Vous êtes sur la page 1sur 3

Û Ð}øoyß

Š ‡g Z•
“s Z ‹Z »VEc
x Óƽ *Š äC Ù ¤ Zi%ˆÆ T Z 7* Ú~gzŠ ~y
™ o‚ »Vñ» * Ù ¤ Zi%{ Z'
M LZÃC u¸a Æ ®
 ) ã c Š‡
s6Z 19 X ¶ÅZ ¬ ~È06ä™{øoB‚Æ Y fy ›gzZ 䙃Iz cB‚Æ Vâ ›Vñ¤ u—x ¬ ÃVç% ã c Š‡
£ZxÝ Zi%‰Šp b§kZ Ç! Zƒ uh~³ÆðÍ7ß~}g ! Æò KOgà* Ññ{1g <Ã]t»ÉC Ù ¤ Zi%à 2003
 ) ã c
® Š ‡ˆÆä%ÆC Ù ¤ Zi%X ZƒuhÐ ]ñu * ]‡Åé ~³Æ¬™†§q B‚Æ~<%ZvZY z * Š‡
Ññã c
~ yßY 2003 m24 äòKOgà* Û'
Ññ>t »Éy ZgzŠ ÏZX 3gg Z ŒJw‚zŠÃ~È0 kZ ÌägzäZi%{ Z'
u,v0 Æ
Š:J
X c [ ZŽ » ½D™ H ÂîÏX3IgzäZi%c Š ½»îÏX3IÃgzäZi%
~V”LZgzZ,™!ÃV@ÃKZ ãc Š ‡x ¬gzZäã c Š ‡Æ½ *Šž Hy´Zt6M Š ‡ägzäZi%I‹ &
 ã c
6äeWzÃV@ÃÅä¯ ãc Š ‡Ã ( Vâ ›ª)Y ÃÑáZz•g~îLZgzZ, ™q zÑîÅä¯ã c Š ‡ÃVâ ›áZz•g

~ZDg Z KZ~V ¸´ZÆyßgzZ4»gzZ „gE- ~yßîSgzZ~6¤'  Š ‡ˆÆy´Z kZÆgzäZi%ÔN J (
äVEc
kZì @ » Vñ¤
ƒgÑ| ¥ u ã cŠ ‡žŽ ( ãI ) º´Æ yß! †X c ¯ *
àSÃVY±gzZ Vñy ›gzZ c
¶ Š™!ÃVñ¤ u

ÌVÅ+  cŠ ‡B‚ƽä Vâ ZŽ â ã c Š ‡á Zzä M nÆä™Ýq½~6¤' Ð ÁŠŠ ! Mg©]g ¸Š¤Šg Zƺ´
h YCÐ r  ™Ûi * Ññx â ZÆ(çî sZãI )Kg•ŠŽñ~º´ä ‰Ð ~Vâ ZŽ â ãc Š ‡4Zì ¿g™ q zÑ
Š ‡ä *
»gzZ [] §ÃVâ ZŽ â ãc ™c6b)‰]t »gzZ 7 [] §B‚Æ *
Ññ~ q zÑÔÅ q zÑ * ÑñgzZ Å q zÑ
D™g ïZ »bÑŠx ÓÆg uzy M Œ Û 6]t»gzZ [] §ä VEc Š ‡pÅÒÃÅäŒ~ Ýzg Åg uzy M ŒÛ ÃXÆ]t
ë ¹ñƒ D™wJà ½ÆyZ ä* ÑñÔB™WÐ ! %}g ø\ Mž•D™ ½Ã\ M ë B7g uzy M Œ Û Âë ¹ñƒ
X ˆƒ„ {'
>ˆÆkZ•¢q‰ Ü zCÙ nÆ# Ö }Å\ M
H‚Zg ä r
 ™ Zz!
Ý°Z†* Ññ]t » +@¬ y¯=g & Û 11 Qgñä *
íŠÆyßòO Z ]t»ÃY 2005 ~gz• Ññ
(çxsZ ãI )K~gø W7 x • á Y 2005 ~gz•
Û 12 {zž Š Šx •Ð s§ÅVEc
c Š ‡gzZ H{ Ç MÐ w q]gß~g ‚7QgzZ
žÅ„  ZpgŠq
ZÐr  ™Ûi * ÑñsÜä}ÈX N Má p=~{øoäÆ\ MgzZ\ M Z®•ìg M nÆ{øo
 ™Zz!
