Vous êtes sur la page 1sur 843
Gottfried (abbé d'Admont). Opera omnia 1854. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont

Gottfried (abbé d'Admont). Opera omnia

1854.

Gottfried (abbé d'Admont). Opera omnia 1854. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :

*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque

municipale de

(ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.

167

VEN. GODEFRIMABBATIS.ADMONTENSIS

TG8

de profundo peccalorum Hberatos gralia suae dulee- A ampris intimi, sapientissimus in Canticis cantico-

dinis illuslrabit. Nam proiinus sequilur :

Ecce virgo xoncipiei ei pariel fdiuni, et vocabitur nomen ejus Emmanuel. Ecce aniina illa, cum mullis diu amaloribus proslitula, cu n Domino \ocante -196corruptorisuo, iinmundo videlicelspirilui,abre- riuntiare et lidem integram illibatamque sponsp suo servare coeperi!, repente,wY</oefiicitur, et adthalamum iirimorlalis sponsi assumitur : concipielque et pariet filium, virtutes scilicet, quibus decenter: orriata ad selerni regis procedat triclinium. Cum ergo illa ani- ma, Deo dilecla, dulcedine Verbi Dei fuerit imprae- gnata , desideriumque aelernae \il» concipere me- ruerit, et operando parere, tuncveregaudenler po- terit proelamare et dicere, riobiscum Deus. Sed cum

nim Salomon exprimil, ubi inter dulcissima sponsi et sponsae muluBSconfabiilalionis colloquia hujusr modi verba subinlulit: Anima mea liquefacia esl, ut dilectus loculus est. Haec utique licet ex persona Ecclesiac dixerit, speciali tamen et nobilissimae illius, qui feminam ne- scit, sporisae, dominae nostrae scilicet perpetuoa vir- gini Marias, specialius ascribuntur, eujus in aniple- xus lolus idem ruit dilectus, eique ineffaijili locu- •lionis genere talis ac^lantus innotuit, qualis a nullo sanctorum ab initio saeeuli cognosci potuit vel pote- rit. Undeprae omnibus dilecta p!us oninibus dilexit, ita ul sola illa veraciter dicere possit •: Anima mea liquefacta esl, dilectus loculus est. Nain praeillumina-

r

liominis affectibus lenera adhuc 83tale sic se-

que metipsam traTiscendere noverat, ul ab omnilmniano

' loquatur

enim ejus inlcntio ad boc solum speclabat, ul ex omnibus, quae Deus Paler suis exsequenda propo- suithajredibus, nilsurda aure praelerit, sed qusecun-

'

sludebat.

Audivit sane, et perfectius sola prai caeleris mor- talibus adimplevit, quemadmodum onmibus viam

\ila3 ingredi

volenlibus per Moysen Dominus pra> Dominum Deum

cepit: 19S Oiliges , inquiens ,

' tuiim ex tolo corde luo, el proximum tuum sicut teip-

sum. Dileclio quippe, qua Deum diligere consuevit, omnem bumanaj narrationis modum excedit. Nam mortua mundo soli vivere gaudebal Deo, nec quid- quam opere \el cogitatione admittere novit, quod vel ad momentum eam retrabere posset ab illius in-

ternae contubernjo familiaritatis, quo eam sibi pro- ximam fecit ipse munditiae auclor et integritatis. Inter baec eliam quam inexstinguibili cbarilaiis ar- dore sanctissinia ejus anima erga proximos inflam- mata fueril, verbis sequentibus nobis irisinuaiiir

evidenlius, ubi, poslquam

quio liquefactam

ex dilecto dilecti collo-

se dicil, continuo subjungit:

Qumsivi illum, el non inveni. Quid est ergo.quod

conceptus fuerit et natus tilius tanlae no])ilitalis, B tae mentis excessus tolis in Deum transiens, ulrius-

considerandum summopere esl, quibus oporteat re- fiei alimentis, ne pereat consumptus inopia famis.

'

tumullu, non minus corpore quam corde, semota

- Butyrum et mel comedet, ut sciat reprobare malum et cligere bohum. Quid per bulyrum, nisi minus pro- funda Scriplurarum scientia exprimitur, per quam -parvulus quisque vcluti polu lactis reficilur? Quid \ero per suavitatem mellis intelligi \alet nisi subti-

lis et spiritalis in litfera sensus, qui perfectorum est - que auditu capiebat, operibus plenissime exsequi

cibus?His ergo.alimentis isle reliciendus eslfilius, donec ad reprobandum malum, el ad eligendum bo- num liat idoneus. Debet namque reprobare riialum, id esl diabolum, qui eaput et initium malorum est omnium. Ipse enim omnibus boris alque momenlis rugiens, tanquam leo circuit qucerens quem devoret, cujus millenas arles generosus iste fllius omni slu- dio reprobare debet. Illo ergocum actibussuisrepro- bato, eligendum est summum et unicum bonum, C.:i\-

slus videlicet, qui est vera spes elrequies sanctorum. Illum amemus, illum toto corde desideremus, illi soli allentius placere festinemus. Scrutemur \ias nostras et quaaranius , et ad ipsum revertamur, precantes, quatenus ipse finis esse dignelur desideriorum no- slrorum, qui in aetcrna \ila sine fine videbitur, sine faslidio amabitur, sine fatigatione laudabilur , quod ipse praeslare dignelur Dominus noster Jesus Chri- gtus, cui est honor et gloria in saecula saeculorum.' Amen. •

in me Dominus (Psal. LXXXI\,9). Tota

recte dicere posset cum Propbela : Audiam quid

Nam protinus sequilur :

©7 IIOMILIA XXXI. m FESTUMANNUNTUTIONISB. MA.IU.EVIUGINIS QUINTA. Anhna mea Hqtiefacta est, ut dileclus locutus est, etc, (Cant. v.) Cum ex radice primae originis vcnundata sub peccato esset caro, ita ut pene nullum aeterua Dei invenirel Sapientia, cum quo dulcia secreli sui mi-

D baec dilectarum dileclissima dilectum se quassisse,

j

et non irivenisse asseril, quem interubera sua com-

morantem, quem

per inlernae aspirationis dulcedi-

prasentem habuit? Erat revera boc

nem semper

ejus inquisitio incomparabilis, qua. humanis:conde scendebat miseriis, compassio. Ram quotics san-

etissimae ejus Incidit memoriae, ad quanlaj dlgnilatis
'

bonorem homo nil molestiae, nihil indigentiae sen-

sccretcol oquia, invonta estaSpiritu sancto sponsa - tiens in paradiso conditus fueril, et quod ipse pro--

Sunamitis, virgo singularis, cui Deus Pater dul- eissimum oris sui osculum familiarius imprimere . curavit, cujus auribus verba dulcia, homini prorsus iieffabilia, suavius caeteris mortalibus inslillavit. Ea propter electa eadem el praeelecta ad \ocem con- fibulanlis dilecti quam suavitcr Uquefacta sit igne

sui arbilrio

gloriam in lanl3?-eala-

prio

hujusmodi

milatis .et miseriaeimmutaverilignominiam, in tan— tiim irreeuperabilem ejus lapsum deplorabat, quod- nonsolumtunctemporis pisesen.ium, sedet omnium'. .iisque in finem saeculi procreandorum miseriis jier misericordissimae compassionis afieclum communi-

5G9

cabat. Quod enim quisqiie in infefrio posilus susti- A i nondesiderare, sed nee cogitare quidem permittobat.

