491.270 4.576.604 4.400.000
381 Tekuće donacije 3.500.000
382 Kapitalne donacije 991.270
K568097 IZGRADNJA JAHAONICE 2.800.000 2.853.200 2.700.000
38 Ostali rashodi 2.800.000 2.853.200 2.700.000
382 Kapitalne donacije 2.800.000
K568279 NABAVA MEHANIZACIJE - ERGELA 150.000 152.850 150.000
38 Ostali rashodi 150.000 152.850 150.000
382 Kapitalne donacije 150.000
K650090 RAZVOJ ŠPORTSKOG KONJOGOJSTVA 262.400 267.386 270.000
38 Ostali rashodi 262.400 267.386 270.000
381 Tekuće donacije 262.400
T568210 UDRUGA SINJSKA ALKA 400.000 407.600 400.000
38 Ostali rashodi 400.000 407.600 400.000
381 Tekuće donacije 400.000
1185 POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU 2.293.442.933 2.119.292.951 2.162.209.791
IPA 2008 - POTPORA PROVEDBI ZAJEDNIČKE
A401123 1.746.506
ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA
32 Materijalni rashodi 1.746.506
323 Rashodi za usluge 1.746.506
POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
A568024 2.191.696.427 1.939.292.951 1.912.209.791
I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU
35 Subvencije 2.191.696.427 1.939.292.951 1.912.209.791
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 2.191.696.427
sektora
A568050 TRŽIŠNE INTERVENCIJE 100.000.000 180.000.000 250.000.000
35 Subvencije 100.000.000 180.000.000 250.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 100.000.000
sektora
1189 SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO 3.604.157 3.591.116 3.763.000
SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD
A568020 2.652.157 2.702.548 3.000.000
ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO)
38 Ostali rashodi 2.652.157 2.702.548 3.000.000
381 Tekuće donacije 2.652.157
PROVOĐENJE ZAKONA U SJEMENARSTVU I
K401126 366.000 291.434 163.000
RASADNIČARSTVU
32 Materijalni rashodi 286.000 291.434 163.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 286.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 80.000
imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000
OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO
K568100 50.000 50.950 100.000
ONEČIŠĆENJA SJEMENA

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 93/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
38 Ostali rashodi 50.000 50.950 100.000
382 Kapitalne donacije 50.000
OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U
K568288 286.000 291.434 300.000
POLJOPRIVREDI
38 Ostali rashodi 286.000 291.434 300.000
381 Tekuće donacije 100.000
382 Kapitalne donacije 186.000
T568102 OPREMANJE ZAVODA 250.000 254.750 200.000
38 Ostali rashodi 250.000 254.750 200.000
382 Kapitalne donacije 250.000
1190 RAZVOJ STOČARSTVA 31.500.000 30.549.621 29.350.000
PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU
A568017 23.586.753 24.000.000 23.000.000
(HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA)
38 Ostali rashodi 23.586.753 24.000.000 23.000.000
381 Tekuće donacije 23.586.753
REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO
A568112 680.267 693.192 670.000
(ZAVOD)
32 Materijalni rashodi 680.267 693.192 670.000
323 Rashodi za usluge 680.267
SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH
A650126 1.500.000
UDRUŽENJA
38 Ostali rashodi 1.500.000
381 Tekuće donacije 1.500.000
USPOSTAVA SUSTAVA SLJEDLJIVOSTI
K401083 10.000
GOVEĐEG MESA
38 Ostali rashodi 10.000
382 Kapitalne donacije 10.000
USPOSTAVA SUSTAVA OCJENJIVANJA I
K401094 KLASIRANJA TRUPOVA ZAKLANIH OVACA NA 1.000.000 1.019.000 1.000.000
LINIJI KLANJA
38 Ostali rashodi 1.000.000 1.019.000 1.000.000
382 Kapitalne donacije 1.000.000
USPOSTAVA JEDINSTVENOG SUSTAVA
K401105 28.500 29.042 30.000
OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA U STOČARSTVU
38 Ostali rashodi 28.500 29.042 30.000
382 Kapitalne donacije 28.500
USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU
K650115 10.000
MEDA
38 Ostali rashodi 10.000
382 Kapitalne donacije 10.000
T401091 KATASTAR PČELINJIH PAŠA 200.000 203.800 250.000
32 Materijalni rashodi 200.000 203.800 250.000
323 Rashodi za usluge 200.000
SUFINANCIRANJE KONTROLE KAKVOĆE
T568110 1.466.080 1.528.837 1.400.000
TRUPOVA
38 Ostali rashodi 1.466.080 1.528.837 1.400.000
381 Tekuće donacije 1.466.080
T650094 ISPITIVANJE KAKVOĆE SIROVOG MLIJEKA 3.018.400 3.075.750 3.000.000
38 Ostali rashodi 3.018.400 3.075.750 3.000.000
381 Tekuće donacije 3.018.400
UPISNIK POLJOPRIVREDNIH
1193 88.000 89.672
GOSPODARSTAVA
UVOĐENJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAV
A401093 88.000 89.672
POREZA NA DOHODAK
32 Materijalni rashodi 88.000 89.672
323 Rashodi za usluge 88.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 94/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
1195 VINARSTVO I VINOGRADARSTVO 600.000 101.900 110.000
ODRŽAVANJE I PROŠIRIVANJE KOLEKCIJE
T401092 100.000 101.900 110.000
DOMAĆIH SORTI VINOVE LOZE
38 Ostali rashodi 100.000 101.900 110.000
381 Tekuće donacije 100.000
PROVEDBA DUS ISPITIVANJA DOMAĆIH SORTI
T650092 500.000
LOZE I IZRADA SLUŽBENIH SPISA
32 Materijalni rashodi 500.000
323 Rashodi za usluge 500.000
1197 BILJNO ZDRAVSTVO 4.458.000 4.237.002 4.240.000
A401098 PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA 500.000 509.500 500.000
38 Ostali rashodi 500.000 509.500 500.000
381 Tekuće donacije 500.000
MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA
A401132 1.000.000 1.019.000 1.040.000
ZAŠTITU BILJA
38 Ostali rashodi 1.000.000 1.019.000 1.040.000
381 Tekuće donacije 1.000.000
A568007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA 2.458.000 2.504.702 2.500.000
38 Ostali rashodi 2.458.000 2.504.702 2.500.000
381 Tekuće donacije 2.458.000
POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA
A650132 200.000 203.800 200.000
SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
38 Ostali rashodi 200.000 203.800 200.000
381 Tekuće donacije 200.000
SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI
K401127 300.000
SUSTAV
32 Materijalni rashodi 250.000
323 Rashodi za usluge 200.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 50.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 50.000
1198 VETERINARSTVO 336.859.856 365.029.289 296.116.397
A401084 MONITORING PROGRAMI 7.052.000 7.038.338 12.359.485
32 Materijalni rashodi 7.052.000 7.038.338 12.359.485
323 Rashodi za usluge 7.052.000
SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE
A401116 46.112.500 41.162.400 38.638.020
INSPEKCIJE
32 Materijalni rashodi 45.212.500 40.512.400 37.698.020
321 Naknade troškova zaposlenima 6.432.500
322 Rashodi za materijal i energiju 122.500
323 Rashodi za usluge 38.402.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 255.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 900.000 650.000 940.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 900.000
A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA 195.857.100 199.011.885 195.936.122
32 Materijalni rashodi 195.857.100 199.011.885 195.936.122
323 Rashodi za usluge 194.943.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 913.600
A568057 ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE 25.000.000 25.475.000 33.100.080
32 Materijalni rashodi 25.000.000 25.475.000 33.100.080
323 Rashodi za usluge 25.000.000
K650054 OPREMANJE KRIZNIH STOŽERA 900.000 917.100 1.273.080
32 Materijalni rashodi 200.000 203.800 212.180

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 95/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
323 Rashodi za usluge 200.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 700.000 713.300 1.060.900
imovine
422 Postrojenja i oprema 700.000
SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI
K650077 2.250.000 2.292.750 2.980.575
SUSTAV-INFORMATIKA
32 Materijalni rashodi 800.000 815.200 1.113.945
323 Rashodi za usluge 800.000
38 Ostali rashodi 700.000 713.300 742.630
381 Tekuće donacije 700.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 50.000 50.950 424.000
412 Nematerijalna imovina 50.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 700.000 713.300 700.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 500.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000
IPA 2008 - DALJNJE JAČANJE KAPACITETA
K650124 VETERINARSKE, FITOSANITARNE I 19.842.131 18.869.770
SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE
32 Materijalni rashodi 1.614.031 1.510.370
323 Rashodi za usluge 1.614.031
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 18.228.100 17.359.400
imovine
421 Građevinski objekti 18.228.100
IPA 2008 - PODRŠKA
K650125 KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH 18.155.101 12.009.400
BOLESTI U HRVATSKOJ
32 Materijalni rashodi 4.807.561 3.330.039
323 Rashodi za usluge 4.807.561
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 13.347.540 8.679.361
imovine
422 Postrojenja i oprema 13.347.540
IPA 2009 - UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA
K650127 DUGOROČNA VETERINARSKA I 13.161.024 49.560.576
FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA
32 Materijalni rashodi 822.564 4.659.736
323 Rashodi za usluge 822.564
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 12.338.460 44.900.840
imovine
421 Građevinski objekti 12.338.460
T568081 USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA 8.530.000 8.692.070 11.829.035
32 Materijalni rashodi 6.600.000 6.725.400 10.237.685
323 Rashodi za usluge 6.600.000
38 Ostali rashodi 1.930.000 1.966.670 1.591.350
381 Tekuće donacije 1.930.000
INFORMIRANJE I ISTRAŽIVANJE U
1402 3.781.600 2.056.954 1.905.000
POLJOPRIVREDI
ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA
A568058 2.313.000 1.019.000 1.000.000
ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)
32 Materijalni rashodi 2.313.000 1.019.000 1.000.000
323 Rashodi za usluge 2.313.000
POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR -
A568116 243.400 227.645 315.000
PROVEDBA I USPOSTAVA
32 Materijalni rashodi 198.400 202.170 270.000
323 Rashodi za usluge 198.400

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 96/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 45.000 25.475 45.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 45.000
TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U
A568268 345.200 351.759 360.000
POLJOPRIVREDI I OPREMANJE
32 Materijalni rashodi 305.200 310.999 335.000
321 Naknade troškova zaposlenima 18.000
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000
323 Rashodi za usluge 257.200
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 40.000 40.760 25.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 40.000
A650098 IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA 500.000 458.550 230.000
32 Materijalni rashodi 500.000 458.550 230.000
323 Rashodi za usluge 500.000
SUSTAV POLJOPRIVREDNIH
A650133 380.000
KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)
38 Ostali rashodi 380.000
381 Tekuće donacije 380.000
1407 USPOSTAVA INSTITUCIJA U POLJOPRIVREDI 110.000 61.140 70.000
A650101 USPOSTAVA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ 10.000 10.190 10.000
38 Ostali rashodi 10.000 10.190 10.000
381 Tekuće donacije 10.000
T568065 OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE 100.000 50.950 60.000
32 Materijalni rashodi 50.000
323 Rashodi za usluge 50.000
38 Ostali rashodi 50.000 50.950 60.000
381 Tekuće donacije 50.000
1483 PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA 3.560.680 3.144.308 3.270.000
A401096 OSNIVANJE AGENCIJE ZA ZEMLJIŠTE 3.000.000 3.057.000 3.000.000
38 Ostali rashodi 3.000.000 3.057.000 3.000.000
381 Tekuće donacije 1.500.000
382 Kapitalne donacije 1.500.000
RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM
K568258 170.680 87.308 270.000
ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE
32 Materijalni rashodi 170.680 87.308 270.000
323 Rashodi za usluge 170.680
OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG
K650059 390.000
ZEMLJIŠTA U RH
32 Materijalni rashodi 290.000
321 Naknade troškova zaposlenima 20.000
323 Rashodi za usluge 210.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 100.000
363 Pomoći unutar opće države 100.000
1591 TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA 1.800.000 1.834.200 1.800.000
TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH
A568250 1.800.000 1.834.200 1.800.000
UZORAKA I GEODETSKE USLUGE
32 Materijalni rashodi 1.800.000 1.834.200 1.800.000
323 Rashodi za usluge 1.500.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000
1595 USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE 1.541.056 1.480.664 1.156.000
K568254 USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE 1.541.056 1.480.664 1.156.000
32 Materijalni rashodi 228.800 233.147 100.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 97/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
323 Rashodi za usluge 228.800
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 88.000
412 Nematerijalna imovina 88.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.224.256 1.247.517 1.056.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 1.224.256
1597 UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE 2.050.000 1.987.050 1.500.000
USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE
A401121 500.000 458.550
MASLINOVOG ULJA
32 Materijalni rashodi 250.000 254.750
323 Rashodi za usluge 250.000
38 Ostali rashodi 200.000 203.800
382 Kapitalne donacije 200.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 50.000
imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000
A568256 UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE 1.500.000 1.528.500 1.500.000
32 Materijalni rashodi 1.500.000 1.528.500 1.500.000
323 Rashodi za usluge 1.500.000
USPOSTAVA ELEKTRONSKE EVIDENCIJE
K650121 50.000
MARKICA ZA BRAŠNO
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 50.000
imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000
1601 MEĐUNARODNI PROJEKTI 1.785.000 1.324.700 1.400.000
A401108 RAZVOJNA SURADNJA I POMOĆ 85.000 100.000
32 Materijalni rashodi 85.000 100.000
323 Rashodi za usluge 85.000
SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH
A568260 100.000 101.900 100.000
PROJEKATA
32 Materijalni rashodi 60.000 61.140 60.000
323 Rashodi za usluge 30.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000
38 Ostali rashodi 40.000 40.760 40.000
382 Kapitalne donacije 40.000
A568306 MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI 1.200.000 1.222.800 1.200.000
32 Materijalni rashodi 1.200.000 1.222.800 1.200.000
323 Rashodi za usluge 1.200.000
T568066 SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE 400.000
38 Ostali rashodi 400.000
381 Tekuće donacije 400.000
PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S
1667 101.419.523 74.032.190 7.000.000
PRAVNOM STEČEVINOM EU
A650060 NIZOZEMSKA DAROVNICA 10.700.000
32 Materijalni rashodi 10.700.000
321 Naknade troškova zaposlenima 7.000.000
323 Rashodi za usluge 3.700.000
GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE
K401088 8.250.500 8.590.000 7.000.000
ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI
32 Materijalni rashodi 3.400.500 3.020.000 2.940.000
321 Naknade troškova zaposlenima 460.500
322 Rashodi za materijal i energiju 770.000
323 Rashodi za usluge 2.020.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 98/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000
38 Ostali rashodi 4.000.000 5.500.000 3.850.000
386 Kapitalne pomoći 4.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 850.000 70.000 210.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 700.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000
PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S
K568273 PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I 82.469.023 65.442.190
UDIO RH)
32 Materijalni rashodi 42.581.000 34.456.025
321 Naknade troškova zaposlenima 580.000
322 Rashodi za materijal i energiju 90.000
323 Rashodi za usluge 41.530.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 381.000
34 Financijski rashodi 40.000 30.000
343 Ostali financijski rashodi 40.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 39.848.023 30.956.165
imovine
421 Građevinski objekti 22.600.000
422 Postrojenja i oprema 12.463.335
423 Prijevozna sredstva 2.858.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.926.688
1684 CARDS 2004 4.394.546
JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU
K568309 POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOTINJA I 3.885.916
PREHRAMBENIH PROIZVODA
32 Materijalni rashodi 3.885.916
323 Rashodi za usluge 3.885.916
DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U
T568308 508.630
PODRUČJU ZAŠTITE BILJA
32 Materijalni rashodi 508.630
323 Rashodi za usluge 508.630
1685 PHARE 2005 6.278.943
UNAPREĐENJE DUGOROČNIH
A401086 VETERINARSKIH I FITOSANITARNIH 578.943
INSPEKCIJA
32 Materijalni rashodi 578.943
323 Rashodi za usluge 578.943
JAČANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I
K568313 PODRŠKA PROVEDBI SAPARD /IPARD 5.000.000
PROGRAMA
32 Materijalni rashodi 5.000.000
323 Rashodi za usluge 5.000.000
PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE
RAZVOJA RIBARSTVA RADI
K568314 PRILAGOĐAVANJA I PROVEDBE EU ACQUISA- 700.000
A U DIJELU ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE
POLITIKE
32 Materijalni rashodi 700.000
323 Rashodi za usluge 700.000
1838 RURALNI RAZVOJ 596.347.466 606.279.068 533.440.000
A401117 RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA 81.000.000 82.539.000 91.000.000
35 Subvencije 10.000.000 10.190.000 11.000.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 99/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 10.000.000
sektora
38 Ostali rashodi 71.000.000 72.349.000 80.000.000
381 Tekuće donacije 21.000.000
386 Kapitalne pomoći 50.000.000
POTPORA ZA UNAPRJEĐENJE OBJEKATA U
A401133 POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG 20.000.000 20.000.000 20.000.000
PODRIJETLA I NUS PROIZVODIMA
38 Ostali rashodi 20.000.000 20.000.000 20.000.000
386 Kapitalne pomoći 20.000.000
A568022 ZAŠTIĆENE PASMINE 26.000.000 25.475.000 30.000.000
35 Subvencije 25.000.000 25.475.000 30.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 25.000.000
sektora
38 Ostali rashodi 1.000.000
381 Tekuće donacije 1.000.000
POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM
A568028 135.000.000 140.683.708 135.000.000
POLJOPRIVREDNICIMA
35 Subvencije 135.000.000 140.683.708 135.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 135.000.000
sektora
INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I
A568047 326.907.466 330.000.000 250.000.000
RIBARSTVU
35 Subvencije 326.907.466 330.000.000 250.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 326.907.466
sektora
A650131 MANIFESTACIJE I SAJMOVI 7.000.000 7.133.000 7.000.000
38 Ostali rashodi 7.000.000 7.133.000 7.000.000
381 Tekuće donacije 7.000.000
T650119 DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC 440.000 448.360 440.000
38 Ostali rashodi 440.000 448.360 440.000
381 Tekuće donacije 440.000
1839 IPARD 80.750.000 288.724.250 320.560.000
A401104 PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA 750.000 764.250 1.000.000
32 Materijalni rashodi 650.000 662.350 850.000
323 Rashodi za usluge 500.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 100.000 101.900 150.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 100.000
T401118 IPARD 80.000.000 287.960.000 319.560.000
35 Subvencije 80.000.000 287.960.000 319.560.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 80.000.000
sektora
PROJEKT USKLAĐIVANJA SUSTAVA
POTROŠNJE EURODIZELSKOG GORIVA
1841 1.250.000
OBOJENOG PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U
POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 100/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
PROJEKT USKLAĐIVANJA SUSTAVA
POTROŠNJE EURODIZELSKOG GORIVA
A401099 1.250.000
OBOJENOG PLAVOM BOJOM NA NAMJENE U
POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU
32 Materijalni rashodi 1.250.000
323 Rashodi za usluge 1.250.000
IPA 2007-USPOSTAVA UČINKOVITOG I
FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG
1849 SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA 48.435.800 3.229.000 3.020.000
SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U SKLADU SA
ZAHTJEVIMA EU I MEĐUNARODNIM
REVIZORSKIM STANDARDIMA
JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA
MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA
A401122 1.885.000
I RURALNOG RAZVOJA U SEKTORU
VINARSTVA
32 Materijalni rashodi 1.885.000
321 Naknade troškova zaposlenima 60.000
323 Rashodi za usluge 1.825.000
DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U
A650122 PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I 3.976.000 1.039.000 100.000
OSTATKA PESTICIDA
32 Materijalni rashodi 3.976.000 1.039.000 100.000
321 Naknade troškova zaposlenima 80.000
322 Rashodi za materijal i energiju 100.000
323 Rashodi za usluge 3.796.000
USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG
UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE
K401119 10.950.000
KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI -
NABAVA OPREME
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 10.950.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 9.271.000
423 Prijevozna sredstva 1.679.000
USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG
UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE
T401111 19.710.000 2.190.000
KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI -
TEHNIČKA POMOĆ
32 Materijalni rashodi 19.710.000 2.190.000
323 Rashodi za usluge 19.710.000
USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG
UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE
T650110 11.914.800 2.920.000
KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI -
TWINNING
32 Materijalni rashodi 11.914.800 2.920.000
321 Naknade troškova zaposlenima 234.800
323 Rashodi za usluge 11.680.000
1873 GEOINFORMACIJSKI SUSTAV U RIBARSTVU 18.750.000 18.501.750 19.150.000
K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA 10.200.000 9.789.300 10.700.000
32 Materijalni rashodi 4.700.000 3.751.300 3.700.000
323 Rashodi za usluge 4.700.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 5.500.000 6.038.000 7.000.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 5.500.000
INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ
K650064 4.300.000 4.381.700 4.300.000
POLITICI RH

