Vous êtes sur la page 1sur 609

Raban Maur (0780-0856?). Soeculum IX. B. Rabani Mauri,...

Opera omnia, juxta editionem Georgii Colvenerii anno 1617 Coloniae Agrippinae datam, mendis quibus scatebat
innumeris cura qua par erat expurgatam, novissime ad prelum revocata et novo ordi.... 1852.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.


PATROLOGLE

CURSUS COMPLETUS
SIVE
BIBLIOTEEGA DNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, GOMMODA, OECONOMIGA,

GMIUM SS. PATRUM, DOGTORUM SCRIPTORUMQUE ECCLESIASTIGORUM


QUI
AB JEYO APOSTOLICO AD INNOCENTII III TEMPORA
FLORUERUNT;
RECUSIO CHRONOLOGICA
OMNIUMQUiE EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLIG;ETRADITIONISPER DUODECIMPRIORA
ECCLESI^ SJECULA,
JUXTAEDITIONES INTERSE CUMQUE
ACCURATISSIMAS, NONNULLIS CODICIBUS MANUSCRIPTIS COLLATAS,
PERQUAM DILIGENTER CASTIGATA;
DISSERTATIONIBUS,COMMENTARIIS VARIANTIBUS
LECTIONIBUSQCE GONTiNENTER ILLUSTRATA ',-
OMNIBUS OPERIBUS POSTAMPLISSIMAS EDITIONES T
QU.43 RIBUS NOVISSIMIS S/ECULIS DEBENTUR ABSOLUTAS
" 1NDICIBUS DETECTIS,AUCTAJ
PABTICULARIBUS SINGULOS
ANAL1TICIS, SIVETOMOS, SIVEAUCTORES ALICCJUS MOMENTI
DONATA
SUBSEQUENTIBUS, ;
CAPITULIS
1NTRA RITE
1PSUM-TEXTUMDISPOSITIS, NECNONETTITULIS SINGULARUM PAGINARUM MARGINEK SUFERiORElr
DISTINGUENTICUSSCBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, AEORNATA;
OPERIBUSCCMDUBIIS TUMAPOCRYPBIS, VERO
ALIQUA AUCTORITATE 1NORDINE ADTRADITIONEM
ECCLESIASTICAMPOLLENTIBUS, AMPLIFICATA;
DUOEUS TSDICIBCS GENERALIEUSLOCUPLETATA : ALTERO SCILICET RERUM, QCOCONSULTO, QUiDQUll)
UNCSQDISQUE PATRUMI N QUODLIBETTnEMA SCRIPSERITUNO INTDITU CONSPICUTUR ; ALTEHO
SCHlPTURiE SACR/E, EX QUOLECTORI COMPERIRE SIT OBVIUM QUINAM PATRES
IT IN QUIBUS OPERUM SDORUM LOCISSINGULOS SINGULORUM LIBRORUM
SCEIPTUR/E
TEXTUS COMMENTATI SINT.
EDITIO
ACCURATISSIMA, CJETERISQUEOMNIBUS FACILEANTEPONENDA, SI PERPENDAKTUR : CIIARACIERUM NITIDITAS,
CIIART<£QCALITAS, INTEGRITASTEXTUS,FERFECTIO CORRECTIONIS, OPERUM RECUSORUM TUM.VAUIETAS
TUMNUMERUS, FORMA VOLUMINUMPERQUAM COMMODA SIBIQUEINTOTOOPERIS DECURSU GONSTANTER
PRETII
SIMILIS, EXIGUITAS, ISTACOLLECTIO,
PR/ESERTIMQUE UNA,METHODICA ETCIIRONOLOGIC^T~'/y^>>v
SEXCENTORUM FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE IIACTENCS IIIC ILLIC SPARSORCMjf Wfc\.'
PRIMUM AUTEMIN NOSTRA BIBLIOTHECA,EX OPERIBUS AI>OMNESjETATES],.. /
LOCOS, LINGUASFORMASQUE FERTINENTIBUS , C0ADUNATC3UM. * f^Q^yP^
\ V- \U/\
SERIES SECUNDA, \J
IN QUA PRODEUNTPATRES; DOCTORESSCRIPTORESOUli: ECCLESI^ LATINJKV'-
A GllEGOWOMAGNOAD IMOCENTIUMIII.
ACCURANTE J.-P. MIGNE, \
BIBLIOTHECS: CX.EBI OHIVER8JE,
SIVK
URSUUMCOMPLETORUMIN SINGULOSSCIENTI2EECCLESIASTICJE
RAM03EDITORE

PATROLOGIA —>.
BINA EDITIONETYPIS MANDATAEST, ALIA NEMPELATINA,ALIA GR.ECO-LATINA.
VENEUNTMILLEFRANCISDTJCENTA VOLTJMINAEDITIONISLATINJE; OCTINGENTIS
ET f
— MERELATINAUNIVERSOS
HILLETRECENTAGRJSCO-LATINJE. AUCTORES T.UMOCCIDENTALES,
TUK
ORIENTALESEQUIDEMAMPLECTITUR ; HI AUTEM,IN EA, SOLAVERSIONELATINADONA^NTUR.,


PATROLOGIJE TOMUS CX.
B. &ABANI MAURI
TOMUSQUARTUS.

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM,


IN VIADICTAPAMBOISE, PROPE PQRTASfLUTETLE PARISIORUMVULGOPENFER NOMINATAM,
SEU PETIT-MONTROUGE.
1853
S^CULUM IX.

B. RABANI MAURI

FULDENSIS ABBATIS ET MOGUNTINI ARCHIEPISCOPI

OPERA OMNIA

JUX.TAEDITIONEMGEORGII COLVENERHANNO 1617 COLONLEAGRIPPINJEDATAM, MENDIS


QUIBUSSCATEBATINNUMERISCURA QUAPAR EIIATEXPURGATAM ,
NOVISSIMEAD PRELUMREVOCATAET NOVOORDINE,CHRONOLOGICOSCILICET,DIGESTA
;

VARIIS PR^TEREA MONUMENTIS

QVM SUrPEWTARUNT

MAEILLONII, MARTENIl ET DACHERIICOLLECTIONES MEMORATISSIM,


AUCTAET ILLUSTRATA.

J.-P.
ACCURANTE MIGNE,
CLEBI UNIVER8/E,
BIBIilOTHEGIE
SIVE
CCRSUUMCOMPLETORUM
]N SINGULOS
SClENTIjEECCLESIASTICJ2
RAMOSEDITORB.

TOMUS OUARTUS.

VENEUNT6 VOLUMINA
42 FRANCISGALLICIS.

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM,


IN VIADICTAWAMBOISE, PROPEPORTAMLUTETLE PARISIORUMVULGOVENFER NOMINATAM,
SEU PETIT-MONTROUGE.
1852
ELENCHUS

CPERUM QUJE m HO-D TOlffiO CX'.CONTINENTUm

Houiiliae. Ccl. 9
Poenitentiale. 4-71
Goninientaria in Ezecliielern. 495
Quota generatione licituni sit comiubiurm 1083
De consanguineorum nuptiis et de magorum praestigiis falsis-
que divinationibus. 1087
Tractatus de anima. 1109
Martyrologium. 1121
Responsa canonica super quibusdam interrogationibus Regin
baldi chorepiscopi. 1187
Si liceat chorepiscopis presbyteros et diaconos ordinare cum
consensu episcopi sui. 1158^

l-j-x au Petil-Modtrouge.
lypisMIG/NK,
BEATI RABANI MAURI
FULDENSISABBATISET MOGUNTINIARCHTEPISCOPI

OPERUM OMNIUM PARS SECUNDA


SIVE

Scripta ab ipso edita post relictam abbatiahm curam.

IIOMILII:.

(AB ANNO 826 AD ANNUM 844.)

HOMILII DE FESTIS PR^CIPUIS, ITEM DE TIRTDTIBUS.

