Vous êtes sur la page 1sur 189

1

]
gzZ b)Ùçh 
iïZ

 ™uZß Z†?ËZ e
r
2 Â7

ànÚ^–Ú k‰†`Ê
6 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ 1X
54 Y |
?ì ^ Û zh
 z• yÅi¥H 2X
73 ¬z sg ¬Ô‰g Zi ! 3X
92 ?ì òsZx  »…‚ H 4X
133 VÒZy
P Å ~g î òsZzz% 5X
164 ™
¬¦Ñ » eg »^i 6X
173 ¬¦Ñ »VŠò ÅZ Cg ˆ 7X
3 Â7

Â7
!Üm†ÓÖ] äÖ牅 o× o×’Þ æ å‚ÛvÞ ä×Ö] ÜŠe
 ( Ô]Ñ ç ~g ø 4Š »gñZ òs Z)Ð ˆ Æ„Æ [f

yZ c
䙨 £ » y Z = Â[ ôZ Xì ;g Y „ k(iz'izg~ ugzZ
Åä™—~ mïÆ yZ n }g øgzZ • Ñ ~ ¶Š 8
g òs ZÃ
Xì 7zz ðÃ
Æ b) ~Š OZ {æW7Ð zz ź! f
 ~ }g !
„ƒ
ƒ iðà » yZ ~ Ýzg Å <Ñž • y uZ 5
x‰Zg ZŠ X ’ e *
ugŠ Ì~ ] c
Š OZ h
]ÃXØæ 㢠i*
Ññ[ » Æ c Z™
Cc
ÃsÜ0Ð ÷g›Z òsZgzZ < òsZ ä VrZì Ýq
sÜ: [ Z gzZ ì Å Äg 7 à{ Ì~ yZy iÉ 7„ J
u
V|…‚ c
÷g›Z òsZ Ï¹É • ‰ ÁJ òsZ Ð ¹
Û zh
 z•
u 6 Ô| yÅ i¥Æ Vµ ê b§ÏZ X • „g W~ ŠŽz
hÆ i ZŽ Æ X• Ìb)ë Z‰ ~g ZŠ)f ŠzöÅ VµgzZ Þ
Z
Xì ŠŽñ•ñãZz »Øæ ã ¢i*
Ññ~
•ñ~ }g !
Æ b) Ñ!
{gÃè yZÆØæ 㢠*
Ññ‰‰
Ññ̳»„zg¨LZgzZìg D™g¨6yZ ë‰ D Wt ‚bÑŠgzZ
*
4 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
Ö }
Ññ…Xìg D™7~ #
Øæ * ÅDI ZvŠgzZØæ ã ¢ i
ÅØæ *
Ññëž ì @
W Ìp Ò …gzZ ì Ìs Z ‹Z » Ïg N Å
yz¬Ð yZ Ì~ Äg 7 igzZ • D™¿#ŜŠw‚ A‚
…{zž • D™ ¬Š Ð \¬vZ ëgzZì Å +Š ] !
pD™7
á ŠÆ ™ ã U
ù• Š
Ãä ëÃVØz» KZ [ Z X Og hZzÐ ~g ZÈc
~g ø Y Ng Æ yZ gzZ Øæ *
Ññž ì yZ Ì[ Z X Œƒ
 o *

Ö }
Ì~ #
žì lg Z ¦ ÅDI ZvŠXÐ -Y ²ZgpgŠÃ] Ÿzc
6gzZKÐ bÑŠ ñOÆ ] †Ãb)y Z {z
gzZ X ,™ÒÃÅp
dtž xgÖÆ™w ìt X ,Š Œ… ÂñWt ‚tðÃ~g ø¤
Z
 gŠì Y Y 1Ãw¸ÌË~ ]gßkZgzZì s %Z
èYì 7„
{zì g Zæ » Vß ¸V âzŠ6°Z ¸¨XgzZ Xì 7s %Z » +$[Zt
gzZì ¬ZñÆ°Z ¸yZ ] !
žžì ~ kZ sÜs %ZgzZ •.
Xì ³ #ž
sÑZ Šú* •Z f *Z gzZ ?T
Ññg Æ c Z™x‰Zg ZŠ VŒ
*
:• D WÃïŠ {gtt r
 ™ ã¢
c
ã ! Û W] Z|Ž L L
i nÆyZ • 4gzZ • D â •
n Æ ÁZ îG%¬ {zžì t ]gß4}Ð W~k 

yZž @ Û ì‡6gîiŠpx  ¦ÑwŠ • » < ~ŠÎ
N â•
Z ~g î òsZ ) ó Xó n Y Å ~zc Å:%à VÆ
|q
Y: ZI
( 7:m{ ^
s ¸ñ6V Â!
Ϲ *
™ì‡6gîiÃx ÂÆ <ž • ë ë
5 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
gzZ * Ö ÓÔ *
™wJùz ðÃx  kZ » # ƒ »g » [ ôZ Ô *
ƒ » b‚z }ì
~ ]gßkZ ƒ: Ì] ! ™ yz ¬ Zg7 Zg7 Ð kZ
ðÃÐ ~ yZ X *
} g ø Xì CY {g™0 m  ™sÑ ZŠú*
?Å Ñ^_mŸ^³Ú {gt»r Ññ
Ö Ó: gzZ ì ,j Ú Z : Ô• g » [ ôZ : Ô• b‚z ã Z : k0
Ð#
vŠ ëžì âZ sÜ„ ®
 , Z k0
} g ø n¾Xì µÂÅ äZë
á gZ¦
™7] • Ö }
KZ~ # ÅD[ ôZÆx‰Zg ZŠB‚B‚ÆDI Z
¿6y Z ª
z$ ] ¸gzZ b‚z Ô,j LZ ÔDLZ { z gzZ X ,Š
Å|@
gzZÆ•r  ™ =g ?™SV¹‚Æ Y ëÑZg ZŠ LZ ëX N Zz™G
E+
Ñ~„zg¨B‚} g ø { zž• g‡Æ¥q
gzZìg q Ñ~ ú{B
!ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö ‚ÛvÖ] á] ^Þ]ç• †ì• æ Xìg D™-
zç ~g ø
u Zß Z† | 1429 y@
gƒÑezg ~zZg6æeYX Y ëÑZg ZŠ
Y'
gƒÑug 0 a HZzY ëÑZg ZŠ

6 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ

1:X

w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe
“ _Ð xs Z g¦ » ~g ZŠ ) f ŠzöÅ Vµ „ ~ ‹Z ~Š !
Ññ[ » X • Dƒ ù Ÿ t £Æ VzÈ ~ kZèY ‚
i* g 7
…, k
’×} g Š zŠ ˆ è~ hÆ i ZŽ Æ kZ ÅØæ ã ¢
X ŽÃ" 7
v~ ó ó]gˆz uh
]gzZxsZ L L[ Â Åy ZŽ ~zŠg Zq
Z -1
79 mÐ y ZÄÆ ó Ð
Xì ŠŽñ83 m@ ó w¦ÑÃq
Z6
Å ã ¢sÑZ yZ/~ßñ} Š Z ñ™Æ y ZŽ ~ ~ môZ ~uzŠ -2
Æ Meezan Bank's guide to Islamic Banking [ Â
232 @223 ] ,
The Principle of Limited Liability 6
Xì Ð yZÄÆ
X • ˜Øæ * 
Ññ~k’~ m 
ôZ%Z 7Â~k’zŠg Z
As a humble student of Shariah, this
author have been considering the issue
7 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
since long, and what is going to be
presented in this article should not be
treated as a final verdict on this subject,
nor an absolute opinion on the point. It is
the outcome of initial thinking on the
subject, and the purpose of this article is
to provi de a foundati on for further
research.
( Meezanbank's guide to Islamic Banking P-224)
kZ О²¹ ~ Ð w ÅD̈ ¤b
¬ 
qZÆ <Ñ )
kZ ÃkZ ì ; g Y H7w ìŽ ~ y*kZ gzZ Vƒ ; g @
™g¨6X
Zt X ñ Y ª: ] !
» kZgzZì³»„zg¨ðZ’Z q Áê6qçñ
X ( ì * Û Šã
™ë Z• c ïh
'× ÑÝZ
X Zƒ7t · ZÐ •¸ÆØæ *
Ññ…

sg¬ » ~g ZŠ)fŠzöÅv
ÑñŠp
X • D Z™V- sg ¬ » kZØæ *
The limited liability in the modern
economic and legal terminology is a
condition under which a partner or a
sharehol der of a busi ness secures
8 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
himself from bearing a loss greater than
t he a m o unt he ha s i nv e s t e d i n a
company or partnership with limited
liability. If the business incurs a loss, the
maximum a shareholder can suffer is that
he m ay l o se hi s e nt i r e o ri g i nal
investment. But the loss cannot extend to
his personal assets, and if the assets of
the co mp a ny a re not s uff i c i ent to
discharge all its liabilities, the creditors
cannot claim the remaining part of their
receivables from the personal assets of
the shareholders.
Rather, it will be truer, perhaps, to say
that the concept of 'limited l iabi lity'
originally emerged with the emergence of
the corporate bodies and joint stock
companies. The basic purpose of the
introduction of this principle was to attract
the maximum number of investors to the
large-scale joint ventures and to assure
9 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
them that their personal fortunes will not
be at stake if they wish to invest their
savings in such a joint enterprise. In the
practice of modern trade, the concept
proved itself to be a vital force to mobilize
large amounts of capital from a wide
range of investors.
The question of 'limited liability' it can
be said, is closely related to the concept
of juridical personality of the modern
corporate bodies. According to thi s
concept, a joint-stock company in itself
enjoys the status of a separate entity as
distinguished from the individual entities
of its shareholders. The separate entity
as a fictive person has legal personality
and may thus sue and be sued, may
make contracts, may hold property in its
name, and has the legal status of a
natural person in all its transactions
entered into the capacity of a juridical
10 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
person.
The basic question, it is believed, is
whether the concept of a 'juridical person'
is acceptable in shariah or not. Once the
concept of 'juridical person' is accepted
and it is admitted that, despite its fictive
nature, a juridical person can be treated
as a natural person in respect of the legal
consequences of the transactions made
in its name, we will have to accept the
concept of 'limited liability' which will
follow as a logical result of the former
concept. The reason is obvious. If a real
person i.e. a human being dies insolvent,
his creditors have no claim except to the
extent of the assets he has left behind. If
his liabil ites exceed hi s assets, the
creditors will certainly suffer, no remedy
being left for them after the death of the
indebted person.
Now, if we accept that a company, in
11 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
its capacity of a juridical person, has the
rights and obligations similar to those of a
natural person, the same principle will
app l y t o a n i nso l v ent c om pa ny . A
company, after becoming insolvent, is
b o u n d t o b e l i q u i d a t e d : a n d t he
liquidation of a company corresponds to
the d eat h of a pe rso n, b ecause a
company after its liquidation cannot exist
any more. If the creditors of a real person
can suffer, when he dies insolvent, the
creditors of a juridical person may suffer
too, when its legal life comes to an end
by its liquidation.
Meezanbank's guide to Islamic Banking pp
223-225
Š OZ h
~ b ˜Z Å ] c ]gzZ y â ‡ h
]:ÀF
ì Š Z% ª
q {z Ð ~g ZŠ )f Šzöª limited liability
LZ ~ • v‰ïq c
 ZÑ c zg » ~ T
Ñ » g !
q
ÃKZ Ð yv{Š c
g ~'
Z®Xì ‚ i Ðtâu ñƒ ñÎ
ñƒ ñ Î ~ g !
zg » kZ {z ÂñY ƒ yv~ g ! Z
zg » ¤
12 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
{Š c  ZŠ'yv ÂJ
i Ð kZ ÔÇ }™ “ u Åtâu LZ
Å VçŒ Û Y ZŠ ÑZ Z
 Zz 6kZ ] Y X U Z Æ v¤Z gzZ X 7
â ¹!
{0 LZ {ZpnΠ4E
Û gzZ èEG5J"ZŠ ÂVƒ: }g7 n Æ 5ZŠ Z
Û
Z CZ f vŠÆ ‰•qc_ » 3Zz Å VçŒ
~ ] YX U
™7Ð
XM
g¦ » ~g ZŠ )f Šzöž ǃ „
 gŠ {Š c•
ih á It '
~ ŠŽz Æ Vµ u 6 zZŽ gzZ Vzg ZŠ Z f
g7g » ÖSZ’Z
X Z½ZÐ äW
ìt Ñ~Š ã
» ä™g (Z ŸÆ ~g ZŠ) f Šzö
tâu {Š c
i Ð {Š c
i ~ V1µ ~g !
zg »žœ} (ž
ÑŠ y EZ 7Zgz Z ñ Y HáZgÃVzg »
Åy vž ñ Y c
CZ f vŠÆ y Z { z ´Ætâu ñƒ ñ ÎÆ y Z ~ ]gß
Šzö~ ` Zzg Æ ]g ˆ{ŠŽ ñX Ï} 7: Š i 6] Y X U
Z
» ä™uÃÃt âuÐ ¹ g¦ » ~g ZŠ) f
X ì ¯ ̄ !
''''''
Ë Y ½] !
{ŠŽñ »XÆ ~g ZŠ )f Šzöž ì $ t
ŠzöXì mZ•Ð ,ã ⠇ŠVzgZŠ Z ~g !
zg »žœ
Z ._Æ g¦Æ ~g ZŠ )f
Z vu 6žœq
{eq
Ð Vo~Š ZÐZ Å ‰•q Ž ì B
g ,x
Û p¤
pì è• Z ,: Ç Z]
t Xì ïq Å w: Ç Z]

m ¬æ gzZ ¦æ Šp {zÐzz kZgzZì Ýqg ±Z ãâ ‡ÃkZ
13 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
g ! ÅŠ ZGY x *
ÅqZ Åp 
LZgzZ ä™] 5çÔ“
Å¿ÇÃkZ ~ ] 5çx ÓLZÆ + Š AgzZì ïq
~st ~« £Æ ¿Çc
ÍXì Ýq w ã â ‡Ï
Xì ¿ã â ‡ c
½Zt wZÎ ~Š ã
<Ñg¦ » ¿ã â ‡ Hžì @ [ Z
 ?7c
ž ñ Y 1™tÃkZ Z ì‚g “ _B‚Æ
Hg ±Z b§ Å ¿ÇÆ äƒ ~sŠŽz!
à ¿ã â ‡
™tÌÃ~g ZŠ)f Šzö6gîƳxÆ kZ Âì YY
*
%™ƒ Íy̈Z Çðä ZèYì ãZzzz Å kZ X Ç} 7
4E
Æ kZ sÜð‚g Å èEG5J"ZŠ gzZ VƒZp nŒ
Û Æ kZ Âì @
Y
Û 6kZ ¤
Æ kZ 2 Œ  V NU
Z X Z% ™ hg {z Ž ì Sg J Z
kZgzZ Ç} 7* ÛZ
ƒ xzøÃyZÐ nŒ ZiÐ V NU
Zi ÂVƒZ Z
Å¿ãâ ‡ž ñY à ™t] !Z gzZX ǃ: ZzZæ ðà »

¿ÇŽ ì ïq ÅV- g ZŠ)f z t £„ y Z vÐ w
äƒ ÍX ǃÍÑ Ì6vDZ-Š z Í‚ Ÿ¸ Âì ‚
g
ƒ ¹» vËgzZ σ ¹!õÑ Å vˆ Æ
ì „,Z *
ŠŽz » vˆÆ 䃹èY *
¹! Z‰
Y% » ¿Çq
Û Æ ¿Ç¤
zz Å]ñ~ ¿Å kZ {ZpnŒ Z X Lg 7
Æ kZ6äƒ »Ð ¹Å ¿ãâ ‡ • M
ƒ xzøÐ
ƒxzøÌèEG
X•M 4E
5J"ZŠgzZ { ZpnŒ
Û
14 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ

ì ¿ãâ ‡ ¬Ñvu 6zZŽ H


Û ¿ã ⠇à vu 6 zZŽØæ ã ¢ i*
gzZ • ï Š g Z Œ Ññ
Â]ÂÆ kZ ~ ]gßÅ •z gzZ w ÓZ š
 Ð òsZ} ä VrZ
Ë 0 „ ¿ã â ‡sÜvÐ g ±Z ¦Ñp• G 7
ÇÔì $
 žìg Š c
{z Z X ~Š 7?Š ¦Ñ ðÃä VrZ n Æ kZ 7¿
yâ ‡¦Ñ)±Š Z%Å y ZÐ y â ‡ • D™w EZ  » ¿ã â ‡
¼ ._Æ y â ‡±¬ ë~}g !
Æ ¿ã â ‡gzZ ¿ÇX ì
X • D™™f ,
Xì ÅV- p°Å¿ä (Salmond) r‚
A person is any being to whom the law attributes a
capability of interests and therefore of rights, of acts
and there fore of duties. (Jurisprudence by M. Farani
p.118)
Ù ¿
 & Å wqZ z ] ZŠ ¢ ãâ ‡ÃTì •{zC
³gzZ Ð ¢
Û éÐ V- g ZŠ)fgzZ t £~
Xì êŠg Z Œ
Xì Åp°„ +Z Å¿Ìä (Gray) }¤

An entity to which rights and duties may be
attributed.
Xì YY c Û éÐ V-g ZŠ)f z t £ÃT•{z
Šg Z Œ
H5µLgzZ
X • D™s  ŸzÐW (Keeton) èE4G
15 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
In law, we are concerned with legal persons,
whether they are natual i.e., human beings capable of
sustaining rights and duties or artificial or juristic i.e.
groups or things to which law attributes the capacity of
bearing rights and duties. (Jurisprudence by M. Farani
p.118)
{ Zpì Cƒ Åm¾Z ãâ ‡] !
~g ø ~ yâ ‡
c ™·»V-g ZŠ)f z t £Ž Vƒ y̈Z ªVƒ Ç{z -i
Vƒ M
yâ ‡ÃXVƒ Y âZ c ªVƒ ã â ‡ c
( ´ ù) \z¤ è•Û {z -ii
Û éÐ /‡Å·ÆV-g ZŠ)f z t £
Xì êŠg Z Œ
:ž Zƒx¥~ Ýzg ÅV Â!
Ñ!
{gÃè
Xì Š XZ ¦Z ºZgzZ ¦¡Åyâ ‡¿ãâ ‡ -1
Legal personality is therefore an artificial creation
of law. (Jurisprudence by M. Farani p.119)
Û ¿ì eÃÚ TgzZ •Tyâ ‡ -2
Xì Y}Šg Z Œ
so a legal system may pesonify whatever beings or
objects it pleases. (Jurisprudence by M. Farani p.118)

zz Å q Z ºZÆ,ã â ‡
But legal personality remains, in essence, merely a
convenient juristic device by which the problem of
16 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
organ is ing ri gh ts an d d uti es is ca rr ie d o ut.
(Jurisprudence by M. Farani p.120)
z t £Ð Tì=g f ãâ ‡y‚ Wq
Z ,ã â ‡žìt Ýq
Y HiÃXÆ x OZÆ V-g ZŠ)f
Xì @

( Å ~g »tâužœ) u 6zZŽ ~ÃÅyâ ‡±


ì ¿ã â ‡v
A group of persons, such as a Joint Stock
Company or a Corporation aggregate may be regarded
as a person in law Here although the company consists
of human beings it is the company as such, distinct
from the human beings that comprise the company,
that is regarded as a pesron in law and invested with
rights and duties. (Jurisprudence by M. Farani p.119)
¹ ¿~ y â ‡Ãcg7 g » c vu 6 zZŽ }·ùÆ Š Z• ÛZ
sÜÆ™ÃsÐ y Zpì Œ6Vâ ̈ZPp ¤ Z vXì YY
hZzÐ kZ ÃV- g ZŠ)f z t £gzZ ì Š Û ¿~ y â ‡Ãv
ŠgZ Œ
c
H
Xì Š

Û ~•
t• ÑgzZ v
t ~ p ÖZÆØæ ã ¢ i* Û ‰~ vgzZ •
ÑñŽ • t• Ñ
:•
17 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
6gî q x » VN U
Z x ÓÆg ! Ù ~•
zg » ¿C Ñ -1
Ù Xì @
Å¿C Ñ}uzŠ q
ƒ Vz » q Ù Xì @
ÑC ƒ´ â
 Zz +Š ðà }ì Cƒ V7 ~g ZŠ)f
Ð Y »Ñx Ó Â Zƒ Z
ƒ 7(Z~ v1σq¬~ZgŠ'
X @ Z'
tâu CZ Æ ™ Z •
Ñ q
Ñ ðà ~ •
Ñ -2
YY Ñï7tâu CZ Ð ~ v1ì Yw ï Âì e Üï
Y G |
X•M Û ‰%Z
 z•
ƒ 7ŠŽz ã â ‡ ðÃÐ µ Z » •
µ Z » vÔ @ Ñ -3
ƒŠŽz ãâ ‡Ð
X • ë ã â ‡¿ÃTì @
7ŠzöJ
VN U zg » ~g ZŠ)f ˜À~ •
ZÆg! Ñ -4
]
z uh gzZxsZ )Xì CƒŠzö~g ZŠ)f Å v² Cƒ
( 61, 62m]g ˆ

 H » ~gZŠ)f Åv
ì:
~ p ÖZ LZÆ yZ {z c
Cär ÑñŠpŽ :
 ™ 㢠i*  » kZ
ìt
The basi c purpose of the
introduction of this principle was to attract
the maximum number of investors to the
large-scale joint ventures and to assure
them that their personal fortunes will not
18 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
be at stake if they wish to invest their
savings in such joint enterprise.
} (ž ì t Ñ ~Š ã
» ä™g (Z  ŸÆ ~g ZŠ )f Šzö
gzZ ñ Y HáZgÃ~g »tâu {Š c
iÐ {Š c
i ~ V1µ~g !
zg »žœ
ÑŠ yEZ 7Z
tâu ñƒ ñ Î Æ yZ ~ ]gßÅ y vž ñ Y c
X Ï} 7:Ši6] YX U
Z CZ fvŠÆ yZ {z´Æ

» ~g ZŠ)fŠzöžì s Z ‹ZŠpÃr
 ™ ã ¢* Ññp
EJ"
ìµnÆyÇyŠ nŒ Û gzZ è ZŠg¦
E4
G5
X • ˜ŠpØæ ã ¢i*
Ññ
No doubt, the concept of 'limited
liability' is beneficial to the share holders
of the company. but at the same time, it
may be injurious to the creditors. If the
liabilities of a limited company exceed its
assets, the company becomes insolvent
and is consequently l iquidated, the
creditors may lose a considerable amount
of their claims, because they can only
receive the liquidated value of the assets
of the company, and have no recourse to
19 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
its share-holders for the rest of their
cl a i m s , E v e n t he d i r e c t o r s o f the
company who may be responsible for
such an unfortunate situation cannot be
held responsible for satisfying the claims
of the creditors.
•qÆ vg¦ » ~g ZŠ)f Šzöž7— ðÃ~ kZ
45E
ZèYì µc èEG
¤
J"
ZŠt „B‚pì ÆnÆ ‰
N Y™izˆÐ VN U ZÆ kZ ] Y£Œ Û z y- ŠÆ vŠzö
4E
Û z èEG
LZ yÇyŠ nŒ 5J"ZŠ gzZ ì CYƒ ¹™ƒDZ-Š vÂ
Û gzZ y-Š
sÜ{zèY • D YƒxzøÐ g Zl~(ÅVçŒ
Û gzZ y- Š LZ Ð ~ ] YX U
wßz nŒ Z {”¹Æ v
‰•qÃyZ n Æg Zl ¹!
ð‚g ðÃJ ™
gzZ • M
Æ {g ÄžŽ ÌÃyZI]
Z e Æ vž J
 V Œ Xì 7
Û gzZ y- Š • g ZŠ)f ÝZ
¯ 7g ZŠ)f » 5ZŠ Z ~g7 ÅVçŒ
c
X YY

ÒëZ
]
~ ]g ˆz uh gzZ xsZ [ Â KZ ä r
 ™ ã ¢i*
Ññ
Ð yZ X • ` g ¦ Û Ž yxgŠ Æ vgzZ •
6zZ {z • G yÒ t• Ñ
Z Xì ZÐ •
†ŸZ ë » s %Z gzZ q zg » » vžì ãZz
Ñg !
20 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
{zì @ Ñžì t Ž • D™
Ñ~ •
ƒ „œsÜ~ ] Z|q
X • D™wßz ̽gzZ {Z 9yZI]Z eÆ v² M
 á 7{ Z 9
yZ/~ßñ} Š Zñ™Æ yZ gzZ ã ¢ i*
ÑñŠŽz!
Æ kZ p
E
ÃkZpX • g D » [ & Æ |Å vã ¢sÑ Z
Ð~}g !
]
» ]g ˆz uh gzZ xsZ [ Â ÅØæ ã ¢ i*
Ññ¬ Ð + Y
X # 7k½Z
Ð p ÒÆ yZ • ðWt ‚] :SŽ Å v'L L
ä Y •X 74ZŠ ~ ËÐ ~ x lZ szcÅ•
Ñv
á ~ kZ ÌÃ"
ï• Z X • Å™f 9g e Å •
g p¤ Ñ
yZx Ât » vX • CY09õ0
~ Vv0 ÂñY 1™
Ѭž 674ZŠ w ¾zx Ž Ì~ ËÐ
~ vgzZ •
Û
X • ` Y ñ C t•
X • Ã`&Æ+ ÜçñfVŒ [ Z
yZ vgzZ ì «~ V©õ0 Ñ ¬Ñžt q
yZ • Z
X 74ZŠ w¾zx Ž Ì~ ËÐ ~
{z • Å™f x lZŽ ä x Z™Y •'žìt Ã` ZuzŠ
Æ ™Y Z`Z » VÂgßzz% Å•
Ñä Y •É Ô7mµ
Ѥ
yZ ]gßðÃÅ• Û „~ Ýzg Å kZ
Z Z®'ì ðâ •
ÑgzZ ƒ: 4ZŠ ~ x lZ
Æ ËÐ ~žµwßZÆ •
Y {z ƒ: Ìs Ü
X σ ^
Ö ÑZ œ]|Ã` ZŠ
Xì »mvZõg ~â å#
21 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
ÑvÐ g ±ZÆ bzg ÇKZžì c
yÁ• Û ä VrZ
â•
Z ( 37,464 mòz2 ZŠ ZæZ )ì 4ZŠ ~
+Z ‰Å vp¤
ÅyZp'Y ð0 ÑszcŽ • ] :S
7~ y Á•
( 79 m )X Cƒ 7sp|ÅyÁÐzz

•ëë
yxgŠÆ •
ÑgzZ vXì ÏÐ]g„t År
 ™ ã ¢ *
Ññ
Ñž Zƒ È » T H™f ÇÕ
Å-• Û
Ññƒ D™yÒ t•
Vƒg e szc{z {Zp• 4ZŠ~ kZ 'gß 0
)gzZ ðÃ{z´Æ yZ c
q ÑÃvä *
Z ) Å •  y Z vgzZƒ szc
Ð ƒ
ÑñQ Xì Z]
Š Ct ~ Ýzg Å]g „ÅmvZõg ~â å *
ž c ÑñQgzZ 1¯ n( gzZ
Xì ¹!
Ì|ÅyÁ~ kZ
kZ ñƒ D™ÔÅ ÔkZQ Å ÔÞÅ•
Ѭ Ð vn¾
yZ/~ßñ} Š Zñ™Æ yZ gzZ c
Š ™ 4ZŠ ~ yÁ• zgŠ Ã
Ñzg$
X ~Š™ ô¥??Åäƒ yÁ•
ÑÆ kZ Âä r
 ™ ã¢sÑ Z
As mentioned i n the books and
research papers of Isl ami c j uri sts,
companies come under the ruling of
Shirkat-ul-Ainan. (Meezan bank's guide to
Islamic Banking)
gÃè ~ Vß £ ógzZ V1Â Å xsZ ñ •ž 6)
22 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
X ( • CW•Æ yÁ•
ÑV |ì
Xì Ðzz Å[ &
E
Æ yZ Ì]g „t ÅØæ ã ¢i*
Ññ
ì îŠ ]úŠ Å] !
kZÃVÍßY Z’Z vb§ÏZ'L L
Ü z kZ ¿Ž Z® î Yƒ q
‰ ÑB‚}g ø ~g !
zg » kZ ?ž
i¥) ó Xó ì ;g™nç »•
Ñž c
Í {zì ;g™Ýq¥~
Û zh
 z•
( 8m| yÅ
B‚ }gø ~ g !
zg » kZ ? L Lž ˆ Æ ì t èY
Ñž c
nç »• L Zƒ È H »ì kZ ó óî Yƒq
Í{zLž Ñ
Ñ|gŠ {zL ž
»• Ññ ó Xó ì ;g™
L å’ e IV- ÂÃ *
ó Xó ì ; g™nç
{z Â,™t · ZÐ m  ™ 㢠i*
?~g ø r Zž• ë ë
Ññ¤
Ñ izZtžìt m
gzZì u5Z •  òÐ [ &
?~g ø X • M ELZ
g»tâu ðZ’ZgzZg Zh
y  Ÿz ÅkZ Xì {g YZ-Q
Æ ‰žì t s
Xì CYƒ 쇕
Ñ~ wâ Æ y Z V- gzZ • f
 ™ ‰ Z™ 5 w â L Z
tâužœkZ~ núÆ VjgzZ ]̀ZŽ ì @
Y H î O »iI]Z eQ
Xì @ Š ™„Ð ƒ
Y c  ÚÆtâuÆ q Ù Ã œgzZ • D™x »6
ZC
ÑQgzZì u5Z •
Xì {g YZì 7-• Ñt Ð b§kZ
Z Æ c Z™ x‰Zg ZŠ p
| 1425 ã { Z ßg 19 Qgñ} :q
D ™Šg à m?~g ø • \Š ÌÆ r Ññ6T ä
 ™ ã ¢ i*
X –ñƒ
t & ZÉ ì 7~gz¢ ó ó{g YZ -L Lc äW~ ŠŽz Æ vL L
23 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
óì
ó óž
ó g x-L Lq
Z
x‰Zg ZŠ [ !
g ZvŠgzZ ã ¢sÑ Z y Z/~ßñÔ ã¢ i* •
Ññ[ Zh á
zŠ6m
X ,™g¨{g ! ?~g ø
zŠ ë[ Z
X • Ì s§Å qçñÝZ {g !

• ,Š ã
&t ÝZ ÅkZƒ|ÌŽ Åx »Æv
Ð s§Å}uzŠ ËJ
½w‚ ~ x »Æ yZË]ZeÆ v -1
Xƒ: ì Zæ
Xƒ: ¶~ kZì ZƒÝqtâužœŽ cx »ÃyZË]
Z e -2
XƒŠzö~g ZŠ)f ʼn•qvŠgzZ yZI]
Z eÆv -3

zz Åä¯ ã â ‡¿Ãv
g ZŠ)f z t £6VzŠ ã
Vc zŠ « ÂB b§ÏZ îE $ ÃVzŠ ã
4›E
0G &y Z
Šã
~ŠgzZ • m¾Z ÇŽ • CƒhZzÐ ‰•qgzZ yZË]
Ze
Xì C0 Û ½Ðzz Å䃇 ÃoÑ
gZŒ
ÃVzŠ ã
yZ ä kZ n kZ 7wJÆf: Zg ZŠtâu] !
tp
X H¨Ð b§~uzŠ
Xƒ: ìZæÐ s§Å}uzŠ ËJ
½w‚~x »Æv -1
Xƒ: ¶~ kZì ZƒÝqtâužœŽ Ãv -2
XƒŠzö~g ZŠ)f Å v -3
Ûq
ÃkZ n kZ 7ÇgzZ -ì q ~sgzZ è•Zèa vgzZ
] !
t gzZ H Ýq Ñ CZ V- gzZ c
Zz ã â ‡ ¿Ð y â ‡[ !
gZ
24 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
ž ðƒ ~g7
But legal personality remains, in essence, merely a
convenient and juristic device by which the problem of
or ga n i s i n g r i gh t a n d d u t i e s i s c a r r i e d ou t .
(Jurisprudence by M. Farani p.120)
z t £Ð Tì=g f ãâ ‡y‚ Wq
Z ,ã â ‡žìt Ýq
Xì YY Hi( •*  )ÃXÆ x OZÆ V-g ZŠ)f
' Aø

6äƒ ~g ZŠ)fŠzögzZ ,ã â ‡c v
w Ñ+ Z » ã ¢i*
Ññ
)f Å kZgzZ ÌÃäƒ ãâ ‡¿Æ vä r
 ™ 㢠i*
Ññ
¶
„0 zŠ yZ *
ÅVÂ! ÑñŠpXì Hwì ^
Y ¬ÑÌÃ䃊zöÆ~gZŠ
X •˜ ñƒ D™
Þ ‡6gîm{Ð g ±Z ¦Ñ,q zŠ ~ v%Z L L
g¨.
ÅJ Æ gñZ yZ X • ŠŠ F
[ Z KZ ¢Z ~ }g ! ̄ !
gzZ
Xì @
™7nÆ„zg¨ÆDIZÝq » aÎ
ƒŠŽ z ã â ‡xCZ » v'žì tX ª -1
@
Y ¹ ãâ ‡¿ÃTì
ã â ‡¿žì t w ZÎ[ Z Xì @
ì @  {^
ƒx¥(ZÐ h Y ?7c
ì„ gŠ ¬Ñg¦ »
Æ kZp7ŠŽñ b ˜Z Å ãâ ‡¿Í~ <Ñž
]
( ]g ˆuh gzZ xs Z ) • ŠŽ ñ]
 Â
25 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
]ÂP {Š™7Ær
 ™ ã ¢i*
Ññ
1. Waqf
The first precedent is that of a waqf. A
waqf is a legal and religious institution
wherein a person dedicates some of his
properties for a religious or a charitable
purpose. The properties, after being
declared as Waqf, no longer remain in
t he o w ne r s hi p o f t h e d o n o r . T he
beneficiaries of a Waqf can benefit from
the co rpus or the proc eeds of the
dedicated property, but they are not its
owners. Its ownership vests in Allah
Almighty alone.
It seems that the Muslim jurists have
treated the W aqf as a separate legal
entity and have ascribed to it some
characteristics similar to those of a
natural person. This will be clear from two
rulings given by the fuqaha (Muslim
jurists) in respect of Waqf.
26 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
Firstly, if a property is purchased with
the income of a W aqf, the purchased
property cannot become a part of the
Waqf automatically. Rather, the jurists
say, the property so purchased shall be
treated, as a property owned by the
Waqf. It clearly means that a Waqf, like a
natural person, can own a property.
Secondly. the jurists have clearly
mentioned that the money given to a
mosque as donation does not form part
of the W a q f, b ut i t p as s es t o t he
ownership of the mosque.
Here again the mosque is accepted to
be an owner of money. Some jurists of
t he M a l i k i S c ho o l ha v e e xp r e s s l y
mentioned this principle also. They have
stated that a mosque is capable of being
the owner of something. This capability of
the mosque, accordi ng to them, is
constructive, while the capability enjoyed
27 w¦ÑÅ ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
by a human being is physical.
Another renowned Mal i ki j uri st,
namely, Ahmad Al-Dardir, validates a
bequest made in favour of a mosque,
and gives the reason that a mosque can
own properties. Not only this, he extends
the principle to an inn and a bridge also,
provided that they are Waqf.
It is clear from these examples that
the Muslim jurists have accepted that a
Waqf can own properties. Obviously, a
Waqf is not a human being, yet thay have
treated it as a human being in the matter
of ownership. Once its ownership is
established, it will logically follow that it
can sell and purchase, may become a
debtor and a creditor and can sue and be
sued, and thus all the characteristics of a
'juridical person' can be attributed to it.
2. Baitul-Mal
Another example of 'juridical person'
found in our classic literature of Fiqh is
28 Y |
?ì ^ Û zh
 z• yÅi¥H
that of the Baitul-mal (the exchequer of
an Islamic state). Being public property,
all the citizens of an Islamic state have
some beneficial right over the Baitul-mal,
yet, nobody can claim to be its owner.
Still, the Baitul-mal has some rights and
obligations. Imam Al-Sarakhsi, the well-
known Hanafi jurist, says in his work
"Al-Mabsut": "The Baitul-mal has some
ri g ht s a nd ob l i gat i o ns , w hi ch may
possibly be undetermined."
At another place the same author
says: "If the head of an Islamic state
needs money to give salaries to his army,
but he finds no money in the Kharaj
department of the Baitul-mal (wherefrom
the salaries are generally given) he can
give salaries from the sadaqah (Zakah)
department, but the amount so taken
from the sadaqah department shall be
deemed to be a debt on the Kharaj
29 Y |
?ì ^ Û zh
 z• yÅi¥H
department."
It follows from this that not only the
B a i t ul - m a l , b u t a s l o t h e d i f f e r e nt
departments therein can borrow and
advance loans to each other. The liability
of these loans does not lie on the head of
state, but on the concerned department
of B a i tul - ma l . I t m ea ns t ha t e a ch
department of Baitul-mal is a separate
entity and in that capacity it can advance
and borrow money, may be treated a
debtor or a creditor, and thus can sue
and be sued in the same manner as a
juridical person does. It means that the
Fuqaha of Islam have accepted the
concept of Juridical person in respect of
Baitul-mal.

•z -1
•
® á Z ¿q
Z ~ Tì {g ZŠ Z Iè gzZ ã â ‡q
Zt
™ –Š ZGY KZ Ð n¾Å ] Zí c
äƒ •z Xì @ +Š
{zƒ•z6XgzZì CY òÐ ! Å•zŠ ZG YˆÆ
30 Y |
?ì ^ Û zh
 z• yÅi¥H
 ´ â ÆkZ \¬vZ sÜÉ ‘
X• ‘  7´ â Ì
Û ,ã â ‡{eÕz ä Y •›
Šg Z Œ
kZgzZì c
t X • DƒÆ ¿ÇŽ • G ™f s ™zZ {z¼ n Æ
:ì Cƒ ãZzÐ x ©ZzŠ sfzgq] !
y
~h y
ÂñY ~h Š ZGY ðÃÐ ãæWÅ •z ¤
Z -i
u¢Å•z {zÉ CY 0 7z » •z Š lŠpŠ ZG Y ðƒ
Ì•z b§Å¿Çžìt È ãZz »TXì CB
Xì Y0´ â »Š ZGY
7z » •z {z ˆÅ {P ¶g Ž ÃK -ii
ÅKÉ k
Ht´ â » ¶gÃKÌVŒ Xì CYƒ 4ZŠ ~ !
Š

žì H™fB‚Æ s
 ZÜÃ] !
kZ ä Y •Ëâ ‰
Z ì B
qZt Å Kp¤ g qZ Å “
 ´ â » q ËK

kŠgŠ£ZžËâ g•Xì Cƒ -qZ Åy̈Z²ì ~s
D C t zz Å kZ gzZ ì ^
Y ¤z ˆÅ c Kž • ë
Þ gzZ ñ Zu¬¸ {zXì $
c> Ë 0´ â ÅŠ ZGYKž•
X•…â Ì
!Y •ŠŽz!
Æ kZpì 7òŠ Wp¤
Z •z n¾
 gzZ X • Ù Š b§Å òŠ WÃkZ Ð g ±Z Æ
c •z Z
Ì| Û zh
 z• y{zž ǃt³x» kZ  ðƒ "
U
!
Û gzZ ì Yƒ ÌnzHgzZ ì Y™
̦æ gzZ Ì{yŠ nŒ
31 Y |
?ì ^ Û zh
 z• yÅi¥H
•zÃmZpx ÓÆ ¿ãâ ‡n¾X Ìm ¬ægzZì Y0
Xì YY H[™s§Å

 -2
wÓZ š
 c
„ Z Ðzz Š䃊 ZG Y Å kÜZã¬
g òsZp¤
G š©EE
3!
ŠŽz!
Æ kZ p• n -
g h ö 6wÓZ š Û Z x ÓÆ
 Š Z•
 ÌQ X @
)f z t £¼ Æ w ÓZ š ƒ 7´ â » kZ ðÃ
g ZŠ
X • Cƒ Vc
8E
ž • ˜ ~ o„mvZõg ögu x â Zž 4g•
Z ó ó• 7³Ž • V c
q gZŠ)f z t £¼Æ wÓZ š
 LL
 c
•Z 9Å ` ¯Ã÷ZÆ „ Z L L• ˜ {z6x £gzZ
g òs Z ¤
{z ƒ: ¶g ~zá Zz ` Zy
gzZƒ ]gz¢Å ¶g c ¶Š
áZz ` Zy
t pì Y}Š ™á Ðzá Zz > 2i z ‘œ
ó Xó ǃg ÑnŒ
Û 6z
 sÜ:žì À
~fÆ kZÉ w ÓZ š ³t Ð kZ
Û yZ X • M
~g ZŠ )f Å VçŒ ÛJ
™ + Š A » nŒˆ
CW6%´Æ w ÓZ š
 É CW76÷Z Æ „
 c
g
xq Ù » w ÓZ š
Z%C  žì À
Èt Ð kZ Xì
Û b§Å ¿ã â ‡{z Ð wkZ KZgzZ ì ,
» nŒ
n¾Xì Y0 Ìm ¬æ gzZ ¦æ gzZ ì Y™ Ì+ Š A
( • D™tÃäƒ ¿ã â ‡Æ wÓZ š
 xsZ ñ•
32 Y |
?ì ^ Û zh
 z• yÅi¥H
EE
ðÃîp©$ °g¦ » ã â ‡¿žì @
ƒ x¥Ð ]Ây Z L L
Y*
Xì g¦bZ ðÃn Æ òsZ}: gzZ ì 7g¦ ^
ó Xó ì 5gz¢ b ˜Z%Z
Þ ‡Ð g ±Z ¦ÑŽ ¤S~uzŠ Å vL L -2
ì g¨.
]
( ]g ˆz uh gzZxsZ ) ó ì
ó ~g ZŠ)fŠzö'{z
:–gzZG™f ]
¼ÆkZ ä *
ÑñQ
t ÂñY ¬ŠÐbzZi}uzŠq
Z¤
ZÃXkZp L L
ÝZgŠŠ ã
Åg¦Æ ~g ZŠ)f ŠzöÅ vžì CWt ‚] !
ˆ Æ + â |Å ã â ‡¿Xì 6g¦Æ ãâ ‡¿
]
z uh gzZ xsZ ) ó Xó Lg 7Â 'â Ã ~g ZŠ)f Šzö
( 82 m]g ˆ
Once the concept of juridical person
is accepted and it is admitted that,
despite its fictive nature, a juridical
person can be treated as a natural
person i n respect of the l egal
consequences of the transactions made
in its name, we will have to accept the
concept of limited liability which will follow
as a logical result of the former concept.
(Meezanbank's guide to Islamic Banking
p.225).
33 Y |
?ì ^ Û zh
 z• yÅi¥H
½Zt wZÎ ~Š ã
<Ñg¦ » ¿ã â ‡ Hžì @ [ Z
 ?7c
¿ž ñ Y 1™tÃkZ Z ì‚g “ _B‚Æ
Û ŠŽz!
b§Å Ç¿~ ] 5ç à â Æ äƒ è• Ã ãâ ‡
ÌÃ~g ZŠ)f Šzö6gîƳxÆ kZ Âì YY Hg ±Z
X ( Ç} 7*
™t
]
ÂÆ ã â ‡¿žì t Ýq » wÑ+ ZÆØæ ã ¢ *
Ññn¾
¿gzZ 7xsZ s Ü 'â ãâ ‡¿Ã vn kZ • ŠŽñ~ xsZ
X ñY ÅtŠzö~g ZŠ)f ÅkZžì xi Ñt Ãä™tà ã â ‡
ãZz Ìt Ð T•` C |Åäƒ ã â ‡¿Ævë6
zZ
Û Æ™i Z0
»,è• ZÃ8ÃÇ¿ì Le V˜ yâ ‡¦Ñ)ž Zƒ
yâ ‡¦Ñ) ±g Zæ ~ x°zŠŽzÆ ã â ‡¿n¾Xì 4ä™g ±Z
n°¼Ð ] !
kZ äØæ ã ¢ *
ÑñpXì » ä™: ä™g±ZÆ
?ì 6¾g Zæ »ŠŽzx°zŠŽzÆ ãâ ‡¿Ð zg Å<Ñž H7

g £¦Ñ »x°zŠŽzÆã â ‡¿
g t ‚Ã]ÂÆ wÓZ š
n  z •z ñƒ ñ C Æ ã¢ *
Ññ
X • D C g Zæ »ŠŽzx°zŠŽzÆã â ‡¿Ð zg Å<Ñë[ Z ñƒ
p• CƒhZz Vc g ZŠ)fgzZ t £¼B‚Æ w ÓZ š gzZ •z
•M ™^Å t £LZ Šp: Ðzz Å äƒ yY " c ~s¡{z
cà áqZ n Æ yZ ~ ]gß+Z X • M ™ ZŠ Z Vc
g ZŠ)f KZ: gzZ
Zg7 ÃV- g ZŠ)f ÅyZgzZì @™D»t £Æy ZŽì @ Y HgHy Zô
7m: à â ðà » à ákZèa Ð ] YX U ZÆ Vzg ZŠ Z y Z Xì @

34 Y |
?ì ^ Û zh
 z• yÅi¥H
Ug6n kZ YY H 7hZz Ð kZ ÃV-g ZŠ )f z t £n kZ @ ƒ
¿~sÃ{g ZŠ Z n kZgzZì @
ãâ ‡ c Y H[™ÃyZ s§Å „ {g ZŠ Z
Xì @
Y ¹¿
Æ kZgzZ ~g»tâuÅ=z à áÆ kZžƒ (Z {g ZŠ Z ðÃV˜ gzZ
c
ôZß !à » ] Ã¥Æ kZ gzZ Vƒ hZz Ð }g ZŠ Z kZ ] ZŠ ¢
{Z
kZ X ÏVƒ hZzB‚Æ ÏZ ŠpVc
g ZŠ)f z t £ ƒ ÃÏZ ŠpôZzš
Å}g ZŠ ZÆ™i Z0
ZÃÃm¾Z ÇyZ ëž7~g6ðÃ+Z~ ]gß
Û
X , ™hZzB‚Æ kZ ÃV- g ZŠ)f z t £gzZ ,™g ±Z » ,è•
X σ s§Å¿Ç!õÑÚÅV-g ZŠ)f z t £Z®
• D™x » Ì6tâu LZI]Z eÆ vžìt |Å v
ÑgzZ ÔÌ6tâuÆ ‰•qvŠgzZ
™0Þ ZÆ y ZˆÆ u5Z •
Ññ OÆ {g YZÃkZØæ ã ¢ *
• ÑñX • D™wßz ]̀ZÐ y Z

5. ªìg 0
•q vŠ gzZ ÿG ågz ÃyZI] Z e gzZ • ënç » y Á
5.)’ Y Ò]
• ƒ » {g YZ { Zpnçn¾X • … â ÿG
Ñ c ë5E
ªìg 0 45 É
G
F
vŠ gzZ 9Z Ð s§ KZ ~ g !
zg » Æ vy ZI]
Z e wq¾ » y Á
yZ Ìtâu »g !
zg»X • D™s¥™0 VzÐ s§Å‰•q
ì @
ƒôZzš gzZôZß !
Ä yZ Ì{Z
à »] Ã¥Æ yZgzZì @
ƒ»„
n kZì @
ƒ » p7»p ÖZg ±Z ª Á^ËÖ¡Ö Ÿ oÞ^ÃÛ×Ö é†fÃÖ] gzZ
gzZì x³» ,~sÅ kZ pìg H,~sÄÑ ðÃÃv
yZ »‰•qvŠgzZ™ƒÝZ »yZË]
Z e ª ǃg ±Z » „ m¾Z Ç
X™ƒÀ¸Æ
35 Y |
?ì ^ Û zh
 z• yÅi¥H

Û z y- Šx ÓÆv‰•qgzZ yZË]
VçŒ Z eÆv
ÐVƒg ZŠ)fÆ
ì 7g ±Z » ,~sÅ vu 6žœž Š
ƒ "
U
tZ
)f z t £gzZ ì g ±Z » ‰•q gzZ y ZI]
Z e ª m¾Z ÇÉ
Û gzZ y- Šž Ç ñ Wxi Ñ Âì B‚Æ y Z Ìm» V- g ZŠ
Ä { Zp2 Œ
XÐVƒg ZŠ)fÆy Zƒ
 {z Vƒ „
»y ZgzZ]¨Æ~g ZŠ)fŠzö{Š™yÒÆØæ ã¢i*
Ññ-1
[ ZŽ

xÝÑZz ä0
]i YZ Å]g ˆÐ s§Å´ â :n«
X • ˜ *
Ññ
™Ž ì ŠŽñnNŠ e Z Å v™~}L L
.q
Û „¹Ð v
Œ
LZt Xì >g iZ ° yzf â †{z Xì d
]i YZ Å ]g ˆÐ s§Å ‡WÃkZ gzZ ì @
ƒ u¢» ‡W
Cƒ u¢Å ( ‡W ) \ñÌ{z ì @
™ {z ]g ˆŽ Xì Cƒ
J  Zz y- Š ¤
u Å 7 Å xÝ kZ {z ÂVƒ Z Z 6kZ Xì
: gzZì Yƒc_Ð xÝ: » {Š c
iÐ kZ XÐ Vƒ Šzö
]
( 83 m]g ˆz uh gzZxsZ ) ó Ð
ó \ñ
 gŠ ] !
:èYì 7„ t ÅØæ *
Ññž• ë ë
gzZ Ç ñY H| Û ÃxÝžì 7Ú Z sÜ Âƒ {0
 z•  Z xÝyzf â

36 Y |
?ì ^ Û zh
 z• yÅi¥H
Û É Ï ñY ~Š ™„~ VƒZpnŒ
Ýq hÃVƒ ZpnŒ Û 7 Å kZ
Û LZ™ Zz™ð¾Ð kZgzZ , Š äƒ: |
}g7 2 Œ Û ÃxÝ {zžì
 z•
Û ÌA
Ýq hÃVƒZpnŒ Š™Ì|
ñ Y c Û xݤ
 z• ZgzZ ,™wßz
Û LZÐ kZ Âñ YƒŠ Zi W{z LZ
X , ™c_ »3Zz ÅVçŒ  žì
ÜãÖ æ änÊ Å^fm ý äjfΆe Ð×Ãjm ýé…^rje än× gqæ àm• ØÒæ
D…^jíÚ…•E ^–m] å ð^Êj‰]
o•^ÏÖ] †Ú^e æ] ð^Ú†ÇÖ] o•†e Ÿ] äÃne ‡çrm Ÿæ DänÊ Å^fm äÖç³ÎE
D…^jvÛÖ] •…E ÜãÏu Ù^ÛÒ ÜãnÖ] Ø’nÖ ð^Êj‰Ÿ] Ðu ð^Ú†Ç×Ö áŸ
à m ‚ Ö ] à Ú o Ï e ^Û e á æ ƒ ^Û Ö ] g Ö ç › æ ý “ ’ v Ö ^e ä ß Û $ Ü Š Ï m æ
ð ^ Ê æ Ý ‚  æ ä j Ú ƒ o Ê à m ‚ Ö] … † Ï j Ö ä Ï j  ‚ à e ä ß Û $ æ ä f Š Ò à  ] ‚ ñ ]‡
D…^jíÚ…•E èfΆÖ]
Xì ~tZ@gzZ
ý oÖ ç ÛÖ ] äm‚ Ëm á ] Ÿ ] ð ^Ú†Ç× Ö Å ^fm èfÎ †e èÏ× ÃjÚ äÞ ç m •
Ð ×à j Ö “ ’ v Ö ^ e Ü ãß n e ä ß Û $ Ü Š Ï m æ Œ ^ ß Ö ] à  … † – Ö ] ÄÊ • ÄÚ ^ r Ö ] æ
…†ÏjÖ èm†vÖ] ‚Ãe äe gÖç› äÞçm• àÚ ®³• Ø–Ê á^Ê ýèfΆÖ^e ÜãÏu
èfΆÖ] ð^Êæ Ý‚Â æ äjÚƒ oÊ àm‚Ö]

nzHÍ:n~uzŠ
X • ˜ *
Ññ
EJ
45"ZŠ ÂñYƒ ( DZ-Š ) ÍÇ¿L L
Ð V NU
ZÆ kZ sÜ èEG
zŠ {z¤
{g ! Z%Z'M
™7c_ »h
'× Ð kZ • M
™à ßz Å+Š
37 (Stock Exchange) ‰g Zi !

