Vous êtes sur la page 1sur 4

1

^n×’Úæ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe


ÃkZ ä VÍßXXì 7» (F Z ¬MZ¯ » b žì t· Z ÂÐ kZ …
 !
ì »s
Æó óVZ²t £Y ZzŠi Z L L~ ŠgÆ yZ ä ~Š Z ñ™ ÅvZ¶g r
x *  ™'
™ *
Ññì ¹ ?MZ¯
á ™É[  q
~ yÒ gzi LZržì k\Z pì ÒÃhZt 6qçñkZ Xì Å ù • Z Ð
¶
{zžì yZ Xì Å „0 ÅV»P ÅVCZŠZ" ÅyZ ä ëX • ˆ™izˆÐ wZŠZ z s »Z
 ™gâ Z· *
[ kZ ä VMØæ r Ù ØÆ yZ X Ï, ™ qŽg s§Å hgzZ Ï,™g¨6yZ
ÑñC
¶
„0 Å kZ ƒ t~gø ¤ Û g¨Ì{z ì yZ ì Å ®
Z XÐ N â • •á Z zígzZ G@
gzi 6Å
XÐ Vƒ yNÆ yZ6kZ ëX N â • Û
E
X ó ócÛ 6gîÆ̀i zh
Å
â• Ž}gŠÐ ú3 Z >g„%Z » hø^›ø ^Úø ]çû vöÓôÞû^ÊøL Lì –6113 m -1
ž 6ì @ Ö wz >
ƒ »# Ø Z™É @ Žz̀i ¬Ž • ë ë
ƒ 7» b I {z ƒ6gîÆ h
ÌZ °»Z *
èY 7Â̵ñðà »h
Žz̀i VŒ ,i Z {z´ †û ËöÓû³nø ×û³Êø ðø ^³•ø àû³Úø ì ~ u 0 Û
yWŒ
B‚Æ VY±džƒ60
Zt »¤ Š ™t ‚¬wŠ •6äƒ60
Zž c ZÆ °»Z *
É 7ðƒ
• A µZñÆ ä™ b ïÐ VÂgúvŠ n }g vÉ z™: b ïÐ yZQ ÂÐ j™: s »Z
g e hgq
]çû vøÓôÞû^Êø oÚF^³jønø Öû] o³Êô ]çû ³_ö³ŠôÏû³iö Ÿ$ ]ø Üû ³jöËû³ìô áû]ôæø Xì ]i YZ Åä™J Z s »Z oÆgzZ
* Û *
gzZ ãâ • ðÊŽ z!
Æ äƒ x¥¬Z Ü z kZ Âh
 ì Cƒ‰ Žz̀i !ðô ^ŠøßôÖû] à³Úô Üû³Óö³Öø hø^ ³›ø ^³Úø
VâzŠ 'â 6gîÆ h
~ VÂ! Žz ̀i à kZ Q gzZ I b Ià b ï Š® n¾X}™gZÜZ 6°»Z
X7“ _
kZ Ð zz Å äƒ x ¬ ¬1ì §Zz m{Šgñ »`™e
WkZp¤
Z L Lì –6115 m (i)-2
gzZ Ç ñY 3g pÅÃoÑ Ì~ äƒ x ¬Æ b I kZ p7µÃy›Ë~ äƒ b IÆ%Z
E
á Z=g& Û
Å
Š®Ðzz Š䃺Ñ] ú3 Z >g • ~ x¯ t ( ñƒ n
gÃæ Ãp ÖZ ÝZÆ *™yWŒ
ó Xó 7:gz ǃ b I ~g6gzZ ]gz¢oÆ Ì` ZzŠi Z
E
Û ùXì @ á Z•ëë
Å
 ðà Â~ ã WŒ ƒÐ  ˊŽñ~ ùŠpwÑ+ Z ~ ú3 Z >g•
2
B™ÃsÐ m{Šgñë Z
 Ðzz Å + â x ¬ Xƒ @ÑŠ6~g6gzZ ]gz¢Ž 7ŠŽñ (Z
™ª
žŽ ÏñY {g ¹!]i YZ Å ` ZzŠi Z Š®gzZ ÏñYƒŽ‚oÑÅ60 ZÆ °»Z *
~ VY±d Â
E E
á Z p» ~g6gzZ ]gz¢Xì ÈB‚Æ s »ZÐzz Å ãWŒ Û ù~uzŠ
Å Å
ÑŠ — Âú3 Z >g•
ú3 Z ª
E
Å
WkZžì Å s
ì x ¬ ¬» e  ZÜVŒ är ,i Z {z´ X @
ƒ 7"UÌÐ ú3 Z Y PZ gzZ
Ö Z x ÓÆ%Z+ŠŽz !
Æ# L L• —t Š „Ç!
~ ]çv³Ó³Þ^³³Ê žìgŠ c Æ kZ669m{z p
o zætÉ ƒ ˆ~Š b ï(F
Vpq m{ n Æ VÍß m{gzZ ì oÕ! 6Tì 7¬x ¬ n
ó Xó ì ¬k& Z óg’ ~
Xì –Ìt 6115 mÏZ (ii)
Ù ~ºÑ] kZgzZ L L
