Vous êtes sur la page 1sur 12

EEÅ

| 1424 ç«‹. Z# û1ü Üæg ZâZ

Ö }
~#  ™g ZuZËZ e
År
wçVW[ZŽ
/
ûr Ññ]| ü
 ™uZß Z†?ËZ e *
ŠŽñÌr
 ™g ZuZ ËZe ~ T~ d Z ÅY 2002cŠB9~gƒÑX G
½q é5Ò}!z ZæqvZ p
q L ¹y ZgzŠÆk
 ™gZuZ ËZ e Lž
Z r  Ü z ñZ⸠` ™k
 ™ò ÂˆÆ ‰
½KZ ä r ½gzZ¸
» yÎ 0 ‡ÔwD Z ÔãæèÑq • g »zcÆ ãæ *
gzZ WZZ Y ~uzŠ • ðZæÆ w D Z +
Ññ+ Y
7 ðÌKZt ‚Æ r  ™g Zu Z ËZeˆÆk
 ™ò ˆä r   ™ò ˆ ó Xó å³#
½År
 ™g ZuZËZe~] ÑqXgzZ~©:TX ó óVƒ7g »zc» ãæ*
är L ¹ñƒD™
Ññ~Lž
a kZ å ; gƒg Ö Z » ] Y Z'
åÐ ãæ *
ÑñÐ , ™™f Ð ,ÐWëž 6Ð y Z¾ p ÖZt
 ™g Zu Z ËZ e6gîO ~ óÜ
År ó æ § Zâ Z L)
L xâ Æ ~g†ä V xŠú* ]
ÑñzÆh 6æeY
™ƒg ZÜ Ðòãæ £Z @*
Ññ}ZÆ ] c ò Z •]|ž –gz Z ÅĤ
Zzg Å y Z dY ›Æ: 
™hZzùÐq
?•M ò Z •]|ÃLZr
’Å:  ™( g Zu Z ) ËZ e
:Z •]|~y „Š ZiWëLG  ™gZuZËZ e ~ó ót x
& ’ä r Ð L LÆ~gz•
Û ~ [ ZŽÆkZ
: •˜Ôc Û Ã ò Š Zi WxæZ1Z*
Šg Z Œ Ññ7à ò ãæ* ÑñdYÝZÆò
E
]|~ KÆ+Š î0E ’gzZ6¢ÄÜ q Êy ~Š Zi WëLG
0Ò‘z Y § Zq & ’wq¾L L
X ó¸
ó Šò ZiW*
Ññ7ò ãæ* ò Z•
ÑñdYÝZÆ:
: •˜ 2
z kgŠ ~ È - Š x‰Zg ZŠ gz Z íz m]Z gz Z qgz z@i L L
y Z ~ y ZyÆ ög D
]g @
~ (¹ q
Zq }÷t gz Z ðƒÝqà ò ã æ *
Š 4 ÑñwÅdYÆ
X ó ó¶t
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û2ü Üæg ZâZ

à ò ãæ*
ÑñDƒgz$„Ä {z{ZpÐbÑŠµc
ÐyDg8LZ {zžSgJÏZ•]!
»bÑŠë! Ð}uaÆ]m ZÆ} úŠ LZ {zZ  ZŠ'
 på“ ÿLE
&‡ÂB7dY» : ò Z•
X 7“  ZŠ'Þ ‡Ðg ±Z ÌË]!
. tÂN Îgzi
: •t{z•~Š är
 ™£Zg Zu ZËZe PŠë!zŠŽ6~ ðW“Š kZLZ
ò 㢣ZY ÑñÉ 7Ðò ãæ*
* 
Ññk ò Z•]|6
’Å] hLZä: 3Zzy*zy ( 1)
X ( ÌÅ]g Zœ[Æyñf‹ k°Z: Ñ‚}uzŠgzZÌÅ| ¥
Z[) ðZ™Ð
g7½Åä™{Š â WÃY f6³Å¿T™}Š [ æ»:Zx âZ~k°Z: Ñ‚}uzŠ ( 2)
X¸Šò Zi WxæZ1Z*
Ññ7ò ãæ* ò Z•]|ÒÃ
ÑñÌ{zÅä:
: •˜tzzŠ ÅkZr ¯VY:ZxâZà ò Š ZiWxæZ1Z:
 ™£ZgZuZËZe¸T e* ò Z•gzZ
gzi¹kŽ »yZÅZ à Z qŽg]úŠ)g fÆr , ZQgzZw 'ZÐY 1912äòŠ Zi W*
Ññ ( 1)
ƒ kC7ZgzZ¸ ñƒ WO¹ò:Z •]|Ð kZ å H—ÐgØz
ì „zx »ÝZ »ä™ž å Š
Xì ;g}Š yZŽ ât]úŠ ÅT
ñƒ g Zp b Š ÈZ0
g ¸  ñƒ ¼ ðà : VQ Ð Š ;i ¡ kZ ï»
¸¦ ò Z •™Û~ÈÃgzZmz°Åw‚g e Z
ÅŠ Zi WxæZ1Z) ÂñWy*zy:Zz:  ( 2)
Xì »yZŽ âkZ7»Vðh1ëB;6 Ü z]
qʼn è Ñqž åŠ
ƒï»¢7Z( ÐzzÅVÂ!
Û gŠ ™ŸzŠr
: •D â •  ™£Zg Zu ZËZ e~ÝzgÅVÂ!
 yZgzZ
ƒ
 +Š„zY §Zzh
ƃ ‰ëLG ’Ôíz m]Z ëLG
& ’gzZ6¢ÄÜq & ’Z®L L ( 1)
ÆXì ÝqÊ ZiW * ò Z •]|Ð g ±Z
ÑñwÅiWÑgzZdYÆ:
X ó ó‰ á~G„B‚LZ{zéZpÅ䙳Šp6
B;
gzZ VÎzŠ 7q
ZÐ:Z •]|Ã( r  ™g Zu Z ËZe ª) szžZ ¶Zg L L ( 2)
}uzŠgzZ yÎ 0  *
& ’z 㢣ZY
ëLG ZXì ~ ðW“Š »ÚÐ VTZz
ÑñôZ1 q
Ññža kZ ~ŠzŠñZÑZ1Z±gz ZŠ Zi WxæZ1Z *
]| ÂÚÅŠ Zi W * Ññô Z1
¸gszcðÃЊ Zi W*
Ññ{ZpÌ» ~ŠzŠñ* ò Z•
Ññëì µgzZôZzšÐ:
ÆŠ Zi W* Ù ÑZzp
ÑñwÅyZžì }Y¿C ÅgzŠ kZpå:
g/ZzÐõg @
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û3ü Üæg ZâZ