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 101/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
32 Materijalni rashodi 1.000.000 1.019.000 1.000.000
323 Rashodi za usluge 1.000.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 800.000 815.200 800.000
412 Nematerijalna imovina 800.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 2.500.000 2.547.500 2.500.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 500.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.000.000
K650108 JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE 4.250.000 4.330.750 4.150.000
32 Materijalni rashodi 400.000 407.600 400.000
322 Rashodi za materijal i energiju 100.000
323 Rashodi za usluge 200.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 3.850.000 3.923.150 3.750.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 150.000
423 Prijevozna sredstva 3.700.000
NACIONALNI PROGRAM PRIKUPLJANJA
1874 8.101.240 6.436.100 6.900.000
PODATAKA U RIBARSTVU
IPA 2008 - POTPORA UPRAVI ZA RIBARSTVO U
A401124 USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA SAKUPLJANJE 1.443.576
PODATAKA U SKLADU SA EU ACQUISOM
32 Materijalni rashodi 1.443.576
323 Rashodi za usluge 1.443.576
A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA 2.800.000 2.815.200 2.800.000
38 Ostali rashodi 2.800.000 2.815.200 2.800.000
381 Tekuće donacije 2.800.000
PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG
A568059 1.100.000 1.111.400 1.600.000
RIBARSTVA
38 Ostali rashodi 1.100.000 1.111.400 1.600.000
381 Tekuće donacije 1.100.000
IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH
A650061 1.300.000 2.509.500 2.500.000
PODLOGA I STUDIJA
32 Materijalni rashodi 1.300.000 2.509.500 2.500.000
323 Rashodi za usluge 1.300.000
IPA 2008 - POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ
ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG
A650123 1.457.664
PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE
STRATEGIJE
32 Materijalni rashodi 1.457.664
323 Rashodi za usluge 1.457.664
1875 POTPORE I UREĐENJE TRŽIŠTA U RIBARSTVU 82.994.597 72.582.974 65.900.000
A401128 PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE 18.700.000 19.055.300 18.700.000
38 Ostali rashodi 18.700.000 19.055.300 18.700.000
386 Kapitalne pomoći 18.700.000
TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI
A401130 100.000 101.900 100.000
STRUKTURNE POTPORE
32 Materijalni rashodi 75.000 76.425 75.000
323 Rashodi za usluge 75.000
38 Ostali rashodi 25.000 25.475 25.000
381 Tekuće donacije 25.000
POTICANJE USTROJA UDRUGA
A650058 9.000.000 5.095.000 4.500.000
PROIZVOĐAČA
38 Ostali rashodi 9.000.000 5.095.000 4.500.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 102/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
381 Tekuće donacije 6.500.000
386 Kapitalne pomoći 2.500.000
IPA 2008 - JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U
K401125 10.694.597 5.023.274
HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU
32 Materijalni rashodi 1.112.440 741.629
323 Rashodi za usluge 1.112.440
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 9.582.157 4.281.645
imovine
421 Građevinski objekti 3.795.242
422 Postrojenja i oprema 5.786.915
K401129 PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA 15.000.000 15.285.000 15.000.000
35 Subvencije 4.000.000 4.076.000 4.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 4.000.000
sektora
38 Ostali rashodi 10.000.000 10.190.000 10.000.000
386 Kapitalne pomoći 10.000.000
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.000.000 1.019.000 1.000.000
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u
532 1.000.000
javnom sektoru
K650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA 10.000.000 10.190.000 10.000.000
35 Subvencije 10.000.000 10.190.000 10.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 10.000.000
sektora
RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG
K650128 RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I 19.000.000 17.323.000 17.100.000
MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA
35 Subvencije 7.000.000 7.133.000 7.100.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 7.000.000
sektora
38 Ostali rashodi 12.000.000 10.190.000 10.000.000
386 Kapitalne pomoći 12.000.000
ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA
K650129 500.000 509.500 500.000
KOJE OVISE O RIBARSTVU
35 Subvencije 250.000 254.750 250.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 250.000
sektora
38 Ostali rashodi 250.000 254.750 250.000
386 Kapitalne pomoći 250.000
Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu
06010 42.318.587 43.172.831 41.965.020
službu
1479 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODA 42.318.587 43.172.831 41.965.020
A569003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 41.721.587 42.515.431 41.386.020
31 Rashodi za zaposlene 30.671.587 30.649.431 30.854.020
311 Plaće 25.388.395
312 Ostali rashodi za zaposlene 891.000
313 Doprinosi na plaće 4.392.192
32 Materijalni rashodi 10.938.000 11.754.000 10.480.000
321 Naknade troškova zaposlenima 6.510.000
322 Rashodi za materijal i energiju 940.000
323 Rashodi za usluge 3.133.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 355.000
34 Financijski rashodi 2.000 2.000 2.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 103/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
343 Ostali financijski rashodi 2.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 110.000 110.000 50.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 110.000
proračuna
K569004 INFORMATIZACIJA 460.000 495.000 428.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 250.000 270.000 250.000
412 Nematerijalna imovina 250.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 210.000 225.000 178.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 90.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 120.000
K569005 OBNOVA VOZNOG PARKA 90.000 90.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 90.000 90.000
imovine
K569006 OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA 137.000 72.400 61.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 137.000 72.400 61.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 122.000
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
424 15.000
vrijednosti
06025 Hrvatska agencija za hranu 6.596.923 7.157.932 9.895.000
1779 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH 5.669.923 6.042.932 7.190.000
A815001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH 5.669.923 6.042.932 7.190.000
31 Rashodi za zaposlene 3.222.306 3.343.355 3.965.000
311 Plaće 2.555.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 140.000
313 Doprinosi na plaće 527.306
32 Materijalni rashodi 2.442.617 2.694.577 3.220.000
321 Naknade troškova zaposlenima 453.672
322 Rashodi za materijal i energiju 305.000
323 Rashodi za usluge 1.083.945
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600.000
34 Financijski rashodi 5.000 5.000 5.000
343 Ostali financijski rashodi 5.000
1780 OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU 927.000 1.115.000 2.705.000

K815000 OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU 927.000 1.115.000 2.705.000


34 Financijski rashodi 260.000 550.000 500.000
342 Kamate za primljene zajmove 260.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000 40.000 100.000
412 Nematerijalna imovina 100.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 17.000 25.000 105.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 17.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 550.000 500.000 2.000.000
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
544 550.000
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
06030 178.340.064 187.236.074 182.936.074
ruralnom razvoju
1176 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 142.040.064 154.936.074 154.936.074
A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 108.640.064 124.936.074 124.936.074
31 Rashodi za zaposlene 75.392.264 86.701.104 86.701.104
311 Plaće 62.568.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.000.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 104/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
313 Doprinosi na plaće 10.824.264
32 Materijalni rashodi 32.162.800 36.987.220 36.987.220
321 Naknade troškova zaposlenima 6.112.800
322 Rashodi za materijal i energiju 5.150.000
323 Rashodi za usluge 19.400.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500.000
34 Financijski rashodi 1.035.000 1.190.250 1.190.250
343 Ostali financijski rashodi 1.035.000
38 Ostali rashodi 50.000 57.500 57.500
381 Tekuće donacije 50.000
K841002 INFORMATIZACIJA 28.500.000 24.000.000 24.000.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 2.500.000 2.500.000 2.500.000
412 Nematerijalna imovina 2.500.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 26.000.000 21.500.000 21.500.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 14.000.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 12.000.000
OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA
K841003 2.400.000 3.500.000 3.500.000
AGENCIJE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 2.400.000 3.500.000 3.500.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 2.400.000
K841004 KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD 2.500.000 2.500.000 2.500.000
34 Financijski rashodi 1.000.000 1.000.000 1.000.000
342 Kamate za primljene zajmove 1.000.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
544 1.500.000
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
UPISNIK POLJOPRIVREDNIH
1193 36.300.000 32.300.000 28.000.000
GOSPODARSTAVA
USPOSTAVA INTERGRIRANOG
K650068 ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG 36.300.000 32.300.000 28.000.000
SUSTAVA - LPIS
32 Materijalni rashodi 35.000.000 31.000.000 27.000.000
323 Rashodi za usluge 35.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.300.000 1.300.000 1.000.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 1.300.000
06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo 23.946.320 23.949.796 27.277.360
1176 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 23.493.820 23.949.796 27.277.360
A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 21.813.820 23.949.796 27.277.360
31 Rashodi za zaposlene 20.511.320 21.649.992 24.931.539
311 Plaće 17.060.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 517.000
313 Doprinosi na plaće 2.934.320
32 Materijalni rashodi 1.291.500 2.277.852 2.321.347
321 Naknade troškova zaposlenima 230.000
323 Rashodi za usluge 952.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 109.500
34 Financijski rashodi 11.000 16.847 19.267
343 Ostali financijski rashodi 11.000
38 Ostali rashodi 5.105 5.207
OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA
K842002 HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, 1.320.000
HRANU I SELO

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 105/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.320.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 720.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 600.000
OPREMANJE OBJEKTA HRVATSKOG CENTRA
K842003 ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO-ZA 360.000
UVOĐENJE SIT TEHNIKE
32 Materijalni rashodi 64.500
322 Rashodi za materijal i energiju 64.500
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 295.500
imovine
421 Građevinski objekti 282.000
422 Postrojenja i oprema 13.500
1196 VOĆARSTVO 452.500
OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE
K568052 INTRODUKCIJSKOG I SELEKCIJSKOG 452.500
CENTRA
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 452.500
412 Nematerijalna imovina 452.500
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA,
062 2.131.790.323 2.082.623.301 1.971.108.162
ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i
06205 2.067.167.923 2.009.433.701 1.891.108.462
vodnog gospodarstva
ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I
1090 44.200.000 51.100.000 44.600.000
IZBJEGLICA
SKRB O PROGNANICIMA (REPUBLIČKI FOND
A761001 29.400.000 28.200.000 21.700.000
"KRALJ ZVONIMIR")
32 Materijalni rashodi 10.600.000 10.200.000 6.700.000
322 Rashodi za materijal i energiju 2.500.000
323 Rashodi za usluge 8.050.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 18.800.000 18.000.000 15.000.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 18.800.000
proračuna
A761015 NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU 3.500.000 4.000.000 3.000.000
38 Ostali rashodi 3.500.000 4.000.000 3.000.000
382 Kapitalne donacije 3.500.000
K761002 INFORMATIZACIJA 1.500.000 1.500.000 1.500.000
32 Materijalni rashodi 1.500.000 1.500.000 1.500.000
323 Rashodi za usluge 1.500.000
KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK
K761004 1.700.000 2.000.000 2.500.000
NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.700.000 2.000.000 2.500.000
363 Pomoći unutar opće države 1.700.000
UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM
K761026 IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I 4.100.000 4.400.000 4.400.000
STANOVI
32 Materijalni rashodi 4.100.000 4.400.000 4.400.000
322 Rashodi za materijal i energiju 50.000
323 Rashodi za usluge 4.050.000
UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-
K761027 PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA 4.000.000 11.000.000 11.500.000
PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE)

