Vous êtes sur la page 1sur 761
Alexandre 03 (pape ; 11 -1181). Alexandri III, romani pontificis, omnia opera, id est epistolae

Alexandre 03 (pape ; 11

-1181).

Alexandre 03 (pape ; 11 -1181). Alexandri III, romani pontificis, omnia opera, id est epistolae et

Alexandri III, romani pontificis, omnia opera, id est epistolae et privilegia, ordine chronologico digesta. Accedunt variorum ad ipsum epistolae,

accurante J.-P. Migne,

1855.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :

*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque

municipale de

(ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.

PATROLOGLE

GURSUS

COMPLETUS

8IVE

BIBLIOTBECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UMFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

OMNTOM

AB

SS. PATRUM,

.EVO

DOGTORUM

SCRIPTORUMQUE QUI AD INNOCENTII FLORUERUNT; CHRONOLOGICA

APOSTOLICO

RECUSIO

ECGLESIiVSTICORUM

ffl TEMPORA

OMMUMQUM EXSTITERE MONUMENTORUMCATHOLIG^ETRAMTIONIS PER PUODECIMPRIOR* ECCLES1./E SJECULA,

JUXTAEDITIONESACCURATISSIMAS,INTERSB CUMQUENONNULLISCODICIBUSMANUSCRIPTISCOLLATAS. PERQUAMDILIGENTERCASTIGATA;

DISSEnTATIONIBUS, COMMENTARUSLECTIONIBUSQUEVAIUANTIBUSCONTiNENTER1LLUSTRATA;

OHNIBUSOPERIBUSPOSTAHPLISSIMASEDITIONESQU.ETRIBUSNOVISSIMISS^ECULISDEBENTURAllSOLIITAS

DETECTIS,AUCTA; INDICIBUSPARTICULARIBUSANALVTICiS,SINGULOSSIVE TOMOS, SIVEAUCTORESALICDJUSHOMENTI

CAPITULIS1NTRAIPSUMTEXTUMRITE DISPOSITIS, SUBSEQUENTIBUS,DONATA; NECNONET TITULISSINGULAIIUMPAGINARUMMARGINEMSUPK.RIOftBU DISTINGUENTIBUSSUBJECTAMQUEMATERIAMSIGNIFICANTIBUS,ADORNATA; OPERIBUSCUHDUBIISTUMAPOCRYPIUS,ALIQUAVEROAUCTORITATEINORDINEADTRADlTIONEM ECCLESIASTICAMPOLLENTIBUS,AMPLIFICATA; DUOIIUSINDICIBUSGENERALIBUSLOCUPLETATA: ALTEROSCU.ICET ItERUM, QUOCONSULTO,QUIDQUIft

UNUSQUISQUE PATRUMIN QUODLIBETTHEMASCRirSEUITUNOINTUITUCONSPICIATUn;ALTEllO

SCRIPTDR^ SACRJE, EX QUOLECTORICOMPERIRESIT

OBVIUH QUINAM PATRCS

ET IN QUIBUSOPERUMSUOKUHL0C1SSINGULOSSINGULORUMLIBRORUM SCRIPTUR*TEXTUSCOMMENTATISINT. EDITIO ACCURATISSIHA,CiETERISQUEOMNIBUSFACILE ANTEPONENDA, SI PERPENDANTUR: CHARACTERUUNITIDITA»,

CHART£ QUALITAS, INTEGRITAS TEXTUS, PEIVFECTIOCORRECTIONIS, OPERUMRECUSORUHTUMVAMKTAS

TUMNUMERUS,FORMAVOLUMINUMTERQUAHCOMMODASIBIQUEIN TOTOOPERISDECURSUCONSTANTKR

SIMILIS,PRETIIEXIGUITAS,PR,ESERTIMQUE1STACOLLECTIO,UNA;METIIODICAETCHRONOLOGICA /J*\

SEXCENTOIIUMFRAGMENTORUHOPUSCULORUMQUEHACTENUSHIC ILLICSPARSORUH, PRIUUHAUTEMIN NOSTRABIBLIOTHECA,EX OPERIBUSAD OMNES«TATES,

LOCOS,LINGUASFOIIMASQUEPERTINENTIBUS, COADUNATORUM. SERIES

SECUNDA, IN QUA PRODKUNTPATRES, DOCTORESSCRIPTORESQUEECCLESl^ LATINJE A GREGORIOMAGNOAD INNOCENTIUMIII

^W\

J££>\&A

* r&S^SPi

MIGNE, BIBUOTHECJE CI.EB.I UMIVERtX, SIVI CURSUUMCOMPLBTORCMIN 8IKGULOSSCIENTI.E ECCLKSIASTIC/ERAMOI BDITOttfs

ACCURANTE

J.-P.

PATltOLOGIABINAEDITIONETTPIS

MANDATAEST,ALIANEMPELATINA, ALIAGRJECO-LATINA.—VEKEUNT

MILLEET TRECENTISFRANCISSEXA3INTAET DUCENTAVOLUMINAEDITIONISLATINiE; OCTINGENTIS

ET UILLE TRECENTAGR.ECO-LATIN.iE. —

MERELATINATJNIVERSOSAUCTORESTCMOCCIDENTAI.ES,

TUMORIENTALES EQUIDEMAMPLECTITUR ; HI AUTEM* IN EA, SOLAVERSIONEtATINA DONANTUR.

PATROLOGLE

TOMUS

GG.

ALEXANDER III PONTIFEX ROMANUS.

EXCDDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNF EDITOREM. IN VIADICTA 1TAMU0ISE, PROPE PORTAMLUTETLE PARISIORUMVULGO0'BNFER NOMINATAM, SEU PETIT-MONTROUGE.

1855

SJECULUM

XII.

ALEXANDRI

ROMANI

PONTIFICIS

EPISTOLTE

OPERA

ORDINE

OMNIA,

ID EST

ET

PRIVILEGIA,

CHRONOLOGICO

ACCEDCNT

DIGESTA.

VARIORUM

AD

ACCURANTE

BIBLIOTHEOiE

IPSUM

J.-P.

CLEBI

EPISTOLiE.

MIGNE,

ONIVERSlB

III

SJYfc. CURSUUMCOMPI.ETORTJMIN SINGCLOSSClENTIiE ECCLESUSTIC-ERAHOS EDITORB.

TOMUS

UNICUS.

VENIT 8 FRANCISGALLICIS.

^^^

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM I* \'lH:.mmA-D'AMDOLSE, PROPE PORTAM LUTETIJGPARISIORUMVULGOVENFER NOMINATAM SEU PETIT-MONTROUGE.

1855

ELENCHUS

AUCTORUM ET OPERUM QUI IN HOC TOMO CC CONTINENTUR,

ALEXANDER III PONTIFEX ROMANUS *

Eiiistolffl et privilegia.

