Vous êtes sur la page 1sur 505

Migne, Jacques-Paul (1800-1875). Patrologiae cursus completus, sive Bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica omnium s. s.

Patrum, doctorum
scriptorumque ecclesiasticorum qui ab aevo apostolico ad usque Innocenti III tempora floruer.... 1842.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.


PATROLOGI.E

CURSUS COMPLETUS
SIVE
BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA , UNIFORMIS , COMMODA , OECONOMICA,

OMNIUM SS. PATRCM, DOCTORUM SCRIPTORUMQEE

ECCLESIASTICORUM

QUI AB JEVO APOSTOLICO AD USQUE INNOCENTIIIII TEMPORA

FLORUERUNT;
RECUSIO CHRONOLOGICA OMNIUM QVJE
EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICvE TRADITIONIS PER DUODECIM
PRIORA ECCLESLE SJECULA,
JOXTAEDITIONES INTERSE CUMQUE
ACCURATISSIMAS, NONNULLIS CODICIBUS MANUSCRIPTIS COLLATAS, rEIIQUAM
DILIGENTER CASTICATA ;
DISSERTATIONIBUS,COMMENTARllSLECTIONIBUSQUEVARIANTIBUS CONTINENTER ILLUSTRATA J
OMNIBDS OPERIBUS POSTAMPLISSIMASEDITIONES QU.ETRIBUS NOVISSIMIS SjECULISDEBENTUR ABSOLUTAS
DETECTIS, AUCTA;
INDICIBUSPARTICULARIUUSANALVTICIS,SINGULOSSIVETOMOS, SIVEAUCTORES ALICUJUS HOMENTI
SUBSEQUENTIBUS,DONATA ;
CAPITULIS
INTRA 1FSUM TEXTUMRITEDISPOSITIS,NECNON ETTITULIS SINGULAIiUM PAGINARDM MARGINEM SOPF.RIOREM
DISTINGOENTIBUS
SUBJECTAMQUE MATERIAMSIGNIFICANTIBUS, ADORNATA ; .
OPERIBDS CDMDDBIISTDMAPOCRYPHIS, ALIQUAVEROAUCTORITATE INORDINE ADTRADITIONEM
ECCLESIASTICAMPOLLENTIBUS, AMPLIFICATA ;
DUOBDS INDICIBOSCENERALIBUSLOCOPLETATA : ALTEROSCILICET RERUM, QUOCONSULTO , QUIDQUIIl
ONOSQDISQUE PATROM INQOODLIBET TIIEMASCRIPSERITONOINTUITD CONSPICIATOR ; ALTERO
SCRIPTUKJE SACR./E, EXQUOLECTORI COMPERIRE SITOBVIUM QUINAM PATRES ETIN
QUIBOS OPERIIMSOORUM LOCISSINGULOSSINGULORUM LIBROItUM SCRIPTUR.E .
TEXTUS COMMENTATI SINT.
ACCDRATISSIMA,
BDITIO CiETERISQOEOMNIBUSFACILEANTEPONENDA, 81PERPENDANTUR ! CIIARACTEROM TIDlTJwk,
CHARTJE QUALITAS, INTEGRITAS TEXTOS,PERFECTIO CORRECTIONIS, OPERUM RECOSORUM TUM V nteySTV^
TDMNUMERUS, FORMA V OLUMINUM PERQUAM C OMMODA SIBIQUE IN TOTO OPF.RIS
DECURSU CONST.. TE«/^ \*2
SIMILIS,PRETIIEXIGDITAS,PR.ESERTIMQUE ISTACOLLECTIO, UNA,METHODICA ET CIIRONOLOGI A, / CX>\'
1 V
SEXCENTORUM FRAGMENTORDH OPUSCULORUMQOE HACTENUS HIC1LL1C SPARSORUM, PRIMUMC™ \
AUTEM 1NNOSTRA BIBLIOTHECA,EXOPERIBUS ADOMNES . ETATES, L LINGUAS
OCOS, HH Q
FORMASQUE FERTINENTIBUS,COADUNATOIIUM. f-*. I _^

SERIES
PRIMA, ^
IN QUA TRODEUNTPATRES, DOCTORESSCRIPTOREStjCEECCLESIiELATIN^E
A TERTliLLIANOAD GREGORIUM MAGNUM.
ACCURANTE J.-P. MIGNE, <£uv$UUtn €omvlcfOVUm IN SINGULOS SCIENTI
ECCLESIASTICJE RAMOS EDITORE.

PATROLOGLE TOMUS XLVh

S. AUGUSTINI TOMUSUNDECIMUS.

PARISllS, VENIT APUD EDITOREM,


JN VIA DICTA D'AMB01SE, PRES I.A BARRIERE D'ENFER.
ODPETIT-MONTROUGE.

1845.
SANCTI AURELII

AUGUSTINI

HIPPONENSIS EPISCOPI

OPERA OMNIA,

POST LOVANIENSIUM THEOLOGORUM RECENSIONEM ,

CASTIGATA CODICF.S
DENUOAD MANI.SCRIPTOS , VATICANOS
GAI.I.ICOS ETC.
, BELGICOS,

ET CASTIGATIOKES
NECNONAD EDITIONESANTIQUIORES ,

OPERA
ETST»»IO

MONACHORUM ORDINIS SANCTI BENEDIC


E C.ONGREGATIONE
S. MAURl. /\

<?biti» noviffima, emenbafa ef auettov,

ACCURANTE
M'"\ CURSUUMCOMPLETOUUM
EDITORE.

TOMUS UNDECIMUS.

PARISHS,
VENIT Al-UD CDITOREMIN VICO DICTO MONTROUGE,JUXTA PORTAM INFERNl,
GALLICE: PRES LA BARRIERED'ENFER

1842.
ELENCHUS OPERUM

QILE IN HOC TJNDECIMO TOMO CONTINENTDR.

INDICULUS
LIBRORUM, TRACTATUUMF.TEPISTOLARUM. Pag. 5
OPERAAPPENDICUM, QUORUM AUCTORESAUTJAMANTEA NOTI
, AUTIIACEOITIONE DETECTI
SUNT,EORUMQUE AUCTOUUM NOMINAAUTJETAS. 22
OPERUM ORDONOVUS CUMORDINE VETERICOMPARATUS. 23
OPERUM ORDO VETUSCUMORSINF. NOVOCOMPARATUS. 29
OPERUM OMNIUM1NDEX ALPIIABETICUS. 53
lNDEX1NOMNIA OPERA. 43
LECTORIPHILAUGOUSTINO. 813
SERMONES INEDITI. 817
EPISTOLAADPIUMVII. 939
SERMONESX EXCOD.CASSIN. RFXENSEDITI. 945
INDEXSUPPLEMENTl. SERMONESRECENS DlONYSIO
EDITIA MlCIIAELE. , CUlINDIClJUNGIMUS
INITASERMONUM. 1005

EX TXPISCATHOLICIS MIGNE,INTICODICTOMONTROUGE,
Juxta poriam gallice dieiam, barriere d'Enfer, a Paris.
INDICULUS

LIBR.OR.UM, TRAGTATUUM ET EPISTOLARUM

SANCTI AUGUSTINI
HIPPONENSIS EPISCOPI,
EDITUS CURA POSSIDHEPISCOPI CALAMENSIS.

CAPUT PRIMCM. — CONTRA PAGANOS. tirnore Dei.— De P.tronlalibns.— De defeetu Solis.


In tomo\. — De Academicis, libri ires. Serm. 199, etc, necnon forle Serm. 574.— De Epi-
Ibid — De Ordini>,libri dno. pliania. duo.
In tomo8. — De Utililale credi-udi, lilier iinus. Ilein de Epipliania conlra quos snpra, duo.
In tomo1 (a). — De Vera Roligiono, liher iinus. Sermm. 197,198. — l)e Kaleiulis Jauuarii, conlra
Ibid.— De Aniini' limiiiirialitaie, liher uniis. quos -iipia.
In lomo6, in libro Quwsiionum85 , quwst. 1.— Quac- Sermm. 240. 241, etc. vel 5(51, 562. — De Resurre-
stio, Utriim auiina a se ipsa sii. olionc, tia.la us dun.
Ibid., qutesi. 5. —Quicslio alia Ulrinn a Deo auclorc Seriuo 150. — De ieei.iuie Acluiini Apostolorum, ubi
sit IIOMIIIdelerior. Epicurci ei Sloiei philosophi cuin apostolo Paulo
lbid., <7'«ESJ.9.—Iiem nlia quxsiin, Utrnm eorporeis conliilcruul.
sensihus percipi verias pnssit. De tesiiinoniis Scripturaruin conlra Donatislas et
lbid , quwst. 11.— lteni alia qiuesiio, Quare Chrislus idola.
de femina natus sii. CONTRA MATIIEMATCOS.
Ibid., qucest. 16. — Ilein alia q<i:i>stio
, De Filio Dei. In tomo G, in libro Qnirslionitm85, qitw.sl.45.—Qua>
Ibid., qucest.19. — Itein alia qiix-siio , De Deo et stio ai!V(>rsusquos snpra.
crenlura. In lomo2, Epist. 246.— Epistola ad Lampadium.
Ibid., quwst. 23.—Item alia quxslio, De Patre et
Fiio. CONTRA JCD.EOS.
Ibid., qitwst.27.— Item alia quirslio, De providenlia. Qureslio de Jud.cis ',
Ibid., quwsl. 28. — Ilem alia rjuisiio , Qitare Deus In lomo (>,in libro Qncesiionum83, qitwsl.SG.—Isem
muiiduni faoere voluerit. alia ipiaslio , De annis qtiadragiulu sex tedilicati
Ibid., quwsl. 2..'.— lteni alia qu.vsti» , Utriiin aliquid teinpli.
sil s» SIIIIIaul deorsuni in universo. In tomo 2. Epist. 19(! — Iv-isloln ad Asellicum epi-
lbid., qticest.52.— Item alia qnnesiio, Utriim rem nl- scopinii, de caveudo Jmlaisino.
lam alius alio magis inlclligai; aique iia ejusdem Advcrsu» quos supra, iraclalus duo.
rei per inuriiluni eat imelligenlia CAP.II. — CONTHA MANICH.EOS
Ibid., quazst.42.—liem alia qirislio, Qiiemndiiindum lntomo 1. — I>eniorihiis Ecclesi:e ciitliolicx, et de
Dei s pienii.i DumiiiusJe.-.usCliristus, et in ulero
malris fuerii, el incoelis. Moribns 1'onmi, lihri duo.
Ibid., quwst. 44 — liein alia qi>.:vsiio ln lomo$.— Dcilu.ihtis Aiiiinabus, Iiher nnus.
, Quare lanio ln lomo I. — liiide inaliini, et de libt-ro arbitrio, li-
po.si enil DoiuinnsJesiis Chrisius.
bri tres.
lbid., quwst. 48. — Item alia quoesiio, De credibi-
libus. In tomo 8 — Acia conlra Forliinaiinn Manicliajum,
ln fomo5, partel. —Dc Consensu Evangclislarnm , liber IIIIIIS.
lihri quatuor. In tomo 1 («). — In Genesim contra Manicbacos, {[
ln lonin 2, Epist. 102. — Quesliones cnnira Porphy- bri diiD.
riuin expoMl»;sex , id est, De reSiiiTeolione, !)e In tomo8—Con'r.1 epist ilam Fundanienli, libenmus.
Ibiil.— <o:ilia Adiiuanli calnniiiias, qu.esiioi;es di-
lenipore chrisiiaiuc religio:iis, De sacrifieiorinn
disiiiiciioin', Ex e<>qund Doininns dicit, In qua vorsx, niimcro viitinti oclo.
mensurnmensi (nerilis , remetielur vobis, De Filio In tomo(i. in libro Qitwstionum87<,quwsl.2. — Qux-
I) i •ecimdimi Sa oiuonem, De Jona propheta. Stio de libero arbilrio.
In tomo::.— De Divinatioue d:e oinini , liber unus. Quwst. 0. — llciii qicestio de malo.
In tomo7.— I)e Civitale Dei, liliri vi^inti duo, Quwsl.iO.— llein alia quaislio , Ulrum corpus a
EPISTOI./E CONTRA QCOSStiPRA. Dro sii
tn !i>mo2, Epist. 17.— MaximoMadaurensi. Qucesl. 14.— llein alia qua-siio, Non finsse corpus
Fiatrihus Cailliagiiiensihiis. Diiiuini noslii .Irsu Chnsli plianlasnia.
F.pist.252 — Madainensibus. Quwst 21.— liein quislio, Utrum Deus inali auctor
111)11 sit.
l-.piit. 118.— ioscoro.
l.pist. 132, 157 — Volusiano. Quwst. 22. — Item qua>stio, Deinn non pali nceessi-
Eiii.it. 158, 145.— Mareellino. tatein.
Epvt. 155. — Macedonio, de intereessionibus episco- Quwst. 24. — liem qu.Dsiio, Utnnn et peccalum et
porum. reclc faclnni in lihero sil volunlalis arbitrio; quod
ita csse, omnino verissiniiiiu est.
Epist. 153.— Item ipsi, de veris virtulibus.
Epist. 255 et 255. — Longiniano. Qttwst. 25.— Item qii;estio, De cruce Christi,
TRACTATUS ADVERSUS QU0SSUPRA. 1 llieforte l:r sus est auclor Indiculi.Nainiu Iibro Qure-
Jn tomo5, Sertn. 348.— Exhortatio ad lidem. — De sliouumoetogiuiatrium exstat qiiEudam qua^stio,de ldeis,
qua; in boe iudieulosola prseteriuiltitur: nullavero est, rfe
(a) lnhae noslra editioneliber de Vera Religionead to- Judwis.
mumterliumrevocalusest. VideMonitumtorn.II,p, 1. M. («) vkle Monilumlom, U,p. 1. M. .
SANCT.AUGTJST.XI. (Utu.)
7 LNDICULUS OPUSCULORUM S. AUGUSTLNI, 8
Qucest.40.— Item qusestio, Cum animarum nalura Relracl. lib. 2, cap. 35. — De Maximianislis, contra
una sit, mide liomiiiumdiversaevolmitates? supra scriptos, lihri tres '.
Quwst.45.— Ilem qiucstio, Quare Filius Dei apparuit In tomo 9. — Brevialiones gestorum ue Collatione
in liomine, el Spirilus sanctus in columba'! facta, conlra supra scriptos Donatislas, libri tres a.
Quwst.49. — llem qua:stio, Quare lilii lsrael sacrifl- lbid. — Post Collationem, contra supra scnptos Do-
cabanl visibiliter peeorum victimis. uatislns, Uberunus.
Quwst.51.— Itom alia qu;eslio , De homine facto ad In tomo2, Epist. 185. — Dc Correclione Donatista-
imagiiieui et similitudinemDei. ruin , liber iinus.
Quwst. 52. — ltem alia quaeslio, De eo quod dictum Reirnci. lib. 2. cap. 46. — Ad Emeritum episcopum
esl, Pwnitet me hominemfecisse. Donalist.iriim.liber iinus.
Quwst. 55. — Itein qii;oslio, De auro et argento quod Intonvi9.—Responsioiiuin contra epislolas duas
ab jEiiyptiis Isrnelitae acceperunt. Gaiidentiiepiscopi Donatistarum, liher iiniis.
Quwst. 55.— Iteui quaisiio, De eo quod scriptum csl, Ibid., vulyo De uuilale Ecctesias.— Epistola contra
Sexaginla sunt reginw, el octoginla concubinw, el quos supra, ad calbolicos fratres, liber uuus.
adolescentulwqutirumnon est numerus. Januario 3. primati parlis Donati.
Quwsi. 73 — Iteni quaistio, De eo quod scriptum est, ln tomo 2, Epist. 88. — Primiano commonilorium.
El habilu inventusttl homo. Epist. 106, 108. —Macrobio Cpistolaidua;.
\ ln tomo8. — Contra epistolam Secundini Manichaei, Episi. 95.—Vincentio una.
liber unus. Epist. 55. —Ad Proculeianum, quatuor.
Ibid. — Acta habita cuin Felice Maniclioco, li- £/;is«. 87. — Ad Emerjtum , dua>.
bri duo. Epist. 51, 66. — Ad Crispinum, qualuor.
lbid. — De natura boni, liber unus. Epist. 54, 55. — Ad Eusebium, duas.
Ibid. — Contra Faustiim Manicha;umquscslionesdi- Thiavcnsibus 4, duae.
versaj, libri triginta tres. Constantiiiiensibus, una.
ln tomo2, Episi. 140. — Epistola ad Honoralum. —
Episl. 175. DonatoMutugennensi.
i TRACTATUS ADVERSUS MEMORATOS. Crescnnio grammatico.
— Epist- 89. — Feslo commonitorium conlra supra
Jn tomo 5, Sermo 1. De, In principio fecit Deus
cwlum et terram; et, In principio eral Verbwn. scriptos.—
— in scri- Epist. 25. EpislolaadMaximinumeorum episcopum.
Sermo 50. Ex eo quod Agg;nopropheta Epist. 142. — Clericis qui ex parie Donati sunt con-
ptiim esl, Meumesl aurum, el meum est aryenlum. versi.
Contra quos supra, Quaestio de sacrilieiis spiritua- £/JIS(.204. — Ad Dulcitiumtribunum,
libus. epislola contra
supra scriptos.
Contra quos supia , de die Domini secundum Sopho- Ad Gaudenlium Donatislarumepiscopum, epislolauna.
; niain propbetam.
Sermo 21.—Contra quos supra, ex eo quod scriptum Traclatus tres TRACTATUS CONTRA DONATISTAS.
esl in Job, VeneruntAncjeliin conspecluDei, el dia- de tradilione iu persecutionibus,etfalso
bplus in medioeorum; et ex Evangelio,Beali mundo Itein baptisinale.
contra supra scriptos, unus de iis qui se cogi ad
corde,quoniamipsi Deumvidebunt. iinitaiem conqueruntur.
CONTRA PRISCILLIANISTAS. De Bono unitatis Eeclesioe.
ln lomo8. — Ad Orosium, liber unus. In tomo 5, Sermo10. — Ilem de duabus mulieribus
In tomo 2, Epist. 190. — Ad Optatuni episcopum, de parvulo disceplaniibus, contra supra scriplos,
de Aninia, episiolu:duae. Siniti babilus.
CAP.III. — ADVERSUS D0NAT1STAS. Jamsupra, cap. I. — De lestimoniis Scripturarum,
conira supra scriptos, et contra idola.
1n tomo9. —Psalmus Abecedarius. Contra supra scriptos pernatalem sancti Salvii" mar-
Relruct. lib. 1, cap. 21. — Contra epistolam Donati tyris.
liaerelici,liber iinus. Contra supra scriptos, Quia non homines baptizant,
Riiract. lib. 2, cap. 5. —Contra supra scriplos, sed Cbristus.
libri duo. De Baptismo contra supra scriptos, brevissimus liber
In tomo9. — Contra epistolaraParmeniani episcopi, unus.
libri tres. CAP.IV.— CONTRA PELAGIANISTAS.
lbid. — De Baptismo contra supra scriplos, Iibri In tomo10.—DeBaptismoparvuloruniad Marcellinum,
septem. libri duo, et episiola ad ipsum , de Peccatorura

lbid. Contra partem epistolacPetiliani, libcr tinuS. meritis et remissione.
Ibid. — Itein conlra plenariam ejusdem epistolam, Ibid. — De Spiritu el Littera ad Marcellinum, liber
•!; liber iinus. itnus.
s lbid. — Coutra secundam epistolam ejusdem, liber Ibid. — De Natura et Gratia , Iiber
A nnus. unus,
ln —
tomo 1. Ad episcopos Eutropium et Paulum,
-,*/• tomo 2, Epist. 95. — Contra epistolam Vincenlii de Perfectionejustitia; hoiiiinis, liber unus.
i' Donalistae et Rogatistae, liher unus. In lomo10, —Contra Gesta Pelagii, liberunus.
j Contra quo clam boc sermonis sumptum cst a supra lbid.—Contra Pelagiumet Ccelestiutn, de Gralia Chri- '
scriplis, libor unus '. sti, et de Peccalo Originali,libri duo, ad Pinianutn,
ln tomo9. — Conlra episiolam Cresconiigrammalici, Albinamet Melaniani.
libri qualuor. Conlra quxstiones Pelagianislarum, liber unus 6.
Relracl. lib. 2, cap. 19. — Contra quod attulil Cen-
luriiis a supra scriptis, liher uiius. 1 Legendum,libcr unns.
in tomo 9. — De unico Haplismo conlra Petilianom, * \ ulgo,Breviculuscollalionis,tres iudiesdistinctus.
3 VeteresquidamJlss.,Januarktno.
ad Conslanlinum, liber uuus. * Edili, Thianensibus. AI MSS., Tliiavensibus; vel, v mu-
tato in b, Thiabensibtts.
1 DuoMss.,Contraqiwsdam,a quibiis(vel, a quo)re- 6 Tres Mss.,filvii. Alii,satvii; aut, Salvi,ul in vetere
spmsumcsl supra scriptolibro, liber unus.Unuse oarnu- Kaleudario carlhagiiieusi,ad dicinlcrliumante idusjauua-
tensibus Mss.,conlra quosdamoxor missttmestad supra rias. Delioc marlyru Adoin Marlyroloyio : «ln Africauaia-
scriptos,liberunus.FossalensisMs.,contra quosdumhor- «lissaiicti saivii.ln lmjiisnalalis. Augusliuus verbumteci*.
sor missumest a supra scriplo libro uno. \ideril lector, <> ad |.opuluincarthagini.»
numveriusaliquidelicere possitex uisveieruin librorum « lstiidopusculumvel ipse est liber seu Epistola157ad
lectioniDus. Hilarium,recensitarursusiaira,capitesexto,vel nonaliud.
9 POSSIDH CURA EDITUS. 10
In tomo 10. — Ad Valerium , de Nuptiis el Concupi- In tomo\. — Soliloquiorumlibri duo.
sceniia, liber unus '. Retracl. lib. 1, cap. 6.— De Grammalica, liber unus.
Ib>d.— Ad papam Bonifacium, conlra supra scriptos, 1« (omo1. — De Music.i,libri sex.
libri qualiior. Retrttcl. lib. 1, cap. 6.—Geterarum disciplinartmiprin-
jbid. — Contra Jnlianum, libri sex. cipia, libri quinque, idest, de Dialeciica, de Rlieto-
In lomo2, Epist. 191, 194. — Epislolae ad Sixtum rica, deGeouietrica.de Arithinetica, dePhilosophia.
presbyternni, contra supra scriplos, duac. ln tomo 1. — De Aniinie Qiianlitale, liber iiiius.
Epist. 193. — Ad Mercalprem epistola *, contra eos- In tomo 6. — — De AgoneChristiano, liber unus.
dem, una. In lomo1. De Magisiro, libcr imus. '
In tomo5, Sermo 29,4.—Tractalusde Baptismoparvu- ln tomo6. — De Fide vel Syinboio, liber unus.
loriini. In tomo 3, parteV. — DeSennone Evangelii in monte/
In tomq 10. —Ad Valentinum monachum , de Gralia libri duo. |
etLihero Arbiirio, liber unus. lbid. —Qua>damcxposilio Epistolaeomnisad Galatas,
Ibid. — liem ad qqem supra, de Gralia et Correptione, liber unus.
liber ufius. In lomo 6, in libro Qnwstionum83, qumst.4. — Quse-
lbid.— iieui contra secundam Juliani responsionem, . stio, Quaesit causa Utsil homo deierior.
imperfecium qpus- Qucest.5. —Item quaestio, Utruui aiiimal irrationale
CAP.V. — ADVERSUS ARIANOS. beatuin csse possit.
7. —Item quaestio, Quaeproprie in' animanle
In lomo6, m libro Quwstionum83, quwst. 18. —Quac- Quwst. anima dicalur.
siio, De Triniiate. In lomo 5, parte 2. — Icem quaedamExpositio in Epi-
^—
Quwst. 37. Quaesiio,De sempernato. slolain ad Komanos, libri duo.
Qtiwst. 50. — De
Quaeslio, acqualiiate Filii. 8. — Item quaestio, Utrum anima per se mo-
— Quwst.
Quwsl. 69. Item alia , De eo quod scriptum est, veatnr.
" Tunc et ipse Filius subjectus erii ei, qui illi subjecil
otunia. Quwst. 12. — !tem quaestio, De menle mundanda ad
videndiim Deuni.
In lomo 8. — De Trinitate, libri quindecim. 15. —Item quicstio, Quo documento constet
In lomo 2, Epist. 238. —Cbiilra supra scriptos Aria- Qucest. liomines bestiis excellere.
nos, ad Pascenliurir, Jiber unus. Quwst. 15. — Item quastio, De inlellectu.
Epist. 259, etili.— Epistola adeumdcm.contraquse- Quwst. 17. — Itein quaestio, De sciei.tia Dei.
. stiones diversas. 20. — Iteni quacstio, De loco Dei '.
— Quwst.
Epist. 242. Cohtra supra scriptos, epistola ad Hel- Quwsl. 26. — Itemquaeslio, Dediifereniia peccaiorum.
pidiufri3. Quwst. 30,.— Item quaeslio,Utrum oiiinia in utilitatetn
Ad Therentianum \ una. hominis cfeaia sunt.
Epist. 170.—Ad Maxiinum, una. Quwst. 31. — Item quacslio, Quemadmodum virlules
TRACTATIfS DlVERSl ADVERSUS SUPRA SCRIPTOS, QUlFI- animaea Cicerone divisaeac definita; sunt.
LIUM1N.EQUALEM PATRIESSECONTENDUNT. Qucest.35. — Item quaistio, De metu.
In tomo 5, Sermo 126. — Ex EvangelioJoannis, Non Quwst. 34. — itemqujestio, Ulrum non aliud aman-
polest Filius facere quidquam, nisi quod videritPa- dum siiquam metii carere.
treni [acieniem. Quwst. 35. — Item quacslio, Quid amandum sit.

Ex eqdem Joanne, Pater enimdiligit Filium, et omnia Quwsl. 36. Ilem quaestio, De nuiricnda charitaie.
demoiulral ei. Quwsl.38 .—Item quaestio, De conlormalioneanimae.
Sermo 52. — J[em de Trinitate. Qitwst. 59. — llem qu;i'stio, De alimenlis.
Sermo 117. — De, In priiicipio eral Verbum. Quwst. 41.—ltem quaestio,Cum qmnia Deus fecerit,
In tomo 8. — Collalio cum Maximino, Arianqrum quare non—xqualiier fccerit.
episcopo. Quwsl. 47. Iteni qiuestio, Ulrum aliquando cogila-,
Ibid. — Item, ad quem supra, libri duo. tiones noslras videve possimus. . '
lbid. — Debaeresibus* ad Quodvult deiim diaconum, Quwst. 54. — Itein quaislio, De eo quod scriptum est,
imperfeclumopus. Mihi aulem adhwrereDeo bonnm est.
ln tomo 6, in libro Qitwsiionum83, quwst. 80. — AD- Quwst. 57. — Item quaestio,De centum quinquaginta
VER.-.US AP0LLINARISTAS, qtlX'StiO. Iribus piscibus.
— Iiem quaestio, De Joannc Baptista.
CAP.VI.—DIVERSI LIRRIVELTRACTATUS, VELEPISTQL/E, Quwst. 58. 59. — Ileni qtuesiio, De decem virginibtis.
ADUTILITATEM OMNIUM STUDIOSORUM CONiCRIPT*. Qumst.
— Qitwsl.60. — Item quaeslio,Dedie ttutemel hora nemo
In lomoi. DeBeata Vita,adTheodormn, liber unus. scit, neque Angeti cwlonun, neque Filius hominis,
nisi Paler solus,
Quwst. 01. — llem quaestio, De eo quod scriplum est
forte a libro de Perfectione juslitiae hominis. Nam illud in Evangelio, lurbam Dominumiu monte pavisse
ipsum nonuullis in niauuseriplis notatuni repeiilur, nori
hoc loco,sed paulosupra, ante opuscontra GestaPelagiij de panibus quinquc.
proximovidelicetlocopostpraedicluinlibrumdePerfectiO- Qumst. 02. — licm qnrcstio, Ad id quod scriplum est
ne justitioeboininis,cujus quidem (ibrititulus a Prospero in Evangelio, quod baptizabat Jesus plures, quam
in librocontraCollatorein,n. 59, proferlur huuc ia mo- Joannes, quanquamnon ipse baplizabat, sed disci-
dum: « AdPauluaiet Eutropiumsacerdotes,contraPelagii puli ejus.
« et Coelesliiquaestioues.»
1 Legendum,Ubriduo. Qumst. 65. —Iteu» quaeslio, de Verbo,
' pditi el iionnullie manuscriptispro,epistola,quamhuc Quwst. 64. — Item quaeslio, De iiutlicre Samari-
vocejviex Beccensicodice et ex duobus Carnutensibus tana.
exeinpliribiisrevocamus;sul)slitueranl,episcopum.AtAu- Quwst.05. — Item quaestio, De resurrectione La-
gusliuus Mercatoremel iu haccead ipsnm epislola,et fn zari.
libroQuaestionuni Dulcitii,liliuui suum semper appellat, Quwst. 66. — Ilem qumsiio, De co quod scriplum
taaqiiaiaiuferiorisordinisCliristianuin. esl, Anignorulis, fratres, scienlibus enim legemlo-
•?aic tr.s Mss.Aliiduo, ad Eltidium.Fossatensiscixiex
et *editiol.ov.,dd Helvidium. quor, quia lex dominalur homini, in quanlum tempits
DuoAISS.,id Terentianum. Beccensis, ad Terenlium. vivit; usque ad cuni locum in qiio sciiptnm est,
8 tn KossaiensiMs.,ne haresibus nonaginla,ad Quod- Vivificabitel mortalia corporaveslraper inhabitantein
vultdeum,etc. Althelieoquoqueabbati, liberde nonaginla Spiritnm ejus in vobis.
harresibus, dicilur,in epistolaad Geruntiuiuregem, inler
Bouiiaciaoas a Nicolaoserario publicatasordinequadrage- 1 HicsubsequiturapudLov., llem quwslio, De ira Dei,
jima quarta. Sedabest a manuscriptis,
\
11 LNDICULUSOPUSCULORUMS. AUGUSTINI, 12
Qumsl.67. — Item qnaeslio, l)e eosinlquod scriplum In lomo 2, Epist. 166. — De Origine anima\ ad
cst, Existimo enim qvod indigiiw passiones hu- sanotum Hieronymum, liber unus.
jus lemporisad futuram gloriam, quw revelubititr in lbid. Episl. 107.— De Senlentia Jacobi apostoli,
nobis ; usque ad id quod dictum csl, Spe eitimsalvi ad eiimdem , iihcr iiiius.
facti snmus. Epist. 187. — De Prassentia Dei, ad Dardanuni, lihcr
Quwsi. 68. -«- llem quaestio, Dc eo quod scriptum unus.
est, 0 homo, tu quis es, qui respondeasDen? Epist. 36. — — Ad Casulanum, De jejunio sabbati.
{Qumst.70—llein eslquaesiio, De eo quod Aposlolus ln tomo. 10. Ad Victorem, de Natura aniniic ct
dicit. Absorpta mors in vicloria; ubi esl, mors, ejus Originc, lihri qualuor.
contemiotua? ubi est, mors, aculeustuus? Aculeus In lomo 6. — Ad Pollentium, de iiicompeleiilibu
aulem morlis peccalumest, virtus autem peccali lex. Nuptiis, — libri duo.
Qumst. 71. — liem qua-stio, De eo quod seripliiin 7n tomo8. Conira Adversarium Legis et Prophe
est, lnvicem onera veslra porluie, el sic adimplebitis tariini, libri duo.
leqemCliristi. ln tomo6. — Adversus mendacium, liber unus.
Quwst. 72. — liem qua-stio, De lemporibus aHernis. Ibid. — Ad Laiirenlitim, de Spe, Fide et Chari-
Quwst. 74. — liem quaeslio, Deeo quol scriptmn est tate, liber uuns.
in l:'pist,'la Pauli ad Colossenses, In quo iiubemns In lomo 4.—1'sahni expositi.a primmsquead tri-
redemplionem,remissionempeccalorum,qui esl imago gosimuin seciiudum. Ex bis in populo traciali siint,
Dei invisibilis. decimus qii.ulus, decimus quintiis vige-iiims pri-
Quwsl. 75. — Item quaeslio, De luereditaie Dei. iiius, vigesiinus sextus, trigesiinus, irigesinius pri-
Qumst. 76. — iteiu quicstio, De eo quod apostolus iniis, irigesimiis sccuiidus, irigesimiis tertius '.
Jacobus dicit, Vis aulem scire, o homo inanis, quia Ibid. — Item alii dictati, id est , sexngesimus
fidei sine— operibus oiiosa esl ? octavus *, sepiicigcsiinus primus, sepluagesimus
Quwst. 77. Item quacsiio, De limore, ulrum pec- seplinius, sepiuagesiinus octavns 3, octuagesimus
catum sit. scciindiis, ocliiagesiinussexlus, ocluagesimus ocla-
Qumst. 78. — Item quaostio, De pulchriludine simu- vus \ cenlesimus quartus, ceiiiesinius quiflus,
lacroruin. ceiitesiiiius scptimiis, centesiinus octavus, centesi-
Quast. 79. — liem quacsiio, Quare magi Pharaonis mus ilccimiis, cenlesimus undeciinus, ceiilesinms
fecerunt quaedatn iniracula, sicuti Moyses famu- duodecimus, centesimus decimtis lertius, ccuiesi-
lus Dei. mus decimiisquarlus, centesimiisdeciinus qiiiiilus,
Qumst. 81. — Item qua;stio, De Quadragesima et conjuiiclis sihi ceiilesiiuo deciiun sexlo, cenlesimo
Qiiinquagesiina. decimo septimo, ceniesinio irigesimo quimo, ceu-
Qumsl. 82. — lieni quaestio,Deeoquod scripium csl, tesimo quinquagosinio.
Qitem enim diligit Dominus, corripit; flagellal au- Ibid. — lieliqui omnes , excepto centesimo decimo
tem omne.mfilium quemrecipit. octavo °, in populo dispuiati sunl, iiumero nona-
Qumsl. 85. — Ilein qua-stio, De conjugio. ginta sei-.icm.
In tomo 3, parte i. — De Doctrina Ctuisliana, libri lbid. — Fiunt ergo omnes tractatus Psalmorum in
quatuor. — populo habili, uuincro ceiiiuiu vigiuti 6 tres, quia
I» fomo0. de
Ad Simplicianum, DiversisQuacstio- cenlesimiis vicesimiis prinius bis c-t cxposiius.
nibiis, libri duo. ln lomo "5,partel. — Tracialus de Evaugelio Joan-
Jn lomol, Epist. 157. — Hesponsio objectis Ililarii, nis, a capite iisque ad fmeni, in codicibus sex.
liber unus. CAP.VII. — EPISTOL.E.
lnlomo 3, parteZ.— Adnotationes Evangeliorum, Intomol, Epist. 5, 4, etc. — Ad Nebridium, decera.
libri duo. Epist. 1. — Ad Herinogenianuin.
ln tomo 5, parte 1. — Adiioiationes in Job, libcr Epist. 2. — Ad Zeiiobiuni.
unus. Ad Firininum 7.
/n lomo 2, Epist. 54, 55.— Ad inquisitiones Januarii Epist. 18. —Ccelestinuiii.
responsio, libri duo. Epitt. 20. ——Ad Antouino 8.
ln tomo1. — Coufessionumlibri tredecim. Epist. 142. Snlurnino.
*
Catcchismi liber unus. Thalasioet Yaieiilino.
In tomo6. — De opere monachorum, ad Aurelium Eutnaiio 9.
episcopum, liber unus.— £pisf. 19. — Gaio.
Retract. lib. 2, cap. 52. Epistola Jacobi exposita £pist. 26. — Licenlio.
non tola, liber unus. Desiderio 10.
Dc Vetere Te.stamonto nliqua exposiin '. £pisl. 21. — Valerio episcopo.
In tomo6. — De sancta Virginilale, liber unus. Epist. 100, 112. — Donato.
lbld.— De BoiioCoujugali, liber untis. Epist. 243. — L;oto.
In tomo 3, purle 1. — De Genesi ad Lillcram , libri Cratoui et aiiis Cariha^incnsibus.
duodecim. Maximo,l episoopo.
Quatemio iinus, qucni propria manu sanclus episco- Episl. 58. — Prnfuiiiro.
pus Augustinus initiavit. Episl. 74. — PiM-sidio.
In tomo 8, contra Fuustum Manich. — Quaesliones Epist. 145. — Anasiasio.
diversce de Vetere Testanieiito, in libris triginla 1 Fossatensiscodex,Irigesimusoclavus.
tribus. I CodicesMss.,id est,sexageimusseplimus.
Relract, tib.i, cap. 11. — Contra llilarium 3, De 3 Unuscarnuteusiseodexliicaddit,
cauticis ad altare, liber uuus. sepluugesimtis nonus.
HuncetianiFossateusishabel; sed proelerit, septuagesimus
ln tomo 2, Epist. 140. — De graiia novi Tcslamenii oclavus.
ad Honoratum, liber unus. * lu Mss.,ocltiaqeimiisseplimus,oclnngesimusnonus:
In lomo 6. — De lide eto,eribus, liber unus. omisso,
* ocluagesiinus sextus; el, ocluugesimus octavus.
In lomo 2, Epist. 147. — De videndo Deo, ad Pauli- Fossate.nsis \is., exceploCMlesimo vigedmooctavo.
6 Sicin uno ex caruutensibus At in edi-
nam, liber unus. mauuscriptis.
iui.
Jamsupra, cap. 4. —De Perfectione jusliliuehomiiiis, tis,7 unusCarnutensisMs.,AdFirmianum.
liber unus. 8 Duosiss.,sMwtio.
' sic Ulinimerianaedilio et quatuormeliorisnotaein*-
1 Fortasse,De catechizandisrudibus.m lomosexto. AlLov.,llumachio.DuonianuscriiJti,Hermutio.
* Fortasse,Qttwstioin ueplateuchum. nuscripti.
"
» Fortasse,mlarum. intomo tertio. Fortasselegendum,Dario.Epislolas scilicet229el Xii.
II Fossateosis MS.,Maxinww.
13 POSSIDIl CURA EDITUS. 14
Viclori presbytero * de campo Bullensi. Mariniaice.
— Innocentio episcopo.
248. — Sebastiano Monacho. Epist. 175.
F.pist.
E-iist. 120, 205. — Consenlio. lmpernloribus.

Epist. 98. —Bonifacioepiscopo. Stiliconi.
Epist. 105.— Hoinaniano. Praufectis Italiac'.
Ep''st. 52. — Itom ipsi. Crescenti episcopo *. '
Pnulo Epist. 125. — Alypio episcopo.
Epist. 85. episcopo.
Eptsf. 268. — Plebi propriae. £pi's(. 249. — Reslitulo diacono *.
Epist. 78. — — Item ipsi. Macario".
Episl. 22. —Aurelio episcopo. Domnioni.
Epist. 41. — Itemipsi. Viventio presbytero.
Episl. 60. — Item ipsi. Delfmo.
Ept's(. 176.— — Itcm Innocentio episcopo '.
Epist. 29. Alypio episcopo. Panunacliio '.
Epist. 85. — Itein ipsi. Epist. 58.
Epist. 102. — Deogratias presbytero Agrippino.
Epist. 28, 40. etc. — Ad sanctum Hieronymum, sex. Plebi Cataquensi.
Epist. 27, — 149. elc. — Ad Paulinnm, oclo. Epist. 174. — llcm Aurelio episcopo.
Epist. 62. — Severino. Gerontio.
Episl. 53. Gencroso. Maximiano 8.
Eptsi. 65. — — Ilem Severn cpiscopo.
Epist. 127. —Armentarioet — Paulinae.
Epnt. K-9,162, 164 et 169. Joviuo et Joviniano» Epist. 77. —Fclici ei llilarino 9.
et cae.teris. Jam supra. Item plebi prcpriae.
Evodio, epistola? tres 3. llem ipsi.
Ilem ipsi.
Episi. 130. — Proba;, De orando Deo.
Episl. 131. — — Ilein ipsl.du.v. Epist.m. — Item Innocentio episcopo.
Epist. 150. Item ipsi et Julianae, De velatione De- Epist. 17 vel 170. —Maximo ".
uielriadis. Burnio ".
In tomo6. — Julianie, De sanc.tnViduilale. Presbyleris propriis.
Epist. 49. vel 140, vel228. — Honorato, tres. Item Macario'*.
Flaciiano. Theodolo.
£pt'si. 91. 104. — Nectario4, quatuor. Concordio.
Epist. 86. — —Ca;ciliano. Item Memorio" episcopo.
Episl. 47. —Puhlicol.e, duse. ltem Ciatoni.
Epist. 110. — — Item Severo episcopo.
Epist. 257. Oronlio.
£pis(. 9H, 97. — Olympio. Jam supra. Novato.
Epist. 259. — — Cornelio. Mecurio diacono.
Episl. 175. Donato. Roniano.
Ilem Olympio". Item ^Eniilio presbyiero.
Jam supra. — Plebi propriac,duae. Theodoro et Felicissimo, duae.
Supra. — — Panlo episcopo. Oratori '*.
Supra. Item Paulo supra scripto. Iiein Aurelio episcopo, duae.
Episf. fel. — Theodoro praesidi6. Finno.
Epist. n9. — Victorino.
— Celeri '.
Muncri.
Epist. 56, 57. Repentino.

Epist. 151.— C;eciIiano. Lauritio.
Episl. 62. Sevcro episcopo. Pelagasio " et Vagulo.
Epist. 84. — Novato 8 episcopo. Ampelio episcopo.
Epist. 252. — Felici. Item Rcpeulino.
Adeodato. Maxiuio.
Catulino. Samsucin.
Epist. 54, 35. — Eusebio. Episi. 243. — Possidio episcopo.
Fausto el Pelagia;. Prologeni et Thalasio.
Aurelio episcopo. Item Protogeni.
Placentiuo episcopo. ltem Tlialasio.
£pist. 265. — Scieucianae. llem Prologeni, duae.
Severo. Item Aurelio episcopo.
Meinori »episcopo. Clericis Carthaginis.
£pisi. 101. — Asello". I PrwfeclisilaVcw.Aliitres, Prmfecloitalice.
A-nnlio. * TresMss.,
rres r.ss. omiltunt,episcopo.
Theodoro et Felicissimo. * UnusCamutensisMs., olympio.
Aproninno el AvilaeM. 4 Duo Mss., lleslitutoepiscopo.cnus Carnutensis,Resli-
Epist. 266. — Florentinoe. tulodiuconoet nestitutoepiscopo.Fossateusisvero, neslito
1 Duomanuscriptiprabent, victorinoepiscopo. diacono, lleslulo,marario.Domnitmi,elc.
* Forte,
* FossaiensisMS.,et Joanno.Alii quidam Mss., et Jo- Mucrobio.Kpist.10S.
6 DuoMss.,ilemipsi innocentioepiscopo.
viano. '
2 AliquotMss.,Evodioepiscopo,tres. 8 Fossateusis Ms.,1'ammulico.
Maximino.F.pisl.23.
* sictres Mss.Aliivero cum editis, Flaclianoexnolario. 9 Forte,
Sicduoinauuscripti.Aliitaiuen probaenotae,cum edi-
' Ex iuaauscri|tis addidinius,ltemolympio. Hilariano.
' Iritrihusinauuscri|lis omis^uin,prwsiai. Hoctresopti- tis,10 Uuuse CarnulensibusMss.,maximino,Colherlinuset
ma;uotaemaiiusoriptihabenl: cujus locoin uno caruutensi cassaniensis,Maximoel aurnio (vel /iarit.o) presbyterit
codice. ulislilutum,Cresimi; autd t.ov., ( rescenti; apud propriis.
ulimm.,episcopo.Huicauteni ThfcodoroduoMss.praiuiit- II DuoMss.,Burnioni.
tuut, crtiitto. 12Forte, Macrobio.F.pist.108.
' Alterex duobus Carnutensibus celerino. 13 DuoMSS.,Memori: ut supra.
manuscriplis,
* Du. Mss.,itemipsi sovatoepiscopo. u FossatensisMS.,Orutorio.unusexCarnutensibus,Ara-
* Duo\:ss., kemorio: ut irifra. tori.
" Fortasse,Asellico.Epist.196. 1BTres Mss.,Pegasio.Tres alii, pelgasio: unusex isti%
" FossatensisMs.,Avitata.AliiduoMss.,Habilatct.
qui est Fossatensis', et rulgulo.
»S 1NDICULUSOPUSCULORUMS. AUGUSTINI. 4«
Supra. — Sebastiano monaclic. trices.
Epist. 256. — Christinol. Sermm. 259, 260, 353, et fprte 391. — Adjuvenes,
Anisio. de die octavarum infariUunj,dno.
felici. Sermo 33. — De versti Psalmi, Deus, canticumnovum
Epist. 252. — Geminiano. cantabo tibi.
Ilem Firmo supra scriptq. De cantico Isaiae.
— ,.
Epist. 261, Audaci' grathihatico. Sentto 363. — De cantico Expdi., .
Acaiio 3. De Psalmo decimo seplimo, et Joannls aposloli Epi-

Epist. 115. — Cresconio. stola. i
227. Item .,'.,-..
Epist. Alypioepiscopo. De Psalmo vigesimo primb ', e't Episiola beati Petri
Jain supra. — ltem Alypio. aposioli.
Epist. 126. — Albinae. De
— responsorio Psalmi, Da nobh auxilium de tribula-
Epist. 154. Apririgtdpf'o'cbnSuJi. ttone, et vana satus hominis.
Jam suprct. — Item Christino. Sermo in quo multae propositae sunt quacsliones,sed

Epist. 124. Albinae, Piniano, et Melaniae.
247. unaso]i«a est. i . • . i
Epist. —Roniulo*, Sernio 149, —r-Alius jn quo: quaestiones propositae
Epist. 251. — Pnnciiaiib. ex Aetibtis Apostoiorum et Evangelio solvunmr.
Epist. 114. — Florentino. Sermo 278. — De vocatione apostoli Pauli, el com-
Jam supra. — Crescoiijo. mendatione dominicasorationis. -
Epist. 115. —ForiuiVa|o episcopo. S^mfl-TSf,—:Deeo tjuod Petnis in mari titubavit.
Epist. 116. — Ilom > De Psalmo quadragesimo quarto ", non toto.
— Geiierpso.
Episi. 255, 254. Beneiialo episcopo, duac. De depositione Cyri 3 episcopi Carthaginis.
Fpist. 255. — Rustico. Sermo 9. — De. opvissiiHDdie.
— 4
Epist. 64. — Quhuiano presbylero. De Psalmo sepiuagesimoprinio, non tdto.
Epist. 65. Xanlippo, Seymo288. — De natali sancti Joannis, de voceet
Supra. — Item Aurelib episcopo. verbo. . ;
Epist. 78, 122. — Item Clero s. De Apostojp., Finis enim legh Chrhlus: et de versii
Epist. 69. — Castorio. Psalmi npnagesimi *. - - .
Supra. — Item Alypio episcopo. De Evangelio, Si vos Filius liberaverit, vere tiberl
Supra.— Item Severo episcopo, duae. erilis.
Epist. 92, 99. — ltalicac. De venatoribus Dei et saeculi. .

Epist. 246. Lampadio. De versu Psalmicentesimi tertii.
Epist. 267. — Fabiolse. Sermo 110. — De muliere curva.decetti et octo annos
Epist. 70. r- Naucellioni. babeute in infirmitate.
Fratribus a Carthagine. De co quod ait in Ecclesiastico, Oinne animal diligit
Redempto. simite sibi, cl omniscaro ad similem sibi conjurigy-
Fralribus Carlhaginis. tur;et si communicabit lupus agno aliquando, sic
Item plebi propriae. peccatorjuslo. ; . .
Episl. 264. — Maxima». De Apostolo, ubi ait, Credcntiin euni qiti juslifical
Episl. 262. — Ad Ecdiciain, epislola.unp..
684 allera. — Ad Petrumet una. impium; et, Lex spirituath est, ego aulem carnalis
Epist. Abraham, sum, etc. ! •
CAP.III.— TRACTATUS DIVERSI. De versu Psalmi quinquagesimi secundi", iii natali
De Charilate et Timore casto. Martyrum. . < ''"' ;
De Spe. Sermo 22, — De versu Psalmi scxagesimi septiml,
De eo quod scriptum est, Jugum meuiii suave est, et Sicut deficil fumus , dejuianl, elc.
sarcina mea levisest. , Sermo 170. — Ex co quod Apostolus ait, SecHndum
In tomo 5, Sermo54. — Deplacendoet non placendo justitiam quw ex lege est, qui fuerim sine quereia;
lioiiiinihus. et de versu Psalmi centesimi quadragesimi se-
Sermo 144. — De co quod scriptum est, Ille arguel cuudi.
mundumde peccato, dc ju^slilii, et dejudicio. De versu Psalmi vigesimi quarti, Vias luas, Domi-
Tractaius de Psalmo trigesimo quarlo, nun loto, ne, ostendemihi, elc.
SermoSi.— De generationibus secundum Mallhacum De vcrsu Psalmi quadragesimi primi, Quzmadmo-
et Liicam. dum cervus desideratad fontes aqiM«rttm, etc.
Sermo 4. — De Jacob et Esau. Deversu Psalmi centesimi noni; ubi ait, Tecum prin-
Sermo 88. — De duobiis c:vcis. cipium in die virtmis tuw; ct de Melchisedech.
Sermo 2. — Do filioAbrnha; ducto ad sacrificium. De Apostolo, Infeltx cgo homo, quis me tiberubitde
ForteSermoa.—liemdeAbraham.yelejusliliisdiiobus.
1 corporemortishujus ?
De tribus virgis Jacbb, et de Psalino vigesiiiib jirimo, De niuliere quae fluxum sanguinis patiebalur : ct de
non toio. Jeremia, ubi ait, Accepitlumburelineuin, et abscon-
Sermo 9. — De decem chnrdis, - :--.... , ic. dit eumin petra.
Serino 551. — De iiiilitate agendai pcenltentiaj. De Aposiolo, Mortui enim eslis, ct vita veslra abscori-
Sermo 52. — De Goliaih, ei David, et de contemplil dita est q(»rC/H'MfO,. . ,.. k. ,,.lp:..
niundi. '"'.,'.'.' De depositibiie ResHtul,!episcppi Carjhaginis,
Sermo 5*6.—DepercgrihaiioneChristiari'orutti,qUaein Serino '64. — De Evangelio, Ecce ego milto vos sicut
hac vita est. ovesin medioluparum , elc.
Sermm, 248, 249, efc. — De centum quipquaginta tri- In tomo «. —. De Obedientia.
bus piscihus, ex Evangelio Joannis. DeUlilitate jejuriii.
De Judicio Salomonis inter duas mulieres mere- /niomoS, forie Serm. 552. — Item de Ulilttata
1 Editiet pleriqueMss.,rrislino. Carmitensesduo libri, jigendacp&iiilehlia), et de versu Psalmi quiii.qua-
"hristino. videturverius : naniinfra rursum, Item Chri- gesimi, Misereremei, Deus.
stino. ' \iemternuieo&s^.,viqesimosecmdo^onjoib.
* Fossatensisliher, /daci. UnusCarimteusis,saddaci. Et » TresMss'.,qudardjiesitiib rertio.rjnusCarimteusis,qva-
hunc | uncloiuierpositosecernunt a subsequente, Gram- Reccensis, sexTo
tnat.w. dragesimo quinlo. quadragesimo
8 AJAJK1,I,OV., 3BeccensisMs.,Qtdrini.DuoCaruuteiises,Quiii.
gntio, , ... * i.ov,.,no«aflesigipximT.
* QuaiuorMss.,Qidnlili:no. .-.;...i; » DuoMssV,7sa(mtsei'<».
* Unuse CarnutensibusMss.,celeri.
«7 POSSIDH CURA EDITUS. 18
Sermo 125. — De quinqne porticilius, ubi multitudo Judaeos, ctijiisdicerent Christnmesse (ilinm : et de
languenliumjacebat; el de piscina Siloe. vidua illa , qua; misit duo minuia in gazophyla-
Exeo quod scriptum csi in Gencsi fecisse Deum ter- eiuni.
lio die. Ex Evangelio Mallhau, de thesauro in agro, ct prc-
Itetn alius, de die quarlo. liosa niargarita, ct de reli misso in mare.
Alius, de die quinto. Sermo 245, clc. — Ex Evangelio, ubi Dominus tangi
Alius, dc die sexto. se noluit a Maria, eo quod nondum ascenderat ad
Alius, de die septimo. Patrciu.
De ebrietate Noe, et nudalione fcmorum ejus. Sermo 146. — Ex Evangclio, ubi Dominus oves suas
Sermo 5.—De luctatione Jacob cum Angelo. Pelro commcndat.
De virga conversain serpentem, et maiui colorala, et De responsorio Psalmi quinquagesimi sexli, Miserere
aqua in sanguincm.
— mei, Deus, misercremei, quoniamin le conpdit ani-
Sermo45. Ex co qtiod ait Isaias , Qtti aittem dediii ma mea.
tnihi erunt, possidebuntterram ', et hwredilabunt Ex Evangclio, ubi de divite, qut induebatur purpura
montemsanclum meum : Et de Aposlolo, IIas ergo ct bvsso, scripttim est.
promissiones habenles,charissimi, elc. Sermni. 26!, 262, clc.— Dequadragesima Ascensionis

Sermo 137. Ex Evangelio, de pastore inercenario, Dnmiiii.
et fure. De quinqiiagosiina pcr vigilias, ex eo quod scriptum,
Sermo "68. — De Aposlolo , Nemo unquam camem esl, ln principiofecit Deusccelumel terram^
suam odio habuit: et ex Evangelio, Qui amat ani- Item aliis ejusdcni dici, de responsorioPsalmi cenle-
mamsuam, perdeteam. simi quadragesimi, Pone, Domine, custodiam ori
Sermo 177. — Ex eo quod Apostolus ait : Nihil intu- meo.
limus in hunc mundum : et de versu PsaLni quin- Forte Sermo 53. — De octo sentenliis beaiiludinum ,
qiiagesimi, Misereremei, Deus. ex Evangelio.
Ex Evnngclio, Agitepmnitentiam. Item de die Pentecostes, ex eo quod scriptun» est in
De Regnoruni*, ex eo quod Davidintravit ad Belhsa- Tobia, A die Penlecoslcs,qui est sancta seplimana-
bee , et uiaritum ejus occidenduni curavil. rum.
De versu Psalmi trigesimi tertii, Veniie, filii, audi- Serm. 109. — Dc Evangelio, ubi scriplum est, Con-
le me, limoremDominidocebovos : et de muliere in corda cuin adversario tuo, cum es cuinillo in via.
adulterio deprehensa, qu;c Dominooblaia esl. Ex Aposiolo, de honiine vetere exuendo, et novo in-
Sermo 141. — Ex Evangelio, Ego sum via, verilas el diicudo, et de versu Psalmi vigesimi quinli.
vita .-sermo habitus cum pag.ini ingroderenitir. Ex Evangelio, Videbo vos ilerum, et gaudebitcor ve-
DeAposlolo, 0 altitudo sapientiw elscienlia• Dei ! el strum, et gaudium veslrumnemololtela vobis.
de versu Psalmi quinquagesimi noni , Deus, repu- CAP. ix,
listi nos, et destruxistinos: et de versu Psalmi cen- Sermm. 184, 185, etc. — De natali Domini.
tesinii decimi octavi, Bonum mihi quod Intmiliasli Sermo 261, cic. , supra. — De Dic quadragesima
me, ut discamjuslificationesluas. AscensionisDomini.
De versu Psalmi trigesimi, In le, Domine, speravi, Serm. 101.— Ex Evangelio, quod scriptum est,
non confundar in wternum. Messis mulla: usque ad id quod ait, Pax veslra
De Operibus misericordise. ad vosrevertetur.
Ex Evangelio Joannis, ubi regulum increpavit, Sermo60.— Ex Evangelio, de thesauro in ccelocon-
De Charilale inqnieta. dendo.
De responsorio " Psalmi ccntesimi trigesimi primi , Sermo 145. —Ex Evangelio, ubi Jesus dicit discipu-
Paravi tucernamChristomeo, etc. lis suis, Usque nunc niliil petistisin nominemeo.
De responsorio Psalmi centesimi teriii, Benedic, ani- Sermo 285, —Dc die natali martyrum Casli etiEmi-
ma mea, Domino; DomineDeus meus, magnificalus lii.
es nimis. Sermo266. — De die Pentecostes, de versu Psalmi
De responsorio Psalmi quinquagesimi primi, Speravi cenlesinii quadragesimi, Emendabit me juslus in
in misericordiaDei. mhcricordia
Sermo 57. *—De lectione Proverbiorum Salomonis, Sermo 29. — Item de eodem die, de versu Psalmi
ah eo locq ubi dictum est, Mulieremforiemquis in- centesimi decinii scptimi, Confilemini Domino,
veniet: iisqne ad finem libri, hoc esi, El luudclurin quonittmbonuscsl l.
vir
portis cjus. Sermo 7.— Deflamma in rubo in Exodo, eo quod non.
Sermo 56. •—Ab eo quod scriptum est in Proverbiis combiirebatur.
Salomonis, Sitnl qui divites se affectanlk,nihil lia- Sermo 28. — Per jejunium quinquagesimae,de versu
bentes; el snm qui se humihanl, cuin sinl divtles: et, Psalmi cenlesimi quarti, Lwtetur cor quwrenlium
Reiteinplio animwviri diviliw ejus, pauper aulemnon Dominum.
sufferl minas. llem de vcrsu per jejunium qniriqiiagesima;Psalmi
Sermo 55. — Item de eo quod scriplum est iii Pro- centesiioi decimi quinli, Ego dixi in pavore meo ,
si
verbiis, Fili, sapiens fueris, libi sapiens eris, et Oinnishomomendax.
proximis tuis ; si aulem malus evaseris, solushauries Sermo 155. — Ex Evangelio, ubi Jesus non se ascen-
mala. siirum ad dieni festuni dixerat, et lanien ascendit.
Sermo 82.—Deeo qtiodscriplnm esl in Evnngelio, Si Ex Epislola ad Galatas, ubi Paulus Petrum repre-
peccuveril in te [raler lutts, corripe eum inter le et honilil.
ipsum solum: el in Salomone, Aunuens otuliscum Scrmo 89. — Ex Evangelio, ubi Jesus arborem are-
doio, congregat hominibusmwsliliam; qui aulem ar- fecil; ct dc illo, ubi se linxil longius ire.
guil pulani, pacemfitcil.
Sermo 91. — De Evangelio ; ubi Domiims inlcrrogat De avaritia.
SctiJio 160. — De Apostolo, ubi ait, Qui gloriatur,
1 sic MSS. AtLov.,Quiaulemservinnlmihi, erttntpossi- in Domino glorietur : et de versu Psalmi sepluage-
denlesterram. simi, In lua justitia erne me et eximeme.
! Lov.,De regnoccelorum.veriiisFossalensisvetustissi- Sermm. 105, 104. — De Evangelio, ubi DominoMar-
ivmsliher, De T.egnormn;subaudi,libro: sic eiiim i riscis tha miiiistrnhnl.
citari solet.
3 Sicquinquemnnuscripti.At editiliicet infra, De re- Scrmm. Sermm. 287, 2S8, etc. — Denatali Joannis Baptistce.
295, 290, elc. — De nalali sanctoruniaposio.
sporuioiic : umietsi De
habeaul supra, responsorioPsaimi, lorum Petri et 1'auli. ,
Da*nobisanxilium,elc. 4 in manuscriptishic et infra, quoniambonumest.
Lov.,efficiunt.
ttf 1ND1CULUSOPUSCULOMJMS. AUGUSTINI,POSSIDIICIRA EDITUS 20
Ex Evangelio, dedilcelinno Dei ei proximi. Sermo 44. - De lectione Isai:e, Domh".,qttis crcdidit
Ei Evaiii.eiio,ubi Phaiisxi Dninimini inlerr gant, Si audilui nosho?
licetiixoreiuqitaciimqttecx ctnisu dimiliere. Scrmiii.55 , 551. et 368 •—Ex Evaogelio, Qui tmuit
De Aposiolo, uhi ait, Quis nos septtrabila charitate aiiiiiicimsiimii,perdet eiim
Chrisli? Dc nalaii sancti Joanuis, trnolalns duo.
Ex Evangelio, Qui nonodil paircm el matrem, elc. S.rmm. -2m , 2ti6 , elc. — De naiali aposloloruni Pe-
P<r iiaialeui Caiolini. iri ct Panli.
Per iiatalem sai ctoriun niai lyniin Scillitanorum, ira- De Evnngclio, ubi Centurio Dominuni rogal pro
cintus d: o '. suo.
Ex Evnu^cliii, uhi ait .IOHIS,lmpleta suitt tempora, et Depnero ndolcsieniinm luxuria.
appropitniitiiviiregnumDei, pmnitemini, et cretlite Sermo 98. — De tribus niorluis n Domino resusci-
Evangelio. lalis.
Senuo 72. — Ev Ecangolio, Aut fttcite arborembo- Sermo 126. jam supra cap. 5. — Ex Evangelio, JVon
nam, el frucluni rjits bonuin; tntl fa.iie ttrboreinma- P'tesi Filius a se facere quitiqttum,nisi quod viderit
lam, el fruclumcjus nuduiii. l'atrem
Serium 502, 305, etc.— Per nninle.msancii niartyris Sermo 1.7.facienlem. — De co quod scriplum est, Qttodocutu»
Laureuiii. noit ridit, neciturisnudivii, nec in cor hominisasccn-
Ex Evangclio, de innlicre qua; decein et octo an- dit prwparitvilDeuslis qitidiligunl eum.
nos curvata er.il, et de his super quos turris ceci- De dieqttw Penteeostes per vigilias, ox co quodscriptum
derat. est, In priucipiofecii Deus cwlumel lerram.
Sermo 506, — Por natalem marlyrtini Massaecan- De Chnrii.re traciuiu», duo.
dida;. Dc vi;rsu Psalini septuagcsirni, Libera me de manu
Per nalalem manyris Quadrati. pccculoiis,olc.
Ex Evangelio, i.go suiti piinis tui de cw.lodescendi: Dc versu Psahni sepiuagesimi quarti, Confitebimur
Ct, Operaminiescam, nou quw perit, sed quw pernia- libi, Deus, confuebimurtibi.
nel in wlernum. De versu Psahui <entesiini docinii septimi, Confile-
De vcrsu Psaluii deciini septinii, Disciplinaluamedi- mini Doniinn^ttouiumbontts est.
rexit in finem, el discipliiialua i/isn meducebil. De retenta unitale ad sencni Maxiiuum*.
De versu Psalmi deciini iiuni, Mitlal tibi au.rilium de
sancto. CAP. X.
Sermo 65 — De E>angolio, uhi nit, Nolite timereeos Sermo 184, etc supra, cap. 9.— De nalali Domini,
qui occiditntcdrpus. elo. iracialus sopJein.
Sermo 55. — Ex Evangoliode bealiiiidinihiis. Serwm 199, 200, etc. — De Epiphania, traclatus
Sermo 274, elc.— De nain i sancli Vinc.inlii.
De versu Psnlmi qundrngcsiiuitcrtii, Quoniampropler Sermm. septeni.
203, 206, eic. — De qnadragesima anle Pa-
te morte affuiinur, cic. scha, iraolaliis quinque.
Per nnlnleni:.nncii Agil >i *. Sermo 218. — De Domiiiipassione, tr.ictatus duo.
Sermo 69. -—Dc E\ungi;li<> , Venilead me, omncsqui Sernun 119, rtc. 219 elc.—Per vigilias Pascbae,
ttiboraliset oncrtiticstis, el etjovosrefiriam. Ir clalns tres
Forte Sermo 7t>.— Itcin ex eade u lectioue, per na- Serino 212 ,viginli 2'5, eic. — De Symbolo, trnclatus tres.
talein Canlceri n inm 3. Sermin. 56, 57, eic. —De Oralione Dominioa,unus.
Forle Sermo 5"4. — De Amore Dei. Sermo 216. — Exhorlatorius ad Coinpelcnles, tracta-
Srrmo 75. — Do evnngclica loc ioue, ubi Doniinoju- IIISlliHIS.
benlc Petros snpcr inare niiiholnvil. Sermo 259, etc. supra, cap. 8. — De octavis infan-
De ordinatione diei*, ct <lepo-ilioiieepiscopi Florcu- tiiiin, trueinlus duo.
lii. Serm. 26, eic. supra , cup. 8, el cap. 9. — De Ascen-
De episcopo eligendo el nrdinando i i looiini memo- sionc Doin ii , trnclilns iluo.
rat. Dc Eiicharislia, iracmlus unus.
De versu Psnlini soplimi, Jnstitm nuxilium meuma Serm. 267 , clc. — De ad\entu Spiritus sancti, tra-
Domino,qui salvosfttcil rec.loscorde cialus IIIIIIS.
De versu P^nlmi scpiung >.imilerlii, E.rsurge Domine, De na ali Apnslolnrmu, tractaius imus.
judicu caiisiiinluam, eomitieiiioriire opprobriorumtuo- Sermm. 274, 275, eic. — De natali sancti Vincentii,
rum. Iraolittisdiiii.
De versu Psalmi cenlcsiini, Miseiicordiamct judicium Sermn559 — De nainli opiscopi. tracintus unus.
caiilabo tibi, Domiiie. Sitpni. — De naiah sancli Joannis, Iractalus unus.
In lomo 5, parte i. — DcepistolaJoanuis ad Parlbos , Seriniii. 509. 510. i-fc.— De naiali sancti Cypriani,
sernionos dccem. trnolntu- qouiuor.
In tomo 5 . Sermo 24 — De vorsu Psalnii octuage- Sfftniii. 280, 281 282 — De naiali ?erpetuae et Fe-
simi seciinili, Deus, '//<issimiltseril libi? ne laceas lioilatis, trac nius trcs.
neqne—milestas, Deus. De nntali sanoli Salvii, iraclalus unus.
Snpra. — De lialnli snncti Jonnnis Bnplislae. Suprn. — De nninli sancii Viuocnni, trnclatus duo.
Sermo 8. l'e (IOCIMIIplngis et deccin pcocoptis. Sermo 540. — Donatali episcopi, traciatus iinus.
De leclione ovaigdica De vcrsnPsalmi ooiilcsiini irigesimi ociavi, Imperfe-

Sermm. 326, 527, etc. Dodie nnlali Martyruin. ctum meitmviderunl ocnliiui.
dc
EN Evnngclio Lm:v. ot Actihus ApoMolorwn. DeeleeinosuiU rerum spiriliinliuni.
De versn Psalmi ocnicsiini qiiidiagcsiini tcrtii, Deus, De miiiiSterioreruin carnnliiuii , qnod fit in sanclos.
canlicum n vum cuntttbolibt, cto. De cleemosynis qn:o liunt in onitie^.
1 Sicpluresmanuscrijti.F.ditiautemomissavoce,duo; Sermo 564. — Pe Sanison, ei de versu Psalmi quin-
a d sennonistitu- qungesimi se.piimi, Si vere ergo justiliam loqtti-
nomen,Tractatus, tusexi raus.ciTinl sequenlis
lioc i.acto: Trnct LVUIUILUO, ote. mini.
lum,
1 colberiiiiusluanusrri,lus [raihot, tqmllci. cassanien- De nniali snncli Vieloris, ct de vorsu PsnlmiDomini cenlc
sis, cMllei.Fossaleiihis,qi lei anle : ol sic.vetusKalendarium sinij dcoiini qiiimi, Preliosu iu rouspeclu
Garl:i?^iiiense ad (icta\umdieni kale.idaslel.ruarias. Sermo 545. — De Susanua et Joseph.
• fowialensiscodex,<t.tha icn.i.m. U iu \clere Kalen-
dsrio carihagi.iensi,iittV.ieiuesuuiiii..aiiUir ad diem quar- » Fossatensismaauscriptusel unus Cariuteosb, uaxi-
tuinsuitenoaasfei.ruarius.
* buo Mss.,Dei. minum.
81 APPENDICUMOPERA (JOORfJMSUNTNOTI AUCTORES 22
De versn Psaimi centcsimi trigesimi primi, Saceruo- Fient simnl ' Ac per hoc, quod memoratus
tes tui iiiilnanliirjusliliam. sanclus Augiisliniisepiseopus Spiritu divino aotus, in
Sermm. 556. 557, etc. — De dedicalione ecclcsiae, sancln Ecolosin onlholica , ad iiistriictioncui aninia-
tractatus dnn. riini fecit hhros, Irnrlutus, episiolns, numero inille
Serivo 71. — De blasphomia Spiritus sancti. triginla, cxccpli» iis qui nmuernri non oossuut, quia
In tomo6 — Docnra pro niortuis gerenda. nec nuiiieriini dcsignuvit ipsonun.
Ibid. — Ad Diilciliiuii, liher iiniis.
Ibid. — De coniineulia, senno unus. 5 Locusmendosusin exemplaribusmanuscriptis.

OPERA APPENBIGUM5
QLOHUMAUCTOIiES AUT JAM ANTEA NOTI, AUT IIAC EDITIONE DETECTl SUNT;
AUCTOPXM
EORUMQUE NOMINAAUT/ETAS.

IN TO.MOPRIMO. 110, 129 150, 159. 110. 141,112. 173.174. 224,


Principia Dinlectica- aiiciorem hnheut Angusiinum 225. 2->8,229, 250, 2H, 249, 2o3. 256, 257, 258,
ipiemdnm, nlinui qnidcin nh llipponcnsi, scd fortc 259, 260, 261. 262, 265, 261, 2o5, 266, 267. 269,
noii aliiim ah nuctore lihroruin do Mirnhilibns sa- 270. 271 272. 273, 274, 275, 276, 277. 278 :79,
cr;e Scriplura-, qui pariler Augiistinuin se nunou- 2S1, 282, 285. 281. 285. 286, 288,2 9.292 2!)5,
pal. 291. -95, 296. 297 298, 299, 7M, 505, 505, 507,
De Vita F.rcmilica ad sororein liher, est Aelredi 50S, 509, 51.). 511. Ao pnelerea vidoiiiiiraheodeui
Rhieva.lcnsis iu Anglinahbatis. ex nliis 1'airuiii seriptis cnMooliSerni''ii<;s5, 6. 14,
21. 24. 25, 55, 56, 55, 57, 58, 75, 101, 105, 111,
IN TOMO SECUNDO. 119, 168. 197, 198, 210, 220, 252, 287.
Epistnla nd Demotriadem, est Pclagii. Ex Vig lio Tnpsensi doscriptns esl tolus Sernio 113,
Allercatio Augu-tiui cum Pascentio, est Yigilii Ta- cuiii parle pnstreuin Sernmiiis 254.
psensis. Ainhrosio Ainherio trihueudu-.est Sermo 208. forsi-
IN TOMOTEltTIO. lan el Scrmo 195, aliiipie qui cuin liis duoliu*s.ilo
conseiniiiiii.
Libri tres de Miralolihiis saor;o Soriptnrae rnrsum Rnbnni Muuri noiniiie jaiu inler ip<iusoporn exslnnt
cuju-dain Aiiguslinisunl, anl ISriionisnatione. aut Seri ies 98, 108. 222. 280,2-JO, 291. 297. 502,
Biitnuin vicini, qui nnle Bedani qiidem vneli<t, 50., (piilins forsitan niljiiiigondu^cl STIHII 145.
sed iion aiileainiiiiii Cbnsii sexceniesiinuiu sexage- Bed;e vcl Aliiiiiii, nut eorie <o cionnloris RabanO
Suiiiimhos libros scripsii. famdiuris eoipieniiliquiorisest Seimo 209.
Opusciilumde BenediolioiiihtisJaoob pnlriarehae, est Odill nii uhhati Ciliiui.iceiisire4itiieiuius eal Sermo
fragincniiini Qua-siinnuiii in Cenesiiu. qnns Aleui- 171.
nus tiim ex Hieionyino, tiini ex Giegorio ninxiina Ad Ivonoin Cnrniitensein pertinent Sermoues 64, 74,
ex p irie coilegit. 247, forte el Scriuo 223.
Qtw-slionum Veieris et Novi Toslninonti scriptor, IN TOMO SEXTO.
quaeslione(|iiailrngesininquarla ex Veteri Tcstn-
ineuio , nnuo ciroiter irccenlesinio nh oxodio Je- Hoc in tomo hahenlur Traotalus
rosolymiiaiio se scripsisse imlioat. Dceiuli qiioque De Fide nd Potrmn, sive ile Regula verae fidei, Ful-
rnlio soripsorem sapit non lmige roceiiiiorein. goiuii Ru [icn isepiso."pi.
Mnlli hoc opus adjnilicaia llilano diacoiio, qui De Spiriiu ci Aniinn, Alchcri Cistcrciensis monnchi.
Damaso summo Ponlilice tlorebal. Ncc (lissiinilisiilocouscripliis cst liber deDiligeudo
Dco, ac .Vlanunle.
IN TOMOQUINTO. De Ainicitia, opus <st Aelrcdi Rhievallen^isin Anglia
Sernio 9, est Origcnis, ex quo ot plura translata in ahbaiis ( istercieiMS, in opilonieii contrncluin.
Somiones 5. 6, 20. 24, 25, 2i , 50, 51, 53. Dc Suhst: nlia (liloclionis,Hngnnis Vioinriui.
Gregmii Bo-lici<reditur Serinn 2">5. Mcililntioncs, aiit omncs, uut prohe omnes, Joannis
Ex Aiubrosii pnofali me in liliniin de Spiritu snncto FiscnuneiiM',abhatis.
descriptus esi Serino 5b, sicnt cl ex vulgalo ejus- De (oiitritioue cordis, ex meris Anselmi Canluarien-
dem o|icre deSacrniiienlis Serino 84 si- nrobiepiscopi couflntum opus.
Joaunis Cbrysosloini esl Sermo 155, ac, secundum Speciiluio, prinm puis cst operis, quod suh lilulo
duos inaiiuscripios, Sermones 45 ct 2i>8. Confcssionis lidei Alcuini, Pater Clnlfleliiisedidil.
Pelngii lihelliiinennliiiei Sermo 256, ejusque doctri- Scnln pnradisi. Guigouis Caribusiciisis.
nam siqiil Senno 71. De Cogni inne vit;o, llouorii Aiigii.-lodunensis.
Hernclii. qui Aiignstino in episcopnlu successit, est De Vita Clirisiiana, Fnsiid i ISnio..is.
Seruio 72. l)e siluiaribus Documeiiii-, Paulini Forojuliensisseu
Periiuei.l nd Leonein pnpnin, Sorinoiios 155. 148. Aqnilciensis pnlrinroh;u.
Ad MaximiiinT.iuriiiciiscni, Serinones 80, 100, 122, De sopdm Viiiis. et seplem Donis Spirilus snncti,
145. 152, 185, --'0-s,248. Ilngniis Viciorini.
P in Chrysologi sui • Sormones 61 ct 199, sed non- De Cniillictu viiiorum el virtutiim, Amhrosii Aut-
iuiiil iiiierpoiali ae docurtali berli, sou Aiilperti.
Fiii ii Kcgiensisoenseri possiint Seriiiones 119,155, De Aniichrisio, opus ah Adsone Derbensi abhnte,
15i, 156. 161, 162, 176, 182 196, 2U5. 254. Gerherga regina Ludovici Ultrnninrini regis Fran-
oa-sario Arelatensi parliin asserli, pnrliin nd linriiin coruni uxore rogante, conscripium.
asscrlioiiem coiifiriiinnilain ex jnui vulgmis ipsius Psalicriiiiii, dicitur heati Jouiinis papac facluni apud
uomii.e huc revocaii siiul Sermones 2, 4, 8, 10, Vieimas.
li. 12, 15, i5, 16. 17, 18, 19, 22, 28, 29, 54,55, In oaniioiiin Mngnificnt.ex Ilugone Victorino.
37. 38, 40, 41, 42, 41, 45. 63, 66, 67, 68. 69, 76. De Consolaiione inortuoruui, sancti Joannis Chryso-
77, 73, 89, 90, 91, 95, lu^, 107, 110, U± 115, sloiui.
13 S. AUGUSTINlOPERUMORDO NOVUS 24
De Rcctitudinocatholicae conversationis, Eligii No- Quscstiones de Trinitate et Genesi, ex Alcuinode-
viomensis. scripta?.
De Bono Disciplinae, Valeriani Cymclensis cpiscopi. Dc Inonrnatione Verbi^ad Januarium libri duo, ey
Miitimiis qiitu tomo seplimo haheniiir de trans- Origenis opere -xepl&r/fi' juxla Ruftini versionem
latione Beliquiarum sancti Stephani notorum scripto- coilccti. :.
ruui opuscula. ; De ecelesiasticis. Ddgmaij)Hisliber Gennadio Massi-
tN TOMO OCTAVO. liensi presbyterb tributus.
Hoc iti toiiio eomparent Neque hic opus fuerit recensere varia -excerpia,
Lihcr d<;Fide oontra Manichaeos, Evodio, tributus. quae tum in tomo nono ad liisloriain Donatislarum,
Dinlogus contra Felicianum de Unitate Trinilatis, tum in tomo decimo ad liistoriam Pelagianorum illu-
Vigilio rostitutus. strandarii collecta siint.

S. AUGUSTINI EPISCOPI

OPERUDI ORDO NOVUS


CUM ORDINE VETERI COMPARATUS.
©©
Edilionova. F.ditioLovaniensis. F.ditionova. Pag. Ed. Lov. rom. Pag.
TOMO PRIMO. nymi. 1120 n 579
Pag- Altercalio Augustinicum ra-
Monitumde ltac Benediclmae sccntio. 1156 Epist.178.
edilionisnovarecusione. 5 TOMO TEIYTIO.
In novissimam S. Augusliniope- opuseulaexogclicasceundum
rum editionomPra.'1'alio ge- bcripturarumordinemdisposila
neralis. 15 sunt. cum prsclixisin capite li-
VitaPossidiiCnlamcnsis episcopi. 5} bris de DcetrinaChristiana,sci-
Vila sancti Aurolii Augiislini licet:
Hlpponensisepiscopi,auctore De Doctrina Christiana libri
Possidiocalamensiepiscopo. 33 * quatuor. 15 III S
Vit^ saucti Aurelii Auguslini De VeraItoligioneliber unus. 12) : 299
Hipponensisepiscopi,ecoucin-
x ejus De CenesicontraManichaeos li-
potissimumscriptis In edilione Era- bri iluo. 175 I 545
nata. 65 smiana seuBasileensi De Cenesiad Utteraniimperfe-
bpusculaquaeadliuccatechumenus, atque in edilione clus liber. 219 III 188
aut nondumpresbyter ediditS. Au- Lugdunensiet in.ve- DeGenesiadLitteramlibriduo-
gustiniis, cum Iietractalionihiiset neta, eadem est in deciin. 245 198
Confessionihus coiilinentur, boc or- singulis tomis ope- Loculionumlibri septcm. 485 41
dine: runi dislribulio,etsi i n
Qiucslioiiuni Ileplaleuehum
nouidein ordoac in libri scjiteni. 547 IV 37
cditioncLovaniensi. Aduoiationuin inJobliberunus. 825 393
... Pag. Pag. Speculumde scripturasacra. 887 III 324
relracLitionunilihri dtio. 585 Tom. I 3 De couseiisu Kvaiigelislarum
ConfessioniHii liliritredecim. 659 28 libri qualuor. 1041 IV 160
CbntraAcademicos lihritres. OOo 175 De serinoneDomiuiin nionle
I)e Beatavita liber uuus. 959 212 libriduO. 1229 529
DeOrdineliliriduo. 977 195 Quaistiouum Evangeliorum libri
SoHlpquioruin libriduo. 8G9 219 duo. , 1521 141
De|lni[i)ortalitate A niniaeliber Quacstiomimse|itemdecim in
unus. 1021 242 Evangeliumsecuuduin Mat-
DeQuanlilateAnilil;eliberunus.1053 248 thaeuniliber unus. 1365 156
DeMusicaHbrtsex. 1081 133 In JoannisEvangeliumtractalus .
De Magistrolibcr unus. 1193 252 ceuluiuvigintiquatuor. 1579 IX 3
De LiberoArbitriolibri tres. 1221 265 In EpislolainJoamiisad Parllios
De MoribusF.cclesise catholicoe tractatusdtxeni. 1077 256
elde Moril-usManicUieorum E\| ositio quarumdamproposi-
lihriduo. 1309 3)9 lionumex E|iisloIaad lioma-
RegulaadservosDci. 1377 565 nos. ; 2063 IV 567
1NAPPENDICE. E[iistolacad r.omanosinchoata
De Granunalicaliber. 1385 Append. I 100 Kxposilio. 2087 360
PrincipiaDialeclicae. 1409 101 ExposilioEpistolae adGalatas. 2105 376
Categoriaedecem. 1419 117 INAPPENDICE.
Prineipia ttlielorices. 1439 128 DeMiraiiilibus sacru;Scri[.turae
rtegulaL-clericistradilaefragmen- lihri tr s. 2149 Append. III 594
tum. 1147 366 De BenodiclionibusJacob Pa-
negula secunda. Ii49 566 triarchic. 2199 427
De \ ila Eremiticaad sororem. 1431 567 Quajstionesveleris et NoviTe-
TOMOSKCUNDO. slamenli. 2213 Append. IV 426
EiliibenturE\isiotaeducentae Qu.-esliones velcris et Novite-
sepluagiuladuosecunduinteni- slanienliposl.vulgatas. 2585 478
poruni ordinem dispositae, et tn B. .lcannisApocalypsim" F.x-
quatuorin classesdigestae. positio. 2117 Append. IX 552
1NAPPESDICE. II TOMO QUARTO.
AugustininoniineadBonifacium, EnarralionesinPsalmoscon- vm
et contra, F.pistolae breviores tinculur.
sexdeeim. 1093 Appcnd. II 571 lOMOijllVfO.
Ad Demefiadcm Pelagii epi- .sermo.nqsadi-opuluinUabeii-
stola. 1099 372 tiir sicdistribiili:
Augustininomine ad Cyrillum, Classeprima,SermonesdeScri-
et contra. de laudibusHiero- ! pturis. 23
25 CUM ORDINE VETERI COMPARATUS. 25
Editio nova. Pag. Ed. Lov. Tom. rag. Editionova. Pag. Ec\ Lov. Tom. ng.
CJasse secunda, sermones de De TemporeBarbaricosermo. 699 322
Tempore. 995 DeLtilitateJejuniisermo. 707 326
jClasse 715 330
tertia, Sermonesde San- Deurbis excidiosermo.
: ctis. 1247 IN APPENDICE.,
Classequarta, sermonesde Di- . I.iberSentenliarumvigintiurtius. 725 Append. IV 417
versis. 1485 DialogusQuaeslionum sexaginta
Classequinta,Sermonesdubii. 1639 quinque. 753 420
In Appendice,Sermonessuppo- Liberclelide ad petrum. 755 Append. III 38i
sititii. 1735 De S|iirituet Anima. 779 410
Adsuperioresillasgermano- pe Amicitia. 851 Append. IV 528
rum vel spuriorumclassesre- be SubslantiaDilectionis. 845 510
VOcantur universisermonesqui De DiligendoDeo. 847 Append. IX 367
apudprioresedilionessic dige- Soliloquiaanimae ad Deum. 865 373
sti eraut: Medilatinnes. 801 IX 534
Sermpuesde verbis bomini. Append. X 5 Decontritionecordis. 959 Append. IX 399
Sermonesde verbis Apostoli. 95 Manuale. 951 385
Homiliasquinquaginta. 156 Speculum. 967 . 410
Sermonesde Tempore. 208 S[iec<iluniPeccatoris. 983 457
Sermonesde Sanctis. 404 De Tri|.liciH»bilaculo. 991 591
Sermonesseplemdecima Pari- DeScalaparadisi. 997 593
. Siensibusedili. 431 be c.ogniiioneveraevitse. 1003 401
Sermonesde Diversis. 446 DeVitaChrisliana. 1031 416
SermonumFragmenta. 615 be SalutaribusDocumentis. 1047 Append. IV 518
Sermonesad Fratres in eremo, DeDuodeciiii Abusionumgradi-
craorumlamen pars maxima bus. 1079 Append. IX 595
in sequentemtomuinrejecta De septem vitiis,et septemDo-
est. Append. X 712 nis Spiritussancti. 1089 Ex supplemento
Serinonesundecim ex ihajoris DeConflictuvitiorum et virtu- Vignicrii.
carlhusiaemanuscriptis. lurn. 1091 Append. IX 440
SeBmonesa Jacobosirmriridoad- De Sobrietateet Castitale. 1105 435
Uiti. be Vera et FalsaPosnitcnlia. 1115 Append. IV 511
SermonesabHieronynio vignie- De AnticUristo. 1131 Append. IX 454
rio additiin primaparte Sup- PsalteriumquodAugustinusma-
plemenli. tri suaecomposuisse1'ertur. 1155 IX 532
Sermonesab eodem additiin Expositio canticiMagnificat. 1137 Append, IX 455
itecundaparte Suppleriienti. f rabtalusde Assumptione B.Ma-
Sermonesquoquehic punc pri- riae. 1141 421
iiiumvulgatinumeroseptem- De visitatione infirmorumlibri
decim. duo. 1147 428
Fragmenta hicadditasexdecim. Sermonesde consolalioneMor-
SertooEraclii. tuorum. 1159 432
Homiliaequatuordecim sancti De Rectitudinecatholicaecon-
CaesariiArelatensisepiscopi, versationis. 1169 425
a Stepbano Baluziq edilae, De Symbolo. 1189 Append. X 687
aliaequeeiusdemsarictiCaesa- Appcnd. X Edit.
rii ex bibliotuecapaliiimde- De EsuAgni. 1201 Par. 375
promptae. Sermonesad NeopUytos. 1203 ASirmundo editi.
TOMO SEXTO. be CrealionepriniiUominis. 1213 Append.' IX 444
. ijpera moralia cuni atiquot pe vanilateSaeculi. 1213 425
qusestionumlibris, scilicet: be Contem|)tuvmndi. 1215 427
De3iversis Quaeslionibus oclo- De BonoDisci|linse. 1217 425
ginta tribusliber unus. 11 IV 229 De obedienliaet Humilitate. 1221 915
De diversis Quaestiouibusad Sermonesaliiad populum. 1223 Ex App.tom.X
Simpliciaiium libridiio. 101 264 Edit. Par. aut ex
Deoclo Dulcilii Quaestionibus Vignierio,aut ex
liber unus. 147 280 Sirmundo.
D<iFidererum quaenonviden- Sermonesad Fratres in eremo. 1235 Append. X 712
tur liber unus. 171 Append. tv 507 IOMOSF.PTIMO.
DeFideet Synibololitjer unus. 181 III 61 DeCivitateDeicontra Paganos
DeFideet Operibusliber Uuus. 197 IV 25 libri viginliduo.
EncUiridion,de Fide, Spe et Librorumel capilumsutnniaria V
CUaritateliber unus. 231 III 85 ad frontemopcris editasunt.
De AgonecUrisliauoliberunus. 289 286 IKAPPENDICE.
De CatecUizandis rudibus liber ExUibenturscripliones ali-
unus. 509 IV 295 quot de StepUanimartyrisde-
Decontinentialiber uuus. 549 508 tectione, translationeet mira-
DeBonoConjugaliliber unus. 373 VI 530 culis,scilicet:
DeSanctavirginilateliberunus. 395 538 Avitiad palcUonium E|jistoIade
DeBonoviduilatisliber unus. 429 IV 321 reliquiis S. stepliani, et de
DeConjugiis Adulterinis libri Lucianiepistolaa se e gra;co
dUo. 451 VI 550 in latinumversa. 805 Append. X 630
De Mendacio liber unus, 487 IV 3 LucianiF.pistolaad universam
ContraMendacium liber unus. 517 14 Ecclesiamde revelalionecor-
De opere MonacUorum liber poris stephanimarlyris. 807 lbid.
unus. 547 tlt 293 Anastasii adt.anduleumE|jistoIa,
DeDivinationeDaemonum liber de subsequeiilescri| tura. 817 Ibid.
unus. 581 321 Scripturade alia deteclioneac
De cura pro Mortuisgerenda translatione Stephaniin ur-
liber unus. 591 IV 288 bern Byzanlium,quam Ana-
DePatieutialiber untis. 611 316 slasiuslaliiiitate donavit. 817 Append. X 639
!>e Symboload catechumenos Severi Epistolaad omnemEc-
tractatusquatuor. 627 IX 291 clesiamdevirtutibusinMinn-
»e pisciplinachristianasermo. 607 310 ricensiinsula lactisper reli-
DfeCanticonovbsermo. 677 313 quias S. stephani. 821j lbid.
De QuartaFeriasermo. 683 516 De Miraculiss. stephani libri
De dttaclvsuiosermo. 693 518 duo ad Evodium, 8331 e5a
27 S. AUGUSTINlOPERUM OUOO NOVUSCU.MORDINE VETERI COMPARATUS. 28
rdiiio nova. Pag. Ed. Lov.Tom. Pag. Editionova. Pag. I Ed. Lov.Toin. Pag.
TOMO OCTAYO. tuor. 4J5 161
Opera poloiniea advorsus Ju- l)e tmicoBajlismocontra Peti-
daeos,Maiiiehacos, 1'riscillani- lianumliberunus. 595 82
stas ut Arianos,ciini prniko Brcviiiduscollatiouiscum Dona-
l.i capite lihrode H-eresibus, tistis. 613 215
el ad.junciisin calce librisde Postcollationemad Doualislas
Tri .itale, exhbicuuir. liheruaus. 651 232
DetueresihusadQuodvultdeum Sirmoad Caesareensis Ecclesiae
Iiberu.ius. 21 VI 5 plehomF.meritopraesenledi-
Trnclalusadversusluda;os. 51 50 cius. 689 247
De Ulilitate( rcdendiad Hono- De GcstiscumEmerito. 697 250
ralu.n liber uiiiis. 65 54 ContracauduntiuinDonatistam
Deduibus tniinabuscomraMa- e|.iscopumIihriduo. 707 234
nic.ha:osliber unus 93 58 SeriiiodcRusticianosiilidiacono,
Actascu Dis|)iilaliocontraFor- a Donatistisrebaptizatoel ia
\
luiiafuui aiiicUiouui. 111 Append. VI 65 diaeoiiuinordinato. 755 Ex vign. Supplem.
ContraAdinia<iliim Maniclix-i di- IN APPENDICE.
sci|iu!iun lil>«>ruaus. 129 72 Contra Fulge.iliumDouatistam
Coutra Epislolaiii Manicliaei , incerli auclorisliber. 763
qu;im vocantFundameuti. 173 45 Excorplaetscriplaveteraad Ui-
CoulraIanstuii)ManicUasum li- sloriani Donatistarumperti-
bri triginla tres. 207 89 nentia. 773 Append. VII 27i
De Acliscuin Felice Mauichaeo TOVODFCIMO.
Iibriduo. 519 206 0[)era| olemicacontraPelagia-
DeNaluraBonicontraManicliaeos nos.
liber Uiius. 551 228 De Pcccalorummeritis ct re-
Secu.idiniManichaei ejdstcla ad niissioneet de Ba;lismo |.ar-
Auguslinum. 571 217 vulorumad Marcelliuuailibri
ContraSccuudinumManichacum tres. 109 VU 277
liberuuus. 577 219 De spiriluet Litteraadeumdem
Conlra AdversariumLegis et liber uuus. 199 509
Proi.Uetaruui libri duo. 603 245 l)e Nituraet GraliaconlraPela-
Consultalioorosii ad Aiigusti- giuin, ad Tiniasiumel Jaco-
iiuin. 665 261 buinlilx-ru.ius. 247 510
Adorosiumconlra Priscilliani- De PerfociioneJustiliaehnmiiiis
staset origenistasliber. 669 268 epi^tolaseu libcr ad Eutro-
SermoArianoruin. 677 272 pi.iinet Pauluin. 291 508
Contra sermonem Arianorum l)e ncstis Pelagiiad Aurelium
liber unus. 685 274 liher inius. 519 324
Collatiocum MaximinoAriano- DeCratiachristi et de Peccato
ruin episcopo. 709 283 origiuali ad Albinam,Pinia-
Contra eumdem Maximinum niiiii,et Melaniain lihriduo. 559 525
Arianumlibridui. 745 Ihid. DeMi tiis et concupiscentiaad
DeTrinitatelibri quindecim. 819 III 222 Aaleritun,libriduo. 415 343
INAPPENDICE. De viiiinael ejusorigine con-
Tractatuscontra quinque hae- tra \ iucentiumvictoremlibri
reses. 1111 VI 15 qiiatiinr. 475 481
sermo contra Judaaos,Paganos CouiraDuas F.|istnlas Pelagia-
el.Arianos. 1117 23 iioruni,hbri ([uatuorad Boni-
Dialogusde AltercationeEc- fa.ium. 549 450
closiaeet Synagogic. 1151 Append. VI 567 r.onlraiiilianumhajresisPcla-
De Fidecontra \ aiiielueosliber gi.iiiiude eiisiiremlibrisex. 641 365
F.vodioIribulus. 1159 VI 236 I)e Gratiael l.iberoArbitrioad
Coiiiiuoiiitoriuni (vulgoAugusli- valciiti.iiimet ciiinillo mo-
ni) de reci| ieudis . aiiiclccis Append. X Edit. nachos Adrumetiaos liber
qui converluntur. 1153 Par. 577 uiiiis. 881 817
ContraKelieiainiin Arianumde DcC:orre[.tione el Craliaad eos-
linilale Trinilatis liber \i- ilein lihor unus. 915 531
gilioTa| sitano episcopo re- De ir.cdestinatione Sanctorum
stitutus. 1157 VI 323 ad Prosperumet Ililariumli-
Quaestiauesdo.Trinitate et de hor uiiiis. 959 546
Genesl. 1171 Append. III 426 DeDono Porseverantiae ad eos-
DeIiicaruationeverbi ad.ianua- deiu liheriinus. 993 858
rium lihriduo. 1175 Append. IV 492 Coiiirasocuudaiu Julianirespon-
Liber de Truiilate et unilale siouein imperfecturn opus
Dei. 1195 497 sex libroscompluclens. 1049 Ex Vign.Supplem.
De FsscntiaDivinitatis. 1199 501 1NAPPENDICE.
Dialogus d e unilatesaneta;Tri- Hy;oiiineslieoiico.itr.i Pelagia-
nitalis. 1207 Append. X F.dit nos et (oieslianos, vulgo
Liherde EcclesiasticisDogma- Par. 577 libri liyiOinosiicuu. 1611 Append. vii 591
tibus. 1213 Append. 111 580 Ijb.-r SIIS"; ecli auclorisilePrae-
TOMO NOXO. il"stiuationeet Gr lia. 1665 61(1
Opora jolemica conlra Dona- libellus i.icerli auetoris de
ti.stas. 1'riodesliiiatioiie Dei. 1677 620
Psal.nusconlra|arlein Donali. 23 Yll 5 varia sorq.tact innnuuienlaad
Contra tpist laui Parmeiiiaui historianiPela^ia.iorumpcr-
litiritrcs. 55 6 li.iciilia 1679
De Ba,lisino conlra Donalislas ro
ProsporiAquitani| Augustin')
lihri se, tem. 107 52 co.ilrainiqu'sdoctriuaei| sius
«.onirai itteras Peliii ui llhri de gratia el praedestiiiatioiie
trcs. 213 89 re|.reheiisoros apclogclica
E[.istula a dcalliolicoscoulra D o- o;uscula, scilicet:
naiislas, vulgo de t nitatc- Epist'la ail r.uli^uuideGratiael,
Eeclesiu:l.ho.runiis. 391 141 l.iberoAriitro. 1793
Conlraoresconiiungrainmali- Libereonlracollatorem. 1801 Append. VII 583
cum parlis Donatilibriqua- Resoonsionesad capilula ca-
29 S. AUGUSTINIOPERUMORDO VETUS CUMNOVO ORDINE COMPARATUS. 50
' Editioncva. Pag. Ed. Lov.Tom. Pag. Editionova. Pag. Ed. Lov. roin. Pag.
.umniantiumGailorum. 1855 575 ad indiculumab codemPos-
Respousiones ad capiiulaobje- sidioeditumperlineiites. 5-20
ctioiiiiiuvincentiaiiarum. 1845 577 S. Augustiui e| isco;i operum
Responsionesad excerpta Ge- 1849 omuiumordonovuscum or-
nueusium. Appeud. v 579 diue veteri conijaratus. 23
EjusdeinliberSenlenliarum ex S. i
Augustinie| iscoj operum
Augustiuo. 1859 Append. III 428 omniuni ordo velus cuiu or-
IOMOUNDECIMO. dineuovocomparatus. 29
OperaAppendicum quorum au- S. Augustiniepiscopi operum
ctores aut jam antea noti, omuiumindex ali-liabeticus. 53
aul Uaceditionedetecti sunt, Index generalis in omniaopera
eoruuiqueauctorurunomina 21 S. Augusliiii,cui subjungitur
aut aetas. lndex generahsiu onmiaAp-
iidiculuslibrorum, tractaluum peudicu.n uj.era, ciun locis
et e[iislclaru,iisancti Augu- Se i[iiur:cqua;sive in operi-
stiiu Hippouensisepiscopi, bus s. Augustini, sive in
ediluscura Possidiiepiseopi operibusAppendicumexpli-
calamensis. 5 canfur. 43
LectiOiiesvarianles

S. AUGUSTIINI EPISCOPI

OPERUM ORDO ITETUS


CUM ORDINE NOVO COMPARATUS.

EdifioLovaniensis. Pag. Ed. nova.Tom.Pag. EditioLovaniensis. Pag. Ed. nova.Tom. Pag.


TOMOPRIMO. duodecim. 198 III 245
Relractatiouumlibriduo. 5 I 583 De Agoneehrislianoliber imus. 386 vi 289
Cnnfessionum li.,ritredecim. 28 659 De opere konacUorumliber
Grammalica,lii;er uuus. 100 Append. 1385 uuiis. 293 847
Dialecticesprincipia. 111 1409 De.spirilu et I.itteraliherunus. 305 X 199
Calegor.asdecem. 111 1419 De D.viuaiioueDaemonuui liber
Principialihetoriees. 128 1439 unus. 321 VI 581
Priucipia Geomctriae(non ex- speculum ex utroque Testa-
staut). iiieato. 524 III 887
Priuci,ia Arithmetices(noa ex- INAPPENDICE.
staut). De Definitionibus orlUodoxa;B-
Priucijia Philosophia:(non ex- dei liber unus. 380 Append. viu 1213
stant) De Fide ad Pelruin,seu Regula
DeMusicalihrisex. 155 1 10SI vera; liiei, liber u.ius. 384 Append. vt 755
CoutraAcadetuicos libri tres. 175 903 DeMirabilihussacraeScripturae
DeOrdinelihriduo. 195 977 libri tres. 394 Append. Iii 2149
De vita Beatalibt-runus. 212 959 De spiritu et Aninaliber unus. 410 Apteud. VI 779
Soliloquiorum Jibriduo. 219 869 Quaestiuncuh: de tri.iitate. 426 Append. viu 1171
De Magistroliber uuus. 252 1195 tnterrogatiode Benedictionibus
De Aiiiin;einuuortaliute liber Jacob. 427 Append. lil 2199
unus. 242 1021 ProsperiAquitaniseulentiae. 428 Append. x 1859
DeQuautitateAnimaeliberunus 248 1035 TO.MO QUAKTO.
De LiberoArhitri, liori tres. 265 1 21 De Mendacioad consentiumli-
De \ era lieligioneli.;erunus. 299 III 121 ber unus. 3 Append. vi 487
De Moribuscck-siaeliberunus. 519 l 1309 ContraMendaciumad eumdem
De MorihusManicliaeoruin liber liner unus. 14 517
u.ius. 531 1345 DeFideet operibus liber unus. 23 197
DeGenesicontra Jlanichaeos li- Quaeslionum de Divinis.ibrise-
hri duo. 345 III 173 ptein. 37 III 547
RegulasauctiAuguslini. 365 1577 QuaistionumEvangelicarumli-
INAPPENDICE. I-riduo. 141 1521
Regulaeclericistradilaeiragmen- QuastionuniEvangelicarunise-
tum. 566 Append. I 1477 cuuduinMatthscum. 156 1365
Regulasecunda. 366 1449 De cousensu Evangelistarum
Devila Kremiiicaadsornrem. 307 1451 libri qualuor. 160 1041
TOMO SECCNDO. Octogiiitatriuiiiquaeslionum li-
Epistolarumvolumencontiuens ber u.ius. 229 VI 11
Epistolaj umuero ducentas De Diversisquaestionihusquae-
septuagintaet uuam. II sliones se, lem, libri duo. 264 101
1NAPPENDICE. l)e oolo Duicitiiquaestiouibus
ContinenturEpistolaenoveuide- liber unus. 280 147
ciin. Append. n Decura pro Moiiuisgerendali-
TOMO TERTIO. ber unus. 288 591
DeDoctrinacUristianalibriqua- DeCateeliizaudisrudibus liber
luor. 3 IU 15 unus. 295 309
Locutionumlibri se; tem. 41 485 Decoutinentialiber unus. 508 349
De Fideet symbololiber unus. 61 VI 181 oe Piitientialiber unus. 316 611
Enchiridiou,ad Laurentiumli- l)e Bonoviduitalisliberunus. 321 429
ber unus. 85 231 DesermoneDominiiu monte
DeTrinitatelibri quindecim. 85 VIII 819 libri duo. 329 III 1229
De GeuesiadLitteramimperfe- ExpositionisEpistolcead Roma-
ctusliberuuus. 188 III 219 uos inchoata;liber unus. 360 2W7
De Genesi ad Litteram libri Exposilionisquarumdampropo-
3i S. AUGUSTINIOPERUM S2
EditioLovaniensis. Pag. Ed.nova.Tom.Pag. Editio Lovaniensis. Pag. Ed. nova.Toni.pag.
silionumex Epistolaad Ro- TOMO SEPTIMO.
manosliber uuus. 367 IU 2065 Ptioris partisdispositio.
Ex|)osilonisE[)islolaePauli ad Psalmuscontra| artem Donali. 3 IX 23
Galalasliber unus. 576 2105 Contra Epistolam Donatiliber
in
Aduotatioiium ,iob liber unus. 593 825 unus (nonexstat).
1NAPPENDICE. CoritrapartemDonatilibri duo
viginti unius seuleutiarum li- 417 (non exstant).
liber uuus. Append. VI 725 ConlraHilarium liber (non ex-
sexaginlaquinqueQuaestionum stat).
dialogus. 420 733 Contra EpislolamParmenianili-
Quaestionuni veteris et NoviTe- bri tres. 6 33
tainenti Iiber unus. 426 Append. III 2213 De Baptismo contra Donatistas
De liicaruatione Verbi libri libri septem. 32 107
duo. 492 Append. VIII 1175 Deumco Baptismo conlra Peti-
De Trinitateet UnitateDciliber Iianumliber unus. 82 595
unus. 497 1193 Contra quod altulit centurius
De Essentia Divinitatis liber (non exstat).
unus. 504 1199 conlra i.itteras Peliliani hbri
De Fidererum invisibiliumli- tres. 89 245
ber unus. 507 VI 171 DeUnitate Ecclesiae c ontrape-
De substantia DileotionisIiber tiliani Epistolamliber unus. 141 591
unus. 510 Append. VI 843 Coutra cresconjum grammati-
De vera et FalsaPoaiitenliali- Ciimlibi1!quatuor. 161 445
ber unus. 511 1113 Probationum et testimoniorum
De salutaribusDocumentisli- contra Donatistas
' Uberunus
ber unus. 518 Append. VI 1047 (nonexstat). ,
De Amicitiaiiber unus. 528 851 CoutraneseioquemDonatistam
TOMOQUINTO. liber unus (non exstat).
DeCivitateDeicontra Paganos Admoriitio'Donaiistarum de
libri vigintiduo. VII Maximianistis, liber unus
IN APPENDICE. (hbh exstat).
Castigationes. DeMaximianistis contraDonati-
JoannisLudovicivivisCommen- stas, Hberunus (nonexslat).
taria. BreviculusCollationuin cuml)o-
TOVIO SEXTO. natistis : Collatio dierum
DeHaeresibusad Quodvultdeum trium. 215 613
liber unus. 5 VIII 21 EpistolanomineCirtensisconci-
De quinqueHaeresibusoratio. 15 Append. VIII 1111 lii ad DonatistaspOstCollatio-
Concioad Catecliumenos. 23 1117 nem. 230 II 577
OralioadversusJudaeos. 50 VIII 51 PostCollationemad ponatistas
De utilitate credendi ad Hono- Iiber unus. 252 IX 651
ratum liberunus. 54 65 AdEmeritumliber unus (non
ContraEpistoiamManichaei Fun- exstat).
damentumdictamliberuuus. 45 173 Sermode Emeriload plebem
De DuabusAniniabus contraMa- oesarfeensisEcclesiae. 247 689
nichaeosliborunus. 58 93 DeGesliscum eodcmEmerito
contra FortuiiatumManichteum liberunus. 250 697
liber unus. 65 111 be Coriectione Donatistarum
CoulraAiliinantum Mauichteidi- (tomo2, pag. 79). 11 792
scipuluinliber unus. 72 129 Contra EpislolamGaudcntii li-
AdversusFaustumManichaeiim bri duo. 54 IX 707
libri trigintatres. 89 207 INAPPENDICE
De Actiscum Felice Manichaeo Contra FulgentiumDOnatislam
libri duo. 206 519 liber unus. 271 Appeno. IX 763
EpistolaSecundiniManichaei ad Posteriorisparlis eierictius
Augustinum. 217 571 De Peccatorummcritis et re-
ContrasecundinumManiclioeum missionclibri tres. 277 X 109
liberunus. 219 577 De Spiriiuellitlera liber unus. 309 199
De Natura Boni contra Mani- DeNaturaet GratiacoblraPela-
\ chaeosliher unus. 228 551 gianos. 510 317
DeFideseu de UnitateTrinita- I)e GestisPelagiiliber unus. 32i 519
tis contraManiciiteos. 236 Append. VHI 1159 De Gratia chrisli, ct Peccalo
Contra AdversariuinLegis et Originalicoutra Pelagiumli-
PropUetarumlibri duo. 245 VIII 605 bri duo. 525 559
contra Priscillianistaset Orige- I)e Nupliiset concupiscenliaad
nistaslibcr uiius. 268 669 valuriumlibri duo. 343 413
sermo Arianorumdistinclusnu- ConlraJulianuui Pelagianum li-
meris. 272 677 bt-isex. 565 641
contra sermonem Ariauorum ContraDuasEpistolasPelagia-
liber unus. 274 683 norumlibri qualuor. 450 549
DeAnimaet ejus Origine libri
' Contra Maximinum Arianoruin
709 481 475
episcopumlibri tres. 283 quatuor.
I)e
DeunilateTrinilaliscontraFc- PerfectioneJustitiaecontra
licianumliber unus. 525 Append. VIII 1157 Co;lesliuniliber unus. 508 291
De Bonoconjugalicontra Jovi- DeGratiaet Libero Arbitrioli-
nianumliber unus. 550 VI 573 ber unus. 517 881
DeSauclaVirginilateliberunus. 538 395 Advalentinumet ipsius mona-
De Adulterinisconjugiisadl'ol- chos epistolao d uae. 528 H 968
lentiumlibriduo. 350 451 DeCorreptioneet Gratia liber
De Epicureis et Stoicistracta- uiius. 551 X 915
tus unus. 563 V 808 AdAugustinumProsperiet Hi-
In illud, Eqosumqui sum, tra- larii e| islolae. 542 II 1002
ctatus unus. 565 62 De PraedestinationeSanctorum
INAPPEND1CE. liber uniis. 546 X 959
De AltercationeEcclesiaeet Sy- De DonoPerseverantiaeliber
pagogaeliber unus, 567 Append. VIII 1131 unus. 56'8
35 1NDEXALPHABETICUS. 34
EditioLovaniensis. Pag. Ed. nova. Tom.Pag. Editio Lovaniensis. Pag. Ed. nova.Tom. rag.
11»APPENDICE. DeTrinliciHabitaculo. 391 Append. vi 991
ProsperiRegiensisepisco|)iRe- DeScalisParadisi. 393 997
sponsionumlibri quatuor. 575 Append. X 1833 Di;DuodocimAbusionibus. 395 1079
ccclestiuipontilicisRoinanipro DeCoiitritionecordis. 599 939
Aiigiisliuoepislqla. 504 1755 l)e cognitione verae vitae. 401 1005
ConciliUm ArausicaiiumUabens De spccnlo. 410 967
Canoliesvigintiquinque. 595 1785 Dc vita Cliristiana. 416 1031
liyiogiiosliconincerti aricloris De Assumptione B. Mariaeyirgi-
libri siix. 597 1611 ginis. 421 114t
DCPrsedestinatione et Gratiali- De contempluMundi. 425 1215
ber unuS. 616 1665 Devaiiilalesajculi. 425 1215
l)e PrxdesliiialioneDei. 620, Dcobedieulia
1)177 Dc Bono et llumilitate. 426 1221
TO\lO OCTAVO. Discipliuoe. 427 1217
Enarralioneshi Psalmoslibris DeVisilationeInlirmorum. 428 1147
quitjquagenisdistributbsCOnJ- DcvisilandisIrilirmis. 430 1147
plectitUr. IV Doconsolalioncmorluorum. 432 1159
TOMO NONO. De eoilomargumento. 455 1159
ln EvangeliumJoannisexposi- DeSobriclateet castilate. 455 1105
lio. Iractatus. 3 II! 1579 De spoculoPeccalorjs. 457 983
IUEpislolamJoannisexposilio- De conflicluvitioruiiiet virtu-
ries numerodeceni. 236 1977 tum. 440 1091
De Decemchordisliber unus. 268 V 75 De nectiludine catholicaecon-
DePasloribusliber seu sermo. 274 270 versationis. 444 1169
De Ovibustractatusseu sermo. 283 295 DeCrealioneprimiUomiiiis. 452 1213
De Symbolo tideiad catechume- DeArborescientiaeboni et mali, 452 Append. v 1735
nos libri qualuor. 291 VI 627 l)o Aiilichristo. 454 Appcnd. vi 1131
Tractatus quafuordecim de SuperMagnificat. 455 1151
diversis,scilicet: TO.MO DECIMO.
De Disciptiiiachristiana. 510 667
De Canticonovo. 515 677 Scrmoncsscxagintaquatuorde Tomo quinto Iia-
De Cultura agri dominici,sive Vo.rbisDomini. 5 bentur oinnes isti
de Feria Quarta. 516 685 Scrmones triginta de verbis Sermoncs, qtiorum
De Cataelysmo. 318 693 Apcsloli. 35 ordinem tani in ve-
De TenqioreBarbarico. 522 699 Honiiliaequinquaginla 156 teri quam iu nova
De QqatuorvirtulibuscUarilatis.526 Append. v 1952 Honiiliieduceiilrequihquaginta editione scrvatum
DeLaudibusCUaritatis. 526 V 1553 sex de Tcmpore. 208 uxhibot index post
DeHonestatemulierum. 526 Append. v 2301 Ilomiliae quinquagintaet unadc Prajfationemel. Dis-
De Cbnvenienliadecem plaga- Sanctis. 404 quisilionemcriticam
rum et decem pnEceplorum. 526 V 67 Sermonesscptemdecima Pari- apiiosilus. ,
DeUlilitateJejuiiii. 326 VI 707 siensitiusadditi. 451
De iftbisexcidlo. 550 715 surmonumde Divcrsis partes '
De Pugnaauimse. 352 V 713 duae. 504
De LitilitatePcenilentiae 332 1549 FragmenlaquaedamoperumD.
Psalteriummalri compositum. 352 Append. VI 1155 Augtistiui. 615
Ueditatiqnum liber. 534 901 INAPPENDlC.E.
1NAPPENDICE. De lievelalionibusSteiihanipro-
in Apocalyi.sim Joaunis Expo- toniarlyris. 650 Append. vii 805
sitio. Homiliae. 552 Append. III 2417 AppcndixSermonumde Diver-
De biligeridoDeo, seu Medita- sis. 641 v
tionumliber. 367 Append. VI 847 Seriiioncsad Fratresiu eremo. 712 Partimin lomoqiiin-
Solibquiorum liber unus. 373 863 to partim in \|>
Maouale. 385 939 peudice tomisex-
Tractatusvigintiquatuor,sci- li.
licet:

S. AUGUSTINI EPISCOPI

fapctvm onnximx

INDEX ALPHABETICUS.

Tom. Pag. Tom.


