Vous êtes sur la page 1sur 64

p‚Ú^Æ äËvi 1

z
}p„
4 $q Z »r
 ™ ~æ¸
8  ™ ~æ¸Ð b).gzZ ¦)ZÆ #
s %Z » r Ö Z
8 
g ïZ »uÅ D % 'wV«
12 gï Z »V mâZÅV ÂY Z Œ Û 'wV ~uzŠ
19 g ïZÐ äƒuÆ Wg n Æ ã Zi {” ~Š • á ' wV ~Š
32 s %Z ~zÆ VY± Ë~ _ Z÷' wV¶a
37 *™: tÃp.Æ!¯' wV, v0
42 V1ßZ" År  ™ ~æ¸
42 g¦ß » guz <  'àßZ" «
6ã çÆ yZ Åp ÖZ x ÓÆ y WŒ Û ' àßZ" ~uzŠ
47 I¬ÃªÑŠ
52 Vx$ År ™ ~æ¸
52 g ïZ »wz4
gzZ ]§ Åx?Zm}]|' .$ «
54 '„ZeÃs¦z y ˆZ' .$ ~uzŠ
2 p‚Ú^Æ äËvi

ÀËÖ •nµ
Mã½Ð ` WiŠ «x * »r ™ ~æ¸h zY ^n×’Ú æ]‚Ú^u ä³×³Ö] ܳŠe
Z 0Ð _ Z÷Æ r
q  ™ ~æ¸ ä Š *Z xj%q Z }g ø X å ‹ ¬ w‚
ù•á ~ ` u!‚g Ž –y*q Z ~ [ZŽ Æ kZ X ðÑŠ zÂs§Å y*
¼ ÅyZgzZ ¬ŠÃ}pP gz ZÆ r  ™ ~æ¸6ìÆ ]Z|gzZ¼Q X Zƒ
ž²¼ [ Z X Nƒ ù • á ~Üæg Zâ Z!‚gÆ6æeYŽ Å „0 ¶ ÅV!gzZ
~gj°£ZG * Ññk æ Æ ]Ó!‚g gzZ vg ) Û x™}g ø Æ c Z™Ð
gzZ â•
]â ¥~ }g ! Ær z YgzZƒ Tg ~ gƒÑ ?ž Zƒg ZÜZ »Øæ
 ™ ~æ¸ h
&Å r  ™ ~æ¸ gzZ ~Š =Âä \¬vZ X z™x »¼ 6kZ Z®ƒ M  ™Ýq
pÅÃg "Z gzZ H·_Ð }u6 » yZ ™h y
yZögzZ y;'Ô] â £ X ÁÂ
Xì Å „0 ÅV!P ÅyZB‚Æ hïñƒ n
¶ g
Žžì t {z Â,™{û~ }g ! Ær  ™ ~æ¸ ~ p ÖZ +F ¿ë¤ Z
~ª H z „Ze# Ö Z ~g7 Ð V-œ{Ša žì &t ~ VÂ! Ϲ ¿
ê » øZŠ z =É 7„ » <Ñ Âì @ ™w¡Z » x * Æ ?Š Ž gzZ „g 2
Xì ~g ¬ Ç! Йz =¿{zžì ¸ Ì
}}Xƒ : izIÐ } ]ZŠ Æ h]! ðÞ ì „g Òà ~g7 ~g ø
Äg t¤ ñÑ! ÃÄZÑz d •r  ™ ~æ¸ Z  pÏA ÙF ~ p ÖZ } g ø
]) ÂÌt ÂN Yȼ ¹ Ã$öz Y •gzZ +$[Z ª Vz(}g ø ™
yZ N WÃlF p ÖZ Ž }g ø n kZ Xƒ: „ WZ¼ » kZ6òŠ Wžì °oÆ
X -„Ãr  ™ ~æ¸ Ìg ZŠ)f » yZgzZ -gzm…6
p‚Ú^Æ äËvi 3
~i ! Ö â Z Å yZ gzŠt w– Æ r
ÂvßÆ kg Zæ ëgzZ ì » #  ™ ~æ¸
ëpÐ NÑ: Ì~ §{ Ã] ! ~g ø {zžì g e … Z® • ñƒ } g ;
{z Z® ì Å ?Š ÌZ ÝZ ~ yZy Æ Dž • D ÑŠ Š c $ » y Z Ã yZ
~ Ýzg Å*Zçz wßZ0 Â, ™s %Z Ð ë¤ Z gz Z BŠ ÃbÑŠ } g ø
=g f Æ yZ X B7Ì'  Æ { »6ëÃ*Zçz wßZ ¦Z ºZÆ yZ X , ™
Z'
w ! z » yZ Ât É 7?Š ðÃÅ+  ›t ÂB ¯ Z ð3E .6XCZ {z ÃVÍßDÑ ‰Ð
Xì ¢u L Z Ì
{Š â W6ä™ b & Z KZ Æ ™wJÃjkZ }g ø r  ™ ~æ¸ h zY H Â
ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö ‚ÛvÖ] á] ^Þ]ç• †ì• ?•
u ZßZ†
gƒÑX6æeYX Y ëÑZg ZŠ
| 1423 #
4 p‚Ú^Æ äËvi

Z » r
$q  ™ ~æ¸
Z 612 ™Æ ] ⣠[  KZ ä r
HÜrq  ™ ~æ¸ h
zY [ »
q
:¹ä ݬ ú~VZÐ yZ ~ kZ Xì
[Â Å òŠ W } (q
Z t Xß | 7ÐZ ƒ ìg Y ™ á [ Â Ž ? L L
ðà ?Xì ˆ Å Wd6[ kZ ~ TÇ VzŠ [  gzZ q
Z »~Xì
g 7ÌZ ðÃm¾Z ~ *Š Å DXß| 7ÌÐZ ¬ Ð ä™ ì‡ñZg
Xn
X óì
ó ÝqÃ?Š sÜÌZ ~g ‚VŒ
 ™ ~æ¸
X• ˜ r
¸ ~÷X Zƒ •Zz Ð ÌZ Å?Š ~ Z
 å µñª ~ Ï0
i ~÷tL L
X óì
ó q O ~(Ð ƒ
 Å Ï0
i ~÷Ì` W/Zz
Ö Z ~g7 É ÌÃËt 6D1 .
Ã# Þ Æ kZžì q O ~(âZ ÅyZt gzZ
:• ˜ X • M ZIß Ì
z Y •vŠ gzZ‹g Z[Z ª) '» Zt }g øž 7g ï Z Ð ªZz%Z kZ … L L
|ÌtB‚Æ kZ p¸ ïqÆ w0~ +Š D( •*
'$ö
kZèa tž Å7ÒÃÅ äZë6Š ã
Å?Š kZÐZ ä ËÐ ~ yZžì
1 ™ t ˜i Ñ ÐZ n kZ ì ñZg Å VÍß } (} (‰ b§ kZ gzZ Å
H7•ñt CZ V˜ ~ V1Â KZ ä q Ù Ð ~ yZ @'Æ kZ X ñY
ZC
ÅÐ ?Š¤
Z ]! Ù ªt [ ZX • G yÒ ÌbÑŠ {z [Æ kZ V;zì
žìC
Ù Âì ~ ¸?Š X ǃ6Š ã
¿kZC Å „ ?Š Ìê » wJzŠgÆ kZ ÂÏ ñY
p‚Ú^Æ äËvi 5
Âì gz$ ?Š gzZ ’ e ¢
™wJÐZ Ôì ̈¤ » hB‚Æ ~g ZŠ - ŠŽ Ã
c
Æ ] ¸~g7 Ãh̈¤X Vƒ: VY „'» ZÆ îz xá Zz ä™7ÐZ
ht » VzuzŠ • T e *
ZëÐ ?Š Ã] !
Ë\ WX ’ e bŠ ™Šg ÐZB‚
Ë: wÑ+Z z DX ,Š ™g ïZ Ð + â 6Š ã
Å „ ?Š ÐZ {zž < tÌ
…  å h » ä¯ wßZ q Z ÃV‰Z Xž{ » gzŠ Ë: Ôì _ Z÷ Å {z¤
Z ¤ 
) óì
( 35 my; ' ó hÌ» w8ZÆ kZB‚Æ bÑŠ
ïqÆ w0ž Ç ñY ¬Š ÂÌt p7g ï Z ÂÐ ÌZ Å ?Š
EG
c Þ ‡Æ ä BbÑŠ {z H • ìg ™7 bÑŠ Ž \ W~ ûG3Ò›$ Å'» Z
• Ì.
~ìt ë6¯ Å kZ ì ;g WÐWuŽ » bÑŠ z wßZÆ r
 ™ ~æ¸X 7
O h
C ž• +
™ h Z Ð ì Â 6 Ñ Ã ‹w
Ð yŠ F ~ Zƒ • VÑ éÌë
Z Æ ó ó(y{
k& Z ŒZ }Z [ » Ág q × *KZ r
Š L LŠ'  ™ ~æ¸
X • ˜ŠpX • Ð ~ Ví˜pÆ r ™
7s§gzZ ËQ gzZ ¬Š ~ Y 1973 ¬ Ð ƒ  ÃŒZ }Z ä ~L L
kZ gzZ ÅÈ ä ~ pÔå „ ó ó{Š ðI Ü z kZ n }÷X ¬Š
E
i½&gŠ L L{i ZzgŠ » yZ ‰
Ö6} i ZzgŠÈ

Ð yŠ kZ X Š
0 { i ZzgŠ » y„ LZ c
Íž î b§kZgzZ î {i ZzgŠ {zQ
X óì
ó BÐ } i ZzgŠ ÏZgzZ Ð eÁÅ Z}ì B̪zŠŽ Å¿z DJ  `W
( ] â £)
VŒ g »x •ZgzZ
:• ˜ J
Û Ž ì x *
ä k& Z z „Z• Š 4
» VßßZ yZ ' q }÷k& Z z „Z• Û „LL
~ÃVßßZ yZ X • G g (Z n Æ o ^Z z ~Z Ð yZgzZ îªG©EG Û
 z yWŒ
$ ~<
6 p‚Ú^Æ äËvi
93 :yŽ t ZÑ Z ) X ó óVƒ ‚
g Ã7 7Z å ~ ïKZ gzZ Vƒ &9Ç!
( 43 m
:• ˜™ƒyZ6¹ ~}g ! Æ (y{ Š ÏZ r ™ ~æ¸
\
Xì gln Æ „ ó(y{
[Z 6÷ %Æ õg @ Ö â Z ÅgzŠ áZz äW
Š L#
C ì „gƒ ~g » Åg¼Æ ÏZ {Š6:

~ k¼ {Š6 ÌZ ì â ݬ
[s " H Å kZ ì ~ Vƒó ~÷
( 21 :m] â £)
~æ¸ ~ }g ! T Zg ø @'Æ r
Æ kZ ì mÐ {z¤  ™ ~æ¸
™
:• ˜ r
gzZ ~Š Iz wßZÆ„‰LZ m{Ã+Š:ž Zƒ^6] ! q
kZ {z¤ Z L L
: gzZ ì e'Ð < Û„
 z yWŒ Zg {Z'gzZ ™ƒ F
Ñ!
Ð V-Zg Å'» Z LZ
~ VzÃÅ +Š I Z Ð U Ë{zž • •Æ kZ xEÆ kZ gzZ d
•! f
á gâ Z Ô~È- Š dZŠúÔ„{
{• £Zæg Ô ~ Ââ *
̇~ Vz(Æ {z¤
kZ X ,I
X ó ó• Vcú¹ x * gzZ ~â å ZsÑ Z Ôãæ £Z @Ô~ª»
Æ ã¢£Z Y
( 18 m] â £)
 ™ ~æ¸ ~}g !
:ìê » r kZgzZ
Æ {z¤
Û kZ [Z wV Å kZ X _ƒ ~g7 /Å {z¤
y5Ž ì Å ]g q{ŠÎ• kZ L L
X ó óÏñYƒ yZk
 Ü zÆ
z \WÐ \ W‰
%Z X • D™Š4Æ \¬vZ ët ì @
W H~ ŠŽ z Ð x° {Š6{ÒWí
žœq Æ yZ …ä ${Š™™f Æ r
Z Å ä™x¯ ~ }g !  ™ ~æ¸
X • D™7] • á gZ¦
¼ KZ ëÐ!ZjÆ ÏZgzZ ~Š™ë Z• Û Šã

ŒZ }Zž Z Ö Z gzZ '» Z r
 • ï Š ™Šg Ìà t· Z Æ #  ™ ~æ¸
p‚Ú^Æ äËvi 7
 ™k& Z
:•˜r
Z sÜw Å kZ ˆ Æ äY ƒ q ) Z 6Š ¿Z Ë L L
{g 7Å ñZg q
Æ Ë¿#ÅTì @
Y 0 ¦Ñu q
Z b§Å mÀÆ <Ñ {zÉ CY
Åyâ ‡òsZ ) X ó ó7^
( 60 :+zD Y n
Z ¡ÌwÅ kZ ÂVƒ 56] !
Å ñZg q ˤZ‹g Z[Z b§ÏZ L L
ä™s %ZÐ kZgzZ Ã}Š:zgŠ » q )Z k˜Z ÃkZ ëp¤
Z CY {g 7
( 62 :+zD
Åyâ ‡òsZ ) X N ZI: ^
Y*
Ã
Z Ë+$[Z x Ó¤
q Zž ðƒ x¥] !  ™ k& Z
t Ð VÂg „ Å r
Ù „ ?Š ÅyZ { Zp7^
Xƒ Cƒ x¥„ ßC Y s %ZÐ kZ ÂVƒ 56] !
Z ¡{z ÂVƒ 56]!
7ñZg q Z ˤ
q Z Ì‹g Z[Zž Zƒ x¥Ìt gzZ
zY ŠpŽ • '» Z {z ] Z|t ì B
 ™ ~æ¸ h
Ær gzgŠ 6zZ¼ Ð kZÉ
~ yZyÆ +Š DÂX ó ¸
V- œ{¾ {g ! ó ïqÆ w0~ +Š DL Lw–
zgŠ ™zZ }Ð ñZg q . Å X] Z|ïq Æ w0Ð
Z ¡] !
kZ6¯ Å ñZg q
Z ¡KZ r  ™k&Z ŒZ }Z¤
 ™ ~æ¸gzZ r Z Xì B
g
C ž}HgzZ {z´Æ kZ ë Â,™¿#ÌÅX¦) ZÉ , ™¿#Å
 W Š : ~ x ZŠ LZ \W ß
Š
8 p‚Ú^Æ äËvi

Ö Z
b).gzZ ¦)ZÆ #
 ™ ~æ¸Ð
s %Z » r
Ë ƒ wJ.
V- œ{Ša žì $
x ÓJ Þ ‡Ì~zgŠ ËÆ =] !
tH
¿(Z ðÈ Æ V- œ{Ša yZgzZ • … â ]!
Å+Š Ãq q
Z t ·Ñ!
DIZ
J
ƒ V- œ{Ša žÑ ìt ™JZ ì 7Ýq Ì• ðÃÃûz =ÅT
á ~ +Š Ã] !
Š ™ï•
t X c ßqZ ä VrZ gzZ ìg ë „ ß DIZ ƒ
Æ
 *
à ƒ ß » ]! Šz kZjž • 7Âb)Æ b‚ ðÃ
Å V‰Z Ð ] !
±‹Z ä/ôgzZ N 2Ã/ôä ] Ñ Ž • '! Å +Š Ât X ñYƒ "
U
 ™ ~æ¸èa X ;g ¸ Ÿt ±gŠ ±Q gzZ Ã
~ b).Ð ¹ Ãr
Ö ZJ
Ã#  [ Zž Ç } 7'â Â ñY à ™t¤
Z ]!
Å yZ Z®ì Zƒ s %Z
™«™Å ã çÆ yWŒ Û „ Z}
: Xì c
W` @ % » ª
ƒ v„ “ Hz e
Z@
yZ ¿ÑZz =z lƒ ÌðÞ• BëX m™«™¼ Å+Š # Ö Z „: gzZ c
0
i§ (Z ¿Žž ǃ ¸ sÜê » øZŠ z =Z®X ǃ 7{Š â W6+ â à ò}
Ø Hš }™g (Z ¿
Ð ûz =¿{zŠpžß™Æ ?
Xì [ ƒ à { Ç!
X • D™™f BVP Ås%ZÆ r
 ™ ~æ¸Ð b)¦½Z ëÐW

g ïZ »uÅ D% :wV«
 ™ ~æ¸
:• ˜ r
p‚Ú^Æ äËvi 9
0Z Xì Zƒ Za Ðzz ÅK: ¬æ » g uq Z ¡Xt » Zw ÅŠ Z D
gZ L L
åö çû ×öjöÎû^Êø äü ßømû•ô Ùø‚$ eø àû³Úø ì ðƒ Üb§kZ ~ ~g g g
ut Ð e
Zzg Åk„
X ó ó( zŠ™OÐZ}™sp+Š CZ ¿Ž )
Š 4
yZ q Û x ¬ ¬q
Æ yZ t :Z » T• ïŠg Z Œ Z xk!
ÐZ Y •}g ø
Ãxs Z Ì}6}i kZ JÖ ª™á Ð ª
#  ‚g Uâ iŽ ì @
ƒ6VÍ߃

Ù ._Æ ñZg ÅyZXÐ ,™g (Z ¬™hg
Ð è%: ZŠ Zi WKZ Ž y›{zC
Š™O˜iÑÐ zg Å g
yZ ~ A çkZ X Ç ñY c u kZ ÐZ Ç} ™g (Z ¬
Ï ñY ~Š úÅ/ÂÐZ ¬ Ð Ožt ' Âì s %Z ðä
c Z yxgŠÆ
kZ Ã]gúÔ%Z s ¦ Z ñ•X ’ e ムH]æ ÅkZ ÂÏ ñY ~Š¤
ZgzZ 7

ÅD Ù ž• 56]!
%C kZ Y •x Ó ¹! Û IÐ ¬
{z´Æ yZ X • ïŠg Z Œ
( 127 my;') X ó ì
ó „ O~ <Ñòs ZŠ% c
ƒ ]gú{z { Zp Zw
~渊pžì ÅÜn Æ ä3Št ä ë]g „~g ‚t År
 ™ ~æ¸
b‡Y • „ x ÓÆ ]ññZwug• Å D
%ž • s 2Æ ] ! ™
kZ r
:• ïŠ ~ :r
 ™ ~æ¸ ~}g !
ƃ yZÐWX •
— " ¬t » ] vZ wÎg Xì 79b§ ËñZgt Å Y •p L L
X åm{B‚Æ VÍß4Z sÜÉ å: x ¬ ¬ðÃt q Š 4 U
}g ø 1ì "
wE Z b ˜Z ÅWæ c 5!Z ~ˆ yWŒ
4G
èEG Û n Æ XgzZ ðƒ ƒ Å\W~
( 127 my;') X ó ì
ó ˆÅ
Z37ÌðÃ?Š 6} úŠ kZ LZ k0
Ær ™ ~渞ì t • á ÓQ
 ™ k& Z x â Z f *ZÆ yZ gzZ Ì» yZ ¸gzZ Xì ~úŠ „ ~úŠ
ì w¾ Ì» r
™Ì?ŠÃ„} úŠ {zž
X•f
:• ˜ V- ™™?ŠC Ù „ Ã} úŠ LZ {z ¶ ŠÃ„ r
 ™ ~æ¸ [ Z
 Zg {Z'Ð=g f Æ kZ ÎgzZ ì ðƒ ƒ Å wÎg ~ Xvß {zL L