Col.

69

lix Typls I. MIGHI, au Petit-Montrongc.

ANN0DOMINIMCLXXXI

ALEXANDERIII

PONTIFEX

ROMANUS

NOTITIA

HISTORICA

(MANSI,Concil, XXI, 86S)

' Alexander terlius, Rolandus nominatus, pairia j A ex

Senensis, legatione

gentibus Ecclesise, jacenti adliuc Chrislo in pras-

Quorum videlicet veneratione

Eustorgii confes-

ad Fridericum

presbyiero

iraper.

ob non

sepi munera pretiosa nobilissima

siina, Mediolani in ecclesia Beati

soris

recondita;

ferimus

ris et Felicis, thesauro

sum loniensis diligendo felicissime ditetur ac

relui\ Nos

micos veslros ac

gundiam ac Gallias

sentemque

Junii

obluierunt.

omnique

vindicatam injuriam Londinensi episcopo illatam

funclus, ex

reci-

electus

senlur in epislola ad Fridericum

corpora,

dignis-

cardinale

liluli S. Marei a nomina recen-

tribus cardinalibus

anno Domini

Viginti

(quorum

atque pontiflcis

Insuper

corpora

super

soleniniter ac

gloriose fuerer ad vos

per-

imp. quam

eliam Deo

prseduce

tat Radevicus iib. n, cap. 55 [vide infra]),

est ponlifex

sanclissimorum

martyrum Nabo-

1159, tcmpore

Friderici

ut inseslimabili et incomparabili hos

anrum

omnemque lapidem prelio-

civitasque

Co-

saeratissima Ecclesia

perpetuaiiter-deco-

Conlra eum in schismate a tribus duntaxat

presbyter,

quidam,

natione

Victor lertius dein-

lunc Cremonarn

premebat,

ab

ulraque parte per litteras,

n,

recitantur apud Radevieum iib;

componenda

ibidem

promittens.

Cui

Vicloris faclus est inclinatior.

ubi concilio in Claromonte habilo Frideri-

expugnalum

ajquavit , tria Magorum corpora

ex

antiquissimo manuscriplo

accepla ,

quam hic sub-

gralia

sanela; Coloniensis Ec-

dilectis-

cardinafibus imp. electus est Oclavianus

Romanus, cardinalis

ceps appellatus. Imperator, qui

obsidione

quse

eertior factus, ulrumque Papiam venire jussit,

siquidem, quia suspecta est via per ini-»

noslros,

usque

iter noslrum

Bur-

per disposuimus, prse-*

ad vos

nunlium a Vercellensi civitale ii Idos

ea die versus Taurinum et ver^

sacralis •

procc-

hac de re

eo-

rum dissidia

ordinationi cum Alexander parere.noilet, indigualus

Fridericus, in partes

Alexander autem tali accepto responso in Franetaia

abiit,

cum et Yictorem excommunicavil. Inieriin Frideri-

cus Mecliolanum lerlio

solo

Coloniam Coloniensi transtulit archiepiscopo , ut donavil, videre est qui iu

ejusdem

codice epistoia Si-

gebergensis monasterii

diruit et Reinoldo et eadem

prsemisimus,

monlis

sus Alpes

simis ac venerabilibus

Cinisii, cum pra?diclis

reliquiis

ecelerrime

dentes. Ideoquc sincerissimam vestram dileelio-

rogamus et commonemus in

Domino,

tantorum munerum susce-

qua noslis,

et qua de vobis coniidi-

prsepareniini;

Domi-

nobis shie

pro cum ipsis ad

B nem intime

1

ca

quatenus ad condignam

ptinnem

lnus,

num Deum

devolione ac solemuitate

quoque

affecluosissime

ut uua

intermissione

honorem ac

sal-

lere.i Eadem conlirmantur ex quodam instrumento d«-

vos,

deprecemur,

gloriam noniinissui, et ad perpetuam

patrise salulem,

dignelur

reinit-

Reinolili

omnium vestrum ac tolius

incolumes ct iilcesos nos vobis

capitulo faclsg, quod

jungo t RAINOI.DCSDci

:

clesiai electus et Italiic archicaucellarius,

simis in Chrislo iiliis et amicis, H. majoris eeelesiBe

Coloniensis prwposito, PIIILIPPOdecano,

el universo

cunclisque in bene-

prioribus,

iiciatis minislerialibus beali Pelri ac sanctse Colo-

clero, omnibusque

jiiensis Ecclesise, universisque burgensibus almae

urbis Golonise,

salulem el atfeciuosum

plenitudine.

obsequium,

«um inlimai dilectionis

< lnsinuamus dileclissimse vestrse universitati

ardentissimi nostri desiderii felix jam

qiiod

per

enim doroini nostri serenissimi imperaloris Fride-

riei aceepta lieenlia

ejus plen.tudine ab ipso gaudenter

giis

polesisestimatio, esctera enim liberalilatis suse benelicia, quse in nos

aiiluentissime conlulit, nunc iria nobis

donavit

dimissi, el egre-

ex

J)ei gratiam adepti sumus initium. Benigna

ac lantis

, cum gratia

ac dileclionis

nulla in terrenis esbe donis, excellenter quorum sumus lionorati. Intcr

munera

preliosissima : videlicet eorpora insigiiia

Magoium ae Ragum, i;ui

ac

prsesagium

pri-

fulurse

beatissimoium trium

iiiilia; genlium, in lypum

nationis per Philippum archiepiscopum

successorem

ex archivo metro-

ecclesise Coloniensis lideliter per me descri-

:

archiepiscopus et futuris

sancta? iu perpe-

salulem animarum devotarum

conferuntur, quanto majorein

est

polis

plum i In hicsubjungo nomine sanetse et individuse Trinitatis Pii-

LIPPUS . Coloniensis Eeclesise iiliis prisentiUus tuum.

quai propter

sancte in ecclesias

a Deo

diguum ut jusice

eipiant.

