Vous êtes sur la page 1sur 2

Copyright K.MINAMI 2002.9.29.

Hommage a Edith Piaf 1

(Improvisation 15.) F. Poulenc


for Guitar Solo

Arr. by K.Minami
( Tres vite ) q = 72

««ˆ« ««« à ˆ««« à « « « à «« «««ˆ ««« à «««


capriccioso BV BV

««« Ö «« à «««ˆ à _««« . «« Ö «« «« á _«œ» . œ» œ» _»œ _ˆœ«» _ˆœ» « « «


à «« Ö «« ««« à «ˆ« « ««
# 9 «œ» «»œ »œ á œ»»œ̂» œ»»œ» œ»»œ» _œ»»œ» _ˆ«œ»»œ» _œœ»»»
2

& 8 à œ̂»»» á »»»œ̂ Ü »»»»œ #œ»» .


«
œ̂»»œ» á œœ̂»»» Ñ œ»»œ̂» œ̂» œ» œ» »œ œ» œ» 8 Ü œ̂»»œ» á œ»»œ̂» Ñ œ»»œ̂» Öá #œ»»œ» œ»»œ» áÖ »»»j
» » » » » » 6 Ñ ˆ«œ 9
=============================== œ»» Ü l
Jœ»» Ü »» » » #œ»» . œ»» Jœ»» l »
» »
» » »»» __œ» »»» Ü #__»»»œJœ =l8
Ü» » » Ü» » » »» »
Œ. Œ. Œ.
mf
6

Ceder un peu
‰ ‰ Ñ«« Ü«« à ˆ«««
Lent
« ««« áÖ «««ˆ
BII

# 9 àÜ ««ˆ«ˆ« #ˆ««« à ««« ˆ««««œ» á œ̂»««« ˆœ»««« g «ˆ«œ» .. 3 «


rit.

« « «
1

« «
68 àÖ ˆ«ˆ« Ñ ˆ«« à # ˆ«ˆ Ö «ˆ« « « « « «
98 Ö «« Ñ ««ˆ« Ö «ˆ« «j «ˆ «««ˆˆ ˆ«««
8 á »
œ »
œ á œ̂
» à « » » Ö » g
g Ü #œ.
»
» . á »
œ œ
» Ñ «
œ̂
j
»
« à ˆ
« à ˆ
« ˆ
«
œ
» «ˆ Ö ˆ««=l
================================
& »»»_œ» »»» »»»_Jœ» _ _
ˆ«» » _œ» gg á # _»œœ»_. l Ü #œ»» . _ » »
» Ü »œ»» l Ü __œ»»Jœ Ö ˆ« á #œ_»Jœ»
_ _
»» »» Ü »œ» _ _
Ü J»œ»» gg »»_»œ» . » . _
_»œ» . » »
»» ‰ ‰ à »» ‰ ‰ _»œ» ._
4
» » Œ » p »

% à «««ˆ .
«« ««« á«« Ö Ü «« « « à«« « ÑÜ
_««ˆ«œ . ««ˆ« à_ˆ««« ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« Ü «« ««« ««« .
á̂ «« ««« á«« á «« « ««
Tempo subito

# ‰ œ» »œ ˆ«œ»œ.» . _ˆ« _ˆ« «ˆ«« ««ˆ« «« ««ˆ« Ü ««« _«ˆ‰ .Ü


_ _
BII

» » g » . « »
œ »
œ g Ü »»œ»œ .. « à ˆ« ‰ Ü #œ» »œ #œ»œ»ˆ« .. ˆ« ˆ« Ö nœ«»»ˆ á nœ««»ˆ àÖ #œ̂««»
œ œ
& _. »» »» g »»»œ
================================ œ̂»»» á œ̂»»»» Ö_œ̂»» l _ á »
œ »
œ
»» »» g á »» á _œ»» Ö »»»œ̂ Ö __œ l __ œ»»» »»»œ gg »»»»œ . _»»œ # »»œ Ü _=
»œ» l
_
˙
»
»» _
» _»˙» . » »» »» _»˙» » . Ü »
» Ö » »»
»
»
» »
»
7

