Vous êtes sur la page 1sur 639

Migne, Jacques-Paul (1800-1875). Patrologiae cursus completus, sive Bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica omnium s. s.

Patrum, doctorum
scriptorumque ecclesiasticorum qui ab aevo apostolico ad usque Innocenti III tempora floruer.... 1863.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numriques d'oeuvres tombes dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur rutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n78-753 du 17 juillet 1978 :
*La rutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la lgislation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La rutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par rutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
labors ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accder aux tarifs et la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la proprit de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code gnral de la proprit des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis un rgime de rutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protgs par un droit d'auteur appartenant un tiers. Ces documents ne peuvent tre rutiliss, sauf dans le cadre de la copie prive, sans
l'autorisation pralable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservs dans les bibliothques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signals par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invit s'informer auprs de ces bibliothques de leurs conditions de rutilisation.

4/ Gallica constitue une base de donnes, dont la BnF est le producteur, protge au sens des articles L341-1 et suivants du code de la proprit intellectuelle.

5/ Les prsentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont rgies par la loi franaise. En cas de rutilisation prvue dans un autre pays, il appartient chaque utilisateur
de vrifier la conformit de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage respecter les prsentes conditions d'utilisation ainsi que la lgislation en vigueur, notamment en matire de proprit intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prvue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute dfinition, contacter reutilisation@bnf.fr.


PATROLOGLE

CURSUS COMPLETUS,
SEU BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, ECONOMICA,

OMMllffl SS> PATRH, DOCTORII SGRIPIOnQUE ECGLISI4ST1G0RU1I.


SIVE LATITIORCM, SIVEGR-ECORUM,
QVl AXMTO ATOSTOLtCOAV TEMPORACONCIIUYMVENTINI (ANNO1543)PRO LATINIS
ET CONCILII FLOltENTINl {ANN'.1459)PRO GRMCISFLORUERBNT;
R E G U S10 C H R Q% 0 h 0 GIC A,
OMNIUMQVJE EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICJETRADITIONISPER QCINDECIMPRIMA
EGCLESLE SiEGULA ET AMPLIUS,
JDXTA BDITIONES INTER
ACCURATISSIMAS, SECUMQUB NONNULLISCODICIBUSMANUSCRIFTIS COLLATAS,PERQCAM DILICEN-
TERCASTIGATA COHMENTARIIS
J DISSERTATIONIBCS, LECTIONIBUS
VARllSQUE CONTINENTER ILLUSTRATA; 0HNIUU8
OPERIBUS POSTAHPLISSIUAS BDITIONESQUJB TRIBUS N0V1SSIMISS/ECULIS DEBENTUR AB80LUTASDETECTIS,
AUCTA",INDICIBUSPARTICULARIRUS-ANALYTICIS, SINGULOSSIVETOMOS, SIVEAUCTORES ALICUJUS
MOMENT-4
SUBSEQUENTIBUS,DONATA ; CAPITIILIS
INTRA IPSUH TEXTUM RITEDISPOSITIS, NECN0NETTITULISSINGU-".
LARUM FAGINARCM HARGINEH SUPERIOREM DlSfINGUENTIBUSSUBJECTAMQUE MATEBIAHSIGNIFICAN-
TIBUS,ADOUNATA; OPERIBUS CUHDUBIIS,TUMAPOCRYPHIS, ALIQUA VEROAUGTORITATE IN
ORDINEADTRADITIONEM ECCLESIASTICAMPOLLENTIBUS, AMPLIFICATA;
S-UCENTIS
ET AHPLICS LOCUPLETATA INDICIBUSAUCTORUH ET
SICUT OPERUM, ALPHABETICIS, STATI-
CIIRONOLOGICIS,
STICIS,STNTHETICIS,ANALTTICIS,ANALOGICIS, IN QUODQUE RELIGIONISPUNCTUM DOGMATICUM,HORAI.E,LITUR-
CICUM,CANONICUM, DISCIPLINARE,HISTORICUM, ETCUNCTA ALIASINEULLA EXCEPTIONE;SEDPRJESERTW
DUOBUS INDICIBCS1UMENSISET GENERALIBUS, ALTERO SCILICETRERUM, QUOC0N8ULT0, QUIDQUID
NONSOLUH TALISTALISVE PATER,VERUM ETUMUNUSQUISQUE FATRUM, NEUNO QUIDEHOMISSO,
INQUODLIBET THEHASCRIPSERIT, UNOINTUITU CONSPIGIATUR ; ALTERO SCRIPTURifi:
SACR^E, EXQUOLEGTORI COHPERIRE SIT OBVIUM QUINAM PATRES ET.INQUIBUS
OPEilUMSUORUH LOCIS8INGUL0S SINGULORUH LIBROR.UMSCRIPTORJE VERSUS,A
PRIMOGENESEOS USQUE ADN0VISS1HUM APOCALYPSIS, COHHENTATI SINTV
1'JMTIOACGCRATISS1HA,CJETERISQUB OUNIBUS FACILE ANTEPONENDA,SI PERPENDANTUR- CIIARAGTBIMIHMTIJMTASj
CHARTiG QUALITAS,INTEGRITAS TEXTUS,PERFECTIO C0RRECT40NIS, OPERUM RECUSORUHTUUVARIBTA8
TUMNUHERUS, FORMAVOLUMINUM PERQCAM COHHODA SIBIQUE1NTOTOPATROLOGI/E DECURSUCONSTANTER
SIMILIS,PRETUEXIGUITAS, PRjESERTIMQUE 1STACOLLECTIO UNA,HETIIODICA ETCIIRONOLOGICA,
SEXCENTORUM FRAGMENTORUH OPUSCULORUHQUB HACTENUS IIIC ILLICSPARSORUM,
' PRIMIJM AUTKM IN NOSTRA EXOPERIBUS ET MSS.AD OMNES
BIBLIOTHECA,
LOCOS,
jETATES,. LINGUASFORKASQUE PERTINENTIBUS, COADCNATORUM.
SERIES LATINA PRIOR,
1H QUA PRODEUNTPATRES,DOCTORESSCRIPTORESQUKECCLESI/ELATISJt
A TERTULLIANO
ADINNOGENTIUMUl:
ACCURANTE J.^P. MIGNE,
Blbllothecae clerl dnlverate,
MVBCURSCUM
COMPLETORUH IN SINGULOS RAM03EWTORE.
SGIENTISECCLESIASTIC.fi
WTROLOCIA,ADINSTAR 1PS1US
ECCLESLB, INDUAS PARTES ALIANEHPELATINA,
DIVIDITUR, ALIAGRjECO-LATISA.
LATINA,JAMPENITUS EXARATA, QCOAD rRIMAM SERIEM ETDUCENTIS
VIGINTI-QUINQUE VOLUMINIBUSMOLE SUA
STAT,MOXVE POSTPERACTOSINDICESSTABIT, ACQUINQUE-VIGINTI-CENTUM ET MILLEFRANGJS VENIT.GR/EC*
DCPLICl
EDITIONETYPISHANDATA EST. PRIORGRjECUM TEXTUMUNACUMVERSIONE LATINALATERALISAMPLE-
CTITCR,ETADNOVEM ETCENTUM VOLUMINA PERVENIT,SEDSINEINDICIBCS AUTEM
J POSTERIOR IIANCVERSIONEH
TANTUMEXHIBET,1DE0QUEINTRAQCINQUE ET QUINQCAGINTAVOLUHINARETINETUR. UTRAQUE VIGESIMA
QUARTA
4 K^DE|B|IBR1S
1860 OHNINOAPPARUERAT. UNUMQUODQUE VOLCHEN GUJECO-LATINUHOCTO,IINUHQUODQUEMERK
LATINUM
QUtNQUS FRANCISSOLUMMODO EMITUR : UTROBIQUEVERO,CT PRETIIIICJUSBENEFICIO FRCATCREM
PTOR,COLLECTIONEH SIVEGRjECAH
INTEGRAH, SIVBLATINAU,326 VOLUMINIBUSPROAMPLIORI ET.27S
EDITIONE
PROHINORIABSQUEIND1C1BCS
CONSTANTEH, COKPARET NECESSEERIT;SECUS ENIM
CUJUSQUE VOLUMINISAMPLI-
NECNON
TUDINEM ET DIFFICCLTATES
VARIA PRETIAJEQUABUNT. ATTAMEN, SI QUISEMAT INTEGRE ETSEORSIM
COLLECTIONEM VELEAMDEM
GRiECO-LATINAM, BX GRJECOLATINEVERSAM,TUMQUODQUE VOLUMEN PRONOVEH VEV
PROSEXFRANCISOBTINEBIT.
ISTJECONDITIONESSERIEBUS PATROL0GINONDUH EXCCSISAPPLIGANTOR.

PATROLOGIM LATINM TOMUS CCXX

INDICES.

EXCDDEBATDR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE, EDITOREM, \


IN VIA DICTA WAMROISE, OLIM PROPE PORTAMLUTETl^ PAHISIOUUMVULGOD^ENFKR
NOMINATAM,SEU PETIT-MONTROVGE, NUNC.VERO INTRA MOENIAPARISINA.
1863
INDICES,

GENERAIES SIHIIL ET SPECULES,

PATROLOGITE
LATIM,

ALPHABETICE,. CHRONOLOGICE, STATISTICE,


SYNTHETICE, ANALYTICE, ANALOGICE, LOGICE, THEOLOGICE, HIERARCHICE,
BIBLIOGRAPHICE, BIOGRAPHICE, ETC, ETC, ETC,
SECUNDUM PERSONARUM CONDITIONEM, REGIONEM, ETC,
ET REREM SPECIALITATEM,

CONCINNATI;

tECTORISAD OUiESITCSC PER IMMENSAM


QUODLIBET MATERIARCM
SYLVAAI
QUASIMANUDUCTORBSJ

ET CATHOLICAM TRADITJONEM REDIVIVAM COMPLENTES,

ACCURANTE J.-P. MIGNE,


BIBLIOTHECffi CLEBI CNIVERSi*.
SIVE

CTTRSUUM
COMPLETOKUM
IN SINGULOSSCIENTL*ECCLESIASTICJE
RAMOSKDITORB.

TOMUS TERTIUS.

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM,


!N VIA DICTA VAMBOISE. OLIM PROPE PORTAM LUTETIJE PARISIORUMVULGO VENFER
NOMINATAM,SEU PETIT-MONTROUGE, NUNC VERO LNTRAMOENIAPARISINA.
1863
ELENCRUS

INDlCUfc QUI IN HOC TOMO CCXX CONTINENTUR.

SERIES INDICUMDECIMATERTIA (Continaatio), complectens Indfces: De Legislatione civilf. De


ImiuunUniiluu. DoPotestatc S. Pomifieis, eol. 10-411.
SERIES INDICUMDtClMA QUARTAcompleticn Indtces : De MoHe. De iuflicto tfirtictfari pOst
Diottero. De Cario. -* De hiferis. *- Dc Purgatorio. De CuHu ferga defdnctos. De Anttturisf.
Dc Rcsiirreclionc mortuorum. Dc Judieio uliimo, 198-291.
SEKIES INDICUMDECIMAQUINTA, complectens Indicem Moralem. Bibliolhccam moralem Patrum.
Eaindem aualogicc disposilain. Eamdem aiphabetiee dispositam. lndicem Asceticum Patrum.
Itibliothccam Pairum Asccticam. Eamdem analogice dispositam. Eamdem alphabetice dispo-
siiam. Indicem de Conscientia, 307-351.
SERIES INDICUMDECIMASEXTA, complectens Indices r De Decalogo. De Ditectione inimicorum.
Dc Llccmosvnn. De Correetione fialerna. De Prxeeplis Ecclesia;. De Festis. De Jejunio.
De Moitificalionc scnsuum, 355-553.
SEI.IES INDICUMDECIMASEPTIMA, complectens Indices:De Fide. De Spe. De Charitate.
Dc Virtutibus. Dc Virlotibus sacerdotalibus. De Conlincntia clericorum. De Officiismonacho-
ruin. Dc Virginibus. De MonUlibus. De Viduis. De Regibus. De Paupeilate. D
Anccdoiis. Dc Sentenliis memorabilibus. De Virtutibus ethnicorum, 571-783.
SERIES INDICUMDECIMAOCTAVA,complectens Indices: De Peccatis. De Vitiis. De Homicidio.
I>e Simonia. Dc Voluptatibus illicitis. De Vitiis el Erroribus elhnicorum, 787-937.
StlttrS INDICUMDEClMA NONA, complectens Indiees : De Oratione in genere. De Oratione
Doiuinica, 942 959.
SEIMES INDICUMVICESIMA,complcctcns Indices : De Hisioriographis. De Judaeis. De Chro-
nicis Dc Monastcriis. De Dicecesibus. De Urbibus epitcopalibus et AbbatiiS. Biographicum.
lliographicum alterum, 962-1283.

ParisHs. Ei Tvpis J,-P. MIGNE.


INDICES

PATROLOGLE LATINJE SPECIALES.

SERIES INDICUM DECIMA TERTIA.

(Continuatio.)

GZXIII.

INDEX PE LEGISLATIONE CIVILI,


ORDINE RERUM ALPHABETICO DISPOSITUS, LEGES VARIAS T DECRETA
REFERENSIN EO QUODAD RELIGIONEMATTINENT.

ABBAS.Abbatisvel reeloris Ecclesisa epislola, For- ACCUSATUS non debel criminare accuiatorem
umla?veteresincerti auctoris, LXXXVII,793. objecto crimine purgaverit, S. Ivo, CLXI,
ABOLITIO.De abolitionibus,Const.Magn.(312-366), friusquamse
08. De duobus accusatis de adulterio, ibid.. 895* '
VIII, 183. 896.
ABSENSin causiscapitalibusaccusarenon potest, nec ACQUISITIO.Deacquirendaelreqnirendapossessione,
arcusalus per alium defendi, Angelram., XCVI,1063. Const., VIII, 117. Sine censu fundum compararinon
Contra invasiouem
rerum absentis, Const.Magn.(318- posse; VIII, 165.
5(6), VIII, 322. Absentis283. possessiosi per vim aut alio ACTIONARII.S. Greg. Magn., LXXVII,569, 570,
modo sil perturbata, ibid., Absentes nec accu- 571,623,1150,1221.
sari nec judicari possunl, S. Ivo Caruot. episc, CLXJ, ACTORES.S. Grcg. Magn, LXXVTI,569, 570,571,
1193. 625,639,1150,1221. Ut annuali synodo actores flsci
ACACIUS.Ediclum sententia Felicis papse propter prasentes sint, S/ Isidor. Hisp., LXXXIV,555. De
damnationem Acacii,LVIII, 934. acloribusrei privalse,Const.Magn.,Vili, 95.
ACCUSANS. Accusantiumpersonss diligenler investi- ACTUARII. De numerariis,acluariis, Const.Maen..
gandae,S. Greg. Magn.,I.XXVII, 1295. VIII, 164, 572,377 (312-366).
ACCUSAREper ahum seu accusariabsensnon potest, ADJUTORES.De adjuloribusrei privat et ministris
S. IvoCarnot. episcop.,CLXI, 1194. Legesneminem eligendis, CaroliMagniCodex diplomatic.,XCVII,870.
accusare obligant, Pelrus Canlor, CCV,238. ADMINISTRATIO. De iis quas adminislralionedislr.i-
ACCUSATIO. De aceusatione et judicio clericorum, cta vel donala sunt, Const. Magn., VIII, 377. Diversai
apud S. Silvestrum papam, VIII, 839; in Julii papse formuUeadministrationis, Cassiodor.,LXIX,679. De
fragmentis,ibid., 889.Accusationisde homicidioiu- iidministraiinnibiis saecularium judiciorum, Cresconius
scriptio, Formul veteres incerti auctoris, LXXXVII, episc, LXXXVIII.904.

790. Accusalionon debet fleri in scriptis, S. Ivo Car- ADMINISTRATOR.De administratoribus, S. Isidor.

not. episc., CLXI,1193, 1194. Sub quot fieri debeat Hispal., LXXXIV,650.
testibus accusatio,ibid., 513. Qui non reeipiendi sunt ADMONITIOad regem et ministros reipublicae,Hin-
in accusatione,Gralian.,CLXXXVII,
675, 676. Ut eri- cmar., CXXV,1077.
minibus implicatiad accusationenaaul testimoniumnou ADOPTATIO Epistola cum in loco filiorum nepoles
admiitantur, Angelram.,XCVI,1060,1065. instituuntur ab avo, Marculf.monach.,LXXXVIl,735.
ACCUS^TIONES. Quae accusaliones rejici
debeant, AfiOPTIO qualenus
impediat nuplias , Grali^n ,
S.-IvoCarnot.episcopus,CLXI,512, 513. De accusa- CLXXXVII, 1444. Qualiter extraneus homo in locuro
tionibus, Const. Magn., VIII, 143, 153,234,293,310; filii adoptetur, Marculf.,iWd.,757, 818; Formnlas ve-
S.IvoCarnot.epise.,CLXI,H95. teres incerti auctoris,ibid., 787.
ACCUSATORvel leslis vel judex aliquis simul esse ADULTER.De adulleris, S Isidor. Hispal., LXXXIV.
non potest, S. Ivo Carnot., CLXl, 511, 514, 1199.I)e 77, 108. 275, 58t; Caroli Magn.Opera, XCVH,751; Ni-
accusatore, NicolausI papa, CXIX,1123. De accusa- colaus papaI, CXIX,992; apud Adre.valdum(877,881),
tore falso,ibid., 1010. Accusator falsuscondemnan- CXXIV, 1087. De adultens si adEcclesiam confuge-

dus, S. Ivo Carnot., CLXI,497, 956. Pcena accusato- rint, S. Isidor., LXXXIV,274,656. Lex Julia de adul-
rissi inprobatione defecerit, S. Gregor. Magn.,LXXVII, teris concubinas et meretrices permittens periniqua,
699, 809; Innocent. III, CCXV,1S. 271. S. Zeno, XI, 297. Lex Antoninide adultetis, S. Aug.,
ACCUSATORES examinandi, IvoCarnol., CLXl, XL, 474; Hincmar. Remens. episcop., CXXV,1024.
509. Qui accusatores excludendi,ibid., 515, 918.
Contra adulteros, Cassiod.(555-560),LXIX,782; C.arol,
Inimici accusatores esse non possunt, ibid., 345, 595, Magn. Codex diplomat.,XCVII,149. De lege conlr
1196;Gratian., CLXXXVII,677;nec non infamis,ibid., mulieres adulleras prolata,Cassiod.,LXIX, 1041. Ma-
824; nec eliam exeommunicatus,ibid., 966. Quales ritus quomodo procedere debeat adversus suspectutn
debeant esse accusatores,S. Stephani leges, CLI, 1246. adulterum, S. Ivo, CLXI,935. Non debet separari
Accusatores esse debent qui careant suspicione, conjugiumquando ambo conjuges sunt adulteri, Inuo-
S. Felix papa I, V, 145.Deaccusatoribus,Carol. Magn. cenl. in, CCXV,1418.
Codex diplomat., XCVII,523, 753,810, 811,821,827; ADULTERATOR. De adulteratoribus monetae,Car .
Nicolanspapa I, CXIX,1184,1185;S. Leo ad imperato- Magn. Codex diplom., XCVH,409, 577.
rem Carolum, XCVHl, 523 (800-814);Burcbard,CXL, ADULTERIUM. Deadunerio,S.Isidor.Hisp.,LXXXIV.
909; S. Ivo Carnot.episcop., CLXI,411, 522. De ac- 75, 77; Caroli.Magn. Opera, XCVII,756; Nicolau
cusatorum acceplione et reprobaliune, S. lsidor. ,Hi- papal, app., CXIX,1185;Isaac Lingon.episr.op, CXXIV,
spal., LXXXIV,54. '087 Regino Prumiens. abb., CXXXII,305seq , 307;
PATROL.CCXX, INDICUMIII. i
11 1NDICES PATROLOGIJE SPECIALES. *- INDEX CXXIII. 12
ViHelmi Conquestoris leges, CXLIX, 1501.Contra in hosle raplis vel furalis,CaroliMagniOpera, XCVIIi
adulterium raliouesocielatis et familiaeperturbaliouis, C6l.
S.Ambros.(537),XlV, 428,442; In codicecanonum,LVl, ANTIALEX.Terlul., 1,298.

441. Conlra adulteria, Apud S. Caesarium,LXVII, ANTONINllex de aldulteris, S. Aug., XI., 474; Hinc-
1085;-In constilulione Henrici 111,imperat.(1099),CL(, mar., CXXV,1024. De repudiis, ibid., 757.
1180. Adulterium quomodoprobandum vel purgan- ANTRUSTIO. Deanlrustioueregis,Marcu!f.,LXXXVII,

dum, S. Ivo,CLXII,254. De pccna adulterii, Canones 711.
lliberuenses, XCVI,\mseqq. . APENNIS.Yide APPENNIS.
ADVENTITIUS. De advenlitiis, Caroli Magni.Opera, APES. Deapibus,WillemiConqueslorisleges,CXMX,
XCVII,306, S85 1534;EdwardiIII leges, CLI, 1192.
ADVERSAUIUS in judiciisadmonendusut ad audien- APOSTATA.De aposlalis, Theod. Magn., XIII,538;
das lesles veniat, S. Greg. Magn.,LXXVIf,1255. Edwardi senioris leges, CXXXVIH, 459.
ADVOCATUS.S. Greg. Magn., LXXVIl,557. De APPELLARE.liceat etia.min causiscriminalibus,An-
advocatofisci,Constant.Magn.,VHI,116,579 Deadro- gelram., XCVI,1065. Appellanles nulia detentione
catis, CaroliMagniOpera,XCVII,286,553,557, 560, 655. arcendi,ibid. De his qui per melum judicis non ap-
Advocaliqnales esse debeant, Codexdiplomal.,ibid., pellaverunt,Const.VIII, 558.Asententiaet re judicala
500. Advocali pravi auferanlur,CaroliMagniOpera, non appellatur quidem, sedjndex suspectussemper re-
ibid., 778. De advocatorumerroribus, Const. Magn., cusan potest, Innocent.111,CCXIV,805. ExemploS.
Vlll, 200. Qui a prolessioue advocalornmarcenlur, Pauli qui ad Csesaremappellavit licilum est servis Dei
Gralian.,CLXXXVII, 691, 692. Contra advocatos,Pe- ab injustis legibus se lueri, S. Maxim.Taurin.,LVII,
trus Cantor., CCV,159. 668, 669.
.wEDIFlCATlO.De aedificalione et dote Ecclesi a APPELLATIO nisi inlra decem dies interponatur,
villis compositae,S. Slephanileges, CLI, 1251. sententia iransit in rem judicatam,Innocent.lil, CCXIV,
JEDIFICIUM.De sediflciis privalis, Const. Magn. 497. De pendente appellatione, Const. Magn.,Vllf,
(312-566),VIII, 235. 253. Si pendeuteappellationemorsinlerveneiit, ibid.,
^ELIASANCTAlex, Boelins, LXIV,1062. 219 235
jEQUALENTlAvelpactum, Auctbrincert., LXXXVIf, APPELLATIONESad imperatorem,S. Greg. Magn.,
771. LXXVII,606, 607, 609. Quorumappellatioues non
JSQUALITAS.De sequalitateamissis dominkisfa- recipiantnr, Const.Magn.,VIII, 104,118,308. Teme-
ciend3, Carol. Magn.Opera,XCVI),554. rariaeappellationesnon sunt recipiendse,Innocent. III,
jETHELREDUS./Ethelredi ducisMerciorumQuarta. CCXIV,546. Fruslratoriaaappellationes non recipien-
App. ad Bedam, XCV,370, 376. jElhelredi II leges d, 103 ibid , 180.-- De appellationibus,Const.Magn.VIII,
ccdesiaslicie,Cl.l, 1165,1172. 93, seqq., 129, 151, 142, 147, 156, 199, 2'I4. 231,
jETHELSTANUS.jEthelstani leges, Opera adespo- 308,318,319, 551,574; S.lvo Carnot.,CLXl,1207,1212;
tica, CXXXVIII, 461,472. ClemensIII papa. CCXIV,1481; Co;lesiinuspapa.CCVl,
AGER. De omnisgro deserto et quando steriles ferli- 1260; Innocent.III, CCIV,975,986; CCXV,310,1237.
libus tmponuiitur, Const. Magn. (312-366)VIII, 594. Lex Juliade appellationibusad Caesarem,B. Alcuin., C,
De agrorurn finibusut discepiatioquadragintaannorum 415. De appellationibusepiscoporum
et presbytero-
possessione componalur, S. Gregor. Magn., LXXVII, rum, Hincmar.,CXXVI, 2 30. De frustratoriisappelia-
455. tionibus, Alexand. III pap., CC, 929.
AGNATIO.Charta agnalionis si servus ingenuam APPENNIS, Gregor. Turon., LXXI,1162;Formulas
S .

trahit, Marculf., LXXXVII,745. Charta agnationis, veteres auctoris iucerti. LXXXVll,773, 790; Formulai
ibid., 763. AndCgavenses, ibid., 846, 847.
AGOBARDI charta, CIV,319. AQUA.Aqusefrigidaejudicium,Hincmar.,CXXV,161.
AGRICOLA. De agricolis,censilis et colonis,Const., AQU/EDUCTU (de), Const.Magn..VIII, 547.