C Q

« Ea

exspectant remuneratiouem, tanto magis

Ex relatu

coniiiniationis iirmum robur ac-

pluriuro intelleximus, quod no-

ad sancta

sicut et ipsos

laudabili cons;de-

iv-ges coipo-

majori habeieiUur vo-

ster antecessor piae recordalioiiis Reiiioldus ar-

regum reges, majoii

cbiepiscopus, eleemosynas, quoe

ecclesia^ corpura in olferunlur, Colonia

contulerit,

ratione motus , ul ubl sanctissimi

raliter quiescereni, et in

nc:alioue,

ibi de oblatioflibus eorunr jusra et L«-

PATROL.CC.

i

11

ALEXANDRI1(1 PAPJE

12

nigna consolatio ad canonicos pervenirel. Nos fa- A perioribus divisum vicissim unire. dignaretur. In

clum

. glise de occiso martyre innocente diifamaium legati

quod juste

prsenominati archiep. commendamus,

ralum,

.et

qua possumus

et ha-

subiil Anglia Thomas pro Cantuariensis

immunem

rum retulit.

immunilate Ecclesise

essealiegarunt.

coronam

episcopus. Regem An^

martyrii

bemus

et debemus cqn-

posterum hoc

ipsum, quod

id

co-

iirmamus auctoritate. Ne vero in

factum est mulari

queal,

Angliseponliiicem

lyris

siliohem ad exlremiim his conditionibus

convenientes a nece sancti mar-

Post

mulam inqui-

regem

ab-

nos videbamur babere in oblationibus

ram mullis

altare Beali Petri ecclesia1. regum, ma-

ejusdem

concedenles libe- ipsis eleemosynis

factum

quis in poste- moveretur,

male-

jori dedimus super : fratribus

ram

ad

polestalem

terimus

natioiicm nobis

solvil, ut is a ponliiice et successoribus ejus litulum

regni agnosceret.

tissimis miraculis clarissimum, in numerum sancto-

ordinandi de

Sanctum vero Thomam, evitlen-

in dies

gravius

ab

imperatore

contulit;

Yeuetias se

pedum pOnliflciorum

dicli

faciique

supplemenliim prsebendarumsuarum, prout

diligeritius

a

faelam, sicul juslum fuit,

si

conlirmamus, ut,

obligalum esse,

et

subjeclum

po-

et melius. Post solemriem do-

Cumque ponUfex

nostrum banno

rum ansu temerario in contrarium

. vexaretur et

inquielaretur,

ibique imperalorem,

ad oscula

citra

bannn se sciret

dicto excommunicationis. Jussimus etiam hanc

chartam conecribi, et nostro "muniri

scripti inspectione,

sigillo, ul ex

ea quse juste sunt facta et ii-

deiiter expressa, ad poslerbrum nolitiam transmit-

lerentur.

« Acla sunl haec anno Dominicse Iiicarnalionis

se demitlcntern, nullius arrogantioris

asperioris interventu,

dibus proiriti conculcationein (quam

capitis imperatorii pe-

humillimo

Eum honorem

imperalor, longe

ponliliei injuriosc aflingunt hseretici), in graliant,

pacem el unionem Ecclesise recepit.

R qucm CoiistaniiniiS Magnus ille

potenlior et sanctior,

h.buil, quemque huic aliisve

ges ut

Silvestro Chrisli vicario ex-

Angloruin

re-

Fridericus (nimirum

an-

im-

simul-

1189. Tesles islorum sunt isti

alii Francorum et

ponliiicibus

major prsepo-

major et

ut ad conci-

situs el archidiaconus. Adolphus deeanus

archidiaconus, i elc.

Franciae

regem

per

monuit

imperalor,

se iiidiclum venire

rum faceie

rec.usaret,

detulerunt

pouliflci ab oflicio straloris essent),

merito

pontiflci oplimo

ponlifex suos acceptavit. ilemissi

eumdem

Super

plane

imperalor

que ii.oII immerito

exbibuil : adeo-

exeropio

lium

Alexandrum adduceret. Quod cum Alexander ite-

dignaretur, secumque

magis ac magis

suc-

tecessorum suorum peratoris ad pedes dixerit:

bis,

que

flde

tiasque multis privilegiis donatas, pontiiex

veiuens, magno

schisinatibus Ciimque exstirpandis , Saracenis

dis, moribusque

Ut vero caput

obtriverit,

Fridericum

;ka inflammalum in se commovil. Proinde Yieiorein

rn Italian; mox subsecuiurus

aspideni ei basiliscum ambnlii-

pacem initam,

gaudio susceplus

fuit.

pra;miltit, eoquc Lucse

anlipapam

elc, sicul ab humilitate ponliiicis ita ab oinni

Yene-

Romam

idefunclo, fiuidonem Cremensem

'Cessorem substituit. Alexander omnium consensu

est alienum. Post

omnium

Romam vocalus, ab omnibus summa cuni lsetilia

recipilur.

Eodcm

tempore Cisalpinae

Galliae popuii in

impe-

i» Ilaliam

ratorem arma corripiunt, qui proinde

denuo reverlilur.

Dumque

oiuncm b:ec agerentur, opem

Constan-

et anxilia

linopolilanus imperator

per fegatos

obtulil

pontilici, si imperium annis su-

cecumenicum Lateranense concilium pro

impugnan-

celebras-

apostolicse

Ecclesise

reformandis,

cum sedi

1181,

diebus novemdecim prse-

obiit anno Doinini

annis set,

fuisset.

\iginli et uno atque

ALEXANDRI

III

VAVM

AUCTORE

VITA

CARDINAtl

DE

ARAGONIA.

(MURATOIU,Script, Iial., III, i, 448.)

Alexander III, natione Tuscus,

palria Senensis, C semper

scere in

inlcntus. Ideoque feeit eum Dominus cre-

et dedil ei sacerdolium ma-

gnum (Eccli. XLVJ.Igitur, sepulto Adriano papa,

et cardinales traclaturi de subsliluendo

in beali Petri trium dierum

«x patre Raynulio, qui Rolandus, presbyter

nalis titulo S. Marci, et

rius, sedil annis xvni [xxi]. Qui cum esset in Ec-

cardi-

plebem suam,

apostolica;

sedis cancella-

et charus

rieinde

episcopi

sibi

.dcsia Pjsana clciicus

magni nominis,

II. Nonas

pastore,

septembris

et

per

ad hanc Ro-

Eugenio,

quem ubi,

diaconum sancloruin Cosmse et

prcsbyleruiu ordiuavit; et

latidem, quia semper

cancellarium aposlolica; sedis consliluil. Erat enim

melius,

in litulo Sancli Marci

in

liaberelur ab omnibus atque receplus,

manam Ecclesiam vocalus est a beato

ecclesia

pariter convenerunt,

ad invicem de

spalium

cst, pertractantes, tandem onines, quotquot fue-

ipsa eleetione, sicut moris

Deo auclore, cognovit idoneum, prinio

Damiaui,

de bono crescebat in

piobatus ; vir

eioquentia polita facundus,

et in

Dco

runt, piseter Oclavianum tilulo Sanctai Csecilise,

Joannem lilulo

Sancti Martini, elGuidonem tilulo

Sancti Callixii, presbyieros cardinales, in perso-

nam

uiianimiler concordarunt, et invocata Spiritus san-

cli gratia, in euni, nssentienlc clero el populo, in

cancellarii, auctore Doiniuo,

dicli Rolandi

jam

Romanum pontiliccni Alexandrum papani 111iiomi-

narunt et

navimus, Joannes et Guido,

elegerunt. Duo auleni, quos prsenoinu

iiitendenles ad Octa-

viani

nartint. Tunc

eleclionem, secundario eum procaciter nomi-

episcopus Ostieusis,

una cuni Alija-

vir

cloquenlissimus. suflicienler pluris

in divinis atque humanis Scri-

inslruclus, ct iu eorum sensibus

quoque vir si-

siibtilissima exerciiaiione

scholaslicus et

(jiiidsin prudens, benignus, patiens, misericors, mi-

cleemosynarum largi-

placitis

'ns, sobrius, castus,

lione assiduus, aique aliis operibus

13

vif'

