Vous êtes sur la page 1sur 9

Y 2007 m û1ü Üægè Zâ Z

xh!
{g ñ~ äh Â{ izggz Zg Ö
ûr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?Ë Z e *
^n÷ ×ôù ’ø Úö æ$ ]‚÷Úô ^uø äô ×# Ö] ÜôŠû eô

: ѻy*
D…‚% Ö] ÄÚ†mçßiE èô ß$ Š% Ö^fôÊø ǻ„ôâF ^Ú$ ]øæø hô^jøÓôÖû^eô èô jøeô^%$Ö] †ôâô ^¿øÛÖû] éô …ø ^Ë$ ÓøÒø †ø Ë$ Òøæø
Ýø^ ‘ø ‚ûrômø Üû $Ö áû^ôÊø !Ÿ÷æ$ ]ø Ðöjô Ãû nø Êø gônû iô†û j$ Ö] oÊô ^ãø ×ø%ûÚô pû ]ø D†ø Ë$ Òøæø äÖç ÎE
oôùeô]†ø Âû Ÿô û] &ômû‚ôvøÖô ^ ß÷nû ÓôŠû Úô àønû jùô ‰ô Üø Ãø ›û]ø Äû_ôjøŠûmø ÜûÖ$ áû^ôÊø àônû Ãø eô^ jøjøÚö àômû†ø ãû •ø
DN t MM U ” …^jvÛÖ]•% …E ! èô ß$ Š% Ö] gôjFÓôÖû] o Êô Íô æû †ö Ãû ÛøÖû]
àønû jôù ‰ô Ô ×Ú pû]ø Üø Ãø ›û]ø †ø föÒø æû ]ø åü æ. †û eö o qF†û möŸø šõ†ø ÛøÖô Ýôçû ’$ Ö] àôÂø ˆø røÂø áû^ô Êø
! Ýöçû ’$ Ö] gøqøæø p* †ô eø çû ×øÊø D…^ã¿Ö] é…^ËÒ (…^jíÚ…•ö E !^ß÷nû ÓôŠû Úô
žt ÑZì ³„ ´g { izg~ {g ñž Zƒ x¥Ð Vß Zjy S Æ V1 Š~ óWëz}
Ü ¤ Åp
~ V1Â y S É ƒ: ‰ g { izgÐzz Å n% ` ´è.
Þ ‡*Ðzz Å9 J (ÃòŠ W
c
{ izggz Z Ç ñ Yƒ x³» x Í S » k Q Âñ Yƒ ÇL~ ˆ !% {gÃè ¤ Zžì J
V Œ Â

b§ÏS gz Z ! Ýöçû ’$ Ö] gø qøæø p* †ôeø çû ×øÊø ì ~ ( 2` 632mg é5B+ ZŠ ¦ )ž 6 ǃ Z
 Zz ´g
ó óXÐ, 7p
g} izg Âñ YƒÝq 4gHz¡~ˆ¤
Zp L L žì –~g- i ©
Ü ¤ Åp
z‰ g { izg ~ {g ñÆ ä h  { izg gz Z Æ ä h Âg Öž ì 9 Š t …
 ~½/Ž ì Š Z%4¥Hz ¡{ z ( 1 )Ð kS H ?ì Š Z% HÐ ®
ñYƒÝq ÌZ  ,S
z ¡{ z ( 2 ) c
•Z ñÆ ú ~ p
g { izg Ž ñ Y H: p Ò » ng Zúy S ~ k Q gz Z
 ñÆ ú~ Tì Š Z%4¥Hz ¡{ z ( 3 ) c
Z ƒ‰Ü zÆ 5ZŠ R m{Ž ì Š Z%4¥H
}uz ™ c* 6Ë » } izggz Z “
ƒ V Z¤ x° Å uÈÔ]áè]” }Vƒ: ng Zú
 ZŠ'
ƒ: ]Š ¬Å} izg~V/
X *
Y 2007 m û2ü Üægè Zâ Z

 , S gz ZVƒ: ng ZúZ
®  ñÆúZ Ü z k Q®
 ì‰  , S Å} izg
Ü zÆ5ZŠ R~
: ìg ±S »‰
} izg FZ á¹ zŠžì ðW] !