710

-

nuit, hoc'. beata Virgo se sustinere credidit, qriia illorum poenas seque iit animavsuae periculurii defle- bat, quod nulla se ralione e\adere posse sciebat, nisi Unigenilus Patris, Palri per omnia consubstantia- lis, humana' earne \eslireiur, qrii paradisi jariuas originalis \ectibus crimiriis obseratas reseraret, et inimiciliarum !©9 pariete destf ucto: pacis el gratiae sigilluniinlerDeum eihbiriiriehi redintegrarel. Ergo

hunctalem, lam potentem Dei et homirium

medialorem, per leges el prophetas patribus suis promissum audivit, ut tandem aliquando in salutem

sui egrederetur, ut conlrilos corde el in

Dilectam tantum dilecti in carne pracseritiam arden- ler sitiens, inter laciymas et gemitusprccesjunge- bat precibus cum sanctissimo Moyse contribulato yalde spiritum in coelum clamando quotidie : Obse* cro, Domine, mitle quem inissurus es (Exod. i\, 13); Ad hoc etiam ad succpndendam \alidius desiderii sui flammam familiare, uti "credimus, illiid Psalmistae habebat, quod ad \idendum eumdem dilectum su- spirans gemebimda \ocedicebat: Qstende nobis fa- fiiem tuam, et:salvi erimus (Psal. LXXIX,&). Sedlicet omniacoeli secreta gratissima tantae \o- catibriis penelraret humilitate, licet ipsum dilectum hr seterriitalis suae' requie constitutum jesidefabili damoiishujus dienoctuque inquietaret improbitate, ".ideiti tamen dilectus, qui hanc sibi vim inferri'gau-. -debat, quasi non audiens qriodaudire ciipiebat, nec -desiderala \iiltus sui praesentia quaerentem laetifica- \it, nec aliquo responsionis verbo ;.si quando :flerl delierct, clamanti satisfacefc curavit. Quomodo au- tem, cui familiaris est suavitas, cuneonsiibslanliaKs est bonilas,. quoriiodb, inqriam, atliqueni clamof liumiliumlascendit^super.tantisitantae, dilectas. ela- moribus tandiuse conlinere potuit?.Nrinquid gemi- -tum.-cjiis rion.audivit, quam anle tempora mundi sponsam sibi et matreni elegit et praevidit? Deside- -riumsanclissiriii cordis ejus nequaquain eum lalere jpolerat, .'cujus inspiratione. eumdem,:etiato ment.s iervorem conceperat/ Nam Ipse ab iriilip salutem .p -humani generis ardenter siliensad hoc eamdem sibi dilectam fecil et cfeavii, eamque inloco peccali abs- que peccalo conservans instituil el informavit, ut

-et in.desidcrio p'articipem,.etin perflciendo, quod -desideravit,'idorfeam,irilempore opportunb haberet -adjutricem.':Ve'rurii iqubriiam riecduift tenipus acce- -ptabile, necdum dies. salutis "advenefant, in quibus iderii splendcr paternae gloriaeimmanae dignum du- :ceret-sub\enire>niiseriae, loriga adventris ejus exspe- ;ctatio erat; quodamitaodo qriasi driia :et intolerabilis diu exquisitae respjbnsionis riegatio:.

t 201

Atlamen.Virgb beata-, cujus -mens supra

petram erat fundata, ,quia:per imriiutabilem immii- •tabilis, affeetum dilectionis ei,' qui- iriutari nescit,

jmmobiliter adhterebat-, de ineffabilisiiacmniripse-

dilationis mora, riecaliqua uifficultatls revocari

quia

popuii

carneeL extra carnem positos mederelur, desidefiis omnino indefessis quaisivit, sedquia-necdum venit plenitudp teniporis ul idem dilectus de bcculto.suae egrederetur habilatioriis, eidefn dileclse licet inquir reiido iiimium.anxiavspeciem decoris sui nequaquam praaseiilialiter dignalusest osleridere. Quid ergo fe- <At? Num quserer.e eessavit,quam_lotam lolus amor dilecti possedit et oeciipavil? Nequaqtiam. Sed vis amoris desiderium humanafc salvatienis excilavil', et iriultiplicavit in ea intenlionem inquisitionis; Sequi- tur :

Vocavi,- el 7ion respondil mihi. Quomodo eigolreec <lomina nostra,.perpeliiae salutisirialer[cod. materiaJj •vocare dileclum adjecit, qucm laiidiu qua?situm:mi- riime invenire meruil ?' Vocavil sano, duin posl longa Iiusnariasreslauralionis desideria -ad invicUc .6iatio^ nis se conveftit sludia, ubi igneo laerymarutri.flu- viosuper se Tapla conlrilo \alde spirilu diversas Deo Palri calamilales enumerayil, :el misefias', non solum horum, qui jusle el pie vivenles bealum spem .cladvenliHii Unigenili sui in eameexspectabant, iino et eorurii, qui in . tenebris et in umbra morlis

sedenles ad cauidem redemplionis gratiam inconsor •iabililer suspirabant. JGral.igitur ejus.i vocalio interita ail Dcum.die nociuqiic.supplicalio, ritmehTor jura- menti, qno sc gratis apud. homiriem obligaverrit, quosecuhdum graluilambdmtalerri Deus IiomiriiDo- minus servodebilor esse curaverai, Unigenilum surim mitterel in mundum, qui iricarnationis sute my- sicrio genushmnauum de hostili redimeret imperio.

- In hac.autem tam sollicilasui inquisitiorie, iri' hac

-cdnslanlissima sui,invoeaiione,'iion.illud haeciper- T>.-curabpnitale, ab inceptae Vocationis constantia nec

po-

petua Virgo qusesivil (quod tamen Deus Paterante

constitutioriem iriundi per eani fleri deerevit, • ob jterat injuria. Memor enini Scripturse dicentis :. In

qubd.eliam mox, nt.na.ia est, SpifitussanGtusinsui -eamcustodiam suscepit, ul," protectionis ejus niuni-

jnine obumbrata, florens inter spinas rosa absqrie spinarumlnjuria.in altum :cresce'ret, ex qua dulcis- ~:simustptius suavitatis. totiusmuriditiae et easlitatis Uosculus suri.in tempore:potenter 200"emergeret)- Hoc ista dilectarum;dile'ctissiiria,'ut diximus,n6n quaesivit imo> ut ita dicam, qjiaerere nescivil, quia licet incomparabili sarietitalis, innocentiaVetcastita- -tisvigore" polleret, profunda tamen et indieibilis rsanctissimicordis

ejushumilitas,.qua-cunctis supe- rior omnibus se inferiorem fecerat, hoc non solum

die.mdloruin ne immemor sis bonoruni, tarilo vali- dius \ocem cordis exaltare studuit, qiiaritosuaViuS

-inexhaustamejus, quem-quaesivit, diilcedinem, pet -intemi sapbfis.graliam. deguslafe - mefuit. Pro 1'ali -ergb sui constaritia,;.pro tanta indefessi labofis per- -s'e\eranlia, quantarii' supernae "consolationis gfaliam corisecuta sit, \erbls Seqiiehtibus niariife'ste expri- -mit : InveneruniiinqwljMie eustodes -civitdtis', per-

scusserurit me,'etMlneraverunt '"

meum. ' '

"' -: -

--:

me\ tuleruiit

"

-

pallium

*.

