Vous êtes sur la page 1sur 8

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.

com/
த(
த(ைக)
ைக)கதாமைர மலேர....
மலேர....வா
....வா அேக...
அேக...

என அேபா 25 வய இ,நா இளநிைல ெபாறிய$ய%


ப&திவ$'( ஒ தன*யா+ நி,வனதி% ெமெபா- வ%.னராக
பன*ய$% இ/ேத,ந%ல வாலிபமான உட2,ைக நிைறய சபள,அபா
அமா இவ வகி ஊழிய+க-,

ஒேர தைக ராஜி 7கைல கண$த ப&ெகா9&/தா-,வய


22,மாநிற,பா+க ஒ%லியாக இபா-,
எேபா பதி ஆைடகைளேய உ(வா-,ெபபா. 2டைவைய
வ$2வா-.

எ ம;  ெராப பாச அதிக,அவ< ண$மன*க- எ%லா நாதா


வாகிதேவ.அவ- அள=க- என
அப&,ேமேல 38 ேபா(வா-,கீ ேழA 38.வ'(ைட 7த% அைன
உ-ளாைடக< நாதா வாகிதேவ.
ெவள*ய$% ேபாவெதறா% நா இ சகர வாகனதி%
அைழBெச%ேவ,திைரபட காண ெச%வ 7த%
ேதாழிய+ வ(
C வைர நாதா அவள* வ9&ஓ'&, வழிகா'&,நப9
ேதாழ அைன.

ஓ நா-(நCக- எதி+பா+ப அதாேன)அவ- ஒ ேதாழிய$ அகா


திமண வரேவE2 அைழெகா9(
ெச%லேவ9& இ/த, அ ஒ கிராம எபதா% இவ எ
வ9&ய$ேலேய ெசேறா,அவ- எேபா எைன
ஒ'&ேய உ'காவா-,என எ= வ$தியாசமாக ெதFவதி%ைல,
திப$ வேபா ந%ல மைழ ப$&ெகா9ட,ந%ல
நைன/வ$'ேடா,மைழ வ$(வதாக இ%ைல,ஒ ேப/
நிைலயதி% ஒகிேனா,ள*+ வா'&ெய(த,

7Gவ நைன/திேதா,அவள* உட% ந(கிய,நா அவ-


ைககைள ேதHவ$'ேட,அேபா அவ- ந(க
ேபாகவ$%ைல,அவளா% நிEகIட 7&யவ$%ைல.நா அவ- பாதகைள
நறாக ேதHவ$'ேட.அவ- ள*F% ேவகமாக
ந(க ஆரப$தா-,எனேகா என ெசHவெத, ெதFயவ$%ைல.

அவ- எைன க'&ெகா9டா-,இவF உடலி. J(


பரவ$ய.இேபா ந(க ைற/தத,அப&ேய
க'&ப$& இ/ததா% ேம. J( அதிகமாகிய,அவ- KBLகாE,

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


Jடாக இ/த.இேபா நா அவைள
வ$(வ$க 7யேற,அவ- எைன இ,கி ப$&தா-,7பக
ைகைய வ$'( நறாக அGதினா-.

இேபா எM- இ/த மிக வ$ழிெகா9ட,அேபாதா


உண+/ேத,அவ- 7ைலக- எ மா+ப$%
அGதிெகா9&/த,எ தப$ 7,ேகறினா,அ ேநராக அவ- அ&
வய$E, ேநராக 7'&ெகா9&/த.
எனேகா தைக பாச த(த,அப&ேய அவைள வ$ளக 7யEசி
ெசHேத.அவ- ேம. இகி ப$&தா-.

அேதா( எ 7ைக தடவ ஆரப$தா-.


" வ$( ராஜி "
அவ- பதி% எ= ெசா%லாம% எைன இ,கி அைனதா-.
" ராஜிமா வ$(டா"
"என ள*" ெசா%லிெகா9ேட இ,கி அைனதா-.எ 7ைக
தடவ$னா-.