t t ‚} g ø Ð k Qì Hg¨A 6bÑŠ ä ë
ì g ±Z Ì» ng ZúZ Ü z Æ 5ZŠ Z ~ ®
 ñÆ úgz Z ì g ±Z Ì» ‰  , Z Åp
g
Ü z Æ 5ZŠ Z Z
z ¡‰ Ü z kQ®
 Ï ñ B‰ g } izg J‚ FZ á~ {g ñgz Z
 , S Åp
X Vƒ: Ìng ZúZ
 ñÆúgz Zƒ Ì4¥H
À&
Z õ/GŸG
™g ÖÐ ~ç KZ $h Â: { izg CZ ~ y pg }žÐ zz kS ä ! ôq Š
X ~Š¸Ã ~
 vZ wÎg™ WQXÆ™ÄÐ ~çgz Z eƒ:ñÐ y Q] Zgq
ZQp1
Š [ ZŽ ä VrQ  ¹Ãp
köfû ‘ø]ø Øûâø ž c g} izgJ‚ FZ á~ } g ñÃy S Z
 ä \W
Æg uy Ò »T H{g • á S s§Å]á‹”K Z b§kS gz Z Ýô^nø ’ôùÖ] àøÚô Ÿ$]ô köfû ‘ø ]ø pû„ô$Ö]
oÊ h^e !•æü ]•ç e]E !pû†ô nû Æø gö nû ’ômöŸø^ Úø ðô ^Šø ßùô Ö] àøÚô gö nû ‘ô]ö /]†ø Úû ] kößûÒö ž ì Zƒ ~ q zÑ
kS X ì 7® g } izg FZ áÐ zz Å ]áè]”~ y S ž c
 , S Åp C gz Z D…^ ã¿ôÖ]
!^ ß÷nû ÓôŠû Úô àønû jôù ‰ô àø nû eø †õ Ûûiø àûÚôù ^Ï÷‰øæø Üû Ãô ›û^ø Êø cÛä~
â•  vZwÎg6[ ZŽ
Å]á~½/L~ˆQ zŠ} Š‘œÂÌZž cÛ t Ð y S Â: ä ~
â•  \W
} izg~ ?gz Zƒ„
 ¥Hzq¡?ž cÛ t „:gz Z ´g} izgJ‚ FZ á Âñ Y^ I]”
â•
Æ 5ZŠ R Âq
Z ä ~ g „ } izg à ? Z®ì ®
 \ Wn¾XÐ Vƒ p  , S Åp
g
‹”É Œ: °» à 4¥Hz ¡¡}uz ™ gz Z Hg ±S » äƒ: äƒÆ ® Ü z
 ,S ‰
X Hg ±S Ì» ÏŠŽ ñÅ]á
~ ( 1 ` 20 6 m g ZuÑZ Ù ) bÑK Z6~zŠ )
Áß QvZ¶g ~g g m+Z†) ´
: •˜
†ö føjøÃû ÛöÖû] çø âö Ô ø Öô„FÓøÊø ^Þø†û Òøƒø ^Ûønû Êô oûÖô^vøÖû] ˆö rûÃø Öû]ø †ø føjøÃû ÛöÖû] á$ ]ø ^Ûø Òø oû ßôÃû mø
éô …ø ^Ë$ Òø Øø%ûÚô åü ‚øÃû eø^Úø oÖF]ô gõqô]æ$ àûÂø ÜôÓûvöÖû] ØôÏûÞø oûÊô lô]…ø ^Ë$ ÓøÖû] Äônû Ûôqø oûÊô
Y 2007 m û3ü Üægè Zâ Z
ØôÏûÞø oûÊô oûÖô^vøÖû] ˆö rûÃø Öû]ø ^ãø Ãô nû Ûôqø oûÊô † føjøÃû nö ×ûÊø ØôjûÏøÖû]æø Ýôçû ’$ Ö]æø …ô^ ãø ¿ôùÖ]