zH„¹{ZpszžZ¶ZggzZX ¶Å„Ñ~s
qpì y̈Zq*
ÅgzŠì ÚÌÃVGyZП
gzZ ~ŠzŠñ*
ÑñˆÆkZgzZ ( Y 1920@ 
1912)vZ[xÅyZgzZŠ ZiWxæZ1Zt Z]Æ
òsZ^®
 ) ÅkZgzZg‚ {kZˆÆ( 1949 @  ) ^ÅyZ
1939) òsZ®
X óì
ó ÝqÚ¢Ð:Z•]|Ã
{z6gîÆg(¥t ‚ÆMg ‡ë[ZˆÆäÑt ‚Ýq »k
  ™£Zg ZuZ ËZ e
’År
 ™£Z g Zu Z ËZe ëŽ • T e*
X • ` Äg ̬ t ‚Æ Mg ‡ÆÜæg ZâZ gzZ r Ñ ë›
Iw‚ {¾Ð ` WŽ ó ó~ yZöÅW]c
Ãzg° ZÆ£Zg ZuZ ËZ e L L[ Â ~g ø ä r
 ™gZuZËZ e
á
 ™g ZuZ ËZep¶èä ë ï~g7 0Ð:Zx âZ~ kZì S7G¶ðƒ ù •
x ÓyZ är
kZ¿èi§t »yZgzZì H{Š ¬Z »VÂ!
]|ÃyZžì {ZÍ °»6]! zŠÆ™È @WÐ ë›
4Z {g !
IF
Ð õÖ¡ž¶ce D 4& ]!
gÃøL G  ™g ZuZ ËZ e 7Ýq Ú̼ÐvZ¶g:Z •
t Ãr
X C™ c 
Yw$7|
gzZ¸ T e *
¯ :Zx â ZÊ Zi WxæZ1Z *
Ññ:Z •]|žìt ~ ðW“Š q  ™g Zu ZËZ e
Z »r
g7½Å ä™{Š â WÃY f6³ Åy Z~ k°Z: Ñ‚}uzŠÆy ñ!Z ‹žìt ~ ðW“Š ZuzŠ
»:Z x â ZÃ:Z •äŠ ZiW * Û } úŠ VâzŠt X ÅÒÃ
Æ} úŠ ¬X • è•
Ññžì t |@'
X åH{Š â W6% e£
|~ ]g Zœ[ L Z ä Š Zi W *
ÑñŠp~ k° Z: Ñ‚}ŠÆy ñ !Z ‹
: Åy ÒV-
 ¸ x !ÑZ d
kZ|t Ð x™zaLZ ä \¬vZ Z Û g .z ?ÆY 1914 L L
Œ
~g øǃ:i{-( »ÜÑ‹g â Zª)t J
Z
ž Š
ƒ¢=gzZ Å¢6
¬
b
ƒÛD
]|X Š  
z [x¤ Ü z ÏZçOX σ: [ x» Ì[z [ðÃ
u~ Ð ‰
³» Ôz [ÏZ ÝZgŠ Ì]‡5 ~÷Ð vZ¶g ( :Z •ª) ŒŠú*
Ññ
ƒs ™Ç!
{zž åŠ nçt gzZ cÛC
â•Ù ªt · Zï»~ Ä„ «äVrZX ¶
Š™y´Z »x ªÆ®
1X Ç ñY c  ) Ä~ y*zygzZÐB™wJãkZ
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û4ü Üæg ZâZ

Š™{Š Zg Z » i s^7
gzZ c ÑñÐ {gtÆ m¾Z ñZgŠzi ‰žì k\Z
eZ ä *
ó Xó X XX Š Š™ÈÃ~ˆÆkZÔmÄg: i !
c Ð^7ZÌ~
 •z5ðÃ~÷