என காம தைல ஏறிய,நா அவைள வ$ளக நிைன அவ-


இ(ைப இ(ைபப$&ேத,என ஒ
ெமெம2 அப&ேய பPL K'ைட ேபா% இ/த,அGதி ப$&ேத,
அவள*டமி/ Jடான KBLகாE,ெவள*யான.
அவ- அப&ேய எ'& எ கGதி% ஒ 7த ெகா(தா-.
நா அவ- 2'டைத தடவ$ேன,ஆஹா என ஒ
சைதேகால,அப&ேய ப$ைச/ேத.

அவ- எ 7ைக அGதிப$&தா-,நாM அவைள இ,கி அைனேத.


எ ைகைய ேமேல ெகா9( வ/ அவ- 7ைலகைள ப$&ேத.இவ
தன*ைல மற/தி/ேதா.
திRெர, ஒ இ&Bசத,இவேம பய/ இகி
க'&ப$&ெகா9ேடா.

நா Lயநிைன= வ/ேத,ப'ெட, அவைள வ$ளகிேன.


அவ- எைன வ$'( வ$லகி ன*/ ெகா9( நிறா-.
நா அவ- 7கைதபா+ேத.
அவ< நிமி+/ பா+தா-,
"ராஜிமா எனடா இெத%லா"
"இ%ைலணா என உைன ெராப 2&Bசி,அதா"
"இெத%லா தப$%ைலயா"
"தேபா சFேயா,என அெத%லா ெதFயல,என உைன ெராப

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


2&Bசி,என நC ேவM"
என என ெசா%வெதேற ெதFயவ$%ைல,பாச மி/த,

நா ஒ, ெசா%லாம% வ9&ய$% ேபாH உ'கா+/


அவைளபா+ேத.
அவ< ஒ, ெசா%லாம% ப$னா% அம+/தா-.
நா வ9&ைய கிளப$ ஓ'ைடேன.

"அ9ணா ேகாபமா,என உேம% ஆைசைய அடக7&யவ$%ைல"


நா ம=னமாக வ9& ஓ'&ேன.

"ேபசமா'&யா,நC ேபசலனா நா திவ$(ேவ"


நா வ9&ைய நி,திேன.

"ராஜி,நC எ தைக இ சாதியமி%ைல,இ ெவள*ய$% ெதF/தா% மானேம


ேபாHவ$("
"நC ஒகவ$%ைல எறா% எ உய$ேர ேபாHவ$("எ, Iறிெகா9ேட
எ உத'&% நா எதி+பாராத
ேநரதி% அGதி 7தமி'டா-.

நாM அவைள அைனேத,க'&தGவ$ேன.


"சF வ'(
C ேபாேவா அமா ேத(வாக"
இவ வ'&E
C கிளப$ேனா,அவ- எைன இ,க அைனதப&ேய
வ/தா-.

கதைவ அமாதா திற/தா+க-,இவ உைடகைள மாEறிெகா9(


Sகேபாேனா.

இர= 1 மண$ய$ எேம% யாேரா அGவேபா, உண+/ேத.


வ$ழிபா+ேத,அ ராஜி..................................

அவ- என ெசHகிறா- எ, Sவேபா% ப(தி/ேத,


ெம%ல எ உத(கைள தடவ$னா-,வ$ ைவ இGதா-,அப&ேய
ைககளா% 7க 7Gவ இதமாக தடவ$னா-.

எ இ க9கள*. 7த ெகா(ெகா9ேட ைககளா% எ


ச'ைடய$M- ைக வ$'( எ ெநPசி% தடவ$னா-.
அவ- தடவ தடவ எ தப$ கப$யானா,இேபா எ அ&வய$Eறி%
தடவ$னா-,எனேகா ெசா%ல 7&யாத உண+Bசி,
அப&ேய எ உத(கள*% 7தமி'டா-,
ெகாPச ேநர அப&ேய ப(தி/தா-.