oøÖ]ô Ýôçû ’$ Ö] àôÂø ØôÏûß$ Ö] o Êô Ô ø Öô„FÒøæø Ýôçû ’$ Ö] o Öø]ô èô fø Îø†$ Ö] àôÂø ÜôÓûvöÖû]
‡ø ^qø Ýô^Ãø ›ûŸô û^eô †ø Ë$ Òø ^Ú÷ ^m$]ø šø†ô Úø çû Öø o j# uø …ô ^ãø ¿ùô Ö]æø Ýôçû ’$ Ö] éô …ø ^ Ë$ Òø oû Êô
Ýô^Ãø ›ûŸô û ]
! ‚öÃû eø Ýôçû ’$ Ö] o ×øÂø …ø ‚øÎø áû]ôæø
ì xÌ~ Vzg ñx Ó{ z b§ÏS ì x~gÃè kS " {ŠŽ ñ‰ ª
{g ñgz Zg Ö{g ñ }ì @  Zz Œ ZÐ Z
Yƒ vs§ÅZ  Zz q
Z ¬gz Z
g} izgР䙊 Zi WxÝ~ƒ
vÆ ¬s§Åp  y S O{g ñgz Zxß
xß{g ñgz Zg Ö{g ñ b§ÏS gz Z Xc e *
ƒg ±Z » „ " {ŠŽ ñ~ äƒ
» „ " {ŠŽ ñ~ äƒ vÆ ¬s§Å ä î * g } izg ~
3Ð p
3ä k Q y ZgzŠ k Qgz Z ; gg F x c
* Z a kS c e *
Z P ¿ðä ƒg ±S
g} izgÃk Q~ˆp¤
X ñ YƒÝq]gŠÅp Zì ^ Šî
YÂc
 žì ~ q
Z ZÐ ~ y Q • ñƒ™f ] uZzŽ ~ g u 0Ð ä h Â{ izg
Ð y Q càônû Ãø eô ^jøjøÚö àômû†ø ãû •ø Ýøçû ’ö iø áû]ø Äönû _ôjøŠû iø Øûãø Êø Y7 Ðrèr
 ™ä ~
 vZ wÎg
Š [ ZŽ t Z äS¯ä Vr Q  àônû Ãø eô^jøjøÚö àômû†ø ãû •ø Üû ‘ö c
= ª …ö ‚öÎû ]øŸø cÄönû _ôjø‰û ]øŸø ž c Û
â•
7z : Ëš ä ~  vZ wÎggz Zì 7®  ,S z‰ Ü ¤ Åpg} izgÆ ¹zŠ FZ á
ž¸ *  ¥Hèr
Z Âz „ Û wJÃ] !
Š ¬» x Í S ª Ô‹Z Ãy Qgz Z 1 â •
 ™ { zèÑq c Åy S Æ
G
 q Å „ } izgQgz Z ¸ ìgĦ Ì} izgÆ y pg
‹”~ î~O ¢ kS X å H q ) ~ ª
B‚Æ 5ZŠ R Å Vz izg ~ {g ñ L Z { z @'
Æ {g ñÆ g ÖèY å7ÌX » ]á
X¸ M
™ÄÐ ~çÃ] ZgB‚
å7ÌX » ]á‹”~ T òŠ W *  ¥Hq
Z Âz „ Zž ì @
ƒ Za w ZÎ[ R
HwJÐzz Ång ¬¾Ã} úŠÆ]gŠÄ°gz Z®
?Š  , S Ä°Æk Q
 ,S ~ g
Ю Wžì t { z ì CW~™] !
ugz Z e ì Y Ž ~ } g !