n Romar.us im-

ullerius suslinere ncn

nensi, Poriuensi el Sabihensi

presbyteris,

prioris

eleclum suum fugientem, excusanlcm,

emnimode reluctantem, papaii manto favente Do- mino induerunt. Unde Oclavianus, qui ad aposto-

ubi se-

ipsum

manlum ip-

nibus violenter tuosos frcmiius ex senatoribus

inspexisset,

in ssevienlem insiliens, mantum ipsum de manibus

conlremuerunt renes ejus, et audacter

cum tantum facinus

episcopis, cselensque i \ inia;

unde factum est

qiiod populus

et diaconis cardinalibus, per maniis

Ecclesise

ritum,

invitum et

manitalem tantse iniquitalis

diaconorum, Juxla priscum

valens cum Oddone

liomanis venit ad locum ubi fratres tenebanliir in--

clusi, compellens jam diclos senatores,

munitionis portas celeriler aperirerit, et ensdem fratres cum domno Alexandro absolulos, et liberos

abire

torum Petri et

Frangepane, et aliis nobilibus

Sic

ut

ipsius

igilur, suffragaiilibus bea-

a vio-^

licam jamdiu calhedram vidit

spe concepta

asportare

aspiraverat, post

sic

defraudari,

a collo

ih lantam

ma-

permitterent.

vesaniam audaciamque prorupit, qriod

sum, tanquam arreptilius,

Pauli apostoloriim meritis,

ejus propriis

tati. f persequentis ranseuntes aulem erepti,

lenlia

et suse sunl redditi liber-

ipsam Urbem lionori-

prospere Nym-

ibique ipsa

:

fralribus,

abstuleril, et secum inter tumul-

tenlaverit. Porro, unus

per

fice cum laudibus, campanis etiam

bus in

jucundo

cis multis Romanorum

peditum

die phas Dominica (2) per

Gregotio

tuensi, G. Albanensi,

in vigilia beali Matthsei

Dei

ubique pulsanti*

eorum exercitu, comitanlibus etiam

mililibus, cum frequentia

qui aderant,

vero tacius dolore cordis intrin-

ad boc in-

paratus, imorsit oculos, cla-

et innuens, ut manlum,

ejus eripuit. illico ad Ipse secus,

gratiam perveueiuni

capellanum suum, qui

congregatis

in unum Cuuctis

struclus venerat et

manum

(heu proh

Sed ex divino

hujusmodi

manti

videlicel Sabinensi, Hy. Ostiensi, B. Por-

I.

(5) Signiensi,

et S. Te.rra-

cardinalibus

quoque presbyteris,

mans sicut phrenelicus secum

quem

sine mora delato,

crat, pileum

portaverat, celeriler sibi afferret. Quo I B cinensi episcopis,

quia

tunc secum Ad. card. ad-

ea pars manli,

sibi abstraxil, caput inclinavit, el per

et alterius clerici sui impudenter assumpsit.

ac

cibus, advocalis, scriniariis,

schola caiUorum,

populi Romani, domnus Alexander papa per

num Osliensis episcopi* ad quem soluin

diaconibus, simulque abbatibus, prioribus, judi-

nobilibus

et

quoque,

primicerio el

ciim

plurimaparte^

consecralio

ponlificis pertinet, pfaeeume Spirittis san-

consecratus est in summum

ponlilicem,

jam dictus Oclavianus,

fuit,

et

postquam

dum

apud sancium

lalenter Leonianam civi-

confirmanda sua

ejusdem capellani,

dolor

!)

manlum

anteriora

ma-

Romani

cli gratia,

et secundum Ecclesiaemorem papali reguo solemui-

ler coronatus.

judicio conligil quod

debuerat,

quse operire

atque ridentibus, posteriora tegebat ;

niel

dare, quia

videntibus cunctis

ipse-

et cum

ludibrium vellet sludiosius emen-

capulium extra se raptus

collo,

manifeste

non

sicut

po-

po-

po-

comparuit

ambitione

taliter procedenie,

a senatori-

lerat invenire, inferiores lirabrias

In hoc

igilur

suse damnationis

Cseca

accepit.

itaque ipsius

. Porro

tuit, applicaviti

quod sicut lortae nientis erat et intentionis obliquse,

ita mantum ex transverso et obliquo in testimonio

Petrum

tatem

tenieraria

dam

cali, nonnullos imperialibus vero

voluit; sed nibil, Domino

rati vero falsi fratres L

exivit, multos episcopos pro

minis

prsesumptione convocavit, quorum quos-

violenlia lai-

(4), quosaam

pecunia

el blanditiis allicere sibi

reserantur bus (irmatse

fuerant, el armatorum catervse, quas

pretio conduxerat, illico in auxilium ipsius scliis-

tnalici cum currerunt. El

portaa ipsius ecclesise, quae

impedienle, profecit. Memo-

de Morcone,

el G. Cre-

obvolvit, quoniam,

profundum

a damnabili

cum in

mensis in csecilatis suse (5) tenebris

«i-

liorum

sua

dem, quem

slinala

licla (heu proh dolor

tur. lpse vero Antichristi tempora praeflgurans us-

esl super se, ut in templo Dei se-

magno strepitu evaginatis gladiis

quoniam

solatio

episcoporum

cu- C sicut

scriptum est, peccalor^

venerit, contemnel

praesumplione

non

et car-

(1'rov*xvni),

dinalium omnino

undique

exsecrabile facinus, el a sseeulis inauditum, timeu-

tes etiam, ne ab eisdem conductis armalis erectum

lam

carebaf, armatorum turbse ipsum

resipiscunt, sed illumeum-

erexerant, tanquam ob-

circumdabant. Fralres vero

aspicienles

in slatuam sibi

perfitiia veneranlur, el» Ecclesise uniiate re-

!), ad ejus vestigia iucurvan-

adorare idolum

in munilionem

Ctseecclesise cum cogerentur, suo electo sese

novem ibique fecit eos

prsedi-

pariter receperuut;

que adeo erectus

diebus, ne ullo modo possent exire,

corruperal,

diligeiitia

die

riocluque

armaia

custodiri.