Xì YY Hc_Q [ Z Âñ Yƒ "
[ Zy
Âñ Yƒ µZz ]ñÅ kZ ~ ª q Å äƒ Í¤ Z p
xsZ ) ó Xó Sg 7]gßðÃÅ äƒ ZŠ Z y- Š Æ y Z Ôì @
Yƒ G
î%¯Z
]
( 82 m]g ˆz uh gzZ
'
kZ sÜc_h × Ð nzHÍž It »Øæ *
Ññž• ë ë
ˆ Æ äƒ "
U  gŠ ì YY H „ 6äƒ "Æ
k#ZèY 7„
@
™wßz¼ Ð ~ kZ ñ ¾¼ Ž {zž @ Û
ì Y™ ù » kZ { ZpnŒ
o•^ÏÖ] o×ì ^Ú ‚Ãe æ (Øñ^‰çÖ] ÄËÞ] oÊ Ù^Î ì ~ …^jvÛÖ]•… Xì g
ä Ú ‡ ¡ m á ] ä Ö æ ý x n v ’ Ö] o Ê ä Ú‡ ¡m á] àm ‚Ö] g u ^ ’ ×Ê ä ×n f‰
Dáçm‚ÛÖ] èÚ‡¡Ú o Ê g × _ Ú E g u ] à Û Ú å‚ Ö æ æ ä Þ ]ç ì ] æ ä Š Ë ß e
g±ZÆ ]y
WÌA
N Y Ì%nzHÍgzZ xÝ yzf â ¤
ZgzZ
* [ ˆÃyZ ~ ]y
™t y )fÆ yZ h» VzuzŠÐ
WgzZì Lg ¹!
7{ Zz6" Ð } ~
ZñÆ ]y
Wwq¾ uÅV â ›gzZ Ç} 7
kZÉ *¦ÅkZ c
™d *
™ m
?]gß+Z ðÃÅ lçÛD Ë ƒ
Z®X $
Xì s ÜÇ!
ÆxsZ * w J e ÅbÑŠ ¦Ñ6
™ÒÃÅäJ m
ä×Ö] o ב o fßÖ] ‚ß ^‰ ç×q ^ßÒ Ù^Î Å çÒŸ ] à e èÛ׉ à -1
] ç Ö ^ Î à m • ä n × Â Øâ Ù ^ ÏÊ ^ ã n × Â Ø ‘ ] ç Ö ^ Ï Ê é ‡ ^ ßr m o ³ i ] ƒ ] Ü × ‰ æ än × Â
Ù^Î ÜÃÞ ØnÎ àm• än× Øâ Ù^ÏÊ p†ì] é‡^ßr³e oi] Ü$ ^ãn× o ×’Ê Ÿ
Ù ^ Ï Ê è % Ö ^ % Ö ^ e oi ] Ü $ ^ ã n × o × ’ Ê † n Þ^ Þ • è $ ¡ $ ] ç Ö ^ Î ^ ò n • Õ † i Ø ã Ê
Ù ^ Î Ÿ ] ç Ö ^ Î ^ ò n • Õ † i Ø â Ù ^ Î † n Þ ^ Þ • è $ ¡ $ ] ç Ö ^ Î à m • ä n × Â Ø ³â
o × Â æ ä × Ö ] Ù ç ‰ … ^ m ä n × Â Ø ‘ é • ^ j Î ç e ] Ù ^ Î Ü Ó f u ^ ‘ o × Â ] ç × ³‘
38 (Stock Exchange) ‰g Zi !

Dp…^íeE än× o×’Ê äßm•


mvZ -vZ wÎg ë • ëÅ \¬vZ èg qÃZ 0•]|
 ZpgŠ ä VÍßgzZ Š
\ Wž Å„ c Zž¸ Æ k0
Ñ { i» q Æ Åz
Û ¼)fÆ è H Y7 ä ÅzmvZ -\ WX £Š J 7{i »
?ì nŒ
Š [ ZŽ ä VÍß
X ðJ 7{i » i úÅkZ ä ÅzmvZ -\ W Â7ž c
Yž Š Û )fÆ kZ H Y7 ä \ WX Š
¹Xì nŒ c ZQ
Ñ { i »gzZ q
¼ ä kZ H Y7 ä ÅzmvZ -\ WX V;
ä VÍßXì Z hgž F
{i » i úÅkZ ä ÅzmvZ -\ W ÂX • } hggbŠ &ž c
Š [ ZŽ
Æ kZ H Y7 ä ÅzmvZ -\ WX Š
c
Ñ { i » ZŠQ X ðJ 7Ì
Y7 ä \ WX •g bŠ &)fÆkZž c Û )f
Š [ ZŽ ä VÍßXì nŒ
Š [ ZŽ ä VÍßì Z hgžF
ÅzmvZ -\ WX 7ž c ¼ ä kZ H
Å\¬vZ èg {Š y1Z6kZXß| 7Šp{ i » » ¶‚ LZ vß ?ž cÛä
â•
X £Š J 7{i » \ WVƒ © Û » yZž Å „
)f LZ ~£Œ  ZpgŠ ä
X ðJ 7{i » i úÅy Z ä ÅzmvZ -\ W6kZ
Ønf‰ oÊ k×jÎ á] km]…] ä×Ö] Ù牅 ^m Øq… Ù^Î é•^jÎ oe] à -2
Ù ^ Ï Ê p ^ m ^ _ ì o ß Â ä × Ö ] † Ë Ó m † e ‚ Ú † n Æ ¡ f Ï Ú ^ f Š jv Ú ] † e ^ ‘ ä× Ö ]
Ÿ ] Ü Ã Þ Ù ^ Ï Ê å ] • ^ Þ † e • ] ^ Û × Ê Ü Ã Þ Ü × ³‰ æ ä n × Â ä × Ö ] o × ‘ ä × Ö ] Ù ç ‰ …
DÜ׊ÚE Øm†fq Ù^Î ÔÖ„Ò àm‚Ö]
Zž• ëÅvZ èg {Š y1Z ]|
ÆvZ} Zž Y7 ä ¿q
Å [ Z NgzZ Vƒ @ Z wÎg
™ñž Vî Y H Ob§kZ ~ { Zg ÅvZ ~ ¤
™s çN æ ~÷vZ H Â@
¢7" Vƒ k( gyZ
ÐWgzZ Vƒ ‚
39 (Stock Exchange) ‰g Zi !

× :Zz ¿{z Z
 Z&  X V; ž cÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg X Ç}Š
â•
Û 1V; ž c
sƒ b§ÏZX Ç}™: s çÃnŒ Û gzZ Zg å ÐZ ä \ W
â•
X c
C ä x?Zm
Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 á] æ†Û àe ä×Ö]‚³f à³Â -3
DÜ׊ÚE àm‚Ö] Ÿ] gÞƒ ØÒ ‚nãŽ×Ö †ËÇm Ù^Î
ZzgÐÅvZ ègz/0vZ†]|
ÅzmvZ -vZ wÎgì e
Û ñZÎ Çñ Y c
XÆnŒ Š™s ç{ kÙ nÆL c
C Ûä
â•
‹ Ë Þ Ü × ‰ æ än × Â ä× Ö ] o× ‘ ä× Ö ] Ùç ‰… Ù ^Î é† m † a o e] à  -4
Dp„Ú†i æ ‚Ûu] (oÃÊ^•E äß o–Ïm oju äßm‚e èÏ×ÃÚ àÚçÛÖ]

ä ÅzmvZ -vZ wÎg • ëÅ \¬vZ èg {kÙ 1Z ]|
C
74ZŠ ~ ¼ Û 6kZ bzg Åðñc
 gzZ )ì Sg ¤Ðzz ÅnŒ Û
â•
c
Ð w ÓZ š Û Ð s§ÅkZžJ
Š™ ZŠ Z nŒ
 { Zp ) ñ Y c V Œ ( Cƒ
Û c
Å VƒZpnŒ ™}Š V )Å è c
Ð+Y Åg ZŠ¸g ËÆ è
X ( ™wZ euÆ kZ V ×Z'
ä n × ä × Ö] o × ‘ ä ×Ö ] Ùç ‰ … Ù ^ Î Ù ^ Î h ‡^  à e ð] † f Ö ] à  -5
è Ú ^ n Ï Ö ] Ý ç m é ‚ u ç Ö ] ä e … o Ö ] ç Ó Ž m ä ß m ‚ e … ç ‰ ^ Ú à m ‚ Ö ] g u ^‘ Ü × ‰ æ
DèߊÖ] |†•E
ä ÅzmvZ -vZ wÎg • ëÅvZ èg [i ¬ 0 Y Z']|
Ö ªgzZ ǃ ~ ( ðË) {Ðzz Å nŒ
yŠÆ # Û )f LZg Z¡Œ
Û cÛ
â•
DÅ ðË{Ð [g LZ
X Ç} ™e
Ü¿Â] á] Ù^Î Ü׉æ än× ä×Ö] oב o fßÖ] à oF‰çÚ o e] à -7
40 (Stock Exchange) ‰g Zi !

á] ^ãß ä×Ö] o`Þ ojÖ] †ñ^fÓÖ] ‚Ãe ]‚f ^ãe å^Ï׳m á] ä³×³Ö] ‚ß hçÞ„Ö]
D•¨]•çe] æ ‚Ûu]E ð^–Î äÖ Å‚m Ÿ àm• än× æ Øq… lçÛm
ZzgÐÅvZ èg ~ÄZ .ñ1Z ]|
ä ÅzmvZ -Ñì e
Š 4
 Žq
ƒ ÆvZˆ Æ yZì H Iä vZÐ X{ k
{Lž cÛ
â•
Z (Ð
Æ kZž}%~ wq kZ {zžìt ÇA Ð kZ™á {È {k
Û )f
Xƒ Zhg:¼ c 5ZŠ Z ÅkZgzZƒ nŒ
ð ^ ß Ë e ^ ‰ ç × q ^ ß Ò Ù ^ Î • v q à e ä × Ö ] ‚ f  à e ‚ Û v Ú à  -7
^ ß m † ` ¾ à n e ‹ Ö ^ q Ü ×‰ æ ä n × Â ä ×Ö ] o× ‘ ä × Ö] Ù ç ‰ … æ ý ‚ r Š Û Ö ]
æ å † ’ e ª › ^› Ü $ † ¿ ß Ê ð ^Û Š Ö ] Ø f Î å † ’ e ä × Ö ] o × ‘ ä × Ö ] Ù ç ‰ … Ä Ê † Ê
à Ú Ù ˆ Þ ]ƒ ^ Ú ä ×Ö ] á ^ v f‰ ä × Ö ] á ^ v f ‰ Ù^ Î ä j ã f q o ×Â å ‚ m Ä • æ
Ù ^ Î ^ ß v f ‘ ] o j u ] † n ì Ÿ ] † Þ Ü × Ê ^ ß j × nÖ æ ^ ß Ú ç m ^ ß j Ó Š Ê Ù ^ Î ‚ m ‚ Ž j Ö ]
p „Ö] ‚m‚ŽjÖ] ^Ú Ü ×‰ æ än× ä×Ö] o ב ä×Ö] Ùç‰ … kÖ^ŠÊ ‚Ûv ³Ú
oÊ Ø jÎ ¡ q… á ] çÖ å‚n e ‚Û v Ú ‹ ËÞ p „Ö]æ à m‚Ö] oÊ Ù^ Î Ù ˆ Þ
Ø n f‰ o Ê Ø jÎ Ü $ • ^ Â Ü $ ä ×Ö] Ø n f‰ o Ê Ø jÎ Ü $ • ^ Â Ü $ ä ×Ö ] Ø n f ‰
D‚Ûu]E äßm• o–Ïm oju èßrÖ] Øì•^Ú à m• än×Â æ •^Â Ü $ ä×Ö]
I9
~ öÆ Këž • ëÅvZ èg øBE0vZ†0·]|
Û p=y xgŠ }g ø ÅzmvZ -vZ wÎggzZ'¸ ñƒÆ
¸ â•
à q ÃKZ ä \ WQ X ¬ŠgzZ ðVZ s§Åy •WÃKZ ä \ Wž
X ðƒ wi *
ñ„ H !vZ y 4 !vZ y4 cÛ gzZ 3g6ã%
â• KZB; CZgzZ
gzZ )¼Æð>ñZÎä ëpìg lñ{] Zg yŠ q
Z ëž• ë
-vZ wÎg ä ~Q • ëÅvZ èg·X @Š: ( Dƒ wi *
¤
41 (Stock Exchange) ‰g Zi !

{z cÛ ä ÅzmvZ -\ WX ¶ðƒ wi *


â• ñH {zž Y7 Ð ÅzvZ
ì yY Å·~ïÆ Tì nÅ ] Z f kZ X ¶~ }g ! Û
Æ nŒ
zŠ )Qƒ {0
~ { Zg ÅvZ ( {g !  Z
iQ ñ Y HO~ 5 ZgÆvZ ¿ðä

Q ñ Y HO~ {Zg ÅvZ (û% ~Š)Q ñYƒ {0iQ ñY HO
Û » kZ J
£Œ Z Û )fÆ kZgzZƒ {0
 ƒ nŒ  Ö ª) {g !
i ( yŠÆ # zŠ
X ǃ: 4ZŠ~ ¼
 {z ñY H: ZŠ Z
Ö ª \¬vZ nŒ
KZ yŠ Æ # Û Æ X • vßÆ b§&%Z
XÐ ,Šg @
ZŠpÐ Øg
àm‚i àÚ Ÿ] èÚ^nÏÖ] Ýçm “jÏm àñ]‚Ö] á] ^ÂçÊ†Ú äq^Ú àe] pæ… -8
à m ‚ j Š n Ê ä × Ö ] Ø nf ‰ o Ê ä i ç Î Ì Ã – i Ø q … Ù ^ ’ ì p ] Ù ¡ ì ' ¡ $ o Ê
åˆãrm^Ú ‚rm ¡Ê Ü׊ÛÖ] å‚ß lçÛm سq… æ åæ‚ o× äe pçÏjnÖ
oFÖ^Ãi ä×Ö] á^Ê äßm• o× ènŽì xÓßnÊ äŠËÞ o× Í^ì Øq… æ àm‚Ö] Ÿ]
D6 t 104 ” xni^ËÛÖ] é^ΆÚE èÚ^nÏÖ] Ýçm ðŸçâ à o–Ïm
!$Zg7 Zg7 Ã{ ZpnŒÛ yŠÆ # Ö ª cÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg
â•
Z Xƒ 1 nŒ
{z q Û ÐV ðAXE ÑŠ
9z &ä VMÐ VÍß y Z 1 Ç ñY c
ƒ ù Ÿg Ï }) Xƒ ˆƒgz$] ¸~ { Zg ÅvZ ÅT¿
gzZ ( ƒ Š
T¿{z ZuzŠ ñJ (Ã] ¸KZ6ÔŠ ( ™h
yg Ï )ž @
 Û {z
á nŒ
Û gzZƒ ˆƒ ]ñÅy ›Ët ‚Æ
: \z½Å kZ {z% n nŒ
g sp » äƒ 2~ *
LZ {z ƒ ‚ i6
zZ LZŽ ¿{z ZŠgzZƒ Y™
Ö ªž • vßt Xá™ b ï™á nŒ
vZ yŠÆ # Û c äX Ã+Š
Û Ð s§Åy Z à ¬
XÐ,™Šp5ZŠ Z ÅnŒ
42 (Stock Exchange) ‰g Zi !

X • ˜mvZõg ~g ‡Z5Ðzz Åy*Æg


uÏZ
ç â ” ^ ’ Ï Ö] Ä Ïm o ju è ß rÖ] à Â ‹ f v m p „ Ö] àñ ]‚Ö ] Ø n Î Ü $
gq]æ Ðu oÊ á]‚j‰] àÚ ^Ú] æ †Ë‰ æ] äˉ oÊ äÞ]‚j‰]^Ú Í†‘ p„Ö]
ä×Ö] ð^• á] èßrÖ] à äŠfvm Ÿ oFÖ^Ãi ä×Ö] á^Ê ð^Êæ Õ†jm ÜÖ æ èÎ^˳Ò
ä×Ö] ˜Ïm äß •©m ÜÖ ]ƒ^Ê äß p•©m á] än× á^Ò á^_׊Ö] ០oFÖ^Ãi
!äñ^Û’ì ð^•…^e äßÂ
~ 4ZŠ ~ ¼
Jä™'
 Û žì Š
Z'[ ˆÃTg Z¡Œ ¹Q
Ü ×ÃnŒ
s ZuZ c
‰ Û ñƒ n ä T ǃ {zt Ç ñY c
Š uzgмZŠ
Û Ðzz Å‘Ã }Ðzz Å hZ
nŒ  Zz Ëä T{z ;gXƒ H ay
~
 ÐZ \¬vZžì yZ ƒ Zhg: wâ g”Æ5ZŠ Z ÅkZQƒ 1
6¼
W)fÆ yZx ¬ ~ ]gß+ZèYÐ Xzg: мZŠ
{zžì @
kZ \¬vZ Â H7ZŠ Z ä kZ Z Û » kZÐ wÓZ š
 gzZ} ™ ZŠ Z£Œ 
Û Æ kZžÐ b§kZÐ ,™ ZŠ ZÐ s§Å
LZ \¬vZÃVƒZpnŒ
XÐB™èZg™} Š¼Ð k0
Û ŽI]Z eÆ vgzZxÝyzf âž7Ôg¨{Š c
nŒ i] !
t VŒ
X Cƒ 7Ì~g6x ¬ H Â~g6JðÃÃy Z • D™Ýq

wÓZ [ggzZ[gpÔn~Š
X • ˜ *
Ññ
Åh Û Ð VzuzŠ Ã[g p w ÓZ [g J
 nŒ Z LL
Æ kZ ~gZŠ )f Å wÓZ [g Ì~ "
g p}Š : ]i YZ
43 (Stock Exchange) ‰g Zi !

ZçO ì CƒŠzöJ
tâuÃ[g pä wÓZ [g¤ ñ âu
zg » Q ~Š 7]i YZ Å h
~³Æ g ! Ûh
 nŒ'× gzZ c
Š
{Š c  Zz y-Š6[g p
i » w ÓZ [g~ ]gß+Z ‰ƒ Z
[g » {Š c u Å ñâuÆ kZ {Š c
iÐ kZ ǃ yvJ iÐ
ǃ [g pg ZŠ)f » {Š c
i Ð kZÉ Çƒ 7c_Ð wÓZ
Û %Æ ]i YZ Åw ÓZ [g ä kZèY
n kZ • n 2 Œ
kZ Âì ; g™: ¿ŠpŽ g®ƒ¥„, ZXì g ZŠ)f »y Z „z
g poÑÅ䃊zöÆ ~g ZŠ)f Å
x¥96wßZÆ "
Xì Cƒ
MZ6Æ Vµ x Ó ã½ž ì Yƒµt VŒ cZ
{)z V¶6µZñÆ ]gz¢vžì Cƒ `gŠ ] !
t~
ÛÐ
 ig®ƒ ¥Æ vvߎ gzZgzZ Ïn á nŒ
yZ • ‘
zÆ v™NŠÃMZ6{z Z
 Z®ì Cƒ x¥] !

cg !
zg »žì ]i YZ ~s c g ZŠ
ÍÐ s§ÅyZ • ‘
Û Ã[g pwÓZ [g Z
]i YZ Å nŒ Û
 gzZ ì YY 1 nŒ
X Sg7Šzö~g ZŠ)f ÅkZ Â} Š}Š
] !
t ~ „ MZ6žì Yƒ [ ZŽt»µkZ p
» T σ Šzö ~g ZŠ ) f Å ig®ƒ ¥ž ì Cƒ `gŠ Ì
Û Ã vÐ s§ Å Vzg ZŠ zž Zƒ t È
 nŒ
Åh
Û y Z6ëžì CƒB‚Æ oÑkZ ]i YZ
~g ZŠ) f ÅVçŒ
žì t n9Å kZ Z®Xƒ: {Š c
i Ð ñ âu ñƒ ñ Î
44 (Stock Exchange) ‰g Zi !

} Š ]i Y Z Åh Û B‚Æ oÑkZ Ã[g pw ÓZ [g


 nŒ
]
h gzZ xsZ ) ó óX } ™ “
 ZŠ'Šp { z ~g ZŠ ) f Å kZ ž
( 82 m]g ˆz u
Xì ÃûÐg ±Z &x¯ Zg7 t » *
Ññž• ë ë
g pX c
ƒ Ç" Û gzZ +Š V Œ äØæ *
Š ™iÃnŒ Ññ -1
6gîxÅkZŠpw ÓZ [gJ
Z
 @ Û Ã[g p
 nŒ
ƒ 7g (Z »h
Û gzZ äh
 z•
» ä™ | ywâ g JŠ Z c Š : ]i YZ
×Ã[g p²}h
 Zz y- Š Ð äh
ä [g pX • Dƒ Z yg JŠ Z wâ Xì @
 ƒ g(Z
Û %Æ ]i YZ Å wÓZ [g
6[g p Â~g ZŠ)f Å yZ ÂVƒ n nŒ
Ã[g pä w ÓZ [g }X σ6wÓZ [g Â~g ZŠ)f Åy- Špσ
CgŠ ËQ X Zh
y Ù k• ä [g pX c
g JŠ Z yâ ‚ »g ZD ŠBzgÄÑ q
Z
Ù k• h
🠻g ZD '× wÓZ [g ˆƒ uh ~×gzZ w â Zg ‚t Ð ÄW
X ǃ
çÖæ ÄnfÖ] ý‚nÏi ÜÖ ojÖ] èÏ×_ÛÖ] oÊ h…^–ÛÖ] Ô×Ûmæ -1
D470, 540 ” …^jíÚ …•E èÊ…^ÃjÚ èònŠÞ æ ‚Ïße ]‚‰^Ê
Ôm]†e ØÛÂ] p] ÔÖƒ äÖ ØnÎ á] æ èÞ]‚j‰ Ÿ]æ š]†ÎŸ] Ô×Ûm Ÿæ
ÔÖ^ÛÖ] “ßm ÜÖ ^Ú ÜnÛÃjÖ] oÊ ¡ì‚m Ü×Ê …^rjÖ] Änß‘ àÚ ^³ŠnÖ ^ÛãÞŸ
D4 t541 ” …^jíÚ…•E ^ÛãÓ×ÛnÊ ^Ûãn×Â
å‚ß ‹nÖ æ àm• àÛ%e èÃ׉ p†j•] ]ƒ] ^ÛÒ DèÞ]‚j‰Ÿ]æ äÖç³ÎE
àÚ å‚ ß á^ Òç×Ê ! àÛ %Ö] Ô Öƒ ‹ßq à Ú o ò • èe …^ –Û Ö] Ù^ Ú à ³Ú
•…E oò• oÊ èÞ]‚j‰Ÿ] àÚ àÓm ÜÖæ èe…^–Û³Ö] o× ð]†• á^Ò äŠßq
45 (Stock Exchange) ‰g Zi !

D4 t 541 ” …^jíÛÖ]
B‚Æ oÑkZ Ã[g pwÓZ [g Lž
L ] ~y
Wt »Øæ *
Ññ -2
Z ó }
Ð kZ¤ ó ™“
 ZŠ'
Šp{z ~g ZŠ)f ÅkZž} Š ]i YZ Åh Û
 nŒ
Û ÇŠ Z%
Î ÃoÑkZ ƒ »gZl „ X{Zpì nŒ
èYì w‰„ *
ƒ 7g (Z » ¶Š h
g(Zt X @ Û Ã[g pÌA
 nŒ ƒ Ç"
g p
X }Š}Š ]i YZ6gîxÅkZŠpw ÓZ[g Z Ü z ÏZ
 ì M‰
u Å ñâužì Š Z%ÅØæ *
Ã[g pwÓZ [g J ZgzZ -3
Ññ¤
Ð] kZÆ * tž 67Å {Š c
Ññ] ! iì êŠ ]i YZ Åh Û
 nŒ
Æ oÑkZ ]i YZ Åh Û ÃvÐ s§Å y Zg ZŠz L ž
 nŒ L ì VÈ
iÐbâuñƒ ñÎ ~g ZŠ)f ÅVçŒ
: {Š c Û y Z6ëžì CƒB‚
9zgÄÑq
ZÃ[g pwÓZ [gèYì ] !  ó Xó ƒ
"t ÌA
Å] !
n }g v6í pì ]i YZ Å h Û »ž ì HgzZ ì êŠ
 nŒ
kZ [g pX ǃ: {Š c Û ñƒ
i Ð ñ âu ñƒ ñÎ }÷)f » nŒ
Ù kŠÄÑ q
»g ZD Z ÀgzZì © Û 9zgg ZD
nŒ Ù kŠÐ Ë6]i YZ o zæ
Y ƒ uh w â Zg ‚ Ð ÄW CgŠ ËQ Xì @
[ Z Xì @ y
h y â ‚
~Š ]i YZ Åh ÛJ
 nŒu Å ñâuä ?žì HÃwÓZ [g [g p
Û kZ ?Z®Xì 1nŒ
)fÆ ¶ŠÆnŒ Û »g ZD
Ù kŠ sÜä ~gzZ ¶
Û Æ 9zg kŠ sÜ H Â9zg g ZD
Ì~ nŒ Ù kŠ ]gßt gzZ Xƒ g ZŠ
Xì Cƒ ~g Y
Û n¾
w ÓZ [gž ì t sÜ ]gß Å ~g ZŠ )f Šzö~ nŒ
} Š : Ð „ }u ]i YZ Åh
6w ÓZ [g Â:ž @ Û Ã[g p
 nŒ
46 (Stock Exchange) ‰g Zi !

@ Û ÃkZ „: gzZ X ñ W~g ZŠ) f ÅnŒ


à » nŒ
ƒ b§kZŽƒ Ýq {Z Û
{Š c Ù ªÐ Tì @
i œžìC Û [g pžì
Î~ ]g ˆÌ¶g ÅnŒ
X ì @
ƒ
Û Åig®ƒ ¥Æ vb§ÏZ
~ ]gßÏZ sÜ~g ZŠ)f ~ nŒ
Û ÃyZI]
 nŒ
ƒ: Þ]i YZ Åh  σŠzö
Z e Ð s§Å yZ Z
Û {zž ǃt ÂÈ » kZ:gz
%Æu Ë Â«oÆ nŒ
•Te ¢
t X • T e ´g ŠzDÉ Šzö6
] ! Û²
zZ LZ ÃV- g ZŠ)f Å nŒ
Xì s ÜÆ‚ŸÆ ÜßÇÖ^e ݆ÇÖ]
Vµê sÜ~g ZŠ)fŠzöž m?ÅØæ ã ¢ *
ìgJ Ññ-II
• ˜Øæ *
Ññ
So, the concept could be restricted, to
the public companies only who issue their
shares to the general public and the
number of whose shareholders is so
large that each one of them cannot be
held responsible for the day- to- day
affairs of the business and for the debts
exceeding the assets.
As for the private companies or the
partnerships, the concept of limited
47 ?ì òsZ x »…‚ H
laibility should not be applied to them,
because, practically, each one of their
shareholders and partners can easily
acquire knowledge of the day-to-day
affairs of the business and should be held
responsible for all its liabilities.
There may be an exception for the
sleeping partners or the shareholders of a
private company who do not take part in
the business practically and their liability
ma y b e l i m i te d a s pe r ag r ee m e nt
between the partners.
If the sleeping partners have a limited
liability under this agreement, it means, in
terms of Islamic jurisprudence, that they
have not allowed the working partners to
incur debts exceeding the value of the
assets of the business. In this case, if the
debts of the business increase from the
sp e c i f i e d l i mi t , i t w i l l b e t he s o l e
responsibility of the working partners who
48 ?ì òsZ x »…‚ H
have exceeded the limit. (Meezanbank's
guide to Islamic Banking p 231, 232)
LZŽ ì YY 3gŠzöJ
Vµê sÜg¦t Z®
ãZ ‰•qÆ XgzZ • C™ ~g Y n Æ ê ‰
] 5ç Cg ˆÆ {%izgÃq Ù Ð ~ yZž• Dƒ {Š c
ZC i
X YY c ÛZ
¯ 7g ZŠ)f »] Y£ŒZiÐ VN U
ZgzZ
Šzö~ yZ Âì m» • vf
 ZÑ c ÇZ6J
V˜
Ù c
ÑC
izg q Ù » yZèY ’ e ム7~g ZŠ)f
‰ïqC
x ÓÅkZ {z n kZgzZì Yƒ •Zz6] 5ç Cg ˆÆ {%

5.)
ÿG Æ vf ÇZ6%Z Xì Y0 gZŠ )f » V°ZŠ Z
n~ ]g ˆŽ ‰ïq c Ñ
(Sleeping Partner) q
Xì $ Ë ƒŠzö~g ZŠ)f Åy Z • 7q
Ñ

5.)•Æ DõÎâ Æ Y »Ñ¤
)f ŠzöÃq
ÑÿG Z

5.ä VrZž Ç ñY ŒV- Ð g ±Z ¨Âƒ Ýq ~g ZŠ
ÿG
kZ X ~Š 7]i YZ Å h Û {Š c
 nŒ i Ð ] Y X U
Z ÃY »Ñ
izˆ Ð qâ Å ] Y X U
Z nŒ Û ~g ! Z ~ ]gß
zg» ¤

5.¡~g ZŠ)f Åy Z ÂN Y™
X σ6ÿG

•ëë
• Ãû'!
P Ì~ ]g „kZ ÅØæ 㢠*
Ññ
~g ZŠ)fŠzö~•
 ZÑgzZ vf
ÇZ6L –t ¬ ä *
Lž Ññ-1
49 ?ì òsZ x »…‚ H
g! Ù c
ÑC
zg »q Ù » y Z Lž
‰ïqC L ðCtzz ÅkZgzZ ó ó’ e ム7
» V°ZŠ Z x ÓÅ kZ {z n kZ gzZ ì Yƒ •Zz 6] 5ç {%izgÆ
ó Xó ì Y0g ZŠ)f

5.)Ð zz Å xÀ~ q
ÿG Ù c
ÑC Ù ª p ÖZ {>â
‰ïqC
Ñ n~ ]g ˆŽ ̉ïq {zC
X 7q Ù gzZì 4ZŠ Ìq
Ñ

5.)Æ vf
ÿG Ññx „ }uzŠ p
ÇZ6%Z L L• ˜t *
ƒŠzö~g ZŠ)f Å yZ • 7q
Ñ n~ ]g ˆŽ ‰ïq c
Ñ
q
ó Xó ì $
Ë

5.Æ vf
ÿG ÇZ6ž ñY 1™tÌÃ] !
kZ ÅØæ *
Ññ -2
ÆvgzZ ] 5ç ~g ! Ñ n~ ]g ˆŽ Y »Ñ
zg »Æ {%izggzZ • q
Åy Z • M Û gzZ V NU
ƒ Â7gzZ • Dƒ•ZzÐ ,Å] Y£Œ Z
¸Q Â’ e ム7Šzö~gZŠ)f
Æy ZI]Z eÆ vê Ôë] !
Dƒ•ZzÐ ] 5ç ~g ! ÈÌ~}g !
zg »Æ {%izg {zž• M
Û gzZ V NU
Šp {zèYì Cƒt ‚Æ yZ ,Å] Y£Œ Z x ÓgzZ •
X ’ e ム7ŠzöÌ~g ZŠ)f Å yZ Z®• Dƒìg™¼ ƒ
„
ÑñŠp,i Z {z´
:• ˜ ñƒ D™y ÒnÅw ÓZ[ggzZ[g p *
g pž ì t w DZ ÝZ Ð Ã` ¦Ñ V Œ p L L
[g ~ "
Z®X Cƒ 7Šzö~g ZŠ)f Å[g p1ì CƒŠzö Â~g ZŠ)f ÅwÓZ
•M ™ wßz Ð [g p y- Š Z
Zi ~ ñâuÆ wÓZ [g èEG 4E
5J"ZŠ
( 82 m]g ˆz uh gzZxsZ ) ó Xó @
] ƒ 7[ Zy
 4E
)f » èEG5J"ZŠçO
Ã] ! BŠ ÃnÅ"
kZ c g p ðƒ ðC ÅŠpÅØæ *
Ññn¾
50 ?ì òsZ x »…‚ H
Dƒ •Zz sÜ: Ð gñZ x ÓyZI]
Z eÆ vê ž Og Ã7
I]
Z eÆ vê k0 ÑñX • Dƒ Ìs‘ŠpÉ •
ÆØæ *
Û y xgŠÆI]
gzZì 7zz k^ðÃÅä™t• Z eÆ vf
ÇZ6gzZ
:ž• ë Ú Z sÜ~[ ZŽ {z
¿Ž vŠpgzZ ì ŠzöÌ~g ZŠ)f Å y ZI]
Z eÆ vp L L
ó Xó ì ŠzöÌ~g ZŠ)f ÅkZì ã â ‡
äƒ ~g ZŠ)fÆ y ZI]  žì ¸ x £ » ä™g¨èÑq
Ze Z
ZÃVYÃy Z ä yâ ‡±¦Ñ)Q • ŠŽñ[ òZ x ÓÆ
gzZ Hi Z0
Û VYDà â Ãy Z™á Zg – » ¿è•
Å kZ <Ñ HgzZ Hë Z• Ûq
Z
Xì C™d
¦ c
G@

Ññˆ~Š~ hÆ~g ZŠ)fŠzöÅv -III


Å ã¢*
[ ZŽ » kZgzZ?ŠgzZq
Z
X • ˜Øæ ã ¢i*
Ññ
™nç™NŠt ÑZz ä™nçB‚Æ v² îSL L
@
¸X ǃŠzöJ Z sÜhZ÷ì ™vtžì
uÅV NU
ƒ ~gz¢ r™B‚Æ v™žì zz
Å vQ Xì @
Û Xì Sg Cƒ ù•
 äÑZz ¶Š nŒ
ÆÅ á ÌÅ
ä
Û ™NŠ x PZ à â » vÐ )g f
Ì¿Ž]¾Xì êŠ nŒ
» nË~ kZ Xì @ ™nçÐ v™
™ >ùZ{zì @
]
( 83 m]g ˆz uh gzZxsZ ) ó Xó @ Û c
ƒ 7e Z• žðŠ
51 ?ì òsZ x »…‚ H
Û z +Š ~ xsZžì t [ ZŽ » ] !
~g ZŠ)f Å nŒ ÅØæ *
Ññ
5ZŠ Z Ð +
c Ô• j§ „ zŠ sÜÆ Ùz§Ð
Y Å nzH Â c
Û
Y ÅíZŠ z {yŠ nŒ
X °çÐ +
æ ] ð]• Ÿ ^e Ÿ ] ¼ÏŠ m Ÿ ^ Ú å † n Æ æ † mç ßj Ö] oÊ ç â x n v ’Ö] à m‚ Ö]
D37, 24 ” ä×rÛÖ] |†•E ð]†eŸ]
Û <ÑZ
ì CC j§„ zŠ sÜÆ Ùz§Ð + Š z nŒ  [Z
gzZì CC ¹!
#
J Ö ªÃ~g ZŠ)f Å+Š z nŒ
Û ñƒ Dƒ:Æy ZgzZ
†f: Zg ZŠtâusÜ~g ZŠ)f Šzö Âì 7Ì~g6ðÃÅh Û
 nŒ
Xì YY Hg±Zù » kZ ÂXì D»
X • ÌgzZ '!
&~ kZ ,i Z {z´
C ™}Š w Vä ë‰ -1
e ZÐ ÄW CgŠËyvž å c
7
ŠŽz!
Æ ä™nç » + Š ™NŠ Ãx PZ à â Æ vZ®Xì Yƒ Ì
Ë W"
Xƒ:g »6gî6f {z nÆTì $ âÅäVZ yvÃíZŠ
Û Ãv -2
vŽ • X Ð Vzg ZŠ Z C1 â gzZ VËÐ gîx ¬ nŒ
Û Â%Æ ~z¤
nŒ g †f : Zg ZŠtâu™| (ÌÐ
z ‚g {z X • n
}g ZŠ Z C1â {z¤
ZŠŽz! {g Äà â Æ vX 7„ ïŠ
Æ ] Ñq) c
Û ™| (}Ð qâ ÝZ Å‚g
vÅ}i 5Æ yZ (Z • ï Š nŒ
Xì Yƒ „Ð ÛBB‚Æ
» +ŠB‚Æ kZ ðä
Z Ì™NŠ gz$¼ ª
q à â Å v -3
Æv{”¹c ™6µÂÅ à ßz Å+Š Âì @
!™Z { ZpXì @ ™nç
ŠzöŽ 6gî ã â ‡ÃvgzZì CWˆÆ kZ Â"
âÅ °çXÐ V NU
Z
52 ?ì òsZ x »…‚ H
Ì[™Ãä™Ô °çs§Å kZ6Š ã
Å kZì Ýq ~g ZŠ)f
Å íZŠ Âì 7Ô Å °çÐ +
Y Å vZ
 gzZ YY H 7
X YY *
â 7glÃä™s çÌs§
™nçÐ v™Ì¿Ž Lž
Z{zì @ L *Û t »Øæ *
â• Ññ Z®
gzŠ ¹ Ð | ó ó@ Û c
ƒ 7e Z• žðŠ » nË~ kZ ì @
™ >ù

¾ V- {zgzZƒ ¤¤
Z Y Z'
ZÐ + Û ž ñY ¹t ¤
Y Å {yŠ nŒ Z
Yt Âǃ s ç+ ŠÃkZgzZ ǃ ~'y-æ ~ª
ÏZgzZì ^ q V#ž
Æ kZ Âì c Û ^
Š gZŒ Y à ~g ZŠ )f Šzöä òsÑZ îªG©EÅZ …6Š ã
Å
:~ [ ZŽ

•ëë
h ãâ ‡ » ~g ZŠ )f Šzön LZ „ ñƒ Dƒ ì‡ v -1
Xì Õ~ÃÅ<ÑŽì g™Ýq
g(ZÃíZŠ ~ Tìnçb!
» yxgŠÆ y-æ z íZŠ Y Z'
Z -2
 }™¤Â}™ c
žZ }™s ç+ŠÃy-æ {zžì @
} ™: c ƒ
Xì [R„g (Z »íZŠÐzz Åy â ‡Æ ~g ZŠ)fŠzöVŒ

» kZ Y Z'ZèÑq @
Y c
0
7‰Ü z Ë̤Y Z'
ZÐ s§ÅíZŠ -3
Xì Cƒ Ùñ{sÜÐ s§ÅkZXì x »
Þ ‡ *
Xì û. ™ ¤Ã °ç Å +Š 6¿c
]ñÅ Ç¿ -4
èYì tg ÖZ ìkªgzZ ë!
*
™kªÃ ãâ ‡¿6Ç¿VŒ p
53 ?ì òsZ x »…‚ H
äƒ y Y" c  gzZ •zL ž
~s¡wÓZ š L • ` ™yÒ ¬ t ë
 ™ ZŠ Z Vc
M g ZŠ)f KZ:gzZ • M
 ™^Åt £LZŠp: Ðzz Å
t £Æ yZŽ ì @
Y HgHyZô c
à án Æ yZ ~ ]gß+Z X •
ZÆ Vzg ZŠ Z y Z Xì @
] YX U ™ Zg7 ÃV-g ZŠ)f ÅyZgzZì @
™D»
kZ ÃV- g ZŠ)f z t £n kZ @
ƒ 7m: à â ðà » à ákZèa Ð
Y H[™ÃyZ s§Å „ {g ZŠ Z Ug6gzZ Y Y H7hZzÐ
gzZ ì @
Xì @ ~sÃ{g ZŠ ZÐzz ÏZ
Y ¹¿ãâ ‡ c
à áÆ kZžƒ (Z {g ZŠ Z ðÃV ˜ gzZ
Æ kZgzZ ~g»tâuÅ=c
c
ôZß !à » ] Ã¥Æ kZ gzZ Vƒ hZz Ð }g ZŠ Z kZ ] ZŠ ¢
{Z
kZ X ÏVƒ hZzB‚Æ ÏZ ŠpVc
g ZŠ)f z t £ ƒ ÃÏZ ŠpôZzš
Z ÃÃm¾Z ÇyZ ëž ì 7~g6 ðà +Z ~ ]gß
Æ ™ i Z0
Û Å }g ZŠ Z
B‚Æ kZ ÃV-g ZŠ )f z t £gzZ ,™g ±Z » ,è•
X σ s§Å¿Ç!õÑÚÅV-g ZŠ)f z t £Z®X ,Š™hZz
54 ?ì òsZ x »…‚ H