( w z Z¢x ¬ñ;k°Z ~œ%] Zmz*ŠyY !Z‹ )
à ò :Z•Špgœ»k° Z: Ñ‚}uzŠÆyY !Z‹ìt|@'
Æ} úŠ}uzŠ

k° Zk½Cg ZœÅ\Wpnƒ:q
Ñ~k°Z̄ ! Z {zgzZåŠ
Æ~gz$gzZ ~g FKZp¤ HgH
}g ! Ö â ZX — Â*
Æ]g â Zz # ¯:Zx âZÊ ZiWxæZ1Zp‰'! 
F~k½kZX ˆð‹™| 7~
Š ò Z •]|Xt k0
ˆÆ]ÃzÅ: ÆY !Z‹Š ZiW*
Ññw–Éì 7gÃèÌÂq
Z~
Û {zì
: •D â •
W»kZY !Z‹gz Zì [W6x ¬©Xt [ Zž ¬Š ä ~ Z
gzZ ~y  1LL
Šp w!
Æ™á ZjÆ ‹ ÐZž Zƒ x¥ƒ Ë ™ê ¬
 o ¸ Âì $
™ƒ7Xt ~ ‹ŠÂ~ äW Ø>m{q
Z Å‹ È »g ZçOV î Yƒ lz§
( : Ñ‚}Š) kZ ( Æ Y !Z ‹ )ê ~y
W » kZ [ Z gzZ Zƒ gàt ·Ñ!
Xóì
ó ~B; Æk° Z
Šã
"Ð}u{z { Zpì Ð VzúŠ LZ pŠÃyZ ?n¾HÐ ë›Ãr
 ™gZuZ ËZep
Å} úŠ LZV;XЕg D™tÐõÖKZÃVzq]oLZ{zžì -ÃyZèYVƒ
~G@
™wJ™™‰G@
X •f Ž EKÑÃyZ
ÃkZ ñYïÌ]!
rt { Š ™ ð» ëz Ãr
 ™g Zu Z Ë Z e ä ~E r  a kZ
 ™ Ý° Z G[ » Z
Û
: ž Hë Z •
Þâ 21 @1 9*}uzŠ Æ y Y f‹ y Zg zŠ Æ ª
´h
” ä : Z • L L
w– å cÛ Š•
â• á g Z Ì]g Zœ[g z Z ¶ð â •
Û Ì]g Zœ Å ‹Š x ® Y 1 9 20
k° Z p åg ZØŠ Î 6nZ Ìk
Š ~ hð: Ø Õ z ~g F V x·*
 Æ> Ññ
~÷¸t ] ‚ ˆ ZÆy Z ~ eÆ [ NZÆ: Z÷ Z ª Z ¤ Z + F
ë ZÆ
} ™³ ¿Ž ª ñ Y 1™x »t g z Z ñ Y ð Yá ~ { Ç*™ V Q ð 0
ge
( 452mòsZ^gzZ:Z•®
 )) X ó óÇVƒ~ { z Ç
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û5ü Üæg ZâZ

WB; rt aÆãÒègziÃr
ƒê„ H{zÐ |{ZpÐ š ÅyZ[ Z Š  ™g Zu ZËZ e
G ŠŽz!Æ c_ }g ø ²XÐ,Š\ðuÆ~Er
 ™Ý°ZG{zÂÌÇñWx Z²Z¤
ZèY
Æk°Z kZÆ Y !Z ‹žìt |gzZX n 3Š: ~
â gzZ!Zj eZ …xj%r
 ™ ~EÝ°Z
äVrZQ¸ ñƒ:¢q~ k°Z¸g F:Z •ŠpX å7„X »:Z÷ZÐ}u Â~} ¤Z
~k ½ò !ZgzZ]g Zœ[LZ²Åù ÒÃg7 Q~ Y faÆä™{Š â W6³ ÅŠ ZiW *
 Ññ
Š'
X •CƒVŠ × * 5!OQЬaÆkZ Âå*
• Dƒg Zz åG
c ƒ[NZQX ¹76
XkZ ÌÂq Z
Ãr × *
 ™g Zu ZËZ e H ?¶Å¾ ¶ŠŽñÌÏŠ' Ü z ¾äò:Z •ÏŠ'
ÅgzZ Ë?ʼn × *
ÅŠ Zi W*
Ññ
X @ 0™Š ÌðÃÐ~yZ6
W7ÃîE ÓðZŠ LZ
ò Z •]|žì ~Št ?Š q
: Z s ÜÆäƒ: dYÆò ãæ *  ™g Zu ZËZ e
Ññä r
Z•Ð ò 㢣ZY
t c ÑññOÆò ãæ*
* Ññ]g Zœ[ »k°Z: Ñ‚}uzŠÆY !Z‹ ä
L L[ÂÅy{! ÝZgzZ ó óy›} (
ÅR' äL L[ ÂèYì t]g @
~(  ™g ZuZËZ e Ì
ZÅr
q
ò ™vZe