' Pa«?.-•
A De Agri Dominici cullura. VI 685 :'>.
Allercatio Aiiguslini ctitn Pascentio. Ap. II 1156 '
De DuodecimAbusionum gradibus. Ap. VI 1079 Dialogus de Aliercalioiie Ecclesiae el
De Acfis cum Felice Manichoco libri Synagogae. Ap. VIII 1131
duo. VIII 519 De Amicitia. Ap. VI 831
Coiitra Academicoslibri tres. 1 903 De Amore Dei et Amore saeculi. V 1512
Contra Adimanttun Manichaei disci- De Ainore hominis in hoininem. 1690
pulum liber untis. VIII 129 Anastasii ad Landuleuin Epislola de i.
De AsceiisioneDoniini ": sermo extra or- '"subseqiiente scripiura. Soripinra de
dinem. V 1716 deiectione ao translaiioite saiicli Ste-
Dc Adversitale temporali. Ap. V 2oiS phani in iirhem Byzantium , quani
De ConjugiisAdiiltdrihis libri duo. VI 451 Annsiasius latiiiitate donavit.
Iri Adulleros. Ap. VII 817
Ap. V 22S8 De Aiiima et ejns Origiue conlra Vin-
De Esn Agni. Ao. VI 1201 ccntiiiiii Victoreni libri qiiatuor. X 475
De Agone Christiano liber unus. VI De DuabusAnimabus contra
2^9 "'' Maoichxos
'-
\
38 S. AUGUSTINlOPERUM 36
Toni. Pag. Tont. Pag.
liber nnus. VIII 93 Quare nalus et passus sit Chrisins. Ap. V 2200
l> Siiioi el Anima. Ap. VI 779 (Juod Chrislianoruni lempora praedicla
I)<-liiiuiortalilaie Aniina: libcr unus. I 1021 sint. 27)48
l)c Qiinntilatc Alliiu:ebbcr unus. 1035 De Chrislinno nomine cum operibus
De Aiiiiihnsiii. Ap. VI 1131 11n chri-iinnis. 2237
, !n Jon i.is ApoonlypsimExposilio. Ap. Iil I il7 Qiuil>ssint Christiaui boni el niali. 2240
dc Veiius A|)osii.|i. V <M4 De Viln Chrisiianu. Ap. VI 1031
':-jeriiioncs
Arausicnn coiiiilii oniinucs. Ap. X 1785 De Civimli: Dei conlra Paganos libri
|)o Lilnro Arhilrio lihii lics. I 1221 vi.u,intidun. VII
Do Liheri Arhitrio ei Graiin. X 881 IV vim 01niorihus Clericorum suorum
I»e Arbnre scientia: boni el mali. Ap. V 1735 serinones duo. V 1568
Opcra polemicn advcrMisArianos. VIII Begulio Clericis irn.Iitaefragmenium. Ap. I 1447
Sornio contra Arianus. V 1485 I)e Co^iialionibustiirjtibus lugiendis. Ap. V 2544
De Triniiaie , sive de Soripluris vete- De Cognitione vcne vilae. Ap. VI 1005
rihus et mivis conirn Ariai.os. 1G89 Breviciilus Colliilioniscuin Donalistis. IX 615
Serino oonlrn Judauos,Paganos Aria- ct P. st Collaiionein ad Donatistns liher
,,os. Ap. VIII II17 iiniis. 885
Scrmo Arianoriiin. VIII 677 CollatioCIIIII M axiinino Arianorum cpi-
Conira Serinoneiii Ariaiiorttm lihcr scopo. VIII 709
irius. 683 Libor Contra Cnllalorem. Ap. X 1801
Arilhniolic:.:principin (nou exstant). C01nn10111loriu.il ( vulgo Aiiguslini) de
De Atiguriis. Ap. V 2268 recipicndi»Maiiichaeisqui coiiveiTuii-
l)e .XsMiiiipiione B. Mariic. Ap. VI 1141 lur. Ap. VIII 1155
Augiisiiiu Viln nuetore Possidio. 1 53 Ad Competentos sormo exh<irinlorius. Ap. V 2242
Inilicul is libropun, iractniiiiun <-lEpi- lu eos qui Coiiciibinas aote aul posl
sln aruui Augusii i , . cura 1'ossidii uxoros.idliihc.il. 2288
edilns. XI 5 De et
Nuptiis Concupiscentia ad Vale-
B riiiin l.hri duo. X 413
De Bnpiismo contra Donatislaslibri se- De Coiifcssionepecraioruni. Ap. V 2212
pteui. IX 107 Cnnfcxsioiiumlihri iredcciiu. I 659
D<-linicn Bnpiisino conlra Petili.mum. 595 De Bono Couj.igalilibcr uniis. VI 573
De Prccaloruin ineriiis el reini-s one ftd Conjugatos sernio. V 1709
ei ile Bipli-nio parvulorum ad Mar- De CoiiaensuEvangelistarum libri qtta-
celliinuii libri ties. X 109 tuor. III 1041
Pe Mystenis Baptisniaiissennonesties. Ap. VI 1-205 Ad IV Conlcinpi.i niundi. Ap. VI 1215
Dc Tenipore Barbarieo. VI 099 Coiitineiiies senno. V 1563
D<-Bcma Vil.u ^ Itc Ci.iilinenlia lihor unus. VI 3*9
De B iicdiiti.niihiis Jacob Palriarchre. Ap. 1112.99 I)c l)c
Coiitrilione cordis.
Corr el
Ap. VI 959
De N.iiura Boui conlra Municlueosliuer plione Grnlia liber unus. X 915
IU.IIS. Vlil 551 De Correptione piMxiini. V 1697
De Boiio Conjugali. VI 5"3 l)e Lilihtate nredendi ad Iloiioraluni
liher IIIIIIS. VIII 65
IVBHK. Disciplinii:. Ap. VI 1217 Contrn Crcsconium grammalicum Do-
IV Bon <Viduitnlis. VI iid
Ad Bonifnciuniconlra Duas Epistolas iialislnin lihri qunlio.r. IX 445
Pelnnian.ruiii, libri qualii r. X 549 Scriiioncs cleCo .s In o:n: Morluoruni. Ap. VI 1159
IV Ciiltuia agri Doiiiui.ci. VI 685
Aiigusiini uouiiiic nd IJiiuifoiiim , ct IV Cura |ir<)Mormis 591
conlra. Epislola; hrevior.s sexdeeim. Ap. II 1447 geren.la.
Breviculus Colialioniscuin Donalislis. IX 613 Aiigiistini iioiiuue n.l Cyiilluin Jeroso-
C lyinilanuin cpisonpiini, el ciuiirn, de
laudihus sancti Hieronyini epislolae. Ap. II 1120
Sormo nd Cifsareensis Eec!c-iaeplebem D
Einer.lo |)r;csonte diciu». IX 689 De Decirnissermones duo. Ap. V 2264
lloniiliii- pliiriniic sancti C.osarii Are- Ad IVineiri.ideni Pelagii epislola. Ap. II 1099
iui.-ntis. V Prineipia Dinleclicae. Ap. I 1409
De <aiit.cn Exodi. V 1634 DiaiogusQiiinsti.inuni. Ap. VI 733
lle i.aiiiit-iiuovo. VI 677 De Sul.slnntia Dileclionis. 845
DcChnntnle. V 1533 De Dil.geiidoDeo. 847
IV C niiinle. Ap. VI 1223 De Diledioiic parenlum ci Dccimis. Ap. V 2264
De Chnril le el Caecoiliuminato. V 15^9 De DisciplinaCluisiiniia trnctatus. VI 667
De Pace <:tCharilnie. 1'86 IV Bono Discipliiife. Ap. VI 1217
Ad l.iioiidam Cliarilalein exhciTalio. Ap. V 2245 De DivinnlioneDaeinonuinIiber untis. VI o£\
Dc dilcctuuie Charilalis el odio Cupi- De Essentia D.vinitatis. VIII 11-9
dnaiis. 2247 l)e DootriiiiiClirist.ana lihri quatuor. Ap. III 15
De Ca.l la:c. 2291 De Salularibus Dociiinenlis. Ap. VI 1047
|)o Caslnnle el Mtinriilia. 2:296 De Ecclcsiasticis Dogiu.iiibiis. Mll 1213
l*i-Casiiiiite oniijiigali. 2297 Dc Douiinica et aliis diebus fesiis pirAp.
l)c Sobriclnte el Castitiite. Ap. VI 1105 celebrandis. Ap. V 2274
De Calaclysmo. VI 693 Opera polemica conlra Donatistas. IX
Dc Cnteehizandis rudibtis liber unus. 509 Excerptaet scriptavetera ad iiistoriam
Categorin:decem. Ap. I 1419 Donatistarum pertineiilia. Ap. IX 775
De Kecliiudine catholicae conversalio- De quodam Donatista qui reversus est
nis. Ap. VI 1169 ad Ecclesiam. V 1598
Epistola ad Catholicos contra Donali- De lite et concordia ctim Donatistis. 1590
sias , vulgo de Unitate Eeclcsia:. IX 391 De sepiem Vitiis, et septem Donis Spi-
Contra id quod allulit Centurius (non rilus sancti. Ap. VI 1089
exstal). De octo Dulcilii quaestionibus liber
37 INDEX ALPHABETICUS. 58
' Tom.Pag. Tom. Pag.
unns. VI 147 De Grammalica liber- Ap. 1 1385
E De Gratia novi Testamenti. II 558
m Ebrielatis malum sermones duo. De Gratia Christi et de Peccato Origi-
Ap. V 2303 nali contra Pelagium, ad Albinam,
DeMoribus Ecclesiae catholicae. 1 1309
In illud, Ego snm qui sum. V 62 Pinianiim, ct Melaniamlibri duo. X 359
De faciendis Eleemosynis sermones tres. 1700 De Gratia et Lihcro Arbitrio ad Valen-
tiniim ct ciiiii illo monachos Adru-
Plures alii. Ap. V 2551 meiinos liher unus. 881
De Gestis cum Emerilo. IX 697
De Correptione et Gralia ad eosdem
De generaliiate Eleemosynarum. Ap. VI 1227 liber unus.
De Oraiione ct Eleemosyna. 1225 915
Euchiridion de Fide, Spe el Charitale, Liber suspecti auctoris dc Proedeslina-
liber unus. VI 231 lione et Gratia. Ap. X 1665
De Ereplo Energumeno. Ap. V 2347 H
De Epicureis ct Sloicis. V 807 De Triplici Ilabilacnlo. Ap. VI 991
Episiolx- duceniae sepiuaginta secun- De Haeresibus ad Quodvulldeum liber
diiin iciii|iorui)i orilinem disposiuc, unus. VIII 21
el quaiuor in classcs digestae. II Traciatus conlra quinque haereses. Ap. VIII 1111
Epislola cousolaioria nd Probum. Ap. X 1897 Qutcstionum in Heplatcuchum libri se-
Exposilio quarunidam proposilionum ptem. IH 547
ex Epismla nd Bomanos. III 2063 Hoinilin; quinqiiaginla. V
Expositio epistolaead Galatas. 2105 De primi Hominis creatione. Ap. VI 1213
In Epislolain Joannis tractatus decem. 1977 De Honestate miilierum.
Contra Duns Epislolas Pelagianorum Ap. V 2301
De Iltunilitnie et Timore Domini. 2313
lihri ad Boiiifaciuni quatuor. X 549 Quod Scripturae hiiiniles benedixerint
Conlra Episiolani Donali (non exstal). ct siiperbos maledixerint. 2310
ConlraE|)istoh.m Parmeniani libri tres. IX 53 Ilypomncsiicon contra Pelagianos et
Conlra Epistolam Petiliani libri trcs. 245 Coelestianos, vulgo liber Hypogno-
Sermo Eraclii, prnesente Auguslino sticon.
habitus. V 1718 Ap. X 1611
De Vita Eremilica ad sororem. 1
Ap. I 1451
Sermoiiiim ad Fralres in eremo aliqui. V Dc Scnlenlia Jacobi liber iinus. II 733
Sermones ad Frnlres in ercmo. Ap. VI 1235 Ad Inquisitiones Januarii libri duo. 199
QuaestionumEvangeliorum libri duo. III 1521 De Ulilitate Jejimii tractatus unus. VI 707
Quaesiiouum septemdecim in Evange- De Incarnalinne Verbi ad Januaritim
liuni seciiiiduinMallhoeumliber unus. 1365 libri duo ex Origene collecti. Ap. VIII 1175
In Evangelium Joannis tractatus cen- De Mysierio Triniiatis et Incarnationis
lum viginli qualuor. 1379 sermones duo. Ap. V 2196
F In die oetavarnm Infanlium. V 1560
De Dilectione initnioruui. 1695
Contra Faustum Manicliacumlibri tri- Alii duo serniones.
giuta tres. VIII 207 Ap. V 2250
Adnotalioiiiiui iu Job lilier unus. III 825
DeActis ciiuiFelice Manichaeolibri duo. 519 1ii Joannis Evangcliiini tractaius cen-
Conlra Felicianuni Ariauuiu de Fide tuui viginli (|iiatiior.
Trimlalis liber. 1379
Ap. VIII 1157 In Epislolain Joannis ad Parthos tra-
De Quarta Feria tractatus. VI 685 clatus decem.
De Fi.Ie et Operibus liber cmus. 197 1977
De Susanna el Joseph. V 1605
De Fide reruiu qua; non videnlur libcr Tractnius atlversus Judseos. VIII 51
unus. 171 De Extremo Judicio serinones ires.
De Fide et Symbolo liber unus. 181 Ap. V 2206
Conlra Jiilianum h;.:resis Pelagianaede-
De Fide contia Manichaeosliber Evodio feiisorem lihri scx. X 641
iriiuiiis- Ap. VIII 1139 Conlra secundam Juliani responsio-
De Fide calholica sormones qualuor. Ap. V 2176 j
neni imperfecium opus sex libros
Expositin lidei, et inlerpretatio nomi- complectens. 1049
nis ojus. 2253 Ad Juvenes sermo.
Liix-r de Fide ad Pelrum. V 1706
Ap. VI 753
De Fine sa:culi liber unus. II 904 L
Acia sen disputntio conira Forlunatum De Lectionc el Meditatione legis Dei. Ap. V 2523
Manichicum,liher unus. VIII 111 Ut populi Lectiones diviuas audire
Fragmenla scrinonum. V 1719 studeant. 2524
Fragmenla scx.lecini hic addila. V Conlra Adversarium Legis et Prophe-
Contra Fulgcnlium Donatistam incerli taruni libri duo. VIII 003
auctoris liber. Ap. IX 763 De Libero Arbilrio libri Ires. I 1221
Conira Epislolam Manicbaeiquam vo- De Gralia et Libcro Arbitrio ad Valen-
cant Fundamenti liber unus. VIII 173 tinum et cum illo monachos Adru-
metinos liber unus. X £81
G Loculionum lihri septem. 111 485
Responsiones ad capitula calumnian- Luciani Epislola ad universam Eccle-
lium Gallorum. Ap. X 1835 siam de revelatione corporis Ste-
Contra Gaudcntium Donalistam episco- phani martyris. Ap. VII 807
pum libri duo. IX 707
M
De Genesi conlra Manichaeoslibri duo. III 173
De Genesi ad Lilteram imperfectus De Magistro liber unns. 11193
liber. III 219 Expositio cantici Magnificat. Ap. VI 1137
De Genesi ad Lillcram libri duodecim. 245 De Moribus Manichaeorumlibcr unus. I 1545
Responsiones ad excerpta, quacde Gc- De Mandatis Dei servandis. Ap. V 2245
nuensi civilale sunt missa. Ap. X 1849 Manuale. Ap\ VI 1
SJLHCT.AUSDST. XI. ("Deux.J
59 S. AUGUSTINIOPERUM 4«
Tom. Pag. Tom. Pag.
De Mariyribus vcl Phylacteriis. _ Ap. V 2271 Poccatoris Speouliim. Ap. VI !)83
Collatio cuin MaximinoAriauorum epi- De Peccato Originali conlra Pela-
scopo. VIII 779 gium. X 385
Conira eumdem MaximinumArianum De 1'eccaiorummeritis. 109
libri duo. 743 De Gcstis Pelagii ad Aurelium liber
Meriitationes. Ap. VI 901 unus. 310
Dc Mendacio liber ttnus. VI 487 Conlra Dnas Epislolas Polagianorum
ConP-a Mendiiciumliher unus. 517 lihri ad Bonifaciumquatuor. 549
Do Mirabilibus sacrae Scripturoe libri Opora polcniica conlra Pelagianos. X
tr.-s. Ap. III 2149 Varia scripta el inonuinenlaad Pelagia-
J)c Mirnrulis sancti Stcphani ad Evo- noriiii) historiam pertinentia. Ap. X 1679
diiim lihri duo. Ap. VII 833 De Peregrinatione noslra in hac vita per
De Miscricor.lin<t Indiilgentia. Ap. V 2528 fideni. V 1522
De Misericordind.vinn ct hiimana. 2550 De Perfectiom: Justiliae hominis, epi-
Ul populus ad integrum Missas audiat, sloln seu libcr ad Eutropiiim et Pau-
serniones tres. 2278 liini. X 291
De Op.ro Mouachoriiinliber unus. VI 547 Dc Dono Persever.anliaoliher. 995
Dc Morihiis Eoelesi;c ct de Moribus Contrn Lilterns Pclili.-inilibri Ircs. IX 245
Manichacorumlihri duo. 1 1309 De Murlyribus vel Pl.ylacteriis. Ap. V 2271
De Cura pro Mortuis gerenda liber DePrn-desiinalione Sanctoruni ad Pro-
unus. VI 591 speriini et llilarium liber. X 959
Dc Moiiuorum Consolatione Ap. VI 1159 Liher suspecli nuctoris de Praedesti-
Dc Couleinpui Mundi. V 1517 naiioiii-et Gratia. Ap. X 1665
ltem. Ap. VI 1215 Libellus incerti auctoris de Praedcsti-
De iiicaula familiarilale extranearum nalione Dei. 1677
Miilierum. Ap. V 2501 De Praescntia Dei liber seu epislola ad
De Mulieriini honeslate. 2501 Darilanum. II 832
De Musica libri sex. I 1081 Prosperi Aquitani pro Augustino con-
N tra iniquos doctrina; ipsitts dcGralia
et Praedestiuaiione reprehensores
De Natura ct Gratia contra Pelagium,
ad Timasium et Jacobuni liber unus. X 247 npologelicaopuscula, scilicet :
ad Riilinunide Gralia ct Li-
Serinoiic-i ml Neophytos. Ap. VI 1203 Episiola
bero Arbitrio.
De co quod Ncophytis ex oleo sancto Ap. X 1793
Libcr conira Collalorcm. 1801
aures ot nares a sacerdotibus illi- ad capitula calumniaii-
iiiaiilur. 1201 Rcsponsiones
titiin Gnllorum.
De unciione capiiis etde pedibus Nco- 1835
ad
phylortiin lavnndis. Ap. VI 1211 Respoiisiouos capitula ohjectionum
Viiicoiiliaiiiirnin. 1845
De iNupliiset Conciipisceniia ad Yalc- nd de
riuni libri duo. X 413 Res|ionsioiies Excerpta quae Gc-
nuonsi civiinle siinl niissa. 1849
O Ejiistlein hher Scntentiaruni ex Augtt-
Dc Ohedicntia ct Humilitate. Ap. VI 1221 stino. 1859
Opus imperfcctiim coniru secundain Ennrniioncs in Psnlmos. IV
Jiiliani rcspousioiiem.sexlibrosconi- Psalmus oonlra Parlcm Donali. IX 23
pleciens. X 1049 Psalleriiiin quod Aiiguslinus matri suae
Dc Operc Monachorum. VI 5i7 coinposiiisse fciTur. Ap. VI 1155
De Fide elOperibus. 197 De quadaui Psitlleiidi consuetudine. Ap. V 2282
Oralio iulversusJudicos. VIII 51 De Purgatoriis Poonis et Inferni Ptt-
Oiaiiiluniesscutiente, etde sermonihtis leo. 2210
otiosis. Ap. V 2280 Dc Psallemli rilu. V 2284
Ut geniia flccianlur in Oralione , et de De Pugna aniniae. V 715
verbis otiosis viiandis. 2285 Q
In die nnniversaria Ordinationis episco- Qnaeslioiies sex contra Paganos cxpo-
palis. V 1687 sitac , liber seu epistola. II 570
IV Ordinaiionis Augustini die scrnio- Quiestionuin iu Heptaleuchum libri se-
nes duo. 1480 ptcui. III 547
IV Ordinc libri duo. I 977 Dediversis Qua:stionibus ad Simplicia-
Atl Orosiuni cnntra Priscillianislas et liiiin iibri duo. VI 101
Origenistas liher unus. VIII 609 IV diveisis Qunestionibus octoginla
DeOvibus. V 295 tribus liber unus. 11
P Qiiiostioncs Vetcris et Novi Testa-
De Pcenitcntia scrmones novcm. incnti. Ap. 1112215
Ap. V 2216
IV Utilitiitc agendae Pcenitentia; ser- QiiicstionesVetcris et Novi Testamenti
inoncs duo. V 1535 post vulgatio. Ap. III 2585
De Pceuitcniibus. 1713 De octo Dulcitii Qu;estionibus liber
iiiius. VI 147
l)e Vcra et Falsa Pcenitenlia. Ap. VI 1115
Sex qua-stioncs conlra Paganos. II 570 QiiicsiioiiiiinEviingelioriimlihriduo. III 1521
in Evange-
"V Scala Paradisi. Ap. VI 9!»7 Qiiiosiioniiiiisoptcmdecini
liuin seciiiiduniMatlhaeum. 1565
Contra Pariiieniaiium libri tres. IX 53
Pasccnlii allerc.ilio cuin Aiiguslino. Ap. II 1156 Qu:csiiiinciil;cdeTrinitnle.R Ap. VIII 1171
De Pastoribus. V 2706
IV Palientia liher timis. VI 611 De Recliiudine calholicoe conversatio-
Serinones duo de 1'ace, insl inlc Colla- nis. Ap. VI 1169
lione cmn Donatisiis. V 1582 Regtiln ad servos Dei. I 1577
De Laude Pa.is. 1582 Regula seeuntla. Ap. I 1449
,. atm smkmmt' &
1%
Toty1 14J7 Tom. Pag.
Rogula?Clericis Iraditaefragm. Ap< Frilgibenta liic addita sexdecim.
Regnla veraefidei. Ap. V 1959 Sormo Eraclii.
De Vera Religione liber unus. Ht f21 Hoiiiitif&iqTiffHiordecimsancti Caesarii
De Remissione peccaiorum. X" 109* Arel;itensis7iStephano Baluzio edi-
Responsiones ad capitula calumnian- tae, alia-que ejusdem sancti Cae-
timii Gallorum. «P- * 188» snrii ex bibJiotheCuPilrbm deprom-
Responsiones ad capitula dbjdCitftilurii plse.
Vincenlianaruni. 1843 De Sermone Dominiin monte. III 1229
Responsiones ad excerpta, quae de Ge- Severi Epistola atf omnem Ecclesiam
nut-nsicivitate sunt raissa. 1849 de virtutibus in Minoricensi instila
De Resurreciione mortuorum Sefifidnes factis per reliquias S. SiejJhaii!. Ap. VII 821
duo. V 1599 De Sepultura Doinini. Ap. V 2204
Relractalionuin libri duo. • I 583 DeSobrietaie et Castitate. Ap. VI 1105
De RevelaiionibusS. Stephani. Ap. VII 805 Soliltiquinrumlibri duo. I 869
Principia Rhetorices. Ap. I 1439 Soliloquia. Ap. VI 863
Expositio qiiaruindam proposilionum Spoculum. III 887
ex Epistola ad Romanos. III 2063 Speciilum. Ap. VI 967
Epistolifi ad Romanos inchoala Expo- Speciilum Peccatbfis. 983
sitio. 2087 De Spiritu el Liltera libef iirius. X 199
Sermo de Rusliciano subdincono, a DeSpiritu et Aninia. Ap. VI 7*70
Don:iiisiisrebaplizato et in diaconum Scriptiones nliquoi de Stephnni mar-
ordinato. IX 753 tyris dcteclione; translatione et mi-
S raculis. Ap. VII 805"
De Sacrificiovesperlino. V 1501 De Sioicis et Epicureis. V 807
De Scala Paradisi. Ap. VI 397 De Stisaiina e( Joseph. 1505
De Fine Saeculi. II 904 De Syniboio ad Caiechumenos tracta-
De Vaniiaie Saeculi. Ap. VI 1213 tus quaiuor. VI 62?
De Salutaribus Documentis. 1047 Dc Syuiboloserinonessepteni. Ap. V 2185
Dc Samsone. V 1659 llem de Symholo. Ap. VI 1189
De sacrae Scripturae Mirabilibus libri De Symboli lide et boriisriiofibus. Ap. V 2194
ires. Ap. 111 2149 T
Seeiindini cpistola ad Augustinum. VIU S7l
Conira Secundiiium Manichaeumliber De TemporeBarbarico. VI 69£
uiiiis. 557 De Timore Dei. V 1524
Prospcri liber Sentenliarum ex Augu- De Trinitate libri qiiindecim. VIII 810
stino. Ap. X 1859 Debus Trinilate. sive de So.riplurisveteri-
et noviscontra Arianos.
Libei Sonleniiarum viginti uniits. Ap. VI 725 De Trinitate V 1689.
Serniones ad populum In.beiitur, sic et Genesi, quaestionesex
dislrihuii: Aicuiiiodoscriptac. Ap. VIII 1171
Classe prinia, Sermoncs de Scri- Libcr de Trinitate ct Unilate Dei. 1193
pturis. V 23 Dialogusd" Unilale Trinitatis. 1207
Classe secunda, Sermones de Tem- De sancla Trinitate. Ap. V 2173
pore. 995 De niysterio Trinitatis et tncarnalionis
Classe lertia, Sermones de Sanclis. 1247 serinones duo. 2196
Classe i|tiaria, Sermones de Diversis. 1485 Quaestiunculae d e Trinitate. Ap. VIII 1171
Classe quinta , Sermones dubii. 4G39 V
,In Appendice, Sermones suppositilii. 1735 De VanilateSacculi. Ap. VI 1213
Ad superiores illas germanorum vcl Deesuriendo etsiliendo Verbo Dei. Ap. V 2317
spunoriiin classos revoc.-uitur uni- Qualiler excipieiiduin Dei Verbum. 2319
versi Sermones qui apud priores Ut aspera praedicalio non respuatur,
editiones sic digcsii erant: sed requiratur. 2320
Sermones de Verbis Domini. De Videndo Deo. || 596
Sermonesde Verbis Aposloli. Dti Bouo Viduitalis liber unus. VI 429
ll.miilirc quinqiiaginta. De Anima et ejus Origine contra
SefmOnesde Tempore. Vincentium Viciorem libri qua-
Serriionesde Sanctis. ttior. X 475
Sermones a Parisiensibus editi. Responsiones ad capitula objeclionum
Sennnnes de Diversis. Vinconliaiiariim. Ap. X 1843
Scrmonuri Fragmenla. Quare sancti Viri iu hoc saeculoin pcc-
Sermonesad Fratres ineremo, quorum catoribtis vindicavefinl. Ap. V 2262
tarrien pnrs maxima in lomum sex- De Sancta Virginitale liber unus. VI 395
lum rejecta est. DeYisitalione iiilirniorumlibri duo. Ap. VI 1147
Sermones undecim ex majoris Carthu- Dc Beala Vita liber unus. I 959
si;e uianuscripiis. Ad eos qui putant quod illis ad Vitam
Sermnnes a Sirmundo addiii. ;cteriiain sufliciat, si male non fe-
Sermonesa Vignierio atfditi in prim» coriut. Ap. V 2231
parie Supplementi. De Vita Christiana. Ap. VI 1031
Serinoiies ab ecdem additi in seciirid? De Cognitione verae Vitse. 1005
parle Supplemoiiti. DeVita Ereniitica. Ap. I 1451
Serniones quoque hic nunc primum De Conilictu Vitiorumet Virlutum. Ap. VI 1091
vulgati numero septemdecim. De Urbis excidio iraclatus unus. VI 715
'r INDEX

IN OMNIA OPERA

SANGTI AUGUSTINI.

Prior Romana aritlimclica nota, tomum designat, posterior arabica, columnam.