2:X

Y |
?ì ^ Û zh
 z• yÅi¥H
^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe

|Åi¥
Xì {g YZ åL¨G“QgzZì wZñZ ï
GL ±Ñt ÂizZžìt |Åi¥
ti§ » kZ Âì CY Å ì‡vq
Z Z
 žìt s
 Ÿz ÅkZ
q Ž ) g »tâuPêY Z’Zžì @
Z ( • D Bg ZŠzá Zz ¶Š ¹F ƒ
KZ Ð Y~g »u ´Æ ™ ³*Zçz °Z ¸gzZ Æ ™ A
% Y
ì CY ÅÝq -
Jt Ð J xË b§ÏZX • D Z™cZg
y
Ãäh  Û tâu6‰{Š™7¤
{ ã Z ã Z J Ân ƒ: ëZ• Zž
~ v)g f Æ g 3Zˆ Æ cZg Xì g »
( ‰) i¥=g &
L Z ÌvŠŽñÐ ¬ LX ì CY Å æ
 òÀgzZ ?Å •
Ñ
Û Ãg !
Xì C™¿7?n Æ~g »tâuÃx Zún Æ ¶Š r z• zg »
kZ X • D h
y{ {Š 
 Á._Æ AgzZ ] ¸K Z K Z vß×Zp
c i c
™ïtâu » Vß Zz ä™~g »tâu ðZ’ZgzZ Vzg Zh
y
Æ ‰Ð b§
Ù „ ~ Y Z’Z Xì CY 0 ]gßÅw ZñZ ï
ÂC GL ±Ñt ì @
Yƒ uœ
55 ?ì òsZ x »…‚ H
‰ Z Ãtâu L Z » VÍß Zt |gŠ pÔì Cƒ h
yÅ ‰t
X ì ]gßÅä™
ì @ Y H ½~ ]gßÅh
Y H n kZì @ yÅi¥Žtâut
zg » ~tâukZ {)z y ZI]
yZI]Z eÆ vX ,™g ! Z eÆ vž
Xì Cƒg Ñ~ æ Å] YZy
ZÆ vŽ • D™wßz ]̀Z6x » kZ
ƒ œŽ ™w ï] YZy
Æy Z6( ‰[ ôZ ª) ig®ƒ¥{zì @ Zx Ó
Ãtâužì @
Y Hti§ » kZ Xì @ Š ™„Ð ƒ
Y c  ÚÆtâu
Y 1~ ]gßʼnÆ9zg kŠ kŠ }
„~ ‰Àà œgzZì @
gzZ • D™wßz ]̀Z Å œKZ yZI]Z e Æ vXì @ Š™
Y c
Ñ6gî~z)B‚Æ Vzg ZŠz}uzŠ ~ œz °6tâu LZ
q
gzZ Xì ]gßÅ ( ä™x » 6]̀Z ª) {g YZ ƒÑt Z® Ô• Dƒ
nçt Ð Ã`¦ÑpXì @ ÑÃkZ ~ x ¬ s²p¤
Y ¹• Z
 ZÑ
Xì » {g YZÉ Ôì 7»•

ïÅkZgzZ•ñ»Øæ ã ¢i*
Ññ
}Š Z ñ™ Æ yZ gzZØæ 㢠i*
Ññ@'Æ ïkZ ~g ø
Å y Z ëa kZ X • ^6ì yÁ•
ÑÃkZ ã ¢sÑ Z y Z/~ßñ
 {^
:• f Y » ï
ó ó]g ˆz uh
]gz Z xs Z L L[  K Z äØæ ã ¢ i*
Ññ
Û P y xgŠÆ •
~ p ÖZ L ZÆ y ZŽ • G ™f t • Ñgz Z v~
: •t
56 ?ì òsZ x »…‚ H
6gî q x » V NU
Z x ÓÆ g ! Ù ~•
zg » ¿C Ñ -1
Ù Xì @
Å¿C Ñ}uzŠ q
ƒ Vz » q Ù Xì @
ÑC ƒ´ â
 Zz + Š ðà }ì Cƒ V 7 ~g ZŠ)f
Ð Y »Ñx Ó Â Zƒ Z
ƒ7(Z~ v1σ q ð0i!~ZgŠ'
X @ Z'
Üïtâu CZ Æ ™ Z•
Ñq
Ñ ðÃ~ •
Ñ -2
‰%Z Y Y Ñï7tâu CZÐ v1ì Ywï Âì e
 YG |
X •M Û
 z•
ƒ 7ŠŽz ãâ ‡ðÃÐ µ Z »•
µ Z » v@ Ñ -3
ƒŠŽz ãâ ‡Ð
X • ë ã â ‡¿ÃTì @
ŠzöJ
VN U zg » ~g ZŠ)f ˜À~•
ZÆg ! Ñ -4
( 61,62 m ) Xì CƒŠzö~g ZŠ)f Å vžZ
 Cƒ 7

•ëë
Ñ~ •
~ ] Z|q Û gzZ q
Ñžt {zgzZì Ìt• Z {z´Æ y Z
gzZ { Z 9y ZË]Z eÆ vžZ
M á 7{ Z 9{zXì @
ƒ„œsÜ
X • D™wßz ̽
Û ñƒ ñC kZ}g ø
:~[ ZŽÆt•
Ññ `gq~ 7 ` ~z2 Z ŒZ
 ™£Z æg ? *
Æ vZ¶g r
x »6]̀ZÐ wÓZ ° q
Ñ~} :kZèÑqXì @ Š!Zj »} :
Y c
Xì 7™f » äZ™x »6]̀Z Ð y Á•
Ñq
Ñì ™f » äZ™
 ™?
:•ÆnkZ {z • G™f b)Ž ävZ¶g r
57 ?ì òsZ x »…‚ H
Ý^Û ØÛvÖ å†q^j‰] çÖæ oFÖ^Ãi ä×Ö] äÛu… oËÓ’vÖ] Ý^ÚŸ] Ù^Î
!pæ^jËÖ] àŠu] 7 t321 ” XXýäÖ†q] ¡Ê ^Ûãßne Õ†jŽÚ
ä Ú ^Ã › Ì’ Þ Ø Ûv n Ö å † q ^ j ‰ ] ä × Ö ] ä Û u … o Þ ^ ß n Æ † ÛÖ ] Ý ^ Ú Ÿ ] Ù ^ Î
†qŸ] Ô×Ú †q^jŠÛÖ] ០†qŸ] äÖ grm Ÿ &nu †ì¤] Ì’³ß³Ö^³e
ØÛvÖ ¡q… †q^j‰] àÚ æ ^Ûãßne ^Ò†jŽÚ …^’Ê ØnrÃjÖ^e Ù^v³Ö] o³Ê
çâæ Ÿ] ä×Ûvm ðˆq àÚ^Ú áŸ †qŸ] grm Ÿ ^Ûãßne Õ†³jŽÚ Ý^Û
D7 t 322” pFæ^jËÖ] àŠu]E !äŠËßÖ ØÚ^Â

E
[& »Øæ ã ¢i*
Ññ
KZ ñƒ D ™ c Ð w ¦Ñ Å vØæ ã ¢ i*
Ññ
E
gÖZ »[& L ZgzZ • ˜ ~ ]g ˆz uh
]gzZ xs Z [ Â
X • D™
vÐ p ÒÆ yZ • ðWt ‚] :SŽ Å v'L L
ä Y • X 74ZŠ ~ ËÐ ~ x lZ szc Å •
Ñ
á ~ kZ ÌÃ"
ï• Z X • Å™f 9g e Å •
g p¤ Ñ
yZx Ât » vX • CY09õ0
~ Vv0 ÂñY 1™
Ѭž 674ZŠ w ¾zx Ž Ì~ ËÐ
~ vgzZ •
Û
X • ` Y ñ C t•
X • Ã`&Æ+ ÜçñfVŒ [ Z
yZ vgzZ ì «~ V©õ0 Ñ ¬Ñžt q
yZ • Z
X 74ZŠ w¾zx Ž Ì~ ËÐ ~
58 ?ì òsZ x »…‚ H
{z • Å™f x lZŽ ä x Z™Y •'žìt Ã` ZuzŠ
Æ™Y Z`Z » VÂgßzz%Å•
Ñä Y •É Ô7mµ
Ѥ
yZ ]gßðÃÅ• Û „~ Ýzg Å kZ
Z Z®'ì ðâ •
ÑgzZ ƒ: 4ZŠ ~ x lZ
Æ ËÐ ~žµwßZÆ •
Y {z ƒ: Ìs Ü
X σ ^
Ö ÑZ œ]|Ã` ZŠ
Xì »mvZõg ~â å#
ÑvÐ g ±ZÆ bzg ÇKZžì c
yÁ• Û ä VrZ
â•
Z ( 3 ` 464 mòz2 ZŠ ZæZ )ì 4ZŠ ~
+Z ‰Å vp¤
ÅyZp'Y ð0 ÑszcŽ • ] :S
7~ y Á•
( 79 m )X Cƒ 7sp|ÅyÁÐzz
yxgŠÆ •
ÑgzZ vXì ÏÐ]g„t År
 ™ ã ¢ *
Ññ
Ñž Zƒ È » T H™f ÇÕ
Å-• Û
Ññƒ D™yÒ t•
Vƒg e sc{z { Zp• 4ZŠ ~ kZ 'gß 0
)gzZ ðÃ{z´Æ yZ c
q ÑÃvä *
Z ) Å•  yZ vgzZƒ Ìszc
Ð ƒ
ÑñQXì Z]
Š Ct ~ Ýzg Å]g „ÅmvZõg ~â å *
ž c ÑñQgzZ 1¯ n( gzZ
Xì ¹!
Ì|ÅyÁ~ kZ
kZ ñƒ D™ÔÅ ÔkZQ Å ÔÞÅ•
Ѭ Ð vn¾
yZ/~ßñ} Š Zñ™Æ yZ gzZ c
Š ™ 4ZŠ ~ yÁ• zgŠ Ã
Ñzg$
X ~Š™ ô¥??Åäƒ yÁ•
ÑÆ kZ Âä r
 ™ ã¢sÑ Z
As mentioned i n the books and
research papers of Isl ami c j uri sts,
59 ?ì òsZ x »…‚ H
companies come under the ruling of
Shirkat-ul-Ainan. (Meazanbank's guide to
Islamic Banking)
~ Vß £ ógzZ V1Â Å xsZ ñ•ž 6
X • CW•Æ yÁ•
ÑV |ì gÃè
Xì Ðzz Å[ &
E
Æ yZ Ì]g „t ÅØæ ã ¢i*
Ññ
ì îŠ ]úŠ Å] !
kZÃVÍßY Z’Z vb§ÏZ'L L
Ü z kZ ¿Ž Z® î Yƒ q
‰ ÑB‚}g ø ~g !
zg » kZ ?ž
i¥) ó Xó ì ;g™nç »•
Ñž c
Í {zì ;g™Ýq¥~
Û zh
 z•
( 8m| yÅ
ó óî Yƒ q
ÑB‚}g ø ~ g !
zg » kZ ? L ž
L ˆ Æ ìt èY
Ññó Xó ì ;g™nç »•
V- Âà * Ñž c L Zƒ È H »ì kZ
Í { z Lž
ó Xó ì ;g™nç »•
Ñ|gŠ {zLž
L å’ e I

Ð [ &
3 Zg »å EaÆØæ *
 Ññ
{z Â,™t · ZÐ m  ™ 㢠i*
?~g ø r Zž• ë ë
Ññ¤
ÑÑzZtžìt m
gzZì u5Z•  òÐ [ &
?~g ø X • M LZ
E
g»tâu ðZ’ZgzZg Zh
y  Ÿz ÅkZ Xì {g YZ-Q
Æ ‰žì t s
Xì CYƒ 쇕
Ñ~ wâ Æ y Z V- gzZ • f
 ™ ‰ Z™ 5 w â L Z
tâužœkZ~ núÆ VjgzZ ]̀ZŽ ì @
Y H î O »iI]Z eQ
Xì @ Š ™„Ð ƒ
Y c  ÚÆtâuÆ q Ù Ã œgzZ • D™x »6
ZC
60 ?ì òsZ x »…‚ H
ÑˆÆ u5Z •
Xì {g YZì 7-• Ñt Ð b§kZ

Z »x‰Zg ZŠ
~ :q
ZÆcZ™x‰ZgZŠp
Tä| 1425 ã{Z ßg 19Qgñ} :q
X –ñƒ D™ŠgÃm
?~gø •\Š ÌÆr
 ™ ã¢i*
Ññ6
7~gz¢ ó ó{g YZ - L Ln Æ äW~ ŠŽzÆ vL L
 gzZ ì óž
CY W~ ŠŽz vZ ó g x-L Lq
Zt & ZÉ ì
ZÆ ]æ mºq
kZg0 g ZŠz~ kZ x ZúgzZì
Z • ‘
Ð ãzz Å ig®ƒ ¥x Ó~ Tì @
Y c
š k°Z x ¬ »
D `Ãg !
zg »Æ vŽ • D Y G ÉyZË]
Z eÆ v
X • D™œnÆkZgzZ •
 7LgzZ • f
Xf  { Z 96x » LZ LyZË]
Z et
yxgŠÆ ig®ƒ¥x ¬gzZ yZË]
Z e Â,™: wßz {Z 9{z¤
Z
Vƒ D™wßz {Z 9{z¤
ZgzZ 7„ì {g YZ-ðÃÐ}u
ó Xó ì @
W~ŠŽz6gî:{g YZ-q
Z y xgŠÆy Z Â

[ ZŽ Zg ø
âZ ¡n Æ äW~ŠŽzÆ vž• ë ë~ [ ZŽÆ kZ
ZgzZ , ™ ½tâug »tâuPžì Cƒ oÑ
%Yq
z°Z ¸gzZÆ™A
Ö ÓÆ™ð *Zç
t ~*Zçz°Z ¸7ZX B Z™cZg ÅkZÐ #
á Ì] !
XÐ ,™x »6]̀Z yZË]Z eá Zz äƒ Éžì Cƒ ï•
¬ ž 7t Xì Cƒ ð YÅ ä™x » 6]̀Z Ð „ ¬ n¾
61 ?ì òsZ x »…‚ H
Xƒ ;g Y c{g YZ-8ñƒ DƒÆ kZQ ðƒð yÁ•
0 Ñ
 7{ Z 9LyZË]
äƒ: V |+Z ÂwzZ  f Z ež ] !
t „g
 : {Z 9~Š ã
™ÔÅIî ÑZ pVƒ f
ì Â* }uzŠ Ô• 'Z'Æ
Xì gŠ *
ÌgzZt á: ÌLgzZ ÌðÃÐ ~ yZË]Z ežt }ŠgzZ
Y 3g7g Zæzg ZŠ »¬6q ¸ß ZgŠ *
X @ gzZ
z°Z ¸Æ vÉ @ ÑÌ~³%Ën¾
Y H7nç » yÁ•
zg »Æ vË]
Ãg! Z eá Zz äƒ ÉÆ vžì @
ƒðt ~ *Zç
ÑnçÐ äBv¡XÐ B ]̀Z 6œKZ gzZ Ð N`

tâu LZ gzZ œKZ Ãq
Ñï¬ ~ y Á• Y 0 7» y Á
ÑX @
„ ™f } Â » ]̀Z Xì Mzƒ
pÐ Ð ~ œÆ ™g ±Z » VâzŠ
 Xì @
*Zçz°Z ¸Z  ]̀ZÐ ~tâuÝZ V; X @
ƒ™f »h ƒ7
Xì ꊙ³Ãäƒ {g YZ-t Âì ™f » ä™x »6]̀Z~ „

Û zh
 z•
¬¦Ñ »| yÅi¥
Ðzz ÅVçZy
Y*
:ì ^ sfzgq| Û zh
 z• yÅi¥

ƒ » ~g ZŠ)fŠzönÆv -1
*
Å y v{Š c y
i Ð g Zl Å qâ Å i¥ž *
h i¥Ð oÑ kZ
kZ yZI]Z e Z
 èYì ^ ǃ:g ZŠ)f » yvZ
Y* Zi {z ~ ]gß
}g7 á Zz äƒ ~zÆ kZ • D™g !
zg » ÌÐ s§ Å
{z Ð=g f Æ yâ ‡¦Ñ)Æ ~g ZŠ)f ŠzögzZ ì gZŠ)f {z » yv
X Yƒ 7)¯Z ~'
62 ?ì òsZ x »…‚ H

Xì w!]̀Z ÅyZË]
Z e -2
y
yZ ™h i¥Vƒ: _C~ + Š A ~ŠÎËnÁ!
Ž V |{ z
Å {)z yZI]Z ežì t {z ì ú â q  g ZŠz~
Z Ž ~ i ZŽ Æ “
ƒ 7Dñƒ D™n窕 Cƒ w!'̀Z
wßz ]̀Z X{zž @
yZ pÔ• Cƒ ¥•Z 9~Š ã
Å y Zž 7— ~ kZ XÐ ,™
ÔCƒ 7³Ð ¬ g ZlÅ ( Allowances) Iî ÑZ gzZ VjÆ
yZ n kZ • Dƒz » { Z 9z ]̀Z ÅyZ |gŠ Ì÷î ÑZtèa
tgzZì CY {gw!]̀Z ÀÐ äƒx¥*
Æ{g YZ] ! Æg ZlÅ
7Ìà ©âZ ª Cƒ 7Ì{8 ª
 ˜ t Xì °oÆ äƒ 9
ÌÐ {Z 96x * ZÃÃkZž Cƒ
Æ Allowances èY Ôn Y Hi Z0
…~ ^g7g: Ñ‚Å vq Ã {Š c
Z }X • D Y ñVZ}Z i}
Æ Y 1994 Å ( Wh Z r) Chief Executive Æ kZžì Mt
Ù MÄÑ&{Z 9Åw‚
 Ô¶9zggZD
~ ]gßÅIî ÑZgzZ VjžZ
Y Å v2X G ÝqZ
Ð+ Z ¯Æ {Š c
iÐÄÑg eñ h ‚ ä kZ
Z x ÓÆ T ( ‰Z
v] YZy Zi c Z äY: ) ˆÅ ½ Ìg »
¶„ q
ªFree furnished accomodation ,i Z {z´ X¸ óf Æ
á ~ ] YZy
ï• ZvŠÆ vdy
t X ˆÅ ½jÌö;g {”öZg W
Z ezŠÆvgzZq
Y 1993 ä VzI] Z b§ÏZX • ‰ ñ3ŠÆ™
Y 1994 žZ Ù Ï*
 Hwßz (79000/-) gZD Z ÷î ÑZ ›; g~ w‚Æ
Ù :eÄÑzŠ ~æ kZ ä VrZ~
X HwßzBzgg ZD
63 ?ì òsZ x »…‚ H
Z®Ôì Cƒ x¥*
z w!]̀Z ÀÅ {)z yZI]Z e yZèa n¾
Xì @
ƒ ~gz¢[ AZÐ kZgzZì ‡ Ã{g YZt
Xì Hò : »x‰Zg ZŠ~ [ ZŽÆkZ
Z e~ {g YZ-kZèaL L
8²Iî ÑZgzZ •Z 9ÅyZË]
Þ ‡~ kZ n kZ 'ƒ 7w!• Cƒ ³
ðÃwDZ .
ó Xó ì 7] !
ȸ 'X í HÐZžì Vâ˜u8*
6]g „kZ Å} :
X ñ Y 1™·_Qg !
Z »] !
q 
~g øž• M
» kZ Z® Cƒ 7Å]ˆßÖ] oÖ] o– ËÚ ª
 ˜tž} ™w ìt ðÃ
gzZ 7„ D» b) yZ ÃVÍß ÂwzZèY 79t Âì Y Y H·
{z ÂMZ f °:gz ÀZ 7i ZzWðÃn kZ ¸ 7Ì' ðà » y Z }uzŠ
Xì ̄ !
» q Z 4

™+Š A ~ŠÎ »yZË]


* Z eÆv -3
á â ÑZgzZ Vƒ _C~ + Š A ~ŠÎŽ V|{z
 ã½vZ Y •
„ƒ
ú â Ñ!  g ZŠz~ y Z™h
{gÃè ~ i ZŽ Æ “ yi¥• _C~ kZ
yZI]Z eÆ vžŽ {g YZ-žì t {zgzZì Ìú â gzZ q
Z {z´Æ
ìt Ž ì ̇ ÃoÑq
Z ~ kZXì @ð y xgŠÆg®ƒ i¥gzZ
0
Û 6
ᣌ Behalf Æ v{ zž ǃ Ýq ht ÃyZI]
 Z eÆ vž
Æ yZI]Z e èa ] !  ™ 5ZŠ Z Å ŠÎ6kZ gzZ • M
t X• M 
cZ ÏÁZ s W x&
g™ Æ v gzZ ~ yÒ Æ ] Zg(Z
64 ?ì òsZ x »…‚ H
 Z®ì Cƒ gÃè ~ Memorandum of association
ðÃZ
D™tÃoÑkZ {z Âì @
y
h ~ y xgŠ c
 ~ Y Z’Z i¥Æ v¿
Tì ‡ à Z®ì s ÜÆ -ñ~oÑtèa gzZ ì @
y
h ñƒ
X Zƒ‡Ã {g YZ-Ð
:ì `gŠ b§kZ~ y ÒÆy ZI]
Z eÆvq
Z
The directors are empowered by the
company`s articles of association to
borrow or raise money or secure payment
of any sum or sums of money for the
purpose of the company's business.....
ì Ýqg (Z ÃyZI]Z e •Æ cZ ÏÁZ s W<gWÆ v
™ÇZ ¶g c
•M Û ~gZlÌ˧{ Åg !
 ᣌ zg »Æ v{zž

X•M
:ì `gŠ V- ~x&
g™Ævq
Z b§kZ
To borrow money from time to time
required for any of the purpose of the
company by receiving advances of any
sum or sums of money with or with-out
security upon such terms as the directors
may deem expedient ..........
To issue or guarantee the issue of or
65 ?ì òsZ x »…‚ H
the payment of interest on the shares,
debentures, debenturestock or other
security or obligation of this company......
]gz¢ »¯ »z§{ ÅŠ ¢Æ vž ǃg (ZÃy ZË]Z eÆ v
 á Ìx ¸g !{z n Æ kZ X • M
gzZ • M Û ¶gg”Æ
 á nŒ
 o {z Ž • M
ƒ  á nŒ Û Ì6_ ZÑy Z - J š c B‚Æ -
J
E4G E4G
gzZ ËÅ vc6-
â Z c ?-E
6u 6 çF
& ?-E
e Ô6içF
&
e Ô6‰{z '-
 }ŠŠÎ6¶g ZŠ ÑZ Z
X •M  Zz
Û ðÃZ
 nŒ
LZ {z • f  yZI]Z ežìt yÒ »‡ ÃoÑkZ
Å5ZŠ Z ÅŠÎgzZ 3Zz ÅkZgzZ • f Æ vÉ Ôf
 6x *  76x *
Û Z x Óá Zz ä™ ~g »tâu~ vnŒ
Š Z• Û {z Z® Ôì Cƒ vg ZŠ )f
 ÚÆtâuÆ yZ6( {)z ig®ƒ i¥gzZ yZI]
ƒ„Ð ƒ Z e ª)
Û g”Æ ( ‰Š° c
3Zz Å£Œ Ù [ ZXì @
)tâuLZ LZg »tâuC Y
Û Âƒ yvÃv¤
gzZ 3Zz Å£Œ ƒg ZŠ)f » 5ZŠ Z ÅŠÎ6kZgzZ
ZXì @
ZgzZXì CY ÅÐ ~tâuÝZÆig®ƒ¥5ZŠ Z ÅŠÎ
ƒ œÃv¤
Xì CY Å5ZŠ Z ÅkZÐ œá Zz äƒÃg®ƒ¥Â
CZ vZ
 ì ]gß{z gzZ q
Z Xì ~ ]gßÅh Û Ât
 £Œ
á ~ œÃŠÎkZgzZ}™ÝqŠÎ™Äg ~ J ËtâuåÃ
Æ™ï•
X} ™„~ ig®ƒ¥
 ™ ã¢i*
:ž•` Ét r Z
Ññp¤
zg » ~ŠÎ b§Ë: ËŽ σ +Z vðÄ h
g! •á LL
66 ?ì òsZ x »…‚ H
zg » ~ŠÎÐ j§zŠ V |t Xƒ: _C~
Cƒ _C~g !
:•
Ð š n Æ äJ (- V|tžì t i§ª
Û kZgzZ • g nŒ
i§ZuzŠ X • C` x » CZÐ nŒ Û 6ŠÎ
î » Z ~ŠÎ{zì Cƒ ¶gåÃgzZZ
. Æ vžìt
ZiŽ k0
ÌŠÎ{z Ôì C™ÝqŠÎÐ š {z6kZgzZì CZÅg ~
Û zh
 z•
( 17 m| yÅi¥)X ó ì
ó @ Z » ãæWÅy Z
ƒzq
~ŠÎŽž ÏVƒ ˆ W~ŠŽz V|+Z¼ [ Zž• f
 y â ëgzZ
X • ¾•Z ÌQ {z w q¾pVƒ: _C~g !
zg »

»z Å} :Æx‰ZgZŠ~iZŽÆ|
ª Û zh
 z• yÅi¥
:ì qX ¶ Šª Y Å} :Æ x‰Zg ZŠp
 »zgZ0
Û ~x ÂÆ vC
2Œ
kZgzZ™f »h Ù žìt | L L
@ Û ~ x ÂÆ VµXQ X Cƒ 7oÑÅ
 2Œ
ƒ™f »h
ƒ 7 » ó Šó ÎL LB‚Æ 2 Œ
zŠ y Z Z®X @ Û ~ƒ
 yZ ì
~ Vµ ‰V; Xì 7oÑ ðÃÐ }u Â~ VÂgß
ì CY ð0 ƒ™f Ì»ŠÎ
Z~ ]gßkZXì @
‡ ÃoÑp¤
Å vŠ
c
C 6zZž 6èYì g0
ZÆžg x-oÑt 1
‡Ã oÑŽ ì Ð ~Š .y Zžg x-gzZìžg x-ÝZ
Xì Cƒg Ñë! oÑ{zŠpÉ Dƒ 7‡ ÃÐ
!p†Ç’Ö] pæ^jËÖ] à ¡÷ ÷ÏÞ D296/5E Ðñ]†Ö] †vfÖ] oÊ
67 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%
Ø _ fi Ÿ l ^ Ò† Ž Ö] èe … ^ – Û Ö] Ù æ] o Ê å• ]‡ † a ]ç ì † Òƒ
XX邉^ËÖ] ½ æ † Ž Ö^ e
Û¤
 nŒ
h Z~x ÂÆvži7 Ð ] Z|y ZÆ x‰Zg ZŠ ðÃ
Û v{z H Â Cƒ 7oÑÅ kZgzZ™f »
Z Xì C` x » „%Æ nŒ
¤
Û ž ì x¥ c
¹7vðÃ%Æ nŒ Û » kZ
nŒ
ì szc ¢
™f »h ÛZ
 nŒ b§ÏZXì ì‡ Â{°‡ » ½æ†ŽÛÖ ^Ò Íæ†ÃÛ³Ö]
7»{°‡ » ½æ†ŽÛÖ^Ò Íæ†ÃÛ³Ö] ƒ:™f »ŠÎB‚Æ kZpƒ
X @

x‰Zg ZŠ • ` ™ ãZz ëž 6ì {gYZ 7y Á•
Ñ-{zQ
¡g »" Cƒ 7‡ ÃÐ ‡ à oÑ•
Ñž *
Yƒ t™Èt » Vß Zz

i ZŽ ozæ»| Û zhy
 z• Š 4
Åi¥q ÆØæ ã¢i*
Ññ
Ññèa @'Æ •ñ}g ø
Ì~ w Žgß{gÃèØæ 㢠i*
ÃwÑ+ Z gzZ •ñ LZ {z a kZ • B^
Y Ã| Û zh
 z• yÅ i¥
:• ˜ ñƒ D™yÒ
zŠ Q Âì w'6gî¦ùg !
zg » ~Š ã
» vˤ
Z L L
Ö ÑZ œXì öRÅh
#  i¥Æ vkZB‚Æ VîÑ
÷?]|] ò â åZsÑ Z *
â -Zz}÷gzZ ~ Ññ]|
Ì~ ~ q nZ Å] Z|VâzŠ y ZgzZ å•ñ¸ » òr
™
X •t …ÑzŠ {zX Vƒ &„
 gŠÃ•ñkZ
68 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%
zg » ~ŠÎg0
g! ZÆ vkZg®ƒ ¥{zžì t oÑ«
Šš i ZzW Å kZ p¤
Z ñ VZ gz¢ i ZzW s Ü Æ
Š 4}÷gzZ ñ Y ƒ ( Over-rule)
4 » äVZ i ZzWq
(Annual general ): Ñ‚Ž Å vž ì t i§
Ã+Š A ~ŠÎëž ñVZ i ZzWt ~ kZì Cƒ meeting)
È ÃkZ a kZ • 7èZg6+Š A ~ŠÎÔB7„
 gŠ
Ù ª[ Z X ñ Y H
~ ä{g Õi ZzWt ~ ] Ñq {ŠŽñžì C
 pX σŠši ZzWt Å kZ G gzZ σ i ZzWÅïî
t {z Z
ò â å]| ÂñVZ i ZzW
{z ~ ]gß+Z ._Æ w ¸Æ ~
Û zh
 z•
m| yÅi¥) ì ꊙ ZŠ Z ~g7 ~g ZŠ)f KZ y̈Z
( 17-19
á Z äØæ ã ¢i*
{g • ò â åZsÑZ *
Ññs§ÅT ~ : » ~ Ññ
:ìt ì H
Ü z D™4ZŠzÃgZŠzTÎ L L
ƒ: q :Z Å kZ ‰
» ( ¶Š gzZ h
 Æ ŠÎª)%Z zŠ yZ Ãvy)g » Âä kZ
ǃ: [™s§ÅkZ ÷t »V.g» n kZ c
¯ 7„ Vz
6ƘkZÍ, Š™Æ˜Ð kZ %¥{zƒ q :ZÃXgzZ
X ó óσ: ÂÚs§Å÷kZРƘkZ1ǃ: ¿
( 489 m 3 ` ~z2 ZŠ ZæZ )
69 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%

ò â å *
[ ZŽ »} :Æ~ Ññ
ž• ë ë
vž å: Dt ÃyZžì @
ƒx¥t Ð ] !
ÅvZ¶g ~â å *
Ññ
<g WgzZ Memorandum of associati on xhg™Æ
Ýq w ã â ‡ÃX• Dƒ Ì Articles of Association
yZ Xì Cƒ ._Æ „ yZ x ÓÅx Ó| Û zh
 z• yʼngzZì Cƒ
ŽB‚Æ h
yÅ ‰Z®X • Dƒ pÅz o zæ~ -] ïx ÓÆ
Xì @ ƒÂY PZ {g YZ
ƒ‡ Ã{zì @
zÃg ZŠzTžìt Ýq »kZì ¹Ž ÌävZ¶g *
ÑñŠp
Ü z D™4ZŠ
Ãz ª}Š ™Æ˜Ð kZ %¥{zƒ q :Z Å kZ ‰
‰Â¬ w1 … Yž7t }ŠÈÃVzg Zh Ü z Dh
ÇÆ v‰ y
iŠ q y
Z-t X ñVZ i ZzWs ÜÆkZ~x ¬ k°Z Ë~ˆá h 
 ǃ E%ùŠ Y » kZÐ äVZ i ZzWˆÆž²q
Z Z Âñ Yƒ‡ Ã
y
h Z , i Z {z´X Vƒìg Dƒ Ì+Š A ~ŠÎyZgzŠ kZž
Åz¤
Ü zÆ
A ~ŠÎ ÂëžA [ ZŽt Ð s§Å v6ä™ I šZ܉
X Çìg)¯Z ~'Ì[ Zg ZŠz H ÂЕg D™+Š

…Ñg e Åi ZŽ q
Š 4
ÆØæ ã¢*
Ññ
:• ˜Øæ ã ¢i*
Ññ
Iƒ…Ñg e ÀaÆi ZŽÆ| Û zh
 z• yÅi¥
zŠÎXƒ: J ~ŠÎ{z }ƒ „g™: g !
zg » x Zwv -i
70 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%
zg » » w â x Zw}uzŠ c
g! [ ZÑXƒ : v÷g›Z F
6g ã
X {)zƒ: à Zz ä™
: ~ ^Å ¶g×sÜu5ZgzZ PU Zx ÓÆv -ii
E
¤ }Vƒ n ™Ýq P U
à¯8 Z åHh½¡¼ ä vÉ Vƒ
y
Xƒ à h 
}i c
ƒ
~): Ñ‚ÅkZ ƒ C™+ Š A ~ŠÎv¤
Z -iii
X ñ Y ðVZ i ZzWs ÜÆkZ
e ~ŠÎz A» œÂVƒ„«oZ
Ð ^i 0  -iv
X}Š™‘œÃkZƒ ZƒÝq

[ ZŽ Zg ø
ÅyZ • ` ™6zZ ë™f »‡¢XgzZ‡ ÃoÑTž• ë ë
ƒ »Š Y Â:Ð _ ZÑyZ {Š™™f ÅØæ ã¢i*
gzZì @ Ññ~ ÏŠŽñ
y
Ƈà oÑ™h ‰ä g®ƒ ¥Z
 èY Ôì @
ƒ Ýq i ZŽ „:
Y*
oÑ^ ÌqZB‚Æ_ ZÑ^ ƒ‡Ã {g YZ {z ÂH{g YZ-B‚
YX Š
Xì @
Yƒ‡ Ã{g YZ-Ð kZ Âñ Yï
Æ kZ Âì m» oÑ ~Š{Š™™f ÅØæ ã ¢ *  V˜
ÑñJ
[ ƒ ‡ à „ ¬ Ð zz Ň à oÑ Â{g YZ -ž • ë ë~ }g !
+Š A ~ŠÎë Lž
L Ð ì V- gzZÐ äVZ i ZzWs ÜÆ kZ ¡[ Z
H È Ã kZ n kZ • 7èZg 6+Š A ~ŠÎ Ô B7„
 gŠ Ã
X Çñ Yƒ 7»Š Y X ó óñY
71 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%
ÑñX • Cƒ xl6x » ( ozæ) kZ Â_ ZÑÅx » Ë, i Z {z´
*
Xì c Û oÑÃäVZ i ZzWgzZ o zæà ( i ZŽÆh
Šg Z Œ y) Y Zѯ ZŽ ä ã¢
ozæoÑèa gzZ ÔñY ðVZ i ZzWžì oÑn Æ äƒ ^ y
Y ‰h 
y
h  y
:gz ñ Y ðVZ i ZzW¬ Ð h žì ~gz¢ Z®Ôì Cƒ xlÐ

y
: Ñ‚¬ Ð h Ë Y 7ðVZ i ZzW¬ gzZ σ: ^
ʼnèY Ô $ Y
y
h gzZ σ: Ýq „ ]i YZ Å ä™ ` îZ gzZ qË~ x ¬ k° Z
„ƒ‡ Ã6¯ Ň ÃoÑ{z Zƒ {g YZŽB‚Æh
yÂ}™ ` îZˆÆ
‡ ÃoÑžZ
ìg ì‡g2$  Ð äVZ i ZzW¡ˆÆ‡ à {g YZgzZ [
VZ i ZzWt ÂX ǃ 7»Š Y
Ã" ¡Ðg ±ZƇ Ã- *
Xì {Z

VÒZy
zŠh
'× ~| Û zh
 z• yÅi¥
CŶŠŠÎ -1
™t g ZŠz._ƾ ÆØæ 㢠i* ÆŠÎQ
Ññ Â~h
{zÐ ¶ŠŠÎp}Š™‘œg ZlÅŠÎÐ ~ œ{”Ýqžì Y
Û ðÃZ
 nŒ
• f  I]
Z eèY Y X 7~ ]gßËÃ\ WLZ
Û kZ X f
´ â » nŒ  7n Æ ] Z f KZ m{ • f Æv
 6x *
ì @
Y 16gîÆ Person q ZÃvX ‘
Zp¤  7Ë]Z e ËX ¯ yÃ
Û {z Z®X $
Vzg ZŠznŒ Ë ™7wJ~g ZŠ)fŽ ì q ~sq
Z {zp
g! Û kZ Xì @
ZÃnŒ
zg »¤  ÚÆbâuÆ yZ yxgŠÆ
ƒ„Ð ƒ
kZÐ ~ œÏZX ǃ !ÅVzg ZŠzÐ ƒ
 ÚÏZ ÌœÂc
Î~
Û ÂŠ
3Zz Å£Œ ƒ yvÃv¤ Y H ZŠ ZŠÎ¸Ð „Å
ZgzZXì @
72 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%
Xì CY ÅÐ ~tâuÝZÆVzg ZŠzÌ5ZŠ Z ÅŠÎgzZ Ì
Y Åg®ƒ ¥{zèa Ï}™5ZŠ Z ÅŠÎŽ vn¾
σ Р+
X ÏñWxiÑÌCÅ ¶ŠŠÎ6g®ƒ¥Z®

™2~ CÃ}uzŠ nÆå


* Ð CŠp -2
‰LZ n Æ v Ð VçZy
yZž ì et g®ƒ ¥ðä
Z
- CZ ~V/}uzŠ ªX Y™7:Zz ‰Ãv{z Â}Š™:Zz
Æ kZÉ ÔY™7»Ð v{g YZ
Z •k0
žt {zgzZì ]gß„q
y
ÆyZI]Z eÆvg Zh {zgzZ}™| Û B; ÆgzZ ˉLZ {z
 z•
Ëž ì ]g߸ ' Å å Í X }™ {g YZ ‡ ÃB‚
 Ð C c
X} Š™2~ CkZÃ}uzŠ
73 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%

3 :X

‰g Zi !
(Stock Exchange)

]gz¢z sg ¬
]
h gzZ xsZ [ Â ÅØæ ã ¢ i*
Ññy*•Æ yZÄkZ )
( ì fp â Ð ]g ˆz u
n Æ kZ Âñ Y 0g ZŠz » kZ™á i¥Æ v¿ðÃZ

Z
J É Xn™ »• Ü z Ëžì 7et
Ñ™á :Zz ¶g KZ {z‰
Ë Y à 7:Zz ¶g Å{ Ð kZ Ôì ~ŠŽ z v
Ð ¹èa p$
ÑKZ {zž • T et Y »Ñ
ÔB™sp~ ×Ã{ LZÆ ™ »•
Ü 1 ˆ Æ äÎ ¶gž å~gz¢ *
LZ ]gz¢‰ Û-
™ë Z•Jt n kZ
H ì‡ ó ‰
TÔ Š ó g Zi !
L Ln Æ kZ Ôǃ e*
™sp~ ×Ãi¥
ÑKZg ZŠzÆ vªX • M
ÂÐ vÆ ™ »• Ym i¥~
Ö
•M ÃgzZ Ëz CZ {z~ ‰g Zi !
pM á 7:Zztâu CZ
Y 0 g ZŠz » v( Å yZ g Zh
Å i¥(Tì @ y~ Ë Æ T
74 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%
ÃkZì Cƒ|
X • ë (Stock Market) ‰g Zi ! Û zh
 z• y
}g ZŠ Z Ë¿zŠžt q
Z X • j§zŠ Æ | Û zh
 z• yÅ i¥
}g ZŠ Z Ëžì ti§ ZuzŠ X ,™| Û zh
 z• yÅi¥%Æ ‰ ÂÆ
y
h  Z u 6Z {g ZŠ Z {zXƒ |
Åi¥Ž ì Þ Û zh
 z• yÅi¥Ð ‰ ÂÆ
 Z u 6Z X ì á
Æ ‰ ÂÆ Þ ÌôZzgzZì @
™Ìã ZôÅ | Ûz
 z•
(Ov er The Co unt er ÐZ ì @
ƒ g !
zg » » i¥Ž %
Ô7Äm{ ðà »| Û zh
 z• yÅi Z0
Z kZX • ë Transactions)
:ìt ,¼ ÅkZì Cƒ)g fÆÞ
 Z u 6Z | Û zh
 z• y
Ž%Z
46 Ö ÓŽ Xì @
uz ]i YZ Å# ƒ {g ZŠ Z f
ÇZ6q
Z Þ
 Z u 6Z
 Z u 6ZpXì @
4Z Þ Û zh
 z•
™x » »| yÅi¥ÆVµB‚Æ
B Þ ‡Ž ì @
gÄ ‚¼ : ¼ gzZ Vƒ Š OZ . zg » » i¥Æ Vµ
™g !
ÃyZ ì Cƒ ~ Þ
 Z u 6Z | Û zh
 z• yÅ i¥Æ VµXX Vƒ
y
zh Å i¥Æ Vµ +Z X • ë (Listed Companies)
Ë ƒ Ì óÚ
ËXì $ ó î » ~ŠgzzZ L LgzZì $
Ë ƒ Ì~ Þ
 Z u 6Z | Û
 z•
YHÅ
gàvLXì Cƒˆ Æ äY W~ ŠŽzÆ kZ Lë5E 4h Å v
äƒ ^ji¥LÉ Ô¬ Ð äƒ q zÑg ! zg »Æ kZˆ Æ äƒ
YHÅ YHÅ
54h (Provisional) ~gˆÃkZ ì CY ƒ ë5E
ëE 4h Å v¬ ÌÐ
 Z u 6Z i¥Æ VµXXì @
Þ ƒ µ Z ÌÚî » » kZ X • ë
7
i¥Æ yZ X • ë (Unlisted Companies) ÃyZ ì ©
Ë ƒ7~ Þ
X$ Ë ƒ „ óÚ
 Z u 6Zì $ ó î » ~ŠgzzZ L L| Û zh
 z• yÅ
75 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%

M

Û zh
 z•
Æ kZ Y™7x » » | y Ù ~Þ
Å i¥¿C  Z u 6Z
ƒMXì Cƒ Ì:Å’
~gz¢n kZ *  MÔì ~gz¢ *
ƒMn
@ ÔWz ¹ g !
ƒ » Îâ /gzZ ui *  Z u 6Zž ì
zg » » i¥~ Þ
~ g !
zg » ¿g »/Š*
*qZ X • Cƒ ] q ˜Z mºÅ V ;z Xì
)f » V°ZŠ Z ~ ] 5çx ÓáZz äƒ V ;z {g ZŠ ZgzZì Y™Ìt
»nçÆ kZ™}Š ]i YZ Å| Û zh
 z• y Ù {g ZŠ Z Z®Xì @
ÿC ƒg ZŠ
c
Xì Š h Û ~gz¢ *
Šg Z Œ 7g ZŠ)f
ƒMn kZ ÔLe à

à ÑŠ~ Þ
 Z u 6Z
zwÑŠ ¨gzZ • Dh
y
i¥Ìn LZMÆ Þ
 Z u 6Z
y
Ë{z ÂVƒ äh i¥ÃM)X • Dh
yÌn Æ VzuzŠ ™á
t Å ¶Šg eg WÃwÑŠ n Æ äh
y y
i¥Xì @
h Ð W ZzÆ wÑŠ

X • 'gß
wÑŠ ~ Tg eg W (Z ª :(Market Order)g eg WLg â -1
y
h i¥Æ vV#6kZƒ f
g ÌŽ ~ Lg ➃ Š ŠÈt Ð
c
XN Yn
Z ª :(Limited Order) geg W™ -2
Šg eg WÆ™gH7 q
c
67 {Š c
iÐ kZ ÔN Y n á ÂN Yïi¥67 kZ¤
Zž ñY
y
X N Y}h 
:
76 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%

ç»V†Åi¥
Æ v~ kZ Xì Sg Cƒ ž¶~ V †Å i¥ÆV µ
Æ V NU
ZpÔì f(7Ð "(PU ƒ 4Š ÌÃV NU
Z Xì @ Z
kZÆ «o }Ô• Cƒk
Ô] * W
5 Z ©ÌÐ ïZúYg { FgzZ {z´
‰‰ ïZú~Š â ) Ô] Ñq ŠñÔ] Ñq Ï( ÔyDg » ‡g z Ô
îJm ZÆ V†èa X • Cƒk
g @ W
5 Z ©ÌÐ VégzZ VƒZ ¯Z
Æ vÐV †Å i¥n kZ Ô• Dƒ i Z0
Z WZ ÌïZúYg { ~
X Cƒ 7ÏÒúÇÅV NU
Z

y
9ʼng Zh 
X • DƒÆ b§zŠáZz äh
yi¥
LZ ¥gzZ • Dh
y  g ZŠz~ vvß ‰ -1
¥n Æ “
X • Dƒ Á¹ vß, Z1Ô• D™Ýq œ: Ñ‚™Äg k0
Å kZ™™]g ˆwâ Šp] Z &
Ãi¥Ž • Dƒ, Z vß ÒZ -2
gzZ • Dh
y Ü z kZ ƒ Á7 Å i¥Z
‰  Ô• D ™ | Û zh
 z• y
»yZ {zì @ Û Ž ~ V †VâzŠ X • ïŠ Ö
ƒ t• ÂñY| (7 Z

4
5G´ÃkZ ì @
H4F
ÿ5G ƒ Ýq œŽ Ð zz Å "(Æ V †Xì @ ƒœ
* ZgzZ(¬ ~g !
Î {i Z0 zg » kZ X • ë (Capital Gain) ”
³(©Å i¥µÃgzZ Ï Vƒ Á{ÒW©Å i¥µÃžì @
ƒ
@U9L{ i Z0
ƒ" Zt X • ë (Speculation) Ãf¿kZ ÔÏ
X ß LgzZì
77 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%

g » & § »| Û zh
 z• yÅi¥
y
X • j§&Æ~g Zh Åi¥
Z {Š ‚x ¬ »|
Ëžì i Z0 Û zh
 z• yt (Spot Sale):ZŠÎ¢q -1

Æ i¥Ì~} ŠÎ¢q kZ X ~Š™ ZŠ Z 7 ~g7 ÅyZ™h
yi¥ä
ƒˆÆ ‹ q
Xì @ Z ˜Àï6wu
Tì ~g Zh
y+Z Åi¥Š Z%Ð kZ :(Sale on margin)-2
}Xƒg JŠ Z ¹! Š ™ ZŠ Z wÒZ °z‚¼ » 7 Å i¥~
X ñ Y c
ì Cƒt ]gß ˜ÀÅ kZ Xì g JŠ Z‚ 90 gzZ ~Š™ ZŠ Z 7 ‚ kŠ
X • Dƒ ] ©Ð VßÑŠÆy Z • Tg Dh
yi¥ÒZ vߎž
ÅTÔßh
y6Margini¥Æ vV #žì HÐ wÑŠ ¿ðÃ[ Z

‚ 90 ¹! ŠgZh
Ôì êh y ¶g âZ Ô‚ kŠ }ì CY à ™ð bÑ
y
XófÆgZh 
ì @ Û » wÑŠ ¶gt X ì @
ƒ nŒ ™ ZŠ ZÐ s§KZ wÑŠ
yŠPžì @
ÂJ ŠÎ6kZ LwÑŠ
ƒ ÌV- LgzZ X 7LgzZì ©
â ¹!
7 {0 Z }ì @
¤ ™ ZŠ ZŠÎˆÆ kZ Ôì ŠÎš ú
ƒ ~gz¢ *
wÑŠ ~ kZ X ÇÑ ŠÎˆÆ kZpX ǃ 7ŠÎ Â~Š™ ZŠ Z J
yŠ &
 zgzZ n Æp
Æh g ~g Yg !
zg » CZ Xì @ Ã ÝZ »
ƒ z{Z
Û {z n
ƒg » ÌöŠ nŒ
Xì @
» ó óu¢) ßL L|gŠ -^g •
Ôì x * á :(Short Sale) -3
pX Dƒ 7~ ! ÅkZ ÌZŽ ì ꊙ| Û i¥, Z ù !
 z• ª
ŠÃg Zh
X ózh y³i¥t ~ˆÆäYƒ ZŠÎžì Cƒ µÂtÐ Z