kS
Y 2007 m û4ü Üægè Zâ Z
ƒ Ð ¹ ng Zút gz Z ƒ à { Ð ng ZúZ
X• M  , S { z Š Z%
 ñÆ ú Ž ì ®
: • ˜~y WÅZx © R ÌvZ¶g Ã?* Ññ
hô^fø‰ûŸø û] àøÚôù gõføŠøeô äü Ãø eø^jøiø Äönû _ôjøŠûmøŸøæû ]ø Ýô^nø’ùô Ö] Øø‘û]ø Äönû _ôjøŠûmø Ÿ$ àûÚø oûÊô Øöìö‚ûmø
^ÛøÒø Åô^ÛørôÖû] àôÂø ^ãø eô †ö fô’ûmøŸø éõ çø ãû •ø ½ö†û Êø æû ]ø äü Öö]æø ‡ø oqF†û möŸø šõ†ø Úø æû ]ø †ø fö ÓøÒø
DQ ðˆq MU ” ᕆÏÖ] Ý^Óu]E!Ô ø ÖôƒF oûÊô •ö …ô]çø Öû] &ömû‚ôvøÖû] åö ‚ömôùç* mö
á Ìvß { z ~ Vß Zzp
{ izgÐ }uŽ • ï• g: ®
 , S Åp
g { izg
w Zz i Ñ c0  ÌðÃ{ Zp M
J (}ƒ: Ħ7} izg FZ ác
Ħ7
M
Å kS ž 6 Y{g 7%Æ q ) Ðzz Å TÔ ]á‹” c
G @ n%
Xì ðƒŠ§ Zz~} g !
kS Žì CƒÐ g
ukS
uÅg Ö6z Qy Ò»T]á‹” -i
~ g
X Zg ¦
Z {Š™™f Åy §1Zž 6qŽ ‹” -ii
uq
Xì gÃè~ g
Ùø^ÏøÊø àônû Ãø eô^ jøjøÚö àômû†ø ãû •ø Ýøçû ’ö iø áû]ø Äönû _ôjøŠûiø Øûãø Êø Ùø^Îø "
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö …ø á$ ]ô
Ø$ Òø lõ ]†$ Úø 'ø ¡ø$ø èô ×ønû ×$ Ö]æø Ýôçû nø Öû] oÊô ØûÒö• Üû Öø ]ƒø]ô oû Þùô ]ô äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^ mø äô ×# Ö]æø
DN T ðˆ q MQ ” o Þ^ÃÛÖ] |æ …ö E ! oûßônû Âø çø ŽöÃû iø áû]ø könû Žôìøæø pû †ô’øeø
Ü ¤ Åp
g‰
?ƒ n g} izgƹzŠ FZ á ?H Y7 ä ~
 vZ wÎg
3û% &~ ] Zg yŠ ~ ¤
: * Z vZ wÎg c Š [ ZŽ ä VrQ
vZzž c
ƒg e = gz Z • CY Zß @W~÷ ÂV î 3
¡@W ~÷}žì @
X N Yƒ:
X ]Š ¬¢Åñ egz Z f
rÔÃ ÔÔy 0-iii
XƒÂ¹´g} izgB‚ÆTƒ (Z&ðà -iv
 ZŠ'
Xƒ:“ ÅÌñB‚Æ} izg~ òŠ Wgz Zƒx¤
¹ Ìñ -v
X * {Š c
ƒV Z¤ i6Ë »} izg -vi
Y 2007 m û5ü Üægè Zâ Z
G
 , S Å Vz izg ~ î~O ¢Æ á Zz ä h Â{ izg6z Qžì t y Ò » ng Zúg e ~y
® W
ëQ Xƒ ú èZ Ù ~ kS Z®X ðC 7zz ðÃÅ äƒ: Æ
 ñŽ ì w ÈS »£g ¬ , ZC
 ZŠ'
Ħ} izg rÐ ¹gz Z • D ™“
f Ãú Å} izg ÙpÙpv߉ž• Ù Š
Û Ž • Dƒ, Z ‰²Ð Vƒg ZŠ hÆ ä Y ñ š Ð y c
n• ~ ]y
° Z [ ! Wgz Z •
VÍßy QX • D ™kCã Z¤ g „gŠ *
¹ ~ Vz izggz Z • n á } izgr{ z ´ÆVz izg
zf •
ÅúJ´g} izgJ‚ FZ áaÆ
Xì ] !
: [ ZŽ »k Qgz Z ~ ðW“Š »¤S
G
Æ ä h Â{ izggz Z Ì~ î~O ¢Æ g Öžì @ Æ ] !
Y ¹t Ð gîx ¬ @' ~g ø
G
è ™Ì~ î~O ¢
G G
: •gÃè' ! zŠ~ V ð{O¢y Sž• ë ëX ¶ˆ~Š e
¬gàSÃî~O ¢r 
è ™ -i
G
™wJÃ} úŠÆ®
X *  , Z Ä°Æ î~O ¢r

X IÃä îÃVß Zz yL Z , gLÅ{g ñ -ii
* Û z ?Š ðÃ6¤SèÑqì ?Š š ~ ðW“Š *
ƒÜŒ ™ ~ ðW“Š » ¤S~ ] !