Ç ñY 3gÃæ Ã]gz¢ÏZÉ 7Ã]Ñì ã ZágzZ nZ¾Z z mwÅ ËC
kZžì @ Zzgž 6¸ ‰ ƒg66{7 ~ :{g !
W~ ] c zŠ evZ èg/ô6¯ Å]gz¢ÅT
Š ™s ¸ñ *
(‰ž Zƒ x¥Ð/Š1å c ™ b ïÐ V¸dä Vâ ›ˆ Æ wz 4
ÆeW
¬g Üñ Ñ ~ b ï LZ „ à z » kZžì 4¸ ~ hÆ Å±d
 Ç}™:) Ç} ™{z e
A
X ó ó„e ]i YZ Å b ïB‚Æ V¸d{g!
zŠÐ ~
 *™ÑÃ7Æ ]gz¢kZ ä Vâ ›
kZ à z ƒ Åz Š ¢ » ` dX ¶Åz Š ¢ » ` d]gz¢{zž Zƒ x¥Ð ]g„kZ
ÃsÐ ŠgñmSZ
 gzZ Xá ™Ð ]gú~uzŠ Ë} ™: b ïÐ kZ à z ƒ: á™ b ïÐ
}uÐ b§ÌË Â » ]gz¢gzZ ~g6gzZ ËX ;g ¬» b ïs
 !ge Ð VÂgú' ÂB™
ZJ
X 7„™f Ð
X 7„ hŽ¼ » ]g „kZÐ kZì ~úŠ ÝZŽ »rn¾
Xì 6116 m -3
X óì
ó ä™
x*U
™" b ï¬Ð%Z ozæ hø^›ø^Úø ]çû vöÓôÞû^Êø ñOÆ oÚF^mø Ÿ* û] ]çvöÓôÞû*]æø L L
 ™ÃsÐ ŠgñmS~ Üû ÓöÖø h^ ›ø ^Úø ]çû vöÓôÞû^³Êø • ë ë
 yâ x ¬ ¬&ÃkZgzZh
Æh
xŠp @
Xì ä ™ ƒ 7"U b ï¬Ð kZgzZì%Z o zætž It ÌQˆ
¬» ä™ b ï CZŠpì ¬» äZ™ b ïÆ Vj ï" }uzŠ Â~ oFÚ^møŸ* û] ]çvöÓôÞû]ø ,i Z {z´
3
»rt Ð g±Z kZ Xì 7
Xì ä ™
Xì 6120 m -4
Å!6Vâ ~ V
Zgz ˆ Æ ä%Æ \ !
gzZ * ƒ ~&
ƒŠ Zi W »Š ÑzZ Å kZgzZ * ß » Vâ gzZ L L
''X ó ì
ó yˆZ {z(q
Z à
: » ~Š Zi WÅVâ Ðzz
ì CY 0-z x Z ~&
ß Å kZ ¾ CZ Ê ÑzZ à Zz äƒÐ ~&
  ´ âž • ë ë
ß KZ Z
G
ÅV” LZ {zž It Xì CYƒŠ Zi W{z „ D%Æ ´ â gz Z ¸ 7ëÓ)'z F{ÒW~-z x ZgzZ
\! 
H ÂñY%~ „ Ï0 Š ÑzZ à Zz äƒÐ -z x Z kZ¤
i Å\ ! Z X 79ì CƒŠ Zi W™0 u¢
?σ: Š Zi W-z x Z6ä%Æ
Xì 6134 gzZ 133 m -5
ðÃì b Iì w'p¤ Z Ì* Zi Ð q
™ b ïZ Z •Æ ( ÜûÓöÖø hø^ ›ø ^Úø ]çû vöÓôÞû^Êø) b§ÏZ L L
Û kZ ä x Z™Y •1X Y™7x ZwÃw'Ì9ž ©¿
W ãWŒ
Æ ( Üû ÓöÖø hø^›ø^Úø ]çû vöÓô³Þû^³Êø) e
Û {z(6¯ Å]; Žz ¼ ÃVj ïZ
gZŒ ZŠŽ z!
ZiÐ q Æ w° ]gŠ™} Š rÞgIg
Š q ZB‚
X óì
ó c
Š
ŠŽz !
Æ äƒ w' b ïZ
ZiÐ q
Z Â~ Ýzg ÅyZ • Å™f är{Ž zŽ p• ë ë
Xì ãZzÐNŒ Z }ž 6Xì Lg „ x Zw n
Xì 6134 m -5
Xì ~0 
zZ} Û ~e
yâ • Wq Z L L
Z Âj™: s »Z ?¤
X z™ rZ6~ç „ q Z é÷‚øuô]çø Êø ]çû Öö‚ôÃû iø Ÿ$ ]ø
Zt
XìMq
Xì ~0  yâ •
zZ} Û ~e W~uzŠ
Ü ¤ Åä™s »Z yxgŠÆ V- ç ? ðô ^ŠøßôÖû] àønû eø ]çû Öö‚ôÃû iø áû]ø ]çû Ãö nû _ôjøŠûiø àûÖøæø
g 7„ ‰
n
XìM ZuzŠt
X ó zó ™ r Z6~ç „ q
Z ª ( é÷‚øuô]çø Êø) Ç ñW³» VÓ VâzŠ yZ Z®
4