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 106/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
32 Materijalni rashodi 4.000.000 11.000.000 11.500.000
323 Rashodi za usluge 4.000.000
1177 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA 3.550.000 3.654.760 3.762.693
A568005 NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI 250.000 257.500 265.225
32 Materijalni rashodi 50.000 51.500 53.045
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000
38 Ostali rashodi 200.000 206.000 212.180
383 Kazne, penali i naknade štete 200.000
A568060 UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA 3.108.000 3.199.500 3.293.745
32 Materijalni rashodi 1.908.000 1.963.500 2.020.665
321 Naknade troškova zaposlenima 400.000
322 Rashodi za materijal i energiju 50.000
323 Rashodi za usluge 1.000.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 458.000
38 Ostali rashodi 1.200.000 1.236.000 1.273.080
381 Tekuće donacije 700.000
382 Kapitalne donacije 500.000
K568106 INFORMATIZACIJA LOVSTVA 120.000 123.600 127.345
32 Materijalni rashodi 70.000 72.100 74.300
323 Rashodi za usluge 70.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 50.000 51.500 53.045
imovine
422 Postrojenja i oprema 50.000
K568285 GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM 72.000 74.160 76.378
32 Materijalni rashodi 30.000 30.900 31.818
323 Rashodi za usluge 10.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 42.000 43.260 44.560
imovine
422 Postrojenja i oprema 42.000
1192 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE 79.855.977 83.034.887 84.325.057
K650048 NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA 44.415.977 50.978.537 50.374.380
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 44.415.977 50.978.537 50.374.380
363 Pomoći unutar opće države 44.415.977
K819025 SUSTAV NAVODNJAVANJA MEĐIMURJE 11.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 11.000.000
363 Pomoći unutar opće države 11.000.000
K820025 SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA 2.000.000 7.000.000 7.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.000.000 7.000.000 7.000.000
363 Pomoći unutar opće države 2.000.000
K828014 PPN OPATOVAC 5.500.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 5.500.000
363 Pomoći unutar opće države 5.500.000
K828015 PPN KAŠTELA-TROGIR-SEGET 1.000.000 6.602.000 8.481.475
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.000.000 6.602.000 8.481.475
363 Pomoći unutar opće države 1.000.000
K828016 PPN DONJA NERETVA 1.500.000 4.000.000 4.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.500.000 4.000.000 4.000.000
363 Pomoći unutar opće države 1.500.000
T568108 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE 14.440.000 14.454.350 14.469.202
32 Materijalni rashodi 440.000 454.350 469.202
321 Naknade troškova zaposlenima 60.000
323 Rashodi za usluge 350.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 14.000.000 14.000.000 14.000.000
363 Pomoći unutar opće države 14.000.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 107/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
1357 ISPITIVANJE VODA 700.000 735.000 771.750
ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM
A820014 700.000 735.000 771.750
TERITORIJU-HRVATSKE VODE
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 700.000 735.000 771.750
363 Pomoći unutar opće države 700.000
1359 PRIDRUŽIVANJE EU 920.000 963.600 1.009.926
USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA
A650016 920.000 963.600 1.009.926
EU
32 Materijalni rashodi 920.000 963.600 1.009.926
321 Naknade troškova zaposlenima 120.000
323 Rashodi za usluge 400.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000
1507 PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA 490.568.368 455.325.496 419.444.611
A549017 OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA 41.000.000 40.000.000 40.000.000
38 Ostali rashodi 41.000.000 40.000.000 40.000.000
382 Kapitalne donacije 41.000.000
CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM
A587024 1.081.949
REGIJAMA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 465.000
362 Pomoći međunarodnim organizacijama 45.000
363 Pomoći unutar opće države 420.000
38 Ostali rashodi 616.949
381 Tekuće donacije 240.000
382 Kapitalne donacije 376.949
PHARE 2006 CBS PROJEKT-PREKOGRANIČNA
A828007 4.977.497
SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.477.497
363 Pomoći unutar opće države 2.477.497
38 Ostali rashodi 2.500.000
381 Tekuće donacije 1.500.000
382 Kapitalne donacije 1.000.000
PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZAŠTITE
A828026 OKOLIŠA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE 20.000.000 13.600.000 17.000.000
SKRBI
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 20.000.000 13.600.000 17.000.000
363 Pomoći unutar opće države 20.000.000
CARDS 2004-POMOĆ PRI IZGRADNJI
A828028 1.107.611
KAPACITETA ZA REGIONALNI RAZVOJ
32 Materijalni rashodi 1.107.611
323 Rashodi za usluge 1.107.611
PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O
A828031 500.000 500.000 500.000
REGIONALNOM RAZVOJU
38 Ostali rashodi 500.000 500.000 500.000
381 Tekuće donacije 500.000
OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA
K549024 65.000.000 18.000.000
(CEB V)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 65.000.000 18.000.000
imovine
421 Građevinski objekti 65.000.000
OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH
K549033 270.200 300.000 300.000
OBJEKATA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 270.200 300.000 300.000
imovine
421 Građevinski objekti 270.200
K549109 RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA 4.500.000 5.000.000 5.000.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 108/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.500.000 5.000.000 5.000.000
363 Pomoći unutar opće države 4.500.000
RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE
K549110 14.000.000 16.500.000 18.000.000
SKRBI
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 14.000.000 16.500.000 18.000.000
363 Pomoći unutar opće države 14.000.000
K549111 RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA 2.062.000 2.200.000 2.500.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.062.000 2.200.000 2.500.000
363 Pomoći unutar opće države 2.062.000
OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
K549131 PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI 45.000.000 15.000.000
(EIB)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 45.000.000 15.000.000
363 Pomoći unutar opće države 45.000.000
K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI 37.209.331 42.000.000 49.056.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 37.209.331 42.000.000 49.056.000
363 Pomoći unutar opće države 37.209.331
PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH
K570485 SREDSTAVA ZA POSLOVNU 2.313.000
INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.660.000
363 Pomoći unutar opće države 1.660.000
38 Ostali rashodi 653.000
386 Kapitalne pomoći 653.000
IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA
K820022 23.489.449 51.981.300 32.643.249
REGIONALNU KONKURENTNOST
32 Materijalni rashodi 1.111.422 2.222.851 1.746.525
323 Rashodi za usluge 1.111.422
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 16.008.567 42.400.049 27.887.664
363 Pomoći unutar opće države 16.008.567
38 Ostali rashodi 6.369.460 7.358.400 3.009.060
381 Tekuće donacije 2.277.964
382 Kapitalne donacije 1.211.856
386 Kapitalne pomoći 2.879.640
INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE
K821021 100.000 10.000.000 20.000.000
EIB III
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 100.000 10.000.000 20.000.000
363 Pomoći unutar opće države 100.000
K821024 IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEES 2.750.000 3.280.000 2.280.000
32 Materijalni rashodi 430.000 420.000 420.000
321 Naknade troškova zaposlenima 70.000
323 Rashodi za usluge 310.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.000.000 2.000.000 1.000.000
363 Pomoći unutar opće države 1.000.000
38 Ostali rashodi 1.300.000 840.000 840.000
381 Tekuće donacije 500.000
382 Kapitalne donacije 800.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 20.000 20.000 20.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 20.000
IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE
K828008 3.684.255 5.008.430 1.234.030
SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA
32 Materijalni rashodi 976.515 708.430 708.430
321 Naknade troškova zaposlenima 33.945

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 109/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
322 Rashodi za materijal i energiju 13.140
323 Rashodi za usluge 850.830
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 78.600
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 966.800 2.400.000 289.080
363 Pomoći unutar opće države 966.800
38 Ostali rashodi 1.735.100 1.900.000 236.520
381 Tekuće donacije 635.100
382 Kapitalne donacije 1.100.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 5.840
imovine
422 Postrojenja i oprema 5.840
IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE
K828009 7.110.000 5.910.000 6.110.000
SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA
32 Materijalni rashodi 2.110.000 1.710.000 1.710.000
321 Naknade troškova zaposlenima 30.000
322 Rashodi za materijal i energiju 50.000
323 Rashodi za usluge 1.973.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.700.000 3.000.000 3.200.000
363 Pomoći unutar opće države 2.700.000
38 Ostali rashodi 2.200.000 1.200.000 1.200.000
381 Tekuće donacije 800.000
382 Kapitalne donacije 1.400.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 100.000
imovine
423 Prijevozna sredstva 100.000
IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE
K828010 SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I 10.470.000 10.409.000 9.514.000
HERCEGOVINA
32 Materijalni rashodi 1.960.000 3.079.000 3.129.000
321 Naknade troškova zaposlenima 80.000
322 Rashodi za materijal i energiju 70.000
323 Rashodi za usluge 1.756.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 5.000.000 4.745.000 3.800.000
363 Pomoći unutar opće države 5.000.000
38 Ostali rashodi 3.400.000 2.555.000 2.555.000
381 Tekuće donacije 1.200.000
382 Kapitalne donacije 2.200.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 110.000 30.000 30.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 10.000
423 Prijevozna sredstva 100.000
IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE
K828011 4.703.376 6.344.566 6.377.332
SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA
32 Materijalni rashodi 4.438.549 6.113.137 6.202.332
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000
323 Rashodi za usluge 4.408.549
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 160.000 160.000 160.000
363 Pomoći unutar opće države 160.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 104.827 71.429 15.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 104.827
IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE
K828012 3.999.000 4.207.000 3.436.000
SURADNJE HRVATSKA-SLOVENIJA
32 Materijalni rashodi 3.888.000 4.082.000 3.305.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 110/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
321 Naknade troškova zaposlenima 110.000
322 Rashodi za materijal i energiju 28.000
323 Rashodi za usluge 3.750.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 71.000 87.000 90.000
363 Pomoći unutar opće države 71.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 40.000 38.000 41.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 40.000
IPA 2007 JADRANSKA PREKOGRANIČNA
K828013 3.893.000 3.803.000 3.803.000
SURADNJA
32 Materijalni rashodi 1.503.000 1.463.000 1.463.000
321 Naknade troškova zaposlenima 10.000
323 Rashodi za usluge 1.493.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.170.000 1.170.000 1.170.000
363 Pomoći unutar opće države 1.170.000
38 Ostali rashodi 1.170.000 1.170.000 1.170.000
381 Tekuće donacije 585.000
382 Kapitalne donacije 585.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 50.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 50.000
IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM
K828024 1.347.700 1.282.200 1.691.000
MEDITERAN
32 Materijalni rashodi 187.000 231.000 231.000
321 Naknade troškova zaposlenima 76.000
323 Rashodi za usluge 111.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 638.385 578.160 803.000
363 Pomoći unutar opće države 638.385
38 Ostali rashodi 522.315 473.040 657.000
381 Tekuće donacije 174.105
382 Kapitalne donacije 348.210
PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA
T570346 190.000.000 200.000.000 200.000.000
LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 190.000.000 200.000.000 200.000.000
363 Pomoći unutar opće države 190.000.000
PROGRAM POVRATKA PROGNANIKA,
1512 609.250.000 462.889.558 590.097.080
IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA
POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ
A549007 4.000.000 4.000.000
OŠTEĆENJA
38 Ostali rashodi 4.000.000 4.000.000
382 Kapitalne donacije 4.000.000
POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA
A570502 150.000 150.000
ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE
32 Materijalni rashodi 150.000 150.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000
OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH
K549030 177.000.000 129.700.000 46.297.080
STAMBENIH JEDINICA
38 Ostali rashodi 177.000.000 129.700.000 46.297.080
382 Kapitalne donacije 177.000.000
OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA
K549034 16.000.000 18.000.000 21.000.000
DRUŠTVENE NAMJENE
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 16.000.000 18.000.000 21.000.000
363 Pomoći unutar opće države 16.000.000
STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA
K549117 2.500.000 2.800.000 3.000.000
IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 111/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
32 Materijalni rashodi 2.500.000 2.800.000 3.000.000
322 Rashodi za materijal i energiju 500.000
323 Rashodi za usluge 2.000.000
SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK
K570480 50.000.000 35.181.000
PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB I (IBRD)
32 Materijalni rashodi 8.148.000 3.180.000
321 Naknade troškova zaposlenima 50.000
322 Rashodi za materijal i energiju 70.000
323 Rashodi za usluge 8.010.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000
34 Financijski rashodi 2.000 1.000
343 Ostali financijski rashodi 2.000
35 Subvencije 1.140.000 2.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 1.140.000
sektora
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 5.600.000 3.000.000
363 Pomoći unutar opće države 5.600.000
38 Ostali rashodi 35.100.000 27.000.000
381 Tekuće donacije 3.050.000
382 Kapitalne donacije 3.050.000
386 Kapitalne pomoći 29.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 10.000
imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000
STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA
K570492 353.500.000 264.958.558 489.700.000
POSEBNE DRŽAVNE SKRBI
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 6.500.000 20.000.000 25.000.000
363 Pomoći unutar opće države 6.500.000
38 Ostali rashodi 160.000.000 121.858.558 284.700.000
382 Kapitalne donacije 160.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 187.000.000 123.100.000 180.000.000
imovine
421 Građevinski objekti 187.000.000
FINANCIRANJE POJEDINAČNIH ELEKTRIČNIH
PRIKLJUČAKA OD VODA LOKALNE
K820016 ELEKTRIČNE MREŽE NA STAMBENI OBJEKT 6.000.000 8.000.000 10.000.000
KOJI JE IZGRAĐEN IZ DONACIJE
GRAĐEVINSKOG MATERIJALA MRRŠVG
PREMA ZAKONU O PPDS.
38 Ostali rashodi 6.000.000 8.000.000 10.000.000
386 Kapitalne pomoći 6.000.000
OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA -
K828020 100.000 100.000 20.100.000
CEB VII
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 100.000 100.000 20.100.000
363 Pomoći unutar opće države 100.000
1533 RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 87.300.000 89.320.000 90.749.127
VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD
K568131 8.750.000 9.012.500 9.327.938
(HRVATSKO ZAGORJE)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 8.750.000 9.012.500 9.327.938
363 Pomoći unutar opće države 8.750.000
VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD
K568132 15.600.000 16.068.000 16.630.380
(ISTOČNA SLAVONIJA)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 15.600.000 16.068.000 16.630.380
363 Pomoći unutar opće države 15.600.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 112/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
VODOOPSKRBA - IZGRADNJA
K568135 VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO- 7.700.000 7.931.000 8.208.585
KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 7.700.000 7.931.000 8.208.585
363 Pomoći unutar opće države 7.700.000
VODOOPSKRBA - IZGRADNJA
K568136 VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO- 4.000.000 4.000.000 4.000.000
BILOGORSKA ŽUPANIJA)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.000.000 4.000.000 4.000.000
363 Pomoći unutar opće države 4.000.000
K650036 VODOOPSKRBA-HRVATSKE VODE 14.400.000 14.400.000 15.121.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 14.400.000 14.400.000 15.121.000
363 Pomoći unutar opće države 14.400.000
REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV
K650071 9.450.000 9.733.500 10.074.173
DALMACIJE
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 9.450.000 9.733.500 10.074.173
363 Pomoći unutar opće države 9.450.000
REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV
K650072 3.150.000 3.244.500 3.358.058
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.150.000 3.244.500 3.358.058
363 Pomoći unutar opće države 3.150.000
REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV
K650073 3.150.000 3.244.500 3.358.058
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.150.000 3.244.500 3.358.058
363 Pomoći unutar opće države 3.150.000
REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV
K650075 NERETVA-KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO- 3.500.000 3.605.000 3.731.175
MLJET
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.500.000 3.605.000 3.731.175
363 Pomoći unutar opće države 3.500.000
VODOOPSKRBNI SUSTAV OTOKA KRKA -
K761037 3.400.000 3.605.000 3.731.175
PONIKVE
38 Ostali rashodi 3.400.000 3.605.000 3.731.175
386 Kapitalne pomoći 3.400.000
K820013 VODOOPSKRBA-JLP(R)S 7.700.000 7.931.000 8.208.585
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 7.700.000 7.931.000 8.208.585
363 Pomoći unutar opće države 7.700.000
K820019 VODOOPSKRBA BISTRA 1.500.000 1.545.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.500.000 1.545.000
363 Pomoći unutar opće države 1.500.000
VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA
K821019 1.500.000 1.500.000 1.500.000
ŽUPANIJA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.500.000 1.500.000 1.500.000
363 Pomoći unutar opće države 1.500.000
K828018 VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 3.500.000 3.500.000 3.500.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.500.000 3.500.000 3.500.000
363 Pomoći unutar opće države 3.500.000
OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I
1534 29.850.000 30.571.500 29.306.403
ODVODNOG SUSTAVA
PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU
A650027 300.000 300.000 300.000
KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU
32 Materijalni rashodi 300.000 300.000 300.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000
IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
K401079 3.150.000 3.244.500 3.358.058
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.150.000 3.244.500 3.358.058