« , - - «- «
# Ñ «ˆ«œ» à «««ˆ Ö ˆ«««« «« . « ««« à «« Ñ «ˆ« . «« ««« Ñ «« á à
« « Ü ««ˆ« . ««ˆ« ««« Ü ««« Ö «á «« «« «
ˆ
«
ˆ« . «
«« á « « l _‰ Ü œ»» œ» « Ü « ˆ
« « «
ˆ« ˆ« « «ˆ« Ñ«« l ‰ Ñ œ» « _ ««ˆ« ««ˆ _«« Ñ«« #Ü=
& Ü __»»»»œ _ _ˆ««« l
« «
«
================================
_ _
_ _ _ _
œ
» _œ̂
»
J . _ _ » _ _ Ö _
»
œ
«
_
œ̂
»
J _ _
»
œ œ
»
_
œ
» _ _
Ü á _
_J»œ» _œ»» _»»œ »» »» » »»
œ »
_
œ » » ‰̂ ‰̂ _ œ
» _ » _ » _»
œ̂ _
œ̂
»
»» _œ»»» Ö _œ»»» á »» »» » » » á _
œ
» . Ö » » _ á
» ‰ ‰̂ »» » » Ö _œ»»» »» »» »» ‰̂ ‰ _
œ̂
» _ œ̂
» _œ̂
»
J
10
»» » »

««ˆ . á_«««ˆ . «« «« « ««
BVII

« « «
« «
« « « _ « _ _«
ˆ « « « Ü«
« à
# ««« Ñ «« Ü «« Ü « . Ñ «ˆ«« à «««ˆ ˆ««« ««« . Ü œ»œ»œ» Ü #œ»» œ»» ‰ à «« Ñ «ˆ«ˆ« « «ˆ «ˆ
_ « « « _
3

« à œ̂ » »
œ̂ »
œ #œ »
»
œ ‰ à »
œ
»
œ ‰
& á _«ˆ«œ» à œœ̂»»» á œ»»» Ö œ»»» _»œ . œ»» à œ»»» á _ˆ« Ö ««ˆ _
================================ ˆ«« l á _J̇»œ Ö #œ_»» Öà_œ»»œ» ‰ »œ»œ»» »œ»» á œ»»» »» l _œ œ» _œ» Ñ _ ÜÖ _œ̂»»»œ _ _œ̂»»» .
» œ
J
» =l
_
_ »
œ »
»» »» » » »
» » » » » # _
œ
J
»
» _
_ œ
»
J » Ü _
_ »
œ » á » » _œ
»
» »
» á _
œ » _
_
œ
» .
13
6
» »» » »» » » » » » »» »»

«« «« « «« « « «« « à« « à « «Ü«à« « - - -« à«a tempo «« «« á«« Ö Ü« «


BVII

«ˆ ««ˆ _««ˆ «ˆ« Ö ««ˆ Ñ«««ˆ à ««˙« . ««« Ö ˆ««« Ö ˆ««« _««ˆ . ˆ«œ . _«ˆ« _ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« Ü «««
Ceder

# _«ˆ‰ . á œ»» œ»» _«ˆ Ö3«««« #ˆá«««« àá #ˆ«««« Ñ««ˆ«« àÖ ««ˆ«ˆ« ᫈« #œ» _«j «ˆ Ü «« _«j _
rit.

œ œ « «
ˆ «
ˆ Üœœ» ˆ «
Ö œ»» Ñ œ»» ‰ œ» gg ««ˆ« á«« ራ«« ‰ œ»»œ œ»»œ gg »»œ»œ .. «ˆ« á ˆ«ˆ«
» »
================================
& _»œ . Ñ l ‰ Ü # œ
»
»
œ ‰̂ Ñ œ
»
» ‰ » l ‰ á »
œ » » à »
œ Ü ˆ
« ˆ « l » » » =l
_»»œ »» _œ̂
» _ œ
» Ü_ _
œ . »
_»œ» »» Ö _»œ» _ »»»
_ à »
» Ü » #œ » » g
_»˙» . »» Ö »» Ü _œ»» _œ»» gg Ö ___»œ̂» . __»˙ . » » »
» œ
»
» .
»
» » » » »» » » » » »œ»_ » » » g œ»»» . »
» »
»
16

ff

à«««ˆ . «« «« à«« Ñ Ü « « « á« « «« á« « , - - -« «
# ‰ œ» œ» ˆ«œ»œ .. ˆ«« _ˆ« «ˆ«« ««ˆ« ««ˆ« à ˆ««« Ö ˆ««« «ˆ«‰ . Ü #œ»«ˆ« . ˆ«« ««ˆÖánœ«ˆ«» . ш««« #ˆà«««« «««œÑ á ˆ««« Ö ˆ«««« «« .
_ _
BII

««« à «« Ñ«ˆ« . «« ««« Ñ «« á «à̂ «


g Ü » . »
#œ »
œ »
œ . gg » » ˆ
« . «
« ˆ« Ü ˆ« ˆ« «ˆ«« «« «ˆ« «« Ñ«« l
& __ œ»»œ»» œ»»œ»» g á »œ»»
================================ á_»œ»» . l _
_
»
œ »
œ »
œ
»» »» »» . »
Ü _»»œ» . l Ö »
œ
œ