Vlll, 327, 598. De agricolis et mancipiisdominicis, ARBITER.De arbitris, S. Greg.Magn.;LXXVH,511.
ioid., 398. ARIUS.Arii libros comburijubet Conslanlinus,Vlll,
ALDHELMI(S.) diplomala,LXXXIX,309-314. 805, 506.
ALDIO. De aldionibus palalii, Capitul. Francorum, ARMAcoiilra patriam non porleutnr, Caroli Magni
XCVII,143; Capitul.Longobardorum,iM"d.,144. De Opera, XCVII,777, 906. De armis. ibid., 284, 285.
aldionibuspublicisad jus publicumperliiienlibus,Capi- De armisnon portandis, ibid., 551, 555. Arma extra
tul. Ticinens..XCVII,213. regnum vendere prohibUum,Capilui.Manticau.,ibid ,
ALEXANliRlI regis Scotiae cbartse,Append. ad Be- 155,906.Ne clerici arma ferant, Regino Prumieus.
dam, XCV, 367. abb., CXXXII, 2 22. Arma non tribuenda infidelibus,
ALFREDIregis leges ecclesiasticoe,CXXXVIII, 447- lnnocent. III, CCXIV,163.Ne quidem praHextumer-
438. catnr*. ibifi., 493.
ALHWINIepiscopiHuicciorumet /ElheUulfiducischi- ARMATURA (de) in hoslem habenda, Caroli Magni
rographum,Appeud. ad
Bedam, XCV.574. Albwini Opera,XCVII,551,7S2.
charia, ibid., AHTIFEX.De artiflcum excusationibus,Const.,VJH,
ALIENATIO.Nonalienatur res quai minpris\endilur 581,594.
quammandatur,S. Ivo Carnot. episc, CLXI,959. ASSISES de Jerusalem, Godefrid.Hierosolym.rex,
De
ALIMENTA. alimenlis, Const. Magn.,VIII,256. CLV,597-450.
Dealimentis quse parenles inopes de publico tbesauro ASYLIjus eccleslis servavil Chlodovaeus, S. Gregor.
petere debent,ibid., 121.
Turon., LXXI,48t. De his qui ad ecclesiam coufu-
ALLEGATIONES litigatorum nullumpalianlur pra?jn- giunt, Caroli MagniOpera,XCVII, 257. De asylorum
dicium propter occupationemprincipis, S. lvo, CLXI, jure, Willelmi Conquestxirisleges, CXLIX,1295.
928. ATTIC^:leges, SidoniusApollinaris,LVIIl, 554.
AI.ODES.De alode, Carol.Magn.Opera, XCVII.365. AUCTOIt.Deaucloribus seditionumvel lumuiluum,
De alode evindicato,Auctorincert., LXXXVII,796. Caroli MagniOpera,XCVII,844. Ut causas auclorum
ALREDI subreguli Huicciorum charla, Append. ad assumendi suorum aliquis licentiam babeat, Marculf.,
Bedam,XCV,371. LXXXVII721.
ALTARE.Aliaris minislros occidens,CanuliI monu- AODIENTIALIScharla, Marculf.,LXX'XVII,716.
menia diplomalica,CU, 1178. AUGUR.De auguribus, Burchard., CXL,791; S. Ivo
AMENS si aller conjugumfiat, non solvitur matrimo- Carnol.epise., CLXI,745 seqq.
nium, S. Ivo Carnot.,CLXl,619. AUGURIUM. De auguriis, CaroliMagniOpera,XCVII,
ANCILLA. De ancillaper chartam factalibera, Caroli 516.
MagniOpera, XCVII,412. Quicunque ancilla;
eculum AULA.De aulaefamiliaribus,S. Stephani leges, CLl,
-eruerit liberameam dimittat, ibid., 753. Dehis qui 1254
pelunt alienas

ancillas in uxores, S, Slepbani leges, AUNARI^;leges, Arnob.,V.916.
CLI, 1249. Ancillamin matrimonio 'susceptam ullro AVARI,AVARITIA.Conlra divites avaros ratione
dimtttere non licet, Gralian., CLXXXVll, 1433. perturbalionis ordinis societatis, S. Ambros.,XIV,731,
ANCONITANl.
De lege ab Anconilanis statuta, Cle- 795. Avaritiavituperalur, id., XVI,130,137.
raens III papa,CCIV,1479. BAIOARII.Baioariorumlegl capiLula addita,Carol.
ANIMALIA. D e animalium redemplione Willeimi Magn..XCVlI;i2J7.
Conqueslorisleges, CXLIX, 1 297. BANNIRE.ReginoPrumiens.. CXXXH,265,459.Dc
ANNATA.De annalis, Innocent. III, CCXIV,189. 'illis qui ad placitumbanniridebeant, ibid., XCVII,557.
ANNONA(de), Ooost. Ma^n:, VIII; 99, 391. De - BANNUM episcopiaut presbyteri, Regino Prnmiens.
c.rogallonej nililaris annunse,tWd., 294. De annonis
abb., CXXXII,286,341,363. De banno, CaroliMagui
13 1NDEX DE LEGISLATIONE CIVILI.
Opera, XCVII,904. Oe banno persolveudo,ibid., 895. CANONESHibernenses, XCVI, 1311-1526. Ne
Deonservationebanni, ibid., 231. quid adversus-leges et canonesattenletur, luiiocent. I.l,
BANNUSresius, Regino Prumiens., CXXXII,199, CCXV,1227
291, 321,336,337, 542, 574. Banuusdomiaicus,iMd., CANUTIregis leges ecclesiaslicae,CLI, 1171-1188.
201, 236,561, 416. 448. De banno dominico, Carol. CAPITULA.Capitula excerpla, Carol. Magn.,XCVII,
Magn., XCVH, 1 25. De proprio iu baunum misso, 257. Capitula Caroli missis suis tradita, Francorum
iMd., 406, 574. regum capitularia, CXXXVIII, 676. Capitula ab oni-
BARONESDe baronibus qi:i suas habent curias et nibus conservanda,iMd.,671. Capilula comitibuspro-
consuetudines, Will.elmiConquesloris leges, CXLIX, positaab HludovicoII imperatore, iMd., 572. -r- Capilula
1336; Edwardi III leges, CLI, 1191.De baronibus Longobardica,Carol.Magn, XCVII,363.Capitula quoa
portuum, Willelmi Conq.leges, C.XI.IX. 1310. addila sunt ad iMd
legem Longobardorum, ,211. Ca-
BASTAGAIUI. De bastagariis,ConU.Magn.,VIII.148. pilula in Aliiniaco constitula, S. Agobard.,CIV,227.
RECHAUIl.De bechariis, Erkembaldns, CXXXYII, I apilulaqnaede parlibus Saxoniseconslilutasunl, Caroi.
596. Magn., XCVU,145. Capitulaquaa.Carolusfecit apnd
BELLUM.De bellis, S. Ivo Carnot., LXXXII,639; Carisiacumpalalium.Monumenla diplomatica.CXXXVl I,
Nicolaus papa, Append., CXIX, 1200. Justitia etiam 643. Capilula Wormatiensia, Carol. Magn., XCVII,
in bello servanda.S. Ambros, XVI,65. 631. Capitulaquae pro Iege habeudasuat, ibid., 636.
BENEDICTIIII diploma,CXV,701. Capilula missis data, iMd., 269, 639. Capitula a
BENEHCIUM.De beneficiis capilula, Chonradi II missisdominicisedita, t"Md.,269. l.ex de diversis ca-
moiiunienla,CLI, 104 ; Ediclum,ibid., 1042. De
be- pilulis ecclesiaslicis, Juslinian., LXXIJ,1019, 1039..
ueficiisdesiructis, Carol. Magn.,XCVll,410, 418. Be- De eapitulis a Carolo legibus insertis, S. lvo Camot.,
neticiorumfiseorumqueregalium describendorum for- CLXI.504. De capitulis a LolbarioAuguslolegibus
mulae,iMd., 339, 340. De his qui habent beneficia addiiis. S. Ivo Carnot.,CLXI,305
regalia, ibid., 534. De his qui fraudem faciunt in re- CAPITULAREPippini regis, Xf.Vl,1516. Capilu-
galibusbeneficiis,iMd. lare generale Aquense, Carol. Magn., XCVIl,245.
BONA.De bouis vacanlibus,Const. Magn.,VIII, 97, Capilulare Aqiiilanicum Pippini regis, XCVI, 1519.
156,317. Capilulare Alliniacense, Carol. Magn., XCVII,4i5.
IJOMA EC.CLESLE. Ut.deficientibuscognatis, Ecclesia Caroli Magni capilulare missorumAquilanorum,iMd.,
haerediiatemcapiat, ulque leg.Mafirma maneanl, Const. 671. Capilulare Bajoaricum, Carol. Magn., XCVll,
Magn.,VIII, 265. Ul qui res Ecclesiaeeme.runtaut 277. Capitulare Bouoniease, iMd., 335. Capitulare
doiio acceperunt,eas reslituant, Const.Magn.,VIII,269. Francofonense, iMd., lal. Capiinlare Ingelheimen-
Ulde rebus Ecclesisenibil episcopiauferant,S.Isidor., se, iMd., 509. CarolomanniprincipisCapilulareLifli-
LXXXIV,400. Si de rebus EcclesiiBpro praestalione nense, ibid., 1503.Capilulare quod Pippinus rex in-
aliquid dari dicalur, causa praestili cognoscatur,ibid., sliluit cnmsuis judicibus iu Papia, ibid., 189. Capi-

433. Quaede conquisitisrebus inler Ecclesiam et tulare Saxonicum,ibid., 199.Pippiuiregis capitulare
sacerdotis haeredesdivisio fiat, ibid., 436 Si opiseo- Snessionense,id., XCVI,1504. CapitulareTicinense,
pus monasleriumfacial vel parochitanam Ecciesiamdi- id., XCVIl,211. Pippini regiscapilulare Vermeriense,
tet, quanlam partem de rebus Ecclesiaj eonferal, ib':d. id,, XCVI, 1506. Pippini regis eapitulare Vernense
Ut epiicopusterliamecclesiasticarum rerurnsibi de-
duplex, iMd., 1508. CapitulareLamberliimperatoris,
bilam parlem cui elegerit conferal, ibid. Ne exlra Mo.uinenla diplomatiea, CXXXVHI,812. Capitulare
constitutum ordinem morienlissacerdotis hieredes rem de exercitalibus, Carol. Magn.,XCVH,555CapiMlara
ejus adire prassumant,ibiit.,
437. De invasoribusre- de exercitu promovendo,ibid., 265. Capitujarede la-
rum Ecolesia?,ibid., 826. De gubernatione bonoruin tronibns,ibid., 279. Capitulare missorum,iMd., 473.
Ecclesia?,iMd., 576. De pecuniaquae in EcclesiaDei CAPITULARIAAquensia,Carol. Magn.,XCVH,245,
otTerlur, l ideliter et
colligenda dividenda, iMd., 621. 505. Capitularia Aquisgranensia,iMd,, 221. 281,315,
Qualiter stabilitum maneal quod episcopus iu amicis 325, 329,538,55'>,595, 441,825. Capitulana Longo-
suis servis aut liberlis de re Ecclesiaasusedonare volue- bardica, ibid., 245, 231, 261, 315, 519. Capilularia
rit, iMd. De rediiibusEcclesi-evel oblationefidelium Noviomagensia, i Md.,501, 541. Capilularia sanclio-
ut, qualuorportionesfieri debeant, iMd., 805. Debene num, S. Agobard., CIV,71 Capitularia in Theodonis
gerendis bonis Ecclesise ab episcopis, ibid., 805.Lt villa, farol. Magn., XCVIl,281, 4'43.Yaria capilularia,
res Ecclesiaenon alienentur, sed dericis, vel monachis, iMd,, 209.
anl percgrinis in usum tantummodolargiantur, iu epi- CAPITULUMpro pago Cenomanico, Carol, Magn.,
stola Symmachipapae,iMd.,811. XCVII,209. .
BONA MATERNA. De bonis maternis, Consl.,VIII, CAPTIVI.Zelus S. Cyprianlet Christianorumad re-
123,169, 375. dimendoscaplivos, IV, 359. S. Grcgorius Jfiagnus
BOS. De bove cornupeta, Carol. Magn.,XCVII,755. commendatredeinpiionemcaptivorum,LXXVII,616.
De bove qui allerum bovem vulneraril, S. Ivo, CLXl, Pecuniam mitlit S. GregoriusMagnus ad redemptionem
966. Quifuratus bovem quinque boves pro uuore- captivorum, LXXVII,825. Vasa sacra onnisi pio
stkuere debet, iMd., 966. redemptione captivorum sunt alienanda, Gratian. ,
BREVEsacramenti, Formulse
veteres iocerli auctoris, CLXXXVII,899, 900. Ses Ecclesi licile impenduu
LXXXVII,7-92. Breve saeramenlumsecundum ipsum tur pro redemplione capiivorum,ibid., 900. Kes Eo
iudicium,ibid., 796. clesisede^olataenon pra?ponanturcaptivis, ibid , 901.
BREVIS dicitur invenlarium sen chartula summa- CAROLOMANNI capilulare, XCVI,1501. ide CUPI-
rium quarumcunque rerum continens, S. Greg. Magn., TCLABE.
LXXVII,638, 639,900,901. CAROLOMANNI e.t Pippini diplomata, XCVI, 1501-
BKUNl/E.Debruniis.CaroliMagni.Capilul. Francorum, 1590.
XCVU, 131, De bruniis habendis, Carol. Magn., CARPENTARII. De carpenlariis, Erkembald.,
XCVH,732. CXXXVIl,598.
BURDA,BURDATIO,S. Gregor. Magn.,LXXVII,501, CARTULAIREduSaint-Sepulere,CLV,1105-1264.
502,
BURGENSES. De Burgensibus,Willelmi Conq.leges, CASADEI. Ad casamDei qui res suas tradere volue.
CXLIX,1341. rinl, Corol. Magn.,XCVII,25S,
CiESARlANI.De Caesariauis,Constant.Magn.,VIII, CASTALDIS(de) Capitular.,Longobard.,XCVII,158.
148. CASTR4TIO.Deeoqui caslraverit bominem,Begino
CALCIARIUM"est pensio in viciosac vestilus subsi- Prumiens., CXXXII,301,
S.
dium, Gregov,Magn.,LXXVII, 4 93. CASTRENSIS, De castrensi omniumpalatinorumpe-
CALIDA.Calidseaqusejudicia, S. Agobard.,CIV,119, culio, Conslant.,VIII, 205,
120. CANENLATORES. De canenlatoribus, S. Agobard.,
CALUMNIATORES. De calumniatoribusauls, S. Ste- CIV,147.
prani leges, CLI, 1253. CAUPO.t> cauponibus, Erkembald,,CXXXVII, 597.
CANCELLARII.Decancellariis,Carol. Magn.,XCVII, CAUSA.De qualibet causa iiiter homines habita, Ca
452. De capilulis a caocellariopalalii ab arcbiepiseo- pitulare Ticineuse,XCVll, 214. Causainler personam
pis et coihilibusaccipiendis,ibid., .542. publicam et homines Ecclesia?a prajpositisEcclesiarum
CANDENS. Candeutisferri judicium in Ecclesiafierj el iudice publico audienda. Synod Pa*risiens.,.LXXX,
prohibetur, GraUan.,CLXXXVII,612. 452. De causa ebrii hominis, Carol. Magn.,XCVJ,
CANES.Reparatio damni a canibus illali, Abedocet C5S7. Lex de ^causa religionJs judicandi poieslatern
JStbelvolfus,XCVI,1303. . ' Jloroanopontiflcitribuens, Theod, XlH, 677seqq. D
15 INDICES PATROLOGIJE SPECIALES. INDEX CXXIU. 16
eoquicausamjudicalamrepetereprassumat. Carol,Magn., ibid., 151. Cbarta trarturia, ibid., 803. Charlaire-
Xf.VII,259. Deliberaticausa, Consl.,VIII,235,237,2i64 gales sive parensales, ibid., 797. Dechartis regalibus,
5ti9.Chartade suspensacausa.Marculf.,LXXXVII, 715, Marculf.,LXXXVIi.697seqq.
815.Decausarumterminis, Carol. Magn.,XCVII.562. CHARTOPHVLACIUM dustinianitemporeS. Greeorii
Causiemajoresapud Judasosquomodofinirentur., S. Gre- Magni inccnsum,LXXXVII,1056.
gor. Magn.,LXXVlI,785,Causasibi finiendseubi nataB, CHILDEBERTIIII placitum quo locum abbati S.
aisi snspecii sint judices aut causae ipsaemajoressint, Dionysiiasserit,LXXXVIIl,1091.Diplomaquoimmu-
iMd.,815, 814. Causse fiscalesvel divinsedomus, Con- nitates concedit, iMd., 1092. Diploma quo sylvam
stant. Magn., VIII, 153. Ecclesiastici nou suscipiant concedit,iMd., 1095. Diplomaquo villani monasterio
causas sasculares,S. Isidor., LXXXIV,166, 182, 191. concedit,ibid., 1089. ChildebertiIII diplomata,ibid.,
Ut causasauctorumassumendisuorum aliquis licentiam 1095-1107.
habeal;Marculf.,LXXXVIll,72l,8lO.Decaiisis, S. Isid , CHILDERICIII diplomata, LXXXVII,1283-1300.
LXXXII-,
203. De causiscnmmendatis, Formulse vele- CHILDERICIIIIdiplomata,LXXXVIII,1147-1154.
res incerti anctoris, LXXXVII, 798. De cansis alte- CHILPERICIII diplomata,LXXXVIII,1116-1129.
rius recipiendis, Marcnlf., LXXXVII,712. Certis de CHIROGRAPHUM. Afhwiui episcopi Huicciorumet
causis concVssaeSt raulieribus publica accusatio, Gra- iEthelvulfiducis, Append.ad Bedam,XCV,374.
liiln. CLXXXVII, 977. CHLODOVJEI diplomata sincera, LXXXVIH, 6S1-686.
CAUSEDICI.Ut causedici qni acquiescerenoluerint Diplomalaspuria, ibid., 685-692.
recludanlur, Carol.Magn.,XCVIl,778.
CHl.ODOV/EI III diplomaquo immunitalemmonaste-
CAUSIDICUS.Erkembald.,CXXXVI1, 583. De cau- rio concedit,LXXXVHI, 1079.Diploma quoimmunitatem
sidicis, RallieriusVeronens. episcop., CXXXVI, 161. ateloneismonaslerio S. Dionysiiconcedit, ibid., 1083.
CAUTIO.Formulasveteres incerli auctoris,LXXXVH, Dipiomaquo immunitatemet privilegia monasleriiAni-
-*
764, 784. CaUIiones
diverso modo factae, Marcnlf., solensis confirmat., ibid., 1085. Diploma quo villam

LXXXVll,744. Caulio de clavibus, Formulaeveleres monasteriocoiicedit. i6id., 1086. Diplomaquoprivi-

incerti auctorls. LXXXVII,805. Cautio de homine, legia confirmat.,ibid., 1088.
FormulaejAndegavenses, LXXXMf, 849. Cautio de CHLOTAR.IUS I leges a paganisrao expurgavit, S.
infracturis, Pormul veteres, LXXXVII,
806. Cautio Greg. Turon., LXXI, 1163 Append.
dfe vinea, iMd.. 776, 832, 844. Cautio juratoria, S. CHRISTIANISMUS,CHRISTIANI.Christiani orant
Greg. Magn., LXXVII, 725. Cantio juratoria scriplo proregibus, potestatibusel publica tranquillitate, Ter-
.exarata et suscripta in trium capitulorumdamnationem tul., 1, 445. Salus imperatoris cordi est Christianis,
-usurpata,iMd., 669.
ibid., 447. Religiose,jpie,verecundesolemnia publica
CENSITl.De censitis, Constant., VIII, 327. celebrant Christiaui, ibtd., 451. Chrisliani patienles
CENSARIJEleges. Arnob. V, 917. In persecutionibus et rebellionis osores, ibid., 460.
-
GENSUS.S. Gregor.Magn., LXXVII,755, 756. De Religio Ctiristianaa nulla, arte a nullo ofticiocivis de-
censu Conslant. Magn.,VUI, 328; Edwardi Senioris le- torquet homines,ibid., 490. Omnibuscompensatione,
ges, CXXXVHI,
460. De censu sive ascriplione,Con- Carol. Magn., XCVII,255.
stant. Magn.,Vlil, 95, 98.De censu vel reliquis, ibid., CLIENS.De clientis aclioneversus dominum, Willel-
165.De censu^cclesiarum, Carol. Magn, XCVII,725. mi Conquestorisleges, CXLIX, 1507. De clienlom
De censu novo,Synod. Parisiens.,LXXX,452. De praslatiouibus, ib., 1519.De rlientelari jure, ifr.,1318.
censu regali, iMd.,554, 779. De censu regali inqui- CI.OTAR1IIII diplomata, LXXXVIl,1277,1278,127S,
renio, ibid., 565. De solutiooe census, lnnocent. III, 1280 1282
33, 56. De regiouibuscensus, Abedoc.et Ethflvolfus, CODEXDIPLOMATICUS Caroli Magni, XCVII,65-
XCVI,1304. De censibos, Constant.,VIII,95,98. 1084;XCVIII,9 874.
De terra censali, Carol. Magn., XCVH,410. Liber CODICILLUS. De codicillis,Const., VIII, 323, 370.
rensuum , id., XCVIU,475. Lex de censuum perae- De codicillishonorariis, ibid., 355. Codicillus,S. Isi-
qustione ac relevatione, Eusebius Pamphilus,VIII,71. dor., LXXX1I,204, 205
CENTENARlI.Decentenariis,Carol.Magn.,XCVII,555. COEMPTORKS. De eraptione tempore messis causa
CENTONARH. Decentonariis,Const. Magn.,VIII,129. cupiditalis et lurpis lucri, Carol. Magn.,XCVH,529.
COHORTALES. De cohortalibus,Const.,VIII, 120.
CERARII. De cerariis, Carol. Magn., XCVH,129, COLLATIO.De collatione fundorum patrimonialium
653,906. vel emphyleuticorumet rei privala?,Const., VIII, 214.
CEHEALIA.De translatione eerealium, Cassiod., De .bis quaaex publica collatione illata sunt non usur-
LXIX,679. De venditione cerealium, Caroli Magni panda, ibid., 286.
Codexdipiomaticus,XCVII,193. COLLECTA.De malis collectisomnimodisinhibendis,
CESSIO,S. Gregor. Magn., LXXI, 1160,1161; For- Carol.Magn.,XCVH,904.
mulasveteres, LXXXVU, 769, 781,833; FormulajAnde- COLLECTIO.Epislola collectionis, FhnnulaJveteres,
avens., ibid.,839,848,855,854; Formulae inedilae.iMd., LXXXVIl,784.
.893. Cessio a die pwesenle, Formula? veteres, COLONA (de) eviiidicala,Formulaj veleres, LXXXVH,
LXXXVII, 7 94. Cessio a die prsesente ad Ecclesiam, 759
Marculf, LXXXVII, 75. f.essioad Ecclesiam,Formulae COLONITIO.Formula3veteres, LXXXVII, 769.
767.
veleres, ibid , Cessioad ecclesiam a novojedifi- COLONUS. Colonialii originarii,alii ascriplitii, S.Gre
calam,ibid., 762. Cessioad locum sanctum,Marcull'., gjr. Magn.,LXXV1I.690,691. ColoniagrorumEccle-
LXXXYH7t9. Cessionesvaria;, Marculf., ibid., 810. sise certum modiorumfrumenti numerum reddere et
Prologt de.cessionibusregalibus,Marculf.,ibid., 709. afferre Romamtenebantur, iMd., 498, 499. Numnios
CETURIA(de) mulcta, Willelmi Conqueslorisleges, pro frumento nonnunquamdabant,iMd., 499. Coloni
CXLIX1307. u>liceret nubere dominissuis munusofTerebant,ibid.,
CHARITASsive CARITAS.Charitalis administratio. D e 501. ,n quibus causis coloni censilidominosaccusare
adminislralionecharilalis, S. Leo pnpa, LIV. 164.Ec- possint, Coust.,VIII,399. De colonis,iMd., 527; Ca-
clesiaefacultatespauperibusdistribui debent ab episco- rol. Magn.,XCVII, 412,557, 737;AVillelmiConquaest.