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 113/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
363 Pomoći unutar opće države 3.150.000
PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
K568292 2.000.000 2.000.000 2.000.000
PREDPRISTUPNE FONDOVE EU
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.000.000 2.000.000 2.000.000
363 Pomoći unutar opće države 2.000.000
K568298 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA 4.500.000 4.635.000 4.797.225
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.500.000 4.635.000 4.797.225
363 Pomoći unutar opće države 4.500.000
IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-
K650078 4.900.000 5.047.000 5.223.645
BARANJSKA ŽUPANIJA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.900.000 5.047.000 5.223.645
363 Pomoći unutar opće države 4.900.000
IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
K650079 4.800.000 4.944.000 5.117.040
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.800.000 4.944.000 5.117.040
363 Pomoći unutar opće države 4.800.000
SUSTAVI ODVODNJE - BJELOVARSKO-
K820020 1.500.000 1.500.000 1.500.000
BILOGORSKA ŽUPANIJA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.500.000 1.500.000 1.500.000
363 Pomoći unutar opće države 1.500.000
K820021 SUSTAVI ODVODNJE - BISTRA 2.000.000 2.060.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.000.000 2.060.000
363 Pomoći unutar opće države 2.000.000
SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO -
K821020 500.000 515.000 533.025
MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 500.000 515.000 533.025
363 Pomoći unutar opće države 500.000
IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-
K828005 4.200.000 4.326.000 4.477.410
NOVI MAROF
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.200.000 4.326.000 4.477.410
363 Pomoći unutar opće države 4.200.000
SUSTAVI ODVODNJE - ZAGREBAČKA
K828019 2.000.000 2.000.000 2.000.000
ŽUPANIJA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.000.000 2.000.000 2.000.000
363 Pomoći unutar opće države 2.000.000
1613 UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE 67.100.000 60.850.000 62.850.000
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
A401081 200.000 500.000 500.000
NAMJEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVA
32 Materijalni rashodi 150.000 150.000
38 Ostali rashodi 200.000 350.000 350.000
382 Kapitalne donacije 200.000
A401082 BURZA DRVA 100.000 250.000 250.000
32 Materijalni rashodi 150.000 150.000
38 Ostali rashodi 100.000 100.000 100.000
382 Kapitalne donacije 100.000
ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA
A568246 STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA I 1.000.000 1.000.000 1.000.000
SAJMOVIMA
32 Materijalni rashodi 1.000.000 1.000.000 1.000.000
323 Rashodi za usluge 1.000.000
UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETE
A650055 NAMJEŠTAJA I OSTALIH PROIZVODA OD 100.000 100.000 150.000
DRVA
38 Ostali rashodi 100.000 100.000 150.000
382 Kapitalne donacije 100.000
A650062 IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU 60.000 60.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 114/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
32 Materijalni rashodi 60.000 60.000
A650063 ISTRAŽIVANJE U DRVNOJ INDUSTRIJI 30.000 80.000
32 Materijalni rashodi 30.000 80.000
A650081 DRVOPRERAĐIVAČKA INSPEKCIJA 100.000 250.000 250.000
32 Materijalni rashodi 100.000 100.000
38 Ostali rashodi 100.000 150.000 150.000
382 Kapitalne donacije 100.000
A650082 NACIONALNA STRATEGIJA DIZAJNA 100.000 230.000 500.000
32 Materijalni rashodi 50.000 130.000 250.000
323 Rashodi za usluge 50.000
38 Ostali rashodi 50.000 100.000 250.000
382 Kapitalne donacije 50.000
MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI
K828006 65.500.000 58.400.000 60.000.000
DRVNOG SEKTORA
32 Materijalni rashodi 500.000 500.000 500.000
323 Rashodi za usluge 500.000
38 Ostali rashodi 65.000.000 57.900.000 59.500.000
386 Kapitalne pomoći 65.000.000
T568244 EDUKACIJA ZA PRIMJENU EU-NORMI 30.000 60.000
32 Materijalni rashodi 30.000 60.000
1633 ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA 133.870.000 173.769.100 218.449.519
A650006 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH 570.000 587.100 607.649
32 Materijalni rashodi 570.000 587.100 607.649
321 Naknade troškova zaposlenima 10.000
323 Rashodi za usluge 520.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000
ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-
K650034 22.400.000 23.072.000 23.879.520
HRVATSKE VODE
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 22.400.000 23.072.000 23.879.520
363 Pomoći unutar opće države 22.400.000
ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-
K821013 7.000.000 7.210.000 7.462.350
JLP(R)S
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 7.000.000 7.210.000 7.462.350
363 Pomoći unutar opće države 7.000.000
PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD
T650040 103.900.000 142.900.000 186.500.000
ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 44.200.000 42.900.000 51.500.000
363 Pomoći unutar opće države 44.200.000
51 Izdaci za dane zajmove 59.700.000 100.000.000 135.000.000
Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti,
511 inozemnim vladama i međunarodnim 59.700.000
organizacijama
1676 ISPA 132.811.000 19.006.000 57.000
ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA
K650038 131.600.000 17.700.000 57.000
OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 5.500.000 1.000.000
363 Pomoći unutar opće države 5.500.000
38 Ostali rashodi 126.100.000 16.700.000 57.000
386 Kapitalne pomoći 126.100.000
K828036 ISPA PRIPREMA PROJEKATA 1.211.000 1.306.000
38 Ostali rashodi 1.211.000 1.306.000
386 Kapitalne pomoći 1.211.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 115/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
MEĐUNARODNA SURADNJA PO
1677 BILATERALNIM I MULTILATERALNIM 1.130.000 1.163.900 1.204.637
UGOVORIMA
SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE
A650019 650.000 669.500 692.933
DUNAV
32 Materijalni rashodi 650.000 669.500 692.933
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 650.000
MEĐUNARODNA SURADNJA PO
A650037 BILATERALNIM I MULTILATERALNIM 480.000 494.400 511.704
UGOVORIMA
32 Materijalni rashodi 480.000 494.400 511.704
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 480.000
1678 IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA 5.730.000 7.950.000 2.560.000
K650039 IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA 5.730.000 7.950.000 2.560.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 5.730.000 7.950.000 2.560.000
363 Pomoći unutar opće države 5.730.000
PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE
1690 HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I 30.000.000 30.000.000 30.000.000
HERCEGOVINU
A761014 SKRB O PROGNANICIMA U BIH 30.000.000 30.000.000 30.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 30.000.000 30.000.000 30.000.000
361 Pomoći inozemnim vladama 30.000.000
1783 UNUTARNJE VODE 180.012.876 227.940.300 95.552.759
UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA
K819014 180.012.876 227.940.300 95.552.759
IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 20.000.000 68.000.000 61.700.000
363 Pomoći unutar opće države 20.000.000
51 Izdaci za dane zajmove 160.012.876 159.940.300 33.852.759
Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti,
511 inozemnim vladama i međunarodnim 160.012.876
organizacijama
1825 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 108.166.102 107.449.200 107.198.900
A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 99.606.102 96.889.200 97.638.900
31 Rashodi za zaposlene 57.511.102 59.236.800 61.275.000
311 Plaće 47.750.300
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.500.000
313 Doprinosi na plaće 8.260.802
32 Materijalni rashodi 41.630.000 37.177.400 35.878.900
321 Naknade troškova zaposlenima 5.250.000
322 Rashodi za materijal i energiju 4.180.000
323 Rashodi za usluge 30.700.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500.000
34 Financijski rashodi 60.000 60.000 60.000
343 Ostali financijski rashodi 60.000
38 Ostali rashodi 405.000 415.000 425.000
381 Tekuće donacije 300.000
382 Kapitalne donacije 100.000
385 Izvanredni rashodi 5.000
K828002 INFORMATIZACIJA 6.250.000 5.250.000 5.250.000
32 Materijalni rashodi 1.700.000 1.700.000 1.700.000
322 Rashodi za materijal i energiju 100.000
323 Rashodi za usluge 1.600.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.500.000 1.500.000 1.500.000
412 Nematerijalna imovina 1.500.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 3.050.000 2.050.000 2.050.000
imovine

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 116/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
422 Postrojenja i oprema 1.050.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.000.000
K828003 OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA 2.310.000 3.310.000 2.310.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 2.310.000 3.310.000 2.310.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 2.310.000
K828004 VOZNI PARK 2.000.000 2.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 2.000.000 2.000.000
imovine
1840 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA 6.950.000 7.050.000 8.300.000
MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM
A401078 150.000 200.000 300.000
ŠUMAMA
32 Materijalni rashodi 150.000 200.000 300.000
323 Rashodi za usluge 150.000
A568198 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA 1.000.000 1.050.000 1.100.000
32 Materijalni rashodi 1.000.000 1.050.000 1.100.000
321 Naknade troškova zaposlenima 330.000
323 Rashodi za usluge 370.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000
A650043 BANKA GENA 250.000 300.000 350.000
32 Materijalni rashodi 250.000 300.000 350.000
323 Rashodi za usluge 250.000
A650053 UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA 50.000 100.000 100.000
32 Materijalni rashodi 50.000 100.000 100.000
323 Rashodi za usluge 50.000
A828027 POTPORE U ŠUMARSTVU 600.000 700.000 1.000.000
35 Subvencije 600.000 700.000 1.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 600.000
sektora
IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U
K650041 700.000 900.000 1.100.000
ŠUMARSTVU
32 Materijalni rashodi 700.000 900.000 1.100.000
323 Rashodi za usluge 700.000
JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I
K650045 500.000 500.000 500.000
USPOSTAVA REGISTRA ŠUMSKIH POŽARA
32 Materijalni rashodi 500.000 500.000 500.000
323 Rashodi za usluge 500.000
PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE
K650050 PODATAKA I USPOSTAVA REGISTRA 700.000 850.000 1.100.000
OŠTEĆENOSTI ŠUMA
32 Materijalni rashodi 700.000 850.000 1.100.000
323 Rashodi za usluge 700.000
K820018 PROGRAM MJERA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 1.750.000
38 Ostali rashodi 1.750.000
386 Kapitalne pomoći 1.750.000
K821018 USPOSTAVA REGIONALNOG UREDA EFISEE 550.000 600.000 600.000
38 Ostali rashodi 550.000 600.000 600.000
381 Tekuće donacije 550.000
K821037 SJEMENSKA ŠTEDIONICA 200.000 1.250.000 1.500.000
38 Ostali rashodi 200.000 1.250.000 1.500.000
386 Kapitalne pomoći 200.000
T828023 MJERE RAZVOJA ŠUMSKE BIOMASE 500.000 600.000 650.000
32 Materijalni rashodi 200.000 250.000 300.000
323 Rashodi za usluge 200.000
38 Ostali rashodi 300.000 350.000 350.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 117/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
386 Kapitalne pomoći 300.000
1846 IPA 55.203.600 196.660.400 100.869.000
IPA I KOMPONENTA - USKLAĐIVANJE S
K819037 5.061.600 3.374.400
DIREKTIVAMA O OPASNIM TVARIMA
38 Ostali rashodi 5.061.600 3.374.400
386 Kapitalne pomoći 5.061.600
K828032 IPA III B - SLAVONSKI BROD 27.502.000 93.360.000 67.572.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 27.502.000 93.360.000 67.572.000
363 Pomoći unutar opće države 27.502.000
K828033 IPA III B - DRNIŠ 13.819.000 28.189.000 4.999.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 13.819.000 28.189.000 4.999.000
363 Pomoći unutar opće države 13.819.000
K828035 IPA III B - KNIN 8.821.000 71.737.000 28.298.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 8.821.000 71.737.000 28.298.000
363 Pomoći unutar opće države 8.821.000
06210 Šumarska savjetodavna služba 55.984.000 61.071.600 66.389.700
UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM
1777 40.354.000 44.017.000 49.000.000
ŠUMAMA
UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM
A816000 40.000.000 44.000.000 49.000.000
ŠUMAMA
31 Rashodi za zaposlene 1.000.000 1.500.000 2.000.000
311 Plaće 800.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 55.000
313 Doprinosi na plaće 145.000
32 Materijalni rashodi 19.000.000 20.000.000 22.000.000
323 Rashodi za usluge 18.600.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000
35 Subvencije 2.000.000 2.500.000 3.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 2.000.000
sektora
38 Ostali rashodi 18.000.000 20.000.000 22.000.000
382 Kapitalne donacije 18.000.000
RJEŠENJA ZA TOPLINSKU ENERGIJU IZ
T816004 354.000 17.000
DRVNE BIOMASE
32 Materijalni rashodi 354.000 17.000
321 Naknade troškova zaposlenima 45.000
323 Rashodi za usluge 156.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153.000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE
1778 15.630.000 17.054.600 17.389.700
SAVJETODAVNE SLUŽBE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE
A816003 14.870.000 15.974.600 16.309.700
SAVJETODAVNE SLUŽBE
31 Rashodi za zaposlene 8.896.000 9.080.600 9.256.700
311 Plaće 7.329.300
312 Ostali rashodi za zaposlene 297.000
313 Doprinosi na plaće 1.269.700
32 Materijalni rashodi 5.928.000 6.843.000 7.002.000
321 Naknade troškova zaposlenima 2.208.000
322 Rashodi za materijal i energiju 867.000
323 Rashodi za usluge 2.498.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 355.000
34 Financijski rashodi 16.000 21.000 21.000
343 Ostali financijski rashodi 16.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 30.000 30.000 30.000
osiguranja i druge naknade

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 118/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 30.000
proračuna
K816002 INFORMATIZACIJA 760.000 1.080.000 1.080.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000 100.000 100.000
412 Nematerijalna imovina 100.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 660.000 980.000 980.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 510.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000
Agencija za regionalni razvoj Republike
06220 8.638.400 12.118.000 13.610.000
Hrvatske
1507 PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA 8.638.400 12.118.000 13.610.000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE
A828030 8.253.400 11.508.000 13.325.000
ZA REGIONALNI RAZVOJ
31 Rashodi za zaposlene 5.910.400 8.670.000 10.192.000
311 Plaće 4.880.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000
313 Doprinosi na plaće 830.400
32 Materijalni rashodi 2.333.000 2.828.000 3.123.000
321 Naknade troškova zaposlenima 798.000
322 Rashodi za materijal i energiju 400.000
323 Rashodi za usluge 965.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000
34 Financijski rashodi 10.000 10.000 10.000
343 Ostali financijski rashodi 10.000
INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI
K828029 385.000 610.000 285.000
RAZVOJ
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 385.000 610.000 285.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 310.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 75.000
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I
065 6.556.902.955 6.675.490.642 7.149.647.817
INFRASTRUKTURE
06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 6.138.857.436 6.242.728.353 6.703.125.745
1200 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 159.975.540 159.968.000 165.284.117
A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 297.500 297.500 349.240
31 Rashodi za zaposlene 85.000 85.000 99.783
312 Ostali rashodi za zaposlene 85.000
34 Financijski rashodi 170.000 170.000 199.566
343 Ostali financijski rashodi 170.000
38 Ostali rashodi 42.500 42.500 49.891
385 Izvanredni rashodi 42.500
A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 132.932.540 132.885.000 133.450.000
31 Rashodi za zaposlene 88.847.540 88.800.000 91.350.000
311 Plaće 73.447.540
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500.000
313 Doprinosi na plaće 12.900.000
32 Materijalni rashodi 43.735.000 43.735.000 41.750.000
321 Naknade troškova zaposlenima 6.850.000
322 Rashodi za materijal i energiju 7.685.000
323 Rashodi za usluge 23.050.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.150.000
34 Financijski rashodi 200.000 200.000 200.000
343 Ostali financijski rashodi 200.000
38 Ostali rashodi 150.000 150.000 150.000
385 Izvanredni rashodi 150.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 119/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA,
A570340 INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH 1.780.000 1.780.000 1.780.000
USLUGA
32 Materijalni rashodi 1.780.000 1.780.000 1.780.000
323 Rashodi za usluge 200.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.580.000
STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA-
A570407 85.000 85.000 91.087
STIPENDIJE I ŠKOLARINE
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 85.000 85.000 91.087
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 85.000
proračuna
TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE
A570489 850.000 850.000 997.829
"KOCKICA"
32 Materijalni rashodi 850.000 850.000 997.829
323 Rashodi za usluge 850.000
A570494 INSPEKCIJSKI POSLOVI 240.000 430.000 340.000
32 Materijalni rashodi 240.000 430.000 340.000
321 Naknade troškova zaposlenima 100.000
322 Rashodi za materijal i energiju 50.000
323 Rashodi za usluge 80.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000
OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG
K570270 1.515.500 1.515.500 2.020.898
PROSTORA
32 Materijalni rashodi 153.000 153.000 179.610
323 Rashodi za usluge 153.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 37.500 37.500 44.022
412 Nematerijalna imovina 37.500
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 1.325.000 1.325.000 1.797.266
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.250.000
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 75.000
K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA 2.365.000 2.365.000 2.893.703
32 Materijalni rashodi 2.365.000 2.365.000 2.893.703
323 Rashodi za usluge 2.025.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 340.000
K570320 OPREMANJE 1.185.000 1.185.000 1.391.090
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.185.000 1.185.000 1.391.090
imovine
422 Postrojenja i oprema 1.185.000
K570321 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA 6.115.500 6.115.500 7.179.082
32 Materijalni rashodi 4.128.000 4.128.000 4.845.924
322 Rashodi za materijal i energiju 42.500
323 Rashodi za usluge 4.085.500
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.377.500 1.377.500 1.617.069
412 Nematerijalna imovina 1.377.500
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 610.000 610.000 716.089
imovine
422 Postrojenja i oprema 310.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE
K570437 11.969.500 11.969.500 14.051.188
"KOCKICA"
32 Materijalni rashodi 517.000 517.000 606.915
323 Rashodi za usluge 517.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 515.000 515.000 604.567
412 Nematerijalna imovina 515.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 120/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 10.937.500 10.937.500 12.839.706
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.187.500
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 5.750.000
OPREMANJE INSPEKCIJE PRIJEVOZNIM
K761028 SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM 640.000 490.000 740.000
OPREMOM
32 Materijalni rashodi 30.000 40.000 40.000
323 Rashodi za usluge 30.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 610.000 450.000 700.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 560.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000
1229 ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU 5.347.553 5.811.569 5.844.904
PHARE 2005 PROJEKT-SUDJELOVANJE U
A570501 1.360.000 1.500.000 1.600.000
PROGRAMU ZAJEDNICE MARCO POLO
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.360.000 1.500.000 1.600.000
362 Pomoći međunarodnim organizacijama 1.360.000
A576182 PLANOVI INTERVENCIJA 3.140.000 3.540.000 3.540.000
32 Materijalni rashodi 690.000 690.000 690.000
321 Naknade troškova zaposlenima 40.000
323 Rashodi za usluge 650.000
38 Ostali rashodi 2.450.000 2.850.000 2.850.000
385 Izvanredni rashodi 2.450.000
MEĐUOBALNA PLOVIDBA-SHORT SEA
A819003 547.553 571.569 604.904
SHIPPING
32 Materijalni rashodi 310.560 313.721 321.271
323 Rashodi za usluge 310.560
35 Subvencije 236.993 257.848 283.633
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 236.993
PILOT PROJEKT DJELOMIČNOG UVOĐENJA
T570498 PRIRODNOG PLINA U JAVNI GRADSKI 300.000 200.000 100.000
PROMET
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 300.000 200.000 100.000
363 Pomoći unutar opće države 300.000
ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI
1673 35.000 35.000 41.087
SPOLOVA
PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA
A570493 35.000 35.000 41.087
PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
32 Materijalni rashodi 35.000 35.000 41.087
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000
1862 RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE 4.874.677.450 4.881.135.094 5.228.110.050
MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA
A250999 903.000 960.792 1.042.459
RIBARSKIH LUKA (ZERP)
38 Ostali rashodi 903.000 960.792 1.042.459
382 Kapitalne donacije 903.000
RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH
A570193 3.500.000 5.000.000 6.500.000
LUKA
38 Ostali rashodi 3.500.000 5.000.000 6.500.000
382 Kapitalne donacije 400.000
386 Kapitalne pomoći 3.100.000
SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA
PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA
A570219 28.000.000 5.000.000 5.000.000
OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA
PODRUČJU ŽUPANIJE

