Vous êtes sur la page 1sur 4

BO GIAO DUC & DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TRUONG DAI HOC SU PHAM KY THUAT DOC LAP- TU DO- HANH PHUC
NGANH THIET BI MANG & NHA MAY DIEN 2009
DANH SACH DIEN THOAI HOC VIEN
STT HO & TEN NGAY SINH NOI SINH

1 Bui Minh Duong 13/09/1986 Vinh Long


2 Hoang Huu Duy 27/.4/1985 Ben Tre
3 Dao Duy Loi 04/12/1984 Binh Dinh
4 Vo Song Ve 02/09/1984 Binh Thuan
5 Do Khac Huy 17/10/1978 Quang Nam
6 Luu Kim Tuan 20/03/1979 Phu Yen
7 Ho Vien Phuong 30/07/1982 Dong Nai
8 Bui Thanh Tan 27/12/1984 Dong Thap
9 Dang Van Thai 10/5/1977 Tien Giang
10 Luu Thi Bich An 18/08/1981 Phu Yen
11 Pham Van Chien 09/08/1970 Can Tho
12 Vo Dong Trieu 13/12/1981 Vinh Long
13 Dang Viet Phuong Nam 05/6/1982 Ha Tinh
14 Nguyen Vu Sy 10/10/1972 Da Lat
15 Le Van Anh 13/09/1974 Phu Yen
16 Pham Hoang Dat 15/01/1980 TPHCM
17 Phan Thanh Hoang 05/04/1979 Tien Giang
18 Dao Tang Tin 19/02/1968 Binh Dinh
19 Nguyen Thi Nguyet Hoa 09/02/1970 Quang Binh
20 Le Quoc Hung 19/02/1983 Tien Giang
21 Truong Thi Hoa My 01/12/1984 Quang Ngai
22 Ha Trieu Phu 09/02/1983 Long An
23 Nguyen Van Sang 28/10/1978 Hung Yen
24 Luong Chan Nguyen Vu 25/09/1977 TPHCM
25 Mai Van Le / / 1977 Ben Tre
26 Nguyen Vu Phuong Thao 21/08/1982 Quang Ngai
27 Dang Van Hong 24/05/1978 Tien Giang
28 Nguyen Dao Vinh Truong 15/12/1980 Can Tho
29 Tran Van Anh 19/09/1982 Nghe An
30 Do Thanh Lich 14/01/1981 Da Lat
31 Pham Van Luc 10/5/1968 Kien Giang
32 Lai Tu Phuong 23/09/1976 Ha Nam
33 Nguyen Van Hanh 20/12/1984 Phu Yen
HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
AP- TU DO- HANH PHUC

HOC VIEN
SO DIEN THOAI GHI CHU

0918.163.354
0977.137.608
0985.195.879
0986.297.915
0903.814.501
0988.784.995
0908.933.023 Ltruong
0959.287.251
0169.904.61.64
0986.332.724
0907.897.690
0987.734.472
0909.362.828
0913.831.014
0935.971.468
0909.693.422
0169.855.90.65
0919.096.834
0907.816.625 Lpho
0985.856.701
0979.209.079
0909.823.846
0918.312.079
0908.431.701
0937.743.388
0123.697.54.76
0962.962.196
0918.044.473
0989.228.286
0979.126.216
0918.852.445
0989.110.976
0168.999.89.63