Aaronmediusinter v:oysenet populum.III,599.Aaronis Loth.vtl, 508. AbrahaeTrinitastota apparuit-VIH,806,808.
et Moysisnon solumoffiaa, sed m mortes, lucrunl signa \ide-
Ahrahamauimooxire de terra sua primitusjussus est. VH,
tuturorum. tll, 744. suuiuiunisacerdoiiun.cu'[iisse 496.Aiiraham Transfluvialis appellalusest ex ea regione
tur &L>Aarone. lll, 684. Aarouis sacerdolio quare pro- uude veuerat. II!, 556.
niissaaeter.iilas,cuin liiiienduni e ssel. \ll, 556. Aaronissa- Abralia; proniissioquo anno facta.VII, 524. Duplexpro-
cerdoti in defecit. \ II, 534.lu Aaroneininisleriuinfuii, in missioAbraha;facta esl. vn, 496, 509, 524. Abrahaslacla
alus. 111,599.
Moyseprincii615. Aarouiiui[.ulaturpeccatumIsrae- est proiuissiolerraeamplissinia.III,583. Promissiofactade
liUruin. lll, Aar n crranli populo ad idoluuifabri- danda Abiahieet i, sius suniiuiterra chanaan. vil, 499.
cauduin noii conseusit iuductus, sed cessit ohstriclus. QuoniodopromiftiiurAbrahamterra chanaanin seteruum.
Yll, 419 Ml, 505. terra Abiahaeprotnissain possessioueuiaeternam
Abuddiresnumeupaganorum.ll, 82. aut Sjiritaliler acci|.idebct, aiitsecundiunlempuscujiisnon
b gtiii*r.egis ad chrisluin episfolamcitat Darius. II, constiiuituriinis. Ul,557.
1022.chrisluinad Aliagareinperrexisse,multa.[ue illi ut Abrahaeiirouiittilurpostentas mulliplicaiidaut stellae
civilali ilhus i.enelicia|.ra:stitisseail Uarius.II, 1022. cceli.\ u, 500. ProniissiofactaAbrahaede spiritalisemine
Abbuet paler idein. tv, 1012,1419.Cursi.nuljuuguntur iiii|ilela|>erIncarnationein Christi.Vll,525.PosteritasAbrahae
ab Aposlolo.lv, 1011,1419.Anbaet pater, quiaduo populi C32leslif. licitatedonandalioc |iromissosiguificarividetur.
in Christo.v, 858. vu, 500. MultiplexseuiinisAbrahaesegregalio.VII,514,
AbbirGuruianieiana. IX, 211. 519. Quoinodoorbis lerrarum in seniineejus conlentus.
Abdi-isquld pro,hetavil. MI, 587. Quandoprophetavit vti, 521. Aurahamnon dubitavitin fide qua.idopetiit si-
non inveiiilur.\ll, 587. gnuni. \ II, 501. Quidsigniticaisacriliiuinquod Abraham
• Abeliuierpreiatur I.uctus.vil, 461.Ahel gralia eleclus obtulit, cutn poposcisselut de his quaecredideratdocere-
et pra-desli.iatus.\ II, 458. Abelissitcriliciunicur Deoacce- tur. IV,1362;vtl, 501. Abrahaesacriliciumfiguraimmola-
ptuin. Ul,2017.Abelsacrili.:iuin, uovi festauioiitifiJes. \itl, lionischrisli. v, 133.
258. Abe.liinmolatus,primiliielicclusiie.1\, 1589. Abel Abraha:nondu.nproles de Sara promissa,cum de Agar
martyriumdediiavil. X, 1575.AhelUguraChristi.\ll, 445, suseiperevuluit.Vlll,271. Abrahainnou peccavitaccedens
460,461; \ 111,259. El justorumpurseculionesal)impiissus- ad Agaraneillain.vu, 503.Necaliquose contaiiiinavitadul-
lineutium.\n, 156,614. Atielinitiu.nfuitcivitaiisDci. IV, terio. vtll, 656.
1846. Abulprimus civis civitatiscuduslis.\Il, 437. Abelis Abraha;corpusquomodoemorluum.x, 712.Ahrahaecor-
sanguisclamatde terra. iv, 442. pus eniorluutndiciturrespuctuSaraesenioris,III, 557. Non
nbelomiseu Abuliauivel Abeloitae u aeretici. vm, 47.Fi- erat eniortuumrespectu Cothura:.Ill, 537, 566. Abrahani
lios non guuurabaut,bcdadoptauanlqui sibi succederent. pur liiiraculumsuscepitlsaac de Sara.111,557,566.Aiira-
VIII,47. lioc fecu.idilasrusfituta est, noulibido.X,449,712. Abra-
AbiimezerintorpretaturLapisadjutoris.VII,539. ha:, ciini gi-nuit isaac, coucupisccntianondutuit. X, 4i9.
Abeon,Dea. \ll, 128,l,i0. Abrahainconeujiscuiiliae nialobuneusus est. X, 1459.t aro
Abiqailllexit uavid el a sanguiue mariti revocavit.v, Abraiia.- siniul liubuoatet vuluuspraevaricatiouis
caincutiini vuluuris III, 424.
et medi-
i409.'
^iiiiMe/cc/nntcrprelalur Regnum\palrismei. IV,302,508, Abralia n casiitatunieaelium habehat in habitu,castita-
11,509,51i. .\u.nenAbi- toin nujitiaru.iliti usu ct liaiiitu. VI,592.Abrahainqua ra-
602. Alihueleehrex i hilistiuoru.n. Aliinielcch
melech | ro Aclis|.osilum.IV,501. ndqueui a.i- lioueniuliursit coutinuufh.us.\l, 592.Abrahauiconliiien-
iit Isaac,an alier ab eo ad quein perrexerat \bralia.n. ill, liie inur.io,quaui m habifu habebat, .loanainon ini[.ar-
569. Abiiuelecliet fciniuisejus an libidu(lefractaet |>osloa VI,391.Ahi-aha.ulaudaturqui.dvir viriliterusussit fcmi-
resliluta.\,454, 722. Ai.imelechignoranliajusulia: uouiine nis. vtl, 504.Quidsignilicatquod|.ostiiiorteuisaraealteram
male uuncupatura Juliauo.X. 521. uxoruinduxit. viII,537. co.ijugiumAhraliaecuui Cothura
Abitinenses.IX,106,108, 235. aliquidmyslieesiguiticat.111,56d. Abraham,tsaacet Jacob
Ablactarevi.leuliummostranslalusad ablaclationemspi- propterChiisluinco.ijuges,propterChristuin patresfueru.it.
ritalein. IV, 246. Ablaclari a nte tcm, us. I., 1715. VI, 396.
Abue^areseseu oinuibusjussu.ilest. \, 588. v. Negarese. Abrahaaiuxoreai suam ad concubitumduohusregihus
Aboinuiari, aiihoiniiiari,sic aliquumhabure, ul nec vendilasseealu.nuiabalurraustus. VI,166.Abrahaina rau-
homovidualur.v, 84. sli crimuiatiuiiibus vi.idicatur.vl, 166; vin, 420. Abrahain
AbouiinariDeusquandoquediciur, non ad perdilionem, non uiuiililusest dicendoSaramesse sororemsuam. l;t,
sed aJ disei,linaui.IV, 1415.Abjiniiiatisolenldiciuxhiere- 553. Sed caulcla huinana tacuit uxorem. VUI,422, 425,
dati. \I, 8u'. 599. Quidhaccaut.la figurabat.Mll, 424.
Ahonii.iaiio ab omen dicta. I, 586. Abominaliodesolalio- Abrahaerisusquidsignificat.vtl, 503. Abrahaerisus a:l-
nis tuiicfac.aesl, quandoeversa csi lorusalum.ll, 916. miraliouisfuit cl Iselitiae;saraeautemdubiuiliouis.III,558.
Aborlivi.etus aii resurgenl. vt, 172. boriivosictus re- Abrahaecur seui natusfilius.V,504. Conviviuinquodcele-
surrecturos uec affiruiarenec negare audut Augusuuus. bravitAbrahanidie quo ablactatus est isaac, re.ereiidum
VII,776. :roiiabiliusvidetur resurrecUu-os.VII,776. est ad spirilalemsignificalioneni. 560.
111,
non
Aborlus.AdUoniicidium perliuel puerperiuin infor- Abralue tentatioa Ileo. v,28. Ahrahani nonpeccavitquod
me. lti, 625. liliuinDcojussus voluitiinmolare.lit, 702,811; VII,53, 59.
.tbiultw patria. vu, 492. Abrahaniquotcmpore natus. Abrahaefaclumquando voluit filiuinimmolare,quod Deo
Vlt,4;>7,561. ti quo aauovitae Ibarricnatuset egrossusdu jubenle fuil obedieutia,Deononjuheute, quidluit nisi de-
Charraa.111,534. ijuotoviUeannodu Charraegrussus est. nieulia? IX,751. Ahrahaelideset piet.s iu tiliisui oblatio-
VII,493. Abrahamlempore antecedit sapieiiliauiaigypliu- ne. V,27, 31, 52. Et obedienlia.vu, 510. Abrahaeobedie.i-
rum vtl, 597. lia inagua,quia resdiilicillimaimperaia.VU,423. Abrahae
Abraha;cur nomenmulatum,et quaeutriusque noniinis lidcs iu Oi.latiuueDliilsaac,ct hujus rei sacramenta.iv,
signilioatio.vtl, 507.Abraham cur priinumnoineucuin[io- 244. Ahrahainiu siinilitudinem Patrisaeterniadducitur.vli,
sleriore non retinut, Jacobvero e conlra, V.682.r.xAura- 511.Abraiiam propler obedientiamet fidem lsaacopraefe-
bam llebrseossic apiiellatosiuissccredibileest. l, 656. rendus. vn, 514.
Abrahaman ex lide jusliticauis,an ex operibus, IV,258. Abrahainluit Propheta.III,1712; VII,597. Quidquid Scri-
AbraliamlideplaeuitDeo.IV, 1918.Abrahaecor electumad pluradicilde Abraham,el factumest, et prophelia est. V,
lidem. v, 27. Abraha;opus sinc tiJe qualucuiuqucesset, 51. AbrahamvidilVerbumm sinuPatris.111,1712.Abrahae
uib.ilprodesset.IV,259. denionsiratumest sacrainentuinrilii Dei.VI,534.ElChristi
Abrahaman fuerint Angeliqni apparuerunt Abraha:et lnearnaiiorevelata.X, 401.Abrahamincarnationem iwaaoi
45 1N OMNIAOPERA SANCTI ACGLSTINI INDEX GENERALIS. 46
novit. III, 1712.QuareAbrahamfecit jurare servuai suum Abundaredicitur per anliphrasim,quod nonest. 111,800,
sub femoresuo. 111,1712;lv, 502. 534.
Abraha;semen secundum hyperbolen dicitur fulurum Vl,jvttndantioin fundostral.onianensidicecesisHipponensis
sicutarena maris. lll, 556. Abrahamin chrislo pater multa- ordiuato| resl.ytoroecclesiamcommittere uoluitAnguslinus
rum genlium. \1I, 507.Unagens ex oninibusgentibus vo- ob nial:econversaliomseius indicia| uhlica. II, 234.
cata pertinet ad semen Abrahae.IV, 1392. Abrahaeproge- Abususrerum culpandus,non r.-s ipsae.l, 1239. '
niem perdidit, qui ab ejus fidedegeneravit.lv, 1948.Abra- Al.yssusquid. IV, 1554, 1945. Abyssuscor hominis.
haeprogeniem| erdiderunl Judaeinon credendo. IV, 1948. IV,473, 980. Abyssinouiinelalentiacorda morlalium, et
Abrahaenomeninimerito jactant Judaei. IV, 550. Abrahae profundaecogitalionessignifieaiilur.IV, 1748. Abyssusest
duofili, duo Testamenta.III, 2133 in cordeb no, et in cordemalo;sed haecnudasunt Deo.IV,
Abrahsesumen, et filii,qui. IV, 1070,1592,1476,1948. 1749.Ahvssus hunian3ecouscienlia;uuda est oculis Dei. I,
. Abrahs filii ii qui sunt ex hde. ll. 89i, 895. AhrahaeDlii 779. Alyssuspro.unditaspuccatorum,quoquisquepervenit
credendo factisumos.iv, 244, 1948.FidolesomnesAbrahae contemuendo Deum.1\, 548, 3i9.
sunl filii.VI,35f, 358.In semine Abraha:benedicunturqui Abvssuspradicaloresvurui. IV,981.
fidemAbrahaeimilantur.Vlll,532. Abraliaefilii nos iniitando Abyasi noniineintell gilur malerics informis in Gcnesi.
ejus fidem. lli, 1465. Abraha;semen factisunt iniitatione Vlll,612. Abyssuset tunenra; super faciem abyssi.1, 827.
fidei, credentesin christum.vill, 421, 514. Regesgeutium Abyssusal yssuuiinvocansquid. I, 8.'i0.
quomodo ex filio Abraham. lll, 557. Acadeniia.In Acadeinia,ArchesilaePolemon, Polemoni
Abrahamolea. X, 853. Abrahaeinseritur oleaster gen- Xenocrates,xenccrati l lato successit. ll, 439. Academiae
tium.X, 984. Abrahamad Ecclesiampertiuet.v, 59. Abrahae terti:o [iriuceis auctorquediclus carneades. 1, 955.Acade-
quodper promissionemdonavilDeus,adDdemnoslramper- niia, scholai lalonis. vu, 361.sic diclaquod a populoesset
tinet. X,592. sccrela. I, 945.
Abrahamin divitiispauper. iv, 1085;v, 113. r.t in bonis Acadeniicarhilosoihia, VIII,1073, 1074.Derebus etiam
operibus non inflatus. v, 113.Muneraab Abrahamotiliis naiiifestissimisdui.ilabal.Vlll, 1019,1056.Academiaeulrius-
concubinarumsuarum dislribulamyslice quid siuuiQcant. que veter:s ac novaedissidium.I, 926. NovaAcadeniianon
111,566. lain contra veterein, quamcontra Stoicoscomnioiaest. I,
AbrabampatruusLoth.vm, 437.Secessio| acifical.othet 926. Lntlenata sint quaenovaeAcademiae tribuuntiir.i, 955.
Abrahae,ex caritate. vil, 498. A diluvioad A.biahaminille cademici'.Itiiosojhi a rlalone insliluti.Ml, 625. Aoade-
sepluaginla et duo anni fluxerunt. Ml, 489. AbAbraham miciPhilosophiiideinqui Platouici.MI,237. Acadeuiicive-
usque ad Moysengcnerationesseptemper Jacobnunierau- teres quid suusorintdo fiuibusbonorum et malorum.vn,
tur duodecimper tsau. lll, 579. 625, 626, 6i7. Aoademiciveteres longius aberraveruut
Abrahaesinus. 1,763; 11,711; 111,481;v, 113;Mit, hli; novis, | onentes bealiludinemin liacvita. vn, 650. In quo
X, 558. Abrahaegremium.vn, 26. Abrahcesinus intclligi- differuntnoviAcadeinicia veteril.us. \ll, 625.
tur remota sedes quietisatque secreta ubiest Abrahani.I, Acad.-micis novisincertasunl omnia.vn, 646. Academi-
765. sota(a). Abrahaesinusanad inferos[lerthioai. n,854. coriiui placilafuerunt, houiini scieuliamncn [ osse conlin-
Abrahaesinum non esse in inferis censet Aiigusiinus.11, fiere. 1,923.Et tainenboniinem| osse esse sa| ienlom. I,
711. Abrahaein sinu [iraesentiadivinitatisantiqui iusliIrue- 925. Acadoniicisentiehantverum non possecomprohendi.
bantur. n, 712. I, 923. sa| ioniislolumniuiiusin ccnquisitioneveri colloca-
Abrahamium,locus ubi sunt corpora Pafriarcharum.m, tuiiiesso. l, 923. sapienlem nulli rei assentiridobere. Er-
592,595. Distala monteCatvariae triginuinidlibus. ttl, 592. rare eniin euin qui asseutiaturrebus incertis.Omniaaulem
A«f«m<?. VIII. 2 6. incerta esse. l, 923. Suspensionemassensionis magiiam
Abreuuntiatioin mysteriisbaptismatisusrtata. X, 1241. esse saj ientis aciiouem.l, 924. Nihil esse turpius quam
V. Baptismus. o[inari. l, 925.Academicinon poliieruntin duhiumvocare
.-tbsalonsive Abessaloninterpretatur patris pax. IV,75, anin.i quasdainpersci[SUinfirmissiinas |ierceplionesrerum
97. Quomodopatri pax cum| atrem bollo persccutus sit. vuraruin. Mll, 1073.Acadeniicorum diibitationemtamquam
IV,97.Absalonimpiuspluspalreni sanclumDavidextiuclus donientiamChristianidetestantur. Vll,646. Academieipu-
quamrebellis afflixit.IX,720.QuidpotuitconsulariDavidde la:ites errorem pea-atuui, et ideo omnem assensiouem
morte Absalon.ll, 807 AbsaloufiguravitJudam[.roditorem suspendendam,refelluntur. VI, 242.
et falsosfratres. IV,75, 97, 1847. Acadoiniciphilosophilonge in alia, quamvulgocreditum
Abscindereoculosaliquorum,amoremeorum conciliare. cst, fuere senlenlia. 11,61. Acadeniici rhiltisophiPlatonicam
III,729. doctriuamoccultaiant,ue irruenlihus [assim pecoribuset
Abscondit se aconspectuDei,qui deserto ipso incq.it.jam rudihus, nullomodopossel liquida| uraqueservari. II, 61.
amare quod suumest. III, 208. Quia mutuenda eral falsi aj prol.atio.II, 62. Quianonnuili
Abscoudilum vultus Dei.iv, 252, 255; v, 1613. invonlionemipsam veri iu carnis sensilius ponebant, U,
Abscouditum labernaculiDei,quidsit. iv, 204. 441.Acadeniicorum sententiamde lallaciasensus humani
Absens,qui sensu abest, censetur. iv, 1274. quoinodoex| licet petilianus. IX,359
Absemius.IX, 245. Acadumicorum argunienta eruditis quoque negotiorum
Absolvereest innocenfemjudicare. v, 152.Deiis reum fac ssel anl. l, 919. vel etiam ij si Auguslino.I, 903, 904,
non absolvit,sed peccatadonal converso.v, 152.v. solve- 930. tn Academicorum sententiampropendebatAugustiuus
re. Absolvendi[olestas Ecclesisetradita. 111,1762. Absolutio initio. vui, 78, 79. credil,tameiieos certo consiliosentcn-
peccatorumper Ecclesiam dari j.olesl, suscitariaulein i| se tiamsuanidissimulasse,neque sensisseuti vulgoputantur.
morluus, nonnisiiulusclamanleDoniino | otest. iv. 1506. I, 935et seq. ContraAcadeniicos libritres ab ipsoscripti in
Absorptivivi,et niortuiabsorptiquinamsiut. tv, 761. Ec- sucessuantu ha| tisnium.1,905,904, 930.
clesianon absorbetvivos,sed prius mac:at. lv, 541. 1642. Acadeinicia Moiinica dictit:aducarii.1,968.LepidusCice-
Abslinenliasceremoniarumobservarenon Iicet nisi quas ronis locusde Acaclemicis. I, 941.
ratio approbaveril.lll, 746. Abstinenlia Maiiichaeorum su- Acuiiusclausisoculis natus cataplasmateex EucharisUa
perstitiosa.I, 1561.rson immundilia olisonii timenda est, curatus. X,1515.
sed immundiliacupiditatis.1, 798. Abstiuenliainab aliqui- Accanutrix liomuli.VII,578.
bus cibisnihil prodesse[lUlaviiJovinianus.\ III, 45. Absli- Acediari.III, 953.
nentiaelaOdabilistri|.lex causa, ad comprimendamdele- AcltubabstiilillahoresNahulliaei injusle, Israelvero abs-
otaiionem,ad '.uendaminfirmitatem,propter caritatem. I, tulit lahores cliananaeijuste. 11, 811. Achabcur fajlacise
1358,1560.Abslinenliarerum terrenaruin soei,elaciliorest sj.irituseductus. IV, 1001.
quamtemperslususus. M, 390,592. In abstinentiacibi et Acltwi.Mt, 86.
potusdiscrelioservanda.11,960. Abstinentiaqualis susci- Aclttm.QuoDeijudiciopeccatoAchancaesisunl abhosli-
pieuda temporeQuadragesimae. v, 1045,1047. Abslinentia bnsfilii tsraol. 1\, 743.
deiicataet ridenda. I, 1559.Abstiuenliaa viuodelicala. v, Achiltes.VIII,585.
1055.v. Quadragesima. Achitophelinterpretaturfratris Ruina.IV,97.
Abstinereab omui re malaquisdicatur. X,506.Abstinere jcliis RexG.-ih,l\, 501. Achis.interpretalnr, Quomodo
a carnibusquiainimunda-putanturcontrafidem esl.lt, 221. est. IV,302, 503,508, 515.Achisintellectus nomine Abi-
Abstractuininnuilur plus esse quamconcreluni.III, 1684. nieloch. IV,501. *
Abundautiainfelligilur quasi rei nimum exuberantis Accedere.xonlocoruminlervallisaccediturad Deum,aut
eflusio. I, 975. Abuudautiahominis in paradisovera: post receditur a Deo: dissimilisiaclus, longe recessisti, similis
peccalum abundantia quas esl? aeruinna, c alainitas. IV, 224. factus,| roxinie accedis.IV,1275,1217 Accedimusad Deuin.
Ahipsa aliundanlianoe egestas alieua est l, 973. Abuu- vel recediinus ab eo, non loco, sed conscienlia; n onvehi-
dantianonest apuddivites. lv, 224. Abundaiitianostra ipse culo, sed aniino; non pedibus.sed affuctibus.IV,1871.AC-
Deus. IV,1628. cediturad Dcumjier poenifentiam.IV, 514. Acceduntgec-
Abundareet scire, nonnisi eorum est, quos abundantia tos, tidu suctando, cordu inhiatido, oaritate currendo, IV.
non corrumpit.VI,590. 313. Accedamusad Chrislum,ut illuminemur,non ut tene~
47 IN OMNIAQPEBA SANCTI AVGUSTIJ*!
brcmur. iv, 515. primi bominis qualis.X, 274, 955. FortissimodiuiititD.tis
Accoutusin codicibitsgraecisnon eontemnendi.til, 892. atque permisitfacerequodvellet. x, 940. Adamonou lunu»
Aecessiocrilicauiedicisvocalur.I, 719. gratia collalaesl, quamsaucUs.X, 937. Potentiorest gra.
Aeccsstisad Duinn.l, 073. \ • Aocedere. 4ia in Christodata, qua efflciturultiomoin bouopermauere
Acco|itio|ierMiiiar n, 1656.Acceptio|>ersonariim quid. velit, quamgratia Adas.X, 935.v. Gratia.Primushomoca-
X, 580. Acccplio|)orsuiiaruniniui osl, ubi iniquitasnonest. tholicodogniatemagis bonuscondilus jiraedicatur,quam
X, 580. Acceptiopersimaium IKIIIestquod gratia unidetur, 1'elagiano.X, 1536. Kaniehaeus negans Adamumbonuma
alleri uoudt-tur. X, 580,581. Accepuopersoiitirmnin ele- Dcocondilum,nonGenesisvei1'aulina:
ciionead li.iu.iresecclesiasticos. noulevt; peocalum.II,740. sed ratione convincitur.X, 1337. sic epistolae auclorilate.
oportebalprius ho-
Acce|.luroui|iorso)iaruiiiDoumuuu esse ex purvuloriiNi minomfieri, ut et bene vejle posset et niale: iiosteavero
caiisa| rubalur. II , 585. sic crit, ut male velle non possil.VI, 356. Liberaservilus
Accidensaiguil scinpor aliquam rei nmtalioiiem.vill, Adaeexpediebat.VII,425.
913. Aoiuloiissoparabdeet msi-parahile.VIII,915. Adamin nalura sine culpa et vitio.v, 172.Adaenatura
Accipuroiiiiquitateni,|.ro, ignosct-rcaulobh\isci iniqui- inculpatael sine vitiocreata. X,247, 271, 952. Adamnon
latein. III, 502. crealusest in carn.e iufirma,ueque aliquern gonuil ante
Aecipit.rem uecal pajiis.I, 1519. peccalum.11,588.Generaturusuisset posterosetiauisinon
Acclaiiialiu ploliis.\, 166. peccasset.1,601,605. Adauinon ost creatusiu carue | ec-
Accu.iatiopt-r\i'rsa liili, lortuua?,ilialioKvel Deiin pec- cati. x, 149.Adoecaro non est siuiilitudopeccati.x, 815.
catis. \ 1,558.lii acciisaiioiuhiis iioiinulloiiunadvorsusalios Adamet Evaca;cicreati. X,416.Aperliooculorumin Adanio
quoiuod.i/jiidioaiiduui.IX,610. AcciisiliouosiKeroticgruui elEvaquid. X,417, 563.Adammaluinuescissct,nisi lecis-
coutia catholituuipresbyteiuinadinilliucc jiossunlnecdc- set. vill, 613.
bent. II, IUt>N. Adaelelicitasante-iieccalum. vtt, 434,Homoquambeatus
Acou>aioruiii tluogenera.1, 928. Accusanl mtilliin altcro, el liberaevolunUUis ante peccalum. x, 1531. Homoante
quod in oordo prti|.iiocogitaul lacre. IV, 800. lj|isumheatus, sed 11011
plane.x. 932; fuluius perfecte1ea-
Accluinchrlslo in ciucc ohlalum, quodgustarc nohiit, lus, si stetisset. X, 955. Quaeisfa heatiiudo. x, 933.
quid -jiguilicet.IV,477,851. Adainin jiaradisoante peccatuinbeaticr, quodad delectio-
ACIOS IIIIIIIIIIS,tpio lux ol lcuebraedijudicaiitur, jicr iieni proeseutishoni,quolibotjusto. Ml, 528. Adannnalura
ocuhpupillaiudu igitiir. iv, 116. antu peccaluinquam subliniilerstabat. X, 1552, 1355.
AclioiiuLii.iiita.Naut nial.ua unde dignosconda.vm, 446. Adama Deofaclusvolunlatisbonae.X, 1496.Adamivo-
Tota hoiwuisacliobuua,oslc.invortia.l Deum.lll, 582.(jtiid luntalisvires ante pcccatum.x, 955, 940.Adamaute jiecr.
ili actiuiioquarcii.luiiicsi. \ll, 647. lu ouiuiiiiutuacliuiiis calumpoleralcmniaquaevoiebat,quomodo.vn, 423.Adam
C.liiuliiMut'l (iuisdchel alloii.il.\ II, 200.Aotioquaead nlo sic aclus cst, ut niluloniniiiovoluntaliejus resisleret, si
riam lioi spccialquahssil. II, 188.<.nit.d lit a to, hctis facit vellet Deipru:ceplasorvare.Vlll, 124.
1)1tc. Mintjiianilil a to, qilod uoil Ip.M- l)eu->faciliu le. Sud AdaniDeilumineetamore egubalad persi'verandum.vil,
.aliqiiaii.lol.icititi lo, <|uodn..nlil a lo. \, 580. iusleao hone 422. A11Adamusacceperit[lurseverantiiodonum.X,951.
aliqui.llien ijontdoo|iiitiiiiiluni,qina Dciislicnsiuil.\ l, 585. Alaniqiiomidopeccaverit non litrseveranlo, si 1ers"ve-
AclK.ncl.ihoreuitur plt-riqucvilanl,qiiamvisn-geuilis rauliaedonuinnon accepit. X, 951. Friniushomo graliam
populisidoiicicv>epossiui.\lll, 136.Aclionisiiegotiuinju- sihiad perseveraudun)necossarianiacce|ierat, sed in ejus
SluiusiiMqiituoco.isilascaiitatis. Ml, (518.Actiu lcaloium reliclamarhilrio.X,935, 958.v. Porseveranlia.
floiicrit operosa. \l, 512.Aitioc! cuguilio boaliimlionii- Adamliberado[).isboaumcrealusost. X,371,1144.Adam
neiu faciuiil.M, 299. .\(lioiusco^iiili<mix|iieordinalacuu- lolcrat 1UK'CIII lacilecuslodiresi vollet. X, 149. . dnu [ er
sensio, pax aimue ia,lioualis.\ II,610.612. v. Ajjere. iiburum suunj a.bitriuni staru poiuit. x, 0.55.A-.i-uu |o-
Ai-livavua pruis ol ulx-riusfecundaiur.\ lll, 151.Aclivam lurat utnoii p*eccaresi uollel.X, 1536.Iu couditihoniiuis
«itaiunouiopruplcr se e.\|.elil, sed prvplur cuiileniplali- erat viriuusnondiscudurua Deo.X, 1001.ln Adaearhitrio
vam. \ tll,432,455. erat cumDeiadjuloriodiabolumvincere. vn, 453. tn [10-
ACtusAj.iistoUirum qiiidamMaiuohoireputliant II, 1055. lcslate Ad;e11011 erat, buue viveresiuu Dei adjutorio,eral
VUI,69, 568, 503. Kl huie hhro uoluiil crodere. III, I2ii2. aiitemmalevivere. VH,455. juslitiaeretincnda nnnsufli-
ActiuiinA|K).sIulorum leclio col.-hris ui Kcclesia.X, 962. ciehal ejusliberuniarhitriuii),uisidivinuniatljuttriiun|;rac-
Kotai. ActiniuiA|4)slo|oruiuliber oii.ni aimo inKoclosia beretur. VI,281.Adamadjutorio, quodnecesbariuuiost jam
1'ccitatus.III, 1155.ActuiiinA|.ostcloriiiu lihcr logisolilusa ad resislendumconcuiiscentia:, non iudigehat. X, 953.
ttouiiuico 1'a'scba'.v, 1426. Homoper liberumarbitiium Deumdcsoruil.x, 935. Adam
- Aculeiis inortispcccaluin,quarc. IV,05. Acuiissimorum arhilriosuo tactusesl malus.v, 409.Adain|ier liherumar-
Jjoniiiiiiiiivaiiitasdolcnda.\ II,200. bilrium perdidit m«rila,per qriodpotuit iila habere. X,
Acgntliuusprielect.usel consul.III, 1254. 959. Adamomerces fuissetmeriti 11011 1osse peccare, si
Adaiuasnulla aJia vi praHerlurcinosanguine vhicilur. persuverasset.X, 936. v. Libertas.
VII,7IS. Adaecorpus quale fuit. vu, 595, 395. Adamsecundum
Adtimuilcju*e|aUirlioiuo,vocabuhimcomniuneulrique corpusterra erat. X, 110.Adaeprinio corpusaninialo.vn,
sex.ii. \ U. 460.Adaiulujbrajosjermonelioniineiusignilicat. 395, 397-,402. Adamiet Evaecorpora ante pecealumnon
X, 1583,1585.Adatn,wh^iu, tcrraruin uoniinesuo slguilieat. erant corruptibilia.vi, 532. Adauiicorpus priusaniinale,
]V, 1236.lu noeii^ A<^ .quaujor orbis lcrrariuu partes. Iiosteas|>iritalefactumesse quidam o[.inatisunt. 111, 532.
4t\uioi)strautur,. lll, t,|§3. Iii3. Ktquadragenariussenarius Discutiiur haec opinio. lil,352. Adae corjius spirilale la-
Winerus.iftveiiiMir, mUU- ctumfuissel meritoobedienlia;. vn, 402.
Adampriniushojao-VHI,311•Adaeet Eva;origojuxta Ma- Adamnon paliebaUirdiscordiamcarnis et spiritus. X,
nidiaios. I, lj37S.et corum pareules. MU,37. Adamaprin- 172, 173, 1556.Necnecessitatemcurtaudicum vitiis. x,
cipe tenebrarumcreatunidicunl Manichtei. vlll, 569. 802, 818. Adaecorpus auiinae ejus perfuclu taniulaba-
, AdafiKjjna ajfateaut staturacoudiiusfuerit. iii, 548,Adam tur. X, 172. AnimaAdaeanle peccatum,etianisinoudum
et Eva non lonnati in ilio die spiritaliprinnlus condito. s| iritalu corpus, sed aniuiale,tamen|iro arhilrioregebat.
III, 341.Adam non aliler formalus fuAtquaui haberent 11,580. Adampleuumhabehatdominiumiunieuihrasua.x,
causae |jrimordiales.III,549, 551. in'sulj.altoDei iu Ad.im 565. Adamsi concupiscentiam ante jieccatumhabuisset,
quid signitice.t.III, 201.Deiflatus in Ad^iu«ut ipsa aniina miserfuissut.X, 1551. Adamum miserum fa.ciuuii>olagiaui
est, aut ipsofaclaest, II, 548. Dilficuliatcsvaria; si auima eliiim in jiaradiso. X, 1536,Praescientia Adaiuimiserum
Adarnon[iriuscreata quamcorporiins, irata. Ui,570. eum fecisset. x, 933. Adamaiile peceaturanudtisa simu-
Adoeecstasis. III, 408. Per ocstasiinfactus est Adam latione,sed di\ina luce veslitus. lll, 208.AIIAdamhabue-
parliceps Angelicaecuria;.Ul, 408.f.x coslaAdaniiso, ili rit affuctustiiuoriset dolurisante peccatum. vn, 417.Nul-
ibrmata Eva eique niatrimoniojuncla quid sihi velit. lll, Iani | aU[Oleratcorporisaegritudiiiem.1, 601.
203. Quandoiuimisit ei Deus so{.orem,ut de lalere illi Adammortalemfactum,qui sive [jeccaretsivenon pec
conjugem facerel, typum gerebat Chrisfidorniientis m caret morilurusesset,dogma caelestii.X,355; et Pelayia-
cruce. IV,668, 1381. Vll,778.Adamfigura christi, Evafi- norum.Vtll,48 ; X, 1170, 1178,1362, 1539,1560, 1561,
gura Ecclesiae. IV,461. AdamevigilaVittanquam proihe- 157.0,1571.HOC dogma pelagiusin judicio Pala;stiiioda-
liae pleuus. lil, 408.Adquid Adamodata lemioa.VI,531, mnavit.X,1178.Eictocorde.damnavit ha;resiin suam. X,
AdamoDuuiu oreasse duas niulieres unde geneaiogite 1089.Danmavjthaeresim siiam, ne damnaretur. X, 1556.
jnfiniiae,anilis trflditioJudaeorum.Vlll,637. Licetiujudicio.raliSslino damnayerildogmasuumPelagius,
\ .4(lamqualiscreatus. vu, 790-AdimaginemDeiquomodo tamen non timent tenere Pelagiani.x. 1273, 1279.Adam
«sieatus.Vi,,531.Ansapienscondiliissit. t, 607, 1303. sa- etsi non peccasset,ftiisse yel cbrporemorilurumdosiuunt
pientiain Adamoexcellentissima.X, 1432. Adamcreatus Pelagiani dicere, uti existimat Augustiuus.11,875. Adam
cst juslus. V, 1426,et cumbona voluulate.vu, 418. Adamo morlemnontiniebat. x, 1856.
(.lonagratiarum in creaUonecollata.x, 935.Gratiasi ho- Adamimmortalisest crealus. X, 1598. Adamimmorlalis
«iniiafuiijiet, uou jHta.'.eu)6a"^cidisset.X. 936. Grali» crealus esf, quafenus poterat non mori.111.354. Athm
49 I\DEX GENERALIS. §0
poterat non mori si peccare noluisset. X, 1536. Adain Adaniicasusad experimentumcavendidehet nohis valere,
non mortuusfuisset nisi peccasset.vu, 593, 597; X, 109, nonad iiiiitalioneui|.eccaudi.ldeo illu ceciditut nos surga-
1536.Adamin corpusspiritale mulandusfuerat. X, 110. nius. IV,539. PeccatumAdaenecessariumfuisso ahsurdum
Adamsi non peccasset,sine defectu fuissot aanosus et osl credurc. vil, 450. Adanietiainsinon peccasset, poluis-
temporequo Deusvellet a mortalitatead iniuiortalitatein scnt tanien posteriejus peccare.VII,418.
sine mediamorle vemurus.x, 110. ulam el posturiejus Adaniin paradisopeccavit.X,471, 794. Adamiapostasia
in
potuissent angelicam formam eitra mortein niuiari. ineflabilis. X, 1274, 1275. Culpamagnafuit. X, 1572.Pec-
llt, 397. si Adam juste vixisset, corpus ejus in spirita- catuni magnum. X, 1179. Tantogravius, quauto lacilius,
lem hahitudinemmutatum luisset, nee ivisset in mor- peceaiuui est. X, 238, 937. Adaelauto gravius pcccatum,
tum. lll, 353,354, 555, 393. AdamposlgenitosUlios,sine quantoei fuitliberiusab eo abstinere. X, 1148.Videl.ioer-
inierpositionemorlis,ad tnelioraperduclusluisset, si nun las. Adaepeccatumgrandius,quam indicarepossumus.X,
peccasset.Vl,281.Adamet Evaeorumqueposteri si prie- 471, 1555.AnAd:epeccalumgraviusquamcain etsodomi-
ceptuniDeiuonviolassent,ita eranl victuriquauivisin cor- taiuui. x, 1555.Adaepo.ccafumquare tam grave. vn, 420,
poreanimali,ut nuncvivuntEliaset Enoch.X, 1597.Adain 423; x, 1440.
si non peccasset, talis esset, vita sanclorumsiue mortis Adaeimpietasquanta fueril indicatet divinaScriptura,
experiuiento,qualis uril postresurrectionum.\ II, 417. etipsa genuris hunianimiseria. X, 1277. Adae peceatum
Adam,licet spiritalismeute, corpustanienhabuitauiniale, grauditalesuj>|.liciiaesfiinandiiin. X, 1555,1536,1572.Adae
etiamiu paradisoconstitultis. 111,335.Adaenon spiritalu, pcccaium ut uou videaiurgrande, luve ac prope iiullum
sed animale corpus a Duoformatuniest. III, 551. corpus siipjliciii.nesse contenditJulianus,quod meruil. X, 1569,
Adaeex hoc mortale, ex quu aniiuale. III, 553, 554. ,\d;e 1372,1375.Adamipeccalo puccala | osteruruni quamlibet
corpus factum est propter peccatuni, uon mortale, sed horrendasequarivul praelerrinon debent. X, 1533,1554.
mortuum. III, 354. Adam qualenus mortalis croatus. X, CurAdan uost lapsu;tianle Evaniinterrogatus.111,449.
1090.Adammorlaliserat condiliouecorporisaiiinialis,im- Ad:eJjinnaiiojusta. \Il, 423. Adauiipoena.111,450. Adae
mortalisbeneficioconditoris. 111,334. Adanieliamsi non poccatipcena juslissiuia.X, "260.Quaetuit Ada; poeua.VII,
peccassel,murtuusfuisset, nisi de ligno vilaeedissct. VII, 422, 423.Quid[ierdiditAdamper puccatum.111, 555. Adam
396.Adamiu | aradisobabubat ex lijjnoruinfruclibusrele- iniagiuumDei perdidisse puccato,quoinodoacci,iendum.
ctioneuicoutradefectioneni,et de lignovila: slabilitatem I, 040. Adamamissabeatitudinuin miscriainprojectusost.
conlravetustatem.X, III.Adaiuautu lajisumusus est ligno v, 209.Ue Doe;usAdioet F.vaciufliclis. III, 211. Adamin
vita?.X, 172. quales niiseriascecideritmali)usu liheri arbitrii. \ll, 586.
Adammortiaddictus, X, 1371.Adammor- Adaniij.osteripost liberiun ejus iieccalum,in neccssilalem
luus meriloculpae,nonquiapeccavit.
necessitatenalurae.X, 15C0.Adam ilittisiiiu. vni, 12i, 125.Ab illa necessital»,Adaini
et Eva ex quo puccavurunt, per nintabilitatesastatum, prioci-i posteri per gratiamlibcrantur. x111, 125.Adaeiuobediuntiae
morboquodamconceplo ierunt in morteni. X. 120.Ailam iuobedientia retributa esl. VII, 425. lnobedientihoniini
mortuusessedici polestipsodiu, quo du lignocoinudit.\ 11, hax: est poeua ruddita in senietipso, ut ei vicissim
596.Adamquol niodismortuusust. VII,587. Adaminortem lioa obudiatur, nec a semelipso. vni, 615. obedieutia
aniniae,non corporis,peccatomeruisse quidani nonrecte Adamofuisset mercedi; poenainobedienliaesauclis ejus
arbitrantur.Ill, 533.Adaes[)iritusquailam nicrle inlidelita- posturis est exemplo. VIII, 614. Adam prius(|iiain| ec-
lis extiuctus.X, 113.Adainper peccalumfactusest hoino carut, nuc carnuni peccali hai.uit, nuc siiiiililudinem
vetus qui corrumpitur, etc. III,554.Adam murlalisfactus carnis peccali.X, 1584.Adainnou talis faclus,qualus na-
genuithoiniiiesmortales. VII,579. scuiitur hodiuiufantes.X, 1496. Aliaiuit Adaeot F.vaecon-
Adaequomodolocutus sit Duus. lll, 392. Aliquaspecie dilio, alia posteroruin.X, 1352.Adainnonadinfantileniliu-
corporali.111,387. Adamocur arbor velita. vill, 562,613, boludineinac intirniitaternpeccato vel |)u:ua rodactusest.
616. Adamcur proliihilussit a ru bona. IV, 896. Adamet VII,579. Quodin \daiufuit voluniariuin,in nobisfactuniest
Evaquare a ligno scientiaeboni ut rnaliprohibiti.X, 172. nuturale. viu, 166. DupcciiisAdae,qu;e in posteros trans-
Prohibitioacta Ailamouon vescendido.liguosciuntiiude- euut. I, 1237; lll, 211.Pur peccalumAdacnuntiatanuditas.
fenditur. vill, 613, 613. iu prolnbitione,elc, nuc instituit X, 1070.v. ,\iembra.Nudilas.Adamcur indutustuuicispel-
Deusquod obesset, nec voluitquod uo.i i oluil, ncc iutiu- licuis. IV, 1341.
ctuosuvoluitquodhomouonural servaturus,juburo. VIII, Adamparadisoexpellitur lll, 451. Adamcur de.paradiso
615, 616.tduo pra;ceplumlicet levissimuuidudiluiDeus,ut diniissus.X, 183.Adainseparari dehuit a ligno vilae. III,
se esse Duminuincommoneret.Vil,422.Adaiiiiunnoncihus, 451. Adanitanquamexcoinniunicatusfuit. lll, 451. Quare
sed |irohibiluscii.uspurdidit.II, 140.videLiguumscicutite. Adaincoutra paradisuincollocatus.III,431. Adaiupost poc-
. Adainuscur creaius, qui praesciebaturpeecalurus. VI, catunie [laradisoa Deodiniissusdicitur,nonexclusus,quare.
332.CurDeusjusserit Ada;et Evae,quodsciebat illos non III, 213. AdaincivisJerusalem,peccandofactuscst perugri-
esse servaturos. x, 163. AdaMeuiaiioneinet casumcur nus. IV,1658.Adanihonioquidescundeliatab Jerusalcmin
Deuspermisit.v, 172; vil, 435, 436.AdamDeus in ea sa- Jericho. III, 1340.In puijilieueAdauiiet caeterorumpuccan-
lute, iu qua condiluserat, cuslodirevoluissulsi praeseissut tium, nec fulurorum improvidus Deus,nec impoteiis,uec
nou peccalurum. VI,276.Deusnon iguarus fuit Adamum maliliosus,nec icinulus.\ 111,614, 616, 617.
peccaturuin, s ed simul praescivitquid boni etjusli.de pec- Adae peucaturni| suuisoluin laesisseel non genus hmna-
cante esset faclurus.vill,614.Toiitatioui culpa Adamipor- nuin, dogniaCa'luslii.X, 538.Et Puligianorum. ,431. Ad^e
missaest ad utilitateniposteroruni.lll, 433.Adamanimalis peccatumuon i[isisoli nocuisse,et in.aulesuonXesse in co
priuiuin, deinde spiritalistuni effuctus est, cum in para- statu, iu quo Adani i'uilaute |)eccatuin,quo sensu iiitul-
diso praeceptum| erfec.ionisacce[<il.ut, 201. lexit Pelagius.X,395.Adamprimusauceiiitmorsuiu
Adainih\ suscausa.ill, 1605.QuaralioneAdamusad pec- tis cuni veneno.V, 1542.Ada;cul,ia mursomiiium.sIer|on- I, 823,
candumiuductus sit. III,435, 454. Adainnoncrcdidit sor- 826; X, 1137.Et ejus praevaricationejjolluti onmes.
penti. lii, 452, 453. Adamdiciturab A|oslolononesse se- x, 1227. Adam unus honio et totum genus hunianum.
ductus.vii, 419.Adamlicet non sedueuts, nontauien ideo lll, 1473.ln Adaingeuus humanuuitanquamrailicaliterin-
miuusreus. vtl, 419.Adamuou errore sed uecessitudine stituuunest. lll, 345, In Adamomncsunus hoiiiofuiuius.x,
socialipeccavit.\ II, 419.tt amicaliquadauibenevolentia, 113, 194,444, 1219,1401.In Adauioonincsfuuruntquaudo
non carnis victuscoucupiscentia.Ul453.Adamunitatusest puccavit.vn, 386. tn Adamooiunes pecoavuruut.X, 933.
Evampeccando.X, 1225. Adie|.osturiviuculodamiiationisobstricli.11,843,838, 859.
Adaepuecatum ab animo coepitper elationem. X, 683. ln Adaniooinues iucruntratione suminis quando daiunaUis
Adainsuperbiacecdit. llt, 2040 Adaepoccatuiiia supernia est. VII,578; x, 1442.Peccatoet morti prinii huniinisoh-
primoineoepit.\ll, 420, 421. Et defectionea sumniobono. noxiiouinesnascuntur,et simul jusiiiiae vitajque ceternae
vtl, 420,421. Adainap| etivit.non osse sub doniiuatione secuudih.iiuiiiissociatirenascuutur.x, 121.ExAdaniotrahi-
Dei. III,384.Adauiinter paradisiduliciasnoltiitservare ju- lur originalepcccaluui.I, 649,654.Adamipeccatumabom-
sliiiam. X, 183.Adamavaritiacecidit,quippocui nous suf- ui uasceute eliamde |;arontihusrunatis traliitur. x, 471.
ficerenon potuit. lll, 2059. Haperevoluildiviuilalem,|ier- Adie|,osturiper uaturaliajurapropiigiuis ut | eccaleetdam-
didit felicitaiein.lv. 848. in Adaepru.-vai-icaiionu voIuu'as natiouiohuoxii.X, 1553. Omuestiiii Ada:uaiuraliter uiali.
mala maluin0[>uspraecessil.VII,420. Adamsinu cortainine X, 1231.Adaepeccalo huiiianumgeuus oleastriun facluin
victus.X. 1123.Adumhramfugit a facieDei. IV,1834.cre- est. x, 433. Ex Adain ot super Adam niiilla |iuccala
diditDeumlacileindulliirumveuiainpec.ati. 111,446. Excu- nascunfur.iv, 1733.Adaepeccatuinquonwdoel nobisalie-
salionesAdauiietEvaeplcnaesuperbia.I;I, 449. Quo sensu niini, ot nostrum. X, 1210.
dixit Duus,EcceAdamlactus est lanquaniunus ex nobis. Adam.tiiitium[ eccaliex Adainfaclumessequatenuscae-
III,451.AdampriusdeseruitDeum,quandesertusest. vil, teri euniiniitatisuut, docebaniPelagiani.11,679,684.Pela-
587.Adae[jeccatiiinex eo tempore requiridebet, ex quo giani, qui docehant initium peccatiex Adamiactiun esse
poiuilviverevelbene vel inale. Ul, 346. caeterieuuiimitatisunt, refollunlur.II,684.Adam
AdainilapsusniliilDeonocuit.VI,333. \ ide Homo.Adami quatenusan posturos exemplo tanlum peccandi vitiaril. x, 1161.
peccaium non potuit perturbare Dei cousihum.vtl, 418. Adaiuexemplumquidem est votuutate jiecccautihus,sed
M IN OMNIAOPERA SANCTI AUGUSTlNi frl
origo est cumpeccatonascentibus.X, 114, 115.si inAdam non potest homo iutelligereet obedire oculiset auribus
omuesimilaliouepeccaverunl quiaprimusjieccavit,inAbel cordis.111,770. Angeloet priiuohomiiiiuecos-
oinnesjustificanturquia primusjusle vixit.X,1I9. In Atlam sarium,si tunc Adjutorium detiiisset,nonsua culja cecidsseut : nunc
peccaveruniomnes,noniniitationetautuni,sed conlagione. quibusdeest, poeuaesl peccati. X,936. AdjutuiiuuiDeisi
X,251, 868,1217. Adae|ieccatum non iniitalioiie lautum, desil, nouideoest excusahilehominisvitium.tu, 771.Ad-
sed propaginein omnestransiit.X, 462, 463,1186.Siniili- juvat Deusut laciamusejusjussaa quosperamuspromissa.
tudo transmissionispeccati ex Adamo.X, 1218.Ad Adam V, 1669. Nonest durum et grave quod Duusini|.erai,([ui
perlinel omnisqui ex illasuccessione| ro|)aginisnascitur, adjuv l ut fial quod iniperat.v, 584. Adjuvatnon solum
sicutad christumomuisquiin illo grafiaelargiialereoasci- sanctificaiido, illumiuando,etc, sed eliamcarilatumdando.
tur. X, 1211,1224. V. omnes. X, 1291.AdjUvanlur onuiessanclia Deo,sed inlusubi ne-
Adamet Chrislusab Apostoloproposili,ille ul gene- niovidul. iv,625.Adjutorioruni duo gonura.x, 521.Adjuto-
rationis, hic ut regenerationis auctor. X, 1165.Adamet rium sine quoaliquid non tit, et quoaliquidlit. X, 956.Vi-
Christuin Apostoloproponuute, imitatioiieih imitalioni, de Griitia.
non regenerationem generationi op[)onuiitPelagiaui.X, Admelus nex. vn, 571.
1202.secus Aposlolus.X, 1265.In Adamuon priinasecun- Aduiiralionem quaeuaincausent.vill, 871.Admiralio obo-
dum Juliaiiumforma peccali,sed niaxiuia: siiuiliteret in ritur ex re iusolitael insperata.1,981;til, 179.Nonest sina
Gliristonon prima justitiaelorma, sed maxima. X, 1557. quadam formidine IV, 1412. Quaedainailuiiralioiiedigua
1573.Adamlorma peccatiproptergenerationem, non pro- in hoininetideli. IV,469. Quodfideinoredeutiumadmiratur
pter imilationein.X, 1255.Peccarein similitudincpra;va- Christus,nobisniiraudumesse siguilicat.III, 180.
ricalionisAdoequid. X.116. Adiniratiopro laude. ll, 707.
Adamanle lapsumsanguinechrislinon indiguit.X, 953. Adnoniinarealiquain, id est, facereeamuxorem.III,624.
Adamoad quamrem jiro.eceril pa-nilenlia.x, 1582.Ada- Adolescentespaucissimisunl, qui :ibiueunleatloluscen-
musrecle crediiurper christumat>infurnivinculissolutus. tia nulladamnaniliajieccaUicoiiimitlapt.Mi,750. Adole-
X, 1523,1582.AdamumpurChrisligratiam,quandoduscuii- scentiaequaeiiainvilia adsolentalmadare. \II, 356.In ado-
dit ad infuros,ab inferni dolcrihusliheialunicredit Ec- lesceulibusqui dant o[ieramlilleris, coercundisunl aemu-
clesia.X, 1555.AdamDeimisericordialiberalusox iuterno. lalioniset inanisjaclantiaeinotus. I, 991. Adolescentibus
X, 258. Adam solutumfuisse doloribus inforni Ecclesia pr;ece|la morumtraduntur.1, 1008.
consenlit.II,711.rrimi parentessalvati. X, 183.Adamisa- quid. 111,
kiou-lrlm.: 563.
luli contradicuntTaliani.Mll, 30. jdoriai interpretalurDominuseo modo quo solusDeus
Adamprimus,Adamsecundus.X, 1555.Adamquatenus diciturDon.inus.vm, 515.
forraafuturi Adaesecundi.X, 462. 1171,1223,1223.Adain Adonisa priniodunte extinctus.vil, 185.
quomodoformaChristi.n, 684.omnes Adam,omnusinin Adopliofiliorum.v, 518. Adoplandiconsueludoanliqua
Christo.V, 1535. In Adam christus, ut Adamm christo. IV, in pojuloDei.lll, 1072.Adoptioiiisvincuhim a.antiquorum
1296.Nemoin morleninisi [ier Adam,neinoin vitamnisi moribusalienuinuonfuit. Vtll,215,2l6;uoque asacrislit-
per Christum.II, 845.Adaecarosiniulhabuitet vulnusprie- tcris. V,549. Adoptionis varia exem,la. Vltl,215.Adoplans
varicationis,et medicamenlumvulneris.ltl, 424.Adamnon dici | otest gunuissenon carne, sed carilate,quem ulium
poluisseeruiex praevaricalione, nisi statuuiprisliuaeIibur- sibi adoplaveril.III, 1075.Adoptionisluxfiliosetiain inor-
tatis chrisli Dominirelormassetadvenlus, ait luuocuuiius. tui adoptabat.1,635.Adopliouis genus duplox.vill, 206.
II, 783. QuiaceciditAdani, i deo descendiichristiis; ille ce- Adoptionis nomenjiluriniumvalet in noslraeDdoiSacra-
cidit superbia,ille descenditmisericordia.IV. 1596.chri- mento. Vlll,215. AdoptiofilioruniDeiquae. 111,1268.Ad-
stus plus pnestat regeueratis, quaineis Adamnocuerat. 0| tio hominumquomodolil a Deo. vilt, 215. Adoplionem
II, 684. parvulorumin baplisnialeagnoscebantpelagiani.x, 578,
Adamvicitin Job. 111,2007.Adamvictusin paradiso,vi- 585. Deimisericordiaet beuevolentiahominesadoilaudo.
cit in slercore. 111,2007. Adamiu slercore cautior, quam 111,1594.Adopliocredenliumjamfacta,spirilu,noii corpo-
Adamin paradiso.1\, 220.AbAdamlio.iines, a christo lil.i re. III,2075.Adoplionostrauon eril perfeclauisi in caelo.
hominumdicimuriifscriptura.11,518.Noutaniun ubique. VII,729. Adoptioet gloriii atio honiinisnon ex meritis
11,548.Ailainhomo,non filiushominis.IV,550.Cur quo- ipsius,sed ex graliaDei. Ill, 1276.
rumdamtanlumfiliorumAdaeuomiuaexprimauturiii sorie Adorareelrogare noncouverlunliir.Mll, 731. Adoratio
generaiionum.vil, 456. hunianitatisChrisli.IV,1264.Nemochrisli carnemmandu-
Adaman solos cain et Abel anle Seth genuerat, non po- cat, nisi prius adoraverit; et nons:.luni non peccamus
test aflirmari.vn, 456. a.'orando,sed peccaretnusiion adorando.IV, 1264.Homo
Adamutrum soleret corporeisoculis Deumvidere, non tit similisei quem adoral.Ili, 1466.Nouadoraiida;ci'eatura;
evidenter apparet.vill, 856. unde aliqua siinililudoducilurad chrisluni vel sanclossi-
AbAdamonondumsex milliaannorumcomplentur.vil, gnificandos.IV,1195.Chrisliauinullummorluruin colunt,
599. nihil ut nuinenadorantquodsit faclumet condilumaDeo.
Adamsi hodie morerelur,paucosdies vixerat.V, 1518. ll, 83. Adorarein teinplucl ad leinplmudilferunt.IV,86.
Adamorigoduarumcivitatum.vu, 466. Adquirerequidsignificat.\ II, 837.
AdamiamHaeretici,eorumquedogmata.Viu,51. Adrastuscyzicemisnobilismathuuiaticus. VII,720.
Adelphiusa Thasbalte.IX, 222. Adrumelum.IX,201.
Adeodutusnaturalis filius Augustini.I, 769. Augustino Adrumelinimonachilurbanlur quihusdaminillis sicgra-
horrori esl illinsingenium.I, 769, quod magnumquid- tiam prtedicanlibus, ut negeut liberumarbilrium,Deumque
dam pollicebatur. 1, 962. Adeodatusinterloijuitur m redditurumunicuiquesecundumoperaejus; non recte in-
libro de beatavita. 1, 965, 968. seusa ipsiussunt om- tellecta vug.epistolaadsixtum,de quaEvodiumconsulqnt.
nia, quaeex alleriuscolloculorispersonareieruntur in libro 11,969.lllis Aug.epistola rescripsit Evodius.II, 969.vide
de MagislroeditoRomaecumesset in annissedecim.I, 769. Notas.Augustiniepistolaniadsixtumapud ipsosinterpreia-
iElaiis auno lerme 15, cum Augusiinobaptizatur.I, 769. tur sabinuspreshiter, nec sedaturconteulio.11,976.Adru-
Adeodatusjjraeniaturamorterapitur.I, 769. metinorummonasteriiCresconiusel Felix erant monachi.
c Adeodaluse[>iscopus. n, 759, 780. II, 969. Cresconiusel Fulix ad Augustinuinperrexerunt
Adeonadea. vn, 128,196. ante festumPaschae,II,970; el cumeis aller Felix,etcum
* AdepsIrumenli.IV,1046,1950.Adipemin escamnonsu- eo Paschaegerunt. II, 971. Augustinusvalentinumrogat
• munuudaei.111,684. mittaturadse is a quo se turbatcs dicubant,11,970, scili-
f AdbserereDeoquantum bonum.vu, 550.AdhaerereDeo cet Florus.II, 973.Florusad Augustinuinvenit. 11,977,
| beatissiinura.1,1322. Bonumest crealo spirituiadhaerere cumValenlinililteris quibus abinterse erroris suspicionelihera-
| Deosemper, ne quodadeplusest conversioue,aversione tur. tl, 976.Adrumelinimonachi de gra.iaet libero
| iumeu amillat. I, 846. Adha;rere Deo iticor,oraliter j.o- arbitrio dissidenlesconsulunt Augustinuin, qui a I eosli-
|i test.qui poteslDeuminvisihilitervidere. u, 615. Adhaerere brum super ea re scribit.I, 656. Librumde gratia et libero
Deonon valemus,nisi dileclione,amore, caritate. l, 1522. arbitrioad ipsosscribit Augustinus.11,972.Adipsosuiittit
il AdimtmtusManicbaei discipulus.v, 100; vill, 129, 130. AuguslinusquaeconlraPelagianum erroremcomeetaerant.
Praenominedictusest Addas.vitt, 129, 130,665.Adimanti 11,972. Adrumetinorummonachorumoccasionede cor-
opus sive liber. viu, 207,665,252. Adiniantierrorexde aui- replione et graluiproditlibjr. H,1002.
marefellilur.VIII,144. Ejus calumniosaobjectio Apo- Adscensionis et adventusspiritus sancli fesla tradilione
stolo.v, 100.AdimantosolumMauichaeum praefcrebatFau- receplasunt. 11,200.
slus. Vill,207, 232. AdscensioChristipignusnostrae.V, 1210.Nonadsceudit
Adjurole, |>ro,jura mihi.III,492. in cailuni,nisi qui inhaeretchristo. v, 570.
Adjutorium Deinobisnecessarium.V, 108,121,375,856, Adscensusinterior in Deuui.IV,415,1629,1639,incipit
894, 893,1167,1171.lilud orandumad lacienduinhonum, ab huinilitate.iv, 1605,1672.
X,1292,1293.videGratial)eodesistenleab adjutorio,labo- Advenae, adventitiiperhibentur.IV,1518.
rare potes, vincerenon potes.iv, 1424.sine adjutorioDei AdventusChristiduplex. 1Y,1235, 117; v, 124, 128,
53 INDEX GENERALIS. 84
vel in Ecclesia,vel in corjiore proprio.II, 920.Adven- rum membra,et divina opera, et mehibra naturae; atta-
tus Chrisli| rimusetsecundusquiddifferant.III,1621. vide men vitio, et per hocdiaholo subjecta. X, 1407.Adulturi
Christus.comjaranlurinter se duoadventus.iv, 1238.Ad- redarguunlur. v, 85. Adiilteranlemvirum, uon |ro|ler
ventumchristiDanielishebdomadestransactuiusignifiu.int, carnei», sed pro| ter carilalemdolere debet funiiuachri-
non futurum.II,899, 911.lta ceusenl ejusdempropheliae sliana. v, 85. Atlulterorumfoudaexcusatio.v, 84. \u mu-
exposiltres. II,912,917, et Ilesychiimens est. II,905,911. lier marito perniitleiitepossit niiscerialteri viro, et vicis-
Anad utrumqueadvenlumjiertineant hebdoniadesDanie- sim. III,1234.Uisloriade hacre lll, 1254.
lis. II, 911.Advontuschrisli quaefuitutilitas. tv, 1766. Adullera:([iiainvisalitjuadaiunatioue,morte tamen non
AdventusDominiad judiuiuin.coni)ulatis annis ab Adam, plectehanlui'.vil, 82. ulultera mulicrcur nonfuerit 1.pi-
postsepleui aunorummillia futurusa nonnulliscredilur. data. IV, 1525.Deniulie.read .llora. V,109, 1389. Adulte-
IV, 90. Refutalurhaecojiiuio.IV, 90. Qui dicit Dominiad- r;e muliorishisl ria in Craecisplurisqueexemplarihusnon
ventumcitius esse lulurum, el qui dicil tardius esse futu- Iegel atur. VI,451.AdulLcr|.ernianeus in adulterioad ba-
rum, uterque erral. II,924, 925. AdventusChristioptan- plisniuninonadinittitur. \l, 220, 482.Adtilterisjioeuitcn-.
dus. IV,811, quomodo.IV, 811. Diligenduset exspectan- tibusrecto pax datur. U,541.AnioniuiLexcoutra adulteros.
dus. ll, 909.si amamuschristum,uliqueadventumejusde- VI,474. vide coiougium.
sideraredehemus: perversum eniin esl, si tamenveruin, Adulteraequaedamanimae,quaedamfomicariae.V, 117.
quem diligis,timere ne veniat; pelere adventumejus, et vide Fornicatio.
timere ne exaudiaris.IV,1915.AdvenlusChristidurus est Adultcrserpens asiliquus.IV,431.
duris, mitis esl piis.IV,1237.Tribulationesfacit Chrislus Adulterut ketalur carue corrupta,sic diaboluscorrupta
ad inflammandos animosdesiderio adventussui. IV,125. mente. IV,432
In potestate tua est quomodoexspectes venturumChri- Adulterium,quid sit. VI,575,uiidedictum.V,345. Adul-
stum : ideo differtvenire, ut cum venerit, non te damnet. terii nialuniquain late patens.\, 78, 83. Adulleriumunde
iv, 1257. AdveulumDoniiuivere desidorat et exspeutat, nialumcoiivinealur.I, 1223. Adulloriuin,non ideo matuin
qui pie vivit. II,904,903, 909.Adeum quisquese praepa- est quia vutatur I.ege, sod ideovelatur Lege quia inaltim
rare debet. 11,903, 906, 907, 908. Nonresislamus primo est. t, 1225.Adulteriumd'nplici| r;cceplo | rohihitum.V,
advenlui,ut non ex avescamtissecuiiduni. IV, 1235. 71. Adulteriononsolvitur coajugium.VI, 4r>2.infanlusex
Adversariusoccultus maluni. VII,632.Adversa- adultorionati nonob hoc peccalores.111,418. Atlulterinis
rius a nobisvinceudusutgrande coroneniur,quis sit. VI,289.Ad- conce|)tibusDeus juste aninrs largilur. II, 778. contra
versariusauxilioChristivincitur.VI,291. Adversariiet no- adultoria quidani in toliiin [ oeniteutia;locuniclaosorunl.
centes tolerandiul | hrenelici, parvuliel infirnii.III,1258. II, 540.Doadulterinis conjugiisliher. VI, 451. Adulterium
Adversariusluuscui debes cousentire dum iueris in via, inter deos irequentatum. vn, 81. Adulteriumcarnis, et
quis sil. IV,342; v, 76,243, 636, 1171,1698. Adversarius adulterium cordis. V, 1459. Adulteriumaniiusecolenlis
est voluntatisluaesermoDei,donecfiatanclorsalutis luae. daenionia.v, 76. Adulteriumesl amare aliquem hominem
V,636. pro christo. 111,1497.
Adversaquarejustis et injustis communia.vtl, 20,21. Aduliorinaiupecuniamerogare.VI,228.
Amatoreshujus sreculicrehrius inler adversaquam inter Advocatus,qui causammalam egit, restituere tenetur.
prospura cordisauresadniovenl v eritati. II,958.madversis 11,663.
magiscogitantamatoreshujussa;culievadereuude angun- Advocatinostrisic Marlyressunt, ut tamenunus sit Ad-
tur, quaincipere unde cureutur. U,938. ln fereudisadver- vocalusnosterChristus.V, 1295.
sis constantia.V, 623.Adversisin rubus coutraDeumnon 204.
niurmurandum.v,1357. ideFlagelluui.Tribulatio.Nondeest -4;dificaiiliuiiiAdylunilempli.IV,
duosunt genera, aut super arenam, aut
suis Deusin adversis.Vll, 28. Deus atlligi penniltit quos super pelram.lll, 1444.^Edificare in petra, etaedilicarein
diligit. II, 424. Adversitatesteni)iorales necessariaesunt arena, quid. 1V,1535. .tdifieantin petra, qui ad tentationes
exerceudaeatque perficiundae virtuti. m, 1220.Adversilas, prae|aranl; axlifieantin arena, qui felicitalemlerrenam
vel suppliciaqnihuspuiiiuntur peccata,vol exercilationes proinittunt.v, 275./Edificareaurum,argenlum,etlapides
quibus diluu.itur.MII,588.Adversitatestomporalesa Deo pretiosos, quid. iv,222. Nil ainantes praeler christum,
possunl iuiperari, et propter Deum debenl tolerari. vtll, aedilicantaurum, argenltim,elc. AmaulescumChrisloler-
451. AdversitasdonuinestadmonentisDci. II, 957.Ad se- rena, quaelamen ei non jiraelerant,sedificantlignum, sli-
des felicitatisaeternaevenirenon possumus,nisi teuipora- pulam, ctc. IV, 222. Qui aedificataniorem terrenorum
libusmalisexerciti nondeiecorimus.11,267.In lonnenlis super fundamenlumregni caelorum,salvusfiet, sic tamen
beali dicunturpii, quia spe heatiiudinis adi[.iscendae mala quasiper ignem. IV,1044,10*a.
hujus vitaslortiter perlerunt. 11,673. Adversitasquaelibet -4:dificatiocivitatis spiritalis. IV, 1620. /Edificalioct
leniporalis facile toluratur,ul aeteruapoenavitetur, aelerna dedicatiodomusDeiin nobis. v, 1471./ildificalioin labore,
quies coni|)aretur.v, 444. spe beatitiidinis adq iscendae dedicatioin laetitia. V,1476.
nialahujus vitaepii fortiler perferunl.II, 668, malasaeculi jfcdiliciumDei sunius, quiaqui colitnos, habital in no-
loleranlrocti corde. III,1025.videAfflictiones. bis. lv, 802.GratiaDei, non merilis praecedentibusaedili-
Adversilatesquibusdamutiles sunt, quihusdamperni- camurin locumsanctumDei.IV,816.
ciosae.viil,451.Adversitasnulla frangitquem felicitasnulla .-Eger. vide .*:groUis.
corrum|iit. IV,1058, aut queni non decipit saeculihujus /EgerianyniphaPompiliiconjuxhahila.vtl, 225,
prosperitas.V, 687. Adversilas omnis cor, uralis atque spi- AgialeuspriuniSrex Assyriorum. vu,561.
ritalis et
eleemosynis jejuiiiisalque orationibus superanilae /Egis, scutuniJovis. 111,1 056.Undesic nominalur. III,
sunt. v, 1042.Adversitasel prosperitas,uLraquccavenda 1056.
esl, isla necorrumpal,illane frangat.lv, 1824.Adversita- .*:gritudoallerius ex ut
tes devilandae cumDeusa|iertissinieadjutor est. III,615. sublevelur. VI,80. quomodosuscipienda carilale,
Per malos et iniquosDeus flagellat poeni.stemporalibus ^Egrotare.Nascihic in corporemorlali, incipere aegro-
quos voluerit.n, 995. lare osl. IV, 1320. .*:grolareet convalescerenon aeque
Adulatioest tallacilaude seductio.v, 1561, falsalaus. hahel homoin poteslate.v, 830,1269..«grolalpericulosius,
IV, 1824. Adulationeplerumquehominesmentiunlur. IV, qui se sauumpulat. V,495.
#7. Adulatiocomes est omnibusmalis. IV, 142. Adulalio /Egrotorumduo geucra. v, 495. ^Egrotuset infirmusin
oleumpeccatoris.IV,1824; IX,66.Nemograluleturhomini quo diffcrunt.v, 277. niedicoconsiliumdare non
qui prosperaturin via sua, cujus peccalisdeest ultor, et audeat. IV, 1914,1915.JEgev A:groliconcordiactini medico. V,
adest laudator: majorhaecira Doininiest. IV,126. 82. .4£gernon exauditurad volunlatem, sed ad sanitatem.
Adulator.v, 579, 1229. Adulatoreslaudem suam tan- V, 1299. ^igrotus jiraeceplamedici observaudo,non nisi
quamoleumvendilanlslullis.H,571; IV,1921;VI,46. Pec- paulatim fit sanus. v, 1270. /ligrolo, (jui irridel medica-
caloribusadulariquantuminaltim.lv, 581.Adulantiuuilin- nienlum stium, nihilosl superbius.IV,1838./ligrolantium
guaealligantanimasin peccatis;delectat eniinea .acere in illicta remedia. V, 1439./Lgrotussanari nole.s rcinediis
quiiiusnousolumnon metuiturreprehensor, sed etiauilau- superstitiosis, lit marlyr in leclo. V, 1301. /Egro os duos
dalor audilur. iv, 126. Adulationetrahunt in se, quos ad faciliusfert sauus unus,quamduoaegrotise invicenisingu-
peccataillectant, et eos tanquauidevorant. IV,87. Adula- los : sic ftialo^faciliusferunt boni. IV, 190.Agrolost.mnes
tor, adstipulatoresl facti.IV,581. Christusmedicusinvenit.v, 495. .«grotiquo reniedio |ier
Adulantesamicipervertunt; inimicilitigantesplerumqua Christumsauali. v, 496. Ad poculum sumenduinexeiiiplo
corrigunl.I, 772. amal objurgalorsatians,quamadu- medicichrisli iuvitaniur.v, 545, 781. jEgrotinnilliinlucto
lator uugenscapul\tagis II, 114. Adulalurislingua plusperse- diabolumvincentes.v, 52.
quilur,(|uamnianusiuterfectoris.IV,869.Noiiliinehiscom- A:groli ad piscinanisanaliofigurativa.V, 686, 690, 695.
iiiinatorein,si no»amas.IV,675. Aliquidicuntbonanostra Mqypliiex semine chamoriuudi.IV,1398./Egyplitrum
maloaninio,alii malanostrabonoanimo: utriquecavendi. regrium florobat Abrahaeleniporibus. VII, 497. /ttgvpliis
1\, 449. tradiditlitiurastsis. vn, 597, 599. .Cgyptiorumsa|,ientia
Adulterimaleutuntur corporisbono. X, 1451.Adultero- coiiiinentitia,antiquitateposteri.01; est prophetia Alnahaui,
m I.N0MN1AOPERA SAKCTI AUGUSTlNl 53
VII,"97. EtPatriarcharumnostrorum.vtt, 599. /Egyptiorum advooatus.vil, 87, 97. /EsculapionaviganlinomamF.pitlau-
saj iu.itiaecommentitiaeantiquitas refellitur. vii, 599. rius serpens comes adhaesitvil, 294. reinpluni.iseula; 10
.Eg>ili.iruni sa|)ientia, maxiine Astrouomia.Vll, 599. consecratuinin innnte I.ybiae.vn, 254. ^Esculapiushoino
/EgyptiiGeomelricaoidilexerunt. lil, 549. idem et deus. vii, 254.
/Egyptioruni mos circa inorluorum corpora. V, 1605. Msopifabulae.VI,538. /Esopifabulasversibns prosecu-
/Egyi tii condiendis corporibus morluorum praeeelluiil.111, tus esl socrates. Ui, 1048.
502./Egyptioruinreligionemeasuram praedixil Trisuiegistus. ^slasnostra quae.IV,1947.^Estasprosperitatemsaeculi,
VII, 2 48, 251.Ethoc acuepit a daemonibus. VII,248,251. hiemsadversitalem dcsignal. iv, 475, 804. Ferventes spi-
/Lgypliispastoresahomiiiabilus.lll, 605. -ligy,tiissaeri- ritu aeslatein,novelli in fide per ver sigiiificanlur.tv,
ficiaisraelitaruiuabouiinatiouessunt. 111,605. /EgypliiHe- 941.per /Estas noslra, rhristi est adventus; hiems nostra,
braeisproxhnidicli. 111,507. Chrislioccullalio.v, 217
.Egyptiorum| lagae decem exponuntur.IV,1001;v, 67. .istiuiare Dei, est ordinare.IV, 1865..4islinialorinteger
fEgyplii cur ranis et muscis doiuiti sunt. III, 2039. ln rerum, quis. tll, 29. Juste el sanctevivit.111,29
jEgy,liis Ggurapraesenlissaeculi. ^itales mundisox. III, 1315,1461;VI, 15,338;per sex
-«gy,tiorum spoliatiomale a Fausto reprehensa. VIII, 111,1461.Sex mundi aelatesad sex
445. .£gvpiiosab lsraelitisi.i mulua auri et arguuliacce- hydriassignificanlur.
cruationisdios coiiiparantur.IV, 1182.Undu incijiat aetas
ptione decipi,quomodopermisii Duus. vi, 34. /Egyptiorum quaelibet,etquo fiuialur.Ill, 190.SoxillaeaHalesoperosae
divitiae,quas Israulitaeabslulerunl, ipsis erant dobitae. sunt, iu sepliuiaS| uratur reqnies. III, 190./Etales niundi
IV, 1400./Egyitii spoliati, figurachrislanoriim prolicien- septemper suplemdies rlesiguaue.lil,190./Etatesqualuor
tium ex Elliuicorumscieutia. 111,6t. .-Lgy,,lioi'uni subnier- ab Abr.ihamuspie ad fineui saeculi.vm, 158. jfclaiem
sio in rubro niari, figura abolitionispeccaloruuiin bapli- sextaniinohoavit Nalivitaschristi.vm, 892.cur istaeaetates
smo. III,1722;V, 57. sint inaetiuales.111,195.
.Egyptiaci dies. 2150.
111, Jilalis gradus. n, 966. *:talis quot gradus, lot niorles
/Egyptus.V, 291, 292, 768. /ligyptus lerra C.ham.IV, aetaluni.IV,1686./lilaLesdu;.',senectusel senitim.IV,894.
1398,Algyplusin Hehraealingua luuubrasvcl trihulatioiies /Etas seuiorisut senis tino dilter.int.lll, 191./Elasnon est,
sigtiiiicat.lv, 1001./Egyptusinlerj ruiatur atllictio,ut tigu- ubi est aelurnitas.vitl. 773, 774. /litasetsi longa videatur,
rani saeculirufurt. IV, 1477,1750./Eyypli silus. IX, 423. cuin pervoneril, coiivineilurbrevis,quia liiittir. IV, 1613.
Eductus populus Dei du /ligyplo,quidliguravit.IV,487. /lilalos SJirilales. v, 1081..-Etatossex hominisciim ve-
ExilusIsrael ex /EgyplolnyslicuoX|Ouilur. \ill, 269.In teris ttininovi. lll, 145 .Klasviginliannorumfidolessigni-
Mgyplufruiiiuntorunicopiaux iuuudaliuuoNili, pascuoruni ficai. lil, 718. Jitas nulla ab uberibtisl bilosophiae exclu-
vero e contra. m, 591. ditur. I, 908.
Mtnunvol/EinaiiniiilerpivlalurFonfcs.vin, 437. Aetiani,qui el Eunoinianianpellantur. VIII,
MlutnusProconsul.11,599./LliauusPi-ouousul Aliicae.IX, 40..e/ixsaquo
540,611, 649, 686. Qtio leiiipt.roFuhciscausam audivit. .Eteruilasquid sit. MI, 731. Omniastant in aelernitate.
IX, 687. /Eliauise.iiteniiaqua Fulix ApLugnunsis purgalus IV,1623.In aeternitaienec j ra:tcriluin qtiidquamest, nec
.el aosolulu. esl. IX,540. fuLuruni,sed praesenslanlum. iv, 71. /Etemilasnonhabet
JPJiusdiaconus.IX,515. quando. IV, 1459. in a.>toriiilatu
stahilitasest, in teni[:ore
Mnntiunusepiscojius.tl, 739. autem vaiietas: in aelornitateoninia slanl, in temporealia
/Einilitisut castus iiiarlyrus.V, 1295. aliaa cidunt. v, 666./Etornitasdiciturlongiludo
iUmulariut vulint iuiquos, movu..turboni, cum florere suceedunt, diertim.IV, 1613./Eternitas unus dios, ct multi dies, et
illos vidunt. IV,1201. multianni. IV,727./EternilatisdiossiuiulsunLonmes:ideo
/Emulalioet juvidiaquid differant. III, 2142..«mulatio satiant. iv, 1147..4iternitaLis diosnon venit, noque transit;
ad
proclivis suspicanduin maluin. IV,1153. nec hesterno iirioitur,ut vonial,nuccrastiuourgetur,
/Eiiewpater, Anchisus;uiaLer,veuus. Vll,81. Quo lem- quia ul iranseat. IV, 1463./Silernitasiu vorho qualuorsyllabis
pore .Eneas hiltaliauivenit. \ll, 576. /Eneain venisse Car- conslai,in se sinefineest. IV,1898.Veraac-ternilas esl, uhi
thaginumnou esl vuruui. i, 671. /Eneas, jiiusapi>ellalur. temporis nihil est. 111,1388..-Eieruitasquoinododilfert a
vti, 16. /Eueaedoiiuis, id usf, itoinaui.vu, 462. .Euuas tempore.\H, 521; quomodoex, rimitur in scripturis. IV,
deus a I.alinisfactusost. Vll,576, 577. 1510.
/Enigniaquid. Vlll,1068, 1069./Euigniaest obscurapa- /Eternitasvera soliusDei. viti, 563.Nonejus aeternitatis
rabula quaedilticileiuLelligiVu'. IV, 546. /Enigniaia valent est hic mundus,cujus aeternilatiscst Duus. ui, 175..Eter-
adanioremvuritalisacuuuduui.vi, 320. nitas Deiaeteruitassempe.rslans. 1,814./Eternitas,ipsaDei
(Enigniafistae poeta: vocaulur. lil, 739. subsLantiaest,qux nihil habeLmulabile,uihilpraelerilum,
.•Equalilasipsa vera, aique ij.ua vera et prima unitas, nihil futiu'um; nec esl ibi nisi esf. IV, 1511. iEternitate
nonseusu sed menluconspiuil.ur.111.146. miseramelior est lemi oralis f.-licilas.vn, 241./lileruitas
^Equanimitas quoiuodoservanda. IV,1212. non estsine veritate et carilate. vtii, 909. iEieniilasfacta
ab dicia.
/Equilas aequaliLaLu 1, 1015. est nohis reftigium,ut ad eanide hac letnporis mutabili-
/Equitaluinperdure Duus non [ otust. IV, 744. tate fugiamus.IV, 1142.in caeloest aHernilas et veritas;
jEouastrigintaad.nitlebat\ aleniiuus,quomodo.MU,28. in terra duo isla, quodortuniest, ei fidcs.lll, 1070..Eterni-
VidePtoleuiaeus.Marcus. tasquaulum ad id quodorlum esl valet, tantumad fidem
Aer uou est praeterinissusin Genesishistoria. 11, 281, verilas. vill, 904. -iileruilaiem iiliquaudosignificatnomen
282. Aerquaudoct cur factus sil. 111,238. Aor, caelumdi- saeculi.IV, 1715.jEteroilaiisimitatioquaedauiin vicissitu-
cilur. I, 863;\ 1,292;vn, 684. Aer, ca:liet caloruin nomen dine temiiorum.IV, 120. omuia saeculorumspaliadefinita
acce.pit.ill, 265, 279, 281. Aiorleri\e, aquae,ca;lo,firma- si aeternitatiiaterminataecompareutur,sunt nulla.vu, 359.
nie.ito| ro sua j uritalu vel impurilaledepulatur. 111,238, yEternilasquaerenda.III, 1658. A:it:ruilalem,veritatem,
259, 274, 281, 282. \er .luu.initlalur. VII, 119. Aerum beatiludinemomuis homo quaerit. Vlll, 887. Noitesl hic
deum essu sei.sit A,.axiiuunus.1,782;II, 443. AeriinUtiilo quod qtuerimus.VIII,887. Abomui orinsecusslre| ilu re-
rerumcausastriuuit Aiiaxinienes.VU,226, 230. cogitare vult annosaeleruos.IV,976.
AurusLquid aliud ab aelhuresucuuduniPoelas.VII,119. quiescat,qni zEternumdicilur cujus temporis fiuisnon est. III, 511,
Venli, lonilrua, nubes, pluvia, graudo, sereuilas, fituit in 556./Eternumantecedit lemjiora, ncc clauditurtempore.
in eriore auris | arte. ill, 284. Non iu suiiliiniore.III, 237. IV,915. ln aeterno nuque quidquam| l-.oterilum,nttque
Aer comparatioueaquiu-uiusiocusseulitur. ltl, 238.Aerem quidquamfuturum,sedquidtuiid est, lauluumiodoest. VI,
aqua supurioietn ussu | robatur. 111,264. Aer in huiuidani 15. A.ternumhocvere hahendum,q.iodnullo leni|iorcva-
naturamcouyursuscrediiur leni| ore diluvii. 111,280. Aer rialur. IV,906./Elernuuiduobusmodisintelligi|;otesl. III,
quomodogeslandisvolatihusaviumsit accumiiiodams. Ul, 608, 680. -Mernuii)quodhabui initiuin,ost ta.iquainiiume-
238,282,286. rus. VII,320. /Eternum.deinceis esse uon posse nisi quod
Aer aliinentumest. 1,1251.Sineaere, nullus sensusaut semper antea fuisset, falso docebantrlatouici. vu, 311.
motuscorporis.111,565. Plaloconlrariasensissevidefur.Vll,511./Eternumomneest
Aorest caroorpeccanliumangelorum.lll, 283, 750;IV, immortale.et uo.ie contr.uio.VI, 13.^iiernum el perpe-
1945.Aerisanimaliad;cnioues.I, 915, 1007.Quinos acu- tuuin i.nlersu differrePristiillianislae ceuscba.il.Vlll,6ti8.
miueac sublilitatesensuumsu|ierant, non rafioiie.l, 016. /Eterna bona noncarualiter cogitanda.iv, 488. jEturuae
Ae.ittsaquo Aeriaui.Mll, 39, 40. vitaemcritum11011 ai.prehendiUirnisidonoDei. lll, 419.Ad
Aerianiquidadduul Arianis.Vlll,59, 40. seterna caiiessendaquomodonieus efficiaturidoaea. vin,
JEsinvenlunianteferrum. Vll,214./Ere antiquicolebaut 903. /Eternocrealoriadhaerenos el nos aelernilau;afficia-
terram. vn, 214. mur necesseest. lll, 151. /tleruuui ardentiusdiligilurade-
Mschines.IX,468. /EschinesAtheniensistragicusactor pluinquanidesideratuin.111, 55./Eterna ad Irtiendum,tom-
rem|iublicamcapessivit.vu, 56. poralia| raestatDeusad ulendum.V, 415. /Eleruuniiufer-
Mscutanusdeus. Vti,128. num. 1, 768.
/iXCulagjuttieys mediqus,VU,1^8. ab EpidauroRomam Mthaninterprelaturnobuslus.IV,1120.
57 INDEX GENERALIS. 58
^itherem aliud esse, aliud aerem anliqui Poetaevolunt. Aggwus,quid et qiiotempore prophetaveril. IV,1467;
VII,120./Elhermobilioraere. 111,225. .-tther, animusDei VII,'595;propheta eralincaplivilateBabvlonica.lv, 1917,
mundi. vu, il± ALherJovidatur. Ml, 119. prophetavitreparationemJerusalem.IV,1917.Aggoeilocus
Mtltiopesnigri, qiiosnaiiisignificaiilin Scripluris.IV,938. vindicalurcontra Manichaeos. v, 550. Aggaeusuon favelDo-
.«iotogia. vill, 68. natistarumschismati.IX, 670.
Mtnaotoas flamnjarumfluminaevomit.vn, 111./Etneis Aggtja. IX,233.
iguibuSila terbuissemare legilur, ut rupes urerentur, na- ahAipitset lioniaiinsa PaulinoadAugiistinummissi. II, 122,
vitim;icessolvorentur.vu, lll.catinensis urhis tectavi fa- Auguslino cum magna jucundilate suscipiuutur. II ,
villaeox .Elaaerumpentisdirula. MI,111. 122.
Affeclantosniala, quamvis aliisad salutem valeat quod .'ginesis. U,1063.
fecorint,bonainvenire uon possunl.IV,212. Jgnes \ irgo et Martyr.v, 1250, 1565.
\ffeclionesncstra?,motusaniinorumsuut. III,1752.Aliud Agnosccrein scrii.turaaliquandoidem sonat, atque gra-
affeclio,aliudaffuctionalisqtialilas.X,834.Affeclionus quae tum habure. IV,1374.AgnosceroDoiuiullisScri|luraelocis,
a Gra>cis liaii»., acicorone Constantia;dictiiitur,trussuut. servaro esl; non agnoscure,damnareesl. IV, 1856.Agno-
vn, 411.Affuclioiiesseu affucfusaniuiiqui a CraecisraO,,a scere Deumpeccata,|ro non ignoscere.I\',947.
'Cioeroni:Perlurbiliones a, pellantur, qualuor sunt. VII, Agnot,i>is E|.isC0jus Ylaxiniianisla.IV,380.
238, 406. Affecliones quare Deo et AngelisLribuunlur,cum Agnivcl agnae[iro Lompore|,aiiusoviuiu.III, 572. Agnus
his careant. VII,261.An|irinii[.arentes affuclionustimoris iu lacte mairis stiae non occideudus,| ropheliade t hristo.
*t tlolorishabuerint ante puccaluni.Vll, 449. Affuctiones III, 632. Agmis Paschalis figura Curisli. 111,608. f.jtis
ica.lurein sapieutcin dicunl Plato.iici,sioioi ncganl. vtl, mysleria.VI,663. AgutissignifleaLianocontiamsa|)ienlia;
258. Affeclionosq-asdani in auiniuni sa|iientis adniillunt runiinantis.IV,1834. Agntisiuiuiaculaluschristus, quuino-
Stoici.vtl, 411. Affectionibus Clirislusnoncaruit. VII,415; do. lv, 765. Aguunisequi quocuinqueierit, propriumVir-
Jiontanienux condilit.-nis infirniitate.VII,415. ginum. VI, 407.
Affectionesin ususjiislitiaeconvortiLChrislianatlisciplina. Agon( hristianus.VI,289.
TII, 260. Affuctionesomnes recta vita reclas habcl, per- 'qonistici aji|:ellali a DonatistisCircumcelliones.IV,
versa perversas. VII,416. Affectionessi nuihe sunt, tunc 1732.
rocte nonvivitur. vil, 4l3. Atleeliouosseu dele/.talioiius Agouothctadiaholus.tv, 1859.
«ias hahunt etiam ] i.i opera. tv, 978.Alfectioncs liujtis\ ilae Agriiiomiiii',castolla,uiuuicijiiaet coloniaevocarisnlonl.
sunt, nnn 1'uttirae quaespuralur. VII,415. Affeclionesquae- 111,1206. Ager Doinininiundus isle. III, 198; 1\, 1950.
tlam tainouo.runtin patria. v.l, 416. Affectionus ccrj.oris in EcolosiaDei.iv, 1410. AgriDominicictiltura. \I, 693.Duo
tres, sauitas,stupnr, iiiiniurlalilas.IV.650. agro, clorici sunl qui gtibernanl licclesiam.IV,1279,
Affeclushtimaniqua^i j:edos sunt. III, 1789.Affeclusno- 1730.
.-slri,|iOilosnoslrisunt iii itinere ad Deiun. IV, 1217.Affe- Agrariielugos. VII,107.
-olihusatl Douaicurriniis, no l passibus. M, 681. Voxuon Agricola| ordit qnod sominal; sic perdondanune animn.
•est ad aures Dei,nisianiiniaffoclus.\ i, 522. Affuctuspuni- \', 1436. Agri/olarumpeccal.i.IV,886. Agricolanoster est
-flituretianicui nonsuccetliteffeclus.\ II, 483. Deus. IV,802. Uumincsvero ojierariiIitijusAgricohe.IV,
Aflinilatesfuturae eliamsi Atlaninon j eccasset. I, 605, 802. Deo tpiasiagriculae,fruclusde eo quodseniiuavit,af-
*>15;conlra quaiualiascrcdiderat Augustiiius.Ill, 161.Affi- fertur. 1\, 1518.
Jiilassj irilalis. lll, 162. Agricullura| lurimi dulectautiir. III, 1301. Fjus enco-
Atfliciionihus lahorautboni,dum hic maliflorent. IV,190. miuin. III, 1304, 1303.Agrieulluraoinnium arliuminno-
vide Quare boui malis leni| oralilins altliguulur.\ll, 20. centissiiiia.\Ill, 57. ln usu essecirpil a|.udGraccosrcgnan-
Affligiin hac vilajusliscxpcdil. \'l, 98. Aflligunlurhomiues, le Argo.VII,561.Anle|,eccaltMinon erat alllicliolaboris.
.iil Deumquaerant,II', 865, ol ul affectionossuasa terrena- III, 378. Agrieultiirajopus allegnrice. III, 379. Agrioultu-
•ruindoleclationumfluxu colliganl. 111,871.Aiflictionibus rain cur autliloribussuis pcruiilluut\ianicha:i, iu caetoris
purgalitr et exercelur Kcclusia.111,23. Quibusdauiparci- accusaut.vill, 37.
,iur iu hocniundo,ut ahuudautius lorqucanlur in allero : grippinnsej.isco|iusCartli'igi.icnsis.ix, 606,| raedeces-
quibusdam hic non pareiltir, ut ihi | arcattir. III, 1577. sor i.ypriani.1\, 135;haptizalosab lueruticis non-uliapti-
-Nunqiianiimmeritoaliligiiiifurhoniines. Ill, 871. vide Ad- zandi coiisiiettidinein dcsercro prior tenlavit. IX,155,154,
versitas,Tribulalio,Prt.s|ierilas. 1
140, i3, 139.DiiTicultas ojiponilur.IX,135.Agri[.|.iuusotsi
sfrka tertia [ ars orhis. \ll, 497. Africaed imensio. vu, aliter sontiret, unitalcm uondoseruit. IX,1-40.
497. Atiicanuin in meritlie. v, 291, 768. Africaesilus. IX, \
Ajax. lll, 383.
,425. Africain ordinucredendi iiuu est novissinia.iX, 419. A«IV, quomodol.atinereddi soloat.IV,1020, 1187,1593.
-Africaau coniiiiunicotOrienti etoriuus Africac.IX,538.Afri- Aii.viov.vit, 506.
ca a barharisdivexata.u, 529.in Alricafaciliuscoruiculas Alaeduaecarilatis. IV, 1347,1791,1952. Ahc oralionis
:audieris quam, etc. II, 456. Afrorunitraditorumcrinien duae,jojuuiumel eloeniosyna.tv, 482.
non potuil maculareOrlieui terraruui. IX, 100,558, 539, Alaricus.v, 62i, Romamevertit. l, 647; primaurbis ob-
;541. vide uonalislae,Tratlitores. Afrtca Pelagiana liaeresi sidionean. ccccviuexeunte hanc cladein populotiomauo
dufccla. X, 596. infert. II, 365.l<,ot.a. Urbe ca[,tajussit iuvioialosservari
Africmutsde chrisli Genealogiascripsit. I, 633. qui ad loca sancta confugissent.Vli,15, nol. 2, 17, 45, 48.
Africanitsepisco|.us.u, 759, 780. lUililiunAlaricihunia.iias. VII,48.
Agamenuion Kex Myceuarum.VII,572. Albaab Ascanioaedificataesl. VII,89; quo tempcre.vn,
Agapes. s acriiicia genliunichrisliani.nonverlerunl.inaga- 577. Aihar.om» mater est propior quani Troja. vu, 89.
ipes. vitl, 585. TuIIoUostilioexquguata est. vn, 89. l atinorumreges, |iost
Agarejusque fiiius,carnalesveleris Testamentisignili- Albamconditain,Albanoruinreges dicli sunt. \ II, 577. A1-
cabant. Ml, 512. Agarfugiens a facie Sarae,figurahaerc- banis impiu beliumintulurunlttomani.VII,89, et iniuste.
isuin. v, 52. vil, 89.
AY«V et coiSf*quid differant.IV,1444,1509. Albiceriusdivinus[rofessione apudCarthaginem.I, 925,
Agareni iiiter|irelanturproselyti.IV,1055. consulentihusnu'raquaedamet certa resj.oudehat. 1,923,
, sgettiits noctiumAliicaruinauctor. vn, 259, cujusdam inlurroganlicuidaniut diceret quid aniinavolveret; virgi-
Thilosophiin niaris leiupeslate perturbatiouemnarrat. III, lii versuui euni cogitare respoudiL;euindemque versum
531. securns recitavit; licet ineruditus.1, 915.
Agenoriadoa. VII,122, 125. AlbinaniatorMelaniae. x, 539. Not.Albina,Pinianus,Me-
Ageiidumliihilqu d ratio non approbaverit.Ill, 746.Ne- lania, etc. U,471. Not.Alypiumet Augustinumper Hiero-
Dioineliusordiuatquidagal, nisi qui |iaraiiorest 11011 agere nymumsaluLant.II, 928.
quod diviua| oleslate[irohibotur,qiiamCUJ idioragerequod dbinus AcolyLhusecclesiaeRomanae.11,867, 868,871,
huiiiana cogitationeinedilatur. M, 526. Quidquidegeris, 874.
bune age : et laudastiDeuni.1V,511. Aclioanimaelalisesse Alhorin cute lepra est, non candor.IV,957.
debet, quaetendatadquiulamsecurilatem,nonquaeaugeat Albttlafluvius,nunc filieris. Ill,203.
inquietum lahorem. IV,1489.Aclio liona perdueit ad sum- Albumad Deuin p.ertiiieredicuut \lanichaei,nigrum ad
,per vigilantem quietem. IV, 1489. Actio quictorum, et Hylen.vill, 596. Albisvestibus iuduti posl baplisniuni.v,
oliumbeatorum.IV, 1465.Adbonu agendumspes non ha- 678, 1092.
benda iu homine.x, 886. vide c.ratia, 0| era. Agere,nec Alribiudistri lilia. VII,415.
perficerebonumsive malum,quid sit. V, 818. vide Aclio. AlcimusjionLifex lactus, HceLa geuere sacerdotaliesset
Agi plus est, quam regi. X, 523. Agunturhoniinesut alienus. vn, 606.
agant. x, 573, 918. Agis,si agaris; et bene agis, si a bono Alectofuria inlernalis.VII,88.
iagaris.v, 7-18, 8 56. Alexanderrux alque Pontifexapud Judaeos.vn, 606.
Agenses i n rebusduo cognilaAntoniivitanuntiumsaeculo AlexanderMacedoAlexandriamcondidit.II,795;regnum
Temiltunt.I, 755. ejus inagnuiulocis,sed brevissimumtenij.ore.Ml, 117,mi-
&9 1N OMNIAOPERA SANCTl AUGUSTINl <50
iifleemissima,sed minimediulurna potentia.v II, 602;in mo senatore, et pollicilalionibus et minis tentatur. 1,727-
Dei tem| lo liostiasimniolavil,sed non vera pietaie.vil, Alyiiusahsiinetse ab aerariiPra:torianiusu praejustitix
606.Desacrisdeorumad olympiademniatreinscri|isit.VII, aniore. I, 727.
^DO,ODO. Alyiius |iutat credi a Catholicisnon esse in christo ani-
ilexandervelushaereticuscuius meminit Hieronymus. mam et mentemhominis,ideoqueadfidempigre mov.-tur.
II,252, 286, in epislolamad Galatascommentariolosreli- At |sosteaerrorem huncAipollinaristarum esse intolligit.l,
quil. ll, 252. 746. Alypius,Augustiniad Deumconversi pro| osilohono
. lextmdra Regina.ludaeorum. VII,606. sese adjungit. I, 761. Alyiius seceditcum illo in agrum
Alextmdriii.Mit,911,966. Cassisiacum, catechunienuscumcatechumeno. 1,766.Dispu-
Alienaria vita Doi,qiiammagnapcena.VI,359. tat cum Augustino d e finihushonorumet malorum.I, 752.
Alienalioa seusihusel a s| iritu malo,et a bonofieri po- Christinomenlitterariisillis lucuhrationibusmseri dedi-
test. 111,470, quonanidiscri.nine.III,470. gnalnr, sud postearesipiscit.I, 766. lllic Augustinosuam
Alienigeuae qui. IV,648,721. Alienigenae, qui totamfeli- 0|ieramconfertin edendislibris, de Ordine,etde Acado-
citatemnon | uta it, nisi nesenteni.v, 204, 205. micis; iuterlocutorispersonamin istisita sustinens,uli[:sa
\liena possidentur,cumsupurfluapossidenlur.IV,1922. ejus vorba sint, qnaelilleris mandaia fu.Tiint.I, 908.Aly-
Alieiiiuna conscionlia,quod alienumab 0|>ere: c,uodalie- pins remeat Mediolinumnomenintor haptizandoscum AU-
num est a consrienlia,alienuinvidetura scientia. iv, 334. gustiuodaturus. 1,769.Alypiusba, tizatur. lv, 169.
Alienusost, quisquisex tuis nihiltihi prodest.tv, 553. AlypiusThagaslensisepiscoj.us.IX, 697, 700. Alypium
Alimentnm.Praeterciliumet potum,tertiumest alimen- pa| ani et fratremsalutat Hieronyiuus.II, 156.AdAlypium
ttim aurarum.X, 513. Alimenla,medicanientaquotidiana. EusehiiepiscopiConstantinopolilani hisloriammiltit rauli-
VII,690. Auguslinusa Deoedoctus,ul quemadmodnmme- nns. ll, 212, initlitet panem unum. ll, 100.Alypiumquanti
dicamenta,sicalimentasumpturusaccedit. l, 797,798.Ali- Augustinusaestimarel.II, 90. Alypiusobahdieilionemsae-
meulorumsumendoriunregulx-.III, 1337.Alimenlumsola culi, ob re, ulsamcarniset sanguiuis,etsolitudinemlauda-
salutiscausasumendum.I, 797.Ususalimentorumet ligni lus. ll, 95. Alypiihistoriam AugusliuusPaulinoscri|iturum
vilaein paradiso.X, 772. sesiondet. II, 110. Alypiusad sixlum rescribit. u, 867.
Allegoriaquid.IV,1347;vilt, 1068.Allegoriae pluresspe- Alypiuset Atigustinus.lulianamet ejus laniiliambonismo
cies. vin, 1068.Allegoriaquadruplex,historiae,facti, ser- ribus imbuerunt.11,848.Alypioet Augustino cohortanlibus,
moniset sacramenti.111,166.Haecregula in omniallegoria nuptiisjam paralisluuitiumremisit Deiuetrias.II,818.Aly-
relinenda est, ut | ro sententiapraesentisloci consideretur, pius benignissinieacsincerissimeacceplusa RonifacioPa-
quodpersiuiilitudiiiemdicitur.lv, 116. Allegoriarumuti- j.a. X, 549. In Alypiuminiilla contiimoliosaet indignacla-
litas. 11,214. Allegoriausus est ipse Chrislusin Evangelio. marunt HypionensescuinPiuianumad |iresbyteriuniposlu-
Vtll,70. lahant.II, 477.481.Julianicalumniain Alyiium.x, 1065,
Alleluia.vide Hallelnia. 1066.Alypiusvernula peccatorumAugusliuia Julianodi-
Allevarealiquem,pro interficere. 111,824. clus. X, 1053. AiiguslinusAly|iioverborum,Alypius\ugu-
Alligamenti contrilionnm,sacramenta.IV,1903. stinoreruin magister effectusest, professioneipsius AU-
1 18
Allojhylimyslice.111, ; IV,648, 721. guslini.I, 1007.
Almonfluviusnon proculab Urbe in Tiberim influens. Atnaccura.IX,221.
VII,50.Not. (c). Amalech,inter| retatur Populuslinguens.IV,1033.
Alogiadicitur,cum ei:ulis indulgetur, ut a rationistra- Aman,interpretatur Frater cjus. IV,1110.
mite devietur. ll, 141. Alogiareest epulisiudulgere,itaut Amaricantes.IV,88, 796, 816, 1750.
a ralioneduviolur.ill, 1423. Amaritudo.Quocumquese convcrteritanima,in terrenis
AlogiHaeretici.Vlll,51. rebus amaritudineminveuit: unde dulcescat non hahet,
Altare.I, 778; IX,202.AltareChristi.IX, 220.Altareli- nisilevet sead Deum.IV,1083,1086.Amaritudinesdulce-
gneum. IX, 190.Altare caeleste,quod nemo tangil indi- dini vilaetemporaliscur Deusmiscet.IV,1213,1793.Ama-
et allare visihile,quod mulli langunt indigni. IV, ritudinesmiscetDeusdclectalionihusetiam iunocenlibus,
?nus;
95. Aharesubli.neinvisihile,quo nonacc^dit injuslus: ad ut amoremnonhabeamusnisi vitaeaelernae.IV,458.
illudaltareille solus accedil,qui ad isludsecurusaccedit. AmbacumProphetaquidquandoprojihelavitnonihveni-
IV,479.Altarecructumsuper reliquiasstephaui.V, 1438, tur. vii, 587.
etsuper corpusCypriani.V, 1425.\ltaria Martyribusipsis Ambitiosorum miseria.1,724.
non eriguntur, sud Deo.v, 1251, 1438. Adaltare Deire- Ambiviusepiscopus.H,759,778.
citanlursuo loco Marlyreset sanclimoni.lesdefunctae.VI, AmbrosiusepiscopusMedit.lanensis. X, 866,laudatur.I,
423. Marlyresad allaremelioreloeorecitantur.V, 1251. 717.Caelibatusejus, occupationeset studia. I, 720,721.
Altarisohlatio.II, 637. Altaris sacrificiumpro mortuis. Amhrosiusinlitteris saecularihuset ecclcsiasticiserudilus.
VI,609. Adallare fierinicmoriamsui desiderat Monniea in X, 1157.Omnidie Dominicoverbum Dei Iraclat ad popu*
extremis. I, 778. Altare,vel quod acci|iilurde altari. v, lum. l, 721. Ambrosiusdiligilura Monnicaperinde atque
562.Exaltari dispensaturviclimasancta.1, 778. Recipitur AngelusDei. I, 719. Ambrosiusbenigne exci|.it Augusti-
apud carthaginemmoscantandipsahnosad altare. 1,634. num, qui studiose ipsumconcionantemaudit. t, 717. Am-
Allarespirilalilerfidemaccipereduticmus.II.', 1242.Al- brosius,consulentiAugustinoquidpotissimumde Scripluris
lare Deicor nostrum.vil, 280. legere debeal, quo sese ad ba|)tismumcomjiaret, Isaiam
Altercaudistudiumdamnat<ir.III, 1508. praescribit.I, 769. Auguslinus[ier Ambrosium conversuset
Allernantiain creatura mutabilimoverenosnondebent. baplizatus.X, 645. Arnbrosiiore polissimumDeusAugusti-
VI, 151. num ab errore liheravit,et per illiusministeriumgraliam
Altilndo.Nullumcorpusest quodlongitudine,Iatitudine, salutarisba|ilismihuicindulsit. II, 152,620.
et allitudinecareal. I, 1058,1048. Allitudocor[ioris,aliae- Amhrosiipersecutio.II, 177.Ambrosiuspersecutionema
que di.nensionuscxplicanlur. I, 1038.Alliludosi iritalis. JustinaAuguslaArianapalilur. I, 770. Excubatplebs in
IV,1728. Ecclesiamori paratacum Episco|.o.I, 770.TuncHymniet
Altusest Deus, et ab humilibuscontingitur.IV, 947, Psalmiut canerentur sectindummorem Orientaliumpar-
1205. tium,ne po|:ulusmaerorislaediotabesceret,inslitutumest,
AlypiusThagasteoriundus.1,724,parentibusprimatibus et ex illoretentum. l, ad 770.
mu ncipalibus.I, 724,corporisstatnrabrevis.I, 967. Alvpii Amhrosiussynaxes memorias martyrumprolribet. 1,
cognatusRumauianus.u, 110.Aly,ius, natuminorAugusti- 719. Anibrosiuscori orass. Protasiiet Gervasiidivinitus de-
no. 1,724. Auiiistinoamicissimusa primisannis. I, 724,ab tegit. I, 770 ; vn, 761; IX.430.Amhrosiumadhucvivum,
eoqne frater cordis sui dictus. I, 766. Aly,ius Auguslini obsecrahantdamones utsihi |arcerel. vi, 608.moremEc- Ambrosius
ThagasteetCarlhagiiiein Rhetoricaauditor. l, 724. Alypius in observandosahbatijejunio, servandumesse 201.
a minoriaetalemagnanivirtutisindolempraeferebat.I, 724. clesiaein qua quisqueversalur,respoudil. II. 151,
Carlhagineut fur apprehenditur,sed moxliberatur.1,726, Ambrosiidilectioae Pauliuusad fidemumutritusest. II,
Carthaginespectaculisdeditus, a Circensinminsania revo- 102. AmbrsiumPaulinuspatrein suumvocat. II, 102. Ain-
catur objurgali,ne Auguslini.I, 725;P.omanivenitante Au- brosiiiresbyter censelur Paulinus.II, 102.
guslinumut jus discat.I, 726. Alyiius fortissimusdomilor tmbrnsii mors conligit an. CCCXCVIl, 4. April.II,151,
corporisllalicumglacialesolum nudopede oblcrit iusolito 152.Kotasvide.
ausu. I, 769. Spectaculorum gladiatorioiumamoreincredi- Ambrosiushaereticorumexpugnator.X, 1568.Ambrosius
bili, incredibihterabreptus esl. I, 726. Manichaeorum su- Pelagiooppouitur.X, 581. Amhrosiidoctrina oppositaPe-
perstitionecumAuguslinoinvolvitur.I, 726. lagia.iis.X, 681.Ambrosiuspeccalumoriginaleagnovit.x,
Alypius Mediolauum cum Augustinoproflciscitur.I, 727, 1052,1157.Neminemsine peccao esse docuit. X, 28|.
continentissimevivit.1,730. Augustinumabuxoreducenda Ambrosiisententiapro peccatooriginali. X, 378,409. Am-
prohibet,quo simulsajiientiaeliberc vacent.I, 750. Asses- brosiitestimoniacontraPelagia.ios.X,652.Ambrosiidoctri-
sorismunere terlium lungilur.1, 727,754.Dumassidetco- na tribus lulianierroribusoiqiosila.X, 674,675. Amhrosii
niiti largitionum.italicianarum, ejus inlegritasa potenlissi- fidemet purissimumin scripturissensum,ne inhnicusqui-
61 1NDEXGENERALIS. 62
dem, lestePelagio,ausus est reprehendere. X, 1052.Am- in amico.VIII,451.Amicusamicumin Deo cerlius habet.
brosium, si viveret, primum seipsum, deiudecaeleros 11,72.solusnullumearum amitlit, cui omnes in illocari
emenlaturum in matenade peccalooriginali,dicebatJtt- sunt qui non auiitlilur.1, 699. Beatusqui amatDeum et
lianus.X, 1408,1414.Amhrcsiusquamlibelsanctusnequa- aiuicuininDeo, et inimicumpropterDeiun.1,699.Amiciveri
quamauctoriialiscripturaecauonictc in
eouiparandus.X,581. indicium,si religiouecousenlii.I, 941.Amicinon sunt,
Anibrosiusiutor scriplores lcclesiaslicosflos quidam qui in rebus tanlum humauiscousenliunt.II, 1072.Incon-
enituissespuciosus,diciltira Pelagio.1228, 1250. Ambro- staulia ejusqui ex caritateaiuicusesliionlinicnda.11,250.
sitisPelagiiore magnoperelaudatus.X, 581,585,584,409, Amicorum verorumet honoruir. fidesnonDeta el mutua
410, 436 443,466,652, 661,671, 695, 1070,1080, 1157, dilectioconsolaturnosinhac vita.vil, 634.Amiciobjurgara
1274,1543,1578,1402,1411,1412. meluentes,plerumque minusuliles quain inimicijurgan-
Amhrosius\;ariaevirginilatuindufendcbat.X, 445.Hanc tes. ll, 247.Amicusne admoneatamicum,verecundiaim-
ob rem Maiiichaeus a Jovinianoappellalus. X, 445.Ambro- pedire nondebet. 11,671.Auiicusuon omnisqui parcit,nec
sius scrijsit contraeos qui Doiniuumprofccissede libris omnisqui verberat, inimicus.II, 525. Niliilsic [irobatami-
Piatoniscontendebant.11,125. Amhrosiide Christijustitia cum, quemadmoduni onerisaniici porlatio. VI,80. Amico
sensus. X,1084.AinhrosiisenlcnliaindevidendoDeo am- rumvitianonamanda.v, 525. Amicusmalumsuadeus.V,
piectiuirAugustinusII, 620. Adveteris lcgis interpreta- 501. Amicietbuni adbomun, et maliad malum,multum
iiuneitiquasirogulamcoiumundans,saepeinler conciouan- valeut. v, 657.Ainicushoinins veratiteresse non polest,
duindicebat,Uttera occidit;spiritusautein vivilicat.1,722 nisi fuerit ipsiusj.rimiiusveriialis.u, 667. Aniicusrectiuon
Atiibrosiusintcr|,relalioneui origenis in quibusuamse- esl, qni mallet id quod recluni est nonjuberi. IV,823.
quultis est. II, 261. Amicuset inimicusnuncvix dignoscilur.V,522. Ainici
Ainbrosiiexposilio in Isaiam.X, 652, 655, 654, 617. In bonavoluntasnon videtur, sed credilur. VI,171.Nec be-
psalinuuixi.Mll. X, 646. ln librum lobia;. \ 1,579. In nevolontiaejus nobisconstatsine fide. VI,171.
Lucam.X,645, 1024.Ainbrosiilib. de isaac CLAniina.X, Amiciniors amara, amariormulatio.vu, 635.Quidin
671. De sacramenlo regenuraUonissuu de philosophia. morteauiicorumvore consolatur.vu, 655.Prodestaliquid,
X, 683,687,690. Apolgia propheiae David. X,632, 645, cognoscerequae aniaraet trisliasunt erga carissimosno-
1024.Ambrosii liber de Fugasatculi.X,633,634,689, 1005. stros.II. 563.
de ArcaNoe.X, 632, 674. Du Bonoinortis. X, 635. l.ibor AmicusDeinoneflicilurquisquamnisi purgatissimismo-
I. DePoeniienliacontra Jovinianos.X, 632. Lio.de Paradi- rihus et sinceracaritate.111,175.SivoluntatemDei nosse
so. x, 682, 688. quisquamdesiderat,DalamicusDeo. 111,175.
Aiiihrosianiversus. 1,777. Amicusmedianocte iiitcrpellatus ut det tres panesad
Ambrosiana Basilica.I, 770. reficieiidumaniicum.v, 619. Aniisbionem reruin quasha-
Amtiularesecuuduu)carnem et secundumspiritum.V, bet natura, devital. tll, 586. In amissione rerum tempora-
846.Amtiularenon secundumhominem, sed secundum liuni, nihil perit sanclis. Vll, 23.
Deum.\ l, 536. Amhularenostrum, est forveruin itineri- Amisisse aliquiddicitur,qui speratumnon acceperit.III,
bus bonorumoperum.IV,290.Ainbularuvianipigrius me- 555.
lius est, quam[ir;eter viani forlitercurrere. IV,259.Am- Ammanilw ex Lotpropagati.ui, 762.
bulansin via lidei,perducilurad speeiein.IV,1854. Amedera.IX,221.
Amenvoxhehraea.ill, 1694.Quare uonest iulerpretata. AinmoninterpreiaturFiliuspopulimei, sive 1'iliusmoero-
III, 1694.Quidsignificet. lbid. Anien,idemacverum est. ris. lll, 818; IV,1053.
V, 1655.Aineninterpretalurverum, non quomodocumque, Ammonianns episcopus.X,632, 665.
sed myslicareligione. vill, 515. Amen, ad invocationes Ammonius medicus.VII,761.
Antistituinrespondetpopulus.VI,520.Anien, fideles Eu- Amo.Amare,quidsit. M, 23. Non aniamusaliquid nisi
cliaristiatnaccipienlesruspondenl.v, 1247, 1469. Ametiet pulchrum.l, 701,1183.Amathomounde seputatlieri hea-
halleluiadiebusPassioiiisel ltesiirrectionisDominicae per tum. M, 672. Amari incognita an possint. viu, 952, 954,
lolumniundumcanilur. IV,177. Aniou el halleluia pro- 971,875, 974, 910. Quiamat, non laboral.III,1741. Non
pter sanctioremauctorilalemservatasunt. Ilt, 42. Amenei omniaqt.ibus ulendum est diligeuda suut. 111,27.Quod
halleluialola uril bealoruinaclio. V, 1550.Ainuuainunad amas ad tempus,aut suhducilurlibi,aut suhducerisilti.'
aliquidallirmanduui assumilur.III,649. V, 1653.siuedolore iiun peri-uul,quaecumainure[,usses-
Aiuicitiaquidsit. \ I, 22 ; X, 530.Amicitiaest rerum hu- sa sunl. VI,156,265. lu saxulouonesl quod possit aiuare
manarum ut divinarunicumbenevolotiliaot caiilate con- Christianus.M, 679.
sensio. 1,941; II. 1071. An.icili.imuluo anioreconslat. Auiatoiia patriaenoslroecanlaiida, non velera. IV, 807.
M, 175.Amiciliasiiuilibusmorihusconfit. 111. 215. Amicilia Amatoreslubrici, ut siut loruiosi fullaees, non curant
vera ex caritatea;leiuhatiset verilatis.inanat.II. 667.Non repreheusoresveraces. IV,282.
esl vura amiciUa,nisi uaniDeusadgiuLinci. inler ipsi hae- Ainatuliuuiii,iiihilniuliusiiivcnitis.V, 1551.Adamorem
rentes carilate.I, 696.Ainiciliauusquainuisiin Christofide- Dei,uiagiiuuiiucilauieiitumex . hristiincarnationeductuin.
lis est. X, 550.llla est lex a.nicilia;juslissinia,utsiculiion VI,514, 559. i ide Ainor.AinaiiDeus non potest, nisi ha-
minus,ita uon plus quisquu amicuui, quamseipsuuidili- beatur. V,211.Deuscontinuocuniamatur,habeLur.V,211.
gat. 1, 875. AniandusDeussuperparenlts. \, 1512.Aniandusest Deus
Ami.ilianulliusrepudianda. \T, 82. Amicitiahominis pa- gratis. \, 905, 1046. Ainare Douni gratis, piutas esl. v,
rum prodest,oLquanduqueni.iltuni uocel: secure oplatur 568.Amaregratis Deum,quidsit. IV,626,658,265,1404,
amioitiaLhristi.1\, 1718.Annciliaolferendahis qtii eam a 1745.AmareDeuingralis hoc cst, de DeoDeunispcrare.
nol.ispetiTe non audent. M, 83.llluuini ainicilianireoe- ' i| se sufliciltihi, praelerilluin uihil suflicittibi. \, 1469.
ptuniposstiniustliccre,cui oniniacousilianostrarefuudere Si adhuc|.roj.ter |ioeuastimes Deum,nonduinaaias quoin
autleamus.VI,85 Teinerariuuibonevt,loiitia3 jutliciuni ca- sic liinus. lll, 2019.VideCarilas,Diluclio.ldquod ni il ost
venduuiest erga euin, cujus nonnisi hona statuii appa- ahudhahere qtiani nosse,non jjolestdeussutluniainatur.
renl. \1, 85.Ahannuonun repelluiidus, cujus [iriuionou VI,25. Pra-ceplumdiligondiDuuinlolo corde,nullainvi ae
nisi mala inuotescunt.vt, 85. sine lide de aii.ieitia non nosira; | arlein relinquil,qua; vacare debeal. lll, 27. Ainor
constal.\I, 175. Amicitia:auiorainatquod nonvidelur. V, iste lluviocomparatur.lll, 27.
1692. AniandusDeus[iropteripsum,et[roxiiiius proj.terDt:um.
Amicitiaaliaconsuetudinis,aliaraiionis.V,1691.Amici- v, 1472.Aiuarealiquemhoniiiienij.ro clirislo, adulteriuin
tia an propter sesolum peteudasit. \l, 21. AiniciLiae anior est. 111,1497. AinainusDeumde Doo.v, 210, 923.Nuvit
sil graluilus.V, 1692.Ainioilia nou [ieusandaleniptralihus Duusin unoquoquenostruin,et odissequod leciinus, et
conimodis,sed graluilo auiore pulanda.II, 667.Aniiciiia amarequodtecit. III,1923.AmatDeus suuni, etiam in vi-
pereuule, counubiorum, cognaliouuniol afliniiatuniviucula tiosis, vel saiialionebenefioiuni,vel danuiutionejudiciuin.
in animononservahuntur.VI, 175.Amicitiasiniulatauiliil lll, 1925.Quautumnos Deuh,cl qtia.esdduxurit, cur ne-
amariiis.vu, 652. Auiiciliaresjlena limoriseLsollicitudi- cesse esl coguoscere.Mll, 888.
nis. Mi, 634. Aniatrecte proxiinumqui a„it eliamut ip<seloto corde ,
Aniiuliauialoruminimica.I, 682.Amicitianiundi hujus, tola aniina,tota uieule Deuindiligal. 111,27. Qui tiiligit
fornicatioest a Deo.I, 670.AmicitiasciviumBabyloiiiu: cuni fratroni, Deum diligit, quare. Vlll,957, 958. Quiuaniet
affeclas,vidune incipialte delectare Babylonia,ot oblivi- proxiuiumet seipsosjuslu diliguul. vill, 956.Aniarenon
scarisJurusalein.iv, 1768. iuiserest omuisauiniusviuctus sic debeinus homines,quomudogulnsi turdos. 111.2038.
amiciliarertimniortalium.1,697. Aniamushoininesiu quihuse->t scinlillacaritalis, et
Amicumnihil e^t hoinini sine homineamicoin quibusli- e coutra.lll, 1405.Lndoamaluraliqua aliquisqui | utalurjustus,
bet rebus huinanis. 11,493. Benequidaindixitdo aniico et non est. Vlll,966.Bonosimitare, nialostolera, onines
suo, Diuiidiuni a iiima;uieic. l, 698. Amicusnullus inter ama. M, 547. Amandi n onduui justi, ut sint; qui jam sunt,
iniquos. lv, 1179.Ainicuinille veraciter amal, qui Deum ardentius diligendi. VI, 544. Quid in his diligendum.VI,
amat iu auiico,aul quia esliuillo, auL ut sil iu illo. v, 548. Animusj--lusaniaturquauicoipus, etiam in aliohomi-
1472.Amicumpropter Deumamat,qui Deiamoremamat ne. II,1420.Nonoj.us est ut qui amat, excitelur ad opem
05 IN OMNIA OPEM SANGTIAUGUSTINl Giv
amiCO fereridam.II, 1730.Ahiarichpiebat AugnSiiihus noh rituramor, si ipse non deserit, I, 701. Slansin terra, in
iri se, sed iu Cliflsto.U, 1423.Amafiet sUpeHoresab infe- caeloes, si diligas Deum.IV,1085.Aroaudo,cor ad Deuni
rteribusamant.vt; 315. Amare.vide Amor. Ievatur. IV,1085.Quanlo|lusamaveris, lanto [lusadscon-
,Ahiatsempef se et suum cofj.tishumo. ln, 27, 29. pfae- des. IV,1063.AmandoDeumadsceiidis,auiaiidosaeculunica-
CjJJlfhdusest ttiodnshOuilniquo se et corpus suiim diligat; dis. IV, 1667.Nondumcoepitesse amatorDei, qui eligeret
tri,M. Atnafese, et negare se. v, 1456 in affluenliabouofuinsaeculariumseni|;er esse, et laciem
".Xniaseafitate,quidqtlidbeue amas. v, 160.vide hmici- Deinon videre. IV, 1089. Necesseest ut parum diligat
<ra;:Ahtor,Diligefe. fanto sumtts dileclione pleuiofes, Deum,qui non ab illo, sed a se ipso bonuinse arbitralur
TOttttosaniofessumusa tuuior.e.superhiie.viii, 957 , 958. effeclum.II,576. AmoreDeinolle laborare,quam puden-
jSKShdi infuriofamodus.v, 1654.Amarusfactusniundus, duin.vi, 448.Amorepelilur, amore quaeritur,amorepul-
non desinit. V, 1419.Atnormundi si hahitet, nonest saLur,amorerevelatur, amoredenique in eo quodrevula-
Srifltfetaniol-Doi.111,1993.AmandoDeumefficimurDii: tuin luerit permauetur. I, 1525.
flStrl
antaudd
" mundum,dicimurmundus.v, 678. AmoremDeiuon donat, nisi ipse Deus, nec aliLernisi
AtltOrjioudiisest, quo animusfertur quocumquefurtur per chrislum.vu, 730. Nonainarotur Deus nisi per Spiri-
1*848; n, 677; VII,542. Amorhoc aniniis, quod pondits tum sanclutn. I, 745, 818. Quonisi Deo pleuns est, qui
CstCorpofibus.11,212, 213. Amur manus animae.V, 694. plenus est dileclione.vill, 968.Quisvoraciter laudat, nisi
PGSauimae.IV, 124. Auiofe aniina movetur taniqtiainad qui sinoeriferamaL?11,537.Libere laudas,quod laudando
lueumquotcndit. IV, 124. Amorctirsusest. IV,441.Ainor amas. iv, 1743.Amorin Duumluni ajijiaret, si aniaulur
vacafenon potest. IV,260, 1618 lu eo quod amatur, aut lticraDei. V, 1558.Agendumesl uLcaeLerinobiscumDeum
hon laboratuf,atil ellaiior amalur. VI,448.Ainora dolore ament. iv, 929. AniorDei |,riuci,ium civilalis caelestis,
ainvacarep.ossit.IV,598.Air.orisvuluus.V, 1360. amor sui principiuinlerreuae.VII,456.
Amoromuias;ovaet imiiiania prorsus facilia et jirope Ainor Dei iu honiinos cotnmendaiur. VI, 514, Amat
rtUIlaellicit.V, 444. Anioreduraquaequemiteseunl.v, 444. scmjierDeus,sive blandiatursiveuiinutur.vnt, 964. Amo-
AniofutrahilurailimuS.1,1,1608.NiliilesLlain ferreumat- ris chrisli erga sponsamj.ignora,S|,irilus sancluset sau-
que diifuiii,quod non ainorisigue vincatur.l, 1328.Nulla guis. iv, 1170. De solo atnorechristi iu nos certi sumus.
majorad ainorein invitatio,quanipraevenireamando. VI, IV, 1292. unde probari queat, an christus ametur. IV,
314. Aiiiofipse an am&ndusest. vi, 23. Amorij.-sequo 1681.
bene auiattifquod aiiiantlumest, ordinate amandus.vu, AmanliDeumnoe temporaliumpoenarum,nec imperia-
467.Ainoripst;ainatuf.Vll,341.Alnorisvicissiludoiu ama- lium legum, nec gehennarumliinorestnecessarius.il,805.
10qUairiluf. V, 211. lisrebus niaxime auiuiunisolemus AmorChristianusDeo,huuianusliinor regibus debetur. IX,
ijitcndcre qtias anianius. 1, 1184.Qtlandoquisque quod 45. Si ouines huinauaeactionis niotusad Dei et proximi
ainat, habefe videtur, fulixvocatur vere auLeiniclixest, amorein reieramus, muiidabiuiur.1, 1186.Diluctimis Dei
lioa si haboat quodamat, sed si id ainot quod aniautluni virlule homo iuferiora ordiiiai, uec ab eis sordidatur.I,
Cst. iv, 202. Aiiialo,sed quid ametis videto. IV,260. Nihil 1187.
aliudcura;essedebut quomodovivaLur,nisi ut quod ainan- Amorproximi.vita bonaet honestanonaliunde forma-
dimiesl uligatur.v, 583. Anioranimae.vide Aniina.Amor tur, quam cum diligilur Deus et proximus.u, 525, 557.
ad oinni;rocte factum,el ad oinne peccatumaniorel tiinor Animateuel ordinem, sei| sa tola diligens quodsujira se
ducit. IV,1026.Exainofesuo quisquovivit, vel bono, vel est, id est Deum; sociasautumauimas, lanquauisuipsam.
male. Mll, 228. In hac vita virtus non est, nisi diligere I, 1187-Nondiiigisjiroxiuiumtaiiquamlui|Suiu, si non ad.
qtiod tliligendum ust. II, 671, 673. Ainorchm|,ravusest, bonuin, adDooamonturquodi|)se lendis, adducis. l, 1552.si placent
vocaturciqiidiUisaut.libido; cuni auLenireclus, dilccliovel aniniae,in et ad eum raj.iaulur.I, 702.Disce
caritas".IV,121. Amorol dilection n differuui.\n, 410. aniareiu oreatura creatorein, ot in faeuira1'aclorem,ne
Aiiiofaut, aseendit aut doscendit. tv, 1629. Non [>rae- teneat le quod ab illo 1'aoLum ost, el amitias eum a quo et
Cipituramof nisi Duict proxinii.111,27. AinorDeiut |,roxi- ipse facLuses. tv, 439.
miDuisetpluniludoScrijLtirae.III,54. Amorverus quo or- AmandushoniosecundumDeum; quia et teipsum sic
dine coinpareliir.V, 1654. debes diligere. tv, 1816.rroximumsicut seijsum diligit,
Amarise jiiheLDcUsab hortiine; cl nisi faciat, minatur qui eurnad simileniDeidiluctionomquantum inesl perdu-
ingeutesmisorias.1,665. Sumnioanioread DeninLendere ducit. il, 499.bona tiuguladilecliouisproximiest, ul quse siti
jubemur.I, 1516. Quianovil Duushoc nobis prodess': ut quis(]ue vull | roveuire, et illi veliL;eL quaesibi ac-
ainunius eiiui, landandoso, auiabilemse facit.IV, 1869. cideru malauou vult, et illi uolit. flt, 161.Quidiligitjiro-
Doussagittateor anianiis, ut adjuvetamautem; sagitlat, ut xinium, agit quantuni[iOlest,ut salvus corporesalvusque
faciataniaiilein.IV,1599.VirLusad beala,nvitam ducuns animosit; quod([uead auimam pertinet, ut priniotimeat,
nihilonininonisi suminus amor Dei. l, 1522.Onmianohis deinde diligat Duum. I, 1554.cum oninihusquospariter
dictintULDeuuiamemus; nec cessanldicere omnibus,ut diligithonioprodessenoa possit,uisi conjuuciioribusprod-
sint iuexciisabiles.I, 782.Adamorenibei excitat mundi esse malil, injustus est. tu, 163.Nonsic ab hoininehomo
pulchritudo.IV,1887,1892. diligundtisest, Ul diliguntnralfineset cives , propter ne-
AmorDeiex LOLO cofduest cultus Dei,verar eligio, re- cessitudinestemporaies, quas odisse oportet. HI, 161.
cta pietas, debita servitus. Mi, 281. pietas ctiltus Dei Amare lioniineiu,ut ex eoaliquidtemporalisvoluptatisaut
est, nec coliturilieiiisi aniando.n, 556.Summaetvera sa- commodi cajiias,loedumet dulestabilevitiumesl. lil, 161.
pieulia est in jrfaecepioillo primo,Diliges, elc. II, 556. Facileest iiialos odisse,quia mali suut; raruineos diligere,
AmorsuavissiihumDeo incensum.Vll,279. Amor,geniilus quia hominessunt. 11,634. Praeceptode diligeudoDeoet
Columbae.m, 1425.Amanliummuslumsunt piaelacrymae proximo, uonlitteraephilosophorum , non leges civilatum
Coulribulalorum.IV, 1061. Nec amor nosler erga Deum comparandae, n. 524. Hoininenirecie diligere non novit,
sine spo est, ncc siileamor spes, noc utrumquesine fide. quisquiseum uon diligit qui hominemfecit. 11,1072.lllud
VI, 252.Quirecte amat, recte credil et s|>erat: qui vero maximetimendum est, ne se quisquamcredat, contempto
iion amat, inaniler credit eL speral. VI, 286. Meliorest jiroximo, ad Duuniquein diligit esse vonturum. 1, 1552.
auimyscumobliviscilursui pr;e caritate Dei. 1, 1308.Deus Nuilusceflior gratlusatl anioremln Dei, quam hominiserga
praecipueet solus diligendus,quia nihil co melius. II. 672. hoininenicaritas. I, 1187, 1531. amore jjroximi; suut
f,ljdus ainandiDeumest sine modoamare,ex epist. severi. quasicuuabulacaritatisDei.l, 1187.
1!,419. Non possumusmeliri, ut sciamusquantum desit Amorhoniinisin hominemaliusrectus, alius perversus.
ii ibisamorisad idquodsat est. I, 848.Totuinexigitte, qui V, 1690.Auionsliciligradus. v, 1690.A.norparentuni.V,
fjcit te. V, 212. 1512,tixoris. v, 501, 1515,Filioruin.v, 506, 1515.Inhu-
AmorDei gratuitus S])emmerceJis non lollit. V, 1483. manuniostnoiianiarein hominequod homoest, sed amare
iicut pii gratis amant chrislum,sic iinpii gratis oderunt. quod filitisest. I, 161. AmoinusDouiiuum, aniutnusEccle-
JV,1452.Ainorecastocolundusest Deus.I\,626, 658, 928, siam ejus; illum sicul palreui, istam sicut matrem. IV,
1404.Minus Deumamat,qui cumDeoaliquidamat, quod 1140.
non propterDeuinamat. I, 796. Quodnon propter se ania- Ainorinimicorum.Cur Dominuspraeceperitdiligeudos
tur, nouamatur.i, 881. castus timor venit de amore. IV, inimicos, el odio habendosparentes el fiiios.1, 615. Qui
1682.Timorenonjierit amof,ubi casLusesl timor.1\', 1592. inimicumodit, is odiose ipse graviusvastat, quam aut ini-
Amorcausa cur boniunrecle fiat. X, 586, 788.AftiatDeum micumvaslet, aut ab inimicovastelur. l, 674.
oinnequodpolesl amare , sivescicnssive nesciens.1,869. Anioresduo, socialiset privatus.III, 457.Amoresomnes
AmareDe.umplene lionpossumus,quia eutn unn videiuus, pritis sunl in honiuibus de se, et sicde alia re. v, 1654.
IV,1892.Quenicognoscerevoluuiusprius plenacaritatedi- Quise diligil, non aliud esse vult qiiambuatus. vu, 279.
ligamus.1, 1531, Sdtisse novitdiligere, qUiDeumdiligit. I, 1551.Se spiri-
AmorDeumfacit praesenlem.II,672. AmorDei facitut Uilitefdiligil, qui ex toto qoodiu eo vivit,Doumdiligit. I,
fnorsuon modoeontemnalur,sed etiam desideretur. Qui 152.NisidiligalDeum,nemo diligil se ipsum.ll, 499, 768.
SolumDeumamat et proximumpropter Deuminvictusesl. Timeriet amari velle ab hominihusnon propter Deum,
III, 160.Ibi esl locusqnietisinijierturbabiiis,ubi nondese- misera vita est et foedajactantia. i, 805. Duolantumpr«»-
05 1NDEX GENERALIS. 68
ffpla caritatisdata sant, quia homo et Deumet seipsnm Vitamperpecerltneus. v, 799.resUrrectio» 4S7.
eadein dilectionediligit. 11,672. Amorsui nondiusuhsi- iv<<roMriSsnscilalio,«Av«ww., III,
stit in se, sed cilo in vauisevanescit.v, 585.Sihi| laceules nastusiusPonlifcx Honianus.IX, 500. AnastasioPajiae
liiulttiuiDeodisplicent.I, 806.Aniniussi placetsibi,lanto Ruffinuslihellumohliilll. 11,719.
fil iniiior,quamose cupil esse majoreiu.1,1508.Amorsui Ana,\tasius episcojus Maxiiuianista. IV,376.
perversus,veriuf est sui conteuiptus.v, 1457. ^morsui, Anathemaundedictumet quidsignificet.III,510.
causacur a Deoad inliniadcfleclitur.vui, 1006, 1007. Anathemalizare morluumcaecilianuni j aratusAugustinus,
Amorsui prima hoininisperditio.v, 585. Amorprivaluset si criminain eum objccla|irobenlur. ll, 794.
superbia,fuiilesnialoruiii.111,456. Auiorsuiaiiiuianilurhat. Analomicam artem contiiiotars medicinalis.X, 528.
VII,596. Anatoiiiici medici.\ll, 791.
AmorDeict amorsaeculiopponuntur.V,482, 633, 694, Aiiaunenses clerici(sisinnius,Martyriusel Alexander)a
1512.Ainandusest solusDeus; oiiuiis vero isle inundus, GenUlihusoccisi.ll, 536.
iil osl, omnia sensibiliactntemuenda, ulcndumauLemhis j.naxagorasaudilorAnaximenis. X, 776. Quidde rerum
ad vitaenecussilalem.1, 1527.Creaturasi diligaturab ho- causis sunsil.vu, 226. soluin esse lapidemardenlemnon
iiiine qui negligit Deuui, fil | a:nalisdileciorisuo. I, 158. vero deumdixit. VU,601. Mentcmdeumesse dicit.11,442,
AinorDei.amor|iroxiniiearilasdicilur; anior ininidi,ainor 443.
hujus saeculicupiditasdicitur. IV, 260. \ itia quaesunLin .naximandcr auditorel successorrlialelis.vn, 226,quo
aniore. \ll, 652. Ainorrcrum vauariunet noxiaruinpoena tempnreclaruit.\ II, 582. Quid sensilde rerum priucipiis.
primi peccali.\11,784. ,\morreruni inordiiii.tus,non ij.sa VII,226.Muudosinntmierahilesadmisit.VII,226.
ros in vitio.vil, 536.Pecealumipsuinnouanialur,sotli| se Aiiaximenesdiseipulus ei succossorAnaxiinandri.Vllf
iuordinalusamor creatura; esl peccatum. v, 115. .\nior 226, quolemporetlaruil. \ll, 582. Aeromdeuni esse cre-
steculinon cou.patilurauioremDei. V, 694.AinorDoimi- didit. 1,782; II, 445. -veriinlinito rerum causas tribuit.
uuit auioromcreaturae,ot e coulra. 111,l(ii7, 16'tl.Ainor VII,226. Anaxinieuesdeos ox acre orlos credidil.vu, 226,
teniporaliuinreruin non expugna:ur nisi aliqua suavilale ContraAiiaxinienis el Anaxagorae sunteiitiainde DeoCicero
acternaru.il.1, IlliO.Ainorreruiii lerreiiaruin\ isciiinust dispulal.II, 4t5, 414.
pennarumspirilalium.v, 646, 1413.Amassaeculiim,ahsor- Aiichisespaler /Kneae.\ II, 81.
behii le; ainalorussuosvoraru novil, non pnrlarc.v, 482. Anoillaet servi nossumus.IV,1653.
Aiuoreetrumqux-iorinsucussuiitiuntui',coin[ utrescunlinLe- Aitconwexstrucianioaiuria:Stej.hani aute ipsiuscorpo-
riora. lll, 845. Aiuoresubdunlur huiuinus cruaLuris,et ris detecliunoni.v, 1115.
suhdilijudicarcuou jjossuiil.I, 785.Dousjubet nos tole- AitconesoLAuconisci.III, 764.
rare, nou aniaru | raesontia.iv, 231. Auiorororuin oliam AIICHS Marciusre\ aj.ud itonianos.VII,92,582; rex quin-
conoossarumadilicalur ioenuui, slipula, oto. IV, 1015. lus. \ll, 5i'l.
Aiuandoros noxiasniiseri; haheudo , niisurioros.IV, 202. Andabttlttrum mos X,1037.
PropitiusDous,cuniinaloaniamus, uegat quod aiiianius; Aiidrecn.AIociyphasorijiluraesub nominibusAndreaeet
iratusdat auiauliquodmaleauial. IV,202.cuniid aniauius, Joannis.\1II,626.
quod vultDeusut aiiieinus,|.rocuIduhiodaluruscst nol.is. AiidrettsoxinsulaCapraria(monachus).II, 189.
1\ , 202. \inov niundi lahoriosus.1, 1186.Ainoroni[lerni- Audrogyuiseu lierniajihroditi.III,294; Vll,486.
oiosissiinuui rerum cor|orearunivoraol divina pliilosoihia nilromuclieItoctorisuxor a Pyrrhoin Graciamabducta,
inouetfrenare.11,65. Qu;erenicdia contraaniureuirerum eiquenupta.vil, 88.
vanarum ol noxiaruinDeus (ijijiosuit.\ll, 785. Aniorem ntliomedtitixor Pcrsci, in caelumpostmortemrecepla.
suuni ab eu q, od abossu a su in\ito potust, disjuiigure VII,572.stella noiniuuAndronieda: a|)]ioilaia.VII,572.
nilitur Augustinus.II, 63. Anebon/EgypLius,ad quoiii scri[;silPorphyTius ut dc di-
Aniorutilis, ot amornoxius. V, 1631.Amorillicilus. v, versitatedn-uiouinn docerolur.Vil,288.
1330.Aniorlarlareus.IV,1816.Deuni essoauioroinlurpis Angulusoo| ulansduos parielosChristus.IV,712, 1222.
et vitiofavcnslinxillibido.vill, 574. Amorisimpurivis.V, Aiiguslavia anihulaiiduinest, ut concupiscenliae carnis
581, 885. Ainorluipis quanlasmolestiashabol. IV, 1331. exuantur. IV,682.Angustatuses in terra, uiigrain caelum.
Anioriumiunilusiu ima [,racipital, ainorsanctiisad erna IV,1736.
leval. 1\, 1618.Quisquisamat carnalilcr, necessesiqcst ut Anqelorttm lionienlatius acceptiun.I, 602. Angeli,laline
oiiuizelo jiestiferoainut: at anior sapiuuliaesinezulo. IV, nuntii. lll, 1596; V,64,230,691; VII,468. Angelus,latine
510. Ainoricurjioreo cum animus morilur, dulce vivit. nuulius, otficiinoinenost,non nalurae.IV, 1548,1737; V,
II, 72. 64. Aiigelus,natura s| irilus esl; cum mittitur, lit augelus.
Aniandohonum,nos meliores efficimur.IV,1869.Tales IV, 1548. Aiigoli,s|)irilusratiouales, caelestibuscorj.oribus
sunt lioiniues,qualessunt amores. \, 584.Nonlaciunlbo- praesidenlos.VI, 708.
nosvolmalusniorcs,nisi honivel mali aniores. II, 672; Aiigeluruni croalio. III, 222; per lucem priinodie facta
v, 1417. Aiuoresduo coulrarii possuul csse in honiine. intelligilur.III,228. AngeliiioftsunlcoaelerniDeo,necta-
\ 11,541. men [ assivi issiludinemlemporuin.1,831. AnAnguhpo-
Amoregcnusel indignusila diligil,ul rehus quasdiligit, tuerintseinper esse. VII,565.Angelide subsfantiaDeige-
suhjicialur.III, 251. Amor esl graLiornou profluensex in- nili, secundum\;anichaeos. \TII,308, et postchristuma pa-
diguulia.VI, 5 15. Ue geniti. VIII,5 81. Manicha;oi'um error de Angelispost
Amorjuslitiu:castus, unde prohatur.V,963. vide rimor. Chrisluina Patre genitis, refullilur. VIII,582.
Aniorjustitiae, non poenaetimor, innocentiaiu|jarit. IV, Augeliquandouamcreati sunt. VII,524,347. Angelorum
1190.Aiuurulex impletur,nonlimore.V,199,1171. Amure croalioan anlerior qtiammundi.VII,345. Angelortun crea-
et limorediffurunlliomonovuset votus, et ulruinqueTe- tioncm uou evidenter cxpressit Scriptura.\11, 524, non
stamuiUum. V,81,207. Amorinftaminat,timorhuiniliat,IV, lamen[iriclcriiiisitScriplura.VII,524, 347. Angelioacrea-
1027.E\ ipsiusamorisvarioaffuctuvirtusquadrijartita. I, lura | riinaouiniumcroataest. IU,326, quare. lii, 326.An-
1522, 1550.VideDiluctio,Teslaniuntuui,Lex, Caritas,Ho- gelicanaltira dics est | rimilus condilus.III, 351. Angali
mo, oditim. quomudocreati, aul Doonon ooaeterni,si semjier fuisse
Amonhwi,inter|irelai)lur Amaricaates. I V.1750. \ 11,564.De Atiguloruni creationequibuscon-
,-mosPro|ihotaquid et quo loni| orc j.radlxit. VII,583, iritelliguulur.
ditiouibuslicet dis|.utare. Vll,545.
585.Amos[iroplielae eloquenliaqttanisana. 111, 96. Angeloruniorigo, infbrniatio,ct beatitudo,a Deotriuo.
Ainpeliuse|,isco|.us.II,759, 780. VII,558.NiliilnioliusinslituitDeiisquaui\ngeIos.VII,751.
Ampliiiliealrum. v, 531, 1026. Amjhilbealrumludorum Angelorunijiulcluitudo.v, 156.In Angelisprimaoniniiim
gladiatoriorum.l, 726.Amphilheatri cruenlacerlamina.VI, crealaest sapionlia.111,313.Augeliheali,sapienliacreata.
639. 1,851. AngelosDeuscroavitsiniul eiset coudonsnaluram
.tmphionis fahula. VII,570. et largieusgraliam.vn, 557,Angelisecunduuiali([uodlem-
Amplitudo sil.
quid M, 22. porisspalium,non priusfueruutteuehrac.vil, 327.Angolos
Amsantivallis. X, 1069. sanctossine Doiamorenunquamiuissecrcdendumest. \ n,
Amulittslraier Numiioris.VH,577, 578, expulso fratre 557. Angoliadliaesevunt conlinnoluci cre.inli,lll, 317. lix
Albaeregnavit.VII,91. Amuliusdecimusquariusab jEnea quo creatisunt Angelii| sa verbi a:lernitate |iia et sancta
rex in Laiio.vn, 577. contemj.lationeperfruuntur. Ul, 270. An omnes Angeli
Ahiurca,oluum.v, 121,157. aequalis telicitatisab initiocreati. Vll,329.
Amgntasoclavusdecimusrex Assyriorum. VII,569. Angelorumcognitiomatulina et vesperlina. Vil, 545.
ATOeaSiwiquid sint. IV,415, 1596. QuaeiamAngelorum cognitiodicitufvespertinael matutina.
macliorctarumiuslilutumlaudalur.I, 1538. 1U,354, dies et vespera.lll, 315. In Angelicacognilione
Analogiaquid.v, 561; Vlll, 6 9. dies vesperaet mane. m, 515,526, quomodo.lll, 316, nou
Anamteei uxoris saluli spirilali, morte corporali tameninde ignobiliorista cognitio.111,316.1.ucemcrean-
consulebatPelrus. ix,ejus84; haeccorreplionon fuiiseverior. lem et se in illa videruntAngeliin puncto craationis.lll,
\, /99. Ananiajet sapjdiiraecredendum est quod post hanc 317.videruntetiamse in sc. in, 317. Angeliin ip^sov«bo
67 IN OMNIAOPERA SANCTI AUGUSTINI 68
Deipriusnoveruntrationesseternascrealurarum,deindein tangi possent. vn, 468. Angelicumsint spirilus,an corpo-
ipsis creaturis III, 513. Angelica cosmtio in crealura non raliter cummulieribusjiossintcoire. VII,468. Angeliapud
remanet, sed creaturam refert in laudem Dei. III, 313. Abrahamvere manducarunl.V, 1617.Angeliqui apjarue-
Sexta repetilioneAngelicaecognilionismatutinaeelvesper- runl, cibos,non quia indigebant,sed quia volebant et po-
tinae,consummataest universa creatura. 111,313.Diesve- terant, sumpserunt.VII,596.Angelusmanducatnon ex ne-
spera ct manean simulin coguilioneAngelicainilionorunt crea- cessitate, sed ex potestate, et ut hoitiinibuscongruat. V,
tionisel nunc. m, 316. Angeli non lautumin Deo 1618.Deumin Angelisan et quomodoAbrahametsara agno-
quodabscondiiumesi.sed eiiam hic eis apparet cumeffici- verint. Ill, 557, 558. Angelus apparensvice Dei, Douunus
tur. Ill, 535.AngeliquomodoDeumTriniiaiemcognoscunt. appellalus.V,65. Angelusgestans personamDei aj)j!aruit
VII, 543. Angeliconcordissimaconlemplationeverbi Dei, Jacob. v, 57. Angeluslitclans cum Jacob,el teneri se no-
sunt unusdies quam fecit Dominus.III,513. Angelicreatu- lens, quid signittcet.v, 58. Atigelusquia|>paruitManuesi-
ram meliusnoruut in verbo, quamiu ea ipsa.vn, 545. or- gnificabatChrisfum.III,824. Angelianimalia.vil, 267.AU-
do quo Angeliopera Deinoverunt. 111,317,520. Angeliin gelorumminislerio,voxPalrisin monle, el specieseolum-
Deoveritalem incommulabilemvident, et secundumeam baevisa, poluerunlfieri. U, 747. Per Angelumquandoque
suas dirigunt volunlates. lll, 590. Angeliniysteriunivegni Deusloquitur.IV,1595.
caelorumnoverunta saeculis.III, 554. Angeli cogilationes Angelorumbealiludo ex Deo solo. VII, 220,275,349,
nostras, etiamsinolimus, noverunt; nos autem ipsorum, 555. AngeliDeodebent quodsunt quodvivunt, quodjuste
nisi oslendantur,nosse non possumus.m, 473. Quomodo vivunt, quod beate vivunt. IV, 895. Angelispraeceptum
sensihiliacognoscunt.Ilt, 269. Angeliunde temporaliaet dedilDeusul laudent illum. IV, 1941. Angeluslux est,
inutahiliacertiusnoverunt.vu, 263.Angelinunquainin fu- non in se ipso, sed in Deo. vn, 523. Angeli hiuc bea-
turorumcognilioaefalluntur.vu, 274, 275. Angulisnume- ti, unde.et uos, etiam secundumPlatonicos.\TI, 279.
ralum est, quod hominividetur inliniluin.IV,1906.Angelis Angeli beali nunquam sunt peregrinati, sed ita formati,
cognitiotemporaliumetiiiulabiliunivilisest. vn,265. Inef- ui sine ullo defectu contemplationis, sine ullo inter-
fabilimodode actibussuis aelernamverilalem tanquamle- vallomutalionis, aeteruitateet incommulabililateDei per-
gem incominutahilem consuiunt.iv, 1009.Quomodo,veri- fruanlur. I, 831. Angeli eo bealiores, quod nunquam
tatem Deiconsulant.VI,146.Augeiissive bonis,sive malis jieregrinalisunl.vn, 523.Augeliin sulilimihussedibusnon
Deusloquiturmultismodis.V, 102; quomodoiis loqualur. Deocoaulerni,sed de sua sempiternafulicilalesecuri. vil,
111,591. 528, 329, 346, 357. AngeliaeterniialeDeisunt iirmi, veri-
Angelorumomnium natura bona. VII, 549. Angelicana- tate cerli, munere saucti. vn, 284. Angeli beati slabiles,
lura ij)SOvilioquo misera est, optimamse inslitularado- non nalura, sed voluutale,quiamagisDeumquam se dili-
cet. vil, 753. Angelinaturamutahiles.I, 831; III, 135.An- eiint. l, 133. Angelifactisunt de sua nunquamcasurasta-
geli mali, nou a Deo malisunt conditi,sed peccando facli bililate securi. VI,246.Nonpossepeccare factaestAngelis
sunt mali. vill, 561, recedentesa summobono.X, 819.An- sancfismerces meriti. X, 956. Angelinon essent beali, si
geli cumlibero arbitriocreali. VII,751. Angelorum bono- beatitudinissuaeiucerli essent. III,436, 457.De nullo eo-
rum permansio,malorumcasus,per liberum arbitrium.X, rum, ne peccando fiat diabolus, fbrmidamus.vi, 359; X,
932, 955. QuareDeusliberumarbitrium malisangelis non 1117.
adeniit, cum praeseireteos illo male usuros. VII,751. Angelorumnaluraeconvenit,itt Deoadhaereant.vn, 550.
Angulorumgeaera duo secundumPorjihyrium. VII,503. Angelibeati, liberaliterDeoserviunl: neque hoc Deo,sed
cenus du| lex Aiigeloruinadinitlenduniesse non habetur ipsisprodest.I, 153. AngeliaeternoDeiimperioliberaliter,
ex Scriptura.111,459.lntcr Angulosbonos et praevancato- quiasuaviter, serviunl. VIII,418. Angelia contemjlalione
res, vef praescientia,vel opero, Deusdivisit. vn, 546. An- Dei nunquam resiliunt. m, 390. Angeli fiunt participes
gelorum diversiLasnon ex natura, sed ex voluntatibus et auernitalis,veritatis et voluntatisDei. III,390. Angelisan-
cupiditatibus.Vil,549,553. Bonorumet malorum discrelio cti nunquamdeserunt Deuni.vui,614.Augeluscuniaverti-
quandofacti. vn, 353. Aiigeloruinsooietalesdtia;, una bona, tur a Deofit immundus.vn, 325.
altera nerversa, lucis el lenebrarum numinedeclaralae. Augelorumpanis.I, 1286.AngelisDeusipse est tanquam
VII,546. Angeloruinbonorumel nialorunidiserelionem si- vita victusquecommunis.VII,731. verbo vilaelauquam
gnificariaquarumdiscretarumnoinine quidampuLant.vu, jianesuocibantur. iu, 1978.Angelos \ eroum Deiiucorru-
347, 548. plibilosincorruplibiliterpascit.IV, 995. Angeloruineibus
Angelipraevaricatoresquatcnusanle peccatum participes et salietas. VI, 707. Angeliin Verlio Dei requiescunl in
fuere sajiientiae,non [lolostduli.iiii. vn, 527. Angeli|irae- sanclo silenlio. VI, 551. Angelihabenl conlumplalionem
varicatoresnouobtinujruiil exoelluntiamsapientisbeatae- etactionemsuam. vtll, 418. Aiigeliquomodovident aciem
que vila;.vn, 327. Augeli| raevarioilorusau ante [leccatum Tatris,ita el nos videbimusDounisicuii est. u, 606. Natu-
aliquauibealiludiiiemhabueru, ulsinon praesciam.\II, 529. ram Angelicamnihil prorsusdeluctalillicilum. lll, 453.
601.
Angeli prievarii-aioresaut nii.iorumaccoperunt graliam, Angelorumper.ecla justitia. UI, 1634; X,
nonsecuudum s
Angelus
edsecunduniDeumduhelvivere.
auLininusadjuLisiintqiiaauquisleLoruiit.VII,557. Quomo- Angelum,
do Augoliqui stoleruut ani|>liusatljuli quam qtti cecide- VII, 407. Angeli in coinparationeDoi juslilia;, uou justi,
runt. VII,357. AugeliquoiuodoextrinsecusaJjuvantur.111, quomodo.vni, 677. Angelosetiamsanctos,adhuca jiec.a-
591. Angelurumel hoininumsicDuusordinavitvitam,uLin lis suis esse purgaudos, male asserebantPriscillia.iistae.
ea priusoslenderet,quid |iosset eorumlineruinarbitrium, VIII,674. l'ro Aiigelischristus non est nioriuus. \T, 261.
deinde quid possetsuaegraliie heneliciuii),juslitiaequeju- Angeliopera sunt chrisli. lll, 1823.In Angelisdiffusacari-
dicium.X, 952. Angolideserloresimmortalessiniuletnior- tas per Spirituinsauctum.vu, 557.
lui. \ll, 402. Augeli mori potuerunt,quia peecarepolue- Angoloruuinumerusnobisignotus.VH,457.
runt. \ 111,767. Angelibeati, officiosuperioresanimis ralionalibus,non
Angelicaeruinaecausa, superbia.Itl, 455,457,441; iv, uatura. l, 1287. Angeli inajores quidemhomine,sed cor-
1608,1625; vu, 751. >ugelitanloniiiiusquamnos peccare rupto. viu, 805.AdAngelurummultitudinem,omne genus
debueruut, quantomelioresnohis ue.runt.111,1925. Ange- humanuin,ad unam comparalurovem. VIII,727.
lorum la, sus iiihilDeonocuil. \ I, 535. faiilo damnabilior Angelorumquaesint differentiae,et an ex eorumnumero
judicala esl Angeloruniculpa,quantosublimiorerat eorum sint sitlera,incertum.\T, 259. Bealosspiritus inter se dit-
natura lll, 1923.cur irreparahiliter cecidit Angelus.X, ferre credit Augustinus,sed quiddifferant,nescirese fale-
1555.cur UihilgraLiae Dousiis reparandisconliilil.Ill, 1925, tur. vni, 678. Augelis homiuempraejionere,qma pro eo
2122.In eorumlocum succedet pars hominum reparala. Chrislusmortuusest, quid esl aliud, quam de imjiielate
VI, 246. • velle gloriairi? lll, 1924.
Angelide paradisospiritalicecidemnt. VII,1419. Angeli Angeloscreare corporatantum, non animasvoluitPlalo.
peccantes in hujus aeris caliginemdeLrusisunl. III, 750. \T1,575. Quid inde sequitur. VII,575. Augeli creare uon
lis aer est velul carcer. VII,346. Angelidesenores, eLvi- possunt.111,404.Angelisive boni sive mali,noncrealores.
tiatores, possessoresac consorteshoniinispeccaloris.\T, VHI,876, 878.Neulliusquidem naturaequamlibet minimae
245. Angelireprobi, extermiuatores et angeli iracundiae. creatores. vn, 573, 374.An Creatoricaetera facienlimini-
III, 156,ultimiservi. III, 156;carodicunlur. vn, 470; in se- stcrium proebueruut.VII,574. Angeli nonnullam o[,eram
cundammorlem post ultimum judiciuinsunt praecipilandi. jiraestarepossunt,ut aliquidcreetur. III,404. Maleriacor-
VII,402; communiorbisincendiononsuntconsumendi.IV, poralivisibiliumelementorumpossunt uti Angeli, et boni
4315;sensudolorisnoncarebunt.VII,402. clmali. IV,1001.
Angelian habeant corpora.II,555;1262.vu, 467, 468. Ange- Angelisbeatis solusDeusimperat,ipsis auiemuniversus
lorum corpora. I, 626; IV,1094;v, Angelorumcaro mundussubjectusest. 1,1287.Quaenambeaiis Angelissub-
quo sensudici possit. v, 1622.Angelorumcorpusspiritale. ditaecreaturae.III,390.Angeliccelorumpraepositisuperpo-
\'HI,870. Qualia sint, in quibus apparueruntcorpora, et lestales aereas. IV,1585.Exilla lege faciunlquidquid hic
quomodomenlibus ingerant visioues,difficileexplicalur. lit. IV,1385. Gentes alienigenassub AngelisDeusconsli-
VI,260; VII,870. Angeliper vcrum corpusassumptumap- tueral, portionemsibi facienspopulumlsrael.1V,1121.Cur
parent. v, 104.Incorporibus apparuerunl qute videri et Angelisirihuanluraflectus,cum peraguntofficia.vn, 261.
69 1NDEXGENERALIS. 70
Angeliofliciumest, ut animamrestiiuat ante conspecium Angelibeati dicunturcaelumcaeli. I, 380.
Domiui.VHI,727. Angelusquomodoad Deumvenit. VII, Angelum videndi e tsi potestas est, ut videre possi-
non
484. Angeli boninon possunt esse medii inler miseros mus,proinereudigratia est. u, 604.Deusnuno.ortassevi-
mortales,etbeatosimmorlales;possunlmali. VH,268. dolura quibusdamAugelis,eo uiodo,quovidoUirsic.uliosl.
Angeli s iveboni sive mali, ad bealiludiuem oblinen- II, 605.
dam mediatoreshominumesse non possunl. vn, 276. AngeliascendenLes et desoendentesinscalaJacoh, quid
Angelorumbonorumfavornobis necessariusadbeatiludi- signihcunt.iv, 1577.Angelusniovonsaquam piscinae.v.
nemassequendam. vil, 504. Angelimiseranlurnos.etjussu 690. AngelosF.cclesiaruni se,,temde quibus iiiApoealypsi,
Domiuiauxiliantur n obis.IV ,751. ngeli Deoofferunt o ra- Tichonius inlelligitKcclesias. 111,81.
tionesnostras.iv, 1009. QuomodoAngelus dicaturintelle- Angeloruni codux.I, 852.
ttum dare homini. iv, 1555. Angeli de salute hominum Angeluscuiqueadhibilus.VII,680.
loetantur.IV, 1379.Angeli cum exaudiunt, Deus in eis Angeluspr;oj)ositus cuique.rei visihili.VI,90. Angolihis
exaudit. vn, 291. Angelossanctosad hominesmilti di- corporalibusjudicandiset adniiiiistraudis praesunl.Ill, 484.
cunt christiani,Platonicisnonjdacet.vu, 276.Angeliadju- Angelicihsrotici. Vbl,52.
tores nostri.vi, 69, 258. Quanlanobis misericordiae officia Arinaviduamagni nieriti. V. 1657.
impendant.ill, 31.Sinedoloreet gemitu id praestanl.VI, Angustia.Per angustiastransilurad locumlalitudiuis.V,
69. Angeliin obsequium,non in adjutoriumchrisli,mitti 1560.
potuerunt.IV,666.Quandoetinquomodomanibusportarunt Atiianuspseudodiaconus celedensis.il,928.Alienae,scil.
Christum.IV, 1166.Angeli Ecolesiaascenduntet de- Pelagiiblasjjhemise, trivolaverbasuhniinislral.II,928'.Not.
scenduntsuper Filium hominis,quomodo. IV.507. b. Ejus lihrosab Eusubio jiresbyierosuscipilllieronynius.
Angelosquomodospectal hominum redemptio.VI, 261. II, 928.Anianus Traduciani nomiiiuAug.istinum aut Ilioro-
HominisapientiamicosAngelosessevoluntphilosophi.VII, nymumdusignaruvidulur.11,928.Latiuitatedonavithomi-
627.Angetorumamicilianobismanifeslaesse non potest. liasJoannisChrysosloini. II, 928.
vn, 636.AmicitiaAngelorum per bonae volunlatissimilitu- Aniciuna faniilia. u, 645;vm, 574.
diucraquaerenda.vil, 252. Angelidaemonibusamici esse Anima.Quaestio de aniniavalJe dilficilis.III,535,536;X,
non possunt.vn, 252.Angelibeatihonorantura nobisca- 520. Nocfacile solviturex ScrijTuris.111, 413.Anuo ipso,
ritate, nonservilute.m, 170. Angelosveneranlurelamant quo distat nattira noslraa pecorc, de originu nnimarunl
Christiani,sed non illis sacrificant. VII, 654. Angelis iis disquirero ac dissererenovit. X,552.l)o naltiraspiriluset
qui sibi sacrificari jubent, non sacrificandum, docetvel animae nostrae multa ignorare,an viiiodarijiossilctdebeaL
naturaesensus. Ml,294,295.Angelinoluntnos sibi sacri- X, 550. An lurj.e sit animae,haecignoraru X,528.i:i nia-
ficare.vn, 284.Angelidivinoshonoresnolunt, et apertis- guuin docLrinaeFxclesia:detrimeiiluui.X,498.Auimaruin
simequandoquerespuerunt. \H, 298. Augoli, nec cultum origineinad nosiortenon|iertinolin liacvilanorsc.X,520.
nec sacrificiumexigunt.\TI,305, 504. Angolusideo in De origino auiniaeincerla eral wachabajonun | aruns.x,
Apocalypsi prohibet hominemadorare se, quia lalis appa- 814. vinconlii v ictoris seuleutiade auimaruin orighiediffi-
ut
ruerat, pro Deo possel adorari. lll, 564. Angeli nolunlse cultalibus plena X, 508. In de
quEslione origiueatiinia;quid
pro Deocoli.IV,1090,1246,1757.Angclimilitessunt.non caveudum.X,495,484 ouatuordevitandain qua;siionede
noruntquaereregloriam,nisi lmperatoris: si autemsuam origineanimae.X, 495, 494.Undecimquaecavundasunt iu
quaesierint,ut tyrannidamnanlur.IV,1557.Angelisancli quu.stione de anima.X,546.
ideodii nusquamforteinScripturisappellati,ne illis homi- De aniuia opiniouesduae. III, 412.Animae origo tribus
nes Iatriaeeultumexhiberent.IV,1757,1757.Angelosimi- modisintelligi polest. Ill, 410.Quatuorde illius origine
tandos polius quam invocandosadmonetPorphyrius.vn, sententiae.I, 1296.AncepsAugustinusde origine animae.
304. Angelisiis qui noluntsibi, sed uni Deo serviri, cre- X, 130,489,490,501,506, 525,325, 547, 1400.De ejus
dendumest de beata vita. vu, 293. Angeliet homines,vi- originenihildeliiiitAugustinus.U,588,717, 857.Et Uiero-
Tumsacrificium Dei,vivumtemplumejus.VII.505,512,357. nyinuinconsulil,sicut el \iarcellinus.11,861. De origine
Angeliboniet mali habenl quaedamopera similia.III, anima;nihil cerli in Scripturiscanonici.s couiperitAugusti-
445.MulUi per Angelos agit Deus. vn, 220. Quemaduiodum- nus. li, 862.circa originum aiumarum varia expeuduutur
in bocmundooperenturnonnovimus.III,405. scrijilura;testiniouia.lll, 412, 415, 414, 419. Quatuordo
Angelorumquantapotentia. lv, 1252.Angeliboni,po- originu aniinaEsenteuliae.II, 776. Quaecunique sentuntia-
tentiores malis.lll, 444; vn, 717. Angelorumnotentiam ruin du originuaniina;vera sit, Deutnsineduhiolaudan-
omnishomodesiderat,sed nonjuslitiam.IV,1252.Angelis dtiniussuvoluit Augustinusin lihro de liberoaruhrio.II,
malisbene utiturDeus.iv, 1002.Malisquaehominespa- 587. Quialiquainex qualuorsentenliis\ugusiiuide aniina-
tiuntur, an jiraepositi quidamsint angeliniali. IV,1596.An- rmu ongine, caetorisiribus rejeclis vult pro,uguare, aut
gelis nialisuiiturDeus,uousolumad jjuniendosnialos,sed aliquid de scripturis,quotlnon possitalituraccipi,pro.erat;
etiamad probaudosct manifestandos bonos.IV,1001,Mala aut ratiouonitam cerlam, ul coulradictionulla existat.II,
nioruniper mal>sAngelosexerceriin eos qui illis divina 590. \crsus 7 capilis 12 Kcclusiastau adhiberi potosl ad
sequitate sulxluulur,convenienlissimeeroditur.lv,1001, dufuruudani quanihbolt|ualnor se.ituntiaruinAugustiuide
1003.Dolorescorporumplerumqueimmittunlurab augelis animaruniorigiue.U,587,589.in quiestionibusde anima-
catanx. IV,1709.Angelosmalosnon pro|,terjuslitiam, sed ruui origine,cavenduinne ucgelur originale[lOccaLu.n. II,
proptermalitiampoena hiinuuadelecial. IV,105. 728,72'J,882,752,735.Quidquidde aniinaeorigi.iuttijus-
Angelireprobi infinianiinisieriaappellanlur.I, 156; iv, libel iuquisilionovel affirniauotiedissurilur,si conlra|,ec-
105; etangeli iracundiae. iv, 105. catumorigiualuest, veruniessenonpolesl. X, 608.Aninia
Angeli, cives jerusalem. iv, 1901. Angoliet hoinines uiide sit, a Duoest. lll, 566,411,412.418.
sanctiunaciviiasDei.vn, 284,523, 557. Aiigelorunicivos Aiiiinanon est a se ipsa.vt, 11. AiiiinaDeumhahel au-
sumus.\n, 797. QuatenusAngelis, etiam in ierra carnis clorem.\1, 11.Auimaomiiisnounisi a Duoesse polesl.Vlil.,
conditionehabilantes, jungi jiossumus.VII,252. Angcli 95.AninianiagistrihuendaDeo,quamltix sensibilis.Vlll,
proximinoslrideputandisunt. 111,51.Potestmenshuniana 95, 99. Auiina;onines per christuiucrealaeet condita;.
divinitusrapi ex hacvita ad angelicamvitam,antcquam Vlll, 95.
communem
per istam advilam mortemcarnesolvatur. u, 610.rau- Animamde nihiloessc faclamnon credehanlManichaei;
fus raplus Angelicam.ll, 610. sed cjus, cujus esl Deus, esse naturaedicebant.vm, 34,
Angelorum coelestishabitatio.iv, 1093. Angeli beati, 55. Maiiiclr.t oruin crror de aniiiia. X, 1323. Animanon
domusDei.I, 850.Templumuei.iv, 1776;v, 1190.curia tenipluniDei,sud | ars aut nie,iihriiinejus secundumma-
coelesftsiniperaloris,coelestismiliiia.I, 748. Angolibeati, nichxos.\tti, 580,581. Auiinaiiiusse ipsam Dei substan-
excellentissima et sanctaDeiministeria.l, 170.Angelicami- tiainManichaei dicunt.111,561.ElidquodDeusest. VI,296.
nisieria,currusDeidicunlur.VII,692. MemhraChrisliad Aiiiiuauiesse a propriaDcisubsiantia,stoici,Manichaeus, et
Angelorum aequalilatemdivinaegratiae largilate perducta liispana Priscilhanihaeresiscensuit.I, 1257, 1242.Priscil-
sunt. 1U,1924,1925.Angelosimitarigratiaebeneficitiin.X, liamerrur duaninia.\1II,666,667,668,671, 672.Aniniam
1164.Angelisfuturosuosaequalesnon desperanius,quihus de nihiloesso faolamuon credebantpriseillianislae. VUI,
Angelorum Dominus ministravit. III,574; IV, 1776. Angeli 668,669, 670. sed ejus,cujus esl Deus, esse naturae dice-
sancti deorumnominepossunlinlelligi.vu, 275.Klita ap- haut."\lll, 44. El esse partem Dei.M, 525.Sicutet Gno
peUanturin scriptura.\U, 275. AngelietiamDei,homines stici. Mll, 27.Animama Deo lactam,nonex nihilo,sed ex
nuncupati.vu, 468.in scripturanuncupanturviri. vtll,808, senieti|)SO, error\ ictoris.X,477,512.refellitur.X,477,512.
810. Nuniinevirorumsolentappollari.III, 802.sed nomine Aniinaex Deoest, non de Deo.Vlll,117,549,669.Ani-
animarumnonsolentsiguificari.l, 601,612. ma non esf Deus. vui, 116. NonsubslanliaDei 111,566,
Angeliappellarisolent honiinosaliquidnuntiantes.VTU, 372;iv, 1822.Aiiimanonesl naLuraDei.sedillamparlici-
527.Angeliomnesqui saluteniccelesteiuhoiiiiuibus auuun- paudopoluslllluiiiitiari.11,541.Animanonest de ipsasub-
tiant. V, 1544.Angelidici possunlIsrael I\, 1901.Diciiu- slantiaDei.Ill, 556,338,412.Aniniaquoniani mutabilisest,
tur ovosetboves.IV,114.Angcliorgauacaeli.Ul.879.AII- faciaossede DOO qui imuiutabilis est, non polest.X, 477.
geli noinenuniversaesujierna:civitatiliibuiutr. III,55i. Aniuiauoii est pars Dei conlra Manichaeos. II, 721;Vlir,
SANCT.AUGLST.XI. (Trois )
TI IN OMNIAOPERA SANCTI AUGUSTINI W
S49,614.Nonest pars Dei, sed magnumbonum.v, 853. peccalooriginalinon est obnoxianisipercarnem
inimam portionem esse Dei dicere, et blasphemiaest et X,Anima 479.Aniniampercarneui repararehabiludinem[)ris:am
uteresis.X, 496, 498. per illani reuasoi,per quam meruerat inquinari,erroi
AminaDatusDei,sed non de ejus substantia.vu, 575, el victoris.X, 516. Aniuia,quatenusoriginalejie.ceaLuin con-
«7o Am.mam "2n esse parlem halitus Dei oslendilur.X, trahal, aucejisAugusLiuus. x,507. Quidsocundum fidemde
512, Slo. insuHlatioKlisaei iu faciemimeri, fruslraadduci- animateuuuduni pulabat. x,525. Aniinae,cuni ex Adam
tur ad probandumanimam|iartem essc Dciflalus. x, 514, nou veuiaul,tamen ex illo juslamsortemdamnalionisiu-
lo6. Animaet Deus,non uniusejusdemquenaturae.X, 497. veniuut, nisi ad remissionem peccatommrenaso.o.ndo per-
Ammae naturam a naLuraDei, distinguuntphilosojihi.III, veniant. II. 864. Aniuiae|iarvulorum innumerabiles, quas
o61.AminaraDeo coaelernamputabautplatonici,quo ftin- Deo cerlum est sine baptismo do corporibusexituras,
damento.vu, 511. Aniniam,Angelos,daemones.uniusesse quomodojustedenturin dainnationem.ll, 778.Aiumasin-
substantise,sed jiro meritisdistingui,assefebantPriscillia- noeenteset mundas uou implicatDous ]ieccato,eas carni
nistae.Viu,668. refelluutur. vm, 674,676. Animanon est peccatrieiadmisceudo.X, 478. Aniniadata corporiut bona
ex Angelis.111,411.Aninia:ratio cansalisnon fuitinserta faceret.vu, 510.Animasnovascreariassereuliumsolvuntur
m natura Angelica.Ul, 568. neque in creatura corjiorea. lestiniouia.II, 865.
"I'i An,",a"' rationalemex irralionali fiuri,nonnulli Aniiuaepassionesesse ex terreni corporismoribundis
philosophi|,utarunt. lli,560. Animaminulieris ux aniina membris[.ufarunt Plalonici.vtl, 711; rcfollunlur.VH,408.
viri laciam,quidam Ojiuati sunl. m, 407. relelluutur. lll, Aniniapropler origiuale peccatummiserabili ignoranlia
408. Animanon est ex lerra. iv, 1518.AnimaAdaenon ex praegravalnr.X, 180.vilium aniina;non nalura ejus, sed
aliquacruatura.III,414. coulranaturamejus esl, nihilquealiudesl quauipeccalum
Animarumj>ro|;aginem occidenlalisF.cclesiasolcbatsen- et ptcuapeccali.m, 141.Kousioulpeccaluniiu aiiiinaepo-
tire. li, 864. Animasex traduce essu rerlullianus,Apolli- testalu cst, ita eliam poenaj.ecoali.l, 1171.Animaetiam
naris, et Occidenlaliummaxiniapars censuit. II, 719. De reuata, abomnipeccatoet ignorantianon potestesselibera
animarumtraduce,opinioTertullianiet Maniohaei, X, 1218. in hac vila. VI,60. Anioiain.itibttspcrlurbatursaecularibus
Dehocerroru Catholicia Pelagianisaccusali.x, 1218.Aui- seciindunisuas inferiorcs paries. IV,1887.Aniuiadeside-
maequomodotraducijiossint,nou jioiest exjilicari.H,862. rioruin divcrsitate verhuraLa, portat jilagas saucia,divisa
Per semen concumbonlistransfundietiamscmonanimae, per ainoresmullos.IV,1887.sanilasauiuiae quaudofirmis-
voluntTraduciarii.III,424.lnanimanonost matcriasomi- simaerit. l, 1171.
nis manifesta,aut ratioseminisocculta.m, 423. Animaean Animaan el quomodoconditain primissexdierumojie-
sint ex traduce, au de novocruuntur, ambigitAugusliitus. ribus. III,538,566, 568,409.Aniinaquidsit, vix potestex-
lil, 425. senienlia Traduciariorumde animarumcrealione 111,566.Utrumanima sit corporea.X, 554. Aninia-
de novo,praeponderarevidelur. III,426; eoriiniargumen- primi. non Deum,scd Angeloscroatores esse de igne et
ta. III, 415,418, 422. Aniinarunipropagiiiemundenonnulli runi voluntsuleuciani.\ 111, 41. Auimainaeruni esse qui-
a 'slruere jjulanl.x, 491.Animarumjiropaginemdefendun- spirilu,dani pulaveruut.vu, 526.Aninianonest aeria. X, 551;uon
liuni teslimouiasolvunlur.U, 863. QuidcavendumTradu- esl ignis, aur, aut aiiquudcor|.us.vni, 981,982;nont-stex
ciariis. m, 426. Animasa Deo,non ex jirojiaginefieri, an elenieulis. Ul, 538,562,563, 566.Aniuianiquinlumoorpus
ahqiia scripturae teslinionia evincant. X, 484, ,83, 486, esse Arislolelesdixil, Plato nutluin.\II, 775. Aiiimamex
487, 488, 507 Animaan sil ex traducu,nihilcurtiScriptura atoniisesse Lucretiusscribit.VIII,72. \u auiiuaecroationem
habut. x, 196. nec ex Scriplura potest demonsLrari. niaterios aliqua jtnecessil.III,558;non |;olest dici qualis
X, 492. fuissut lsta uiaiories.Ill, 559.Aniinasi de malcriafacta,
Miimasi ex traducenon esl, ex nihiloest, non ex Dei saUe.inde matoriaspiritali. lll, 570.
natura.X, 487. Atiiinanonde Deonala, sed croata est. II, Aninianiimmortalcmquidem, sed eani COI'|JUS esse con-
lS";8. Aiiiuiaa Deofacta, uon ex se ipso, sod ux nihilo.X, tendit Tertullianus.VHl.46,47; X,499.Auiniasoxtraduce
477, 497,499.Aniniaan ex nihilo.111,338, 414.facta est fieri qui jiulant ex sententia fertulliani,eas osse corpora
cxnihilo. vni, 117.Animasde eado lapsas esse putaruut volunt. II, 861.Animamcor[)Usesse credidore,qui ex pa-
Pylhagoras,Platonici,origenes. II, 718.Animasvixissean- 'rentibuseamcreariopinalisunt. llt, 425;alii idemsensere
tequauiista corporagerurent, ilafodocuil. vill, 1011.Opi- propterarentem divilislinguam.lll, 576.Terlulliauusquia
nio Platouicoruiii de vita auiuueantecoiTius, ligmenlum. X , incorporoain c ogilarenon potuit. III, 427.c.olorcmaerium
402. peaniina:inca.natione.qualuor sontentia;.II,587,725. et lucidiiinet sensus,anunaedaiTerlullianus.lll, 427. Ani-
Animasprodiversilalepeccatorum,diversacorporame- niamcrescere suhsianlia,noluitTerlullianus.IU,428. Quid
ruisse, sensil origenes.vu, 536;refullitur.vtl, 537.Anima de incrcmunlisaniniae sensitTortuilianus.lil, 428. Quidalii
non detruditur iu cor|)tis,pro|.ter mala sua demerita. II, qtii eam corpusesse credidorunt.III, 425.Animamde cor-
717,727, 751,858. Auiuiaspro diversisinerilis,indiversa pore Ibrmamaccipereol cum corporisincrementoprolendi
corporadelrusasesse, non diconduin.III,545, 419.Aiiima; et crescoreabsurdumest dioure.x, 511,543; Animamse
iion habent aliqua nierita autequamcorpori inseranlur. snbtrahere cum membra praecidunlur,victoris sentenUa.
IU, 415,419,421, 422. Aniina;incarne peccaticreantur,ut X, 540.Animaequantilas molis quidemnulla, fuse per lo
meritumcomjjarcnt.lll, 418. Anima,an ad corpusvenitjiro- tum librumde hoc argumenlouditum.I, 1057,1058;quan-
pria volontate,au Deinutu. iu, 368.si [irojirio liulu cor- litts vurovirtutisdistinctain septem gradus,per ordinem
pori inserla aninia,non fuit pncsciafuluri. 111,569. ad corpus,ad se ipsam,adDeuin.t, 107G.
Animaan a Deodescendit,ueciic,magnaquaestiovidctur Animamesse corpusaliuserror vin.-untiivictoris.X.477.
Augustiuo.Vlll, 116.Aniniaeorigoqua lit ul sit in corpire, Animanon est corpiis. III,572,423, 426,565; noque ex
Augustinoetianis >niignota. 1,587. .v.imasolimcondilas, ullo corpore. III, 563. Aninianon <-stcorpurea.111,480,
inthesauro Duihabori, qtiidamKcclcsiasliciexistiniarunt. 565,561,366; VI,671;X,338,359,541; non est qualitas
H, 719;urguntur. ll, 752.AniniasDuuniper inlinilunilem- corporoa.III, 426; non cst leniperalio corj.oris. I, 1029;
pus, alqueilasemper dare, sicul seinper est ipsequidat, Aliudanima, aliud organa cor|ioris.111,565.Polusllamen
error \ icloris. X,515.Auimasvirieliuulieris priuscrealas liaberc simililirlinenicorporiscl corporaliummenihrorum.
quani cor|iora,scriplura non periuillit credere. lil, 515. III,480,481,565,564. Fierij.otcstut sit inaniinasiinililudo
HieronyniusJlarcelliuoiusinuavitsuani esse scntentiain, quaediim curioris, nt:c ij sa sit corpus. X, 540. Deaniniae
singulas auimasnovas nascenlibusliuri. 11,747;et suam conformatioue. VI,27. Desislcnlibusnunliishis senlieiidi ct
senlentiamoxposuitin opusculiscontra Kuflinum.11,719, miuislrisinovendi,anima abscedit.111,564; autem dc-
804.Anunaruuiuuvaruinsine |,ropagiuoinsuiUalionem, de- ficienlibusejus inteiitioturbatur. III,561. I nde lit ul anima
ieudi miuiiue prohibel AugusLinus. x, 495. Difluullates abstrahatura seusibus.111,564,Anhnadolectatur lenitis,
circaereationoinauimaruuido novo. III,410; x, 485.Ani- vel cnntristaturoffensiscorpnrissensibus. 111,1581, Non
niaesi creeulur singuiaesingulis,quouiodopeecalumorigi- parvurnanimaenialuni,tristitia. III, 482.
uale conlrahanl.II, 725.Aniin:cquatenussecuudiiinvincen- Aiiimanonest subditacorporibus,ne quidemcaelestibus.
timn, peccatnoriginaliobnoxiae,si nonsint ex traduce. X, III,278.ui vel anima ox corjiore afliciatur,vol corpusex
502. Aiiimamante peccatumnioruisseesse peccalrieum,el anima,faciuntcongruaeraLionesin sapientiaDeiincomniu-
fnquinariper carnem, error vicloris. X, 477,478,516;re- tabiliterviventes.Mll, 877.verc Atiiniaquatenus ;a;la aul tri-
f iiilur. X,478,481,482, 502.Aniinaanle carneni,aliquem slia patitur. X, 540 Anima laetaaut tristia jiatiltir,et
slaluiuet aliquodineriluman habuit. x, 501;babuisseali- si uonjier corpora,sed per corporumtantui.isimilitudines
qiienisUituinbonuui,et meritumboiium,error priscilliani- sentiat. X,540, 542. Anima;vox in dormiente,quae.do- IV,
siartnn. x, 515. Aniiuamante carnein alibi peccasse, ul 1517.Animadolel cum corpore, dolet solain corjwre,
damuarelurin carnem, dici non jiolesl.X,482; nec ob de- let et extra corpus. Vll, 711.\liud esl in anima quo cor-
licta alibiconnnissa,in corjiorameriiis suis conveuientia pora vera sentimus,aliud quo similiacorjioribus,noucor-
detrudi, in iisque magisminusveaffligi.X,126, 127.Ani- j ora cernimus,aliudquo542. m-ccorporanec corporumsiuiili-
mam merituni aliquod perdidisse].er carnem, tamquam tudinumconluemur.X, Falsumest quod si anmiaest
boui nieriti fuerit ante carnem, error victoris.x, 515.FJ-- incor|,orea,careal forma. X, 557. Unde error eorumqui
ror de animarumpeccatoante corpusunde. V, 905. opinanluranimamesse corpoream.vni, 978, 979.
75 INDEX GENERALIS. 74
Animasi corpusest, sequilur eliam Deumesse corpus. cior, quaniin illa folicitate.v, 1156.Anipiasi semperejus
m, 426.Animasi corpus est, eriLcl sexus. X,542.utrum miseriaetbealitudo alternal, non vere beaia. \TI, 319.Ex
anima humana magicis carniinibuscvocata,vivorumcon- transitu animsede beatiLudinein miseriam,et vicissim,
speclibusapparerepossit,eorporislincameniageslans.VI, quomodo verilas elicilur. \ II, 795.Animaeralionalispax in
144.Animae corptisvel quasicorjjiis,quod vehiculumnon- quo sita est. vn, 640.642.
nulli dicunt.II, 78. Animaest immortalis.III, 572, 1737.Animaevita post
Animautrum sit sj.iritus.x, 535,545, 546. Animasjiri- mortem adslruilurin numeris.III, 756.Animaeimmortali-
lus est, non corpus.II, 838; est sini|jlexquiddamet pro- tas probalur.1,896,897. llem iti libro de hac re scripto.
priaesubstantiae.1,1053;sjririlalisest, incorporea,vicina 1,1021.Ad indagandam soliusanimaeimmortalitalem,vix
substauliaeDei. IV,1886. pauciingenicisissinii et eruditissimi jiervenire jiotuerunt.
Auiniacaro nominatur,cumcarnaliabonaadhucappetit. vm, 1025.Qtialembeatiludineminvenerunt, qul ad inda-
VI,194. Animasecundumse vivens,est carnalis.v, 854. gandam ejus immortalitatemperveoire potuerunt. vm,
Anima;cupiditales,quatenus carnisdicantur.X, 802.Ani- 1025. Aniinaeimmortalilasmodumquemdamhabet. Vlll,
ina terra dicta est. Ill, 225. Anima iniqua terra dicitur. 1010. Animamodo suo immortaiis.V, 428. Animaest
III, 1257. immorlalis, non ita ut Deus. II, 588, 721. Animascum
Animae humanaeexcellentia.Ill,1431;V, 429.Animani- corporibusmori, et in fine saeculiutrumqueresurgere,
bil [olenUus,nihil sublimius.Ill, 1585.Animaadimaginem dixerunt Arabici.vui, 46. AnimasquidamPnilosophicredi-
Dei lacta.V, 562. isihil inelius in natura aniinae, quam denuit esse mortales,alii immortales: ulriusquesenten-
quod ad imaginemsuicreatoris factaest. Vlll,1059,1040. tisevaria jilacita.vu, 601.Aniniamimmorlalemel miseriae
Aniuiasecunduinquidlactasit adimaginemDei.vm, 1040; vol boatitudiniobnoxiampermanere tenuerunt philosopbi
Anima;ralionalus,Angulisofficioquidciniin[jares,sed na- multi.H,589.
turapares. 1, 1287.si quid aliquandoeortim quae Deus Auiina licet immortalis,est mutabilis. HI,365,1548,
creavit, est melius anima,hoc peccatoejtis fit, nonnalura. 1563; \T, 58. Id ostenditurcontra Manichaeosex ipsorum
I, 1078.Animamfaclam,corpusauteiniictuma l)eo, pula- doctrina.vui, 584, 583.Animavel in deterius, vel in me-
runt quidam.IV, 1531.Aniniaepraeslantiastipra res corpo- lius inutari pntcst. III,356. Auiniaemutahilitas quae. m,
reas. lll. 564. Pliiloso]horum opinionesde aniniscsubstan- 559. Aniinacum sit immortalis,quomodomutabilis.vm,
lia refellunUir.VUI,978, 981, 982. 689. Aniina,quia mutabilisest, uon jiroprle est. III, 1685.
AuimaulspiriLusduo quaedamsunt, sed saepiusunono- Animaest quudammodomorlalis,quia est mutabilis.111,
niino nuncupantur.X, 495.Animaaliquandoctim mente, 1588; VIII,768. Anima,mortalisaliquo modo intelligipo-
aliquandoexcoptamente,iutelligilur.VI,15.Aniniae caput, tesL.III,572.Quomodomorlalis.\T, 194; vtll, 885.
mens, et spiritus.IV,74, 77. Animae]>arsdujilex, intelle- Animael vilamel morlemsuam habet. vni, 1040.Ani-
ctualiset spirilalis;ulriusque differculia.vu, 287. Animae maevita Dous.III, 1550,1586,1757;V,415,428, 881. Ani-
jjarssuperiormensrationalis.IV,1887.Animae j.artes info- ma corporissui vita, vila ipsiusanimaeDeus.V, 1248.Sicut
riores. IV, 1887. tota vila corporisest anima,sicbcala vitaanimaeDeusest.
Animasduas conslituebantManichaei. VIII,94, 95, 233. I, 785,791, 1265.Animaevila sapientia.vm, 614, 616. ve-
Manichaeierror de duabus animabus, altera mala, allera ritas. \T, 240. Animaeanimafides.m, 1754.
bona, deque earumcommixtioneac jiugna.x, 1518,1510. Aninia quomodomori potest. V, 428. Animsemors du-
Auimaruniduo genera non haberi, ex deliberationein ma- plex. VII,710.Animae mors, deseria Deo.vn, 377. Animae
lam etin honampartemsequilur.vm, 108, 109.Animarum mors insipientia.vui, 614, 616.Haecest mors animae,ut
aa diversaenaturae,quia suut diversaevoluutates.\T, 27. Deumnesciat. in, 855.Animaequae morspejor est, quam
Aniuioe tres gradusjuxta varronem. VII,212. Aiiiuiae ratio- libertas erroris? II, 963.Animaimmorlalissimulet morlua
nales trium generum sunt. vu, 258.Anuiiaeintcllectuali polesl esse, quo sensu. vu, 402.Ea vitandovivit anima,
quanturnPlatonicitribuant.VII,508.vide Mens.Auimaquo- quaeajipetendomorilur.1, 857.Konalia salusanimaeest,
modo aut iu somnis, aut corporeexonerata, cognoscat. aut renovatio, aul reconciliatioauctori suo, nisi ut omuia
X, 541. corporoa conlemuat universoquebuic mundorenuntiet,
Aniniaomnisa veritale habel, ut omninoanimasit. VI, uti praedpiturin mysleriis.I, 1037.
H. c-iuncoeperitesse capaxrationis,aut a sapientemente Animasine caritatemortua est. tll, 1462.Animamortua
regitur, aut ab errore. III, 1318.Aiiimanoslraerrore ac quid significat. III, 711. Animsemortua: motustres, ia--
stultiliairretita, viam, si qua est, quosritveritatis. VIII,75, stus elationis, delectatiolibidinis, venenumcuriositatis.
76. Auimaeoculusmens. lll, 1658.Auimae lumeiiDeus.III, I, 857.AnimaemortuaecorpussejJUlcrum est. IV,1117.
479.F.xDeoest quidquidinLelligilanima,sicul valel. III, Animaeresurrectio. III, 1550, 1532.Anlmaemors et re-
480. Animaintolligendipoteulia,de rerum varietate, de- surrectio. vn, 665; vm, 890, 898. Resurrectioanhnarum
que ipsa cogilationcjudicai.\ni, 186. cum animaintelle- fit per subslantiamPatris et Filii aeternam: resurrectio
ctualivisioueDeumvidet, eliam supra se videl illuin.VIII, corporuni per dispensationemhumanitalis Cbristi. lll,
480-cunilumen illudanimaconalurinlueri, paljiilatinfir- 1591, 1592. Animaquomodoresurgit a peccato.111,432.
mitate et minus valel. \m, 479.Aiiimaquaedamlegit in Dtmors carnistlifferatur,omnes sedulo laborant; ut mors
aeturnaDeiluce. IV,1888.UtDeumrcsque divinas et spi- animaeeviteiur, vix aliqui curant. III, 1747.Animasine
riLatesintelligat, a lumine oculortinise avertit. III, 562. gralia redire non potest. vm, 1007. Se ipsam vulnerare
Aniiuanisi se ij.sasuper se effuudat,non pervenit ad co- potuii, sanare nonilem. v, 1269.Animae suscilatiodiffert
gnitionemsuhsiantiaeincommulabilis.IV,1712.Animaecur a suscilationecorporis. IV, 893. Aniinaevivae quare sic
praeceiituni,ot se cognoscat.vui, 977. Quomodoseipsam diclae.III, 239.
ijuaerat.vm, 979. AnmaeomnivoluitDeusinseniinareinitia Animaqualissit. VI,639. Animaemeritumnon ex gradu
intellectus, initia sapientiae.v, 667.Anima capit rerum corporisquodinhahilat,pensandum.VII, 240. Animaenon
inUnilarumimagines.iv, 1886.Aniinanihumanam habere possunt dici magis vel minus bonae, nisivel moribusvel
vimquamdamdivinationisin seijsa, uonuullivolunt. III, differentiateniperaturaecoriiorum.111,421. Animamedia
464; iinpugnantur.III, 464. Anima,malanon disceret, si inter Deumet corpus.III,1585.lnter Crealoremct creatu-
nonfaceret. vu, 510. r.is. n, 559.m meditullioquodam rerum est ordinata.111,
Animaehumanae lalsas promittil beatitudinesrlato. VII, 201. Superiorauima,solusDcus.1,1170.AnimasubDeoet
776.Animaunde beata. MII,1051,1052;unde aerumnosa. supra cioteracollocata.vui, 558,547,591,592,977, 1051.
vin, 115, 115; unde misera. vui, 127,1051,1052.Auima Animahabet infra se carnem, sujjra se Deum. vi, 710.
bealiludhiisamissaenon reminiscitur,sed Dci. \T1I,1052; AniniaDoumdominumhabet, servum corpus. IV, 1887.
et regularuiujustitise.vin, 1052.Animte,utbeatasit, corpus Anima,uiiumest iu rebus proximumDeo.1.961.1077.
o.iin,' ugieudumailrorjihyrius.vn, 587,590,776,799;re- AnimasuDdenoaDeo,ammaecaro. v, 713.Ammae colen-
feHilur.VII,590.Animaefelicitatinonohstabilcorpusincor- dus est Deussolus, qui solus ejus est auctor. 1,1078.Ani-
ruptibile.vn, 794. Animalaelabiturin corpore in quo ge- maebonuniDeoadhaerere.VI,58. Oportetauimamet regi a
muerit. vill, 794.AnimacumDeosolo, in Deosolo,de Deo sijperiore,id est Deo,eL regere inferiorem, id esl corpus.
solo est beata. III, 1584, 1585; vu, 237. Animae quies in I, 1170. Animain medio quodamconstituta,legemacce-
soloDeo.II, 212, 213. Animanonhabet ultra Deum,quod jjit, haerere superiori, regere inferiorem.IV,1887.Deus
appetat. X,240.Animabune uti jxitesLcorporalifclicilale suhjicit animaecori>us,animamsibi, et sicomniasibi. I,
servandoordinemin crealuris, si eainfecerilservireCrea- 1079.Animalanlo minussubditurDeo,quanlo minusDeum
tori. ll, 539.Animambealamessenon possenisi parlicipato in ijjsis snis cogilalionibusconcipit.I, 1201.Rationalisani-
luminecreatoris,noveruntllatonici.vu,277.No\ it et Plolinus ma si creatori suo serviat, cuucla ei caeieraservient. r,
VII,279.Animam,eliaracumsapientiampercejjeril,trausire 1251. intentain Deumanima magis est, intenta autemin
de beatitudinein miseriam, et vioissim, quidaiu tenuere. corpusniinusesl. l, 1170.Utserviat sibi caro, serviat et
VTI, 361;quamimpiumet absurdum,hocassorere.\ll, 369, illa Doo.vi, 711.Animafamulaest carobeneobediens.IV,
570, 571; hanc sentenliain ipse Porphyviusrejecil. vii, 1887.Auimaiufelixest, quaea corpore exspectat consi-
510,592,795.Animaesi redituraesunt ad corpus,beatse lium. tv, 1887.Animacum se ad Deumrefert, sacrinciuni
«sse non possunt.V, 1156.Animarumspes hic esset feli- est, \Ti, 285.
75 IN OMNIAOPER.A SANCTI AUGUSTINI 76
Animaemolus omnesnihil aliud quam voluntatesad sunt. ferliles praemiLtunt saepovilia, quibus indicent,cul virtuii
VII,409. Animaepes amor, amore movelurlamquam lo- sint potissiniumaccommodatae, sifuerinlpraeceptisexcultae.
cum,quo tendit. IV,124. Anima non movetur pedibus,sed VIII,444. Animaemalum accidit nulla addita delractave
affectibus.Ul, 1741. Animaad neum levanda,taniquatn subslantia.vut, 195. Animaperverse utens crealuris, non
vas ad fonlem. IV, 1854. Anima nisi sitiat, non recte effugit ordinationemCreatoris.11,539.
Animaa Deofacta,per liberumarbiirium peccavit, pec-
irrigabitur. IV, 1350.
Atiiinanonhabet ex se lumen,nonhahetex se vires, elc. cato polluta est, et per miserioordiamDei in pcenitentia
non per seipsam, sed parLicipaLionc estliberala. viii, 547, 550. Oporlehatul Duusaniinaedaret
tv, 704, 1858.Animaetvirtute
lucisDei est pulchra pollens.vut, 261.Animara- liborumarhitriuin. \TU, 11.8.Aniinasqua;nalurasua bonae
tionalisut luna splendescere debet, m, 740. Aniinanon sunt dilur.
socundumManichaeos, solas ]ieccarequuniodooslen-
potestjusla, salva,sapiens, aut beaia esse, nisi particij>a- vm, 107. Animasvolunlatenou naturamalasesse ,
lione incomniutabilisboni. n, 571, AnimafiLbona, oasla, soquiturex ulililate pceiiiLetndi. Mll , 109,110, 119.El cx
earumjusLadaiunalioue.\TU,106,107.
bonilalis,caslilatis,pielatisqu:c in solaDui Animasuaculpalapsa,
pia, elc, parlicipalione non boa- misericordialiberalur. 722. Aniniainterrenis
Deoesl. III, 1684.Animahumananon vegelatur, 11,
tificatur, non illuminatur,nisi ab ipsa subslanliaDei. lii, peccatisobrutamLazarusin nionuineulosignilicat.vt, 59.
1584.Animanoslra eslad Deum, quod aer ad lucem.sivn, Aninialemporalilius voluptatibusdedita semper exarde-
326. Aniinasi ad lucemsuamadlenderil,tenebratur ; con- ad scit cupidilaLe,nec saLiaripotest. IV, 82. Lnde animavo-
lucem Dei, illuiiiinaiur.IV, 1261,Animadat ipsa sibi luplaiem corporispluris aestiniat,quam ipsamsanitalein.
siliuui ex luce Deiper rationalemmeuteiii,unde concipil 1, 1170.
eoiisiliuinfirnnimin aelerniLaleAuclorissui. IV,1887.Ani- Aniu.sevisincorpus suum. vni, 989. Modusquo anima
ma averlens se a luce justiiia;, quanto niagisquajritquod corpori adhaeret,non potest coiiijjreheiidi.\ 11,723.Anima
inveuiaiconlrajusliliam,lanto pltisa luce repellitur, et in per880. se movetiir.VI,15. Animaest vila quaedam.III, P349;
tenebrosa demergiiur. iv, 765. V, Estviia corporis.Ill, 1586,1757.Aninia, summuni
Animaefoediias,quae. vui, 656. Animtepulchritudo,virtus, corpoiisbonum.
Aniina
1,1515.Quidcorporij.raestal.I, 601,1074.
veritatisque cloctrina; deformitas, viLitunest. Itt, 539. huniana quodamniodoconditputores. III, 1431.
Animaralionalisdeformilervivit,cumsecundumiriniialem Aniiiiavivaappellatura Scripturaadniinistratiocorporis.
exterioris liominisvivit.vm, 988. Animasi seijisamsequi- III, 503. Aniinaiotuiiicorptis auiinaf>Tviviiical.\l , 301.
tur ul virlulem adipiscatur, stnlLuuialiijuid sequiiur. I, TolaosLin quulibctcorporis|.arLo.II, 725. Tola sentiL :n
1314. Animae natiira perfectaest, cumsjiiriluisuosuhdilur. singulisparticulis.vtll, 185. Aniinanon niodo universa;
VI, 194. Aiiimoe quasi marilus est spiritus houiinis.\ l, 58. nioli corjiorissui,sed etiain unicuiquoparticul.eilliussola
Anima tanlo est piutaie purgaLior, quanto privato suo siniuladost. I, 1054.Dissvctocor|iorevermiculi,aniiuanon
ininusdeleclalalegemuniversiLalisinluelur. VI,90. Aninia secatnr. 1, 1071.Auimaeollicium. \l, 711. Aiiiina,quomodo
projiriavolunlalebonumsibi esseelnon potest, sed inalu.n. movcatcorjius.111,588, 58lJ.Aiiinia,doiniuacurain gerens
posl peccaLumdivina ltitoiodoiuus.
ll, 571. Aniniavalentior peccal,esl auferre VI, 667. Auiiiiioin cariionijus. \ l, 710.cor-
lege imbecillior,minus iiolens quod fecit. l, pus administralper luceniel aureni. 111,565, 564.Leges in
1170.Aniuia, sicut se illuminare de se non potest, ita se iiilorioreinnon habel, nisinisi a stipcrioreDeo.\ l, 711.Aiiima
saliare de se nonpolest. I, 855. AnimauifuedaniChristusut regere corpusnoupotest, ipsa regatur a Deo. IV,887.
pulcuramfaceret,fcedusfactusesl. IV,1558.Animahuinana Auiniapriuii honiinis anlu peceafuin, eliainsinoiidums|>i-
tantumdilectaesl foeda,pulchraquomodofulgobit?tv, 201. 1108.Post ritnle corjius, sed aniniaie.taineu jiro arbitriu regebat. II,
AnimaChristiquibusmalis rej.leta fueril. IV,1110. peccaluuiregit, non tiuini inodo j.ro arbitrio
Aniniasibisuffioit,ut perdat se, Dei ost salvamfacere. suo, sed sicut loges univursilatissinunl. 1,1287; II, 587.
V,158.Animaevirtus, caritas. lv, 1355.Auimaeossa,id est, Animaequanta sit vis ad iniuiulautlaiii uiateriamcorpora-
firmamenlumejus el fortitudo.IV,92. Animanostraposila leni, longumesldissorore. vui, 877.
in mediis lentationibussaeculi, nihil inlirmius.iv, 1654. Aniinaan aliquida corporepaliatur.I, 1167,1108.Aniina
Anima,unde infirmaet lenebrosa. vm, 1030.Animavires per sensus accipit, quidquid uani ciirjioraliiiniuoulatel.
tanlo consumit cilius, quanto eum deserit, a quo datae 111,563.Aninia (juomodoregitur a sensil.us,quouiodoab
sunt. 114,1344. Animadelerior fit appctilu inferiorum.ll, intullecLu.lil, 1317.Corjaisin aniuiatacere quidquauifor-
539. Animatanto Deo propinquior,tjuanto similior: lanto tasse non jwssct, si non essel j.riino peccatoin duterius
dissimilior,quanto rerum muiabiliumcupidior.vn, 271. muiatuni. l, 1106.I)u animisrationalibtisoperari, non j.er
sotl
Aniniaobligaiaamore lerreno, quasi viscunihabet in jien- corptis pur seipsum,solus Deuspolest. I, 1185.Pecca-
nis, volare non potest.IV, 1618.Animamcurvari quid sil. torunioonditione fit, iit jiorniiltauturanimaede aniniisali-
IV, 1819. quid aguru jior alturutra corpora. I, 1183.Anima, qualia
Anima saeculariumamore capla fit adullera et inimica onora, cuiii in corruptibilicoi| ore agit, patilur. IV, 1320.
Deo. IV,1178.Aniuiaquomodoa Deo defleclit, et Ibrnica- Auiniauicorptis non aggravahalanlo peccattini.X, 1581.
tur. Vlll,998,999,1003, 1008.Animaelornicatio, quicnam Aniniacorpore gravalur propter origiuale peccatum.X,
sit. VIII,138. Animaeaversioa Deo.vill, 102.An.inaunde 1268. Aniinae corjiuribus coaj.lala:, tanquain oblivione
a Deoavertilur. vui, 977. Aniinaforasexiit a Deo projiter pr;egravautur.III, 418. Animaiiondumpassa seusibilium
sujierbiam. lll, 1605, 1603.Aninianiesse causam peceati sensuuniqtievanilalem, miiius cst obnoxia lalsilatibus.
ostenditurex ipsiuspeccatipoeiiitentiaet iiidulgentia.vtll Ii, 70. Aniniailluditur , non simililudiuuuireruin vitio,
421, 123. sed opiniouissuae. 111,475. Lux oculorumimpediuiento
AnimaChrisli sponsa,\TH, 424. Aiiiinaepanis , verbum est auiina;ad intulligendaspirilalia.III, 565.
veritatis. IV,732,734.Ejusvir legitinius,Verbuindivinum. Atiinia meiuoria ea|jit maxiinorunilocorum imagines.
VI.58. Aninia;hunianaeciuiiverbu Dei copulatio, diificilis VII'.,185,186. Cogitatquaeuon vidil, dumuudoul addendo.
ad ititelliguudum.vui. 423. Aniniapuccaloet leyi |)eccali II, 09. Quomodovideat et audiat uhi noii est, difficileox-
moritur, ULnuiiatChristo.\l, 62. Animapor fideinet sjiem plicalur. U, 317 , 518. Aniuiaquaedamaccij.itper corjms
inthrislo est. lv, 1845. AHiuiaesaucuo, ca-lumei sedus quaecommulal, quaedamquaenon eouimuial: et |.er sei-
Dei. iv, 530, 1186, 1260. originalis regio beatittidinis psaniquiddamaccijiitquod coinmutat,quiddamquod uon
aui.ni, hahitatiu aniuiaeel patria, DGUS ost. l, 587, 1038. coniinutat.VI, 27. Anim:ecarnisque discoruiain naturam
Atiinianiuuda, locus Dei. VI,16. Auiniajusti, frainuaDei. versa, unde. X, 681.DeaniniaeLcorporesoiitontia,\iaui-
IV, 524,Aniiiia,censusnoster. IV,588. Auimarumjactura, chaei. X, 1519. Animaeet corporisconsortium.III, 1584.
jactura paslorisest. IX, 754. Animaeconsulundum,non ut Auiinade corpore non maculatur, nisi cuni mortaliaojus
lutbealbona,sedut ipsa sit bona. V,629.Animaebona so- bona concupiscit.VI,187.
lus Dousdonare potest. n, 591. Aiiimanaturaliter appelil corpus.111,569. Appetilucor-
Anin.aChrislianain hao vita debet desolalamse repu- pus admiuislrandi,retardalur a visionesunimicacli.111,
taro. ll, 494, 496. El ut desolala orare. n, 500. Aninia, 485.Anima;est esuriro et sitire. iv, 217. Animasnec in
quaeintelligit se deserlamomni auxilio, nisi soliusDei, suis corporibussemper esse , nec siiie corporibusdurare
vere vitluaesl. IV,1723.Auiniacumhic est in ista carne, perpetuoseutiebatl'lalo. Vll,592, 793.
hanel eliam ipsasolaliaverhi, solaliaoraiiuuis,solatiadis- Auimaecommendalio.IV, 1885.Aiima cujusvispecoris
ptiialiouis.IV, 733. Animaluctans ctini morliissuis, diu quam admirabilis.lll, 1451.Aiiimanostraquanivispeccatis
differtura medico,ul ei persuadeaturiu tjuaemalase |)oe- labefacla,meliorest quam si in hancluceinvisiljiloin ver-
candojira;ci[)itaverit,ULdiligentiustueauir receptam sani- teretur. I, 1276.Animamuscae,iniiuoomnisaniniaeliain
tatem,utque intelligatquanla poenainij.iisprsejarattir qui vitiosa, praestantiorluce. vtll, 96. Aiiiuiapoccalrixmelior
se uolunt convortere ad Deuin. IV, 92. Animaedivitiae. eslquolibetpraestantissimo coi'|ore , nou meritis, sed na-
VIII, 165.Aniimefames.Vlll,6a0. Aninianoslra pigrocor- lura. IV,1885, 1886.Aiiinialicut vitiosa mulior corpore
pore lnvoluta, velul nix lnctacsl. iv, 1932. \iiiiii;e per etiam samssinio.vn, 264. Prinio corporiauiiiia uxtruma
virginesquinquein Evangoliosignificiita-. iv, 1950.Aiiiniae praeponitur.1, 1279.Animaralionalispraeiurendarubusiis
qu:e tradundaesunt besliis. iv, 912. Animanumquauia Dei quaepro diis habenlur. vil, 229.Aniiuaerationaliset irra,-
laudihussilere dcbe.t,IV, 1316.Anima> viriuiiscapacesac _ lionalisfacultates.Vll, 154.
77 LNDEXGENERALIS. 78'
Animamhumanamsanguinemessenusquamiii Scrijilura lur. vll, 288. Animtedefiuictoruman sciant, vel curent
invenilur.vui, 143.Konfrustra per sanguinenisignifica- quaegeruntur circavivos.LV,1457 Animassapientiumin
tur. VIU,650.Animapecoris, quo sensu sanguis dicitur. astra ferri, slultorunivero ad corpora,sive hominuni,sive
VIII,144,146. besiiarum revolvi, platonicumdognia.VU, 392. Animas
i Animam,sive spirilumanimaliaomnia habent. IV,12i2. eorumqui inhonestevixorint, ut luant poenas,ad aliaho-
Animairralionalisiu besliis.\ 11,640,642.Animaeauiuian- lninumcorpora, Porphyrius;I'latoetiamadhestiarumred-
lium,aDeo.\Tl,574.Animasrationales volucribustribuere, ire docuit.MI, 575.Aniuiasetiam purgatas, ad corpora
ad haeresimpertinet. X, 550. Animarumirralionaliumse- iterum redire, slulte Platoniciasserebant. \Tl, 311. De
minavitiare possuntmalignispiritus, ut cumsui generis aniniarunireditu in corporapost purgationem,meliusPla-
vitiisuonnullanascanlur.x, 1382. loue Poi'|.liyriusphilosopliatusest. vu, 510. \ irgilionon
i Animadiversimodeinscriptura sumitur. IV, 1411.Anima jjlacet doctrinade aniniarumrcdilu in corpora.v, 1154.
pro-vita.III, 496,555,540, 704.711, 1291.noii Animavila est Animarumrevolutiousque ad corpora besliarum, Plaloui
qua vivimus. IV,1776.Auimavegelaliva, anima dici el PloLinoprobata est, Porphyriodisplicuit.vu, 510.)n