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 121/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
38 Ostali rashodi 28.000.000 5.000.000 5.000.000
382 Kapitalne donacije 28.000.000
INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM
A570256 600.000 1.200.000 2.800.000
OTOCIMA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 600.000 1.200.000 2.800.000
363 Pomoći unutar opće države 600.000
POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA
A570293 VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - 18.000.000 21.092.500 22.597.500
PROJEKT "SAMSUNG"
38 Ostali rashodi 18.000.000 21.092.500 22.597.500
381 Tekuće donacije 6.000.000
382 Kapitalne donacije 12.000.000
POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA
REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE
A570294 (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG 33.000.000 43.000.000 61.299.353
PROMETNOG PRAVCA - DOMAĆA
KOMPONENTA
38 Ostali rashodi 33.000.000 43.000.000 61.299.353
381 Tekuće donacije 20.000.000
382 Kapitalne donacije 13.000.000
SURADNJA S NATO SAVEZOM - OPREMANJE
A570296 JEDNOG AERODROMA U RH PREMA NATO 2.400.000 3.800.000 5.500.000
ZAHTJEVIMA
38 Ostali rashodi 2.400.000 3.800.000 5.500.000
386 Kapitalne pomoći 2.400.000
GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE
A570325 PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG 16.500.000 9.031.445 6.715.474
ZNAČAJA
38 Ostali rashodi 16.500.000 9.031.445 6.715.474
382 Kapitalne donacije 16.500.000
ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE
A570334 1.075.579.842 1.047.782.212 1.050.900.000
INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA
35 Subvencije 1.075.579.842 1.047.782.212 1.050.900.000
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.075.579.842
UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA
A570348 I PROVEDBA UTVRĐENOG POMORSKOG 2.147.500 2.151.795 2.162.640
DOBRA
32 Materijalni rashodi 2.147.500 2.151.795 2.162.640
323 Rashodi za usluge 429.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.718.000
DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM
A570350 264.916 267.565 274.254
DOBRU
32 Materijalni rashodi 264.916 267.565 274.254
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 264.916
GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA
A570447 U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD 22.500.000 28.500.000 48.223.235
DRŽAVNOG ZNAČAJA
38 Ostali rashodi 22.500.000 28.500.000 48.223.235
381 Tekuće donacije 3.500.000
382 Kapitalne donacije 19.000.000
POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA
REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT
A570464 17.000.000 22.000.000 32.000.000
IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-
DOMAĆA KOMPONENTA
38 Ostali rashodi 17.000.000 22.000.000 32.000.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 122/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
381 Tekuće donacije 12.000.000
382 Kapitalne donacije 5.000.000
A570497 SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A 510.000 540.000 570.000
32 Materijalni rashodi 510.000 540.000 570.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 510.000
POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA
REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE-
A570503 20.000.000 25.000.000 44.660.000
PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I
TRANSPORTA
38 Ostali rashodi 20.000.000 25.000.000 44.660.000
382 Kapitalne donacije 20.000.000
A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O. 1.350.597.461 1.372.765.488 1.401.936.788
38 Ostali rashodi 1.350.597.461 1.372.765.488 1.401.936.788
386 Kapitalne pomoći 1.350.597.461
A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O. 1.350.597.461 1.372.765.487 1.401.936.788
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.350.597.461 1.372.765.487 1.401.936.788
363 Pomoći unutar opće države 1.350.597.461
POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA
A587040 OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I 3.240.000 3.240.000 3.240.000
ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB)
38 Ostali rashodi 3.240.000 3.240.000 3.240.000
381 Tekuće donacije 3.240.000
UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA
A819031 132.054.700 129.295.000 128.165.000
"BINA-ISTRA"
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 132.054.700 129.295.000 128.165.000
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan
534 132.054.700
javnog sektora
NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR
A820029 500.000 555.000 600.000
VOZILA
35 Subvencije 500.000 555.000 600.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 500.000
sektora
A821001 KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE 4.000.000 48.000.000 70.000.000
38 Ostali rashodi 4.000.000 48.000.000 70.000.000
386 Kapitalne pomoći 4.000.000
K108887 REGIONALNE (OTOČNE) ZRAČNE LUKE U RH 200.000 1.200.000 1.200.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 200.000 1.200.000 1.200.000
363 Pomoći unutar opće države 200.000
IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA
K570257 600.000 600.000 600.000
RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA
32 Materijalni rashodi 50.000
323 Rashodi za usluge 50.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 550.000 600.000 600.000
412 Nematerijalna imovina 550.000
PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA
K570344 56.000.000 60.000.000 74.000.000
IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ
35 Subvencije 56.000.000 60.000.000 74.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 56.000.000
sektora
ISPA 2005-IZRADA STUDIJA ZA
K570484 MODERNIZACIJU I OBNOVU ŽELJEZNIČKOG 3.475.514
KORIDORA X U RH
38 Ostali rashodi 3.475.514

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 123/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
386 Kapitalne pomoći 3.475.514
UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM
K587027 450.000 450.000 450.000
PROJEKTIMA
32 Materijalni rashodi 50.000 100.000 150.000
321 Naknade troškova zaposlenima 50.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 400.000 350.000 300.000
imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina 400.000
K587039 IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA 32.000.000 30.000.000 35.000.000
38 Ostali rashodi 32.000.000 30.000.000 35.000.000
382 Kapitalne donacije 32.000.000
OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA
K761009 380.000.000 430.000.000 540.000.000
ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
38 Ostali rashodi 380.000.000 430.000.000 540.000.000
386 Kapitalne pomoći 380.000.000
IPA 2007-KOMPONENTA III-REHABILITACIJA
K761029 7.152.000 131.382.000 103.129.625
DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA
38 Ostali rashodi 7.152.000 131.382.000 103.129.625
386 Kapitalne pomoći 7.152.000
K761031 REKONSTRUKCIJA ZRAČNE LUKE ZADAR 1.000.000
38 Ostali rashodi 1.000.000
386 Kapitalne pomoći 1.000.000
K761033 RAZVOJ ŽIČARA U HRVATSKOJ 2.650.000 4.925.000 5.150.000
32 Materijalni rashodi 580.000 605.000 580.000
321 Naknade troškova zaposlenima 10.000
323 Rashodi za usluge 550.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.000.000 4.250.000 4.500.000
363 Pomoći unutar opće države 2.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 70.000 70.000 70.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 20.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000
IPA 2007-KOMPONENTA III-REHABILITACIJA
K761035 17.610.000 21.450.000
DIONICE PRUGE NOVSKA-DUGO SELO
38 Ostali rashodi 17.610.000 21.450.000
386 Kapitalne pomoći 17.610.000
IPA 2007-KOMPONENTA III-POMOĆ
OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U "EX-
K761036 ANTE" EVALUACIJI OPERATIVNOG 221.738 147.825
PROGRAMA ZA PROMET ZA STRUKTURNE
FONDOVE
38 Ostali rashodi 221.738 147.825
386 Kapitalne pomoći 221.738
IPA 2007-KOMPONENTA III-REHABILITACIJA I
K810007 UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE 1.690.000 7.325.725 8.699.938
SAVE
38 Ostali rashodi 1.690.000 7.325.725 8.699.938
386 Kapitalne pomoći 1.690.000
IPA 2010-KOMPONENTA III-IZRADA MASTER
K819034 6.420.250 3.969.538 3.492.500
PLANA NOVA LUKA SISAK
38 Ostali rashodi 6.420.250 3.969.538 3.492.500
382 Kapitalne donacije 6.420.250
IPA 2010-KOMPONENTA III-REHABILITACIJA
K819035 62.492.777
DIONICE PRUGE DUGO SELO-NOVOSELEC
38 Ostali rashodi 62.492.777

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 124/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U
K820005 3.000.000 2.000.000
VUKOVARU
38 Ostali rashodi 3.000.000 2.000.000
382 Kapitalne donacije 3.000.000
OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U
K820027 1.000.000 3.000.000
SLAVONSKOM BRODU
38 Ostali rashodi 1.000.000 3.000.000
382 Kapitalne donacije 1.000.000
IPA 2010-KOMPONENTA III-TERMINAL ZA
K820034 4.293.213 6.713.910 2.544.505
OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD
38 Ostali rashodi 4.293.213 6.713.910 2.544.505
382 Kapitalne donacije 4.293.213
IPA 2007-KOMPONENTA III-POTPORA
OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U
K820035 1.788.000 1.418.400 1.343.150
SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI,
OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA
38 Ostali rashodi 1.788.000 1.418.400 1.343.150
386 Kapitalne pomoći 1.788.000
IPA 2010-KOMPONENTA III-REHABILITACIJA
K820036 DIONICE PRUGE NOVOSELEC-KUTINA, 18.478.125
KUTINA-NOVSKA
38 Ostali rashodi 18.478.125
IPA 2007-KOMPONENTA III-REKONSTRUKCIJA
K821027 1.094.000 6.189.800 6.752.125
LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK
38 Ostali rashodi 1.094.000 6.189.800 6.752.125
382 Kapitalne donacije 1.094.000
IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA
K821029 400.000
PROMET
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 400.000
412 Nematerijalna imovina 400.000
IPA 2010-KOMPONENTA III-REKONSTRUKCIJA
K821034 1.394.000 7.181.475 2.518.500
JUŽNE OBALE OSIJEK
38 Ostali rashodi 1.394.000 7.181.475 2.518.500
382 Kapitalne donacije 1.394.000
IPA 2007-KOMPONENTA III-TEHNIČKA POMOĆ
OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA
K821035 1.292.250 1.093.905 328.720
UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I
PROVEDBU PROJEKATA
38 Ostali rashodi 1.292.250 1.093.905 328.720
386 Kapitalne pomoći 1.292.250
ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE
T570365 PRUGE VINKOVCI-TOVARNIK-DRŽAVNA 251.029.810 3.370.000
GRANICA
38 Ostali rashodi 251.029.810 3.370.000
386 Kapitalne pomoći 251.029.810
T819036 STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA 500.000
32 Materijalni rashodi 500.000
323 Rashodi za usluge 500.000
IPA 2007-KOMPONENTA III-SUSTAV
T821028 SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA 17.321.251 38.019.688 44.156.050
ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU
38 Ostali rashodi 17.321.251 38.019.688 44.156.050
386 Kapitalne pomoći 17.321.251

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 125/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
IPA 2010-KOMPONENTA II-SURADNJA NA
PROMETNIM OSIMA U JUGOISTOČNOJ
T821036 200.544 200.544 200.544
EUROPI-SEETAC (SOUTH EAST EUROPE
TRANSPORT AXIS COOPERATION)
32 Materijalni rashodi 200.544 200.544 200.544
321 Naknade troškova zaposlenima 172.593
323 Rashodi za usluge 1.472
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.479
1863 RAZVOJ TRŽIŠTA PROMETNIH USLUGA 811.977.467 875.696.990 896.436.552
POTICANJE GRADNJE, OBNOVE I
A250998 2.000.000 2.200.000
MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE (ZERP)
38 Ostali rashodi 2.000.000 2.200.000
POVEZIVANJE I SURADNJA S
A570001 MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U 955.000 1.050.000 1.280.000
ZRAKOPLOVSTVU
32 Materijalni rashodi 955.000 1.050.000 1.280.000
321 Naknade troškova zaposlenima 30.000
322 Rashodi za materijal i energiju 20.000
323 Rashodi za usluge 410.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 495.000
POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA
HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I
A570288 25.000.000 30.000.000 45.000.000
REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U
HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA
38 Ostali rashodi 25.000.000 30.000.000 45.000.000
386 Kapitalne pomoći 25.000.000
ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA
A570332 340.000 420.000 420.000
ICAO I JAA STANDARDIMA
32 Materijalni rashodi 340.000 420.000 420.000
323 Rashodi za usluge 340.000
POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE
SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG
A570445 500.000 1.500.000 1.500.000
PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I
PRISTANIŠTA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 500.000 1.500.000 1.500.000
363 Pomoći unutar opće države 500.000
STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I
STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I
A570482 6.100.000 6.100.000 6.100.000
POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG
STAŽA POMORACA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 6.100.000 6.100.000 6.100.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 6.100.000
proračuna
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH
A570487 350.000 350.000
TEHNOLOGIJA I SUSTAVA
38 Ostali rashodi 350.000 350.000
UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI
A570491 3.250.000 2.750.000 2.250.000
ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU
32 Materijalni rashodi 2.450.000 1.950.000 1.450.000
323 Rashodi za usluge 2.200.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000
38 Ostali rashodi 800.000 800.000 800.000
381 Tekuće donacije 500.000
382 Kapitalne donacije 300.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 126/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ
A587041 5.780.000 7.376.640 8.114.304
PLOVIDBI
35 Subvencije 5.780.000 7.376.640 8.114.304
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 5.780.000
sektora
OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI
A587050 75.000.000 80.000.000 76.000.000
REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)
35 Subvencije 75.000.000 80.000.000 76.000.000
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 75.000.000
POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG
A761010 39.000.000 44.000.000 55.000.000
PRIJEVOZA
35 Subvencije 39.000.000 44.000.000 55.000.000
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 39.000.000
POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG
A761011 340.000.000 335.000.000 335.000.000
PRIJEVOZA
35 Subvencije 340.000.000 335.000.000 335.000.000
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 340.000.000
IPA 2008-KOMPONENTA I-POMOĆ ACZ-U I
A761034 OSTALIM NADLEŽNIM TIJELIMA ZA CIVILNO 1.500.500
ZRAKOPLOVSTVO U PRIPREMI ICAO AUDITA
32 Materijalni rashodi 1.500.500
323 Rashodi za usluge 1.500.500
A819015 PROMOCIJA POMORSTVA 300.650 303.657 311.248
32 Materijalni rashodi 300.650 303.657 311.248
323 Rashodi za usluge 300.650
TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE
A820026 1.800.000 2.900.000 2.900.000
ŠKOLSKIM BRODOM
32 Materijalni rashodi 1.800.000 2.900.000 2.900.000
323 Rashodi za usluge 1.800.000
STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA
A821014 FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I 220.000 225.000 231.000
UČENIKA SREDNJE ŠKOLE
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 220.000 225.000 231.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 220.000
proračuna
K271210 STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA 400.000 650.000 650.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 400.000 650.000 650.000
412 Nematerijalna imovina 400.000
STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA
K570490 12.000.000 9.000.000
ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 12.000.000 9.000.000
412 Nematerijalna imovina 12.000.000
K819001 GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGER" 6.171.800
32 Materijalni rashodi 171.800
323 Rashodi za usluge 171.800
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 6.000.000
imovine
423 Prijevozna sredstva 6.000.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 127/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
PHARE 2006-RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ
HRVATSKOG ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA U
K820030 5.089.517
OKVIRIMA ZAKONODAVSTVA EUROPSKE
UNIJE
32 Materijalni rashodi 5.089.517
323 Rashodi za usluge 5.089.517
IPA 2010-KOMPONENTA I-AKCIJSKI PLAN ZA
K820033 870.000 2.050.000 1.330.000
RAZVOJ BRODARSTVA
32 Materijalni rashodi 200.000 200.000 100.000
323 Rashodi za usluge 200.000
38 Ostali rashodi 670.000 1.850.000 1.230.000
382 Kapitalne donacije 670.000
SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA
T570336 70.000.000 70.000.000 46.200.000
ZAPOSLENIH
35 Subvencije 70.000.000 70.000.000 46.200.000
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 70.000.000
T587030 NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA 15.000.000 45.000.000 85.000.000
38 Ostali rashodi 15.000.000 45.000.000 85.000.000
386 Kapitalne pomoći 15.000.000
T761012 MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA 202.700.000 235.021.693 226.600.000
38 Ostali rashodi 202.700.000 235.021.693 226.600.000
386 Kapitalne pomoći 202.700.000
1864 SIGURNOST I ZAŠTITA U PROMETU 102.779.426 95.166.700 122.494.035
A570014 SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA 400.000 400.000 400.000
32 Materijalni rashodi 300.000 300.000 300.000
323 Rashodi za usluge 300.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 50.000 50.000 50.000
363 Pomoći unutar opće države 50.000
38 Ostali rashodi 50.000 50.000 50.000
381 Tekuće donacije 50.000
A570017 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA 4.985.000 6.010.000 6.035.000
32 Materijalni rashodi 4.985.000 6.010.000 6.035.000
321 Naknade troškova zaposlenima 50.000
322 Rashodi za materijal i energiju 4.050.000
323 Rashodi za usluge 400.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 485.000
A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA 650.000 750.000 750.000
38 Ostali rashodi 650.000 750.000 750.000
381 Tekuće donacije 250.000
382 Kapitalne donacije 400.000
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA
A570306 OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG 70.000 70.000 70.000
CESTOVNOG PRIJEVOZA
32 Materijalni rashodi 20.000 20.000 20.000
323 Rashodi za usluge 20.000
38 Ostali rashodi 50.000 50.000 50.000
381 Tekuće donacije 50.000
ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA I UPRAVLJANJE
A570312 ZRAČNIM PROSTOROM (NACIONALNA 400.000 400.000 400.000
POVJERENSTVA)
32 Materijalni rashodi 400.000 400.000 400.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000
OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I
A570322 POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, 3.500.000 3.500.000 3.500.000
SPLIT