PR^PATIO A ut meaeparvitati impendas, ut quibuscunque de sub-


ADnAISTULFLlll ARCnlEPISCOPUM. jeclis, sive devotis, hoc opusculum ad legendum vel
Sanclo ac venerabili Patri HAISTULFO archiepl- ad prsedicandumcommittes, meam fragilitatem apud
ccopo, RABANUS, vilis servitor servitorum Dei. juslissimum Judicem orationibus suis adjuvare prse-
JuSsionibus tuis obleiriperans, beatissime Pater, cipias, qualenus prsesentis vitse cursum per suam
serraonem confeciad prsedicandumpopulo, de omni- gratiam diutius tcncam, et ad futuram beatitudinem
bus quse necessaria eis Credidi; hoc est, primum feliciler pervenire merear. Divinitas Domininoslri
qualem observantiam deberent habere in festivitati- Jesu Christi beatitudinem veslram omni tempore in-
bus proecipuisquse sunt in anni circulo, ut vacantes columem conservare dignetur, sancte Pater : meinor
ab ppere mundano, non vacui fierent a verbo divino, sis noslri.
sed cognoscentesDei voluntalem, factis eam implere
sluderent: deindie lexuimus praedicationem illis de HOMILIAPRIMA.
diversis speciebus virtutum, id est, de flde, spe et ANTENATALEM DOMINI NOSTUI JESUCIIMSTI.
charitate, de castitate, conlinenlia, et cseleris spe- Appropinquantejam sacralissima solemnitate qna
ciebus vlrtutum, qualiter eas appelentes et custo- Salvator nosler inter homines nasci misericorditer
dienles Deo placerent, et vitam relemam in coalis" voluit, fratres charissimi, attentius considerate qua-
Cum sanclis angelis perciperc possenl. Postea vero liter oporteat nos in advenlu tanta; potentiaj praepa-
alium adjunximus sermonem de variis errorum et rari, ut regem et Dominumnostrum loeli atque gau-
vitiorum seduclionibus cum quibus antiquus ho- dentes cuni gloria et laudibus mereamur suscipere,
stis humanum genus deludit ac decipit : hoc est, et in conspectu ejus inler coetus felices sanctorum
de malo superbia; el jactantiac, irae, invidia?,fraudis, gralulabundo exsultare magis, quam ab eo, propter
avaritiae, gula; et fornicationis, et bis similibus, ut foeditatem nostram repulsi, inter peccatores seler-
scirent Chrisli oves quomodolupi ferocissimiet dra- nam confusionemmereri. Et ideo rogo et admoneo
conis saevissimimorsus evadere, et prarvisoscavere ut, quantum valeamus, cum Dei adjutorio labore-
possent. Verum quia hsec, diversis occupationibus mus; utin illo die cum sincera et pura conscientia,
intervenientibus, simul edere non potui; sed diver- mundo corde et casto corpore, ad altare Domini
sis temporibus, prout opportunitas dictaverat, sepa- possimus accedere, et corpus ac sanguinemejus non
ralim scripta in scedulis tibi transmiseram, peto ut ad judicium, sed ad remedium animsenostrse acci-
omnia in unum volumen congregarijubeas, et istam pere. In Chrisli enim corpore vita nostra consistit;
epistolam prseponi: ut sciant legentes, si aliquid ipse Dominus dixit : Nisi manducaveriliscarnem fi-
utilitatis in eis repererint, non mei esse studii dili- lii hominis, el biberitis ejns sanyuinem, non liabebitis
gentiam, sed vestri imperii obedientiam. Hoc quo- vitam in vobis (Joan. vi). Mutet ergo vitam, qui vult
que maxime, vice remuneralionis, obsecro, Pater, habere vitam : nam si non mutetpeccatricem vitam,
PATROL.CXt 1
11 B. RABAM MAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS II. 12
ut. vivat juste, ad judicium accipiet veram vilam, A A ut cum djcs jnuicii advenerit, noii cumlmpils et
quoeest corpus Chrisli, el magis cx ipsa comimpi- peccatoribus puniantur, sed cum justis et misericor-
lur quam sanetur, magis occiditur quam vivificelur. dibus pervenire ad oeternaproemiamereanlur : proe-
Sic enim dixit Apostolus : Qjii manducat corpus Do- stante Domino nostro Jesu Christo, qui cum Patre
mini et bibil sanguinem ejus indigne, judicium sibi _et Spiritu sancto vivit et regnat in soeculasoeculo-
manducal el bibit (I Cor. xi). Et licet nos omni tem- rum. Amen.
pore bonis operibus ornalos ac spIend_idos_esse con- . . . _. .__ _ HOMILLV-IL
peniat, proccipue lamen.in die Nalalis Domini, sicut ITE5IASTEKATALEM DOMIXI.
in Evangelio ipse dixil (Matili. v): Lucere debent Quoliescunquealiquam feslivitatem e solcmnitati-
hominibus opera noslra bona, ut in omnibusglorifice- bus sanciorum quocfiunt per totum annum celebrare
lur Deus. Perpendite, fralres : si vos rex terrenus desideratis, fralres charissimi, omni studio ac solli-
sut quicunque poiens palerfamilias ad suum nalali- citudine sacrarum virtutum omamento vosmetipsos
lium invitaret, qualibus vestimentis studereLisornati proeparareslatuitc, ul condigni fieri valeal"s coelesti
incederc, quam novis, quam nitidis, quam splendi- convivio ct societatc sanctorum, cum quibus gau-
dis; quorum nec vetustas, nec vilitas, necjiliqua foe-_ dere appetilis. In divina ergo mcnsa non cibus iu- ~
ditas, oculos invitantis offenderet: tali ergo studio R B venitur hominum , sed panis ponitur angelorum;
in quanlum prsevaleiis, Christo auxilianle, conten- sicut scriplum est : Panem de cce'odedit eh; panem
dite, ut diversis virlutum ornamentis animoevestroe angelorum manducavil homo (Psal. LXXVII).Probet
compositoe,simplicitaiis gemmis et sobrielatis flori- nutem, secundum Apostolum, seipsum homo; et sic
bus adornatoe, ad solemnilalem ceterni, Id cst, Na-. de pane il!o cdat, el de calice bibal (I Cor. xi). Nam
talem Domini Salvatoris, cum secura conscienlia Chrislus Dominus noster, licet post passionem rc-
procedanl : castitale nili.Ioc, cbaritate splendidoe, surrexerit ctin coelumasccnderil, considerat tamen,
eleemosynis candidse,justilia et humilitate fulgidoo, ut credimus, et diligenter attcndit qualiter se unus-
Dei ante omnia dilectione Iucidse. Christus enim Do- quisque servorum ejus sine avarilia. sine ira, sir.c
miuns, si vos ita compositos Natalilium suum cele- superbia atque luxuria, ad celebrandumsolemnitates
brare cognovcrit, ipse pcr se vcnire et animas vestras sanctorum suorum , et maxime Natalilium suum,
non visitare solum, seJ eliam requiescere et in per- studeat proeparare, atque componere, et secundum
petuum in illis dignabitur habitare, sicut scriptum quod unumquemqueornatum bonis operibus viderit,
est : Quia ecceegoveniamet inhabitaboei inambidabo ita illi gratiam suoe misericordioe dispensabit, Si
in eis, et ipsi erunt mihi populus, et ego ero eis in enim viderit cbaritatis luce vestilum, justilioe vel
Deum, dicit Dominus Deus (II Cor. vi; Isai. LII). C misericordioamargaritis ornatum, castum, humilem,
0 quam felix est illa quocbonis operibus promeretur benignum, misericordem, mansuetum ct sobrium,
Christum hospiteni et habitatorem excipere, semper ad mensam suam accedere, corpus ct sangninem
locla, semper hilaris, semper jucunda, et ab omni suum, illi non ad judicium, scd ad remedium, per
vitiorum horrore aliena : sicut c contrario, quam saccrdotum suorum minisleria dispensab t: .si vera
infelix esl illa conscienlia quoese ita malis operibus aliqusm viderit adulterum, ebriosum, cupidum, su-
cruentavit ut in ea non Chrislus requiescere, sed dia- pcrbum, invidum, dolosum, avarum, cetraelorem
bolus incipiat dominari; lalis anima, si medicamen- atque injuriosum, timeo ne illi dicatur quod ia
tum pccniteniioenon cilo subveneril, a luce relinqui- Evangelioipse praodixit: Amice, quomodohuc inlra-
lur, a tenebris occupalur : vacuatur dulcedine, im- sli, non habens veslem nuplialem (Matlli. xxn); et,
pleiur amariludine, a morle invaditur, a vita sepa- quod averlat Deus, fiat illud quod sequitur : Ligate
ratur. Non tamen de pietalc Domini diffidat, qui illi manus et pedes et projicite in lanebrasexleriores:
lalis esl, ncc morlifera dcsperaliono frangalur; sed ibi erit (lelus el slridor dentiuni (lbid.). Ecce qualem
magis adpcenitenliam cilo rccurral, ct dum adhuc senlentiam in die judicii excipiel, qui sine re-
uova sunl et calcnt vulnera pcccalorum suorum, sic medio pcenitentiaj ad festivitalem Domini viliorum
iibi adhibcat lacrymarum mcdicamenta salubria, D 1 sordibus inquinalus accesserit. Et ideo, fratres,
quo-
quia medicus noster omhipolens esl, et sic consuevit liescunque aut dies Nalalis Domini, aut reliquoefe-
plagas nostras «irare, ul nec cicatricum facial vcsli- stivitates advcniunt, ante plures dies non tib infelici
gia rcmanere. Tanlum fidem in illum babeamus, et; concubinarum consortio, sed eliam a propriis uxo-
bonis operibus, quantum valemus, semper insista- ribus absiinete; contra nullum hominum odiuni in
nvjs, ct nunquam de ejus roisericordia desperemus. corde veslro tenete; quod solebat per gulam perdere
Hoecergo, fralres charissimi, assidue cogitantes, quii vanitas, incipiat justitia per misericordiam erogare
boni sunt, cum Dci gratia contendant perseverarc! pauperibus. Nam sunt quidam qui ebrietatem aut
in operibus bonis. Quia, non qui cceperit, sed guii nullum aut parvum vitium csse putant, et non remi-
perseveraveritusque in fineni, liic salvus erit (Matlh. niscunlur Dominumdixisse aposlolis suis : Allendile
x). Qui vero ad eleemosynam tardos, et ad iracun- autem vobis, ne forte graventur cordavestra in crapula
diam promptos, et ad exercendam luxuriam proecipi- et ebrietate, et curis Imjus vitw, el supcrvenietin vos
tes se cognoscunt, auxiliante Domino, festinenl se ai repentina dies illa; lanijunmlaqueus enim veniel su
malis erucre, ut quocbona siint mereantur implere,, per omnes qui scdcnt supcr faciem omnis lcrroe(Lvc.
13 H0MIL1_EDE FESTIS PR_ECIPU1S, ETC. 11
xxi). Et Aposlolus : Nolite, inquit, inebriari vino, ,A_coronaret. Huic autcm operi, dilectissimi, cum om-
in quo est luxuria; et iterum : An nescilis quia ini- nia opportuna sint tempora, hoc nunc proecipue
qui reqnumDei non possidebunt? Nolite errare ; ne- aptum est atque conveniens, in quo sancli patres
que fornicarii, nequeidolis servientes, nequeadulteri, nostri, per legem inslructi ac divinitus inspirali, de-
nequemoltes, neque masculorum concubitores,neque cimi mensis sanxere jejanium, ut omnium frucluum
fures, nequeavari, neque ebriosi, neque maledici, ne- colleciione Conclusa, rationabilis Deo abstinenlia
que rapaces, regnum Dei possidebunt. Et propheta dicaretur, et meminisset quisque ita uli abundanlia,
dicit : Vcequi consurgilismanead ebrietatem sectan- ut et circa se abstinentior, et circa pauperes esset
dam et potandumusque ad vesperam,ul vinoaistxielis cffusior. Efficacissiniaenim pro peccatis deprecalio
(Isa. v); et ilerum : Vrn vobis, inquit, qui polentes esl in cleemosynisatque jejuniis, et velociter ad di-
eslisad bibendumvinum, et viri forles ad miscendam vinas conscendit aures talibus oralio elevata suffra-
ebrieialem (lbid.).- Ilaque quicunque ad ehrielalem giis, et nihil esl uniusciqusque tam proprium, quam
pronus fuerit, et alios ad hoc adjurare vel cogere quod impendit in proximum. Pars enim corpora-
voluerit, et pro se et pro illis in die judicii reus erit, lium facullatum quoeindigentibus minislralur, in di-
et Domino reddet rationem. Sed.quia nuncNatalis vilias transit xlernas. Igitur, fratres, suscepturi Na-
Domini imminet, fralres, ab omni vilioruni sorde R talem Domini, ab omni nos delictorum foecepurge-
vos mundate, ac bonis operibus studiosiusvos prae- mus : repleamus thesauros ejus diversorum mune-
parate: caslilatem cum propriis uxoribus conservate. rurn donis, ut in die sancta sil unde peregrini acci-
nulliusrem aut uxorem concupiscite; nemini aliquid piant, reficiantur viduae,paupercs vestianlur, ut per
. per vim aul fraudem auferte; ad conviviola vestra multos gratiarum actio referatur Deo pro nobis, el
pauperes frequentius revocale; ad vigilias saeras fiat oblalio noslra sanctificata iji Spiritu sanclo.
maturius eonvenite; in ecclcsia stantes, aut orate Quarta igitur et sexta feria in proesenti hehdomada
aul psaliite; verba otiosa aut scurrilia nec ipsi ibi jejunemus : sabbato autem digne jcjunia exsolvenles
ex ore vestro proferte, et eos qui proferre voluerint, sacralissimarum solemnia apud sanctorum reiiquias,
«asligate; paccni cum omnibus babete, et quos dis- qui in hoc sancto loco venerantur, simul celebremus:
cordes agnoscitis , ad concordiam revocate. Hoec et maxime apud sancti Petri apostoli memoriani, ad
fideliter sivolueritis Chrislo adjuvante implere, et in cujus sacratissimum corpus islius diei officiumRo-
hoc soecuload altare Domini cum secura conscien- mana persolvit Ecclesia. Hic igitur sanclissimus
tia poterilis accedere, et in fuluro ad oeternainbeati- apostolus cum cseteris sanclis Dei (sic experimur
ludinem feliciler pervenire. et credimus) pro commendatis sibi a Dominoovibus
HOMILIAIII. C indesinenter pastorales praetendit excubias, exora-
DE JEJCNIO DECIMI MENSIS. turus deprecationibussuis ut EcclesiaDei, quaeipsius
a Sublimitas quidem, dilectissimi, gratise Dei hoc esl procdicalionibusinstituta , ab omni errore sit Ji-
quotidie operalur in cordibus Chrislianis, ut omne bcra et in recta fide ac bono opere perseveret soli-
desiderium noslrum a terrenis ad coelesliatransfera- dala.
tur. Sed etiam praesensvita pcr Creatoris opem du- HOMILIAIV.
cilur, et per ipsius providenliam sustinetur : quia DENATALI DOMINI NOSTRI JESCCHRISTI.
idem largitor est lemporalium, qui promissor est Rogo vos, fratres charissimi, ut libenli animo ser-
aeternorum. Quidquid ergo ad usus hominum sege- mones quos Dominus dabit, suscipiatis in hac dul-
tes, vineae,olesequepepererint, toium hoc a divina cissima die, in qua compunctio etiam infidelibiis et
bonitate profluxit, quoe, elemenlorum qualitale va- peccaloribus venit : iu qua misericordia tangitur
riala, dubios agricolarum labores.clemenler adj'uvit, impius, veniam speral compunctus, redilum non de-
ut utilitatibus nostris venti et imbres, frigorovet sjierat captivus, remedium desiderat vulneratus; in
aestus,diesque noctesque servirent. Non enim sibi qua nascitur Agnus qui tollit peccata mundi (Joan.
ad effeclusoperum suorum ratio humana suffieeret, i). Christus utique Salvator noster, in cujus nativi-
nisi plantationibus et rigalionibus solitis Deus in- ^ tate, qui conscientiam securam "habel, dulcius gau-
crementa proeberet. Unde plenum pietatis atqueju- det; qui miseram, attenlius timct; qui bonns est,
sliliae est, ut de his quoenobis ccelestisPater mi- affectuoseoral; qui peccator, devdtissimesupplicat:
sericorditer contulit, nos quoque alios adjuvemus. dulcis dies, vere dulcis, el cunctis pcenitentibus ve-
Sicut [Sunt] enim plurimi qui nullam in agris, nul- niam portans. Promitto vobis, filioli, et certus sum,
lam in vineis, nullani habent in oleis portionem, quia in bac die si quis ex corde poenituerit, et ad vo-
quorum inopise, de ea quam Dominus dedit copia, mitum peccati reversus non fuerit, quodcunque pe-
consulendumest; ut et ipsi nobiscum Deo pro terrse lierit dabitur ei, tantum fide ne dubitet atque dele-
fecunditate benedicant, et gaudeanl possidenlibus ctationem non repetat. Hodie totius mundi pecca-
fuisse donata, quoeetiam pauperibus ac peregrinis tum tollilur, etpeccator desperat ? Sed videle qualis
fuerunt facta communia. Quos ideo sub diversis esse debeat pceiiitentia,quia multi assidue se dicunt
molesliis justitia Dei laborare permisit, ut et mise- peccaiores, et lamen adhuc illos delectat pcccare :
ros pro pationtia , et misericordes pro benevoleniia professio est istud, non emendatio; accusatur anima,
a Ex sermone Leonis Magni de jejunio decimi mensis, passim.
15 B. RABANIMAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUM PARS II. 16
non sanatur. Pcenitentiam certam non facit, nisi A et Spiritu sanclo vivit ct regnal Deus, per omitia sa>
odKrmpeccati et amor Dei, quando sie convertiiur cula sxculorum. Amen.
quis, ut non revertatur; quando sic pcenilet, ut non HOMILIAV.
repetat. Nascente hodie Domino,fratres cbarissimi, ITEMIMNATALI DOMIXI.
promiltamus ipsi Redemplori nostro vota et redda- Exsultemus in Domino, dilectissimi, et spiritali
mus, sicut scriptum est : Vovete et reddite Domino jucundilale loetemur: quia illuxit dies redempiionis
Deo veslro (Psal. LXXV) ; nos dulciler et confidenter nostne, reparationis novoe,felicitatis oeternse,in qua
voveamus,ille dabit possibilitatem ut reddere possi- dignum est nos sursum ereclis cordibus divinum
mus, nos tamen quidquid illi promittimus, de.illo adorare mysterium, nt qnod magno Dei munere agi-
speremus. Sed in hac promissione non seslimet me tur, magnis Ecclesioe gaudiis celebretur. Ingreditur
aliquis designare res eaducas ct tcrrenas; nam boc ergo hsec mundi infima Filius Dci, de coelesti sede
unusquisquc noslrum offerat quod in se SaWator.no- descendens, et a paterna gloria non recedens : novo
ster redemit, hoc est animam propriam. Et si me ila ordine generalus; novo ordine, quia, invisibilis m
interrogas quomodo offeram animam meam,quam suis, visibilis faclus esl in nostris : incomprehcnsr-
ipse habet in poteslate, dicam tibi quomodo, mori - bilis, voluil comprebendi; ante tempora manens,
bus sanctis, cogilationibus castis, operibus fructuo- B esse ccepit cx tempore ; univcrsitatis Dominus, ser-
sis, avertendo a malo, convertendo ad bonum, <lam- vilem formam, obumbrata majestaiis suse dignilale,
nando vitium, amando Deum, diligendo proximum, suseepit : impassibilis Deus, non dedrgnatus est
impendendo misericordiam miseris, quia et ipsi mi- homo esse passibilis ; et immorlalis, mort-islegibus
serifuimus antequam rcdimeremur; dimittendo illis subjacere. Quisquis igitur Christiano nomine pie et
cjm iu nobis peccaut, quia et nos omnes subpcccato fideliter gloriaris, dispensationis hujus graliam jusi»
fuimus; superbiam calcando, quia per superbiam perpende judieio : tibi enlrn quondampropter praeva-
deceptus est primus homo; abjicicndo invidiam, quia ricationem abjecto, tibi cxtruso e paradisi oedibus,
per invidiam decepil diabolus genus humanum : si tibi per exsilia longa morienli, tibi in cinerem et
quis luxuriosus hactenus fuit, spondeat deinceps ca- pulverem dissoluto, cui jam non erat spes ulla vi-
slilatem; si quis invidiam contra fratrem babuit, vendi, per incarnntionem Yerbi potestas data est ut
abjiciat eam et commulet pro illa benevolentiam; si de Ionginquo ad tuum revcrtaris auctorem, recogno-
quis homicidiumfeci.t,promittal bodie, et faciat inde scas parenlem, liber efliciaris ex servo, de exlraneo
modo dignos fruclus poenitenlioe, et communicare proveharis in filium : ut qui ex corruptibrli carne
millalcnus praesumatanteperfectampcenitentiam, ut natus cs, ex Dei Spiritu renascaris, et obtineas per
nou dupliciter infelix seipsum damnet, eo quod in- L gratiam quod non habes per naturam. Habentes
digne corpus Domini percipit; si quis linguam detra- ergo tantse spei fiduciam, dileclissimi, in fide qua
hentem vel maledicentem babuit, faciat eam magis fundati esiis stabiles permanete; hoc operibus con-
orare etlaudesDei resonare; si quisnimisepotationi dignis exhibete, quod dicti estis: insigne enim no-
deditus est, sobrietatem ex hinc voveat; si quis ira- men Domini veslri porlalis, et a Christo Christiani
cundus fuit, mansueludinem discat; si quis aliena nuncupati estis; quod lune vere fit si Christi pra;-
per vim aul per fraudem rapuil, propria largialur ccpta scrvelis, el Patris coelestis voluntalem facia-
pauperibus; si quis menlilus ssepius fuit, amodolo- tis. Nolite despicere fralres veslros minimos, cum
quatur veritatem; si quis crudelem se senlit, mise- quibus consorlium nominis Christi lenetis : sed illos
ricordiam-animi moveat; si quis superbus et inobe- ad convivia vestra, secundum Domini proeceplum,
diens erat, spondeat humilitatem et obedientiam frequenlius revocate. Non est justum ul in sancta
coram Deoet hominibus se habiturum. Et cum hoec solemnitate, in populo Christiano ad unum Domi-
feceritis, charissimi, offertisvotum placabile Deo, et num pcrtinente, alii inebrientur, alii famis periculo
angeli qui custodes vitse vestrse sunt, ante conspe- crucientur. Et nos, et omnis populus Christianus,
ctum divinoemajestatis talem oblationem offercint, unins Domini servi sumus, uno prelio redempli su-
et post haecvenietvobis benediclio et salus perman- mus, pari conditione in hunc mundum hilravimus,
sura, etsicut dixit Salomon (Sap. xvi) : Monimentum simili eliam exitu migraluri sumus, et si bcne agi-
vestrum non accipiet obtivionem.Et dicetur de vobis: mus, ad unam beatitudinem pariter veniemus. Quare
Ecce pojyulusmeus, quemacquiswisanguine meo, sa- ergo panper lecum non accipiat cibum, q;ii leeum
turavit ine votis, implevitme odoramenlis: ego ero cis acccpturus est regnum : quare pauper non aceipi.it
quasi Dominus, et ipsi eruntmihi in populum; etnon vel veterem tunicam, qui tecum receplurus est im-
crilin eis ultra captivitas et desolutio, dicit Dominus mortalitatis stolam ; quarc pauper non merealur ac-
Deus. Hanc ergo promissioncm habenles, charissimi, cipcre panem tuum, qui tecum meruit accipere ba-
mundemus nos ab omni inqujnamenio carnis et spi- , ptismi sacramentum : cur indignus est accipere vel
ritus, perficienles sanctificaiionemin timore Dei; et reliquias ciborum tuorum, qui lecum venturus estad
sic hanc proesentem festivitatem celebrare studea- conviviumangelorum ? Hsec,fratres, attentius consi-
mus, ut ccelesti sanctorum gaudio in oeternum per- derate, hsecsine mora implere festinate, ut cum dies
frui mereamur ; praestante hoc auctore istius solem- jndicii venerit, non, cum eis qui nunc pauperes de-
uilatis Domino nostro Jcsu Chrislo, qui cum Palrc spiciunt, audiamus : IHscedite a me, maledicli, in
17 HOMILIJEDE FESTIS PR^ICIPUIS, ETC. 18
ignem ceternum (Mattli. xxv) ; sed cum j"usliset mi- .A nem cum actibus ejus, qui corrumpilur secundum
sericordibus faudire mereamur : Venile, benedicti desideria erroris : et induamini novum homihern,
Palris mci, percipite regnum : quia esuriviet dedistis qui renovalur de die in diem secundum imaginem
mihi manducare ; sitivi , et dedistis milvi bibere cjus qui creavit eum (Ephes. iv). Yeteris ergo, id est
(Ibid.). (Juarn desiderabilem vocem concedat nobis peccatoris, hominis actus sunt: Jaclanlia, avarilia,
audire, qui hodie natus est, Redemplor nosler : qui fornicalio, immunditice, luxurim, idolorum servilus,
vivit et regnat cum Patre in unitate Spirilus sancti vcne/icia, inimicitite,contenliones, wmulalioner, irce,
Deus, per oinnia ssecula sseculorum.Amen. rixce, dissensiones,sectce, invidial, homicidia, furla,
HOMILLAVI. ebrietates, comessationes, et his simitia: qua; pra;-
INOCTAVIS DOMINI. dico vobis, quoniam qui tatia agunt, regnum Dei non
Audrslismodo ex leclione evangelica, fratres cba- consequentur (Gal. v). Novi autem hominis, id est
rissimi, causam istius sacralissimsefestivitalis : quia, jusli, opera sunt: charitas, gaudium, pax, longuni-
ut scripsitsanclus Lucas evangelista: Postquam con- tnitas, bonilas, benigniias, fides, modestia, palienlia,
snmmati sunt dies octo ul.circumciderelur puer, vo- conlinentia, humilitas, sobrietas, et his similia ; qui
catum est uomen ejus Jcsus, quod vocatumesl ab an- aulem iu his servit, placet Deo, et probatus est ho-
gelo priusquam in utcro conciperetur (Luc. n). Ille B • minibus. Hac rogo, fratres, circumcisionevosmelipsos
puer videllcet qui eivl in principio apud Patrem circumcidite, ut ejus fieri membra mereaminl, qui
Verbum,et Deus eral Verbum. IIoc eral in principio hodie propler nos circumcidi voluit, ct nomen ac-
aptid Deum, omnia per ipsum facla sunt, et sine ipso cipere, quod prius angelica dc eo praecinebantora-
factum est nihil (Joan.i). Sed quid esl hoc, ut oclava cula, Jesus Christus salvator nosler : qui cum Palre
die circumcideretur puer, nisi quia cum verus esset et Spirilu sancto vivil et regnat Deus per omnia et
Deus, et erat semper apud Palrem: ita erat verus infinita ssecula. Amen.
Ironio propter nos et veram carnem suscepit propler HOMILIAVII.
salutem nostram. El ila erat Chrislus Dominusuna 1NEPIPHANIA-DOMINI.
jpersonaIn duabus substatitiis, id.est in substaiitia Nuper solemhilalem illam celebravimus, fratres
Dei, et in subslantia hominis absque peccato ; et ita charissirai, qua Deus hominem cum infirmitalibus
est verum quod subsequenlia Evangelii de eo-te- induit; ac paulo post quod cumdem circumcidi se-
stanlur : El verbum, inquit, caro faclum est, el habi- cundum Iegem voluit. Modovero illud excolimus ac
lavil in nobis. Quia igitur Redemptor noster ad hoc divinis laudibus veneramur, cjuod se in homine Deus
in mundo nasci voluii, ut secundum nomen suum virtutihus declaravit. Hoecquoqne festivitas Groeco
genus salvaret humanum, unicuique ordini se com- G vocabulo Epiphania nuncupatur : quod nos manifc-
|)eleuler aptavit. Circumcidi secundum legem voluit, stationem interprelari possumus, pro eo quodin hac
ut eos qui sub lege eranl rediinerct. Hostias pro se die de ccelosteiloe ortus divina -nuntia prsebuit, ac
tehipli Dominus DOIIrespuit offcrri, ul eorum Re- Magos diligenter quaerentes ad cunabula perduxit:
demptor appareret qui ab exordio mundi usquead sive t[uod in Jordanis undis Salvalor aquarum na-
lempora datoe circumcisionls, vel post dalam cir- turam ad reparationem humani generis suo baptismo
cumcisionem, de aliis nationibus Deo placuerunl, ct consecravit, ac Spiritus sancti advenlu et paternoe
vel hostiarum oblalionibus, vel cerle sola fidei vir- vocis proeeonioverus Dcus innoluit: sive quodirt-
Xutesuas suorumque aniinas Creatori commendan- Cana Galileeaem convivio nuptiali, aquam ih vihum
tes, a primi reatus vinculis absolvere curabant. Ad convcrlit; et, sicut Evangclium testatur, niitio sl-
extremum quoque, id est jam tricesimo setatis suoe gnorum suorum manifestavit gloriam suam, et:cre—
anno, baptizatus a Joanne, ut demonstraret noslroe diderunl in eum discipuii cjus : sive quia quinque pa-
rminditioeesse auctorem, et quod ipse esset Agnus nibus quinque millia hominum satiavit; et turboe
qui tollil peccata totius mundi (Joan. i). Sed et hoc professione: Ilic est vere proplieta, qui ventkrus est
quia eodem die suoe circumcisionis nomen ut Jesus in munduin (Joan. vi), proedicalusest. His ergo au-
vocaretur aceepit, ad imitationem anliquae observa- D ditis omnibus sacramentis, sicut sancli palres nobis
lionis fecit: quia Abraham, qui primus circumci- tradiderunt, hodierna dies venerabilis exslitit, eo
sionem accepit,. eodem die suoe circumcisionis ob quod talibus indiciis hodie Deus in homine Christus.
raerilum magnse fidei, Abraham, id est pater mul- manifestatus est. Habent quidem omncs isloe res.
tarum geulium, nominari pronieruil (Gen. xvn); qui mysleria veneranda, sed tunc nihii aliud nobiscunr
antea paler excelsus dictus est, et ita in lege, qui agunt quam quod fidem catholicam nobis commen-
sub lege erant, circumcisis, statim nomina impone- dent, illam videlicet quoe per dilectionem operatur ;
bant. Et sic Christiani modo, eodem exemplo, solent et nos laliter vivere doceantj ut nostro per oninia
lempore baptismatis baptizatis nomina imponere, ut placeamus Creatori. Sed libet, fratrcs. aliquid Vobis-
auctoritati convemat, quia religio commendat. Quid dicere de illis tribus muneribus quoeMagi hodierna
autem hoec circumcisio legalis significet, propheta die Redemptori nostro offerebant. Obtulerunt qui-
ostendit dicens : Circumciditecorda vestra, et non dem illi, sicut modo audistis, cum evangelium lege-
corpora. Quam circumcisionem cordis Apostolus retur, aurum, thus et myrrham. Sed istorum tripli-
uobis coramendat: Deponite, inquil, veterem homt- cium numerum triplex significalio conlinetur.: in
39 B. RABANIMAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUM PARS V. 20
thure ohtulerunt Christo Dei honorem ; in auro, A remus ; ita etiam hcata genitrix illius, pro osten-
regiam dignitatem ; in myrrha, corporis sepulluram. dendo humilitalis exemplo, Iegallbus siibdi non rcfu
Offeramus ergo et nos, dileetissimi fratres, sincera git institulis. Et ut darent, inquit, hosliam, secun-
el sancta munera Deo nostro, id est, fidem, spem et dum quod dictum est in lege Domini, par lur.turuni,
charitalem. Offeramusaurum sapientiae,thusdevotoe aut duos pullos columbarum. Hostia hoecpauperum
orationis, myrrham in mortificatione earnis. Offe- erat, proecepitque Dominus in lege ut qui possenf,
ramus devotionem carnis, honestatem locutionis, agnum pro filio vel filia, simul el turlurem sive co-
probitatem operis. Offeramus puritatem mentis, ca- lumbam offerrenl: qui vero hoc non possent, duos
stitatem corporis et custodiam humililatis. Offe- j'am turtures vel duos pullos columbseofferreut. Re-
ramus compalientiam, Ionganimilatem et continen- demptor itaque noster, per omnia nostrae salutis
tiam. Offeramus benignitalem, sobrietalem et mise- memor, non solum homo fieri, cum Deus essct; sed
rieordiam. Hoec sunt enim placita Deo dona, baee etiam, cum dives esset, pauper fieri voluit pro nobis,
grata munera, quse illi quidem offeruntur, sed offe- ut nos paupertate sua divites faceret, et humanitate
rentibus prosunl: nulla enim re ille, nullo munere sua Deo filios adoptaret. Sed quia hodie advenlus
egef; sed hoc illi munus optimum est ut causas ha- Salvatoris cum genitrice sua ad templum solemnia
fceat remunerandi. Nihil a nobisampliusexigit, niliil B colimus, imitemur nos personas illasquoe obviam ei
ampliuspelit, nisi salutem nostram : omnia enim sibi illuc venerunt, sicut modo ex evangelio audivimus ;
a nobis prsestari putat, si ita nos egerimus ut nobis quod sanctus Simeon, a Spiritu sancto in templum
ab illo cuncta praestentur. Sed ab illo bujus rei nobis adduclus, in ulnas suas puerum acceperit, el bene-
petenda est eflicacia, ut miserieordia ej"us nos prae- dixerit Dominum; et quia Anna religiosa femina
veniat, et misericordia ejus subsequatur nos om- atque vidua, eadem hora superveniens confitebatur
nibus diebus vilae nostrae, ut inhabitemus in domo Deo et loquebatur de eo omnibus qui exspectabant
Domini in longitudinem dierum : quod ipse prae- redemptionem Israel. Veniamus et nos obviam Jesu,
stare dignetur qui vivit et regnat in saecula soecu- et exsultantes suscipiamus eum ulnis bonorum ope-
lorum. Amen. rum : et confiteamnr nomini ejus magno, et enar-
HOMILIAVIII. remus misericordiam ej*us, ct mirabilia ej'us quse
INHYPAPANTI SIVEOBLATIONE DOMINI INTEMPLO. fecit nobiscum omnibus qui exspectant redemptio-
Sanctam ac celeberrimam solemnitatem hodiernae nem Jerusalem et consoIatione.mIsrael. Quam con-
celebritatis, fratres cbarissimi, qua quadragesimam solationem Psalmista in Spiritu proevidens, ait: Lm-
DominicseNativitalis diem debitis veneramur officiis, tificabis nos, Domine,in gaudio cum vultu tuo, deie-.
maxima ej'usdem Domini salvaloris nostri, simul et ^ ctationes in dextera tua usque in finem. Offeramus
intemeratae genitricis ejus humililale dedicatara , illi simplicitatem mentis, quod significat columba;
sacra Evangelii lectio quoemodo legebatur designat; offeramus corporis castitatem, quod turlur figurat;
exponens eos qui legi nil debebant, implendis se le- offeramus illi cum sobrietate conversationis com-
galibus per omnia subdidisse decrelis : et ob id, punclionem cordis, quam signifieat cantus utrarum-
tempus purgationis secundum legem Moysi modo eos que avium ; dicit enim Scriplura : Sacrificium Deo
observasse commemorat. Praecepit namque lex spiritus conlribulalus : cor contrilum et humilialum
(Levit. xn) ut mulier qucesuscepto semine peperis- Deus non spemii (Psal. L). Ista smit-dona, ista sunt
set lilium, immunda esset septem diebus, et in die sacrificia, quibus Chrislus delectatur et gaudet. Ve-
octavo circumcideret infantulum nomenque aptaret. tera transierunt, ecce omnia faeta sunt nova ; sicque
Deinde etiam aliis triginta tribus diebus ab ingressu ipsi erimus hostia grata Deo, si praeterita peccala
ternpli ac viri toro abstineret, donec quadragesimo nostra fietibus et misericordioe operibus abluamus ;
nalivitalis die filium cum hostiis ad lemplum Domini et quod supernse beatitudinis desiderio compuncli,
deferret. Primogenitum autem omnem masculini bene viventes, quolidie Deo in oratione dicamus:
sexus, sanctum Domino vocari, atque ideo munda Sitivit anima mea ad Deum vivum,quando veniam et
quaequeofferri Deo, immunda autem mundis mutari apparebo antc faciein Dei? (Psal. XLI.)Quod deside-
vel o^cidi; et hominis primogenitum quinque siclis rium nostrum ad effectumperducat, qui propter nos
argenli debereredimi, et reliqua quseliber Leviticus incarnalus est, et semetipsum tradidit ut redimeret,
enumerat sufltcienler. Cum enim dicat lex mulierem nos in sanguine suo, Christus salvator noster, qui
quoesuscepto semine peperisset, immundam decerni, vivit et regnat cum Deo Palre in unitate Spiritus
et per longa tempora simul cum prole quam ge- sancti, per omnia soeculasaeculorum.Amen.
nuisset, oblalis Deo victimis, debere mundari, pro- HOMILIAIX.
fecto palet quia illam quae sine virilis susceptione INDOMINICA I QCADUACiESIM^:.
seminis virgo peperit, una cum filio qui nalus est ei, Dejejunio Domini et ratione quadragesimalisjejunii,
r.eque immundam deseribat, neque per hostias do- et caslilate atque continentiacum propriis uxoribus.
eeat esse mundandam. Sed, sicut Dominus ac sal- (Evang. Matth., cap. iv.)
valor noster, qui legem divinilus dedit, apparens in Lectio sancli Evangelii quam modo audistis, fra- .
homine, fieri voluit sub lege, ut eos qui sub lege tres charissimi, hujus sacratissimae observalionis
eranl redimeret,' ut adoptionem filiorum recipe- revelat exordium ; cum Dominici nobis jejunii ex-;
21 .-_.-.. -HOMILLEDE FESTIS PR.LCIPUIS, ETC. 22-
ponit sacramentum. Narrat enim sanctus evange-,A gesima vero non jejunare, peccatum est. Alio tcm-
lista Matlhoeusquod Salvator noster post baplismum porequijejunat, accipiet indulgentiam : in Quadra-
suum et post descensionem Spiritus sancti super gesima quoque, qui potesl, et non jej'unat, sentiet
ipsum, ab eodem Spiritu ductus.sil in desertum ut peenam. Et ipse tamen qui jej'unare non proevalet
tentaretur a diabolo; et cum jejunasset quadraginla secretius sibi soli, aut si est alius infirmus cu.mipsq
diebus et quadraginta noclibus, postea csuriit, eum- sibi in domo sua proeparet quod accipiat; et ilLosqi(
que tentator adiens, tenlaverit: sed veris sentenliis jejunare proevalcnt, ad prandium non invilet, ne sibr
divinoelegis victus, et Dominimandato repulsus, abs- augeat etiam de alterius gula peccatum. Castilatem,
cesserit, et post discessum diaboli, angeli sancti fratres, cum propriis uxoribus tenete ; ecclesias
accedenles, Redemptori nostro, ut vero Domino et frequentate ; ad nocturnas vigilias maturius exsur-
conditori, minislraverint. Nobis ergo in his omnibus gile.; ad sacra missarum solemnia, si possibile sit,:
Redemptor noster, fratres dilectissimi, exemplum quotidie convenite; orationi saepeincumbite; veniam
dedit, quia nobis jejunavit, nobis contra tentatorem peccatorum vestrorum indesinenter petite ; eleemo-
conflixit, nobisque superavit. Yictoria Chrisli gloria synarum largitale peccatorum fiammas exslinguite ;
est nostra : sicqlie nos per abslinentiam carnem no- per boua opera conditorivestro reconciliari sludete;
stram mortificantes, animas nostras debemus prae-.B pacem cum omnibus habete; quatenus sie sanctum
parare ad tentationem, et per orationem et Dei ver- Pascha expectantes, gratiam in conspectu Redem-
bum vicloriam capieiites, aeternam cum sanctis an-- ploris nostri invenire valealis, qui cum Palrc ct
gelis in coelosperare bealitudinem. Sed quia diebus Spirita sancto vivit et regnat Deus, per omnia sa>-
his leclio congruit r ham quadraginla dierum absti- cula saeeulorum.Amen.
nenliam nostri Redemploris audivimus, qui quadra- HOMILIAX.
gesimaetempus inchoamus, discutiendum nobis esl IN DOMINICA II QUADHAGESIM^.
cur hoec ipsa abstinenlia per quadraginta dierum De pcenitenlia ex corde facienda et eleemosynnrum
numerum custodilur. Moyses enim, ut legem acci- largitate. (Evang. Malth. xv.)
peret secundo, dielfus quadraginla j'ejunavit (Exod.: Quadragesimsetempus modo colimus, sicut nostis,
xxiv) ; Elias in deserto quadraginta diebus abstinuit fratres charissimf, quod abipsius Domini magistcrio
(III Reg. xix). Ipse auclor bominum ad homines ordinatum, et ab apostolis alque aposlolicis viris
vcnier.s in quadraginta diebus nullum omnino cibum commendatum, calholica per tolura orbem tcrraruiM
sumpsil, nos quoque^in quaRtum possumus, annuo veneratur Ecclesia. Quod bene et apte juxta confi-
lempore Quadragesimae car-nem nostram pcr absli- nium Dominicsepassionis observari a palribus de-
nenliam affligere conamur. Cur ergo in abslinentia C crelum est, ut, seeundum Apostolum , passionibus
qiiadragenarium numerum cuslodimus , nisi quia Chrisli communicantes, ejus mereamuv resurrectio-
contra proecepiaDomini, sive per corporis volupta- nis fleri consortes. Quod tunc digne fil si, ex corde-
tcm, seu per affectus animi fecimus? In lioc quippe prenitentes, cunctas vitoe proeterilse maculas his-
lnortali corpore eiquatuor elementis, id est terra, sanctis diebus per jejunium et quotidianas preces ct
aqua, igne ct aere, subsislimus ; et qualuor affecti- lacrymas sludeamus abluere, sicut et nos docet Do-
bus animi, id est metu, cupidilate, tristitia et gau- minus per prophetam dicens : Convertimini ad me,
dio afScimur. Proecepta aulem Dominica per deca- inquit, in loto corde vestro,jh jejunio et fielu, et ptan—
Togumsunt accepta r qui ergo per camis desideria ctu :- et scindite corda veslra et non vestimenlaveslra,,
atque affeciusanimi decalogi mandatacontehipsimus,. et convertiminiad DominumDeum vestrum, quia be-
dignum est ut eamdem carnem per j'ejunium et pcc- nignus et miscrkors csl, patiens et mullm misericor--
nitentiae luctum quater decies affiigamus. Quamvis dim, et prmstabilis super malitiam (Joel. n); Et item :
de boc Quadragesimsetempore sil aliud adhuc quod Nolo, inquit, mortem peccatoris,.sedut convertatur ct-;
possit intelligi: a praesehli eienini die usque ad pa- vivat (Ezech. xxxm). Sed forte aliquis in corde suo-
schalis solemnitatis gaudia sex hebdomadaeveniunt, ita dicit: Vellem quidem jejunare, sed non pos-
quarum videlicet dies quadraginta et duo fiuiit, ex sum; vellem a carne el] vino abstinere, sed noii-
quibus dum sex Dominiei abslincntiae subtrahuntur, permittit me infirmitas. Nam et in boc do consi-
non plus jam in abstinentia quam triginta et sex dies , lium r Ergo si non poles jej'unare, eleemosynam
remanent. Dum vero per trecentos et sexaginta et tribue; et quanto infirmior cs in uno,Jtanto largior
quiuque dies annus ducitiir, nos aulem per triginta sis inaltero. Bonum est jej'unare,fratres, sedmelius-
et sex dies affiigimur,quasi anni nostri decimas Deo est eleemosynam dare. Si aliquis utrumque polest,
damus per temperantiam, juslitiam, prudentiam et optimum esl; si vero non potest, inelius est eleemo-
fortitudinem. Et qui nobismelipsis in desideriis per' synam dare,quia tale est jejunium sine eleemosyna-.
totum annum viximus, auctori nostro in ejus decimis qualis sine oleo est lucerna.Nam sicut lucerna quae
per abstinenliam carnem nostram mortiflcemus. Nul- sine oleo=accendilur, fiimare potest, lucem habere
lusque in isto sacratissimo tempore, exceptis Dorni- non potest, ila jejunium sine eleemosyna carnem
nicis diebus, prandere prsesumat, nisi forte ille quem quidem eruciat, sed charitatis lumine animam non
infirmitas jejunare non permittit: quia aliis diebus illustrat; unde scriplum esl : Date eleemosynam, ei
jcjunarc aul remediura estiiutproemium, in Quadra- ecceomnia munda sunl vobis (Luc. xi). Sed fortc-luec
23 B. RABANIMAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS II. 24
audiens aliquis, apud se ita cogitat, dicens : VellemA HOMILLA XI.
eleemosynam dare, sed non habeo omninoquod tri- IN DOMINICA III OUADRAGESIMvE.
buam. Illis ergo qui non habuerint unde tribuant, De assiduitate oralionis, et
quod ad ecclesiam conve-
suflicitvoluntas bona, secundum illud quod scriptum niendum, et quod non licet euiquam venatumvel
est, Gloria in excelsisDeo, el in terra pax hominibus aleas in sanclis diebus exerccre.
bonmvolunlatis (Luc. n). Sed quis est qui se excu- Aposlolus Petrus exhortatur nos, fratres charis-
sare potest, cum etiam pro calice aquaefrigidaemer- simi, quod cauti simus ac soliiciti erga salutem ani-
cedem se Dominus promiserit redditurum esse? marum nostrarum, ne forte, per insidias hostis anti-
(Matth. x.) Et quare frigidmdixit, ne forte se posset qui circumventi, peccatorum laqueis irretiamur, et
aliquis pauper de lignorum penuria excusare, aut enormi scelerum calena constricti,oeternodeputemur
certe dicere se vasculum ubi aquam calefaeiat non interitui. Vigilate, inquit, el orate, ut non intretis w
habere. Denique et per prophetam ita Dominushor- lenlationem, quia adversarius vesler diabolus, tan-
tatur, et ec- modo admonet eleemosynam fieri, ut quam leo rugiens, circuit, qumrensquem devoret : cui
prope nullus pauper sit qui se excusare valeat; sie resistite fortes in fide (I Petr. v). Et ideo onini tem-
enim ait ? Huc est jejunium quod elegi, dicit Domi- pore, maxime autem his sacralissimis diebus, ope-
nus : Frange esurienli panem tuum, et egenosvagos- B ram debemus impendere vigiliis et orationi, quate-
que induc in domum tuam (Isa. LVIH).Non dixit ut nus per graliam Chrisli tentaloris versutissimi do-
integrum panem daret, cum forte ille pauper alium los et nequitias possimus evadere et in Det servilio
non haberet, sed frange, inquit; ac si diceret : Si sedulo permanere. Omni quidem tempore et die
tanta tibi pauperlas est ut non habeas nisi unum nocluque, sine somno ac sine requie, diabolus et
panem, ex ipso quoque frange, et pauperibus tribue: angeli ejus circumeunt populum Christianum, et
Et egen&svagosqueinduc in domum tuam, quasi di- quserunt quem venenatis artibus suis decipere pos-
cat: Si te tam pauperem csse conquereris quod non sint : maxime autem tunc infesti sunt, cum videat
habeas unde pauperi cibum tribuas, saltem vel in servos Dei, Ecclesiam videlicet Chrisli, bellum con-
uno angulo domus tuse peregrino praepara lectulum. tra se disponere, et sub Chrislo rege totis viribus
Si videris, inquit, nudum, veste cooperi eum, non militare velle. Angustatur enim tuuc hoslis ille ne-
dixit purpura, vel preliosis veslibus, indue eum, sed quissimus, quando oves quondam suas recedere velle
cooperieum, hoc esl indumentis, qualihushab.es,nu- conspicit, fremit, irascitur, furit.et totis viribus ad-
ditatem ejus tege. Et carnem tuam, inquit, ne despe- versus eas commovetur, perire sibi exislimans quid-
xeris, hoc est.omnem hominem qui naturaetuaepar- quid Christo salvatur. Quia ergo, fratres dilectissimi,
'
ticeps est. Quid nos ad hoecdicturi sumus, fratres; J ad Domini sacramentum percipiendum quadraginta
vel quam excusalionem habere potertmus, qui am- dierum jejunio proeparamur, intenti simus ad oratio-
plas et spatiosas domus habentes, vix aliquando di- nem, ad sacras ecclesias conveniendum, ad offeren-
gnamur excipere peregrinum : ignorantes, imo non dum ibi Domino preces et supplicationes devotas.
credentes, quod in omnibus peregrinis Christus sus- Jejunemus tot diebus pro peccatis nostris, quot pro
cipitur, sicut ipse dixit: Hospes fui et suscepistis. sceleribus noslris Dominus jejunavil. Illum post ba-
me (Matth. xxv); et : Quandiu fecistisuni ex mini- ptismum tenlavit diabolus; non sciebat Dei Fihum
mis istis, mihi feeistis(Ibid.). Laboriosum et fastidio- esse, et proplerea tentare prsesumebal: nos aulem
sum nobis est in pauperibus recipere Christum in quia scit filios Dei fleri velle, propterea expugnare
palria noslra, timeo ne nobis ille iterum vicem red- nititur, et quasi serpens lubricus, nostros invol-
dat, et nos non recipiat in beatitudinem suam. Con- vere pedes, ne ascendere valeamus ad ccelum. Si
temnimus illum in mundo, timeo ne nos ille iterum ergo Dominum lentare ausus est versipellis et ne-
contemnat in ccelo, secundumillud quodipse dixit: quam, quanto magis nos decipere non timebit? Si
Esurivi et non dedislismihi manducare, et hospesfui contra Filiuin Deiet flgulum suum vas perditum re-
et non suscepistisme; et: Quandiu non fecislisuni ex .'n pugnavit, quanto magis contra nos, qui puri homi-
minimis istis,necmihi fecistis; et quod tunchis ipse nes sumus, audebit irruere? Sed heu, proh dolor!
judex dicet, avertat, fratres, Deushoc a nobis : Dis- sunt aliqui lales qui in his sanctis diebus magis slu-
cedite, inquit, a me, maledicli, in ignem mternum, dcnt terrenis negotiis aut vanis aleae ludis, aut ve-
qui paralus est diaboloet angelisejus; quod nos evi- natui, aut audiendis causis vacare, quam verbura
tare, et illud magis audire quod beatis et eleemo- Dei audire aut orationi insistere. An putatis illura
synaelargitoribus ille dicturus est: Venile, benedicii jejunare, fratres, qui primo diluculo non ad eccle-
Patris mei, percipiteregnum,quod vobisparatum est siam vigilat, non beatorum marlyrum loca sancla
ab origine mundi, ipse concedat, qui redemit nos in perquirit, sed surgens congregat servulos, disponit
sanguinesuo, Christus, salvator etjudex noster, qui rctia, canes producit silvasque perlustrat, ac servu-
vivit et regnat cum Deo Palre et Spiritu sancto los suos pcrlrahit secum, fortasse ad ecclesiam ma-
Deus, per omnia ssecula soeculorum.Amen. gis festinantes, et voluptatibus suis peccata accu-
mulat aliena, nesciens se reum futurum lam de suo
delicto quam de perditione servorum? Tota igitur
die vcnalibus immoratur, nunc clamorem immode-
25 HOMILLE DE FESTIS PR.ECIPUIS, ETC. 26
ratum efferens, nune silentium latenter indicens; A } fans mundus cst, quis se immunem a peccato aude-
loelutfsi aliquid ceperit, iralus si id quod non habe- bit asserere et pcenitentise remedia refutare : Et
bat amiserit; et tanto studio gerit quasi ideo indi- beatus Joannes aposlolus ait (/ Joan. i) : Si dixeri-
ctum j'ejunium fuerit ut venelur. El sunt plerique mus quia peccatumnon habemus,ipsi nos seducimus,
qui de venatibus redeuntes, magis canum quam ser- et veritas in nobis non est. Si confiteamurpeccala no-
vorum curam gerunt, ct faciunt eos juxta se recum- slra, fidelisest etjustus, ut remittal nobis.peccata no-
bere vel dorraire, quotidianum illis cibum sui proe- stra, et mundetnos ab omni iniquitate. Sed quod valde
sentia ministrantes, qui utrum servus cj'us fame dolendum est, nonnulli, peccata sua oblivioni tra-
moriatur iguorat; et quod est gravius, si diligenler dentes, et per jactantiam mundanain superbientcs,
his proeparatuninon fuerit, pro cane servus puni- non solum se reos esse non cogitant, et se absolvere
tur, vel etiam occiditur. Yidenlur enim in nonnullo- a propriis delictis per misericordiam in alios factam
rum domibus nitidi et crassi canes discurrere. ho- nequaquam curant : imo prseceplorum divinorum
mines autem pallenlcs et litubantes incedere. Isti immemores , ita circa servos suos et subditos sibi
crgo quomodo aliquando pauperibus exlraneis mise- potestalem dominationis exercent, ut in his diebus
rebuntur, qui minime propriis famulis miserentur. non dubitent flagellis eos caedere, poenis afficere,
Scire aulem debemus, fratres, hoc acceptum esse D 1 compedibuspraepedire; si forte cum ad reficiendum
Deo jejunium, non solum ut abstinentia castigemus venitur, tardus minister fuerit, stalim eum verberi-
corpora, sed etiam humilitate animas induamus. Si- bus laniare,et prius satiare servuli sanguine appetit,
mus ad servulos.miles, blandi ad extraneos, miseri- quam convivii vohiptate. Horum quale jejuniuni est,
cordes ad pauperes; surgentes primo dilucuload ec- fratres, quod ideo jejunalum est, ut non Divinitatis
clesiam festinemus, referamus Deo gratias, peccator misericordiam provocarenl, sed ut clamorem fami-
rum veniam poslulemus, rogantes praeteritis deliciis liae ingemiscenlis effunderent. Quisquis autem cupit
indulgentiam, cautelam de futuris; tota die sitnobis de Deo misericordiam promereri, ipse debet prior
assidua vel oratio vel lectio : qui lilteras nescit, esse misericors; scriptum est enim : Judicium ei
sanctum virum ac doctum perquirens, ejus confa- sine misericordia, qui non facit misericordiam (Ja-
bulalione pascatur. Nullum actus saeculia divina ser- cob. n); et : Si non remiserilis hominibus peccata-
vitute abstrahant vel impediant : non ludus tabulae eorum, nec Pater vesler cmlestisdimillet vobis peccata
nientem avocel; non voluptas canum sensus abdu- vestra (Matth. vi). Ergo quam absurdum est quod
cat; non negolii compendium animam aviditate per- Christianus dominus Chrisliano in his diebus servo,
vertat. Quidquid enim in his vanitatibus, vel in aliis non parcat, minime respiciens qnod si servus est
incpliis proeter mandatum Dei feceris, quamvis abs- conditione, gralia tamen frater est; etenim similiter
tineas, non jejunas, quia voluptalem tuam exerces, Cbrislum induit, iisdem parlicipal sacramenlis : eo-
non Dominifacis voluntatem. Hoc est enim salutare dem quo et tu ulilur Deo Patre, cur te non utatur
j"ejunium,ut sicut abstinet corpus ab epulis, ila et fratre? Recogitate, fratres, originem veslrain : omne
anima refrenetur a vitiis, ut jej'unemus pariter a quidem humanum genus ex uno homine,id estAdam,
cibis et peccato,. ut labor nosler per Dei gratiam procreatum est et mortali, mortale genitum, et si-
coronam nobis pariat sempiternam. Amen. mililer nascimur, similiter et morimur, similiter et
HOMILIAXII. putrescimus; soli cl nudi in hunc mundum intravi-
INDOMIXICA IV OJUADRAGESnLX. mus, soli et nudi exibimus : solummodohinc exeun-
De misericordiaet remissione debitorum in illis qui tes bona opera vel mala quaehic gessimus nos pro-
contra nos dclinquunl facienda. ( Evang. Luc. vi. ) sequunlur, et unusquisque nostrum anle tribunal
Legimus in Evangelio Salvatorem nostrum ita Christipro seredditurus est rationem. Et ideo, fra-
proecepissediscipulis suis atque dixisse : Eslote mise- tres, quicunque ex vobis aliis prsesunt, per chari-
ricordes, quia et Pater veslercmlestismiscricorsest: tatem illis imperent; qui aulem subditi sunt, in cha-
dimiliiteet dimittelur vobis; date et dabitur vobis. In T\ritate illis serviant qui sibi praesunt. Audiant quoque
qua mensuramensi fueritis, rcmetielur vobis. Hanc non me, sed Apostolum sibi ila proccipientem
licet senlentiam Domini servare omni tempore ne- (Ephes.vi) : Servi, inquit, obeditedominiscarnalibus
cesse sit, fratres charissimi, maxime tamen his die- cum tremore el timore, in simplicilate cordis veslri,
bus, in quibus veniam peccatorum nostrorum pro- sicitt Christo. Non ad oculumservicntes, quasi homi-
mereri et misericordiamDomini nobis conciliare stu- nibus placentes, sed ut servi Chrisli, facientes volun-
demus, cum ita quotidie Deo in oratione dicamus, tatem.Deiex animo. Cum bona voluntate servientes,
magisterio coelesti imbuti: Dimitte nobis debila no- sicut Domino, et non hominibus.Scientesquia unus-
slra, sicut et nos dimillimus debiloribus nostris; ne quisquequodcunquefecerit bonum, hoc recipiet a Deo,
nos hac senteulia magis accusare quam reconciliare sive servus, sive liber. His autem qui praesunt idem
apud Dominum videamur, si contra mandata ejus apostolus ita dicit : Et, domini, eadem facite illis,
duros nos et immites adversus proximos nostros eri- remiltentes minas, scientes quia et illorum et vester
gamus. Omnesenim agere debemus pcenitentiam, et Dominus esl in cozlis, et personarum acceptionon est
omnes indigemus indulgentia, quia omnes erravi- apud Deum : sive servi, sive liberi, unum sumus in
mus : nam si Scripturoeteslimonio nec unius dici in- Christo(lbid.). Talibusenimdictis exAposloloChristi
27 B. RABANTMAURIARCIIIEP. MOGUNT.OPERUMPARS II. 28
admonili fratres, studeamus inler nos charitatem at- A . et terrm. In primis dicit Crcdo, quia Deus noster non
quc unitatem spiritus in vinculo pacis cuslodire. jubet nos discutere divina judieia, sed credere : non
Nullisitgraveproximoinsedelinquenti delicta parva rationem requirere, sed fidem simpliciter et immo-
dimittere, qui maxima ct enormia apud Deum cupit bililer exbibere. In Deum Patrem : non ergo antc
scelcra dissolvere. Sicque jejunium nostrum et ora- Deus esse coepit et postea Pater, sed sine ullo initio
tio atque eleemosyna Deo acccptabilis eiit, si per et Deus semper et Pater est; quia ergo semper fuit
charitatem offertur, quia charilas operit multiludi- Paler, semper habuit Filium, cui Paler est. Omnipo-
nem peccatorum (I Petr. iv); el: Deus ipse charitas lenlem vero dicit, quia omnia potest, cuique nihil
cst, et qui manel in charilate in Deo manet,et Deusin impossibileest; qui ccelum, lerram, mare, homincs
eo (I Joan. iv). Quam nos hic feliciter habere, et ad atque omnia quaesunt, vivunt, sentiiint atque disccr-
seterpam beatitudinem per hanc venire ipse conce- nunt, non aliquo operis aclu, scd solo verbi.creavit
dal, qui nos per ipsam redemit, Christus, Salvaior impcrio. Et in Jesum Chrislum, Filium ejus unicum,
noster, qui vivit et regnat Deus per omnia ssecula Dominumnostrum. Adverlite quod quomodo in Pa-
saeculorum.Amen. trem, sic et in Filiuin ej"usunicum credendum sil; et
HOMILLVXIII. quia cum Patre aequaJisest Dominusmajestate, tan-
IN DOMISICA II QUADIUGESIM.E. I tum ipsi, quantum et Patri, honoris, tantum debe-
B
De fidei catholicm veritale el bonorum operum con- mus ct servitutis. Jesus salvator interpretalur, Chri-
cordia. slus vero a chrismate dicitur : quia sicut antiqut
Oportetutique, dilectissimifratres, ut in hac sacra- reges a sacerdotihus sacro oleo perfundebantur, sic
lissima observatione Quadragesimsesicut eorpus no- Dominus nosler Jesus Christus Spirilus sancti infu-
slrum morlificamus per jejunium, ita animas noslras sione repletus est. Qui conceptusest de Spiritu san-
vivificemusper spiritale studium elilluminemusper cto, natus ex Maria virgine : non crgo ex virili se-
Deiverbum,utperinteriorishominisvokintatem,alqiie mine, sed Spirilus saucli opere, caro Christi in utero
exlerioris conversationem, possimus in ouinibus pla- Virginis formata est; et ideo quoesalvatorem genuit,
cere creatori noslro. Sed ad hsec,ante omnia,necessa- el virgo fuit in partu, et virgo permansit post par-
ria nobis esl fides recta,quia, secundumApostolum, tum. Passus sub Pontio Pitalo : iste Pilalus j'udcx
impossibile est sine fide placere Deo (Hebr. xi). Et erat in illo temporc, ab iniperalorepositiis in Judoea,
ideo quacso,fralres, ut nobis rescranlibus expositio- sub quo Dominus passus esi, cujus meistio tantum
ncm syniboli, attentius audiatis, quia doctrina sym- hic ad temporis significalionempertinet. Crucifixnsr
boli virtus est saeramenti, illuminatio animoe, pleni- mortuuset sepultus : cruccm illam in qua ille eruci-
tudo credendi : quia quod in co docctur ac discitur C t fixus est Corpore, nos per similitudinem gestamus in
et unilas est Trinitatis, et Trinitas dislincta perso- fronle, et per hanc defendimur ab hoste, et sicut in
nis, et excellentia Creatoris, et misericordia Redem- veritate nalus est Cbrislus, ita et in veritale mor-
ploris : hoc nexus infidelilatis absolvilur, hoc vitatf tuus et sepultus est. Tcrtia die rcsurrexil a morluis :
janua panditur, hoc gloria seterna proeparatur; hoc, triduanae sepulturse mora evidenter ostendit quod
obsecro, fratres, memorioevestroe cito ac firmiier dum corpus in sepulcro jacuit, anima illa de infe—
commendate : et si quos filios vel filias in Jbaptis- ris triumphavit. Ascendilad cmlos : ideo conditio-
mate proximo habere desideratis, si intelligibilem nem naturac nostros, quam dc homine maire nalus
aetatem adhuc habent, fidem quam profiteri debent assumpsit, super ccelosin dextera Dci, hoc esl in bo-
ante baplismum eos scire faciatis; sin autem setas norc Dei Patris, collocavit, ut pro nobis propitiator
illa ad hoc minus idonea est, vos quoque illam fidem exisleret. Inde venturus judicare vivos et mortuos :.
quam pro eis profiteri vullis, cum ad oelatemcou- in ipso corpore venlurus est ad judicium in quo as-
gruam pervenerint, cognoscite, ad insinuandumillis cendit in ccelum; Christianos judicabit et paganos,
vos debitores esse. Est autem symbolum tale, quod, justos ct peccatores, fidelesel impios. Crcdoin Spi-
ab aposlolis commendatum, sancta firmiter tenet Ec- rilum sanctum : advertite quoJ sicut in Palrem, ila
clesia : Credoin DeumPatrem omnipoienlem,crcalo- ct in Filium, et in Spiriium sanctum sit credendum;
rem cmliet terrm; ct in Jesum Chrislum Filium ejus nam qui vel unam de Trinitate pcrsonam non credi-
unicum, Dominumnoslrum: qui conceptusest de Spi- deril, in duabus illi credidisse non proderit. Sanctam
rilu sanclo, nalus ex Maria virgine,passus sub Ponlio Ecclesiamcatholicam: scienuum cst quod Ecclesiam
Pilato, crucifixus, morluus el sepultus : descenditad credcre, non tamen in Ecclcsiam creilere debeamus,
inferna; lerlia die resurrexit a morluis, ascendit ad quia Ecclesia non Deus , sed domus Dei est. Cair.oti-
cmlos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis: cam dicit, id est, toto orbc diffusam : quia diverso-
inde venlurus judicare vivoset morluos.Credoin Spi- rum hoereticorumEcclesioeideo calholicaenon di-
rilum sanctum, sanclam Ecclesiam calholicam, san- cuntur, quia per loca atque per suas provincias
Clorumcommunionem,rcmissionempeccalorum, car- continentur : haecvero a solis ortu usque ad oeca-
nis resurrectionem,vitammternam.Amen.Repetendus sum unius iidei splendore diffiinditur. Sanctorum
esl vobis, dilectissimi, sermo symbolihujus, qualiter communionem,id est, illorum qui in bac fide defun-
ea quae dicimus veslris sensibus melius inserarous. cti sunt, socielatem in ccelis speramus. Bemissionem
Credo in Deum Palrem omnipolcntem,crcalowmcali pcccaionan, quoenobis prajstatur munere Redeuipio-
29 HOMILL-EDE FESTIS PR.ECIPUIS, ETC. 39
ris pleniter in baptismo per fidcm, et ea quoe post A i est in Hierusalem ccelestem, possimus inlrare. Quod
baplismum committimus per confessionem et veram aulcm illi qui prseibant, et qui sequebantur, clama-
poenitentiam ac bona opera speramus dimiili. Car- bant : Hosanna fitio David, significat illos sanctos
nis resurrectionem : carnem videlieet quam in hac qui ante adventum Dominiin carne prsecesserunt, et
vila sub mortali condilione portamus, resurrecluram eos qui post ascensionem ejus subsecuti sunl, con-
csse immortalem ac ralionem reddituram pro animae corditer laudes ejus resonasse et majestalem illius
consortio credamus. Vilam wlernam. Amen. Yitam proedicasse veraciter : quia quod prophctae et pa-
quoque aeternam debetis credere in ccelis, fralres, triarchoe de eo proedixcruntfulurum, hoe apostoli et
veraciter, quod significat Amen, vos percipere posse evaiigelistoenarrabant jam essecompletum. Iiajc igi-
cum Christo et sanctis ejus, si hanc quam vobis ex- tur considerantes, fratres charissimi, perpendamus
posuimus fidem fideliler leneatis ac bonis actibus niisericordiam conditoris nostri, qui prius nos bonos
conseryetis : quam obsecro ut memorioebene com- et immortales creavit, et post praevaricalionem ac
mendetis ac digna convcrsalione probare et usque ad lapsum fragiles ae mortales factos, a potestale dia-
finem vitse islius perducere contendalis, ut per hanc boli et peccalorum vinculis per Unigenitum suum li-
33ternapraemiaconsequi Christo donanle mereamini. beravit. Humiliemusnos sub lanto sessore, quia ju-
Amen. I gum ejus suave et onus ipsius Ieve est; studeamus,
B
HOMILIAXIV. quantum possumus, ut eum portantes , peccalorum
IN DIE PALMARUM. offendicula caveamus. Habemus viam proeparatam,
(Evang. Matth. x.) quia omnis Scriptura divinitus inspirata ac dictata
Hodiernoecelebritatis observalio quid nobis innuat, docet et instruit nos, qualiter recto cursu pergamus
non incongruum videtur, fratres cbarissimi, inter ad patriam nostram, etbono sludio, per fidem, spem
hsec sacra missarum solemnia vobis breviter expo- el charitatem, veniamus ad creatorem nostrum. Jam
nere, quia aliquivestrum hujus festi ralionem sciunt: ajiproximat dies sanclus Paschse : haec hebdomada,
aliqui vero quod ritu cultus cum csnteris foris geri- fratrcs, prae coeteristolius anni septimanis, mysteriis
tur, intellectu cordis minime intus norunt. Narrat ccelestibus plena est: hac hebdomada Salvalor quo-
quidem sanctum Evaugeliuni quod Redemptor no- tidie usque ad tempus passionis suse in templo do-
ster, appropinquante lempore suaepassionis, ante cuit; in hac quippe, id est, quinta fcria hirjus septi-
sex dies Hierosoiymampergens, per discipulos suos manoe, in ccena mystica, corporis et sanguinis sui
asellum sibi adduci jusserit, qui cum adductus es- sacramenta suis discipulis ipse primum tradidit,
set, apostoli super eum veslimenta sua imposuerint, quando et eorum pedes lavit; in sexta feria quoque
et Jesum desuper sedere fecerint : plurima aiitem * crucis ac passionis suse mysteria complevil; sabbato
turba slraverit vestimenta sua in via; alii vero ra- vero in sepulcro requievit. Quicunque ergo in hac
mos de arboribus cocdentes, similiter viam slerne- Quadragesima usque modobene laboravimus, usquc
rent, qualenus asinus ille sine offendiculoincederet. ad finem ejus in hoc perseverare studeamus. Quicun-
IUi autem qui prsibanl, et qui sequebantur, clama- que ergo hactenus desidiosi fuimus, sallem in istis
vcrunt dicenles : Ilosanna filio David, bencdictusqui septcm diebus cum jejuniis et eleemosynis largis,
venil in nomineDominircx Israel, Hosanna in excel- cum vigiliis et oratione, cum lacrymis el compun-
sis. Et quod cum tali triumpho Dominus Jesus Hie- ctione cordis, misericordiam apud Redemptorein no-
rosolymam ingressus sit : bocc quidem secundum strum invenire satagamus : ut in sancto Pascba,
historiam ita facta, hodierno conventu, in memoriam quando ad mensam sacram Domini accessuri su
Redemptoris nostri cclcbravimus, opportunum sesli- mus, oculi ejus in nullo nostrum offendanlur, ne
mantes quid hoecspiraliler significent vobis intima- forte ei dicat : Amice, ad quid venisli: quomodohuc
re. Asinus quippe hic super quem Dorninus sedit, intrasli non habensveslemnuplialem? cujus iram nos
gentilem populum significat unde nos sumus : quem devitare, et gratiam ejus magis invenire, ipse concc-
apostoli per proedicationemEvangelii,ab inimici vin- _T dat, qui nos redemit, Cbristus, Salvator noster : qui
culis, id est diaboli, absolvenles, ad Christum addu- cum Patre et Spiritu sanclo vivil et regnat Deus,
xerunt; iinponenlesque super eum vestimenla sua, per omnia soeculasoeculonim.Amen.
id est, proeceptisDominicis et gratia spirilali nudi- HOMILIAXV.
tatem peccatorum ejus velantes, Dominum desuper IN COENADOMINI.
sedcre,id est,habitareel imperare,fecerunt. Plurima (Evang. Joan. xm.)
autem turba, qusevestimenlasua sternebal in via, mar- Non proetermittendum cst, fratres charissimi ac
tyres significat, qui corpora sua pro Christo morli Dei filii nominati, quin aliquam allocutionis admoni-
tradiderunt, nobisque exemplum dederunt,.qui ju- tionem de hoc sanclo et prelioso die bodieniaefesli-
menta Domini sumus, ut pro Christi fide cuncla ad- vitatis vobis faciamus, quam cuncta Dei Ecclesia, per
versa patienter toleremus. Illi autem qui ramos de totum mundum diffusa, celebrat et honorat : quia
arboribus fructiferis, id est, prophetis teslimonia sa- sicut corpus sine quotidiano viclu non potest vivere,
cra sumentes, nobis quotidie viam slernunt, id est, ita nec anima, qusevaldepreliosioris est conditionis,
viam nostram ordinant quatenus sine offensa pecca- sine Dei vcrbo. Nam sicut caro rcdit ad lerram, de
torum, sub scssoreDomino, in sanctam civitatem, id qua sumpsit originem, ila anima ad ccehim, si scin-
*i B. RA.BANIMAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS II. 52
per divino eloquio, quod ejus cibus est, pascalur ac A Aconcessit, et quodcunque solveret in terris, fuisset
reficialur, quia hoc omnem suavitatem superat mel- solulum in ccelis. Tunc nimium sanctus Petrus expa-
iis, teslante propheta David , qui ait : Quam dulcia vescit, quod Filius Dei, conditor suf et cunctarum
faucibus meis cloquia tua, Doniine, super mel ori meo rerum, debuissel pedes sui servi lavare, et ait : Do-
(Psal. cxvni). Unicuique ergo homini sit certum ac mine, tu nunquam mihi lavas pedes? quia tu es Do-
notum quia sicut natus est in hunc mundum, ita minus, et ego servus; tu Deus, ego homo; tu re-
mundum reliquit, attestante evangelisla Joanne de demptor, ego peccator. Respondit ei Jesus :.Quod
Filio Dci in hac evangeliea leelione quam modo le- ego facio , tu nescis modo, scies aulem postea; quasi
gere audislis, sic dicens : Aiile diem feslumPaschm, dixisset: Sic hujus facti myslerium necdum ihtelli-
icieus Jesus quia venit hora ejus ut transeat ex hoc gis, sed postea intelleclurus eris , quia si non lavero
mundo ad Patrem. Dei Filius namque, de quo omnis tibi pedes-,non liabebispartem mecum.Iterum autem
honor ac poteslas procedit, in mullis rebus propter prohibuit dicens: non lavabis milii unquampedes; sed
HOSdehonestatus est, flagellis flagellalus, alapis per- terlio, de sermone Domini territus, quia dixit : Si
cussus, in facie sputus, per manus vinctus, spineam non lavero iihi pedes, non habebis partem mecum,
portans coronam, venditus, et sic tandem per crucis subjunxit : Domine, non tantum pedes, sed et manus
passionem mortem suscipiens, el a morte resurgens, ~B D et caput; si minaris ergo quod nullam tecum habeam
ascendit ad Palreni suuni in coelum, unde deseendit; communionem propter lavandos pedes, nunc pro eo
sic et nos ad nostrum Patrem , quod ipse Ckristus quod aliquam communionis tuoe partem habeam,
est, transire debemus de hoe mundo, iniquitatem nullam tibi nego abluendam mei corporis partem.
dimittere et justiliam faeere; largire bona temporalia Respondit Jesus : Qui lotus est, non indiget nisi ut
propter aeterna; linquere diaboluinet ejus niala ope- pedeslavet, sed est mundus lotus. Significabat autem
ra, ctquae Deo sunt ptacila agere et amare; Deum hoc: Quicunque ergo ad sacrum venerit baptismum,
ex toto corde et omni mente diligere; proximum no- et in hoc miltitur in nomine Patris, el Filii, et Spi-
strum, quod unusquisque Christianus est, sieut nos- ritus sancti, statim totus est mundus, tam in anima
metipsos; mendacia vitare, superbiam, homicidia, quam in corpore : quia in baptismi lavacro peccata
fornicationes , furla et cselera quse bis sunt similia. hominum dimitlunlur et delentur; nam anfequanr
Si haec ergo agamusbona, et vitemtismala qusedixi, baptizetur, filius diaboli, postca vero filius Dei nomi-
imilamur et nos Dei Filium, simililer ascendentes ad nalur. Hoc significavit Dominuscum dicit : Qui lo~
Patrem nostrum qui in ccelis est, qui simiil omnia tus est, non indiget, nisi ul pedeslavet, sed est mun-
regit et habet. Sequitur : Cum dilexisset suos qui dus lotus. Quia sicut pedes, qui terram calcant, sine
eranl in mundo, in finem dilexit eos. In tantum quippe C'-' aliqua sorde esse non possunt, sic nemo in hoc saeculo-
Dominus dilexit suos qui erant in hoc mundo, ut se- et in hac mortali carne potest sine peccato vivere,
ipsum eliam tradebat propter eos in mortem : quia D. Joanne apostolo attestanle : Si dixerimus, inquit,
majorem dilectionem nemo habet, quam qui animam quia peccalum non habemus, nosipsos decipimus et
suam dat pro amicis suis (Joan. xv). Tunc cceha pa- verilas in nobisnon est (I Joan. i). Homo vero cum
rata est, ut convenientes discipuli cum magistro, sta- posl baptismum per aliquod malum opus sordidalur,
'" tim diabolus misit in cor Judeeut traderet suum ma- itcrum necesse est per eamdem
gratiam dhinae bo*-
gistrum et Dominum nostrum Judoeis : quia sicut nitatis emundari, id est, cum pecunia, eleemosyna,
malis et iniquis, ul Judas fuit, diabolus malas cogi- oratione, flere pravum quod gessit, quoererebonum-
tationes immitlif, ita Spiritus sanctus bonis et justis quod peccando amisit. Spiritaliter autem Dominus^
pias rectasque cogilationes innectit; sicut suis sem- quotidie pedes nostros lavat, cum Deum Patrem in-
per fecerat discipulis, mitlens eos ad reges et prae- lerpellal pro nobis. Similiter nos ipsi quotidie pedes
sides, dixil : Dum steterilis anle cos, nolile prmmedi- nostros lavare debemus, confitendo in cofde peccala
tari quomodoaut quid loquamini, quia dabitur vobis nostra cum Oratione Dominica : Dimitte nobis debU.a
in illa hora quid loquamini (Luc. xxv). Traditor Dei noslra, sicut et nos dimiltimus debitoribus nostris.
Judas et proditor ad convivium venit sine fide, quia D " Tunc Dei Filius quando hcocomnia
quoevobis iiume-
si veraciter fidem babuisset, nunquam eum impiis ravi se humilians complevit, aitad eos rScitis quid'
Judoeis tradidisset. Sciens autem Jesus quia Deus Pa- fecerim vobis : si ergo Dominus-el magister laviver
ter omnia dedil ei in potestalem, et ipsum traditorem slrospedes, etvos debetis altcr alterius lavare pedes,
suum, ac conscius quid facere pro amicis suis de- ut qucmudmodum ego feci vobis, ita et vos facia-
buisset, et quia a Deo Patre in hunc mundum vene- lis.; quasi dixisset ita : Si ego Deus et Dominusdi-
rat, lamen in deitate illum non relinquens : et iterum misi vobis peccata vestra, tanto magiset vos debetis.
ad eum reversurus, nunquam nos de sua gralia de- alter alterius peccatfr dimittere. Quod autem dicit
serens; surgit a ccena, et ponil vestimenta sua; ac evangelista Dominum surrexisse a ccena, hoc est,
statim ccepit lavare pedes discipulorum, implens of- quando Dei Filius de ccelesli solio Patris descendit
ficium servi, quamvis crealor omnium esset, ccele- ad terram, nostram sibi carnem sumendb.-In hoc sua
stium, terrestrium et infernorum. Sed lunc primum ponit vestimenta, quoniam se humiliavit el obediens
venit ad Petrum, quia summus et princeps erat apo- Deo Patri erat usque ad mortem. Linleo se procin-
slolorum; et juste, qui elaves regni ccelorum illi xil, quia formam servi suscepit. Misit aquam in p<-L-
53 HOMiLLE DE FESTIS PRiECIPUIS, ETC. U
vim, quando sanguinem suum misil in terram , ut A mus, charissimi, quod dum sancti paschse solemni-
mundaret vestigia in se credenlium, quae lerrenis tatem colimus, futuroe resurrectionis speciem in re-
peccatis sordida fuere. Tunc linteo pedes extersit, . ' natis jam videmus. Hoc itaque admoneo, dilectis-
quando cum propria corporis sui carne scelera pec- simi fratres, ut quoties paschalis solemnitas venii,
catorum noslrorum propter nos moriendo purgavit. quicunque viri, qusecunque mulieres de sacro fonte
In hoc itaque pedes discipulorum ioics habebat, filios spiritaliter oxceperunt, cognoscant sepro ipsis
quando per sui sanguinis effusionem purgationem fidejussores apud Deum exslilisse, el ideo semper
nostroe redemptionis implevit. Quod autem ait, acce- illis sollicitudinemvereecharitatis impendanl, admo-
pit vestimenlasua, hoc est, quod in die terlia de se- neant et castigent, alque corripiant, ut castitatem
pulcro cum eodem corpore quo moriebatur in cruce, custodiant,- virginitalem usque ad nuptias servenl,
•resurgens, ilerum vestituset immorlalis factus. Quod a maledicto vel.a perjurio linguam refrenent, cantica
aulem evangelica lectio dicit, Jesum iterum recu-- turpia vel luxuriosa ex ore non proferant, non su-
iuisse, significat quia iterum ascendit in ccelum ad perbianl, non invideant, iracundiam vel odium in
Patrem suum unde descendil, sedens in dexlera Dei, eordenon teneant, auguria non observent, pbilacte-
el in majestate paternae divinitatis, unde iterum ven- ria et characteres diabolicos nec sibi nec suis ali-
turus est judicare vivos et mortuos. Ad hoc ventu- B " quando suspendant, prsecantatores velut ministros
Tumjudicium, ipsum Deum cum caelerisqui j"udicant diaboli fugiant, fidem catholicam teneant, ad eccle-
orbem lerroe in oequitate, mitem et pium invenirc siam frcquentius currant, contempta verbositate ,
mereamini, ut cum eo regnare in acterna felicitate lecliones divinas attenlius auribus audiant, pere-
possitis in saeculasaeculorum. Amen. grinos excipiant, et secundum quod in Scripturis
HOMILIAXVI. conslitutum esl, hospitum pedes lavent, pacem et
INSABBATO SANCTO PASCni. ipsi leneant, et discordes ad concordiam revocare
(Evdng. Malth. xxvm.) contendant saeerdolibus et parenlibus honorem et
Ecce, fratres charissimi, diu desiderata advenit amorem veroe charitatis impendant : haee ergo om-
solemnitas, in qua Salvator noster alligalo principe nia, et his similia, filios et filias vestras admonere
tenebrarum, et confractis portis morlis, ablalaque condecet, ut cum ipsis ad seterriam beatitudinem
praeda sanctarum animarum, de inferno triumphans, felieiler venialis. Nemo se circumveniat, fratres cha-
resurrexit in gloria. In hac quidem nocie, sicuJ rissimi,nullus homo sibi solummodo vivat, sed,sicut
•modoex Evangelica lectione audivimus, Vesurgente frequenter suggessi, quantoscunquealiquisper exem-
Redemptore noslro_, terrmmolus factus esl magnus : plum sanctoe vitae aedificaverit, cum tantis et pro
angelus autem Domini descendilde cmlo, el accedens " tantis merCedem beatoeretribulionis accipiet; et
revolvit lapidem ab oslio monumenli, sedebalquesuper quantiscunque exemplum maloe conversationis,
eum, quem Judsei ob perfidiam maximam appositum eliamsi illi non eum sequantur, proebuerit, pro lan-
-signaverunt, e.t munierunt sepulcrum cum custodi- tis se ralioncm noverit redditurum, quia occasionem
bus. Aspectusautem angeli erat sicul fulgur, et vesti- eis dedit mortis et causam paravit perditionis. Et
menta sicut nix. Prm limore aulem ejus exterrili sunt ideo sicut jam supra suggessi, neojihytis uostris,
fuslodes, et facii suiii velut morlui. Mulieribus quo- auxiliante Domino, exemplum bonacconversationis,
-que, quae Salvatoris amore accensse, ad sepulcrum quantum possumus, debemus ostendere, ut non pro
venerunt, idemangelus dixit: Nolite timere vos, scio illorum destructione pcenam recipere, sed pro sedi-
4nim quod Jesum qui crucifixus est quwrilis : non ficatione ad indulgentiam deliclorum nostrorum,
tst hic, surrexit sicut dixil; veniteel videtelocum ubi Domino praestanle, mereamur pervenire, et gaudia
positus eral Dominus : el cilo eunles discite discipulis Kterna possidere. Amen.
ejus quia surrexit, et ecce prmcedet vosin Gaiilwam; HOMILIAXVII.
ubi eum videbitis, ecce prmdixi vobis. Nobis enim et IN DIEDOMINICA PASCH^E.
pro nobis Christus nascitur, patitur, resurgit, ut nos T
jy Pascha nostrum, dilectissimi, Christi est resurre-
in vita per ipsum renascamur : omnia enim per ctio : Pascha quippe transitus interpretatur, videli-
ipsum in hac nocte restaurata sunl. Iri hac quippe celdc morte ad vilam, de passione ad gloriam, de
nocte, quasi primitiae dormienlium, Ckristus resur- infenio ad paradisum. In eo quippe quod Christus
rexit; in hac nocte captivitas nostra solvitur, vita, morluus est, mors nostra destrucla est; et quod
in Adamamissa, restauratur; in hac nocte protopla- ipse resurrexit, nobis resurgendi facuitatem tribuit,
stus antiquus peregrinus rediit ad paradisi palriam, irosque transire fecitde infidclitale ad fldem calho-
Cbristo cherubin movenle : ab hac enira nocte Do- licam, de idololatria adunius Dei cultum, de peccalo
mihicaeresurrectionis paradisus patet, nulli claudi- adjustitiam, de errore ad veritatem, de discordia ad
tur, nisi a seipso; nulli aperitur, nisi a Christo. Ad pacein, de servis inutilibus et diaboli servitio manci-
hoc enim hodie Dominus resurrexit, ut imaginem patis in numerum filiorum Dei, de exsilio adpatriam,
nobis futurae resurrectionis ostenderet; et ideo hodie de pgena ad coronam. Et ideo, dilectissimi, pascha
vitali lavacro resurgens Dei populus, ad instar re- Christi regnum est cceli, salus mundi, occasus in-
surreclionis, Ecclesiam nostram splendore nivei ferni, gloria supernorum, vita credentium, resurre-
candoris illuminat. Gratias Deo nostro agere clebe- ctio moriuorum, teslimoniuin miserationis divinae,
B. P.ABANIJiAURI ARCIIIEP. MOGUNT.OPERUMTARS II. 56
humanse, contritio morlis abo- A
prelium redemplionis; humanae, HOMILIAXVIII.
Iita esl [Dele abolita est]. Quaefestivitas, Dei sacrata IN OCTAVIS PASCU^E , SIVEINC/ETERIS DOMINICIS
imyslerio, virtutem Dominicseresurrectionis per an- DIEBUS TOSTPASCUA.
"gelosindicat, per populos manifestat, per corda cre- Isti suntdies, fratres charissimi, quos ob honorem
dentium bona multiplicat. Hic est igilur dies ille Dominicoeresurreetionis per lotum orbem terrarum
de quo Psalmisla olim praecinebat, dicens : Hmc calbolica veneratur Ecclesia, quia Salvalor noslcr
dies qudm fecit Dominus, exsultemusel twlemur in posl resurreclloncm suam, sicut beatus Lucas te-
ea (Psal. cxvn). Celsior cunctis, lucidior univcrsis , slatur (Act. i), per dies quadraginta suis discipulisin
in qua Dominus resurrexit : in qua novam sibi ple- multis argumentis apparuit, et veritatem suoeresur-
bem, ut ibi videlis, regeneralionis spiritu conquisi- rectionis illis manifestavit; et ideo sanclorum pa-
vit; in qua singulorum mcnles gaudio el exsultalione trum iradilione, debemusomnes dies islos festivos
perfudit. Hic crgo dies resurrectionis Chrisli defun- habcre, et cum spiritali gaudio gloriam resurreclio-
ctis vita, peccatoribus venia, sanctis est gloria. Quo- nis Christi celebrare, neque j'ejuniorumrigorem in
modo ergo Maria virgo, mater Domini, interomncs illis tenere, licct sobrietas omni tempore tenenda sit.
mulicres principatum tenet, ila et in lcrris dies hoec Quadragesimocergo tempus, quod ante pascha cum
g
omniumdierum caput est: etsicut Sancta sanclorum, jejuniis et afflictione carnis nostrae habuimus, prsc-
vel Cantica canlicorum in Scripturis legimus, ita et senlis sseculi lypum lenet, in quoper morlificalionem
hanc solemnitatcm solemnitatum merito dicimus. corporis noslri passionibus Chrisli communicare de-
Igneam illam rhompbaeamet paradisi januam, quam bemus: islud vero tempus quodpost pascha usque in
nullus poiuit effringere, modo Chrislus cum Iatrone sanctam Penlecoslen observamus, propler resurre-
reseravit: porta paradisi, quae nulli ante passioncm clionem Christi, fulursevitse imagincm prscfcrt,An
Domini aperta est, ex eo tempore quo passus "est quo laudes Deo cum magna lsetilia decanlamus;
Dominus ttsque ad proesentemdiemet clausa et rese- Allcluiaenim, quod istis diebus in laudibus Dei san-
rata est; clausa est peccaloribus et in<redulis, rcsc- cta frequenlat Ecclesia, canticum ccelesteest, sicut
rata est juslis el credenlibus : per hanc ingressus Joannes apostolus in Apocalypsi sua testatur (Apoc.
est Petrus, per hanc ingressus est Paulus, per hanc xix), et futurae vitoe gloriam nobis praemonslrai,
omnes sancti marlyrcs intraverunl, per hanc quotidie quando ad exemplum Redemptoris nostri, a mortuis
dc loto mundo juslorum animse ingrediuntur. Duoe resurgenfes in oetcrnabeatitudine cum sanctis ange-
enim portoesunt, porla paradisi, et porta Ecclesise: lis sine cessalionc laudes creatori nostro in aelernuni
pcr portam Ecclesise intravimus primitus, id est, Q cantabimus. Sed quia paschale tempus modo, fratres
per fidem et baplismum, quia quidem, si fideliter charissimi, celebramus, sic exsultemus in spe ut
pcrmanebimus bene operanles, post exilum viloe perveniamus ad rem : ut quod jam proecessit in
portam inlrabimus paradisi. Ecclesia qnoque sancta capite nostro, ipsi quoque in die novissima percipere
sine dubio domus Dei est, et ita debemusvivere ne rnereamur : sicque corpori nostro relaxemus, ut pu-
ejiciamur de domo illa, et ejecti foras a bestiis, id ritas menlis non obfuscctur : sed poltus abslinenles
est malignis spiritibus, devoremur, dc quibus pro- ab omni lusu, ebrietate, lascivia ac turpitudine,
pheta dicil(Psa(. xxxvn) : Nelradas, Domine, bestiis demus operam sobriaercmissioni ac sanclse sinceri-
animas confilentes tibi. Assidue crgo versemur in lali, ut quidquid modo corporali abstinenlia non
illa, quoeomnium noslrum mater est, id est, Eccle- acquirimus, mentium puritate et morum probitale
sia, qualcnus ad Palris sclerni, cui nos ipsa Dlios qitieramus. Audite me, fratres, omnes qui stalis in
adoplionis genuil, mcreamur pervcnire regnum. Ce- Domino, apostolicis verbis vos alloquor : Ecce HO*
lebremus hanc sacratissimam solemnitalemita, sic- processit, dies autem appropinquavit: Abjiciteopera
ut apostolus Paulus nos docuit, dicens : Non in fer- tcnebrarum, et induile vos arma lucis, sicut in die
mento veleri, neque in fermentomalitim et nequitiw honeste ambulemus; non in comessationibusel ebrie-
(I Cor. v); hoc esl, non in amaritudinc malilisebu- J) talibus, non in cubilibuset impudiciliis,non in con-
manoe, sed in sinceritatc divinoesanclitalis, quseest lcnlione et wmulatione; sed induile vos Dominum
castilas, humilitas, bonitas, misericordia, humani- Jesum Christum, et carnis curam ne fecerilis in con-
las, juslitia, lenitas, patientia, veritas, pax, heni- cupiscentiis(Rom. xm), ut et vilam aeternam et slo-
gnitas. Iloec est massa sanclitatis Christiansequam lam immortalitatis indualis, ad quam pcrcipiendam
humanoemalitioefermcntum corrumpit, hoc est, li- in baptismo regenerati eslis : Quolquot enim in
bido, superbia, invidia, iniquitas, avaritia, intem- Christo baptizali estis, Chrisluminduislis (Gal. m),
perantia, mendacium, discordia, odium, vana gloria, et ejus membra facti cstis. Quia ergo membra Cbri-
crudelitas el injustitia; quseomnia corruptionis ge- sti estis, admoneo vos ut attendatis vobismelipsis,
nera aliena nobis elficiat, et sinceritatem verilatis ne forte illam dignilatem pcrdalis. Magnaautem et
suaeipse in nobis custodiat, auctor el largilor om- inseslimabilis dignitas cst ficri filios Dei, fratres
nium bonorumet effectoristius sacralissimaefestivi- autenl Chrisli : cavcte aulem ab hominibus(Matth.
tatis, Jesus Chrislus, Salvator noster, qui vivit et x), non dico tamen apaganis, vel Judoeis,vel hsere-
regnat cumDeoPalre in unitate Spirilus sancliDeus, ticis, scd etiam a malis catholicis, qui confilenlurore,
pcr omnia sscculasacculorum.Amen. Deum, factis autem negant (Tit. i). Eligile vobis in
57 HOMILLE DS FESTIS PILECIPUIS, ETC. 58
populo Dei quos iiaitemini, nam si turbam imitari A A in forlitudine clamasse. Omne Ninivitarum regnum
"voluerilis, limeo quod a vero devielis. Inter paucOs tunc interisset, nisi illud pcenitentiapatrona servas-
ergo angustam viam ambulanlcs eligite quos sequa- set. Sed cur jejunabant infantes et jumenta, quorum
mini: quia arcta el angusta via est qum ducit ad non arguuntur peccata? Jejunabat parvulus ut eva-
vitanij et pauci inlranl pcr eam : lala et spaliosa qum deret scnior; jejunabant innocentes, ul non peri-
ducil ad mortcm, et mutti vadunt per illam (Matth. rent peccatorcs : omnes pariter abslinebant, ut
vn). A rapinis, a fraudibus, a perjuriis abslinelc; peccata quoeab aliquibus commissa fuerant, ab om-
gurgites ebrietatum repellanlur a vobis; fornicatio- nibus solverentur. Ita et nos, fratres, cum consen--
nes sic fugite quomodo mortem, mortem non quoe tienlibus animis et conspirati fide clamemus ad Do-
animam solvil a corpore, sed ubi anima semper ar- minum Deum noslrum : Adoremus el procidamus
debil cum corpore. Quid prodesl, fratrcs, quod Sa- nnle Deum, ploremus coram Domino qui.fecil.nos,
tanas levia dicit esse peccata, quaeCliristus ostendit quxa ipse est DominusDeus noster (Psal. xciv), pa-
gravia. Dicit enim diabolus, carnis peccata non sunt tiens et multum misericors. Precemur illum cum la-
magna; licitum est usque ad salietatem roanducare crymis et gemitu, ut convertatur, et ignoscat, et
ac bibere et cum muliere concumbere, el sic sedu- revertatur a furOreiraesuac,et non pereamus. Igitur,
cil. Sic fecit eontra primum bominem cui Deus B V.fratres, quod valde dolendum est, aliqui vestrum
dixeral : Qua die manducavcrilisex eo, morle mo- n.on solum in his sanctis diebus hoecnon faciunt,
riemini (Gcn. n); venit inimicus el ait: Non morte sed, quod pejus est, prse coeterisdiebus turpius vi-,
moriemini, sed aperientur oeuli vestri, et erilis sicut vunl, sceleralius agunt. Nam cumisti dies adveniunt,
dii (Ibid.). Dimissa est minatio Dei, et audita est ihstruunt sibi convivia, proeparant domos, ut luxu-
promissio diaboli. Nunquid profuit, quia dixit mu- ria in eis diligentius exerceatur; et non in saccis
lier:: Scrpensdecepitme; nunquid defendebat cxcu- neque in lugubri habitu, sed coinpti et ornatiin pu-
satio, et non est secula damnatio? Notke recijiere blicum viri feminseque procedunt, quasi dies sint
pollicitationcm diaboli, qui verc inimicus cst vcster, Isetitiseetnonmagis pcenitentioe.Cum aulem sanctse
sed audite inagis pracceptum Christi qui vos rede- cruces et sanctorum rcliquise cum lilaniis a clero
mit, et sempiternum vobis dedit regnum. Sic per- exportantur , ipsi non insislunt precibus, neque
agite dies istos loetitioe,ut ad veram in crelis perve- sequunlur vexillum sanctoe crucis cum laudibus,
nire possilis laetitiam, et sic Pascha istud transito- sed super phalcratos resiliunt equos , discurrunt
rittm modo celebretis , qualiter cum Chrislo et san- per campos, ora dissolvunt risu, allerutrumque se
clis angelis ejus in seternum ga.udealis, proestanle proccurrere gestiunt, in altuin clamorem cum ca-
*
ipso Rcdemptore noslro, qui cum Patre et Spiritu chinno extollunt, et non solum hscc faciendo ipsi
sancto vivil et regnat Deus, pcr oinnia soeculasoccu- inuliles fiunt, sed cliam alios ab intenlione pre-
lorum. Amen. ciim impediunt : postquam autem domum veniunt,
HOMILIAXIX. convocant ad convivium non pauperes, vel ceecos.
.. . . IN LITANIIS. aut debilcs, secundum proeceptum Domini (Luc.
Oportet, fratres charissimi, ut convenlus istius xiv), sed vicinos ac sodales suos qui sint ejusdeni
causam non ignoretis, quo, secundum patrum prse- voti alque ejusdem sludii : vacant epulis sludent-
cedentiumconsliluta, omnes in unum viri et feminoe, que calicibus epotandis; acquiruntsi possunt musico-
pueri et sencs, convenistis. Ad conciliandum Crgo rum instrumenla, tympanum, cilharam, tibiam et ly-
nobis Dei misericordiam tempus est opporluniim, ram. Inter quoenimia pocula, cantarit carmina dae-
ut per jejuuia et castigalionem corporis, per preces mbnum arte confecta, sicque diem totum cum nocte
el compunctionem cordis remissionem peccatorum consumunt. lloec ergo, fralres, quid sunt aliud nisi
nostrorum, et gratiam in conspectu ejus invenire" aiiliquihostismacbinamentaacdaemonumludibria,se-
mereamur. Lcgimus enim in propbelis quia cum parari a Deo et conjungi diabolo, privari vita et con-
Niuive civitali subversio divinitus imminerct, et sumi morte, carere cceloet retrudi in inferno ? isti
juxla scntcnliam Domini (Jon. m), destruendi illam ^I enim, secundumApostolum,non serviuntDeo, sed suo
lempus ingrueret, consistentes in ea aliud non ha- ventri; non Christo, sedBelial.Obsecroaulemvos,fra-
buissc procsidium nisi ut, abjectis copiosis epulis, tres, ut talium mores et consortia devitetis et si eos a
jpjtinia continuata susciperent, et divitiarum am- talibus ineptiis abstraherepossitis, satagitc ; sin au-
bitione deposila, buinililatcm se paupertatis iiidue- tem, cavcte ne cum talibus pereatis, dies enim modo
rent? scilicct, ut exinde remedium perciperent unde compunctionis et pcenitentioc celebramus. Et licet
his perditio contingebat; boc est, ut iram Divinitatis, omni tempore , fratres cbarissimi, nobis oporteat
quam luxuriando provocaverant, abstinendo Ieni- Dei misericordiam corpore contrito et corde com-
rent, et offensam quam in eos superbia contraxcrat, puncto requirere, et ab illo indulgentiampeccatorum
humilitas mitigarct. Dicitur enim in illa tribulalione fidelitcr postulare : nunc lamen propter imminen-
ipsc rex deposita imperiali purpura, regali ambilione lem peccatis noslris_ debitam et gravissimam sicci-
submota, membra sua cilicio praecinxisseatque in tatem, infestationem paganorum, atque pestilentiam
sacco el cinere se diebus ac noclibus volutasse, ho- cum mortalitate, ingenli rugilu vel gemitu, assiduis
lr.iues cljun.enla paritcr j'ej;inasse, aicjucad Dcuni orationibus et Iarcioribus elcemosynis, debemus
SO B. RABANIMAURI ARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS n. 40
Dei misericordiam implorare, ut ipse nobis ct bene- A . diantur, quia exercendoe linguoepotius, quam mun-
dietionem aquaruin ccclestium tribuat, pacem red- dandoanimo dant operam. Scitenim, inquit,Paterve-
dere dignetur, peccatorum indulgentiam dare, et ster quid vobisnecessariumsit, anlequampetatis ab eo;
prospera dignelur pro sua pietatc concedere. In bis et dc ipso scriptum est: Homo videt in.facie, Deus
praecipue diebus, otiosis fabuiis finem conemur im- autcmintuetur cor (IReg. xvi); et ilem : Dominusno-
ponere, et quanlum vires suppelunt, orare studea- vil cogitalioneshominum,qumvanwsunt (Psal. xcm).
mus el psallere, sobrio viatu. vivere; et si pacem Deus ergo Dominus nostcr non verborum multitu-
temporum desideramus accipere, non dissimulemus dinem quserit, quasi ignarus nostroevoluntalis, cui
pacem cumproximiscustodire : contra nullum bomi- universa nota sunt antequam fiant, omnia enim
nem desaeviatira noslra, et cito a nobis cessabit indi- uudaei apertasunt oculis ejus.(Hebr. iv), sed noslri
gnalto divina, seeundum illam promissioncm Salva- cordis internum ac purum quserit affectum : Sic, in-
toris. Si, inquit, dimiserilis peceata eornin , dimiltet quil, orabitis ; Paler noster, qui es in cmlis; ac si
et vobis Pater vester cmleslis peccala veslra (Matlh. monendo dixisset nobis : Ad magnum genus perti-
vi); nulhis sibi ex industria aliquas occupaliones nereccepi.-iis, nolite inhserere terrenis, qui Patrem
inquirat, per quas se de Ecclesiseeonventu subdu- invenislis in ccelis : omnes enim doeet fratres una-
cat; sine dubio peccatorum suorum vulnera diligit, D ' nimes esse qui unum Patrem Deumvolumus habere.
qulin istis diebus tribus jejunando, orande et psal- Sub isto Palre, fratres sunt, dominus et servus, im-
lendo, medicamenta spiritalia non requirit. lsti peralor et miles, dives et pauper. Omnes Chrisliani
enim dies a sanctis patribus nostris veris tempore fldeles diversos habent patres in lerra, alii nobiles,
ob hoc statuli sunt eelebrandi, ut ante novarum fru- alii ignobiles, unum vero Patrem invocant, qui cst
gum maturitatem, el ante omnem actum aeslatisvel in coelis; et si ibi est Palernoster, ibi nobis proepa-
autumni, pracoccupemus faciem Domiui in confes- ralur hrcreditas : quia ergo audivimus a quo pela-
sione, et in psalmisjubilemus ei (Psal. xciv), ut mi- mus, sciamus jam quid pelamus, ne forle talem Pa-
«ericordia ejus subsequatur nos omnibus diebus vitse trem, male petendo, offendamus. Prima ergo petitio
noslrse, quatenus ipse det nobis salutem animarum esl, sanclificelur nomen tuum : nomen Dei sempcr
aostrarum, sanitatem corporum, fertilitalem agro- sancttim est; quare ergo pelimus ut sanctificetur,
rum atque vinearum, securitatem hoslium, et repel- nisi ut nos per ipsum sanctificemur, et sanctificalio
lat insidias omnium inimicorum, atque per totum Dei apparcat et permaneat in nobis. Sequitur alia
anhum quiete lemporum et pace concessa, in suo petilio, adveniat regnum tuv.m: sive pelamus, sive
sanclo servitio nos custodire dignetur. Curramus ip non petamus, venturum est regnum Dei. Quare ergo
singuli, curramus omnes semitam mandatorum Do- petimus, nisi ut veniat et nobis quod venturum est
mini, et in via peccatorum non stemus, contra dia- omnibus sanctis ? ul et nos Deus in numero sanclo-
boli insidias armis nos spiritalibus muniamus, su- nim suorum habeat, quibus venturum est regnum
mamus scutum fidei, loricam juslilim el galeam sa- ejus. Dicimus tertia jietitione, fiatvolunlas lua sicut
Litis, el gladium spirilus, quod estverbum Dei (Ephes. in cmloet in terra : quid precamurhic aliud, nisi ut
vi). Oremits ut non intremus in tenlationem, ne quomodo sibi serviunl angeli in ccelo, ita et nos illi
circumveniamur a Satana, ne periclitetur vita no- serviamus in terra; Angeli autem et ipsius sancti
stra, ne peccatis nostris exigenlibus tradamur in obediunt illi, non illtim offendunt, non irasci faciunt,
adversarii poteslatem, et in carcerem miltamur, in sed faciunt ejus jussa amando eum : hoc ergo ora-
ignem videlicet aelernum, in tenebras exteriores, mus ut et nos prseceplum Dei cbaritate faciamus.
ubi erit fletus et stridor dentium : dolor sine firie, Iteruni, verba ista et aliter intelligi possunt, nam
et sempiternus interitus , qui prseparalus est diabolo ecelum in nohis anima est, terra in nobis corpus
et angelis ejus (Matlh. VHI, xm), qucm nos vilare esl. Quid est ergo, fiat voluntas tua sicut in cmloet
et ad aeternam beatitudinem ccelestemque gloriam in terra ? nisi ut sicut nos audivimus praecepla Dei,
nos pervenirejposse, ipse sua gratia praestare digne- I0 sic et nobis consentiat caro nostra, ne dum conten-
tur, qui cum Palre et Spiritu sancto vivit ct regnat dunt caro et spiritus, proecepia Dei minus implere
Deus, per omnia ssccula soeculon.m.Amen. possimus. Istae ergo tres pelitiones pertinent ad vi-
HOMILIAXX. tam onternam, quia oeterna in eis pctimus : semper
1TEM1NLITANIIS. enim et sine ullo fiue debemus desiderare sanclifi-
De Oratione Dominica (Evang. Luc. xi). cari in nomine Domini, et regnum ej"usfieri in no-
Modo, fratres charissimi, cum Evangelium lcge- bis, et voluntatem ejus impleri : caeleroevero qua-
retur, audivimus Salvatorem noslrum dicentem tuor sequentes pertinent ad vitam proesentem. Se-
ac nobis prsecipienlem : Pelite et dabilm- vobis, quitur in Oratione Dominica, Panem nostrum quoli-
quwrile et invenietis, pulsate et aperietur vobis. Om- dianum da nobis hodie : sive exhibitionem corpori
nis enim qui pelit, accipil ; el qui quwrit, invenit; et petimus necessariam a Deo Patre, in pane signifi-
pulsanti aperietur (Luc xi). Et non solum nos petere cantes quidquid nobis est necessarium; sive quoti-
jussit, sed etiam alibipetere docuit : Orantes autem, dianum panem intelligamus illum esse quem acce-
ait, nolitemullum loqui, sicut ethnici faciunt (Matili. pluri sumusde allari. Quid est enim qttod oramus ut
vi); arbitranlur enim quod in mulliloquio suo exau- del nobis etim, nisi ne mali aliquid admillamusunde
M HOMILLEDE FESTIS PR^CIPUIS, ETC. M
a lali pane separemnr. Et verbura Dei quod quotidie A ^ illam proferamus, ac bonls operibus ipsam commen-
prsedicatur, panis est: non enimquianonestpanis ven- demus. Scit enim Ole qui laliter jussit nos jietere,
tris, ideo non est panis mentis : cum autem vila ista quid nobis utile est concedere : quia qusecunquepo-
transierit, necpanem illum quseriniusquemquseritfa- stulaverimus secundum voluntatem ejus, audit nos
mes, nec saeramenlum altarishabemusaccipere, quia ipsc, videlicet mediator Deiet h-ominum,Jesus Chri-
ibierimuseumChristo,cujuscorpusmodoaccipimusin stus Dominus noster, qui vivit et regnat euin Deo
sacramento. Necverba isla a nobis tunc dici habent, Patrein unilale Spiritus sancti Deus, per omniasx-
quae nunc dicimus vobis. Nec codex legendus est, cula saeculorum. Anien.
quando ipsumvidebimus,quieslVerbumDei,per quem HOMILIAXXI.
