Vous êtes sur la page 1sur 5

35 :[!

¬¦Ñ»yZgzZÌg â wCRÅVµ
^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe
E I
Æ{)z(Prime Bank) š ìZ6(Tianshi) ¼»gzZ (Xianle) ÿ5G (Golden Key) Åy®Í (Biznas) k*
x * 4] О²¼
)
» ( g ! M.L.M ä VrZŠpÃTì { zŠ ã
zg » `g Z=ZM ) Multi-Level Marketing c zg »ÆX• ðW~ŠŽz V|ϹÐ
ÝZ Åg !
EI
Xì 9Ì( g !zg »~]gßÅwYª) Net MarketingÃkZ (Xianle) ÿ5G4]Xì 3g}Šx *
:•cg zŠÆx »ÆVµƒ
 yZ
E4]I
Electronic vÿ5G²ì îŠ V ‚d zgzZ kgüÆR
ÛnúÆ°Ze 99 k*} *
) y
h Šp (Product)y â‚ » vkZ »¿ËX 1

C™| Û yâ ‚¼ ~9zg 4500 Ái Z ÁÅy®ÍgzZì C™|
 z• Û ~9zg 9980 ì @
 z• Y¹áƒ~x ¬s²ÃT Pulse Massager

y
ð¾ÐWÃkZgzZì g¯MCZÃg Zh y
v6~g Zh {gÃèžìt {zXì ~cg}uzŠÆx »ÆyZiZg » î ;Æx »ÆVµyZpX 2
Ñ!
YH™f {e{e~sfÐg ±ZÆvC
Xì @ Ù ž {ðZ’Z¼ »,Å ð¾kZXì C™æ  Å
0MâÁi Z ÁžJ
VŒñ¯Mh
'× ÐWq Ù Ð~ VâzŠ yZgzZ ñ¯MzŠh
ZC '× ôZzš gzZ„
 Zg {Z'
 ZV ; Æv (Biznas) k*
Mt¤ 
)
Xì g¯g ZŠz~ð¾KZ ÃM¬vÂN Y

iMª
h

-{ –

á
@• æq y¢ /

܈U ̈¤ ̈ ¸
 gzZ Ï}Š°Ze 50 Ãh
ÂN YƒMMÀZ gzZMb s§N ZŠ }ž )Ð j§Ñ!
i vÂN Y0MâÀ( VƒM&s§N ! 
{gÃèZ
Xì îŠh
'× ¾°°Z e 5v6ä¯Mh'× ôZzšX Ï}Š°Ze 100 Ãh
iv
EI
ç~7e Advanced {z •D Y0Mh
R '× b ÐôZzÆkZZ
 Xì îŠx * ç~7e (Basic)~Š ã
»R ÃM¬v (Xianle) ÿ5G4]
Xì @
Yƒg Z, »ÄÆ
iMª
h