""•:^ •. •

T!er'<custod'essiqriidem 'civitalis arigelicos conve- ; nienter :spirilus.accipefe' possumus, qubrum "|pe<-

771

VEN. GODEFRIDI ABBATIS ADMONTENSIS 772

cialem custbdiae et prolectionis duigentiam haee A quam tam. dulcibus eam blandimentis consolando

Virgo gloriosa tanto majorem circa se promeruit,

quanto

JTJtaeinnocentiam prima omnium angelicae vitae imi- tata est excelleittiam. Quapropter cum angelis semper cognata sit virginitas, grata familiaritate, familiari affinitaie semper et ubiqne, maxime tamen orationis tempore eidem Viigini adesse gaudebant, sanctaque ejus desideria, preces, lacrymas elsuspi- ria eidem quem quaerebat dilecto offerebant. Atali- bus suis custodibus per invisibilem proteclioriis graliam nunquam ei absentibus, tuh.c praesenlialiter est invenla, cum ab inilio absconditum individuse Trinitatis consilium angelico ei affatu insinuatur,

continuo subintulisset: Ne timeas, Maria

(Luc. i,SO).

plaga-

in

carne praeler carnem vivens per singularis

Sed dum tara blanda coiisolationis. manu

rum contusiones familiariter contrectare, lenire stu-

deret atque sanare, sagittam nimis acutam subito sagittavit, quae dulci nhriium velocitate usque ad divisionem animae ac.spiritus pertingens dileclam dileclae Virginisanimam suavissimo amoris vulnere delectabiliter" sauciyit. Ecce, inquit, concipies et paries filiitm (Luc. i, 31)J Ne timeas, inquam, nee expavescas, quam lantse dignatiouis respectu 203 seterna invisere dignata est majestas. Ecce conci- pies, ecce desideratus, quaesilus diu et vocatus.non solum videndus tibi exbibetur, sed etiam humana ex te carne vestietur: 0 deleclabile vulnus omni

aperte declaratur . Ingressus, inquit evangelista,- D suavitate dulcius, quia sic vulnerari^st ab onlni

(juemadmodum per. evangelicae lextum Scripturae

angelus ad Mariam ait : Ave, gralia plena, Do- minus tecum (Luc. i, 28). Ibi sane, licet solus Ga- briel archangelus nbminetur, nequaquam tamen credimus qued solus et. sine magnd coelestis exer- citus comitatu ad tantam tanti Domini sui

sponsam introierit, qui non sibi soli, sed universo humano generi aeternae salulis nuntia. detulit. Nam si anti- quus hostis lanta, ut certum est, suorum mullitu- dine 202 similium miseram et infelicem quam- libet animam opprimit, dum potestate desuper data •suo eam juri marieipare incipit, quid mirum, si tan- tum tanli Regis legatum non modico bealorum comitatu spirituum decenter credimus honbratum ?

penitus dolore sanari! Sequitur :

'Lulerunt pallium meum custodes muroruni. Per pallium quippe sublatum originale accipi potest pec- catum. Est aulem peccatum originale concupiscen- tia carnis et ignorantia animae. Hoc sane pallio,

qiiia liaec Virgo beata, utpote in Ipeccatis concepta et- nala, nequaquam caruit (56), audita quidem credidit, sed quombdo fleri pessent, penitus igno- ravit. Ait ergo : Quomodo fiet istud^ quoniam virum rion cognosco ? Sed quasi ad auferendum et hujus

et totius ignorantiae pallium conliriuo

uum exlendit, dum et modum el ordinem conci- piendi, necnen et pariendi insinuande subinfulit:

angelus

ma-

Hoc enim missi et mittenlis excellentiam, hoc sa- P Spiritus sanclus superveniet in.te, et virtusAltissimi

lutandas, imo et desponsandse .Virginis per omnia decuit reverentiam. Ad lfaec etiam, ut minus sit in dubio, praece- dentia ejusdem dileclae verba sunt testimonio : In- venerunt, inquit, me cu-slodescivitalis. Haec sane di- cendo," non solum visitanlem se sanctorum turbam •aiigelorum, sed. et" specialem suorumpraerogativam exprimit meritorum, scilicel quod sola inier omnes et super-omnes-,benedicta, sola satis juste, satis digne prae omnibus electa fuerit, ex qua aeternus

obiimbrabil libi. Superveniente quidem

Spirilu

sancto in eam prorsus ignoraritia fugatur, quia nihil ex omnibus coeleslis sapientiae Ihesauris ultra ei absccndi potuit, utpote quae ipsam aeterni Patris sapienliam, non solum in corde,. sed et in virgi- nali corpore suo susceptam corporaliter geslare digna fuit. Ad haec etiam ul una eademque hora -virtrile Altissimi obuinbrari meruit, totius concu- piscenliae macula, originaH crimine indita, fundi- -tus deperiit, 204 Q1"" 1''C 61 a' 3 ips° riativilatis suae

Pater coaeternum sibi Filium incarnari

Est enim , ac -si dicat : Omnibus , quoe praesens _ ipso tamen novae et inauditae salutationis angelicae

voluit mundus, fbrti ccntemplationis pede con- culcalis, universis cofdis corporisque adilis vir-

voluerit - ortu cunctis virginibus. incomparabilis esset, ab

praeter

obsequio meritis sanclior,

virtutibus xelsior per-

omnia ei, quem conceperat, conformatur, quemad- D modum ex.sequentibus ejus dictis manifesle decla- ralur :-

Filim, inquit, Jerusalem, nuntiate dilecto,

quia

,amore langueo. Per filias , Jerusalem hpc in loco. eosdem, quos supra diximus, angelicos spiritus ac- cipere possumus, per quos utpote mutuae testes et internuntios dilectionis hujusmodi dilecto suo, Deo scilicet Patri, talia reniandavit verba Iegationis . .FHiw Jerusalem; nuntiate dileclo, nuritiate, obsecro, ei quem. immutabilem. immulabili dilectidrie ab ineunte aetate dilexi, quia amore langueo. Amore,