X å–är ñ?]g Zœ[._ÆVâzŠyZógó ZŠ™»Y f~„
(
6kZVâzŠ {z ,Š PŠzŠŽ s ÜÆòYÅ ò ãæ*
•F  ™g Zu ZËZ e,i Z {z´
Ññär
Z•7Ð yZ Ì]g Zœ[X H7gHdYCZÐg ±Z ÌËà ò ãæ*
’gzZ c
q Ññäò:Z •ž
6ZÐ~y Z‰V(™PŽÐVEZÅòYn¾X¸T e*
q ¯ÃŠ Zi W*
ÑñÌ÷Z » ~Š Zi W
Ë Âà ò ãæ * èÊ ZiW *
ÑñX c Ññ6~ŠgzZ c á gâ Z *
èÃ~ò{• Ññ6~uzŠÔ c  *
èà 㢣ZY Ññ
è7Šp6
X 7dYÌÐgîË{zZ®c Ï™Ì
ò ™Vxæq¦ *
~ +g wIÆòsZ^ r
 tB; Ær
Ññ]|žì ðƒ ðWÌ] !  ™ËZ e b§ÏZ 1C
Vxæq± * á
åLÉZz}÷ : ì ~gz¢ ã™ ãZz6x Z™Mg ‡Ì|ÅkZ6µñkZÎìgï•
ÑñkŠZ ]|ò Z¤
á ~IkZx *
ä™ï• Û {iZ0
 ™ËZ e ñƒD â •
CZÃr ßáZEƒZa Ð ÂÆó ó+g wIL LÌär
Z » W@ ò ™

á ~ +g wIx *
ù• CZÃyZ ~ Lž Û ÂñWk0
L ¸ì g â •  ™ËZ e6µñq
Æ yZ r Û ê » äâ •
Z å 1â • Û IÐ
¸B‚d Ü zkZž c
ÆyZ‰ Û Â?c
â• Û Iä \Wž Y7 ä ~ ‰ - r
Šâ•  ó óÇVzŠ™IÐ ä™
 ™ËZ eZ
» ]z%ÅyZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ ÇVzŠ™~ ] ‡5 {ÒWH7g Ö Z »] !
k0 Ü ß Z ° mz%~ ÏŠŽñÅyZ a kZ
kZ ä~ ‰
Š™™fQ »] !
Ð + g wIkZ Âc Ð Æ~gz•
kZ~ t x Û är
 ™ËZ e [Z1ìg lñ{ ÌëÈ ñƒ D™
( ']VxŠú)X ñYƒ[ !
‡ »ä™ì‡W
@
ßË{ÒWž @ ò |
ƒ~gz¢g ÖZ »ÏenÅ]
Š
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û6ü Üæg ZâZ

Z »òYž7g ïZÐkZXì Ñï,[p »òYär


ìti§q  ™ËZe !vZy4
}ŠÄ»dYÌjZ Â} Š™ ZŠ Zh»kZgzZ}™x »ÐÆòYðä
Zpì –är
 ™ËZ eŽ
 ™g Zu ZËZežìt ] !
r Û t~(q
ÝZ•ïŠg Z Œ Z Å õg @  ™g Zu ZËZepì @
ÃkZr Š
Y c
ZÆ0g Z]
} F Â{z~ + ŠX • B{zÐ b§Tì „z 'Ìõg @
¯ðZ} +Š Â+ Š q
Š 4
Æ
Û ,@
T e ´g™ ¯ yâ • •Tg D ZÎ'
CZ {z ÌÃ õg @ } hÃÆ[ Z± ðZ}
6Izož•ñƒ
6Ty~Š ZiWq
’Xƒug IÃ4Z÷ðŠt Åg Zu ZËZeX N 3Š õg @
ÃVÍß•eÐb§Tž @

ÅvZ¶g ãæ£Z @¦ * {Š c
Ññ]|]â }  aÆÑkZˆÆyZìgÈg »:
iÐ ƒ ò Z•
 ™ËZ eÃËaÆkZ••ÆäBdYÆ:
•Ð r
h ò Z •6
gîO{zÐg ±ZkZgzZ•
D:gzZìR+ŠD: »Xžì 7]gz¢Å
 ™ËZ eäëìRõg @
7|sWt ‚Ær
Š™
™{@x»] ѾLZ{z~Tì c
X •M
ˆƒãZzŠlŠpÌ]! Ññ»ò:Z•ž [ƒ"
tÂå7/µðûäm:Z÷ZÊZiW* U
tZ
ò Z•är
•¦ZºZzàì¡•K[™s§Å:  ™gu  zŠÆä¯:Z÷ZÊZiW*
Z ZËZeŽ: Ññž
Ë ƒ pŠ HÃg Zu Z ËZeÐ m?•‚ŠpÅä¯ :Z÷ZÊ Zi W *
$ Ññžì @
ƒ Za w ZÎt %Z
)z ïÅkZžìtzz ÅpŠ År
 ™g Zu Z ËZ eÐXkZX 7à{Ð pŠŠp[ZŽ eZ ?ì
ñ•Ð ¿kZÆ:Z •]|{zt ‚ÆVî ZC x *
Æ:ò Z •ž ðƒ ¢]!
t 6yZ yZgzŠÆ
Ã,Å:Z •~® Z ä VrZakZ•M
 ) KZs§q }Š ]úŠ ÅG@ 
KZÃyZgzZ•M
Ññs§~uzŠgzZ¸ V c
* ŠëÃyZgzZ ÅÒÃÅä™Vc
Z ¹J
ú„¬ ~ILZ {zp¤ ú[p
VƒYZ¹ÐyZ ÌQ Â~ÈÃÈÐVî ZCx *
Æ:ò Z •ž @ [pÊ Zi WxæZ1Z
ÅÒÃÅäZ¤
"aÆä¯:Zx âZÃy ZgzZ c
ŠÄÜ‘y
CZÃg Zp b ŠyZ0
 ò Z •gzZ
g‰Š Zi Wž¸ÖZ WzãZ:
Ù b»¯Ýz¼ Ì?Âñƒ[@
X z™yz¬B‚}÷É z™: ¿#~÷Ái ZÁgzZz™{C
X H™f äëŽÐ,™~
Z³¸ÐkZMg ‡ƒ±5k
  ™ËZ e
’År
 ™gZuZËZ e
: •˜ r
í] ÃÏZŽ y ZgzŠÆ)z ïÅ ( m Ö â Z³ÅŠ ZiWxæZ1Zª)kZ L L
?Å#
ò Z •/ szHZ ~È- Š ŒŠú*
ÑÅ: Ññ]|+F
ë ZÐ~ yZ ñƒ6
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û7ü Üæg ZâZ