– /

¬
$ ‚ æq
] -{
ì îŠ z‚ 13 Ãh
i v6ä¯ MÃy Z Xì @
Y ¹ Direct Downlines c
MôZzš ÃyZì c iÃX–gzZ /
¯ MôZzš ä h
Xì Mz‚3Ãh i6
yZ•Indirect DownlinesªMôZß! ‚ÔæqÔ-{
žŽæqgzZÔ]
‚5 ÃkZ67{Š™ÝqÐMŠp„D ¯MÂvtì îŠx * Zz4Ñ ä™~i ‚MÐW{z²ÃM¬(Golden Key)Åy®Í
»g ^
Z e Ž³%† ZX • Dƒg Z,Æ‚ 25 gzZ‚ 15 K
ÆkZì »Ë] VâzŠtÁÐWÐ kZgzZg ^
 nZ ZÌ6VzMôZß ! Zz4Xì îŠ z
Xì oÑ * ƒ»VzÁzŠ~áâÅkZžì ô¥~}g!
zg » LZgzZ•G Ýq} :Ð Y ëÑZg ZŠ ZÆcZ™~ hLZ äVµVÐyZ
yZX •ìg™wEZg7½»Vz:yZ {z~ î ;Æg !
ãzÃt
Z ÅVz:‰ØŠgzZ•D™yÒÃw¦ÑÅg ! Ù ÐWë Z®nƒ75ÐVz:yZë™yYÃ|ÝZÅx »ÆVµ
zg ȮvC
X •D™
E4]I
(Xianle) ÿ5G
7äh ià ÑŠ~ä¯MôZß ! Xì @ Š zÌ6ä¯MôZß!
Yc •zì @ Yc Š z6ä¯MôZzšV˜Ã ( h i)M¬ž•` Cë
xi 5»vh ièYì 7Š ã ¦ÑðÃÅi ZŽÆkZgzZì 7à ÑŠ {zì CY~Š6 x *
Æz¶gŽÃh i Z®Xì ÅäVzMñƒ ñ¯ÆkZÉ Å
X Cƒ7à ÑŠ bŠ (F pì ~Š (F Åä¯MÐWÖgzZ-{äkZžì ÚZ {zì Hx »Ž {Š c iÐ{Š c iähigzZì 7Ì
E I
Ì\ŠÆr  ™ð' × •
á + -Zx Â?* ÑñKgÆY ëÑZg ZŠ kZ6Tì Zƒ ù• á ~ :~ hÆ ÿ5G]ÐY ëÑZg ZŠÆcZ™+”Zg ñ#eY
4
ƶg à ZzY6 ä¯MôZß ! ~} :kZX å1â •Û qŽgÐkZär  ™ð' × •á +-Zx Â?* Ññ~s  ŸzˆÅÃY 2003 ~g†24 p¤ Z•
:ì ÅôÂtÅi ZŽ
X @ƒ7x¥`wðÃC Ù „~h ÆkZZ®ì @ ƒx¥x ÅZÐs§ÅvC Ù „{zì MŽÐzzÅVƒ ÇáZzäWôZß ! LL
ó Xó ì ^
YgzZì x ÅZÐs§ÅvÌ{zì M¼Ž {)zy¯b! ñ._ÆkZgzZšodZŽ ~]gßÅVzMgzZVƒ ÇôZß!
Xì Ð +Yq ZoÑÅwâžì c Š!Zjt6 gîÆ?ŠgzZ
: (F ̼ ÃËÐWh i™ ¯MôZzš zŠžì eÌt VŒ²ì M6x » Ë: Ëx ÅZ ÂwzZèY 7„  gŠôÂà Zz x ÅZž• ë ë
H쇟nÆÐWèaä kZž It Xì Š ã " Nx ÅZ6 ä™: ̼Ãh iXƒ c `Ÿ » ~i ‚MÐW~ ÓÑLZ¡ä VzMzŠ y ZX}Š
?ì »]! ¾x ÅZ[ZXì [™wßz{zÂ]̀ZÅkZHx » AäkZèY7„  gŠ]!t•ïŠx ÅZ6 kZÃkZáZzv™ƒlpÐkZì