-inquam, ejiis et desiderio, ad omnia, quae praesens diliglt mundus, languens hucusque et infirma appa- repi quia lotum quodDeus nori erat sitiens, illum

ginalis clave-. pudbris diligenter obseralis, totam rne intra me invenemnt, quia nil- per cogitationes

admittere, nil per desideria affectare noveram

solam desiderabilem desiderabilis dilecli faciein, in

,qua me tolumque genus liumanuni salvari non

ambigebam. 'Talem ergo-quia me invenerunt, per-

cusserunt me, insupereJ vulneraverunt. Sed quae

per-

.cussiones, quae, -rogo, vulnerum islius mbdi fuere

inflictiones? Timor nimirum et amor. Timore si-

«juidem quasi dtiro quodam verbere concutitur, dum

ilon immemor Scriptura?, quia angelus

Satanae trans-

figurat"se in angelum Iucis, angelico: slupefacta fulgore concutilur. Nisi enim pavidam et trementem .specialis ille custos ejus eam conspexisset, ,nequa-

(86) Vide de hac antiquata nunc Godefridi opinione.dissertat. praeviam in tom I bujus.operig

775

'

HOMILIjE FESTIVALES.

774

ariiina mea quasi fastidiendo despieiebat. lpsum

itaque solum quaesivi,

-juste satis sola ego prae omnibus tanta divinae inerui ' Cives autem ejus oderant illum, et miserunl lega>~

dignationis responsione consolari, concipiendo et

esttoiius humani generis vera

cariendo illiim, qui

consolatio, spes et redemptio, cui sil hcnor, po- testas et gloria per infinita saeculorum ssecula.

Ainen.

A retribulioriis. Sed quid inter haec confestim sequa- tur, audiamus •:

tionem fost illum -dicentes : Nolumus hunc regnare-

super nos: Quid per cives nobilissimi hujus principis intelliginius, nisi malignos el immundos spiritus?

Qui ex

arigelicae haturae dignitate Domini recte-vff-

caniur eives, quos ad-aelernilalis suae laudem deco- ros,\alde cqndidit elsublimes, sicut per Ezechielem prophelam.-principi' eorum dicitur : Tu Cherub ex- tentus eljprotegens, tu signaculum similitudinis' Dei

in deliciis paradisi fuijsti (Execli. xxvm, 14). Per superbiam ergo cum. principe suo dejecti angelicae naturae sublimitalem nequaquam amiscr-unt, el es

hinc

quoniam ad vitam per spem non resipiscunt,

B Filiuni Dei filios adoptionis aniantem el defenden-

tem perseqiii et odio habere non dcsistunt. Mise- runt, inquit evangelista, legationem post illum. Ma- ligni qiiippe spiritus post praevenientem nos divinae niiserationis gratiam, post illum intimi amoris res- pectum, consilium contra nos ineunl, et multimodas carnalium desideriorum legationes importune auri- _bus nostris ingerunt dicentes:

illum solurii vocavi, et ideo

.205 HOMILIA XXXII- »NFESTBMS. IU.PERTIErlSCOWKUMA

Homo quidam nobilis abiit in ngionemlongin- quam, accipere sibi regnum el reverli (Luc. xix).". -,Homo iste tam gloriosus, tam nobilis, Primogeni- tus est Filiusllarias virginis, tanto nobilior et ex-

mortalibus, quanlo nec mini-

rnum peccati contraxit factis, dictis \el cogitatibni-

cellentiorpraecunctis

busl Omnes quippe in Adam peceandc degenerave- runt ignebili \itiorum infamia. Sed huic benedicto Patris Filio nec tenuissima unquam accesserunt pec-

cati contagia. Et ideo quidam homo^ id est singula-. ris inter omnes homines dicitur, qui singulariter

et liatus, singularis in doctrina, in mi-

raculis secundum Deum Patrem reverenter conver- satus, post passionis et mertis ignoniiniam singu- larem resurrectionis ostendit potenliam. Qui pro- fecto in regionem longinquam tunc abiit, dum quasi advocatus fidelis, pro sua reverentia exaudiendus, ' hominem, quem assumpserat, paternae majestatis reconciliatum obtulit. Ad aeternitateni

corispectui enim in paradiso creatis, dum nostro inde lapsi su- irius arbitrio, ccelorum regnum dejectis nobis factum est longinqua mlieregio. Sic namque primus liomb conditus erat, ut si sponte Creatori suo voluisset

conceptus

Nolumus hunc regnare supernos. Dum enim divini -

muneris largitale yitari peccala, augeri regnum \ir-. tulum conspiciunt, mox durioripugna crirda bono- rum deprimurit, et quanto validius .proslernuntur, tanto robustiores exsurgeitnitunlur.Regnum enim castilatis etmunditiae.ipsi regnatores injusti felore

polluere nitunlur luxuriae, regnum humilitalis et mansuetudinis fastu elalionis et zelo impugnar.t amariludinis. De quo regno beatus 207 Paulus in-

fert-admonendq

: Non

regnet peccaium

in vcstro

obedire, ad- consortium angelorum sine morle de- mortali corpore (Rom. vi, 12). Quale aulem designe-t

beret transire. Accepit autem regniini, quia cum Rex regum et Dominus dominantium esset, potestatem, humana natura nbn habuit,.dono divinitatis

quam accepit, jux*taquod Apostolus ait: Propter quod et Deus illum exaltavit, et donavit illi nomen, quod est

super omne nomen (Pkilipp. n, 9). Revertilur autem in extremo judicii examine uni-

secundum opera sua reddere. Sedei quotidie

revertitur clariianli ad se Ecclesiae pacem-etquieteni Teformare, et de thesaurls regni coeloruiri- servis

cuique

suis denaria dare. Nam sequitur :. Vocalis autem decem servis suis dedit eis mnas, et att illis. Negotiamini, dunivenio. Numero decehi ser- vorum ordo" exprimilur universorum, qui Decalogi

mandata ' gotiatores

a Domino perceperunt, et in his quasi ne- fidelissimi exercitati, divinae operationi

sollicitius se subdiderunt. 208 ^ane Spiritus san-

ctus, qui singiilis, prout vult, dividit, neminem di- virii niuneris expertem reliquit, qui etsi aliquibus nbn grandia perfeclioriis merlta, semper tamen im-

pendit aliqua, quibus,

si voluerint,. adipisci valeant

gaudia.Eleeti igilur quique dum

seterriae feUcitatis

per assiduae operationls exercitium, nequando tor- pescant, sibimet negant otium, vix ulla mbmenta temporis transire patiuniur sine spe et fructu a.ternae

' regnuni; insinuat,.cum subjiingit: Ut obediaiis. cotir cupiscentiis ejus. Tunc eninrregnat in nobis pecca- . tum, cum voluntaie et desiderio concupisccnliis obc- diinus carrialium voluptatum. Necesse esl ergo, quia •multiformller conlranosadversarium pugnare sen- timus, eo armis virtutum accincti. velnti circiim- specti Dei milites sollicitiores sbnus. Narii quandiu aerumnosum hbc patimur exsilium, nequaquam ef- fugiemus bella et insidias !>.ostium.'De quoJiimirum