factasuniomnia,quopascuniurangeli, quo illuminan- IN ASCENSIONE DOMINIi
lur archangeli, quo sapientes flunt omnes ccelorum (Evang. Marc. xvi.)
virluies, non quoerentesverba loculionisinfrucluosoe, Sacratissimacfestivitatis, fratres charissimi, quam
sed bibentes unicum verbum, et iude Impleli eru- hodie celebramus, lectiones sacroe quse inter haec
ctant laudes,-et non deficiunl in laudibus. Beali missarum solemnia recilalae sunt, pandunt exor-
enim, ait psalmus, qui habitant in domo tua, in sm- dium. Anle dies ergo quadraginta DominicoPaschoe
cuta swculorum laudabunl te (Psal. LXXXIU). Ergo B
£ resurrectionis Domini tempus celebravimus, hodic
in-hac vila petimus quod sequilur : Dimittc nobis cjusdemRedemptoris nosf.riAscensionissoIemniavc>
debila noslra^ sicul et nos-dimillimusdebitoribus no- neramur : quia Salvator noster post resurrectionem
stris : in baptismo omnia debita, id est, pec-- suam, per dies quadraginta apparens discipulis suis,
cata omnia, prorsus dimiitunlur nobis; sed quia veraciter se resurrexisse in multis argumenlis mani-
bie nemopolest vivere sine peccato, etsi non nia- festavit; novissime recumbentibus illis undecim ap-
gno crimine, unde separeutur ab illo pane, tunc paruit, el verba proedicationis ob confirmalionem
nenio potest sine peccalis esse in hac terra, ct non eorum j'am ascensurus in ccelum, impertivit, fideiquc
possumus accipere, nisi unum baplismum simul : magnitudinem ostendit, ac signa quse per praedica-
in oratione autem accipiemus unde quolidie lave- lionem eorum credituros subsecula erant, prsedixit,
mur, ut nobis peccata nostra quotidie dimittantur. eisque benedicens, Spiritus sancti promisit adven-
Sed hoe fit si faciamus quod sequitur, sicut et nos tum. Post hscc auiem, videntibusillis elevalusest, ct
dimitiimus debitoribus nostris. Ilaque, fratres mei, nubes suscepit eum ab oculis eorum, assumptusqucin
moneo vos, in Dei gratia filios meos, et sub illo Pa- ccelum,et sedet a dextris Dei, in eadem humanitate
tre fralres meos, moneo vos ut quando vos aliquis venturus judicare in flne sseculorum vivos ac mor-
offendit et peccat in vos, et venit, et coniiletur, et C tuos, qua hodie ascendit, sicut et apostolis, in cce-
pelit a vobis veniam , ut ignoscatis illi, et continuo lum eunlem illurn intuentibus, duo angeli proedixe-
ex corde diir.iltatis, ne vobis a Deo veniam venien- runl : Viri, inquit, Galilmi, quid stalis aspicieules
tem prohiliealis : si enim non dimittetis vos, nec in cwlmn? Hic Jesus qui assumptus est a vobis, sic
ilie dimittet vobis. Ergo et hoc in ista vita petimus, veniel quemadmodum vidislis eum euntetn in cwlutn.
cjiiiahic possunt dimitti ubi possunt haberi peccata, Ecce, cmn Dominum in ccelum ascendisse audilis,
in illa autem vila non dimiltunlur, quia nec haben- in cordibus vestris immensa loelitia exhilaramini,
lur. Deinde petimus dicentes, ne nos inducas in ten- laudcs dcbitas ore depromitis , gaudium veslrum
taiionem : Beus enim uon per seipsum inducit in eiiam in vultu ostenditis, quia majestatem Chrisli
teutationem, sed induci patitur eum quem suo auxi- et gloriam regni ccelestis mente recogitatis. Et rc-
lio dcstituerit, ac deseruerit, ordine occultissimo, at vcra magna est et ineffabiiis causa gaudendi, cum
meritis causisque soepe manifestis. Aliud est autem audimus et corde credulo tractamus, quod in con-
induci in lenlalionem, aliud est lentari: quia tentari, speclu sanctse mullitudinis, supra omnium creatu-
probare est; unde scriptum est : Vasa figuli probat rarum coelestium dignitatem humani generis natura
fornax, el hominesjuslos tentatio tribulationis (Eccli. consceuderit, supergressa angelicos ordines, ct
xxvn). lnduci aulem in lenlationeni, est superari ultra cunctarum altitudinem potestatum elevata, ad
lentatione atque corrumpi. Sed libera nos a malo, Dei Patris provecta cst consessum. Quia igilur Cbri-
hoc est ab oivraipeceato, sive eliam ab auclore pec- sti ascensio nostra proveclio est, et qno praecessit
cati, hoc est, diabolo, ne ille nos suis tentationibus gloria capitis eo spes tendit et corporis, dignis exsul-
seducat atque decipiat. Orandum est enim nobis temus gaudiis, et pia graliarum aclione laetemur.
quandiu suntus in proescnli vita, ut non soium non Hodie enim non solum paradisi possessores firmati
inducamur in malum quo caremus, sed a'b illo eliam sumus, sed eliam coelorumin Christo superna penc-
libercmur quo jam inductisumus : quod cum facium trabimus, ampliora adepti per ineffabilem Cbristi
fuerit, nihil remanebil fonnidolosum, quia lunc graliam, quam per diaboli amiseramus invidiam.
gaudiumiioslrum eril plenum. Haiic ergo Oralionem Nam quos virulentus inimicus primi habitaculi feli-
Dominicam,fratres cbarissimi, quae ab ipso auctore citate dejecit, eos sibi corporatus Dei Filius ad Pa-
nostro et largilore omnium bonorum instituta est, tris dexteram collocavit : ascendamus, dilectissimi,
in memoria omnes leneamus, et intelleclu cordis cum Chrislo inlerim corde, cum dies ej'us promis-
eam habere festinemus; puro ore et pacifica mente sus.advenerit, seqtiemur el corpore. Scire lamen de-
PATKOL.CX. 2
"13 B. RABANtMAURIARCIIIEP. MOGIiNT.OPERUM PARS II. ii
benitts, fralrcs, quia e.iimCbristo non asccndit su-'_\A ciione Ddmiiii, ciuo Spirilus paraelitus, ex Grscco
-perbia, non avarilia, non luxuria, non iuvidia; nul- vocabulo, qui consolator iiiterpretalur, secundum
lum vitium nostrum ascendit cum medico nostro. promissionem Christi super aposiolos descendit,
Et ideo sipost medicum nostrum desideramus ascen- corumque corda flamma charitatis suocaccendit, et
dere, debemus vilia vel peccaia dcponerc : bocc lumine tolius scicntise eos illustrans, inter anguslias
cnim, quasi quibusdam compedibus nos prcmunt, persequenlium Judoeorum constitutos ccclesti fecit
et.peccatorum nos retibus ligare conlcndunl. Et idco exuberare loelitia.In primis enim sciendumest qucd
cum Dei adjnlorio, secundum quod ail Psalmista : hsec solemniias non evangelicis tantum consecrata
Disrutnpamus vincula eorum (Psal.ii), ul securi cbarismatibus, verum etiam legalibus jam olim est
^possimus dicere Domino: Disrupisli vincula tnea: iibi praesignala mysteriis, ac Dominojubente, per omnes
sacrificabo hostiam laudis (Psal. cxv). Ascenden.tes annos sacris obscrvala caeremoniis.llodierna eienim
aulem non extollamur, nec de nostris quasi de pro- die, ut uovimns, jwsilis in coenaculodiscipulis, factns
priis mcrilis praesumamus. Sursum enim cor habere est repente de coelosonus, et Spiritus sanclus in vi -
debemus, sed ad Dominum : sursum enim cor, nou sione ignis apparens, scientiam illis omnium lin-
ad Dominum, erigere, superbia vocatur ; sursum ^uarum tradidit (Acl. 11).Facta aulem hac voce, con-
auiom cor ad Dominum habere, refugium voca.ur. -n B venere viri religiosi qui de diversis nationibus Ifie-
Yidete, fralres, niagnum miraculum : altus est Deus: rosolymam paschalis festivitatis gralia confluxeraut,
erigis te, et fugit a le; humilias te, et descendit stupebantque mirantes, quoniam audiebal unusquis-
ad le. Quare hoc? Quia excelsus esl, et humilia re- quclingua sua illosloquentes magnalia E-ei.Exponenti-
hu- bus autem discipulisquia Spiritus sanctus esset gratia
spicit, el alta de tonge cognoscit(Psal. cxxxix);
iuilia de proximo respicif, ul attollat; alta, id est quamcernebant, olimquidem Voceprophelarum pro-
Resur- missa, tunc aulem Christi munere missa, crediderunt
superba, de longe cognoscil, ut dcpritnaU
rexil eniin Chrislus ut spem nobis daret quia re- ex eistria milliavirorum,el baptizati ctiam ipsi donura
surget homo qui moritur, ne moriendo desperarc- sancti Spiritus acceperunt. Hoecesl diei hujus annua
mus, el vitam noslrain mortc finitam putaremus, celebritas, haec gralie coelcstissempergrata festivi-
solliciti de -salule animoe et requie posi mortem. las. Ob hujns memoriam fidelibus cordibus arclius
Ascendil ille in coelum videntibus apostolis, et.se-. iroprimendam, pulcherrimus sanctae Ecclesioe mos
det a dextris Dei, et securos nos fecil quod nos in inolevit, ut annis singuks in ea baplismatis mysteria
dextra sua collocalurus crit. Et ideo oporlet nos iute- celebrentur; ablutisque fonte salutari credentibus,
i-imcredere, ut postea per fldem Deum mereamur supervenienti Spiritui sanclo lemplum venerabile
cOrdis nostri, C
aspicere. Mundemuspcr fidem oculum Q paretur : ac per hoc non solum velcris facti recor-
sicut datio, verum etiam in novos adopiionis filios novus
quia sic solummodo Deum vidcre possumus,
ipsa Veritas dixit : Beati mundo corde, quoniam in ea Spiritus sancti celebratur adventus. Qualiter
ipsi Deum videbunl. Humiliemus nos sub polenii ergo huic nostroc festivilati legalis festi lypus ct
manuDei, ul nos exaltet in die visitationis(Matth. v); figura concinnat, eharilas. vestra attendat: libernli
et mansuetus, de
qui enim modo ascendit tranquillus iEgyptia servitute filii Israel, postimmolationem
tune veniet districlus et manifestus. Ignis in con- agni psscbalis, cxierunl per descrlum ut venirent
et in circuilu ejus tempestas va- ad lerram
spectu ejus ardcbit, repromissionis, pervenerunUjue ad mor-
lida (Psal. XLIX),el sedebit in sede majestatis suae, (em Sinai; et descendens Dominus in igne super
et congregabuntur anle cum omnes gentes, ul reci- montem, coniitante sonitu bucciBoe,tonitruis ac ful-
unusquisque prout gessil, sive bonum, sive nta- guribus, quinquagesimo die peracli Pascboe, legis
piat
lum. Qui vero benecgerunt, ibunt in vilam wlernam; decalogum eis aperla voce disposuit (Exod. xix) :
qui aulem male, inignem wlernutn (Joan. v). Ipse atqiie in memoriam dalae legis slatuit eo die, pcr
: secundum anuos singulos, sibi sacrificium novnm dc frugibus
ergo esl nobis via, ipse est-etpalria
hominem via, secundum Deum palria. Si fideliter _ ejnsdem anni, panes videlicet primiliarum duos, ad
I
currimus, per ipsuni imus; si in cursu perseveravc- altare deferri. Sic quoque post immolationem veri
rimus, ad ipsum pcrveniemus. Quod ipse sua grat.ia Agni, hoc est Chrisli, quia paschanostrum immolalus
nobis praeslare dignetur, qui hodic super omnes cce- esl Chrislus (I Cor. v), quinquagesimooequedie, hoe
los ascendit, et spem vitaenobis seternoededit, Jesus cst hodie, dala esl gralia Spiritus sancli discipulis,
Christus Dominus nosler , qui cum Palre et Spiritu in ccenaculo constitutis, boc est in sublimilate ccele-
sancto vivil el rcgnal Deus per omnia saeculasoecu- slium proccepiorum : quia apparenle foris igne visi-
lorum. Amen. biii, invisibiliter eorum peclora luce scientise irra-
"HOMILIA XXII. diavit, et inexstinguibili charilatis ardore succendil:
IN DIETENTECOSTES. novumquc statim sacrificium ipsi quoque apostoii,
Hodiernoecelebriiatis gaudia, fratres charissimi,-' mox accepio dono S])iritus sancii, in duobus oblu-
et lerunt panibus, boc est duobus populis, curn evan-
quanlo plus capimus, lanlo pkis appetimus;
quanio avidius ejus suavitatera bibimus, tanlo arden- gelizantes his qui convenerant, plurimos converte-
iiiis ejus sili scsluamns. Pentecosien ergo hodie ce- rantad fidens, et hos de fonte baptismatis renatos
Icbrainus, boc est qiiinqnagesimum diem a resurre- ac Spiritus gratia sanctificaios, vivas utique Novi
io HOMILLE DE^ESTIS PRJECIPLTS, ETC. 46
'Tcslamcnii primilias, ad coinmunionem DominiciA A.cumlibamcnlis suis in odoremsuavissimumDomino,
«ltaris obtulerunt. Nos ergo, fralres, haecconsidc- elc. (Ibid.). Quse omnia quoque spiritaliter modo
ranles, atquepuramenle ac siinplici fide tractautes, observare et facere debemus in sancla Ecclesia,
mundemus nos ab omni inquinamenlo carnis, ut manipulumprimitiarum messisnostraeadsacerdotem
Spiritum sanclum promereri et accipere possimus. nostrum offeriinus, cum fidem Dominicse passionis
:Si ergo hunc mundum "relinquamus, nos similem ac resurreclionis, qui resurrexil primitiae dormien-
paracletum sicut"apostoli, id cst Spiritum veritatis, lium, ipso sacerdoti summo offerimus; quam ille
quem miliet nobis Paler, accipiemus, quoniam non clcvabit ut accepiabilis sit coram Domino, quia ut
•est personarum acceplio apud Deum Patrein, scd Joannes ait : Advocalum habemusapud Patrem, Je-
promissa apostolorum nobis proficiunt, si qpera et sum Christumjustum, qui apparet nunc vultui Dei
desiueria el actus gerimus, quod apostoli fecerunt. pro nobis, et ipse fit propitialio pro peccatis noslris
Sivero legem Doniiniimmaculatam,el converlenlcm (I Joan. n). Sacrificium novmn Domhio offerimus
animas, implendo mandata ejus, perficiamus, nos- ex omnibus habitaculis nostris, cum unusquisque
melipsos hseredes Domini et cokoeredes Cbrisli ad nostrum propria volunlate, secundum evangelica
lioeredilalem sempiternam et ad commorationem mandata Novi Testamenti, mortificatioueincorporis
augelorum cum gratia Chrisli commiltimus. Uude B Bsui offert Deo. Yelus enim lex prsecipil : Cxesciteet
•obsecrovos, fralres cbarissimi, ut fide inlegra Pa- mulliplicamini,et replete terram (Gen. u); el ilem :
•trem, et Filium, et Spiritum sanctum, unum Deum Si volueritiset audierilis me, bona terue comedeiis,
in Trinilate, et Trinitalem in unitate, credalis, ne ait DominusDeus (Isa. i); Novum autem Testamcn-
pedes veslrorum sensuum claudicent, aut ocuii pra- tum ita praecipit : Contenditeper angustam portam
vum videant, aut manus aridoe fiant. Omnis enim intrare (Luc. xm); qui vult, inquit Dominus, post me
qui fidem catholicam non hene sequitur, pedes de- venire, abreget semetipsumet tollat crucem suam, el
biles habet, manuum ariditate siccatur. Id ergo sequatur tne (Luc. ix); et Aj)ostolus : Qui autem
agite, dilectissimi,id elaborate, ne aliqua membro- sunt Christi, curnem suam crucifixcrunt cum viliis
ruin vestrorum poriio hac debilitale vilietur; ne aul et concupiscentiis(Gal. v). Paues primitiarum duos
gula in vobis horreat, aut avarilia displiccat, aut Dominoofferimus: cumLegem et Evangelium, quse
infidelitas langueat, ut emundati penitus ac purifi- vere sunt eibi animarum nostrarum, pro modulo
«ali, babitaculum Dei efficiamini.et Spirilus sanclus noslro, quantum possumus, adimplemus; qui panes
qui descendisse hodie in apostolos legitur, in vobis sunt ex duabus decimis similsefermentatse, ex do-
esse semper dignetur, procstanleDominonostro Jesu ctrina videlicet quseperfectam Christi divinilalem et
•Christo, qui eumdem Spiriium sanctum et promisil, G ( humanilatem tradil, nee aliter coqui nisi pcr talem
3'egnanscum Palre in unitale ejusdem Spiritus san- doctrinam possunt. Offerimusquecum istis panibus
•eti, per omnia"sxcula sseeulorum.Amen. seplem agnos immaculatos, cum innocentiam, quain
HOMILIAXXIII. sepliformis gratia Spiritus sancti in nobis efficit;
J3EJEJUNIO QUAItTIMENSIS. concorditer legi et Evangelio in Dei conspectu
Post dies illos ketilioe quibus Salvator nosler posl exbibemus. Offerimus et vitulum de armento, cnm
Te;urrectionem suam cum discipulis suis -corpora- Cbrislura ex patriarcharum origine secundum car-
lilcr in terra convers^tus est, ct post ascensionem nem genimm, ac pro nobis crucifixum, confitemur.
Domini et adventum Spiritus sancti quse omnia Offerimus et duos arietes, cum excellentiora man-
solemni celebialione venerari dignum erat, san- data, quaesequi alias virtutes velut oves oporlet,
eii patres noslri ex auctorilate legis admoniii , adimplere sludemus, ul esl illud : Si vis perfecius
et evangelica veritate instructi , conslll.ueruiit, esse, vade, vendeomnia quce habcs, el da pauperibus,
fralres charissimi, jejunium celebrare, quo creaiori etc. (Malth. xix); et illud : Diligite inimicosvestros,
nostro munus devotionisnostrse m modum primilia- et benefacitehis qui odcrunt vos, et reliqua (Malth.
rum, qusecirca boc tempus Dominosecundum legem v). Horum ergo sacrificiaet libatio, scientia videlicef
deferebanlur, offerimus. Praecepit ergo Dominus; et operatio, odor suavitalis Domino, ut Apostolus
Moysi,ita dieens : Loquere filiis Israel ei dices ad! ait, Christi bonusodor sumtisDeo. Hoecetiam oblatk«
eos : Ciur.ingressifuerilis in terram quam ego daboi festo Pentecostes competit, quia consummationem
vobis, et messuerilis segeiesterrm veslrw, ferelis ma- tolius perfectionis Spiritus paracliti grale tribuit.
nipuiosspicarumprhnilias messisvestrm ad sacerdo- Ideo, fratres, sancti patres nostri, expleta celeber-
tem, qui levabil fasciculumcoram Doininoul accepla- rima festivitate Penlecostes, hoc salubre jejunium
hilis sit pro vobis (Levil. xxin); et paulo post, cum1 sanxerunl, ut per abstinentiam ct supplicationes in-
de die expletionis hebdomadaeseptimse dispulat : tenlas Deo acceptabiles nos offeramtts. Quidamvero,
Offerelis,inquit. sacrificium novumDominocx omni- cx eyangclica auctoritate instrucii, in hoc quod Saf-
bus habilaculis veslris, panes primiliarum duos de2 valor Phaiisaeis ct discipulis Joannis interrogantibus
duabus decimis similm fermentatm, quos coquetis ini cur discipuli ejus non jejunarent, respondit,*Non
primitias Domini : offeretisqueeum panibus agnos s possuntfilii sponsilugerequandiu cum illis est spon-
immaculatos seplem annicutos, et vilulum de ar- sus : venientautemdies cum auferetur ab eis sponsus,
mentounum, et arietes duos, e.terunt in holocaustum i et tunc jejunabunl (Mailli. ix); inde ihstituerunt, ut
'& B. RABANIMAURI ARCHIEP. MOGUNT.OPERUM PARS II. JS
post asceusionem Domini, qui matris Ecclesiseverus jA oves ab hwdis; oves ponet ad dexleram, hwdos
est sponsus, et post diem Pentecostes statim die al- autem ad sinislram (Matth. xxv). Commemoral bona
tcra jejunium incipientes, usque ad quadraginta dies opera illorum, increpat mala istorum, ne Iongumfacia-
illud protendant. Hoc vero qui non voluerit, aut non mus.sermonem, dicet eis qui ad dexteram ejus sunt :
jjotuerit per infirmitatem carnis facere, saltem istos Venite, benedicti Patris mei, percipite regnum quoa
tres dies conlinentise salutaris legitime exsolvat. vobis paratum est ab origine mundi; in hac quippe
Jejuniumquidem quarlimensts estqtiodnobispropbe- memorla seterna erit justus. Dicet et sinistris : he
tarum lectio commendat, etnulii violarelicet. Idcirco in ignem mlernum qui paratus est diaboto et angelis
quarla el sexla feria et sabbato in hac hebdomada ejus ; ab boc auditu malo non timebit; et hoc under
vobis jcjunandum est, sicul sanctae el aposlolicac nisi quia hic positus creatori suo bene limoralus
EcclesiseRomanaeauctorilasex antiquis temporibus antea obtemperavit. Non ignorare vos credo, fratres,
ordinabat. Nune ergovenile, dileetissimi, obseero, hujus sanclissimi viri probatissimum agonem ae
in sanctis diebus ad sacra missarum solemnia, fun- ceieberrimam victoriam, qui, secundum Yerilatis
dite ibi preces veslras cum lacrymis coram Domino, vocem ijeaiiludims ocio prajcepta sequens, beatitu-
petentes ejus misericordiam ut qui vos in venera- dinem veram consecutus est. Nam Dominus dieil in
tione Domiriicaeresurreclionis ad tempus consolaba- J3 j Evangelio : Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum
tur, in superna ejus visione in aeternum consolare ~esl regnum cmlorum(Matth.\). Ecce, fratres, nuii-
dignelur. Peracto autem missse officio, cum ad quid hon isle sanctus.pauper fuit spiritu, qui sponta-
ceenandum doihi conveneritis, non obliviscamini neam paupertatem elijgens, rebus propriis et patri-
pauperum, sed portionem eorum eis detis, sicut ssepe monio, cognatis et parentibus dereliclis, iiuic mundo
ves commoiiui, quia indignum est ul quando mise- quasi mortuus perfecle renuntiavit : bumiliter con-
ricordiam Deiintentius expctilis, ipsiimmisericordes versans et nobiiiter exsiilans, et in peregrinatione
contra proximos vestros inveniamini. Scriptum est solum Christiira studuit luerifacere, ut regnum coe-
enim : Dale eleemosynamel ecceomnia munda suril lorum cum eo pei.petualiier potuissel babere. Beuti
vobis (Luc. xi), quia, sicut aqua exstinguil ignem, ita mites, guoniatn ipsi possidebunl terram; bic utique
eteemosgnaexstinguit peccatum, charilus vero operit mitis erat, quia nulli nocuit, nulli calumniam fecii,
muttiludinem peccalorum. Cujus abundanliam vobis imo ab aliis sibi facta palientissime toleravil : male-
ipse tribuere dignetur, qui dilexit nos et lavit nos a diceniibus sibi non -remaledixit, sed magis bene-
peccatis noslris -in sanguine suo, Jesus Christus Sal- dixit, el.pro_persequeiitibusexoravit; ob hocquoque
vator nosler, qui cum Patre et Spiritu sancto cumsanctis angelis terramvivenliumin oelernumpos-
vivit et regnal Deus, per omnia sseculasaeculorum. C ( sidebit. Beali qui lugent nunc, quoniam ipsi consola-
Ameii. bunlur; et hic cuin pauperibus Chrisli magis elegit
HOMILIAXXIV. tribulationem et .pressuram iu hoc mtindo habere,
1NNATALI SANCTIBONIFACH MARTYRIS. quam cum divitibus hujus socculi falsa Ioetitia ad
Proesentis diei laetiliam, fratres charissimi, vobis tempus ridere, et postea in seternum lugere. Nam
audienlibus, opportunum reor sermone placido cum cum ab apostolica sede eptscopus esl ordinatus, et
dilectione vestra tractare, et memoriam beaiiponti- vice aposlolica legalus GermanLus ad Francorum
ficis ef marlyris Ghrisli Bonifacii in mehlem revo- gentem est destinalus, illud Psalmographi in se im-
care, qualiter lemporis vitoe cursum peragens, ad plevit lestimonium, quod de praedicatoribus sancii
bCatitudinem pervenisset perpeluam. Et dignum est Evangelii dietuni est : Euntes ibant et flebant, mit-
ut memoria de eo cogitet, quem memoria (enet lenles semina sua; venientesaulem venient in exsul-
sfilerna; nam in psalmo scriptum est : ln memoria ialione, porlantes tnanipulos suos (Psal. cxxv). Beali
0'lerna erit juslus, db auditione mala non timebit qui esuriunt et siliunt jusliliam, quoniam ipsi salura-
(Psal. csi). Ilic ergo versus, fratres, bene lam buntur. Hoc iki desiderium semper fuil, hoc esuries
sancto viro convenil, qui non solum juslitiam dili- mentis, boc sitis animseut juslificationes mandato-
gebat mente, quin etiam servabatju proedicationeet D I. rum Domini in se custodiiel, et alios item facere
exercebal in opere : atque ob hoc anima justi hujus persuaderel, ulDomino cuui Propkela possel dieere :
modo vivit in requie cum sanctis, remota et secreta E[goautemcumjuslitiaavpa-reboinconspecluluo: salia-
ab omriihus poeiiis ac tenebris impiorum. In fine bor dum manifestabitur gtovia lua (Psai. xvi). Beati
autem saeculiTecepto corpore, non mortali sed im- misericordes,quoniainipsiniisericordiamconsequentur.
mortali, non animali sed spiritali (quia quod -semi- Et unde tantum laborem exsilii pra^.dicatoriste cxi-
nalur in conlumelia, resurget in gloiia) sequabitur mius subiit, nisi quia misericordioevisceribus insiiga-
angelis Dei, et in ipsa memoria aeterna erit justus. tus, aliorum damna ut suadoluit, et ideo de mullorum
Sed a quo auditu malo non timebit, et hoc audite, et correctioue misericordiam sempiiernara coram oculis
sic agite ut ab audilu malo non timeatis. Dicit Deiinvenit. Beati mundo corde, quoniatnipsi Deumvi-
enim Dominus noster Jesus Christus quia non potest debunt : mundus corde fuit, qui tantum lumen sa-
-falli qui nemlnem fallit. Cum venerit, inquit, fiiius pientiae in mente habuil; unde alibi scriptum est :
hominis in gloria sua, congregabunlur ante eum Animajusti sedes est sapietuim; qui autem sapien-
omriesgentes, et saparabit eos sicut paslor segregat tiam veram possidet, frusfrari Dei conspectu nullale-
£):- HOMILLEDE FESTIS PILECIPUIS, ETC. 5D
nus potcst. Beali pacifici,quoniamipsi fiiii Dei voca- A sed corona martyrii fit perpetua. Beati igitur maiiy-
buntur: pacem iste rnarlyr primilus in semetipso res sibi vixerunt, ct morlui exemplum nobis.reli-
fecit, etrmomnes motus carnis suoe spiritus imperfo qtierunt, bene vivendo , conversationis, lolerando
subjugavil, et sic verbum reconciliatlonis aliis prae- fortiter, passionis. Nam ideo Dominus per totuia
dicavit unde, et peccati regno destructo, mullos mundum diversis pcenispalt martyres voluil, ut tan-
filios per baptismum ef proedicalionem Evangelii quam idoriei testes praesentia quadam fidei exemplo
Deo acquisiv.il. Beati qui persectclibnempatiuntur suseconfessionisarguerent, uthumanafragilitas, quae
propterjuslitiam, qnoniamipsorum csl regnutn ccclo- prsedicationiDominicaeauditu longiori.vixcredii, vet
rum : persecutionem igilur propter jusliliam non in prsesentia testimonio marlyrii crederel. Ciincti-
soluma paganis, iriio eliam ab haereticiset schisma- igitur martyres devolissiinecolendi suiit, sed specia-
ticis, nec non et a falsis Christianis passus est, qui liter hfvcnerandi sunt a.nobisqu.ora.rnreliquias possi-
eum validis ihseelabanlur odiis, vituperationihus et dfemus.Illi enim nos orationibus adjiivant, istietiam
convieiis laniabant, atque insidiis disposilis, interfi- adjlivant passione : cum liis.autem nobis familiaritas
eere saepissimecogitabant; sed Dominus illum pro- quoedamesl, semper enim nobiscumsuiit, lfocesl el i"n
tegcbat, ut Evangelii seminarium latius cresceret. corporevivenles custodiunt, el de corpore recedentes
Novissime vero, cum Frisonum genti vcrbum Dei B excipiunt: hic, ne peccalorum labes assuraanl nos,
praedicaret, cum palma martyrii ad Dbminum migra- ibi ne inferni horror invadat. Nam ideo a majori-
vit. Ecce audistis, fratres charissimi, per singulas bus hocprovisumestulsanclorumossibus nostracor-
species beatitudinis qtialiter iste sanctus anlistes Dei pora socfemus,ut dumillos larlarus meluil, nos pccna
et martyr proficicbat, et ad quam perfeclionem per- non taugat; dum illos Christus illuminat,. a nohfs
veniebat. Imitemur nos, qui alumni ejus sumus, pro lenebrarum caligo diffugiat. Ciun sanctis ergo mar-
niodulo noslro, profectum ejus; sequamur monila tyribusquiescentes, evademus inferni tenebras, et si
illius, et sic, Deo opilulante, perveniemus ad prae- 'non propriis meritis, allairien fidci verilate et con^
mium ejus. Laudemus in Domino animam ipsius, sortii sancliiate. Martyres enim inferni porta non.
qnia inodo cum sanctis angelis laetatur in conspectu possidet, quoniam eos paradisi regnum lcnet. Nam
ejus. Honoremus etiam corpus ikius, quia pretiosa videmus eos hic utique jam regnare; cerninius eos
est in conspecluDominitnors sanclorutn ejus- (Psal. frequenter ab immundissimis doemonibus obsessos
cxv). Commemoremuspassionem ejus, ct sicin loco homines liberare; videmus-et ab eis nalui-ai-noslroe
reliquiarum illius cclebremus gloriam triumpbi ejus. infirmitatem relevarr, hocest c;ecos illuminari, sur-
Nou enim aram conslituimus tanquam Deo Bonifa- dis auditum prseberi, claudis gressum tribui, mulis
cip, scd vero Deo aram fecimus Bonifacium, quia n loquelam, et debilibus sanitatem conferrh Haecquo-
sedes utique Dei est anima ipsius : ad cujus gau- que et alia miraeula per sancios fieri-omnibusnotum
dium per orationem illiusTiospervenire posse con- est, et ideo. fratres, veneremur eos in hoc sseculo,
cedal, qui illum triumpliarat, Jesus Christus Domi- quos defensores habere cupimus in fiituro : et sicut
nus noster, qui vivit et regnat cum DeoPatre el Spi- cum eis ossibus iiarentum noslrorum jungimur, ila
ritu sanclo Deus,_per ornnia-soecula seeculorura. et eis fidei imilatione jungamur. Diligamusquod illi
Anieii.. dilexerunt, et odiamus quod illi oderunt; quseramus
HOMILLAXXV. quod ipsi qusesierunt, el refugiamus quod ipsi reftt-
V-NATALI SANCTl ALBAM MARTVRIS gierunt. Dilexerunt quidem illi Deum ex toto corde,
Sancta solemnitas beatissimi Albani martyris, tota anima, tota virtule, etproximos suos tanquam
quoe nos, fratres charissimi, in nomine Dominicsn- seipsos; ila et nos nihil amore Dei praeponamus, et
gregavit, de meritis et gloria tanli martyris exigit proximos nostros in quocunquejiossitnusadjuvemus.
aliquid dici, sed non potesl aliquid digne dici : Illi oderunt vitia , el vilaverunt peccata, nos quoqtio
verumtamen et nos dcvotione magis quani facullate simililer detestemur vitia, et vilemus peccala. Ipsi-,
laudemus eum, imo Dominumlaudenius in. eo, Do- refugientes luxum hujus vitse, per fidem rectam et
minum in iIlo,.et.iIIum in Domino. Quid enini esset jj bona opera quaesieruntvitam aeternam; nos quoque
sine Domino, vox marlyrum de psalmo cum legere- simili modo renuntiantes voluptatibus carnis, in
lur audila est: Auxilium nostrum in nomine Domini flde, quaeperdilectionem operalur, quaeramusvitara
(Psat. cxxin). Si auxilium omnium nostrum in no.- beatam et gaudia.siue fine mansura. In.nullo.videkr
mine Domini, quanto magis martyrum : ubi major cet ab ipsis separari poterimus, si.soeieinus nosilks
pugna, ibi majus auxilium necessarium est. Facile lam religione quam corpore : quod per intercessiOT-
est, fratres, martyrum solemnia celebrare, sed diflt- nem et merita illius sancli martyris ad cujus sacras
cile est marlyrum passiones imitari. Angustam et reliquias astamus, ipse nobis prseslare dignetur, qui
arctam Christianorum viam. duaeres. faciunl, con- cum Patre et Spirilu sancto vivit el regnat Deus,
temptus voluptatis et tolerantia passionis. Quisquis per omnia sxcula sseculorum.Amen.
igitur taliter confligit, sciat se cum loto mundo HOMILIAXXVI.
confligere. Nam si liaecduo vincat, id est, quidquid INNATALI SANCTI BAPTIST43.
JOANNIS, .
blanditur et quidquidminatur, ita vincit mundum : Jam Dominopropitiante , fratres charissimi, nca_
voluptas enim mundi falsa est et pene transitoria, parum desiderala advenit festivitas , et ideo q.iieun.
51 B. RABANIMAIJRIARCIIIEP. MOGUNT.OPERUM PARS ff. K*
que bene devoli bonis operibus ad lantam celebriia- JA et infidelitatis humore digesto, advenicnte Christo,-
tem se prseparaveranl, securius gaudeant; qui vero ab illo ccelesti lumine laitificari possent potius quam
ad hoc faciendum magis adhuc segnes exstilerant, lorqueri. Sicut enim Iippienles oculos ad videndum
misericordiam Dei sallem nunc cum lacrymis et ge- provocas si exiguum splcndorcm luccrnae oslenderis,
mitu inlenlius expetant, ut gaudio sanctorum per- et amplius erucias si lumcn magnum ingesseris, ita
fecto in seternum non careant. Natalem quoque san-_ Domihus et Salvator noster, qui est lumen verum,
cti Joannis Baptistaehodie, fralres, celebramus, quod nisi prius bcatuin Joannem velut lucernam praemit-
nulli sanclorum unquam legimus fuisse concessum. terel, claritatem ejus lorus mimdus sustinere non
Solius enim Domini et beaii Joannis dics nativitalis possct. Ergo quia beatum praccursorem Domini lu-
in universo mundo celebratur et colitur, ct merilo : cernam esse cognovimus , qui veram lucem praecur-
quia utraque nalivitas plena est myslerio. Joannem, . rebal, et lestimonium pcrhibuif de lumine, ut omnes:
slerilis peperit, Christum Yirgo concepit; in Elisa- crederent per illum : curramus ad eum, audiamus
beth sterilitas vincitur, inbeala Maria conceptiouis quid resonet. Ipse quidem vox est, sicut dicit Isaias
consuetudo mutatur; Elisabelh virum cognoscendo .propheta : Voxclamanlis in deserto, Parate viamDo-
filium genuit, Maria angclo eredidit ei concepil ho- mini, rectas facite semitas ejus. Omnis vallis implebi-
minem; concepit Elisabeth hominem, sed soktm ho-1-> tur et omnis mmts et cotlts humiliabitur, et erunt
minem, Maria vero Deum et honiinem. Magnus igi- prava in direcla , et aspera in vias planas, el videbit
tur Joannes, cujus magnitudirii etiam Salvator tesli- omnis caro salutare Dei llsa. XL). Praeparemus quo-
monium perhibet dicens : Non snrrexit inler natos que et nos viam Domino venturo ad corda nostra,
mulierum major Joanne Baptisla (Maltli. xi). Prac- tollamus offensionespeccatorum per confessionem ct
cellit enim cunctls ct universis, antecedil prophetas, poDiiitentiam,rectas faciamus semitas conversationis
supergreditur palriarchas, et quisquis de muliere nostrae, quaeprius pravae et tortuosae erant; sLerna-
natus est, inferior cst Joanne : qui autem de Virgirie mus viam veroefidei bonis operibus, deponatur su-
nalus esl, major est illo;unde idem loannes ail: perbia mundana, el elevetur pusillanimitas formido-
Qui post rne venit, anle me facius esl, cujus non sum losa : sicqtie compositis, ordinatis, sequalis et coa-
dignus solvere corrigiam caleeamenii (Joan. i); el : dunatis omnibus, videbimus salulare Dei sicuti est:
De pleniludine ejus nos omnes accepimus,graliam pro qtiia in pace faclus est locus ejus, et habitatio ejus itv
gratia (Ibid.); quia se quisque et omnes homines se- Sion (Psal. LXXV) , cujns visione perpelua nos per-
cum agere cum grotia conspexit, ideo nullum quasi frwi, praecursoris sui prccibus exoratus, ipse conce-
non egentem ab hocnnmero exclusit; ac si diceret: dat, qui ob hoc de ccelis clescenderat, et de morte-
Nos omnes propbetae, pairiarcboc, apostoli, quolquot triifiinplians,.snrsum ascenderat, Jesus Chrislus Sal-
sancti et ante incarnationcm prxmissi, vel ab Inear- vator noster, qui cum Patre et Sjiiritu sancto vivit eS
nato missi, omnes nos de plenitudine ejus accepi- regnat Deus, per omnia soeeulasasculorum.Amen.
mus : nosvasa sumus, ille fonsest; ille creator, nos HOMILIAXXVII.
creatura ; ille Deus, nos homines. Hoc ergo, fratres,
est in nalivilale Domini ct IN NATALI SAXCTORUM APOSTOLORUM PETRIET PAULI.
mysterium proecursoris
in nativifate Redemploris nostri, quod in prophetae Hodie, fratres charissimi, beatissimorum aposto-
nativitale humilitas nostra designalur, in nalivitate lorum Pelri et Pauli nalalis dies est in toto orbe no-
quoque Domiiii exaltatio noslra. Joannes decre- lissimus : in qua enim parle orbis latere poluil tanla
scenle die natus est, Cbristus vero crescente, quia dcvotio, cum virtutibus testaniibus ubique praedica-
dignum fuil ut hominis fama minueretur et gloria lur eorum gloriaemagnitudo? Si quidem cum de his
Dei exaltarelur. Iloc idera ct Joannes senliens, ait : dical David prophela : ln omnemlerramexivit sonus
Me oporlet minui, illum autcm crescere (Joan. m). eorum, et in fines orbis lerrm verba eorum (Psal.
Quod etiam in passionibus amborum impletum esl : xvm). In omnem terram mirabilium Petri virtus
ul minuerelur homo, capul Joannis abscinditur; ut .n annuntiatur : et in fines orbis terrae Epistolae Pauli
exaltaretur Deus, Christus in ligno suspenditur. penetraruiit. Quis enim non audivit quod primunr
Quare autem bcai.um Joanneni Dominus et Salvaior bcaius Petrus apostolus sedenli ad portam specio-
noster lucernam csse dixeril, et quare eum anie sam templi claudo ex ventre malris suaeolim jam
milti volueril, breviler charitali veslrse inlimabo : debili pedum suorum restituerit firmitatem (Act.m),
prsemissus estenim Joannes velul vox antc verbum, ut quod natura niinus contulerat, apostolica gratia
lucerna ante solem, praecoante judicem, scrvus anie repararel? Aut quis locus expers est Epistolarum
dominum, amicus ante sjionsum. Et quia universum Pauli? ubi verba apostoli Pauli non legunlur? el quis
mundum peecalorum tenebroe et nox. infidelitatis fidelium non ea litteris inscripsit, corde relinet, con-
oppresserat, et solem justitioeaspicere nou valebant, versatione eustodit? qui Paulus a Domino vas ele-
beatus Joannes quasi lucerna pra^mittitur, ul cordis ctionis est nominalus : bonum vas, in quo preliosi
oculi, qui, lippitudine iniquitatis oppressi, niagnum mandatonim Chr.isti l.hesauri conduntur; bonum
et veruni lumen videre non poleranl, ad lumen lu- ulique vas, de cujus plenitudine substantia vilae po-
cernae primum quasi tenuem splendorem videre con- pulis semper erogatur, et plenum est. Ergo, fratres.
suescerent, el paulatim peccatorum nubilo remoto, •DominusChrislus inerito hos duos aposlolosin ccetu
'
E-3" HOMILLEDE FESTIS"PR.LC1PU1S, ETC. o3?.
sancisnmi suorum eminere fecit, quos suo j'udicio A nos habcmus, quales duces religionis nostrse, qnalcs-
in lanlam gloriam exaltavit. Nam Pelro, sicut bono adjulores gaudii nostri. Et ideo quotiescunque san^
Chrisii merac-
dispensalori, clavem regni ceelestis dedit; Paulo, ctorum apostolorum sive martyrum
tanquam idoneo doclori. magisterium ecclesiaslicae riani eelebramus, praelermissisomnibus saeeuliacti-
institutionis injunxit : scilicet ut quos iste erudierit bus, sine aliqua dilalione concurramus. Reddamus
"ad salutem, ilie suscipiat ad quietem; ut quoruuL illis bonorificentiam, qui nobis salutem pro effusione-
corda Paulus patefaceret doctrina verborum, eorum sui sangufnis pepererunt, qui tanquam sacratam ho-
animabus Petrus aperiat regna ccclorum.Itaque bea- stiam pio nosira propitiatione se Doiriino obtulerunt,
tus Pelrus etPaulus eminent inter universos aposto- pr«sertim cum dical. ad sanctos suos omnijwlens
R>s, et peculiari quadam prserogativa praecellunt. Deus: Qui voshonorat, me honorat;' et qui vossperni'.,..
-Veruminter ipsos quis cui prseponalur incertum est. me spernil (Luc. x), Honoremus sanclosapostolos at-
Piito enim illos oequalesesse meritis, qni aequales que martyresChrisli cultu celebri: bonoremustaudiT
sunt passione; et simili eos fidei devotione vixisse, bus,honoremits devolione, honoremus et imitalione ;
quos simul videiiius ad niartyrii gloriam pervenisse. et sic per eorum orationem perveniemus adgaudii
Kon cnim sine causa factum palemus quod una die, ipsorum perpeluam. societatem; praestante hoe au-
uno in loco, unius tyranni toleravere sententiam. B « ctore et largitore omnium bonorum Domino , videli*-
Uno die passi sunt, ut ad Chrislum pariler perveni- cel Jesu Chrislo, qui cum Patre vtvit et regnat Deus
rent; uno in loco, ne alteri Roma deesset; sub uno in unitate Spiritus sancti, per omnia saeculasaeculo-
persecutore, ut sequalis crudelitas utrumque con- rum. Amen.
stringerei: dies ergo pro merilo .,.locus pro gloria, IIOMILIAXXVIII.
persecutor decretus est pro virtute. Et in quo 1NNATALI SANCTzE MARUE.
landem loco martyrium pertulerunt? In urbe Ro- Adest nobis, dileclissimi, oplatus dies beatse ac
mana, quse principatum et caput oblinet natio- venerabilis semper virginis Marise: ideo cum summa;.
num : scilicet ut ubi caput supersfitionis eral, exsullaiione gaudeat terra nostra lantae virginis il-
illic caput quiesceret sanctitalis ; et ubi gentilium lustrata nativitate, et per cujus partum mutatur na-
principes habitarent, illic Ecclesiarum principes tura plaslorum, qua deletur et culpa : prsecisa [prae-
morarenlur. Cujus autem mcrili sint beatissimi Pe- cisum] est namque in ea illud divinae infelicitalis
•t-rus et Paulus , hinc possumus intelligere quod elogium quod dicit : In Iristitia paries filios, quia
Dominus Orienlis regionem propria -illustraveril isla in loetitia Dominum parturivil. Eva enim luxit,
passione; Occidentis, ne quid ininus esset, vice isla cxsultavit; Eva lacrymas, Maria gaudium iu
s.ii, aposiolorum sanguine illuminare dignaius est; ^C ventreportavit; quia illa peccatorem, isla edidil in-
et licet illius passio nobis sufficiat ad salutem, iiocentem, virgoque genuit et virgo permansit jiost
tanien et amboruin marlyrium nobis contulit ad partum : utrumque miraculum , fralres, quod sine
exercplum. Hodicrna die igitur beati apostoli san- corruptione gravida, et iri partu virgo est puerpera.
giiiiiemprofuderunt; sed- videamus eausam cur ista Ave, inquit angelus ad eam , gratia plena , Dominus
perpessi sunt, scilicet quod inter caelera mirabilia, tecum; tecum Dominus in corde , tecum ia ventre,.
. etiam magum illum Simonem orationibtis suis de ieeum in ulero, tecum in auxilio. Gralulare, beala»
aeris vacuo proecipiti ruina proslraverint. Cum virgo, Christus rexecoelo suo, in utero luo; et ideo
- enim idem Sinion se Clirislum diceret, et tan- benedicta eris tu inter mulieres, quae vitam et viris
quam filium ad palreni assereret volando se posse ac mulieribus peperisti. Mater generis noslri pcenam .
conscendere, atque clatus subilo magicis artibus vo- inlulil mundo, genitrix Domiiii nostri salutem attulit.
lare coepisset, tunc Pelrus fixis genibus precatus saeculo r percussit illa , ista., vivificavit; propter-
est Dominumr et prccatione sancta vicit magicam iiiobedicntiam enim obedientiaucommulatur. Lseta
leniiaiem : piius etiam ascendit ad Deum oralio igitur Maria gestat infantem, exsullans amplexatur
quam volalus, et anle pervenit justa pelitio quam n filium, portat a quo porlabatur. Audile igitur vocem-
iniqua proesumptio; ante, inquam, Petrus, in lerris verborum illitis qua dixit : Magnificat anima mea
positus, obliniiit quod petebat,quamSimonperveniret Dominum,.el exsullavil spirilus meus in Deo scdutari--
ad ccelesiia quo tendebal : allius ascendit humilitas mco : quia respexit humilitatem anciltw sum; ecce -
quam superbia.; vaiidius inlima ccelorum penetravit enim ex lioc beatam me dicenl omnes generationes,
cbaritas quam prassumptuosainiquitas. Deinde ipsa quia fecit tnihi tnagna qui potens esl (Liw. i). Deni-
passio, licel diversa in singulis fuerit, tamen pari que post illud benedicibile prsesagium, dum tacita.
referia esl gratioe sanciitate. Nam Peirus crucis secum Yirgo mentis alternalione confligit, qualis •
sicut Salvaior exitium tulit, el Dominicaedevoiio- esset ista salutatio, nuntius interim cceleslis exse-
nis similitudine, nec morte deceplus est, scilicel ut quitur : Ne timeas,. Maria, invenisli enim gratiamc
quem imitabatur fide, imitaretur etpassione. Paulus apud Deuin : ecce concipieset paries filiunt, el voca- -
vero capite csesusest, quia genlibus caput fidei esse bis nomen ejus Jesum ; at illa : Quomodo, inquit,,.
probabalur, el ut ostenderet fidelibus per truncatio- fiei islud, quoniam.virum non cognosco; et angelus^.
nem capitis caput verum, quod est Christus, non ad eam : Spiritus sancius, ait, superveniel in te, eti
posseullo niodo divelli. Eccc, fratres, quanlos patro- virlus Allissimiobumbrabil libi; idcoquequod nasce*-
S5 B. RABANIMAURI ARCHIEP. MOGUNT.OPERUM PARS IL m
tur ex te sanctum, vocabitur Filius Dei. Nec niora, A . Laudent eam angeii, prociacent archangeli, omnes
reverlitur nuntius, et virginalera thalamum ingredi- coelorum virtutes et omnes sanctorum ccetus iiv
lur Christus. Gaudeamus ergo et nos, fralres. in die laudibus ejus exsultent; attamen adhuc mihi vide-
tantse Yirginis, quoemeruit, sola omnium fcmina- tur excellere dignitas honorificentiseejus. Sed hoec
rum, regem, quem eoeli, terra, mare, capere non perpendentes, fratres, non desperemus nec refugia-
possunt, in suam virginalem caslis et sanclis visce- mus, imo magis in laudem ejus pro moduld nostro
ribus cohcipere vulvam, ut ipsa pia interventrix pro excitemur, et in praedicationeejus exsultemus; quia
nobis consistat ad filium , qui eam transvexit cum quod minus est in possibilitate nostra, iniplebit bo-
omni gloria ad coellpalatium, et nunc vivit et regnat nilas sua. Mundemus conscieniiam nostram ab ope-
cum eo in saeculasseeulorum. Anien. ribus mortuis, et proei>aremusnos ad confessionem
HOMILIAXXIX. tanti nominis. Omnis persona et omnis aelas ad tan-
IN ASSUMPTIONE SANCTJE MARI.E VIRGLNIS. tam festivitalem celebrandam bonis moribus ornare
Cuni ornnium sanctarum virginum festivitat.es, se studeat, et in quo vocatus est, in eo permanere
quoe castitatem mentis et corporis usque ad finem decertet, Qtticunque ergo viri sive feminse virgini-
vitae servaverunt, et per Dei misericordiam de boc talis propositum lenenl, in eo perseverare satagani^
saeculo nequam triumpharunt, dignae sint laudibus, IB ut sint sanctae et eoipore et spiritu : siut disciplinse
perpendite, fralres, quanta veneratione digna sit so- Dei memores, jusliliam cum religione teneant, sint
lemnitas illa, qua Yirgo virginum ex hac temporali slabiles in fide, humiles in timore, ad omnem lo-
vila seternam migravit ad requiem : cum non so- lerantiam fortes, ad sustinendam injuriam mites, ad
lum credimus illam nobiscum esse memorabi- faciendam misericordiam faciles, fraterna pace una-
lein, sed etiam cum ipsis sanctis spiritibus angelicis nimes atque concordes, et ad omne bonum prom-
fieri valde honorabilem, qui celebri inde exsultant ptissimt; qui autem connubio sunt dcditr, virginita-
gaudio, cum matrem Domini atque conditoris summi lem tamen in fide recla liabeant, in qua universa
seterna beatitudine secuni perfrui conspicitmt; ma- Ecclesia, sponsa Dei dicilur. Quod lamen Ecclesia
trem videlicet illam quae sobolem in utero concepit, catholica, quae constat ex virginibus et pueris, ex
el casta est; filium genuit, et virgo est; maier im- maritalis feminis et uxoratis viris, uno nomine
maculata, maler incorrupta, mater intacta, maler virgo est appellata, audi Apostokun dicentem : Dt-
unigeniti Domini el regis omnium, plasmaioris et sponsavi, inquit, vos uni viro virginem castatn exhi-
«reatoris cunctorum; illius qui- in excelsis sine bere Chrisio (II Cor. xi). Pudiciliam conjugalem
matre , et in terra est sine Patre; ipsius qui in servent, ab illicitis abstineant, bona opera faciaul,
coelis secundum deitatem in sinu est patris, et C G hospitalitatem diligant, et eleemosynas facere non
iu terris secundum corporis susceptionem in sinu segncs fiant. Qui divites in hoc mundo fteri videan-
erat matris. Hujus itaque Unigenili Dei dicilur tur, non superbe sapiant, nec sperent in incerto di-
haec mater Virgo Maria , digna digni, immaculata viliarum, sed in Deo vivo, qui praeslat omnibu&
sancli , una unius, unica unici : nec enira abundanter. Discanl bene agere, divites fieri in ope-
aller unigenitus Deus super tcrram veh.it, aut ribus bonis, facilc tribuere communicare cum pro-
alia virgo unigenitum genuit. Unde et magnitudinem ximis, thesaurizent sibi fundamentum bonum, ut ap-
ejus admirantes tacitis vocibtts cordis, taliter, fra- prehendant vitam oeternam. Qui autem pauperes
tres cbarissimi, exclamemus in laudem, atque dica- sunt, fide non deficiant, sed magis virlulibus di-
mus : 0 vcre beata virgo Maria, agnosce gloriam vites fieri sludeant, quod seriptum est: Pauperes
tuam, illam videlicet gloriam quam libi angelus nun- elegit Deusin hoc mundo, divilesin fide, et hmredes
tiavit, vel Joannes per osElisabeth, nondum malris regni, quod repromisil Deus diligenlibus se (Jac. n),
adbuc de secreto uteri [egressusj prophetavit : Be- et Prophcla dicit : Junior fui et senui, el non vidi
nedicta ilaque luinter mulieres, et benedictusfructus justum dereliclum, nec semen ejus egens pane (Psal.
ventris tui. Tti quoque promissum universo mundo xxxvi). Sive ergo nobiles sint, sive ignobiles, sive
1
D
per taata relro saecula suscipcre nieruisti adventum ; scrvi, sive liberi, siveviri, sive feminae, sive senes,
habilaculum immensae majestatis effecta es : spe.m sive juvenes, omnes pariter audiamtts Aposlolum
tcrrarum, dccus saeculorum, commune omniumgau- dicentem : Stale iu fide, viriliter agile et conforla-
dium peculiari munerenovemmensibus sola jwssedi- mini; omnia veslra cum charilale fiant (I Cor. xvi).
sti. Iniliator omnium rerum abs le iniliatus est, el Et si taliler nos facientes sancla Dei genitrix suae
profundendum pro mundi vita sanguinem de corpore conspexerit adesse feslivitali, facile nobis impeira-
luo accepit; uno partu tuo universorum nata esl bit et in praesenti opporlunum solalium, et in fuluro
vita sseculorum : aiigelorum Palrem meruisti vocare vitam aelernam, prsestanle Domino nostro Jesu
filium tuum. Ecce exaltata es super choros angelo- Christo, qui vivil et regnat cum Deo Palre in unilate
rum, juxta regem (ilium, felix mater, regina regna- Spiritus sancti Deus, per omnia ssecula saeculoruni.
bis in aeternum. Et cui praestilisti uteri tui hospi- Amen.
tium, ipse tibi dedit regna ccelorum. Sed hoec di- HOMILIAXXX.
cendo, fralres, minus mihi videtur omnis laus esse DEJEJUNIO MENSIS SEPTIMI.
gioriaecjus, et succunibere omnis oratio honori ejus. Mcnsisseplimi secundum divinsc legis sanctionera
57 HOMILLE DE FESTIS PR/ECIPUIS. ETC - ES
fralres cbarissimi, nunc instat celebritas, qitam diem A } Quod autem de tabernaculorum festivitate supra
expialionum et solemnitatem tabernacuiorum vele- commemoraviriius, hoc significat quod nos qui ab'
res celcbrabant, nos utique commonentes ut intelli- inlelligibili M°ypto, hoc est infidelitatis tenebris,
gamus nos in prsesentis vitse peregrinalione, ab om- et a spiritalis Pharaonis servitute, qui secundum
ni labe peccatorum per sanguinem medialoris no- corrupiionem Ialerum praesentis sseculiest, liberati
stri e.xpialos,fulurara in ccelis quoerere debere pa- sumus, omiie tempus istius vitae, quod septenario
triam : non enim habemushic manentem civitatem, dierum curriculo volvitur, in labernaculis quasi pc-
sed fuluram inquirimus (Hebr. xm). Nam ut hoeclu- regrini habitare debemus, dicentes cum Psalmista r
cidius paieant, ipsa verba legis cbaritati vestraebre- lncola ego sutn in terra, et peregrinus, sicut omnes-
viter commemorare liccal. Locutus est enim Domi- palres (Psai. cxvin); et : Credovidere bona Domini
nus ad Moysen,dicens : Loquere filiis Israel: Mense in terra vivenlium (Ibid.) ;. imilantesque caput no-
septimo,primadie mensis, erit vobissabbatummemo- slrum, ipsam Yerilatem, quse dixit: Vulpesfoveas
riale, clangentibuslubis, et vocabitursanctum : omne habent, et votucres ccelinidps : fiiius autetn hominis
opus servile non facietis in eo, et offerelis holocau- non habet ubi caput suum reclincl (Luc. ix).; qsai
stum Domino (Levii.xxm); et paulo post : Decima, nos ad supernam patriam praecedens,proraisit no-
inquit, die metisis hujus seplimi, dies expiationum B 13bis, ita dicens : Vado parare vobis locutn,. eixterum
erh celeberrimus, el vocabilur sanctus : affligelisque veniam, et accipiam vos ad meipsnm, ut ubi sutn
animas vestras ineo, et offerelisholocanslumDomino. ego, et vos silis (Joan. xiv). Hanc laelissimarapro-
Omne opus non facielis in lempore hujus diei, qnia nrissionemRedemploris nostri suscipientes, fratres
dies propitiationis est, ut propilietur vobis Domintts charissimi, tolum desiderium nostrum in ejus amo-
Deus vester. Omnisunima qum afflicta non fuerit die remvertamus; non siraus cupidi, neque elati, ad
hoc, peribit de populis suis, et rcliqua (Ibid.); et post praesentem prosperilatem intendentes, sed magis
aliquanta r Mense, inquit, seplimofcsta celebrabiliset feslinemus per prscscntis vitse laborem ad requiem
habitabitis in umbraculis septem diebus: omnisquide venire perpeluam r Per multas eniro tribulaiiones
genere est Israel, manebitin labernaculis, ut discant oporlel nos inirare in regnum Dei (Act. xi-v).Scimus
posleri vestri quod in tabernaculis habitare feeerim ad eleemosynam prompti, largi in tribuendo sola-
filios Israel, eum educeretneos de lerra Jigypti, ego lium egentibus proximis nostris. Nudi intravimus
Dominus Deus vester (Ibid.). Ecce, fralres charis- in hunc mundum, nudi exibimus de boc mundo
simi, quanta auctoritate ritus hujus solemnitatis (Job. i). Thesaurizemus nobis thesauros in cmlo,ubi
primilus a Domiao constitutus est, quem minime nec mrugo, nec tinea demolUur,nec fures effodiunt,
violare licel, iino cum orani honorifieenlia virtutum, C nec furanlur (Matih. vi). Castigemus carnem no-
sobrietalis qHoqueet easlitatis, jejunii et saerarum slram cum jejuniis et vigiliis; morlificemus voli>-
orationum, digne venerari decet. Nec onerosum ptatem corporis, ut in nobis vigeat virtus animae.
videri debet dilectioniveslraesi aliqua verba ex su- Omnis enim anima quw affticla non fuerit in die.
prapositis sentenliis exponamus, quia dulcius illud hoc, peribit de popidis suis. Hoc est patenler dicere,
celebrabitis, cujus rationem bene cognoscilis. Se- Quisquisin praesenti vita deliciose et segniter vivitr
ptenarius ergo nnmerus primum evidenlem gerit exterminabitur de coetu sanctorum, quando juslus
perfeclionis ac consummationis figuram : sive spe- judex bene certantibus prsemia reddet aeterna, otio-
cialiter uniuscujusque nostrum, sive generaliter sis autem et negligenlibus supplicia tribuet sempi-
omniura electorum, quod utique denotat illud, quia lerna. In hac quideni prsesenli septimana, fralres,
Deus in die septima cessavit ab operibus suis, dans secundum constilutionem sanctorum Patrum, quarta
nobis ex ipsa requiem nostram conjicere, de qua et sexta feria, nec non et sabbato, nobis jejunandum
Paulus ait: Qui enim ingressus estin illam requiem, cst, ut in diebus propitiationis per jejunia et elee-
requievitipse ab omnibus operibus suis, sicut a suis niosynas,per preces et supplicationes, misericordiam
Deus (Bebr. iv). Sed initium consummationis lem- in conspectu conditoris nostri invenire mereamur.
porum, Domini est adventus ; de quo Joannes evan- D " Nullus se nostrum in proedicliscliebus ab ecclesioe
gelista ait : filioli, novissima enim hora est ; hoc vi- conventu subtrahat, sed magis se ibidem inter sacra
delicet terimus septimi mensis rite significal, in quo missarum solemnia Deo cum lacrymis et compun-
requiem habere incipiemus, id est, carere operibus clione cordis orando commendare studeat : quate-
malis, et a gravi sarcina peccalorum liberari. In nus remissionem proelerilorum- peccalorum perci-
hoc ergo tuba aposlolicaeprsedicalionis ad sanctifi- piat, el per gratiam adjutus in fuluro, melius
cationem nos invitat, et servilia opera agere ve- se a peccatis omnibus observare queal: proestanle
tal: non est enim jam teriipus opera servilia facere, ipso Redemjilorenoslro Jesu Christo, qui cum Patre
quia suffirit prseterilum tempus ad voluntatem gen- et Spirilu sanclo vivit et regnat Deus, per omnia
lium, in quo gesta sunt ea quse erant turpia; et saecula soeculorum.Amen.
debemus quemadmodum exhibuimus niembra no- HOMILLAXXXI.
slra arma iniquitalis ad iniquitatem, ita exhibere IN FESTIVITATE SANGTI MICHAELIS ARCIIANGELI.
membra nostra arma juslitiac in sanclificationem Bcati Michaelis solemnia, fratres charissimi, celc-
(Rom. vi), hoc cst cnim Yerum holocaustum Doniini. branies, libct uos aliquid vobis dc hac fesliviiaie
5'9 B. RABANIMAURIARCIIIEP. MOGUNT.OPERUMPAP.S II. 60"=
dicerc, quatcnus niens vestra eo valenlior ad coele-A nominatur : iilum quippe nuntiare veniebal, qui ad.
stia se crigal, quo se cognoscit eorum memoriam debellandas aereas potcslates bumilis apparere di-
vcnerari in terris, quorum babilatio est semper in gnatus esl. Rapbael qtioque, qui ad cnrandum To-
ccelis. Bene ergo prsevisum cst nobis a sanclis Pa- biseoculos mittilur, dignum videlicetfuit ut Dei me-
tribus, ut qui sanctorum mariyrum alque confcsso- dicina vocaretur. Sciendum ergo esl quod ipsi an—
ruin pcr toluin annum varias cclebrationes ha!:c- gelicispiritus, cum ad nos veniunt, sic exterius im—
muS; in diebus natalium eoruin, quando de morle plent minislerium ut tamen nunquam desint inlc-
triuniphaverunt el ad vitam renali simt octcrnam, rius per contemplationcm. Et mittuulur igitur etas-
saltem vel una die sanctorum archangelorum me- sislunt, quia Deo ubique proesenles suut : amant
moriam solemniter veneraremur, ut quoruro omnes et obediunt atque in bumilitate persisiunt; fruun-
semper indigemus auxilio contra hosiis anliqui insi- tur bono inocstimabili, et ob hoc gaudent lsetiiia
dias, etiam in comniuni convenlu pariler eorum a inenarrabili. Pacem intcr se habent perpetuam, ct
Domino poslularcmus suffragia. Angelortimquippe pacem nobiscum tenere optant. Sunt pii, benigui,.
et hominum naiuram ad cognoscendum se Domi- misericordes, pleni dilectione, nihil Deo charius du-
nus condidil, quam dum consistcre ad oelernuni cnnt, et ad hunc amorem nos accendere volunL
voluit, etiam procul dubio ad suam similiiudinem]B Fiiiem gaudii sui non peitimescunt, et hancsecuri-
creavil. Novem vero sunt ordines angelorum, de- tatem nos sccum in ccelishabere cupiunt. Sed hoec,
cimiis quoque homo est crealus, qui coiidilori suo fratres, me loquente, introrsus vos ad vosmelipsos
ncc post culpam pcriit, quia hunc ajlerna sapientia reducile, secretorum vcstrorum nierita cogitationes-
pcr carnem miracnlis coruscans, quasi ex luminc que discutile. Videte si quid jam boni vobiscum'in-
lestse, reparavil. Nam teslante sacro elogio, scimus tus agilis, videte si in nuniero borum agminum,
angelos, arcbangelos, virtules, potestales,. priuci- qusebrcvitcr tangendo pcrstrinximus, sortem veslroo-
patus, dominatioiies, tlironos, cberubim alque sera- vocationis invenitis. Yaeautein animaequse in se de
phim, qui in superni regis casiris scmper dcvoti his bonis quaenumeravi, minime aliquid recogno-
persistunl, est ab ej.us laude nunqnam cessabunl. scil, eique adhuc vae deterius imminct, si privatam
Scd tamen sciendum quod angelorum vocabulum se donis inlelligit elnequaqnam gemit. Quisquisergo
nomen est oflicii,non naluroe. Nam sanctiilli coele- laliscst, fialres mei, gemendus est valde, quia non
stis palriae semper quidem sunt spiritus, sed scmper gcmit. Pensemus igitur acccpla clectorum munera,.
vocari angeli nequaquam possunt; quia tunc solum et virtute qua possumus, ad amorem tantae soriis
sunl angeli, cum per eos aliqua nuntianlur. Unde anbelemus. Qui in se uonorum gratiam minime re-
et pcr Psalmistam dicitur : Qui facit angelos suos (C cognoscit,gcmat; qui vcro in se minorcm cognoscit,
spirilus (Psal. cm); ac si patenler dicat : Qtti eos majorcm aliis non invideat, quia et supernse ilhe
quos semper habei spiritus, etiam cum voluerit, an- dislinctiones beatorum spirituum ila sunt condita:,
gelos facit. Sed tameh mos ecclesiasticus obtinuit, ul aliae aliis sint proelatse, sed tamen omncs uua-
proptcr significationemmullifariam quam uuum no- eademque cbariiaie sociatae. Dihgamus nos, fratr; s
men spiritus conlinet, quod illi ccelestis Hterusalem charissimi,' invicem, diligamus et illos coeleslispa-
cives angeli generaliter nuncuparentur ; Grsecaele- triae spiritus, et illorum ccelestem conversalioiiem,
liim lingua, aiigeli, nuntii, arcbangeli vero summi quantum possumus, in bonts moribus imiiemur.
nuntii vocantur. Hi aulem qui muiima nuntiant, Diliganius ante omnia et super omnia conditorem.
angeli; qui vero summa annunlianl, arcbangeli vo- nostrum, dcprecantes ejus cleuientiam, ul qui nos ab
canlur; qui idcirco etiam privalis nominibus cen- initio inter sanctorum angclorum consortia ascribi
senlur, ut signelur per vocabula etiam in operalione voluit, sanctorum archaugelorum suorum precibus-
quid valcant. Neque enim in illa sancta civitate, cxoratus, ad corum societalem nos pervenire faciat
quam visione omnipotenlis Dei plcna scientia perfi- Jcsus ChrislusDominusuosicr, quicum Patreet Spi-
cit, idcirco propria nomina sorliunlur, ne corum rilu sancto vivit ct rcgnal Deus, per omnia saecula
nomine personoesinenoniinibus sciri non possinl: '" scccubrum. Amen.
sed cum ad nos aliquid minisfraluri vcniunt, apud HOMILIAXXXII.
se nomina a ministeriis etiam trahunl; Michacl, IN REVELATIONE SANCTI MICUAELIS.
namquc, quis sicut Deus? Gabriel autcm forliiudo Memoriam beati Micbaelis archangeli loto orbe
. Dei, Raphael vero diciiur medicinaDei. Et quoiies venerandam ipsius et opere condita cl consecrala
miroe aliquid virlulis agilur, Michael mitti perhi- nomine demonstrat ecclesia. Quse non metallorum
hetur, -ul ipso actu et nominc detur inielligi quod fulgore, sed privilegio commendala signorutu; vili.
ivallus potest facere quod facere praevalet Deus. facia schemaic, sed ccelesli est praedita virtute, ut
Unde et ille antiquus hosiis, qui sc ad similitudi- pole quia fragililalis humanoememor archangelus,
nem ejus superbus extulerat, in finc mundi cum e ccelo venicns, ad promereudam ibi mortalibus-
Michaele archaugelo praeliaturus esse perhihetur, supernorum graiiam donorum, propria manu sua
ut per Michaelemperemptus discat quia ad similitu- condere dignatus cst. Ycrtice siquidem montis ex-
dinem Dei pcr superbiam millus cxsurgat. Ad Ma- cclsi posila, de corpore ejusdem saxea, speluncsein-
riiim qttoquc Gabriel mittiltir, quia Dei forlitudo starpraccavaia ostenditur. Estautcmlocus inCampa-
Cf HGMTLLEDE FESTIS PILECIPUIS, ETC. 62
n::c finibusubi inter sinum Adriaticum et montcmi A usque sequenlibus, alque extrema quseque cedcnti-
Garganum civitas Seponlus posita esl, qui a nice- bus advcrsariis, mccnialandem suaeurbis moribundi
liibus civitatis ducentis duodecim milliaribus por- subinlrant, qui queant evadere periculum : comper-
rectus , in cacumine supremo , beati archangelii tum enim erat quod angelus Dei in adjutorium ve-
prafatam gestat ecclesiani. Iianc mortalibus hoc; nil Clirisiianis. Nam et sexcentos fernie suorum ful-
modo cognitam, libellus in eadem positus indicat. mine videbant interfeclos ; Regi regum Chrislo con-
Erat in ea civilate proedivesquidam nomine Garga-- tinuo colla subinillentes, armis induuntur fidei. Cum
nus, qui et ex eventu suo monii vocabulum dedit. vero hi domum fuissenl reversi victores, vola Do-
Huj'us dum pecora, quorum infinita niultifudine pol- mino graliarum ad lemplum referrent archangelo,
lebat, passim p.er deveximonlis latcra pascerentur,, vident mane jtixta januam septenlrionalem, quain
contigit taurum armenti gregis-consoriia speruen- prsedixi, inslar posteriora pusilla quasi honiinis
tem, singularem incedere solitum, et ad exlreniumi vesligia, marmore arctius impressa, agnoscuntque
redeunte pecore domum non esse regressum. Quem bealum Michaelcmhoc prsesenlioesuae signum vo-
dominus, colleela servorum suoruni niulliludine, per luisse monstrarc, ubi postea culmen apposilum, et
devia quaeque requirens, invenit tandem in vertice altare impositum,ipsaque ecclesia ob signa vestigio-
moniis prae foribus cujusdam speluncae assistere; B rum. Oppidaniaesl vocata. Mulla dubitalio erat in-
itaque permolus cur solivagus incederet, arrepto ler Sepontinosquid de loco agerenl, el si intrare vel
arcu, appetiit illum sagitla loxicaia, quse, velut venii dedicare illic ecclesiam debeant. Unde collatione
fianiine retorta, eum a quo jacta est mox reversa facta, ad orientem loci illius beati Petri apostolorum
percussit. Turbali cives ei slupefacli qualiler res principis nomine condunt ecclesiam et dedicant, in
fleret effecturnon enim propius accedere audebanf. qua eliam beatse semper virginis Mariae sancliqtie
Consuluitepiscopum quid facio opus sit, qui indicto Baplistae Joannis aliaria statuunt. Tandem antistcs,
.ejuiiio triduano, a Deo lnor.uit esse quserendumr salubri reperto consilio, Romanum episcopum quid
quo peracto sancius Domiui archangelus cpiscopum. de bis agendum sitpcr nunlios scisciiatur, qui tunc
• per visionem alloquilur dicens : Jam benefecisii,. forle in monle Saraplim, quinquagesimo fere mil-
qnod homines latebal, a Deo qustrendo mysterium, . liario a Romana urbe distabat, quem incolsesancli
videlicetbominemsuo telo percussum sciatis, el hoc Silveslri cognomine vocant, eo quod ipse quondam
Uiea gestuni volunlate. Ego enim sum Micliael ar- ibi exsul pro ildei perseculione deliiuerit in monte!
cbaiigelus,qui in conspectu Domini semper assislo, hoc Saraptim, quique taiia mandata remisit. Siho-
locumque lnmc in tcrris incolere tulumqtie servare ininis est illam dcdicare basilieam, hoc maxime die=
insfiluens, hoc volui probarc judicio, omnium me C ' quo victoria data esf, fieri oportet; sih autem alias^
CJIJSBibi gerunluripsiusque loci esse inspectoreriiat- sancto provisori loci pIacuerit,.eodem die, praecipue
que custodem. His revelatione compertis consuetu- illius est in hoc voluntas quserenda. Iloc ergo tem-
dinem fecerunt cives hic Deum precibus, sanctum- pore imminente, agamus ambo triduanum cum civi—
quc deposcere Michaelem, duas quidem ibi januas bus nostris jejunium, sanetam Trinitalenv roganles
cernentes, quarum australis, quseet majorerat, ali- ul munera quae per summum susesedis minisferiuni
quot gradibus in occasum vergentibus adtri poterat. conferre dignatus est, ad certum usquc liiieinperdu-
Scd nec ultra ad praeruptam cryplam infrare ausi,. cat. Factumque est ut suggesserat antisles : nocle
prse foribus quolidie orationi vacabant. vero constiluti jcjunii summus angelus Domini, san-
Hrccinter Neapolilae,paganis adbuc ritibus ober- ctus Micbael, episcojio Sepontino per visionem ap-
rauics, Sepontinos et BenevenLinos,qui quinqua- parens. Non est, inquil, vobis opus hanc quam ego
ginla millibus a Seponto disiani, bello lacessere ten- cecificavidcdicare basilicam : ipse enim qui condidi
laiil; qui anlisfitis sui monilis edocti, triduo petunl etiam dedicavi: vos lantum intrale, et me assislente
inducias, ul triduano jejunio liceret, quasi fidelepa- palrono, precibus locum frequentate; et te quidem
trocinium, sancti Micbaelis implorare prsesidium. cras ibi missam celebrante, populus juxta morem
Quo tempore pagani ludis obscenis, falsorum invi- communicel: meum autem erit ostendere qnomodo
tant auxilia deorum. Ecce autem nocte ipsa quse per memetipsum locum consecraverim ipsum. Ad-
beili prascederetdiem, adest in visione sanctus Mi- veniunt mane cura oblationibus, et magna instanlia
chael anlisliti, preces dixit exauditas, vicloriam spo- precuni intrant porlam australem. Et ecce longa
pondit adfuluram, et quarta diei hora bello prsemo- porficus in aquilonem porrecta, atque illam altin-
net hostibus occurrendum. Lseti ergo mane, et de gens poslerulam januatn extra quam vestigia mar-
angelica cerli victoria, obvianl Chrisliani paganis, more diximus imprcssa. Sed priusquam huc perve- .
atque in primo belli apparatu Garganus mons im- nias, apparet ad orientem basilica proegrandis, ad
mensotremore concutitur, fulgura crebra volant, et quam per gradus ascenditur. Hoeccum ipsa porticu
caligo lenebrosa totum niontis cacumen obduxit. sua quingenfos fere homines capere videbatur . al-
Impleiur prophetia quae Deum laudans, ait: Qui fa- tare venerandum , rubroque eontectum palliolo ,
cit angelossuosspiritus, et minislros suos flamtnam prope erat mcdium parietis, meridiem ostendens : in
ignis (Psat. cm); fugiunt pagani, partim ferro ho- gyro aulem ipso domus angulosa, non in morem
stium, parliin igniferisimpulsi sagiilis, ut Neapolim operis humaiii parietibus crcclis, sed inslar spelun-
C3 B. RABANTMALRI ARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS TT. G4
cae prseruptis, et saepius eminentibus asperata sco- A j liqua in opus simile consumpseraf. Arreplo ilaqtie^
pulis, culmine qttoquc diversae alfiludinis, quod hic ferro quo accinctus erat, mediani dividit, parlcmque
vertice, alibi manu vix possit attingi. Credo quod, ei pauperi tribuit, reliqua rursus iiiduilur. Qui cum
docente arcbangelo Domini, non ornatum lapidum, a circumstantibus irrisus esset, quod cum deformi
sed cordis quaerere ac diligere puritatem oporteat. truncatoque habilu viderelur,. quasi in nullo laesus
Vertex vero montis extrinsecus partim cornea silva ignoscens, ad remuneralionem attendebat futuram.
tegilur, partim virenti planitie dilalatur. Missarum Nocte igitur sequenti, cum se sopori dedissel, vidil":
itaque celebratione complela, niagno ationiti gau- Cbristum cblamydis suse,qua pauperem conlexerat,
dio, quique redierunt ih sua loca : episcopus atitcm, jiarte vesfitum, intueri diligentissime Dominum,
delegato miuistrorum, cantorum sacerdoluinque of- vestemque quam dederat, jubetur agnoscere. Mox
ficio, et raansione constructa, omnem ibidem quoli- ad angelorum circunistantiuni ruuliiludinein audivit
die psalmorum missarumque ctirsum congruo prae- Jcsum clara voce dicentem : Marlinus.adhuc calc-
cepil ordine celebrari. Nullus auiem hic est iioclurno chumenushac me veste conlexil. Allenditis, fratres,
tempore ausus ingredi, sed aurora transacta, matu- a quanta perfeciione iste vir sanclus cceperit con-
tinos ibi decaniamthvmnos. Ex ipso autem saxo quo versationis suseinilium; nam hiiic coiijicere polestis
1 ad quem fineni cursus sui pertenderit statum. ViV
legitur sacra aedes ad aquiloiieni allaris, dulcis et Tj
nimiuni lucida guttatim aqua dilabitur, quam incolse ginti ergo annorum baptismisacraraenlum suscepil,
stillam vocant. Ab hoc el vilreum vas, ejtisdem re- et non multo posthoec militiam dcserens, saucto Hi?
ceplui praeparatum, argentea pendet catena suspen- lario confessori adhoerens, fit monachus; in quo
sum, nioitsque est populo communiter singulos ad proposilo tam. nobiliter degebat, ul eliam signis et
boc vasculum ascendere per gradus^dominique cce- miraculis Dominus ejus comprobaret studium. Infc-
leslis degnslare liquorem : nam et gustu suavis est rea Turonensium Ecclesioe cpiscopus ordinatur, in
et taciu salubris. Denique nonnulli post longas fe- quo gradu etiam ita lemperavit religionis hahitum,
brium flammas, hanc hauslam stillam, ccleri confe- ut in mouacho posses pasioris cognoscere priiuatum,
slim refrigerio potiunlur salulis. Itinumeris quoque et in pastore mirari. monastici rigoris.actum. Quid
et aliis inodis ibi crebro sananiur aegroli, et iniilta plura? Eit quidem per omnia evangelicae insignis.
angelicoe tantnm potestaiis licet (sic) geri miracula assertor doctrinoe,ettn miraculorum frequenlia apo-
coinprobanlur : maxime tamen ejusdem die natalis stolicaepar graliae; de quo videlicet, Sulpitio Severo
ejus, cum et de provmciis oircuniposilis plus solito scribenle,Jnsigne exslat. volumen.. Nam daemonum
conflua lurba occurral, et angclicoevirlufis major tegiones ab obsessis catervis hominum expulit: va—
quodammodo credatur adessc frequentia,iit quod Q ( rias aegvitudinesinfirmanlium abigens, saluti pristir
spiritaliter dixerunt aposloli el corporaliter agi vi- nac erulos reddidit, debiles et leprosos verbo curar
deatur, quod angeli sunl adminislralorii spiritus in vil, sanctique Spiritus gratia. rcvelante, multa fur
ministeriuminissi, propter eos qui hwredilatem ca- tura seu prsesenlia praedixit. Eraeter haec quoque
piunt salutis (Heb. i). In Clnislo Jesu Dominonostro, tiium mortuoriun stiscilalor praedicatur esse magniT
qui vivit et regnat in soeculasaeculorum.Ainen. ficus. Angelicis saepevisitalus est officiis, atque saiir
HOMILIAXXXIII. ctoriim apostolorum , et praccipue Dei genilricis
INNATALI SANCTI MARTINI CONFESSORIS ATQUE TONTI- est consolalus alloquiis. 0 vir bcatus et. verus Israe-
FICIS. lita, in quo dolus non fuit! Ncminem temere judicar
Largiente diviua gratia convenislis hodie,.fratrcs vit, neminem. injusle damnavit, nulli malum pro
eharissimi, ad celebrandum fesluni sancti Marlini malo reddidit, contra.omnes injurias et adversarh>
pontilicis : cujus iuter coeterosnatales et memorias rum calumnias patientissimus exstitit. Plerumque
sanctoruni Patruni nobilis et emincns exslat solem- eiiam pro eorum qui oblrectatores iilius erant sole-
nitas; et merito, quia a primis rudimentis vitaehiir bal flere peccatis, qui remotum illum el quietum ve-
manoeilagratieedivinoeaptatus est, utin puerilioesuoe nenatis linguis et vipereo ore carpebanl. Nunquam
tempore, quando primum electione Dei fuerat advo- D I in ore illius nisi Christus, nunquam in illius corde
catus, statim appareret perfecius. Denique cum nee- nisi pielas, nisi pax, nisi misericordia, nisi charitas
dum sacra unda baplismalis fuisset regeneralus, sed erat. Ecce, fralres, qualem et qtiantam lucernam
lanlum verbo fidei imbulus ac calechumenus csset Christus super candelabrum in Ecclesia sua posuil,
effeclus,quodamtempore, cumjani nihil proelerarma ul oinnes qui ingrediuntur, hunen videant. Quis no-:
et simplicem militiaevestitum haberel, nicdia hietne, strum est qui non ia conversatione ejus lucem, in
quae solito asperior inhorrueral, adeo ut plerosque doctrina splendorem, in exemplis claritalem invc-
vis algoris exstingueret, obviuin haberet, in porla nire possit : sed quia nullus est qui non possit, xi-
Ambianeiisium eivilatis, paupercm nudum, qui cum dete ne quis sit qui non vefil : non enini facile evar
praetereuntes ut sui misererenlur oraret, omnesque serimus vindictam, si tanlam negiexerimus gratiam.
miserum praeterirenl, intellexit vir Deo plenus, sibi Omnes gaudemus celebrare festum Martiui, atleiir
illum, aliis misericordiam non prsestaniibus, reser- damus ut sequamur exempla Martini, quo pervenire
vari. Quid tamen ageret, nesciebat, qui uihil prseler possimus ad praemium Marlini. Non simus ergo su-
clnamydemqua indutus erat, habcbal: jam eniin re- pcrbi, elali, arroganles, vaniloqui, mendaces, ira»-
m HOMILI^ DE FESTIS PRJ5CIPUIS, ETC. CG
cundi, maledici, invidi, blasphemi, detractores, A A missis retibus et navi; valuit viduoeduobus minutis;
avari, ebriosi, libidinosi et voluptatum sseculi ama- valuit alteri calicem aquoe frigidoe. Regnum ilaque
lores, utiquequod non fuit Marlinus; sed simus hu- Dei, ut diximus, tantum valet quantuin habes; nun-
miles, obedientes, veraces, miles, patienles, benigni, quam est vacua manus a munere, si arca eordis re-
miserieordes, pacifici, boniloqui, largi, sobrii, con- pleta esl bona vokmtate. Hinc etenim Psalmista di-
tinentes,longanimes,,pleni dilectioneDei et proximi, cil: In me sunt, Deus, vota tua, quw reddam lauda-
quod sine dubio fuit Martinus. Sic quoque placcbi- tiones tibi (PsaL LIII). ACsi aperte dicat : Et si exte-
mus Marlino, et sic intercessorem polerimus semper rius munera offerenda non habeo, in memctipso ta-
ipsum habere Martinum : quod nobisejus gralia prse- men invenio quod in ara tuae laudis impono; nibil
stare dignetur, qui confessoremsuumsihi felieiter ser- qtiippe Deo offerlur dilius volunlale bona : voluntas
vientem gaudium aelernum intrare fecerat, et super aulem bona est sic adversa alterius sicul nostra per-
omniasuaconslilueral. JesusChrislusDoniinusnoster, limescere; sic de prosperilate proximi sicutdenostro
qul vivitet regnal cum Deo Patre in unitate Spiritus profectu gratulari: aliena damna, nostra credere,
sancliDeus, per omnia ssecula saeeulorum. Amen. aliena lucra, nostra dcputare; amicum non propler
HOMILIAXXXIV. mundum, sed propter Deum diligere; inimicum
IN NATALI SANCTI ANDRE.-E APOSTOLI. B
B etiam tolerare : nulli quod pati non vis facere; nulli
(Evangeliutn Joan. l.) quod tibi jusle impendere desideras, negare; neces-
Ex leclione sancti Evangelii quae modo lecta est, sitali proximi juxla vires concurrere, sed prodesse
fratres charissimi, potestis perpendere, et perpcn- etiam ultra vires velle. Sed hoc bonoevoluniafis sa~
dentes cognoscere, quantum disfat in imo jacens pu- crificium, fratres, nunquam plene persolvitur, nisi
sillanimilas infirmilatis noslree a solidilate perfectio- mundi hujus cupiditas perfecte deseratur : nam quid-
nis apostolicae,el quam longe differt protervilas no- cjuid in eo concupiscimus, hoc procnl dubio jvroxi-
slra a prsecedentium Palrum obedientia. Audistis mis invidemus. Et quia ssmper invidia a bona vo-
ergo quod ad unius jussionis vocem Pelrus et An- lunlate discordat, mox haec mentem ut ceperit, illa
dreas, reliclis Telibus, seeuli sunt Redemptorem. discedit. Unde praedicatores sancti, ut possent proxi-
Nulla vero hunc facere adhuc miraCUlavideranl, nil mos perfecfc diligere, sluduerunt in hoc sseculoni-
ab eo de prsemio seternaeretribulionis audierant, et hil amare : aeslimantesnihil opulenlius esse chari-
tameft ad unum Domini praeceptum hoc quod possi- tate, quse se lenenles facit omnibus bonis abundare.
dere videbantur obliti sunt. Quanta nos ej'us mira- Quia ergo, fratres cbarissimi, beati Andrese natali-
cula vidtmus? quot flagellisaffligimur?quantis mina- tia celebramus, debemus imitari quod colimiis. Hoc
rtim asperitatibus deterremur, et tamen vocantem C C etiam in sanctorum apostolorum memoriis venera-
sequi contemnimus. In ccelo jam sedet, qui de con- mur quod stalim, vocante Domino, perfecte tcrrena
versione nos admonet; jam jugo fidei colla genlium •.
reliquerunt, quo infentius appeterent- ccelestia, et
subdidit, jam mundi gloriani stravit, jam ruinis ejus cum Christo tenere possenl regna superna; ita et
crebrescentibus, districti sui judicii diem propih- nos, Dominoj'ubente, despiciamus quse terrena sunt,
quanlem denuntiat; et tamen superba mens nostra ac, relictis temporalibus, mercemur aeterna. Si au-
non vult boc sponte deserere quod quolidie perdit tem necdum possumus relinquere propria, saltem non
in vitarQuid ergo, fralres charissimi, in ejus judicio concupiscamus aliena. Si necdum mens nostra ac-
dicturi sumus, qui ab amore praesentis sseculi nec cendilur igne charitatis, in ambitione sua habeat fre-
praeceplisflectimur, nec verberibus emendamur. Sed mim timoris; et sic proventu suo roborata, dum ab
fortasse aliquis tacitis secum cogitationibus dicit : alienorum appetitu compescitur,
quandoque ad pro-
Ad vocem Dominicam uterque iste piscator quid aut pria conleninenda perducatur. Inlerim vero, donec
quantum dimisit, qui pene nihil habuit? Sed in hac illa perfectio nobis a Domini gratia veniat, non ne-
re, fratres charissimi, affectum debemus potius pen- gligamus, fralres, de substanlia nostra eleemosynas
sare quam censum. Multum reliquit qui sibi nihil facere, hospitalitalem diligere, et indigen.tibusproxi-
p.
retinuit; multum reliquit qui, quamlibel parvum, _mis nostris in omni bono communicare; ac sic, lar-
totum deseruit. Certe nos et habila cum amore pos- giente Domino, poterimus ad majora conscendere,
sidemus, et quse minime habemus, ex desiderio quae- quia talibus hostiis promeretur ipse Deus : ad cujus
rimus. Multum ergoPelrus et Andreas dimisit, qtiando visionem nos pcrducere dignetur ipse, qui est nobis
uterque eliam desideria habendi dereliquit. Multa, via, qui est veritas, qui esl viia, Jesus Ghrislus Do •
fratres, relinquitis, si desideriis renuntialis. Exte- minus noslcr, qui vivit et regnat cum Patre el Spiri-
riora etenim nostra, quamvis parva sint, sufliciunt, tu sancto Deus, per omnia soeculasoeculorum.Amen.
si interiora cordis tota offerantur. Cor. namque et
IIOMILIAXXXY.
non substanliam pensat Deus, nee perpendit quan- IN NATALl APOSTOLORUM.
tum tn ejus sacrificio, sed ex quanlo offeratur. Re- Si omnium sanctorum martyrum grata nobis de-
gnum Dei tantum valet quantum habes. Vakiit nanir bet esse solemnitas, fratres cbarissimi, quanto gra-
que Zachseoin dimidio substantise, quia dimidium tior eorum qui prsesentein secuti sunt principem
aliud ad hoc quod injuste abslulit, restituendum in martyrum : si agnorum, quanto magis arielum. Illo-
quadruplum servavil. YaLuit Pctro et -Andrese, di- rum enim filii non generatione cariiis, sed imiialione
€7 B. RABANIMAURIARCIIIEP. MOGUNT.OPERUM PARS If. 08
virtutis, facti sunt omnes qui posterius usqiie ad A A nos docueruiil. Sliulcamus factis implere quae illi
mortem confessi sunt Christum. Hos obtulerunt po- jusserunt; discanius corum exemplo ,'mundi divitias
puli gentium, dc quibus Psalmisla anle cantavit, di- contemnere,praesentis soeculivoluptatem non amare,
ceus : Afferle Domino filios arietum (Psal. xxvin). regnum cceleste desiderare; Chrislo nihil praepo-
His primum Dominus, curii ad confessionemsui no- nere, sed ejus mandatis in omnibus obedire; pau-
minis hortaretur, non solum se promisit victorioeeo- pertalem rerum proeseutium diligere, virfulum di-
ronaiorem, sed et certaminis adjtttorem. Etiam in vitias habere, sapienlise thesaurum appetere, spiri-
Ipsis el posteros admonebat, qui quod dicebat, scri- tales deikias quserere : nulli invidere, sed omnes
pium posleris rclinquebal. Illis ergo ail., exhortans homines diligere, amicos in Deo, et inimicospropler
eos : Cum autem addncunt vos ad principes et jiote- Deum, quia haec esl sola vera dilectio : nam amor
stales, nolile cogitare quid.respondeatis, vel quid lo- carnalis et vitiosus in praecipitium trahit et compa-
quamini. Non enim vos eslis qui loquimini, sed spi- ralur odio; unde scriptum est: Qtii vult amicus
rilus Patris vestri qui loquilur in vobis(MalthSs.). esse hujus swculi, inimicus Dei consliluitur (Jac. iv).
Meditari vetuit, et confileri praecepit: maluit enim Isli ergo principes nostri, Dei amore perfectissimi, ct
auferre prsesumpliouem huniauam , et graliam do- proximorum dilectione repleli, hinc potuerunt mundi
nare divinam, ut in semetipsis limidr, et in Deo B E impetum vincere et cruentum sseculum domare, quia
fuissent audaces. Unde et in alio psalmo vox mar- nihil amaveruut in omni re, nisi Deivoluntatem. Iia
tyrum Deo dicit, quasi ex parte humanae fragilitalis, et nos, fratres, diligamus in omnibus rebus Dei fa-
vorendo : Eripe me de inimicis meis, Deusmeus ; et cere volunlatem, et crealorem nostrum amemus in
ab insurgenlibus in tne libera me (Psal. xvn); ct semetipso, creaturam vero in conditore sno : et sic
paulo post, de auxilio divino confidens, dicit: For- habebinius ordinalissiniam charitalem, quia Deus
liludinem meam, Domine, a te custodidm (Ibid.). Su- charitas esl, et qui diligit hanc dileclionem , diligit
pra cseteras enim turbas fidelium nec non anliquo- Deum; et si ita dilexerimus , diligit nos ipse Deus,
rum justorum et prophetarum, eminenles apostolos diligunt et nos sancti apostoli judices nostri, et exo-
suos volens Dpminus ostendere, dixit ad ilios : Beati ranl pro nobis, ut in universali judicio Christi cum
oculi qui vident quw vosvidelis, et aures quce au- ipsis in perpetuum coronemur : quod ipse prsestare
diunt qum vos auditis : tnulti enim prophetm et jusii dignetur judex et Dominus nosler, qui cum Patreet
voluerunlvidere quw vos videlis, et non viderunl; et Spiritu sancto vivit el legnat Deus, per omnia sae-
audire qum auditis , el non audierunt (Luc. x). Et cula soeculorum.Amen.
item alibi: Jam , inquit, nou dicam vos servos, quia HOMILIAXXXYI.
servus nescit quid faciat dominus ejus. Vos autem p
*- IN NATALI MARTVRUM.
dixi amicos , quia otnnia quwcunque audivi a Patre Quia beati martyris natalis hotie illuxit dies,
meo, nola feci vobis (Joan. xv). Eisdem ait item alio quera vobiscum, fratres charissimi, voluit nos Domi-
loco : Qumcunquealligaverilis super lerram, erunt nus celebrare, aliquid , donante illo, de martyrum
ligata et in cmlo (Matlh. xvm). Item alibi (Matth. gloria et patienlia disseramus. Gloria quidem mun-
xix), sciscitanli Petro quid sibi et sociis suis pro- dana ab ipsis contempta est, et ideo oatientia pro-
fuisset reliquisse omnia et sequi Redemptorem, re- bata esl: nam gloria ebrum abscondita lalebat in
spondit dicens : Amen dico vobis quod vos qui secuii ccelis, quia palientia eorum exercebatur in terris;
eslis me, in regeneralione cuin sederil Filius hominis qui non exborret eorum paiienliam , pervenief ad
in sede majestatis suw , sedebitis el vos super sedes gloriam. Miseriaenim putatur pati dura et aspera in
duodecimjndicanles duodecimtribus Israel. Isti sunt carne, quia revera molestum est; nisi essel omni-
lux mundi (Mattli. v), quia per ipsos lumen fidei et bus molestum , non esset martyribus gloriosum.
veraescienliae primum Dominushuic mundo tradidit, Mullis ergo lascivis et avaris marlyres sancti insa-
et ab errorum ac peccatorum tenebris gentes et po- nire visi sunt, quando pro Chrisli nomine tanta pa-
pulos eruit. Isli sunt sal terrse, quia per ipsos lerri- " liebantur : et eum semper veraciter confitebantur,
gcnsccondimenfum saporis vitseaeternseperceperunt, * ut ergo negarent urgebanlur. Alii vero virgis el fla-
ut resfringerent carnis lasciviam, et a putredine pec- gellis diutissime sunt verberati, alii fusiibus et plum-
catorum et vitiorum yermibus servarentur illsesi. batis csesi, alii membratim laniati, alii gladio occisi,
Isli sunt duodecim lapides preliosi, quos in funda- alii excoriati, pice et plumbo liquato perfusi, ahi
mento coelestisoedificiipositos Joannes in Apocaly- ardore prunarum cruciati, alii flammis exusti, alii
psi sua describit (Apoc. xxi), quia prsedicatio eorum in mare mersi, alii bestiis deputati, alii carceruni
Ecclesisefundamenta locavit. Unde ct Paulus ait: sunt horrorc el famc necati. Quot enim poenarum et
Vos estis civessanctorum et domesticiDei: superwdi- mortium genera hostis excogitare poterat, tot mar-
ficati super fundamenlum aposlolorum et proplieta- tyribus sine ulla miseratione infiigebat; sed ipsi licet
rum (Eph. n). Isti sunt duodecim porise Jerusalem in aperto horridapalerehfur,in occullo tanien ineffa-
novse,quse de ccelo descendit, quia per ipsos januam biliter coronabantur. Multi quidem gioriam ten enam
fidei primum intravimus , el inter cives sancioruin qusesierunt,multi viri fortes et pro patria sanguincm
enumerati sumus. Hsec ergo considerantes, fratres fundendum esse duxerunt nec fuudere dubitaverunl,
cbar.issimi, recolamus quoe lanti duces populi Dei qui glorianv eliam post mortcm apud posleros habe-
69 IIOMILLL DE FESTIS PR.SCIPUIS, ETC. - 70
renl: scd quoe illorum gloria martyribus compara-- A quis : Tanta mala mihi inimicus meus fecit ul cum
tur! Quispotuit invenire imperalor quod poluil in- nulla ratione possim diligere. Atiendis quid tibi fe-
veniie piscaior. Imperatorum, consulum et virorumi cerit bomo, et non atlendis quid (u feceris Dco : si
foriium, qui orbem arniis domuerunt et subjugave- conscientiamtuam diligenter disculisct inquiris, sine
runt, sepulcra sunt Romae: ad cujus sepulcrum in- ulla compensalione majora lu peccata committis in
trare dignatus est imperator : et tamen, diadeniate; Deum quam in te commiserit homo : et qua fronte
-deposiload sepulcrum suum orantem, suscepit eum1 vis ut tibi Deus dignetur dimitlere mulium, cum
piscalor : ccce, si terrena gloriafuerat coucupiscendai tu non acquiescis dimittere parum? Vos aulem, fra-
martyribus, nec ipsa fraudati sunt, qui honorem ta- tres, quia quotidie dicitis Deo in oratione : Dimitie
rnen inler angelos qusesierunt. Yidemuseorum glo- nobis debila noslra. sicut el nos dimittitnus debilori-
rias in terris, el stupemus; quid patcremur, si ini bus noslris (Maith. vi), dimillite el dimitletur vo-
ecelo videremus : quantus nos stupor admirationis; Lis; ipsa enim Yeritas clamat terribiliter el dicit:
apprehenderet, si videremus martyres inter angelos Si vos non ditniseritis hotninibus peccata eorum, nec
gloriantes, quorum nalalilia videmus populos cele- vobis Pater vesler cmlestis dimiv.et peccala vestra.
Irantes. Sed nos volumus gaudere cum sanclis , et Imilemur ergo sanctos marfyres Christi in fide, in
tribulationem mundi nokimus susiinere cum illis : II ' humilitate, in mansueludine, in palientia, in
longa-
qui enim sanctos martyres, vel in in
quantum potue- nimitate, dilectione; el sic poterimus ipsos mar-
Tit, noluerit imitari, ad eorum bealiludinem non po- tyres apud Deum haberc inlercessores, ita ut delean-
terit pervenire. Sic el Aposlolus prsedicat, dicens lur peccala noslra, el praemia seterna nobis confe-
(II Cor. i) : Si fuerimus socii passionum, eritnus et ranlur : praestante Domino noslro Jesu Cbrislo, qui
-consolationuin.Et Dominusin Evangeiio : Si mun- vivit et regnat cum Deo Pafre in unitate Spiritus
dus, inquit, vos odit, scilote quia me priorem vobis sancti Deus, per omnia soeculasseculorum.Amen.
odio habuit (Joan. xv). Rccusat esse in corpore, qui
HOMILIAXXXVII.
•odiumnon vult suslinere cum capile. Se.i dicil ali-
IXNATALI SANCTORUM CONFESSORUM.
quis: Et quisest qui possit beatorum martyrum ve-
stigia sequi; huic ego respondeo : Quia non solum Hodie, fratres charissimi, sancti confessorisnoslri
Tiiartyres, sedetiam ipsum Dominumcum ipsius ad- celebramus diein, quo hanc vitara laboriosam derelin-
.jutorio, si volumus, possunius imitari. Audi non me, quens.in vifam renatusest perpetuam; quofiuivil la-
sed ipsum Dominum generi humano clamantem ac borem ceiLaminis,et pcrcepit prsemiura confessiouis.
dicentem: Discilea me quia milis sum el humilis Sicutenimsanctorum martyrum,itaetbeatorum con-
corde (Matth. xi). Audi et beatum Petrum adnionen- L ^ fessorunisoIettriumphoscelebrareEccIesia : illorum,
tem : Chrislus, inquit, pro vobis passus est, relin- quia agonem explentes , palmain martyiti merue-
"~
J]uens vobis exemplum, ut sequamini vesligiaejus runt; islorum, quia in versefidei confessione persi-
(I"Petr. n). Eece Chrislus dicit: Discitc a me; bea- Stentes, cororiamvitae acceperunt. Et merito utrique
tus Pelrus dicit: Ut sequamini vesiigia ejus. Simili- pari ratione bonorantur, quia utrique veri lestes
ter aposlolus Paulus clamat: Itnitatores Dci esiote, Chrisii et veri laudatores exsiiterunt : nam mar-
sicul filii charissimi (Epli. v). Quid ad hoecresponde- tyres Groece, lestes interpretaiilur; confessoresvero
bimus, fratres, vel quam excusaiioiiem babcre po- Laline laudaiores significant. Dc ipsis enim Dominus
terimus? Si tibi aliquis dicatul virlules quas fceit dicit : Qui me confessus fuerit coram hotninibus,
Dominusdebeas imitari, justa potest esse excusaiio confilcborel ego eum coram Patre meo qui est in cce-
tua, quia virtutes et mirabilia facere non omnibus lis (Maith. x). Sed hsecconfessio, fralres, nori tan-
datuin est; juste autem et casle vivere, et charita- tcaii orc. sed etiam corde siraul et opere tenenda
tem cum oimiibus custodire cum Dei adjutorio, om- cst; ipsa enira Yerilas ait: Aronomiiis qui dicit
nibus prseceptum est. Nam et ipse Dominus non di- milii, Domine,Domine, intrabit in regnum cmlorum:
xit :Discile ame mortuos suscitare, super aquas sic- _^ sed qtti facil volunlalemPatris meiqui in cwlisest, ipse
cis pedibus ambuiare; non dixii; sed quid.ait? quia intrabil in regiium cmlorum (Maith. xi). Hic enim
milis sutn cl humilis corde; et ilerum : Diligileini- sanclus icleoDomino placuit quia intus per creduli-
micos veslros, et benefacitehis qui oderunl vos: sicut tatem, el foris per proedicafionem ac boni exempli
et Pater veslercmleslis sotem suutn oriri facit super operalionem, rite Dominum laudavit. Isle quidem ex
bonoset malos (Luc. vi). Et licet sinl alia mulla in eorum servorum numcro est qui secundum Domini
quibus Deum debeamuset bealos martyres imitari, parabolam, veniente domino suo, commendata sibi
isl-atamen duo proecipua sunt: id est, ut miies si- talenla cum lucro reportavit, aique bene remunera-
mus et bumiles corde, et inimicos noslros loto corde t.us, in gaudium domini sui intravit. Servus ergo qui
ct lotis viribus diligamus. De diligendis inimicis, geminala talenta retulit, a domino laudalur, atque
fralres charissimi, nullus unquam in veritate se po- adseternam remunerationem perducitur: cui ei voce
terit excusare.Potest mihi aliquis dicere : Non pos- dominica dicitur : Euge, servebone el fidelis , quia
sum jejunarc, non possum res meas lot.as pauperi- super pauca fuisti fidelis,supcr multa te consliluam:
-bus dare, et iri monasterio Deo servire; nunquid intra in gaudium dor.itni lui (Matth. xxv). Pauca
p:>lestdicere : Non possum diligere ? Sc.l dicil ali- quippe sunt bona omnia proesenlisvitae, quamiibet
Tl B. RABANIMAURI ARCHIEP. MOGUNT.OPERUM PARS II. 72
iiiulla vidcantur. Sed tunC fidclis servus supra multa A j\ liam etiam in hoc pleno colluvionum fragilitatis Im-
constituilur quando, devicta onini corruptionis mo- nianae coipore consecravil, dum in toto lnundo vir-
iestia, de seternis gaudiis in illa ccelesti sede gloria- gineus flos Mariaeimmarcescibiles coronas innectat,
tur. Tunc ad domini sui gaudium perfecle intromit- et septrigeram pudoris aulam immaculato conservet
titur, quando in aeterna illa patria assumptus, alque affectu. Hiuc eousque integritas perseveravil ad pal-
angelorum ccetibus admislus, sic interius gaudet de mam, ut in puellis tropaeum sanctilalis arriperet, et
munereul non sit j'am quod exterius doleat de cor- per vestigia matris virginis ad ccelesiemthalamum
ruplione. Sanctus ergo isle, Domino juhente b.ene perveniret. Virginitas quidem res est sancta, res est
vigilavit, et beatus cst servus, quia cum venit Do- perfecta; principalis vlrtus, specialem in regno Dei
minus ejus invenit eum vigilantem. Ipse namque lubens coronam. Non euim ideo laudabiiis est virgi-
vigilat qtti ad aspeclum veri luminis menlis oculos nitas quia et in marlyribus reperitur, sed quia ipsa
apertos tenet; vigilat, qui servat operando quod nianyres facit. Quis autem est qui humano eam possit
credit; vigiiat, qui a se torporis et negligen- irgenio comprehendere, quam nec nalura suis in-
tiae tenebras repellit. Hinc elenim Paulus dieif: clusis [Forte, inclusam] legibus comprehendere po-
Evigilale,jusli, el notile peccare (I Cor. xv). Fecit test? aut quis naturali voce complelus [Forie, con;-
eiiim illum Dominusdiscumbere cum sanctis suis, id B L pleciitur] quod supra usum sit naturae. E cceloaccer-
est, in selerna quiete refoveri. Et transiens ministra- sivit quod imitarelur in terris : nec immerilo vi-
bit illi, quia lucis suseillustratione eumsaliat; trans- vendi usum quaesivile ccelo, quaesponsum sibi invc-
ire enim Dominiest in claritatis suae speculationem nit in ccelo. Haec nubes aereas, angelos sideraqi:e
nos ducere; cum eum quem in hiimanitale in judicio transgredicns, verbum Dei in ipso sinu invenit Pa-
eernimus, etlam in divinilate post judicium vide- tris et toto hausil pectore. Nam quis tantum cum
mus. Proinde, fratres mei dilectissimi, altentius vi- invcnerit, relinquat bonum ? Ergo de eo Scriptura
gilate, in coriditionem mortalitatis vestrse mentis dicit: Vnguenlnin exinanilum est nomcn luum, pro-
oculos figite : venienli vos judici per fletus quotidie pterca adolescenlulm ditexerunt et attraxerunt ie
el lamenta prseparate; cum certa mors maneat orn- (Canl. i). Futuroe aulem resurrectionis jam iste ordo
nibus, nolite de temporalis vilae providentia incerta speciem tenet; unde et scriptum esl in Evangelio :
cogitare : terrenarum rerum vos cura non aggra- ln resurreclione ergo non nubunt, neque nubenlur,
vet; quanlislibet enim auri et argenli molibus cir- sed erunl sicut angeli Dei in ccclo(Mullh. xxir). Nemo
cumdetur , qiiibuslibet pretiosis vestibus induatur ergo miretur si angelis comparenlur quae angelorum
caro, qutd est aliud quam caro: nolile ergo atten- Domino copulautur. Vera enim liaecfil Dei imago,
dere quid habetis , sed quid eslis. Yultis auiem au- 'J C respondens ad sanctimoniam Domini, illustrior por-
dire quid estis : propheta indicat, dicens : Vere fe- tio gregis Chrisli. Gaudet per illas, alque in illis
num est populus (Isa. xi.); si eniin fenum populus largiter floret Ecclesise matris gloriosa fecunditas;
non est, ubi sunt illi qui ea quse hodie colimus vo- quanloque plus copiosa virginitas numero suo addit,
biscum, transacto anno beati hujus confessoris na- gaudium malris augescit. Virginitas sacralissima in
talitia celebraverunt: o quanta et qualia de prse- suo gradu usque in sanguinis effusionem permansil,
sentis vitse provisione cogitabant, sed subripiente quoniam suo illam sanguine subrigaveral Christus.
mortis articulo, repeiile in his quaevidere nolebant Inardescit in ccelestibusanimus, nil in terrenis libet;
inventi sunt, et cuncta simul lemporalia , quaetra- deforme conspicitur quidquid de terrena placebat
clala quasi stabiliter tenere videbanlur, amiserunt. specie: quia sola pretiosse margaritae claritas fulget
Quia igitur momentis suls horae fugiunt, agite, fra- in mente; de cujus dilecfione recte per Salomoneirl
tres charissimi, ul in boni operis mercede tenean- dicitur : Validqest ut morsdilectioi.Cani.xm), quia
tur. Audite quid sapiens Salomon dicil : Omne quod videlicet sicut mors interimit, sic ab amore rerum
polest manus tua facere, instanter opergre,quia nec corporalium ccternoe vtlae cbaritas occidit : uani
opus, nec ratio, nec sapientia est apud inferos quo tu quem perfecte absorbuerit, ad terrena foris deside-