pis et clericis, Gelasius papa,LIX,57. De his qui in leges, CXLIX,1309.De colonisfugitivis,Const.etMagn.
usum pauperumconferuntur,DionysiusExiguus,LXVH, VIII,369.Decolouispalrimonialiam,salluensium em-
158; S. Isidor., LXXXIV,
113. De regula collecta- phyteuticorum fundorum, ibid., 187. De colono, Ca-
rum,.LXXXlX,826. De-dislrihutioneeleemosynarum, TOI.Magn., XCVII,774. De
colono evindicato,For-
in casumorlis ejus quieas recepit, Carol.Magn., XCVII, mulasveteres, LXXXVII,757. Per servum colonum
141. Eleemosynaefaciendsequisoamdebeal esse ordo, non polest dominoinvitoOeri praejudicinm, ' S. Iro Car-
modus,causa el finis, Innocent. 111,CCXVIl,753. not., CLXI,1221.
CHARTA.Per chartam ingenuus, si adservjLiuminter- COMES,Carol. Calv., CXXIV,864. Decrela de
pellalus fuerit, Carol.Magn.,XCVII,558. Oflkio comilis sacrarum largitionum, Tbeodos , XIJI,
CHARTAagnatiouis,FormulfBveteres,LXXXVII,765. 521. De comite, Carol. Magn.,XCVII,653,906; Capi-
Charla de causa suspensa, Marculf., ibid., 715. lulare Francorum,ibid., 131;CapitulareManluan.,iMd.,
f.harta qua rex conceditEcclesia*curlum seu fiscumjuris 135; Capitulare Longobard., ibid., 158; S. Bernard.,
ibid...8 80.Charta 719. Ponderatis apud homines religiosos,
propriiet regalis. FormulasBaluzianse, CLXXXII,
ue ducalu, palricialuvel comilalu,Marculf.,ibid,, 7.05. majores et frequenlioresinveniunlur virtutes, Tert., 1,
Charia liberlalis, Regino Prumiens., CXXXII,190, 506, De Christianonon vendendo extra regnum, Ca-
457.Chartade Mundeburgeregis et principis,Marculf., nuti I Monumentadiplomalica,CLI, 1177.
LXXXII,815. Charta paricla, MarculfviMd., 725. CHRODEGANGI (S.) diploma,LXXXIX,1119.
Charta in puellam facta ab eo qui illam invilam traxe- CHUONRADl II constitutiones,CLI, 1059.
rlt, Fotraula)veteres,iWd,, 785.Cbarlasacramenislis. ONClyEleges, Arnob. V. 917.
17 INDEX DE LEGISLATIONE CIVILT. lfr
CIRCULUS.Si quis circulumsolidiexteriorcm incide- tio inter Burgredum regem Merciorumet Wulfadum.
rit veladulleratumin vendendo subiecerit, Const.VIII, Append.ad Bedam,Xf.V,575: Composiiio(acla inler
149. HugonemepisCopumet Willelmum comilem Anlissio-
CIRCUMCISIO vetita civibus Romanis,Regino Pru- dorensem, S. Bernard., CLXXXI1.717. De eomposi-
miens., CXXXII,501.Dehis.qui cir"umciduntur,ibid. tiohe Wirgildi, Carol. Magn., XCVII,751. De com-
CITATIO.Formulacilationis,Marculf.,LXXXVII.829. positionibusquseadpalatium perlinent, CapitulareFrau-
CIVES. De civibus, Willelmi Conquestoris leges, cornm, ibid., 141; CapitulareLongobard.,ibid , 142.
CXI.IX,1"41. CONCAMBIUM. Ludovici pii diplomata ecclesiastica,
CLAMATOR.De clamatore, Willelmi Conquestoris CIV,1300; S. Henrici imperatorisdiplomata,CXL,525.
leges, CXI.IX,1547.De clamatoribus, Carol. Magn, Concambiumde villis, Marculf., LXXXYII,745.
XCVII,525, 328.De clamaloribusvel causidicis.ibid., Concambiumde terra aut vinea, ibid. Cbartade con-
552, 560. De impedimentoclamatorum,ibid., 560. cambio,Formulaeveteres, CLl, 1439.
CLANDfcSTINA matrimonia,Clemeus III papa, CCIV, CONCAMIATURA iiiler duos abbates, Formulaevete-
1485. res, I.XXXVII,803.
CLAVIS. Cautio de clavibus, Formulaa veteres, CONCAMIUS, Formulae Andegav.,LXXXVII,841.
LXXXVII,803. De concamio,Ludovicidiplomata,CIV,1265.
CLEMENTIA commendalur in regendis populis, Hil- CONCESSIO.De concessione regali propriarum re-
debert. Cenoman.,Cl.XXI,144. rum, . Slephani leges, CLI, 1246. Concessiocivium
CLERICATUS.Praeceptum de clericatu, Marculf., pro episcopalu,Marculf.,LXXXVII, 705.
LXXXVH,712. CONCILIATOR.Concilialoresfurum ut furesrepu-

CLERICUS.De c'ericis, Const., VIII.200. De cle- taiidi, S. Ivo. CLXI.946.
ricis et possessionibuseorum, Willelmi Conquesiorisle- CONCILIUM.tConslanllnns congregalionem concilii
ges, CXLIX,1329 PraesidesEcclesiarumjubet esse a petit, VIII, 477. Coucilinmconvocetur per singulos

funclionibuspublicis immunes,Constantinus,VIII,477. tunos, In codice canonum,LVl, 416.
-^f.lerici ne arma ferant, Regino Prumiens., CXXXlf, i.ONi.ITATOR.De concitatoribusseditionumvel lu-

222. Quaesaeculi leges non admiltunt a ciericorum miillunm,Carol. Magn., XCVII,844.
causisrepellPnda,Angelram.,XCVI, 1059. De accu- CONCORDHinter Henricum IV regem- ef populum
salione et judicioclericorum, Cnnst., VIII, 859. De Pisanum ubi pacta inle-r eas inita recensentur, CL|,
cansis ciericorumjndices sa?cularesnon coguoscant.,S. 1151. Concordiainter ClementemIII papam et sena-
Hilar., X. 571. Nnn nisi ab episeopisclerici judicen- tores populumque Romanumsuper regalibus el aliis
tur, Gelas.papa.LIX, 151. Clericumnemoin publico dignitatiliusUrbis.CCIV, ir07-!510.
examinel,Const, VIII, 839. De oeeisioneclericorum, CONCUBINA prohibetur, S. Isidor. Hispal., I.XXXIV,
Isaac Lingon.episc, CXXIV,1083,1086.Dehomicidiis 653. Lex Julia concubinaset merelrices permittons
clericorum. , periniqua, S. Zeno.XI, 297,Deconcobinis,Const.,VIH,
COMES Decomilibus, CarOl.Magn.,XCVII,141,142 233; S. Egbert. Eboracens.arcbiepisc, LXXXIX,594.
148, 185. 725, 883, 904; Hincmar., GXXV,997,1001, CONCUBINARIUS. Decretum contra concubinarios,

1016; S. Stephanileges, CLIl, 1252. Comiteset duces ApudCassiodorum,I.XXIX,7R2.
promiscue civitalibus praesunt, farol. Magn., XCVIII, 1435. fONCULTATURIAepistola, Formulse veteres, CLI,
Conculcaluriaquam abbas facit ad hominem
571. -Decomitibusut ministrisEcclesiaein suis mini-
steriis adjutores sint, id , XCVII,SH. De comitibus suum, Formulaeveteres, LXXXVII,801.
ad teslimonium non admittendis., ibid., 882. Deco- CuNDICTIO.De condictione, causa data, causa non
milibus admonendis de constilulione iM*d.,581. secnta, S. Ivo,CLXI,938.
De comilibusadcustodiammaritimamlegis, deputatis,iMd., CONDONATIO. De indulgentiiscriminum,Const.,VIII,
569. Praecepla comilibus
data, ibid., 451. De in- 243. Dehominibus ad morlem djjudicatisquibusgra-
terfectione comitum,ibid., 148. tia concessafuerit, Carol. Magn.,XCVII, 559.
COMITATUS. Chartade comilatu,Marculf.,LXXXVII, CON'DUCTIO. S. Isidor. Hispal., LXXXII,207.
705.815. CONDUCTOR. De conducloribusrei privalse,Const.,
COMITIVA
viduaeZamarchiservanda, S. Greg.Magn., VIII, 95. Clerici non sint conductores.In codice ca-
LXXVIJ.459. nonum,LVI, 868. De conductoribusfundorumemphy
COMMEATUS. De commeatu,Const, VIII, 252. teuticorum, Const. Magn.,VIII, 132, 214. Episcnpi,
COMMENIUTIO.De causis commendalis, Marculf., clerici et monachirerum alienarum non sint conducto-
LXXXVII,798. res, DionysiiExigui Codexcanonum,LXVII, 171.
COMMENDATITIA de re vendita, Formulasveteres, CONFIRMATIO donalionis, Marculf.,LXXXVIf,710.
LXXXVII.805,815. Confirmatiopro sajcnlaribusviris, iMd. Confirmatio
COMMENDATITI/E litteraead episcopum,ad abbalem, regis de omni eorporefacultatis,ibid., 717.Confimatio
Marculf.,LXXXVII, 753. 754. de omnicorpore facultatismonasterii,iM^d.,720, 809.
COMMISSA.De vectigalibus et commissis, Const, Confirmatiotraditionis ad mouasterium, ibid., 865.
VIII, 221, 224. 223. Confirmaliodeimmunitate,iMd.,809.Confirraatioregis
COMMISSARIA rescindenda.Constant.,VIII,188. in eo qui ab hostibus.estdepraedatusvel ab igne concre-
COMMODATA res commodanti peril, S. Ivo, CI.XT, matus, Formnlaeveteres, ibid., 799; (Marcull.?)ib.id.,

1225. !n rebus commodatisnon venit easus fortuitus, 828. EpistolaInnocentli III de confirmationefceder.s
nisi culpaintervpnerit, iMd., 1225. inler Philippum regem Franciaeel comilem Ftandriae,
COMMODATUM, S. Isidor. Hispal., LXXXIf,207. CCXIV,875.
Notitiade commodato,FormulaeAndegavenses,LXXXVH, CONFISCATIO. De proprietatehomtnisquaeob aliquod
856. crimen in bannum fuerit missa, Caroli Magni Codex
COMMONITORIUS. Indiculns commonitonus ad epi- dip., XCVII,584.
scnpnm,Marculf.,LXXXVII. 715. CONFUGIUM. De confugientibusad Eoclesiam,Apud
COMMUNE dividendum,Conslant.,VIII, 376. S. Isidorumin Excerpliscanonum,LXXXIV,478; S. Ivo,
COMMUTATIO, Formulae veteres, I.XXXVH,789; CLXI,1097';Innocent. III, CCXIV,875.
Carol. Mag., XCVII,7G6;Anamod.,fXXlX, 901, 904, CONGREGATIONES. De congregationibus, Carol.
905,906, 907,908,910,911,912, 915,915, 916. 917,918, Magn.,XCVII,777.
- 919, 921, 922. 925, 924. 925, 926, 927,928,929,950, CONJUGIUM. De legitimoconjugio,S. Egbert. Eborac.
934, 955, 936,937,938,940,941, 942, 9
943,944,945, !6, arcbiepisc, LXXXIX,592. De prohibilo et illiciio
947, 918, 9i9, 950, 951, 932, 955,954,955,936,957, conjugio,Capitul. ad Saxon., XCVU,147. De con:u-
959, 960, 962; Folquin.,CXXXVI,1187.De comrnu- giis, S. lsidor., LXXXH,365. S. Ivo Carnot. CI.XI,
tatione. LXXXIX,828. Commutatio cum rege, Mar- 583, 656.De conjugiisprohibilis,Canuti I monumenla
culf., LXXXV1I, 717, 816. Ita valet commulatiosicut diplomatica,CLI, 1173. Clandestinaconjugiafieri non
et empiio, S, lvo Carnot., CLXI,96I. Commutaliooes debent, Gratian., CLXXXVIl,1447.
de terris, Formulaeveteres, LXXXVn,765,852. Cbarta CONJURATIONES, De coniurationibus, Cresconius
commutationis,Formula?inedita?,iMd.,897. episc, LXXXVIII,904.
COMPENSATIO pro furto, Ethelbert.. LXXX,348. CONSANGUINEI adversusextraneos lestimoniuranon
Pro furto regi facto,ibid., 317. Compensaiiopro ho- dicant, Gratian.,CLXXXVII,677.
micidioservi regis, ibid., 347 Compensatiopro latro- CONSANGUINITAS. Lex Romanade consanguinilate,
cinio,iMd., 319. Compensatiopro slupro, iMd.,348, S. Ivo, CLXI.669.Deconsanguinitate.Colt.S. Auselmi,
549.fompensatiovirginis, ibid., 553, 554. CXLIX.525.Ne consanguineiconiunganlur,Con. Bem ,
fOMPLACITATIO.Anamod.,CXXIX,904, 907, 909, CLXXIX,682; Gratian.,CLXXXVIII,
16JB3. De nnpliis
91i, 934,959, 960. consanguineorum, Raban. Maur , CX, 1087. Quomodii
COMPOSITIO, Carol. Magn.,XCVII,563.- Composi- computandisint gradus cousanguinitatis,Alcxauder II
10 INDICES PATROLOGLE SPECTALES. INDEX CXXIII. iO
papa, fXLVI, 1579;Gralian
, CLXXXVII,1676;Willel. CONTURBATOR. De contnrbatoribusEcclesia?oppri
abb. CCIX.645 Quota gene.ralioneconjugia copnlarl mendis, Carol. Magn,,XCVII,804.
deheant, Raban. Maur., CX, 1083;CXIl, 1573, 1574. CONVENTUS Moguntinus,Henrici IV Constitnt.,CLf,
Post alieujus, nullus rie e.jnsconsanguinitatesponsam 1128. Conventus Oppenheimensis, ibid., 1125.
accipiat, Gratian., CLXXXVIII, 1596. Fraler sponsam ConventusRatisponensis,iM'd.,1140. ConventusTici-
fralris post ejus morlemnon ducat, iMd., 1393 (Jsque nensis, ibid., 1126.
ad seplimam generationem, nullus de sua cognatione CONVOCATIO. De convocationeepiscoporumad col-
ducat uxorcm, iMd., 1663.. lationem, S. Oplat., XI, 818.
CONSCIIcriminumsusceptoresquelalrncinantiumpari CORNELIAiex testaihentaria, Gratian., CLXXXVH,
judiciornmpcenalegibns constricli, S. Leo, LVI, 657, 978. Ad legem Corneliamde falso, Conslant., Vlll,
De his qui per malum ingenium alium auxiliaverint, 133, 304.
Carol. Magn.,XCVII,237. De his qui cum furibus CORNICULARTI. De corniculariis,Constant,VIII, 120.
consciifuerunt, iMd.,767.Conscii furum utfures repu- CORNUTIANA charta, Ad Anastasiumprolegoroena,
tandi, S. IvoCarnot.,CLXI,946. CXXV1I,97I.
CONSENSUS matrimonium facit, S. Tvo,CLXI,587, CORONATIO CaroliCalvi, Hincmar., CXXV,805.
616. Coronatio LudoviciII, iMd., 809. foronatio Judilh Ca-
CONSILIARIl.De consiliariis,Ralher.. CXXXVI,173. roli liliae,iMd.,8ll. CoronalioHerminlrudis regina:,
CONSPIRATIO.Decoi)spiralione,CaroI.Ma}-n.,XCVII, 727. Coronatio Arnulfi imperaloris,iMrf.,
^778. De conspiralione contra regem et reginam, S. CXXXVIII,
809.
Slephani leges, CLI, 1253. De conspirationibus, CORREPTIO.De correptione ejos qui magica arte
Cesconius episc, LXXXVIH.904;Carol.Magn.,XCVII, criminatussit, Gelasius papa, LIX, 146.
286, 289, 552, 650. CORREUSdiciturfideijussor, S. Greg.Magn.,LXXVII,
CONSPJRATORES nares slbiinvicem praecidant,Reg. 1156.
Prnmiens.. fXXXII,366. CREDITOR.Creditorisjus in debiloremvarie a legibus
CONSTANTINUS annuorumtributorum quaenomine variis slalutum e.t,S. Greg Magn., LXXXII.6:>6,719.
terrae conrerebanlurquartam partem agrorumpossesso- Quid creditorem agere oporleat, cui927.debitum die
ribusdonavit, Euseb. Pamphil.VIII, 70. Constanlini statulo non solvitur, S. Ivo Carnot., CLXI, Acre-

constiiulioadversus haereticos,iMd., 279. fonstantini ditoribus res alienaeinjuslse non defraudentur,S. Greg.
leges in graliam confessorum,ibid., 43. Constaiitini Magn.,LXXXIl, 504. Filinm debitoris a creditoribus
lex de pietate in Detimet de Ctiristianareligione, t'Md., teneri velant leges, iWd., 719.-Creditores non urgeant
41. Conslantinileges pro martyribns el pro ecclesia- fiiiosdebitoris cujus hseredilatem tenuerunl adire, ibid.,
rum praediis, ibid., 45. Constanlini ediclum, Vitse 826.Quibnspienis pleclantur creditcres qui personam
Palrum, I.XXIV,523. liberam, pro debito relinuerunl, ibid., 718, 719.Quid
CONSTITUTIO.
S. Isid., LXXXII,201. Quidsit con ferrp credilorem oporteal qni debilorem suum asgro-
slitutio, Gralian.,CLXXXVll,52. De constitnlionibus tanlem molestat, S. Ivo Carnot.. CLXI,930.
et edirijs, fonst., VIII,242. CRETIO,S. Isidor. Hispal.,LXXXII,204.
CONSTITUTIONES. Conslitntio Theodosii Majnris in CRIMGN.De indulgentiiscriminum,Const., VIII.225.

haereticos,S. Optat, XI, 1192. Prima constitulio qua De criminibusin lege.conscriplis,S. lsidor., LXXXII,
occasioneelcujusimpulsudata, MariusMercator,XLVIIl, 20^. Decrimiuelaesaemaiestatis, Carol. Magn., XCVll,
390. Constitulioprima, Honoriiimperaloris ad Palla- 209.
dium,ibid., 379. Constiluliou Honorii imperatoris CRIMINALIA neeotia infraannum lerminentur, S. Ivo,
ad Aurelinm de subscribendadamnalione Pelagii et CLM, 951.
Creleslii, iMd.,394.- f.onstitulio Constantii ad Volu- CRUX.De cruce evindicata,Formulaeveter.,LXXXVH,
sianum,ibid., 404.ConstitutioValentinianiIII ad Ama- 802.
cium, ibitt., 409. ConstitutioValentiniani111 de Ma- CUPARII.De cupariis, ErkemhaUI.,CXXXVII,396.
nichaois,S. l.eo LIV, 622. Constitutio Justiniani CURATORpupillorum debet jurare qnod omnia geret
contra Anthimum et Severum haereticos, Justinian., quaepupillis commoda judicaveril, S. Ivo, CLXl, 931.
LXXII, 975, ConstitutionesAquisgranenses, Carol. Curator civitalis quid sit, S. Greg. Magn, LXXYII,
Magn., XCVII,373. ConstitulionesOlonnenses,iMd., 1022, 1502. De tutoribus creandis, Constanl., VIII,
4471. Constituliones Wormatienses, ibid., 601. 176,326. De curatoribus Kalendarii, iMd., 110. De
ConslilutionesMarcianiimperatoris de synodoChalce- administralioneet periculo curatorum,ibid., 113, 155,
donensi, S. Leo, LYI, 547,549, 551. Trium Ottonum 553, 370.
constitutiones ecclesiasticae,CXXXVIII,821. De CURIAMoguntina,Henrici IV Constitut, CLI, 1135,
libro constitutionumTheodosii,S. Ivo,CLXI,304. 1136.
CONSUETUDO, Oarol. Magn.,XCVII, 804. Quid CURSUS.De cursu publico,Constant.,VIII, 117, 118,
consuetudo, S. Ivo, CLXI,1120; Gratian., CLXXXVII, Ul, 299, 514. De cursu temporis, iMd , 216.
50. De auctoritate legis et consuetudinis,Capitulare CURTIS,CORTIS,f.URIUS. Decurli dominica,Er-
Krancorum,XCVII,
145; Capilulare, Longobard.,ibii., kembald., CXXXVII,594. Capitulare de curlis impe-
144. Consuetudofrustra rationi opponitur,Gratian., rialibus, Carol. Magn., XCVII,349.
CLXXXVII, 46. Veriiate revelata consuetudinemsibi CUSTODIA.De custodiasalulis regum et defensione
cedere oportet, ibid., 46. Radiciiusest avellendaper- prolispraeseiitiumpriucipum,S. Isidor., LXXXIV,389

niciosa consuetudo,ibid Quaelibetconsuetudoveri- l)e custodiisnocturnis.WilleimiConquesl leges, CXHX,
lali est postponenda, iMd., 46, 47. Non polest con7 1319. De custodiaieornm, Const., VIII, 198, 589,.
suetudo legem el rationem vincere, S. Ivo Carnol, CYROTHECARII.DeCvrothecariis,Erkemb.,CX\XVlI,
CLXI,309, 1120;Gratian.,CLXXXVII,58. De injustis 556.
consuetudinibus, Carol. Magn., XCVII,408, 414, 576, DAGOBERTlI, Francorum regis, diplomata,LXXX,
579. Collectiocoiisuetudinum,ApudRichardumabba- 490-564.
tem Floriacensem,CXXXVI,1303. Nonhmannorum DAGOBERTIII diplomala, LXXXVII,1501-1514.
anliquae consuetudines, in concilio apud Lillelionam, DAGOBERTIIII diplomala, LXXXVIII,1111-1155.
anno 1080 celebrato, confirmatae,In legibus Willelmi DAMNARE, DAMNA'l'US. Ne sine accusalorelegitimo
Couquestoris,CXLIX,1229. qtiispiam condemnetur,S. Isidor., LXXXIV,599 Dam-
CONSUL.De consulibus,Innocenl. III, CCXIV,218. nati servi res ad dominumperlinent, S. Ivo, CLXI, 98.
CONSULARIS.Consulares et consules olim fiebant De bonis damnalorum,Constant.,VIII, 208. Quid ,
per codicillos,S. Greg.Magn.,LXXYII,416. De cou- fieridebeat de bonis capilaliler damnati, S. Ivo Carnot.,
sularibuslegibus, S. Isidor., LXXXII,201. CLXI, 928. Bonacapilali crimine damnatorumad co-
CONSULATUS. Consulaluma Justinianoabolitumfru- gnatos deveniant, ibitt., 1222.
stra reslituere tentavitJustinus,S. Greg.Magn.,LXXVII. DAMNUM. De damnisillatis, Hincmar., CXXV,1078.
446,599,1323(Not.). De compensatiouedamui a pecudibus illali, Canones
OONSULTATIO. De consullationibus.Conslant. Magn., Hibernenses. XCVI, 1522 el seqq. Damnum ex oasu
VIII, 93,574. plus minusvecadil in dominumrei id inferentis,S. Ivo,
CONTEMPTUS.Contemptus legumexagitatur, S. Ago- CLXI. 1226.
bard., CIV, 187 tet seqq. De contemptujusti judicii DANEGELDUM. De Danegeldo,WillelmiConq.leges,
S.
comiiis, Stephanileges, CLI, 1252. CXLIX, 1 355; Edward III, CLl, 1193.
CONTROVERSIA. Ad conlroversiamparlium dirimen- DAVIDIScomitisposlea regis Scotorumcharta, JCV,
dam unum sufficit iuramentum, S. Ivo Carnot., CLXI, 368.
950. DEBILITATIO.De debilitalione membrorumgladio,
CONTUMAX.De contumacibus,Carol. Magn.,XCVJI, S. Slephani leges, CLI, 1253.
767. DEBITOR.Debitoribusvaria; a legibus et imperato-
21 INUEX DE LEGISLATIONE CIVILI. 22"
ribus poenaeinflictae,S. Greg., LXXV.II,'656. Debi- DESERTORES. De deserloribus, Capitulare Tici-
toribus olim clericatus et honor quivis interlictus, iMd., nense, XCVII,213.
663.Quiddebeatfacere debilor nonhabensquid debita DESPONSATIO.De desponsatione impuberum, In-
persoivat, S. Ivo Carnot., CLXI, 927. Quid patiatur nocent III, CCXIV,290, 539, 791.
debitor qui teropore redditionis volnerit frustrare cre- DIACONISSA (de), Carol. Magn.,XCVII, 881.