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 128/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
38 Ostali rashodi 3.500.000 3.500.000 3.500.000
386 Kapitalne pomoći 3.500.000
OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH
A570333 24.000.000 31.000.000 35.400.000
STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH
35 Subvencije 6.000.000 6.000.000 8.400.000
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.000.000
38 Ostali rashodi 18.000.000 25.000.000 27.000.000
386 Kapitalne pomoći 18.000.000
A570409 TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU 4.000.000 4.000.000 4.000.000
32 Materijalni rashodi 3.500.000 3.500.000 3.500.000
323 Rashodi za usluge 3.500.000
38 Ostali rashodi 500.000 500.000 500.000
385 Izvanredni rashodi 500.000
TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU
A570442 150.000 150.000 150.000
UNUTARNJIM VODAMA
32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 50.000
323 Rashodi za usluge 50.000
38 Ostali rashodi 100.000 100.000 100.000
385 Izvanredni rashodi 100.000
VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE
A570465 VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U 200.000 1.400.000 2.800.000
RH
32 Materijalni rashodi 200.000 1.400.000 2.800.000
323 Rashodi za usluge 200.000
IPA 2009 I 2010-KOMPONENTA I-PRIPREMA
A810009 PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ IPA 500.000 500.000
PROGRAM
32 Materijalni rashodi 500.000 500.000
323 Rashodi za usluge 500.000
OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA
K103278 PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM 4.145.000 7.795.000 8.945.000
OPREMOM
32 Materijalni rashodi 2.900.000 4.150.000 4.150.000
322 Rashodi za materijal i energiju 500.000
323 Rashodi za usluge 2.400.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 95.000 95.000 95.000
412 Nematerijalna imovina 95.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 350.000 2.850.000 3.900.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 350.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 800.000 700.000 800.000
imovini
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 800.000
USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA
K250796 5.160.000 6.870.000 7.870.000
POMORSKOG PROMETA
32 Materijalni rashodi 2.320.000 3.810.000 3.810.000
322 Rashodi za materijal i energiju 20.000
323 Rashodi za usluge 2.300.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 600.000 500.000 500.000
412 Nematerijalna imovina 600.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 2.240.000 2.560.000 3.560.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 400.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.840.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 129/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE
SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH
K570297 2.400.000 2.400.000 2.400.000
INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE
PLOVIDBE
32 Materijalni rashodi 1.400.000 1.400.000 1.400.000
323 Rashodi za usluge 800.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.000.000 1.000.000 1.000.000
362 Pomoći međunarodnim organizacijama 1.000.000
K570315 OPREMANJE ŠKOLSKIH PATROLA 200.000 200.000 200.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 200.000 200.000 200.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 200.000
OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG
K570358 PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA NA 1.105.000 1.160.000 1.230.000
UNUTARNJIM VODAMA
32 Materijalni rashodi 305.000 380.000 430.000
322 Rashodi za materijal i energiju 25.000
323 Rashodi za usluge 280.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 25.000 25.000 25.000
412 Nematerijalna imovina 25.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 245.000 225.000 245.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 245.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 530.000 530.000 530.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 30.000
OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG
K570411 2.880.000 3.880.000 3.880.000
PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA
32 Materijalni rashodi 1.530.000 2.530.000 2.530.000
323 Rashodi za usluge 1.530.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 550.000 550.000 550.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 550.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 800.000 800.000 800.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 800.000
OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA
SLUŽBENIM PLOVILIMA, PRIJEVOZNIM
K570441 1.050.000 1.456.500 1.830.000
SREDSTVIMA I OPREMOM ZA POTREBE
SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE
32 Materijalni rashodi 450.000 456.500 680.000
322 Rashodi za materijal i energiju 100.000
323 Rashodi za usluge 250.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000 100.000 100.000
412 Nematerijalna imovina 100.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 200.000 600.000 750.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 200.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 300.000 300.000 300.000
imovini
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 300.000
K587028 INFORMATIZACIJA UNUTARNJE PLOVIDBE 640.000 640.000 640.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 130/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
32 Materijalni rashodi 240.000 240.000 240.000
323 Rashodi za usluge 240.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 400.000 400.000 400.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 100.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000
K587029 NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR 3.239.826 1.140.000 1.160.000
32 Materijalni rashodi 939.826 820.000 820.000
323 Rashodi za usluge 939.826
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000 90.000 90.000
412 Nematerijalna imovina 100.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 400.000 230.000 250.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 300.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 1.800.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.800.000
VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA
K819013 PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA 4.024.000 2.900.000 2.900.000
PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA
32 Materijalni rashodi 600.000 1.000.000 1.000.000
323 Rashodi za usluge 600.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 154.000 150.000 150.000
412 Nematerijalna imovina 154.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 3.270.000 1.750.000 1.750.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 3.200.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000
IPA 2008-KOMPONENTA I-UČINKOVITO
K819028 DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE 12.165.600 3.315.200 100.000
CESTOVNOG PROMETA
32 Materijalni rashodi 3.330.000 2.116.000 100.000
323 Rashodi za usluge 3.330.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 8.835.600 1.199.200
imovine
422 Postrojenja i oprema 4.086.120
423 Prijevozna sredstva 3.900.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 849.480
RJEŠAVANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH
K819033 8.000.000 15.000.000 37.629.035
PRIJELAZA
38 Ostali rashodi 8.000.000 15.000.000 37.629.035
386 Kapitalne pomoći 8.000.000
PHARE 2006-VTS SUSTAV-USPOSTAVA
K821012 NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA 18.685.000
ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA
32 Materijalni rashodi 3.317.000
321 Naknade troškova zaposlenima 300.000
323 Rashodi za usluge 3.017.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.103.000
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000
412 Nematerijalna imovina 1.003.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 14.265.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 13.465.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 800.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 131/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
UVOĐENJE DIGITALNIH TAHOGRAFA U
K821031 230.000 230.000 205.000
CESTOVNA MOTORNA VOZILA
32 Materijalni rashodi 170.000 170.000 165.000
323 Rashodi za usluge 170.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 60.000 60.000 40.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 60.000
GRADNJA KOMUNALNE I DRUŠTVENE
1865 INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U 130.795.000 162.645.000 208.645.000
PRIOBALJU
A570463 RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA 26.625.000 11.625.000 11.625.000
32 Materijalni rashodi 75.000 75.000 75.000
323 Rashodi za usluge 45.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 26.000.000 11.000.000 11.000.000
363 Pomoći unutar opće države 26.000.000
38 Ostali rashodi 550.000 550.000 550.000
381 Tekuće donacije 50.000
382 Kapitalne donacije 500.000
A820011 RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA 2.000.000 2.500.000 2.500.000
35 Subvencije 2.000.000 2.500.000 2.500.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 2.000.000
sektora
RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH
A820012 16.670.000 16.920.000 16.920.000
PROJEKATA
32 Materijalni rashodi 70.000 70.000 70.000
323 Rashodi za usluge 40.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 16.550.000 16.800.000 16.800.000
363 Pomoći unutar opće države 16.550.000
38 Ostali rashodi 50.000 50.000 50.000
381 Tekuće donacije 50.000
IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I
K587038 PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA 500.000 600.000 600.000
OTOKA
32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 50.000
323 Rashodi za usluge 50.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 400.000 500.000 500.000
412 Nematerijalna imovina 400.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 50.000 50.000 50.000
imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000
SUFINANCIRANJE IZGRADNJE
VIŠENAMJENSKE GRADSKE DVORANE
K819011 11.000.000 11.000.000 11.000.000
ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA
"VIŠNJIK" U ZADRU
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 11.000.000 11.000.000 11.000.000
363 Pomoći unutar opće države 11.000.000
IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I
T570462 DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA 14.000.000 30.000.000 6.000.000
HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 14.000.000 30.000.000 6.000.000
363 Pomoći unutar opće države 14.000.000
INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U
T821011 45.000.000 50.000.000 80.000.000
PRIOBALJU (EIB II)

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 132/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 45.000.000 50.000.000 80.000.000
363 Pomoći unutar opće države 45.000.000
PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB
T821032 15.000.000 40.000.000 80.000.000
III)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 15.000.000 40.000.000 80.000.000
363 Pomoći unutar opće države 15.000.000
RAZVOJ GOSPODARSTVA NA OTOCIMA I U
1866 8.270.000 10.270.000 10.270.000
PRIOBALJU
A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA 8.000.000 10.000.000 10.000.000
35 Subvencije 8.000.000 10.000.000 10.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 8.000.000
sektora
A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD 270.000 270.000 270.000
32 Materijalni rashodi 220.000 220.000 220.000
323 Rashodi za usluge 170.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000
38 Ostali rashodi 50.000 50.000 50.000
381 Tekuće donacije 50.000
POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA
1867 40.000.000 41.000.000 41.000.000
STANOVNIŠTVA NA OTOCIMA I U PRIOBALJU
POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG
A570352 26.000.000 28.000.000 28.000.000
PRIJEVOZA
35 Subvencije 26.000.000 28.000.000 28.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 26.000.000
sektora
A570354 VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA 14.000.000 13.000.000 13.000.000
35 Subvencije 14.000.000 13.000.000 13.000.000
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 14.000.000
UJEDNAČENI RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG
1868 1.000.000 5.000.000 25.000.000
PRISTUPA INTERNETU
POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG
A820032 1.000.000 5.000.000 25.000.000
PRISTUPA INTERNETU
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.000.000 5.000.000 25.000.000
363 Pomoći unutar opće države 1.000.000
DIGITALNO EMITIRANJE TELEVIZIJSKIH
1870 4.000.000 6.000.000
PROGRAMA
POTPORA ZA KUPNJU UREĐAJA ZA PRIJAM
T821033 4.000.000 6.000.000
DIGITALNIH TELEVIZIJSKIH SIGNALA
35 Subvencije 4.000.000 6.000.000
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
352 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 4.000.000
sektora
06545 Agencija za obalni linijski promet 348.042.139 353.095.147 358.194.069
1200 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.042.139 3.095.147 3.194.069
A587023 AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI PROMET 2.996.139 3.046.387 3.141.169
31 Rashodi za zaposlene 2.028.639 2.069.227 2.139.570
311 Plaće 1.699.500
312 Ostali rashodi za zaposlene 29.750
313 Doprinosi na plaće 299.389
32 Materijalni rashodi 964.000 973.640 998.028
321 Naknade troškova zaposlenima 112.000
322 Rashodi za materijal i energiju 107.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 133/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
323 Rashodi za usluge 353.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 392.000
34 Financijski rashodi 3.500 3.520 3.571
343 Ostali financijski rashodi 3.500
K587051 OPREMANJE 46.000 48.760 52.900
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 46.000 48.760 52.900
imovine
422 Postrojenja i oprema 46.000
1863 RAZVOJ TRŽIŠTA PROMETNIH USLUGA 345.000.000 350.000.000 355.000.000
POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH
A570323 345.000.000 350.000.000 355.000.000
PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA
35 Subvencije 345.000.000 350.000.000 355.000.000
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 345.000.000
06550 Agencija za vodne putove 36.319.100 40.638.900 50.069.700
1200 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 10.415.600 9.702.200 8.407.200
A570448 RAD AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE 6.005.600 6.572.200 6.577.200
31 Rashodi za zaposlene 3.141.400 3.353.000 3.353.000
311 Plaće 2.570.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 80.000
313 Doprinosi na plaće 491.400
32 Materijalni rashodi 2.845.000 3.200.000 3.205.000
321 Naknade troškova zaposlenima 680.000
322 Rashodi za materijal i energiju 950.000
323 Rashodi za usluge 545.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 670.000
34 Financijski rashodi 19.200 19.200 19.200
343 Ostali financijski rashodi 19.200
K570507 IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE 2.000.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 2.000.000
imovine
421 Građevinski objekti 2.000.000
K810000 OPREMANJE 2.410.000 3.130.000 1.830.000
32 Materijalni rashodi 800.000 600.000 500.000
323 Rashodi za usluge 800.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.610.000 2.530.000 1.330.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 210.000
423 Prijevozna sredstva 1.400.000
1862 RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE 25.903.500 30.936.700 41.662.500
GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH
K810001 24.100.000 27.700.000 38.600.000
PUTOVA UNUTARNJIH VODA
32 Materijalni rashodi 7.300.000 8.000.000 14.000.000
323 Rashodi za usluge 7.300.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 3.700.000 4.000.000 4.000.000
412 Nematerijalna imovina 3.700.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 11.000.000 13.500.000 18.500.000
imovine
421 Građevinski objekti 11.000.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 2.100.000 2.200.000 2.100.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 800.000
DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU
454 1.300.000
NEFINANCIJSKU IMOVINU
IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA
K810006 1.200.000 3.000.000 3.000.000
DUNAV-SAVA