Û ÀF
yWŒ Æ yZ  ¹Z~ JÜ z kZÐ X å~}g !
‰ á
°gzZ y •
ÆgŠª
ZaÆyZ~ wŠ}÷6¯ ÅkZgzZ å•ZzÐ „áZjÆ
]oz ›:Íq
GG
yZÔŒzmÜ ZÆyZÔ+D
z~ ðW©$ÆyZÔÑCZ f ÅyZVW'
'
h × X ¶ŠŽñÌ
wzŠ ˜gzZãà ¬ÅyZÔg ZŠ™: Z@WÆyZÔazD»
’gzZe
yZ~ízm]Zq
ZgŠË »û%zx £Æ
Ô.nçÅyZÔ °øà ¬ÅyZÔÃÝz ÅyZpå{iZ0
¬ Å y Z™| (Ð ƒ
ðà » ~g Î Zz ~ b  gzZÔ ¯Ýz Å yZÔ ÏÙ y̈Z Å yZ
¶ZgÐ s ÏZ Ïg Ï ÆUkZÆÑCZf ÅyZžìzz ¸X å:Ã ¶Zg {i Z0 Z
,ƒŠažì ñZg¢Å ¶Zg ! yŠ » ` WgzZyŠ {zX X X X X ˆƒ~g ¤Ïï
GG3I Z6
" kq
W .·ö YÏÅyZžakZ¸:
~uzŠ ðÃïqÅ~ çE ò Z •]|ŠëÆ~ó~œ
X ó óCW7Ã=Ái ZÁ~~œ~g7kZ,
( 446mòsZ^gzZ:Z•®
 ))
Åy ZÔÏÙy̈Z ÅyZÔ .nçÅyZ Ô °øà ¬Åy ZÔÃèÝz Å:Z •Ãr
 ™gZuZËZ e
»Tž¿6Š ZiWxæZ1Zž ZƒÐ ]! Z » ~g Î Zz ~ b
kZ { iZ0 ¬ÅyZ™| (
Ѓ gzZ»Ýz
 ™ËZ ew–wq
: åtr
ÆkZgzZgzi~¯Ô|@
[Zìˆ »V]ì ~J iÅTyZŽ â&âq
~y! ZL L
Æ}:Ô Dz„: Ô)qz‰:p劎ñ—"ÂlŽgzZ/_
»Š ˜t Z]ÆÔJ

Ð äƒ Ô¬»yWŒ Ûq
ZÔ¤g*Š: Ô º Û •ž}:ž ‚g
 Z• •Z •: ?
3G
D
ŠE"
 ))
(65mòsZ ê gzZ:Z•® X óì
ó @
ƒH
: •˜gzZ
GG3©EE
gz Z • Æ ï 38„ pÆ xs Z V Œ ì | ¥ Û g ¨h
»Çy *zy • â • '× LL
w– gz Z • Æ ä Y òÐ xs Z c Ù !
Í pÆ% ïxŠC Ð } ]ZŠÆÇ
Å 4Ýžì ; gt sÜV Œ È » ó óx » dL L~ª» { •
á g â Z · *
Ññ
~uzŠ X X X ¸ 46 : ò Z •]|Špgz Z ñ Y Å "
U6VQ}uzŠ E ¯
y ̈Z w ìŠ Z i Wq
Z ÔgzŠ VÎÃÐ ÇÔêzgŠ uÐ ï GG3©EE
38Š Z i Wxæ Z 1 Z s§
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û8ü Üæg ZâZ