«
X ì CƒÐ ]g „kS G @ Å]gz¢kS X ì ~gz¢
áø^ Òø ^ÛøÞ$]ô pû†ô âû %̂ Ö] Ùöçû Îøæø äô nû •ô ]çø uø oû Êô p% …ô„ôßûÛöÖû] Ùø^ Îø èô mø]†$ Ö] gô ’ûÞø oûÊô Ùø^Îø
äü Þ$]ô åü †ö nû Æø Ùø^Îøæø áº^ âø †û eö ^ ãø nû ×øÂø àûÓömø Üû Öø pç÷ Âû •ø è÷‘$ ^ ìø äü Ö$ è÷’øìû…ö ]„øâF
! pç÷ Âû •ø ^–÷ mû]ø çø âö æø ïºçû Šö ßûÚø
Ù -x â Zžì –~ ÙZjL Z ä vZ¶g ~gs)´ì ~tZ° Z ·L L
~C
‰gz Z X ì ?Š š ~ ðW“Š ¶Á¥aÆ ¿k Q m{tž It »vZ¶g
ó óX ì ~ ðW“Š Z3
Ìtì c™¬{ zž ¹ä
Ї !N
ƒ bŠ ÃVz)‘œ~ {g ñèYì ê h ¤SÅî~O ¢ èr
G
ì @ ~uz ™
 ™~ ] !
¾{Š c
~Üæ } g7 Âd iÐ Vß Zz y}÷ž6ä™n²tÆ y QX Š Š ¬» ÏS Ãy Qgz Z
c
Û 6¤SWt X zŠ îÃVß Zz yL Z YZ c
gz ZìÜŒ Ûä~
â•  vZ wÎgX ì 7ðÃ
Y 2007 m û6ü Üægè Zâ Z
: ì ~Š ,z ZŠ1Ržì Cƒ ÌÐ kS G @ ŤSkS
]„øâF o ßFÃû Úø Øö‘ô^uø æø E ! è÷‘$ ^ìø äü $Ö è÷’øìû …ö ]„øâF áø^Òø ^ÛøÞ$]ôæø p% †ôâû %̂ Ö] •ø ]‡ø
åü †ø Úø ]ø Ü$ $ö Åô^ Ûørô Öû^ eô Ýôçû ’$ Ö] •ô ^Šø Êû^ô eô éö…ø ^Ë$ ÓøÖû] äô nû ×øÂø gøqøæø ^Û$ Öø äü $Þ]ô Ùôçû ÏøÖû]
Åôçû röÖû]æø †ô ÏûËøÖû^eô …ø „øjøÂû ^Êø äü Öø Ñô†û Ãø Öû] ðô ^_øÂû ^ôeô ^ ãø ñô]•ø ^øeô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o ×$ ‘ø
ÜöÓûvö Öû] ]„øãFÊø äü ×øâû ]ø ä́Úô ^ Ãø ›û^ô eô Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o ×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö …ø äü uø ^eø^øÊø
‚øÃû eø pû]øE Ýøçû nø Öû] DÝôçû ’$ Ö] •ø ^Šø Êû]ô pû]øE Ôø ÖôƒF Øø Ãø Êø ¡÷qö…ø á$ ]ø çû ×øÊø Dä́eô “
' jøíûÚö
pû]øE †ônû Ëô Óûj$ Ö] àøÚô ‚' eö äü $Ö àû Óömø Üû Öø DÜø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o ×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùô çû ‰ö…ø áô^ Úø ‡ø
äü ×øâû ]ø ǻ†ô nû Æø æø †ôÛøj$ Ö] àøÚô éô …ø ^ Ë$ Óø Öû] …ø ‚ûÎø Ýøçû nø Öû] Üø Ãø ›û]ø çû ×øÊø ! éô …ø ^ Ë$ Óø Öû] ðô ]•ø ]ø àûÚô