Intefea, populo

jugiier

lanise immanilatis crimine

deret sicut umbra papalis, ostendens se, sicut ve-

rus sit

papa. modi stantem in loco sancto non sine

corporeis

dicentes:

esl modo

papa

prmambulo Anlichrisii dixisse

quorumdam senalorum consensu, quos

oblala mauu pecunia cumomni Romano

acclamanlc,

iremente, praedictorum fratrum convenlus cum suo

electo de illius munilionis custodia est

apud Transliberim per

senalores, recepta inde pecunia, maliliose

ereptus, sed

et in eosdem senatores vehementer

Sane niulli abominalionem

luijus-

lacrymalione

oculis

inspexeruut, ttindenles pectora, et

quod Anastasius

super

Complelum

ore ad os ironice huic

habebis islum

narratur : * Fili maledicii et

quam

excommunicati, nun- papalcm mantum, quem lautum

per

in arcliori et luliori Ioco

eosdem

contra

non eris

desiderasi el impudenter expelis, nisi in luam confu-

sionem, et ruina.n mullorum. i Cselerum cum

spatium quatuor hebdomadarum tam milites et

per

per se qiiam

fuit traiislalus. Cum autem ibi fere

dicentes

pueri

Non eris

triduuin et mani- D

per

moram fecissent, super tanta iniquitate,

fesla mabaiil prodilione,

consanguineos suos incessanler (ati-

episcopis ad se, et omnes

commota esf universa civitas. Cla-

ipsum

Eccleshe

invasorem,

(1).

dismanta

Alexandrum volumus,

garelur pro convocandis

ad se accedere sis

Anconse episcopus

lalitans, cum

abhorrerent, landem quidam Meliien-

dictus

cpiscopo Feientino,

et Joannes

: Matedicle, jili maledicii,

papa,

fugilivus, et exsul, in iinibus

qui

epi-

ingemi- scopus Tusculanus, qui prius coiisenserat in Ale-

Mulieres papa.

quem Deus elegit.

les ipsum hserelicum ,

nabaiit, et alia derisoria verba decantabanl. Ac-

ccdens aulcm ad eum quidam Brilo, audacter di- xit ei:

quoque blaspheman-

domno papse Atlriano ativjisabatur,

xandrum,

jam posl

el

poslmodum relrorsum

secuiiiJam ct

et eadem verba

abiit, ui tres

lertiam coinmon.tionem ex-

commuiiicali, eumdem Octavianum ausu nefar.o

exsecrarunt. lloc aulem tam Dei

ruit, nuUatenus rico.

perniciosnm Eccleslse

sicut

(li.j,

flagitium ipse Octavianus,

imperatore occupandi,

incipere attenlavit

vel

cathedrain, qtiolibet modo possel

asceiidei-i.',

Quid facis, insane, palriai nWrs,

Vur

Jam

Oclaviane ? Chrisli;

prwsumpsisli

jam pulvis eris, modo vivis, cras nwrieris.

tunicam diddere

magna trislitia,

poslmoJum cla-

i.Li a Fridc-

arnp.endi papatum

in judicibus ; favorem, et audaciam babttisset, quippe ut ad papa-

Erat autem in clero

Uolor, in senibus mcestilia,

et in plebe admiralio nt- • lem

(1) A., et M.

A.

iU M. Jo.

$)

adjungunt conpannum.

triumphans.

(&)

(5)

(0) M. allemptii.vissel.

A.

nnnis.

M.

Jo.

1S

ALEXANDRIIII PkPJE

18

fidelitatis juramento ei non sine cerlis indiciis cre- A sibi debito

debatur aslrictus.

\

dignitalis advocalum, ac specialemsacro-

ipsum,

sanclai RomanasEcclesice

siper

dgfensorem

: unde

lnterea dotnnus Alexander cum fralribus suis ad

Terr&cinam descendcrat, volcns

cognoscere quid

acturi essent in facto Ecelesise, Otto Palalinus et

Guido Blandralensis

imperator ad beatse memorise Adrianum papani

ipsius facti

transmiserat. Ipsi vcro licet verilatem

plene niini Alexandri cognoscerent, nulialcnus dubitarent, lim.cn.tcsla*

eum ,non

sielerit, prce caileris principibtis orbis

per omniu ei deferre, in

'qui-

iniendimus honorare, ac

bus.

fiegis regum honor nullum capiul delrimenlum.

quidquam occurrit, quod absque

summi

corpus perdere

.

comites, quos

eo

tcmpore idem

Vbi vero

Regis

si honorundus impe-

rator terras videlur, ut (9) ille polius limcatur, illius

potius honor conservetur, qui esl Rcx regum el Do-

minus dominanlium, in

potest

illud,

ex eo dileclionis affeciam, el excelleniiam ejus pro-

pcnsius honorare volenles, ab eo

tro et sasrosanclai Romanw Ecclesiai honorem debi-

lum

parle ipsius nobis noslrisque fralribus deluiistis, hoc

conspicimus denegari. In lilleris enim, quas ex

inier cailera continebalur

sicul convenit, diligenles, sincera; non sentimus

itaque, quod sincere

offensa nequeat effectum habere,

el

geliennam.

el de canonica electione do-

quem et cognoverant praesenserant

qui animam et Hiramur

men offendere dominum suum,

animum ipsius

clesiam, favorem et vircs prsestabant Oclaviano, et

simulatorie ac fraudulcnter

cum Ale-

deliberato cum

fratribus suis

apo-

ejtts commotutii advcrsum Romanam Ec-

Ociavihni valde amicuci,

nobis, imo bcalo Pe-

proccdcbant

xandro. Dum atitem hsec

consiiio,

Ponlifex agerentur, nunlios cum

imperatorem

in

stolicis litlcris ad eumdem

Lombardise obsidenteni Cremam huniililcr desti-

navit, cupiens

tientia et mansueludine

Pauli

inbono malum

fastri inflatus, non solum relinere litteras

sed tanquam

cum duce Saxonise sibi

parlibus

expressum, quod ipse au- in Ecclesia Romana emerse-

pa- g R rat, de quinque regnis personas ecclesiasticas con-

ul

dita

dissensione, quse

(el cseiera,

conciliv.m

ac

eum ad amorem Ecclesiai in omni

revocare, secunduni beati

vocaverat

quo nimium longe

suorum recessisse videlur, el

supra usque/iis auditis). In

apostoli diclum : Noli vinci a maio, sed vince

(Rom. xn).