10 p‚Ú^Æ äËvi
x ÓZ kZÐzz kZì @ Wèa 6yZì CY ðà]úŠ
u ~y
Yƒ ux ÓZ J
Û yâ ‡t » \¬vZ ~ }g !
ˆ yWŒ Z {z ̈ Æ u
Æ yZ ÂNÑ: yZZ¤
ïŠ Åh»•g {0
i6}i Å kZQ {zžì Zƒ yÒB‚Æ s
 ZÜ~g7 ~
Ýqg Z M Z Ï( ~ }iuËÃwÎg¤
Z'žì @ Û '•
ƒ x¥Ð ˆyWŒ
ÛC
~Š ™gH ZwÅ]ñn ÆŠ•Ù Æ kZˆ Æ äYƒ [¦Æ x ¸ ÂñYƒ
¸ èa B‚Æ ] Ñ X • D™ Ç* 6kZ ¶‚Æ kZ gzZ wÎg Ž ì CY
5!Zž c
4G
Ð ~ x ¸Å\ Wª èEG Š ¬ä \¬vZÐzz kZ ðW7]gß''
yZyà õg @ yŠ ƺ Z e Ô~ó 9 vߎ
ÏZ n Æ yZ NÑ: yZZ ÌJ
yŠ ~y
ún Æ yZ J Š ™y´Z ~ ] ò
WÆ xøжZzf 9 ž ñY c
Š ™Ç*
c 6yZ yâ ‡t » Zw Å]ñ •g ì‡6¬ LZ ¤
Z {z ̈ Æ kZ ì
X Ç ñY
Üû âö æû „öìö æø Üû âö çû Ûöiö‚ûqøæø &önû uø àønû Òô†ôŽûÛ% Öû] ]ç×öjöÎû^Êø Ýö†ö vöÖû] †ö ãö •ûŸø û] îø×øŠøÞû] ]ƒø^ôÊø
éøçFÒø $̂ Ö] ]æö çiø! æø éøçF ×ø’$ Ö] ]çû Úö ^Îø]ø æø ]çû eö^iø áû^ôÊø ‚õ‘ø†û Úø Ø$ Òö Üû ãö Öø ]æû ‚öÃö Îû] æø Üû aö æû †ö ’öuû] æø
D5 Väeçi å…ç‰E ܺnû uô…$ …ºçû ËöÆø äø ×# Ö] á$ ]ô Üû ãö ×ønû fô‰ø ]çû ×% íøÊø
ÃyZ n Æ kZgzZ zŠ™Oî 0 ¹x ZwZ
V˜ ÃWæyZ ÂN Yg ¦ Q
Z pX î Î u @
™/ÂÐ uÑz¬{z¤ Ù gzZ z=
n Æ yZ ~ ] vC Í ÃyZgzZ zñ
]nvZ — " X zŠ hg 7Z Â'ä™ ZŠ Z >Ãi gzZ ,™x ÈZ » i úgzZ B
Û 3g ÔÑZz ä™
Xì ÑZz äâ •
m{B‚Æ x ¸Å ] Ñ ª VñZ sÜ H n²ä ëž 6Ôyâ ‡t
Û c
7mðà » kZ B‚ Æ Š• x ¸ ~uzŠ ËJ
#Ö ª [ Z { z´ Æ y Z X å
''ì
Yƒ ãZz b§~g7 yâ ‡t » \¬vZ Ð c kZ ~g ø
òiÑt » kZ Âì @
¬QˆÆ äÑ yZZ¤ Z ¿ðÃÐ ~ VñZ yZžì ãZz > Ø Z^!ÌŸ»
p‚Ú^Æ äËvi 11
Ŭn Æ Xvß {z X å’ e *
0 Û •» ZwÏZ!õÑ ÌÐZ Â @
g ZŒ ™g (Z
Z {z ˆÅgH]ñ Zw
 q «KZQ™Ñ yZZ¤
]ñž åxi Ñ Â3ßs§Åª
Æ Tì Š Z D
g Z {z ¸ çO ñY ~Š ™ Ç*
Æ ŠŠ FË% Ì6yZ Zwt Å
( 128-30 y;') XXåç×jÎ^Ê äßm• Ù‚e àÚ :cÛ ä ] vZ wÎg ~}g !
â•
užì ~úŠt » r
Wæ{z sÜ~ åç×jÎ^Ê äßm• Ù‚e àÚ g  ™ ~æ¸
{gÃè ä VrZ gzZ N YQ Ð xsZ Q ˆ Æ ä™wJxs Z Ž • Š Z%[²
« Š hŽB‚Æ'' ݆vÖ] †ã•Ÿ] î׊Þ] ]ƒ^Ê e
ZÆ p ÖZ Xì c WÃg
u
Æ yZ Â: ~ ]g „ sî Å yZèÑq 1™?Š à ÏZ „¸ ä VrZ ~ ¢
hŽ kZ ì Z hŽ Ð eWTÃg u ä VrZ „: gz Z ì gÃè ?Š ðÃ6} úŠ
Ÿ» „C Ù ª » p ÖZÆ xÀ‰Ùø‚$ eø àûÚø èÑqì Å™f ?Š ðÃ6䃄
 gŠÆ
ut gzZ X Vƒ Š Z% +D
7ÌuZz¸ðÃg  Ù Ð p ÖZ yZžì @
%Æ nC ™
ó ó@
ƒ 7†ŸZ ðà » ¿z {oË~ +Š L Lq
Š 4
Ær ™ ~æ¸ Ð T
ó óì " — " ¬t » ] vZ wÎg L LžÆ ™tt {zÉ ( 68: myZö)
U
¬kZ n kZ X • ` ™g Z Œ Û Z » äƒ ]bZ ¬Æ kZ ( 127 my;')
" ÌZwgzZu ÅŠ Z D
U g ZÆ VÍßvŠ {z´Æ [²Wæ¤ Z Ð g u]bZ
Ø H~ ä™ wJÆ kZ Ã r
~æ¸X ¶’ e ム: ?  ™ ~æ¸ Âƒ Cƒ
~ +Šž D™" t Ð ?Š {¬Ë{z Z
U k Ü z kZ Â?Š Å r
‰ ™
+Š CZ y›ðÃÐ ~)Æ x ¸Å wÎg
7‡]ñ Zw Å kZ Âá w$
+ Š CZŽ ) äßm• Ù‚e àÚ g Yƒx¥Ð kZ  Cƒ "
už @ U
] ! X Cƒ
tZ
 ™ ~æ¸ X 7}uzŠ • vßÆ x ¸Å Ñ sÜŠ Z%Ð ( á Z e w$
Ât r 
~g7 ~ } Š6Æ x *
Æ Y • {z ŠŽ z!
Æ „@ U
Ãx ÓkZ p n ™7"
Û gzZ • D ZI6tà #
ä VrZž ì t tÅ Y •}g øL L• D â • Ö Z
Æ< Û gzZ ä™0Ð ÝZ ÅkZ ~ yWŒ
 z yWŒ Û ( à àûÚø ª)ÐZ ''
12 p‚Ú^Æ äËvi
Û ]ñ ZwÅ D
gZŒ  Ù ™ ZIx ¬ ÐZ ñOÆK¬æ » g
%C u kZ Ð *g b!
„ŠŽ z » T c
Š™†ŸZ » Zw+Z q
Z ~ ] Zk
±z ŠzuÆ xsZ b§kZ gzZ ~Š
É@ Ö Z ( 130 my; '
Ô/ôÃY •z Y fÆ # ) óì
ó 7"
U
~ <ÑòsZ
‚ Z Æ yzÅZí ª É@sgzZ
½ÅÕz [ Š] Ñ ä VMA {E
~ +Š 6yZ ¤
» ] d’z ] ¬$ Z ŠŽ z!  ™ ~æ¸ h
Æ kZ r z Y X ðàÐW
X • D™yv„ CZ V; D h — 7¼  » yZ • D Î x Z²Z
Û :wV ~uzŠ
g ïZ »VmâZÅ] Y Z Œ
Û Å u 0
X´âZÅ] Y Z Œ Û žì q ) Z z t ·Z6kZ » #
yWŒ Ö Z ~g7
òsZgzZ • w®Ð ] vZ wÎgŠpì Ð 5ZŠ Z Åp ÖZ m» q
Z FÐ ~
Û Z VÅÑ Ð FZ Â~ *Š
._Æ yZ gzZ • Ñ ~ äJ 7"7Æ yZ Š Z•
Ìu 0 Û {” T._Æ yZžJ
yWŒ Ù {”"
VŒ • ŠŽñÁ Vzg ZD
m{ ðÃÅ] Ã%Z yZèa X • _7~ yZ vßgzZ • Dƒ | Û x ¬A
 z•
Û } (‰Ð ~ É@sgzZ É@
ä Y ZŒ yzÅZín kZ ¶7³K
 F
] Ñ ê†X • ë e Û ÃT c
Zzg gzZ ] Y Z Œ Û ™} Š K
J 7gzZ J 7yWŒ  FKZ
ì w®Ì-7Üûãö ßû³Úô Xì w®Ì1‰øçû ³Úö gzZì w®Ì-7o‰Fçû ³Úö Ð
xÑgzZì w®Ì-7B‚Æ' iÆ xÑ Â » ÜÓ׳q…] ì w®Ì Üü ãö ßûÚô gzZ
 Zz K
Vmâ&yZ ÂX 7Z m{ ðÃ~ yZgzZì w®ÌB‚Æk
 F iÆ
X•$ Ë ƒ 'gßsfzgqÅ"7Ã
Üû Óö×øqö…û ]ø ! Üûãö ßûÚô ! o‰Fçû Úö -1
Üû Óö×ô qö…û ]ø ! Üûãö ßûÚô ! o‰Fçû Úö -2
Üû Óö×øqö…û ]ø ! Üüãö ßûÚô ! o‰FçÚ -3
Üû Óö×ô qö…û ]ø ! Üüãö ßûÚô ! oF‰çÚ -4
Üû Óö×øqö…û ]ø ! Üûãö ßûÚô ! 1ø‰çÚ -5
p‚Ú^Æ äËvi 13
Üû Óö×ô qö…û ]ø ! Üûãö ßûÚô ! 1ø‰çÚ -6
Üû Óö×øq…û ]ø ! Üüãö ßûÚô ! 1ø‰çÚ -7
Üû Óö×ô qö…û ]ø
! Üüãö ßûÚô ! 1ø‰çÚ -8
ë(Å ^â]†ø rûÚø ž 6ì „,Z -7õ[M ññOÆ .ñ -1 Vänfßi
X • _7^âø c†ø rûÚø ~ u 0 Û
yWŒ
Š § ðÃ: gzZ CW7~pðÃ~ p¦ùÆ e
WÐ ] Ã%Z yZ -2
Xì @
ƒ Za
Û ªVìZzg zŠÐ ~ X• òZg 'Y Z Œ
5] Y Z Œ Û ¼Ð j§Ñ!
{gÃè
Û X • D Y ïu 0
` Zzg » lgz ] Y Z Œ Û ñƒ | ._Æ lgz ] Y Z Œ
yWŒ Û gzZ
Xì ` Zzg {Š c Û ~ *Š ¹!
i » 5] Y Z Œ žZ ì {Š c Û Z àÑ
i ~ ´ ˜Æi•
Û yZ #
ÅyZgzZ ì ðW¬ CJ 7f7gzZ ì „g „â ÃVÂY Z Œ Ö ZJ
V- œ{¾
Û 6Š ã
Ôã»Ø)´ ˆ Æ V-œ {¾p Zƒ 7Za Z× ðà » nË~ yWŒ 
zYgzZ k& Z ŒZ }ZgzZ y{ Œ& œ[ Zâ
 ™ ~æ¸h
ñƒ Za vß, Z r
Û yZ ä VrZ gzZ ðWÃ2~ „Ze#
KZ ~ g ï Z Æ VÂY Z Œ Ö Z ~g7 ÃX•
Z@
X ªe
Û t Âr
:• D â •  ™k& Z x â Z f *ZÆ r
 ™ ~æ¸
Û ÝZgŠ s %Z » VÂY Z Œ
» VÂY Z Œ Û žì ðWt ‚ Ì] !
t Ð ä™g¨L L
Å ÂqZ ä sz@  ™ ËXì s %Z » sz@
r 9 z ÒZ É 7s %Z
Û {zèÑq Š
» VÂY Z Œ Û ÃkZ gzZ ÅÐ Â}uzŠ Ësz@
1™s %Z » ] Y Z Œ
Ì kû Âø]‡ø ‚ûÏøÊø ä VÍ߉~ *’{gÎ }ì s %Z » sz @ É 7s % Z
LZÉ ðC 7] Y Z Œ Û t ä kZì J 7t Ìä Tžì @ ƒ x¥s ™X J 7
ó ó1™] Y Z Œ
Û ÌÃkZ ä VÍßpì Å sz @ Š 4
Å kû Çø ‘ø ‚û Ïø Êø ä kZ q
Û 'D
( Y 83 ~gz• )
14 p‚Ú^Æ äËvi
 ™ ~æ¸
X• ˜ r
Û LL
hgÃV¸´P Æ [f& gzZ ì œ~ ÜŽ ì „z sÜyWŒ
Ü z kZ e
T]zˆt Xì „g ™]z ˆ‰ Ö Z ~ *Š ~g7 ™
ÒZ xÅ0#
Û : ] Y ZŒ
ÐZ : gzZ ì yWŒ Û ~uzŠ ðà ZÎÆ kZ ì CY Å ._Æ ] YZŒ
Û
( 25 myZö) ó óì Y Y H7Ð wÅyWŒ
Û
Û „q
œ~ z r} g ø Ž ì ] Y Z Œ Û žì ¬Ç!
Z ÅyWŒ t Z®L L
Û Ž Å kZ {z´Æ kZ Xì
• ðƒ è~ Vz‚'Y Z Œ
gzZ S7~ VÎgæ c
• CY ðJ 7
 {z • ¿g ™g (Z ä VÍß ~ V¸´ ‰ c
Æ YŽ ÏZ ƒ
X ó óe {g 7pôžì k\Z Ô% ðà » xE}g ø Ð ]Z W
ZÆ T• ] ª!
C ( 32 myZö)
} Z ñY % : yà ? ÏŠ ‚ kZ
Z}
7 Ì g ZŒ ~ B; gzZ • D ±
É • D™% ÆŠ ã
z ?Š wëË• D™ Ì] !Ž ]Z|t
GG GE
X 7Ì„âZ Å?ŠÃyZ ï ©G3©8gŠ
Ûr
t ž • Dâ•
Z X å s %Z » sz@
ä yq  ™ k& Z ¶ Š [ Z
ä VrZž† w¾ !  Š¤
 ƃ
,Zƒ •á p c
C È » Âq Û
ZÆ yWŒ
Û {e™™{”wi *
sÜgzZ X 1 ¯ ] Y Z Œ Ð+Y Å Z}
ÃÂá Zz äC È
ä VzŠ¤
• á Æ ] Z|Ð ¹ gzZÉ H7(Z ä VzŠ¤ •á Æ Š *Z q
Z Ë
Ö Z ~g7 tt gzZ H (Z
Æ kZ X 1g JŠ \zg » ®} g7 ä kZgzZ ˆ’~ #
«™Å u 0 Û ä \¬vZžŠŽ z!
yWŒ Ù ~}g !
Æ kZgzZ IèÁ ;g ZD
Ì[ Z¤
Z X „g 2~ „Zexq Ö Z ~g7 J
Z # V-œ{¾ì 3g á)f »
t ™| (ÐWÌÐ yZ r  ™ ~æ¸gzZ D™: „0 ¶
Å tkZ r  ™ k& Z
pX @ Ö ªh
#
ƒ: k ˆ Z J •á » tKZ Ã#
Ö Z Âì WZ » YŽ Âtž D C :
p‚Ú^Æ äËvi 15
?Š Ã] !  ™ k&Z gzZ 7g »Ãh
kZ År Ö Zt
 yˆZ » yx™ yZ ÌQ #
?Ãyx™ yZ Šp7^ Tž ñƒ D ¯
Y ¿#Å kZ ñYƒ q )Z 6] !
Xì Š6t
X ñƒA çÆ b§zŠB‚Æ u 0 Û žìt ] !
yWŒ ÝZ
nç ª
| 7yZ F{Š c
i Ìvßž Z
 ~ qzÑp Zƒ wi * Û yWŒ
6¹ Å ÷Œ Û
 sŠ Z%6äƒ kC~g ZØŠ ÃVÍß] \ Wž BÁg 6c_Æ ] Ñ ¸
X• M ]‚] ÃZŠ Z%t gzZ • M
ƒ J 2
Ù ^Î é æ † Û Ö ] … ^r u ] ‚ ß Â Ø m † f q ] ä × Ö ] Ù ç‰ … o Ï Ö Ù ^Î g Ã Ò à e o e ] à Â
æ oÞ^ËÖ] înŽÖ] ÜãnÊ ànnÚ] èÚ] oÖ] k%Ãe oÞ] سm†³fr³Ö ] ä×Ö] Ù牅 Ù^ϳÊ
Dp„Ú†iE ͆u] èÃf‰ o× ᕆÏÖ] ]æ ð†Ïn×Ê Üâ†ÛÊ Ù^Î Ý¡ÇÖ] æ é†nfÓÖ] ‡çrÃÖ]
Æ VzßÆ ( h N ) {z%• ëÅvZ èg ª0 ! Z ]|
wÎg k0
VÍß| 7yZ ~ž ¹Ð yZ ä \ W ÂðƒÐ x?ZmLƒ ]‡5 Å] vZ
( V() a gz Z • ÌV·h1 Ô• Ìñ h1 gÍ ̈~ XVƒ Zƒ _¬~
X• Ì
]nz s¬ Ð vZ ~ž cÛh
â•'× ä \ W ._Æ e
Zzg Å ›gzZ
Û Z x Ót Æ #
Š Z• Ö Z ~÷ž Vƒ @ gŠ Æ \¬vZ gzZ Vƒ ‡â
™7 n²t ~ g !
Ð s§Å \¬vZ 6kZ ) X n Ü ¤ Å ä™ ZŠ Z ( wÒZ °) à„ q
g 7‰ Z
Q X ÅzŠ 6„
 ZpgŠ h
'× Q XÅq
Z ¬ B]i YZ Å "7B‚Æ Â sŠ Z%
ä x?ZmLƒ ÂB]i YZ Å] Ê Z%]‚žJ  ZpgŠh
VŒ Å&6„ '×
| 7~ J
X• M Ö Z KZ \ W c
] Ê Z%]‚ {zž,Š ¬Ã# Û
â•
X ~Š ÌwVÅ]Ê Z%~ gu ÅÅvZ èg {–1Z ]|~£ZµgzZ
(ÅkZ cßÈÙ^Ãi ª Ør æ ņ‰] æ Ü×â æ ØfÎ] æ Ù^Ãi ÔÖçÎ çvÞ
16 p‚Ú^Æ äËvi
XßÈØr (ÅkZ ƒ  » ņ‰] b§ÏZgzZßÈ Ü×â ^m ØfÎ]
~zDx â Z ‰ ØŠ ™ c™]Ê Z%x Ó~ w‚ ~y
WÆ ] § Å ] Ñ
Û ~g U
X• Dâ• s Z ÂvZ¶g
Û n Æ VÍßXçO L L
Æ yZ ¶Â]zˆÐ p ÖZ -ZÆ *™yWŒ
Û ³] Ê Z%,Z ä ] ]ÀWŠpn
t X Ù]zˆ{z Ð X¸ØŠ â •
¸ ,Z Ç! Û )gzZ ÷Œ
t gzZ ¸ ‰ G ÉÐ ]¸ Å VâzŠ ÷Œ Û ] Ê Z%
ZÆ ƒ
X • Tg „ q Š| 7á•] ^m ØfÎ] ^m Ü×a (ÅÙ^Ãi ‰
 pX ñY c
Æ y! Û [²IZ x Óž Z
i ãWŒ  ¶~gzŠ ðZ’ZÆ xs Z sÜ]i YZt p
k(WZ {]ZŠ » y!
IZ X Š Û kZ Cg CgQ X¸ ñƒ 7~Š ¬ b§ ~g7
i ãWŒ
Û 6¹ÝZ ÏZ n Æ yZ gzZ ‰ ƒ ~Š ¬Æ kZ [²
ˆƒ y‚ W]zˆÅ yWŒ
Û Ð x?ZmLƒ ]|~ ypg¬ Ð ] Ãz ä ] ]ÀWgzZ
*™yWŒ
t Å "7Ð ] Ê Z%6µñkZ Xì @
Y ¹ {íZ£²Ã T HgzŠ ~y
W »
xE!Zf) X å Zƒ wi * Û 6T Š
yWŒ i§„z sÜgzZ ˆ~Š™ »]i YZ
{g ¹!
( 104 :ã¢i*
ÑñX yWÅZ
X • T e *
C ] ! 0Z [
¸Ð ]g „sfzgqKZ ÌvZ¶g ~g b
x‘ ‚ÏÊ é†nìŸ] 蕆ÃÖ] oÊ änÊ †nÆ æ ä³ß³Ú î³ŠÞ á]†³Ï³Ö] á] Ô• Ÿæ
32 V” †ŽÃÖ] l] ð]†ÏÖ] oÊ †ŽßÖ]E èe^v’Ö] àÚ ‚u]æ †nÆ à ÔÖ„e “ßÖ]
D1 t
X ðƒ ~pgzZ ¬~ u 0 Û 6µñÆ {íZ£²ž 7— ðÃ~ kZ
yWŒ
Xì w®B‚Æ• 9Ð/ôŠ¼ ô¥ÅkZ
î%°Z > Y ZÅZ ~ p ÖZÆ ?Ý°Z†1Z ~ y;_Z KZ ä ÉgiÃÏZ
gzZ ¹ G
o× ] ä×Ö] Ù牅 ^✆ΠojÖ] é ð]†Ï³Ö] o³aæ ž ðCzz ÅäƒxÎñÐ x* kZ
ä] vZ wÎg6Tì ] Y Z Œ Û „zt änÊ ˜fÎ p„Ö] Ý^ÃÖ] oÊ àni†³Ú سnñ†³fq
p‚Ú^Æ äËvi 17
( 28 myZö) c Û Ã}Z Lƒ w‚Æ ] Ãz KZ
‹ yWŒ
Û à Zz w‚ ~y
zY pì ] Y Z Œ
h WÆ ] Ñ Š Z%Ð îG%°Z > Y ZÅZ VŒ
Š w$
Ð èÚ^ÃÖ] é ð]†³Î à èÚ^ÃÖ] é ð]†ÏÖ] gzZ c ÌÃÈÆ kZ ä r
 ™ ~æ¸
Û ÅVâ ›x ¬ ª)¬ ] Y Z Œ
˜ H76gîÆ ] Y Z Œ Û ÃkZ ñƒ D™sp
X•
Û Å \ W Âñƒ Ág Ð *Š ] Ñ L L
ñ#ˆ Æ \ WX ¶¸ ] Y Z Œ
Û ._Æ ÏZ g »Z z + ̀'/ôx ÓgzZ +”Zg
kZ X¸ D™ ]zˆ Å yWŒ
X ðB ó)
ó ¬ ] Y ZŒ
Û L L] Y Z Œ
Û ¸ ~ˆ X å: s %Z ðÃyxgŠÆ yZ ~nç
( 27 myZö) ó ì
ó ÝqÃ] Y Z Œ
Û ÏZ sÜFZ Âà ¸»x Z™/ô
x ¬ ~ V¸´Æ VáÓÅ +”Zg ñ#J
 ` W™á Ð äâ i kZ L L
Ù !
hgÃV”PÆ [fy›ÌC Û ÅV â ›
Ð V¸´yZÉ ì ¸ ] Y Z Œ
ÐZ Y f}g ø X • ìg™]z ˆÅ yWŒ Û ._Æ ÏZ(C Ù ~ Ý ¬ } g ‚™
( 28 myZö) X ó ì
ó )¬ ] Y Z Œ
Û t îÂG
5Åq VZgŠ • ë 5] Y Z Œ Û
c Š n kZ {z ì c
 Š g¦] {ðgzZ ߎ »)¬ ] Y Z Œ Û är
 ™ ~æ¸
ÅYŽÃkZ ì @ Û 6lgz ] Y Z Œ
Y J 7yWŒ Û ~ V”P XÆ [f{zžì
Û Z~ kg Zæ gzZ ,Š ¯ ~vg »
öŸ Wz Ž » äJ 7"7Æ VÂY Z Œ
¶g +§0Z)´ X B ™g ÑÐ ~ ]ª !
Æ YŽÃkZ ì òZg Ð F
Z ÂgzZ
X 1™$g•6} úŠ LZ ä r  ™ ~æ¸Ãw¸ÆvZ
é ð]†ÏÖ] oa änÊ ˜fÎ p„Ö] Ý^ÃÖ] oÊ ] ofßÖ] o× k•†Â ojÖ] é ð]†ÏÖ]
Dá^ÏiŸ]E ÝçnÖ] Œ^ßÖ] ^â ð†Ïm ojÖ]
Û „zt Š
ì ] Y ZŒ c Û 6] Y Z Œ
‹ yWŒ Û T w‚Æ ]Ãz Å \WÃ] Ñ
( 28 myZö) • ìg™]zˆÅyWŒ Û‰Ü z kZ vß ._Æ T
~æ¸Æ ™Ü!Zjq Z q
ZÐ y;'Å Égi)´gzZ y» Z Åï±)´gzZ
18 p‚Ú^Æ äËvi
¸ Špž ¬Š 7t gzZ ì c
Š ™i„X Zg ‚ ä VrZž ì Œä r
™
Û ~ V1Â 4Z KZ ] Z|
Æzz%] Z Y Z Œ
X • ë H~}g !
Û ì {íZ£²Ž ˆ Æ äƒ c™] Ê Zá
Æ {íZ£²ÏZ zz% ] Z Y Z Œ
X • Ì._Æ z r‰ ñ Z™g »ÆÅvZ èg y ¢]|gzZ • Ì._
ÆV ZP Ãy Z * Û »r
¯ ?Š à {íZ£²~ ¿ #Åzz%] Z Y Z Œ  ™ ~æ¸ Z®
Û {”wi *
X¸ ] Ê Z%sÜ{z´Æ y WŒ { z Zƒ c™Ž ~ {íZ£²Xì 7
nç ZuzŠ
Æ6¢z rŽ gzZ • D Y ñ0 Û {ŠŽñŽ ] Ã%Z {z ìg
~ ]Z Y ZŒ
 ™ ~æ¸ X¸ {” wi *
mÆ yZö [Â KZ ä r ] Ã%Z t X 7s Ü
Û ÆÅvZ èg œ0 x ÷ ]|gzZÅvZ èg /]|629-30
Æ ] YZŒ
:cÛ ä ] vZ wÎgžì ~ kZì ÅÜg
â• uŽ ~rÆ s %Z
͆u] èÃf‰ o× وÞ] ᕆÏÖ] ]„a á]
Hwi *
Xì Š Ût
6V¯w]‚yWŒ
~ ÌZ Ôs % Z » VMª• ´â] ‚ Å s % Z Š Z%Ð szwV Œ
 ËÔ s % Z »% Z c ñz ™è c
qg p Ô èâ ~ ÷Ô s % Z » / ¦z u Zz
ž¶Å Âgz Z s % Z » Â Ô s % Z » [ Z²Z Ô s % Z » äƒy
¸ c
xlÆ
X s%Z »
]‚ Ñ! ¹ szw ] ‚ Ìà ] Ê Z% ~ g
{gÃè Å s %Z gzZ Š u
Zä Y f Ð ì sw ]‚ Ã VâzŠ Xì Š ¹ szw ] ‚ ÌÃ Vmâ
nÈ: +Z ] ! ZÃVâzŠgzZ Hg¨~ }g !
ðÃñƒ Bq Æ yZÐ VîU
™: „ê¼ ] Z|‰gzZ Xƒ -~g7 Ð T
V¯w] ‚ ä VrZgzZ ñ0
 ™ ~æ¸ ÃT c
Ü630 mÆ yZö ä r Û Ð ~ ] ·?Ã] !
Š gZŒ à Zz
X óì
ó e
Zzg p" „ Ç! Û Ð ~i * " y•
Š â•
Z tL Lž c
q á KZ gzZ X H
p‚Ú^Æ äËvi 19
( 30 myZö)
‰Ð ~ yZž c Š q Z à Zz szw]‚ Z
WÃt … Â Hg¨6g  äë
ƒ c™ Â]Ê Z%Xì Ð Vmâ] ‚m» ‰gzZì Ð ] Ê Z% Âm»
Û „z gzZì ŠŽ ñJ
Ð] ÑÆzz%]Z Y Z Œ [Z ]!
à Zz Vmâ] ‚p‰
Xì ?Š Å äƒ w®
F
Z ª iFZ Âá Zz äY ñ0 Û yZ r
~ ]Z Y ZŒ  ™ ~æ¸ Â7¼ gzZ
c  ™g ±Z » „ äJ 7"7Ð
2ÐWÃkZ 5‰Ð ] Ñ ä/ôX f
MÐWä VßZz IyZQ gzZ ðƒ: Á¼ ÌŠ Z®Å Vß Zz IÐ q Ù gzZ
ZC
gzZ ,Im¾Z ðÃ: ~ ÃÅ r 2ÃVzŠ¤
 ™ ~æ¸ pX c •á LZ ~ Š Z®
„z ì Å \¬vZ • Â]Z f à Zz ¶Š e
Z@ X Og yiz ðÃbÑŠÆ gzZ Ë„:
Z@ ÃkZ ðà Â,Š: e
X YÑ 76e Z@ Ãˤ
Z
á :wV ~Š
g ïZÐ äƒuÆ Wg nÆ ãZi {” ~Š •
:• ˜ ~ q ) ÑZ [ Â KZvZ¶ggs0Z
t†ËÖ] oÊ ^ãò›ææ^vnv‘ ^rmæˆi é†u tæˆi ]ƒ] †vÖ] á] o× ]çÃÛq] æ
!^nÞ‡ ]ƒ] Üq†Ö] ^Ûãn× grm à’vÚ äÞ]
á ™ b ï 9Ð ]gúŠ Zi WË¿Š Zi WZ žì q )Z 6kZ » Y •x Ó
&
ÅyZ Â,™ * VâzŠt gzZì èE{B {z Âá ™ q ) Ð kZ ~ {Zg ÅÐWgzZ
iZ
Xì Wg Zw
0Z
Z%[Â KZvZ¶g x x
X • ˜ ~ q ) ÑZ A
Üq†Ö] än× á] ÔÖƒ ØfÎ tæˆi ‚Î á^Ò æ ^Þ†Òƒ ^ÛÒ oÞ‡ ]ƒ] ä³Þ] ]çÏËi]æ
!lçÛm oju é…^rvÖ^e
Ð kZ {zgzZ }™ *  žì t·Z6kZ » Y •ƒ
iÐgî{gÃè ¿ðÃZ 
VŒ ì ( ~g ¢) Wg ZwÅkZ ƒ [ ™ b ï¬
XñY% ( ~ ÏZ ) {zžJ
20 p‚Ú^Æ äËvi
á Ôž ðƒ ãZz ! l]!
kZgzZì Wg ZwÅ ã Zi {”~Š • t Ð Vß ZjzŠ yZ
Ö Z ~g7 6
 ™ k& Z ŒZ }Z gzZ ì q )Z z t ·Z » #
¿#Å kZ w– Æ r
 ™ k& Z Šp p7^
gzZ • D™ ¿#Å q )Z VŒ r Y n Æ Ë
ó óZwÅWg L L~ y;'[  KZ ä VrZÉ • D™G @  ™ ~æ¸
åÅyZ r
‰ ‘ ~ [ ZŽ Æ VzWyZ L Lw– Æ yZ Ž • ‘ }p¼ Ð yZÄÆ
Ž • ðƒ6•¸kZÆ k& Z ŒZ }Z x â Z f *Z ~}g !
Æ ZwÅWgŽ •
( 34 my;') ó ì
ó HyÒ ~ yWŒ
Û '