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 134/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.200.000 3.000.000 3.000.000
412 Nematerijalna imovina 1.200.000
IPA 2007-KOMPONENTA II-MREŽA
POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I
K810008 603.500 236.700 62.500
UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI
DUNAV-NEWADA
32 Materijalni rashodi 272.500 192.700 62.500
321 Naknade troškova zaposlenima 148.500
323 Rashodi za usluge 124.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 265.000 22.000
412 Nematerijalna imovina 265.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 66.000 22.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 66.000
06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 22.633.226 27.795.242 26.703.010
Agencija za regulaciju tržišta željezničkih
44934 4.479.250 4.570.293 4.732.486
usluga
1863 RAZVOJ TRŽIŠTA PROMETNIH USLUGA 4.479.250 4.570.293 4.732.486
RAD I OPREMANJE AGENCIJE ZA
A839001 REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH 4.479.250 4.570.293 4.732.486
USLUGA
31 Rashodi za zaposlene 2.532.250 2.582.895 2.670.714
311 Plaće 2.145.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 29.000
313 Doprinosi na plaće 358.250
32 Materijalni rashodi 1.557.000 1.572.570 1.611.884
321 Naknade troškova zaposlenima 220.000
322 Rashodi za materijal i energiju 114.000
323 Rashodi za usluge 927.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 296.000
34 Financijski rashodi 3.000 3.060 3.121
343 Ostali financijski rashodi 3.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 370.000 393.680 427.142
imovine
422 Postrojenja i oprema 302.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 68.000
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih
43 17.000 18.088 19.625
pohranjenih vrijednosti
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 17.000
44942 Agencija za prometnu infrastrukturu 2.500.000 3.000.000
1862 RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE 2.500.000 3.000.000
RAD I OPREMANJE AGENCIJE ZA PROMETNU
A820015 2.500.000 3.000.000
INFRASTRUKTURU
31 Rashodi za zaposlene 1.375.000 1.650.000
311 Plaće 1.125.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 33.750
313 Doprinosi na plaće 216.250
32 Materijalni rashodi 500.000 600.000
322 Rashodi za materijal i energiju 375.000
323 Rashodi za usluge 125.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 625.000 750.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 625.000
Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih
45084 7.735.000 7.960.000 7.960.000
nezgoda zrakoplova
1864 SIGURNOST I ZAŠTITA U PROMETU 7.735.000 7.960.000 7.960.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 135/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
RAD I OPREMANJE AGENCIJE ZA
A838002 ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH 7.410.000 7.960.000 7.960.000
NEZGODA ZRAKOPLOVA
31 Rashodi za zaposlene 2.740.000 3.290.000 3.290.000
311 Plaće 1.800.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000
313 Doprinosi na plaće 880.000
32 Materijalni rashodi 2.090.000 2.110.000 2.110.000
321 Naknade troškova zaposlenima 650.000
322 Rashodi za materijal i energiju 140.000
323 Rashodi za usluge 1.170.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000
34 Financijski rashodi 80.000 80.000 80.000
343 Ostali financijski rashodi 80.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 20.000 20.000 20.000
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 20.000
proračuna
38 Ostali rashodi 800.000 800.000 800.000
385 Izvanredni rashodi 800.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 50.000 30.000 30.000
412 Nematerijalna imovina 50.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 630.000 630.000 630.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 280.000
423 Prijevozna sredstva 200.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 1.000.000 1.000.000 1.000.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000
IPA 2008-KOMPONENTA I-JAČANJE TEHNIČKE
SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE
K838001 325.000
NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA
ZRAKOPLOVA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 325.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 325.000
45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 7.918.976 12.264.949 14.010.524
1864 SIGURNOST I ZAŠTITA U PROMETU 7.918.976 12.264.949 14.010.524
RAD I OPREMANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST
A840001 7.918.976 12.264.949 14.010.524
ŽELJEZNIČKOG PROMETA
31 Rashodi za zaposlene 5.255.976 9.398.669 11.240.609
311 Plaće 4.471.200
312 Ostali rashodi za zaposlene 48.000
313 Doprinosi na plaće 736.776
32 Materijalni rashodi 1.808.000 2.341.180 2.399.713
321 Naknade troškova zaposlenima 140.000
322 Rashodi za materijal i energiju 185.000
323 Rashodi za usluge 1.113.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 370.000
34 Financijski rashodi 5.000 5.100 5.202
343 Ostali financijski rashodi 5.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 800.000 480.000 330.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 600.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 136/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih
43 50.000 40.000 35.000
pohranjenih vrijednosti
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 50.000
06560 Hrvatski hidrografski institut 11.051.054 11.233.000 11.555.293
1383 HIDROGRAFSKA DJELATNOST 11.051.054 11.233.000 11.555.293
A663000 HIDROGRAFSKA DJELATNOST 10.651.054 10.853.000 11.205.293
31 Rashodi za zaposlene 9.091.054 9.273.000 9.595.293
311 Plaće 7.750.268
313 Doprinosi na plaće 1.340.786
32 Materijalni rashodi 1.560.000 1.580.000 1.610.000
322 Rashodi za materijal i energiju 900.000
323 Rashodi za usluge 660.000
K663001 OPREMANJE INSTITUTA 400.000 380.000 350.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 400.000 380.000 350.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 400.000
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
075 745.644.495 788.851.136 811.719.989
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog
07505 294.396.111 358.992.491 354.441.163
uređenja i graditeljstva
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM,
1231 PROSTORNIM UREĐENJEM I 116.033.000 119.592.529 127.329.784
GRADITELJSTVOM
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM,
A576007 PROSTORNIM UREĐENJEM I 107.826.000 112.062.529 119.614.784
GRADITELJSTVOM
31 Rashodi za zaposlene 90.000.000 93.959.529 101.387.784
311 Plaće 74.400.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.100.000
313 Doprinosi na plaće 13.500.000
32 Materijalni rashodi 17.781.000 18.049.000 18.170.000
321 Naknade troškova zaposlenima 3.800.000
322 Rashodi za materijal i energiju 3.330.000
323 Rashodi za usluge 10.556.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000
34 Financijski rashodi 45.000 54.000 57.000
343 Ostali financijski rashodi 45.000
A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA 2.727.000 2.781.000 2.850.000
32 Materijalni rashodi 2.727.000 2.781.000 2.850.000
322 Rashodi za materijal i energiju 1.421.000
323 Rashodi za usluge 1.306.000
STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA
A576188 650.000 700.000 750.000
SEMINARA
32 Materijalni rashodi 650.000 700.000 750.000
321 Naknade troškova zaposlenima 650.000
K576155 OPREMANJE ZGRADA 1.890.000 1.109.000 1.175.000
32 Materijalni rashodi 700.000 720.000 740.000
323 Rashodi za usluge 700.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 900.000 53.000 62.000
412 Nematerijalna imovina 900.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 290.000 336.000 373.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 290.000
K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE 2.940.000 2.940.000 2.940.000
32 Materijalni rashodi 2.240.000 2.240.000 2.240.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 137/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
323 Rashodi za usluge 2.240.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 250.000 250.000 250.000
412 Nematerijalna imovina 250.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 450.000 450.000 450.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 300.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000
ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVNI
1232 6.874.795 7.415.473 7.781.339
POSLOVI U GRADITELJSTVU
STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I
A576056 634.000 725.000 730.000
NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA
32 Materijalni rashodi 634.000 725.000 730.000
321 Naknade troškova zaposlenima 80.000
323 Rashodi za usluge 520.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000
USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA
A576115 ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM 1.082.795 1.632.473 1.993.339
ZAKONODAVSTVOM EU
32 Materijalni rashodi 1.082.795 1.632.473 1.993.339
321 Naknade troškova zaposlenima 80.000
323 Rashodi za usluge 932.795
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000
STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI
A576187 4.400.000 4.400.000 4.400.000
OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA
31 Rashodi za zaposlene 900.000 900.000 900.000
311 Plaće 700.000
313 Doprinosi na plaće 200.000
32 Materijalni rashodi 3.500.000 3.500.000 3.500.000
323 Rashodi za usluge 500.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000.000
A576190 TEHNIČKI PREGLEDI 600.000 600.000 600.000
32 Materijalni rashodi 600.000 600.000 600.000
321 Naknade troškova zaposlenima 300.000
323 Rashodi za usluge 300.000
UNAPREĐENJE KOMUNALNOG
A576256 158.000 58.000 58.000
GOSPODARSTVA
32 Materijalni rashodi 158.000 58.000 58.000
323 Rashodi za usluge 150.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000
ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA
1233 505.000 250.000 250.000
EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA


K576117 505.000 250.000 250.000
EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA
32 Materijalni rashodi 425.000 170.000 170.000
321 Naknade troškova zaposlenima 50.000
323 Rashodi za usluge 375.000
38 Ostali rashodi 80.000 80.000 80.000
381 Tekuće donacije 80.000
1234 INFORMACIJSKI SUSTAV 800.000 1.000.000 1.200.000
USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA
K576116 PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE 800.000 1.000.000 1.200.000
HRVATSKE - GIS
32 Materijalni rashodi 750.000 950.000 1.150.000
323 Rashodi za usluge 750.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 138/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 50.000 50.000 50.000
412 Nematerijalna imovina 50.000
1235 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA 200.000 200.000 200.000
NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU
A576234 200.000 200.000 200.000
JADRANSKOG MORA
32 Materijalni rashodi 200.000 200.000 200.000
323 Rashodi za usluge 200.000
1238 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 2.800.000 3.000.000 3.200.000
SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE
K576114 BAŠTINE STRADALIH U POTRESU GLEDE 1.400.000 1.500.000 1.600.000
MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.400.000 1.500.000 1.600.000
imovine
421 Građevinski objekti 1.400.000
K576118 SANACIJA OSJEČKE TVRĐE 1.400.000 1.500.000 1.600.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.400.000 1.500.000 1.600.000
imovine
421 Građevinski objekti 1.400.000
1240 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 33.669.478 30.719.000 25.480.000
PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE
A576169 2.200.000 2.200.000 2.200.000
UTJECAJA NA OKOLIŠ
32 Materijalni rashodi 2.200.000 2.200.000 2.200.000
321 Naknade troškova zaposlenima 400.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800.000
SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I
A576173 5.050.000 5.750.000 7.000.000
MEĐUNARODNOJ RAZINI
32 Materijalni rashodi 5.050.000 5.750.000 7.000.000
321 Naknade troškova zaposlenima 2.300.000
323 Rashodi za usluge 1.350.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.400.000
POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU
A576196 2.000.000 2.500.000 2.800.000
OKOLIŠA
38 Ostali rashodi 2.000.000 2.500.000 2.800.000
381 Tekuće donacije 2.000.000
UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I
A576231 IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI 4.840.000 4.700.000 1.650.000
PROGRAM - MJERA 3.1.
32 Materijalni rashodi 4.840.000 4.700.000 1.650.000
323 Rashodi za usluge 4.840.000
PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE
A576247 400.000 400.000 400.000
POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA
32 Materijalni rashodi 400.000 400.000 400.000
323 Rashodi za usluge 100.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000
INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR
A576248 1.400.000 1.400.000 1.400.000
ONEČIŠĆENJA - IPPC
32 Materijalni rashodi 1.400.000 1.400.000 1.400.000
323 Rashodi za usluge 1.100.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000
K576219 MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD 10.410.500 13.459.000 10.030.000
32 Materijalni rashodi 10.030.000 10.030.000 10.030.000
323 Rashodi za usluge 10.030.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 380.500 3.429.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 380.500

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 139/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
K576223 MONTREALSKI PROTOKOL 330.000 310.000
32 Materijalni rashodi 300.000 300.000
321 Naknade troškova zaposlenima 20.000
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000
323 Rashodi za usluge 270.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 30.000 10.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 30.000
USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I
K576225 UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 4.788.978
2006
32 Materijalni rashodi 2.147.083
323 Rashodi za usluge 2.147.083
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 2.641.895
imovine
422 Postrojenja i oprema 2.641.895
PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI
T576217 2.250.000
OKOLIŠA - ISPA 2005
32 Materijalni rashodi 2.250.000
323 Rashodi za usluge 2.250.000
1242 STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH 4.080.000 4.240.000 4.360.000
RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA
A576097 1.650.000 1.650.000 1.700.000
DRŽAVE
32 Materijalni rashodi 1.650.000 1.650.000 1.700.000
321 Naknade troškova zaposlenima 300.000
323 Rashodi za usluge 50.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.300.000
DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU
A576150 980.000 990.000 1.210.000
PROSTORNOG UREĐENJA
32 Materijalni rashodi 160.000 170.000 190.000
321 Naknade troškova zaposlenima 90.000
323 Rashodi za usluge 70.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 800.000 800.000 1.000.000
363 Pomoći unutar opće države 800.000
38 Ostali rashodi 20.000 20.000 20.000
381 Tekuće donacije 20.000
IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG
A576151 1.450.000 1.600.000 1.450.000
UREĐENJA
32 Materijalni rashodi 1.000.000 1.100.000 1.200.000
323 Rashodi za usluge 1.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 450.000 500.000 250.000
363 Pomoći unutar opće države 450.000
1243 UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU 6.400.000 6.502.000 6.644.040
NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I
A576060 5.700.000 5.802.000 5.944.040
GRADNJE
32 Materijalni rashodi 5.700.000 5.802.000 5.944.040
321 Naknade troškova zaposlenima 900.000
322 Rashodi za materijal i energiju 250.000
323 Rashodi za usluge 4.550.000
PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I
A576192 700.000 700.000 700.000
DONOŠENJE RJEŠENJA
32 Materijalni rashodi 700.000 700.000 700.000
323 Rashodi za usluge 700.000
1244 UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA 69.415.838 127.748.489 115.618.000
A576189 NADZOR OKOLIŠA 3.480.000 3.530.000 3.550.000
32 Materijalni rashodi 3.480.000 3.530.000 3.550.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 140/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
323 Rashodi za usluge 3.400.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000
PROMICANJE, INFORMIRANJE I
A576208 ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI 4.000.000 4.350.000 5.050.000
OKOLIŠA
32 Materijalni rashodi 4.000.000 4.350.000 5.050.000
323 Rashodi za usluge 1.800.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.200.000
SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH
A576233 OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI 4.600.000 4.600.000 2.600.000
PROGRAM - MJERA 1.2.
32 Materijalni rashodi 4.600.000 4.600.000 2.600.000
323 Rashodi za usluge 4.600.000
IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA
A576235 8.630.000 8.740.000 9.740.000
POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM
32 Materijalni rashodi 8.630.000 8.740.000 9.740.000
323 Rashodi za usluge 8.530.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000
PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA
K576218 ZA PROVEDBU NOVOG NACIONALNOG 3.208.700
ZAKONODAVSTVA - PHARE 2005
32 Materijalni rashodi 3.208.700
323 Rashodi za usluge 3.208.700
POTPORA USKLAĐIVANJU HRVATSKOG
ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM STEČEVINOM
K576222 3.500.000
ZAJEDNICE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA -
CARDS 2004
32 Materijalni rashodi 3.500.000
323 Rashodi za usluge 3.500.000
RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA
OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI
K576229 8.819.138 1.664.489
ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM
TOČKAMA" U HRVATSKOJ
32 Materijalni rashodi 8.819.138 1.664.489
323 Rashodi za usluge 8.819.138
PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE
K576249 REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE 22.140.000 11.000.000
OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005
32 Materijalni rashodi 3.240.000 1.500.000
323 Rashodi za usluge 3.240.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 18.900.000 9.500.000
imovine
421 Građevinski objekti 17.100.000
422 Postrojenja i oprema 1.800.000
PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI
OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU
K576250 5.698.000 814.000 1.628.000
U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV
OKOLIŠA-IPA 2008
32 Materijalni rashodi 5.698.000 814.000 1.628.000
323 Rashodi za usluge 5.698.000
IZGRADNJA REGIONALNOG CENTRA ZA
K576251 GOSPODARENJE OTPADOM PIŠKORNICA - IPA 3.700.000
OPERATIVNI PROGRAM 2010-2011 MJERA 1.1

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 141/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
32 Materijalni rashodi 3.700.000
IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE -
K576252 1.850.000
IPA OPERATIVNI PROGRAM 2010-2011 MJERA
1.1
32 Materijalni rashodi 1.850.000
IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA
K576253 GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA - IPA 490.000 39.150.000 24.400.000
OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1
32 Materijalni rashodi 490.000 2.150.000 1.600.000
323 Rashodi za usluge 490.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 37.000.000 22.800.000
imovine
IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA
K576254 GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA 4.850.000 15.600.000 14.450.000
OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1
32 Materijalni rashodi 750.000 1.300.000 900.000
323 Rashodi za usluge 750.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 4.100.000 14.300.000 13.550.000
imovine
421 Građevinski objekti 3.650.000
422 Postrojenja i oprema 450.000
IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA
K576255 GOSPODARENJE OTPADOM LEĆEVICA - IPA 38.300.000 48.650.000
OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1
32 Materijalni rashodi 3.200.000 2.550.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 35.100.000 46.100.000
imovine
PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA
1502 170.000 200.000 200.000
NASELJENIH ROMIMA
PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA
A576199 170.000 200.000 200.000
NASELJENIH ROMIMA
32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 160.000 190.000 190.000
363 Pomoći unutar opće države 160.000
STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ
1521 53.448.000 58.125.000 62.178.000
DOMOVINSKOG RATA
STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ
K576202 53.448.000 58.125.000 62.178.000
DOMOVINSKOG RATA
32 Materijalni rashodi 3.110.000 2.410.000 2.110.000
321 Naknade troškova zaposlenima 300.000
323 Rashodi za usluge 2.650.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 50.338.000 55.715.000 60.068.000
imovine
421 Građevinski objekti 50.338.000
07515 Agencija za zaštitu okoliša 17.671.300 21.182.300 19.089.300
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
1230 11.041.100 12.564.100 12.906.100
AGENCIJOM
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
A730012 10.391.000 12.039.000 12.351.000
AGENCIJOM
31 Rashodi za zaposlene 7.610.000 8.867.000 8.998.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 142/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
311 Plaće 6.300.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 220.000
313 Doprinosi na plaće 1.090.000
32 Materijalni rashodi 2.771.000 3.162.000 3.343.000
321 Naknade troškova zaposlenima 400.000
322 Rashodi za materijal i energiju 390.000
323 Rashodi za usluge 1.600.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 381.000
34 Financijski rashodi 10.000 10.000 10.000
343 Ostali financijski rashodi 10.000
INFORMIRANJE I PRIKAZ PODATAKA
A730046 300.100 370.100 300.100
JAVNOSTI
32 Materijalni rashodi 300.100 370.100 300.100
323 Rashodi za usluge 265.100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000
K730008 INFORMATIZACIJA AGENCIJE 240.000 70.000 170.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 240.000 70.000 170.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 240.000
K730010 OPREMANJE ZGRADE 110.000 85.000 85.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 90.000 65.000 65.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 90.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 20.000 20.000 20.000
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000
1235 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA 2.685.000 4.745.000 4.010.000
A730007 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA 920.000 3.270.000 2.615.000
32 Materijalni rashodi 920.000 3.270.000 2.615.000
323 Rashodi za usluge 895.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000
A730011 SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA 25.000 125.000 25.000
32 Materijalni rashodi 25.000 125.000 25.000
321 Naknade troškova zaposlenima 25.000
ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA
A730044 1.740.000 1.350.000 1.370.000
ZAŠTITE OKOLIŠA
32 Materijalni rashodi 1.740.000 1.350.000 1.370.000
322 Rashodi za materijal i energiju 150.000
323 Rashodi za usluge 1.540.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000
1236 MEĐUNARODNA SURADNJA 2.710.200 2.908.200 1.898.200
A730009 MEĐUNARODNA SURADNJA 680.200 1.820.200 1.668.200
32 Materijalni rashodi 680.200 1.820.200 1.668.200
321 Naknade troškova zaposlenima 180.000
323 Rashodi za usluge 475.200
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000
A730033 SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA 100.000 105.000 110.000
32 Materijalni rashodi 100.000 105.000 110.000
321 Naknade troškova zaposlenima 75.000
323 Rashodi za usluge 25.000
A730043 CROW - KONCEPT IZVJEŠĆIVANJA O VODAMA 105.000
32 Materijalni rashodi 105.000
323 Rashodi za usluge 94.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.500