At ille nimio

superbise

insanus nuntios

ipsos,

sprevit,

suorum nuntios coram se

legi permilteret,

nihil tamen

pontilici

ab

ipso

domino Ecclesise concessum

et juxta suse voluutatis arbitrium

apostolica

ponere, duos ex fauloii-

fralres, qui cum domno Alexandto veneraut,

Anagniensem deslinavit,

et dominus

scribens non

Ecclesise, sed sicul su-

potestalem super eos ha-

a consueludine

prwdecessorum

suw termi-

digniiatis

num excessisse, dum sine conscienlia Romani ponli-

ficis

suam, sicut homo super

cepit cojivenire. sanctw Romanw

gisler exstitit,

a Domino

lum, et per prospera

sanguinis,

servalum, ul unioersarum Ecciesiarum

nisi dux Wtlfo

restitisset, -nequiter suspen-

dere .voluil. Quamvis autem consilio et suasione

venire, el lit-

principum teras landem

dignaius esl respondere. Cogilans autem liberiatis

privilegium posse irritare, in sede

papam

bus suis, Yerdensem scilicel et Pragensem episco - ad

in civitatem

pos,

sicut advocatus et defensor

convocavit, et nos ad prcusenliam

nos

potestatem habens, prw-

e.m sacro- per per Dcum ma-

Sane

beato Petro, el

Ecclesiw, cajus ipse

fundator,

hoc

privilegium lcgilime

Palribus tradi- cum effnsione

lempora con- causas, citm

Jesu Chrislo, sanclisque

cum

el adversa eiiam

oporluit, usque ad hxc

res exigeret, ipsius aucloritas discuterel ac ftnirel, vero nullius

ipsa

quianunc

sicul

nimia ferre non

vel senienliatn curiw suw in hac

possumus, nec debemus. Ad curiam

vero ejus accedere,

parle suscipere canonica tradilio et reverenda Pa-

unqnam judicio subjacerel. Unde

ab eo contra privilegium Ecclesiw tndultum

deberet ab aliorum ila

impugna-

scriptum est matri,

admiralione

permiiiit. Unde cum nec in mi-

prin-

usurpent, sed

fieri vidcmus, per quein

tione defendi, el quia

perior bens. Yenerunl judex

ipsi feslinanter in lypo superbiae, £ cvilibct subjeclalw persona, hoc absque

"

ejus

imposita

litteras reddide-

in Romana Ecclesia

emerserat,

quinque regnis couvoca-

parte generalis Ec-

eis ex

cl intranles

eunctis

laicis, sed nullam exhibuerunt eidem

palalium, stclerunt coram poniilice, et

fralribus,aliisque multis, lam clericis quam

pont;lici reve-

rentiam. Reciiarunt ea quse a domino suo

eis fuerant, et bullatas auro

irum aucloritas non

noribus Ecclesiis advocuti earum, et swculares

cipes vocationes, disceptaliones, ac decisiones hujus -

tnodi causarum sibi, aut curiis suis

sedis sem-

runl, in quibus siquidem hoc inter cselera (7) con-

linebatur

expressum, quod ipse iniperator, audita

dissensione

suorum melropolitunorum, seu aposiolicw

per nolitiam,

tur auimadversione

sia lanto durius versalis Ecclcsiw rantium noslram,

cupitc bns (quod Chrisli inciperet,

ac

Dato

ecclesiastieas quse de

diffmitionetnexspecleiil, divina vide-

dignissiimim,

el ab omm Eccle-

argueiidum, quanto amplius ad uni-

periculum aut redundaret, si per igno

-

el nos Ecctesium

in servilutem

pretiaso sanguine redigisinetentus,

patres nostri

sunt

persouas

verat; ideoqueprsecipiebat

clesise, ul in ociava Epiphanise apud Papiam conve-

nirent ad ejus prsesentiain, audiluri cl reeeptuji

in ea curia diciareliir. Ilis auditi.-, turbati fratres, et

quod sunl

pro exsurgeiitibus undique gravio-

a

avertat Deus!) piisillaiiimilalem diebus nustris spiriius iste mor-

ribus malis timor eos ct nimia scUiciiudo vciie-

menter afliixil. Hinc namque maxime liiuebatui'

potenlis, liinc

redemptam

libertale luenda

iinminens

Ecclesiae ltbeilas

Sirui (8). IJlud proplerea fratrum animos non mc- £ "

iliocriier couirislabai, quod idem vianum in sui; lilleris Romanum

pro cujus

proprium

sanguinetn effuderunl, el nos ipsi ad eorum exein-

plmn exigente necessilalis arliculo cxtrema debemus

pericula

persccutio principis

infriugi

tam

videbatur et

peniitis de-

Ocla-

Stiper

suslinere.

imperaior

ilaqtie responso indignali

praedicii cpi-

et contuinaciter redeuiites

pou.iliccm, et

Alexaiidruin

iis ergo diu a fralribus iractaium et longa iuter

eos

dem, inspirante Domino,

dunt,

pontificis : ita onines coniiruiiiii, et uiiaiiiiniier ro-

borati sunt, ut pro maiiulencnda Ecclesiaj libeilnie,

si

sponso quisque nf«tiiciis sponte iiiiillitudine

in

ciericorum, populorum ct laicorum ets

scopi, qui missi fueranl,

aJ Oclaviani

papse caiiceilariuin noiniuabal.

praeseniiain, apud Si,inam acctssi'-

ilaque pedes ejus,

silil

imj.enalibus et atioraveriint litteiis eum.

couics, qufm

parlcs

se ad

fccitOlto Palalinus

iinpeialor deie^averat

ad

secunJum

semper

runt. PrsesLiilatis

prostraveruiit

Id

cuni TeuioniCiS

discepiatione dispuiutum. Duliberaium est tan-

in fide Caiholicte

a

quo bona cuncia

procc-

unitalis cl obedientia stit

ipsum qtioqiie

Urbis. Tunc vcro mcd.ocriti r elevatum est cor

hcerosiarchtfi,vohemenier extollens se

insalius cl

ipsit.s

(10J tanquain

inter beaiiCy- ini

incrementa hctbere non possunt, ncc au-

stalim

suu winulalione deftciunl. De

nccessitas itnmineret, ultiniis se pericuiis unus-

olferrel. Tunc instanlibus

episcopis Alexander

pro re- papa coraiii

scripsil Nos recognoscimusdomnum impcralorein cx collato

:

hunc nioduin

ctccus, nesciens

:Scliismalici quoi

iliicile

prianimarlyrisdictum

lia

gmentare possunt, quod

cutn

ferventer

propria

coaperinl,.sed

liujusmo.ii

ainbilicsis Proplicta loquilur, diceus : Verumlamen

(7)

(S)

A. ciniumeliarum. A. c't M.

Exemplum queque peniiciosum ad

alius Ecctesias trahi niiiilominu. verebalur.

(9)

(lOJ A. ct M. super se.

Deest vcrbum

fortassc, fas csi, ut.

17

YifA.

