Vous êtes sur la page 1sur 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc


=====

ĐƠN XIN XEM LẠI ĐIỂM THI

Kính gửi: Bộ Môn …………………………………………………...

Em tên là ....................................................... sinh viên


lớp ................................... khoá ........................... viết đơn này kính mong
Bộ môn giúp đỡ em một việc như sau:

Em có dự thi (các) môn và (các) điểm như sau:

Môn thi .............................................................................Điểm: ...................


Môn thi .............................................................................Điểm: ...................
Môn thi .............................................................................Điểm: ...................
Môn thi .............................................................................Điểm: ...................
Môn thi .............................................................................Điểm: ...................

Tuy nhiên, em rất mong muốn được xem lại điểm của em một lần nữa để
khẳng định độ chính xác điểm của em.

Vì vậy, em kính mong Bộ môn tạo điều kiện giúp đỡ cho em. Em xin chân
thành cảm ơn.

Ý KIẾN CỦA BỘ MÔN Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm .......
Người làm đơn