Vous êtes sur la page 1sur 2

SEB Baltijas Akciju Tirgus R ta apskats

P rskatu sagatavojusi SEB Banka sadarb b ar SEB Bankas un SEB Pank


! / /
- ) )% /% )( ) A ! O & 0 ) %E ( " % ) )0
0 %0 !0 % ) &E
@ )% ( " " % ) " ; P) " /% )( 0 % & /) % Q

Tirdzniec bas statistika uz 08:30 (GMT+2), 05.Aug:


" #$% & ' " #$% & " #$% &
*+ , !% " 12H *+ , 4H * + , - !!%% 14H
. / "0 - 0 ! . / "0 0 ! 1 . / "0 0 ! 111

"0 " 22 "0 " "0 " #

3 "0 3 "0 3 "0


3 "0 2 3 "0 # 3 "0
( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2
$%& ! $ 1 14 1 44 % 53 24 . ( . 6 - 7 1# 1
0 ! & 3 71 1 & ! -- 1 44 4 # ) 8 " 8 - 1 17
% .9 7# 27 : 0 () ; : + 7 2 #4 !& % : < % 8 " :8 . - 42 2
!= > )% %? 5 11 ) 0) ! + 2 -3 " 0 -3+ - 7#
8 ? 8 8 1 1 8 % ) 8 # 4 1 2 - !!%% ) - .- 1

( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2
@ "!> % .A B 44 & !/ 0 A. B# %" 9 - B1
6 = ) & () 6- 4 B 44 3" /)0 ) 6+ . 36 + 7 B1 7 C " C. - 1 B
5 - 5- 7 B 4# 3"D" &E & 3A 1 B1 1 A ! A - - 2# B 1
% B 4 * ! %; 0 * : 17 B 4 +) < " + 3 - 2 B
F)0 )% G+ 5 #4 B 4 . : -)<% .: 7 B 11 9 )( % $% ) % % ! 969 - 1 B 2
s

Avots: Bloomberg

3 1 +4'
!" 5 6 . 7 1+/2
' ( % " A ! * + , AA8 $ 77 22 12
# $%& ! $
!% "!()
. I$. # 71 7
. J5 2 7 #
. 9. .K 1 1 2

I " LL
:- " ; 1 2
3 :- 1 # # B 4
( ., #11 11 12
: %( 6. 6 7 12# 2 1
5 ! M $8 71 1 2
3 )& - 1 7
-" ( $ 9 % ! 4 # B 11

A /! A* 5. # 2 7
I % 9 $3 3 $ 4# 1 4 B
C % % C.98 98 7 1 71
N % C B G 1 1#
$% A 9 ,1 7# 44 2
Avots: Bloomberg
SEB Baltijas Akciju Tirgus R ta Apskats
!

- ) )% /% )( ) A ! O & 0 ) %E ( " % ) )0
0 % 0 ! 0 % ) &E 5 0 " O / "0 ( % ! "E /)0 7
)0 R ) / %&) " & ) )/ % & )%0 E ! ) * ;( !
( 0R " 0 )& )% ! &E

I" )%" E( %) & /% )( ) "& O R " )% %&) "


& ) %) / 0 ! %" - @ ( ( % ! "S %) ES E
0 Q" O / "0 " 8 % / 2 H % & )% / "0 ! &)
"0 ( 0 $ / 0 ER " % %&) " & )
&E 0 ! "% S ) "! . % ! /E ) )% (
/% )( % 0 "& ) /E / ) " % % ) ) % & )% O ) " )

@ )% &E! 0 /% )( ) "0 0 " )/"! " /Q


) 0 E%) $ "% "/QE0 "0 QE0 # 4 0 ! %" % )0
! "0 )0 R H "0 ! /% E% &" 0 " )SQ
%) / 0 ! %" R) % / )" ) E% ! 0 )% B 4 0
" 70 ! % - ( % ! ! /% 0 / & ( R! /
)/ & & E " " / "0 "0 " E( & %; 0 (
/Q %

. ( " " % ) )0 & &E 0 %)! )! 0 0 R !&)% ! "/


! )0 %) % /E ! "0 " ) )0 R "/ "0 0 R
% % & E" / ) ! & E % /)
( " ()% & ) /& H "0 "R E( / Q "0 )0 0 )0
)QE0 "0 )0 R E % ! T" % /) &" . ! )! 0 " /% )(
! ! " # ( 0 & 4H ! )! ()% 0 / % "0 R !&)% ES
/ Q "0 )0 "/QE0 "0 ) E 0 %"

@ )% ( " " % ) " ; P) " /% )( 0 % & /) % Q


( ! )! % $ # ( 0 )% &E 0 H "0 E(
/ Q "0 R % () " Q %) )QE0 "0 R E( " / " E "0 )0 R
1 0 ! R! / E ! # E % ! T" & E % /
0 ! 0E &" @&) () ! )! % % 0 % % &'
( " ()% & % 1 1 H ES 0 % /Q )SQ "0
H 0E ! ( &" /Q / & / Q R% R % %)
)QE0 "0 0 " " ) " 4H R )/"! 14 0 !
! # % /)R $ ! & E" $A* ! 0 H 0E
" # 0 E%) E( $! / Q &" !E0 "0 " )% 7U7 E( & !
2
Šim p rskatam ir informat vs raksturs, tas nav patst v gi veikts bankas p t jums un tas nav uzskat ms par ieteikumu vai
pied v jumu pirkt, p rdot vai patur t finanšu instrumentus. SEB banka nav atbild ga par zaud jumiem, kas var rasties da ji vai
piln b izmantojot vai pl nojot izmantot p rskat min to inform ciju.
P rskat ietvert inform cija ieg ta no publiskiem, par ticamiem uzskat miem avotiem: www.nasdaqomxbaltic.com,
Reuters, Bloomberg, LETA, BNS, Latvijas Banka (www.bank.lv) u.c. SEB banka negarant min t s inform cijas piln bu un
precizit ti; min t inform cija var tikt main ta bez iepriekš ja br din juma. P rpublic šanas gad jum atsauce uz SEB banku vai
attiec gajiem avotiem oblig ta.
Pilns saist bu atrunas teksts atrodams http://www.seb.lv/lv/private/services/investments/securities/disclaimer