ditorem, iMd., 928 Ne quis debitorem segrotanlem DIGESTUM.Digeslorum codex sive Paudeclae,Paul.
molestet. iMd., 930. Quomodojndicandaetergiversa- Warnefrid., XCY, 468.
tiones debitorum, iMd., 933. De debiloribus, iMd., DIGNITATES.De dignitalibus, Const., VIII, 394.
908, 962. Palatii Francorumdignitates, Codex Carolinus,XCVIII,
DEBITUMpromittens ad solutionem tenetur, S. Tvo 587.De multa prodignitate Ecclesiaeconlerenda,CLI,
farnoi., CLXl,962. De debitis regalibusqualiter solvi 1171.
debeant, Carol. Magn.. XCVII, 259, 557.De debilis DII. De diis novis instituendis leges. Tertul., I, 290^
solvendis,de eredilis rehus et conipensatione, S. Ivo, Deospuniunt leges gentium.In Vitis Patrum, LXXIII,,
CLXI,947.Pelitio debiti per jusjurandum,ibid , 899.
DECIMATIO. De decimationethaynorum,/Elhelredi II DILATIO. De dilationibns. fonst., VIII, 112, 330;
monumentadiplomat, CLI, 1166;S.Stephani leges.CLI, S. Gregor. Magn., LXXVII,577, 802.
DIPLOMA.Diploma Oltonis I, XCVHI, 30. De di-
DECIM/E.De decimis, S. Maxim.Taurin., LVII, 901; plomate"Henrici, iMd., 32. Diplomatn,iMd., XCVII,
Abedocet ^Eibelvolfus,XCVI,1519, 1320;Carol. Magu., 913-1084. Diplomata Slgeberti, LXXXVH,319-526.
XCVfl,127,128, 411, 451, 577, 579, 844,87S, 905, 908; Chlodovaeidiplomatasincera, iMd., 681-686.Diplo-
Regino Pruniens., CXXXIl,190,197, 201,202,237, 239, mata ad S. Willibrordum vel ab eo collata, LXXXIX,
417, 418; S. IvoCarnot.,fl.XI, 1093,1096;Innocent. III, 555-536.De diplomatibusRudolphi regis Romanorum,
CCXIV,189; (XXVI,1205. De apibus et aliis multis XCVIII.41, 865.
minimis decimis, Willelmi Conq. leges, fXLIX, 1334; DIRIPERR.Invitans alios ad diripiendum quid pali
CLI, 1192.De decimis ac censuecclesiastico, Carol. debeat, S. Ivo Carnol., CLXI, 311.
Magn.,XCVII,
7 25.Operaadespotica, id., CXXXVIII, DISCIDIUM,Regino Prumiens. abb.t CXXXII,304.
480. De obligatione praestandarnmdecimarum, id , Sacramentumde discidio incestuoso, ibid., 329.
XCVII,127.De decimis praestandis,ibid , 146, 196.
DISCRETIO.De discretione causarum, S. Isidorus,
De decimisEcclesiaereildendisde ovibus el parcellis, LXXXXIV,375.
Willelmi Conq.leges, CXLIX,1334; Edwardi 111leges, DISPENSA(de) missorumdominicorum,Carol. Magn,

CI.I, 1192. De decimis reddendis, paupere alendo et XCVII. 443, 583.
eleemosyna e regiis praediisannuatim eroganda, Ethel- DISSOLUTIOmatrimonii.Dissolvendimalrimoniifor

slani leges, CXXXVHI,461, 463. De decimis exqui- mula, FonnulaeAndegaveuses, LXXXVII,854.
Tendis, Francnrnm regum capitul., CXXXVHI,582. DIVINJE leges naturae, humanse moribus constant
De decimis reddendis, Canuli monumeutadiplom., CLf, Gratian., CLXXXVII,29.
1174. De decimissolvendis,Innocent. III, ff.XVI, 163, DIVISIO.FormulaeAndegav,, LXXXVII, 853. De
502. De riecimisad Ecc.lesiamTehani perlinentibiis, divisione ubi regis accesserit missus. ibid., 712.
Canul.monumentadiplomalica,CLI, 1174. De decimis Paclum divisionis inter fralres, ibid., 804. Divisio
Templariornm, Monumentade bello sacro, CLV, 1237. imperii, Codexdiplomat., XCVII,295, 375, 641. Di-
DliCRETJOde servis et asylis, Chlotarii II Franco- visionis imperii formula, ibid., 669.
rum regis ecclesiasticaeprat-ceptiones,LXXX,449-452. DIVORTIUM.De divortio, Dionysius Exig., LXVIf,
DECRETUM.Decreta rnajorum servanda, S. Greg. 247; lnnocent. III, CCXVI,238, 258. De causa di-
Magn., LXXVII,596,697, 598, 618.-UE conciliorumet vortii, ibid., 749. Tribus de causis poterit- uxor a viro
praesuluraRomanorumdecretaeuslodiantur, S. Isidorqs, divertere. Hselidhaleges, CXXXVIII,474. Non lice.t
LXXXIV,551. Decretum judicii universalis edilum mulieri dimittere quem sciens servum accepitin virum,

in nomineprincipis, iMd., 450.Decretumquod factnm Gralian., CLXXXVII,1434. Non debet separari con-
fuit ad compendiumpalatium publicum, Pippini diplo- jugium quando ambo conjuges sunt adulteri, Innoc. III,
mata, XCVI,757.CaroliMaguidecretum, Carol. Magn-., CCXV,1418. De divortio propier cognatinnemspiri-
XCVII,675. tualem, ibid., CCXIV,360,561. De divnrtio Philippi
DECURIO.De decurionibus,fonstant., VIII, 97,150, regis, ibid., 617, 881-896. De divortio Lotharii regis
134, 144, 148, 185, 191, 251, 284, 290, 294, 293, 309, et Tetberga?reginae, Hincmar.,CXXV,612-760.fontra
524-529,359, 584-590. divortium, S. Aug., XL, 100; Codex diplomat, XCVII,
DEFENSOR.Codicillisdefensoris officium
committe- 739. De iis qui uxores, divorlio intercedente, relin-

batur, S. Greg. Magn., LXXVII,999. Munia defen- quunt, In Excerplis canouumS. Isidor., LXXXIV,476.
sorum tum polilicorumtum ecclesiasticorum,ibid., 480. Si se nuptiis vinxerunt, ariulteri esse monstrantur,
Muniadefensorumcirca lites componendasibid., 534, t'6.,651.Deiisqui uxores,fornicationiscausa,relinquere
610, 1126,1150, 1221,1227. Muniadefensorumcirca et alias sibi conjungere volunt quid sentiendum, item
reos pcenisafficiendos,ibid., 637, 672, 1170.Munia et de eo qui eam quae uxor putatur desponsasse se
defensnriira circa lestamenla, ibid., 852, 853, 863, 977, abnegat, Lanfranc Canluar. archiepiscop., CL, 518.
978, 1009, 1069. Causaslaicorura cnm episnopis ali- Nisi coramEcclesia consanguinitateprobata, nxoremdi-

quandodefensoribuscommissae,ifcid., 963. Defensoris mitlere non licet, Alexander II papa, CXLVI,1588.
unius causaalteri defensori committilurjudicanda,ibid., Vir, uxore vivente, alteramducere non potesl, testanie
993. Defensoresab imperatoribus petebantur, iMd., Scriptura, Gratian., CLXXXVIl,1428.
480 Defensores Ecclesiaequi fnerinl, quori eorum DOLU8. De dolo malo, Const. VIII, 170. Dolum
officiumetinstitulio, ibid., 200. Defensorisinstituendi aut metum adhibens ut ad aliumres transeat uterque
formula, iMd., 754, 954, 1149. et vi et do!o tenebitur, S. Ivo Carnot., CLXI, 944.
DELATOR.De delaloribus,S. Isidor. Hisp., LXXXIV, DOMINICADIES. De observalione diei Dominicse,
53; Carol. Magn., XCVII,19, 894. Delatores qua S. Isidor., LXXXIV,285. Observalio Domuicaediei
pcena multandi, Angelram., XCVI, 1061. jubetur, Carol. Magn.,XCVII,196, 239. De operibus
DENARIALEpraeceptum,Marculf., LXXXVIT, 715. servilibus quae diebusDomiuicisnon suntagenda, ibid.,
DENARIALISchana anle regem, Formulaeveteres, 519.
LXXXVII,767.Dedenarialibus.farol.Mag.XCVIl,773. DOMINIUM.Dominiarernm quaedamacquiruntur jure
DENARIUS.De denario S. Petri (Romescot),Wil- naturali, qua-damjure civili, S. Ivo, CLXI,1226
lelmi Conq.leges, CXI.IX,1503,1335,1538.--De denario DOMINUS.lnter dominumet possessoremdistinctio
sanctaeEcclesiae dando, iEtheliedi II monumentadiplo- est, S. Greg. Magn., LXXXYIl,685. Si sciente do-
mat., CLI, 1166. De his qui bonos denarios accipere minooccidit servus, uterque manet culpabilis, S. Ivo,
nolunt, Carol. Magn., XCVII,408, 576. CLXI,921.Dominusuon servus de repetendis conve-
DENDROPHORl. Ce dendrophoris,Constaut., Magn, niendus. ibid., 922.Dedominis, Ratherius, CXXXVI,
VIII, 129. 174.
DENOMINATIO. Chartadenominationisad ecclesiam DONARE. De factiltate donandi pro homine liberoi
de terra, mancipiis,Formulaeveteres, CLI, 1458. Carol. Magn., XCVH,572. De poteslale vendendi et
DENUNTIATIO. De denuntiationevel edictione, Con- donandi in femina, Capitul. Francorum, XCVII, 144;
stant., VIII, 154.Dedenuntiatione vel edictione re- Capilul. Longobard., ibid. Donata ab AmmoniaRo-
scripti, ibid., 235. De reparationibusdeuuntiationum, manaeEcclesiaedomus, Caliceno illius nepoti reddenda,
ibid., 141. S. Greg. Mag., LXXVII,954.
DEPOSITUM.De deposito, S. Isidor., LXXXII,207, DONATIO.S. Isidor. Hispal., LXXXII,206; Anamod.,

208; Carol.Magn., XCVII,756; S. Ivo, f.LXl, 951. Si CXXIX, 905.Praeceplum donationis.Marculf.,LXXXVII,
quis alicuidet deposilumtres testes adhibeat,ibid., 931. 707. Fraeceptuui de Lcesiverpo,per manum rcgis,
23 INDICES PATROLOGIiE SPECIALES. - INDEX CXXIII. 24
ibid 708. Donatio ad casam Dei, Formulae veleres, tione ecclesiarum,Codex diplomat.,XCVII, 541; Begino
ibid., 772,804; (Marculf.?) iMrf., 811, 812. Donatio Prumiens., CXXXII,199, 417. De Ecclesiarumresiau-
ad casam Deipro missis canendis, ibid , 857. Donalio ratione in fabricisvel dedicatione,quid sit observandum,
EcclesisB,ibid., 779. Cessio ad Ecclesiara,iMd.,*767. S Isidor., LXXXIV,832.
Cessioa die praesentead Ecclesiam,iMd.,.731, 810. ECQUINIepiscopi charta, Append. ad Bedam,XCV,
de
Donatio parva re ad Ecclesiam, iMd.,732, 810. 571.
Donatio ad Ecclesiam post obilum,ibid., 793. Si aliqui EDGARIregis leges ecclesiasticae,CXXXVIII,485-
rem Ecclesi ad usum habeant et de sua proprielate 498.

aliqnid donent, iMd., 750. Ul omnishorao liber pote- EDICTIO.FormulasBaluzianae,LXXXVH,860.
statem habeat, ubicunquevoluerit, res suas dare pro sa- EDICTUM.S. Isidor. Hisp., LXXXH.201. Qnidsit
lute auimsesuae,Carol. Magn, XCVII,404.De clerico edictum, Gralfan., CLXXXVII, 32. Edictumpraefecto-
qui in monasterio tonsuratur et rem suam
ad ipsum rora legi principis postponendum, Marius Mercator,
locum donat., Marculf.,LXXXVIT, 729. Cbarta dpna- XLVII,391. Exemplar edicti prsefectorumpraetorii,
in
tionis monasterio precaria, iMd., 875. Donatio a ibid., 592. Edictisuti quid? iMd., 528. Edictage-
die praesenle,iMd., 862. Cessioa die praesente,ibid , neralia nominibuspraefectorumpraetorii inscribi solita,
794. Alia cessio,ibid., 810. Cessioad laicos,ibid., ibid., 381 (noi.). Edietanon propnnebanturin provin-
816 Qui de grandi causa fecit donationem,iMd., 728. ciis nisi prsesidumprogrammatemunita, ibid., 566, 785,
Cbarta donationisinter virum et feminamde eorum 827, 833. Quodnamdhcriraen inter edicta et lilteras
rebus, ibid., 733. Item alia sine aliqua minntione, imperatorurn ad prtesides, ibid., 833. De ediclis,
ibid. Donatio inter virum et uxorem, tamen gestis Const.Magn.,VIII, 212. Ediclum Galerii pro Chri-
sit alligata, ibid., 785. Donatioin sponsam facta,ibid., stianis quandoemissurael proposilum Nicomediae,La-

785. Donatioad sponsam,ibid., 799. Donatio ad ctant., VII, 250, 781, 786. Edictum Diocletiani et
filios, Formuloeveteres, iMd., 777. Donatio quam Maximianiadversus Christianosquo die et anno promul-
pater facitDliosuo, ibid.,801,802, 817. Aliadonalio gatum, ibid., 213, 317, 506, 687. EdiclumConstanlini
de eadem re, iMd., 817. Donatio ad filios naturales, et Liciniiin gratiamChristianorum,ibitt., 267.-Ediclum
ibid., 819. Donatioquam homo donat ad parentem Pro religionisliberlate, id., VIII, 105. Edictumquo
suum, ibid., 804,Siquis servo suo, gasindosuo aliquid Constanlinnsurbem Romam,etc, etc , Silveslropapaeet
concedere voluerit, ibid., 749. Donatio scripto fir- ejus successoribustradlt, Const., VIII, 567, 578. Edi-
nianda, S. Gregor. Magn, LXXVII, 618. Epislola ctum propositum a Volusiauo prsefecto urbis, S. Leo,
donationis.Marculf.,LXXXVIl, 8 10. LVI, 500. Edictumad ubique conslitulosepiscoposet
DONATIONES.Codex Carolinus, XCVIII, 565. patriarchas, Justinian., LXXl,957. Edictumimpera-
Donationes ac teslamenta, LXXXVIH,1155-1518. lorum in confirmalionemconcilii Chalcedonensis, S.
Qnalit.erdonalionesvel testamenta legantur, Marculf., Isid. Hispal., LXXXIV,173 seqq. Edictumde expedi-
LXXXVII,749.Dedonationibus,Constant.Magn.,VIII, lione Corsicana,Carol. Magn., XCVH, 461.Edictum
135,140,176, 212, 371; Carol. Magn, XCVII, 840. Oltonis pro Balherio, in Ratherii vita, CXXXVI, 88.
Donationum chartae, Codex diplomat., iMd., 212. EDITIO legibus comprehensa, Auctor incerlus,
Chartula comitissaeMathildae,seu donatioS. Sedi semel LXXXVIT,790?
el iterum facta,XCVIII,659, in epistolapapaeLeonis ad EDMUNDIleges ecclesiasticae,CXXXVIII,479-486.
Carolumimperatorem. EDUARDIsenioris Ieges, CXXXVIII,459 462
DONATISTiE.De Indulgentiaetarbitriilibertate Do- EDUCATIO.De educalionefiliorum a parentibus et
natislis concessaa Constantino,VIII, 775. Leges iui- patrinis, Carol. Magn.,XCVII,550.
peralorum in Donalistas,S. Optat., XI, 805. Leges EDWARDIIeges de clericis et possessionibuseorum,

Constanliniin Donatistas, ibid., 794. Honoriileges in CLI, 1191. DonatioEdwardiregis, LXXX,96.
Donalistas, ibid., 817,1194,1212,1216,1420,1424,1428, EFFUSIOsanguinis.Effusionem humaniom-
1430.LexTheodosiiJunioris in Donatistas,ibid., 823. nes leges prohlbent, S. Ivo, CLXl,sanguinis 689.
Lex Theodosiimultaedecemlibrarum auri in haereli- ELECTIO.Electionts capitula, Francorumregum Ca-
cos, in Donatistas extensa, S. Aug., XXXII, 804. pit., CXXXVIII, 797.Deformael modoin electionibus
Donatistarum pluriroi per leges imperatorum correcti, pontificumobservandis,lnnocent. III, CCXIV,388, 389.
id., XXXIII,796,806.Donalistae pnssessionesamitlere
De electione episcopi,S. Greg. Turon., LXXI, 1178.
jussi sunt secundum leges regum terreuorum, ibid., Quodnon oporteat principes eligere episcopum ex
345. l.egumimperialiumadversusDonatistas utilitas, concilio vn generali, CXXIX,480. Qni alteri mini-
ibid., 796,798,80.2,806; XLIII,313, 425, 733. Leges strant nonsunt ad eleclionempopuli, in codicecanouum
in Donatistaslatas negligi queritur S. Gregorius papa, Eccles., LVI, 716.De electione imperatoris, Innocent.
LXXVII,8t8. III, CCXVI,995. De Caroli Magni successorumele-
D03. Cessio in dotem, FormulaeAndegav.,LXXXVTI, ctione, CodexCarolin., XCVIII,663. De Trium Otto-
849. Constitutio doiis, Marculf., ibid., 823, 876. num eorumque successorum usque ad Fridericum II
Formula solemms de dote, S. Greg. Turon. episc., electione, ibitf.,664. Bosonisregis electio, CXXXVIiI,
LXXI,1160app.; FormulaeAndegav.,LXXXVII,859. 787. Odonisregis electio, iMd., 797.Widonisregis
Libellus dolis, Marculf.,id., 758; Auctor incertos, id., electio, ibid., 803.Lndoviciregis Arelatensis electio,
771; (Marculf?) id., 822, 825; FormulaeAndegav.,id', ibid., 803.
848; Formulseveteres, CLI,1436,1437. ELECTOR.De septem electoribus sacri Romani im-
DOTALITIO reginaeAnglorum,Innocent. III, CCXVI, perii, CodexCarolin.,XCVIII, 666.
268. ELIGII(9.) charla, LXXXVII,658.
DUCATUS.Chartade ducatu, Marculf.,LXXXVII,703, EMILIA lex. Tertull. L 298.
815. EMPHYTEUTICUS. Do emphyteuticojure, S. Greg.
DUELLUM.De duello, Clemens m, CCIV,1501. Magn.,LXXVII,526.
Contra duellum, S. Bernard., CLXXXII,581. EHPTIO. S. Isidor., LXXXII.205; Codex diplomat.,
DUNECANI regis Scotorum charta,Append.adBedam, XCVII,766;Folquin.,CXXXVI,1198, 1199,1205, 1212,
XCV, 366. 1217. De emplione contrahenda,Coustant.,VIII,175,
DUX. Duces civitalum,Codex diplomaticus,XCVIII, 391. De emptione in die Dominica,jEthelstani leges,
370. Ducesjudices in Gallia, ibid., 513. Comiteset CXXXVIIT,464, 468. De emptionibus,Codexdiplo-
duces promiscuecivitatibus praesunt,iMd., 571. mat., XCVII,313.Ne venditioel emptiofiat nisi coram
EADGABIregis Scotorum charlae, Append. ad Be- teslibus et in civitalibus,WillelmiConq. leges, CXLIX,
dam,XCV,366.Eadgari regis Anglorumchartae,ibid., 1313,1519. De empto a fure, ex concilio incerlo,
379.Eadgari statuta, S. GermanusParisiensis, LXXil, LXXX, 829. Si emerit quisquam aliqnid a servo,
nesciente domino,emptio rescindi potest, S. Ivo. CLXI,
EADGARIregis Anglorumcbartae,Append.ad Bedam, 924, 1221.Ab nil emendum.S.Ivo., CLXI,9)9.
XCV.377. l)e illo qui resignolo
alienas rcalo ingenioemptas vendide-
EBRIETAS.Vitium ebrietatis a lege prohibetur, Ca- rit, ibid., 964.
rol. Magn.,XCVII,187. EMPTORIUM.De emptoriis, Willelmi Conq. leges,
ECCLESIA. Leges imperatorum Roraanorumservat CXLIX 1519
IScclesia,S. Ivo, CLXII, 279. De Ecclesiis, Const. EMUNITASregfa. Marculf., LXXXVII,701, 808.
Magn..VIII, 101,180; Theodos.,XIII, 551.De honore Emunitassanctorum,ibid., 775. Confirmatiode emu-
Kcciesiarum, Codex diplomat., XCVII,414, 570, 579, nitate, ibid., 702.

746. De irrupiione in Ecclesiam, iEthelstani Ieges. EPISCOPATUS.Prsecepfumde episcopalu,Marculf,
CXXXVIH, 463, 466. De restaurationeet aedificatione LXXXVII,704. Concessio civiumpro episcbpatu,iMd.,
ecclesiarum, Conslant., VIII, 491. De reparatione 705. Concessioalia civiumpro episcnpatu, ibid., 807.
ccclesiarum, S. Isidor., LXXXIV,539. De restaura- EPISCOPUS.De episcopis, Constant,, VIII, 101,2J2,
25 INDEX DE LEGISLATIONE CIVTLT. 2C
314, 314; Theodos., XIII, 531. Qnod non opnrteat FERVKNS.Ferventis aqnsejudiciiim in. Ecclesia fleri
prinripes eligere
episcopum,Ex concilio vn generali, prohihetur, Gratian..CLXXXVll,612.
CXXIX,480. Indiculusregis ad episcopumut alium FESTLSDIES. De operibus festi diei, CXXXVIII, 461.
beiiedicat.Marculf.,LXXXYII,704. FEUDUM.Caroli Magni Codex, XCVIH, 718.
EPISTOLA.FormulseAndegav., LXXXVII,848. Feudum pre.sbylerale, Regino Prumiens., CXXXIl,416.
Epistola Childebertiregis data per Ecclesiassacerdotum De feudorum jure, Willelmi Conq. leges, CXLIX,
vel omni populo, S. Gregor. Turon., LXXI, 1159. 1318. De feudis alienandis vel noa, Innocent. III,
Epistolasi aliqui rem ecclesiaead usum habeaniet de sua CCXV,1474.
proprietale aliquid donent, Marc.ulf.,LXXXVII.750. FIDEl-COMMISSUM. S. Tsidor.,LXXXII,205.
Epislolaquampater et maler faciuul in filio, Formulse FIDEJUSSOR.Hselidha,CXXXVIII,477. De fide-
Andeg., LXXXVII,8i8. jussore, CaroliMagniCodexdiplomat.,XCVII,147. De
EKCISCUND.E familiae,Marculf., LXXXVII,712.Tid. fidejussoribuscuratorumKalendarii,Const.,VIII, 110.
HEBCISCD.NDJE. De fidejussoribus,Abedoc el jElhelvolfus,XCVI,1292.
ERRORquomododirimit matrimonium,S. lvo., CLXI, De justiliae publicaefidejussoribus,Willelmi Conquaest.
164,593. leges, CXLIX,1320. Fidejussores solu-ion m debiti
ETHELBERTUS.Elhelberti regis cbarta, LXXX,54?. aequaliter in se dividere debent, S. Ivo, CLXI,952.
Judiciaquse Ethelberlus rex constiluit, ibid., 515et Fidejussores omnes et singuli ad solvendum tenentur,
seqq. De lege Anglorumab Elhelberto rege edila, S. cumobligalusnon solvit, ibid., 1223. Nullus contempto
Ivo, CLXI, 505. fidejussore debilorem leneredebet, iMd., 967.
EUNOMIANI. LegesTheodosii Masni adversus Euno- FIDELITAS. De fidelitate promittenda imperalori,
mianos,MarcusMercator,XLVlII,ll25(Not ). Carol. Magn.,XCVII,225.
EUNUCHUS.De eunuchis,Const, VIII, 596. FIDES. De fide lestium et instrumentorum, Const.
EVACUATORIA.Marculf.,LXXXVII, 748;Auctor in- Magn.Vlil, 295,572, 579. Defidecalhol ca, Theodos.,
cert., ibid., 769,798. XIII, 530.Edictnmde fide Conslantinopoliianis,Justi-
EVAGINATIO
gladii. De evaginationegladii sine vul- nian , LXXII,1044. De fideet obsequio erga regem,
nere, S. Stephanileges, CLI, 1255. Willelmi Conq. leges, CXLIX,1517.
EVINDICATEjudicio viro illustro, Formulae veleres, FIDUCIARIUM jus, Innocent. III, CCXIV,1129.
CLI, 1233. FILIAcum fratnbus in palerna alode succederedebet,
EVINDICATIO. Notitiade colonoevindicato,Marculf., Marculf.,LXXXVll,756. Dejnre filisein res servorum
LXXXVil,757, 759. Judiciumevindicatumde colono, quos frater fecit liberos.Carol. Magn.,XCVII,145,14f.
iMd., 759. FILIUS. De legilimis filiis, Innocent. III, CCXVI,
EXACTIO.De exactionibus.Constant.,VIII, 101, 182, 1271. Filiis familiasinscio patre pecunianon commen-
189, 529, 357. De exaclioneEiclesiarum