78 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%

}ŠÎT
¸gzZ¢q
(Spot ZŠÎ¢q à q
Z X • Dƒ Æ b§zŠ } ŠÎÆ i¥
X • ë (Forward Sale)ZŠÎT
¸Ã}uzŠgzZ• ë Sale)
ƒ ÌZ ÌÃÅ t £gzZì CYƒ ÌZ ß Åi¥~ }ŠÎ¢q
ÅV-g6ò OZ ‰1Ôì @ y
 i¥Ð ÌZg Zh
ƒg Z, »h X ì CY

~ ( ~g= e ) 5ZŠ Z ÅwuÆ i¥6Y ¯
Z ˜ÀXì Cƒí@
Ðq
~ 5ZŠ Z Åi¥eZgí@ {Š c
t F V à&
ipXì CYƒí@
J
Å vn Æ %$
x *
» ïq Xì @ » ïq6XÔì Cƒ
ƒ Zƒ –x *
{Š c
i ~ i¥gUXì CYƒí@
Ðzz Å kZì @
7*
™ qŽg s§
~ äƒï6i¥èa Ì~ }ŠÎ¢q'ì Cƒ 7í@
ƒí@
 ~ sAKZ ÃwuÆ i¥g Zh
Ðh yÌVŒ n kZ Ôì CY
Ü z »Œ ] ‡zZ Î Xì êŠ Ö
ƒ ß~Vð; FÅ kZ6äW‰ ÐW¬
Xì Cƒ _
Z¬ ÐŒˆÆäYƒ ßÅi¥~}ŠÎ¢q
„œv¤
èažì ¸g » & §pÔì C™~g Y „x * œvÂ}Š™
Æù !
ŠÃg Zh
Xì êh yœ{z ù!
n kZ Ôì Zƒ„œˆÆ äƒ ß
Cƒ s ps§Å w1Ôì CYƒ ÌZ  ß~ } ŠÎT
¸
Ð õg @
V# t £Æ {)z Œ 1Ôì _ƒ ß Å i¥ÌZ ‰ Xì
5ZŠ Z Åi¥6Tì CW õg @  ~}ŠÎT
{z Z ¸XÐVƒ 0
‰gzZ Ô• D YØŠ™á ZjÆg Zh
yi¥] ‡zZ ‰ ¶ˆÅð
79 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%
Å õg @ y
Å ~g Zh ñ OÆh y
 i¥g Zh 
gzZ ù !
žì @
ƒ Ìt ] ‡zZ
™'
J }X • f Z' Û » 7 Å õg @
~ :Wt• Å 5ZŠ Z gzZ 7
9zg kŠ ¥° gzZ Ôå Š
H ZŠÎT
¸ c õg @
Å ag â 30 Ã ~g†
™| (7 Å i¥ ÂðW õg @  pX ¶ðƒ gH7
Å ag â 30 Z
™ ZŠ Z ¥°9zg zŠ ñOÆ ¶Š i¥Ãg Zh
y [ Z X ˆƒ9zg {g !
ù !
nŠ9zg kŠÃù! y
žkZ ñOg Zh ˆ{g9zgJ W7¤ Ôì êŠ
Z c
Š 9zg zŠ ¥° ÐZ Ô}™wßz i¥Ð kZ
7wßz i¥gzZ ì êh
J Å 5ZŠ Zˆ Æ õg @
äW õg @ Å}ŠÎ~ }ŠÎT
¸Q X @

ZuzŠ ÔÃ}uzŠ g Zh
yª ªX • D Y ƒ }ŠÎÐ ¹ ] ‡zZ ‰
Æ +Š A Æ i¥ƒ
 ~y
W] ‡zZ ‰gzZ Xì Lg ‰ Ã}Š
™'
X•f Û »V†ñ O
Z't•

}ŠÎT
¸gzZ¢q~ k»Z
¸ gzZ ¢q Æ i¥‰)g f Æ Þ
T  Z u 6Z ~ ´ ˜‰
Dƒ}ŠÎT
¸gzZ¢q ÌÆ Y âZgzZ k»Z „, Z • Dƒ}ŠÎ
X {)z k¾Ôxn }• Dƒ~ k»Z ~(~(ÉP }ŠÎt X •
ƒt ÂZŠÎ¢q » k»Z
vÌt £gzZ ðƒ ßÌZ Ž˞ì @
Œ6Y ¯ Å ~g6ò OZ ËX c
0 Û gZ, »Œ Ð ÌZg Zh
gZŒ y
gzZ ‰ƒ
Xì [ 0»ŒgZ,{z1Ôì ] !
µ Z {z ƒí@
~
{ÒW ðÃn Æ Œ 1Ôˆƒ  ߙ} Š : îžì t ZŠÎT
¸
Z ,Å kZ Ôì CY ƒ gH õg @
Empire Resources vq
80 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%
Ù kŠ ~ c •
Z™ ¦°Z eg ZD á Å vkZ ¿ÑZzp
g pŠžìt ._Æ
kŠ {” ¦yZ vÂì êŠg eg W CZÃv{zQ Xì @
Y 0 Ág »YÆ
Ù zŠ Ð ~ °Z e gZD
: î g•°Z e g ZD
g ™–Æ (Security) D c Ù
ŠŽñ~ œ
% Cg ˆËÆ *ŠŽ ì îŠ à íŠ ~œ
% LZÃg eg WgzZì
ÃkZ 6gîà ßZ Xì êŠ q :Z Å ~g Zh
yÆ ™ŠÅg eg WÐ wÑŠ

X • ë Ì (Future Sale) gzZ • ë Ì (Forward Sale)
5E
4E
» èEG
"
Z~}ŠÎT
Y¤ ¸Xì @ƒ t• Û ~ VâzŠ yZ6gîiÀ` W1
» ù ! ™wßz ½Ñ » ~œªƒ „ bŠ Ô¢
gzZ * 6õg @
{gHÑ
» èEG 5E
4E"
Y¤ 7 Ñ
Z gzZ • ë (Forward Sale) ÃkZ ƒ ¢
Ð w ÅŠ ã
ÅA ç¡Ã½É ƒ: bŠ Ô¢
6õg @
{gHÑ
à kZ ~ ! ²gzZ X • ë (Future Sale) à kZ ƒ Š
H g (Z
G
VÂ!zŠ ÑÉ Ô@ ƒ 7Š°¢ » ½~ kZ X • ë ó ó] G 5G
é5ÒE©4h!L L
Xì Cƒ ] !
ZÐ ~
q
ñO Å ¶Š Ôh
 ½6{gH õg @(Speculation) :¢ -1
Jž Zƒðnçt ÃcŠ J }Xì @
Y c
¾ œÆ ™' Û » V†
Z't•
: 1ÔÏVƒ ´Š ~9zgÄÑ q
Ñ » ù ! Z µÇÎÅ k¾Ã~g†
6äW õg@
É Ôì @ ƒ bŠ k¾
k¾Ñ » ~œ: gzZ ì @
Ģ
Z X • f
7 ÅV[ÇÎÃ~g†J¤ ™' œ~ :WVâzŠ
Z'yv c
Ù kŠÃ~œù!
gzZX Çá™s ™nç™}Šg ZD Ù kŠÄÑq
ˆƒg ZD Z
Ù kŠÐ ~œù!
s ™nç™á g ZD Ù 90 7Ã~g†J¤
ˆƒg ZD Z
X Çá ™
81 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%
ƒDÐ y vÂÑ ZuzŠ » (Future Sale) -2
kZXì @
ZŠÎT
¸ » ½Ë¿ðÞìt Ýq » kZ X • ë Hedging Ã
@
ƒ „ *
™wßz ½ªZz Ñ » kZ gzZ ì @
™ (Forward Sale)
 õg @
J Zžì @
{gH¤ y
™kC{çt g Zh  ƒ 7Š°¢ Ôì
pX @
7 ŽkZ
½ÏZ n Æ vÐ y vkZ {z ǃ yv= ˆ¤
@ Û 6(Future) nÆ õg @
 z•
™| ÏZ~ (Futures market) Ã
7 Å ½kZ ¤
„ Ú Z ǃ y v A ~ A ç¬ Âˆ¤ Zž @
Ôì
X Çñ Yƒ wßz~A ç}uzŠ
y
Jï Ô,h ZÖÇÎÅ k¾ÃcŠ J ä h
~9zgÄÑ q i }
™á µÇ ÎÅ k¾Ã ~g†Jžì t w ì » kZ X ÔZƒð à ~g†
7 Åk¾Ã~g†Jžì t {ç1Ô ÇVî ¾ œ™ Ö
ÃkZ ˆ¤ ÐW
ÎÅ k¾žì @ iX ǃ yv
™ ðZzgg »t n Æ v Ð yvkZh
Ã-{ ~ Lg â (Futures) ~ 9zgÄÑ q
Ö Z J
 ~g†J µÇ
Ù kŠÃh
»g ZD Ù 90 7 ÅV[ÇÎÃ~g†J¤
i ˆƒ g ZD Z [ ZXì êŠ
Æ (Futures) Ã-{ ä kZèa µÇ „ âZ 1X Zƒ {gÄ
~ g Zi !
y
Ã-{™h Ù 90 {z à ~g†J n kZ Ô• ðƒ Ž
µÇ ~uzŠ ~ g ZD
Ù kŠŽÃh
{g Ä »g ZD i~A ç¬ b§kZgzZ uŠ™| Û ~ÄÑq
 z• Z
AL L'1™wßz Ð A ç ñƒ GB‚Æ -{ ä kZ {z å Zƒ
l
Hedging à ÏZ Ôì Cƒ Ìn Æ v Ð yv b§ kZ ó óû
 ì)
X•ë (k
@  Z u 6Z ~ ´ ˜‰g !
ƒ~ „ Þ zg » » {)z (Futures)
82 VÒZy
PÅ ~g îòsZzz%
Xì @
ƒg Zi !
µ Z » kZ~ ´ ˜‰gzZì

(Financial Market) ~r C1â


~r C1â Ã T ì z » g Zi !} (q
Z Þ
 Z u 6Z
sÜ~ T • ë Capital Market c
Financial Market
}g ZŠ Z C1â vŠ ÔJ) Vzg ZŠ Z }uzŠ É Ô7„ i¥Æ Vµ
Xì Cƒ Ì| Û zh
 z• yÅ] Z m Ö Ó
z*Š C1â {Š™ ~g Y Å ( {)z #
Þ  t nÔ7~gz¢ŠŽz ð5Z'µ Z ðà »g Zi !
 Z u 6Z x » ƒ kZÍ
Financial ƒ „ ~
ÏZ X ì g¦~s » kZ ~ b ˜Z 1Ô• M
Å (Government Securities) ó ó] ‹ ~g »u L L~ Market
Ö ÓŽ • ë Ã] Z m
# z*Š y Z ó ó] ‹~g »uL LXì Cƒ ÌY ZÑz ß
Ö ÓZ
ùZg f Æ #  Xì C™ ~g Y n Æ h Û Ð x Zú »¯ »z
 nŒ
x Zúm Ö Ó ÂÔVƒ °» *
z*Š C1â t # n Æ P ( {)z L ) ãæW
}Xì C™~g Y nÆh ÛÐ
 nŒ
ÝqÐ i&
! ƒ7œÂ6&
x ÓÔ@ Ù ~TX &
!
C !
ò ÅZ' -1
Xì @ Û Žì @
Z·Œ
ƒ„Ð ~i Z0 ƒ œ6gî¦ù6x ¸g à Zz äƒ
wu8
±Ìe'-2
wu^i 6e m{'-3

wu Þ
 Z yg à -4
Ö Ómz*ŠŽ nÆh
~g Y ä # Û g• Þ
 nŒ  Z yg ÃÐ VÍß
t ^Å kZ '• ë (F.E.B.C) wugU Þ
 Z yg ÃÃkZ Å
83 ™
¬¦Ñ » eg »^i
wu »9zg ãÎ 0 Ü z kZ™á °Z e #
._Æ 7 ʼn Ö Óžì
Ù !
ÑZz äWÐC Ü z kZ }ì ~g Y
gzZì 9zg 65 7Å°Z e‰
ãÎ 0
Î õ0 Ù b ÃkZ ™á °Z e ÎÐ kZ #
g ZD Ö Ó Â c
W™á °Z e Î
Ö Óžì t È » TÔ Ï} ™~g Y wu »9zg
wuïq #
Ù b ñh ‚ ã Î 0
Xì nzHÅV7zgg ZD nÆ
 ïq » kZgzZì M†ŸZ‚ 12 : Ñ‚6Ï! ~ Z p Z
ìeZ
Ãw
ÌÖ zŠ Æ ™7wut
ukZ ïqgzZ X ì Yá ° Z e {g !
Xì Y
Û gzZ #
{yŠ nŒ Ö Ó Ânç ÝZ ~ yZ • ] ‹ ~g »ux Ót
ƒ yxgŠÆ ( m
œÅx ZúpÔì @
Å& Æ yZ n Æ ª z*Š ïq )
Û zh
 z•
| yÅ yZ ~ (Financial Market) Xì ˆ¿g öRÌ
»kZ Ô Çìg 7íZŠ {z[ Z ÂÇ}™ ßÅkZ Z z*Š ïqXì Cƒ
 m
y
gZh  Ö ÓgzZ ǃ íZŠg Zh
nç » # y Ö Ónç
[ ZgzZ Çñ Yƒ »Ð #
X ÇñYƒhZzÐ

Þ ~g n
. R-5
(State 
J ~œ Û Ð VË Cg ˆ
% c ä™ wßz nŒ

(Treasury Bill) ~ ~ m ôZ Ã T ì @ Þ q
™ ~g Y . Z Bank)
Þ q
Î (Face value) 7 ðƒ è6. Z Xì @ Þ ~g n
Y ¹. R
Xì Cƒ9zg
Þ t Xì Cƒ {â b ˜ÀŽ • Dƒ ~g Y c ]æ {gH.
. Þ t
84 ™
¬¦Ñ » eg »^i
Dƒ „ J Cg ˆsÜgZh
yðZ’ZÆ yZgzZ • D Ym x8=g &

žì @ h
ƒt i§ » x8 X • f Ð VËLvß}uzŠ X •
y
Þ ~g n
~g Y . Æ ( [g Z kŠ }) ¶g âZžì êŠ ™y´ Z J ~œ
R %
âZ ~žì @ Ù X • D C ÔKZ KZ J gzZ • ìg Y G
C JC
ì ‚ 14 @13 â Àf y
g » kZ À ` WVƒ Le *
h Þ ãZ 67
.
ÅJ TTXì @ Û ~9zg 87 c
 z•
ƒ| Þ »9zgΪ
86 ˜À.
Þ ._Æ ÔÅ kZÃkZì Cƒ wJà 1
™wßzÐ kZ ¶g™}Š .
ˆ Æ { â b {z Zh
y Þ t ä J T [ Z Xì CY à
~9zg 86 }.
ŠÎÆ kZ9zg {Ša gzZ Çá™wßz9zgÎ}g7 Æ kZ
VƒÆ œc
(Stock‰g Zi !
c„ J ì Ð äW]æ Å . Þ kZ XÐ
Å kZ ªì YY c Î ÌîH Þ kZ ~ Exchange)
" b§Å ~z 6.
0E
Ë ƒ Ììî ee
Xì $
Ëñ O Æ {à ~g Y Æ yZ V˜ ] Z m Û c
z*Š Å 2 Œ i¥
(Secondary gZi !
ã â U
Ãg Zi ! Û Ã ¿}Š
 z•
kZ N Y Å |
Ë {z ªƒ gZi !
~â Uðà » ] Z mz*Š X Xì @
Y ¹ Market)
Y Œæ6{Š c
vßgzZ ì @ Ë Y Å|
i ÃyZ Vƒ $ Û Ã& •
 z• Û }Š
g pŠ n kZ ~ h
 ž• n
•e Z z*Št núÆ 9zg
 ] Z m
XÐ B™Ýq ¶g×Æ™| Û ~g Zi !
 z• ~â U
7ZÐ
85 ™
¬¦Ñ » eg »^i

 Z u 6) ‰gZi !

w¦ÑÅx »Æà ÑŠ ~
Ãy Z • D™x »Ž wÑŠgzZ • Dƒ x »Æ nT~ ‰g Zi !
³¸™NŠ
YtÐ zg Å<Ñžì À
:ìt ,¼ ÅkZ 7^

VÒZy
 Û zh
 z•
~| yÅi¥ -1
X • V ÒZy
~(P ~x »Æ vž•` C ëú
ƒ h» ä™+Š A6ŠÎÃyZI]
Xì @ Z e -i
Dƒ w!{z • Dƒz » „ { Z 9ÅyZŽ ½Æ yZI]Z e -ii
ÅVçZy
zŠ yZXn Y Åi Z0
ZÞ Cƒ 7à ©âZª
 ˜ ÅyZgzZ •
Å Tnç y xgŠ Æ ‰•q vŠ gzZ yZI]Z e Æ vÐ zz
Xì CYƒ‡ Ãì {g YZ |
Z [ ZÆ™uZgŠ Z » VçZy
ÈÐ yZ ‰ïq ðä zŠ Ñ!
{gÃè -iii
Æ kZ gzZ Y™7:Zz à v‰LZ {z Âì e
Z sÜk0
„q
Û B; ÆgzZ ˉLZ {zžì ]gß
 z•
{z~ KÆkZgzZ}™|
 Ð Cn¾X }™{g YZ‡ ÃB‚Æ yZI]
å y
Z eÆ vg Zh 
Š™2~ CkZÃ}uzŠ Ëžì ]g߸ 'Å
X ñY c
86 ™
¬¦Ñ » eg »^i
Dƒ ïqÆ ~g ZŠ)f Šzö‰•qgzZ y ZI]
Z eÆ v -iv
C Ð ,ú ä ëž 6ì ¦Ñ)g¦ » ~g ZŠ )f ŠzöX •
c

,Å kZ Xì @ ™ ZŠ Z ŠÎÉïq ~ ]gßÅ yv -v
7*

Xì _g¦úÌ

¢ -2
~i !
i¥] ‡zZ Î ~ Tìzë ZgzZ Z (¹ » Þ ¢
 Z u 6 ~i !
Û » :W™ Y~y
(Difference) t• ƒ 7Š°Ç!
WÉ @ +Š A»
» kZ X H ZŠÎ » äh
y Ù q
i¥ÎÆ g ZD Z ä h
i }ì @
Y 1™'Z'
Ã7ˆ yŠ {gG }žì Ñt 'ì 7{Š Zg Z » ä™ï6i¥
i n kZ Ð B™[ ˆ » kZ σ ž ¶Ž ~ kZ gzZ Ð BŠ
h
Zˆ yŠ {gG Q X @
Z 7 ¤
q ™7ZŠ Z Ì7 Å i¥ñƒ }h
y
Î♤ ZgzZ Çá á9zgÎÐ {à|
7¤ Ûh
 z•i ˆƒÎq Ù
Zg ZD
X Ç}Š9zgÎÃkZh
i ˆƒ
}uzŠ Ëc
e äÎ =g fÆg Zi !
Ô~0  Z u 6¢ » b§ÏZ
Þ
cï6yâ ‚~ TÃ}ŠÎ, Z Xì @
ƒ Ì~ k»ZvŠgzZ ´™
kZX • ë future sale ~ ~ môZì CYƒgH õg @
{ÒWðÃ
õg @
kZ „ ¸Ð õg @ ƒ 7Š°¢
ÅïÉ @ » ½Ðgîx ¬ ~
}Xì @ Z'
Y 1™' yv c
œgzZì @ ŠÖ
Y c:Zz ZŠÎB; Æ ù!
6
Z µÇÎÅk¾Ã~g†Jž ZƒðnçÃcŠJ
núÆ9zgÄÑq
87 ¬¦Ñ »VŠò ÅZ Cg ˆ
Ù kŠÄÑq
ˆƒg ZD Z 7¤ Ü zÆ |
Z‰ Û : Zz Å} ŠÎX ÏVƒ ´Š
 z•
kZ¤ Ù kŠÐ á Zz y â ‚g Zh
ZgzZ Çá ™s ™nç™á 9zgg ZD yÂ
Ù kŠ Ãá Zz yâ ‚g Zh
s ™nç™}Šg ZD y Ù } â7 ‰
ˆƒg ZD Ü z
X Çá ™

VÒZy
~¢
™•7 gzZì @
™| Û :Zz ZŠÎB; Æ ù !
 z• y
ÏZg Zh 
Z -i
¤
¶Å7Ì5ZŠ Z ~g7 Å7 Åy â ‚äg Zh
y Ù }â
gzZì CYƒg ZD

èY µ ]gßÅŠÎt Âå c
yâ ‚ CZÃù! Šz¼6gîÆ ÁI¡É
Ù kŠ ~B‚gzZ 5 :Zz Ì
Zi9zggZD
X A ÌZ
ÜÎ…] àe ‚m‡ kÃe k×ÏÊ èŽñ^ kÖª‰ kÖ^Î á^nˉ oe] 霆Ú] àÂ
o•… èŽñ^ kÖ^ÏÊ èñ^ÛjŠe äßÚ ^ãjÃje] æ éªÛÞ^Û%e ð^_ÃÖ] oÖ] èm…^q
å•^ãq Ø_e] ‚Î äÞ] ÜÎ…] àe ‚m‡ oÇ×e] km†j•] ^Ú ä×Ö]æ ‹òe ^`ß ä×Ö]
DÑ]‡†Ö]‚fÂE !hçjm á] Ÿ] "
# ä×Ö] Ù牅 ÄÚ
^ Y) ÐñÈ ¬ ]|ä ~ • 9âZ Å ñy ç1Z ]|
Y*
^
Æ)Ynz ~g»u ~0
!
Z ( KZ ) ä ~ž ¹ ( n Æ ä™x¥
q
Û B; Æ ñ¶g Z 0 h
 z•
XÅ | i núÆ ëgŠ ÎJ W ( 6g JŠ Z ) J Ü z
 (‰
y
1h Ð y Z~ ëgŠÎb ( ¬ Ð à ßz Å7) ä ~Ã~0
 !
ÏZQ
Û Îb c
ƒ •ÅëgŠ ÎJ W6{gHŠ •™}Š nŒ Íž Zƒt³» T )
c
Z} Û äÈ
â• ñ ¬ ]|X ( Zƒ Ìœ»ëgŠÎzŠgzZ B:Zz Ì~0
!

ž zŠ à ( x • t Z÷) Ã ¶g Z 0 h .ä ?nÅ
i Xì Hnç Z'e
88 ¬¦Ñ »VŠò ÅZ Cg ˆ
ùŸŠ ˜ CZ Zƒ HB‚Æ ~
 vZ wÎg ( Æ™nç ~ŠÎt) ä VrZ
Š™
X B™/Â{zžt ÑZ c
ƒ g JŠ Z  » yZ ~ ]gßÅh
ì „ @ yÅ ´™ ce äÎ -ii
~0
y
zh g JŠ Z Å ´™gzZ ~0
 e äÎèÑq ˆÅ 75ZŠ Z åÌÅ 7
Yq
X ñYƒïåÐ + Zžì oÑt ~ | Û
 z•
‡çrm äÞ^e h^q^Ê èònŠÞ Œç×ËÖ^e ga„Ö] Äne à oiçÞ^vÖ] Øò‰
!D…^jvÛÖ] •…E ànÖ‚fÖ] ‚u] ˜fÎ ]ƒ]
Û gJŠ Z ÅäÎnúÆ ( 9zg }) kjÐò Câ q)´
 z•
Æ|
ZÐ ~ VçúzŠ¤
ï6q Š [ ZŽ ä VrZ Â Š
Zž c Y7 ~}g !
Y ƒ Š
Xì ^ 1™
Gï6á²ì @
ƒ Ìá~ (Commodities) yâ ‚ -iii
Y*
Xì ^ t ·Ñ!
* Û ÐWÃkZ%
 z•
™|
¡Ê ^Ú^Û p†j•] àÚ Ù^Î "
# ä×Ö] Ù牅 á] †Û àe ä×Ö]‚f àÂ
DÜ׊ÚE !ä–fÏm æ änÊçjŠm oju äÃfm
ä T cÛ ä~
â• ZzgÐ ñ/0vZ†]|
 vZ wÎgžì e
6kZgzZá ™: wßz Zg7 ÃkZ J
Z
 }™: | Û ÃkZ {z  Zh
 z• y
á
Xá ™:ï
Cƒ ´Š ~ ->~g7 Å ~g7 7 ~ Future Sale -iv
:ì ~ g uX ðƒ 7~g7 ÌoÑt Xì
oûÖô^ÓøÖû] Äônû eø àûÂø oãFÞø "
# o$ fôß$Ö] á$ ]* sõmû‚ôìø àôeû ÄôÊô ]…ø æø †ø ÛøÂö àôeû ] àô³Âø
Doß_Î …]•E !oÖô ^ÓøÖû^eô
89 ¬¦Ñ »VŠò ÅZ Cg ˆ
0 «Zg ]|gzZñ/0vZ†]|
ZzgÐÅvZ èg ó}
ìe
ª-egzg Ãèa) cÛ IÐ ß ÅgJŠ Z núÆg JŠ Z ä ~
â•  Ñž
ƒg JŠ Z ZŠÎ~ Åß
~ „ ß>n Æ vÐ ß·Nn kZì @
X ( ì ~gz¢5ZŠ Z Å7À
„ yŠ Æ ~g Zh
y{z ¤ y
Z ~h ^ Ñ Ž ~ Future Sale -v
ì C™wßz zCZ sÜvà Zz ä™à ÑŠ c
w ÑŠ ˆ~Š ™| Û
 z•
C™wßz ÌŠÎ{zÐ [ ˆÆð- ‰ µ yŠ¼ ~ | Û¤
 z•ZgzZ
Empire ResourcesXì M ŠÎÃÀ¸Šp~ V Âg߉Xì
Xì ÅV- s
 Ÿz ÅkZ ä
Interest/Premium are paid or charged basing
on the number of days for a position trade.
^â ‚‘^ÏÛe …çÚŸ] žì {°‡ »}-vi
¢ ¡ž Zƒ x¥ Â7„ Š°• Z Æ vèa
Ñ~ ] YX U
 ˆ| (7 ~g !
7gzZ ‰ Û  žì ZŽ gzZ ~i !
zg »Æ i¥Z

X ‰ g ; ˆ¤

| Û zh
 z• y
Ð x * Åi¥~ Þ
Æ!$  Z u 6 -3
Zžì Cƒt ]gßÅ kZ
Æ kZgzZì ]gz¢Å V¦Ã¿q
gzZ ì @ Æ }uzŠ ¿{z X • ŠŽñi¥¼ k0
Y™á i¥{z k0
‹q
ZgzZ Vƒ ‰67 âZ ` WB; }gvi¥t ~žì HÐ kZ
y
X ÇVßh ~ ãZÐ ?™ J (7 ~ˆÆ

90 ¬¦Ñ »VŠò ÅZ Cg ˆ

VÒZy

̤
 Û Ð g ±ZÆ Ñt -i
Z 7 ÝZ Å¥n ÏZ ì nŒ

Û |Å kZ Z
Âì nŒ y
 gzZ X Ç}h „67 Z
Zi {z ÌA
ñY
X ǃŠÎ{z Ç} ŠÃ}uzŠ ÑZz¥Ž 7Z
Zi
CY ð0 zZ V ÒZy
ÌV Œ {z Nƒ™f6  Û zh
 z•
Ž Å| yÅi¥ -ii
X•

y
h Åi¥6Margin -4
°‚¼ »7 Åi¥~ Tì ~gZh
y+Z Åi¥Š Z%Ð kZ
‚ } âgzZ ~Š ™ ZŠ Z 7 ‚ kŠ }ƒ g JŠ Z ¹! Š ™ ZŠ Z wÒZ
ñY c
• Tg Dh
yi¥ÒZ vߎžì Cƒt ]gß ˜ÀÅkZXì g JŠ Z
V#žì HÐ w ÑŠ ¿ðÃ[ Z X • Dƒ ] ©Ð VßÑŠÆ y Z
}ì CY à ™ð bÑÅTßh
y6(Margin) Xg â i¥Æ v

ZŠ Z Ð s§KZ wÑŠ ‚ } â ¹!
ì êŠ } Šg Zh
yÂ ¶g âZ Ô‚ kŠ
Xì CƒófÆg Zh
y Û Ð+
Ž ì Cƒ nŒ
 Y ÅwÑŠ ¶gt Xì @

yŠ Pžì @
ÂJ ŠÎ6kZ LwÑŠ
ƒ V- LgzZ X 7LgzZ ì ©
Xì @ ™ ZŠ ZŠÎˆÆkZì ŠÎš ú
ƒ ~gz¢ *

VÒZy

ÅŠÎ Âì ©
X ðƒ ! Zy ŠÎ¤
Z wÑŠ -i
á ÌV ÒZy
X • ï• Ñ! Û zh
 z•
{gÃè Å| yÅi¥ -ii
91 ¬¦Ñ »VŠò ÅZ Cg ˆ

Û Åi¥ž¢) -5
 z•
|
@
™| Û i¥, Z ù !
 z• X • ë Short Sale ~ ~ môZÃkZ
ƒ ZŠÎžì Cƒ µÂt Ð Z pDƒ 7~ ! Å kZ ÌZ Ž ì
X ÇVzŠ}ŠÃg Zh
y
™á i¥t ~ˆÆäY

VÒZy

Xì Cƒë!
¬Ñ ßÅqž¢) -i
X V ÒZy
Ñ! Û zh
 z•
{gÃè Å| yÅi¥ -ii

*
ÎîH"6]‹~g »u -6
0E
| Û zh
 z• y67 •z ÁÃÏ! ~ Z pZgzZ *
 ÎîH Þ ~g n
" 6.
0E R}
á ~ŠÎ *
Xì ï• ™

x¯Ýq
VÒZy
‰gzZ • VÒZy
Ϲ ~g !  Z u 6žì t
zg »Æ Þ
 Z u 6 Z®Xì 7]gßðÃÅ}g Ö Ð X• +Z
Rg ~ Þ
Xì 7^ ™à ÑŠgzZ *
YÐ zg Å<Ñ * ™Ýq
92 ¬¦Ñ »VŠò ÅZ Cg ˆ

4 :X

?ì òsZx  »…‚ H
* H òZg x ÂŽ » ÷g›Z òsZ ª…‚V; }g ø
Ññ{z ì Š
ÑñXì F
* 6°Z ¸g eÆ kZ gzZ •zgzZ ì Zƒ H äz »Øæ ã ¢ i
:• ˜
Œ^‰] o× è¿ËvÛÖ] å„â áçÓi á] oÖ] èq^vÖ] l†ã¾ ^ßâ àÚæ
áçÞ^ÏÖ]æ èÃm†ŽÖ] àÚ ØÒ oÊ èm…^fjÂ] èn’í• äÖ ÌÎçÖ] á^Ê ÌÎçÖ]
ƒ6Š ã
’ e * Ù ª]gz¢t Ð kZ
Å •z - » ÷g›Zž ðƒC
Xì Ýq ,~g ±Zz ã â ‡~ VâzŠ <Ñz y⠇ÕzèY

:•t °Z ¸g eÆ•z
 gŠ •z » ( 9zg ) ~× -1
Xì „
Xì YVZ œŠpÐ •z ñƒG LZ•Zz -2
7•zŠpì á
!Å•z {z ñY H{P ª qrŽ Õz -3


s!
cYZL}ƒ: »LŽƒ cæ+Zy 
{zžì k c•z-4
*
¦

93 ¬¦Ñ »VŠò ÅZ Cg ˆ

ìt ^-Å…‚xÂF
6°Z ¸g e yZÆ•z
Ññ]g„!²:^â)
o×Ê^ÓjÖ] ànÚ^jÖ] Øn‘^³i!‚gÆØæã¢i*
X ( ì Å änÖ] ènÂ]‚Ö] èq^vÖ]æ ÌÎçÖ] Œ^‰] o×Â
q ZÆtâu LZ v÷g›Z òsZ c
Z »•zÐzq …‚ -1
Ñ~ - ÂÑzZŽ Xì C™ì‡-
Æ _ ZÑÅ -Ž ǃ c VÍßy Z q
s !
áZz äƒ: »Æ ny Š q Ë._
gzZ Vƒ ñƒg D »yv CU
Š6"
áZz äƒ ÝqgzZ Ç ñ Y c g pÃtâuÆ -X ǃ c Vñ»
X Ç ñY H ay
~œ£Æ-à œ
] ð ˆ q Ù ˆ Ã i æ Ì Î ç × Ö ^ Î æ ‚ ß ‘ oÚ ¡ ‰ Ÿ ] à n Ú ^ jÖ ] è Ò † • ® Ž ß i
oÊ ànÒ†jŽÛÖ] àÚ àm…†–jÛÖ] o× ^ËÎæ áçÓm ^ãÖ^Ú Œ]… àÚ ^Úç×ÃÚ
o Ê è m † n í Ö ] l ^ ã r Ö ] o × Â æ Ñ æ ‚ ß ’ Ö ] x ñ ] ç Ö g Š u Ñ æ ‚ ß ’ ³Ö ]
è e … ^ – Û Ö ^ e ] † Û % j Š Ú • ç Ï ß Ö ] à Ú Ý ç × Ã Û Ö ] ð ˆ r Ö ] ] „ â o Ï f nÊ ý è m ^ ã ß ³ Ö ]
!ÌÎçÖ] š]†ÆŸ Ñæ‚ß’Ö] oÊ |^e…Ÿ] Øì‚iæ
Cƒ ,~sKZŠpÅ kZ X @
ƒ 7~ ! Å Ë-•z -2
X ì @ ´ â {zÐ=g fÆTì
¯ ´ â gzZì á
è m ç ß Ã Ú è n ’ í • ä Ö áç Ó i æ ( ‚ u ] ä Ó × Û m Ÿ Ì Î ç Ö ] Ñ æ ‚ ß ‘ á ]
g Š u ^ ã Ó ×Û m æ ^ â† Û % jŠ mæ Ù ]ç ÚŸ ] Ô ×Û jm á] à Ú ^ ãe à Ó Û jm
!ÔÖ„Ö èÛ¿ßÛÖ] xñ]ç×Ö]
™} Š {P ÃkZ ._Æ _ ZÑÅ -á Zzh
 pŠ~ ÷g›Z -3
 0MÆ -
X •M
94 ¬¦Ñ »VŠò ÅZ Cg ˆ
Ñ æ ‚ ß’ Ö ] èm ç –Â o Ê á ç Ò † jŽ m àn Ú^ jÖ ] o Ê àn fÆ] † Ö] á ]
xñ ] ç × Ö ] g Š u ä n Ö ] Å † f j Ö ^ e
! Å yZ {zÐ ,Š {P Ž Ã-•zá Zzh
 Œ0
÷g›Z -4
¶g kZ Z®X ǃ: •zŠp Ç ñYƒ 4ZŠ ~ ! Å -•z™òÐ
Xì Cƒ Z
 Zz Å ¶g•z b§Tσ: Z
 Zz« ™Ð b§kZ Å
Ç ñ Y c
Î ~g !
zg » j œÌà ¶g Å {P n Æ } Z
ÃÆ -•z
•z gzZ c °ˆÅ ] *
vÉ «oÆ kZ Ã ¶g ÝZ Å}P gzZ
cœ£vŠÆ
X Çn Y H ay
Ô ×Ú oÊ Ø ì ‚ m æ Üã Ó × Ú à Ú t † í m á ç Ò † j Ž Û Ö ] ä e Å † f j m ^ Ú
ý ÌÎç×Ö Õç×ÛÚ çâ ^ÛÞ] æ ^ËÎæ ‹nÖ äÞ] ^Ûeæ (oËÎçÖ] Ñæ‚ß’Ö]
æ ( è Ê ç Î ç Û Ö ] • ç Ï ß Ö ] o Ê g r m ^Û Ò Å † f j Ö ] È Ö ^ f Û e Á ^ Ë j u Ÿ ] g r m ¡ Ê
l^–mçÃjÖ] ÄÊ‚Ö ^ãu^e…] ÄÚ Í†’i æ Ñæ‚ß’Ö] xÖ^’ÛÖ †Û%jŠi ^ÛÞ]
!p†ìŸ] ÌÎçÖ] š]†Æ]æ
ÝáZzh 6X Ç}™ ô¥Å_ ZÑyZ)*
 Œ0 _ ZÑ » - -5
XÐFg Z,ƶg Å
à nÒ † j Ž Û Ö ] Ñ ^ Ï v j ‰ ] ½ æ † • o ×Â Ñ æ ‚ß ’ Ö] è v ñ Ÿ “ ß i
à Ú Å çÞ Ø Ò o Ê Õ ] † j • Ÿ ] ä e Ü jm o jÖ ] Å † f jÖ ] È Ö ^ f Ú æ l ^ – m ç Ã j × Ö
!ànnÃjÖ] Å]çÞ]
 Œ0
7nú»}P Æ yZ {z ÏA ¶gŽ ÅÝ ÃVß Zz h -6
g Z,ÆkZ ._Æ_ ZÑÅ -•zÉ Ïƒ
X ÏA Ðzz Å“
^ Û Â ^• ç Â ‹ n Ö l ^ – m ç Ã j Ö ] à Ú á ç Ò †j Ž Û Ö ] ä n× Â Ø ’ v m ^Ú
95 ¬¦Ñ »VŠò ÅZ Cg ˆ
oÊ ÜãÖçì‚Ö ÌÎçÖ] Ñæ‚ ß‘ à Ú ØÏ jŠÚ ð^_  çâ ^ÛÞ]æ (ä e ]ç † fi
!ÌÎçÖ] ½æ†• gŠu Üãn× ÍçÎçÛÖ] è×Ûq
:ÏVƒ Sgsfzgq~ !Å -•z -7
œÑZz äƒÝqÐ ~וz -i
 Œ0
}PÆ Vß Zzh -ii
«oá Zz äƒÝqÐ VzP -iii
._Æ _ ZÑÅ -•z ~ V¶g yZ {zžì g (Z Ã-•zgzZ
}ì Y™s¥ì eŽ ~ œØ{ -•z Z®X}™s¥
Vß ‚ {ÒWž @
Çg k0
LZ 6gîÆ o ôZ à œØ{ kZ {z -i
n $Ð }g ÄgzZ yvµ· Zá Zz äƒ~
c
à œØ{ }g7 {z -ii
Z Æ kZ c
„~ yZMÆ - Ãz q
X }™
X }™{ &ÆœØ{ -•zžìt 4p
c °ˆÅ] *
vá Zz äW7 {ÒW6gîÆ o ôZzq
Z -i
XáÄg
Û Ð ÷g›Zzz%ž @
Xnƒ t• } Š™„~ y ZMzq
Z -ii
Ì* ñ Y H ay
ƒ •z » -ž @ ~ Vñ»Æ nzq
Z -iii
Xìg ãZz
|^e…] änÊ ^Ûe äÖ]çÚ] ÄnÛrÖ ÔÖ^Ú oËÎçÖ] Ñæ‚ß³’³Ö] á] &³nu
à Ú k f Š Ò ^Ú Ä Ú á ç Ò † j Ž Û Ö ] ^ã Ú ‚ Î o j Ö ] l ^ Â † f j Ö ] æ è n Ë Î ç Ö ] • ç Ï ß Ö ]
Ù] ç Ú Ÿ ] å „ â o Ê Ð × _ Û Ö ] Í † ’ j Ö ] Ñ æ ‚ ß ’ × Ö á ^Ê … ^Û % j ‰ Ÿ ^e | ^ e … Ÿ ]
96
½†jŽm á] Ñæ‚ß’××Ê !ävñ]çÖ oÊ ^ãn× ”ç’ßÛÖ] ½æ†ŽÖ] gŠu
äÓŠÛm á] ‡çrnÊ oßnÚ^jÖ] ˜ñ^ËÖ] oÛŠm ^Ú á^Že ð^• ^Ûe äŠËÞ o×Â
l ]ç ß Š Ö] o Ê “ Ï ß Ö] à Ú ' ‚ v m ‚ Î ^ Û Ö o › ^ n ju ^ Ò Ñ æ ‚ ß’ Ö] o Ê
æ ] ¡ Ò ä Â ‡ ç m á ] x ñ ] ç× Ö ] o Ê ä Š Ë Þ o × Â ½ † j Ž m á ] ‡ çr m æ ( è × f Ï Û Ö ]
!ànÒ†jŽÛÖ] o× äßÚ ] ðˆq
¼Ëjvm ÜŠÎ VÝ^ŠÎ] è$¡$ o× ˜ñ^ËÖ] ÜŠÏm á] àŠvjŠm ^Ûe… æ
ŒçÛ×ÛÖ] цËÖ] èn×rjÖ ànÒ†jŽÛÖ] o× Ňçm ÜŠÎ æ (o›^nju ^Ò äe
Ü Š Î æ ( Œ ^ ß Ö ] è Ú ^  p‚ Ö x • ] æ Ø Ó Ž e p ‚ n × Ï j Ö ] à n Ú ^ j Ö ] à ne æ ä ß ne
!è߉ ØÒ Ñæ‚ß’×Ö ènËÎçÖ] èË’Ö] ‡]†eŸ †níÖ] åçqæ oÊ Í†’m
ÔÏ ñJ (Ãwâ Æ kZgzZ Ï} ™x OZ » -•z v÷g›Z -9
 ,ÅkZ
Xì sf ø
ªÏ} ™x OZ b§Å àáÆ •z v÷g›Z :x OZ -i
Œ0
» y vÆ Vzg Z,Ô Ï} ™wßz } P Ð Vß Zz h
} ™ug Z D 
ˆÆ -gzZ Ï} ™„._Æ _ ZÑÅ -à œØ{ Ô Ï
v] !
X ÏÇ g µ ZÐ ] !
ˆÆ
X Ïá ]̀Z v6] â}
ƒ
 yZ
Ï }™ x » ™ 0 ]̀Ñ!
c Vz vn Æ kZ :*
J (w â -ii
X Ïá œ»zLZgzZ Ï}™x » b§Å[g p
Ñæ‚ß ’Ö] é… ]•^ e Ý çÏ i Ì Î çÖ] ®Ž ßi ojÖ] àn Ú^ jÖ] èÒ† • á ]
Ì Î ç × Ö Ù çj Û Ò ä e Ý ç Ï i ^ Û Þ ^ Ê Ñ æ ‚ ß ’ Ö ] é … ] • ] ^ Ú ] ! ä Ö ] ç Ú ] … ^ Û ³% j ‰ ] æ
o Ê Í † ’ j i æ l ^ – m ç Ã j Ö ] Ä Ê ‚ i æ l ^ Â † ³f j Ö ] è Ë ’ Ö ] å „ ã e Ä Û r j Ê
97
à Ú Ñ æ ‚ ß’ Ö] l^ e ^ Šu Ø’ Ë i æ Ì Îç Ö ] ½ æ † • g Š u ˜ ñ^ Ë Ö]
^Ú]æ !é†q] l^Ú‚íÖ] å„â ð^ÏÖ ÐvjŠi æ ^Ú^i ¡’Ê èÒ†ŽÖ] h^Šu
ÐvjŠjÊ …^Û%j‰¡Ö ØnÒçÒ äe ÝçÏi á] àÓÛnÊ Ñæ‚ß’Ö] Ù]çÚ] …^Û%j‰]
^Â^ŽÚ ] ðˆq ÔÖ„e ÐvjŠjÊ h…^–ÛÒ ^ãnÊ ØÛÃi æ] é†q] ÔÖ„e
!…^Û%j‰ Ÿ^e èב^vÖ] |^e…Ÿ] àÚ
ÃÐ Vh§&vb§kZ -10
X Ï} ™Ýq {Z
Ð «oÆtâuLZ -i
Ð ]̀Z Åx OZÆ -•z -ii
g p -iii
ÐzÆ œ~ "
' ¡$ à Ú ‚ ñ] ç  è Ò † ŽÖ ] g Š Ó i á ] à Ó Û m Œ ^ ‰ Ÿ ] ]„ â o × æ
^%Ö^$ æ (Ñæ‚ß’Ö] é…]•] é†q^e ^nÞ^$ æ (^ãÖ^Ú Œ]… …^Û%j‰^e Ÿ¨] Vl^ãq
èe…^–ÛÖ] xe… àÚ èfŠße

Ýq »x ÂÆ÷g›Z òsZ c
…‚
kZ Xì C™ì‡-•z q
Z Ðtâu¼ LZ v÷g›Z òsZ
ƒ y v~ XŠ q Ë » yZMXÆ - •zžì Ð ~ _ ZÑ Å -
M» -X Ï ñY Å °ˆÅ yvÆ yZÐ ~ «oÆ - kZ ñY
Ù Ž ǃ bŠ {P m{q
X ǃ ._Æ ÷g›Z Å q âC Z~ kZ c “

´Ð kZ gzZ ì C™x OZ » - •z Âq
Z v÷g›Z òs Z
gzZ {”•z Å -•z }uzŠgzZì îŠ x •Zu6]̀ZÃ] â }
x Ó
wßzz CZ Ð ~ œgzZ ì C™x » 6gîÆ [g p6V¶gž¢
98
X ì C™
Ð - (1) • Ï &Å ãæW à Zz äƒ Ã vÐ b§ kZ
" Û ]â}
g p (3) gzZ œ »tâu L Z (2) ]̀Z 6ä™ë Z• ´
Xz » œ~

,Š ã
• ë! Åx ÂÆ÷g›Z òsZ c
…‚
Š ~g7 ä ë
p H„zg¨6kZgzZ H·_ » x  kZ Ð ~g ZÈc
VZ6°Z ¸XÆ •zÃkZ äØæ 㢠i*
ì c Ññžì k\Z …
:WðZ ¸yZ äØæ *
ÑñX c7Zƒ êŠB‚ » kZ ðZ ¸yZ ä ë
0
• Da Z {z ~Š ZG Y!®)èÑqì c
p¤ ¯ x  » …‚™hŽ ~
zz% ä Øæ *
ÑñXì Ãû*
» yZ ~ •z Æ ~× îSp
a
¶]gz¢èÑqì 1 x »Ð ä ™
~ ^Å wŠ • òsZÆ ÷g›Z
o¢[p, Š ã
Åx ÂÆ …‚~gzŠ Cc {ŠŽñÆ ] âçž
¹F
X 'ƒ