solel, sed vita. III, 250.Auiuiapro homiue.ui, 517,521, aliahumana corporaLransmigrare auinias, doouil Por|)hy-
588,1740;VII,408; Mlt,954.Animaest homoinlerior. X, rius. vu, 510. De animarumrevolutionc, Mauichaeorum
156.Animaaliquandosumilur pro corporc. 11,865, 864. sentenlia. Mll, 226,251,583, 584.Animascsulcras.|.raeler
Prodelectationeaniiuali.111, 744.Auiniae n onicu aliquando Audilorum ct ElecLoruni, in jiecoraredire piilanlManichaei,
positumab Auguslino,jiro univorsaereaturaincorporali. I, et in oninia quaeradicibusfixasunt et ulunluriu terra.
605.Animacur mundodata, systunia Porphyrii.VII,510. Vlll,57, 143, 144. Kontaiiieu iu minutissimaaiiiuianlia,
Animacur datur nioriluris.Il, 726.Aniniamsecuinaltu- VIU,144. opinio Manichaeoruin , auiniarumtransniigralio-
lisse omnes artes, nec aliud esso discere, quam remi- neiii admittenliuni, d eterior quam|>hilosophorum. 111,561.
nisci, quomodoaccipiendum.I, 594, 787. Animas huiiianas ad ad ad
pocora, ca.es, porcos ad cor- et
AnimaeomniumChrislianorum, propler unamfidem,una vos revolvi,futilisquorumdanioj-iinio.iv, 1911.
animaest. IV,1356. Animas sceleraloruuiverti in daemones,et iu quaeque
Auimamponere, moriest. m, 1758. animaliasuismerifiscongrua,quaedamhaeresisdocet. Vllt,
Animamalicujusquaerere,et in bonoet in malodicitur. 45. Animashouiiiuunpessimaspost morteniin daemones
111,504. verti, puiavitTerlulliauus.vui, 47. Aniniashominum,dae-
Animamsuamperdere quidsignificat.Iti, 75. Animam monesesse jxist coi'|,ora, dixil Plolinus.VII, 263. Triplex
suaniamare et perdere duobusinodisintelligitur.v, 1459. genus daenionumiii quosaniniaeniuiari jiossunt.vn, 265.
Animae quidamamorperversus,et quoddamrecLum cdium. Animacnatura in nattiramcorporisnouconverlilur.111,411.
V, 1633.Animaeanior perversus abundal, reclus valde Kecin naturanianiuiteirrationalis, nec in naluramDei,
paucoruiuest. V, 1655.Aniraamdiligendimodus.V, 1633. 111,411.Aniuiaruin quaruindamUcLiliieLransinigraliones.
Anima liic non auianda.v, 1598. Cujusgralia auimam III, 561.idatosolasaniniasa Dcoconditaspulans, easque
perdcrejubemur.v. 1594.Animamodisse quid.III, 1767. in bostias revolvi,relulalur ab Ambrosioin librode Phtlo-
Animamperdit qui amal,quomodo.lll, 1767; V, 1653. sophia. , 686.Animashuminumin jtecora, \ ol pecoruin
x
Animamperdere ut inveniatur.v, 1594.An illamodil, in homincspossetranslerri Ddusveritasquecalholicanon
qui carnalem ejus affeclumiuteriinit. II, 1050.Animam aduiiuit.111,360, 501.Nocniorumsimilitudoevincit.111,
appendere cum pecunia.v, 1457. Animaeiui[jiorumin 561. Animasad j.ropriaChristiel cor|iora reverti, doctrina An-
pa-nis vivunt. VU, 382. Justoruiuin requie sunt. VII, felorum, iTophelaruin, Aposloloruni.vn, 510.
382, 592, 595. nima; cupidilas reverlundiad stium corpus.VII,711, 794.
Anima.De Aniniarumslalu post mortem, quid sense- Aninia resumpLumcorpusnumquamulla niorte deponet.
rint Philosophi.V, 1152,1135.Quidcirca aniniasagitur a vu, 794.Animarumliberatarurunumerusan possitseniper
dio morlis, usquead resurreclionem.X, 978.Animarum augeri. VII,571.
judiciumiu ipso de eorporeexiui. X, 499.285. Auimaruiure- Animusdufiiiilursubstantiaquoedamralionisparticeps,
ce[lacula anle resurrectionem.\T, 158, Animarum regendocorporiaccoinmodata.l, 1048.Aniuius,sunnmis
receptionesdiversio. 111,1751. Animoepiorum in sinu Deus. gradusanimae.Vll, 212. naecjiars animae, niuudi tlicilur
Abrahtusucuro exspcclautjudicii dio.ni.IV, 561.Animae vu, 212. Animusad caj.iendumseipsuuiangustus
ab onmi coiitagionucorruj.lionispurgalae, in placidisse- est. I, 783. Aniniusquid sil non incongrue nos diciutus
dibus conslituiiiitur,douuc corpora recijjianl.VIII,1089. ideo nosse, quia ol ncs haboinusanimuin.vui, 953, 954,
Animaconlinuopost morlcmrequie Iruitur, si digna est : Animtisin humincvocaturguuius.VII,212. Auiiuusi| su ,
sed vita teierua cum Augolis in li.ie dalur. ilt, 1751. reclissiniusonsus dicitur. \ il, 518. Anitui partus tres.
Animaesanctorum aute resnrrcclionemcorjjoris, sunt Vll, 427.
quidemiu rcquie, sed in oa nonsunt actione quacorpora bona Aniinipolenliaesine quibusrecte vivi nonpolest, media
recei,la vugetanlur. II, 527.Llrtim aniniac ctinia corjiore sttnt. I, 597, 1268.Aniuiiniottisomnisaliquidlauilin
excesserinL,lococorporalicontiiioantur.III, 576. Animae corporu. II, 72. Atiimi perlurbalionesquatuur. 1, 768.
pro meritislerunturad loca,vel pcenaruni,vel quietis,si- Aniinusuiidenuilabiliscsso coguoscitur.VII,251.
miliacorporihus.III, 480, 481. Mutarianiiuajotesl, non Aniinusnieliorcst qu.un oniniacor|,ora.III, 1561.Ani-
localitcr,sud leiuporalilur.III, 150.Aniniantilloniudoloco- mus melior corjiorc.II, 65. l\ullomodoullo aniu.oulhim
rum spalia,sua mole occupat.vni, 181, 183. Aniinae loctis, corpus jjotunlius.t, 1185. Corporisdecus anituus: aniini
nonin s; atio aliquoest, sed in delucLalionu, quo perve- decos, Dous.lll, 1613.
se
nisse per amoremkelalur. iv, 121. corpus pcrcgrinaiur Aniiuusiioiinisiconvorsionead Deumfit bonus.Mll,950.
locis, animaporegrinaluraffectiliiis.IV, 1601..\nuna uon Aniniipulchritudo,juslilia.\111,954. Atiiniuscumadcorpus
exit de cor[.orecunicorpore,quopossitad locaoor,uralia ducliuat,quodanimodo corpora^cil.vill, 588.i-:tterrenorum
ferri, el his coutineri.II, 699, 706.Aniniaciimexieritde cupiditatesordcscit.III, 1289;\1II, 89,90. AnimusfitDeo
corpore,nonhahet aliquodcorpus. UI, 480.Aniniaad cor- siinilis,dumei se siibjicit:quantoqueitl lecerit studiosius,
poralialoca, vol non fertur nisi cum aliquo corpore, vel tanto eril subliniior,ol illo solo dominanleliberrimus.1,
nonlocaliterfertur. lll, 480. \ era ost poenaaut laetitiaani- 1519.Auiiiiusniniisinlenlus huiiianisactionibus,Deoquo-
maepostniorlem,licet nonsit eorporalis.lll, 480,481.An damiuodovacuatur.lll, 619.Aniniuslantofit ploniorDeo,
in inferisse non corporihus,sed corporumsirailitudiuihus quanto iu superna atque aeterna liborius exlendilur.
agnoscat.x, 540. Animarumalia csl sine corporibusre- III, 619.
quies aut poena,alia cumcorjioribus.V, 1285, 1454.vide Animusdiligcndocorpus, fit infinnus.111,27. .Egriludo
Martyres. haecanimi e^t, quia non toLusassurgilveritate sublevalus,
Animaepurgatio.itl, 852. Auimamquae Doomittentc consueludinepraegravatus.I, 759. Aiiiinisanitas sucundum
poUuuiest.Deoquedeficiente m undarinon potuit,inglobo Stoicos. v, 1528, et secundum verilatem. v, 1528. Aiiinius
tenebrarumperpetuovinculopuniri, Manichaeorum doctri- per s ipientiauisanaliu'.vn, 656.sanilas aniniiesl, finnis-
na. vill, 284, 285.Deanimarumpurgalionejjhantaslicact simeiiihajrereiucomnmlabili Deo.lll, 27. Auiniusuousanus
ridiculaEuchilarumlabula.Mll,40, 41. De purgationeani- aestiniaudusest, qui non te.npuralibusaeturnaj rxTOutl.
mte per sacriliciaet consecrationes,sentenlia Porpbyrii. II, 499.
VII, 286, 287. Animanispirilalem [mrgationethuurgica Animuscumordinalcse vincit,laudisatque virtutis ost.
possepurgari, uonvero iuteUeclaa'.ein,dicebat Porphy- VII,451.KullomodoauiiuusjiotusLatialterius aninii,nisi
rius. vu, 508. Sine theurgicisartibuset teletis, viriute suis cupiditalibussubdilui'.1, 1052.Auimumprosteruere
conlinenliae possepurgari, fatebalurPorphyrius.vu, 508. estin ois qua: subliiniasuiilin corjjoribus,quielem volun-
Teletisidoueamfierisusceptionispirituum,et ad videudos tatis ajipetere. Vltl,898, 899,1005,1006,1009.
deos, docebat Porphyrius. ,vu 286. Nonvoro intellcclua- Animi m ors elrestirreclioquaidam.111,23. Cujusanimus
lem, ad videndumDeumsutim.VII,287.Aiiiinainab igno- noa moritur huic sa;culo,is non rcsurgit ad vitaui,sed ad
rantiaper nullastoletas [ urgari, putabatrorphyrius.VII, supplicia.ill, 25. Aiiiniuscuin seipso sibi quasi suo bono
307.Anima;purgalionc.nia jirincipiisosse, Piatonicipro- gaudel,superbus est. II, 459. Animusin hac vita fanieui
fitcntur.VH,500.Anima,veri Dcicultu muuclaturct sana- patitur.ui, 1281. .Animipabulum vcvitas.H, 62. Amjnus
79 IN OMNIAOPERA SANCTI AUGUSTINI 80
tanlo magis inseriturveritati,quantofamiliariusin ea vo- Annorumnumerus unieuiquecomputandusest, ex quo
lutatur. II, 66. Animuscibo praeceptorumreficiendusest. factaest prima mort.tlisnaliviLas. III,875.Anuoscresceuti-
IU,1287.Indeanimuspasciturunde laeiatur.I, 865. bus non addi, sed suhlrahi, excn>ploijrobalur.IV,795.
AnimLincorpusimperium,quale. \TI,430. Animuscor- Annihominimagisdeoedtinl,quamaccedunt.v, 638.
pori recte non imperat,si Deo ipse nonservit. vn, 656. Annorummullamilliaquidatnfalsoin historiatemporum
Animusimperatcorpori,et pareturstatim; imperatanimus computant.VII, 538. Absurdahaecvanitasreiellilur.\ II,
smi, et resistitur. I, 760.Animus faciliuscorporiimperat, 358. Ab creationehominisad Auguslinilenqiora, nonduin
quam sibi. VII,430. sex millia annorum completa erant. \ 11,558.Anuorumsex
Animuscorporisdominatur,rector, habitator,videt res millibushoc soeculumdefinioruntquidam.lv, 1145.alii,
sine corpore. IV, 468. Animusabsque simulacrispotest seiitem.22. d AnniCCCCXC. sunt in hebdomadibus I.XX.
aliquid cernere. lu, 301. Non videiur Deusnisi ab auimo, Danielis.II, 941.Annorummultitudodiuinomiuealiquaudo
nontamenut animus.IV,469. significatur. 910, 911. Annussenario nuincro pollut.
Animonon essent passivihominoset daemones,uisi es- VIII,893. II,
sentmiseri. vil, 241.Auimolocus est affectiosua. iv, 95. Anniperagnos,vindemias,messos,aut aristasaliquando
Animusanpost resurrecliouem,sine organocor| oris valeat nuinerantur.III,572.
corporalianosse,nescirese affirmatAugustiuus.il, 629.Aui- Annusbissextus.III.451.
musde consueludiueid semperinquirit,undegaudere so- Anniversarius ordinationisepiscopi. v, 1485,1687.
lel. Vl, 46. Animimagnitudonon est seipsuminterimere Annuliaurei, insiguiadignitatisapudRomanos.vn, 100.
quacumqueex causa.VU.35. Annulorumaureorummodiostres e CannensipraelioCar-
Animafia mortalia,a minoribusdiisscu Angelisfacta,sen- thaginemmisitAnnibal.vn, 100.
tiebanlPlatonici.vn,575, 375. inej.ta vianichaeoriim de fa- AnserisolemuiacelebrabantRomani.Mi, 70. Anseribus
bricationeanimaliumiu guntetenebrarum,labulairridetur. non iacilequidquaniedaciusiuvenitur.vui, 198.
VIII,395.Animantiaan uuo die muliiplicatafuerint. iu, Ansulae tle ossibusstrufhionumin digitis,geuussujiersti-
240. Ammaliumex aquiseductiopriusnarratur, quamquae tionis. 111,50.
de terra, quare. m, 279, 280. Polueruntanimalia noxia .tntwifabula.Vll,570.
etiam creata, nihil nocere, si causa non exstitisset, vel AnteDeum,id est in honoremDei.III,615,618.
puniendorumvitiorum,vel probandaevirtutis.itl, 288.Ani- Auticalegoria. IX, 510.
malia noxiavivoshominesaut poenaliterloedunt,aut salu- .tnlichrislusaDanieleproediclus.vn, 787. et ab apostolo
briter exercent, aut utiliter probant, aut ignoranterdo- Paulo,\ tll, 685. Pseudo-prophelae nomine in Scripturade-
oent. III,289. Aniinaliavenenosaante peccatumhominis signatur.VII,679. ab Apostolopaulo, reluga appellatur.
videnturcreata. III, 289. Animaliavere adducia sunt ad VII,685.Detribu Danexsurrecturusest. Hl,788. Anlichri-
Adamut iis nominaimponeret.ui, 400.Hocsignificationem stus tisqueadeobeatusvidebiturhominihus,ut etiamDeus
propheticamhabet. III, 400.Quoniodoanimaiiaadductaad putctur. IV,126.In quo temploDeisit sessurusincertum.
Adam III, 402.Animaliacarnivoranon vixissecarnibusin VII,683.
Arca,magiscredendum est. III,550.Animalia in Arcainelusa, Antichristusquomodomendaciteroperahitur.vil, 687.
figuraevariarum gentiuin in Ecclesiamintroducendarum. per nefariasartes jiervenietadvanumet inaneculmendo-
VII,483.Anin insulisa terra remotissimisanimaliapropa- minalionis.iv, 126.vimhabebit in imperio,dolumin mira-
gata sint ex fisquaeservatasunt in Arca.vil, 485. culis.IV,128,Anlichristitribulalio, ignis per quemunius-
Animantibus Deuscertosnumorosseniinum dedit.lll, 240. ctijusque o|ius probahilur. vu, 745. Perseculioper Auti-
Animalia,quaenulla praecedentecomniixtioneoriuutur,ex chrislum venmra, violunta et frauduluntaerit. IV,128.
vi quaeelementisinest, oriuulur.vm, 875. Antichristuslotam nequitiamet impietateii),quamomnes
AnimaUaquaedamiu veteri xestamentocur immunda pseudo-prophetae inohoavorunt,impleturus esl. I\', 127.
censebantur.vui. 255. Significationislanlum causa, mi- In Anticlirislilaqueos irruentJudaei.iV, 1418.Antichristus
mundaerant Judaeis.vm, 498. Animaliamunda et im- interficieturSjiirituorisChristi.li, 908.Antichrislusdamna-
mundaquid significant,et quomodoilla figurisprophcticis tioni ulliuiie destiuatus.IV,126.De Anlichristoillud ex-
de Chrisloa Moysecommemoratasunt. VHl,337. ponitur,constituenomine legislatorem,eto. i\, 125.Anti-
Animaliummotus,quibus a|)petunt vel 'ugiuntaliquid, christi pcrsecutiotribus anuis et sex mensihuserit. vtl,
an appellandaevoluntates.vn, 151. Animalium merita,non 677.Antichristipersecutionistemjjus ignolum. MI,616.
pro gradibus elemenlorumexistimanda.vu, 240,Aniinal Antichristusmanifestusfuturus est. II, 908. Anlichristus
irrationalebeatumesse non potest. \T, 12. Animaliaqtiae- prius veniot, et tunc venietdies judicii.ui, 1998.
damin mediisignihusvivunt.vn, 709.Animaliadomestica Antichrisliet pseudo-christiani.IX, 151.Qtiinamdioun-
subitoefferataRomae,quidportendebaut.VII,104. Aninians lur. IX,231.Antichristimuliiiu l-.cclesia.m, 1999;scilicet
aniuial,ex animoconstanset corporc.vn, 264. qiii ore jirofitenturchristuni, et moribus dissenliuuta
Animosilas. mgeniimajorisest animositatisflammas con- Christo. III, 2002. Antichristiliaereticiappcllanlur. vu,
fltendoexslinguere,quamfalsitalis nebulasintelligendovi- 087. Ncronomrusurrccturum, ct Autichrislumfuturum
tare. IX,532. noniiidli suspicantur.VII, 686.Aliinuc occisum putant,
Annainterpretaturgratia.vn, 528.Annamatcr samuclis, sed subtraelum.vill, 686.
figura Chrislianasreligionisol graliae.vn, 528.Anua j.ro- Antidicomaritte Haeretici.vm, 40.
pnetissa unde maxime commendetur.VI, 440.Cur elsi Antidotumcontra omnia peccata.v, 1270;ex sanguine
filiosnon habuit, secundasnujitiasrecnsavit.\i, 456. Chrisli.M, 636.
AtmwusSeneca Apostolorum vn, 190.
temjioribusclaruit. AntiochenaEcclesia,ubi primumdiscipuliappellalisunt
Anttaset caiphaspontiQces,alternosannos agere sole- Christiani.IX,414.
bant. lll, 1937. Antioehiae basilicaMaohabaeorum, V, 1579.
Atmianusconsul.IX,687. Anlioclius,Machabaeorum persecutor. V, 1379, 1582.
Annibalde Romanismultas victoriasrcporLat.vn, 180. Judasosad idolacolendacompellit.vu, 606. Meruitobdu-
prope nomamfulminibusdeorumterntus est. VII,101.An- rari. v, 1581.misoricordia Dei indignus.v, 1507.
nlbala ScipioneAfricanomajorevictus.vn, 102. Anliocftusfcneus Platonicus.I, 935. Philonisauditor.I,
Attnibonius RobautensisEpisc.iv, 581. 935, 926. Acadcmiaculriusque sententias in simultatem
AnnonaRe.tica.vn, 575. adducit.I, 926. Antiochusmagistcr ciceroniset varronis,
Annuscircuitusolisaniniadversusest. vm, 895.Qtiisan- StoicusmagisquamAcademicus.MI,627.
nus magnussivePlatonis.IH,236.Annimanifestiet ohscu- .mtipalerprocuratorJutUea;.VU.607.
rioresqumamsunl.lll,256.Aiinidiversimodo numerabanlur Antiphrasis.VI.554. \ 11,487.
apud populosdiversos.Vlt,451. Anni.-Egyjiliaci qualernis Antipodasesse non putavitAugusthius.
mensibus quondamliniebanlur.vit, 338.Anni jiriinorum Antijtii eadom cuni fidelihus nostri769. tcmporis fidein
hominuman noslris aequalcs.VIII,430.Annosjjriniorum Christumsalvi facti siuit. II,680, 815, 838. Antiqtiis
hominumcequeprolixos liiisse ac nostrosostcnditur.vn, erat aliquodoccultumrcgenerationissacraineuluni. 11,843.
454.Annoruinprimoramhorninumnunierus,aliter in codi- V. Patres.
cihusHebrauis, aliter in nostris reccnselur.vn, 449. Unde AnlisthenesphilosoplmsSocralicus,summumbonumin
nata est diversitasin dinumerationcannorumHebraeorum virtute animiposuit.vn, 227, 601. clcccnlissinia. 552.
ct LXXirrterjiretum.VII,455.In dinumerationcannorum, Anlithcta,ornamentaelocufionis vil,
magisHebriEorumquamLXXsequenda auctoritas.vn, 452. Aiiloninitschristianorumpersecutor.vu, 614.Antonini
Anniaeterni.iv, 752, 976. Annisine annis.iv, 418.Anni lex in adnlteros.VI,475.
Dei, unusdies. I, 815.AnniDei I mnessimulstant. I, 815. Aitloniusvitiis oinnibus iuquinatus, regni potcntiam
Auniilli non deficiunt,qui stant.Vo,1623.Anninostrideli- affcclare videbatur.vn, 110. AulonioresistebatCicero.
cientesdicuntur,sive quia in eis deficimusamandoquae VII, 110.
transeunt, sive quia ad paucitatemredactisunt. IV,1145. Antonitts/Egyptiusnionachus.I, 755. vir sancluset per-
Annisiant in vita astefna, hic autem transeunt, imo per- fectus. 111,17. AntoniusadDeumconversusaudilaEvange-
cunt. vn, 531. lica vocc, vade, vende,etc. i, 762,Anlonius scripturas
81 1NDEX GENERALIS. 81
divinaset memoriteraudiendotenuit, et prudenter cogi- liam tenentur, quam qui in Ecclesla nondum fuerunt.
tando intellexit. III, 17. EX ejus vitae Iectione,conver- IX, 605. Apostata sacramentumfidei non amittit.X. 420.
tuntur duo aulici.I, 757. Ad quid manet sacramentum.X, 429.
Anloniitsu nus e PatribusCarthaginensibus.II, 758, 780. Apostaiaenullum in CalholicaEcclesia,possunthonorem
Antoniuslector, episcopus Fussalensiumordinatur. II, habere. IX, 514. vide Episcopi.Admilitiamciericatusnott
954.variiscriminibusaccusaturaCastellaniset aliis. 11,954. eligendi. II, 228; IX, 605.
Communioue privatur nisi prius Fussalensibusomniared- Apostatarea Deo,quid sit. I, 1188.
derentur. II, 955.Antonius episcopus Fussalensiumcom- Apostaticaradix. VI,278. Apostaticacrsatura. X, 1177.
munioneprivatusKumidiae Primateminducit ut se Papaj Aposlolicihaeretici.vm, 52. Encratitis similes sunt, et
Bonilaciocommendet.II, 955.Fussalensibuset judicia, et Apotactitaeappellantur.vtil, 52.
puhlicasp; testates, et militares impetus tanquamexecu- Apostolilatiue Missiappellantur.111,1781.Apostolorum
tores Aposlolica;sedissentenliamcomminalur.II,956. Ju- duodenarius numerus, mag.numsacramentum.IV,1105,
dicio conseniit; agit postea nt ei communioreddatur. 1359.Apostoli non de mttndo.III, 1677.Apostoliquid reli-
II, 955. querunt ut sequerentur Domiuum.IV,1571.Apostoloscur
AntoniusNotarius.vui, 715. Chrislus humiles elegit. \TI, 611. Curinfirmos.IV,788.In
Anlropiani.Nota(a). IX,589. tam contcmjjtihilihustestibus, ut in Apostolis,multomira-
Antropomorphilw quiuam dicuntur. H, 628; VII, 189. bilius divinitasse ipsa persuasit.VU,756. QuomodoApo-
Deum habere membra dicebant. II, 628.Tolerabiliuset stolishic omnia nota facta sunt. V, 180. Apostoliet disci-
honestiusde Deo sentiunt, quam Manichaei. vui, 189.An- puli baptizati.x, 519. Apostoli ante passionem Domini
tropomorphitae schismatici,non haerelici.VHI,59. Antropo- baptizatisunt. II, 178,1086; X, 519.
morphilie monentur. IV,1747. Apostoli Dominumtantummodohominemputaverunt.
Anubts.I, 750. IV,1798; v, 1149.Nonomnes Christumvidebaut, ait Am-
Anutinusproconsul.IX, 610, 626. Per eum Caeciliani brosius. ll, 601, 610. Apostoliin passioneDomini trepida-
causamad Coustanlinummiserunt Donatistae.II, 492.Duae verunt. IV, 1799; V.495.in passioneipsum relinquentes
ejus relationes ad Constantinumlmperalorem. IX,627, fidemamiserunt. III, 1901.De Christodubitantes,a latrone
657, 640. Anulinustransmisit lihollosduos ad lmperato- victi sunt. IV, 1851; v, 749,1116. Apostolispem amise-
rem. u, 505.Unum contra caecilianum.II, 327. Allerum rant. IV,847,1927. ln passioueDominitituhantos,ejusre-
forte supplicem.II, 305. vide Notas. Surrectionefirmalisunt. iv, 1798, 1799.Ante Cbristimor-
Aofcwiaquid.VII,781. tem nondum erant martyrio maturi. III, 1807.Ante ejus
AiritkKi
bona plane et maxime optanda est, sed non resurrectionemhumana magis quam divinasapiebant.m,
est hujus vitae. vn. 415. LrMuaquaedam est omuibusvi- 1899.ApostoliEcclesiaepersonamgesserunt quandoSpiri-
tiis pejor. vn, 415, 417. Animus hominis desperalius tum sanctum acceperunt, et potestatem remiltendi peo
et
aegrotat,quando dolorisamiseritsensum.111,1798. cata. IX, 150.
Apelles hoerelicus. vm, 29, 556. AposLolietiam post Chrisliresurrectionempeccatoob-
Apellilw seu ab
Apelliani, Apelle sic dicti. IX, 589. noxii. V, 749. Apostoli non sine peccato. X, 631. Licet
Eorumdogmata.IX, 589. nihil iis saucliusin novoTestamento.X, 599. Apostoltsub
Apes de boumcadaverenascuntur.I, 1572.Apibusnihil I.ege nonduma cupiditatibusliberi. V, 794. Apostolis,sic-
inest maris vel feminoe.Vlt,475. Apesseminafiliorum non ut et nobis, convenit dicere, Dimitte nobis, etc. IV,1849.
coeundoconcipiunt,sed tanquam sparsa per lerras ore Apostolos libidine pollutos fuisse, calumnia Juliani. X,
colligunt.Vlll, 876. Sic operanlur generationemuTiorum, S56.Apostolitanta humilitateet pielaie de concupiscen-
quemadmodum ceraespeciemliquoremquemellis.IIl,599. tia carnis gemebant, ut optarent eam potius non habere,
Apex flaminis.VII,60. quam domare. X, 562.
Apis tertius rex Argivorum.vn, 565. Apis factus est ApostoliJudaeis et GentibusEvangeliumannuntiaverunt.
Serapis, omuium maximus.Egyptiorumdeus. vil, 565.Bo- IV, 541. Aposlolimissi sunt ad gentes ad quas Prophotae
vem in honoremApisalebat jKgyptus.vn, 563. missi non erant. IV,1121.Eorum praedicatioin <;muem
ApocalypsisIiber, obseurus.VII,683. Apocalypsin terram. III, 124.Et ad omnes Gentes. V, 159. Aposloli
non accipiuntAlogi.\quam lii, 51. Apocalypsisan a relagio sit pervenerunt usque ad extremumterrae, IV, 1674.Aposto-
accepta,dubitatAugustinus.v, 1576. lorum verba in fines orbis turraequomodoperveuurunt.
Apocryphae scripturaequaenam sint. VII,470; VIII, 2 45. IV, 1122.Apostolorumpraedicalionemconfirmantoracula
ATOIOVChaos.vm, 193. Prophetarum.vi, 180. Apostolorumeloquia, mira fuerunt
ApotlinarisLaodicenus, Psalmosinterpretatus est. II, 261. facta, non verba. vu, 756.Majoravidenturfecissemiracula
Apollinarishaeresiarcha.\TU,40, 687. quam christus. IV,1707.De ipsis Deus coruscabatmira-
Apollinarista; haeretici ex Apollinariauctore suo dicti. cula, tonabat terrores, pluehat consolationes.IV, 1626.
VI,93. Eorum errores. IV,217, 1084; \T, 93, 248, 524; Apostoliin miraculisfaciendisnon sibi arrogabanlpoten-
Vlll,40, 687; X, 1366.Apollinaristarumerror de Christo. tiam Dominisui. IV,1199.Aposloloschrislus sicut lumi-
I, 746. Apollinaristae Verbumin Christo,loco animaefuisse naria, et aptaveratverbo, et accenderatSpiritusancto.vu,
asserebant. III, 716. Apollinaristae animam humanamchri- 612. Apostohigne diviuofervenles, tanquam ligna ardon-
sto deluisse putaveruut.vn, 401. Et non habuisse ani- tia, dumfugarentur e loco in locum,tolam silvammundi
mam, aut non habuisse rationalem. 11,542; III, 1586, suo igue impieverunt.IV,255.
1737.Apollinaristarumargumentumut probarent Christum Aposlolisquomodopraeceplum,ne aliquid secum porta-
caruisseauima.X, 492; couvellitur.VI,94. rent in via. \T, 507.Permissumipsis mulieres sibi neces-
Apollinaristarumtres seeta:.X, 1034.Dubitaturan Apol- saria ministrantes habere, exemplochristi. \l, 552. Apo-
Unaristarumhaeresisexstent reliquiae.IV, 217. stolisdata licentia vacandi ab opere corporali.vi, 554.
Apolloduplex.I, 985. Apostolispermiltebaluraut victum ab aliis accipere, aut
Apollo frater Dianae,qui et sol esse dicitur. VII,207. manibusoperandoquaerere.Mll, 165.
ApoUoignarus futuri. 79.
VII, Ambiguum Apolliuis ora- Apostolibonusodorchrisli sunt et iis qui pereunt, et
culum de Pyrrho. VII, 97. Apollinis oraculum Christum iis qui salvifiuut. X, 990. AposLolinec cum suspiceruntur
viluperabat.vu, 620, 653. ApolloCumanusquatriduofle- ab hominibus,nec cum dospicerentur,elisi. ill, 76 Apo-
vissefertur. VU,86. Quidde Apoilinisfietu aruspices di- stoli in pressura laudant Deum.V, 500. ApostoliChristi
xerint. VH, 86. Apollo pro Trojanis pugnahat. vu, 79. conjuge suscejjta, filios ei procreant.V, 1683.Ecclesias
Apollinis servilia ministuriain exstruenda rroja.vn, 79. non sibi, sed Christogenuerunt. IV,508.
ApoUoquare sagittas tenet, VII, 207. ApolliniDelphico Apostoli .lerosolymisdecreveruntne quisquamcogeret
quare institutiludi musici.VII,569. Apollo ephebus pin- Gentes judaizare,11011 autem ne quisquam .ludaeos judai-
gitur. vu, 184. zare prohiberet. ll, 279. Apustoli sabbalo nou vacaru.it,
,(po//odeus medicinaecum 129. Apollo nec jejunaverunt.II, 138.Nonsolebantsolemiiilerdie Do-
divinatoret medicus.Vtl,207. iEsculapio.VII, minico.jejunare.il, 149.
ApotlofiliusLatonaeAdmeli regis armenta cum Hercule Aposloiorum et Evangelistarumtestimoniumdo Chrisll
pavit. VII, 5 71.Altor ab illo qui reddebat oracula.vu, 571. genualogia immerito rojicitur. VIII,239, 240. Apostolide
ApolloniusTyaneus.II, 583, 514. Magnusmulto melior, Domiuo vidcrantconfitendo,morlui sunl. v, 1414.
quamJupiter.II, 533. ApolloniumTyaueumconferreChri- Apostoliquaeipsi et martyrescur hic non regnaverunt. Mll, 449.
sto vel etiam praeferre,quidamconatisunt. II, 535. Apostolorum quibusdamdivinaesulistantiae
visionemfuisse
Apophoretumrelationis.II, 645. v. Nol. concessam,nonincredibile. H, 610. Apostolileges ab lm-
Apostasia primi hominis, quam magnum peccatum. peraloribusnon postularunt,quare. II,801.Apostolossexa-
X, 1274,1275,1277. ginta, relictis xn, cumchristo Domino,aposlatasa fidere-
sai
Apostata, infatuatum.III, 1543.Apostalapejor est cessisse, et apostoloslamen putatos esse, dicitPelilianus.
quamille qui non deseruit fidem,quam nunquam tenuit. IX, 271.
VII, 742. Apostataeseu desertores difficiiius veniam Apostoliarietes vocanturab Augustino.II, 1026.Arietes
consequuntur. ix, 478. Humiliorem agere pceniten- gregis, V,749,1414,Ducesovium,praecipuamembraPaslo»
85 IN OMNIAOPEUA SANCTTAUGUSTIM 84
ris. IV,785, 916. 1849.Apostoli,barbojnominedosignali. Ajiponiad populum,quid.111,594.
IV,1733.Aposloli,boves. lll, 1470. canes Domino fidem AuoTel.idnaTaquid. 111,278.
sorvantes t:t contra inimicos lalrantes. IV,835. Apostoli Appitts.H, 752.
caelorumnominesignilicali. lll, 1661; IV,288,817,1121, Approbarequodbene faciL, et unprobarequod jieccal,
1243,1864.Aposlolicaelum1'acli,quia justificati.iv, 1626. nemo potest, nisiclamanteintusvoceverilitis. v, 102.
ApnsLolidicli colles. iv, 785. Columnae. iv, 950, 1831.Co- AprilisquasiA|ierilis.Vlll, 546.
lumnaeDei vivi. VT,692. Columnaequae passione Domini Apringius,frater Marcellini.il,511.
950.
nulaverunt,resurrectione firmatc sunt. tv, iilii Apostoli, Apltignitani.IX, 540.
iiliisponsi.IV,1845. Filii excussorum,quia Prophela- Ajitumetpulchrum,quid.1,701,705.
rtim. iv, 1674,1677.Firmamentact columnaeEcclesiae.II, AplusdocebatjudaizareChrisliauos.II,898.
535 Fluminavocemsuam per orbem elevantia.lv, 1187. ApnleiusAfer Platonicusnobilis. VII, 237. librumde
Aposloli fundamenlaet portae1101. Ecclesiae.iv, 1105.Fun- mundosoripsit.Ml, 113;et de deo soeratis.vu,258.Librum
damenta civitatis supernae.IV, Aposloliduodecim, quem de deo socratisscripsit,de daemone Socralisdebuiaet
duodecim horae diei. 111,1750; iv, 650. Apostolilapidus appellare.vu, 239.Asiniaurei libros scripsit.vu, 574.
prutiosi. IV,166. l.umenet lucerna, quosensu. IV,1566; ApuleiusMadaurensis, magus.II, 583, 514, 554.l)e ma-
V, 1511. Luminariamundi,ignus sancti et decori.I, 856. gicisartibus accusatus.\TI, 242. se coiitra magicarumar-
Apostolidicti sunt montes. IV,547, 517, 781, 8L7, 882, tium crimina defendit. II, 521,534; copiosissima oraiione.
1355,1650.\:ontes aeterni,monles magni.IV,961.Mous VII, 244. ApuleiusMadaurensis maguscum omuihussuis
Sina. IV, 817. Apostoli,uubes. IV,547, 520,980, 1212; magicis arUhus , ne atl aliquaniquideni.judieiariaiu reij-m-
VII,552. Nubes christum portantes.IV,814, 835,1235'.Apc- biicae jjotestatem,potuit|jervcnire.II, 554. Apuleiumraa-
stoli oculichristi. IV, 1114. OculiEcclesiae.lll, 845. ossa gumconferreChristovel etiam praeferrequidamimpieco-
sou tirmamentacorporis chrisli. IV,168, 1297.Apostoli, nali sunt. II, 555.
patres. IV,515.PedesDomini. IV,1167.Piscaloreshominum. Aquamnona Deocreatam,sed ipsicoaeternam,quaedam
IV, 781. Principes.IV,854.'lhroniseu sedes Dei.IV,1623. haeresisdixit. vill, 45. Aquasa Deofactasesse , imj.iene-
Apostoti,quibusdamvasasunlmorlis,el sagiltaeacutae.IV, gatur.vu, 548. Aquaquandocreata. lll, 236. Aquaenomino
106.el seq. materiesinformisinsinuaturin Genesi.111, 253,250; vni,
Apostolbrum Mcmoria, liber hoclitulodonalus. vui, 667. 612. Et tota materiacorporalisintelligitur scriptura.M ,
in
Apostolus cumdicitnr, si non oxprimaturquis Aposlolus, 167. Quare super aquassj.iritus sauctus superferebalur.
non inlclligitur nisi Paulus. X, 589. Apostoli intentio in III, 250, 251.Ctirsolussjiiritussancttis,nonveroPatoret
iq.istolaailKomanos. vi. 121.Ejusscopusin exemjjloJacob Filius.I, 847,848.
el F.sau.\ 1, 112.Aposlolum i| suiii, ad quaestionemde ele- rum Aqua, quandospeciempropriamaccepit.llt, 275. Aqua-
ctione et ro| robatione, defecissein responsione, inopia divisio.111,181.Naturamaquarumnon pcsso,esse su-
reddendu:rationis, ptilantquidamstulti. VI,278. Aposlolus per sidereumcaelum,multiassoruut.III,265.Konrefeliun-
Rom.Vllul sua el juslorum[lursonaloculusest. X, 863, lur recurrendoad omnipotentiamDei. 111,265.Aquasesse
867.Julianussenstimnovumel distortumexcogitalin vor- supra caelos, quomodoquidam conatusest demonstrare.
bis Aposloli.x, 868. AposloliPulagianainler|,relalio. x, 1(1, 265. Aquasossesuper caelumnou dubitandtunesl,
1151, 1152, 1430.Apostolum proqualilalibusiuguniorum quaelibct, aut quoquomodo sint. m, 267.Aquassupcrcaslos
in quinquepersonislocutumusse, conimentumabsurdum. non vaporalitenuitate, sed glacialisoliditatejienderc,qui-
Vill,659,647.Apostolus siconinibtis omnia lactus, utfallere dam aulumant.III, 267.Aquas esse eliain super sui.lime
uon intenderit. \TI1.658, 659, 640, 611, 642, 657, 658. caelum,nou re[jugnat.III,266.Aquasu]iraliruiamcnlum,el
Aposlolimonitasunt de re libcra, quandoquelamende re sub firmamento,quomodointelligeuda lll, 232.
imj;erala.VT,464.A|)oslolimeriia, Deidona.X, 890. Aquarumeongre,.atioest ipsarumformaLio. Ill, 181,252.
se.u
.•potaclitw Apostolici lueretici. vm, 52. Aqtiarumcongrugatio,quomodofacla.111,255; \ 111,612.
Dei Palribusfaclae.
Appariliones ananliquisseorsim \T11,806, 807. Omnisaquarum congregalio, Ilebraeisdiciturmaru. III, 181.
AnTrinilasipsa, aliqua personaPalribusappa- Nonomnisaqua,mare esl. III, 234.
ruerit. vni, 855, 855. Apj.ariliones qua;damfacUein veteri Aquamreruni omniumjirincipiumpulavil Thales.VII,
Testamenlo,Verbotribuendae.Vltl, 140.SoliFiliotrihuun- 226, 230. Ex aquageneranluromnia.V, 67.C.uncta genera
tur ab Arianis.vui, 739.ApparilioDoi in
Adamo, speciehu- vel aiiimalium,vel berbarum,aLqueliguorum.lii, 528.
mana. Vlli, 855, 856.ratri tribui potest.vtlt, 853, 836, Aquaaori similis.111,280. Aquarumlenues halitus aeri
857; el loti Trinitati. v.lt, 857.Non evidenler apparet vaporaliterinseruntur.III,283.Aquasuinpia|,ro aere crasso
utrum aliquaex Triniiatejjersona, an Deus ipse Trinitas III, 184;ot lerriscouliguo.III,257, 258.Terrauvocahuluin
visusfuoritAbraha;.vill, 857, 838; ol Loth.viu , 839. \n aquis eliamIribtiitur.111,595. Aquaomnem|.otuiusigaifi-
TriuiLali,an ]jersonaealicui seorsim,an AngelisLribiienda cat. 111,514,652. Aquavivaqnae.III, 1514.
ap|iarilio iu rubo. VIII,859, 800; ct apparilio in monte causis Aquain sanguinemversa, V, 62 , 67,significatde rerum
Sina.vm , 861.AnTrinitas, an aliquajiro|irie.jjersona in senlirecarnalilcr. IV, 1000.Aquaniarinaslerihla-
a|i|iarilione in monle sina loquebatur.vill, 862. Cuitri- tem indueit.iv, 1554.\ ajioraquarumuiarinarumdecocta-
buendaapparilioiu columnanubis ct ignis. VIII,861.Non rum sinuatocoojierculoexceptus, huinoreni tlulcem gu-
temere dieehdum quteuauicx Trinilate persona cuilibet stanlibusexhibel. lll, 259.Aquasine substantia, quae.IV,
Patrumapparuerit.viil, 868. ApparuitsensihiliterTrinitas 1613.
in hajilismoChrisli.v, 555.lu a]ipariLionihus divinis, vox Aquaein Scripturissignifioationesdiversae.ltt, 1328,
Patris,speciescorporalisqua spirilussanctiisdemonsLralus 2026.Aquaenoinenubiin Scripturarej critur , non statim
esl, quoinodolacla.Vlll, 910. Apparebatlota frinilasiu baplismusintelligendiisest. IX, 584. Aquaviue salutaris.
Angelis,et aliquandosine dislinctionepersonae, aliquando IV, 270. Aquairrigat aut abluit, et signifieatChrisLum. IV,
quaedamsoorsiinpersonafigurabatur.vtll, 885,886. Appa- 175. Aquaenomiiie, Spiriiussanclussignilicatur.III, 216;
ritiones laclaein veteri Teslameutoquomodoet Doiet An- IV,1553.Aquaet |opuluinsignificat,ot Spirilumsanctuui.
geli essedicunLur.Vill,140- 111,79. Aquaenoiiiine,Angeli inlellecli. I, 832. Aquae|io-
A|pariliones Dei quomodofactae, latet. VUI,881,882. pulosin scripturissignificanl.IV,68, 213, 980, 986, 1038,
Nunquumoctiliscorporeisap|)aruitDous.vni, 855, 836, 1425,1865;V,690; IX,63 , 148,539, 567. Aquaeuomine,
862,865.EssenliaDeinunquamjier so apjjaruit.Vlll,881, peccatores populi inlelliguutur.IV, 1644. Aqua qiiinque
882, 883, 886;sod por suhjcctaincreaturam.VIII, 725, porticibuscincta, populusJudaeoruml.cgu conclu.sus. iv,
811, 812, 852; et Angeloruinininisterio.VIII, 882 , 885, 1065.Aquaecoutradiclionis,iiopulijiersequcnles.t\, 1865.
884,886. Apparebal. MoysiDeusi,i speciuvisihiliassumpta. Aquapisoinae turbata,passiononichriali figurabat.l\, 1063.
III, 647. Quot modis croatnraassumilurad significandum. Aquaequomodoinlraverint in auiniaiiiChristi.l\ , 842.
VIII,879.Objectioex loculionismodu in ajjjjaritionibusDei Aqua,caritas.IV,1335.Aquaest synibolumgratia;.lii, 757.
duota,diluilur.Vlll,882.Dubilationes variaede apjiaritioni- vis quaedamrationi subjecla, qua ralionuDeusvetiLasque
bttsdiv.nis.vui, 853.vitleDeus. cognoscilur,rectc aqua divinilusappcllataost. iii, 232.FO-
Ajipariliones extrasomuuiuel iu soinno.II, 6°7.Quomodo tost et intolligi \ila sjjirilalisinfprmis, noniineaqua:.111,
Qaut, uxjilioarenou audul AugusLiuus. II, 699. Apparilio- 250.Aqna,|.ros|.eritassaeculi.IV,797. Aqua;niulta;, variae
ni'.s soluni affirnial Aiigiisliuusnoii (ieri qtialilatihusaut doctrinae.IV,269.
molibuscorporeis.II, 699,700. AppariliuAtigustiuiadhuc Aquaiii haerelici.Vlll, 42.
vivenlis, i[JS0inet iuscio.v, 1141,1113. Aqualilibussoliscur bencdiclio, sicut liomiiiiimpeniia.
A-ppareru (ex Ambrosio)dicilur, ([iiodpracviderinonpo- III, 286.
tusl. U, 603. Aqi.ila Scri|)turamex l-ieiiraealingua in Graecam trans-
Apparitoresqui et Slalionariiaiijiellantur.IX, 807. Lulit. vu, 605. Quoteiujiore.vu, 605, Not.{b.)Aquilain cie-
Appotere.Quatuor ab hmniiionaturalilcr ajipeluului-. leris inierjirelibusJudaeiantcjionunt.VII,470.
Vll, 621. Aquilasnonvixissecarniimsiu arca magis credendum
A|)j.etilusnaturalis,nonoinnismalusut inhonestus.X,i 16. esl. lll, 530. Aquilae non egent polu. I, 1566. Aquiljrum
Appqnialicuirci,id est, eamatnaiu. 111,405. oculijjerspicacioresnostris.1,1049;m, 176.Aquilisquania
85 1NDEXGENERALIS. 86
vis oculorum.vn, 799. Aquilaepulli quomodoprobantur. rumfuit lemporum.VII,598. ArcamNoe, nominepancarpi
lll. 1666. Aquilaerenovatio,resurrectionis similitudo.IV, exagilahantManichaii.vni, 598.
1323.Aquilarostri partem in senecla exuberantemad pe- Arca in qua Lex inclusa est, unde dicta est Arca testi-
tramexcutit, ut possit cibum caperu. IV,1325. Aquilasym- monii. vu, 293. \liracula quae per Arcamfacta sunt, Divi-
bolumChristi.III,884. Aquilaideo te quoerit, quia cej.isti nitati adteslaulur. vu, 295.Arcateslamenti, pro sacratiore
leporem. IV, 1646. Aquilaquomodonobis imitanda. IV, quadamjiraesentiaDomini,accipi potest. VI, 144.Arcaeet
1323,812. propitiatoriimysticaexpositio.III,655.Arca sanctificationis
Aquilonumquamsumiturin bonoin scripturis sacris. III, Christi, Ecclesiavel Corpusquod ex Maria natum est. iv,
876. Aquilosignificat diabolumet regnumejus. IV,534. 1722.ArcaDominiin aeternummanet, quomodo.IV,1005.
Glacieinpeccati. ll, 561. Aquilonislatera, quae.IV, 534. Arcadesa daemonibusArcadibushominesin lupos con-
Arabiagenles figurat. IV,911. versi dicuntur.VII,575.
Arabicihaeretici.vui, 46. ArcadiusImperator.VI,722.ArcadiusAuguslus,bis Con-
Araliusvel Analius,quinlusrex Assyriorum.VII,562. sul. vui, Ul, 112.Arcadiuslll consul.IX, 529, 574. Arca-
Aratusastrologus.vu, 500. dii
Arbiter, medius ad componendamcausam dicitur. IV, tur.tempore Constantinopolisigne coelestiperitura revela-
1583. VI, 722.
Arbilriuniliberum a Manichaeo Arcltelaus,auditoret successorAnaxagorae, quidde rerum
agnitum. vm, 543, 558, principiis sensit. vn, 226.
1087.Arbitriumvoluntatisnon omnibusnaturisdatum.III, Archesilas zenonis condiscipulussub magisterio Polemo-
590. Arbilriumliberumasserilur. VJU,* f2I. Arbitrium li- nis. I, 955. Polemoni eidem successit.I, 955. Academiae
berum in Angelis et hominibus.vui, 537, 358,542, 545. sententiamdissimulavit. 1,955.Archesilasauctoracademise
1'rimushomoper liberumarbitriumsuumstare et ipse po- novae.VII,226.
tuit. X,.935. Arbitrio nostrout factisumusex bonis mali, ApWiYEifo5, praeposilusmilitiae,vel coquorum. III,582,
ita ex malisbonosfieripossequi dicuntrefelluntur.V,409; 584.
X, 1541,1512,1514.
Arbilriumlaudabiiiter liberum, quodnamsit. X,.44-82. abArchimedis geometricaeliltcrae,pertinaciter impugnalae
Ej.icuro.vni, 74.
Arbitriumtuncvere liberum,quandoest liberatura.X, 25C
ArbitriumhominisIiberanduma servitute peccali,quod ei to,Archilectomca etiamdicitur ars opificumex auro, argen-
nuac cummorte dominatur.M, 282. Arbitrium voluntatis lll, et metallo.111,654. Archilectonicumopus in textilibus.
515, 516.
tunc est vere liberum, cum viliis peccatisque non servit.
vu, 418. Nonliberatur arbitrium, nisi pergratiam. VI,282. 486. Archisynagogifilia,et haemorroissa, quid figurent.V,485,
Arbitriumliberum pertinet ad gratiam. X, 24f. Afchonlicihaeretici,eorumquedogmata.VIII,29.
Arbitriiunliberumnon sicdefendendumest, ut adjuto- Arcusin nuhibusquid signilicet.vili,265, 266, 650.
rium Deinon putetur necessarium.iii,-t77S'.Arbitriumvo- ArcusDci extonlus, suut niiiiaeejus. IV,686.Arcusno-
iunlatis sine Dei gratia tentaliones vincere, et proecepta mine,
Dei iinplere posse,suadeut Pelagiani.VI,529.Liberumar- ni quasScrijiturae sanclaeinteUiguntur;IV,106.ArcusDomi-
bitriumextollendopraecipitantPelagiani.x, 1246. Arbilrii cus iniquorum,sagiltashabcat, et quae vasa niortis. IV, 106.Ar-
libertate noufideudum.vu, 467. Arbitriumvoluntatiscum insidiaeipsoruin.IV, 365.
Ardeticivitas.vu, 93.
gratia comrnendaiur.X-,'542*.Liberumarbilriumsine gralia Area Dominica, Ecclesia. III, 127. Area Dominiin qua
non sutiiiil. xr 202;203. Liberumarbitrium adjuvaturper nunc triticuin, nonsine palea. v, 119,1174.Areaaute ven-
gratiam,ut quod naturalitervolumus,hoc est, beate vivere, tilationis tcmpus nonduserenda. IV, 190.
Beuevivendohabere possimus.X,1566.Liberumarbitrium Arelatum.IX, 41.
parum est naturaead non jieccandum,nisi adjuui, sanetur ArelatenseConciliumincausacaeciliani. II, 161,169, 198:
gralia. x,295. Deovolentisalvum facere, nullumhominum 640.
resistit arbitrium. x, 942. Deus non aufert, sed adjuvat IX,41,Arenaemaris nomine,infirmiet carnalesin Ecclesiain.
bonaevoluntalisarbitrium. 111,757.vide Libertas. 11,556.
Arboresquoinodoel quandocreatae. 111,273.Terlia die telliguntur.
AreopaqosAtheniensiumCuria.V, 808. Undesic dicitur.
creataesecundumrationescausales.lll, 259.De herbis et VII, 567.
arboribusnon soluradicitur, secundumgenus, sed, et se- Argentinusdeus, dei yEsculanifilius.vu, 103.
cunduin siuiilitudiuem.lll, 287. Arbor scientiseboni et Argentius.II, 120.
mali iiii' appellata est. IV, 897. Arbor scientiae boni et Argentumjjrobatum.III, 586. Argento probati, qui? IV.
mali ex se non perniciosa, sed ex obedienlia violala. X, 1429.
172.Arborparadisihona erat, et ideo solumlangi non de- irgirius in priscilliauislasaut nesciens irruit, -aut ejus-
buit, quia Deusjjrohibuerat. IV,896, 897. Arbor paradisi dem haeresisretibus iruplicatus.II, 1034.
interdictaad coinmendandumobedientiaebonum.vu, 394. .trgiris j.rimusrcgna\ii Inachus.vn, 597. Argi scu Ar-
Arborvilae.lll, 214.Adeam nemo nisi per tolerantiam givi unde sic dicti. vn, 364. SeriusruguniArgivorum.vu,
et scientiampervenit. III,214. 562. Argivorumrugnum simulcumAbrahaeriej.oi.ibusor-
Arbor bona et arbor niala in Evangelio,quid. X, 461, tum est. VTl,562. Argivorumregni occasus.VII,572.
1455, 1458.Arborbonavel mala, volu.itasest. X, 667,668,
672,754, 1454.Arboremhonamvel raalamquo sensu faciat obitumut Argus,filiusApis,rex Argivorum.vu, 564. Argus post
homo.X, 570. deus haberi coe|)it.VII,564.
Arborumiusitio.III, 403.Arborex semine, et semen ex Arguendi mali. V, 78, 549. Neque consentientes.silis
a/bore, quomodo.III, 558. Omniaquae ad arborem peni- malis, ut approbetis;ut neque negligeutes, uLnon argtiatis;
nent, primitusin seminefuerunt vi et potentia cattsali.m, neque superbientes, insultanter arguatis. v, 550. Arguit
in
557. Arboressic vivere jiutant Mamchaei,ut sentiant et in misericordia,qui nonodio argtiit. iv, 1824. Argueiitur
doleant,cumlaeduntur.Vlii,57. ira Deiquidam, et non emendabuntur; quidamvero in
ArcaNoode lignisimpulribilihus.IV, 1917.Et de lignis emendationefienlsalvi. iv, 597. Argui non vull in ira Dei,
quadralisexstructa, quomysterio.IV, 1105.Arca quomodo quisquis in hac vitasanari desiderat. iv, 91.
bicamerataet tricamerata.III,549.cubita in mensuraArcae, Aridum.Nonomne ariduuiterra est. UI,254.
an fuerint geomeirica.VH,474. cubita fuissegeomeirica, Aries haerenscornibus,figura Christi crucifixi.iv, 244.
putat Origenes.Ul, 549.Arca diluvii secundum rationem Aries rubricatus, figura Christiet \larlyrum. ltl, 635.
corporishuuiani, a philoneexplicala.vll, 472; vill, 274. AriminenseConeitium.viu, 710, 711,750, 772; X, 1100.
Arcacur tot annisaedificata. v, 1610.Arcamaliamaedificans AriminensisConcilii auctorilatunon su teneri dicit Augu- i
Christus,quid nosadnioneat.v, 1611. Quaenamanimaliain stinus. VIII,711.
Arcaminlroductasiut. VII,475.Curde Arca conjunctiex- AristippusphilosopausSocraticus,voluptatem summum
eanl, qui disjunctiintraverunt. VIII,265.Difficultatibuseo- bonumesse dixit. vil, 227, 601.
rum qui Arcaehistoriamim|iugnant,satisfit.VII,473. ArislobolusfiliusAlexandraereginaeJudaeorum.vn, 607.
Aroaesignificationesexponuntur.VII,472. ArcaeNoeal- Primusapud Judsos et rex et |>ontifexfactusest. VII,607.
legoricaexposilio.viii, 262, 263. Neque historia sola sine Vinctusducitur Roniamvn, 607.
allegoriis,neque allegoriaesolaesine veritate historiaead- Aristodemustragicus actor, saepe ad Philipjmmlegalus
mittendae,ubide Arca et diluvioagilur. vn, 472.Arcaebi- ab Atheniensibusinissus.vil, 56.
tuminataeallegoria,Donatistarumerrori accommodata.IX, Aristonicttsrex a ilomanisvictus. vn, 86.
597. Arcaealtera allegoriaveritati magis consentanea.IX, Arisloielessectamperipatetioamcoiididit.vtl, 257. Ari-
597.Arca Noe figura cbristi. VII, 477. Figura Crucis,Ul, stoteles vir excellentisingenii, eloquioPlatoniimpar. MI,
1464.Et ECclesiae. UI, 1454; IV,1558; VII,472, 476;' IX,' 257. Cum1'laloneconsentirevisus. 1, 956. Aristoteles lo-
597.in Arcaquaedamad christum, qnaedamad Ecclesiam quente Christoapud inferos, contremiscit.IV, 1828.
referuntur. vui, 274, 275.ArcaqualiterEcclesiamfiguraril. Arithmeticanon est ex insitutohoininum.Ill, 61.
IX, 196. ut illa omniaanimaliumgenera conlinebat,ila Ec- ^riomsilethymuscinobilissimicitharistaefabula. vu, 28.
desia omnesgentes, iv, 1558.AreaNoe,prophetianostro Arius.\y 1641; vi, 714. Heresiarchaa quo Ariani. VIII,
87 IN OPERA OMNIASANCTI AUGUSTINI 88
59. Arius nonintravit per ostiumin ovile. m, 1721.Arii Dei,VI,90.
haeresisde FilioDei. lll, 1609; IV,288, 857, 1040, 1712; Artcmonseu Artemoniushaeresiarcha.vui, 34.
VIII,923. Arium et EunomiumPascentiusanalhenializut.II, Arteria:aeris venae.X, 527.
1039. Articulitemporumquinque. VI,515, 558.
Ariatti.V, 55; IX,595,469, 589.Arianorumfides de SS. Artolgritwhaereliciuiide sic dicti vni, 51. Arlotyritas
Trinitale. U, 1049.Patriset Filiiet Sjiirilus sanctidiversas jUngitrepuzianisEpiphanius.VIII,51.
substanliasesse dicunl. 11,792. Patrem invisibilomdice- Aruspicumlibrisuperstitiosi. III, 50.
bant, Filiumvero visibilom.lll, 1779.Patremiiivisihilem, Asaph interijretalur Synagoga.lll, 1547; IV,916, 929,
Filiumvero et Spiritumsanclumvisibilesdicebant. II, 626; lOH.-congregalio.IV,970,1055, 1051.
III, 1779.Ariani pulant substantiamFiliiDei nulloassum- AsbestosArcadiaelapis, semelaccensusnonpotestexsUn-
pto corpore, per seipsamesse visibilem.III,392.Etpatrem gui, MI, 715, 719.
solumesse ravisibdum.III, 592. Ascaniusfilius JEneae,tertius Laiinorumrex. Vll, 576.
ArianiFiliiiniDei negant verumDeum.VUl,930. Dicunt Albamoedificat.vil, 89.
aliud esse Patrem, aliud esse Filium. III, 1757. Patrem Ascatadesrex Assyriorum.VII,568.
dicunt non genuisse id quod est. II, 750. NegantFilium Ascensus.vide Adscensus.
esse aequalemPatri. III,1672,1711,1796,1820.Et sjiiritum Ascilwharelici. vni, 42.
sanctumFilio.III, 1796. Refelluntur.III, 1537,1559,1560, Asclepiusnepos .tsculapii. vu, 235.
1802.Arianiaut non colunt Christum,autnon unumDeum Asellusdiaconus.II, 718.
cohmt. VHt,743, 765.ArianiduOsDeoset Dominosconse- AsellusDomini,populusniitis. IV,272, 510.
quenter admittebant. vm, 769, 770.Christumsine anima Asiatotiusorbis ad niuneruin parlium lerlia dicitur, ad
carnem suscepisse sentiunt. vui, 59. v. christus, Filius. maguitudinemdiinidia reperitur. Ml, 561.Asiaedimensio.
Ariani diversasdicere naturas Patriset Filii convincuntur. VII,578.Asianomenprovincia;,etetianitertiaepanisterrae.
VW,779, 780. Arianiper Filii injuriam, Patrem falso ho- III, 785; vn, 497. Asia a Nino subjugala.vn, 578. Asiam
norant. v, 772. ArianicujusdaminterrogationiutrumDeus pene universam Scythaealiquando teuuerunt, III, 794.
volens genuerit Filium, an nolens, quomodoresponsum. Asiaticaluxuria.vil, 105.
VIII, 1087. Ariani peccabant in spirituui sanctum. II, 814. AsinaEalaamloquensquid significet.m, 742.
Arianirefelluntur asserentes Patremmajorem,Filiuntmi- AsiniusPollio.ll, 265.
norem, Spiritumsanctum multoinferiorem. VI,640, 648, Asiitusattreusliber ab Ajiuleioscriptus.VII,574.
658,685, 692, 697. Ariani refelluntur. v, 664, 663, 701, AspasiusPaternus,j.rocousul.V, 1410.
746, 770, 774, 989,1150, 1496,1676, 1689. Ariani mi- AsperGrammaticus.v, 85.
nus imelligentes quam Juda:i.nt, 1744. conciliumsardi- Asjiis ne audiat vocemincantantis,alliditunam aurem
cense, quod Donatistaeproferebant, Arianorumfuisse ad- terrae; et de caudaobturat alteram. IV,680, 681; v, 1452.
vertit Auguslinus.u, 176. Aspidicomparantursurdi verbumDei audire nolentes. IV,
Ariani sabellianos nos esse criminanlur. X, 458,1461. 117. Aspidesinsidiosae.IV, 684.
Arianidum sabellianosfugiunt,in pejusabquid inciderunt. Aspidiscae. 111,656.
X, 1462.Ariani Donatistassibi sociaretentarunt. II, 176; Assaracidomus, id est, Romani.lll, 555; VII,462.
IX, 516.Arianorumfidemipsi Donatistaealiquandoprolessi Assurfiguratepro diabolo. IV,1055.
sunt. II, 793.Inter erroremArianorumetDonatistarumquid Assuri,IX,235. Assuritanacivitas.IX,233,507,528,550.
mtersit. II, 793. Arianus et Photianus,ambohaeretici,ad- Assuritani.IX, 108, 180.
versum se divisi.V,447. Arianidamnati.VI, 650. Assyrii interprelantur dirigentes. IV, 1021.Assyriorum
Arianisad Ecclesiamredeuniibus gradushonoris serva- regnum, a Nino longe lateque porrectum.vu, 116. Assy-
bantur. II, 813. noc displicuili.uoiferocalaritano,unde et riorum regnum, Asiaeuniversa;, excojila intlia, dominaba-
in tenebras schismatiscecidit. n, 813. Quidam Reges ab tur. VII,497. Assyriorumregnuin florentissimum.VII,560,
Arianorumhaeresi,conversi.vm, 759. Arianirebaptizant. 561.FlorebatAbraha;leuiporibus.vu, 497. Assyriorumre-
VI, 652, 692, 706; VIII,59. Perseeutio per Arianos facta. gnum, milleducenioset quadraginlaannos permansit.vn,
VI, 508. lmperialeslegus conlra Arianos.VIU,709. Ariani 117,577. Assyriorumregnuin ad Medostranslatum. vn,
toto orbe abjecti. VI,685.Arianahaeresis Augustini tem- 117, 577. Assyriorumregnuin quo temporedesiil. VTI,577.
pore pene exstincta, similiscadaveripulrescenli,aut homi- Assyriorumregntun serics. VII,561.
ni animamagenti. ill, 1689.Arianusolimmorluusct rena- Aslarollt,et Aslarte nomen.lunotiis.m, 797.
scens. VI, 696.Arianorumsermo, seu synopsisdogmatum Asterisciin codicibusGraecissigniQcantea quae habent
eorum. viu, 678,679, 680. Hebraei,nec habonlLXXinlerpretes. lll, 590; IV,821.
Armadextera et sinislra. iv, 426, 1215. Armatur Deus AsteriusCretensiumrex. VII,569, not. b.
pro nobis. IV,323. Magnumspectaculum cst vidore Deum Asteriussubdiaconuslitteras nieronyniiad Augustinum
armatumpro te. IV,323. Armatus Deus, quomodointelli- relulit. II,257, 245. Asteriuscreatur episcojus. II, 276.
gendus. V, 1423.Arma Dei,si bene protecerimus, et nos Asleiius ScyLhopoliLanus Psalmos interpretatus est. II,
erimus, quomodo.IV,325. Armacontra tentationesfortis-
sima, desideriaaeternaevitae.IV, 1771.Armaquibus cxpu- Astrologia,ejusinventio.1,1014.Astrologiamagnumre-
gnalur inimirus, et invictissimumscutum. IV, 89. Arma ligiosisargumentum,lormenliimquecuriosis.1,1014.Astro-
contra diabolum.VI,637, 658. Arma nostra conibtirenda logorumvanaedivinationes.1,694,707,757,915. Aslrologia
sunt igni, priusquamarmet nos Deusarmis Evangelicisve- fatalibus stellis homiues coliigatos, et corpus secundum
ritatis, continentiae,etc. IV,525.Armatemplis deorumde- duodecimceeli signa composilum,volunt Priscillianistae.
tracta. VII,100.Armadiaboli.VI, 657, 638. VLII,44.
Armamiteroctavusrex Assyriorum.VU,562. Aslrologorumnugaerefutanlur. VI, 112. Astrologi unde
Armemanensisfundus.II, 235. vera resjioudeanl. VII, 147. Astrologorumperspicaciaet
Arrej.tilii. VII, 50. Arrejititii idolorum, tanquam ranae caecitas.v, 438. vide Malliemalici.
de paludibus.IV, 520. Astuti,male cordatiintelligunLur.III, 431.
Arrha et pignusquo dilferant.V, 158, 858, 1675. Asystalon.X, 1095.
Arrogantianon ita caveatur, ut veritas relinquatur. UI, Asylum constituereRomuluset Remus. vu, 45. Asylum
1712. cum omnisarrogantiaodiosaest, tum illa ingenii et Roniuleiun,unibra quaedamremissionispeccatorttm.vn,
eloquentiaemullomolestissima.III, 1794. 161. AsylumAjioslolorumlonge tutius, qtiam deorum.
Arsunde dicitur. VII,128.Arsin animoresidet. I, 1024; vu, 17.
111,179.Ars affectio quaedamanimi. l, 1182. Ars constat Mhanariciregis GotlhorumperseeutioinGollhiaadversus
imitationeet ratione. 1,1086. Artiumgenus triplex. iu, 57. calliolicos.vn, 616, et nol. b.
Artiumomnium lex , aequalitaset uiiitas incommntabiiis. AllumasiiisAlexandrinus episcopuscalholicus.IX, 516.
III, 147. ln artibus sapieulia,quo sensu. llt, 515. i ide stu- vir magnoeconstanLiae, et fideisanissimae.X, 1101.A con-
dium. Arsnon habet vitium, non novil. IV,554. ArsDeiue- stantino sjiccialilerquaerebalur.II, 1016. Pro utilitate Ec-
scit vilia, et judicatvitia. v, 579. clesiaeseservavit.n, 1017.Athanasiitemporeomnis pene
Artis genus duplex. I, 1055. Arliumliberalium ulilitas. mundusafide Apostoloruindilapsus.X, 1100.Ex DCL.Epi-
1, 1015.Ars vulgarisquid.III, 146. Artemnialainqui dele- scopisvix septum cum Athanasioin Trinilatisconfessione
geruntunde vitamtransfiganl,puniendisinil; quia inde se permanserunl. X, 1100.Athauasiusmodulationesin Psal-
volunt paseere, undc otfendanteum a quo omues | asotiu- morunicantu non jirobabat. 1, 800.Mos ille cantandi non
lur. iv, 1692.Artium profussorusunde sic appcllantur. III, improbaturab Auguslino.1,800.
1793. Artium cognitio aliquid confurt ad inlclligunliam Athanasinnivel homousianivocabanlurab AriauisCalho-
Scriplurae.ill, 57. Arsin brutis non reperilur. 1, 1086. lici. x, 1101.
Artifexvix ullus esL,qui non habeat arlom suam pecu- Athenurnmcivitassub Cecroperege vel instaurata cst,
niaria mercede venalem. VII,197. vel condita.vn, 566. Athenaeundedictie. vu, 566.subce-
Artificiadiscere, quampoenalesil pueris. VII, 728. Arte- croperege sic dictaesunt. VII,566. Quaoccasione.VII,566,
factorumforma per artificis manumtrajicitur a sapientia 567.AthenisnihilhabuitGrieciaclarius.VH,567.Athenisnou
89 INDEX GENERALIS. 90
pam ex nttens et philosophisgloriaaccedit.vn, 561. Avariformiciscomparati.nt, 361.Acutein quosdamava-
Allieniensiiimin onmi liltcratura a| ud oniucs fama.V, ros caecos.\ l, 674. in eos qui res alienasconcupiscunt. iv,
308.Atheniensesclarucruutin Graeeia,|.lus fama quamre 451.Avaruslaborat,ut habeatunde impleatarcaui, perdat
ipsa. vn, 501.Athenisloquacissitnae horuni haere- securitatem.III,2056.Avaruscum laboreamatquodamat;
j>hiloso|
ses exsliterunt.IX,451.Atlieiiieiisium rcgnuin in reniju- sine lahoreainaltirDeus.tll, 2056.
blic.il»iiiutaluin.\ II,ri77.Atheniensesleniina-puhlicisin- Avarnsest Duusad salutem noslram.v, 580. Avaruset
tereranl eonsiil-aionibus.VII,566.Quareo | uhlicisconsul- amorDei.\ I, 674. Avare,Deussi ad te veniatsine auro et
tationibusex|.ulsac.\ ll, 567. argento,nonvis illuin? quidtibide his quaefecitDoussuf-
Atheusquomdo convincendus.I, 1246.NonnihilproDeo ficil,cui Deusij se nonstifficit?IV,250.Avarisquidsuliicit,
habet, cuicultumimpciidit.iu, 135. si Deus ipse uoneis sufficit? V, 141, Avarorumcolloquia
itlasastrologusrex vatiritaniae,frater Promethei,ma- cavenda.VI,675.
ternus avus Mercuriimajoris.\u, 599. Florebattempore Aucforitas.Geniinopondere impellimurad discendum,
quo Moysesnatusest. \ II, 599.(:ur.-umsolis, lunaeac side- auctorilitiset rationis. I, 957, 1001, 1007. Temporeau-
rum primusobservavit.Vll,234,not. 1. Quareculuin por- ctoritas,re autemralio prior.1,1007,1511.Addiscendum,
tare fingitur.vn, 565. Atlaslaturarius.MII,507,509,574. auctorilaticrctlcre, magnumcompendium. 1, 1042.AoiSto-
/tlas mons.VII,505 riLasduplcx,divinael humana.1, 1007.Rationiroborandae,
itlanliciphiloso]hi. vu, 254. homiiiumatictorilateuiquaerere,est imbecillitaiis.1, 1152.
Atomi,principia rertini secundum Epicurum.VII, 230. Auctoritaliscuhnen, luuifinquerationis, in uno Christi
Atomorumconcursuiortuito,et mundosinnumerabiles,et nominu,atquu in una ejus Fcclesiacoiislitulumest. 1,1009.
animantia,et animas,et dcos ipsos fieridicit Epicurus.II, Auctorilate divuiitus constitula,velut graduquodaui ad
444. Refellitura cicerone.II, 444, 445.Atomusin corpore Deuiiiadtollimur.VIII,89. Auctoritasdivinitus coiislituta
et in tempore.V, 1624. quoniodonosinovet.vni, 89, 90. Auctoritatedecipi mise-
Atria,amjdioraspatia domus intelliguntur.IV,1756.Atria rum est, sod certe miseriusnon moveri. vill, 89.
Domini,profuturabeatitudine.iv, 1067,1059,1281.Atriuni Aucloritasiitilisadbonosinores]iopulispersuatlendos.vilI,
sanctumDomini,Ecclesiacatholica.IV,1235. 90,91.Bonoruni vitafacillinie,nondisputationum ambagibus,
Atys,formosusadolescens,abscisus.vu, 185. Atys fabu- sed mysteriorumquibus initiamur,auctoritate, purgalur.
la. vu, 215. I, 1007.Juvatsequi aucloritatemet praeceptasapienlum,
Avaritiaquid.vn, 556.Avaritiageneralis, qua plusap- et per haecloqui sibi Deum credere. I, 1075. Auctoritas
petit quisque,quamsatest. iv,1550.Avaritiaestvelle esse velutcanonicanonconstituaturin scriptisDoclorum.VI,
divitem,nonjamesse divitem.v, 525.Avaritiacrescitcoj.ia. 160.Dis;utatorumquorumlibctsentenlisenon tanquamau-
IV, 1639.Avaritiainexj.leiiilis.IV,350,422,438 ; v, 1651. ctoritascanonica.X, 194.
Avaritiapereat,et divesest natura. v, 595.Avaritiaefauces Auctoressacri paueiesse debuerunt,quare. VII,000.
non sed
majorjiecunia claudit, extendit; nonirrigat,sed ac- Auciqiesinsidiosi.\III, 67.
cendit. v, 528. Avaritia saepecrevit in iis qui lasciviam . Autlicnteset Catechumeni.v, 754.
compresserunt.VI,448. Auditoruinerga doctoresofflcium.v, ISB.Audilornegli-
Avariliagravepeccatum.IX,89. Opusest malihominis, gens, praedicaLoris vilia ne causetur V, 971. Auditores,
non Dei.iv, 1691.Avaritiecriinenct pouna.V,958. Ava- terr3enominesignificali;praedicatores, cceli. v, 1234.Au-
ritiaeonus.v, 897. Avaritiacatena pedum.Ill, 2057.Ava- ditores tjuiuamcarnales,quinam S|>iritales.V, 156. Audi-
ritia inimicachristi. IV,1249. Damnaeorum,qui ob lucra torumvcrbi divini,alii aedificant super pelram, alii super
peccant.iv, 1645.Avaritia excusatur specie pietatiserga arenam. v, 971.Auditorumacclamatio.V,135, 1373,1388,
hiios.v, 89. 1415.
Avaritiaquaedamvita?,etiamipsa cavenda.V,663. Ava- AudirecoramDeO,quid. IV, 193.AudiatDeum qui vult
ritia quaedamesl in libidineet in idololatria.V, 630.Ava- audiria Deo.v, 126. Nonaudire, quasi non aedificare,ma-
ritia pro amoreprivatoponitur.III,436. Quisua repetunt, lumest. v, 971; IV,1812.Audireet non facere, in arena
caveantab omnicupiditate.IV,1370.Amatet avaritiauni- aedificareest; audireet facere, in petra aedilicareest;
tatem, IV, 451.Avaritia jilures allicit, quam peritia. VII, nec audire nec facere,nihil aedifieareest. IV, 1355. Qui
197. Avaritiaeconsiliumimprtidcnset stolidum.V, 527. bona auditet malaoperalur,i ro dulci pluviaspinasgene-
Consdium Dei id jubeutis, quod avaritia. V, 529. Avaritia rat. IV,1545. Quomodo fortispoteril esse in faciendo,qui
aliudcontraDeumjubet, aliudDeusconlra avaritiam.IV, deficit.in audiendo?IV,1211.Audiendocredimus, ct cre-
675. Avaritiaomnisjira;cidenda.v, 627,650. dendovidebimus.IV,510.Friusaudi, posteavide. IV,537.
Avaritiaereniedium.IV, 1656.Christianisquae fugiendae An autlirect auribus percipere differant.IV,544. Audire
avaritiaedoctrinatraditur. v, 931. Avariliaedura jubenti vocemlautlis, est intelligere inlus; quiaquidquid in to
impigreobeditur.V,237.Avaritiieliomoservit, nonDeo. mali est, luiimest; quidquidboni est, Dei est. IV, 195.
V, 1203.Avaritiajubet dura, etobcditur; levia Deus, et Audireverbum Deitutius est, quam praedicare.v, 966.
non obeditur.IV,1691.Abavaritiicel luxurie jugo Chri- Audiremagisoptet servus Dei,quam dicere. IV,1812.Au-
slus liberal. v, 526.Avariliaomuis a nobiscircumciditur, dirc, trahi ot discerea jiatre. X, 972.omnis qui audivita
si gratis colaturDeus.IV,1531.Abavaritiiesordibus pur- Patreet didicit,venit ad Christum.X, 971.Audireet di-
gat amorsapientiae.Vll, 204. l.t saccellustuus impleatur scere, ost manducarc.iv, 1874.
nummis,animatua lebrit curis. v, 405. Avaritia,cum ar- Atiditoresaj.ud Manichaeos. vm, 53; IX, 357. Merito a
guitur, incipitodisseetcriminari. IV,1691.Avaritiaverbis mandatisF.vangelicis alienati.Mll, 228. Audilorumsuorum
a[iudomnesdamnatur,nonlactis.v, 935.Avaritiact luxu- animasin Electosaut in Electornmescasresolvi, arbitran-
ria, dominaeduaecontrariajubentes.v, 526. vide Cupiditas. tur Manichaci. vni, 57. i ide Manichaei.
Avaritiasancta.V, 526. Auditusfitcx percussioneaeris. 1,252. Auditusduplex,
Avaritiavitaeaetern»optima.rv, 1169. bonusut malus.IV,344,1236.Audiendilibidoctiamin di-
Avari.Nonessenthominesamalorespecuniae,nisi eo se viniscanticis.X. 770.
putarentexcellentiores,quo sunt diliores. ilt, 437. Tanto Adurus,nomenfundi.VII,767.
avarisunt homines,quantoclati. IV, 1909.Avarorumad- Aventimts rex I.atii, deorumnumeroadditus.VII,877.
agium: Quantumhabebis, tantus eris; frangelunani, et Aventiintsmons.v , 63. Cnde dictus. VTI,577.
facfortttnam.IV,610; VI, 674. Avarusest, rionsolumqui Avernijiuteus.X, 1069.
rapit aliena, sed et quicupidescrvat sua.V,628.Avarivel Avertero. RogandusDeusut faciemnona nobisavertat,
sua cupideservantisperieuluni.v, 651.Avarussuorumre- sed a peccatis nostris.v, 152.
conditor, d amnatur. v, 961.Avartis hydroj-.s.v, 410, 956. Aversiovoluntatisab incommutabilibonoad mutabile
Avariaestusquanti et quaminutiles. v, 405. Avarusquasi bonum,vul j ropritini,vol exterius, vel infcrms,efiicitho-
Martyrauri. V,1461,1470. Auro torquelur tuide miseri- minemsuperhum,curiosum,lascivum.I, 1269.Aversione
corsadjuvatur.V,327. Avari, vn, 204. Avarus a Deo,hoinotenebratur; conversionead Doum, illumina-
non tamhabet, quamse creditj aupcres.
liabere. VI, 674.Fidcs ei tur. l\, 193.
potiorjiroponilur.Vl,674. A variinsania. I V,422.Avarusmi- Avesex aquis a Deocreatae,nt intelligimtur. III, 183.
nistrumlucrisui facitDeum.iv, 250. Avaruslucruminvo- Aves non iu hrmamentovolant, sudsecundumfirmamen-
cat, non Deum.IV,250, 617. Avarorumcrudelitas. IV, tum, III,2S3.Avesin acre sublimiorevolarenon possunt.
1778.Avarorumsarcina,pauperibuserogaudo,minuenda. lll, 237.Avesquadrupedes.I, 656. Aviiirnvita et memor
VI,675. et garrula, et iu nidis construendis,et educandisfctibus,
Avarorumineptaexcusatio.V,956.Avarorumfalsapie- solertissima.III,285.Avespollent memoria.I, 790. Inter
tas in filios.v, 89, 528.Avari cxcusatiocrudolis,filiorum avcs uonnullaesunt qtiaeaquamnon bibnnt. III,257. Aves,
obtentu.VI,675. Avarusvocemhabct jiictatis, secl excu- nouaniniaevivac,sed volatiliaanimarumvivarumdicuntur.
sationemhabet iniquitatis.IV,422. Avarifiiiomortuosua III, 284.Avescur Abrahamin sacrificionon divisit. IV,
pars transmittenda.v, 528. Mortuofilio debelur, quod 1562.
vivoservabatur.v, 528. f.hristus hliis annumerandus in Avonomenpalrisaliquandotriliuitur.III, 494.
patrimoniidivisione.v, 528; VI,673, Auferre et tollere, quodifferant,IV,908.
QI 1NOPEKA O.MNIASANCTl AUGUSTINI 92
AugendiarenshsiveAugendus Arensisepiscopus.iv,381. remittehatur.l, 710.AugustiniconviclumrefugitMonnica
Auguralioaes illicitaein quoa signislicitisdifferant.111,564. detcstanserrores ejus. l, 691. Apud Deuin plangit ejus
136.
AuguriairridetCicero.VII,novembris. perditionem.I, 691.Monnicade ojus fulura resipisceulia
Augustinusnatusest idibus mediterraneos 1,962.rhagastae, admoneLur por somnium.I, 691 Ei per F.piseopicujtisdam
municipioAfricae.l, 677. Apudet fratres et natus atque resjjonsum.i, 691. Augustinus/i/iiislucrymurumab ij,so
nutritus. II, 70. Madaurenses, parentesvocat. appellatus.I, 692.
II, 1029.Parentes ejus patriciuset Monnica. I, 870. Eius Augustinusliueralesdoctrinasdocet.I, 695. Et Rhetori-
pater, munice|isThagastensis, admodumtenuis. I, 677.Au- cam. 1, 693.PrimumThagasle.I, 696,923.TumCarthagine.
gustinushominempauperemet de pauperibus natum se I, 712, 724.Quoimpatientiadolorisex amici ctijusdainsui
profitetur.v, 1580.Augustini parentes, fide ac moribus inorlc,niigraveraL. 1,698.Necnou illtislriorisproiessionis
dispares.I, 669, 677. Frater ejus Navigius.I, 962,980. so- gralia.I, 920. Ltraquein urhe audiLorein habel Alvpiuin.
ror monialibuspraeposita.11,959. consobrini, Lastidianus 1,724. Qtiein a ciroensitim iusaniacouverlil. l, 723."vauaj
et Rusticus.1,962. Consanguineus,Licentius. II, 106. Et gloriiucupiditate duclus, poelicesagonuiustihit. I, 693.
SeverinusDouatisUi. 11,194.Matcrejus, et omnis domus, llaruspicem sibi palmainin litterarioccrtaminepromiiien-
praeterpalrem,credobant in christum.I, 669. tcin detestattir.I, 694. Augustinusconsuleresolet Malhe-
Augustiniinfantia.I, 664. unde loquididioerit. I, 666, lnaticos. I, 691. A quihus evocareeuni.ruslranititur \in-
671. dicianussunex.I, 695.Et Nebridius.I, 696, 737. lstuddivi-
Auguslinipuerilia. I, 666. Auguslinus,ab uteromatrisin natioiiis genus vanumesse intelligitdemuni,auditanarra-
christianareligioiiefuit educalus.I, 668,921. Positusquea tione Firuiini,et prorsusrejicit. l, 737.Aiigiislinusconcu-
parenlibtisin catccliumeuorum griidu.1,729. signalus si- binain fovut,servatquoipsi thorifidoin.I, 695, 752. F.xea
guo t.ruciset sacramenlosalisiuilialus. l, 668, 921. Sala- lilitinisusce|:it,Aduodatum nomi.ie.1, 769.videAdoodatus.
gebal Monnica ul Deuspaler esset Auguslinu.I, 6li'J.l'ater AugtislinuscategoriasAristotelis,ct Iiberaliumartium
ejus nonevicit in oo jus materinepiutalis, quo iniiius in libros, annosnalusferme xx, per sese inlellexit. I, 704.
Chnstumcrederet. 1, 669. Augustiniisslomachipressu Ia- IngeuiiAugusliuiquantasolurtia, qtianla i>urspicui:as. I,
boransadhucpucr, baptismum[iie iiisUtuicrquellagitat. 705.Delbrmiterct sacrilegaturpiludiue,in doclriuapieta-
I, 669. Reparalavaletudiuebapiisniusdilferlur.1,669. tis crrabat. 1, 706. Falsa tunc du Duo cogitabal.i, 705.
Auguslinusdatur in scliolam ut tlisoatlitturas. I, 667. LTidein amoreineorumquaclumporerapiiuiLur, lapsussit.
Refugit lilterarum ubi
rudimeuta, logero, scribere et nu- 1, 701. Augustinus, libros de nlclvo ct pto duos aut
merare discitur.I , 670. Lilteraslatinasamat,gnccas odit. tres scribil.1, 701.Circiterannum ajtatisxxvi. aut xxvn.
I, 670.Latinaslitlcr.is inter blaudiinentauutricumdidicit. I, 704. QtiosHierio,Romana;urbisoratoriiiuncii|jat.l, 702.
I, 671.Senliebattunc, ut poteral,Detiinesse niagnuniali- Augustinodiu ojjtatus, diu exsjieclatusFaustus u-nit
quem, qui posset,eliam nonapparcns sonsibus, exaudire Carlhaginem.I, 707. Augustinusa Maiiiuhaeis alieuariinci-
et subvenire.I, 667.Quanlummeluobaliie in scholuvapu- jjit compertaFausli imperiliacirciler amiiuna-lalis xxix.
laret. I, 667.Fatolurpeccasse,minusscribcndo,autlegen- 1,711. Nonlamen omniuorecedit. 1, 711.Augustinusiii-
do, aut cogitandode litteris, quam exigebatur. I, 668. voniendaeac rutinendaeverilalis desiderio, ab incunie
Ludereamabat,incertaniinibussuperbasviclorias,elscalpi adolescenlia,Uagravit.vill, 65, 66, 78, 79. Augustiuus
aurossuasfalsisfabullis.l, 668. lnuumurabilibiis memlaciis credit, jirecibusmatrisdalamsibi eam montem, uLinve-
fallubatpaedagogum, magistros,jarentus. I, 674.l-urtaujus niundaevuritalinihilomninopraeponat. 1,1019.
domeslica. l, 674.Fraudulunlasvicloriasaucujjabaturiu Augustinus,pcrtaesuslicenliaescliolariumCarlhaginen-
ludo. 1,674.Gttlaeet iraedcdilus eraL. I, 674. Quid ructevi- sium, Romamnavigat.1, 712.invita et decopla nialre. I,
vere ijisiprojiouebalur.I, 667.Curalantumerat ul diser- 712. Augustinus,Romaelebricorrcptns,periculuselaborat.
tus tieret. I, 677. Ipsi in scholissesoexercenti, acclamaLur I, 715.In domocujusdamManicluei ubi convaluscit.1, 714.
prae niulliscooeiaueiset condiscipulis suis. l, 675.Obpro- ltomae jungebaturManichaeis, tam Auditoribus,quamEle-
gressumin litleris bonwspei puer appellatur. I, 673.ite- ctis. 1, 714. Abinsana eorum de natura mali opinione,
a i n
ducilur Madauris, quamurbem, lilteralurae alquo ora- nondumliber erat. 1, 714. l)e invenientlaaj.ud Manichaeos
toriaepercipiendae causa,peregrinalus luerat. I, 677. veritale despurat. 1, 715. Academicis omniadubia ,-esti-
Augustinus annum aelatisX\I iu jiaterna domnintermis- mantibus,suffragatur.I, 715. Familiaritas Mauichieorum,
sisstudiis transigit,gunioac libidinibusindulgens.1,673. studiumejus ad verum indaganduminfringehat. I, 715'.
Interpositooliocreverunt vepres libidinum.l, 673.Matris Erroresejus circamalum, circa naturainDei, circaIncar-
monilus,pro muliebribushabot.l, 678.NiinquamLainenin nationem.1, 715. QuidAuguslinumin errore rolinebat.
malremconlumeliosus,aul verbo durus. 1, 776.Augusti- I, 716.
nus furtum nocturnum conunittit. I, 678. lnler coaeta- AugustinusRhetoricamdocetRonw.I, 716.Sedatiores
neos pudebateumminorisdedecoris.1,678.Libebatnialum AugusliiiidiscijmliRomae , quamCarthagine.l, 716.\:ulti
facere, uonsoluuilibidinelaeli,voruin elianilaudis. I, 678. nu mercedemraagislroreddanl,suhilocons[)ii'aiit. 1, 716.
Hacde causafingehatse fecissequodnonfeceral. l, 678. Curlales luncodiohaberet. i, 716.
AuguslinussludiorumcausaCarthaginemmilliluraTalis AuguslinusMediolanum iniLlitura Svmmacho urbisprae-
annoxvii.l,685.capilurlliealricisspecLaculis. 1,685. A more fecLo, u hoLoricam d ocontlicausa. I, 717. AugusLinus exci-
capitur.I, 683.Amariet amare, dulcoijjsierat, magissi el [lilurbenignuab Amhrosio.I, 717.Ijus amoreca|.ilur. I,
ainanliscor|jorefruerelur. l, 685. in solemnilalumsacra- 717. Et facundiadelcclafur.1, 717. \erilatum in l.cclesia
rum celebrilale,inlra ecclesiaejiarielesconcupiscil.1,685. catholicainvenirijjossedesjierahal.1, 717.AudiendoAm-
Obquod peccatuma l)eoverberalur. I, 685.Auguslinus,in brosiuin, sensini verilalem admittil. I. 717. Mauichaeos
scholarelhoris,majorest. 1,685.SLudia ejusadloraliiigiosa relinquendosdecurnit. 1, 717. Quid Augustinuma sccla
lendebanl.I, 685. AugusLinus, a moribusprolerviscondisci- Manichaeorum Iovocavit.Mll, 66. Movcturllelpidiidispula-
puloruniqui eversores dicebaulur,abhorret,pudoretamen tionecontraManichaeos apud carUiagiuem.1, 716. Necnon
unpudenti,quod lalisuon essct, 1,685, 712. Sub id terapus Nebridii c ontraeosdem argtunenlo.I, 734.Quolimore,qua
orbaturpalre. I, 685. cupidilale Mauichaeos reliquit. vm , 577,578. ouo jiacto a
Augustinnsprosequilurstudia, matre sumplussuppedi- duabusnaturisadniittendis revocatus.Vlll,150.Auguslinus,
lanle. I, 685.Et adjuvanteltomanianoejusMaecenate. 1,920. auditauniusaut alteriusloci scri|ituraetraclatione,cogno-
ad
AugustinusCiceronisHortensio sapienliae s tudium iuceu- scit fidemcatliolicanide.endi jiosseconlra\lanicliaeos. I,
ditur. I, 685,757,961.ArdebatrovolarealerrenisatlDeuui. 718.sod atlliucde omnihusdtihilanscalechuiiicuusin Ec-
I, 686. Quamalte a pucroChristinoniinisainoreniet reve- clesiacatholicaessosiatuit, donucaliquideertieluceat.I,
rentiamirahiberat.l, 686. Scripturamnegligit,ut indignani 718.Ab errorefacileresdiisset,si subslauliamspirilualent
quaraTullianae dignitaticoni[jararot.I, 680. cogifare|,oluisscl.1, 718. cur coualusAugusUniad inda-
Augiislinusadolesceus, laicus, caiechumeuus in Mani- gandaiiiverilalom,inutiles. I, 720.
chaeorumhaeresimincidil.1,686; vill, 174,504; ix, 591. AuguslinuswLalisauno x.vx, nec Maniehamsest, nec
AManichaeis deceplus.IX, 545. Dupliciratione duceplus. Calholicus.I, 719. QiiodMonuica; niatri Mudiolanum adven-
Vlll,102.Qtia^e causain Mauichacos incidit.vtll, 66. Non taulirununlial.I, 719.Ecclusiae docLrinain niagismagisque
Electus,sed Auditorfuit apud Mauichaeos. vui, 115.E.jus inlelligilconcionautuAmhrosio.1, 721.Necessitatenilidei
interimerroresde Deo. 1, 687, 703, 701, 703, 713, 736. el scripturaruniauctorilalcmagnoscil.1, 722. Inhiatadhuc
DeChristo.l, 716.De nalm'aniali.I, 715.Develeri l.ege. honoribus,lticris,conjugio.1, 723. Amhiliouisct cu|.idita-
I, 688.De peccaticausa.l, 755. lu cujus inquisitionelor- tuiuvauilatemedocelur,visouieudico|ii,o viuojucanteet
quetur. I, 736.Derationaliet irrationalinatura. 1,705.De la:lanle. 1, 723. Aiigustiuusj anegjriin iiahot in laudeni
terrae fructibus.I, 691. Augustinusin Manichaeorum haere- Imperatoris.I, 723. Forlu \ alentiiiianiminoris.I, 723.
sim aliosinducit.I, 693.Inter illosRomanianum. 1,920.Et Bauloniconsuli| anugyrinidixit \iudiolani.IX,562.
Alypium.l, 723. In ea novem annos,scilioot a b aunoaetatis Atiguslintis anxitisdo vilaorationeinuiintln.1, 728.Con-
XIXad XXVIII, persislil. I, 692,710,1526,1574; \Tll,6«, vcrsionemdudiu in diunidilfert. 1, 729. Augustiiiutuab
*80.Praeeoncepta ejusopiuiodesanctiLaioManicliaei. 1,710. iiiuunlocoujugioruvocaructinalurAlypitis.t, 750. Augu-
IndiiTicultatibus quas Augustiuusj.rojionubat.ad Fauslum. stinotixor(jtiaTitur,ut eonjugatusbapii&elur.\; 750."ue
93 INDEX GENEIULIS. 94
ejus futuro matrimoniorevelaiionem expetit mater, sed candescens.i, 766. Augustinusdolore dentium acerrimo
Irustra. I, 729. Augustinus, concubina in Africamredire cruciatur. l, 768, 880. Augustinusorat cum suis, et dolor
permissa, aliamijisuprocurat.1, 750. Auguslinus, a gur- fugit. 1, 768. Augustinus solitoquia scribit aetatis anno
gile carnaliuiiirolnj.iatum metu mortis et fuliiri judicii xxxiii. christi CCCLXX.XVII. I , 869, 878. Quinamtunc ejus
*
revocahalur.l, 732.oui metusah ejus |.ectore nuniquam mores et affectus.l, 877.
recessit. l. 732.Ue vita comniuniagenda cumamicisdeli- AugustiniisMediolanum revertitur, nomen daturus inter
berat. l, 751.Decemferme venturi erant in unamsociela- baptizandos.l, 769. lbi librum de Animwimmortalilate
tem, quo ex immerooiniannuinecessariacurarent, caeteris annochristi CCCLXXXVU scribit. I, 1021.Et inchoat libros
quiutis I, 731. ...msiliuui i slud abji itur. I, 731. Disciplinarum.l, 591. Auguslinusbajlizalur cum Alypioet
AuguSliiuis aetatisanno xxxi, iguorantiae tenebris invo- Adeodato. 1, 769.Gaudium ejus spirilalej.osl baptismum,
lutus errai adhuccircaDeinaturam.1,735. \ erumcontem- fugiunte omnisollicitudineanteacloeviUc.I, 769. Lacrymae
|.l Litniegradalim adsurgens, pervenit demumad id quod et molus pietatis ad hymnoset canticaEcclesiae. l, 769,801.
est; sed figure aciem non valet. 1, 743. Augustinuscredit Augustinusreditumin Alricamcumsuis suscinit.1, 771.
iu chrisluiii slahili Hde,sed informi.1, 737.Et erronea. I, Augustinusapud oslia Tiberina cum matre colloquitur de
746. paulalimassuesciLEcclesia;doclrinae,quamlanlopere aeternavita, atque in ejus contemplationemamho rapiun-
damnaveral.I, 721. EamquepraefurtManichaeorum doclri- tur. l, 774. vilescitipsis mundus lste cum deleclationibus
nae.I, 722. Ecclesiamcalholicamsemper illi commendave- suis. 1, 775. Hincelajjsis vix quinque diebus aegrolatMon-
rant parentes. I, 718. nica, et die nono aegritudinissuae,anno aetatisLVI,et aeta-
Auguslinusqua via venerit ad catholieamr.cligionem. tis Augustinixxxiu, corpore solvitur. 1, 776. Mortemejus
vni, 78, 79. DeDei existenfia numquamdubitavit.I, 723. luget Augustinus.l, 776.Funuspro solemnimore celebra-
Nontamen recte de Deosentiebat, quia corporeumadhuc tum prosequiturabsque lacrymis.I, 777. Augustinusorat
aliquidcogitare cogebatur.1,723. platonicorumlibrorum pro ejus salute. 1, 778. AugustinusRomaemoratur, ibique
lectionead invoniuudamverilalemadjuvatur.l, 740, 961. librosdemoribusEcclesiwetde ntoribusManicltworumaaao
Exhis libris peritiorquidem, sed iiiflaliorevadit. l, 746. christi CCCLXXXVU scrihit. I, 1510.Ibidemlibri de libero
Auguslinus transit ad Scripluramsacram, maximequead Arbitrio ab ipso inchoali eodem anno; |iostea autem in
Apostolum.l, 747. Cujttslectione mirum in modtiinprofi- Arica annocccxcv absoluli.1.1222. Auguslinusreversus
cit. l, 747, 921. in Airicamscribit libros duosde cenesi contra Manicliwos.
Auguslino,auno aelatisxxxn, displicetagere in sacculo. 111,171,172.CirciterannoChristiCCCLXXXIX. III, 174. Suh
I, 749.Amore tamen feminaedelinetur. 1, 749.vis malae id temporisabsolvitlibros de iuusica,quos Mediolanianno
consuetudinisin Augtistinuiii.I, 754. Ligaluserat nonferro CCCLX.XXVU inchoaverat.l, 1082.ltem librurode magislro
alieuo, sed sua ferrea volunlaie. 1, 753. Quaminijlicalus cuinAdeodalo. 1 , 769, 1194.Librumde vera Religionenon-
olimviia?bujus inundi.vni, 67. AuguslinusSimpfieianuin dtim |.rcsbyler. iu, 121, 122. vide infra ubi de 0|ieribus
adit. 1, 753. Moveturet angilur, audilaa sim|iliciauocon- Augustini.Auguslinustrans mare peregrinatus, alius ivit,
versionevictorini.I, 731.Moveturaudiiavila Antoniinar- alius redivit,iv, 594.nuandoiiamAfricamrepeliit. IX,562.
rante Pontitiano.1, 755. Et audita conversioneduoriim Augustinideliciae,occu|iari l)ei memoria. I, 794. Spes
in
Agentium rebus. 1, 756. AugusUimsadolescenspetebat ejus nonnisi in magnavaldemisericordiaDei. 1, 796.Au-
a Deocastilalem,sed cito exaudiriuolebat. 1, 763. gustinus ab actioiiiliiisnocessitatis,quantum relaxari pot-
Auguslinus secudil iu hortum su(|uente ipsumAlypio. est, ad Dui conlem|.ilationem rufugit. 1, 807. Castaeejus
I, 758. spiritusej'uset carnisluctamina.1,758. Augustinus deliciae,Scri[ituroe divimc.I, 810.si quid (omporisliberum
neo [jlenevolebat,nec |ilene nolebalconverli; iduosccum habui, iu illis tutuniiinpondit.1, 810. Auguslinus, seces-
coulendebat.I, 759.Plusin jjisovalobalduterius inoliluin, sumin solilutlinenialiquaudoauinioagilans, prohibelur a
quammelius insolitum. 1, 76o. De diflicultalibus»b ijso Deo, ut nonsibi soli, sed aliisvivat. l, 808. Aiuorejus in
superatis. I, 921, 961. Augustinusab Alyiio pauhiluinsc- Deumvehomens. 1, 782, 795.Nondubia , sed ccrla con-
cedit, et subficu su sturnuns,vim Iacrymarumprcfundilac scicntia Deumamal.at.I, 782. Auguslinusinciiaiura dia-.
Deimisericordiamdeirecalur. l, 761.Augiislinusvocisa,.l- bolout.signttm a Deoaliquodjielat. l, 805. Dolel speela-
monitulegit Apostolumet totusconvertilur. I, 762. tndicat culisaliquandose inlurfnisse.IV,1919.
matri. 1, 762. Gaudelmater, exsultat, iriumphattle filii Augustiuusjuvcnis,abjecla omnispe sa:culi,dum quaerit
conversione,et Deobenedicit. I, 762. ubi monasterium conslituat, Hippouemvenit, invisendi
Augustinusper Ambrosiios polissiraumab errore libe- amicicaiisa, quem secuniin monastcriohabere cupit ser-
ratur, et ah ipsobaptizatur.lt, 621; X, 436, 645. Trans vienteniDeo. v, 1569. Augustinusmoiiasteriumllippone
mare baptizatusest in Ecciesianota universo orbi terra- instiluiLin hortodato per valerium. v, 1569. Augustini
rum. iv , 394.ConversioAugustinifidelibuset quotidianis moiiasterium.X, 1017.
nialris ejtislacryrnisconcessa.X , 1026. Augusliuusca>li- Augustinusante presbyteratumfamapollet inter servos
bem vitam ampleelilur,abjeeta omni Spe saecttli.1, 762. Dei. v, 1569.Augustinuniad clericalumpelunt Hipjionen-
Deserere professionemithetorices usqite ad vindemiales ses. ll, 480.Augusliuusapprchensusfit presbyler. \, 1569:
ferias dilfert. l, 762. Quampaucissimorumdierum dilatio- et ordiuaturinvitus. II, 88. Auguslino \alerius praedicandi
nem excusat. 1, 764. Quamquamhaud culpa vacasse non onus iinponit.u, 117. Atiguslinusspaliuin temporisusque
dillilettir.I, 763. Augustinusmunus docendilandeindese- ad Paschajielit, ul in secessu vacet |ireeibus et studio. ll,
rit. 1, 767. Cogentequidum dolore pecloris. l, 764, 769, 89. Augtislinusrarissimetacere permissusest, ubicunique
907,961, 980.sud magisallicienledesideriovacandiDeo. Valeriojinesente, Ioqui opus esset ad |jopuluin. i, 584.
1, 764; II, 67. Augustinusj.resbyter Hipponensisjani crealus, dis[itilat
Auguslinus, feriarumvindcmialiumtemjiorc, in Vere- contra FortunatumManichacum. 1, 612. Etbiduo contraFe-
cundtvillam,cassiciacurasecudit cuni sais. 1, 765. Ruris licem. I, 635.
otium in studiosapientiaeinsumit.l, 907. inveniendiveri Augustinitscoepiscopusvalerii creatur. II, 123, 126; v,
gratia dimidiamfere noclisparteui pervigil agere solitus. 1570.ImminenteChristiNatali.II, 125. Qiiamveliuniuntur
I, 981. Quolidianis fletibusDeumrogat ut sanetiturvulnera episcopalumtimebat. v, 1569.Augustiniisa Megaliocala-
sua. i, 991. mensi cjiiscojioordinalus.IX,357,Nol. («), et in app. 851.
AugiislinusAmbrosiumper litteras consulitquidpotis- Tempore ordinalionislacrymasfundil. 11, 88. Aiigustinus
siniumde Scripturissibi legeudumsil, ul ad bapLismum se ordinalus est et sudit episcopusvivente atlhuc \alerio,
digue comparet.1, 709. Isaiam legere jubetur. l, 769.Au- uLroqueiguoranle, id ConciliuNicaunoluissuprnliibiLuin.
gustinuslibros aliquot ibi conscrihitet ad NehridiumEpi- Il, 967. AugustinusEcclesiaunon tain praeessoquauij.rod-
siolas. l, 766. AugusiinusinslituendisdiscipulisLicentioet esso desiderat. n, 511.
Trigetiocuramadhibet. 1, 908, 980. Quolidieante coenam Augtistinusomniadimisil.II, 692.Nondivitiasdiinisisse,
dimidiumvirgiliivolumenaudit I, 989, 924. lpsis uiorum sed ad divitiasvenisse dum cpiscopus(aclusust, sibi vi-
praecepta t radil. i, 620. Puerilesaeniulaiiouis et inanisja- deri ait. II, 480. Augusliiiussectun habet monasterium
clantiKmotusreprimit.1,991.HancrogaLmagistromerce- clericorumindonioepiscopii.V, 1570.Augustinoobjiciebat
dem reddant, bouisint. l, 991. AugusLinusinchoat libros Pelilianus,quod ab ijisomonasticaeviue genus iuerit iusli-
contraAcademicos,paucisdiebus poslsecessum, exeunte tultim IX, 372. Augusliniiscalceatusfuil. v, 809.
anuoaetaUssua; xxxn, chrisli CCCLXXXVI. 1, 905, 908.Au- Augustini domus vigilanti cura adrainislrata. II, 271.
gustinusscribitlibrum de neala Vita, IdibusNovemb.anni Auguslinussolo victu ad corjiorisvaletudinemnecessario
christi CCCLXXXVI , quo ipse die in annum aetatisxxxm conlenlus esse decernil. Mll, 67. Auguslinusin viclu et
progrediebatur.l, 959, 962. Disjjutatctim Alypio, et Ne- vestilu nondecere se putat, nisi id quod caetcrissodalibus
bridio de finibusbonorumet malorum. 1, 752. i.ibrosde suisdiaconiset subdiaconisconvenial.v, 1580. Augusliuus
Ordineedit eodem tempore.1, 977, 980. Augustinusper- clericis non permitlitaliquidhabere projirium, sed bene
licit postmodumlihros contra Academicos.l, 924. Recita- de fralribus sentiens, ab inquisitionedissimulaL. v, 1569.
tione PsaimorumvehemeuterafiiciturAugustinuscalechu- Auguslinussuos ioris prandere aul coenarenon |,erinillil.
menus, in villacumcatechumonoAlypioferiatus. 1, 766. V, 1580.Heredilalemcujusquam, filiis exheredatis, non
Psalmumquartummeditatur, adversusManiohreos ple ex- suscipit, V, 1571.Acriter dolet tesiainentuma Januari^
IN OMNIAOPERA SANCTI AUGUSTINI
clericofactum.V, 1570. Testsmentumjanuarii in gratiam haereiicosobservandam sentiebat.H, 804. Augustinoapud
Ecclesiaefactumlicet, irritum habet. V, 1570.Augustinus Cirtenses591. loquenle el hortante,multiex Donatistis conversi
de suorum clericorumvita apud plebem agere cogitur. V, sunl. II, Augustinitorta viscera, duni vDjnalista ad
1875.Auguslinicurade fama.V, 1577.AugustinussLatue- Ecclesiamrevertens aha;retieus fratribus repuisusest. , 1558.AU-
rat nullum ordinare chjricuni, nisi qui sanctaesocietalis guslinus appellatus ab iis quos eo nouiine ap-
poslea si discedurot, cleri- pellaro posset, nou appellal. v, 1603.
propositumamplectivellel, ut consilioofferl 1548. AuguslinusDonali-
calu carerel; mutatoahquando clericisiicen- slarum insidiassaepepatilur. IV, Augustinifelixerror
tiam discedendi, servaLoclericalu.v, 1575.comperlade- in bivio. \T, 259. Augustinusorosio de Priscillianistarum
nique sodalium suorum firma voluntate,ciericorunialbo haerosiet origenis quibusdamopinionibus,uno libro re-
exjjungendumslatuit, qui patipertatispropositumviolave- spondil.U, 748.
rit. V,1580.Augustinusin communemusuiucedere vult, Augustinusceterique Afrieani episcopiconlraPelagianos
quaeclericissuisofferunlura fidolibus.v, 1579. cxerceri incipiunt,U, 557. AnnoChristiccccxi,autccccxu.
Augustinus numquam abfuit Hippone,licentiosaIiber- II, 557. Notas Auguslinusquatuor de animarumorigine
tate, Sednecessaria servilute. II, 470. Auguslinusin Mau- scnlentias refert in libris de Liberoirbitrio.ll, 723.Deea
ritahiamCoesariensem necessitatisEcclesiasticae causa |ier- origine nihildefinit. II, 857. Augtisliiiuscum catholicisde
rexit. I, 650; II, 869. Videmtas. Missusa zozinioPapa.II, aniniarumtraduce accusatus. X , 1218. Augustinumjam
857. Augustinograve est prolixas ejiistolasscribere, ne Mauicliaeum esse, temere accusatur.ix, 545. Augustinussi
officiopastoralidesit. II, 421. Auguslinusomniaalia oflicia Manicha;us quia asserit peccatumorigiuale, Manicha;uset
etiam caritalis,dignilatissuaemuneribus|ostponit. ll, 421. Ambrosius.X, 1402,1404,1414,1417.
Conquerilurper dlem inlegrum s.e negoLiis hominum, ul Atigustinusfatetur se non recte aliquandode gralia Dei
antea, impiicari.II, 968.Oliumposlulalul Scripturisvacet. esse. sensisse. X, 964. Aliquandocrediditlidem,Doidonumnon
II, 968. PlebsHipponensisadqtiieverat ttt Augustinopropter 111,2061,Retr.Fpiscopalijudicioconlra CelestiumCar-
curam Scripturarum, per quiuque dies helxlontatlse nemo thagine habilononinleruit. 1,644.Gratiamnegari in dispu-
molestusesset. II, 967. AugusUnusquamstudiosein lege tationibusPulagianorunideLestalurot horret. X,252, 272.
Dominimedilaretur.vitl,825.Addiviuasserijturasnon piam AuguslinusApostolimenteinde elcclioin-gratiie,[riinonon
meutem afferens,aliquando,decipitur. v, 556. eraL assucutus.lll, 2061. F.lrelr. lib. 1 , c. xxiu. Juliani
Auguslinus in dicendo Grauimalicorumcensuram non libros ad Augustinuin niitlil ciaudius e|.isco;us. ll, 949.
verelnr, dum omnes instruanlur. I\', 1796, 274; V, 228. Auguslinus0|ius aliud ounlra iulianunimiilil ad claudium
Augustinusnou praeparatus,ex occasionesermonenihabet. episco].uin.II, 950..luliani caluiuniaadversus utguslintim
V, 1549. Augustiniismaluitin errore lecloris voluiitalem du gralia et libero arbitrio. X,762, 1122..luliauusAugusli-
Dei sequi, quam suam in proposito ante psalmoad enar- num Ajiollinaristamfacere conatur. x , 814. Augustinum,
randum.iv,1784.AuguslinusScrijjluramgeslal in inani us E|.icurumsui temporisajijell.il. X, 726, 1464.Wiabolicul-
inter concionandum. 111,1685; v, 221. Augustinuslegit ex torem apjie.llat.X,720. I'.|istolaPrinialisadversus IX
Augusti-
591.
codice. v, 1028.AugusLinussaepe verba nou laLina diciLut num sori,la, in Concilio e| iscuporum da;unata. ,
populi intclligant. IV,1644.Aiigtistinusdiehus siileninibus AugustinoPatres duoruinconciliorumisumidiae et Car-
difierl concionem,quod multi siut quibus onerosus est Dei thaginiscuram scripturaruiuimjiosuciTuit. 11,968.nonorius
sermo. V , 555. Augusliuusaliquid audilorihusniediLando et Theodosiusde baeresiPelagiauascrihtintad Auguslinum.
disculiendumrelinquit. v, 56i. in sermonibusad pojailum, II, 927. cide Notas.Testimoniuin(jtiodAuguslinusex Sap.4,
faletur se semper vilassequaeslionemde peccalisin S|iiri- ii, adlule.ral,tamquam noncanonicuuidufiniuntomittendum
tum sanclum.v, 449.Eamiinpulsus a Duotraclat. v, 449. Massilionseset semi|ielagiani.li, 1009.Augustiuifidesde
Augustinusa pauperibus interiiellatus, tamquameoruni SS.Trinitale. II, 1042, 1050.Augustinuni ut llieronymum
legatus rogat, monet, jubet eis dari. v, 415. Auguslinus omnoshaereticidetestantur. li, 891.
faclusraendicusmundicorum.V,435. Augustiuifalig.Tioin AugusLinus Hieronymumsummo affectudiligebat.II, 289.
vigiliaPaschae.v, 1442. Augiislinusa libris veteris leslainenti oxtlebraeovertendis
Augustiniprudenscarilasin rutlibusinibuendis.\T, 528. Iliuionvnnimdohortaltir. II, 242. Qtioniodolibrosveteris
Augusliniin rej.rehendenJis j.alain iemiuis inodestiaet TeslainenUin latinam linguamab Hieronymoverti vulit.
verecundia.v, 205. Aiigustinoconeionanli acclamanlandi- II, 112.lliuroiiyniunihoiTalurut LXXvursioiiunidej.rava-
tores. V, 154,550,1574. Intor j raedicationeuiAiiguslini lain ac variautem,reddal laliuu;veritati. II , 2i4. Hancde
lacrymaeaudilorihusoliortae.II, 117. Pugnaccivilisi.tiina- LXXquani ediderat Hieronymusinlerpretationem pelil. II,
Itulfmum
nem consuetudiiiemapud Caesaream Maiirilania: Auguslinus 291. AugustinusHieronyniiapologiam adversus
populo dissuasit.111, 1 15. Auguslinus canem gregis se vo- accipit. ll, 247.Dolelinler lani fiuniliarcspei-souas(Hiero
cal. IX, 355, Augustiniin jiracdicandoinode.stia.IV,711, nyniumvidelicetet uuffiuum)discordiaemaliiuiexsiitisse.
1668,1945.Augusliuusnonse commeudatjilelii,sud Dutini, II, 218. Hieronymum rogat ut jirodat(irigeniselhaereLico-
cui et ipsos eonimendat. IV, 1952. Ad |-opulunide loco rtun erraLa.11,157.AbHieronyniolilLuras|ioscilel scrij la.
sublimioreloquubatur, sed timore sub pedibusau- H, 241. I.itlerasab Hieronyinoaeci]il. II, 154.JulianusAu-
ientiumerat. IV, 812. AiiguslinussuoshoiTalurut i| stim gustiuuin asseclamHierouyniivooal.X, 1417.
3uasi
bene vivenlesrelevent. v, 1481. Augustinusnondelecta- AuguslinusdisputatcuinHieroiiynit)de l.egisobservatio-
lur nisi profectihusauditoriiiusuoruni.I\, 812. Et ovium ne. ll, 257, 260. Augusl.inict llieronymisenienliade Legis
suarum bonavita. V, 128. Augustinussalvusesse non vult observalionein quo diffcrat. 11,260. Augustinusde Petro
sine ovibussuis. V, 125.Augustinusmercedemsuamnon rcprehenso a Paulo 11,111,156,255,255,257. Augustini
vult securamessc jierdilis ovibtts inobedientihus,sed iis sentenlia menti Cyprianiet Aiiibrosiiconsontit. 11,286. AU-
inventis. v, 514, 1597.Auguslinuspasl'ir,nonmercenarius. gustinusadversusiiieronymumscripsissesc iihrumet Ro-
V, 762. Aiigustinistudiuniad juvandosvurbi Doiministros. nianiuiisissenegat. II,257.Aiigustinuiniuscribeulaadver-
VI,311. Augnslinusquaelecla fueranl, libroacceptoa dia- sus llierouymumepistolagloriolainpopulirequisivis>equi-
cono, ileralo lcgit. V, 1574.AugustinusCyjirianum in ma- dam llierosolymisaocusaiiant. II, 244. in epistolaAuguslini
nus sumitet legit. v, 1547. ad Uieronymiimquaedamhaerelicaipse Uieronymusjudicat.
Augustinusantiquaefiduiappellatur rursum conditor.II, ll,2H. Augustinusrespondet nieronymocuni humilitate.
891. Augustinuslaboratcontra haereticosdisputando,con- II,246,249, 289. Ab Hieronymovenianipetit. 11,246, 276,
vincendo,conveniendo,terrendo; tamen omnes diligendo. 290.F.tedoceripostulat. II, 276. Ad Augustinisentenliam
iv, 455,AuguslinusFortunatumManichaeum in disputatione aecessitnieronymus.u, 290, not. 779.
vinoit.ll, 275. Vide Nolas.CumForttmiopuhlicamdispu- Auguslinusquanlum veritatis studiosus. viti, 887. Qua
tationemhabuit,II, 174,Augustinustrcpidissimoagrossus ratione indagandceveritati se comparahat.vui,68. i:t qua
mysteriuinTrinitalisinsinuandum,ne tardioribuslicdiuni animiaffeclimede qua-slionibusdisputabal. vm, 822.Quo-
faceret,graliasDeoagil secus conligisse.v, 563. Auguslini moiload solulionemquiestionisancipitis se compararet.
manu subsignalaepistola Leporiimiuitur. li, 992. Atigu- vni, 98. Augustinus resiirreclionein corporalemfuturam
slinus ad Proveclumet Cylinniumscribil ut Lejioriiinijam ante universalem, aliquandoopinalus esl. vu, 667. Quod
pa;nitentemet correclumsuscipiant.II, 992. insLiluit.nrpraelerconsuetudinem,uL quasi ohservatio Sa-
Auguslinusqua mentis affectioneadversus Donalistas cramentisit, non approhalAugusiiiius.11,221. ltlolapaga-
disjjulat.lx, 449, 450, 451. Quoanimo ad reiellontlum norunili-auginon vult, nisi prius tlata polestate. V, 422.
Conoiliumcarlhaginense a cyprianoh.ibiiumacccdai,IX, Consuctudojurandi ab ipso vicla. \",977, 1407.
202. Auguslinusa Donatislarumcriminibus rucensendis Augustitiimodestiainter laudes. li, 818, 1076.Quomodo
abstinet eaque ut potest excusat. v, 506,1595.siippliriuni se gcrit ad humanaslaudes.I, 804; ll, 95,109,420;v,414,
mortisab aliquibusDonaiistarummagnorumscelerumreis 1480. Augustinus sciens falsis detractionibusmercedem
amoliriconatur. II, 555, 556. Auguslinuslitleras scrihilad crescere, hanc non vultcum aliorumdetrimento.v, 1581.
laicos Donalisias.II, 557.sentiebat non petendaslegcs ab Areprehensorefalsitalis,quamvisejus noncsset conscius,
ImperatorihuscontraDonatistas.II, 804.Ad unitatemChri- reprehendi, quam ab ejus laudatorelaudari,malebat,\TII,
Sti neminem esse cogendum senserat. H, 529. Meniem 825,824, 844. Auguslinus qualibuslaudibus et a qriibns
postea mutavit.u, 329. Augustinuslegem Theodosiicontra laudarivelit. U, 1025. Augustinmnnon lamdelectantvo-
«7 INDEX GENERALIS. 98
ces laudantium,quamvoces confitenlium,et factarecto- terprelando Genesim,sspius nihil asserat. III, 261. Au-
rum. iv, 812. gustinusiu expouendisScripturisad litteram, succumbit.
Auguslinusut se habet ad tentationeslibidiniscarnalis. 111,219.
I, 796.Etad tenlationesguhe. l, 797. Augustinus,ebriosus Augustinusj.oeticamnobilitavitlibrisde Mttsicu.11,513,
nunquam fuit. l, 798.ct se gerit ad odorum illecebras.I, Not. Augustinusnomaeabsolvitlibrostle Musica,quas Me-
799.ut se habetad secunduratentationisgenus, quod est diolanian. CCCLXXXVII inchoaveral.1,1082.Augustinusquo
curiositatis.I, 800.LTse hahet ad oculorumiller.ebras.I, fine librosde Musieascripserit.U,569. jVugustinilibrisex
800. Quomodo se gerit ad tertium tentationisgenus,super- de Musicaqui exstant, aguut de solorlrythpw,H,3.69. AU-
biae.I, 804.Utse habet ad voluptatesauriuin.I, 799. gustini liber sexlus de Musica,eorumqui cxstantfrnclum
Augustinimodestia.III,1574;VI,146,159;Vil,557,565, omuemhabet. 11,359. Augusliuusdisponebal alios sex li-
565,682,686, 776; vui, 678,911; X, 523,520, 547,1027, bros de nieloscribere. II, 559.
1054. Auguslini pietas et modestia.VUI,678, 911. Augu- Augustinusde neligionecalholicaquiddamscrijisil.II, 81.
stini modestia post expositionemScripturaedifficilioris.v, Scrijisit librum de vera Jteligionenondumj.resbyter,cir-
466. Augustinimodestiainter calumnias.II, 136; IX,551, citer au. cccxc.III, 121, 122. Augusliniliber de liililale
555, 555. Augustinusdetractioneshoiniuumnoutimuit.IV, eredendi quotemporescriptus.vni, 63, 64. el quo ajrinio
1152.Augustinusadetraelionihusse purgat, sed delracto- vm, 65, 66. Augustiniliber conlra Adimcmtmp. vul,
res-non nominat.v, 1579.Atigustiniisqualisin criminatio- 664 , 665, 666. Augustinusde Fide et Symbolo sermonem
nibuset calumniisadversuseumprolatis.IX,351,555,535. habet, iu pleuario Alricaeconcilioapud Hypponcm.1,
AugustinumTerlullioratoris vocabulopropter lihetoricam 612. Auguslinuslibros contra Manicuaeos ad Caelestinum
denotabatpetiliauus.IX, 556.De Auguslinoadhucpresby- misit. II, 85. Augustiuiiibri duo ad Simpticimutm.X,
lero cummalamin partomseripsissel,a sancloconcilio ve- 1027.Libride noctrinachristiana. vm, 461. Libriconfessio-
niam pelivit e' meruit. IX, 357. AugustinumManichaeum num. vui, 186.coiilessiouumliber terlius. IX, 357. Aiigu-
essedicebat.IX,554, 556, 54o.Et pfesbylerumManichaeo- stinus lihrosConfessionum circa an. ccccedit, jam pridem
rum essedicebat. IX,557. Auguslinum Academicidamna- cpiscopus.I, 658, 659. AugusliiiiConfessionum libros |ielit
bile ingeniumhabereCarneadisdicebal relilianus.IX,559. Darius.ll, 1022. Augustiniconlessionumiibri scripliante-
El Messianiproconsuhssententiafuissejiercussumteniere quam pelagiana haeresis exstilisset.X, 1026. MoresAU-
dixit. IX,562. Augustinusqtiandocuiqtie vel dicendovel gustini jier id leinjius, quo libros Confessionumscribit,
scribendorespondet,maledictapro maledictisnon repen- quinamsint. I, 779 et soquentibusad finemlib. X.
dit. IX, 547. IneptaeCresconiicalumniaeadversusAngusti- AugusliniopusconlraFuuslum.111,555,597,1045,1575;
num. IX, 544. Augustinide sua conscientia,fiducia.IX, VI,166, 442; vn, 475; vill, 664. Augustinusopus de Civi-
545. Augustinusnoniinadeclinare nondumnosse concedit tate Dei jollicelur. UI,437. IjJier i. de CivitateDei. III,
Cresconio.IX, 467. 816. Augustinuslibrosde Trinitatejuvenisiuchoavit,edidit
AugustinusMediolaniconstitutus, inscius apparens in senex. II, 758.Lihrosde Triuitale absolutoset emendatos
somuisEulogioCarthaginisrhelori, lociinicioeronisexpo- mittilad Aureliuin.H,758. Augustiuuslibrosde Genesiet
nit. vi, 601.sa-pe etianiapparel duobusinfirmis,pariter et du Trinitate cilius edere non vull, quia periculosissimas
ipse nescius.V1441,1145. (|iiaeslionescontinenl,quas disculisedulo necesse est. II,
Augustinusamoremsutimnilitur disjungereab eo quod 587.Atigusliuilibride Triniiale,de Genesiadlitteramcoutra
a se invitoabesse potesl. ll, 65. Augustinusin judicando, Fausluni.ix, 243,246.r.elr.Augusliniureviariumderrinilate
aut aliquid mali suspicandode aliquo maximecaulus. II, \ III, 1058,1059.QIIOinstitutoet quo temporeAugustinus
267, 269. Aiigustininiansuetudoet misericordiain malos scripsorit libros X)tde cenesi. Ui, 244. Hoslibros laudat
elucetoccasionecujusdamtumulluosecaesi.v, 1589.Au- Cassiodorus. ill,244.Augustinilibride notwConjugali.X, 142.
gustinussatagitut sibi reconcilielurFpiscopus,queni litte- Augustiutisscribitde 1:0110 conjitqaliU desancta virgini-
ris asperioribusoffenderat.II, 623.Juvenis contrase arro- talc. \i, 142,450;x, 142.Atigustiiiusrogatusa Julianascri-
ganter scrihentis, lihros benignoetaequo animosuscipit. bit tle profemone v.duilttlis.vi, 431.
X, 473. Au tisliniiqiusde t aplismoTarvttlorum.VII,379. Augu-
Augustini humilitas.II, 516; III, 121.Modcslia.III, 411, stini libur ad xurcellinttm.X, 254, 260 , 335 , 1401,1402:
593, 451,469, 470; X, 523. Augiistinusin Scripturissacris ej.isLolaconlittl etitianttm.IX,480. Augustiniliber de Spi-
mtiltasibi laterc ail. 11,222. Hebraeainlinguamignorare titit elLitlera.Ill, 85; VI,211: de lide et uperibus. VI,149,
seait. 11,569.Auguslinolingua grsecaparum familiaris. 154. Aiigusliiiuscoinmonitoriumscrihit ad FoiTunaUanum
Vlll,868, 869. Auguslinimodestiain definiendo.IX, 242, Siccensemde videndoDeo.11.596. Augusliiiilibur de Na-
243, 575.Ejusanimusin accipiendisviri sapientisrespon- lura et c.rulia.x, 338, 347. Augustini libri de (ivitate.
sis. vi,597.Augustinusnonvultsehaberimagistrum. v,155. VHI, 34 , 613 , 1025. Augusthiusquinque priores libros
Augustinusplus amat discere, quamdocere. n, 645.Ma- de (ivitale absolvit. 11, 742. Auguslinusadversus Eme-
gis audire,quamdicere. VI,161,170; IV,1612.Augustinus ritum disj.ulat a[ud caes3reanimense septembri an,
jam senex, non dedignalurex minisierioet studiisadole- ccccxvm.l, 650:quantloscriptusest Augiisliniliberrfe AM-
scenlium,aliquiddiscere.IV,1554.inter prtcdicatores,ne- ptiis et concupiscentia.x, 555,1049.Augustinuslibrumpri-
bulosamnuiieinse dicil. IV,1545. Augnstinosuus sermo nmmde NU[tiis et concupisceuliainiUitad ValeriumComi-
propesemperdisplicet.VI, 311. Nonila aliis. \T, 512. Au- tem. II,950.ExJulianiiihrisconlra Auguslinumdoccrpta
guslinusnonha:ret perlinaciter sure senlenlioe.m, 515. nonnulla ad valeriiun coniilemmissaerant. u, 950: qui-
Facileestut quisqueAugustinunivincat, do se ipso ait. II, bus responderatAuguslinusin lihro2. de Nuptiiset Con-
1018.Augustinusde verbi generationeioquensaii: si non ciipisceuliu.11,950.AdversusAugusliniscrijita de Miptiis
potueroego explicare,nonrationempulclis, sedhoniinem et Conctq.iscenlia, quatuor librosedit Julianus.II,950. Au-
defecisse.v, 664. guslini libri contraJutiiinum.X, 1051. AugustiniEncliiri-
Augustinusquid a suis lectorihus exposcat. VIII,822, dionde riilc, spe, etcarilate. vi, 151,158: serniode necem
823. Quomodolibrossuoslegi aut corrigi volebat.vilt, 869. Plagis et irwcepti . IV,1001: liberde cura pro Morluisad
Auctoritatemvelut canonicamscriptissuis tribuinon vuft. rauliinim.vi, 157: liber de Gralia et Libero.irbitriocausa
II, 628, 875. Quanlumscriplissuis tribui velit. II, 585.Ne- perlurbationisin inonaslerio.X, 875,876,911,912.Nol.(a).
mineinvultsic amplectiomniasua, ut ipstimsequatur,nisi Augustiniliber de correplioneet crulia. X, 1027-
in iis, in quibusipsumnon errasse perspexerit. x, 1027. Augustinusretractat opusculasua simulet respondetJu-
Auguslinusniedilationessuas, ne oblivionefugerent, slilo liano. 11,1001: Augustinussonex scribit Itelraelationitm
alligabat.vm, 825- lihros.1,585:quare cousilhunca>peritrecensendiscrij.lio-
Augustinuscujiitut ojiusculasuaeo leganturordine,quo nes suas. 1,584. Augustiniuetraclationunilibri quo fine
scriplafuerunt. l, 584. Auguslinilibri Lres contra Aca- ct quandoscripti. X, 1028. Augustinnslibrossuos numero
demicos.I, 905. Librosdc Academicisscripsit,ut in spem ccxxxnosse cognovit.1,65;.); II, 1000.lihri quidampost
reperiendaeverilatis reducerel, quos lorte a rerum com- Retractalionosab eo conscri[ili.I, 656.Not.Augustinusho-
prehensiono,Academicorumsenlentia delerrueral. 11,62. miliasnon rotraclaveratannocccr.xvm,nec de epistolarum
AuguslinusscribilRoma;librumde QitantilalcAnimw,circi- salteniplurimarum retraclalionequidquamdiclaverat.il,1001.
ciler initiuman. CCCLXXXVHI. I, 1036.Augustinilibri tres Augusiiniopus imperfectitm,qua occasionescrijluin. X,
de tibero irbilrio.vm, 588;x, 286.Hoslihrosad paulinura 1049, 1050. Augusliniopusculunicontra Porp.liyrium.X,
mittit. II, 125.AugusLiuus scripsit de Genesiad Lilleram. 975.Epistolaad probam. VI,450. Ejistola ad Pelagium.X,
VI.166. F.XJ ositionemGenesisad litleram neque imjns- 549. Epist.lam ad Pelagiumpcr innocentiiimmitlendam
sibilumesse , uequeipsi auctoritatiScripluraerepugnare, scrihit.u, 770. Augusliuiel aliorumquatuor episcopornm
demoiislraudum Augustinussuscepit.lll, 101: et de faeto epistolaadinnocuntiuni.X, 589. AugusliiiiepistolaadHila-
explicatad litteram. ill, 574. Duoslihros de Genesiconlra rium. X,554.Not.8. \d SixtumRomanae Ecclesiaejrresbyte-
Uanichwos,initio conversionisscrijsit secundum allego- riini. X,879, 880, 1027.AdMercatorem.VI, 159. Epistola
riam.111,573.Quare. 111,373.in librisde GenesiloquiturAU- decimade Fine swculiad nesychium.VU,664. Auguslini
guslinus secundum pro|)rielalemrerum gestarum,nonse- ejjistola ad sanctumPaulinumKolanum.X, 10^8. Augusti-
cundumaenigmatafigurarum.m, 259.QuareAugustinusim nus suislittcris inseril magis necessariaaliis,quamtpiibus
99 IN OMNIAOPEUA SANCTI AUGUSTINI 100
scribit. VI,431,441. Augusti.111,51; VIII,340.
Auguslini liber de Ilceresibusinstante Quodvultdeo s cri- Avitus,duo liujus nominiscives Ilispani.VIII,667, 668.
ptus. Vlii,21. QualiterEpiphaniumin libro de haeresibus Avocamenlum cordis.iv, 202.
secutussil. vill, 41. speculumAtigustinimemoriamaxime Aulaefavorres fragilis. 1, 756.Auliciper mulia pericula
tenendura est. III, 902. Augustiniscojius in Speculo.III, perveuiuniad grandiuspericulum.l, 756.
889. libri caeleriab Aug.istinoscripti. vide Retractationes. Aurelianusthrislianorum|iersecutorvn, 614.
I, 655. Augusliniopusculorum Indiculus. II, 576. Aureliusepiscojtus ecclesiae catholica;carthaginensis.
Augustinus c ontulitsacram scrij.turam cumLXX interpre- 11,389, 392 ; 490, 495, 577, 758, 779, \T, 547; \ ll, 762 ;
tatione. lll, 517. AuguslinuspsahnumLXXU nocle qua illu- \lll, 817, 818, IX, 700; X, 519, 586. AiireliusaticLorest
scebat solemnitas bealissinii cyj.riani, exjiosuit. II, 543. Augustinoedendi libri, de opere Monachorum. l, 659.AdAU-
In exsequiiscujusdamfidelis, psalmumexposuit.IV, 1352. relium sixtus scribit. II, 867.Et PaulinusII, 101. sixli epi-
Jubeulibusfratribuset cocj.iscopis,psalmosaliquot inter- stolamad Aureliumdescripsit Augustinus.II, 867. Aure-
pretatus esl. IV, 522, 363, 1216, 1552, 1805. Non in- lii Carlhaginensisfacfum laudabile. v, 1572. Aureliicar-
terpretalus esl Psalterium,sed codicumlatinorumnonnul- thaginensis,Ordinalionisdiesanniversarius.V, 645.
las mendosilatesemendavit.ll, 1077.Augustiniinterjireta- Aureliusab Utica.IX, 228.
tionemin psalmos,ab inlerpretationibusveierumGracorum Aureliusa Cliullabi.IX, 258.
discrepare ait nieronymus.II, 246. Augnstinisermonesin Auriga.v, 136,562, 1026,1511;VI,560, 638. Aurigaet
Psalmosstilo excipiunlur.IV,599. Augustini s ermo xtiv de venalor, in iis qui pojjulospeclaculumexhibebant.IV,438,
Diveisis, iaudatus. III, 567. suh Augustini n omine 0|iuscula 459,626,1954.Aurigalaudatura pnpuloin thealro secua-
quaedamin Hispaniam delata. X, 531.Delibris Atiguslini duiu suarum sludiapartium. \ll, 262.
quid senlirel Julianus.X,Julianam
1055. Aurinumdeum Homaninon colebant.\ H, 155.
Augustinuset Alypius et ejus familiambonis Auriumroluptas. I, 779. Aurispoccala. v, 582. Audisti
morihus imbuerunl. II, 848. Augustinoet Alypiohortanti- verbumab irato moriaturin te. V, 523. AurisDui,intelli-
bus, Demetriasnupliisjam paralisnuntiumremisit. II, 848. genda est polentiaejus qua exaudit. IV,130.Aurescordis,
Augustinidesideriumvidendi Paulinumet alloquendi. II, noncorporis, rcquirit Deus. IV, 541. Aures audiendivo-
108. Auguslinusa Paulinopanemaccipit.II, 105. AdPauli- lunias esLobudieudi.x, 1016. vide audire. Aurisdexlera
num clonopanem mitlit. II, 125.Paulinospondetsc Alypii servo ampuLataa Petro, allegorice iu Donaiistas.vi, 506.
iiisloriarascriplurum. II, 110.Augustinusa palatinomissa Auribuspraestare sensum videndi et oculisaudiendinon
ciliciagratissimeacce|)it. II, 990. est hnpossibileDeo. x, 559.
Auguslinus[a Fussalensiumet cpiscopieorum Antonii Aurum pallor terr;c, argentumlivorternc. V, 136. AU-
periculo,timore tanto ab
et moeroreexcruciatur, ut officio rum torra fulgens.v, 1655.Aurumet argentum lerra est
cogitet.gerendi episcopatus abscedere. U, 956. Augustinus ei animo,qui terra non est. lv, 1481.Aurumfeeitueus, et
reruiiiecclcsiaslicarumprocuralione,si salvoofficiopossit, te super aurum , ut illiussis Doininus,non servus.
carere desiderat. 11,481.Inlerurgenlissiraasoccupaliones. 1646. Aurum post te debet ire, non tu post aurum.iv, v,
VI, 431.Et corporisinfirmilales.\T, 576. Malletmoremo- 1417.Debet duci, non ducere ; possideri, non possidere.
nachorumoperari cerlis horis.VT,576. AuguslinusEvange- V, 1417.Aurumper se ot natura sua bonuin,quamvisnon
lio terrelur, ne episcopalionere posito, securi.iremvitam summum.v, 528. Aurumboniset inaliscur datur. v, 527.
deligat. v, 1481.Augustinusnollet habere rationem cum Conditumest ad Contlilorislaudem, ad bonoruniprobatio-
potestatihus saecularibus.V, 1592. nem, ad malorumsupjilicium.V, 528.Auruniel argciiliun
AugustinusinUrniaevaletudinis.II, 470. Rhagadiset exo- res esl non hominis,sed Dei; quia id Dotisnon modocou-
chadisdoiore ex tumorelaboral. 11,152. Augustinussenex didil, sed pro nulu administral,aliisad subsidiuinuL pro-
per aetatem,sed per infirmilateuicorporisjam ante senex. balionem, aliis ad sup|,liciuni.V,526, 527. Atirolorquetur
V,719, 1574.Auguslinuscummorlefamiliarilaleniquaerit. avarus, tiiidu misericors adjuvalur.V,527.Atiri cuj.iJilas
II, 74. AugustinusjjresbyterumEraclium successoremsibi damnalur, reclus usus a Uominoconiniendatur.v, 529.
exoptat. 11,967,968. Hujuseleclionempopuluscumplausu Auri usus quis bonus, quis malus.v, 148. Auruniille ha-
excijiit.II,967, 968. Augustinusonera occupalionumsua- betj,qui auro uli novil; qui autem auro uti non uovit, ha-
rum F.racliorefundit. II, 968. AugusUnusprae corjioris betur, non liabet. IV,1646. Aurumejus proprie est, qui
imbecillilatevix loquebaLur,cum ad eum Bonifaciusvenit. bene illo ulilur, adeoqueveriias esLt)ti. v, 527. Aurum
II, 995. et argentum malis malum bonis bonuin est. v, 468.
De gestis Augustinivide vitam eius a possidioscriptam. Aurumel argentum bonum est, est, non quodte laciatbonum,
I, 38. sed unde facias bonum.v, 410. Auro bonus niulta bona
Augustini a lumni Alypius. II, 90. Bonifacius. II, 268, 271. prsestat, malus multa maia. v, 1417.Aurtinii|jsum ornat
Donatus.II, 227. Evodius.II, 697. Licentius.I, 908, 981. ille, qui bene ulitur. v, 148.Auruniah avarisDeopraejxi-
Privatus.II, 697. Possidius.II, 368. Profulurus.U, 111,697. nitur. v, 144. Et fidei.V, 146. Aurunimulliut acquirant,
Servilius.11,111,697. Trigetius. I, 908, 981. Inter Au- tidempcrdunt. IV, 1645.Aurum acquisisti,perditlisti so
guslini familiares S. Paulinus.II, 107. Augustinuset Aly- mnum.Ul, 2056.Auri martyres,avari. v, 1461,1470. vide
pius, corporetantum,non animo,duo. ll, 111. Diviiiw. Aurumnon recte viuqierarij.otesl.v, 528, 529.
Augustinielogium.II, 644. Auguslinusvirprobitatisjusti- Auri contemptusinProphelicislilteris commendatus.v, 332.
tiaeque documenlum appellamr.n, 514. Augustinus ab Am- Auriim et argenlumallegorice.v, 531.Aiirumsiguili-
brosiolaudatus.X,1081.Augusliuummagislrumin fidevo- cat sapientiam.lil, 653. Auro sajiionlia,argeuto prudentia
cat Paulinus.ll, 470: et magislrumet medicumsjiirilalem. figuralur. IV,823, 911. Aurum fides est, lceuuinconcupi-
II, 549. Augustintitnmorluuinessu saeculoait Paulintis.li, scentia. IV, 1242.Auro boni similessunt, foeiiomali,iv,
349. Augustini scientiam et lilleras, plurimi facit pauli- 1375.
nus. ll, 317, 550. Auguslinum,benedictumDocloremlsrael Ausafa.IX,236, 507, 528, 550.
vocal. II, 462. sal terrae,lucernara digne super candela- Ansejjrius appellabaturqui postea Josue.V, 1555; vui,
brum Ecclesiaepositam.n, 101. Augustinios, fisLulaina- 527.
quaevivae, et venamfontisaelerniappellat. II, 101. Augu- Austerventuscalidus. 1664.Auslernon aliquidmali
stini libros,ut dictala divinitusverba Paulinusmiratur. II, significatin sinctis libris,IV, sic ut necaquiloaliquidboni. III,
99. Augusliniverba, coelesiiaappellat.II, 126. 876.Austerfervoreracarilatis sigiiifical. II, 561.
Auguslinus o raculum Legis, sacralor jusliliae,i nslauralor Ausuaga.IX, 250.
spiritalis gloriae, disjiensatorsalutis aeternaevocatur ab Auxiliidivininecessitasad bonum.vide Cra-
Audace.II, 1076.Augustinumlcgendo, genliles ritus con- tia. AuxiliumDei cum poscit JulianusadAdjutorium. librossuosscri-
tempsit Darius.11,1022.AugusLinum TulliocomparalNecia- bendos, Deumin voluntatibus hominumoperari nesciens
rius. H, 586. AugusliniepistolaeChristum,Platonem, Ploti- fatetur. X, 1249. AuxiliuinDei justuin dicitur, quodjam
num, Nebridiosonabant.n, 67. orosius juvenis presbyter justo trihuilur. IV, 104.Lt de auxilioDcidiflitlamus,suadut
ab ultimanispaniaad Auguslinumtransiit, lilterarum ar- diabolus.IV,525.Auxiliuma Douiinoquaerendum.IV,526.
dore inflammatus.ll, 748. Auguslinuslaudatura Secundino. Atixiliumgratiaefidesimpelrat,quaeest in( hristoJusu. II,
VIII, 574. Theodosiusad Augustinumscribit, ut Consilio 760. Auxiliumgrai.iaequibiisdauiadest. \Tll,82.
Ephesino adsit. II, 927. Nol. Augustinumlonge adhuc a AuxiliusaiiathemalisatClassicianumcumonini ijisiusdo-
lide Christianaseposilum,et studiisolim deditum litlera- mo. II, 1066.
rum, quietis et honesiatis fuissecultoremdicit Vincentius. AxaDliaCaleb.III, 795.
11,348.Cumad Augustinumvenilur, Legi deest quidquid Aymniusab Ausuaga.IX, 250.
conligerilignorari, ex volusiano. n, 514. Aynaninterpretatur moeroreoruni.VUI,457.
Atigustitmsquidam Donatistarumepiscopus.IX, 48. Azymoruui quinla sahbalia Matlhaeo
.«•gustittCaesarCaii Csesarisfiliusadoptivus.vil,110. Cum latur.ll, 150.prhnusdies,
Azymoruni diebusconiaminatio J udais
ajipel-
erat,in
multis gessit bella civilia. VII, 109. Augusli pielas. X, alienigenaehabitaculumintrare. ui, 1936. Azyuiorum man-
1054. ducatio quomodospiritualiterinlelligenda et otservanda.
Augustusmensis sic appellatus in bonorem Imperatoris VIll,237.503.
101 1NDEX GENERALIS. m
monsucoiicedilursancllmnnialibus. II, 963.
13. Ba't.li/.iri.\ei-huiiih;.cux graecoliili.iacoiisueludosieha-
but, ut ntiiisol.tulal.bi, nisi i;i saeraiueulo reguneraLionis
Paal .1',n"i 'ovis.t'!, 797. llaalsainenquaViDoniiuuscaeli iuUiligi. X,837.
[Tiii.-edi.Tiiir ili, 797. l a[iiisiuiJoauiiisfiais. IX, 182.BaplismusJoaunismililat
. b.viitcniiusioiui 'rpretalur. D, 773,774, 1659,1761; Chri.stn.sicul l.ugisvutcra sacramentapraecursorioquodam
\ li, Wl, 1911. 4T7,550. 601 iiahyl'ii a semrct couditaust. el prictiguraloriofu.igubaulurolticio.IX, 599. Baplisiiuis
\:i, U2. a yl.iui-.y.ulu reni aedi(i-.a.ili iiu su, urbia. \ II, Joannisad ( hristi haptisui.iniiion purli.uil tamquampars
•18-2, P.iO.Mli-c sif.eriiia quo-nodo| ituita esl. \ll, 4>J0, aut gradtis.IX,28;).Joa.iuisbaplismoregunurationou li,-
i'l. amiii.i i:i i,it.niii.s :-ersilis rugKi.iiiJiis coirlilaost. I\, bat. \;, 253. t\ec rumitleba.iturpeccala,i.isi iu spu. IX,
i
77". '..\l-..i- ap.u rug.ii AS.yriuru.n.\ii, 197. al.yfmia 185. Bap'.i7.i!i-lis pracce|ila mor.iina loautiuUadita \ I, 2l!'.
'<
q ;i.i i-,..a o.i.a. li, 501. tlabylouuni cu.idi.hlaul i.tstait- liaptisiiiiunloiiii.iissiisct-[)iL christtis.\i, 236; IX, 174.Su^-
ia\ii e ,,u-1 is. \ll, 361. cupiLad ijisiiis saTaaiujii uousucralionuin. V, 1335. II
H-byl . . iiiuiiluiuislum significat.IV, 556, 16"). liabyl.iu proplur su[).'i'hia.iifuluroruin.I-, 1164.BaptisuuisJoauuis
ci\i s Tiiholi.'-.1.550 56.
; IX, Ty| us socieLtlis iaiqui.iruin. cur noii per.-everavit IX. 182. Baplisuiusqui dabatur a
\ I. 557. li.hyl...ia e.vilas,sociTasesLuiii.iiuu pi:i'.iil..iuiii, Joa.i.i.-,tiictusust loaiiiis: nou vero qui dahatur a Paulo,
el ip.vi1'u^uii'iiliabutLurruuuni.1\, 208. liahylt)ij.i. prima di.tiis .-sf i'auli, quare. IX, 153.
fuit ":ai..Tui.slrt. IV,208. Primonos g \uiil i.i caplivilntu. i'a;.;i,n:u-> i.hristi.\, 947, 1303.loaunishaptismodisccr-
i
l\, I7J3. i.-.ijylj <:l.ierusalemfigura*juslt)-.Ti'ii .T ivjiro- nu.i:us. \, 1018. liajilisiuus,S cramu.itiun.111,70.Sacra-
borum . I 77"). .-abyloniueoupit a f'ain, Jerus lu.nab Abul. nienlu.nna iviiatis, satTain.-.iliiiiiinagi.um,di\i,iuni, san-
l\, 755,775. iv.ibyljurugum .diahclum, lu:us I ::n regein cliiin,i.i,flibile. i.i, 2UKi.i.ju.-.iiisiilnt r. Ii,l80. Baplismus
lubel (hnstu.u." iv, 753. Babylo.i ui lunisul.m inodo ad di.-pe,is;uiouenihris.i, qu;eper ejiis hiiiiiililatunifaota
purniixhesiuit, l\, 775.1106 Quinamad uivilat-in ill.im nuL est. |i,-itiiK'l.x, 151.liapi.iiiiis, i.hristi niorluuoiiaucralus,
istampuMiiie.it.IV,735, ll..b\lo.iiaiu ul .erus.lum v. 1362, 1635; el s.iiigiu.iu. IV, 1420. Baptismiaqua.
fauiuuldiio aiiit.res; ierusaluintJ.:it a ,.or l)u., i'a yio.ua.< Chrisiiii.Tiiiiiucons ciaia, el crucu ipsiussigtiala.v, 1531,
facil auiors.e,uli. i\, 773. U.byLuiahabut ainatoressttjs, Aqua:virliis pur consucraii.nuinvurbi. \l, 6J4. llomospi-
et qU:.l.'S.l\, 1762. ritu 'lisjiidic.trupot.-stdus; leninitalt;sacrame.itoruni,sivu
Babylunia.i.uniiiodotle mudio Bahylonisspirilaliter fu- Baptisni, sive n.ysluni in quo ille pisuis (id est chrislus)
gien luin.\U. 574. incipit exh-u tlu BabylDiia,qui i,iui|)il exhib Tnr 1, 861. liaplismusiu noiiii.iusani-lae iTiniiatisda-
amaru. i\. 774. I.lsicurpusadiitiei.i liabyl..ii.ttu .elur.liju- eor lur. i, 851; \, 803.idu.jvocatur BaplismusTriniLalis,V,
ad .It-rus-ilem pncniiltalur. I'-, l'-)10.lu ..ahyl.i.iia qui
cites
1235.
i
liter versa.ilui-.no puruunt, qui-.prtedesli lali su.it Bapiismatismysteriiimiiisi.ua urinitio libri Gtiuesis.\ I,
Jerus.ilm. iv. 1762.Baiiylo i;e civus, lil.it a liu.ii. IV, 1770. 133. Itaplisnitis dilu.io sigii.fialus. \11, 263. f.t Isra.lita-
Babylou;psaqu. uioio lilia Babylj..is. D, 1775. habyloniae rum jiur inuit rubruinIrausit.iligiiralus. II, 1723; i\, 917,
parvtil., q.ii. .\, 1775. uabyl>nistliinii.iasu.it, om.ifaqtiee 1057, 1111,112!),1761);\, 57, 1331, 1555, I5o2, 1633,
liic atna.it.irel trans ilnl. !>-,17j2. Babylouitegaudiiun usl 1637; \i, 333, 6')5. Kapiis'.i:um(Tirisli sig ifi.-aha'.aqi.a ad-
|ax luniporiilis,\, 1761.t.;tj)livitasJudacorti.ii i.i llabylouia, s; ursio.is. 11,753,753; \Ii , 631. I\l antbulati t.hnsii su-
.lostrae
figuraesl ca|..livita!is ut i.i ea i.i mti.ulo. I\, 1059. ],<r atjuiis.\ l, 6'Ji (ircumcisiofigura uit b:q>iisii.atisX,
liabyliiiiicacapi.ivit.is gesla, quhl si.;iiili-ont.VI, 833. II hi| Lisiiiiviee (lini fi.il. il, 845. .sicrainenluinha-
336. Babyhi.iiatukeoruTicapliviutsq.io lon.poruconligit. I lis:ni(.hi-i.,ii.s i.iEcclesia|,io eireiinicisio.ie iledil. II, 1085.
VII,5S2. iraiiSMiigra'.ioiii i.abyloaiamel reiiilusux ea quid Bapiisniustiruiuucisio.icmS].iritalumexpiin.ii. X, lu5.
siguilijul.\l.i, 27.!, 273. liaiiyl.iuis irausinigraLioligura . Hajtisniiimrusptui.t Suluuciaui.\ 111, 41, 42. I;LMauichaei.
trausiiusivangelii ad guntes. >, 510. VIII, 5 8.
/<ucc:w,leuiitiu: u o.iLani v iruile ut.biles quam furore. BjptisniUs|ro|i ur quiJ i.istitutiis.X. 1120. luslilula ust
VII,371. secuit.ianalUiias,quia ; riin.iust da.unata. X, 857. uia iu
BauchanaUa. II, 81. Ba;chanalia.sicra Iibero patri insti- Ada.nila:i,.i.itaust gu.i.T.dio, in c.risto i.uitrittir rugu.iu-
tuta. \11,371. Baecbatialia a sunalu i.i Lrbu lionta,prohibi- riili.j. \, 1315.Mtcu.itl.tuativilasUstex Duo<:L l och-sn. v,
la. vn. 1H7,371. 680. \uiva .liiitris,aqua ba, tis.i.aiis.'., 671. Ilo.i.oa.ilu ha-
Bacclnts.\idu 'iber. ptisinu.ii siii)tli.ib.L)csf. uee laiueii ipsi liei i'olestalisub-
Baculusinis.-ri'0'.dii'.v, 1630. traiiitiir. N. 857. I n.le lioinin.-s,qtii nou rug.-nera.iiur,
Bacohis: li>:t'ii.ejis figura. >, 176. suni.siilidialioli).X, 821. Utc iuter se .a-dusi.iiiss.-Deum
Baouhisarn.idiniTis..\, 1058. el tliahtlu >,uLqiii.iquil |i.r;ti..ditur, Deiis,quidqui.ln.i-
Hade ilil na e.clesia. ll, 253. sci.ur, (li.ibulussi.,i \i.i.licut, Juliuuivauuui acuuiuu. X
nadi vul erfu.ix, 211. 837.
/?at/..iel IliaaiugudeoppidaDonatistarumpraecipua.IV, Eti,ni BajilismaOTiniliiis neeussarium\ I, 253;
' X, 18'), l')0,199.
[itistl.ap isiiia loan.iis.
l\, 182. aulus . aptizavitpost
Fagiense oppidum.IX,209,oJ5, .loan.iuiubipis.ii) chrisii. II, 513. Baptisintistiue.Ssariiis
batiai-.'it,e S.TIiiagaitanunicoiiLilium.IV,613, 683,"IX, efi.tinjiui-ieuit-. vivenlihi.s.1,1,1W3.t.l i.n.u libel pruvuclu
47, 34, 113,157,231,370, 305, bot, 606,arum 50:),319,365, iuLuiToris h');i.i.iis IX, 175.Ad haptismunineu.o i.iuoce.is
683. 7tlt. Bagailai.umto:tciliii:n Do.uiis aT\.-rsus vu.iil. l\, 353. li.tptisininucussitaluuiassent l.iiio,:e:ilius
Na\i'uii.iis'as. An. c<CXCI\,habitiim.!', od0; i\, 52').lia- P;t|ia.x, 576.
gaita.uii)t (nK-ilium troc-utoru n e; decuiri episjuporum. Biipiiza.os.iuJaiii el caeler;s A osltlos antu piHsiiiiuin
IX.327.347,333,383, 386. rxani.iauonsi.dloruui.I.\, 353. D:.iiiiniliiiss.-jir l.atur. il, 17o.tnin : rtrus t-gavit Doiui-
Feli.-ii.iuin.Muslila.iuui ul TaeL-xialu.nAss.m;a tiuiim.ia- ntiai, iiii,l.iiii!)fuui-Uiit Apcsiol,b.qiiiza.i,noutain.-uaqua,
tisUein eo oncilioi.a.unuvuru.itcl p. stua i.i co 'e.-nepi- St"l .-piritusaiiclo.II, I0;iii.Apus.olusa (.lnist,, bapi.za.t;.;
scnpatuiu quo .liiin.ialisu.it509. rocep.Tual cogenle (pui.o magisurudihil.:est. I., 108i.
Gillo.iia.io.II. 112, 118,26'i, lla,,ai'us.: t.o.i iliu.uoae- Ilii,li,iin.,nad qiii.lo.u.iii.us aTalihus nuous^ariu.nciv
.
teris in eodu.iiMaxiuiia.iisehis.iialuco.isiitulis, rhnia.ii didia.it Pula-jitni. X. 6'J:), 613. Ba,tisiuuuicur la.ilopu,
etiain damualuribus.ta.iluin q;;ia Maxiuiiauiordilaiiini exi„lluui:t.-l giani. x, 621.
no i i.ilerfuerunl,.lilationomdeilit. I\, 328, 330,332,333, iiaj.tisiiius liriSLiiiueessiriuspartulis. lli, 118;\, 65"
561. urii.tii.isdilatio..is.IX,330,330, 372. : rae.uxtalis ut Baplismiis, nrvui.rtiniuo,isiipcrlhius,.,ui.ipuceaiotiri.
Ftli i.uiiisuliain post.dium prtcstitutuai uiiui aximiuuo u.ili(ihliga.itur.li, 678. Kaplisiiiiisu, cussari,s f.ai-vulis>.
tiiuruiil. l\, 371. .-agaieusisCTiciliisu.ilc.iliai.i Maxiaiia- p ceatuni<i!'i.J.ia:i',uoii(!b, urs n de. X,l^l.licgeu. raris. i
nu.iii>ldiioileciuiordi.ialorus.'.X,3,)6,330, 352, 70J, 7io. rilualilert pus h..b T, qius-.i'.iscaru;.lii.t!rgeuuralur. X, 1.:.
Bagiii.-.usis :
Coniliisu.itunliadi.-lalaab iiie:iI.o(;nsarii;..si; A -aniiialio,e Adae uenio t
lib r.misuisi i i fi.Ts.orenalu .
l\, 3t)7,704. BagaiUuuim coiiuiliuni, tirlu ru.n fu.n-ribus VI, l.aplisiics par\i,lissu.licit.ue jiost morleniobs.i,
2 56. i..
11-nasunt liltora, dixit de Maxiinia.iistis. i., 733. liagaiun- qtio.lcar .alis ge.t Tali.)cuai nioriuco.ilraxit.VI, 730.
sis b.silieaa l.onalisLisincuiisa,ul codiuussancliin ijjuuin Bipiiz.iriparvulidiTiu.it,ULa diabjli , otuslalc el a pec-
coicucli.iX. 656. calo li.-t.-re.itur.X, 1438.Per baplisniumde potustato te-
Hatjrudatlumen.VII,769. 330. nebrarum uru.iiiturpartuli mcricmes. II 982; x, 426. Ab
lii.iuitenseoppidtim.ix, 528, originalipeoealuliburari |,;cvuli nou pi.-ssunlnisibaptismo
isaluiiiLerprelalurinveterala. \ 111,434, 433. Cliristi.11, 6fi3. Baptizaniurj.arvuii,nou tantuin ut justi
lltild.iinruprobusel d.nnuatus.\ l, 136. siul, sed ut origiualisiu uis aegritudosane'.ur.X, 122. Ba-
litdb;s apii.iTulli.im.X, 763.Balbus disputat in lib. Ci- jiiiza.ilui'i aruili i.ireinissionempeccati.rum.V,tol.Bapti-
ceronisde Nut.deorimt.VU,149. snius qui tra iitur i;i runiissionuinpeccatoruni,falsusest i.t
Ta!ensdeciniusrex Assyriurum.VII,365. iis tjui ,i.Ilun ha cut onmiaopucuatuin.X, 978. I>arente;
Balueumide;idiclum,qiiia anxiulaliTiipullit c\- animo. solfcilo. es.ie.oporfet, ul baplizunturiufautus.X, 199.
1, 777.Balneiuffeclus.1, 777.Balneurumusus semul iu liirtisniuiii parvulurum ad quid admitlebant Pelagiani
SANCT. AUGUST. XI. (Qualre.J
103 IN OMNIAOPERA SANCTI AUGUSTlNt 104
viu, 48; X,370,1067,1438. De baptismoparvulorum,do- cramentumfidelemfacit.II, 564.Cumhomoad usumratio
gmata Pelagianorum et paradoxa. X, 703, 708.Baptisma nis venit, Sacraniutituuihaptismi;on rupetil, sud inlelli-
lisdumSacramenLi verbis in hifantibns,quibns in majori- git; cjusque verilati consonavoluatatecoa|ilatur. II.564.
bus, celubiandumesse dicit Pelagius. X,396. rarvulos Bapiizareparvulos,regula an:h;ua. v, 959 F.l traditio
propter saltit.>mbaptizandosnegaut Pelagiani, eo t[iiod A| ostolica.lll. 426; X, 151.Koni.u utatur parvulisad cul-
millumex Adamcontagiumdaninationisaltraxerinl. II, 761, j>amquod rcluclantesbapfisiiiumrecipianl.II, 841.
763,773.In |;arvulisper baplismumrernissionemfieripec- BaplismaChristinonnisi in sua commu.ioneDonaiusas-
catorumfatentur aliqui relagiaui, quo sensu. X, 146. itsi serel.alesse. I, 618. Ba|tismuui veruin, uecin loto orbe
faLeanturPelagiusel coelostiusparvul.-sbapiizariinivmis- terrarum, nec iu grandioreparte Douati,setl aputlse Lau-
sionempeccalorum, negant eos ullum habere onginale tum remansisse,quaehbelniinulissiniapars Douatiasserit.
peccatum.X, 377, 383, 387, 388. Massiliensesdubitasse IX;114. BapLismtiin suunisaiictuindicebantDonatisuu, alio-
videnlur, parvulos erui de potestate tenebrarum per ba- runi auteui, iiuilum. iv, 1890.Un- t isuiuuiveruiuuon esse
ptismum.X, 1009. diceb.uil n
Donalisue, quiisi ah homiut: justo dalur. II,511.
liaptizaniosparvulosrolagiani concedunt, non propter BaplismumDonalisucnisi i|;si dederint, inaiiemessu vo-
vitam aelcrnani,sed propler reguunico-loruni.v, 1556; X, limt. VI,506.Juslificariveroeuai, quemi|.si baplizavcraiit.
142, 394, 393.infantesetsi non baptize.ilur,habere vilam II, 809. Baptisniunitalemesse voliiut,qualisest illua quo
aeternam,dogina coelestii. X, 331.Addobant Pclagiaui, habutur, vcl d.iltir, vel sumilur.IX, 286. Dictuineortim,
a-ternaevitae]iraeuiiis, sine baptismatisgratia,posse|;arvu- tiunlissttmegoqui buplizo.tales facioquos bnptizo,re;'el-
losdo aari. n, 788.Nontauluin ad ruguuni coelorumoiili- litur. V, 1323.Iii hocore pro|rio damuanlur.X, 287.
neadum, sed et in peccalireniissionuitihaplismooj.us ha- Bajiiismiminister uon aitendendus,sed Deus. iv, 1890.
Iient j.arvuli.x, 121.siue ba|.iisiuo, parvuii non possunl Ostenditurex exemiio Christi. IX, 77. Ostendiluret ex
babcre vitamin semeti|jsis.X, 615. rraeier chrislisociela- ipsisDonatislis.IX,76. Teslhnnniaa Donatislisallala, ad
tem nemosalutemvilanique.aTcrnamconsequif otest. x, hancrem nonpertiuent. IX,567. in quaeslionebaptisininon
122,128, 196.Parvulinon haj.lizatimaneaiin lenubris.x, considera.idu.ti quis det, habeat,aut acci|ial: sud quidue-
129, 131. Parvulossine baptismoniortuospossepervuniro tur, habuatnr, acci|iatur. IX,165. Bajtisnii virtus nonex
ad regnum cttlorum, error vincentii. x, 480, 481.Nonha- muritisministripendel. II, 401.Neca bonilale vel malilia
plizalismortuis,veniainpuccatoruiiipromiitit.vincentiuset ejus. Ill, 1121.setl ex Deigralia liiiinilal.V, 602. El con-
a regno coelorumseparatuni.X,303,304, 518, stal propria sanclilate. IX, 559, 560. Baptisnms |)er se
§aradisum
20, 522.Parvulianle vel jiostsuscejitnmbaptismumnior- i[)seconsiderandusverbisEvang.dicisconsecraLus,non ad-
tui an resurgent.II, 730.ITO parvulisanlu bajitis.uummor- juncia perversitatesive accipieuliuinsive iradenliiim.IX,
tuis offerendumesse sacrificiumcorj.oris (.hristi, error 165.
Vincentii.x, 480.Parvulisnon baplizalisregnuniecelorum Ba^Snfui chrisliundc agnoscenduset apjjrobandus.IX,
promitterenon ausisunl pelagiani.X, 481, 520 ; tribtiunt 142,'():|pusmtis in nouiinePatriset Filii et s|jiritus saiiiti,
isalutemet vilamaeternam;sed eos a rcgno coeluriun:a- Cljrlstrinihabelauclorem, nonqueinlibelh niin.Tii.IX,279.
ciHntalienos.X,125.Locussucundaefulicitatisjarvulis uon B.iptisnms secundiiinEvangeliumdatus.f hrisli est, nonmi-
baptizatisaedificatus a Pelagianis. X, 1130. MediumIocum nislroruni.IX, 110, 260, 262,545, 458. Ba|lisuiiis christi
fnter regnuni coelorumet dainuationemeis |a'omittunt. x, sive | er iniqtuun,sive per jiistuni minislrattis,nihil aliud
481. Etob id a Conciliiset :-edeApostolicadai!;nali.x,503. est quambaptismuschrisli. IX, 368,569,571, 572.sacra-
Mediusille locnsimpugnamr. 111,1815;X, 481. Senteniia niunlumchristi sauctumesl, etiams)| er ini.ius sauctum,
Dominicaexcludensnon baptizatosa rugno Dei,fatcuiihus vel nt.nsanctumhomiucinliiiuislrelur.IX,561. Siquisqnis
relagianis. V, 1340.Parvuli non baptizatidamnantur. x, inler hominesniorit,jus sihi baplisuiatisnou ilebct usur-
188,189. m damnationeerunt cum diabolo.X, 140, 189. |ian>,nemoest qni audeat baptiz.ire. IX, 487. Ba,lisini
In mitissimatameiidamnatione.X, 120. sancLilasnon iinpir, |iro|'ler iu.paivsniiuistros.II, 344; 111,
Baj.tizandifiliietiamDdeliuiii.x, 173,812, 847. Bapiiza- 1428;IX,173,435, 499.Aliudest baplizare p.-r polcsta-
torumfiliicur baptizentur.X, 177,178. Nec| ater nonre- te.ii',aliud ha, lizare per nii.iisleriuni.Ill, 1417.B'..|.tizandi
generatus obest filio regenerato ad cajiessendamvitam poteslas in neniineintrausita Doiiiino,ininisteriumliausit
seternam,nec iiaterregenoratusproilest ad hoc filiouon in oinnes,sive honossivennlos, 111,l4ll), 1428,1437 ^ou
regenerato; nec vicissim,etc. X, 1272,1273.Nenioin suo minislur,s.'d ijisechristus est qui i.aptizal.II, 511. 'iajiti-
parente renasci potuit non nattis. X, 177. Kon siq erfluo zal.aLiesus,eluon ha| lizaba;,qiit:in.do. 111,1311.Kaj.tisinus
«aplizaulurbai.tizatorumfilii.X, 194,193, 199. quuni duderuiiLA| osloli a.ite passionemChrisli,el |Kjst
Baj.lizatisinfantihusprodustchristus. v, 1546.Baptizatos Chrisluin,non eral ooriini, sed christi. II, o-ii; IX,453.
infantesEcclesiafideliumnumcroadjnngit.X, 124. Ktstio BaitismunichristinunioA| ostol runiita minislravil,utau-
corporiChristusgralia inscrit. X, 114, 196. Parvuli ohlati derel diccre suu.u. IX,585,586.sicutdixitaut F.v.-iiignliuin
per sacramenlumcarilatemqueiidelium,ac si incorporati aut miiiisluriuui.1\, 183. li;.|,tisniusa sacrilegisdatus, est
Chrislicorjicri,quod est Ecdesia, rcconcilianturDuo. x, Christi,si Titest Cliristiiionien (jtiod a sacrilegis dicilur;
131. AdoiTanlurex filiishominuminfiliosDeiin baptisma- sud tilrisque'IHTI|n d sl. ,X,602, 603.Konialis t|uisque
te. X, 578, 585. Keminemnisi baplizatum,ad altare adinit- redit a ha, tisnio,([iialisfuit a quo ba; tizaltisust. 1\, 538,
tit Ecclesiaetraditio.IX, 138. inscrutabilecur in-anlcsalii 374, 373.576, 577. AlioqiiiaDouatista; redcu.it peccalores.
decedunt frustrali baptismo,alii non. X, 125.ln quaeslione IX,338, 340. ..uolqu.itah o, lalo b;i|.lizalisuut, optati lacii
dfeparvuliscur aliusbaptizetur,alius non baptizeiur,con- sunl. IX, 338,510: sequorotiit'ut ba; lizandidenuo orenl
fugiendumad aucU)ri!alem divinam.V, 1559. Du j aivulis quain (lurinii Donalislaruni,quoslaineunon rebaplizaul.
ante baptismumdeccdentibusscriplumesse, liajTiis estne IX, 287, 366,567, 368.
ihablia, etc. error vincentii. X, 517.Baplisnsuinjirocurari Baptismataduodicuntqui aliutlhaberejustosexistimant,
infantibus,quorumpietatemfuturam,si.diu vixissent,Deus aliudiniquos.IX, 280. lia|itismuscoiimiunisbonisel ma.is.
an dici possiL.III,419, 420. Ilec refellendigraiia v, 561.lustiset injustis.IX.195,196.in zizaniisel in [ alua
t praetidit,
exeogitatumest ab Auguslino.III, 420. variae responsio- verus est baptisinus.IX,280. lia;listnisacraniuntumct in
nes, iuxla variasde auimaeoriginesententias.lll.419,420. sacrilegisper se saiictumest. lx, 546. Ba|.tisiniiseiiaui in
. Nonfeito,non fortuna, non acceplionej-ersonarumiufans sacrilegobonus,sicullux in.ludaeomalobona osl. IX, 181,
:' unus pYBi altero ad baptismigratiampervenit. X, 381. .Non 596.Baptismisanctilascujustiuamseoleri.us j;olluin.n po-
parentum aut ipsius parvuli merito, non cx pra;\isione tost. IX,114, 167.liaplisniuset iu perversisust, ut nullius
uonorumvelmalorumoperum. II,88b; X, 578.quiddiccn- perversitate perversusiit. IX,190,191,197,198,200,214,
dumde iufanteper incuriamparentumsine baplismotlcce- 213,223.l'.xemplisex vcteri Testamentodusuinptisoston-
dentu. III,419. ditur. IX,225.sacramentaritu F.vangelico celebrata,uiiani-
Baptizariprodestparvulis in fideofferentiumet Ecclesiae. si a IraditorilJUS, haberunlur,non sunt sacrilega.IX,602.
I, 1304.Fides aliena prodost infantibiis.lll, 418; v. 1537. Baptisinum quiilemhabenf iniqtiiqiianidiiihiiqui sunt. sed
Valetad consecralionemparvulormn,rcsponsumolloren- non hai.entsaltitem cujus I a, Usiiiusest Sacraiiieiitiiin.I\,
tiuin. IX, 175.Parvuhiscretlit in altero, quia peccavil in 217. Raptismusiu malisinluger est, sed non / rodeslad sa-
altero. v, 1312,1346.Ad verha aliena sanatur, quia ail fa- lulem. IX,174,219, 221.ciuna in.liguitaledisccdilur, iu-
ctum alienumvulneratur. V, 1342.lnfantibusprodust offe- cijjitjam jirodusst:ad salutem,qui prius ineral ad | er.ii-
renlium ad baptismumvoluntasper sncielalemuniusejus- cium.IX,179,50!).i:a|)tis:iiusut essu potest in purvursis,
demquespi.ilus, ex quo fit rugeuuratio.U,360. Quianon et ab eis eliain inauifuslisdari. IX,240,286.
tam oQerunlura gestautibus,quamab universasociulate Siinctedanlisciinsciuntiaattcnditur. quaeab-
Baplisiiiiiiti
fidelium.II, 561. Eapropler ueooiTere.Tlium prava iulen- luat accijientis,falsa Peliianidoctrina quT-ru.ullitur IX,
tio impedirepoteslvh-lutem''acrainenti.ii,361,562.Infan- 217,260,535, 536, 538,565, 561, 375, 574,577,481, 556.
tas abaliisquama pareniibusofTurripossuntadbaptismum. liaplismuniab inqiio laleult)recle dalum pulabanlDoaaLi-
II, 562. Per baptismumde polestate tenebrarum eruunlur sl:u; nonveroab iinpo maiiifesto.IX,75, 230.si luuc | er
parvuli morientes;quia parvulum,etsi uouduuifitfs illa, se aliliiilDeusaul Angulusuum latet couscieutiapollula
qu* in credentiumvoluntateconsistit,jam tamenfideiSa- baptizautis,satius est baptizari ab occultomalo, quam a,
10S INDEX GENERALIS. 106
manifeslihominobono. IX, 67,248,230,573,374, 575, ajiutlhavreticosest, sicnt et F.vangelium. IX,239. srrijTurae
370,577,578, 4S0, 181, 5')2. Cotisequeulia haeu uoii est luslinii.uiaquae comraria videuiui-;du veritaiu hajuismi
Au,us i.ii, sc.l,.liilfi ueia.-s.iariaosleiiditur. IX, 576.Con- exlra Icclesiani dali, couciliniitur.IX, 111.i apiisuiusuliam
sci.-u.iad n;isa.i tiubel atteutli laulum secunouuifaiuain in UxTvticL- aguoscundus.IX,650. la; lizaru[tssunt ihur.fi-
(jiiic<l<- illas. u veia seu alsa esl. IX.478,480, 181, 498, calores, tra.lilorcs,persccut:rus. IX.358. ),a|lisuuiiii ha-
500, .'>57.a iis.mi.1non danl vuruin DonatisUc,si ruus buulqui quamvisfallacilcracci|.iant, ia l.uclesiaauci|iiunt,
vel <.cui.lli.s vul ,..a.iiesiusnondat. IX, 279, 280,281.Ar- aut uhi pu.atur ussuEcclosiaab cis, a quihiisaticiitnr. IX,
g: ui.-iiia'quit.usi-aplis uni a perlidisdatumnullumesse 245. liaplisiniiniveruni habere possuiilnoiiiitiUi,u.iainsi
jVoii.ua„t Diinalisl-j;in i|.sOSrulorqueutui.IX,230. iioithabuautv. ranifitleni.IX,601-.
I a; iiz.t-.-i
a iu--rtu:>, quid.IX, 218. liaplizintura mortuis, liaiTisti.idiiononsiint qu a hioretici | ossunt Ivqtizare.
qui iia,liz.i.ilui'in idoii.'1'um teiii[ilis.IX,484. et in deorum IX, 250. liaptizandi|otestaieu<non liaucnl n.ali, si uo.iha-
naiii.ii'. 1\, i8ti. li.plizatorusuiorluosquosnaminluiligure bentlnerelici. IX, 138,160,213, 216, 217, 221,222, 250,
possiniD.jnalisloe.IX, 230. lia,tizaresi nou potesl oinnis 251,236,244. r.aplisnuisnomine PalriseL1'iliiet sphTiiu;
[luucaiorlani{iiauiniorUuis, iiecocculluspotust.IX,483,486- sancticonserratus,apud lr.ereiicosdatus, ( hrisli cst et l.c-
Ba,tisuiusa inaliset ini|,rol)istlatiis, no;i potustdicinonda- clusii', non i| sorum.IX, 121, 140, 145, 151,lh5, 2.0, 251.
tus.lX, 73. Iia|itis.misa nialis sive oeeuliissive manilestis Sicutet ordiualiononest liacrclicorum, s.-dchrisli. IX,(j91.
datus iiit.-gerest. I\, 309.liaplismuslantunivaletper homi- SolaF.rclesiacalholica,per hoc u:d suumha.et in o iini.i;-
neiiicontuniiiil)il,'iii,quanluni per Apostolum datus.IX, 184. niouibusseparaiis, general filios spirilales. IX, II.", l:'.l,
Baptisi.usai.-ull.\a;igeliuni,|)otestper bonoset maiosdis- 125, 126. fiaplisiniisuvangelicareguladaius, etiaiiia., ii;.-
pe...,aria I) o. I\, 498..30;).bispeusalorverl)i et Sacra- relico dc Trinitalis unilale dissuniiuulc, i.ilegui' esl. IX,
meulii va.igelieisi honus est, consociusest Evangelii; si 597.
nialus,iioniduono.iest dispunsatorEvangulii.IX, 584. Ju- iiajilisniusab liaereLicis
datus, bonus,siculot a n.alis.IX,
djs in exe.ii,lu n adducitur.IX, 383. 190, 191.lia| tismuschristi violarinon j olesl ha-rclicuruni
li;i|lisui VTS, sicuLuec Evaugehi, non pendei a mini- lurversitale, cuni a|;iid eosdalur ul s:,nntur.IX, 177,178,
tro. 1\, 2J0. 2ol, 262. la, lizaiijusiilieaiioa baptizatorisju- 179. r>a,.lismiis maluriiiunon vah-t, si uo.ivale.tharetico-
Slitiaii'n peudel. IX, 143,569,570,571, 574. hattizaulis runi. IX,193,203,204,203,206. 207, 209,211,212. tapli-
nieritu.ii iu gratia baptismi non cogitandnm.IX,61, 433, sni.iDiab ha.Tuticiset scliisiualicistlari pnsse, iuCi.ucilio
4'„9.:psi idi.U.latra;nona sacerdolihussuis so acuip.-rear- Nica-nodefi.iilumesl. IX, 72. iTrinn haptisiinisexlra Ec-
Iiura ,lursanclilicaiionem quampulant, sud a diissuis. IX, clcsiamIKSSUL confurrianle Couciliij lunariideliuiliouem,
481, itib. ia,.lizi.liinu.centia si ux innocuutiabajtizantis iuler lnagiiosviros salva pace couiiovertebauir. IX, 114,
exspuutalur, i n oniuioda suijiui .tur niulta. IX, 261. iiapti- 124. ouidquidtle ba|.tisiiiohaeriTiconui; cyi rianus ejusqne
zili spes vaua,T.i.iauis, si conscientialiaptizatorisatten- collegain concilioCarthaginensidixeniul, tle hai tisnioini-
ditur. IX,2:7, 260.s.,emsuani jionitin homine,qui : aj.ti- quoruiiidici potest. tx, 259. et lib.Get 1 de tcipt. ouaeex
zaloriscunsch-uliaiii attundiL.IX,500.Ilinc schismata. IX, Cj'|riaui epislolaad.luhaiai.umprobare videnlurha,lisuium
502 lii ha, .izaturuiiun spes [.onenda. IX,578, 579, 380. Chrisliiio.i [Ossca: ha-reliciscoiiferri,relt Uuiitur.ton.IX
Sivua H.K-li,sivua [ urfilo ha| tisini sacrameiitumquisque lib. 5 ct 4 de i.apl. cont. noual. DonatisLa'jain non |)er-
pei-ci|.ia, spusei uni.iisin christosit. IX,249, 260. i apli- inillunlur iguorare,quin valealbailisnms,exLra Ecclesiam
za.i S.TIchrislianicajul et origo solus chrislus. IX,300, accujitus.ix, 113.Bailisinusin schismatedatus, apiroba-
502,518,360.lloc vi vcritaiisopjiressu; o.ncessitlandom lus .. Donatislis.IX, 630. r.apUsii.uinirinitatis non habere
1'etiliauus.IX, 490. lia| tizatornon seqtiendus.IX,530. In Catholicos contendebat Potilianus,id ipsum de Donalistis
nonii.e i.ajtiza'.orisuou bajttzalur IX, 333. liajjlisniimi- [roh.at Aug. IX, 280. Catholicosinler et Donatistascar-
nislroscur j.t-r ahquod siguuui cxcelletitioris sanclilatis dinahs, nullajamde haptisinibotiiialuextra Ecclusiamcol-
noluil,'liristis deiniuistrari.IX, 184. Aliudsacramentum, lali controvorsiaesl. IX, 113. Per Maximianislasfi.iitaest.
aliul saoraiieiiiielfectuset usus. IX, 197. liaptizan: non IX, 630, 551. liaplisiutimchrisli posseuxtraKcclesiamdari,
lainuuctii.u.uqtiuliuut. IX,489, 498.In Sacramuntol>aj>li- ex schisinateMaximianinoveriinlDouatistie.VHI,43, 44.
sniais a.i no.iit.sifi lulis el jusLissimus operariusadhibun- Baptismusunns etiain extra Fcclesiamab ignorantibiis
dus. is, 300. Ba|.iisuiiministrum justtim esse [ra-stat, datur, sicut extra Ecclusiam ij.se unusDeusab ignorantibus
quain injusliiiii. IX, 499. Qtiare.IX, 361. Quomodoaliter colebatur.IX,599, 604. Mrumquetamen non pr.Klest.II,
Deusp.-rbonos,aliter per nialosminislrosOj.eretur.IX,67. 408, 415; IX,599,604.Baplismuinetiam uxlra Ecclusi:m,
Bapt.ziliab h' ini.iihussua quaerentibus,et munduindili- valurucsLendilurexilloChrislidiclo,Quicontravosnonest,
geuti.iiis, tuiasi anc.llic filii. lli, 1186. Ministurmalus,c,i- pio robisest. IX,513. Haplisniuiii non aceij.iuit malisi non
ualis laj,deus. iu, 1122 accij.iuuthrcrel-ci. IX, 228, 229,233,244. nap.ismusesi
Ha,tisniu.ua.iulti.liSi-edeudoaliF.cclesia,dogmaDonatalis- sil apud Douatistas,nun sequilur tainen illic accii-iendum
runi i \, 5a0.liefelhturex niodoquo Maximianistae recijiu.i- esse. IX,460, 462,466, 467, 550. Aqua jiraeter F.cclesia3
tur. IX,5H8,T!.'0.393.iia|ilisinumorbislerrarumquihusra- societatcui,ni.nsolumnonvalet ad salulem, seclvalet po-
tioui us t-x.tifil;.il I) ,iiaiist;e,ii.-deinexsufflantet sUuui.IX, tius ad pcrniciem.\TU,263, 264,265. Qui |;er ba| tisinum
293.;a lis ,nisnona.uitlitiirdiscoduiido ab Ecclesia.IX 109, nasciturdo Ecclesiacathohea,tauquani de Sara nasLTlur:
145,193,250,257,262,298.Ex ipsnuiutDouaListarum cou- qui nasciturde hoercsi,tanquaiutle ancilla,sed ex seminc
suusu lx, 10d.Nocin aj-oslatisbaplisniicharacLurdelelur. Abraham.111,1477. Baptismusubicumquuconforalur, ve-
IX,71, 72.lii erraute ut desoivnlemil la crimenest deser- nerandusesi. II, 301. l;.xdtiobusin errore j.ari ac malilia
loris, cha:ach>rauteni uouest tlosertors, sed iniperatoris. consliimis,qui fcrisha|;lizatur, | ejor est quamqui intus.
IX,691. : a, lis.iiunisi; IiabenLluerelioi,quomododesertor IX. 169. haplizar.in schismalequi i-ligil,baj lismunisciens
characterui.i.-.1,630.;ndedam.ianlur,uoniindecoroneniur. nonrecte il.i dari, iiorvorsuset iniquusost. IX, 110, 111,
VI, 636. aplisinuseis re.leuutibus non mutatur. vi, 636. 112.Certa incerlisjir.tpcnendacuin agilur, ubi liaplismus
Baj.lismus::i,uauiitiiiurttisccde.doabtmitate, inc.pitprud- recle acti| ialiir. IX, 115 proj.terp.cem Ecclesiaenon pu-
essu rcdcuud-. IX,20i, 207,208, 211. haplismus conimu- tat Cy.ria ,usoosai. Ecclcsisemuncribus se| arandos, qui
nis fss- [ tusl, q;i. t.is,.o;ics.: eii"siacoitimuiiis.',1252; exlra eaai i aj.lizatisunt. II, 539.
IX, -52, i38, i,jt. 1'aj'iisinapii lctiesiaecoiiiniuiiucunihre- BajLtsu.usa; u.l liareiicos ccliatusvalct, nee ilerandus
i-e.i.i.s,acit, uou (-roclils, onsaniChrisliadulieris IX,250. est. li, 562; \, .462,797.Necessenou est nl rebaplizcnlur
lia iis.uaicii.n »st, <Tin Ecclusiasancta est, sed non in Donalistae qui ad Ecclesiamc tholicamIranseunt. II, 343.
s .I.i a-.h-.lic.i.
' IX, 2.0,219. Necin solis sanciis. IX, 219. Ilaeresunis.-ciatores,imo el condilores.in catholicaha-
Ii'iiiis a lesi os.: <Tun-ieso auferl S|jiriUissaaelus, et jTizali,si rudeaut iionreha|iizan:ur.IX,223. Postillos,qui
u:.i ii.i.iust i ce.esia.IX, 193.ha;tisniuset l-.cclesiaase di- baplismumdederunl, quamvishaeruticosel perversos,non
vidijosi.i u <-lse; arari. IX, 186,191,195,206. iiaptismi ba tizatur, quia non eoruni,sudchristi bajTis.iiUsest. II,
iu l e i.-.,i dili verilas, a Pctilianodiversis ralionibusel 3t3, 344. Qui iiaplisniunisiqer haplisu.umiinponil, la; i-
' u.xu.. j.l.s i.i. uguaa, j roj.ugnalur.IX,280. Ba|)tismiveri- deni superI.i|idemponit,sed qui dustrui'Mr.IV,433. 1229.
las -\ua. l. Iiri.4.i.i haretieis nonnegauda,improi.aiiTa, Quirebaplizal,non facitutbaplismusnon sbeatur, sud ut
;ui!T siiii i.la,sud ipsnruniiuiquilas. IX,601. Baptisuii ad pa-namhabeatnr.iv, 432. naptismumno>,iterauduinvu-
ap.a sie.ii i ii, ln-al.etli.uiiuisuxlra j ar.idisumufflnit.IX, nicntibusabhaTeiicis,aptasin-iiUuitiineosiunditur. IV,181;
210,-21, 2i7, 22', ;70. Ba,tisiumnchrisli j.osse esse ex- v,797. frgenlurDonalista;,quod. atht.licosrebaplizent.iv,
ira ivcl.sia.ii, pr i.at aqua quae de coiporoDoniiniexivit 15i.i;ajtismumiteraLodaiilesI)onatisla',ba))tizanduindocenl
ft.ra.s.ix, 110. ut se diristianumnon esse prclileat-.ir.IV,452,1895.Bajli-
Kapisiuiiiiiqiii au.illere non potcs', neo potest amitlere smusnoii potostrej-.eli.111,1477,1183;IX,70, 72. lia ti-
jus dii.uli i.aptisiiiuiu.IX,70, 72. Ad iiitegritate.nisacra- siuusiio.iproj.tereadcheircjieti qutitiespeccalur..t, 455.
nienti iii.il hileivst qtia; sit fides siis:'ipientis.IX. I!6. llubailizatio grandu sculus.IX, 54- sie.ut in Judaeis,cuni
Aul iiiinisiii.IX, 147.Xihilacci]iieiilis,haheutis,aut da.itis Chrisliauiliimt,uon bona Dui dustruenda.sed mala ipso-
bon.lasauLmalilia.tx, 199, 200, 212. Baptismusverbis ruin; ita et in schisicaticisvel haercticis,cum catholici
pvangelicisconsecralusnonest aqua mendax. IX, 537. Et fiunf,non sacramentaviolanda,sed schisma aut haereshj
107 IN OMNIAOPERA SANCTlAUGUSTINI 103
resciudenda.ix, 396. Ba|>tismusimpie iteratur propter tra- Baptismustunc ineipit prodesse,cnmad Fccies;an>>r:i-c-
diLioaiscriiiieii a;u iga iLu.ii,uiil uo.i | rubatu.ii.iv, 313. ilur. iX. 109, 115.;K7.711. !-;ijl.zui-, i.i .-.•,
Bapiiza.iduiit nou est |.t;sthar, livs, s nuuha, lizitur p.;sl pr:t'S'.aliir,cu.n a.i u.i;lnl,-i.ir.-i!,-,.... ,..'"_ . . .
ebrit.sos, hixiiriosus, utu. IX, -18, .37. i a, ,i,uy a,, ii-,.j- s . us a 111l:s acuu;ii.s aa , ,'u a. r;..a IV-II,I.,M..,
reticis aul a i.ians i.a;ii.ii iu.ii i-U|u.u.niuui isie.i iiur. lll!'. iX, ltj,). Itr'. ll.ij.isi.ll .iiii-'p.)ssll..l,.;.
tom. 1\ tib. 5 ti 4 tle i t.pl. '<a; Lisuiano.i ilura.iduinin vursi, [ uueaiuni.ui-eiiiis.,:.,.ii:..i .ia.v .;;>,i, > ti.i . .
illo qui male eivdidit. ix, 77. l.n, l.zalos loris, Lutl.-sia Sa raiiieu.uui i..t.'id.un tlau.i uo.t-l, ae,i i ,,ii ,,.:. ,.
Slisciil. IX, 186. a; I Lisuiiiui u <u in ra.iih consueludo IX, 4X8 i a, tisiiui.iihabiTvet liate | ossii.il 1,0.u.1 .. ,.i:.
Ecclesiu:.IX, 226, 227, 254, 257. It bapLizatosiu h;e- honiu ili.er, inali|.eruiciosu..X, 199,i00. i,a li it.ii.u,,u,-
resi vulschiSiiialeiio.i ru. apnzanli. IX, 219, 220, 491. naui iiiilitei acui,iu.it ul lia.tn.ii. i.tii.aiiiiinuiihlei. . ,
Etiaai aate i.jvriainiiii.IX, W5. l.t ex Apost liea iraJi- 211.I a; lisiiiuuiqi.i t.ail carilaieiii (i.uiaTs,, 11I. l.u ... .,,
lijuu >'uuiuus.IX, 153, loi, 153,15:), 170,191. Ua.ic ad |.eriiiu,'in soa.11tiaiit 1-.,71.72 ii .,'1 111 i.,t,i- . ti-
qu.isi ceepitcorriguru 153.i.t v.l polius curruni tru Agn,p.nus duiiiquc pluriu.uiii al. dis 1.011 a,i saeru ..u.ilu.., s in.-r-
prauducussor (.ypna.ii.iX, Agri|, i.iiatictorilalun.u- quu oat auL ha. et, se.i ad 111.IT.U.II. l^, 5bl), 5ijj,
lavit cy, r a;ms. IX, 150. Hebaplizart; h uMvl.ic.is, ul vclut 5li5.
Cypna.ius, I tinc fuilhuinani UIT-JITS ; ru. a, liza,u ( alhjiuos, !iai.lisn:umtlare | ossu.1.honi et niali.a hierc au;eui
quodadkueD.iuUisUeaciuut, ux.ra sein;er est dia.ajhciu | rau- co.iscieni.1.11 uo.iuisi 1hris.us. iX, 182 l.a;l.s...i ii:i,,isier
suniplioitis.IX,006. liapiizatos l.ccl siam tlu.iuou»n 110,1 jusliliua;,seil (iirisius iX. 2i9, -..0. 201. a; 1s.1.1sa-
liajitizaudoseusuil I-cilesia . a.huh, a. anLe>]iia,u essul| ars cra.iie.iUiitiuoroialiLero,uren.i ,isiroru.i.adliii>eiur,s.'tl|.er
DJtiali.IX, 405.,-i ba, lisuiumno.i liababant,tpii a ud liau- h,;c Iiuus iiOiiiinisc,j..sucraii.).iuai spiri.nlhcr, op. r.iiiir,
ruLicosha| lizati stint, cuni atl i.ci.lesiain.-.i.ieba, tisuioatl- IX, 192...ouii.iisi.i t-.a,tis.natu uo..seu.at'.:u.iiui (.liiisLiesf.
missisiiit, unuuiex dtiobuslalondii.iiusl, aut pur.is.suluiic I\, 596..uiah iiatTvtiuisaui i.ii,|iiis. a, 1za.uu:',si na.i nlso
Ecclesiani,aut uou ohessu alie.ia elia.n uoLa pecca IX, a. coide et111vcr.1nr.11r, 11 t.iii';st:)
oa, iiz.iatur.<•...219. 1hri^lus
173.Abha-reticisvu.iiu;ileiii,du.uioi,a,lizatiuu,i.i scri, tu- hap.izatiioa \isi. 1I1iiiini.,;uiio.se.l ocut.llagra.ia. IX,579,
ris caiiouicisprubaru uo.i posu.il Da.iaLi.sLa-. i\, 163.ui 5-:.;.xoua ,11.1visi,ilis siillieiLad 11,11.1,.auiiu.11; re.|iiiiiLiir
Scri[,luris uec scliis.naliei iuve.iiiiiil hjuruiicosad caibt.li- [iriu.urea o.is illu sigaaii.s, ctn uu.1.0 Cii.u.iiUin:
al ..Ihuus.
eaiitveuieulusduuuobajnizalus,nec c.lli lici h;eivii::<siu IX , 176. \qi:a exloi.Uiisl.ai .seeus.sajra.n.-.u.u.u gr.ttia:,ut
bapLisinoqucin in uaerusiact-U|,uraiu u usse .sUs.-u.|.ios. ix, S, i:iiu-, .s
o, ura inLnasjTlsbu.i.-iiIUa gralia:,rnguiieraut
60i. liapLisniiiiii iLeiandiiin ussu n iit suqiiilur u\ il. t|in.d llo.ni..uiii. 1, 0,1. ','ti;fsln:.i.-s,arie !,-. ac ipiu.utibus,aut
|jijsL:;hhaniizaru.it. iX ;;0i, tra it-iiiiuus1,11lis ..u.iiWij.TiUiatit alla lur. IX,2.2. ui
post Mysen aut Joa.i.ieuilis.uuinIt.a.i.iis
505,599, 603. cur p.sl Da, i,a]itiza,it l>;iii- qu esLiuiiuJ : b 1 .is.nu .riaierti.il niulli ia hcci.sia. ill,
lus. IX, 181, 185. i'uslino.iia i.vau;elita d a .s.iaieu..i,n li-22.,.()! ilia tiiio iana i.i \f:ica tl,-(]ua'Sionu i,a, tis.ui.
baplisiiiiiteraUtmenisulvua.ur a.it explic.i.ui'. i.\, nOI, IX, i il. A1ha,.lis11u.11 'xliM-.ali...>. 7ii , 1353.
602. De baj.isuiti ,ost ua-ru.iuvs il-.-raudu .leu.iu, .lihil liajjtisaiiv.riiis \.,,, 372; .X. 165.I ifucUis.X,570, 817.
IX, 192, ,>a,lisinii.ii.iu.i ileia iJu.it Siie uo 11;i iiiiuiu:' i.i i'.'gii.'ai cn:l rii.n. 1,8 7. i a,ii-
pra:t-ej,uru.il Apistli.s li.mea
quoinodoex \postui ,.us. i\, 05. lia^iisiuu.n.IOU s.uiMii, s.t.it.i:hI aliuJ qaa ,. salnteinvoea.ii.,hiistia.iii u-
iluraudiconsueludoja,n i.le.iario...i.iu.l.ofi .nataus . IX, iii.:;.X, li-i. d .ia,.lis1111.11 cu tvba .1 aiec.iuuieiiii.i (lei-i-
158, 139,162, 190, l.i2, ls)7,EDli), -05, ->\.),zlo,23:»,23 . cuhs ,.1, 671. ,:i].lziii 1.1uriu.iLuul Alr.ciiiiulliob lerrse
Haeruiioosnun ruba, liz.uid.js colu.si e Dttusiv\ulj\il. IX, inijLti.n., 136.U.i,iio.uuscnristi u.iiiiia pecala tlulul. V,
221. EXha>resivenieulusno.ire,.apl zauTu.s\vl i si Uona- 55,j82, 5-ij, 5JJ, ,01, 7,'jJ, lOii, 1357, 1633;\ i, 262,
listaeco iseuliual. ix,715. ..a|.'t,za.nsas ..iisanuiuis s u s ru- 2s^, 659 .
; :i, .0 ; x, .30, t.00.68.S.Ha,tis.nustlat o.nuiuin
ciphihaiit Donatista;.W, 231,2-.).>.a iis.i .s i.i , ai':,' . ae- ia itilge.iiia.ii1u t.-a.oiTi,u ul au erl uii.ii.ia, 110.1 ra.Iit. X,
cilia.iicoll-.ttUsOiTi.iiiistsleiid.Lii.'uo.il.a lj..-.ialistas. .X, 09. 562, .'>65. : t-rutta .uiiiiJatio :io;im .lua mis, su.iia Douiini
AuLposl Pr.miaiiuai ba,.L.z .rc Jeb.-iii l).i..a is:..c, ail u ai ha, tisin.)i'S. II, .7.S.Xu.iiu eoru a qui ,dCbrislU 11 aucus-
dubunljwsl caeuil.aiiu.n.iX,52.l. si ; ro u.nla.,; a
, i.is l).- s-ra.u pur . a, tis iin.u, e\ t-|:lis est a gralia runiissiouis
uati biq.tizatosi.i scliist.iaLeu.-.nu ivhapi.za,,; ro uniiaLu p.:uua;oii;ai,\, 1dl. :J.st ba, t.s u.n, liouinu.iui.iuausl LO-
Chrislilu.xvura ULple.ia;ia ilhusiiui-.-d.i.ilis.lubui-ci ag.iu- liis 11, 178), !7;)0.:i-loiie i.uiisLiu iiiset;ra:a11sanguiiie
sci. IX,509. ,,ajTisiiuiluraLi,nu.n o.cMla ut!s.;i,i(|ua iusjii- lola [jiiluliiMas;:u.ulita.u.iia.\l, 689. liaplisa.Usa uobis
ratiune Dui,houii.es.1.1 sia.i.iir. IX, 1iO.. Lim i,,si h tro- exp..-lliit-xtur.iii.iaLoiv.il, si cor uusirtiiiiivctpialsalvato-
tici. IX,180.eapliSiiiiilurat.ouu.urer\ rsaai esse, ex ijso re.ii. ii., 1759.
CrescouioDotiatia.io usluutliuir.i.\, i6*, 170,471.ttuu.iltizare ITijjlis.iiusqualeii.is parvulisprosit et adtiltis. X, 123.
nou dubuntneqtie hieret.ia [iie i.'.' < a n..l i. sa.l . x liv -rsa Ba lisinas ; a.vuio-un. |\, 171. ijuid vah-al. IX, 173.
catisa.LX,115.K..|iisaiusunr u .11. .a.ar a ath liuis..X, Bai.lizali,gr.li 1ct.l.a.i. ,10 5. arvuli,-1.1ua, lismola-
316.Deiis qui de haercsi 111.u. h.-j.a,. si.i->ha, t.s i.o a I- l iiter gi-ala i.nuudi.ui-.X, 111. i.iiiava.uui-parvuli in
niissisuut, tp;i1sc.iseiTL t:y,na.tis. .X, .90,n wi. iixrutir.i ba, tisinu. X, 1077. , ei-i.a, isniu.n eliatiim iafa u li auLaie
qui ideowlle.tl ad l-ccl-sia.n v,-...ir.;,qu.a .-,tisiiiii.uuou origi.iaiis; euca1 jte.ia s .lvi:ur. 1.1,119. Per 1a, .iSiiuun,
haburu [.utareiit,quoiiit.djui.ii.i:..u'. 1%,179.. 1:11.11 , ur- cu .iiiiu.iuautei.tcl.-o.ae a.Tti.Le,a dau..ia;io,ielinura.nur
ni.iosiussiLuo.ii.a, tiz..ri,t.ua.uruua,tizai. l.\, 158. aatu iisu,1ral.ii.iis,,1;ii.:.i;,:s.1.,5o4.-acraiii.ulo reg.aie-
Baptisitiusab110.1b.uiuiiei, ani uialis ,;a.us1iteg.-i-ust. IX, raii i.iis 1 huLiis,u.;riais a.iiu tisuair,lio..isno.i p.-rit. \l,
207, 2i4. Sutl irod.-slal saluteiii.;X, 11,:,lii, 170, 28). iju liie,-puf bjj lis.i.Uiiieviiiiua.ur[«.-ccai.uni in parvu-
235, 236,259, 2j7, 457,7ot>.t\uc iv.clodalur. \\, liO, 111. lis si.i.il.leruL1.1..uui.is.'., 150. . a| lisiiu acraiiientoab-
Bailisinu.illugiti.un.iiI8J. |i-Ssiil.-.it lu-fcucif , ur.uisi setl lui.iii'o.n.iisr atUsj cjuiiLoru.ii,1,111 i.i deeuni l.ugi |,rae-
no.i lugiliiiie.IX, 180, I..giii..ie iia.iauL eu.11 a:l u.i.ta- cu.Tisaij.i.i.iilur. ', i.l. 2o5 liaj. iziiiusaut suiusde sla.,uiu
tem c.lli. Ivain, aul ad vila .. iaalo ,-aTit.uuiiitiilig.iaui u^iussiis e.,i, at.L .sa.rasia sta.a.lousi. X,-170.'jui sa;ra-
COu\eiTuntiir. iX, 180.I8t. lia, tizaiist Xt.al.ctT.siaiiicuui iii.-.ii..i.up.is.ii la-tae a hutiir, s iriliialiierul iu cariiuuL
a.l illa.n ru.eunl. 111.n acuvui. <|u.cuisi ...L..sua:i u ,11o- 1,1a.u.iia.iiu.i.laLiir. ,ii, 75ti.lia;lis ..i elfuutuses:, ul rea-
tusl, u.iias .-]i.iLus.\, ,t,2 i,a,L.z.iLi ais exir.ii-.tvlu.sij.il aa ad li.s . uc.-iil ru.ii ] iu'iu.i-ili) uui st.lvalur111 (ii.iuibus,t-Li.i
vuiliitiiij urtiiJUiit...X.1:8, 116.iia, lis La.iLi, uia is va- gra.iili u-, ui:aaisa.ieliu vi.hiihas ui pra', aiv.ur a I) ,111,10
lel a,l uxiLiunisu, ai-ato,qua .a) t.aigis, tisstTiiii saiu.um s, i;liu lii.i ui Car.laiis.I, t.Oi.X,.;isol,ui peuuala,sed ul
valurucoujuucU).I\, 200. B.t,.is ..11.11 ,.a t:re pi.s,11.1, hit:- ipsa tiusi.iur.a\ili s.t baptis.uats lavauro purga.iiur.X,
relioi et iiiah,sud 11011 i.aj-.-.ilre....isoi,inu.n|,ecui„.iTiin. 407.ITsi ia h.qiiis.ii.ip.u.ia , eiTeula;[it.:ruinissioliat,nou
IX, 227, 228, 252, 258, 2ii. ia,i.s,..us ex.rn ..cclesia.ii ta.uea | la.ia re.t..vaiii,.X, 177.
datus nou 1rodesLad iv.i.issiiiiu.ii, uuca -.111.11. ,,is.uuui hupli. . iis 1111.na tlul.T ;,uuala, 111)11 lainiTioiiineniinox
quisuuilali reuoucilialiisfu1u. . -., 1lii, 1-1,r2U0.iia, nsnio saaal h.li.-iiiilatuiii. \, 752; X,5!,0. In ha.Tis.no,\i.i..ru.n
et.aui iu s hismaLu<ia,odiiiii,111,1111: |.t:.:cal.i, |.u.n iLin-la- r.-amsso.u.iisOsl, ina.iuli..tira.iuis.X, 082.6.S5.Iieuiitii-
nien pi'0|.Lur|iurs'vura.ilijai iu s his.i.ai-. .X. IJ0, 2SI. t .r ciil,a, ,i,..il.i.i^utir(|ii.-.u vtil.J lueruit. \ I, 360. B.ijLI-
1Sonlaiiieu<i|i()iTulre,.apiizir . l\, 1-0.121, 2i7. ha, tis.utis s.uiis co.nTi,is,i'itiia,ii.iti.iani.rt. X,678,1116.setl ruli.,-
atl irruvt.caiiluui,et»a,fi' in reii.issouuinu<11\a.et ex.ra qiiii siiiui-eii.u.\,5„T, 752,820, 1557.scil. al [Ulgua.u.
Eculesiatn.IX, 146, U7. II'.), I 0 , ndu j.ur ...aius uiiiii- V,59l.iiiac t.a, lizatissancdsj,ug..aiiji ne.essilas, t.ade.
strus iiilraEuclusia.u:alus,j.eecatadiu.itlil. IX, 119.i:a;ti- X, 679, 836. i;a,.Lizaliquanivis(.«jcato uu.r.ui, li:beu.
snius le.iusiau j...lesl OsS,-extra l.culesiain,iiiuuusauuan quod :n se usoriiliceuLx, 846.Elwm ipsis uajjlizaliscaro
bualaevittu uunuisiiulra l-eulusiaui.IX, 155.Ajtidlucruli- c.Titr.ria est, :;c [roinde gratia necessana. X,276,280.
cos valetuLsuuTcitad ct.iisecr.il,,iieni,110,1 a.i viia: aeternae (JUJlentisha, l:Siiiusacoucii,isce.iLussolvil. X, 8iti. .uvu-
pai'tici;.ationu.n. .1, 562. I.a;lisniuiiiusquu ad sat-ianu-iui nis cai'ii..luinconcu|.iS'.-u.ilia;u 11011 domabil, nisi adjulus
culebraiiouemhaereLiuipercei.tTU.il,vilaui taiuen aetur- saeraiiieihobaj lisnii. ,11,119. Atigusliuiauiicus iiescioiis
uaui, nisi pur unilatis saer..uieiuuui,uon cousjquu.lur lja,dza:iis uiiruin in m.iduuianiuij inulaLUs usl. \1, 6:'6.
IX, 155,219. Hap.isi.iia pia sieut aqua diiuvii couslitiuis ltt-g"ueiatioplusjiraesial,qua.nguneratio. X, 1185, 1188.
iutra arcamsal<jtai'is,exira arcainvero mortifcra.ix, 221. BapLismo acceptohomiueni uou JJOSSU peccaredocchalJo-
109 1NDEX.GENERALIS. 110
viniamis.VIII,45,16. Nonsohimpotesthomopeccarcpost Rapiismumsme mandatorumobsevvationesuftlceread vl-
bap.isuv.uii, veru.neliaai <p:a:,\i, vt- .iala la:i;.';iah jlia tini, m I.: ;ui liiiii.ul i aul. \I,2i0. >nba; tizati|;eccatort:s
|n'c;-aa co.iTiiiltit.X, 1117. :.. liii.u.-. ,-s; uai>, 's.:d in cxiiuri .-iiil de n-ehe-.iiia. \i, l <9,I5t. lia,tizatisoiunihus,
-
orai.ouca.-.-i.i....isU...I ;ti ;i I, 11\ air. , Kli. ru l.-r eti.i.nii.Tvluis, Tii.iaiupr, iuiiiiin liheratiniieiiial: a;tei'no
quid aj iz.ti oia.il. imtli.' •' bi ... il.i nu. I .:. X, 565. su , licii. v i, 73-".>>ui>.la.u solis ha (izaiisajiud iilliolicos,
ha, t.zalis-Ivuit'..r ru.Tu i.ial .'ii...qu r.- ..a -.<l,. s! : a- q.ia ,vi, ui.il viv.-.tli.ius.' • .i, 741,712. a'.ta transitoriaha-
| tisjiiuai.-,85").(!.'itTalii <-x il.iinII .1 i)
li-t.i li.at, I i.ziilis, -,T rat • wvu.iiibusu-iu , roiiiiiluiida.\l,22:i. i;a;ti-
rcge.i.-ratioex i.hnslt.la.n ihu i. .iua,, ir:l.|ni | i <s e . ex s 11.),1,i \ila rus, o.deat, uouoijlinubitur reguuincculoruin.
i.iiquiso|)Uii u.shii: ana u.avt-rs ti ais a-.-.-di:,s l\it. .'., VI, 2 27.
67a. a|.,is:nt: u .iv.-rsUsr.-nlis .'.,' s luiiis,t:;au oa.ni.us Ilanlismiorma suu ritiH. II, 97; X, 115. Baptizandipar-
qu e il i unitlie.iles, eti a.s. .lixi.n...-,": iavi.iais;,iee vuli ad ; cles a.n deeruiUir. V, 1533.Ordocurationis
ii t.is .l.-iu;:,-, s ob si.-l la i iiiir n .1 ilci.a d.-sid.T.a urga hap izuklostuiiu...His.\i, 221. Adhaplisaiarucipiun-
c ni.ii v.-u'ir, s ;1K :ii,,,|ua..ii.n,'ii - ii:a., ; r.c uiv.iitis. du.ii liI s ueeuss-.ri.i.\ , 619. liajitisnius iion jjrodest,si
IV, taO"..ii..ii , ,u-;ti i-ii-l . a lizalas, iu.1. uiai inalo. dusT li i;'s .1:,755. liiptiziudus i.iturrogabaturuLrumad
X,>-;..0\i.s !'..i.va.l;.li.iis ,,u,iJ.y... i:- i.i ha, lis.n-. X, Di-tuucn.ivert.-iT.-iur el i 1 illun crederel. IX,352.J\Usai-
,
6o-.i. ;ij ,-.s..iisjoii i.t.si-xia.il, .! ,:s ;i ,'us v:t;i-.\ I., 72'"!. Ciiliii-Uiiii.it itret, .X, 190.uir pr eo qui rusponilerepot-
i a, i:, ..aii, si;i':.i'.ai.'iiii. s-1.;ii , .-'.•>aa, s.-.l uiaiap;or es , uo.i dui.ut alius respoaderu. IX, 175. liaptizandis
s s o .....a|, U.:aia. X, i.">5. rur ..•.!slaiia iiu lurbi. ti- sv!ii.,olu11Lrale,1:1,111',
e ru l.le 1iun |UHreposciibaiui-,\ I,
z i ...i,..ii,i,s,,.;i:s. N, H7:>.>e;-s;ai:a ,-is aiur IVSTITU- 216. . tieii su e i:ii>seiiai ba|)(iz.iiitiir, rcddunlsymho-
c io s.i.iciiiini. X,118-1.\ <[iiib.is.ia.u III.TIs ; ciu\T:isa.iitas liiiii. x, 181, 517. i'i>:plizan:iir rcj;iilaiu fldei couliteiites.V,
ei .Kiviiaoi, l.a l.s njli- c-fi-U-r. \. '-53. \;.sii.'di ii;e 161-1.ri.lci pro cs-io th: lo:o uni.ii-Ti.ioiicoramfidulihus
s-qu i.i.u; ex illa s ulu.uia,quaeimlla inali iu 1-a,liz.lis mem riler (i-ri f.oma;eo.isuevurata ba, tiza.idis.I, 751.
retud.i-.Tvtea.i. X, 855. .a its ..alis hu.i-li-i'. al iilttri Aboir-re.itiiju-ii;ianle.aiad tiaplisiuum,oilra mentlaciiiut
eiia.u s.tculi | cr cc.i eni | er\ .Tiilur X. 8:1. :a lisnr.i responduliiri|).-,ii;iifi!.:m haheru | ro; LurIhluisacraiuun-
om..is| <-ceai.ru.II ru...issio,. I.>u:i,|.ie in ivsTrretTio.i.- sa- I11111, el eoavuiLarusu a.l Duuai pi-oplur co.iversionissa-
ua.ioU:a . aii.iiii.al . liberali-, accu|1 re.er.i deh >l.X, craiuealuai. -1,564. l;ianl.s per eos li.iuLcredenles, a
451. 591. 1Ji ...ilaoqu .- | s. i:a,tis.,.iiu re,..a .e:, resur- (|.;ihiisb:i,liz.iili offeru.iLur, el per uos hicroduli,quieos,
ructionectusu i.c.ur X,590. du.iiniliilpro.lesseCivd.int,offerend.iSussu uon civdunt.
l;a,lis iosn-.i-.-.ifi ai ir et c n-us. X, 811. "a, lizaii corgnis II. 870, 951.i'ar\ul.s acoinnioJat l'.celesiaaliorumpedos
reslauraiuu >>sL -
a.l sl i;un ri ui h -:ni,is a.u puccalu.n. ut VTI'I1:11, cor 11L ered 1,1!,.Ihyu 1111 ut ialeauLur.V, 950.
V«,09i. ii l-aptis.nae -gri .ul.isai l. ... "tii-. s .iix.ai., uuai queiii ofiers luoeru quodin illu salvum
!ia,Tizaliivceus dieti dius. >, 10)2. l-icii ia a.iles. V, li.tl, co.ili.cu-lodel -s; si ihxuris, iion habuL;negaiidole-
10'JJ, I0!;9.1101.'TiaiVsic v fuiilu -. , I 101. ' nes. v, 95J. si h.oic lidein i,i cordu no:) hahuuritis,jiro
taplizarii.i ui rte uln-isiiqui I. x, 82i. l;a, lizarii.i ( hri- (|iiiiius r.-s oiidciis, uegando occidilis.V,944. Quosunsu
sli iiiorle.nilii!aliu.lest, iii.aiipi-ct-attim n-i.x. 6(ii).. a li- diuat cyi riaaiis parciiuun sacrilugiis amisissu j.arvulos
SinnsiimiTisau r.-surr.-cfionis t.hrislisi.nl tu ioiii . arvulis quodfiit-rauicoustvuLi,II, 361.
ut I.Ini j ribus \:, 2:i6. nha, iisuuuuaii:;110,1 niaiitii,-puu- liaiilisni.)| ra;niitlundapo-niicnlia<lesuis priorihuspcc-
cato. \ 1,255. li) ha,Tisiii'i-a-uili l\-c:-i,o .iioriumu». > X, cali;, t|u;e fa.nun110,1 est uiilis, uisi uLianii.ajilizuului'.II,
821, 827,850, 1251.51rs ii>ya!:ua i.i I a, lis .10. , 85. ;;a- lt,8i. sieui uL1ost l.aj tismumsi |0sl illu.n j.uccavurinl.
ptisaiiis ialur11Iet in.n ia ..i.rut ivvivs :a..u.i. \ 1,2>.">. :ui 11, 1088.A 1'ufro uo1 s !a fijivs,s <l<'lpie.iituutial),.|.ti-
>
i.i ,ii;rle ! hrisli ha|, iza,,ur, uioiia.ilur ueta.a, U' l)..-n z.uiJs iiidiuta. I, 2:14.'TvuTu.Tianon soiiusinfidclit..lis,
\iviiiii. \ 111,7 ii, 7>.). a is :.ii.ii qui . si.l.-rt, via.i 110- suJ v t.e \.-;eiis t|ir.eiiuua.ulain uo\aiu. \ 1, 201 A baplt-
va.n (.11>ii|i.st-i:. I. 077. . a ,i/. I11..si :..a us esl ivgio ca- s:no prohiijebauiur|).rti.iacusadultoii el merutriuus.\ I,
racteru. 1, 507 a iiz-ilusqui >iea.ULO,u atiii.ia.iii ei 15), 170.i roirbuii [lurti.iajus malosa ba. tismo,uou110-
ii)ii:a;itl b -:. II, 30 .. . a, tizaliln el a.iliuulilii.v.oeuli,et viiiii.\:, 219.ITT.r (juui-iiiudani, onuies eilrj discriiiien,
tani.-..liliii) i, qu uiolo. V, 157, if;. a; i.-.ui,| U;\11liqui eliainaJuhurosnotos cl | erlinaues aJmill-nitos ad i a-
ahliimti.r, eT U.ITU- - >
il 1111.1. x, 82"). 11it: iu.u.11,,-sf jitis i.iiiii. I, l!!7. Moniiiitl.ii.Tri.ianiuo.uiisi|)osL ba, li-
jiosl a, iisi.iii.n a-i-ndi 0.11i . tii.ui-a, e.-eatii,cu a o.u.iia s.inuii ess,' tr i.lcuJam.\ I, 197.l.l j rn, ter liJum hrisiia-
suut .hlela i ra-teiita. \ II, .0. Posl ha, tis niiui iuajor <>st nanis.ilvandosoinnes ha|,lizalos,eliaiusi moresquanluin-
delictoi-.i.ii :va us. 1,6-.i.l.l'.:i;liza.i' re.eus 111 „1-.iftir, ut h.ei nialos 11011 corruxerhit.\ l, 197.Triplux hio urror
moru.1iauoce.idau , r;c su era.it. . 1560.n 11s tiirislia- re u liltir, \ I, 202. lia,lizaudi quid caveru, t]iiid amare,
nos i.iiiiuatur,uoiimal s. \, 7!Ki.l(l';2, Hfl, 1102 1070. jiroquibiisdcb. ant oraru, \l, 0J2. A.stiuunlia,jejuuiuin,
Ila, tlS!!.!Snoiiuniai.iu,| rodes . IX, i.i.. 1liiai nq.iu t-st ex r.TSTII, uluou.iiiualia,pr;e ar tionusnucessjiia:atl ba-