» «
ˆ «
« á « « l ‰ Ü »
œ »
œ
»» ___ Ü___œ» á__»œ __»»œ _»»œ _Ĵ»œ» ‰̂ ‰̂ __»œ . ___»»» Ö ___»»œ» á__œ» __œ»» Ö _œ»» _J»œ» « = «
_
»˙» . _ ˙
»
» . » » œ » »
»» » » » » » » »
» œ
» » » » » » ‰̂ ‰̂
20
» » » » »
http://isweb19.infoseek.co.jp/sports/kminami/
Copyright K.MINAMI 2002.9.29. 2

‰ «3 4
To Coda Ceder encore Lent

# Ü «« ««« ««« ««« Ö «à «« «« « «« . «


« à «
« «
« «
« «
« « 6 « Ö «
«
ˆ «
« Ö «
« ## ## 9
ˆ
« . ˆ á « à « « à «
ˆ Ö « « .
4

================================ « ˆ«‰
& á‰_ Ö _œ»œ» _»œ»œ _ à _« _ g «ˆ« ˆ«« _««J»œ̂ Ñ «ˆ« á_««ˆ« l l _ à # »
_
œ Ñœ»» Ü ˆ«œ»» _ˆ« Ü _ˆ« n_œ»ˆ« Ü «ˆ« áÜ #ˆ_««Jœ l 8 á _«˙« .
» g _ ˆ««« áÜ #ˆ_««ˆˆ .
« . ll = 8
5

_ _ _ _
œ̂
» Ü » _ »
»œ» . »» »» á _œ»» œ̂»»» »» g » ‰ ‰ Ü _»œ» . » » »» Ö _œ»» œ»»» á » » _ _ » »» _
gg _»˙» _
_«ˆ«
24 » » » » » »
Ceder
rit.

ÖáÖ
« « « « m
à « « « ˆ« 6 «« «««« ««« à ««ˆ«
« à«
« « 2«
BIII

## ## 9 « ˆ« . ««j ««« à «« Ö «««


3

8 Ö « . á ‰̂ Ü Ö « á Ñ ˆ
« 9 Ö «
« Ö « «
á
« à «
« Ü
»
œ̂ »
œ 8
ˆ« áÜ œ» œ» Ö œ» . œ» œ» ‰̂ _»œ» _»œ» l _ á œ̂» œ̂» « »
œ »
œ 8 «˙»» . _ á_«« Ü_ˆ«« ˆ«« «ˆ Ö _« á «œ̂» Ü_=l
ˆ « «
5

================================
& _
‰_ _ »
œ _»
œ » Ü # »
_
œ _
»
œ _ » » Ü »

» »
œ
» l à » __ # j «ˆœ»»» g _»œ» . œ̂»»» »»» »»»œ̂
_»˙» . »» »» » ‰ »» »» _ _»œ» . »» »» __»˙ . » » ‰ » »
» »
œ
» » g »
mf » » » 5 ‰ » I
27

Ñ áÑ - áà á
Ceder beaucoup Lento a tempo

« « à «
« « « m ‰ - -
« « « « «
« «
à m
## ## « à «ˆ« . «« «« ««ˆ ««ˆ ««« ««« « «« «« «« «« «« Ñ «« Ö «
ˆ
« . «
«
ˆ á
« «
ˆ
« ««« «« «««
2

12 « á « Ö « « «
«
ˆ à « «
ˆ 9 ‰̇ á œ» »
œ Ö œ » . ˆ
« ˆ« à «ˆ
& « « «
ˆ « «
Ö ˆ«‰̇ . á œ» œ» Ö œ» . »œ œ» ‰̂ á »»œ̂ »»œ l 8 Ö «‰̂ ÜÖ «œ̂» Ö œ»ˆ« . nœ̂»» »»œ̂ ‰̂ à »»œ à #œ»» á œ̂»
================================ l 8 Ü » .à œ»»» œ»»» Ü_œ.»»» 4 =l
_
_ Ü _ »
œ
» _»
œ
» » Ü # »
_
œ
» _
»
œ
» _
_ _ »
»œ _»
»œ _
_ à _
»
œ
» »
» » »
» á _
»
œ
» _
_ _ »
»œ Ö # _»
œ
» _
œ
»
» . »
» á _
_ » _ » _ œ̂
» .
»
_»». » » ‰ » » _»œ» . » » » œ
»
_»œ» . » » ‰ » »» » »» » ‰ »» »» mf » »
œ » »
_œ»» . »
»
» » » »
30