Joannem dicitur : F.aclum est, inquit,

pfaelio per

D prmlium tnagnum in cwlo (Apoc. xn, 7). In regno

coslorum, ubi sumnia pax est, summa tranquillitas,'

ubi yerae

pacis unitas, nequaqiiam pugnantium ali- corisurrexlt feritas. Et.ideo per coeliim hic

rectius universalis Ecclesia, vel quseque Deo devota

intelligerida esl anima, qua?

quando

tot et tanta sine inter-

missierie anliqui lioslis.hic.patitur praelia.-Cuicori^

fidenti in protectiorie Dei cceli nequaquam deerit

patrociriium' beatorum' et angelicariim. virtutuni, sriis comiriilitonibus,*ne molliter siiccum-

quaepro

bant, contrahostes invisibilesfortiter.pugnant;

quitur":

Se-

.•' '

•' '

'

.' ";' .-*" '-' -.'-"

,: -

-

Et faclum est ut rediret acceplo regna. Reditus iste districti jiidicis est.adventus, magnus riiriiis et me-

tuendus, q.ub omnia perstririgit, omnia penetral, oc-.

77S YEN. GQDEFRIDI ABBATIS ADMONTENSI5

775

cultacofdium diserela aequitatislanceexaminat, et. districle ferit, quem credila sibitalenta ln lucrum

deprehendit. Et bene diciturredire ut id quod ex parle manet exsilium

Nondum enim ex toto accepit re-

nonduni completo electorum nrimero

ncn expendisse accepto regno,

finiatur, et.quae ex parte jam coepil ccelestis habita-

tio perficiatur. gnum, quia

laudari et glorificari poteiil in laetitia gentis suae,

perfeelae exsullationis jubilo. Quando autem tradi-

Deo-Patri, hocest cum omnes creden-.

derit regnum

tes ad contemplationeni Dei perduxerit, quod est

tfadere regnum Deo Palri, tunc hi, in quibus nunc regnavit, ipsi per gratiam regnabunt utique cum eo

5

A gelio dixisset : Beati mmidb corde, quoriiam ipsi Deum videbunt (Matth. \, 8). Si praedulcis sonus co?lestium etineffabilium yerborum auditurii cordis'

non penetraret, Propheta utique non clamaret: Aii- diam quid loqualnr in me Dominus Deus (Psal. LXXXIV,9) Hinc si intimae siiayitatis guslu felix non pasceretur anima, Psalmista non insinuaret: Gu-. slate, inquiens, el videte quoniam suavis est Domi-, nus (Psal. xxxm, 9).

209 Si virtutum fragranlia boriae opinionis odo-

rem non respergeret, Paulus nullo modo diceret i Christi bonus odor sumus Deo in 'omni loco (II Cor.

II, 15). Fortassis Paulus- iri carne

trescente non alium, quanr ul caeteri homines, odo^

quandoque pu-

rem habuit, et ideo nmi de carnis, sed de viftutiim

prolulit.

Hinc si-

tactus felix et suavis non esset animaj Deum tan-

gentis, et medulliius contiectanlis verbum vitae,

-Joannes noninferret:

Eimanusnostrm iractaverunt-

' de verbo viim (I Joan.x, 1). Hos siquis pro viribus

suis incorruptos

incoriuptionis sponso exhibuerit,

horum Greatorem et largitorem Deuni eiamat, profi- tetur, profitendo veraeiter diligit, .pfofecto prem-

ptissime in gaudiurii Donrini sui introniitlilur; cui

non humano ore, se.i aeterria^

laudis praeconium offertiir, cum dicitur :

. Euge, serve bone etfidelis, quia in modico fi-. delis friisti,. eris poteslatem. habens super decein.ci- .

eitales. Recte dicilur fidelis'in modico, .quia cum omiiia possederit in eo, qui esl summum et opli-

mum borium, omno, quod transit, leve valde aesti?

nrabit et riiodicum

civifates constitui, nisi potestative dominari sen-

sibus subditis omnine spirilui ? Civhas esl enini, ut -beatus Augustinus ait, rion quorumlibet ani- malium, sed rationalium sub' eodem jure viven- tium. Nulla enim jam erit illecebra sensus anima- lis, sed mens tota in lucem Dei transformala tota

majestatis sapientia,

Quid est autem. super decem

erit.spiritalis, ubi sub eodem quietis vivunt jure,

qui sub uno pacis

Rege Sed/ alio modo

sancti Dei super decem civilales.conslituuntur, dum

recepta quandoque secunda slola corporis penitus in Dei amorem -ferunlur. Quandiu enim de susci- tando adhuc corpore cogitant, licet modica, intenr

princeps apostolorum sepultus terris, resuscitalio- nem sui exspectat corporis, ul caro, quas bbna et fidacomes erat sancti desideriiet

kboris,.particeps -sllgaudii et, exsultationis; - His excellentissiniis.in icontemplativae vitae dulcedine positis taliter remu,- neratis, videamus de qualimercede praesumant, qui -ih activae vitae.labore desudant. Sequitur : -. - -Et alter venil dicens : Domine, mna tua fecit.quin-r

<juemnas:;Sunt.nonnulli, qui^per collatam.sibiactU \ae yitae gratiam 210 -mundanae cpntemnuht., quin- .que.exterioressensus in.bonis actibus;.s.olJ.icite.cu- itcdiuht.erga utilitatero prbximi se-.eornpatiendo .diuundunt,. ,sed;tamen per .-contemplationis.gratlam imnquam se-ad altiora susperidunt, fiec. saltemali-

per gloriam. Jussit ergo vocari servos suos, ut sciret quanttim

quisque negoliatus esset. Intendamus nunc meiitis B fragranlia melius redclehte talia

obtutum, et quseramus quidnam sit quod plures nu- mero-vocantur, et tamen non nisi duo remuneran- tur, lertius vero damriatur. Innuunt nempe aliquid duo isii ita specialhis expressi, quoruni si -mefita per significationem 2®g altendamus, habebimus linde per iniilationem proficiamus. Per duos ergo magna utriusque vltse, cbntemplativae videlicet et activoe; figurantur merila, quarum una in sublimi-

tate coritemplaliqnis, allera in opere aclionis ; una, per quarii divinae vacatur cognilioni, . altera, per

proximorum deservitur utiliiali vel amori.

quam

Underecteperprimum, qui venit ad Dbminum, hi desighantur, qui postpositis curis omnibus gustare et videre merentur, quam suavis est Dbminus; -qui

jam uniturii cumDeohabent spifitum,-et

quasiqua-

dam, familiarilate dulcedinis :ejus riiemoriani fre-

quehlantes nunc divina cogitando, nunc drarido, nunc legendo iniernae suavitatis superanel et favum Domino pfaeparantconvivium. Hinonnunqiiam, licet corpore hie leneantur, inente iameri ad supernae mansiohis -gaudia sublevantur, doleni diuerri re- gnum; ubi dabit se ipse praemium amanlibus se in perpetuum. Proiride quaerentes et suspirantes prae- sentiam ejus, quandoque cum gaudio veniunt, la- boris sili =praehiium: securiores expeluht, et quam puro ccrde et conscientia.bona utriusque bominis sensus custodierint, dicendo edisserunt:

Doriiine, mna tuadecem mnas acquisivit: Ac si felix

anima proiumpat.in laudem Cfeatoris facta in se D tione lamen a Deo flectuntur aliqua. Jarii Petrus

narrando magnalia. Domine, -inquit, tuos : praeve- -niens et subsequens electos, mria tua, id est donum tuum ei.gralia, haec niihi indebifa praestilerunt: be- ineficia, nullis prascedentibus meritis irieis;:sed per •adjuvantem.tui gratiam, decem mnas, exteriores vi- delicetet.intcriores.sensus hbminisillibalos.ad-lau- .dem:tui;.serva\i noiriinis. Quod autem decem.mnis decem hominis sehsus diximus oporlere intelligi, •nulli incongruum .debet videri. Sicul .enim sunt quinque corporis sensus, visiis, auditus; gustus. odoratus el tactus, sic nimirum, quod nonmillis est incogriifum, .totidem' animae .serisus esse- sacra Scri- -ptura didicimusteste. Sieniihspiritalis.visusamah- •tis Deum.non,'esset,iiequaquam Dominus inevan-

777

HOMILLE FESTIVALES. ' '

'

'

1 .S.

quando in semetipsis dicm Domino conslituunt so- lemnem, quia sancti amoris desiderio reficere ne- sciunt menlem. Hi nimirum quo se minus nunc iaternis-gaudiis inserunt, eo miniis habent quod

oflerant Domino, cum dicurit: Domine, mna lua fe-

cit quinque

A casto timore, qui permanet in strculiim, sed ne-

quissimoUimorc liment, et queni utPatreni

debueraht, quasi austerum dou.inum meluunt, qneni etiam lollere quod non posuil, ct ir.etere (|uod non

ergo,' qucd

seminavit iniprobe asserunt. Quid est

diligere

Dominusnon posuit, et tamen?o//ii ? Pcfcatasuiittili-

que, qnse ipse non posuil in homine, et lainen lollit fespertu misfrationis intimae; mclit aiilem, non qu-.d ipse, sed inimicus honio, sciiicel diabolusse-

minavit, dum v.tia noslra , qiite diu

seqiianimiler

quod

peiluKl, falce severitalis aus:erius al scindit, et non-

nunquam inlermiscelamaradulcilnis.utvel sic se ad

se recoliigat animus. Tollit ergo Dominus,

non posuit, cum in eorum cordiLus quos saluli dc-

slinavil, per contriluin et humilem

spiriiuni tnnio-

mnas. Veiuti si lalis quilibet in reci-

laboiis pramio dicat Domino : Domine, qui

das oninihus alllueiiler, et nulli impropcras, am-

pliora

iuae secretis non-admisisli, memoriairi abundanliaj suayilatis luae crebro eruclassem, si teipsum mihi dedisses,'s':tibundo pectore le bibissem, si le fon- 4em vitaj mihi aperuisses.

piendo

mihi merila non dedisti, inlimaj dulcedinis

Et linic ail: Et tu eslo super quinqnecivitales. Quin- civilales quinque sunt sensus corporales, quos

que

lalis quisque, cum hanc corruplionis morlalitatem R ris el arrogantiae conterit el comniinuit fastum. Ta-

exueril, sibimel libere el tranquille subjicit, ut

quia prasenlis

erga plu-

lem enim ad se veraciter conversis dare consuevit

contrilionem cordis, ut

laboris linilusestterminus,

respectu dignitatis supernaj

-

-

rima non lurbetur aninius. Sed el notandum quia, dum super quinque civilales constituilur, jocundum boni et fidelis servi euge audire non meretur, Iicet digna satis retributione a Domiuo coronelur. Quod ideo ulique fit, quia non onines pari remunerandi sunt beatiludine, sed sicut- sunt divisiones gratia- rum, ita sunt diversilates glbriarum, el sicut ope- rum distinctiones, sic in domo Patris multaj simt mansiones. Alii enim aliis amplius pro quanlitale raeritorum, nam sicut slella a slella differt in clari- lale, sic eiit et resurreclio morluorum. Ad quam-

semita pervenerit, ab una domo exsors non erit,- JBeneautem post remurierationem duorum, omniuni in se figurain habenlium justorum, damnatio re-. pro'. orum sequitur, cum protinus subdilur :

El alter venii dicens :-Domine, ecce mna tua, quam habui repositam in siidario. Per sudarium praesens

jntelligilur sajculum, quod non immerilo compara- tur sudario, quia nimirum labor est et affliclio lota

vilae. exercitalib. De qub siidario primo

dejecto dicluin

prtesentis

homini in haric exsilii acriimnam

est: Iri sudore 211 wltus tui vesceris

pane tuo

{Gen. III, 19). Mundi quippe ariialores, dum lotis laboribus ad lerrena desideria desudant, fruslra laboranles prresenlem vilam non viam, sed palriam pulant, el p-.o transitoria; felicilatis gaudiis adipi- scendis lolum a Deo averlunt intelleclum mentis. Hi nimirum secundum servi islius sententiam mnam, id est concessam s;bi a Deo scientiam, in sudarium

reposuisse se profitentur, et liment in peccati morte jaceules, nequando per operalionem divini muneKs a delectatione operis et voluplate cainis relrahan- lur. El quoniam illic trepidaverunl timore, ubi nen erat limbr, magnacordisverecundia subjungunl di- cendo lalia z Timui enim te, quia homo austerus es; tollis qutd non posuisli, et metis quod non semi- nasti. Videamus quale sit eorum time-e, discutia- mus quomodo tollat Dpminus gund non posuit, quo- modo metal quod non seniinavit. Reprobi quilibet cum bonis temporalibus laeti, timenl Dominunt non PATIIQL.CLXXIV,

funditus deponant, quidquid stare in eis \idebatur

elaiionis et superbiae.