{ÈgzZr Ý°Z†* ÑñX N Má íZ • ã qzg·ù»V1ÂÅ ã c Š ‡xÝZi%B‚LZ {zž, Š}Šx •q ZÃVEc Š ‡\ M
ŠŽz!
Æä™g OZJ k Š °»ë @ ‰ V¬ Ð {gH‰ Ü z6{gHñ YÉV1Âx ÓÅ ãc Š ‡£ZxÝ Zi%gzZ ÉV¹‚ LZ
*
™{øoä \ M¤ Š™g ïZÐ ä M6{gHñ Yñƒ f
Zž ¹gzZ c  x »Ð „ŠžðŠ ._Æ]Š ¬ KZgzZ ñƒ:C Ù ª}ã cŠ‡
»u ¸Ð }øo„Ð ÌZ ! % »y ZgzZ yZŽ â ãc Š ‡Ô• ìg™g ïZÐ ä Mçî sZ r  ™! %Ô Çƒ * M6y}g ø Âì
Ý°Z†~ßñÐ ,Š™y ´Z ëQgzZÐ N M 7yäÆ òO Z ]t »å¢Ã! %gzZÑ ä™lˆ3 Zg
Æ y ZgzZ Zz!
ÏZÐ N Y V ;z ëÐNš V˜ … ãc Š ‡¶¸Ð ¬ + Š™g ïZÐ ä M ~}øoä V¹‚
 ~g øÐ aÆvZ Ôc
Z »] !
ž å{i Z0 kZ…gzZ•D Y- ÌV; zë •ìgÈÃä M yÆy Z¤ Š ‡ž Š
Z… ã c ƒð~}gt}g øyZgzŠ
ñYc Š: µñ»u ¸ÃkZ Âì ÅÈ Åä™] ! Š ‡Ëˆá²sîq
ä ! % ã c ZgzZÐ,™7] ! LQ ‰ 7¤Z ` M
\ Mž ¹äã c Š ‡wŠ ¬6
kZÔ ƒ Yáà Š ‡wŠ ¬ä r
 ë™ MK\ M Ô•D Y M y}g vëgž ¹6y¯Ã ã c  ™Ûi *
ÑñX
VyÆVEc Š ‡¶‚ƒ
 ëwq¾Ô¶“«Ðƒ  ÅyZt*
M: ~K»VEc Š ‡X 7]i YZ År
 ™! %N Y MŠpvß
 ƃ
Ô} rSh Z eƒ  É ¶7<  Å ] Ñ6}nÌÆ˸ ¦ã c Š ‡~Š Z®Å 20 â½~} #Ð Lgq ZÔ‰
Ð òO Z]t»ƒ  ëYž ¹ä}È?• ñ MÐ íŠÆ]t»\ Mž ¹gzZ Hx¥Ø gzZx * Z÷Ðí äƱ ãc Š ‡q
Z
 ™Zz!
r Ý°Z†]|6 kZ Hxsä! %X ‰á V;z¸Ær  ™! %V ˜~{#Æ^ ‚: xgŠq
Zg0
Z…QÔ•ñ M
] 5ç]J @D gzZ {i »™áÐ ä™xsÃVâ ›Âär  ™ã c Š ‡£ZxÝZi%6ä™xsÆ\ Mì À…c Ûä
â•
ó Šó úñ[]| Lž
L •Ù Š Âëž cŠ!Zj » ( 170Ô 169mÔ®Z îG*Ю) är ™Zz! ©$E
Šgzi6½Å q éŒG
6kZì c ZgzZ^ §!