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 143/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA
T730038 TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 675.000
05)
32 Materijalni rashodi 675.000
323 Rashodi za usluge 607.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.500
GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA
PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA
T730045 1.150.000 983.000 120.000
PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI
HRVATSKOJ
32 Materijalni rashodi 1.150.000 983.000 120.000
323 Rashodi za usluge 1.035.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.000
1609 SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA 1.235.000 965.000 275.000
NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA
A730029 1.235.000 965.000 275.000
RH
32 Materijalni rashodi 1.235.000 965.000 275.000
323 Rashodi za usluge 1.015.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.000
Agencija za pravni promet i posredovanje
07520 200.585.084 170.779.345 194.696.526
nekretninama
1081 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA 76.480.739 37.740.361 43.790.699
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
A551007 1.810.620 1.740.361 1.782.129
DRUŠTVENO POTICANOM STANOGRADNJOM
32 Materijalni rashodi 1.810.620 1.740.361 1.782.129
322 Rashodi za materijal i energiju 63.140
323 Rashodi za usluge 1.747.480
K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA 74.670.119 36.000.000 42.008.570
51 Izdaci za dane zajmove 74.670.119 36.000.000 42.008.570
Izdaci za dane zajmove neprofitnim
512 74.670.119
organizacijama, građanima i kućanstvima
1420 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA 124.104.345 133.038.984 150.905.827
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM
A551000 14.423.824 14.201.814 14.529.282
I POSREDOVANJE NEKRETNINA
31 Rashodi za zaposlene 9.504.370 9.694.458 10.024.068
311 Plaće 7.776.291
312 Ostali rashodi za zaposlene 237.547
313 Doprinosi na plaće 1.490.532
32 Materijalni rashodi 4.874.204 4.460.975 4.457.719
321 Naknade troškova zaposlenima 644.640
322 Rashodi za materijal i energiju 583.020
323 Rashodi za usluge 3.578.120
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 68.424
34 Financijski rashodi 45.250 46.381 47.495
343 Ostali financijski rashodi 45.250
KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA
K260345 RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM 109.246.181 118.356.174 135.284.636
FIZIČKIM OSOBAMA
32 Materijalni rashodi 996.040 1.648.506 1.224.630
323 Rashodi za usluge 958.120
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.920
34 Financijski rashodi 289.600 296.840 303.964
342 Kamate za primljene zajmove 289.600
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 107.960.541 116.410.828 133.756.042
imovine

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 144/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
421 Građevinski objekti 107.960.541
INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA PRAVNI
K551003 95.040 118.610 136.283
PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 95.040 118.610 136.283
imovine
422 Postrojenja i oprema 95.040
OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I
K551004 69.120 86.262 99.115
POSREDOVANJE NEKRETNINAMA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 69.120 86.262 99.115
imovine
422 Postrojenja i oprema 69.120
K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA 270.180 276.124 856.511
32 Materijalni rashodi 270.180 276.124 282.751
322 Rashodi za materijal i energiju 4.740
323 Rashodi za usluge 161.160
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 104.280
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 573.760
imovine
07525 Državna geodetska uprava 226.992.000 231.790.000 237.299.000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE
1384 158.287.000 164.063.000 172.386.000
GEODETSKE UPRAVE
A251923 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 10.000 10.000 10.000
31 Rashodi za zaposlene 10.000 10.000 10.000
311 Plaće 10.000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE
A664000 146.857.000 152.131.000 158.240.000
GEODETSKE UPRAVE
31 Rashodi za zaposlene 106.900.000 108.931.000 112.635.000
311 Plaće 87.200.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 4.600.000
313 Doprinosi na plaće 15.100.000
32 Materijalni rashodi 39.920.000 43.161.000 45.564.000
321 Naknade troškova zaposlenima 9.650.000
322 Rashodi za materijal i energiju 8.710.000
323 Rashodi za usluge 20.930.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 630.000
34 Financijski rashodi 37.000 39.000 41.000
343 Ostali financijski rashodi 37.000
K664012 OBNOVA VOZNOG PARKA 500.000 500.000 500.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 500.000 500.000 500.000
imovine
423 Prijevozna sredstva 500.000
K664013 INFORMATIZACIJA UPRAVE 5.921.000 6.572.000 8.422.000
32 Materijalni rashodi 1.628.000 2.200.000 3.100.000
323 Rashodi za usluge 1.628.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.100.000 1.100.000 1.100.000
412 Nematerijalna imovina 1.100.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 3.122.000 3.203.000 4.148.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 1.900.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.222.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
45 71.000 69.000 74.000
imovini
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 71.000
IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH
K664014 PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA 1.799.000 1.746.000 1.877.000
GEODETSKE INFRASTRUKTURE

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 145/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 1.799.000 1.746.000 1.877.000
imovine
421 Građevinski objekti 620.000
422 Postrojenja i oprema 1.179.000
IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNIH
K664031 3.200.000 3.104.000 3.337.000
UREDA ZA KATASTAR
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 3.200.000 3.104.000 3.337.000
imovine
421 Građevinski objekti 3.000.000
422 Postrojenja i oprema 200.000
1385 DRŽAVNA IZMJERA 4.663.000 6.550.000 6.842.000
TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE
A664002 1.000.000 1.000.000 1.000.000
IZMJERE
32 Materijalni rashodi 1.000.000 1.000.000 1.000.000
323 Rashodi za usluge 1.000.000
USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE
A664004 363.000 370.000 371.000
RH
32 Materijalni rashodi 363.000 370.000 371.000
323 Rashodi za usluge 348.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000
K251615 DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA 3.300.000 5.180.000 5.471.000
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih
43 3.300.000 5.180.000 5.471.000
pohranjenih vrijednosti
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 3.300.000
KATASTAR ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA
1387 40.347.000 46.822.000 46.908.000
KATASTRA NEKRETNINA
ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I
A664001 23.718.000 27.479.000 26.962.000
USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA
32 Materijalni rashodi 23.718.000 27.479.000 26.962.000
323 Rashodi za usluge 22.000.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.718.000
REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG
A664021 500.000 500.000 500.000
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH
32 Materijalni rashodi 500.000 500.000 500.000
323 Rashodi za usluge 400.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000
VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG
A664034 INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH 2.099.000 6.292.000 7.889.000
KNJIGA I KATASTRA
32 Materijalni rashodi 2.099.000 6.292.000 7.889.000
323 Rashodi za usluge 2.099.000
UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM
K664032 VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM 330.000 351.000 357.000
RH
32 Materijalni rashodi 330.000 351.000 357.000
321 Naknade troškova zaposlenima 100.000
323 Rashodi za usluge 200.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000
T664009 KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE 4.600.000 4.600.000 4.600.000
32 Materijalni rashodi 4.600.000 4.600.000 4.600.000
323 Rashodi za usluge 4.400.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000
UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO
T664010 9.100.000 7.600.000 6.600.000
PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA
32 Materijalni rashodi 9.100.000 7.600.000 6.600.000
323 Rashodi za usluge 8.900.000

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 146/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000
NACIONALNA INFRASTRUKTURA
1388 7.619.000 13.255.000 10.063.000
PROSTORNIH PODATAKA
A664003 PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV 800.000 800.000 800.000
32 Materijalni rashodi 800.000 800.000 800.000
323 Rashodi za usluge 800.000
A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH 1.038.000 4.564.000 1.085.000
32 Materijalni rashodi 1.038.000 4.564.000 1.085.000
323 Rashodi za usluge 1.038.000
USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE
A664033 500.000 518.000 526.000
PROSTORNIH PODATAKA
32 Materijalni rashodi 500.000 518.000 526.000
321 Naknade troškova zaposlenima 131.000
323 Rashodi za usluge 234.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 135.000
NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA
K664035 SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH 5.281.000 7.373.000 7.652.000
ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ
31 Rashodi za zaposlene 3.138.000 3.227.000 3.308.000
311 Plaće 2.610.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 86.000
313 Doprinosi na plaće 442.000
32 Materijalni rashodi 1.240.000 3.270.000 3.295.000
321 Naknade troškova zaposlenima 320.000
323 Rashodi za usluge 920.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 903.000 876.000 1.049.000
412 Nematerijalna imovina 903.000
KATASTAR NEKRETNINA-MEĐUNARODNA
1576 16.076.000 1.100.000 1.100.000
SURADNJA
PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I
K664022 KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS 11.184.000
TF051781)
32 Materijalni rashodi 11.184.000
321 Naknade troškova zaposlenima 100.000
322 Rashodi za materijal i energiju 14.000
323 Rashodi za usluge 11.048.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000
MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA
INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE
K664030 3.792.000
ADMINISTRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
(PHARE 2005)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 3.792.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 3.792.000
IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA
K664037 1.100.000 1.100.000 1.100.000
ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE
32 Materijalni rashodi 1.100.000 1.100.000 1.100.000
321 Naknade troškova zaposlenima 20.000
322 Rashodi za materijal i energiju 20.000
323 Rashodi za usluge 1.060.000
07530 Hrvatski geodetski institut 6.000.000 6.107.000 6.194.000
1386 DRŽAVNA IZMJERA I KATASTAR NEKRETNINA 6.000.000 6.107.000 6.194.000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM
A731003 3.964.000 4.044.000 4.143.000
GEODETSKIM INSTITUTOM

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 147/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
31 Rashodi za zaposlene 2.874.000 2.927.000 3.008.000
311 Plaće 2.395.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 67.000
313 Doprinosi na plaće 412.000
32 Materijalni rashodi 1.085.000 1.112.000 1.130.000
321 Naknade troškova zaposlenima 320.000
322 Rashodi za materijal i energiju 155.000
323 Rashodi za usluge 420.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.000
34 Financijski rashodi 5.000 5.000 5.000
343 Ostali financijski rashodi 5.000
K731004 INFORMATIZACIJA INSTITUTA 360.000 352.000 268.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 190.000 184.000 100.000
412 Nematerijalna imovina 190.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 170.000 168.000 168.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 105.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 65.000
NACIONALNI PROGRAM, USPOSTAVA
K731006 SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH 1.676.000 1.711.000 1.783.000
ČESTICA ( LPIS ) U REPUBLICI HRVATSKOJ
31 Rashodi za zaposlene 1.241.000 1.267.000 1.327.000
311 Plaće 1.025.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000
313 Doprinosi na plaće 176.000
32 Materijalni rashodi 395.000 404.000 411.000
321 Naknade troškova zaposlenima 80.000
322 Rashodi za materijal i energiju 80.000
323 Rashodi za usluge 230.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 20.000 20.000 25.000
412 Nematerijalna imovina 20.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
42 20.000 20.000 20.000
imovine
422 Postrojenja i oprema 10.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I
080 11.667.482.926 12.190.224.364 12.566.120.901
ŠPORTA
08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 8.256.341.059 8.667.780.126 8.944.058.898
1101 PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI 49.361.895 64.260.089 64.264.201
PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I
A577147 PARTNERSKIH KAPACITETA RH ZA 267.544 267.544 267.544
SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM
32 Materijalni rashodi 162.222 162.222 162.222
321 Naknade troškova zaposlenima 66.044
322 Rashodi za materijal i energiju 6.863
323 Rashodi za usluge 75.589
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.726
34 Financijski rashodi 6.863 6.863 6.863
343 Ostali financijski rashodi 6.863
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 36.863 36.863 36.863
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 36.863
proračuna
38 Ostali rashodi 61.596 61.596 61.596

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 148/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
381 Tekuće donacije 61.596
PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE
A577148 PODATAKA U CILJU POVEĆANJA MALIH I 265.855 265.855 265.855
SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER
32 Materijalni rashodi 162.680 162.680 162.680
321 Naknade troškova zaposlenima 66.342
322 Rashodi za materijal i energiju 7.723
323 Rashodi za usluge 73.169
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.446
34 Financijski rashodi 7.723 7.723 7.723
343 Ostali financijski rashodi 7.723
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 37.723 37.723 37.723
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 37.723
proračuna
38 Ostali rashodi 57.729 57.729 57.729
381 Tekuće donacije 57.729
POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
A577149 SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE 100.000 100.000 100.000
ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6
32 Materijalni rashodi 94.900 94.900 94.900
321 Naknade troškova zaposlenima 34.700
322 Rashodi za materijal i energiju 1.700
323 Rashodi za usluge 55.100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.400
34 Financijski rashodi 1.700 1.700 1.700
343 Ostali financijski rashodi 1.700
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 1.700 1.700 1.700
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 1.700
proračuna
38 Ostali rashodi 1.700 1.700 1.700
381 Tekuće donacije 1.700
EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U
A577150 212.595 212.595 212.595
BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB
32 Materijalni rashodi 120.076 120.076 120.076
321 Naknade troškova zaposlenima 45.038
322 Rashodi za materijal i energiju 4.173
323 Rashodi za usluge 62.519
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.346
34 Financijski rashodi 4.173 4.173 4.173
343 Ostali financijski rashodi 4.173
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 34.173 34.173 34.173
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 34.173
proračuna
38 Ostali rashodi 54.173 54.173 54.173
381 Tekuće donacije 54.173
PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U
A577151 100.000 100.000 100.000
REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6
32 Materijalni rashodi 94.900 94.900 94.900
321 Naknade troškova zaposlenima 34.700
322 Rashodi za materijal i energiju 1.700
323 Rashodi za usluge 55.100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.400
34 Financijski rashodi 1.700 1.700 1.700

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 149/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
343 Ostali financijski rashodi 1.700
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 1.700 1.700 1.700
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 1.700
proračuna
38 Ostali rashodi 1.700 1.700 1.700
381 Tekuće donacije 1.700
ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I
BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM
A577152 PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH 46.279 46.279 46.279
KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-
CO
32 Materijalni rashodi 27.896 27.896 27.896
321 Naknade troškova zaposlenima 11.128
322 Rashodi za materijal i energiju 1.128
323 Rashodi za usluge 13.384
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.256
34 Financijski rashodi 1.128 1.128 1.128
343 Ostali financijski rashodi 1.128
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 6.128 6.128 6.128
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 6.128
proračuna
38 Ostali rashodi 11.127 11.127 11.127
381 Tekuće donacije 11.127
STIMULIRANJE POTENCIJALNIH SUDIONIKA U
A577153 FP 7 PROJEKTIMA IZ ICT SEKTORA 79.272 79.272 79.272
IDEALIST7FP
32 Materijalni rashodi 47.419 47.419 47.419
321 Naknade troškova zaposlenima 18.709
322 Rashodi za materijal i energiju 2.285
323 Rashodi za usluge 21.855
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.570
34 Financijski rashodi 2.285 2.285 2.285
343 Ostali financijski rashodi 2.285
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 12.285 12.285 12.285
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 12.285
proračuna
38 Ostali rashodi 17.283 17.283 17.283
381 Tekuće donacije 17.283
MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG
A577154 KAPACITETA U PODRUČJU HRANE I 30.000 30.000 30.000
POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING
32 Materijalni rashodi 19.600 19.600 19.600
321 Naknade troškova zaposlenima 8.800
322 Rashodi za materijal i energiju 800
323 Rashodi za usluge 8.400
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600
34 Financijski rashodi 800 800 800
343 Ostali financijski rashodi 800
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 2.800 2.800 2.800
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 2.800
proračuna
38 Ostali rashodi 6.800 6.800 6.800

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 150/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
381 Tekuće donacije 6.800
UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U
A577155 EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE- 155.250 155.250 155.250
ERA.NET/EU FP6
32 Materijalni rashodi 88.200 88.200 88.200
321 Naknade troškova zaposlenima 34.100
322 Rashodi za materijal i energiju 2.350
323 Rashodi za usluge 47.050
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.700
34 Financijski rashodi 2.350 2.350 2.350
343 Ostali financijski rashodi 2.350
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 22.350 22.350 22.350
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 22.350
proračuna
38 Ostali rashodi 42.350 42.350 42.350
381 Tekuće donacije 42.350
ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA
TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U
ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU
A577156 TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, 100.000 100.000 100.000
POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA
SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-
FABnet
32 Materijalni rashodi 94.900 94.900 94.900
321 Naknade troškova zaposlenima 34.700
322 Rashodi za materijal i energiju 1.700
323 Rashodi za usluge 55.100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.400
34 Financijski rashodi 1.700 1.700 1.700
343 Ostali financijski rashodi 1.700
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 1.700 1.700 1.700
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 1.700
proračuna
38 Ostali rashodi 1.700 1.700 1.700
381 Tekuće donacije 1.700
PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE -
A622119 47.441.600 62.311.800 62.311.800
NACIONALNI DOPRINOS
32 Materijalni rashodi 47.441.600 62.311.800 62.311.800
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.441.600
URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE
A679055 363.500 391.494 395.606
ZA JUGOISTOČNU EUROPU
32 Materijalni rashodi 95.600 97.608 98.193
323 Rashodi za usluge 95.600
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 267.900 293.886 297.413
363 Pomoći unutar opće države 267.900
POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU
ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG
A679063 100.000 100.000 100.000
BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -
INCO.NET
32 Materijalni rashodi 94.900 94.900 94.900
321 Naknade troškova zaposlenima 34.700
322 Rashodi za materijal i energiju 1.700
323 Rashodi za usluge 55.100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.400

izvor: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2010 stranica 151/240


Ministarstvo financija Republike Hravtske, državni proračun 2010, rashodi

Šifra Naziv Proračun za Projekcija Projekcija


2010. proračuna za proračuna
2011. za 2012.
34 Financijski rashodi 1.700 1.700 1.700
343 Ostali financijski rashodi 1.700
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
37 1.700 1.700 1.700
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
372 1.700
proračuna
38 Ostali rashodi 1.700 1.700 1.700
381 Tekuće donacije 1.700
FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-
A767016 NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO 100.000 100.000 100.000
SMES,SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)
32 Materijalni rashodi 94.900 94.900 94.900
321 Naknade troškova