( 6 5 m ò s Z^gz Z:Z •®
 )) ó óЊ0Z ¶]oÝZ ÅT
'
: •˜h ×
vŠÆ Y fÉ å ‚
g mÐ È- ŠI: åÐ ~ {èˆÆ ( :Z • ) yZ: Ž L L
g: Ìsäz ÏÅY fž ‚å: ÝÐ ËÌÐ ~ VÎgzZV òszc

x̀Æ ä™ @d Ü z à ÃV âzŠ ó ó~0
i ‰ g ñ ZŠg gz Z @i è L LŠp w– É å
( 13mòsZ^gzZ:Z•®
 )) X å>%»
C wqt »Š ZiWxæZ1Z ñƒ f
ݬ {z:ž c  x »Ð0J
u ^
Y*
är ™g ZuZËZe n¾
Û suV; ¸n
•]|B‚Æ¿,Z[ZX¸Ô¬ÆyZŒ g säz ÏÅY f„:gzZ¸ª: Ô¸
: ž H î @

'  ™g Zu ZËZ eävZ¶gdZŠú*
t~p ÖZÆr Ññ:Z
~A çÆŠ Zi W*
Ññ1Z (Ð ƒ
 » °øà¬gzZ ¯Ýz Å:Z •]| L L
Û Z » ðZ (ÅV IgUë Zq
C½Z ÅyZgzZg ZŒ Z » ðZ (ÅVÍß} (
ì ¿¯§ »yZ
Z a LZ {Z({ ZpÃVoðƒ
Š 7Z™™½q
Åy Z ñO Š䙄Šä!
{à »Ñžìt§ZzÐ UkZgzZì @ Û Z,jgzZ 46
Wt ‚~ ]gßÅ ðZ‚ u
( 64m òsZ^gzZ:Z•®
 )) ó:
ó Z ••Dƒx¥Dø
: •˜Q
kZžì szc~ ô Æ VzŠ¤
•á Æ y Z w ¸t » Y !Z f *Z kZ! , !
LL
Š ÑŠŠ c
kZ u ðÃì !º Z vZX c $Zƒ ÑÈ CZ …ä ( Š Zi Wxæ Z1Z ) y ZŽ â
ó ó…ç_Ê àÚ p†i Ø→fÖ ] Äq…^ ÊÅ °øà ¬gz Z¯Ýz
( 65mòsZ^gzZ:Z•®
 ))
'
: •˜h × gzZ
Æm?Åh Þ ‡çL8XŽÆy Z *
 y â :Zx â Z 7Zgz Z • Ìb‡Æ. Ññ! , !LL
ðÃÅkZì gz Z ůÝzgz Z °øà ¬ kZu ðÃìžÙg ¨QÔ Ìh ¸gz iæF
%N
^ò Š ì †’ fÖ ] Ôn Ö ] g × Ï ß m à ni † Ò† ’f Ö] Ä q… ] Ü $ ~ gzŠ kZ w V ~uzŠ
( 66 m ò s Z^gz Z:Z •®
 )) ó ó † nŠu çâæ
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û9ü Üæg ZâZ

à¬~hÆyZ Åò:Z •ñƒ DƒÆkZì 5är


 ™gZuZËZ euŽ »Š ZiWxæZ1Z
~ ¸~(aÆä™g Zû ñZg ÅY f ZC x *
Æ:ò Z •~ hLZÃr
 ™ËZ e~ ¯ÝzgzZ °ø
èY ðWÃ?Š
X å:mÐÈ-ŠIÌ»Š ZiWxæZ1Z Â7~È- Š~pszcg Zu ZËZ e¤
Z /
X ¶:Ýqº Û •ÌÊ Zi WxæZ1ZÂ7+ŠÝ ¬g Zu ZËZ e¤
 Z• Z /
X¸gzŠVÎÃÐÇŠ Zi WxæZ1ZÂ7ª}g7g Zu ZËZ e¤
Z /
X •VÒpZ  ™g Zu ZËZeûlpÉ
Zi¼ Â~r
 ™g Zu ZËZe²¸y̈Zw ìŠ Zi W ÂxæZ1Z /
}g7Æ<Ñr
X •È0
Z ZËZe²¸n
 ™gu
gsäzÏÅYfÆÀ`Wr
X•n g:säzÏÅYfŠZiWxæZ1Z /
¾h
e '× Ã?Š kZgzZ • ª4r Z Z ËZe²¸:ªÐ}uŠ ZiWxæZ1Z /
 ™g u
Û Šë» ~œ,ƒŠaÃyZaÆ䙆ŸZh
Šg ZŒ
:•˜Xc '× ~yizÆ} ÷Æ:
ò Z•aƶŠ
ò Z •]|ŠëÆ~ó ~œ,ƒŠažì ñZg¢Å ¶Zg yŠ » ` WgzZ yŠ {zL L
:
W .·ö Y ÏÅyZžakZ¸
ÁiZ Á~ ~œ~g7kZ ,~uzŠ ðÃïq Å ~ çE
X ó óðW7Ã=
ZgŠÆ¢ CgCg yát » ¶Zg~}g !
VJ
ìŠ Æ~ó ~œ,ƒŠaL L
ó ó•~
ò È-Š ŒŠú*
Ññ:Z•]|WZŠëÆkZž
( 13mòsZ^gzZ:Z•®
 ))
Þ ‡ÆŠ ZŠ Gr
.  ™g Zu Z ËZ e%Z 7] !
ÅÀðà * ŠëÆò:Z •]|
ƒ WZ›ëc
ñW„á6y! ÅwŠy
i]! s !
gzZÅÒÃÅä™g Z2ZÃ?Š~hLZÐð̾äVrZž•
: ñƒc
ÍV-gzZ
Ü z äy ̈ZV Z Â*
ZÚ »x »kZ ñƒ ëŽ62 »kZƉ Z¤
zHq Z[ Z L L
Å ò :Z •]|Ž ] Z|hZz Ð ô kZ m<!
x Z™Y f H Âì 1 „ V Q
• D CZ~ZgŠ Ë: ËÌÃxj%Š Zi W *
Ññgz Z • b‡ b§~g7 ÆÑ
gz Z , ŠB‚ »kZy ZŽ âžt c
ÅkZ vg ) N ¯ s@» Åz9Ð Zžìt x » »
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û 10ü Üæg ZâZ