~
Ñ Ú Š™g˜g˜Ãr  ™! %yZŽ â ã cŠ ‡6kZ HB‚ÆVÇ|ä ]ÑŽì 3g ^ Y u|„zsÜB‚ÆV- £Z)ä
wqŠ•* Zg ._Æq :Z ~g øXì Š•* Zgx *
Z÷ž c CZä ! %ˆÆkZÔ à™g (Z Ùñ{™ qyŠ¤
Cx * är ™! %gzZ
X å{øoªÐ ƒ  t »yZ~6¤' žì @ ƒx¥Ô•! %ƺ´Æy[ Z™~yßgzZ• ñƒ v6¤' Ð kzg~ „
Zi%ë Â,Š™" U
* 
ƒ {0i6y• M » 7}\ Mž ¹gzZ ~Š™ qzÑW6[] §ä[ »„%Gð_ ZÑÅ{øo
"U
  ™ Zi%V Œ \ M H ¹ä r
CÃr  ™ Zz! 6kZ XÐ ,Š N Á ~g ‚År  ™ Zi%gzZÐ ,Š hgà ãc
Š ‡£Z xÝ
ä \ M¤Zì i Z0 ßñÂtžÑ ì ñƒ D™ÒÃÅu ¸r
Z: c  ™Š•* Zg ! %6kZ ?ä™W6[] § c • ñ M ä™
Ð ä™{øo6 kZì Š Zñ9»Ï0
 g @
iq  ™Zi%~X,k
År ’Å£ZxÝ Zi%Ô ÏƒW„6[] §sÜÂì ã™W
Æ VEc Š ‡gzZ y ›c ÝZ å I » ! % ãcŠ ‡X å“s Z ‹Z ZuzŠ »Š•* ™W6[] Ãz sÜñƒ D™g (Zg Z•
Zg * Û
gZÜZ »ä™] ! 6qçñÏZgzZÐ,Š™g ïZ »r
 ™Zi%ë ÂñYƒ" U [] §Ôì Z×~Š ã ¸gzZì [] Ãz] §yxgŠ
 ™! %Æ \ Mž HwZÎÐ yZgzZ •Šá ZjzŠ™ƒ ¥#Ð Vâ ZŽ â ã c
r Š ‡ä r  ™Ò[ » +y ZŽ â}g øçO ; g
} ×6 ] §z] ÃzÅ [ž7n¾t ~g øžì –ä r  ™ãcŠ ‡£ZxÝ Zi%²•ìg ¯ cqçñà [] ÃzgzZ [] §
tžì H ã c Š ‡Zi%gzZìX~Š ã t• ë r  ™! %Æ\ Mp( 72mÔ2¢Ô] ª“ )ì ] ! Ï㊠Zt zQ D™ƒIgzZ
å: [ ZŽ ðÃk0 ÆyZ »á ZjkZ ?Å! % c  ™Zi%Ð3â ] !
År ž\ Mž• C\ M [ Zì ] ! Ï㊠Zt 7X~Š ã

Xì “s Z ‹Z ZŠ »Š•* Zg bŠ: [ ZŽ »á ZjkZ Ô• ìg™ ùŸ ìN vß\ Mž ¹ä r  ™! %~ [ ZŽÆ kZp
U
Zi%gzZ H" à [] §™É] c Û ä ã c
M Åy M Œ Š ‡ Zi%~t£Z •Z' Št!Zj ZuzŠ ä r
ž Hw ZÎÐ yZgzZ c  ™Ò[ »
ž Ð $
{o» [] Ãzq  kQgzZ ; g ì‡6{oß kZgzZ å ‚ g {o» [] §J w‚ 12 ™0ó óê L LªJ Š‡
/Åw‚ 52 KZ ã c
vZNZ6kZ äV¹‚Ôñ ZC Ù Š Âtû%zŠ ( vZ f ç)ì Y™tÑžtÂqZ}'! zŠ ä ! %~[ ZŽÆkZ ? 1{VY
Ð ]x™Zg—~iu *žÅqøgzZq ZÆ™7~8 gßçZzÆiu *~y• á Å ]g—äyZŽ â ã c Š ‡q
Z ¹
\ Mž ¹ä szžZ ¶ZgX Vƒ @ Y~ @