Galliciaepro- danda,S. Ivo Carnot., CLXI,918. De filiis militarium,
vincise,S. Isid., I.XXXIV,407. Coulraexactiones, S. apparitorum et veteranorum, Constanl.,VIII, 155,516
Bernard , CLXXXII,501. De his quaea filiisel servis acquiruulur, S. Ivo,CLXI,
EXAMEN.De examine forensi, Willelmi Conq. leges, 925. Charta qnaliter pater lilium vel nepotem de
CXLIX,1521,1522. Deexamine aqusefrigidse,Codex rehus suis meliorarepotesl, Formnlaeveteres.LXXXVH,
diplomal., XCVl1,904. 787. De tiliis non legitimis, Regino Prumiens.,
EXCAMBIUM. Excambiicharta seu permutationisinter CXXXII,273. De filiis naturalibusel malribus eorum,
regem el vassalnmhobarumjnrepossidendarum.Formulae Const.. VIII, 586, 588. Quomodofilii naturales effician-
Baluzianae,I.XXXVII,882. tur legitimi, S. Ivo, CLXI,931.
EXCUSATIO.De excusationibus anificum, Const., FINIUMregundorum,Const.,VIII,344, 348.
VIII, 581, 394. De excusationihusmunerum, l'Md., FISCALIA tributa, S. Greg. Magn., LXXVII, 671,
VIII, 400. 675, 676,
EXORDINARII.De exordinariis sive sordiJismune- FISCALTNI. Carol. Magn.,XCVII,557, 737, 774. De
ribus, Constant.,VIII, 284,536. liberis hominibusuxores fiscalinashabentibus,ibid., 55t.
EXPEDITIO. De expeditione exercitali capitulare, De his qui fiscalinasnxores ducunt, S. Ivo, CLXI.594.
Codexdiplom., XCVII,553. De expeditione Romana, FISCUS.De jurefisci., Const.,VIII, 129,162,164,198,
Carol. Mag., XCVII,673. 326. De advocatofisci, iMd., VIII, 116, 579, Fisci
EXPOSJTI.De expositis, Const., VIII, 352. debito i; bona etiam antiquitus, signo principis apposilo,
EXTRADITIO.De extraditione seu fugitivis., Carol. eidem custodienda vindicabanlur, S. Greg. Magn.,
Mag.,XCVIf,144. LXXVII,1119. Fiscorum regalium describendorum
EXTRANEUS.Extranei adoplio in locum filiorum, formulae, CaroliMagni Codex diplomat., XCVII,540.
Marculf.,LXXXVII,757; Formulaeveteres incerti au- Ubicausaefiscalesvel divimedomus, Const, VIII, 155.
ctoris, LXXXVII,787,818. FL.4GELLATIO.De his qui flagellantur sua quaeren-
EXTUAORDINARII. De extraordinariis sive muiieri- les, S. Slephani leges, CLI, 1249.
bus, Constant.,VIII, 255, 284. FORBANNIRE. De forbannitis teloneis, Carol. Magn.,
FABER.Erkembald,CXXXVII,595. XCVII 725
FABIA lex. Constant.,VIII, 126. FOR'BATUDUS. De homine forbatudo, Formulseve-
FABRICAecclesiaerelevandaex quarta parte rediluum teres, LXXXVII,768.
ecclesiasticorum,ReginoPrumiens., CXXXIl,205, 258. FORCAPIUMseu FORISCAPIUM.De forcapiis,Carol.
FAIDA(de). Codex diplomat., XCVII,t33. 141,142, Magn.,XCVII,409,577.
654, 725, 907; Regino Prnmiens abb., CXXXII,281, FORIiSTES. De forestibus dominicis, Caroli Magni
282,327,442,418. De faidiscoercendis,Codexdiplo- Cod. diplomat., XCVII, 581. De forestibus noviler
mat., XCVII,407,575; Regino Prumiens.,CXXXIII,501. institutis, iMd., 411, 577.
FALSXRIUS.De falsariis, Innocenl. III, (XXIV,559; FORMATJE.De formalis epistolis, Formulseveteres,
CCXVI,1216;Ccelestinus111papa, CCVI, 1232. De LXXXVIT858
faisariis puniendis, Innocent. III, CtXlV, 221. De FOItMUL/EMarculfi,LXXXVH,697-757.
pcenafalsariorum,ibid., 494, 559. FORMULyE veteres incerti ancloris,LXXXV1I.757-780.
FAI.SUM.De falso, Constant, VIII, 153. FORMUL^E Sirmondicse,LXXXVII,779-798.
FAMES. De hoc si per plurima loca fames fuerit, FORMULEBignonianse,LXXXYII,798-808.
Carol.Mag.,XCVII,550. FORMUL^E Lindenbrogii,LXXXVII,807-8.
FAMILIARIS.Familiaresadversus extraneos teslimo- FORMUL^:Andegavenses,LXXXVII,857-8.i6.
nia non dicant, Gralian.,CLXXXVII,677. FORMUL/EBaluzianae,LXXXVll,8o5-876
FORMUCEAlsaticae,I.XXXVII,875-S92.
FAMULUS.De famulis,Willelrai Conq.leges, CXLIX, FORMUL^lineditae,LXXXVII,891-902.
1515. FORMUL^:anliquae,elc , LXXX\II. 901-950.
FEMINA.Juxta leges civiles viri non iisdemac.fe- FORMUL/Eveleres. Appendix ad saeculumx, CLI,
ininae pudicitiaenexibus constricti, Eugyppius ahb., 1409-1466.
LXII, 732. Edictumcontra feminas haereticas, Jusii- FORNICATIO. Carol. Magn., XCYII, 230, 736. l)e
niau., LXXII,1009,1010. De poleslale vendendi el fornicationibus,Regino Prumiens., CXXXIl,503 el sefiq.
dnnandiin 1'emina,Carol. Magn., XCVII,144. De fe- Deliberis fornicantibuscum aucillis allerius domini,
mina gravida quaecapitali supplicio damnalur,Willelmi S. Slephanileges, CLI, 1249.
Conq.leges, CXLIX,1309,De feminisviros amittenti- FORNiCATOR.De fornicatoribns,CXXXVIII, 454.
bus, Carol. Magn., XCVII,525. Decreta de viris ac FORUM.Quodomnibusqui lite pulsati sunt, nonalibi
fcrainisDeo dicalis,Burchard.,CXL,791. Vide MCLIEB. quamin proprio foro jnrgandum sit, Angelram., XfVl,
FENUS.ReginoPrumiens. CXXXII,2ii. -Contra fe- 1063.
neralores, Petrus Cantor.,CCY,156. FRACTIO.Defraclioue pacisEcclcsia?,Willelmi Con-
27 1NDICES PATROLOGLE SPECIALES. INDEX CXXIII. 2$
qucst. leges, CXLIX.1554;EdwardiIII leges, CLI. 1192. GLADIATORES. De gladiatoribus,Const., VIII, 295.
FRANCI sua lege vivebant, Regino Prnmiens., Lex de gladiatoribusabolitis,Euseb. Pamph.)VIII,75.
CXXX1I.4I6, Lex Francorum; Agobard., CIV, 117, GLADIUS. De his qui hominem gladioocciderunt, S.

126. De legibus Francorum, S. Greg. Turon., LXXI, Stephani leges, CLT,1233.
1165.apn. De Francigeriaecaede,WillelmiConq.leges, GLEBA.De glebse ascriptiliis,Willelmi Conq,leges.
CXLIX, 1818. CXLIX.1039.
FRANCIJ5res.Rerum Francicarum status, Adrevaldns GLYCERIIimperatorisedictumcontraordinalionesSi-
ahb CXXIY,915. Regni et Ecclesiaestalus sub Ludo- moniacas,S. Leo, LVI. 896.
vicn Pio, ibid., 922. Post parlilionem regni a filiis GOSPATRICIIcomilis de Dombar chartae, App. ad
Ludnvicirerum facies,ibid., 936. Bedam,XCV,309.
FRAIRICIDA.De fraliicidis,Caroli Magni Cod. diplo- GUNDOBADA lex, S. Gregor.Turon., LXX1,230; S.
mat , XCVII,231; Regino Prumiens.,CXXXII,290, 291, Agobard.,CIV,115; Hincmar.CXXV,1026. Lex Gun-
296, 300. dobadarecepla per omnes ubiqueprovjneias.S.Agobard'.,
FREDERICUSII. Frederici II imperaloris promissio CIV, 121. Non lex sed nex. ibid.
Innocentio III, CCXVII,301j Frederici II cessio cn- GUNDEMARI regis decrelum, LXXXTV,482.
miutus fundani Innocenlio III, ibid., 301. Frederici GYN/ECIARIUS. De gynaeciariis,Consiant.. VIII, 148.
Hpromissiode coronaSiciliasab imperioseparanda,ibid., HADRIANUS.Leges ex DraconiselSolonisfibrisAlhe-
505. niensibusab Hadrianoscriptae,Cassiod.,LXIX, 1252.
FREHUM.Freda, Regino Prumiens., CXXXll, 292, H/EREDITAS.S. Isidor.,LXXXII,206; Alexaoder III,
317. Freda regalia, ibid., 472. De freda exigenda, CC,655. De haereditalispelilione, Const., VIII, 296.

Caroi Magni,XCVII,328, 588. Ut judices sive missi Haereditasadiiur aut dicto aut facto, S. Greg. Magn.,
fiscalesIredanon exigant priusquamfacinuscomponatur. LXXVII, 826., Baereditas omiltilur cum haeresse
Carol. Magn.Cod.diplomat.,XCVII,218. lempore excludi patilur, ibid., 826. Haeredilasrepn-
FRUMLNTUM.De frnmenlo Carlhagiuiensi, Const. diatur cum islad quem delataest adire recusat, ibid.
VIII, 131. Quiab haereditatese abstinetonera haereditariasuslinere
FUGIENS.De fugientibus in pugna, Nicolaus1 papa, non debet, ibid. Non liceat pareniibus libe"ns, vel
CX:iX.99I. liberis parenles ah haereditaterepellere mouachosfactos,
FLGITIVI.De fugilivis,Caroli Magnl,Cod.diplomat., Gratian., CLXXXVH,1098.
XCVII, 143, 114, 511, 314, 527, 585, 587, 774. _ De HJEREDITARIA.Formulsa veteres incerti aucto-
fugitivis colonis, inquiliniset servis, Const., VIII, 369. ris, LXXXVII,775,776,778.
De fugllivis contra praeceptumdominicumoccullatis, H^ERES.De haeredibusIegilimis,Constant.,VIII, 216.
Carol.Mag!i.,XCVlI,56l. Filius patrishaeres,Alexander III. CC,843. Haeres
FUNDATORESecclesiarum. Ut fundatores ecclesia- in unam unciam, S. Greg. Magn., l.XXVII, 1227, 1228.
rum, quousqueadvixerint,earum habeanl curam,ipsique. Haeresin quatuor niicias, ibid , 512, 1010. Haeres
illic ministros elieant servituros, S. Isidor., I.XXXIV, in sex uncias, iMd., 503, E04,50*6,6'>5,606. Haeresin
453. octo uncias,iMd.,!548. De illo qiii filiis carens in eo-
FUNDIIS.Sine censu fundus comparari non polest., riiui locum aliiim sibi vult habere haeredem, S. lvo,
Const-VIII, 163. De fundis emphyleutieis et eorum CLXI,959. Haeredicontra priorem juslani definilio-
conducloribus, i bid., 152. De fundis paliimonialibus, nem venire non licet, ibid. Quajactionesin haeredes
ibid., 39b". Praecepliode commutando fundo, In libro transeant, ibid., 949. Infraannum hseressoivat legata,
diurno Ponlif. Roman.,CV, 100. De collalionefundo- iMd.,927. Hasresad solvendnm tenelur, si auctor
Tiimpatrimonialiumvel emphyteulicorumet rei piivalae, ejus alienalegaverit, S. Greg. Magn.,LXXVII,906,907.
Cnnst. VIII, 214. Epistolaejus qui de haeredibusalicui aut ecclesiiede-
FUR. De rurihns,S. Tsidor.Hispal, I XXXIV,77.273; legat, FormulaeAndegav.,LXXXYIT, 851. Si ha-redes
Carol. Magn., XCVII,5t, 797, 829; Nicolaus I papa, jussa testatoris non impleverinladimplere debet epi>cn-
CXIX, 1010; AlTredileges, CXXXVIII, 449; S. Ivo, CLXl, pus, S Ivo, CLXI,908. De juramenlo fidelitatis ab
804. De furibus deprehensis , Regino Prumiens., haeredibusregis ponlificibusRomanis praBstando,Cle-
CXXXII,502. De furibus animalium.NicolausI papa, mens III, CCIV,1486. De haeredeminorumsine de-
CXIX, 992. Fures et latrones occisi, Regino Pru- creto. Const., VIII, 213. De haereditatis petitione,
miens., CXXXII,302. Nou homicidiumsi furnocte Marculf., f.XXXVIi,757. Ut filia cum fratribus, in
domumperfodiens occisus fueril, S. Ivo, CLXI,706. palerna succedatalode, ibid., 736. De uxoribus de-
Non occidetur fur diurnus sine culpa, sed nocturnus, funclorum quam partemjcollaborationis, post obitumma-

ibid., 1226. Furcaptns in praeda,Regino Prumiens., ritomm accipere debe.ant,Carol. Magn.,XCVIl,570.
CXXXIl,47i. Fur necessitate factus, iMd., 368. H^ERESIS.Anhaeresismatrimoniumcontraclumdiri-
Fures quomodo puniendl, S. Ivo, CLXI,945. Fur mal, Innocent III, CiXIV,588. Leges imperiales
reddat quintnplumfurti pretium, ibid., 1226. Si quis contra Jovianiei Helvidii haereses,S. Maxim.Taurin.,
de fure inscius aliquidcompararit,quserere debet ven- LVII,2iO.
ditorem, ibid., 9>5. H/ERETICI.De ha?reticis,Const, VTII,319; Theodos.,
FURIOSUS.Furiosi incapaces conlrabendi matrirao- XIII,553; Innocent. III, 537;iMd.,CCXVI,1210.,Paga-
nium, S. Ivo. CLXI,619. ni et haereticinon possunt accusare Christianos, Caius
FURTUM.De fnrio, Cod. diplomat., XCVII,130.'; Re- papa, V, 184. Constitutioadversus haerellcos,Consl.,
gino Prumiens, CXXXII, 283, 555; S. Ivo, CI.XI, 805, VIII, 279. Thendosii majoris constitutioin haerelicos,
812. Furti definitio,ReginoPrumiens., CXXXII,555, S. Optat., XI, 1192.Lex imperatorisTheodosiijunioris
5i6. Quaedifferentiainter rapinamet furtum, S. lvo, in haereticos,ibid., 1431. Leges imperatorum conlra
CLXf, 804. De furto libernrum, S. Slephani leges, hapreticos,S. Aug , XXXIII,358, 359; XXXVII,1309;
CLI,1252.De furto servi, ibid. De furlo mulierum Justinian., LXXIl,1085. Leges pcenalesimperatorum
niaritatarum,ibid., 1250. Furtum conTessusad quld pro catholicafide adversus haerelicosdefenduntur, S.
obligatur, S. Ivo, CLXI,294. Quodex furio quaesitum Aug., XLIII,616. Lex Theodosiimullaedeeemlibra-
est in socielalem non debet converli, fMd., 958. rum auri in hserelicos,id., XXXIf,804. Leges impe-
Furtum sine furandi affectu nnn commiltitur, ibid., 105. ralorum haereticosdamnisetexsiliisplectunt.idT,XXXIII,
Compensatiofurti, CanonesHibernenses,XCVI,1521, 326. Legum severitate non utuntur catholici adversus
1522 et seqq. De furti compnsitlone,S. Ivo, CLXI, haereticos,id., XXXII,305, 506. Querelahsereticorum
951. Dehisqui furto accusati fuerinl, Carol. Magn., adversus leges imperatorum catholicorum, id., XLIV,
XCVII,407. De illis qui furtuui et rapinamexercent, 703, 704. De lege Theodosiierga haereticos,Cassiod.,
S. Ivo, CLXI,962. Furtivamrem qui scienter emerit I.IX, 1156. ConstitutioJusliniani contra haereticos,
debet eam reslituere, ibid., 945. l.XXII,975 seqr. Decretum conira haerelicos, Lucius
GALLINA.Reparatio damni a gallinis illali, Abedoc III, CCL,1297. De bonishaerelicorumconfiscalis,In-
et Elhelvolfns,XCVI,1305. nocent. III, CCXVI,154. Super exstirpalione haTeli-
GASINDUS. Si quis servo suo. gasindosno aliquid coruin, i6id., 160. Cur cnm paganis el haereticisaliter

concedere voluerit, Marculf,LXXXVII,749,820. actum, S. Greg. Ma^n.,LXXVII,*267. De tollendis
GELASIUSI papadamnatLupercaliumsuperslitiosam convenlicuIishaereficorum.Const ,V1H,281,518 Quam
celebralionem,LIX, 110. perniciosaesint haeresesratione unitatis perturbatse, S.
GENTILES.Gentilium snperstitiones abolendne,Ca- Ambros XVI.1121.
nut. I monumenladiplomalica,CLI, 1178. HAIRIBANNUS. Carol Magn..XCVll,553. De hairi-
GEnONTOCOMIA tsunt hospitia senum, S. Gregor. banno exactanrio,ibid., 562. Vide HEniBARscs.
Ma.n., LXXVII,1117,1118. HARIRANNATOR. De coiiiecloharibannaloris,Carol,
GESTA.Forniulaeveleres incerli auctoris, LVXXVIf, Masn . XfVII, 357. 757
781. HEBR.EI.Novel!adeHebrajis,JustinUn, LXXI1.105I.
29 INDEX DE LEGISLATIONE CIVILI. 30
HENRICIcomitis, filii DavidisI regis Scotorum, char- 1084. Nnn est homicidlireus qui furantem occidit,
taj, Appendix,ad Bedam,XCV,568. S. Ivo, (XXI, 945, 966. De. homicidiis prohibendis,
HENRICI(S.) leges et constitutiones,CXL, 223, 25". farol Magn., XLVII,404, 575, 750; Isaac Lingonen.,
S. Henricileges Papienses, ibid., 225. S. Henrici CXXI.V,1083.
constitutioAr minensis.iMd.,229. HONORARIUS. De codicillis honorariis, Const., VIII,
HENRTCI1Francorumregis diplomata.CLl.1023-1OtO. 906.
HENRICIIVimperatorisconstitutiones,CLI,1125-1165. HONORIUS.Honorii lex in invasores ecclesiarum,
HERCISCUND/E familise, Conslant., VIII, 226, 23i, S. Optat, XI, 810, 1192. Lex Honorii qua abrngat
330; S. Isidor. Hispal., LXXXII,207. edictum quo hsereticis concessa fueral liberlas, iMd.,
HERIBANNUS. De heribanno, Carol. Magn., f.od. di- 1222.
plomat., XCVII,587, 227,588,733, 779. De his qui HOSPESDe hospitibus.Willelmi Conquestorisleges,
beribannumsolvere debent, iMd., 774. CXLIX,1515. De recipiendishospitibus, S. Stephani
HERISLIS(de), Carol. Magn, XCVII,527, 328, 58*. leges, CLI, 1249.
RERIVANNUS. De Herivanno, Caroli Magni, XCVII, HOSPITA.LI.TAS erga peregrinos commenJalur, Carol.
215. Vide HERIBANNDS. Magn., XCVII, 229.
HERUS.Herorumofficinmetpotestas in servos,S. Ivo, HUMARE.Nusqnamvendendum humandi corporis
CI.XI 923 924 locum, S. Gregor. Mag., LXXVII,907.
et
HIBERNENSEScanones.Abedoc Ethelvolfus,XCVI, HUNERICUS.Edictum Hunerici regis pro episenpo
1311-1526. Carthaginiensi ordinando,VictorVilens., LVIII, 202, 203,
HINCMARUS. HincmariRemensis archiepiscnpi ex- 213.Edictum Hiinerici adversusCatholicos,iMd , 255.
posiiiones ad Carolum regem pro libertatumEcclesias HYPOTHECA,S. Isidor. Hispal., LXXXII, 208.
defensione,CXXV,1053-1070. IDOLOLATRIA.Childeberli regis constitutio de abo-
HLOTHARIIregis charta, App. ad Bedam, XCV,789. lendis reliquiis idololalriae,LXXII, 1121.
HLOTHARIIimperaloris conventus compeudiensis, IDOLUM.De idolorumcultoribus,S. Isidor., LXXXIV,
farol. Magn.,XCVII,659.Hlotharii,Hiudoviciet Karoli 478, 557. Leges imperalorum de idolis confringendW,
conv-entusapud Marsuam,id., CXXXVIU,553, 575. vjvo Slilicone, in Africammissae, S. August., XXXIII,
Hloiharii el Karoli convenlus,jMd., 599. Hlotliariiet 338, 359. Leges imperiales contra idola eorumque
Karoli conveutus apud Leudicam,ibid., 605. cultores, S. Maxim. Taur., 698. Ut episcnpi cum
HLUDOVICIII et Karoli pactum Argenloratense, judicibns iriola destrnaiit, S. Isid., LXXXIV, 334.
CXX.WHI,527. HludovieiII imperaloris -Tirinenses IMMUNITAS, Carol. Magn., XCVII,5*5. Immunitas
i, ii, lii. 6id., 557, '609, 617. Leges ab imperatore Henrici II imperatoris,CXL,351; Willelmi Conq,leges,
Hludovico II promulgatae,iMd., 575, 614. Hludovici CLI, 1293. De immunitate Ecclesiarum, Regino Pru- a
Germaniaeregis conventus Moguntinus, iMd., 579. miens., CXXXII,195. Quid de immunilate Ecclesian
HludoviciII imperatoris constituliones, iMd., 621. decreverunt Constanlinus,Constantius, Conslans, Hin-
HludoviciII imperaloriscapitula ibid., 627. cmar., CXXV,1058; quid Valens,Valentinianus, ibid.,
HludoviciII. Karoli et Hlotariiexcerpla,
conventusad Sablona- 1045; quid Arcadius,Honorius; quid reges Fran-
rias, ibid., 691.HludoviciGermanicietKaroliIlpaclum 1038, corum. ibid., 1309et seqq. Theodosianamlegem de
Tusiacense, iMd 717. HludoviciII imperatoris con- immuniiate Ecclesiaesancivit Constantinus, iMd., 1045.
stilutio de exercitu Beneventumpromovendo,iMd.,725. De his qui infra immunilatemconfugiuntvel damnum
Hiudovici Germaniciet Karoli II paclio Aquensis', aliquod ibi faciunt, Carol. Magn., XCVII,257. Edicta
ibid., 741. Hludovici Germaniciel Karoli II divisio Hnnoriiet TheodosiideimmunitateEcclesiae,t"M"d., 1047;
regni Hlolharii, ibid., 745. Hludoviciimperatoris ca- Innocent. III confirmat decretum regis Anglorum de
pitula diversa, ibid., 753. HludoviciJunioris et Hlu- immunilate Ecclesiae,CCXIV,532.
dovici Karoli conventus Furonensis, iMd.. 783. Hlu- IMPERATOR.Quandoimperalor inter miserabilesper-
dovici II imperatoris capitula duo, ibid., 761. sonascognoscat, Const., V|[J, 583. De imperatoribus,
HODILREDIparentis Sebbi regis OrientaliumSaxo- Nicolauspapal,CXIX,1187.-De imperatoria lege, Placi-
num chartse, Append. ad Beriam, XCV, 564. dius episcop.,CLXUI,628.LtgesimperatorumRomano-
HOELIDHAleges ecclesiasticae,CXXXVIII,471-180. rum Kcclesiaservat, S. Ivo,CLXII, 279.Leges impera-
HOMICIDA,Innocenl. III, CCXIV.564. De homi- torumcustodiri oportet, id., CLXI, 1118.Lex impera-
cidis, S. Isidor. Hispal., LXXXIV,77, 268, 273; Carol. tnrum ecclesiasticajura dissolvere non potost, Graiian.,
Magn., XCVII, 127, 128, 548, 724, 731,776,821,824, CLXXXVII,51. Non imperaiori obediendum aliquid
829, 882, 903; Raban. Maur., CXXII, 1572;Isaac Lin- conlra Deum praecipienli,S. Ivo,CLXI, 324. De fide-
gnnensis, CXXIV,1074,1087;ReginoPrumiens.,CXXXII, litale prapstandaimperatori, Innocent., CCXVI,147.
299, 706; Cannti I monumenta diplomatica,CLI, 1178; IMPHRIUM. Causaeruinae imperii, longa requies, in-
S. Slephanus,iMd., 1247;Inaocent. III, CCXIV,50, 1187. lolerabilis labor, voluptatisamor, Paiilus Orosius, XXXI,
De liomiddissi ad Ecclesiam 706. ReligioChristianaimperii ruinae proecavel,ibid ,
conlugerint, LXXXIV,
274;LXXXIX,829. Homicidaesi veraepceniteotiae sub- 718. Super negotio irnperii Romani,Iu regislro do-
miltantur, Dionysius Exig., LXVII, 156.Contra ho- mini Imiocentii III, CCXVI,993.
niicidas decreta, Cassiod., LXIX, 782. 1MPIGNORARE. Tres sunt homines quorum nullus
HOMICIDIUM.De homicidio, Eormulae veteres, potest per regem impignorare contra aliquod judicium,
LXXXVII,800, 832; Carol. Magn.,XCVII,250, 254, 587; Haelidha, CXXXVIII,476.
Opera adespoica. CXXXVIII428; Gralian., CLXXXVIII, IMPUBERES De desponsalione impuberum, Inno-
256, 237, 273; Inno-enl. 111,(XXIV, 289; S. Isidor., cent III 290 559 791
LXXXIV,108; LXXXVHI,428; Burchard., f.XL, 765; INCANTATfONES, Carol. Magn., XCVII, 882.
S. Ivo, CLXI, 803, 1503; Raiduinileges, CflX, 913 - Incanlatores, S. Agobard., CIV,147.
De homicidiispalratis a servis, Carol. Magn.,XCVIl,116. INCANTATOR.
De iiicantaloribus, Carol. Magn., XCVII,147, 511,
Conlra homicidia,ibid., 230.Judiciumde Prumiens., CXXXll, 284, 549; Edwardi
homicidio, 882; Regino
FormulaeAndegav..LXXXVlI,832. Decreta de homi- Seniorisleges, CXXXVUl,462. S. Ivo Caruot., CLXI,
cidiis,Burchard.,CXL,763.De homicidioinvoluntario, 745 el seqq. Decreta de incanlatoribus, Burchard.,
S. Isidor., LXXXIV,77; Begino Prumiens., CXXXII, CXL 791.
288, 28!); Nicolaus papa I, CXIX,992; Innocenl. III, INCENDIARIUS. De incendiariis,Innocent. III,CCXIV,
CCXIV,169; CCXVI, 30. De homicidio volunlario, 204, 516.Incendiariigravissimispienis multandi, S. Ivo,
S. Isirior, LXXXIV,77; Alfredileges, CXXXVIII,449; CI.XI,961.Iucendiariusrestiluere debet incensaomuia,
S Stephani leges, CLI,12J8;S. Ivn, CLXI,6Si.etseqq.-~ iMd., 891. Incendiariustenetur de damno provenienle .
De homicidiis infra factis, Carol. Mar., XCVII, ex incendio, iMd., 1226. Domosincendens absqueju-
566. De homicidiopatriamseu capitis aestimationeseu Wera, diciali auctoritate excommunicelur,Gratian., CLXXXVII,
CXLIX, 1299. De compensatione homicidii, Abedoc 1261.
et Ethelvolfus, XCVI, 1520, 1321. De homicidiisin- INCENDIUM.De incendio, Carol. Magn., XCVII,sm.
fanlium.Carol.Magn., XC.VII,819; Isaac Lingon.episc, De incendiis mansionum, S. Stephaui leges, CLI,
CXXIV,1087De homicidiisclericorum,Carol. Magn., 1250.
XCVII,255, 555. De homicidiosacerdotis, IsaacLiu- INCESTUOSUS, INCESTUS.De incest1s,Carol.Magn.,