oroperas (Eccli. v). Quia ergo ei venlurse inortis ria velut insensibilem reddit. Neque enim sancta
tcmpus ignoranms, et post mortem operari non pos- haec ciijtis hodie natalitia celebramus, mori pro Do-
sumus, superest ut antemoriem tempora indulta ra- mino potuisset in corpore, si prius a lerrenis desi-
piamus, et laboremus uliliter quidquid possumus, deriis mortua non fuissel in mente. Rectius nanique
quatenus cum confessoribus suis Chrislus- nobis post in viriutis culmiiie animus tormenta risit, praeinia
finem istius vitaeconcedat in ccelesti regno potius calcavil, ante armalos rcges et praesides ducia ste-
laelari, qliam cum peccaloribus in inferno puuiri : tit: ferienle robuslior, judicante subliniior. Quid
cujus nos iram devitare et gratiam impetrare ipse inler haecnos barbali el debiles dicimus, quia ire
concedat, qui nos redemerat, Christus Salvator no- ad regna Coelesliapuellas per ferrum videmus : quos
ster, qui vivit et rcgnal Dcus, per omnia ssecula sae- ira stiperat, superbia inflat, ambitio perturbal, luxu-
culorum. Amen. sia coinquinat? Qui si adipisci regna coelorum per
HOMILIA XXXVIII. bella persecutionum non possumus, hoc ipsum nobis
IN NATALI VIRGINUM. lurpe sit quod nolumus Deum salterii per pacem se-
Immaculalus Dominus immaculatam sibi fami- ijui. Ecce nulli nostro tempore dicii Deus : Pro me
75 HOMILLEDE FESTIS PR^ECIPUIS, ETC. 74
morere, sed, illicita tantummodo in te desideria oe- A__cta spiritaliter intellecta, veram nostraefidei et ope-
cide. Qui ergo in pace subigere carnis desideria no- rationis sinceritatem denuntiant, et quofaododomus
lumus, quando [quomodo] in bello pro Domino Dei fieri possimus, mystice docent. Quid ergo ipse
ipsam carnem dabimus ? Hoc ergo pro certo sciat conditori Redemptor noster de constructione suae
unusquisque vestrum quod quicunque hic non vult domus, quae nos sumus, in ea quae nobis modo re-
in se crucifigere et mortificare carnis desideria, in citata est lectione sancti Evangelii dicat, audiamus :
futuro non perveniet utique ad seterna gaudia. Sed Non est, inquit, arbor bona quw facit fructus malos,
quia praesentia gaudia sequuntur perpetua lamenta, nequearbor mala faciensfructum bonum(Matlh. vn).
hic, fratres charissimi, vanani laetitiam fugite si illic Bonas ergo arbores et bonos earum fructus in con-
flere forn)idatis. Nemo etenim potest et hic gaudere strucliouem sive ministerium sui templi rex noster
cum saeculo,et in futuro regnare cum Christo. Tem- quserit; at vero malse arboris qui sit finis, idem
poralem itaque laetitiam fluxam restringite, carnis alibi docet dicens : Omnis arbor qum non facit fru-
voluptates edomate; quidquid in mente pueriliter ctum bonumexcideturel in ignemmittetur (Malth.111);
hilarescit, hoc disciplinsejuvenilis censura coerceat, arbores namque homines, fructus autem opera dicit
ut dum spontetemporalia fugitis, seterna gaudia sine ipsorum. Yultis autem nosse qui sint arboris bona%
labore capiatts : praestante DominomostroJesu Chri- B B qui malaefructus ? Apostolusid docet: Manifesla au-
sto, qui cum Palre et Spiritu sancto vivit et regnat tem sunt opera carnis, qum sunt fornicatio, iinmun-
Deus per omniasseculasseculorum.Amen. ditia, luxuria, idolorutnservitus, veneficia,inimiciliw,
HOMILIAXXXIX. contentiones, mmulationes, irm, rixm, dissensiones,
INDEDICATIONE TEMPLl hmreses,invidiw, homicidia, ebrietates, comessationes
Propitia divinitate omnipotentis Dei, et annuenle et his similia (Gal. v). Yis audire an arbores quae
ejus clementia, bene convenistis hodie, fratres cha- hos fructus faciunt ad aeterni regis templum cceleste
rissimi, ut Deo domum dedicaremus, ipso jubente pertineant? subjungit Apostolus dicens : Quw prw-
ac dicente : Facite mihi sancluariutn, et habito in dico vobis sicut prccdixi,quoniam qui talia agunt, re-
mediovestri, dicit Dominus Deus (Zach. n). Sed hoc gnum Dei non consequenlur (Ibid.). Bona? quoque
tunc digne facimus si ipsi Dei templum fieri conten- arboris fruclus subsequenter enumerat, cum ait:
dimus, si studemus cougruere solemnitati quam co- Fructus autem spirilus est charitas, gaudium, pax,
limus; ul sicut ornatis studiosius ejusdem ecclesise patienlia, bonitas, benignitas,fides, mansueludo, con-
parielibus, pluribus accensis luininaribus, diversis tinentia (Ibid.); qui nimirum fruclus, cum arhoribus
per lilanias et preces, per lectiones et canlica, exci- e quibus procedunt, et hic ad domum fidei, et iilic
talis vocibus, Deo laudem parare satagerimus : ita C ad habitationem supernse beatitudinis veraciter per-
etiam penetralia cordium nostrorum semper neces- linent. Quapropter oremus, fratres dilectissimi, om-
sariis bonorum operum decoremus ornatibus, sem- nium bonorum auctorem et dSlorem, Deum Patrem
per in nobis fiamma divinaepariter et fraternse cha- omnipotentem, ut- nos per virtutem et sapientiam
ritatis augescat, semper in secretario pectoris no- suam arbores bonas efficiat, et ad sedificiumdomus
stri coelestium memoria praeceptorumet evangelicae suse habitabiles faciat, et super ipsam petram, de
laudationis dulcedo sancta resonet. Hi sunt enim qua Apostolus dicil: Pelra aulem erat Christus (I
fruclus bonsearboris, hic boni thesaurus cordis, hsec Cor. x), nos fundare ac collocare dignetur : et con-
fundamenta sapieutis architecli, quse nobis hodierna tra inuudationem variam persecutionum afflatu Spi-
sancli Evangelii lectio commendat. Non nos formam ritus sui nos protegat, et illaesossine peccati ruina
solummodo, sed virtulem potius debemus habere in feternum custodiat, atque ad ccelestemJerusalem
pietatis, quod etiam mystica Yeleris Instrumenti no- nos coadunet, suamque habitationem pereiinem con-
bis historia diligenter insinuat, quando vel Moyses secret, qui vfvit et regnat ceternaliter ac perpetua-
tabernaculum (Exod. XL), vel templum Domino Sa- liter in trinilate et unitate perfecla, Deus, per om-
lomonin sanctse Ecclesiaelypuni condidit (III Reg. nia saeculasaeculorum.Amen.
vin) : utraque enim domus firmiter fundata esse re-.H D
HOMILIAXL.
fertur, et omnia instrumenta quaeibi inerant, id est IN
ex erat constru- ANNIVERSARIA FESTIVITATE DEDICATIONIS TEMPLl.
lapides pretiosi, quibus templum
ctum; ligna imputribilia, e quibus omne tabernacu- (EvangeliumJoannis x.)
lum faclum, et templum intus ornatum, ac desuper Ex auctoritate lectionis evangelicae,fratres cha-
lectuni fulgebat; aurum, de quo et labernaculi pa- rissimi, edocemur hujus festi habere commemoratio-
rietes tntus ac foris vestiti, et templi non tautum nem, ubi legitur quod facta sint HierosolymisEncse-
parietes, verum etiam laquearia, trabes, ostia, postes nia, et Jesus prsesenlialiter eo tempore ibi adesset
et pavimenlaerant cooperta; sed el vasa vel ulensilia (Joan. x). Encaeniaautem vocabantur solemnia dedi-
domusutriusque, cunctapene sturea el de auro puris- cationis lempli, qusepopulus Dei, ex antiqua patrum
simofacta fuerant; fructus etiam arborum qui in do- traditione, per annos singulos celebrare consueve-
mum Dominiofferebantur,purissimi et exquisiti esse rat : quorum vestigia nos hodie juxla morem Chri-
jubebanlur, hoc est vitis, ohvae, ihuris, myrrhae vel sfiani orbis sequentes, annuam dedicationis ecclesiae
siaclis, et caeterarumhujusmodi; haecvidelicei-cuis- nostrae diem divinis laudibus et vigiliis sluduinius
PATROL. CX. 3
73 B. RABANIMAURI ARCHIEP. MOGUNT.OPERUM PARS II. 76
agcre solemnem : et hanc nobis feslivilateui eo ma- j\ A se unusquisque invidise vel odii veneno percussus,
jore devotione celebrare oporlet, quo etiaui Redem- iraeundisc veneno repletus, avarilise jaculis vulnera-
plori nosfro gralissimum essc cognoVimus; adeo tus, ebriositalis vitio pollutus, hixurise sordibus in-
ut iu illa ipse lempluni ingredi et sermonem facere quinatus, cum reverentia et humiktate subtrabere,
ad pcpulum, ac divinilatis suaesacramenta pandere ive propter prsesumplionem ac pertinaciani, ab
dignatus sit. Facta sunt, inquil, Encwuia in Hieroso- aeterno Dei convivio et sanctorum consoiiio seque-
tymis, el liiems eral, et ambuuibutJesus in lempio iu stT.atus,ligatis manibus et pedibus in seternum pro-
porticu Salomonis. Si crgo voluil ambulare in tem- jiciatur incendium: sed magis studeat ut per poehi-
plo, in quo caro et sanguis brutoruin animalium offe- tentiam et eleemosynas, per pacem el. coritinenliam,
rebatur, multo magis nostram orafionis domuni, ubi sobrius etmundus factus, hic fiducialiter ad mensam
caruis ipsius ac sanguiuis sacramenta cclebrantur, Domini accedere possit, et in futuro ad sanctor.um.
visilare gaudebit. Si perambulare noii despexit porti- angclorum et apostolorum, propbetaruni et mariy-
cuni, in qua rex quondani morfalis ac terrenus, quam- rum, et cae.erorum justorum socictalcm, laetabundus
vis potentissimus, ac sapientissimus ad orandum stare perver.ire : quod nobis sua gratia praestare digne-
solebat, quanto magis penetralia cordium nosuortim lur Redemptor et. Salvator noster Jesus Chrislus,
iuvisere atque iilustrare desiderat • si tamen ea porli- B I qui cum Patre et Spiritu sancto vivit ct regnat Deus
cuiu esse Salonionis, hoc esi, si ea timorcm suum, per omnia saaculasaeculorum.Ainen.
quodeslinitium sapientiae,babere perspexerit: neque HOMILIAXLI.
enim pulandunv est quia domus solummodo in qua IN DOHIMCIS.DIEnCS.
ad oraudumvel ad mysteria celebranda convenimus, Scienduni est, fratres charissimi, quod ideo a
templum sii Domini; cl non ipsi, qui in nomine sauclis Patribus noslris conslitutnm cst Christianis
"Domini convenimus, multo amplius templum ejus et mandatum ut in solemniiaiilius sanciorum : et
appellenrur et simus; cum manifeste dicat Aposiolus: liiaxime in Dominicis diebus, oiium. haijereisl et a
Vos esiis tempium Dei vivi (I Cor. m); sicul dicit. Do- tei-reno negolio vaearenl, ut paraliores ct proinptio-
lniuus : Inhabitabo in eis et inler illos ambulabo (II res essent ad divinum cultum, cum non babereni
Cor. vi). Si ergo tempkmi Dei sumus, curemus so- quid eosiiidetardar.etineommodum, relinquerectque
lerter, et bonis satagamus acfibus, ut in eodem suo eo tempore lerrenam sollicitudiiiem, quo facilius
"
le.mjilo ssepius ipse et venire el mansionem facere possent Dei intendere voluniatem. Inde ipse Dominus
(lignefur. Caveainiis hieinis exemplum, ne videlicct pcr-Prophetamdicit: Vacale el videte quoniam ego
corda nostra Doiriinus adveiiiens a charitatis arcovc sum Deus (PsaL xiv). At iii qui, diversis curis ae
torpenlia reperiat, sicul Jadseorum pectora perfiuia C iiegotiis implicati, hanc sententiam Dci spernunt, ef
durala ihvenit, ideoaue ea citlus aversalus relin- divinsc con.cniplationi vacare noluut, liinco ne in
quat; imo magis quantum possumus, cum ipsius ad- fa.turojodicio, iilisjanuam Doinini pulsantibus alqee
julorio laboremus, ne Deus noster in templo suo, aperire_poscentibus (Matlh. xxv), Dominus respon-
iioc esl in nobis, isveniat quo.a ocuios suse majesta- deat: Anien dico vobis, nesc-iovos : discedile ame,
lis ofieridat: sed habiiaciilum cordis iiostri evacue- omncs aui operaminimiqiiitaiein (Mallh. vn) ; et qui
tur viiiis, et viriuiibus repleaiiir; claudr:Uir dia- inodo Deum quccrcrencgligunt, ab ipso lunc respuai;-
liolo, et aperiaiur Christo : et ita laborenms m no- tur. Ificirco, fralres mei, non sit vobis rnolesium.
bis bonorum operum ciavibus januam regni ccelestis in Dominicis.cliebuset in nataliiiis sanctorum divico
aperire possimus. Sicut enim iualis operibus, quasi- s-.u:Ierecalfui. Domirtcuni ergo dieni apostoli eiapo-
quibusdam seris ac vectibus, vitie nobis j;iinia clau- slalici viri ideo rcligiosa solcmnitatc Iiabenduai
dkur, ita, absque dtibio, bonis c-ieribus aperiiuv. Et sanxerunt, qnia-in eouem Redempior noster a iuor-
ideo, fraires cbarissimi, unusquisque consideret con- tuis resurrexit: quique ideo Dominicus appellatur,
scienliam suam, etquando se aliquo crimin-:;vulr.e- ut ia eo a terrenis operihus vel mundi illecebris a!>s-
raluns esse cognoverit,-prius orationihus,jejui":iisvei y, imenies, iarilum divinis culiibus serviamus, dan-
c-leemosynisstudeat mundare coiiscieUiara suam, et tes scilicct diei buic honorem et revcrentiam proplor
sic eucharisitaiti prsesu!'i:i::accipere : si er.ira agno- spcm resurreciionis nostrie quani habemus in ilk-.
seens reatuii) suum, ipse a U"vI;io-\liar\ sc siJiciuxe- Nrrai sicui ipse Domiiius Jesus Chrislus et Salvalor
v\i, cito ad indulgcsiliam diyi>v.:v:--:iserieordiaiper- noster tertia ciic resurrexil a raorluis, ita cl nos re-
veniel, quia sicut qui se emllai hv,i~tiliaL~i!i~r, ifa c snrrccluros in uovissimo die speramus. Apparet au-
conlrario, qui se liumilia! exaltabHv.r(Luc. xiv). Qui tem diem eliam in Scripluris sanciis csse solemneiii :
eniiii, sicut dixi, agnoscons reatuin suum, ipse se ipso cst enini dies priivuissseculi, in ipso formala
Lumiliter ab altari ecclesise pro eniendalione vitse sunt elementa mundi, in- ipso creafi sunt angeli, in
removere voluerit, ab selerno illo ct ccelesti convivio ipso quoque a morluis resurrexii Christus, in ipso
excommuuicari penilus non timebit. Rogo vos, fr;v- de ccelis Spirilus sanctits super apostolos desceiidit,
tres, diiigeuter altendile : si ad niensam cujuscun- rnar.ua iu eodeni die in eremo primo de ccelodalum
que potentis hominis nemo prsesumit curn vestibus est. His enim speciebus aclualibus [Forle sjiecialibus
conscissis. et inquinalis accedere, quaulo magis a actibus et] iudiciis Dominica dies exslat insiguis, ac
convivio seterni Regis. id esi ab altuii Damiiii delei idco sancli doclores Ecclesiajdecreveruut omuemalo-
77 HOMILI^: DE FESTIS PR^EClPUIS, ETC. 78
riam Judaici sabbatismi in illam transferre, ut quod1 A et avaritiam, quatenus unum punctum diei ad Dei
ipsi in figura, nos celebraremus in veritate; quia tunc: officium, e.t reliquum diurnuin spatium, cum uocte
eril requies nostra vera, quando resuneclio fueritt simul, ad eorum deputetur voluptales. Nolite, fratres
perpetrata, et remuneratio in anima et corpore simul1 mei dilectissimi, haecfaccre, nolite Iiaecfacieutibus
perfecta. Observemusergo diern Dominicam, fratrcs,, consentire; quia non solum qui baec faciuut, sed
et sanciifieenius illam, sicut antiquis de sabbalo) etiam qui consentiunt facientibus, pereunt.. Ante
praeceptumest, dicente. legislatore : A vespera usque3 omnia ergo causas in festivitatibus nolite dicere aut
ad vesperamcelebrabitissabbata vestra (Levit. xxm). audire, sed alio tempore et cum justitia; nec munera
Yideamus ne otium nqstrum vanum sit, sed e ve- accipiendo subvertatisjudicia justa; quia, secundum
spera diei sabbati usque' ad vesperam diei Dominicii Domini senteutiam : Quocunquc judicio judicavsri-
sequestrali a rurali opere et ab oninf negotio, soloi lis, judicabitur de vobis (Mattli. vn). Nullus vestruui
divino cultui vacemus : slc quoque sanctificamus riies se inebriet, quia ebrius insano simillijnus est. NoUte
sabbalum Domini, dicente Domino : Omne optts.noni in nominibus (sic) bibendo, nomina vestra delere de
facielisin eo. Yeniat ergo cuicunque possibile sit, ad[ coelo. Sunt quidem multi, quod pej"usest, qui noa
vesperlinam aicjuenocturnam celebrationem, et oret solum seipsos inebriant, sed eliani alios cogunt et
ibi in conventu Eccleske pro peccatis suis Deum. B adjurant ut amplius quam expedit bibant, et tnde
Qui vero boe- non possit, saltem in domo sua oret, saepe inter eos nascuntur j'urgia et homicidia. Nun-
et non uegligat Deo solvere votum ac redder.epen- quid perpe.nditis, fratres, cujus isti in hoc sequan-
suni servitutis. In die illa vero nullus se a sacra mis- lur voluntatem : Ebriosi enira, ait Apostolus, et ho-
sarum celebratione separet, neque otiosus quis donli . micidm regnum Dei non possidebunl (I Cor. yi). Ob-
reiuancat, cseteris ad ecclesiam pergenlibus ; neque secro vos, dilectissimi, patres et niatres, fratres et
iri venatione se occupet, et diabolico mancipetur of- sorores, per nomen Domini nosiri Jesu Christi, et
ficio, circumvagando campos et silvas, clamorem et per regnum ac judicium ejus venturum, ut subtraha-
caehinnum exaltans, non gemitum nec orationis tis vos ab omni hdmine ambulante inordinate, et
verba ex intimo pectore ad Daum proferens. Adhuc digne ambuletis vocalione qua vocati estis, nec ne-
quoque, quod deteslabilius est, alicrai ad ecclesiam gligatis honorem vestrura, sed perpendite redem-
venientes, uon ihtrant, non insistuut precibus, non ptionem quaeest in Christo Jesu. Filii Dei nuncupati
exspcctant cuin silentio sanctam missarum celebra- eslis, quia verus Filius Dei vos liberavit. Studete
tionem : sed quando lectiones diviriaeintus leguntur, bonis moribus tanio parenti placere, quatenus vos
tunc ipsi foris aut causas dicere et diversis studenl non ut nequissimos servos perpetuam tradat ad poe-
calumniis iinpuguare; aut videlieet in alea, vel in. C nam, sed ut charissimos filios supernam ducat ad
Iocis inulilibus ihsudare: aliquoties etiam, quod pe- patriam, ut sitis cohseredesFiiii ejus Jesu Christi,
jus est, aliqui nimia iracundia succehduntur et ama- cum quo vivit et regnat Deusin unitate Spiritus san-
rissiine rixanlur, ita ul armis se vel fiistibus alter- ctiper omnia saeculasaeculorum.Ameii.
utrum irapetant, et ssepe homicidium perpetrent. H03HLIA XLH.
Et hoc ab iUismaximc fit qui pleni invidia et odio, CONTRA EOSQUIINLTJNJE DEFECTU CLAMORIBUS SE
diabolo duclore, in coiiventum Ecclesiaepergunt, non FATIGABANT.
ut semetipsos adjuvent, sed ut alios laedant. Tales Gaudium est raihi niagnum, fratres cliarissiiiii,
eiiam si bomicidio ibi pereunt, aui subila morte ra^ quodvos video nomen Christiaiium diligere, eccle-
piunlur, quo alias, nisi cum ipso cujtis secuti sunt sias frequeniare, baptismum Christl filiis et filiabus
vestigia, vadunt in Eeternatormenia ? Rolite hsec fa- vestris appeiere, et veri Dei cultui sludcre: sed
cere, fratres mei, nolite vosmetipsos decipere, nolite valde doleo quod aliquibus ineptiis plurimos ex vobis
iii eouventu vestro, locutn dare diabolo (Ephes. iv), obligatos errare corispicio, et inter vera religionis
sed magis vosmetipsos prseparate hospitium Chri- Ciirisiianse quaedam felsa intermiscere, quod uullo
sto. Non ergo foris fabulis, sed ihlus psslmodiccct modo ueri debuil; scriplum est enfm : Modicum fer-
oratiouibus studete. Nolile iiivicem in ecclesia ver- O • maniutn lotam massam corrumpil (I Cor. v). Nam
bosari, ssd quieli esse. Suut enim plurimi, et firsc- cum ani.edies aliquot quietus clomi manerem, et de
cipue aliqusc muueres, quse ita in ecclesia garriuni utiiiiate vesira, quomodo profectum vestrum in Do-
[ell ila verbosantur, ui leclioncs uivinas nec ipsse i::ino amplificarehi, mecum traclarem, subito ipsa
_audiant, nec alios audire permittanl. Nunquid talis diecirca vesperam atqtie initium noclis lanta vocife-
conveutuscum tali ordine, fraires mei, iu domo Dci raiio populi exstiiit, ut irreligiositas ejus penetraret
debet fieri; aut taiiter decet in conspactu Cei et usque ad coelum. Quod cum requirerem quid sibi
sanclorum angelorum ejus assistere? Adhuc quoque, clamor hic vellet, dixerunt mihi quod laboranti lu-
quod valde dolendum est, conqueri vobiscum volo, nse vestra vociferatio subvcnisset, et defectum ejus
quiasunt aliqui,etmaxime potentes istius mundi, qui, suis studiis adjuvaret. Risi quidem, et miralus sum
cum veniunt ad eCclesiam,non sunt dCvotiad laudes Vanitatem, quod quasi devoli Christiani Dco fereba-
Dci celebrandas, sed cogunt presbyterum ut abbre- tis auxilium, tanquam ipse infirmus et imbectllis,
viet miss.amet ad libitum eoram cantet; nec eilicct nisi nostris adjuvaretur vocibus, non possit luuiina-
morem ecclesiasticum sequi propler illorum gulara ria defenderc qmc creavif. Facto qiuppe maiie se-
>7Q R RARANtMATiRlABCIHEP. MOGUNT.OPERUM PARS U. 80
quenlis diei, sciscitabar ab eis qui ad nos visitandii A quando taliter evenerit, vos clamoribus laborare;
gratia convenerant, si aiiqua horum eis innotuerint. permittite Creatori facturam suam, ipse enim opus
At illi jirofessi sunt se similia-et adhucpejora in his5 suum'scit regere, qui potuitet creare. Si ergo ali-
locis in quibus ipsi manserant, sensisse : nam' alius5 qua signa in sole vel luna,"vel slellis, insolilo more
referebat mugitum cornuum se audisse, quasi inl apparuerint, necesse est enim ut fiant ante diem
bella concitantium; alius, porcorum grunitum exe- magnuni judicii, secundum Veritatisvocem, non vos
g-isse: quidam vero narrabaiitquod alios viderintt tuuc tali superstitione fatigetis, sed magis in cordi-
tela et sagiltas conlra lunam jactasse; aiios auteml bus vestris Domiui misericordiam deprecemiui, et
focosin coelumsparsisse; affirmaveruntque quod lu- signo vos crueis Christi consignetis; qualenus ipse
nam nescio quse porlenta laniarent, et nisi ipsi eii qui vos per sanctaui crucem redimere dignatus est,
auxilium prseberent, penitus illam ipsa monstra de- in adventu glorise suae, ejus tutamiue itlsesos ab
vorarent: alii vero ut satisfacerenl daemouumillu-. onmi errore conservaie dignelur, Jesus Christus Do-
sioni, quod sepes suas armis sciderint, et yascula[ minus et Salvator noster, qui cum Patre et Spiritu
quaeapud se domi habebant, fregerint, quasi illud[ saucto venit et regnat Deus per omnia ssecula saecu-
luuae plurimuui proficeret in auxilium. Qua3 esi de- lorum. Amen.
mentia, fratres, quaeve hsec insania ? Nunquid vos B ] HOMILLAXLUI.
fortiores estis Deo, ul pro illo pugnare nitaiuini: aut; CONTRA PAGANICOS ERRORES, ^QDOS ALIQUI DERUDIBUS
sues vestraepotentiores angelis ejus sunt, ut grunituL CUR1ST1ANIS SEQUUNTUR.
suo ipsi indigeant ? Quomodo ccelo et sideribus fe- Legimus in Yeleri Testamento Dominum populo
retis auxilium, qui vosmetipsos m terra non suffici- suo quem elegit sibi iu haereditatem ita prsecepisse
lis ad protegendum ? Quid superbit cinis et pulvis?' (Levit, xx) : Sancli estole, quia et ego sanclus sum
(Eccli. x.) Scriptum est enim : Non est in hominis DominusDeus vesler. Nolite ambulare in legitimis
potestate via ejus : exiet spiritus ejus, et revertetur in nationum, quas ego expulsurus sum ante vos : pro-
terram (Psal. CXLV).Quid dieam vobis, fratres: pter scelera enivi ipsarum abominatus sum eas, ei se-
laudo vos? in hoc uon laudo, quia per diabolum il- paravi vos a cmteris populis, ul esselismei. Intrantes
lusi, paganico errori ex parte nonjparva dediti estis; in terram quam dabo vobis, disperdile cunctos habita-
et hoc unde, nisi ex paganis, quorum consorlia dili- lores terrw iltius, confringite titulos et slatuas commi-
gilis, eorum mores imilamini : contradixi enim vo- nuite, alque otnnia excelsa vaslate. Maleficosin lerra
bis ssepius illorum consortia et nefanda convivia; vestra non patiemini vivere. Vir sive mulier, in quibus
sed obedire mihi vos vetat avaritia. Pecuniam dili- pythonisspiritus vel divinationisfuerit, morte morian-
gitis, et gehenuam non expavescitis; corporales de- C ( tur,Klapidibus obruite illos : sin autem noluerilis hu-
licias appelitis, et salutem animae aeternam negligi- jusmodi interficere, qui remanserinl, erunt vobis
tis : idcirco uec corporis nec animse sanitatem ha- quasi clavi in oculis ei lancemin luleribus, et adver-
bere poteritis; quia, ut ait apostolus Paulus : Ideo sabunlur vobisin lerra habitatibnis veslrm, el quid-
sunt inter vos multi infirmi et imbecilles,et dormiunt quid illis facere cogitaveram, vobis faciam. Audislis,
multi (I Cor. xi). Nolite errare, fratres, nolite hu- fratres charissimi, quam terribtliter divina vox com-
juscemodi erroribus decipi : Domini est terra et ple- minatur Iiis qui adversarios suos secum manere pa-
nitudo ejus, orbis tsr"irum el universi qui habitant tiuntur; timeo quod vestri cobabitatores vobis fiant
in eo (Psat. xxin). Beatus cujus est Deus Jacob ad- in scandalum et in ruinam, quoruin mores pravissi-
jutor ejus : spes ejus in Domino Deo ipsius, qui fecit mos imitamini. Quomodo enim cuni Christo et an-
cmlumet terram, mare et omnia qum in eis sunt, qui gelis ejus regnabunt in ccelis, qui eum diabolo et
custodit veritatem in smculum (Psal. CXLV). Ipsa au- mmislris ejus societatem habent in terris ? quomodo
tem monstra, quaedicife lunam, defectus sui tem- gaudebunt in convivio perenni sauctorum, qui non
pore, laniare, nihil sunt; neque enim credi fas est respuunt convivianefanda paganorum ? Aut quomodo
homines in belluas posse mutari: sed daemonumfi- in luce perpetua possuut laudes Deo dicere cum an-
ctio hsechominibus brutis et insipientibus per quse- D I gelis, qui hic diabolo exhibent funestos ludos in ido-
dam phantasmata ingerit, quo facilius eospossintad lis? Apostolus autem hujusmodi nos consoriia habere
idololatriam provocare. Sed ne forte dubios ac sol- vetat et dicit (I Cor. x): Charissimi,fugite ab idoto-
licitos de lunae obscuritate, quae nuper accidit, vosi rum cultura. Nolo autem vos fieri socios dmmonio-
reliuquam, nonesthoc, fratres, aliquod portentum; rum ; non poteslis caticem Domini bibereet caticem
sed naturalis vis cogit solem ac lunam taliter ecli- dmmoniorum; non poteslis mensw Domini participes
psiu, hoc est defectum, pati. Nam manifesta ratioi esse, et mensm dwmoniorum. Et item alio loco
probat solem interventu lunae, quse inferior cursu, (II Cor. vi) : Nolile, inquit, jugum ducerecum infi-
lumen ad nostros oculos non posse perfundere, quod[ detibus. Qum enim participatiojustitiw, cum iniqui-
fit tu lempore accensionis ejus; lunam vero simili- tate, aut qum societasluci ad tenebras; quw autem
ter, quae a sole illustratur, per umbram terrae ob- conventioChristi ad Belial, aut quw pars fideli cutn
seurari iu plenilunio, hoc est in quhita decima diei infideli: quis autem consensustemploDei cum idolis:
autatis ejus, quando sol in alia parle cceli, ex alia vosestis templum Dei vivi; sicut dicit Deus, quia in-
luna relucel. Et ideo non est necesse, fratres, habilabo in illis, ct inatnbulabo inter eos, et ero illo-
81 HOMILI.EDE FESTIS PR^CIPUIS, ETC. 82
rioii Deus, et ipsi erunt mihi populus. Quapropter, A HOMILIAXLIV.
fratres charissimi, ab hujusmodi vos erroribus pur- DEBONORUM CHRISTIANORUH ET E CONTRARIO DE
gate, et filiosvestros ac subditos ab hac nequitia HALORUM MORIBUS.
castigantes, tollite; nullus ex vobis charagios, et di- Oportet vos, fratres charissimi, solliciteet intente
vinos, vel sortilegos requirat, nec de qualibet causa considerare Christianum nomen, quod nos omnes
cos aut infirmitate interroget; nullus sibi incantato- gaudemus habere, quid nobis designet, quid pro-
res adhibeat: quia quicuuque fecerit hoc malum, mittat, quidque nobis boni conferat, hoc est, quid
statim perdet baplismi sacramentum, et continuo significet in religione, quid promittat in spe, quid
sacrilegus et paganus efficitur: et nisi grandes elee- conferat iu reuiuueratione. A Christo enim Filio Dei
mosynse,et dura ac prolixa poenitentia subvenerit, uuigenito Christiaui vocamur, et ideo qui dicit se
in seternum peribit. Similiter et auguria observare Christianum esse, debei sicut ille ambulavit et ipse
nolite, nec in itinere positi aliquas aviculas cantan- auibulare, id est in justilia, et sanctitate, atque ve-
tes attendere, nec ex illarum canlico diabolicas di- ritate : boc enim nos admo.netnomen Cbristianum.
vinationes annuntiarepraesumite. Nullusex vobisob- Et quicunque bis gressibus Christum sequitur, ad
servet qua die de domo exeat, qua iterum reverta- supernam tendit patriam, el vitam in ccelis accipiet
fur, quia omnes dies Deus fecit, sicui Scriptura di-. B sempiternam. Non nobis sufficit, fratres, quod Chri-
cil: Et facttis est dies primus, et dies secundus, et: slianum nomen accepimus, si opera Cbristiana non
dies lertius (Gen. i), similiter et quartus, et quintus, fecerimus : 1111enim prodest, quod Christianus dici-
et sextus, et sabbatum; et illud : Fecit Deus omnia tur, qui charitatem cliligit,ebrielatem fugit, super-
bona valde (Gen. n). Blas vero non solum sacrilegas, biam detestatur, invidiam velut venenum diaboli
sed etiam ridiculosas, sternutationes considerare et: respuit; ille vero Christianus est qui furlum non fa-
observare nolile; sed quoties vobis in quacunque: cit, qui falsuriitestimonium non dicit, qui nec men-
parte fuerit necessilas properandi, signate vos ini titur, nec perjurat; qui adulterium non commiltit,
nomine Cbristi, et Symbolum apostolorum vel Ora- qui ad ecclesiam freqiientius venit, quide fructibus
lionern Dominicanifideliter dicenles, securi de D.ei suis non gustat nisi prius ex ipsis Deo aliquid offe-
adjutorio, iter agite. Et quia quando supradicta om- rat, qui decimas annis singulis erogandas pauperL
nia sacrilegia, Deovobis inspirante, contemnere vel bus reddit, qui sacerdolibus suis bonorem impendit,
despicere cceperilis, scio quod molesle hoc acceptu- qui omnes homines sicut seipsum diligit, qui nullum
rus est diabolus, quia vos videt de amicitia vel dei hominem odio habet. llle vero non solum Christia-
societaie sua discedereet sacrilegia per quaevos de- nus est, sed ipse Christus in illo habitat, qui stateras
cipiebat contemnere, aliquas nequitias vohis factu- C dolosas et mensuras duplices velut gladium diaboli
rus est, aut aliquam infirmitateni immissurus, aut pertlmescit. Ille bonus Christianus est qui quando
aliquodanimal, aut per morbum aut per evagatio- ad ecclesiam venit, et oblationem quae in altario
uem est ablaturus, quia ad vos probandos hoc Deus mittat exhibet, et pauperibus, secundum quod vires
permittit fieri, ut agnoscat utrum fideliler ad ipsum habet, aut argenlum porrigit aut cibum : qui pere-
venistis, et si tota diaboli macbinamenta despicitis, grinos in domum suam excipit, qui hospitibus pedes
et utrum plus valeat apud vos amor suus quam cu- laval; qui non solum lites non concitat; sed eliam
j'usque animalis amissio. Sed si semel aut secundoi discordes ad concordiam revocat; qni et ipse caste
nequitias quas diabolus immiserit, toto animo et tota vivil, et filiosvel vicinos suos ut casle et sobrie vi-
fideconlempseritis, ita ipsum diabolum postea a ve- vant el verbis admonet et exeniplis docet. Ille bonus
stra infeslaiione repellere dignabitur Deus, ut nun- Christianus est qui quoties sanctse solemnitates vex
quam vos possit sua calliditale decipere. Christus: niunt, ut securius communicet, ante plures dies ca-
eniui Deus noster ipsum diabolumet ministros ejus: stitatem cum propria uxore custodit, ut libera et se-
sola potestate sua habet, nec vos potest nec vestra! cura conscientia ad altare Domini, casto corpore et
in aliquo nocere nisi quantum ab ipso permittitur. mundo corde, praesumat accedere: qui Symbolum
Permittit autem hoc Deus duabus ex causis; ut aut D apostolorum et Orationem Dominicam memoriter
iios probet si boni sumus, aut castiget, si peccato- tenet, et filios vel filias suas ut ipsi teneaat fideliter
res; et ideo ipsum timete, illi soli servite, mentis et docet. Eece audistis, fratres, quales sint Ch.ristiani
corporis puritatem servate, omne genus fornicatio- boni, et ideo, quantum possumus, cum Dei adjutorio
nis ut pestem vel mortem fugile, continentes, humi- laboremus ut nomen Christianum non sit falsum in
les, miles ac patientes eslote, frugalitatem diligite, nobis, nec in nobis Christi sacramenta patiantur in-
et inrecta fideac bonis operibus usque in finemvitse juriam, sed semper opera Cbristiana et cogitemus
perseverare studete, et sic ad aeternam vitam sine in corde, et impleamus in opere. Nam ille Chrislia-
ulla niora pervenielis : prsestante ipso Redemptore nus qualis est, qui vix aliquando ad ecclesiam venit,
nostro Jesu Christo, qui cum Patre et Spiritu san- et quando venerit, non stat in ecclesia ut oret pro
cto vivit et regnat Deus per omnia saecula saeculo- peccatis suis, sed ut causas dicat, aut lites aut rixas
rum. Amen. concitet; et si locum invenerit, usque ad vomitum
bibet: et posteaquam se inebriaverit, surget velut
phreneticus et insanus, diabolico more ballare et
85 B. RABAril iiAURi ARCHiEP. MOGONT.OPERUMPARS H. Si
saliarc, verba lurpia ei anialoria vel luxuriosa can- A _. hil aiitiil quam quod caiholica fidos laudal, amat,
tare. Iste lalis non dubitat furtum facerc, adullc- praeflicat, in mcnte sive in professione toneatis, scu
riuiu noii timel admittere, falsum testimonium di- ctiain moribns ostendatis. Posi hanc ergo fidem,
eere, nialedicere,. perjurare, riec ullum omnino fa- spem firKam liaberc discite, quae animuiii nostruiiv
cinus agere pcrtimescit. Ideoquc, sive viri sive niu- ad"i!ivisibiliatra]iil,ct-inleiitionemnoslraminccelestia
ad remedium, et rcterria iiiserii, et quodammodo nexibus inuisso-
lieres sint, quitalia opera faciunt, 11011
sccl adjudicium Ckrisiiariurr,noniea et bapfismi E?.- labiiibr.s ligat; qute non deeipit, sed fiuelilcr obse-
crainenia suscipimu, ei nisi pccniteuiiani cgcr-nt, iz que::ies ad 33ternara beatiludincm perducit. Nemo
selernum peribimt-.Ecce, fratres, osleiitliniusvobis igitu:', quamvis iagsili peeeatcrum pondCreprenia-
quaics sint Cliristiani boni, et qualcs sirt raali; ei tur, de bouiit.lc divicta pieiaiis desperare debei :
quos bonos videiis, iniileinini; qucs vero malos co- sed spe ceriaa niisericordite"illias indulgeiitiam sibi
gnoscitis, castigate seinper, inerepate, corripite, ut quotidianis deprecari lacrymis, qur.m eerte spc-rare
et de profeciu vestro et de illorum correctione du- possii, -:: &baciiciie pravi operis cessabit. Ideo non
plicem merceclemhabere possitis; prsesiante Dc- prcpler spsm venio?.pcrseveranter peccare debcmus,
liiiiio liostro Jesu ChMslc,judicc vivorum et raortuo- nequc quia Deus jusie peccatr. punit, vcniam despe-
rum, qui vivii et regnai cum Dco Palre in uniiate B I rare debemus, sed utroque periculo evilato, ei a
Spiritus sarieii, per omnia ssccula sscculorum. malo declincmus et de pietate Dei veniam speremus,
Amen. Similiior et in or.mi tribulationuin anguslia, spe ad
HGMILIAXLV. solatia supernse pictatis currenduui est, quia in illo
DEFIDE, SPEET CIIARITATE. solo omais spes ct salus sine dubio consistit, dicenie
Quicunque "Christianiimnomeii leiiet, el quicun- Propheta : In Deo salutare meum et gtoria mea,
que est divinis sacrameniis irrib<.iius,frafios cliaris- Deus aux-iiiiimme.um,et spes mea in Deo ost (Psal,
simi, necesse est -ut religionis Christianas ratioueini LXI).Cumeriim fidemreeiam et spem firmam vobis,
scial, el fidei chariiatem agnoscat, ejus scilicet fidcii fratre.?, persu"demus liabere, hoc maxime horia-
quai, ut Apostolus -att (Gat. v), pcr dilectiouemope- mur ut chnritatem in vobis habere et opere osten •
raiur : quaein praesenli confortat ac roborat creden- dere per omnia saiagatis : per ipsam enim et in
tes, et iri fuluro perducil ad Dci contemplationcm. ipsa bealitudinem veram babituros vos cssescialis,
Nam tria quocdam proposuit animte nostrae necessa- quia-gine liae uemo videbit Beum. Hsecautcm ideo
ria beatus el cgregius gcntium docior, dicens : Nunc; major fidc et spe ab Aposiolonarratur, quia cseteris
aw.em manenl fiiles, spes, chariias, tria hwc: inajor recedeniibus, ipsa sola permancbit: fidei enim suc-
aulem horumest charitas (1 Cor. xm). Priiiiuni ergo) G ( -cedit spcs, et spci beaiirudo, ckaritati autem non
fides caiholica Clirisiiano neccssaria est, quia ini trt.nsmiitatio, scd sola rcstai perfectio. Htecomnium
ipsa dislinguunlur filii Dei a filiis diaboli, filii lucisi -ars ssi virlulum, ktcc prornissio regni, hacc prre-
a iiliis lenebrarum."Per ipsam ro.nasciKiurin Lapiis- «iuin sauffium saactorum esi in ecslo, quia inpe-
iiiate eL saluiem teternam impetr-airius, sicut scri- renra giuidio niuil gratius, nihil duicius babeiii san-
piUiii esf: Qui credideril.et buplizaius fuerit, salvvs1 cti pcifcctc c.iiore Dci, quem quia prteseutcm vi-
erit (Marc. xvf). Htec porta esi vitae, hsec jaima s> deiii, suavius diliguHf-, et :dulcius fruuntur ipso
gni: per ipsain discitur scientia veritatis, et percipi- bono. Opovlet vos scirc, fratres, qma in omnibus
iur cogiiitio divinilatis; per ipsam graliam Dei inve- praeceptis Dei charitas obitnet principatum, sine cu-
liinrus; aliler aulem Deo placere «011 possumus, -jus pcrfecfioneiiiikil placere Deo posse Paulus apo-
quia sine fide impossibileesl placere Deo(IIebr. xi). -stoius testaiur (I Cor. XIH), Cfui nec niartyrium,
"Vcre"eniin beatus esl -qui >et recte credeudo i>&s;e ; nec sseculi conlemptum, vvcc.eleernosynarumlai'gi-
vivil, et bene vivendo fidcni reelam cuslodii. Igiuir lionem, sine diaritatis officio, quklquam proGcerc
sieul otiosa est fides sine operlbus bonis, -ita nihll' posse ostendit. Unde el ipse Domhvusrespondii :
proficiuiit opera boiia sine fide recta. Uiide beaios>' -QillgesDominumDeum tuum ex toto corde luo, ct ex
Jacobus aposlolus dixit: Qu\d proderit, fratres mci, I".t-ala c.uimaiua, e! ex iota mente luc: (Luc. x); addi-
si fidcm quis dicat se iiabere, opera auiem non hc- dit-quoque scctindunisimile buic : Diliges proximum
beat: nunquid poieril fides salvare eum : fides sine' iuuin sicut teipsum: in his duobus mandaiis tota lex
oliosa est. Sicul eiiim sine ' '~
operibus corpus spiriiu -pendet ei prophelw. Quori vero ait, .CJ;tolo corde, ei
einortuum est, ita ~st 'fidessine operibus morlua est toia aii.ma, el toia meuie, id est, toto iufelleciu,
(Jac. n). Fidem anle oiimia, fralres mci, reclam-i£i- to'a voluutalc, et ex omni memoria Deum csse dili-
imihaculatam habere conienditc, el secur.duinapo- igendum.Dei vcro dilectio in -observallonemandato-
siolicse institutionis riormam, symboluni a saneiis> mm ejus.ioia consislit, sieul alibiait,: :Si quis dili-
Pairibus constitutum ineinoriter tenete et religiose' git me, sermonesmeosservat (Soan. xiv). Unde ipsa
vivenles, observare studete. Hsereticorum dogmatat Yeritas alibi ait: In hoc cognoscenlomnes quia mei
pestifera fugite, maleficorunvel incanlatorum vene-- -estU disoipuli, si dilectionem luibuerilis ad invicem
na mortifera horrescite, divinorum et sortilegorumi { Joaii. xm). Item Apostolus: Plenitudo lcgisx&lditeclio
et charagiorum nefandas traditiones, quae cum dtc- (Rom. xni). Item Joannes evangelista : Hoc, inquis,
nionibiis socictalem habent, penitus respuite; et iti- mandatttmhabcmus nDeo,uiqui diligitDcum, diliga\
HOMILLE DE FESTIS PR/ECIPUIS, ETC. 86
85
et proximum (Uoan. iv). Si fortequislibetquseratquis A netrare, tene charitatem, ubi pendent omnia : ita
sit proxinius, sciat omnem Clirislianiini recte proxi- tenebis quae ibi didicisti, tehebis etiam quod nou
inum dici, quia omnes in bapiismo filii Dei sanctifi- didicisti. Si eniiri nosli "charitatem, aliqiiid riosti
camur, ut fratres simus sptritaliter iu charitaie per- unde el illud peridet quod forte iiori nosti; "etin ee
fecta. Nobilior esl generatio spiritalis quam carna- qudd in Scripturis iatelligis, charitas patet; et In
lis, de qua in Evangelio ipsa Veriias ait: Nisi quis eo qiiod rion intelligls, charitas latel. lile itaque te-
renatus fucrit ex aqua et Spiritu sancto, non poiest net e"tquod pat-et et qvrodlatet in divinis sermonibus,
iutroire iii regnmi Dei (Joan. m). Qui autem ialiter qui Charitatem 'tenet in moribus. Quapropter, fra-
proximum intelligens diiigit, sine dubio ebaritatem tres chaiissioii, seciemlni charitateni : ipsa videlicei
veram jn semetipso lenebil. Haec igitur, fratres, est dulce ac salubre vinculum mentium, sine qua
diligenter considerate, et cum fide et dilectione ve- dives pauper est, et cum qua pauper dives est. Hsec
sfram operamini semper saluiem,.babentes spem in adversitalibus lolerat, in prosperilatibus tempe-
firmam, quia qnidquid boiii in prcesenti agitis, in rat, iu duris passionibus foriis, in bonis operibus
futuro ab illo inaestimabililer remimerabimini, quia bilaris, in tentationibus futissima, in hospitalitate
auctor et proieotor esi salutis nosirse Jesus Gliristiis latissima, inter veros fratres jucundissinia, intra
Dominus noster, qui cuniPalre ct Spirilu sancto vivit B falsos eliani paiientissima : in Abel per sacrifieium
et regnat Deus, per omuia saeculasseculorum.Amen. grala; ia Noe per diluvium secura, in Abrahse pere-
HOMILIAXLVL gririatioue ficLelissima,in Moyse inter jurgia lenis-
DE CHARITATE. sima, in David triliulationibus mansuetissima, in
Libet me aliquid in contemplalione charitatis, tribus pi.ieris blandus ignis innocenfer spectat, in
fratres cbarissimi, dilectioni veslrae dicere, quae Machabseis ssevos ignes fortiter tolerat, casta in
quanio niagis eor accendit, tanto copiosiorem ser- Susanna erga virum, in Anna post virum, in Anna
monem trdiuit, et quanto magis in disputando se ex- (sic) prseier viruhi,"libera in Paulo ad arguendum,
-teudil, tanto vos-suavius reficit. Ipsa enim divinarum humilis ic Petro ad obediendum, humana in Chri-
Scripturarum mulliplicem abundaniiam altissimam- stiauis ad confiiendum, divinain Christo ad igno-
quedoctrinam-sine ullo errore comprebendit et sine scendum. Sed quid ego majus de charitale aut ube-
ullo labore cusfodit, cujus cor plenum est cbaritate, rius possum dicere quam per os Aposfoli laudes
dieente Apostolo : Plenitudo lcgis est charilas (Rotn. ejus intonat Dominus, supereminentem viam de-
xni); et in alio loco : Finis autem prwcepii est chari- monstrantis atque dicentis : Si linguis hominum lo-
tas, de corde puro, et -conscientia bona, et fide twn - quaret angelorum, charitatem aulem non habeam, fa-
ficta (I Tim. i). Quid e-st autem prweepti fiiiis, nisi C ctussum vetut ms sonans aut cymbalum tinniens.Et si
praecepti adirapletio ? Quid est autem praecepti adim- habuero propheiiam, et nbverimmysleria omnia elom-
pletio, nisi legis plenitudo? Quod ergo ibi diximus, nemscientiam, et habuero omnem fidem, ita utmontes
plenitudo tegis charilas, hoc elianv diximus, finis transferatn, eharitatem non habuero, nihil sum. Et si
prwcepti est -charitas. Nec dubitari nllo nvodo potest distrib.ueroin cibos pauperum omnes facultates meas,
quod lenvplumDei sit, in qup babitat cbaritas; dicit et si iradidero ccrrpusmeumitaul ardeam, oharitatem
enim Joannes : Deus csi cliarilas. Haec autenv di- autem non hqbuero, niliit mihi prodesl. Charitas pa-
centes apostoli, et nobis charitatis excellentiam tiens estjbenigna est, cliarilasnonwmulaiur, nonagit
commendaiites, non utique aliud, nisi quod conve- perperam, npn inflqtiir, non est ambiliosa, non quwrit
deraut, eructuare poterant. Ipse quippe Dominus^pa- quce sua. suni, iwnirriiatur, non cogHat makim^non
scens eos ciho salutis, verbo charitatis, quod estipse aa.ud.tl super iniqwitaie,. congaudel autem veritati.
pauis viyus gui deccelo descendil.,Mandiitu-ni,incjuit, Omnia sufferi, oxnnia credil, omnia sperat, omnia
nontm do vobis,ut vos ditigalis invicem (Joan. xin). sustinet : charitas nunquatn excidit (I Cor. xm).
Quiergo contra niortis vetus.atem altulit yilse nqvi- Quanta est ista anima linguarum, prophetia, virtus,
tatem, ipse contra veius peccatum opponit n.oyum sacraiuentorum salus, scientitc solidamentum, fidei
mandatum. Quapropler vetus peccatuni fluisquis yis D I fructus, divitise pauperurn, vita morienliuriv! Quid
exstinguere, niandato novo exstingue cupiditalem et tain magnanihium quam pro impiis mori! Quid
amglectere charitatem. Sicut enini radix omtihnn tam beuigrram quani. et inimicos diligere ! Sola est
malorum cupiditas (II Tim. vi), ila radi.x omnium quam fekcitas aliena non premit, quia non tenaula-
lionorum charitas. Totani magnitudinem et latitu- tur; sola est quam felicitas sua nou extollk, quia 11011
diuem diyinorum eloquiorunv secura possidet "oliari- iivikUur; sola est quam coiiscientia ma-la.noa com-
tas, qua Deum, proximumcjue dilig.m.tis.Docet enim piiEgit, quianon a^it perperam : inter opprobria se-
lios coelestisuiius magisier et d.icit: --Diliges
DO.HU- cura, inter odia benefiea est; inter injuriosqs.pla-
«MIIIDeum tuum ex toto corde tup, qiex tptq anhna cida est, inier insidias innocens est: ijHer inicpii-
tua.et extolis viribus tuis, etdilige.spxoximutn luum lates gefflens, in veritate respirahs. Qtiid-illafortius,
sicut lejpsum: in his duobus prwceplis, tota lex pen- non ad retribuendas, sed ad siiflerendas injurias ?
det et prophetm(Matth. XI.I).Si ergo.nonvacatomnes Quid illa fidelius,. non variitali, sed aeternitati. Nam
paginas, sancias perscrutarii omnia volumina ser- tdeo tolerat omnia in praesenti vita, quia credit
nioiium evolvere, omnia Scripturarum secreta pe- omnia de futura vita, et smfferlomnia quse hic im-
87 B. RABANIMAURI ARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS II. S8
mittuntur, quia sperat omnia quae ibi promittuntur.. A gere (I Cor. VII), quasi statim in tactu periculum
Merito nunquam cadet, quia sine defeetu permanet. esset: pulchra est enim casta juvenum pudicitia, et
Ergo sectamini charitatem, fratres, et in ea pie co- Deo amabilis, et ad omne bonum utilis. Qui filios
gitantes et sancte viventes, afferte fructum j'ustitiae
3 habet spiritales, vel carnales, nutriat illos in ca-
et per ipsius ducatum studete ut perveniatis ad sum- stitate, Deo, non in fornicatione, diabolo. Quid pro-
uiuni bonum : summo enim bono adepto, seternami dest homini fihum habere, nutrire, amare, si aeter-
beatitudinem habebitis, ad quam nos pervenire ipse. nis eum nutriat tormentis. Qui in castitate vivunt, an-
concedat, qui est beata charitas et chara beatitudo,, gelicam habent in terris conversationem. Castilas
Jesus Christus Dominus noster, cum Patre, et Spi- hominem ccelo coiijungit, angelis facit civem. Qui
ritu sancto unus solus et verus regnans Deus, perr mulierem habet legitimam, legitime utatur ea tem-
omnia saeculasaeculorum. Amen. poribus opportunis, ut, secundum Apostolum, pos-
HOMILIAXLVII. sit vacare orationi, et benedictionem mereatur
DECASTITATE ET MUNDITIA. filiorum a Deo accipere. Nemo dicat, a fornicatione
Gloriosum et insignem inter caeteras virtutesi se custodire non posse, fidelis est enim Deus, dicit
locuui castitas et munditia tenet, fratres charissimi, Apostolus (I Cor. x ), qui non permittit nos teniari
quia ipsa sola est quae mundas mentes hominumi B supra id quod portare possumus,sed faciet cum ten-
praestat videre Deum. Unde ipsa Veritas ait: Beatil tatione proventum. Talis unicuique homini tenlatio
mundoeorde, quoniamipsi Deum videbunt (Matth. v); datur, sive in carnis desiderio, sive in ambitione
ac si e contrario diceret: Illi vero miseri sunt quo- saeculi,vel eliam in quacunque tentationis molestia,
rum corda carnali concupiscentia sunt polluta, quiat qualem aut cum laude viiicere, aut cum opprobrio
seternas merguntur in tenebras. Castitas enira an- succumbere poterit. Omnibus enim castifas per-
gelica est vita; castitas cum humilitate, Spiritusi necessaria est, sed maxime minislris Cbristi altaris,
sancti merebitur habitationem, quem expellit im- quorttm vita aliorum debet esse eruditio et assidua
munditia libidinum, dicente Scriptura : Corpus pec- salutis prsedicatio. Tales cnim decet Dpminum ha-
catis subditum Spiritus sanctus effugiet (Sap. i). bere ministros, qui nulla contagione carnis corrum-
Membra nostra debentDeo esse dicata, non fbrnica- pantur, sed potius continenlia castitatis splendeant,
tioni : opponat homo desiderio carnis suse seterno- et totis bonestatis fulgeant in populo exemplis;
rum flammas tormentorum; assuescat juvenis casti- quibusDominus per legislatorem dicit: Sancti estote,
tatem, ut sit dignus sapientiae Dei. Ubi immunditia auia ego sanctus sum Dominus Deus vesler ( Levit.
est corporis, ibi habitatio diabolici spiritus, qui xi ): Deus enim lux est, et tene-brasin eo non sunt
maxime gaudet in inquinatione carnis nostrse. Om- C uilae,nec aliqua fceditas ei sociari potesl. Et ideo,
nes immunditiae Ded displicent, et maxtme quae: fratres dileclissimi, sive viri, sive feminae,sive cle-
non sunt naturales. Admonet itaque nos Scriptura rici seu laici, secundum Apostoli admonitioiiem
sancta dicens : Post concupiscentiastuas non eas, et (II Cor. vn ): Mundemusnos ab omni inquinamenlo
a voluntate tua avertere. Si prmstes animw tuw con- carnis et spiritus, perficientes sanctificationem in li-
cupiscentiasejus, faciet te in gaudium inimicis tuis more Dei. Studeamus ut ei qui ad aeternam suain
venire (Eccli. xvm). Ejus quoque modi Salomon sa- gloriam nos vocavit, per omhia placeamus, qua-
pientissimus proferebat sententias de cavenda im- tenus cum eo felieiter in seternum regnare possi-
munditia carnis, dicens (Prov. v): Favus enimdistil- mus, prsestaute Domino noslro Jesu Christo, qui
lans labia meretricis, et nitidius oteo guttur ejus. No- cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnal Deus,
vissimaautem illius amara quasi absinthium, et acuta per omnia saecula sscculorum.Amen.
quasi gladius biceps. Pedes ejus descendunt ad mor- HOMILIA XLVIH.
tem, et ad inferos gressus illius penetrant. Per semi- DE STUDIO SAPIENTIJ5ET MEBITATIOKE DIVINJ5 LEGIS.
tam vitmnon atnbulant, vagi sunt gressus ejus et in- Oportet, fralres charissimi, ut mundo corde et
vestigabiles. Nunc ergo, fiti, audi me, et ne recedas a casto corpore sapientiam divinam discere diligatis
verbis oris mei. Longe fac ab ea viam tuam, et ne D et intelligere appetalis, quia ipsa cognitio Dei se
appropinques foribus domus ejus. Hoc siquidem non fideliter quaerentibus et instanter meditantibus tri-
solum de meretricum immunditia dixit, sed etiam buit. Cognitioni autem Dei nihil melius esl, quia
de omni carnis concupiscentia, quse sollicitat ani- nihil beatius est, et ipsa vera beatitudo est. Unde
niam suam consenfire desideriis suis: sed ratio et Salyator ad Patrem ait : Hmc est autem vita
mentis prohibere debet impetus carnis et refrenare ceterna, ut cognoscantte unum verum Deum, et quem
voluptates ejus iniquas. Item ille qui supra, prohi- misisti Jesum Christum (Joe.n. xvn ). Hujus ergo
bens cohabitationem feininarumjuvenibus,dicit(Pro«. sapientise notitia, qualiter adipiscatur, fratres, au-
\'i) : Nunquid abscondere poiesl homo ignem in sinu dite. Primo omniuni quaerendum est homini quae
suo, ut vestimentailliusnon ardeant; aut ambularesuper sit vera scientia veraque sapientia, quia sapientia
prunas et non comburantur plantm ejus: sic qui in- hujus swculi slultitia esl apud Deum (I Cor. 111).
gredilur ad mulierem proximi sui, non erit mundv.s Scientia vera est a diaboli servitio, quod sunt pec-
cum tetigerit eam. Similiter et beatus Paulus ad- cata, recedere; et sapientia perfecta est Deum co-
moiiet nos: Iionum esl, inquiens, mulierem non tan- lere secundum mandatorum illius veritatem, quia iu
S9 HOMILLE DE FESTIS PR^ECIPUIS, ETC. 90
his duobus vita beata acquiritur, sicut Psalmista A_.vivit et regnat cum Deo Patre in unitate Spiritus
ait: Diverte a malo, el fac bonum(Psal. xxxvi; I Petr. sancli Deus, per omnia saecula saeculorum.Aineu.
ui). Nec etiam sufflcit cuiquam non mala facere, HOMILIAXLIX,
nisi etiam bona faciat; nec bona facere, nisi etiam
mala omittat. Omms ergo qui sie sapiens est, pro- DE JEJUNIIS,VIGILIISATQUEORATIOMBUS.
cul dubio beatus erit in aeternum, beata siquidem Interrogatus ab apostolisDominus, quibus ipse de-
vila est cognitio divinitatis; cognitio divinitatis vir- dit potestatem super omnem virtutem inimici, ut in-
tus boni operis est; virtus boni operis fructus est firmos curarent, daemones ejicerent, cum daemo-
seternsebeatitudinis. Ad hoc ergo bonum habe.mus nium a lunatico expellere non possent, respondit:
solalium divinarum lectionem Scripturarum, quia Hoc genus dwmoniorumnon exiet, nisi per oralio-
sacrarum lectio Scripturarum divinseest prsecognitio nem et jejunium (Malth.xvu); quo nobis utique de-
non parva beatitudinis. In his enim quasi in quo- monstravitquanta virtus sit abslinentiae cum pura
dam speculo, homo seipsum considerare potest, oratione, quando hoc ipsa efficere valet quod apo-
qualis sit vel quo tendal. Leclio assidua purificat stolica potestas non potuit. Hoc autem dicimus,
orania, timorem incutit gehennae, ad gaudia su- fratres, uon quod negemus apostolos, principes Ec-
perna cor insligat legentis. Qui vult cum Deo sem- jB clesiaeet duces populi Dei, abstinentiae operam dare,
per esse, frequenter debet orare et legere : nam vel Christum dicamus eis plenani pietatem dare non
cum oramus, ipsi eum Deo loquimur; cum vero Ie- posse : sed rudes adhuc discipuli, qui in diebus nu-
gimus, Deus nobiscum loquitur. Geminum confert ptiarum rnanentes cum sponso, jejunare vel legere
bonum leclio sauctarum Scripturarum, sive quia non poterant, histruendi hoc modo erant, in quo
inteUectum mentis erudit, seu quia a mundi vani- protervitas hostis antiqui maxime superari possit,
tatibus abstractum bominem ad amorem Dei per- ut Ecclesia, quae per eos erat edocenda, agnosceret
ducit. Labor bonestus est lectionis, et multum ad qualiter contra hostem nequissimum confligere debe-
emundationem animi proiicit: sicut ex carnalibus ret et vincere posset. Sciendum est ergo iUud per-
escis alitur caro, ita ex divinis"eloquiis interior ho- fcclum esse j'ejunium quod cum eleemosynis et ora-
mo nutritur acpascitur; sicut Psalmista ait: Quam tione ccelum transit, quia ipsum ad thronum altissi-
dulcia faucibus meis eloquia tua super mel et favum
miDeipervenit. Tunc enim honio, spiritalis effeclus,
ori meo ( Psat. CXVIH ). Sed ille beatissimus esi, aiigelis conjungitur Deoque liberius copulatur, si
qui divinas Scripturas Iegens, verba vertit in opera. abstinentia carnis orationibus exaltatur. Per jejunia
Omnesplane Scripturae sanctse ad nostram salulem enim et orationes occulta mysteriorum ccelestium
scriptae sunt, ut proficiamus in eis in veritatis co- fC revelantur, divinique sacramenli arcana pandun-
gnitione. Saepius caecus offendit quam videns, sic tur, quod in Daniele propbeta et Petro apostolo
ignorans legem Dei ssepius ignoranter peccat quam manifestis indiciis comprobatur. Igitur quandiu
ille qui scit. Sicut caecnssine ductore, sic homo Adam abstinuit, mansit in paradiso : manducavit,
sine doctore, viam rectam vix graditur. Et ideo, et expulsus est. Jejunia sunt fortia tela adversus
fratres charissimi, quicunque ex vobis lectiones tenlamenta dsemoniorum: cito enim per abstinen-
sacras legere et ihtelligere possunt, in his studium liam vincuntur. Unde etiam Dominus et Salvator
iiiipendant, ut earum frequenter meditatione utan- noster eorum incursus jejuniis et orationibus prae-
tur: qui vero sensum lectionis sacrae ex lectione monet superare, et suo exemplo voluit ad hoc nos
non possunt percipere, Mlentius audiant interpre- informare. Jejunavit et diabolum vicit, oravit, et
tantem, ut recipiant saltem inde sedilicationem.Cum principem hujus mundi foras ejecit: immundi enim
vero magisterio ccelesti instructij quid faciendum spiritus ibi se fiducialius immitlenl, ubi videbunt
quidve vitandum sit, dilectissimi, accipiatis, uoii frequentes comessationes, ebrietates exerceri. Ab-
sit mora in faciendo quod intus sapiatis inteUigeudo, stinentia corpus macerat, sed cor impinguescit;
quia, ut beatus Jacobus apostolus ait: JVonaudilo- carnem debilitat, sed aniraam confortat. Sed et
res tegis justi sunt apud Deutn, sed faciores tegis ED hoc notandum est quod jejunia solummodo cum
(Jac. i); et ipsa Veritas ait: Servus qui scit volun- bonis operibus Dei sunt acceptabilia; qui autem
lalem domini sui, et non facit, vapulabit multis, et cibis abstineht, et prava agunt, daemones imitan-
reliqua (Luc. xn). Item alibi scriptum est: Scienti lur, quibus esca carnalis non est, et nequifia spi-
bonum facere, et non facienti peccatumest illi (Jac. ritalis semper inest: ille enim bene abstinet a ci-
r?). Itaque omni diligentia studete ut cognoscatis bis, qui et a malitise aclibus' et a mundi jejunat
voluntatem Dei: postquam autem cognoveritis vo- ambitionibus. Melius esl quoque prsedicationis san-
luntalem ejus, sumrao nisu contendite ut hanc fa- ctae eonvivio victuram in perpetuo mentem refice-
ciatis, implentes mandata illius; et instanter depo- re, quam ventrem mortiferse carnis deliciosis epu-
scite ut in hoc perseveramies, perveniatis ad pro- lis saturare. Vigiliis ergo sludere et orationibus
missa ipsius : ad quod vos adj'uvare dignetur ipse frequentius insistere ipse Salvator nos, fratres,
qui per suam bonitatem nos vocavit et per suam gra- docuit, dicens : Vigilateilaque omni tempore oran-
tiam liberavit, quique bene certantibus ccelesliare- tes, ui digni habeamini fugere ista omnia quw ven
gna nromisit, Jesus Christus Dominus nosler, qui tura sunt, et stare anle filium hominis (Luc. xxi); et
91 B. -RABANIMAURI ARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS IT. 92
apostolus Petrus, similia nos exhorians, dicit : Vi- A jl sevevareconfendiie, el Dominus pacis erit vobiseuiu-
gilate cl oralc utnon intrelis in tenlalionem, quia ad- Amen.
versarius vester diabolus tanqaam leo rugieus circu.il HOMILIAL.
quwrens quetn devoret; cv.i resisiite fortes in fide i)E COKTIXEXTIA.
(I Petr.x). Naiii niouuin vigilandi, "qualis fieri de- Aduioiiet nos lex divinaet exhoriatur, fralres cha-
beat, coap.oslo.usej'us Paulus nobis ostendit. diceris: rissimi, ui concupiscentism bnjus mundi devitan-
Evigilale justi, et nolite peccare (I Cor. xv); et item : tes, coiitmentise salubri operam demus, ne nos ille-
Abjiciamnsergo opexa, inquit, ienebrarum, e! hidua- ccbra yoluplatum per varia ducat desiueria , et la-
mus nos artna lucis. Sicui in dia honeste ambule-. queo mortis iiTetilos in prtecipitium et voraginem
mus (Rom. xni). Ipse namque bene vigilat qui, cum tradat inferni. Loquitur sapieniia komini ct dicii :
coipus suunv a sorano cokibet, cor in pravis desi- Posi concupisceniias tuas non eas, el a volunlate lna
deriis aggravari non permit-lit, sed mentis oculcs avertere. Si prcestesaninm tucaconcupiscentiamejus,
ad aspectum veri luiainis apertos tenel : vigilat, faciei ie in gaudhtm inimicis luis (Eccli. xvm); amor
"
qui servat operando quod credit, vigilat, qui a se enim istius raundi parit immicitiam Dei ; unde
torporis et negligentiae tenebras repellit. Huic er- scriptum est: Qui vv.ltamicus esse hujus sceculi,ini-
go magnnni et inseslimabile praemium Dominus pro- B I miciis Dei constituilur (Jac. iv), Hoc eniih aposto-
misit, cum dixit: Beaius est servus ille quetn cw.n lus sciens Joanues persuadet nobis et dicit : Nolite
venerit dotninus ejus, invenerii vigilantem. Amen diligere mv.ndumncqueea qim in tnundo sunt. Si quis
dico vobis, super omnia bona sua constiluet eum dilexerit tnandum, non esl clmritas Patris in ilio :
(Matth. xxiv). Oratio ergo quae Deo offeriur debet quiaomne quod in mmdo.esi concupiscenliacarnis
esse pura et cx gemitu cordis probata, non in stre- esl, et concupiscentia oculorum , et superbia vilw
pitu vocis exuberans, quia borao videt in faeie> (I Joan. n). Hoc et coapostolus ejus Paulus rursus
Deus autem intuetur cor (I Reg. xvi). Et quomodo, monet et dicii: Qui emvnt, sic sinl quasi non possi-
fratres, preces suas quis D.eooffert ad audiendum, dentes; et qui hoc mundo ulunlur, quusi non ulantur:
quas ipse qui et has dicit non audii. Prohdolor! prwterit enim figura hujus mundi (I Cor. vn). Unde
ssepius in ecclesiis videmus .quosdam ante sacrum el ip_seSalvalor in parabola sua ostendii quod divi-
altare corpus ad orandum inclinare, sed oculis lmc tite et voluptates steculi suffoeant yerbum ila ut non
illucquc vagando circumspicere, el lioii soluni la- referat fructum; et alibi prsecipil dicciis : Qui vult
ciymis vultum non rigare, sed etiam ora in risuui venire post me , ubnegetsemetipsum,el tollat crucetn
solvere. Quae est bsec demeniia, fratres? uli.que ta- suam, et sequatur me (Matih. xvi) : et item : Qui
lis oratio noh Deum placat, sed irritat; et tales-un- C non renuniiaverit, -inqnit, omnibusquwpossidel, non
de acquirere debuerint remedium, iude sibi prte- potest tneus esse disciputus (Luc. xiv). Hccc igilur
parant tormentum. Cum ergo ad orationem in do- considerantcs, fratr.es charrsshfii, perpendite quan-
limm Doiuini convenitis, dilectissinvi, reverenler e. lum necessaria nobis sit coritinentia, per quam
cum timore ac trcmore ibi astate, et quidquid a Chrisii discipulatui condigni ad regnum poteslis cum
Deo impefrare velitis, eum humilitate et bona in- eo venire perpetuum. Continentia vero et sobrietas
tentionc cordis illum petatis, et maxime ea petite iion in sola iniegritate carnis consistit, sed etiam in
quse ad salutem pertincnl: seternam. Gteterum de cultu et in ornatu, vita pariter et moribus : debet
his pracseiiiibus rebus ea solummodo rogate quoe enim unusquisque contmens abstinere se ab omni-
necessaria sunt, non quae ad ciipiditatem vel volu- bus illicitis; his autem quae licita suiit, decet eum
ptatem carnis superflue per luxuriam exaggeranlur; modestia et sobrietate uli: non enim decet Christia-
bas jireces libenler Deus non accipit, et taliter iium sseculi lucris inhiare, cui promissum est re-
petenti ssepe non aimuit. Uncle et Jacobus aposto- guum ccelesle,sed suo Dominopercontinentiam con-
lus iucrepat nos, dicens : Peliiis et non accipitis, digue vivere, ut possit cum eo in perpetuum gaude-
eo quod male pctatis, ut in concupiscentiisvestris in- re. Castitatem debet amareet fornieationem fugere;
sumatis (Jac. iv). Quibus auterii precibus Deus liben- T) '• non p.varitiaasiudere, sed viclu et vestitu conteutus
ter faveat, ab ipsa Veritalc discite. ait eiiim : Pell- esse; non superbire, uei.rue sperare in incerlo divi-
te et accipietis, ul gaudiumvestrum plenum sit (Joan. tiarum, sed humiliter sentire et mundi pompam con-
xvi). Gaudium eteiiim plenum uon in prcesenti, temnere : noii debet esse vaniloquax et arrogans,
sed in -futura eiii vita, hoc est, in agnitione Dei noii raendax, ueque injur-iosus, nee bilinguis, non
perfccfa, quando infirmilas et angustia eril. riulla. susurro, neque deiractor, sed veritaiem debst ex ore
De praeseu!ib:!S aulem commodis supramodu;n ne ef corde proferre, linguam suani a multiloquio lem-
simus solliciii, seclfaciamus quod exhortatur Pro- perare, quia scriptum est : In tnulliloquio hon effu-
pheta : Jacla, iuquit, in Dominum cogilatum tuum, gies.peccatum (Prov. x). Oculos contra vanitaiem
et ipseteenulriel (P-sat.LIV);ctin EvangelioipseDomi- claudere, auditum a scurrilifale et faIsilate,inio ab
lius ait : Primum quwrile regnum Dei et justiliam omni eloquio nialo, avertere, risum excclsum cl cx-
e.jus, et lucc omnia adjicieiitiir vobis(Miitlh.xi). Hcec, cussum iion amare, guittir et nasum ad iUecebram
frafres, sedulo inira vosiiieiipsos cogitalc, htec fo- dulcium ciboruuv et suavium odorum non libenler
ris operando agite, in bis usque ad finem vite per- adhibere, sed magis bonum et- suavem odorem vir-
95 HOMILi^: DE FESTIS tPRvEClPUIS, ETC. 9i
rufirm appcterc, manus et pedes et omnia membra A . diae bonum, de qua ipsc Salvator ait : Beati mise-
corpcris soliicite cuslodire, ne fiani arma iniquitatis ricordes, quoniam ipsi misericordiam consequenlur
peecato, sed magis potenija arma Deo ad desiruen- (Matth. v). Non potest pecGator misericprdiam a
dum spiritalem inimicum. Cor quoque niilcs Cbristi Deo sperare, qui misericordianv non facit peccan-
debet ante onmia sollicita custodia servare, ne fortc tibus in se; ergp dimittat homo te.mporale debilum,
ifiiid jaclantia extollat, ira inilammet. invidia per- ut niereatur recipere seternale bonum. Si animas
fovet, avavitia infestei, li.bido exural, tristitia gra- nostras cupimus peccatorum sprdibus emundari,
xsu lorpor el ignavia orieret, et illud quod cunciis misericordiani in no.speGcaniibusnpn negenvus,ut
gravius est, per novitatum prsesumptiones hceresis in die relribUiionis ad promerendam jDomhii mise-
sciadat. fjui enim eordis occulta per eoalinentiam ricordiam luisericordise operibus adjuvemur. Quo-
qiiieta servare iritus contendit, iitique et membra modq misericordiam a Deo exspeciat, qui crudelis
corporis facilius conlra pravcs actus fqris eustoti.it.; est iii conservos suos ? Si quis cupiat Deum sibi mi-
scriptum est eninv : 0»i»i cusiodia serva cor tuum, sereri, ila et misereatur debiforibus suis. Certissime
quia ex ipso vita .proaedit (Prov. iv); iteni alibi: indulgentiamexspectare polerit, quia aliis indulgere
Itiors sectisinlroUum delectalio.nisposita est; et Sal- novir. Ad misericordiie opus opttme IIPSin Evan-
valor iaEvaiigsIio:: B.o-tas,inquil, Itoino de bono.iB gelio Douiinus exemplp roborayit, -ubi ait .: Esirote
ihesauro cordis sui prpfert bonum, ci raalus hotnode misericprdes, sicut Pater vester cwleslis misericprs
malo ilhescuro cordis siii prcfert malum.(Luc.xi); et est, gui splem suum oriri facit super bpnos ct malos,
itern: De corde, ait, exeunt cogitationes malw, hotni- et pluit super justos ct injustos (Luc. yi), Oumis mi
cidia, adulteria, fovnicalionss,ei cselera(Malth. XY). sericordia facietlccum unicuique secundum merilum
Cum ergo, .fralrcs, deeordis radiee frucius ^siveboni operimvsupruni. Qui facit misericordiaiv! Deo, pffert
sive maii exeant, necesss est ut primam cor mun- sacrifiGium satis placabile, In.judice misericprdia et
demus, deinde .ipsam canvem nostram .per jejunia, disciplina debet esse, quia una sine altera bcne esse
et vigilias, et lahorem utilem casfigemus, ne carnis npn poterit. Misericordia sola si-fuerit, securitalem
libido mentem maculet: difficile est enim ut in de-: facietpeccandi subjectis; iterum, si discipliriasemper
liciis viveDtesniundum ciir babeant. Inde dixit Apo- aderit, verlitur animus delinquentis in desperatio-
slokis (I Cpr. ax): Casiigo corpus meum etscrvituti nem, etjudex non merehilur a Deo misericerdiam.
subjicio, ne fprie, mm aliis prwdlcem, jpse reprpbus Sedlianc miscricprdiam a seipso debet homo inci-
efjiciar.;ei itenv (GaL x) : Qui autem sunt Ciirisij, pere : quoippdp in aliis esl.raisericcrs, quitn seipso
carnem sv.ani crucifixerunl cum vitiis et cot.cupisc.enr crudelis est? In seipso crudelis est, qui sibi perpe-
tiis. Sobrie quippe et pi.e vivamus in hoc swcuto ex-(C tuas peccatis suis piteparatilammas. Bene misericors
spcciantes beatam spem., et adventum gloriai magni est, qui a seipso incipit, ct se diligenter cusfpdit,
Dei et Salvatoris .nostn Jesu Cliristi, qui Aedit se- ne puniatur ciinvdiabolo, et sic aliis praestel quod
tnetipsum.pro nobis,-ut nasredimerelabwmni iniqni- sibi boiHimesse prpspicit. Per indulgentiam autem
trde, et mundgret sibi .popv,lum.aceeptabitem,:se_c_iatOr dpcuit nps Dprainus quomoclp possinms impe.lrare
rem bonorumoperum(Tit. 11)-; ulciim venerit in ma-- niisericordiam ab illo, cum in Evai.gelio aif: DiV
jeslate sua-cum sanctorum angelorum miuibus,pro mittite el dimittttiir vobis (Luc. xi); ilem : Si dimise-
boiiis laboribus ci sanGta.cqnversatione reddat nobis ritis hominibuspeccatq eorum, dimitlel el vobis Pater
praemiayitcc ceternaepotius, .qiiam.prod.esia.erioetyor vesf.erccelestispeccata veslra; si npnditniseritis ho.mi-
kipta.tepraesentis vitcecrn.cialum r.etribiiat-S.enipiier- nibus nec Paler vester cmtestis dimittet vabis peccala
est quod re.ddat vestra (Malth.xi; Luc. xi). 11-a.cquoque vera seiir
lium, quh veraci.tcr de-ep scr_i[)t!i.m
suigulis seeuri.dum opera s.ua, Jesus viclelicetChri- teniia magnam super ncs niisericordiam sonat his
stus Dominusnosler, qui c.umPatre et Spiritu san- qui eam recte intelligere pessunt. Igi.tur ex noslro
clo yivit ei regnat Deus, per omnia ssGcula.stecuIor judiGiojudioat nos Deus : qupdammodo in poteslate
runi. -Aaien. npsira est quo.modp.judic.emiira judice. Si niiseri-
HOMILIALI. •" Gordiier judicemus de in nos deliiiquenlibus, misc-
DEMISERICORJDIA ET INDULGENTIA. ricordiler judicat Deus de nebis in se peccantibus.
Inter om.nia quibus humana vita indi.get,maximc Intendainus ergp in exemplum illiys, sicu.Ldoctor
necessaria est misericordia, quia rraaDiofragilior est geniiiiin aos admonens ait (Co/oss.m)|; Dpnatcve-
corrupta iiatura, ianto majorc indiget proyidentia bismejipsis, si quis qdversus aliquem habet querelam,
benefieii; ,et ideo, fraires, quia sine hac yita nostra sicut Dcus in Christo donqvil vdbis, ita el vpsjacilc,
subsislere non potest, discamus quomodo in nps1 hoc est, quoincdp Deus in Christp npbis.peccala do-
primum divinam provocemus .clementiam, ut secun- navit, sic eliam nps qui in ncs peccant, diniillanius.
dum mullitudinem miserationum suarum ncsirte: Ilem aiibi iclcni Apestplus ai.t (Roni.xn) : lHultitna-
iniseriae subvenire diguetur, qiiaienus in .prseseiitis lutn pro tnalp reddenlcs; et epdem Ipcp : Noli viiici
vitte cursu vitenras nosirse salutis damnum, et in q malo, sed vinpe in bono malum. Sciendum esi
fuiuro inteiituni possimus eyadcre perp.etuuin. Ad ceriissiiiie q.ucd unusquisque talem indulgentiam ac-
hoc euiiii impelrandum, clilecfissimi, sicut nobis; cepturus est a Deo, qualem et ips.ed.ecleritproximo
Scripiura sacra osieudit, prsecipuum est misericor- sup. Tunc pratio nostra pro peccatis nostrjs aci
«K B. RARANI MAI1R1ARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS II. 98
aures omnipotentis Dei cito perveniet, si delinquen- A praeceptaservantibus custodienda est, non cum ini-
tium preces in nostris auribus acceptabiles erunt. quis et sceleratis, qui pacem inter se habent in
Qui clementer peccantibus ignoscere novil, elemen- peccatis suis. Pax Christi ad salutem sempiternam
liam divinae pietatis certissime accipiet. Unde et proficit, pax quas iu diabolo est ad perpetuam per-
scriptum est: Qui pronus est ad misericordiam, bene- venit perditionem. Pax cum bonis et bellum cum vi-
dicetur a Domino (Prov. xxii). Sic enim remittitur tiis semper habenda est: mala siquidem hominum
nobis ut nos remiserimus eis qui nobis quacunque irapiorum, odio habenda sunt; nam homines ipsi,
malignitate nocuerunl. Multa itaque sunt genera mise- quamvis niali sint, amandi sunt, quia creatura Dei
rationum, quaecumfacimus, adjuvamurutdimittantur sunt : pax vere quaein bpnis est, cencordiamfra-
ncbis nostra peccata : sed ea nihil est majus, qua ex trum et charitalein copuiat proximorum. Pax Spi-
corde dimittimus quod quisque peccavit: non solum rilum Dei specialiler promerelur, pax dileclionis
enim qui dat esurienti cibum, sitienti potum, nudo mater est, pax indicium est sanctitatis , de qua
vestimentum, peregrinanti hospitium, etcaeterahu- Dominus per propbetani ait : Pacetn et veritatem
jusmodi; verum etiam qui dat veniam peccanti, diligite(Zach. vm). Pax, plebis sanitas, gloria sacer-
eleemosynam dat; et qui emendat verbere in quem uolis et patriae laetitia, et terror hostium sive visi-
potestas datur, vel coercet disciplina aliqua, et ta- g bilium sive invisibilium. Omnibus viribus pax est
men peccatum ejus qui ab illo laesusaut offeususest custodienda, fratres, quia semper in Dominomanet,
diraittit ex corde, vel orat ut ei dimittatur, nen so- qui in pace sancta manet et curo sanctis Dei socie-
lum in eo quod dimittit alque orat, verum etiam in tatem habet. Sacerdotis est in pace populum admo-
eo quod corripit et aliqua emendatoria pcena plectit, nere quid debeat agere, populi esi in humiUtate au-
eleemosynam dat, quiamisericordiampraestat. Proin- dire quae monet sacerdos. Quidquid non licet,
de, fratres, obsecro ut ante omnia misericordise pastoris est pronibere ne fiat, plebis est audire, ne
operam detis, et in quibuscunque possitis, proximos faciat. Atque unitaiis viuculum omues debent, prse-
vestros adjuvetis; ad indulgendum quoque proximis lati siinul et subditi, in fide et dileciione per omnia
vestris delicta eorum prompti sitis, ut peccatorum servare, quia siue pace nou suscipitur sacerdotis
vestrorum veniain prp hoc ab omnipotente judice oratio nec plebis obiatio. Si ergo volumus velociler
adipisci valeatis, et vitam telernam cum sanctis om- a Deo exaudiri, et gratanter munera nostra ab ep ac-
nibus iu"ccelesti regno perpetualiter habere merea- cipi, debemus utique in pace ccnversari, de qua nes
mini: praestante Domino nostro Jesu Christo, qui ipsa Veritas instruere dignata est: Si offers, inquit,
cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat Deus per niunus tuum anle altare, el ibi recordatus fueris quia
oniiiia ssecula sseculerum. Amen, - C frater tuus habet aliquid adversum te , relinque ibi
HOMILIALII. munustuumanle aliare, el vadeprius reconciliarifratri
DEPACE ET UNITATE. tuo, et tunc veniens, offeras munus tuum (Matlh. v),
Legimus inEvangelio, fratres charissimi, quod Sal- Quia ergp unitatem npslram et conccrdiani Deus
vator et Dominus noster cum appropinquaret pas- desiderat, ostendit ipse Salvator in Evangelio, ad
sioni, et transitura suum de hoc mundo ad Patrem Patrem ita loquens : Paler, inquit, sancte, serva eos
discipulis insinuaret, inter alia verba quse ob sui in nominetuo, quos dedisli mihi, utsint unum sicul et
coiumemorationem dilectis comitibus suis impen- nos (Joan. xvu). Cndeet Apostolus fideles hortatur,
derat, maxime pacis bouuin et unitatis, quasi spe- dicens : Obsecro vos, fraires, ut idipsum sapiatis, et
ciale muuus , illis commendarit, diceus : Pacetn unum dicalis otnnes (Phiiip. n); et item : Non sit,
meam do vobis, pacem retinquo vobis (Joan. xiv), ac: iuquii, inter vos zelus et conlenlio : omnis amaritudo,
si diceret, Iivpace vos dimisi, in pace vos inveriiam. el ira, et indignatio, et clatnor, et blasphemia lollalur
Proficiscens voluit dare quae desiderabat rediens in! a vobis, cum omni maltiia (Ephes. iv); et in eodem
oiiinibusinvenire ; bancsuishsereditatein dedit, dona loco ait : Sustinentes invicem in charitale; solticiti
oninia suae pollicitationis et praemia in pacis con- servare unitatemspiritus in vinculopacis, unum corpus,
versatione promisit: atque ideo, fratres, si baeredes " el unus spiritus, sicut vocati estis in una spe vocaiw-
Christi esse volumus, in ejuspace mauere debemus. tiis vestrw. Haec itaque unanimitas sub
Apostolis
Pacera nobis, sicut audistis, Christus dedit; con- oiiin fuit: sic npvus credentium pepulus , Dpmini
cordes atque unanimes esse praecepit; dilectionis, mandata custodiens, charitatem suam lenuit;pro-
et charitatis fcedera incorrupta atque inviolata hat Scriptura , quae dicit : Turba autem eorum
mandavit; cujus pacis ornamenta, mirabiliter alio qui crediderant, auima et mente una agebant (Act.
ostendit loeo dicens : Bealipacifici, quoniam filii Deii III) ; et iterum : Et erant perseverantes omnes una-
vocabuniur (Maith. x). En filius Dei incipit vocari, nimes in oralione cum mulieribus, et
Maria, malre
qui pacificus esse jam ccepit, non fifius dici; qui Jesu, et fratribus ejus (Act. i); et ideo efueacibus
pacem noluit amplecti, negat sibi Patrem Deum, precibus orabant, ideo impetrare cum fiducia
poie-
qui pacificus esse coiitemnit. Pacifices ergo opprtet rant quodcunque de Dei misericordia postulabant.
esse Dei fllios cerde mites, sermcne simplices, af- In nobis vero sic unanimitas
dtminuta est, ut etlar-
fectione concordes, fideliter sibi unanimitatis ne-
gitas operatiouis infracta sit. Domps lunc et fundos
xihus cohaerentes. Sed haec pax cum bonis et Deii
venundabant, et thesauros sibi in ccelo reppnenies,
97 HOMILI^; DE FESTIS PRJECIPUIS, ETC. 98
distribuenda in usus indigentium pretia apostolis A cissitudinemreddet ei (Prov. xix). Sunt enim plurimi
offerebant. At nunc de patrimonip nec decimas da- qui nullam inagris,'nuUam in vineis,!nullamin sceculi
raus, et cum vendere jubeat Dominus, emimus potius divitiisportionemhabent, quorum inopisedeea quam
et augemus. Sicut in nobis emarcuit vigor fidei, sic Dominus nobis dedit copia consulere debemus, ut et
credenfium robur elanguit: et idcirco Dominus , ipsi nobiscum Dee pro terrae fecunditate benedicant
tempora hsec nestra respiciens, in Evangelic suo et gaudeant possidenlibus fuisse donata, quse etiam
ait: Filius hominis cum venerit, pulas inveniet fidem pauperibus ac peregrinis facta fuerint communia :
in lerra? (Luc. x.) Videmus fieri quod ille praedixit, felix illud est horreum, et omnium fructuum multi-
in Deitimore, inlegejustitiae, indiieclione, in ope- pUcalionedignissimum, de quo egentium, et debi-
re, fides nuUa est: nemo futurorum metum cogitat, lium, et peregrinorum saturatur esuries;. quos ideo
dieniDorniniel iraniDei, et incredulisventura suppli- sub diversis molestiis justilia Dei laborare permisi;,
cia, et statuta perlidis aeternatormenta nemp consi- utet miseros pro patientia, etmisericordesprobene-
derat; quaemelueret conscienlia nostra si crederet; volentia coronarel. Efficacissima enim pro peccafis
qiiia non credit, omninp nec metuit; si aulem cre- deprecatio est in eleemosynisalque jejuniis, el ve-
deret, et caveret; si caveret, et evaderel. Excitemus lcciter ad divinas cnnscendit aures talibus cratio
nes quantumppssumus, duectissinii fratres, el seninp B elevafa suffragiis , quia sicut scriptum est, animm
inerliaeveteris abruplo , ad observanda et gerenda sum benefacit vir misericors (Prov. xi). Pars enim
Domini praecepta vigilemus. Scimus tales quales corporalium facultatum quae indigentibus minisira-
esse nos ipse prsecepit dicens : Sint lumbi veslri prm- tur, in divitias largienti transit aeternas, ita ut mi-
cincti et lucernw ardentes in manibus vestris, et vos sericordiam Dei el indulgentiam peccatorum nostro-
sitnileshominibusexspectantibusdominumsuum quan- rum pauperum miseralione et eleemosynis merea-
do venial a nuptiis; ut, cum veneril et puisaverit ape- mur : quoiiiam qui suum ab inppe aen avertit ani-
rianl ei. Beali serviilli quos, cum advenerit dominus, mum, cito ad se Domini convertit auditum, dicenle
invenerit vigituntes (Luc. xn). Accinctos nos esse Domino : Eslole ergo misericordes, sicut Pater vester
oportet, ne cum expeditionis dies venerit, impeditos misericors est ( Luc. vi); et: Beati misericordes,
et impUcatos apprehendat. Luceat in bonis operibus quoniam ipsi misericordiamconsequentur(Matlh. x).
nostrum lumen et fulgeat, ut ipsum lumen nos ad Quod ergo reddituram se promisit Veritas, secura
lucem clarilatis teternsede hac ssecuii nocte perdu- expendet humanitas. Constans esto, Christiane lar-
cat, quo cum Christc, qui est verse pacis aucter, et gitor : da a quo accipias, sere qucd metas, spargc
cum sauctis angelis ejus, seterna pace et perpetua quedcolligas; nolimetuere dispendium,noli de dubio
feUcitate fruamur : praestante Deminp nostro Jesu ^L suspirare proventu , substantia lua cum hene ero-
Christo, qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et gatur, augetur : remunerator tuus vult te esse mu-
regnat Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. nificuin, et qui dat ut habeas, mandat ut tribuas,
dicens: Date et dabilur vobis (Luc. vi). 0 avare,
HOiULIALIIL
si aurum diligas vel dmfias saeculi, daneperdas;
DEBEX1GXITATE, HUMAMTATE ETELEEMOSSTNA. si servaveris, sine dubio
perdes si erogaveris, om-
Audivimus Appstplum, fratres charissimi, suavi- nino hahebis eas seternaUler, dicente ipsa Veritate :
ter nebis lpquentem ac dicentem (Tit. 111):Apparuit Thesaurizate vobis thesauros in cmlo, ubi nec cerugo
benignilaset humanitas Salvatoris nostri Dei, non nec tinea demolilur , neque fures effodiunt et fu-
ex operibusjuslitiw, quw fecimus nos, sed secundum rantur: ubi est thesaurus tuus, ibi est et cor tuttm
misericordiam suam salvos nos fecit, per lavacrum (Mdtth. vi; Luc. xn). Utique bene dispensantes lem-
regeneralionis et renovationis Spiritus sancti , quem poralia, acquiritis aeterna. Noli timidus esse in
effudit in nos abundanter per Jesum Chrislutn Sal- largiendo, ne sis egenus in retributione, quia qui
valorem noslrutn, ut justificati gralia ipsius, hmredes parce seminat, parce et metet (II Cor. ix); qui autem
efficiamursecundum spem vitw ceternm. Si erge be- miserebilur pauperis, beatus erit (Prov. xiv). Redem-
nignitaset humanitas Salvatoris nostri.nullis nostris ptioilaque animw viri, divitiwejus (Prov.xm); hono-
praecedenlibusmeritis , gratis nobis subvenit, quo- ratDeum, qui miserelur pauperis : abscondeeleemosy-
modo nos, dilectissimi, si ejus regni haeredes effici nam in sinu pauperis, dicit Scriptura (Eccli. xxix),
volumus, proximis nostris pietatis opera non im- et ipsa orabilprote; sicut aqua exstinguit iguem,
pendimus? Ait enim ipsa Veritas : Date et dabitur ita eleemosyna peccatum ; animam esurientem ne
vobis; mensura qua mensi fueritis, remetietur vobis despexeris, et ne exasperespauperem in clamore suo
(Luc. vi); et item : Si enim, inquit, in iniquo mam- (Eccti. iv).Qui avertitaurem adclamorem pauperis,
monafideles non estis, quod veslrum est quis dabit illius oratio clementiam Dei non merebitur; in vila
vobis(Ibid.). Sciendum est enim, fratres, benignitate tua benefae animaetuse, eleemosynas dans miseris,
et humanitate nobis esse opus ut de his quee nobis quia post raortem non habebis potestatem benefa-
ccelestis Pater misericorditer contulit, nos quoque ciendi : in conviviis tuis pauperes vescantur et Chri-
alios adjuvemus, et in quecunque pcssumus indigen- tus in illis. Tria sunt genera eleemosynarum, una
tibus proximis nestris splatia tribuere nen tardemus, corporalis, hoc est, egenli dare quidquid polueris;
quia feneratw Dommoquimisereturpauperi,el ipsevi- altera spiritalis, hoc est, diraittere a quo Isesusfue-
Q.0 R. RARANTMATIRTARCHTF.P.MOGTINT.OPERTIMPARfi.TI. V.Y)
ris; teiiiadelinquentem corrigereeterrantesin viam A A alius sapiens : Quanto, inquit, major es, humilia te
reducere verilalis. His enim omnibus speciebus pla- in omnibus,et coram Deoinveniesgralium (Eccti. m).
catur Deus, et vita promeretur aeterna, asseniiente liem Deus per propbetam ait: Ad quem autem re-
Scriptura ac dicente : Date eleemosynam, et ecce spiciam, nisi ad humitem, el quietum, et tremenlem
omniamunda sunt vobis (Luc. xf);etitem: Dimittile, verbamea (Isa. LXVI).Quicunque humilis et quie-
inquit, cl dimitteiur vobis.Et apostplus Jacobus ait.: tus non fuerit, noii potestin eo habitare gratia Spi-
Fratres mei, si quis ex vobis erraverit a verilate, et ritus sancti. Deus hutnilis factus est nostrse salutis
converteril quis eum,.scire debet quoniam qui converti causa, erubescat homo superbus esse. Quantum bu-
feceritpeccaloremab erroreviw sum,salvabit anitnam militate inclinatur cor ad ima, tantum proficit in ex-
ejus a morle,el operit multiludinempeccalorum(Jac. celsc : qui enim humilis eril, cxallabitur in gloria.
x). Sed hoc lunc bene el prdinate fil, si unusquisque Primus humililatis gradus est, veritaiis sermoncni
a semetipso primum incipiat hoc bonum miseitcor- humiliter audire, memoritcr retinere, voluntarie
diae,ul sui misereatur, ne per peccatorum sarcinam perlicere ; eam quippe quam ncn invenit humilcm,
mcrgalur in pcenam; unde scriplum est: Miserere veritas .fugil mentem. Quanto quis humilior erit dc
animw tuw placens Deo (Eceli. xxx); quatenus dum seipso, tanlo major eritin conspeCtuDei : superbus
aliis studium correctionis impendit, ipse efficialqr B vero quanto gloriosior apparet inter liPmines, tanlo
eraendatus avitiis. Ut ergo bcecagerepleiiiler pos- dejeetior erit ante Deum. Qui enim sine humilitala
siruus, habemus ad hocfortem adjutorem etpiuni bona opera agit, in ventum pulverem pertat. Item
largitorem, medialorem videlicet Dei el hpmiiiunv Scriptura dicil : Quid superbit terra et cinis? (Eccli.
DoniinumJcsum, qui vivit et regnat cum Deo Palre x.) dum vente superbise dispergitur qupd jejuniis
in unitate Spirilus sancti Deus, per omnia stecula vel eleemesynis congregare videtur. Ncli, o bomo,
saeculorum.Ainen. in viriutibtis gloriari tuis, quia alterum habiturus es
HOMILIALIV. judicem, ncn teipsum, in cujus conspectu teipsum in
DETIMORE DEIET VERAIIUMILITATE.. corde tuo studeas humiliare, quatenus le ille exallet
David propheta et psalraista, qui, teste Scriptura, in tempore refributionis sute. Desceade ut ascendas,
secuiidumcor Domini electus, fccit omnes volunta- humiliare ut exalieris, ne exaltatus humilieris : qui
les ejus, ipse, fratres ckarissiiui, quid creaior nosler eniin sibi vilis videtur esse, anteDeum pulcber est;
in nobis appetat et diiigat quodam loco ostendit, ita qui sibi displicent, Deo placent. Esto igitur parvus
d'iceus : Quis sicul Dominus.Deus nosler quiinaltis in oculis luis, ul-sis magnus in oculis Dei; tanlo
habilat, el humilia respicit in cwloei in ierra (Psal. enim eris apud Deum pretiosior, quanto fueris ante
cxn). Si ergo Dominus altissimus, cujus excellenlice.C oculos iuos despectior. In summo honore suaima
ct magnitudinis non estfinis, in omni creaiura sua, tibi sit humilitas; honoris laus est hutnilitatis virtus;
et ea quce in supernis, et ea quaein infimis est con- sed hanc verse humilitatis virtutem. nemo sine li-
stilula, in angelis videlieet et hominibus, bumitita- niore Dei habere potest, quia eomm neuter sine al-
tem considerat et probat; quantum necesse est no- iero esse potest. Quid autem limpr Dei efficiat, fra-
bis humilitati seniper studere, ipsamque in omni- tres, audile : Inilium sapientim, timor Domini csl
bus conservare ut sic placeamus condilori nostro. (Psal. cx). Magna est caulela peccati, Dei semper
Quanta autem sit verse humilitatis virtus, facile ex prsesentiam timere. Qui perfecte Deuni tiuiet, diii-
vcibis Domini agnoscitur, qui, ut supcrbiam Phari- genter se a peccatis cusiodit. Timenti Deurn in nc-
steorum damnaret, dixit: Omnis qui se exallat, hu- vissimo die bene erii, el merces ejus in aetemum
miliabitur; et qui se humiliut, exallabilur (Luc. xiv). perinanet. Qui erubescit in conspectu homiuis pec-
llumiliiatis quippe passibns ad cceli culmiua eon- eare, quanto magis dignum est quod erubescal in
scenditur, quod Deus excelsus npn superbia, sed bu- conspeotu Dei iniquilatem agere, qui non soium
niiliiale altingitur (Jac. ix), de quo dictum esi. : opera, sed corda considerai? Qui limore sanclo
Betis superbis resistit, hutnilibus auiem dal graiiam Deuav inetuuiit, inquiruni quce placiia suni illi.
(i Petr. v ). Uiiclcel in Psalm.is diciUir: Exceisus Alius est limor fiiioruni alius est iimor servormri :
Domintts, e! humiiia resvicii, et alta a iongccognoscit servi e-niin propier iomenia dominos timent, filii
(Psal. cxxxvn). Alia posuil pro superbis; humilia. vero propter amorem nalris timent. Si fiiii Dei su-
vero respicit, ut attollat; alta, hoc esi superba, co- nius, limearnns eum ex cbaritaiis dulcedine, nen de
gnoscit, ut dejiciat. Discamus Iiumilitaieni, per timcris amariludiae. Hpiuo sapiens in omnibus ope-
qiiam Deo propinquare poterimus, siculipse in Evau- rilius suis Deum metuit, scieas. se ej"usiiuiiquain
gclio ait: Discile a me quia milis sum et humilis prseEentia.meffugere posse, sicut Psalmista Deo di-
corde, et invenielis requiem animabus vcslris (Matih. cit : Quoibo a spiriiu tuo, cl a facie tua quo fugiam r/
xi). Per supevbiani mirajb.ilisaiigelorum creafura (Psal. cxxxvm;) iiera : quia nequeab Oriente, neque
cecidit de ccelo, per liuiiiilitatcm Dei fragilitas hu- ab Occidenle,subaudilur, patet locus fugiendi Deum.
liianaenalurse ascendit in coeluni.Hcnesla est enim Qui limet Deum accipiet doctitnam ejus; et qui vi-
inter heraiiies humilitatis consuetudo, sicut Salo- gilaverint in maadatis ejus, inveaient benedictioneiii
iiioii aif : Ubi fueri! superbia, ibi erit et conimnclia; seiupiternam. Timentis Deum beata est aniuia, et a
ubi aulem hutnilitas, ibi el sapicntia (Prov. xi); ilem teutatioue diabolica tuia remanel. Beaiv.s homo <iu~'
lOt HOMILLE DE FESTIS ERJECIPUIS. ETG. ±02
setnper est pavidus (Prov. xxvin), ctcui donalum J^animamea
. ittatria Domini. Cpr meumetcaro mea,
esl Dei timorem seniper anie oculos habere. Qui-ti-. exsuliaverunt in Deiimvivum (Psal. LXXXIII). Quatuor
niet Domiuuiii,recedit ab itinere p.ravo, etad viriu- namque suat qualitates affeclioirumquibus cogitatio
ium seinjlani vias suas dirigit. Timor Dei repellit justi tsedip salubri cpmpungilur. hoc est, memoria
peccata et adjicit virtutes : timor cautuin facit ho- prseleritorum facincrun), reccrdatip futurarum pce-
minem et sollicitum ne peccel;-. ubi vero timor Dei narum, consideralip peregrinationis suse in. hujiis
uon est, ibi dissoluliovitce e.sl. Qui Deura in prespe- vitte uiiseria, desiderium supernse.palr-iae,qualeniis
ris non timet, timeat vel in adversis; refugiat ad il- ad eaiu quantpcius valeat pervenire. Quando ergp
liiin, crai flagellal el sanat : Bcatus vir qui timet-Do- ista in ccrde hcminis fiunt, sciendum est tunc esse
minv.m, in mandatis ejus cupit nimis (Psal,. cx )... Deum per graliam humari» ccrdi prtesentenv; unde
Timor Dei timorem expeHit.gekeriace,quia facit ko- ef in psalmp dicitur : Deus vitam meam nuntiavi.tib.i:
minem peccatuni cavere el justiiise opera agere. posuisti lac.rymas meas in conspeclu luo, sicul. in
Post htec adilhvm perveniet timorem qui dicitur promissiane.tua ( Psal. LV). Prcmissioj indiilgentitc
sanctus et permanet in ssecuhim saeculi quia est in quam habeuvus a Deo, lacrymas poeiiitenlisecxcitat
dilectione. Sic ergo, fratrcs, limeamus Deum.ut di-. cordi. nostro, Thesaurus desiderabilis_ in. corcle ho-
ligamus eunv; quia perfecta cluiritas foras.miltit ti- IB rainis, cpmpuncticnis dulcedp : anima honiinis quae
morem (I Joan. iv) servilem; alque ita habere pos- in oratipne ccmpungitur, valde illi proiicit ad salu-
simus abundantiam securitalis, et plenitudineni; tem. Cum per orationem compunctio. effunditur,
omniuin benprum. Unde et Prppheta ait :Timete. Spiritus sancti praesentiani cordibiia npst-ris ades.se
Dominum, omnes sancii ejus, quoniam iiihil deest. ncn. dubiuni est : sed, tiinc sahibris cst ipsa. con>
timentibus eutn. Divites eguerunt et esm-ierunt,.in- punctip quandp honiinem prpvocat ad cpnfG.ssioncm
quirentes dutem Dominum npn deficient onv.lt' bpno pecoatorum et ad conversionem melioris vilse. Hprr
acl medi-
(Psat. xxxii). Quaprepter obsecrp vps, dilectissimi, taturitaque nps ssepius saucta Scriplura
ut timorern Dei semper anle mentis. vestrse oculcs camenta fugere ccnfessipnis : IIPII qupd Deus. indir-
habeatiset pbliyipnera prteceptpruni. Dei pmnino fu- geat confessiPriis nostrse, cui orania prtes.tp s.unt
gialis, illudque sedulo. cogitetis qualiter timentes: qnm oogilamus, lpquimur aut agimus; sed.nos aliter
Deum et mandatis ejus cbedientes ad vitam vadunt salvi fieri non ppssuraus,. nisi confiteamur poe.iiiten-
perpetuam; ccnteniaentes vero. et praccepta ejus tes quffi inique gessimus negligentes. Qui seipsum
spernentes, in pcenam ibunt teternani; liumilitatem- aceusat in peccalis suis, huuc diabolus, nen Iiabet.
que veram in corde vestro intus habeatis, sicque iterum accusai'6 in die judicii : si tamen ccnfitetur
eam uon ficte rnoribus coram prcxiniisyc-slris insi-. pcenileiido, diluit quse fecit, nec iterum reaovat
nuetis, ut ipsi, bpnis exemplis vestris instructi, glc- - quse egit. Confitemini~, dicit Jacobus apostolus, al-
rificent Deum, et vobiscum seternam in ccelis stu- terulrumpeccata vestra, etorate pro inviceniul salve-
de-an_tpercipere remuneratioiiem : prsesiante Do- mini (Jac.x); item beatus Paulus apostolus :Ore
miao nostrp Jesu Christp, qui cum Paire et Spiritu aulem, inquit, confessio fit ad salutem (Rom. x);
sauclp vivit et regnat Deus, per omnia stecula sse- sed et Salomon de confessione peccatoruin dixit :
culorum. Amen. Qui abscondit scelera sua twn dirigeiur : qui autem
HOMILLALV. confessusfuerit, et reliquerit ea, misericordiam conse-
DE CPNTESSIONE ACTOENITENTIA ATOUE COJiTOKCTIONE quetur (Prov. XXVIII).Maguum esl. fralres. saluiis
CORDIS. medicamenium, non iterare cpite impie gessimus,
Cpnsiderare nos oporlel, fralres ckaiissimi, quid nec pricreai cicatricem yulneruin resauciare; unde
nobis Scitjitura sacra insinuei faciendum, quo possi- dicit. Joanrres evaagelista : Si coufileamui peccata
mus gebennse devitare tormentuin et ad ccelesleper- nostra, fidelis est Deus et juslus ut remitial nobis
venire gaudium, qualiter bonuin qupd peecantes peccaia, etmundet-nos ab omni iniquitate (I Joan. i) -
perdidimus, posniientes r-scuperemus : quoclutique -j- -. simiiiter et Psalmista ait : Dia;i confilebor adversmu
ncu aliier fit nisi pcr salubrem compuuctiQiiemcl me injusiiiidm rneam Domino, et iu remisisli impi.e-
vcram confessioiieiu. Goinpiuictio igitur cordis ex taiem veccati mei ( Psal. xxxi). Vivens coafifeatur
Iiumilitatis virtufe nasciiur, de coaipuiiciioiie con- peccator cuse fecii, quia non est frucluosa confcssio
fessio peccaiprum, de coiifessipiie poenitenlia, de apud iiiferes, ncc pceniteotia ad sakitem proficiens :
poenilenlia vera prpveniel deiictprura indulgeniia. eccenunc iempus salutis, ecce nuuc tempus accepta-
Compuriclic cordis est bumiliias mentis cuiu lacry- bile Deo. Tenipus est nuac remissionis pceriiLenii-
mis et recorclalione peccatorum et tiiaore iudicii. bus, sed tempus eril post morleni viadictse aegii-
Ex gemino fonte compunciionis solent profluere la- geulibus ccrifiieri seelera sua : cmnes enim iaipii
crymse, hoc est, aut duru mensoperum suorum dili- amaraai in tormentis pcenileatiani habent, sed non
genlius ir.ala eonsiderat, aut dura desiderio setenise prpficit eis pcenilenlia ad remissieiiem, sed cen-
vitse suspirat. Unde et Propbela ail: Silivil aniina scientia tcrquet eps ad augmeatum pceaaruai qute
mea ad Deum vivum, quando veniam et apparebo patiuatur. Pctuerunt sibi per ceafessiaaem prseca-
ante faciem Dei? fuerunt mihi lacrymm tnew panes die vere tGrmentprum iinmanilate.m,.ct neglcxenuu '
c i!.ocie(Psat. XLI); ileni : Concup iscit et defecit ila sicut foras fiammis. ita intus consciculia propna
103 R. RARANIMAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS H. 104
torquentur. Quomodo potest medicus vulnus sanare A j tentise patet libertas, post mortem vero, nuUa cer-
quod aegrotus ostendere erubeseit? Deus enim con- rectionis est licentia. Ac ideo, fratres, non perda-
fessionem nostram desiderat, ui justam habeat cau- mus uobis tempus indultum, sed, quautum possu-
sam ignoscendi. Qui peccata sua occultat et eru- liius, per Dei niisericordiam laboremus, ut modo
bescit salubriter confiteri, Deum, quem testem ha- per fleiuset geraitus digne pcenitentiapristinas sor-
bet, iterum habebit eum ultorem. Optime se j'udicat des peccatorum lavantes, mundi et corpore et
homo in hacvita, ne judicetur a Deo damnatione anima in die Domini inveniri mereamur ab ipsoj"u-
perpetua. Duplicemhabere debet fletum ia pceailen- dice vivorum et mortuorum, qui vivil et regnat cum
tia omnis peccator, sive quia per negiigentiam bo- Patre et Spiritu sancto Deus per omnia sseculasca-
num non fecit, seu quia malum per audaciam per- culorum. Amen.
pelravit. Confessio justificat, confessio veniam pec- HOMILIALVI
catis donat. Omnis spes veniae in confessione con- DENONTARDANDP CONVERTI APECCATIS ADDEUM.
sistil, confessio opus est misericordise, salus aegroti, Legimus ergo Apostolum, fratres charissimi, di-
unicum est viribus nostris medicamenlura pcenilen- centem : Qumcunquescripta sunt, ad nostram doclri-
tise; cujus ipse Salvalor in Evangelio virLutem nam scripia sunt, ut per patientiatn et consolalionem
