Vous êtes sur la page 1sur 1

Monitor Polski Nr 13 — 394 — Poz.

170

170
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 18 lutego 2009 r.

sygn. akt Kp 3/08

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie: spolitej Polskiej do z∏o˝enia oÊwiadczenia o uznaniu


jurysdykcji Trybuna∏u SprawiedliwoÊci Wspólnot Eu-
Bohdan Zdziennicki — przewodniczàcy, ropejskich, w zakresie uprawnienia ka˝dego polskiego
Stanis∏aw Biernat — sprawozdawca, sàdu do wystàpienia do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
o rozpatrzenie w trybie prejudycjalnym wniosków
Zbigniew CieÊlak, o których mowa w art. 35 ust. 3 lit. b Traktatu o Unii
Maria Gintowt-Jankowicz, Europejskiej, z art. 45 ust. 1 Konstytucji,

Miros∏aw Granat, orzeka: -

Wojciech Hermeliƒski,
Art. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o upowa˝nie--
Adam Jamróz, niu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do z∏o˝enia
oÊwiadczenia o uznaniu w∏aÊciwoÊci Trybuna∏u Spra-
Marek Kotlinowski, wiedliwoÊci Wspólnot Europejskich na podstawie
Teresa Liszcz, art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, wyra˝ajàcy
zgod´ na z∏o˝enie przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Ewa ¸´towska, Polskiej oÊwiadczenia o uznaniu jurysdykcji Trybuna-
∏u SprawiedliwoÊci Wspólnot Europejskich, w zakre-
Marek Mazurkiewicz,
sie kompetencji ka˝dego polskiego sàdu do wyst´po-
Janusz Niemcewicz, wania z wnioskami o rozpatrzenie pytaƒ w trybie pre-
judycjalnym na podstawie art. 35 ust. 3 lit. b Traktatu
Andrzej Rzepliƒski, o Unii Europejskiej (za∏àcznik nr 2 do Dz. U. z 2004 r.
Miros∏aw Wyrzykowski, Nr 90, poz. 864), jest zgodny z prawem do rozpa-
trzenia przez sàd sprawy bez nieuzasadnionej zw∏oki,
protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo, wyra˝onym w art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej.
po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy oraz
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie Bohdan Zdziennicki
w dniu 18 lutego 2009 r., wniosku Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej z∏o˝onego w trybie art. 122 ust. 3 Stanis∏aw Biernat Zbigniew CieÊlak
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgod- Maria Gintowt-Jankowicz Miros∏aw Granat
noÊci art. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o upowa˝nie- Wojciech Hermeliƒski Adam Jamróz
niu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do z∏o˝enia Marek Kotlinowski Teresa Liszcz
oÊwiadczenia o uznaniu w∏aÊciwoÊci Trybuna∏u Spra- Ewa ¸´towska Marek Mazurkiewicz
wiedliwoÊci Wspólnot Europejskich na podstawie Janusz Niemcewicz Andrzej Rzepliƒski
art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie,
w jakim poprzez upowa˝nienie Prezydenta Rzeczypo- Miros∏aw Wyrzykowski