!^ãø ñö]•ø ]ø äô nû ×øÂø görô møæø äô nû ×øÂø ^ß÷mû•ø áöçû Óömø Øûeø ^ãø $Ö ^m÷•ôù ç* Úö áöçû ÓömøŸø
9» kS ¶Á¥a Æ ¿k Q m{tž ¹t Ž ä vZ¶g ~C
Ù -x â Z
 Zz {g ñ6¿k Q Ð ä h Â{ izg Æ™ q ) ž ì t È
Q X Zƒ Z
p} Š™„~ Y ZL, gLÅ” { zž c
Š ¬Ãk Q ä ~
 vZ wÎg
 \ W Â H7g± » uÈgz ZLÆ Vß Zz yL Z ä ¿k QZ
ä~ 
Vß Zz y„ L Zžt ª) ¬t ÂzŠ îÃVß Zz y„ L Zt YZž c
Š ¬Ãk Q
 vZ wÎg X å–B‚Æ kS ( zŠ îÃ
Z ˆ Æ: â iÆ ~
{ izg ðä
Z X ì xi Ñ 5ZŠ R Å {g ñ6k Q Â} h Â
L Z , gLg”Æ {g ñ ðà ` W¤
6k Q 5ZŠ R Å {g ñÉ @
gz Z ¹! ƒ 7ZŠ R {g ñÐ kS Â} Š îÃVß Zz y
X Ïì gZ Zz
E
vZ¶g ~g´ Š- * Ù éŒE
Ññ0Ð ~ ðW“Š Æ ¤S~ V]Æ xß玩!gz ZC !N
: • ˜~ ‹Z sg ç
àôeû ‚ôÛ$ vøÚö èömø]æø …ô oøâô æø Ýô^nø ’ôù Ö] àøÚô Ÿ$]ô könû Ïô Öø^Úø könû Ïô Öø Øûâø æø èõ mø]æø …ô oû Êô ÄøÎøæø
oÊô ^ÛøÒø …ö ] $̂ føÖû] ^âø ]æø …ø xôjûËøÖû]æø éô ‚øÛûÃö Öû] oÊô ^ÛøÒø pùô †ô aû %̂ Ö] àô Âø Ñø^vø‰û ]ô
Y 2007 m û7ü Üægè Zâ Z
oÊô •ø æü ]•ø oû eô]ø ‚øßûÂô †õíû‘ø àôeû èøÛø×ø‰ø &ômû‚ôuø oû Êô ^Úø åü ‚ömùô ç* möæø ý “ô nû íô×ûj$ Ö]
kû–$ jøÎû^Êø ý Ýô^ nø ’ôùÖ] àøÚô Ÿ$]ô köfû ‘ø ]ø pû„ôÖ$] köfø‘û]ø Øûâø æø äü jøqøæû ‡ø †ô âô ^¿øÛöÖû]
Øûâø æø Åô^Îøçô Öû] àôÂø ǻ†ô fû‘ø Ýô‚ûÂø æø ä́Ïô fû• éô ‚$ ŽôÖô Ýø^nø ’ôù Ö] ä́jô Âø ^_øjô ‰û] Ýø‚ûÂø á$ ]ø
[ ]…÷ „ûÂö Ô ø ÖôƒF áöçû Óö mø
‚øßû Âô …õ„ûÃö eô ‹ø nû Öøæø …º„ûÂö Ôø ÖôƒF á$ ]ô èô n$ Ãô Êô ^Ž$ Ö] ‚øßûÂô xönû vô’$ Ö^ Êø îönû Ž$ Ö] Ùø^Îø
o×FÂø ]„øâF ØöÛøvûmö Ùø ^Îø ! Ùô^Óø •ûŸô û] ]„øâF àûÂø èön$ Ëô ßøvøÖû] gôrô mø Üû Öøæø èô n$ Ëô ßøvøÖû]
èô n$ Ëô ßøvøÖû] àøÚôù Ðõmû†ôÊø Ø$ Òö á$ ]ø àûÚô ]„øâF lö„ûìø]øæø Ùø^ Îø !Øôqö†$ Ö] ]„øâF èô n$ ‘ô çû ’öìö
^ãø nû Öø]ô èön$ Ãô Êô ^Ž$ Ö] †$ _ø•û^ Êø !èô n$ ‘ôçû ’ö íöÖû] pçø Âû •ø o ÖF]ô áøæû †% _ø–û Úö èô n$ Ãô Êô ^Ž$ Ö]æø