i| s ust; -e.l uouille qui a.ai i , ubi.-u.uqiieesl i, se usl. ptisimim.i..2J2.Haplizi.iJi.sux|)i).iiiiii> sahnu.iXXII.\,1616.
11,501. >:oiiiiiiUi)u i-st lav uru 11rugeii.:raliouis,sed i sa liiqi.iz.iiiiidiabnlo rentiiiliauf. II, 889; X, 408, 127.ln
gralia 110.1 ciMii.u.iis,>sio u.iiiiiis.I ,081. a; ti-1110 ( h.i- ba;.lis.110uxoruiSJiusut uxsiilllati.. 11,HiO; VI,628; X.
sii j.otesllio.noiia,liz.ri, eLta n >nnin li >rii.i >;ore.nissio 61), 655.t.iii- hajiLiZ.iuJos uxsiillljtut exorcizet Ecclesia.
pra-a-.-.ru.n.IX. 118,II:). i-.a,tis 1.11.11 <h is i qi,i-.quislia- X, i:l75, 1078,107), 10il. Siy.i:crucis bap isni.Ttisu.xla.
bei, iiou.10 lurea de 1eccat riiuiri-.i.issiaieseeurusessu co.is-jcralr.r.\, lOtit; X, 851.Aqua:\iruis pur c ns.-cratio-.
deinT.i\, 218.ai i:a, l-sui ; Irisiu.u ia-.u.ijl us ,ue a I sa- n.-.ii vurbi. vi, (iji. Baplis.iuis .lirisli no.i ust, si vurha
cr.mieiili, er :e, 11-n.-iii,l iio.iie.l>..ah, si|ii.>a.l \ihi-saa- Etajjvlica qusms syrnb.iii.nonstat. i-liciion .ueiiul. IX,
Clilicutio .,'iii S ii bo..1.!'-, 193. ii:i.ii.,,1111.-. ahis ia vhaai, 211.liaptismussi.i,'eerl.s illis l.vaag,1uisver,isnon polest
al.is i.i iiiii,>te.n.1', 170. u sna 11vi\ li a;, v,'l uuu. IX, consecrari. IX, 211. l'':i;-ih„si.iv.Tiiuiiur liajreliui qui
1HT.iia lis iiiuqiiir.vi 11•.1, -i s.-.>ul.i\>r .s et noiii'a- oiiiiiiiioiion: ;t|):iz>u, tjii.:n ui 11.1 il is verli.-,l)i|i;izi'.it.
clis reiiiiiiiia.i,.\uru ., h ih L a is.1,11 u. se 1 11.;i vivili- |\, 211.i;»pti-.iiiii.ii no.i. i,i il , uiv -r.,ai.vaagihanTi.nvur-
ca.iiur. .\, IK9. a ti.-..aista .1-[iia.nt hain-l riilixu-.iir.iul h.r-iiiiis.-u iiiinisri seu :.uci,i.auis i.ilelli,uiitia.IX,166,
liiiliieni,cti,\ .1>il>is,- ui->.nI , ir-5. a;.;i/.a, s uiiiriiai- 167,168, i"0. i ir r t|tii |.er i..,,u.iliaaih. v.-riiisilliscou-
quu ul tjuouii.itifiiiti,u >.^raliaai ha, lis .i iiu.i coasuqui, ti uil,!i'.':i uvacual iul.-^riiale.iiSIUIMJI >ali.IX,215, 214.
qno.ir.idoi.i.ulli.j;-.i.i..11..\, lo7. \ iliiiai|.r.-eissu,-erafalFuTus|:ru::a.ili-.IX,214.
B.l;lisiniimliiilx-re tisqai u ieiiai|iie iT qtiihiiseuaiqtiK lViptisnatia tiii \ >,706., u u,i|L1s111t1.it
a d.i. liuarevolunt,
illu n \.T..is t'\a.ij;eh:-is e ise-rat .11.s .i,- s.ia si ..nlaLiuu du, icii eoitla uucuss.-<>sl il.
ivquira <l,97. lia,lisaiunt
el uu 11ali jiia(i.. e-.-pi seul, seTsi n- uari:il '. n u prod- iri.it.. ; a li ,iis co.is,-ra 11n thui:<;, orr,r IIUUTIIIS. IX,
essu. AII-J;. s-.il-uli 1.IX.215. .. i>i.ici.ii. s >i 1 ,a, . :'0 281, .-ila.,a, t.z.ifi.-,u.i.-tusoleo.\ I, 693. lin;oaitur ci nia-
jh ;ia, li.l s, iiiatiia |iiiI - .1sn ,1..;na ..\is aih I ;li • si qi.i 1111..\, l'.17. -jiiuiis .siauliisi.ivoua.urs'u]>orciiiu.V,
i-.isi it!cariaie ha u.rii. , , II,. h,,;is .11,si ,, -a.ia.c 1153. B;i|tis ans | a;\; IJ.TIu et 00.11 , uaio. \, 915. lu ha-
nilnl rodus!. , 1i52. 1, 111 l i iusaill.il, is .1.1111 c.idil, ai ptism osiJiiin dai-aiii. i 1I.1.1inus. X,623. lia iisaiusau
ac.-i, i at re i.-si.i.ii;,.[i.vcal.ru 1,. i i I
, i.iia. ii.,..,ii.,i
( lui- a.l: o.aa.ua uiu.u u,iiiireadus. \, 625.,\d 1aiiizaadu.n
sti !><)ti'Slquis,[U;> si .c uouia-ii:ue n.aiiiiiias.ii 1crci,a:r.', pai-vuljsoutavus<:ies11011 u\s uuia:i!iis.X, 1!:0,iiil. na-
qui I).na liI ajo.-.lila I chris.uu. :\, 585. a,.lis 110eo ein plisaii saeraaiuiituni, dies sabian. ill , 505. lia tismus
el ho.iicatholci sal\i liu.it, el uialie.ilh l.ci vul hiciutici oaiiii iiu(iari otost. \, 10t8. lia,lisnius su|iurslitiosusiti
|-er 11.it.IX,198. iiiari di.: iiaiah s. .loan.iis.>., 1021. napiis.uus [ t-r solu-
lia.Tisi!iii ;tlih;iTu;icisilaltisa::!a niahs, nuc i]:s'Sprotl- iu.iitaes :'as nal.s. IX, 180.Cur lia;uza.iltir.iiu niiiiieius
esl in-caceij.ieiii us. uisiuiiil-.ilur.I -., 151, lo7. (x I).- niaairia !ii,11 i lias. \, 10.8.;.x li.aais a chaliais.s-.,l.ai
[ilis.iioit CTI\TSi ,1.'cur.liss.il-asi>i.,.; le.iiir,11.111.1i H ..e.l v.-l.:;:o i..ia.iL;u.n-a -ra.au.iUsJ ;Ti.,>li.',, I i01. l.ur tjnt-
jiae alttiroi-sst:; ol st. 1',, 17>. a; lis 11,si.ia ;'.is.i.,aa ;i d;'j.e.,i.,:..l j ;u .iu.iia.il.--hu tisnii1iiiasliuule.iii'a'i>:ie :i
|,erd;ail a.l' r •41111111, ,ie.>vi,issi.u. <', 157. , r;t: pla 1I110 \, :l)'-8.:.a tiz,:1r.-eu.isvi-stiiisah.isia ni.i. \, 678, 10 i.
('<• ,liieciii.il Dei,T j ruxi n , ,1iiiui.ullis,..al.:ai-ii.il;:,r - lia t z.i0:;..u 1.1..'sti.iiss; iia.ut in.si; a,,, aruit a, udJu-
f TII,alleruiuadbaptizaudos, alluruniadbapLizafos. VI,207. rosolyiuaiu.v, 137. Bjptizaloruniiiitautiuiuociava;.v,
•111 1N OMNlAOPERA SANCTI AUGUSTIiVf JJO
1101,1196,1201,et JMd?, 1560,1669.Graviterpunirisolere IX,362.
qni! er oclavassnas tcrratn uiido |etle ictigeriut. II, 221. Beatimdinem
Octavain albis. Ii. 155. Ifa.lizafrun capitam die uelava- IV,295; \, 365,omnes 366,
oppetunt.I, 793,793 l<390fsl=»-
1101 ; VII,277.Bualiludineni,'iu<7-
runi ruvulliitnr. v, 166!'.l'.a[.-/tiloiTiin octino<li•, quidcu- nilalem, \eritatem (niaruiit oinues.\ lll, 887 loi,s 103}
lubrainr. IX,i!;0. Necussecsi ut i.ilaus ha. liz.-lur vivus. Beati esse omnesvolunt.X, 1321, I5ii. ITiaiiipurlhi ll'
111,420lia,fis:inis.'a!echii!ii;Tiis iu ulliiii vilieaa daiulus *,)i. \:al<proplerea suut mali,ut siut
lion | etUiilhtis nec res;oinli!revaleatihiis,divurs;e seulen- voiuiit mali esse, ne miseri sint.t\,buali. t\, |;02 ideo
205,Beatosoni.iis
tj-jc.VI,4-69.Buptismum daiidumseutit Augusliuusiu uasu cssu vellu,et ipsihtijussteeuli ut -\caduniici
pro; osilociia.ii ndiilloriuacoajusia reliuciilihus.\l, 169. r.Tius omnihus dnbitantes,coacli Philosoplii, ,ie
suut coufiturix 1567
Baplizari[iro nioriuis quid sucuudumJulianum.X, 1596. Propler beatiludinemonmiumphilosophoruin hivi"ilassc
Ba;tisuuis(juitliu Cornuliovaluil IX,174, 175.Anqui ha- viduturindustria.VII,226. °
plizatisunta tlisri:uls( hristi antumortoiiii|)sitis.acoi'[.e- i)e bealitudinuqtianta varielas voluniatnni.\lli, 1018
riiit s; iriliimsa.ictu.n.vi,55.<>uidain parvulosadba.Tisi.iuin 101I. insola veri uiquisitionoill.mi| onebant \ca a-inici.'',
percipieuduniiuruul,quod eos piTeulhoc rumedioIUIIIJJO-908. Bealitudoin aninionon esl, ult-outeudehaut-idiij. \\
raiem ruliiiere vel recipere sauitatem.II.561. 4o9. rlnlosophilalso in doloriliusel cruciatihiissapiuiiten)
Baplisiiuis sa.itfiiinis,<[iiis.X, 276. liaptisniivicoin implet boatuniesseasseverarunt.11,667,668. Beuiiiudoihilosophc-
mariyriuni et in arliculo neeessitatisvera conversio. IX, runisujjerbortiinriduudael miseranda.
175. NoliTilium ur^are (hrisluui,|iassioprobaplisinodupu- bealus dicendus,qui secuntluinsuam vivit \lll, 1021.Mm ille
tatur. I, 1087.i-uppletbuui;/nilasquodnucessitasexclusu- 497.Boatitudononest vivere ut voliml.iluin.il,
ril. IX, J75. I)i'pti;aluinusi l.apiismacredeiuilatroni, utpro 1020.iTaecIaraea de re ciceronis quisque vult. \;u, 1019
.accepto habitiiiiiin auiiuoliiiuro,quoti iu corporecruci- Beatittidom quo sita secundumCiceronem. senteutia. \lli, 1019.
lixoilarinou p..terat.VI,55 Baptisniusquotidianus.V, 1005. beatitudinepraclaruin iTotinidiclum. \llt, 1010 De
Baptizarino.i polest siut; ininistro. IX,499. Baptismus vil, 271.
Beatitudo quid
miniicu el jiicitlii-ileraihniuisLratus,an raius habendiis. summaot cumulus.IV,72. Bealitudinis sit. v, 1401. Beatitudo,iio.iorumomnium
IX, 245.Bapli.smiun dana jus in ordinationehabetur. IX, nientibusuostris. I, 1254.Bualiludoesluoliliainipressa>-sl
71. rresbvleruni ha|)lizaresolure innuitur.11,345.Laicus bonum.I, 1254,1200.Bonumsummuniid adi|)isui siiiumum
iu nec<ssitale haptizal.IX,71. Baptismussineull. uecessi cta reterumur. II, 438. \ ila beata iu uo coiisli.uitur tli,itur qu.>cun-
tatea lah-odaliis, in.u potesi<li;i noudams.sod illicileda- pro| ter se quud
lus. IX, 71. Lxeinplisid decl ralur. IX, 71. Baplismtisin veri et summi diligendum esl. 111, 26. Beatiludo in iruitioiie
e.xtreinanecessiiaie<':iauiai. hicrelicovel schisinatieoac- qu beatus esl, Ix)ni consislit. \ II, 233,703.lo Iruoudoquis-
cipi potest. IX, i09. 200,2i2 Baptismusan tlari possitab lud jain non | ropleraliud, propLerquod caTeravult habore, cumil-
iis qui iiimiqiiaiiK hrisliaiiilucruut.IX,212. sed |ropter seipsunidi!ii;aUir.
438; \II,621. BealiludoinhassiosunimolionoVDI,050.
Bapilsnitiaiaufuret seeu.itlus(liristi adveutussicutcir- II,Beatiludoest neus i[se. I, 848,965,968; II, 5uo; \lll,
cumeisio,iciiiai sttdit prinuis.II, 90. Jlaler (|ua-.lamfiliis 163,551.Bealitudoliominis
imprecaiura.ad sacruui1'o.iteniciicurrit. v, 1445. Ueus,vcl nolitiaDui.n, 840.
ConsecutioDui. l, 1315,1319.FruitioDei.l, 587.hiharere
Baptisitiiii suiiiii habehanliilololalnu.IX,250. Baptismi Deo.I, 795.Gauderede Deo ad Deuin pro[ler Deum.I,
novi insliluiorquidamCulieolaruinmajor.II, 180. 793.Amullis ad ununi
tlartbbttsculicisnomiiieintclligilur111,1529. currere, et aputluuiuii mauere.v,
587.
Iiarliavirili esl ornauenlo, non muninienlo,vn, 791. guitio veritatis gaudium Beatitudo est de verilafe. l, 795.eerfeclaco-
Barhanon iiilellit;iliiruisi in perfectis l\, 1756.\ in.us<li- visionuDeiesLcerta qua esl iruenduui.I, 976.Uualitudoin sola
vina Chrisliharia fi.nuralui'.l\, 309. Barhasi^uilicatfor- et perpclua. III, 1288.ijndefial per-
tes. i\, 1755.Barbalaoiluiia.\ll, 122. polua.v, 665. BeaLiludohominuinel Angelnrumex Deo
Barharisaii.\ III, 4)7-liarharisiniisquid. 111, 44. solo. MI, 217, 220, 269, 279,280,290,349,656. i:t hoc
Barhariiu trbis vaslalionopupereerunt ( hnslianispro- agnovorunt iTalonici.vu, 279, 290.
Beala vita lipicnreot-st volii|/lascorporis.Sl<icovirltis
pter t liristuiii.Ml, 11, 17. llarbarictunlenipus.M, 699. animi, christianodonumDei.v, 812, Nihilmagis Deido-
Uurbarussarwi*,Dei.II, 698. luim dicendumest. 1,962. Beatitudo,iu opibusuouconsi-
uardesanesa quo Uardosanisla'ha-rulici.VIII,51, 52.
Uui,e u inaiius.IX,572. stit, elianisiquis se eas nonaniissurtiincerlo sciat.I, 965.
Karmdiascuai : aulo[.sallunsinvinculis.Ilt, 1955.Barua- Beatitudinom iu bonisterrenis IHTIptmiul, nisi qui non
bieet !>iTi'isin:ulaiio ineiil.ia "aulorcprehensa.M,556. periinunt regeneratioueuiBHoruiuUei.ll, 669.ixouille
ad
iu nib.iS 'lesbyT.-r-I, 966. \. 1580. beattisdicendusqui salutemlum,oralumiu su i(so, vel in
I a nubimiservunil)t-iad iii-jusliiuiiii miilil Pinianusdum alhs quosdiligit, fueril adtqlus. II,498.
a popi.li;ad |i.ushyteritiuicoi<ereliir.H,479. Bealainvilam nemo novilct niiser est. vi,24. Condilio
/ urt eh, sciii.a lei>>iui;u.\ II,591. nes dua;ad beatiludiiieni,fruitio boni iu oniinulabiis, se-
az-.n iiiicrpi-ultur siecitas.IV,852.Conusio. IV,852, euiitas de non amiltendoillo. \ll, 528.Bealavila uoii est
uisi ajlerna sit. \, 1403; vi, 24; MII, 605. Beaiitudiuis
1751 1760.
Hasilic.T asvliunvcl ipsisOarbarisvenerabilc.vu, 14, 17, a;ierua!|romissioncsint-roplielis. vil,733. Bealiludo,.fler-
20, 45, 110, 115,170.. (iiiiiT-tiuiil.-.s a.l loeasanela in dire- nitas.veritas, feliitas. VM,569.Aiteriiitasel securilasadhea-
tilutliuenirequirilm. v, 1401;VII,327,360,57ti,i35.Beali-
piioiiei rhis, a uarbarisservali. Ml, 170 1'i.iel.eclesia liidiiiis iion secura possessio,am<reui Uei desiruil Ml,
Basili.-accleiiii<-.\. 5lti, 959. liasilic.i!>'; usli. \, 615, 571. Bealitudol.dlax et falsa, iu qua uiiseriafuliiraaut
1202..asilnTili.ru,itia \, 15 7. Basilicailraianl. \,819.
Basliua ll.ai riaiia. \, 889. liusih.a i.eonliniia.v, 1201, i,,ii..ratur, aut timelur. Ml, 571. Beatusnonesl qui liniet
ne a.nitlal quodpossidel.I, 965. Qui |,ra;scil se in inise-
1207.liiisili,ii :.liior. \, 1191.hasiheain ijiniiii t arlhajdiie. riainciisurum.
V, 20 ', 902,1555; X,551. lia.-ili.a .artyruinM-illitaiioruin.' vere X, 952, 933. Beaiiliitliueinuturun esse
V, 810. li.isiiea vvhhi a yni.n. \, 7i)9.Ba.-ilica ' a.l octo suiiipiliTiiamnon arguiuuulalioiiii us liiiuiaus, sutl
MaiTyns.', 152..hasilh: ,x \ riun cariha^. , hi. llasiliea litle.iauxilio didiuiinus. VIII,1025.Buatiludinis|,urfucta;
olosliiuplerenieasiirani.V.11,607,1022.
Petri"i a. iha^. in re io.ic L-rha.>, 116.Ilasilira liesiiliitii iinnioi-Lalilassolai ex iilii Deiincarnaliouetredii.i-
Cari.ha»;.v,152, 185,559,615, 12.7. liasiliea Iricillaruin. Beaiitudinisiinmortalilas
lisfil. \lll, 1023.
V,361. Buaiimdofulura;viuc perfecla.VIII,1018.lncivil.Tesu-
Basilieaiii,i Tiriua.III,666. nulla Iramaudacuj idi-
Basili<»e aj;ii-.. arlha^ine.iiiae<>iis;c a Donalislis.IX,709. perua nullaerillolerandacalainilas,
i.usililes a quo l',as'liiiia..iniuruiiei.\lil 26. Basilides tas, sud solaDei ul |.r<,xiniiroliuundaca isas. 11,525.II.i
.ludit-agensCuluit, vita, iiji dies boni,ubi nihil concupiscil advursuss| irhiiui,
priiuus ausus usl tliuuru\ D.TI i^queiii ubi nou dicilur, | ugiia,sed gaude.IV, 1862. iu bu li.uliuu,
non luissuvurunii.uuu.. III,061. toluuicedit in
Basihscusiniliiq otlaiurej-;ili inler serpu.ttesexeellere nuc quod1860. pugnct erit, nuc quo lilillel;
dioittir.IX,X4.i.asihs>usrex esl serpuntiuiu,sicutuiabulus pacu.1\, rul)ullef ibinouruliuquelurnuciu auiuionucin cor-
rex tla-iiioniortiiu. l\, 1108. ' [.ore,qtiod advcrsusanioreiuDei.I\, I8ti2.iti bea-
Httsiliin,uali ne i.-iccus. III,668 t piscopusCa-sa.i.-u- liludhi;-vit-luria, verilas; in bealiliidinodiguiias, sancli-
sis. X, 805.\a liiisilIISav.-iitn.^aii.ihus <:ri,-.inalu ias; in be ilitudine [iax, felicitas; iu healilutliue,viia,
|i<:cca- aiU-rnitas.
ttini. X, 650. Bsilii l>sii (ini.imi[•:<)peceiiloorigiaali. \. \ 11,78.
652. hasili' sui-ui.jde Jeju.uu. X,652. , ilier couLraMani- Bealiltitt.iu ht.cmundo non reperilur. 1,701.Bealiudo
cha-os.'>,6i!i. vera iiou est liitius vit;e. \ II, 155,628.651. M.n esl hie
BUSsllsV!Us.\ II, 767. . tiierenda.1106,15a5Mm \
est hiuqaotlqiia-rhuiis.1:1,887.
nasleiu",.11,75. haala\ita ui.i qua;rcuda.>, I lOti.Millahit:i.e la vi a. tusi
Rasl:ga. iurriilani.I'., 181. tjiia ia i.hilos.i,hia vivilu • I, 928.BealitlKloqual s i<T<-. t
coiiit-s\,ri'-;e.' I., 711.
. .,./(.',«.'!(,..-. e.-si'iu hae\it:t. \'il, 656. lifalitii.iospe la.iluiui.i h.cviia
Balnrii...aiiiaiTtu lo. '•, I.'i0">. teaetiir. Ml, 051, 6t8. BeiitiUiilo hie ] erletta.iiut' sih_\,
MaiUviucousuli pauojsyriiiilUcdiolaiudixit Augusluius. 1179.Bcatitudouostraiu liacvilaiutriusecuse»l. lu, 1236.
113 1NDEX GENERALIS. 111
Beatitudoin vitasocialinonhic reperitur. vu, 631. ditas. IV,1108.l!t naturabeatiticeturiutrinsccus,doctrim»
Bealitudineni n oinm-squi vt.lu.il, a.li;iseuntur.II, niiuistraturexlrinsecus.Ill, 580. Beatijam in luceverilatis
n >
395. iNecerraliirilla-. a ; ! >u!o, s>>da<lil uai h-inleudo. rosiii. i\ , 188.Pux rrterna, beatiiudo finalis. vn, 636,