ProductsÅvÃe ÒZxÅVzMèYì ~g â N ß ÂVŒ²7© ì êŠ'Â{zX @ ƒ7Ýq¼ŠpÃá Zz¶Šx ÅZ†”,iZ {z´
X •D™g (ZqË~ ÓÑƶg à ZzY6x * ÆzÐW¡Â{zX Cƒ7pŠ~h 67âZ•Q{z~7Îc Cƒ7pŠ ðÃÐ
X •ñƒ" U -;X „ôZß !
yz é›.G \ ~äJ ( ßÅv{zžÐzzkZ¡Âì ¤
Ÿ» ~g â N Z vn¾
(Golden Key)D ÚZÅy®Í
ÅoÑ ÅôZß ! ™ W6RÅË]Z egzZì îŠ ¶gÐx * Æz6ä¯MôZß ! Ì{zèYì CYð0 ÌV; ÆÅy®Í¸ ðƒ™f6 zZ ! Zy
Ž
X VƒÁzŠ~áâ ÅkZZ  Ƕ ‰Ü zkZË] ZeèYì ˆ~Š™Ì~]Z m z*Š Åvô¥
~hÆg Zh y
 gzZMÃkZ¿ðÃ6VzŠ ã 8Xì îŠ z‚5ÃMÏZ6 7{Š™ÝqÐMkZŠpvÂì á M¿ðÃZ  ,i Z { z´
„Ð ÌZ Âð¾ÅkZžñYc ÑŠ kˆZt ÃMž @ ì Åg (Z n kZ¡¨ßÅz(Å (Discount). î ee ävpÇŒ„ . î ee
Xì ˆƒqzÑ
»VâzŠ yZXì „g}Š rz• Û [pÃx » LZ {zÐVz:yZgzZ•A } :ÐY ëÑZg ZŠÆµzg ÃeYgzZtg´eYÆcZ™~hLZÃvkZ
~g7¬ž¶~g ZŠ)f Å?tñƒDƒÆíZ Œ Û pì Š –._ÆkZ[ZŽ ¶~w ZÎ] ! Îžì „  gŠt Xì ^Y*
™x »6zžì I
:•tíZŒ Û X ïŠ[ZŽQ D™·_»Y
TgzZƒ` ´ » ~g FC Ù Žì ZzŠ ´Ã{zyWžì YaÎòŠ WXì ` ´» ~g FC Ù {zgzZì9zg 17250 7Å ðZzŠ ÅvkZžì ~wZÎX 1
CYÅ~„yZnÅVî ZzŠx ÓèÑq„g YÅ7VY~VzËZesÜnÅkZXƒ„g Yð`~x ZúîÅ $z• Û ÅkZgzZƒ9zg 17250 7Å
Xì u‡¼g ! zg »ž Zƒx¥Xì
òŠ W ó óÇñY c
Š z{Š™³9zg 1500 ÃË]Z egzZ9zg 1000 ÃÁ9zg 1500 ÐZ Âñ¯MðÃg ^ Zz4¤
Z Lž
L ì –Ìt ~ wZÎX 2
žì Yƒ { iZ0 Z ã‚ 7 Ð íZŒ Û yZ n¾X ÇñY cŠ6] !
¾zÃË] Z egzZÁ6ä¯MÆg ^ Zz4Q • 7Âxi 5ÆvðÃtžì Y aÎ
?Ƶzg ÃeYgzZr  ™• ØvZ†?* ÑñÆtg´eYª] Z|áZz ¶Š} :pXì 7nç»]̀Z {Š ‚ÅàÑŠgzZì u‡g ! zg »
GI.Å
X öÀ5k ZvZ àZX ~Š ZñiZŽ•~B;ÆVz'[v™É[ ZŽ ‚: â 9gzZ~Š 7„z¼ s§kZär
 ™wD Z·
X •ŠŽñîE $VÒZy
0G4›E pì CYïRgÌ~9zg 4500 sÜgzZì Zƒ c ZŠÆx »LZävÅy®Í
;Ì~æÅtâu} hðÃg»{]
(Biznas)k*