D‚KZ ä VrZ
 ™ ~æ¸gzZ k& Zžìt q ÅÚ Š [ Zˆ Æ äƒ "
Ér Uq )Z
X • D™VY ¿#Å q )Z kZ r Û +-Zq[ » x â Z ÌÆ yZ
 ™ „Z•
HWgÃVÍ߉~gzŠÆ] vZ wÎgž• … â Â] !
t ] Z|VÐt
Æ Zw Å ÉugzZ Š YÉ å76gîÆ u Å *
i Wg {zžì t I » yZ p Š

X å6gî
Û + -Z q
 ™ „Z•
:• ˜ r
á )gzZ {” ~Š •
«~ VÂgßVâzŠ ( {” ~Š • á )žì @
ƒ x¥Ð kZ L L
J7Z ÂVƒ 2~ {k ÏZQˆ Æ ä0 Zwxê¤Z pì Å „ VzhÃÎu
gzZ ì » ä3Š ]g • ~ ¨£Æ vZ Šzu { k
» yZ [ ZèY ì à zZ bŠ Zw
Û
yZ n Æ Vß Zz ä™ Éu~nçÆ vZ ŠzugzZ ng ÑZ ° +@ ä yWŒ
b§~') ØnjÏi }• G yÒ ZgŠ ZÆ ZwÐ p ÒÆ ]YgŠÆ {k Æ
g—çO {)z mz °gzZ ( R » Vî 0
VcgzZB; xZŠ ª) s Z§Z sÔ à ÎÔ ( O
!
Û ô¥t ~MÆ ³â ä
} (¹ {z èa X ðâ •
Å kZ gzZ Zƒ >% » {k
Xì ( ZwÅ]‡) Ù^ÓÞ {z ˆ~Š ZwŽ ÃkZ n kZ ¶ðƒ S(Ð u ¹Ü Z$

:• D â •Ûr
 ™k& Z
á b§ ÏZ L L
Zzg ž 6 Zw ÝZ Å ã Zi {” ~Š •
Âì Ôì ãZz Ð e
p‚Ú^Æ äËvi 21
Z n Æ}Ñ çgzZì ;g W7~1‡Ð ZwÅ: c
q i @ Z pÔ: c
¿ðä i @
g ( Z » ¶Š {Z Ö ÓÃkZ Âì [ 0 {ç
â {gÎñ zg i Z Zw ÅWg ªØn jÏi #
Û '
( 4 ` 507 myWŒ ) X ó ì
D ó B
g
tæ¸gzZ »vZ èg ³â }ñW7] uZz &zŠŽ Æ Wg ~gzŠÆ ]Ñ
ä™ * t ŠŽz !
iû%«ÃyZž Q7]! Æ [z )Â{)z » •vZ èg
ƒŠ zŠgzZ äW: i !
HWg ÃyZ6ä™[ ‚g Z {g ! Ì6kZgzZ VƒÑ } hÃ6
s ™ u 0 Š¼™ WŠpÆ yZ Ì{zgzZiŠ „ «ÃyZÉ
gzZ ä™x̀s Z ‹Zg !
: Éu~¨ £Æ vZ ŠzuÐ + Ù „ Š
Y Å yZC HWg 6c_Æ ä™
Û Z® X ˆ ð0
ム7Zw Å Wg ÃyZ ._Æ ‚Ÿ Æ yx™ k& Z gzZ „Z•
ªWg Lž  ™ k&Z n Æ iÆ ÂkZ X ¶’ e
L Ñï‚Ÿt ¬ ä r
gzZ } è{zÐzz kZ Xì 4ZŠ •Æ ØnjÏi q
Ž lç$ Š 4
}g ø *
™g ¢
yŠ Ž B ¯ & Ã *
i gzZ Z¨Z Ž N Y 0 {ç n Æ kñ*
z ] ³Å V¶Ñ
Æ yZ Vƒ >%Ær!i îWgzZ BZ e ÆZ e 6z'Wz ] ³Å VÍß} h ; Š
*
Û 'D
( 272 :2 yWŒ ) Xì 4ZŠ ~ x|kZ ZwÅWg n
Æ nu *
çe.à Vzg e " yZž ñƒ 9 gŠ Æ kZ ]Z|t Q
X• ˜ r Û n kZ X ñY H"
 ™ „Z• U 
lç$
gßm ¶ðƒ S(Ð u ¹Ü Z$ } (¹ {zèaL L
ÅkZgzZ Zƒ >% » { k
( 39 m 88 ag â :t ZÑ Z ) ó ó ‹njÖ] gnfÞ
:• ˜ r  ™k& ZgzZ
´Ú »nÐe ZzgŽ ~ V1Â~} g !
.~ yZ • Q] c Æ ³â L L
ƒ x¥Ð ‰gz Z åòŠ W÷â > Z (tžì @
ì @ ƒx¥Ð ] c
Zzg ‰Xì
ä] Ñžì °» ]! t n Æ ðÉg ~÷X å Z è¹$ e.q Ztž
g ZŠ™{z » kZÐ XVƒ êŠ ßF Zzg yZ ~Ðzz kZ X ðZߊ ZwÅWgÃkZ
Ã]c
22 p‚Ú^Æ äËvi
Û 'D
( 4 ` 505 :myWŒ ) X ZIWg •t 6¯ ÅTì @
Wt ‚
ÆvZŠzu ZwÅWgž D™"
U  ™k& Z ¶ Š
t {zž åt Â’ e Ãr
{z 6Š ã
Å Wg ñO Æ kZ X ˆ ~Š 6¯ Š䙊 YgzZ ä™ Éu ~ ¨ £
Æ ä™ " UÐ ?Š Ã} úŠ ïE ™ÒÉ
EB 5 ìg ™ "U Ã Éu z Š YgzZ ~g ZŠ™$

 ™ k& ZQ X • ìg ¯ Ì?Š „ Ã} úŠ {z ñO
tæ¸gzZ ³â ~ ÃÅ r
X # 7Ì,ÅkZ ?ì Hg ZŠ™ »
Ð ¹ ~ qY : â iž ì @
ƒ x¥Ð ·_Æ õg @Å Ç kZ L L
Ž ¸ D™ ~Š· F{Š c u Å yZ gzZ ‰CZ™& Ž ‰Cƒ V1Zz } k
i 46 e
g Zi ! Ö Óòs Z X¸ D VZ {Z
» VÍßyZˆ Æ äYƒ ì‡# ÃÐ ãæWÅ yZ
ƒ x¥X D W7i !
lã ÏZžì @ 7Šu
Ð ã‚ W& ìZ̀Æ nkZ p Š
ŠŽ z!
X ñW7i ! ÆÒgzZìg D™&t }ik
iŽ 'gú‰gzZŠ%¼Æ
WgÃyZ ä \ W •Æ e
WÏZ Å {Z
â Âñ W~ Ĥ y
Åyâ ‡{z Z s !
Û 'D
( 4 ` 506 myWŒ ) X ó óc
Z™
X• Dâ• Û Xƒ±5 ïh '× År
 ™k& Z
ôÜËèa p„g Q^g7g ÅVÂg ZÑÅ ( ³â ª) kZÃ] ]ÀW L L
s !
yâ ‡t y X H7x ZŠZ ðÃä \WÐ zz kZ å c Åyâ ‡
W7t ~ Ĥ
[Zž Š {z X ÅÞb7 ~ i Z0
h @ Z ²™ Z• ÃkZ ä \ WX Š
W~ Ĥ
Å
Û ZZ
™g Z Œ Û Z » x̀LZ ä kZÐzz kZ $
 X 1™g Z Œ Ë ¾7Ð äÖ ] !
( 506/4 : yWŒÛ '
) X ó óc
D Š} Š ¬»WgÆ kZ ä \ W  1
 ™ ~æ¸ Š¤
gzZ ³â ž i7 „ Ð r •á ëÑ Æ r
 ™ k& Z ðÃ[ Z
gzZ ˆS7Ì{i » i úÅyZèY Xì 7— ðà Â~ äƒ y›Ætæ¸
{z ̈ Æ äƒ y›Šp HX ~Š Ì¸Å äƒ xÆ/ÂÅ yZ ä ] Ñ
Ü z ¾Ò ÃyZ ä ] Ñ gzZ ?¸ D™Vâç$
? ¶Å‰ gzZ ¸ D ` } k
e
p‚Ú^Æ äËvi 23
{z Q ?¸ g66•g i !
Ð x ZŠZ s ÜÆ yZ •Æ Ô´ÃÅ yâ ‡\ WgzZ
? c à ³â B; Æ VÍßÁä \ WgzZ ñWÐ b§¾~ Ĥ
Z™g ë¤ Åyâ ‡
Z ¡c
Рñq W7i ! » nwŠ )
ÂÐÒž å Z ègzZ lç$ (Z ³â HgzZ
c Ü z ¾/Âä lç$
¶Å‰ Š ÉZ¼ ƒ
} èkZ ¬ Ð ZwgzZ ? c  ä kZ
Z ì CY 0/ÂÅ kZ Š lŠp Zw Åxê¿uË
Y ÅkZp¤
¼Æ/ÂÐ +
Ù ªÌg U
?Vƒ:C W
Û HgzZ 7] Z Z .
„Z• Þ ‡ *
™i» ]ÑZÎyZ ~ ÃÅ r
 ™ ~æ¸ H
?ì ßÅÌZ KZ ?ŠÐWÆ X• +Z Ç  ™k& ZgzZ r
 År ™
X • ˜ X k| 7Ì{ zì –Ž ~G@
År ™k& Z ä r
 ™ ~æ¸
 Ã] g—žì @
LZ ä ÏZ ¬ Ð ƒ Ù „ Ð ] c
ƒ x¥t C Zzg ‰L L
 Z• !
ž ì Zƒ yÒ s ~e Z Å k„0Z pÔ c
Zzg q C ~ }g !
Æ x̀
³âžìg-] !
t) X¸ iÐ x̀Æ kZ „¬ Ð ä WÆ kZ] g—
wÎgì ~ ›9( •* Ñ 7™ñ 7Z ¸ ñWn Æ/ÂKZ Špi Z
c
Xå Š
 gŠ {z Hì Zƒ x¥¼ Ž ~ }g !
?ì „ }g v= Y7 Ð ³â ä ] vZ
žì Zƒ x¥= c Û ä \ W ?ì Zƒ x¥ H~}g !
â• }÷Ã\ W ¹ä kZ
ž• ë k„0Z X V; ¹ä kZ Xì Å ~g »$
B‚Æ Å±ÅFV#ä ?
Š ¬» ä™Ç*
c
ÐZçO X Š Zw6kZ A Û Zû%g e ä kZ ˆ Æ kZ
 Hg Z Œ
Š™Wg
c

~ ] c Z ]!
Zzgp¤ Æ kZ ? ¶HÎâ Åx̀Æ kZ
ãZz ðÃ~ }g !
ä kZ Ð ]gúT ._Æ e
ÐZ Å ~g »$ Zzg ÅÄ0Z pðƒ 7yÒ
ƒ x¥¸ s ™Ðzz kZ H7{~
ì @ š ä ] g—èa
Zñ¼ Ð kZ1 c
( 73/74 :y; '
) å H[ ‚g Z »r!
*
i ä kZž
Zž c
¤ Wt ‚³t ÂØ5à ïkZ År  ™ ~æ¸B‚Æ VÂ! Å6zZ
24 p‚Ú^Æ äËvi
*
i¤ á ðÃ
Z ™Äg ðÙWvB‚Æ kZ gzZ ™ ç • Ã]gúË¿{” ~Š •
vZ Šzugz Z H 7Š Y~ }i ä kZèY X î Î } hÃÎsÜ ÂÃkZ Â} ™
¿u~¨ £Æ vZ Šzu {z ÂÆ™r!i ðÃgzZ Å 7Éu ðÃ~¨£Æ
*
Xì ng ÑZ °@gzZì
Ñ ~ Tž • w {z}
Æ „ g ttži7 Ð r
 c  ™ ~æ¸ ðÃQ
{z Z Å kZ \ Wpìg Q^g7g Å V Âg ZÑÅ ¿q
 gzZ , ™: Ĥ Z à ]
WB‚Æ VÍß „ Šp {z V ; C: n Æ ~g ë¤
Å kZÃËÌA
` ™r !
*
i
Ð vZŠzugzZ lç$
{ è å (Z { zgzZ â7 Ð i Z0
Z²sÜ] Ñ ' Âñ Y
ž • … â Ã] !
kZ r Û Zg !
 ™ ~渊pèÑq} ™g Z Œ g e Ô š y ̈Z ¿u
¿vZ èg /]|gzZ –1Z ]|ªV¹‚g;Z YzŠ Æ \ WgzZ] vZ wÎg
Zwž Å SgzZ c
kZgzZ ’ e ã™ b & Z KZ ÐZ ñO Å ä 0 N
ßg !
g !
ÐZ ä
( 77 :y ;'
) X ÅÃÅ ÏZ ÌÃVÍßx ¬gzZ ½] !
¸ ÌÐ „ uÆ
 6
{z ¸ ³] \ WÆ Ä¤ á H Å ïÅ ]Z|yZ
Å ¿TXì y•
\W  c Å\ W[ Z ™ƒ >% » ~Š¤
W~ Ĥ { è~g7 ªÆ ™r!
*
iZ
kZÅvZ èg/]|gzZÅvZ èg–1Z ]|ª¶‚g;Z YÆ \ WgzZ ]
¸ ÌÄ uÆ kZ gz Z }Ãä™g lZ z/¡gzZ ÃäY :Zz g !
 6 g !
Ã
™Wg •Æ Ønjϳi X }]!
Z Â *
} hÃÃkZžƒt ÒÃÅ]Z|yZ s§q
X ': Ì
Û Ã ~Š¤
gzZ k& Z Ô„Z• { ègzZ ¹Ü Z $
ðƒ S(Ð u Åtæ¸ gzZ ³â gzZ
tZzg ~ ›9X kNŠ ÌÃkZ • D™" Ð ?Š T yx™ ~æ¸
U
:ì y*t ~ X•
:ìt eZzg ÅÅvZ èg {ª0'Y ]| -1
Üâ‚u] Ì×ì ä×Ö] Ønf‰ oÊ àm‡^Æ †ËÞ ^Û×ÒŸœ Ù^ÏÊ g_ì Ü$ äÛq†Ê Ù^Î
p‚Ú^Æ äËvi 25
Ÿ] Üâ ‚u] àÚ oßÓÛm á] ä×Ö] æ ^Úœ èf%ÓÖ] Üâ‚u] xßÛm ‹njÖ] gnfß³Ò gnfÞ äÖ
!äß äj×ÓÞ
5gÆvZ ë ÌZ
 ƒ { Ç W cÛ ñƒ ï Š[ä ] ÑQ HWgÃkZ
â•
}–{Ši ]ágzZ ì @  n Æ } zç~
Y {g ú ðÃÐ ~ VÍß yZ • ä
Z nÅ Z}
= ä vZ¤ ™„Å|ŠzŠÐ } hð{z Xì mïi ZzW b§Å
Xì @
X ÇVzŠ Zwu Ú‡ÃkZ ~ Â~Š ]gŠ6¿,Z
G1Z ]| -2
u ÅÅvZ èg ~g}
:•t p ÖZÆ g
Ønf‰ oÊ é]ˆÆ ^ßÏ×_Þ] ^Û×Ò æœ Ù^ÏÊ oŽÃÖ] àÚ ^fn_ì ] ä×Ö] Ù牅 Ý^Î Ü$
ØÃÊ Øq†e oiæ] Ÿ á] o× ‹njÖ] gnfßÒ gnfÞ äÖ ^ßÖ^n o Ê Øq … Ì × íi ä× Ö]
!äe k×ÓÞŸ] ÔÖƒ
 ž c
Z Û Š•
â• á g Z gzZ ñƒ } 9n Æ[] vZ wÎg ‰
Ü zÆ x•
áQ
 n Æ } zç~ 5gÆ vZ ë Ì
{g ú ~ wÈ}g ø ¿ðà • ä
 ¿(Zž ì xi Ñ 6í Xì m1 b§ Å } – {Ši ]á{z Xì @
ÌZ Y
X ÇVzŠ Zwu Ú‡ÃkZ ~ Ç ñY c
Ñ k0

 žì t {z ì CWt ‚k
n Æ {zçËy›Z ¦Ž Ð V(u yZ
¼ ~} Š6Æ w¸NŠ ÅVß Zz yÆ +@WgzZ D Y {gú oo¼ Âä