I, 1254.Cur la pauui al iila.. ; ervt-aia.il.I, 12ii7. ulli 657.Hfoesuperal omnemiutellectum.VII,796.Prsemium
aii isciuain ua.i ia :u a v,lii.il qiiaiili.-uisai est, ut vu- qiiotlia fiiiei)cus drturusest neatis, non potest verhis ex-
li.ant 1,795. B>>a.ilu'i.ic.ii o.uiies qui.ieiii concu is>u.it, I licari. IT, 25.suminamin seipsis. inter so et cum Deo
S"J quouaniinud" ai ea.n perveuiTur. | Itiriniiiiesciult. I ace.noi.iiuelnuil.v.i, 797.BeatisDeifruitio erit bonorum
II, 1502.Idsiue pio a>lillainnou p>Tvu..ilur,[aucivoluat. oni.iiuiiiloco.V, 1189.S)euseril omniain omnibtis.V, 576,
i\,1502. Nussuquoniod"h'imo jt.ssit e.sse beatus vera 8-37.(.iir.ecuiuqoe hic varia qutcris, ihi Deus i[ise tibi unus
suieutii, el oiiuibus aiite;onenda. I, 156. Ilomo peecato onmiaerif. v, 376.Bcatorunigaudium.vn, 691. lu bealitu-
beatiludiuema.i.isil. non la..u au.isi;illiusreou e.audie di;i orii vera gloria, verus honor, vera | ax. VII,801.
feculiat<;iu.!, 1280.,\d beatilu>h.ieinat.n iu\ nitur via Beasi,-; ruquie hi requiuniuansibunl.vu, 694.
cerlu siuu diviiiaauctorilulc.\ II, 600. .1 beJliiuiiiuuin Beainuhomiueiu,'aciuntcognitiocl aclio. VT,299. Bea-
lende.iduiuper lidciii.Mli, 1020,1055.\.l uaiu tetidil qui tus dieituraii jiiis,aut habundoauLagundo.IV,1061.Beali
beue\i\il. I, 1321.Adoaui |a-r hona .ip<>rapervcniliir.I, qui.l habituri,quid acturi sint. IV,1061.Beatorum aetio
976, 1018.Buaiiisessunon ; otust nisi qui notitia; Deiha- quieiiaaierit. v, 1117.Buativacabunt,videbunt,amabunt,
beat eL iinitationeni.Vll,235. Deusu.eiseoleii.liisa i hea- laudahuut.V,-li8.i; vn, 801. In coeloerit laus Dei sino
titudinum ohtiiiuiidam.\ll, 280. \ ia ad bual '.uJiaeut, cessatione,sine iastidio.v, 1117.Beatorumnegoliuiunou
simil.liulucuin Duo.\ I, 271. Bealilui!iu;Tii queu.qiia;na^- aliutlnisilaudareIh-um.iv, 1061,1062,1105;V, 255; vii,
sueuturuni n>>ga;itrlatouici,qui uon inc'iiiin>ia, ili Deo SOl.r.t cniuare hailduia. v, 1117, 1176, 1186.rerpetua
purilale tasti ainorisadlnes•ri;. \ 11,277. ,\d buatitudmeni DuiI:u:scrit oti'-soi">;m nug:liuni : tjuo jum nciiioaccedet,
via, i lirislus. v, 815. /'. fcliehas. Beaiiludoet i.nuiorali- unde jam nemn discetlet.\ lll, 511,515. Itiesl in quieto
tas haheriuon poiesluisi |iur ( hristuin. X,717 ul | atriam patri-.cnon dcsidiosa segnilia, sed qtnBdauiinetTahilis
ceiestuin ut unainviamussu, ei multas vias Scri;tnr;eex- trauquillilas actionis otios-.e.11, 212. Non saiiabit bca-
Lihent. II, 593.Beala\ita si noa anialiir,n u habelur. \ ;,i, tos laus Dei, amor De.i. IV, 1062. Beati ideo laudaut,
455. heguui,iTinciju u, ele., labor iu | rocurauda populis quia amanl ; ideo amant, quia viduut. IV, 1916. Beati
quiule iuutilisad vllauibe.aam, uisi uur>>nL uLlueu q.sa etiam inenibriscuruoris Dui laudihusvacabunt.VII,801.
quit-sad Duiculliimre.c.<atnr. II,680. Bealiludiuisnoin.Ti, Bcatorumtota actiu"c.rittliccruAmcnelhalleluia. v, 1632.
eliainad hominesin diversisconditionihuseoustiLuto.s, ox- Nousonis traiiseunlihus,setlalTecluaniini,v, 1652.Boatis
.tendh.ur.\n. 528. Beatiiu.locaru lis in veturi Tcslameuio uiliil ,'ucuaditiserit canticoiu gloriamgralia;Dui.VU,803.
proiuissa,S| irhalum in novo exspeclauditii)docebat.\ 11, lieali visuristint Deiimin i] so cor|.ore. VH,797. AU[>er
539. Beutorumvita signilicataesl paradisocor,oruliiu quo corpus visuri sint Donin.vu, 797.oculiscor|>orisjam S]it-
Adauifuit. III,478. ritalibus,incorporaliavidelmnt.VII,799. Adoniniavidenda
Beulusquis. l, 989.Ille beatus<:sfqui non egct, hoc est, non iiidigeliunloculiscorporeis. vu, 798. oculi cor|:orei
qui sapieusest. I, 976.veritas perquirenda si lieati esse habebunt suuinofficium.\ II, 798.Beatfse omnesinvicem
voluinus 1,919.( l quid vultis boati essede inliinis?sola divint: videbtnit quando Duo [ileiii erunt. V, 1146.sua$
yeritas laeithealos, ex qua vera suntoniiiia.iv, 79. Beatus invicemcogitalionesvidebunt. v, 1143; VI, 587. Omnia
ille qui ad suniinuininoduin per verilatem pervenit. videiunt tiude absentes sunt corpore. vu, 797. ld quod
I, 976. exlra esL,cogoiiurisunt. vu, 781. Cognituri suut pa:nas
Bealum"aciunlduneres, bene velle, cl posso quod ve- (lamnaLnrum.^vu, 781.Beatievita; adessudebetvcritas et
lis. \ 111,1020.Bualusir u esl qui quodvulluou hanut, nuc amicuruincognitiosinu metu (lece|)lionis.V, 1401.Beato-
taniuuoninis qni quod \ult ualiet. lvaius esl, I, 964. llle rum scienliaet sutienLiaeril plona el porfecta.VII, 724.
beaius dicendasqui oiiiuiaqmevull ha. ut, neu aliquidvult Beati omnes imniortalescrunt. Vll,751. Beatortimim-
malu, \ill 1020,1021.AIIL qurd iioa <lucet.li,4!«. velle morlalitaspeccatoauierri non poteril. VII,403.Beatinon
quod nonduceatniiscrriniuniest, 1, 961. Qtiare ir.agiseli- facientoperainiquilalis,quia ibi nulla ost iniquitas;noa
guut lioni ,us, oiiin uiiu.uque uou i <ssunt, ut omniaquaj ope.a nucessitalis,quia ibi nullaest necessitas; nou opera
voluni habeaat,quani ul .Tiuiiubeue vuli .1, ctlaaisi non miseticordiai',quia ibi nulla est miseria.IV, 1062,1099,
habeant. ', ilt, 1020.B-atus nuqu illt:dici [olusl (|ui non 1108, 1911. Bcatcrumliberumarbitrium quale erit. VH,
habet quod amat, t|uale<tiaique sil, neque qui halx-tqtiod 802. Iu heatis cril iiiaurissibilisvoluntasgjctatisetxquita-
auiatsi iioxiiunsil, nu.qiiet|iii aon a.uatquo-ihahu;,utian;- tis, quon.odoest lelicitatis.vll, 802. Iu beatis voluntas, io
si o, liaimnsil. I, 1512.\ uru usLinatus, noa t[ui id haoeat damnatis facultasnon [lOtetit ulla esse peccaudi.VI,283.
quoil auiat, sed qui id aiuat (pitKla.i.a.iiie.i est. iv, 202. Qiiomodobeati malorumsuorum obliviscentur.VII,803.
El qui eo Iruittir, ([tiotlest o; IhiiU.i..I, 1512.Beatusnon Beatiserit insatiabilissaLietas.V, 1633.
est contiaiiodieeu.lus,qtii uo fruiturquod amat. \ II, 253. Beatitudoquoniodosequalisomnibuset diversa. V,533.
Beatusaullus nisi qui virtute alii.-que houissine quibus In beatitudineerunt quidampraemiorumgradus.VII, 802.
virtus ussu non potest, fruiiur. Vil,iiiij. Bealusiieuionisi jN.ullalainen invidia.vn, 802.Beatorumfelicitas,et mise-
eo ptTveu rii, ubi niori, iaili, o eadi ouuiiiionon | ossit. ria damnatorum,alia aliorum luajor.M, 283. Minoreset
VII,155.liealusiiullns, nisi jusli.s. VU, !55 Bualuspopu- majores in beatis quiiiam. X, 225.Sanctorumcommunis
lus, quis \, 200.li ali s;.e qtii .-.cruianlurlustini>uiaDui, erit vila aeterna,qualibct honorumdistanlia conoorditer
iion quiu scrutailur, sud qtiiainvuuluri sunt quod exqui- fulgeauLVI,285.Iu vita b.-atn,una erit virtus qute virtu-
ruul. l>, i:->05. tes omncs complccielur,aul potiusqu;e ip.saeril virlutes
B'a!usfi>riasu no:i potusthoino.VI,672. bilosophiin omnes. n, 671, 675.Pro viiTutlbusqtiibus constilutain la-
I
hao\i a .. ali, cia se ipsisbe ti Huri,niirava..ilatevoluu- boribtisiiiitur aniina,lales quiedam potentiaain altera el
runt. Ml,fii7. Buativ.l.itii.essu oiunus habemlo alii]uid, vila sjieraniiajsuiil. i, 1191.lieaLamvitamsiniilesacLione»
se.ili ii iiou j.ntesl ul res deleriorlc a.iat ussu beaiuiu. atquo viilules indicaut.m, 245. 1'idcs,spes, putientiauoa
1\, 2::5.Iloc solo heali erilis, re niuliorequa.n vos estis; erunt iu vita beata. lii, 179.Beatissiuiisunt, quibushoc est
Deusost nieliorto, qui et-itle. lloc a.;.a,L-icpossile; hoc Deumhahere quoilnosse.II, 8i0.
enini vis,hab , is, hocgraits li b l.is. IV,291.Beatiuossu- Bealiludinis ijona coi.jicienda sunt ex bonis lnijus
unise\ i| so Deo et | cr ipsuiii,ul in i|iso. Vlii,!)28.Bealos mundi.MI,792.hx morlechristi. vif, 792.pro hoatitudine
de lu, iionde auro, non de fundis,elc. V. niiniiiniiiijusli luborant, et in ea veraciter semuer-
n.is iiic,ijoiiii.it>.,
651.Nonfu'>ittiuatunilioaiinuin,nisi qui .eeit lioniiueiu.II, que rcguaiit. vii, 77. Muhi beati, non pro[)lur cjuod
657,6-.i, 670. I.idu uucessuest m liat liu.nobuatus, unde adrst, sud propter quod a.lerit. IV, 1301. lieati spe,
ui iio.ius.I , i.ili. r\onaliiiudei.ealusbomo,aliuudecivilas qui scruiamur lesiimonia Dei.non quia scrutautur, sed
beahi.l , 609, 670.BualieriinusDeuni| ossideudo.IV,295. quia iuvenlurisuul qtiotloxquirunl.IV,1505.si beatiludi-
Quiuiu lo.ige |.<situiiiinisuricorditerrespexit, secumpo- nis futiira-iricmia nou consolarcnturmartyres,qui tanta
si.iiuiqii>niodo lieauit? IV,214.Bealissimi.s quid .acit. VIII, susliiierc.nt? v, 1425. Bcatitulo ut gloria Martyrumpost
65, 61, 1061. resurrectioucm iuajor. v, 1283, 1151.Bealitudinisadipi-
Bciloniiii|.r,T!iiiu:nipse Deuserit. VII,801.Beatis spe- scondtespe, mala liiijusvita; pii iOrtiterperlerunt. II, 668.
cla>ulti.ni-sti s D.:us.I , 1901.Ileatieniuntischais.Deus. Hiiiciu tormeulishcatidicuntur. H,675.
\, 709. liju.oru.ii requies et cibns erit verilas. \, 1635. Beaiiludnsicutauiina;prouiitlitur,siocarni resurrectio.
B,'ate\iv r<-<-,(, crlrui I) . III,50. nuomodohoinofrtii- iv, 751. vile 1'elicitasBeatiiudoetiam corporummerces
turii o. \!,, 255.l) ali uo-.ifo.iviTTuiituriuDuisubstaiitijm. bonoiTiiii operum.x, 259.lleaioruuicorpus eril plene sub-
X,265. jeeitiii)spirilui.vn. 802. Beatoruincorporaquantailla pulchri-
Be lei-1'..nsialui. ;'.:, 17... Uui d.-mumomnes habent tutliiie i.ia.\l.taoiu.it. vii, 781.Beatitudocorporis erit
bea i, e, si.i.itli aae.i: t<ua.-i.i\, 10.,1.cu-naudisrucuui- pluniL.iilo saiiiiails,id ust intorrtiiTionisvigor.II, 439.Bea-
beat. fii.T .. rai.ai; t !., ,,<>::;aivs ve.itrcin, sed ineu- torumc i-jora, elsi , ost resurreclionemspintalia,linguag
tein. ', i89. i iii tle beata\ila agitur, contreclationuiucor- et voces habebunt quibtis divinas laudes depromaal
poraliuuinieutiofiuriuondebut.Vll,271.Beatorumjucun- 11,550.
m 1N OMNIAOPERA SANf.Tl AUGCSTINI 416
Beatltudoanslatim post hanc vitam compareturan in ginta. vu, 16').Brlhmirunicumprimcmper vigintiet tres
Cne saculi lauluin, magna qiiaeslinest. 111,1551.: ide a.i.ios[e a, liiincst. Ml, 169. BelluniPuiiicumseuu.iuiu
vita aHeru.i.Bealiludineniaupussiduanh niiiiessuiclidu- I <:ra.iaos deuuai et oclo \i es lloiiiaaoi-uniexlu..ua\ii.
tuucli, menlo t|iiaeri(ur.\!ll, 65, 04. Bcue \ive.itus hiac Ml, 16). i.ni.i delri.iieiili aitiiht i onia.iis. II, 169 i.eiluiii
exeuul atl ruquium,ad beatitiiuinuiu.\ I, 677. 1'uiiijiiinlertiuui hrevi couf cluni est. \n, 168.lielluui
Beatiludiuuniinler et IIIIS,-TT:IIII IIO.Ie.sl.niediusstalus sertilu. ,11,ll),i \o/ (b ).hulloUiiidiuiur.iiiaiuui luiii]or o s
in quo possit usse creatura r.iliuualis. \ 11, 2 66. (linsiiiiis u.ala lrh.uu.il Uoni.i.ii. \l, 16J. Ue iiell rum
Beatus-Duus vere. \ll, 528. co.i.iuxiiae qun; a ivu.uLuiu ( hri.Ti j Iuii.uaul gra^isnii.a
Bealussuliisvivitut vult. II, 453. \ pnuuussuiuiit.\ll, I0y. Bela, niagui ludi djjino.itiui.\li,
Beatevivere quidsit. M, 21. 0J. i t II.aiiina iiuuibul.uai1)iiiiuit.iuilur.11,,738.
Beatituilinissolauruafr.raralioashs capax.VIII,551. B.llaniiii uonis du.i gu.iura. l\ , 659, 1858. Bclluin
Beatiluiiuisiitslra; per ucfio hi uuiiano, quia rud.l ad h; iui.iisaveioiis s ipsiun.l\, 959. hulluuisuuai secum
pii iiiiiii.h, 218. stint veluti Iraliiluoiiiobuuiisip.<jcU!iit[uu it. \, 169.BeiluintOalravi-
Uuatiluaiii.-s oeto. gra-Jus pcraJ ectioueni. >,
tia. M, 595; .1,750.liull.i.i in uo.asu.ule.\ i.ouU.heUum
III, 1255.iieatitudhi.-seo.nparaalur cuiu sepli unni upura- tar.iis adtuis.is S,,.IT.II.U, ux puccatoi.ilUiiiust. VII,7i).
fiouu^pirilussancti. ,li, l-itt; >, 1525. Lx | uuualodiwsus us advorsum te : uabuscmitraquod
t
. ('/.j..,\ iiiui)liaulus sparsis viscurio.is ialeriiL VII, 167. pugiius in e, tpiid ex| ug.ies iu Lu i\, 185>.siu vi.iuiualur
j eb.i.sali.r hivuLiTa . yli.i.ta I inailhi.u.iiaaibiisdi- iu r, iielluiuadversiis Uuuni,ul ij su siui sil b llu.u,qui
rupl.is.\ II, 1(18. .\o,.(. ).spaisis \isueribiisiuturiit.\ll, 107. pa u.u ui.luiliiabure tiiiu Duo.l\, 891, 960.iclluiii S[iri-
Leji.nusliajauuusis.I\, 507,528. 550. lale t|i.o...o.oa su-gusLio.iui..ci<iL,deluj.auouusuccundi-
Bolluiequoiuodocngn.s.aut. I, l().>6.Mmi iis raiio et lu;>,u. ca.iseusuvul reu;s;ic»asuiuiiialiir.IV,1859.Bullum
scienlia. I, 1065.i'.uliu;e\i.n sc.itie.ii.iiliubj.it, n.,iis.iuadi. S[iriLih!iltiiii guii.ur, uoii to.it.ar a ualtira ut.ntraaham
1, 1056.Iliecvisesl \u uL iiiiugo sunaii:e qir.eust iu b,- [Ttg.tai,s,-d laiii.iuaiiiia uouio n.arilus ul tixor. IV,1860.
niiuu. I, lll.">7. B.siiieJijudiLare.K.Up ssii.ildu dili.Tu.ilia ITig,a uoiuiiiisuuat \itiis uuii a.guii euiitessuviiiosuai.
se.isutiiuuvlt-r.Kiriiiii. I, 126. Jlehor est hoino..ruiis, u.iii X, IOO.
nuiuuros iaciu.ido,sud uognoscuutlo.I, 1018. : ulla i, si B.iluiniuteriusa liniieol canrs in Tists. V, 169. vide
cuni helluis sociutas ust i, I5t>8,i570.Sunsua , luris[Uu Concii|iisce.iiij,.iuia, i ug.ia. uelluui ijiusiinuui cuniho-
besliis sujicrainur: al ui.uitu,raii.niu,sjio.nia illis prajsta- stu c.iicu, iscjnlia. , 855.>.elluintus.iua sa.iuloruinnon
IllUS.I, 10>7.Bestiisdoiui.iari<iunisigni(i.;ulper a 1Jgo- qui.-scu.ili.i hac vila. \, 856. liulliiiiiiuteruii.itquani ino-
riain. ill, 187 oui bulltiasd.iua.it, nia.tsuutariivocauuir. luSLii.ii. l>, I.S58...ulluiii uuiluiiigravitiset u.i.arit.squain
1, 1253. Votu..ta.is ul | assio.ussinu u liUsviui.irta.VII,058.tieUutu
Betterophonlis labul.i.vn, 570. u.a„iiuiiino.-i.sst hostu.sn:.n\iuuruci vhiuuru.IV,1851,
Betlonaco.ijux ..artis. \U, lul. TempluniBellona;consli- Muiiususl b.llii.nuuiii spe ajlurme , auis,quani sine ulla
tutuin iloni;u.\ u, 105. libu.a.ioins eiigita.i.iiiuea. tiwtas.\.i, 729. iost resurre-
Bella oiiuiianou uulpatdiictriuachristiaua.u, 530. Qui- ctioiiuuiiiiii.l uijijisreptignabit ex uobis. VI, 274.Vide
bus catisis quibusquu auciorihus lijuiiuus b.-lla„ureada Pug.i,.
sus ipiaul, iiiulliiiuiuturust. \ II., 447, 418. iieiluitit|tiotl liulluii sjiiriialiunialvursus car.iales,est illa in caritate
geiu.nlu... Doo aucloru suseqaisCSL. ilu.', recle susci>.iUir. \hl, con-OiLiu: gla iius uoruui soruio Dei CsLi\, 507.Bullat
447, 148 hellareiiouiiinah.us lii, 781. i,. Ilisusci- ajversus Duiiiiii.uj.i.-tas.i\, 525.hellis aniqua.jiciviliuus
pioiidiaucloiias ulconsiliiini |n:.iesprhiuipeui,essuque.idi |,er li.uruiijusqua.iltirt.c.1 sia. IV, li-3-
iuiiiisteriu.ilj.oiiesn.ilitcsessedubul. \iil, 417, i4i. bel- liu.hiiii^uiatpiuul Tiiuu.oiTiin, sivu yuulisluciset gen-
lare rucle ] otest vir justus su.> lioiui.iu s >.c.ilugo.lii,\ 417, tis Le.iUjira.u.ii juxia Jlauiuiiaas. VIII,55.
44<8.Bolloruincivilutis turrenu; caiisa:. Ml, itO. MUUII.II i.eluciisiiuiiiisivxAssy.ioruiu.Ml, 562.
pro salute a rtq u.lica suscqi |,t.ssu cuusuil t iuuro. \il, lelns | rhiiiis rux ASSVT iuruui. \u, 561. Pater Nini.
758. Behuniinierre stla regnauaicii, itiiLaLe, gra.uie lalro- VU,i.77.
ciiiiiiin.\T1,117.Ad lieUigurjaduiiiso.a UJCUSSHUS baaos huiiia .-.a.iicliiuorum.MII,173, 174. \iease Martiocum
conij.ellil.Ml, 121.t.iu;Enaiiii.i liuilisju.rucul.a.ltir. \h,, maguafusti\i;aL>: uului.rtu.u. \ni, 346.
447. i.iu.din buhonoxiiiinpernii-iusuiiiqu<' ust. \i , 658. i.Oiiuuubi.sUSSJii.ii |oiest, quamdiua Dominoperegri-
Beliaiiliuiulinis, pax. vu, iiO, (>.>7.tlluiii sia,- uhqua na iiiir. i\, 1059.Ml aliiia vult homo, quam uf beiiu sit
pace esse uon .ul.st, utesud eo.iirj. V ,6 i. .><>n [>a\qtix-ri- sibi; UJuo.i in ua ru,;>oiiequseritiu qua quaj,e.iduniest.
tur ut bulliiiiiuxuilutiir, icliiiiii g -i-iuu- pax a tjui- I\, 10J3.
u .
ratur. 11,856.fauuuiliaiiurutle.ict Mih.i.itas uiil.Lis,i-cllum Boaudiciio,el bonadictio.VI,320.Benedictiohominibus,
necessilas.li, 836.Uc.la ips veriin ojci.iure,q.ianiiiu.tii- avi.itisui (isjiii.is lanlum a DeoimpeiTila,quaru. 1,860.
nes lerro ; ul acquirerupau.Tupacu,.,o.ibjilo, u.ajoi-isusl liuiudiiTioqua.u Duusauimantibusdedit atl multi,l.catio-
glori.e.'.!, 1020. sisiae rus.. ci.s.uuiai pncu: h. uii.-isiiaaa, nu.n,viuajsit. lu, 240, 241.BenedictioDui quid iu priuiis
bella uongeruiilur sia>:
..o.iuvtlu.ru li, 551.Nuu nu- pare..Liiiii.s 0,-eraLasil. X,405.BenediuLionus acobeihsau
sericordia.li, 551.cuiii iusitiiiiuullu.u g,:rilur, j.ro pu>_- il.; . hiTsL.a.iis u t .iiitiajisexj>onuulur.\, 57, 58, 56. t>e.ie-
calo, el a co.iirariotiiniicatur ••!, 6i5. dic.io jtisti <st gloriar. in Deo ct iuhahilaria Duo.t\, 89.
Bullajusla qiiaaiain..l>,781.ii>>lla jusla guruba.il tsrau- Bouudiciioi.UrisLiaaoru.ii per carneniclirisli. \, 57. fieuu-
lila?. 111,75'.). li.ie hihiiiui.Bui.a lia.n jiis:a di.iurunisa- diciiu tpia bu.iudi.i..us lieu.n, ui henudiciiot[tia uos i, se
I ienli ereaut, unde. VTI,65i.631. ilulloriiiiii.niiti,l.uesulaies, bunudijil, uoni,aramur. i\, 802.Duusuuuibu.iudicit,lacil
dira.-quuuucessitales. Mi, liell ru.n nusuriie vurie qutiddiuit. IV, litt. Buuedicia Uuoi.uiltisuiodishotiiiues
Slliil.\ 11,631.In belhiruniualiiiiiliiiihiisquid uoiisiduian- volu.il.l\, 805.ue.iudiclioDui v.ta i>lurua usi. !>, 1441.
duin. VIi. 150. iiii. iiilloruiiiuiis.TTasquisq'.isshi<: tloltji-e BunedutioDouihiiex siun ([U;e.1\, 1680,1738.1)ii>diutio-
vel eogilal,vcl patitur,uluoiiiisuriuresi, qma S,TI;SU,II Im- nis i.i.bur.V,512.uuiiudictiuAutistiiu.usu.er i o, uluui. il.
niaiiiiiiij.er.tiait.\.!, 651.t.uaie ; rospuiaut adversa uuilo- 761.775".
ruinaheruaiiL \U, 522. liuiiud.uundus Deusi.i omniloiii oru. IV,278,508,509,
Bulloruinieiii|o.n t;xiliis'<iieex l)ei jndicio pcudeul. 565.Buiicdicundiis uuiis per siagi.h.sdius. .\, 1870,1871.
VII,168,170. l.ullisDuuslio.iiininuinares uiuuudal, viiTu- Buiii-tliuu.Klu.s Duusi.i >heus u.l.ai iiuutiitis, i.i prt.Sj>>ris
teni ux<T'cel,el augui. \ll, 15. i.uUu.u.-iia.n<llud<|iiodux el i.talvurss. I\, 1757.r.e edice.e Deu.. hi ..uclusiis,est
(upidiial.-guriiii:-, nuasohiiii.to.itii.usi l)u,aut sauctis, uno sic \TVUI\>, ul , er .norus euju,.[ue .,uae ,i atur Deus.l\,
lus |.i-<);iest. .Iil, 118.. li. \in vir.uLuinag.n iiull.i.iiu\- 196. liiiiiedieuiil D.i.ni.iiuu,qui u.i iu.il co.iuo.tlhur.l\,
o, la.il. \ II, 155. Maguiquideni s.i .1 cl lia.iuul r.lnri;un 1756.he.iud.ruru l)ouiau.ii si vis, aj ver»u.nejns, tau
siiaui orlissinii,s<\i|iruci|.ue li.hlissitniuell .loivsquoruiu vi.lu.itateaiejUS.i\, lo55. ( u a u(i|.uns iu ia.it. \ua xu-
laiiorihtisDeoauxiha.ite h ,stis iuloiiiiuisviuuil.tr,ul quius nediuurel)o...inuui,u| era ejus eu.u i.eiu.iituu., uoii iu ,
reip. co,ii|aralur. II, 1020.nullatleoruui exea.piouxarsu- niuri.a. I\, 1555.i>uaiudieii..L quidaiiioru, et ctude i..ah-
ruiit. Ml, 75, 71. liu.lla| rinnis oiiiiuiimM.uishiluliifi.i i- dicii.il.1\, 757, 1736. lieujdictio uxtorla. V. 50. i-iuut
uiis. M , 116.(,)i<iit bulhs allliutil.oa.ani|.t)Slcoud,.a.naram [iruuaiionesa.itequa.nilludquod esLiu Doniiniinuiisa,i.i-
co.icoroia:.Ml, 106.l.ella sa-visshuasub iniperaLorucal- ci|iiat buuudici;orationes,unuihu.iudiciur ; hiiur|.t>.il„|.-
jeiii). h, '118.ltellaseeiaha.\l., 106. nus s. u | osLuljLiOiius, uiiin pojulus huuedici.ur;>T,. sl
iiulli eivi.iscaiaiiiiUis, \ ll, 8S..udj civilia,omuibuslx'l- hasc onu.ia graliarunia..li<..ii:s. II, 65t>.)>e...:dictioa,iii-
lish stil.inisa.naii na \ll, 101.ii inis.T-a. iliura \h, 051. Slituni sii| ur , u, uluiii. il, 761,775.Mnseral a, un ..ud;us
tu iii-.li ti\,li .i.nia.iiiaaiur r.ilr.Tiisu <.Ui:id;ssu c.g.1,1- iiiaxi.n",ut uL lr.iUsjt..ilus
lr...isji..ilus
Lr ...isjii.ilus |.er t>; eraaL.s. ilh.s
operaaL.s. tlh.s uu.iu..iue-
scens s>:i, sum pure.iiil.M, 75. ;,llnm ui\iie aiaiiaiiau ruut.
runt. IV, lliiJii.
1695.UjuUi.iciiur
UjuUi.iciiur su.io iu
in iurt,,
iun,, volo i.i i.c ies'f
h.
ia iesf..
aLjtieSjTlaii.i.ii.\li. 10ij. Bulhi.u i'..gi,i\ia>i;iu jjatiianirua;. M, 52'J.
Mi, '.!)>'•>.
i.Uilu.n i.liihla.i.uiii aa
,ua ,i .l.t aaais ; erat-lu.n Bu.iudijure,|T><>, maludiccrcdicilur.iil. 800; \';, 551.
Csl. \ii, 1.19.il<:ll.in iia.iiiTi.u. I, iu8. bulhi.n .-a.u.iili- Be..uiauluiibus htj.ii.r.sdiviniuli.uducrut.. \.., 51.
evuuHoiiiiuiisiu.aus.Uiuan.iisiiuulumesl funuu quiuqua- BeucUueuiiauouiiuatur,quod agii carilas ut proximo
117 INHEXGENERALIS. 118
prosit. III,72. Beneflrinonlunc sumns, cum id qurd a no- bunt. iv, 230. F>lasphcmii in S]iritnmsanctumirremissioi-
bis | utitur, facinius,sed cuinid acii.us quodiion<«sil | e- lis quatiia.nsil. \, 418.I la.qhi-iniaal a, din.isso| ctva'o in
tc.ilihu.-i.il,5!)I. l)u<>lT!s ntttiis pt-ctal ht.tuo in iu-iiiTuua- S]'irilii.nsauj.iim, liiiullilur. \. 157. ia.>pb.Tiii:.m rilii ut>u
lia. x. 299.l.uuefi.ia a s lo i>u<> .
exsp.-cl.-i.iila I'. 2'<5. u- iile.i a<ilitis ,u iiii S|iirili.s run.ilii, quia ille n.inor ust in
ucliciaDuidu. ILU guauiis. IV,345.liu.uli ia D.i iii hoa.i- !i<>;>
qiia.iluii. o. >, -157.
iii-in.ussu. \iv.Tu, su.liru, i,ituili.,u,t-. \. 231. ua.licia B.aLliula.-i.u.a; \i I. 565.
tfiii, <raha ustis cl injnstisconiiui:.ia. I\, 6 8, 801, \2W-2. obb suu , i ha. !\. 229.
I» uuli iallui in o.ii.iusiTt.Oiioset.ualas.\, 1186 >.>..<•< ssat Iiiill.'.isiuiiir •gKiriiinlinis magaus. III, 28-1.
DUMS \<jcar, aut vocatimiuugligi!i.islruere, ant.hislrujtiiin 1oiM-.niSJ.II.iJilani \lariyri-s.V.81T.
cessat | urfi'uru.aut purfucLu.n uugligilc.<i(i.iT'.', I , I .19. i tiiitfaciiihLouiiiii.' letl.-siie u iscojius.!, 655; II, 953;
lieiie.acitneiis avursUiiic nvurluru, j ugua itum aJjuv r.-, X, 51'). >aulcla iisin A.ilouiit:;.US.<. li, 953.
Vhicuatuaic iouaru. i\, 1951.(Juiu no:i ^ialis ia urrulur i tiitf (-(•s. \ lil. 551, 555.
stij|.li>:iuiu,iduogralis , r . slilum csl i uixTiuiuui.I , 158. twj cia, upisjopns.li, 550, 651, 652.Bonilaoiusepi-
liumiiuia graliti: D.-i rje<.lu..dt.1>, 1759. heiiefi-it.nuii sro[nis,p,rla',or ,[i.s',tl.t: N.areeli.ii atl Au^nsli.iuiu. 11,
Dei in niorij solumuhatibus eslis ree.lj.ida. \i, 280. 5iS5.
lie.iulijia qii;e , rashiru htiniiii us vul \uguli v I ho- riict-is cpis'.-.(ipus Cataquunsis.U, 558, 559. Not.
nii ics | ossiiiii,iu u.iius o.uiiipote.ilis|oTes!ale suu!. \ II, rauli <-t.ii.iarii sutCi>sstir. li, 557.Siaxhuucavuiat mcuda-
292 lienjfiiuai >;ui rastal, -a-iicralur.ii:, i2t>1.liea (i ii ciu.n. .1.-.61.
lrh>ii.u.ii thi.i geiiera. i::, I2i>1.U.-uefieijirhunesl h.aiii- / uiif ci<s presbytcr, iuler queui ct quemdamnionasle-
nihus |.ro;Lers.lu e.u e<ruui -leleruaiii.lil, 1288. rii s. AII usli ,i u:iiiiuu >jn-muau.vi exuiTuusl. I, 266.
Beucliciarus. I\,0~8, 6i0. QiiiO.iam illauausu.h, 268. iiirl.iilc.iilitisagure tarpit -[ies
i enent.ttts.IV, 576. :ugu!iajensisKpisc.II. 1069,1070; iil.lio i aciiispr.-s-yLur.u suo grailu . se noii |ieiTi;itturu-
IV,381. lur : oaiitT.s [i.iri.tuscsl hoii.uissiu ajiitl htimhtcs da-
Benuvolonliausl, <[<ia | rosimmscui possumis. \ 1, 511. m.ium p, rpeti [it.tiu,,<|iiamt:s |n>-a i [ier.ur.alii.nuiu Ku-
Buurvolenti.i| urvursi. U, 1919." euctol.-ulia <|iu lcuio clcohe uii.iiiiT |irogi'utii. i;, 26.1.i oiiiiajnnn[irc-shytcruin
vtilt t-.aisiiljru [ruxiiiiti; foiis el tltivius...I, 205',),20>0; iu i.ull iriii.iiie reuui tluftxil AugiisliVUs..<,2a*t), 208.
1\, 657. hoahariiiiomun<l iiumero | reshytur,ri in an urri junere
eiijmvini Terprutalurliliustlexlei".'.IV,1022.!'e jiniii lioa \"lt u.-e ai.th-l Auguslin s. I, 266,267. Anguslhiiis
adolusjuiitultisiii iiiuatisexcjsi.i, qiieinsig ilial? I' , 851. loui r.ciu.nel s|) ni atl septileruin'.'. f',h.is ^, leusis iiiiliil;
liuiiignil.issilnnit <I .-a.i.-lael jiisla Deo i.iesl. I , 2'-0. lloailatiiishu.i reni sinnii sac.TMutaleiii liun.iliter i.i pur-
/ eri ryntlivi tle.iui inaler a Pessiiiuate >il,50,'-7. ,\n egrin .lioue occi.lLavil.II, 2 >7.
Berecy.ilhia:y i<.'ct-| lialuin | e eril >t ebii.u. ' I,. 87.Bu- / oi.if <i -sAlVLieCDiues.II, 995; v, 652. lioniai ius ad-
l'1-.yiilliiqiiii.ianis a:l -\l .oauui llliviuuial hiuhnllir \l!, hue irihiinus harbarrs Airoium guiilus uxpiignantioac
50. 'oi. (e). iiurucy.iliiiu'sia.iilauruuia sci|,io.iu : asica n terrentlo [laeavil.li, 9)5. I) iii.-stiuuruinul A riu;e (omes
IrbTii iavi-clii.u.\l!,50. saura Buruiy.ilhia'quanitur, i .. fiicluscasgrassari sivit. 11,91)5.InL-rcuriisarniorunidesi-
VII,87. Iiuruuviilhi i>n.alris ihii.u sau.aileJ.niiilur urutlu- derat n.ss.: qi:;uDuisniil. il, 792. l!.i..ih.(.-iiis quantis nc-
lia ut al is saei-islui-|iora. \il, 216. goliis inqsit hciilus. h, 995. i.ouiaciu.- rulnis 1'oiuaua' paui
, er\ttbeeiulci-|r.Taiur |.iiluus salielatissive | tiluiisse- neei>s-a;hsiijeii|i.ilus.ii. 7)5. ..ouiauio hi n.ili ia mcrenli
Jiliiiius. lil, 158. prasCiTbilurr.-clu \iveudi ralio. 11,851.Itnilauius larncii
i crziil i (laluatlilesrugis Davidbciicli,-ia;uveiiid.degal n:i\igiiiis iixoreinduxi;. II, 9!ii. Sediiunaisiprius uulhuli-
tiho. II 2.1. C.im,ach;m.II. 991.iilia liilliuui[isius ab lis.apliz ta esl,
Btstiiu.1 peeorisliuiiiiuaquihiisaiiinialihususilalucon- <|itiuugaui vcrunifiliuui Di:i.II, 991.L',1 ,ainausl ciiin eoii-
v.-niaul.111,211,286.;,<>siius agri s>>xl<i tlic Ihvii Deus cuhiiii-.i-nm couiiiiixlii.-ucp<l.ui. li, 994. <plattir ul ux..ri
(ipeiali>-uc..Uli.i.-laa.i illa qua ereavil u.iniia shiuil.lll, coiilinuiitiampersiiiideru[icssil,quo lv-ddat utitlDuo<lu-
512. liusti;.'hiviceiiiiiiieeutesc.irc,'i alif. III, 288. ride hel, .1,9:17.Auliio.iiisiiuum vitain.siisripial.II, 997. ho.iifa-
Aniaiahauox.a.la-sli>.• <|iio<linuiuhoini.iin co.il, ; oua <'sl ciu.ssu.iileluriil. po-uitoliam agcru non t.illurat. 11,9)4.
|Tiuii] uecali. X. 6>7,C.!,5.Busli> hi ] ara is . ne>-n.o.iiu- Au ii.inus allenJal quiJ de eo inerueriut huini.ies,quam
r;e uUscui,uec sa-vilin-.c.N, 1507. i.uvi.luli>,is hustia- quid suiainiu:nDu in aguru tlubua:.h, 995 li diuafurli-
l-.iiiiiu lioa.iaus ul hi.Uihiiimia la-siias i;| i.iiu. ill i 15. hur du u,rreuLoiu Doaiilislaruai.II, 792. cui auh.sru-
Busthe.s.iriliis. \ 111.77!).Aui.i.ai.usL <T|.,>c.;l'i.'ili, 1057, '
c.-uli jir.i i is <:i;iijii>;is<>t ifu uonciipititsurviluleinDei. II,
1061.estiaiuin auiiiia-viviinl, s. tl „ui hil-ll>Ti.il T, 9)1. II e est mii.iiichorum vitani. II, 991.OII0Augiistiniut
975.97). B\sthe iiil-.lji-lu u.iiv.il. I , 18(1,1 5.:. ..usliu Ai\].iicr.isil.o i.it hidurev.icalus.II, 99-1.I><.slua uon debu-
u.iii ii.Jbunlriilioauin i.iti-llijuutii, sud haae.il s; ii-il.iuu bal uxi.ruiiiduc.T-u.il, 997.
c. 1'. ris aahiiali ul \iiu.u inun,,-s'Ui;i,a, | ulu.rli cihu.n, (jitif.ciei cujiis herudiiatem suscijierenoluit Augusti-
lililiasiiiiiunli, utu. i\, 1959.i.usiia-seitiiiiit. re.uhiiseiiii- nus. >. 1572.
tur, a, , elnal. \ II., 999.lieslheniiilue htia.iiuui s-a-aniai Iiouuss iitJoclissitnusah Ariauolaiidatus.II, 1053.
acrhiioaia.tiribus, u.olu, >ila- tiiu.ur.itatu \iuuuill. \ (', Kotuiiiivuium, t^iiidsil.v, 1ti8.lloiiuincniuiuialocaruns
210. i.uslin-se sibiis i-l s usiiaL.iis n.oiiliusIII iilur ad intcgiTiniboaiiiiius;. \i, 237.
upj.cl.-iidaiilih.iut viia.i a uinitiaria. I ., 675. i es:ia>ha- i.oi.uinsiiuiiiiimi,qui.i. il, 438; \ll, 252.honumsumme
l.uiit <|ii;t'ila.iii.iturs si.aia 1,1,57 iii:agiucsi.i | i.il a.u- est il uJ. fiijtis |)aiTici[)::li<)iiu suut l.onao;el<>ra. 1 , 1740.
inaj iiestiaiu.ii.',II', !>79.Sictitiiualit.tliaisnoa s.ait ,-ua- \"<, I7.it lion.uhualus li. ri p<icsl. \ II, 1-21,624. 623.
cus, siu | <i-,i;eilauinaiioaisuo.i suut o uoxuc.X, 108.l>.r hoaUiiisiiniiuiniII aie sil in honiinu.\ II, 2o2. Boaiim
busiiassylvie,gu>ilussigaifi-aliu.i\. I5'i8. r.csliasoucidi bjalilijuni. \, 736, 75!).lioniimlioinuis quod.iani sil. \ II,
ut ii.iiaai a 'ia 1'utro11,i.shilo,quiJ? l<, 1559. 281; \. 759. . hil s iph runi tlisSiTisit.iius tlu stiuimobcuo.
liestiarih , 20 "h < i
V.l, 227. 252 pi i.i i:ii;rn:ichidu sumnioi.ono. X, 852
Bcia jpud (ira-cosalui, aliu.i a uJ laihies siguiflcal. SuniiMiui i o.iiiiiiia \i.lii|ii..tuu.r|i. ris Arisli;pus,iii v riule
111,51. auiiiiiA..tisth.-u<-s posuh..\h, tihl. lii Du sulo .siiinnii.ni
I.etil.i lauiinaiis,; u a, eadeuitivitas.' III.377. liuiiiimp;sii.-ru.1 l.uo.iiui \ ll, 252.nin.n.i . oni du,e e n-
Iietltteut ,.II<,iia a iuuu:a, ulla:ur. I. 5.9. di.io.iJ.s.ul i.iiiilec nie.iussil, el ul lalu sit ([iioduouun;it-
I-iflll.:n. Iiou<-rcy.ii j s <i i Tlnr. ,!:. 795. (al i.ivilus.I, i5l2 liuuuniqno vere ho.iuses, uee i.ivitus
; i ts rii-ai iis uaus e.SJ, tuiii s.i,i >.i!ibu.i.'h, 582. accqis, iiuci.ivitusainitLs.\, 469.
i i; IIii<>...n>>sic.liiies ciiuide..icaliceinia iioc uiuudo, lio..iiinsumii.inn usL incirnqilii ilu. \T'.1,6()7.i oniim
su i ah. f tt-.ii, tlh viau.ii.1>,955. Siiiqilux hiuuniuutitliilj. \l., 525. liouiini suu.niiim >>t
I ig;e.'•. , I 2i> (ini.iiaui icomn.uia.IIJ. ipsu l),>usust. ' 1', 54 I ; \ 11, 101,
/ i.e Si-u irger. v. Abbr. 54;', 551. i.o.. ruiiisuiiiniaDuusiiohiscst : I) u • iii.iiis. st
•;'/'./.l\, i02. suiiiinuiiihoiiuin.I, 1516.Suii.u.iuiil.o lllli.Inr ani,.;::esl'
iss-xtuiu |i'sl qualu.iraiuios.II', 275; Vlll,895. liiiimhoaum: s.iul cl hieiiara h.ina, qiuu aiiis ul ahU
'.(; cellitst-|ise,i|)i.s.ii,75>, 781. 1oaa siiul l\, 1522. lio iiiiu tiiiinis I oai ho,.iiii!, i.i.itlu
i^3s li itiato.es iniihiciDei. I--",1178. oninub lauai; hoauaicui nou addiiur quid sii ipsiinii>o-
Iila.siiu.uaruesl inala\erhatie DJHdiceru. 1, 1351.Bl:i- niun, houuiu siiiq.-lex: hoea ii.il.isJ.-sidura•tiii.itusl. "'-,
S[h iiiar,- |;<-jus esi, qiiam <i-j.rare. \ , 54l>., las, liua.ai 205. rctiuii hinii.iis ut veiuin l Oi.uiiiesl luniuu,qu<>d

