Vous êtes sur la page 1sur 2

Bashkëpunimi privat dhe publik në AAP

6 Shtator, 10:00-13:00, Hotel Victory, Prishtinë

Agjenda
10:00-10:10 Fjalët hyrëse nga Safet Gerxhaliu, OE , ryetar
10:10-10:20 Fjalët hyrëse nga Skender Xhakaliu, MASHT, Sekretar i Përhershëm
10:20-10:30 Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit në mes të MASHT dhe OE
10:30-10:50 Sistemi i AAP në Evropë dhe Gjermani Bashkëpunimi publik-privat në Evropë
nga Peter Gerasch, GTZ
10:50-11:20 Bashkëpunimi i ekonomisë me sistemin arsimor në osove (përvojat dhe sfidat)
Ryve Prekorogja (MASHT) dhe Besim Mustafa (OE )
11:20-11:50 Prezantim i shembujve/përvoja e kompanive
nga
- Nehat Emrullahu, Proterm, Pronar (www.proterm-co.com)
- Ramadan Hoxha, Drejtor Menaxhues, Volkswagen Prizren
(www.ahp-prizren.com)
11:50-12:45 Caqet e ardhshme në bashkëpunimi privat dhe publik në AAP në osovë,
Ryve Prekorogja dhe Besim Mustafa

Diskutim i hapur
o Caqet për të ardhmen
o Caqet e Memorandumit të Mirëkuptimit
o Pjesëmarrja e ndërmarrjeve në platform për AAP

nga moderatori

12:45-13:00 Fjalët përmbyllëse - moderatori


13:00 oktej