" ¼ ~ V/"Š ]‡zZ ‰gzZ D Y á k0
Æ yZ ,q Å Å
 ä3
kZì Zwu Ú‡ŠpŽ å Š HWgèa ÃÅvZ èg ³â X ïŠÈ] ÜÆ ð§
ÃyZ:gz N Y Wi ! Û Ò ä ] ÑÐ 9
Ð VÆw+Z oož ~Š â •  oÅ
Ö ÓÅ ] Ñ X Ï ñY ~Š Zwu Ú‡
7~̀ãZ ¬ot gzZ ¶7gz$ âZ #
' Â{z X Ùr!i îWgzZ ÃwZ eB; 6z'Wz ]³Å VÍß6´Zž¸
*
kZ Å yZ ä ] Ñ p¸ ïŠÈ ] ÜÆ ð§ " ¼ ~ V/"Š "Š
Û pX ~Š â •
~æ¸ gzZ k& Z Ô „Z• Û Ò gzZ H 7“
 ZŠ'Ìà ð§ " à ©
26 p‚Ú^Æ äËvi
³â ž 1™t Ð i ZzWÅ}–{Ši ]áä VrZž £Š Š ZŠ Å =Å yx™
D™r!igzZ¸ D Z™e îWb§Å &
* ‚ {Ši ]áÌy›‰ÅvZ èg
Ö ÓòsZ gzZ ¸ s Z e ÆZ e 6z'Wz ] ³Å VÍßgzZ ¸
~ «£Æ yZ #
X ¶'" Ç!
~ VÎgæ }g ø g ZlŽ ÅøZŠ z =Lž
{g ¹!  ™ ~æ¸
L • ë Ât r
Ë Y ÅÐ VÍßyZ µÂÅTì q H {Š c
$ Þ Æ kZ ì ˆ
iÐ kZ 6D 1 .
"7yâZgDZ * Z 6øZŠ z =Å]Z|yZ Ìëp ( 78 y;') X ó ì
Z z v * ó
X • ‰ ƒg66
ä yx™ ~æ¸ gzZ k& Zž ˆƒ ãZz b§~g7 ]!
t Ð ïÑ!
{gÃè
Ð =É ì ?Š š ~g7 Å ~g7 žt sÜ: {z ì ~{ ã ¹Ž 0Ð Wg
g 79
XB  o¼ Ì
á ëžì CY {g ] !
Æ Wg n Æ ãZi {” ~Š • âZ sÜ)f }g ø [ Z
X • D™™f •Æ yZÄŒZÃkZ X ,Š™ ãZzÃ?Š Åäƒu
Û gzZuÅWg
 »yWŒ
¬Ð <
 ™ ~æ¸
:• ˜ r
]! Æ Zw Å *
t Ð ä™g¨6´ ) yZ Æ Y •}g ø ~ }g ! iLL
Û ä ] Z|yZž ì Cƒ ãZz
 ~ Zw {Š™ yÒ Åˆ yWŒ
Ð )g f Æ <
q
{z¤ZÆ Y •Xì c Û m{B‚Æ ~g Z.gzZ }g Z.ÐZ c
Šg ZŒ Š ™†ŸZ
ì c
c í ¬ÐZ wq¾''ì @ ™¨Ð ¬ÐZ ZuzŠgz Zì Ht q Š 4Æ
Za 6gî ~¡wZÎt Ð zz kZ ì CY ~Š Ð „ <
 èa ?Š Å kZ H
) Xóì
: y;' ó $
Ë ™wpzp» ÎâkZ ~ ¬ËÆ ˆ yWŒ
Û H<
 žì @
ƒ
( 34-35 m
: • ˜‚Ÿ CZ ~}g !
Æ kZÐW
p‚Ú^Æ äËvi 27
Æ y Z Âì cÛ y Ò {° ‡ c
â• Û ~ X ( ] 5ç) { zL L
¬ðÃä ˆ y WŒ
Û :<
c™Ã} °‡Ëgz Z ¬ËÆ ˆ y WŒ  žì ¬Ç !
] !
t ~ } g !
Û g (Zt Ã<
y WŒ Ë ™wpzpðà » Îâ Ë~ kZ : gz Z ì $
 Xì $ Ë ™
 Špg • { zž ì 7Ýq ht ÌÞz x â Z Ë[ Z gz Z ì c
< Š 7ä ˆ
Û X } ™ ÒÃ Å ä™ "
» wpz p~ ¬ËÆ ˆ y WŒ U
g (Zt n Æ
¬~ } g !Æ kZ 6¯ Å ] ‚ ª [\ Wž ì 7X à © ðÃX
( 37 m: y ; ') X ó óN Î
£6yZgz Z ñ0 ÅY •X ì HØ Zg ‚t ä r
7™]!  ™ ~æ¸
tWt U ¬ 0Ð *
i ~ u 0 Û ž ì t ] !
yWŒ ÝZ X ~Š ™ qzÑ ãi
:Nƒ wi *
áû^ô Êø ÜûÓößûÚô è÷Ãø eø …û ]ø à$ ãônû ×øÂø ]æû ‚öãôŽû jø‰û^ Êø ÜûÓöñô^ ŠøÞôù àû Úô èøŽøuô^ ËøÖû] àønû iô^ mø oû jôÖ# ]æø -1
!¡÷ ÷nû fô‰ø à$ ãö Öø äö ×# Ö] ØøÃø rûmø æû ]ø löçû ÛøÖû] à$ ãö Ê# çø jømø oj# uø lôçû nö föÖû] oÊô à$ âö çû ÓöŠôÚû ^øÊø ]æû ‚öãô•ø
D15 Vð^ŠÞ å…ç‰E
g e6VÂgúyZ vß ?ÎÐ ~ V-ç ~g v, ™x » » ð§" 'gúŽ gzZ
ÅgÈ g0ZÆ VzyÃyZ ? Â,Š }Š „ZÍ {z ¤
ZQ Xß™ {ZÍÐ ~ VJZ òŠ W
X ,Š â • Û m ?{ ZggzZ ðÃn Æ yZ \¬vZ c } Š™Ø{ » yZ ]ñžJ VŒ
äø ×# Ö] á$ ]ô ^Ûø ãö ßûÂø ]çû •ö†ôÂû ^øÊø ^vø×ø‘û]ø æø ^eø^iø áû^ôÊø ^Ûø âö æû ƒö^FÊø Üû ÓößûÚô ^ãø Þô^nø iô ^mø áô]„ø$Ö]æø -2
D16 Vð^ŠÞ å…ç‰E ^Û÷nû uô…$ ^e÷]ç$ iø áø^Òø
gzZ ,™/Â{z¤ Z 7Z ,™ ðZ't Ð ~ ?Ž ]gúzŠ%{zgzZ
ZQ X î à Z j
Û 3ggz Z ÑZz ä™wJ/ÂvZ —" z™g ¦
Xì ÑZz äâ • gŠÐ yZ ÂB™ b & Z
:A ¬zŠÐ VìWzŠ yZ
ÃyZ ÂN Wá Ì{ ZÍg e 6x̀Æ yZ gzZ Og x Z²Z » * ٠ؤ
i6V-çC Z -1
X ñY 3g k8~ Vzy
28 p‚Ú^Æ äËvi
 ÃyZ ÂVƒ }g Z. c
wq ø á {z {Zp ,™ *
Vƒ {” ~Š • i ]gúz Š%¤
Z -2

X ñY Åk±
 ™ ~渊p
X w– Æ r
ˆÅ 7yÒ Zw³ðÃ~ kZ Xì c
W~ Y ̈{gάª » Zw Å *
iLL
( 299 m:yZö)
0 {Š „]|ä ›x â Z X Zƒ yÒ ~ <
 ¬ZuzŠ ˆ Æ ¬¬ Ñ!
{gÃè
Ö ™
:HÜÐÅvZ èg #
†ÓfÖ] ¡nf‰ àãÖ ä×Ö] ØÃq ‚Î oß ]æ„ì oß ]愳ì ] ä×Ö] Ù牅 Ù^Î
!Üq†Ö] æ èñ^Ú ‚×q gn%Ö^e gn%Ö] æ è߉ oËÞ æ èñ^Ú ‚×q †ÓfÖ^e
wi *
¬Ž ä \¬vZ Xßá Ð í Xßá Ð í cÛ ä ] vZ wÎg
â•
á ) ÅŠ% {” ~Š •
Ð ]gú{” ~Š •
~g »$ á )X c Û wi *
Š â• {z H {°z » ä™
á ÅŠ% {” ~Š •
]gú{” ~Š • á gz Z ( ì ) mz ° Å w‚ q
Z gzZ } hÃÎn Æ
( 53 my;') X ó ó( ì ) WggzZ} hÃÎn Æ ~g »$
Ð
Ù ØgzZ ƒ ðƒ >% Å *
kZ ä C i Ž Zƒ x¥Ì¬» ~ç kZ Ð <  ÏZ
Xì {” ~Š • á {zèYì Wg ÌZwÅkZžVƒØŠ™ë Z• Û {ZÍg e6x̀Æ
yÒ ô¼ ~ T Zƒ wi * Û ¬ZŠQ ˆ Æ kZ
~ gâ {gÎ Å yWŒ
á )ž ðƒt Â~pX Å Ì~p~ ¬Æ <
{” ~Š •  gzZ Nƒ 7¼ Nƒ
™f ÔŽ X ˆ~Š ™ c™ Zw Å VzhÃn Æ {” ~Š •á gzZ Zw Å mz ° n Æ
á {z ðƒ 7™f ÔŽ gzZì Å ZwÅ {” ~Š •
Wg ªì ZwÅ {” ~Š • á ) {z ðƒ
g e pOg x Z²Z » * ٠ت å Zƒ 7™f ~ <
i6~çC ŽŠ Š ¬* q
c ZgzZ
Û { ZÍ
X ǃ y°~ ]gßkZ ÂÙ: ëZ•
Û Ð<
È » ¬Æ yWŒ
: gzZ ì À  Â: ~ Tì K  FÏ{Š ‚t
Xì CYƒ Ìr{•~ƒ
g Š q Zgz Z < Û Ð kZgzZ » H„
 ÔyWŒ
p‚Ú^Æ äËvi 29
 {Š™™f }g ø {z Âq
< Z XÑ + â VY ]!  ™ ~æ¸ p
~g ø r
WÅY ̈{gÎ{z}uzŠ X D™7tì}uzŠáZz
X • D™ß ÌÀF» e
Z Ã8 Ð ÷ðŠ KZ ì}uzŠ "
D™ i Z0 U
Ð<r
 ™ ~æ¸
X • ˜ ñƒ
{gΪ) ¸ ¬» <ÑJ Æ Zw {°‡!
 äƒ wi * Å *
i ~ gâ {gÎL L
n Æ —%x ¬ Æ * Š ™ »ÐZ ä ] c
i gzZ c Wc k
i Å gâX å ( ÑZz Y ̈
( 299 m:yZö) X ó ó~Š™gHnÆå Zw³q
Z
'
ðÃh × Ð yZ …n kZ ì ?Š q
Z Å yZ Ì÷ðŠ Å r
 ™ ~æ¸
X 7]gz¢Å`â ?Š
wŠ LZ ] !
t {zžì t zz Å tÆÀF
Ær ™ ~æ¸ ~ Y ̈{gÎ
KZ 'gú¼ à Zz äY ƒ y›~ : â iÆ ] vZ wÎgž • Æ ñ) ~
 ™ k&Z f *Z x âZ Æ yZ gzZ r
Ær  ™ ~æ¸ X ‰C` } e Z Æ ~g »$

Ö |Zg ZŠÆ „
y›V;zžìt g¦ » # g òsZ ÅgzŠÆ ] Ñ ~ V~f
 c
Å&‚ {Ši ]áŠ%á Zz äY ƒ y›gzZ ‰C` ä{ „ 'gúà Zz äƒ
àø³³nû iô ^³³³³mø oû³³³³jô #Ö]æø n ÏZ X¸ D™~Š¤
{è6´ZgzZ¸ DQ D Z™e b§
( •* ' ÅVâ ›ª) ~g vgzZ L L• D™t {zÀF » ÜûÓöñô^ŠøÞô àûÚô èøŽøuô^Ëû³Ö]
VÂgú„tžì ?Š [|Z » yZ L L• ˜gzZ ó ó• C™ ~g »$
Ž Ð ~ VÂgú
7c k iŠ%n kZ ì @
ƒ » „ ]gúèaXÝZ ~ ]gßkZ Xì ™f »
kZ {z L L Âì ¬» ä™Ô { ZÍg e Ž ~ eWgzZ ( 287 m :yZö) X ó óñW
X ( 287 m:yZö) X ó ó• „ 'gú„ ~Š ¬ Å *
i µZß Z ° {zžVƒ { ZÍÆ ] !
t ~ y›])!  ™k& ZgzZ ~æ¸èa
ÌËì Hì‡g¦Ž ä r
gzZ KÃkZ {zÉ } Š äƒ ì‡Ãg¦, Z ~ r â Š z wŠ LZ {zž 7]Z̀
 ™ ~æ¸ n kZ Y7„ƒg »6+ â
X • D ‹ V- ê CZ r
30 p‚Ú^Æ äËvi
Wt Ð zz ÅK: Æ Tì q {z ¸ L L
Z ~ Vz‚~g ø e
¦Ñ q
( 287 m:Zö) X óì
ó ðƒ µ z
gzZ +ŠÆ \¬vZ X ì c
Š™yÒ ™wÅÃVÂ!  ™ ~æ¸ ä ë
yZ År
X OgÃæ Ãx •Z {z6t Zè, ZB‚Æ [Â ÅkZ
{z » èøŽøuô^ËøÖû] àønû iô ^mø oûjôÖ#]æø ž c Û H~ [|ZÃr
WÃt•  ™ ~æ¸ äY:
{z• D™V- ÀF» ^ãÞ^³ni^³m á]„³Ö]æ ² ó ó• C™~g »$
Ž L L• D™ÀF
t
Èt • C™ ~g »$ {zžÆ ™tÀF» p ÖZ ¬ X ,™ ðZ't Ž ]gúz Š%
~ p ÖZ }uzŠ ŠŽ z!
Æ [|Z ÏZ îE $ p• 'gú„ ~Š ¬ Å *
4›E
0G i {zž Ñï
]Š ¬
U
X „gƒ 7"
Æ VÂgú~Š ¬ Å *
Y ̈{gά ~}g ! igzZ „w– Æ r
 ™ ~æ¸Q
m VŒ ÅgÈ ~ VzyÃyZž c
?{Zg gzZ ðÃn Æ yZ \¬vZž J Û t~
â•
Æ Zw {°‡!
äƒ wi * Å *
i ~ gâ {gÎL L~ p ÖZ Æ r Û
 ™ ~æ¸ X ,Š â •
ãZižì gÃè Zw âZ ~ X 2-3 •] c
Wc k
 
i ÅgâX å¸ ¬» <ÑJ
Æ —%x ¬ Æ * Š ™ »ÐZ ä ( zg â } hÃÎ~ ZwÃkZ ]gú c
igzZ c ƒ Š%
( 299 myZö) X ó ó~Š™gHn Æå Zw³q Z n
ÛZ
yZ ~ kZgzZ H Zg7 {°z CZ ä yWŒ ž ¶ Š w¾ » r
 ™ ~æ¸ p
Ù w– Æ
gzZ ðƒ 7-Ð kZ ÅyZ Âðƒ™f ZwÅVzhÃÎn Æ xêÆ nC
~Š ¬Æ ~g ZŠ™$ Š ¯ ZwÅ *
gzZ VÂgú„gzZ c i —%x ¬ sÜÃ ZwkZ ä VrZ
kZž Zƒ 7gŠXt [ Z X ðƒ kC]gz¢Å Zw FJÃyZ n Æ Vñê
wgzZzgŠ Ž ] Z|t Ã<
 ~ }g ! Û X ñY H Zg7 ù Ã]gz¢
Æ yWŒ
 Â ðW7 ]gz¢KZ Ž [Z pXì _ Wt ‚ Â{z • ï Š
™á Ä <
Wq
e Š w$
Z ¬» Zw Å yZ gzZ c Û » VÍßg ZŠ™$
¬ãWŒ gzZ VÂgú„ ä VrZ
Š hŽ Ð e
C c W~uzŠ™h ÂÐ
p‚Ú^Æ äËvi 31
• ïŠ w$ Û 7 s$
à yWŒ Šp
:• D™™f V- Ðõ} (r
 ™ ~æ¸Ãh ÂhŽ kZ
qx â Z & ì {- {z ¸ ?ì H |gŠ ~
â » Zw ( Å Wg ª) kZ L L
wßZ LZ Xì Hi~ ó ówΰZ x © ! Û + -Z
wßÑZ x © Z L L!‚g LZ ä „ Z•
Û Ð ] c
ä™pðÃ~ ¬Æ ˆ yWŒ Ð gzZ ãyZ ä VrZ ._Æ
Zzg ´p
( 81 m:y;') X ó ì
ó ÅÒÃÅK~ Ýzg Å[ Â ÏZ 7Z ñOÆ
Û eƒ : iÐ Ë ; g „ {- {-Ž J
 ™ „Z•
kZ ä r  V-œ {Ša
:• ˜ X c Û Ã<
Š ¯ Á q6yWŒ  ž HiÐ b§
á )žì c
Zwn Æ VEZi {” ~Š • á g Z {gÃèÆg—L L
W6gî ãZz ~Š •
Zzg ~uzŠ Xì Åmz °gzZ} hÃÎ
QgzZ } hÃΪ) Ý^ gm†Çi Ü$ ~ e
á b§kZ X • ñƒŠg Zz p ÖZÆ ( mz °!‚q
Mp ÖZ n Æ VEZi {” ~Š • Z
~ VÂgßVâzŠžì @
ƒ x¥Ð kZ X • ñWÌ( WgQ } hÃΪ) W°Z
7Z ÂVƒ 2~ { k Zwxê¤
ÏZQˆ Æ ä0 ZpXì Å „ VzhÃÎu «
Xì » ä3Š ]g • ~nçÆvZŠzu { k
» yZ [ ZèYì à zZ bŠ ZwJ
( Y 88 :ag â t ZÑZ )
» kZ ._Æ r Š h — ÌÈ » <
 ™ ~æ¸ X c  Âä r Û
 ™ „Z•
:ì V- ÀF
 á ) ÅŠ% {” ~Š •
Ð ]gú{” ~Š •
qZ gz Z } hÃÎn Æ ~g »$ á )L L
} hÃÎn Æ ~g »$ á ÅŠ% {” ~Š •
Ð ]gú{” ~Š • á gzZ ì mz°Å w‚
( 53 my;') X ó ì
ó WggzZ
gzZ } hÃÎ Â}™iŠ «ž • ìg wït È » kZ r Ûp
 ™ „ Z•
á gzZ mz °Åw‚q
äƒ {” ~Š • á ) Â} ™iŠ ~uzŠ
Z ~ ]gßÅ {” ~Š •
 :gz ǃ 6¯ Å „ [|Z ¦Z ºZ ËÆ yZ Ìt Xì Wg ~ ]gßÅ
Æ<
32 p‚Ú^Æ äËvi
{Š™™f » r Û Ð [|Z Ì˃ÀFzŠg Z » kZ c
 ™ „Z• Vƒ Æ ! ²p ÖZ
7È