Šã
ë!
«
gzZ ó ì
ó „
 gŠ •z » ~×Lž
L {°‡ª {Š™™f »Øæ ã ¢i*
Ññ
VZ œŠpÐ •z LZ })•
Ñš ~ Ï0
 L {°‡ ZuzŠ
i KZ •ZzLž
hŽ ÃyZp• ›(KZ KZ „ VâzŠt ó Xó ì Y
 gŠ *
Xì 7„
• ˜ ñƒ ïŠ ?Š *
Ññ
Ø Ó Ö ] ½ † • æ † ì • ^ ò n • æ ] ^ • …] Ì Î æ ]ƒ ] V é † n ì „ Ö ] oÊ
çe] Ù^Î ð]†ÏË×Ö å‚Ãe æ ^nu Ý]• ^Ú äŠËßÖ ˜ÃfÖ] ½†• æ] äŠËßÖ
99
ÜãÛu… î×e îñ^ŽÚ æ xnv‘ ÌÎçÖ] oFÖ^Ãi ä×Ö] äÛ³u… ̉ç³m
o Ê Œ ^ß × Ö ^ f n Æ † i p ç j Ë Ö ] ä n × Â æ Ì ‰ ç m o e ] Ù ç Ï e ] æ „ ì ] ä × Ö ]
^ ã j× Æ p † r i è Ê ç Î ç Ú è Î ‚ ‘ å „ â o• … ] Ù ^ Î ç Ö æ ý Ì Î ç Ö ]
]‚e] Üã×ŠÞ æ p‚Öæ ‚Öæ æ p‚Öæ o× p‚Ãe Ü$ kŽÂ ^Ú o×Â
]„Ò ÔÖƒ ‡^q ànÒ^ŠÛÖ] o× oãÊ ]畆ÏÞ] á^Ê ]ç׉ ^ßi ^Ú
XXànjËÛÖ] èÞ]ˆì oÊ
}™•zÚgzZ ðà c  Ôì ~ {íf
}i ðÿðÃZ
ZÆkZ c
zq 
Õz À{zì {0 Z
i {zJ  ž}™oÑt gzZ
9•zž• ëmvZ Gî*9g Š- 1Z ÂÇÇg~ wEZ LZÃ
6ÏZgzZ Hg (ZÃw ¸ÆmvZõg Š- 1Z ä › Y xgzZì
Z gzZ 'ì g Ég ~ 䙕z ÃVÍßž @
¿ðä ì ò:

~ Vƒ {0 Z
i~ J gzZì •z‘œ}it ~÷ž¾ V-
gzZ 6Š ÑzZ ÅŠ ÑzZ gzZ 6Š ÑzZ ~÷ˆ }÷gzZ Ç Vß ãæWÅ kZ
 Q Ô- {z J
{z ÂñYƒ »±~÷Z  6±~g7 ~÷
Z
Y Âì •z6W )
Xì „,Z~ ànjËÛÖ] èÞ]ˆì Xì ^

•ëë
Ç ñVZ œ„z sÜÐÚ {Š™•z½Ï0
iž *
™oÑt »•Zz
ì g´ Â~ Š ZGY!®) *
™oÑt Ìc ±~g7 gzZ Š ÑzZ KZÉ
vŠ gzZ ~ײ Cƒ 7ù Ÿ Lì Cƒ EZŠ z ~$
Z ŠpŠ ZG Y {zèY
ƒ {ç Â~ ~×É Cƒ 7„ µÂÅx ZzŠ z e
ì @ $Z ~ Y âZ!®
100
!®vŠ²ìg CY „ À c
¼ ¶g ÝZ ̄ !
Æ y v~g !
zg »ž
wEZÆ w ‚:e M{)z z rgzZ ÁÂ Ô@'Ð ¹ }Y âZ
Ë{z ,i Z {z´ X •g 7Åx »Æ }uzŠ ËgzZ • CYƒ {¦1 Ð
Ë ƒ Ì~ga gzZ • $
~ Y âZ !®n kZ X • $ Ë ƒ Ìg D » XŠ q
™oÑgzZ} Š™•z ~g ¯~í{Ž zÃyZ òŠ Wžì e]g߸ sÜ
Ç ñVZ œB‚Æ}uzŠ ÌŠp{zž}Š
äƒg Z, » «oÆ •z c
ÑB‚ÆVzg Z,}uzŠÐzz Å
X ǃq

• sfzgqbÑŠÆ] !
~g ø
 gŠ •z ~ Y âZ!®p¤
yIZ ¡kªs Ü{zpì „ Z -1
œc Y ZLgzZÐzz Åï¬ÔÐzz Å g  gŠÐzz Å
u ªì „
XÐzz Åäƒ
‹ f u ‡ çr m ‚ Û v Ú Ù ^ Î æ ý Ù ç v mæ Ø Ïß m ^ Ú Ì Î æ ‡ ç rm Ÿ
ä n Ê ä Ã Ú Ì ‰ ç m ç e ] æ ä × Ö ] Ø n f ‰ o Ê ä Ë Î æ æ å ^ ß Ã Ú æ | ¡ Š Ö ] æ Å ] † ÓÖ ]
Ø f Î à Ú å ^ß n e ^Û Ö ‡ ç r m Ÿ á ] Œ ^ nÏ Ö ] æ ! á ^Š v ³ j ‰ ] ç â æ ] ç Ö ^ Î ^ Ú o × Â
D‚e ªjm Ÿ ÙçÏßÛÖ]æ ‚ne^jÖ] ½†• àÚE
| ¡ Š Ö ] æ Å ] † Ó Ö ] o Ê p] é … ç ã Ž Û Ö ] … ^ $ ¤ ] á ^ Š v j ‰ Ÿ ] ä q æ
Œ ^Ë Ö ^Ò l Ÿ ç Ï ß Û Ö ] à Ú Ø Ú ^ à i ä n Ê ^Ú Ì Îæ ‡ ç r m ä Þ ] ‚ Û v Ú à  æ
Ø q † Û Ö ] æ … ‚ Ï Ö ] æ ^ ã e ^ n $ æ é ‡ ^ ß r Ö ] æ … ^ Ž ß Û ³Ö ] æ Ý æ ‚ ³Ï ³Ö ] æ † Û Ö ] æ
Õ † j m ^ Û Þ ] Œ ^ n Ï Ö ] á Ÿ ‡ ç r m Ÿ Ì ‰ ç m o ³e ] ‚ ß Â æ Ì u ^ ’ Û Ö ] æ
‚ Û v Ú æ ä n× Â†’ j Ï nÊ | ¡Š Ö ] æ Å ]† ÓÖ ] o Ê • … æ “ ß Ö ]æ “ ß Ö^ e
101
‚ q æ ‚ Î æ Å ^ ß ’j ‰ Ÿ ] o Ê ^ÛÒ ØÚ ^à j Ö^e Õ† jm ‚ Î Œ ^nÏ Ö ] Ù ç Ï m
Däm]‚aE ð^n•Ÿ] å„â oÊ ØÚ^ÃjÖ]
„ ,Š ã
)~ y Z • Z] Å ]oÆ •z ~ Y âZ!®Z

Ð kª Â c
* ZÆ •zÆŠ ZGY!®
™~g YÃlZ Z•z ª¬q
!®gzZ Ëì ~ g ÏgzZ } h˜sÜyIZ X ǃ Ð y IZ c
ǃ
tgà ~!®)z!®èY 7„ e{z Âkª ; g Xì 7~Ú
Ú!®gzZì Cƒ EZŠ z ~$ Û t ªì ŠŽñ
ZŠ ZGY!®)žì t•
 {Š°z/£"
z lz$ ) » kZ J ŒÛ gzZ ì Cƒ EZŠ)gzZ èg ¬
Xì @
ƒ u‡


•zžì tzz ÅkZ Xì H™f » {Š°z/£"
ŒÛ ä ëVŒ
Û ÅnzŠ ~ ]gßÅ lZ Z
Z X • CY Å™f {Œ
äƒ •zŽ {z q
X • ˜mvZõgx ø 0Zì òi ÑÐzz Å
ç â æ è e † Ï Ö ] ‚ ’ Î ¡ e ð ^ n ß Æ Ÿ ] à Ú g v m à Û Ö x ’ m Ì Î ç³Ö ] á Ÿ
ð]†ÏËÖ^Ò ÔÖ„e çâæ ‚ne^jÖ] ½†Že èe†ÏÖ] àÚ å†ì• oÊ ‚e Ÿ á^Ò á]æ
D†m‚ÏÖ] xjÊE ‚rŠÛÖ] xÖ^’Ú æ
ƒ 9Ì~ hÆg ´Z •z%ÆpÆ "
Zì @
p¤ ŒÛ :ÀF
cƒ c Y ZL » kZ }n Æ "
* ŒÛ B‚Æ oÑÅe
$Zˆ Æ Y ´Z

Xì k*
¦ ƒ cEKÔr
*
+
-BE
X • ˜mvZõg ê 0ZgzZ
G
102
èÎ ‚ ’ Ö ] á Ÿ è ÃË ß Û Ö ^ e Ñ‚ ’ i o ßÇ Ö ] o × Â Ì Î ç Ö ] á ] Ù ^Ï m ‚ Î æ
o × Â Ñ ‚ ’ j Ö ] á ^ Ò á ] æ ! ð ^ nß Æ Ÿ ] o × Â á ç Ó i ð ] † Ï Ë Ö ] o × Â á ç Ó i ^ Û Ò
o Ê á^e é†n ì„Ö] o Ê |† ‘ æ Ü ã–óe ‚³ß³Â èfãÖ] à  ]‡ ^rÚ o ßdzÖ]
” Ð ñ ]† Ö] † v f Ö] E † n Ï ËÖ ] è e† Î á æ• èe † Î Å çÞ o ß ÇÖ ] o × Â Ñ ‚ ’ jÖ]
D5 t 187
‰‘œèYì @
ƒ ‘œ » æ•z 6"žì @
Y ¹ :ÀF
Š 4
"q Æ] Z|‰p¤
ZXì @
ƒ Ì6Y ´Z b§ÏZì @
ƒ6Y ZL
Z Ì‘œ6"žì ô¥~ {ífgzZì @
q ƒt@ zS È »‘œ6
Xì Cƒ ÅzgŠ²Ð nB‚ÆMŽ ì ngzZ "Û Å qâ
Œ

•ëë
EE
H ÌtÃkZ ¤
Z pì gz$ îp©$ °p¤
Z ] !
à Zz ‘œ6"ž
•zÆ Y ´ÑZ Z•z c Ã » kZ ÂñY
lZ Z•zž ǃ Ú Z • {Z
s !
Z » kZy
Y ZL6gî~$ ŠŽz!
Æ kZpÏñY 0äÂq
Z Å äƒ
"Û ‘œ6Y ZLž Zƒx¥Ð kZ Xì òi Ñ *
Œ ƒ •z6K Ôr c
6
WÃkZž7ÅzgŠ kZ {z ƒ Ì"
]y Û¤
ŒZ‘œ6Y ´Z²ì {Š°
7„ ŒnöŠ ÃVz÷ZÐ gîx ¬É n Y ¹Š°Ð g ±ZÆ
» [ Z NgzZ n+
̄ ! ~B‚žÆ kZ ñ ZÎ @
 hZ à Zz äY ð0 Y
Xì Cƒ
 ì ¹{Š°"
žZ ŒÛ ÌÃkZ ÂätZ@ r
 ™ž¾ ðÃ6kZ
Åw¸ÆmvZõg Š- 1Zx â Z {z
X • ˜ ~G @
103
ä n × Â Ù ^ Î Ô Ö ƒ ä Š Ë Þ o Ö] Í † ’ Ö] o Ê æ è e † Ï Ö ] å• ç ’ Ï Ú á Ÿ æ
è΂‘ äŠËÞ o× Øq†Ö] èÏËÞ Ý¡ŠÖ]æ é¡’Ö]
ay
6zZ LZgzZXì Cƒ nz "Û Š°»•Zzžìtzz :ÀF
Œ
™ ay
‘œ *  zZ LZ » òŠ W c
6 Û ä~
â•  vZ wÎgèYì n Ì*

X(ì
ì @[ Z NgzZì @
0 ™ ay
~gz¢6zZ LZ òŠ Wžìt [ ZŽ » kZ
™7•z ðÃc ä™ ay
]o¦Ñ » kZ „: gzZ @ 6
z Z L Z •p
Û •z ÃVzq Ϲ KZ vßÐ ¹ Â:gz ì
~ •z X , Š }Š g Z Œ
Æ 4ZgzZì CY~í{Žz c s !
~ Y ZLy Ð o KZÚ
gzZì Ç
(FÅ lZ Z•z ÃVÍßÐzz Å ÏZgzZ ì @
Y H•z Ð g±Z
s !
Xì Ì[ Z Ny Ã~EŠ CZžì CY ~Š
gzZì Ì{Z
^ – m ] à v Þ æ Ì ‰ ç m o e] Ù ç Î o × Â p ç j Ë Ö ] æ ‚ n ã Ž Ö ] … ‚ ’ Ö ] Ù ^ Î
o ‰‚ ÏÖ] p æ^ vÖ] o Ê æ ý Ì Î çÖ] o Ê Œ ^ß × Ö ^f nÆ †i äÖçÏ e o j ËÞ
†vfÖ]E †ní×Ö ]†n%Ói æ Œ^ß×Ö ^fnƆi ̉çm o³e] Ùç³Î pçjË×Ö …^jíÛÖ]
D5 t 220 ” Ðñ]†Ö]
ÆmvZõgŠ- 1Z x â Z ò :ž ¹ämvZõgLgœ :ÀF
• ï Š ~ :6w ¸Æ 4Z ëgzZ ì 6w ¸
~ 䙕z ÃVÍßž @
õg Š- 1Z x â Z w¸g Un Æ } :žì ~ ÏŠ ~zq 'ƒ Ég
X F{Š c
i 'gßÅígzZƒÉg~ 䙕zÃVÍßž @
ì »mvZ
Šp•í{ŽzvŠ c
Y ZLŠ°ÝZ~ 䙕zž Zƒ ãZzÐ kZ
X •azg• Â{zÉ 7Š°ÝZ Y ´Z c
] Z f KZ
104
ÆlZ Z•z~Š ZGY!®)žŽmvZõg Š- 1Zx â Z -2
• b‡ÌÆ ä™•zvZ -°ÃVzh˜Ð ~ Y âZ!®• b‡
X • ˜mvZõgx ø 0ZŠŽz!
Æ kZp
äËÎæ ç×Ê ä×Ö] Ønf‰ oÊ ØÛrÖ]æ Œ†ËÖ] Ì Îæ ‡]çq ͆ ]ƒ] Ü$
ÜÖçÖ äÞŸ ÔÖƒ äÖ ‡^q •^ãr×Ö äÓŠÚ] á] ^nu Ý]• ^Ú äÓŠÛm á] o×Â
á] æ än× ‚â^rm á] ØnfŠÖ] Œ†Ê o×Â^rÖ áŸ ÔÖƒ äÖ á^Ò ½†jŽm
ØnfŠ×Ö ä×Ãq x‘ æ ÔÖƒ äÖ àÓm ÜÖ ÔÖƒ †nÆ oÊ äe ÄËjß³m á] •]…]
D6 t 219 ” †m‚ÏÖ] xjÊ äËÎæ x’m æ ½†ŽÖ] Ø_fm oßÃm
zZgzZ} h˜Z
Zƒx¥i ZŽ » 䙕zvZ -°Ã.  Q :ÀF
LZÃkZ½Ï0
i KZ {zž H•zÃ} h˜B‚Æ oÑkZ ä ˤ
Z Â
X • 'gßzŠ~ kZ ÂÇÇg k0
^ LZÃkZ c 䙊 ˜ Šp6kZ¤
Y nÆ kZt Â3g k0 Z (i)
Š ˜ 6kZŠpžì Ýq hÃkZ ÌA
} ™Ì: oÑt {z¤
ZèYì
X }™
CZ f vŠ LZ Ã} h˜{zžì t Š Z% Åá Zz 䙕z¤
ZgzZ (ii)
Y nÆkZt Â}™w EZ~ Vñ»
ǃ 9•z » kZgzZì 7^
X σx³»gzZë!
oÑp
Ü z ÏZ •z ~ Y âZ!®žì @
Y ‰
^ ƒ ãZz ! lÐ×b
kZ
: ˆ Æ lZ Z•zƒ •z ×gzZ ~g ¯~ Y ZL c  ǃ
í {Žz {z Z
ZgzZXƒ
X ǃ: lZ ZpÇ ñYƒ •z ƒ HlZ Z•z¤
ë n kZ X • X } :zŠ ³#Æ kZ ~tæq ~zë ºp
105
KZ ëQ • D™ÜÃyZ¬
XÐ}] !
ÜÓvÖ]æ xnv‘ š…Ÿ] áæ‚e ð^ßfÖ] ÌÎæ of׎Ö] pæ^jÊ oÊ -1
o × Â Ì Î ç Ö] á ] è ãq à Ú Ù ^ Ó • ] ä Š Ë Þ o × Â ä Ë Î æ o Ê à Ó Ö x n v ‘ ä e
ØnfÎ àÚ š…Ÿ] áæ‚e ð^ßfÖ] ÌÎæ !‚ÛvÚ äÃßÚæ ̉çm çe] å‡^q] ‹ËßÖ]
äe Ü ÓvÖ] áçÓnÊ ‚Û vÚ Ø e ̉ çm çe] äe ÙçÏm Ÿæ ÙçÏßÛ ³Ö] ÌÎ æ
è n ß Ú o Ê á ] † Ò ƒ o ‰ ç ‰ † _Ö ] à Ó Ö ‡ç r m Ÿ ç âæ à n f â„ Ú à Ú ^ fÒ † Ú
t†íjm ]„â o× æ ànfâ„Ú àÚ gÒ†ÛÖ] ÜÓvÖ] ‡]çq ‚nËm ^Ú ojËÛ³Ö]
] „ â o× Â é † n% Ò Í ^Îæ ] o Ê † ’ Ú o Ê ä Š Ë Þ o × Â ð^ ß f Ö ] Ì Îç e ÜÓ v Ö ]
à Ú ^ Þ† Òƒ ^ Ú o × åç ße Ü ã ×Ã Ö æ áç Ï e^ Š Ö] ð ^ – Ï Ö] ^ ã e Ü Ó u ¼ Û ß Ö]
k Þ ^ Ò ^ ÛÖ š … Ÿ] á ] o × æ ] à nf â „ Ú à Ú g Ò † ÛÖ ] Ü Ó v Ö ] ‡ ] ç q
á] èãq àÚ š…Ÿ] ÄÚ ð^ßfÖ] ÌÎæ çÖ ^Ú èÖˆßÚ kÖˆÞ …^Óju¡Ö 酆ϳjÚ
æ ð ^ ß e æ Ý ‚ â à Ú ] æ ð ^ • ^ Û e ^ ã n Ê áç Ê † ’ j m ð ^ ß f Ö] h ^ e … ] ‚ n e š … Ÿ ]
è × Æ Üã n × Â ^ ÛÞ ] æ ^ ` ßÂ Ü ã r  ˆm Ÿ æ ^ã n Ê Ü ã Ö ‚ u ] š † Ãj m Ÿ †n nÇi
!Í^’íÖ] å•^Ê] ^ÛÒ Ü ãßÚ „ìçi
-Í]Iòzë :ÀF
kZgzZì 9•z » ]g q¡%Æ }iì ~ öE
ì w DZÐ g ±Z kZ ~ 䙕z6zZ L ZÃkZ pì 9̬»
Y ämvZõg Š- 1Z x â ZÕz6zZ L Zž
õg·x â ZgzZì H ^
Y*
ì •z » w ®•z » ]g q¡%Æ }i X ì H ^ ämvZ
X • b‡mvZõg·x â ZÉ 7b‡mvZõg Š- 1Z x â ZÆ T
™f ä ÏΧpXì 7^ %Ð VÖè zŠ ¬» kZ Z®
Yt gzZ Zƒ“
G-©E.Å E
^ %Ð VÖè zŠÐ Tì gÃè ] !
Y ¬“ +Z ~ ö Z îG G04$ž H
106
Æ ]g q6zZÆ y Z ~ s ‡zZ Ð ¹ ~ ^6ÏZ gzZ ì @
ƒ x¥
E
 c ŠêÐ b§ÏZ ä V ðG3r‡¸¦
ê » y Z X c Xì À ¬» •z
6kZ c
ì @ %Ð VÖè zŠž H™f ä ëŽ ì F
Y ¬“
ƒ^ 6kZ
ˆà 6tZ™}i ~g »ucp Û'
gg Z ŒÃyª¶Åg òZ }iž åF

ð^ßf×Ö é…†ÏÚ š…Ÿ] ð^Ïfj‰] äe ‚’Ïm é…^q] ‚Ï …^Óvj‰Ÿ]E ¶
Í Â( ` 428 mg êZŠg !^Ûâ‚uŸ æ] Œ†ÇÖ]æ
•z É}i]gq c
]g q{zgzZì Cƒ~ïÆ y à â Æ ]g q}i { zž ¶tzzX ¶
D ™~p~ kZgzZ • D ¯ Ô• D Z¤
• D ™s¥ì eŽ ~
Ö ÓgzZ •
C™wßztZ™ » }iÐ y Z ' C™7n°¼ Ð y Z #
Ì„~ V Ng ZzgzZ ì ¹ÌV
Zgz Å y à â ~ }i kZ X ì Sg
Xì Cƒ
á] ‡çrm Ñ]ç‰ Ÿ] knÞ]çu ÌÎæ á] Í^’íÖ] Í^Îæ] oÊ †Òƒæ
^ãß á^_׊Ö] Üãq†ím Ÿ ^âçße àm„Ö] p‚m] oÊ é…^q^e š…Ÿ] kÞ^Ò
Ÿ Üã ß n e Ü Š Ï i æ ^ â ç $ … ] ç i ð ^ ß f Ö ] h ^ v ‘ ] p ‚ m ] o Ê ^ â ^ ß m ] … ^ Þ ] Ø f Î à Ú
æ Ü ã ß Ú ^â „ ì ^ m è × Æ ä Ö ^Û Þ ] æ Ü ã r  ˆ m Ÿ æ ^ ã n Ê á ^ _ × Š Ö ] Ü ã Ö š † à j m
Ü ã m ‚ m ] o Ê o â æ … ç â ‚ Ö ] ^ ã n × Â o – Ú æ Ì × ‰ à Â Ì ×ì ^ ã Ö æ ] ‚ i
æ ^â ð^ ß e á ç Ú‚ ã m æ Ü â ^ m ^‘ æ ^ã n Ê ‡ ç r i æ ^ ã Þ æ † q © m æ ^ ã Þ ç Ã m ^f j m
” … ^ j v Û Ö ] • … E ˆ ñ^ q ^ ã n Ê Ì Î ç Ö ] Ô Ö „Ó Ê å † n Æ áç ß f m æ ä Þ æ ‚n à m
D3 t428
á^Ò]ƒ^Ê ä’Þ ^Ú of׎Ö] pFæ^jÊ àÚ ÌÎçÖ] àÚ †ì• Ä•çÚ oÊæ -2
¡Ê ®• ‹ËßÖ] ÌÎæ oÊ äßÂæ†m ÜÖæ †Ê‡ à Ÿ] æ†m ÜÖ Üa]…‚Ö] ÌÎæ
107
^ Û Ò ^ u á ] ^ ß • † Ê ç Ö à Ó Ö ä Ö ç Î o × Â „ ò ß n u ‹ Ëß Ö ] o × ³ Â ^ ã Ë Î æ o i ª j m
ÙçÏßÊ äÛÓu „Ëßm Øâ ‹ËßÖ] o× Üa]…‚Ö] ÌÎæ èv’e ÜÓu ^nËßu
á ] Ð n Ë× jÖ] á ^n e æ Ð Ë ×Û Ö] Ü Ó v Ö] è v ’ e Ù çÏ Ö] o × o ßf Ú ƒ^ ËßÖ]
Üa]…‚Ö] ÌÎæ p†m Ÿ çâæ ̉çm çe] Ÿ] äe ÙçÏm Ÿ ‹ËßÖ] o× ÌÎçÖ]
‹ Ë ß Ö ] o × Â Ì Î ç Ö] p † m Ÿ ç â æ † Ê ‡ Ÿ ] ä e Ù ç Ï m Ÿ Ü a ] … ‚ Ö ] Ì Î æ æ
ànÖçÎ àÚ ^ÏË×Ú ^ÛÓu ‹ËßÖ] o× Üa]…‚Ö] ÌÎæ ‡]çre ÜÓvÖ] á^ÓÊ
o Ê Ü ‰ ^ Î à m‚Ö ] à m‡ è Ú ¡Ã Ö ] ^ß í ñ^Ž Ú î n• o Ž Ú ‚ Î æ ! p †i ^ ÛÒ
h ^ j Ò à  ^ã n Ê ØÏ Þ æ å ƒ ^ ËÞ Ý ‚  o × p … æ ‚ ÏÖ ] x n v ’ i è q ^f m •
Å ^ Û q ^ e Ø › ^ e Ð Ë × Û Ö ] Ü Ó v Ö ] á ] Ý ^ Ó u Ÿ ] ˜ Ú ] ç Æ o Ê Ý ^ Ó v Ö ] Ð nÊ ç i
]‚ßjŠÚ ƒ^ËßÖ] o× Øñ^‰çÖ] ÄËÞ] äe^jÒ oÊ o‰ç‰†_Ö] oŽÚ æ ànÛ׊۳Ö]
!ojËÛÖ] ènßÚ oÊ å]… ^ÛÖ ÔÖƒ oÊ
-Í]Iòzë :ÀF
sÜ•z » ë ZgŠžì ™ft 6x £gzZ q
Z ~ „ öE
~ }g ! Û ixâZ
Æ •z6zZ LZ Ð yZ²ì w®ÐmvZõg •
7lZ Z•z » ë ZgŠ6w¸Æ yZ Z®ì 7w®¼
Zp á
ë¤
Û
~g Y¬» äƒ 9Æ lZ Z•zÆ ë ZgŠ ä Áq 4Ëž,™n•
?X ǃ Ç*
¬»kZ H ÂH
E G E G
» þG3©Òg& zZ ñ Y *
& ìF
â 9ì{” þG3©Òž 6kZ *
ƒ Ç*
•ëë
ëZgŠ Ž •mvZõg Š- 1Z x â Z b‡Æ lZ Z•zžì t yÒ
Û i x â Z b‡Æ •zÆ ë ZgŠ²7b‡Æ •zÆ
Ž •mvZõg •
zŠ Ž ì ¬(Z lZ Z•z » ë ZgŠ Z®X • 7b‡Æ lZ Z•z
EG
ä m vZõg ̇ + -Z +i )´ Xì Zƒ Ýq Ð þG3©Ò&Å Vß ¸
108
ä VrZ •zX ǃ: Ç*
¬{zžì –~ p…æ‚ÏÖ] xnv’³i ä q ^fm•
Vâ ›6kZž HÜÐ Ý^ÓuŸ] ˜Ú]çÆ oÊ Ý^ÓvÖ] ÐnÊç³i [ Â
EG&
Øñ^‰çÖ] ÄËÞ][ÂKZ ä ÏΧ²ì @ ƒë! ¬{”þG3©Òžì q )Z »
-©E.Å 0E
G
X(ì gÃè~ ö Z îG G4$ŽÐzzkZ Hg(ZÃäƒ Ç* Ƭ~
:• ˜ ~ hÆ äƒ Ç* ƬmvZõg +$ ¬ 0Z)´Q
ä j ç Û r Ú o Ê o Þ ^ Û Ò† jÖ ] o × Â ¡ Ú ^ ß í ñ^ Ž Ú î n • ¼ í e k m] … æ
è × ò Š Û Ö] å „ â ‚ à e o i Ÿ ]ç Š Ö ] Ü n a ] † e ] î n Ž Ö ] ¼ ì à  ¡ Î ^ Þ é† n f Ó Ö ]
Ý¡‰Ÿ] în• ojÊ] ‡]çrÖ^e æ ÙçÎ] ä’Þ ^Ú of׎Ö] pFæ^jÊ à èÖçÏßÛÖ]
!ØÛÃÖ] än×Â æ „Ëßm ÜÓvÖ] á] æ å]æ^jÊ oÊ •çÊÖ] çe]
Æ y Z ~·ù} (Æ ã¾F
Z5 Y S Z • LZ ä ~ :ÀF
I
-Í]òzë~ TÅÜk
öE  Z •ä VrZX @Šk
’Å CÑZΕZ' ’ÅB;
kZ ~ òzëLZ ä Š:1Z xsÑZ •ž å –t ˆ ÆX {Š™™fÆ
Xì ¿6kZgzZì Ç* Š ò : »i ZŽÆ
¬žtgzZì c
ÅmvZõg ̇)´ ämvZõg +$ ¬ 0Z)´ˆ Æ kZ
EG
& »] !
Š [ ZŽtì ë!
ž c Ð q )ZÆVâ ›¬{” þG3©Òž kZ
Í¡íe ýèßm^fjÚ ga]„Ú àÚ á^Ò]ƒ] ^Ú äÞ¡_fe ݈q ^Ûe •]†ÛÖ]
!‚u]çÖ] gâ„ÛÖ] h^v‘] Ù]çÎ] àÚ ^ÏË×Ú á^Ò]ƒ] ^Ú
EG
ZŠ Z% Ð kZ H x bä VrZ » yû Æ ¬{” þG3©Ò&T
EG
¬{” þG3©Ò&Z
 Æ ]gßkZ s g' ì ¬Zƒ c ¯ ™ 5Ð < Ø Zè
Xƒ »[ ôZÆ< Ø è „q Z
109

•ëë
-Í]I
X • Ãû} :VâzŠÆmvZõg öE )´
z IFÐ Vß ¸zŠž• F 6kZ} :„ VâzŠ Ñ! {gÃèÆ yZ -1
E G EÒG
© Ò &
Ž ~ þG Xì @
3 ƒ^ Y VƒÆ< Ø èq Z w ¸V âzŠ {z²¬{” þG &
3 ©
:•t {z• ‰ G ¦w ¸zŠ
Û ix â Zz·x â Zì ^
9
Š 4
q ÆvZ é):X+g• Y•z »] Ñ®z ~× -i
Š 4
q ÆŠ- 1Zx â Zì ^
Y lZ Z•z -ii
b‡Æ „ •z~ ~×gzZ ] Ñ® ÂmvZõg Š- 1Z x â Zp
Š 4
q Æ yZ Z®X • 7b‡ÌÆ lZ Z•z ~ y Z!õÑ Â7
 ÇÃkZ XB‚Æ ] Ñ®)ì Èì 7ÇlZ Z•z
Åh
Æë ZgŠ q
Š 4 Û ix â Z b§ÏZXì 7ŠŽñ?ŠgzZzz ðÃ
ÆvZ¶g•
•z {zèYXƒ: lZ Zƒ6Y ZL{zžB‚Æ kZì Èi ZŽ » •z
X • 7„ b‡ÆlZ Z
:¶ V- w ¸zŠ [ Z
Æ vZ ¶g Š- 1Z x â Z ì ^
Y lZ Z•z » ] Ñ®) -i
Š 4
Xq
Š 4
Xq Û ix â Zì ^
ÆvZ¶g• Y6Y ZL•z »] Ñ®z ~× -ii
Zz Y Z…Z Z•z » ] Ñ®)ž dž³t ÂN5ÃVß ¸VâzŠ
Y Y Z…Z ZsÜ•z » ~×z ] Ñ®gzZ ì ^
Ð kZ Xì ^ Y lZ
E G EÒG
Èž7t ì @ Y 1 î0G Zg7 Ã¬Æ q
E4 ›$
E Ù ~ þG èYX k
ZC 3 © Ò& 7þG &
3 ©
110
c
C »mvZ G
î*9g ÏΧ)´n¾X 1áÆ™ÈÃÇgzZ 1á ÇÃ
EG
& EG
&
Æ ] Ñ®)Ã] Ñ®É 7³ » þG3©Ò ~ |¬{” þG3©Ò Zƒ
tž• ` C „¬ ë~}g ! Æ Tì³» kª6lZ Z•z
 gŠÐzz Åäƒ tg ÖZ ìkª
Xì 7„
-Í]I
ÜÐmvZõg ÏΧämvZõg öE)´~ } :¬ -2
žH
o Ê † ’ Ú oÊ ä ŠË Þ o × ð ^ ß f Ö ] Ì Î ç e Ü Ó v Ö] t † í j m ]„ â o × æ
åçße Üã×ÃÖæ áçÏe^ŠÖ] é^–ÏÖ] ^ãe ÜÓu ¼ÛßÖ] ]„â o× é†n%Ò Í^Îæ]
š…Ÿ] á] o× æ] ànfâ„Ú àÚ gÒ†ÛÖ] ÜÓvÖ] ‡]çq àÚ ^Þ†Òƒ ^Ú o×Â
š…Ÿ] ÄÚ ð^ßfÖ] ÌÎæ çÖ ^Ú èÖˆßÚ kÖˆÞ …^Óju¡Ö é…†ÏjÚ kÞ^Ò ^ÛÖ
•zÆ ]g q6zZÆ y Z~ s ‡zZÐ ¹Æ^6ÏZgzZ :ÀF
E
kZ Âc •
ê » y Zh á X c
ŠêÐ b§ÏZ ä V ðG3r‡¸¦
Xì M¬»
ìF
6kZ c
ì @ %Ð VÖè zŠž H™f ä ëŽì F
Y¬“
ƒ^ 6
X ¶ˆÅ•z É}i]g q c
Í Â¶Åg òZ }iž

•ëë
c
臸¦ Íì H™f Ð b§kZ Ã] !
ämvZõg ÏΧ
ê » i ZŽ Æ lZ Z•zÆ ]g q%Æ }i ~ s ‡zZ Ð ¹
i ZŽÆ •zÆ ]g qsÜs§Åy Z ] Z|gzZèÑq • ìg ïŠ
X 7ÅêÆ lZ Z•zÆ kZ • D™ÚÅêÆ
X • ˜mvZõgx ø 0Z
111
Ÿ Ù ¡â Ù ^Î š … ] á æ‚ e ð ^ße Ì Î æ á ^ ì o • ^Ï Ö p æ ^j ËÖ ] o Ê æ
é … † Ï jÚ k Þ^ Ò ] ƒ ] š …Ÿ ] á ] ‚n Ë m ^ Ú Í ^ ’ í Ö] o Ê à Ó Ö o ã jÞ ] ‡ç r m
Ÿ ä Þ ] š …Ÿ ] á æ • ä Ö …] • ð ^ ß e Ì Î æ Ø q … o Ê Ù ^ Î ä Þ ^ Ê ‡ ^ q … ^ Ó ju Ÿ ]
^ i ç Þ ^ u Ø q … Ì Î æ á ] Ñ ç Š Ö ] k n Þ ]ç u o Ê Ù ç Ï i ^ Û Ê ä Ö Ø n Î ! ‡ç r m
Ÿ ^âç ße à m„Ö] Ý çÏÖ] p ‚m] o Ê é… ^q ] š … Ÿ ] á ^Ò á] Ù ^Î [ ^ ãß Ú
o – Ú æ ð ^ Ë × í Ö ] ^ã Ö æ ] ‚ i æ ý ˆ ñ ^ q Ì Î ç Ö ^ Ê ^ ã ß Â á ^ _ × Š Ö ] Ü ã q † í m
‡ ^ q Ô Öƒ Ø % Ú á^ Ò ^ Ú á ] • ^ Ê ^ Ê ý Ü ã m ‚ m ] o Ê o â æ … ç â ‚ Ö ] ^ ã n × Â
D6 t 217” †m‚ÏÖ] xjÊE ¡Ê Ÿ] æ änÊ á^nßfÖ] ÌÎæ
Æ •z Æ ]g qsÜ% Æ } i ~ y { è‡ ~zë :ÀF
ì @
ƒ x¥Ð ] ! Yt • ë òw h ~ }g !
Ås ápX 7^
}i ¿Žž ¹ä òs áèYì ^
Y ƒ n Æg òZ Z
 } iž
Y7 Ð y Z X 7^
\ Wž Š Yt Â} ™•z Ã]g qsÜ%Æ
y »Š ðÃÐ ~ y Z ðÃZ Æ Vâ »Š Åg Zi !
 • ë H ~ } g !
kZ69 c Æ Vß Zz y »Š } i¤
tZ™k0 Z cÛ ä VrZ X } Š ™•z
â•
Ö Ó• D ¯ • T e Ž {zžƒ ~ï Ð gî
FFÐ V ; z Ãy Z #
Y •z  C™74Š" J
]gߎž Zƒ x¥Ð kZ X ì ^ V â â i
X 7:gz ǃ ^ Y •z Ì~ kZƒ éÅkZ

á ) ´ „, Z
ÐmvZõg s á~g é5B+ ZŠg ämvZõg ò •
Xì HÜ
•zÆ ]g q%Æ }i ämvZõg ÏΧ~ } :¬ -3
Ù ªw ì CZgzZ X • ðC ] ; ŽzÂzŠ Åi ZŽÆ lZ Z
—‚žì HC
112
E
)´ c
Í Ôì c
¯ Ãq Z ËÐ ~ zŠ „ y Z Š ã Åê LZ ä V ðG3r‡
9z VâzŠ yZgzZ ?ì Hzz ªZzž• ~ŠŠ F
yÒ ëwq » V ðAXE ŠpÏΧ
E G
&
sÜÆ]g q%Æ}iê »x ©¸¦  þG3©Òž•` ™
gzZ 7k
X 7~}g ! Æ i ZŽÆ lZ Z•zì ~}g ! Æ i ZŽÆ •z
}i à Zzg òZ {z Âñ Y 1™tÌÃ¬Æ i ZŽ Æ lZ Z•z¤
ZgzZ
Cƒ „ •z c Æ ]g qŠŽñ~
Í Ì}iB‚Æ Tì ~ }g !
X @
ƒ 7" Ui ZŽ » lZ Z•z~ w®Ø{ Z®Xì
-Í]I
yZ gzZ 6mvZõg ÏΧÌg Zæ » } :}uzŠ Æ öE)´ -3
EG E
Å þG3©Ò&kZXì “%z þ©Ò$¬lZ Z•z~ ~מì 6w ¸kZÆ
X • ` C 6zZ ë|
I
-Í]
Š:1ZxsÑZ •gzZ öE)´Ã] ! ÅmvZõg ÏΧž] ! t „g
 èY @
Z Û Ð kZ Âì Hg (Z Ìä vZ Âg ò •
77t• á )´gzZ
X7Ãm¾Z Çñ Y ¬ŠÃ|Å?Š [ Z Âì Å™f ?Š ä VrZ

6g ãgzZŠÎt ÔŠ ã
ìF ~uzŠ -2
ë!
zŠŽ •` ™™f '!
d‚f {g ! zŠt ÅØæ ã ¢i*
Ññë6
zZ
X Âe h™
áçÞ^ÏÖ]æ èÃm†ŽÖ] àÚ ØÒ oÊ èm…^fjÂ] èn’í• äÖ ÌÎçÖ] á] -i
Xì Ýq,~g ±Zz ã⠇Õz~ „ VâzŠ<ÑgzZ yâ ‡
Ô×Ú oÊ Øì‚m æ ÜãÓ×Ú àÚ t†ím áçÒ†jŽÛÖ] äe ņfjm ^Ú -ii
ÌÎç×Ö Õç×ÛÚ çâ ^ÛÞ] æ ^ËÎæ ‹nÖ äÞ] ^Ûe æ oËÎçÖ] Ñæ‚ß’Ö]
113
! Å -•z™òÐ ! Å yZ • ï Š {P Ž g®ƒ Œ0
7•zŠpì á
Xá Yƒ 4ZŠ~
!Å•z {zgzZì @
ÑñËZ eŠ *Z q
ãZ/£Z i ÚZ * ZÆc Z™x‰Zg ZŠÆã ¢i*
Ññ
:• ˜ ñƒ D™s
 Ÿz¼ r
™
] Š‰ ñŠ gzZ ì ãâ ‡¿Š pèa •zL L
 Zg { Z'

Å*Zç{Š™ð LZQ •zgzZ • D Y - ~ ! Å •z
™ 5ZŠ Z Å (Claims) çE,G
x  » •z n kZ ì @ -Í®~ Ýzg
( 100 mi§òsZ »÷g›Z…‚ ) ó Xó ì y EZ .
Þ ‡{Š c
i
 6Š ã
(Donate) qrà w7 á Zz “ Å •z vß Ž L L
Y ` ~ ! Å•z qr{z • D™
+Z wVÅ kZgzZì @
 X bŠ {P c y*G c
•zq ðÃZ •gæ }•z ˉì
{P c •z ~ Ýzg Å°Z ¸LZ •z Âì CY W~ ! Å
c áZz ¶Š {P Õz c à ÌÃá Zz ¶Š
ÍXì Y à {Z
ZçO ì ^
Õgæ Ë }¿ðä Y * à Р•z
™Ýq {Z
ì êŠ {P
3 Zg WÐ ½g-i a Æ Vâ ›~ kZ ž @
½~•gæ kZ ÌÃa LZžì ^
Y ÌnÆ kZ Â'Vƒ
Xì Zƒ ì‡cÑÏZ•z {zžn kZt X ñ Zߊ
Û ZÆ nm{ {zì @
Š Z• ƒ 쇅‚Ž 6Š ã
Å•z b§ÏZ
Û Z, Z ª
ƒ ì‡c Š Z•
Âì Y Vyv » nmºÎì @
ÃÐ w7 b§ÏZ ÑZz ¶Š ¶g6gîÆ qrÕz kZ
Y VZ {Z
( 101 m…‚ ) ÑZz ¶Š {P Ãy *G c
•gæ b§Tì
114

•ëë
ä™Ýq °ˆÅy vÐ kZgzZ ¶Š {P Ã-•z ~ …‚
 ™ ãZ/ŠpÃX• Dƒ Za wDZP 6x  kZÆ
ì H™f ä r
6x  ‰ bŠ gzZ • °» * Š [ ZŽ » yZQ gzZ
[ ZŽ Æ yZ pXì c
Ì{û CZ6y Z ëˆ Æ ä™Ü[ ZŽ Æ yZ X • Tg ¹!
nZ ‹Z
XÐ ,Š

w DZ ª
ÃÐ •zg0
{Z ZÆyZ IÅ™f6zZ BVŽ ( Å, . c
•gæ)
ÃÐ •zž7oÑt c ä™Ýq
:¼ Ìä ¿áZz äVZ {Z
Ù Ð kZ [ Z Â Š
‚\ C ƒ •z VZ. ðÃZ Š gz¢¾¼
 }É ƒ c
c y
5z ðÃ~ 䙕z™h Ã, .ä kZì e ì Y8 ã0
 ¿
ZÆ ,.ä kZ { Zpž’ e IV- É ) Xƒ c
{P c ] YZy 5: c
ƒ
Š: c
X 102, 103m…‚ ( u Zß Z†''Xƒ c Š
ƒ c

 ™ ã Z/
[ ZŽ »r
6 mºË{zžì öR ¬ÑÅ] !
c ZÆ •zL L
kZg0
ÛZ
V#~ž ñ ÎoÑt ¿ðà }ƒ cŠ Z•
•z6oÑkZ r !
ŠÃŠ ÑzZ ~÷ c
ñY c ÃVzg ZŠ¸g V #sÜV » kZžVƒ @

Ð kZ Y ZLÆ ÂV#ˆ }÷gzZìg M= ~ Ï0
i ~÷ c
Ã
'N VZ {Z
115
à {]ZŠ Æ •z Ã7Æ ÔrÆ •z ÑZz ä™ •z
•z ~ v…‚Xì Y™ (Z Âì e ´gŠzöJ Û Z mº
Š Z•
Ù gzZ ñY c
CZ Ð kZ ÿC Š ™x ¬ Ç!
Z Ãw7 ì‡6Š ã
¤ Å
Ù ª Âñ Y ~Š ]i YZ Å ä™ (risk cover) gËg
žì C
ǃ ~gz¢ Z® 7 (Capacity) öRÅ kZ ¦ Ù ~ w7 kZ
C
EG
4¨¢Zz¤
Î oÑt ~ q zÑ èEG Z : Xƒ c 6 mºË•ztž
Ãvß {z sÜÐ •z kZž,Š
 VZ {Z
¾Ã•z kZŽ • M
Y*
X ǃ 7^ Î (Restriction) {t Â, Š (Donation)
*
( 103 m…‚ )