A ul

18

,

de ffatribus suls ad diversas mundi

mala; projecisti eos,

dum allevarenlur. Quomodo facli sunt in desola-

propter

lione, subilo defecerunl,

dolos

disposuisli

eis

el

aliquos

pro.-

vincias ex latere.suo deslinare deberet, per quo-

rum

declaratio fieret, el universitas

fidelium in fide unilatis Gatholicse, cognita veritate,

solidaretur. Missi sunt

perierunl propler

nobis,

ini-

sludium el laborem superfaeto ele-

ergo

ad

partes

episcopus,

ad

et P. Saiicti

siquidem

exsurgenlis (Psal.

LXXII). Tales autem Joaunes aposlolus exsecratur,

el

erani ex

nobiscum

velul somnium

clionis

quitales suas,

percutit,

apostolicae

dicens : Ex nobis exierunt, sed non

mansissenl

Galliarum H.

liltilo Sancli Nerei, el Yv. Sancti Petri ad Yincula,

magister 0. diaronus S. Ni-

colai in Carcere cardinal; ad partes autein Orienta-

Jes, I. titulo Sanctorum Joannis et Pauli;.ad Hun-

garos vero, Eustachii, diaconi cardinales;

imperatorcm quo-

presbyteri card., alque

nobis; si enim fuissent

(I Joan.w).

ex

Hinc autem hsereses faclae

mens uon

sunt

babet

unitatem. Fieri verO hsec Dominus

titur,

corda et menles nostras unilalis discrimine exami-

claresoat. nat, probatorum Per

Apostolum quoque prsemonet Spiri-

frequenter,

pacem,

manente

ut

xt).

et fiunt, dum perversa

perfldia

dum

discordans non lenet

permiitit,

et

(Ji)

1. Praenestinus

pa-

Iibertatis arbitrio, ut dum

propriae

que Conslanlinopolilanum, episcoptis Tiburtinus, cum A. Sancti Theodori diacono cardinali. Divul-

itaque veritate jam dictx electionis, et indubi-

tanter gata

Francorum, cujus regnum nunquara

Iuisse recolitur,

domnum Alexandrum in Patfem et animarum sua-

, Ludovicus Christianissimus rex

una cum Henrico

sciiismate pol- Anglorum rege

cognita

Domino,

receperurit.

Re-

fides integra manifesta luce

Oportcl

probantur

redeamus ad rem.

tus sanctus, ei dicit :

smaia,

(I

guntur. Sed jam

hwreses esse et schi-

qui probali sunl, manifesli sint in vobis

fideles, sic perfidi dele-

malitiam Imperator de

fectum

ad se in Lombardiam ipso hserelieo, et

qitos potuit, cpiscopis, atque

latis de terra dontinationis suse, generalem celebra-

pise-

farus curiam cum eodem Oclaviano

pitim, ibique pro!'anam intenlionem,

<Jum propositum

Cor.

Sic

autem Fridericus conccptam jamdiu grtim pastorem, inspiranle

subjuganda

sibi Ecclesia Christi ad ef- . ges quoque Ilispaniarum, Sicilise, Ilicrosolymorum,

inaniter

accersito

sperans,

congregatis,

aliis Eeclesiarum

Pa-

perrexit et detestan-

Hungaiise atque Grsecorum, imperalor

triarchis, episcopis, principibus,

et

runt.

tificem Christi

vicarium,

cum

pa-

et universo clero,

subjecto

ipsum toto mundo

eodem modo' fece-

ipsum pon-

populo

eis

id

Recognoscente itaque

compiicibus

persequens

et beati Petri Catholicuiu

imperator

in erroris sui

eumdem ponlificem

,

es

dictus

pertioacia

et obstinantia remansit, vehementer itnpugnans,

et acriter

iilos Ecclesiarum praelatos, qui cum eo viriliter sta-

bant.

successorem, solus Fredericus

cum suis

D

lu

secundp. anno.sui pontificatus

Marise novae,

Quia

vero diuliiis ibidem

schismalicorum seditionem

parles Campanios

persecutio

excrcvil, quod

civilatem Urbeveti,

munitionetn

Alexander

quiete

papa

reversus est ad urbem Romam, ubi ecclesiam San-

ctse

dicavit.

auctore Domino, solemriiter de-

propter (12) non ma-

po-

remauere, precibus remeavit. populi Et Romani seducttts

gnam

tuit

ad

rialis

in tantum

qtioniam impe-

adversus Ecclesiam eirca Urbem

omne

palrimonium

BealL

Terracinam et

fuerat et de-

dispositis

Petri, praeter

Auagniam alque denteusquead

et schismaticos violenter

tentum, consilium habuit cum Ecciesise fidelibus,

ut ad

transitum partes faceret. Ordinalo domno Julio Prajiiestino

intratu-

rus mare cuinfratiibus suis Terracinam perrexit.

Ibique inveiiit qtiatuor galeas regis

pr»paiatas, in verat, fratrum

optima

Castri, ab Aqua pen-

Ceparanum (15) per' Theutonicos,

occupalum

Galliarum cum fralribus suis

itaque

episcopo,

et

mafe

in Urbe per vicario

aliis, qttse videbantur

que

quas

quibus

Ecclesios necessaria,

ejus

Sicilise

illuc ad

servilium destiha-

ponlificis'

et

domestica familia

cum sarcinis necessasiis vix intra'

tempestatem convertit, ipsas-

procellas impulil,ubi absque

veral, cum suorum, validus ventus subilo irruit, et marts

quietum

in validam

et lurbines con-

morte

quassaias

liom.num et aliarum rerum damno dissolutss sunt

et omnino confracla'.

pontificiseo lenipore remansit. Sed modico

iter

navcsintcr ttndarum

ad saxea litloris

navibus el

Propterea dispo*sitiim

sicdisturbatuni et

impediium j

tempofis spatio dccurrente,

ad

ipstim

reparatis

prseparatis aliis qtne

posse perducere

suum caliida cireumventione dete-

fra-

ejusque ac con-

imperii, ac suos,

suis; Octayia-

imperio fidelem, et om-

quod

ele-

fuerit facla Caiholi-

xit, asserens domnum Alexandtum,

tres,

et socios ininticos

juiasse cum inimicis eladversariis

semper sibi,

et

hcel a

paucioribus

num vero

niiio devotum fuisse, unde videbatur ei,

ctio ejus,

cis, magis nere deberet,

meiarium factum. ideoquc,

ad

ducere ipsius

(ainen robur et favorem imperii obti-

quam multcrum

conjuralorum

te-

ul eos

qui conyeneranl,

subjeclioiiem

in-

Octaviani obedientiam el

blanditiis et variis

perniciem

posset, quosdain

promis- n

u

sionibus seduxit, quosdam

itaque

in

minis el terroribus

animse

suse,

invilos traxil: sic

et in ruitiam multorum, tunicam Christi, unitalem

videlicet Catholicse iitlei stindere tenlans,

incurvavit se ad

pedes illius, et alios, quos poluit,

ipse prius

ad id ipsum coegit. 0_uo fado, per

jeclum imperium

misit

ediclum,

pati,

ac

insonuil

toium sibi sub- ul Eeclesiarum

ad staliiam, quam erexerat, adoraturi ac-

de terra

prslali

cederent; quod quicunque agere nollent,

sua non reversuii exirent.