Û Æ ó ó(y{
 ™ ~æ¸ gzZ k& Z Ô„Z•
Å ] Z|‰ r Š L LgzŠ t p
Ù ÅXì » #
gzgŠ » u ] !
¼ t ‚Æ yZŽ ì wWžgzZ ì B C Ö âZ
Xn ™ ð¤̈
s%Z ~zÆ VY± Ë~ _Z÷ :wV¶a
Û VƒZ
À._Æ yWŒ
žF zŠ {zžZ
Zi c  ÃVY± Ë~ ÏŠŽñÅ\ !
Ö Z É‹g Z[Z 6kZ X ÇA ðäzŠ »
ŠpXì t· Z z q ) Z » +$x ÓÆ #
X • D™ÜV- Ãt · Z kZ r
 ™ ~æ¸
}g7 ]gß¾ { Æ VY±ž ~ 56]!
~ÆF kZ x Z™y é<XG©¢EL L
-G
Z—‚yZö : 50 m) X óÐ
t· Z kZÆ V- œ{Ša p ( ci ó N YØŠ Ð
U
" ë! Ö Z gzZ X 75r
à t · Z Æ V-œ {Ša Æ #  ™ ~æ¸ Šp Ð
 ` WÃT » x¯ [|Z Âq
J Zg – » Vzq zŠ ÃyZ n Æ ä™
Z Xì Z 7¢
Ž » wúX}uzŠgzZ ñ0  ™ ~æ¸ sÜ c
™ÃkZ „ r 0
™7ðà 99
VâzŠ 4Z X ZIyjn kZ e 0
~æ¸g Ö Z » VÂ! 7{Zg ~ øZŠ z =ÅyZ
:• D™V- r ™
GE
}g7 ]gß¾ { Æ VY±ž • 56] !
~ ÆF -©¢L L
kZ x Z™ y é<XG
z Ð{z » wú7Z Ð zz Å Tì t¸ Å ]Z|yZ XÐ N YØŠ Ð
#
J Ö ª ~ V ðG3EC™ÅZ 1 Å yâ ‡z } +C
4E Ù â Ã Tì Z 7*
™ Š XZ {°‡ d
¾
*% õg @Å V1Û Z Æ *Š dLä ¿ËX Ç ìg Ýq x £ +F
™A —
X ó óσ„
 zu~ kZg ÇŠ c
t Å_ Z÷D}g øžì ¢ … ÂÅ qzÑ
Æ ä™' z g¨6] c
D WgzZKÃVÆ Z 4Å yÒ [|Zžì Cƒ ]ª L L
gŠ Å kZ gzZ ì c
Z » Äc
˜ Š ™[™Ð \¬vZ yñt ä ]Z|yZ ñO
p‚Ú^Æ äËvi 33
\¬vZžì Y Y ¹ HgzZ ZÎÆ kZ6kZ Xì J0 uÆÅvZ èg /]|
!
Z—‚yZö) X ó óñâ •
( 50 mwzZzci Û s çÃyZ
X G ™f { Æ Š ÑzZ ¬ ~ _ Z÷~ u 0
 ™ ~æ¸ÀF
H »r Û
yZ Œ
Xì Zƒ
Ñøçû Êø ð÷ ^Šø Þô à$ Òö áû^ôÊø àônû nø %ø ÞûŸö û] Àôù uø Øö %ûÚô †ô Òø„$ × Öô Üû Òö •ô Ÿø ø æû ]ø oûÊô äö ×# Ö] Üö Óö nû ‘ô çû mö
Dð^ŠßÖ]E !Ìö’ûßùô Ö] ^ãø ×øÊø 麂øuô]æø kûÞø^Òø áû]ô æø Õø†ø iø ^Úø ^%ø×ö$ö à$ ãö ×öÊø àônû jøßø$û]
Æ VY±zŠz »Æ±žì @ ÆŠ ÑzZ ~g v
Z@ »vZ ~ }g !
™e
ðäzŠ »ÆF
7Z ÂVƒ {Š c
iÐ zŠ {z gzZ Vƒ „ VH±~Š Ñz Z¤
ZQ Xì 'Z'
Xì JŠ WnÆ kZ ƒ ű„ q
Z¤ Š
ZgzZ ñY c
zŠ ) sÜ~Š ÑzZ Z
Zi c
(Z  žì ™fÐ gî ãZz ~ ]g „kZ ÅyWŒ Û
X ÇA ðäzŠ »ÆF
Àª Õ ø †ø iø ^Úø ^%ø×ö$ö ÃyZ ÂVƒ VH±
Xì ™f » V”Æ +-Zzˆ Æ V”ÆŠ ÑzZ
à Ó m Ü Ö á ^Ê ‚ Ö æ ä Ö á ^Ò á ] Õ † i ^Û Ú Œ ‚ Š Ö ] ^Û ã ß Ú ‚ u ] æ Ø Ó Ö ä m ç e Ÿ æ
!&×%Ö] äÚ¡Ê å]çe] ä$…æ æ ‚Öæ äÖ
ìz Ù »ÆF Ù Ð ~ +-ZzÆ kZ ƒŠ ÑzZ Åè¤
ZC
nÆ q Z
Zz » Vâ ÂVƒ _g Zz Æ kZ „ + -Zz gzZ ƒ: Š ÑzZ Å kZ ¤
Xì ðäq Z gzZ
X ( yZö)
Ó zŠ gzZ Vƒ {-Zz gzZ -Zz ÔƒC
ÂVƒ V Ã Ù Øq
Z ~ V Ng Zz Æ è †[Z
ZC
Ù Ãq Ù Ð ~ +-Zz Xz åa »ž F Ù Ø._Æ x|~C
ÀÃC Ù ªÆ e
W
Ð ~ y Z Â, ™{ {g ! Z X ÇA ðäzŠ »ž FÀÃV@gzZz
ÀÆž Fë¤
Àt XÐ Ž{ J WÃVY±zŠ gzZ{ zŠ zŠ Ãq Ù Ð ~ +-Zz{ &ÃC
ZC ÙØ
/]|X M  ò7{ {gG Ð ~ {g !ž ðƒt ~g ZØŠ [ Z X • ‘
 { {gG
ñ Y c Û Ã{gG X ÝZÆ {g !
Š gZŒ C it » ~g ZØŠ kZ äÅvZ èg
ñOž c
34 p‚Ú^Æ äËvi
Û 'ƒ
ikZ X Çì gg Z Œ Z _ Z÷ÅV Ng ZzÐ T
 ÚÝZ pÏ ñYƒ Á¼p¤
ÆÅvZ èg /]|ä +$z Y •x Óƈ Xì i§ » wúx *
»i§gzZ
gi§t gzZ Hg (ZÃi§kZ {Š™½
Xì ¬ZñÐÆ°Z ¸Æ èc
Zž -V- Ãäƒ ¬ZñÆ°Z ¸Æ èc
q gÆXÆ wú~ _ Z÷
E E
Û »q Û Æ kZž Z Ù {g !
t
nŒ Z Ð ~ VƒZ ðB Œ  Z%™hg ¶g Å9zgg ZD À¿
Ù g e » ,v0
g ZD Ù g e » ¸a Ôg ZD
gzZ g ZD Ù zŠ » }ŠÔg ZD
Ù zŠ » }uzŠ Ôg ZD
Ù &
Ù ª [ Z Xì g ZD
H¸ ì C Ù {g ! Ù {gG nŒ
 Zƒ 9zg g ZD
žFÀž Z Û ÀXì
Ù ñOzC
6ÎJ WÆ g ZD Ù ÂXÐ ,™„~ V”{gG Ãg ZD
Ù {g !
ž Ç ñY
Ù &gzZ Î!ÎÃá Zzg ZD
g ZD Ù zŠž Ï ñY Å b§kZ 5ZŠ Z Å nŒ
Û gzZ ǃ Œ
Ù g egzZÎäa ÃáZz
XÐ N YØŠ ÎAÃá Zzg ZD
Û Ž ¶] !
¸ +$vŠ z/ôgz Zì CW~™Øš Ð yWŒ ÏS¦t
Ù Øž ¶t ñZg ÅÅvZ èg k„0vZ†]|sÜX • ë ] !
+-ZzgzZC
ÃVY±zŠ yZ „z sÜ• “ { õ0 ˆ Æ ¶Š { }g7 Æ yZ Ã
Ž ¹!
ˆ Æ ¶Š{ Æ Vß ZzzgH ÂÅvZ èg k„0vZ†]|) X • ï Š
ïŠ ðäzŠ sÜÌ» ¹!
ÃVY±r  • ï ŠÃVY±À ¹!
 ™ ~渞 Z
ŠpX å75ÌòŠ Wq
Z ðÃÐ ñZg ÅÅvZ èg k„0Z ]|pX ( •
X • D™Ür
 ™ ~æ¸
Hn²ä ~ • ë « ( Š¤
•á ÆÅvZ èg k„0 vZ†]| ) L L
Ì_Z÷ ~g ø Âñƒ ÁgÐ *Š ëX {Z
Ã H » kZ Ã\ WgzZ= k„1Z } Z
3g ™g (Z s ÜÆ ñZg ~g ø ä VÍߎ Ï ñY Å„._Æ j§ÏZ
Z—‚ 53 myZö) ó ì
( ci ó
:• D â •Û X k ÍÌ?Š År  ™ ~æ¸ [ Z
*Š 7m{B‚Æ „ y!i ! ²{z ì ŠHg (Z VŒ [|Z Ž » x¯ L L
p‚Ú^Æ äËvi 35
Û X• M
ž < n• ™Ð wVq
Z Åy!
i KZÃkZ ëXì x ¬ ~ y!Ù Å
iC
„b§kZ ~ V”9zgt Xì Hñƒ ï Š ¶g ³Ãm³ËLZ ¿ðÃ
Z'Æ VY±zŠz »Æ±q
ÂVƒ „ VH±V; Æ \ WXƒ' ZžN YØŠ™
yZ X Ç £Š }Š 7Z ¶g SŠ W ÂVƒ ŠŽñ¤ ZÆ \WgzZ ǃ ðäzŠz » yZ
Z !
yZ {z ǃ ÙWy!
i Ì¿Ž Xì ãZz Ç!
Ñ » b‡Ð yZ < g¨6VÓ
ä áZz ¶Š X • ‰ ØŠ n Æ V” |gŠ 9zgž njȸ Ð
Z@ Å kZ ¶gt Âì ¹7n Æ ¶Š¼ ÃgzZ Ë{z´Æ yZ ¤
._Æ e Z
ˆ Æ ¶Šz » kZ Âì Åe
¹! Z@ Å ¶Š¼ Ãˤ
ZgzZ Ï ñY ~Š™„
ž Çá ™Æ ØË% Ì] ! Š ™„~ yZ wq¾Bzg
t {z X Ç ñY c
ˆ Æ ¶Šz » kZ ~ ÏŠŽñÅ-Zz ÌÃyZ • û Z¤
»9zg ¹! Z VH±
Š „ ðäzŠ
' Y Y Œ7b§Ëx|gzZ ðà » VÓ yZ ZÎÆ kZ X Ç ñY c
Z—‚ 48 m:yZöX ó ó
( ci
Û Xn ™: s »Z r
[|ZÆ yWŒ  ™ ~æ¸ ~ ¶Š wVÅ[|Z p
Ãr ™ ~æ¸Xì ðäzŠ »žF Àz » VY±zŠ ªÕ†i ^Ú ^%׳$ à³ãÖ ì ~
zŠ » ¶g Àz » yZ ÂVƒ „ VH±V; Æ \ W L L˜ V- ~ wV{zž å’ e
 ™ ~æ¸ ó ó Ç £Š }Š 7Z ¶g SŠ W ÂVƒ ŠŽñ !
ër Z Æ \WgzZ ǃ ðä
~g ø zŠg Z • y!
i IZ Æ à Š Ìë Xì x ¬ ~ y!Ù Å *Š [|Zt ž •
iC
¤ Z X • •Zz [p ÌÐ y!
 i 2‚ Z v :Z Xì y! É ) ~gŠ â
i ( A ~]
Zž N YØŠ ™„b§kZ ~ V”9 zgt Lž
q L }t Ð ë r  ™ ~æ¸
zŠ » ¶g Àz » yZ ÂVƒ „ VH±V; Æ \WXƒ'Z'Æ VY±zŠz »Æ±
i  ó óÇ £Š } Š 7Z ¶g SŠ W ÂVƒ ŠŽñ¤
Æ y! Z !
Z Æ \ WgzZ ǃ ðä
™} Š ¶g SŠ WÃ-Zzžì y‚ W  't n }g ø ñƒ n
g Ã7Ã2‚ Z
~ ¶g À » V” ‰ Ü z kZèY ñY ~Š ™„Ð ƒ  Ú {gÃè ~ V” ¶g ¹!
36 p‚Ú^Æ äËvi
gzZ ,Š ðäzŠ » ¶g ÀÃyZ ÂVƒ VH±•žƒ™ft Z
 pX 7gÃèzÐ
Zžì wõ '] !
à ! i zŠg Z Â,Š Û » ¶g Àà !
t Ð [|Z ÌËÆ y! Z
Z ~ ]gßkZ X ,Š ÃVY± ðäzŠ Å SŠ W ¹!
ë ƒ e¤ ™} Š ¶g SŠ W
Z gzZ Ð 4â s
n Æ ¿Q ƒ : et ¤  Ÿz Å kZ „ Ð r
 ™ ~æ¸
Ç!
ÂÃi§ kZ XÐ ,™g (Z Ãi§ ñƒ ñC Æ Å vZ èg /]|
Û É • V•
Æ V^~ yWŒ á Ãn Æ äŒr
 ™ ~渎 Ð ,™: g (Z
X • 9 gŠ
Û ~g Yê Z®ì »6r
:• Dâ •  ™ ~æ¸ ÂÏÙ K[ » p
Ü z à ÛgzZ ðäzŠÐ ~ ¶g Ë L L
™ ZŠ Z ‰
Å „X 7eb§Ë *
ŠÐ ~ „9zg ¹!
X Ç ñY c Ìzt » VY±žì îŠ C ™ VZ iZ ]gßt
¶g ~g7 wq¾ ÃVY±ä b‡žŒÈt » VÓ yZ Ž ¿{z Ç} ™ÕZ (
Z@ kZèa gzZ ì ¹ n Æ ¶Š ðäzŠ »
™„Ã9zg ._Æ e
7e*
Z At » x¯X ’ e bŠ ™¶Üq
¤ Z ~ V”™wï•Z s DZ z f n kZì
b‡ êŠ 7]o » „ ÏÙ* KKZ Ð kZ Âì @
™[™Ð á Zz ì ðÃ
~ y! ™g66ä™ ì‡ ñZgt ÃVzuzŠ ~ }g !
i Å VD {zž ì @ Æ
( 49 m:yZö) X ó ì
ó @
™] !
ì‡ ñZg t à VzuzŠ ~ }g !  ™ ~æ¸
Æ b‡L Lž ¬ Ð ì t r
k& Z x â Z f *Z LZ X ó ì
ó @
™] !
~ y!
i Å VD {zžì @
™g66ä™
Ž • ë ÃÒà ð•Z kZ Š ¿Z ~ b ˜Z ¦ÑL ž NŠ ]g „t Å r
L f ™
X óì
ó CY Å n Æ ä™ x¥¬ðÃÐ ] Zžz ] Zg •
á ZÆ <
 z [Â
t ~ } g ! Ì]g „t èY ( 46m :+zD
Æ wÎg z Z} Å yâ ‡òsZ )
i ÅVDvŠ p Ö!
~ y! c á Z {zžì „g ™g66ä™ì‡ñZg
V-) Vzg •
X • D™] !
p‚Ú^Æ äËvi 37
T¢ Û Ì{z gzZ 'Y Ã2‚ Z Æ x¯gzZ ÏÙ K
yY Ã2‚ Z Æ yWŒ
 ™ ~æ¸ sÜ~ V- œ {Ša ~g7 Ðí {z ì @
Ãr z z tzf
™ Ÿ» » yZ]
 ™ ~æ¸ n ÏZ Xì ðƒÃ„ yZ sÜð‚g J
Ër pÝZgzZì ZƒÝq
:• ˜gz Z D Ñ 7~ „§{ÃgzZ
wßZ m» 9 Ð ~ yZ • ØŠ bÑŠ Ž Æ sz@KZ 6
zZ ä ëL L
™g e zŠgzZ zŠ b§Åèc
g°Z ¸gzZ èwßZ & 7q {z º
 š gzZ ì Ð º
š
;@ z z tz f m» kZ Xn Y HyÒ Æ
~èx ¬ ÅVzL'' ì Ð yZ]
 ™gzZ kÙ [Š Z q
ì‚ tzf r Z pX M
 V7J  ¬æ zÑÆ kZ ëÐ
- |EÅ
C žì © 0b§kZà çG Z °â Æ1™ÍÃx¯ kZ
.
ì ~ wŠ }÷ Ìt c
Í *
Yt ä ~
Š ™yÒ 6zZ ä ~ Vƒ &b§T~ Ã]c
Xì c Zgz „
WyZ Å V
Y Wt ‚ }÷Æ ØË% x|t » x¯ ÂVƒ k7Ã] c
@ ~
WyZ Z
» " Æ ¯LZ ~ Vƒ ;g Ü‡Ð ä™ ãZz à yZ ~ž ì Yƒ t Xì
ñ7g !
g !
Ã]c
WyZ ¿ðäZž Vƒ HB‚Æ ¢ ~pVƒ @ ™s Z ‹Z
]zˆÅyZ ñƒ n g ~ { óÃi ¸WÆ x¯Ð ÜÒ•Ÿæ] oÊ ä×Ö] ÜÓ³n‘ ç³m Ç
ÑŠ Å Í sw~ ð^ŠÞ à³Ò á^³Ê gzZ ¨]æ sw~ ämç³e ¢æ Ç} ™
ÅKê
m : yZö) ó óÏ ƒ 7‰
Ü Š ðÃÐZ ~ î J
 sz@kZ Â Ç } ™ ÒÃ
( 50/51
*
™: tÃp.Æ!¯ :wV,v0
 ™ ~æ¸
:• ˜ r
T ¿{z q
Z X • G y Ò p&Æ kZ xk!
ä ¹[Z i Wg ± !
LL
s§Å-ZzgzZŠ ÑzZŽ " Û { z}uzŠ Xƒ: ðÃÐ ~ V âzŠ-ZzgzZŠ ÑzZú Æ
Z Œ
Xƒ: »-ZzgzZŠ ÑzZB‚ÆkZ m»Xg ZŠ¸g { zÆ ¿Ë}ŠXƒ: Ð
38 p‚Ú^Æ äËvi
IE&
: • ˜ ~ s ç Z ~çlBi
‚Öçe ‹nÖ àÚ o× æ ]‚Ö]æ Ÿæ ]‚Öæ Ì×ím ÜÖ àÚ o× è$¡$ o× Ð׳_³ß³m
!‚Ö]çÖ]æ ‚ÖçÖ] èãq †nÆ àÚ èe]†ÏÖ] o× æ ànË×íÛÖ] àÚ ‚Ö]æ Ÿæ
VâzŠ-ZzgzZŠ ÑzZúÆ Tì ÚÌZ n Æ ¿kZt :• p&Æ!¯
gzZ Š ÑzZ Ð áZz ä%m» X Ìn Æ yÇ0
â : yZ gzZ Ôƒ: ðÃÐ ~
X óƒ
ó : Ð s§Å-Zz gzZ Š ÑzZ Ž ì @
ƒ Ì6" Û kZ t :Z » kZ Xƒ: »-Zz
Z Œ
( 173 m:yZö)
ƒ: ðÃÐ ~ VâzŠ-ZzgzZŠ ÑzZúÆ Tn Æ ¿kZ ªp¬L L
Ãë ~ [²x¯nðÃÅ kZ pì ._Æ š
 ²wßZp¤
Z wEZ » kZ
( 174 m:yZö) mï7
Ô• n Š Z%„z t ·Ñ! Z ä Y •Xì m» p¬ J
V Œ p¤ V˜L L
Š Z% VŒ pt ž ì ŠŽñ?Š ~ „ e
g¨Xì 7eb§ Ë ¢ Wp
gzZŠ ÑzZ ~ kZì @ Û
ƒ qzÑyÒŸŽ Ð ÜÒ •Ÿæ] oÊ ä×Ö] ÜÓn‘çm XØâ •
ÅæWgŠ ¿6¤z ä \¬vZˆ Æ ä™yÒz » +-Zz
èn‘æ ‚Ãe àÚ N @
àÚ n ÆÑÏZ ~ V”Æ åzi Xì Å~ p ÖZÆ àm• æ] ^ãe o‘çm
ñWp ÖZÆ àm• æ] ^ãe áç‘çi èn‘æ ‚Ãe àÚ gz Z àm• æœ ^ãe àn‘çm èn‘æ ‚Ãe
ì Zƒ wEZ ( szc) ¶H F  yZ ¶ ŠÐ {ó Å'D
÷6] â £ƒ X •
pXì gÃè s  Z• ! ~¿C Ù U% »;~ áç‘çi …æ] àn‘çm (o³‘ç³m gzZ
 ¸ ~ x ©ZÆ!¯ž Y™7ÃsÜÐ |kZ D̈¤ q Z » yWŒ Û
E Ð
æ] èÖ¡Ò '…çm Øq… á^Ò á] žì „g C s ™ ~pt Xì ( w! ) w ðš©. ÉF

WkZÐzz kZ X 7gÃè _gñª¶Ã » o‘çm ~ 霆Ú]
b§ËÃ!¯~ e
Û žì é‡upt X Y Y c
ä ˆ yWŒ Û ÚÌZ n Æ áZz ä%
Š 7g Z Œ
Ð ~ VâzŠ -Zz gzZ Š ÑzZ ú Æ Tn Æ ¿kZ ª~ p¬ VŒ Ât
p‚Ú^Æ äËvi 39
Xì H7wEZƒ: ðÃ
WX N Y n Š Z%ÌŽ Ð ~ yZ Âp}ŠgzZ}uzŠìg [ Z
¬æ » e
~eWçO Ôσ Ð p ÒÆ ;@ Œ¡ßFn kZ ì Lg „ q Zèa
E Ð
ˤ kZ 'ì w ðš©. ÉF
Z L LǃtÀF» kZÐ zg Å;@ Ð wdZ [ !
_g-
X ó óì @
Y c Š%
¯ _g Zz6¯ Åm!¯Æ kZÃ]gúc
m :yZö) ó ó' Ç ƒ Ã „ áZz ä%ž ì C
Ù ª g (Z » ä¯ _g ZzL L
( 176-177
¼ » yZ ë~ sf X • G } úŠ &~ VÂg „yZ KZ ä r
 ™ ~æ¸
 {^
:• f YÐ ,
Š Z% pª »!¯~ x £ kZ :~úŠ ª
n Æ kZgzZ 7eb§Ë ¢
Xì ¬ups§Åw!Ð szc
Z ÃyZž £Š Š ZŠ Å wÑ+Z z ïÅ r
gzZ 5 szc÷(q  ™ ~æ¸
Û t Âw!( ~uzŠ
0 ¬ugzZ ¬?Š n Æ } úŠ Æ yZ pgzZ t•

„ VZŠ¤
 0 ugzZ ?Š 6Š ã
ugzZ yZª {z  Š ¾ptž} ™g¨ÄÑ ðÃ[ Z
ì H|Ŭu q Š 4
Ær ™ ~渞 ñYƒx¥t ¤ Z V; X Çìg
Š 4
uq Ær ™k& Z f *Z x â ZÆ yZgzZ r
 ™ ~æ¸ ÂXƒ yEZh
•á Â
ÅkZgzZ • ¦æÆ kZ {zžì CƒÐzz kZ ¡D~ ¬ª ÑŠgzZ ¬

Ð }uvß}uzŠÐ tzfÆ y! 4¨ Z ƒ%Z z‹igzZ ƒZ zežì t zz
i Å øG
vß}uzŠ {z´Æ yZ ÌÐ tzf Æ º
 š 2 ‚ Z Æ x¯ dZ gzZ • ÙW *
KZ ~ «£Æ yZ ðÃgzZ 7» «£Æ yZ ðÃ~ yZy kZ Z® • xzø
Cƒ ¬u {z }uÃTt Z®Xn ƒ s] ! g ] !
Å yZž 7I Z »p
ÑŠ {z ,™tt ê
Xì Cƒ „ ¬ª ÑŠ TgzZì
< À[ Zˆ ÆKÃkZ ì |Ž Ŭu q Š 4
Æ ] Z|yZ
40 p‚Ú^Æ äËvi
Û ž • b‡Æ ] !
Å p ÖZ Æ yWŒ kZ yx™ ~æ¸ gzZ k& Z ª VâzŠtž
pª »!¯6x £ kZžì ~úŠ » r ÑŠ
 ™ ~æ¸ pì ¬6ãç LZ ª
KZgzZ • ^6h  ™k& Zž Z
 „ pª VŒ r  7eÌb§Ë ¢