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


எனவேனா வ$ைறெகா9டா,அவ- பPL 7ைலக- எைன
அGதிய,அேபா நா Sவேபா% ந&ேத.

இப&ேய ப நிமிட ப(தி/தா-.


எக- இவ+ உடப$. J( பற/த.
எனேகா உண+Bசிைய க'(ப(த 7&யவ$%ைல.
அவ- ேலசாக ம; 9( ஒ 7த உத'&% த/தா-.ஒ ைகயா% எ
உடைப தடவ$னா-.

இேபா எ கீ Gத'ைட ெவறிேயா( ப$& உறிPசினா-.


ைகயா% எ தப$ைய ண$ய$ ேமலாக ப$&தா-.
"ேகாப$க9U,7ழிBசிகி'(தாேன இக"எ, Iறிெகா9ேட எ
உத'ைட ெவறிேயா( க&தா-.

நா ெம%ல அவ- 7கைத இ ைககளா. ப$& "ராஜி இ


தப$%ைலயா"
"த2னா இ ஏ இப& S"எ, எ Lன*ைய த'&னா-.
"ஆ..வலி ெமவா த'("
"நC 7ழிெகா9(தா இ/ேத,என ெதFA"ெசா%லிெகா9ேட எ
ச'ைட ெபாதாகைள கழ'&னா-.
நா அவ- உத(கைள கVவ$ேன,அப&ேய எ நாைக உ-ேள வ$'(
அவ- ேதைன Lைவேத.

அவைள 7Gவ எ ேம% இG ேபா'ேட,அபா ெசா+க மைலேய


எேம% ப(த ேபாறி/த.

ெம%ல அவ- உடெல%லா தடவ$ேன,எ தப$ அவ- பாபாைவ


ெதா(வேபா% அவைள ேமேல இGேத.
அவ- 2'டகைள ப$& ப$ைச/ேத,என ஒ ெமெம2,பWைன
அGதிய ேபாற ஒ உண+=.
அவ- உ-ளாைட ேபாடாம% இ/தா-,அப&ேய அவ- 2டைவைய ேமேல
ஏEறிேன,

அவ- ெதாைடகைள தடவ$ேன ,மிவாக இ/த,தடவ தடவ


7னகினா-.ேம. ெவறிேயா( எ உத(கைள
உறிPசினா-.

நா இேபா அவ- Jைத தடவ$ேன,என ஒ ெமைத ேபா,


இ/த,இர9( ைகயா. ேவகமாக
ப$ைச/ேத.இர9( பக7 வ$ளகி ச/தி% தடவ$ேன.இM கீ ேழ
வ$ரைல ைவேத ெசாதெசாத எ,

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


ஈரமாக இ/த,அேக ைக ைவத=ட அவ- உண+Bசிய$% -ள*னா-.

ப$ள=க- ஒறாக ேச கீ Y 7கி% தடவ$ேன(அ ெப9கள* ஒ


காம7&BL எப எேகா ப&த
ஞாபக)
ேகாப$ எG/தி எ, ெசா%லிெகா9ேட அவ- எG/ நி,ெகா9(
எைன அைழதா-.நாM எG/
அவைள க'&ப$&ேத,அவ- எ ைகலிைய உவ$னா-,நா அவ-
ேசைலைய உவ$ேன,

அவைள ெவள*Bசதி% பா+பதEகாக மிவ$ளைக


அவ- இேபா உண+Bசி மிதிய$% ப$தEறினா-.
பாவாைட ச'ைடய$% ேதவைத ேபாலி/தா-,
7ைலக- வ$மி 2ைடெகா9&/த,அப&ேய அவ- வய$Eைற
தடவ$ேன,என ஒ ெமைம,எ 7கைத
ைவ தடவ$ேன,அவ- காமேபாைதய$% ப$தEறினா-.