èºn$ ‘ô çû ’öìö Üû âö ‚øßûÂô äõ qûæø oû Êô ä́×ô âû ]ø oÖF]ô Ýô^Ãø _$ Ö] ðô ]•ø ^øeô éô …ø ^ Ë$ Óø Öû] ðô ]†ø qû]ô oûÊô
éø…ø ^Ë$ ÓøÖû] á$ ]øæø Üû ãô–ôÃû eø ‚øßûÂô ]„øâF Øô%ûÛôeô éö…ø ^Ë$ ÓøÖû] p•$ ^* jøiø Ÿø æø Øôqö†$ Ö] Ô ø Öô„FÖô
! ä́iô …ø ‚ûÎö àônû uô oÖF]ô †ö ì$ ç* mö ä́jô Ú$ ƒô o×FÂø àºmû•ø
èõ Öø^*ŠûÚø oû Êô ^âø æ. ^Âø •ôù ]ô ^ßø Öø‡ø ^ qø èõ Öø^*Šû Úø oû Êô èô n$ ‘ôçû ’öíöÖû] ðö ^Âø •ôù ]ô Üû ãö Öø ‡ø ^qø ]ƒø^ô Êø
ǻ†ô fû‘ø Ýô‚ûÂø æø ä́Ïô fû • éô ‚$ ŽôÖô Ýô^Ãø ›ûŸô û] oÖø]ô Ýô^nø ’ôùÖ] àôÂø Ùöæû ‚öÃø Öû] oøâô æø p†Fìû ]ö
^ÛøÞ$]ôæø è÷ßøn$ Ãø Ú% è÷_øeô^ •ø äü Öø ‹ønû Öø èô n$ ‘ôçû ’ö íöÖû] ðø ^Âø •ôù ]ô á$ ]ô Üû Ãø Þø !Åô^Ûørô Öû] àôÂø
oûeô]ø èô nø vô–ûiø ‡ö ]çø qø èô n$ ‘ôçû ’öíöÖû] àøÚô æø ! Üônû ×ô Š$ Ö] Ñôæû „$ Ö^eô Ô ø ÖôƒF Íö†ø Ãû mö
Ÿø Ùø ^Îøæø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o ×$ ‘ø o% fôß$ Ö] åö †ø Úø ]ø àønû uô Åô„ûrø Öû^eô …ô^ nø ßôùÖ] àôeû éø•ø †û eö
! o u ^ • Ÿ ] o Ê än v n v ‘ o Ê p … ^ í f Ö ] å ]æ … E ! Õ ø ‚øÃû eø ‚õuø ]ø àûÂø p. ˆôrûiø
D Qt O UR ! OU T ” à ß Š Ö ] Í … ^Ã Ú E
~uz ™ gz Z Ýô^nø ’ôùÖ] àøÚô Ÿ$ ]ô könû Ïô Öø^Úø könû Ïô Öø Øûâø ž p ÖZ t Æ e
Zzg q
Z
í¼ Ž ª) Ý^ô nø ’ôùÖ] àøÚô Ÿ$]ô köfû‘ø]ø pû„ô$Ö] köfû‘ø]ø Øûâø p Ö Z Æ e Zzg
Åp ƒx¥t Ð y S X ( ZƒÐzz Åp
g { izgÆk Qžì @ g { izg ZƒÐ
ÂX ¶Ðzz ÅN
™: ñÐ q ) gz Z ]”Å]áÅk Q®
 , Z Ä°
Y 2007 m û8ü Üægè Zâ Z
è ”H
?ì g±Ì]á]
ÆÃì g±t V Œ Æ «ZØžìt ] ! á gâ Z *
9ž ¹ävZ¶g { • Ññ
Ìtž ¹ä * Š 7Ì[ ZŽ ðà »w D Z kS äÃpì 7V Œ
ÑñX c
ì ½Ðzz kS ] !
t ä ~ž• ëgz ZX ì wú6¤SÅ¿k Q
• ë «Z؉X • g66ä™~úŠ »¤S„ V âzŠ « ZØgz ZÞ
ÃVß Zz y „ L Z , gLÅ {g ñ { zž ¶~ kS ¤SÅ ¿k Qž
5ZŠ Z Å {g ñ6¿k Qž • ë ‰²} Š î
Z „g ¹!