ostendit dicens : Pmnitentiatn agite, appropinquabiti" Scripturarum spem habeamus. Eccein lilteris divi-
enim regnum cmiorum; et Joannes Raptista : Facite, nitus inspiratis reperilur scriptum : Fili, ne tardes
ail, fructus dignos pmnitenlim. Fructus dignus pce- converliad Dominum, quia nescis quid futura parial
nitentiae est transacta flere peccala, et eadem ite- dies; nam qui tardat converti, periculura facit
rum non agere, sicut Scriptura ait : A'on adjicias animaesuae,quia mors noirtardat; quse si tardantem
peccatum super peccatum, et dicas : Miseratio Dei cenverti inveniat, ad tormenta deducit eum. Disso-
magna est, quomodo misericordia et ira ab iUo est ? luta, fratres, et periculosa paralytica cogitalio est,
Lavamini, mundi estole, dicit Dominus per Isaiam de crastina cogitare conversione, et hodiernam
prophetam. Lavatur itaque et mundus est qui et negligere. Quid tu, peccator, converti dissimulas, et
prseierita plangit, et iterum flenda non admittil; la- nou raetuis ne tibi mors repentina subripiat diem
vatur et non est mundus qui plangil quod gessit, conversionis : nonne homines subito moriuntur ? si
neCdeserit, et pcst lacrymas hsec quse fleverat re- bonum est peccata dimillere, et ad Deum coaverli,
petit. De his qui pest lacrymas ad delicta revertun- cito fiat: Deustibi promitlit remissionem converlenli
tur priora, beatus Petrus lerribiliter ait: Canis re- a peccatis, securitatem tibi nonpromisit diuvivendi.
verlitur ad vomilum suum. Fili, peccasti, dicifur in Ideo convertat se cilius unusquisque ad Deum, el
'
Scriptura sancta, ne adjicias iterum; sed depristinis ciim invenerit eum, derelinquat impius viam suam,
deprecare ut remillantur tibi. Poenitentia vera non et vir iniquus cogitationes suas, et niiserebitur ejus,
annorum numero censetur, sed amaritudine animi; quoniam multus est ad igiioscendum. Si ergo intra-
unde beatus Eetrus mox a Domino indulgentiam verit subilo dies extremus , perit dilatie, et restat
recepit, quia amarissime flevit trinte negalionis damnatip ; perire non vis, redi ad Deum et vives ;
culpam. Pcenitentia quam jussit [Forle, quanluav- noli desperare de venia peccatorum, nec de vita lon-
vis ] exigui temporis, si intima cordis amaritudine giore confidere. Convertere ergo et pcenitentiaai
agitur, non despicitur apud justum judicem Deum, age. Cras, inquies, cpnverlam; quare nen hpdie?
qui cordis secreta consideral. Non enim longitudi- Dicis: Quid mali est si cras dicam? Respendep:Quid
nem temporis tantum requirit Deus, quantum affe- mali, si hodie. Forte dicis : Longa erit viia mea.
ctum sinceritalis pcenitentis pensat. Qui enim in Dicam: si longa erit, bona sit; si brevis, et ipsa
Christum tota menle conlidit, eliam si muliis mo- bonasit; sed quis ferafmalum longum. Prandium
riatur peccatis, fide sua vivit in aeternum. Sicut longum non vis habere malum , et vitam longam
ipse Dominus in Evangelioait: i Egpsuraresurreclic vis habere malam ? ViUamemis, benam desideras ;
et vita : qui credit in me, etiamsi mertuus fuerit, „ uxerem vis ducere, bpnam quaeris; filiosnasci vis,
vivet; et pmnis qut vivit et credit in me, non mo- bonos optas; el ut jam de rebus vilissunis loquar,
rietur in aeternum : » de morte animse dixit, quse caligas emis, et nen vis malas, et viiam araas ma -
propter peccatorum aegritudinem evenit Uli. Deus lam ? Quid te pffenditvita tua, quam selam vis ma-
natura misericcrs est, paratus est salvare per mise- Iam, ut inter pmnia bpna tua splus sis malus? Ne
riccrdiain qucs non evenit salvare per justitiam : .ardes converti ad Dominum, ct ne differas de die in
qui vult omnes homines salvos fieri el neminem pe- diem (Eccli. x). Verba Dei sunt, npn mea: nen a
rire; qui per prophetam ait: In quacuaque die con- nie hsec audisti, sed ege tecum audic a Dpmino.
versus fuerit peccalor, vita vivet el non morietur. Forte respondes : Cras, cras. 0 voxcorvina. Corvus
Quamvis quisque sit peccator et impius, si ad pce- non redit ad arcam, columbaredit. Si ergo tunc vis
uitentiam convertatur, consequi se posse per Dei pcenilentiam agere quando peccare non potes, pec-
nusericordiani non dubitet. In hoc sseculopceniten- cata te dimiserunt, non tu illa. Satis alienus a fide
tiam facienlibus subvenit Deus; in futuro autem est, qui ad agendam pcenitentiam teiupus senectutis
pceniteutia non proficit, sed rationem nostrorum exspectat. Metuendum est ne, dum sperat niiseri-
operuin reddituri sumus. In hac vita tantum pceni- cordiam, incidat in judiciura. Neque euim tunc ve-
105 HOMILI^ DE FESTIS PRJECIPUIS, ETC. 106
niam inveniet, qui niale aptum venise tempus perdi- A A_ HOMILIALVII.
dit. Ibi jam a Deonen potest mereri quod pctit, qui DECONTEHPTU MUNDI ET DEPRJ3HI0FUTURO.
hlc neluit audire quod jussit. Qui tempus pceniten- Admonet nos, charissimi, beatus Joanues aposlo-
tite dalum negligit, fruslra ante tribunal Chrislipre- lus, et ad contemptum caducarum rerum provocat,
ces effundit. Festinare debet unusquisque noslrum, dicens: Nolite diligere mundum, neque ea quw in
fratres, ad Deum convertendo dum polest, ne si dum mundo sunt: quoniam mundus transil et concupiscen-
potest noluerit, omnino eum intrare volueril, non lia ejus. Qui autem facil voluntatem Dei, manel in
possit. Semper ergo extremum diem debemus me- mternum (I Joan. n). Similiter et beatus Paulus apo-
luere, quem nunquam possumus praevidere. Ecce stolus, scribens ad Timotheum, nos instruens docet:
nunc ipsum diem in quo loquimur, ad inducias con- Prmctpe, inquit, divilibus mundi hujus non superbe
versionis accepimus: et tamen mala quae fecimus sapere, neque sperare in incerto divitiarum, sed in
flere recusamus. Non solum coramissa non plangi- Deo vivo, qui prmslat nobis omnia abundanter ad
mus,.sed etiam quae defleanlur, augemus. At si fruendum. Qui divites sunt in operibus suis, facile
aliqua nos aegritudo corripiat, si signa segritudinis tribuant, communicent cuni his qui non habent,
vicinam mortem denuntient, inducias vivendi quae- thesaurizent sibi fundaraenlum honum in futurum,
rimus ut peccata nostra defleamus; et eas cum ma- B ut apprehendant veram vitam (I Tim. vi). Atlendile,
gno aestu desiderii petimus, quas acceptas modo pro fratres, et soUicitequae dicuntur pensate : nain cuin
nihilo habemus. Pensemus nunc, dilectissimi, super diviltbus prsecipitur ut thesaurizent sibi fundamen-
nos divitias conditoris nostri; peccare nos vidit, et tum bonum in futurum ut apprehendant veram vi-
pertulit; qui nos ante culpam peccare prohibuit, tam, sine dubio ista falsa vila est. Et maxime hec
etiam post culpam exspectare ad veniam non desi- diviles audire debent, quos quando pauperes inluen-
stit'; ecce ipse nos, quem despeximus, vocat; aversi tur murmurant, gemunt, laudanti invident, aequari
ab illo sumus, et tamen non averlitur. Unde per velleoptant, impares se dolent, et interlaudes divi-
Tsaiamdicitur: Eterunl oculi tui videntes pracepto- tuiu, hoc plerumque dicunt, Scli sunt isti, isti soli
rem tuum, et aures luw audicnl vocem post tergum vivunt. Propter hsec ergo verba quibus homines te,-
monenlis (Isa. xxx). Quasi in faciem homo monitus nues divilibus adulanlur , quia ipsi vivunt, ne his
est, quando ad justitiam condilus praecepta rectilu- adulantium inflati verbis, putent se vere vivere:
dinis accepit; sed cum hsec eadem praeceptacontem- Prmcipe, inquit, divitibus hujus mundi non' superbe
psit, quasi conditori suo dorsum mentis in faciem sapere, neque sperare in incerto diviliarum, sed in
dedit. Sed ecce adhuc post tergum sequitur et mo- Deo vivo, qui prmstat nobis omnia abundanter ad
net; quia jam et a nobis conteinptus est, et tamen C fruendum. Diviles sint, sedubi? Inoperibus, inquit,
nos adhuc vocare non cessat. Quasi dorsum ei in fa- bonis : facile tribuanl, quia non perdunt quod tri-
ciem dedimus, cirjus verba despicimus, cuj'uspraece- buunt; communicent cum his qni non habent, et
pta calcamus: sed stans post tergum nos aversos ex hoc thesaurizent sibi fundamentum bonum in fu-
revocat; qui et videt quod despicitur, et tamen per turum ut apprehendant veramvitam, non assenlien-
prsecepta clagiat, per patientiam exspectat. Pensate tes adulantibus, qui dicunt vivere, et solps vivere.
ergo, fratres charissimi, si cuilibet vestrum loquenti Vita ista somnus est, diviliseistse velul in somniis
famulus suus subito superbiret, terga in faciem mit- fluunt. Audipsalmum, o dives pauperrime : Dor-
teret,nunquid non contcmplus dominus, ejus super- mierunt somnum suvm, et nihil invenerunt omnes
biam feriret ? vulnera dislrictae animadversionis in- viri divitiarum in manibus suis (Psal. LXXV).Ali-
fligeret? Ecce nos peccando auctori nostro, terga in quando et mendicus in terra jaeens, frigore tre-
faciem dedimus, el tamen sustinemur. Superbe aver- mens, occupatus tamen somno, thesauros somniat,
sos benigne revocat : et qui ferire nos aversantes et gaudet, et superbit in soinniis, et parem suum
potuit, ut revertamur munera promiltit. Tanta, ob- pannosum non dignatur agnoscere : et donec dor-
secro, conditoris nostri misericordia duritiam reatus mit, dives est. Cum ergo vigilaverit, invenit quod
nostri emolliat, et homo qui malum quod fecit expe- D B falsum gaudebat; cum evigilaverit, inveiiit quod ve-
riri percussus poterat, saltcmexspectatus erubescat. rum doleat. Dives ergo moriens similis est pauperi
Habete ergo, fratres mei, fiduciam de misericordia vigilanti, qui thesauros videbat in somnis. Nam et
conditoris nostri, cogitate quae facitis, recogitate induebatur purpura et bysso quidam dives, nec no-
quaefecistis, largitatem supernaepietatis aspicite, et minatus, nec nominandus, contemptor pauperis ja-
, ad misericordemjudicem, dumadhucexspectat, cum centis ante januam suam. Induebatur purpura et
lacrymis venite: considerantes namque quod justus bysso, sicut evangelicum teslimonium est; et epula-
sit, peccata vestra nolite negligere; considerantes batur quotidie splendide. Mortuus est, sepultus est,
vero quodpius sit, nolite desperare. Praebel apud evigilavit, et se in flammis invenit. Dormivit ergo
Deum homini fiduciam Deus homo, est nobis spes somnum suum, et nihil invenit ille divitiarum in ma-
magna pcenitentibus, quia advocatus noster factus nibus suis, quia nihil boni egit manibus suis. Pro-
est judex noster, qui vivit et regnat cum Palre in pter vilam^rgo quseruntur divitise, non vita propter
unitate Spiritus sancli Deus, per omnia saeculasse- divilias. Quam multi cum suis hostihus pacti sunt,
culorum. Amen. ut tctum tPllerent, et vitam relinquerent; quantutn-
PATROL.CX. h
107 B. RABANl MAURI ARCHIEP. MOGUNT.OPERTJMPARS II. 108
cunque habuerunt, tanti vitam- emerunl: quanti A _. erge, fratres charissimi, csse divites eupitis, veras
comparanda est vita seterna, si tani pretiosa est vita diviiias amate. Si culmcn veri hcnpris quseritis, ad
pevitura ! Da Ghriste aliqtiid ut vivas beaius, si lp- regnum cceleste tendite. Si gleriam dignitatum dili-
tuni das hosti utvivas mendicus. Ex vita tua tem- gitis, in iUa superna angelorum curia ascribi festi-
porali, quam toto pretio redimis, appendo quanti nate. Verba Dei qute aure percipitis, mente retinete,
valeat seterna, quam negligis : ul vivas diebus pau- el operibus illa implere salagite. Ecce iransit omne
cis, etsi ad senectutera perventurus sis ; oranes cnim quod iii mundp agitis, et ad extremum judicium sine
dies hominis ab infanlia usque ad seneclara, pauci -- ulla maueulis iiiterpesitipne quetidie vplentes no-
dies sunt, et si ipse Adam hodie moreretur, paucos leutesque properatis. Cur ergo amalur quod rclia-
dies vixerat, quia omnes finierat: paucos crgp dies, quitur? Cur Ulud negligitur qup pervenilur? Amale
ct bps laborioses, in tanta inppia, inter tanlas ten- ccelestia, respuite terrena, q_useriteaeterna, negligite
lalioaes, redimis, quaati aihil habere vis uthabeas temppraUa, ut cuin illo possilis perpctimm regnum
to; hodie redempttis, cras forte nioriturus ; ab isto tenere, qui Vivil el regnat cum Deo Patre in uni-
dimissus, forte ab alio trucidandus. 0 homo cor- tale Spiritus sancti Deus, per omnia scecula saeculp-
porc fragtlis , tempore mulabilis, morte solubilis, rum. Amen.
prcssus oneribus , fatigalus solliciludinibus , audi B I HOMILIALVffl.
consilium meum : Releva te dando pauperibus quodi DE JUSTEJUDICANDO ET FALSISTESTIBUS NONRECI-
acquisisti Iaboribus ; da non habenti aUquid, quia riEXDIS.
ct tu non habes aliquid : nunquam enira vitam aeter- Audivimus Dominuin in Evangelio, fralres charis-
nam habes; da ergo ex eo quod habes, ut accipiasi simi, prsecipientcmatqtie diccntem : Nolite judicarc,
quod non habes. Pulsat mendicus januam tuam ; et non judicabimini; aolitc condeninare , et nou
pulsas tu januam Domini tui. Hoc facit Deus eum condemaabimini. In quo enim judicio judicaverilis,
mendico suc qupd facis Lucum lup : da ergp, el da-. judicabitur 4c vobis (Mallh. vn). In quo non prohi-
bilur tibi. Si nolueiis , lu videris : clamat eniin buit j'udicu sanctionem , sed ostendit judicandi ra-
pauper, et dicit tibi, Pcto panem, et non das : petis lionem. Gompescuttperlinaciam, et docuitjusiitiam.
viiam, et non accipis ; videamus quis nostrura aia- Ait cnim ipse alibi: Jusfum jirficium judicale(/ort».
ore daaino laboret, cgc qui fraudcr buccella, au lu vn). ElinLegc: Jtiste, inquil, quodjustum est cx-
qui privaris vita ceterna : ego qui casligor in vcnire, sequaris. Oninis enim qui rocte et jusiejudical, sia-
an tuqui mente ; ad ppstrenium egoqui arcleo fame, lerara in naanu gestal. In utrpquepensp juslitiain ct
an tu qui exurendus esigne, et flammis vivacibus . misericcrdiam pprlnt, sed prp justitia reddit peccafi
mancipandus ? His verbis pauperis, nescio uirum re- '-'*- sententiam : prp misericcrdia temperat pcenam;
spondere poterit su.pcrbia divitis. Omni, inqait Do- -qucedamveresunt a judicc bcnpper tequitatem cor-
miaus, petenti te da: si oimii, quanlo magis cgeno el rigenda, quaedam itaque per misericardiam indul-
misero, cujus nvacies et pallor mendicant; cujus genda. Sine personarum acceptione debent esse judi-
lingua tacet, squalor ct gemitus eleemosynam pe- cia : nihil enim iniquius est quam munera accipere
tunt. Audi crge me, o dives, et consiliura raeuin in judiciis,.quia munera excsecantprudentium corda,
placeai tibi, peccaLatua eleemosynis redime, noli in- .et subvertunt verba juslorum (DeM. xvi). ln quo
cumbere auro ; nudus exisLi de ventre malris tuse, -enimjudicio, dicit Dominus, judicabilis, judicabitur
nudus esrediturus in terram; ei si nudus es reditu- rle vcbis. Quaprppter judex Deufn judicem timeat,
rus in terram, cui congregas supcr terram. Gredo si ne forte eo judicantc ipse damnetur. Qui iiiiiocentes
aliquid tecum pcriare ppsses, vives lipmines devo- .damnat vel impiosjuslificat pro muncribus, vel cu-
rasses. Ecce nudus regredieris, cur non pecuniam juslibet perscnte amnre vel odio cor acclinaverit, ju-
vel bene vel male congregalam largiris ? Prtemitle dicii veritatem observare nen pnterit. Neino princi-
quo iturus es, fac translalicnes rerum periturarum, pum stultos vel improbps judices penere debet: uaiu
ut pervenias ad regnum ccelprum. Si enim hemini _ stultus per ignaviara ignprat justitiam ; improbus au-
alicui decem selidps dares, pro quibus tibi centum teni per cupiditatem subvertit ipsam quam didicit ve-
postmodum redderet, quanlum gauderes, quanta ritatem. Pene gravius laceraniuT paiiperes a pravis
animi lcetiliaexsullares ? Si ergo usuris gaudes, fe- judicibus quam a cruenlissimis bostibus : iiullus
nera Domino luo, tribue Deotuo de suo : nmltipli- prsedo tam cupidus in alienis, quam judex iiiiquus
cato enim fenore, reddet tibi. Vis nosse quam mul- in suis. Pejores sunl hostibus judices iniqui; hostes
tipliciter reddet tibi ? Pro buccella, pro nummo, pro stepefuga vitanlur, judices propter potentiam effugi
tunica , accipis vitara teternam , regnum ccclorum, non possunt. Ipsi divitias ex civium oppressione con-
beatitudinem sine fine. Appende cum buccella tua vi- grcgare sludent. Ipsi divitias ex civniui oppressione
tam selernam, uivitias sempiternas, nuUaest ccm- congregare student. Aliquoties judices boni niirii-
. paraiio; das enim terram, et recipis eum qui fecit: stros babent rapaces, quorum scelere coinquinau-
cosliun et terram. Ipse enini prsemiuni nostrum, sine tur, si non prohibent rapacitatem illorutn; hi iu
quo dives mendicat, et cum quopauper copiesissime ^lienis pereunt peccatis, quia non sokim, ut egregius
dives est. Quid enini liabet dives, si Deum ncn ha- niundi doctor ait (Rom. i), qui faciunt, sed qui con-
bet ? Quid npn habet pauper, si Deum habet ? Si sentiunt iuiqua facientibus, digni efficiuritur morte
109 HOMILLE DE FESTIS PRJHCIPUIS, ETC. 110
perpetua. Saepej'udices pravi cupiditatis causa aut A j. stias patiuntur, fortiter eas sufferant, ut seterna bea-
differuut aut pervertunt judicia , nec finiunt causas titudine inveniantur digni. Coutestans obsecro vos,
quousquesacculus eorum impleatur .; quando enim fratres charissimi, ul semper hoc attendatis, quando
judicant, non causam, sed dona considerant. Judi- aliquem judicelis, seu defendatis, sive etiam noe fa-
ces pravi, juxta prophetae verbum, quasi lupi, ve- cienlibus conseritiatis ; quod veritatem et justitiara
spere non relinquunt in mane ; hoc esl, de prxesentis non relinquatis, sed in omnibus observare studeaiis,
vitte conimodo tanluin cogilant, de futuro autem ni- quatenus a verp judice vestro, ipsa videlicet Veri-
hil ,|luporum more cuncta rapientes , et vix pauca tate, quaejudicabit orbem lerraein tequitate etjusti-
pauperibus relinquentes. Iracundus j'udex judicii exa- tia, coronam imniarcescibilem cum benedictis in
men plene conlueri non yalel, quiacaligine furoris aeterna beatiludine accipere mereamini; ipso tri-
non videl claritatem juslilise. Neri persona in judicio buente, qui vivit et regnat cum Deo Patre in uiiitalc
consideranda, sed causa, Scriptum est enini : Non Spiritus sancti Deus, per omnia sseculasaeculorum.
accipias perspnam in judicip. Iniqui j'udices eriant in Amen.
veritatis sententia, dum intendunt qualitatem per- HOMILIALIX.
sonse; et necent saepe justis, dum improbe defen.- DESUPERRIA ETVANA GLORIA CAVENDA.
dunt irapios. Acceptio munerum in judiciis prseva- B I Oportet vos scire, fralres charissimi, quoniam
ricatio est veritalis. Qui Deum timentes, jusle judi- ccelestis regis miiites eslts, contra quos hostes prse-
cant, seterna a Deo accepturi sunt praemia. Conside- Uare debeatis. Dicit enim beatus aposlolus Paulus
randum est igiturjudici ne falsnrum testium dolo (Ephes. vi) : Non cst nobis colluctatio adversus car-
deludatur, ne curivipsis sceleris sui sortiatur yindi- nemet sanguinem, sed adversus principes el potesla-
ctam. Falsus teslis, dici.tSalcmon, non erit impuni- tes, et adversus mundi rectores tenebrarum harum,
tus (Prov. xix). Qui falsum teslimonium profert con- contra spiritales nequitias in cmleslibus.Si ergo spi-
tra proximum suum , exstinguetur lucerna ejus in ritales sunt hosles, adversus quos belligeranduiii
die ultimo (Prov. xxiv). Item alibi dicit: Os quod est, cum spiritalibus armis pugnare debemus. Hostes
mentilur, occidit animatn (Sap. i), quoniam metu enim nostri dtemones sunt: arma eorum, cuin qui-
cujuslibet polesialis verilatem occultaf, iracundiam bus invisibiliter ceiitra nps pugnant, sunt vitia. E
Dei super se invecat, quia niagis timet heminem cenlra nos, duce alque imperalore uoslro Christo
quam Deum. Falsidicus testis .est tribus persenis eb- super nos regnante, sacris armis virtutum bellum
npxius: primum Dec, cujus prsesentiam centeninil; isestrum geramus, et viCloriarn facile per Regis
deinde judici, quem fallit menliende ; postremo in- npstri auxilium capiemus. Ait enim ipse ad aciem
nocenti, quem falso testimonio Isedit. Ssepe enim C t iniraiccrum sucs exherlans : Nelile timere, inquit,
evenitut falsi testes, quando separantur, mox men- fertipr est quf in vcbis est quam qui in mundc est.
daces invenianlur : nec sibi blandiatur quis,.si audiat Confidite, quia ego vici mundum (Joan. xvi). Pri-
falsum leslinionium dici contra quemlibel, et non mura nainque ignotorum telorum hostis antiqui ac
maaifestat, eo quod ipse falsum non dicat: uterque principium est superbia, quse ubicunque subintra-
enim reus' est, et qui verilatem occultat, et qui raen- verit, omnium viliorum post se turaias trahit. Hanc
daciuui dicit, quia ille prodesse non vult, et ipse quoque maxime condilor noster delestatur ; uade
nocere desiderat. Bealu.s, cujus testimenium in ccn- ei de eo scriptuai est : Omais arfogantia, abomina-
speciu Dei probabile invenietur. Scire vos oporiet, tio est apud Deum ; et ilem : Odibiliscoram Domino
frafres, quod quatuor mpdis justitia in judiciis sub- et liominibussuperbia (Eccli. x). Etitem : Superbis
vertiiur, hec est, limore, cupidilale, odio, amore; Deus resislit, humilibus autem gratiam dat (Prov.
liaiere, dum melu potestatis alicujus, veritatem di- m). Maximum et primum quippe diaboli peccatum
cere vel judieare quislibet pavescit; cupiditate, dum fuii superbia ; et hac homines primos decepit; un-
prtemio muneris alicujus corrumpitur judex; edip, de scripluni est: Initium snperbim hominesaposta-
dum cujuslibet iriimicitisecausa nocere alteri deside- " tarc a Deo fecit: quonium ab eo qui fecit illum re-
ral; amore, dum amieos vel propinquos contra ju- ^ cessit cor.ejus, quoniam inilium est omnis peccali su-
slitiara defendit potentior. His quatuor modis, saepe perbia : qui tenuerit iliam, adimplebilurmaledictis,
cequitasjudicii subvertitur, et innocenlia Iseditur. el subvertet eos in finem. Proplerea exhonoravilDo-
Magisque dolendi sunt qui opprimunt pauperes, minus conventus malorum, et destruxit eos usque in
quam qui patiunlur injuriam. Illi enim qui oppri- finem. Sedes ducum superborum destruxit Deus, et
muntur lemporalem miseriam cito finiunt, 1111vero sedere fecit miles pro illis. Radices genlium superba-
qui opprimunt eos per justitiam, seternisflammisde- rum arefecit Deus, etplantavit humiles ex ipsis gen-
pulantur. Hic vero sscpe a malis boni j'udicantur, in tibus. Terras geniiumeverlit Dominus el perdidit eas
futura siquidemvita mali judicantur a bonis. Ssepe usque ad fundamentum.Arefecit ex ipsis, et disper-
eliam ethic boni infelices sunt et miseri coram ho- didit illos, et cessare fecit memoriam a terra. Perdi-
muiibus, et mali feUces; in iUa itaque retributione dit Deus memoriam superborum, et reliquit memo-
aeterna semper boni felices erunt, et mali semper riam ImmiHum sensu (Eccli. x). Quapropter omni
miseri erunt. Quibus bene.erit in hoc ssecuioconten- vilio deterior est superbia: qusc saepe et de bonis
dant maximene bona perdaul perpetua, et qui nioie- nascilur aclibus, dum homo in suis bonis operibus
Hl B. RABANIMAURI ARCHIEP. MOGUNT. OPERUM PARS II. 112
superbit; ct post IIPGperdil per superbiam qucd _. A ris quasi non acceperis (I Cor. iv) ? Ergo qui aliquod
babuit per charitaleni. llem omnium vitiorum no- donuni DG;quod meruit in suam laudeni converljt,
vissimum est. Super bis superbire ecepit, anle est procul dubio virtulem in vitium transfert, et bo-
isla sententia ponenda, de aito ruinam facit. Omnis num quod fccit in peccatum : cuni enim causa ja-
quoque peccali inifium, ul diximus, superbia est; ctantise pascitur pauper, etiara ipsum misericordise
quia uum anima prsecepta contemnit Greatoris, mox opus in peccalum convertitur ; igitur necesse est ut
in cujuslibet peccati corruit foveam; nam omnis quidquid homo boni agal, Deo quserat laudem, non
superbia tanto in imo j'acet quanfp in altum se eri- sibi, sicut ipse Dominus in Evangelio ait : Sic lu-
git, tantuque prpfundius labilur quantp excelsius ceat lux vestra coram hominibus, ut videarit opera
elevatur. Qui enim per prepriam superbiam attplli- vestra bona, et glorificent Patrem vesirum, quiin cw-
tur, per Dei justiliam damnalur. Unde scriplum est: lis est (Matth. x). Itaque, fratres mei amanlissimi
Ante ruitiam heminis exaltatur spirilus ejus (Prov. et desideranlissimi, cavete superbiam, cui Deus re-
xvi). Ergp, fratrcs, nihil magis Christiano vitandum sistit; vitate jactantiam, quae Deo displicet: abomi-
est quam superbia, quse iram Dei provpcat: nam namini arrogantiam, quse abominatio estcoraniDeo.
superbia ex angelis dcemcnes fccit, humilitas autem Habete semper in omni cpnversalione vestra Tiumi-
homincs sanctis angelis similes reddidit. Superbi*B litatem, custpdem virtutum ; tenete illam in corde,
cupiunt in se praedicari quod non faciuni, humiles oslendite in sermohe, servate in opere : et quidquid
refugiunf quidquid boni operantur, agnosei. Non boni aut in verbo, aut in opere agatis, omnia in
elevetur ergo homo in bono suo, nec laudem sibi gloriam Dei facite, dicentes cum Propheta : Non no-
quaerat, quamvis aliquid boni faciat: sed Deum lau- bis, Domine, non nobis, sed nomini luo da gtoriam
dari cupiat in donis suis, qui nihil boni facit nisi (Psal. cxxxvn). Sicque potestis poenam effugerege-
quod Deus donavit ei facere : unde ad eum cuncta bennce, quam merentur superbi, et adregnum per-
debel referre qute bene facit, non ad semefipsura. venire coelesle, quod merenlur humiles : prtestante
Dominus namque dicit in Evangelio : Attendite ne Domino nostro Jesu Christo, qui cum Falre et Spi-
jusliliam veslram faciatis coratn hominibus, ul videa- ritu sancto vivit et regnat Deus, per omnia saecula
mini ab eis (Malth. vi); id est, ul non ea intentione saeculcrum. Amen.
faciatis bona quod ab hominibus vanam laudem ha- HOMILIA LX.
beatis. Sed quidquid faciatis boni, pro Dei amore DEIRACCNDIA ET HPMICIDIO CAVENDO.
et salute aniraaevestrae et fraterna charitale facia- Dpminus igitur et Salvatpr npster, fratres ckaris-
tis. Ideo ipse Dominus dixii de quibusdam qui elee- simi, suc verbp supque exemplp ad mansuetudinem
mosynam faciunt, vel orationes et jejunia, ut ab ho- L * et patientiam ncs inslituens, irae et furoris pertina-
miaibus laudem accipiant: Amen dico vobis, recepe- ciam penitus abdicavit, ut hoc quod Legis mandato
runt mercedem suam (Ibid.). Qui pro eo bonum implere npn valuit, Evangelii censummarelur prse-
quodlibet facit ut ah hcminibus laudelur, haec est cepte. Lex enim homicidium prohibuit, sed quia
merces illius quam quaesivit, et nuUam a Deo spe- irasci permisit, quod seminarium est homicidii,
rare babet retributipnem ; quia pre ejus amnre non ipsum vilium perfecte non abstulit. Redemplor iLa-
fecit, sed pro vana humanae laudis jactanlia, sicut que noster, qui non venit legem solvere, sed adim-
liypocritse facere solent. Quod vitium hominibus plere, id quod in lege minus fuit, sua sanctione ad-
placendi in bonis operibus, Dominus Cbristus mul- implevit, iraeoccasionem tollens : et non solum non
tuin detestafur, et saepiusPharisxos, qui tales fue- irasci, vel non occidere jussit, quin etiam adversa
ruut in Judsea, lerribili perculit maledictione, di- quoquc ab aliis irrogata, patientissime nos lolcrare
cens : Vm vobis, hypocritce(Malih. xxm). Sed, se- praecepit. Ira enim esl qusedam passio mentis, quae,
cundum Apostolum, qui gloriatur, in Domino glo- si ratione non regitur, in furorem verlilur, ila ut
rieiur(I Cor. i).Quienim laudemnonappetii,necpro homo sui animi impotens fiat, faciens quod non con-
coiilumelia conturbalur, nec ideo se bonum existi- _ venit. Hsec enim si corde insedil, omnem eximit
met iiomo, quamvisab alio laudatur, quia ab aliis qualis providentiam ab eo facli, nec judicium recte discre-
sit inlus ignoratur ; sed hoc cogitet quia Deus ejus tionis inquirere, nec honeslse ccntemplationis vir-
inspector est cordis : quid prodesL malo homini, si tute, nec maturitatem consilii habere poterit, sed
bonus prsedicetur ? Tunc ergo veraciter hoc quod omnia per praecipitium quoddam facere videtur. De
agil homo bonura est, quando placere desiderat a qua idem puUulat tumor mentis, rixse, contumeliae,
quo habet quidquid boni habet, vel facit quae bona clamor, indignatio, prsesumplio, blasphemise,san-
agere videtur. Et qui per haec non Deo, sed homi- guinis effusio, homicidia, ulciscendi cupiditas, in-
nibus placere cupil, in vanum laborat et in ven- j"uriarum memoria. Quae vincitur per paiientiani et
tum seminat. Magnum se unusquisque esse studeat longanimitatem, et per rationem inteUectualem
in suis operibus, sed de magnitudine sua humanum quam Deus inserit mentibus humanis, et per recor-
nou quaerat favorera, ne perdat quod habuit,'et sit dationem Orationis Dominicae,ubi Deo dicilur: Dj<-
parvus factus. Increpat eos beatus Paulus apostolus mitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus de-
qui in suis gloriantur benefactis, dicens : Quid habes biloribus noslris. Quapropter si illani summam di -
tiuod non accevisti ? Si autetn accepisli, quid gloria- vi.ni prsemii cupimus adipisci, de quo dicilur : Beatt
.13 HOMILLE DE FESTIS PR^ECIPUIS, ETC. 114
tnundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt; non so- A gladio persequi non potest, persequilur oralione. Et
lum haece nostris actibus ampulanda est, sed etiam vivet adhuc qui maledicitur, et tamen is qui male-
de miernis animae radicitus exstirpanda. Non enim dicit jam de morte illius reus lenetur. Jubet autem
valde proderit iracundiae cohibitus furor in verbo, Deus ut diligatur iniraicus, et tamen rogatur Deus
nec in effectum prolatus, si illam arcanis pectoris ut occidat tnimicum. Quisquis itaque sic orat, in
noslri Deus, quem secreta cordium non latent, In- ipsis suis precibus contra conditorem pugnat. Unde
esse perspexerit. Quasi vero universa virulenta ser- et sub Judse specic dicitur : Fiat oralio ejus in pec-
penlium genera vel ferarum, cum in solitudine suis- catum (Psal. cvm). Oratio quippe in peccato est
que cubilibus immoranlur, innoxia perseverent, nec illa petere quseprohibet ipse qui petitur. Hinc Ye-
tamen ex eo pronunliari possunt innoxia quia nulli ritas dicit: Cum statis ad orandum, diiiiittite_ si
noceant, hoc enim eis non affecluni [affectus] boni- quid habetis in cordibus vestris (Jllarc. xi). Sed
tatis, sed necessitas solitudinis confert; quae cum ecce nobis inimicus graviter deliquit, damna intulit,
laedeadinacta fuerit copiam, in semetipsis recon- j'uvantes laesit, amantes persecutus est: retinenda
dilum virus et animse feritatem protinus egerunt haec essent, si remittenda nobis delicta non essent;
atque demonstranl. Radices enim vitiorum potius advocatus etenim noster precem nobis in causa no-
excidi praecipit evangelicus sermo, quam fructusi B •**stra ccmiposuit,et ipse ejusclemcausse judex est qui
qui procul dubio, evulsis fomitibus, nequaqum ul- advecatus : preci autem quam cemposuil conditio-
terius pullulabunt. Alque ita mens poterit jugiter nem inseruit diccns : Ditnilte nobis debita nostra,
in omni pafientia el sanctifate durare : cum haec sicut et nos dimittimus debitoribus nosiris. Quia ergo
non de superficie operationis. et actuum, sed de co- ipse judex venit qui advocalus exsliLit, ipse precem
gitationum fuerint evulsa penetralibus. Et idcirco exaudit qui fecit. Aut ergo non facientes dicimus :
ne homicidiumperpelretur, ira odiumque succiditur, Dimitle nobis debita noslra, et reliqua, et nosmet-
sine quibus homicidii crimen nullomodo valebit ad- ipsos hoc dicendo amplius ligamus; aut fortasse
mitli. Q«i irascitur enim fratri suo, reus erit judi- hanc conditionem in oratione interniillimus, el ad-
cio (Malth. v) ; qui odit fratrem suum homicida csl: vocalus ncsler precem quam cemposuil, non reco-
(I Joan. m); in eo scilicet, quo eum corde cupiat gnoscit, atque apud se prolinus dicit: Scio quod
interire cujus cruorem propria manu vel lelo apud[ monui, non est ipsa oraiio quain feci. Quid crgo
homines minime fudisse cognpscilur. Affeclu irse: nobis faciendum, fralres, nisi ut verse charilalis af-
homicida pronuntiatur a Doraino, quia non solumi fectum inipendaiiius fratitbus nostrts : ut sicirt ma-
operationis effectu, sed eliam pro volnnlatis ac voti nus ncstras fpris a ctede, ita eL inlus ab pdip ccrda
desiilerio unicuique aut pragmium reddat, aut pce- p*^ -*npstra servenlur mnexia. Homicidse enim, ut scn-
nam. Egregius vero mundi prcedicalor dicit: Omnis ptum est, regnuni Dei non possidebunt (Gal. x); et,
amariludo, et ira et indignalio, et clamor, el blasphe- Qui odit fratrem suum, in tenebrisest (I Joan. n) ;
mia tollatur a vobis (Ephes. iv). Nec etiam ira viri abjicite prius a vobis odium, et ita, Dee auxiliante,
juslitiam Dei eperari peterit. Ira scilicet sine tem- vitare potestis homicidium. Sic et non splum m
peramentc expers est ratienis. ltesponsio mollis mi- tenebras exleriores cum horaicidarum auctore, id
tigat iram, sermo durus susciiat furorem (Prov. xv). est cum diabolo, non ibitis, imo cum pacificis Pa-
Vir iracundus, ut ait Salpmpn, provocat rixas; qui tris coeleste regnum Filii dulcissimi possidebitis :
patiens esl, mitigal suscitatas (Ibid.). Spiritum vero quod vobis nobisque vobiscum auctcr et restitutpr
ad irascendum facileni quis sustinere peterit ? Ira salulis npstrse ccncedere dignetur Jesus Christus
npn habet misericcrdiam, nec erumpens furer finem Deminus noster, qui vivit et regnal cum Dco Patre
vindictae ncvit. Si te, p homo, piteoccupaverit ira, el Spiritu sanclo, in unitate et trinitale perfecta
mitiga eam. Ula ira mala est quaemeritem turbat, ut Deus, per omnia sseculasaeculorum.Amen.
rectum consilium perdatur. Illa ira est justa eLneces- HOMILIALXl.
saria,quandohomo contra propria irascitur peccalo, _ CONTRA INVIDIAM ET ODIUM.
et contra seipsum indignabitur, dum male agit. Di- Xelare quod bonum videas, et invidere meliori-
cit Propheta: Irascimini et nolite peccare (Psal. bus, leve apHdquosdam et modicum crimen videtur.
iv). Concessit quod naturae est, tulit quod culpseest. fratres dUectissimi. Dumque existimatur leve esse
Ira alterius tualeniatur palientia. Nolivinci a malo, et modicum, non timetur; dum non linielur, con-
sed vincein bono tnalum (Rom. xn). Alterius pecca- temnitur ; dum conlemnitur, non facile vilalur : et
tum tuum sit praemium. Displicet tibi alterius ira, fit caecaet occulla pernicies, quse, duin minus pcr-
quod tibi in allero displicet, in leipso quoque displi- spicitur, ut caveri a providentibus possit, iniprovi-
ceat. Noli tranquiUitatem menlis tuae alterius per- das mentes latenter affligit. Ego itaque pute niiiil
turbatione maculare. Noli te aequalem stulto facere, magis Christianp cavendum, nihil cautius previden-
quia ira in sinu stulti requiescit: si tu irasceris con- dura, quam ne quis invideat et livore capialur : ne
tra eura, erunt duo mali, tiret ille : melius tibi esset quis, fallentis iniraici csecis laqueis implicatus, dum
esse benum, quanquam ille sit malus; cur lu ex al- zele frater in fratris pdip convertitur, gladio suo ne-
lerius malitia malus efficeris? Sed adhuc qucd est scius ipse perimatur. Quod ut coUigereplenius et
gravius, alius pcstulat mortem inimici: eum quera maiiifestius perspicere possitis, ad caput ejus atqua
115 B. RABANIMAURI ARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS H. 116
ad criginem recurramus. Yideamus unde zelus et A A.propria,
] vel beneficia divina, in malum prcprium
quando el quomodo cceperit : facilius enim a no- bona I aliena convertere, Ulustrium prosperitale tor-
bis maluni tam perniciosum vitabitur, si ejusdem < irueri, aliorum gloriam facere snampcenam. Mala
mali et origo et magnitudo noscatur. Hinc zabu- < quoque habent terminum, et quodcunque delinqui-
lus inter initia statim mundi et perit primus et ttur, delicti cpnsummatipne finitur. In adulterio cessat
perdidit. flle angelica majestate subnixus, ille Deo Ifacinus, perpetratc stupro; in latrone conquiescit
accepLuset charus, postquam hominem ad ima- *^celus, homicidio admisso; et prsedoni rapacilatem
ginem Dei factum conspexit, in zelum rnalevolo «taluit -i possessa praeda, et falsario modum ponit im-
livore prorupit, non prius dejiciens alterum instinctu pleia
^ fallacia : zelus termiuum non habet, perma-
zeli, cruani ipse pro zelo ante dejectus : captivus an- neus
i jugiter malum et sine fine peccatum; quanto-
lequam capiens, perditus antequam perdens, dum, < que iUe cui invidetur successu meUore profecerit,
stimulante livore, homini gratiam datse immprtalita- ianto
1 invidus in majus incendium iivoris iguibus
tis eripit, ipse quoque id quod prius fuerat amisit. inardescit
] : hinc vultus minax, torvus aspeclus, pal-
Quale malum esl, fratres dilectissimi, quo angelus lor i in facie, in labiis tremor, stridor in dentibus,
cecidit, quo circumvenirialta et praeclara sublimitas verba rabida et effrenata convicia, manus ad caedis
ppluit; qup deceptus ipse est qui decipit! Exinde B '
B violenttam prompta, ettam si a gladio interim vacua,
invidia grassatur in terris, dum livcre perituro ma- < odio tamen furiatte mentis armata : homicidii nam-
gistro perditienis pbsequitur, durn zabulum qui zelat -i -que facinore perstringi eum quisquis zelaverit et
imitatur; sicut scriptum est: Invidia aulem diaboli odio < habuerit fratrem suum, declarat Joannes apo-
mors intravit in orbem terrarum (Sap. li). Imitantur Stolus. in Epistola sua, dicens : Qui fratrem suum
ergo illiim, qui sunt ex parte illius. Hinc ergo violata -,
odit, homicida est. Et scitis : Quia omnis homicida
sunt fraternilatis primordia, hinc parricidia coepe- non habel vitam in se manentetn (I Joan. m). Et
runt nefanda : dum Abel justum Cain Oditinjustus, iterum : Qui dicit se esse in luce, et fratrem suum
dum bbnum malus invidia et livore persequitur, odit, in tenebris est usque adhuc, et in tenebris am-
Tantum valuit ad eonsummationem facinoris semula- " -~bulat,et nescit quo eal: quia lenebrm excmcaverunt
ticnis furor, ut nec charitas fratris, nec sceleris im- oculos ejus (I Joan. n). Qui odit, inquit, fratrem
manitas, nec timor Dei, nec pcena delicti cogitare- suum, in tenebris ambulat, el nescit quo eat. Ilem
tur. Quse nunc considerantes, fratres dilectissimi, enim nescius in gehennam ignarus et csecus prseci-
contra tantaia perniciem mali vigilanter et fortiter pitatur In pcenam,.recedensscilicet aCbristi lumine,
dicata Deo pectora muniamus. Aliorum mors pro- monentis et docentis : Ego sum lunien mundi : qui
ficiat ad nostram salutem, imprudentium pcensepro- C me seculus fuerit, non ambulat in tenebris, sed ha-
videnlibus conferant sanitatem. Non est autem quod bebit lumen vitm (Joan. vm). Sequitur Chrislum, qui
aliquis existimet maluili istud una specie coritiueri, prseceptis ejus Insistit, qui per magisterii ejus gradi-
aut brevibus terminis et anguslo firie coricludi. Late tur viam, qui vestigia ejus atque itinera sectalur,
patet zeU multiplex et fecunda pernicies. Radix est qui quod Christus et doeuit et feclt imitatur. Provida
omnium malorum, fons cladium"$«eminarium deli- tibiaietipsi, o bonio, et unde vulneratus eras, inde
clorum, materia culparura. Inde odium surgit, ani- studeas curari : ama eos quos ante oderas, dilige
mositas iride procedit. Avaritiam zelus inflammat, illos quibUs Inj'ustis obtrecLationibus invidebas; bo-
dum quis suo non potest esse contentus, videns nos imitare, si seclari poles : si sectari non potes,
alterum ditiorem. Ambttionem zelus excitat, dum collcelare certe et congratulare meUoribus; fac te-
cernit quis alium in honoribus auctiorem. Zelo ex- iilis adiinata dileclione parficipeni, fac te consorlio
Citante sensus nostros, atque in ditionehisuam men- cnaritatis et fraternitatis vinculo cohaeredem.Dimit-
lis aicana redigente, Dei timor spemitur, magiste- tentur tibi debita, quando ipse dimiseris; accipien-
riuni Christi negligitur, judicii dies nen prsevidetur : tur sacrificia tua, cum pactficus ad Deum veneris;
iuflatur superbia, exacerbatur saevitia, impatienlia « sensus atcjue actus tui divinitus dirigentur, quando
conculit, furit discordia, ira fervescit, nec se jam ea quae divina et jusla sunt cogitaveris, sicut scri-
potest cohibere vel regere, qui factus est pclestalis ptum est: Cor viri cogitat justa, ut a Deo dirigatur
alicnae. Hinc Dcminicae pacis vinculum rumpitur, (Prov. vi). flabes autem mulla quse cogites : para-
hinc charitas fraterna vielatur, hitic adulteralur disum cogita, quo Cain non redit, qui zelo fratrem
veritas, unitas scinditur, ad haereses atque ad schi- peremit. Cogita cceleste regnum, ad qued non nisi
sinata prosUitur. Dum obtrectatur sacerdelibus, dum unanimes atque ccncerdes Deminus admitlit. Cpgita
episcopis invidetur; dum quis aut conqueritur non qudd filii Dei hi soli ppssint vocari qui sint pacifici,
se potius ordinatum, aut dedignatur alierum ferre qui nativitate et lege divina ad similitudinem Dei
praepositum, hihc recalcitrat, hinc rebeUat, de zelo Patris et Christi respondeant adunari : cogita sub
superbus, de aemulatione perversus, ariimosttate et oculis Dei stare, speclanle ac judicante ipso, conver-
livore, non hominis sed honoris inimicus. Qualis sationis ac vitte nostrae curricula; sicque decurrere
vero est aiiiina, et in ea quse cogitationum tabes, et perveuire nos ad hoc tunc demum ppssecreda-
pectoris quauta rubigo, zelare in altero vel virlutem mus, ut eum videre conlingat npbis, si ipsmu nune
ejus, vel felicitateui! id est, odisse in eo vel merila videnleui delectemus aclibus neslris, si nos dignos
117 HOMILLE DE FESTIS PR^ECIPUIS. ETC. 118
gratia ejus et indulgentia prsebeamus, si placituri A habere, et perdes per injusiiLiaraqnod te Deus vult
semper in regnp, in hoc mundp ante placcamus : habere, id est beatitudinem sempilernam. Si eaiin
cui tunc sine dubie placebimus, si modo ab omni fur vel raptor oeulura perdidisset in furlo vel rapina,
zelo et livore invidice alieni existimus, et proximes forsitan posiea furtum non fecisset vel rapinam : et
nosiros vera dileclione amamus : quia pacifici filii nescit ille taiis quod in ejusmodi peccato lumen per-
sunt Dei, et qui diligit fratrem suum ex Deo na- didii cordis, quod melier est Pmni lumirie corporis.
tiis esl et videkit Deum : cujus visione perpetua ipse Magis, avare, des pauperibus qued habes, quam
iios perfrui ccrieedat, qui ncs a mprte perpetua li- per fraudem acquiras qucd npn habes, ut inveiuas in
beraverat, Chrislus salvatcr npster, qui vivit et re- ccelc qupd dedisti in terra : quid tiiaes pecuiiiam
guat cum Deo Palre in unilale Spiritus sancti Deus, ttiam perdere, et ncn times ul tetus pereas? Prc ac-
per omnia ssecula sseculorum. Amen» quisitione pecunise falsum testimoriium dicis, men-
tiris, rapis aliena, juras, perjuras, quse lex vetat :
HOMILIALXH. nonue cum haec omnia facis, quare non times ut
CONTRA FRAUDEM ET AVARITIAM. totus ardeas in teterauiri? Cur, avare, plus ahias
Coavealt beae hcmini Christianp qui ad coeleste aururri quam auimam? Quid enim prpderit tibi si
ter.dil regnuai, et super.nas divilias percipere aui- B mundum uaiversum lucreris, animce autem tuse de-
bil, ut se a prsesentibus rebus teraperet, et philargy- triiaeiituiii patiaris ? Et ipse Domiriusin Evangelio
rite malum, quod m.axime humamim genus captlvat, dicil : Cavete ab omni avaritia, quia non iu abun-
quasi venenum mortiferum fugiat, ne per fraudem danlia cujusquam vila est quse possidet. Nunqiiid
aliquid adipisci gesliat, vel p.er rapacitatem possessa lion divites similiter moriuntur slcut et paupercs :
immensurate retineat: quia omnis.fraus Deo displi- ndn prodesse pessunt divillse in die ultienis, nec li-
cei, el avarilia idololatrice ab Apostolpccmparalur. berabunl male utentes eis a poenissenipiternis. Vul-
Avaro autem, dicit Scriplura, nihil est scetestius. Quid tis, fratres, upsse quam pernicipse, quam ncxie, fp-
superbit terra et cinis? Nihil est iniquius qiiam atnare nies iste, nisi fuerit diligenter excisus, ad ejus inter-
pecuniatn. Hic enim animam suam venalem habet itum qui eum ceperit, fructificet, el omne genus
(Eccle. x). Avarilia eriim, craam Grseciphilargyriam praevalel ramusculis vitiorum? respice [respicite] in
yocant, riimia est cuptditas diyitiarum acquirendi Juclam apestolorum numero deputandum : quia non
vcl tenendi. Quaepestis inexplebilis est, et hydropico vbluit serpenlis hujus caput cpnterere, qualiter eum
vnorbostmilaEur : slcut enim hydrcpicus quantc pkis SUGveneiip peremerit; et concupiscentiae laqueis
bibil, Kmtoplas silit: sic et ayarus cjuantomajorem , irretitum ad tam abrupta prtecipitia crimen impege-
pecuriiam.acquiril, tarito majcrenv habere ajipetit : rit, ut redemptorem mundi et humanse salutis aucto-
et dum medus ei npn esl in habende, mpdus illi non rem ob triginta argenteos persuaserit vendere : qui
est in desideraado. Hine nascuntur invidise, furta, riequaquam ad tam esset scelestum prodittpnis faci-
latrociriia, liomicidia, mendacla, perjuria, rapinse, nus deyclutus, s'i noh philargyritc morbo fuisset in-
violentite, inquietudo., iujusta judicia, contemplus feclus; nec Dpminicae negctiatipnis reus ac sacri-
Veritatis, futurae bealitudinis obUvio, obduralio cpr- legus exstiiisset, nisi prius selitus fuisset sibi lcculcs
dis. Qusefit ccntraria misericcrdise et eleemesynae credites cempilare. Sed licet multi deteslentur scelus
in pauperes, et tptius pietatis semula.Dominus ergp Judae, pauci tamen vitare student. Qui erge Denii-
ripsler, qut nes benignes esse de npstra substantia nunv veadidit, reus esse ah ^hominibusdijudicatur;
pauperibus et miseris admenet, ipse nes ab pnirii et qui veritatem pro mendacio commutat, vix a quo-
avaritia e.t injusta pecunise acquisitione prchibet. quam repreheaditur. AWeridite, fratres, quse dice,
Qui verp ait: De justis laberibus tuis fac eleemcsy- quia quicunque prcpter amorem pecimiae, vei coai-
liaiii, ipse per Apestdlum suum bprtatur nps, di- modum terrenum, veritatem vendit, Christum pro-
cens : Nplite fraudem facere inviceav (I Cor. vn). dit, et Judce sceleris est parliceps. Ait enim ipse
Nam qui fraude qualibet aliquid acquisierit, perdil TJ j Dominus : Ego sum via, et veritas et vila; yitam uti-
juslifiseaequilatem. bie. avare, dic, cupide, dic, sce-' que deserit, qui veritalem pro pecunia vendit: unde
lerale, quid acquisisti? Forte dicis, Aurum acquisivi, et mercalu infausto npn vitam meretur seternam,
et veruui dieis i ecce aurum accjuisisti per fraudem, sed mendacii debitam mergelur in pcenam. Nolite,
et iidem perdidisti per injustitiam. Si in mercatu fratres, nolite avarilisecatents ligari, nolite amore
fideminvenires venalem, si bonus esses, quomodo rerum labentium irretiri : sursum cor erigite, aeter-
comparasses eam; quare con times perdere eam, nam beatitudinem desiderate. Nam niundus iste
quam te Deus voluit habere in corde? Aurum Iiabes tfansitj, et ccncuplscentia ejus; vefbum autem De-
vel argentum vel aliud quid pretiosum hi arca, sed lriini manet in aelernum. Hinc nes Paulus apostplus
damiium in conscienlia. His omriibusmeliores divi- aclmcnet et dieit : Tempus breve est; reliquum su-
lias perdidisli, id est fidem et justitiarn et dilectie- perest ul qui habent uxores, lanquam non habentes
nem Dei et preximi. Lucrum tuum ecgitas, damnum sint: et qui fient, tanquam non flentes; et qui gau-
tuuni uoii consideras? Si huic lucro gaudes, quare -. dent, tanquam non gaudentes; et qui emunt, tanquam
Ula perdita non plangis? plus perdidisti quam acqui- non possidenles; el qui utuntur hoc mundo, tanquam
gisti. 0 dives, rapis per potenliam quod tibi placci non uiantur : pra>terit enim figura hujus mimdi
119 B. RABANt MAURI ARCHIEP. MOGUNT. OEERUMPARS n. 120
(I Cor. VII). Hle, fratres, uxoreiri habens est quasii A
_ que sexus omnisque setas gulae malum in consue-
non habens, qui sic studet placere conjugi, ut tameni tudinem vertit. Laudatur peccator in desideriis anitnm
nou displiceat Conditori. Flet quoque, sed tanquami sum, et qui iniqua gerit, benedicitur (Psal. ix). Tan-
noiv fleat, qui sic temporalibus damnis afuigitur, ut; tumque hsec peslis excrevit, ut quosdam de nostro
tamen de ceternislucris semper animum consoletur. ordine, hoc est de sacerdoium numero, ita tauluui
Gaudet vero, sed tanquam non gaudeat, qui sic de caplivaverit, ut non solum ipsis ebriosos non repre-
temporalibus bonis hilarescit, ut tamen semper per- henderent, sed etiam ebriosi fierent. Quse est haec
petua tormenta consideret; et in hoc quod mentem nequitia, fratres, quod ne malum tam amarum, quod
gaudio sublevat, hanc continup pondere providi li- nullum praepositum, nullam dignilatem patiatur fieri
moris premat. Emit autem, sed quasi non possidens, illaesam: ubi virtutibus detrahitur, et vitia praeconiis
qui et ad usum terrena prseparat, et tamen cauta efferuntur; ubi abstinentia et sobrietas vituperantur,
cogilatione prsevidetquod ea citius relinqual. Mundo et gula atque ebrietas laudantur. Aiunt enim : Yere
quoque utitur, sed quasi nen utatur, qui et necessa- largi sunt, et quod hi soli misericordiae et charitalis
ria cuncta exlerius ad vitse suae ministerium redigit, jura observent, qui ebrietati et voracitati operam
et tamen hsec eadem ncn sinet susementi dominari, dant. Quasi misericordia et charitas sit quemlibet
ut subjecta foris serviant, et nunquam intentionem B I semetipsum decipere, et alios secum ad perdilionem
animi ad alta lendentis frangant. Quicunque igitur trahere. Nunquid Paulus apostolus, fralres, laliter
tales sunt, eis profecto terrena omnia non ad deside- prsedicat charitatem? ait enim : Charitas patiens est,
rium, sed ad usum assumuntur, quia rebus quidem benigna est: non mmulatur, non agit perperam, non
necessariis utuntur, sed nihil habere cum peccalo est ambitiosa, non qumrit qum sua sunt: non irrita<
cupiuul. De ipsis quoque rebus habilis quolidie mer- , tur, non cogitat. malum, non gaudet super iniquitale,
cedes acquirunt, et plus gaudent bonp opere, quam congaudet autem verilati (I Cor. xm). Igilur, ut au
bona possessione. Hsec ergo cogitate, et cum relin- distis, charitas bcnigna est, tamen non agit perperam:
quere cuncta quse mundi sunt non poteslis, exteriora non est ambitiosa, qumrens qum sua sunt, et non quae
bene exterius agile, sed et ardenter interius ad Dei. Patiens est, tamen non cogitat malum, nec gau-
seterna festinate. Nihil sit quod desiderium vestrse det super iniquitatem. Dicite mihi, qui comessationem
mentis retardet, nullius vos rei in hoc mundo dele- et ebrietalem laudatis, utrum bonum sit an malum lu-
clatio implicet. Si bonum diligitur, mens in bonis men mentis per ebrietatem excsecare, ralienem per-
melioribus, hoc est in ccelestibus, delectetur. Si ma- dere, visum oculorum turbare, loquendi usum amit-
lum metuitur, mala animo aeterna proponantur : ut tere, nullo officiomembrcrum potiri, similem furenti
dum illuc esse conspicit et amplius quqd pertimescat, G C et energumino fieri ? Nunquid Deus hominem taleui
hic omnino non haereat. Ad hsec profecto agenda ha- creavit ? Nunquid hscc gloria imaginis Dei est, de
bemus mediatorem Dei et hominum adjutorem no- qua scriptum est : Fecit Deus heminem ad ima-
strum, per quem citius cuncta ebtinebimus, si ad ginem suam, ad similitudinem Dei creavit iUum
illum vero amore flagramus : qui vivit et regnat ( Gen. i). Nunquid Deum ad similitudinem vestram
cum Palre in unitate Spiritus sancti Deus, per furiosum audelis dicere? Quae blasphemia intelera-
ouinia ssccula soeculorum. Amen. bilis esset, quia ipse summe bonus, et solus bea-
tus, et potens, Rex regum, et Dominus dominan-
HOMILIALXIH. tium. Vidit cuncta quw fecit, et erant valde bona
CPNTRA COMESSATIONEM , ET EBRIETATEM , (Ibid. ). Atque hinc intelligi datur quod ebrietas a
ET SCURRILITATEM. Deo nen est creata, nec inter ea ab eo hominibus
Sunt qusedam vitia, fralres charissimi, quae,cum commendata , quia neu est boua , sed utique valde
gravia sint, ita temporibus nostris apud quosdam mala : et nen solum per se mala, sed malorura alio-
levia esse videntur, ut aut minima, aut nulla om- rum effectrix. Credite mihi, fratres, quia omnia
nino perperam gerere credantur : et sic praevalent pene mala hinc exoriuntur. Nam hinc excitantur
modo in abusione hominum, ut nen splum jam " irse, rixse, dissensiones, detractiones, semulationes,
vituperari ut peccata vel crimina, sed etiam lau- seclse, invidiae, homicidia, adulteria, fornicatio-
dari ut virtutes apud perdites meruerint. De qui- nes, furta, falsa testimonia, latrocinia, blasphe-
bus recte per prophetam dicitur : Peccatum suum miae, et his similia. De quibus Apostolus ait: Quo-
sicut Sodomitae prmdicaverunt, nec absconderunt niam qui talia agunt, regnum Dei non consequen-
(Isa. m). Quibus ilem condigna repensatione erro- tur. Sed ut planius fiat quam detestabilis res sit
ris eoruni Dominus per prophelam dicit : Vm vo- ebrietas, sacrarum Scripturarum testimoniis ulen-
bis, inquit, qui dicitis malum bonum, et bonum ma- dum esse censemus; nam ipsa Veritas discipulis
lum. Ponentes tenebras lumen, et lumen tenebras; suis in Evangelio ait: Altenditeaulem vobis, ne forte
ponentes amarum in dulce, et dulce in amarum gravenlur corda vestra in crapula, et ebrielale, et
(Isa. v). Inter quae maxime nunc comessatio et curis hujus vitw, et supervenial in vos dies illa : tan-
ebrietas impunite regnant, cum non solum plebeii quam laqueus enim veniet super omnes qui sedent
viri ct ignobiliores quique, sed et nobiliorcs glo- super faciem lerrw ( Luc. xxi). Ac si patenter dice«
riosique terrie his malis irretiti sunt. Oinnis quo- rel: Cavete crapulam ct ebrielafem, et ambiiionem
121 HOMILLE DE FESTIS PRJICIPUIS, ETC. 122
praeseatis saeculi, ne forte vos dies ultima implica- A omnis enarratio vestra in prseceptis Allissimi. Nair»
tos his vitiis inveniat, et cum amatoribus mundi homo linguosus, et temerarius in verbo suo, odi-
seterne carcere puniendos trudat. Per Isaiam quoque bilis est, quia, ut scriptum est: Qui inconsidera-
prophetam Dominus potatoribus ita comminans, ait: tus est ad loquendum, sentiet mala (Prou. xm).
Vm vobis qui consurgitis mane ad ebrieiatem sectan- Recprdamini qucmpdp Dominus supra sacerdotibus
dam, et potandum usque ad vesperam, ut vino wslue- suis et ministris tabernaculi sui de ebrietate ca-
lis: cithara et lyra, et tympanum et tibia, et vinum venda prsecepit: vos eirim oinnes, teste apostolo
in conviviisveslris, et opus Domini non respicitis, et Fetro, estis genus regiuin, et sacerdotale, gens
opera manuum ejus non consideralis. Propterea capti- sancta, pepulus acquisitionis (/ Petr. n); qui quo-
vus ductus est populus, quia non habuit scientiam, tidie debetis Deo servire in vero ejus tabernaculo,
et nobiles ejus interierunt fame, et multitudo ejus siti quod est Ecclesia : Quiescite et abstinele vos a co-
exaruit. Proplerea dilatavit infernus anitnam suam, messatione et ebrietate, a loquacitate, a scurrilitate,
et aperuit os suum absque ullo termino, et descendent a vanitate, et semper quod bonum est sectamini in-
forles ejus et poputus ejus, et sublimes gloriosique vicem et in omnes, ut ejus fieri membra mereamini,
ejus ad eum (Isa. v). Item in eodem propheta paulo qui estverus sacerdos et verus Dominus noster, Rex
post divina increpatio subjungit, dicens : Vm qui po- B J3 regum et Dominus dominorum, Jesus Christus uni-
ientes eslis ad bibendumvintim, et viri fortes ad mi- genitus Dei Filius, qui cum Patre et Spiritu sancto
scendam ebrietatem: qui justificalis impium pro mu- vivit et regnat Deus in omnia ssecula sseculorum.
neribus, et justitiam jusli aufertis ab eo. Propter Amen.
quod , sicut devorat stipulam lingua igriis, et calor HOMILIALXIV.
flatnmm exurit: sic radix eorum quasi favitta erit, DESTUDIO BONO ETDISCRETIONE SEMPER HABENDA.
et germen eorum ut pulvis ascendet. Abjecerunt enim Redeinptor itaque noster, qui contentioiies disci-
legem Domini exercituum, et eloquium sancli Israel pulorum suorum de primatu compeseuit, iu quo
blasphemaverunt. Ideo iralus est furor Domini in conlendere debeant ostendit : Contendite, inquit,
populum, et exlendit manum super eum, et percussit intrare per angustam porlam ( Luc. xm ). Angusta
eum ; et eonturbati sunt monles , et facta sunt mor- ergo perta et arcta via est quse ducit ad vitam, et
ticina eorum quasi stercora in medio platearum. In pauci sunt qui inlrant per eam. Hac ergo sentenlia
omnibus his non est aversus furor ejus, sed adhuc quid aliud nobis insinuare ipsa Veritas voluit, fra-
manus ejus extensa (Ibid.). Per Salomonem quoque tres charissimi, quam ut per reclam intentionem et
similiter Sapientia divina detestatur ebrielatem et studiumbonum vitam solummodo possemus consequi
prohibet dicens : Fili mi, noli esse iti conviviispo- C sempiternam. Miles qui legitime certaverit, coro-
tatorum, nec in comessalionibus eorum qui car- nabitur (II Tim. n ); qui autem accepto bono cer-
nes ad vescendum conferunt: qui vacantes polibus , tamine retro convertitur, aptus nen esse regne cce-
et dantes symbola consumenlur (Prov. xxm). Et lorum dignoscitur. Studium profecto bonum est,
paulo post, quasi obstupescens talium damnatio- bonaque voluntas, per mandatorum Dei custodiam
nem, subjungit: Cui, inquit, vm? cujus patri vm? velle quemlibet pervenire ad gaudium sempiternum,
cui rixm? cui fovem? cui sine causavulnera ? cui ut quidquid agat, ad id referat ut Deo placeat: nec
suffusio oculorum? Nonne his qui morantur in tnno, sibi per hoc aliquid transitorium avarus appetat.
et sludenl calicibus epotandis ? Ne irituearis vinum Tunc enim bonum opus rite agitur, cum ex recta
quando flavescit, cum splenduerit in vitro color ejus: cogitationis intentione generatur. Unde bene in
ingredilur blande, sed in novissimomordebit ut co- Evangelio Veritas dicit: Lucerna corporis est ocu-
luber: et sicut regulus venena diffundet (Ibid.). In lus. Si oculus tuus simplex fuerit, totum corpus
Lege quoque Dominus prsecepit Aaron ita dicens : tuum lucidum erit. Si autem oculus tuus nequam
Vinum et omne quod inebriare polest non bibes tu, fuerit, tolum corpus tuum lenebrosumerit (Matth.
et filii tui, quundo inlrabilis in tabernaculum testi- vi). Quid enim per oculum exprimitur, nisi opus
monii, ne moriamini; quia prmceptum esl sempiter-Ji D suuin praeveniens cordis intentio? quia priusquam
num in generationesvestras : et ut habeatis scientiam se in actione exerceat, hoc jam quod appelit eon-
discernendi inter sanclum et profanum, inler potlu- templatur. Et quid appellatione corporis designaiur,
tum et mundum : doceatisque filios Israel omnia le- nisi unaquseque aelio, quae intentionem suam, quasi
gitima mea qum locutus est Dominus ad eos per ma- intuentem oculum, sequitur. Lucerna itaque corpo-
num Moysi ( Lev. x). Ecce modo audistis, fratres ris est oculus, quia per bonae intentionis radium
charissimi, ex sententiis sanctarum Scripturarum , merita illustrantur actionis. Et si oculus luus sim-
quahtum conditpri nostro displiceat comessatio et ' plex fuerit, totum corpus tuum lucidum erit: quia
ebrielas, et qualem damnationem conferat his qui et si recte intendimus per simplicitatem cogita-
ea abutuntur. Parcite, quaeso, tam magno malo tionis, bonum opus efficitur, etiamsi minus bonuui
immorari, quia vobis praesenlem prosperitatem et esse videatur. Et si oculus luus nequam fuerit,
vitam auferat sempiternam. Sint vobis convivia so- tolum corpus tuum tenebrosumerit: quia cuin per-
bria, sint justi viri convivae, et iu timore Dei glo- versa intentiene quid vel rectum agitur, et spleu-
riatip vestra. In sensu vestro sit cogitatus Dei, et dere ceram hcminibus cernitur, apud exameu iu-
123 . RABANIMAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS U. 124
terni judicis obscuratur. Vigilaali igiiur cura jicr A } dicebat: Neque ambulavi in magnis, neqtte in mi~
cuncla opera iiilenlionobis nostra pensanda esl, ut rabilibus super me (Psal. cxxx). Super se quippe
nihil temporale in his qure agit appetat, tetam se in aiirabiUbus ambularel, si apparere magnus ultra
ia solMitate teteraitatis figal : ne si extra fuada- quam peterat quaereret. Super se nainrjue in mira-
nieiitum actipnis nostrae fabrica ponitur, terra de- bilibus attellilui', qui et in his ad quce ncn suffieil,
hisceute solvatur. Sed ut opus veslrum ad bonum videri conatur. Ergo, fralres dileclissimi, quod-
fiiteni pervenire possit, discretio vobis valde, fra- cunque bcni possitis inslaaler agite, et inter haec
tres, necessaria est, quia discretio est omniummaler discretionis mensuram in cninibus cautc et diligen-
yiriulum. Pleruraque enim virius eum indiscrele ler cusfpdile. Sic currite in sladie luijus vitx, ut
tenetur, amittit-ur; euin discrete interiiiitiiiur, plus CGiiiprehendafisvitam aeternam. Sic in agone Ghri-
tcnetur. Nec niiiuiu si in corporeis inielUgimus, sliano decertate, ul a Christo coroncmiui. Humili-
qucd agi et incorpereis rebus yidemus. Ex studic talein veram prsccipue tenele. Et quidquid boni agi-
uatnque arcus dislenditur, ul in suo tenipore cuni tis, divinae gratiae illud deputetis, non vobis : quia
ulilitate tendatur. Qui si otium relaxationis non oinne datum oplimum, et omne donum perfectum,
'accipit, feriendi virtulein ipso usu tensionis perdit. desursum est, descendens a patre luminutn (Jac.
Sic aUquandoin exercitalione virtus cum per dis- B i). Agonem vestrum Domiaoprecibas commendafe.
creiionem praetermiltitur, reservatur, ut tante ppst Spem vestram in Deum figite, ejusque perpetua
vitia valenter feriat, quanto a pcrsecutione inte- visione perfrui ante omnia desiderate. Ad quam
rim prudenter cessat. Tunc aulem recle accepta pervenieates, exsultabitis lcelilia inenarrabUi, et
meusura cum anleposita oculis vircrum spirilaliuin adejito summo bono ia seteruum cum saactis an-
vila respicitur, quando electac uuicuique animae ad gelis gaudebiiis : prcesUBte Domino aost.ro Jesu
suinendam vivcndi regulam, patrum prtecedenliuin Christo, qui vivit el regnat cum Patre et Spiritu
exeinpla lnensLrantur ; ut ex illerura viia ccnsideret sanclo unus Deus, per omnia saecula saeculoruiu.
quid in suis actibus servet, quatenus respeclo justi Amen.
limitis traiuite: nec infra miniina negligens defi- ( Quw sequunlur homitimnon eranl notatw in in-
ciat, nec ullra maxiina superbiens tendat; nec mi- dice Iwmitiarum: sequebantur tamcn in manuscripto
et forlasse Rabani non sunt. Vide Pa-
nus conctur explere quam suflicit, nec plus arripiat exemplari,
mctium.)
quam accepit: ne aut ad mensuram quani debet noii
aut eamdem HOMILIALXV.
perveniat, mensuram deserens, extra
limilem cadat. Angusla quippe pcrla est quaeducit „ 1SDPMINICIS DIEBCS QUANDP VOLUERIS.
ad vitam; et ille hanc ingreditar, qui in cunctis f OporLet,dilectissimi fralres, unicuique Christiano
qute agit discreticnis subttlitate propter hanc solli- libenfer auscullare sacram Scripturam, auscultatam
cite eoarctatur : nain qui per voluntates proprias se- libentius audire. Quia tunc proficit homiui audire
cura mente se dilatat, angustse sibi portse aditiim verba divina, si vox prsedicantis in aure cordis in-
damaal. Ut ergo btijus terrae measura servetur, su- figitur. Quia non auditores tantum verbi justifica-
pcr eaia divinilus liuea tenditur. 0_uia ut noslra buntur, sed faclores (Rom. n). Ideoque, charis-
opera vel minpra proCclanl,vel majora mpdereniur, simi, audile verbum Domini, et intelligiie et facile
pcr sacra eloquia subtilis ante nos sanctorum viia onvniamandaLaDomini; convertimini ad Dominum,
expanditur; el quid nobis quanlumque agendum el agite pceiiitehtiam, ut deleantur veslra peccaia.
sil, oslensa iUorum•discretione definiuir. ^Quapro- Timete Dominum, et date illi hpnprem, quoniain
pler, fratres charissimi, iu omni studio spiritalium venit judiciiim cjus, et ipse jucUcabitenvuibus gen-
virtutum vosmetipsosexereiiate, el discrete in om- tibus. AnveiriusDeum Palrem omnipoteutcm, qui
nibus conservari, negligere riolile, necsupramen- in coeloet iu terra babet potestatem, in inari et in
suram, et ratioftem aliquid agere assuescite. In pinnibus qusein eis sunt _,festinemus ad iUambea-
prtecipili enim jiedem porrigit, qui mensurariun T» Q tam vilain ubi senvpersperamus jiermanere. Despi-
suarum limrleni MOU atteiwlit. Et plerumqueamittit eianiusfsiam vitam lerrestrium, cpncupiscamus il-
quod poterat, qui audacler ea ad qute perlingere lam vitam ecelestium. Ista viia est misera et de-
rion valet, arripere festinat. Nam et membrorum cepLa cl concupiscentiosa, vel plena scaudalis : hic
nostrorum tune minisleriis ulimur, cttni sua cis tn labore vivimus, et in dolore moriinur ; isla vita
officia disfincte servamus. Lucem quippe ocuiis finem habet, regnum Dei finem non liabet. Unde
cernimus, vocem vero aurihus audinius. Si quis eonsideremus nosmetipsos, quia non scimus diem
auiem, mutato ordine, voci oculos, luci aures ac- neque horaui quando Dpminus-nosterJesus Christus
comnipdet, huic ulraque incassuin patent. Si quis erit venturus ad judioium. In die illa veniet ,Domi-
odpres velit ore discernere, sapores nare gustare, nus <ie coelis cum angelis et cum emnibus sarictis
ulriusque sensusibi minisierium,quia perveitit, in- ejus ad judicandum omnibus gentibus, et reddet
terimit. Dum enira propriis bsec usibus noa aptan- unicuique secundum epera sua. Ideircp, fratres
tur, ei sua officia deseruat, et ad extranea non as- mei, teneamus illas virtutes, quce maxima lucra
surgunt. Bene itaque David inlra acceptas ex divina cenferunt animabus nostris. Hae sunt virtutes ani
Jargitate niensuras, pedem' cordis presserat, cum niaruni, cliligere Deum et proxiumm, et odire ilia
125 HOMILLE DE FESTIS PR^ICIPUIS, ETC. 12<j
quae nen-diligit Deus: patientiam seclari et ab omni. i Apotest; invocalc cum, dum prope esl. Derelinquatim-
~
irnpalienlia declinare; castitatem corporis et animae pius viam suam, eivir iniquus cogilationes suas'pessi-
custodire; vanam gloriam contemnere, et omniai nias (Isa. LV). Quta sic esl vila istaquasi sit homo in
caduca calcare; huiriililatem habere et tumoremi domo aliena : nescil quo die vel qua bpra dicaiur ei,
superbiaeabominari : iram cchibere et furereni re- Veni foras, quia non estiua domus 111qua es : sic in-
prhuere; ab cmni stultitia declinare et sapientiami cogiiitus esl nobis fiais nosLer. Idco aumonemus vos
divinam amplecti, ac omnem voluntateni carnis; ULquod promisislis ia baptismo aale cciispeclum Dei
subjieere menti : avarititrai spernere el. prepria lar- vel angalorum, nulla sit negligentia ; el si jam fuil,
giri : cceleslia rebus terreuis prteponere ; j'udiciumi 'succiirrat pcenitenLia. Duo sunl quae promisistis :
Dei die nociuque impeasius meditari : hte sunt vir- ununi, crederc vos in Deum Patrem omnipotentem
tutes animoe, unde omnis fruclus spirilalis erielur. et in Jcsum Cliristum Filium ejus, et ia Spiiitum
Deus enim aon "se vult verbis tanluin diligi, sed[ sanctuiii; alteruin, promisistis abrenuntiare diabolo
corde purp et eperihus jusiis. Qui eninvdicil: Diligc, et omnibus operibus ejus. In his brevibus sermoaibus
Deum, et manda.ta ejus npn custpdit, mendax esl. niulta sunt qute coatineritur. Ille abrenuniiat dia-
Deus enini ncn auuitor verborum , sed cordis inspe- bolum et opera ejus, qui fugit criminalia pcccata
cior est, el diiigif cos qui in siaiplicitate cordis di-. B
' quse mergunl homines in sujiplicinm celernum',hoc
ligunl illum. His etiam supradictis virlutibus ani- est, sacrilegium, homicidium, adulterium, falsura
niarum, fralres mei, sunt qusedarnvitia adversantia, lesliraoiiium, furlum , rapinam , superbiam, invi-
quse prodeunl ex radice iaiquitatis, atque mergunt; diam, .ivaritiam, cupiditatem, iracundiam, comes-
homines in piiteum iiifcriii, perpelranlibus ea ett sationem, ebrielatem et reliqua, quia non .menliLur
non emendaniibus. Htec sunt ventris ingluvies, for- sanclus Aposlolus diccns : Neque ebriosi regnum Dei
nicatio, avarilia, ira, vana gloria, superbia. Ex his( possidebunt (I Cor. vi). Proinde nemo se circum-
uascuntur comessationes, ebrietates, locus inhone- veaiat. Quicunque ebrlosus, pro ipsa ebrietate, si
stus (Forte, lucrum inhonestura ), slukiloquium , pceniteatiaai non egerit et usque ad mortem suam
liiendacium, furta, perjuria, turpis lucri ajipetitus, In ipsa ebrietate manserit, in aeternum peribit, et ih
falsa testimonia, inbumanita.s, rapacitas, homici- perpetua flamma sine fine ardebit. Similiter riie-
dia, inimicitiae, conlentiones, invidice, iinpatientia, tuendum est juramentum, quia.per Spiritum sari-
•indignatio, conteniptus, inobedienLia, niurmuratio, ctum dicium est in sacra Scriptura : Vit mullum ju-
detractio. Ab his etiam vitiis et ab aliis caveamus, rans imptcbiiuriniquilate (Eccli. xxm). Quia quicun-
ct declinemus ab eis, el inania emendeiaus ia me- que perjuramentum [Forte, perjurium] fecerit, et
lius qued negligenler peccavimus, ne subitc prsepc- C si vivat corpore, laiuen morluus est in anima. Et
cupati die mortis, quseramus spalium poenilentise, quicunque in se vel unum de istis peccatis hahere
et invenire Don possiraus. Mcditemur supradictas cognpscit, liisi poeiiilentia ei subvenerit, regnuin
virtutes jugiter, operando , confitendo, pcenitendo, ccelorura habcre non potesl. Sed si volumus verara
assidue ad ecclesiam venicndo, orando, vigilando , invenirc peccatorum noslrprum reaiissioaem, done-
eleemosynam largiendo. Haec facieutibtis vila erit nius veram confessionem ex toto corde cum lacry-
avierna. et ingredienlur ad illud regnunl, ubi Rex mis, qula lacryrascpceniteiuium apud Dominum pro
regum est et Dominusdominanlium : ubi lux sine te- baptisniate deputaatiir, quia nulla tam gravis culpa
iiebris sst, vita sine morte, lcetiiia sine tristitia, sa- Csl qute per pcenitentiamdeleri non possit. "Proinde,
iiitas sinedolore; ubi nemo esurit neque sitit; ubi dileclissimi, redimile aniraas vestras de pcena in-
sunt maj'era et meliora bona spiriialia quse lingua ferni dum iri hac viLayivitis, quia posl mortem nul-
humana enarrare uon possit, quae prseparavit Deus lus ves redimel, si de hoc sseculosine confessioue
diligenlibus se : quod octdusnon vidit, nec auris au- et jipenitenlia mprlui fuerilis. Agamus pceriilenliam,
divit, nec in cor hominis ascendil (I Cor. ix ). Ad et eleeraosynam erogemus pauperibus de justo Ia-
hoc regnum, adjuvante Domino Salvatore nostrp, bore acquisilis, quia slcut aqua exsLinguit ignem,
perveniemus, ut cuni illo regnemus in sempiieriia D * ita eleemosyna exslinguit peccatum (EccCi.iii). Dili-
scecula.Amen. Deiim ex toio corde, et ex tola anima, et ex
' gamus
tota virtule, el ex tota mente; deinde proximos sic-
HOMILIALXVI.
ITEM CNDESUPRA. ut nosmetipsos diligamus, hoc est maximum et pri-
Audite, fratres charissimi, quomodo magnum Drani maadaLuai Chrisli. El dbservale Domiaicuin
pcriculum est sacerdotibus Christi, id est episcopis diem, ul nulhim servile opus in eo faciaiis, quia in
ietpresbyteris, qui non annuntiant vobis qusefacere, ec Deus lucem ccudidit : in ep manna ta eremc
quse yiiare debeatis : quia si nos non aiuiunliave- pluit; in CPRedemplpr humani generis sppnte pre
riraus, ut corrigatis vosmetipsos ab operibus raalis, salute npsira a mprtuis resurrexit; in ec Spiritum
uos in die judicii rationem reddiluri erimus pro sanctum super discipules infudit. Tanta debet esse
vobis. Et si unusquisque prp SUPpeccatc vix pcssit observantia ul, prteter eratipnes et missarum SP-
pcenara evadere, qttid de sacerdelibus eril? qtiia lemnia, et ea quse ad vescendura perlinent, njhil
nobis mandalura est ul vebisanaunlieaius sine ces- aliud faciat. Nam et si necessitas fuerit navlgaudi
gaiiciie, diceutes : Quwrile Dominum, dutn inveniri sive itinerandi, liceniia dalur, ita duntaxat ut hac
127 B. RABANI MAURI ARCHIEP. MOGUNt. OEERUMPARS II. 128
occasione missse et oratienes nen prselermitlantur. A ubi est omne malum et nullum bonum his qui se
Et unusquisque, quacunque arte Deus illi donaverit emendare noluerunt. Sed tamen de Domini miseri-.
uude semetipsum pascere vel veslire potest, de ipsa cordia nullus diffidat, quia ipse Dominus per Eze-
particula pro redemptione animse suse donet ad ec- chielem prophetam ait: In quacunque die peccator
clesiam vel pauperibus decimam ejus. Et illud cer- conversus fuerit ab injustitia sua, omnes iniquitates
. lissime credite quod omnis homo, quamvis peccator ejus in oblivione erunt coram me (Ezech. xxxm).
sit, quamvis criminosus, qui mala ante peipetrave- Ideoque, dileclissimi, festinemus derelinquere omne
rat, et si eleemosynas fecerit, et in bona voluntate malum, et emeudemus nos, et faciamus omnem
mors illum invenerit, nunquam descendet in infer- voluntatem Domini. Imprimis teneamus fidem re-
num, sed ab angelis elevatur in ccelis. Propterea ctam, et diligamus Dominum toto corde, lota mente,
festinare debemus jam emendare nostra peccata, ut tota virtute; deinde proximos nostros tauquam
quod antea male fecimus defleamus, et ulterius fa- nosmetipsos. Habeamus in nobis timorem Demini,
cere desinamus : quia non requiret Deus quales ab humilitatem, charitatem, pacem cum cmnibus, be-
initio fuimus, sed quales circa finem nostrum in- nignitatem, patientiam, medestiam, justitiam, conti-
venti fuerimus. Quod ipse ad stiura regnum nos per- nenliam, misericordiam. Hsecsunt cpera misericcr-
ducat, cui est honor, gloria, virtus et potestas,-in B dise : esurientibus cibum dare, silientibus petum,
saecula sseculorum. Amen. iiudum vestire, infirmes et in carcere clauses visi-
HOMILIALXVII. tare et illis ministrare, hespites peregrinos et pau-
ITEMUNDESUPRA. peres suscipere, jusliliam laudare, iniquilalem de-
Dilectissimi, oporlet vobis enarrare quod per sa- testari, viduas el orphanos adjuvare, eleemosynas iii
cras Scripturas didicimus. Illud lamen scire et in- pauperes partiri, tribulatis auxiliari, mortuos se-
telligere debelis, imprimis ut credatis in Deum Pa- pelire, decimas de omnibus rebus reddere, semper
trem omnipotentem, et in Jesum Christum Filium orare, castitatem corporis et animse cuslodire, jeju-
ejus, et in Spiritum sanctum : in his tribus persoais niura amare, confessioiiemet pcenitentiam peccato-
et nominibus credamus unum Deum Patrem omni- rum seraper agere, et indulgentiam oinnibus pec-
potentem, creatorem cceli et terrae, visibilium cantihus in se facere; el unusquisque quod sibi non
cmnium et invisibilium, hec esl Verbum Dei quod vull, alii non faciat: hsec facientibus regna prsepa-
prsedicamus. Quia si confiteamur in ore nostro Do- rantur seterna; et Salvator mundi, Dpminus npster
rainum Jesum, et corde nostrp crediderimus, salvi Jesus ChristuS, iir die judicii illis dicturus erit: Ve-
erimus. Unde et miseriecrs Deminus nps per Jpel nite, benedictiPairis mei, percipileregnum quod vobis
prophetam exhortatur convertcre de peccatis no- C u paralum est ab origine mundi (Matth. xxv). Tunc
Stris, dicens : Converiiminiad me in tolo corde veslro, fulgebunijusti sicut sol in regno Patris eorum (Matth.
in jejunio, el flelu, el planctu (Joel. n); quia nolo XXIII): ubi est lux sine tenebris, vita sine nierte,
mortem peccatorum, sed ut convertantur et vivant ubi est lsetitia et gaudium sine fine, ubi juvenlus
(Ezech. xxxm). Et iterum Dominus per prcphetam lseta sine metu senectulis, ubi salussine segritudine,
ait: Nolite tardare converti de peccatis veslris, et ubi securilas sine timore, ubi regnum iminutabile,
ne differatis de die in diem (Eccli. v), quia flnis ne- ubi spiritalis scientia, et bona voluntas, et exsultatio
ster et mnrs npn lardat. Hsec enim sunt capitalia sempiterna, ubi sunt majora et meliora bpna quam
peccata de quibus ncs convertere debeamus, id est lingua humana enarrare possit quae prceparavil Deus
superbia, invidia, homieidia, multiplex fornicatio, diligenlibus se (I Cor.ix): quod nobis omnipotcns
quod per omnia enarrare illicitum est: furta, ra- Deus prsestare dignetur, qui vivit et regnat in sse-
pina, falsa testimonia, perjurium, detraclio, cupidi- cula sseculorum.Amen.
tas, vana gloria, injusla lucra, ebrietates, comes- HOMILIALXYHI.
saliones, sacrilegium, quod est omnis cultura idolo- IN VIGILIIS DEFUNCTORUM.
rum et dcemoniorum, id est, auguria, et qui iniino- _ Admonet beatus Apostolus (I Thess. iv) ut de
Iant ad petras, vel ad arbores, sive ad fontes, aut dormientibus, hoc est mortuis charissimis nostris,
incanlationes seu divinaliones faciunt, et reliqua. non contrislemur, sicut et cwteri qui spem non ha-
Ilaec sunt opera Satanse, quihus abrenunlianl Chri- bent, spem sciUcet resurrectionis et incorruptionis
stiani in baptismo. Hsec opera diabolus in die morlis seternte. Nam ideo dermienles ees appellat Scriptura
noslrse in nobis requirit. Et si ille antiquus hostis in veracissima, ut cuin dcrmientes audimus evigilatu-
die exitus ncstri invenerit rees el inemendates de res, minime desperemus. Unde etiam cantatur in
supradictis cperibus, tunc trahit nes secum nudes psalmp: Nunquid qui dormit non adjiciet ut resur-
et flenles in infernura et in seternas pcenas, ubi simt gat? (Psal. XL.) Est ergo de morluis eis qui dili-
tenebrte sine luce, ubi est ignis qui nunquam exstin- guntur qutedam tristitia quodammodenaturalis, mor-
guetur, ubi sunt vermes qui nunquam mpriuntur: tem quippe hcrret npn opiniu, sed naLura; nec
ubi aures nihil audiunt, nisi luctum et gemitum el mprs hpmini accederet uisi ex pcena quam praeces-
stridores dentium; ubi esuriunt et sitiunt in scter- serai culpa. Quapropler si animalia, quae ita creata
nuni, qui hic per avaritiam illerum, esurienlibus et sunt ut suo quoque lempore moriantur, mortem
sitientibus miseris, cihum et potum dare noluerunt: fugiunt, diligunt vitam, quanto raagis homo, qui sic
~
129 HOMILLE*DE FESTIS PR^ICIPUIS, ETC. 130
fuerat creatus ut, si vivere sine peccato voluisset, A A jiatriarcbarum, aliorumque sanctorum, et huinaiiis
sine termino viveret. Hiac itaque necesse est ut cadaveribus quorumcunque jacentium; verum etiam
litstes simus quando nos moriendo deserunt quos in ipsius Domini corpore prsedicati atque laudati
amamus. Quia et si novimus eos nou in seternum sunl qui isla fecerunt. lmpleant haec homines erga
relinquere nos mansurps, sed aliquantum prseeedere suos officia poslremi muneris, el sui Iiumani leni-
secutures, tamen mcrs ipsa, quam natura refugit, menta mceroris. Verum illi utique abluunt spiritus
cum occupat dUectum, contristat in nobis dilecticnis defunctorum,.et oblationes, orationes, obsecralioues,
affectum. Idep npn admpnuit Appstolus ut npn ccn- multopro eis observantius [et] abundantius impen-
tristemur, sed non sicut cwteri qui spem non habent. dunt, qui suos carne, non spiritu mortuos, non so-
Contrislamur ergo nos in nostrprum mprtibus, neces- lum carnaliler, sed spiritaliter amant. Amen.
sitate amitteudi^sed cum spe recipiendi:. inde angi- HOMILIA LXIX.
niur, hinc consolamur; inde infirmitas afficil, hinc DE CELEBRITATE DEFUNCTORUM ATQUE RESURRECTIONE
fidcs reficit; inde dolet humana conditio, hinc MORTUORUM.
sanat divina promissio. Proinde pompa funeris, Quando celebramus dies fratrum defunctorum,
agmina exsequtarum sumpluosa, diligentise sepul- in mente habere debemus et quid sperandum, et
turae, monnmentorum opulenta constructio, vivo- B 1 quid timendum sit. Secundum hoc enim speran^
rum sunt quaUacunque solatia, non adjutoria mor- dum est, quia pretiosa in conspectu Domini mprs
tuojum._ Oratipnibus vero sanctse Ecclesiae, et sa- sanctorum ejus (Psal. cxv); secundum hoc autem
crificie salutari, et eleemosynis, quae pro illorum tinienduui est, quia mors peccatorum pessima
spiritibus erogantur, non est dubitandum mortuos (Psal. xxxni): ideoque, propter spera, in memoria
adjuvari, ut cum eis misericordius agatur a Domino aeterna erit j'uslus; propter timorem, ab auditu
quam eorum peccata meruerunt. Hoc enim a patri- malo non timebit. Erit enim auditus quo nullus sit
hus traditum universa observat Ecclesia, ut pro eis maj'or, quando dicitur sinistris : Ite in ignem mier-
qui in corporis et sanguinis Christi communione num (Maith. xxv). Ab hoc auditu malo justus nor.
defuneli sunt, cum ad ipsum sacrificium loeo suo timebit, erunt enim ad dexteram, inter iUos qui-
commemorantur, oretur, ac pro illis quoque id of- bus dicetur : Venile, benedicli Patris mei, percipite
ferri commemoretur. Cum vero eorum commendan- regnum (lbid.). In hac autem vita, qua mediante
dorum causa opera misericordiae celebrantur, quis summa bona et anle summa mala ducilur, in medic
eis dubitet suffragari pro quibus orationes Deo non bonorum malorumque mediorum, id est in neutra
inauiter allegantur? Non omnino ambigendum est parte summorum, quia et bona quaecunquehic fue-
ista prodesse defunctis. sed talibus qui ita vixerunt C( rint homini in comparatione bonprum seternorum
aute morlem, ut possint eis haec utilia esse pust nulla sunt, et mala qusecunque in Iiac vita experitur
inortem. Nam qui sine fide, qviseper dilectionera homo, in comparatione ignis aeterni nec comparanda
operatur, ejusque sacramentis de corporibus exie- sunt : in hac ergo medietate vitaeillud quod audivi-
runt, frustra illis a suis huj'uscemedi pietatis im- mus nunc ex Evangelio tenere debemus: Qui "credit,
penduntur officia : cujus dum hic essent pignore inquit, in me, licet moriatur, vivit (Joan. xi). Quid
caruerunt, vel non suscipientes, vel in vacuum sus- est, morialur, vivil? Licet moriatur corpore, vivit
cipientes Dei gratiam, et sibi non misericordiam spiritu. Deinde adj'ungit: Et qui vivitet credit in me,
thesaurizantes, sed iram. Non ergo mortuis nova nonmorietur in wternum (Ibid.). Cerle licet moria-
merita comparantur, cum pro eis boni aliquid ope- tur : qupmpdp si npn moriatur, sed licet moriatur
rantur sui, sed eorum prsecedentibus meritis conse- ad tempus, non morietur in aeternum? Sic ista sol-
quentia ista reddunlnr. a Non enim victum est: nisi vitur qusestio, ul npn sint inter se cpntraria verba
cuni bic viverent, ut htec eos aliquid adjuvarent, Veritatis, ut ppssint instruere affectu pietatis. Ergo,
" cum hic vivere destitissent. Et ideo isiam finiens Iicet
cerppre morituri simus, vivimusr si credimus.
quisque vitam, nisi quod meruit in ipsa, non potest Est autem fides nostra maxirae discreta ab omni
habere post ipsam. Permiltantur ergo pia corda D 3 fide gentilium in resurrectione mortuorum. Hanc
charorum de suorum mortibus contristari dolore enim omnino illi npn recipiunt, quia ubi recipianl
sanabili, et consolabiles lacrymas fundant conditione nen habent. A Dpminp enim prseparalur voluntas
mortali: quas cito reprimat fidei gaudium, qua cre- hpminis, ut sit fidei receptaculum. Dicit JudaeisDo-
duntur fideles, quando moriuntur, paululum a nobis minus : Sermo meus non capit in vobis (Joan. vni).
abire el ad meliora transire. Consolemur eos ctiam Ergo in his capit in quibus invenit quod capiat. In
per fraterna obsequia, sive quse funeribus exhiben- his enim invenit quod capiat sermo qui capit, quod
tur, sive quae dolenter adhibentur, ne sit jusla que- Deus pollicendo non decipit. Ille enim qui quaerit
rela dicentium : Suslinui simul qui contristaretur, et ovem perditam, et quam quaerat novit, et ubi quae-
non fuit; el consolantes, el non inveni (Psal. LXVIH). rat, et quomodo ejus membra dispersa colligai, et
Sit pro viribus cura sepeliendi et sepulcra con- in unam salulem redigat, et ita constituat ut eam
struendi, quia et haec in Scripturis sanctis inter ulterius non perdat. Consolemur ergo nos iiwicem,
bona opera deputata sunt. Nec solum in corporibus et in his sermonibus nostris. Potest non dolere cor
a Locus corruptus. Vide sanctum Augustinum, lib. ] de Fide, Spe et Charitate, cap. 110.
131' B. RABANIMAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS H. 15-2
humanum defuncto charissimo : melius lamen con- Ai. set s evidenter indicie virtulis declarata, regina, voti
dolet et sanatur cer bumanum, quam non dolendp iccmpps effecta, ita salufare Iigaum fecit secare per
sit inhumanura. Maria Domino cobterebat, cl mor- medium, 1 ut et crucera Ccnslantinpppli deferret ad
tuum fratrem dolebat: sed qiiid miraris quia Maria 1filium, et crucem Hierosolyaiisthecis argeoleis con-
dolebal lunc, cum ipse eliam Dominusflebat. Mo- dilam < reservarel; in locc (sic)usa sapiente ccnsilio,
vere autem quemvis polest qucmodo flebat mor- scilicet i ut ubi fuerat membris Dcmiiiicisaptata sup-
tuuiii, si conlinuo jubcL viciurum : non morluum jilicip, ] ibidem glcrificavenerarelur apcpulp. MuUo-
flcbat quem ipse suscilaviL, sed morlem quam sibi rum : itaque temporum labente curriculo, cum, exi-
bemp peccandp comparavit : si enim peccatum non :geute mole peccatorum hominum, flagellaripermii-
prtecessisset, sine dubio movs secuta non fuisset. terel Deminus populum Christianum per saevkiara
Secula est ergo raors etiara corporis, quam praecessit paganorura,
] Chosroe quidaavprofanus et impius re-
mors animae. Mors animcc praecessitdifferendo,et ;gauai est adeplus Persarum, qui in lantam prorum-
mors cprppris secuta est, desercnte anima : deseruit pere esl ausus proterviam, ut ab incoUsvicinaruni
velens, et ccacta est liolensdeserere. Tanquam ilU genlium, quos impelu vaslans barbarico suc nefan-
dicerelur :'Recessisli ab eo quem diligere debuisti, do subjugaret dominio, coli se juberet ut Deum, ut
recede ab eo quem dilexisti. Quis enim vult mori? BI vocaret se regem regum, ei dominum dominanlium.
PTorsus nemo, et ita aemo, ut beato Petro dicere- Nec boc solum ei abundavit ad suaedanmationis m-
tur: Aller te cinget, et feret qtto lu non vis. Si ergo teittum, verum etiam Syriam et Palsestinamcum
nulla esset morlis amaritudo, non es.selmagna mar- subjugasset et ^Egyptum,regna quaeexlra el infra U-
tyrum fortitudo. Ita et Apostolus : De dormieniibus, milanea glo.merabanlurper circulum suo crudeUssi-
inquit, nolo vos ignorare, fralres, ut non contrisle- me subjugarel dpminatui. Hierosolymamadveait, ac
mini, sicul et gentes,quw spemnon habent; nou tan- ecclesias Ghristi subvertit, totamque linitimauvre-
tum ait, ut non contrislemini,sed ul non sic contri- gionem vaslavil, iacendit atque prcedavit. Ad sepul-
stcmini, quemadmodumgentes,quwspein nonhabent. crum ergo Dominicum voluisset accedere, territus
Necesse esl enim ut coutristemini, sed ubi contri- rediit; sed tamen ligni salutaris partem, quam reli-
staris? Ubi corpus quod vivit ex aninia fit exanime, giosa regina ibi in lesiimoniura viriutis reliqueral,
discedenle anima; qui ambulabal, jacet; loqueba- asportavit. Feceral namque sibi turrem argenleam,
tur, tacet; oculi lucem non capiunt, aures nulla in qua interluceniibus gcmmis llvronumexstruxerat
voce patescunt, omnia membrorum oflicia conquie- aureum, ubi sclis quadrigam et lumen vel steUarurvi
yerunl. Non est qui moveat' gressus ad ambulan- imagines cpllpcayerat, alque per occulias fislulas
dum, manus ad operandum, scnsus ad percipicn- C ^ aqucemeatus adduxerat, et quasi deus pluviam de-
dum. Nonne ista est domus, quam nescio quis invi- super vtderetur infundi, et dura subterraneo specu
sibilis habitator ornabat? Discessil qui aon videlur, equis in circuitu irahentibus, circumacla turris fa-
remansit quod cum dolprevidcbatur: isla est causa brica niovere videbatur, quasi quodammodorugitum
tristilicc. Si hsec est causa tristitite, bujus tristilitc loiiilrui juxta possibilUaiemartificis mentiebatur. In
quse conselalip? Quia ipse Domiaus in jussu, et in hoc itaque loco sedemsibi paraverat, atque juxlaea,
voce archangeli, et ia luba, dcsccndct de ccelo, et quasi co.UegaDee, crucenvDpuiinicamposuerat. Fi-
mortui in Christo resurgeat primi; deinde nos vi- lip sup regno iradilo, ipse in fanum hujuscemodi
venlcs, qui reliqui sumus, simul cuni illis rapiemur residebat. Ille ilaque tempere Gracchus arcem teiie- '
in nubibus, obviaai Cbrislo ia aera, el ita semper bat iinperii, vir armis sirenuus, lingua eruditus, ccr-
cuai Dominoerimus. Pereat contristatio, ubi tanla pcre deccrus, et quamvis sseculariactui deditus, te-
est consplalio; delergatur luctus exanimc; fides tus lamen erat fidecathplicus ; et ergo Dei cultori-
cxpellat dclprem : in tanta spe, nen decet esse l-risle btis supplex, benevolus ac devotus. Pergens igitur
tcmplum Dei: ibi habilal bcnus consclalor, ibi qui ffiius Chosroe contra Gracchum, j"uxtaDanubiura
non fallit promissor. Scio ui mortuum di.u planga- " magnum fluvium consedit exercitus. Tandem inspi-
mus, quoniam mors amara esl. Per illam transivii raiiie clemenfia Salvatoris, ulrisqueprincipibuspla-
et Dominus. Sufficiant hsec pauca charitati vcslrte. cuit ut ipsi singuU in medie pente fluminis dimica-
Consolelur abundantius, qui non aiigrat de corde turi confligereut, et cui sors victoriam contulisset,
veslro, sed ila dignalur babiiare, ul nos dignelur ipse sine damno victorque exercitus imperium usur-
eliam in fine invitare. Amen. paret. Decretum etiam cum juramento processit. ut
HOMILIALXX. si aiiquis ex eorum populo principi sup venire in
REVERSIP SANCT.35ATQUE GLORIOSISSIM.E CRUCISDOMIM auxilium prsesumpsissel,cruribus excisiset bracbiis,
NOSTRI 3ESU CBRISTI. ia flurnen niergeretur. Cumqueutrique populo haec
Tempore illo ppslquam, CpnslantinpAugusfpccn- pactio placuisset, invicem ut dictum est dimicantes,
tra Maxeritiumtyrannum preperante ad belhtm, si- adeoque in ponlis medio sunt congressi. Tandem
gnuiu sanctsecrucis CoeliLus fuissel cstensum, etipsp pulsatus Dominus lacrymis Christianorum, per vir-
feliciter ebtuiente triumphum, ab Helena jam dicli tuteni sanctse crucis, cui se die eodem memoratus
principis matre saacta crux fuisssLinvcnta, atquei pviaceps altentius commendaverat, fideli suo Grac-
per sanitateiu segrotiel resiiseilalipii.emmprtui fuis- cho Christus eoncessit de hcsle triumphum; lante •
135 HOMILI/E DE FESTIS PR^CIPTJIS, ETC. IU
que mentis mutatio Chosroe invasit exercitum, ut A _. ccelorumDcminus tatius mundi passipnis sacrameu-
noa solumprsedictam pactienem nequaquam velleiit t:i perboc adiluin complelurus introiit. non se jmr-
traasceadere, sed etiam veluntarie, cum cmni sua puratura, nec diadcmalenitentem exbibuit, aut equi
familia atque prple Graccbo se subderent tam pote- polentis vehiculum requisivit, sed bumilis aselli lcr-
siate quam fide. Quos ille benigniler suscipiens in ga insideris, cullorUius suis huinilitatis exempla re-
boc iUiscleiaealiam prsestilit, ut omhes ad baptis- liquit. Tiinc imperalor ^gaudens in Bomino de visu
mum convolarenl: quod ila se facluros esse omiies angelico, depesitisque imperii insignibus, discalcea-
pariler spoponderurit. Ipse auiera Clirislianissimus . tus, pretinus, liiilea tantuni zona prtecinctus, cruccm
princepseum suo tantum exercitu regnaquse Chosroe Domini maau suscipieiis, perfiisusfacielacrymis, ad
teiiueral circumquaque.perluslrans, ad sedem ipsius ccelumoculum erigens properabat, acl portam ttsque
vcnit. Curii paucis ad eum ascendit, sede.ntemque prpgrediens. MPXillo humiliter propinquarite, duri-
eum ia ikrono aureo reperit. Nullus namque ex ejus tia lapidum cceleste persensit imperium, slatinique
exercitu fuerat. qui ei excidiuui belli aliquatenas perLa se subrigens liberum ialrantibus pafefecil in-
nuhtiasset, quia propter sticecrudelifatis superbiani. gressuui. Odorque suavissimus qui, vpliiaale diviai-
cUiuoiiiaes exosum haijelwnt; aec imnierito, quippe lus aui'a de Persarum previiicia, per .lcnga tcrrarum
qiii mariifeste Deo erai coutrarius, quomodp a crea- B sjratia Hierosolymis fuerat illapsus niomerilo ecdem
tura Dei csse potuisset amatus? Cumque treivvefa- que dcfano Cliosroe saucta crux fuerat Graccho ba-
clus salufalionis verba prriferret Graccho, ille re- jukraie egressa, tuuc rediit, omniunrquepeclera gra-
spondit: Si vis salulem habere, pro eo quod ligaum tanier infudil. Vincebat enim aremata omnia lere-
sanctce crucis, quaaivis indignus, honprificG juxta binlhlnalura vel balsanvi atque myrrhce. Corifestira'
riiodiilurii luum fractasli, si credere Dominp Jesu igifur popiilaris gaudii favoi in alto sublatus Dcilau-
Christo volueris, et-servum le illius esse jiromiseris dabat pofeniiam ; sicque gleripsus Augustus erum-
cujus ego sum famulus, ia verilaieconfessus fueris, pcns in laudibus ait: 0 crux, adrairabile sigaum, in
reghuih iibi Persarum tantum cum palrimonio et qua Dcminus npster Jesus Christus Dei Filius suspen-
vitain, aeceptis a te pacis obsidibus, dabo; sin au- sus, prc noslrorum poadere.criaiiauai mortisdamna-
leih aliud cgeris, 'mox meo gladio iriteribis. Cuinque viLfportavil?] suppliciuinj etsanguis ejus adorandus,
ille necfuaquaniacquieseerel, Gracchus exlractp gla- tkrpnis et aagelis, niveis candoribus radiante turba
dip caput illius amputavit. Tanien sepeliri eum jus- virtuiis, effususest iri prelio nosirae saiutis! 0 crux
sit, quia rex fuerat, fiiiuin auicm ejusbaplizarijus- splendidior aslris, mundo cclebris, hominibus mul-
sit, ipseque eu"mde sacro fonte.suscepil; erat eaiiri lum amabilis, sanclior universis! quae sola digna
deeein annorum. Descripliqnes etiam rcgni Persa- L C fuisii portare talentuni mundi; dulce ligrium, dulces
rum sub Cj'usriomiue fecii, tciumque argentuni tur- clavos, dulce pcadus sustinuit. Salva praeseniem
.ris illhis in prsedaiu sui exercitus deputavil, aurum catervam, in tuis bedie laii.dibuscpngregatain, et luc
vero yel geumvasiu vasis vel utenstlibus ad reslau- vexillp signatam. Haeccum dixisset, preiipsissimam
raticnera ecclesiarum, quas tyrannus destruxerat, partem ligui, quara secum detulerat, Ioco suo resti-
reservavit. Suscipiens igilur gloriosissimum lignum tuif. Tnnc renovante Deminoantiqua miracula, dieco-
crucis, quodimpius asportaverat, Hierosolymamde- dem morluus unus recepit propriamvitam; paralytici
tulit; gaudenles oranes populi cum ramis palma- . quatuor adepti sunl sanitatem amissam ; leprosi de-
rum, cereis et lampadibus vel diverso glorise appa- cem cutem receperunt muadain; quindecim qup-
ratu, cum hyranis ei canticis obviaivialii pergurii, que cteci luci sunt restituli; plurimi qupque a dte-
alque alii sulisequiiiilur. Curiique iinperator de meaibus erepli, mulikjue a variis sunt iiifirinitatibus
moaie Oliveti descendisset per eam porlani quairi liberati. Tunc impftratcr, pralione peracla, oflerens
Domiaus iafraverat quando ad passioaem venerat, multa donaria, ecclesias repararefecit suis suaipti-
ipse regio [diademate] et emaiaeriiis iraperialibtis bus, redclensprivilegia auctorilale proIata,-rcstitueiis
decoratus, sedens voluissel inlrare, repente lapides caplivos-iii propria, daas ojipurtuna praesidia; Con-
portaedescendentes, clauserunt se irivicein, et factus staniihpppiiin rediit, frelus divina perseyerantia. In
estpariesunus. Cumque mirarentur aftoniti, nimio saiiclte crucis signaculo, miraculorum plurima in-
terrore consLricti,respicieiites in allum, videruntsi- creuieaifl, donanle Dominpnpstrp Jesu Christp, eui
gnum sanctae ciucis in coelc, flammeo fulgore re- est kpnor et glpria, cuni Patre et Spiritu Sauclo
splendere. Angelus enim Demini aspiciens illud ih omnipoleute, pcr omnia saecula sseculorum. Ariien
mauibus, stetit super pprtam et ait: Quande rex
135 B. RABANIMAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS II. 136