ž• ë ë
c
~Å Ð , . }~ Vß V ˆ~Š 6
 ã 0 zZž åt w DZ -1
Š {P¼ Õz ä òŠ Wžì 7oÑt ~ äZߊ ½ÃV”~•gæ
c
Ãy ZX F: BVÅ …‚{z Z®ì oÑt ~ -•zÆ …‚²ƒ
X å * ZÐ ~zŠÃr
™x »q  ™ ãZ/c ä¯ BVÅ…‚
ozæB‚Æ ( 7 c
) } P ÌÁ
ã0
Ð ,.ž ë {z  c
-i
Ë ƒ o zæB‚Æ ( : c
Žì $ ) }P ̽~•gæ gzZ ì Yƒ
Xì£zç
£zç- { zž @H nZ²Z Ð [ ZŽ kZ ä r
 ™ ã Z/p
ƒ ~ núÆ 9 zg ½gzZ ã 0
•M èY N Y ú: ~6 Æ
ƒ~ V7 zgŠp Âæ»÷g›Zp
ž¶~£zçÆ V7 zggz Zì @
116
X ì ŠÎ
 ž ët {z c-ii
Å¥~•gæ ‰ Â7öRâZ ~ •z Z
Ë ƒ„J
‘´ mºË%Æ oÑÅ}P b§ÏZì $ ZŠ Z®
uq
Û ZÎá Zz 䙂Zg¬ c
Ð •zÊ Z• CY Å ½ª
œÅkZÃVÍßÆ
X @
Y c Ã
à{Z
b§kZ èY H 7g (Z ÌÃ[ ZŽ kZ ä r
 ™ ãZ/p
X @ üÃv…‚
ƒ 7{Z
Ù ªwDZŽ 6} úŠ LZ ä r
[ ZŽÆ kZ HC  ™ ãZ/n kZ
L å òúŠ » yZ X c
¶g 6gîÆ qrÕzL ž Š ™™f Ã} úŠ sÜÌ~
ÃÐ w7 b§ÏZ ÑZz ¶Š
•gæ b§Tì Y VZ {Z
{P Ãy*G c
Št [ ZŽ »wDZá Zz äƒ6kZgzZ ó óÑZz ¶Š
}P ÑZz 䙕zž c
ÃÐ kZ „ ÑZz ¶Š {P Õz sÜZ® Xì Y ÎoÑÅ
YVZ {Z
Ù ª Ât Xì
gzZ ì CW~ ŠŽz oÑ „ Ð äÎ oÑÆ •Zzžì C
ozæ! 6²ì 7o zæ6žì t ÂwZÎpì á
o zæq ØZ
Ð [ ZŽ Æ kZ ?ì VY (Z Xì YY Ho zæÌÃ6èÑq ì
 ™ ã Z/
Xì à Z Ä 0ä r
 ™ ãZ/ -2
p ÖZtÆr
ó Xó ,Š¾Ã•z kZŽ • M
 VZ {Z
Ãvß {z sÜÐ •z kZ L L
ì (Commutative deal) £zç-tž• ?Š ãZz6kZ
gzZ • D™+Š A6gîÆnú~ :Wg®ƒ Œ0
gzZ -•zèY
ƒ » ãçg ±Z~Š . -i
X 7»p ÖZì @
117
ÅXŠ q ÂÐ zŠ {P = ? L ž
L ì Ht {zgzZ ì ã â ‡¿•z -ii
°ˆ ~hð ÂÐ zŠ {P Z hðgzZ X Ç VzŠ ¶g Å °ˆ»~ ~ ]gß
ó Xó ÇVz™{Š c
i ÂÐ zŠ {Š c
i ÇVz™
zt@ Â{Pž,™g ZÜZ6kZ r
 ™ ã Z/gzZØæ ã ¢i* Z
Ññ¤
Å •z °ˆÅ yvÆ g®ƒ Œ0
gzZ 7p» nú~ kZ ì ¾
Ë ƒg´ ‰
ì$ Ü z kZ ] !
Å yZ Xì 6 Ðt Âì Ðzz ÅoÑ
…‚gzZ} Š {P ~ -•z™™x » » n¡ðÃZ
ÃkZ »÷g›Z c 
Ð t · ZQ Xƒ: {Š Zg Z¼ ªZz » q ØZ {ÒWÐ kZ » kZ c
ƒ: Ø ¼
-•z V#  ?ž c ä v…‚ÃkZ ~ ]gßÅXŠ q
C ä gzZ Ë c
}g ‚Ænç b!
„ ¬ V ˜ pXƒ g Z,Æ °ˆ Å y vÐ
ÓÑÆ núÌðÃgzZ Vƒ D Y Gð *Zçz _ ZÑ
…‚%Æ µÂc
Ú 7°~g7 gzZƒ ‚
nkZ V; zƒ CY Å M g: xŠ~ íŠÆ v
¹Fð•Z kZÆ] âç Â:gz s$
7Ã|Ånçä· .Æ
k0 O h~Kt vßÆgzŠ Cc
Æ xsZ~ ] âçžÐ Vƒ +
Xì 7¼gzZÆ Vâ · . ñZÎ

wDZ ZuzŠ
}Š ¾ {Š c
i Žž ì Ìi§t » •zL L• ˜ r
 ™ ã Z/
Ig Z, » °ˆÅ yv{Š c
ì @ iÐ ¿kZ {z ( }Š À6{Š c
i ª)
c Ig Z, » °ˆÅ y vÁ{zž}Š¾ Á~« £Æ kZŽ
Íì @
™ CŠ c
ÐZ * i ¶~ °ˆÅyv6Š ã
Å CŠ c
igzZ ¶Å ( À6

118
( 102 …‚ ) ó Xó ì ꊙdÛ Æ£zç-
Œ

 ™ ã Z/
[ ZŽ »r
N Z™ ¦x ¸g Ž ~ w7 •z 6gîÆ (¾ ) qrig®ƒ Œ0
Z °ˆÅ yv{Š c
ãâ ‡ »g®ƒ Œ0
¤ Á6Š ã
i c Å CŠ c
i ¶~ kZ
~£zç-µšnçtQ ƒ {°z sÜÐ s§Å•zɃ: h
ƒ Ýq h»h
@ ÛC
£zç CZ Ã& •Ù ~£zç-ž n kZ 74ZŠ
( 103 m…‚ )Xì 7(Z VŒ²ì

•ëë
t ~ _ ZÑ Å - •z Æ v…‚
] !
Ð •zžì _ g ¦
‚ŸgzZ XÐ ,Š¾z {P Õz kZ Ž • M
 VZ {Z
Ã vß {z sÜ
á ‰ì (Z *
qg • ÎoÑ »•Zz ª Å…^ŽÖ] “ßÒ ÌÎ]çÖ] ½†• žì
Û»
Å•Zzžì Èt ~ V/}uzŠ »T ( 100 m…‚ ) yâ •
ZŠ ZÀ6z {P 6Š ã
Å kZgzZ 7¹ÜZ ¡ì Ýq w ãâ ‡ÃoÑ
Ã Ð •z áZz ä™
ãâ ‡ {z gzZ ñƒ g Z, ã â ‡Æ äVZ {Z
™wßz hCZ6VzŠ ã
X •M 
p• D™tÃw ÈZÆ hyâ ‡Æ yZ Ìr
 ™ ã Z/[ »
:• ˜ {z • D™sz@
Ð{z~ ]gßkZ
¶~ °ˆÅ yv6Š ã
Å CŠ c Z p L L
igzZ ¶Å qr¤
X • 'gßzŠ ÅkZ ƒ hã â ‡ »ig®ƒ Œ0
CŠ c
igzZ
» h ã â ‡ LZ 6Š ã
kZ g®ƒ Œ0
ž ì t ]gß«
119
Ü z V #ä kZž}™òúŠ
ŠÀ6» ¶g âZÃw7 •z ‰
T å c
™ °ˆ Å y vÆ kZ Ð zz Å
t Xì xi Ñ )f Æ •z *
îŠ ™4ZŠ ~£zç-ÐZ ] ! Y*
t èYì ^ G ]gß
÷g›Z ¯#Ž • CYƒ Za VÒZy
~g ‚ {z ~³Æ Tì
X • ŠŽñ~
Šã
Å qr‰ ØŠ LZg®ƒ Œ0
žì t ]gß~uzŠ
z °Z ¸{”ð LZ Æ •zÉ }™: òúŠ » °ˆ Å y v6
•z6Š ã
Å°Z ¸yZ ~ž}™òúŠ »] !
kZ™ ¯ Š ã
Ã*Zç
kZ ¬Ñg®ƒ Œ0'Vƒ g Z, » y v °ˆÐ s§ Å
kZ h ãâ ‡t » kZ gzZ ì Y™ wEZ h ã â ‡ CZ 6j§
™74ZŠ~£zç-Ã]gß
( 104, 105 m…‚ )X @
Z »g®ƒ Œ0
ãâ ‡¤  ™ ã Z/
žì t Ýq » ]g „kZ Å r
Yi§ZuzŠ {gÃè »w EZÆkZ Âñ Y 1™tÌh
£zçŽ ì ^
Xì à {Ð x|Æ

•ëë
ãâ ‡ÌÃh
 Œ0 
gzZì Ýq w ãâ ‡Ã_ ZÑÅ•Zz Z
~g7 oÑžì @  gŠ ÌIt Âì Ýq w
Yƒxi Ñ6•zžì „
 gŠ ÌIt gzZ X}™ °ˆÅyvÆg®ƒ Œ0
žì „ {z6äƒ
h ãâ ‡ CZ Ð j§ÌË{zž ì @
ƒ h ƒÑz YÃg®ƒ Œ0
{Š™™f Å y Z c
Ð ]gß« {Š™™f Å r
 ™ ãZ/ { Zp}™Ýq
120
XÐ ]gß~uzŠ
Zì Zƒ ì‡Ð Vzq zŠ m» _ ZÑÅ•Zzžì t yÒ » kZ
q
°ˆÐ s§Å •z ZuzŠ gzZ Ð ä™ ZŠ Z À6c
{P Æ g®ƒ Œ0
»mÌËÐ ~ zŠ yZ {zžì g (ZÃg®ƒ Œ0
n kZXÐ yv
Ü z V #ä ~žì YÈÌt {z n¾X }™c_ » °ˆ™}Š!Zj

Š À6» ¶g âZ Ãw7 •z
™ °ˆÅ yv}÷Ð zz Å T å c
*
6Š ã
Å*Zçz°Z ¸Æ •zžì YÈÌt gzZ ì xi Ñ)fÆ •z
gzZ -•z~ V ÂgßVâzŠgzZ Vƒg Z, » °ˆÅyv~
g®ƒ Œ0
X Lg 7w DZ¼ ~ 䃣zç-ÆnçyxgŠÆ
X • ?Š ãZz Ì'!
zŠ sfzgq6䃣zç-Ænç
X CŠ c
iz ¶Å °ˆÅyv6Š ã
Å CŠ c
iz ¶Å}P -i
Æ kZ ÐZžì Cƒ + Ü z D™ ZŠ Z À6-ii
t Åg®ƒ Œ0

Û î6kZgzZX A {Š c
ÜŒ i ƒ {Š c ZÉ A¼:¼á$
iy v»kZ¤ 
Z™Ð n¾ÏZ òŠ Wƒ „ ÷g›Z òsZ { Zpžì t
°~g ‚gzZ ì @
X A °ˆÅyvÆ kZžì @Ú 7
™M

*  ™ ãZ/
™g ïZР䃣zç-ÆkZ »r
zz Åä™g ïZgzZ
ñƒ D™g ïZ » 䃣zç-Ænç r
 ™ ã Z/
:• ˜
Z bŠ {P ÕzL L
Æ °Z ¸Æ •z gzZ ì nç xq
121
Ç!Ig Z, » äZ™ °ˆ Å yv » áZz ¶Š {P ._
*
( 106 m…‚ ) ó Xó ìnç ZuzŠ
- •z gzZ g®ƒ Œ0
 ™ ã Z/§{ Å ä™ ÔÅ£zç-
r
:• ˜ ñƒ D™s
 Ÿzh
'× Å] 5çyxgŠÆ
;g Z™ ¦ ¶g n kZ ( ig®ƒ Œ0 ZÆ - kZ L L
ª) {zg0
ZÐ ~ ( ig®ƒ Œ0
¤ Û ZŠŽñ~ w7 kZžì @
vŠ ª)Š Z• ƒ
c ä™ Zg7 Æ yvkZ Ìà ¶g Å kZ ƒ y và â ÃË
}uzŠ ƒ yv ðÃÌÐZ ¤
Z 6gî¦ùgzZ n Y H wEZ
ñY H Zg7 yv » kZÐ À6Æ yZž• g »6kZ ÌY »Ñ
H Zg7 yv Z÷žVƒ ; g}ŠÀ6n kZ ~ž7oÑt p
Û Z}uzŠ „:gzZ 7¢ » äƒ y v=èY ñY
¢ÃŠ Z•
m…‚ ) ó ì
ó „g Y Å ¦ ¶gt 6Š ã
Å wÈZÆ y vÉ ì
( 114
Œ0~g ZŠ )f Å ä™'Zg7 à y vÆ g®ƒ Œ0
LL
Xì Cƒ 6( w7) njáZz äW~ ŠŽz Ð ] ¬rÆ g®ƒ
Z Ç}™ Zg7 y v Zg vw7 tžì 9t v( …‚ )
Æ kZ¤
~Š ™ °ˆÅ yvÆ \ W Âðƒ öRÅ ä™ Zg7 y vg0
Z
ñY H7Zg7 y vt Âðƒ: öRg0
ZÆ w7 ¤
ZgzZ Ï ñY
( 115 m…‚ ) Ç

•ëë
122
Xì ÃûÐ {Žz F] !  ™ ã Z/
t År
{zì Åsz@
Ž ÅäZ™ ¦ ¶gÆg®ƒ Œ0
är ™ ã Z/ -1
kZ Xì s ÜÆ ] %¥vŠ Å y Z Ž ì q Z ºZ Å y Z ¡
Å ] !
! Å -•z ¶g ðƒ ðZ™ ¦Åg®ƒ Œ0 ¬ ô¥
žì _ g ¦
žì t È » Tì CYƒ 4ZŠ ~
ðÃÐ ¶g kZ [ Z »g®ƒ Œ0
._Æ*Zçz°Z ¸LZÃkZ {zžì 6-•z[ ZgzZ ;g 7m
ay
G-4»Ó$
 ™ ãZ/pX }™
Æ kZ ñ OÆ äƒ ö G Æ -•zÃkZ r
Û Z ŠŽñ~ w7 kZ L L• ˜ gzZ • D™yÒ Ãäƒ -
~ Š Z• â Z k0
c ä™ Zg7 Æ y vkZ Ìà ¶g Å kZ ƒ yvà â Ãˤ
Z Ð
˜ Ìt {z b§ÏZ X 7„g  ¶g Å kZ {z [ ZèÑq ón
ó Y HwE Z
-•z c
) k0 Ðzz ÅT- » -
Æ v¶g Åg®ƒ Œ0 â Z L L•
( 114 m…‚ ) ó ì
ó CY W-
â Zg• ( k0
Æ
Z |gŠ {zì @
q B‚Æ v…‚ -2
™nçÌŽ g®ƒ Œ0
Æ kZ Ð - •zžÆ ™x¥t g®ƒ Œ0
žt ªì nç å
åÏg Ï Ð v…‚~ ÓÑÆ kZ {z ì Q °ˆÅ yvxƒñ
Ù gzZ • D™} i { Ænç kZ r
C  ™ ãZ/pXì @
™nç
X • 9gŠÆä3Š J¦ÃkZÆ™sz@
{e{eÅz
Z Šp - •zž ñ Y 3g Ã7Ã] !
gzZ ì ã â ‡¿q kZ -3
Y ƒ 4ZŠ ~ ! Å kZ {z ñ Y c
ãZ/ Âì @ Š {P Ž Ã - •z
= ?žì HÐ h
i -•zž ǃt Ýq » VÂg „Ñ! ™
{gÃè År
igzZ ÇVz™ °ˆÅyvÂ}g vb‚z ÏŠŽñoÆ ~ ÂzŠ {P Ú Z
h
123
Ìt gzZ ƒ:žì Yƒ gzZƒ yv » kZžì Yƒž ñƒ … Yt
:ì YƒgzZƒì Yƒ ¶g c °ˆ~ !Å -•zž ñƒ … Y
Xì @
Z™ ¦~ -•z ¶g Å} Pƒ
iž džt ÂBïžÜ »] !
Å °ˆxƒñh  ™ ã Z/
kZ År
t Xì êŠ {P Ã-•z§{
gzZ 7Ì°oÆ äƒ£zç-] !
Xì ?Š ôÜÌ6äƒg ã,i Z {z´
Y Åg®ƒ Œ0
Ð+ Þ ‡Ž U gzZ q
žì t { z ì g¨. Z -4
Å °ˆxƒñªB‚Æ ‡ à oÑpì @ Š {P z¾Ã-•z
Y c
ŠpÉ @
ƒ 7‡ ÃÐ ‡ à oÑ{P zt@ž¾ ðÃ[ Z XB‚Æ oÑ
Å ¶Š {Pžì @
gzZ xÇ ! ƒt Ð kZgzZ Xì CYƒ ë!

» y v°ˆ6Š ã n kZì CY0 wo zæ)
ÅkZg®ƒ Œ0
xgzZ µ Z Ç!
Z y vÐ +
q Y Å -•zgzZ X Y™7c_
Xì •Æ_ ZÑÅ•ZzŽ ìnç
Š »g®ƒ Œ0
‡ ÃoÑ{P Zƒ c  gŠ Â] !
žì „ âZ • ë ë
Z pX ǃ 7g Z, » °ˆxƒñ{z gzZ X ǃ 7‡ à Ð
Æ kZ {z¤
™wßz °ˆÅy vŠŽ z!
Znç Zg ‚t [ Z Âì @
ñYƒ‡ Ùƒ q
Ù q
g ZD Z »~ž ¾ Ö  ì @
hi Z ƒ ~ ]gßkZž 6 Ç
Û »9 zg
Æ kZ= ?ž Vƒ êŠ Ð oÑkZ nŒ
XÐ z™: Zz Î{g Š
Šp‡ ÃoÑgzZ ǃ 9nç ÂJ Ù q
ukZX 1™wßzBzgg ZD Z ä –
igzZ G :ZzÎ{g Š
Ân™wJ{z ä h ä –¤
ZpÏñ Yƒ ë!
Û »h
ÌbŠ nŒ È7t gzZ ¨Yƒ »ŠÎ™ƒ q
iž M Znçƒ
t
124
ZZi9 zg ÎŽ ä – Z®¶ˆƒ ë!
: Zz  gŠ
‡ Ã oÑèa gzZ Zƒ „
Z {zÉ D W7•Æ oÑkZ {zG
XìS * q
µZz£zç-yxgŠÆ -•zgzZg®ƒ Œ0
žìt x¯Ýq
Xì Œ6g¾gzZg ãÔŠÎnçt •Æ ÷g›Z òsZ c
…‚gzZì @
ƒ
ãZ/ŠpŽ VÒZy Ø Ð …‚
&¸ Ì~ ÷g›Z zz% ™ ?
X • D™™f V- r
™
X • ŠŽñVÒZy
&6gî~Š ã ZÆ÷g›Zzz%L L
g0
(Interest) !
g -1
(Gambling) g ã -2
( 120 m…‚ ) (Uncertainty) g¾ -3
ÃkZ {z n kZ •¢ 6äƒ qr-Æ …‚èa r
 ™ ã Z/
Ù
:• ˜gzZ • BZzŠ Ån%C
Ðzz ÅT å£zç-nç ÑZz äƒ~ ÷g›Zzz%
~ qr-ÐZ ~ ÷g›Z òsZ X • ðƒ Za V ÒZy `gŠ
Ñ!
ÏZŠÎèY ˆƒ »Ç! Å ( ŠÎ ) !
Â! Zy gÐ T Š Š™sp
c
6Š ã
Å£zç-~pÅ Vzq zŠ Z
 ì @
Y c
0
~ ]gß
ƒrÐ s§KZ ¿ðÃÉ ƒ: 6Š ã
Å£zçnç Z
 Xƒ
IƒÑÉ 7`wðÃ~ kZ Â} Š}Š {Š c
¿Ë}ì {h i
kZ Å \ W6µñËQ XØŠ 6gîÆ b@ 9zg ÎÃ\ Wä
t ÂØŠ}Š6gîÆb@ 9zgÎzŠ ä \ W Âðƒ ] ‡5Ð
ä kZèY Ç ñ Y ¹7! IÉ ^
gÐZgzZ ǃ {h Y sÜ:
125
:Zz™ J (¼ ÐZ \ Wž¸ ØŠ 76oÑkZ9zg ÎÃ\ W
'Ð ,™
ªD)Š ã
ÅVâzŠ yZ X • Åg ãgzZg¾VÒZy
zŠ ¹!
Ù ªXì 6(Uncertainty)
ZÆ …‚ªD)žì C
g0
c °ˆÅy v,Z q ~ kZèYì ŠŽñÌ
Zg®ƒ Œ0
Œ0
ž 7x¥tžì D) *
Y c» Tì @
0 Z™ ¦À6
?7c
Ç ñW7y v{zÃg®ƒ
Y*
7^ ZÆ …‚òsZp
-Ð ªD)kZg0
ZÆ ] ¬rgzZì 6qr-Š ã
ªD)g0 ÅkZèY @
ƒ
0Z Æ £zç Š .² 7q N *
g Y c
0
» (Uncertainty)
Xì q N
Z k0
q }÷ }žì YY H ãZz V- wV=g &
ÃkZ
y
Ð kZgzZ Vƒ @
h 6q »Š Ë~ì ¶g¼ ~ $
ZÐg Z0
Ù ª ÂXì ~ $kZŽ ì ¶g {z 7 ÅkZžVƒ H
tžìC
»ŠèYì ^
kZ Z®ì ¶g X~ kZž7x¥ÃgZ0 Y*
]gß
c äƒ 9Æ ß gzZ ì ( x¥)) w! 7 Ð g ±Z Æ
Û 7 Åq à Zz äY Žžì ~gz¢
ZpÔƒ x¥Ã¢•

Zž Vƒ Ht Ð D̈ ¤ Ë
¶gŽ ‰ WwzZ ~ yJZ \ W¤
Y ]gßt Â Ç VzŠ 6gîÆ x ÅZ »{z ì ~ $kZ
ì^
ŠŽñ (Uncertainty) ªD)gzZ ª
˜ ÌVŒ èÑq
 ˜ VŒ n kZ ì qr-t èa pì
ªD)gzZ ª
126
 b§ kZ X 7q N *
ä ëZ Y c
0» (Uncertainty)
Æ äY ñ0 Š w$
ªD) Ì6V Œ  c çJ e » ÷g›Z
( 121, 122m…‚ ) ó Xó ǃ 7^ n犎z!
Y*

•ëë
G } i{ Ænçžì Hx » „z ÌVŒ ä r
 ™ ã Z/
Š ™™f Ð wVÃäƒ ^
ì ]gߦùŽ ÅnçX c Ù QgzZ
Y ÅzC
Xì „ ]gߦù ÂÝZ V ŒèÑq• 7„ {Š â W{z6ä™Ã6kZ
ÎÃ\ Wä ¿Ëžì ~Š wVt Å qrä r
 ™ ã Z/¶ Š
\ W Âðƒ ] ‡5Ð kZ Å\ W6µñËQ ÔbŠ6gîÆb@ 9zg
Y sÜ: t ÂbŠ 6gîÆ b@ 9zg ÎzŠ ä
I É ^
kZ X ǃ {h
@
ƒ qrÌ~ …‚žì ÅÒÃÅäŒt ä r
 ™ ãZ/Ð wV
Y {za kZ
Xì ^
7“ _B‚ Æ …‚ w Vt Å r
 ™ ã Z/ž • ë ë
z™t@ 9zgÎ= ?¤
Zž¾ Ð –h
ižì k
V- Âw VÅ kZ X B
g
kŠ »~ Â~ 7]gz¢»L~ ]gßÅ äƒÆ b‚z ÂÐ
Ù
 Q ÇŒ:£zç-gzZ Ǿ qr-¡yÃÃkZX ÇVzŠ9zgg ZD
Z
g w ã â ‡v…‚gzZ -•zž
gzZ *Zçz°Z ¸Æ yZgzZ • n
X Ç ¶£zç-¢gzZt Âì Ýqw ã⠇Ü£z nZ¾Z

VÒZy
i
[g p„ŠpgzZ w ÓZ[g „Špv -1
Xì k
127
Xì —v…‚
The Company shall act as a Mudarib for
the purpose of managing the investment of
Participant's contribution. As such, the
Company stands entitled to a share in the
investment income there of as Mudarib.
äƒ Ýq Ð } P Æ g®ƒ Œ 0ª q
Ñ :ÀF
kZgzZ Ï} ™x »Ð wÅ[g pv…‚~tâuá Zz
g ZŠzÐ w Å [g p~ œá Zz äƒ Ýq Ð b§
X σ

•ëë
Ë 0 7[g pŠp {z ì Ìà ágzZ ì Ì•Zz ŠpŽ v
$
Y Å q
+ Û zŠ "
ƒ- (Z yxgŠÆ Vh•
Z ~ Tì @ g pèY
Å -•z vèa Xì @ Y Å}uzŠ gzZ ì @
ƒ ¿Ð + ƒ wâ Ð
Ë 07[g p{zgzZì w ÓZ[g {z Z®ì à á
X$
6gîÆ [g p~tâuÆ Vzg®ƒ Œ0
Âvž ñ Y ¹t ¤
Z
ÂwÓZ [g Z®ì C™x »
ƒ™ft 6zZèY79t ÂX ñƒg®ƒ Œ0
ƒ !Å•z {z • ïŠ {P Žg®ƒ Œ0
ÅkZ vgzZì @ žì [
Xì Cƒ à áÌ
Û tâuŽ n Æ -•z ä v, i Z {z´
ÂÌ~ kZ ì Hë Z•
128
„ ŠpgzZ wÓZ [g „ Šp v ÂÏ}™x » 6gîÆ "
g p „ v
X 79Ž µ[g p
• ˜Øæ ã ¢i*
Ññ6gîÆ[ ZŽÆkZ
^ãÖ]çÚ] oÊ èe…^–Ú æ ÌÎç×Ö ènÖçjÚ ^ãÞçÒ àÚ ÄÞ^Ú Ÿ äÞ] †a^¿Ö]æ
à Ú è f Š ß e æ Ø ’ Ë ß Ú ‚ Ï Ã e è e … ^– Û Ö ] á ç Ó i á ] ½ † Ž e ‚ u] æ k Î æ o Ê
]æ‡^q] ð^ãÏËÖ] á^Ê ÑçŠÖ] oÊ h…^–ÛÖ] xe… èfŠÞ à ‚mˆi Ÿ xe†Ö]
^Ûe æ Üã–Ãe ‚ß Ø%ÛÖ] é†q^e ÌÎçÖ] š…] †q^jŠm á] ÌÎçÖ] †¾^ßÖ
D421 ” 2 t èm‚ßãÖ] pæ^jËÖ]E àm†ì• ‚ß Ø%ÛÖ] é†q] o× ‚mˆ³m
!èu]†’e ð^ãÏËÖ] Ý¡Ò oÊ å…œ ÜÖ á] æ èe…^–ÛÖ] än× Œ^Ïi á] àÓÛnÊ
Ü z „q
kZgzZƒ Ìà áÅ -•z ~ ‰ Ù ª :ÀF
Z vžì tC
g p Âq
»" Z²ì 7ú â ðÃÐ kZƒ Ì[g p~ w ZñZÆ
èYƒ: {Š c g Lg âz~ œ» v}uzŠgzZƒ Zƒ Z]
iÐ f -
é]̀ZŠpÃ}i Å•z {zžì c
c Y cø*
C^ Æ •z ä Y •
g p6kZ Xá á 6tZ™núÆ Z
ì YY H kªÃ" Zi Ð kZ
Z
X B7~x¯ÆY •= ô¥ÅkZp¤

•ëë
 6]̀ZÃ}i •z cø*
Æh ä Y •žì Ôg¨] !
t
yZ y
WX Å 7ô¥Å i ZŽ Æ “
 [g pÆø*
gzZ Å ô¥Å i ZŽ
ÛC
ì 3g t•Ù „ ä Y • „ A Û ¼ ~ VâzŠ
 ǃ t•
¶Š6]̀Z {zp¤
Z ÂᙆðÃèZg Z•zžìt t• Û {zgzZ
129
Xì Cƒ ´Š é]̀Z ÅkZÚ¸ ÌA ƒ: nÆ
{zp¤Z Âá á 6]̀ZŠpÃèZg Z Å•z à á c ø* Z b§ÏZ
¤
Ãnç kZ Ð äƒ Z  Zz é]̀Z pì 7{g YZ 6j§szc
n kZ k 7]gßÌðà ~i W c Ç~ " g pX c ŠÈ {g YZ Ui W
Xì 7e* ™kª6{g YZÃ" g p
{z n kZ • 7tb§~g7 6kªkZ ÌØæ 㢠i* Ññ
g(ZÃ]gß„ « nä v…‚p¤ Z • D C Ì]gßwŠ •q Z
:• ˜t ]gßwŠ •Øæ * ÑñXì H
æ Ì Î ç Ö ] è n Ö ç i à n e è Ò † Ž Ö ] Ä Û q o Ê Ô • Õ ^ ß â á ^ Ò à ò ³Ö æ
än˾çÚ ‚u] æ] èÒ†ŽÖ] p†m ‚Ú ‚u] áçÓm á] àÓÛnÊ èe…^–Û³Ö] à³ne
Ñ æ ‚ ß ’ Ö ] é … ] • Ÿ è Ò † Ž Ö ] † q ^j Š m æ è n ’ í Ž Ö ] ä j Ë ’ e ÌÎ ç × Ö ^ n Ö ç j Ú
!èe…^–ÛÖ] Œ^‰] o× …^Û%j‰¡Ö Ù]çÚŸ] ^ãnÖ] ÄÊ‚m æ †q^e
¼ ~ äƒ [g pgzZ äƒ •z à á‰ Ü z à Æ v¤ Z :ÀF
~ VzÁ c VzI]Z eÆ vžìt {zì e]gßwŠ •Ž ƒ—
-•z {zgzZ ñYƒ à á » •zÐ g ±ZÆ , CZ f KZ q ZÐ
Šã
Å" g pÌw ZñZÆ •zgzZá á 6]̀ZÃvc x OZÆ
X }Š™á ZjÆv6

•ëë
Ð y•WgzZì ]gßF
ì tZ] » “Z ~gLZ¤ Ð ¬ Ât
$
XèY
^Îæ‚ß‘ oÚ¡‰Ÿ] ànÚ^jÖ] èÒ†• ®Žß³i ž• ` ÉØæ *
Ññ
130
÷g›Z òsZ ) ^ËÎæ áçÓm ^ãÖ^Ú Œ]… àÚ ^Úç×ÃÚ ] ðˆq ÙˆÃi æ ÌÎç×Ö
ì È » T ( ì C™ì‡-•z Ðzq
ZÆtâu LZ v
Xì C™ì‡Ã-•zÐtâuLZ {zgzZì Cƒ ì‡v¬ž
Å yZI]Z e ~ Tì ¿ã â ‡q
Z vw– ÆØæ *
ÑñQ
ãâ ‡Æ vÚÅ V-g ZŠ)f z t £x ÓgzZ ì CYƒ Ë, CZ f
Z e ðà Z®Xì CY Å s§Å ¿
ÃkZ Ç }™x » ÌŽ » vI]
™ » „ v|gŠ
™ì‡-•z vž •t Ýq » kZ XÐ } *
X ˆ0•ZzÆ
•zÐ g ±ZÆ , CZ f KZI] Zž • ë *
Ze q Ññ[ Z
 ž• ë ë~ [ ZŽ pX ñY0 à á » -
g±ZÆ x »ÆvZ
» kZ Âì * ™ » kZgzZì Ë~ v, CZ f ÅI]
™ » v* Z eÐ
B‚Ænç 6 q
Z Ã\ WLZ vˆ Æ “
 •Zzž Zƒt Ýq
c x OZÐ Šp„ v._Æ m ÑñQXì C¯ à á
?kZ ÅØæ *
Xì C™Ìnç » "
g pc ~g»tâugzZì C™Ìnç6]̀Z
¬6y Z ä ëŽ Zƒ "
ž å HZ U
x Z²Z „zÐ V Â!
ÅØæ *
Ññn¾
X 7^ Š ¯ „ VâzŠ [g pgzZ wÓZ [gÃvä *
YŽ c Ññ

*
™ »Ã!ÅkZ c
•z -2
ì 9v…‚
T hi s P o l i c y m a y a t a n y t i m e b e
terminated at the option of the Company on
131
14 days' notice to that effect being given to
the Participant............. In that case, the
Parti ci pant shal l be given an amount
equivalent to a rateable proportion of the
contribution for the unexpired Period of
policy from the date of such cancellation.
This policy may aslo be terminated at any
time at the request of the Participant, in
which case the Participant will be paid an
amount equivalent to the actual contribution
made initially by him / her, less the amount
worked as per the following scale.
Ü z ÌË6g(ZÆ vŒ0
Æ yŠ 14 ‰ …‚t :ÀF
Å]æ† Ãg®ƒ Œ0 Ë Y Å »6Fâ
~ ]gßkZ'ì $
Åg®ƒ Œ0 ¶g ÎÅ} P Ð Ú
X Ïñ Y Å:Zzì k
Ë Y Å »Œ0
‰ ØŠ ~ ]gßkZgzZì $  ZpgŠ
t Ì6„
¶g ¹! ¶g Î._Æ Ï
Å}P Æ kZÆ™t{zì k
X Ïñ Y Å:Zz

ž• ë ë
3Zzô â Å kZÐ zg Å<ÑgzZì !Å•z ¶g Å}P
132
: ÅÀ: 7^
Æ •z sÜ b§Å œÆ ¶g •zà ¶g kZ X Åzb Y
à ážì 7g´]gßðÃ+Z Xì YY H ay
~ œ£z Ôr
Xá á :ZzÃkZ {yŠ {P c
} Š™:Zzô â !Å•z
133

5 :X

VÒZy
P Å ~g î òsZzz%
!^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe
sÑZ yZ/~ßñ}Š Z ñ™Æ yZgzZØæ ã¢i*
Ññ~gzŠ kZ
Zƒ q zÑŸ » ~g î òsZ ~ y Î 0Ð V@à Š• ã¢
• qé ZpÆ ~g î òsZ Ìëv:Z b§ÅVâ ›}uzŠXì
òsZ)vŠgzZ ÅŠÎ~ kZgzZƒ òsZØ{x Âtž• T e ëp
Î: x  ~g î òsZ {Š™ òZg V; }g ø Ð ¬$
Xƒ: löWÅgñZ
Ð ŠÎ‚ Î „: gzZ ì òsZ ‚
Ãt » TXì u 0
Žžì Â{Z
Z {z ¸ _C~ ŠÎ‚ ά vß
™hgÃVËgzZ ] 5ç à â LZ¤
~uzŠpÐ N Y W6ŠÎ‚ :e }{z Â,™Ð J òsZ sÜ
Ðzz Åo ôZ KZgzZ ~g ZgŠ KZ vߎžìt yvZ (Ð kZ s§
‚ :e Æ ŠÎ!õÑ {z ¸ 6(Zero Level) zgŠ #Æ {)z ŠÎ
Xì yvZ(q
Zt G gzZÐ N Y W6wC
~ ~ môZ ä ã ¢sÑZ yZ/~ßñ
134
Meezan Bank's Guide to Islamic Banking
á ™É[  ò *
ù• ó óÉZg ÅJ y Zön Æ ~g î òsZ L Lª
ÑñŠ *Z Æ c Z™ x‰Zg ZŠ gzZ Å
[ Â KZ ä ã Z/ £Z i ÚZ ËZ e *
kZ ä ë6Š ã á ó ó{ ^
Å yZ X Å ù• Y I |q
Z X ~g î òsZ L L
X • èVÒZy
P sf `gŠ Å ~g î

Xì @ ¯ g £ÃŠÎ bÑ -1
Y c
ZJ òsZzz%nÆ ä™ðtZ™ c
w‹q 7ÅÚ Ë
ª Ki b or ÌZ ~Š ã
~ T • D™™f f
g (F l o at i ng)
žŽ ì Cƒ Ýq à Karachi Inter Bank Offered Rate
bÑkZžì t ÈXì Cƒ ŠÎ bÑÅ +Š AÆ :WÆ VË
7 Ð ~pÅ kZ gzZ Ï ñY Å ”ÅbZ™ c
c 7 6Š ã
ÅŠÎ
X • VÒZy
zŠ ~ kZX Çìg m$
tZ™
™f ÃkZ gzZ ä¯ g £ÃŠÎ bÑ~ ä™ð ÆtZ™ c
7 -i
 oÐ x  ~ŠÎ)ÆxsZ~ ä™
Xì 79
Ü z Ëžì @
]gz¢ÅtâuÃJ òsZ ‰ Z Ìt Ð kZ -ii
ƒ60
ŠÎÐ [ ˆÆ Kibor ÃyZgzZì © Û Ð VË}uzŠ Ì{z ƒ
nŒ
™ ZŠ Z
Xì @
Ž ~ }g ! Ññkgæ Æ c Z™x‰Zg ZŠ
kZ ã Z/£Z i ÚZ ËZ e *
:• ˜ {zXì C™G@ Z ÏZ}gø {z• D™7 ðÌ
Å60
~ ] Ñq {ŠŽñž ’ e ¢
{^
Y Ì» ] !
kZ … L L
135
lˆwŠ • » kZgzZ • D ¯ g £ VYÊΠbÑJ òsZ
Xì o‚ »] )Áw ÒZ ° 7Z~ ä™
Z6gîx ¬žì t©: »ŠÎ bÑb!
ÆVË
,Z J ‰ÔDƒ ìg ^ 7~ ] Ñq ‰ q
Z J
 ì Cƒ ¶g Z
žZ Æ yZž • Dƒ
Zi Ð ]gz¢k0
¶gÃVËX Âì Cƒ Á ¶g nÆ ÷+k0
Æ Vˉ
Æ X• f
k0 Û Ð VËy Z {z ì Cƒ ]gz¢Å
£Œ
Û 6ŠÎ bÑmºq
nŒ Û Xì CƒZ
Z J ÑZz ¶Š£Œ Zi ¶g
Y ¹ Inter Bank offered rate ÐZ ì êŠ
ªì @
à » kZ XŠÎ bÑ Š
H 7 ~ ] 5ç b!
Æ VË
g•ŠÎ bÑ » VËÆ c Z™6gîx ¬ ~ yÎ 0
Xì Ibor
Karachi Inter Bank ªgÆ» & ì @
ƒ w EZ : e
X • ë Offered Rate
g£ òsZ ðÙhgÃgÆ» J òsZ ~ y Î 0
Z
¤
~(q Ù ªÂ•e *
Z Å < òsZ n Æ kZž ì C ¯
× WÌ~ yÎ 0 W~ ŠŽz » Lg â
v:Z Xì ~gz¢ *
Z ~g î òsZ ) ó Xó ì „g ™ ¹FLg â t × W
|q
YI
( 54 mÔ{ ^

ì ŠÎžŽì @
Y Hwßz: â̀àâ -2
ZJž• ët s§q
Æˤ Z r
 ™ ã ¢sÑZ y Z/~ßñ
136
Ü z'Æ kZ Â}™nç »Ì Z%B‚
~ 7 Â: 6ä™: 5ZŠ Z ‰
Ë Y Å ~p
ÆkZpì Y Y Hwßz: â ̀ðÃÐ kZ „:gzZì $
Z@ t n Æ J {z ŠŽz!
ZŽ H Ç {zž • D™ ~g Y Ìe
Å {â q
™75ZŠ Z™ú1 yY%Æ g± w ëËŠŽ z!
kZ Â @ ÆY ú

wßz ¶g âZÐ kZ n Æ ugZ DÆ kZì c
àyv A ÃJ ä
X ñYÅ
Y*
^ Æ : â ̀s§ q  ™ 㢠sÑZ yZ/ ¶ Š
Z r
:• ˜Ãäƒ
Another issue with Murabahah is that
if the client defaults in payment of the
price at the due date, the price cannot be
changed nor can penalty fees be charged.
5ZŠ Z 6õg @ Zžì tX ZuzŠ ~Ì Z%
gHH Ǥ
Ë Y Åsp7 Â: Â@
Y Hwßz: â̀ðÃ:gzZì $ ™7
Xì Y
Û ~g Yêt {zœ„}uzŠQp
X •D â•
In order to deal with dishonest clients
who default in payment deliberately,they
shoul d be made liable to pay
compensation to Islamic bank for the loss
suffered on account of defaultL L . P.129
137
Ü z'™ú1 yYŽ H Ç-
ÃyZ D™75ZŠ Z ‰ Š$
c
ì Zƒ y vŽ ÃJ òsZÐzz Å kZžì Y Y Hg6
X , Š ¶g¼ nÆ ug Z D
ÆkZ

•ëë
Æ yvži7 Ð r
Æ ug Z D  ™ sÑ Z yZ/[ » ðÞ
{zž å IÐzz kZ: â ̀gzZì HgzZ Â7: â ̀¶g à Zz äY à 6gî
™wßzŠÎ|gŠ6x *
Xì @ 
Æug Z D ŠÎ
JZ® å á
YE$E
…‚ c 9 g » -3
÷g›Z~ ë5k +xƒgzZ8
Æg¾gzZ ñŽ ÔŠÎ~ kZgzZì ^
Y*
G ÷g›ZÐ zg ÅxsZ
ð0 VÐ ¸ X • D Y ñ0
Ì~ ÷g›Z òsZ ª …‚'! p
zz% Z®X • ` ™" Ð ,ë~ y Ò Æ …‚ž 6• CY
U
Xìi§òsZ)Ì…‚
gzZ J ~ ygzZì @
Z™…‚ c
÷g›Z6x *
„ LZJ ~g »
sfzgq~ kZ X • D Z™g”Æ V”LZ LZ ŠpH Ç
Ã'!
:‰Y Å7i Z0 Z
YE$E
c
÷g›Z Æ J {z ì @
Zz™ ë5k + xƒ c
9 g » Ž H Ç -i
8
gz¢ (Z Jž ì DÃkZèa gzZ ì á
: » äƒ 2 ~ …‚
Xì @ Ì{z ÂÇ}™Ðzz ÅkZ¡gzZ Ç}™
ƒg …k
Provisional Rental {Š™~g Y ÅJ yZö~Y{g Y Zg » -ii
» { â ¬ žì `gŠ ~ ( ø
 ~gˆÅtZ™ ) Calculation Sheet
138
Æ V¸ ¹! á ÌÃ] Y Zy
gzZ ì ï• Z Æ ~g ZŠ'g !
gzZ cZgtZ™
7 Å T ~ h Çq á ÌÃ ¶g Å ( …‚ c
Z †• ï• ) ÷g›Z ñ Z™
Xì 9zg 3,44,000
Inclusive of {z gzZ ì 9zg 31,487 tZ™ » {â ¬ Æ kZ
Xì Registration, Rent and Freight charges
Ù Œ Zž Z
¶g Å ÷g›Z {z gzZ ì 9zg 11,487 tZ™ » {â C 
Xì Inclusive of insurance ªì É
z*Š ÅJ pì (Provisional) ~gˆ)*
] Z m  tp¤
ø Z
~ {g YZg »žì Y Y ¹ùt Âì @
Y c á~
3Š ÌÃH ÇgzZì ï•
™ ZŠ Z À6Ð s§KZ ŠpgzZ ì @
@ Z™÷g›Z Ð s§KZ ŠpJ

:„Å œ6Š ã
Åtâuð- -4
(On the basis of daily products)
n Æ ä™ {Š â W6äZ™ ¦ƒ ¶g ÌÎgzZ Z
 ÃVzg ZŠ M3
sÑZ y Z/Xì à ïYÅ ¶Š œ6Š ãÅtâuð- ä VËzz%
:• ˜ ~}g !
Æ kZ r ™
"Many financial institutions finance
the working capital of an enterprise by
opening a running account for them from
where the clients draw different amounts
139
at different intervals, but at the same
time, they keep returning their surplus
amounts. Thus the process of debit and
credit goes on upto the date of maturity,
and the interest is calculated on the basis
of daily products. Can such an
arrangement be possi ble under the
musharakah or mudarabah modes of
financing (Meezan Bank's guide. p: 177)
If such an arrangement is agreed
upon between the parties, it does not
seem to violate any basic principle of the
musharakah. ----practically, it means that
the parties have agreed to the principle
that the profit accrued to the Musharakah
portfolio at the end of the term will be
divided based on the average capital
utilized per day, which will lead to the
average of the profit earned by each
rupee per day. The amount of this
average profit per rupee per day will be
140
multiplied by the number of days each
investor has put his money into the
business, which will determine his profit
entitlement on daily product basis."
(Meezan Banks' guide p:178)
lŠ¤
k
iÆ }g ZŠ Z ~g !
zg » Ë}g ZŠ Z C1â Ð ¹ L L
Z » kZž • ï Š K
M3V Zzg q Ð j§kZ Ãtâu
 F

5. Ð ~ T • ï Š wÅ
Sg Z~ ] ‡zZ ZÿG
n¾X • Tg D Z™Ì¦tâuåà „B‚gzZ • s ï
ð- gzZì Lg ¸ J
 •Z õg @
¿»% ïgzZ äZ™ ¦Sg
Ì Z%gzZžg xnç (Z HXì @ Î [ ˆ »ŠÎ6VzŠ ã
Y c 
?ì YY HÌ~ ~g »tâuÅ
kZ ÂñY ƒ t · Z 6nç, Z y xgŠ Æ Vkg0
Z
¤
»kZ6gîiX Cƒ 7¿#Å‚Ÿ ~Š ã
ËÆžg xÐ
žì 1™t · Z6‚ Ÿz {°‡kZ ä Vkg0
žì t È
6Š ã WÆ ]æ ~ D 3Æžg x
kZ {zƒ ¦ œŽ ~ y
x- ° Ð kZ Xì Zƒ w EZtâu Hx- ° ¹zZž ǃ „
Ð Š°Æ x c
Z y Z ÃT ǃ x¥ œÑZz äƒ ÝqBzg °
c
Î ~ g ! Ù ~ XÐ , Š [¢
zg »tâu CZ ä g »tâuC
ó Xó Ïn Y ŔŠœ6VzŠ ã
ð- Ð kZXì
» kZÆ ™Šg Zz nZ ‹Z q
Z „ ŠpQ ä r
 ™ sÑ Z y Z/6kZ
141
@ Š [ ZŽ
 ZÑžì t nZ ‹Z Xì c
ƒ D» wÓZ kZgÆ VrÑ Â~ •
n kZ • Tg D Z™ ¦gzZ s ïSggZŠM3~ x  kZžZ
ì
Ü z Dƒ 4ZŠ ~žg x
kZ gzZ ì Cƒ w!g Zl ÅtâuÆ yZ ‰
»vZ¶g ã‚ »)´~ [ ZŽÆ kZQì @
Yƒë! ˜
žg xÐ ª
(̄ ! ˜tž• ë ñƒ ïŠ!Zj
»} ×) Å]ˆßÖ] oÖ] o–Ë³Ú ª
:• ˜Xì @
Y „ƒD»g Zl Âì @ y
Y Zh yâ ‚Z
 èYì 7
"But the proposed running account of
musharakah where the partners are
coming in and going out every day,
nobody has undertaken to contribute any
specific amount. Therefore the capital
contributed by each partner is unknown
at the time of entering into Musharakah
which should render the musharakah
i nv a l i d . The ans w e r t o t he a b o ve
objection is that the classical scholars of
Islamic fiqh have different views about
whether it is necessary for a val id
Musharakah that the capital is pre-known
to the partners. The Hanafi scholars are
unaminous on the point that it is not a
142
pre-condition. Al-kasani, the famous
hanafi jurist writes:
"According to our hanafi school, it
is not a condition for the validity of
musharakah that the amount of capital is
known, while it is a condition according to
Imam Shafi. Our argument is that jahalah
(uncertainty) in itself does not render a
contract i nval i d, unl ess i t l eads to
disputes. And the uncertainty in the
capital at the time of musharakah does
not l ead to di sputes, because it is
generally known when the commodities
are purchased for the musharakah,
therefore it does not lead to uncertainty in
the profit at the time of distribution."
(Meezan Banks' guide: pp. 179-180)
4ZŠ: Zizg q
Ñ~ TM3VZzg {iX »žg xp L L
Ñ Ìðà • Tg Dƒ `g { gzZ
¦ ¶g ³~ kZ q
7~g ZŠ)f ÅäZ™
Æ ä™ q zÑžg xn kZXì ©
ÅTì x¥*
g ZlÅ (tâu) w ÓZ kZgÆ q Ù ‰
ÑC Ü z
143
Yƒ‡Ãžg xÐzz
X ’ e *
>*ŠÆ òsZ}žìt [ ZŽ » nZ ‹Z Ñ!
{gÃè
c
Wn Æ i ZŽÆžg xžì ñ Zg s %Z ~ }g !
kZ »
Y f4X 7c
ì oÑ *
ƒ x¥Ð ¬ » w ÓZ kZgÆ Y »Ñ
ò ã ‚ ») ´ž4g•Xì 7oÑtžì t · Z 6kZ »
:• ˜
oÑ ðÃt n Æ i ZŽ Æžg x ._ÆÃ}g ø
á x â Zp¤
ÆvZ¶g w• Zƒx¥g ZlÅwÓZ kZgžì 7
Æ-Šp] Z &
ª ˜žì t ?Š ~g ø Xì oÑt q
Š 4
q Z 4
{z Z Ü z ÏZ sÜÉ Cƒ 7Š YZ
 ì Cƒ‰  ñn
~}g !
Æ w ÓZ kZg ~ qzÑÆžg xgzZ X ¶ ̄ !
»
 ( •Æ žg x) èY Cƒ 7̄ !
Z » q Z 4ª
˜
{z ~ „Å œ Z®ì @
Y ƒ D» kZ Âì @ y
Y Zh y â ‚
ó Xó Cƒ 7̄ !˜
Ȼ