)
wÑŠ X • Š ®_ ZÑÅ à ÑŠ ~ kZpì ]gßÅ à ÑŠtp¤  ÅTì ^
Zžìtzz ~(Ð ƒ Y*
6gîåg !
zg » » (Biznas) k*

)
6
zZ }X6oÑÅœÅ}uzŠ Âì Q]̀Z¤
ZgzZQ7]̀Zðà ÂizZ6œKZ~}®ŠÄgÍÆk*

)pXì Qà ÑŠ6
œKZÃ (Broker)
'
h × ÐWh
i¤
ZX Q7zz ]̀Z ðÃÃh ižŽ6œkZ •p-{gzZ–ªñ¯MzŠÐ œKZ äh
iì œKZ Åh i ._Æ'‰ØŠ
ZgzZX ÇA zÃh
¤ N Y0MâÁi ZÁ._Æu‰ØŠžJ
iA VŒN¯MÐWÌ{zgzZN¯MgzZ,™œ-{gzZ–sÜgzZ}™:œ
ƒ »! Zy
Â* ZÐ ~ VçZy
q zŠ ~nçkZžìt ÝqX ÇA :¼ Ì6œKZÃh
i Â-:ÐWŸ » ~i‚MgzZ,™: œÐWÌ-{gzZ–
D¯MÐWMñƒ ñ¯ÆkZZ
 %Z á Ü z kZ {z c
7‰ Y0•»]̀Z KZ „ D™åÃœKZ Åä¯MzŠh
ì @ i Âc
èYì ~gz¢
B‚ÆœÅVzuzŠ à ßz Å]̀ZÃh
i~ ]gß«Xì á
•»]̀Zh ì CYƒ ~g7 Š Z®ÅâžJ
iA VŒ • D¯Mh
'× ÐW{zgzZ•
ƒ^ gzZ‡ÃnçŠpÐä™ozæB‚ÆoÑÅ b§kZÃ]̀ZX ZƒxzøÐ]̀Z KZÆt ŸZŠŽz!
Y* i Â, ™:œ}uzŠ¤
h Zì ˆÅo zæ
Xì ozæB‚ÆœÅVzuzŠt ŸZ»]̀Z6 iªXì @
œKZ»h Y
Ì[Zh
i ,i Z {z´X ¸ùŸÐW  @ Z ¶œ ÂÅ „h
¯ :MÃ-{gzZ–{z¤ iŠ ã
ÅyZy
W¶MŽÐWžì @ Š$ èt 6gîx ¬
Y c
V-ñƒD ¯Š ã
:ì ÅG@ ÃÏZ~} :LZÌäVß ZzcZ™x‰Zg ZŠž 6ì êŠ Â(F
ÅœÃVzuzŠ
Ÿ »‘ MÂ}™: œgzZ}Š™È¿t {z¤ ™œÚ6iMôZß!
ZgzZ @ c iÐ VÍßÆYZ kZ2L L
ôZzš ÐZzžì Zƒx¥ã!
* Šã
™wßz z6kZ Z®ì CYð0
œÆVÍßyZw–É ï GG3E5_èa~]gßkZ ÂX ñYƒÈŸt~]gßkZžì YƒÉ Ç- 7ÐW
4E
ó Xó ì ^
Y
öŠ (F Åœ¡žìt[ ZŽ »$ èkZ
Åä™x »Ã}uzŠX ñY1Ägxi56x »kZÃËžt ÑZƒnú»Tì 7œŠp ÂbŠ (F
XYƒ7q Ñ~: QÆyZ,™x »vß}uzŠŽÐW6 Šã
ÅkZXì Yƒg Z, »nú6 œKZsÜh in kZX ë7à ÑŠ
ÎâÅx »Æv (Biznas)k* 
)  Xì @
ëZ œ£g Zæzg ZŠ »]5çgzZVñ»ª ^âø ‚ô‘ô^ÏøÛø eô …ö çû Úö Ÿ. û]ø žì‚Ÿ»<Ñ,i Z{z´
ƒ6
Û Å ïHG3J" ‚d
{z ÃTz{z ZuzŠ X bZ• zgzZ kgÓR Ûª• ë (Products) KZ {zÃTz{z q
ÆR Z • { zŠÆ kZ • Ù Š Ã
ªMarketing ÅkZ {zìÑÝZŽ » vÐ~V”zŠ yZX * ™q Ñ~ãæWKZÃVzMLZ6 kZgzZ * ¯MÐWª•ë Marketing
žì ?Š °»{@xt6} úŠ kZ}g øXì „g(»6VzŠ ã
Cg ˆµZß Z°{zžì nÆä3Št¡Âz » ProductsgzZìz » ~i ‚M
gƒÑXì Ð (Marketing) Ìg â sÜpŠ Åy Z7pŠ ̼РProducts ÆvÃe ÒZxÅyZ•ìg0MvߎÆvkZ
Xì ^ gzZì ì‡6VzŠ ã
Y* ¦Ñ)YÌg â Åk*