X • D™ÀF
t »e Û 'D
W~ yWŒ ‚
ƒ ðÃ~ wßZÆ kZ:žƒ„~ wq kZ V Š%ˤ
Zgz Å]gúc Z L L
Û '
( 2 ` 31 m:yWŒ ' ƒ Çq
D Z c
ð¸ q Û:
ZgzZ ~ q z•
X • ˜ ñƒ D™‚Åe
W~y
WÅY ̈{gÎgzZ
Û : ƒ ðÃ~ wßZ: Æ Tì _gñ{z Š Z%Ð !¯ L L
ð¸ sÜ~ qz•
Û 'D
( 2 ` 211 :myWŒ ) X ó óVƒ {)z Ç
Ö â Z ÅgzŠ kZ ÃX}g * {+gŠt Æ ó ó(y{
uì Ýq # Š L Lk
 Š „ ~ :W™ƒ :Ð Vzg ÏÆ ¬ª
z „
X ‰ ƒ y ⤠ÑŠ gzZ ¬
X Bx åÃðZŠÆ/ô™ƒ µ ZÐ VâzŠ yZžì CWÃs¬ ~ ÏZ Â…
X • D™™f ~ yWÅZ x ©ZvZ¶g m é}8E–1Z -2
Ÿ àÚ Ù^ÏÊ èÖ¡ÓÖ] à Œ^f àe] kÖª‰ Ù^Î ‚ÛvÚ àe àŠvÖ] à DÌÖ]E
!‚Ö]æ Ÿæ äÖ ‚Öæ
Û ) ÐÅvZ èg k„0Z ä ~ • ë ·0 Œ
!¯ ( gÃè ~ yWŒ
: g zZƒ Š ÑzZ : Å Tì ¿{z Š Z%Ð kZ cÛ ä VrZ Â Y7 ~ }g !
â• Æ
Û z wßZÆ Tª)ƒ-Zz
X ( Vƒ: qz•
àe † Û Ãe ]‚`  Œ^ ßÖ] † ì • k ßÒ Ù^ Î Œ^f àe] à Œ ¨^ ³› pæ … Dh )
!äÖ ‚Öæ Ÿ àÚ èÖ¡ÓÖ] Ù^Î kø×Î ^Ú æ k×Î k×Î ^Ú ÙçÏÖ] ÙçÏm äjÃÛŠÊ h^_íÖ]
~ VÍß ~ž • D™Üw¸ »ÅvZ èg k„0 vZ†]|kƒ ¤
„zÃyZ ä ~ Â å ÑZz ä™ ] ‡5 Ð ÅvZ èg /]|~ y
WÐ ƒ

cÛ X¸ ë H \ W Y7 ä ~ • ë kî ¤ X å H~ ŠpŽ ‹ ë ] !
â•
p‚Ú^Æ äËvi 41
Xƒ: Š ÑzZ ÅTì ¿{zŠ Z%Ð!¯ (ž å Ht ~)
 ™ ~æ¸nðÃÅ wEZ ~ p¬ ž ]!
7~ [²x¯Ãr t „g
Û vZ¶g ~i Zg x â Z !Ù]çŠÖ] oÃÖ] ð^Ë• ^³Û³Þ] f
» tŠi• b7 Ð VzuzŠt Âmï
Xì @
Y * Û gzZ • D™ÜÄt
â ux¯ »Xì Ð ~ Y ZÄyZ ÌtŠi•
Ü•^a æ ‹Û• ‚f Í^ßÚ oße] à èÖ¡Ò à Ÿ Ô×ÛÖ] é^ßÎ Üj$…æ
Û ž• Dâ•
Æ _gñwEZ »!¯~ÄkZ ä tŠi• Û vZ¶g ~i Zg x â Z
X ì Hn
Ü Ã Ö ] o Û Š Ê ð ^ e¤ ] à Â Ø e Ý ^ Û Â Ÿ ] à Â Ô × Û Ö ] Ü j $ … æ ^ Ú Ü Ó Þ ] å ^ ßÃ Ú á ^ Ê
!'…]æ Ÿ '…çÚ ^ßãâ ça æ èÖ¡Ò
7~ _ Z÷Ð Vî R o ä ?žìt È » kZèY VäÛ³q†³i
Û Xì c
_g Zzì _gñVŒ Ž ¹!¯Ã R ~ÄkZ ä tzi• 0
Ð Y !
WÉ X c
0
Xì 7
42 p‚Ú^Æ äËvi

V1ßZ" År
 ™ ~æ¸
 ' àßZ" «
uz <
g¦ß » g
 ™ ~æ¸
•˜r
‰Å kZ ä ] Ñ& ì e
zh Zzg {z Å ½ Z'Z +Š Š Z% ~g ø Ð <
 LL
w Å +Š ~ Vß Zz + â LZB‚Æ V¯ŸZ ‰~ kZ gzZ ˆ Æ b & Z
Xì cÛ ~g YÐ
â•
Xìt {zì 5 +ŠŽ Ð=g f kZ
XÁ 3ÐB; N ZŠ™á x *
* »vZ -1
X [ ZŽ » kZgzZ ix?Z6µñÆ ] ‡5 -2
~ [ ZŽ Æ kZgzZv:Z6äW¥
XvZ ë)9k -3
Ö ‡Z ~ N !
X# gzZ yZ f Z ~ y» N ZŠÆŠßñâ -4
X ´g - †ñ -5
&
X *
ñw!
Æ s *

ki -6
X *
™s ™w!Æ• -7
X *
™& » Vñ -8
X R » o*
ñƒñ ( -9
X ðÌÅVÕZŠgzZìÔu * -10
p‚Ú^Æ äËvi 43
X ¼Z -11
X [ AZÐ mÆ Øz yi~ kÎz ¬ -12
X <ˆ Æ kÎz ¬ -13
» <
X" -14
X <» è -15
X \z½ -16

X @D -17
X[ZÏ -18
X ³Ñ ZÏ -19
» Vzgâ Y™á x *
XÉ E »vZ -20
X ] 0Æ yZgzZ t :z b ï -21
X ] 0Æ kZgzZ >Ãi -22
X ] 0Æ kZgzZ i ú -23
X¡‘œgzZ { izg -24
X s MZ -25
Û
X ã!
Π-26
X ] 0Æ yZgz Z {/z e -27
kZ Ð g ±Z Æ ]ožì ¬Ç! t ~ }g ! 
Æ kZ gz Z ì ¸ <
Û ðÃ~ˆ yWŒ
5Ð FZ Âà ¸gzZ q )ZÆ/ô b§T {z Xì 7t• Û gzZ ~
Ö Z ~gzŠC
# Ù b§Å „ yWŒ
Û gzZì BÐ F
Z ÂigzZ q )ZÆ yZ b§ÏZt ì
Xì ð0 Û"
g ZŒU
Ð q )ZÆ
+Š ÐZ : ì + Š q ðÃ{z´Æ yZ Xì ~VÂgßzŠ 4Z Ôdg Ñ + Š
Ί q Wg ¶Z Æ d
¦z k ½gzZ ÷z w¸Æ ] vZ wÎg Xì Y Y c Û
Š gZ Œ
44 p‚Ú^Æ äËvi
Ë~ + Š Ð yZžì tÃ` Zg ø ~ }g ! Y ¹ ó óg
Æ yZ ì @ uL Lxk!
{z • ðW ~ yZ ,q Ž 0Ð + Š X @ 
ƒ 7†ŸZ ðà ¦Ù » ¿z {o
C
Æ] Ñ n Æ ¿6kZgz Z •z ƒÅ +Š ÏZ g¸~ < Û |gŠ
 z yWŒ
ZŠ kZ Ð wÅ +ŠçO ì ¸ {]ZŠ » g
Ð } ] u X • yÒ »õ {ÎZ
Xì Y Y H wJÐZ 6Š ã
Å g Ë ƒg
u ¡: gzZ ì $ Ù !
u:q ðÃÅC
( 9-11 m:yZö)
U
7" Ð kZ Ì<
 b§ÏZ @ U
ƒ 7" Û b§T L L
Ð u Zz¸yWŒ
x~ +Š w Å <
Ôx ÈZ } g7 ÐZ ] vZ wÎg Xì ] Z¯!  X Cƒ
ÅŠ q Wg ¶Z ¸ •Æ äà J
Vâ ̈ZB‚Æ D ~g7 gzZ «™ ~g7
gzZ,™ vÐWÐZ •e {zž å Y Y Z hg76ŸÆ VÍßÐZ b§
( 67 :myZö) X ó ó,™: •e
Z p ÖZÆ <
b ˜Z ¦Ñq  zg
užì t Â] !
ë Z gzZ «• ë ë
t n kZ Xì Ð V-œ{ŠaŠŽ z » kZÉ ì 7q Å ` WðÃ<ÑgzZ •
z/ôž ǃ 9 Š …~}g !
[ZgzZ É@ Æ b ˜Z kZžì ãZz Ç!
] !
X¸ •¢ HÆ yZ qŠ 4
Æ +$
 ™ ~渞ìgŠ c
X • ˜ k&Z x â Z f *ZÆ r
òsZ ) óƒ
ó Ýq gˆ Zg7 Zg7 6<
 z [ Â ÃTì ¿{z IZ » Š ¿Z L L
( 49 m+zD
Åyâ ‡
ó¸
ó g Ç izg ñ« Ì~ DÆ <
 z [ Â[Z ( Vzg e }g ø ª) tL L
( 50 m+zD
Åyâ ‡òsZ )
uz <
Æ x ©ZÆ yZ gzZ •¢Æ g  {zž å’ e Ãr
 ™ ~æ¸ Z®
 XDâ•
VrZ Z Û Üæ Ð ] ÎZjÆ s sZ ÃkZ • ìg ™ ~úŠ Ž ~ }g !
¾ ëgzZ Xƒ: „ ?Š ðÃÅT ˆ{g 7 HÅ} úŠ, Zê Z  H7(Z ä
p‚Ú^Æ äËvi 45
Ð kZ s s Z • ìg C r
 ™ ~æ¸ ¬gzZ x|Ž » g  ž• ïŠ
u z <
D™7Z
¬ oÑ ðÃÅ äƒÆ q ) ZgzZ iFZ Ân Æ <
 {z X 75Ç!
~ + ŠÐ kZƒ CFZ ~g7 6_ ZÑÅqJ{zž Z
 u Zz¸ž• ët „: gzZ
X @
ƒ 7†ŸZ Ì» J
¿Ë
ðÃÅ+ŠÐ ] vZ wÎg »/ôJ
Z ]!
ä™~ ~uzŠ
V˜žìt ]!
Ð wqZ c •m» kZ {Zp ¶]bZ ¬~ hÆ yZ Â{z ì m»
ƒÐ Z
» äƒ ]bZ ~Æ kZ ~ hÆ VßZz ä™ ~
Z „
 Zg {Z'Ð ] Ñ Xƒ
á
Å] Ñ 'X ¶: & ¸ðÃÅuZ z¸gzZ iFZá~ hÆ yZ Z®X å: Ì<•
i ä ] Ñ {z {Zp¶<
ã! Þ ‡gzZ ~
 ~ hÆ yZ {z ¶q nZ . Þ ‡Ì]!
Z . Ž
Xƒ H]j™NŠ ñƒ DƒÐ Ë c
ƒ ð3ŠÆ™ c
ƒ ðC
Ù ª ƒ CW7]gz¢ÃŠ Z•
ìC Û ZÐ ¹ c
 Æ}Ñ ç ÅXgñZ { zQ
ƒ
±gzZÐ Og ÌŠ NZ » w ¦ÑÅ kZgzZÐ ,™ Ì¿6kZ „ ƒ
 { zž
X σ {Š c
i ̽Åy ZgzZ ǃ {Š c »y Z XЕg Dƒx » {z ±gŠ
i Ì{™E
ì CW7 LLÊ Z• Û Z ‰Æ }Ñ ç ]gz¢Å X~ gñZ {z ‰
Ì¿6y Z gz Z ǃ ÁÌ{™ E Ù ªX x ©Z ‰Æ |
» y Zžì C Û zh
 z• y}
X ǃ LL
gzZ X • <  {z ~ hÆ ! ôVƒ m{gñZ c
 „ƒ Vƒ x ¬gñZ {z n¾
ƒ: ZÌ~ V5 ¹! ¶wt Å yZ ~ hÆ¡ qZ Æ #Ö ZZ 
Û Ú Z sÜÐ Vƒ <
~ hÆ/ôž ǃ t•  Ì~ hÆ yZgñZ ƒ
 {z X Ï
Ì~ hÆ yZ ÂqÐ F
Z Â'! gzZ ¸ ]bZ ¬{z Â
Z ~ V5¹!
{z¤
Þ ‡W Zz áZz ä™ Üž Z
]bZ ~ • Š OZ .  :gz Ï Vƒ ]bZ ¬
*
™wJÃyZ gzZ *
™¿6yZ gzZ • <
 Å ] Ñ {zž ǃ ̈ ¸ y᪠ÏVƒ
Xì ~ u 0 yWŒÛ Xì Z Zz ~ + Š
46 p‚Ú^Æ äËvi
]ƒø]ô Üûãö Úø çû Îø ]æû …ö „ôßûnö Öô æø àômû‚ôù Ö] oÊô ]çû ãö Ï$ Ëøjønø Öô èºËøñô^›ø Üû ãö ßûÚô èõ Îø†û Êô Øùô Òö àûÚô †ø ËøÞø Ÿø ø çø ×û³Êø
D122 Väeçi å…ç‰E áøæû …ö „øvûmø Üû ãö ×$ Ãø Öø Üûãônû Öø]ô ]çû Ãö qø…ø
Ù Æ yZž Zƒ: VY (Z Â ?ì Ht ä r
C
~ {z¤  ™ k& ZÀF» kZ
{Ç W Ìà VÍßÆ x ¸KZ gzZ D™ Ýq ]ù ~ + Šž @ä
 vß¼ Ð
 D™
 á Zz ä™o ôZ Ì{zž 3ßs§ÅyZ {zžZ
X‘
Zi¼ c
Ãx ¸KZ gzZ Ð N W™JŽ Z zŠ c
& c Z Ð zg Å e
q WkZ
Xì c
CZ Û ¿6Tσ „ ~gzZu Zz¸] !
 Zz ä yWŒ ÅyZ ÂÐ N C
á ~ •Z'
] Ñ ÎgzZ ‰ï• Z + Š Ž ,q {z ‰žì t ] !

 ™ ~æ¸ ÃyZ ì c
är Û ~g Y Ð w Å +Š ~ Vß Zz + â LZ ä
â•
´g Sh ZŠ½_n Ð ~h^q á ~„
Z Ð ~ yZ H7„ ï•  zÅ <

Ö Z6kZ Xì Ì
» äZ ÄÆ Vsñ~ V(uXgzZì ŠŽñÌiFZ  » #
~ V(u Ϲ 4Z ( ì Hg ÑÐ ~ <  ™ ~æ¸ ÃT) ì ¬
 är
.ñ]|žì ™f Ì~ u 0 Û gzZ ì ¬Ì» äJ (Sh ZŠB‚Æ kZ
yWŒ
~%‚ ä ‰Ð ~ x ¸ú gzZ ñW: Zz ™á VæÅ ] Zg ÂZ
 x?Zm
6x?Zm yzg ; ]| ð¸ LZ ÃyZ  qzÑ]Š „Å} ôñƒ ñ¯ Æ
Û gzZ ƒ Å „@
~ lŽ o• Ã~ x » LZ ä VrZ }ž c
W×JÐ wì kZ
ÆugzZ Sh ZŠ Åx?Zmyzg ; ]|
x?Zmyzg ; ]|6kZ X n ñ w!
X ¹ä
D94 VäF›6 å…ç‰E oû‰ô]†ø eô Ÿø øæø oûjônø vû×ô eô „ûìö^iø Ÿø ø Ý% ç. ßøfû mø
Æ)u}÷: gzZÃSh ZŠ ~÷ñ: ð¸ } Z L L
à ( Vß!
w! Ù ªt gzZ X H™f ÃkZ å60
Æ Sh ZŠžì C Z ÃyZ » wŽgßTQgzZ
 •M
ÁÐ ~h^{z Z  Y n ~ Ĥ
Å_ª• M Ü z ÏZ
 Y } ñ‰
X Vƒn½_Ái Z
p‚Ú^Æ äËvi 47
½ Z'Z IgzZ¸ n
g Sh ZŠ½_Ð ~h^x?Z :Y m
Z „ x Ó ÂwzZ
Ü$ ³³$ö ªì Å7?Šg•e  ™ ~æ¸ n kZ ¶ŠŽñSh ZŠ Ì~
WŽ ä r
^Ë÷nû ßôuø Üønû aô]†ø eû ]ô èô ×$ Úô Äûfôi$] áô]ø Ôø nû Öø] ^ßønû uøæû ]ø
X¸ ;Ç! Z Iž Åkz »ä ëQ
Ž z™~zc Å•Z'
Wsfzgq2Xì M¬»p
e g Sh ZŠ½_n Ð ~h^ÌÐ kZ
:ì M¬» kZ ÌÐ
ǻ‚ôjøÎö] Üöâö ]‚øãö fôÊø äö ×# Ö] p‚øaø àømû„ôÖ$] Ôø òô ÖFæ]ö
Ô[-Z ÔyÑ ÔŠ î ZŠ Ô[ © Ôt GZ Ô•Z'Z Ô b â ]| ª)• vß ¸
$ -B+G
X( x?Z :oßgzZ ÷- Ô üiGÔ³• Z Ôk1Z Ô}Ô öGÔc ™i Ôyzg ; ÔÏñÔŠ-
X á6j§Æ „ yZ Ì\ WζÅe
Z@ ä vZÃ
g Sh ZŠ½_nÆ ~h^i§ » x?Zmyzg ; ]|Z
gzZ å »p 
 ™ ~æ¸ [ Z  Zƒ ¬»½ 6j§Æ g °Z w‹)gzZ © ÂÆ yZ Ã]Ñ
r
X • D™ `g {Ð +ŠgzZ <
 Ã¬Æ kZÐ ?Š ¾
Ûr
ãçÆ yZ Åp ÖZ x ÓÆ yWŒ ™ ~æ¸ :àßZ" ~uzŠ
ÑŠ6
• ë ¬Ãª
 ™ ~æ¸
:• ˜ r
ì Le I¼ Ž t Xì ¬Ç! ÑŠ Å p ÖZ Æ kZ L L
6x|Æ kZ ª