•ëë
y Z/~ßñÈŽ » ]g „ÅvZ¶g ã‚ »)´žì k\Z …
ÅvZ¶g ã‚ ») ´Xn ™7t · ZÐ kZ ëì c
Cä r
 ™sÑ Z
:ì V- ]g „
o Ö ] ^ ã ñ ^ – Ê Ÿ Ø e ^ ã ß n Ã Ö ‚ Ï Ã Ö ] ‡ ] ç q Ä ß Û i Ÿ è Ö ^ ã r Ö ] á ] ^ ß ³Ö æ
ä Þ Ÿ è  ‡^ ß Û Ö ] o Ö ] o – Ë i Ÿ ‚ Ï Ã Ö ] k Î æ Ù ^ Û Ö ] Œ ] … è Ö ^ ã q æ è  ‡ ^ ß Û Ö ]
144
ð]†ŽÖ] kÎæ á^Þ‡çi †nÞ^Þ‚Ö]æ Üa]…‚Ö] ០^fÖ^Æ æ ]†a^¾ å…]‚ÏÚ Ü×Ãm
! è Û Š Ï Ö ] k Î æ x e † Ö ] … ] ‚ Ï Ú è Ö ^ ã q o Ö ] p • © m ¡ Ê ^ â … ] ‚ Ï Ú Ü × Ã ³n Ê
D63 ” 6 t Äñ^ß’Ö] Äñ]‚eE
Cƒ 7ú â Æ i ZŽ Æ -Šp] Z &
ª˜žì t ?Š ~g øL L
Ü zÆ-gzZ Xì Cƒ ú â Ðzz Å äƒ ä ‡ ^ ßÛ Ö ] o Ö ] o – Ë Ú É

 ˜ Åg ZlÅw ÓZ kZg
Ðgîx ¬èY 7 ä‡^ßÛÖ] oÖ] o–ËÚ ª
Ü z kZ n kZì @
ÅkZ ‰ Y ÑÂÃ.* Ü zÆhy
Šz ë ZgŠèa ‰ Åy â ‚
Ü z Æ „Å œ Z®ì CY ƒ x¥g Zl
7w! Ìg Zl Å œ‰
ó Xó Sg
Ü zÆ-žìt Š Z%ÅvZ¶g ã ‚»)´
D-»g ZlÅtâu‰
Ü zÆ-ž It X 7oÑ *
?Š š ì 7oÑÌDà )Z »g Zl‰ ƒ
.* Ü zÆ ~g Zh
Š z ë ZgŠèa ‰ y Û ŠpvZ¶g)´ ¶ Š Xì
ž• D â •

Xì @ Ü z kZ Âì @
Yƒì D-žŽ D»g ZlÅ yZ ‰ Y Hyiz »
Ü zÆ -Ž • .*
yZž ‰ ØŠÄg t ‚ ‰ Š z ë ZgŠ {ztž Zƒ x¥
zz Å äƒt ‚.* Ü zÆ -n¾X σ •
Š z ëZgŠ ‰ g xB‚Æ
á Z s§Å yZ c
Zƒ gz¢ ÂDà )Z »g ZlÅ y Z Ð zz Å äƒ {g • Ð
Ü zÆ-~XÆŠ ã
:gzZì Dà )Z Â: »g ZlÅtâu‰ ð- ²
Xì D-
Û zŠ Ái Z Ážì ¸ |ÅwZñÑ!
³LZ & • Ñy
y Á• W
6Š ã
Å yZgzZ B™mºn Æ J
]æm 5~-kZ ñ âu
)´ X ,™ð bÑÅ œn LZ ( ÌÐ zz Å ¿Âƒ ]gz¢gzZ )
145
» ( Basis of daily products)Š ã
ð- ~gzŠÆvZ¶g ã‚ »
žg x~ : WòŠ WzŠ~gzŠÆy Zžì Y Y eÎù Z® å7ŠŽz Â
Ü zÆ-p,™ Â- »
Z¼ »g ZlÅtâuÃy Z Â: ‰
„:gzZƒ { i Z0
sÑZ yZ/Ã]g „ÅvZ¶g ã ‚»)´ n¾X ,™ð bÑ ðÃÅ œ
 gŠ b§Ët NÑ~ hLZ r
Xì 7„ ™
 ™ sÑZ yZ/6(Basis of daily products) Š ã
r ð-
Z „Špä
:ìt Žì HÜnZ ‹ZgzZq
"Some contemporary scholars do not
allow this method of calculating profits on
the ground that it is just a conjectural
method which does not reflect the actual
profits really earned by a partner of the
musharakah. Because the business may
have earned huge profits during a period
when a particular investor had no money
invested in the business at all or had a
very insignificant amount investsd, still,
he wil l be treated at par with other
i nv e s t o r s w ho ha d hug e a m o unt s
invested in the business during that
period. Conversely, the business may
146
have suffered a great loss during a period
when a particular investor had huge
amounts invested in it. Still, he will pass
on some of his loss to other investors
who had no investment in that period or
their size of investment was insignificant.
Y à j§kZ Æ ”Å œY f)ëPL L
B7^
žg xÐ Tì i§g¡q
Zt ~ w ìÆ yZèY
etžì tzz X @
ƒ 7x¥ œÇZƒ c ÑË~
¾ »q
Ñq
q  ƒ Zƒ~ V⊠yZ œ{Š c
Z Z i¹ ~g !
zg »žì
Þ ‡ž Z hðÚ Z ƒ c
„™f . ƒ: ŠŽñ„tâu Âc
Ð }u »
Ç ñ Y Œ' Æ Y »Ñ}uzŠ yZ ÃkZ ŠŽz!
Z' Æ kZ Xƒ:
Îtâu~g Zl~(¹ ~ ]æ kZ ä VM
ÆkZXƒ c
{Š c
i ¹ ~ ]æ kZ » g !
zg»žì et ~ ]gß@'
Æ kZ Xƒ Îtâu {Š c
i¹ »q
Ñq
Z Z
 ƒ Zƒ yv
Š ™vÃY »ÑvŠ y Z yv¼ » kZŠŽz!
kZ » X Ç ñ Y c
ó Xó ƒ™f .
Þ ‡* ƒ:tâu̼ ~ ]æ
Ž Zhð¹ ƒ c

•ëë
Ñ ËÐ j§kZžì t Ýq » nZ ‹Z
9Å œªZzÆ q
]æ Xì yŠÎq Û èY Cƒ 7x¥g Zl
Z ]æ ÀÅžg x, ™n•
147
Ù kŠ ä –gzZg ZD
]æ ~g7 gzZ X ñ Z™ ¦g ZD Ù õ0
ä /~ „ qzÑÆ
Ù õ0
gzZ ñZ™ ¦g ZD i~¨ £Æ yZX ðZd: ¶g¼ ~
~ q zÑäh
Ù õ0
XØŠ Z™ ¦Q9zgg ZD ~ V⊠kŠÆy
WX n Zd{zˆyŠ kŠ
ÄÑ!Î'' Zƒtâu »VâŠÎy Z
( ÄÑ5) 5,00,000= yŠ 100x9zg 5000 Æ/ª
( ÄÑ10) 10,00,000=yŠ 100x9zg 10,000 Æ–gzZ
(ÄÑ1) 100,000= yŠ 20x9zg 5,000 Æh
igzZ
Ù 16 ~ yŠ q
gZD Z Âìg~ wEZ9zgÄÑ 16 À~ yŠ 100
Ð [ ˆÆŠ ã
ð- ƒ9zg 8000 œÀ¤
Z Xìg~ w EZ9zg
X9zg 500 Zƒ »h
igzZ9zg 5000 Zƒ »–gzZ9zg 2500 Zƒ œ»/
qzÑgzZƒ Zƒ~ V⊠4ZÆ y xgŠ œ»9zg 8000 žì et [ Z
V-âuÆ VzuzŠzzš Ãh
iXƒ Zƒ: œÌ¼ ~ V⊠kŠ kŠÆy
Wz
~ ]gßÅy v„,Z X ‰ ï9zg 500 Ð ~ œá Zz äƒ6
Xì Yƒ
:• ïŠ V- [ ZŽ » nZ ‹Z kZ r
 ™sÑZ yZ/
"This argument can be refuted on the
ground that it is not necessary in a
musharakah that a partner should earn
profit on his own money only. Once a
musharakah pool comes into existence
all the participants, regardless of whether
148
their money is or is not utilized in a
particular transaction earn the profits
acc rui ng to the j o i nt p ool . T hi s i s
particulary true of the hanafi school,
which does not deem it necessary for a
valid musharakah that the monetary
contribution of the partners are mixed up
together. (Meezan Banks' guide:p178)
žì Y Y HŠg 6Š ã
kZ Ã?Š ðƒ ~Š Å Y f y Z L L
œ6tâu LZ sÜq
Ñž7„ì ~gz¢ Ât ~žg x
Yƒðžg xiŠ q
kZ Y »Ñ „ x Ó Âì @ Z Z
 X ñ¾
Zƒ w EZtâu » yZ ~-m{ Ëž ñƒ D™ÃsÐ
Dƒ g ZŠz ~ œá Zz äƒ Ýq Ð žg x 7c
ì
¸ {Š c
yZèY ì W Š 4
iq ÆÃ6gîm{ ] !
t X•
Æ Y »Ñx Óžì 7oÑt n Æ i ZŽ ÆžgxVŒ Æ
ó Xó ñ Y c
Š™o ‘ÃV- âu

•ëë
 ™ sÑ Z yZ/
t ~žg xž ì t Ýq » [ ZŽ kZ Æ r
 ZÑX }™Ýq œ6tâu LZ sÜq
ˆÆ • Ù ž 7~gz¢
ÑC
ÑÌY »ÑvŠ ~ œpƒ Zƒ wEZtâu » q
q Ñq
Z sÜp¤
Z
149
X • Dƒ
™7t‹ » kZ {z p c
C ‚Ÿ »žg x ä r
 ™ sÑ Z yZ/
W Âà Zd ¶g KZ ˆ Æ yŠ kŠ Z
~ ÃÅ <Ñ c  äh
iž ñ 0
CYƒ »„ • Ù ªX 7c
 ZÑ ÂÐ b§kZžì C „g ̹!
 ZÑ

Ñï¬)) Sleeping partneržZ
ÀCZ {zgzZƒ ( q  îSì
tâuÀ¤ Ñï¬) Active partner tâu
Z Xá á :ZzÐ ( q
èY ˆƒ ë! á Zd :Zz Û á : :Zz
 ZÑ—‚ ÌA
•
 Ú6 ÆV- âu
X σ ]gz¢Å-6 Ð (ratio) ƒ
W%Z X • Š ã
{z ~ y " bÑŠ x ÓÆ r
 ™ sÑZ yZ/n¾
]
h Ztžt {zgzZì C™g66ä™g¨ÃòŠ WŽ • ï Š ?ŠgzZ q
q Z
6kZ¤
Z y ›•Æ Üû ãô›ôæû †ö •ö ‚øßûÂô áøçû Ûö×ô ŠûÛöÖû]ø g
ugzZì ]gß
Æ kZ CW7xi Ñ *’Å w'gzZ ¹Å x ZwËž Z
 ÂB ™t · Z
:• ˜ {zXì 7ú â ðÃÐg(Z
"In the proposed system, all the
partners are treated at par. The profit of
each partner is calculated on the basis of
the period for joint pool. There is no
doubt that the aggregate profits accrued
to the pool is generated by the joint
ut i l l i za t i o n o f d i f fe re nt a mo unts
contributed by the participants at different
150
times. Therefore, if all of them agree with
mutual consent to distribute the profits on
daily products basis, there is no injunction
of shariah which makes it impermissible,
rather it is covered under the general
guidelines given by the Holy Prophet 
~
in his famous hadith,as follows: "Muslims
are bound by their mutual agreements
unless they hold a permissible thing as
pr o hi b i te d or a pr ohi bi ted thi ng a s
permissible."
Ù Xì @
C Y Hnç V7 Ð Y »Ñx Ó~ x  {iXL L
tâu » kZ ~ Tì @ Î6Š ã
Y c Å ]æ kZ œ » q
Ñ
œÀ~žg xž 7— ðÃ~ kZ X ;g ¦~M3žœ
ÝqÐ wEZÆ V¶g Zˆ ðZ™ ¦~ ] ‡zZ Z
ð- {zžƒ ~q Ÿg b!
6kZ Å ƒ
¤
Z n kZ Xì Zƒ
+Z ùðÃÅ<Ñ ÂÐ ,™„œ~ : W6Š ã
Åtâu
g•q Û^
 Ñ ÂtÉ ƒ îŠg Z Œ
Z Å ~ Y*
ÃkZŽ ì 7
Z
{z J • È0 u
Æ VîÑ ðƒ Åð KZ y ›ž g
Ð B ™: w'Ãq x ZwËgzZ B ™: x ZwÃq w' Ë
ó Xó ì 4ZŠ •Æ‚Ÿ {”"
U
151
œ Zƒ H Ýq » gzZ Ë•Æ x  kZž • ` C 6
zZ ë p
}uzŠz¼ » yvá Zz äƒ ÃgzZ ËgzZ ì @ Š }Š Ã}uzŠ
Y c
]gß{gÃèÐzz kZXì 7^Y G ]! t Xì @ Y c Š w Z e ÌuÆ
Xì 7„ gŠ 't Z] »Üï ãô›ôæû †ö •ö ‚øßûÂô áøçû Ûö×ô ŠûÛöÖû]ø g
uÃ
 ™ sÑZ yZ/~ y
Ð Vzg î gzZ VË VY äY : r W
:• ˜™ƒ [ú%
"If distribution on daily products basis
is not accepted, it will mean that no
partner can draw any amount nor can he
inject new amounts to the joint pool.
Si mi l ar l y, no b od y w i l l b e ab l e to
subscribe to the joint pool except at the
paticular dates of the commencement of
a new term. This arrangement is totally
impracticable on the deposit side of the
banks and financial institutions where the
accounts are debited and credited by the
deposi tors many ti mes a day. The
rejection of the concept of the daily
products will compel them to wait for
months before they deposit their surplus
152
money in a profitable account. This will
hinder the uti lizati on of savi ngs for
development of industry and trade, and
will keep the wheel of financial activities
jammed for long periods. There is no
other solution for this problem except to
apply the method of daily products for the
calculation of profits, and since there is
no specific injunction of Shariah against
it, there is no reason why this method
should not be adopted."
» kZ ÂñY H: wJÄŠœ6Š ã
Åtâuð- ¤
Z L L
Ñðà Â:žì È
-žœ„: gzZì YZd ¶g ðÃq
Ë Y Åï•
: eÌn ÆË b§kZXì $ á ¶g 5ðÃ~
qzÑÆ Š • 5ñZÎn Z™ ¦ ¶g ~ -žœ{zž ǃ
¦Y ~ Vzg ZŠ Z C1â gzZ VËX ~ V:g @
{gHÅ äƒ
Þ ‡*
Y V˜ ì ¿. Ð }ui§t Ðg ±ZÆäZ™
FF~ yŠ q
X • D ZdgzZ • D Z™ ¦b g ! Z yÇà
žÐ Vƒg6yÇàY Ð ¶Š ™Šg Ãg¦Ætâuð-
V¸{z ¬ Ð äZ™ ¦tâu åà ~ M3 j œË
Æ Vxn Æ ¹FÅ ]g ˆz Å] !
t X ,™g OZ
153
C1â Ð b§kZ gzZ σ ú â Ð wEZ
¼ Æ 4z]
kZ »X kZ XÐ N Y {g™ƒ x Y Ç!
n Æ V Âæ sî
tâuð- n Æ ä™x¥Ã œžì 7igzZ ðÃ{z´Æ
ðÃÅ <Ñs ÜÆ kZèa gzZ ñY Hg (Z Ãi§Æ
ó Xó ì 7zz ðÃÅä™:g (ZÃkZ Z®ì 7ŠŽñù
Æ <Ñ6gî ãZz x  » VzŠ ã
ð- ž ˆ Æ ä3Š t 6
zZ
Å ä™ {û¼ 6k
  ™ sÑ Z y Z/…ì s Ü
½¿â Z kZ Å r
 ƒ Âp ÖZÆ y!
•M L Æ kZ ñ ZÎ7]gz¢
i Å,x ¬ ËtL ž
ó Xó 7Æ,òsZgzZ +Š ݬ q
Z

Û zh
 z•
| yÅi¥ -5
Ð ,ë~ }g !
Æ| Û zh
 z• yÅ i¥~ y*LZú
 ™ sÑ Z y Z/~ßñpì ^
•ÆÌ Z% r Y*
{zž • ` ™™f
Û^
{z X • ï Š g Z ŒY ÌÃ| Û zh
 z• yÅ (Shares) ‰Æ Vµ
X •˜
"The shares of a lawful company can
be sold or purchased on Murabahah
basis because according to the principles
of Islam, the shares represent ownership
into assets of the company provided all
other basic conditions of the transaction
154
are fulfilled." (page 130)
y
gzZ } h ‰Æ v{°‡!Ë6Š ã
Å Ì Z%L L
 Ð zg Å VßßZ òsZèY • M
-ž Z YG | Û
 z•
ZÆ v‰t Vƒ „g Y Å ~g7 _ ZÑ~Š ã
X U x ÓvŠ Å
ó Xó • ?Š Å!~ ] Y
"In an equity or mutual fund (unit
trust) the amounts are invested in the
shares of joint stock companies. The
profits are mainly derived through the
capital gains by purchasing the shares
and selling them when their prices are
i ncreased. Pr ofi ts are al so earned
through dividends distributed by the
relevant companies." (P,210)
H4J
ö-G&r Z Ë L L
‰ÆVµu 6zYÐ -žœc
y
 gzZ™h
Z É4ZÐgîx ¬ Xì CY Å ~g »tâu~

Û ÃyZ Âñ Yƒ†ŸZ ~ 7 Å y Z
 z•
HÝq œÆ ™|
ó Xó ì @
ƒÝq Ì{z • îŠ œŽ V |, i Z {z´Xì @
Y

Š OZ J0
Z6VzÒúgzZ Vúz LZ »J òsZ -6
PXì 7q ~(ðà ãÒ ß~}Ñç}g øž• Ù Š ë
155
Z ~ ] Ñq y Z Xì z » w©x ¬ *
gzZ ë Z q ¯ il
î Zz gzZ ,¦g
Š hg6}g –ÆVÍß, ZÃx Â! zZ
Æ^Åx ÂkZ Âñ Y c

{ŠŽñÉ Xì Æ ¢ dÛd
ŒŒÛ Ž ì60
Z ~ ¸» 䙄¬ Ð
ÌËX Y Y H7g ±Z Ì6& ¤Å}ÒúÆ J Â~ ] Ñq
Ù c
}™: VY \Š {z ÂñY ÑZ e ^ â »g ZD
c Î õ0
~Ù Å¿
nT~ VËòsZvŠgzZ Jž_ZgzZ š y Zö ?} ™: J
“

( J ; ) City Bank {z ì ŠŽño»
Hong Kong Bank c
»8
(ZÐ ˆ ÅkZgzZ säz ÅkZXì 7ZÐ ( J 8  ;)
 ì‚
žZ g/_
(Missionary) ~• ðà {zž M 7W@ðÃ
gzZ ‚f ! zZ Ž ì @
ƒ6VÍß yZ g ®Z » ! x» Å Vñ»Æ n! zZ
g/_
Y Å 7µÂ+Z Ð Professionals ¡X Vƒ n ~•
J H Å ] !
- kZ ÌA
ƒ Ìg ZÈc Š {à & ¤nÁ! Ë
ZgzZ X $
¤

5.žì
á •Æ e g ¬ zzÐ Ë c Š 3Š: wâ Zƒ Z 7—‚ ä ÿG
ƒ c
Š 3Š:™
Xƒ c
Ì Z% ä {¢q b) ï>~ x‰Zg ZŠÆØæ 㢠i*
Ññ
X ~Š m
?t •Æ~g»tâu=g fƤ¸
Û n Æ ~g Zh
nŒ yÅIR Z }L L
Ð J g Þ» q
y
™h IR Û ÃkZ J Âì Le ¢
Šp ñO Æ ¶Š nŒ 
X Ç} Š™| Û ¤¸Ì Z%]gz
 z•
 Zg { Z'
„ y
~gZh Å Y âZ/£x ÓŠpi Z n Æ J

5.Špn Æ ~g Zh
CZ ÃÿG y
ÅY âZ/£{z n kZì Â
156
5.t’ gzZ Ç } Š ¯ Vz
Å Vz Æ J IR}q {z ¬ ÿG
y
ÃJ 6ŠÅ ~gZh  y
gzZ Çá á ~ï™h 
Ðw
y
h n Æ \ W6Š ã
IR
  »z ä ~ž Ç} Š™ i
Ū
n LZÐ \ WIR
{z~ [ ZgzZì 1á ~ï LZ™
( 119 m 7 ` òz2 Z ŒZ )X ó óVƒ Le *
y
h 
:–íq6kZ ävZ¶g r
 ™£Zæg ?*
Ññ
{gÐ k
Š ’Uœ„¸Ž å H̆ŸZt V Œ ä >L L

5.J
Ž ÇÇ{Òúðà CZ n Æ & ¤ÅïÆ ÿG Xì
7 ` òz2 Z ŒZ ) X ó óÇ}Š wu » kZ 6
äƒ "
U
ï
( 119 m

5. LZ {zgzZ 7g »ÃäVZ Ø»DË, ZJ òsZp
ÃÿG
 ™ ã¢sÑ Z yZ/ŠpXì êŠ µñî
8ÃDkZ ~ [ Â KZ r
X • ˜ ñƒ D™i Z0
ZÃ
"An agency agreement is signed by
both parties in which the institution
appoints the client as his agent for
purchasing the commodity on its behalf.
The client purchases the commmodity
on behalf of the institution and takes
possession as the agent of the institution.
The client informs the institution that he
157
has purchased the commodi ty and
si m ul t a neo us l y m a ke s a n o ff e r to
purchase it from the institution." (Islamic
Banking:p.127)
\Š 6)*  »z q
ª 5.’gzZ J ª) V‹g 0
Z ( ÿG zŠ L L

5.J •Æ TÐ ,™
Å äh ZŠÎn Æ J ÃÿG
y
ì @ y
h yâ ‚ {z n Æ J ÿG 5.’Xì @
™gHVz CZ§{

5.QXì @
ÿG ™ï 6yâ ‚ kZ 6gîÆ Vz Æ J gzZ
J „B‚gzZì 1h
yyâ ‚ ä kZžì êŠ q :ZÃJ
ó Xó ì @ y
™Ì¿7Åäh 
ÃkZÐ
ÅJ òsZ~ ] Ñq {ŠŽññƒ DƒÆ] Zç~ ¸Ñ!
{gÃè
Ù ª6ÔikZ
X Y Y H7yEZžìC

Û 6(Bill of Exchange)~z -7
oÑÅnŒ
 ™sÑZ yZ/
:• ˜ r
"The exporter wi th the bi l l of
exchange can appoint the bank as his
agent to collect receivable on his behalf.
The bank can charge a fee for this
service and can pvovide interest free loan
to the exporter which is equal to the
158
amount of the bill, and the exporter will
give his consent to the bank that it can
keep the amount received from the bill as
a payment of the loan.
Here two processes are separated
and thus two agreements will be made.
One will authorize the bank to collect the
loan on his behalf as an agent for which
he will charge a particul ar fee. The
second agreement will provide interest
free loan to the exporter, and authorize
the bank for keeping the amount received
through bill as a payment for loan.
These agreements are correct and
allowed according to Shariah because
collecting fee for service and giving
i nte r es t fr e e l o an i s pe rm i ss i bl e ."
(Meezan Banks' guide: pp 198/199)
Æ T{àæW'
Y ¯ Vz CZÃJ {zì ~z k0 LL
JnÆ x » kZX} ™wßz ¶gÐ s§ÅkZ {zž @
ì
~ŠÎ) » ¶g âZ Ã{àæW'„B‚gzZ ì Y™wßz ]̀Z
159
2 Ôƒ'
J {àæW'  Û
Æ ¶g Å ~zŽ ì Y™~g Y£Œ
Z'
6äƒ wßz ¶g Å ~z {zžì Y}Š ~q Ÿgt KZ Ã
Û ÃkZ
Xá™g Ñ~ 3Zz ÅnŒ
Z XÐ Vƒ zŠ Ì}@ç Z®• ¿Z]
q zŠ VŒ
Z]
¶g Å ~z {zž ǃ Ýqg (Zt ÃJ •Æ }@ç
æW'
}uzŠ Xá ]̀Z mº6kZ gzZ }™wßz n Æ {à
Û ~ŠÎ)Ã{àæW'J •Æ }@ç
2 Ç}™ ½£Œ
Û LZ ¶g Å ~z {zž ǃg (ZÃJ
XáÄg~ 3Zz ÅnŒ
 gŠ Ð zg Å <Ñ} @çt
Y gz Z „
ËèY • ^
^ Û ~ŠÎ)gzZ ì ^
Y ÌbŠ£Œ Y Ì ¢ Ö }
]̀Z 6# 
ó óX ì

:• ë ë
}Ã Bill of Exchange ª ~zžìt Ýq »]g „kZ
n Æ à ßz Å ¶gŽ ñ Yá k0
KZÐ {àæW' Æ J {àæW'
~ŠÎ)'
Z' Þ Ð {eÃ{àæW'J %Z X }™wßz :
Æ ¶g Å.
Û
X N YG {e{e] 5çzŠt X }Š Ì£Œ
Æ ä™{e{eÃ] 5çzŠ yZèYì ƒ
 o)Ç!
ÛD
t
{z Xì ˆª~ äƒN ZÆ y ZŽ ì SgŠŽñ! Zy
{z ~ yZŠŽz!
» kZ 6Tì Cƒ Ýq w ã ⠇Ì0
Å Jž Ð b§kZ
Þ LZ Z
]̀ZgzZ :n Æ à ßz Å.  {àæW'Z®ì Yƒ {~
Zñ
160
{g YZÐg±Z ãâ ‡ c Û Ð J6gî ã â ‡ ÂÇ}Š
Íì Y™wßz£Œ
Û 6T7Å b§kZ oÑt X ì @
¬ ä ¢• Û
ƒ o zæB‚Æ£Œ
Ýq w ãâ ‡ÃoÑkZèYƒ H: ™f ÃkZ ~-gzZƒ 1™Mõ
Z®Xì ¸V Œ Ì{°‡ » ½æ†ŽÛÖ^Ò Íæ†ÃÛÖ] ,i Z {z´ Cƒ 7
X ǃ‡Ã {g YZ

wj â zo»J-8
nT~ J òs Z L L:ž å –ä ë ñƒ D™y Ò ! Zy
”
( J ; ) CityBank { zì ŠŽño»
Hong Kong Bank c
» 8
(Z Ð ˆ Å kZ gzZ säz Å kZ X 7ZÐ ( J 8  ;)
Å Vñ»Æ n! zZž Z
 ì‚
g/_
~•{zž M 7W@ðÃ
~•gzZ ‚f ! zZŽ ì @
g/_
X Vƒ n ƒ6VÍßy Zg ®Z » ! x»
ó óX $
Ë Y Å7µÂ+ZÐ ( Vzgz&) Professionals¡
ñƒ ï Š [ ZŽ » kZ r ÑñÆ x‰Zg ZŠ
 ™ ã Z/£Z i ÚZ ËZ e *
:• ˜
¬Š D™ÃVÍßÐ ¹ e
D Å T] ! Z L L
ëZ q
Û ZáZz ä™x »~ VËòsZžì t ì
äzgzZ k] »Š Z•
EkIE
4&
ä™x »~ VËÿ G 5 . b§Tì Cƒ b§ÏZ Ìs
E IE
Û Z áZz
4&
òsZ b§ Å VË ÿ G 5 k . b§ÏZ Ôì Cƒ Å Š Z•
zÂU VâzŠ t µš X • C™x » &Zp {Š6" ~ VË
~¢Â~Ÿ kZ {zž ’ e ÃVËòsZ gzZ • Ô
161
Zž Vƒ &~ gzZ X N VZ xŠµB‚Æ
J òsZ ¤
 o’¯gzZ iñi 6eá Zz ä™nçB‚Æ
Ð j§ƒ
 Wt ‚] Z W
pX • M Š6y Z
Zƹ Æ kZ ÂBZ e î !
kZ CY W76gîi~p{gÃè J
Z
 ž7Èt » kZ
7Zžìt ] ! Y „ IJ òsZ 7Z J
9X 7^ Ü z
‰
äƒ ~ y Zžì Ú Z sÜgzZ sÜÈ »ì J òsZ
X 7xŠ ƒÐ VßßZ ¦Ñ] 5çà â áZz
òsZ ~ V” òsZ „ Ä É yÎ 0‰ Ü z kZ
Ì ~ ðsZ sg ççÆ V-gE- x ¬ c V-gE-
ËJ  ` Wp• CWÃ&Zp{Š6" gzZŠ Z• Û Z k•~ ^Ñ
Ã] àyZ c VbgE- òsZ)ÃV-gE- y Z »r  ™?
kZgzZX Zg*7Ð ÃÅ ¢Z ~ : » ¶Šg Z Œ Û ] àòsZ)
@ƒt sÜÈ »ì òsZ ÃVzgZŠ Z yZžì C Ù ªzz Å
kZ Ôì CY ~Š ½Å[ »0Ð ] xsZ ~ yZžì
äz ÅŠ• ÛC
Ù áZz"7~ Vzg ZŠ Z yZžì @ ƒ 7Èt »
Åì òsZ ÃVzg ZŠ Z yZ ¤ Z Xì ._Æ <Ñ Ì s
X ó ó7^Y*IòsZ ÌÃVËyZ Âì öR
YI |q
( 63 m{ ^ ZX ~g î òsZ )

•ëë
~ ¶Š x *
èY 7nZ ‹Z Z (6¶Š x *
»J òsZÃy Z …
ãZ/%Z ì Cƒ °» Ì9
 o ~zb
É 7~gz¢ *  o´
ƒ »9
162
c Z™gzZ ;gE- òsZ ÅŠ ! ] !
WxsZžì Ç ™
t nÆg¨Æ r
Û ~ x‰Zg ZŠÆ
^ÑÌ Æ±Æ ;gE- òsZžì Ú Z sÜ Ht•
™Æ±Æ x‰Zg ZŠ gzZ • Sg {Š6" VH±gzZ • Û
gzZ Û g ZÏ @
Vzg ZŠ Z VâzŠžì @
3ŠŽ ì1q Ù ª ?• _hzZ 8 I
Z Â säz ~C
Û ™{ ~ x Âz ` Z'
ì t• × Æ [ »gzZ š
 F
z ½gzZ ~„Ï‚Z Å
B‚Æ säz òsZ)KZ D̈ ¤ ðà » ;gE- òsZÐzz ÅT
X Y •7~ wj â Æx‰Zg ZŠ
¶
„0 Å ] *
~z ] *
DgÆ kZ Ð gîx ¬ „ säz Å y̈Z
ÅF
gzZ \g- gzZ ì @ Š gzi 6xg p- ÂÐzz ÏZ Xì CWÃ C™
Y c
Xì Zƒ ¯X Zg s Z ˜csg e »VÂgú~
 a ÏZ
Y ¬ŠÃoá Zz säz òsZ)~ J òsZ ËZ
@
gzZXì wj â ‚ » ;gE- òsZ V Œžì @Z³¸ ÑZzÚ Š Âì
™~
 F
67òsZ Z7gzZØ{[ »zx  »š z ½» ;gE- òsZ‰
Z7gzZ Ø{ Ìx  < » J òsZ kZ b§ÏZ ì » x‰Zg ZŠž
Xì löW¼gz¢~ kZ Yƒ 7òsZ
 o»y ZgzZ ´ â Æ VËòsZ n¾
ïq » säz òsZ)Z
O h~Kt ÌòŠ WÑZzú1™x ¬ Âì
òsZ ä VÍßyZžì +
ZÉ 1 7Ð/_
6ì 1Ð wÅgz& Ø{q ~•Ã<
LZ t gzZ ì Hg (Z Ã< òsZ ä VÇ) Ì~ 6¤'ž
Ü z ÌËž 7ê ðÃgzZ • ,@
„e ð~ x  LZt ‰ Æ ] ZŠ ¢
žì êŠ ¯`Ã< òsZzz%Ž ì N~Š ã
{z ¸ X B™~p
163
Ã< òsZ 7g »Ãä™Ç*
xsZ6ŠŽz LZŽž ä VÍßy Zy
W
Ö ÓT ~g øgzZì Hg (Z VY
ê~ hÆ < ~ŠÎ)ä #
Š w ïÐ ª
Æ kZ å c ÑñÐ zz Å ¶Š
 Z° ¦ÑÃØæ ã ¢ i*
X , Š™ q zÑ´Šù 3Z f Z Å< òsZˆ ]æ „¼ ä Vzk
iz
Ð Xì @
ZdÃVìWyZÐ V1Â Å[ » ÅV ; }g ø ŽM%ZgzZ
P ò Z ¸ÑZ ÎÉ 7„ ±sܸ D VZ 7{Z
à { Zp§{ ðÃ¥
 ZŠ'
Xì ;g™“ ùÃx ÂòsZ ë Z ãZ6xg Ã
164

6 :X

™
¬¦Ñ » eg »^i

™
?ì H eg »^i
Ž ì mz*Š q
Z {Š™ ~g YÐ s§Å {)z J Ëeg » ^i
™
JÐ=g fÆkZXì Q%Æ :LgzZÐ ä™ ZŠ Z:LÃkZ
™Ç » ¶Š —œÅnzŠÃ ( eg »ïq )g®ƒ eg »
Xì @
gzZ } ™7Ã̀@
eg » ^i y
™ CZgzZ }™ ~g Zh 
Z eg » ïq -1
¤
kZJÉ Ïƒ:)fÆ H Ç5ZŠ Z Å7Ã̀@
Â} ™wJÃkZ̀@
X Ç}™5ZŠ Z Å
ª Û Ð s§ÅJ Ãeg »ïqJ
œÅnŒ u Å ¶g m{q
Z -2
Ð ]æ kZgzZ ǃŠÎš ÂñY c
Š™:Zzg0
ZÆ ]æ mº¤
ZŽ σ
X ǃ bŠŠÎ6ä™izˆ

nçyxgŠÆeg »ïqgzZJ
gzZì @  Mc
™~g Y eg »™á :’ :ÅY Z̀ZÆ eg » LJ
~ [²~Š::t Xì CY ðZ™h Ù
‰Å eg »™}Š :: Ñ‚ w ‚C
165
™ ) Xì ðƒ J
·x ©Z ¦ÑÆ eg »^i wc
g 1000 Ð wc
g 500
( 50 m)‚ Z
 :Xì êŠ ™ ~g Y eg » Ì%Æ :kZ LJ
]gßÅh
Û 7 c
bŠ g Z Œ *
™wì 7 Å} •Æ 8ö c
eg » ¡Ã:kZ ~
Ö ´ Å] !
kZ Ã eg » ïq ä Jžì #  gŠ
kZ Âeg »É ì 7„
Xì HÇ » ¶Š ] â }
gzZ —œzŠ Ñ!
{gÃè núÆ:

nçyxgŠÆ̀@
gzZJ
ä » eg »ïq̀@ ™ ½áq
=g fÆ Tì @ Z Ã̀@
J -i
J Xì Y™ iÐnçÃJ6ä7]gz¢ðÃgzZì Y™s

Xì @
™wßztZ™ » áÐ̀@
Þ » ~g Zh
w‚g Z ÃJ áZz ä™ ~g Y eg »̀@
. yÅ eg » ïq -ii
Þ J ÑZz ä™ ~g Y eg » X ñ Y ~Š ™ 5ZŠ Z ÃkZž @
~. ì @

Xì Ò »zCZ•z Á c ™7`gŠ ¶g ~g7 ŠŽñ
‚ 3~ kZÉ @

VÒZy
 ™
~ eg »^i
~g ZŠ)f ÅkZ c
¢ ™+Š A»ŠÎ -1
*
Û Zq
y› ~g7 É ì 7» Š Z• Z P ¡X » eg» ^i
™
~ x ZwgzZŠÎÃVâ ›vß@Ð Vâ · „, Z XìX » νZ
:•t VÒZy ™X • D™2
ÅnkZ~ eg »^i
™+ Š A »ŠÎ6äg ¦
Xì x Zw¬Ž * Æ]æ mº -i
166
ZŠ ZŠÎ{z6äƒí@
ž¢~g ZŠ)ft gzZ *
™nç »ŠÎ » eg »ïq -ii
Xì s ÜÆ ])´ŠgzZì ] ! Šp] Z &
Å{k Ç}™
Ånç ~ŠÎ™Èt r
 ™ tzg à ·?Æ c Z™ððZeY
:ž• D™ÁÃs
D
ƒ½gzZ‡ Êp‡ ÃoÑ~ qrŠ .žìt wßZ q
Š 4
ÆÃL L
Z pì @
ðä ƒ 7‡ Ã-gzZ CY
» äÎ oÑ~ kZ%Z @
Y {g { k
V• {zgzZ *
ƒ 7¿ÌL6‡ ÃoÑkZžá ™y EZ å» kZ ¿
Â}Š äW: "
âÅ5ZŠ Z ÅŠÎgzZ}Š™ ZŠ Zg0
ZÆ ]æ {gH7 Å
™ ) ó óǃ: Ì{k
¦ÑÆ eg» ^i á yZ
» äÎÆ ‡Ã oÑkZvZ Y •
( 132 m)‚Z·i Zx © Z

•ëë
 ™ tzg ÷?Šp
äƒ ½Æ ‡ à oÑ~ qr-w– Æ r
ŠÎžÐ ä™y EZz +
t ¡Âì @ » 䙇ÃoÑŠŽz!
ƒ {k Æ
Ü z kZt X ǃ: VY { k
åe‰ {z Ç}Š äW: "
â Å 5ZŠ Z Å
 p Cƒ ~g6ð•Z ðÃÅh
ƒ: ~g6ðÃ+Z Z  eg » ^i
™Z

Z §{ Å VpœsÜÐ g (Z åLZ ¡ÑZz h
q  eg » ^i
™gzZ
vZ Y ¶
tzg ÷? ǃ: {k ™ \Š 6nç ~ŠÎ
Zž It Q Âì @
™
Xì e»r
´Š Åx Zú¬ Ð äÎ ¬ðÃ0РνZ Åx Zúy› -2
¬0ÐÚ Tž ÌÃ] !
kZgzZì ~gz¢ ´gÃ7 Ìê
q
167
œ£ HÆVß Zz ä;ÆÚ kZžt gzZ 7c
ìk {z Hì bŠ
*
¦
~ i ZŽ x°gzZ i ZŽ ò}Æ kZ Âì /Š¼ Ð ¬ » kZ à *Š gzZ •
:ž• Ù Š ëX • D WÃï Š ßF
þÐ
: vßÐ ¹Ðzz kZgzZ • N~ x ©Z ´Š vß6gîx ¬ -i
X • D Yƒ 2~ŠÎÌñƒ T e
Ü z'
gz¢5ZŠ Z‰ {zžì - Æ yZ • o Zvߎ -ii
J HÌk0
Ù z ”ðÃgzZXŠ q ðÃÔ ~g F ðÃXÐ ,Š ™
65ZŠ Z ÅŠÎÃyZ w @
E
Ë ™g6
Xì $
zÐ̀@
¢ »J -2
Y Z̀Z » eg»Jžìtzz ÅkZXì ^
Y*
zÐ̀@
¢ »J
Ë ƒ 77 Å eg » {Z
‰Å eg »X $
h Ã" ¡:t Xì @
™™á :
ì nú» V pœyZ |gŠ :t Xì ?Š ãZz6kZ :: Ñ‚ c
y
~g Zh Ð eg » Z
 eg » ïqžì t q
Z Ð ~ yZ X Nƒ™f 6zZ Ž
»zt Z®X Ç} ™J 5ZŠ Z Å 7 Ã̀@Â Ç }™
gzZ ì ̀Ñ!
ª
Ö }
„¬ Ð eg »ïq {z ]̀Zz:ÅkZì H{°z » # Tä J
Ðzz ÏZgzZì [ }Š ÌÃ̀@
ä̀@ Ö }
{z -Å# kZXì [ á
ä T c
KZÃ̀@ ì ̀Ñ!
VzŽ J [ ZX ì à 6tZ™áÐ J
6äƒVz » eg»ïqž ;g 7hðÃÃkZì HwJ *
Y H!Zjs§
X} ™wßz ]̀Z¼6x * á Zz äYG!Zj
Æz‚Ð̀@
:ì ~ sfž 6• ë!
fz@
ˆÅ6i ZŽÆzkZ
à ÑŠt Xì c ÃH ÇÐzz Å eg » ^i
ZCÐ ̀@ ™ä J -i
168
Å àÑŠ ÅkZt ì Ò» zŽ Ð ̀@
J gzZ ðƒ (Brokerage)
X ðƒ]̀Z
~ äZ™ ZŠÎm{ ðà Âà ÑŠèYì ë!
Æ~œz ù! sz@
t
ÃyZ gzZ • ïŠ áà Vzg Z0
»Š Æ nZJ X • ë à ä5
»h ™ÃH Çs§~uzŠgzZ • ë » ä™wJeg »^i
 eg »^i ™
ZŠÎmºðÃ{z „: gzZ @
ƒ 74Š ¿» J {Š c
i Ð kZ X • ë
Le Ð T% G {gtÐ J „ŠpH Ç Ôì @
ƒ îŠ ~ äZ™
y
Xì @
h ZŠÎì
Vz »̀@ Û CZ ÃJ ä ̀@-ii
J Z®ì ¹Ãä™wßz nŒ
Xì @ Û ™0>̀Ñ!
™wßz nŒ
^i  gŠ Ì] !
™ä H Çžì t |ÝZèYì 7„ t
Y Å kZ 7 {zžì ¹Ð ̀@c
ÐJÐ+ ÍÆ ™7 eg »
V/}uzŠ c
• ä™wßzb Ð J Tä ̀@ÂXá™wßz
Há ZjÆ J T c à ßz Å 7 ̀@
Ì]̀Z ÃÏZ ì Š ~
s ÜÆ‚Ÿt }Š
Xì ] !
Û ÃH Ç ] â }
‚ 3 {z£zç » y Z • Å ëZ• Ž KZ ä J -iii
9zg 100 žÐ b§kZ {zgzZì @
™wßz „Ð H ÇÐ [ ˆÆ
Å J 9zg 3 gzZ ðƒ 7 ÅÚ 9zg 97 c
» ]â} Þ Æ
Í~ .
Ð {Žz sfzgqÌsz@
:ì ë! t X ñƒ£zç
Þ »Ú ðƒ ~h
X ì ꊙ ¯ . yÞ »9zg 100 ̀@

. X³Z
Xì Ò»™Èz6x * ÃkZŠpJX [
Æ̀@
169
à Zz äY Å ½6x *
Æ:„¬ JÐ eg »ïq ªH ÇX `

Xì [ á£zç »] 1œz] â }
Û ]â}
]̀Z Å kZt • Åë Z• Ž ~ KkZÃ̀@
ä J -iv

Ù c
Å9zg g ZD ƒ Å9zg ÎÚ ðƒ ~h
y
èY ì ß Ì] !
t
Ö }
9zg 30 gzZ9zg 3 ~ kZQ Âì V7 ]”zg ZlÅ# ÅJ
X ’ e * Û»
ƒ: t•

Ò
 ™ tzg ÷?Æ c Z™ððZeY
gzZ ì Y ~ KkZ Å r
Û ± 5ª
:• ˜ ~} :LZ {zXØâ •  »zg ZŠgzi
!ZjsÜ]̀ZtèYì ^
Y *
™wßz zÌÐ ̀@»JL L
Ž ì ~ ¨ £Æ ] â }
^Y y ZÉ ì 7~¨ £Æ ä™wJ
™ ½ ]â}
ÃyZ {zžì @ t ÃVz̀@
J }ì @ Û Ã̀@
™ë Z• J
@
™wßztZ™ µ Z Ð ̀@
6kZ J èÑq ) ì @ Û áï
™ë Z•
™x OZ » ¶Š [ ZŽ ~g¯nÆ y ZgzZ ( u Zß Z†Xì
 gzZì @
Ѓ
Xì @ Ã Z (
Ñ™ és§ÅyZ • eg » •qŽ ÃVƒ ÇiZ {zžìt {Z
~ Vñ»x ÓyZ Xì @ Û ) y-ŠÆ yZQ
™wßzÐ eg » •qà ( nŒ
yZÝZgŠ zt Âì úgzZœ
n kZì »úzœgzZ ] â }
ó Xó ì ^
Y bŠ ¢
» kZ
170

•ëë
c ZÉ 7Å ?z Ý ¬ Ë]g „t ž ì k\Z …
,¢ q
Xì Cƒx¥ÅwÑŠ eg »^i
™
Y ƒÑÌ:Å eg »Ð zg Å}°‡žƒ w ìÃˤ
ム7^ Z
½] â }
Ž J núÆ kZèÑq H7gÑ^ ÃkZ ä ?p’ e
Y*
Ö }
# Û ÃËðÃ[ Zì ÌbZ•
kZgzZ }Š nŒ Û Å£Œ
Û ~ yZì @

Û { Zp}™wßz ]̀Z ~ núÆ
¬ Ð ¶Šï6nŒ
kZ Â~ˆ c
X ðƒ Œ6ŠÎ:ÅY Z̀ZÆeg » b§ÏZì ãZz *
ƒŠÎ »]̀Z
D™¿#Ð }uÅYÅ eg »^i
™ Âëžì t [ ZŽ » kZ
] ! Û sÜ Ât XÐ }^
à Zz ä™n• Y VY ÌÃ:kZ ë Z®•
Û 96Š ã
X ñ Y 1™n• Å {Žz sfzgqÃ:kZžì
Û ¡:t -i
œÅ ¶Š nŒ
B‚Æ kZÉ ì 7~ núÆ ª
Ã̀@ î » Z Æ H ÇgzZ *
Ð~. vŠ
™ ~g Y eg » }• Ì] â }
X *
™v7
Û » eg »ïq -ii
nŒ
Xì 7~gz¢ðà ¢