gonens. episcop., CXXIV,1084. De homicidii cleri- Xf.VII,758,762,799,815,884; Isaae Lingoneris. episc,
corum compensatione,Carol. Magn.,XCVII, 255. De CXXIV,1090,1091,1092,1095; ReginoPrum., f.XXXII,
Iiomicidiohominis poenilentiam agenlis, iWtf., 572. 3i7, 528. De incestuosis, Carol., XCVH, 548, 751,
De homicidioin ecclesia, Begino Prumiens., CXXXII, 882, 905; Nicolauspapa 1, CXIX,992; Isaac Lingonens.,
291De homicidioin atrio ecclesiae,ibid., 293.De CXXIV, 1090. De incesta copulalione, S. Ivo, CI.XI,
homicidiisin ecclesiisvel in atriis eorum perpetralis, 63o.De incestis eonjumtionibus,Caro),Magn.,XCVII,
Carol. Magn., XCVII,729; Isaac Lingoncns., CXXIV, 853. De inccstis coniugiis,S. Isidor., IXXXIV, 76.
31 INDICES PATROLOGl/E SPECIALES. - INDEX CXXIII. 32
Sacramentumde incestuoso S. Ivo. CLXI,670. 1NSIGNIA, Formulaetradendiinsigniaimperialia,Codex
lnceslum matrimoniumconjugio, quo supplicio plectendum, Carjl., XCVIII, 678, 682, 684.
ibid., 928. INSTITUTIO.Institutiouesjuris civilisad litescivium
INCESTUS.De incestu, Carol. Magn., XCVII, 230. sopiendas compositae, Lactant., VI, 116.VelustaRo-
De incestibus,id., CXXXVIII, 461. Decreta de in- manarumprovinciaruminslitutio, S. Leo, LV, 890.
cestu, Burchard., CXL, 779. De institutione regia. Hincmar, CXXV,986. Pro
INDICULUS. FormulaeBaluzianae,LXXXVII, 858, 859. inslitutione Caroloraanniet de ordine palatii, ibid., 993.
Indiculi varii, Marculf., iMd , 755, 756; Formulaa De institulione judiciorum et gubernaculis rerum,
vcteres incerli auctoris, ibid., 769; FormulaeBaluzianae, S. Isidor.,LXXXIV,51.Chartainstitulionismonaslrrii
iMd., 858, 859,860,861. Indiculuscommonitorius

ad a rege sub ejus et episcopijurisdictione,FnrmulseBa-
episcopum,Marculf.,LXXXVIl,715. Indiculusepiscopi luzianae,LXXXVIII,881. Qualuor instilutioiiurolibri,
qui ad alium
iu resurrectioneDominieulogiasdirigtl, Paul. Diacon.,XCV,468.
ibid., 752. Indiculus regalis, Formulaeveteres incerti INSTRUMENTUM de CastroNympharumtradito domi-
auctoris, iMd.,769, 771,774; (Marculf.?)ibid., 810, 836, no papae,InnocenlioIII, CCXVII. Praeceplumqnorum
837; FormulaeBaluzianae,.ibid.. 857; Formulaeveteres, ab hoslibusvel alio modofuerint instrumenla incensa,
CLl, 1438. Indiculus ad regem, ibid., 1442. Marculf.,LXXXVII, 719. De instrumentislegalibus,
lndiculus ad episcopum,iMd., 1445. Indiculus pre- S. lsidor.,LXXXII,203.
catoriusad episcopum,Formulaeveteres, LXXXVH, 806. INTESTATUS.De successione inteslati, Chlolharii,
Indiculus quem episcopus transmlttit ad abbatem, LXXX,452. De intestalorum bonis, Willelmi Couq.

ibid., 807. Indiculus quem prsepositustransmitlitad leges. CXLIX,1511,1539.
ahbatem, tMd., 806.Indiculusquem abhas transmitlit INVADIARERegino Prnmiens.,CXXXI1, 410.
a.l hominempagensem,iMd., 806.Indiculusad laicum, S.
1NVAS10.De invasione domorum, Slephauileges,
Marculf, ibid., 716. Indiculus ad rnajorem domum, CLI 1251

Formulaeineditae,ibid., 896. Indiculus de servisfu- INVASORillud quod invasil amittat, S. Ivo, CLX1,

gacibus, FormulaeBaluzianae,ibid., 857. Indiculussi 948. De invasoribus.Nicol.papaI, CXIX,1124.
quis in praesentiaregisauctorfuerit (Marculf.?)LXXXYII, INVITANSalios ad diripiendumquid pati debeat, S.
855. Indiculusgeneralisad omnes homines,iMd.,755. Ivo, CLXI.5U.
lndicnlus commendatitiusad viros illustres laicos, INVITUS.Si quis puellam invilam traxerit, Marculf.,
ibid. Indiculusad hominespotentes palatinos,maxime LXXXVTI, 738.

ad cognilossibi, iMd., 755. Indiculus regis de privi- INVOCATIO de morte mariti vel uxoris, Regino Pru-
legio, iMd., 810. miens., CXXXII,530.
INDISSOLUBILITAS. Ousesit mundanalex indissolu- ITER. Deitinere muniendo,Const.VIII, 160. .
bilitati malrimoniicunlraria, S. Gregor.Magn.,LXXVII, lTlNi:RANS.Deitinerantibus,Carol.Magn.,XCVII,129.
1160, 1169. JACHTIVUS. De Jachtivis,Formulaeveleres.LXXXVII,
INDUCI/E.De induciis, S. Ivo, CLXl, 1203. De 766
induciishominidandis a judicibus antequamoccidatur, JACTUS.De jactu velut ad legem Rhodiam,Wiilel.
ibid , 703. Conq. leges, CXLIX,1511.
INDULGENTI/E.De indulgentiis criminum, Const., JEJUNIUM.De ieiuniis, Eduardi Senioris legesr
VIII, 224, 225, 245;Theodos.,
527. Legessuas CXXXVIII461
non infringitimperator quandoXIII, confessisdat indulgen- JUD^EUS,JUD/EI.De Judseis., Constant., VIII, 150,
S.
liam, Ang., XXXVI, 590. 232, 350, 365, 384; Theod , XIII. 540; S. Jsirior.,
INFAMESad teslimenium non admitlendi, S. Felix LXXXIV, 351,386et seqq.; WillelmiConq.leges.CXLIX,
papa II, V, 20 Infames non possunt accusare, Gra- 1557;Eduardi III leges, CLI, 1195. Lex conlra Ju-
lian.,CLXXXVII, 674.Nonpossuntesse judices,ibid., dieos,Juslinian.,I.XXII,986. De confirmationelegum
689. Nec procuratores, nec palroni causarum,ibid., quaein Judseorumnequitiam promulgataesunt, S. Isid.,
690, 691. LXXXIV,477. Constltutiopro Judaeis, Innocent. 111,
INFANGTHEFE(de), Willelm.Conq. leges, CXLIX, CCXIV,864. JudaeiRomanislegibus venire permissi
1536; Edwardi III ieges, ibid., 1193. contra ralionem non gravandi, S. Gregor. Magn.,
INPANS. De infante exposito, LXXXIX.826. LXXVII,456, 457. Juriaeia ChilpericoNeustriaerege
INFANTICIDIUM. Cnnlra infanticidium,LVI, 441. ad baptismumaddioti,iMrf.,5IO;aChildeberto,iM'd.,5ll;
1NFIRMANDA. De iufirmandis,Const., VIII, 238. a Sisebnlo,ibid., 511.Judaeisquiad Christumfuerunt
De infirmandis poeniseaelibalus etorbitalis, ibid , 189. conversiminuendapensionumonera, ibid., 729. Quam
De inlirmandishis quae sub lyrannis aul barbaris diligenterexaminandumsit de servis Judieorum,Gelas,
gesta sunt, t'Md., 281, 515. LIX,146 Jud*us ne Chrislianummancipiumhabeat,.
INFRACTORES. De eo qui domumalienara eujuslibet Const. VIII, 77, 585; S. Gregor. Magn., LXXVII,635,
iufringit, Carol. Magn.,XCVII,561. 690, 923, 970,971; S Isidor., Hispal.,
LXXXIV,381-;;
INGENUA conditio, Regino Prumiens., CXXXII, Regino Pruniiens., CXXXII,349. Judsei maucipla
190 Cliiistianaemere non debeut, ivo, CI.Xl,821. A_d
S.
INGENUARE.De bis qui ingenuare volunt, Carol. libertalem perducanlur mancipia christiana a Judaeis
Magn..XCVIf,258. comparata,Gratian.,CLXXXVII, 296. Paganamancipia
INGENUITAS , Formulae veleres incerli anctoris, a Judieis circumcidi leges velant, S. Greg. Magn.,
LXXXVII,744,760, 765, 784, 798; FormulaeAndegav., LXXVII,825, 824. Judaeine servos aliense natiouis
iMd.,845;Appendixad sseculumx,CI.1,1426.Ingenuita- circumcidant,Regino Prumiens., CXXXII, 501, 302.
tis charta, pagiua, lilulus, Regino Prumiens.,CXXXII, Jud.ei super actiones publicasagere non debent, Synod.
269,270, 411. Ingenuitatesdiversonindofactae,Mar- Parisiens., I.XXX,452. Judaeine officiapublieaagant,
culf., LXXXVII,747. (Marculf?!iMd., 826. Inge- S. Isi.lnr.,I.XXXIV,381; S. Ivo. CLXI.820, 826; Gra-

nuitasa die. praesenti, Marculf., ibid., 747; Formulse liau., CLXXXVII,296. De liliis fidelibusJudaeorura,
Andegav.,iMd., 844 Chartaede inge.niiitaiead Eccle- ne parenliimpravaricatione a bonissuis exsules fiant,S.
siam, Append. ad saecul. x, CI.I, 1155. Inaenuitas Isid., LXXXIV, 386.De Judaeisconversiset post prse-
quam potesl servus ad aliumservum fac.ere(Marculf.?) varicanlibus,ut ad testimoniumnon admittantur, iMd.,
LXXXVII,827. Ingenuitas alio modo post discessum. 381. Capiiulade Juriseis,Carol.Magn.,XCVIl,369.

ibid., 718. Quod Judaeiservari debeant non occidi, In epistola
INGENUUS, ReginoPrumiens.,CXXXl!,269,507,411. AlexandriII pape, CXLVI,1386
De ingenuis qui tempdre tyranni servierunt, Coust., JUDEX.Unde dicitur judex, S. Ivn,CI.XI,688. De
VIII, 114.De his qui de ingenuis quive diversaecon- judicibus. S Gregor. Magn.,LXXVII,844,910; Carol.
ditionisjnascuntnr,S. Ivo, CLXI,940.Ingenua servo se Magn.,XCVII,139, 140, 514, 829,883; Alcuin., CI.628;
miscenscapilaliterpuniatnr,ReginoPrumiens.,CXXXII, Nicolaus papa I, f.XIX, 1184; Rather., CXXXVI,161;
311, 312. Charlade ingenua feminaconjugalaa servo, Erkembald.CXXXVII,586; Hincmar., CXXV,997; S.
Formulaeveleres, CLI, 1454.Chartaad ingenuum re- Anselm.,CXLIX,56t; S. Ivo, CLXI,723.724,726,727;
laxandum extra Kcclesiam,idid. Alexander III, CC,617; Innocent.III, CCXIV,218.- De
INIMICInon possunt.accusare, S. Ivo, CLXI,1196. judicibuset eorum kenlenliis, S. Ivo, Cl.XI,1205-1208.
Nemoaccusatione inimicicondemnandusest, Gratian., De judicibusdeputalis,CoelestinusIH. CCVI,1260.
CLXXXVII,682. Judices videlicet duceset comiles in Gallia,Codex Ca-
INQUILINI.De fugitivis colonis,inquiliniset servis, rolin., XCV1II,5I3.De nuinerojudicum, S. Isidor.,
Conslant., VIII, 369. LXXXIV,55. De judicibusquales sint, farl-. M.iirn.,,
INSCRIPTIODe accusationibuset -inscriptionibus, XCVJI,f'i60. De personisjudicum, BonifaciusMagn.
f.ons!.,VIII, 143. De inscriplionctcmporum,Rcgluo episc , LXXXIX, 829 Dejudicibuspigris.Carol.Magn.,
Pinini. u<.,CXXXII,196. XCVH,131, Ut '"udicesnonsint venalcs,ibid., 218
33 INDEX DE LEGISLATIONE CIVILl. 31
Qualiterjudicesjudicaredebeant, id., XCYII,515. In Isaac 769, 784,858,859, 866; S. Nicolauspapa I, CXIX,H85;
judicandisreis, qua aequitate, quo animo se gerere de- Lingonensisepiscopus,CXXIV,1101;"A!fredi lesres.

beanljudices, S. Aug., XXXIII,652. Ut rebus buma- CXXXVIII,451; Eduardi leges, CXXXVIII, Inno-
nis consulanljudices, veraevirtules eis necessariae,iMd., cent. III, CCXIV,175; ( CXV, 159. De licitis461;
etilliciiis
666. De /judiounfoflicio,f.onst.. VIII, 152, 565, 578; juramenlis, S. Ivo, CLXI,1325; Innocent. III, CCXVH,
S. Aug., XXXVIII,1110:;Balidh* leges, CXXXVHI, 475, 1225. De observatioue juramenti, id., CCXIV,581.
yEtbelrediII leges, CLI, 1168. De officiojudicis dele- De juramento solvendo,Abedocel Ethelvolfus, XCVI,
gati, Innocerit. IH.CCXVI, 1256. De judicum ele- 1295. Exlortum et inhonestumjuramentum non ser-
ctione, S. Isidor., LXXXIV,55. Judices el accusalores vandum, Innocenl.III, CCXIV,392, 509. De irrilando
esse debent qui careant omni suspicione, S. Felix papa, jurameuto pro satisfactioneillicite extorto, Imioceiit.III,
II, 25. Tres sunl hominesquorum nullus potest esse CCXV,249. De his qui juramenti profanaloresexsti--
per legemjudex dignus, Halidhse leges, CXXXVIH, 476. teiint, S. Isidor., LXXXIV,544. Forma juramentt
Qui inimici sunt judicesesse non Gratian., baronum civitatum aliorumque locorum domino Papss
possunt,
681. De judicibusad teslimoniumnon ad- danda, Innocent. III, CCXVI, 127-138. Jurametilam
CLXXXVII,
inittendis, Carol.Magn., XCV1I,882. Ulaniiualisynodo comifisHildebrandini,id., CCXIV,5*9. De jurameulo
judices prsesenlessint, S.Isidor., LXXXIV,555. Judici comilis Tolosani,id.,CCXVl,845. Jiramenlum de re-
omnia palienter audienda quae proponeutur priusquam conciliationeconjugatorum,Regino Prumieus., CXXXII,
sententiam ferat, Angelram, XCVI,1061. Ut judex 550. Juramentum consulum Tolosae, Iunocent. III,
non anle reum condemnalquam ipse confiteaturaut per CCXVI,846. A juramento quod Ecclesiaejura defen-
tesles revincatur, iMrf.,1065.Olimjudicesecclesiastici dere quis velit, per appellalionemnon liberatur, id.,
et laici.de eodem negotio simul cognoscebantet ultione CCXIV,368. Juraraentum fidelitatis, Innocent. II i,
digna vindicabant,S. Greg. Magn,, LXXVII,603. Ju- CCXVII,286. Juramentum fidelitatis, InoocentioIII
dices qoomodo cum iis qui in rebus puhlicis fraudem praestiluma Pelro praefectourbis, id., CCXIV,529. De
feceruut agere debeant, S. Greg. Magn., LXXVII.1106, juramento fidelitatis quod praelali debenl imperatori,
1109. Judex non spernendus, S. Ivo, CLXI, 930. id , CCXV,1365. Juramentum Oltonis regis in Roma-
-Judicinon conviciandum,iMd., 952, De judice cor- norum imperatoreraelecti, Innocent. III, CCXVI,1082.
rupto, WillelmiConq. leges,CXLlX,1301.Judicesuon Juramentum pacis Dei, Henrici IV Couslituliones,
debenl esse piaecipitesad explenda jussa principis, S. CLI, 1126. Juramentum Romanorumin electione
Ivo, CLXI,951. Judices sententiam scriptis proferre Lamberti, CXXXVIII,809. Conslitutio de juramemo
debent, ibid , 932. Ne quis sit judex in re propria, S. calumniae,CLI, 1081.
Ivo, CLXI,957. Iniquus judex carceri mancipandus, JUBISDICTIO.De iurisdictione omnium judicum,
iMd., 961; et puniendus,ibid., 964. Const.,VIII, 565.
JUDICATA.De re judicata, Constant., VIII, 186. JUS. Jus dictumquia justum, S. Isidor., LXXXII,199.
Non est Oagilandumiudiciumde causa judicala, S. lvo, Jus et usus aliquandoseparantur, S. Greg. Magn.,
CLXI,963. LXXVll,485. Jus et vis opponuntur,ibid , 682.Jus
JUDICIARIUSvigor gratis omnibus adhibendus,Inno- civile, S. Isidor., LXXXVH, 199; Gratian., CLXXXVII,
cent. III, CCXVI,1241. 31.Aliud est jus civile quod pro moribus variatur,
JUDICIUM.De iudiciis, Const., VIII, 283, 235,292, aliud est vero justitia quam uuilormem omnibus pro-
391; S. Greg. Magn.,LXXVII, 455, 456,605, 844,911, posuit Deus, Lact., VI, 665. Jus civile est aequilas
915,917,958,963, 1024,1089, 1094, 1103,1126. 1221; constitula hjs qui ejusdem civitatis sunt ad res suas

S. (sidor., LXXXIV,55,56; (Marculf.?)LXXXVII,855; obtinendas, Boetius, LXIV, 1058. Ulilis juris civilis
FormulaeAndegav., I.XXXVII,842, 845, 846; Willelm. scientia, iMrf.,1059.Jus colonarium,S. Greg. Magn.,
Conq. Ieges,CXLIX, 1511. De judicii exordiis, S. Isi- LXXVII.690,691. Jus gentium, S. Isidor., LXXXII,
dor., LXXXIV, 56. De judiciorumordine, Const.,VIII, 199; Gratian.,CLXXXVII,32.Jusliberorum.LXXXVII,
59t. De judiciis episcoporum et presbyterorum, 849. Jus militare, S. Isidor., LXXXIl, 200; Gratian.,
Hincmar.. CXXVI,250,Judiciumevindicati(Marculf.?) CLXXXVII,32. Jus naturale, S. Jud , LXXXH,199;
LXXXVll,835. Judicium evindicatum,Formulaevele- Gratian., CLXXXVII,31. Humanum genus naturali
res incerti auctoris, LXXXVII,793. Judieiumevindi- jure et moribusgeritur, iMrf.,29. Jus publicuni,S.
catum de colono, iMd., 759. Judicium. evindilale, lsidor., LXXXII,200; Gratian., CLXXXVII,52. - Jus
Marculf.,iMd., 722. Judicium juxlaquod causa obtinet, Quiritum, Gratian , CLXXXVII, 52.De juribus ac pri-
Formnlae veteres, ibid., 796. De judicio in socium vilegiis imperatorum in imperio Romano, Eulropius
absentem, Willelm. Conq. leges, CXLIX, 1311. De CXXIX,961-968. De jure urbium pagorumque no se
purgatione forensi in judiciis publlcis, ibid., 1520. melioris, Willelmi Conq. leges, CXLIX.1319.
Judic.iumolimarbitris quosparles eligere poterant per- JUSJURANDUM.De jurejurando, S. Greg., LXXVII,
missum, S. Greg. Magn., LXXVll, 946, 947, 957, 938, 1084; Op. ad., CXXXVHI, 428; Clem.III, CCIV,1495.
1304,1305. Nullum servetur judicium nisi ralionabi- JUSSIO. De jussione dominica, Carol. Magn.,XCVII,
liier babitum,S. Ivo, CLXl,1200. De his qui ad judi- S6t.
cium venire aliquanecessilate impediunlur, ibitl., 956. JUSTINIANUS.Codex Justiniani, Paulus Diacon.,
Vel qui legitime vocati recusant venire, ibid., 952. XCV, 467; S. Ado, CXXHI,108; S. Ivo Carnol., CLXI,
De homine cui post judicium vila concessa est, Carol. 504. De legibusJustiniani.S. Ivo, CLXI, 1116, 1117.
Magn., XCVII,559. De judiciiset judicibus, Ex col- Leges Romanaea Justiniano imperatore correctae,
lectione canonum, S. Anselmi, CXLIX,564. De ac- Paulus Diacon.,XCV,467. Leges Justinianaein Ilalia
cusationeet judieio clericorum,Constant.,VIII, 859. viguerunt, S. Leo LVI, 516et seqq. Justinianus edicto
JUDICIUMDEI.De judiciis Dei, Formulae,LXXXVII, jussil ul sanctKrum quatuor conciliorum fides ubique
951. Liber contra judicium Dei, S. Agobard., CIV,- terrarum ab episcopissubscriberetur, S. Greg. Magn.,
249. De judicio aquse frigidae, Formulae inedilae, LXXYII,477.
LXXXVIII,952; Hincmar.,CXXVI,161. De his qui ad JUSTITIA. Deadminislralionejustitiae, Carol. Magn.,
judicium ferri vel aquaejudicati sunt per justitiam regis, XCYII,155,158,159.Juslitiaadininistrandajuxta leges
Eduardi III regis monumenla diploroalica,CLI, 1193. uniuscujusque, ibid., 150.De administrationejuslitiae,
Caudentis ferri et ferventis aquae iudicium in ecclesia ibid., 189.Justitiaadministrataab episcopis,ib 194;ut
fieri prohibetur, Gratian., CLXXXVII, 612. justitiajuste reddatur elsecunduinlegem,i6id.,229.De
JUDICllS. S. GregoriusTuron., LXXI,1161,app. administrationejustitiaaa comilibus,iMd ,243,245.Ca-
JULIA lex. Terlull.,I, 286; S. Aug., XL, 475. pitula quaepropter juslitias inlra palriam faciendascon-
Lex Julia de adulteriis, Constant.,VIII, 298, 307; Theo- siiluta sunt, ibid., 515.Capili.laquae pro juslitiis infra
dos.,XIII, 526; Gralian., CLXXXVII,977. Ad legem patriam faciendis constiluta sunt, ibid., 357. De
Jilliamde adulterio Antonini rescriptum, S. Eugyppius justitia efferenda, Canuli regis leges ecclesiaslicae,CLI,
abb., LXII, 732. Lex Julia de adulleriis concubinas et 1177. De justitia cujuslibetanulloquolibeldilalandae,
raerelrices permittens periniqua, S. Zeno, XI, 297. Carol.Magn.,XCVII,560.Dejuslitiis generalibus.iMd.,
I.ex Julia de appellalionibusad Caesarem,B. Alc.uin.,C, 551. De justitiis regalibus, iMd., 284, 551,777, 778.
415. Ad legem Juliammajestalis, Constant.,VIII,109, KARI.OMANNIcapilula apud Vernis palatium,
145. Papiaeel Juliae leges de juniorum conjugio a CXXXVIII, 792.
Severo abrogaise, Tertull., I, 286. Ad legem Juliam KAROI.I II conventus in villa Colonia, CXXXVIII,
vel de vi puhlicaetprivala, Conslaut, VIII, 146, 174. 527. KaroliII convenlusin viilaSparnaco,ibid., 545.
JULIANIimperatorisrescriptum<ngratiam Doualisla- Karnli II synodus apud Verneri m, iMrf.,595.
rum, S. Optat., XI, 1179. Karoli II conventus Alliniacensis,ibid., 605. Karoli
JURAMENTUM. De iuramento,Carol. Magn., XCVIf, II capitula ad Francos et Aquitanos missa, ibid., 651,

