Vous êtes sur la page 1sur 1

Tieáng haùt cuûa daõ traøng

beå caùt vaø thaân phaän ñoù.


««
Trònh coâng Sôn
c Jœ»»» Jœ»»» œ»» Jœ»» Jœ»» œ» œ
J
»
» J
œ
»
» œ
»
» œ
J
» œ
J
» «
« «
«
ˆ« jˆ«
l » » » »»
======================
& » » l » »» »» ˆ« j =l
Khi möa leân khi naéng veà khi söông rôi trong thu buoàn khi chim

œJ»»» ««j
ˆ
« «« « «« «« «« Jœ»» œ»» «« Jœ»
ˆ
j
« » œ
»
» Jœ»» Jœ»» Jœ»»» Jœ»» Jœ»» Jœ»»
» l » » » » » »=l
=========================
& ˆ« _«j
j ˆ« ˙« l ˆ« j ˆ« » »
eùn bay vaøo muøa xuaân Mình toâi ñi trieàn nuùi ñeán toâi xe caùt nghe thaân löu

««ˆ« « Jœ» œ» ««j


ˆ œ
J
» œ
» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»» Jœ»» ««˙« . « ««j
«j » » « » »
» l »
=========================
& ˆ« » » » » l ˆ« ˆ«=l
«j

ñaøy Mình toâi ñi laøn soùng ñeán nghe coâng vôõ cho thaân ru meàm Truøng döông

«« ««j
ˆ
« Jœ»»» ««j œ
» « ««j
ˆ
« œ
J
» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»» œ»»» Jœ»»» Jœ»»
ˆ
j
« ˆ
« » «
=========================
& » ˆ«
j »
l » » » =l
ôi ñaõ maáy ngaøn naêm goïi mieân man cho soùng trieàu leân queân daõ

«« « « « « « «« « ««
ˆ
j «j « « œ « « ˆ
j œ
J
» « œ
« ˆ« bˆj
« nˆj »
« »» «ˆ« j
«j ˆ« l j
=========================
& ˆ« « »» j »
ˆ« »» «ˆ« j
«j ˆ« =l

traøng ñeâm ngaøy xe caùt Truøng döông ôi sao nôõ boû queân goïi côn

œ
J œ
J
» œ»»» œ
J
» œ
J «« «« «« «« ««
œ
J
» »
» » œ
J
» » »
» ˆ
j
« ˆ
j
« bˆ
j
« ˆ
j
« n˙«
& »» » » »» » » l
========================= =”
ñau khi soùng trieàu leân coâng daõ traøng muoân ñôøi vôõ tan.

Vous aimerez peut-être aussi