II.

IDMILII 1\ EVAIVGELIA ET IPISTOMS.

PR^EFATIO. A ubi Chrislusest ad dexteramDei sedens; qumsursum


ADLOTHARIUM AUGUSTUM. sunt sapite, non qumsuper lerram. Ac si dicalur nos
Amantissimo imperatori LOTHARIP Augustu salus, qui ad imaginem sanctae Trinitatis conditi sumus,
victoria et vila perpetua. trina subversione baptizati per invocationem ejus-
Cognoscat almitas vestra, mi domiue, quod sicut dem sanctae Trinitatis ad eamdem renovamur ima-
primam partem homiliarum in lectiones evangelicas ginem, et qui trino peccato maxime decidimusin
atque'appstolicas mihi scribere jussistis, quam etiam mortem, id est, in cogitatione iniqua, in deleclatio-
a Natali Dominiincipiens, usque in vigilias Paschse ne carnis cum consensu operurn malorum, tertio ele-
perduxi, et vobis peractam transmisi, ita a Pascha vati de fente, remissiene omuium peccaterum per-
usque ad quintam decimamDominicamposl Pente- cepta per Christi gratiam, sicut ipse tertia die resur-
costen, secundam partem perlraxi, ut haberetis quod rexit, nes resurgamus ad vitam. Nos vere si con-
in prsesentia vestra tempore veris el aestatis, si vobis surgere cupimuscumChristo, priusmoriamurmundo
ita placeret, horis competentibus legcrelur. Terliam et concupiscentiiscarnalibus, et deponamus velerein
vero partem a termino supra nolalo usque ad finera horainem, id est, malam voluntatem, vel usuui pra-
anni perducere, si Deus ita voluerit, cogito atque vuin et delectationes pessimas; induamus nns beni-
decerno, et vobis eam siiniliter, cum perfecla fuerit, j}
JJ gnitale ut prexirais npstris cum pmni devotione bo-
transmiltere dispono, ubi eliam prope terminum na faciamus, et pest Dei dileclieuem nihil araori
ipsius operis de sanctorum festivilatibus, nec non et proximiprscpenamus,sedut nosipses iflps diligamus.
de aliis celebritatibus, quse de divcrsis causis obscr- Sequitur: Qttm sursum sunl sapite, nonqum super
vandaea patribus slalutce sunt, sermones conscripti terram, tantum ea quse ccelestia sunt, non qute ler-
tenentur. Ad extremum vero lecliones quaein dcfun- restria, quaerentes.Terrae mcri, vivere autem Dpmi-
clorum vigiliis legunlur juxla quod postulastis po- np, coeleslem sectari sapientiam, nen terrenam;
sitaesunt. FiatDomini voluutas ut tam ad veslram nam subditur:
quain ad vestrorum utilitatem proficuum sil. Ego Mortui enim eslis et vita nostra abscondilaest cum
eriim, quantumpotui, feci; vos autem quodmihiim- Christoin Deo, quia filiiDei sumus. Unde sequitur :
possibililas denegavitper vestram sanam prudentiam Curnenim Christus apparueril vila noslra, lunc el vos
et bonum studium adimpleri non dubito. Confidp apparebitis cum ipso in gloria. Nondum enim apparet
ergpqupd sicmihi cpnsolatio non minima conferatur, quid et quales futuri sumus ad judicium; cura eniin
et vobis pro perfecto opere aeterna merces a bono- Christus ad j'udicandosvivos et mortuos apparuerit,
rum omnium largiture in ccelispraeparetur. lunc et nos simul cum ipso apparebimus, in gleria
C resurrecluri. Nobis enira et pro nobis Christus na-
HOMILIAPRIMA. scitur, palitur etresurrexit, ut nos in vita per ipsuui
INVIGILIAPASCII/E SARRATP SANCTO renascamur in tribulationibus, et cum eo in virtu-
tibus resurgamus. Omnia enim per ipsum iu hac
Leclio Epislolae beati Pauli apcslpli ad Colossenses. nocte resfaurata sunt: in hac quippe npcte quasi
Fralres, si consurrexisliscum Christo, qum sursum primiliae ipse resurrexit, at nes pmnes ppslea resur-
sunt quwrile, ubi Christusest addexleram Dei sedens; gamus; in hae ergo nocte captivitas nostra solvitur,
qum sursum sunt sapile , non qum super terram, etc. vita in Adam amissa restauratur, in hac nocle pro-
Doraininostri Jesu Christi honorabilera solemni- toplastus Adam a peregrinatione redit ad patriam
talem sua favente clementia, fratres charissimi, fi- paradisi; in hac enim nocte Dominieaeresurrectionis
deliter veneremur, pietatemque ejus ineffabUemad- paradisus cmnibus palet, nulli clauditur nisi a se-
miremur,quinon solum noslrte redempiionis causa ipso, nuUi aperitur nisi a Christo ; et ideo cum omni
bumanam carnem suscepil, verum etiam diversa sollicitudine caveamus ne propter opera diaboli, quae
pcenarum genera pro nostra salule subire dignaius pertrahunt ad iuteritum, apertum nobis iter regni
est, ut licet post mulium inertite el pigritiae nostrae " ccelestis nos ipsi claudamus, sed potius per opera
somnum non inviti, sed volunlarii, sanctseet Chri- L justiliae et misericordiae planum nobis iter faciamus
stianaereligionis dulcedine provocantc, in sanctissi- ad regnum coslorum. Ergo humililale nestra humi-
mae solemnitatis cenventu expergefacti, libenter et litatem pre npbis Dpmininpstri in meraeriara reve-
devcteciim omnisolliciludineresurgamus, secundum cemus, humiliter in ista vigilemus, humiliter ad euir
illud quodAppstplus ait in prsesenti lectinne: Si con- cremus qui npbis gloria sui nominis illuminavil
surrexistis cum Chrislp, qum sursum sunt qumrite, hanc noctcm, cui diciraus : Deus meus, illumina te-
137 HOMELLE1NEVANG.ET EPIST. 158
nebras nostras, iUumquerogemus utprtebeat lucem.JA invisere sepulcrum, duas fidelium plebes Judaicam
cordibusnostris, ut quemadraodumgaudentibus ocu- scilicet et gentilem designant, quae uno atque indis-
lis isluui splendoremluminum cernimus, ita hujus simili sludio passionem resurrectionemque sui Re-
noctis praeclaram gloriam illuminata mente videa- demptoris quacunque ejus Ecclesia per orbem diffusa
musipsumque precemurutexaudiat nos vigilantesin est celebrare desiderant. Quod autem terrae molus
solemnitatesua qui dormivit pro salute nostra. Vi- resurgente Domino de sepulcro, sicut etiam mo-
gUemusergo et oremus forinsecus, et inlrinseeus rienle iu crace faclus est magnus, significat terrena
hanc vigiliam celebremus. Deus nobis Ipquitur in prius corda et coeleslispe dej'ecla per fidempassip-
lecticnibus suis, Domino loquamur in precibus 110- nis ac resurreciicnis ejus cencatienda ad poenilen-
slrts. Si elpquia ejus obedienler audiamus, in nobis tiam ac saluberrima pavore perraota ad vitam su-
hahitat quem rogemus, cui est honor et gloria in bUmandam perpeluam. Quod angelus advenit, ob-
ssecula sseculorum. Amen. sequium suaeservitutis quod Dpminpdebuit exsolvit;
HOMILLA II. quia enim Christus Deus et homo est, interdicta
ITEMIXSABBATO SANCTO. humanilaiis ejus semper angelorum ministeria Deo
Lectiosancli Evangelii secuadum Maltbseuai. debita non desunt, sicut.inquisila sancli Evangelii
In illo tempore, vespere sabbati qumtucescitin pri- B copiosissimeprobal bisloria. Revolvit aulem lapj-
ma sabbali, venitMaria Magdalene et atlera Maria dem, non.ut egressuro Dominojanuam pandat, sed
videresepulcrum, etc. egressus ejus jam facti Iiominibuspraestetindicium.
Qusereuduaiest nobis cur noctem Dominicseresur- Qui eninv mortalis adhuc clauso virginis utero potuit
rectionis evangelista describens ait : Vespereautem nasceudo mundum ingredi ipse absque ulla dubie-
sabbati quwlucescitin prima sabbali, cum consuetus tate jam factus immorlalis clausolicet sepulcro po-
ordo temporum habeat vesperam magis teuebrescere tuit resurgendo exire de mundo. Nec prselereundum
in noctem quam in diem lucescere. Sed mystice lo- quare testis Deminicaeresurrectionis angelus sedens
quens evaageUsta quaalum dignilatis hsec sacralis- apparuerit, cum is qui nalivitatis ejus mundo gau-
sima nox de gloria eviclsemortis acceperit, insinuare dium evangelizabat, juxla pastores stetisse legalur :
studuit dum ejus exordium quo devotse Christo fe- slare quippepugnantis est, sedere regnantis. Et re-
roiivaein obsequium iUius vigilare cceperint, inse- cte stans apparuit angelus qui adventum Doiuiiiiiu
quentemjam diem lucescereperhibuit. NamDominus . niuiido praedicabat, ut etiam stando signaret quia
auctor et ordinator temporum, qui in ultima noctis is queni pracdicabat ad debellandummundi princi-
hujus parle surrexit, totam eam nimirum resurre- pem veairet. Recle prteco resurrecliouis ejus sedisse
ctionis lucem feslivam reddidit et coruscam : siqui- C ' memoratur, ut etiam sedendo figurarel, superalo
dem ab exordio mundancecrealionis usque huc ita inerlis auclcre, sedeni regni j"amconscendisse per-
teniporum cursus distinguebatur ut dies noclem petui, de qua ipse Paulo post discipulis appareus,
prtccederet juxta ordinem videlicet primse conditio- ait : Data est mihi omnispotestas in cmlo et in terra'.
nis, hac auiem nocte per mysterium resurreclionis Et evangelisla Marcus : Et Dominusquidem, inquit,
Domini temporumordp mulatus est. Nam quia necle Jesus, postquamlocutusesl eis assumptus est in cce-
resurrexit a mcrtuis, die vere sequenteejusdem re- lumet sedet a dextris Dotnini. Sedebat autem super
surrectienis effeclum discipuiispstendit, ac parlici- lapidem revolutum quo ostium monumenti claude-
palc cum eis ccnvivip verilatem virtuiis suce mi-- batur, ut claustra inferorum sua illum virtule de-
rantibus simul et gaudentibus astruxit, rectissime jecisse ac superasse doceret, quatenus omnes quos
ncx illa seqiienlis diei ccnjuncla esl luci, ac sic ibi suos invenisset, ad paradisi lucem requiemque
Lemporumordo statuius ut dies noclem sequalur. sublevaret, j'uxta illud propheticum : Tu quoque in
Et quidemaptisstme quondam diem sequebatur nox, sanguine testamenti tui eduxisli vinctos de lacu in
quia homo a luce paradisi peccando lapsus, in hujus quo non est aqua.
saeculitenebras terumnasquedecidit. Aptissimenunc Erat aspectus cjus sicut fulgur, el vesiimenla
dies sequitur npclem quandc per fidem resurrectio- J" ejus sicul nix : ut ipso quoque habitu .ac vultu si-
nis a peccaii leuebris el umbra mortis ad lucem vita3 gnificaret, quia is cujus gloriam resurreclionis nun-
Chrislo largienie reduciuvur. Quapropter necesse Eiabat, et lerribilis ad damnandum reprobos, et be-
est, fralres benigni, ul quia lioctemhanc praecipnaai nignus esset ac blandus ad consolandumelectos. In
gratia Doniinicseresurreclionis illustratam cogno- fulgure enim lerror timoris, in nive autem blandi-
vimus, ipsi quoque curemus sollicile ut nequaquam mentum canderis exprimitur; in cujus indicium di-
cjus parlicula nostro in corde tenebrescat, sed tola vinae discreticnis ipse qucque angelus appareE, et
lucescat in diem. Et nunc videlicet nobis vigilias cusledes sepulcri impios timore perterrel, ac mor-
digna devolionelaudis agentibus, completis qucque tuprum iastar terrse presterait, et visitatrices ejus-
vigiliis, sebria ac pura conscientia Dominici diei dem sepulcri piissimas benigna cansplatipnerefevet
paschalia fesla celebremus. ac ne paveant ccnfprlat. Insuper etiam familiari
Venit,inquil, Maria Magdaleneet altera Maria vi- affatu prior ipse quia scirei Jesuni qusereredicit, et
dere sepuicrum.Duaeunius ncminis ejusdemqueamo- quia jam surrexii addil, moxetiam ipsas honorifico
ris ac devolionisfeiiiinte, quaeDominicunivcnerunt ac lsetissimosubditas minisleriogaudiuraresurrectio-
PATROL.CX. o
139 B. RABANIMAURIARCffiEP. MOGUNT.OPERUMPARS II. Uij
nis ejus evangelizare prsecepii. Et quam feliccs fc- A geuius eum qui Pascha nosirum itnmptatus est Cltri-
rainca qute angelicp dcctte oraculo iriumpbum re- stus, ut inchoata paschaks gaudii sclemnia aos digue
surrectionis mundo annunliare meruerunt, ac mor- peragere et per hsec contingerc ad gaudia faciai
tuis quod Eva serpentino seclucta affalu canlraxil sempiterna, prseslante ipsa Dominp npslrc Jesu
iirqicrium prsedicare dirutum! Quanto feliciores ani- Cbrislo, qui cum Deo Palre et Spiritu saucto vivit
liite virorum pariler et feminaruni, quolquoLin die et regnat in saeculasseculoruav. Amen.
judicii percussis pavore ac digna ullione rcprebis, HOMTLLA ni.
ijiSMcaelesti gratia adjutss friumphare de morle et m DIESAKCTiE PASCnjj;
-gaudium bealse resurreclionis intrare meruerint! Lectio EpistolsePauli aposloli ad Gorinlhios.
Ojrreiilibus autem cis evangelizare discipulis oc- Fratres, cxpurgate. velus fermeiUum,ut sitis nova
i urrit Jesus easque salutaf, oslendens se omnibus conspersio, sicul eslis azymi. Elenim pascha nostrum
iler virlulum incboanlibus, ui ad salutem perpeluam iminolatnsest Christus.
pervenire qiieant, adjuvando occurrere. Resurrectio Domiai nostri Jesu Christi, fratres
Illm autem acccsserunt, et lemieruntpedes ejus. Vi- charissimi, fidem nostram roborat cura facta cre-
deamus, fralres, ia Domimo rcsurgente a morluis dilur, memoriamque ejus renoval einu selemniter
veritatem nostrae earnis, vidcamus gloriam novte " celebraiur. Deniaue cum ante anncs plurimos Chri-
iacorruplionis. Supcrius quippe lectum esl quia stus resurrexerit, iion absurde dicimus quando an-
clauso surrexit monumento ; uunc auiem legilur niversario redilu ista scleranitas procsentatur. Hadie
quod raulieres tenuerunt peclcsejus et adoraverunt Doiuinusresurrexil. Qucd ergo aauis omaibus ilera-
eum. Surrexit enim clauso oslip monuinenli el exiif, iur cum oaiai devotipae agere dcbemus, et qnod
ut immortale jam factum docerct esse corpus, quod seaiel factum est, fide necesse cst ut leneamus. Ulud
iu nipnumeriLoclausum fucraf mortuum. Teneiidas factiim esl ul redimeremur, boc iasliLutuniest ne
mulieribus prcebuil planlas, ui veram se habcre oblivisceremur. Nam qui islum diem digne cujvitce-
carnem quse mortalibus laugi possei intimaret. lebrare, meiuinere debet quod aposiplus Paulus ait
Ite, inquii, nuniiate fratribus meis ttt eani in Ga- in prtesenti leclione : Expurgate vetm fermenlum,
tilmatn, ibi me videbuni. 0 niira pictas Salvatovis, ut sitis nova conspersiosicut estis ax-ymi. Excluden-
luira benignitas ! Quos a:ite passionem discip-dos dura ergo onine fermenium peccafi de cordibus no-
ei aliquando etiam servos vocare eonsueveral, hos stris esl ut jmra meate etrecta conscieatia taiiquam
posl resurrectioaem fratres appellai, ut elejustlcni. pancs azymi efiiciamur, ut recte Pascba Domini
se humanitatis quanv et habuerat habituni resur- celebrare possimus. Verum si fermcatuai peccati et
*
gendo resumpsisse monslraret, et iUos quoquc ad ^ malitiae ia corde leaemus, non meremur Pascha
promerendam spectr.ndam.iueia sua carae coronam Domiui celebrare, el ideo Apostolnsait : Expurgate
immortaUlalis, qua ipse. jam prteeminebat, erige- vetusfermenlum,ut sitis novaconspcrsio, sicut azymi
rot. Sane quoclse in Galilseavidendum a discijiulis esiis. Azymi sumus, si alieni surnus ab omni con-
prccclixil, et sicut sequenlia saneii Evangelii decla- scriplionc peccati. Modicum enim fennentum, ut
ranl, exhibuil, etiain in boc mystice et virtulem Apostolusail, totammassam corruinpit; et ideo cx-
sute resurrectionis el nostrta profectum vilaa sv-ivi- purgare et ahjiccre debemus a nobis omne fermea-
talis iasiiiual. Galilcea quippe transmigraiio facia tuai peccati ut frui iaatsePaschse solemnitatis aie-
inierpretalur ; ct bene in Galilsea vidctur a disci- reamur. Quia paiiicipes ergo nps facerc sanctaePa-
pulis quijanv dernorfead viian, de coiTupLioncad sekce rcn:i::i]S voluit, orcrnus ul sacramenta ejus
incorruplionem, de poe-aatransmigraverai ad glo- clignesunianius, ut jure benediciiciiemDcmini co:;-
riam, ut victoriam resurrectionls aou soluia osten- scqui lucreamur. Hcecest, charissimi, dies Doiui-
sione corporis ct exliorlaiiono sermonis, sed noinine iiicta rcsurrecliouis et nostrse hiifium redernplicnis.
quoque loci in quo apparercl, et IoquercLiir eis Iitec cst, inquam, dies quaai fccit Doniinus.Exsul-
eommendaret. Sed el nosipsi gaudio rcsuvrccticnis ienius in ea, kaac omnesvoce consona, keio spiritn,
ejus iia solnm tunc frui valemiis, si ntoc c'e cov- corde coiiiriio cclcbremus, et agamus spiritalem in
ruptela vilioruin ad virtutuiu opera irp.r.smigrare psslmis et Iiymais laatitiam ia memoriain passionis
saiagimus. Unde curandum summcpere, fratres raei, et resurrectionis Ckrisll in spe futurte vitse. Ecce
ut quia resurreclionis Domini et. Salvaterls nostri isla die, qusr.do audivimas Alleluki, quodammodo
tempus agnovimus quia ejus soiemnia cclebramus Isetatur spiriius aoster, cl jucumiitale totus perfun-
continuis bonorum cperum profeclibus, sd contem- diiur : Allckiia namcraelaus in cxcclsisDominodici-
plandam ejus celsitudinem fransmigrenius. Quia uo- tur. Quia nobis convenit ut devota mente omni tem-
Girseresurreeiionis lempus ignoranuis, quod tamen pore, die tamen isio prtecipae laudemia excclsis Do-
futurura nullo modo ambigimus, et omni quidem miao decaiitemus, id est, nonsolum pre, sed eliam
et in hac prsecipuenocle pro cjus exspcctatione vi- epere perfecte Deminum nostrum voce et corde in
gilias aganvus, obsecremus misericordiam illius qui laudibus exsultare sludeamus, ut nos in ccelesti viia
susceptam pro npbis humiUter morlera mox subli- per illum exsultare mereamur, qui cum Dee et Spi-
miter superavil, ul nostrse nos tempere resurreclio- ritu sanctc vivil et regnal unus Deus per immorta-
nis de aiorte ad vitam iraiisiniarare concedat. Ro- lia sceculasceculprum. Amen.
l-il HOMILLEIN EVANG. ET EPIST. 149,
HOMILIAIV. / etenim terror est, in nube autem visieuis leae blan-
A
ITEHINDIESAXGT.'E PASCHJE. dimentum. Dies vere justi, et npx accipitui vita
Lectiosancti Evangclii secundumMarcuiri. peccaicrts; unde et ccnversis peccaleribus Paulus
Maria Magdalen.e et Maria Jacobi, et Satome dicit : Fuislis aliquando lenebrm, nunc autem lux in
emeruntaromata ut venienles,ungerent Jesum-. Domino. lu die erge per nubem cclumna mcnstrala
Audislis, fratres chari.ssir.ii, quod saacias iniilic- est, et in npeie pcr igneni, qui cmnippiens Deus et
rcs qute Dominunv fucran.1. seculai euia aroma- Mandus-jaslis el terribilis ajiparebit injustis : islos
libus, ad moa.umentuui-yen.erual, et euta quciii in judieio veniens per lenilalis vaansuetiidinem de-
viventem dUexeranl el. jani avortuo huniEiiUalis inalcei, illcs verc per justilite dislricticnem terret.
obsequiinlur. Sed res gesta. aliqaid in sanc-ta Ec- Sedja-m quid angelussubj'ungat audiaraus.
clesia signat gerenduni; sic quippe necesse est Jesum quceritis Nazarenum. Jesus Lati.ne elequio
ut audiamus quce facta sunt, quateaus cogilemus salutaris, id est Salvator iaterpretatur. Al.vere niulti
eiiaiii quse npbis s.unl ex eorum tmitalione facienda ; tuiic Jesus diei polerant, non tawen substantialiler
et nos ergo in eo. qui est mortuus credentes, si sed liuiieupative; idep et locus siibjungilur, ul de
odore virtutuui referli cum opinione bonoriinv ope- quo Jesu dielum sit manifestetur, Nazarenum. Et
rum Dominura qucerimus, ad nionumenlum pro- R 1 causam prolinus subdit, crucifixum; atque addi-
fecto iUius. cuni aromatibus veninius. Illce autem dit:
mulieres angel.osvident quaecuni.arerDalibus vene= Surrexit non est hic. Non est hic dicilur per prte-
runt, quia.videlicet illse mep,tes superaos cives aspi- sentiam carnis, qui tamen nusquam deerat per prse-
ciuat, quse cum virlutuni odcribu.s.acjDomiaum per senliam majestalis.
saacta desideria prpficiscuntur. No.taud.umvero no- Sed ite, dicile discipulis ejus et Petro quta prmce-
bis est, quidnam sil quod in dextris sedere angelus detvos in GalHwam.Quaerendum nebis est cur.npr
cernilur. Quid namque per sihistram nisi vita prte- miuatis discipulis Petrus designetur ex npmiiie? Sed
sens? Quid vere per dextrani nisi perpetua vita si- si huiic angelus ncininatim. npn exprimeret, quiina-
gnaiur? Undescripluraesl: Lwva.ejussnb capiiemeo, gistrum negaveral venire inter discipules non auderet.
et dextera illius amptexabiturme. Quia igitur Redem- Vocatur ergc ex noaiiae ne desperaret ex iiegatione.
pLornest.erjam prcesenlis yitsa corruplicaem transie^ Qua in re corisiderandiim nobis est cur omnipotens
rai, qui nuntiare perennem ejus yitam venerat, in Deus eum quem cunctic Ecclesiseprseferre disppsue-
dextra se.debat; qui stola candida cpoperLus ap- ral, ancillse yocem perlimescGreet seipsum negare.
paruit, quia festivitalis noslrte gaudia nuntiavit; permiserit, Quod nimiruia magase ac.tuin pietalis
candor e.tenimves.tis splendorem nostrffi clenuafiat.^1 dispeusatioae cognoscimus, ut is. qui futurus erat
solemnitatis. Nostrse dicamus, an suce? Sad. ut fa- pastor Ecclesise in sua culpa disce.rel qualiler aliis
teamur yerius, et suce dicamuset nostraj. IIIa qujppe misereri debuisseL. Prius itaque. eum oslendil sibi,
Rcdcmptoris nostri. resurrectio, et. npstra festivilas et luiic prseposuit cseleris, ut ex sua infirmitale
fuit, qui.a nos ad immertaUtatem reduxit, el. augc- cognosceret quam misericprdiler aliena infirma tqle-
lorum festiyitas. exstilil, quia nos reyecandc ad raret. Ber.e autem de Redemptore npstro dicitur :
ccelestia eerum numerum implevil. In sua ergo ac Prwcedet vos in Galileam, ibi eum videbilis sicut
noslra fes.iyitate angelus in ajbis vestibus appa^- dixit vobis. Galilseam nanique transmigratio facta
ruit, quia dum ncs per resurrectionem Doraini- inierpretatur; jam quippe Redemplor noster a pas-
cam ad superna red.ucimu.s,cceleslis pairite damaa sione ad resurrectionem, a mprte ad vitam, a poena
reparantur. Se.d.quid venienles feminas afTatiir au- ad gloriani, a corruptione ad incorruptioaem traas-
diamus. migrarat, ei prius posi resuvreeticnem in Galilsea.a
Nolite expavescere.Ac si aperte dicat : Paveant discipulis videfur, qtiia rcsurreetionis. ejus gloriani
iUi qui non arnant adventum supernorum ciyi.um; post laeti videbimus, si modo a vitiis ad virtulum
nerLiiuescanlqui
J. -i carnalibus desideriis pressi" ad eo-
' ceisiLudinem transmigramu.s. Qui ergo iu sepulcre
riim se socieialem pertiagere posse despcranl, Vos 1 nuntiatur, in transniigrafione cstenditur, quia is qui
auiem cur periimescitis qr.i vestros concivesviae- in inprtificaticne carais agacsei.tur, in Iransmigra-
lis ? Unde e.t Mattkseus angekim apparuisse descvi- tione mentis videtur. Traasmigremus ad virtutes a
iiCiis, ait : viiiis, ut Redempiorem nosirum in Galilsea videre
Eral aspeclus ejus sicut futgv.r, ei vesiimenta eius itisreamur. AujuveLomiiipotens Deas ad vitanvdesi-
candida sicut nix. In fulgiire eteram ierror tir.ioris; derium noslruui, qui prc npbis in mprte dedit uni-
cst, ia nive autem blandimentum candoris. Quia cuin filium suum per eumdem Jesuni Christum Dc-
vero ooiaipoieas Deus, ei terribilis est peccatoribus: minum npslrum, qui cum ee vivit et regnat Deus in
et blandus juslis, recte tesii.s resu.rreclionis ejus: unitate Spiriius saneli Deus per omnia saeculasse-
augelus et in fulgure vitltus et in canclorehabitusi culorum. Ainen.
demoiislratur, ut de ipsa sua sp.ecie et lerreret re- HOMILIAV.
probos el mulcere.l pios. U.aderecte quoque popu- FERIAII.
lum per desertum gradienleni columna ignis iai Lectio Acluura aposlolorum.
jiocte et columaa nnbis proeUialtin die. In igne; In diebusillis stans Petrus in media plebis dk-tt •
145 R. RABANIMAURI ARCIIIEP. MOGUNT.OPERUMPARS H. 144
Viri fratres, vas scitis qupd factum est verbum per .\. ob peccatorum magnitudinem; ccrppris est mors
universam Judwatn, incipiens a Galilma, pasl ba- quando ab anima deseritur. Ab his duobus nior-
ptismum quod prwdicavit Joannes, Jesum a Naza- tis geueribus resuscilalorum duas dicimus resur-
reth, etc. rectiones. Nunc autem animarum in Ecclesia per
JJreviter omnia qute in Symbolo continentur coin- FiUum Dei, Verbum Dei, fit resurrectio, quando per
jilexus est apostolus Petrus in lectioae praesenti gratiam Dei vivificalaeresurgent a morte iniquitatis ;
quam audistis, fratres charissimi, quod Jesus sit et hsecest prima resurrectio, quam qui habenl, in
Cbristus , quod omnium sit Dominus. Stans eniru in secunda, quse est ccrpprum, feliciter resurgent in
tnedio plebis dixit: Viri fratres, vps scitis quod fa- vitam aeternam.Resurgent et impii unusquisque cum
ctum est verbum per universam Judmam , incipiens sua carne, ut cum diaboloet angelis ejus puaianiur.
enim a Galilma, post baptismum quad prmdicavit Hoc certissime sciendum est, quod nemo nisi per
Jpaunes, Jesum a Nazarelh. Totum hic pariter de- indebitarn misericordiam Dei liberabitur, et ueino
monstratur, quod mundum Deo reconciliare missus nisi per debitum judicium damnabitur. Tunc sancli
sit Ghrislus, quod Joannis voce est prseco natus, sciunt plenius, quid boni ejus conlulerit gralia, vel
quod Spiritu sancto peruactus, quod Deoinhabilaiite quid essent conseculi si divina ecs gratuitp munere
per miracula declaratus, quod crucifixus et a mor- ." nen elegisset. Tunc eril ipse Deus sanctorum satie-
tuis suscitatus suisque manifestatus, quod judex sil - tas, bealoruai jucuadilas, et omnia- qusecunque ab
omniam in fine venturus, quodque etiam per Eccle- eis honeste desiderari possunt, et vita, salus, et
siam suam per fidem totum sit orbem illuminaturus. victus, et copia, et glcria, et hpnor, et pax, seterna
Deinde subjungitur : beatitudo, et beata teternitas, cui sit honor et gloria
Quomodo unxit eum Deus^Spiritu sancio el vir- auac et seaiper, et ia ssecala sseculoruui.Auven.
tute. Unctus est ergo Jesus non oleo visibili, sed dono HOMILIAVI.
gralice spirtlalis, qute omnia pleniler ccntinebat; ITEM FERIAII.
qucd visibili siguificatur unguentc que baptizatcs Lectio sancti Evaugelii secunaum jucaui.
ungit Ecclesiae, dum per imppsitipaem manus epi- In illo tempore,duo ex discipulisibant in castellum
scopi Spiritus septiformis invocatur; in qua similitu- quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab Jerusalem
dine super eum baptizatum Spiritus sanctus in spe- nomine Etnmaus, et ipsi loquebantur ad invicem de
cie columbaedescendit. Tunc Ecclesiam suam praefi- his otnnibusquw acciderunt, elc.
gurarredignalus est, in qua praecipuebaptizati acci- Ia quotidiaaa vobis solemnitate laborantibus, fra-
piunt Spiritum sanctum; tunc enim inteUigendusest tres charissimi, pauca loquenda sunt, et fortasse
unctus cum Verbum jaro factum est: id est, quod C hsec utilius proderunt, quia ssepe et alimenta qute
humana natura sine ullis praecedentibus bonorum minus sufficiunt, avidius sumuntur. Lectionis ergo
operum meritis Deo verbo est in utero virginis co- evangeficaesummatim sensum statui non per sia-
pulata, ut pariter divina et humana natura utia esset gula verba discurrere, ne dilectionem vestram va-
persona, et ob hoc eum confiteniur natum de Spirilu leat sermo prolixior expositionis onerare. Ecce
sancto et Maria Virgine. Qui perlransivit bene fa- audistis, fratres cbarissimi, quia dupbus discipu-
ciendo ac sanando omnes oppressosa diabolo, quo- lis ambulanlibus, in via , nca quidem credenli-
niam Deus erat cum illo. Id est, Pater cum Filio bus , sed tamen de se lequentibus Dominus appa-
semper manere, melius est intelligere quam divini- ruit, sed eis speciem quam recognoscerenl non
tatem Filii cum homine, quem assumpsit, cohabitan- pstendit. Hoc ergc egit fcris Dprainus in aculis cpr-
tem significare, ne Christi personam geminaret et poris quud apud ipsos agebatur intus in pcuks ccr-
in errorem maximum incideret. Sequitur : dis. Ipsi namque apud semeiipses inlus et araabaut
Et nos testes sumus omniumqum fecit, in regione et dubitabant, eis autem Deminus fpris et prcesens
Judmorum et Jerusalem. Recte autem tesles se esse acterat, et quid esset ncn oslendebat. De se ergp lo-
teslanlur, qui per universum mundum missi sunt quentibus praesentiamsuam exlribuit, sed de se dubi-
Evangelium,praedicareut in psalmolegimus : In om- O tantibus cogaitionis suae specienvabscpBdit. Veiba
nem terram exivit sonuseorum, et in fines orbis terrw quidemcpntulit, duriliam iiiielleciusiucrepavit, Scri-
veroa eorum. Deus Paler duas in Christo operatur piurae sacra aiysteria qucode seipse eraat aperuit,"ct
naturas : per unam quae ei communis est cum Deo lamen qui adhuc in eerum cordibus peregrinus erat
Patre, ex eo quod Deus est; per alteram qua ex a fide, ire se longius finxit; fingere namque compo-
Maria Virgine bomo factus est. Per has duas nata- nere dicimus, unde el composilores luti figulos vo-
ras in uno Filio Dei Deus Pater duas facit resur- camus. Nihil ergp simplex verilas per 'duplicilaleni
recliones humani generis , id est , animarum et fecii, sed talem se eis exhibuit in ccrppre, qualis
corporum. Habent enim et auimse morleni suam apud iUcs erat ia mente. Prebandi autem erant sibi,
in impietate atque peecalis, secuadum quam mor- qui eiun etsi necdum ut Dcminumdiligerent, saltem
tem merlui sunt, de quibus idera Dominus ait : ut peregrinum araare petuissenl. Sed qui esse ex
Sine morluos sepelire mortuos suos; ut scilicet in tranei a charitate nen ppterant, hi cum quibus ve-
aiiinia merlui in cprppre meriups sepelirenl. Mers ritas gradiebalureuiii ad hospitium quasi peregriuuiii
esi videlicet animse qaaado Deus descrit eam vocaut. Cur autem dicimus vocant, cura illic scii-
145 HOMILIJEIN EVANG. ET EPIST. 146
plum sit, et coegerunteum. Ex quo nimirum exem- A estis, et desideria patris vestri facere vultis. Ecce unde
plo colligilur qui [Forle, quia] peregrini ad ho- filii diabeli. Quae sunt illius desideria ? Ille homi-
spitium son solum invitandi sunt, sed etiam tra- cida erat ab initio, et vos qumritis me occidere.Ecce
hendi. Mensam ponunt, cibos offerunt, et quem in quomodo imitatione filii diabeli : nam et filii erant
Scripturse sacrse expositione non ccgnoverant, in Abrahaepropter originem carnis quibus ista aposlo-
panis fraclione cognoscunt. Audiendo ergo praecepta lus loquebatur, et filii imitationis propler castitatem
Dei illuminati non sunt, faciendo iUuminati sunt, tiuioris quibus specialiler dicebat-: Et qui in vobis
quia scriptum est : Non auditores legis jusli sunt timent Deum verbum salulis hujus missum est. Illud
apud Dcum, sed factores legis justificabuntur. Quis- utique de quo Isaias ait: Verbummisit Dominusin
quis ergo vult audita intelligere, feslinet ea quse Jacob , et cecidit in Israel, id est, misit Deus Filium
jam intelligere potuit opere implere. Ecce Dominus suum, de quo Joannes ait: In principio erat Verbum,
non est cpgnitus dum loqueretur, et dignatus est et Verbumerat apud Deum, et Deus erat Verbum. Ad
ccgnasci dum pascitur. Hospitalitalem ergo, charis- Jacob, id est, ad Judaeos.Et venit ad Israel, hoc est
simi fralres, dUigite, charitatis opera amate, hinc ad geniiuai populum. Dei autem verbum, ipse est
enim per Paulum dicitur : Charitas fraternitatis ma- Dei Filius, quapropter cuni eum Pater verbo [ver-
neat in vobis, et hospilalitalem noliie oblivisci.Per B bum] misit, a Patre et Verbo ejus factum est ut
hanc enim placuerunt quidam angelis hospitio r.e- milterelur. Ergo aPatre et Filio missus est idem Fi-
ceptis. Hiuc Pelrus ait : Hospitales invicem.sine mur- lius, qui verbumPatris est ipse Filius in ipso DeiVer-
uiurafioiiiOus.IpsaVeritas dicil : Hospesfui,et susce- bo, qaod erat in principio apudDeum et Deus erat. In
pistis me. Opinata res est valde et seniorum nostro- ipsa scilicet sapientia Dei erat, quo tempore Ver-
rum nobis relatione tradita. Quidanv pater fariiilias bum caro fieret ethabilaret in nobis; quia plenivudo
cum tota domo sua magno hospitalitatis studio ser- temporis cum venisset, misit Deus Filium suum
viebat; cumque quotidie admensam suam peregn- factura ex muliere, ut incarnatum Verbum homini-
nos susciperet, quodam die peregrinus quidam inter bus ajipareret.
alios venil, ad mensam ductus est. Dumque pater- Qui enim habitabant in Jerusalem et principesejus,
famiUasex humiUtatis consuetudine aquam vellet in ignorantes Jesum et voces prophetarum, qumper omne
ejus manibus fundere, conversus urceum accepit, sed sabbatum leguntur, etc. Hiuc et in Actibus aposto-
repente eum in cujus manibus aquara fundere volue- lorum scripluai esl : Moyses enim a temporibus an-
rat noninvenit. Cumque hoc factum secum ipse mirar tiquis habet in singiilis civitalibus, qui eum prwdicent
retur, eadem nocte ei Dominus per visionem dixit: i» synagogis.la his testimoaiis manifeste declaratur
Csetensdiebus me in membris meis, hesterno autem 'C quia dectio legis vel prophetarum a Judaeis sabbato
die me in memetipso suscepisti. Ecce in judicium semper in syaagogis legebatur.
veniens dicit : Quod uni ex minimis meis fecistis, Cumque consutnmassentotnnia qum de eo scripta
mild fecistis. Ecce ante judicium cum per membra sunt. Haecverba et Joannes hoc modo narrat dicens :
suscipilur sua, susceplores suos etiam per semet- Postea sciens Jesus quod omnia consummata sunt,
ipsum requirit,et tamennosad hespitalilalis gratiam ut consummaretur Scriptura dicit: Sitio, etc. Pera-
pigri sumus. Pensate, fratres, quanta bespitalilatis ctis omnibus lesus quse ante suam mortem peragi
virtus sit; ad mensas veslras Christum suscipite, ut oportebai, quando voluit et sicut voluit tradidit spi-
vos ab eo suscipi ad convivia seterna valeatis ; prse- ritum.
betc modo peregrino Christo hospitium, ut vos in Deponentes eum de ligno. A Moyse in eremo
judicio non quasi peregrinos nescial, sed ut proprios aeneus serpens ligno suspensus est, ut Deminus et
recipial ad regnum. Ipse Domiuusnpster JesusChri- in serpenle merluus, el in aere significaretur aeler-
slus, qui cum Patre ei Spiritu sancto vivit et regnat nus. Unde licet ul judiearetur mortuus per humani-
in ssecula. Amen. tatem, et taiaea esset quasi seneus per divinilatem.
HOMILIAVH. n Quod respondendum esl Judaeis objicientibus testi-
FERIAIII; raonium illud : Maledictus omnis qui pepcndit in li-
Lectio Actuum apostolorum. gno, maledictum esse hominem qui in lignp pendeal,
In diebus illis, surgens Paulus, et manu silentium sed noxium non innocentem; neque enim innocenlia
indicens ait : Viri fratres, filii generis Abraham, et potest esse maledictum pcence peccati. Eteniui si
qui in vobistiment Deutn, etc. Mardochceusprceparate ligno appensus, sentenliam
Omnes quibus ista loquebatur apostolus, secun- regiae crudelitatis explesscl, nunquid eum hi tunc
dum carnem filii Abrahae erant, sicut et ipsi de se- dignum hac maledictione judicareni? Non omnino.
ipsis alio in loco dixerunt : Setnen Abrahw sumuset Idcirco Dominus nosler pependit in ligno ut nos a
tudli servivimus unquam; et ilerum : Paler noster delicto quod in ligno fuerat perditionis admissum
Abraham est. Et dixit illis : Scio quod filii Abrahm ligno appensus absolveret.
eslis. Imilatione enim non filii Abrahaeeranl illi qui- Posuerunt in monumentum.In monumento novo
bus Dominus loquebalur : Vos ex patre diabolo eslis. positus esl Jesus, in quo nondum quisquam po-
Unde ergo Judaei filii diaboli? Non nascendo, sed "situs erat: sicutin virginis ulero nemo anteilluni,
imitando. Vos, inquit Daaiinus, ex patre diabolo nemo post illuni, cpnceptus est. Ita in hcc inenu-
147 B. RABANIMATjElARCHIEP. MOGLiNI-,"'OPERUMPARS II. U§
'$ Conlurbqli vero el conterrili cxistimaLamse spiri-
nicrilo"riemo aiile illum, iierrio post iliuift sepultus A
est. fum videre. Quod hteretici Manichaci de Chrislo
Deus vero susciiavii euni a mofluis. Radix aniara susprcanliir e"tcredunt quia uoiv erat vei'a caro sed
crucis evanuit, "flosviite curii fruclibus "surre.xiLia spiitius erat, ha.1^pitma cogitaiio stirrexit in cor-
gloria. Haec es'L virga Aaron cfase posi siccitai.em tlihus aposioiorum; eLilli qniilem MsriichsKi nunquam
fforiiii. Virga eaiin posi aridiiaXem viresceas, Ghvi- crecluni Jesam iuisse hoaiirieiu, diicipuk auleni rto-
slus e"s'tpost inortem TesurgenS, qui csi flos virgi- vertnifc hominem 'cum quo ianio tempore [lanluni
iima, eoroaa martyruiri, graiia Ccritirieiiiium. tsiDpiis] fuerarit 'eonversati. Sed "posiecqtiam mor-
Qui vistis esl per dies tnulfos, idestpar dies qua- "trmiiiesi: quoJ iioverani, qiiornpdo crederent Lcc
draginta, noa iamen eis per orimes quauraginta iiios potuisse resriscilKit ipocl poiuii niori ? Appf:ruiLcrgo
dies continue apparuit, "sed quofies voluit, quibus oculis ipsorurn lalis criiaierailluuv noveraiil; et non
voluit, et quemadmoduni voluft apparuit. creueaies terlia eie poiuisse verarn 'caraem cfe se-
His qtii siiriut ascenderunt cuin eo de Gaiilwa in pulerc -surgere, pRtavcrcivt se spiritum viddre. Er-
Hierusaiem, etc. Salva historia videamus iateiligeii- TO"risle apostolorum secia esi Maisicliceo^um.Solent
tiam. Galilsea namque transmigratio facta inierpre- "auiem quaiicio Iisecillis olvjiciunlur "iiarespoiidere :
tai.ur, Hierusalein visio pacis. Illi eiiim cum Domiuo"1 H -Qniiiiftaii credimus, quia Ckristum Dctauicm cre-
de Galilsea ascendurit In Hierusalem, qui prius hic diuias, spiriinm fuisse credimus, carnem non cre-
vitiorum fPniilem respaentes, ad"virtutum culmiria dimus? IJclior est Epirll.esquam caro. Quod-inelius
transiuigrarit. lUi scflicet cumTiedeiiipiore noslro a est creaiinus, quotl deferius esl credeve noluriius.fii
passione ad resurreclioiiem, ainorte ad vilam, a iiihil mali est iri isto "sernibne, dimillat-Jesus disci-
poena au gldriam, a corruptione ad inedrruptionem "pulos"suosin ista crrore. Quid maii credidermvt cl
trarismigraburit, et in Hierusalem.coelesli quanUo- discipali ? Chrisiuni spiittuiri crediderunt. Koh eniivi
quc Dominum lceli videburit, qiiando viiiis derelictis putaveiunt esse riiillufii, secl splrilaifl. Parvo inorbo
ad virtutum celsiLudiaemtransierial. te pufas jiericlitari? AifdisenTehtianiTnedici.
Et nos vobis anriuniiamus ea quai ad paires nosiros Et dixit eis : Quid iurbali esiis, e't ~Tcogttaiiones
repromissio facla esi, etc. Abrahce eniin dictuai, est: asceridunt in corda vesira? tiaales utique CCgttatio-
In te benedicenlur universw cognalionesterrw. Jacob nes, riisi ialscc, mnvbidce,"pgrnfcioste"?Perdidisset
aulem : Et benedicentv.rin te el in scmine tuo cuncioi enim Chrisius fructum passionis, "Sl"non esset 'veri-
tribus ierrce. Quod Aposlolus exponcus ail : Non tas resuTfectiouis. QuiUiurbaii estis, el CagUationcs
dixit in seminibus, sed in semine tuo, qupd est Ctiri- . ascendunt iu corda vesira ? Tanquanv si bcnus acri-
stus. Semen quidera Abrahse "Cbrislus esl, in cujus ^ cpla dicerel : "Qucd ibi plantavi, ibi 'inveniam, aon
nomine fide omnibus Lerrsefamiliis, videlicel Judseis 'spirias quas iiori plaiitavi. In cor vestrum desceadit
et Gentibus, est benedictio repromissa. Idein si.gni- fldes quia clesuper est; cogitatipnes 'autem istse uon
ficat Dabo vobissancia fidelia David, id cst qucecmi- .desuper "descerideruril,sed in ipso ctfrde siCutheiija
que David prcmisit, ea vebis-fidelissponsor implebo, mala ascendefunl.
Christum scilicet de ejus "stirpe •nasciturum, <jui Videte mamts meas e! vedes, quia ipse ego .sum,
omntbus in se credentibus et mandala ejus rite cu- paipate ei videle, quia spiritus earnem et pssa twn ha-
stodientibus vitam in ccelis conferet sempiternam. bel^ sicut me videlis habere. Resurrectionem suam
HOMILIA VIII. ceriam et veram, ei muliis variis "doeumenlisper-
ITEHFERIJ3III. suadere dignatus est propter cedificandam fideiu et
Lecfio sancti Evangelii secunduai Lucam. fugandam de ccrde perfidiam, omnemque dubitatic-
In ilio tempqre, sleltt Jesus in tnedio discipulorum nem de sua resurrecliene iplleiidarn. Parum fuit
suorum, et dixil eis_: Pax vobis : Ego sum, nolite oculis se videndum prcebefe, si ncn prceberet eiiam
tiniere, elc. manibus coalrectandaai. Qui dum palpanda disci-
Hanc oslcnsionem Doaiini post -resurreclionem "et^^. pulis ossa carnemque prsempnslret a parle statuni
Joannes commcmorat dicens : Gum essel sero die verceresurrectioiiis qute el in se facia et in nobis
ilto una sabbatorutn, et fores essetitclausm v.bi eraiu estfuiura significat, quia non, sicut EutycliiusCon-
discipuli congregati propter metiim Judworum, venit stSBtmopoUtanseurbis episcopus -scripsil, corpus
Jesus ei steiit in meclio, et dicit eis : Pas vobis. nostrum in illa resurrectionis gloria erit impalpabile,
Quid aiirum si clausis jaauis post fesurreetionem ventis aereque subtilius. In iUaeuim resurreclicnis
suam in scternuirijam victurus intravit, qui rnoriiu- glcria eril corpus nostrum subtile quidem per effe-
rus veniens noa aperto utero virginis exivit. Quod clum spiritalis poientice, sed palpabile per veritatenv
autem dieit Joaimes noa curn illis fuisse tunc aposto- nalurse. Neque huic asserLioniputetur apostoli senao
lum Thomam, cum secuudumLucam duo illi quo- repugnare. Quia caro et sanguis regnuin Dei tipn
rum erat unus Cleopbas regressi in Hierusalem in- ppssideburit.Hoc eniai locc Apcstplus carnis et san-
venerunt congrcgatos undecim, et eos qui cum ipsis guiais ncmiue aoa substantiam veri cofpofis, "sed
erani procul dubio inlelligeadum quod inde Thpmas corruplionem morlalitalis signiQcat."Sicut ipse con-
Sxierit antequam eis Deminus hsec loquentibns ap- sequenter exposuiE dicens : Neque corruptip incor-
fttj)ii?iiii;ipotiidibii. Aiiier uauiiruc caro in Sciiptuvii
HOMILLEIN EVANG. ET EPIST. - 150
149
sacra juxta naturam, aliter-juxla culpam; alitcr' A Quoniam bonus, quoniam in aternum misericordia
juxta corruptionem morlalitalis quse ex culpa conti- cjus. Postremo ut efiam perfidis in judicio quam
git appellalur. Juxta naturani -quidem cum diclumt juste damnentur ostensa inter alia, flagitia etiam
est: Hoc nunc ps ex ossibus tneis, et caro de carnes vulnerum quse ab iis susccpit cicatrice denunliet.
mea, et Verbutn caro faclum est, el habitavilin nobis. Veluti si miles aliquis foriissimus, jubente suorege
Juxia culparn- verp cum dicitur, Caro concupiscitt pro totius gent-issalute, singulari certamine desu-
adversus spiritum, spirilus adversi.s carnem; juxlai dans, raaUis quidem vukt'5,ribusexceplis, bosteui ta-
coiTuptibiUiatem s.utem cum -scriplum est: Et me- raer, iiiterflciat, spolia ejus diripiat, victoriam suae
mcraii sunt qu.ia caro suni, id est frcgiles et mori- genli reporlet, et interrogalus a inedico cui curandus
bundi. Hec eniav seearnis noniiae designasse rnani- comnMLtiivir,bane veliLcurnri ui nec vestigia vul-
festat ipse psalmista- qui proiinus addlt : Spiriius: neri-.ffi ulla resideant, au niagis ila ut cieatrices
vadens ei non rediens. Regnum itaque Dei caro noni q-jiaem remaneant, deformilas vero prorsus omnis
p-dssidehif,id est, caro juxla culpam vel mprtalita- el fcstiifasabsit, respondeat sccpiustla.se vellesanari
Lem. ELtamen caro possidebit regnunv Dei, id est, ul toto salutis decorisque prisliui statu -recuperato,
caro JMX-lf:"Eaturam quam et Dominns pcst resur- perpeiua securn ianii circumferat signa triumphi :
Tectior.em -videndampalpandavaque discipulis exhi- B sic profecio Dominus pcrpetis ob signum yictorise
buit. Et de qaa beaius Job, cum gloriam resuvre- ncn excepta pro nobis ^Tiinera passionis, sed ipso-
clionis describeref, n.it: El rursum circumdabor pelle' vui~~cicatrices cceio i::ferre quam abolere maluit.
mea, et in carne mea videbo Deum. -Lege epistolam Ncc:iamen ex his qtiidpiam fidei npslrse resurrectio-
sancti Auguslini ad Coasenlium, de corpore Domini nis prsejuuicat, de qua veraci promissioDeprsedici-
post resurreolionem. tur : El capillus de capite vestro non peribit. Adhuc
Et cum hoc dixisset, ostendit eis tifanus et pedes, autera uon eredcntibus et rnirantibus prse gaudie
non solum vaanus et pedes quibus inaita clavorutn dixii :
claruere vestigia, sed attestante Joanne, etiam latus Habelis hic -aliquid quod manducetur? Ad insi-
quod lancea perforatum fuerat ostendit: ut videlicet, nuandam Tesurrectionis suse veritatem, non solum
ostensa vulnerum suorum cicatrice. dubietatis alque taagi a discipulis, sed eiiam convesci cum illis digna-
infideUtatiseornra vulnus sanaret. Verurn quomocio -tur. Non qiudera quasi post resurrectiouem etbo in-
posLresnrrectioaem davorum veliartcese locapari- "dig&ns,nec quasi nos in resurrectione cibis egere
deado discipulorum dignalus esl, fidemspe.mque ro- -signifieariS,sed ut eo modo naluram corporis resur-
borare, ita in die judicii, et eademsuse passionis ia- gealis astrueret, ne illud non corpus sed spiriium
dicia, et ipsani pariter erucem inoustrando venturus G esse arbilrarenlur, et sibi non solide sed imaginali-
esE impieLalem superboruui infideUlatemque coa- ter apparere, manducavil pelesLale nen neeessitate.
fundere : scilicet et ut ipsum se esse qui ab impiis Aliler enim abscrbet aquam terra siliens, aliter solis
el pro impiis mortuus est cunctis palam angelis et -radius candens; ilia indigenlia, iste potentia.
hominibus oslendat, videanlque ut scriptum est : -Aiilli obtulernnt eipartem piscisassi et favum.mel-
In quem•pupugerunl,et plangant se super eum omnes tis; el cum manducassel coram eis, sumens reliquias
tribus terr-tc.Sane notaadura quodsoleai in hoc loco dedit eis. Quid sigr.ificare credimus piscem assum?
genliles caltmmiam struere el fidem ^peratce a nobis nisi ipsum raediai.orem Dei et hominum passum.
-resarrectipnis ^slulta garrulilale deridere. Si eaim -Ipse enim latere dignalus est in aquis generis hu-
ipseDeus yester,tnquiunt, liec sibi tnflicta a Judteis -nianL capi vekiil laqueo mertis npsirae, et quasi tri-
vulnera curare prtevakiit, sed cicairioum vestigia bulatipne assalus esl lempore passicnis suse. Sed qui
eoelo secum, ut dicitis, invexit, qua temeritale pu- -piscis eLassus fieri dignatus est in passione, favus
lalis eurn vestra de pulvere membra adintegrum esse mellis nobis cxstilit in resurrectione; an qui in
restauralurum? Quibus respondendum,quiaDominus pisce asso figurari voluit tribulationem passionis suce
nosler, qui suamperpetua jamimmortalitateglorifica- in favoimellis utramque naturani exprimere voluit
tam de sepulcro caniem resuscitare quandp voluit, et -persease suse : favus qui.ppe niel in cera est; mel
quPinpdovpluiipotuii, etianvqualem voluit suscilavit. vero in cera est diviiiitas in humanitate. Sic autem
Nequeeaim consequens est ut qui lriajorafecisse pvo- sua Redemptor indicat ut imitationis viam nobis se-
batur,.minora;facerenequiverit; sed cerle dispensa- quentibus sternat. Ecce eniin ia cibo suopisci asso
lionis-gratiaqui majus feciLminus facere supersedit, cpnjungere favum yoluit, quia videlicet Ulosin suo
hoc est qui .moriis regna destruxit signa morlis corpore ad seiernam quietem suscipit, qui cum hic
obliilerare noluii, Primo yideiicet ul per hcec disci- Iribulaliones pro Deo senliunt ab anvoreinternte dul-
pulis Ikiem suce resurreclionis astrueret; deinde ut cedinis non recedunt. Cum asso pisce favus sumitur,
Patri pro nobis supplicaus, qaale -genus moriis pro quia qui hic afflictionem-prcverilate suscipiunl, illic
raortalium vita pertulerit semper ostendat; tertiout dulcedine vera -satianlur.
sua morte redemptis quam misericordifer sint adjuti El dixit ad illos : Hwc sunt verba quw locutus
proposilis semper ejusdera mortis iunoyet indiciis, sum ad vos cum adhuc essem vobiscum, idest, cuut
ideoque misericordias Domini in selernum cantare adhuc essem m carne mortali, in qua estis et vos.
JIQHcessent, sed dicani qui redempti sunt a.Domino: Tunc enim in eadem carne, sed illis in eadein nnoi%
151 B. RABANIMAURI ARCHfEP. MOGUNT.OPERUM PARS II. 152
taiilale non erat. Et cum iUis quidem, posteaquann A jaetare. sed animc slabili defixi et coelestiumreruui
-
surrexit, fuit quadraginta diebus exhibitione corpo- : ccntemplatiene firmati, manent semper impavidi.
ralis prcesentiae, sed non cum illis fuit consortico Qui timetis Dominum, inquit, audite, id est, qui rer
infirmitatis humanae. verentiam habetis nominis ejus; quia ejus verba non
Quomodo necesse est impleri omnia, qum scriptaa meretur audire, nisi qui cognoscitur et tiniere. Tiraor
sunt in tege Moysiet prophetis, et psalmis de tne. Vidc-
e autem Domini quia justus et rectus est, audituia re-
quoniodp tulit pmnes ambiguitates : visus est, tactuss novat, amorem tribuit, ardorem charitatis inflanmial.
est, manducavft; ipse cerle erat. Tamen ne in aliquo0 Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob,
sensus humanos ludificasse videretur, misit manuss Deus palrum nostrorum. Pplerat dicere Deus Abra-
ad Scripturas. Dicant pagani quidquid volunt: Ma- ham, Isaac, Jaccb; sed ter neminat Deum Abrahaiu,
gus fuit, potuit se sic ostendere. Nunquid magus an- Deumlsaac,'DeumJacob, ut tu intelligas Patrem et Fi-
-
tequam natus, potuit se sic prophetare? Date Scrip- lium et Spirilum sanclum, et ne tibi scandalum terna
turas, quia quod videtis ante provisum est, quod1 Dei nominatio generaret addit, Deus patrum nostro-
ceruitis ante prcedictum est. Audi, fitia, et vide; audii rum. Prudenter enim personas dtstinxit, et natuiam
prtedicta, vide complela. Tunc aperuit illis sensumi univit.
ut inteUigerent Scripturas, et dixil eis : Quomodo sicc B GlorificavitFilium suumJesutn. Glnrificavit Filium
scriplum est, et sic oportebat Christum pdii'et resur- suum, quandc pcst resurreclionem nimis mirabilenv
gere a mortuis die tertia. Prsebet se videndum oculis,> tetius mundi creduliLatem Deus eum in eo qaod
praebet manibus coiilreclanduni. Parum est; legis3 Iiomo faclus est habere concessit. Glorificavit eum
commemorat Scripluras; et hoc parum esE : aperit1 gloria resurrectioiiis, gloiificavit gloria asceasionis,
sensura utquod iegis InteUigas.Deindecommendatarai et glorificavit gloria sucedexlrse sessionis.
sui corporis veritatem, commendat Ecclesise unitati. Quemvos quidem tradidistis. Hinc enim respondit
Et prmdicari in nomine ejus pmnitentiam in remis- Pilatus Domino dicens : Nunquid ege sum Judseas?
sionem peccatorum in omnes genles, incipientibus ab) Gens tua et pcnti fices tradiderunt te mihi. Tradide-
Hierosolymis. Non latet pravitas hcereticorum : dei runt enim Dominum sacerdotes per invidiaui. Tra-
angulo loto terrarum orbe Ecclesia diffusa est. didil semelipsum Filius pro noslra dileclione. De
Omnes gentes habent Ecclesiam. Nemo nos fallat,, Fatre enim ait Apostolus : Qui proprio Filio nonpe-
ipsa est vera, ipsa est.catholica; ccepit ab Hierusa- percit, sed pro nobisomnibus tradidit' eum. De Filic
lem, pervenit ad ivos, et ibi esl, et hic. Non enirii utt autem : Qui dilexit et tradidit semetipsumpro nobis.
huc veniret inde discessit : crevit, non migravit. Et~> Et negasiis ante faciem Pilati, dieentes, Crucifige
merito sie scriptum est inter csetera Dominicsepie- ^ tatem, nos non habemus regem nisi Cmsarem. Nos
tatis sacramenta, et sic oportebat ut ministri ser- legetn habemus et secundum teges debet mori quia
monis qui in nomine Christi crucifixi et resuscitatii Fitium Dei se fecit.
a mortuis poeniteniiamerantetremissionempeccato- Judicante illo dimitti. Quwrebal, enim ait Evange-
rum in onines gentes prsedicaturi, ab Hierosolymis! Iium, Pilatus opportunitatem ut dimitleret Jesum,
inciperent. Non solum quia credita sunt illis eloquiai dicens : Ego non invenio in eo causam; sed neque
Dornini, quia eorum adoplio est filiorum, et gloria, Herodes. Pilatus mittit ad Herodem; Herodes re-
et tcstamenta, et legislatio, et obsequium et promis- mittit ad Pilatum. Inter duas inipietates discurrit
sa; quia eorum patres et ex his Chrislus secundumi pietas, et tamen impietas pietatem non potest con-
carneni qui est super omriia Deus benedictus in sse- demnare : prsesens est reus, et non invenitur reatus.
cula, veruni eLiamulgentes quse variis erant errori- Tradidistis mihi hunc honiineni, inquit, quasi aver-
bus et facinoribus iraplicatce, hoc maxime divinae: tentem pepulum, et ecce ccram vobis interrogaus
pietatis judicium ad spem impetrandse venise provo- nullam invenio in eo causam in his quibus eum ac-
caret. Quod eis quoque qui Filium Dei crucifixerunt, cttsatis. Dicitis quod prtecipiat tributa non solvi Cse-
nou tantum veniam reatus a Patre, sed et vitae aeter- sari : comprobavi falsum esse quod objicitis. Docere
riaegaudium viderent esse donatum; quia misericors bunc contra legem dicitis : probavi eum non de-
- et miserator est Dominus, paliens et mullum mise- sEruere legem sed irnplere. Omnia quse objecistis in
1
ricors, qui vult omaes homines salvos esse, et ad diversum inventa sunt. Et petistis virum hcmicidan.i
agnitionem veritalis pervenire, cui est honor et glo- dcnari vobis. Erat aulem, ait Evangeliuui, qui dice-
ria in ssecula saeculorum. Amen. balur Barabbas vinclus, qui in seditione fecerat ho-
HOMILIA IX. micidiutn.Rarabbas enim filius patris nostri interpre-
FERIA. IV. latur; significat diabolum, qui multas seditiones in
Lectio Actuum apostolorum. toto concitat orbe, el homicidia scilicet et adulteria,
In diebus illis : Aperiens Petrus os suum dixit :Viri et omnia crimina, qui statim ut Jesus crucifixus est
Israelitw et qui timetis Dominum, audite, etc. Barabbas iste dimissus suffocat populum Judeeprum.
ftotauduni quod viros de genere Israel, et timeii- Auctorem vero vitminterfecistis, etc. IUumqui vla-
tes Doiuinum ad audiendum Dornini provooat ver- smavit hominemde titno terrm et inspiravit in faciem
bum. Viri enim dicuntur a viribus, qui nesciunt: ejus spiraculum vitw, et factus est homo in animam
tolerando deficere, aut in prpsperis aliqua se elaliene vivenlem.Illum qui dixit: Ego sum via, et veritas et
155 HOMILLE IN EVANG. ET EPIST. 154
vita; et de quo Joannes ait: Hic est verus Deus et. \ littore stetil, qui anle resurrectionem suara coram
vita wterna. discipulis in fluctibus maris ambulavit? Cujus rei
Etnunc, fratres, scio quia per ignorantiam fecistis. ratio festine cognoscitur, si ipsa quae tunc inerat
Si enitn cognovissent,ait Apestplus, nunquam Domi- causa pensetur. Quid enim mare nisi prsesens ssecu-
numgloriw crucifixissent. lum significal? quod se causarura tumultu eE undis
Deas autem qui prmnuntiavit per os prophetarum viEsecorruptibihs illidit. Quid per soliditatem littoris,
pati Christum suum, implevit sic, etc. Hinc et ipse nisi illa perpetuitas quietis seternse figuratur? Quia
Deus Cleophaeet alii discipulo ait; 0 stulti et lardi igitur discipuli adhuc fluctibusmprtalis vitse inerant,
corde ad credendum in omnibus qum locuti sunt pro- in niari laburabanl; quia vero Redemptor noster jam
phetm, nonne hmc oporluil pali Christum, et ita in- corruptipnem carnis excesserat, post resurreclionem
trare in gloriam suam. Et incipiens a Motjseet omni- suam in litLorestahat, ac siipsum resurrectionis suse
busprophetisinterpretabalur illis de omnibusScripturis mysterium rebus discipulis loquerelur dicens : Jam
qum de seipsoeranl ? Si enirn MoyseseEomnes pro- vobis in mari non appareo,quia vobiscum in perlur-
phetce Christum locuti sunt, et hunc per angustiam bationis fluctibus non sum. Facta est autem discipu-
passionis in gloriam suani intraturum, qua ratione lis piscationis magna diflicultas, ut magislro veniente .
se gloriantur esse Christianos, qui juxta viriuni sua- B fieret admirationis magna sublimitas. Qui protinus
rum modulum neque Scripturas quaUter ad Christum dixit eis : Mittite in dextrum navigii rete, et invenielis.
jiertiueant investigare, neque ad gioriam quam cum Ris in sancto Evangelio Iegitur, quia Dominus jussil,
Christo habere cupiunt per passioaes tribulationum ut ad piscandum relia mitterentur, ante passionem
desiderant attingere, cum mauifeste Scriptura dicat videlicet et posl passionern. Sed priusquam Redem-
illos beatos qui ia lege Demini meditantur die ac ptor noster pateretur et resurgeret, mitti quidera
nocte, et LtavealesDeum ambulant in viis ejus. Illis rete ad piscandum jubet, sed utrum in dextram an
euim laborsuus proficiet ad seiernain salulem quando in sinistram mitti debuisset, non jubelur. Post re-
posEfinem islius vilae ad seternam perventuri sunt surrectionem vero discipulis apparens mitti rete in
requiem, prcestante ipso Dominonostro Jesu Chri- dextram jubet. In illa piscatione tanti capti sunt, ut
sto, qui cum Paire et Spiritu sancto vivit et regnat retia rumperentur; in istaautem et multi capli sunt,
iu ssecula sseculorum.Amen. et retia rupta non suut. Quis vero nesciat bonos
HOMILIAX. dextra et malos sinistra fignrari. llla ergo piscatio
ITEMFERIA.IV. .nqua specjaliier inquampartem mitti debeat rete
Leetio sancti Evangehi secundum Joannem. non jubetur, prscsvntcm Ecclesiam designavit quse
ln illo tempore :. Manifestavit se Jesus ad mare " bonos simul ac malos 'colligit, nec eligit quos trahat,
Tiberiadis. Manifestavil autem sic : Erant - autem si- quia et quos eligere possit ignorat. Hscc autem pi-
mut Petrus et Thomas, qui dicitur Didymus et Natha- scatio post Domini resurrectionem facta in solam
nael quierat a Catia Galilem, et .fitii Zebedwi, et alii dexteram missa est,quia ad videndam claritatis ejus
ex discipidis ejus duo. Dicil eis Simon Petrus : Vado gloriam sola eleclerum Ecclesia pertingit, quae de
piscari. Dicuntei: Venimuset nos tecum.Et exieruntet sinistre ppere nil habebit. In illa piscatiune prse
asceitderuntin navem; et illa nocte nihil ceperunt, elc. multitudiue piscium rele rumpitur, quia nunc ad
Quseripotesl cur Pelrus, qui piscator ante con- confessionem fidei etiam cum electis reprobi tanti
versioriem futt, post couversioiiem ad piscalionem intrant, qui ipsam quoque Ecclesiam hseresibus sciu-
redit, cum Veritas'dicat: Nemo mittens manutnsuam dant. In ista vero piscaiione et mulLipisces et uiagai
in aratrum, et aspiciens relro, aptus esl regno Dei? capiunlur, et rete.nori rumpitur, quia sancta eleclo-
Cur repetit quod dereliquit? Sed si virtus discre- rum Ecclesia in contiriua auctoris sui pace requie-
lionis impenditur, citius viaetur quia nimirum nego- scens nullis jam dissensidnibus dilaniatur.
tium quod ante conversionem sine peccato exstilit, Miserunt ergo retia, el jam non valebant illud tra-
hoc efiam post conversionem culpa repetere non n here a multitudine piscium. Dicit ergo discipulus ille
fuil. Nam piscatorem Petrura, Malthseumvero lelo- quem diligebat Jesus. Petro : Dominus est. Simon Pe-
narium scimus; et post conversionem suara ad pis- trus cum audisset quod Domitms est, tunica succinxit
catiouem Petrus rediit, Matthseus vero ad telonei se; erat enimnudus; et misit se in mare. Atii aulem
iiegotium non rediit : quia aliud est victum per pi- discipulinavigio venerunt.Nori enim erant longe a te.r-
scationem quterere, aliud telenei lucris exercitia ra,sed quasi cubitis ducentis trahentes rete piscium.
augere. Sunt enim pleraque negofia qute sine pec- Ut ergo descenderunt in terram, videnmt prunas
caiis exhiberi aut vix aut nulIaEenus pessunE. Quae .positas et piscetn superposilum elpanem. Ubi non est
ergp ad peccatum implicanl, ad bcec necesse est ut inteUigendumetiam panein fuisse superpositum pru-
post conversienem animus non recurrat. nis, sed tantum subaudiendum viderunt : lidem vi-
Mane autemjam facto stetit Jesus in littore; non derunt prunas positas, et piscem superposilum vide-
tamen cognoveruntdiscipuli quia Jesus est. Dicit ergo runt, et panem viderunt. Vel ita.potius videruut jiruuas
eis Jesus: Pueri, nunquidpulmenlarium habetis? Re- positas, et piscem superpositum viderunt et panera.
sponderunt ei : Non. Quseri potest cur discipulis in Dixit eis Jesus : Afferlede piscibusquos prendidi-
uiari laborantibus post resurreetioneni Dominus in stis tmnc. Ascendit Simon Petrus, et traxit reteia
1KS B. RABANIMAURI ARGHIEP. MOGUNT.OPERUM PARS II. iSO
terram. Captis autem taiii magnis piscibus, ascendit A _. hoc modp : TJnuin -duptres fiunt; addc trcs, fiunt
Simon Petrus, et traxit rele in lerram. Jam credo sex; his adjunge quatuor, fiuut decem ; Ms quinque,
quod vcstra charitas advertit quld est qued Petrus acl et liabebis quiivdecim; et sic eresceniibus oumcris
terrain traliil. Ipsi qiiippe sancta Ecclesia est conv- ot niuilirjlicatis usquc ad decem et septem, fit om-
missa, ipsi speciaUicr dicitiir : Sirnon Joannis, amas nium iiumerorum summa isterum-qui niuliiplicaiitur
me? Pasce oveswi<ras.\_uodergopostaioduKi"aperiiur, ab uiio usque ad deccm et septem ceatuav qaincpia
hcc nunc isignatur in cpere. Quia "igiiurprcediealor giiita tres. Quae coiuputala superiori significaiione,
ncs a mundi lvojusfluciibus senarat-nimiruni aeccsse idest legis ia denario, et-gratitc i-n septenario saiis
est, ut rele plenunvpiscibus "Pelrus ad lerram -ducai. congr-uenterconvcriieL.Sed plura snnt inde coasidc-
Ipse eiiim plsces ad soliditatein liitavis per'irahii,qiii rare admiratione digna, quce hujus. temporis angu-
sanciseprsedicationisvoce stabiliialeroxcternsepaliite stia prohibet nos cniaia dicere.
fidelibus osteirdil. Tfoc egit verbis, hoc:episidlis,iiPC El -cumianli essenlnon est schsum rete. Adjccit
agit quoiidie miraculorum signis. QGOiicsper eurii cvangelista rem neccssariaui dicens : Et cum lanii
ad auiorem quielis ceternce convertimur-, quolies a csscn!; sive iam r.iagni, sieut superius dictum,pleiiiim
terrenaruai rcrum tumullibus sclparamur, quid aliud niagnis piscibus; ?IO?I est scissum rete : ia esf magui
quam iatra rete fidei pisees ad lifiusirahiffiur? I
Berant, sed inter cos bcereses non erant, cLideo ma-
Ptetmtnimgnispiscibuscenlumquinquaqinlalribiis. gis htereses non eraut,quia magni erant.
A magnp iiiysterip numertis iieiivacat, secl intentos Dicit eis Jesus : Vcniic, prandete. Ex ncmo audebat
vos laniimysierii proitinditas exspectat, iieque eniia discumbenliumeum interrogare : Tu quis es ? Sensus
quanliLatissummam splertcr evaiigelisla exprimeret, ergp hic est: Taiiiaeral evidenlia veritatis quia Jesus
nisi baac sacramealp plenaai-essejudicasset. Scitis illis discipulis appavebal ut eorum non sokuu negare,
namqucquod in TesLanvenLcVeleri emiits operaiio secl ne. dubitare quii-em ullus auderet, quoniam si
per decalogt inandata pTcecipitur. In Novo aciteni ijuisqvianidubitaret utique interrogare deberet. Sic
ejusdem operatioivisvirtns per septiformem 'gratiaui ergo dicfunvest:
saacii Spiritus multiplicatis fidelibus datur, queni Nemoaudebat inierrogare : Tucfuises ? Ac sidice-
propheia -deuualians dicil': Spirilus sapientiw et in- reiur : Nenvoaudebai duljitare quod ipse esset.
telleclus, Spiriius consilii Pl foriitudinis, Spiritus Et venit Jesus, el accepit.panem;-~ctdabateis, el pi-
scientiwet .pietatis,~et Spiritus thnoris Domim. "Sed scemsimiliier. Notandum quoque quod ultiuium con-
ille in koc Spiritu operalioivem percipit qni fidcm vivium Dominus cum septcm discipulis habuisse de-
Triniiatis-agnoscit, ut et Palrem ct Filium et euni- scribil.ui'.PetrusnamqucetTlioinas,Nalhaaael et filii
dem Spiritum sanctum, uaius virtutis creciai, nnius 1] 1 Zebedceiet alii es discipulis ejus duoia eo fuisse rae-
substarilite esse faieatur. Quia igifur scpfem quaesu- -mofaafur. Gur cuai septeavcliscipulisullimum coavi-
perius dixhftus per Npvrfm Tcsiamentum kclius data yium celebrat, nisi quia cos tantnmaiodo qai septiforiai
sunt, deccm vera perVeterts Tesianveiiti praccpfa, ..gratia saacLi SpiriEuspleni sunE futuros secum iu
•omriisnosff-aviTtusefpporatip per-decem -et sepiem .fctei'iia refeeticue denuntiat? Septem queque-diebus
poteSt pleiie 'ccmpreheiidi. Ducamus ei-goper trigo- >emnehoc iempus evoivilur et stepe-septenarto nu •
num decem "et septenv et veniunt qtrinqnaginta et: -inero peifeetio designalur. Illi crgo uliimoconvivio
unuin, qui profecie numerus a maguo"mysierioTien de prceseniia veritatis epulantur, qui nunc perfectio-
vacaE, quiajamiii Testanrento Veteri legimus, qupd nis sludio lerrena transceaduul, quos mundi arapr
anaus quinquagesimus Jnbilceusvccari jnssus esf,in noa alligat, -quibus ctsi ufcuaque per teiitamenta
quc videlicet cunclus popnlus ab ciuni ppere requie- obsircpif, ccepta lamea eorum desideria noa relua-
scerei, sed verarequiesiu uiiilale esl : -dividiquippe: -dit. ©eboc exiremo coavivto alias per Joannem di-
unum nen polest. Ubi enim scissura divisioais est, cilur : Beati :qui ad cmnatn nupliaiem agni vocaii
vera requies -ivenest. 'Ducamus per trigcnum'cruin- sunt-.Tdciree -caim non ad prandiaav sed ad cceiiain
quagiitta et atvum et fiuat centum ei quinquagiiiia: vocatos narrat, quia niinirum in fiaediei conviviunv
trcs. Quia igitur eL omnis epcratio nostra eL virtus]; D ceena esl. ftui ergo finito vilse prseseutis tempare
in fiileTrinitatis-exhibita ad rcquiem lcndit, septcavL ad refecticnem superaae coateir.plaiioais yeninnt,
ei decem ter ducimus ut ad quiaquaginia et -uiiumL noa ad agniprandium,sedad ccenam"vocantur. Quse
"veaire-debeaiiras. Et vera acslra rcqnies inac .051, , videlicet cGenahoc ultimo eonvivio exprimitur. Ubi
eura -ipsam jam r-claTitatemTrinifaiis agnoscimus,, cmn-Jesu septem discipuli adesse memora:;ttir, qnia
qtitiin ia iinilale -divinitatis essc certam tenemus. -illos ut-diximus tunc in teiema refeetione recipie.',
'Quinquagtiitaet unum lor duciraus, ct electcirumi quipleni nuac sepliformis gralice in araore Spirilus
sunvmamiusupernapatria quasi ceniuiii quinquaginlat ankelant, ijuid est qued Redemplor .noster piscom
litum piscium numerum tcneiiius. Post Tesurreclio- assura post resurrectioaem manducavtt, el in alio
iiem vero Dominimissirm relc, crignumfutl ut tolt Evaagelio dicitur cura pisce asse favura meUis, ia
pisces caperet, quot soluiiimodo eleclos dignos su- isto vero pa"euv campisce? Qnii eaiai piscis assas
pernse palriaedesignarel. Est qeoque alia supputafiai significaL,nisi Chrislunvpassum? Quid favus -mellis,
Iiujus septenariieE deuarii riraneri. Nam si ab unc> nisi diviiiitalis dulceameu? Piscis esi quia ipse lalerc
-Qmr.esnumeros compuies usque ad ciecemel septeroj5 dignatusin aquis humani generis est, Gapi voluit
j.-;-r TJ0M1LI3L: liN mVANG.ET EPIST. 138
laquco mortis nostrce, el quasi iribulationc assatus ATriias
A "admirando prolpquitur ..Mulavil Mtkiopsfcl-
esf teniporc passionis succ. Sed qui piscis assuS ficri 'tctn suam : id est sorde peccatoruui abluta de lava-
dignatus est in passioae favus raellis nohis exslitit cro Jesu dealbalus ascendif..
iu resuweelione. An cjui in pisce asso figurari voluit Candacis reginw Mlliiopum. "El in Regum.IibfC le-
tribulationem nassionis suce,in favo meUis uXramque girrius quia regina Austri "veiiiLa "firiibfisterrte 'au- '
iiafuram exprimere voluitpersonse suce; favus quipps dife sapientiam Salomonis- Moris qiiippe "fuitilli iia-
mclin c-eraest divinitasin humapatate : quod ab hac llorii "sempera feminis regi easqiie Caadaces appcl-
quoque leclione non cliscrepat, narn jTlscemcomedit lare. Regiha iEtbIopum,"tlie"saurafiumprteiiiilieas iri
et paherri. "Quienim assari ut piscis pdluil ex k.uina- "ffierusalem, geatiam deslgriat Ecclesiarii, virtutfitri
nilate. pane ncs rciicit ex divinitate, qui ait: Ego Bdeique Domiiiodona latufam. Sed etrioiiiiriis etymo-
mm panis vivus, qui de cceio descatidi. Assum vero logia converiil. Potesl eriiiri Caridacis ex Hebrcco
aiscem comedit et panem, uL ipso sno cibo nobis coniinutdta iriterpreiafi; ipsa quippeest cui iri psalrao
cslenderet quia et passicnem ex noslra liumanitale pro liis qiii coiritriuidbariluriri ScripiUfa dicitiir :
perlulit, et resurrectionera nostram exsuadivinitaie Audi, fiiia, e't\<ide,et inclina aurem tuam, et oblivi-
.procuravil, Hocjam lertio rivanifesfatusesl discipu- s'ce~fepopuluhi'fuum,et dbinutripdtris tui, etc. Dlxit
lis suis cuni surrcxisset a niortuis. Hoc non ad ipsas B S auterii Spiiitus Philippo :
demonstratipnes, sed ad clies referre debemus, id Aicede et adjurige Te adcurrumislnm. Accurrens
csf, primo die cum resurrexil et post diesoclo quando duCeiiiPhilippus audivil illuin tegentem Jsaiam pro-
discipulus Thomas eum vinit ct eredidit, et lioc die pliefam, et dixit : Putasne intelligis quw iegis ? Qiii
quaiido hoc de piscibus fecit. Post cjuot autera dies ciit : 'Et quomodopossum, nisi atiquis ostehderit milii?
id fecerit Iiic dictum uon est: aam ipse primo die RogavitquePhilippum ui ascenderei el seclerel.secutn.
noii seniel visus est; sic eva-ngelistarum omnium Lpciis autein Scripturaj hic erat qnein legebat. In
testtmouia collata demonstrant, sed, sicut diclum corde Spifitus Philippo Ioquebatuf. Spiiitui euini
est, secundum dies numeraadse sunt manifestationes Dofriifii(juasi qusedamnobis verba facere est occulta
ejus, ut ista sit teilia. vi •et.qute agenda sunt inlimare.
HOMILLA"XI. Tanquam ovisad occisionemductits esi. Sicut ovis,
FERUV. curiv ducitur ad victimam, non fepagiiat, sic ille
Leclio Actuum apostoloruin. proprla passiis est voluiitate; vel aliiorl irileUeclu
Th diebus iilis, angelus Domini locuhis est ad Phi- sicul agmis in pascha Immolari solebal, sic 'pasclia
iippum dicens: Surge et vade conlra meridicinum, et nosirutn immolalusest Christus.
feiiqua. C Et sicul agtius coratn tondente se sine voce. JXon
G
fiene in meridie quceiitur, et iavenitur, el abkii- soliim "nossariguine rederiiit, sed etTariis operutf, lit
tur ille qui devoitone pecloris ardeiis vclul qusedam algeates ia fidelilate sua veste calefaceret, et aucli-
genltuni pitmiticeDeo meruit cdiisecravi, ih quo spi- revnus AposlOlimi hobis loquenlehi : Quotqudt in
rilaliter illud Psalmislac coriijyieXuriiesl: Mtliiopia 'ChrisTo"bapfizaliestis, Chrisiuin induistis.
praveniet manus DeP.. Sic rion aperuil os sutim, cuhi in passiorie sua
Ad viam qtiwdescendilab Hieiusdlem in Gazam; Piiato et pontificibus pauca, Hercdi nulla
respcndere
hwc est deseria. Et surgcns abiil. Non via sed Gaza velebat.
deserla dicitur. Vetus eniriiilla"Gaza quce fefriffniis In liumilitate judiciuin ejus sublatum est. Quia jii-
qnondaiirerafChanariceoruin juxta iEgyptmn a;1so- dex omiiiura. judicii reperit veritatcm, sed ahsque
lum usque desiructa, el alia pi'C illa alio loco est, iilla culpa sedliipne Jiidsepfum et Pilali voce'danma-
construcla.Quss allegorice genfium plebem desigffat: tus est.
olim a Dei cultura desertam, neque propkeiarurii 'Gerierdtionemejus qiiis enarrabil ? Aut de divinital
ulUus pnedicaiioifibus excullam. Via vcro quce adi ejus accipieridurii est, quod
Im.possibile sit divinsp
eamdem ab Hierosolyniis descendens fontem salutisi nalivlfaiis "absse mysleria de qua Pater
'" loquilur .
aperuit DominusJesus Christusesl qui aiL : Egosum Aiife luciferum genui te; aut de partu virginis, qnod
via ei veritas et vita; quia superna Hierusaleni ad difllcullcr possit
exponi. Cujus rationcm Mariaequce-
neslra iafii-ma descentiif,baptismalis unda deaUiavit, renti per arigelumdicifur: Spiritus sanclus
superveniet
nostrique rcalns"crimina deleitt. iri te; "u"t
vel ab arigelovel evangelisfa lanlum nalivifalis
Ecce vir jEthiops eunuchus potens. Pi'0 viflute et ejiis "sacranieala dieaulur, cujus iiarratorrarissimu
inlegritaie niciitisvtr appcllatur"; nee immerito, qui est.
tanium studiumtn Sefipturis habebat, ut eas etiam . 'Quomodptolletur a lerra vita
ejus ? ut nequaqiiani
iu via legere hoii cessaret, iaiitumque airjoris*inre- ih terra, sed in ccele viveiet. Hcc
icstinionium, cum
ligione gerebal ut aula regia derelicta de uliimis in Actibus aposloToruinfegiiice "Caridacis cunuchir
mundi pariibiis veairei ad teinpluivi Domiiii. Unde rheda velieTetuf, e't legelis rion
infelligeret, inter
juxta mercedem dtirn quterh. iaierpretem lcclionis, pretante Paiiippo supef passiPae el nemine Salvalo
Cbristum-quem qutcrcbat iuvenit, plusqne, Ut Hie- ris inlellexit, et'Staxim bajitizaXusiii agrii sanguiin
ronyurasaii, in deserto fonte Ecclesite quam iii m- querirlegebat, vir riieratt appellari e't ApPstoIusg"eii(.
TtAto. Snvasoaai templ.Qrcperit. Ihi enim qupd Jere- 'j^Iiio^iuhi missus est
1S9 R- RARANIMAURI ARCHIEP. MOGUNT.OPERUM PARS II. 160
Qui igitur oblaEusesLPilato quia ijise voluiL, el A runt in hujus yiculi fonte eunuchuui a Philippo fuisse
non respondil ut patibulum pro nobis damnatus baptizatum. Nam est Helia Bethtur in tribu Juda
ubiret. Ac si diceret: Ipse sicut ovis ad occisionem mUlepassus distaus ab HeliotripoU. Et ait eunuchus:
juclus est, et quasi agnus coram tondente obmutuit; Ecce aqua, quis prohibet me baptizari ? Et jussit stare
etenim pascha nostrum immolatus esl Christus. Quem currum; et.descenderunt uterque in aquam Philippus
Joannes Baptista monstrabat dicens : Ecce agnus et eunuchus, et baplizavit eum.Omiradoctoris virLus!
Dei, ecce qui tollit peccata tnundi. Qui et in Apoca- Erat in vehiculo eunuchus, sacras litteras legebat,
lypsi Jcannis evangelistceagnus occisus scepe mon- sed de quo legeret ignorabat; sed tamen eum quem
stratur, quod de se ipso loquifur in Jeremia : Ego in libro nesciens legebat pia mente scire cupiebat.
autetn sicut agnus innocens et duclus ad viciimam Venit Philippus philosophus, osiendit ei Jesum qui
nesciebam.Cum enim nesciret peccatum, pro nobis clausus latebat. Et secundum aliara tradilioaeui
peccatum factus est, et sicut agnus cuni duci- dixit Philippus eunucbo : Si credis ex toto corde tuo,
tur ad victimam non repugnat, sic ille passus est salvus eris. Etrespciidil; eunuchus : Credoin Cliristutn
voluntate ut destrueret eum qui habebat mortis Filium Dei. Ea hera bapti.zatus est, fidelis factus est
imperium, humilians se usque ad mortem, ct mor- et sanctus, et de discipulo magister effecEusesE, et
tem *crucis. Hic agnus est in etrjus typo immo- T>deinceps prsedicator, et gentis suse apostolus effectus
labatur agnus, cujus cruor lilus in postibus exter- est. Cumautem ascendissenlde aqua, Spirilus Domini
minatorem fugabat JEgypti, qui noti splum sanguiue rapuil Philippum, et amplius non vidit eum eunuchus.
suc nps redemit, sed et lanis operuii uL algenEesin Sunt quidam qui hsec angeluiu ih Spiritu sancto fe-
fidelilaEesua veste calefaceret, et audiremus Aposlo- cisse LesEantur.TJt Hieronymusprodil; namel simi-
luui loquentem nobis : Quotquot in Christo baptizati liler factum legitur de Habacuc porlanle prandium
eslis, Christum induislis; et in alio locc : Induimini Daniel : Philippus auiem inventus est in Azoto. Azo-
Christo Jesu. Qucdque sequilur : tus oiipiduminsignePalsestintequod Hebraicevocatur
De angustia et de judicio sublalus est, sive ut Se- Isdoth, et est una de quinque olini civitafibus AUo-
ptuaginla transtulerunt : In huinilitate judiciumejus phyloruin. Iaierprelatur enim Azotus ignis gene-
sublalum est, illud significat quod de tribulatione rationis seu ignis patruelis. Et perlransiens evangeli-
atque judicio ad Patrem viclor ascenderiE, sive quod zabat civilalibus cunctis, donec veniret Cmsaream.
judex omnium judicii non reperil verilaEenii,sed CsesareaPalsestinsedicitur, ubi infra domumhabuisse
absque ulla cidpa sediLione Judceorum et PilaLivoce describiturPhilippus quseusque hodie demonstratur,
damnatus sit, ut admirelur prophel.a quod omniuni nec non et cubiculum quaEuorfiliarum ejusvirginum
Deus se tradiderit passioui; de quo Paulus lpquitur : p prophetantium. Ctesaretecivilates dtite sunt in terra
Si etiim credidissent, nunquam Dominuin gloriw cru- repromissipnis. Una Caesarea Palcestinaein littpre
cifixissenl. Sequitur : maris Magni sita, quaequpndam Pirgos, id est Tur-
Generationemejus quis enarrabit? Qued dupliciter ris Stratums dicta est; sed ab Hercde rege Judteae
intelligitur. Aut enim de divinitate ejus accipiendum uobilis et pulchrius, et contra vim maris multo
est, cjued imppssibile sit divince nativitatis nesse utiUus exstructa inhonorem Csesaris Augusli Caesa-
mysleria : de qua ipse lequitur in Pruverbiis : rea cognominala est, cui eliam templum in ea raar-
Ante omnescollesgeneravit me, juxta illud qued alibi nvore albe construxil, in qua nepes ejus Heredes ab
legimus : Qnis cognovit sensum Domini, aut quis angelo percussus, Ceraelius cealurio baptizatus, et
consiliarius ejus fuit? id esf, nullus; aut de partu Agabus propheta zoaa Pauli ligatus esf. Altera vero
virginis, qued ditficulter pcssit exponi. Deinde cum Ctesarea Philippi, cujus Evaagelium meminit esse
Marisediceretur ab angelo, Concipieset paries filivin, tetrarchiam ad radices montis Libani facia, el ia
illa respondil: Unde tnihi hoc, qumvirum non cogno- hoiiove Ctesaris cogaaminata est. Sed et teriia Cce-
vi? Cui rursum angelus: Spirilus, inquit, sanctus su- sarea Cappadociae metropolis est, cujus Lucas ita
pervenietin te, elvirlus Altissimi obumbrabit tibi; ut meminit : DescendensCwsaream satutavit Ecclesiam.
vel ab angelo, vel ab evangelista tantunv nalivilatis D HOMILIAXII
ejus sacramenlum dicalur, cujus narralor rarissi- ITEHFER1.4.V.
in.usest. Aperiens auiem Phitippus ossuutn, et incipiens Lectio sancti Evangelii secundum Joannem.
ab hac Scriptura, evangelizabal illi Jesum. Philippus In illo tempore, Maria autem slabat ad tnonumen-
iaterpretatur os lampadis; pulcherque est seasus tum foris plorans, et reliqua.
quod os lampadis suum aperiret os dum cbscura prp- Pensandum est hujus mulieris mentem quanla
phetise in scientise lucera prcferret: quamyis el juxia vis amoris ascenderat, quae a mpnumento Dumini
hislpriam passit isEa circunilocutio designare ali- etiam discipulis recedentibus nen recedebat, exqui-
quando longiorem fuEurumtunc esseejus sermonem. rebat quem non invenerat, flehat inqnirendo, et
Efdum irent per viam, venerunt ad quamdam aquam. amoris sui igne succensa, ejus quem ablatum credi-
Esi hodie Bethtur, sive Belhscrp, vicus in tribu Juda dit ardebat desiderio. Et oculi, qui Dominum quce-
euntibus ab Helia Chebron vicesimo lapide. Juxla sierunt et non invenerunt, lacrymis jarnexundabanl,
quein fons ad radicem monLis ebuUiens ab aadera amplius dolentes quod fuerat ablatus de inommienlo,
qua gignitur sorbetur humo. Apostolorum Acta refe- quaui quod fuerat occisus in lignc, cjuuniauiuiagislri
16i- HOMILLE IN EVANG. ET EPIST. 162
tanti, cujus eis vita subtracta fuerat, nec memoria A spiritaliter hortulanus erat, qui in ejus pectore per
remaiiebat. Unde contigit ut eum sola videret quse amoris sui semina virtutum virentia planlavit sata?
reniansit, quia nimirum virtus boni operis perseve- Sed quid est quod viso eo, quem hortulanum credi-
rautia est, ut voce Veittalis dicitur : Qui aulem dit, cui necdum dixerat quem credebai, ait ei: Do-
perseveraveritusque in finem, hi.c salvus erit. Dum mine, si lu sustulisli eum, dicito mihi ? Nemo calum-
ergo fieret, iiicliriavitse et prospexit in monumenlum,. nietur muUerem quod bortulanum dixerit Dominum
et vidil duos angelosin albis sedentes, unum ad caput et Jesunv magistrum. Ibi eninv rogabat, hic agno-
et unum ad pedes.ubi positum fueral corpus Jesu. scebat. Ibi honorabat hominem a quo beneficium
Isla itaque quse sic amabat, quae se ad monumen- postulabat; hic recolebat doctorem a quo discerneret
tum quod perspexerat ilerunv incliriat, videamus hurnana, et divina discebaE. AppellabaE Dominum
quo fruclu amoris ia ea ingeminat epus inquisilionis. cujus ancilla non eraE, uE pervenireE ad Dominum
Sequitur : Vidit duos angelos in albis sedenles, cujus erat. Aliter ergo Daminum dixil : Suslulerunt
unwii ad caput et unum ad pedes, ubi posilum Dominum meum. Aliter autem : Domine, si tu sustu-
fuerat corpus Jesu. Qtiid est quod in loco Dominici listi eum. Ibi ex veritate, hic ex honore. Quserebat
corporis duo angeli videntur : unus ad capul alque itaque, et non dicebat. Qusecum dixisset, Domine,
aUus ad pedes sedens, nisi quodLatina lingua ange- B si tu sustulisli eum, hcc babet vis amOris, hoc agere
lus nuntius diciiur, ct ille ex passiOne sua nuntian- solet in animo ut quem ipse semper cogitabal, nul-
dus erat, qui ei Deus est anle saecula, et homo in lum alium credat ignorare. Recte et haec mulier
fine steculorum. Quasi ad caput sedet angelus cum quem qucerit non dicil, et tamen dicit, Si tu sustu-
per aposlolos prccdicalur, quia In principio erat listi eum, quia alleri ffon putat esse incognituiu,
Verbumet Verbumerat apud Deum, et Deus eral , ipiem ipsa contiuuo plangitdesiderio. Dicit ei: Ma-
Verbum.El quasi ad pedes sedei angelus cum dici- ria. Conversa itta dicil ei : Rabboni; quod dicitur
tur: Et Verbumfaciumest. Possumus etiam e-E:duos an- magisler. Postquam eam communi vocabulo appel-
gelos duoTestameala cognoscere, unumprius et aliud lavit et sexu, et agnitus non est, vocat ex noraine.
sequens; qui videlicet angeli per locum Dominici Ac si aperte dicaEei: Recognosce eum a qtio reco-
corporis sibimetipsis sunl conjuncli, quia nimiruiri gnosceris. Perfecto quoque viro dicit, Novi te ex
utraque testamenta duui pari sensu incarnalum, et nomine, quia homo coramune omnium noslrum "vo-
morluum, ac surrexisse Dominum nuntiant, quasi cabulum est; Moyses vero proprium, cui recte di-
Tesiamentum prius ad caput et Testamentum poste- citur, quia ex nomine scilur. Ae si aperle Dominus
rius ad pedes sedet. Dicunt ei: Mulier, quid ploras ? dicat: Nnn le generaliler ut caeXercs,sed specialiter
quasi dixissent: Non esl morluum plorare, quem 'C scic. Maria ergc quia vocatur ex nomine cognoscii
vivenlemeredere.debes. Dicit eis : Quia iulerunt Do- auctnrem atque eum protinus Rabboni id cst magi-
minum meum, etc. Domiaum suum vocat Domini slrum vocaE, quia et ipse eraE qui quaerebatur exte-
sui corpus exanime, a parte totum significans, sicut rius, et ipse qui eam interius ut quaereret docebat.
orimes confitemur Jesuni Chrislum Filium Dei uni- Dicit ei Jesus : Noli me tangere, nondum enim as-
cum Donvinuru nosfrum; qupd utique simul esl el cendi ad Patrem meum. Sic enim diclum est, Noli
verbum et anima, et carc, crucifixum lamen el se- me tangere, ul in illa femina figuraretur Eeclesia de
m Christo non credidit, nisi cum as-
pultum, cum sola ejus sepulta sit caro. Et nescio, gentibus qui
ad Patrem; aut certe sic credi voluit Je-
hiquit, ubi posuerunt eum. Hcecerat causa major cendisset
doloris quod nesciebat quo iret ad consolandum sus, hoc est sic se spiritaliter tangi quod ipse et
dolorem. Sed prope erat hora, qua trisiitia ejus Pater uuum sint. AiiEer, non recte tangitur, id est,
verteretur in gaudium. Hwc cum dixisset, conversa non recte creditur. Jam vero ab evangelisla non
est relrorsum, et vidit Jesum stantem, et non sciebat subdilur quid mulier fecerit, sed ex eo innuitur
quia Jesus est. Notandum quod Maria quce adhuc de quod audivit cui dicitur : Noli me tangere, nondum
Domiui resurrectione dubitabat, retrorsum conversa enitn ascendi ad Palrem tnemn. In his namque ver-
est, videret Jesum, quia videlicet per eamdem dubi- D bis ostenditur quod Maria amplecti voluit ejus
iationem suam quasi terga in Domini faciem miserat vestigia quem recognoviE. Sed ei magtster dicit:
queii) resurrexisse minime credebat. Sed quia ama- Noli me tangere, non quia post resurrectionem Do-
bat et dubitabat, videbat et non cognoscebat; eum- minus tacium renuerit feminarum cum de duabus
que UU amor ostenderat et dubietas abscondebat, ad-sepulcrum ejus scriptum sit : Accesserunl et te-
cujus adhue ignorantia exprimitur cum inferEur, et nuerunl pedes ejus. Sed cur tangi non debeat ratio
nesciebat quia Jesus esset. Dicit ei Jesus : Mulier, quoque addilur, cuni subinfertur : Nondum enim
quidploras? Quem quwris? Interrogalur doloris causa ascendi ad Patrem meum. Ja corde etenim nostrp
ut augeatur desiderium, quatenus cuni nominarel tunc Jesus ascendit ad Patrem cum sequalis Patri
quera quaererel, in amore ejus ardenlius sestuarel. creditur. Nam quisquis eum aequalem Patri uon
Illa existimansquia hortulanus esset, dicit ei: Domine, credit, adhuc in ejus pectore ad Patrem non aseen-
si tu suslulisti eum, dicilo mihi ubi tu posuisli eum; dit. IUeergo Jesum veraciter tangit qui Patri Filiuui
et ego eum lollatn. Forsitan nec errando mulier hsec coceternunicredit. Vade ad fratres meos et dic eis:
crravit quaeJesum hortulanum credidit. An uon ei Ascendo ad Patrem meutn et Patrem ve.strum, el
163 R. RABANIMAURIARGHIEP.MOGUNT.OPERUM PARS H. 164
ad Deum meum et Deum vcstrum. Nen ait Patrem J.4 qupd dicitur vivificalosautem spirilu, sanctus Atha-
nostrum; aliter ergc meum, aliier vesfrum : Deum nasius Alexandrincepcnlifex non ad homiuis spiri-
meum sub quo et ego homo sum; Deuin vestruin ium, qui laortificala carne meliusyiyificatur, diccnte
inter quos el ijvsuinraedialor sum. Cura meuin dicat Propheta de Domino ul vivificet spiritum humilium,
el vesLrura, cur non communiler dkiE noslrum? Sed et vivificet cor conlrilorum, sed ad gratiam pofius
dislincle loquens indicaX quia eumdem Palreav ct refert Spiritus sancfi qui mortifieantibus carnein
Dorainam dissimililer babet ipse quam nos. Ascendo snani viEaniretribuil seiupilernam. Ulilur enini el
ad Patrem tneum, vidcUcet per naturam, et Palrem hoc lestimonio contra Ariaaos qui sequalitati sanclse
vcstrnm, per graliani; ad Deum meum quiadesccndi, Trinilatis contradicunt, instruehs quod iudividua
ad Deutn veslrum quia asceiniistis. Quia eiviavcl . divinse operalionis uiiitale vivificet Paler, vivificeL
ego hoino, Deus raiki est; quia vos ab errore libe- Filius, vivificet Spiritus sanctus : Pater vivificei el
rati, Deus est vobis. Distiacte ergc mihi Pater et Filius, quia scriptum cst: Sicut enim suscitat Palcr
Deus. est, quia queni aiite stecula Dorniaum geuuit mortuos et vivifical, sic et Filius quos vull vivifical.
hpmineni, in fiue scecuto.rummecuni creaviu Venil Spiritus vero sancius et hoc Xestimoniodeclaratur
Maria Magdaletie annunlians discipulis : Quia vidi quod dicitur de Filio ut nos offerret Dco mortificatos
Dpmhmm, et hwc dixit mihi. Ecce liumani generis ]B quidem carne, vivificalos autem spirilu; ideoque
culpa ibi ab&ciiidiluruude. precessit; quia cniui ia quorum una operalio esthorura esse dispar substantia
jiaradiso raulier vire propinavil mprlem, a sepulcra et essentia non possit.
mulier viris. amuinLiat vitam, et dicla sui vivifica- ln quo et his qui in carnc erant conclusi spirilaliter
toris narrat quce moiliferi seipenXisverba narrave-- veniens prmdicavit, qui increduli fuerant aliquando,
rat. Ac si humano.gencri non verbis Dominus, sed qui nostris in temporibus carne veniens iler vilce
rebus dicat: De qua maiui vobis. illatus est potus mundo preedicavil, ipse ctiam anle diluvium qui
lhortis, de ipsa suscipite poctdum viiae. lu hoc ista- . tunc iucreduli eranl ct carnaliler vixeraiil spiriEu
rum duarum fit concoidia lecUpnum,q.uia lceutus veniens prsedicaviE;ipse enim per Spirilum sanclum
<jst angelus Marite, lecutus esXet PhiUppp, evange- erat in Noe cseterisque qui tunc fuere sauctis, et
lizavit Jesum Philippus eunucho, nunliavlE Maria per eorum bonain couversationem pravis illius aevi
apostplis Jesum. Omnia.enim Ula ad gleriam ipsius bominibusut ad mcliora converterentur praeclicavit.
facta sunl, cujus dcnp electis Dei largitur. Omue Conctusosnanique in carne dicit carnalibus desideriis
denuiu bpnum, ct omne datum pcrfectum Domiui aggravatos. Unde de iUis Scrijvlura ait quod Omnis
videUcet neslri Jcsu Cbristi, qui cum Patre el Spi- caro corrupcrit viam suam. Quod autem dicit iu quo,
ritu sanclp vivil et reguat Deus, per cmnia saecula(C significat in eo quod promiserat ut iiosoflerret Dco :
sceculcrum. Amcn. quod et tunc si qui ad prcedicaticncraDcmmi, quaui
HOMILIAXHI. ppsl vitam fideliumpraetendebat, credere ncluissenl,
FERIAVI. et ipsos offerre Dco Palri gaudebat. Si qui auteiu
Lectio Epistolce beati Petri apostoli. delrahebant de bonis lanquam de malefacloribus, hi
Charissimi, Chrislus semckpro peccaiis noslris tnar- veaiente diluvio confundebantur; nam et de utroque
tuus est, juslus pro iujustis, ul tws offerret Domino, poiest intelligi quod ait, in quo, id est, in quo et eis
et reliqua. q«i iu carne conclusi eranl spirilaliter, id esl spirilu
Qui ergo justus paiiLur, Christum imilatur; qui in veniens prmdicavil, ut per eamdem prsedicatioiicin
flagellis coritgilur, latroneni q,ui in cruce Chrisluni suanvei creclentibus corona lauclis, el Ms qui ia
cognovit, et post crucera cum Cbrislo paradismn ia- iafidelitaie pcrsisierent confusio uasceretur. Qtiidam
travii. Qui acc inter flagella desistii a culpis, sini- codices habent, In quo et liis qui in carcere erani
strum iniitatur latronem, qui propter peccala asceir-.- spiriiu veniensprwdicavit,quod ad eamdem pravorum
dit in crucem, cl posl crucem ruit in lartarum. Ideo el incrcdulortim intcntioncm rcsjiicit, qui quomo:Io
auLem Cliristuni seiael morluum esse commcmo- lenebris obscuraluia babent sensum, mcrilo eliam in
in meiaoriam revoccl " hac vita in carcere conclusi esse
rat, ul uobis quoque quiaJ dicunlur, in qtio
teaiperaaeis npstris passionibus mcrces reddetur videlicet carcere interioribiis adkuc tenebris koc est
celerna. ccecitaiemenlis ct operibus injustis gravantur, donec
Ut nos offerrci Deo mortificatos quidem carne, vi- cariicsoluti in teacbras cxtcriores eliam iu carccrem
vificatos aulem sptritu. De bcic moriificatio.ie carnis pEoiicianturccterutcdamaationis. De quo Doitiinusin
et vivificatioue spirilus, quam habenl bi qui pvo Evaugelio : Et judex, inqait, tradat te ministro et
Domino jier palientiam lcdiorant, dicit et aposfolus in carcerem miltaris. Quamvis eUam saneii in hac
Paulus : Et si exterior hotno noster corrumpitur, vita se iu carcere positos, cum gaudium superntc
sed lamen is qui inius esl renovatur de die in patritc sitiunt, merito prodamenE, juxla illud Psal-
diem. OfferLergo nos Deo PaLri Chrisius cumpcsl misttc: Edvc de carcereaniinam meam ad confilcndum
mprlificationem carnis pro illo tnimolait gaudemus, nomini luo., dislal uamque raultuin iuter utrumque
id est, vitam nostram laudabilem in conspectu Patris carcerem , siquidem reprobi in carcere sunt pecca-
ostendil, vel certe offert nos Deo cum absolulps torura et ignorantice,justi vero in carccrc Ucct tri-
carne in aeternum nes rcgnum inlrpducit. Sane hpc bulalionuui jiositi, luce semper jusljLiacdilatato m
165 HOMILLE1N EVANG. ET EPIST. 166
Domiuum corde fruuniur. Qaod designaverunLapo^ Aniergendum Jt quibus area sublevatur ad ccelunu Ipse
sloIiPaulus c-lSilas, cuminedia nocle inlimo carce- quoque octonarMs numerus animarum quse saivse
ris horrore vincli licet et fiagellati hyimium Deo factse sunEper aquam significat, quictsancta Ecclesia
laudibas laelissima. voee canebant.. Quidanv hmic in sacramentum Dcmitiicse resurrecliouis bapiismi
loeum ita interprelalus est, quod ccnsolalio.nemillam lavacrum-percipit, utsicut ipse resurrexit a moriuis
de. qua dicit apcstplis Dpniiints : Sl.uliiprophetoi-et per glorianvPatris , ila el nos expurgati a peccatis
justi cupierunt videre quw vas videtis, el.nanviderunt,- pev aquaui- regeiieratipnis ia novitate vtlae ambule-
ei audire qum audilis, et tion. audierunt.. De qua et mus. Octayp namque die, hcc esl pcst sepl.lmaiii
Psalmista : Defecerunt, inquit.,.oculi mei in eloquiv.m. sabbaii, Deminus a mnrtuis resurgens et exeiivpluiu
tuuni dicentes: Qtiandoconsolaberisme?Sa.nctiq-uies- nobis-futurse fesurrectionis etniysiepiui» novcccca-
centes-intnfernc desideraverunt, quod descendenteiii versationis, quain.lerris ppsiti ccelesiein-vitain age^
iaferna Domino, etiam- Ms qui in cavcere erantr et reraus, osiendit. Quam etiam ipsePetrus.expoacndo
tucreduli quondam fueraat in diebus Noe, ccnsolatio subjungil dicens..
vel exhortatio prsedicata fuerit, hcecille dixerit. Sei Per resurreclionemJesu Chrisli, qui est in dextera
calholica fideskabet quod descendens ad iaferna Do- DeL, deglutiens mortem ul vilrn wternw purticipes.
mihus non incredulcs mde, sed fideles splummodp I* I efficeremur-profeetus iri.ccehim.SicuEeni-Mt- ipse re-
suos educens, ad ccelestiasecum regna perduxeril; surgens a mortuis ascendit in coekim.et sedeXa
neque exufis corpore animabtis ct infcforum carcere dextris Dei, siceXiam nobis perbaptisinaviam salu-
damnatis saluiem qua.m ante mortera dilexerant tis ac f egai ccelesXisinEroiLumpaEerc signavit. Bene
prcedicayerit, sed carcere scelerum inclusi iu hae vita autem.aii, deg.lutiensmorlem; quod enim cleglutimus,
velper seipsum velper suor.ura exerapla sive verba agtraus, utvirtute uostrfcorporis^absiunpiuai, nus-
fideliuru quotidie viani:vilae deriionstranl, de quibus quani pareat; et deglutivit mortem Donvinus, quani
dicit : Qui incredu./ifuerant, quando exspectabat Dei resurgens. a inprluis ita. funditus eonsuiripsii; ut r.ibil
palientia in diebus N.oe,.cum fabricaretur arca. Nam contra. se ulJj:a.pev attactum. aUcujus corruptionis
. el ipsa Dei patienlia prcedicaiio ejus erat cum Noe valeret, ac manente speeie veri eorppris abesset
centum. anaos arece operibus insistens. Qaid mundp prersus labes.pmnis priscse fragilitalis. Quod ipsum
futurui» esset quotidiani operis exsccutione mon- et nobis infine pronviititur futurum, dicente Apostolo
strabat, quia Paulus ait: An ignoras quia patientia eura de nostra tesurreelioiie loqueref.ur : Tune fiet
Dei ad pmnitentiam ie adducit, el ccetera.Alia trans-^ seniio qui scriplus est : Absorpla cst, movs, victoria.
latio bunc locum ita babet: Christus semal pro pec- .Bene absorpta, quia et cum ncs vilceseiernsftjKirtici-
caiis nostrh nwrtuus cst, justus pro. injuslis, ut. nos "^ pes fuerimus effecti, iia nimirum virtus ccrppralis
dv.catad Deum mortificaloscorpore,.sed vivjficatosin immprEalisonme prseteritsecorrupiionis novum tol-
spiritu, in quo spiritu et eis qui in carcere erani prwdi- let, quomodc solet flamma ignis immissam aquse
cavit: qui quondam non crcdideran! in diebus illis gu.ttam ardoris sui censumere virluLe.
cum exspectaretDeipatientiaindiebus Noe, cum fa- " HOMILIAXTV.
bricarelur arca, in.qua pauci, id est oclo animmsalvm ITEHFERIAVI.
factw sunt per aquam. Qupd et n.os nuiic siniili.s Leetic sancti Evangelu secundum Matthceum.
formte salvos facis bapifsma. Formaiu baplisiiii assi- In iilo tempore :-Undecimdiscipuli abieruni in Ga-
mulaiam dicit arcce, el aquis diluvii..El recte omniuo lilaiam in nwntem ubi couslituerateisJesus,elc.
quod el ipsa fabricatio arcce de liguis levigatis con- Pcsi resurreeficHem enim Jesus in Galilcesempnle
struclipnem sigaat Ecclesice, qute fit dc collecliorie coiispicitur ibique adoralur. Licel quidani dubilent,
animarum fidelium per arcMtecl.os.v.erbi, et quod ' ei dubitatio eorum no&tramaugeat fidem, clum aia-
pereunie orbe tolo pauei, id est, o.cto animce salvce nifestms osieriditiH'Th.omteei laXaskincea vulnera-
factsesunt. Per acjuamsignillcat quod ad comparalio- tuniet inanus fixas clemouslrat clavis.
uera pereunt.ium,gentilium, Judceoruin, haercticorum Et accedetisJesus locutus est cis dicens : Data cst
etfalsorumfidcliiim mulLobrevioreslnumerus electo- mihi otnnis potesias in cm!o et in terra. Data ei qui
rum. Unde, de angusia porta etarcfa via quse ducii paulo crucifixus anie, qui sepullus in tumulo, q-ui
ad vitam dicitur : Elpauci sunt qui inveniiinleam, et Hiortuns jactierat, cjui jvostearesurrexeral:, In ccelo
iterum : Noti timere, pusilius grex, qnia compiacuit autem et iii terra potest-asdafa esi, ut qtti antca .
Palri veslrp dare vobis regnum. De quc pnsiUogrege regnabat in ccelo pcr fidem credentium regnet in
ct kic apte subjungitur : Npn carnis depo.siiiotor- terris.
diutn, scd conscieniimbcnm interrogalio. hi Deum, Euntes ergo doceteomnes gentes,oapttzantes"eosra-
Ubi est eninvconscieniia bona, nisi ubi esi fides non, nomine Patris, et Filii, el Spiriius sancti. Prinmiii
ficia? Docet aaniaue appstplus Paulus , qupd finis docent omnes gentes, deinde docios intinguunt aqua.
prmceptiest clw.riiasde'corde puro el:conscienliab.ojia Noiv enim polesi fieri ut corpus bapiismi recijviat
et fide non ficia. Quod ergo aqua diluvii non salvavit sacranientum, aisi antea anima fidei susceperit veri-
extra arcam positps, sed cccidit, sine dubip prcefigu- Xatem, Baptizantur autera in nomine Patris, et Filii.
rabat Piunem Iitcrclicum, licelhabeuiera baptismatis et Spiritus sancti ut quorum est una divinilas, sit-
sacrauieutiun, uou aliis, sed ipsis aquis ad inferua uiia largitio, nomenque Trinitatis unus Deus est.
107 B. RABANI MAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUM PARS II. 108
Docentes eos servare omnia quwcumque mandavi ALtis crementum pervenientes, quo possint solido verbi
vobis. Ordp praecipuus jussit aposLoIis ul primum cibo refici, id est, arcana cognoscere divina, etma-
docerenE universas genLes, deinde fidei tingerent jora facere bona.
sacramente, et post fidem ac baptisma qute essent Si tamen gustastisquomododulciscsl Dominus.Hoc,
observanda prseciperent. AL ne puEemus levia esse inquit, pacto dimissa atque eraundata cordis vestri
qusejusserunE etpauca addil. malitia et spurcilia spiritalem Ctiristi alimoniam
Omnia quwcunquemandavi vabis, ul qui crcdide- concupiscile, sic divinaedulcedinis quanla sitmulti-
rint, qui in Trinitate fuerintbaptizati, omnia faciant tudc sapitis. Nam qui nihil de superna suavitate gu-
quseprsecepla sunt. stat animo, non est mirum si luiiic terrestribus ille-
Ecce ego vobiscumsum omnibus diebus, usque ad cebris sordidare non evitat. Beuc autem Psaluiista
consummationemsmculi. Qui usque ad consummatio- gustare monet quam dulcis sit Dominus , quia non-
nem ssecuUcum discipulis se futurum esse promittit, et nuUisunt qui non id de Domino sentiunt quod dulce
illos ostendit semper esse vicluros , et se uunquam inlerius sapianl, sed quod excussum interius souet.
a credentibus recessurum. Qui autem ad consum- Qui et si secreta qutedam inielligcndopercipiuui, eo-
mationem mundi sui prsesentiam pollicelur, non rum dulcedineih experiri non possunt. Et si nove-
ignorat eam diem in qua die sc scit futurum cum EB runt quomodo sunt, ignoranl, ut dixi, quoiuodo sa-
apostolis. Quomodo dixit, Ecce ego vobiscumsum piunt. Et quo modo in ipso psalmo de quo huuc
usque ad consummaiipnemswculi; et iEerum : Hmc versiculum assumpsit prsemissum est: Accedite ad
sunt, inquiE, verba mea cum adhuc essem vpbiseum, eum et illuminamini; rectebeatus Petrus subdit di-
hoc est etini adhuc t-.ortalis esscm sicul el vos? Cuni cens.
illis enim erat prceseatia corporis, non cum iUiserat Ad quem accedenteslapidetn vivum ab hominibus
conditione mortalitatis. Et modo nobiscum est prte- quidem reprobatum , a Domino autem eleclumet ho-
sentia majestatie , el nobiscum non est praesentia norificatum. Et hoc de lapide testinioniuin sumit ex
corporis. Istarum duarum in sacrosanctc baptismate psalrao, ubi scriptum csl : Lapidem quem reproba-
fit ccncerdia lecticnam. Apnslplus enim dicit : Et verunt wdificunles, hic factus est in caput anguli.
vos similis formm salvos facil baptisma; Evangeliuni Quod iie quis Judaico sensu putaret de materiali
ait : Doceteomnes gentes, baplizantcs cos in nomine lapide a Propheta cantatum, qui in sedificationeter-
Patns, et Filii, et Spirilus sancti. Qui crediderit et rente cujuslibet domus contra honiinum disposi-
baplizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit tionem divino j'udicio comppneretur consulte addit,
et baptizatus non fueril, in mternum damnabilur. vivum; ad qucmaccedentcs, inquiens lapidem vivum,
( ut de Christo dictum
HOMILIAXV. significet qui recle lapis ap-
SABBATO IN OCTAVA PASCHJi. pellalus est, qui in carae veniens tedificalionisancke
-Lectio Epislolte beati PeEri apostoli. Ecclesite qui hanc coniirmareLsese inserere dignalus
Charissimi, deponentesomnem maliliatn, et omnem esE.Vivus autem qui dicere poluit : Ego sutn via ,
dolum, el simulationes, et invidias, el otnnes detrac- veritas elvita. Qui ab horainibus reprobalus esl cum
tiones, sicut modo geniti infantes, rationabile, sine dicerel: Ego autem constitulus sum rex ab eo, elc.
dololac concupiscite,ut in eo crescatisin salutem, elc. El honorificalus, quoniam post mprleni crucis Deus
Qui renali estis, inquit, nuper et filii Dei per bap- illum exaltavit, et donavit illi nomen quod est supcr
tisma facti tales esiole modo per siudium bonse omne nomen, etc.
conversaEionis, quales sunt recensili infanles per Et ipsi tanquam lapides vivi superwdificaminiin
naturanv innoxise setatis, ignari malitiae el omnis dotnos spirilales. Superwdificamini illes dicif, quia
doli, simulare, invidere , detrahere , aliis hujusmedi sine Domino Jesu Christo, lapide scikcei vivo, nulla
vitiis mancipari omnimodis ignorantes. Qui sicut lac spirilalis aedificaticstarc potest. Fundamenlum enim
in aeternum naluraliter desideranlutad saluiem cres- aliud nemo potesl ponere pracler ipsum cujus. parti-
cere, aEquead panem comedenles pervenire valeanE, cipalione fideles lapides vivi efficiuiiiur, qui per in-
Jta eEvos simplicia rudimenla fideiprimo de Ecclesise fidelilalem lapides moriui fuerant, duri scilicet et
raatris uberibus quteritc, hoc esl, de utriusque tesla- insensibiles quibus nierilo dicerelur : Auferam a
nienti doctoribus qui divina eloquia vel scripsere, vel vobiscor lapideum, et dabo vobiscor carneum. Sed
etiam vivavocevobisprsedicantutbene discendo per- tanquam lapides vivi ad spiritale aedificiumaptaiilur,
veniatisadrefeetionempanis vivi qui de ccelodescen- quiper discretiouem eraditi docLcrisainpulatis acli-
dit, hoc est per sacramenta Dominicse incarnationis bus et ccgitalipaibas saperfiuis velut ictu quadrantur
quibus renati eslis et quibus nutrimini, perveniatis securis, et sicut ordines lapidum in pariete portantur
ad conlemplationeai divinccmajestatis. . alii ab aliis, ita portanEur fidefesquique a prsecedeu-
Rdtionabiies,inquit, et sinc dolo lac concupisciteut tlbus in Ecclesia justis; portant ipsi sequentes per
in eo crescatis in salulem , prcecepto concupiscendi doctrinam et tolerantiam usque ad ultimuiu justum,
lac verbi tangit eos qui ad audiendas lecliones sacras qui cum a pttoribus portetur quein portare debeac,
iuviti et fastidiosi adveniuuE, ignari illius sitis et ipse sequenEemnen habebil. Qui aulem onine cedifi-
esuriei de qua Dominusait : Beati qui esuriunt ct ciura pcrlat, et ipse a liciniue perlalur, Dominus est
sitiunt jusiiliam, ideoque tardius ad perfeclum salu- Cbristus, unde et lapis a Propheta preliosus vocatur
169 HOMILLEIN EVANG.ET EPIST. 170
in fundamentofundalus. Superwdificamini,inquit, in AL runt adificantes, ut sicut illum reprobaverunt cura
domosspiritales. Ila fieri iUosdomos spiritales dicit, sedificarent actus suos, nolentes eum in fundamento
cum sit una domusChristi ex angelis et electis homi- cordis sui ponere, ita et ipsi reprobentur ab eo in
nibus coUecta,quo modocumsitunaEcclesia catholi- adventu ejus, nolente illo tunc eos qui se reproba-
ca toto orbe diffusa,saepepluraliter appellantur eccle- verunt in cedificationemaccipere domus sucequaeest
sisepropter multifaria scilicet fidelium conventicula in ccelis.Et haecdistinctio honoris credentium, non
variis tribubus popuUset lingms discreta. Unde dicit credeniium autem reprobatioms hucusque pertingit,
ipse : Ego Jesus misi angelum meum testificari vobis hinc item de credentibus infert:
hsec in ecclesiis. Nec prselereundum quod quidam Ilic factus in caput anguti. Quia videUcetsicut
codices habent numero singulari supersedificamini lapis angMaris duos parietes conjungit, ita Dominus
domus spiritalis, aM supersedificamini in domum Judaeorum plebem el genlium in una sibi fidei so-
spirilalem, in quo nimirum unitas ipsa totius sanctce cietale copulavit. Ac mox de infidelibusaddit:
Ecclesiseaplius commendaEur.Cum autem jam dixis- Et lapis offensioniset pelra scandali. Hinc et Pau-
set Supermdificaminidomosspirilales sive domus spi- lus : Nos prmdicamus, inquit, ChristumJudmis qui-
ritutis addit : dem scandalum, gentibusaulem stultiliam.
Sacerdotiumsanctum, id est, sacerdotium secun- jjB His qui offenduntverbo, nec credunt in quo positi
dum vos ipsi existenles super fundamentum Christi. sutti. Offenduntverbo eo ipso quod verbum Dei au-
Omnem ergo Ecclesiamsacerdotium sanctum appel- dire eos contingit; offendunt animo, dum noluni
lat, quod soladomus Aaron in lege nomenet officiuiu ccedere quod audiunt. Quorum stultitiam exagge-
habuit. Quia nimirum omnes summi pontificismem- rando subjecit, nec creduntin quo et positi. Sunt qui
brasumus, cuncti oleo laeiilise signamur, universis in hoc positi, id est per naturam homines facti sunit
congruit qupd subdit: ut credant Deoet ejus voluntati obtemperent, Salo-
Offerrespirilales hostias per Jesum Christutn. Spi- mone altestante cum ait : Dominumtime et mandata
ritales autem hestis opera noslra, eleemosynas et ejus observa,.hoc est omnis homo, id est, in hoc na-
preces dicit, ad distinctionem carnalium in lege vie- turaliter facius est omnis homo ut Deum timens
timarum. Quod autem in conclusionedicit per Jesum ejus mandatis cbsecundet. Quidam codices habent,
Gtirislumad cuncta quae promiserat pertinet quo in quo ei postti. Ilem quod intelligitur juxta boc,
per ipsius graliam et superaedtficamur in illo per quod Paulus de Domino loquens ait: In ipso enim
architectos sapientes , hoc est ministros Novi Testa- et vivimus, et movemur, et sumus.
menti, et domusspiritales efficimurper spirituni ejus Vosuutem genus electum, regaie sacerdotium,gens
contra pluvias, ventos, flumina lentationum muniti, C C sancta, populus acquisitionis. Hoc est, laudis testi-
et sacerdotio sancto participari, et boni aliquid ac- monium quondam antiqito Domini populo per Moy-
ceptabile Dcminpgerere, nen nisiper ipsum vale- sen datum, quod nunc recte genlibus dat aposLolus
mus. Sicut enim palmes non potesl ferre fruclum a Petrus, quia videlicelin Christum crediderunt, qui
semetipsonisi manserit in vite, sic nec vos, inquit, velut lapis angularis in eam quam in se Israel ha-
nisi in me manseritis. buerat salutem gentes adunivit, quos genus electum
Propter quod continet Scriplura : Ecce pono in vocat propter fidem, ut distinguat ab eis qui lapi-
Sion lapidemsutnmumangularem electnm,pretiesum. dem vivum reprobando facti sunt ipsi reprobi. Re-
Hoc testimenium de Isaia ponit ad confirmandum galeaulem sacerdotiumqui iUiuscorppri suntuniliqui
hoc quod promiserai ad quem accedeuteslapidem rex summus et sacerdos est verus, regnum suis tri-
vivum, aslruens et affirmans Dominum Salvalorera bueus ut rex, et ut pontifex eorum peccata sui san-
propter firmitatem suam lapideai a prophetis vo- guinis hostia mundans, Regalesacerdotiumeos nomi-
cari, et quod addit : nat, et ut regnum sperare perpetuum et hostias im-
Et amnis qui creditin eum npn cpnfundetur,prop- Hiaculatseconversationis Deo semper offerre memi-
ter hoc ponit quod dixerat: Et vos tanquam lapides nerint. Gens quoque sancta et poputus acquisitionis
vivi supermdificamini.Pulehre autem prophette hic ID vocantur juxta id quod apostolus Paulus prophetice
conveniunt, et Apostolisermo qup dicitur : Acceden- exponens senlenEiamdicentis : Justus autem meus
tesad lapidemvivum,velcredentesin eo non confundi, ex fidevivit.Qilodsi subtraxeritse non placebit animw
Ulius psabni versiculo in quo cum dictum esset, mem. Nos aulem, inquit, nonsumus subtractionisin
Acceditead eutn et illuminamini, continuo subjun- perdilionem,sed fidei in acquisitionem animce.Et in
ctum est: Et vultus vestri non erubescent.Cui simile Aclibus appstplprum : Vos Spiritus sanctus posuit
est quod Joannes ait : Et nunc, filioli, manetein eo, episcoposregere Ecclesiam Domini quam acquisivit
ul cum apparueril habeamus fiduciam et non confun- sanguinesuo. Pppulus erge acquisiticnis facli sumus
damur ab eo in adventu ejus. in sanguine nesEri Redempteris, qued erat quondam
Vobisigitur honor credentibus.lUenimirum honor populusIsrael, redemptussanguineagni de jEgypto.
ut non confundaminiab eo in adventu ej'us. Sed sicut Undeet in sequenti quoque versiculo mystice veleris
ipse ait :.Si quis mihi ministraverit, honorificabit recordatur historiae, et hac novo Dei populo spirita-
eum Pater mcus. lifer docet impIeBduBidiceas :
Non credentibus autem lapis quetn reprobavc- Ut virtules annuntietisejusqui de tenebrisvos vo'c&>
PATROL.CX. 6
171 B. RABANIMAURl ARCHIEP. MOGUMT.OPERUMPARS II. 172
vit in admirabile lumen suum. Sicut enim hi qui de A cunvqucererent, aul secum dolereril ablatum Do-
jfEgyplia servilule liberati sunt per Moysen carmen minuin, quem Dominum npminare rion meluit
triumphale post transitam maris Rubri, et demer- dum corpus illius tantuimnodp qucercret in sc-
sum Pharaonis exercitum Domino cantarunt, ita et pulcro.
nos oportet posl perceplum in bapLismo remissio- Exiit ergo Petrus et ilie alius disciputus, et vene-
nem peccatorum diguas heneficiis coelestibus repen- runl ad inonnmenlum. Currebant dutem duo simul, et
dere gratias. Namque ^Egyptii nen solum quia po- illealius discipulusprwcucurritciliusPetro, el vev.iipri-
pulum Dei aliiigebaht, verum eliam qtiia tenebrwvel mus [prius']ad monumentuin.Adverteiida biceL cora-
tribulaliones interpretantur apte persequentia nes niendanda recapilulalie quemodo rediium esl ad id
peccata, sed in baptismate significant deleta. Libe- quod fueraL prtelermissum, el tanquaav hoc scque-
ratio quoque filiorum Israel, et ad proniissanv olim retur adjuaclutn csl. Cum enim jaai dixisset Verie-
patriam perductio congruit mysterio nostrce redemp- runt ad monumcnlum,regressas est ul narrarel quo-
tionis per quam ad lucem supernae mansionis iUu- moclo veuerunt, alque ait : Accurrebant autem dua
slrante nos ae ducente Christi graiia lendimus; cu- shnul, etc. Ubi oslendit quod prsecurreiis ad monu-
jus lucem gratiae etiam illa nubes et ignis columna nientum prior venerit ille alius discipulus, qneni
prsemonstravit, quaeeos in toto ilinere illo a leuebris B seipsura sigaificat, sed tanquam de alio more san-
defendit rioctium et ad promissas patrice sedes iu clce Scriplurse cuncta narrat,
venerabili calle perduxit. Et cutn se inclinassei, vidit lintcamind posita, nou
Qtti aliquando non populus, nunc autem populus tainen iniroivit. Quod vcro Maria Magdalene veaii ad
Dei qui non consecuti misericordiam, nunc autem mi- monuiiientum cum adbuc lenebrce essenl, juxta iii-
sericordiam.consecuti.Indicat aperte per hos versicu- •storiamnotatur hura, juxta intellectum verc -.i.ysti-
los, quud his qui de genlibus ad fideta venerant cum recjuirenlis signatur iatelligeniia. Maria enim
hanc scripsit epistplara; qui quendam alienaii a auciorcra oinaiam quem carae viderat liiorluuni
ccnversaticne populi Dei, tunc per gratiam fidei qucerebat iu iapnamei;io, et quia huuc mininic in-
pcpulo sunt ejus uniti,etmisericordiam quam sperare vcnit, faralum credidii. Adlviicergo erant le.nebftc,
non noverant adepti. Assumit auieni eos de pro- cum veaiE ad mouumeatum. Gucurrii citius, disci-
pheta Oseeequi de vocatione gentium prsecinens ait: pulis riurixiavit; sed illi prs cteteris cucurrerunt qui
Vocqbo, inquit, non plebem meatn, ptebem meam, prtc cteteris amayefuut, videlicet Pelrus et Jcaaaes.
et non misericordiam consecutqrn-, misericordiam CurrebaiiLautem diu 'siiriul, sed Joariries prsecucuntt
consecutam. Et erit in loco ubi dictum est eis : Non citius Petro, veuit prior ad monumerilumet iugredi
plebs mea vos; ibi vocabuntur filii Dei vivi. Etjuxla uoii pfsesumpsit.
Psalmistae sententiam : Omnes genlesplaudent ma- Venit ergo Simon Petrus sequens -eum,et iritroivit
nibus et jubilant in voceexsultalionis. Et item .: Otn- in monutnentum.Iste vero cursus duorum discipulo-
nes genies, inqaii, venient, ct adorabv.nl coram ie, et rum magnum kabet mysterium. Quitl euim per Joan-
honorificabunt nomen iuum in ccicrnum, qv.ia ma- nemquipriorvcuitadriicnuicerituiriel-nonintrayitnisi
gnus est DominusDeus tioster el magnititdinisejus non Synagoga sigaificatur? Quid perPelrum, nisi Eccle-
estfinis; qui vivil el regnaE in Trinilate et uni- sia ex geutibus cougregata demohslraiur, qute po-
Xate perfecta Deus per omuia scecula steculorum. steiitis vocata, prior intravii? CucuiTerunt enuu
Amen. pariter Gentilitas et Synagoga psr hujus stecu.Iisuc-
flOMILIAXVI. cessioues, sed noa pari iuleiligeulia veniebant. Veait
INEPBEMFESTP. Sj-iiagoga pricr ad raoiiuiiieatuai, sed minime ia-
Lectie sancti Evangelii secundunvJoannem. iravit, quia legis qatedam percepit maudata, pra-
Inillo lempore, una sabbati Maria Magdalene ve- plietas incariialionis ac passionis Dominicseaodivit,
nit mane, cum adltuc lcnebrw essent, ad monumen- seu credere iri mortuum uoluif.
tum el vidit lapidem sublatum a monumento, etc. n Vidit Jounnes posita iinieainina, non tamen in-
Sicut in principie mulier auc.tcr culpre viro fuit, troivit, quia videlicet Synagoga el Scrhiturce sacia
vir exsecutcr erroris, ita uunc quce pvtus uioriem sacraraenta cognovit, el famea ad fidem passionis
gustaverat resurrectionem prier vidit; eLae perpe- Doiniiiicte crcdeudo, inirare disiulil; quem diu lou-
lui reatus apud vires pjiprpbrium sustinereE quce geque prophetavit, praeseritem vidil et renuit, homi-
culpam viro transfuderat, transfuditet gratiam. Una nem esse despexil, Deura carne morlalem factuni
sabbati dicit, quam jam diem Domiuicum propier credere noluit. Quid ergo est, nisi quia et citius
Domirii resurreclionem mos ChrisLianis appellat^ cucuirit, et tamen ad monumeiituivi vacua sielit.
quem MalEhceussolus in evangelislis primam sab- Venit aulem Simon Pelrus subsequens eum el in-
bati nominavit. troivit in monumentum, qtiia secuta postefior Ec-
Cucurxit ergo, et venit ad Simonem Pelrum ct ad clesia geBtium medialorem Dei et horaihum ho-
alium dfscipidumquem amabat Jesus, et diciteis: Tu- minem Jesum Ckristum, et cpgnpvlt cafiie, mcr-
lerunt Dominum de monumenlo, et nescio ubi posue- luum et yivenlcm credidit Deum..SeqUiLu"r:
runt eum. Amore nimio turbala duia quem quaesivit Et vidil linteamina posita, ei sudarium, quod fue-
neninvenit: cucurrit discipulis iuuiliare ul auE se- ral super capul Jesu non cum linieaiuinibusposuutn,
175 HOMILLE IN EVANG. ET EPIST. I?i
sed separaihn invonttum in itnum locum. Quid est ^__quia omries qui vera devotione mancipaatur, et ti''-
quod sudarium capitis Doniiai cum liateaminibus vcrsa niundi hujus et blaudimenta pari nienXecori-
uoa -inveniluf in raonumeaic, riisi quod attesltinle lcmiiuiit, ipsarii quoque morlem velut irigrcssuin pti-
Paulo cfijjnf Christi est Deus et divinitaris iivcam- trice ccclesiis aiaantcs. El iie quis siia virtute niundi
prehensUiilia sacramenta ab infirmitatis uostrte vel liixus vel labores se superare piosse confideret,
cognilione disjuacta saai, ejusque potenlia creaturae consultc subjuugii.
Eranscendit naturara. El uolandiim qupd non srilum El hwc esl victoria qum vincit [mundum, fides no-
separatim, sed etiam invelutum invenire dicitur. slra. Ula nimirum fides quceper dileclidnehi opera-
Lialcuav quippe qued invplvitur, ejus nec initiuai tur, illa fides qua ejuS humiliter auXiliiiniflagitainus,
nec finis aspicitur. Recte ergo sudarium capiiis in- qui ait: lri inimdo pressuram liabebitis ; sed cenfi-
voiutam est, quia celsitudc divinitatis nec ccepit dite, ego vici miindum.
cssc nec desivit. Bcrie autem additur, iii unutri lo- Quis csl auiem qui vincii muridumi nisi qui credit
cv.m, quia inscissura meutium Deus non est; Deus quod Jcsus est Filius Dei? Vincil mundum, qui Je-
quippe iu unitate est, et iUi ejus habere gratiam sum esse Filium Dei credens, digna eidein fidei
merenlur qui se ab iiivicern propler persecUlorum opera jungit. Sed nunquid sola divinitatis ejus fides
scandala aoa dividuul. Polesl quoque per sudariuni IB ei coiifcssiP valel ad salutem suilicere? Vide se-
passio Domini noslri designari, cujus passiohis queniia.
sacramenta infidelibus suni involuta, quia cjuem ' Hic
esi, qui venii per aifuam et sanguinem, Jesus
yidebanl carnc morlalem, Deum esse iinmoiialem Christus. Qui ergc erat aeteraus Filius Dei, factus
non credebtmt. Sudarium ergo quod super ejus ca- est homo in teaipore, ut qui nos per diviuitatis suae
put fuerat, seorsum invenilur, quia ipsa passio Re- poientiam creaverat, per humariitatis suse infirmi-
demploris nostri louge a nostra passione disjuiicta tatem recrearet.