2S5, 289, 552,778; Codex Carol.,XCVIII,502,505,510, 656,637. Karoli II etHlotharii conventu3 apud san-
512, 514,515, 525, 552, 598, 601,676, 680,681, 743, ctum Quintinum,ibid., 649. KaroliH convenlusCa-
35 INDICES PATROLOGI.-E SPECIALES. - INDEX CXXUI. 3G
risiaceiisis,f.XXXVI11,651.Karrlillet HloihariiIlsyno- Lex supponitliberum arbilrium, Terlullian., 11.289,290.
dusMetlensis,iMd.,653Karolillel Hlolharii II, alque Lex hominema pecude discernit. iMd.
Karoli fratrum, conventus apud Saponarias, iMd., 657. Legis ulilitas, S. Aug.. XXXIII,676. Lex homines
KaroliII edictum Carisiacense,ibid., 681. Karoli cum Deodevincit, Tertull , 11,289. Leges in ioten-
II synodus Pislensis, iMd., 683. Karoli II edictum tioue lataeut proficiantnon ut noceant, Lact. VII, 308
Pistense. iMd , 699. Karoli capitula niissis data, (n). Nonfieri contra legem praejudicaturquod bene
iMd., 723. Karoli II convenlus apud Pictas, iMd., fil, Tertull., I, 285. Legesomnes beatitudinemappe-
731. Karoli II coronalio in regno Hlotharii, iMd., luiit, S. Aug., XXXIII,395. Leges muniunt et.deren-
757. Karoli II conventus apud Gundulfivillam, iMd., dunt, Juvencus, XIX,171. De legibusdivinis et hu*

745. Karoli II capitulare Caiisiacense,iMd.,745. manis, S. Greg. Magn., LXXVII,198. Divinseleges
Karoli II convetilusAttiniaceusis,ibid.,751. KaroliII nalura, humanaemoribns conslanl,Gralian.,CLXXXVII1
uiDeratorisedictumde tribulo Northmannico,iMd.,76l. 29. De legibus mundanis, Carol. Magn., XLVll,253,

Karoli II convcntusTicinensis,t"Md.,761. KaroliII Lex ab homiuibus tradita, bonus clypeus., S. Ber-
imperalorisconveniusCarisiacensis,iMd., 773. nard., CLXXXIV,157. Yeternm optimaeleges de
im$M MAJESTATISaccusalio,Gratian , CLXXXVII, divina lege inutuatae,Tertull., I. 499 Lex esl con-
978.De criminelaesiomajestalis.id.,XCVII,209. slitutio scripta, Graliam, CLXXXVII,50. Lex e*t
LAICI.De laicis, Carol.Magn.,XCVII,777; Willelmi conslitulio populi, t'Md51. Lex divina sauclioimpe-
Conq leges, CXLIX,1559. Laici decimasa clericis raloris dicta, MariusAlercator,XLVlll, . Quidquid
exigere non possunt, Innocenl. III, CCXIV,455. imperator per epistolamconsliluil vel cognocensdecre-
LATRO.De lalronibus,S. Bonif.,LXXXlX, 829; Carol. vii vel edicto, lex esl, S. Ivo, CLXI, 504, 505. Lex
Magn., XCVII,127, 129.130, 132, 135, 136, 147, 213, bumana praefecti
ediclum dicitur, Marius Mercator,
288, 305, 512,327,528,541, 555, 585, 651, 724,758,776, XLVIII, 409. Quid differant inter se jus, leges et
780,781,841, 906,907; NicolausI papa.CXIX,1010. mores, S. Isidor. LXXXII,199. De lege et consuelu-
Capitularede latronibus, Carol. Magn., Xf.VII, 279. dine, Carol. Magn.,XGYII,804. Diulurui mores legem

De nimium blaspbemislatrouibus, ibiit., 561. Dela- imilantur, S. Ivo, CLXI,940. Ea quaaad perpetuam
tronibus deprehensis, Regino Prum|ens., CXXXII,502. utililatem sunt inslituta inconvulsa permaiiere debent,
- Lalro capius in praeda,iMd., 474.rDe latronis pre- tMd-, 961. Consuetudinesin leges transeunt, tMrf,
heiisione,WillelmiConq.leges.CXLIX.1297.Delalroni-308. Nonvincunt tamen leges, ibid., 309. Bonaeleges
bus trans'ugis, Carol.Magn.,XCVII,147.Delatronecura et eonsuetudines non facile mutanriae,ibi/l., 309, 511.
la<rocinioprelienso, Willelmi Couq.leges, CXLIX,1309. "Malae autem sunl evellendae,ibid., 509,511, 949.
Nullumdanmumpali debet qui latronem compreben- Legem sola aequilascommendat,Tertull., 1,288, 289.
derit, S. Ivo, CLXI,948. De lalrone fnrbannilo
a li- Lex qusejusla non est, non est lex, S. Aug., XXXIL,
bero homine suscepto,Carol. Magn., XCVII,559. De 1251. Lex injusta nullum exigit bonorem vel obse-
cpmite mittenle lalronem in forbaniium, ibid. De quium, Tertull., I, 286, 566. Nulla Iex sibi soli con-
latronibus coercendis, ibid., 751. De ialronibus ad scienliamjustiliaesuaedebet, sed eis a quibusobsequium
placitum comilis'exhibendis, iMd., 905. De lalroni- exspectat, ibid., 289, 566. Suspecla lex quaeprobiri
bus bis per membra et tertio per vitampuuiendis, ibid., se non vult, improba si noii probata dominetur, iMrf.
725. Si lex errat, ex hominibusnon de ccelovenit, iMd.,
LATROCINIUM. De latrocinii reo et fidejussorequi 285. Leges humanaeimperfectaB,quare, iMrf., 289,
murumejuspericulumin se susceperat,Willel.Conq.le- 499. Leges non juslitia sed utililas reperit, Lartanl,
ges, C.XI.IX,1295. VI, 662. Unaquaeque gens id sibi sanxit quod putavit
LEG.ALITAS pro bonafide inexsequendispromissis.S. suis rebus
ulile, iMrf. Leges humana;saepesunt noxiae
Bernard., CI.XXXII, 2 60. vel inuldes, Tertull., I, 2S5. Leges iniquse,lultae,
LEGATIO.De
Carol. Magn.fXCVII,559. ibid , 289. Legumliumanaruminiqua impunilate de-
De legalione alegationibus,
doinno directa, ibid., 223. cepli, jusliliam veramnon nbscunt,S. Zeno,XI, 297.
Deadmonitorioad eosimperatore
qui legationefungunlur,ibid., Per huinanam legem nonnulla permittiiutur quas per
543. De legationibuspropter juslitias. iMd., 564. divinam velantur et puriiunlur, 8. Aug., XXXII, 1232.
De legalioneoinniummissorumdomiuicoruin,ibid., 579. Legesa principejusto vindicanda*,Hincmar., CXXV,
Iririiculusad alium regem cum legato diricitur et 851.-Legibussuis reges teneaniur, S. Ivo, CLXI,914,
yerbissuggeritur commendatitiis,id., LXXXVII, 706.De Lex humaua necessario multiplex et variabilis.lex
inhonoratione regis propter negligenliameorura qui le- divina una et sempiterna, Laclant.,VI, 661. Lex po-
gationes male recipiunt, id.,XCVII, 539. De locis in sitiva maxiinemobllisest, Petrus ''.antor, CCV, 161.
quibuslegaiiones recipiendaesunt, ibid. Lex te.mporalispolest mutari, ibid., 449. Consensu
LILGATUS.De ofiicioprocousuliset legati, Constant, publicoleges mitigalaB,Tertull., I, 287. Leges emen-
VIJI, 99, 186, 201, 398. Tractoria legatoruni, id., data? et anllquatae,ibid., 566; Arnob. V, 914ei seqq.

LXXXVIH,706, 815. De admonitorioadeos qui lcga- Lex necessitatesoluta, Laclant, VII, 203. Legum hu-
tione fiinguiilur, id., XCVII,543.
manarumauctoritas, Tertull., I, 499. Legeshumanaj
LEGISLATORjusla de causa legem emendat aut cumdivinaconnexaBobligant,S. Greg. Magn., LXXVII,
lo.lit, XCVIII, 804. Legislatores primi Francorum, 1346. Subdilur legibus qui non ariiat Ieges, S. Aug ,
S. lvo, CLXI, 611. De legumlaloribus,vEllhelstani XXXII,1188. Legis auctorttatedissohitur quodcnmra
leges, CXXXVIII, 464.Deauctoribuslegura, S. Isidor., eamfil, Hincmar..CXXVI,655; Gratian., CLXXXVII,55,
LXXXII. 197. De conditoribus legum, Gralianus, Legessinedie et consule non valenl, Regino Prum.,
CLXXXVII,43. Legislatores ecclesiaslici et civiles CXXXH,271. llla in legibus praevalenlquae concor-
plerumque sua potestafe abutuntur, S. Greg. Magn., dant cum ratione juris et legum, S. Ivo, CLXI,308.
LXXVII.13I6. Leges mullaeargumenlummorumcorruptorum,Laclani ,
LEGITIMATIONE(de) liberorum, Innocent. III, 'VI, 574.Nullalex probibet inquirere, Terlull., I, 566.
CCXIV,1130. Nulla lex vetat discuti quod prohibetadmitii, tMrf.,
LENO Lenonesa civilalibusexterminandi,S. ho Car- 2S9. NullaJex hominemnisi criminisconviclumaul
not., CLXI,651,928. Lenonemquemquam esse pro- illud ronfitentemdamnaredebel, ibid., 566,702, l.c-
hibere debenl praetores, iMd., 1222. geslegibus impugnantquidemper eloquenliaminjustit aa
LENOClNIUM.Delenociuio,ReginoPrumiens,CXXX|I, S.
favenlem, Zeiio. XI, 284. Legum circonsiriplio-
511, 312. Quiqusesluariamancipia habet, lenociuia nibus agere contra jusliliam est omniviolentia deterius,
facit, S. Ivo. fLXI, 311,512. t'Md., 286. Legcs saecularesjnraque ex invelera'a
LEOFSINIepiscopicharla, App. ad Bedam,XCV,383. malitiavendunlureL corrumpunlur,S. Maxim.Taurin.,
LEUDESAMIA(ul) promiliantur regi (Marculf.?), LVII',520.Leguradiversilasobsisjl unitati Chrislian;e,
LXXXVII.8I6. S. Agobard.,CIV, 116 et seqq. Lex in prseierilum
LEUDI. Ut leudis sacramentum promitlatur regi, iudulgens,in futurum vetat, S. Ivo,CLXI,941.
Marculf.,LXXXVII,72t. Leges hnmanaeaddiscendae,S. Aug., XXXIV.62,
LEX.De legibus, S. Ivo, CLXI.1115. Legis nomlne Leges nescire nulli liceat, Valentinian., Theodos. et
quid Intelligatur, Gratian., CLXXXVH. 667. Lex a Arcadius; Hincmai., CXXV,1106.Deservandislegibus
letjendoseu eligendodicta est, S. Aug., XXXIV,681.
S. Ivo, CLXI,307. Custodialegum civilitatisesl indi-
Lex(a tegendoiesl constitulio scripta, S.Isidor ,LXXMf, cium, Cassiod.,LXIX,650.Legeslernporalespostquain
199, 200. Lex generaliter et specialiter accipitur, S. sunt instilulaBsuul servandse, S. Ivo Carnot, episc ,
Aug., XXXV,2087,2088. Quid sil lex honesla. S. Ivo CLXI,504,307,949. Servenlur ab omnibusprincipibus
Carnol., CLXI.303.Lex
quarefacta.S. Isidor.,LXXXII, Rumanisieges, ibid., 1118. Suppliciuraacquirit qiii
202; Gratlan.. CLXXXVII, 55. Lex quid possit, S. Isi- justis imperalorumlegibus non obtemperat,ibvi. Le-
dor;, LXXXII,202. Lex qualisfieri debeat, iMd.,205; ges imperatorumcnslodiriopnrlet, Gralian.,CLXXXVII,
S. Ivo Carnol., CLXI,1116;Gratian., CLXXXVU, 35. - 55, 56, Leges principumnulli conlemnendse,S. ho,
37 INDEX DE LEGISLATIONE CIVILI. 3S
CLXI,306; GTalian.,CLXXXVII, 56. Legum inrraclo- gala, Terlull., I, 286. Lex Julia inajestatis,Constam.,
res et contemptores puniendi, S. Ivo, CLXI,506. VIII, 109, 143. Lex Julia vel de vi publicaet F privala,
l.eges priiicipum 1naturali juri praevalere, Gratianus, ibid , 146, 174.
ELXXXVII,47. Legesimperialesin ecclesiastico judi- Leges Juliaui contra Chrislianos, Cassiodor., LXIX
cioservandae,S. Greg. Magn., LXXYII,1296. Leges iOiO.
principumrecle aliquando in subsidium canonumaddu- Leges Justiniani,S. Tvo,CLXI, 1116, 1117. Leges

cuntur, iMd,, 1298. Lex imperatorum non est supra Justinianesein Italia viguerunt, S. Leo, LVJ.316el seqq.
tegem Dei, Carol.Magn., XCVH,870. Leges priuci- (not.).
pumsubditaeesse debeut legi Dei, S. lvo, CLXI, 287, J.eges seleclseJusliniani imperaloris quibus Ecclesia)
307. Leges Dei praelatisplus curandaequamJustiniani, res tractavlt vel suam in Deum pielatem testatus esl.
S. Bernard., CLXXXII,719. Leges Chririianorum a LXXll,iOS5elseqq
Deo et Christo lalse caeleris omnibus praeslantiores, Leses l.ycurgi emendataea Lacedaemoniis,Terlul.,

TertnlL, I, 489. LegesCbrisiiauorumregum ab Eccle- I, 286.
siis recipiendae,S. Ivo, CLXI,505. Ex bonisel malis Lex Mantianide juramentoclericorum,CIII, 811 (not.).
imperatorum legibus Ecclesiapioficil, S. Aug., XXXIII, Lex Appia,Orosius,XXXI,907.
399, 796. De leiiibusconsularibuset tribuniliis, S. Lex Papia a Severo abrogata,Tertull., I, 286.

lsidor., I.XXXII, 201. Leges tyrannorum quid sint, Lex Romana,S. Greg. Turon., LXXI,1160, 1161.
Ruperl. abb., CLVIII,561. Leges in Christianosa Romanaein canonum collectiones quando induclae, S.
quibus imperatoribuslatae,Tertull., I, 292 et seqq. Leo, LVI, 516elseqq. (not.). Romana lex coniordat
Lex de novisdiis instiluendis,iMrf.,290..Quidde le- cum auclorilale canonica, Regino Prumiens., CXXXII,
gibus ab imperatoribuscontra Donalistaspetendisdecre- 501.LegesRomanaea Justiniano imperalore correctae,
lum sit in concilioCarthaginiensi,S. Aug. XXXHI.805. Paulus Warnerriri.,XCV,467; Ado,CXXIII,118; S. Ivo
Lexde gladiatoribus abolitis et de sacerdolibusNilli, Carnot.,CLXI,504. Lex Romana uullius lemerilate
Eusebius Pamphil.,VIII,75. Leges in haereiieos.Vid. debetcorrumpi, S.Ivo.CLXI,1118;Gralian.,f.LXXXVII,
HJBIIBTICI. l.ex in cOnfirmalioiie conciliiTolelani xiv, 56. Lex Romanade consanguinate,S. Ivo,CLXI, 669.

S. Isidor., LXXXIV,505. Lex in confirrnationeconci- Leges Romanisex Athenis perlataesuni sicui et Grae-

lii Toletanixvi, iMd., 547. Lex in conlirmationecon- cis et Hebraeis,S. Ambros.,XVII, 105. Leges Roraa-
ciliiToielani xvu, iMd., 561. Lex de causa religionis norum iu immi-nsumauctae,TertulL, I, 286,572.
judicandi potestal.emRomano pontifici tribuens, Theo- Lex Satira, Gratian.,CLXXXVII, 54.
dos., XIII, 577et %eqq. Lex contra Judaeos, Samarila- Leges Theodosianae,Sirion.Apolliu., I.VIII,475.
nos et haereticos,Juslinian , LXXH, 986. Secundum Lex Theodosiana,S. Greg. Tuion., LXXI,508.Leges
leges terminandaeleges et causae, S. Ivo, CLXI,308, Theodosianae,Sidonius ApolliDaris,LYIII, 472; S. Ivo,
935. Leges diversae contractum inatrimoniiimnon CLXI,1116.
solvunl, S. Ivo, CLXI, C28. De legibus urbium quid I.eges xn tabularura. Nominaeorum qui leges xii ta-
Agelliusscripseril, Petrus Canlor, CCV, 164.
bularum exposuerunt, Gratian.,CLXXXVII, 44.
Lex /Eliasancla, Boetius, LXIV,1062. Lex Antia, LIBELLUSreclamationisant postulationes, Regino
Terlull , I, 298. Lex Anloniniconlra adultero<, S. Prumiens.,CXXXII,591.Delibeliis famosis,Constaul.,
Aug.,XL, 474; Hincmar., CXXV, 1024. Lex Anloiiini Vl!I, 157, 191,202,.554.
de repudiis.t'Md.,757. Leges Alticae,SidouiusApol LIBER,LIBERI.Liberi hnminesad servilia opera non
Jin., LVHI, 554. Leges Aunariae, Ainob , V, 916 cogendi, Carol. Magn., XCVII, 145, 144. Liberum
Leges Clnciae, ,i bid 917. l.ex <oistantini de pietate nemo in servitutem redigat, S. Stephani leges, t.Ll,
in Deumel de Christianareligione, Consiant.,VIII, 255 1248. De liberis hominibusqui ad servitium Dei se
et seqq. De legiiiusquas lonstanlinus pro Clir.stianis tradere voluut, Carol. Mag., XCVII, i87, 292. Ut
posuil,Cassiodor.,LXIX,891. Lex ( oineliade falso, omnishomo liber polestatem habeat ubicuuquevoluerit
Couslant., VIII, 133, 304.Lex Coruelialeslamentaria, res suasdarepro salute animaBsuse, iMd., 404. De
Gratian.,CLXXXVII,
978. Legesex Draconisel So- liheris bumiuibus qui ad mallum venire cogendi sunl,
lonis libris Atheniensibusab Hadriano scriptae,Cass., tMrf, 539. De liberohomioeiu hostem bannito, tMd.,
LXIX,1252. 562. Liber quonampaclo se de furto purget, S, ivo.
Legesecclesiasticae Alfrediregis Anglorum, C XXXVIII, CLXI, 949. Quomodoliber res suasprout vult polest
447 (999). Edwardisenioris Anglorumregis, iMrf.;et distribnere, ibid., 935. Jus liberorum, FoimulaeAn
Gulhurni,regis Danorum, ib , 459. Athelstani, An- degav., LXXXVII,849.
glorum regis, ib. , 461. Haelidhaeprincipis totius LIBERALI(de) causa. Constant.VIII, 255, 237, 246,
Walliae,iMrf., 471. Edmundi, regis Anglorum,ibid., 369.
480.Edgari, Anglorum regis, tMrf., 496.Couvenlus LIBEBALIT.4S.De liberalitate et eleemosyna misi-
ct leges l.otharii I, iMd.,525; LudoviciII et Caroli H, stranda, S. Ambros.,.XYI,125.
iMu., 527; Loiharii I, Ludovici, II Caroli H, iMd.,533; LIBERI. De legitiinatione liberorum, Innocent. III,

LudoviciII, iMd., 546. Trium Ottonumconslilutiones CCXIV,1150.Nonliceal parentibus liberos vel liberis
el leges ecele4asticae,ibid., 821. Leges S. Edwardi pareutes ab haerediUterepellere monachs faclos, Gra-
regisqu.is in Anglia tenuit, quas Willelmus haeres et lian., CLXXXV.II, 1098.Quodservi et liberi oinnesque
cognatusejus confirmavil,CXLIX,1331 (1083, 1087). infamespersonaeuon debeant accusare,Dionys.Exiguus,
LegesaliaeEdwardi regis NorthmannicoidiomateconscTi- I.XVII,222. De his qui numeroliberorum vel pauper-
plae,iMrf.,1534. Statula anliqua in quibus Angliae late excusationemmerueruut, Constaul.,VIII,285.
lolius regni comitia ordinantur, t'M'd.,1359. Leges LIBERTAS. Libertalis charta, Regino Piumiens.,
Stephani,Hungarorum regis I, CL, 1243. Leges Bra- CXXXII,190, 259, 272,593, 457. De homine qni per

cilai, ducis Bohemiae,iMd., 1237. chariamlibertalemconseculusest, Carol. Magn.,XCYII,
Lex iEmilia,Terlulli.n., I, 298. 258, 556. Libertas civium Romaiiorum,(Marcuif.?)
Lex Fabia, Constanl.VIII, 126. LXXXVH,827 De longitemporispra scriptionequaa
Leges Francorum, Alamannorum et Bajoariorum,S. pro libertate et non ariversus libertatem opponiiur,
Greg. Turou., LXXl, 1165 app. Dagobertus leges Conslaut, VIII, 117. Exemplar libenalis, LXXXVII,

Fraucorumemendat, tMrf., 1165. Leges Francorum 872.
el Longobardoruma Garolosuppletae, XCVIII,502. LIBERTATESEcclesiae.Edictumpro religio:iis librr-
In reguo Francorumul diverssegentes, ila diversaeleges late, Coust., \ III, 105. Pro deiensione libertalum
erant. Franci sua lege vivebant, Longobardisua, Bur- Ecciesiaeexpositiones,Hincmar, CXXV,1035.
gundiones ilem et Saxonessua ac sua Golhi, Regino LIBERTUS.De liberlis et eorum liberis, Constant.,
Prumiens.,CXX.XII, 416. VIII, 187, 368 Delibertis Ecclesiae, S. Isidor.,
LeX Gundobada,S. Gregor. Turon., LXXl, 2".0; S. LXXXIV,381,582,583. Liberli non promoveaulurad
Agobard.,CIV, 113, 1S0, 121; Hincmar., CXXV, 1026. clerum. viventibus palrouis, iMd., 310: Quod liberti
Vide GunDOBJlDA. ex familia Ecclesiaepro compensalioneacquisitae rei,
Leges S. Henrici,CXL,223-258. possuut fieri a sacerdotibus,iMrf.,582.De professione