7܇¦Ù Ð ä™yÒ ¬æ CZ Ì~nç ËgzZì HB‚Æ D ~g7
C
: ì ZÐ kZ : {z Ô• f  ™ wJp ÖZ Æ kZ Ž ì „z x|» kZ X Lg
{z X • p ÖZÆ kZ {zgzZ ì {i ZzgŠ „ q  ãçy*àÆ kZ X í•
Z » îJ
( 24 m:yZö) X ó ó• D™ ãZzB‚Æ D~g7 x|CZ
 ™k& Z x â Z f *ZÆ r
:• ˜ r  ™ ~æ¸
48 p‚Ú^Æ äËvi
Û ž ì t ì ~gz¢ 'â Ã T wßZ gzZ q
¬yWŒ Û ûL L
Z n Æ yWŒ
ÇÇs§Å x|Æ yZ ãç ~½Æ p ÖZ Æ ˆ yWŒ Û ªX ó ì
ó îGÈÑ-Z
Zp¤
q Û ž ì 7] !
Z {z ƒ H wEZ ÂŽ ä ˆ yWŒ t • D™ ðÉg
Xƒ ;g á ZÐ kZ Š Z%Æ ™ i Z0
c Û pƒ ; g }Š pm{
Z ÃÃkZ yWŒ
Û ~ ÝZ pÔƒ @
kZ x|» yWŒ Ù Â~‹Z ~Š !
ƒ x¥¼ Ã~g ‡C Û
yÒ » yWŒ
) X ó ì
( 12 m 6 •'D ó &Ð kZ ÑZz "7C
Ù Žƒ ZÐ
c Z sÜ~ X 'gß{z Å x¯ž • ë ë
ƒ wÈZ » x|z p„ q
Å wÈZ }uzŠ Ž Vƒ ŠŽñíZ Œ Û ~ ¸,Z ~ x¯pƒ ÂwÈZ » x|}uzŠ
G
V˜ pσ ¬éSG ÑŠ6x|z pLZ Å Â Â~ yZ Â,hg: öR
5š¢ Z z ª
Æ kZ pƒ wÈZ » i W~ kZ c  }ƒŠŽñwÈZ ZuzŠ ~ Â
ƒ uœÂ Z
Ù ª~ ª
ÑŠ Šžì C
x|LZ ª Û ~ ¸n Æ «Š
q +Z Vƒ: ŠŽ ñíZ Œ
Ü z kZ Â, Š ßF
ž• ë ë‰ Z Ë6¯ ÅbÑŠ ~¤
Ãpq Z X σ: ¬6
Z Å kZ ~ u 0
 wVq Û Xì ~ª
yWŒ ÑŠ 6pñƒØŠ ßF
Æ kZ Å
Û
X • D™™f ëÃTì ÅYzŒ
Xì ~ [²Z y—
áçÓm ‚ÏÊ kÎçÖ] ð†ÏÖ] á] ÔÖƒ æ (‚• †ã_Ö]æ (˜nvÖ] Vð†ÏÖ] æ ! ð†Î
& m ‚ v Ö ] o Ê æ † ã _ Ö ] æ ˜ n v × Ö x × ’ m ð † Ï Ö ] V ‚ n f  çe ] Ù ^ Î ( † ã _ Ö ] æ ˜ n v × Ö
!oFŽÂ Ÿ] Ù^Îæ !Ôñ]†Î] Ý^m] é¡’Ö] o•
!^Óñ^ŠÞ ðæ†Î àÚ ^ãnÊ Å^• ^ÛÖ èÃÊ… ovÖ] oÊ æ Ÿ^Ú è$…çÚ
ð æ† Ï Ö ] æ ð ] †Î Ÿ ] Ÿ ^Î ^ Ûã ß ä × Ö ] o• … †Û  à e] æ è Ž ñ ^  à x‘ æ
à Ú ^ ã n Ê Å^ • ^ Û Ö V o Ž  Ÿ ] Ù ç Î h † Ã Ö ] Ý ¡Ò à Ú À Ë × Ö ] ] „ a Ð Ï u æ … ^ ã ›Ÿ ]
àâ…^ã›] oÊ àniçm ^ÛÞ] ð^ŠßÖ] ០˜nvÖ] Ÿ …^㛟] ^ßâ ðæ†ÏÖ^Ê ^Óñ^ŠÞ ðæ†Î
!àa…^ã›] àãß äjfnÇe Å^• ^ÛÞ^Ê àã–nu oÊ Ÿ
p‚Ú^Æ äËvi 49
Æ ¬LZì ~ g uXì 9~ pÆ ‰ Ü zÆ VâzŠÔgzZ ¬Y Œ Û
:ìÀF»ÄƃZ X} Š hgi ú~ VâŠ
~¾~ yZèY X • à Zz äÑŠ fg z ~— ~ \gzZ wâ N lÃt
Zzg 9Ð ¿vZ èg /0Z ]|gzZÈ ¬ ]|X ñƒ ùŸg Ó ZÆ VÂgú
e
Æ _Z ïÅ Â kZ ~ [²x¯X • ÔŠ Z%Ð YzŒ Û gzZ Y Z Œ
Û Z ¹ä VrZ ì
pÆÔVŒ YzŒ Û ä ƒZ ^Óñ^ŠÞ ðæ†Î àÚ ^ãßÚ Å^³•^³Û³Ö ì CƒÐ w¸kZ
yZ Xì @ Y H~g Ó ZÆ yZ q ) Ð VÂgúèY 7~ pÆ ¬ì 1~
6Y ¯ Å•Ñ~ VlgzZ ÏŠŽñx° ÅgŠ · kZ ¡: X 7yZgzŠÆ ¬Æ
X ‰ ƒ ùŸ ( x c ZÆ Å 0 )g Ó ZÆ yZ
X• Dâ• Û vZ¶g|Z 0Z
o Ê Ø ‘ Ÿ ] æ ý ˜ n v Ö ] o × Â ÄÏ m æ † ã _ Ö] o × Â Ä Ï m • ] ‚ • Ÿ ] à Ú ç a æ
!^jÎ æ ^ÛãßÚ ØÓÖ áŸ àm‚–Ö] o× ÄÎ æ ÔÖ„Ö æ Ýç×ÃÛÖ] kÎçÖ] ð†ÏÖ]
pÝZ » Y Œ Û ' Ì6¬gzZì @ ƒ µZz Ì6ÔXì Ð ~ Š Z¡Z Ât
gzZ ¬ª) VâzŠèYì @ Y Ñ1 ~ VsŠ „zŠt Ðzz ÏZ Xì x¥‰ Ü z
Xì @ ƒ‰ Ü z ³n Æ ( Ô
Ð Vß ZjÑ! zgqÆ [²Z y—Xì Zƒ wEZ  » YzŒ Û ~ u 0 yWŒ Û
¬wEZ » kZ ~ g uXì wEZ » kZ V7 ~ VâzŠÔz ¬ž Zƒx¥
¬(Z ðÃ~ u 0 Û X ~ pÆ Ô~ x¯Æ _Z gzZ ì Zƒ ~ pÆ
yWŒ
™³%Æ wÈZ Æ }uzŠ à pq Z ËëÐ ~ zŠ yZž 7ŠŽñÜŒ Û
~ u 0 yWŒ Û ä ‰6Y ¯ ÅbÑŠ ÁFLZ LZ Ð ~ Y •gzZ +¬X Ã
gzZ 6hà & • Ûq
Z ë6gî¬XÔ ä ‰gzZ ì 1Š Z% ¬Ð YzŒ ÛÙ
kZ p{Š™g (Z » kZžì ̈¸ yá » & • Ûq Z X MÈ76ë! Ã}uzŠ
„ +Z Xƒ Š Z% pZuzŠ VŒ gzZ ƒ 6æ {zžì ÌwÈZt pì Š Z%6x £
Xì ~ª ÑŠ6Š Z%pÆ kZ Åž• ë ë~ wŽgß
50 p‚Ú^Æ äËvi
ãZz tÅ r  ™ k& Z 0Ð x £ kZ ë ¸Ð äÑ wV ~uzŠ
X • D™
X • ˜ ~ 14 : m 6 •'D !‚g r ™k& Z
Æ p ÖZgŠ * Pž ðƒ Ìtzz ~uzŠ Å ¶Šg Z Œ Û ~êÑŠ ÅyWŒ Û p ÖZ L L
pÆ YzŒ Û Â }Xn ™: «g sz@ IZ ÃT Zƒ s %Z¼ ~ 䙳p
k0 Æ {z¤ CÙ X • Æ ¬q Š 4 Æ }uzŠ gzZ • Æ Ôq Š 4Æ {z¤ qZ
¬6pLZ ª ÑŠ ÅÂ kZž Š Ñï³t Ð s %Z kZ X • bÑŠ LZ LZ
ˆ yWŒ Û ž c Š ™ äz ä VÍß ‰6¯ Å]Ã%ZÆ b§ÏZ Xì ~É 7
á’Î Å n+ F q
$ Zt ž ì C Ù ªXì ~6ãç LZ ª ÑŠ Å p ÖZ Æ
X ÕZ'ì
ä™ð ]Ã%Zt Xì @ ƒ ~ y! iCÙ s %Z ~ ã çÆ p ÖZ ‰
 ™ð s %Zt ~ Ýzg ÅVßßZ yZ y!
f i IZ X • ñƒ ¶ wßZ n Æ
t ~ y! i Å à ŠžÐ BŠt ë  ǃ s %Z ~ pÆ Â ËÆ zŠg Z }•
gzZ àŠ ¤ Z gz Z H wE Z ~ x|¾ÃkZ ä r ZŠ c Ñ1 ~ p¾Â
̈¸ X Š
~gzZ ì @ ƒ wEZ ~ p¾~ à ŠžÐ BŠt ë  ǃ s %Z » ~
9pÆ Â Ð b§kZ Xì Zƒ wEZ ~ p¾{z V; Æ V'Š Z xÆ
CW7Â~}g ! Æ Â ËÆ ! ²…¤ Z kgZ ZB dX • D Yƒ ³
@ZØÆ kZ • Dƒ Z¹IZ ~ kZ ¤ Z X • Ù Š [²Z y—ë Âì
G
Û ž• Ù ŠgzZ • s Z e Ã6
Å
4¨ Z ƒ%Z Xì x|H » kZ ~ y!
øG i à ´Å÷Œ
{z V; Æ Y ZÄR}uzŠX • n pH ä‹i Xì H wEZ ù ÐZ ä
ïŠ ßFà kZ • D 0 bÑŠ ~ G@ Å pTQ Xì Zƒ wEZ b§¾
Sg 7„ ~  q Å?Š gzZ Ë ÂA ñY ïnÅ kZ ~ ˆ yWŒ Û¤
Z gzZ X •
X óì ó ~ â RÐ ƒ  » [Š Z ! ²dZ yWŒ Û X 7?Š ðÃ~(Ð kZèY
y—èY ì g » " ]g „ ~g ‚t Å r  ™ k& Z Ð g ±Z Æ Y Œ ÛÂ
p‚Ú^Æ äËvi 51
Æ kZ gzZ ì uœ~ y! i ! ²Ât ž • ` 3Š ëÐ á ZjÆ [²Z
WX ñY Hð ~ Ýzg ÅwßZÃTžì 7s %Z » Ë~ äƒ uœ
y
KZ Šp r ™ k& Z {z´Æ g u `gŠ ~ !Zj {gÃè Æ [²Z y—ž ¶ Š
t ~ÄÆ _Zž Z  • ï Š ßF ÃpÆ ¬Æ YzŒ Û ~ yWŒ Û '‚
D
¢yWŒ Û 'D
gzZ ]g „Ñ!{gÃè År ™k& Z Z®Xì Zƒ wEZ ~ pÆÔ
ä ¹ I Z ~ ”Å pÆ kZ X ¦ Å Y Œ Û Y zŒ
Û]
ò g „t `gŠ ~ 488 m 1
Ð }u óÆ ó Ô ä ‰gzZ • n Æ ¬pÆ kZ ä ‰Xì Hs %Z
IZz ‚I Zgz Z ¹IZ Â6kZÉ ì 7» ¹IZ s %Z ~ kZ Xì ß „
wE Z ~ p¾t ~ u 0 yWŒÛ %Zì Ù~ p„ VâzŠtž • 5}
Zƒ s %Z ~ ”ÅŠ Z%~ x £ kZ 6Y ¯ Å ÏŠŽñx° Å?Š ¬Ë ?ì Zƒ
Ãá Zz h Š Z% ~uzŠ ÑZz h
 Š Z%qZ Z®ì 7ŠŽñ?Š ¬ðÃèa pXì
ë¤ Z gzZ Xƒ Š Z% pZuzŠ ~%ÑZ Ñž ì wÈZ gzZ YÈ 7ß 6gî¬
kZ LžL ì Å™f ~ yWŒ Û 'D
ä VrZ Ž B™g (Z Ì]! {z År ™ k& Z
ÏZ yDg Zg ø Ð ÏZ ì Hg¨gŠ T ä ë6]ºÆ kZ gzZ {Š â ÝZ Æ
ÔB‚Æ ¬C Ù èa p• Æ „ ¬ ÂpÝZÆ kZžì s§Å ] !
' ) X ó ó• ï Š™¨ÌÃÔÐ kZ ~ we w1 x ¬Ðzz kZì Zƒ Î ˜i Ñ
D
X ( 1 ` 488 m:yWŒ Û
p`z% ~i WgzZ ì ¬pÇ» kZÉ ì 7uœY Œ Û Âžt ª
ž Çìg ¹! QXt èY @ ƒ 7— Ð äƒ G îÈÑ-Z ~nç ÌA ì Ô
¡X ~ p~i W c ì Zƒ ~ pÇÆ kZ wEZ » YzŒ Û gÃè ~ u 0 Û
yWŒ
k0 Æ \ WgzZ X Cƒ 7Ýq ßF ÃpÇÐzz ÅäƒgÃè ~ u 0 Û
yWŒ
gzZ X ÃÈß6gî¬Ãh  Š Z%pZuzŠ \ W6Y ¯ ÅX• 7bÑŠ ¬ðÃ
6pLZ Šž • ë ë ~ wq ]gß„ +Z H™f 6 zZ ä ëž 6
X 7¬ì ~ª ÑŠ
52 p‚Ú^Æ äËvi

År
Vx$  ™ ~æ¸
g ïZ » wz4 «
gzZ ]§ Åx?Zm}]| :.$
 ™ ~æ¸645 ™Y 1995 s6Z t ZÑ Z)xâ
X• ˜ r
Û ~¼ Ž ~}g !
ìt {z Vƒ e™Ð ˆ yWŒ Æ x?Zm [*
¦L L
ÅkZŠ·ž å Š
1 VZ ug Iò » yZˆ Ug ¯Æ kZgzZ ˆÅHb zg ÅyZž
Û çO Ôå Ÿ»k
yWŒ ¦ *  ‚g £Æ yZ q
»ª Š 4}÷t X ,™: äw"
ÂkNŠ ~ kZ !o$ Öø]ô Ô
ø Ãö Êô ]…ø æø Ôø nû Êôù çø jøÚö oûÞùô ]ô ì HyÒ b§ÏZ ÐZ ä ˆ
X óì
ó ôÜÇ!
nÆ Ÿ«gˆÆ kZ ó ó«g L LgzZ n Æ ] Ãz °
X • ˜632 ™Y 1994 ðÑŽ t ZÑZ
Û Â 1™ê » äJ m
bzg Å yZ ä V¤• 6Çä Š· à []| L L
X ó}
ó ™•ÂÅkZ x ¸~Qut ZŠ Iž‰ á ™ VZ ÌŸ» yZ Å7H„
{g ! Ö ª[ Œ
zŠ ~ # Û gzZ *
Y 1 VZ6y • W{0
i »x?Zm}]| V冒fi
Ð FZ Ây*» x?Zm [wz4 Ö Z *
gzZ ì Ð ~ Vzo¦)ZÆ # ƒ wi *
Xì "U
Û yxgŠ Æ wÎg gzZ Ñ ä r
t•  ™ ~æ¸ ~ tZÑ Z Æ Y 1994 ðÑŽ
Å yZ \¬vZ • wÎg æžì t Ýq » kZ ì HyÒ ‚ ŸŽ ñƒ D™
Û «™ÅyZÐ V7ŠÆ yY
Ãv Wn Æ x?Zm•Z'Z ]|X • D â •
kZ Ã] Ñ X • ïŠ h M Ãg«n Æ x?Zm .ñ]|X • ïŠ ¯ g Z1
p‚Ú^Æ äËvi 53
™ {Üõ » yÆ \ WyZŽ È $Æ Vâ Z0 Û ž c
{ } (} (Æ ÷Œ X b§
y» Vâ »ÃËž‰ ò b§kZ™wZ e u {6uÆ yZ \W ‰ ƒ} 9Æ
X ðƒ:¸
KZ ä \¬vZ ~ }g !
Æ x?Zm}]|s ÜÆ‚ Ÿ {gÃè p
Šp ä \¬vZ w– Æ r
 ™ ~æ¸ X¸ ÔŠÆ yY Å yZ Š· X ~Š w$
<
Û ,™: äw" Å lÑŠ· }Ð 80
V¤• Z kZ ¡gzZ ~Š wïyY ÅyZ „
ò ³ #Ð {Zg ÅŠ· •b§ÏZ X ~Š à V¹ äY: ™ Z^Z lÑ Ð

X yâZgDZ *
Z zv * ƒÝq Â[£zŠ°CZÃÔŠ
ZX Š
Xì ?Š ÅòzøÐ D wXì ôÜÇ!
n Æ ]Ãz ° ž It gzZ
X ,™·_ » 42 •e W%i {gÎ
oûjô Ö$] Ôö ŠôÛûnö Êø ^ãø Úô ^ßøÚø oûÊô kûÛöiø Üû Öø oûjô Ö$]æø ^ãø iôçû Úø àønû uô ‹øËöÞûŸø û] oÊ$ çø jømø äö ×# Ö]ø
!p†FìûŸö û] Øö‰ô†û möæø løçû ÛøÖû]^ãø nû ×øÂø o–FÎø
ì© Ü zZ
éÃy Z ,%7Ž gzZ » ä%Æ y Zƒ ‰  3Y ì ©
évZ
{gH‰
XJ Ü zq ZÃVzuzŠì êŠ hggzZ c
Š ZI*
%6Xì @
hgÄgQX ~’
@
ƒ èg ¬ï { z p• f ™Hb zg Ì~ ’ \¬vZž c C~e WkZ
X ì 7]ñèÑqì H¨Ð °ÂÌÃkZ Xì CY ~Š hg b zg6~g ZË ì
Xì ~ „ u 0 yWŒ Û , i Z { z´
D110 Vå‚ñ^Ú å…ç‰E !¡÷ ÷ãû Òøæø ‚ôãû ÛøÖû] oÊô Œø^ß$Ö] Üö ×ôù Óøiö
¼gzZ ~ŠÍ¸ D™]!
X ~/Ū Ð VÍß ?( }} Z )
¼x?Zm}]|J
Ū Ü zÆ ÄÊ… gzZoÊçi gÃè ~ u 0
‰ Û
yWŒ
*
â tžì ~gz¢n Æ ä™]! ¼X¸ ã 7Ã/
Ð VÍß~ /Å ª
Ö ª[ Œ
~ *Š {z ~ # Û gzZ ‰ ñVZ6Vâ • W{0
i x?Zm}]|ž ñY
XÐ N 0 Ì/Ū
¼gzZÐ , F
Z
54 p‚Ú^Æ äËvi
~uzŠ
'„ZeÃs¦z yˆZ :.$
à q Z ºZ Æ VÆ Z 4Å yÒ [|Z gzZ /Zz¼ Åg ÃZ ! ²r
 ™ ~æ¸
Š ™gŠ ™ Ìêt ä ¯Æ yZ gz Z • ‰ 0 ëK¬ ™ ¯ ˜7 KZ
žì c
á gzZ L£Z ¦]|ÔvZ à z { •
³• Z {• á ]|Ô ãU
³ Z Šë]|Ôà Z çx â Z
X¸ 2~ „ Zez ª
HK¬ ] Z|„ x ÓÝÐ s¦ŸgzZL
X• ˜
Z@ Å vZ  ñY ¬Š Ð p Ò kZ L L
{z s¦~ « £ Æ xs Z ª e
( 156 my;') X ó ì
ó H WOÃVÍß+F
•fÆ *Š ä Tì ª
HK¬
ÅVÂ!
‰ÅY 5ßXì .$Å yZ ÝZgŠzz Åì (ZÆ r  ™ ~æ¸
Š} Šê CZ6ÏZ ŒûÒ]ß¼ Ž gzZ ñ0
X c :™¼t |
gzZ ì H|ÅÝ ¬žì wZÎ *
Z} Z6» õg @
~„ ã̈Ztžì t ] !
Å ðZg Wwì~ }g ! Ø Zè vŠ ?ì H Za b§¾ÃÝ ¬ ä
kZ Ìä Vß Zz <
Û ä Y 5ß>Xìg Ñ ~ ä™iÃ{-kZ Ìa#gzZ ì
 z yWŒ
Å<
Š [ ZŽ » wZÎkZ ñƒ D™ e
» ikZ gzZ HiÃ{-kZ gzZ c ¬g ~g7 ~g7
X Zƒg•ŠŽß Z >uz x *
sÜì ¼ Ž VŒ ž • ë yZ0‚ ?ì H |Å Ý ¬ ~Š â }g ø
?ðWÐ V¹ ð*  ZÅ ð*
Z Ât X • Õ Z ÂgzZ Energy

@™¿~ wì Ý ¬ Z  y̈Zž , ™g¨6kZ ¬ Ð kZ }¼ ÐWë
ì @ á Š !
™{Š Zg Z {z ÂVz™ Za ÃK„ • }~ *Š Å‚f KZ ~žì LegzZì
á Š !
LZ ÃK „• 6Š ã
Å ] â¥KZ gzZ DLZ ¡Æ äa ß Ë% gzZ
Ù KgÐ KggzZ ~(Ð ~(~ DLZ {z b§kZ Xì @
ÅnC 0
Z9t ‚
kZjD»q ËZ Ãy̈ZžìtûBßgzZ xsZa#Xì @ ™ Za ÃVzq
žì CYƒ Za ]gŠ Å kZ ~ y̈Zˆ Æ W
Z dkZ Âì @
ƒÐ =g fÆ
p‚Ú^Æ äËvi 55
Xì ¿!» y̈Z ¸gzZ} ™ Za Ð ]¸à ì KZÃÚ ðƒ Åx¥KZ
X Vƒ±5 ] ©Æ kZB‚Æ ] ‡‘dz à ì Åy̈Z
Ã] â ¥KZÐ {Š Zg Z LZ ¡@
ƒ 7{Š â ðÃÌ~ Dz wì}g ø -1
X • D™ «ŠŽ z ë
ŠŽz » ]‡‘6f ~g ø Ðgîx ¬ n kZì Cƒ ®èa ] ¸!~g ø
x ¬ ëžì Cƒ Ìt zz q ƒ 7Yg {ì @
Z Å äƒ 6f sÜX @ ƒ 6f sÜ

kŠ Ž vß {z pX M
Äg 7ì‡zÂKZ {Š c
iÐ ²P 6t‘à ì ËÐ gî
Ì] ‡‘6f ÅyZ óg’ • f
 àÅwÅä™6%ÃzÂ6`q
Z ËJ