durum ei aspertim

ues, qui spiritu fervebant, elegeruul potius

iiitm

neuda fiiiei

aulem verbum per Hujus totam Iialiam. Om-

exsi-

et manule-

perseculionem pro Deo,

et abundare

unitaie, quam pacifice

honoribus,

adhserere stiii-

dtvitiisiiujus

smaticis cum

saeculi. Facta esl

batio, fugiefilibus

sias, propinquos

maxima in Ecclesia Dei tur- ergo Catlioiicis, et desererilibus Eccle- in eorum

cl

patriam suam, atque

complicibti.s.

Cum

coiiimoititum a sua

E.cclesiseDei

ei

juramenlo

locis violenler intrusis Oclaviani

aulem bealus Alexander. papaeumdem i.mperatorem

periidia

benigne ac frequeiiler

non posset tillatenus revocare, cum cpiscopis

cardiii3libus, in Coetia Domini. apud Aiiagniam ip-

purseculo-

et

suurlauqtiam principaleiu

rem cxcnminunicaiionis. vinculo soicmuiler inuo-

davtl,

et

fidel.latis tene-> iter necessaria videbanlur, infra octavas Nativiiatis

prsedccusso-

ab-

Dfimini.csejuxta montem Circejum in faucibus Le-

gulse

Do;

cum fralribus suis niare

Januam

inlravit, ct in fcsio

rcriiigaiue(14)

Fiidcrici

ei poputo

;

traeta-

sanctse

applicavit, Agnetis apud ubi contra

gloria

Exivitergoa

mino

pcrsucutoris

piohibitionem

Ecclesise ab uuiverso clero

et Iiouorc

susccplus

est

cum

tus.

cum' oiniii

lam de Liguris

atque

Jamia in Doniinica.de Passione

juuunditalc navigavit,

iii Sabbato

et ven.t ad insu-

Paimaruin, ubi prse ui»

ouines,, qtii

bautur

ejus complices jam-

excoinmumealionis seitteiitiani itnio-

di.u

vavit. Et

cir-

Cipes orLi^, exquisilis et in

taveranl, utile consilittin domno papa; visuin esl,

sui erroris figincnlis, iuduccrc ten-

prin-

cttmvencrant,

et

astricii,

seciindutn antiquam

ab

•riiui Patruui coiisueiu.dincm,

solyil, atque

prolatam

ipso juramento

juslitia

et

iu Octavianiiii) et

schisntatici de

quoniam ipsi

veiitale diliidentes, prselatos Ecclesiarum, uieiidacioruin

partem

(!i)

{l~l) M. inler.

A. et M. verilatis luce, clc.

(15) M. A. Cepanum. cl M.

(li)

rcmigranlc.

19

ALEXANDRI111PAPiE

so

mia'lempeslate

maris ooactus esl Resurrectionem A

quarta feria

iri qua m»-

et

orbis ei

fici ges

principes

tanqiiam Romano ponti-

Dominicam celebrare. Sequcnte vero

honorem, et reverentiam

exhihere, tabescebat

eum accusante conscieiuia

pervenit ad ecclesiam Magdalonensem,

in se ipso, et propria

confundebatur et lenvbatur. YerecundaJiatur au-

jus allare auctore Domino solemniter dedicavit. Et

niniitim quoniam erat locus arctus, ipse et pro multitudo suseipiendis maxima hospitibus ecclesia-

sticorum

exlra insulam nimio

pulosam Montis Pessulaiii villam

duxil, Albo itaque palefredo, et cseteris pontifica-

libus

equum prae

dere

tem ab

antccessoribus suis fortis et fere totam Ilaliam sibi jam

vero

sione

ribus

tis lubrico

culi

sel Alexandrum et idolum suurn lis Ecclesiae

tiam in Romauum

uniuscujusque tales sibi proprium esse solet,

fuerit,

inccepto malo desistere, quia prae caeteris

dubitabat

potcntissimus

eiat et

Ex alia

subjugaverat.

pluririium,

ac limebat de amis-

ambiguita-

apud se cogitavit, sicul homo hujus sse-

prselatorum adventum ejusdem ponlilicis

prsestolabatur aflfectu,

ad

po-

ascenderedignum

de rnore

prseparatis, populorum frequenlia

Alexander

parle

imperialis coronse, si AJexander suis tempo-

prsevaleret. Posilusergo in tanlse

insigniis nimia

potuit,

vix ascen- papa

et viam in directum tenere. Tanla enim

eoncurrentium ut beatum se improba crede-

prudenlissimus, sagax et callitlus, qualiter pos-

judicio universa-

ter-

quoniam

iU ascivit qualis comitem ipse

pariter dejicere, atque pefsonam

pontificem

ordinare. Et

conjungere velit,

quo cogitatus snos,

traxit maxime ipsum confidebat, ad vo-

propria

et

ei

de

cuiictorum ad

imporluiia

qui

erat ejus vesligia

el

rtt

conamine

baronibus, Qccurrente et igilur uecora sibi militia, W. domino et oflicium ipsiusvillaecum straloris

per milliarium exhibenle, cum processione

iinpressio,

vel fimbriam

chlamydis ejus non sinemullo

posset attingere.

HenriCumTrecensem de

et revelans ei

maxima B luntatem suam. et

ii-

poritifici

rem suse deliberationis coadjulorem fecil. Comes atque autem cooperato- taliler

ab

rediit;

sunm

columbinse

ex

el accedens sicut tentaior ad dominum

caeteros no-

biles, qui accedebant (15) ad ejus vestigia, quidam

reverenter accessit, et deosculalis princeps

xit sanclum genua et

ipsum

eamdeni villam intravil,

cum sociis suis

pedibus ejus, capite lanquam

ibique-inter

imperalore iuslructus el informatus ad

Saracenorum induslrius

regem Francoruin, virum siquidem pium,

simplicitalis,

fraudulenter

suggessit

coram eo, et inclinato

a.loravit. pium Loculus autem eidem

partes illas, salis pompatice

Christianorum Dcum

parle ipsius imperaloris bonum simulalum

vobiscum hoc

in

orbis convenialis modo.agere, in unum

ipse quidem sequucibussuis,

utraque parte

(16)

majoribus el personis