)n¾Xìgz¢Â‚75 Š Z®ÅVÍß,Z._Æ~Wk*

)Zƺ´Æã î Y
q
:|Å} :Æc Z™x‰Zg ZŠ
X •\Š ÌÆØæ ã¢i?*
kZ ävk*
) Š ò :„ Ðäc Z™x‰Zg ZŠ @'
Ññ]|kZžì ]ªgzZì c Æ]%¥yZ ~g ø
Xì 7yÒ` Z{zì „g VZgzZì c ÃŽÐ} :
VZ {Z
Ë ƒ'gß&ÅkZÐÃ`¦ÑL ì
:•$ L V- ~} :Æx‰Zg ZŠ
XÐ,™7{ûCZë6]gß~ŠgzZ ~uzŠ Å} :kZ
( ]gß«)
~ :) X 7s  gŠµš ]gßt  Le 7*
 D ðÃ~ kZ ƒÑgzZì „ á ~ ÄÌgâ gzZì Le *
ƒ ï•  e Z6sÜ¿ðÃ
™Ýq –
( x‰Zg ZŠ
( ]gß~uzŠ )
t[Z n kZÔì o1%Ð –
 e Z6Ätèa Âì Ì* á ~ÄÌg âgzZì Ì*
ƒï• ™{Š .ZÐkZgzZ *  e Z6
™Ýq– Š°»¿Ë
ÅkZì C™½–
°Ze 99 ª:{Š™ ZŠ Z7~g Zi ! kZg Zæzg ZŠ »äƒ: c
 e Z6Ž vžì6]! YÆqË~ÄÌg âž ÇñY¹
äƒ ^
c ì {Š c
 i:tž] !
t „g[ZX ǃ ^ ™ƒ4ZŠ~¬Æg ãt:gzì ^
Y* YÌ* ƒï•á ~ÄÌg â Âì '  
Z' ZX 7c
Ái Z Á¤ ì' Ái Z ÁÆ
Z'
žƒ t6] ! kZ wŠ » kZ ~ËÆï¤ ZX}™ ïŠp{zì Le * á ~ kZ ¿ŽÉ X 7~g ZŠ)f Å ?ïÅkZì Á c
ƒ ï• ì' 
Z'