Du.i, la •iiuit hrisli in a.ali. IV, 19t>.lalil. lus a sah.le i ii- non o ulis s-d inu.iLuu.i.is|iicitur.l\, 81. Honunisumn.i.in
i •••l-.ii.il.i\,19.i. ari aai h.v..-aiii..liir q i (.li.-islu.iil:n.j,ua quh.u, itcu.is eer.iilur. \ i.l, 20,1.i o.i.iin siiu.u.umtlili i
. s
i.-l li ui ta:. iniilLiqu: \i!a. .,1, 1621.i.l .SiTitM.ali.rDe.is n i. |i<iL.'st, iju.uuiiiuiiii.li c<.r|ioriseLnrUiilaf.irniidii.iiur.
d ; •;- ,.al .1 ,18 19.:o,i iuiriuiisi liouii.i.-ssurv.s l)ui \lii. 8:<.lo.iian siiiiiiiiiiiiiadqiis.i iiuino|;<itesl,iisi [iiTi.--
uu ;.uiii.1,t-iia i siui Duu.ii quatiiiiu Dias,h.anare uo.i cle JJ x rit. \ ,il. 8). i oiium tpioT oa anu.tur, .n-niii[iot-
'ei,^-.!.. '.. -2:>l). est jurujiu h.tb-r,-v.J uussu. \i, 21.
blaopuuuuia: iunJcl.uuiconlrachrUUauos,quaudoccssa- houumoiiiuuauf Uuus,auf cx Uuo est. 1,1265, 1270;
-119 1N OMNIAOPERA SANCTI AUGUSTINI m
lil, 137. neus bonu» omnia bona fecil. I, 743, 811.Rona Bonorumradix caritas.X , 269,-270, 57i. Sine caritate
omnia cr>avil.'.'<), 663. A sunimohoao lormamspeciem- nulliiiiio, us bonuinrecte vocatur. X, 37i. Nullumhonum
qtiu acjirjiuil emiius hjjales l.einporaljsqueuaturse.vill, 0] iis im;uiamr. X. 571.J-iliilbotil(otesl homovelle uist
2T6- o.iiin ut ;;,i!iali iiain, nisi u suinino bo.io ussu noii pui' liluui graLiauig;atiiilaiiiajcu;jeril.X,553. Nihilbo.iisiuo
'.
polust. III,606.Ciiiiii.i.)nullum hive.iias boniini, quod gratia. X, 370. lioi.ahoininumacil iu i| sis. X, 1155.\iulta
uii.Ta p.-.osit roiiiim. I-, 1711 Nnnnisia Deobouaomuia lacit Deusia hoaiiiu:buiia, quajuou aeit honio; iiullaivro
sive magIUsivu parva. ' II', 195,551,353,586, 597. F.Liara facil htimo.quie no.i iaciat Ueusut iaciat hoin:;. X. 586.
miuimaet.1,-rre.ia.i, 5!)7; ' 11,i-18,500, 595. Hoaa siiul, Bo.ii inulla Djuni iiicurudu malisuoslris<]Uu puecatis.II,
sed iir-usum » • aul ii-qT.iliterquieqiu; creala, simul vuro 727. Detisper se et in le houuinoperatur tv, 1553.Bonum
univ.-rsasu n hoaav..llu. \ 1,235.t.Tah(|uiJ sit.IXIUUTI non lau ro ne.no | otusl, nisi | t;r Christum.IV, 141.F;tnisi co-
ruqtiiritiir ul a-qiialusil i) o. \lll. 606.omuia bona suut. guovurit unuinDuuii. IV, 111. Tam honuniquain nialum
I, 715, 711. iioiiumqtio Ithiiusuuni habenl omues crea- iiicilhomoex pr:.|iia voluntato,sudtitversimtiilu. X, 1484.
tura-t.IV, 1522.sed ooninaralh.neDuibo.iacreata nonsunt Bouuniqualiler voluiitdi-iumX, 514.Iit.iiavohiulasdalura
bona. I, 828. Duoet excitalur. V, 108.BonavoluntasDi prtecedit bo-
Bona oniuia Deiiscreavit. sed nonsibi | aria \T!I,348. lium voluafatein re.tain. IV, 89, 151.Ab i icniuiutabili
Boni al a aliis .ncliora. >I, 579.Aliauhis infuriorau uiliilo bono deliccre, origo niahe v<iuiitaiis.X, 570 Nonuulla
I erom.ii. oiunleinercanlur.\I9, 191,586.Iionasunloinuia aiiiniihouasic pcrctiul per inala.nv lu tatein, ut itan pos-
qaa: su.it, s;:J hnuqiijlia.'II, 555. Bonacruata uo.iduhtiu- si.it redire |ier bonani, i.isi I) us iaci L qtioii non | oLest
runl <'.ssuinter su luqualia.vill, 606,607. lioniunsuluin h mo. X, 1541, 1515,1316.Aul uolle qnod honumest, aul
laiHlalui-l\ , 1741. illud non |>osseperlicere, ex vitio originaliveuil. X, 1517.
B.iaapossiintussesinu malis, mali vuro nonsi :e i.olis. Banuninuc iiici|.urunec j erliuere sine Deopossuiiius.
VII. 418. ...iihiijjuiii iuler el Calliolieuniquid dislat.ciica X, 560, 580. 1'oniiiiiquidein nou acero iionadjacet, sed
bnni naluraii. X, 1117.B >ninaluran uiuta;.ilj!)ivull \la- [icrlicere.X, 306.Rouuiiihic dalur 1'acere,non | erficere.
nicliaiiis,niili vero lialuraii imniutahileiu.x, 1115.Baii \ I, 3li2 Bonuiii|iei-(icerequid sil. X,560,731,803.Boiium
necessiLale.ilussudixit ioviaiaaus.X, lilS. ramho.ia ,u ui agii qui niakecunscieniienon co.se.ntil; sed honum non
niiila nauiralilur possunt amilti, quomodo.X, 1515.ouoJ I eificit qui a lliuccouuiq.iscil.v , 818. <>uando nou perlici-
generaiur bonuiiiust, uoj laniju siuo niilu. X, 815. Boai fu>?x, 50i, 431.TciunihouumquoJ haiioiiius,a.i artlfice
el niali |,ugua uiillt ussel, si neino peucassJt.X, 753.Bo- nostro habeuius;quotl iu nohisuos ouimus, itidu dainni-
nu n iisi ruinausisseLin nalura , imlliis boni a aissi <llnr niur; quod ia nobisille "ucil, inde coronaniur.1\ , 1280.
ess -t i,i pu-ua.1 1, 585.Duboai a malo,,iirgalio,iua J libe- B>T>aaliqua fiuri possuul, nonboue facieulibusa quilius
ratiou >,seiile.itia Maiiichajoruin. \ iil , 53. fin:t. X,749.iiOiium operandumesl in laudeinillius a quo
Boni gu.riusiriplux. vu , 252. Bonumsummuni,Deus; habes tit I.omiinagas. Ahste habes rnaleagere, a Deoha-
boniuu iiiagiiu.ii, aniina;, arvum bouiun,cor:us. \ , 8 3. hes be.ie agure. 111,2050.Bouumquandotimoru[joenae ,
Boiiuintriplex us!, i!)r.Tiun, inediuiu.el liiiiiinu.ii.1. 1268 noaaTiorejuslifia?fit, noubeue fit.hoinun,nej fit iu corde,
Majaa bn.iasiint ;iihiiisreulu viviur. virtutes; uie.lia,si.ie quod fluriviJelur iu opere. X, 586. In donis s; irilalihus
quibus ructe \ ivi no.i potest, |.oluiili;uaaimi; miaiaiu,siue tiiu.ndtq uia quad ainusin .ralre ; suumde; utet quodamat
quibtisrectc vivipotesl, s|)uciusct.ir|0.'um.I, 1268.Bnnuin iu te. v, 1010HOaanostra, i.istituiaet d.;na Deistinl; mala
du; lex, hnnuiii;.lii bun>bonuji, cl bomimsoi, so bo.iiim. vero uastia delictanoslra siiut et judicia Dei. 1, 781. Boui
IV, 17.0. Boiiuaidtiplex, ali<idquol iaeial b-'iium, aliud !a iii.itetimDeoquod ixiniuuest, du inalisfacitDeusquod
untlu f.ieia.sheue. v, 520, U0. Bonualia jjropter SJ e\. e- jusiu n csl. >> l, 29i. Castigaturqui su in btmofacieudo
teudu , alia ; ro, tur aliud. \l, 580. Bouuinaliud noaiinj litutiiu' de to i.parTioue pe';oris.\ , 89. ;'. Ojus honum
supeiius, ulia diversi gunuris iuiuriora.\, I ii. B na Dui Ad :ili.|ui'niuoguiiduniad bonum vis potustadhiberi. U ,
du, liuisguiittris.IV, 515. Isl hoiiuinqtiod Deus non dat 751,757, 805.
malis, esl maluiiiquod non (lat lionis, el sunl qiud un Boaosupjiio'0 relicto nolicnrvaretuaJ inferiusbonum.
modia et bonuet malaqu <>daL<Tbouisul malis. iv , 658. V, lii. lionimiqtiidqn.cral cui adustDeus?auLquid sutfi-
Bonaquu;ramustiu;e nonnobis siut com.nuuiacunimalis. ciut ei, cai iionsuiiicitD.tts? v, 566.CoheresChrisli quid
V, 1299. gau.les, t|iiia s .oiiist s pecori? ITigc s|iem luainad bunum
Boiiuinanimi id quotl inelius animo. IV, 293. Bonum bouorumoiiiniiun.I\, 1522.11bunlimabonadeleitalioaes,
aninii Deus.iv, 291. Bouumaniinu;quajrenduu, nou cni sud nousijut Dous, qui usl dcliciierucloru.uoor.lu.I, 679.
supervolilutjudiea.ido,sud cni h:uruutamaiilo. VIU,949. Bouasiuii i.-raqutuqiia:ris,sud malaLihiurunl tlusertoillo
Bonujiuoi-|.i)ris auimus.1\ , 295. Bona ipsius cor;,ons,si a quo hona iaciasu.it. iv, 1522. vitle Temporutia.falsis
qtitusiiut, sicuLforniaol virus el salus, elo., non suuLnisi bouisillu li est suij so iuferioramirandael upputeudaarbi-
ex Duo crealore ac perlbcfi.ru natur.e : quaato inagis irari. i, 1528.Bouauxsiraisecaiionesse proi ler se appe-
animu;botiado.iaronullusalius | olest ? U, 591. Bonasivo tuudanoveruui pbilosoihi. vu , 2_,5.Bonaoiiiuia creata,
cor, oris sivu auimujsine vhTute,noubona ejus suut, cujus niiilai.iiia.\ll, 549.Bonamulabiliaunde sint bona, unde
sunt. \ ll, 626. mtitabilia.vin , 607.Bouauiutabiliauulla usseul, nisiesset
Boniimuulluin secundumstoicosprajter virtutem. vn, incoiniiitilabilu bouuiii.\ ill, 950. Bonanuitabilia,bonasunt
238. Bonifi.iis est socimdumvirtutuin vivere. \li, 235. ei iitinsmiL;uon staul.sed lahuutur et fluiiul. 1\ , 1686.
Beulavita niercesbouoruinesl. v, 809. lioiiuniqu nis, et Boaa, quia noa suiiiniebna, ideo corruplibiliaet nialo
malum acis, iu conlrariuni curris, quando pervenis?v, obnoxia.\ 1, 256.Bouaniutabil.a,non per se boua. IV,205.
809. Deboni line inter philnsuphnsniagna conteulio est. Bonadicenda nou suut, qua; nonfaciimtbouos. v, 1511.
VII, 281. Ojiposita;pliilosopiiorumseuienlia; circa fiuem Bouasi quajris, ].rius usto i; su quodquaeris.Si aulem tna-
boiii. vil, 601. lusiiiult. b.-na invenisli, quid tihi | rotlest quia ]icristi?
Bonatempnraliaet a-terna. V, 198.BonaDomi.tidulcia, v, 187.Bonahaiiere vis, et bouusesse notivis : conlraria
immortalia, iucoui|.arahilia,suni|)iteriia,<:ti.icoinimitabilia est vila tua votistms. v , 521.Nouvides Leerubescere de
sunt. IV,210. BOUU.II eui sus ira.nus, |J;IXeriL:qualis j ax? b nis luis, si do.niistua | lena est honis, el te hahel ina-
IV, 1688.B.iiiactelusLisluriisuiuiii qu;o? IV.779,1679,1686. luni? v, 469. BonoruniLacitavox advorsus eum qui ij sa
Bona luturisucuulinonsa|iinuliitqiio. iv, 251.BO.TIIIIiiii.od siiiu-Deohabul. V, -469.Bo.iaom.ia honio vult habere
appi.-lenduII, rugiiuni Dei est el juslitii ejus. iu, 1292 pr.TlcrviiamuL| r;ot' r su i; su.n. V, 111, 187,i69, 515,
lioau ajtenia quouiodo petenda , ([uoinodotem.oralia. 630, 1562,1182.Quidlu offj.iiilisti?quid du tu uialu ine-
V,.1567. ruisl.i?inlcr bona lua non vis osse ni luin, nisi le sohnn.
Bonainteriora solaililigeudasiint, casterisautem ad ne- V, 1112,1365.liouaohsuul, el niala |.rosunt, sicutfiieriat
cessi atent iileuJum, n iiadgaudiuni|ier ruunJuai. l>,,81. qutbus daiitur. III, 1801.lionuni est quidquid patilur bo-
Koulacih: invu.iiunlur, qui diliganl houa inleriora. iV,81. niis, nuu lormeiilum est jioeus;,sed occasio:orona3.v,
Bo.iioutiincconcu,isci iaci|.it,t[tiaiidodulcescere efleperit. 1551.
X, 586. ;uia;idodelecLailitinum. niagniimesLl)ei tloauai. Bonahujusvila?,quajnamsunl. vn , 611. Bonalempora-
IV, 1547.riie Opts btmum.SuavitateindatDeus,ut hnnu.n ha, snnt intinuraDei. vul, 165, 163.Nounisia Duoexspe-
vere hene, hoc est uun nialicarn.ilistiirmidine,sud b ni ctautla.III, 568; IV,516,805, 1686.A soloDeovero VII,
Sjiritilis delu Talione laciauius.I\ , 1565. Bonieliain im- 159. B<ni suiiiatl necessiialisusuni, non ad carilalisaffe-
jierfeelieu idilasd lOiingraiia-<<st,aiioqahigralia s >eun- clu >): lamquainslabuluuivialoris, nou lamqtiani[irajdium
duin meriLad-itur. X, 585. 584, 586. Nemohabol aliquid [ossuss ris. \, 95:. Boua le.ui;oralia i, sa b; na uon sunt,
boni, nisi a.i illo accu,eril qtti sul ;s bonus est. tV, 1670. iiuecl.i.ilurlioiniiiii.iisuisi ab illoqui h <r,cloiiiniu coele-
Bonicupiditas,caritas, qu;e u.ia u.xl)eo. x,53>. l.oui([uitl- .sliuniut lerri-slriiini| oLeslalem.li, 996. Deusu ilitaLieo-
quid ba.ius, i.i justilicalio.iibusDui,-sl. !'•, i:)3. Mliilho- ru a cou iiht, quos oranLus| ro bonis lcm. <raiibns non
mhii juiiulur, quod a l)uo n u d>;lur.X, .'.:>;>. Iiou, sj.iri- amliLII. "A-i.o.ituihusbona lorreua peleutibusDeusnon
lalia non au urut Deus, nisi tu dimis.n-is: carnaiia vero ut dal. iilgralis euui oolaat.\ 11,20.Bonanoninagni;eudenda,
temporalia ij.sj au.ert; et quisquisalius aufert, ij.so do- qu e adi isciinlurel mali. V,468; \ II,660.inipiisabundant
nante potestatem,aufert. tv, 201. bc^a, qua3piitjaliquaudodesunt. iv, ool, 1678.Bonatein-
1-21 INDEX GENERALIS. 122
poraliacur et malisdantur a Deo. V, 1418.Bonatempora- falsoputantnr.V, 34S. v\de Tries.
lia u-alisdanlur. ul a Ioniscoiilomnauutrel iuelioruqu:c- Bo.iuqu rilam ii.ultasu.il in si-, quaclamonniali signifi.
ranlur. \ , 1118.lioiia l,-ui|uralia concu|ila inardestuat, calioaeii,hu.t-iil n S;>:>i; lu as. X, 8">t.I! na ; ar\a iii <•< m-
ad.q.ta iiii-s.u.l, a ..issu v uiesuuat. V, 861.Xuucussa.it [) ra.io.iuii.a'.:ii u, c<ulra. i s uoaiiaiia;:;a ; 5(,8 iai .lur. \ ill,
iallaa i aru vuulu a, t: i nuiipuru vciieiiiia, lnrquere liaus- 555. (.luarc<li;ii.< lus ii.iai.ss. arga. ui.la. V. t-r ; iu-
'
euti.iii. , 86.. i>u..a iei.|or.iia , io( helice gul ernat.aiit de.ilia.n i><J ii.aliun sei ur, <T | ; r cx ui-i.-u:i...«iuali,
j'.isiiaatu ch islu.n. d,5i0. linin h-qiis s;ecu!i daih.ur et b utiin.II! , 585. SuliLhrisio placuil I.0..11111 siae expiri-
hij.iiiiii.usuial.s, ne n.agui,undn.tur a bouis. lil. 1047. niioili)u.all. III, 585.
Boii et .. ala boais ul m lis coiiiiiiuiiia.\ ,256. Bona Ho.iiiiii-yll uai. X, 852. *
le.ii)<raliaeur l)eu.-> aat e.Lauf.H Ijonis,dal el auf.Tl| ari- B niis solns l) us a quo ca>t.;rahon .. V, 119 185, 559.
ter iiial-s.1 , 805. B n . lei..p<.rul.aue , ule Ttir u.ala, dau- Solu.sDeussu.n.iii'.boiiiisut quo I du illo est. VIII, 202.
tur ei ho.Js, ne j u e.ilur uiagi.a.-t su.iii.ia i.oua, tla.itur Soliissi 0; liui,T-ci siau ad.lilo, o.iiia.IV, 1740.litaaissia-
cl u.ali.i ti, 9h6. IT.uaKTIIura.ii au <•uu ur ei IT.IIT-, >.t giila;'ilurD.-iis<-sl,ul h 1110 a lieo 1.1..111S
usl, tlu siio vuro
pr.i. e ,ur, t ; al s iil >:u ie.hur. il, 9b. IL.I.riimei i ju- nialus.II, ..58. B-iaiistliiusi) us sj UiitliiuirutTuiu\uruiu-
sL-.ruu .istriuiji h. hiiiis \it,. bu,.is el n.alis. \:, i95- quu houiiin \ 1,701. t.iia.lu.u i)i'u ; ru| 1iu.11si: , quod
Vulf si/tiUlioiiiiaieujtislhel iialttra: qui jeiterse aniat, honiisusl. IV, 1i'..(i.liuiitist|iio:u<do soiiisD.-us.X, 508,
eli uiisiad;,is-aliir,i su li ia b. uo malus, I .i.isjr iiioT.re 3()i'.B>.iiisS i S-Jixiiio,iiii.i hii,du ^ariiui alo ,.0110, s lus
'
|.rivatUs. ti,556. Boul-.teui,or.ili us hoa.isu; u ext.Jlitur. Deiis.IV. 17.(1 Bnii | er se <-•(lio.ii pur | arliei,alionuni
VTI.20. o..a ulia hoiiorum [.ro,lia , ;<liau<iiiin;u..ia u.als. diff ren a. 1, 1">I7.i tniiis si.h.s !:<T;S,SITIet secu.iduiu
V, ,09. !il7, 1*60.r.o.iaaiiu rcsi-i-va.ilur, iis r<|jr;a. \, nioiliilu.i , ruxii.i.iinest et hu.ii.:ho.ms. V, 119.
159, 1187.litua ut a.ala iiujus vita:, uoii VUI-Jalteiiiis, hoiiisiiii.usiii .iiiaa.uai siun:s. 111,52. . tiaiisnemoqui
justis et h.juslisc. mmu.iia..,uai-u. 1 , 0 , 21 , 48, 175, n-n iiieii >u<us. \ II , 458.noiuoux su ui.lus , Duiauium
'<
661.liouaa.ia su.it, quu: dal i."iis et i Jmiuissuh, alia ipia; dout)h. iuis. V, 1428.i <..IIS<lco aio IK.IIlil ..isi a liuo. V,
nou survat, uisi aniitis »u:.-. V, 755. 805, 918. 1068,1088. 409. r.o ii.ola.iittlu malo, qui sj.npur ust l oni.s. V, 409.
Bouitaata v:s <sl, ut li>uum qu.erant et i):ah. \, 115. Btiiiiisa>'1110111: sr.o,s;-d tlu iiliusqui iiuiiiquamusl.nialus.
Ubijuniqiiupeuja;, u.isi bo.tini qua-ris. i', 1522.iloc V, 12<T. I) tis bonis ii u taiiluai ]iTi'st;ii,sud i, se facil. X,
ipsnmquodfurte |;eccas, uliguali .oui atilil.Tu alh ris, 958.Dui li;iiu'aliiiusunii.s uo.i :a.,lli u uLhoinTiessiiiuis,
quod boiiumutjiisiliuinDti n u ati is, qui . couluiiin.-iitiiim sud eiin.a ut i.oni siu.us. 111,585.A uiorlah.aluct n.alilia
et quiduli..eud:inisit.L , 1522.ho..a icrrcua d.siduia.uiir, qtiis;ue i.iti|al. ul lial i o itis ; OsLa. IV, 7oi. HonisuuE
sed ex co..fusioueBuhyli.ui.t-. I\, 779.f.o.iair.iuseuniiaut laulu ii hoa.ia>ss 'jii.i hi.ii ii.inlu.a iiiodimi. M, 701.
moriiura itOiiqu:erui"l<|iiiDJiim qiiiiTuat. I\ , 122. i o- Cruaiii;u "inaus Lslitn iiium..icuiil i.oiiitalisul niagnilu-
norumiu erioruniadcpliojjau juiu u.it, si-d iulquras ust di is Dui. IV, 1 50. i.o.ii\;isaniiserh-ortli.. 111,(iOli.liouos
desurtiomuliorum.\ill, 557, 5t>2.laitiiiin bonoiTimhiijus iniseriuordiaDei am| IjtTilur foveudos.VII, 20. Ilis qui
vitaeshie i rovi lentia, eLfi.is i-u;u [.(T.iitunlia.II, 958. lu nibil ,iiahi.it se USSTqua.n vir s I o.ios, reliqiiaiufacilum
iis fallaxUslsuavhas et iafruj u sus labur, <Lj ur, eUius Cssedoufri a.u dixil souraies.II. I0."0.
tiuior, el ; eri ul sa siibliinilas.1 , 958.Terreuuin honuui liai-js vi;'iioninuiilo diciuir qui s<'itqnod btTiuiiiest,
vilescit adUitum, quan.v:s acc-ndoril dusiduralinn. iv, Sutl<[ui(lil.gil.V[I, 511. Bo.msi si, qui quaatlo, ol<SLniala
1525.Deus jubeL)ios lolurare, nouamare pr;<su.itia. IV, foccru, n ,.',1'ieil.IV, 1190.lionusili: dicitur, cujuspraj-
251-Bo.iisleinporalihu uou gaudjndum, (|tiaiT>.111,817. vaieat hoau. II, 058. iNoule luu.leset quaudo bo.ius os,
Bo.ia ideo uuniiniconferu.l verani eliei aluu , qua noii ua i! lau ii .<!<• I - hoiiiim,fis in lns: l.onuinoiii.nte.feoeral
exstiujuunt insaliahilunicuji aialuni. IV, I 411.iionatur- hiinililas, ur.luinto taoil superhia. IV, 195. honus noit
rena adsiuislrauiperiiuuut. \il,502. liona>-orjoris,eiiamsi |nL.-l SJ s.ati >ihonuiii esse , iu-qee.iiialusneininuniesse
hliiiuanlur,boua ...juslani<|uu\itani i.oa iniiiiuiat.\ 1, 51. bouimi. IV, TT. Bonuiiineini.i.-iiiesse tlimi quis [iiitat,
Bonoriijitenij.oialiimijacturauiuon u.-l<ur ihncanl boui. i| s • fi;niTno.V, 569. Si ca-peris esse honus, urudu esse
IV,804. lii Leiujioraliuiiihouuruu aaii sionu, inaliniajoru ot ali s. V, ll!i2. iiouihiu lateut, tpiia honu.iieoruni hitus
damuo feriunlur. l\ , 801. Amitie.ido liona tem, oralia esl et uosciindhun in corde. IV, 621. i.oiuisuuii t-st quis-
agnosciinusulrum ea dilLamus necnu. 111,165. stulluni | i iiiiliniore | n-nse,sed amorujuslilia-. II, 660. Bonnninon
est ti lere iu vanitate, ut lab raru a:l ac [uircnda bo.ia fa.it turrunafuliciias.V, 155.Do.iusqiiu..lii,iicuniquo fuuris,
peritura, si.ie ullotiuioruaii.iiluiidi.111,S82. non urissi.iualiqu iinilo. V, 119.Be.iiisuu.lususl alturius
Boua| r;esentiastiat conlci.ne da. v, I597.Bonaterrena bono, neu mahisahuriiis iualo. V, 215.
coutemaeuda, inala autom non tiuienda exeni|io docuit lloni uiixli(ii.n uialisiu hou sicculo. VII, id. Du bono-
Christus.vi, 359. Bonalein; oralia u.iluii habore Christus, PIIIIol maloiTiiu]erniixlionu.IV , 559, 510 , 775, 1603,
ut osteuilerutcoutemueuda.I\ , 250.Bonaleniporaliael a 1601.Bouiisiacoiu.uixtionuiiiulorumnon tinieal. IV, 191.
Deo | eteuda, et proptur Duumuontumnunda.vni, 451, Boui nial runi conlagionunou |,oIluunlur. IX, 78, 629.
•452.Buatitudineniiu houis lerrunis uon | ouuiit nisi qui lTiainux i; so Doiiatisiariiin juJiuio. IX, 629. l.Ldouuti| sum
non pertiueut ad rugeiiorationeinfiliurumDei. II, 669. Christiexuni,hiui. IX , 77, 78. iiouiestole i.tter iniilos, et
Divitia?qualuhonuni.v, 468, 1419. eiitis sinu malis honi. V, 1102. L.xeni;hiin rug.s .10-
Bouistemjoralibusquoniodoutundum.I, 1258;VH,645. sa| hal a DonTislisallatumniliilfavut illis. IX, 78. Uoiium
Bomuiialienum est quod malu [ossidelui', male aulem nialasduobus .uoilisnonmaculal.V, 559.liiiaiin iiialoruin
possidul, qui male iithur. II, 665.Bonisetiain quiliusdam lenijioralictniiiiixtionu geaiuul o!>hiiquilatcs. IX, 105.
sic ulendum,ut non ca taiuen diligamus.X, 517 honisqui Bonia nialis so| aranlur non loco, setl aainio. IV, 95. :\ota3
non ad hoc uiitur, propler quod uisliiulasuu:, j eccat,alias quihiis bonia malisdisfiiigiianlur.IV, 775, 1601. loni ut
veuiaiter, aliastlaninabilitor.VI, 580.litnis tum;oraliiius s iritales ex cariialitimc<nversutioaetoh-rundo[.roficunt.
bene menduni, ad oiilinenJa :ctt:rna.VII, 641, 6-42.Bona V, 48. liomisaliquandoeruhescitinlu.rinalos esse houus.
lem|;oraliaad ujtornuuilionuinrefurenda. IV, HOi. Esto IV, 120i).lionismalinihiluoc>nl.A'1, 295. liuuonialusuil
bene ulens rebus iufeihrii us frueiis bnno su|;erit>re.V, vere. nocel, st-clprodust.V, 202. l',Oiiis([<iidagen lumcum
144-Malumest male uti bouis, el.houuui bune uti malis. nialieos a pio |iropositodelerreul. V, 516, 518, 586. Boni
I, 639.Bouiet maliusus qualuor difFureutia:.X, 117.Bona cum adliucinfirniisunl, 0],us hahenl in q.iiliusilamiualo-
quaedaiuquorumusus poiest ess>-iiialus, qiiictlamquorum rtiui cuniiiilxlioae.III. 1571.Bouismaliuocessarii.V, 1561.
non | otesl. X, 169.iionactunon suut neccssaria.si nonuis Bouimalis niixti sual, no.i soluuiin sa-culo, sed ;t in
ulitiir, muliusiacit. VI, 580. Boiioruinlurrunorum acilior ijsa iiituslieelesia.IV, 192, 1-75, 1695. ro.-.iet nialistini
abstin-nlia,quamusus teaiperalus.Vf, 590.Necquisquam in l.ccl.-sia.II, 952; V, 170,519, 1161,1167,1117.Bouiab
eis bene ulilur , nisi qui el uonuli polest. VI, 590. nona F.cclesia|;er sjdiiiososuonnuinquaiiiexp; Iliiiitur.V , 852.
quaj a Deoaccejiimus,al hoc eniintiaula siiul,ul al:is |;rt - Illoriui)liiiicviiTusest palieali-i.V, 852.ilo.iusquisque.u
sinl. IV, 655.Oniaislorrena | ossessi. et exercilaliohuma- F.cclesia,oleuai sanetitalisesl in lorculaii, vas in huiiorem
nilatis ust, ct su;;| liciiuncu; itlitalis.V, 527. Ciaviusesse in doniomagna, auruai in ornacu, gra.nmiia horroo V,
spoliari aculiatihus,quani oc.idi, Necluriusarhitratur. II, 120. Bouiiii; deseraiiuir, mali | otius tolerandi, (inanibo J
586.Jura civilianon iaciuntut Ir miucs hoaishene ulentes desurendi, ut separenlur mali. II, 417, 418. Boniimila.rJi,
sinl, sed ut uialeulentes nihius niolesli siul. II, €66.Bo- malivero donectilfinioiutliuiodiscrutio fiat, toleratidi. V,
uoruii suorutn distrihutcruset ndielores quani mul.i in 52, 471. Bonornma malis sejaratio ustjue ad aJvuuluni
r.ath>lica coinmunione.VIII. 225. r\oudeeruat, ne desunt Lhristidifierlur. II, 258.
fidulus,qui felicilaletoinporali| r;c,ollcunt.Tl, 549. Boni s;e;u mala | aliuntur in hoc sa;cu1olamquammali
165. siul. VII, 661.Boiiorunimiseria, cl nialorumlclicilastem-
Bo.iatCiii|.orariaJud:tTSi.roini,saqiii(lfigiira::aiit.VIIf,
Bonaluni oralia in t.hristocxs|icciabant.liidai, ul ilios i s poralis, plurihusscaad lo csl. VII, 705. Boni jure cuni
cniiiulavit.II, 546.1'onaveturisTcstaiiicniii.culjsiajdeiiu- mals tem;. lTililurfijgullanLiraliijuaudo. VII, 21. Lur
gauda fucraiit, ul bona novl 0[ lare atquu s| urare jam boni hiu uxuruunltir, t:t mali jin s; t-ru agiiiit. IV, 170.
discerut. II, 544. F.xbouis hnjusmu.idi, conjicieudasunt roni cur ciinimalisi iiuiaatur, et qiianluiiihido | rt fieiant.
ea qu* daturusest Deusiu coeio.VII, 792.Bonidies quiuara VI, 701. BouosflagellumUeierudit ad palieuliara.VII, 20.
m IN OM.NIAOPERA SANCTl AUGUSTINI 124
Boniverissimaatque ccriissimafelicitato - p-a?;ollent. VII, cusaveriuitDoaatisl;e.TT,794.fjus innocentiamssevissn-
71. a is uoilrevera neiic cs. , ne houis inale. V, 519. S| iuiouiiTisiusectaiisuul Doiialisae.IX. 86. <;eeila.iuslr:-
Boiuisad I.-iii us lahorat, ul uialiiiad iuii.ptistluiui. IV, tlilio.is et lliurili a.iuuis arcusi.liis.IX, 5-5. ,ihi:,i..jsis
1191. tiiiios la .orarehic , ut iiialosfl rere u«in tidnuius, cri hiihnsa; i flit s. \ I, 201 (iceiliuu eufiiliiaihi s, in-
teiiiaii.iperiuul sa ust. IV, i;0. Dun.aliL. iualiIlag,liuliir Umisa.i.Tninoiiieituai h.ju.Te.IX, 551. Doua.isarimi le-
houiis, et du survounien.lalur(i.ius. IV, 1215.Du inalis sthuo.Jjiii cuiilr.ii, siiui | ielas, verilas, carilas mui ; ur-
Uoinn us quan a u.ibis| ra-slul>eiis. IV, 1211.Bo.iiquu- liiiftilai:ui|iuru.II, 794.
iiioJutilu.i.urii.u.ido.V11,411.iionusuliaiiisi surviat, lin.r C.uuilia,us atl h s. tiiru u.illuoa-Tcii, qui a!>inhoi.is su s
esf. VU, 111.B ui an iutiirsu | iiguuni, uLquo.uodo.VII, purversi uru .1, vuuiru ..uluil. l\
If, h>5; . 57';. I,i cii i, a;-
412..lUsliisqiiu.itob.iiius>-s;, lautu a<agisOUCIT csl | e<>- hil ii,ui ii- i.are | (iiue u.il Doaalislx'. II, 757. , tiiu t;i,n, ,
caiori. IV , 564. r.iiiosla.ilu i.iveillurus>>stqm tali, u.-t. si.uul oilai l'>>licuujus oi-tiiaatorj tlaaina.nliuii pui i-uii;
VI, 514,547. vide s.uli. lioi.oru.i.an.auIJ su-jiulas, sud l)o.,a;ista:.II. 1<0,102;(V, 575. Ciecilii.iti.na i.X\ Itrme
Sj.esii i »is .i.iiiponui.iu. VI, olt, oi8 .NC.IIIJ slerili er e i.,co|is ilauiiialuu fuissutu u suis :'<>hu.Js<:lor.l;naluii-
btiDiis.X, 749 lliii riiiii | iTeuiiiiniMeusipse erit. \. 1160. hiis Do.ialisLitli ubau;. II, li.0, \\, 585. .';u i ianusahsuiis
Bonsei n.al saqa l.:.n a. u I iic.ii.nho.iore.. h biunus, el iilaiC iis ila mia IIS.V, !00. iu .r u.S qill uiiai tlaiuaa-
Jothii.i.i Dl S].liui.ia. X. Iil8 B.DIIS,.1'oxi.t.is,qu. sibi ru T, iiialli naJi oi't:suuuiuraiiiu. II, IJO. CLreieruul gu-
boaus. V, 215. sia eouiaiii. hlu.isis a.i. <.u:\. II, 5S0.j|;ij<riaus ijun.jari
hiuii v<ua.iiurs; e i si t>.rj ore. VII, 169. euai curavil :ib>cui.:<u. ul c nira ciuu u, isco,us or.:i,iuiis
Bo.iisiiinlus aino, mali luj.u. IV, 1575.lioui niouliiiin esi. 11, 172.M)u. his >alur>:tio.it'1uoaciiuni s,'cu..>hl'i,i-
noiui.ie lesig.iad. IV, 519. sita ,i aivuiSiisa..s.uLeiiic;iT-hiati.u, <•!<:., qua .. coueiliiun
ioibo ?'«' sea tiii-sf.uilitRi-.-Lh i. VIII. 26. Ma\ii)ii.iii'',isuiii: aJ\fi'.>iisahs aiteiu ITiu.iu.iiiai.II, [-775
Bos/Eajy,tiui-iiiiiduus A; is. VII , 5oi. IX, 655, 6)4. 655. 1:.iilia,.us u deni ralionu uxfiisalur a
Bus. itl usi indai, <:<igun\ii | <sscssni-eiiis:uin. elasimis, Callnii is quu i-ri.i.iams a Doiiulis1- IX, 58o. ; ariliaui ct
id esi, (ie.ililes. IV, 1675.Hovusiriinrualus qui si,,i. IV, or.li.iiiHTTim uT.suaiisuninil u clesiumira.isiuariuaiiidtferre
114. Iin\e.s i.iellgiTiliir . qui aoi.is sun, ui.as s.uut.s dis- iiolui-i.iiilDaiiaislaa il. 1<5.
Jie isateruiil. sil III 1470.Bu\uaue asi.uii« ad operan luui Cieuilla.iiiiii Do.i.a.sheau.i.sa unl apudconstaiiiiuiiiu.II,
juugere quid i.i novu es!a.iie..L). VIII, 258.B..\uslo- 502,510, 528,551, ,.81.:i'ur Ani.liuuuiITOconsiil.-.i.. II,
cutos qniiiaailiishri :ireferu il. VII, 110. 302. con.-iliU.illiou.-ehabcuir ad uisculicmlau ca-ciliuni
I.ol-tts, e, isuo,us hi Munidiaa>.vuaal.>r ca-rilhiui.IX, 26. causaiu. li. 599. . rtusidenie M luiiiaJi'.il, 599. Advurslis
V
Boiruset.uva i.i s,.i.i!s.> , 285, 475, 762. i.ulrus uvaj C;e,ilianiuulib. Ilns lion.a'M.Juhia,i ul e, isuoiisatTiiislan-
Chrisliis.IV, 109. tiao uiissistlaliis. II, 106. Douaiiislioniicciiin ciecliaiio
Brajiiiu.ii Doinhii <hristns. IV, 484, 891. 1255. cuusauitlice.isuihil 1roba>.VI. 507. cu>.i;i aius a, i.ii (.011-
Breveesl q<iiiquid li.ie.nliaoci. IV, 727. slaiiiiiiiiin ahsi actiiSiilns alisolvhur.I, 615. I t>r sutleui
Breth.ti" gesloruni colluiio.i.s..urthaghie.isis.II, 557. A| os.; lica.u | urgaui . IV,.582.I..in:cuns rnimuliaiiir, et
Biuia. IX, 559. i.i e, isu.i[au ciuiliiiialiir.II, 161,iliLi,1i>7.599.
nrtttus. II, 529. Consangiiiueus Tar(|iiinii.VII, 94. Pro- Ciouil.ani ciiiis.uni.i coacihoAr. iatunsi ::oiisl.iiiliiiusIni-
pinquiisi u<reiiie. VII. 52. hriitus uu.is ex .liu.bus|.rimis iieralur<l.ligu..liusu\u iiiaa..1.1:1111 u-ruiiua.idauique <uravit.
coiisiiiihusa op-.lo crealis posi expulsosrejes. Vil . 61. II, 161, lii , 198.>ajcillaiiicausaiu|,osl tq isuo)alia jutlicia
Brutit;r_a <lluLiiUiniiijurii. VII, h'4 i>i-uliisuei ui ar- ad 1o.iSia.iii.iiI,ii|)uraiorisjidicitiinniisiTu.ilDo,ia,isi;c.II,
qiiiiiiuo t;>lljiioii a c<'llcgaiiisuu.ii ria: e ejil. VII, 94. 7.).. j.>,;l.a.0,0 i.i jiulieio o.s auiiui I111, . .laiiiiial.uufulsse
l.riit,usfiliosouuitiil|iro | ihri.i. VII, 162. l)a.,atsiaj tiieulie.a.ititr. II, 71.1,580. a-uili,i..iisIraiisni.i-
BtiivtiaDeab.aitncurainge: u..s Ml, 149. ri.it).11liuioD nulislas,a ud Osqu s ipsi puii.-rauljudijcs,
Buccclla.t.uiaui iuullos ludas i.ii],luLs.uaius hidigne lu. viuil. i\,5H5; V, uOO,15;i5. (iLMliano<[iiiconi.i.Uiii-
acui,ie .les lineuell.iu.IV,,1851 ca.ii, in 'iiinari 1. na is,a>cciisuuli..jiisle. II, 412.<ar ilia-
Bud , ai.icius jii.iueus.II, 505. :-ol. 11u.11 v.1u s qui ui uo.iuordiloriiih.eruh.uil,fuiss.- ziiiiiiiia
Btl i. VII, 194. niiiiiua.ii tle.iiit.n,,trji'upouiuiuui. IV, 91. ca.uilia.iiuausa
Biillica, ud ltiiii;ui<siasiguiaduuilalis. VII, 101. vi-IIT\nciioiislrjiur i,.sis D;.naiisla:Tiii. vurnis. IX, 682.
Bitili. IX, 255. liillu .sis c..u.| us. II, 2>1. Cu-uI jiii uiiiiS),causiui.cjlusie 11.11|rajiiiiiut. IX, 667.
Busi ii. VIII, 601 ; lyranuiis lilius Nu,iu ii e> iuatre Ktiiuisi vura essuiilt;;;isetiinaia. IX, 8">5.axanesi axi-
Lyliia.
' V II, 570.Diissuissu s lius; hus iuiiii,
l a.a;. VII, 57J. inia.isla iini eausaiioii |)rii>juJh.atLoiia.is.is.IX, 667, 675.
i ttsl cen .IX, 251. Cajj i.a ais nu.i pt.liuii,l.aas u:uini/S.si axiiiiiauuseousor-
Uyrrhus.V, 88", 1579. t. s •
sjiiio.i.atis sai 11:111 11u-rit. IX,710. t.acilia.ius 11011
Bysuci<•«.IX, 450. ca iit | usti!i-isaai rathx. I\, 577, 855 Ca; d a.u causacuin
isysacetii.IX, 595, 586 rri.i.ia.ue.tisa eo ifuiTiu.IX, 705 Ciuifruu ur inter se ju»
l.yzuini.tm\ia.\inuauistar.ni seliismate inv.litu.n. II, diuia .jiih.u.,, ajjiliauusi>L1riuiianos d.iin.iaii ut ahs liiti
533. suiit IX,552, 555. ;ejili <iiiuau.a ouussunon p.luiLKc-
clusia:.tlo orbu dilfusaj,IX, 651.
Cucciha.i cansaoia I uausa11Ic.lesiaj 11011 pertinere ut
c. ostundfiuiii,', i-guruiil (.atiiolici m 11lluliuue.IX, 655. ca>
ciliauioausaii, lieutaJ Kuclusi0 uausa11non | eiTinunlein,
de u.iduudain siis::u[.oruiiL <qisc |i cailiolci in c>llulii.tie
ci.barsusyit m tnn cunei.iuuiliunat'sluru;ii.II, 580; IX, caiTiiaghiuusi.II, 58;). 11caliia.n;e DtJiiaiislaruuiitianife-
505 fjus e, ist.la co.>lrui riiiii.i..u>n.IV, 576; IX, 807 starentur.. ,5oO.Viile<iliuia.ius,(iralia.ius, .huodosius.Tlilii
app. I.) uoiiih<> i riouaii.sd III,nans. II, 57J. cjiis, ju liuiiui CO;is(aii'i.ii iu t.tccilaiii uausa liruiissiu.ecu-
cacus seuiili.imt),sietiicLus] r | lur nis c.ahileiuferi a- si.idi>T'u.it. II, 100.cau.hai.uiiiex i, sis Doualisaruin | rin-
lem. VII, 658.Cacutseniihtiiuu.t i^uiuulu.iipoeLiuu... VII, cpiis aJ Kuil.si iii perli iiiss.-.| roralur. II, 796. Cesla
659. I uriiiiu tia al eausam Ciccili.uiiet ITliuis,Augiisliiiusre-
cadaver nLi caroexa.iiiuisnous:h:l uiineupnri.\ II, 695. cilavilGl rio ot 1le. sio. II, 160.ctetil.auuinnioiTuuniana-
Caduvera caduudt)(liuhur.\ 11,(>75,6J5.<,>uia uiseude.ileha- liie.iiaiiza.-,'. | aiaius Aiiguslin.is,si cri.uiuaiu eum objecta
bilaloru coi']us cadiL\, 1154.Ca>ii\uribusuioitu.ru.n i uc- I robe..lur. II, 791. >a; ihaut.siu u.iilale ba| lizalus, legiii-
cuta sigu.lLauLuri.i I.egu. ill, 592. uiu i.apLisi.uiiic.tini-rubal. IX, 52. caieiiiaainoiiiuua.I al-
caduru el dosuuiiderediff.ru.it. v, 1608.'aderu miiiti laru lejiialiir |i: si ejusot.ilu.n.IX,852.cx-ciliauiordiualio,
vt.hinlctini Lavi.l,ct ui.liuuresurguru uuuiDavnl.Sn ca- de, osido, aecusaiio,[>urgatio,utc. / . DoualisW;.
du.i.iiexeu.plun prouosiluuiesi, s.-d si cecideris,resur- cwcili nits niagislralusAplunnilanoruni.II, 504, IX,510,
gc.di. IV, 586.Noiisil dul.etatio ii.i.ituunila siio ,ruj,.- 780 KXuumvir.'lX,510, 779. 780.
rum; sud siLcasus niajoru.ii irc.nor n.hio: i un. IV",5 86.hoii cwcili mt.\peiTal.u'episl laj liiiioce.nliiad Auguslinum.
autli it sa.ius uiedici pra'Ce|)liiu.,ul uon taderuL; auaial II, 616.cajuiliauusu.ideia siisj.iuio.iein vcneril, tpiasicon-
vei ajgrutus,ul siirgat. IV, 458,951. t atlisa.i-.auJoSUJCU- sciuscajJisjiarccllliii.II, 617. Cajcilianu.ii calechumenum
luin, ascu.idis amaiiduDouin.IV. 516, Ido.ieus joltiilusse purni.-iuuru a;gro lurt Aug.II, 652
ho.i.oad casu.ti sutun, nuuusi idonutisad rusiirreCiio.iein cwcilutsfiliusCulurisprocuusulisAfricte.II, 223.
suani. IV, 16J6. Cfci.iu, a liiha. IX, 202.
<. de. iul.-r.ruiatur, et niutala, t:l san Tiludo.III, 775. ra.', iiii oraiiouus.\ III, 76.
(.aJiicarhdim .lur, qu, morboco.uiiialilaiioiaat. i, 967. Ciecitiist"t r.IiiTniias111rhi ..alur:r. X, 293, 296. Caj.citas
( a'fili..uuse, isuo,us. II, 756; IV, 135;\ , 1587.. r>.|tcr dititur ah [i.aatloufiitiiis.ali>|ua'lu.itu,ii »,.juu,aiinnviJua.i-
or.lh.aiu.ii co.i.ra suaiu vohiiilatuiiiCiuch uiu.u ucch>si;e tnr. III, 5>)9.Cuuiiasuui:i;iiiiihoiniiiu.ii a iiulivilatu.V,
s
Ca:Thagi.ie..s u;isjt)| u.n , sji.is.ua I.UJITI.IL D uiiiii stuj. 7.6. t,;;:uil< sintuiToiuin ouii.tiiu.uUSL 11011 hilulli„<:r<;.IV,
Mll, 45. tiitciliauusepisjo, us uii orji.ia.us fuunl a iradi- 1552.cajuhasniu.iiis est Uaui.iii.uiiiLulligeiitia;verilats,
.lortbus,iguorat Au^usLiiius.II, 794.cxuhajjuui tulsoac- cuui quis datur iu reprouuin seusuin.IV, 04. lu eam ouis-
123 1NI1EXGENERALIS. m
quis daltisfucrif.a'\ io.fo-irruP.ji Uice-aoclr. Mlur,sud n>ii occtJlior cl lii"lilacior.\, 391.
I o.<i n cu .. i . har \.ia <s. !>.-. ( h
' iiji.u, <:,r iis qi.a.h. i.i . li!\,ilas IV, 850. c citas. | ri.ua 928.a iusli.iua .r.sis a.. Aiigiisii.iool Aly;i<>u ,1 .,u. \\
; (•!•.';<...:,
;s .! .1. \ ,->(>!.I ... iori.111, <i>aa III. 8..5. C:u- (Wisli.rii hxrelici. V. 980.Dicfisii.il Pt-lagiu,h II, i)-;i.
jiias <>r ,i
L. u;i , .-•ciiiur , q i;. iiesoilur t|tiid jusJlia NOl.<t u><:sli...iiet rula jja.i o.liohunubaiillliuro.iy. uiu,
vui 1, II• i ilillllll ce.-a.u11USl,SJ.It-Lptl-aaiCiCiLI. X, quar.:. II. 928.
155').t'.•ciias C'rtlis gravis |Ki'iiu,<Tsiauil |iec':..liim.X, (triedin s iliaoonus.II, 868 In s.-du Itoinanas uu ulla
25'-',IIIS. utias ini'.ilis ux ptiliuinijui tequissiuo, elsi pluiiisiiisuissi.iiieuoasliluliis II, 955.
oc.iil:is-iir>. t'lli.655. cu-ciLaii-s>.<>'nuljs s aiv.il Duus caie..linii ;<dquein Iibric ntra aaiuli.tt,s iiiilliuilur.fl,
su >i-ijhiias .:n idilates. I, 67i C.iias cor !is caasa 85. <aJu.TintisAujuslhii auiijus. II, 85. caleitiuiis Ati"u-
.. i. \, 787.r.iceias h i luaiui du u;e>>ita:eIjriuiUiiun. sti.li |i>esli;!.,r.II'. 12').
i. <:s > ;>>i: a: • nrtiis uavru non ust i.i lioinhii!u poiu- C'nle li 'duu a, u I A ros ut carthaghiiTisusiiiaxiinuhi

s a X. 1559. ;t".i iis hi Tnlt is g-a ulu inuiudulilalis iMiiorchabla l\,7T2. 12711; \ , 62i; \ II, 75. ,,c«. ... ,-a-
i..il..ii. ui , rai.lisu iisa ;,ec,a i X, 787. UTUIUS iuheo- cra du.c i a 1 slU iiir(ia. \ II. 75.
r ,..<li.isl; iiJvuiiluaauiaesi. V.752. ocuiil.avhi.iijiaesl. CuJii.i saactio \ihi- c<uc.i iltis csl <ni.J illieilus, cui
IV.HiO. couTigi is iii-u>>sll.cilus. X, 15!0. <uli. atiiin s.-rtaiis a-
Cajchas•• r.oralis raoli vera |.o nu ltif. II, 805. uicl, ii,iua s. rxir-ai I) h IV, 1751.
<:"i-usorJj ,si xauiisiai i ns el oai Js i u| us. III, 1588. CitJ. sa iie i a;. Ihiilur | u I Tid s. III, 797-
t aj i a ,,riin, aTatu uuu tlu lu u col riniiS<uuuilurroga.i- Ci.li.n alr in iiiiirih f niili.iiur VII, zOI. C;clu.. cs.iu
tur, quiJ ruspoi.i.-aii uo.<i i\<-lioui. II, 70. .lovciiii i.niiiiua !i;u:ailir ..a.il. VII, 210.
<ii-ciII ti ill.ii.i.ia.i. V.7'0. a-cina.i rror ; ula ilis Cith l.ua .. ig .i Irh-uit l.iln. \ II 256 CULIJS IrociThos
[e t'a:or<s.1-ji uxaoiij . V.7-il. Cauus illuiiii.ialus ii-dio- sexugialaqui.ujiif css;-oi.•T>.i> liasil.tlus.\ lil, 26. Aliise-
laai a I jor ora <ai-JT;..II.I. 601; VII, 761.Ca-corumduo- I ti-ai.u ii otTi..a li iiotu.iiv.J eli ai iluuua.purhibu.itux>-
ruiiiu!;r<ioquid sijuifi a . V, 51; los. III, i"8. riai 111.sueu..itl: , ul I.T'L,ii>ii ual.1.11
wte li s clagii disrq.ul --. |, 611. A qtio CUJJSiaui. raiu, s])iril..lf, ul i t.-huctt.alu sijji.liua:. III, 185.corpo- oiTii
VIII. "2, 17. Vu- aut-iTT...i i.igc..i;.X 571.l'als;e <;<e irh.iu cali oocasio.i.-, cor, <r.<Js cl u.,i;:i;il,s ul s])i;ii„lis hoa.iais
ve.i.ohifiuiiis.X, 588.('.:>. h'sliiis >T tl gi s a.lvoistts Dui (iiiieru.iliasq.iiJa ,. a.-jipiv.lual. lil, 484. (. lusiia sjiuiia
graua.ii <iis..t ...t II. 8|j5. . icl.s ius graiiam u;n , o..iL qnaiu si ,1t.-r usliihuslali la, 1lisuurum.V, lj;ii2. iclusii
| rati-r iialurah-a.Tiiir.uiii voliiuLias.iisiia I -goetdoutria i. curp.irc uilii i, u<)i;<iriu-. inrfus. III. 252 (idi p, na
X, 575. 1'esiiiiKnia Sc:'i|l:.r;e. qua-a Ca.h lijis coulra ; os- quo.uodotouTiir . li [iiis l.-cus. III, 570.caj os s.aru uou
si ilitat.Tiiel aiT.hri'li!>rt.ilu .<ouj.ciualur, a iis lus i.no- | u audiiiu00 lii>iiianu-...i .10,110.1. III, 272. ua-si nusvariie
niis co.iiiluruluh-re. X, 501.(;t1>sliiisa.l hn.i.uvui| ivsby- d;>iiioitiuiuli 111,271.D<-li.;ii:a ujus. III, 270. In cajlo
li-riisubru <>r<- utupura!,s<'datlju .ifi.iii; >>|iscu|alu j.or- :e,hur<o p.iu.Jasiui! <t|iiu firii.a.auuinia, 01ra illud un.Ja
ductuse.sl. II, h'8'i cait-s iiisu i , r.-siy.criu.u , eiv nil iu iniilahiliasii.it f ilissoluhil11.111.252. urbi.ljiita.- quali-
Asia. li, 7'0. 7oi. cai.-sliu .. t-iim <i .,j o •rroris nrgiiu.it lal s liajiis ith hi.urio.is ..on uasi us \<lvu.i,ur. III, 006.
llurosel l.nzarus.II. 7.9. 751.1aJ s:i: <a, il lia .-a,iUili .le (aliim i . uiiiis lurne n iiiiau dupulatiir. III, 556 . ;tl s
grtiita l.isiiisiu ici. : s tla ....ala. X, 557.558.c .Jrslii a.-ri,s tiih.vi»| uriiss quoinu.lohitulligu.iIUUI. 111,27.1. A.i
Scu cn ias . 1..-J-o ji-ela, i|ua. >.iusq j r<>.i;v iiiiit alt- | urhuri s....l <a.li h. confl1.1-al.o.iu .lovi.-sani uiirii. \II,
s:iai u isjo. i X, 5.T7.ttrosiiisrti a: lio i.:ir!ha.,ie ..-.iIJ.U- 6)7. ..u-Iiquh.auiigue \ erilin-i si.it, disueptaUiri.iler uo-
ras ileiolis <-ilazari eouna i a h>s,i<<ni .iedii. li, 759. a.T•- ctos. IV, L5I5.. 1101110 >oc.i.tiiiiliul iiovuui j Osljiidi.iuui.
o
slaiai ut ul igiii.ii a alu ari tiTorj. ai-i rr.-ur s sins VII. 6-2, 6.-.1
a.ialhciiiavci-iiil , cu.inliLini eu suit II, 760 i ;tI s i s ( ulimiu: h f.s: CTIU.II quod uoncurniinus. I, 826, 850.
Carili.gi.ic tliiii atiis. X 589, 5 i5. I.i u\e ii>.ii:...i.\.liis. C:tliua li.riiin.tajii .-.upoiir<-s;uat-Iih.feriures.Sj.aLi.iajiis.
1,611. i rroreai Ju iceoilo ui>igiaalii< ji.nliio (airilia^i- IV, 1515. ah sii, ur.or. s qu.ai.oilosiiil siq ur hni u.u, vul
nuasid m ,arc ruc sal. X, 5S;>.I'a.'\.<lao < ru.luni.th.uu.n qu.il si.il, v I tjiii.usii.i.uisuiS.i uti, quh.iis iau.hs i..,,I ii,
I er ha .isaiiiiii fieri coafJSSIIS i'sl la.i.ic.nca:I sjus If, qna <li|J siliiiaf ru.na.ilu. iiiu.tuuiusl ad uos iavu.iire, sa-
68 , 761. . ais aul riiin CaiTli.igi.Uiisis Tu.liii eoaoa •< UJIJ- lii'jiii>i:sLa.nu.iilltici ur\Uiiiru, uui esl j.atiia uos.l-j. IV,
(
sLitlin.X. 586. a-dst.us ciiiisiMlir. >s l.tiuris I .ai.eeihii 288
rapa; fallaui<r ; r, liiu ur X, 571, 575. iuull ati ii ,-iZisi- (ali o( irrra: 11011:1.10 iat -lligiur malcria inf.niiis initio
lno 'a ;e OITJIT. X,586, 57 i. ijuo SJ.ISUu.illi,l.cs li.julius uru.itu. III. 178. 225. 247,272, 526. Jlaunhia teLliurca.
dictususi. x, 586, 571. III. 2>5. iiiv.T-.sar.alura. I, 815; III, 197, 19:),i2o.2i8,
1
( ajluslioj niisiia |roli-ssioue q asi uori-eet' sutlus \po- 521,522,55i.7..u. ,\:ua1 s. I. 1517.Angi>li1,850,855.cajli
slolit-aiiu iig iissiaiaL-.iha;• |u|Uieeim. X, 576. >.'iiidquid iio.iJaei.i.cll. iLi.rS| i:i..ihscreiila.a. 111,252,2o8 •>,irita-
cuui(ajlus io Ifiiiusatiuai esi, e rrcciioiiis uil .Ia.>.< uli.->- l.-s <Tuur..alt!Sia huclfsia. I, 850; III, '251; V,580,588.
sima stiasio. aoa a, r. bii.ioe\i iosi^s,...a;; liivilil.s. X, i ujiuiniiiidqii.' luiTTi.n1rotu^fii., iuistiricordiuu iliviaaj
571. i iiicra;conc.i.i rica.ii ;<l'/ s:a;iia...liiibiisj.li el irau- f|j,ura <!sl.1\ . 1551.cuh nein.nesi.j (iai.ir suii, lura sa-
dcs (a-lfSliidiTi')UUului'. X, 574. i ul.-s.ius» pu.g iru nio- CITI.IV, 1511, 1:0'. Ca-hsiiat h.ri Uirmsqueicsta.nunli.
liu.s, ad o .s-iilij.idiiaiA,<<sl<Jie;<> se iis hiteris oo.liiulus IV. 112.:-ti.HAj.itUli. IV, 157, U75. Lnd.-cah, ti jniaes
a ^osiin-o.X, 574.575.Cici.-stiiissub ii.rit su cx.aiiiuisu.us i .lir..i. IV, I!i59. ajli A| t.sltxi<ni<:ii.:< rdi 111Do.xhiiu, i-
A.OStoiiua'. X, 571.575 CalosliiI b lius ia.iiin;g >slis II;-- qui: uooi;hiiTuiil. 1\ . -88 ....h sti.il 1vaugulislx-.IV, \l>i
g iti:s. X, 5S,">. . •slusliusa /.osian.il.ia>.,n;iis. X,58). shiiiil 170 t uJ. a.ic.a; s.cictt. 111,I25J. ',ajli su.ii sa.uli. IV,
et ivliijjiiis.X, l>74.(i •slui.i (aiisa<ahslii a; uil ,.osi.,.u.u. 15/, 1 .9; V, 891. ! I [lol.ea fira stts,eiisi, ..eu.ii | o tan-
X, 575. t luriui : Oiiiaiiihi d aiiaatiouu , <stenore Caluslii tus, ; iuj'i-t'|i;i>loiiuulus,sa|iuiiua c rusuant s. IV, 159.
el :'el.„ii subjiosiaiouihilaliu . su..suru.il,quam in . riure Sa.iuiiut jiisii ruufola-luni ;-.|| uiluulur. VII, 698. ( a>Ioju-
sub Inaocuuli. X, 57", >7<>. sliis, t -rra | uuiiilorsig.uti uiiir. IV, 156.275, 276. Caj.iiui,
cai.-sfiust oiistuiilit).[,(lid iinnatiis X, 705.caijslius ut sa.irli; I..TT,U, l.-rrc.ii. V, o70.Ciul.uiiqudinel lileliuinesse
Pel-giusilamaalia u>.iit-ili<s u isuo al bas, ab l.iiiou.ailio poiusl.. IV, 1215.cajli 111du.uuaia ui.ai.itur li, tiuiiaisru-
et Zosinio.II, 865.culesliiutiut , ulagiii.ni.i : rulusiasa.,ari guiiinua.';oruiiisupuia;liliuainri.isa.iuts <Tli.hiiuus. IV,
malualralr.-s Miljvit.a.ii,q<a.n <lu.s,uiala sahit.uuh i-.u,lu- 10<9. Quo.i.oJoa lugonee hil. II grnduui sil <-ajlii,nstutil
sia rusecui. II, 761. 775. I x. ni la s nlt-.iti.- i.i , uiagiuui I ellis extfiilu.ii, ilixiLAIIJ.lih. 15.(aaii. c 15. 111,271.
el i adestitui l l;e a coii.iliis, ub hiao.u.ili,., ef a /. sia.o, Cai.uJIaTiieruu.. spiri.al s .-.ig..ilijal.. IV, 1718.Cajlu.uf.c-
.
Aiigusti.uisiniltif ad o, tutiiin II, ;>65. ul.-st iisujihuhea clesia, i, sa lurra i.iiuiicil.uelusiicV, 580,58,S,591. (.adum
coiiiinuu.niiuirhaiiis. II, 89i. <)uitl.jolriu.uncjus liu-iun- el lurru 1,11 ijiotioi.i 1r.uioiieDo.i.iiiiuu aufi, i iulur. X, 9;)7.
duiit. 11,785.!aiiinafiouitulustii<>lP. Ia,ii qui sii sir.buie Cajliunel turra i 1d laiiaira ; reuajone, tiu.si vir ui feiiiiua
nuglu.xuriiitU|.isjo,i, e; iscopatnsa:nisJo<ie.niila'i, i.ite.r- co.ivunioiil.orhiL-lligiiur. III, I2'9. caliiiu ine..s, turra
dicia, in |,erpuli.<j.iieivilalilmsux, ul.-i. o.nuiu.iiii.ie|.ri- cai'o. V, 580, 588.591, 401. <aeliad suivuaai hitclligcu-
vautur. II. 927. Pr.ejcripta; in ,'ciagia.i.is pmu.e a<l.liuii- tia.11verilalis s giiilijaiiJani perli.ieut. III, 261. Per cujli
tur, qui cielustiinnul uulagitiiiipro, ullure aul | rudure sti, ur'rra, caruas iiiLulligu>i;l.i. IV, ir>42.
distuleriut. 11,927. In Calusl.uuiul Pulagiuuiliuna liupu- (uloruiii rugniunvariisuoinuiibusux|iriinilur.III, 1255.
ratoruinsanctio.11,927.Ll ivlagius eLCtolusliiis urbellu.ua F.Liam in vuluru Tusta.neuto| rtuiiissuniusL II, 7h8. ioto
pellerentur coustilutUiiiest. II, 927. Cajlesliunia>uJ llila- dusidurioLundfuiliiuii1cajlum.V, 952. vitie lie iiuiiicu-
rium (in sicilia)doguiatizuresuspicatur Augusliiius. II, Joruin.Cajluninulliulaiisuiu,nisi ui qui se exiiusuril. V,
685. 1450.Itoiiihiusa [afria calusli rupurciiliuuuu pi'aVT,nim
Cajlestiidefinitiouos.X, 292, 295. llas refellit Augusti- nioruintlalihns.III, 25. csiinn quivtih a lsi:u.itlur.:,cliristo
nus. X, 292,295.CajlestiidogmataI>cl:>gio objectataiic|uain uiiialur. IV, 1650.Adsue.ndere vis? adsue.dunluin tunu;
ejus magisiro, sed aliter ab il o inLell>cta.X, 357. Lt ab niuiiibruiiii[.tius uslo qui sol adsceudil.V, 570.Chrislus s
ipso reprobala.X, 554,544.CalustiusPulagioauda„ior.X, de .'onnaservi stravil viam,de orma Duicoiididitpalriain.
588. Caelesliusapertior et pertinaciorhajreticus,Pela^ius V. 57i, 575. cajltiin adsccndcruntApostoli.V, 570. r<os
127 IN OMNIAOPERA SANCTI AUGUSTM m
flle, sne el rarifate cum capitenostrosumnsinea;lo; quia berel modicus,langere ti-neret a>grotus.V, 1155.Calix
et ipsiinidivinilate,honilale,unitale,iiobiscumest in terra. Doininiuusaqiiam vinomixtaindubulhabure. III, 11!.Aug.
IV,205.Cajiorumregatim vc.aic Dousproposuil.IV, 1211. loque.iSde ealice aqua: iri/Jda:',iiuuui Itjus dari ui.ut,
F.iniLur la.iti, quauluiuqtiisquehaboru | olueril. IV, H70; frigida honiinum [fcCtorahitlammiivit.III. 06. Calixin
V, 707. . aJiim inJoutirajiiuul. I, 757.ctclumlatro i.riuius manuDoniiuivininieri [ leuiisniixtoquid? iV, 951. ouarc
ialravit, ste; haatis violunler iavasit. V, 1425.cajli, ubi pcccaloruinpoenaaopeilaliircalis. IV, 157.
oiila oiisuria,iiou iadigual misorijordia, intligenttameii Calorissedes injecore. III, 562.
Doiuino.IV, 287. In palvianiillus c.ril ora.idi loeus, sed Calplmrniiisl.anariusvocaturluflinii-i.II, 258.
la uuin iaiidamli.V, 868. In ultirosajculobunu qui erunt, Calviiria:locus quid signifit-at.V, 1085.
, eucarenun ] ot.•runt. X, 1255. CalvifiesElisaeia puurisirrisa quidsiguificui?IV, 1056,
r:sel.«siisp.itriteo us. V,615. fn crrlipalriavespero,mane 1069.
et mei-idiesreperitur, uou uox. III, 5I6. Calrinnensiifunlus. IX, 521.
Dajliciilarain niujoruoviba-.tisiiiii.islitutor.II, 180. Calaaioiauonest. nisi quaado fa'si criminisolvectioue
Ca-riaioniarhV, 1112. proxhuohe.litur.III, 707.calimr.iitesinurixa rul.lhTiilic.
C. Cwsirii bellti.iiadversusrompeium. VII, 109 Ccsar V, 1579.C luiuuia;quahturfeivnJiu.1X.55!,552.Culumniie
viulor''ompciicluuienlurcxureuifvicloriamcivilj.n. VII, iiifiIt lium, hieruticoruiii,scliisinalicruin, daj.iiouiunvin-
10). Ca;s:irin doinosua victoriaMaria.iairu-itlaliis.VII, ciiuiur, cuin cliristuscrtiriliviisatl.-iidiiur.IV. 1578. ca-
107. 'ainquamap, elihr regui Li ips-.icuriatrtui lalus.VII, liniiiiia.ilper|:esso Dei aJjuloriuuicur (iifferalur.V, 1510.
109.CajsarAug. lh.eiTaleaijaai qui.luu 1-iigiiilam, onmi Kucm Jam consl-ientiamsaaat.lauJanlis | ra-coiiiuai,noc
modoextorsiLItoma.iis.VII, 105. R >iii;. v-Inti inslauravil bonainvulneratcou\iiiantiso,| robih.m.IX, 552.C lu.n-aia
ac renovavh.VII, 105.Cajs-tr,.i:Jlo.iliviscis Jittts niti i.i- quoJ criinenfalsiunest. reum non a.-ilhoiiiiaem,uisi;<]:iid
jurias. II, 528 c.csaris(Jjiiieiitiu II, 528. C;cs:rail Duos jutliceiiihonii.iCiii: uhiauleinDeiisjuluxest,imllu.sialsouri-
imniortalossublaiusa ".oinajis.III, 10157. Cajsarislauduin lnhiuhcdifur,(|i!iau()ncuiob.|icilur,sudol.',ii ieiitii!Oiiusin)j,u-
in qua i-esalliisliiis|i suil. VII, 155. tatur. IV,158i.C lu.nniaiie.itiu. ct JudajoruininCiiris.ianos
Ctfser's ao, ellati sunL qui CtesariAug. snccesseruiit. iniixunai-sl,qu.idab ipsisniortiiiimcahii)i:ua.ii.iu- soli. IV,
VII, 577. 1578.OuinoJosascaluui.iiusfa'-ru qiueru.il,iiritis iiiipli-
Caesarisvicus. IX, 216. c.iiilur,ijuamquosi.opliuarucoiiL-nJiinl. IV,651.Calumnia
Cws;>'•a ca.; adocia;.V, I! 15. gra?ca.I, 918.
cw-inreaurus Mjuniauia;.II, 857. cajs:irie,isis[rovi.icia. Cahiinnialorus verha omniaaucu,aulur. IV, 651. Caluin-
IX, 595. nialor,dhiiiolis. IV. 90>.
cain ] ossi-ssioiuteriirelaiur.VII, 460,161. Cuaratione Calxmiracuu n. VII, 7i5. C lx cur vivadieiUir.VlI,715.
potueril cain civitaLumajililirare,uum trus aut quaiuor Cah ; L-o| crlVsaivia ervuscit.VII, 715, 719.
laihuinhoini.ius.uuriat. III, 5i8; VII, 145.i)ualiinn inier- Camwn'ith'a ciuiuru<lo-,uL VII, 122.
fueril n:ni|)orisi il<'i> | areuLusprhn.isfaclosel Cain-cri,lu- Caiuiittinuianad 'nit. VII,86.
ra non expressil. III, 596.i ain et honiiJusqui diiruiu.il. M.Ctiiiiill">quamugr >iams-.aisitr.on'am,de qua o; ti-
VII, 441.cahi re; robuscur | rius iia'.usAbule I.-eto. VII, me nieritusera;. VII. (i2. .loma.. t[ la.uscusuratiugralaui,
.
457, 458.cahi i.ivtliasua Duoodihilis.VII, 411. lx invi- a C.iills hiuiunituunn lih<T-a\ilVII, 117.
dualiadia o iua Irafrcni occidit.VII, iil. Ll cx o.lio. III, Ciiu.hiusdiuni judiciis<g.iilial. IV, 1562.Caminus,lin-
2015.CainculpnviJeluri .gunset lu.vispuvia,suilhnaihiiiui gtia adidainris.IV, 869.
jiitliciishocvidjlur X, 1556.cai.i eor.oraleminoriemina- Campeslriaquid s/iiit el imde diela.VII. 425; X, 467.
gis tiniet quamsirilal >m.VIII,260. \'iia c;irilie piinitus Cam;osiiTiliqitiuauiiliainlur.VII , 126; X, 565.
est. IX, 51, 5IJ. An niali:t!i..Tio. qu i Cai.i slurdi.ale terra; Ciiueellusvel eau-elhiic. \ III, 55i. l.itru uaiiuelloscol-
'
punitiisesl, sii ooiilraria va.iguli>.VIII, 151-. louari, h-mlis ;i>ta II , 152.
Cain filiaj.fil;c 1)mi.iu.. tiiri.c VII. '6°. Cain ;osteri C.incoi'li.ills nu'1'i'uiue:ts s:i:i:il.ilisVII, 765 Caucri
cur nonreceus n ur i.i hisloriasaura.VII,450.Ciai siuc s- cnrat <io.ira.ul st. VII. 7t>5.
sio iu oclo ab Aiiamgeuuiallo.ies.la loiltir. VII. t':5. i n- Caii.ltJuhrua: quis sil. V. I 179.
dunuriouumcrofi.iitur.VII, 115. Cur iiliie iu.er , ol<T'<s Ca-diditimts\ resiiyter.VI. (i'T.
Cainruccusuautur, ut MI.Ih.l r | <:sL. r s Sulh. VII, iCO. cim i.tus <:;is<-|u<s II. 759, 7 >0.
Cainux hvamuLuguiiuissj cur \ ut.iluuia quiiits II.II uu- c.iiilittns \illa-re;j.c.isis u\ iioaalisti u, isj.>|.o apud
ril. X, 238.Cain sau.ili-ion. v>-i>- is ,usi:!.,u-.<;iicrrunas C.illioliutis e; isi' IIS.IX. 175.
o es ox.rhuiL VIII, 258. Cuin, lil:is diud. 111,2015. ciindo i s C| isco.iis. II, 75), 7^0.
C.i.i esl ] riniuscivisuivita.ist >rr-aaj.Vil,157,4il. ACau Ca.iusiKius.iiii.ur iu uiiil.ia- i iu.i.lisi.iu. II, 651. Ca-
ca:, il ci.itus li nyl aia. IV, 755.775.C:J i r.cfu t sigao u ncs t hrisii \i.i!a:i! el lairaul, ei | ro <|..nioe. pr<.DO.I.J.KI,
D.'o,nu occiJalur,lypus uj;e:.i"an.IV. 1-12,705,L97.Cain el | ro gregu el pr.>] asu.ru.II, 65'. Caaus. tp.i uou j ro
Jiidasof .'iiidiuorumfigura. VI, 688; VII, 15; VIII, 258, vurilalesc.l j rn c tisiit-tuohii-lau-au..IV. 17...(a.ns ; ro
259, 2>:;0. F.t| ei's'qutTi'.iiioi juslos. VII, 156. e\|reni'>\i'l iaiini.ua. \ j| t n: ru , . li! , 507 II pr. Ii ic
caiatii hajrutiti liudu.siu ;:]);ell li. Viii, 28, 29. D.rum qu d estc iituuiili ilo. 111,8Ti.<a,,us.It i rciiui. I\. 1925.
dognnta. VIII, 28, 29. Caaib<;s C"in;arali mul.-.l<i. II , :.7I i a.us ,!u..iaiiins.ai.o
Ctipltus<-iAnuasaniho Poutilices,alteriiusa;uius ogure jam suisliii.,.iaihusohiiai.urua.g .<<s •eiis.I. I0S7.
scle.a.it, III, 1955. Ca.iurf i.i j.ihilaii au . e.,1 hiiuli.tur- \ur;is u\|li.ari
Cttiitst.icsar.riUe C. Cajsir. no.i [ ossj qiiotlcauhiu-c <rju.IV.285.II c ust bunu ca.iere
fa!.-:'Sservilius"ia;t.or.VII, 106. Duo,ca.nare in jubilulioiie.IV, 285. iiie.Ca.ilaru.
Ctiamiturbs. VII, 155,7J0.Ca!anensc pi o !um. IX,557, Caniia:urhssoit viTISA,t.lic. VII, l>:0. <c (;. a.i.iense
585, 525, 524.Memtrin sancli. L>ha.:i(; l:i;.aii, advuctua pr;eliu;iiipia.nCITIII.IIIIJI, et T.aia.iis;afau.si:iin.\ II. iOJ.
PossiJioniscoi0. VII,766.ViraculaquuCal.i.oa.' acJisti.Uin Canouuuclcsiaslicus.IX, 189.ca.io.ilibroiiiiiivu.eris ut
nie >.oriasanjti st.e,hauia Possi-.lio e| isti. <>ilhiu adveula. noviTesliiiiieni. III, 41.
<
VII, 766, 768. ala.n<>nsis coltaii:!.[1,515.1ji:s\is<Thijnrin CanlaruCLpsallerei[ii<idilTerual?IV, 811, 1175, I5P0.
erga caiholicosei Kctiesiau. II, 516. illiu ciuu ussulAu- CurauItiinut huelligaa.usqux' uaii TUII.S. IV, 157.<•antarj
gustiiius,qut su gussil. II, 517. scicnlernatiine huuiinistlivian\<<aiiila;u. t<i.i'ju.,su.:i
usl.
( aiaiiiilaluiiioiiiiiu.i) causa,peeculun. V, 1151.Calami- IV, 157.NeinoDeocanial tli.na, uisi(jiii u Jioauuu erT,
lat.es; nblice di\hi:e |.i-ovideulia- li-ibuentla 1.VII, 15.Cula- quod cantare | ossil. IV, 525. <,uiit'sidi:r,.i, eisi li.i-jiir
inititis LiTii, ore u.ulliauloobju-ga.nla.IX, 95. iai| ii in ca- taceal, ra.ilal cortle.IV, llol. Caulaiites"t-o, li.iie.ai.iiis
liimihit.ihus |.osilis > usfilica.il,ei Doiiaiaccusa.it.IV, 1657. ne nonbune canleiniis.IV, 285. t a itauduuiLeu el <>ri-
(al •iii'-sScri,luras sijiiliual. IV. 856 bus et inoribus.V, 211.caalaiuliuncoi-ilo,i:o,iuurnu. IV,
. al a i ii.iitliabilns quo.iiujo<bs >i>\al. IV, 518. 771.Caatandiimore et curJe. V, 1021.Canlu.inisvoi-e. ul
Cuiciloaiiiiiul hbrarioruuij.ru.ussiovuiuLqu.udainGram- n><sexcileuius; curtle ca luinus, ul Deo j lajciiiu..s.IV,
tliu,'.'i Ja.itia. I, 1012. 1917.lauUiliulabioruniliiorumoxigil;r tlu uoi-luIIM.IV,
ctildoniiiscpisuopns.IX. 192. 505.caritale eaulalur uunti< um iiu-uni.V, 207.cariiatem
c.iibii.s ju.iiur uural ,r Apiu.igitaaa;civilalis.IX, 510. qni iioiiliabet, t or.aru isalti-rium[«itesl, UII.IUIT: IIOU ] 0-
C.Iigiiiuni; a.ilur quam no.i isj.Jiubat, qui iiiui,it velle tust. IV, 1866. a.itr.ru n.ua.ilium ucg<<liuui. V, 207. . a ,lor
ia[)uru vcrilaltTn. IV, 1: 35. ami.iilis esl, vox hajus canloris, lervor aiuii desilerii. V,
calligoniis eiiniichtisob merctriccmafle.ilatain gla.lio 1172.No i valie ah.e IJ.TSa tl vnce.ii cantantis, sod ad mo-
['•truiissus. X , 85. res n| er.iulis.IV , 1950.c uuia,Deo , t[ui vivii.Deo: | sallit
<'iijitoiiis [hiljs-iphimensdu virliituet vilio.X. 1085, no.ni.ii ;: u->,qui i<peralurin gh lia.u ejus. IV, 811.>'oii
10 •,. potcri.is robure.quamvera uuatutis,uisiuo>|eritis facere
t alixaa ia hoiniiiia:i ia m liini acciji dubjai, i.i f. 9. quo.leauLalis.IV, 1601. Caulaniusiu djca hordoq.-.inain
Ps 1.79, iiicurtiunusl. III, 80. i alijeai s.ilulaiis auci,ere, siiit. V, 81. ca.italioi, sa c<<ufessi<> ost, coufessiopeccato-
j«ssiones Uoiniuiiiuiiari. IV, 1518.Calicemuisi prius bi- rum tuoruni, et virlutisDei.IV, 808.
JC>Q INDEX GENERALIS. i50
Canticumet psalmusquiddifferant?TV,78, 815.canticum lus et angeli ejus. IV, 1765.
velusel iiovuni.V,8I,caiiticumnovum.Vl,678.cauiiciini.!0- CaplivitusJudajoruuifigura est captivitatisnostrro. IV,
vuuit»;iiare.V,209,890.C.anti-11111 vetuscaiuat.utt|idilusuar- 772, S76, 1658, 1765. c;q tivitus felix | er quninhoiuiues
nis;ii(>vtiincauiatcarilasi)ei.IV, 12-7.ca.iticuniuovuinuihil ad boinimca]>iuntur.IV, 850. Captivarecapti\i,aleni quid.
aliud est quainlaiisliei. 11,557 Esli sadilectio IV, 1227. IV, 850.
cauiicuiiinovumgratioeest, homiuisnovi. et Tesiameiiti caput circuitus imi.iorumsuperbia. IV, 1810. Ca;ut en.
novi.IV, 285,1866,1949.canlicum.lerusalein, linguaiidslra; gure, luvitatisut su; urbiajsignu.ii. IV, -101.Ca,ita draco-
cauticuiudilectiouishiijus sa ctili, lingua harharacsl, liu- num qui sint. IV, 957. (a|iit viluli quum MUJSJS n.isit.in
gua alieua quam in ca; liviiatediJicinn.is. IV, 1771.Cauli- igiKTii.coi'[us eral impiorum.IV, 756. (a, i.t ins11lta11tiu.11
ciiinnovum, canlicum; acis, canticumcariialis. IV, 1919. Chiistoqu.ire nulabat. IV, 1559.1apita hiimicoruuisu<ru;n
canticumDei, est gaudiumsanctu.n. IV, 1917.caniieadi- Christnsquoniotlocouqiiassabil?IV, 851. <aput o_eriehaut
viua, deliciajspiritus iipstri. IV, 1884.Canticuinnoviiin, Africaniin luclu, .lutlajinudabant.III, 690.
..liiudaiun)uo\uiii. V, 1471.CauLicuni noslrumouinioriius i:a, ut omiiiunijiistonun et AngeloruiiiChristus.IV, 385.
lauqua.ii saltaLione<)|ortet consonare.V, 1416.caniicum Ca,ut.bonoiTiinchrislus, c;i[iit nialoiuni.liabtJus IV, 11:07.
uomcithara signifuatsermonemcuni operc liono eo.ijun- Ca, ul iiOstiTimquoniodochrislus, <:t.cor| ns luclusia. IV,
clum. IV, 1174.Caiilicumquotl neino caulat | r:ctor virgi- 1805.Ciijut di.i 11011 ; <test, ubi COITUIS iiullumust, uin sit
nos. VI, 410.caiiliuumunvumad novunilioiniuuiii| erliuet, ca, ul. IV, 1805. Ca|itis excullonlia ad cuuturan;enibra.
vetus ad vuterum. IV, 155, 807. (autiuiini i.ulliiin aliud IV, 217. (;q,ut.coiinuxi.Tiuuaritatis atlhteret cor|;cri .siio.
ducet uos Duus, iiisi fidui, spei et caritalis. IV, 117). In IV, 25L.Ca|ut ui.i est, ibi ciuturausse menibra| roverbiuui
caulicopissionisclirisiusquasi prajceutor, inarivres vero esl. IV,223. (;a(ut el c<n'|tis quoniodoii.itunsiut. IV, 251.
quasi .suuountorcs.lv,1109.canticiimdivituuioLpaupurum In ta. ilu iiicmbiTiruin vox agnosoeuda.IV, 12!5.
de caiilicissi<11quale ? IV, 1768. Cttibu(lieus rapyrius.\lanaiias| arlcs scquutus, a sylla
canticum .vioy.Jsexponitur. V, 1651. Canlica gradmim victus, a !'uui|;oiointcrfucfus.Vll,t>9..'<(>/.(/. ( aiTxmis(uui
sunt quiuduuim, quia totidumfuuruut tenij li gradus. IV, Pa yiii urutlulilas.VII, 107.Carbouusinulli fuuruux guute
1960.( auticuui gruduuuiuiysticuqititl. IV, 15':6, 1659, P.ijyria. \ II, 09. \o(. d.
1667.cautiuacauticorum,saucia caulicaainatoria, utc. V, C.rhouussunt incorru|it>hiles.VII, 715, 719. Itleollmi-
289. jEuiginala.V, 2H9. caulicumcanliuoruni amorussan- tihus substerniuitiir."VII, 719. cnrhoucs iguis congerere
ctosChristiet F.eclusiaj coiiiuioiidat.111, 925. lufli illinium suj.cr cat ut alleriiis quid sit. III, 75. ( arbones ignis a| ud
esl ad iiilulhguiidiun.III, 925.cslundil quantuni;i\p>lun- A,osl. l.oin. 12.no.i iiidignationuniDui, sud ignc.iu] aaii-
da, quauiiquupeudendadivinacarilas. III, 925. .Narruiioiu luutiiu signifiuaut.IV, 1018.carbouus dicu.itur, (|iii se
Caulicocautic rum gonere loculionisfigurutarumrurum converluntad Doiniuuin,quia de inorttiisreviviscuul. IV,
est. III, 572.CanticumamatoriuniviaihclnuoiTiiii. VIII, ;I07. 1001.
Cauttisesi sonusspeciostis.I, 815.Eiusuiulodiiuinihtus CarbimculusIucetin tcnebris. III, 47.
magua.I, 800.Clilisustad inovundu.nj.10 aniiiiiiin II, i2f. Cnrce.lt.iiiiis.11, 250,251, 252.
Canlus[Saliiioruniin Ectiusia.IV, 157.i.aulus ecclosLis.i- Ciirucrc.iinierila faciiint,.IV, 1812.Lnum IiaMlaculum
cus i.istiluilur \,ediolaui a sancto Ambrosio. 1, 768. 1:0 alieri fauittlooniniIh.erlas, alteri earuereni servitus. IV,
niiiTiinin modumaCQcittu- Augusliuus.I, 768. hul.-uLatio 18J2. curuer l.jus csl homi„i gauju.,ti, el |.ITI1IIIII tiisti
car.iiseliamiu divinocamucav.-nda.I, 799.1'eeejliii'uiun a.igusUuiiust. IV, 1811 (arcer ii.uudusisle. IV, I8L0.
canlus am.Iiusdeloctat quauires. I, 799.canliis gr.itUale Curcer,corpus tlicitura qiiibttsdani.IV, 1815.I.t caro pro-
furuutlumadulcscentiumpelulautiasopita. X, 7o7. ptur ci.rrti,lela.u. J\ , 1815.
Caulioiiuinvaiiaruiu periculosa deleclatio. V, 79. Ad Ci-fhiibiit IX, 507, 528,550.
cantioucsvan.s, qtianiad salutariamoiiituaud.unda,major Carictt, tlua pra-tuctacardiuioslii. VII, 119.
houiiiiuuipropensio.V, 79. 1ati.iua proiu.ia et siiliaao.ies c.aniiiiusastn.logici.VII, 115.
julsx' do ecclesia ubi scpullus esl c.jqiiuiiii.,.V, |i!5. Ciii-urj ,\o,i ust in caruudo dillicullas,nisi cum est in

Cantaiitesturpia repreheti iiiiitiir. IV, 157.cantai i, s iu habe.iio cu i iiu:s. III, 76.
nohis cujus gralia cantamus.il, 558.caiuaiitliia urul.-sia cariias qui.i sit. V, 115; VI, 25. Caritasvirtus est, qua
tempus,utilitas, saiictitas.II, 221.1autu.ili.on.i.isLe| sal- itl 0110;d.I.g.TiJuuicsl, diligiUir.11,739.carilaleiu tlouuin
moshumano ingeuioeompositos, iiiiscuulquu uhriulalus. Duiusso nuganlPelagiani.X, 1292.carilaleni hilur grutiie
II, 120, 220. aiijntoriauonii.iarouur uolbil.! ulagiani.X, 1296. : <lagia-
Capltaniuttmca[ut civiL.lumGalilaere. III, 1105. noru.11lenobrie, ctini seiuutiaml.egis ex Deo, cariLiioiu
Capillicuiusucaulurlioiiseiitilntis, quarc. I, 1171. ca- vur <ux oooiscss>;vohiul. X, 905. 1ossu hahero ti ie.<.vcl
pillosiiudaru eii.iu.s uec mariiatusduujl. II, 1060.Cajiili carit lem , uatur est honiiiitiin; haburu atiluui,graliie ti-
tun.j.oraliumrerum su, urfliia signilica.it.IV, 605. InJo tleli ni. X, 9t>8.( arilas 11011 ex hhero :irhitiio,sudux d 110
lergeudi | edes Dou.ini.IV, 605, 1820. Dui.X, 502, 505. Curitus11011 |)ur vir.s noslras, id u»l hu-
rex
Capitoliuai Tarquin.Tisabriouvit.VII, 87. Capit<liuin iiia..as,tlifiuiohiiriu cordi:us nostris. II, 990.
.lovidicaluiii,uit. Vll, 119. <a; itoliiuii.10viu.deru nuluu- Caritusust d-.iuuniDeh II , 576, 5; 5; V, 210, 577, 620,
rmit, llars, Teruiinus,ul Juvuiitas.VII, 150.Ciqitolii iu- 715, 7,13, 1225, 1211, 1-162;X, 257,210, 290, 901, 905.
cendium.VII, 72. Caiitolio peperceruut Calli, non vuro Car.tusttiTiuiiiiiiiijusgralia. X, 905. Curitate liulhiuihei
Sylla.VII, 109. doatiiiiuxuuJuiitius.\ 111,801, 865- Ca iti.to niiiius esl
_Capilolintisla. is, Jovissimulacrumin Capitoliol.q ideiun. quiiiquiJ LibiDeustlederil. \ , 795.( arilas qua 1ra.ccpta
VII, 77,:<ol.c. capilulinuscollis,ausurisvigda;iLia sun alus. iiu,le.itur, iitit e.xuobis osl, sutl . x Duo.X, 905. <antus
VII, 70,81. tula ux D.-o.X, 586. <aritas cl suiuutia e.x Duu. X, 9t,5.
Cup.arit insula.II, 189. Si sjie tia i.egis ox Deo, nii.lto tuagis curiLis.X, 11i2.
Capraj u omhie 1cciusia deGentibussignificalur.lv,1562. Ciiriiaset. vita ;ei<"rnaiiiuutisheredilal.s idioruni pr!..i.is-
Capses. IX, 255. siouis. III, 506.caritateui a nobis h.iberonou p<-ssuu.us,
capliwtas juslornm, rcligioni chiislianae probro essc sed a iieo per s, iritum sa .utum.X, 1105.Carilus,'0110111
noii debel. VII, 50. captivilalem relijiouis causu s; oute esl.s.iirilus. 111,2067. ( aritas oordisosl dilatalh)a s; iritu
tolerandamutiampagani uovoruiit.VII, 28. sunl iu suri- sancto. V, 925. 1fTuct,uscst, |iiTuse,<ti;u s|>iriti.ssaiiuti.V,
pturis saiictis,oa,tivitalisreligioniscausa, inagna solatia. 1675.t aritas vuriiisarru, quampiguus dicitur. V, 159.i,a-
VII, 28. Ca;tivilas ad probalionem Vtl enieiiiiatiouo.iia r.las ul i<b ill 1 dulur, a quo juoetur, oi-.udiuii. 11, 595,
Deo perniiLtiiur.VII, 57. CaplivilasMarcijUtilii r.uguli. 1016.( aritas lide iiiipulraliir.li, 818. ( arhas 111quaatii.n
VII, 28. ( upiiviiasfuiiiinartim(jastarume saacLiruniuiui- a li'sl, exerceatur bi:.ie vivc.ido;iu quaiitti...aiiLuin111 iins
tu.11d(.li>ii,ia:qui uas uou desuraLDeus. II, 126. est, iiupetrfiiir [.eteutlo.V, 10 6.
Ca|livitasnostra priina. IV, 891. iotus n.uiidussuh ca- <ari.as iie<|iiitcsse sinu li.ie. V, 561.llhidilaTi0 esl, ihi
ptivitatu. V, 179.ia livilusu stra du.noiistrutui'IV,1765. necessario UJes et spes. III, 1816.Cardas1.uguescitfi.<u
CajJivitasnostra 1..quo fonsi.stat.IV, 1765.Cajlivitas ust tiluliaiilu.HI, 55. Car tas <leoortlupt.iro,:'t uu o..s,iu.jfi;
purugriiialiouostra. IV 1917. loluiu iuuuduuivuhitinas- bt-na, ut li le non fiota quid sit .111, 5ij.M.IClidu, s, u u
sam iuliJeli.initliul.oltispossiJubaL.V, 8i0. ca; liviiasho- carilatouai.iiaiiullasa.iat.ir, ul |(,ssii Duuuiviaeru. I, 87,1
mi.iisux puucato.V, 188. i.a| liviias ho oiais i.ijusla uon Post b ne vilam sola earhas. 1 , 876. ( arilas stja s, uq.o
est, qui ilusf.ruitIin,eratoreni Dcu.u,eld verlil'ad tlusjr- n.aiiet. V, 857. . Aiuor,!Jl-ctio. CariUisnullomo;o re.:(;
toruiiidiahol.iui.1\ , 9 <0.uq iiviiastiu quu j cr chrislun>li- essu ; oli-sl, si ua quictlili-.untu:-,001 vura, sutl alsasiiul
bu:-auiur.V, 179.Cuilivitulis..ustraji.jsliTiiiiu,ia lietlenipfar III , 119.Carilalis\ia Jiliil u.xuulsitis,cl uunin dla a.ubu
nostur sauauiiu suo delevit. V, 8 >0.Citjtivi l'ali siiiuus, l.iiil, iii.ahuuiiles.IV. 1857.
quia vciiu.ii.ali sii.uussub peccato:vuaduru11.s _<.iu..i.i.s, <a i:;;s aa Apostoh)uoiiiiiiuinlala.X , 902. ' aiitus ooiu
rudiniere nou pi.ssuinus.;Yeudithuius nos eonsuusio.iu\,t-c- liiuniJ.nr. III, liJ, -055; IV, 1919.carilas quuutun
cati, rudh: iaair h, fi,u jiistithe, d..Lo, ro in.hiss:u ;ii, .u ht.jiiai. V. 751; maxiinu.n oiiiaiuiu houorum. II, 811.
iuiioceuti.IV, 1251, 1658.. OitlilereLuussuiu eapt.iv;:.'.,,,, i.aiitiiis lans. Il,85i>; V, 1553, 11)51.CaritasosLLuus
|it diguussis liberari. IV, 1071,Captivaloresuosiri diaho. /pse. II, 818. isque adeo caritascsl doiiuuiUei, ul Ueui}
13! IM OMMAOPFR \ SANCTI AUCUSTINI 132
vn.».''<i'.V. 1$'. Iiuii-iii! • I iu piic.lau, vuhit vcstigiuui f.-rc sola a Joa.uics:i| osl hisconiaiciiilal.lil, 2057.i aritas
iri ilatis.Vlll, 857,85«,H.O.•iiaii.ccu iisi.luia.itur.VIII, laoli ut L'| lia.ilfOa.nif.ai.iur. III , i;.| i.
061. : 02. iVr edialtrein ifii ruu.iijiiiath i.ujr.a.i.tisu.ii, <a nalciii o<><< ha enl. t_uiai. Ic I si;ecallnli a?coinniu-
liTiii.i.uru.iti, | er.ua.ifa..us u ai.u. \ II!, 8,..i, 8 >>. liiuue, lajtisi sii.L,aiil n; u d hgu.J u..,l..L>iii. IX, iiS. li'J.
. ;iiilas usl inuguau. vuravirlii...II, 75. ; V, .5:7. Virius carjas uisi I.I u.iilaiu ictl<si;e iiuu polustcustodirhIX,
a liiinc.IV, 1555. liTiis V <T>iL,.li> iiuh IV, 511. i anLisvura 512. .-.o.i h u|jul.<.r uxlia lutiusia.u. V, 1225.(arha.slautiat
( hrisiai. rti.ii, qu:c. IV, 1816.( arilas iinjcr >>sl fi.lt?t-Ls u, I>>minu:n , di.sct.rtnailas[henial Doiuiiiiuu. IV, 1050.cari-
tjt.ia a ive.iiu.lu objecL.i l ia;cussa it, ila \uro cia:uil. 1\, ta.tisfons .-pir iiis saiieti.»,, ri.iui,iuiii u.iilatisin )>.-o.III,
1171.. aritas iii nm.iioiiS,-l.su cr <uiuiah bo.iJa I, 1510. l.'>8)t. carilas co.n.agu.u a.it, uoui,agts couplucti.urUni-
>,IK ITI.IIU.IIII .
in uurdhiis .liffii.idr.ur.-V,207.' .iri.as n><\al Ijleui, u.iiias.,c,\;.t ariiaLuin,c.rilas |urvu,iii aJ ularitu-
;iturua. IV, !!)!'.).( aiatasgi\ui.i usl uo.i us a ,.u..L:.111, tua . IV, 2ii. Nnllaesl curilns hrisliaui, a ;,uontni uuslo-
755. Canlasvha uortlis.'Sl. II. 56i.. anlas, ...TJUI\iu ,st, di ur II.IILIS i lirtsti. V, i L-2. a.ur u.irhasi|uoinod.isci.iJi
ii.agaiitiiiiiir.iuiihinihah >i.IV, 1857. u.idaluiii<>slJIVU.II. iin luli;..<uol.T.III, 1i5i. >,'iie.iritali-.iihaliet,suiuiusesl:
V, 1256 rrajut'| liini ln-cveet a, uriuii . VI, ii6'J.V.r.jun iii-uiuJI.i -•iiiovulde i cjhsiii uaili hra, i-Lsi tris iuci|iat
cu.isiTiiiiiaLuai eLhreviau u. II, 85J ; Vl,h70 . urila.-.liais illUiiihahuru, i.ilrtii.iilLilur , qiiuiuudorau.us (j|iv;ca co-
uiiiiiis| iTCjupli.VI, 2s8. : , .i
ru-ce, li.i-., .KTI qi;o uuusu- li. ..ba. I\ , 176. Laiitas, vitu; uiss>.isio,mors. M. 715.
iuii..lur,s. d t|ii.i| crli i.ulu. p a-cupia IV.2til. l-ini.-riiniicar.iaiuint j | ng.iaru, cst licuuuluuiin spiiiluai
c.trhassiij.uru.i.iiKKi is.-ii.u .. louuaiia -c: i| lu.isobli.icl. s-jnu.ii.ii.III, 12!7. iassu.isi.aiesal.qiia.idoaul a uaniate
IV. 1232..\d carilalc.u punhiu J qiiu:sjnpsil oysus. I , iiusi:ii.ii,.i-, auLuaiTlaluuipiouiiiit.U, h57.Ahoruiuliii.ola-