esl, quoniam ipse sine culpa pertulit quod nos culpa Qui venil per uqiiam et sangtiinein sum passionis.
tolerauius. Ipse spoute morti succumbere voluit, ad Non in aqua solum, sed in aqua et sanguine. Non
quam nos inviti veuimus. Sequitur: Sblum bapiizari propter nostrain ablutionem digua-
Tunc crgo iniroivit et ille discipulus qui vencral tus esl, ul nebis baptismi sacrauieutuni cousecraret
prius ad monumenlum. Postquam iatravit Pelrus, et ifadcrei, verum etiam sariguinem suuni dedit
iagressus csi et Joaanes. Posterior inlravil qui prior pro nobis et sua"rio'spassionerederait; cujus sacra-
veneral. Notuin est quod ia finc iiiundi ad Redem- luentis semper refecti nutrireraur ad saluteni.
ptoris fidem etiam Judcea colligetur , Paulo atte- Et spirilus est qui teslificatur quomodo Ghristus esl
slante qui ail : Doncc pieniludo genlium intraret, et.i.G veritas. Baptizato in Jordane Doiuiup descendit Spi-
sic omnis Isract salvus fieret. ritus saricEus iri specie coluiiibse Super eum; testi-
Et vidit et credidit. Quid ergo vidit et quid credi- monium illi perhibeus quia veriias est, lioc est ve-
dit? Vidit linteamina posita, et credidit quod muUer rus Dei Filius. yeriis mediaEorDei et hoiuiuum, ve-
dixerai, de monuuvento Domirium fuisse sublatuhv. rus humani geaeits riedempiof ac reconciliator,
Adhuc euinvteaebrcc eraat ia moiiuuieaio, id est, in vere ipsc muhdus ab omni labe peccati, vere sufii-
meutibus illoram, ideo sequilur, ei dixit: Nondum cieas toUere peccata riiuridi. Qudd eiiaiu ipse Ba-
enim sciebant Scriplilras, qv.ia oporlerel eum a tnor- plisfa, yiso ejusdem Spiriius adveritu , Intelligens
luis resurgere. Abieritnt ergo ilerum discipuli ad se- aii : Qui ine misit baptizare in aqua, itle rnihi dixit:
-.neiipsos,id est, ubi habiiabai-.i, et undc ad n:onu- Sttper quem videris Spirilum descendeniemet tnancn-
menium cuctu rerani. Hdeque iioLtiiiuumest, traod tem siiper eum, hic esl qui bdplizat in Spiriiu saitclo,
in lapidis nomine ei iu duoruni sigaiiicaitoue popu- ei eqo vidi, et leslimonium perhibui, quia hic est Fi-
loruru, istarum duartaa coiigrua sit concordia leclio- lius Dei. Quia ergo Spirifas Jesuni Cbristuia esse
uum el in augulait lapide secundum Apostokini uter- tesiattir, ipse se veritatem cognominat. Baptisia
que popukis copukilur, et ia dacbus upostclis secuii- illum veritateni prsedicat, filius lonilrui veritaterii
dum Evangelium utrique pojmii designaulur; .Joan-.D evangelizal. TaceanL hlasphemi qui hunc fanlasnia
nes enim Judceoruni, Pelrus geiiiiuiu populaia figu- esse dognializanl, pereat de terra memoria eorura,
rahat. Qui taraen utiique el Judteis alque geiiiibus qui etim vel Deuin yel homiuem esse verum derie-
verbiim Dei pitedicabaiit, et Salvalcreni iibstrtiiii gant.
Dpniinum JeSurii Christuiii veraciter a rivoftiiis resur- Quia tres sunt qui iestimPnium darit, spiHlUs,aqua,
rexisse otehdebarit, cui esf "gloriacum Doinind Paire ct sanguis. Spiriius dedil tesliincniiiul quriincdp Je-
iu iuiitate SpirituS sancti,per cifiriia ssecula stcculd- stis est veritas, quirado supef bapllzaxum desceridit.
ruui. Amen. Si euiin Fiiius veius Bei non esset, nequaquam in
HOMILfAXYJi" Cuni tanta niaiilfestaLiorie Spirilus sdncEus Venirct.
DOMlNlCA OCTAvl^ASCII.*. Aquii cliain el sanguis dedere testimoniuin quoniodci
Lectio Episiolte beali Jeailfiis apostpli. Jesul est veritSS, qiitiudo de lalere ejus in cruce
C/iarissimi, ottitte quod riaturii est ex Deo; viilcH riiortui luanarunl, qtipcl nullalenus fieri possel, si
iiiundum, etc. veram carnis nalUrani uon haberel. Seil et hoc
Icico naiuque maiidala divina uoii sunt gravia, quod cum anle passioneiu orarel, fuclus est sudor
175 B. RABANTMAURI ARC.HIEP. MOGUNT. OPERUM PARS II. 176
ej'us sicut guttse sanguinis decurrentis in terram, , A. nos; qui redimet animas servorum suorum et non
veritati camis assumptce testimonium dat. Nec re- derelinquet omnes sperantes in se Jesus Christus,
jiciendum quod in hoc quoque sanguis et aquai Dominus noster qui cum Patre et Spiritu sancto vi-
leslimonium illi dederunt quando de latere mcr- vit et regnat, per cmnia ssecula saeculorum. Amen.
tui vivaciler effluxerunt, qucd erat centra naturam' HOfflLIA XVDL
corporis; atque ob id mysleriis aptum et teslimo- IN EODEMFESTO.
nio veritatis fuit congruum, videlicet insinuatur Lectio sancti Evangelii secundum Joannem.
quia et ipsum Domini corpus melius post morfemt . In illo tempore , cum esset sero die illo una sab-
esset victurum resuscitatum m gloria, et ipsa mors> batorum, et fores essent ctausw iibi erant discipuli
illius nobis vitam donareE. Hoc quoque quod sudor eongregati propter metutn Judworum, venit Jesus el
ejus instar guttarum sangumis decurrebat in ter- stetit in medio eorum, etc.
ram testimonium perhibebat iUi sacrosancto my- Quid nvirum si clausis januis posl resiirreclioneni
sterio, quud Ecclesiam totum per orbem suo san- suam in seternum jam victurus intravit, qui moriiu-
guine lavaret. rus veniens non aperto ulero virgims exivit. Sed
Et tres unum sunt. Individua namque bcec ma- quia illud corpus quod videri poierat fides intuen-
nent, nihilque eorum a sua connexione sejungitur, J3 ] tium dubitabat, ostendit eis protinus manus etlatus,
quia nec sine vera divinitate humanitas, nec sine bu- palpandam carnem praebuit quam clausis j'anuis in-
maniiate divinitas. Sed et in nobis hcec unum sunt, iroduxit. Clavi enim manus fixerant, lancea lalus
non naturse ejusdem substantia, sed ejusdem opera- aperuerat: ibi ad dubitantium corda sananda vulne-
Eipne mysterii. Nam, sicut beatus Ambrosius ait, rum suut servata vestigta, quia In se duo mira et
Spiritus nientem renovat, aqua proficit ad lavacrum, juxta humanam rationem sibi valde coutraria osten-
sanguis spectat ad pretium. Spiritus enim nos per dit, dum post resurreetionem corpus suum et incor-
adoptipnem filies Dei fecit, sacri fontis unda nos ruptibile et tamen palpabUe demonstravit. Nam et
ahluit, sanguis Domini nos redemit. Alterum igitur corrumpi necesse est quod palpatur, et palpari non
iavisibile, alterum visibile testimonium sacramento potest quod non corrumpitur. Sed miro modo atque
consequitur spirilali : inaestimabili Redemptor noster et incorruptibile post
Si iestimonium hominum accepimus, testimonium resurrectionem et palpabile corpus exhibuit, uE mou-
l)ei majus est, quoniam hoc est teslimonium Dei quod slrando incorruptibile invttaret ad praemiura, prae-
majus est, quia testificatus est de Filio suo. Maguum bendo palpabUe fortuaret ad fidem. Et incorrupti-
cst testimonium hominis quod perhibet de FiUo Dei, bilem se ergo et palpabilem demonstravit ut profecto
dicens : Dixit Dominus Domino meo : Sede a dextris rQ esse post resurrectionem ostenderet corpus suum,
meis. Et ex persona illius FUii: Dominus dixit ad et ejusdem naturae et alferius gforiae.
me : Filius meus es tu. Itemque ex persona Patris Dicit eis: Pax vobis. Pacem offerebat qui propter
loquentis de FUio : Ipse invocabit me, Pater meus pacem vemt, et quibus ante dixit: Pacem relinquo
es tu, Deus meus, et susceptor salutis mem. Pater vobis, pacem meam do vobis, modo dicit Pax vobis:
meus, quia ego FUius Dei; Deus meus, quia ego quam pacem in nascente Christo angeli prsedicaverunt
honio; susceptor salutis meae, quia ego passurus mundo.
et a morte salvandus sum. Et ego, inquit, primoge- - Et hoc cum dixisset, ostendit eis manus et latus.
nitum ponam iltum excelsum prw regibus terrm. Gavisi sunt ergo discipuli viso Domino. Parum fuit
Magnum est hoc testimonium verax, et omni accep- oculis se videndum prsebere, si non prseberet etiam
tione dignum hoc esl testimonium de Filio Dei; sed manibus contrectandum. Qui dum palpanda discipu-
mullo magis est Xeslimonium Dei, quod tesEiiicalus lis ossa carnemque prsemonstrat, aperte statum verae
est ipse de Filio suo, cum de ccelo illum alloquens resurrectionis quce in se facta, et in nobis est futura
ait: Tu es Filius meus dileclus, in te comptacuii significat. Quia non sicut Eutychius Constantinopo-
mihi. Magnum est leslirnonium prcecursoris quod litanae urbis episcopus scripsil, nostram eorpus nulla
Dei Filio perhibens, aix : Ego. baptizavi vos aqua, ille jj
j resurreclionis gloria eril impalpabile, ventis aereque
vero baptizabit vos Spiritu sancto. Majus est testi- subtiUus; in illa emm resurrectionis gloria erit cor-
monium Patris quo Spiritum sanctum in eum, quo pus nostrum subtile quidem per effectum spiritalis
seraper erat plenus etiam visibiliter misit. potentice, sed palpabile per veritatem naturce. Neque
Qui credit in Filium Dei habet testimonium Dei in huic assertioni putetur apaslpli serma Tepuguare,
se. Qui ita credit in Filium Dei, ut exerceat ope- quia caro et sanguis regnum Dei non -possidebunl; hoc
rando quod credit, habet testimonium Dei in se, enim loco AposEoluscarnis et sanguinis uomine non
illud utique, quia ipse quoque in filiorum Dei nu- substanEiam veri corppris, sed corruptfonem morta-
mero jure computetur, ipso unico Dei Filio sic suis litatis significat, sicut ipse consequenler exposuit
fidelibus pollicente : Si quis mihi ministraverit, hono- dicens : Neque corruptio incorruptelam possidebit.
rificabiteum Patermeus. QuodsiDei testimonium ha- Aliter namque in Scriptura sacra caro juxta natu-
bere merueris, si Dominum testem lucefidei inteme- ram, aliter juxta culpam, aliterjuxta corruptionem
ratae possederis, quid te hominum infamia, aut per- morlalilatis, qucc ex culpa conligit, appeUatui'. Juxta
secutio laedet: Si enim Deus pro nobis, quis contra naEuram quidem cum diclum esi : Hoc v.unc os es
HOMILLEIN EVANG. ET EPIST. 178
177
ossibus meis et caro He carne mea; et Verbum caroi A j peccatorum remissione ac detenlione subjecit. Scien-
est et hdbitabit in nobis. Juxta culpam vero dum vero est quod hi qui primum Spiritum sanclum
faclum in prse-
cum dicitur : Caro concupiscit adversus spiritum et habuerunt ut et ipsi innocenter viverent et
adversus carnem. Juxta au- dicatione quibusdam prodessent, idcirco hunc post
spiritus corruplibilitatem
ut non
Xem, cum scriptum est: Et memorati sunt quia caro resurrectionem Domini patenter acceperunt,
sunt, id est, fragUes et moribundi. Hoc enim se car- prodessent paucis, sed pluribus profuissent.
nis nomine designasse manifestat ipse Psalmista, Thomas autem unus de duodecim, qui dicilur Didy-
Jesus. Iste unus
qui protmus addit: Spiritus vadens et non rediens. mus, non erat cum eis quando venit
Reversus quod gestum esl audivit,
Regnum itaque Domrai carc ncn ppssidebit, id est: discipulus defuit.
caro juxta culpam vel mortalitatem; et tamen caro, audita credere renuit. Venit iterum Deminus et non
Domini, id.est, care j'uxta natu- credenti discipulo lalus palpandum praebuil, manus
possidebit regnum
ram quam et Deminus pest resurrectienem videndam ostendil, et ostensa vuMerum suorum cicatrice, in-
fratres cha-
palpandamque discipulis exhibuii. Et de qua beatus: fidelitatis illius vulnus sanavil. Quid,
Job cum gloriam resurrectionis describeret, ait: Et rissimi, quid inter haec animadvertistis ? nunquid
rursum circumdabor pelle mea, et.in carne mea videbo casu gestum creditis ut electus ille discipulus tunc
Dominum. Lege epistolani saacti Augustiui ad Cre- ^I deesset? Post hsecveniens audiret, audiens dubita-
scentium de corpore Domini post resurrectionem. ret, dubitans palparel, npn hoc casu sed divina dis-
Dicit ergo eis ilerum Pax vobis. Iteratio sermonis: pensatione gestum est. Egit namque miro modo su-
confirmatip est. Qued autem dicit secundo, Pax vo- perna clementia ut discipulus dubitans dum in ma-
bis, ostendit pacificata esse qucein coelissunt, et quae: gistro suo vulnera palparet carnis, in nobis vulnera
in terris per sanguinem suum. sanaret infidelitatis. Plus enim nobis Thomaeinfide-
Sicirt misit me Paler, et egomiitovos. Pater Filiumi litas ad fidem, quam fides credentium discipulorum
niisit, qui hunc pro redemptione generis humani in- fuit, quia dum iUe ad fidem palpando reducituf, no-
carnari constituit; quem videlicet in mundo venire) stramensomnidubitationepostpositain fidesolidatur.
ad passionem voluit, sed tarnen amavit Filium quemi Dixerunt ergo ei dlii discipuli: Vidimus Dominum.
ad passionem misit. Electcs vero aposlolos Dominus; Ille autem dixit eis : Nisi videro in manibus ejus fixu-
non ad mundi gaudia, sed sicut ipse missus est adl ram clavorum, et mittam digilum meum in locum cla-
passiones in mundum mittit. Quia ergo Filius ama- vorum, et mittam manum meam in lalus ejus, non
lur a Patre, et tamen ad passionem mittitur, et ita credam. Quod autem dicit Joannes non cum illis
discipuli arnantur a Domino, qui tamen ad passio- fuisse tunc apostolum Thomam, cum secundum Lu-
nem niittunlur in mundum. Itaque dicilur : Sicut'' C cam duo iM, quorum erat unus Cleophas, regressi
tnisit me Pater, el ego mitto vos, id est ea charitate ! Jerusalem invenerunt congregatos undecim, et eos
vos dUtgo, cum inter scandala persecutorum mitto, qui cum ipsis eranE, procul dubio intelligendum est
qua me charitate Pater diligit, quem venire ad tole- quod inde Thomas exierit aritequam eis Dominus
randas passiones fecit. baec loquentibus appareret.
Hoc cum dixisset, insufflavit, et dicit eis : Accipite• Et post dies octoiterum erant discipuli ejus intus,
Spirilum sanctum. Quaerendum nobis est quid est et Thomas cum eis. VenitJesus januis ctausis, et ste-
quod Spiritum sanctum Dominus noster, et semel' tit in medio eorum et dixit: Pax vobis. Deinde dicit
dedit in terra consislens, et semel ccelo praesidens. Thomw: Infer digitum tuum huc, et vide manus meas,
Neque enim alio in loco Spiritus sanctus aperEemon- el affer manum tuam, el mittein latus meum, et noli
slratur, nisi uunc cum per insuftlaEionempercipiEur,• esse incredulus sed fidelis. Sic quippe discipulum
ei poslmodum cum de ccelo veniens in linguis variis>' post resurrectionem suam dubitare permisil, nec ta-
demonslratur. Cur ergo prius in terra discipulis da- men in dubitatione deseruit, sicut ante nativitatem
tur, postmodum de ccelo mittitur, nisi quod duo sunt• suam habere Mariam sponsum voluit, qui tamen ad
prseceptacharitatis, dileelio videlicet Dei eEproximi: r, ejus nuptias non pervenit. Nam ita factus est disci-
in lerra daiur Spirilus ut diligatur proximus, e1 pulus dubitans et palpans testis verae resurrectionis,
ccelo datur spiritus ut diligatur Deus. Sicut ergo' sicut sponsus fuit matris custos Integerrimse virgini-
uua est chariEas et duo prsecepta; ita unus Spi- talis. Non solum manus et pedes quibus indita cla-
ritus et duo daEa. Prius a consisEenEeDominoin1 vorum claruere vestigia, sed attestante Joanne.etiam
terra, posEmodume ccelo, quia in proximi amore1 latus quod lancea perforatum fuerat ostendit, ut vi-
discttur qualiler pervenire debeat ad amorem Dei. delicet ostensa vulnerum suorum cicatrice dubietatis
Insufflandosignificat Spiritum sanctum non Patris! atque infideUtaliseorumvuMussanaret. Verum quo-
solius esse Spiritum, sed et suum. modo post resurrectionera clavorum et lancese loca
Quorutnremiserilispeccata, remittuntur eis, et quo- pandendp discipMcrum dignatus est fidem spemque
rum retinueritis, relenta sunt. Ecce charitas quce per roborare, ita in die judicii et eadem passouis j'udicia
Spiritum sanctum diffunditur in cordibus nostris,, et ipsam pariter crucem monstrando venturus est im»
participum suorum peccata dimittit; eorum autemL pielatem superboruminfidelitatemqueconfundere, sci-
qui non sunt ejus participes tenet. Ideo postquam: Iicelutipsumseesse, qui ab impiis et pro impiis nior-
dixit, AccipiteSpiritum sanclum, hoc continuo des tuusest,cunctis palam angelisethominibusostendat,
179 B. RABANIMAURI ARCHIEP. MOGUNT.OPERBMPARS II. 180
videantque, ui scriplum esl, in quem pupugcruni, et' A _ Nos signati sunius, sed si fidem n.ostramojieribus se-
ptangant se supcr eum oinnes tribus lcrrm. Saue no- quimur ; ille. elenim vere credit, qui exercel ope-
landum quod solent in hoc loco genliles caluraniami raudo quod credit. Quod autera ait, Reati qui non
struere , et fidem speratce a nobis resurrecliomsi viderunl et crcdiderunt, prceterili t.eaiporis usus est
stulta garrulilale deridere. Si ciiiin ipse Dcus vesler,, vcrbo, tanquam ille qui quod erat fulurum in sua no-
inquiunl, nec sibi inflicia a Judceis vulnera curare; veral prccdeslinatioae jain facluai. Sed his verbis
prcevaluil, sed cicairicmu vestigia ccelo secum, utt proprie genliiiui, ut diximus, fides designatur. Mulla
dicitis invexit, qua teineritate putatis eum vesfra de: quidem et aiia signa fecit Jesus in conspcctudiscipu-
pulvere membra ad integrum csse restauraturum. lorum stiorum, quw non sunt scripta in libro hoc,
Ouibus respondc.-idtiii"!, quia Deus nosier qui sucmi siguificans evangelisla jilurima fecisse Jesnm signa
perpetua jam immorlalifate glorificalam de sepulcroi et miracula salutis et prcedicationisqucenon scripta
carnom resusciiare quando voluil, ct quoiwpdpVP- essent propter multitudinem illarum rerum qusege-
luil, potuit, etiamqualemvoluitsuscitavit. Nequccniini slcefuerunt ab eo.
consequeas est ut qui majora fecissc probatur rai- Hxc aulem scripta sunt ut credatis quia Jestis Chri-
nora facere nequiverit, scd certe dispensaiiouisgrct- slus esl Filius Dei, et ut credenles vilam wternam
tia qui majus fecit minus faeere superseait. Hoc e.st: U * habeatis in nomhic ejus. Ille enim qui credit quia
qupti mprtis regna destruxif, signa mo.rtis obliterarc: Jesus est Ckrisius Filius Dei, credendo ipsum Filium
neluit: primo vidclicet ui per hcee discipulis suis fi- in se habet : hahendo FiUumet vitam habet, quia
dem suse resurreciicuis asirueret; deiadc ut Patri ipss dixit : F.go sutn via et veritas et vita. Insupcr
pre nhbis suppiicans quale genus monis prp morja- vilain ctim sancti.s ppssidebit celerriam ubi erit certa
liuiii vila prolulerit semper osiendat; teiiio ut sua securitas, sempiterna feUcitas, inenarrabile ga.udiuiu
nicrte redempiis qtia misericorditei' adjiiii sinl pro- ubi implebltur illud : Erq illorum Dens, et ipsi mihi
positis seaiper ejusdom nioriis iiinovelindieiis, ideo- erunt populus, id est ero unde saiientur, ero eoruiu
que, misericordias Domini in sctemum cantare non ef vila, et salus, eLvicLtts,et ccj)ia, et gloria, et ko-
cessent sed dicant qui redempti suvii a Doraiuo: nor, el j>ax,et omnia bona. Et sic implebitur ilhid
Quoniam bonus, quoniam in wlernutn misericordia Apostoli: Ut sk Deus omnuiit\ omnibus,ips.efi.niserit
ejus; ppstrcmc ul eliam perfidis ia jadicic quam ju- dcsidericrum noslrorum, qui sine firieyidebilur, siue
sie damaentur estensa iater aiia flagilia eliam vul- fastidio araaiur, sinefaiigatione laudatur Jes.us Cliri-
lieram quceab eis suscepit cicatvice denunliet. Yel- stus Dominus noster, qui cum Patre et Spiritu san-
uti si iuiles aliquis foriissimus jubente suo rege prp cto vivil et regnat Deus per omnia scecula sseculo-
tptius gentis salute singulari certamine dcsudans, rum. Amen.
multis quideni vulneribus exccpfis, kostem tamen HOMILLV XIX.
intcrficial, spoli?.ejtis diripiat, victeriam suaegcnti FEUIAIV.
reppriet, et inlcrregatus a medico, cai curandus Lectip Ep.islolcead Hebrceos.
committitur, ifaae velit curari ut aec vesligia vul- Fratres, obedile prwposiiis vestrisel subjaccte.cis;
nerum ulla resideanl, aa raagis ila ut cicatri.ces qui- ipsi enim penigilant quasi raiioncm pro animabusve-
demrenvaneaut, deforiniUs yevo jirorsusomniseLfce- ciris reddiluri, ut cum gnudiohoc faciant et non ge-
ditas absil, respoadeat saipfus ita se velle sanari i:t, mentes; hoc cnimuon expeditvobis.
loio salutis decovisqueprislini staju recuperato, jier- Postquam superius dixerat, Quorutn canicmplan-
petua secunv tanti circuniferat signa iriumphi. Sic tcs exilum conversationis,imitaminifidem, tunc intu-
profe.clo Dominus perpetis ob siguiimvictorise non lii. : obcdite prceposilisvcstris, cl subjecli estolc. Pri-
curari excepta pro nobis vulne-rapassiocis, sed ipso- mum consiiluil ecs eElunc clixit: Obedilcprwposiiis
rum cicatrices ccelp inferre quam abol.ercmaluit; vcsiris, ctsubjacete eis. Quid ergo, dicif aliquis, dum
nec lanien ex his quippiam fidei ncsirce resurrcctio- prccpositusinalignus exsiiterit? Ncn obaudimusaiali-
nis prtejadical, ue qua veraci prpmissioiic pvsedici-D JJ gnum, qualiter dicis lnalignum; si quidem in causa
tur : Et capiltus de capiie vesiro non peribil. fides est, fuge iUumet evila, non solum si homp fuc-
Respondil Thomas cl dixit ei : Dominus meus et rif, sed eiiain si aiigelus de ccelc desceadcril. Si
Deus meus. Dicii ci Jesus : Quia vidisti tnc crrdidi- verc ia ioto corde et moribas malignum ducis, aoli
sti. Duia ergo vidit Thomas, dum palpavit, cur ei di- scrtitari. Et h:ec aon ex rae ipso dico, sed ex divina
ciiur : Quia vidisii me, credidisti ? Sed aliud- vidit, Scriptura. Au.diJesum diceiiieai : Super cathedram
aliud credidit; a" ir.oiicli quippe bcmine civinitas Moysisederunt scribw et Phariswi ; et pvime dicens
videri nan poluit. nominein igitur vidii et Deuav de his multa mala tunc dixit : Super caihcdratn
coalessus est diceas : Dominus meus et Deus tneus. Moysi sederunt; omina, inquit, quw dixerinl vobis
Videndo ergo credidit qui considerando Iioiiiinenv facite, quw aulem fecerinl, faccre notile. Habent, in-
verum kunc Detini quem videre non poterat excla- quit, dignitatem, Ucet vitaesin.t perditcc, verum non
inavit. ad vitam eorum, sed ad serraones intcndite. Quan-
Beati qui non viderunt, et crediderunt. In hac ni- tumenim ad mores atlinet n.ilkis polerii Lsedi.Qua
mirum sentenlia nos specialiter signati sumus, qui ralionc koc? quia quaefacil manifesla sunl einnibus,
eum quem carne non vidiriius, meitte letinemus. et neque ipse, ac si ad cacumen iniquitalisp.ervei.ial,
181 HOMILLE IN EVANG. ET EPIST. 182
poterit alios mala dD.cere.~Cumautem fldei causa A Us, ut hoc ei ccncederetur. Primum ah ipsis postulat
vertifur, neque raanifestum est cmnibus qupd dici- orationes, Xuncetiamipse pro eis omnia Lona depre-
tur, neque malignus dubitat docere contraria : narn cabalur.
ei quod dictum est : Nolite judicare ne judicemini, Deus autem pacis, qui eduxit de mortuis pastorem
de vita diclum esl, non de fide. Quod cnim inferlur magnutn oviumin sanguine testamenti mlerni Domi-
hoc maaifestat t Qtiid vides , inqitit, slipulam in num nostrum Jesum Christuin, apiet vos in omni ope-
oculo frairis lui et trabem in ocuto tuo non vides? re bono, ut faciatis voluntatem ejus, faciens in vobis
Omnia ergo qum vobis dixerunt, inquif, ut faciatis fa- quod plgceal cpram se per Jesum Christum, cui gloria
ciie. Facere auiem operis est non fidei. Secundum in swcula swculoruin. Amen. Deus, inquit, pacis; no-
auicm opera coriimnoiiie facere. Intucris quomodo lite igitur dissidere a uobis s.i vultis Donvinuni ha-
hon de dogmaiiI:.us, sed cls vtia et operibus serrao berc propitium. Qui eduxit, incjuit, de terra pasiorem
est. Ipsi eiiim vicitarii-pro vobis rstionem reddiiuri. magnum. Hoc de resurreclione diclum est. Hinc
Audiant eL principes" non soli illi qui regun.tur a enini usqtie ad finem orationis ralionem eis de re-
priucipibus, quoraodo slcuE cLedienles opcrlet esse surreclione coafirmal, et testificatur eis majoraper-
qiii regnulur, sic etiaai -reclores et prhcipgs vigilan- feclionis. Ad illcs enim pertinet, qui jam sumpsere
les-esse dicil. Ilpc, inquit, dicoulcum gaudio fa- B I pitncipium, et quoruiu ad perfectionem omnis cur-
cisnf <?;noii gemisceni.es,. noti enhn expedil vobis. In- sus i.nicncUtiir;oralque pro eis : quod pertinet ad
tueris quando contemauntur piincipes, non op.oriet amanlem, £t iri aliis quidem epistolis in exoMiis
ultiones ingerere, se:' toia ultio es! pJorare et inge- oraL, hic aulem in fine. Aptet vos, inquiE, in omni
miscere. Nam el mcdicus quando ab segroto conteai- opcre b.p.nput faciatis volunlatem ejus, faciens in vo-
nifur, nou se ulciscilur, sed jjloraLet ingemiscit; bis quod p.laceatcoram se. Intueris qualiter osteBdit
sed dicis quia ille ingemiscit, ulcisciLur in te Deus. ingenerait posse virlutem; neque ex Dominn dicit
S: enim cu:u jire noslris peccatis ingemiscinvus,ad- lo.tum, lieiiife ex ncbis eam perfici tantum. Nam
ducimus ad nos propitialinuera Dei, per aliurum qtipfidicii:, Ul perficiat vos inpmni opere bono, hoc
vero superhiam et contemptuin cum ingeniiscimus, significat: Habeiis quidem virtutem, indigetis au-
lioniie amplius advocamus Deum ? Geaiitus enim tern complemento. Quid autem est quod dicit, in
oaiiii erit ulfione deterior. Quando euinv ipse 11011 omni opere et scrinoneboiio?\]t videlicet vitam re-
iiilclligit, ingeiaisceas invocal Doaiinura. Et sicuti ctam ha.bereni et dogniata. Secundum voluniatem
cum doctor contemnilura puero, ptcclagpguscpgatur ejus, inquit, faciens ia vcbis, beaejilacitum iu con-
qui severius accedit ad puerum , sic eiiaav lii qui spectu ejus. Hcec quippe est maxima virtus facere
inobediealibus discipulis noiv loqueatar periculuin. C beneplacittiriiiivconspectu Dei, secundum quod etiam
Orate pro nobis;- confidimv.senim quia bonam ha- Prophefa loquilur diceas: Et secundum munditiam
bemus conscieniiam in onmibus bene voleniesconver- manuum mcarum in conspectu oculorum ejus; cui
sari. Iniueris quomcdp licedeprccaliones stmt veluti rei vera in ccelisest merces pruestante Deminp np-
ad contristaios scribeas, et ad eos qui averiebantur, strp Jesu Chrisie, qui cum Patre et Spiritu sancto
el qui circa eum veluli circa prsevaricalcrera affi- - vivil eL regnat Deus, per omma ssecula sceeulorum.
ciebantur, EOIIferenles ne qiiidem nomeu ejus au- Amen.
dire. Quomodoigilur ab obedieulibus sibi ttdia po- HOMILIAXX.
stulabat, qualia qMs a dilecioribus potest prsesu- 1TEMFERIArx.
niere, propterea in hoc Icco kcc censlituit dicens, Lectio sancti Evangelii secundum Marcum.
Confidimusquia bonamconscienliam habemus, veluti In illo tempor.c,surgens Jesus mane prima sabbati
si diceret : Nole mihi aeeusaLicnesaliquas profera- upparuit primo.MariccMqgdatenw,elc.
iis. Ccnscientia, inquit, ncstra IIPSin riullp ccndem- Htec apparilio qup mpdp et ubi sit facla Jcanues
ntit, neque uobis aliquid couscii sumus quomodo vo- plenissime dccet. Surrexit aufem Doniiiius mane de
bis insidias fecerimus. Confidhnus, inquil, quoniam inonuraento iu quo, sero jam facto, erat depositus,
bonam coiiscienliamhabemus-in omnibus, non in gen- "•*-ut adimjilereLur illud Psalmislse: Ad vesperumdemo-
tibus lantum, sed etiam in.vobis. Nihil negotiationis rabilur fletus, et admaiuiinum lcelilia, Sepullus ergc
graiia fecimus, uihil coiifectioais prolulimus ; for- sexltv sabhati quce dicitur Parasceve circa horarii
iasse eniai ia lalibus accusabatur. Audierunt ehim, vespertinam, sequenli uocte ac die sabbati cum no-
iuquit, de te quotnododiscessiouemdocesa lege; non cte subsequenti in momimenlopositus, sic die tertia
sicuLinimicus, inquit, ueque sicul hoslis, sed sicut id esi, primo mane sabbali surrexit. Apparuit, in-
amicus htec scriho. Hoc etiam ex his qute sequunLur quil, primo Matiw Magdalenwde qua ejecerat septem
Dsieadilur. dwtnonia.
Ampliusaulem deprecor vos hoc faccre, ut quo ce- Illa vadens nunliavit his, qui cum eo fuerant, lu-
lerius restituar vobis.Hoc enim nimium amanlis est gentibus et flenlibus. Sicut in principio mulier auctor
sic orare non simpliciter, sed cuni tota iaienlioivect culpceviro futf, vir exsecutof errofis, ita nunc quse
onir.i prorsus sludio. Ut cito, inquiE,ad yos veniam. prius mortem gustaverat resurrectionem prior vi-
Hoc animi esl nibil sibi conscii fesiinare, ut ad eos dit; el ne perpelui reatus apud viros opprobrium
velociter advenirel, et exhortari iUos, orare pro il- sustineret, quseculpam viro traitsfuderal, transfudit
183 R. RABANI MAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUM PARS II. 185
et graliam. Unde recle mulier, hcec quseviris lugen- A _. HOMILIAXXI.
tibus ac flentibus Isetitiam Dominicae resurrectionis FERIA VI.
prima nuntiavit, a sepEera daemonibus curata esse Lectio sancti Evangelii secundum Matthceum.
memoralur, ut universis vitiis pleha fuisse, sed ab In illo iempore, exierunt cito mulieres de monu-
,-liisomnibus divino munere mundata esse signetur, mento cum limore et gaudio magno, currentes nun-
et ubi abundavit peccatum superabundasse gratia tiare discipulis ejus, etc.
monstretur. Duplex enim mentes mulierum tenebat affectus,
Et illi audientes quia viveretel visus esset ab ea, limoris et gaudii; alter de miraculi magnitudine,
non crediderunt. Qued resurreetipnem Domimcam alter ex desiderio resurgentis : et tameu uterque fe-
discipuli tarde crediderunt, non tam illorum infir- mineum concitabat gradum: pergebant ad apostolos
miias quam noslra, ut ita dicam, futura firmitasfuit, ut per illos semmarium fidei spargerent. Currenii-
Ipsa namqtie resurrectio illius dubitantibusper multa bus autem evangelizare discipulis occurrit Jesus ecs-
argumenta monstrata est, quse dum nos legentes que salutat, cstendens se emnibus iter virtutum in-
itgnoscimus, quid aliud quam de illorum soUdamur chcantibus, ut ad salutem perpetuam perveuiie
dubitalione? Minus .enim mihi Maria Magdalena queant adj'uvando oecurrere.
prceslitit quae citius credidit, quam Thomas qui diu IB. Ecce Jesus occurrit illis dicens, Avete. Quse sic
dubitavit. Ille etenim dubitans vulnerum cicatrices quserebant, quce ita currebant, merebantur obvium
tetigit, et de nostro pectore dubietatis vulnus ampu- habere Dominum resurgentem, et primce audire,
tavit. Avete, ut maledictum Evse mulieris in mulieribus
Post hmc autem duobus ex eis ambulantibus osten- solveretur.
sum est in alia effigieeuntibus in villam; et illi euntes Hlw autem accesserunt, et tenuerunt pedes ejus, et
renunliaverunl cwteris. Quomodo hoc factum sit adoraverunt eum. Istse accedunt et tenent pedes ejus,
Lucas exposuiE laiius. Quod auEemdicit Marcus, quia adoraverunt eum. Gseterum iUa quse quserebat
ostensus est in alia effigie,hoc aperiius dicit Lucas : yivenlem cum morluis, eEnesciebat adhuc Filium
quia oculi corum tenebanlur ne eum agnoscerent, do- Deiresurrexisse, merito audivit: Ne tangas me, non-
nec venientes cum illo in caslellum quo ibant, et po- dum enim ascendi ad Patretn meum. Videamus re-
nenles ei mensamqiiasi peregrino, landem cognoverunt surgentem a mortuis Dominum in veritate noslrae
eum in fraclione panis. Qui sicut idem Lucas conse- carnis, videamus gloriam novse corruptipnis. Supe-
queuler adjungit: Surgentes eademhora sunt regressi rius quippe leclum esl quia clausc surrexil mocu-
in Hierusalem, et invenerunt congregatosundecim, menLo; nuac aulem legiiur quia vnulierestenuerunt
et eos qui cum ipsis erant dicenlcs: Quod surrexit Do- C pedes ejus, et adoraverunt eum. Surrexit enim ciau-
minus vere el apparuit Sitnoni. Et ipsi narrabant qum so ostio lnonumenEieEexiit, utimmoiialejam factum
gesta erant in via et quomodocognoverunteum in fra- dcceret esse corpus, quod in monumento clausum
ctione panis. Quod autem ait Marcus, annuntiaverunt fuerat mortuum. Tenendas mulieribus praebuit
cwteris, necilti crediderunt, cum Lucas dicat quod plantas, ut veram sehabere carnem quae a moriali-
jam anle loquebanLur vere resurrexisse, et Simoni bus tangt posset intimaret.
Tunc ait illis: Nolite timere. Et in Veteri et Novo
apparuisse, quid inteUigendumest, nisi aliquos fuisse
ibi qui hoc nollent credere ? Cui autera non eluceat Testaniento hoc semper observandum est, quod
prsetermisisse Marcum quceLucas narrando expli- quando augustior aliqua apparaverit visio, primum
cavit, hoc est qucecum illis locutus fuerit Jesus an- timorem pellat, ut sic mente placida possint quaedi-
tequam agnoscerent eum et quomodo eum in fra- cuntur audiri.
ctionepanis agnoverint? Quando quidem mox uf di- Ile, nuntiate fralribus meis ut eant in Galilmatn,
xit eis apparuisse in alia efligie emvXibusin villam, ibi me videbunt. His fratribus dicit, de quibus in alio
continuo cunjunxit, Et illieuntes nunliaverunt ccete- IPCPdicitur: Annuntiabo nomen luum fralribus meis,
ris, nec illis crediderunt: quasi possent nuntiare " qui Salvalcrem nequaquam in Judsea conspiciunt,
quem non agnoverant, aut possent agnoscere quibus sed in gentium mullitudme. Ecce humani generis
alia efligies ejus apparuerat. Quomodo ergo eum eulpam ibi abscidit unde processit. Quia enim in pa-
agnoverint ut nuntiare possent, Marcus sine dubio radiso mulier viro prppinavit mprtem, a sepulcro
_prsetermisit. Quod ideo memorise commendandum mulier viris annuiitiavil vitam; et dicta sui vhifica-
est, ul assuescamus advertere evangelistarum mo- toris narrat quse morlifera serpentis verba narra-
rem ita prsetermittenlium quse non coramemorant, verat.
et conjungentium quse commemorant, ut eis qui Quw cum abiissent, ecce quidam de custpdibus ve-
usum in hac consideratione non habent, non aliun- nerunt in civitatem, et nuntiaverunt principibus sacer-
de maxime error oriatur, quo putanl eos non sibi dotum, omniaquw facta fuerant. Simplex animi qua-
congruere, cum eis una fides, unum baptisma esset, liias, et indocta hominum rusticitas ssepe veritatem
et unum Deum veraciter colebant, qui in Unitate et rei ut est sine fraude manifestat. At conlra versuta
Triniiate perfecta regnat, per omnia ssecuiasseculc- malignitas el exercitata pravse mentis nequilia do-
rum. Amen. los versando falsiEaEemverisimilibus verbis pro ipso
vero commendare decertat, sibique in assensum
185 HOMILLE IN EVANG. ET EPJST. 186
plures converlere et coadunare feslinat; quod se- A __ INNATALI SANCTJ LEONIS PAP.E
quens sentenlia ila oslendit. Leclio libri Sapientice.
El congregaticum senioribusconsilio accepto, pe- Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis placuit
cuniatn copiosamdederunt militibus dicentes : Dicite Deo, et inventus est justus.
quia discipuli ejus nocte venerunt et furati sunt eum Lectio sancti Evangelii secundum Matthseum.
nobisdormientibus.Miracula talia facta sunt circa
In illo tempore, dixit Jesus discipulis parabolam
sepulcrum ut eorum ipsi milites qui custodes adve-
hanc : Homo quidam peregre proficiscensvocavit ser-
nerant, testes fierent, siveUent vera nuntiare; sed
avaritia illa quae captivavit discipulum comitem vos suos et iradidit illis bona sua.
Lectionemet Evangelium in NATALISS. TIBDETII
Ckristi, captivavit et milites custodes sepulcri. ETVALERIANI ET MAXIMI require in Natali sanclorutn
El si hoc audilum fuerit a'prmside, nos suadebimus
. ei, et securosvos faciemus. Custodes miraculum con- plurimorum. Lectio libri Sapientiae.
fitentur, ad urbem concili redeunt, nuntiant princi- Lingua sapientium ornat scientiam et os fatuorum
pibus sacerdotuiu quaeviderant, quse facta conspexe- ebullit stultitiam.
rant. Dli qui dubli erant converti ad poenitentiam, Lectio sancti Evangelii secundum Matthseum.
et Jesum quaerere surgentem perseverant in niali- B Q In illo tempore videns Jesus turbas ascendit mon-
liam, et pecunias, quae ad usus templi daf.aefuerant, tem.
vertunt in redemptipnem mendacii, sicut ante tri- HOMILIAXXH.
ginta argenteos Judae dederantproditori. Omnes igi- D0M1NICA I POSTOCTAVAM PASCHJ5.
tur qui stipe templi et his quae conferuntur ad usus Leclio Epistolse beati Petri apostoli.
Ecclesiaeabutuntur in aliis rebus, quibus suam ex- Charissimi, Christus vassus est pro nobis vobis
pleant voluptatem, similes smit scribarum et sacer- relinquens exemplumut sequamini vestigia ejus. Qui
dotum redimentium mendacium et sanguinem Sal- veccalum non fecit, nec inventus est dolus in ore
vatoris. Al illi accepla pecunia fecerunt sicut erant ejus;qui cutn maledicerelur, non maledicebat; cum
docti. 0 pestis maligna et semper bonis animis de- paterctur, non comminabatur : tradebat autetn judi-
testanda avaritia, quid illaesum, quid inconcussum canti se injuste.
dimillis ? Tu prtmum hcminem perdidisli, tu genus Audisti, Christus passus est pro vobis, et gaudes
humanum ccnfudisli, tu fratres unanimes in praelium quia pre te mertuus esEChrisEus. Attende qued se-
armasti, tupacifices disccrdes fecisti, tu discipulum quitur : Relinquens vobis exemplum, ut sequamini
comitem Christi de apostolatu praecipitasti, tu mili- testigia ejus; exemplum tribulationum, non delicia-
tem custodem sepulcri captivasti, et errorem ne- C rum; contunveliarum, flagellorum, dolorum, oppro-
quissimura in mundum introduxisEi, eEgenLemanti- briorum, spinarum, crucis, vulnerum, mortis. In
quam et quondam nobiUssimam seduxisli. Unde psalmo scriptum est: Propter verba labiorum tuorum
sequitur : ego custodivi vias duras. Propter quceverba labio-
Et divulgatum est verbumislud apud Judwos usque rum Dei, nisi quibus promittit vitam aeternam?
in hodiernum diem. Hactenus quidem error iste ma- Qui peccata nostraipse pertulit in corpore suo super
net apud Judceos; et sicut sanguinis reatus quem lignum, ut peccatis mortui juslitise vivamus, cujus
sibi et posteris suis ipsi imprecabantur, gravi sar- morte sanati estis. Cum supra ad servos specialiter
cina peccatorum illos premit, ifa emplio mendacii faceret sermonem, nunc generaliter admonet, ut
per qupd resurrectienis deneganEveriEaEemreaEu eliam Dominis in memoriam revocet, quid pro illis
ees censEringiEperpeEuorespuenles ChrisEumeEex- Dominus Deus sustinuerit. Imo totam Ecclesiam
specEanlesAiiEichrislum, uE qui vili pretio vendide- instruiE, quid pro ejus liberatione suus auctor per-
runt veriLalera, erroris in capiEe suo apprehendant tulerit. Non enim ait peccata vestra, sed etiam se
universiEatem, per quam justo j'udice retribuente addito; qui peccata,inquit, nostra ipse pertulit in cor-
pcenampercipiant sempiternam in sceculasceculorum. pore suo super lignum.
Amen. " Eratis enitn sicut oves errantes. Quomodo et oves
I^eclionetnet evangeliumin CONCEPTIONE SANGM: MA- dicit et errantes, cum hi qui in errore vitam ducurit
RLSrequire in lectionibus mensis x, feria quarta bcedorumpolius quam ovium nomine censeantur?
infra hebdomadamn ante Nalalem Domini. nisi quia novit Dominus qui sunt ejus, qui et mul-
Lectio Isaiceprophetae. tos diu male conversantes sustinet, quos tamen in
In diebusiltis locutus est Dominus ad Achaz, di- ovium suarum numero salvandos esse prsevidet.
cens: Pete tibi signumaDomino Deotuoinprofundum Sed conversiestis nunc ad pastorem et episcopnm
inferni, sivein excelsum supra. animarum vestrarum. Tangit evangelicam parabolam
ubi pius pastor relictis nonaginta novem ovibus in
Lectio sancti Evangelii secundum Lucam.
deserto, venit visitare unam quae erraverat. Nam
In illo lempore,missus est angetus Gabriel a Deo quod ibi dictum est, quod hanc inventam imposue-
in civitalemGalilew, cui nomen Nazareth, ad virgi- rit in humeros suos gaudens, hoc ista beatus Petrus
nem desponsatam viro cui nomen erat.Joseph, de prsemisit : Qui peccata noslra ipse portavit in corpore
domo David, et nomen virginis Maria. suo super iignum. Quia nimirum ita nos redimere
187 R. RABANI MAURI ARCHIEP. MOGUNT.OPERUM PARS H. -f^
voluit ut lignuni in quo peccala tplleret pendens in A-requirit,
. iuterkira gregis damna negligenter palitur.
humeris haberet. Ad pastorem ergo, inquil, et-visi- Mercenarius antcm fugit, quia niercetiarius est, ct
tatorem animarum veslrarum. Pastorem videlicel, non perlinel ad eurn de ovibus. Sola ergo causa csi
quia pascua nobis vitse donat ceiernae,pascua iii ul mercenarius ftigiat, quia raercenarius est. Ac si
prcesenti Lemperalium prcestat gratiarum. VisitalO' aperte dicerclur : Stare in periculo ovium non po-
rem verc animaruni vestrarum, qtiia visitavit nos test, qui in ep qtiod ovibus prceesi; rioii oves diJija.it,
oriens ex atto, illuminare his qui in tencbris et in: sed Iucrum terrennm quccrit. Dum enim honoreiii
umbra mortis sedent. Visitat quntidie ipsam in r.obis: amplectitur, dcm teinporalibus eouimodis Icetatiir,
quam donayit lucem, r.e deficiat servando, invo uf oppcnere se coiitra periciilmu trepidai, ne koc quod
eEcrescat juvaiido. Quidam codices ipsnm Grfecuni diligit aiaiftat. Item lujius super oves venil, cti;n
habent, ad pasiorcm et episcopumanimarum vestra- quilibet iniuslus el raptor fideles quosqae aique ku-
rum. Episc.ppusaiitcrn Lallce superintcndens dicitur; miles opprimit. Sed is qni pastor esse viuelisiiur, el
quia nimirum oculi Domini super justos el aures non erat, relinquil oves et fugii, quia dum sibi tiii co
ejus ad prcces eoram el ex omnibus iribulalionibiis periculum mcluit, resisfere cius iajusliiice noii prte-
eorum libcravil cos, cui gloria honor et petestas in suniit; fugit -autem noii mutando locum, sed stib-
stecula sscculcrum. ] trahendo soiatiiim , fugit qni injiisiitianv vidit el ta-
B
HOMILTA XXIU, cuit; fugit qui se sub silenlio absconciiE.Sed est
IN "F-0HE51 FESTP. alias Iupus qai sine ccssttiione quciidie IIPIIcorpora
Lectio sancti Evangelii secundum Joannem. sed mc-nies dilanial, malignus videlicel spirilus, qui
In illo temporedixit Jesus discipulis suis : Ego sum canlas iidelium Insidiaus circtiit eLiuories aniinartini
pastor bontis. Pastor bonus animatn suatn dat pro quterit. Ego sutn pastor bonus : quia superius Re-
ovibus suis, elc. dempicr nosler eulpas ficli pastoris innotiiil, ilerum
Dum Dpminus bpni pasteris PJIUSpslendere voluit, formam cui debeamus imprtmi osiendit dicens :
seipsum proposuil in exemplo dicens : Bonus paslor Ego snm paslor bonus; aique siibjungit : Et co-
animam suam ponit pro ovibussuis. Fecil qnod mo- gnoscpmeas, kac esl cliligo.Et cognoscitnl-me mece,
nuit, oslendil quod jussit: aniiviaavsuam posuit pro id esEobsequuntur diligentes.
ovibus suis. Oslensa est nobis de contemplu mortis Sicut me novit Pater, et ego agnosco Pairem, el
via quam sequamur, apposi.ta forma ctti imprima- animam tneam pono pro ovibus tneis. Ac si aperte di-
hitir. Primura nobis est exleriora noslra misericor- cat: In boc constat qnia et cognosco Palreni ef co-
difer cvibus ejus impen.dere; postremimv vcro si gnoscor a Patre, quia aniiaaav raeam pono pro ovi-
necesse sit, etiam mortem nostram pro eisdem ovi- C ( btis meis, id est ea cbariiaie qua pro ovibus morior,
bus ministrare. Qui non dal jiro ovibus stibstantiam quaatum Patrcm tliligam ostendo. Quia vero noa
suam, quomodo daturus. est animam s.na.m? Expo- solum Judteam, sed eLiain geiililitalem redimere ve-
suiraus vel niagis Do.mino docerrle iiitclleximas, nerat, adjungiE:
quis sit pastor, quis ostiiiai, quis osliarius, c[ui Et alias oves Itabeo quce non sutit ex Iwc oviii; et
etianv el oves, riec nen qni sint fures et lairanes ce- illas oportet me adducere, et vocemmeam audicnt, et
gnnvimus; sed mudp de mercenaric et lupp ccnsi- fietunutn arile ct unuspaslqr. Redemptiouem aostratn
dercmus, de quibiis ipse Dcminus dixit: qui ex geniili pojuile yenimus, Dnmiaus aspeserat,
Mercenaxiusautem, et qui non est pastor, cujus non cum se addueerc et alias oves dieebat. Hoc quolidic
siint oves propriw, videl tupum venienlem, et dimillit fieri, fratrcs, aspicilis, hoc recoaciiiatis gentihiis,
ovcs, et fugit. Npn pastor, se.dn.ercenarius -vocatur, faciiim liodievidelis quasi ex duobus gregibusunuin
qui noii pro amore intirao oves Dominicas, sed ad pvile fecit, quia Judaicum el gentilem populuin in
temporaI.es mercedes pascit. Mercenarius quippe est, sua fide conjungil, Paulo atleslanle qui ait : Ipse esl
qui iocum quidem pastoris tenet, sed Jucra animarum pax npsira qui fec.itulraquc uniim. Du.m enim ad
non quceril, terrenis commodis inkiat, honorc prae- seiernam vitam ex utraque natione simplices eligif,
lationis gau.del, temppralibus Iucris pascilur, iai-1" ad ovile proprium oves deducit*.Igitur isfarum daa-
pensa sibi ab hominibus reverentia lselatur. lste rum et in ovibus et in pastore fit conveniens con-
sual eniai mercedes merceaarii, ut pro eo ipsp quo cordia lectionura ubi demonstratur capitis et mern-
iii regimiiie laboral, kic quad quserit iuveniat et ab brorum concorclia qucc fit in Chrisio ei Ecclcsia,
hcereditaiegregis in posierum alieaus existc.t. quia ipse mediator Dei eL honiinuin Chrisius Jesns
Et lupus rapit et dispergit oves. Lujius rapit et siraul cum membris stiis, hcc est eleciis omniliiis
dispergit eves cum aliuia acl luxuriam perirahit, gaudet et -regnat, per omnia saecula sseculorum.
alium in avariliam accendif, alium in superbiane Amen.
efigi.t, alium per iracuadiam dividit, hunc invidia HOMILIAXXIV.
sfimulat, ilkun in. fallacia sujijilaritat. Quasi ergo
FERIAIV.
gregem lupus dissipat, cum fidelium populum dia-
bokts per tentalicnes necat. Sed contra kcecmerce- Lectio Episfoliebeati Petri apostpli.
narius nullc zelp accenditur, nullc fervore dilcctio- Charisshni, scieniesquad npii corrupiibilibus, anro
pis excitalur, quia dum sola exteriora coramoda et argenlo redetnplieslis de vana vestra convcrsatione
189 HOMILITEIN EVAN.G.ET EPIST. lao
paternw traditionis , sed pretioso sangtiine , qnqsi A surreclionem mos Christianus app.ellayjl. Quod au-
aqni incontaminalicl immactdati Jesu Christi, elc. lem valde diluculo mulieres venerunt ad mpnuraeu-
Quanto niaj'us est preUum quo redempli eslis a tum, juxta hisloriam quidem magnus quserendjetin-
eprruptione vitse carnaUs, tanto amplius tiinere de- veniendi Dominum fervor cbaritatis, invenitur ;
belis ne forte ad corruplelam viliorum reverlendo ju-xta vero intellcctuni mysticum nobis daiur exem-.
animum veslri Redemploris offendatis. Renati non plunv Uluminata facie discussisque vitiorum tenebris
Cxsemin.ecprnjplibiU, sed iucomiplibili per verburu ad sacrosanctum Dcmini corpus accedere. Nam et
Deivivi el permanenlis in seternuui, tale estin Evan- sepulcvum illud ycnerabile figuram Dominici habe-
gelio Joannis : His qui credunt in npminc ejus, qui hat altaris ia qao carnis ejus ac sangtiinis solcnt
HPiiex sanguinibus, neque ex vpluntate viri, sed ex myslevia celebrari. Aromaia atitem qitae mulieres
Deo nati suttt. Sicut ergo incomipiUiile est pretium de.feru.nlodoiem virtutura et orationunv quibus ad
Dominiccepassipnis quo redempti suraus, ita eliam altare appropinquare debemus, suayitatem signifi-
iricorruptUjile est sacranientum fontis sacri quo caat, Uade Joanaes m Apocalypsi sua, cum pbialas
renascimur : qusa ita siiii invicem connecluntur, ut iu p.ianuangelorum aureas, id est mundas in electo-
ununi nobis sine altcro salutevo conferre nequeat, rum corde conscientias plenas odoramentorum de-
quia uimirum Dorninuaita aos temjiore incarnatio- B scripsisset, subjunxit exponens alque ait : Qum sunt
uis susa sacro sanguine simtil omnes redemit, ut oraliones satictortcm.
aos quoque npstro tempore viritim per regeneratio- Et invenerutit lapidem revolitluma tnonumcnto, et
ncm baptisnii, ad consprtium ejusdem regeneratip- ingressw non invenerunt cerpus Domini Jcsu. Quo-
nis pervenire debeamus. De qua regeneratiene bene ropdp lapis per angelum revclulus sit Matthjseussuf-
dicitur : Qm'a «on ex scmine corruplibili, sed per ficiepter expesuit. Sed revplutip lapidis mystice rc-
verbutn Dei viviel perinanenlisinreterniijn agalur, ut sejatipnem sacramenterum quaj velamine litterce
hinc colligatur, quia sicut .cx senvivte corvaplibili tegebantur insinuat. Lex enim in lapidp scripta est,
caro qucecorrunipa.urnascitur, sic per aquam vcrbo cujus ablatp tegniine corpus Dpnvini mprtuunv non
Dei consecralanv, vila ncbis quce finem nesciat tri- inveuilur, sedvivum eyangelizatui;, q.uia etsi cogno-
buiiur. Quod etiam aptc prophetico aslruil tesfimo- vira.us secundum carnenj Chri.siunj.,sed j.am ntinc
nio suhjiciens, quia Omniscaro fenutn et oninis gloria non novimijs.
ejus tanquam flos feni; exaruit fenum.et fios deci- El faclum est dum mente cotislernatw essettt de
dit : verbumauleni Datnini tnanet hi wiernutn. SicuE isto, ecceduo viri steteruntsecus illas in.veslQfulgenti.
erge corrupiibilis corruptibilemcaro general caraem, Mente consfernatae eran.t, quia et lapidem la.mi.ni-
ila verbum Domini, quociraanel in selernun), seler- C menscemagnitudinis revclulum sLupebanl, et corpus
nam bis quos ex aqua recreaE in carne simul eEani- tam exin_iaevenerationis n.pn inycfllum dplebaut.
ma vilam dal. Hujus leslimonii sanc.us Cypriauus, Sic.ut autem: tentato in solitudine Dpmiijp, nj.pxim-
in libro de Habiiii virginuai j,ta memi.nit : Ckftna, pleta vicioria, accedentes ei ahgeli ministrant, ita
inquii lsaite Deus. : Q.mnis carp fenum, el ptnnis epdenj passp in carne Salyatpre, pps.t deviclcecerla-
clarit.as ejus ul. fjps feni; aruii fenum et (IPSdeci- njina nvorlis veuiun,t aiigeli, qui ncn spMra verbp
dit, sermp aiiiemDpmini tnqnebitin mternum.Nemi- censolante sed cl fulgente haJjiiu gloriam triunj-
nem Clirisii.anuni dccet et maxime virginem non phaniis annuntient. Qupniam autera. posilp in septj,!-
decel claritatem ulktm covupularecamis cl hoijpyciii, cro cop.ore Salvatoris astilisse leguniur angeli, itrt
sed sphvruappelere scrmoueiii Dei, bcua in celer.ijum eXiamcelebrau.disejusdem s.acralissimi corpo.rismy-
laansura cpiapl^cti. Aut s,i carM. sit gl.Qr:iandtim, steriis tempp,ve coiisecr.atip.nisassistere suiit ci;e-
tuiic plane quapdo in Cbristi nominis cpn.fessipnc dendi, manenle Apostolo muli.eres in Ecclesia yela-
cruciauir, qnia tu.ucfo.rlipr femina viris iQrquei.ilibus men hab.erepropier angeJos-
inveniiur, q.tiand.Pigaes, aut c.ruccs, aut ferruni, aut Cum tjincrent autem et declinarentvultumin terram,
besiias palilur ui cQ.ronetur.ltla sunt ca.rnisprcXiqsa dixeiwil ad illas : Quid qumrilis viventpm,cuynmpr-
moniUa, corporis ojriiajuienton.eliora; cruciaiibu.s"- luis ? Non csl hic, sed surrexit. Nplile, iiiquiunt, cum
aulem carnis, in quilms per patientiam apim.ade- mcrtuis, IIPCest in njp.numentpqui lo.cuscsl prop.ric
coraltir, glori.an).sancLis.ac. fidelibus prseparal sem- morEuorunv,quaerere eum qui ad vilaiii janj surrexit
piiernani, praestaiiieDonjjj.ion.esf.rP.Jesu CbrisiP,qui a nj.orluis. Et nos a.utenj exeijjp.lpdevotarum. Deo
cum Patieel Spjriiu saucio vivU e.t regnat Dcus per feraiiiarura, qu.otiese.cclesiamintra^musc.Lmysteriis
oiania stecuja steculorum. Am,ea. ccelesiibus apprppiiiquanjus, sive prppter aiigelicsa
HOMILIAXXV. prsesentiam virtulis, seu prejiter rcvcfenLi.arasacrse
1TEMFERIAIV. cblalipais cum cmni hu.mililaEe eE ti.nicre ingreci.i
LecLiosaccli EvaagclU secundum Lucam. debemus..Ad conspec.tumquippe angelorivmvul.ium
In itlo tempqre uua sabbgli valde' diluculo vcne- declinamus in terram, cunj supernorum civium.q,u.02
runl ad tnonumenlum,pqrlantes quw parqverunt qro- sunt gaudia Eeterna ccntemplanles, humHi.ter nos
mala, elc. cin.erem esse lerramque reco.l.imiis: sicut bealu.s
Una sabbafi sive prima sabbati, prima est dies a Abrahara : Loquar, iaquil, ad Dpniinum tneum cum
sabbaEo,quam dicm Dpminicam propler Domini re- sim pulvis ct cinis. Et notandum quod sanclsc mitlie-
191 B. RABANIMAURI ARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS II. 192
res astantibus sibi angelis non in terrara cecklisse, A 1 procumbensvidit linteaminasota posita et abiit secum
sed vultum dicunlur raterranideclinasse; nec quem- mirans. Quod factum fuerat Lucas breviler de cursu
piam sanclorum legimus tempore Dominicceresur- Pelri commemoraL.Sed hoc quomodogesEumsit ple-
reclionis vel ipsc Dominovel angelis sibi visis, terrae nius exsequilur Joannes dicens etiam illum disci-
prostratum adorasse ; unde mos obtinuit ecclesiasti- pulum quem diligebat Jesus cucurrisse cum Peiro,
cus, ut vel in memoriam Dominicseet in nosfrcespem se videlicet insinuans. Uade quserilurquomodo Lu-
resurreclionis, et omnibus Dominieis diebus, et Eoto cas de Petro dicat : Et procumbensvidit linteamina
•Quinquagesimcetempore non flexis genibus, sed d'e- sola posita, cum Joannes se potius hoc fecisse signi-
clinalis in terram vulttbus oremus. ficet, Petrum vero introeunlem in irionumenluvnvi-
Recprdatnini qualiler loculus est vobis cum adhuc disse non solum linteamina, sed et sadarium quod
in Galilma esset dicens: Quia oportet Filiv.mhominis fuerat super caput ejus. Sed iulelligendum est Pe-
tradi in manus peccatorum, el crucifigi, et die tertia trum, primo procumbentem vidisse quod Lucas
resurgere. Die tertia Dominus sicut ipse, quod exhoc commemorat, Joaanes lacet. Posl autem ingressum,
Icco discimas, inter discipulos viros eliava feminis ut diligenlius interiora dignoscerel; ingressum ta-
qtice euni sequebantur prcedixit, iLa resurreclicnis liien antequam Joannes intrarel. Qui tamen ambo
sttsc triumpbum celebravit. Die naiuque Parasceves B I perfecio amore adbcerent Redemptori suo, el ideo
hora nona spiriium tradens vespere sepullus, mane modp cum iUc in gaudio regni ccelestis simul cum
prima sabbaii surrexil sicuEapeixe Marcus cvange- sanctis angelis maiienles lcetabunlur in perpetuuni.
lista designat. Non crgo iinmerito uno die in sepulcro Amen.
el duabus nocEibusj'acuiE, qui videlicet lucem suse HOMILIAXXVI.
skuplsemortis, tenebris duplcenostrce mortis adj'un- FERIAVI.
xit. Ad nos quippe venit qui in morte spiritus carnis- Lecfio sancli Evangelii secundum Matihseum.
que lencbamur : unam ad nos suam, id est, carnis In illo tempore, accesserunt ad Jesum discipuli
inortem detulit, et duas nostras quas recepit solvit. Joannis dicentes : Quare nos et Phariswi jejunamiis
Si enim ipse uiramque susciperet, nos a nulla libe- frequenter, discipuli autem lui non jejunant?
rarel. Misericordiler acccpil cl jusie ulramque dam- Superba inlerrogatio et plena de sapercilio Pha-
navit simplam suam duplte nosLraeconEulitel duplanv risseorum, certe ut aliud aoa dicamus reprehendenda
nostram inoriens subegil. jejunii j'actantia. Nec poterant discijiuli Joannis non
Et recordatm sutu vcrborvm ejus. Mulieres quae esse sub vilio qui calumaial.aalai' eum, quem scie-
ia monumeiito Domini sEanlesverborum qnte de sua bant magistri vocibus jirtedicatura, et jungebanlur
( Pbarisceis
dispensaEioneprtefatus esl recordantur, formam no- C quos ab Jpaaae aaveraat ccademaaios
bis praebent ut inter ipsa Domiuicaepassionis myste- cum ail : Generaiio viperarum, quis oslendit vobis
ria celcbranda, non solum ejusdem passionis, sed fugere ab ira venlura?
et ab inferis resurrectionis, nec non et in coelps Ait itlis Jesus: Nunquid ppssunt filii sponsi lugerc
gioriosse ascensionis digaa semper veneralione re- quandiu cum illis esl spcnsus? Venient autetn dics
cordemur. Et egresswa monumentonuntiaverunt hmc cv.tn auferetur ab eis spansus , et tunc jcjunabunt.
otnnia illis undecim et cwteris omnibus. Sicut in prin- Si sponsus Cbrislus, sponsa Ecclesia esE.De hoc spi-
cipio mulier auctor culpse viro fuit, vir exseculor riEali connubio aposloli suul creafi qui lugere non
erroris, ila nunc quse prior morlera gustaverat re- jiossunt, quanditt sponsam in thalamo vident, et
surrecLionenvprior vidil, el ne perpeLui reatus apud sciunt spoiisumesse cum sponsa. Quando verotrans-
viros opprobriura sustineret, quseculpam viro trans- ieruiiL uupliae, et passionis ac rcsurrectionis lem-
fuderal, transfudit et gratiam. pus advenevif, tunc sponsi filii j'ejunabunt. Nonnulli
Erat aulem Maria Magdatene, et Joanna, et Maria jiutant idcirco post dies quadraginta passiouisjejunia
Sacobi, cl cwiermquw cum eis erant, quw dicebant ad debere commitli, licet statiin dies Pentecostes ct
apostoloshwc. Maria Magdalene ipsa esl soror Lazari. •p.Spiritus sanclus adveniens indicet nobisfestiviEaEem,
quce unxil Dominum ungueiifo, Joaniia uxor Chuza et ex hujus occasione testimonii Monlanus,Prisca,
procuratoris Herodis, de quibus supra lectura est. et Maximillaetiam poslPentecoslen faciaat quadra-
BJariaJacobi mater est Jacobi junioris eLJoseph, el gesiniam, quod ablato sponso filii sponsi deheant jc-
ut Marcus evangelista dicit, soror matris Domini ; junare. Ecclesice autem consuetudo ad passionem
uiide et ipse Jacobus fraler Dominimeruit vocari. Domini eL resurreclionem per humUitatem carnis
El visa sttnt ante illos sicut deliramentum verba veait, ut spivitali saginationi jejunio corporis prce-
ista, et tioncredebant illis. Quod resurreclionem Do- paremur. Juxla leges autem tropologisesciendum,
rninicam discipuli tarde crediderunt, uon lam illo- quod quandiu sponsus nobiscum est et in Isetitia su-
rum infirmiLas, quam noslra ul ita dicam fulura mus, uec jejunare possumus nec lugere ; cum aulem
firmiEasfuiL.Ipsa namque resurreclio illius dubilan- ille a nobis propter peccala recesserit el ayolarit,
tibus per mulla argumenta monstrata est, quse dum tunc indicendum jejunium esE, tunc luclus recipien-
nos legentes agnoscimus,quid aliud quam de illorum dus esl.
dubitatione solidamur. Nemp miltit commissurampanni rudis in vestimento
Pelrus autem surgens currit ad monumentum, el veleri; tollit enim ptenitudinem ejus de vesiimentoet
195 HOMILLE IN EVANG. ET EPIST. 194
pejor scissura fit. Neque miltunt vinum novum in A 4. sine fine gaudia se speranEaccipere, et in ceternum
«fres veteres, alioquin rumpentur utres et vinum ef- regnare cum Christo. At vero reprobi hic babent
fundetur, et ulres peribunt. Sed in utres novosvinum patriam, cujus solura vitae desideriis norunt inhiare.
novutnmittunt et amboeonservantur. rQuoddicit, hoc Ideoque post hanc vilam in exsilium relegantur per-
est : donec quis renalus fuerit, et veteri homiue de- petuum, ubi cunctis carenles voluptatibus, sola iu
posiLoper passionem meam npvum hominem indue- tormenlis patiantur adversa.
ril, non poEestseveriora jejunii et continentise susti- Conversationem vestram inter gentes habentes bo-
nere prsecepta, ne per austeritatem nimiam etiam nam, ut in eo quod detrectant de vobis tanquam de
credulilatem quam nunc habere videtur amittat. malefactoribus, ex bonis operibus nos considerantes
Duoautem exempla posuit, vestimenli et ntrium ve- glorificentDeumin die visilationis. Plerumque conti-
Eerum et novorum; veteres debemus intelligere gtt ut pagani qui fidem Christianorum vituperabaut'
scrtbas et Pharisteos; plagula vestimenti novi et quarc deos suos dereliquissent, postmodum conside-
vinum novum prcecepta evangelica sentire, quse non rantes castam eorum cOnversationem et invictum in
possunt sustinere Judaeine maj'or scissura fiat. Tale Christo animum, cessarent eis detrahere, magisque
quid et Galalce facere cupicbant, ut cum Evangelio Deuai glerificare ac laudare iriciperent qui bonitate
prcecepla legis miscerent, et in utribus veteribus BB ac justitia culterum sucruHi bpmis esse probaretur
mitterent vinum novum. Sed Apostolus ad eos lo- et justus.
quilur : 0 insensali Galatm! quis.vos fascinavit veri- Glorificent, inquit, Deum in die visitationis, hoc
iati non obedire? Sermo igitur evangelieus apostolis est, in terapore retributtenis. Quantavebis sit glpria
polius quam scribis et Pljaj.Sieis est injangendus, per Deum dcnanda jam nunc agnoscant increduli,
qui majorum traditioiiibus depravati sinceritatem curii vos uistanter per obstantia pericula illum sequi
prseceptorum Christi non poterant custodire. Alia perspexerint.
est enim puritas virginalis animse etnulla prioris vitii Subjecti estote omni humanm creaturce propter
conta^ione poUutce, et alise sordes ejus quae mullo- Deum. Omni humanse creaturse dicit omni dignitati
rUQi libidini subjacuerit. Unde necesse esXut prius hominum, onini personae, omni principathi cuivos di-
ab uno quoque abluantur sordes vitiorum et vetustas vina dispositio subtli voluerit. Hoc est enim quod ait,
peccati per poenitentiam expurgetqr, et sic Domini propter Deum, quia non est potestas nisi a Deo, et qui
opiEulanEegratia virtutum scientia et spiritalis do- potestati resistit, Dei ordinalioni resistit. Quam crea-
ctrince Christo largiente conferatur, qm vivit et re- turam subsequenter acUungeiis exjionit : Siveregi,
gnat cum Deo Patre in unitate Spiritus sancti, per quasi prmcellenli, sive ducibus, tanquam ab eo missis.
omnia ssecula sceculorum.Amen. C
C Ideo regi tautum ac dueibus, non autem et dominis
HOMILIAXXVH. dicit, quia hoc in loeo illos specialiter ut prcefati
DOMINICA II POSTOCTAVAM PASCH.E. sumus instruit, qui sunt domitii servorum; subse-
Lectic EpistplaeB. Petri apestpli. quenter vero, et servos quomodo dominis famulen-
Charissimi, obsecrovos tanquam advenas et pere- tur admonet. Docet ergo fideles famulos vtdelicet
grinos, etc. aeterni regis eliam mundi potestatibus subdi, ne vel
Advense Latine dicuntur prcselyti qup npmine in hoc fidei et religioni Christiancecoiiditionis jura
appeUabantJudsei eos qui de gentibus nati in Deum, turbentur. Nam et ita recte potesEintelligi quod di-
credere et circumcisione acceptai Judaico more juxta ctum est, omni humanm creaturw,ut significetur et
Dei Jegem vitam ducere noluerunt. De quorum hu- fidelibus et incredulis rerum dominis.
mero fuere quidam eorum qui in die sancto Pente- Ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum.
costes quo apostoli Spiriluni sanctum in ignis visione Non quod omnes qui a regibus mitluntur duces et
perceperunt, ad praedicationem eorum Christo cre- malefactores punire et laudare bonos noverint, sed
diderunt, dicente Scriptura quod Judsei quoque et quse esse debeat actio boui diicis simpliciter narrat,
proselyti adessent. Sed et nos si veraciter cum Pro- hoe est, ut male facientes coerceat, ut bene agentes
pheta Deo dicere possumus. Quoniam incolw nos I^ remuneret; qui etiamsi injusle agit si bonos damnat,
siimus apud te in ierra et peregrini sicut omnespatres nihilominus ad laudenveorum perlmenL qucefacil,
nostri, adnosquoque Epistolas beatt Petri scriptas si patienter ejus sitiltitise resistunt. Unde et Paulus
credere, et quasi nobis missas legere debemus. dicit: Vis, inquit, non timere potestatem, bonum fac
Abstinetevos a carnalibus desideriis, qum militant et habebis laudem ex illa. Non dicit ab illa, sed exilla,
adversus animam. Dum coucupiscentiis blandienlibus quia etsi poEesEaste mundana non laudat, imo si
caro enerviter subjugatur, jam vitiorum exercitus etiam persequitur, si occidit gladio ut Paulum , si
firmitef adversus animam armatur. Quos competen- crucifigit ut Petrum, babebis ex illa laudem, dum ex
ter advenasvocat et peregrinos, ut eo miniis terrenis ep quod illa malefacit in te j'ustum et irinexium, tuse
rebus animam supponant, quo se patriam in coelis virtutis patientia coronam laudis meretur. Nam et
habere meminermt. Namque hoc dtstarein hacvita hoc intendisse beatumPetrum in hac sententia verba
inter electos selet et reprobos, quod electi peregrini sequentia docent qmbus dicitur :
nuncexsules exspectant futura, tantoque minus in Quia siceslvoluntasDei ut benefacientcsobmutescere
prtesenti gaudiis delectantur caducis , quanto futura faciatis imprudentium hominum ignorantiam. Hsecest-
195 B. RABANTMAURl ARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS II. 196
ergo laus bonorum ad quam duces a rege dicit mis- A j. maL. Qui enira passionis Chrisii parliceps bcrievolus
cos dUin ignorantia ducunr iraprudenliuin borii ad et patiens essc volucfii in prseseati vita, sine daliio
laudein suam perpetuam heue agendo uluntur. ejus glorise ia fuiura vita consors erit, ubi ia ejus
Quasi liberi et nonquasi veiamenhabeutes malilim laudibus simul cura sanctis aagelis in teteruura
libertaiem. Qtiasi liberi bbiia faciunt qtii in exem- exsulians permanebil, ipso jifteslanEeDominorioslro
plum Josepb patriarchse tanvetsi servitio depriavua- Jesu Chrisio, qui cum Paire vivtEet fegnat iu sce-
tur hoiairiuiii, servi esse vitiorum nulla arte cCmpel- cuia scecUlofUm.Amen.
luhtur. At vero liberlatem suarii iri velamcn Iriaiitise HOMULIA XXVIII.
vertunl, qui quominus humani famulatus jugo cohi- 1NEODEM FESTO.
bentur, eo latius peccatorum dominio maiicipantur, Lecfto sancli Evangelii secundum Joanrieiii.
el cuni vitiis inipune serviunt, liberXateinvocanE: In ilto tcmpure, dixit Jesus discipuiis suis : Modi-
Iioc praeiexunt nomine culpain. Potest auEerajuxla cum et nori videbitis me, et iierum modicuih ei viite-
illud apesloli Pauli generaliter accipi. Vositt liber- bitisme.
talcm vocali eslis, frafres; iantumnc iibertaleinin Ad illos specialiter haecquce dicta sunt perlinent,
occdsionemcarnis detis. Liheri enim recte vocamur qui ejus discipulatui prccdicanlisiu cafrie adhserere,
quia per baptisma a peccatcrum sumus nexibus ab- B et post titsfitiara passionis visa resarrectione el as-
seluEi,quia a dcemonicaservilule rederapLi,qUiaiilii censione ejus laslificaitmefuefunt. Modicum etiam
Dei effecti. Ncri tameh dcrip libertalis petiprem pec- fuit ab illa hora illius noctis qua traditus est, in
candi facultaiemvelliceiiliam accipimus; quininip si horani passiouis, sive quaudo eura discipuli carnali-
peccamus mcx libertale perdita scrvi eflicimtir pec- ter videbanl; et iterum niodicum fuit quo ciausus iu
cali; et quisque se ad hcc libertateni accepisse a sepulcro tertia die resurreclurus j'acuit et illoruiia
Dcininp pulat, uElicenLiuspeccet,talis suam liberta- aspeclibus vidcri non poluiE : boc est quod ail, Mo-
tem in velamen maliticemutat. Vuk enim ncs beaius dicum et non videbilis me. Quod vero ait, Iteruin mo-
Pelrus Jiberos esse a servitio culpafura, ut servi dicum el videbilisme, sigaificat post resurreclioaein
creafoits nosiri boni ei fidelespermanere possimus : terapus, quo cum discipulis couvefsatiis est, et illis
unde subsequehter adjungit: multinioda osLeiisioneappafuiL usque dum asceudit
Sed sicut servi Dei ofiuieshdtiorale, fraiernilaieiri inccelum illis vide-nttbus, rit iu Eyangelio ef Aclibus
diiigile, Deum timele, regem glorificate. Monet ergo apostolorumlegifur. EEhoc esl qUodaii:
corigruuui cunclis Impendefe honorem et.uxla im- Quia vado ad pairem. Ac si palenlef dicat: Quia
perkini Doraiui Ctcsari qusi; Ccesaris surit, et Dep post liiodicuia a vesiris aspeclibus in riioiiumeiili
reddcre quae Dei suuL.EEbehe inLer alia fralernita- C ^ claustro absccudar, e£ iterum pcst modicuiu, dc-
tem diligere jubet liberos , ut cos quoque qui tem- structo morlis imperio, vobis intueadus appareba,
porali condilioiie sabjecLi suut, fratres sibi esse in quia LerapusesEut explela dispeiisatione assumplte
Christo factos recolant, una cum ipsis Pafrem iavd- morLaliiatiscuiu resurrectionis iriumpbo jam rever-
cantcs, cuiii quisine acceptioaepersoaarum judicat. tar ad Palreni. Hcecvero verba Domiai, ut dixiinus,
Scrvi subdili estote in omni iimore dominis, twn iUis speciatim qui ejus resurreciionem ytdere polue-
lautum bonis el modestis,sed etiatn dyscolis. Dyscolis runl conveniual, quce apostoli luuc leinporis aou
iiidisciplinatis dicit, noinine clueloa Grtcco eloquio, potueiuat inlelligcre. El karic illorum igiioianLiaiu
quia Graecesckola vocalur loc.usin quo adolescenLes pius iuagister inlclligeas, subsequenter secuudttui
litteralibus sludiis cperara dare, el audiendos iiia- aniuii illoruui dubiLatioaemrespoadit, quasi cxposi-
gisiros vacare solent : unde selvola vacatio interpre- turus quid csscf quoJdixil: Modicumet norividebilis
lalur. Denique in psalmo ubi cauimus : Vacale me; ilerum tuodicunicl videbilistne.
el videte quomodo ego .sum Deus, pro eo quod Cognovitergo Jesits qui volebaiileum inlerrogdre ct
nos dicimus vacaie in Grccco habetur scholuste. dixil cis : De hoc quwriiis inler vos, quiu dixi •'Modi-
ScholasLici sunl ergo erudiii; dyscoli, indocli et cumel non videbilismc, ct iteruminodicuiiicl videbitis
"
*•
agvestcs; sed utrisque vult obedirc subditos, exjdi- me? Amen, amen dico vobis, quia plorabilis cl flebiiis
cans aperiius quoraodo nos supra oinai humance vos, m.indus aulein gaudebil; vos aulem conirktabi-
crctiturcejusseitt esse subjectos. Alia ediiio pro dys- mini, sed trislilia veslraverletur in gaudium. ELipso-
colis difficileshabet, el sariclus anlistes Fulgeaiias ruai et tolius Ecclesiae sfatrii eorigruit. Plorabant
in opusculis suis sic ponit: Servienlescum timorc non quippe et flebanEamaEpresGhrisli, cuin illuiu com-
lanlutn bonis, sed etiam difftcitioribus.Sed si behe pfehendi ab hostibus, ligari, ad cohsiliuriidtici, dtun-
facientes, et palieutes sustinetis. nafi, crucifigi, mori et sepefiri videfent. Gaudeba.nt
Hmc est enim gratia in ChrisloJesu. Haecest ergo mundi aniatores, quos ab ibflrfia cogilalioiie riiun-
gralia apud Deum; in hoc enim vocati estis quia et dum vocal Domirius,cuui morle turpissima corideni-
Clirisluspassus est pro nobis, relinquens nobis exem- riai*enlilluin, qui gravis erat eis etiarii ad videuduul.
plum, elc. Notandum altentiiis quam sumnvecoridi- CtiriEriSEabanEUt' discipuli pOsito in aiorte, Scd aguita
tionem servorum glorificet quos berie facientes et etiam resurrectione trisiilia illorum versti esi in
absqtic culpa vapulantcs a doroinis crudelibus et gaudium; visa esl asccnsiohis potentia, jam majore
iniprobis imitaEores esse Doiliiuictepassionis aflir- gaiidio sublevati laudabaht et beiiedicebahl Doiui-
flOMlLLE IN EVANG. ET EPIST. 198
197
trisiitiaiii ingeraf antriiis veslris.
num, ut Lucas evangelisfa testatur. Sed et ctirictis A sectitor, neriio qul
fidelibus hic Domini sermo convenit, qui per lacry- dtim videbilur Deus deprum in Siori.
nvas pressurasuue prsessutes ad gaudia ceteraa per- HOMILIAXXIX.
venire coateudunt. Qui seminant in lacrymis in gau- IN K.VTIVITATE SS. ATOSTOLPRIJM PHiLIPPl'ET JACOBI.
dio metent; euriies ibant et flebant, qualeaus .in Leetio libri SapienLise.
ceteraa beatiiudine laboris sui mercedefa ieciplaiit. Siabant jusii in magna constantia.adversus eos qtii
Mundus autera, id est, muadf aviiatores gaudebunt, se angustiaverunt, et qui abslulerunt labores illorum.
qui ad ceterna gaudia se prseparare per lacfyraas et Narrat divina Sapientia qualis hvexlremo judicio
aifacljoaes despiciuiil};vos autem cdiilristdbhninijiev sanctorum erit.gloria, qualisque reproborum angu-
lcujdreset pressuras, scd "tristllia "vestra veiietuf iu slia cum viderinl sanctos stanles ad dexteram Dei
clernce beatitudiais Icetltiafa." cum gloria incorruptionis et immortalitatis, pii ju-
Midier cain piuit trislitidm habet, quia veriit hora dicis exspectantes seritenliam, qua eos ad rcgnum
ejtis. Miiliefemdicit saacfafii EccIeSiam, pfbpier fe- invitaL celernum; se autem merito condemnari eo
cuadiiateiii borioruai opertirii",el quia spiiitales Do- quod tllos perseculi sunl, nec doctrinse ecrura salu-
miuo filios gignere nunquam desinit; hcec iriulier bri pbedire voluernnl, sed irridenEes eos magis spre-
cum pafit tristUiam habel, cjula veriit liofa ejus. . J" vercinl, nec honorem condignum illis prcebuerunE,
Cuin diiteriipeperil pueruth, jaiii iiotiriieiriiriitpres- unde modo cum IecEiolegerelur audistis : Tuiic sla-
surm propter gdudiuiri, quia natiis est homo inmun- bunt, incjuit,jusli in magna constantia,- adversus eos
dum; quia nirairuia saricta "Ecclesia, quaaaiu iri qui se angustiaverunt, el qui absiulerunt labares illo-
. nuindo splrilaliuni virtuturii pfofeciibus insisiil, rum, videnles turbabutttur litnore hprribili, ct mira-
nuuquarii niuridi lealalionibus exercefi desistit. At -buntur in subitatipne insperatw salutis, gemenles
cum devicia laboruiri cerlariilrie adpalniani perverie- per angustigm spiritus, dicent inter se pmnilenliam
rit, jaralTou niemiait pressufae prcecedeutis pfopter agentes : Hi sunt quos habuimus aliquanda in dc-
gaudium percepise retributioiiis : rion sunl enhri cori- risu et in similitudine improperii. Nos insensati vilam
dignce passiones hujus tempdris ad supervetiturdm illorum wslimabamu.s insaniam, et finetn iliorum
gtoriaWqiiw reiielabitur in riobis. Non meminit, ih- sine honore. Quomodoergo computali sunt inter fiiios
quit, pressurw propter gdudiuiri,quid ndtus est homp Dei et inter sanctos sors Ulorum:est? Tunc uLicjue
in munduni. Sicut eritiri rriulier ifttfo iri liuric riiun- slabunE justi in magna conslanlia adversus pcrsecu-
dum»homirie ltelaiUf, ita Ecclesla riato ih vitam fu-' tores suos qui eos pcenis indebitis hic afiecerunt,
luram fideliuni populo digria exsulfatione repleLUr, -_.et labores illorum quasi slulLos viluperaveriujE,
*-
J
pro qiia ejus nalivitate rimltuva laboraiiS et gemeiis quando clariEate superna revelati judices erunt illo-
iri prcesenti quasi parturieus dolet. Nechovum debet ruiri secundum yerilaLem qui anle se iujusle damna-
cuiquara videri si natus dicitur, qui ex bcicviia nil- v.erunl. Unde itU cum se subitanea commuiaiiohe
graverit; quonibao enim nasci diCitur curii quis de videriiil de gloria ad ignobiliiaLeni perduclos, el c
ulero ihatfis procedens banc ih luoem egredifuf, ita t conlrario adversarios suos de afflicLionelemporaii
eiiahv reciissinie potest nalus appeliari qui soiutus a ad houorenv supernum Lranslatos, sera pcenlientia
vinculis carnis ati luceru sublirritUuraelernam. Tjade aique infructuosa tunc eoiiquerenlur quod anlea
et raciSobXiriuiiecclesiasiicus ut dies beatoruivimar- dum licuit si vellent fructuose agere possenl.- Unde
tyruriv sive coiifessofum Christi, quihus Oe ssecuio necesse est ut quicunque vitain suam negligenter
trarisiefunt, lialales yocilenius , eorum-pie solemuia duxil el peccalis servivit, ante terminum vitce prtc-
uoii funebria, sed nnlalitia dicar.Lur. seutis pceaiientiani candigne agat de nvalis conunis-
Et va's igitur riunc quidem Irisliiiam habefis ; iie- sis, et siudeat operibus bonis per graliam Dei, in-
rum autein videbo vos, et gaudebil Cor vestruiri, et dulgenEiamproruereri peccaEorum,eEviEamconsequi
gaudium vesirum nemo i-dlteta vobis. Quod de ipsis sempilernam largienlctpso Redemptore Dominono-
quiderri discipulis facile inieUigilur quitv trislitiaHi •*'slro Jcsu Christo, qui vull omneshomines sqlvos esse,
babuerant passp" ac sepulto Domino; sed peracla et ail agnitionemveritalis pervenire,regnans cum Spi-
resurrectioriis gloria gavlsi sunt viso Dpavinp, et rilusancloDeus per omaia sceculasseculorum. Amea.
gaudiuai eafum aeriiP toUit ab eis; licel pressuras .HOMILLi XXX.
ac perseculioaes passi essent in hoc aiuado, semper INEODEM EESTO.
in spe gaadebahl 1'uLurtereiributionis pro co qubd Leclio sancti Evangelii secundum Joauneni.
digni esseht pro lipmiue Jesu ccnXuiueliaspali. In illo lempore dixii Jesus discipulis 'suis: Non.
Iteriiiri duieih videbovPsel gdudebil cpr vesirum, ei turbeiur cor veslrum. Creditein Deum, el in me crc-
gaudium veslruiri neirio tpitet a vpbis. Videt ilaque dile, elc.
eleclos pcst irislitiam DPnJmus cttin eortira paiieri- Ne hiorlem tariquam lipmiries timerent, el ideo
tiam daninalo iiiipugriatpfe fehiuhefat. Videbb VPS, turbareiituf, cbrisolaiur eliairi ebs Deiiai se esse cori-
id est, cum assumpscro vos ad nieipsurii ul Ubi surii lestaas. Consequens esl enim uE si in Deum creditis,
e'Evos sitis, el in illa visione perpeluse glcfice el iri rae credere debealis : quocJ non esset cense-
ego
rion esset Deiis. In donio Patris
gaudebit cof vesliam cl gaudium veslfuhi iiemo LCl- queiiS, si Cliristus
let a vobis, quia ibi liuiius adversarius, liiilliis per- tnei mansiones muliw sunt. Quia nierita saiictorunr
tw R. RABANIMAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS H. 200
diversa sunt, ideo in doiuo Patris multce sunt man- A i Qui videt me, videt et Patrem. Qui me intelligit,
siones. Nullus eorum alienabitur ab illa domo, ubi utique et Palrem in me inlelligit. Sed ideo magister
martsionem pro suo quisque accepturus est merito. discipulum arguebaE, quoniam cor poslulantis vi-
Ideo non turbetur cor vestrum, nam unus denarius debat. Tanquam enim melior esset Paler quara Fi-
oranibus in vinea laborantibus, id est, omnibus in lius, ila Philippus Patrem nosce cupiebat, etideo nec
Ecclesia per fidemlaborantibus vila dabitur aeterna. Filium sciebat que melius aliquid esse credebat. Ad
Sed mullae mansiones diversas meritorum in una linnc sensum ccrrigenduni dictum esl: Qui videtme
vita seterna significant dignitates, eriique Deus om- videt et Patrem.
nia in omnibus, quia Deus charitas est. Sic enim Quomodo tu dicis : Ostenae noois Palrem ? Videe
quisque habet, cum amalin altero, quod ipse quenipdo Ludicis : non alterum quseris videre simi-
non habet, cjuiaregnat in omnibus unitas charitatis. lera, sed illum putas esse meliorem.
Si quo minus dixissemvobis, quia vado parare vobis Non credis quia ego in Palre et Pater in me est ?
locum. Quomodo ad iUas mansiones membra pefve- Cur inseparabiles separatim desideras nosce ? Deinde
nissenf, si caput non prcecessisset? ParaviE nobis non ad solum PhiUppum, sed ad eos pluraUter lo-
locuni dum pro nobis mortuus est, et resurrexit, imo quitur:
ascendit in coelps. Hcec cmnia prp npbis iecit, ut B I Verba qumego loquor vobisa me ipso non loquor,
nobis pararel locum in regno Patris sui. Paler aulem in me manens, ipse facit opera. Quid esl,
Si abiero et paravero vobis locum, ilerum veniam a tne ipso non loquor? nisi a me ipso non sum qui
ad vos. Si abicro per camis absentiam, veniam per loquor. Ei quijipe tribuit quod facit, de quo esl ipsc
divinitatis prsesenliam, in qaa vobiscum ero usque qui facit. Pater enim Deus non est de aliauo, Filius
ad consumniationem sseculi. Vel etiam si abiero as- aui.emDeus est quidem Palri aequalis, sed de Patre
cendendo ad ccelos, veniam iterum judicare vivos ac Deo.Ideo ille Deus sed non de Deo, et lumen sed non
mortups : qupd angeli attestati sunt dicentes : Hic de lumine. Iste vero Deus de Deo, lunien de luraine.
Jesus qui assumptus est a vobis, sic vetitct quemad- Denique adjungit et ait:
modumvidistis eum eunlem in cmlum. Seqaitur : Non credilis quia ego in Patre et Pater in me esl ?
El accipiam vosad meipsum, ut ubi sum ego ct vos Alioqui propler opera ipsa credite. Ante solus Phi-
silis. Hcc est quod in sequentibus dixit: Volo, Paler, lippus arguebalur ; nunc aulem non ibt etim solum
ut ubi sum ego, et isli sint tnecum. fuisse qui esset arguendus oslenditur ; propter opera
Et quo ego vado, scitis, et viam scilis. Quo vado, ipsa, inquit, credite, quia ego in Patre et Paler in
id est, ad Patrem, et via qua venitur, scitur. me est. Neque enim si separati essemus inseparabi-
Dicit ei Thomas : Doinine, nescimus quo vadis, et liter operari uUa ratione possemus, sed quid est
quomodopossumus viam scire? Videbatur ei nescire quod sequitur : Amen amen dico vobis, qui credit in
quod Chrislus ccnvincil eum scire dum ait: me, opcra qum ego facio et ipse faciet, et majora ho-
Ego sum via, el veritas, et vita. Qttasi dixisset : Si rum faciet, quia ego ad Palrem vado ? Non se extol-
me scitis et viam scitis ; et egc sum ad quem itur, lal servus super dominum, nec discipulus super ma-
id est, veritas, et ego sum vila in qua staiur. Si me gistrum. Majora quam ipse facit dixit eos esse fa-
scitis et viam scitis, et quo ibo scitis, et ubi man- cluros, sed sine illo, ut in sequentibus dixit, quid
seritis scilis. Qui ad Patrem vadunt per rae vadunt, poiuerunt facere? Sed qucesunt landem ista raajora?
et qui ad Patrem vemunt ad me veniunl, quia et An fprte qued cegrpsipsis Lranseuntibusetiam eorum
ego etPaterunumsutnus, etinme nianeni, quia/icccest umbra sanabit ? Majusest enira ut sanet umbra quam
vila wterna, ut cognoscantle solutn verum Deutn, et fimbria, illud per se, hoc per ipsos, sed utrumque
quem misisti Jesum Christum. Unde seculus est in se ; vel majora sunt opera appstplpruni in pmnium
dicens : gentium salute, quam Cbristi tantummcdo in salute
Nemo venit ad Palrem nisi per me. Exponens quid Judseorum, et boc in paucissimis. Tamen utrumque
sit quod ait, ego sum via, stalim subjungens : ,T) cl iUe feciE,et saluEem aUquorumin Judsea per se,
Si cognovissetisme utique, et Patrem meum cogno- et salutem gentium per aposlolos : Nec solum per
vissetis, quia ego sum veritas in vero Paire. Et amo- apostolos, sed et per alios quoque prsedicatcres.
do cognoscitiseum, et vidistiseum. Si me spirilaliter Unde sulvjunxitet ait: Qui credit in me opera qua:
cognoscitis et videtis, illum cognoscilis eE videtis, ego facio et ipse facit, et majora horum faciet. Non
'quia ego el Paler unum sumus. Unum natura non quo major sit magislro discipulus, vel domino ser-
unus in persona. vus, et adoptatus unigenilo, et liomo Deo, sed quod
Dicit ei Philippus hoc non intelligens : Domine, per illos ipse dignaretur eadem majora facere. Unde
ostendenobis Patrem, et sufficit nobis. Quasi aliquid majora potuissent mox oslendit dicens : Qui credit
melius esset Pater quam FUiusin cujus esset visione in me opera qumego facio el ipse faciet, el majora
sufliciens beatitudo. Quam vocem discipuli redarguit horum facict. Continuo secutus adjunxit: Quia ego
magisler. ad Patrem vado.
Tanlo lempore vobiscum sum, et non cognovistis : Et quodcunquepetieritis in nomine meo, hoc fa-
me-? Non cognovistisme esse in Patre, et Patrem ini ciam. Qui dixit, faciet, post ait, faciam. Tauquam
me, Philippe ? dicerel: Non vobis hoc impossibile videatur ; non
201 HOMILML1N EVANG. ET EPIST. 202
enim poterit esse rnajor me qui credit in me: ideo A juxta quod Paulus ait, Tenlalio nos non apprehendai
majora non per se facit, sed per me qui in me crc- nisi humana, hoc est, ea sola quam humana infirmi-
dit. Necest defectio polcstalis, sed miseratio piela- tas ad inlegrum declinare non polest.
tis. Dives ergo ab eo recessil.lristis, non recipiens Sed et si quis peccavcrit, advocatum habemus apud'
verba salutis; apostolis igitur prsedicantibus, multi Patrem Jesum Chrislum justum. Vide Joannes in
divites pauperiem voluntate secuti sunt: ita quod quantum servet liumilitatein, quam docel. Certe vir
ab illo audiens unus non fecit, fecerunt multi cum justus erat, et magnus qui de peclore Domini mystc-
loqueretur per discipulos magister bonus. Ecce nia- riorum secrela bibebat. Non tamen dixit advocalum
j'ora fecit praedicatusa credentibus quam locutus au- ine habetis apud Patrem, sed advocatum, inquit, ha-
dientibus, sedhocper praedicatores. Nunquidomnes bemus; non dixit, habetis. Maluit se ponere in nu-
qui credunt in eum praadicatores sunt ? Tamen dicit uiero peccatorum, ut haberet advocatum Christum,
qui credunt in eum opera facere majora. In hoc . quam ponere se pro Christo advocalum et inveniri
opere fidei facierims opera Ghristi, quia et ipsum inler damnandos superbos. Nec tamen dicendum,
credere in Christum opus esl ; Christus autem ope- quia episcopi vel praepositi non petant pro populo ;
ratur in nobis, non utique sine nobis. Prius ego fa- orat enim Apostolus pro plebe, orat plebs pro Apo-
eio prseveniens gratia, deinde et ipse facit subse- B stolo, qui dicit, orantes simul et pro nobis, ut Deus
quens gratiam,.quia facio ut faciat. Quseopera, nisi aperiat nobis oslium verbi. Et pro Pelro orabat Ec-
ut ex impio justus fiat ? Fortasse majus est opera clesia cum esset in vinculis Petrus, et exaudita est;
salutis noslrae nos per ipsum facere, quam verba sa- quomodo et Petrus pro Ecclesia : quia omnia pro in-
lutis prsedicare, quod ipse fecit sine nobis, dum hsec vicem membra orant, caput pro omnibus interpellat
dixit: Quia ego ad Patrem vado. Et quodcunquepe- de quo scriptum est, Qui est ad dexteram Dei, qui
tierilis in nomine meo, hoc faciam. ln his verbis ma- eliam interpellat pro nobis. Unigenito enim Filio pro
gnam spem promisit orantibus. Sic ergo perrexit ad homine interpellare, est apud coteternum Patrem
Patrem, ut non relinqueret indigentes, sed audiret seipsum demonstrare ; eique pro humana naiura ro-
petentes. Tamen non oivmia petentes, sed quse ad gasse, est eamdem naturam in divinitalis suaecelsi-
salutem pertinent petenlium. Ideo dixit : Si quid tudinem suscepisse. Interpellat igitur pro nobis Dp-
pelieritis tne in nominemeo, hoc faciam. Quid est in minus non voce sed miseratione, quia quod damnarc
nomine meo ? nisi in nomine Salvatoris. Si petieritis in electis noluit suscipiendo servavit. El bene cum
quse ad salutem pertment vobis, in nomine meo pe- diceret advocatum nos apud Palrem habere Jesum
tieritis. Quando enhri delectant mala et non dele- Christum, addit justum. Justus namque advocatus
ctant bona, rogare potius debemus Deum ut dele- C v injustas causas non suscipit; qui tamen justos de-
clent bona quamut concedantur mala. Qui ergo credit fendii m judicio, si nosmetipsos cognoscimus et ac-
in eum, quodcunquepelierit in nomine quod est illis cusamus injustos. Cur enim justus non sit, qui con-
datum-qui credunt in eum, hoc facit, quo hoc sicut tra suam iajastitiam jam per laerymas ssevil?
Salvator facit. Si autem qui in eum credit, aliquid Et ipse est propitiatio pro peccatis, qui per hutnili-
per ignorantiam contra salutem suam petit, non in tatem interpellal pro nobis avud Patrem : Id est, per
nomihe Salvatoris petit, quia Salvator ei non erit; divinitatem propitiatur nobis cum Patre.
si quis ejus salutem impedi fecerit, non est ejus Non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius
Salvalor. Quid meUus aut qmd magis nobis prodest mundi. Non pro illis solum propitiatio est Dominus,
quam nosmetipsos salvari ? Ideo petendum est ut fiat quibus tunc in carne viventibus scribebal Joannes,
voluntas ejus in nohis, qui vivit et regnat cum Deo sed etiam pro omni Ecclesia, quse per tolam mundi
Patre in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sae- latitudinem diffusa est ; a primo nimirum electio
cula sseculorum.Amen. usque ad ullimum qui in fine niundi nasciturus cst
HOMILIAXXXI. porrecta. Quibus verbis Donatistarum schisma re-
FERIAIV. n probat, qui in Africaesolum finibus Ecclesiam Chri-
Lectio Epistolsebeati Joanms apostoli. sti dicebant esse inclusam. Pro tolius ergo mundi
Charissimi, hmcscribovobisut non peccetis,etc. peccatis interpellat Dominus, quia per totum mun-
Non sibi ipse contrarius est qui supra nos sine pec- dum est Ecclesia, quam suo sanguine comparavit.
cato nos vivere non perhibebat, nunc autem ideo Neque huic verbo repugnat quod in sequentibus di-
scribere se nobis dicil, ut non peccemus. Sed ibi nos xil : Et mundus totus in muligno, id est, antique
uecessarie providendo salubriter noslrce fragilitatis hosti, suppositus est. Quod etiam per totum mundum
admonuit, ne quis sibi quasi innocens placeat, et se sunt qui maligno, id est, antiquo hosti famulentur.
de meritis extollendo plus pereat, hic consequenter . Et in hoc scimusquoniamcognovimuseum, si man-
horlatur ut si omni culpa carere nequimus, demus data ejus observemus.Qute mandaia dicat in sequen-
tamen operam quantam valemus, ne nos ipsi fragili- tibus aperit, id esl, charitatem.
late nostrae conditionisnegligenter agendo vivamus, Qui dicit eum se nosse, et mandala ejus non custo-
sed coctra omnia vitia strenue vigilanterque dimi- dit, mendax est et in eo veritas non esl. Christus ve-
cemus, maxime majora et apertiora, quae, juvante ritas appellatur: Ego sum, inquit, via et veritasel
Domino, facilius superare et cavere valeamus, ul vita. Frustra ergo nobis in eo applaudimus cujus
PATROL. GX. 7
203 B. RABANIMAURI ARCHIEP. MOGUNT.OPERTJMPARS II. 204
mandata' non facihius, nec grande putemus unum A tuo baptismo baptizatus est.iUe, ad cujus baptismuni
Deum nosse, cum et daemonescredaul et contremi- omnes modo convenerunt.
scant. Quid sit autem veraciter Deum nosse subse- Respondil et dixit : Non potest homo acciperequid-
quenter ostendit dicens : Qui autem serval verbum• quam, nisi ci fuerit datum de ccelo. Vos mihi tesli-
ejiis, vere in eo charitas Dei perfecta est. Ule itaque: tnonium perhibelis quod dixerhn : Ego non sum
vere Deum noviE, qui ejus mandata servando cbari- Christus..Si meo testimonio credalis, scitole me non
tatem ejus se habere Comprobat; liocest enim Deuin esse Chiislum; sed illum et iUius baptismum esse,
nosse, quod amare. Nam quisquis eurit rion andat, jn qub femissio est peccatorum, et Spifitus sanctus
profecto ostendiEquod qiiani sit aniabilis npn riovit, datuf, riori meum in quo tantummodo pcenitentia
quam Sit suavis BPriiinuse.Ldulcis gustare ac videre ffabatur, el fides iri euni de quo querimoniam nuuc
11011 didlcit, qui ejtis placere conspectibus conlinua liabelis. Non potesl horrio aliquid accipere, nisi fuerit
intenlione non satagit. Uli dalum dc crnlo. Mmisterium accepi quod mibi
Et inhoc scitnus quoniain in ipso sumus. Qui dicit datuni fuit de coslo; preco sum, ille jridex; ego ser-
se in ipso manere, debet, sicut ille ambulat, et ipse vus, ille dpriiinus; ille spensus, ego amicus sponsi;
ambulare, id est, per dUectionemriiifiiametiam pro illurii oporlet crescere, trie autem minui; VeiiiebamUii
inimicis ofare, dieens : Pater, ignosce illis; sed et B I Viam parare, HOBme exaltare; ego Voxctatnantis,
prospera mundi cuncta forti animo contemnere, ille Vefbuni Patris.; qiii post.me venii, diiteme facius
Tibenter irrislones et opprobria tolerare, sicut et ipse esi, id est, dignitate prcelatus est mihi, cujus ego non
dicil : Si quis vuit venire post me, abneget seipsum, siim dignus corrigiam catceamenti ejtis sotvere, id
et iotlat crucem suam, et sequatur nte. - riattvilalis Ulitts, qtta ex virgine nalus verilt in mun-
. Charissimi, non mandatum novum scribovobis, sed dum eriafrare lriysterium. Audislis testimoriium
mandatum vetus quod habuistis ab initio. Mandatum meuni; credite testifrionio riieo; concufrite ad illum
vclus est verbum quod audistis; iterum mandalum in cujus baptismp est remissio peccatpruni. Iste
novv.niscribo vobis. Eadem charitas et mandatura Jcarines lanlae auctoritatis hajiebaturj Ut a populo
vetus quia ab initio coramendata, eE mandatum no- Christus puiareiur. Sed ille falsum respuiEhonorera,
vuiii quia tenebris ejectis desiderium novsc Jucis in- ut solidam potuisset habere veTitatem. Noluit de se
iiindit; unde recte subditur : Quod est verum et in jactare qiiod non fuit, ne sirie eo esset qui semper
ipso, et invobis, quoniamtenebrmtransierunt et lumen fuit.
verutn jam lucei. Ecce unde novum quia tenebrse ad Qui habet sponsanvsponsus est. Ego nori suiri spCn-
velerem hominem, lux vero ad novum hominem cer- sus, sed quid sum? Amicus sponsi, gaudens in voce
tinet. Denique dicit apostolus Paulus : Exuite vete- L> *" iUius. Quis est sponsns? IUe de quc dicitur : Rex
rem hoininemel induite novum. Et iterum : Fuistis oninis terrm Deus, et adorabunt euiii onines rcgcs
atiquando tenebrm, nune autem lux in Domino.Felix ierrm, omnes geiltes servient ei. Ille sporisus verus.
ille est qui veteris horitiriisacEusrespuens novi hpmi- Sponsa vero sancta Ecclesia, ex oriraibus congregata
nis coriversationem recle appetit, quoniam juxla gentibus, de qua Apcstolus ait : Desportsavivos uni
iUud quod scriptuin est: Omnis qui male agit, odit vifd virginem caslain exhibereChristo.
luceni, et nonvenit ad lucem, ut non arguantur opera Amiciis autem sporisi,qui stat et auditeum, gaudio
ejus. Qui autem faeit veritatem venit ad tucem,nt gaudel propter vocetrisponsi, noii sibi gaudium facit
manifeslentur operaejus, qniain Deo suritfacla,^im- dSfse; qui eniiri vnlt gaudere de se Efistiserit; qui
stanle DominCnostro Jesu Christo, qui eum-Palre auteiri de Dee gaudere vult, seniper gaudebit, quia
et Spiritu sancto vivit et regnat Deus, per omnia Deus sempiternus est. Talem se dixit Jeannes,
sccculasseculoruni. Amen. Propter vocemsponsi_gaudehit amicus sponsi, ait,
XXXn. non propter vocem suam. Et stat et audit eum.
HOMILIA . Si ergo cadit non audtt eum. De illo quondam qui
ITESIFERIXIV.
n cecidit dictum est, et in veritate non stetit, de dia-
LeGtiosancti Evangelii secundum Joannem. I-
bolo dictum est. Ergo stare debet amicus sponsi et
In illo tempore, facta est qumstio ex disciptdis audire. Quid est stare? Permanere in gratia ejus
JoanniscumJudwisdevurificatione,etC. qnam accejrit, et audit vocem ad quam "gaudeat. Sic
Zelantes discipuli Joannis magistrum, quia plurio- erat Joannes : noverat unde gaudebat, non sibi ar-
res audicbant cCncurrere ad baptismum Christi, et fogabat quod ipse non erat; sciebat iUumiiiatumse,
prseferre Judasos baplismo Joannis baptismum Chri- tion illuniinatorem.
sti, ita ut riovissime veritum sit ad ipsum Joannem. llium oportet crescere, me autem minui. Quid est
ut solveret quseslieuem quani habuerunt discipuli hoc? Illum oportet exaltari, me autem kumiliari.
.ejus eum Judaeis de discreticne inter baplismum. Magiram hoc saeraraenUim est. Antequam veniret
Christi et baptismum Joannis, et dixerunt ei: Dominus Jesus, gloriabaittur liomines de se; venit
Rabbi, qui erat tecum trans Jordanem, ecce hic ille hcmp ut miHUCreturhominis gloria, et augeretur
J/aptizat et omnesveniunt ad eum. Quasi indignantes gloria Dei. Etenim venit ille sine peccato et invenit
quod pluriores venissent ad baptismum Christi dixe- omnes cum peccato. Si sie vemt ille ut dimitteret
runt: Omnes veniunt ad eum et te dimittunl, dum . peccata, Deus largratur, homo confiteatur. Etenim
205 HOMILLE INEVANG. ET EPIST. 206
confessio homiriis humiUtas, hominis iniseratio, Dei A A lux in mundum veni ut omnis qui credit in me in
alEitudo. Si ergo venit ille dimittere peccata, agno- tenebris non maneat.
scat homo humiUtatem suam, et Deus faciet miseri- Dixit quodamloco discipuUs suis : Vos estis lumen
cordiam suam. tnundi : non potest abscondi civitas super montem
'
Qui desursum venit stiper omnes est, id est, Cliri- cpnstituta;. neque accendunl lucernam et ponunt eatn
slus. Qui aulem est de terra, de ,-terra loquitur, id sub modio, sed super candelabrum,ut luceat ornni-
esf, Joannes. Quompdp ergo de terra loquilur ?Omnis bus qui in domo sunt. Sic luceat lumen vestrum co-
homo terrenus esl, etdumterrena loquitur, de terra ram hpminibus, ut videant opera vestra bona et glo-
loquitur, qui vero iUuniinatus est ab ep qui est Iu- rificenl Patrem vestrum, qui in cmlisest. NPII tamen-
meri verum, de divinis lpquitur. . iixi vobis: Lux venistis in mundum, ut omnis qui
Qui de cmlo vettil super. omnes esl, Dcminus le- credil in vos in tenebris non maneat. Nusquam hoc
sus Christus de qup superius dictum est : Nemo : Jegi posse confirmo. Lumina ergo sunt omnes sancti,
ascendit in cmlum, nisi qui de ccelodescendit, filius sed credendo iUummantur ab eo, a quo si quis re-
hominis, qui est in cmlo; est autem super omnes. cesserit, tenebrabitur. Lumen autem illud quod iUu-
Et quod vidit et audivit, hoc loquitur. Habet minatur a se, recedere non potest, quia incommu-
enimetPatrem ipse Filius Dei; habet et Patreni B tabile omnino est. Cum autem diclt, Omnis quicre-
et audivit a Patre. .-~v dil in me in tenebris non manet, satis manifestat
Quod vidit et audivii illud teslatur, et testimonium omnes se in tenebris invenisse; sed ne in eis tene-
ejus netno accipit. Si nenjo, ad quid venit? Quorum- bris remaneant in quibus inventi sunt, debent cre-
dam ergo nemo est. Quidam pppulus prceparatur ad dere in lucem quce venitin hunc niiiaduiii, quiaper
iram Dei, danjnandus cum diabolo, qiiorum nemo illam facUis est rimndus.
accipit LesLimoniumChristi. Nam si omnino nemp Et si quis audierit, inquit, verba mea et non cu-
nullus homo, quid est quod sequitur slodierit, ego non judico eum. Audite quomodo dicit.
Qui accipit testimoniumejus, signavil quia Deus ve- Filius, Ego non judico eum, cum dicat alio Ipco :
rax est. Certe erge nemp.si tu ipsedicis, qui accepit Pater non judicat quemquam,sed omnejudicium dedit
testimonium ejus, signavii quia Dominus yerax est. Filio, nisi quodmtelligeudum esEquodsequiEur: Non
Quem eitim misil Deus, verba Dei loquilur. Ipse eriim veni, inquit, ul judicem mundum, sed ut sat-
est verax, ipse est Deus et Dominus noster Jesus vum faciam mundum. Nunc ergo est tempus mise-
Christus, de quo Apostolus ait: Poslquam venit ple- ricordise; post erit judicii, quia misericordiam , in-
niiudo temporis, misit Deus Filium suum, factum quit, et judicium cantabo tibi, Domine. Sed de ipso
ex muliere, factum sub lege. Quem enim misit Deus, C etiam future npvissilnp judicic videte quid dicat :
verba Dei toquitur; hoc ulique de Christp dicebat, ut Qui spernit me, et non accipit verba mea, habet qui
se ab iUo distiugueret. judicet eum; sermo quem tocutus sutn, ille judicabit
Non enim ad mensuram dat Deus spiritum. eum in ndvissimodie. Ait ergp: Qui spemitme et tion
Audi Apostelum dicpnlem ; Secundum mensuram accipit verba mea, habet qui judicet eum; sermoquem
donationis Christi hominibus ad mensuram dat. Unico locutussum,itl_ejudicabiteumin novissimodie. Npn*ait:
FiUo non dat ad mensuram; quomodo hominibus ad Qui spernit me, et non accipit verba mea, ego non ju-
mensuram. Alii quidem dalur per Spirilum sermo dico eum in novissimodie. Venit ergo Filius Dei ad sal-
sapientiw, alii sermo scienticesecundum eumdem Spi- vandum, non ad judicandum. ldeo dixit, non judico
ritum, alii fides in eodem Spiritu, alil prophetia, alii eum, id est modo, id est in prsesenti, sed judico
judicatio spiriluum, alteri jjenera linguarum alii eum in novissimo die. Cum enim dixisset, Qui sper-
dona curationum. nit me, et non accipit verba mea, habet qui judicet
_ Pater diligit Filium. Quare enim? Pater diligit eum, exspectantibus quisnam ille esset, cautus ad-
Joannenj, et tamen non .omnia dedit in manu ejus ; junxit : Sermo quetn locutus sum, ille judicabit eum
Pater dUigit Paulum, et tamen ncn omnia dedit in in novissimo die. Seipsum quippe Iocutus est, seip-
manu ejus. Pafer diligit Filium, sed quomodo pa- " sum annuntiavit, seipsum januam posuit, qua ipse
ter fUium, non quomodo dpminus servum; sed ad eves pastor intraret. Aliter itaque jud.icabunlur
quomodp unicum, non quomodo adoptaturii. qui non audierunt, et qui audierunt et contempse-
Ilaque omnia dedit in manu ejus. Quid est omnia ? runt. Qui enim sine lege peccaverunt, ait Apostolus,
TJttantus sit Filius, quantus est Pater. Dpminus sine legeperibunl; et qui in legepeecaverunt,per legem
enim, Pater et Filius, et Spiritus sanc.tus, unus et judicabunlur.
omnipotens est Deus, cujus esX una yoluntas, una Quia ego, inquit, ex me non sum locutus. Idem se
potestas, qm in tribus exstat personis et una sub- dicit nori locutum ex seipso. Jam hoc ssepe dixi-
stantia vivens et regnans per onmia ssecula ssecu- mus quod Filius a se non est, sed a Patre; ideo ad-
lorum. Amen. j"unxit:
HQMILTAXXXHJ. Sed qui misit me Pdier, ipse mihi mandatum dedit
FEEli.VI. quid dicatn et quid loquar. Non enim locorum spatio,;
Lcctio sancti Evangelif secundum Joannem. npn syllabarum expressiooe, non vocali sono Pater
tfilllo tempore, dixit Jesus discivulis suis : Ego Filio loquitur, nt Filius mandatum Patris audiat.
907 R. RAIiANIMAURlARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS II. 203
sicut filius liominis ab Iiomine audirc solel quid pa- A tra qucd quidquid boni agimus, IIPC a Deo donauiie
fer mandcEilli; sed unicus Filius esl Verbum Palris percepiraus. lnde elenim Patrem luminum appel-
et sapieuliaPatris, in illo sunt omniamandataPatris, lat, quia aucterem novit spiritalium charismatum,
neque enim mandatum Patris aliquando Filius -ne- cui consonat illud Apostoli: Quid cnim habes quod
scivit, ut eum necesse esset ex lempore habere non accepisti?
quod accepit ul nascendo acciperet, dederitque illi Apud quem non est transmutalio, nec vicissitu-
gignendo Pater qriod non haberel, sed eum genuit dinis obumbratio.QuiainDei natura mulabilitas non
vitam habentera, sicut superius ail : Sicut Pater ha- est, neque lumen ejus sicut lumen hujus mundi ali-
bet vilam, sic dedit et Filio vitamhabere in semetipso, qua vicissitudinis umbra inlercidit. Liquet ulique,
id est, genuit Filium vitam habentem in semelipso, quia sola nobis dona Iucis, et non etiam tcnebras
sic dicit hic, Sicut [mandatum dedit mihi Pater; et inittit errorum.
quia aelerna est ipsa nalivitas, nunquam non fuit Voluntarie enim genult nos verbo veritatis. Et Do-
Filius, qui estviEa; et sicul est vila aeterna, ita et minus in Evangelio : Non vos me elegistis, inquil,
mandaXum: non quod Filius non habeat Pater dedil, sed ego elegi vos. Et in Osee propheta : Diligam vos
sed sicut dixi, in sapientia Palris, quod est Verbiim spontanee.Quia ergo dixerat: Omne daium optimum
Patris, omnia inandata sunt Patris. Sequitur enim : gB et otnnedonum perfeclutn a Deo descenderc, ccnse-
El scio quia tnandalum ejus vita mlerna cst. Si ergo quenter astruit addendo quia non nostris merilis
vita scEernaest ipse Filius, ct viEa celernaest man- sed susebeneficio voluntalis per aquam regeueraLio-
daluni Patris, quid aliud diclum est quam, Ego sum nls defitiis tenebrarum nos in fiUoslucis mutaveril.
liiandalum Patris? Proinde et id qsod adjungit et Ut simus inilium aliquod creaturw ejus. Ne in eo
dicit : Quccego loquor sicut mihi dixit Paler, sic lo- quod ait genuit, hoc nos fieri putaremus quod ipse
quor, non accipiainus, dixil mihi, quasi verbo locu- est, ideo principatum quenidam creaturse nobis hac
lus sil unico Verbo, aut egereEDei verbis Deus Ver- adoptione concessum ostendit. Hos etenim versicu-
bum. DixiEergo PaterFilio, Sicut dedil Filio vilam, los quidam ita Iranslulil: volensgenuit nos verbove-
non quod nesciebat vel non habebat, sed ipse Filius rilatis ut simus primilim creaturarum ejus, id est, ut
eral. Quid est aulem, Sicmdixit mihi sic loquor, nisi caeterisquas cernimus creaturis-simus meliores.Pri-
yerbuni loquor? Ita ille dixit ista ut verax, isle lo- milias namque frugum et animantium ccnsecrari lex
quitur ut veritas ; verax auleni genuil verilaEem. prcecipit,primilias auri et argenli ad opus laberna-
Quid ergo jara dicerelveritati? Non enim imperfecta culi jussit conferri, id est, optirna qusequein mctal-
erat veritas cui verbum aliquod adderetur; dixit Jis; et de anliquo Dci populo dixit prophela Je-
ergo veritali quia veritalem genuit. Porro ipsa Ve- G remias : SanclusIsrael Domino,primitiafrugum ejus.
rilas sic loquitur ul ei dictum est, sed inlelligenti- Scitis, fralrcs mei dilecli. Notissiinum , inquit,
l.uts quos docet ut nata est; ut autem crederent vobis est, quod a vpbis ipsis habuistis ad vilia labi,
homines quod inteUigere nondum valent, ex ore car- a Dumiup autem VPSilluslrari, non veslra promis-
nis verba sonuerunt, el abierunt transvolanlis soni sione, sed superna grafia vos praeveuienteconligit.
peractis morulis temporum suorum. Sed res ipsse Sit autem omnishomoveloxad atidiendum, lardus
quarum signa sunt soni, tractse qtiodammodoin eo- ad loquendum, el lardus ad iram. Hinc auditorem
rum meniojrianiqui audierunt, etiain ad nos per lit- moralibus instruit praeceptis, et recte primo adrao-
teras, qusevisibilia signa suni, pervenerunt. Nonsic netaurem quemque citius accommodare docenli,sero
loquitur Yeritas inlelligentibus nienlibus, intus lo- autem os ad docendum aperire :,quia slultum est
quitur, sine sono instruit, intelligibili voce profun- quemlibet quse ipse non didicerat aliis velie praedi-
dii. Qui ergo potest in ea videre nativitatis ejus care. QMergo sapientiam diligit, primo ut supra ad-
cclernilatem, ipse illairisic audit loquentem. Sicut ei monuit, hanc a Dco postulel, dehinc magislrum hu-
dixitPaierquidloqueretur, excitavilnos ad magnum milis veriialis auditor inquirat, et inler agendum
desiderium interioris dulcediuis suse. Sed crescende suam cautissime linguam non solum ab oliosisser-
capiamus, ambulande crescamus, proficiendo ambu- D " monibus coerceat, verum et ipse quam et nuper didi-
leinus, ut pervenire possimus per seipsum ad seip- cit veritatem prcedicandamcontineaE.Hinc Salomon
sum, seipso ducente nos el proinitlente nobis. Ego de distantia lemporum scrihensait: Tempus tacendi,
sum via, et veriias, et viia: via quserenlibus, verilas et lempus loquendi. Hinc Pylhagorici, naluralis
iiivenientibus, vita jiermanenlibus. Ipse enim viviEet scienlicemagistcrio praediti, audiEoressuos per quin-
regnat Deus per omuia ssecula sceculoruni.Amen. quennium jubenl silere ct sic demum prsedicareper-
HOMILIAXXXIV. miltunl. Et tardus ad iram. Quia inatuittas sapien-
DOMINICA III POSTPCTXVAM FASCU.E. tise non nisi tranquilla menle percipilui-; scriplum
Lectio EpislolaeR. Jacobi apostoli. est enim, quia Ira in sinu slulti requiescit. Non
Charissimi, omtiedalum \opiimumet omne donum ita velocitatem irce vetat ut hujus tarditatem appro-
perfectum, desursum est descendensa Patre lumi- bet, sed hoc potius admonet, ut et ejus horapertur-
num, etc. bationis ac litium iie nobis ira subripiat caveamus ;
Postquam docuil vitia quibus tentamur non a aut si forle surripuerit, intra oris septa ejus cohi-
Dco nobis, sod a aobis ipsis incssc, oslcndit e cca- beamus impetura, et exacta hora discriminislibgrius
209 HOMILWEIN EVANG. ET EPIST. '210
eara ad integrum a nostro corde per lempus expur- A J Sed ego verilalem dico vobis, expedit vobis ut ega
genius; vel cerle tardos ad iram nos esse praicipit, vadam. Expedit ut forma servi vestris suhtrahatur
ut non quaslibet ob causas securitalem nostri vultus aspectibus quatenus amor divinitalis aptius vestris
in austeriEatem vertamus, sed certa existenic ra- infigatur mentibus. Expedit ut notam vpbis fprmam
tione, verbi gratia, si aliler corrigi proximos , coelp inferara, qualenus per hoc majore desiderio
maxime qui nobis commissi sunt, non posse ecrna- . illuc sttspirelis.
mus, severitatem erga eos verbi vcl eiiam judicii di- Si enim non abiero, Paraclitus non veniel aa vos ;
slrictioris exhibeamus, manente tamen. quanlum si aulem abiero, mittam eum ad vos. Non quia non
natura humana patitur, statu nosfrse mentis sereno. poterat ipse in terra positus dare Spiritum discipu-
CredoPhmeesSamuel,Elias etPetrus tardifueruntad Jis, ltccc loquitur, ctim aperle legatur quia post re-
iram,ettaraenpeccanlesvelverbo vel gladio pereme- surrectionera apparcus eis insufflavit et dixit eis,
runt. Sed el Moyses,cum esset vir milissimus, exivit Accipile Spirilum sanclum, sed quia, ipso in terra
aPharaone, quem incorrigibilem vidit, iratus, mi- posito et corporaliter conversante cum eis, non va-
nis commraatus ei poenam, quaav et opere patravit. lebant ad eum erigere mentem, ad sitienda munera
Ira enimviri juslitiam Deinon operaiur. Facilis est graliae coelestis. AscendenEeauEem illo ad CCSIPS; ct
sensus: quodquia qui iracundise vitioseiiicautus sub- "* illi pariter omne desiderium suum in illo transfere-
jugat, etsi hominibus justus apparet, in divino taraen banl. Ideo capaces Spiritus sancti jain facti erant,
examine nondum perfecle justus est. Verum aplitis non ultra de morte ejus c.onlristati, sed de promis-
potest intelligi quod a Domiiio dictum est: Tu au- sionis ejus spe Icelati. Patet aufem, nec Jabofiosa
tem, Domine virtutum, cum tranquillilate judicas. exposifione indiget, cur eiimdem Spiritum paracl:-
Qualiscunquejudex homo amissa mentis tranquilli- tum, id est consplatorem, cognoniinaverit, quia ni-
tale delinquentem judicat, etiamsi juste judicat, justi- -mirum corda discipulorum qute recessus ipsius
tiam tamen divini examinis, in quam perlurbatio mossta reddidisset, hujus consolareUir et.recrearet
cadere nescit, imiEari non potest. adventus. Non quod antea Spirilus sanctus non esset
Propter quod abjicientes omnem immunditiam et in cordibus discipulorum vel eliam in antiquorum
abundantiammalilim,inmansuetudinesuscipileverbum sanctorum, sed manifesta plenitudine anle sic non
insitum.Vrimo et corpus etmentem a vitiis juhet expur- fuit datus, quomodo post ascensionem die decima
gari.uldigni exislerepessintqui verhum salulisperci- in cenlum viginii nomiiia transmissus legitur. Sed
piant. Qui enim nondccliiiat prius amalo, non potest in nullo opere cujuslibet personse Patris, vel Filii, et
facerebonum. Omnem quippe immunditiam etcarnis Spirilus sancti, totius sanctae Trinilalis operalio
et animse nuncupat; maUlia autem proprie inlerioris defuit; sed oportebat ita insinuari Trinitatem «t
hominis pravitatem respicit. Suscipite, inquit, insi- quamvis nulla esset diversitas substanliae, sigillatim
lum verbutn, id est, verbum Dei, quod ycslris cordi- tamen commendaretur dislinctio personarum.
bus praedicando imponimus, vos discendo suscipite; Et cum venerit ille, arguei mundum. Quid esl qupd
vel cerle ita sentiendum : Verbum quod vobis in die dixit, Cum venerit ille, arguet mundum ? Nunquid
resurrectionis insilum est, quando voluntarie genuit non ChrisLus, dum esset in mundo, non arguit mun-
nosDeus, jam nunc perfectius suscipite, etiam ope- dum de his omnibus quse sequuntur. Sed Clirislus
ribus implendo quod jam in mysterio tenelis. solam Judseorum genEemarguit, SpiriLus vero san-
Quod potesl salvare aninias vestrds. Etiamsi in cor- clus in discipulis ejus loto orbe diffusus, non unam
pore tentationes paliamini, vel a perfidis morte con- gentem intelUgitiir arguisse, sed mundum. In quo
sumamini, tamen vila futura prsestabilur vobis cum argMt? In eo quia per Spiritum sanctum cliariias
sanclis angclis in luce perpetua. diffusaest in eordibus eorum, quaefpras niitlii timp-
HOMILIAXXXV. rcm ut nen meluererit munduni, id est, amateres
1N EODEM FESTO. mundi arguere.
Lectio sancti Eyangelii secundum Joannero. j,p Depeccato,el de justitia, et de judicio. Quam sen-
In illo tempore, dixit Jesus discipulis suis ; Vado tenliam ipse Christus expesuit dicensl:
ad eum qui me misit, et nemoexvobis interrogat: Quo De peccato, quoniam non credunt in me. Peccatum
vadis? incredulitatis quaslspeciale posuit, quia sicut fides
Significat sic se iturum ad eum qui misit illum, origo virtutum, ita solidamentum est vhiorum in
ut nullus interrogaret quod palam fieri visu corporis incredulitate persistere, Dominoterribiliter attestarite
cernerent. Nubes enim suscepit eum quando ascen- qui ait : Qui autem non credit jam judicatus -est,
dil ab eis, et cum euntem in cceluin viderunt, non quia non creditin nomine unigeniti Filii Dei. Judi-
verbis quaesierunt, sed oculis deduxerunt. calus dixit, id est,.daranatus.
Sedquiahcec locutus sum vobis, tristilia implevit • Dejustitia vero, quia ad Patrem vado, etiam ridn
cor veslrum.Videbat utique quid illa sua verba in videbitisme. Justilia discipulcrum Christi erat qucd
eorum eordibus agerent, spiritalem quippe nondum Dpminum, quem verum hominein cernebant, verum
habentes interius consolationera quara per Spiritum quoque Dei Filium esse crediderunt; et queiri sibi
sanctum fuerant habituri; id quod exterius in Chri- corporaliter ablatum noverant, certo semper amore
sto videbant amittere metuebaht. coleljant. Justitia cseterorum fidelium, id est, eo-
211 B. RABANIMAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS U. 212
rum qui Dominumin carne nen viderunt, hcec est, JA inlusedpcti, proficialisde virlulein virEutera,dignique
quod euui quem corpprali iriluitu nunquam viderunt, eflicianiiiiipervenire ad vitam, in qua vobis celerna
Deum et heminem verum corde credunt ac diligunt. clarilas suramse verilalis et verce sublimllatis, id
De qua profecto justitia fidei arguuntur infideles, est, contemplaEiovesEriconditoris appareat.
cur ipsi videlicet, cum similiter verbum vitce audi- Non enitn a semelipsoloquetur, sed qumcunqueau-
vent, noluerint credere in justitiam. Neque enim ne- diet loqueiur. Non enim Spirilus loquelur a semet-
quitia malorum ex sua solum pravitaEe, sed etiam ipso, fprlasse quia nen esEa semelipse, sed a Palre.
ex comparatione justorum, quam stalim damnandi Nani FiUus naUis est a Palre, ef Spirilus sanclus
sint denuniiaE. ArguiEergo mundum SpiriLus san- procediE a PaEre. Non eaiai loquitur a semelipso,
clus de peccato, quia non crediderii in Cbristum. id esE, sine Palris CLFilii communione. Non cnim
Arguit et de justilia credeuEium, quia exemplum eo- divisus esl Spirilus sanclus a Patre et Filio, sed
rum sequi noluerit, qui huiic ad Palrem ascendisse, uiium ppus cst Patris, el Filii, et Spiittus sancii.
ucque ultra corporaliEer in lerris conversaturum Scd qumcunqueaudiet loqueiur. Audiei vkiclicel par
esse sciebant, nec tainen ab ejus dilectione poterant unitatem substanlice et preprietatem scientite. Non
ulia ratione separari. Hoc est enim quod ait, quia enim lcquitur a seme.lipsc,quia non esl a semelipso:
ad Palretn vado, et jam non videbitisme. Non videbi- IB Paler quippe solus de alio non esE, Filius a Patre
lis me, postquam ascendero, qualera nunc videre geniius est, et Spiritus sancUis a Patre proeede-ns.
soletis carue morlali eE coaiprehensibiU circumda- Ab ipso enira audiei Spiritus sauctus a cpioproce-
tiiiii. Sed in majestate ad judicium venieniem, el, dit, quia non est a seipso, sed ab illo a quo prpcadit.
peracto judicio, in raajori glpria cum sanctis appa- A qup illi est intelligcnlia, ab illc utique eEscientia :
rentem. Sequitur : ab illc igitur audieulia, qucd nihil est aliud cjuam
De judicio autem, quia princeps mundi hujus judi- scienlia. Quod vero atljunxil:
catus est. Principem mundi diabolum dicit, qui pri- Et qum ventura sunt annuntiabit vobis. ConsEat
niatum habet in cordibus infidelium, quos kic muudi enim nonaullos saucLorum in Spiritu sanclo fulura
lromiue voluit intelligi, qui ordine perverso mundum prcedixisse. Sed tamea aliius sunl hcec verba Do-
potius quam mundi crealorem diligunt; qui judica- mini consideranda, quse omnibus sanclis comaiuuia
lus est a Domino,qui aiL: Videbam Satanam sicut esse possanl. Igilur Spiritus adveniens quceveuLura
fulgur cadentem de cmlo.Judicatus esl ab eo cum el sunl anaaatiabiX, cum gaudia nobis patricc coelestis
ijise dsemoniaejicerei, eLdiscipulis daret potestatem ad memoriam reducit, cum fesla illa supernce civi-
calcandi supra omneni virtutem inimici. Arguitur talis per donum nobis suce aspiralionis innotuil.
^-
itaque mundus de judicio, quo diabolus est judica- Ventura nobis annuntiat, cum uos a delectalione
tus, quando homines ne I_)eivoluntali resisiere prce- praesenliuui abstrahens, promlssum in coelisregnum
sumanE, exemplo ciaranaLiprepler superbiam ter- noslris cordibus desiderandum inflammal^
rentur archangeli. CredanEitaque hpmiiies iu Chri- Ilte tne clarificabit, quia de meo accipiet et annun-
stum, ne arguanlur de peccato infidelitaiis suce, quo tiabit vobis. Spirilus clarificabil Christuni, quia per
peccalo orania peceaEadetinentur. Transeant in nu- euin ea charitas ia cordibus discipulorura accensa
nierum fidelium ne arguanlur de justilia eoruiu est, ut abjeclo timore carnaU effectum resurreclio-
quos justificatos non imitantur. Caveant futurum ju- nis ejus constanler prsedicarent, qui paulo ante tem-
dicium ne cum mundi jiriucipe judicenUirquemju- pore passionis pavidi fugerant. Unde scriptum csl:
dicatuin imilantur. Etenim ne sibi existimet parci Et repleti sunt omnes Spirilu sanclo, et loquebantur
superhia dura mortalium, de superhorum supplicio verbum Dci cum fiducia. SpiriLus clarificavit Chri-
terrenda est angelorum. stum, eum impleti gratia spTritali doctcres sancti
Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non poteslis Xot et tanta miracula in nomine Christi fecerunt,
portare modo. Cum autem venerit ille Spirilus verita- quibus orbem toLumad fidem Chrlsli conyerLerent,
lis, docebit vosomnemverilatem. Certum est auEemrU toL ac tanta pro Chrisrt uomine passionum cerla-
qiiod, venienEe desuper SpiriEu, apostoli majorem mina pertuleruni. Clarificat, dumcharitatem in cordi-
nuilto scientiam veritatis quam carnales eatenus bus noslris diffundit, setemsejyatriseamorerainspirat.
potuere consecuti sunt, et majore desiderio cer- Quia de meo accipiet ct annuntiabit vobis, id est,