ÖáÖ
« « «
« «
á « m ««« á««« à«««ˆ á«« « à«« «« «
# á
## # ˆ« « . «
« «
ˆ
« «
«
ˆ «
« «« «« ««ˆ« . ˆ « « 3«
« «« Ñ ««ˆ«
‰ Ö œ»œ»» œ»œ»» Ü œ»»œœ̂» ... «
ˆ« á ˆ« ««ˆ Ö ‰ nœ» œ» Ö #œ»œ.. ˆ
« nœ»» . ˆ« #ˆ« l ˆ««ˆ« Ñ ˆ« «« á «ˆ« . Ü à »œ àá ˆ«œ» à œ̂« Ü =l
«
ˆ « « « «
================================
& l »
œ »
œ Ü »
á __œ»» à __œ»»» _œ̂»»» Ö _œ»»» »»»œ »» __»»œ»» »»» _œ»»»
_ _»˙» . Ü »»» »»» »» Ü # _»»œ» . »
_»˙» . Ü _»œ»» »» »»
_ _
_»œ» .
»
#_
» »
33
» » 5

ámà á ÜàÜ
Ö «
« «
« á«
«
« «
à
« « « á « «
« «
« á «
« m , ««« «« ««« ««3 à« ««
## ## ˆ«‰ .á œ» œ» Ö «œ» . ˆ« «ˆ «ˆ« «ˆ« à ««« «ˆ«‰ . «œ . «ˆ« ˆ« ««ˆ« à«« á««« 12 Ü ˆ«« «ˆ ‹ˆ« Ü ««« #ˆ«« à «« ««« Ü ««« ««« «« ««« ««ˆ«
2

à »
œ »
œ œ̂.
»
Ü »» 4 ˆ
« l _ Ü œ»œ»» œ»œ»» gg »»œ̂»œ» ..
Ö ˆ« #ˆ« l 8 Ö á Ü á#œ̂»» ‹œ» «œ̂» á œ̂» œ̂» _««« ˆ« =l
& Ü ˙»»» . »» »» _
================================
_ »
_»»œ» .

»
»» . _
_»˙» . » » » _
# _»œ» . # _
œ » »
œ
» _»
œ
»» »» »» » Ö »
» #œ̂
»
Ü » »» »»» »» á »œ̂»» .
»
36
» » Ö » mp

«« n_àˆ««« Ö ««« «« à«« «« « « - , «- «- «-


fiCoda
-
D.S. al Coda
á « - «« . á «« . Ñ ««« Ö ˆ«« nˆÜ«« # n n 9
« à ««ˆ« .Ü Ñ
## ## nˆ«« _Ñ Ü_ˆ« nœÑˆ«««» Ü_ˆœ«» àÜ «« ««« nˆ«« Ñ««« « nˆÖ ««« . « # 9
«« à««« .

Ö œ»» nœ»»» nœ»» á »» »» »»»œ̂ Ñ œ̂»» Ü »»»œ »»œ̂ á «ˆ«œ»» .. l _‰˙ .nœ»» à œ»» ‰̂ œ»»œ»» à œ»»»» ‰̂ÜÖ œ»»»» œ»»»» ‰̂ œ»»» l l 8 ==========
œ á n 8 Ö ˆ«Ü. œ»œ» à œ»» á œ»œ»» œ»» á#œœœ»»»» œ=
1

======================
& & œ»»» l
» » » 3 » » » » Ü »» » » » ‰ __»œ»» __»œ» ‰ Ü_œ»» _œ»» ‰ Ö »» œ»»
39
5
» 41 » » »

«««· . 1
Ar.19

_
««ˆ.« Ar.12Ar.12 _
_ Œ. 2 « «·« .
3

««« ««ˆ« . ««j


i

# à ˙« . Ñ œ gliss. Ö ˆ« . »»· _
á _ Ü «˙.«˙.« i «
Ar.12

#˙. Ñ « ˆ « ‰‰ . .
» »
»»» Ü Ö ·» #·»»» n·»» »» l ·»» . á ˙
« . Œ .
Ö Œ Œ =”
================================
& Ö _œ» _ _ _ » » l _ l _ _ l _
_ »» # _œ» n_œ» » 6 »» 6 » 2 »» 1 » 6
»»» _ Œ. __»˙ . Œ. __ »˙» .
_ »œ»» . J»œ»
42
» œ»» »» »» »» »»» » »» »» Ar.12 »» J̃»»œ »
» »
Ar.12 Ar.9
http://isweb19.infoseek.co.jp/sports/kminami/