என இM ெவறி அதிகமாகிய,அவ- 29ைட ேம'ைட


ண$ய$ ேமலாகேவ 7கைத ைவ ேதHேத.அவ- எ 7&ைய
ப$& எ 7கைத அவ- 29ைட ேம'&%
ைவ அGதினா-.நா எ 7கைத ேவகமாக ஆ'&ேன.அவ- உட-
ஒ 7ைற ந(கிய.எ தப$ேயா
எ உ-ளாைடைய கிழிவ$(வேபா% ஈ'&யானா.

அவேளா காைல அக'& ைவதா-,நா எ Kகா% அவ-


29ைடப$ளவ$% ைவ ேதHேத.
"ஆ..ஆ.ெகா%லாதடா"எ, ப$தEறினா-.
நா எG/ அவ- ெகாைககைள ப$&ேத.அவ- க9க-
காமேபாைதய$% ெசாகிய.
ெம%ல அவ- ேமலாைடைய கைள/ேத,உ-ேள அவ- வ'(ைட
அண$யவ$%ைல.

7ைலக- திமிFெகா9( தித.என அE2த ச/தன நிறதி%,


ெசHதா. இVவள= அழகாக ெசHய 7&யா.
நாணய அளவ$% இர9( க வைளயக-,ெகா9ைடகடைலேபா%
இர9( கா2க-,
அவைள Sர நி,தி அவ- ேமலழைக ரசிேத.

என ெவ&வ$(ேபா% உண+Bசி அதிகமான,


அவ- எ கீ ழாைடைய வ$ளகி எ கப$யாH நிற தப$ைய ைகய$%

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


ப$&தா-.அப&ேய ன*/ ஒ 7தமி'டா-,
எ தப$ ப[ெர, ெவ& அவ- 7கெம%லா ெதFத,அவ- இைத
எதி+பா+கவ$%ைல,திRெர, Jடான கPசி
அவைள தாகிய.எனேகா ஒ மாதிFயாகிவ$'ட,
தப$ Lக ஆரப$தா.அவ- பாவாைடயா% 7கைத
ைடெகா9டா-.

"எனடா அவசரமா"எ, Iறிெகா9ேட எ தப$ைய ப$&


வ$ைளயா&னா-,7 ேதாைல த-ள* ேம. கீ G ஆ'&னா-.
நா அவைள நிமி+தி அவ- காHகைள கசகிேன,அவ- எ தப$ைய
கசகினா-.

நா அவ- 7ைலகைள ெவறிதனமாக கசகிேன.மிவான ப/க-


எைன ேம. ெவறிேயEறின.
கீ Y7ைலகைள தடவ$ேன(இ= ெப9கள* காம 7&BL தா)
அவேளா எ Lன*ைய ேம. அGதினா-.
நா அவ- பாவாைட 7&BLகைளேத&ேன,ஒ ைகயா% அவேள
அவ$Yதா-.

அபா என பள* ேபாற ெதாைடக-,அைத தடவ$ெகா9ேட அவ-


பண$யாரைதபா+ேத,
ேலசாக உப$ய$/த அைத ெதா'(பா+ேத,ெவ&ப$\ேட
திெகா9&/த அவ- ப2,அைத தடவ$ வ$'ேட.

ப$ளைவ வ$ளகி பா+ேத,ந%ல சிவ/த மாைள ேபா% மின*யஅ&ய$%


ஏேதா திரவ அைத ெதா'( நகிேன.இM வ$ளகி
அவ- பைப நிமி9&ேன,அவ- உட% &த.
"ேகாப$ ப(கலாடா"
அவைள வாFயைன க'&லி% ேபா'( அவ- ேம% பட+/ேத.எைன
இக க'&ெகா9டா-.