]|Xì 4äƒ {@x » kZ ÌÃVzuzŠž ©• @%$
ﻊŽ z Yg {
XÑ äWÃ,‚ ñƒ D hzŠ V(gÐ ~È ÃÅVz¤ zŠ YÆ x?Zm .ñ
IG
•f ™g (Z ] äÕ¹i$ ãK] Ñì ª Hallucinations ~ V-g F ‰
™kCÐ kZjLZ òŠ W ÃX
Xì @
X • CYƒ xzn%} hg{Š â ðÃ]‡‘à ì ~g ø Ð h
 UzÂsÜ -2
Ù gzZ9C
Å ] ZZ gzZ z ~g ø Ì~ ’ z x ª LZœC Ù ] ‡‘à ì ~g ø -3
X • Cƒ ` Z
i: Âì @
h á Š !
™ Za ÃK„• Ü z TÐ ]¸!KZ h
~ wì ݬ ‰ i -4
gzZ à 슎 z!
Æ kZ Xì CY 0 h á Š !
iK„• á Š !
Y 0 K„•
„ : gzZ ì @
Xì 7Z] Ð {Š Zg ZgzZŠŽ zÆh á Š !
iŠŽ z »K„• d
zÌËÆ kZ Âì @
™ Za ~ ‚f ÃK„• á Š ! Ü z Th
à ì KZ ‰ i -5
X @
0
7T¸Ã\WLZÐ
Û Òp ðÃ~zËÆ kZ c
™n• }Š h ÂÃg f Æ Kdz 6f KZ h
i -6
X @
776hi WZ »ÒpgzZ hY h ÂkZ Âá
á Š !
K„ • •z ì @i V˜ Âì @
ƒh ™ Za à K„• á Š ! h
àìZ i -7
56 p‚Ú^Æ äËvi
Xì Cƒ Ì
Æ yZB‚Æ yZ gzZ ¸ \¬vZ sÜ~ wi Zž • ë ëˆ Æ kZ
X åD» ]Ìz ] Z f KZÃ\¬vZ X¸ ] Ìz ]ѾŠzöÑ
Hg¦ » ݬ ñâZ Š Z®Ñ 6Š ã
Å ]ÌŠ¼ KZ ~ „ wi Z ä \¬vZ
Ôy z †ÚÔ]gŠÚÔx¯ÚÔ DÚKZ ä \¬vZ n Æ y̈Z }
 Fm{ q
K Z gzZ ~ g Zlm{ q
Z Ã] Ѿz ] ÌϹ {)z ] § Ú
ð*
Z Â{z Ãä™g¦Æ yZ gzZì @
Y ¹XU
yÈZgzZ6Ãñ• Z ÃyZ X Hg¦~
X c Û gH̉
Š â• Ü zq
Z n Æ g¼Æ K zZ » TÉ
 FkZ Q X Zƒ ™f 6
ñƒ “ b§ÅsWs Ë 'gßt ŠŽñ~ ÞZ D Âì @Ü z {gH{z Z
W‰ 
X • ” äWÃb§Å@6ûiE 5!ŠŽzÆgâ
4E
7ŠŽz x» kZ ì @
ƒ ëz gz Z wì ¡{z ì @
WÃ@Ž ~sW‰
{z Âë›ÝZ b§ÏZ Xì @
ƒ ~ f õÆsWŽ ì @
ƒ Ÿ{z |Å kZgzZ @
ƒ
CWÃY âZ Ž ~ `g { …~ Ã~uugzZ • ŠŽñ~ ÞZ DŽ •XU yÈ Z
Ã] Ìz ] Z f Å \¬vZ w ŠŽz Yg {X • kð½‘Æ ë›yZ ÝZ gŠ {z •
ÝqŠŽ z Yg { ÌÃyZì DÚ{zžÐ wkZÃXU
yÈZgzZ Xì Ýq
{gÃè Xì 7gzZ ðÊŽñ~ `g { ‚ » b§kZ {z´Æ yZ Xì
6¯ ÅgñZ Ñ!
t Xì uÑ 'â ~ `g { ÃË » b§Å] Ìz ]Z f Å \¬vZž ¹äBß
Å@ÊŽ zÆ yZ ~¨£Æ ] Ìz ] Z fÉ … â 7ÊŽ zÆ Ý¬ {zž 7
X• ïŠ w
 ÑZz äƒgŠ ™Ð \¬vZt ?ì H ûiE
ÃkZ Xì g⪠Рƒ 5!ŠŽzt
4E
gzœ » yZž *Š Å[ ZpÅ kZ c yZy6f » kZ n Æ òŠ W‰ ,™wì,Z
ŠŽz » òŠ WîE $ ŠŽ z » yZ pì @
4›E
0G ƒÐ ŠŽzÆ òŠ WŠŽ z » yZgzZì @
ƒÐ òŠ W
X @
ƒ7
p‚Ú^Æ äËvi 57
Ðz ËÆ *Š Å [ Zp KZ gzZ yZy6f LZ Â: òŠ WŠŽ z!
Z] Æ kZ
™wÖ~ Y âZ Å *Š Å[ ZpgzZ yZy6f kZ òŠ W„: gzZ ì @
„: gzZì @ ƒ
45!ŠŽ z » \¬vZnç „ (Z¼ Xì @
ݬ kZ ñƒ “ 6ûiEE ƒ•B‚Æ yZ
X -B‚Æ
• D WÃ~ kZŽ n Æ çgzZ x ªÆ kð½‘yZsW‰ž -Ìt
g wÅŠ ã
ÏZ ì Y Y ¹x¶ » k𽑠yZ ÃsWÐ g ±Z kZgzZ ì ‚ gzZ ÝZ
5!ŠŽ z b§
4E
Xì Y Y ¹x¶ »Ý ¬ Y âZ ÌÃûiE
Û wq¾Ž ì ïBgzZ ¹zf ÅBßt
 z yWŒ
Xì 7°oÆ <
X- Ø ù » äƒ [Æ yZ ÃVÍß ÂB1 :¼ ¤
Z r
 ™ ~æ¸ p
Û LL : • ˜
â Ä vZ sÜvZžì t '© ÂÐ zg Å yWŒ
x ÓyZ Ž ñY *
 Ÿz ÅXgzZ „â =Îì {2Ð ÷Õz [ÛgzZ éÐ w¾] Ì
s
( 146 m:y;') X ó ì
ó ÅÐ )g fÆ V1LZ ä ݬg ÇŠgz6vZŠp
 ™ ~æ¸ Ì '
År Z'{g f {z Å™f 6
z Z ä ë ,Ž ÅtÃÆBß
L • | 6ìt r
kZ s¦Lž  ™ ~æ¸ p7ng çÆ © Âðƒ Å yÒ
Û ]úŠ ÅTì +Š ~i Z áq
ä ˆ yWŒ Ð ~Š Iz wßZÆ + Š
Z ZÇ!
X • ˜ n kZ ( 146 m:y;') X ó ì
ó ~ŠÃxŠ W0Z
zgŠ ª » © Â ( {Š™™f » r
 ™ ~æ¸ ª) t ~ +Š Æ s¦IZ L L
yZ ÌZ Å kZ ~ y*Æ © ÂX • ïŠ g Z Œ Û © ÂÅ kÜZ îG%¬ ÐZ {z Xì
ŠŽñžì t q
Š 4
Æ yZzgŠ ™zZ Ð ƒ
 »© ÂX 7{Š c Š 4
iÐ žq Æ
Xì 7ŠŽñ|gŠ • ~uzŠ ðà {z´Æ T ñY * â Ä à ¬vZ sÜ
E
G.2!Ð hŠŽ z Ôwë c
X • ] Zg ±Z ¡gzZ q çE Vƒ kC{z { ZpÔÝ ¬ ] ëx Ó
Ù bÆ „ ~g !
»C ] Z f Xì 7ŠŽ z ðÃgz Z ZÎÆ hŠŽ z ~ `g { n Æ yZ
Û Z}
7g Z Œ Ð g ±ZÆ ] ëÐZp¤ Zì „ Z} ŠŽ zg ±! ZuzŠ
t Xì Ý ¬ x *
58 p‚Ú^Æ äËvi
ŠŽ z ¤
U
° uÑt ÂñY H " Š
Z n Æ kZ Xì x° : â Å kZ X Y Y c
( 148 m:y;') X ó ì
ó CY Å ÔÅÏZÐvZ ÑZŠŽ ñÑ ÇƒŠŽßZ
Ðzz Å äƒ ÝZ Åݬ ñâZ X ¶Å™f |Å ûiE 5!ŠŽ z ä ë6
4E zZ
 ™ ~æ¸@'Æ kZ X • ë ÌànÃjÖ] ä³³e^³³Ú gzZ x¶ÃkZ
Ãs »Z z w°r
X • D Ct |ÅkZ ñƒ n
g t ¤ ñÑ!
~qgz Zg ZŒÐ ì ß }ì CƒŠŽ ñq ðÃÐ Tª ànÃjÖ] äe ^ Ú L L
) ó ó{)z
( 153 m:y; '
! ²0Z & ì û% „z » ~g ! E
3k4$ŠŽ zû% ~g !
]Z ft X~ ûE ]Zf ª
{zB‚Æ Ý ¬ n Æ ~g ! Š 4
]Z f q Æ yZ ~û% kZ X • ë ŠŽß ZC Ùª
X óì
ó CY ð¯ Ð kZ Ž B‚Æ g ZŒkZ Ãìß }Ž ì CW~ ŠŽ z Ú
X ( 153 m:y;')
X• D™yÒ ™wÅ7Zë• ÅV™Ž ~ VÂg„yZ ä r  ™ ~æ¸
D™7g ïZ » kZŠp{z • ëzgŠ ª »© Â c î%¬&Bß -1
© ÂÅkÜZ G
ng çÆ kZ {z • D™y Ò Bß `g Zæ Ž Æ 6zZÆ © ÂX • … â ÃkZÉ
Xƒ s ÜÆ y ZŽ ì gÃè ] !
+Z ðÃ~ mÀÅ< Û „:gzZ 7
 z y WŒ
ŠŽñžì t q
Š 4
Æ yZzgŠ ™zZ Ð ƒ
 »© ž –ä r
 ™ ~æ¸ -2
Ât BßX 7ŠŽñ|gŠ • ~uzŠ ðÃ{z´Æ T ñY *
â Ä vZ sÜ
ŠŽz CZBßy
WQ:gz 7ŠŽñÐ }u •~uzŠ ðÃ{z´Æ vZž ë 7
7g °Z LZ „™yâ ŠŽ z CZ {z Vƒ à Z ç c
Vƒ ! ²0ZèÑq D™"
U
ù
ì Ýq Ã]Ìz ] Z f Å \¬vZ ŠŽ z 6žì t • Š Z% Å yZ X • D™
ÏÅ k𽑠ŠŽ z » ݬ ñâZ ~ ¨£ Æ yZ X 7Ýq ÃÝ ¬ ñâZ ŠŽ z (z
Xì ‚gŠŽ z ÂÌ@Ð g ±ZÆ ]Z f KZŠpy
WXì ‚
g w
*
Z z v * ŠŽ z g ±!
Z Xì „ Z} Š 4
ݬ q ÆBßž • ˜ r  ™ ~æ¸ -3
p‚Ú^Æ äËvi 59
b‡Æ wÖ„: gzZ • b‡Æ Š ŽZ Â: yxgŠÆ Ý ¬ gzZ Z}
BßX yâZgDZ
g ±ZÆŠŽzž• D™[™s§ÅyZ ] !
t 6Š ã
¾r
 ™ ~æ¸Q •
 gŠ It H Âì @
ì„ á Š !
™g¦ »K„• h
~ ‚f Z iXì „ Z}
ݬ Ð
iÐg ±ZÆŠŽzK„•
Xì h á Š !
6fž
 Ž ìî ;q
ƒ 3kE
Z »ŠŽ z ãkZ {zž • ` ™yÒ ë |Å ûE 4$ŠŽz -4
Å[ Zp c yZyÆ ‚f ë wV+FŒ
d Û Å kZgzZ ZƒgŠ ™Ð \¬vZ ¬ Ð
5!ŠŽ z Âì 7h
4E
ûiE i Šp Z
 yZy » ‚f c*Š Å [ ZpX • M
 } Š Ð *Š
~g ! Š 4
]Zf q ÆBßž • |6ìt r
 ™ ~æ¸pXì Yƒ Z}
“
kZ ŽB‚Æ g ZŒkZ Ãìß }Ž ì CW~ ŠŽ z Ú{zB‚Æ Ý¬ n Æ
 ¸e gzZ g ZŒÐ ì߉ ~ V/}uzŠ ªì CY ð¯ Ð
b§ÏZ • ‘
Xì CYƒ sp~ ^ÅÝ ¬ ñâZ ] Z f Å \¬ Z}

z ¬6Vzg * {+gŠ Æ © Âz hÃr
 ™ ~æ¸ ä T » .$
kZ ƒ Z'
Y ðÖ Ýzg }Ð VÂ! Š ™g66ä Î ,$q
+Z Hp c g @
ŪH
Xì $Ë
 ™ ~æ¸ ~ } g !
Æ ]t Zg f [ Z X å Ýq » ûÆ r Æ © Â Ât
Û Æ yZ Ì~}g !
:• ˜ X k Í] ZŠñ•
Ø Z^!
ž• ¸ > Û LL
pÆ kZ X ˆƒ »6] ! ²·]tÐ zg Å yWŒ
z ÓðÃ6¯ kZ: gzZì ykZ ðà » ({@xgz Z x AZ z kz n Æ Ë: [ Z
 Z•!
yÒ s ä ] Ñ Šp pt Æ ]t »Xì $ Ë ƒ Ýq ÃË[ Z «™
á g Z »\ WX • ñâ •
Xì Š • Û
!èvÖ^’Ö] ^mæ†Ö] Ù^Î !l]†ŽfÛÖ] ^Ú æ ]çÖ^Î !l]†ŽfÛÖ] Ÿ] éçfßÖ] àÚ Ðfm ÜÖ
X • H] Zwt Y7 ä VÍßX • ‰ {g ¹!
] ZwsÜÐ ~ ]t
X [ Zp YZ cÛ ä ]Ñ
â•
60 p‚Ú^Æ äËvi
Š 4
q Ë ƒ Ýq Ì[Z ,q ƒ
Æ yZ X • $  t ~ +Š Æ s¦IZ
ƒ Ì[ Z {@x » (ݬ X • D F
yZgzZì @ Û ì CWÌ[ Z kz
Z Ì[ Z º •
gzZ D 0
ÐZ }Z sƒ Ð V˜ • D 0
Ð •z Ì[ Z e
Z@ ÅvZ '» ZÆ
X ¶ð0
ä V1ÆvZ Lt Ð V˜
Ð ë!
<•áC
Ù b§Å „ ˆ yWŒ
Û Ð zz Å ÓÅ yZ x AZ »'» Z yZ
Xì @ ƒ Ñ!
еC Ù gzZ u 0
Ù „ ̪ Å Ñ ¤
C Z •^
Ã6x £¬ Ð ~ îG Š 4
4X3z ] ⣠q
0E Æ yZ
|:gzì @ Š ¬»G@
Y c ÅkZÐ (ÐZžÐzz kZ sÜ Âì CWÃ
Û c
X Cƒ 7` ZÅ º • Ñ Ën Æ ä0 Z@ {zžì ¸
Ã(xEgzZ ÞZ e
Ð y!
À i Å kZ Ž ì @
0 Û „z h Âì Cƒ ŠŽñ6}i Z
gZŒ  •t
Å kZ t ‚Æ kZ Ìu Å g Û Xì @
uz yWŒ ƒgŠ ™Ð ŠŽzÆ kZ gzZì
Xì Cƒ ,@
Æ u KZ
Ô‰ 6y• W Ì'» Z ‰Æ yZ b§ Å ] Ñž • D™ ~úŠ {z çO
Û uÐ ÞZ\ # b§Å „ \ WV; zgzZ H{g  » ] “
X ñƒ i Z•
Ù „ ] Ñ Ð w Å ï» y̈Zž ì {o » yZ
Å'» Z yZ ~ äâ iC
 Z•!
ž• ¸ sÜpÆ ]t »ž• ë s Ù ª~ ]gß
{z X • DƒC
¹!
b§ÏZ ] Ñ¾Æ kZ gzZ x £ » ]tX ǃ: ÝqÿË[Z #=£
 ƒÝq Ì[ Zt gzZ •
X• M
VZŠ m'ˆ Æ äÎ Öt ~ ]t*wgzZ • _(ÐW{zˆ Æ kZ
ƒ 4ZŠ ~ VÇz Å VkÑ ñƒ D Î : “ {È » Ô: ZŠ% È } Z gzWï/
Xì @ Ü z kZ X • D Y
ƒ HÝ ¬ » s¥z DÆ yZ ‰
k¼îJ0!{ž• D Yƒ q
 ÑÆ kZÐ y• á kZ {z ~ „•
á Š ! çO
Å Z}
á z ðŠݬ kZ Ô… Y Ã] ÑìÆ wŠ Ô Ù Š9C
x• Ù ñƒ ˜ 6pôbßÃ
p‚Ú^Æ äËvi 61
m :y;') X • D Y 0 !W » ~0
 ] Z f ~ %Z ݬ gzZ s e Ô R å
zZ}
( ]ÎZjs‰ 157-167
KZ ~} g !  ™ ~æ¸ Ì~ yZyÆ ]t b§Å© Â
ÆBßä r
:• D™„0
¶ÅV!ÅyZ ë~ sfì Hg ÖZg7 ½ » .$

ì [ Zp YZŠ Z%Ð yZgzZ • ‰ {g ¹! ut -1
] ZwsÜÐ ]tž g
ðÃ[Z Å ({@xgzZ ÙgzZ x AZž *
™wÑ+Z6kZ » r
 ™ ~æ¸Ð kZ
:cÛ ä ] Ñì g
â• u Å›gzZ ~g gèYXì ë!
„g 7¹!
öR
!†ÛÂ äÞ^Ê ‚u] ojÚ] oÊ Ôm á^Ê áç$‚vÚ ÜÚŸ] àÚ ÜÓ×fÎ ^ÛnÊ á^Ò ‚ÏÖæ
D™'!
º•Û Ð X¸ Dƒ vß,Z ª_ö~ VáZ «Ð ?
X • /{z Âì (Z Ìq Ö Z ~÷¤
Z ðÃ~ # Z X¸
D™'!
º•Û ÌÐÅvZ èg /]|žì *
C ¸Ñ »g
u kZ
] § ~÷sÜ•zt » yZž c
t » yZÉ Xì J Û 7t ä ] ÑgzZ X •
â•
̄ ! '
» Hh × nÆg
u à Zz ] Zwg
ut Z® Xì »½ Ï0
i •z
kz ž{ » ]tXì 7ž{ » ]t({@xgzZ x AZ ÔÙ, i Z {z´ Xì
mZpÐ zz Å]t »Xì ŠZg @
Z s§Å Ñ ËŽ • ë ÃÞZ x¯ kZŽ ì
©$E
,i Z {z´Xì 7ÂÌzz ðÃÅ q éŒG ©$E
ZÆ mZp)ì wë  q éŒG Z » ]t
Vƒ ñƒ ÃVÍß m{ m{ ]! Z ì s Ü ÌÆ ] !
Štp¤ Š ã̈Z ] !
t
á }
³ Z ŠëgzZ ÃvZ à z {•
t Ð {Ž z x ÓyZ n¾XvZ Âg Ãà Z çx â Z gzZ Ã ã U
Æ (s ÏZ gzZ ì * ™™f Ãkz q éŒG E
©$ Z sÜÈ » g užì ãZz ] !
X • It {)z x AZ gzZ ÙgzZ [ ZpiZ }• 7]tmZpŽ ù Zg f vŠ
Xì=g f » „ (s ÏZ ÂÌ[ Zp YZy
W
~(„ ¹ ì CWkzž It ÃäVZ {Z ÃÐ yZ gzZ G Å V¤•
 ]! Û -2
EG
ÃÞZ x¯ kZ sÜ Âkz Xì ?Š ~(Å ö§¢Zz*
Ð p¦ÑÆ kz gzZ ì ãZŠ *
62 p‚Ú^Æ äËvi
Hwi *
Xƒ Š s§ÅÑ ËŽ • ë
• ë Ã ÞZ x¯ kZ kzgzZì ]tž{ kz sÜžì Š
ƒ x¥t Z

vZ c
]!
ú Å yZ c Û » Ñ) Ë Âƒ Š
9 Š ÃV¤• H wi *
s§Å Ñ ËŽ
™Ã6pôbßp¤
Z ¢
yYÃ(%Z Ë~0
 yf !
zZ} c
*
™{g  » ] “Å \¬
t Ð zz Å VÂ!
yZ X *
™WÐ kZ » \¬vZ c
*
™§ Å y• W » kZ c
Į
OŠ x Z²Z
Xì êÐ s »ZgŠ¾ [ Î Ö~ ]t*wÑ) {zž *
á |Å kZ • ¦æ ÌÆ Ó'
{• » Ztž nZ ‹Zt » r ™ ~æ¸ -3
3“X • ïŠ V- ~ ] é¨GE
Tì Ð ~ V1 yZ ] é¨GE 3“ [ KZ L³• Z
Bß~ ó ós¦gzZ xs Z L Ly*LZ ä r
 ™ ~æ¸Æ™Üá Zj]{Æ
U
Xì ÅÒÃÅä™" ÄZeÅ
ÚÅ ÓZÎÆ Vz9žì g ZÜZ Ð ]”6XkZ ÃVÍ߉L L
Y s§Å}uzŠ Ë[ ^
?ì È HÐ kZžìt wZÎ1Xì 7^ Z »
" Ð <ÑÚÅÓn Æ }uzŠ Ë ZÎÆ Vz9žì n¾t ¤
U Z
t Ž 0ÆÅvZ èg /]|ä ] ]ÀWªÆ nZ ‹Z kZ {z´ Â7
( ì m1 6y!
Z]| c i Å/hª) †Û á^ŠÖ o× Ð_ßm Ðv³Ö] žì cÛ
â•
ZÌO]
Šx˜hB‚Æ Zª) …]• &nu o× ÄÚ Ð³v³Ö] …]• cÛ 0Æ
â•
yZ ì ¸ ÌŠ ¢ » XwZ ¸Z }uzŠ ‰ „ yZ c
Å wZ ¸Z yZ Æ 9 ( ó˜
{ Z ({ ZpŃ
X Ï} 7ã™sz@ 
}uzŠ ËÚ Å ÓZÎÆ Vz9~§Zzžì t n¾Å yZ ¤ Z gzZ
» yZ * Ù ª Â$
™7?Š ~ ] mZÆ ~úŠ kZžìC Ë ƒ 7"
U
n Æ y̈Z
t {Š c
U
ZÎÆ Vz9<Ñž ì Yƒ " i Ð {Š c Û
i 6gî¦ÑèY ì n•
ƒ 7Ât È » Ùñ{ Ð q ËpÔì lñ{ 0Æ ÓÅ VzuzŠ
@
ÅkZ <Ñž
Xì ”
p‚Ú^Æ äËvi 63
Ë ƒ) Ì,¼ ~ X ( ,i Z {z´)
9zŠ Å Óªì ( $

z wqZ z wZ ¸Z ( V‡}g ‚Æ Ï0i )žìt È » Th Óq
Z X •
È » Tì Å {ÈÓn~uzŠgzZ ñY H"
U
ÃÓ~ xEz wdZ
U
X ñY H " ÃÓ~ xEz wZ ¸Z z wqZ z wdZ Æ nm{ m{ž ì t
Û Æ £Tž ñY ¹V- vŠ p Ö!
£kZ • ñƒŠ4Æ ¿kZ øZ•
gŠ ™Ð kZ ~gñZ m{ yZ tªì @
ƒx9{z ~ yZì m»gñZ XÐ
á Z 11 îG
ÃÑ h Óž ì t Ýq » kZ ( 4 {g • 3“) X ó '
ªE ó $
Ë ƒ7
XƒÝqÃà z Ë{ÈÓgzZƒÝq
Š 4
Æ ]t »q Î Ìx Z²Zt 6! ²0Z ä r
Æ yZžì c  ™ ~æ¸ -4
Æ kZgzZ x £ » ]tX ǃ: ÝqÿË[ Z #=£ž• ¸ sÜp
bŠ W@ ™ ~æ¸ X • M
tr  ƒ Ýq Ì[ Zt gzZ • ¹!
b§ÏZ ]Ѿ
Š 4
 ™q
ì Yƒ Ñ (Z%Z 7ÂÑ <Ñr Æ {)z ! ²0Zž • T e
 ™±5 ÌZ•t » ] q :Å! ²0Z¤
Âf Z r
 ™ ~æ¸Xƒ: <Ñr
 ™Ž
X Cƒ =ÂÅ ä™ê4ÃyZh á
•
æ äf×Î o× وßm é…^i ànÖ^u o× ouçÖ^e ofßÖ] oi^m Ô× ÛÖ] á] Ü× Â]L L
]‚ÛvÚ lçÚ ‚Ãe Ð×Æ] h^e ]„a æ ý t…^ì àÚ èm‚Šq é…ç‘ oÊ äni^m é…^i
Äm†Ži Ÿ p„Ö] Ý^ãÖŸ] ouæ ð^nÖæ¡Ö oÏe àÓÖæ èÚ^nÏÖ] Ýçm oÖ] ‚uŸ xjËm ¡Ê
D14 h^eE ýänÊ
LgzZ ì @
ƒ wi *
6»Æ kZ ÂLXì @ Û
q zŠ 6Ñ ¸•
Ñ kz ~ ª
Æ ~t]Ãz Ž ì [ !
Zt 'ì @
q W~tò ]gßÐ `g { k0
Æ kZ
ÅTkz {z nÆ Y 1zZ pX ÇA: n Æ ËJÖ ªgzZì Š
# Š™È ˆ
c
X • 7( x © Z ª) #=~ Tì ˆ{g ¹! ì x AZ |
D462 Vh^eE éçfßÖ] Ý^ÏÚ Ùçì• ^ßÚ ‚uŸ x’mŸ
64 p‚Ú^Æ äËvi
X 7e* ƒ 4ZŠ ~ ]tx £ÃËÐ ~ ( Y 1zZ ) ë
G
Xì [£n Æ V ðG34$Z ^ÅX• Ñ s ™zZ {z Â]t] Ѿ%Z
Ö Z¸ ÝqÃÑŽ J
X 7e^n Æ # ZgŠ kZ V;
 ZÜ~ }g !
ݬ {zž ì s Æ x?Zmå]|~ » {gÎ -5
Z X ¸ xÝgzZ!WÆ ~0
H ÂB ¯ ÌÃgzZ Ë„,Z \¬vZ¤  ] Z f ~%Z
zZ}
á Š !
Ñ~ „•
Õ Å Z} Û Ãr
òÝ {Š™yÒt ÅyWŒ  ™ ~æ¸pXì l
Xì ?Š ãZz6üð•ZÆ ]ù´Š År
 ™ ~æ¸t gzZì CW