]gŠp¤
X ðƒy
¸J
äƒ
~X}uz ™ Âì ^ ™~úŠ »¤SaÆ« ZØ~Xq
Y * Z ZÂ
™~ ðW“Š »¤Sa} g ø ~ ä î *
* 3ñ OÆ Vz izgÆ {g ñª
Ðt è z f sÜÃkS ì 7³‚ Ÿ ðÃaÆ} úŠÆ¤SXì ^ Y
b )ƃaÆñ{ŠæE %N1Z ]|w Vq
Z ŤSgz Z Xì YY *

Û ÅkS Ãy Q ä ~
ã !
Œ  ÑZ Û Åa ( Æ/ÁÐ { â
 Xì i ZŽ » ã !
Œ
ñtaÆgz Z ˈ} g vž c
X Ç} ™: e Û gz Z c
â• Š¬»
ò ò{ •
zŠ~ V]gÃèž• D ™ÜtÐ ~
: • ' ! á gâ Z * ò g´ *
Ññ~ ÑñV Œ
¤SÅrèr ~uz ™
 ™~ ¬Æ ä îÃVß Zz yL Z , gLÅ {g ñª] !
 gHª] !
z„ «ž • ë vZ¶g ~ò * á X¶
ÑñX ì Hw ¸ » ¤SkS 䛕
Ã~ } g !
Æ kS *  , Z Ä°Ðrèr
™¬»‘œÆ™wJÃw ¸Æ xß®  ™ *

~uz ™ Z
»¤S~ ] ! á ž• ï Š [ ZŽt vZ¶g *
 ›• ÑñŠppX H7x¯¼ ä
Ññ~ kS gz Z • D ™w ¸»¤S( Ì) ~] !
vZ¶g ~ò * «Ãë • D ™w ¸
è z fg Zæ
X • D ¯ ÃÐt
Y 2007 m û9ü Üægè Zâ Z

: {ûZg ø6x¯kS
è÷ßøn$ Ãø Ú% è÷_øeô^•ø äü Öø ‹ø nû Öø èô n$ ‘ôçû ’öíöÖû] ðø ^Âø •ôù ] á$ ]ô ž cÛ ä vZ¶g ~ò *
â• Ññ -1
Ð Tì 7‚ Ÿ ³ðÃa Æ ¤Sª Üônû ×ô Š$ Ö] Ñôæû „$ Ö^eô Ô ø ÖôƒF Íö †ø Ãû mö ^Ûø$Þ]ôæø
Xì YY * è z f sÜÂÃkS Xnƒy TŤS
TÐ Ðt
ÅÐètz f ¡Ã¤SX ì Â*
™t · Z Ð ] !
kS ÅvZ¶g *
Ññ• ë ë
Æ ò ~gs) ´6z Qž 6ì ~gz¢ * Û aÆ kS É YY *
ƒ » bÑŠ z íZ Œ â 7" 6Š ã
U 
Æ Ï Qì Å™f w VŽ ŤSÅ ñ{Š' ÑñŠpQX Zƒ™f ÌÐ! Zj
1Z ]|ävZ¶g *
Õø ‚øÃû eø ‚õuø]ø àû Âø p. ˆôrû iø Ÿø Ùø ^Îøæø ž• Ìp ÖZá Zz 䙪ÑŠ6¤S~ g uB‚
ñÃgz Z Ëtˆ } g vž )
X ( Ç} ™: e
Ü z k Q sÜì~ ]gßÅ äƒ:Ü Œ
ì Y Y Hwú6¤S‰ Û z ?Š ~C
Ùª
Xì ÝZ½ Ü *
™wú6¤Sƒ eä Âgz Z ðÃZ
 gz Zƒ: eä Âgz Z ðÃÅkS Z

ššš