Vous êtes sur la page 1sur 165
a 1S. TRUONG HUU CHI Ts. VO THI RY TS. TRUONG HUU CHI TS. VO THI RY CO DIEN TU, CAC PHAN TU CO BAN (in dan thit hai) NHA XUAT BAN KHOA HOC VA KY THUAT Ha Noi - 2005 LOE NOI DAU (Cho ln in thie hai) Co dién ti la mot troug 06 aganh cong nehé miti nhon cia thé’ ky 21, 0 Nam trong vong 10 nim tre lai day va dd biét trong uhimg ndm toi aud higu nhu edu lén vé dae tao uhén luc wink dé dai hoc vd sau dai hoc ngduh co dién 1, Nhém dap ing nh cdu cia thie i vé aghion ctu, sdn xudt sdn phim co dién th trén co so nding le va kink nghiém qua nhitng nam chuyén doi te co khi wruyén thong sang co dién te, Vién May va Dung cu (IMI) dd chudn bi mot chiang trinh khung cho viée dao tao dei hoc nganh co dién ut dé déo tao Iai céc k¥ sit cia Vien dd tot nghiép tai cde trvdng dai hoe ky thudt trong nucc va dao tao sink vién dai hoc trong tong lai. Quyén “Co dién ti -cée thanh phan co bin” nam trong loat sach vé co dién nt duoc bién sogn b6i cdc cdn bé khoa hoc trong nhém bién soan gido trinh cho b6 mon “Co dién nt” cha IMI. Dé gan mot ndim ké tie khi ra mat ban doc quyén “Co dign tit cdc thank phan co bdn", nhém tde gid dd nhdn duce nhiing $ tdp tiép theo cia nganh Co dién nt, die dink trong théng 2/2005 tap “Co di¢n ién dong gop quy bau cia ban doc. Ching tdi dang bién soan nhiing te-hé thong trong ché tao mdy "sé duoc gidi thiéu vdi ban doc: Vi that gian han hep nén lan tdi bdn nay, mde dit dd cdp nhat mét x6 néi dung va sita chita mét sO khiém khuyet trong bién son lan dau, ching t6i chdc rang vain cou thieia s61. Chuing t6i xin chan thanh ecm on ban doc va mong nhan duoc nhiing § kién dng gép tiép we dé tai lieu duve hodn chink trong tan tai bdusaut. Nhing y kién dng gép xin git ve: Vién Mdy va Dung cu cong aghiép, 46 Lang Ha, Dong Da, Ha Noi. Cac tac gia