C tM ZuzŠ är Z
c  Q Xì Z ™s »Z yxgŠÆ V- ç Š¼ž • ë ë
 Zz *
Û *
kZ pXì n• ™ r Z6~ç q
Z sÜž dž ¸³ Ân Ü ¤ Å ä™s »Z ?ž
g 7„ ‰
ÅrX ó óŠ
Ð ]! cÛ 4Ãä™e
â• ñ6~ç q ž • 9rŠŽ z!
Z ._Æê ðZ} Æ
q Ü ¤ Å ä™s »Zèa gzZì n•
Z Z®ì 7„ ‰ Û *ñ6~ç q
™e Zžì t {zì À
³Ž
6~ç „ q
Zž • 9r ÌQ ˆ Æ % ï³gzZ ähŽ ÃV…pì x Zw * Zi Ð
™ b ïZ
Xì Š § Ât Xì Š
cÛ 4Ãä™e
â• ñ
Xì –6135 m -6
X óì
ó Ä¤Þ ‡Ìà°" ~g(Z)L L
.
6gñZ yZ sÜĤ Þ ‡*
gzZì • »tg(ZgñZ sÜòŠ WèYì t. ]!
t•ëë
Y Htù * 6yZƒ: „ • òŠ W »gñZ XXƒ • òŠ W » Xì Cƒ
™w¸ » äY G Ĥ
Xì Y
Xì –6186 m -7
5.-dZÐ ~&
G
êŠ ßF
à ㊠Z ~¨ £Æ dZ {z ì @
™ q éG ß~ ÏŠŽñÅ ~ç<iŠ Zi W¿Ž L L
X óì
ó ÷[tžŽ ì
Xì ]! [tq ZŠpƒ Hä J ZŽ I[tÃ÷,Zž • ë ë
Y m
G
 Ñ X ‰:zzi ‰~&
ñƒ DƒÆ ` Zzi Z Ð yZ ä ~ ß •vZ èg îG 3¢tg â ]|
0‹E
Z ]|Ð Xì ¹ ~&
G
Æ {g‚ ]|ä x?Zm•Z'  ß Ã{̀; ]|ärŠpX H q éG 5.-dZ
G
Ð T * C •(Z » g 5.-dZ ñƒ Dƒ
u ËX ñƒ Za x?Zm ³•Z ]|Ð yZ gzZ H q éG

Xì³»'D ZŠp
ºñY 0 nZ ‹Z6x?Z :Y m