X}™[ AZÐkZ:gz}™g (ZqË~kZÂì' 
Z' .Zz{zì Å ZŠ Z• Z:Ž Å–
Æ7~g Zi!  e Z6
:{û
ó Xó ì ^
Y*
ƒï•á ~ÄÌg âÂì'
Z'Ái ZÁÆ7~g Zi!:{Š™ZŠ Z¤
Z Lž
L ì ]!t~} :(1)
ëXì ?Š HÅkZ •B^
YÃkZáZzx‰Zg ZŠ¤ZX 7c YÄÌg â {Š™7»Vß Zz k*
ì Ì^ Hžì @
) ƒZa wZÎt¬РkZ
 Zg { Z'
·_„ z*Š ÅyZÄÌg â »k*
»]Z m Ð ?Š ¾ÃyZá Zzx‰Zg ZŠ •G™f6
ä ëX •Bë!
) zZbÑŠŽÆi ZŽ x°ÆkZ ä
Xn™7" U ßÃkZyZfZk* 
)Æãî YgƒÑgzZì ŒÆ™
žìŠŽñZƒ–t6gîãZz~kZ è,Ž Åx » LZ~Y KZLZÃØæã¢i*Ññäy{yZ/g& î ÃÆk* Šp
)
„ D™å(³%)™Z Z®ì 1™å™Z ªä@žì @ YH~ZÈt ÐkZ•DYƒï• á y»g Z 9Z
 ~xÂZ e ˆ~Š6zZL L
X ÏVƒã™~g7]c  ª»zì @
gz¢&Ã@nÆä™wßzs YƒgZ, »w”ÆzM
X ñZ™sg ”ÃyZMzŠ@6gîCZfX (i)
X îYJ  9Š Z®ÅWZg ZÆ\z¤
(ii)
( 3mY KZ)ì ~gz¢*Y~uzŠ »†gzZ ( N !
ƒ+ N ZŠ )+
c Yq
Z ( » )@&Ái ZÁÐ~y»g Z9y Z(iii)
gã * á ~ÄÌg â Â( ƒZ
ƒï• ZiÐ 7~g Zi!  ez6:{Š™ ZŠ ZvŠp Ö!
Å– )ƒ ÁÐ:{Š™ ¦7~g Zi !
Å– ez6L ]!
Lž t (2)
ó ó?ñY1™: VY]ØgÃkZnÆäƒï• á ~ÄÌg â X ǃù ZŽ ªg ã{zž7ãZz~kZó Xó ǃ
( c Z™x‰Zg ZŠ ~ :) ó Xó }™ïŠp{zì Le* á ~kZ¿ŽÉ 7~g ZŠ)f Å?ïÅkZ7c
ƒï• ì {Š c
i:Lž
L It(iii)
Àì òsZŠ OZ œ
%CZ »TgzZ•]âç+C Ù â‰ã¢sÑZyZ/~ßñgzZØæã¢i* tÐ s§Åc Z™x‰Zg ZŠ
Ññ~kZ²] !
Ãy Z »kZ ,™ùgzZ ,™Ð V¹{zèYÐÙïªZz {zžì …„ µÂt ÐXì Œ6VÍßyZ e ÒZxà Zz“
MÅk* Xì &
)
X ¶y‚ Wð•Z ïtnÆã¢sÑ ZyZ/~ßñgzZã¢i* Þ W!
Ññ. ÆkZX ǃ7„ؼ
( ]gß~Š)
~ÄÌg âžì ;g™Ýq6Y ¯ kZ¡–  e Z6É 7ÑÝZ {Š .ZÐ – e Z6gzZì * á ~ÄÌg â ÑÝZ »¿Ë L L
ƒï•
ãZz b§Å]gß~uzŠt ÂA
ƒ ÁÐ :{Š™ ¦7~g Zi! ez6¤
Å– ZèY’ e * y
™[AZÐ kZ Â7e%Æ~g Zh Å–
 ez6qË
Æg ãt Ðzz Åäƒ:Š°Æ–  ez6ÌA
ƒ Ì'
 ÁiZ Áƶg {Š™ ¦7~g Zi !
Z'  e Z6
Å– ZgzZì Z
¤  Zz ÈÐ kZgzZì ^
Y*
Žì g ã
X ( x‰Zg ZŠ ~ :)X ’ e*
™[AZÐkZZ®ì Ì! Zy ÅäƒozæB‚Æ~g Zh
 y
Å– ez6 ( Æ) àZz~kZ2Xìgz¢/x
:{û
7{Š .ZÐ –  ez6ì @ ƒqË~ÄÌg â sÜ ÂÑ »‚ 75 Ái Z Á._Æs Z‹ZÆíŠÆk* Špž•` C ë6zZ (i)
)
{zž å’ eÃVß Zzx‰Zg ZŠÐzzÅVçZy
{Š™™f ÅyZŠpñƒ Ù Š Ãe ÒZxXÐVƒ: ÙW* Ð|kZ ÌáZzx‰Zg ZŠž•BëXì

Xì „g™áÑîÃkZnÆi ZŽÆg ! zg » ^ LZ vk*
Y* 
) Š `6 »1¤
gzZc ZäVrZpë ^ ™ÁÃ}®ŠÄg ð½G
Y* 5 k*

)
Ù iÆ! Zy
»C ?ÅkZp ó Xó ì Ì! Zy
ÅäƒozæB‚Æ~g Zh
yÅ– L ŠŽz!
 ez6( Æ) àZ z~ kZ Lž Æ™6gîãZztQ (ii)
X •˜X c Û «„ŠpÌt c
Š â• F
Z {zgzZì ÃÀñg (Z »ä¯ Vzèa pì@Žì Y0¿{zsÜÐZ zèYì ozæB‚ÆnçÆ–
t¤  e Z6
 »z~ kZ L L
ª
( x‰Zg ZŠ ~ :) ó Xó 7`wðÃ~kZƒÑ ÂÇñ¯VzÄH ÇLZsÜ{zžá ¯wßZ
~} :Æx‰Zg ZŠ ÂÃÏZgzZ µÂ„oÑnÆkZ ~g Zh
yÅ– ez6ƒ ^ÅàZ zªƒ qË~ÄÌg â Š°Z  ØC>
grÃ×Ö ^nÊ X ˆƒÌx³»Š lŠp! Zy
{z~¢« ̹! Zy
ZÆp ÖZÆ} :ÏZQˆÆkZpŠ 