( 92m òsZ^gzZ:Z•®
 )) X ó óN â•
Û 46u
: •˜~y
W
q ž,™g¨ÐwŠ}QÉ Vƒ: 0 á gZ¦
ú6]• yZ~g øx Z™ñfžl» L L
Zg @ IuZì »TÂåVzŠ¤
ZƒN H{z
CÝ ¬)Ê Zi WxæZ1ZaÆ% ïÈ CZär
+ŠÝ¬0{zèÑq c  ™g ZuZËZe ( 1) : ^ â
å[ ƒ rgÃÐ ½ÅðµgŠ~ åZƒ qzÑw ‚VZðgG»/ž~Y 1903 L L•˜ŠpŠ ZiW*
Ññ¸
Š™Š4}÷Iq
c
» {)ztZ@ gzZ@Zi÷Ô waÃC~X X XX Š Û BÃX X X X
Z » C~ „ >Å r Z•
 ZÜHgzZ™| (
X σs WÅäƒ+ŠÝ¬›gzZÈö( 98X 99m§{g ½)X åêŠ kgŠ
ÐkZy
Ì6 ¶
䙄0 gzZ Èa7Ð ä™ *ÄVâzŠ +ŠgzZ õg @
r
Z  ™g ZuZËZe ( 2)
X •D™Ôyz¬»Y fÐì¾{zÂDƒ7g »Ã+ â
Û ±5BVPÌÅ *Æ+ŠÆr
: N â•  ™g Zu ZËZe[ZX`™™fë Â*» õg @
ƒ¬6 Û Ìr
gît:gzZƒ yZZ6gîµ Â: ~ wŠÆTž• D â •  ™g ZuZ ËZe ( 1)
Z {zƒ Å ZERO VALUE ª#ª
wqZÆ kZ Â}™¿(¤ ÍX ƒ à {Ð VâzŠ wŠÉ
 q c
yZZaÆqJÅw qZèÑq•D™[™s§Åu0 Û {zÃ}oë!
yWŒ kZLZgzZ•w=
 ZÜ~u 0
XìgÃèÐs Û oÑÅŠŽ zÆ
yWŒ
Û èÑq• … â "
Å yWŒ U Û ÃkZ g zZ • D™tÃY »gZ ›ÃÆ yzg Ze ( 2)
Ð yWŒ
X •C™Ô´ÅkZ]%¥
._Æg
Xì ë! Û { z• D C r
uzyWŒ  ™g ZuZËZ e pŽ »]Š „gzZ+Š ( 3)
Û Ðn•
X •ï Šg Z Œ Û ÃIy!
i! ²g”ÆKÃu0 Û ( 4)
y WŒ
E
X •ïŠ ~ ðW3¢»•g~3aÆå6
G
g ZuZ6  ( 5)
{k

 ™g ZuZËZeÐò ãæ*
: s%Z »r Ññ
 ™g ZuZËZ e~y*‚ŸzLZ {”ù•
: •˜ r á ~( 2003~g†B 18)‰
Ü zñZ â
X óì
ó w q @ ”åÐiï
gzZås%Zh L .À7Ï(Å ò ãæ£Z@*
G ÑñZ÷L L
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û 11ü Üæg ZâZ

ÕÅ¿Ï(ì È»iï
GL.À7Ï(èYì @ L .À7•ë ë
ƒs%Zds%Z »iï
G
ÃyZž•DCtr
 ™gu ZÃAgzZÕvß~{gzõx¬žce 'Y)X Az
Z ZËZe Â( •B„q
ÆbZzZXì wq@  (Å ò ãæ*
gzZ ås%ZÐUdÆ¿Ï(ÆyZªÐ ÕzAÅ„ Ññ
Ûr
: •Dâ• Z ZËZeŠpì7(ZÂ[ZpÐVƒD™s%Zt@Š ¬ŠÅVzuzŠh
 ™gu á Â~gzŠ