அவ- காHகைள ஒ ைகயா% கசகிெகா9ேட அவ% பைபA


நி9&ேன.
அவ- காம தைலேகறி உளFனா-,எ Lன*ைய ப$& அவ-
29ைடைய ேனாகி இGதா-.
ேவகமாக அன% பறக KBL வ$'டா-,என காம தைலேகறிய,
அவேளா எ Lன*ைய அவ- 29ைடய$%
ைவ அGதினா-,எனேகா ெகாPச த(மாEற,
நா எG/ அவ- கா%கைள நறாக வ$Fக ெசா%லி பா+ேத
கீ Yபதிய$% சிறிய வ'ட வாH திற/தி/த,

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


எ வ$ரைல அதி% வ$'ேட
அைத 2F/ெகா9டவளாக,"..அதா ெசா="
நா எ Lன*ைய அவ- ஓ'ைடய$% ைவ அGதிேன,
எ கடபாைர 7 பதிIட உ-ேள ேபாகவ$%ைல.
"ராஜி உ ஓ'ைட சினடா"
"அெத%லா ேபா நC அG"
"உனெகப&R ெதFA"
"எ ேதாழி ரன ெசானா-,அவ அ=க அ9ணைன தின7 ஒGறா"
"அவதா உைனெக(தாளா"
"அ ெராப 7கிய,ெசா=டா"
நா அGத 7ய+Bசி ெசHேத,7ைன ம'(தா உ-ேள ேபான,
"ஓகி 9ணா ேபா"
ஒேர இ&தா பாதிேபாH எைதேயா 7'&ய,
"இப ேவகமாக ,சீ கிர ேகாப$,எனால தாக 7&யல"
ஒஇ இ&ேத,அவ- எைன இகி ப$&ெகா9டா-.
"ெகாPசேநர இ வலி",எறா-,அவ- க9கள*% க9ண+C வ/த.
ஒ ப நிமிட அLவாசப(திெகா9( இயக அரப$ேத.
ெமவாக வ$'( வ$'( எ(ேத.அவ- எைன இகி
க'&ெகா9டா-,அவ- நகக- எ 7ைக அGதி வலி உ9டாகிய.
என இM ெவறி அதிகமான,ேவகமாக இ&ேத.
அவ- இM வ$F எைன உ-வாகினா-.
"ேகாப$ வ$டாத ேவகமா டா,ரா... ரா,நி,தாத "
அவ- ெசா%ல ெசா%ல என உன+Bசி அதிகமாகிய,இM ேவகைத
I'& இ&ேத.
அவ- காலா% எ இ(ைப வைள அGதினா-.
உ-ேள அவ- 29ைட எ Lன*ைய கVவ$ப$&த,அ இM Jடாக
இ/த.
என அவ< ஒேர ேநரதி% உBச ெவ&த,

இவ காE, 2க7&யாத அள= இகி க'&யைனேதா.


அவ- என 7தமைழ ெபாழி/தா-.எ Lன* தானக வGகிெகா9(
ெவள*ேய வ/த.

"ராஜி நC ெசம க'ைடR,உ 7ைலA 29ைடA அE2த,தக சிEபR நC"


"ேகாப$ எேம% உன ேகாபமி%ைலேய"
"இ%ைல& தக"
"தின7 இப& ெசHவ$யா"
"எ ெச%ல இ%லாததா"

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


"ஆமா ரனதா உன இெத%ல ெசானாளா"
"ஆமா9ணா,அவ அ9ணைன அவ ஓYறா,ஒநா- எைன மைற/
இ/ பா+க ெசானா,அ2ற நCA
உ அ9ணைன மடகி,நா உ ேகாப$ய க'&கிேற,நC எ ரைவ
க'&ேகா நம நா.ேப ச/ேதாஷமா
இகலாM ெசானா,உன மடக ெசானேத அவதா,அவ ர=
எேம% ஒ க9U"
"ரன ெசம சரR,ந%ல ப/தயதிைர மாதிF இபா"
"அப நா அழகி%ைலயா"சிMகினா-.
"நCதா9& எ ெச%ல,உன அ2றதா அவ"
அதE- எ Lன* வ$ைரெகா9டைதபா+த ராஜி அைத ைகய$%
ப$&ெகா9ேட,
"ேடH இெனாவா'& ஏ,டா"எறா-
இ தின ெதாட+/த.
7E,.

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/