, Dicitur quoque metere quod ipsum conslat non,

seihinasse. Metis, inquit, quod non semhastL Qui

melit, fructum

ad sui elipsius hdminis fructuni et utilitalem hoc,

quod 11011 seminat, melit, dum hoc

in homine, id est peccatum 212 hcuinis, ad bo-

mafuui est

congregat. Sic el Deus omnipotens

quod

nunquam

ad

- num cbnvertil. Nam homo ille, qui

p

Deum et spiritalis vilae proposilum eonverlerelmy hisi gravi criminum conscienlia constiictus renm

libel autem mansionuni, utquidam ait, sua quisque . se Deo cognosceret, a;lernisque crucialibus dam-

pro-

pos^lo humiliter et palienler Deo, et quibus prcpler Deum debel, subjicitur, ibi vere Deus oumipolens

messuil.quod non seminavit; quia malum homi- nis, id est peccalum honiinis, quod ipse in homine non fecit,. in bonum fructum commiitavii: IIoc

quique

nandum melueret, iiic dnm in spiritalis vitse

nimirum Domini tollere el metere perversi

formidant, quanquam si hoc in eis Dominus non fecerit, perituros se certissime scianl. Unde proti-

luis infertur in consequcntibus :

Ex ore tno te judico, serve nequam. E.x propriis»

inquit, verbis recle debes condeumari, qui luinict

testis es, quod timueris per me salvari, sciens

quod

tam austerus sim Dominus,- qui nequaquam par-

pec-

cata videlicet quae semper odio habui, metens vo- luptates earnis cuin aniaritudine, qtias diu tcleravi cum mansuetudine. Cum ergo hoc lotum ex dono

meo et virtule non ignoraveris, dic, obsecrb, serve nequam, quare pecuniam meam ad mcusa.n, hoc cst- ad mensuram nondederis? Si juxta possib<lil:'.tem et mensuram lui vel minimum boni inchoasses, ct sic de bcnis ad meliora profecisses, egb per adju liiceiii gratiam venissem, et cum uiuris illudexc- gissem. Ege, iiiquam,ego quisalutem omnitim sitio, qui bonum velle hominis pro magno habeo, ego

0 | cam iniquis operibus tollens, quod non pomi,

utiqtie venisscm, et quaiilulamcunque sancli desi-

derii scintillam ad magnam amoris mei flammam accendissem: Qucd quia damnatus quisque, dum -

23

?79

tempus est, audire Irepidat, audiamus, quanta hunc , A cie ad faciem contemplabitur, et quod solus verua

Deus cum Palre et Spiritu sancto sit, aperte mani- festabilur, quod tanta res erit, tam praedarum et magnum, ut huic nihilsit cemparandum. Et quam

animadversione in fuluro feriat. Sequitur :

VEN. GODEFRIDI ABBATIS ADMONTENSIS

5SQ .

Et aslantibus

dixit. Auferle. ab eg mnam, et date

ei, qui decep, mnas /tafcet.Aslantes isti qui sunl nisi

qui sic Condiloris sui praesto sunt

fldelissima et vera haec sini verba, ipse qui baecre-

affirmat denue, cum dicit:

premisit,

Dico vobis, quia

omni habenli dabitur; ab eo autem

qui non habet, et quod habet anferetur ab eo. Revera omni habenti dabitur, quia quidquid pie credilur, quidquid sancle cogitatur, quidquid juste amatur,

totum ibi perfecte comprehenditur,

ab eo autem qui

non liabel,, el quod habet auferetur ab, -eo,

inquam,

cui nec minimum bunae volunlatis desiderium ccn-

scientia subminislrat, dignum est, ul mente aliena- tus a Dee, bninem perpetis vitag gratiam.amiitat.

sludeamus sensus nostros inleriores cum Dei adjulorio puros et inimaciw

spiritus angelici,

vultui, ut ei,

commutabileni dilectioneni assistant, per quorum minislerium omne expletur judicium, sicut con- grtium habemus lestimbnium S^criplurae dicenlis:

Mittet Filivs Iwminis angelos suos, et colligent de regno suo ojnniq scandala (Matlli. xni, U). 213

Et ilerum : Colljgite zizania, ct ligate ea fasciculis

ad comburendum (Malth.

senli loco astantes, angelos scilicet, jubet auferri mnam cuilibet jusle damnando, et huic dari, qui prp acquirendis aeternis nequaquam voluit otio vacare. Auferle,, ipquit, ab eo mnum, omnem videlicet scien- omnibonita-

tiam,eronemaufertespelconfidenliam,

qui semper in aelernitate stat, per in-

xni, 30).

Sic et in praer

B Quaprepter et exteriores

latos custodire, studeamus Grealorem noslrum lota auima, tota virlute diligere, qualenus ad illam beati-

ludinis gloriam pervenire mereamur, qua nuneele- cli Dei Regem gleriae in decore suo contemplanlur. Quod ipse prseslare dignelur iDominus noster Jesus Chrislus, qui cum Paire et Spirilu sancto viyit et regnat per omnia saecula saeculorum. Amen. 215 HOMILIA XXXIII. JN COENAMDOMINIPR1M,V. Anle diem feslum Paschai, sciens Jesus quia Vnit Iwra ejus ul transeat ex hoc mundo ad Paireii, cum dilexisset suos, in finem dilexit eos (Jqan. xm).

tismeae deslitualur auxilio,

mihi noluit ut Patri et Domino. TunG nimirum in-

felix

dum licuii/servire

qui,

a.ivbna, quani sic Creator suus deseril, Iumen

scientiae e,t inlellectus per desperatipnem penilus amitlens,, ad gaudia justis repromissa nunquam as- surgere poterit. Hinc quod nulla in danmatorum eordibus veritatis, scientia sit, Salomonis eliam ver- ba indicio sitnt, qui fidelem quemlibet in operibus justiliae sojlicilum rgddere cupiens ait: Quodcunque polest majnus lua facere, instanier operare, quia nec opus„, nec xalio erunt apud inferos, quo lu properas (Eccle. ix, 10). Nolandum aulem quia lalentum, quod feuic tollitur, non ei, qui minus, sed qui amplius acceperat, digne salis datur, licet nonnullis divinae intelligentia? arcana, nescientibus multo illi, qui nii-. nus habuit, dandum ess.e, videatur con.gruentius. Sed si animadvertimus quod is. qui decem ninas ha-, buit, illorum, ut praediximus, formam tenet: qui calcatis curis omiiibus, quietem contemplalionisquae- rentes, npnnunquam extra cainis angustias suble- vati, unus cuni po.mino spiritus esse nieru.erunt, ampliora aptissime aliis praeinia percipiin.it, qui plus caeleris amaverunt. Quodnimirum digniun el justum

fore astantes affirniaht angeli justo respondentes Judici:

Domine, liabet, decetii mnas. Domine, inquiunt,

Sacrosancla haec Eyangelii leetiq., in qua

evange.;

lista quasi ingressum quem Jam facit Dominicae^quam dicturus est, passionis, ingressum nobis nostra?, ut mibi videtuv, exprimil passionis, qua nos Christo compati debemus, si glbiiae resurrectienis illiuspar- ticipes fieri desideramus. Sic. enim dicit Apostolus : .

Sicpmpathnur, et conregnabimus (Rom. vm, 17). Si compatim.ur Christe in praesenli vila crucifigendo carnem nestram cum vitiis. et ccneupiscentiis, cen- regnabinius ei in. gloria futurse resurrectioiiis. In- gressum, ut ita dicam, hujus npstra; passionis figiw rriliter notat evangelista in exordio. sancti hujus. Evai^elii., cum dicit:

Ante diem festum Pas.cha}sciens Jesus, 'quia_ venit'. hora ejus. Per diem festum Pasclm conversionem sal-

jus.tus es et rectum judicium luum; affirmamus, Do- D vandi cujusque hominis converiienler possum.us iiit

mine sancte, juste te.judicasse, quodplus possedit, qui te tota anima, loto corde, tota m.ente dilexil.