 vZ wÎggzZ {È »vZ sÜ~ yZgzŠÆk'
gzZ ~ Ó ÆˆÆY 1957L L
:Í
 gzZ[ÂÅvZgzZVƒg »zc»ŽZ:\¬vZyZçgx Z™/ô
Úg}÷wÎg<
Ü z ñ Zâ ) X ó ì
( 2003~g†B 18‰ ó ;g ó÷
ó ZL LZ÷;Z÷gzZ
gt ‚Ãg ZŠ™Æ ]Š ª Ÿ
Hñƒ n ›gzZ ~ ]Ñq {ŠŽñ Hž å~ kZ s %Z ÝZ
Y *
ƒ ì‡x ÂòsZ ªZz ~ kZ HgzZì ^ Z sÜ™–
™c_ »} •q  Ð y*zy ¹!
ÃVâ ›
ò â å*
gzZ ~ ÑñgzZ ¶ñZg KZ Å ò ãæ* Z¡ìX »<ÑXtX Çn
ÑñX å7Xò OZ b Iq
g ñZga kZ¸ áZzKÃ<Ñ] Z|tX ¶ñZg KZ Å ò 㢣ZY
ËZeX ¸ IZÆp  *
Ññ
ÆkZpì 7ݬ{zgzZì Šzö¹D»yZ~}g !  ™g Zu Z
Æ}ž•QOY] %¥t År
Ññžì êŠ C Ìt Ãy Z {zžì Zƒ ¯÷Z w ¾ !
* Û Š lŠp;»yZŠŽz!
 z y WŒ
»y Z™á ðÉgÐ <
× r â Š à ¬gzZ;w¾ !
x âZgzZ‹g Z[Z ` Z' Æy Z• ~g Ѿ ò ãæ *
ÑñgzZì ;g™tݬ6 ò ãæ
ïŠ ßF Û ZgzZ w Zà Z[ Œ
ÃñZgÅkZ•B[ZhZà Z[Œ Û ZÌÃñZg,g0
Zg0 ZŠÆ~g g
ZÆVz]
( 371m òsZ^gzZ:Z •®
 ) )X •
}ŠKðÉg ãZzs§Å“
%6ÆyZ, k
  ™gZuZËZ e
’KZÅyZpK•eŽ r
X •„g


: ]Y Z'  ™g ZuZËZeÐò ãæ*
g ÖZ »r Ññ
 ™g Zu Z ËZ e
Z Å kZ ì ;g ™ ãZxgzZ ~÷Z Ð b§¾6yZ ;» r
±5 w VgzZ q
Ü z ñZ⸠` ™k
ò ÂˆÆ ‰ ½gzZ¸ ŠŽñÌr
 ™g ZuZ ËZe ~ T~ d
½q Û
ZX •â •
™
ž ¹är
gzZ ,™ÒÃÅK=g fÆwD ZÃxsZ Zg Z}
Âì *
™Ç*
x ÂòsZ~ yÎ 0
LL
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û 12ü Üæg ZâZ

X ó ó,™ òZg„
 (ÅWZZ  (ë¤
•T e'Ä
‡~yÎ 0 Z
g»zcÆò ãæ * Y ~uzŠ • ðZæÆwD Z +
Ññ+ Yq  ™g Zu ZËZe L L
Z r

wD Z0 Û n縞ì ]ª ?å³#»y Î 0
i• ‡Ô wD Z ãæèÑq •
gzZ WZZ
X ó óåÇÌãægzZ åÇÌwD Zž•ë Ì{zžì Ì»w D Zh
zYËZ e
kZ •Æ<ÑgñZ VÐtX Å]!  (ÔxsZ ä r
Åè¸XgzZ„  ™ò ˆn¾
äƒg »zcÆò ãæ* ݬiZ Ë~ÜÑègñZžë ~[ZŽ {zž åxiÑ6r
Ññc  ™g Zu ZËZ ea
Œ~gz¢*
™7ðÌKZt ‚Ær  ™g Zu ZËZe@'
 ™ò ˆär ÆkZpì `wH~
7g »zc » ãæ * L ¹V- B‚Æ t :Zg zZ ( ?@
Ññ~Lž YWw™È ̈Ã~ •g lñ{ äY: )
 pX Vƒ7g »c» ò ãæ*
©:ÇZ ZX ó óVƒ
 (~žëV- Æ™ÈÂå„ I¤
Ññ~„
r g7ggzZ à™Ä¤
 ™ËZ e L ßL ™^âž ¹tÐVzR ÅyZ „Ug ¯är
 ™ò ˆ¾ p ÖZÇ~
X ó ó•ìg™]Y Z'
g Ö ZÐò ãæ
 pˆ WÃðƒ 7Z Â~ô KZ Ãr
Z 6kZ Å VxŠú*
 ™g ZuZ ËZe РĤ Ññ
 ™g Zu ZËZ e ¸ìgw YZ ~ôÅvZ¶g ò ãæ£Z @¦ *
Ær ÑñÐ VÂ!  ™ò ˆ
KZ r
X ,h ZÃ~ô7Zž Œ: u!
Š ÌŠpÑYZq ðÃ~kZä` Z'× r â Š à ¬gzZ;w¾ !
E
Z pD™ÑYZ 7Vc
hgà ðZ (KZ } (¤ ô ÅVz(ªZz lZ pÑgzZ ïEi4ÉZ pÑ
XìgV¹„} ({zÂ'% YZÌ~ôÅ+Š 7„ÅVÍßx Z•ÑZZ
 Zz}uzŠgzZ$

// /

Centres d'intérêt liés