™7] ! ~žžñƒ D™ÒÃÅu ¸gzZ Š î1ÌgzZŠ•* Zg[ ZvZ f çÔðƒ t
ꊕg7¹! Ìœq Z6 t= \¬vZ ª)ì q~ ( 272mÔ8¢ÔíZ • ãqzg )[ ÂKZ ÂãcŠ ‡Zi%,™: ÒÃÅu ¸
p• ðƒ V ™Ð ã c Š ‡ Zi%• ìgȸ ÌëgzZì $ Ë ƒ tž• ìgÈ\ MgzZ ( ì ‚
gpôÐ ] ! ßq ZCÙ =gzZ
Qìg _7i ús§ÅkYZš  ¬ ] ]À M b§Tž½t ] ! ~uzŠ ä r
 ™! %Xì wõtÐ ] g—vZ f ç
Zi%ˆUg ¯ÆkZgzZ Åkzb§Ålg ! äZ}6r
 ™Zi%b§ÏZÇ!Zƒ¬»"7i úÆ™ cgs§ÅvZš Ð ¬Æ\¬ Z}

k\Z…6ª  ˜ Å\ M r
 ™ *
Zg cÛ ñƒ D™Ä¤
â• J6áZjkZÆ! %ä r  ™Zz!w$
XŠ {o» [] § »r
™
r™*
 ZgX Cƒ7~p¦ Ù ~}ogzZì {oX » [] §gzZì Ð~x ©Z *
C Yƒsp»Ižx¥7ÌÚ ZÃ\ Mì
{zž Š Š ‡ðƒkzb§Ålg !
ƒ ~g ¤ {i°gŠkZ6! % ã c 6ížì –ä Zi%~T,™7!Zj{z\ Mž Š Hc_ÌtÐ
6T 75c74 ÎìX • Hx * Æy ZgzZKÁÂXä ã c Š ‡Zi%žzŠ Ctž c
Š ½ÃŠ•* Zg ! %ä szžZ ¶ZgX ewï:!Zj
èÁÂXä ãc Š ‡Zi%žx¥7J tgzZ•N M V Œ~ÏÒúÅ®  )ã c Š ‡žŽ ! %ã c Š ‡žì ]ª ¹äszžZ ¶Zg
c ._Æ( ]Š ¬ã Z6) ï Š™/ZÑgØy ZŽ â ãc
 Š ‡ÂD Yú6NËr  ™Š•*  Ôå“s Z ‹Z åat»Š•*
ZgZ ZgÔ•
~(ä r  ™! %Ô•g C M ̲» ~gz¢)û%F6b! ñÆr  ™Š•* ZgWy ZgzŠX q zÑc6NgzZ Ër  ™ * Zg
ÒX c Š™ qzÑ C*  ™Š•*
3 Zg ä r M Ô¸ ñƒÇg ~g Y W¶‚}g ø p,Š™ »] !
Zgy ä}g øž ÅÒÃ
ÑñžŽ ( 579mÔ 3` Ô] Zg 3Z·ù ) N Y™Íê ~y
vZ Y z * M ¬ Ð äY\ Mžì „  ZpgŠq
ZÐ \ M ¹ä r ™
]ñžâìÅé~gƒÑÃY 1908 #26~³Æ¬Š†§q Š ‡Zi%~ŸkZgzZ Zƒy xgŠÆãc
 Å ã c Š ‡xÝ Zi%gzZ ~<%Z
*
gzZ ú ß~yM »! %X ‰á™ –Ã! %gzZ ñ MÐC Ù ! Š ‡Py ZgzŠ ÏZgzZ c
ãc Š™g ïZÐG
ÃêkZ䊕* ƒuhÐ
Û Y «! x»ÃVâ ›ä\¬vZgzZXì “s Z ‹Z »Š•*
¾X ðâ • Zg! % * Û {Zg™hgñ ZÃVEc
™g (Zg Z• Š ‡LZÐ yLZ
ÑñžŽê ~y
~<%ZvZY z * Š ‡ä r
MÃVâ ZŽ â ãc  ™ÒˆÆkZìgÆJ í M ~ yÆVEc Š ‡¶‚x Ó}g øwq
XN â•Û «e Z@ÃVEc Š ‡x Ó{zžì ¬™Ð \¬vZ c ‹™| 7 åZƒy xgŠÆã c Š ‡£ZxÝZi%gzZ