landi pro verilate suocensi sunt. Non tamen putan- de ineo Palre. De Patre accipit Spirilus sanctus,
dum est in hac vita quempiam omnem veritaleui quia de Palre procedit, de quo et Filius natus est.
posse comprehendere. Unde et ipse beatus Paulus Qui vero de nullo natus est, et de nuUo procedit,
aposlolus, qm ad lertium coelum raptus est, el ibi Pater est solus.
audivit arcana verba quce non licet homini' loqui, Omnia qumcunque habet Paler, mea sunt. Pro-
ait: Ex parte cognoscimus,et exparte prophetamus; plerea dixi : Quia de meo accipietet annuniiabit vo-
cum autem venetit quod perfectum esl, evacuabilur bis. De his dixit quse ad ipsain Patris divinitaleui
quod ex parte est. Intelligendum esl ergo quod ait pertinent, in quibus ille est sequalis Patri, in qua
de Spiritu, Docebitvosomnemverilatem, quasi dice- Spiritus sanctus cequalis esl Patri et Filio, qui una
rct: Diffundet m cordibus vestris charitatem, quse subslanlia, una nalura, una majestas, una gloria,
vos onmem veritatero faciat amare:eujus magisterio una Deternitasest Palris, et Filii, et Spiriius sancti,
213 HOMILLEIN EVANG. ET EPIST. 2«
et esl uuus Deus omnipotens, invisibilis ct inconv-A el mori paralns stim iri Hierosolyma pro notnineDo-
preheusibiUsomni creaturce, Paler, el Filius, et Spi- mini noslri Jesu Chrisli. Neque enim qui circutncidun-
ritus sanctus. In nomine justilix el in Spiritus tur legemcustoditint, sed volunt vos jxrcumcidi ul in
sancti dcno el missione, istarum duarum fit con^ carne vestra glorientuf. Tale lioc esL,quale cLillud
cordia lcctioiium. Beatus qui intelligil verilatem et diClum ad apostolum Pelruin : Si lu cum Judmus sis
.sequitur justitiam, quia si in hoc permanseril, simul gentiliter vivis, quotnodo compelli.sgentes judaizare ?
cuin CMisto m aeternum gaudebit. Ita et hic cum ipsi legem non custodirent conver-
HOMILLAXXXVI. santes injuste, circumcisionem sectabantur, ut pe-
ININVENTIONE SANCT.£ CRCCIS. rinde vincere el amatores legis viderentur, cum con-
Lectio EpistolceB. Pauli ad GaJatas. stel hunc legem defendere et custodire, qui justitias
Fratres, confido in vobis in Dotnino, quod nihil ejus exsequitur, et mandatum quod ad vilaro perti-
aliud sapietis, etc. neas datum esl, non praetermittit. Clades ergo Ga-
Hac spe dicit se confidere, de his quia iion sponte latarum excusatio erat eorum hcec, ut vel sic intel-
crraverunt. ligant quia ludebantur, velut stulti et hebeles, de
Qut fliilcmconturbat vos, portabit judicium, qui- ~quorum dolpribus glprificantur.
cunque esl ille. Quomodo qui errantem converli fa- B Mihi autetn absil gloriari nisi in cruce Domini no-
cit remunerandus est, dicente Jacebp appsXplpin stri Jesu Chrisli, per quem milii mundus crucifixus
EpisEola sua : Qui cpnverti fecerit'.'peccatbrem,-salva- esi et ego mundo. Quomodo pseudoapostoli tribula-
bit animam ejus et operietmultitudinem peccalorum; tipnes prp npmine Christi, quasi nihU profuturas per
ita et qui recEa incedentem in iler devium cogit hypocrisin redimebant erubescentes in his, ita et
fleclere, damnationem consequitur, quicunque fuerit. ' Apostplus glpriabatur de his, sciens magnam pro
Hoc propter hos subjiclt, ne quis sU)imeriEum de- istis sibi fcre mercedem, quemadmodum et cceteris
fenderet eo quod filii essent Abrahae secundum car- apostolis Cbristi, sicut scriptum est in Actibus app-
nem, denique exclamanles dicunt ad Jesum : Nos filii stplprum : Tutic, inquit, cmsi exierunl apostoli de
Abrahmsumus. cdncilio, gaudentes quia digni habiii sunt pro nomine
Ego autem, fratres, si cireumcisionem prmdico, Christi contumeliam pati. Cujus erge emnis spes in
quid adhuc perseculionempatior ? Apertum esl quod Christp est, hic glcfialur in cruce ejus, huicet niundus
dicit; ideo enirn quasi inimicus a Judseis odiebatur crucifixus esE, cerium habens amorera crucis Christi
et non desinebant a persecutione ejus, quia circum- - viiam esse, rnuridivero amorem parare mortein.Bca-
cisionem jara cessare docebat. Denique Judseis com- tusille est qui mortificat desideria carnis suse, etpa-
peUentibus et ssepenumero falsas accusaliones con- C tienter suffert tribulationes prseserilis vitce, quia si
tra eum deferentibus, obliquum judicem videns, in hoc studio bonp usque in finem perseveraveriE,
coactus appellavit Csesarem. seterncevitce cum Christo et sanCtis ejus particeps
Ergo evacualum est scandalum crucis. Scandalum factus, sine dubio iu aetemum gaudebit. Ipse prce-
erat Judseisprcedicatio crucis, qMa sabbatum et cir- stante Doniino nostro Jesu Christo, qui vivit et re-
cumcisionem evacuabat. Si autem admitEereEcir- -' gnat in sceculasseculorum.Amen.
cuiricisionem, non esset scandalum, et pacifici es- HOMILIAXXXVD.
sent nobis Judsei. Nam dicebant de Salvalore : Non '
.' TEEIAIV.
est hic homoa Deo qui sabbatum non cuslodit. Ergo Lectio EpistolseB- Pauli ad Thessalonicenses.
evacualum esl scandalum crucis. Fralres, omnesvos fiiii tucis eslis et filii diei; non
Uiinamet abscindantur qui vos conturbant, id est, sumus noclis, neque tenebranim.
uiinam abscindantur qui vos subvertunt. Tale est Quomododixit, Sicut fur in nocte, sic veniet, lioc
hoc quale et Ulud ad CormtMos prima : Qui non, in IoCodicit, quoniam non esXisin XeneMts, cogno-
inquit, amat Domtnum Jesum, anathema sit. Ex ipso -vistis enim veritatem. Itaque et si repente dies in-
grege morbido sunt et hi, quos sociat sentenliceeo- stat, sed non erga vos Crdinem sibi vindicat furis,
rum ut abscindantur &misericordia Dei, qui Gala- D qui juvandi estis ex ejus adventu, sed illis qui noxam
tas Dei gratia exuerunt, et non solum spiritaliter, exspectant pcenalem. Et ut recognilionem suflicere
sed et carnaliler hos maledicit, ut quia circumcidi sibi noti existiment, adjicit
Galatas cogebant ipsi abscinderentur, ut multiplica- Igitur non dormiamus sicul et cmteri, sed vigilemus
retur his dolor corporis. et sobrii simus. Qui enim dormiunt, nocte dormiunt;
Quicunque volunt pldcere m carne, hi cogunt vos et qui inebrianlur, nocte inebrianiur.Nos autem, qui
circumcidi tantum, ut crucis Christi persecutionem . diei sutnus, .sobriishnus, et induti loricam fidei et cha-
non patianlur. In carne placere, hominibus placefe rilalis, et gqleam spem salulis. Quoniam non posuit
sigmficat; ut enim Judseis propitiis auE pon infensis nos Deus in iram, sed in acquisitionemsalutis perDo-
viverent, quos pseudoapostolos dicit, sic Christum minum noslrum Jesum Christum, qui mortuus est pro
prsedicabant, ut et legem servandam docerent. Quod nobis, ut sive vigilemus, sive dormiamus, simul cum
apostolus iuuiquam metuit, sed constanter quod ve- illo vivamus. Convenit igitur nos tali remuneratos
TUjn est non tacrat, et sibi ex his providens quos scientia vigilare, et sobrios esse erga illorum dili-
idocebat. Deniqueego, inqjiit, non solum ligari, sed gentiam quaj nobis conveniunl, ad custod'ei»dum
215 B. RABANI MAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS II. 210
nocturnura terapus, nec nobis necessarium est ad.A verus et beatus Deus. Intelligamus cum ita loquitur,
sectandam ebrietatem. Latere enim poterit facile is sicut hic locutus est, personas eum distinguere, non
qui talis est. Illos vero qui per cognilienem tan- separare naturam, Jicet ablata ab eis corporali prsc-
quam in die jam consistunt, sobrios esse convenit et sentia filii; sed nunquara spiritalis custodia deerat,
vigilantes erga studia virtutum, quasi qui et in diei de qua dicit : Ecce ego vobiscumsum omnibusdiebus
tempore conversantur, in quo neque latere quem- usque ad consummationemsmculi.
quam possibile est, si tamen aliquid ex illis qucenon Quos dedisti mihi custodivi; et nemo ex his periit
conveniunt perfecerit. Quce sunt illa opera per quse nisi filius perdiiionis, ut Scriptura implealur. Filius
nobis, ut in die conversantibus, deputemus fidem et -perditionis dictus est traditor Christi, de quo in
charitatem, ex quibus spes nobis acquiritur salutis, psalrao centesimo nono maxime prophetatur.
per quod et Dominiis Deus per Christum, qui pro Nunc autem, inquit, ad te venio; et hmc loquor in
nobis suscipere voluit mortem, salutem nobis prodi- mundo, ut habeant gaudium meum impletum in se-
dit, non poenam, ut licet secundum praesentem hanc metipsis. Ecce in mundo loqui se dicit, qui paulo
vitam habeamus; Iiocenim dicit, vigilemus etiamsi ante dixerat: Jam non sum in mundo..
Ergp et quia
egressi fuerimus a vita hac;hoc dicit dormiamus.Vult uon nalura ibat, hic adhuc erat; et quia fuerat hinc
enim dicere ut illi qui Uincvivunt in Christi adventu, B
] abiturus, hic quodammodojam non erat. Quid sit au-
et qui jam sunt mortui, omnes ceternam vitam et in- tem hoc gaudium de quo ait, ut habeant gaudium
corruptara acquiramus, dum illi qui prcecesserunt meum impletum in semetipsis, jam superius expres-
dudum in mortem, ita resurgunt et illi, qui tunc vi- sum est, uhi ait, ut sinl unum sicut et nos. Hoc gau-
vunt, in incorruptibilitatem mutantur, sicut idem dium suum, id est, a se in eos collatum in eis dicit
Apostolus in alio Ioco dicit, quoniam omnesimmuta- implendum propter quod loeutum se dixit in raundo.
bimur. Igitur nihil est quod prohibeat salute nos frui Haecest pax illa et beatiludo in futuro sseculo, pro-
futura, si tamen illa quse ex nebis sunt minime no- pter quam consequendam temperanier et juste et pie
bis obstiterint. Et hinc dicens adjicit: vivendum est in hoc sseculo. Loquens adhuc Domi-
Propter quod consolamini in invicem et wdificate nus ad Patrem et orans pro discipulis suis,
alterutrum, sicut et facitis in Chrislo Dotninonostro, Ego, inquit, dedi eis sermonemtuum. ln prioribus
cui est honor et gloria simul cum Patre et Spirilu expositum est.
sancto, in ssecula saeculorum. Amen. Et mundus odio habuit. Significat passiones quas
HOMILIAXXXVUI. in mundo habituri erant a persecutoribus, quos hic
ITEMFERUIV. mundi nomine demonstrat. Deinde causaro subjiciens
Lectio sancti Evangelii secundum Joannem. cur eos oderit mundus :
ln illo tempore respiciens Jesus in discipulos suos Quia non sunt de mundo, sicul et ego non sum de
dixit : Pater sancte, serva eos in nomine luo quos mundo. Sed aliter illi, aliter ego; illi regeneralione,
dedisti mihi, etc. ego generatione; illi eguerunt secunda nativitate,
Nempe sicut homo Deum rogat pro discipulis suis, quia in peccalis nati sunt: ego quia sine peccato
quos accepit a Deo. Attendite quod sequitur : natus sum, non egui regeneratione. Donatum est
Ut sint, inquit, unum sicut et nos. Non ait ut no- ergo eis, ut de raundo non essent: ego vero nun-
biscum sint unum, aut ut simus unum ipsi et nos quam fui de mundo, quia nunquam in peccato. Ipse
sicut unum sumus nos, sed ait : Ut sint unum sicut autem de roundo nunquam fuit, quia etiam secun-
et nos; ipsi utique in natura sua sint unura sicut et dum formam servi de Spiritii sanclo natus est, de
nos in noslra unum sumus. Quod procul dubio non quo illi renati. Si ergo illi ideo rion de mundo quia
diceret nisi secundum hoc diceret, quod Filius renali sunt de Spiritu sancto, propterea ille nunquam
sequalis est Patri, sicut in alio loco dicit : Ego et de mundo, quia natus est de Spirilu sancto.
Pater unum sumus; non secundum id quod homo Non rogo, inquit, ut tollas eos de mundo, sed ut
est, nam secundum hoc dixit : Paler major me est. serves eos a malo. Adhuc enim necessarium imt,
Sed quoraodo una eademque persona est Deus et quamvis jam. non essent de mundo, esse tamen in
homo, inteUigimus hominem in eo quod rogat, inlel- mundo, ut impleatur quod dictum est : In omnem
ligimus Deum in eo quod unura sunt et ipse et ille terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terra
quem rogat. Sequitur : verba eorum.
Cutn essem cum eis, ego servabam eos in nomine Sanctifica eos »n veritate. Sic enim servantur ex
tuo. Me, inquit, veniente ad te, serva eos in nomine malo quod superius oravit, ut fieret de malo per-
lup in qup ees, quando cum eis eram, et ipse serva- fidise in quo cecidit Judas proditor. Sanclificanlur
bam. In nomine Patris servabat discipulos suos filius itaque in veritale haeredes testamenti novi, cujus
hoiiiiais in humana prsesentia constitutus, sed etiam veritatis umbrae fuerunt sanctificaliones veleris te-
Paler in nomine Filii servabat quos in nomine Filii stamenli. Et cum saiiclificautur in verilale, utique
pelentes exaudiebal; his quippe idem Filius dixit : sanctificanlur in Christo, qui veraciter dixit : Ego
Amen amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in sum via, et veritas, el vila, el veritas liberabit vos.
nomine mco, dubit vobis. Simul eiiim nos cusEodiuaE Sicut me misisti in tnundum, et ego misi eos in
Pafer, el Filius, et Spiritus sanctus, qui est unus tnundum. Quos misit, nisi apcstolos suos? Nam et
217 HOMILL42IN EVANG. ET EPIST. 218
ipsum nomen apostoforum, quod Grcecumest, nihil A } diis vere quem per Christum conciliavit sibi, uon
uisi missos significat in Latino. Misit ergo Dominus merite, sed gralia cognpviE.Denique sequitur :
Filium suum absque peccato conceptum et natum; Ego autem te.cognovi. Ipse fons gratise est Deus
misit FUtus discipulos suos quos ipse sanelificavit, natura; homo autem de Spiritu sancto et virgine
vel per baptismi sacramentum, vel per sanguinis ineffabili gralia in unilatem personse Filii Dei as-
sui redemplionem, ut praedicarent mundo sanctifica- sumptus est. Per illum cognoverunt hi et oranes per
tionein et ablutionem, et remissionem peccatorura eos credituri.
suorum. Unde et subj'ecit: Quia tu me misisli, ideo cognoverunt, igitur per
Et pro eis ego sanctificomeipsum, id est, in eo quia gratiam cognoverunt.
non veni facere voluntatem meam, sed voluntalem Et notum feci eis, inquit, nomen tuum, et notum
ejus qui misit me, Patris. Sanctificafio fidelium est fqciam. Notum feci per fidem : notum faciam per
obedientia Filii, qui obediensfuitPatri usque ad mor^ speciem; notum feci in sceculoperegrinanlibus : no-
tem, morlem autem crucis, propter quod et Deus tum faciam in ccelp regiiantibus.
exaltavit illum. Quod vero ait: Ut dileclio qua dilexisli me, in ipsis sit, et ego in
Ul sint et ipsi sanctificati in veritate. Hoc est, in ipsis. QunmpdP aulem dileclio qua dilexit Pater Fi-
me ipso, sicut et ego sanclificatus sum in verbo Dei. B I lium est et inter nos, nisi quia raembra ejus sumus
Igitur subjecit et ait: et in illo diligimur, cum ille diligitur totus, id est,
Non pro his rogo lantum, id est, pre discipuUsqui caput et corpus. Ideo subjunxit, et ego in ipsis, tan-
cum iltc tunc erant. quam diceret: Quoniam ego sum in ipsis, qui si in
Sed pro eis, inquit, qui credituri sunt per verbum recta fide et bonis operibus usque in finem perseve-
eorum in me. Ubi nmnes SUPSinfelligi voltiit: non raverint,paratus sum regni ccelestisgloriam dare ubi
solum hos qui tunc erant in carne, sed etiam qui vivant et gaudeant per omnia sseculasceculoruni.Amen.
fuluri erant. Quotqupt ppstea crediderunt in eum per HOMILIAXXXIX.
verbum apcstplprum , sine dubic crediderunt, et do- FERIAVI.
nec veniat credituri sunt; ipsis enim dixCrat : Et vos Lectio sancti Evangelii secundum Joanncm.
teslimoniumperhibetisquia ab initio mecum estis. In illo tempore dixit Jesus discipulis suis : Adhuc
Ut omnes unum sint. Unum in charitate, unum in modicum vobiscumsum, etc.:
fide, iinum in pace, quia in unum regnum fiituri Tanquam diceret: Continuo quidem resurrectione
sunt. Licet in eo regno mansiones diversae sint pro- glorificabor, non lamen coulinuo ascensurus in cce-
pter merita sanctorum diversa, tum quicunque in eo lum, sed adhuc modicum vobiscum, significans qua-
" draginta dies, quibus erat cum discipulis temporibus
regno erit beatus erit, et suflicit sibi quod habet, in;*•
eo gaudet qued ppssidet. opportunis apparens illis. Potest laroen inteUigiquod
Sicut tu, Pater, in me et ego in te. Hec est quod parvum tempus illius tantummodo noctis usque ad
paulo ante dixit : Ego in Palre, el Paler in me. passionis horam cum discipulis se esse significaverit.
Nam totus Pater in Filio est, et totus Filius in Est et alia divina prsesentia, sensibus ignota morta-
Patre; et qui Filium habet, habet et Patrem; et qui Ubus, de quaitem dicit: Ecce vobiscumsum usquc ad
Palrem habet, babet et FUium. TJnde subjecit : consummationem smculi. Hoc certe non est adhnc
Ut et ipsi in nobis unum sint. Id est, una cha- modicum vobiscum sum; sed est modicum vobiscttm
rilate nes diliganE, et una fide nos credant, et una sum, vel ante passionis horam velpost resurreciio-
spe in nos confidant : ut sit unitas corporis in ca- nem. Alio loco dixit discipulis suis : Hmc sunt verba
pite, et sit unus Deus omnia in omnibiis. quas locutus sutn vobis cum adhuc essem vobiscum,
Ego in eis, sicut caput in membris, et tu in me, nisi cura adhric essem in carne mortali in qua estis
sicut pater in filio ut sint consummali in unum, id et vos. Tunc enim cum hsecdiceret in eadem carne
est perfecti, quod perficiat qui nos voluit unum suscitata erat, sed cum illis in eadem mortalilate
esse in se et per se. jam non erat. i
Ut cogtwscat mundus quia tu me misisti et dilexisti Qumretis me : sicut dixi Judwis : Quo ego vado vos
eos sicut et me dilexisti. Dilexisti eos ut essent quod iton potcslis venire; et dico vobismodo. Hpc est, modo
non erant; dilexisti me ul essem quod semper fui. npn pntestis. Judceis aulem cum hsec diceret, non
Paler, quos dedisli mihi, volo ut ubi sum ego, et illi addidit modo. Isti ilaque non poterant venire lunc
sint mecum.Nunc per fidem, tunc ergo per speciem, quo ille ibat, sed poterant postea; ideo desiderans
cum Chrislus apparuerit vita nostra, tunc et nos ap- eos quomodo idonei esse possent pergere quo ille
parebimus cum ipso in gloria. Tunc patet quod eri- anlecedebat:
mus, quia tunc apparebit is qui ante erat quam nos Mandatum novum, inquit, do voois,ut diligatis m-
esscmus. vicem. Hi sunt gressus quibus sequendus esl Chri-
Ut videant, inquit, claritatem meam quam dedisti slus; hoc mandatum charitalis. Innovat quippe au-
mihi. Paler juste, mundus te non cognovit.Quia justus dientem vel pol.ius o.bedienEemnon omnis, sed isEa
es, ideo te non cognovit. Mundus vero quidam na- dilecLio, quam Dominus ut a carhali dilectione dis-
tus esl per justiliam, te non cognovil; ille vero qui tingueret, ait: Sicut dilexi vos. Dilectio ista non in-
salvandus erat per raisericordiam, le cognovit. Mun- novat ut simus homines novi, sed hseredes tcstarnenti
219 B. RABANl MAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUM PARS H. 220
novi. HaeedilCctiopopulum novum coUegit ChrisEo; A i Mos mulierum est aspicere se in speculis, ut quid-
haecanEiquosPatres innovabaEuEcssent in Christum quid in se sordidum perspexerint, aut non bene
credentes qui venturus erat redimere eos. Audiant; corapositum, in melius emendato, suis satagant pla-
euira alque custodiant, Mandalum novum do vobis cere maritis. Quod facere moraliter animabus con-
ut diligdlis invicem, omnes qui volunt fratres esse: venil noslris. Debemus etenim nos in Evangelu, seu
'
unici Filii Dei, qui seipsum in hac dileclione tradidiE omnium divinarum Scripturarum conspicere speculo,
pro nobis. Nam eE in hoc nvandato illud mandalumi et depositis sordibus, ornattsque moribus animarum
esLqucd prius ppnilur : Diliges Dominum Deumtuum nostrarum, Christo vero placere merito [Forte lecj.
ex toto corde tuo, et ex tota anima lua, et ex tota: marito].
tncnte tua. Sed bene inteUigenlibus uirumque iuve- Qui autem perspexerit in tege perfecta libertatis, el
iiitur in singulis; nam eE qui diligit Deum non eumi permanserit in ea. Legera perfeelam liberiatis gra-
poEest cohibere praecipienlem ut diligat proximum, liam Evangelii dicil; nihil enim ad perfectum lex
et qui anEe atque spiritaliler diligit proximum, quidI adduxit. EE alibi: Non enitn accepistisspirilum ser-
in co diligit nisi Dominum? Ipsa esE dileclio ab) vilutis iterum in timore, sed accepistis spiritum ad-
oiani mundana dilectione discreta quam dislinguendoi oplionis filiorum. Et iterum : Ubi enim spiritus Do-
addidiEDommus, sicut ditexi vos, cum DominusJesus>B ] mini, ibi libertas. Et ipse Dominus: Si vos, inquit,
sanelam dileclionem, qua se invicem diligerent, di- Filius iiberaverit, vere iiberi erilis.
scipulis commendaret. Non auditor obliviosus faclus, sed factor operis :
Dicit eiSimon Petrus ; Domine, quo vadis? Sic uti- hic beatus in faclo suo erit. Non auditu verbi super-
que hoe dixit magistrp discipulus et Douiiiio.servus5 vacuo, sed operis exsecutione bealitudo prceriaratur,
lanquam sequi paraius, prcplerea quippe Dominus3 sicut et Dominus loquens ad discipulos : Si aulem
qui ejus ariimum vidit quare hoc inLerrogayerit, sici scilis, beati eritis, inquit, si feceriiis ea.
ei respondit: Si quis aulem putat se religiosum esse, non refre-
Quo egovado non potestts me modo sequi. Tanquaml nans tinguam suam, sed seducens cor suum, liujus
diceret: Propter quod interrogas non potes modo. vana est religio. Monuerat supra verbum Dei non so-
Non ait : Non potes; sed nnn potes modo : dilatio- ltim audire, sed et facere, nunc addii, quia el si
nem intulit, nen spem tulit; et eamdem spem quami mandala quis Domini quce didicit faclis exercere vi-
npniuliE, sed ppEius dedit, sequenli vcce firmavitt detur, si non eliam linguam a delraclionibus, men-
addendp atque dicendc : daciis, blasphemiis, stultiloquiis, ab ipso eliam mul-
Sequeris -autempostea. Respondil Pelrus : Quare iee tiloquio, ccelerisque quibus peccare soleErefrenave-
nonpossum sequimodo? Animainmeam pro leponam.. C rit, fruslra se de operum justitia iaclai, sicut cl
Quid in animo ejus esse cupidilalis videbat? QuidI Paulus genlilis poeEce SenLeniiam approbans aiE :
virium non videbat? Volunlatem suam j'acXabaX infir- Corrumpunt bonos mores coltoquiamala.
mus, sed iiripendebat valetudinem medicus. Isle pro-i- Religio munda et itnmaculala apud Deum el Pa-
mittebat, tUe prcenoscebat. Qui nesciebat, audiebat;; trem, hwc est. Pulchre addidiE,apud Deumel Palrem,
et qui prcesciebat, docebat. quia sunt qui hominibus religiosi videnlur, cura co-
Respondit Jesus .' Animam luam pro me pones. ram Dee habeantur prefani. Unde et Salomon ait :
Quod promitlis, modo non j)ptes; prius est anima3. Est via quw videtur homini justa; novissima auteiii
mea pre te ponenda, ut possis postea aniniam tuania ejus deducunt ad mortem.
pro me pcnere; sicque resurrectienis uieae gloriaa VisiXarepupillos et viduas in tribulatione eorum, et
complebitur el passionis tusemerces in ccelesti regnoo immaculaiumse cuslodireab hoc swculo. Quia dixerat
tibi prceparabitur ivt cum sanctis angells vivas et it factorem operis beatum in.facto suo fulurum, nunc
gaudeas per omnia sceculasceculorum.Ameti. qucefacta Deo maxime placeant dicit, misericordia
HOMILIAXL. scilicet et innocentia. Namque in eo quod pupillos et
DOMINICAIV POST OCTAVAMPASCHJE. viduas in tribulatione eoruin visilare jussit, cuncia
Lectio Epistolce beaii Jacobi ajypslpfi. D quce erga proximum misericcrditer agere deberaus
Charissimi, estoie faetores verbi, et non auditores :s insinuat. Qued quantum valeat, ipsc judicii temppre
tardum, etc. pandetur, ubi dicturus est judex : Quandiu fecisiis
Sic et Paulus de legis cultoribus ait: Non audito- i- uni de fralribus meis minimis, mild fecislis. Porro ia
res lantum legis justificabunlur apud Deum, sed fa-s- eo quod immaculatos nos ab hoc saeculo custodiri
clores legisjusli sunt. Et in Apocalypsi Joannis, cum n praecepit universa tn quibus nos ipsos castos servare
dixisset: Beatus qui legit et qui audit verba prophetimv decet ostendit; in quibus sunt ea qusesupra obser- .
libri .hujus, protinus adjunxit : Et servat ea qum in n vare monuerat, ut lardi simus ad lequendum, el
itlo scripta sunt. tardi ad iram; et in patientia et in tribulalicne prae-
Quia Si quis auditor est verbi et non factor, hic ic sentis vitce fertes simus ad sustinendum euacEa ad-
comparabitur viro consideranli vullum nativitatis sum ce versa, sicque recta fideacbonis operibus studeamus ad
in speculo; eonsideravitenim se et abiit, et stalim obii-
i- ceternamvitam pervenire, prcestanle Domino nostrj
lus est auatis fuerit. Vultum nativitatis dicit yultuui
vi Jesu Chrislo, qui cum Patre et Spirilu sancto vivit
.ufanlice, quaencnduin ad perfectum pervenit virum. I. el regnat Deus, per omnia scecMasacculorum.Anicn
sai HfHWIT.I/TC
1N EVANG. ET EPIST. <M§
HOMILIAXLL A suit, rogabo, quod sanclis ad internam pacem rece-
IN EODEM FESTO. ptis non possil jam aliquis rogare de illis, quia nhni-
Lectio sancti EvangeUi secundum Joannem. rum tanta beatiludine donaadi sunt, quae amplior
In illo tempore dixit Jesus discipulis suis: Amen, esse non possit.
amen dico vobis, si quid pelierilis Patrem in nomine Ipse enim Pater amal vos, quia vos me amastis et
credidistis guia ego aDeo exivi.Non ita intelligendum
m«o, dabit vobis. Csque modo 11011 petistis quidquam
in nomine meo: petile et accipielis, ut gaudium ve- est qucd dixit, quia vos me amaslis, quasi prieres illi
strum sil plenum. «miarerit Christum; sed ita pctius quia Pater illos
Quod duobus modis inlelligi potest: yel quia non graluito amore prcevenerit, alque ad amandum cre-
in-nomine meo pelisEis,quod nomett non sicut co- dendumque Filium amando sustulerit. Et quia ipsam
gnoscendumest, cognovistis; vel non pelistis quid- agaitam Filii dilectiouem ac fidem pio et sollicito
quam, quoniam M comparalione rerumi quani peiere corde servaverint, ruaj'orum ees.dpnis paternae dile-
debuistis, pro nihilo haberidum est quod petisiis; ctionis esse remuneralcs, una cum Filio et Spirilu
cruiaqui petit <juOdad supemam salutem et gaudium sancto aniare, qucs ampre dignes j'udicat. Qucd adjun-
seternum non perlinet, nihil pelefe videiur ad coni- xil, quia vosme amastis, eadem ratione sentiendum
paralionehi U'Uuspelilionis quam pelere debuit. Pe-"B esl. QiiapropLerquicunque Filium recte habet, hunc
lite et accipietis, ut gaudium vestrum sit.plenum. Ac cum Patre et Spiritu sanc.to amat; eE quia quo-
si palenter dicat: Non fluxa sseculi gautlia, qusect ruin inseparabilis esEnatura diyinitatis, horum una
iiicerore seraper mixtaet dolore finienda sfint; sed eademque sunt dona virEutis, lioc est, yuod amatis
illud singulare gaudium a Patre pelite, euitispleni- et creditis quia a Deo exivi.
tudo nuUo cujuslibet inquieludinis attactu miuualur. Exivi aPalreet veni inmundum; iterum reltnquo
iElernitas nuUounquam termino dissolvelur, si eiper mundum et vado ad Palrem. Exivit a Paire et venit
se prsestiteritis EaliapelendO,prpculdubio qucepetitis, in niundum, qtiia visibilis mundo apparuil in huma-
accipietis, simeres menfi cnncordant petentis. Parum liitaEe qui eraE invisibiUsapud Patrem in divinitate.
enim utilitalis affert bene orando superna qucerere, Exiyit a Patre quia non in ea forma qua cequalisest
qui non destitit perverse viverido infimis implicari. Patri, sed in assumpta ereatura, niMor apparuit. Et
Hwc in proverbiis loculus sum vobis. Venit liora venitin mundum, quia non in.ea forma servi quam
cum. jam in proverbiis non loquar vobis, sed palatn accepiE, etiam mundi hujus amatoribus se vivendum
de Palre annunliabovobis. Jam parvuU fuerant, nec- [Forte, videudum] praebuit. Iterum reliquit mundum
dum MteMgere potuerunt quomodo Pater esset in et rediit adPatrera, quia ab asjiectu araaforum mundi
Filio, et FiUus in Patre, et csetera quse ad profunda G ^ quod viderant abstulit, et se amatoribus suis sequa-
mystericrum divinitatis pertineliant; necdtim scire lem Patri esse credendum docuit, Reliquit mundum
pctuerunt, idee in preverbiis quasi ceaigmate lpqui et rediit ad Patrem, quia humanitatem, quam in-
illis videbatur Doaiinus, sed prcmittil ille lioranj in duit per ascensionem, ad invisibilia paternce maje-
qua palam lpqueretur. IJIam iiimirum huram signi- statis adduxif. Haec quidem verba Domini mystica,
fleans qua eis,peracla sua passione ac resurrectione,, et, sicut ipse testalur, inproverbiis sunt dicla; sed
Spiritus sancti erat graliam daiurus. Tunc etenim disclpuli quibus dicebantur adeo adliuc carnales
spiritaliter intus instrucli, spiritali deleclaticne suc- Cranl, ut eorum profunditatem minime caperent, et
censi, quo perfectius omnia quce agnitione divinita- non solum arcana dictorum, sed tiec Ipsain igno-
lis mortaUbus eranlcapienda, acceperunt, eo arden- rautiam suam inlelligerent, putantes simpliciter et
tius sola quse ad ejus visionem promerendam juva- dilucide prolata, quce npn inlelligenfibus prcverbia
rent peEere ac desiderare curaverunt. eranl. Ecce conEinueresponderunt:
In illo die in notninemeo petetis. Id est, quse ad Mcce nunc palam loqueris, et proverbiutn nullum
saluXemtantummodo animarum veslrarum, et quse dicis. Palam igitur loqui sestimabant, cujus mysteria
ad gaudia aelerna pertinere videntur petere incipie- „ dictorum necdum coriiprehendere valebant. Quod
tis. Et maxime, ut intelligatis quid sit quod dixil: autem adjtuigunl:
Ego et Pater unum sumus, el quoniam Paler sit ia Nunc scimus quia scis omnia, et non opus est tibi ut
me el egoin Palre. Tunc tn nomine ejus peEunt,qui quis te inlerroget, in hoc credimus quia a Deo exisli,
petunl, qMa M sono ejus nominis non aliud quam aperte ostendunt quia Joquens ad eos DomMus de
rem ipsam esse, quse hoc nomine voeatur, intelli- his maxinie disputabat quae illos delectabat audire;
gunE. Hi possunt uEcunque cogitare Dominum no- et quse illi interrogarevolebant, hcecipseprseveniens,
sirum. Jesum ChrisEum, m cjuanluro homo est,pro eis ultro. proferebat; unde merito iUum scire om-
nobis interpellare Patrem; in quantum Deus est, nia quasi Deum, et quasi Dei Filium a Deo venisse
nos audire cum Patre. Quod eum significasse arbi- credunt et confitenEur. AperEumnamque divinitatis
tror, ubi ait. indicium est cogitationura nosse secreta. Istarum
Et non dico vobisquia ego rogabo Patrem de vo- duarum in Dei et Patris nomine fit concordia lectio-
bu. Potest emm non inconvenienter accipi quod num, quia Palris, et Filii, et Spiritus sancti, una est
ait, Et non dico vobis,quia ego rogabo Patrem de vo- substanlia, una gloria, una majesEas regnans per om-
. (tf.-quia non deprcesenti rogo, sed de ftituro. Po- nia sccculasceculorum.Amen.
223 B. RABANI MAURt ARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS II. 224
'"
HOMILIAXLIl. _ tandum sane quod quidam codices habent: Salvabit
A
IN LITANIA MAJORE. animam suam a morte; et ex ambiguo Grceecita
Lectio Epistolaebeati Jacobi apostoli. etiamrecteinterpretari potest: et revera qui erran-
Charissimi, confitemini alterutrum peccala vestra, tem corrigit, sibimetipsi per hoc vitse ccelestis gau-
et orate pro invicem ut satvemini. dia ampliora cenquirit. Salvabit, inquit , animam
Tu hac sententia illa debet esse discretio, ut quo- ejus amorte, et operit multitudinem.peccatorum. Qui
tidiaua leviaque peccata alterutrum coaequalibus peccatorem ab errore convertit et ejus peccata per
[Jlfs., ccaequales] confiteamur, eorumque quotidiana hanc conversionem ab aspecfu inlerni judicis super-
credamus oratione salvari. Porro gravioris leprse positione'. vitse melioris abscondit, sua quoque in
imrnuiiditiam juxta legem sacerdoti pandamus; 'at- quibuscunque offendit errata ab intuitu ejus qui oni-
que ad ejus arbitrium, qualiler et quanto tempore nia videt proximum curando contegit. Juxta illud
jusscrit, purificari curemus. Psalmistse : Beati quorum remissm sunt iniquitates et
Multum enim valet deprecatio justi assidua. Elias quorum tecta sunt pcccala. Nec obliviscitur heatus
homo erat similis nobis passibilis; et oralione oravit Jacobus quod superius aiE: Nolite plures magistri
ut non plueret super terram, el non pluit annos tres, fieri, fratresmei; ibi namque imperfeclos in propria
et menses sex. Decenter aslruit exemplo quantum B ] aclione a magisterii oflicio, quod per jactaniiara
deprecatio justi valeat assidua, cum Elias una tan- quserebant, submovet; hic vero instruclos ex omni
tum oratione orandotam longo teropore cceloscon- parle,-quid erga salutem. proximorum per amorcm
tinuerit, terris imbres averterit, fructus morEalibus fratemitatis agere debeant, edocet. Quod eniin hoc
negaveril; et riirsus ubi voluit, ubi tempus esse doctor facere perhibetur, hoc alio loco charilas fa-
porspexit, ubi longo inediaetabe cor regis superbi et cere memoratur, dicenle beato Petro apostolo quia
geritis idololatrcead pcenitentiam vidit inflexum, una chariias operit mullitudinem peccatorum. Ncc prseler-
solummodooralione oraverit et fructus atque aquas eundum quod hscc errantis conversio rion solum lo-
quas negaverat terris, restituerit.Sicenimsequitur: quendo,sedplerumque eliam bene agendo perficitur.
Et rursum oravit, et cmlum dedit pluviam, et Nam siquis etiam lingua lacente proximis exemjila
terra dedit fructum suum. Si semel ergo et prius et bonse actionis oslendit, eosque ad iroilanda, quse nc-
pesthiodum pravil, et hoc unus Elias ac lanta im- glexerant, eleemosynse,vel hospitalitatis, vel aliarum
jietravit, quaiitum auterri valeat frequens plurimo- opera virtulum, convertit, officium profeclo doctnris
rum oratio justorum ostendit; sed ne trepidaret no- exsequitur, ac pro ejus, "quemcorrexerat, salvatione
stra fragiUtas reputans se tanto prophetse, qui curru fralris certam a pio judice mercedem consequelur.
G
igneo rapi meruit ad ccelos,similia facere non posse, HOMILIAXLHl.
consulte beatus Jacobus de ej"us oratione locuturus 1NEODEM FESTO.
ila inchoavit: Elias homoerat similis nobis passibilis. Leclio sancti Evangelii secundum Lucam.
Hoiiio namque erat, tametsi nulli hominum virtute /n illo lempore dixit Jesus discipulis suis: Qtiis
secundus, similis nobis origine carnis, passibilis ut vestrum habebit amicum et ibit ad eum media nocte,
nos et mentis fragilitale et carnis. Nam quod carne et dicet illi: Amice, commoda mihi tres pdnes, quo-
fragtlis esset apudSareplhanam viduam victum quse- niam amicus meus vcnit de via ad me, et non habeo
fendo monstravit. Quod mente quoque passibilis fue- quod apponam anle illum, etc.
rit, osteudil, cum post reddilas terris aquas exstin- Rogatus a discipulis Salvator non mudp fprraam
ctosque prcphelas et sacerdotes idolorum, unius mu- oratipnis, sed et instantiam frequentiamque tradidit
lierculse minis exterritus, per deserta diffugit.Quanti orandi. Amicus ergo ad quem media nocte venitur,
aulem sit meriEi apud Dominum pro infirmantibus ipse Deus intelligitur, cui in media tribulatioiie sup-
orare, eosque sua peccata confilentes ad amissam re- plicare, et tres panes, id est, intelligeriliam Trinita-
vocare sospitatem subdendo manifestat. Xis,qua prcesentis vitae consolentur labores, efflagi-
Si quis autem erravcrit ex vobisa veritale, et con- rv
, tare debemus. Amicus qui venit de via, ipse nosler
verlil quiseum, scire debetquoniam qui converti fece- est animus, quolies a nobis recedit, quoties ad appc-
ril peccatorem ab errore viw sum, salvabil aniniam tenda lerrena et temporalia foris vagatur. Redit vero
ejus a morte. Quia enim in superioribus Iiujus Epi- ccelestique alimonia refici desiderat, cum in se re-
stolse partibus linguam nostram a maligna vel otiosa versus superna coeperit ac spiritalia meditari. De
loculione restringit, opportune in fine quid maxime quo pulchre qui petierat adjungit: Non se habere
loqui debeamus, ostendit. Jubemur itaque orare el quod ponat ante illum ; quoniam animaepost sccculi
psallere Domino quofics aliquibus pulsamur adver- tenebras Deum suspiranli, nihil prseter eum cogi-
sis. Item, confiteri alEerutrum peccata nostra etora- tare, nil Toqui, nil libet intueri; solum, quod reco-
re pro invicem ut salvemur; pro sanitate proximo- gnovit, summse Trinitatis gaudium contemplari, at-
rum non solum temporali, sed potius seterna quan- que ad hoc plenius intuendum pervenire satagit.
tam possumus sollicitudinem impendere euremus. Etille deintus respondens, dical: Noli mihi mole-
Si enim mercedis est a morte eripere carnem quan- stus esse, jam ostium meum clausum est, et pueri mei
doque morituram, quanli est meriti a morte animam mecum sunt in cubili, non possum surgere et dare
liberare, io ceelesti patria sine fine victuram ? No- titti. Ostium amici divini est inteUigentia sermonis,
22S HOMILLE IN EVANG. ET EPIST. 220
quod sibi apostolus orat aperiri ad'loquendum my-- A tinentia, et quisquis ea malus dat, non de suo dat..
steriuui Chrisli, clausumque est terapore famis verbi,, Dotnini estterraet pteniludo ejus,qui fecit cwlum et
cum intelligenlia non datur, et illi qui evangelicam n lerram, mare, et omnia quw in eis sunt. Quantum
sapieiltiamtanquani panem eroganles , per orbem B ergo sperandum est daturum Deum nobis bona pe-
terrse prsedicaverurit.Pueri patrisfamilias j'ara sunl inn leritibus, uec nos posse decipi ut accipiamus aliud
secreia quiete cum Domino,et tamen orando efficiturr pro alio cum ab ipso pelimus, quando nos eliam,
ut accipiat desiderans intellecEuin ab ipso Domino, >, cum simus mali, novimus id dare quod pelimus.Nou
eliamsi homo desit per quem sapientia prsedicelur. enim decipimus filiosnoslros: et qualiacunque bona
Et ille si perseveraveritpulsans : dico vobis, et si jj damus, non de nostro sed de ipsius damus. Alilcr
nondabit illi surgens eo quod amicus ejus sil, propler !!• apostoli, qui electionis merito bonilatem generis hu-
improbilalemtamen ejus surget et dabit illi - quotquol ,( maitiexcesserant, omnibus modis, supernaebonitatis
habet necessarios.Et ego dico vobis: Petite et dabi- ;_ intuitu, mali esse dicuntur, quia nihil est per se-
tur vobis; qumrite et invenietis; pulsate et aperieturr metipsuni stabile , nihil immulabile, nihil bonum,
vobis. Comparatio a minore : si enim amicus homo 0 nisi deitas sola. Omnes verocrealurae ut beatitudinem
surgit de lecto, et dat non amicilia, sed tsediocom- !_ seternitatis vel immutabilitatis obtineant, non hoc per
B
pMsus, quanto magis dat Deus, qui sine laedio lar-,_ suam naturam, sed per creatoris sui parlicipalionem
gissime donat quod pelitur : sed hoc se peti vult, utlt et gratiam consequuntur. Quod vero dicitur, quanto
capaces donorum ejus fiant qui pelunt, neilade e magis Pater vester de ccelodabit spiritum bontim pe-
via veniens amicus inedia dispereat, hoc est, nee tentibus se, pro quo Matthaeusposuit, dabit bona pe-
animus nuper ab erroris sui vanitate resipisceus,; ienlibus se, pstendit Spiritum sanclum pleniludinem
desiderii spiritalis diutius inopia tabescat. Petamuss esse bonorum Dei, el ea qusedivinitus administran-
epulas verhi, quibus alamur; quseramus amicuro qui,i tur, non alia absque ea subsistere, quia omnes ulili-
det; pulsemus ostiura , quo servemur absconse:. lates quse ex donorum Dei gratia suscipiuntur, cx
magnam spem dedit et dat ille qui promittendo nonn isto fonte emananl. In pelilione oratioMs et in ac-
decipit. Omnis enim qui petit accipit, et qui quserit it ceptione munerisistarura duarumfit concordia leclio-
iuvenit, etpulsanti apcrietur. Ergo, j'uxla praemis- ;_ num, quseutraque in Deum recte credentibus.acfir-
sam postulantis amici parabolam, perseverantiae opus IS miter in ejus misericordiam sperantibus,perveniunt
est ut accipiamus quod petimus, el inveniamus quod j ad salulem perpetuam : prsestante Dominonoslro
et
quaerimus, et quod pulsamur aperialur. Nam si pe- Jesu Christo, qui cum Patre et Spiritu sancto yivit
tenti non datur, el qucerensnon invenit, el pulsantitj _, regnat Dens, per omnia ssecula saeculorum. Amen.
non aperitur, apparei quod non bene petierit, quae- ... HOMILIAXLIV.
sierit, pulsaverit. IN VIGILIA ASCENSlONIS DOMINI ,
Quis aulem ex vobis palrem petit panem, nunquid <* Lectio Epislolce ad Ephesios.
lapidem dabit itli ?Panis inteUigitur charitas, propler,r Fratres, unicuique nostrum dala est gratia secun-
majorem appetitum, et tam necessaria, ut sine illaa dum mensuram donalionis Christi. Propter quod dicil:
cseteranihil sinl. sicut sine pane mensa iuops est; cui U Ascendensin altum captivam duxil captivitatem: dedit
contraria estcordis duritia, quamlapidi comparavil. '• dona hominibus, elc.
Aut si piscem,nunquid pro pisce serpentem dabit it Gratiam et misericordiam Domini noslri Jcsu
illi? Piscis est fides invisibilium, velpropter aquam na Christi, quam generi contulit humano, breviter hic
baptismi , vel quia de invisibilibus locis capitur. r. Apcstplus in electiene replicavit prcesenti, ut audi-
Quia eliani fides hujtts raundi fluclibus circumdata la stis; ait enim : Unicuique noslrum data est gralia
iion frangitur, recle pisci comparalur : cui contra- n- secundum mensuram donationis Christi; juxla nien-
riuiuposuit serpeniem propter vcncna fallaciae,qute cc suram namque credentium datur gralia spiriialis,
etiam primo homini male suadendo perseminavit. ^. tantuin muneris misericerdia sua largiens, quantum
Aut si petierit ovum, nunquid porrigit illi scorpio- )- polest ille cui donatur accipere: Propter quod dicit:
nem? In ovo indicatur spes, ovum cniin nonduia est 3t Ascendens in altum captivam duxil caplivilatem: de-
felus perfectus, sed fovendo speratur : cui contra-t- dit dona hominibus. Nos qui nunc credimus in Chri-
rium posuit scorpionem, cujus aculeus venenatusrc-J- stum de gentibus congregati, cum essemus creatura
tro timendus est, sicut spei coutrarium esE reLro, >, Dei, diabolo capti sumus et ejus salellilibus distri-
cuin spes fufurorum in ea quce ante sunt exlendat.t. buli: venit igilur Dominus iiosler Jesus Christus,
Si ergo, vos cum siliiimali, nostis bona dare filiis is divinam majestatem abscondens in homine ne a dia-
veslris; quanto magis Paler vester de ccelodabit spi- i- holo cognoscerelur, et prsedicavit nobis, qui a dia-
rilum bonumpeienlibus se. Quomodo mali dant? sed :d bolo captivati fuimus, remissionem, et qui in mortis -
maios appellavit dilectores adhuc hujus sceculi et et vinculis tenebanlur, solutionem : sustinens pro ho-
peccatores : bona vero qucc dant, secundum eorum m minibus mortem in liumaniLafe, qui in divinilate
sensura bona dicendasunt qui hsec pro npbis [bonis] s] mori non poEesL; cl seternam morfem sua morte
babent, quanquam et in rerum natura ista bona la devicit, et de lerra resurgens iii excelsa ccelorum
sh_t,sed lcroporalia, et ad istam vilam infirmam per- -- horoinem, quem assumpsit, evexit; sanctorum ani-
227 B. RARANIMAURIARCfflEP. MOGUNT. OPERUM PARS U. 228
JJXOI
mas qUI ln lnienio leumjauLiii-cajjiiYiiiiit;-iipuii, ei>iJ___ JIJ ouia juiuiiiuus cjjcjjciui, jJCJJCSte
cal. ULm
acl regna secum coelorumperduxit, et credentibus inL agro illius in quo hujus mali plantatio convaluit,
se hominibus SpiriEus sancEi donu largiEus est, ut; spinse potius tribulique viliorum quam uUum verse
Aposlolus ipse alibi docet: Alii gratiam sanitatum, virtutis semen oriatur. Resislamus ergo, dilectis-
alii opirationem virtulum, alii prophetiam, alii dis- simi, huic tam pestifero malo et charitatem, sine
cretionem spirituum, alii genera linguarum, alii: qua nulla virtus potest nilere, seclemur, ut per
quoque inlerpretalionem sermonum: dividens singulis: hanc, qua ad nos Christus descendit, dilectioms
prout vutt, viam, et j"am nos ad ipsum possimus ascendere, cui
Quod aulem ascendit, quid est, nisi quia et descen- est cum Deo Patre ct Spiritu sanctp honor in ssecul»
dil primum in inferiores partes terrm ? Secundum sseculorum. Ameti,
formam scilicet servi ascendit, ad quam non locali- HOMILIAXLV.
ter, sed dignanter descendit. Descendere auLem ideo
dicitur in infernum ad servandas animas justorum, m EODEM FESTO.
ut homines etiam secum ad ccelestia revocaret. Lectio sancti Evangelii secundum Joannem
Qui descendit cum anima in infernum, inse cum In illo tempore, sublevatisJesus in cmlum oculis,
anima et corpore ascendit in coelum, ut imjileret B ] dixit: Pater, venit lipra, clarifica Fitium tuum, etc.
omniaquse scripla sunt de gloria triumphi sui. Potuit silenter hsec eadem verba oratienis Patri
Et ipse dedit quosdam apostotos, qui per orbem Filius dicere, set} oratio Filii doctfina est discipuli,
terrae nvissi sunt praedicare, quosdam autem prophe- nec non et eorum qui illorum exempla sequi voluis-
las, alios autem evangelistas, alios autem pastpres et sent, vel eorum scripta legere. Dixit, venit hora,
doclares, ad cpnsummatianem sanctprutn in opus mi- hora ulique passionis appropinquat. Clarifica Fitium
nisterii, in wdificationcmcorporis Clirisli. Quia cor- tuum, id est, resurrectionis gloriam prsecedat hu-
pus Domiui esse Ecclesia intelligittir, quse de vivis manitalis passio, et subsequatur cito resurrectionis
lapidibus, id est, de hominibus construiEur fidelibus, clarificatio. Sequitur:
hoc ipsi habent operis ut secundum-dispensationem Ut Filius luus clarificel te. Clarificatio Patris
et officia sibi eredita Ecclesiam Christi, id est, cor- ceterna est, quse nec augeri nec mintii potest; sed
pus ejus, cedificent. hccc clarificatio ad nofitiam Dei Patris pertinel, ut
Donec occuvramus omnesin unitatem fidei et agnU resurreclionis gloria, in Filio peracta, innotesceret
tionis Filii Dei, in virum perfectum, in mensuram Deus Pater toto orbi, qui ante in Judseis tantum-
mtatis plenitudinis Chrisli. Unde omni studio" labo- modp nptus erat. Clarifica Filium tuum ut Filius
randum nobis "est prinio ut in fidei occurramus L1 j luus clarificet te. Quasi dixisset, Resuscita me, ut in-
omnes unitatem; deinde in eadeni unitate habere netescas toto orbi per me. Sequitur:
agnitionem" Filii Dei, ita ut in interiore homine Sicut dedisti ei potestalem otnnis carnis. I.d est,
Christum fiducialiter imitando, perfecti viri voca- omnis hominis, a parte totum, nam caro pro hpmine
Jiulum sortiamur. Prcesenti enim feslivilate, id est, telp dicit. Haec ait ut ostenderet njagis ac magis
ascensione Cbristi Doraini ad coelos, quam hodie quomodo clarificaturus esset Palrem. Sicut ergo
venerande prsevenimus, Deo sumus, dilecEissirai, dedisli ei poteslalem, inquit, otnnis carnis, itq clari-
inira reconciliatione soeiati et ccelesteiii raisericor- ficet te Filius. Id est, notum te faciat omni carni,
diain pleniter conseculi: in qua pax nobis miranda quam dedisti ei. Sic enim dedisti, ut omne quod
donata est per Christum, quam nullis unquam no dedisti ei det eis vitani seternam.
stris merilis voluimus adipisci. Nos qui terra vide^ Hmc est auiem vita mterna: ut cognoscantte solum
Jiamur mdigni, in hac solemniiaEe elevaii suanus verum Deum, et, quetn misisti, Jesum Christum. Ordo
ad coelum. Qui nec terrestria merebaraur, ccelorura verborum est iste : Et quem misisti Jesuto Christum
transivimus fines et ipsa sede regali decpramur M cognoscant solum verum Deum. Plena cognitio
natura humaria. Exsultemus itaque, dilectissimi, _ Dei Palris, ct Filii, et Spiritus sancti, plena est
gaudio spiritali, et digna apud Deum gratiarum et perfecla vila celerna, summa beaxitudo est;
actiqne. lcetaiiles, liberos cordis oculos ad illam al- summa beatitudo non est nisi in vita seterna; ideo
litudtnera in qua Christus est, erigamus : sursum dixit: Hwc est viia mterna, ut cognoscantte et quem
vocatos animos desiderta terrena non deprimant, misisli, Jesum Christum, sotum et verum Deum.
ad celerna prtelatos peritura non occupent, viam ve- Ego clarificavi te super terram : opus consummavi
ritatts ingressos vanilates mundanae non rctrabant. quod dedisti tnihi ut faciam. Quid est quod prseterito
Nihil est autem validius, dilectissitni, conlra diaboli tempore posuit, clarificavi el constttnmavi,et statim
dolos , quam benignilas misericordice eE largiEas subjunxit futuri temporis verbuni, faciam, nisi quod
chariiatis, per quam oume peccatum aut vincitur omnia Deo sunt prsesentia eE in divina praedestina-
aut declinatur. Sed hujus virlutis subliniilas non tione futura quasi transacta esse credenda sunt ?
prras apprehenditur quam illud quod ei est adversa- Quod enini futurum fuit ut fieret, hoc ei quasi
rium, subruatur. Quid ergo tam inimicum miseri- transactum fuit. Ego te clarificavi. Quasi dixisset,
cordice et operibus cbarilatis quam avaritia, de cu- Ego te elarificabo prsedicationis glcria, quam ia
jus radice omnium malorum geraien emergit? quce discipulis meis tcto mundo efficiam, dum cpus eon»
__9 HOJDLLE IN EVANG. ET EPIST. - 250
summabo passionis meceet resurrectionis, quod de- A _ nieus es, qucd npmen nianifeslari nori potest sine
disti mihi ut faciam. illius Filii manifestatione. Nam vei'0 illud noriien
Et nunc vero clarifica me tu, Pater. Dicehdo enim, quod Deus est, nulli naturse rationabili incognitum
te clarificavi super tcrram, se a Patre apud eumdem omnimodis esse putavit. Hcecest enim vere vis di-
Patrem postulans clarificandum, modum prpfectc vinitatis, ut creaturce rationali non oranino inco-
ulriusque clarificalionis osEendiE:ipse qiilppe. Pa- gnitus possit abscondi, excepLispaticis, in quibus
trem clarificavit super terram, eum genlibus prse- patura rationalis nimium depravaia esX. Prcpemp-
dicando; Pater vero ipsum apud semetipsum ad dum pmues genles Deum esse fatentuf, licet diversis
suam dexteram coUocando.Subjunxit, claritate quam erroribus veriira Deuiu agnPscere inipediantur.
habtti aptcd te priusquam mundus fieret. Ordo verbo- Quod ve.roin Psalmis legitur : Nolus inJudwa tan-
rum est, quam habui apud te priusquam raundus tum 'Deus, quia legilimo cullu tantunimodo Deum
esset. In lioc valet quod ait, et nutu. clarifica me, yerunl cognovertini et coluerunt. Et sermonem
hoc est, sicuEtunc, ita et nunc; sictit tunc prsede- tuum sefvaverunt.Nunc cognoveruntquia omnidquw
slinatiorie, ila nunc perfectipue : fac in mundo quod dedisli mihi, abs te sunt. Id est, Cognoverunt qtiia
apud te fueraE ante muridum, fac in suo tempore abs te sunt : simul enim Pater dedit oftmia cttm
quod ante omnia feiupora slatuisti. Convenit nos B ; genuit eum qui haberel omnia, sictii in prioribus
intelligere in hoc loco prsedestinalionem claritalis huj'us Evaiigelii ipse Dominus ail.: Sicut enim Paler
humanse, quceM illo est, naEurseex mortali immorr habel vitatn in semetipso, sic dedit et Filio vitatn
Ealem apud PaErem futurse, et hoc jam prsedesti- habere in semetipso. Id est, genuiEFilium vitam ha-
nando factum fuisse antequam mundus esset quod bentcm in semetipso. Quiaverbaqum dedistimilii dedi
m mundo etiam suo lempore fieret. Sicut de nobis eis, et ipsi acceperunt. Id est, InteUexerunt atque
dixit Apostolus : Sicul elegit in ipso anle mundi.con- teuueruht. Tunc enim verbum accipitur quando
slitutionem. mente percipitur, et tenelur ne oblivione pereat.
Manifestavi notneri luutii hominibus , quos dedisti Et cognoverunt, inquil, vere quia a te exivi, et cre-
mihi de mundo. Quod ergo faclurus erat pef docto- diderunt quia tu me misisti. Et hic subaudiendum
res sauctos in tofo orbe post gloriairi resurfectionis esl vere; quod enim dixiE, cognovefunt vere, expo-
el ascensionis suae, eE post Spiritus sancfi doaa nere noIMt adjungendo ct crediderunt. Hoc itaque
quae in discipulcs delata sunl, bcc quasi faclum crediderunt vere quod cognoverunl vere; td enim est
esse dixit. Tale est hoc quale et illud quod paulo a teexivi, quod esl, tu me misisli: Sed tamen adhue
ante dixit : Ego te clarificavi super terram. Pro non erant discipuli tales quales Cos futuros esse dicit,
lempore futuro et illic el hic prseteiifuin.-pcneiis 'C verbis prseteriti teiriporis usus quasi jani esset,
tempus, sicut qui sciret prcedestinatum esse ut id pronuntians quales futuri essent, accepto scilicet
fieret, et ideo fecisse se diceris qucd erat sine ulla Spiritu sancto, qui eos, sicut proinisSum est, doceret
dubitatipne facturus. Seqtiilur : omnia et induceret eos in omnem veritatem. Dedit:
T«i erant et mihi eos dedisti; et sermonem ttium eis verba , sicut dixit, quse dedit ei Pater, secl
servaverutit. Nunc cogrioverunlquia omnia qum de- quando illa non foits. in atiribus sed intus in cordi-
disti mihi, abs te sunt: quia verba quw dedisti mihi, bus spirilaliter acceperunt. Tunc vere acceperunt,
dedi eis; et ipsi acceperunt et cognoverunt vere quia quia tunc vere cognoverunl; vere autem cognove-
a ie exivi, et crediderunt quia tu me misisti. Quan- runt, quia vere crediderunt. Sed hcec verba quse
qaani.et hcec omnia de omnibus fuluris fidelibus dicit FiJius sihi Patrem dedisse, si ad Divinitatis
diei potuerunt spe perfecta cum adhuc essent futura, unitaEem intelligiEurperEinere, eo modo dedit verba
tarnen et hsec specialiter de discipulis dici possunt, Pater Filio, quo genuit Verbum coceternum sibi; si
ad quos tunc prsesenlialiler loquebatur. Quia illud vero ad humanitatem respicit, quis inteUigit qup
quod sequitur: mpdo dedisset, vel qupmPdP accepissef "Deushemp
Cum essem cum eis, ego servabam eos in nomitte factus ex Virgine, quando etiam ipsam, quse de
tuo. Quos dedisti mihi, cuslodivi; et netno ex his B* ] Virgine facta est, generationem quis eriarrabft?
periit nisi filius perditionis. Judam significans, qui Sequitur:
tradidit eum, qui unus fuit de dtiodecim, magis htiic Ego pro eis rogo, non pro mundo, sed pro his
sensui convenit, ut apostolis specialiter hsee loque- quos dedisti mihi. Haec enim dixit inter alia, dum
retur. DeMde subjungit: oraret pro eis quos dedit ei Pater.. Mundum vult
Nunc autem ad te venio.Cnm mariifestum est eum modo ihtelligi, qni vivunt secundum concupisceri-
de corporali sua dixisse prcesentia, cum essem cum tiam mundi, et non sunt in ea forte gratia, ut ab illo
eis egoservabameos, veluti jam cum eis ea prcesenlia eligantur ex mundo. Non itaque pro niundo, sed
non esset, eo modo enim signMcare voluit ascensie- pro eis quos Pater dedit rogare se dicit. Per hoc
nem mox futuram, de qua dicit: Nune autem ad te enim quod eos illi Pater jam dedit, factum est ut
venio. lturus utique ad dexteram Patris, unde ven- non perlineanl ad eum mundum pro quo non rogat.
turus est ad vivos et mortuos judicaridos. Manifer- Deinde subiungit, quia tui sunt. Neque enim quia
stavi nomen luum hominibus, quos dedisti milii. Non Pater eos Filio dedit, amisit ipse quos dedil, cum
illud nomen quo Dens es, sed illud noroeu quo Pater adhucFilius sequatur ac dicat•: Et mea omnia ttw
'2ZI B. RABANIMAURI ARCIIIEP. MOGUNT.OPERUM PARS II. 232
sunt, et tua mea; ubi salis apparet quomodo unicii A Quibus et prwbuit seipsum vlvum posl passionem
Fiiii sunt omnia quse sunt Patris; per hoc utique suam in tnuitis argumentis, per dies quadraginta
quod etiani ipse Deus est, et de Patre Patri est natus apparens eis, et loquens de regno Dei. Per hanc qua-
sequalis. Hoc enim dictum est de sancla et rationa- draginta dierum cuin discipulis conversationem si-
bili creatura, quam elegil Deus et quce subdila est guificat omnia se, tam aperta quam occulta, quae
Patri et Filio, etaequaliter sunt. Patris et FilU. Haec promiserat impleturum; et de raultis vel unum di-
ergo cum sit Dei Patris, non simul esset et Filii, camus quod ait : Ecce ego vobiscum sum omnibus
uisi Patri Filius esset sequalis. Nec fas est ut sancti diebus usque ad consummationemswculi.
de quibus hseclocutus est cujusquam sinl, nisi ejus Et convescens,prmcepit eis ab Hierosolymisne dis
a qup creati et sanctificali sunl. Erge cum et Palris cederent, sed exspectarent promissionem Patris.
cE Filii sunE, sequales esse demonsEranE,quorum Quod cib.os cum discipulis sumpsit, hoc ideo fecit
sequaliEersunt. Et clarificalus sum, inquit, in eis. ut eamdem, quam morluus suscitaverat, carnem,
Nuuc suam clarificationera, tanquam facta sit, dicit, palpando atque traclando veram monslraret. Se-
cuni adhuc esseEfutura. Et clarificatus sum in eis. quitur:
Id est, per eorum prsedicationem clarificalus sura in Quam audistis, inquit, per os meum, quia Joannes
toto mundo. Et quia prsedestinatum est ul fieret, B quidem baptizavil aqua, vos autem baplizabimiui
ccrtum voluit esse quod futurum erat: ideo prseter- Spiritu sancto, non post mutlos hos dies. Fuerunt
iti temporis verbo usus est. Et jam, inquit, non autem jam apostoli aqua baptizati, sed nondum
sutn in mundo, et hi in mundo sunt. Significat ho- Spirilu sancto pleniler, qui eis promitlitur post
rain qua transiturus erat ex hoc mundo; et verbo ascensionem illam futurus. Neque autem ipsi apo-
prcescnlis temporis usus est pro futuro, quia quod cito stoli, neque successores eorum, hucusque in Eccle-
crat fulurum quasi factum esse dixit. Quod autem sia aUter quam Joannes Baptista, id est, in aqtia,
ait, et hi sunt in mundo, significat eos ad quos lo- baptizare valebant; sed tamen, invocato nomine
quebatur, lardius transire ex hoc mundo, dum iUo Christi, adest interior virtus Spiritus sancti, quse
abeunte ex hoc mundo, necesse esset ut iUt rema- hominem in aqua mergendo baptizalorum simul
ncrcnt, per quos prsedicaretur nomen ejus sanctum animas et corpora purificel, quod M Joannis baptis-
in mundo. Prsevidensquequid eos movere posset qui mate non fiebat.
non audirent hsec quaelegerent, adjecit: Nunc autem Igitur qui convenerant, mterrogabant eum, dicen-
ad te venio.Ascensionis gloriam designat, per quam tes : Domine, si in tempore hoc restitues regnum
elevatus est homo super altitudinem ccelorum et lsrael. Consequenter de regno Dei percunctantur,
omnium angelicarum potestalum digmtates, ita ut; C ^ utrum videlicet mox adveniente Spiritu sancto, in
in dextera Dei Patris collocaretur, ubi manet cum prsesenti esset restituendum, an in futuro sanciis
ipso et regnal simul cum sancto Spiritu unus Deus reservandum credere. Dixit autem eis : Non est ve-
per omnia ssecula sseculorum. Amen. strum nosse tempora et momenla, quw Paier posuii
in sua polestate. Osiendit quia non expedit nobis
HOMILIAXLVI.
IN DIEASCENSIONIS DOMTNI. nosse mortalibus diem vocaiionis nostrse, ul semper
Lectio Actuum apostolorum. incerti de adventu judicis, ita sollicite quotidie viva-
Primum quidem sermonemfeci de omnibus, o Theo- mus, quasi die alia ad judicium properare de-
bcaraus.
phile, quw cmpitJesus facere et docere usque in diem
qua prmcipiens aposlolis per Spiritum sanctum, quos Sed accipielis, inquit, virtutem supervenientisSpi-
elegit, assumptus est, etc. ritus sancti in vos, el eritis mihi lestes in Hierusalem,
Lucas evangelista, fratres roei, qui unum ex qua- el in omni Judwa, et Satnaria, et usque ad ultimum
tuor Evangeliis scripsit, ipse librum Actuum apo- terrw. Ac si diceret, Non enim putare debetis ve-
slolorurii, unde nunc prsesens leclio sonuit, edidil: niente in vos Spiritu sancto, slatmi hujus mundi
ubi et primilus de Mlimo convivio quod Dominus. T fieri consummationem, sed vobis tantum virtutem
D (je me lestificandi
post resurreclionem suaro cum discipulis suis ha- prsebere.
buit, simul et de ascensione ejus ad ccelum quam El cum hmc dixisset, videntibusillis, elevaiusest.
hodie celebramus, mentionera facit. Exordium enim et nubes suscepit eum ab oculis eorum. Ubique crea-
ipsius libri ita esl. Primum quidcm sermonemfeci, id tura creatori suo praestat obsequium : astra indicant
est, Evangelium, de omnibus, o Theophile episcope, nascentem, patientero obnubunt, recipiunt nubes
qui hunc me librum Actuum aposlolprum scribere ascendentem, redeuntem ad judicium comitabuntur.
ccgis, quae ccepit Jesus, primo signa roonstrando' Et ecce duo viri astiterunt juxla illos inveslibus
vel ea quse ad exempla vitse pertinebant, facere etI atbis, qui eis dixerunt: Viri
Galilmi,quid statis aspi-
postea docere : quia Jesus, bonum doctorem insti- cientesincwlum? Hic Jesus qui assumptus est a vobis
luens, nulla nisi quse docuit fecit, usque in diem' in ccelum,sic veniet quemadmodum vidislis eum eun-
qua prmcipiensapostolis per Spiritum sanctum, quost. tem in cmlum.Id est, in ea forma carnis atque sub-
elegit, assumptus est, dans prcecepta ante assumptio- stantiae veniet judicaturus, in qua venit judicandus.
nem observare et adimplere quce vel in hoc libroi Nos ergo digtiis moribus ascensum m coelumnobis
vel in EvangeUis leguntur. : prceparemus,et peregrinari nos in hac mundi vaUe
¥3 HOMILIJELNEVANG. ET EPIST. 234
cognoscamus, in qua etiam si quccdam commoda a A clum Evangelium vel insensatis rebus, vel brutis
blandiunlur, non ampleclenda sunt hequiter, sedd animalibus fuerat prcedicandum? ut ideo discijnilis
despicienda sunt forliier. Ideo, dilectissimi fratres,:, dicatur, prmdicate omni creaturw ? Sed oinnis crea-
si ascendere vultis in coelum, hoc in spe noslra in-i- turae noniine pelest omnis caro genlium designari.
lerim roboremus ; in hoc volis oranibus aesluemus, i, Ante etenira diclum fuerat: in viam gcntium ne abie-
.hoc medilemur in terris, quod computamur in cce- '-' ritis, riunc aulem dicilur, prmdicate Evangelium
lis. Tunc exuturi carnis morlalitate. nunc exuamuss omui creaturm; ut scilicet prius a Judtca apostolo-
animum vetustale; facile enira corpus levabiUir inu rum rejnilsa piajdicatio, lunc nebis i.nadjuloriuin fic-
alta ccelcrum, si non premat spirilum sarcina pec-- ret, cum hanc illa ad damnalionis suce testimonium
calorum. Quapropfcr, dileclissimi, erigamur ad eumu superba repulisset. Qui crediderit et baptisatus fuerit,
<piipulverem nostisc abjcctionis Corpus fecit gloricee salvus erit: qui vero non crediderit, condemnabitur.
sux, el-ul ascensionis ejus mereamur esse consorless Fortasse unusqtiisque apud semelipsum dicat: Ego
humilitati cl patienticeipsius per oinnia congruamus. jam credidi, salvus ero; verum dicit, si fidem opefi-
Magni nominis maliliam [Forte, militiam], magnaj e bus lenet: vera ctenim fides est quae in hoc quod
promissionis suscepimus disciplinam. Sectatoress verbis dicit moribtis non conlradicit. Hinc est enim
Christi discedere a regia non licet via, nec dignuml B quod de quibusdam falsis fidelibus Paulus dicit, 17111
est temporalibus occttpari ad ccterna lcndenles. Ett confitentur se nosse Dcum,factis ant-emnegunl. Hiric
quia prelioso sanguine Chrisli redempti sumus, glo- Joannes ait: Qui dicil se nosseDeum et mandala ejtfs
rificcnuis ct portemus Dciun in corpore noslro, ut ad1 «011custodit, mendaxest. Cum aulem dicatur, qui
ea quce fideiibus per oaniia smit prscparala perve- vero non credidcril, condemnatilur, quid hic dicemus
nire raereamur. rcr Dominura nostrum Jesum Ghri-- de parvulis, qui per tctalem adhuc credere non va-
stuin, qui cum Deo Palrc el Spiritusancto vivil ett lent, nam de majoribus nulla quaestioest? in Eccle-
regnal Deus per omnia sscculasaeculorum.Ainen. sia ergo Salvatoris per alios parvuli credunt,sicut ex
HOMILIAXLVH. aliis ea, quaeillis in baptismo remittunlur, peccata
IX ECDEM FESTO Iraxerunt.
Lcclio sancti Evangelii secundum Marcum. Signa autem cos qui crediderint hmc sequentur:
In illo tempore novissimerccumbenlibusundecim in nomine tneo ejicient dmmonia, tinguis loquentur
disciputis, apparuil Jesus, el cxprobravil incredulita- . novis; serperiles loltent .*el si mortiferum quid bibe-
tem corum el duriliatn cordis, quia his qui viderant' rint, non eis nocebit; super wgros manus imponent, ei
«im rcsurrcaissc non crediderunt. benehabebuni. Nunquid quoniam signa non facimus,
Quomodo tiovissime?quasi jam ultra euin non-vi-• G ( minime credimus? Sed hsec nccessaria in exordie
dcreiit: novissimuin quippc illud est quod Dominum Ecclesiaefuerunt: ul enim fides credentium cresce-
apostoii in icrra viderunl, quando ascendit ia cce- ret, fniraculis fuerat mitrieuda, quia et nos cum ai-
lum, quodfaclum esl quadragcsiina die post resur- biisla planlamus, landiu eis aqiiafu fundinuis, quoiis-
reciionem. Nuuquidnam tunc exprobraturus erat que ea iri tefra conValuissevidemus; at si semcl ra-
quod non credidissent cis qui euin viderunt rcsuiv dicem fixerint, irrigatio ccssabit. Hinc est etcnim
rexisse, quando etiam et ipsi post resurrectionem quod Paulus dicit: Linguw in signa tunl non fideli-
lolies eum videranl ? IUud ergo accipimus post niul- bus, sed infidelibtts, An habemus de hissignis atque
las demoustrationcs ejus, quibus per dics quadra- virlutibus, quce adlrac sublilius considerare debea-
jjinla discipulis praesenlatus est, cum etiam novis- mus? Sancla quippe Ecclesia quotidic spirifaliter
sime recumbcntibus illis undccim apparuisse, id facit quod tunc pcr aposlolos corporaliter facicbat.
esl, ipso quadragesimo die. Et quorando jam crat Nam sacerdotes ejus cum per exorcismi gratiani
ab cis ascensurus iu coelinn, lioc eis illo die maxime nianum credeutibus iniponunt, et nabitare malignos
exprobrare voluisse, quod his qui viderant eupi re- spirilus in eorum mente contradicunt, quid aliud
surrexisse non credideraui anlequam ipsi eum vide- faciunt nisi dcemonia ejiciunt? Et fideles quiquc qui
rcnl, cuni uiiirae post ascensionein suam prcedican- "* jam vitcc veleris scecularia inscnant [Forle mise-
tibus illis Evangeliuin, genles quod non viderunt runt], conditoris sui laudem et potentiam, quantum
fuerinl crediturcc. Posl illani quippc exprobratio- prsevalent, narrant. Quid aliud faciunl, nisi novis
lieiu secutus ait idem Marcus. linguis loquuntur? qui duin bonis suis exhortationi-
Et dixit eis : Euntcs in mundum universum prwdi- litis malifiam de alienis cordibus auferunt, serpenles
cate Evangeliumomni crealurw. Qui credideritet ba- tolluut; et dum pestifcras suasiones audiunt, sed la-
plizatus fuerit, satvus erit: quivero non crediderit, men ad operationem pravam minimc pertrahunt,
condemnabitur. Hoc ergo prcedicatiiri, quomodo qui morliferum quidem esl quod bibunt, sed nen eis 110-
non crediderit condcmiiabitur, cura id utiqiie non ccbit. Qui quolies proximos suos in bono opere in-
crediderit quodnon vidit; nonne ipsi prinjilus fue- firmari conspiciunt, dum eis lotavirtute concurrunt,
rant objurgandi quod antequam Dominum vidissen., Ct excmplp suse operationis illorum vitam roborant-,
"ROIIcrediderint eis quibus Domintis-apparuissel?- qui in propria actione titubabant, quid aliud faciunt
<Juod vero dixit eis : Euntes in mundum universutn, nisi super cegrotosmanus imponunl utbene habeant?
prwdicale Evangeliumomni creatum. Nunquid san- Quae nimirum miracula tanto majora sunt, quanto
PATROI.. CX. 8
935 B. RABANIMAURIARCHIEP.MOGUNT.OPERUMPARS II. 256
spiritalia: tanto majora sunt, quanto pcr hsec non A __sentis saeculi, quando unicuique reddet praeraia se-
corpora sed animcesuscilaulur. cundum propria mcriia, ubi raansuri erunt sine iMe
Et DominusquidgmJesus postquamtocutusesl eis, per omnia saeculasaeculorum.Ameii.
assumptus est incmlumet sedeta dcxlris Dei. Consi- HOMILIAXLVIII.
derandum nobis esl quid est quod Marcus ait, sedet D05UNICA POSTASCENSIOXEJI DOMINI.
a dexiris Dci ? Stephanus 'dicil: Vidco ccelosaperios Lectip EpistplaeB. Pelri apestpli.
et Fiiium hominisstantem a dexlris Dei. Quid est Charissimi, estole prudentes et vigilate in oralio-
quod liunc Marcus sedentem, Stephanus vero stan- nibus, elc.
lem, sevidisse LesEatur?Sed scimus quia sedereju- Et Deiiiiiius in Evangelin nps incerli finis intuitu
dicanlis est, stare verp pugnantis vel adjuvantis. semper ararc ac vigilare praecepit. Ait namque Io-
Quia igitur Rederaptor noster assuniptus in eceluin, quens de die judicii : Vigilate, ptnni temporeoranles,
et nunc civiniajudicat, ct ad exlremum judex om- ul digni habeaminifugereista omniaquwfulura sunl,
iiiiiin veniet, huncposl assumptioneinMarcussedere et slarc anle filium hominis. Bene auLemin orationi-
describit, qttia post ascensionis suce gloriarajudex Jius vigilare jubcmur. uf cum sLaniusad oraiiouem,
in fine videbitur; Stephanus vero, in laboris certa- cogiLaiiooiunis carnaUs et saecularis abscedal, nec
roine positus, slantem vidit, quem adjutorem habuit, B quidquam lum aniraus practcr id soluru cogiEeiquod
qtiia ul iste in lerra persecutoruuviiifidelitalem vin- precatur. SubrcpiEenim frequentcr hostis, el subti-
cereL,pro illo de cceloillius gralia puguavit. liter fallens, preces noslras a Deo avocat, ut aliud
Illi autem profecli prwdicaveruntubiquc, Dotnino habeamus ia corde et aliud proferamus in vocc, cum
cooperanle et sermonemconfirmanlesequenlibus si- Mlentionesincera Deum debeat non sonus vocis, sed
gnis. Quid in bis ccnsiderandum esf, quid memorice animi sensus orare
commendandum? nisi quod prceceptum obedieuiia, Anle omnia autem muiuam in vobismetipsischari-
obedientiam vero signa secula sunE. Restat sane talem ccnlinuam habenles. Benc addit coiitinucm,
quceslionon miiiiina,qaomodo scripserit idem evan- quia scmper diligere valemus, semper autem vigi-
gelista dixisse angelum mulieribus : Ilc, dicile disci- lare in orationibus, fragilitate carnis obslante, ne-
pulis ejus et Pelro quia prwcedet vos in Galilwatn: quimus, semper his, quas subjungit, virtulibus M-
ibi cum videbiiis, sicut dixil vobis, nec lamea ibi vi- sistere miuime valemus, id est, hcspitalitali, dPctri-
siira a discipulis Dominum in ullo posthsec Evan- nce, adminislralipni gratiarum, vel ccmmunium vel
gelii sui loco relulerit, sed quod ita ab angelo et a spiritalium. in prcximps, ca?Lcitsque hujusmptli;
Dominodiclum sit, prophetice dictum accipiendum quia hxc niniirum eE per ofliciuiiicorporis, el per
est. Galilcea namque interpretatur vel transtnigratio C tempora opporluna fieri neccsse esl: ipsa auLeiu
vel revelatio.Prius itaque, secundum transmigratio- charilas, cujus instinctu hcccforis agunlur, qnsein-
jiis significalionem, cjuid aliud occurrit inlelligen- tericri hcmini prsesidet, seniper ibitleia haberi po-
diim, prwcedet vos in Gaiilwam, ibi eum videbilis, test, quanivis in publicum non semper ostcndi
sicui dixit vobis, nisi quod Christi gralia de populo potesE.
-Israel transmigratura erat ad gcntes, quibus apostoli Quia charilas operit mutliludincmpeccutorum,elc.
praedicanles Evangelium nuUp mpdp crederenlur, ln eo maxime cum Dco dicifur veraciter, et dimitic
nisi eis ipse Dorainus viam in cordibus Iiomiiium nobis debita ttpstra, sicul el nos dithitlimus dcbilorir-
prcepararet, el hoc inlelligimusprwcedetvos in Ga- bus twstris. Et siquidemcuncta opera bona qute faci-
lilwam. Quod aulem mirarenLurgaudentes, disruplis mus, culpas quas fecimus diltiere et cooperire cer-
ct cvictis difficultatibus, aperiri sibi ostiuin ia Do- tum esl; sed hcccideo specialiler de charilafe dicil,
miiio per illuminalionem fidelium, hoc intclligilur, per quam proximis npstris ea qnaenpbis delicnt de-
ibi eumvidebilis, id est, ibi raembra ejus invenietis, namus, quia justissimum est ajiud Dcuin utjuxia
ibi vivum corpus ejus in eis qui vos susceperinl, mcnsuram pietatis qua mensi fuerimus, remetiaiur
agnoscefis. Secundum illud auEemriuod Galilceaih- D ncbis. Sicut e cenLra terribiliter duri ccrdis vir sa-
lerprelatur revelatio,ncu jam in iprma servi intel- piens arguit dicens : Homo liomini servat iram ct a
ligendum esE, sed in illa qua cequalis esl Palri, Deo qumril medelam. Nec dubitandum qucd ia oo
quam proraisil apud Joannera dilecloribtissuis cum quoque qui per cbariiatem, quidquid valet erga cor-
dicereE:Et egodiligameumet oslendammeipsumilli. reclioaem proximi, admonendp, incrcpaiidp, casti-
Ula erit revelatio tanquara vera Galilcea,cum similes ganda, pperatur, charitas ipsa cooperit muItiEudi-
ei erimus ubi eum videbimus sicuti est. Ipsa erit ncm peccsEorum.
etiam beatior transiiiigralio ex isto sceculoin illam Si quis loquitur quasi sermoncsDei. Ttmens vide-
acEerriiLalem, si ejus prceceplasic amplectamur, ul ad licel ne prseler volunEaEeni Dei, vel praeter quod in
dexteram ejus segregari mereamur : tunc enim saucEisScripLurisevidenier praecipiEur,vel dicaEali-
ihunl sinislri in corhbuslionemseternam, justi au- quid vel iraperet, et inveniatur tanquam falsus te-
tcm in vilam aiicniam. In ascensione Domini isla- stis, aut sacrilegus, vel introducens aliquid alienum
rura duarumfit concordia leclionum, ubi demonsira- ad doctrinara Doraini; vel certe subrelinquens et
tu. ejus resurrecEicnis aEque ascensipnis glcria de praeteriensaliquid eorum quaeDeo placita sunt, cura
hoc saeculo,et venturum ejus judiciam in fine prcc- ipse manifestissimepraedicatoribus veritaiis dc liis
257 HOMILLE1N EVANG. ET EPIST. 253
qaos vila imbucrent prsecipiat dicens : Docenteseos A _. aequalisesEPatri et Filic, ul ccgnpscatur unam esse
servare otnnia qumcunquemandavi vobis. Et ea enim volunlalcm alque operalionem sanctse Trinitatis.
quse ipse mandavit non alia, et hsec non ex parte llle, inquit, leslimonium pcrhibebit de me, ei vos
sed omnia suis auditoribus ad servandum contraderc testimonium perhibebilis.Quia quod Spirilu inlns do-
jubet. cenle perceperunt, haec,abjecio liraore, praesLiteruut
Siquis tninistfat ianquam exvirtute, quam admini- foris loquendo et aliis ministrando. Ipse namque
slrat Deus: Tanto humilius impendat quisque proxi- Spirituseorda eorum ad scienliam veritalis Ulustravit,
mo bpnum pmue quod potest, quanto certissime no- etaddocenda quae noscent culmina verilaEis erexit.
vit quoniam a semetipso non potest habere quod im- Cttm aulemveneril, ait, Paracletus, ille teslimonium
peadat, utin omnibus honorificetur Deus per Jesum pcrhibebit de me. Tanquam diceret, Odio me habue-
Christum, juxla ipsius Jesu CSiristi prseceptum quo runtet occiderunt videntes, sed tale de me Paracle-
ait: Videant vestra bona opera, et glorificent Patrem lus leslimonium perhibebil, ut eos faciat in me cre-
veslrum qui in cmlis est. Honorificatur ergo Deus in dercnon videntes. Et vos, inquit, testhnonium per-
actibus nestris, cuni omne quod bene ac secundum hibebitis, quia ab inilio mecumeslis. Perhibebit Spiri-
voluntitlemDei facimus, non hoc nostris meritis, sed tus sanctus, perhibebilis et vos, qui ab initio mecum
ejus gratise tribuimus; e conlra autem mala qusege- B ] estis, potcstis prsedicare quod nustis qupd mpdp npn
riirras nostrae soluin malilise, vel inertiae, vel igno- facitis, quia illius Spiritus plenilude iiondura adest
ranUae deputamus: ideo necesse est ut vitam no- vobis.
stram in omnibus secundum voluntatem Dei ordine- Hwc locutus snm vobis ut non scundalizemini.
mus, et ea quae ab eo j"ussasunt studiose faciamus ; Absque synagogis facient vos. Curavit namque pius
quce autem ab eo prohibita sunt nullo mpdo agan- Tnagister futura discipulis pravorum bella prsedicere,
tur, sed in recta fide Ct bouis operibus, usque in fi- quo minus hacceos venientiapossenE lurbare; soleut
nem vitae perseverare contendanius : prsestante Do- enim levius ferri adversa qnse prsesciuntur, quain
r.iino nostro Jesu Christo, qui cum Palre et Spiritu quce subilo ex desperalo superveniunl. Sicuf M sse-
sanclo vivit et regnal Dcus per omnia saecula ssecu- culari litleratura legitur, ssepe repentini casus ct
lortica. Amcn. perturbaliones fortissimos quosque in bello milites
HQMILIAXLIX. solcnt fatigare.
1NEODEM FESTO. Sed venit hora ut omnis qui inlerficit vos, arbitretur
Lcclio sancti Evangelii secundum Joannera. obsequiumse prmstare Deo. Arbitrabantur enim ob-
sequium se Deo prsestare Judcei, in eo quod niini-
In illo lempore dixit Jesus discipulis suis: Ctim ve- C
( strosNovi Teslaraenli odiisinsequebantur ctniorte;
neril Spirilus paraclitus, quem ego mittam vobis a sed, sicutillis leslimonium perhibet Aposlolus, acniu-
Patre meo, sphiium veritatis, qui a Patre proce- lationein habent sed non secundum scientiam. Ar-
dit, etc. bitrantur ergo legis cemulatores obsequium se prce-
Ex muliis sancti Evangelii Jocis invenimus quia stArc Deo, dum prseconibus graiice neces inferunt,
discipuUaute adventum sancti Spirilus minus capa- sed ejus legem quoeper faiuulum data est defendunt,
ces erant ad Mtelligendumarcana divinsesublimita- qui gratiam quam ipse Filius offert accipere renuunt.
tis, mMus fertes adtoleranda adversa humance pra- Sed incassum Patri placere cestimant, qui Dei Fi-
vitatis, sed eis, adveraente Spiritu, cum auginento lium contemnere, imo etiam persequi ae blasphe-
divinse agnitionis data est eliam conslanlia ad vin- mare laborant. Duo dixit illis esse ventura a Judaeis,
cenda humanse persecutionis tentameuEa: unde eos id est, tit exlra synagogam eos faeerent, et ut eos
Spirilus sancti adventu promi.sil roborandos esse, interficerent, quceeliam ad cumulum damnationis
vel ad fiduciam prcedicaiionis, vel ad conslantiam illius populi pertiucbanl, ut ad salutem gentiurn
passionis, sicut in ipso priucipe apostolorum factuni profulura fuissent. Sicut Paulus in Aclibus aposto-
esse cognoviinus, qui prius ad unius aucillcevocein lprum illis Judceis dixit : Quia indignos vos verbo
Cbristum timuit confileri, quem poslea palam, et "I Dei fecislis , ecce convertimur ad genles. Sic enim
omnibus cccteris conslanlius, Spiritu sancto robora- prmcepil nobis Dominus : Ecce dedi te in lucem gen-
tus multis Judccorum millibus praedicavit; ita ut ad lium, ut sis salvus in ea nsque ad extfemum lerrw.
ejus praedicationemtria millia virorum legamus cre- Sequitur :
didisse et bapiizalos esse, et non post mullum lem- El hwc facient quia non noverunt me neque Pa-
poris etiam quinque mUlia credidisse. Quod vero trem meum. Quia enim Filius M Patre, et PaEer
ait, qui a Patre procedit, et statim subjuuxit, quem est in Filio, et qui videt Filium videt et Paireni,
ego mitiam, signifioat quod sequaliter idem SpiriEus patet profeclo quod quicunque Filii credulitalem
sanctus a Palre et Filio procedit el sequaliEera Pa- obslinata mente rejiciunt, nec Patrem nosse pro-
tre et Filio mittitur : sed propter distinctionem per- bantur.
sonarum hic dicitur a Patre procedere et a Filio Hwc ab iiiitio vobis tton dixi, quia vobiscum eratn.
luitii, in eadem distinclioue personarum unam esse Magna consolatio est discipulorum ut reminisceren-
operationem ac yolunlaEemsuam cum PaErisvolun- tur anle prsedictaesse a raagistro qusepassuri esseiit,
tate dcnuiilial. Vcnil eliam et sua sponle, qunniam el euindera se scirent habere adjutorem el rerouuera-
259 B. RABAMJiAURi ARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS II. 240
torem , pro cujus noniine talia passurcs se esse prcc- A_. sermonem suum et oslendens quomodo de eo qul
dictum est illis. secundum carncm est dixit, 17111 enim sanctificat, hoc
Stxl hwcloculus sum vobis, tit cnm venerit hora, esl Cbrislus; ct qui sanctificanlur, linc est, nos, in-
eortitn reminiscamini,quia ego dixi vobis. Quce suat tucris quanluni intcresl? Ule sanclificat, nos sattcti-
qticcab initic illis non dixil? Etiam de Spiritu saa- ficatnur. Addidit, ex uno omnes.Unus est enim Deus
cto quem missurus erat illis a Patre, et de consola- a quo omnia ; scd ille aliter, aliler ct nos; ille quasi
tione ct coiifirmationecjusdem Spiritus, quo conso- proprius Filius, nos vero quasi adoptivi. Attaineii
landi et roborandi fuissent, ut omnia mundi adversa, unum habeiniis Patrem Deura; ille quasi proprius
vel Jiidccoruin scandala et perseculienes, libero Filius sanctificat, nos sicut adoplivi sanclificamur,
aiiiino formidare non debuisscnt. propter quam causam non confunditur fratres eos
- IIwc ab initie non dixi, quia vobiscumeram. Quo- vocare diccns :
niam ineapraesenlia consolabalur vos. Istarum dua- Nuntiabo immentuum fratribus meis. In eo enim
rum in charitalis officio fil concordia leclioiiuin, quod dixit, non erubcscitfratres eos vocare, demon-
quaiii qui perfecte habet, ct tam corde quam ope- slrat nostrce natiirce esse fralernilatem, sed niise-
ribus pleniler usque in finciu vitsc servare conlen- ricordiaecjus ct Mimilitalis niulue, quia nos fratres
dit, sine dubio seterno regno el conteniplatione vtil- B E clegit sibi. Et hoc prophctico aflirniat lcstimonio,
tus D.ei, et sanclis angefis fruetur in perpetuum : ne quasi novuin putaretur, et 11011 lnullo anle prce-
praestante Domiiio nostro, qui cum Patre et Sjiiritu dictuil). Ait enim, nunliabo fratribus tneis; pcst
sancto vivit et regnat Dcus per omnia sseculasseeu- sacram passicnem et resurreclioncm diciEgloriam
Joruni. Amcn. Divinitatis loto orbe vulgandain. Nuniiabo ciiiin
HOMILIAL. dicit, id est, narrarc facio, sicut M Evangelio mu-
FCCItlA
IV. lierihus dixit : Itc, nuntiaie .fratribus meis; fratres
Leclio Epistolae Leati Pauli apostoli ad Hcbracos. auieni dicuntur et qui diligunt et qui diliguiiliir.
Fralres, vidtmusJcsutn propler passioncm morlis Addidil :
gloria el honore coronatutn, ut gratia Dci pro om- Inmedio Ecclesiwluudabote. In medio saiicloruin
nibus gustaret mortem. - laus Dominiresonat per eum qui ail: Confitcortibi,
Ilic osLenditquia gloria et honor cfux est Christi, Paler, Dominecmliet lerrw, quia abscondislihwc a
pro qua modicumminoratus esl ah arigelis,sicut ipse sapienlibuset revelasliea parvulis. Laus Dominivcra
Dominus eam semper vocat diccns : Ut glorificelur 11011 solum ore sed eliani corde, amantis el perfi-
filius homiuis. Si ille ea qute pro servis passus est cientis prsecepla Doraini narralur. El iieruin :. Ego
gloriam vocat, multo amplius lu, hoino, qui pro Do- C t. ero fidens in eum. De suscepto homine lioc dictuni
inino patCris, libi ad gloriani perlinere semptternam est, cujus conlidenlia tota in Dco Paii-e csse non
dubitare non debes. Addidit, nt gralia Dei pro dubiiim est; sicut in Evangelio ipse ait pro quibtts
omnibusgustaret morlem. Ipsuiii vero graliam nomi- stipplicabatur dicens : Volo, Paler, ut ubi ego
nat qui prp pninium salute guslavit mcriem ; nen sv.tn, ct isli sint mecum. Quos ctiam ut confidenliain
enim debebalur nobis ut Filius pro nobis guslaret liaberent exhortabatur dicendo : Confidile,ego vici
mortcm, sed gratia hoc fecit, ipse quidein pro mtindum. Et ilerura :
omnibus mortutis est. Quid aulem si non om- Eccc ego el pueri quos mihi dedil Dcus. Hoc lesti-
ncs crcdunt, ille tamcn quod suum erat iniple- monium de Isaia prolulit Apostolusad Chrisluiu, et
vil, proplerea dixit, gustavit mortcm, quia brevi ad apostolos referens , quos propter iniiocentiam
tempore in illa fuil, ul ea devicta confcslim rcsur- pueros nominavlt. De quibus ipse Dominus a!l :
geret. Sinile parvulos veniread me, tuliumest enim regnum
Decebalenimeum proptcr qucm omnia, el per quem cwlornm.
omnia,qui mullosfilipsadduxeratht glpriam,auclorem Quia ergo pueri communicaveriiiilcarni et san-
salulis eorumperpassioncmconsummare.Decebaleriim , guini, cl ipse simililcrparlicipavil iisdem. Hic astruit
per passiottemconsummare.Id esl, perficere omniura fraternitatem veram et humanilatem in Chrisio 11011
salutem, pcr quem omnia, id cst, per ej'usmortcni, ficlam : sicut pueri carric et sanguir.e constant, et
sive quse in ccclis, sive quse in ferris restaurata ille pariicipavit carni et sangitini, ut habcret iinde
sunt, per quem eliam orania crcata sunt. Vides giistareE morlem pro puerorum s.dule, cujus dispen-
quanlum estin medio noslrum, el ipse Filius el nos salionis affatimcausam sulqungcns :
filii, ille projirius, nos adoplafi : sed ille salvat et C'"/per moriein, iiiquit, dcslrucret eum qui habebat
nos salyamur. Vidcs quoinodonos et conjungit et morlis impcriutn. IIoc est diabolum.Hic admirabile
discefnit: multos filios, inquit,inducens in gloriam, quiddam demonslrat. quia per quod potcstafem ba-
liic eonjunxit, auclorem, inquit, salutis eorum, hic huit diaholus, per hoc vicius est: arma qusc fue-
discrevit. raiidilli forlia adversummtindum, hoc cst mors, pcr
Qui enim sanclifical, el qtti sanctificaniur,ex uno can> illum Chrisius percussit; hic niagniludinein
omnes.Ecce iterum quomodoconjungit honorans et virtutis ejus qui vicit insinuat, osteadendo quanlum
consolans, et Christi fratres eos nominans, secun- lioniim operareliir mors.
dura quod cx uno eos esse dicit. Deinde muniens Et libcrarcl, inquit, cos qui timors morlis per to-
«41 IIOMILLE IN EVANG. ET EPIST. 2«
tam vitam obnoxii erant scrviluti. Quare tremitis, __ A stras non solum sicul Deus, sed etiam siculhomo ina
in_-
quare timetis eain qusejam condemnala esl; jara seipso per cxperimentum eognovit; licet Deus
lerribilis non csl, sed optabilis, quasi labarum finis sua nalura sittmpassibilis, tamen in noslra qnam as-
ct rcquici iiiiliimi. Cur, ait, timdre moriis pcrtotam sumpsit, idem Dei Filius passibilis fuit noslrsenalurse-
rilam obnoxiieranl serviltai ? Servi siquidem morlis consiroilis. In ea vero carne qiiam suscejiit niulla
oinncsfueranl quia morlcm liincbant, necdum erant steva passus cst, novit quid est lentatio patientium.:;
soluli a timore nierlis, cujtts lcgibus tenebaiilur. Jpse tcnlalus est sed non siiperatns. Quid est ergo qupdJ
Nunc itaque sancli dcridcnt eam, qui, agone trans- dicit, potesl eos qui tcntantur adjuvare? Tanqttam si:
acln el mcrte devicta, ad rcgnum transituri suiit. quis dicerel: Cttin mulla alacrilate prelcndain ma-
Cnde et ipse Paulus ait.: Cupio dissolvi et essecum niitn ad cpmpaliendum.
Christo. Uttde, fratres sancti, vocationis cmleslis parlicipes,
- Nusquam cnim angelos apprehendit, sed setnen consideralc aposiolum et pontificem confcssionis rio-
Abrahw apprehendit. Undedebuit per omnia fratribus sirm Jesum Christum Dominum nostrum. Adliuc
similari. Ilcnorat hic patriarcham ecsque qui de etiam dc incariialionis Chrisli loquitur myslerio,
cjus siini genere, ad quos liscc Epislola scripta est. nam iri Evangelio ipse testatur se missum non esse
Commemorat ergo de benCficiis Dei, et de prepin- IB nisi ad oves perdilas, hoc est, domus Israel. Aposlo-
quitaie camali ad Christum, et de promissione quse ius igitur Grcece, Latine missus dicitur. Cognoscile
dicta est ad Abraham : Tibi et semini luo dabo ier- quid est Jesus sacerdos et qualis, et non habctis
ram hanc. Quia ex tino omnes. Id est, ab Abrar optis consolationc alia neque solatio.Ponlificeni enim
liam Chrislus secundum carnem et illi ad quos eum dixit confessionis noslrcc, id est fidei nostrsc,
lucc loqucljalur. Qttod vero superius ait: Quia pueri cui iste populus novus commissus est, sicut ct Mojsi
cominunicaverunlcarni el sanguihi, et ipse similiter prior populus iu rcgiraen datus estised htiic niajora
parliciparil iisdem. Exsequifur amplius Iiunc sen- et longe meliora commissa sunt. Vult enini bealus
sum, uude parliciparet carnem. et sanguinem. Ideo Paulus erigere animos Israelitaruin ad excellentiam
ail, non enitn quemquamangelorum apprehendit, id promissionum Dei, ut intenle parcnl se accipere
est, non citjuslibet angeli naluram suscepit, sedsemeii quod Deus J>enigneillis promisit afferre per Jesum
Abraliceapprehendil. Non eniin angelis una dignitas Christum Dominum liosiriiro, qui cum Patre et Spi-
denala est, ut in unara personara Dei Filius eorum ritu sanclo vivit eE rcgnat Dcus per omnia scecula
nalurse conjungeretur, sed honorera et hanc .digni- sceculorura. Araen.
lalein hiunaiicenalurcc Deus Dei Filius conlribuit, ut HOMILIALL. .
Deus et licrao una esset persona. Quare dixit appre- *J * IN.EOBEM. TESTO..
hcndit ? quia nos quasi recedenles ab eo ct longe fu- Leclio sancli Eyaugelii secundum Joannem.
gienEesinsecutus apprelicndit, el in unatn personam In itlo tempore. dixit Jesus discipulis suis : Si
nostrcc fragililatis natiiraih sibi ccntemperavit. Unde manseritis in me et verba inea in vobis manserint;
debuit, inquit, per omnia fratribus similari. Quid est, quodcunquevoluerilis.petetis, et fiet vobis..
secundum otnnia? Nalus esl, inqtiit, educatus cre- Manendo quippe in Chrisio quid velle possunt,
vil, passus est omnia quae cporluit, in frae mortuus nisi. quod convenit Chrislo._Quid velle possuiit ma-
est : hoc est secundum omnia fralribus similari. nendo in Salvalore, nisi qttod alienum non cst a sa-
Qiinniam raulla quippe dixit de majestale ipsius et lute? Nec eniin pelere v.olunt, nisi quod cxpedit ad
superierc glcria, jam de dispensatiene movet sermo- salulem. Manenles autem in eo cum verba ejus M
ncni, ut coniemplemur cum quanta sapieritia illum .nobis manent, quodcunque voluCrimus, petamus et
ostendit multum studiiim babentem ut nobis siniila- fict nobis. Quia si petimus et non fiet, non hoc pe-
rcttir, quod fuit curam de nobis plurimam gerenlis. timus quod ad illud pertinet nl maneat in eo, nec
Dicens eniui superius : Quia pueri communicaverunt quod suadent verba ejus quce in nobls manent, sed
cami et sanguini, ct ipse similiter parlicipaltis est quod habet cupidilas et infirmitas carnis quse non
iisdem; el hic dixit secundura omnia fratribus si- cst in eo, et ia qua non niancnt verba ejus, Tunc
milari, quasi diccns : Qui lam magnus est, qui est euim dicenda sunt verba ejus. in ncbis raanere,
splendor glorise, qui est characler substaiitise, qui quando facimus quseprcecepitet diligimus qucc pro-
saccula fecit, qui sedet in dexEeraPatris, iste voluit misit. Magis roagisque Salvator gratiam qua salva-
cl sluduit frale.r noster in omnihus fieri. mur discipulis loquendo, commendans: -
Ut misericors fierct el fidelis pontifex ad Dotni- In hoc, inquit, clarificalus esl Pater meus, vt fru-
tium, irt repropitiaret delicla populi. Nec itaque fuit clum plurimum afferatis el efftciaminimei discipuli.
alia causa illi per orania fiatrilius assimilari, nisi ut Si enini hoc glorise esl Patris ul fructum pluri-
fidclis penlifex esset in nobis, nestrisque prepitiaret roum afferamus et simus discipuli Christi, lioii
deliclis. hoc noslrce glorise tribuamus, tanquam hoc ex no-
7_nco cnim in quo passus esl ipse tentattis, poiens bis ipsis habeamus : ejus cst euim haec gratia , et
est cis qui tcnlanlur, auxitiari. In eo, id est hciiiine, ideo in hoc non noslra sed ej'us gloria. A quo ergo
in quo passus esf, potens est vinclos Jiberare tenta- efliciainiii' ut sinitis discipuli Chrisli, nisi abillo cu-
rosq^ue adjuvare nc viticaulur, quia lentalioncs no- jus misericordia prccvenit nobis velle, subsequitur
9J.3 B. RABANIMAURI ARCHIEP. MOGUNT.OPERUMPARS II. 244
• merito nostrum dicimus, quo et nos beati
posse, quae ad id periineant ut pcvpetualiter ma-j j^ gaudium
neamus. futuri sumus. Illius vero gaudium semper perfe-
Sicut dilexit me Pater, et ego dilexl vos, manele cluni est, nec minui potest, nec haberet quo crescat,
indilectione mea. Ecce unde sunt nobisbona opera? hoc vero gaudium nostrum inchoalur in lide re-
liam unde nobis essent, nisi quia fides.per dileetionem nascenlium, implebitur iu prsemio resurgenlium.
operatur; unde autem diligimus, nisi prius diligeve- IIoc est praiceplum meum, ut diligatis invicem,
nmr? Et undeilla dilectioDeiin nobis esset,nisi prius sicut dilexi vos. Nam in superiovibus dixit dum de
uos sua praeveniret gratia, in qua nos dilexil cum es- dileclioue prsecepit, mandaium novum do, modo
semus in peccatis, el convivificavitnos in Chrisio ? dixil, prwceptum mcum. Novum dixit ne in vctu-
Quod autem ait, sicul dilexit me Pater, et ego dilexi slaie nostra perseveremus, hic dictum est nicum,
vos, non ajqualitatem naluvaeoslendit noslvoect suoe, ne contemnendum putemus, repelitio vero hujus
sicut est Patris et ipsius, sed gvaliam qua esi media- mandati commendatio est. Quia sine cbavitale nul-
lor Dei et honiinuni, homo Christus Jesus. Mediato- luni praeceplum Deo est acceptabile, de qua Apo-
rem se oslendit cum dixit: Dilexil me Paler el ego stolus ait : Pleniludo legis est charitas; ubi evgo
vos, nam Patev utique diligit et nos, sed in ipso, charitas est, quid est quod possit deesse ? ubi au-
quia in boc clarilicatur Pater ut fruclum afferamus B tem non est quid esl quod possit prodesse? Neino
in vite, boc est in Filio, etefficiamur ejus discipuli. diligit qui nou credit, nemo desperat qui diligit, et
Maneie, inquit, in dilectionemea; quoinodo mauebi- boec iria spes, fides, charitas, in quibus Chrisliana
tis audi quod sequitur : religio consistit; sed majus his csl charitas, quia
Si prwcepla mea, inquit, servaveritis, mancbilisin non prailevit, sed pevmanet, cum hic incipit, iiiic
dilectione mea. Iu boc enim apparebit quod in -di- perficietur ubi pernianet. IIoc ergo praaceptum Do-
lectione mea manebilis, simea pveeceptaservabilis. mini teneamus ut nos invicem diligamus, et quid-
Nemo se fallat dicendo quod eum diligat, si ejus quid aliud praeipil facimus, quomodoquidquid est
prajcepla non servet, nam in tantum eum diligimus, aliud babemus. Hujus dilectionis in seipso exem-
in quanluni ejus proecepta servamus; in quantum pluin oslendit et ideo subjunxit, ul diligutis invicem
autem minus servamus, in lantum minus diligimus. sicut ego dilexi vos. Ut quid enim r.os dilexit Chri-
Quid est qupd dixil, manele in dileciione mea, nisi stus, nisi ut possimus rcgnare cum Christo ? Ad
manete in gratia mea? Et quid est, si prwcepla mea hocnos diligcvedebeinus, ut habeamusDeum el ma-
servaveritis, manebitis in dileclionemea, nisi cx hoc neainus in Deo, et sic qui se diligunl Deum diliguni,
scietis quod in dilectione mea, qua vos diligo mane- ei haec est dileclio qua flt Deus omnia iu omnibus.
bilis, si mea praecepla servabitis? Sed quid estquod G Sequitur :
adjungit : Sicut et egoprccceptaPatris mei servavi et Majorem hac dileclionem nemo habct, quam ut
maneo in ejus dileciione. Quaesunt proecepta Palris animam suum ponal quis pro amicissuis. Quid est
nisi quaeante dixit, sicut mandatum dedit mihi Paier quod Dominusnoster Jesus Chrisius, toties chari-
sic faciam. Quod Aposlolus exponens ait, Christus lalis prseeepla ileravit, nisi quod omne pva;ccplum
faclus est obediensPalri usque ad mortem, morteni et omne opusbonum in sola chavilale solidatur. Pra>
autem crucis, propter quod Deus illum exaltavit, et cepta ergo Domiuicaet multa sunt per diversitalem
dedit illi nomen quod est super omnenomen. Adjun- operis, et unum in radice dileclionis. Hanc itaque
git: et maneo in ejus dileclione. De hac dileclione charitaleni veraciter habel, qui et amicum diligit
dixit, qua diligit eum Pater, sed nunquid et bie gra- in Deo, et inimicum diligit proptev Deum. Ideo sub-
tia inlelligenda est, qua Paterdiligit Fihum, siculgra- jimxit sicut ego dilexi vos, id esl, ad boc amate ad
tia est qua nos diligit Filius, cum simusnos iiliigratia;, quod amavi vos, unde et in crucc posilus ovavii pro
non natura; : unigenitus aulem natura non gralia, inimicis suis, dicens : Patcr, ignosceillis, majorem
manet ergo Filius dileclione qua euni dilexit Paler, liac dileclionem nemo habet, quam ut animam suam
et ideo servavit praecepta. Quid est, ille Iwmoex vir- j-. n pondt quis pro amicis suis. In hoc Chvisli dilectio
gine nalus, nisi quod Deus susceptor est cjus, Deus supeveminet in nos, quia venit ut animam suam po-
enim erat unigeniius Dei Patris Filius, sed ut media- neret pro amicis suis, ad hoc tamen ut ex inimicis
lor darelur nobis per ineffabilem gratiam, Verbum faceret amicos, sed non omnium est martyrium, ta-
caro faclum esl, et habitavit in nobis. men omnium beneficiuni est fratiibus misericordiam
Uaic loculus sumvobis ut gaudium meum in vobis impendere. Qui vero substantiam suam fralri in
sit, et gaudium vestrum impleatur. In vobissit ver- necessitate posito non tribuit, quomodo animam
bum meum el implealur. Quid est gaudium Chrisli suam in perseculione dalurus esl pro fratre suo ?
in nobis, nisi salus nostra propter quam factus est Yirlus vevo hujus chavitaiis est in pace sua dislvi-
homo? El quid cst gaudium vestrum quod dicit im- buere pro Chrisli amore, ut possit in perlurbalione
plendum, nisi ejus habere consortium, sicut in se- seipsum tradere pro nomine ejus.
quentibus dicit. Volo Pater ut ubi sum ego et isli Vos amici mei eslis, si fecerilis quce ego prw-
sinl mecum. Gaudium igitur ejus de salute nostra, cipio vobis. Magnaest dignitas amicum esse Dei,
quod illi semper fuit quod prascivit et prsedestinavit sed videndum est quibus gradibus ad hanc celsitu
X\QS, coepit esse in nobis quando vocavil nos. Et hoc dinem pcrveniatur, subjungit, si fcceritis qiw ego_
245 HOMILliE1NEvANG. ET EPIST. • . 2£S
pmcipio vobis. Ac si aperte dical, gaudelis de: A _ in Evangelio Joannis plenius^ et hic quoque brcviter
culmine, pensale quibus laboribus pervenilur adI intimalur cum sequilur :
culmen. Magna est misericordia largiloris nostri, Vos autem sedele in civitale, quoadusque indua-
servi non fuimus digni, et amici vocamur. Ideoi mini virluleex allo. De qua virtute, id est, Spiritu
subjungit: sanclo, et Marioedicit Angelus : Et virtus Altissiini
Jam non dico vos servos, quia servus nescit quid obumbrabitlibi. Et ipse Dominusalibi: Nam cl ego
faciat Dominus ejus. Aliud est servitium timoris, . novivirtutcmde me exisse. Sed et ipse Lucas aper-
aliud amoris, quseduo ipsa Yeritas in hoc eodem lius in Actibus aposlolorum bujus promisssevivlutis
Evangelio exprimit dicens : Servus non manet in ex alto, et prseceplie in civitate sessionis meminit.
domo in celernvm, filius aulem manel, filius servit Prwcepit,inquiem, eis, ab Hierosolymisne discedereni,
Patri propter amorem, servus auteni proptev ti- sed exspeclarentpromissionem Patris quam audistis,
niorem. De quo servilio modo Dominus dixit: Jam inquit, per os meum. Quia Joannes quidem bapliza-
non dicovos servos sed amicos, quia iilii non servi, vit aqua, vos autem baplizabimini Spiritu sancto
ideo et amici, quia servus nescit quid faciat domi- nonposl mullos lios dies. Et paulo post, sed accipie-
nus ejus. Nescit enim volunlalem Domini sui, qui tis virtutem supervenientisSpiritus sancli in vos, et
pcr limoris amaiiludinem servit Domino, el non pev B 1 eritis milii testes.
cbaritalis dulcedinemquasi Palri sevvial. Eduxit autem cos foras m Bethaniam, el elevalis
Vos autem dixi amicos, quia omnia qum audivi manibus suis benedixil eis. Et facltim cst dum bene-
a Patre meo, nola feci vobis. Quoe sunt omnia quoe diceret illis, recessit ab eis, el ferebatur in ceelum.
audivil a Patve suo, quaj noia fievi voluit servis Proetermissisomnibus quoeper quadraginta dies agi
suis, ut eos pevficevet amicos suos, nisi gaudia in- ab illo cum discipulispoluerunt, pvimo die vesurre-
ternae cliarilatis, nisi illa fesla supernoapatrioe, quae ctionis ejus, conjungit tacite novissimum diem quo
noslris quolidie menlibus per aspivatkmemsui amo- ascendit in coelum. Pulcbre autem ascensuvus in
ris imprimit. Sed hoeccogi.itio quae nuuc ex Paire coelum, discipulos quibus benedicat foras in Re-
pvoficit in illa pleniludine scientioe perficietur, :Ie thaniam educit. Pvimo quidem propter nomen ci-
qua Apostolus ait, cum aulem venerit quod perfe- vitatis, quoe domus obedientioe dicilur, qnia qui
ctum est, evacuabitur quod ex parte est. Hoc enkn proptev inobedientiain pevversorum descendit, pro-
Dominus discipulis se fecisse dixit, quod se facta- pler obedienliam nimirum conversorum ascendit.
rum esse sciebat. Movtuusest enim sicut Apostoius ail propler delicia
Non vos me elegistis sed ego elegi vos, boec est nostra, el resurrexit propler justifieationem no-
ineffabilis gratia qusepraevenit nos, ut simus amici ^1 *- stram. Dcinde etiam propter situm
ejusdem villoe
i\ servis, ideo nobis non subrepat supevbia, quasi sive civilatuloe, quoein lalere montis olivarum po-
pevnos possimus faeere, ut paulo anle ipsa Yerilas sita esse narratuv, quia videlicet obedier.tis Ee-
iit : Siiie^me nihil pofestis facere. clesiosdomus Apostolico digna hospitio, non alibi
Elposuivos ul eatis el fruclum afferalis. Posui, quam in ipsius montis summi, id est, Chrisli latere
ad gratiam plantavi, utealis volendo, fructus affe- fidei, spei, dileclionisque suoe fundamenta locavit.
ratis, operando. Ealis enini volendo dixi, quia velle De quo nimivumlatere lancea palefaclo sacramenta
aliquid facere jam multum ire est. Qualem vero sibi sanguinis, et aquse quibus nascatur simul, et
fructum afferre debeant, subjungit : nulrialur gaudet emanasse, de cujus verticc uber-
Et fruclus vestermaneal, ut quodcunquepetieritis vimo, id est, apice divinitatis unctionis spivitalis
Palrem in nominemeo, del vobis. Nomen filii Jesus muneva desiderat, lucisque ac pacis jierpeluoc pro-
esl, Jesus autem Salvator vel eliam salutaris dici- missa inbianter exspectat.
tur. IUe ergo in nomine Salvaloris petit qui illud Et ipsi adorantes regressi sunl in Hierusalem
peiil, quod ad veram salutem pcrlinct, nam si id cum gaudio magno; et erant semper in templo lau-
quod non expediat petitur, non in nomine Jesu, pe- -r. T\ dantes et benedicenlcsDeum. Ascendente in ccelum
timus, quapropter opus est ut pro oelerna salule Domino discipuli adoranles in loco ul)i steterunt
adipiscenda usque in finem certemus, sicque habe- Bovissime pedes ejus confestim Hierosolymam re-
bimus hic consolalionem in proesenti tribulatione, deunt, quia ibi promissionem Patris quam audicre
ct in futura vita requiem percipiemus oeternam, per os Domini sunt exspeclare prsecepti, gaudia
proeslante Domino noslro Jesu Christo, qui cum magna referunt, quia Deum ac Dominum suum
Palre et Spirilu sancto, vivit et regnat Deus, per post triumpbum resuvveclionis, etiam ccelos penc-
omnia soecula saeculorum. Amen. trasse loelantur. Manent semper in templo laudanles
et benediccntes Deum, utin loco orationis, et inter .
HOMILIALII.
laudum devotiones promissum sancli Spiritus ad-
FERIA. VI.
ventum promplis per omnia paratisque cordibus
Leclio sancli Evangelii secundum Lucam. exspectent. Et nos autem discipulorum exemplo
In illo tempore dixit Jesvs discipulis suis-t Ego post celebrata Hierosolymis, hoc cst, in visiorw
mitto promissumPalris mci in vos. pacis Dominicoepassionis et resurrectionis solemnia
PvomissumPalris Spirilus sancti graliam dici et . Bethanioe mox arva Christo duce petamus, uicuih.
£47 B. RABANI MAURIARCIHEP. MOGUNT. OPERUMPARS il 2£8
menlc quieta et ab omni "discordiarum{urbine, jam A _ sensata slultitia Judajorum, rsla insensata stultilia
pacala carnis et sanguinis perccplione i.mbuam.ur, portabat omnia sacramenia, et quod ferebat nescie-
ipsl domus obedientiaecuremus cxsistere, per quam bat. Jam quod dictum est eis } -
possimus Deo nriserante gloriam consequi sem- Exspeclate hic cum asino : postquamautem attora-
pilernam. verimus, revertemurad vot.Apostolumaudi, eoecitas,
HOMILIALlil. inquil, ex parle in Israel facta est, donec plenitudo
INSABBATO VIGILIJE r-ENTIXOSTES. Gcnlium subintraret, et sic omnis Israel salvus ftc-
Require in sabbalo. sancto Pascliw. I. De Genesi, rct. Ad tempus ergo coecitatisobtusio da(a cst Ju-
Tentavit Deus. A.braham. 11. De Deuteronomia., dacis his, qui dum ocniulilegis sunt, noii viderunl
Scripsit Moyses canlieum. 111.De Isaia, Appre- donum venisse proniissum a Deo quod praedicabalur
hendent seplem mulieres, IV.. De Jeremia, Audi, a Chrislo. Z.elocnim cxeoecatisunt putanlcs legeni
IsracK De Psulmo XLI. Can.ticum..Sicut cer- faclorum nunquam dcbere cessare. Tviduumaulem
vus. illud in quo vencrunt. ad locum i.nimotafioiiis, trcs
Lec!.iplibri Geneseos. mundi oelalessignificat, unam ante legcm, aliam sub
In diebus,ijlis tentavil Deus Abraham, ct dixit ad lege, tertiam sub gratia. Ante legeni ab Adam us-
exnn .' Abraham, Abraham. Ille respondit : Adsum. B J que ad Moyscnisub Iege a Moyseusque ad Joanncnt,
4)7 illi.: Totle filium luttm unigenitum,qnem diligis, inde jam a Doininoct quidqui.d restat, lerlius dies
lsaac, el vadein tcrram visionis, alque offer ibi ho- esl gvaliae, in qua lcrtia oelate qaasi post triduuni
tocttustum super umim moiuium quem monstravero sacramenlum sacrificii Christi compleium est, deinde
tibi. Isaac l:galis pedibus altari superponiiur, et Dominus
Age nunc yideamus quid sub hujus sacramenti in ligno suspensus cruci affigitur. Sed illud quod
latcat myslcrio. Iste enim Aliraliam quando filinm figuralum est in Isaac tvansgeslum est ad arietem.
suum unicurn perduxit ad immolandum habebat Cur? quia CuvisUisovis, ipse enim filius, ipse agnus
personam Dei Palris. Sed quid cst quod eum senex filius quia nalusest, aries quia immolalus. Scd quid
suscepit? Non.enim senescit Deus, sed ipsa proium- eslquod in vepribus hoerebat aiies illc, crux cormia
tialio de Cluisto Jain. quodam modo senuevat, habet. Sic eoim. duo I.igna compfngunlur secum et
quando natus csl Christus. Inchoala cst ab Adam speciem cruci.sreddunt, unde scriptum est de eo.
ubi dictum est: El erunt duo in carne una, et com- Cornua in manibus ejus sunt, cornibus ergo ha;rcns
yleta est texla wtate swculi qum senecta signiftcatur arics crucifixum Cbrisium significal. Yepres autem
Abralite. Qu.ia ipsum sacramenlum Dei jam longae- spinoesunt, spina; iniquos et peecalovcssignificant,
\um erat, ct senectus sacra in plebe Dei, hoc est, ^( qui suspendeviint Dominum in cruce, inter spinas
in multitudine Prophetarum hoc idem significat, itaque peccatorum Judaicorum suspensus est Domr-
quia in fine temporum ex ipsa plebe sanclarum ani- nus, sicut per llicrciniam idein dicit, spinis pccca-
marum natus cst Christus, sterilitas autem ejus loruni suorum circumdedit inepopulushic. Alii hunc
intimat, quod in hoc soeculospe salvi facli sumus, arietem cornibus in vepribus obligalura eumdem
et in Chrislo tanquam in Isaac, omnes nali sumus, Cliiislum scnserunt, ante quam iramolaretur spinis
quem parl.um Ecclesia, iii fine lemporum mirabili a Judaeis.coronatum.Peraclo igitur sacrificio dicilur
Dei gratia,. non naluraS fecundhale; procrcavit. Abrahoe,in seminc duo benedicenlur omucs genles.
Jam deinde sequentis historioe sacramentum, quid Qnando enim hoe factum est, nisi quando dicit illo
imaginarie portendebat irispicicnduin est. Quis CFgo arics, fodcrunl manus measetpedes meos, el dinu-
in Abraham ut praedictum est, pcr illam immola- meraverunt omnia ossa mea. Hoc enini quando per-
tionem figurabatur nisi Pater excclsus ? Quis hi actum est illud in Psalmis sacrificium, tunc in ipso
Jsaac nisi. Christus ? Nam sicut Abraham unicum Psalmo diclum est, commemorabunturct converlen-
Cl dilectum filium Dco viclinnamobtuht, ila Domrnus tur ad Dominumunivcrsifines lerrm, et adorabunl in
Deus unigenitum, filium suum. pro nobis omnibus conspectu cjus omnes patriw gentium, quoniam Do-
tradidit. Et sicut Isaac ipse sibi ligna portavit qui- 1 mini esl regnuin, et ipse dominabitur gentium. Im-
bus erat imponendus, ita et Christus gestavil in hu- molato igilur Abraham pro Isaac filio suo arietc ,
nieris lignum cruci.s.suoe, in quo erat crucifigendus, vocavit nomcn loci illius, Dominus videt,. pro eo
duo autenv servul.idimrsstet non perducti adtocum quod Dominus videri se fecit utique per incarna-
sacrificii Judoeos significabant. Qui cum serviliter tioncm, quam pro redemplione generis humani sus-
viverent et carnaliter saperent, non intelligebant eepit, et per quam omnes electos suos ad vitam
humilitatem Christi,. i.deo quia non intclligebant perducet senipiternam Jesus Chiislus Dominus
passioncm Chrisl.i non pervenerunt ad locum sacrr- nosler, qui vivit e4 regnat cum Deo Patre in uni-
ficii. Cur autem duo sewi? Nisi quia popuhjs ipse late Spirilus, sancti, per omnia saccula saeculorum,.
iu duas partes dividendus erat, quod factum est. Amen..
Salomone peccante, quando diyisus est idcm po- Leetio libri Deuteronomii.
pulus loco regni, non errore impietalis, quibus In diebus illis scripsit Moyses canlicum, etc. Re-
eliain soepe per Prophetas dicilur : Advevsatrix quire in vigilia Pitscha:..
israel ct proevaricatrix Juda. Asinus autcm ille in-
249 IIOMILLE LN EYANG. ET EPIST. 250
Leclio Isaiaeprophelsc. A inlcllexerunt semilas ejus, neqite susccperunt eam fitii
In diebusillis avprchcndenlscptem mnlieres, etc. eorum, a facie illorttm longe facta csl. Argait pro-
Rcquire in vigilia Paschw. pheta stullitiam genliuni, quoein principibus suis vi-
IIOMILIALIV. debanlur doininari super beslias lcrrae cl ludos
t.NEODEM FESTO exerccre manibus coeli, cl in hoc voluplalcin suam
Leclio Jereniioe [Baruch] propbetac. cxplere se posse ocslimabanl, ct pcr avaritiam ar-
Audi, Israel, prwccpla vilw : uuribns pcrcipe ut gentum et auruni niulluin exqtiisieranl, et possessio-
tcins prudcntiam, ctc. Hnec leclio, tam Israelilas nes ultra modum habere ccrialianl, fecerunlquc sibi
juxta historiam quam eliam populum Cluistianum sculplilia atque simulacra cx auro atque argcnto
scciindum allegoriam docet alque exhortatur ut au- juxta inventioiiein quam ipsi sibi excogitaverunt. Et
ditmn cordis adhibcat ad discenda mandala Dei et licel in plurimis diviliis el opibus terrcnis sibi ap-
Evang'.'licam doclrinam pcreipiendaui implealque plauderent, qui spem suam lotam in illis posuerunl,
Ojjercquod inlelligit corde. lamen prnesentem vilam in carne morlali finicrunt.
Quid esl, lsrael, quod in terra inimicorum cs invete- Illorumque animoepro errore et malefaclis corum
ralns? coinquinatuses cum morluis, dcpulatus es cum inferno demersaesunl, elalii in locum ipsorunv sur-
his qui in inferno sunt, causani vindictic quain B 1! rexerunt juvencs, viderunl lumen et habitavenml
prior populus perpessus est in captivitaie terras super terram. Juvenes hic possumus philosophos
alieiue sub interrogalione exquirit, sed mox exponit, gcnliiim inlclligcrc, qui aliquam scinlillam scicnlia',
unde eis tanta mala venerunt, scilicel quod dcreli- in diversis arlibus et dispulationibus diserhe lingiue
querunl fontem sapienliaeDeum vcrum, et Dominum acceperunt, sed lamcn hanc veraciterper omnia non
noslrum Jesum Chrislum, quonjam si Dei mandatis invencrunl, quia ad terrcnam sapicnliam el istius
obcdirenl, cum pace in terra sua habitarent simili- mundi stulliliam quidquid in dogmatibus suis pro-
tcr etiam ecclcsiaslicus populus, si Evangelica prae- fercbant tolum redigebanl, viam autcm disciplinae
cepta recte credendo cl bene vivendo cuslodivet et ncscierunt, quia viam-disciplinocqu:e Christus est,
peccala in quanlum posset uevitaret : in paee sempi- quomodo ipse est auctor totius boni ncscicrunl, ne-
terna habitarct, unde Sciiptnra dicil: pax multa dili- que intcllcxcruntsemilam maiidalorumtjus, necipsi,
gcntibiis noinen tuuin, Domine, ct non cst in illis nccfilii corum, hoc est, iinilalores pcrfiJiae illorum,
scuiiilalum, elc. longe cuiiu a facie corum facta est, quia vcram fi-
Disce ubi sit supienlia, ubi sit virtv.subi sitprudcn- dcm Chrisli percipere renuerunt. Unde de illis Psal-
tia, ttl scias simul ubi sit longilurnitas vilw cl viclus, mista ait : Longe est a peccatoribus salits, quiajusti-
ubi sil liimcn oculorum ct pax. Proyocat ergo admo- ^C ficaliones Dei non exquisieritnl. Scquilur :
nilio prophelica audilorcs suos ad exquirendani sa- Non esl audita in Chanaan, neqite visa est in Thc-
picnliam divinam, ct virtiilem atque prudcniiam. man. Filii quoque Agar, qtti exquirunl prudentiam
Et quoeesl illa nisi rcdeinplor nosler, qui est sa- quw de lerra esl, negotianles terrw [.¥err/i«;] et The-
pienlia Dei el virliis, el salvalor omnium liominum, i/iffM,et fnbulatores, el exqtiisilores prudcntiw et in-
maxime fidelium. De quo Aposlolus ait : C/iris(uro tclligenliw: viam autem sapientiw nescicriinl, ncqtta
dico virtutem et Dei sapientiam, nec esl aliud nomen meminerunt scmilarum ejus. Per nomiiia locorum in
datttm hominibits snb cw!o in quo oporteat salvari. quibus genlcs olim babitabant exprimilur crvoiis
Qui ergo credil in illiini ct maiulala ejus recle cu- eorum ncquitia et doclrina slultiliie. Nam Ciianaan
stodit non confundctur in oeiernum, quia ipse lux iiilcrprelatur negoliator, Theinan iiitevprctatur Au-
cst vera quaeilluminat oiuucm hominem venientem sler. Agar inlerprelatur advcna Vel Convcrea. Qui-
in hunc mundum, el pax firina quoe fecit ulraquc cunquc eiiim negoliis terrenis iiulisciete abutilur et
unum, et medium parietem dissolvens interfeeit ini- ardore cupidilalis inhianler incuinbil, alienuinqiic a
micilias in carne sua. Ipsius ergo locns est sacriiin disciplina Domini el sanctoc Eecieske sociclalccffe-
Evangelium, et sacra scripla ubi sunt thesami sa- ccrii, fabulisque otiosis ct vanis lusibiis se occupave-
pientia! etscicnii;cabsco:iditi, mysteria videlicet di- D " jit, licet se prudenleni oestimel, pcr omnia sc stul-
vina a socculis ct geiieralioiiibus, revelantur autem liini csse indical, quia viam verilalis, et sapientioc
fidclibus et bene devotis hominibus per ipsum me- norinam non eligit el judicia Dei discere ct.scrvare
diatorem Dei ct hominum, qui dilexit nos el lavit nos per omnia spernit. Postquam prophela de reproba-
a peccatis nosliisin sanguine suo. Sequitur : rum damnationc sermonem explevit, converiit scad
Vbi sunf priitcipesgenlium et qui dominanlur supcr proedicandain laudcm domus Dei et virlutis divinoe
bcsiias qux sunt in terra? Qui in avibus coeliludunt, potentiam demoiistrandam dicens :
qui argentum tkesaurixant et aurum, in qno confi- 0 Israel! quam magna domitsDei, et ingens locus
dtinl komines, et non est fiuis possessionis eorum ? posscssionisejus! Magus estel nonhabet consummatia-
Qtti argenlum [abricant et sollicitisunt, hec esl inven- ncm; excelsuselimmenstts.1bi fuerunt gigantcs nomi-
ito operitmillorum. Et taineu exterminali sunl, et ad nali illi qui ab inilio fuerunt, statura magna, scicntet
inftros descenderunt, et alii in locum iltorum sur- bcllum.Non hos elcgitDominus, ncqueviamdkciplince
texerunt. Juvenes videninl Inmen et habilaverunl su- invciieranl: proplcrea pericrunl. Et quoniam non ha-
%e_rlerrani_ viain aulem discinlitiw nescierunt_nequc bu.eruiitsapienlifim,,iiiterieruntproptcr suam iusipiet^
231 B. RABANI MAURIARCHIEP. MOGUNT.OPERUM PARS H. 252
liam. Domus ergo Dei nqn tam tabernaculum Mosai- A } est, et cum hominibus conversatus est proedicaus
cum vel templum Salomoniacum significat, quam Evangelium et sanans omnem languorem eloiuneuv
etiam sanclos homines, qui fuerunt sub Yetere et infirmitatem in populo.
Novo Testamento, in quibus Deus ipse inhabitat et HOMILIA LY.
pevmanel in sempilevniim. Hsec ergo domus el hlc IN VIGILIAPENTECOSTES.
ocus possessionis Dci maghus est et non habens Leclio Aetuum aposlolorum.
consummationem cxcelsus et immensus. Quia san- ln diebus iilis, cum Apolloesset Corinihi, et Pazi-
cla Ecclesia pev lotum muiiduni diffusa et dilatata lus, peragralis superioribuspartibus, venirel Ephesum
esl nec habet lerminum, quia in coeloet in lerra in el inveniret quosdam discipulos, dixil ad eos: Si Spi-
sanctis angelis el bonis hominibus consistit. Quod rilum sanctum accepislis credentes? etc.
autein dicit quod gigantes ibi essent nominali illi Plenissime quidem nobis, dilectissimi, causam at-
qui ab initio fuerunl staiura magna scientes bellum, que rationem prsesentis feslivitalis divinorum elo-
significat superbos bomines qui ante adventum Do- quiorum lextus oslendit, quo Spiritum sancu.m
mini fastu principatus sni et mundana sapientia su- quinquagesimo post resurrectionem die, qui ab
per coeteroshomines in terra se exaltabant, et pru- ascensione ejus est decimus infusum Christi discipu-
dentiores atque potentiores se esse jaetilabanl. Qui 8l lis sicut promissus sperabalur, agnovimus, sed ad
quoniam verilatem verae sapieniioe ignovavevunt et monendos vos addendus est eliam sermo ex lectione
disciplinam justitiec non obsevvaverunt, ideo justo procsenti quam audistis, faclum est, inquit, cum
Dei judicio perierunt: unde autem vera sapientia iu Apolloessel Corinthi et Paulus peragratis supcriori-
mundum venerit sequens sermo ostendit. bus parlibus veniret Ephcsum et invenirel quosdam
Quis ascendit, inquit, in cwlos? Nullusalius nisi discipulos, dixit ad eos si. Spiritum sanclum acccpi-
Dominus Jesus Christus qui in ccelis regnat cum slis credentes, hoc esl, si post baptisma manus impo-
Patre et Spirilu sanclo.