Bomine, habet decem mnas

Utriusque enim hominis

sensus purns et immaeulalos te propitio custodivit, justitiam 214 et veritatem de profmido cordis esu • rivil et sitiyit. Aperi nuuc fontem dulcedinis tua;, manifestetur desideijata tuae visionis species, ut su- stentelur, iino.renovetur in eo nbncontemnendatuae satietatis esuries, H.uic eni.m.famelieo tu.o nil ad sa-

tietatem sufflcerepotuit, quandiu te yidere non li- cuit. Felixtuncanima omni donata

fectae scientiffl, inlrpibit thesauros a sasculisabscon-

ditae Sapientia;, omniaque deChristi divinitate et to- tius divinilatis Triiiitase atque Unitate sublimia fa-

plentudineper-

telligere. Quid enim congruentius Pasclm., quod in- terpretatur transiius, quam saluberrimum transitum illum significat, quando homo, Deo inspirante et auxi- lianle, despectis transitoriis prajsenlis vilaj gaudiis, a mundo ad Deum, a vitiis ad virtutes, a mal.a vita ad bonam vitam transit ? Dies istiusmodi. trans.itus:. recle dies festus nominari potest. Vere euim fes_t.iyus; estet jucundusDeo el angelis ejus, quandp conver- sus peccaler a pristinis vokiptatibu.s carnem domare eiper ceeleste desiderium Creatori sub cceperil ap- propinquare. Dehcc die festo dieil Dominus. per- Proplielam in psalmo: Vacale et videlc, quoniam-. ego sum Deus (Psa/. XLV,li). Et bene quidem omnipotentiaemajeslatisejuscon-

''

'

"

7S1

„^ gruit quod dicitur : Anle diem festum Paschat scieris A sine fine, finem aeternae utique beatitudinis, invisi-

diligit finem islum perducat procella contra ho-

HOMILI^ FESTIVALES:

Jesus, quia venil hora ejus-, quia arileqaam 21(8 traiiT sltus isle fial in homine, scii ipse verus et misericors opifex salulis rioslrae quando veniat hora ejus, ut transeat ex hoc mundo ad'Patrem. Quomodo trans- ire eum dicimus ex hoc mundo ad Palrem, quem regnantem in coslo cum Patre confitemur et credi- mus? Non utique in sua, sed in eleclorum suorum persona ad Patrem transit, quando eos a mundo ad Deum, a mala snecularis vitoe conversalione ad spi- rilalis vltae militiam transeunles facit. Hora salu- berrimi huius-transitus liora ejus recledicitur. Hanc enim horam ipsein seternilatissuaedisposilionepra;- scivil et praeordinavil in qua deviantem a verilalis tramitc peccatorem siiuni ad se per pohiilentiani el conversionem revocandum praedestinavit. Et con- gruumvalde immensae bonilati illius _et clemenliae verbum hoc, ut transeal ex hoc mundo ad Patrem. Magna enitn consolatio, niira circa nos ejtis digna- tio, qtiia cuni sit Dominus et Greator. cuhctorum, non confunditur dici et esse Pater peccalorum. Pa- lei utique iicsier est, ipsiris eriim creaturae sumus, ab ills subsistimus; ab ille el per illum \i\imus. Et quia Patrem se recognoscit, in ipsa eiiam lethali peecalorum vcragine submersos, niiseros et despe- ralos filios suos diligit, qiiemadmoduhi consequen- ter evangelista subjunglt:

Cum dilexisset, inquit, suos, tjui erani in mundo, iri fincm dilexit eos. Quelqubt eiiim riiirae dispositionis

bilitef intrinsecus accendil. Ideo enim

in inunde adhuc

positos, illos. Quae autem tentationum

utin

eos

minem in huhc finem tendere incipientem

plerum-

que insurgat, myslicis verbis subjungendo evange- lista riianifestal

Etcosna, inquit, facla, cum diabolusjam mishsei in cor,- iit traderet eum Judas Simonis Iscariolm. Po-

test intelligi per coenam sancla quorumlibet

spifi-

laliuin ho iiiriiim eonversatio, qui et boriis actibuS

suis qubtidie Deum respiciunl, atque siiave ei coriw punclionis assiduae poeulum summa devotione et humilitale offerunt. Cwna ista tunc quodammodo quasi facta. et parala converso peccatori non in- B juste dicitur, quando spiritalium hominum taliter.

ut dictum est, Deum reficientium

atque potantium

spi-

,|_J imitando

consortio et conversatiohi admissus, ad unam

ritalis fefeclionis mensam cum ipsis sederit, saiW

ctamque etlaudabilem vitam ebritm g

in limore et aniere Dei proficere cceperit. Qui etiam non incongrue Judas Simonis Iscariotm no- minafl potest. Judas enim interpretatur confitens, Simen obediens Iscarioles memoria moriis. Fit enim Judas transactse crimina vilae Deo humiliter cbiifilendb et pcenitendo. Fil Sitiion Iscariolm pro- pter solam morlis "memoriam seternaiquae-beatitudi'" riis gloriam consequendain, Deo^ et homimbus orimi obedienlia alque humilitale se stibjiciendo.

suae ordine salvare decrevit, hos etiam, dum adhuc in Sed quia quanto huriiilius per Iionae conversaitio-

inundo sunt, hocestduni peccatisetvitiis adhuc in- serviunt, quehiadmedum Paler filios, licet filiorum nomine prorsus indiguos, non ulique lales, quales sunl, sed quales fulufos ipse praevidet, aniplectilur et diligit, etne cum 217 transeuntemundo transeant et pereaat, patefna eos manu tenet atque cuslodit.Ipse enim scit quidcum eis et in eis facturus sit. Plerumque enim electos et dileclos servos suos gravi peccalo- rum lapsu pfoslerni palilur, ut fortiof es pbsl iapsum resurgant, ul majbri humilitalis cunstantiarion solum Deo, sed omnibus etiam hominibus propter nomen" Dei se subjiciant. Non [cod. honne] ideo elcclum discipulum suuni Petruni non dilexit, quia cadere permisit. Imo vere dilexit, sed idcirco cadere per- inisit, ut foitior resurgerel, atque in sua humilia- tus et erudilus infirmitate infirmitati proximbrum scirel condescendere. Sic et adhuc sues mundb carniqiie deditos diligens, scire quodammodo el vi-

dere se

misericofdiler cbnslderat. Unde' poslquam dixit evangelista: Cum dilexisset suos, qui erant in inundo,

sunt dissimulat, quia finem eorum

quod

cqnseqttenter subjunxitdicendo, iri fineni dilexit eos.

Finis iste

quid_sit, docet hos Apbstolus, ubi dicit :

Finis legis Chrisius adjustiliam onini credenti (Rom.

x, &). Finis utique Christus

denti

gratiam,

fit,