Ò
: :̼ 6Y Z̀ZÆ eg »J ¤
ÃJ ~ ]gßkZ H ƒ © Z
 gŠ ¢
?ì „ nú¼ c
zÐ̀@
*  …n Æ ä™x¥[ ZŽ » wŽgßkZ
™ðt ¬ Ð ƒ
c
n Æ ̀@c
n Æ eg » ïqì @
™x » n Æ ¾& Z Jž ǃ
171
™x » nÆeg»ïq~ÝZJÂñ Y Hg¨X nÆ VâzŠ
ªì @
zgqbÑŠÆ kZX @
ƒ 7Vz »̀@ ™x »™0 {Òúz Vz » kZ
ì @
:• sf
X Ç}™wJÃkZ̀@
gzZ ǃ wEZ Âǃ {zžì eg »q ÝZ -1
Qª Û ÃkZèYì @
œÅ nŒ à ÝZ » eg » -2
ƒ Ã eg » ïq {Z
{z´ Xì @ Û ª eg » ^i
Y ¹ eg » ÑZz£Œ ™Ã eg » kZ Ðzz ÏZ Xì
¤  BzgÐ ã·Š" gzZ äƒ ã iž Z e ÔÉ Ù
Ð Ù  g®ƒ eg » ,i Z
m{ ðÃ~ ä™wJeg »Ã̀@
@'Æ kZ Xì @
Yƒ pôÐ äY
Ã
ïqÐ áÅJ ¬ {zžì ú n Æ kZ ~ kZÉ 7{Z
î » Z LZ Ã6ÃQ gzZ }½Ã6ÃQ } ™s
¦~ .  ä » eg »
Å J Ât X }Š zÃJ gzZ }Š .
î ee à H Ç Q gzZ ñZ™
Ôσ {Š c
i ~–ÔÐ N W{Š c à xƒñ{zžì ~vg »
i H Ç }}Z
@ ÝZÃ̀@
ƒ » kZ˜} 3Š™ ¯ -ZÃ̀@
Xì @ Ïìg«™Å ¶ggzZ
` : :Zz }{z ì eg » ïq pì g » Ãh
 ZŠÎŽ H Ç ðÞ ì
Yƒg6{z™NŠ á
Ã_ ZÑx ÓÅ Jžì @ |Ø}
kZ X ñY
Xá y â
kZ J Xì @ ™ ZŠ Z 7)fÆ kZXì @
W * y
™H Ç ~g Zh -3
s§ÅH Ç̀@
žì @ Vz »
™~g Y eg »ÐÑkZÃH ÇgzZì á
: ¶g ̼ ~ .
î » ZÆ H Çp¤
Z ì Y™wßz 7 Ð kZ Ð
Y0Vz »H ÇJ n¾Xƒ
Xì @
Ù Jž Zƒ x¥Ð bÑŠ Ñ!
» eg» ïq ª H Ç ~ wqC {gÃè
172
~ V/}uzŠ XƒÆ ]̀Z% c  »z {z {Zpì @
ƒ6]̀Z ª ƒ Vz
ƒ à :Ð eg »ïq ä kZ { Zpì @
gzZ Xƒ à : c ƒ Vz » eg »ïq {z
6ä™ ~g7 ~g ZŠ)f KZ n Æ kZ Âì Vz » eg » ïq {z Z
̀@ 
Y ‡ ¢
Xì 7^ ]̀Z c
nú¼Ð

™
žÜ :¬¦Ñ » eg »^i
ÃkZgzZì ^
¢ Y* ™Ðzz ÅVçZy
ÌYÅ eg »^i Ñ!
{gÃè
Y*
Xì ^ Ì

]`
 e wŠ • ^
Tì (Debit Card) eg» P Y » eg » ^i
™ -1
y
kZ Xì Y™~gZh 
Ð V¦ {” ¦„ LZ sÜeg » ïq=g fÆ
y
J Ì6~g Zh Ð eg » P
 e¤
Z X Q7ª Û ÃkZ 6eg »
œÅ nŒ
Y*
Xì ^ t Âì @
™wßz zÐ̀@
sÜŽƒ ã™5ZŠ Z ~gz¢ðÞƒ ~g6m{ ðÃÿˤ
Z -2
¶g ~ J ƒ ¸: Ìeg » P Ë ƒÐ eg » ^i
 e ~ kZgzZì $ ™
Û Ð kZgzZ B eg » ^i
Æ™ ~g7 ]gz¢KZ%Æ nŒ ™Æ Z™ ¦
X ,Š™ ùŸ c
,Š™:ZzÃeg »
173

7 :X

¬¦Ñ »VŠò ÅZ Cg ˆ

ì @Y V¹tgzZì @
ƒ^ ƒ Hx ÅZ
Xì @
Y c Û Z,j6•z [£ËŽ ì @
Š n Æ ðZ ‚ ƒ { z x ÅZ
G» T~ Dž @
ì @ Š x ÅZ6äW{)z xzŠ z wzZ ~ y JZ }
Y c
ñWxzŠ z wzZŽ ~ hzŠ { c Û Z,jÅ¥ì •z [£
ñ Y Å ðZ ‚
*  F
™Ýqš ÅŠ ˜ ~ hzŠ {èYì @
 F
tgzZì š Š x ÅZÃkZ
Y c
 Åš
VƒÐ + ÅŠ ˜ Ì{)z Å Z¾gzZ hzŠ wa Xì [£•z
 F
X • [£Ìt Â
ý … ^ Û v Ö ]æ Ø Ç f Ö]æ Œ † ËÖ ] æ o Ú †Ö ] o Ê è Ï e^ Š Û Ö^ e Œ^ e Ÿ æ
‚ß Â æ ^ e æ‚ ß Ú á ^ Ó Ê •^ ãr Ö] h^ f ‰ ] à Ú ä ÞŸ Ý ]‚ Î Ÿ ] o× Â æ Ø e Ÿ ]æ
ØÒ o Ê | ^fnÊ ä Þæ ‚ e ^Ú] ØÃr Ö ^e p] Ý] ‚ Ο] o Ê ‡ ç rm Ÿ è$ ¡%Ö ]
D5 t 285 ” …^jíÚ …•E !g¡ÛÖ]
hzŠ wa gzZ ~ ~g ZÎÅ . Z¾
zZgzZß Ôñ¢Ô} h˜Ô~ ~i Z0
~ y Z Z®X • [ òZÆŠ ˜tèYì 7`w¼ ~ 䙨 £~
 ~¨ £~ hzŠ wa q
x ÅZ Z Š 4
Æ[Z &vŠ Xì ï¨ £
174
Y¨£~ƒ
Xì ^  %Æx ÅZ%Z 7^
Y ƒ
o× ànÃiæ è‰æ†ËÖ] Ü×Ãi ojÖ] p] Dg¡ÛÖ] ØÒ oÊ |^fnÊ äÖçÎE
Í ¡ ì o × Â & m ‚ v Ö ^ e k f $ ^ Û Þ ] † Ú ^ Û n Ê Ø Ã r Ö ] ‡ ] ç q á Ÿ • ^ ` r ³Ö ]
¼Ïj×ÛÖ] à o Þ^jŠ`ÏÖ] oÊ æ ØÃrÖ] áæ‚e ^â]‚Â^Ú ‡çrnÊ Œ^nϳÖ]
†$Ÿ] ð^q ‚Î †a]çrÖ] àÂ æ ‡çrm èn‰æ†ËÖ] ‚m†m á^rÖç’Ö^e gÃÖ àÚ
äÞ^Ê oã×jÖ] áæ• è×i^ÏÛÖ] o× 酂ÏÖ] Øn’vjÖ èÂ…^’ÛÖ] è’³ì… o³Ê
D5 t285 ” …^jvÛÖ] •…E !åæ†ÓÚ
yZ • D™g » n Æ Š ˜ gzZ • D 2~gZÎ{Ž öx Ó{z
kª s ÜgzZ ì " U Ðgu i ZŽ » x ÅZèYì ^
Y *
™¨ £~
G G
Ð ûG
©3Ò$~ ã éG
5k;XgzZXì i ZŽ%Æ oÑÅx ÅZ~ V•£ ¹! Z®ì
Âr y ÎßÐ }Š Zg ZÆ ä™Ýq ]g '~ ~g ZÎ{Žžì Ü
V7Šž @ Ù ZŽgzZì ^
u™f »Ág Å Ïžì ÜÐC
ì ~g Y
™Ï6gîÆöµØ¡XnƒgŠ ‡6ðZ±Ð
Xì {z( *
g Þ ^ q à Ú è Ï e ^ Š Û Ö ] o Ê Ù ^ Û Ö ] ½ † • á] ý h ^ › æ Ø Ã r Ö] Ø u
¡ ì • œ ] ƒ ] Ÿ ] ] … ^ Û Î † n ’ m ä Þ Ÿ à nf Þ ^ r Ö ] à Ú ^ ã n Ê ½ † • ç Ö Ý † u æ ‚ u ] æ
Ü Ö Ÿ ] æ ^ Û ã Ï f Š m á ] Ü â ç j m ^ Û ã n ‰ † Ë Ö © Ë Ò Œ † Ë e ^Û ã ß n e ¡ × v Ú ^ % Ö ^ $
!x‘ h]ç’Ö] äÃÚ àÛÖ ½†• ]ƒ^Ê èãÏËjÛÖ] oÊ ÜÓvÖ] ]„Òæ ýˆrm
èÂ…^’ÛÖ]æ Ÿ äfu^‘ o× ØÓÖ å^›†• á]æ D5 t 285 ” …^jíÚ …•E
o Ê ‡ ç r n Ê Ø Ã q ¡ e Ñ ^ f Š Ö ] ^ Ú ] æ ý å † Ój Ê o ã × j × Ö ] Ÿ ] è Â ‚ f e k Š n Ö
ýoã×jÖ] ‚’Î ¡e •^ãrÖ] o× ànÃm æ èn‰æ†ËÖ] Ü×Ãm ^ÛÚ p]E o• ØÒ
D5 t 286 ” …^jvÛÖ] •… æ …^jíÚ…•E
175
Y q
XƒÐ + Z oÑÅw â ~¨£¤
Zì u0 Y x ÅZ
gzZì ^
á Y VâzŠ oѤ
ZŽ gzZ g ãt ~ ]gßkZèYƒ Ð + Z ì x ZwgzZ
ZB‚Æ Vzh˜LZ VâzŠžZ
g• ÌÃ} h˜}Š, Z q  1ì

{zžƒ y kZ gzZ ƒ » ' Æ Vzh˜VâzŠ }uzŠ Ž B ™q
Z' Ñ…
oÑÅx ÅZ†§zŠQ ƒ: (Z Z h˜ ZŠ¤ ÐWÐ zŠ}uzŠ
ZX ñY| (
 gŠŽž ÅoÑt ¤
[ ZŽ „ Zžì n Æ D[ ôZ ¬¸gzZ X 7^
Y
 gŠ ÂÇA x ÅZÃkZ Ç}Š
Xì „
Ýq ]g '~ DÂ c
“ )žìt Ýq »V Âg „y Z Ñ!
{gÃè
ƒš ÅŠ ˜ ~ Xì ^
 F Y ~ Vñ» y Z sÜ c
ì^Y ~ ä™
Ü z kZ ƒ6gîÆ ŠÃö¡¤
‰  ÅŠ ˜ž Z
Z XƒÐ +  Ì{ zgzZ
ì Ýq Ì Z âZÚ ÅŠ ˜ Xì { z(ƒÆ x ÅZ%p¤
 F Z “ )
x ÅZ†§zŠ nÆ kZž
YÃJ
~ kZ nÆ% ïÐg ã13g ^
X H4ZŠÃ…

¬»kZgzZ,Åx ÅZ Cg ˆ
ðÃt ÔÅsg ™ c »Š { Zp ~g Zh
ƒ ÅgZ0 y{Š c
ižì t ] !
« -I
ÅŠ ˜ Â: ~ kZ Xì 7[£•z
 F
^Å ]g 'd: ì š
Ö }
kZ Z® Xì ^Å {)z »# }»{h
I gzZ Ë„: gzZ ì
ß6gîàßZ bŠ (F
Xì ] ! Å“ )~
Û ) ŠÌ~ ]gßËT ù !
 z•
G| ~uzŠ -II
žì t ] !
Æx ÅZ {z { Zpì @
ŠÝZ†ŸZ {zƒ „Ð x * ™†ŸZ~ ( yâ ‚ñƒ
176
T~ 7 ~œgzZ ì @
ÝZ {z }™†ŸZ ÌÐ x * 0 Û z»
gZŒ
Xì @
ƒg цŸZ~ 7
æ oÃ×m‡ Ü׉ †nÆ oÊ á] ^ãÃÊ• Äñ^fÖ] ݈Öæ ÄnfÛÖ] oÊ é•^mˆÖ] x‘æ
àÚ ^ãj’u ¼Ï‰ é•^mˆÖ] kÓ×â ç×Ê !‚ÏÃÖ^e ^–m] Ðvj×i æ p†jŽÛÖ] ØfÎ
‚ Ï Ã Ö ] î Š Ë Þ] äÛ n × Š i Ø f Î Ô × ã Ê ^ • † Â à Û % Ö ] o Ê • ] ‡ ç Ö ] „ Ò æ à Û % Ö ]
D4 t 187 ” …^jíÚ…•E !å…‚Ïe
y
Æg Zh ̆ŸZ {zž ǃ xi Ñ6ù !
gzZì 9*
™†ŸZ ~ ŠL L
 }™Š4
†ŸZtXá ™ wJÆŸZ kZ ~œgzZ ƒ : Å ßž Z
Z a kZ X ǃ hÑB‚Æ }ŠÎ
g” Æ kZ Âñ Yƒ uh †ŸZ ¤
y
J (7 ~ ^Åyâ ‚ ä g Zh 
Z b§ÏZ X Ïñ Yƒ ¶~ 7
¤
x³» ZŠÎg” Æ kZ Â Š
ƒ uh y â ‚ {z ¬ Ð äY G Š4Q ~Š
ó Xó Ç ñYƒ

wì »] Z|‰
ÑZzY •ÆYò ÅZ Cg ˆžì @
Y ¹t Ð gîx ¬6µñkZ
žì I » ‰gzZìt@ Ð +
Y Å ù !
É ì 7†ŸZ ~ Šx ÅZ
Žì {°z »t@žì I » ‰gzZì {°z†” » ( { P‰S)t@ 6t
Xì o zæB‚Æh
y

•ëë
 gŠ ] !
sf zgq n Æ KÃkZ Xì 7„ t Å ] Z|y Z
Xì ~gz¢ ´gÃ7ÃV Â!
177
ÆyZg Zæzg ZŠ »Vñ»ª ^â‚‘^ÏÛ³e …ç³ÚŸ] žì‚ Ÿ¨ -1
Ýq bæ c
ì @
ƒ * Ñ~EŠ »t@ Xì @
™Ýq nú c ƒ6œ£
X *
™Ýq›c
*

èfvÛÖ] æ ð^ß%Ö] àŠuæ šçÃÖ^Ò pçnÞ• ga]ç×Ö †níÖ] é•]…] ^ãff‰æ
DÐñ]†Ö] †vfÖ] (…^jíÚ…•E !äÖ hçâçÛÖ] àÚ
Âz™+ Š A »t@~ :Wª ]çe^³v³i ]æ•^³ãiì ~ g
ë! u
XÐz™›
YX @
ƒ 7t@ t Z® @
ƒ 7ÑÌðÃÐ ~ yZ ~Yò ÅZ
y
t gzZƒ Ég ~ ~g Zh 
'
h × ÃVÍßžì @
ƒt sÜÑÐ x ÅZÆ
Æ ä™Ýq ÃÑkZ ~ ` Zzg Cg ˆÌ, z Xì 7Ñ »t@
 ņŸZ~ ŠÂc
ñ Y Åæ y
nÆg Zh 
žìt {zìi§Ž n
6ŠgzZ * Z ÃÃg »i§ Cg ˆ0kZ X ñ Y ~Š ™¶~ 7 c
™i Z0
Xì ] !
ÏÐ *
™g ZÜZ6äƒt@c
x ÅZÆkZ ñ OƆŸZ
X • D™™f [ ZŽÆy ZgzZ nZ ‹ZzŠ ëVŒ
Dƒ ] Z W %6¬É Dƒ 7A Ŭœ£ -i
Zá Zz äƒ A
GG
Ýq ~ðW©$Š°Ð } izg } @ƒ 7xzn¬Ð äƒ: Æ y Z X •
: „ {izgžÐ }:t Âìg @ Ì™Äg { izg ðä
™{ k ZpXì *

Æt@ 6kZgzZ Ht@ 6Š ã
Å}ŠÎÃg Zh
yä ù!
 b§ÏZ X Zƒ
Z
U
X ǃ: " % ðÃÐ ~œ£ {gÃè
t@ž Çñ Y ¹:t ƒ: A
ìt [ ZŽ » kZ
Vƒ ] ZŠ „
Æ y Z ~ 䙳Ã]gßz |ÅyZ ] 5ç c
178
Û Ú Z~ VâzŠ%ZX • n
z |Å] ZŠ „žì t• g ÌZ ~(œ£
á *
s§Å qg • á ]gß
™ ZŠ ZÃ]gßÅyZŠpgzZì ðƒ Å äz Å qg •
Æ ] ZŠ „Xì @
Å ] 5ç@' ƒ [£6gîÆ [0
c
[Žz Ð
á Â: ]gßz |
™ ZŠ Z Ã]gßÅy Z „: gzZì ðƒ Å äz Å qg •
*
Xì @
ƒ[£6gîÆ[0
c á
Y Å qg •
[ŽzÐ +
Ù ªÅ]Š „ª% Z w - Z ~ ] ZŠ „Ðzz Å t•
Ã]gß~C Û kZ
 ì ¦ÑÑq
„:gzZì% Zz Ô Â: ~ ] 5çžZ ™ ZŠ Z
Z Ì*
Âìg @ gzZÇg { izg ¿ðÃn kZ X ì ¦ÑÑðÃ%Z w - Z
™{ k
c
Z® Š 0
ÑqZÐ ~œ£Æ} izggzZ w - Z »% ZÆp
g { izg
y
Ãg Zh  Û zh
 z•
žì t ÑÝZ » | ys Ü'Æ kZ X ǃg Ñ ZŠ Z { izg
ÏZ gzZ n ™ ay
~ ]gz¢KZ ÃkZ {zž @
A y â ‚ » ]gz¢KZ
y Z Xn ™ÝqÃ] c
gz¢KZÐ kZ { zž @
ñ Y ï7 Ãù !

Z Xì !Š nÐ w â » w â { zž ðƒð |t Å ßÐzz Åœ £
¤
¾ ù ! Š™Ž‚ *
gzZ ñ Y c ™Ýq w â » ù ! Z »ÑÆ ß
ªzq
Û zh
 z•
Æ| yžŠŽ z!
 Û Æ 7 š Út »ž
 z•
Æ kZ Âì |
ƒ Š ®|Å ßÐ zz Å äƒ: Zg7 Ñ• ñƒ w EZ p ÖZ
ðÞì Le y EZ ~ }g !
Æ à ßz Å 7 Lù !
b§ÏZ X Ï
ñÑt X} ™wJ~g ZŠ)f Ì¿gzZ
èÚƒ oÖ] èÚƒ Ü• |Ū
Z X -
~œ}¤ ZB‚Æ ~œªì @
J Å ¿gzZ q ™³Ã
sÜ ?[ ZgzZì ðŸgzZ ÓZ÷tž¾ gzZ} Š 🠻 7 à ù !
!Zjnç {zÐ äYƒ ] ¯|gzZÑ »ª
 ñ Â *
™c_Ð ÏZ
179
X ÇñY0»
c
*
™ Ýq p° c™Ýq ›ì Ñ ~EŠ »t@ b§ÏZ
*
ànÃÖ] Ôn×Û³i |Åt@Ñt X *
™ÝqÚ ðÃnúš ~ [ ZŽ
ù! ¯ ´ â »Ú Ë~jÃ}uzŠ ªì @
ZX *
ðä ™³Ã ^Þ^rÚ
Ð ~ VzÑ&{gÃèèa Â} ™t@ ðÃ6Š ã
Å}ŠÎÃg Zh
yLZ
nçžt gzZ σŠ ®|Åt@ VŒ n kZ @
ƒ 7Zg7 ÑðÃ
X Ç} 7*  gŠ
™wú6†ŸZ~ ŠÃkZìg„
b§ÏZ LgzZ 8 » Å™¯L¯LÃVzËZ eá Zz vÅ ZzŠ -ii
ËZ eÑ » Vß Zz vÐt@ kZ X • D™t@ q KñKggzZ ðÃÅ
ì 7Ð ~œ£ {gÃèÆt@ Ñtèa Xì @ Z•ZzŠ KZÐ
ƒ *
X ’ e *
ƒ 7t@t Z®
å’ e * Ù „ žì t [ ZŽ » kZ
W~ {%iÆ ]Øg Ìt@ t ÂC
CZÉ Dƒ 7hZz œ£Æt@ Ð Tì Cƒ „ ]Øgt èY
ƒŠ°*
vËZ e Â:Ð Y âZ Å7HQpXì @ Y*
Zdx » ^ Y
^
!
ì f0 Yƒg66™ ZzŠ Å
µÂm{ ðÃÐ ËZ e v„: gzZì @
A »Vz q +Z Ì~ Vzg ZŠ Z Cg ˆvŠžì Ìx ¬ ñ eZ ~ kZgzZ
bæÑÆt@ ™wïÐ {%iÆ ]ØgÃY âZ yZ n kZì ¸ +Š
Å p°Å yZ 6¶Š Æ V-@ y Zžt ªì @
Y Œ4ZŠ •Æ
x ¬ 6™ ZzŠ Å vkZ ËZ e {z Ðzz ÅXY âZ 7 •pX ñY
g ] uÂ~g7 Ð yZ ÌvgzZ • D 0
{zì B g6Ã\ WLZÐgî
á ~}%iÆ„ ]ØgY âZ
X Ï•gï•
180
 ìá
ŠÃkZ Z ‰Ü z kZ ( { Y‰S)t@ * ~ }ŠÎË -2
Û ix â Zž 6ƒ: e*
X • ëvZ¶g• ™g Ñ~
霂jfÚ èfâ áçÓi àÓÖ æ ^ßÛ$ æ ^ÃnfÚ é•^mˆÖ] ‡çr³i Ÿ †³Ê‡ Ù^³Îæ
àÛ%Ö] á] ý†Ê‡ ÙçÎ äqæ ýýØ_fi Ÿ]æ äÖ ^Ó×Ú l…^‘ ^ã–³fÎ á^³Ê
Ÿæ àÛ$ ¡e ÄnfÚ …ç’jm ¡Ê è×e ^ÏjÛÖ] ènÊ^•Ÿ] ð^Û‰Ÿ] àÚ ÄnfÛÖ] æ
Ÿæ ÄnfÛÖ] •çqçe ÙçÎ ^ßÛ$æ ^ÃnfÚ é•^mˆÖ] ‡]çre ÙçÏÖ^Ê ÄnfÚ ¡e àÛ$
æ p † j Ž Û Ö ] Ô × Ú Ø e ^ Ï m Ù ^ Û Ö Ü ‰ ] Ä nf Û Ö ] á Ÿ Ä n f Ú Ÿ æ à Û % Ö ] æ à Û $
é•^mˆÖ^Ê ÄnfÛÖ] çâæ Äñ^fÖ] Ô×Ú Øe^Ïm Ù^ÛÖ Ü‰] àÛ%Ö]æ àÛ%Ö] ç³â
Ô × Ú Ø e ^ Ï i Ø e p † j Ž Û Ö ] Ô × Ú Ø e^ Ï i Ÿ ^ Ã n fÚ k v ‘ ç Ö Ä ñ ^ f Ö ] à Ú
Øe^Ïi Ÿ ^ßÛ$ p†jŽÛÖ] àÚ kv‘ çÖæ àÛ%Ö] ÄnÛq Ô×Ú äÞŸ äŠËÞ
¡ Ê Ä n f Û Ö ] Ä n Ûq Ô × Ú ä Þ Ÿ p † j Ž Û Ö ] Ô × Ú Ø e ^ Ï i Ø e Ä ñ ^f Ö ] Ô × Ú
ä ß Ú Ø Ã r nÊ à Û % Ö ] æ Ä n f Û Ö ] è Ï n Ï u Ý ] ‚ Ã Þ Ÿ ^ ß Û $ æ ^ Ã n f Ú é • ^ m ˆ Ö ] á ç Ó ³ i
!霂jfÚ èfa
 gŠ I7 c
* {z %Z 7„ Û ò•
ŠÃ{”†ŸZž • D â • Û i xâZ
» kZ {z Âá ™ï6kZ¤
Z ¿Zƒ Ht@ ~ ]gßkZgzZ ǃg Ñt@
x â Z''Ç ñYƒ ë! ZgzZ Ç ñY 0 ´ â
t@ Â}™:ï6kZ¤
Ûi
Z Ž • Ð ~ Y • Z yZ ŠgzZ 7žì t zz Å w¸Æ vZ¶g •
q
Þ £Æ }uzŠ q
ŠZ®• Dƒ . ZgzZ • DƒÐ ÚÅ}uzŠ
Y™È7 c
^ ZigzZì 7g´Æ Š% 7gzZÆ 7%
ŠÃZ
Ë ƒÆ Š%7gzZì YƒÆ 7% Šžì sŠ Z%Æ kZ I
$
Þ £Æ 7 ªo Åg Zh
7gzZƒ. y
Ž • ëÃw â kZ ŠèYì
181
Ð s§Å ù ! Þ £Æ Šªo Å ù!
Z®Xƒ . Ž • ë Ãw â kZ
Þ £Æ o Åg Zh
Æ o KZÉ 7. y{z ƒ 9* Z »†ŸZ
ƒ Š¤
y
Åg Zh 
¤ Ü z kZ ù !
ZgzZì ´ â Šp » 7 ~g7 ‰ Þ £
ž n kZ ǃ .
Þ £Æ o Å ù!
o KZÉ 7. {z ƒ 9* ZiÐ s§
ƒ 7 »Z
Ü z kZ g Zh
†ŸZ : Xì ´ â Šp » ŠÀ‰ y Þ £Æ
ž n kZ ǃ .
kZgzZì xzn|Å7gzZ ŠèY Ï ¶ : 7gzZ Šg Zl{”
X Çñ Y Hg Ñt@*Ã
:9
7gzZ ŠÃg Zl{”†ŸZvZ ê Xg·x â ZgzZ Š- 1Zx â Z Ô•1Zx â Z
X •gÃè ~ ù éE Ž • ï Š bÑŠ LZgzZ• D™g ÑÐ ~
5{ÅZ ùZ$
7 c Û ix â Z
ŠÑzZÃg Zl{”†ŸZž Zƒ x¥Ð c ÅvZ¶g •
6t@ ÃkZQ Ân 0: 7 c Z V ; X Ç ñ Y Hg Ñ„ Ð ~
Š{z¤
Ë 0 Šg Zl{”†ŸZžìg d‚f Ì] !
$ t VŒ X ñY Hwú
ðÃÐzz ÅŠ Yyg £Æ kZQpƒ
kZÐzz kZ ƒ Cƒ Za ! Zy
 ŠÆ kZèY Çñ Y c
Xì 7ú â ðÃÐ “ ¯ :t@Ã
™¤B‚Æ oÑÃt@ -3
Y <Ññ zg i Z *
CbÑXì 7^
Xì ~
à Ú á ^ Ò ^ Ú Ø Ò ä _ e ^ – Ê ^  † • ½† Ž Ö ^ e ä Ï n × Ã i x ’ m Ÿ p „ Ö ] ^ Ú ] æ
Ÿ ] æ Ä n f Ö ^ Ò Ÿ æ ] à nÊ † _ Ö ] à Ú Ù ^ Û e Ù ^ Ú è Ö • ^ f Ú á ^ Ò ð ] ç ‰ l ^ Ó n × Û j Ö ]
D1 t 234”E |^ÓßÖ]æ è΂’Ö]æ èfãÖ] æ èÛŠÏÖ]æ …^ròj‰ Ÿ]æ é…^q
 gŠ qÑñzg i Z *
t‚ Ÿ » kZ 7„ ™¤B‚Æ oÑÃT {z
G
Ôß }ƒ: c 1Ò)'Žžì
ƒ!Š n »w â Ð s§VâzŠ ~ y Z { Zp• ] é¹G
182
X b ïgzZ‘œÔt@ „Ô¢ bŠ6{g YZ
CbÑXì 7„  gŠ * ™¤B‚Æ oÑÌÃ}°zÆt@ -4
Xì ~
•…æ p„Ö] ‚ÂçÖ] •]†ÛÖ^Ê (äÏn×Ãi x’m ‚Âæ ØÒ ‹nÖ äÞ] Ü×Â]æ
D1 t 239 ”E !^†• äÏn×Ãi ‡]çq
» q kZ sÜV Œ n kZ X 7„  gŠ äÅ}°zC Ù žß yY
Xì Šg Zz qÑñzg i Z i ZŽ »äÅTì Š Z%{°z
<Ññzg i Z Z  ƒ o zæB‚Æ ~g Zh y Žt@ {°z c
t@ {z -5
X ðƒ: „  gŠ ÌYò ÅZ6Š ã ÅkZ Â7„  gŠ
Ë 0Š ã
$ ÅYò ÅZ ÂB™wú6†ŸZ ~ ŠÃkZ ë¤ Z p
ÏVƒ 9{z ÏVƒ ._Æ _ ZÑ{Š™™fÐW'gߎ Åx ÅZQ ì
X ÏVƒ ^ Y* {z ÏVƒ ³ #Æy ZŽgzZ

• ë ]Z|‰
ÅYò ÅZ Â7^ Y <Ññzg i Zt@ {°z ¤gzZt@ ¤Z 
ŠèY†ŸZ ~ Šž: ǃg Ñ{P‰îE 0™ ªt@ * x ÅZ Zƒ cŠÐ s§
Ü zÆY x ÅZžZ
] ‡zZ Î ‰  ì oÑ * ƒ ì‡ » ŠnƆŸZ~
Ü z ÏZ†ŸZt ÂñY HÌt†ŸZ~ Š¤
ƒ‰ Z 2X Lg 7ŠŽñŠ
Š{z Z®ì @ Ü z kZgzZ Ç ñ Y c
ƒ ³gzZ x¥†ŸZ {z ‰ Š x ÅZ Z
Ç
X Sg 7zz ðÃÅi ZŽ x°ÆkZgzZ ǃ ._Æ_ ZÑÐÅ
• ë~ [ZŽ ë
 ì @
ŠÃx ÅZ Z Ü z kZ »t@ 6 Zƒ ™f 6
ƒ g ±Z ‰ zZž 6 -i
183
Xì s ÜÆ‚ Ÿ I{ P‰SÃkZ~³%„¬ Xƒ: e*
¯
t Š Z%Ð kZì oÑ *
ƒ ì‡ » Šn ƆŸZ ~ Šž] !
t -ii
Ü zÆï6kZž: Ôƒ ì‡ Š‰
X‰ Ü zÆ wJz [ XZ ~†ŸZžì
Xì ~C
Dä×rÚ 254 å•^ÚE ‚ÏÃÖ] ‚Ãe ÄnfÛÖ] …]‚ÏÚ ‚mˆm á] Äñ^f×Ö
o Ê p† j Ž Û × Ö Ä ñ ^ f Ö ] é • ^ m ‡ V ä ’ Þ ^ Ú è m ] ‚ ã Ö ] o × Â o ß n Ã Ö ] | † • o Ê
á ^ Ò ^ Û ñ^ Î Ý ] • ^ Ú ä n × Â • ç Ï Ã Û Ö ] á Ÿ ^ Û ñ^ Î Än f Û Ö ] Ý ]• ^ Ú ˆ ñ^ q Än f Û Ö ]
ä×rÛÖ] |†•E !ànÃÖ] oÊ •^ËjŠÛÖ] Ô×ÛÖ] çâæ å†$] Ý^nÏÖ ^Ûñ^Î ‚ϳóÖ]
D2 t 179 ”
†ŸZ ~ Šn Æ ~œ» ù !
:ì ~ bÑÅvZ¶g v6tZ@
ÌZŠÎª-ƒ 쇊ÝZJ
Z
 èYƒ 쇊J
Z
 ì^
Y *

äƒ Ýq ~ ŠŽ Ð zz Å äƒ ì‡Æ WZÆ kZ ì @
Y Œì‡
Xì !à Zz
Æ~œ» ù !
ª ÄnfÛÖ] oÊ p†jŽÛ×Ö Äñ^fÖ] é•^m‡ p ÖZ~ kZ
* ™†ŸZŠ Z%ž• ?Š ãZz6kZ *
™[ XZ »kZ ª * ™†ŸZ~ Šn
gzZ Xì x » » ~œžŽ ì 7*
™ï6†ŸZì x » » ù !
žŽ ì
y
ÝZ ªh ƒ „B‚Æ-[ XZ »x ÅZ ~Yò ÅZ
x ÅZèYì @
ƒo zæB‚Æ-
Xì @
Ö ÓŽ ì Cƒ¦g Å nŒ
~g YÃVÍß yZ # Û |gŠ &
!
ò ÅZ -ii
&
»x ÅZÐ Vß Zzh ! Ö ÓX • ïŠ nŒ
ò ÅZ # Û Ã#
Ö ÓŽ ì C™
Ì{z w q¾ Â M¤
Z ) X M 7t@ c Ü zf
x ÅZ ðÉ & Xì C™{°z
!
184
ðÃÐ ~ hI Z Âì M x ÅZ Z
 6å
 •~ ~i Z0 Û X ( @
Z·Œ ƒŠÎ
Û x ÅZ {zžì t zz X @
Æ ¶Š nŒ ¯ 7w'™È{ P‰S ÃkZ Ì
Û = ?¤
pXì {°z »t@ z x ÅZ »ÂzŠ nŒ ƒ ozæB‚
Z ªì @
ÌQ X @  gŠ qÑñ zg i Z {zƒ o zæB‚Æ oÑË{°z »t@
ƒ 7„
 gzZ} Š x ÅZÆ™~i Z0
Ç ñY Œt Âá á ÑZzh Û#
Z·ŒÖ ÓZ

Š ŠÎªZ
c Û »ÂzŠ nŒ
Zi6nŒ Û = ?¤ Ö Óž
Zžì ¹V- ä #
Xì 1ŠÎ c  gzZ Ç ñY
x ÅZ •ÆÏZ ä áZzh
Xì @
0 Û †ŸZ~ Št@~X'gß¼ -6
gZŒ
¼ »ä ~ž¾ ù !
ˆkŠ¼ Æ äƒ å|
 Û zh
 z• y-i
X Ht@c '
H «y â ‚h ×
Äñ^fÖ] Ù^Î ‚ÏÃÖ] ‚Ãe Ü$ ^•†Î àm†ŽÃe èín_e àm†ŽÂ p†j•] çÖ
o Ê é• ^ mˆ Ö] å „a p † jŽ Û Ö ] Ø f Î á^ Ê ^ – m] p † ì ] ^Š Û ì Ô jn _ ³Â ]
D254 å•^Ú ä×rÚE !^•†Î àm†ŽÃe èín_e àm†ŽÂ æ èŠÛì „ì] ‹×rÛÖ]
y
gZh ˆ Æ } ŠÎQ X }h
ä ù ! yi1F Û ä¤
ä~ lŒ Z
Z ÂX ñŠ gzZ õ0
>ÆŸZ kZ ä ~œ¤ »ä ~ ž ¹ Ð
X Çá i1F Û ä{z ÂHwJ~ (†ŸZ )
æ~ lŒ
}t@B‚Æ |
}g vyâ ‚t ä ~¾ V- ù ! Û zh
 z• y-ii
ó Xó ìt@q V #»gzZ H| Û 67 âZB;
 z•
Xž•` ™™f¬ ëŽì „zzz
Xì 7bŠt@Š°» ù!
V Π-i
™wú6†ŸZ ~ Š~nçÆ } ŠÎ -ii
Ð ä™wú6t@ *
185
Xì xl
× ž ðƒ ãZz ]!t Z
]gß Å x ÅZ )ú' 
Âì Cƒ ž¶~ ( 7) yc ( yâ ‚ ) Š|gŠ
Xì ~gz¢ ´gp Ò»VîÑsfzgq~ kZ
Xn 0ygzZ ŠŽƒq +Zx ÅZ -1
X 7c Zzç~ŠŽ zÆkZ -2
σä Y:žƒ: +Z ªƒ:60
Xƒ:ŠŠ Fc
 ˜ ~g ZlÅkZ -3
ª
…ÑVÐt ~ Tž ñY ð0
{z ÂVƒ CY ð0 Z
]gß+Z¤
c ~uzŠ c
oÑ ~Š c «~ Tƒ ]gß+Z ðä
Z gzZ ǃ 9x ÅZ
X ǃ: 9x ÅZ ÂVƒŠ ®„ VÐ

wVÅäƒ 9x ÅZ
ÏZXì „g Qì Kgq
Z Å<g0
ZÆ ì Å ñe ˜
Û Ë c
7IB‚ ó•
c ŠÄg l'»V ÕZŠB‚Æ°BIËb§
ñY c
Š†ŸZ »‚ 20 ~g ZlÅ â c
ì 9ÂñY c Š™–
ñY c  azí
Ë 0 ÌŠY âZtèY
ÅnË~g ZlÅ y ZgzZ ŠŽzÆ yZgzZ • $
Xì 7ŠŠ F ˜
gzZª

BVÅäƒ: 9x ÅZ
ƒŠ ®oÑ«-1
yâ ‚ » qâ âZР뎞}™ðt ÑZz vžì t wVÅ kZ
186
Û ~h Ç ÉgÇZg e ÃkZ ë c
,™ë Z• y
Ð N Z™ {/ÃkZ ë Ç}h 
™ ½ «ov~ VÂgßyZ Xì Y Y n ƧŠ~% {z6TÐ
g 7¢
n  Š{z Z® Cƒ 7ßì @
 & Å“ ƒ {g YZ 6Xì „g
 gŠ Ìx ÅZt n kZ
Xì 7„

ƒŠ ®oÑ~uzŠ -2
y
Vzg Zh LZ ù !
Ìðà c »Š vžì t w V Å kZ
Ð VzgZ0
Æ y ZgzZÐ ,Š 6ÃÃyZ ëÐ ,h
yyâ ‚ Ú Z Ú Z vߎž¾ Ð
y
x ÅZ ÃVzg Zh yZ sÜÐ =g f Æ TÐ , ™ ~i Z0 Û yxgŠ
Z·Œ
Û »x *
·Œ Æh Û »x *
ižì Yƒ ~ ]gßkZ X dž·Œ Æ X ÇA
X†:žì YƒgzZ†

ƒŠ ®oÑ~Š -3
»Š vž ì t w V Å kZ
yâ ‚ Ú Z Ð ë Ž ž ¾ Ð Vzg Z0
y
•z ÁÃVzg Zh Ð ~i Z0 Û pÐ , Š x ÅZ Ã
Z·Œ  ëÐ ,h y 
G
XÐ ,Š x ÅZÆ V ðG
34Éâ

VƒŠ ®…ÑVÐ -4
âZ âZÐ ë ðÃŽž¾ Ð Vzg Zhy
L Z vžìt w VÅkZ
Æ TXÐ ,™ ~i Z0 Û QgzZÐ , Š 6ÃÃkZ ë Ç} ™ ~g Zhy
Z·Œ 
Û »x *
äWtŠ:ëžìt È » TXÐ N Z™{/ëÃkZ dž·Œ
XÐ , Š 7]ÃkZpÐ ,™n zÈ »ö;g V ;zgzZ »ä Y
187
ƒ o zæx ÅZèa žì t ] !
~ V Âg߉gzZ ì @ ~ŠIII
Yƒ‡ à ÌZŠÎÐ kZ Âì Cƒ‡ ÃoÑ
Xì @
¾ V- ñƒ Dh
y y
y â ‚g Zh ._Æ y´ ZÆ vZ
 -1
§Å ~% c
ǃ * y
Z™{/= Ã\ WžVƒ @
h y â ‚ Ú Z6oÑkZ ~ž
gzZì s ÜÆ2 »Æ}ŠÎoÑtèa X σ * Û ~h Ç n Æ
™ëZ•
„ ZŠÎ Zg ‚Ðzz Å kZgzZ ì ‡Ã oÑt Z®X ì {Z y
Ã »g Zh ~ kZ
ƒ xiÑ6VâzŠgzZ • Dƒg …k
@ VâzŠg Zh
y
gzZ ù!
gzZì @
Yƒ‡ Ã
ZgzZ ,™ »Ã}ŠÎkZ {zžì
Ð }u6 %Æ oÑkZ •e ¤
X ,™ ZŠÎ
Û Åg » ÃkZ Ç}h
Z·Œ
~ ~i Z0 yZŠÎ Ú Z Žžƒt Yò ÅZ -2
6ÃgzZì @
y
h ZŠÎ._ÆYò ÅZ kZ ¿Ž [ ZX Ç ñY Hq
Ñ
tèa pÏ ¶z » ŠÌg » H™f 6zZ ä ëž 6 Âì ꊙ½
kZ n kZ X „g w!Ìg ZlÅ Šn kZ 7c
ÏA {zž 7x¥
X ðƒ‡ ÃÌßB‚Æg ã~

]`
y
Zž• ë Ãg Zh
Yò ÅZ kZ »¤ xi 5Æ v] ‡zZ ‰ -1

Û ÃkZ gzZ • ï Š ½Šp 6ÃÐ s§ ~g vë Âì ŠŠ F
·Œ ¼~
á ~ ~i Z0
X • ï Š™ï• Z
CW 7¶¼ ~ s
 D Ð ä™ b§ kZ Æ xi 5 Æ v
0 VzÆg Zh
y{ z • ï Š½Šp6 Ãëž ¹ä VrZ Z
 èY
188
~uzŠ X ì @
žì t ] ! ƒ [™s§Å À¸s¥ » Vz gz Z ‰
4É 7„ Ü z kZ Âì ”
 gŠ Ùñ{6ìÆ Vñi 5 ‰ q
Zt Z

 Zz *
Xì Z ™
t • ï Š ÃVzg Z0
»Š ] â Å Z 7 • ã Z Ž á Zz Vµ -2
L Z v ( Dawlance) ¾î Z e }Xì i§ » x  : Zg ZŠ tâu
vŠgzZ ó 2 lŽ » Û
 L óY
ó Z¸¦
~g øL Lì îŠ (Fb§kZÃi’e
 Š'
Ð j§„ i 7Z ™á zg7 ½ä i’e x Ó\ W~ VŠZ
New Year ñƒ D J (
ÐWÃ ºg kZ L Z ' c
¯ [ x»
Z n Æ \ W• ìg ÑQ g !
q 
qZ ë6µñ]ä6Æ (2008)
á ~ T ó ó 3 lŽ » 
i Z Á~½o • ï• ÛL LYZ Zg e Ë MEGA
ムРsg ™  ~Šg^ ÝZ ó Xó ] â ÅZ Vzg ZD
Ù Æ 9 zg hz™zŠ Á
s !
y Ìú1 »] â ÅZ ‰ ñŠÃVzg Z0
»Š:gzA e
¬gÃkZž’ e
Æ ™g Ñ~ ] YZy Z ÌÃ] â ÅZ Ð gîx ¬èY Ç} 76@g ™
ðô ^nø ßô ÆûŸø ]û àønû eø è÷Öøæû •ö áøçû Óömø Ÿ oÒøZZ tÐ b§kZXì CY Åð7 ÅY âZ
( 7 :•{gÎ)X ~ VzqzŠ} gv~ ¶Šh
 ñW:ž @
ª XXÜûÓößûÚô
]gß³ #Å
Xì k
Z P c
q ìqZ ËÅ ] ¬¡KZ á Zz v] ‡zZ ‰ -3
{Š c • ïŠ Äg c 6ò ÅZ ~ ì
i ~ ÓÑ Æ x ÅZ kZ vßž @
y
gZh Ù n kZì Â

C »q
ZP cZ Ëx ÅZ {zèa X , ™~g Zh
»q y
Z z犎z »å
pÆ ñŽèa gzZì g D »60 Æ x ÅZ kZ n Æ
y
{z ~ ÓÑÆ x ÅZ xƒñkZ g Zh á ] !
Ž n kZ ì Cƒ ï• t~
189
™ ZŽ ~zgŠ q
Xì @ Z {zì @ y
h  yâ‚
D™yÒ ]gßq Z éÅÏZvZ¶g r  ™ Ã?* Ññ]|
:• ˜ ñƒ
áÆ öúgzZì @ ƒ ]»¼ ZŠg0ZÆ V UúÅnZ L L
L Z { z Ç} h y7 ]»9 zg kŠ }¿Žž • D ™y ´ Zt
y Z gz Z Ç n ƒ 4ZŠ Ì~ öú b§ Å VÍß x ¬ =g f Æ ]kZ
kZ ñ Wò•» T• DƒgHx Å Z¼ ~i Z0 Z· ŒÛ =g & 6Væ
X ì M Ìx Å Z { zÃ
]kZÃáZz äh y]èYì CY ò ÂÐg ã ôÜ]gßt
Ž ì @ Y {g 6+
 g Zæ [ Z pXì @ Y ïöú¼ ZŠ ]gz£zç »
;g™[ ‚g Z »g ã: Íq y
Z {zì @
h ]t Ð n¾Åx ÅZ xƒñ¿
Ù ZŽ )X ó Xó ì
( 351 m 2` îªG©EÅZC
•ëë
KZÉž 7~g Zh y
~ ÓÑÆ x ÅZ xƒñkZ ä g Zh TgzZ
y
Š½6ÄŠpä ác
gzZ c Š 7™½Ì6ÃðÃgzZ ÅÐ ]gz¢
x ÅZÐ {Žz sfzgqn ÆkZ ÌA  c Wòx ÅZ » kZÐ t · ZQ
:ì ~gz¢ * ™Ì6Ð h Æ
Xì yz¬B‚ÆY¦Ñ)q Z~ kZ -i
ä kZžÐOgo¸6kZ {z … Y 7ÃV¦ÅVߊ vß -ii
Xì 1x ÅZ ¦Ñ)
kZŠŽz!  KZ vßgzZ  ǃg ZgŠg Zh
Æ äƒ ÓÑz + y
t¤Z -iii
XÐN ¯ uz ?Š n LZÃh
Æ