8i0. i.n -u.ilustiiiiiis|iiu lus.a.iiunii<l.:p.a-uu,iis CIIIT.II- ti,. eoiiiii.u.iis ust, t|i.ib;.s r. ua i, , s, us, diijtTio.s, iritus-
lis 1.1516, 1517 . i ii' Aiiur i;ui ci ; ro ,i,,:i. (iiiilus u.sl quu u.iii.i.iiaise.-t. II, 5\>5.t.arnas in .ouuiit.iiuluagis
la. tu.li)ina.i.iali.III, 2058.lu carhalu lulludo usf, ni tx.i-j t[ii ui i. | iT.atuuico.ist.liLi1,rjui-.vii.s jiif eii.ni i, su hu-
a.i. iislhi.IV, 1756. a i.alis l li.u >, .un j.ti.lo, siu 1;oitas, i/Ul,t-i.iiij.uiu i.i al.ur.i, ,_uodi;su nuu liaiiut.tll, 1«I2.
ul pr. lu.iJuni. II, 50i, 563, 611. Ia iriuf t.iirisiiliji.a,; r. ..iiii|.er aiiquaiu..uuus,i.at>'ui .i.ai ; ulust I.I.,,<erequodju-
II, o6i, 612. <.uiu gnovilqu;csil. inliLu.louL lt;„giiiiuooi ( bui l), a
us, ,,ULiiluuii[iui.u,lul, ut hi illoi.uplci. IV, 1627.
al iludij i-L| rti iiu uai, ut su, urf.iiiuualuui siuuLaJ i.ari- anlali ..ilula.iv.r.siushnij.nli:. M, 515. t.aritaiuuiqui-
LaLuni : hris i, vi.lil<>Lhi-isluiii;\idil u.l.I alr ni, ex A.i.hr. i.a.u naliuruuo.i |>ossii.it.I\, 15t5, 1511.t.ariiasusl iu eo
II, 60i. i ariLas laliluJiuui furn, u.ile IJ.TI.,i.i ool.is i]iu .m.isi.a q.i.iri; hi hau \ha. IV. 1629.. arua.is soci<>ta-
il -11.111)11.al.V. 88,1.( uii a.is | rtcue,li.iuun.iii.icl, liyoiua.ii, lu...duo b. ruj.iai couiiiiuUuUul. III, 651 .,) i hubuntcari-
l.igica.n,ethieaiii,el ivi, ublica:saiuieui.11,V>2\. littu i., | oila.it i.itiuuniouuia sua; qui <iunliu.ieul, graves
t arhalis niin | rajuuila seui| er to„Uaida. s.Tiqer IUOJ,- stiai s.ij. IV , 1698.Quiniioma.|urtaritas , tatiLuinajorus
la.id.i,ULI:.III, 1551.Duo|>ia-o.']la c;iii..ili»sigmfial i i.u.r | la_.udu |icu.aiio aliu.iis.IV, i2tilJ.NouUSLsti.ius uiiqui-
liiJiuii. quod lus.suia./sii i.i a..,ariau allia.lli, 1522, iiiiis, >|tiii.i.| ios ux ua.iUiUd.ligu, lis bu.it-facii,| ro lis
1525.caiil Lispudes dt.o. IV, 515. aihaus , raju<>|Ja duj liitui-jujii.II, o5i, 655,008.Cra.iorest Duu\ ro .raLr>-. tle-
i.< uui.iihus .-cn|,iU!aj s urmu.ihu tapuiiLAiigiisli.u.s.II, s(,l.. ii'ucano, iii.i sjeriliiii.il uaritalisoUcrLur. II, 87. caiTls
225. u>othi0ui> ouliela. III, 1!J82.
cari;asdi ilnr aniorDuiel [ roYimbIV, 260. ( arilaioet (.an.a.is u.ii.as,.rx-,o.ieadausl lurruaajconunodohajre-
Dcunioiligiu.iis,et hivieunidiligi. us. III, 1852. a it.s cst tlhulis. V, \Sii. Hti>l.s du i-uquie.raiiuui str luui licla.i-
nuxus. qiK. honimusiu.icuin sibi ut in-o to.ia .:.>.itur. lur, eii iii i.t | i-opriis•i..xifiaiihtis. II, 5)5. Oiiuis qui
III. 878- Duttset |T,<.\h..usu iii cari aL<-.;i<i.n.ilur, utsi , uuuu,,n.ivursiisc.iriiatuinla u : tiuduqui i.<u.ioolfeuail,
n.aisU.ifii.iiiiiiqui dhgii.iuir. V, 12-5. h.a i . iiu.it ro <ti fa.ji.s esi r. Us .iu..iu.ii. II, 75). <_i<; ciadus iios.ilesuuii
Scri luris, i.i_.erthauarilaseoniineiiduiti. Ili, l.)5t.>a:;Ls tii,,il iiJ duseiul iuh.isLuriiiiiiilirisii | iuhi ueu<ssariuin,
est iiioius anhi.i ad Iruu.uiuniDuo pru, li-r i suiu, el se iiia,ur>incaiitulis i.i\e.ni tiuctum, qtiaui qui , ropter se
alq<<eproxhno] rt.|ier Dutiin.III, 72.taiTlas ust a... r tl),J, i|,,,ii.iitagiuas, au.uu co.ii,IUI5. ruitu.isiiSiiou iiugatchnsiuin,
et | rtjxiuii.snijiiu i| sius s euiiUuUi.uu.u. VII, (10. ari- SUSci,lt-|UU liiaiT)TT,..,i.11,
tas ; hu di\i.ia, aha hu.i.a.ia.V, I..29. t.aiLas t.ulux stivun.at.s eL uiai.suuiutliuis.IX. 8i.
( ar late lictisuulilur. II, 757. CuiilasgluLcut[iioa nnia Iguoauu.iJu.ilusl ut w.rjica.iduiiie\ cantat<:.11,6t>0.Sicut
ag,l:<ti.a'.ur | <>slDuu... IV, 7,>8Au.a.itlusUuusiiu, u. si paiaia usLsuvu.i.as | uucal.iqua>hi\eii>riL\itidicurc, ita
tijfi [loiusl,nos i, s <s(ihhviscaniur.V, 77). An.aruD.TIUI iiini vulLcar.las qut,d vitiiiiucliiivu.uru. II, 958. i arilas
gr lis, iiou sibi oxlra .llu.ii | onrru niereclu.iiqiiaiiiex- s.uvie.iio. IV, 17,35.t.a.it.is uuudil,i.lanaitur iiiiqtiiias.III,
Spu.Lulux illu. V, 568. . i a.nas, gialis aau : si v.:rea a-, 2055. <aruas sicviLin.re colu.iii.i.io, iiuii corn.io. III ,
ij.sc sil iiiuruusqnuni.ini..s.\ , i 05. ILCe.-t Duunigia.is 2055.lUiTiasquousque .raaci i otust. IV, 1575.Aliqua..do
amaru, tlu I) o liuuiiispur.iru, du l:uo pro, uraru.i ;.| l.-ri, an.i.Ts.ii.iesu uss.:u ii tiiiicl. V,559. Cuiila.ti.itus uo.i
rte i. so sjtiari. V, 1iu!J..iinuiaqiiisquu a i.n utni ; ari.u.e, hiiuiii.iti.iliu>,uari.alis offiuia<.roLuiuporue\hibuaulur.
nou uxsj ucL.itsrutribiiliuiiuiiilUiiipur..ljiii, s d fajiu.i.D.i. III, 2057.
V, 865.si promissisquih.i-lioulbo.is, ia.i tiin lauiuinDui (a.iia.is ofliuia.VI, 528. Carilasuon sic iui[endilur, ut
negaiiilaiiiiiudiuasux, avisti, ^raiis iiii.as:<.V, 900. ralis [e.uaia. 11, 8tiJ.Laril.is exaulordulos. UI,i0i5 carilas
Deiiintlili ure hivc.iiur J..I). uuu ain.i.s ,.ou (]iii.ialqual su.iij.cruu..<Tur,ut sulu, uuaai reddi.a, duthiut suiu;er
dedil, sed quia s>:i| su.uno.ia s u ii. V , 509. Dotishoao dui.it.rui.i. il II, 86J; \ , 8a0. . ari.as nus su<nperdehilores
u<stru tiili^iiiii-,ii<i.ilid.iOsu. . IV, 1952.Miauii.i-us>uus (enui. qi.ij a u..a <-slqu.. ulsi uolidiuretiuiiur,senijer
liai<<>. ii divinilale... si li-nnoi.i illiini uouha.ua cunlu- tlfhelur. IV, 5J7, 5J5. Carilasutiuii.iipcudhur,uoil defluit.
.oin. IV, 1952.<arnns i.ui ia uos niiijt.i",qll iinn;sliu iu \ III, -Si2.t.rustit ci.in eroga.ur. IV, 1J22.t.ariLaluuiero-
Duu.n IV, 1555 I) iis usl a.ui.idauliaiiustra|iur ciii'ila|.i:.n. gai, qui iiusuiTCordia.ii acil. IV, 1J22.DiluutioDuisit gra-
IV, lt>2.S.DCIIS tu
s.-ilcti.i uo, qiii hubiTcatila-cni, qi.aiu liii.ii, | roxia.i i.uu.-li.-a.V,571.ni.lirih hivu.iittir,qui uon
iu c;ulu.IV, 1151.NoucsLvcr.iLui ar.ias ia >-o huoua.unde
qui i.<„ra- u.i .u , ritstut iillen. \ , 571.Caniussunij.urUai.et
Us si .-,iriiui sa.it-ii. I\ , t!05.( ari utu uLliuuiihtaleDeo dut. IV, 571.C.iTtasuui.ihil, uarias . aL 1\, i8ol.
iiii.io, r.q i .quu.iiUs.V, I i2. ( aril.L>«ui|.uniiiiliLlu uu.i | rusluru .iiiJjii.d ] otus.uHJin
'
'(-ai-il.ll>- lirisloe b <reiu.is, u-n limore | auia;. II, 505. iuh.a is. 1\ , 260.1'roxiinoi,u;tlquist|Uu\ ra-slarude. uat.
jlOii.oal clir siu.n perv.-iii;, ui.si|<ur earilalu.n.IV, II!). V, 57i. t ariiyscirua q.neduouat ocuu.aii. V, 1599.( arilus
..aiTlas<hri-.li i.i u.u a..; cjus. II. 229. (a.has ulauia.ad I roxi.t.ii.i iiouu.ni| ruUu.i.iii.r, io.<li>.ijieii ituitvi., utc.
ciir.s.iiaidu iioiis, earuasci ,.ualdu <hrisl \ r<>u us. IV, I\, Ji\ llajusu.ilc.lia, o.naia flagiliaut iauai r.i uxsUu-
18i7.si [ cr ci.ritalu.. mbis n.it i hrisl.is csl in l.ria, j ur g it. III, 74. t arilas i)A in liTbiiocuusis.it,canlas [ loxiti.i
ua ..i aii cuin u.i in ITCIO sii.niis : ( lnrsliis du ISI.Uusi iii su ic.ii. IV, 2isl.
1
uoaijassio.i. u nla is, iin..s irsiiinsiini.iss,u <a;ii;..i.,.IV, t iir.la.isirdo. \ II, 645.( arilalunicrdinare. V, 605.Nou
1650.I) ni aiis a.lsu.i-iidilui-, stq.u.i.r u.ssutu;elism i.,de (.r.Jii,- a.n.iadi, sedordi.e subvc.i.Tith,i.Jir i r.-s liiiTio-
iiiiltTul ii.ilalJ.n. IV, 15i1. lu via ua.iialis <]uaraiioue r<.Usa.ilu.ouii. II, 557. Ca.iiusaJ i.u.iiiutscxtuud du-
Chiisitioaiiii<i.la\h.III, l!)Ja. liut. \,56i <ariL.shtiii.ieista.na iiiipouUi.iir,au.iuisse-
(ariias ca, acusrudtlitad a, ic.nd:idivina.V, 70'i.Caritas cura r>![>cudi ur. 11, 869. (anlas nou ta.ituui ] noseiitus,
rei; uulicu'diviuaj nos a Issiscil. II, 555. Caritas divhia scd >>ltoto on.e dispur.iosjalres coni;leclitur. III, 2025.
aiiioruuiilliuitiiiiiinerutricisuou<oni|alilur.V, 1351. Caritalemnon s iluiu ui frairus, sed oiianiiu uos qui lotis
Caritutclilulushi iiuoiiiuuiiiiiiulaoili iiuunisuut. X, 109. suut, oxliiberi:dubumus.IV, 2J9. Caritaiisopus i<)futuro
Quomodo;hrislus vulf <mn s i.i St: uuuin esse. VI, 712. sajculo.II, 565.
Caritasuuilatisvinculumforiissiinuni.\ 1, 157.caritas de «"'aiTlasqu. sudiligunthoniinusmalieconscienlia?. V, 562.
multisuoidihushoiiiiini.il facifcor iiii.on.III, 1558.larha- Caritat.i.i.quani vocauth.ibeiit iulur se uLiaailalronus.
tis furvorex niultisuuu.iiconflaL.III, 20)6. (arilatuin ,ui \ III 225.c:u'iiasliunianaalialiuiia,aliailliciia.V, 1529,1550.
non habenf, uon iiahilanfin iinuui.IV, 1756.(.unu.is lia- Caritashumau.iliuita.V, 1529,1550.cariiasad inimicosox-
turuaj connnendalio.III, 2011. teudidebul.\, 56i.(.ari!.a,iiiiii!iuiscauLaiiii|<undilur, amicis
Cariuscsf uota discipiUoruai curisti. III, 1809.Curhauc secura rependilur. II, 868.Uiitas uou lautuuiprxseutes.
13S [/.i^L CENERALIS. 154
sed et loto orbe dispersosfratres comjplectilur.III, 2048. tem steculicompatitur,nec tiniorem.VI, 509.caritate se
Caritatemnonsolumin fratres, sed etiam in eos qui foris agi non timore, unde quisdiguoscat.V, 795. Vetus Testa-
sunt, exhibere debemus. IV, 299. Caritatisopus in fu- menlum ad limorempertinet, novum ad caritatem. III,
• turosaeculo.II, 5<$5. 2074.
Caritasradixomniumbonorum.X, 370, 574. sicut ma- Caritatisuhservit scientia.II, 223,757. Fidei, spei, et
lorumomniumradix cupiditas.IV, 1154.Ex caritate tam- caritatiomnisscieutiaetprophetiamilitat.III, 35. Quidquid
quam ex capite exoriuntur caeterabona. III, 1852.Non salubriter cuncipilurn)ente, vel ore [irofertur,veide qua-
fructusest bonus, qui de caritatis radice non surgit. X, bbet paginadivinaexsculpitur,nonhabet fiuemnisi carita-
217. Caritatemlolle, non est quo te moveasad bonum tem. IV,1815,1816.Innullisscripturisaliudrequiratis, nemo
opus; aut si moves, u t servusmoves. V, 569.Sine caritate vobisaliud prajcipiat:quidquid obscurumest in Scripturis,
nihilest homo,quidquidaliud habnerit. III, 1439.caritas hajc ibi occulta est; quidquid ibi planum est, haec ibi
solabene operalur.V, 904. sola bene utitur donis Dei. aperta est. IV, 1816.caritasad intelligeutiamveritatisdu-
VI, 137.Caritateamasquidquid bene amas. V, 160.Quod cit. III, 1876,1877.caritas facilut intelligeredivinapossi- :
fit sine caritate, nullo modofit bene. X, 903.ubi caritas mus. 1,1524.caritalemscienLiaj plenitudocousequaturne-
non est, non potest esse justitia III, 1236.Omuiabona cesse est. IV, 1022. caritatem qui tenet in moribus,ille .
opera unumest opus caritatis.IV, 1148.Cumvere fitopus tenet et quodpatet et quod latet in diviuissermonibus.V, *- i
Legis,caritale fit, non timore. III, 755. Lexnon impletur 1534. Caritate doctrina scriplurarum tota possidetur. V,
sine carilale.V, 267,696, 1241.carilalis lalitudine opus 1551.
est, ne pereat quidquidbonifacis.V, 904. Nihilhonilie- caritatis dulcedo. IV, 1729. Carifassine gaudio talis
rat, nlsi essetcaritas; et cumadest carilas, non potest bo- esse non | otest. IV, 974.Caritasamalur, nec tamen sen-
numnon fieri. X, 574. Caritatequidpretiosius,quidlumi- titur. V, 160.sine caritate nullaest pax. IV. 1685.Caritas
uosius,quid firmius,quid utilius?V, 764. ubi carilas est, lalum mandalum,quopax redinlegratur.V, 1588.Carita-
quidpossitdeesse? L'biautemnon est, quid esl quodpos- tem non libet, nisi quodlicet. X, 256. Caritatemqui habet,
sit prodesse? III, 1141,1151,1845. Cum cariiaie omnia conscientiamsuam attendat, et ibi videt Deum. IV,
habentur; sine illa nihil prodest,quidquidhaberi potest. 1951.
III, 1646;IV, 1627.Caritalemadde, prosunt omnia: de- Carilaset cupidilasin homine.V, 562. Mergunlurhomi-
trahe caritatem, nihil prosunt ca;tera. V, 44, 562,575, nes pondere et torrenis affectibus,et emerguntcaritalis
764, 783:Sinecarilate omnia bona nihil prosunt.II, 229, sublevationeet spiritu sanctitatis.I, 847. Ipsi qui fructu
7 >o.Nibilprosuutquaecumquesanctapotueriulbaberi. IX, prsevalentcantatis, possunt lamenaliquidhabere purgan-
193.Nec verilas, nec sacramenta,scientia,prophetia,aut dum. IX, 125.Homotanto plenior iniquitatis,quanto ina-
fides- IX, 512,314, 601. fJniversainuliliter habel, qui nior caritatis.II, 740.Quinolueritservire caritati, necesse
unumilludquo universisulatur, nonhabet. V, 550. Caritas esl ut serviat iuiquitati.IV, 163.Caritassi defuerit, iuiqui-
si desit, frustra hahentur caetera; si adsii, recle habentur tas erit. IX, 601*»Quanto magis regnat in quocumqueDei
omnia.III, 1462.carilalem nonhabenlicaeteradonaaufe- caritas, tanto niinus ei dominaturiniquitas.IV, 1582.lle-
renlur. IV, 1905. Caritatemaufera corde, solum superat gnat carnalis cupiditas,ubi non est Dei caritas. VI, 287.
mendacium.V, 1645.Carilalesola distinguuntur honi a Caritascarnalissperantiumcarnalem felicitatemin fuluro
malis: cseterababentcommunia.V, 583.Nisicaritatis de- saeculo.V, 34. Caritatisvenenun est spes adipiscendorutn
lectationevinciturdelectatiopeccali,invictaservitutis ne- aut retinendorumtemporalium.VI, 23. Aniuiaamansfer-
cessitas. X, 1121. rena, vel etiam se ipsam, tantumdelicit, quauto id quod
caritasappellaiurbonavoluntas.VII,410.Caritasdete ope- amat, minusest quamDeus.V, 779. Ex abundantiainiqui-
ratur, quandoagis volens.V, 71)3.Carilas facilutilli Uinlum tatis fit torpor caritalis. IV, 435. Caritassi nata est, la-
imjiuteturqui modicumdedit, quantumilliqui multum.IV, bendo crescit, crescendoperficietur,perfectapermanebit.
1627.caritasocciditquodfuimus,ut simusquod non era- V, 858. Caritasquantomaiorest, tanto melior in quo est.
mus. IV, 1628. Carilasvincit carnis concupiscentias.III, VI, 286.
2061,2062.Relr. Servi eramus cupidiUUis;liberati servi Caritassemper hic augeri polest. II, 739.Qualemcarita-
efficimurcaritatis.III, 1696.caritas non privata excellen- tis mensuramChrislusnohisindixit. IV, 661.caritas quo-
tia Iteiatur,unde et nonintlatur. III, 437.Caritassectanda, modonulriatur. V, 966; VI, 25. Caritatisnuirhnentumest
ut vitetur inflatio V, 783,1565.superfiua sollicitudo, ne imminutiocupiditatis,perfectis nulla cupiditas.VI, 25.Ca-
ubi fervet caritas, desit humilitas.VI, 427. Carifasinstan- ritate crescente minuitur cupiditas, donec veniat hie ad
ter netenda, ut caetersedelectationes contemnantur,et tantam nia<jnitudinem qua majoresse non possit.VI, 288.
quaelibelpassionesperferantur.IV, 1548.Caritatisvuluere Caritas inchoata, iuchoata justilia est; caritas provecta,
qui non fueritvulueratus,ad veram sanitalem pervenire provectajustitia est; caritas per.ecta, perfectajustitia est.
non potest.IV, 399. X, 290, 295. Caritatissi quid minus est, ex vitio est. X,
Carilatislex, libertatislex est. II, 740.Caritalisconsilio 269.Caritaslunc maxima est in hac vita, quandopro illa
faciendasunt multa, nonjussapraeceptolegis. VI, 459.Ca- ipsa, contemniturvita. X, 290.
ritatis lex cum lege veteri comparatur.IV, 1698.Caritas caritatisfonssummumbonum.V, 159.Caritasfacitcives
sarcina Ievis.IV, 823; X, 289.SarcinapassionuminOrmi- Jerusalem.IV, 773. Sanctinon sunt, nisi qui hahuerint
tati gravis,caritati levis. X, 901.Levisfuit Pelro quando caritatem.V, 44. caritate matre parturiti et parti sunt filii
passusest pro Christo,uon quando eum negavit.X, 901. coelestisJerusalem.IV, 1925.Qui in carilate compaginalus
Caritatefiunt praeceptalevia. V, 584. Nonnisicaritalisunt est Iapidibusvivis, ad domumUeiperlinet. IV, 1721.cum
prajceplafacilia.III, 632.caritatisprseceptohomosinefru- animaeDeumintelligerecontigerit,caritatinonsolnmnihil
ctu admonereturut quaereretDeidojnum,nisi priusaccipe- detrahetur, sed addetur etiam pluiimum.I, 876.Tuncilla
ret aliquiddiiecdonis.X, 903. Poenaeex carilate coronam erit pleiiissima.I, 593.Caritasan habet quo crescat, cum
parturiunt.IV, 1844.Caritatiquanto sunt iulura meliora, de mortali excesserit vita. X, 290. vide Dilectio.Abun-
tantosunt infirmitativiolentiorapraesentia.II, 595.Vicu- dantia caritatis Dei facit ut beati cadere non possint.
pidilasnihiisine angustia,ita nibil cum anguslia caritas X,933.
lenet. III, 1348.caritatissarcinaesuscipiendae,pro sarcinis Caritascur aquaecomparetur.IV, 1353.Caritasper su-
cupiditatis.V, 897. perioracoelidesignatur.IV, 1542.Caritatissyinbolumcoc-
caritatisvis. IV, 541. Persecutionibussola caritateresi- cinum.III, 734. Tahemaculumdeoemaulaeorum.III, 634.
slitur. IV, 124. Caritasomoibus quaeslionibusdifficilibus Vide Praeceptum,Scriptura,l.ex. Cariias est fructus qui
fortior.V, 1612.caritas sic violentissimaest ad salvaudum, super Libanumextollitur. IV, 912.CaritaslexcivilatisDei.
quomodomors ad aulerendumviolenlissima.IV, 541.cur IV, 1261.Caritas iux esl. II, 561; III, 1598. ivargariia
morticompareturforlitudocaritatis. IV, 1628.Caritastrans- Evangeliipretiosa.VI, 670. Carilasquasi navis. IV, 16'.9.
fert de morlead vitam.III, 2017.Caritasmorlemevangeli- Caritasesl oleum. III, 1435;V, 575. hauis.III, 1312.rsa-
Camefficitin nobis, ait Paulinus.II, 349.Pro caritalepa- dix nostra. IV, 557,607.CaritassapientiaDeiest. II, 557.
tientesdebemusetiammundiodiasnstinere. III, 1855. Tunicachristi desuper texla. IV, 176. christi vcstimenui
Caritasmillitforas limorem,sed servilem.II, 560. Quo- sunt sauctiejus, tola Ecelesiaejus. IV, 507. Tunicavero
modo.IV, 1680.Caritastimoremaliumpellit, aliumintro desuper texta, caritas. IV, 176; V, 149. Caritas vestis
ducit.V, 883.Timorecasto peccare limat caritas, eliamsi nuptialis.V, 565; IX, 669. Fides, s;.es, earitas in pisco,
sequalnrimpunitas;quia nec impunitatemjudicat secutu- ovoet pane in EvangelioLucaesignificaatur.II, 500.Cari-
ram, quando amore ]ustitiaepeccalumipsumdeputat pce- tas Ecclesiajfigurala in ficbecca.V, 44; Caritalisala3ge-
narn.IV, 1576.Timor id agit, ne fecias;caritas,ut nolis minae.IV, 823,1791,1952.caritas quopretiocomparanda.
facere,etiamsiirapunepossisadmittere.V,882, 883.cari- V, 211.Caritasgratis conslat.III, 2031.
tas de timoreaedifieanda. VI, 516.Pielastimore inchoatur, Caritasea dicenda,quaenon est vilitas.V, 1527.
caritateperficitur.III, 136.Caritatisprofectussignum,im- Caro.Do origine carnis error JUanichaeorum. V, 189.
roinutiotimoris; signum perfectionisejus, nullus limor. CarnisopificiumnonDeobono et vero, sed malignisange-
VI, 25. Caritastunc perrecla erit, cum poeualislimor listrihuunt Priscillianistae. Vin,44. Carnisaliumaucforem,
omninoabscesserit.X, 304. caritas perfecta ncc eupidita- aliuiris[>irilusputant Manicnxi.VI, 709. carnem compe-
SANCT.ACGUST. %\, fCinq.J
135 !N OMNIAOPERA SANCTI AUGUSTINI •136
dem et eareeremputant. VT,710.Carnemnon pertinere ad 820. Per desideria carnis famem scilicet, sitim, etc.,
hominein,error. V, 1191.caro animata et sentiens unde quamvis inculpabiliasinl, quidamin culpas iucidunt.X,
el quomodonascatur.III, 104.Carnisarlifex Detis,conlra 282.
Mamchaeos. VIII, 392, 393, 394 393. caro a Deocreata Caruis peccata non contemnenda.V, 511, 512.Et argu-
pou est malum.V, 852. sed parvuni bouuni.V, Sv f,er untur qui dicunt Deumt;a noncurare. V, 511, 512.cartiis
cainem nos benedicilDoininus.V, 58. carnis nou «aiura peccatadialiolu»leviafacit, cum sint gravia et morlifera.
mala est, sed viliuin.X, 1529.carius sinstanliam vel na- V, 1094.Caruisvoluptas,uuumex tribus vitiorum,quibus
turam mahiin non esse ostendit christi incartialio.VII, oniuia peccataeOiicluduuttir. IV, 115.
801. Carniset spirituscoiii(|uiuatio.V, 268. carnein iuter et S| iritumconcordiam83xi petunt bapti-
Caro peceati est quaeper eniieopiscentiamnascitur. X, zali in oraiione Domiuica.X, 676. NouvirtusIsuniana,sed
1257.Caropeccalioiuuiuiu est qui de couiinixlionena- divinagratia inter spirilumet caruemfacit concortliam.X,
scuutur. X, 421, 1384,1403,1404,I iOtt.cur inortaliscar- 676.Iu | ugna carnis adversus S[iirilumauxilioDeiindige-
nis assumptiopeccatiiuidicitur.111,2072. ( arochristi solius mus. VI, 80. carnis e|jera ut spiritu noslroiijortificems,
non caro peecati.V, 823.ctelerorum auteni hoiuiiiuina spiritu Deiagimur. VI, 557. Ne dicas, uou [iossiinitenere
christo, non est uisi caro peccaii. X, 1220, 1589.ouiiiis et | ortare el frenare carnem meam; adjuvarisut possis.
caro prseter Chrisli carnem ex Deo, ex carne el ex pec- IV, 457 caro quos possidealaut a quibuspossideatur.V,
cato. X, 678. caro peccali et siinilitudocarnis peccati, 1620.I.ectulusdolorisiulirmilaseslcaruis. IV, 457. carosi
quid differatit. V, 1114. Iii carne peccati morset peeca- s; irilui subiicialur,, ax reeta ; si vero spirilui domineLur,
tum, in shuilitudiuecarnis peccalimorssine peccato. V, pax perversa esi. IV, 1860.Carnemqui viceril, diabolum
o44. oontinuosuperabit. IV, 1858.caro per cor inundalur.VII,
Caroconcupiscensadvorsus spirilum quid. III, 416.Ma- 303. Per carneniquaehonaopora fianl? IV, 10130.
nlchseialiam aniinamadmitlebanl, qu;e cuin carne concu- Carne sorvire Deo.V, 915.In carne non esse.V, 847.
pisceret adversusspiritu.n. III, 1350.An caro dolet et con- Et iiicarue esse, quid? X, 178.In carne esse dicunlur,qui
cupiscitsine anima. VII, 421. caro quomodosine anima secundun caruem vivunt.X, 255.(>ui|ier DeigraLiamre-
concupiscit? III, 417. Caruiset spir.l.nsquasi qu.id.lam nali sunl, nonsunl iucame. X,l78.Fiderein carne. V, 917.
eonjugiu.n.VI, 710 Cariiemconeupiseereest animamcar- Vivereseciiuduincarnjm.VII,401,403.Aiiibularesecundun)
naliter coneupiscere.X, 815. (ai-uis inobetlientia pecca- car.iomqiiii sil. V,8i6.Secunduuicariiemvivere,Epiciireo-
tum babitansin membrisinstris. X, 172.c.arotantoiiiinus ruin est; secuutlumanimam,Sloiiorum.V, 835. Animase-
•auima:sulxlitur,quanto magis atlversus spirltum eoncupi- cuuduni Deum, caro secundumaniuiam vival. V, 833.se-
Scit.VII, 629.caro niinc nnerosa, quia iudiga, infinna, cuuduuicarueinvivereinalumesl. V, 8o3. Iu carue suinus,
mortalis,corruptihilis.V. 1259. et iu carne non sumus, quomodo?IV, 1490.Iu carne uon
Caruisdisctirdiaet spiritus non ex creatore. X, 1352. cadere, niaguuniest; noti auLeittiu ea labiquis potest.
Non diaboli aceedeate concubitu eorporSii,sed spirilali IV, 1490.carnis volii;las inimicaest jusLitiae.X, 726 car-
xaijgraliarecedente , secu.a esl. X,864.Carnisadversus nis c.l spiritus prudeutia. V, 846. Aifectus carnales.
jpintum pugna, vitium esl, uon nalura. X, 278. nefurmi- IV, 200.
tas est. X, 1355.F.xprimi parentis praevaricationeest. X, carnalisvita cuidsit. III, 166 Carnaliset s; iritalis, san-
1324,1336.Carnis corruplio ox peccalo contracla, non etns quisque.iu liaovita. V, 856.caro loius esl homo,qui
peccatum, sed puena.VII, 406.(aruis conciipisceutiaatl- caro coi'|.oi-e,carnalisesLani.uo.V, 299.<:arnaliserit aui-
versus siiiritum, justa pn>na iuobedieiitLeprimoruni pa- nia, si secunduiii ij sani vivere voluerit.V, 834. (arnalis
rentum III, 100; X, 417.De damiialiouehoinhiisvenieus. quis lolus, quis ex parle, vel totus S| irilalis. V, 836.car-
X, 287. sic est peccatuu inobediiniiae,ul sit pa:<ia|.ec- nah'Sin Lcclesiai[uinam?X, 195.caruales ..upliciterdicti.
cati. X, 175.caruis fragil.tatem,doloruintorm.iitum, vin- VI, 103.carnalischrisiiaiiusesl, qui car.ialem ielicilatem
culum moriiset laqueosleiiiationumex Adamduxinius.IV, hic hahere gaudet, vel talem sperat in iuturo.V. 54. car-
1072.carnisrebelliopuenaeslb miuis,rebcliuve.rohominis nales et auiruales,qui adhuo parvuli suut iu Chrislo.V,
non est [iceuaDei.VII, 424,t aro homiuis el pecorislicet 462; VI, 122.Carnales lcrra, spiritales ceeluni.IV, 1748.
maleria; conveiiianl,lameii sicutfiue, sie et iiiitiosuo dif- Omuescaruales spirilalibus iuhniei smit. IV, 1603,1772.
ferreut, si homonou peecasset. X, 1359. Carnalesde Ecclesiain sorte sunl Esaii.V,59. Carnalesve-
Caruisinobedientiaiion erat inpriiuishominibusanlepec- teris et uovi ieslameiiii per Agar et Cethuramfigurati.
calum.X, 172.Caroetiainpostiieccaliremissioueiiiinhapti- VII, 512.Carnalesinter se dividuutur.VII, 502. Carualium
»mo,capiivasub lege peccati.X, 433.carocouiraria,etiam divisione daemonespascuulur. VII, 502. carnales chri-
ipsis ha| tizatis.X, 276, 280. Quamjuste per carnem nos stiani spiritalibusserviunt, noucoulra. V, 49. Carualesper
exerceat Deus.VI, 362.A molesliiscarnis alieni csse non ignem judicandi su.il in fine saeculi.VII, 504. Cariiales
possumusin hac vita, VI, 60. Carnis opera hostes nostri. quidamper ign.Ttisalvabuntur,quidamin igne damiiahun-
VI, 354. carualia duo opera quihus sanctie.t pruilentesab tur. Vll, 304.Carualespe: uoctem,spiriiales |<er diemsi-
'mprudentibusseceruuiiLur.V, 346. Kva uoslra inlerior, gnificautur.IV, 940. Carnalia iii regno coelorumnon ex-
•caronosira est. IV, 548 QuomodoAtlan)[>er Evaindiabo- speclantla.V, 488.
us sup|ilaiitavit,sic per carnem vull nos supplanare. IV, Caro uostra tluviusesl. V, 674. Caro noslra foenum.V,
548. carnis opera, opera honiiuis; hoinhiisauLem,quajnon 269.carnis decus ad illud refereudum est, a quo decora
Dei. VI, 369.Caruisopera euumeraulur.VI, 60. suut om.iit. I, 626. Caro noslra siliL l)e,o, quomodo.IV,
Caro quomododomanla. VI, 681, 709.Caruis morliHca- 75t.caro omuis ad Deumveuiet, quia . hristns ex utero
tio, opus ncstrum in hacvila-V, 854. caro peccalilabori- virginaliassiinipsitcamis primilias.IV, 776.omniscaro,id
bus et molestiiserudieuda.X, 183. caruis delectaiio ali- esi t;x oinni geuere caruis. IV, 776. Caro christi vehi-
quauttim et a licitis refrenanda.VI, 711. Servitu ei qui culmu quo processit atl nos, vestis, jumeulurn, tem-
1'ecitte, et libi servlat quodfactumesl pr pler te : si con- [ lum. V, 676. cai-ohumana spousaChristi. III, 1452.Car{
temnis servire tu Deo, uunquaui etiicijs ul tibi car«. IV, christi (Tueiiixadata pro saeculivila. V, 57. caruemChrisU
1880.Quivult ut caro serviat sibi, adnioneturipse servire conversuiu iri hi subslaudam Dei quidam asseruerunU
Deo.V, 715; VI, 562.caio pugva-ms coulraspiriluni,quasi V,57.
uxor contra maritum.IY, 1860. Carotua coiijux tua, fa- Carochristi etsanguis, cibuset potus. III, 1612.Carnem
mula tua : quodlibetdeputa, opus ost ut suhjicias.IV, et sanguiu m Christiuou salis est in sacramentolantum
1860. Caro tanquam conjtix aniantla et oasliganda.IV, edere. III. 1621.
1826. Caro propter aiiiniam dil.gen.ia.\, 625. caro est caruihus uouvescunturAeriani.VIII, iO.PriscillianisUe.
famula aittmae.IV, 1884, 1885,' 1887. V, 801; VIIJ, 44.Tatiaui.VIIl, 30. Carnemsic delestan-
Carnetusuamquisquediligit,«Uanicumsibi subjecit.VI, dam piitanl Patrieiam,ut quidameorum illata sii)imorte
710 Carnis vitiis quando resisiilur, i sa aiuatur,quia ipsa carne ctrere voiuisseperhibeantur,quare. VIII, 42.(arni
curatur. VI. 561.carsimi suam saucti tliligunt el desids- bus iiouvescunlurMaaichiei.VIII, 36, 57. ( aruibusvesce
rant. VII, 395.carnem suam non odit homo, qui eorpus bautur sacerdolessolmua( udlla.tichajos.VIII, 4-Jl. carni
Suumcasligat.VIII, 39', 3VJ2.Carnemsua. . J\»Uuinauiinal bus qu.imodovesciauditores suos smunt Mauichaei. MII
Dditqiiainlibefabjeetissinium.VIII, 391, 39i. 37. cariiiumcomeslio.curat.iauichaeisinterdicatur.l, 1361
carui S| iritus duplicifer consuht.VI, 364. carnis opera VIII, 130,151,154,493, 494.li^menlumMauichajorum de
moiTificant eos a quibus per coutinenlianinonmorliliean- origine omnium earnium. VIII, 234, 233, 396. carnem
tur. VI, 335. Oj.eruincaruisquamvisindiclis mortiiltutori- omnemimiuundamexistimabantuanichtei.VI.I, 227, 232.
hus, non destuit vulnera [leccatorum.VI, 357. Rtaiilex C>uai'e.VUl,233,254,235,236,520.Quaratioriecaniibitsvesci
peccaiicaii!,ivumleiieatali(_tii>-carnis aliquando,tamennon nolebant Manicbasi,eadeiua caeteris escis iiebebantabsti-
reguat. X, 433. nere. VIII, 25i, 233, 255. car.ies frugibus ituntundiores,
Carnis cuncupiscentiael bouum quantloperScialur.X, noi:est cur doceant Manicbaei. VIII, 235, 256. Temperare
753. sensuscarnisdistiugueudusa concuiiscenti-i.X, 1352. se a carnibus edeudis, quia immundaeputanlur, contra
Carnisaffectus.X, 452. caro agil desideria sua, age el lu fidemest. II, 222. Carniumcomestionou cuiuqumai,, sisiuo
tua. V, 820. cami nihil plus permitus, nisi desideria.V, ulla offensione,sino ull» infirma opiuioce.>*ineulla libi-
137 INDEX GENERALIS. 138
dine sumantur.1,1360. cur quidam cibi carnium veteri rum status dumibisa>viretMarinusComes.II, 647. cartha-
Teslan.entoprohibiti.VIII, 151,152, 233. Quasuauicarnes ginis civibusgratulaturAuguslinus,quodRonianosdeosRo-
desideraveruntisraelilaein deserto. II, 617.carnes omnes maede.iectosnoliut slare carthagine.V, 165.carthago in
vescend.isadiscipulis suisrem visse Cbristum,saecularhus noiuine cbrisii manel. v, 624. carthaginensis l-.ecleste!
vero indifferenliamciborum permisisse,inendaciumFau- quauta sit in cieterasAlricaeauctoritas.li, 92. Ejusprajro-
sli. VIII, 337.sovumTeslauienlumiii eo quod nullasani- gativa II, 163.Basilicae apudCarlhaj__inem. V. Basilica.Car-
maliumcarnes immuudashabeal, non adversalurveleri. thaginensemepisco]um, noua INuniidiae, sed a propinquio-
VIII, 233.Absthiere a carnibus l>onumest. 1, 1558.car- ribus episcopisordiuari,moseral. IX,641. carlhaginisCle-
nem noii manducarebouum esse, cur Aposiolusdixerit. rici. v, 2!>3.carthaginisgenium. v, 419.
VIII, 149.Acarnibusprimipalres ahstinuertiut,uondam- Carthagineusecoucilium.vtde Concilinm.Carlhaginense
naadi, sed significaudigratia. VIII, 493. A caruibu-,cur ConciliumDouatistaruuiadversus caecilianumet soci.is.IX,
abslineanlchristiaui.VIII, 193, 194.Mulliex primisChri- 512. se.ptuagiiitaferme episcoporumfuit. IX,553. (aecilia-
stiauiscarnesnon edebaut,quare. V, 801. •
num ahseutemdauinavil.ix, 644. Carthagiuens concilium
Carnis resurreclionem negant Archontici. VIII, 29. schismaticorum contra csecilianum.IX, 659. (.ousuleiuuon
Caiani. VIII,29; car.ocrates. VIII, 27. Cerdon.VIII, 29. hahet, neque diem. IX,659, 612 CarthagiiienseC.oiitilium
Hieracilae.VIII. 38, 39. Marous.VIII, 28.severiaui. VIII, factumsine die et Consule.IX, 663. (arthagiuense Dona-
50. simon Magus.VIII, 25. Valentius.VIII, 28.Carnisre- tistai-uuiconciliumq adraginlafriuuie, is><>i orum. l\,552.
surreclionemaliquatenuscognoveruntrlato,Varro,aliique Cautius,inodestius,diligentiusqut; gessit atlversus ITi-
se
geutiles. VII, 795. Praestantiusest nossecaruein resurre- mianiiin,qu;m Bagaita.iiimad\ersus Maxhniauenses.IX,
cturam, el sine Giievioluram,quam quidquiddc eus na- 552. carihagiuense judiciumcotilra Cadeslium.X, 586. V.
tura elici docere potuerunt.X,532.Carnisresurreclio ad- Caelestius.
struitur. IV, 732.f.aro sanctorum in spe requiescil. VII, Cartigare.IV,422. mt. 1.
393.Decarne quidspera.idum.V, 848.carnis resfitutioet Carus-II, 224.
immortalitaspiis promissa.V,848. caro honiinis quae ab Casasiuvicisquam multichristianifacientesautBeri cu-
alioia escauisuuq.ta est, reddelur homiiiii.t quo esse earo pientes, reprehenduulur. IV,1033.
humana primilus coepit.VII 783. Carnisresurrectionem Casei.met panemofferuutArtotyritae.VUI,31.
si sine niiraculis uiUiiduscredidit, eraude miraculum. Caspuiianunomen .uudi.Vll,767. i
VII, 756. Castoriilaus. II, 239.
Caropost resurrectionemspiritalisfulura. VI, 361; VII, cassitnus episcopusDonatista.IX,334, 335.
393. Postresurrectionemiiel spiritalis. X, 451.Camisspi- Cassianusdiacouus. IX, 640. Tradiiionisaccusatus.IX,
ritalitas,quantasil gratia, de donis quae in hac vita largi- 662, 663.
tnr Deusconjicieudum.VII, 784.. aro post resurrectionem cassi iucum, rus verecundi, ubi parabat se Augustinus
non erit caro sccundum corruptionem, erit secuudum ad ba, tismum susci|ieudam. I, 765.
substantiam.VIII, 129, 1,30,113. Caro in resurreclione '
fa-xsj.tga acoiuadh.iis.l\, 215.
jam non corruplibiliserit. IV, 775. In carne iucorruptii.ili Cassimteni| lumJerns lymila;iumexspoliat.VII,607.
possessura est regnum Dei, ex omuibusgentii.us con- Castilasest Deidonuin.l, 681; ni, 639; v, 1505,1507.
sregata Dei familia. X, 1602. Caro post resurreclionem Casiita.snon nisiex Deo.II, 850.
Fonge[ erfectiorerit, quam fuit in priuiis parentibus.VII, Caslilasin Deoverx esl. lll, 241.Caslitasanimi quid sit.
393. Quomodo.VII,395.Concordiasummacarniset spiritus VI,515,545.Casiilasnientis,pul h iludofiliaeregismtrhise-
post resurreclionem.VI, 27i. Carni an visioDei [romissa cus. vm 315, 516.caslitasiu uieuie esse debet. v, 1439.
m Evangelio(huc. 3. 6). V, 1266. In judicio videbitur Castitasin quo consistal,et per quidcorruni|aiur. vi, 314.
Christusab omnicariie. V,1266. vide Contiuenlia,Pudicitia.cast tas sine voluntatisassensu
carnis futuracomuiutatio.V, •269.caro hominisin cor- non violatur.vil, 30, 32, 41. (astitatis iutegrilas LauUiuiin
pus Augelicouvertenda.V, 269. caruis mutatio in melius, mente valel, ui illa inviolata,nec in corpore possilpudici-
propriasauctorumerit. V, 1623. tia violari,cujtis meinbra [ otuerint su, erari. II, 427.\io-
Caroin Seripiuraponitur | ro homine.II, 542, 543; IV, lentia illatacor, orianimore, u^uante, non | rocoriui tiouis
217,1761;V, 723; VI, 94, 356;VII, 404,408; VIII, 690, turpiludine,sod |>ropassimisvuluere depulabitur. II, 427.
851,832.carodieilurhonio.fia,uraa parte lotum. X, 491, Castiiasviolentianon virlatur, si nienle servetur. il, 1071.
1168.Caro[T<> uxore. III, 1395. Pro fratre ponitur. III, Castitasfideine sensu interioric<rrupto | ereal inagisti-
496.Pro cor;ore aut pro consanguineis.III, 44.Promor- mjndinu, quam ne feminaevioleuter constuprenturin car-
talitate. VIII, 250, 335. i>ro corruptiont;. VIII, 250. ne. II, 1016.
Carnis et sanguinis nomine ipsam corru;lionem caruis Castitasviris,feminis, nonium conjugaiis, ac jam voto
et sanguiuis Aposlolus nuncupavil. I, 613, 631; II, obslrictiseonuneudalur.V, 735.Incaslilal,-servandamulti
943, 945, 946; V, 1625. Vel opera carnis et san- viri a femhiisviucuulur.V, 735.Feminascoercetlarentum
guinis iutelliguutur.II, 945. Carniset sanguiuis nomi- cuslodia,sexus verecundia,leguui liinor; ideoquegloiio-
ne potest intelligi vel carualis prudentia vel corru;tio. sior viroruincastitas. V, 736. castitatem quicumque uon
X, 1602.Consuetudoauiinaelacta cuui carue, iu scripturis servalis,noliteaccederead panemI ucharisLiae. V, /36. Ca-
caro nominatur.I, 1181.carualiscousuoLudo uiorie siguifi- sti:as et coucu iscentia X, 803. castilas in utroque lesta-
catur. VI, 79. caro, corpusmortiscur dicitur. X, 676.caro mentocomiiiendala.VIII, 134.Castiiatiset coiilinentiajjTO-
et sanguisquomodouon possidebitregnum Dei. 11,948; fessi: a| ud calholicos.VIII, 225.castitalispramiium.VIII,
V,1619. 168.Castitas virgiiium et coiijugalaruni[iraemium iusequa-
caraeuumvinumcocium.1,1365. le, sed aeterriumutraque hahel. V. 1507.Caslilntissludium
carosussuhdiaconus.IX,513. in .loseph et susanna. V, 1459, 1463.castitatemin aliis,
carmentesdeaj qua: faUinescientibuscanunt. vn, 122. imiudieivel ipsi amanl.V, 1059.Caslauxor. V,759.Caslus
carneadesCrseousPbilosohus. 1, 909. Academieus.IX, dori.iieiitisaffeclus.I, 797.casli liomiuisdesideriuiuet|;u-
359, 560, 459.Tertia; Academia;princepsatque actor. I, gna. V, 718. QuojudicioDeiin corpora41. conlinentiuu, libi-
953.Archesilae viudex.l, 953. stoicoset Crysinpumsinicon- do hostilisiieccare permissaest. VII, casii quomodo
vellendos|iropouit.I, 955.NeinoAcademicorum minusalte morlificeulfornicationem.X, 816. Nihilpudendumesl quod
quamCarneades,dormivit.1, 945. carueadesveruminve- castumesl. III, 405.
nire non potuit. ll, 62. CasleDeumquaererequid sit. V, 760.Castevivit qui so-
carpi. IX, 217. lum Deumatteudil. 1,969. Castumcor, quo gralis amatur
Carpocrateshsereticus.vm, 27. Ejus haeresis.VIII,27. Deuset ab i<loDeumad nou petitur aliud iraemium.IV,928.castum
Carpocratesmundumnon a Deo factinn,sod a daemonibus cor uon est, si mercedemcolil. IV, 658.
osseruil. viu, 664.AUilloCarpocratiani.VIII,27. Castoret fotltix in deos relati. VII, 134.
carraria. v, 1578. Castrapro aciebusin praelioconstilulis.III, 539.
Cartennw(iviias. II, 332; IX, 697. In MauritaniaCsesa- CastrumGaltia;.IX, 207.
rionsi. IX.697. ctll, 532. CuslttsSiccensis.IX,145,219.
cwlltago. II, 163; v, 166,195,624, 809; VIII,951, 966; coi.tu et /nmiiiitsin tormeutisunde victi primum,unde
IX,2-19.(ivitas nolissimaet capul Africae.IX, 137. coudita post victores.V, 1293.
a Didone.iv, 557.rharsisnomineinteiligitur. IV,536.car- Casula.V, 630.
thagoregiiumdeaecudestis.iv, 1270.( arlhagiiiisr<'.-;ni pri- Casusvocalur cujus ratio et causa seereta est. I, 583.
mordiaiuter tseierasgetites navigalorribusexcelhierunt. Nihilonmino| osse fierisine causa. I, 983, 985.casu nihil
IV,537. (arthaginensesinter et l.ouianostria hella gesla fit in mundo.VI, 17.( asibusomniaregi,hnpiadoctrinaest.
sunt. vu, 62. '<ot.c. carlhaginem Romaeannulamnolebat IV, 270,924. v. (adere.
diruiscipioNasica,quare. VII,45, 62. Carthagoa sci| ione Catacarposisreliquiae holocaustiquod ignis consumpsit.
Africano deleta.VII,102.carthagoplus nocuitRonianisever- m, 678, 679.
sa, quamadversa.VII,102.Garthagoatque Romaduaeurbes catamitusRucolicorum.VIII, 77.
btinarumlitterarumartifices.tl, 436. Cartbaginensium re- cataphruacsh:cretici. II, 458.F.onunauetores,ilogmaia,
15'j IN OMNIAOPERA SANCTIAGGUSTILNI 140
uouien.VIII, 50. cataphrygespromissionemDominide mit- promittuot.VII, 734.
tendo Spirilusancto, in Montanoet Priscillacompletamas- catholiciscriptoresquibusdamoccasteuifuerunt ad haere-
serunt. II, 1034, 305. Et se promissumParacletumsusce- sim moliendam.VI, 319.
nisse. VIII, 506, 507. Secundasnuptiasdamnabant.VIII, catilina. X, 751. vir pessimus.VII, 71. Haud gratis ma-
506, 507.Hicerror damnanssecundasnuptiasarertulliano lus. I, 680. Ejustoleranlianon vulgaris.1,1356, 1357.Non
propalatus.VI, 43. in
Cataphryges Phrygia schisma fece- fuit fortitudo,sed duritia, quod inediae,algoris, vigiliae,su-
runt. V, 1174. pra opinionempatiens erat. II, 736. catilinaeconjuratio.
CataplasmaexEucharistia.X, 1315. VII, 80. Bellumcivile. VII, 109.catilinain bello civilipro-
cataquensisEpiscopus.II, 558. stratusest. VII, 71.
cataristw, Manichaeorum secta. VIII, 56,37. calinensisurbis tecta vi favillaeex ,/Etnamonteerum-
caiasta.V, 1235. pentis diruta. VII, 111.
catastolium.VIII, 375. CatiusDeus,catosid est acutos facit.VII, 128.
calltarihaereticiunde sic dicti; et cliamNovatianiappel- CatonisIaus.VII, 156.Catonisvirtusveritalipropinquior,
lati. VIII, 32. Catharinegabant Ecclesiamposse omniapec- quam Caesaris.VII, 156.Catominor se.ipsumoccidituticse,
cata dimiltere, et vetabantviduasnubere. VI, 508. ne ipsi pepercisseCa;sargloriaretur. VII, 36. Cato impa-
Catechismiad baplizandos.VI, 210, 219,220, 228.cate- tientia se peremit. VII, 630. CatonisvolUntariamsui ipsius
• chizandiofflciumtraditis prseceplisdocclur. VI, 311.Cale- caedem,ejus amici tribuerunt iulirmitali.VII, 36. Et ipse
J chistaeorationisformulse.VI, 528,345. in filiosuo indicavitinfirmitati tribuendam esse. VII, 36.
Catechumeni.V, 136.Catechumenusdicilurcuibaptismus Catonislepidumresponsumad superstitiosum.III, 51.Cato
quandoquedebeatmr. IX, 357. catechumenorumgradus. uxorem suamalteri tradidisselaudalus.VI, 203,588.Cato
VI, 205. Catechumeniinitialio. VI, 544. Catechumeuiin- UticensisMarliamuxoremsuam cessit Hortensio.X, 810. <
untli. lil, 1714.Catechumenorumsacrameutum.IX, 172. Catonisutriusque et inuocentia et sapienlia in prover-
sit
Not.Eorumsacramenlum,quamvisnon corpus Christi, bium abierunt. VII, 56. Not. b, Catonemimitari tutius,
sauclumesttamen et sanctius,quamcibi quibusalimur. X, quamJovem.II, 315.
176.Not.u. Catechumenisecundumquemdammodumper catosuscoquusbene Christianus.VII, 766.
signumChristiet orationemmanus imposilionissanctifican- catulinus subdiaconus.IX, 513.
tur. X, 176.Calechumenisanetificationon valet ad inlran- fate/ibellum civile. VII, 109.catulus haustoveneuose
duni regnuni ccelorum,aut ad remissionempeccatorum,si manibusinimicorumsubtraxit. VII, 107.
non fuerit baptizalus.X, 176.catechumeniad Baptismum Catulileonumrugientes, et quaerentesescam,daemones
invilantur.V, 153. quandotentant. IV, 1292.
Calechumenisbaptismusesl necessarius ut illuminentur. CaudiumoppidumSamnii.VII, 97.j\ot.1.
III, 1714. Eorumad baplismumproeparaliones.VI, 656, Causa est fortuita,naturalis, voluntaria.VII, 151.cau-
660. Catechumenidatisad baptismumiiominibus,abstinen- saeomniumquaefiunt,nonsunl nisi voluntariaeilliusnatu-
tia, jejuniis,exorcismispurgabantur,et usu matrimoniiabs- raequaespiritus vitaeesl. VII, 151. Et ita sensit Socrates.
tinebaut. VI, 203.catechumenisin ulliinovitsean dandus VII, 226. Konlactiset poenis,sed causis, mali et honidis-
baptismusnon petenlibus, nec pro se respondere valenti- cernendisuut. II, 524.
bus. VI, 469. Opinionegans rejiciLur,nec lamen damna- Causa originalis omnium a Deo. VHI, 877. Causa
lur. VI, 469. Cajcilianusexistimanstidelesnon posserem- omniumquaefecit Deus,voluntas ejus est. IV, 1745.causa
ptlblieamadministrarevult catochumenus semper esse : boni rerum bonarum,bonitasDei; malarum,voluntasdeficiens
non probatur Augustiuo.II, 652. mutabilis.VI, 244.Causaesecundsemalorum,et igno-
Catechumenistit missapost sermonem.V, 325.Curcate- rantia et concupiscentia.VI, 244. causasrerum nossean
ehumenisnon prodantursacramentafidelium.III, 1875.Ca- pertineat ad hominisfelicitatem.VI, 338.ouasnossedebe-
«echunieninesciunlquidsit manducarecarnem Domini.V, mus. VI, 255, 238.
754. urgenlur ut Paschainimiuentedent nomen, ac si eos Causa cadit, qui plus petierit, quam ei debeatur. IV,
non excitat festivitas,ducat eos curiositassciendiquidhoc 1542.CausaeChristianorumad Ecclesiasticosjudices, non
Sit. V, 135. Catechumcnuscatholicusdivina caritate fla- ad tbrumdeferendse.IV, 1570. Causamsuamintra annum
grans, non solurn hajretico,sed et malobaplizaloantepo- agere siquis neglexerit, ut deiucepsvocemejus nemoau-
nendus. IX, 172. Catechumenorumvoxin Psalmoad gra- diat institutum est in concilio carthagine habito 13 se-
tiamsancti lavacrifestinantium.IV, 464. ptembrisan. CCCCI. II, 235. Causampresbyteri episcopis
catechumeniapud Manichaeos an iidem quiauditores.IX, sex terminariConcilioCarthag.an. CCCXLVIII aut CCCX1.IX
357. statutumest. II, 233. Causamagere ad duas. II, 169.Nec
Catbedramagistri nostri, ccelum. V, 1203, 1237,1320. causa n ec
causae, personapersonaepraejndicat,effatumDo-
calhedra docentis magislri, lignum pendentis factumest. natistarum. II, 580,584; V, 901; IX, 667, 676. Quatenus
V, 1116,1430. calhedra peslilentiaeregnum terrenumcum illuddictum toties a se recantatumvolebant iutelligi Do-
superbia dicitur. IV, 1. natisue.IX, 667.Refelluntur.IX, 667.Hocdicto se jugula-
Catholieae nomeu, nota EcclesiieChristi. VIII, 175.Ca- runt Donatistae. IX, 653, 684.
a
tholicaetiam suis inimicis Ecclesianominalur. III, 128; Cautionem conlranos tenebat diabolus,hanc cautionem,
IV, 645. Catholicam se
apud potius esse quamapud adver- hoc chirographum,suo sanguinedelevitChristus.IV, 1127.
sarios,conteiidebantDonatistae. IX,623, 625. Cautiodebitorisdeleta sanguineRedemptoris.V, 745. Cau-
catholicumunde dicatur. IX, 292,591,741. Cndedictum tio promissorumDei, Evangelium.V, 1469.
velint Donatislae.IX, app. 621,830.catholicacommunio.V, cayphas. Hocin eo egit propheticumchrisma,ut prophe-
33. Calhohcafides. V, 1123. calholicaplebs. V, 762. v. taret; hoc autem vi(a impia,ut nescienspropbetarel.VIII,
Ecclesia.Catholicia calumniosisDonaiistarumcriminatio- 331.
uibusinnocentes.IX. 333.calholicorummansuetndoet le- Cecropsrex Alheniensium.VII, 565, 568.
nilas erga Donatislas.II, 506, 507.catholiciDonatistasnon Cedarinterpretatur tenebrae.IV, 1603.
persequunlur, sed se defendunt.II, 500.Nonagunt adver- cedias ceu cesasaut cbesas. IX, 209.
sus Donatistas, ut ros eorum habeant. II, 345, 808. Cedrus et palma nec in tempestatibuscurvantur. IV,
Quarc Donatistasquajrunt. II, 313, 811. catholicorumin 1180.CedriIibaui, altitudinessunt mundi.IV, 1024.cedri,
Bonatistascontentiodilectionisest, non litis. V, 1586.Ca- homineselati nitore terrenaennbilitatis.IV, 213.cedrorum
IholiciDonatistarumsaluti consulunt,dumad unitatemeos contritio, nobiliumad imitationemhumilitatischristi, de-
'cogunt. II, 401. Donalisucfurore el sacvitiain Catholicos nressio.IV, 213.Cedrinum iignum, symbolumspei. III,
agunt, dicunttamensspati persecutionem.II, 507.Catho- 734.
licos Donatistffi Macariacosappellant.II, 501. Disparratio celer ProconsulAfricse.II,223.Ejusprocurator Spondeus.
ageudi Donatistarum in catholicos, et Catholicorum in Do- II, 536.celer vir nullain
specUibilis, jam uspiaingerit po-
natistas unde. V, 288. testatem. II, 954.
Catholicumrebaptizare,immanissimum scelusest. II, 95. Celerincebasilica.V, 316.
Catholicietsi persecutoresaul traditoresproharenfur, non Celeritaliradii ex oculoemissiresurrecdocomparata.V,
tamen rebaptizaudi.IX, 274.Kovihaerelicicatholicisa qui- 1263.
bus exeunt, novum nomun imponunt.X, 1055.Calholicos Celestiusseu Caelesius,episcopusin Kumidia,accusator
pelagianietJovinianusappellabantwaniciisos.X, 532.Qua- caeciliani.IX, 26, 773.
re. X, 571. Catholicoruni sententia, Manickajorum inter et Celsinus.1,921.
Pelagianorumseutentiammedia. X, 607.sic tsmenut utros- C. Celsus.II, 273.
que damnet.X, 611. Celsus quidamopinionesomniumphilosophorumusque
calholicifconi.III, 1569.Catholicimali.III, 1568.Calho- ad sua tempora, sex non parvis voluminibusabsolvit.
licus pessimis moribusan haereticopraeponendus eo solo vm, 23.
quod haereticusest. IX, 171. catholicimalifaciliusconver- Celsus.I( 881.Eiusopiniode summobono, et de summo
tuntur, quam hseretici. IX, 163. calholicisin Ecclesiaper- malo.Vin, 168.
s<*veranlibus. quamvis pessime vix.-rini, quidainsaluiem ccliicckticaiflclnuneniet posteaEpiscopihistoria.VI,163.
141 JNDEX GENERALIS. 142
Censma.Iojttstavlnculadisrumpitjustitia. V, 310.Ani- CharusHipponensiscivis, orienlalisautem diaconus.X.
rnasinnocentespuniendasesse pro scelere alieno non pu- 352.
lat Augustinus.II, 1067. cherubimscientiaeplenitudolatine dicitur. III, 214; IV,
Censusquid.III, 610. 1021, 1260. Cherubimcreatura rationalis in multiludine
Centaurorumfabula.VII, 570. scientiae.III, 654.Cherubimin propitiatoriopositorumei-
;' Centones. VII, 548. plicatiomystica. III, 633.Duolestamenta figurant.III, 634.
Centrumpro universitateponitur.VII, 696.Centrumvo- caritatissocietatemcommendant.III. 634.
cant Geometraemediumterrae.VII, 590. Chettceusinterpretalur abscisus.VIII, 450.
Centuria V 263 XIMAZTAI. VII, 667.Seu Millenarii.VII, 668.
Centurio.IX, 639, 640.Centurionishumilitas.III, 1526; cAi/oLacedaemonius unus e se|)temsapientibus.VII,582.
IV, 428.Humililasel fides.V, 415, 487,1505. Centurio et Chirurgicaunde dicta. I, 1088.
Regulusinter se comparantur. III, 1525.In Centurione ChirurgicujusdamAlexandrinibona fides.VII, 762.
gentes figuratae.V, 416. Choraulamalus,bonussymphoniacus.II, 228.
centunus laicusDonalista.I, 138. Chordae.Dedecemchordis.V, 75.
' cephisosquibusdam idem esl ac Mesappus.VII, 563 Chorusest consensiocantanlium.IV, 1953.Choruscon-
cerberi fabula.VII, 570. cordiamsignificat,qufein caritate consistit.IV, 1109.Cho-
Cercopitheci.VII, 487. rus Christijain tolus mundusest. IV, 1955.
Cerdonduos deosadmisit.VIII, 664. chrisimum adversis rebus valde lurbatum consolatur
Cerdoniunihaereticieorumquedogmata.VIII, 29. Aug.II, 1039.
Chrisma.V, 1100. Chrismatissacramentumin genere
Cerebri tres ventriculi.III, 364. Pars cerebri anterior visibilium
unde sensus omnesdistribuuntur,ad frontemcollocalaest. smus. signaculorumsacrosanclumest, sicut ipse bapti-
III, 364. IX, 542.Potestesse et in hominibuspessimis.f<\,
Cerei laus ab Augustinodicta. VII, 468. 542.
Cereremmatremmagnamseu terram el Junonernesse Christinus.II, 1070.
christus sacramentinomen. III, 2000. ChrislnsMessias
perhibent. VII, 207.Ceres cum Libero seminibus prajpo-
nitur. VII, 207.Cereris sacra. VII, 185, 210. r. Elousinia. nehraice, Graece Christus,Latineunctus, qui corpus suum
CereremacLiberumpropter panem et calicem colere pu- (Ecclesiam) tolum perungit. IV, 1370.christusa chrismate
tantur Christianianonnuilis. VIII, 579. dictus. III, 1648; VII, 549. Sive ab unctione. IV, 200,
Cereliitsepiscopus.II, 1034. 1370;VIII, 53, 54, 645, 689. QUandonam unctusa Spiritu
sancto. VIII, 1093.
Cerimoniaa carendoquasi carimonia.I, 646. christusab initio generis humani prsedicarinon deslitit.
Cerinlhtishrereticus,ejusqueopiniones.VIII, 27. Cerin- II, 376; X, 975. Necdefuerunt qui in eum crederent. II,
thus et Hcbionideo anathematizati,quod l.egis cerimonias 576. Articulitemporumquinque,per quos praenunliarinoft
ChrisliEvangeliominuerintex Hieronymo.II, 237. destitit. VI, 314.christi promissionem,neinaliquoregutn
Cerinlhianihaeretici.VIII, 27. suorum completamputarent Judaai, quid actum sit. VI,
Cerlamengratianuuc instituit,posteaperficiclsanitatem. 338. Christusubique sacrarum Scripturarumoccurrit et
X, 1198.Etiamsub gratia homospiritalis pugnat. X, 966. relicit. VIII, 269.Christusa multisProphetispraenuntialus.
In hocsajcnlocertandivires prajslantur, in lulnro sempi- V, 1674.Christiprophetativeritas, de Jutlaeorumcodicibus
tema pax. X, 1199. Certamen usque ad sanguinem. V, probawr. III, 1032.TeslimoniaProphetarum de christo.
1438.Certanli victoria datur per Christum.v, 1367. Cer- III, 1658, 1660, 1661. Eorumquepraedictionesde illo.
tantem adiuvatqui cerlamenindixit. V, 1511. 584.Praedictiode christo, Eliezerjuramentum. VII,
Cerlitudonon eademin omnibusqnajrenda est. I, 722. VII, 512.christumJob 283. Christusin gestis
In rehus ad salutem animaepertinenlibus, cerlis incerta et scriptis veteris prophetavit.X,
Testamenti intelligendus.V, 51; VIII,
praepotiere grave peccatum. IX, 111,113. Certumnihilest 275, 276, 277. Christi figuraefuerunl, sive quae mystice
ln hac terra, nisi mors. IV, 428. nostris per Angelicamiracula apparuerunt, sive
Cerviproprietatesallegoriceexponuntur.IV,465,1698. palribus quaeper ipsos facta sunt. VIII, 895.Christumpraeloquun»
Cervi designant repulsores linguartimvenenosarum. IV, tur quae in secundo Geneseoscap. leguntur. VIII, 280.
214. Cervimaligniet spirilaliter transcendentes in cursu Christus praenuntiatusin XUV.psalmo.VIII, 55, 54. Et in
omniaspinosavepriumatque silvarum.IV, 1372. LXVlii.VIII, 54.Psalmusi.xxi de christo, nonde Salomono
Cervorumindofescumfrelum transeunt. VI, 81. Cervi- intelligendus. IX, 406.Christuspraenunliatusin Isaiaepro-
cati, siiperbi dicuuf""- 'V- 1694. phetia. VIII, 57, 58, 59. Christus promissuset praenuntia-
Celhvr'»—_;_,__ ex ealilios procreavit Abraham, non in- tus a Propbelis.VIII, 282, 283, 284, 645.Chrislumnon
conliuentiajTribuendum, sed significationiallegoricae.III, sufiicienteranmmliassentmiraculasine propneticistesli-
566 Celhuraet filiiejus, carnales novi Testamenti signi- moniis.VIII, 279.ChristuscumJona comparatur.VI, 666.
ticant. VII, 512. Chrislumnon tam prophetavit Jonas sermone, quam sua
Cetorummagnitudo.II, 582. Ceti costae Carthaginein quadampassione.VII, 587. AdveulusChristi praedicitur.
publicoGxte.II, 382. 584, 588,592, 593.christus ipse el in Prophetisprae-
chwremonperitus sacrorum quaediis celebrantur. VII, VII, dicabat.IV, 1815. ChristumannuntiabautProphetaepleni
290. Christo.IV, 1845.Praenuntiaveruntut Deumet hominem,
Chaldwaad regnum Assvriorumpertinebat. VII, 492. II, 521. Christusin antiqua lege prophetatus. II, 634.
Chaldaei| hilosophi.VII,"234. propter Christumfactaesunt. IV, 1779.Quidquid
Chaminterpretatur calidus. VII, 477. Chamfilius Noe Scripturae
difflcultatishabet homo in Scripturis,a christo non rece-
pater Chanaan.IV, 1598. In filiosuo Chanaanmaledicitur dat: cum ei fuerit in iis christus revelatus, inteliigat se
propter propheliam.III, 531. ne Cham semine exorti inlellexisse. IV, 1237.Multaquaede Chrislodicuntur, non
jEgyplii.IV, 1598. Chamfigurafuitperdite viventium. VII, ad litteram intolligenda.IV, 1597.
478.naTelicorum.VII, 477. Christumaliis sacramentis praenuntiaricum venturus
Chamaelcon. VIII, 988. esset, aliis cum venisset annuntiari oportuit. II, 528.
Chamos, nomenDei cujusdam.III, 809. Alienigenarumtestimoniade chrislo. VII, 609. Oraculo-
T chanaan 1394.Paratushumi- rum responsa de Christo.VII, 650, 651. Christumoracula
interpretatur humilis. IV,
litati. IV, 1751.Moluseorum. VII, 478. QUOtempore sit non praedicantul Deum,sed ut hominemtantum. VII, 652.
impleta promissioDeide lerra C.hanaan.VII, 52i. Chanaan Sanctumimmortalemqueconfessasunt. VII, 305. christum
terra quomodousquein sajculumpertinet ad semen Alira- sic laudant oracula,ut vituperent Christianos,quare. VII,
ham. VII, 499. 652.Christuscur fuerit praenutitiandus.IV, 1447.Christum
i cliananaHcur dicli sunt semen maledictum.X, 1426, praecesserunlinulti prajcones,tamquamjudicemmagnum.
J 1428.Chananaeorum nomiue septem genles Israelitis in-
fenssealiquandointelligendae.III, 783. Chananseilabores Christinascituriquantumin antiquissanclis desiderium.
Israel abstulitjuste, Achabvero abstulit labores Nabuthaei V, 890,1658.christi incarnatioetiam nondumfacta profuit
injuste. II, 811. patribus anliquis.X, 401.Per fidemin Christumventurum
Chananaeamulier, humilitatis exemplum.V, 483, 487. justificabanlurpalres. IV, 385, 596.Christusantiquispatri-
Chananoeae perseverantiain petendo.V,487.Ejusfidesqua- bus ac nobisidem. V, 1555.
Chrislus figuris in veteri lege celebratur. VI, 42. Chri-
lis laudataest. VI, 151.
Chaosmateriamconfusamet initio informem Graeciap- stus figuratus in carnibus ad vesperam et panibus mane «
pellant. III, 178. praestitispopuloIsrael. III, 616. chrislusin sacrifieiisve-|
CharacterC.hristiani,crux in fronte ipsius, ipsum docet teribus tirophetalus.VIII, 5i7. Figura de chrislo. III, 791.1
quid profiteatur.V, 1386. Characler Dominicus.V, 1350. chrisli variaefiguraeex veleri Testamento recensentur.
Hunc portautbaptizali.II, 754, 803. CharacteremDomiuus VHI, 268,269, 270,271. Chrislifigura, lignumvitae. VII,
in froute stephauiposuerat.V,1437.Charactersacramenti. 701. Noe et arca. III, 2022; VII, 472.Isaac. III, 1464,
v. Aposiata.Characterregius in militibus.II, 805. IV, 243; V, 133; VII, 511; VIH, m*. Aries quemvidit
-.4". IN OMNIAOPKKA SANC.Tl AUGUSTLNI U4
Abraham.YII, 511.Aries rubricatus.III, 633.Lapislacob, ret. V, 1124.Christumnon assumpslsseanimamrationalem
virgaMoysi.VIII, 853, 880. Chrislusflguratus per.Ange- dogmatizaruntApollinaristae. HI, 1757;VII, 404.In Chri-
los, per Isaac, per petram, per arietem. VUI. 772. Per sloVerbumlocoanimaefuissesentiebantApollinaristx.III,
tresaves. IV, 1299. Per serpentem a Moyseexaltatum. 716; VIII,40.Christumanimamtantum,sine mente humana
IV, 1378;X, 1138. Chrisiuspetra, manna, colunuia, nu- habuisse dixeruut Apollinaristae.IV, 217. Quidamex illa
bes, etc. VIII, 269, 270.christu.-,in Augeloluciaute ctim liajresi propagatidixerunl eum caruisseetiam ipsa anima.
Jaoob.IV, 506, 1936;V, 682. chrislus in Moyst:.V, 798. IV, 218, 1084 Chrislojam natoanirnamraiionalemacces-
ChrisiifiguraJosue. VIII, 528. ( hrstus ei Kcclesiain ipsis slsse, temerariumest dicere. II, 552. chrisliisunde ani
Jiitlicumet Regumteniporibusfigurauiur.VIII, 271.chri- mamacceperit. III, 422.christianimauonesl ex traduce
sti nomen et Ecclesiainila exliiheui pra-seniia leiiipora, 111,422. Et iatentur ipsi Traduciarii.III, 424. Chrislus
sicut |,raeleritanunlianuit. VIII, 283.chrivilusiu samsoiie. secuudum aliquos, Sap. vm dicit, sortitus sum animam
V, 1610.chrislusin Jechouiaadiiinbralus.V, 541. (hristus bonam.III, 413.Id examiuatiir.111,421.I>eanimaChristi
in agno, tauro, hirco. V, 135. ChristicruciOxiin siinil.lu- difflcihimaquteslioest. VIII, 784.
dine camis peccati, figura in serpenle aereoexaltulo. V, christi carnemntiiifuissesusceplamde carne Mariae,et
1342.chrislus sic in velaiuentol.egislatel, ul in hordeo Verbialiquid in carneni fuisse conversumdocenl Apolli-
medullasub j alea. V, 723. Christusper Lazarumsiguifica- narisLse.VIII, 40. Christumspiritateeorpus secum attu-
tus. III, 1352. lisse, nihilquedeMariaadsum|sisse, sed per illamlamquam
Chfi-lunianlecarnem susceplam, fuisse visibilem, qui- per rivumaut fistulamtransissedoceliatV.deulinus.VIII,
dam exisiiniaat.VII, 508. Et a,,paruisseAhrahaj.VII, 508. 28. Chiistumnou carnemde, osuissede coelo,sed ex ele-
Chrisius apparuil Anraha' in persoua Angeli. III, 563. mentis inuudi acce|isse docel>alApelles, eamque mundo
Chrisliiiiearnatio,non iueoagruecieditur quibusda.nfuisse reddidisse,cum siue carne resurgens ascendil iu coelum.
revelala in geutibus. VII, 609.clirislus lamquamDonunus VIII, 30. Quid de carne (hrisli senlirent Priscillianistae.
Deuslot|iiitur iu pro|heticis libris, el lamencliristus ap- VIII, 668. chrislum non resurrexisse, sed rcsurreclurum
paret VII, 705. dicunl ihionaei.VIII, 27. In chrislo hmnanamformamin
Chri.-tumnihilaliud quam liominemfuisse, quamvisex- divinamsubslanliamesse comuiutandam, quidamcensue-
cellenlis iuiae sapientia:, pagam dicel.ant. I, 636; III, riint. VIII, 708.chrislumin carne couleni]sit Porphyrius.
1018, 1069, 1071. 1'ingebantt:dit<s esse ab eo libros de VII, 501. Quidde chrislo sentiant Pelagiaui.X, 609.Hae-
magieis. III, 1049.Los|ue iiiseriplosPeiro et Paulo.111, reticorum error de Chrislotribus generibus terminalur.
1049.christuui su ssentenlias de <latonislibris didicisse III, 1332, 1666 l)e Chrislo quid credendum. X, 1034.
quiilam.iici-reausi stiut. III, 56 Chrisluinuon vere, sed Christusquid erat ante incarnationem.V, 1095.
pmaiive passuin ass.:ve.ra..al»arcushtereficus. VIII, 28. Christiduplex adveutus.IV, 117, 1235;V, 202. Chrisli
Cerdou.VIII, 28. chrisluui neque nalninex feniina,neque adveninsin mundum,ratione caruisiulelligendus.V, 939.
hauiissecarnem docebat cordon. VIII, 29. Deumanuun- ChrisLumuthominem tuta Triuiiasfecit. VI, 251.Chrisli
tiatuminveteii Testameuto,Deuini.egisae Prophetarumnon Iucarualioopus esl totiusTrinitalis.V, 1096.Chrisluscur
esse palreui .hrisli, docebatCerdon. VIII, 29. Docebant ad uos venit. V, 945; VI, 668. Praeeipuacausaadventus
MarcioiiiLe.III, 1711.christum hianineinta.ibun dioel.ant Chrisli, caritatis commendatio.VI, 514.ihristo nullafuit
CeriulUiaiii.VIII, 27. Ebiona-i.VIII, 27. ihoti.ius. II, 439. causa venieudi, nisi peccalores salvos acere. Toilemor-
Chiislumcolubrumesse arbitrantur . philte. VIII, 28, 29. bos , lolle vulnera, et nulla est medic.i.ajcausa. V, 945.
Christuin, Sem filititn|.ulari a .-etliiaais quidam dieunt. Chrislusvenil, ul salulem hominis procuraret. IV, 1089.
VIII, 29. De Christi inoainalioueor.ores Mauichajorum, QuiaceciditAdiini, ideo descouditChrislus.IV , 1598.Si
rhotinianoruin, el A|iolI.uaristaru.u.X. 1055, 1051.(hri- tu , o honio, nou dimilteres Deum, noufieret "prote Deus
SLIIIIIlaiiluinh 'iniiienil'h lin ani, taiituni Deum\ anichti homo.IV, 372. Deusfactus est homo, ul quouiamhomo
volu.it. V, 229. chrisluni alii .an.iiinnicdoDeuii fuisse polesatl homiuem,qui non possesad Detim,|ier hominem
dixerunl, alii liomiiiemtaiiiuui; fides utruinquecoiifilelur. veniresad Deum.IV, 1741. Chrislumde cocload lerram
III, 1663. niiu merila nostrabona , sed peccata duxerunt. V, 944,
Ciirisiumserpenteni (paradisH dicunf Manichsei.VIII_ 1074. ISouliberarelur humanumgentis, nisi sermo Dei
37, 38. <hiisluin nou soluniin catloac slellis, setl etiamin dignarelur esse humanus.V, 059.si jlle nonesset homo,
terra alque iu omuibusqua; uuscunturin ea, coiifixuin, non liberaretur homo. IV, 766. Chrislus non qiiaererct
colligaiuii et coiicretiun ani<hai dicel.ant. VIII, 211, quuiiifecerai, uisilieret ipse([iiodfecerat. III, 1622.Cliri-
212, 379.Christoin rebus on-nii.-us t-olligaloquouioilosub- stus f .ctiisesl hoino,ne ue<irel liomo.V, 174.Nisivenisset
veuirj posse piilaba;itManiehaji. VIII, 211, 212. ( lniatuin liliushoniinis, i.eriissetlioino-V, 895,Dechrisli in carne
primi qujm sihi liugehaut liouiiuiafiliunidicebauL.VIII, ad nos advenliipuich<a.I, 701, 716.
211 l umque esse solomistuiiivisi ileni. III, 1652;V,36. christus iiaiuraniliuiuauainassumpsit,ut doceretid esse
Chrisluinuullaiucaruemhabuisseerror J.anicht <rum. X, hominicoienduui, quod ah nmnicreatura inlellecLualico-
158(1Decaruu ( bristi t|tiid ".aniehmit:f Pela^iaui,quidve leudum esl. III, 170. Mdlomodoheueficciiiiusgeneri
Catliolicicontia eos credaul. X, 1583.christuni MauLhaei huiDaaocoiisullumest, quam cum ipsa sapieutiaDeilotum
nou verum, sed | ha.iiuslio.iiiii, coleules.V, 28. ctiristuin hoiiiinenisuscepit. III, 134.christtis factusesl | articeps
corpus iiabuissevul.iorabdeet inortale.iiegaul <\lariichaei. mortalitatisnoslrao, ut eflicereinur participesdivinitalis
VIII, 501. ( hrisluiii ex uiero uatu.ii credeie iudignuin ipsius.IV, 151-6,1785.ChnsUisveuit honiinibusniagiste-
putabaul. VIII, 178, 213, 217. chrisuirnuon habuisseina- riuin et adjutoriuiii.II, 521. chrisltisuobis |ier morule
trem couaiilurasserere. IV, 1-9. christunispeciemcaruis, coi'|,usapparuit, quia uos hiunililate1'iliiDei sauari opor-
mortem crucis, vulnera passiouis,c.ieatricesresuirectionis tei.at. II, 946. Quaalumlocum habeat homo in operibus
menlitu.n esse suadebant. VIII, 37, 38, 179,225,238, Dei, videt ex FiliiDeiincariialione.VI, 2u7.(hrisluscar-
217,236,2119,300,521,322,485, 187,488, 489,494, 493, nem snscepit, ue homo carnalibusinliajrereL II, 1057.
598, 599.chrisLui»nou habiusseearaein, el iu curporesuo Hoinofactus est, ut uos deos faceret. V, 1012.Noslram
nou resurrexisse, niultidixerunt. IV, 871. naturam suscepit, ut de ipsa quaui doceperat, diabolus
Chrisliimnon semper fuisse,sed iuititimejus, ex quodo viiiceretur. VI, 291.
Marianatus est, assverant i auli.iiaui; uec euui aliquid <hrisli geueralio et nalivitas dtqlex , utraquc mirabilis.
am, lius quainhntiineni. VIII, 34. christiinicrealurun in- V, 260, 773, 1007, 1013,1017, 1019, 1073, 1633, 1639,
trouucunl (iiigeiiiaui. VIII, 53. l)e chrisio quid senserint 16>1, 1G75,1676.chrislus quomodoincarnalus.V, 1061.
Ariani. VIII, 680, 681, 686, 687.(hristuiii nouset-undum Christi incaruatio quam miranda. V, 1011. Fst ineffa-
formam Dei, sotl seouiidnni ormainhom nis, de hunia.ia bilis. VI, 249. Eorinascrvi accessiL,noii forinaDei dis-
carne eonlagiapassum esso docebaiilAriani. VIII, 725. cessil. V, 990. Verhuiu non recessii a Patre. V, 1097.
Christum, Deumoniaiscie.il.ura> dicei.aut VIII, 721 <hri- Chiisltis hic erat per diriuam inajesiatem, venil per
stum eumdemipsumesse et Patreinot t-iliumel >piritum huinananii.ifiimitatem.V, 910. chrisli missio, ejus ex-
sauctmnvolunl Noeliani.VHI, 32. Sabelliauiet rrisoillia- inauiiio.III, 1615.christus exiuauivitse apiiil hoinines,
nista;. VIII, 44. chrislum esse inediuin friniiatis dicebat occullansqttoil eral, el demonslransquod facLumerat. V,
Petilianus. IX, 372. Christiuniu carne venisse uega.il 1003.chrislusvadillatendo, venil apparendo, niariel re-
1'rocliauistae.VIII, 41, 42..chris,um in carne venissene- geudo.lli, 1813.itomoin christo non sic suscep-tusest a
gant omnesliaeretici.V, 989.Neganlet omnesmaliCalho- SapientiaDei, quomodoel alii homincs ab ea sa| ientes
lici. V, 992. Error quorumdamneganliumcorpusChrisLi fiiint.VI, 301. llonio sic suscejlus est a Verbo, ut siuml
formatumde femina, et | utiiiliuni sic factiimesse, quo- cuineo Deusfieret. IV, 73.clirisius sic honiolactiisesl,
modoilludquoS|iiriuissanciusa|.|aiuitiu columba.VI, 302. ut nondeslilerit esse Deus.III, 1621;V,999,1205,1205.
Chrislumsine aniinacariienisiisecpissedoceutAriaui et Ipse liomo chnslus niiniquamita ftiit homo, ut uon esset
Apollinaristae. VIII, 59, 10, <>8I>, 687, 689. Quidamhaere- nei 1'ilius, propter uuigeiiitum Verbum. X,
lici iu christo Verhiimloco aniiiiic<>sse,aliiloco mentis Uiiigeuitus
1137.chrislus Deusde Deo lumende Itimine.III, 1055.
tmmaua;crediderunt. II, 855. ll.eresis f it, nurp.Verbum Christusverus ,FiliusDei cur ,dicfus sit. V, 774. EiliusDei
Deiilli pro meute, pro intellectu, pro ratione fuisse tlice- ajquaiis Deo. V, 691. EiliusDei iiiiicus. V, 1061,1068.
«45 INI£j& GENERALIS. 446
QuomcdoDei patris unicus. V, 769. christus see-nndum Christicaro vehiculnmquo processit ad nos et levavit
forniamDeiesl iuvisibilis| erinde ac DeusPaler. IV, 1789. ad Palrem.V, 673.Item veslis est jumentum, teuiplum.
Christiisverus et veraxKiliusDeiet hoiniuis.VIII, 211, V, 675.Christivera caro, et ex Mariasuscepta.V, 1619.
216,222.Lhrislusel DeiFiliussemper uatura, et hoiuinis Chnsti caro vera , qtia non caro peccati, sed similitudo
filius qui <'x tenipore assuinilus est, gratia. VIII, t>88, carnispeccati.V, 811.Chrislum ue^autes veruiu cor| us
702. chrsttis lilius D^i ualura, uou gratia; verus, non habuisse,sed oculisvisuinossequodnon erat, refellunUir.
adoptatus.V, 990. chris us uusquauiscri Luraruuidicilur V, 477.Chrislunihai.ere verauicaruem,comra>•anicha-os
FiliusDei aio[tioue. VIII, 581. r.eelluntur qui dicuul, et Priscillianistas.V, 1122, 1123.Pro ter Verbuin, Patri
Quifiliusesl hoiiiinis,fuctusest Filius Dei;qtti verolilitts cara est Veri.icaro. III, 1923.Chrislushabtiilv<:rumcor-
esl rrci, non esl fuctusfiliushomini. V, 9:!9. pus. VI, 11, 500.Christicaro, vuluora,el cicalricesvcroe.
Christnsverbiiincl hoino III, 1757.Deuset hoino.IV, VIII, 230, 251, 540.omnes coudiiionishiiniana;affectus
528, V, 229, 196,547,575, C83,1149, 1279,1598, 1493. nonsia.ulavil, sed plane exhibuit; non coiiditionisueces-
Christusest Deus,auin.arationalis,et caro. III, 1836;IV, sit-le, setl inagisteiiivchinlatt'.VIII, 484.Iuibecilliiatem
1084; VIII, 600. -icut iiiiushonio,aniinacl caro; ita unns iiosLra.ii suscepitFilus Dei.VI, 2*. Christushuiiiana:in-
l.liristus,Deusot honio V, 940, 997. Chrislusnon semi- (irniitalisalfeetus, sicut ipsam arnemac niortem earnis.
Deus qtiasiparte Dei, Deus, et parte hoiniuis,honio; sed nonconditionisuecessilate,sed iiiiscralionisvoluiilab:sns-
lottis Deuset lolus homo.V, 1532.Verus Detiset verus cepiL IV, 1111,1208;VI, 91, 95; VII, 414. Chrisliinfir-
hoiuo.VI, 500, 459; VIII, 211. christus Deuslatens in niitasluil t:x poLeslale.VII, 415. Chrislusesuriohat, ei
carue. V, 1330.Deuset homonon duo sed uuus est chri- sitiebal, quia dig.iahauir, non qu<acogebalur. V, 908.
stns. III, 1757,1739, 1836; X, 144. In christo gemina Soinuus,cii.iis,eLaffectushumani,iu Christonaluramhn-
subsiantia,diviuat-t htimaua,utrumquenonduo, sed uuus manaiu probaut assunijtain, non consumpiam.II, 519.
esl Christus.III , l«5i>;V, 727. Chrislusconimiuiicavilnobiscuminalanostra, nobisdatu-
christusin unitatem persoiiaesuasaccefit visihilemho- rus l.ouasua. V, 680.CoalraApolliuarislasostendilurha-
niinis ormam. VIII, 736. 737. Deus non | ars [ersonae buisst:Clirisluniomuiahoniiiils,prater peccaluiu.IV, 218.
christi. VIII, 763. In uuilate persouajita chrisiuseo, ula- Chris.icoueeptionon habet exeni[lum. 11,707.Christus
vilDei humiuisquen.Uuam, ul ef solitasublimarclinsoli- nalus est de spiriiusancto, nonut de ralre , sed de Maria
tis, et iusolilasolitistem, erarel. (1, 519. Idein Deus qui ut de matre. VI, 251.Cliristussine roncupisi-eutiaconce-
bonio, ii.n c.niiisiiine natur.e, sed unilate persair.e.V, ptus. II, 841; III, 422. Chrisliiiniioucon<u, iscenlia,scd
999. christusD.us simulet hoiuoiu unitale porsoiiaj.VI, gratia nialerconceiil. V, 825.Christicarode noslramassa,
249. Ltiainlacil Dominuscuin servo perso.iaai.V, 156. liouex notloconctqisooiilia;liomiiiisel feiiiiuaj.V, 928.
Uuicainclirisl) persona.II, 543; III, 1535, 1017. 1817; Christusfacfusox muliere, nulloiniervenienlocoucubitil.
V, 568; VIII,088; X, 1031.NouduoChrislisuut, nec tluo III, 403. Fide matris conceitas. VI , -241). Christunivirgo
Fili l).:i. V, 1541. christus lilius hoiuiiiiscrat in colo, non cariialiter concii|iist'endo,sed spiritaliter creder.do
ctiamquaudoin lorra loquebatur.III, 1617;V, 456,1510. conceiit. IV, 826.Quoutodoin utoroma.ris uit elin coolis.
Christusoh persona;unilatem,et in todo niaael.al et ani- VI, 27. Chrislusin hunc niiinduiuad uuptiasveuit. III,
bula.at in tcrra. X, 144. In Christosiinttlir.csubslautite, 1432.Christinuplhead quas .ludieiet genliles invilari.V,
Deuset UJIIIO ; sed una persona, ul 1'riiiilasinaiieal, uou 5,'>9,1662.Chrisdisualusost morlalis,ul morteuiauferret.
aecedeulehoininequaleruitasllal. V, 728, 999, 1205.In V, 1113..MoiTalitaieiii siiscc|il, ut darct iinmorUilitaiem.
Chrislodislingueiitlafonuaservi, uou separaudaaul alie- V, 688.Chrislusvenil in carne, caruisvilia iiiuudaturus.
nautla, ot iu aliuni pers uain coiistiiiienda.V, 309. In V, 1019.Chrisiusinduit se moite in virginitate matris,
Chrislopropter unitalenipersoua: .uaiii.tTnalui-avocai.ti- iniluetse vitaiu aqualiiate Palris.IV, 1942.Chiistusvenil
lutualtori iiupeniL,el diviualiumaaa:el liiiinai.adivi.ue. siisciit-re nioiTeinuistrani, proniitlerc viiainsuain.IV ,
VIII, 257. Dicilurde coelotiescendisseliliushouiiiiis,ol 1912.Atlhoc venit, ut inoiTeincrucissiibirel. IV, 857.
crucilixTS FiliusDei. VIII, 789, 7!<0.De eotleiu cliriso DeuoslroIIIOITUIIS, de suonioriIIOIIpotuil.V, 710.sacer-
prajdicauiurdiversa, ob diversas nalur.is livposlaseos. dos iiosler a nobis acceiil qund pro nobisoflcrrel. IV,
VIII,_810. 1701.Acccpilex te, uinle m<rereliir | ro le. IV, 1942.
Clitislus KCinina; tdgas subslaulia;,secuniluniquiilobe- Acce ilniorleuidt;ntislro,iilii()bisdart:l. vilanidesuo.V.688,
dieiis, secundum quid a>qualis DJO.VIII, 689. clinstus 1110.ouia | assiirus venil, occultusve;iit IV, 567 Christus
Palre uiiuorel aiqiiulis.VI , 250.cluistust:Liiuigeniluse.t Veuitnoii facereqtiud| eccaiores, setl | ati quotlpeccafo-
prhnoge.iilus,quomodo.VIII, 581, 583. ( hristu.nuonse- res. IV, 1198.Venil C.hrislus,ULresurgauLaniiua'ab ini-
ciiudiimsusceilioiiem houiiiiis,sed secundunidiviuitatis qiiilate, corporaa corruplioue.III, 1f>86. Chrisiusad hoe
exeelleuliampriniogeiiiuiniinlelligi volebant ilanicliiei. venil, ul crederes Dco.IV. 1898.Kt ul posl vilam Dtlei,
VIII, 473,382.chrislus| rupler forniauiDei, dicilur prin- cou crrot vilama:ti;ruain.III, 1727.In Cnrislicarne |!cena
cipuni, priniogenilus,douiiuiisgloria:; propLcrforuiam sine cul| a, ul et tul| a sanareuir et [.(t>na. V, 1374.Chri-
Servi,s_>o<isus >rocedenstle Iha.anio,capnteorporisKcclc- slus Mis<-i|iii>iiilo |KIiiani,el noncul| am, et culpanidelevil
si e, otc. VIII, 833.chrisloul honiiniDeuset Pnleresl el et |«i'iiani.V,954, 1513.
Doininus.VIJI, 691. Ipsi beus 1'alerfornia-Dei,Doiuiuus ChrislusSIISIT' il i.iiquilalomnostram, sed lerendamet
forina;sorvi.IV, 1785.iu christo pleniludodivinilaliscor- sauauilain,iinnaut. ni hal.cndani.V, 1531.Larneniassuni-
poralitor,quomodo.II, 816; 111,459.<TUO discriiniuehabi- psil, iioii iui.|iiital<-ui c.iruis; assuni|isilcai-iieminundain,
tet diiiuitasiu i hiisto , et iii meinbrisejus. II, 816. In niuiidalricni. IV, 1830.Carneniassuinisil de ulero Virgi-
Christonec diviuilasin crealuram, nec creatura iu tlivini- nis, m n.it.idaiuolleii el prn iiiiinuiidis.IV, 1953.Christus
fatemmufilaesl. VIII, 829.t hrisuunliei ITIiiinieiinnleni de ViiT>iuis c-r, ure uon stisce|il qutidsauarel, sed unde
esse niiuuihoniiuisiucarualiune.V, 1000.<TU<<inodo Chri- sauarcl. V, 1511.
slumtiliinuliomiuiscrederedebeuius.VIII, 225. Christi caro per psalteriuinet cilharam signilicalur.
chrislusut homoejus t-sl ualur:.;,cujus ol uos. V, 911. IV, 672. Chrislicarociliciuinappi-lliilur,propUTsimililu-
christuseo ipsoquo factusest iillus hoininis,qui dislata tliiienicainis icccati. IV, 55.5.Chrisli caro, saccus. IV,
noliis.V, 680.christusaccessilad i<l<[Uoduon eral, non 832, |8:ii. i.uci-niasa|iieiili.etlicilur. IV, 1793.Christl
ainisitquoderat. V, 680, 685.chrisli participalioiu iufe- carn, laliernaiTiluiii, t:l S|onsa Verlu. IV, IIH5.
riqra iii.stra.et parLci,atiu noslrain ill.tissiqieriora,dissi- Chrstuina peceaiisu.inlilieiuuiloisse, luliauicalumnia
milis.X, 174.Altu-'in chrisLoslal.ilo, aliud tra.isitoriuin. conira Citlhiilics. X, 561, 359.In Chiislo naiura liuinan»
lv, 1449.PrioraChrisii, e us d.vinila-; posleri.ra, liunia- si.ic |.eccalo | r», ler i.uioniMii. VIII, 688.C.hiistusde hu-
nilas. IV, K'i09.ClnistusuuigeiiiuisDei uoii tle niliilola- iiiaiia i-iirue c.niia ia iiulla passiis est. VIII, 720, 744.
ctus. X, 148l.(.hi-islus quointido( rcator, quomnducrcattis. Clinsliissit: ail l.-ireua coutagia<le.st:eiuUl, ul uiilluinlia-
II, 835.Ctirislusi.iniiUlabilisquautumatl Verbuin.V, 689. biii-rit |;crca iiin, eliain ev Ariitnonilii .-oulessioiie.VIII,
FiliusDeinon est inutiiltisper incaruaiiouem.V, 103,508. 761.Christiissiiii-|..-c.-aioC.iiie.-|ilus, utsoUerel pe.rciluni.
Christu»sine sui liiiitaiionehoino .actus. VI, 539, 513. V, 817.sini' i oceatonaius, quia sini- lihiilinecoiiceptus.
christusideo esi nosUafirmitas,quia eu.n iioslrauoninu- V, 412,783,82-">, 852.Christinlilhiiii|i.-..:aiiiin,nec origi-
tavil iulirmitas.V, 106. nisnec | rt)|.rt;ciniquilatis.V, 824,928.Christuspeecatuin
cinisfusper eclushomo.II, 853.christussuscepitple- origi.ale non Iraxil. X, 1553.Chrisltissolus sine |i ecato
num Iv.nnnein.V, 433. .'otuni hoiniiiem.V, 1121;VI, origiudi. X, 1416.Qtionio.lo fuerilalienu.sa |.t:ccaloorigi-
I8ii,50J, 555; VII, 505.Per s, iritum,auimain;et | er ani- nis. IV, 591. Chrisliiss:lus sine peccaln nalus. X, 142,
uani, corpussuscepit. VI, 500. chrislushabuifauimam. 233, 1085.solus p Luiliia nasci. u( ei nou opus ess.T re-
VI, 502; et ineiilenihoininis.VI, 501. MequeChrisLus aut nasci.VI, 255.Cliristussolus in t-ariie sine iu |ieccat<.et
non halniitaiiimain, aul non habuil rationalem 11,542. iguoraulia.VI, 60. SolusChrislussinc peccato hac vita.
Christussi solamstisceiLssetaniniam, mcmbraejus non 111,735,867, 1696, 1697,1847; X. 184. Quare.X, 815.
essenlnisiauiniaeiiostrse.V, 878.Ananimaejus ex Adamo Chrisius[leccaiumetiammajorlecisset,si partulushabuis-
propagala, an c.reata II, 717. v. supra. Christianimanon sct. X, 813. In Christo natura huniana impeccabilis,
otmoxiapcccatooriginis.II, 866. X, 934.
147 1N OMNIAOPERA SANCTI AUGUSTINI 148
Chrisli carnem caeterorumcarni coaequare,blasphemia vinitasopponiturnomulidiviaitaii.VII, 737, 789.Christum
est. X, 1575.CoaequantPelagiani.X, 1418,1429. Chnsli Deumesse, et miraculaet prophetiaein illo impletaeper-
carnem caeterorumquejiascentium ejustlemputat Julianus suadent. VII, 757, 759. ChristumDeum esse persuadet
esse puritatis.X, 813.ChristolibidinemconalurJulianus confessioconstansmartyrum.VII, 676, 758. Not.Christum
inferre. X, 1371,1375.Christi nativitas de carne in quo esse Deumintellexit mulier, quaeab eo peccatasibi posse
nostraesimiliset dissimilis.X, 174.ChrisLicaro non a na- dimitticredidit.V,599.Christilatentemdivinitatemprodere,
tura atque substanliacamis nostra?,sed a vitiicommu- divinaquaegessit.V, 700.Christus Deum se esse probat.
nione distinguilur. X, 1587, 1588, 1608. Christus non III, 1812.Christushocagit dictiset factis,ul Deuset homo
sumpsitcarne.mpeccati,quainvis de materna carne pec- credatuy.III, 1622.Christusnumquama Verboseparatus.
cati. X, 174.Chnstus quia non de carnisconcupiscentia III, 1817.Numquam desertus. IV, 79. Necpassionishumili-
natus, nonhabuit camem peccati.X, 1590.Veritasmem- tate a Verbo depositus.IV, 74. AnimaChristi numquam
brorum in Christo, non cupiditas pcccatorum.X, 1570. separata aVerbo. III, 1758. Chrislus dictus etiam sola
Christus in carnem suam peccatum non translulit, sed caro, et sola anima.III, 1739,1740,1836.In Christosus-
mortem. X, 145. ChrisLusmortalitalemdo matrismorlali- cepta est et Ecclesiaa Vcrbo. IV, 77.
late traxit, non vero peccalum.X, 814.Christicaro sene- ChrislussecundumquodFiliusDei non habet genus in
scendo,admortemetiamventurafuissevidetur. X, 180. terra. VIII, 259.Chrisfcorigocarnalisex justis et peccato-
Christus non habuit cupiditatcm vitiorum. X, 1566, ribus. III, 769. Christusde regia stirpe et de sacerdotali.
1569.Christus coneupiscenlianinon habuit, ac. per hoc III, 809 1072. Christus quomodofiliusAbrahamet David.
peecatum sicut non fecit, ita nec concu[jivit.X, 1590. V, 537.ChristusFiliusDei et FiliusDavid.VIII, 468, 469.
Christus non per concupisccnliamnaliisnulla concupivit ChrislusDliusDavid.III, 1742.Filius est et DominusDa-
illicita. X, 1375,1574.Christus non ideo debuit habere vid. V, 545. Christus se filium Davidnon negat. V, 572.
concupiscentiam,quia se imitandumproposuit.X, 1338, Chrislustamquam ex utero geuitus esl a David.IV, 1459.
1390.Exemplirati memnon lolli in Christo,etiamsi non Christumex semineDavidesse secundumcarnem, omnium
habuerit concupiscenliamcommuncmnobiscum.X, 8L5. librorum atque linguarumclamat auctoritascontra Jiani-
Concupiscentiam carnisChristussi habuisset, non eainsa- chaeos.VIII, 248, 249.ChrtstusfiliusDavidmerilo appella-
nasset in nobis.X, 816. Quiin Christonegantconcupiscen- retur, eliamsi Mariaex Davidnullam originem ducerel.
tiam, non proptereaconveniuntcumApoliinaristis.X, 814. III, 1072. QuaeslioJudaeislacla de Christo. V, 572.De
Christussolusconcupiscentiam nonhabuit. X, 562.Iu Cliri- Christo quid credendum.V, 1073, 1149.Christus non se
sto concupiscentiam diabolus non invenit. X, 1541,1566, negat (iliumJoseph.V, 342, 543.Generationesab Ahrahain
1384, 1387.In carnemChristi cur non transierit concupi- usque ad Christum.V, 337.
scentia.X. 814.Carnissenstisin Christofuorunt, noucon- Christigeneralionemaliter Matlbaeus, aliterI.ucasrecen-
cupiscentia.X, 1567. suit, quare. VI, 49; VIII, 214. Christi progeneratores
Christicaro non caro peccati eral, qnte non de carnali aliosMattliaeus, aliosl.ucasconiniemorando non mentiuntur.
delectalionenala erat. VI, 61.Christieorpus noncaro |.ec- V, 530; VIII, 216. Christi generaliones cur Malthaeus de-
cati, sed similitudocarnis peccali. III, 422; V, 179,744, scendons nunierat, Lucas ascendens. V, 551. Quare | er
844. Christussolushabuitshuililudincnicarnispeccati,quae Joseph numerautur, non per Mariam.V, 542,350; VIII,
non esset caro peccati. X, 1584, 1583.Christicaro quo- 470; X, 810. D<:quadragenarionumeroin geuerationibus
modoin similitudinemcarnis pcccati.VIII, 297;X, 815.Si- Domini.V, 552.Chrisli generalionescur LXXVllnumerat
militudocarnis peccati,in qua Cliristusveiiit ad nos, dicla Lucas.V, 353. In Christi generatione cur recenseantur
est peccalum.VIII, 744. Chrislus sine peccato,factus la- peccatorcs.VIII, 440.Christus quare do tribu Levinasci
men peccatum.VI, 232. Quo sonsu.V, 823,845; X, 599. noluit.VI, 50.
Quomodoappellatuspeccalum.X, 403.QuomodopeccataeL Chrisliduacnativitates.III, 1488,1648.Christusantequam
delicta habere dicalur, qui peccatumnon fecil. IV, 172, nascerelur, et anle omtiiatempora cral. IV, 1186, 1187.
400; V, 1607.Chrislus1'uitdeliclorumsusceplor,noncom- Non in formaDei,sed iu formaservi natus est ex femina.
missor.IV, 849. Deliclanoslra sua delicta fecit, ut iusti- VIII, 217, 218.Cur nasci de femina voluit. V, 105, 534,
tiam suam nostram justitiam facerel. IV, 172. Chrisfus 1007; VI, 141, 186. Christusvolunlatenatus, misericordia
solus in hominibusverumdicere potuilhomoDeus: Si in- mortuus. IV, 1241.Christussibi fecit malremde qtia na-
venistis in me peccalum, dicite. IV, 590.In Christointe- scerelur. IV, 958. Christi ex Virgine nalivitas.VI, 643.
gritas sine peccato,redditio sine dehito, flagellumsine Christus cur partum Virginis elegit. VIII, 440. Homineni
merilo. IV, 463. Nonsolvereta vinculisnisi liber a vincu- Deumex Virgine nasci decuit. VI, 174.ChrislusVirginis
lis. IV, 1850.Christusquomodomissusut de peccatoda- filiuset Virgiiiumsponsus.V, 1018; VI, 597.Nohilitasfuit
moaret peccatum.V, 745, 823. Per solumChristumdiluilur nascentisiu virginitate parieiitis,el nobililas parienlisin
originalepeccatum.VI, 255. Et alia origiuali peccato ad- divinitalenascentis.V, 1029.QuareChrislusex Mariacar-
dita. VI, 256. QuodChrislus ut homo aliquid sit amphus nem sumere voluit.III, 405.Chrislus non ideo ex Maria
quamcaeterihoniines.IV, 217. virgine natus, quodaliter in veracarne exsistere non pos-
ChrisLihumananatura non ante esse cospit,quama Dei set. VIII, 485, 488.
Filiosusciperetur.VI,252. 501.In Christohomoqui assum- Christtisnalusest illaesamatris virginitate.V, 999,1001,
ptus est, nonpriuscrealus ut post assumeretur,sod in ipsa 1005,1011,1068,1075. Incorrupla illius integritate. VI,
assumptionecreatusest. VIII, 688.Christusnon fuit prius 186,249. per clausa ostia nalus est. V, 1074,1157. In
Filiushominiset|ioslea FiliusDoi.sed ipsasusceplionefa- exilu Christi|>ervirgineainviolatteniatris viscera,iutroilu
Clusest. V, 941. Christus Dei Ulius suscepit lolumhomi- per clausa t<stia,tota raliofacti est potentiafacienlis.II,
nem non antea sc promerenteni,sed omuino gralis. V, 519. Christus sine peccato natus, quia non per concupi-
941. Pelagianahajresiseo ducit, ul putetur Chrislusvolun- scenliam natus. X, 1384, 1585.Christi nalivitascarnalis
tatis suaevirlute meruisse, ut a VerhoDeisusciperelur.X, ideo secundumArnbrosiumexpors delicti, quia non est de
1386.Christuspraeclarissimum lumen. X, commixtionesexus utriusque. X, 444,1389.Christussolus
praedestinatiotiis
982. Suniinumgratiaeexempluin.VII, 508. ex solo utero genilus.IV, 1459.Christusin soliludinena-
Chrislus prsedeslinatus.III, 1907; X, 982. QuisquisDei tus est, quia solus ex Virginenalus. IV, 1845.Clirislina-
Filiumpraedestinatum negat, liunc eunidemFiliumhoniinis tivilas prodigiispleua.VI, 665; VII, 514. signa in Chrisii
negat. III, 1907.Quodin unitatem personaeuuigeniii as- nalivitate. VI, 645.Christusquo tempore natus. VII, 10'J,
sumplus esL homo,gratia; esl, non naLurac.III, 1828.Ad 608. Quo die, quo Consule nalus est, conslabat luinporc
nnigeniliFilii Dei [icr gratiam pertinet natura Augustini.III, 1592.Quotanni a nativitateaut a resurre-
Iiersonam
uiniana.III, 1844. Christus ut susciporetur non meruit. ctioni; ejus nuinerabantur.II, 911.Chrislushic tliem ha-
VI, 250.Nonex merilis, sed ex gratia homo Chrislusest bet nalaiemut homo,nonul Deus V, 1502.Chrislusnalus
ab initio suo DeiFilius.X, 1157,1158.Ex Pelagianodog- est oclavo KalendasJanuarias. III, 629; VIII, 894; IX,
mate quae sequalur impietascontra gratiamChristopro- 572. Chrislusconce|)tusest et morluuscirca ociavumKal.
priam.X, 1137.Christograliaquodammodofuit nauiralis. Aprilis.III, 629; VIII, 894.Chrislusnatus cst quandodies
VI, 232.l>eream factumost ut liullumpossethabere pec- jam incipiuntcrescere, Joannesvero cum incipiuntminui:
calum.VI, 250.Hanc gratiam insinuaLmodus,quo nalus quomysterio.IV, 1755. Christusante Joaiuiemfaclus,id
est Chrislusde spiritu sanclo.VI, 251, 252. est Joauni antepositus.V, 1678. Chrisli natalis diei cum
Chrislus ex Adami semine, non semiualiralione pro- opere christi congruentia. V, 1000, 1007, 1015, 1015.
creams : in eo cum cajteris non peccavit.X, 1401.Chri- Christiet .loannisnatalis cur colebretur, nou veroalio-
stusan et quooiodoin lumbisAbrahae.III, 424. Christusex rum. V, 1501, 1513. Cbrislusqul nascatur iii nobis. V,
carn.;AbralLenonfervoremvulueris, sed materiamtraxit 1639.
medicaminis.III, 424. si Christus in Abrahamosecundum Christuscur post tam longa lempora venerit. X,973,
aniniainfuisset, non potuissetnon deciuiari.III, 425.Chri- 974. Chrisius cur non anie veneril. III, 1638.Quare non
stusuoiidecimatusin Abrahanio,quomodo.X, 1552. in principinpeccatihominis venit. VI, 28. Venit vero
Christushomodominicus. VI,26,42.Chrisltis.homocoele- in juventute et in senectutemuudi. I, 626; V, 504. sexta
stts. VI, 409. Etiamsecundumcarnem.X, 1(02. Christitli- ittato liumanigeneris. VI, <55.Quarevenit post datamLe-
149 INDEX GENEf-ULIS. 150
gem. V, 28. ^hristus tunc hominibusapparere voluit,ct voluit,qui sordes non habiut. IV, 1164.Suscepitcommcn-
apudeos praedicaridoctrinam suam, quando sciebat, ct danda medicamenta,nonvulnera.V,1355.Cursacramenta
Uhisciebatcsse, qui in eum fuerant credituri. II, 374. veteris legis suscepit.V, 1048. Baptizatusest, ut congrue-
chrisluscur inians natus est et imbecillis,cumexpers retpoeuiteulibus.X, 1376.Ut humilitalisviam doccret. V,
esset peccali.X, 149.Christus Deus nostri causa infans. 1321.Dumbaplizarivoluit,humilitatemsuam altius com-
V, 108,1020.Mirain Christo iniante dissidentiumattribu- mendavit.II, 843.Cur nonsolus baplizatus a Joanne.-TX,
lornmcoiivenie.ilia.V, 997, 1001.In Christo infante nec 238. Christumannorumfere XXXbaptizatumfuisse,au-
igiiorautiauecanimiinfirmilas.X, 180. ctoritate evangelicaretinetur. III, 55. QuareChristusne-
Chiislipalria,populusJudaeorum.III, 1524,1526.Etnos miuembaptizavit.III, 1305.Christusbaptizatomnes,quos
ipsi. III, 1526.ChristusinJudaeanatus,sednonsoliJudaeae. ministri cjusbaptizant.III, 1417.
IV, 1243.Chrisluscondens Sion et nascens in sion. IV, Christus cur quadraginta diebus jejunavit. V, 1211.
1846.Christusnatus, in se Judaeoset gentes moxcopulat. Cur esuriensnonfecitpanetn de lapide.IV, 1164.sicul in
V, 1026.QuomodoChristusnon receptus a suis. V, 1505. nuptiisvinumde aqua. V, 686. Christiesuries et silis, no-
Christo nato omnis fideliuragradus altostatur. V, 1019, stra bona opera et populorumfidem respiciebat.IV, 556,
1657.1659. Christusnatus Magismanilestatur.V, 1663. 736, 851.Curislus cur se a diabolotentari permisit.V,
Judaeise.tgentibus. V, 1668.Christipulchriludo.IV, 493. 685.Christusquandoa saUtnatentari voluit, nos transfigu-
Christi praesepesecuritatemvenia;peccalorum,et obli- ravit in se. IV, 724.Christi tentafio, nostra doctrina est.
vionemcurarummalaeconscientiae generat. III, 881.Chri- IV, 1149.rentatus est,utsuos doceret resistere teniatori.
stus et parvusmagnusest. IV, 1250.Maguiludoilliusante V, 685. Christitentatio tripartilaest, propter tria vitiorum
dies, Ultra dies, sine die. IV, 1250. ChrisUismiracula gencra, voluptatemcarnis, superbiamet curiositalem.IV,
omnialecil, etiamantequamnatushomo.IV, 1150. 116.Christi mysteriumin veteri Testamentorevelatum.
Christipaupertassumma.IV, 844.Christuspaupernasci V, 1577.
voluit. III, 696. Christuscur egeuus lactus est. V, 245, Christus hlc non bonis potilus,sed malaperpessus.V,
916,1129,1591.Christusimplere venil pauperes, qui pau- 134. Christuscalcealus fuit. V, 608.Christustentans Phi-
per cffectusesl. IV, 455.Dignatusesl indigere, ut posset lippuni.V, 28.Chrisliimquidamputantes in aliquomenti-
operis mercedemreddere. V, 968.Christusegere yoluit lum, neque eventuraesse qua; miuatusest impiis.V, 478.
propler le, ut haberesubiseminareslerrena quaededit, et Unde nata hajc opiuio. V, 478. V. Filius Dei, Verbum.
meteres vitam aeternam.V, 91. Chrisli paupertas,divitiae Christus in loco Joann.VII a mendacio viudicatus.V,
nostraesunt: quomodoinfirmilas,etstullum ipsius,el mor- 757, 740, 711.Testinioniuineliam tle seipsoquamverum
lalitas, est forlitudo,sapientia et inunurlalitasnostra.IV, sii. V, 713.Chrislusinlerpellatusul fralri jjuhealheredita-
454. Christuspauper et dives, quomodo.V, 115,215, 685. tein parliri, cur faccre renuit. V, 1392.Christusdivisor
Christidivitiaequae?IV, 844. hereditalis esse nnlens,quiddoceal.V, 606.ChristusJesus
Christihnmilitasin incarnationecommeudata.IV, 502. transiens iuierpellalur,et sanat. V, 545.ChrislumJesum
HumilitasChrisli. III, 1390, 1681, 1787.Chrisli humilitas transire quidsit. V, 544,5i7, 1551.
explicari uon poiest,neduuiejus divinilas.III, 1402.Chri- Christi niiractila.VII, 608.Alia sunt ei communiacum
slus vermis propter humilitatem carnis, fortassis etiam aliis : al propriumi|isi fuit nascide Virgine,a morluisre-
propler Virginis partum.II, 38p. Chrisli hmnilialionon surgere, in ccelum ascendere. II, 522.Chrislummagicis
potuit nisi alta esse. IV, 1735.Christus ita humiliavitse- artibus locisse quaj fecif,calumnianturinfideles.V, 256,
metipsum,utduinmiuorvideri non poluerit. III, 1903.seponit 447. christi facta etiam aliquidsigniticabanl,quasi verba.
divinitatem, occultat quod suuni erat, apparelquod V, 486. Aliquidaliud quamquodpraj se foreliant.V, 592.
acceperat.V, 488.Humiliaquae de Christo narranlur,ad Cliristifacla,quaj verba sint. V, 582.Christuslectorisofii-
carnemejuspertinent; sublimiaad divinilaiem.III, 1662. cio funclus.X, 140.
Christi humiliatiomisericordiaest, uon impotcntia.IV, Chrisliaciionumquarumquesco|us. V, 1615.Christusiu
1239.Exinanivitse sumendoquodnon erat, non perdeudo omnibusquaefecit, nos adnionet quemadmodumhic viva-
quod erat. V, 573.In ea carne parvus exitl, in <|uaresu- mus. V, 475.ouod agilChrisLus,venit ad nos; et quodagi-
scitatus per clausa ostia magnns intravil. V, 1074,1157. nius uropter illuin, redit ad nos. V, 1475. Quid fecerit
Cur tanta humihlate ad nos venerit Christus.VII, 221. Chrislusut.homineinlahorantpmsanaret. V, 545. Curpri-
Proptermaguumsuperbite peccatumDeushmnilisvenil: mum elegit pauperesot idiotas,non divites,non oratores,
haeccausa,hoc peccatummagnum,isle ingens morbtis, etc. V, 537. C.hristustotusct Apostolisinnotuil, et no-
animarumomnipotentemmedicumde coelodeduxit.IV, bis : sod nec ab eis, nec a nobistotusest visus.V, 660.
165, 302.Christusincarnatusest, ut humilitatisviamdoce- Quoniodonos inviceui adjuvent visa nostra. V, 660.
ret. V, 1321.Christus humilis via, Christusexcelsus et Chrislus Lribulumsolvens, mortem indebitain se solu-
Deus,verilas et vita.V, 778. Christushuniilisapparuit,ut turum praesiguahal.V, 815.Chrislus.ludaeosterrendo re-
eum caperemus.IV, 1259.Verbuin Dei pauisAugcloruui vocavit atl lnisericordiamerga mulieremiu adulteriode-
lactescit incarnatione,ut ad parvulospervonial.IV, 505, prehensam.II, 657, 658.Christus cum se abscondit,infir-
1710.Christusidem Angelorumin cadis, et honiinuniiti miiatinostia; consuluit,uon suaj polestati derogavit.III,
praesepiocibus.V, 1016.Christuscreator Angelorumfa- 1774.Christusuon mortiiumflebat, sed mortemquam sibi
clus esl homo,ut panemAngelorumnianduearelhomo.V, honiopcccandocomparavit.V, 958.
1016.Chrislasin praesepio,fideliumcibaria jumenlorum. Christiin monleoratio.V, 475.Christusorat pro nobis,
V, 1008.Cibuscui capiendo invalidi eramus, missus est ul sacerdosnosler; oral innobis,ut capulnoslrum; oratur
carni, et Verbumcarofactumest, ut infantia;nostrajlacte- a nobis,ul DeusnosLer.IV, 1081.Chrislusex quo homo,
scerel Dei sapientia.I, 745,1286.Christusnisi essot hu- ex hoccl infirmus;ex quoinlirmus,ex hoc et orans.IV,
milis,nec manducarelurnec biberetur. IV, 503. Ilumilitas, 216.Chrislusul DousVcrbum,non habet ad queni, aut
caro et crucifixioChrisli,lac est quodsnflicitparvulis.IV, quare orat. IV, 216, 337. Chrislusoral, et dat quodorat.
1615.Christushumiiitale altiludiuem pra:oedero voluit. V, 1085.OravitChristus pro omnibusquosredemit, sive
III, 1624.In Christumhumilemqui uon olfendil,non tbr- tunc viventcs, sive posteafuturos.III, 1917,1919.Adhoc
niidahitexcelsum.III, 2000.Christuslatuit, ut infirmitafe oravit, ut doceret orare; ad hoc passus esl, ut doceret
prajberet exemplum.III, 1622.Christus exempium ma- ''pati; ad hocrcsurrexit,ut doccrelesL sperareresurrectionem.
gnumhumilitatisnobispraebuit.III, 1631. Signuin Christi IV, 603. Chrisli oratio, nostrae iufirmitalisindicium.
est humilitasejus : noluilstellamesse in Ironte fidelium IV, 79. Discipuiorumcst aedilicatio. III, 1902.
si^numsuum, sed crucemsnam. III, 1396.Christihumili- Chrislus passurusPaschaeelebravitea vespera,qua in-
tatem qui respuit, snperbus est, et longe a saniiate. ci|iiebat primusdies azymorum.II, 995. Chrislipedesdi-
V, 687. scipulorumlavantis, huniililasquanla. III, 1787.Quotidie
Christusnonsolumloquendo,sed etiamnascendomagi- lavatChristuspedes nobis.III, 1789,1790,1794.Christus
slerexstitit.VIII,440.Insenosdiscerevoluilquidinhacvila etiani ante mortem,carnem suammutavitin quod voluit.
contemnendum,quid in altera sperandum esset. II, 545, V, 1618.Christi perlurbatio, cumJudas exiturus esset,
549,550,551.Christiortujustitianobisallata.V,1005,1015. quid significat.III, 1799.Christuspropinquantehora pas-
Christicircumcisiodie octavofacta, ut ejus resurreclio- sionis,poteslateturbatus est. III, 1797,1799.Turbalusest,
nem significaret.II, 680. Prophetia de Christononocci- quia voluil.III, 1755.In illius | otcstate erat sic vel sic a:-
dendoin infantia.III, 629, 652. Chrislusin /Egyptumpor- hci, vel non aflici.III, 1755.Christus pro nobis turbalus
talus,factisjamloquebaturmembrissuis, ut persequenles est. III, 17S18,1799. Turbatus est, ne nos desperenius.V,
se ininhcosfugerent.V, 1034.Cbristi sapienliainin annis 1399.Quantumbonumsperare debemusde [anicipalioue
dnodecimseniores mirahanlur.III, 422.Christusut osset divinilatisChristi,cujus nos et perLurbalioLranquillatet
parenlibussubdilus,noudivinaemajestatisfuit, scd retatis iufirmitasfirniai.III, 1798.In Christolurbatur noslra in-
Inunanae. VIII, 786, 787.Chrisliobedieniiaoppositainobo- fiiTiiilas.III, 1799.Christusin se transtulilmembrasua, et
dienliseAda:.VII. 425.Vha Christi ccmpendiodescripta. cortun aQcclmnstiscepit. III, 1769, 1799.Christusctim
III, 155.Christus quare voluit baplizari,III, 1411,1415, Iristisfuit, nieiubra sua infirmain sc figuravit. IV, 481,
1418; V, 1322;VI, 255; IX, 77,182, 290.Cur baptizari 1208,1508;V, 193, 1598.Christns loouitur ut peccator,
151 IN O.UNIAOPEltA SANCTI AUGUSTINl m
sed in persona membrorumsuorum.III, 422. Christiiiiit 701.Christusainua, apertumest ostium,quandolatus eius
tristilia vera, sed volunlate sicut i| sa caro, sHscepta.IV, perforaliiui.Vr,1115.Inde aquasangtiisqueprofluxit:'in
1208.Chrislounde Lristiliae causa. IV. 8:>8.Chrislusnxiri- unii .lai.iiliiliot.ua,iu altero redempliotua.V, 1413.Christi
lurus ox eo quod nosiruai habebal,noniu se, sed in iriiis otriiux '•r.iesit. tle lalere in crucvdormienlisorinala. IV,
pavebat. IV, 250.liuuiaiiavolunlasinChrisDmorte.m lefu- 1":>."(,|j>8|. 1072. 1(184,1785.Chrisliapertoliitere effusus
giens. V, 1515.Chrislus sauguiuein sudans de, LoLocor- esl SJIT-.IIIISpretii n>st'i. V, liSi, 1173,Clirisli latuslaacea
pore, quidsignificel.aIV, 1817. I iTTiiraiuiiiesl, et manavil pretiuni nostrum. V, 1064.san-
Christitradltin, et Juda, et a neo. V, 1583. Qu-d Ju las guis Clnistisi ii<<ni nnileretur. oibis ter.orum nouredime-
vendiilit, .ludajuseniit, Christiaieis act|iiisivit.V, Ii7t. iviur. V.(>85.Christiis .saiiguhiesiioiieleviloninepeccattim.
Chrisliis patienler ulebatur <nuliiore.III. 1786.Clirisli in V, 821. I'"etit iiobis lollyrium <lcsaneui.ie suo. V, 7S3.
Jud;m |.rodilorem patientia. IV, 73, 153.Chrisliisludam Sangu-sel ai.ua exicis de latere Chrisli, deminaLcclesia?
proditoreindeserens, figuralur i er Davidem liigieiitenia- sarrameuta. IV, 4(11.1783; VI, 68!I,696.Cumbolris ilL;
faeiefiliiAbsaloiiis.IV, 72. Clnisttts iu Mdatusperassed pressu-,est. mauavilillud tindeealixinebriausquampr;e-
citur. quia lid-Iesaliquiiu illnins <>i->ba it. IV, ttil. C.hri- clarus i-st. IV. 649. Chiist.isangnis iu lerra, magnamvo-
stus st-usuin tra lidil. III, 1802.se Ira Hlil -iulifis,ul f ec- ceiu habet. VIII. 259.
ret de nescieiilihus voluntalomsua.n. 111,1951.Aiicior Christi inorsvohuilaria.VII, 320. Spontanea.VIII, 893.
calicispassonissu;e, i, se est <[tiihibil III. \'M>1. Cluisliis Ch i-iius assusct nio Uuispotestal.eet vohmtate,ntm ne-
a Palre, a se i, so, a luda traditus t>st. II, 521; III. 2052; cessiiiite.IV, 1101; V, 1083; X, 256.I".thoe esf pretium
IV, 793.Chrisiiiiiorteiniaii|iievolue.ruil ini|ii, Do.usjusio nosii-uin. qiio uos morle redimeret. X, 256. i'er id quod
pormisit.IV, 743.Cur Chrisluspercutienti niaxillnu,;<lt<:- h ino eral, morluus est neiis; ot per id quod Deuserat,
ram uon praebuit.III, 1951, 1935.Christus | eivulientein evcitatusest honio.IV, 1711.Ulorsvoluiilateobedieuliaea
se punire uoluit,ul nos paoe,a d c;Tet III, 1931,1:133. C.histo suscepta, X, 180, 182.Si morluusnon .uisset,Chri-
Christi passio. VII,583, 388.591. ouidqui'. | assus est stiii,esse no.ipossel. V, tl2t.Christus factnsesl pronobis
homo,non potest dici uoti i assus Deus. IV, 1711.Deus ohediens. VIII, 781. In Christo aelornitasol simul uiorlis
crucfixusrocte dicilur de Chrislo.II, 748.Ciim sil, luliis hiiniilitas.III, 1775.
ChrislusVerbuina.iiniael caiv, ad lofn<ure.erltir no I in Christiisfilius i)eiin se ipsovita, quomodomortuussit.
sblaaiihnatrislis esL,aut qu"d in solo hoininecrucilixus, V, 710, 1061.Chrislusmortuus est, cumcaromorl.uaost.
aut quod in sijlacarne sepuhus. V, 106').Chrislusquaado III. 1817.Chrlslimortalitastinde.V, 1607.Morsilli digna-
crucifixusest, defeclus solis vere prodigiosus.If, !)I7. lione, uoii conditione.V, 1110.viorlalitascarnisex peccato
Christusrectt; tliciturmortuus,elsi diviuilase.jusni.nmo- homiiiis,eliam in Christotacta. VIII, 2:17.Cliristusmorta-
riatur. IV, 435. Christus,qtiia lateljanl oves in vepribus, lis no.i de sua siibstautia,sedtle u>stra; sic nos immortale.s
ideo ad oos inveniendosnon pervonit,nisi spinispassionis nonde noslra, sctl de i, sius substantia.IV, 1906.Christi
coronatus V, 554.Christi mauus exlcuUe in cruce, quid morsmorfemoceidit.III, 1490.Christusmorluusmortem
siguinV.eni.. IV, 755. occidit.V, 1114.MortemsuscipiendoChristiissuperavit.X,
CluTslusideo crucifixus,ne qnis genus ali jtiod inorlis, 198.
quod houiines ignouiiniosissimiim arbitra.itur, horroret. Christusmnrluusest quandovoluit.III. 1658,1673.1674,
VI, 187.Ideo crucilixus, ut in cruce ost Tidcrt.T veteris 1673, 1759. Kt quia voluit. III, 504, 1674,1756;V, 54.
liOiiiinisnostrioccasum.V, 1105.Christxscur in passioac Cln-i.-tiis ; assosest quod et qnando voluitpati. III, 1475,
taccbaf. IV, 407.Chrislnsin cruciscathetlradoceus re,:ti- 1744-.1770. Clirislusliondobuit m<>ri,nisi quandooppor-
Iam , ielatis. V, 1150.I.isullaLioues siistiniiitarl exeiuphim lu.iuni iiiit. 111,1457.sexta mutidia>tateroformavitho-
noslrum. IV, 335, 1152.Iu crtice doi-uiluos adverstisliu- mi icni, <|iionisexto die fovmaverat.IV, 1l82.UoraChristi,
guas homintiniesse ; alientes. IV, 531. Calununieinliile- lempiis Christi, quomotlodebet.accipi. III, 1674.Tempus
iium haereticorum,schismaticorum,dtemnuumvi.icuulur, morlis Chrisli. VII, 619. Chrislumsetale XL\Tannorum
c.umChristus«ucifixus atteii.iitur. IV, 1578. Chrislo in- passuinesse, nnnaulh[ler orrorem putarunt.III, 55. Con-
sullantiumcur utitaiiatcaptit.IV. 13315.Cliristi longauinii- cilianiuri vangelisuesuper hora, qua Christuscrucifixus
tas iucruce. rV,1096.Christusiiohiitde.scendcredecruce, esl. IV, 763.
quia patientiam docebat. III, 1397, 1873, IV, 462, 7:>7, miaem Chrisiusex eo quodmortnus sit, an re.cteinferaturho-
882.I,i crucedislidilpotentiam,puhlicaviliiiiserici;rdi:mi. eum iuisse. VIII, 479, 482. 1n Christi mt.rte quis
III, 1663.tide Crux.DecrucedesceutlercdiirerebtlCliii- p.aiit animarn,et quam animam. III, 1737. Verbum in
stus, ut de sepulrro resiirgerel. III, 1487.Chrisiii.irlilutlo Christi mnrte animam nnn [losuit.III. 1738. Nec anima
te creavil.,iufirmilasChristite recreavit. III, 1512. Chri-liseipsaposuii. III, 1738.Caro ipsa Christiquomodo
Chrislusquoiuodoacttts peccalume.t mal.vlit.Tuni. Vlif, posuii aainiam.III, 1738.QuomodoChrislus ipse posuit.
ia
297, 714. Chrislus nnn meruil nialediclum,lieeL li.jiio III. 1739.
pepciideril. VIII, 166. Tam non est eoutu.uelia C.lnUli, Clirisliin passionocumdiabolocertameu.VI, 664.Chri-
cum Moyseseumdixit maledictum, quam noa c < laus siiis, justitiv venlate, uon violentia potestatis diaboium
Christi,cum Mauichaei neg.-.ntcarnemliabuissa luorlaleni. vhi:..Vi, 233;Cb.ristusvulneralustliabolumvulneravit.IV,
VIII, 298.Chrisiusnoumcrito iniquilaiis,sed nfik-ioniisc- ll2tj. Clnisli rnorle quasi tri.pliajo suo dialiolusvictus
ricordia;suaepassusesl. VIII, 513. Clnisti passio n<n ex esl. V, 1209.Ciirislusde crtife sua. in qna erat Dxus,dia-
indigenlia,scd ex misericordia.VIII, 51-2,517.Chrisluset boliunocciilit: el.inde ro.xnoster. IV, 1952.
nasci poluit non satus. et pali non partus. VIII. 183, 480, Clr.istiisrnortemocfidit, viiiculumvinxit, captivitatem
487, 488.Christiiii passionecarilas,VI, 656. Christiiater- ca tivavit. IV,1830.si ille uou occidcrelur,morsnonmo-
fectnribusparatum ex ejus saiiguinemedicamciitum.V reretin'. V, 120:).Ille soluspofi>st. dicere sine causahicse
946, 998. passum.IV, 1936.sustinendosiiie culpapaTiam,et culpam
Chri.-tusspeciosus, sed fa:dus facLuspropter fcedam st.lviiet, poMiain.V, 754, 1151.Nisi indebitum soiveret,
spoasam,ut eam faceretpulchram.V, 582.Christusoral.; ro nuinquamn<s a debiui liberarel. V, 843. lile potuit red-
crucifixoribussuis. V, 190, 524. ne Cbrisiidefonnitate iiiierc. qui so non [ otuit ven.lere. IV, 1703 Christusper-
processil decor F.cclesiae. V, 259. Tanto carior et ilulcior feclissiniaviclima pro muiidaudisv.tiisnostris. VIII, 901.
lactus esl sponsae,quanto magisdetbrmis.V, 259. i:t aui- Christussacerdos,cum in uiundo nnninveniret mundum
mampulchramfaceret,loedusfactusesf. IV, 1538.Chrisius quod(ilferret,seipsumobUilit.IV, 1753.
tleormis el speciosus.V, 181.Quomodo.V, 786. Ciirisli Chrisiiuiorspra-dictain sci-iplm-is sacris.VII, 552, 335.
tletbrmitasp: lchritudonoslvaest. V, 181. Ch.istus ef.iam Christi inors sigmfiealain be-n.Mliclione 'ud;t>.VII, 520.
in crucedecoremhabitil. IV, 493. Cliristusiis ,'a>dus appa- Prophetiade Chrisloiti crucemlolleudo-ili, 776. Christi
ruit, a quibus passusest. IV, 1681.Lojdaspecies cruciiixi mors per serpenlem in deserlo exaltalumfigurata.X, 145.
parturiitpulchritudiueiiresurrectiouis.V, 1181. Chrislus Clirislinif.iTemveram 1'ore qnnmodj a Jloyse assertum.
propterea htc exhonoratusatque crucifixns,ut tloceretuos VIII, 297,208,209 Christipassiofignnta [<er nuditatem
bona bujussseculicontemnere magis, quam dilisjere. II, Koe.VII, 478.rer vaccamru.am. 111,733.Christi passi-,
993. TnChrisLo doluissedivinitateiiicunicaro ejusin cruee STcrifii itun vespertiaum.IV, 1818.('nssiouisChristi figura,
figeretur, baeresis quaedamdixit. VIII, 44. Clu-istusex ovisiiniiK.lalio. VI, 533. Chrislus sacrificiumsese obtulit
persona mcmbrorunidixit, netts meus, iieus me-s, v.l pro omnibiissacrifir-iis.IV, 71. Chiislipassioprophetatain
qvLime rieretiqnisti?II, 344,530; IV, 567, 023, 695,882. libro sapieuliu:.VII, iifii. i)e Cliristi passioneagilur per
Ktex persona maiTyrur^II, 550.Chrisius saspe ex per- totum fsal. l.Mll. IV, 760.Chrisli| assioproedictainPsalmo
SonaEeciesiaeloquitu;'.il, 543.Chrislus in tsua pa.-,sine CtStlicalioiiis. V, 1473.
oransiuite&item uostjjrj porubal. 11,545;IV, 172 Chri- Christipassioiiismysteriaet partesex>"lica:itur.V, 1084.
itusin passioneclams:;sLJ.Ic-.-.iat.r.IV, 173.Christusdc- Cin-islijiassionisc. resurrectionis sacran.eatun).V, 1104.
relictus est nouad ins"_j'.l3ntiani
.jjis, sed ut sapiamus.II, Ciiristiniors propler aliud, et ;ropt.er gi.iudresurrscUo.
550. Christus m Lcoiesia,et Ecclesiain Clu-istopatie- V, 1120.Chrisli passio, exaltatioejus. 111,1773.Cinisti
batur. n, 545. passio, [tirgatio uoslraest. III, 1787.Christipassiodistin-
Chrislilaius anertum, u! OTJ.I. •; rrr VUndintreaf. VI, t;io -:;( bonorum spiritalium atque carnalium,tempnra-
1.: I.NDEXGENERALIS. 134
liumatque aeternorum.III, 755.PassionisCbristi fructus. vari. II, S54.Christussuscitavit»_,et suscilaviteumPater
VI,644, 645,656. V, 1599.F.laPaireresuscitatusest, ut lionio;et ipse se resu-
Christns mortemcur suscepit. X, 1181. Christus Filius scitavitut Deus.IV,452,666,1442.Christuspotestaie mor-
Deicrucifixuset mortuus pro nobis.V, 1069.1074,1089 tuus esl, potestateresurrexit.V, 1399.Chrislusin cruce pa-
Chrisli saugnis pro nostra redeni| tione lusus. V, 1473, tieuliam,in resurrectioneoslendit;otentiaiu.VI, 665.Coipus
1515.Christo noc mors, nec vila uobis delumalur, V, Chrislitale restirrexisse,qiiale|Ositunie.otin moiiuniento.
1110.Christiinors indebila, liberavitobnoxiosmom.VIII, VI, 501.ChriSiiresurreciio,|<ropriumsignum,qnodiu ipso
1027,1028. linde reatiim morieiuliChrislus acce]il. III, solo uit. IV, 791.Uiinsille resurrexit, jam noiimorilurus.
422. Quo.<odopeccalo morluus. X, 1241. Chrisli mors IV. 1072.Nruinaut.eChristuinresurrexil iu ajternum. IV,
quamcouveuieuterelerta, ut in sanguineipsiusjnstifica- 1612,1701.Christus,tolus iain Uctisposl resurreclionein,
remur. VIII, 1030. Christus morieiido | ro impiis.etsi in qul uuelli^alur. I. 622.Chrisfu.net per clausa osfia | ost
tolera.itiapaueos,in causafa.nenuullos| ot.-sthabere C.TI- resurrectioiieniinlrasse, el |;or iucorruptainalris niembra
sortes. X, 1215.Christusideosolvere potuitmoriendopec- nasoendoexisse files cretlil. V, lOtO. l.lruim.ue negaut
cata, quia el m rtuus est, et non pro suo peccato.VII,3()i. incrediili.V 1010.Chiislume se, ulcroa disciiulis sitbla-
Chrisli sanguiue lolus orbis redemplus est. IV, 177, tum hodiet|uea; ud .ludajestaiuaest. V, -261.Vaailasniili-
179,123:1. Cbristusemil sibi fratressaagui.ie suo, proliavit tum vendens vauiLalenivauilali.V, 261. Quare liuleauiiiia
reprohatus,redemil veuditus, houoravit injuriatus. vivfi- ejus et sudariumin iiioniuneiitoinveulasuul. VI, 60.
cavitoccisus.V,95ti.Christusr<;demitomnescaptivos.IV, Christiresurreclioeur | rinio |)er feuiiuasnunlialaviris.
1697.Apostolicaseiitentiaest et vera.quia salvatoromnium V, 266, 1108.ChrisLus:<p|.aretMagdaliiiac.V, 1148, 113-1.
homiuumChristus.V, 1322.Christi saiiguiue re.demplus Difficiillis in Christiverbisad agd ileiiaiii.V, 1143, 1148,
nou perit. V, 1255. lotum cmit,qui tautum pretium dedif. 1131,1134.Christusad discijulos iutrat per clausaostia.
IV, 1254.SecundumPetrum pro his taiitumvideturpassus V, 1137.Abeo disripuli siariuun s:- vidert;iniianles, ro-
qui sequuntur ejus vesligia.V, 1396. Chrisluspro omni- irehendtintur. V, 1122, 1125. Claritasiu Christi cor|.ore
bus passusest. V, 1596 saiiguisChrisli pro servis prelium cum re.surrexit,ab oculis discipulorum ahscindita ;u;sse
est, pro sponsapignus.IV, 1634.Chrisfisinguis sic in re- potius, quam defuissecredenda est. VII, 781.Christusjun-
missionempeccalorumomniumfusus est, ut ipsum etiam gilur discipnlisiu via. V, 1118.Chrislusin fractiouepanis
peccatum posset delere, quo fusus est. III, 1863. >lors aguoscilur.V, 1111,1127.ChrisLuscur corporissui serva-
Christi,remissionis peccati simdiLudo.VI, 256. Chrislum vit cicatrices.V, 539,645, 658, 1140; VI, 647. Cicatrices
gratis mortuumesse sequitur ex haeresiPelagiana.II, 768. servavitiu corpore, ut vuluus dubitaliouissanarelin cor-
ChrisUispro nohisinu.idiiaivicit, uoii armatomilite, sed de. IV, 1134.Christuspost resurrectionemcicatrices,non
irrisa cruce. IV, 760.Christus nobis quolidie immolatur vulnera demonstravit duhitaulibns. II, 372. Cicatrices
ipsa recordatione beuefiii salvatoris. iV, 966. ChrisLus illa', quas Christus post resurrectinuemdemonstravittlu-
tunc pro uno quoquemorilur, quand <mort.seius in bapLi- bitantibus,noiierahl ficbe. 11,572 Christusquare passus
smo fit particeps. X, 828. Christi S;nguis v>lenli salus, uo- est in consj.ectu oninium, non vero resurrexit in con-
leuli sup.licium. V, 1315.Christus ut in amorem tinior spectu omiiinni.II, 548.Christuspost rosurrectionemquo-
converterelur,occisusest. IV, 1167.Christusmori v<liiit, modoagnitus etnou agnitiissil. II, 613.Christus recte dici
ne lnorlemtimeremusistam, sed illam | otius unde nos li- potesl finxisse.V, 556. riclione figurata, non fallaci.V,
beravit per lslam. IV, 831.Christusnon solumverbo, sed 558.Christ.unnec f;;lli,nec meiiliri | osse acriter propu-
etiam exemploabstulit omnem limorem Marlyribus.IV, guatnr. V, 757.Chrislus ixislresurrectionem convetsatur
866. PosteaquamChristus transiit |ior tribulaLioiies,jam cunidiscipulissuis, ut iu litle couliruietitur.V, 1212. Citri-
patet via ilfiustrausitu. IV, 720.Christus \»l\ volnit, ut stus cur dies quadragiuta agit cuni discipulis| ost resur-
consolelurpaiientes.IV, 1176.Christipassinneieliciiatem rectiouein.V, 1211, 1216. Chiistus post resurrectionem
ajteruamquaereredocemur.II, 542, 518. Christiuiors,pi- cihumac polumsuni| sit. VII, 595.Chnstus | ost rcsurre-
gnus vilacejus nobisdouatae V, 1468.Iu Cnristo per |ia- clionemmanduca\il|)Otestate elcaritate, non necessitate.
lienliam homocoelumacquisivit,et Deus i.i hominecre- V, 659, 1560. Christus | osl rosurreclionem, esurientli ct
denlibusprouii. IV, 121.Plusest quod fecil, quam quod siliendi egestatein non habebat. III, 1806. Christi resur-
promisitChristus; incretlibiliiisesl quotlmortuusest a?ter- rcctio indicavit nihil perire n t.uioehoininis. III, 155.
nus, quam ul iu aelernumvivalmortulis.IV, 1942. Cbri- Christilii rte resurrcctionemjustis pra-stitam esso talem,
Stusdonavit impiis mortem suam, quid servat justis nisi qtialisin finenoiis |,roiiiittitur,quidam iiixerunt. II, 711.
vitam suam?IV, 1942.VenitChrislus conlemnenduset Christinalivilaset resurrecti»,pro|.riaet siugulariamira-
hoaoraudus,confite.nduset ne^audus, etr. III, 1G60. orle cula (ijus.VII. 314.
Chrisliseminatumest nomenejus. IV, 435. In uno exUuo Christi.iiorset resnrrectioin Ahel et seth figurata.VII.
lococe.idit gra.ium,setl multumtrticUin altulit. IV, 836, 461. RcsurreclionisChristisignumconcrematiuvaccae rufae.
1577.Chrislusinlirmasprtedicatusesl uobis, ut,ejusmagis III, 734. Cliristiresurrectianein praedixitAmos.VII, 584.
eligeremusoppronrium.IV, 625.Ciiristus iinitaudusa uo- osee. VII, 584. Christiresurrectio, clarifieatioPatrisetFi-
bis est, non in miraculorumpolenlia, sed in tolerautia lii. III, 1903.Christi corporisuna iuorsel resurrectio, dti-
passioirjm.IV, 1149.Christi passionum commuuicatioex plici noslraemorti, ac resurrectionicorporiset auimaecon-
caritale.V, 923.Christi| assionesimitaiidajsunt Christia- ciuit 3dsalutem. VIII,889, 890, 891.Chrisli crux, 257.
sepul-
no, tioudehciaecouquirendae.V, 275.I)e morte Chrislit:ur tura, resurreclio, vitat;C .hristiaiiae
figura. VI, Chrisli
nou eruliescendiun.V, 1278, 1279. Christi aspeclus con- resurrcctio sjtes noslrajresurrectiouisest. IV, 1700.Chri-
III, 1654;V, 1105.Christi
tra morsumserpenlismota|>horiceiu hseresimPelagianam. sli resurrcctio, uos circumcidil.resurrectio
X, 1158.lu Ch-visti mortis conleuiptiimqu»mododiabolus morsnobis ad non timendum, ad sperantliiin.
suosiuducat.VIII, 900. Quart:iu Christisoptiltura sit re- III, 422.Christus morle et resurreclionesua docuil, quid
cordatio uovi moiiumenli.VI, 187. Deus reqiiiescens ab non limeres, quidsperares.IV, 899. Christuspassioiesua
voluitdiem quo osteuditquidsustinerepro veritale,resurrectione quidspe-
operibus suis dit; seutimo, i.raenuntiare305.
erat ChrisLusin sej.uliuraquiettirus. III, Sola Ciinsti rare ia aeternilaleoporterct. VII, 612.Chrislus iiascendo
caro jacot, el dico, Doniinusiiuster: quia vostein iutueor, conciliavitcaritaiemmoriendoet resurgendo exclusil ti-
vestiiumadoro.V, 1062. morem.VIII, 89. lldem, spem et caritatemmittere debo-
Chrislusdescentlitad inferos.II, 710, 711, 715. Quare mus in resurrectionemChristi.III, 754. Christus vivit in
VH. 511. Christusin irifernofuit secundum aniiuam. II, eis qui adversus concupiscentias pugnanl. X, 866. Christi
833.Cbristusan descenderilad locum poenaruni.II, 854. resurreclionis lides, Ch istian.s discernit.nomen V, 1075, 1135.
Chrisiusdesce.idilusquead ea locaubi peccalorescrucian- Hocest vero Chrisluinvelle 691. iiiLerficere, resurro-
lur. III, 481.Christusa, ud hverossubvenitquibusdam.V, ctionis ejus exslinguere. IV,
436. Quosdauia lormentissolvil. II, 831; III, 481.Chrisio Chrislus-curpost resurreclionemsuampraesentiamsuam
ad inf ros desceudenle, credidisse iucredul;s, el exiude mundosubduxerit. X, 182.Christus absenlavitse corpore,
ointiosliberalos,qinedamhaeresisexislimat.VIII, 45. Qui- ut aedificareuirfides.V, 1119. Ll abseuto carue, divinilas
dam putant eos ab iufcrissolutos esse a Christo,qui non ipsiuscogitaretur.V. 1214.Chrisfihumanitas,auferri in qusihu-
audierantEvaageliunLII, 714. Alii poetas et oralores qui mauo aliectu haerebant,oculis discipulnrum de-
falsos tleos ridendosmonslrarunt,alii pagauosvilaelauda- buit. V, 1258.Christusascondit,sanctus ne discipuliremanerent
bilis.II, 710. Quosiiamah iuferis iiberavent, temerarium in carno. V, 1212. Cur spiritus non pt ssct veni-
est de.fi.iire.III, 1697.Chrislus inlcrnapenetraiis,et inde re, nisiabeunle Chrislo.V, 1258. Christi resurrectio 1222.
et
mortisvictor asceutiens,magnumniortus niira ulum lecil. ascensio.V, 1070.Christiduajglorificatioues. V, Chri-
IV, 1115.QuoinodoChristus Uibusdiebusel tnbus noctibus sti clarificatioin resurrectione ct in ccolum ascensionu
fuit iu t-ordeterrae. III, 87. coguoscitur.III, 595. Glorilicatio de vicloriaChrisli com-
Christiresurreclio.VI, 187; VII, 384, 587, 592. Chrisli plela est resurrcctione <:1ascensione.V, 1209.
resiirrectioaemimagiuariam,uisseciiuu.itvauichtei. VIII, Christiasc<T)susin cocluni.VI, 187.Chrislumcumcor-
488, 489. Chrisli resurrecliouem uon in loiigumdifferri uore -isccndissein ca>lum.V, 1210.Chrislus unus asccu-
oiiorlebat.11,548.Necejus carnemresurreciioniultimxser- ditincceluin quomodo.III, 1488;V, 570,780.1311: X,
15S IN OMNIAOPKRA SANCTI AUGUSTLNI jllG
144. Christus quam mullis necdum asoendit. V, 1155. VIII, 290, 570.Chrislisacerdotiumet regnuni pr;eniii)iia-
Christi resurrectioet cum corpore in ccelnmascensiocre- tuni in Samueleel Davide.VIII, 271.Christusrex luinimim
dibilisprobatur. VII, 755. F.tjamcredita ostenditur. VII, beatorum.VIII, 579, 580. Chrislusrex angelorumel ho-
756. Christi ascensioni miracula multa atlestata sunt. minum.VI, 536.Chrislusquo liluloncx Israel. III, 1705.
VII, 760.Christiascensio graude salubrequemiraculum. ChristusDoniiuusverissimus.IV, 1809.Christisacerdotium
VII, 760. Christiis desccndit ad nos ex miserieordia, figuravit Melchisedech.II, 769. Cbristus sacrificiumet
iscendit ad Patrem ex justilia. V, 789. Chrisli Domini sacerdos. III, 1695; IV, 200, 1733. AuctorEpistolaead
ascensiosic celcbranda, ut cumipsoascendamiis.V, 1202. HeliraeosCliristisacerdotium in Melchisedechfiguratum
ResurrectioDominiet ascensio in coolumnostrani (ilem indicat, et prajponit sacerdotio Levitieo. X, 1552. Per
fulcit. III, 24. In Christi clarificationepeccata dissolvuntur Melchisedech,sacerdotiumChristia sacerdotioLevidiscer-
et abolentur.III, 594. Christus ascendiLin cojlum,ul ca- nilur. 111,425.Christussacerdosquo Deumplacamus.VII,
put de sublimioribussubveniatmembrisin terra laboranti- 280. Chrislusel in homine et secundum honiinemquen:
bus. V, 952.Christouniatur qui vult asccnderein coelum. suscepit, sacerdosct sacrificiuni.VII, 298, 515. Chrislus
IV, 1630.Christusascendens levat nos, ad quos cadenLes victoret victima, sacertloset sacrificium.I, 808. Christus
descendit.IV, 203. Christi in passione et resurreclione sacerdoset viclimasacriliciumlaudisimpIevit.VlII,57.Chri-
irausitusde liac vita mortali in aliam vitam imniortalem suis solusprincepssaccrdolum,quinonhabuituecessitatein
commendatur.II, 205.VespereDominusin cruce, mane iu sacrificiumofferre pro suis peccalis. X, 162. Christus in
rcsurrectione, meridie in ascensioue. IV, 640. Christus cuilibet forniaservi maluit sacrificiumofferre quam sumere, ne
pellicanusnascendo, nyclicorax moriendo, passer resur- creatursesacrificandiim quisquamputaret.V, 1252;
geudo. IV, 1500. Christus quomodo vadil. parare mansio- VII, 29S.C,iiristus addexteram patris,sacerdosnoster.IX,59.
nes, quaejam erant in domo PaLris. III, 1814. Chrisliin Christns quotidie in sacranientoimmolatur. II, 364.
cceluniascendentis novissima vcrba quanli tieri debeani. Chrisli corporissacrificium, s acramentum fidelium.II, 563,
III, 2061.Christi verba novissima a schismaticis contempia. sia569. Christisacrificium per totumorbem terrarumiu Eccle-
V, 1222. Caput in ccelumascensurum, commendavitmoni- offertur. VI, 49. Clirislns seipsum hominibus dat cibum
bra in terra, et discessit.III, 2060. Christi asceusioiiis per sacramenlum corporis et sanguinissui. III, 879. Ex
V, 1208.Vestigiapedum Chrisli in monte Oli- allari dis|jensalur viciima sancta,quadelolumchirographuin
prophetia. et quod eraL conlrariuinnobis. 1, 778. Caruiset sanguiuis
veti. III, 1755.Chrisli nativitas,resurrectio, ascensio,
est, quam mundus.II, 522.
potenliusfortasseopus dexteram perceplionecessaria,ut haheaturvita.X, 1268.Chrislisau-
Christumcarnem ad Patris non tulisse, sed guis inebiiat mentem, ul amorem obliviscatur muudi.
eamin sole potuisse perhibent Seleuciani.VIII, 41, 42. VI, 696. Chrislicorporissacramenlumasa|iiei)tiumsuper-
Terrenum corpus posse esse in ccelo non intelligebant borum al)
cordibuslonge est. II, 840.Christisanguineaccepto
genliles.VI, 188. Corpussit ipsum Christiesse levalum in omiiihus genlibus respoudeliirAmen.VIII, 239.Ad-
oncluni.VI, 304. Qnomodo in coelo corpusDominicum, orant lanlum, et non salurantnr de corporo et sanguine
jupervacauenm est quaerere.VI, 188. Chrislus quomodo Christi,qui non imitantur.II, 567.Chrisl.icorporeet san-
nunc credatur esse in coelo.II, 855.Christi corpns ita est gtiine divites lerrae non saturanlur. II, 567. Parvuliqui
in ccclo, ut erat in terra quandoascenditin coelum.II, carucin Christi nou manducavcrunl,vitnni ajternamnon
&42.Chrislicorpusnonestobnoxiumcorruptioni. 11,945,945. conseqiientur,ox Innoc. 785, 826. Chrisli sanguis figu-
Christi sessioad dexteram ratris. V, 1075. Chrislus ut rabalur veteribtissacriliciis.X , 809. Christisacrificiierant
homosedet ad dexteraiu patris; ut Deusubique totus est. uniljr.e omnia .sacriliriaLcgis ct projhetarum. VI, 249.
VI, 658.Cliristisessioad dexLcramPaLrisquomodo inielli- Chrisii sanguinc novuin Teslanientumdedicatumest. X,
genda. VI, 188,304.Christusloco. quatenus Deus,est ubique; 528. nabes Christuniin prasenti per (idem, in prsesenti
quatenushomo,est in485. aliquo II, 854, 836.lsonalicubi |)er haptismaiissacramentum,in praesentiper altaris cibum
nou estChristus. III, Christusubique.V, 1541. ll.i- et pouini.III, 1763. siauducarecorpus Dominiet bibere
que lotus. V, 1264. Simulubique loLusut Dens.V, 1264. ejns sangiiinem,hocest manero in illo. III, 1614, 1616,
Chrislusqul mutavit locum,nec mutavit.V, 547. Chrisli itilS. Crederein Christumest manduearepauem vivum,
triplex pnesentia.V, 1602.Chrisluset hic et sursum est. III,Christi 1601, 1607.
V, 683,685.Christuset similisMoysict disshnihsex Scri- ctusin corpusduplex. III, 82. Christustribus modisdi-
plura agnoscilur.VIII, 325, 526. scripLuris.V. 1483,1500.Modusprimusquo praedi-
Christusaliquidamplius praecepil,quam praeceptumest catur ut Deus.V, 1483.Aliusmodus quo commendaturut
in veLeriTestamento.VIII, 129, 130. Christusnec a suo Deus el homo. Y, 1486.Terliusmodusquo inlelligiturca-
Deo voluit quemquam.ludaeorumavertere, nec aliquod put et corpus.V, 1486.Christus caput et cor|)us.V, 754,
iiiaiitlalornmquae per Moysendata sunt, infregit.VI, 549. X, 144, 145.Tolumquodannuntiaturde Christo, caput et
5550.Christusnihil egit vi, scd omniasuadeudoet monen- corpus esl. IX, 592, 595. Christuset niembraejus unus
do. III, 155. Quomodoid jiilelligendum. I, 604. Christus est Christus. III, 1488; V, 570, 755, 789, 1341, 1500.
attiilit verilalcm ut doctor, mansuetudinemul liberalor, Chrisiusstirsumiu se, et deorsumin suis. V , 685, 685.
juslitiamut cognilor.III, 1648, 1649.Christidoctrinanon Christusaliquaudode capile, aliquandode toto corpore
adversareipublicae.II, 532, 555.Christi disciplinavento- Ecclesiiediclus. VI, 79. Clnislus caput Ecclesiaj.V, 265.
sam el turbidamcupiditatcmrerum cxtra nostrampotesta- CaputEcclesioe, justorumoninittmel Augelorum.IV, 583,
tem constilularum,pellit ex animo. II, 485. 749, 786, 1159. 'ipsa caro Christi ca[>utEcclesia;est. IV,
Christus et nostra sapienlia ol nostra scienlia. VIII, 1615. Atljunctaejus carni Ecclesia, fit Chrislustotus caput
1031.Chrislusqua ralione dicalur dicm et horam judicii et corpus.III, 1979.Christuset Ecclesia,capul et corpus,
nescire. VIII, 312. untishomoest, unus Christus.IV, 161,252,250,455, 629,
Chrisluscl cxeniplumct adjutoriumnostrum.Vr, 608. 662,695, 695,723,750, 7(il, 866, 948, 1082, 1136, 1679,
ExeinplumAngelis et hominibusfacluscst Christus. lll, 1781,1817, 1819, 1846.ChrislusloUiscuin membrissuis
1069.Christussiugulare cxcmplum obcdienlitc.III, 383. est propler Ee<lesiani.X, 1001.Christi subslautia, popu-
Ciiristiexemplumnon sufliceret,nisi Spirifussauctusmit- lus ejus. VII, 514.Chrisli corpus, Ecclesiacalholicasola
teretur. III, 1864. Christus imitandus proponitur homini est. Il, 813. ituniilitale non poteslato initio congrcgaia.
tlicinonemimitatusfuerat. I, 1308.Christiimilatio.V, II, 757. ChristusEctlesiauiauctoritatemuuivit, et ratione
81, 1417;VI, 26. Christuman imilaripossimus.X, 1588. armavit.II, 418. Clirislnstolusin corporeet in capite.III,
9ui
Christumquatenus imitemur.X, 1390.Non propterChristi 1622.Chrislusin inenibrissuis. III, 1622.Videte quanta
cxcelleniiamnosexcusaredebeinus,utnon eunipro rniido grafia pertuigamusad Deuin, nt ipse volucrit esse noljis-
iioslroslndeanuisimitari.X, 1590.perlectionisexemplum cuni unus, qui est ctim Palre uiius. l\r, 1846. Christus
in Christosic iinitandum,ut nitamuralque optemusconcu- aliier est uniuncum Paire, aliter uiiuiiinobiscum.V, 789.
piscenliasnon habere. X, 1573.Christumsequi ohuiesde- Qninon dedignatusest assumere nos in se , nec dodigna-
bemus. V, 1595.Chrislus sequcndus quo el qua via, V, lus est transiigurarenos in se et loqui verbisnt.siris.IV,
S86.In quibusliceatChristumsequi prn-termartyrium.V, 250, 231. Nobiscumest iu terra divinitato,hoi:ilaLe,mii-
1396.Clirislumsequentiumvarii gradus,quidveiu illissit tatc; nos ctim illo iii coelolide, spe, caritale. IV, 205,
retro respieere. V, 588.Christumsc seculurumqui profi- 1630. Christusin membrishic parluril et dolet. IV , 615.
tetur, cur reprobalur.V, 602,603.Altcr a Christovocatus. Christuscapite in ceeloresidet, pedibuset corporeiu terra
V, 603. Abeo vocalusquidanipietale carnali dilTerre vo- lahorat. IV, 1103, 1163,1107,1178, 1816.Christusloqui-
lens, urgelur. V, 603.Tertius ab eo vocatus ad suos respi- tur de ccelo,quando ejus niembracalcanturin lcrra. 111,
ciens culpalur. V, 604. Chrislus odit remaueulcm, rolro 2060.Crhistussolet in se meuibruruinsuorumtransferre
retlouutem, aborrantem VI, 681. Chrislumsequi, non personam.VII, 552. Ex porsona menibroruuiosl,quod
prnjeertwodcbcmus. IV, 449. Chrislum quasi pr/x-ceciere dicit se defocissea sperando in Deum. IV, 847. Dicitur
vull.,qui cpnsiliosuo vitllvivere. IV, 868. acciperein meinbrissuis qiiiedonamenibraejusaccipiunl.
Chrislijtigtinistiave.II, 483.Chrislijtigiunleve. 11,200. IV, 829, 850. ChrisLtislulus hereditatenipatiasaccepturus
Christusrex cl sacerdos.VI, 48. Clirislusrex el saccrdos est, uondumaccepit. V, 131.Iu Christopassisumus, et
in universo veleris instrumenli apjiaratu praeimjitiauis. patitur ipse in nobis; in illo resurreximus,et ipse resurgit
loi IiNDEX GENERALIS. 158
iu uohis. IV, 749. Propheliade Chrislo capile, nobis ejus III, 1664,1663.Christiadventusalter occultus, alter ma-
uicmbris aplata. V, 1474.Nuncin persoua membrorum nifestus.V, 124, 128.Chrisli adveiitus ad judiciom. VI,
s.uorum,nuuc in persoua propria loqiiilur Christus apud 188. Christiadventusad judicium,praenuiitiatus.V, 1219.
Pru;hetas. IV, 79, 456.Chrislusseniperorigo,radix, caput Christussic prsedicalur crucifixus,huniiliatus,judicatus,ut
Christiani.IX, 248, 249, 260, 574, 375, 382.Christiani veniat et excelsus, veniat vivusin virtute, veniat judica-
crealoret caput Chrislus.IX, 576, 577.Christuse.xuobis turus. IV, 1262.Christuinjudicem de coeloesse venturuin
omuibustamquammembris corpus sibi facit. VI, 712.Kon non tain veteri, quain novo Testamento expressum est.
solumChristiani,sed Christusfactisumus. III, 1568. VII, 703. tJbi legilur Deus ad judicium laciendumcsso
Christi membra quomodoefliciniur.V, 1511.Ad Chri- venturus, intelligenduse.stChristus.VII, 707. Christiisut
stum non omnestranseunl, sed quibus auferlur velamen. honioaccepitpotestatemjudiciumfacieiidi.111,1580;VIII,
VIII, 655.Nontransit quisque in corpus Christi, nisi car- 222.Christussecundumhoc qtiod filiushomiuisest, pote-
nalibus exspoliatusfuerit indumentis.III. 1325. Chrislus slatem judicium faciendi a Patre et a seii.-soet a spiritu
ab eo non potestiutelligt, qui per Aposlolicaet Prophetica sauctoaccepit VIII, 691.Totumorbemjudicabit, quia |:ro
nbera, laclis alimentaconlemiiserit.VIII, 279. Nemofit toto pretium dedit. IV, 1236. Christooinnesoniuiumordi-
membrumChristi,nisi aut baplismaLein Chrislo,autmorle num rationem reddituri sunt. II, 1028. ride Adventus.
atl
pro Chrislo.X, 480. Quiuampertinenl corptismystieum Novissimus C hristi adventus,qualis. V, 1369.
Christi, el qui nou [lertinent.II, 839.Venire ;<dChristum, Christusqualis veniet.VI,647,658. Visibiliformajude-r
X, 888. Venire ad Chrislum, crcdere est. X, 555. veniet. V, 1070.Chrislusjudex futurusin forma sorvi. V,
inristusfideconcipieudus,operibusedendus.V, 1012.Eides 711. Chrisbisin forma hominisad judicandumveniel. IV,
?;uid.
incarnatiouisFiliiDei.VI, 500. 1096;VIII, 691. Christusut homohominesjudicabit,III,
ChristnsfideiCalholicaepropriumfundamentum.VI, 255. 1533.Iu Christojndicanleformaservi videbittir,occullaerit
Ftdesin Chrislumnecessariaad saluteni X. 598,400. ride formaDei. III, 1555;VIII, 222. Impii videhuntChristum
Fides.Nemoad spiritalem Jerusalem uuiquam pertiuuit, in formaservi, justi in forma Dei. X, 225. Clirisluscum
nisi cui Christusrevelatus est. V, 610. ChrisLuspor fidem judicabatur, dooebat, ut judicaret quosdocuerat. IV, 291.
tenelur- III, 1759.Christocredendumesso docent omnes, Christuscum poteslate maguajudicaturus,quia cum magna
eliam haeretici.VIII, 86. Credere in Christum,donuniDei huniililatojudicatus.IV, 408.In judiciopraescutabiturvel-
est. X, 972. Nemovenit ad Chrislum,nisicui datumfuerit, ut ignis, ad poenamimpiorum, lumenque juslorum. IV,
etdatur hoc praedestioalis.X, 1014.ChristinoLiliadouum 814. Christusdelensor poenitentis,et petitor veiiiajconfi-
Dei,concessumquibusvoluitet quaado voluit.VIr, 515. tenlis, et jndex innocentis.IV , 809. Quinamsuut vivi ct
Christi coguitioet adoratio ex gratia ipsius. III, 648. mortui quos judicaturusest. VI, 188. Christusmodotacet
Christi cognitio eminens non erit, nisi in allera vita. X, judicio, sed non tacet praece|jto.III, 1406. Nunc silet a
602.Christumnon Apostoliomnes videhant,ex Ambrosio. vindicando,non silet a monendo.IV, 568.
II, 601, 610. Quicognovitquae sit laliludo, longitudo, et Christusut judex non metuendus, quia advocatus. IV,
altitudo, et profundum, et supereminenlemscienlitecari- 568. Christi adventum non solum securi exspectare, sed
tatem Christi, vidit et Chrislum, vidit et Patrem, ex etiam dcsiderare debemus. IV, 1913.De Christi Domini
Ambrosio.11,601. exspectandoet desiderandoadvemu. V, 632, 1369.Dese-
Christi fideetiam antiqui jusli mundari potuerunt.VII, cuudo ejus adventu dicitur, veniet desideratus. V, 550.
302.Christi membra quaedampraecesseruntadveniumin- Christiauoturpe est adventum Christi non desiderare. V,
carnalionisCbrisli.IV, 731. ChrisLi antiqui Palres apiiel- 1610. Cliristumamanli sola poenaest esse sine ipso. V,
Iaii, eliam anlequamesset unclio; forsitauquia jam Chri- 766. Chrisli advenlus 908. quandonam
u lorum
sit ftiturns, sciri non
stiani. IV, 1593. potest. II, 907, Disci, inquisilio de tempore
Chrislus nominetenus est apud haerelicos.VI, 235. De futuri adventusChrisLi. V, 1219.Cbristi responsumclesuo
Christo et Judaeisiu Christum credituris prophelia esl, advenm. V, 1219.
promissioMoysifacta de visione Dei. III, 648, 649, 630. Christusnon est agnitus a .ludaeis.IV, 504. In carne cur
Prophetiade benedictionequamChristusdaturus e.rat|JO- Deusnon agnilus.III, 2007.CaroChristi,nubes qua lumen
pulonovo. III, 774. Christipraedicatio in omnibusgenlibus mundi temperetur, nonobscurctur.III, 1633.Christusnon
est Jacobbjnediclio. VII, 515. Quodin Christuinmundus est agnitus a .ludajis, quia grav.Uasuper eos erat inanus
credidit, virtutis fuit divinae,nou persuasionishumanae. Domini.IV, 1789.ChristumsolumJudaeinon agnosciintin
VII, 759. Christi justitia non credenlibus prodesse non Scripturis,propler quem lacUesunt Scriplurae.IV, 1779.
potest. X, 152. Nemopotest esse justus811 quamdiufuerit ab Christumveuturu.ncredunt Judaei,sed non moriturum,
unitote corporis Ghristiseparatus. II, , 815.Christus VII, 533.rsonatem|ioraIiain Christo exspectabant Judoei.
uailate gaudel. VI, 712. II, 546. Chrjstumjam veuisseconvincunturJudaei,et fide
Christicorporisunitas nostrosacrificiocommendatur.II, gentium, ct iis qu;e in ijisa Judaeorumgente faclasunt.
859.sanctorum aggregatioad Christum, perfecta statura VIII, 278.ChrisUimcsse Messiamprobatur conlra Judaeos.
Christi.IV, 227. Christiossa, cor, venter, et lingua alle- V, 567.De ipsa civitateubi illum occiderunt, omnes ex-
IV, 173.Christicor, Scripturasacra. II, 354; IV, pulsi sunt. IV, 1725. De Christi adventu quantum distat
75. Liogua,praedicatoresEvangclii.II, 554. Vestimenta, inter prajdicationemAngelorum
forice. et confessionemdaemonio-
sacrameotaejus. IV, .176. Apostoli.V, 486. Ecclesia.V, rum, tantuminter auctorilatemProphetarumet curiosita-
490. Christi vestis in monte fulgenssicut nix, quidsigni- tem sacrilegorum.VIII, 290.Haereticiin hoc conveniunt,
ficabat.IV,1932.VestisinconsutiKs, caritas qua; dividi non ut negcnt Christumin carne venisse. V, 988. Christumin
potest. V, 149. carne venissedubitare, malisCatholicisaequeac haereticis
Chrislussponsus et gigas, jiulcher et fortis. V, 1662. bus communeest. V, 992. Christiadventus quautumcredenli-
Chrislus sponsus. III, 820; IV, 555, 495. Christumcura salutaris, tantumnoncredentibusexiliabilisfactuscst.
audis, noli sponsuma sponsaseparare. IV, 555. Christus 111,1856.
cl Ecclesia,unumcorpus.X, 1001.Christiet Ecolesiajali- Christusquare venerit, et quid profuerit generi huma-
quandouna persouaintimatur. III, 82. Christuset Ecclesia no, explicaturcontra paganorumquerelas. IV, 1766. Chri-
verum semen Abrahae.III, 789. ChrisLicorpus et sponsa sti adventu praestita nobis beneficia.V, 894. ChristiEilii
Ecclesia. vide Ecclesia.Christus sponsus et sponsa.IV, Dei incarnatio, gratia quam maxima est. V, 1514.Christi
1293.Spons",sin capite, sponsain corpore. V, 371. Chri- incarnatiopurgationisnostraeprincipium.VII, 501. Chri-
stus Patremet matrem reliquil utadhajreret uxori. VIII, stussuscepit duo malanostra, ut daret duo bona sua. V,
258. Quomodo.IV, 501, 1295; V, 570. Qtiod Christus 1279.Communicavit noliiscummala nostra, nobis daturus
Patrem et matrem relimierit, et adhaiserituxori suae,pul- bonasua. V, 680, 1598. Christusdiabolumalligavitsacra-
chre intelleclum.III, 215. mentoincarnalionissuae. IV, 821. Verbum incaruatum,
Christussponsamsuam amavit dum adhuc esset foeda. collyrium.III, 1656, 1660.Christusquomodonon missus
IV, 495. Christus peccalores amat, ut non semper sint nisi ad Israelitas.V, 483.ChristumFiliumsuumDeusmist
peccatores.V, 947.Christus nihil nisi Deumin nobisdile- propter praescilosel prsedeslinatos,vocandos,justificandos,
xit. III, 1809.Sponsajad Christumaffectus.V, 766.Christi glorificandos.V, 845. Christibona opera solis praedestina»
'sponsteverba ut intelligenda.V, 766. tis ad aeternamsalutem proluerunt. IV, 1115.DatiChristo,
Christusamandus V,727. Anle omnia diligendus.IV, qui intelligantur.X, 928. Quosensu dictumest, In cltristti
222.Christumpii amant gratis, impirgratis oderunl. IV, omnesviviftcabunlur.VII, 398. Modusliberandihominera
1452.Christum qui amant, debeut odisse quod odit. IV, FiliiDeiiucarnationeac passione,quamconveniens.VI, 297.
1248, 1249.Christumiu fundamentohabere quid sit. VI, ChrislusunusmodialorDeiet homiuum.I, 601; IV, 216.
155, 264. Christum in fuudamentohabere, esl nihil ei 1159, 1741; V, 510,503,680,1532, 1607;VII, 268. Chri-
amatur, ca- stus Verbuinapud Dc.um,caro apud nos, Verhumcaro iu-
praeponere.VII, 743.Christus crucifixuscumEliasJudaeos
ritas amatur.IV. 1681.Amoremerga Christum ter Deum et nos. III, 385. vide Verbum.Ipse medius
docebit.VII, 704.Chrislusvita cordium.II, 566. arbiter, qui nisi veniret, misericordiaeperieral iter. IV,
Christiadventusprimus et secundus. III, 1527,1406, 1385.ChristusJesusunus esl mediatorDei et hominum,
1624,1675'.VenitChristusprimo salvaro,posfcajudicare. lam inveteri, quaiti in novoTcslamenlo.X, 399, 400,
iS9 IN OMNl.vOVKIW SANCTIAUGUSTINI 160
PraJterChristummediatorcsalii non quiT.rondi. VII, 269. centemsanguinem,nonei restiluet pretium,quonosemit
QuomodoChristus metliator elfectus. VII. 302. Ad hanc ut uos au erat ei. 1, 778. Chrisluinipsis[arvulisnolunt
mediafionem quid req<.lritur.VII, 288, 271.Christus per eumesse lesumPelagiauiX, 1308.Chrislusquatcnusre-
qui-dmediator.X, 402. Christusniedialor,non qniaDeus, paral quasab Adamfuerunt<lisa.X, 1178.ouimodoomnia
seUquia homo.III, 1843;IV, 1383;VII. 269.Chrislusut in ips) iuslauranlurel pacifuautur.VI, 261.Christuspro
homo,redeniptor,mediator,capul Kcclesue.etc. III, 1811. Aiigelisnon esl iiiortuus.VI, 261.Christusin formaDeiet
Christusiu quanlumhoiuo, in tanliin meilialor;iu quan- in formaservi Douiiiii«esl Angeloruiu.III, 554.
luiiiautein\ erbum,nonnieilius,quiaajiualisDeo.I, 808. Christussalvator,judex el advoeatus.V, 1062, 1370,
Verus est mediator morlaliscum homiuibiis,justus cum Christus (Ivocatnstaiitumpro iis qui in eumcreduut.VI,
))eo. 1,808. 223. ItaChristusse Patri exhi:ere voluit precatorem, ut
veritas et vita. III, 53,1578,1816.Christus meminisseluosirumse esseiloclorem.III, 1902.
I Christusvia,non
.Veritas,etiam verilateaunuutiaripolest. III, 118.Chri- Christusproplieiapropheiarum.VI, 557.Christuspro-
•SLusmanensapud Patrem, verilas el vila; indueis secar- pheta et domiuusprophetarum.III, 1596.
'nem, .actusesl via. III, 1650.Christusviauostra.VI,681; Chrislusmagislerverus. VI, 678.Christusvereniagister
Lriicaadsalutemvia. 1,760;II,637.C.hristiinearnatinviauiii-bonus,tpiia Deus.I, 855.Chrisiushouusmagister,docens
versalsanimajliberandae.VII, 513.Solaviaiiiunitissiniaad quodexpedil seire. V, 1221.Christusinagisterqui sciehat
DeumVII, 518.Chrislusfaciusestnohisvia.III, 25,515.Via el docerequodproderai, el nondocerequodoherat. IV,
qua imus. III, 1852.Christusvia, ul in illo ainbulanles 355.Christusmagisler omnituq.V, 742. ChrisLusconcio-
•securegradiainur.IV,806, 807, 1137.Chrislusseipsum naloruiundi.V, 596.Chrislusinagisterin coelo,uonhomi-
nohisfecit vianiiucoeluin.VI, 359.Christusvian et stra- nuin uuitiuii,s<-dAiigclaruui.III, 1487.Cathedrainhabet
lam maguauise ipsu.n fecil, per quamducitad palriam. in calo. VI, 678.Intusd<cet. 1,873.icholai| sius i.i terra,
V, 91, Christusad | alri m via, ad vilain,ad vrilalein. V, corpusipsius.VI, 515.Chrsti lactaeliainsuut signa III,
683,777, 778,780. 932, 1403.ChrisLus dux, viaet | alria: 1747.Klgeu.-ra siinl locutiouuni.III , 1598.In om.iibus
deducitnos taaiquamd ;x, et in se du-.-itlaiut|Uamvia, et quaj .fcit Doininus,adinoiietnos quemadinoduiii hicviva-
ad se perduoittauiqnam| alria. IV, 1610.Chrislusrex ci- nius. V, 475. Cliiistus etiain tactis loquitur. V, 1171.
vitatisa:lquaintendimus,i, si: se fecitviainul atl c-vilalem Christilivnporalibusgeslis instriii.niirad vitautaeiernam.
perveuireinus IV, 1101 Christusde formaservi slravit V, 1614.VerbiunDei parumerat si loquend•> praeoiper-ct,
viam,tle IbrniaDeicondiditpatriam V, 571,575. Ipse est nisiei faciendo| raeirel.I, 782.Tola viia Chrislidisci|tina
palria,quo imus; ipsevia. (|iia inius.V, 575,685.Christus nioruiufuii, qiia edocemurquat appetenda,qu<efugienda.
per carnemsibi et.nobisviafuit qua re.lire.uus III, 1817. III. 135.Chrislus dictis, factis, niorte, vi.a, d.scensu,
Per Christumimiisad Christuuiel ad Palrem. III, 1816. ascensucla.nalut redoauiusad cor, et invenianiuseum.
Per homiuemChristmii,lonilisad DeuinChrisluni.V, 1206. I, 701. Docuituosel faelispoleslnlemsuani, el huniilitate
Chrislihumauitasviaad divinitatem.III, 1702;V, 1217. cleineuliiini,el praec<'piioue naturain.1, 1007.Iu Christo
Christuslaciusparlicepshumauitatisuoslne, coiii|iendiun crucifixoniiila hnuiinesdiscunt.VI, 207. Quajnamnosdo-
praebuitparticipandae diviuilOLis suae.VII, 269.Chrislus ceat Christus.I, 10H7. Christusdocensquida se disciv.lit.
donandopeccalaviamaperuit ad patriam.III, 23. Nouest V, 897. Chrislusinaiidatumi-atris.V, 775 Christi piaece-
salulis viasiae parLieipalioue cor[;oriset sanguiuisChristi. ribuspta quamulili.i.VII, 65. Christuspra-ceila dedit |.ro mo-
II, 637. In Christout est via uouiuhtcreiiduni. III, 54. o|itiniis outra perditosmores.VII, 74.
Christuset noslerest, el Patris.IV, 1728.Christusfraler Christiisniagislerhumiliiatis.V, 191.Docfr humilitalis.
n ster. IV, 549.Chrislus| roximusnosler.II1, 31; V,953; VIj,413,111,416 IiitirmitasChristi, magistra bumilitatis.
VII, 701.Loiigiuqiiiis el proxiinus.V, 952. Chrislusuie- I, 745. Chiisli huuiililas,mediciuasuperbiaenostne. V,
diator,non iiiler Patrem et homhies,sed intor Deuinet 681,688.Christuscarilateet humilitatedu, liceiuhoniinis
homiues.IV, 216. Christuscoiuponilinter nos "> Deuni, morhu.iisanavit.VI, 315.Christihumilitassunimummc-
nosiramvolunlalemcorrigeusad justiliam, illiussenlen- dicainenuimet altum sacraiuenlum.VIII, 932. Magnaest
tiam flectensad inisericordiauiIV, 1381.Inter DeumTri- miseiia superbus honio,sed inaior inisericordiahumilis
nitatemet liominuniiufirmitaiumet i.iiquitatem,mediaior Deus.VI, 514.ChristusnovuniTestaiiientumsempiternte
facLusest homouon iuiquus,sed Lameninfirnius;ul ox eo hereditatisinauif-stans,terrena co temnere exeuiplodo-
quod non iniquusjungeret te Deo; ex eo quod infirnius, cuit. VI, 539.Christidisci|uli duo;us mothsdicti, X, 929.
prouinquaret.IV, 216. ChristioathedraiufisurabatcalhedraMoysiIX,303.
Christimediatoiis gratiacommendalnr. III, 1812.Mediatio Christoquisquevivat,nonsi ,j. II, f>68.Christosuscitare
Christinecessaria1'tiit.III, 1070;IV, 1139,1741.Neinohic semen leuelur quisquisS|>iritalile.r uajus est. VIII,502.
sic nalus est, u, Christoinedicououege-l. III, 1415.Cliri- Christi [laupertatesaturatur,qui nonlaiitmnbonatemio
Sli ine .iatorisbenelicioouiuesegeul. X, 151.Sicutueino ralia outeniuit,sed et malasiistiuel.II, 367.Christuscon-
lnoritiirnisii.i Adani, sic nemoviviliealurnisi in Chris'o. lemuilui-iu se el.membris,ab iis qui a.nant q aecoitfem-
X, 140.Christus<|uagraliaab iniliobonus. eademalii ex psit. IV, 250.Christitantacarilasfuit, ul voluerit habere
uialisboni.X, 1137,1139.Pelagianiiiuveibuiii, non gralis c heredes. IV, 505.Christusipse fuluruspossessiouostra.
inorluumesse Chrisluiu,sed tit facihusjustifict-inur.X, V, 1469.
1226.Christmnadi;luoiis iiecessariumfuisse| ulavitPela- Christushbet remimhlicamsuam. IV, 1911.Chrislus
gius, uLdiscamusqueiiiad.nodinn viverede.eamus.X, 270. nos motlodesupergubernat.IV, 1774.Chrisliregnumali-
Pelagi.midoclriaietantuniet excuipliinagisti-riiini inChri- ter et aliter dieluni.VI,76,77, 78. Christi reguuin | er
st.oaguoveru.it.X, 705.CruxChristiqualeuusevaeuetur. oniiiesgent.esquomodo|-i'0|agalum.IV, 589. i agauidicti-
X, 250, 23l,2l>0,270. labant iioinenChrislilanluin|ier CCCLXV aniiosduraturum.
Christusmedi.-usnoster. III, 1397,2051;V, 1370.Ma- In
IV, 455,454. noiniuoChrisLidiahi.lus vinciur. VII, 300.
gnus medicus. V, 9;5. l)e.siinguintisu-., insanoiiilerieclori Chrisliiioiniuo fiuut,qusctunque nrodiKiafiuut.V, 1431,
medicaineulumfecit. V, 913",840. ChiislusSamaritinus 1440.
homini saucialosubvoiiieus.V, 933. Chrislusuiedicus Chrisliauctoritas.VII, 589,593.394,595.Chrislusotiam
quomodonos paiilatiinsanat. V, 1270.Chrislusme.lieus ahiis qui in ipsu.uuoncrcdehaul,laudatus.IV, 1570.Chri-
qui poculumprior aegro bibit. V, 512,781. Chrislusin sluui Lamqiiani niaxiniesa|ieiitein iagani honoraul,neuni
EilioDei iucarnatomediciuaes! omnibiisconsuleiisVI, iiegaut.I, 63i>.Christuiii blasiheniari Paganinonaudebaul.
298. Christussanilas nostra. IV, 481. ClirisLusin ''aulo IV, 1245.Pagauia tliissuispruhibitisunlChristuinhlas|.he-
oslendilniaguitudiuem artis suaj. IV, 1708..'.lediciun Oliri- niare. III, 1061.Chrisloiinpudeiilerincouiuiodairaeseiilia
stuinparvulisob inalacorporisnecessriiun ateattir Pela- ini,tiia:;l, qui colorenou sinunlur.VII, 109, 110.Chrislo
giaui, sed non ut a diaholipolestatelibe.eiilur. X, 1306. qiiae.TaniqualenusDeusesl,qua;daiu iiuatt'i)tisesthoino,con-
Me.dicuin Chrisluiniis necessanuiudi.u.il, ut d vilenl in- veiiiiiui.11.855.>;ullade illuia scriptut-issecuu.luuiorinaiu
vidiani.X, 1508.ChrisLus eliaai pro | arvulisuiorluusest. Deidicuniiir,uiultaseciiudumforinainservi. II, 1012 Qua;
X, 122.Christusuonnisi pro pecealorihusuiortuus.X,825. non couunde.ida. II, 1012.ChristusPatrem niajori-mse
Chrislumet pro [arvulismorluumfatelurJuliaiiusPelagia- essedi.il quale.iusfonu.iiiiserviaco.TiL.11,731.<Non racile
uus. X, 469. iuveniinr,atrenia Christoap; ellatuaifuissennmiuuin. 111,
ChristusF.edemptor noster.V, 726.CliristussalutareDei. 565.Kiliusideo totuuiratri assignat,quiaipse-de Pare, non
III, 788; IV, 331, 445, 1595;V, 890, 1-?*.; VIII, 611, Paterde illoest; outiunde aatusest lotuiiitlal.V, 1085.
624. Christusverias et salutaiv-fei. IV,iio. ."hristu.sspes Chrisluscurassilue so dic<tfiliuinhominis.V, 1115.se
nostra. IV,725.Christusuuicu. AVitor.V, j'J3l. Iu Cliri- liliiunhominisilicitin vangelio,uLuis:ingualse ah Adam,
sto est salus omuiumgenhum. I'.', 872. <y •:•).-iiber a qui hoiiioi-st, tioulili.islioinilis. II, 517.Christidiviui.as
vulneribustruciOaUiris,'.; ;.;raliasa! :>.,.,,is. il, Si5, 8S8, aii liuniiuiLalenoii se|.aranda, sive FiliusDeia; pelltTur,
884,859,374.Oiirislnsiiberator.1,1333.suiieravildia.io- sivefiliushomiiiis.II, 833. Christus*>_<OT<JTO>»I; dicilur, uon
lum Je-jejusMuC? sine crimineoccisus,sinelibiditienalus. itpuroYiviit; iioniwvoxoxoi;.
i«ivoTtvT,;, III. 759. Molusexteriores
I, 1286.Chrislisanguispreliumnostrum,qtiodliibebalet Christi11011 perturbatianiniisignasunt, sed docentismagi-
_erogabatAugiislintis.T.810.Nonr1:.;:* c: refundeti.iuo- slri. Ili, 180.Christusquodde so t.-llileslimoniumquo-
161 1NDEXGENERALls. H
modoverum. VIII, 322. Christusmultapotuit quaenoluit: 725, 1465,Panisvems. III, 1602,1607.Panisccelcstisman-
ct hoc melitisest qnod voluil.VIII, 485, 4S0.Christus tna- na adumbratus.1>,15, 1551.fanis coelestisquommandu-
ioraopera diguatiisest facere per discij.ulos, quani | er se. caveruiiLvori Israt-lila;.V, 1351.ranisAngelorum.1,1286.
III, 1823.Christusoculis cor|joreis nou vidil Patrem.II, Panis Angel rum el aniio;a, rselianliiunde horreisinv-cta
doniiiKcis. IV, 1865.Chrislus| anisel potus.III, 1612.oui
320, 707.
Chrisli ad Adamumcomparatio.III, 1101,1463. De pri- e.-uril panej.111.1828. Chrisfniu,estiritjustiliam III, 1607.Chri.si.11s
DTIh inine el de Christoiulelligilur priuius t:t uovissimus paraclclus. paslcr. III, 172H,1734;V, 308
Adam,vel deunoqiioque homine diversimodeconsitleraio. 1617.raslor eLjanua.IV, 1102,1105.Chrisluspax. V,170.
II, 946. Chrisluscur secuudusAdaniellorma. seciindushoinodi- Pax uostra. III, 1854.Christus|.ax uostra et verus | acifi-
ctus. X, 1312.Adaniquouodo Christi II, 681.Chri- cus. IV, 1(>55,1668. Christus 1ersecutor quat.enus ilici
stus e conlrario orma Adami.X, 1553.AbAdaiuhomiiies, polesl.IX,43. 265.Chrislus; olra. III, 375,737,79], 801, 1729.
i Chrislo lilii hoininumdiciuiur iu Scriplura,. noii lainen 1756;V, Pctra supra qiiain r.edeoncaniein hoedi et
bique. II, 548. azyrna , osuil, figura i.hristi. III, 112. Petra SUJer quam
Christusvitis, ov's, lQo.agnus, petra, lapis angularisdi- aediliata est Kcclesia.1,618; V, 1238, 1548. Petra ad
cilur per sinuhludhieni.III, 1839.Noinenquod ChrisLo cou- qiia.u hos.is inajor est occideuduset minor clidendiis.
venil, secuiiiiuinproprielatein,Verbnm iu12(19. pi-iuci|.io III, IV, 1774. Chrisfus | reliuui noslrum.V, IS91. Clirislus
1729,1756.Christusnictus vgnus.V, 45, Aguusim- prhnTjium. III, 1081; V, 21. Chrislusrector, sponsus, <>t
maculatus,quoinodo.IV, 763. Angelusniagnicousilii.IV, re<leni|itor Lccli:siae.IV, 1784.Christusrex Judaeoruin.IV,
313, V, 64, 691. Ang.lus et domiuus Angeloruni. III, 526. 759. Christusrex et sacerdos.III, 1045,1594.
1596.Christus aquila. III, 884. Chrislus ariele cornihus Ctiristuss cerdosdictns a sanclificandonos, et rex a
haerentefiguramr.IV, 245.Christustatirus,aiies, hireusiu regeutlo nos IV, 501.Christuspor saiomo.eiii flgnraius.
fignriseloquiuruindivinoiTun diefusesl. VIII, 546.Christus , IV, 1668. Christus salutarisuosler. IV, 1728.Chr.stussa-
botrus. VIII, 271. Bolrus uvae jressns in toroidari. IV, maritaiius.IV, 1763.Chrislussauctussanctoruni.IV, 1116.
109, (U9. Rrachiuml)ei. III. 1546; IV. 481, 894.Christus Sisacranietitaco;.dtes,sauclussanclormn; si gregem sub-
camelinoniiueiul.dligilur.III, 13'jOClirisluscibus A<'ge- ditiim, pasior | astoniMi;si al.ricain,liindanieiilum;un.la-
loruin. IV, 993. Chrisiuscibusesl maxiiisac larvulit IV, menioruiii.IV, 1102.Christus sapieutia Dei iibique pra-
1598.Cihusmentis refijiens ueo defieiens.V. 185, t(J0>>, sens. III, 1659.Ciirislnss.iltliclus: hiuclUanichsei.s occasio
1016.Cibusesl qui esurientes satiatet inleger niau<'t.V, erramli. IV, 152, 1947.Christus et
lemphu» allare. III,
185. Christushomode ca>locoeleslisV, 1621. 152').Chrisluslurris f rtiiudiuis. IV, 725."Verhum divinum
ChristusDavida[>|ellilnr, quare. VI. Iti8. David dicilur uva, Chrislus bolrus uvae. IV, 109. Chrisus verilas et
Chrislus,quia est ex seniine Davitl. IV, 1869, 1870.Chri- uiisi-rioordia. IV, 667. Chrislus vennis, II,
quare. 584,547.
SUisfiliuset doiiiiuusbavil.IV, 1870. Chrislus uomi.ieDa- IV, 171. CliristusDei virtus,Dei sa| ientia, verilas. 1,1521;
vid Ugtiratusest. IV, 6 6, 603. Christusl):-usdeorum. IV, III, 170.Chrislusfonsvit;c.V, 1115.Ponset lunieilvitte.
564.Diesnoster.V, 952. Dies d« die. V, 1003,1099. Dies, III, Ui.">{. ChrislussaoiTia.entt-ruui vita.V, 92. Christusvita
cujusAposttlidnodecimh va:fulgeiilos. IV, 650. Clirislus aeterna.III, 1610,1818.Cliristusulhomoestvilis, agrieola
docirinaPaUis.III, 1629.ChristushonioDomiuicus.IV,67, socuiiiluiudiviuiiatcm.III. 1839.Christusquare se vil.em
78,105, 109,114. dixit, disoijulosvero | alinites. III, 1841.Clirislus vitulus
Christusrmiuauuel. III, 385. Christus per lavum desi- I roi ler viclimamaiiiellatus esl. V, 45. Chnslus vultur.
gnatus. IV, 1497. Chrislus fiuis uoste.r, finis perfieieiis, III, 88;,.
non inierficii-ns.III, 1785. Christus linis i egis, non qnia Chrisfi.inareligio vera religio. I, 602. A| ud antiquos
consumit,sed quia porfi ii. IV, 78,314,6i8, 602,725,785. fuit. I, 602.Christianareligio ab.lerusalemsumpsiliuitium.
ChristusfirmaiiientumIV, 911.Chrislus ous tinde oinues VII, 618. Insola i:ccl.'siacaiholicareperitur. 111,127.C,hri-
Siveanle incarnaiiouem•;raiiiis.ii,sive ab incarnato n.issi stiaua:n>ligioaissal brilas. VII, 76, 79. Cur taulo lemporis
acceperuot. V, 1511. Christus fuiitlanieiituainoslrum et li-actu,orhis si-ieChrisliaualcge fueril, quajreiilirespon-
caput. V. 1616.Chrislus fuudauieutuiueonnii eliam qui detur. 11.573.Christum qu.niodojani onines cauleiit. II,
ad l.egein et prnphetas. ertiuent. IV, I56J. Christusgal- 1028. Chrisiiamcdoctriuaemodus perquam opliinus.III,
linaecoin.aratur. III, 1550; IV, 526, 698.Clirislus gigas 154 Christianareligio homiuibusp rsuasit, quaePlatoper-
gigantum. IV, 1116.Clirisltis gr/inim mortificauduinet suaderc 11011 | otuil. III, 123.(>u*de ChrisLianareligione
lnulliplicandum.III, 1766.Granuuiquod cecidit in lerrain in scrij ttiris prasdiciasunl sic Iranseutit, ut Irausitiiracsse
in | assioue.IV, 720. Cranummorie nml.i| licattun.V, 15is7. prscdic.asunt. II, 1028.1'actisregibus Christ.ianistihique
QuaralioneChrislus i._iK><; dicitur. VII, 580. Cliristus,ia- iiiparvoleni)joreChristiKvangeliuni penetiavil,aitllesyoh.
nua. V, 735,780, 1647.ClirisLusiurisperilus caiosiis. IV, II, 904. Chrisliauaiu rcligionein ad parvumlemtus du-
1819. ralura :i csse jaciahanl ejus iuiinici. IX, 894.Ciirislia.nlas
Chrislus ex la; ide parvomons magnus. IV, 523, 553, au mortibusproficiL.IV, 521.Pideichristiana;veritas, ex
554, 680. Christ.isiapisprajcisus de monto si;ie mauibus. sangiiine.niar"vruin,castilate virginu.n. 111,125.
III, 1407,1163;IV, 1294.Chrisluslaj is prieoisusde mou- clin.th.ni a_ud Autiochiaiu| riuiumsicdicli.1,622.Chri-
te, qui jacendo huinilis quassal oQe.idiULem, venieudo sliani pro|>termysticumchrisina sic dicuutur. VII, 676.
excelsusconteril stq erbiealeu). V, 567, 575,681. Chr.slus Chrisliauosrecle Chrislosdice.re[ossiuiitis.VII. 532Chri-
lapisangulaiis.III, 1859,2082; IV, 331; V, 4.>,311, 514. sti iii li-jTirali in ;ar,ob.V, 43, 53. Christiaui boui et uiali
Chrisluslapisoifensio.iisoinniiiusmalis.III, 2000.Chrislus in oodeni.laeobbenedicloel Esau <iatidic;tntcadunil-.rati.
lapis unctusa Jacoh. III, 1449;IV, oO-LChri.-ius!a;is 1111- Y, 58. Christianoruiufijura?in iis quajcontigeru.itIsraeli-
clus et reprobalus. III, 576.ChrisliiSleo. III, 1728,1736; tis. V, 57, "8. Chrisliiiiius|)Ojulus..lii.la»orumpopulo|ra-
V, 45, 1209.ChristUslco figurale, el ]:elra, eLvittilus.IV, latus. IV, 9fi0.Chrislia.ioruinsorvi.ludjji. V, 56.
1155.Christus [ler solem, |ier leonein, etc, sin<ilitudinis Chrisliani ante Chrislumuonnidli exslilere. V, 1576,
causa non projrietatis substantia sig.iificatur.VIII, 2i>6. 1577.Antiqui sancTi[>erflilem luturae | assionis Christi,
Christusliguumvitseest in | aradisospiriiali.111,576.Chri- siilvi1'actisiiut. 1, 808.ChristiauifiliiPatriarcha.'uni,uouve-
slus lucerna voctitur.IV, 1567.ChrisLuslumen illu.ninans. nien.lo dc oarue ipsormn, sed iuiilando(idem.IV, 933.
III, 1782.I.ux Doniiui. IV, 153.1.uxproprie diciiur,la; is Chrisiiauirogosa, pela.ilur a Christo. II, 1035.
auteni figurative. III, 515.Lux mundi.III, 1652. Luxin- Christiaiiusfralrisiioiniiieintell.jctus.III, 1266.Christia-
exstinguibilis.III, 1575. ni vere iratres Christi pe.r adoptionem.VIII, 215. i''ratres
Christus manus Dei. IV, 1593,1863; V, 1317. Christus Chrisli ct lilii. III, 1829. siguuin Christi iu .ronte acoipit
margarilapro qua omniavendenda sunt. III, 1371.Chri- qui |vrimumcredil. V, 1075.Chrislianiin Christum, 11011
in
slus medicus.IV, 553. Medicusqui de seip<solegrotis me- I otruni oreiluul.VII, 620. SigtiumsuuniChristusin route
dicamentum<ecit.V, 725. Christus mercalor. IV , 866. nobisfi;j,ivoluil, ne Chiisti o; probriaChrisliunis erui.e-
Christlquale cum hnmano genere commercitini.V, 689. srat. IV, 232. Chrislianiiioineiitamquamad insi.ltationeni
Chrislusmercator,qui in saccoferebat [ireliun) noslrum: c.f opsrobriinu olini oliiiciebalur.IV, 486. AliquaiLiocri-
percussusesl laucea, usus est saccus et.mauavit.pretium iiii-.net igiioriiimaorat esse Christianum,uuno honor est.
orbisterraruiii. IV, 178, 179.Christus huc veuil ad co:n- IV, 719,806, 1158.r-nillusjam error so audel t:\toIlere,
mercium,altulit boua, accepilmala. IV, 1942.Chrisiusas- qui iionCinislia.iinoininisvelamenta cnnquirat. II, 447.
siduein scriptnrisapi ellalur mons. IV, 74, 77,517; V, Ch"'Sliai)isiliinousint viles,t[uii'<usf)eus umgeuilisuip"e-
52.
45; VI, Christiismousuiontium.lV, 1116. >ons uber et tioaissiiiiu a sauguiueniqiiotid.e uudil. V, 1378.Phis p^r-
incaseatus IV, 827.Moase.iv<llis.IV, 1597.ClirisUismu- Li.ielad hoiiiineinquod Christianusest, quam quod honio,
rus adversusinsidiasiuiuiici.111,1440.Cluisiusuegoliaior qsu.re. II, 1iiO. ChrislianiCalholicivel orlhodoxi noini.
ca>loslis,qui venii accijjerecontumelias, tlarc houores; naulur, iil esl iutegritatiscustodeset recta sectantes. III,
haurire doloreni,dare saiutem; subire mortem,dare vitam. 127.ChiTsllariiisauctoritalis |.ondere ducendus.V, 1600.
IV, 251.Christusnubes ex Virgine. IV, 1124. Chrisiianosalis est si credat a summebona Trinitatecreata
Christusoieum.III, 710.ostiarius.III, 1728.ostium.111, osse onniia, eaque bona. VI, 255. Christiani 11011 omnes
1728, IT-jI. I7.J3.( v.s. III. 373,1728,1.75" 1'anis.V,26a, sunt leinplum Dei.sc:l ilii s-li <:tiibene vivunt. IX, 671,
165 JNOMNIA 01'ERA SANCfI AUGUSTiiNl iu
'Cbristianorum duo genera. III, 127. Christianitriplicis stiahi ad unitatemrevoeantur.VI, 712,713, 716. Eo ipso
generis-V,.b5.Chrislianorumboni ex roodo-nascehdiquatuOr quo accepistinomen Christi,sacramentoquodam natus es
Seiiera.III, 1479. Christiani et mali.V, 339, 561. in visceribusEcclqsiaj.IVj,678. Christianorumnonauimae,
Cfirjstianiveii quinam.IV,37.5.;.IX, 151."Christiania gen- sed animauna, tinicailla.jChristi:II, 1036.Chrislianiomnes
tiiiinmoribusdiscreparedebent."V, 1025.Fausticalumnia unus liomo;IV, 1516,,153(6, 1654,1704.Omnesin.Chrislo
nihilniutasseClu-istianos de moribus geiitium, refellitur. et Chrisli et Chrislussumus. IV, 200,;1679. Christianus
VIII',435.Chfisliani c atholicia Fausli calumniisvindican- ih alm Chrisliauofaciente miraculai,quomodoet ipse fa-
lui-.Vni, 547. : cit. nr, 1707.In Chrisliauis adhuc carnalibus morientibus
Ghristianus crimenhaberenondebet. III, 1697.Chrisfia- spiriuis perficitquidquidjdeest,qliiai ab unitate corpbris
norumhabituset mores,VII,647. Christ.ianofumet Chri- Clirislinonrecesserunt. II, 845.Chrislianiboni a tepidis
sliaharUmyeruSOrnatushoutantumnullus fucus mendax, prbhibiti,t ne ducanturquasi auclorilaleturbarum.V, 546,
vefum tie auf1quidemveSlisquepompa,'sed mores boni 548. , -.'. ''-.. |; -..: i> : . .
sunt. II, 1060.Eorumaffecttiserga res creatas et ipsum Christianiquidam nomine, opere vacui. V, 1562.Inter
Deum.VI, 551.VilaeChrisiTanie ordo. I, 866, 867.DeChri- Christiarios hujusmundidilectores,et conlemptoresdiscri-
stianaprofessionenonsibi blandiendum,nisi et opera se? meu. II,--486.Semi-Chrisliani. VIII, 207. Chrislianimali.
quantur.IV, 1045,,1044.Christianorumest imitari Chri- VI, 343, 547.Falsi.VII, 074,Christianiflcti et mali non
stum.V, 55.Ghristisanctitatem quatemisexprimuut Chri- computandiin membrisGhrisli.VII. 742. Christianificti et
sliaiii.IX, 274. Chrislianavita crueiCbristi,sepulturae,re- mali,mysteriuminquitatis;.VII, 686.Christianibonosmores
Surrectioni,etc., cdntigiiranda.YI, 257. ;. nonliabeutes,et Deidicuntur,etnbnDei: Deipropteripsius
Christianus,iquiaChristianitsest, aliquid plus passurus sacramenta, non Dei priDpterpropriumvitium. IV, 559.
estin hocsaeculo.V, 276.Chnstianusfrustra esf, qui non Ghristianimali portantsanctumnoraenad poenamsuam.V,
est iii ea sorte propterquampassus est Christus.IV, 176. 548, ChfistianimaliinjuriamChristofaciuut.III, 1760.Im«
TjLputas te 'np.nhabere tribulationes,nondumcoepisliesseV plenl ecclesiasper dies feslos Christianorum,qui implerS
Christiahus.-IV,649. Ghristianorumadversust.yrannorum et theatra per diessolemiiespagauorum.VI, 545.Christia-
minas, fortiludo.IV,'1591. -Chrislianus exemplo Christi, nis per.paganos,. .ludseos,liaereticos,et maximemalosChri-
i'ntribulatione'foftiseifeclusest. IV, 649, 655. Christiani stianosinsianflentaLione-sJ.VI, 545,547.tJtolim[laganorum,
martyriumproChristo finisoplimus. X, 995. Christianus sic nunc malorum Chrislianoruminsultatiouesinsidiautur
quandoiion potest occidi, agitur ut exhonoretur.IV, 752. viruuibusjusiorum. IV,[1151, 1152.Chrislianimalilanto
Glirislianipatienter ferant injurias ad instructionemaho- sunt uocentiores,quantolinteriores inimici.VI,'180.Chri-
rum. II, 529. Chrislianafirmftas.V, 277;Christianussimi- slianimali pejusvivunt quarn.Judaeiet pagani: hi compa-
lis debet'esse.quadratolapidi.IV, 1103.Chrisl.iatiorum sub ranlur lignosilvalico,illijsarmenloprseciso.IV, 242. Chri-
patroh6;Ghristo securitas.V,728. Christianiquid pro pa- stianinominetanlum,feijaecalaniLilicunlur. IV, 856. Multi
tria:coelestiagefe debeaht,discuntex eo qiiotiRomanife- qui volunl(ieri Chrisliaui,offendunlurmalis morihusChri-
ceruntpro tefrena. VII, 160,162. slianofum.IV, 243. Ex malorum Chrislianorummoribus
Chrisllanosgratispersecutisunt reges terreni. IV, 1591. non spernendaEcclesia,I, 1541.De pravismultorumChri-
Christianumnonien gentiles perdere non pOLuerunt.V, stianoruihmoribusperturbari noa debet qui in Ecclesiam
1657.Cnristianumnonien, morttioChristo,per Martyrum congregatur.VIII, 291. Christianiboniet mali bic sbnul
passiones.disseminatum. "IV,455, 454. Chrislianorumpu- cbnfunduiitur,quare. IV, 248, 249.Amborumoppositimo-
gnse-modo.iiohsuut cum tyrannis,sed eum diabolo, cum res. III, 128.Mali,u.tpalea tolerantur.III, 127.Necab Ec«
carne.IV,'1687:Cliristiahuihdescribebat'''-Apbstolus, non clesiaprajcidunlur. 11;1541.Chrisliauiboni ad itolerandos
Judaeumadhuesub lege positum.X, 995.Christianomun- malos excilantur.V, 471. Christianimali provocanlurad
dtisihimicusesl. IV, 649.Christianorum vilainhoc mundo vitae muiationem,V, 471. MaledicUi in malos Christianos
in
similisarboribusquaeper hyemem videntur mortuae.III, cadunt omnesCbrislianos.IV, 882.Chrisliauipluressu-
'1627. per numerumsunl,quoniodo.IV, 440. Christiani boniini
Christianorumopes. VII,.23.QuiChristianisunt, prorsus comparationemulLiludiniS malorumpauci.sunt,per.se au-
pauperessunt. IV,.863.Christianidamnisturbarinon ,de- tem consideratimultisuiit. VIII,291.Christianispaganinil
iient. II, 1060.CluTSliani cor angilur, nonob damnum,sed valent objicere nisi! dissensionemChrislianorum. V, 314.
quia nondiimcum.Christdyivit. IV, 1651.Christianusfieri MaximaCalumniaesE,siChrislianisexprobre.lurquodmor-
volenspfoptefcommbdumtemporale,redarguitur.VI,350, tuumcolant.XV,157,8.piirisliani nullum mortuorumco-
Christianusnonad hocfactusesf, ut ih saeculoisloflorefet. lunt. II, 83.ChristianosaccusavitPorphyriusquoddffimones
IV, 190.QuiChristianusest ut abundettemporalibus,de- venerarentur.VII, 655,654.Malaqnaj per quosdamImpe-
ficitubl ista defieiuut.IV, 1701.Chrislianusqui vullfleri ratofes Christianofj imperionomanoacciduut,immerilb in
ob felicitateihterreham, adhucin tenebris perseverat.IV, doctrinamCliristianam rejiciunlur.II, 552.Christianistribue-
1675.ChriiStianus nondumest, qui nonad D.eipromissade bantpaganiitomanimalabmniaquaei)atiebant)jT.VII,<i>9,Hl.
fiilurosaecuioatlendil.V, 7.8.ChrislianiDeo spe carnalis Refelhmlur.VII,-lll.ChfisLiani satagunt,eliamPaganilesti».
mercedisservientes, ad velusTestamenlumpertinent. V, monio ut diulurnilatetn cklamilaLis afflictinon sentiant. II,
52. Cliristianoruinest p.ati mala et
lemporalia, sperare 587, 589. Chrislianosnec vituperat Seneca,nec laudat.
bona sempiterha.V, 1556.Ciirislianosadprffisenlistempo- VII, 192.ChristianitemploribusJulianilege data prohibiti
ris bonanon esse faclds.V, 705.Christianiadhoe sunt, ut sunt doeerelitteraturam'et oratoriam.I, 755.Christianus
praesehtiasuperent, et futura sperent. IV, 1154,Cliristiani nec falsaepbilosophia;idani loquaeitateseduci, nec falstB
sumus.iidnproptertemporalem.sed pfopter aelernamvi- religionissuperslitiOnelerreri.debet. III, 262. Christianus
tam. V, 652,1196,1356,1586,1650.Chrislianiessedebe- de rgbus naluralibus qiiasi secundumChristianaslitleras
mus proptervitam sempifernam.II, 530. Christianusvere loquens,nihil temere aliirmet.coraminfidelibus.III, 261,
cst, qui feligionemprofitetur propter futuram requiem. 264.Chrislianinominisinimicorum mirabilisconversio.VII,
VI, 531. Propter unam ajtetnam vitam Chrisfianisunt. 612.Christianinominisifiimiciparlim crediderunt,,partim
VII, 189. .'...' perierunt,paiucitimidiremahserunt.IV, 1782.
Cnristianusest, qui htc peregrinumseesse cognoscit.V, Chrisliani,suntIsraelitaj et filii Abraiiam.II, 896. Kon
642.Ghrisliani"bomsterrenis tamquamperegriniuluntur, carnaliter,sed spirilaliter sunt JudaeietIsraelitas.II,895,
n.becapiuntur;"majis autemaut probantur,autemendantur. 896.ChrisliamUcetspirilaliterJudaeisint et Isrealita;,non
VII,42:Cliristiano'tria commendantur, continenlia,j usiitia, lamen debent haec nomina sibi imponere.11,896,897.
spes pfsemii.seterni.-V,653. Chrislianode resurreclione ChristianosAptus Judaizare docebat. II, 897. Chrislianos
(liibitarenon licet. V, 1614.Chrislianorumpropria est fi- non oporlet' Judaizire.jEf,892.Ghristianiin celebratione
des resurrectionis.V,lli2.Christianum cor, taculaearden- rascbaeobservant ut occurrat sabbaium.II, 211.Necta-
lis similitudine,coelumsemper pelere debere ostonditur.- men observantdies et annos,et nienses et tempora.H,
V, 1117.Chrislianiboni tbta vita sanclumdesidefiumest. ' 209, 210.Ad solis el lunaecomputationemPaschacele-
lif, 2008..Quitransit ad Christum,.transita timoread amo- brant. II, 209, 210.Chrisliani,si possunt,non perniittere
rein. V, 199. Christiahoamanlilexnonesl pondus,sedde- dehent ut aliquidde area et torcularitollaturad saefifioia
cus, non torinenlum,sed ornamentum.V, 207. Cbristianus " dKmoniorum::si quid vero ipsis insciis suWalumest,
es, audi Cliristum;'ser~vus.es, audidominum;filiuses, audi utunlur 1 mundisreliquis ffuclibiis. II, 185. Chrisiianisnon
patfem.IV, 160. Chrislianaeanimaepascua.V, 1647.Chri- licet uti re aliquain bonoremdeorum,eliamsiauimocon-
stianusbonus quomododevoraturin cibppauis. IV, 617. temnanl. II, 185.Kpn licet de templis, idolis, lucis qui
Christiauorumperfectofumvitalaudatur. I, 1557. Chri- evertuntur,in usus privalos quidquamusurpare. 11,185.
slianarumin.civitaiesimulviventiumvilaetmores.1,1558. Christianosel justos nondebere quemquameLiammalum
Dimitterepatrem aul matrem ' aut uxorem,quandonamle- ; qccidere,DonatislKdicebant.II, 177JAn aliquifientChri-
netur Christianus.II, 689. slianiultimistribusannisetmensibussex. VII, 671.
, Chfistianisunl sacerdotes.VII, 676.Chrislianorumsacri- Chromaliusepiscopus.X, 652,665.
ficium.V, 284. Chrysippus.I, 9e5; IX, '459:Chrysippusunus ex pripci-
Christiauorumomniumuna resnublicaest.VI, 575..Chri- pibusStoicofum.VII, 259, 261.oiiandocumillo.disnulatU'»
165 INDEX GENERALIS. 166
rus erat Carneades,elleborofurg-mdumcorcensebat, eic. 456. Cicernnis ia;des, ejusqne causa. VII, 110.
IX, 459.Chrysipjea arguineula. II. ^2. (iliciunt diclam esse Tharsis, quii.usdainvisuui est.
chrysostomus.X, 685. Iu ni.iueroerudiloruni ac sanclo- IV, 336.
rum excelleulissinius, secuiidiiinTilia.iuni.X, 661.C.urde Cilieium.II, 18'. Ciliciumpauperis.V. 1402;Ciliciumad
I eccato <rigiuali non tain ex| resse eccaio. locuiusesl X,636. peccalisiguifit-alioueiii pcitinel. III, 1077.Ad |.eccatoruin
I.i t:o est recordatio peecaiorum.
Chrysostomi tesliiiiomapro origi.iali[ X,636,657. coufessioneiii. V, 518.
Chrysostonius ' origeuis et veterumsenlentiamde l etrore- VII, 463.Cilitiuiiicaro Christi | ropter inurlalitaleuiet si-
Ireueusoa auloamplexusest. II, 254. niilitudiueincaniis | eccati. IV,335,832. Ciliciaad semissa
Chtdlubi.IX, 238. gralissinieaccupifAugustiiius.II, 989, 991.
chusi, interprelatursilenlium.IV, 97. (incitmalidiclaloris| auperias VII, 161.
Cibi.lit.nn.IX,232. Cinispo-nileiitiae.IV, 1301.la-nilenles volutanturin ci-
Cibns niaiiducandoafque ruclandofurcari elmundari, nere lamqiiamsiinilessft:coiitosiantos.IV, 1935.Ciuisvac-
ManichaeQrum deliiameulum.VIII, 226, 250. ^on quod iu- ca;rufie siguilicatfania.ii([IIIL- oousecutaest [lassionemre-
Irat coiiiquiuarehoininem,sed qtr d exil, atl solastitrbas surrectioiie.i.i[uoChrisli.III, 754.
dixisse CbiistiuncahuniiiabaUirAdimaulus.VIII, 232. (innii Consiil.VII, l07..Ciuna| cccandilicenliafelix ap-
Ctl.i niilli siiat imuiuudi.VIII, 151. Cibi non | olliiunl. I, pellab.itur.VII, 174.Cinna bellum Lrbi intulit, eamaue
799.Cii.usnou. | erdidiLAdainuu, sed ; i-chiliiluscibus vaslavil.VII, 69elNol. (c), 107.
jerdidi'.. II. 141.Moeoniiie t-aruis genus «jiiodeihoesset t irce niagaiamosissinia.VII, 575.SociosmuiavitUlyssis.
usui, niantlucarepermissum.I, 799. lohauues locuslisin VII, 575.
escanicedenlibusnon ftiil | ollulus.I, 799.Cihormureli- Cir.issariiagitatoresquamdiuagitant, a communionese-
gio. I, 1540.In ciboruindeleotii SU|ersliliosiores • raterue parandi. IX, 787.
aluii.nendi.I, 1541.AlinieuUniuudis mutxlasunl. s <I iu Circulovirtus comparatur.I, 1031.
ntilloest muudaluxuria.V, 1040,1045. Noii iniiiiuiidilia Circi spuctacula.\I, 658, 700. Circi insania.V, 1026.
olsoniiliiuenda,sed cu| iditalis.1,799. iNonoii.i gonere, Circoet ampliillieatroquiintcrsunt,redarguunlur.IV,585~
s.'.l avidlale iinnioderataquisqiie cul,andnsest. VII, 515. 1035, 1919.Circciisiuiuspeclaeuluiiiqua tle causa Ncpiuuo
Cibi olusqiieparcimouia.X, 725. Teiiiperanliacibi et po- equeslri a Itomuloinstitutuin.Vlf, 61, .\ot. (c). LudisCir-
lUsIII| aratliso,qualisfuissetfulura. X, 772. ceusibus solis primutii ulehautur Romani.VII, 44. Unde
Cibiiniet | ot'im nonuisigral.a couservandaesalulis lex ludi CircensesConsualiadicti.VII, 61, Nol.(c).
aJt>>rua atlmitlil.VIII, 426.Aliiueiita siiinoiidalaiii<,uain (ifcumceliiones.VIII, 15; IX, 28, 96, 725. Circumcellio-
medicaueuUi.I, 797. Magnusille est, qui iu eibo uonra- nes seu Circillionesuude dicti. IV, 1730.Circumcellionum
piluraliqiiantulumextra met s neeessitalis. I. 799. (.uiod iniprobi mores. IV, 1750.Ebrielasel liceutia.IX, ,f:3,54
salulisaiis esl, delectalioni | ariiin esl. I. 7:17.Cihussiae 62, 237,268,320. 1'urorin seipsos el iu alios VIII. 43.
volu lale non sumitur, ut vivatur.VII, 622.Ciboruniue- Circuiiieellioniun furor praeci,ilantiumse perabruptamon-
cessitascalaiiiitasest, et delicia:vocaiilur.I, 797.[n oibo tiiiui. IX, 105. Circuiiicellionum morles vcluulariae.IX
i.isidiaturlaqueus concupisceulia?, el atljungitscs" lam- 651, 636.Cireuincellioiuiin est vclle niori sine causa. v|
qiiami edissequapericulosajucunditas.I, 7H7.rehcius t:s- 422. Circuincelliouuiii | rinciies V, 506, 307. Circumcell
sei sineulla saporisillecebnsa suavilatecii.um |iulum el lioiiu.iisi'b Kpisco|.isac presbyteris ducibus volitamium
in
|jercipere.X,77l.Cihusqui venLrejaiu sapil, non in me- qtiotiiliaiia' violentiaj. IV, 131, 1251. cle-
moria quasi sapit. 1,786. Cibi aviditas inajor in curis. I, ricoruui Donatistarui))satelliles.IX,Cir.-umceHioues, 580,581. Circumcel-
924. Ciniiscorporisquomodo iu Dei laudem suineudus. lionunitliiees cleriei. II, 397. Circu.i.oellionunigreges et
IV, 1899.Deciboruinabslinentianon gloi-iauduiu.I, 798. feniinas,ot sancliinoiiialeshabent. II, 155.Circuincellio-
Cihi preliosidiviluiniufirniitatiindulgenlur: cihi vileset niiiui'uri;e.V, 506.Furor.IX,45, 46, 283, 506, 517, 519,
eleeli nihilainpliuspraeslanl.V, 413. Cibusan ad corpus, 520,522,423,42'J.Iiinooeiitiusptst effossumoculuniet di-
au ad aiiiniamperthieat. I, 903. giluiuiiiajcisiunel lleslitiitiispreshyterab eis occisus.II,
Cihus lerrenus, el cibus caiestis. VI, 707, 708.Cibus 50J. Circiiinoellionuin siovilia.II,97, 98, 307, 415. sie va-
s, irit lis iuule pra:slanliorcor|iorali. V, 1481.suus auiinaj. stant ecclesiasiu regiouo ui| ponensi,ul barbarorumfor-
cihuspro,rius etsua fames.I, 963.Cihusmenlis. V, 709. lassu acla uiiliorasiut. II, 422. Circuiucelliouum scolera
Aiiiiutisiude | ascitur unde laetalur.I, 803.Cinus noster, elcrudelilatis eoruniiu Catholicosexempla.IX, 520, 522*
Deus:solusreficit.nec deficit. IV, 597.iSonaliuudevivit 560,651,656 Circuincelhonumsa;vilia in epi.scopos.II*
li.iiKi,t-l idiuude vivit Angel.is. IV, 1742.Cibo juslilia; 506.Iu eiiscopum r.agaitauum.II, 507.In ciericoscath<>
jascitur | ius, iuipiussuperhia;.IV, 1290. Ciiiussei| eulis licos. II, 502, 306.Iii ch-ricos Hippouenses.II, 511; In
si esse.non \is, u li esse terra. IV, 1586.Cibusoculoium, laicts. II 507.Circumcelliouumuror erga laultim et Ma-
lii.v,V, l83;Cibus/Egy|lius. I, 741. Nol. (a). cariuni.IX, 47. Krga liogatuui.IX , 704. Circuiiicellionum
Cicatrixiu Scripturaetiamsolius coloris uolaui signifi- aruia. IV, 643. I.igua, ferruin,fuatlae. IX, 46, 320, 353.
cat. 111,519,696.Cicatrixquaiidonsnicurrere dicitur. X, Ciicuiiicellioniinifusles. tlietiIsraeles. IV, 134. Circumcel-
313. lionese.dce el acelo liiiiiiains ocul s persoculi sunt. IX
Ciceionvelciceiagenusvirgulli.II, 265. 656. Ciicuuicellionuinlicetitiajustu reprehonditur,eliam
(ice o. II, 391, 595. I'hiloso|hus AcademicusVII, 156; cumalii[iiibiispessimis vi<4nti sunt. IX, 432.Circumcel-
VIII, 1056;X, 1566.Vireioqueiilisimuselverboruni vigi- lio.ies basilicaniCaLliol coruin aj.ud Itasnaiu iuvaserunt
laulissiuiusa| pensor et uieusor.VIII, 630. Ah i|.soiula- aliaia: couinihuierunl.il, 120.ri.e Douatisiae.Circumcel-
lina lingua1'hilosophia et inthoala osl et | er ecta. I, 910. liiiiiiliiissahitaiidifornmlahajc erat, l:co luudes. IV, 1752-
Cicero.ienihilexo.elletuiusiu latina lingua.I, 12.04.Cicero IX, 506.Circuiueellio.iuin saluiaiieiformula| lus timebalur'
lauditur. II. 198. Ciceroi.oj.em se fuis.seait liugua:lati- qna<nfVe<niliis leouis. IV, 1732 De Circumctiliouuuis;e-
iia-,ut uiiiiusa[ la reims nomiuaiui| oiierelquasseii.iebat. vitia,ex|iosli.laliotljricoiTinillipponensiuinad .lauuariuni.
i, 952. Ljtislinguaiuonines uiiranlur,| ectus non ita. I, 11,306. I.ex 1.la coiilra Circtui.coilioiies. IX, 18.Lx i sis
(jtS5.A|ud ipsum eliamsol)>cis.i.i. I, 1013. li us oratio ([tia Circunicoliioiiil.us miilti vi I.-guinveraciti:r corrocli. II,
liomasenala luil, harbaravisaesl. I, 1015,1010.oratii.ues 32i. Cireiiiiicellio.iica .ortiliitlo.IX, 328. C.ircuiuc.Ilianis a
Cieeronis,quasVerrinasvocanl,uohilissimae.I, I20i. Ci- Do.iatisis a|.[,ell;iiuui> Ag<uii,lici.IV, 1732.
cero eloque.itianisuani 1 tidaudo,arrogautianiuoulimet. Circu.,cisiocurl.eiiiporeuali\itjtisIsachnperaia.VH.506.
III, 1795.Ciceronisdialotms cni uonien liortensitis. I, Et toti;aniliicA rah.ei.upe.-atJ.VII, 500.In Ciicuiucisi.ne
<>86;VIII, 1019,1046, 1050;X. 774, 802.Ciceroiu flor- nonieuintifa;alur. VII, 503 Circiuncisiuet recle in.p;sila
teusiouiiserianihoniinisvidit,causainnouagiiovil.X,778. est s.T-vis,eLrecle a hberis iulellecla VIII, 137.Cirouni-
Ciceronisdis| ulalio conlra Aiiaxunenisel Auaxa craj tie cisio sig.iiim veleris lestaniouli,quare i.i fateuticarne.
Deose.iteiiliam.II, 443.Cicironisseulentiatle deli.iitioue V, 876. ('.ircu,nt'.is:onis siguuni iu congrua cor| oris parle
ac divisione virlutum aiiimi. VI. 20. De heala vila. daliim. VIII,479.Circun.cisioquid | rteuuiitiaril. IX, 290.
I, 909.Ciceronis locus ex lusculau. exagilatur. 11,667. Circunicisio prophetia Clnisli. V, 876; X, 403. signuui
Alius verior. II, 668. I ocus de ainieitialau atur. II, 1071. graliac Christi L«lleulisoriginale iiecoatuni.X, 1175.Cir-
Ciceio.iislocus.II, 1074.Cicerouise.|istolaruinniodus.II, cuincsio figurabal regeu<:ralioiiemin Christo. X. 1073.
1075.Cicerouislibride r.eju; liea. VII, 648; X, 767. Per- Kt gratiain Chrisli X, 1206.Circuuicisionissacramentum
ierunl Vli,55.Nol.(a). Ciceroquosdixeiil t|u;.siconsulares prajligural.atii<JSU'iteinpOiisb:i[ilisniuiu.X,50i. Circumoisio
. mlosophos.II, 589.Cicerolaudat Cusariscleiiienliain.II, nis uecessitas.VII, 500.I tilitas. II, 96, 445. Kffeclus.IX,
529. Ciceronisdiclumde Itosciohisirione.III, 1068.Cioe- 175.Cirouincisio viLiunipurgahatorigiuale.X, 450, 851. A
d e
ronisimprobalur quodaindicluiu,Niilittmitnnptain rer- niorle lilierabal ajterna. X, 720. Circumcisioparvulnrum
l)w»iattod revocarevellet, eiituil. II, 586.Cicerosiinula- sub lanti sii| plicii terrore pra-cepta, naturam vilialam
croruniinslilutioni,et fabulosisde iliis opinioiiibiisindi- usse arguil. X, 402,403.Circumcisionis prKeepluniosten-
gnalur.VII, 156. Auguria irridet. VII, 136.I)e Cieerouis dit peecaluiuoriginah:. 450,X, 686. Circumcisiocuroctavo
lihris mulla interrogatusAuguslinus, quitl res| ondeat. die | necepla. V, 916; VIII, 228,533; X, 833, 1429.Cir-
II, 432. Ciceroniscodex nipj.one non roperirotur. II, cumcisiotiirnis i;i tlie octavoad [TophelandumChrisliiju
SiiNCT.ALGUST.XI. [Six.)
467 1N OMNIAOPERA SANCTI AUGUSTINl 1S&
resurrectionein. II, 679.Cir- ciuntDeo.IV, 1261.
pertinet. VIII, 535. Ejusquefttit.
cunicisiovioehaptismiolim II, 813; V, 1318;IX, 509. Civitass; iritalis, ubi nemo nascitur, quia nemomoritur.
Circuincisi.niiset baplisiuicoinparalio.>:.G8J.Circuincisio V, 42 CivitatissuptTna;quies cl felicitas.IV, 1096, 1916.
carnalis spiriLaljinsiguiflual.III. 1651.Circuucisipmagni Civilas.o.i alni.ile. beafa, uou aliunde beatus han.o. II,
>'cordis. C69.670. I.ieivilate Dei, voluiiiasDeilex est. VII, 63, 284.
sacrameutire.s esl, et iutelligi.ur in le t-irc.Hi"<it;isi
IV, 954; V, 801. Circumcisioe,<rdi.;.X, 208.Circuiiicisio CivilalisDiii lex et viiTus,cari.as. IV, 341, 1261.Civitatis
renovalioncm significabat. VII, 505. isege.ieralionem. super.ue rex verilas, lex carilas, modus;eternilas. II, 533.
VII, 505.ElexspoiiaLionem carnalisviiajperresurreetioiiein Civilaliscajleslis(unra. VII,458, 443,463.Civilassiipeina
Christi. V, 1105. liic cst peregriiia.VII, 138.Civitassnperna iu sanclis po-
Circumcisionemveltitidololalriamdelcslarine videretur ptili Dei peregriuala esl, el i.i omnibusaiiis sacraiueiilo
Paulus,TimotlieumciroumeidiL : Titum-uoncircuinciJit,ne a.luinhrala.VII, 181.Civilassuperna dum peregrinaturin
siue ea salulem uullamusse pularuut. II, 280. Circiiiiicisio lcrra, |iaccinir n liabutiu fiie. VII, 645.LTulecum civilate
Timolheinoaper siiiiil.iLione.infacla.VI, 492.Circuincisio lerreua | aeem liabeal, uatle discordiam.VII, 645. lacom
in figuravc.ii.uri baplisaii ab anliquis observata. IX, 461. terren aii refei-Lad eoelestein.VII, 616. Civilas superna
Cireu.iicisiouisritus posl Christuin superflinis,tion penii- dinn peivgriiialur in terra, leges et inslifutanatiouunise-
ciosus, nisi ei qtii in hoc pouerel. s, e,n sahilis. III, 2113, qtiilui',que religionem non iinpediuul.VlT.616. Civitalis
2151.Circiiincisioctir jani uon obsurvetur.VIII, 553.Cir- liei eustodes.f.piseu;i. IV, 1669.Cives Dei, s| e heaii in
cicucisio.iisjugum quare, no:i iiiipnut:n<hiin gentib ,s in ha.;vifa. VII, 618. CiviumDeiin hac vila languorcs et cu-
Christunieredeutibus.VIII, 136. Circumcisionaui nec |,ro- ratio. VII, 412.CivespalritesuperuaefuerunLcfiamin aliis
desso gunlibus, nec Jtidaeisobesse. VI, 4-.12.>.ee.Uui.cos genliaus a .ludais. VII. 603.
ab illa prohibondos,nec ad eaiu gen.es co;iipj!l,Tnlasess.;. Civitatis torronaeuxordium.VII, 524. Civilatisterrenae
VI, 492.Cunicircnnicisiniieinirridonl Maiiiclr.ci.silii ipsi civos piu-iinatura viliata, civilatisvoro supornaeiibcraus
adversautur.VIII, 478. Circumcisioot juslitiaquumodonus gratia. VII, 43'). Civitas inipia apparerc ccej;ita Jivisionc
sunius. V, 916. linguaruin.VII, 481).Civilaslerreiiageneralioncs lerrenas
Circumilustemporum temporaliumtiue,aa admiltcndi. usque iu liae.nibabitura <:sl.VII, 461. CivilatisleiTena;
VII, 561, 569. Circuitus, lemporuliumreruni cu: itlitalem vicloriaemorliferaeaut certo mortales.VII, 410. Incivilate
signifijaL,qua septem dieruui rc(.olilt)circuiui Laniquam lerreaa du;<:fonnacinvoniunfiir.VII, 459. Civitatisterre-
rota volviiur. IV, 159. n;e bolliimct pax. VII. 110.Civilasinipia bestiaeiiomiue
Cirta. IX, 208, 511. Quantlonamtlicla Conslantina.IX, siguilicalur.VII, 671, 679.Civitastllaboliet htijuscivilaLis
512. Not.2. Cirlaui "pergitAugtisli.iuse|.isco,.i ordinaudi curia, iniuistri, |iluhs. IV, 120.CiviluLisniahe civesadiiii-
causa. II, 180 Ci.TeaseseLAugusliiiusnninio sese visjntli nisLrarealjqiiandoaclus bonajcivitatisexemploostenditur,
desiderio tlagrant. 11,592. CiriensJS canversioneiiistiain ct o contra. IV, 733.Cur sinnt D.-usiuiquorum civitateiu
Augustino qnauivis absenli adlribuu.il.Il,3:)l. ila.ie illt; esse numiTosiorem.VI, 537.Civiias.lcrusalenicaplivaab
negalsibi iribue.idiiinfuisse,cliamsidu n aputltllosesset, hujus sajctiliDahyluuiadecursis lemporibusliberanda.VI,
et loqueretur, proveuiss:;. II, 501. Cirteas,: euiicilhun 523.Civitalestiuaj quauUmial> invicem discrepeut.VII,
schismalicoiTuna m. CCCXI.se.-undoTigisifauoprajside. 101.Et ulriusque discriuieii.VII, 436.
II, 161, 162,5S0; IX,639, 735.Vix uudueiinaut tliiudecim Civiiates duae coufusaesunt in hoc saeculo,iniquiLate
episcoporu.iifuit. IX, 683.CirtTISJOiiiciliu.ufalsu.nesse panicii ata. VII, 46, 467.Jcrusalem et Baiiylonjam corde
contendebantDonatislae.IX, 612, 615, 753.CiiTJiis:-Co<)- suut separatoe.IV, 1761. : ide babylou.Civitates duoein
ciliumveiTi:nesso oslenditur conlrailiCKiiiihiis Donalislis. hoc iiii.ido,.lurusalemet nabylouiapermixtaesuntinterim,
IX, 613,614, 663. Ulrum lalsuin sit, discuti jubel egni- in fi.iu separahuntur.III, 430; IV,753,773.Duaecivilales
tor. IX, 645. Cirtensis Conciliiteinius. IX, 615.CiiTense post jiicliciu.nin anerna vei heatiludine,vul raiseria. VI,
Couciliumdiem et consuleshabet. IX, 603. CirtensisCoii- 28i. (ipus du CivitatuDei pollieelnrAugnstinus.III, 456.
ciliiacta. IX, 310.Not. (a). l)e CivitaleDei qiii.ique|)rioreslihri abs luLi.II, 742.
Cison,interprelatur durilia e.oruin.IV, 1051. Civilascircii.iislaatix'quae.IV, 2;>5,722.
Cilharaeet psaUeriidistinctioac myslicasignilicaLio. IV, C;vilascoiilraliolio.iisquaj. IV, 657.
280, 479,671,672, 900, 1954. r s,-,-iiin di(cc.-siliipp n. II, 232.
Civitasquid. VII, 447.Civilasproprie in hoiniuibusi iha- CladascLva-laiio.iCM Chiislianisuliies. Vr,621.
bitautibusintelligitur.IV, 1621.Nouiu \ aiietibus.VI, 721. Clamaread Ghristumqtiid.V,oi3. Clama.idumiutertur-
Civilas,mulliludohoniinuniiu (|Uodila.uviuuulinnredacta bas clamart) , rohii.uati-s. V, 518.Clamare ad Christum
concordiaJ.II, 529. Concorshaniinum iiiuliiiiiiln. I!, 670. proliiaeaslurfa. V, 516.
CivitasRomanapro reguo Roniaao 111,110>i.Civitasvere Cla,;or eordis.V, 858. Clamorcordis est cari-
floreredieenda ost, quajcastis, hoiieslisao prob.s uiarious tatis; ile.v.iiuncordis liig.is o rilatis. IV, flagrantia 401. Cl morad
praepoliol.II, 514. Doiiiinuiii in aflectiicordis. IV,74, 85, 234,971, 1834.vide
Civitascuuisino additamenlo| oniLurin scriplur.),do ci- Orati . Cliiiiiorniedia nout.;.v, tj76.Clanior| ro impudeu-
vitate nei, vel du iJccIesiaiu ulligiLnr.IV, 912. CiviiaLes tia t<XlibeiTaleiuiquitatis. 111,491. Clamorpro peccatis
duae. VII, 437. Ab iniiio generis Iniii.ani.VI, ",53. o57. manifeslis.III, 838.
AJtera justorum, alLera iniquoru.ii.111,lod. Civun.sulr.i- clitreniiiis.11,210.
que Angeloriun et hominuui.VI, 28i i.i oinniiiusgu.iti- (larus a Maseiila.IX, 237.
bus licel lanta varietate inler su disLi.iolis,non ani|<lias (lassic.innuscum tola domo sua anathemaledamnalur.
quainduiecivilalos.VII,403.Uuaprae.lesliuaLi est regnarc II, 1066,1007.
cum Deo, altera cruciari cuni diabolo.VII, 457.uiricque Clitudiaitus|;oet.aaChristi uoininealionus.VII, 172.
civitates in primo honiinu p.r praesciu.itiaui exoilie. VII, clatt i is e.|iscopus. X, 639, 640. Clatidiuse, iscopus
376. Ulriquccivitati i>oaaet utalaco.ain uia, setl ususdi- Augiisliuomiftil ([iiatuorlibros .luliani ailveriusuuuniil-
versus. VII, 620. Prophefuep-irtima I oivitaieiucajlestem, lhiso;us. II, 919 Claudiomittit Augusliniisquae ad Ju-
[lanim ad turreuain, <artiui ad utrainqtie perii.ieuL VII, liaiii liiirosres| oaderil, ut,du iis judieet. II, 919.
523. UlraqueciviLas,pia eL i.upia,nuinqua.iitcrris du uit. citn di.misiwSJII Claudia.ienses.IX. 555.Claudiauistoe
VII, 489. ad commuaioneina oriinia.ioadmissi.IV, o79.
Civilalesduaj diversissiiisgeneraliniiibnsia bisloriaCe- Clives f.c.1.:si;e.V, 1313, 1519, 1711; VII, 675.Claves
neseos dislhiguuufur.VII. iiii, 460.iJuant.ucivii,iu u ex- EcclcsiajiradiLc. III, 25 Clavvsregni cieloraniilala: elro
(".irsus.VII, 620. Serie g<-ler.itioniuuCii.i eLAnel expri- Ecolesicpersonamgesl nii. V, 8i!-;,;519;VI. 508.Clavos
liiiiur. VII, 455. 160, 467.Civilalisiili>ius.|ii<> inysterii.uiin n in snli rolro, s d i cclasiteoal;e::u::l.V, 80-. Clavesre-
Cainel Selh. VII, 158, 160, 400.Civilaluii)duaru.n pri.i:i- gui cni .runiiu ic.:ljsi;i. VIII, 372.Claviumf.cclesite o-
|iiuni, amorostluo. Vlf, 4-1, 436.CiviLal.-nil)e.i usse, ha- luslas. II, 550.Clavjssij.<lat;usu.itfcclcsi , ut noiisolum
betur ex bcripluris.VII, 313.Civil s l).:i cx A.-ig.disel pocuataremilturel, s.d t-liaiiiuLea viunicarel.VIII, 623.
hominibuse.anstal.VII, 519, 281. C vitasi).-i;•..-]p ies>.i J.I- l>tt\i:cs; iiitalus kingt;graviores ([1111111 cor,orales. VIII,
tiaiiiordinataante j.erpuU-nlir.ii JVla.nip •;:-aiuai.VII, 418. 619, 02.i.Lravisisi.iiniliisesl, q i vol.itrelictns est impu-
;:s
CivilnsDe.isea., or loljraus Lcrrnni,s, e.a c- linii, oni- niliis. VIII, 623. t.n.i n.ale ;; Ijo.iatistisiulelligatur,(a,w
salem voeaLir <>lsioa : iait tia liab:l ab A..el, SIJIIIuiala solreritii in terra. V, titll) Claves i.ccl si;o i .-r antistitiss
civil-isa Cai.i. IV, 1816.Civitalisi)>:inalilia evi.l.:<ilior in miiiistraiilui-. ,V,13i3. Ciiriotusprius rusiiscilat,lune lic-
Abraham.VII, 496. clesia solvil. V, 1310.Iiisci,ulDrum<-stst.lverequosChri-
CivitatisDeiorigo, inrormatioel 1)-atiiuilou.ulj sit. VII, stus sus.-ilavil.V, 591, 593. Viiuula ij.sius reatus solvunt.
358. CivifalisDuico.idiiorChristus.VII, 61.Ovi a.i.-,spiii- V, 305. Ad illas claves 11011 pertiuet quinonestiu Calho-
IV, 1620,1621.Civhast)ei ev li iu gig.ii- lica. V',802.
talis ajditi<T3tio.
lur, vivit ex spe. VII, 461, 466.CiviiiL,<)<-i sa >ctaEeclesia. ( i.t liimonmons. III, 706.
IV, 1261.Civiia.umu.iam, doniiiinU.:in.iainlatauutoinaus Cleinealiataaio | leuior esse debet animus,i^uantoane-
fi leles el
tain prcBleriti,quani |i';es>:aL'.-> iiiiui-i,Augelis quilia* , urior. II, G5'J.
adjuneti.IV, 1068,1669. Multi plwii cariiate, civitatcmfa- Clementiusepiscopus.X, 652,663.
vS.
169 i.NDEX CIuNEltALIS. 170
cIco.VII, 54. ncm pedunijn die coenajin consueludiucmmulii reciinre
Cleobolusi.indiustinuse se.ptemsapienfibus.VII, 585. iioluurtint.II, 220. ^onnullilolionuni peduui i.i die e-i-iia;
f leomb'0tts quare se |,rajci[item deditde niuro.VII,56. de cousueludineauferr.; non dubilaverunl, alii in dietu
Cleonhon.VII, 51. leriium (Jctavarumvel in ipsum octavum translulerunt.
Clericalumair.aut homines.V, 1573. Cloricatus magis II, 220
onus. quam houor V, 1575. Clericatumnon accijjiebatit CaTiilandiet pransilandiin propatulo, mos antiquorum
poeuite.ites,nec al i sum redii.ant ex 812.rigore diseiplinae: Roni .norum.X, 1357.
poteratta.nen circa illos dispensari.II, Clericatusho- CwnobHw laudautur: eorum institutum.I, 1338.Coeno-
nor uouaulertur Uoiiatistisad Ecclesiamredeunlibus. II, bilarumvita iu Actibus Aposlolorumdescripta.V, 1574.
811,813. Coenunivuluoribusqureab igne acciderunt medicamcu.
Clerici uiidftdicti. IV, 821. Clericonim laus. 1,1359. tum. I, 1350.
Clericornm etiam i.ivite electorum coutiaentia. VI, 486. Cogere. jVdaliquemcogendumadbonumvispolcst adbi-
Clerici quomodoerga se invicemagere debeaut. IT,1018. beri. 11,731,737, 802.Cogendusquis in Ecclesiam.V,618.i
ClerieorumAugustiniin mouastcrmvitaet mores.V, 1569. Forisinveniatiirnecessitas,nascitttrintus voluntas.V, 618.
Clerieosa vitajcommuuispro|.>sito discedeutes Augusli- Cngipnssuuthierelici el scliismalicipoeuarumliinore. II,i
nus degradan:nnn audet. V, 1372. Eos tantlcmse de cle- 529, 803. tjTiomodo. II, 520,522, 326. isouconsiderandiii:»'
ricornm tabiila dcleturum declarat. V, 1580.Clerici non quod<[uiscogitur, sud qtiale sii istud qtiocogitur. II, 529.
fiant, qui de aliijtio monasturio recesserint, vel projecti Quicogilur, noii vult. X, 1117.Nonideo tjuis cogiiur velle
fuerint. II, 255.Clericumbonumvix bonus monachusf'a- bonum,qtiia velle non potest malum.X, 1117. onensior
cit, etc. II, 228. Clerici non recipiendi in moiiasterium. est qiiamuliliordiligentia,cogi tantum homines,non do-
II, 253.Clerici abomnibus [jublicisfunctionibusimmunes. ceri. II, 507.
IX, 777. Cogiiarij roprie dicitur, quod in animo colligilur, id est
Clericumdegradaru.VI,271.Clericumnullum,quinondum cogitur.1,787.Cogitationesnoslrasnonoririnisiex imagini-
conviclussil,suspenilidchere,nisisenou | rajsentaverit.II, bus eor; orum qute inlrantin auinnim.Democritiisvoluit. II,
269. Boniacii preslyteri laudatur humilitas, qui iiec litte- 445, 456. F.t Epicurus. II, 415, 446. In cogitatioue
ras acee it quiiais in peregrinationc honoremsuinu acci- qualuor species rei criuiitur. VIII, 996.In cogiiationeuni-
peret. II, 269. A clero ac'populo petit Augustiinis,utrum tas triiini fit, nieniQviaj, internaevisionis,et volunlalis.VIII,
placealut presbyteriaccusali,sud non convicti,n men ad 988. Cogilationotiliasrorum in abdito inentis reeonditas,
altaru non recitetu.'. II, 269.Xe quis ]iost criminis [ ceni- i.) conspectumeutis consliluil. VIII, 1042.Cogitatiover-
tentiam rlericatum aoci|iat, \el ad clericalumretleal, vel buni snpi onit. VIII, 1070.Cogitationesel loculionessuntet
in clericatiimaucal, rigore rautum est disci|;lina>,nonde- visiones,quomodo.VIII, 1070.Cogilalionesnostrasau ali-
sperationcindulgentiaLII, 812.se.ctisagere lijot poscenle qtiando videru possunius.VI, 31. Cogitalionesnoslrascur
EcclesiajulililaLe.II, 812. 1'resbyteria se ab offlcioremoli modo abscondifis, in coelomaniestas voler.itis.V, 1145.
Augtistiausrali-nem rerldil Primati. II, 254. Iicddit el Cogilaruiiiliilvalent honiines,nisi corpora. II, 517. Cogi-
Concilio.II, 254.Ll si intra aunuin causam suam agero tauli corporanie.iliobversantur incorporeaeeorumsiinili-
neglexerit, vocemeais d.ince.psnemoaudiat. II, 231. Cle- tudiiies. II, 014, 618. Cogilare noil possuntstoiciet E[jicu-
ricum unius Eeclesiaea I aliamtraiisire nonsiniLcrdo uc- rei, nisi corioralia. 11,444. -Quosdamnon lugit rerum
clesiasticaediscipliua'.II, 231, 232. Institutumest ut cle- incor.oreanim iutelligeulia.II, 444.Cogitanlur| rope innu-
ricumaliunumuemosuscipial.II, 255. Clericorumheredi- nie.abilia incorioraliter alqiieihtelligibiliterab eis qui ta-
tas ad quospcrliiioat.II, 295. Prcsiiytcriex moaachofacti lia cogilare novertuL II, 445. Hincre.ellitur opinioDeuio-
bona ectijsiae, in qua ordinaUisorat, reliiiqtienctaconset criti <le cogilalionunihosl.rarumcausa II, 445. Cogitalio
Angusliuus,cum concessisset.il,292. unde fcrtur iu varia. VIII, 991. Cogilaliononia cousuclu-
priiisdimidiuintaiilum
ClerosuoAnibiosiusvindicarevull rauliaiim presbyterum, dine abthtceri',magniingenii est. II, 51.7. Cogitalionesin
elsi in diveisisloiis .luguntcni.II, 100.Cl>>rici omnesva- coiporibuscceleslibusnbnlatent. III, 213. Aliudest cogi-
nissimaisupersLilionishorlatores a gcntilibus aj)pellati. tare, aliud cupere. X, 584. C gitaru bonum, niinus est
IX, 645. quamcnpere. X, 584.Facilliineac celorrimepeccalafiunt
Cleriei fignranlurper Noo.IV, 1751.Clericorumnoniine cogitando.X, 581. Cogitatioquorlamaccedenle conseusu
teslamentai, sa siguificantur.IV, 824. i"t ipsaehereditales. peccaluin.X, 245. sicut anle homiuesfacli, sic anlu Deum
IV, 824.Clerici designanltir per illud, duo in agro. IV, cogilalionisjeccatum est. V, 928, In cugitationequisque
1279, 1750. innocens,iu cogitationereus. IV, 1571.I>Jjvigat quisquein
:
Cliensquis. V, 728. Clieusmajorisadversusminasalte- cordusuo naufragiuin facit, non si-bona cogital. V, 424.
rius quo paclose defendal.V, 728. Cogilalio pia a Deoesl. I, 976. Cogilaticnesbonaenon
ctoticitiadea. II, 84. tnde sic dicta.VII,118.nbt.1. Cloa- nisi ex gralia. II, 818. Quodatlmet ad [iieiatem, uonsn-
cinamiatiusdedicavitdoain. VII, 190. mus iil.ineicogilare aliquldtamquam ex nohis. X, 1013.
cioucmtnouieuVeneri tribuiuui.VII, 118.not. 1. Cogiatio hominis non potest in peri.eluui))mutari sine
Cluere, id est purgare.VII, 118,el nola 1. Cluere idem gratia. X, -448.Nonpotest fieri ul habeat mala facla, qiii
quod KII re. X, 1147. naliet bonas cogitaliones.IV, 1858.Cogitantijustitianiali-
cneus Mauliusproconsulde Gallo-Graecis iriumphat.VII, quitl| ra-stoesse quod est ubique totum. V, 1186.
102. Cogitatioculpahilismaliquieuaiii.X, 327. Malumnec<in
Coajternumel cosevum,qtto diiferant.V, 666. cogitationemvenire, senlentia Pelagii ij si in synoclo pi-
Coilicesprajtendebaut iuscriplioneuiin iiminaripagina. scopaliobjccfa,quatciiusal> ipsoexplicala. X, 324. Cogi-
II, 133. taiionihusilliciliscleluctarisine constmsu, nondum| erfe-
CodrusAtheiiiensiuinrex morte sua patriam liberavit, cla mors ost, sed quodainniodoiuchoata.V, 594. Cogitalio-
quomodo.VII, 576.Codrusab Alhemensibusut deus ha- numdelcctatiouesilliciuesunt,peccata. VIII, i.009.Cogita-
bitus. VII, 376.Codrijurgia quid. VII, 576. tioues malce animam inLerficiimt,quamquamopere uon
Coenses.II, 554. mipleanlur. IV, 1190. Cogitationummalarum in corde
CCEIU.II, ride Caelum. oniiiseujusquopugua. IV, 1277. Cogitationesmalsemun-
Ca>uaDoniinicavrcalursumpliocor|iorisChnsti. II, 203. daudaj.V, 288. Cogilationesmorosa;.X, 596. Cogitationes
CcenamauihusDoniiniconsecrala.V, 645. Ccen<e Dominicae quaea spiritu malignoiminilluntur,difiicileestdiscernere.
niysteiTiiin esl, utcujus sanguinem suniimus,pro ipsoani- III, 463 KoudiscernunluriiisidonoDei.III, 465. be cogi-
matnpo.iaiitus.V, 1595.Ca-namsuamdediLDoitiinus,pas- tationibusalienisjudicari nondcbet. III, 1859.
sionem suaai tletiiL: illu saluralur qui imilatur. IV, 178. Cognaliospiritalis cum Christo, proiinquitati ejus car-
vide Kucharistia. Adca<nauivenirenemo cuncletur.V, 647. nali pra:poucnda.VI, 597.
Judseiad cccuaiiiinvilali, nos ducti et coacti.V, 613. Co- Cognoscendimultiplexratio ex[jlicatnr.II. 456,457. Or-
geudi iutrart:ad cociiaiu: foris invenialur necessitas,na- do quo fit cognitio.III, 516. uens scit in nobis eliam jd
sciturinlus v.-iu.itas. V, 647. ircs excusationesadcoenam quodi, si nescimus. III, 1644. Cogniti a Deohominesdi-
venire n.l u.ituii. V, 615. fn die coenaeDoininicae quibus- cuiitiir,cuni ois se cognoscentlumiiraestilit.III, 503. Co-
da.n iii locisoffeifurtaiiluaiad vcsperani.II, 202.AHiain gnitio Augelica.ritle Angeli. Cognitionemplenam hac in
locis niane otfurturcorpus et saiijjTiisDominipropter| ran- vita habere non |iotust homo.VI, 60. Cognilio crealura;
dentes, ad vesporampro,ter jejuuautes. II, 201.f.onutillis vesperanihabel et niano, quomodo.VII, 322. Cognitiorei
ulacel hoodie oor|)usel sanguiuoni Doinini| ost ci.os QI- cu]usquein VorboD.i ad diem pertinet.cognitiorei in ejus
lerrietaiyipi.il, 204 niscipulicti-| us ei sa.iguiuein Do- natura ad vasperam.III, 513. Inter ulramquemullumuiter-
mini nouacce[.eruuL.ie.juui.II, 205 An antu ru ecLioueui, est. Ilf, 513.i xtra nos rescorporeas novimus;spiritalesin
an posl, sunieudasil couiniuiiio,nonaudel Auguslinusde- n:liis. VIII, 931.
finire. II, 202.Ducom.uunioiiein(iii:coenaj,facialquisquu CognitioDei. I, 872, 873. Ad cngnoscendumDeuniqnaj
quod in ea ecclesia i.i qua.n veuil, iuveueril. II, 202.Mos neces.-aria.I, 875, 876. Qucm cognoscere volumus, piitis
lavandicor[<iisi.i dieeoeua:,utj jtiuiuni ruiaxaadi. 11,203. pleiia caritaLediligainus.I, 1331.Si volnntatem Deinosse
lnde ortus, quodljaptizandoruincorj.oraper observalionem quisquamdesiderat, fiatamicusDeo.III, 175.Infelix homo
quadragesimsesordidau»co die lavarentur. II, 204.iv.\o- oiii-5'.'jtalia, ct Deumnescit. Beatus autem qui Deumscit,
17t liNOMNIAOPEUA SANCTI AUGUSTLNI 17*
olsi alianesclal.1,708.noatissimisunlquibushocest Deum ferre cum cathnlicis.IX,592.Donatistaa collatinncma calb->-
habcre, ciuod nosse. II, 840. iiei pleiiitudiiium neniocom- licisoblalamre .i-ehendutitvitiosocoulentioulsnouiiii-. IV,
preheudit. II, 600.Non459.
parva usl inchoatio cognilionisDei,• 518. Collalio via expeditior veritalis el u ilaiis caiis.iu
nosse quid n-n sit. II, Nescieudomeliusscitur : per agendi, quain lis. IX,548, 549. Pri.i.ianiis, er advocal/s i i
fectacognilioDeiiu futura vita.1,588.CoguilioDeiper ne- ioroadversus.Maxiniianum liligavil.IX.548.DouaiisLc.nii
gationes.III, 1588.Sientia Dei in animahominisnon est, a|)| roha.idi, qui de bj[tismo cuui catholicis nolu.itCKII-
nisi scire quomodoeum nesciat.I, 4017.Sensu corporeo ferre. IX, 466, 467.
non cognoscilur. I, 784.CognilioDeiquamamvera el ad Collatioueuiiuler episcoposutriusquepariis lieri jul«M
vilamaeternamconducens.VI, 223. NemocqgnoscitDeum, Honorius iuiperalor.IX,613.PraJCeptiini llonoiiiili'"ha.«'ii-
nisi qui inlelligilillum esse summum atque incommulabile da collatione.IX, 816. Marcelliuoui collatioaiprincipehuo
bonum,cujusparticipatione sit bonus. 11,575.C realurae du- princi.eni sedere vultHonorius. IX,8