Leges ab imperatore Hludovico 11 promulgalas, libertorum Ecclesiav,ibid. DeliberlisEcclesiae ey*-
CXXXVIH,573, 614. dem palrociniuinrelinquentibus, iMd. De libeitis
Lex Julia, Terlullian.,I, 286; S. Aug., XL, 475. patrocinioEcclesiaecominendatis,ibid. De professio-
LexJulia de adulteriis,Constant.,VIII, 298, 307; Theo- nibus el obedientialibertorum Ecclesiae,iMrf., 398.
dos., XIII,526; S. Eugyppiusabb., LXH, 732; Gratian, De progenie libertorum Ecclesiae,nc eis vel pro nulri
CLXXXVII, 977. Lex Julia de adulteriis concubinas lione ab Ecclesia liceat evagare, tiid., 599. Ut ex
ac meretrices permittens periniqua, S. Zeno, XI, 297. libertis Ecclesiaeet ex personis ingenuis genili ab obse-
Lex Julia de appellationibusadCaesarem,B. Alcuin., quiis Ecclesiaenon recedanl, iMd.. 438. De obsequio
C, 413.Lex Julia de conjogiojuniorum :iSeveroabro- et disciplinalibertorum Ecclesise,ibid. Quod libeti
39 INDICES PATKOLOGIiE SPEGIALES. - JNDEX CXXllT. 40
EcclesiaenibUde rebus suis, in alienura liceal transferre redimilur, iMrf.,676. Causafidei maiiciprainvilis do-
dominium,iMd., 459.Qualilerlibertos episcopifaciant minis, in liberlatem asserebantur, nullo dato pret-io,
a
vel qualiter liberli patrocinio Ecclesiae nuriquam disce- tMd., 675. Haecfacultasnon ubique viguit, ibid., 675,
dant, iMd., 625.Utliberti non sdnl testes, LXXXIX, 676, 683. Mancipioea lege manumissout monachus
828. In libertate Ecclesia lueatur libertos, Gralian., lieret, monasteriumdeserere non licebat, iMd., 971. -->
CLXXXVII, 416. A sacerdolibusdefendanturliberti ne Maneipiaet arma extra regnum vendere prohibilum,
in servitulem revocentur, iMd. Liberii qul dicunlur Carol. Magn.,XGVII, 135. MaucipiumChrisliauum
ingenui elqui leslamenlum possinl conderevel non, S. non polest habere paganus, Jndaeusvel haereticus,tMd.,
Ivo, CLXl, 1225. Liberli ingrali palronosaccusantes 635, 680, 876, 877. Pagana mancipia a Judseis cir-
puniendi,iMd., 918,923,952,955. Inter patronum et cutncidi leges vetant,iM'd.,823,824. Si paganaman-
liberlam coiistat esse malrimoniumlegitimum,Gratian., clpia circumciderintSamarseri,illa in liberlalem vindl-
CLXXXVII,1433. cent, tWrf.,824; Isaac Lingonens.episc, CXXIV,1109.
LICITUMvidetur quodpublicumest, id quodvulgoest MANDATORESWEdis,Regino Pruniieus., CXXXll,
S.
Ot, Agobard., CIV, 187, 301.-
LIGER. De aggeribus juxta Ligerim faciendis,Carol. MANDATUM (mmum dare), S. Isidor., LXXXII,208.
Magn..XCVII, 570. Mandatum,Marculf., l.XXXVII,747, 761, 767, 778,
LIS. De lilium lerminis, Carol. Magn.,XCVII,562. 781, 836, 893,898. Texlus mandali, iMd., 750, 822.
Qualiler omnes liles componidebeant, S. Ivo, CLXI,935. Mandatumqualiler raaritus negotiura uxoris prose-
Omnesliiessecuodumlegesbreviaridebenl,iMd.,508.- quatur, Formulaeveleres incerli aucloris, iMd., 787.
LITIGATOR.De liligaloribus, Carol. Magn., XCVII, Mandatumde Saxonibusobsidibusimperalori Moguntiae
752 829 prsesentandis,XCVII,221.Mandatumepiscopisfactura,
LITIGlOSIS(de), Coostant.,VIII, 356.Resin litigio lnnocent. III, CCXVI,97.
positaein nullam personamtranslerri debenl ante cogni- MANDATUS,S. Greg. Turon., LXXI, 1160 opp.;
tionls evenium, LIX, 146. FormulaeAudegavens.,LXXXVII,859, 851, 852.
LITTERJE.De despectulillerarumdominicarum.Carol. MAMCH/EI.ValentinianusManichaeos poenisplecten-
Magn.,XCVJI,408, 575.Lilleraeprincipumimperii de dosdecrevit, S. Leo, LV,947 (nol.). Leges de Maui-
ronlirmaltoneel observatioue pacis inler Ecclesiamet chaeis,Juslinian., LXXH,1085.
imperium, Alexand.III, CC,55.De lillerarum sludiis, MANNIRE,Carol. Magn.,XCVII,407,437, 575.
Carol.Magn.,XCVIIl,895. MAN.MTIONE (de) secundumlegem ad mallum,Carol.
LOCATIO.S. Isidor., LXXXII,207. Maen., XCVII,558.
LONGOBARDI.Regum Longobardorum diplomata, MANSIO.De manslonibus,ReginoPrumiens.,CXXXH,
l.XXXVH,1347-1444. Capitula Longobardica, Carol.
Magn., XCVII, 411. Lex Longobardorumvalde fa- MANSIONARIl,Anastas. BiblioUi., CXXVIII,867,
vorabilis erat uxoribus, S. Agobard., CIV, 517. 875,983.
LOTHARK I coustitulioRomana,Carol. Magn.,XCVII, MANSUS.De manso,Carol. Magn., XCVIII,521; Re-
457. I in
Loharii coostiluliones Maringo,iMd., 461. glno Prumiens., CXXXII,497, 416.Deroanso Ecclesise,
LoibariiI imperaloriscapitulaLongobardica,t'Md.,668. iMd., 187,197,200,393,409, 416. CharUexemptioni
LUCERNA.De pecunia pro luceruis, Canuli monu- mansjcujusdaina tribulis, vectigalibus.operibuset ara-
menla diplomatica,CLI, 1174. turis, FormulseBaluzianae,LXXXMI,879.
LUCRUM.Turpe lucrum sequitur, qui minusemit ut MANUMISSIO, Begino Prumiens., CXXXH,271, 272,
plus vendat, S. lvo, CLXI,1168.De lucris officiorura, 273, 469, 482. De manuraissionibus,Carol. Magn,
ConsUnt., VIII, 384. XCVll,803; Anaslas. Biblioth., CiXVIII, 19. Manu-
LUDOVICII imperatoris conventus Compendiensis, missioserrorum quotuplex, S. Greg. Magn., LXXVH,
Carol. Magn.. XCYII, 665. LudoviciI el Lotharii 7.*i5,803. De manumissionibusiu Ecctesia, Constant.,
capilularia, iMd., 571-672. LudoviciI imperatoris VIII, 214. Gesta manumissionis,Formulaeveteres in-
paclum cum Paschali papa, iMd., 679. cerli aucluris, LXXXVII,778. Manumissionisforma
LUDOVICIII prseceplumde missione S. Anscharii cum adjunclis donationibus et condilionibus,S. Greg.
ejusque ordinatione, CXYIII,1033App. Magn., LXXVII,801,803. Charta regalis manumissio-
LUPERCALIA.Gelasius papa I damnat lupercalium uis, FormulseBaluzianae,LXXXVII,878.
snperstiliosamcelebi-ationem,LIX, 110. MANUMISSI. De liberlis maiiumississervis Ecclesia?,
MAGICIS(de) artibus et incantationibus,Carpl.Magn., S. Ivo, CLXI,254,255,916,918. Lex Romanade ma-
XCY1I.882. numissis, Regino Prumiens.,CXXXII,272. Dehis qui
MAGISTRATIBUS (de) municipalibus,Constant.,VIII, a non dominomanumissisunt, Constant., VIII, 167.
283. Manumissiservi denuo mancipari non debent, S. Ivo,
MAGISTRl(de officio) officiorum, Constant., VIII, CLXI,915, 917,919.Manumissi ne lestificentur,Carol.
198. De magistris,Rather., CXXXVI,156. Magn.,XCVII,767,786.
MALEFACTORIBUS (de), Carol. Magn.,XCVII, 147, MARCA.De vasis dominicisad marcamcustodiendam
829,841; ReginoPrumiens., CXXXII, 3 41. constitutis, Carol.Magn.,XCVII,569.
MAJORATUS. Commeniariusde majoratu et senesca- MARITIMA custodia. De comilibusad cuslodiamma-
lia Francise,Hugo,CLXIII,1033. ritimam lepuUlis,Carol.,XCVII,569.
MALEFICIS(de), Constant., VIII, 153, 162; Carol. MARITUS.Mandalumqualiter maritus negolium uxo-
fflagn.,XCVII,511,756,821; ReginoPrumiens.,CXXXII, ris prosequatur, LXXXVII,837.
349; S. Slephanileges, CLI, 1251. MARTIANlimperatorislex de juramento clericis pro-
MALEFICIUM.De majeficiis, Constant., VIII, 220; bibitoetiamin judiciumcitatis, S. Benedict. Anianens.,
Carol. Magn., XCVII,5161 De purgalione maleficii, CIII, 811 (not.).
Formulaeveteres incerli auct., LXXXV'11,770.Resolutio MATERIIS(de) diversis horaicidiorumet pcenaeorum,
omniummaleficiorumet malediciionumel incantionum, S. Ivo, CLXI.703.
Marculf.apn., LXXXVII,913. MATERNIS(de)bonis,Constant., VIII, 123 et seqq.,
MALLUM.De malio publico, Carol. Magn.. XCVII, 169 575
660; Regino Prumiens., CXXXII,219, 271, 307, 544, MATHEMATICIS (de) et cseteris similibus,Constant.,
546,347, 548. De eo qui ad mallum legibus manuilus VIII, 133, 162.
fuerit et uon venerit, Carol. Magn, XCVII,773. MATHILD/Ecomilissse charlulae, Codex Carolin.,
MANCIPIA.De mancipiis, FonuulSBveteres incerli XCVIII,33,631, 639.
auctoris, LXXXVII,800;Carol.Magn.,XCVII,131, 655, MATRICULA.Quod pro locomatriculsenihil a quoquam
906. De mancipiis palatii et Ecclesiarum,ibid., 143. vel accipidebeal, CXXV,797.
144. Ediclumde raancipiisEcclesiarum, S. Stephani Tequiri, MATRIMONIUM. De malrimonio, Nfcolans papa I,
leges, CLI, 1039. De et
agricolis mancipiisdominicis CXIX,1197;Opera adespotica, CXXXVIII,428; S. Iyo,
vel liscalibusrei publicseet privatae, Coustanl, VIII, CLXI.583,585, 1213;Innocent. Hl.CCXlV,340; CCXVI,
398. De mancipiis a fisco regali occupalis, Carol. 1262. Lex terreha de malrimonio, S. Gregor.Magn.,
Magn.,XCVII,567. De mancipiisetcolonis palrimo- LXXVH,1187, 1188, 1189, 1190. Leges veteres de
nialium, salluensium et emphyteuticorum fundorum, malrimoiiio,Hincmar.,CXXV,1023,1024. De malri-
Constant.,VIII, 187. De mancipiisvendendls, ibid., moniosanclimonialiumvirginum vel viduarum, Tbeo-
725. Prseceptumde coramulando
diurnus Poutif., mancipio. Liber dos., XIII, 527.Deimpedimenlismatrimonii,S. Isidor.,
Romau., CV, 100. De mancipiis in LXXXIV,109; Innocent. III, CCXVI,973. Quando
villas dominicas confugientibus, Carol. Magn., XCVll, irritum fit rnatrimoniuiri,S. Ivo, CLXI,596, 929. De
411, 577. Mancipiacur olim in prsesentia ecclesiasti- dissolvendomalrimonio,Clemens III, CCIV,1485;lnno-
corum vel judicum vender.entur, S. Gregor. Magn., cent. III, CCXVI,29. Matiraouium siue dote fierl
LXXYH,1037.Quindecim solidorumprelio n:anciwum non debet. S. Ivo, CLXI, 616. Circa malriir.oiiiuni
u INDEX M LEGISLATlONE CIVlLl.
dispositio, in rragrnenlis Jnli.ipapa?,VIII. 969. ; Circa sorum, iMd , .'$3, 616,618 fapiuilara uVijusiruciioin!
nialriiiioiiiuincauoiies,S Siricii papae", XTII,1189,1191. niissoruni,Caroi. Magu., XCVII, 527 -r- lle missoruni

tiica.'iuairiuioniuni, S. Leo pafpa, LIV, 1155; S. potestale, ilkd , 656. Missi imperiales, Codex diplo-
fire*ror, Makn.,LXXVlf, 1185;,S. lsi.lor.; LXXXIV,75. mat., XCVlll,152, 168, 203, 207,399V.405.

>Ex coinilio Herudlordiie;XCIX,954. Capiiulacirca De missis doniinicis,fodex diplomai., XCVH, 557,
matriinmiium,Cf.XII.62 Goiiiraiiialriuioiiiuiucallio- 5S1, 582 774. Caiiluia missorum ctoininicorum.iMd.,
licoruiu cum haerelk-i-',S, Gregor.Magri.,LXXVII,130, 291. Decura niissoruin dqmiuicprum,ibid., 554.
575..Ue malriinouiisprohihitis;f.ar*ol.Magn., X<Vli, De iriis,sqruiudoriiVliicorura observatione,,iMd, 580
147,148. De separaiione coiljiigum, S. lyo, CLXI, De iioininibiislocoriuniu quibus riiissidomiuicilegalione
1279, Nullus, uxore velala superstite, aliam abseii- ducat, furiguutur,t'Md.,512. ., ,
i .loanii.archiepisc. Roihomag.,CXI.Vll,271".Ne Missi regii principum Frani-cum, Codex diplomat,',
tisviri uxor, alteri nubul,-priusquam rieviri morte com- XCYIII, 106,114,120, 145, 147, 156, 16si, 165, 170,
pertum habeat, ibid. Uxore moitua,'licet viro alfam 174, 175,178, 197, 203, 213; 218, 220,295, 226",2-45,
ducere, seJ uon repudialam vel despousalam, Gratian,, 2i8', 249,250,232,292, 298, 502 324, 332554,553, 354,
CLXXXVll,15b6 Ue mairimoiiioservorum, lonnulae 560.566,590,598,'400, 402, 416, 425, 428, 454. ,
Andegav.,LXXXVl,L8o(J, S.Egbert. Eborac.arcfiiepisc, MissiponlilicumRomanorum.Codex diplumat.,XCVIII,
LXXXIX,393'. Licet seno inaiririioriiumcontraliere,
53,66,107,110, 114,120,1-32,447, 150, 161,171,172;
. Ivo,CLXr, 1251; Graliaii-,fLXXXVIf,1455. Legi- 182, 185, 199,206,209, 217, 238, 259,242, 259, 281',
,timaservorumconjngiasua 1aiictoiilate doiniui iiondiri- 285, 292, 500. 506, 308,512. 530, 532, 414,
riiant,Gralian., Cl.XXXVll, 456., luler patronum et MOLKNIJINARI|S(de).,H>teeml)ald'., f.XXXVII.597. ,
libertain constal e.sse jiiatrimonium legilimum, iMrf., MONACHI.De riioriachis", Theodos., XIII, 532; JusliT
1455. Epislqla Houorii 11 de niatrinionio Guillelmi nian., LXXII.IQii. Valeuslegem dedil ul monachi
rie Dampetracuui Margareta,scrore coinilissaeFiaudren- miliiareiit', imieiltes fustibus moiiachis necareiilur, S-'..1'rospei-
nummum con-
sis. Innocent.JIl, ff.XVI, 533. Aquil., I.T, 583. Deeo qui-
, MKDIUS(de). Couslaut., VIII, 225,310, 373; Rath., credit, Alfreri.leges, CXXXiIII.
,-cxxxvr,i5i. . , MONASTEIdliM.De eo qui monasterium, vel &cc\e-
MLMBRUM.De memhrotruncato posl diem tertium, siam frejierit, f.XLlX,1337. De magnare^ejusqni vnll
iubveniendo,liduarriiIeges,CXXXVIll,4ti2. - Mnnibroruln xenodochium aul monasterium couslruere, Marculf.',
'pi-ftcisoruin a=stimalio,Willelmif.ouq.leges",CXLIX,1299. LXXXVIf,725. , .,. ,~ \ - j ..
MENDACIO (de). S. Ivo, f.l.XI, 779. . , MONETA.I)e monela,Codexdiplorhaticus,XLyII,511'
MENUICITAS.De meudicis,Ralher.', CXXXVI,156. 514.-r- De falsahioneta";Conslant., Vlll^ loS, 231',315,
Demeudic.isdiseuireiiiibus, XGVJI,529, 536, 580; 651; Carol. Magn.,,ACVlI,287,.8.55,779. --
MENSURIS(rie), Carol. Magu., X'CVil,566, 586, 653, Capiiul-irede mpnela, (Md., 521.Ueadminiiiistratiorie
774; Wiilelmi Couq.leges.CXLIx, 1319.De mensuris linius niqnetae,i'Md.,54.0. lacjillas riidendi nionetam",
circulalione
vini,Alexand.III, CC,65T. Conlra falsasmensuras, Cpriex Carol., X'.'.Vlll, Dj? monetse, Ca-
XC.VII, 259. , .. .. ., , rol. Magn, XCV.I.I,194, 408. Priwlegium monetai;
MEllCATIO. Ut clerici emere yitins velvendere carii>s Ludov.icidiplomntaecclesiasiica,CIV, 1276. Do. a.dul--
,iiftiipermittatilur,S. Isiri, I.XXXIV,311. Cir-lusmer- teratoribus
monetae,Codexriiplomat.,XQVll,409,,577.
canliles prohibiticliedonunica,Carol.Ma'gii..Xf.VIl,146'. Aniputaiidailli manus qui falsam monelampereusse-
MERfATOlri.De merealorihus,S. Bernard , CLXXXIJ, luiioceul. rit, S'. Ivo, Cl.Xl,955. De icra mouela et pondere,
719.Mercatoresari solVenijasEcclesiaedecimascogen- III, CCXIV,5';8.
di, InnocenL.III,CCXtV,189, ,, MONhTARil. De monetariis, Jllhelstarii leges;
MEKCATLSuon tiat iu die Domiuieo,Regioo Pru- CXXXVIII,463-1P6.De otticiom igistri monelariorimi,
rniens.,fXXXI1,-263. Erkembalri., f.XXXVII,591. De falsis nibuelanis,
_ MEKCEMARIUS. De mercenarioet cliente, Ralher., Codexdiplomal.,Xf.VII,58fi.. ^ :.>...
CXXXVI, 172. MONIALIS.De coillractione nionialis,Alfredi legesj
; MERETRICES. De meretricibus,S. Ivo, CLXr,591. CXXXVII,4o4. ,. . ,.,.-,.,..
,Lex Julia permittens concubiiiasac meretrices periui- MORS.De h.omiiiibiisad mortem dijudicalis',Codex
qua, S Zeuo, XI, 297. ..... dipi mat.vXCVIT, 559.
_ MESSIKUS(de)vel annonisin hosle raplis vel furatis, MOS. OUIILSIIiiios, S. Ivo, CI.XI, 1120; Gralian.,
Carol.Magn.XCVU,561. CI.XXXV.II, ,"0. Tibi auclontas deficit mos pi>puliet
METALLAIUIS (de). Coustant, VIII,200. niajorumuistitiita.prolegeservantur, Gralian.^CI-XXXVti;
59. Dfiiturrii lnores pro lege suiit habehdi, ibid'.
METALLIS(de). tbid.
METUS.De eo quod per Vimet meUim fif, S. Ivti, 63. .... , v
CLXl, 937; liinoceiit.lll, CCXVI,1225. Qui"'dblu;u MUIXTAvel MUI.TA.Hsei.lh-eleges, CXXXVltl,475:
iaiitmetum adhibet ql.res ad aliuni transeat, liierque^vi De ceturia niulla, Willel.Conq".leges.CXLIX,1507,
,et dolo leuebitui;, Ivo, "CLXI,H44. Vi, uietii extorta IJe niuila pro dignilale Ecclesiaiconlerenda, Monu-
resimiatio nou.obligai,Inriocent.III. CiXIV,850. merila riiplomatira, CLI, 11711,,Promuiilationibus;
MlGRANTlBUS(de) e patria, Nicol. pap.,l,CXlX,9'.lp. I XXX,55l,5?i2,355.l*ro vulneribus, KlhslBeri;,iMd.,
-_MILES.pe
militibus, Willelmi Cpnq".leges,J'.XLIX, 531. Pro homicidio,iM'd;%350. Demulla compediil
4511. Mililesad coiiversioneniadmilli vetuil Jiiiianus nolentisad judicium venire, cahones Hiliern.,XCVI.1522J
Apostata,S. Greg., ^XXVII, 662, 665. , S'. Gregoriiis MULIER.De religioSii riiu|iere decepla, Codexdiplo
Magu. Mauripiuiriprecalur ut l^mperet vel imiuulet mat., XCVU,881. 1503. De niuliqre vi eompressa,Willelim
jeKemqtia miliies iu monasteriisrecipi prolijbueral, S, Coiiq^leges, fXLIX, , Jure canoriicb et gallico

Greg.Magii.,LXXVII,66J2,665. lie restituenda re admiltuntur mulieres.adfefendurn lestiriiohium.S Greg.
militibus, S. Stephanileges, CLl, 1232.i,Uepriyilegiis nium
Magn.,LXXVII,653,6'4. Mulieresin jndicib leslimo-
juiiiliim, Joann. Saresb., CXCIX,601,Constituiioues dicendi ins habent, Gratiari., CLXXXVII,977:
inilitum de Calatravaquae. luuuceiilio 111coiifirmanihe f ertisde causiscoiicessaesLmuljeribuspublicaaccusaii,
proponuuiur, lnuoc. III, CCXVI^2si, , De, miiiuuli- ibtd., 977. Mulier nubeus inlra aiiuum luc.lus iiifairiis.
Lus et slipeudiiseorum, S; Abbo,CXXXIX,506. S. Ivo,CLXI,929. Mulier lutrix liberorumsuoruin si
-MlLITARl (rje;re} Constaut., VIII, 2^1. vult secundonubere, fiiiis siiisriebet providere tul.pfeni,
Mll.ITARIUMfihi,Coristaut.,VJJI,358,565, 373. S. Ivo, CLXI. 929, 934. Miilier quae seciiqdo nu
MII.ITlA.De iiiiiitia. Hmcmar.,CXXV,981. Liber pseril res liiiis suis a se donatas,. reifaliere, non
de bello Saxpiiico,Bruno,CXLVlI.491. S. Bernardus potest," iMd:; 929. De miiliere servo aliepo per
dehortalin-'fgriiicipes a bello, CLXXXU, 229.In beiiicis yim ,junclavCoiislapt.,VIII,113,'296',561. IJemulie-
annis miliies Ueopliicerepossuut, Gratian., CLXXXVII, filuis quaeseservis proprijsjuu,xerunt, tMd.,3i5.
1163 Militareriou est peccatuin, ibid , 1164. Mili< MyNDEBURDUS ,'rMU>DEBUHDUM , MUDIBUPIOM. S
tia dci,ectuniexigil, scieiitiamet exercilaliouem,Joann. Ilenfici Vlonuni.' diolomat.,CXL,242. Miinrieburrium,
Saresb. Carnol.. episc.; GXCIX,592. yuae sit cori- ReginoPrumiens., CXXMI,52d, 446, 467. Muiidebur
i-eptiosacrameutiuiililaris et quod sine eo mililare rioii ^lum,reginm,Regiuo .1'ruiniens.,CX^XH. 58S, 471.
. liee.l,iMd.,599. Charla <fe Miuidebuigo regis et priiicipis. Marculf.,
MINISTER.Demiriistrispublicis,Ralher.,CXXXVI,I63.LXXiVII, 7U, 815. ,
MIMSTEHl.ALIBUS (de). Hincmar.CXXV,1001; , MUNIClPALES.ieges. Erkem-baid.CXXXVll,U8-.-598.
MlNlSTERlO(de)regali, Carol. Magn., X<;VII,869. MUNIMINE(de) pfolis regiae, S Isidor., LJlXXU,
MlS^l, De missis. Codex Ciploinat, XCVU,758,773; 2,511. ^ , ., . ,.,
CodexCaroL, XCVHI,540; Carol. Lalvus,CXXIV,865, , MUMTIONE (dejprolisaique conjugisreelse.S.Isidor.,'
6t; Hiiicmar., C.VXV,1078, 1079. -- Capitula missis LXXXIV, f,58. ,
ii^ta, irancorura regum capitul., 621. Capituia mis- MUNCS.Miiticracivilia indicantur,' Constant., VIII,'
r^Tr.oL CCIX, LNDICUM Hf:
41 INDICES PATROLOG-I;E SPECIALES. - INDEX CXXill. 44
316,595. ln muneribus leges, Arnob. V, 917. OPTIMATiBUS (rie) palatii atque gardingis, sul>q-ia
Kdiclumconlra eos qui muiiera regis colala ecclesiis eos justitise cautela examinari Couveniat, S. J-,id r.,
subripuerutil, Cassiodorus.,LXIX,864. LXXXIV,490.
MUTUSpu.est malrimoniumconlrahere,Innocent.III, OPUS. I)e operibus pmV.icis',Cnnstant., VHl, 190,
CCXIV,304. 214, 31>,357. De operibus servilibusquaediebnsdo-
MUTUUM. De miiluo, S. Isidor., LXXXII,207; minicisnonsunt agenda,Codexdipiomal., XCVII,519.
Capilulareecclesiast.,XCVII,164. ORBUS.Correctiolegis adversusorbos,EusebiusVIII,
NAMIUM. De pignore quod uamiumvocant capiendo, 76.
'WillelmiConq.leges, CXLIX,1513. ORDALIUM.D.e ordalio. Ednardi CXXXVIH,
NATIVITAS.Ut pro nativitate regis ingenui relaxen. 461; .Etlielstani leges, id., 46i, 467. leges,
lur, Marculf.,LXXXVII,724. ORDINATUS. Deordinaium vincienteaut Terberanlc,
NAUFRAGIIS (de). Constant.,VIII, 400. Cannti1 moniimentadiplomat.,f.Ll, 1179.
NAUT/Eunde mercedemaccipiant., S. ivo, CLXI,937. ORPHANIS(de),fo.lex diplomat.,XCVII.776;S Sle-
NAVICULARIIS
(de). Conslant , VIII, 112. 121, 165, phani leges,CLf, 1249 Orphanorumproleclio cnm-
581, 587. l)e navicuiariorumpraediis,iMd..320. mendatur, Carol. Magn., itbd., 155. Orphanis subve-
NEfATORES.Ut cpiscopus cum judicihus necatores niendum, iMd., 546.
(iliorumacriori disciplinacorripiat, S. Isid., LXXXIV, OTTONISimperaloris pacluni cnm AdoTu archiefii-
53t. scopoColoniensi,Innocenl. III, CCXVIl,287.
NEGOTIATORIBUS (de). Codex diplomal , XCVII, OVIS. Qui furatus esl ovem, oves quatuor pro iina
28^i,778. De negotialoribus quousque procedanl, reslituere dehel, S. Ivo, CLXI.966.
iMd., XCVIl,551. PACTUM,S. Ivo.LXXXII,205.De pactis,Constanf,
NEPOS,NEITIS. Qualilernepoles et neples hieredi- VIII, 161; S. Ivo, CLXI,957. De pactis conservandis,
tates inter se partianlur, S. Ivo, CLXI,928. Epislola Codex diplomatic., XCVII,766, 785. Paclum inier
quaiiler nepotes in loco flliorum instituiinlur ab avo, parenles de eorum haereditate,Marciiif.,I.XXXVII,737.
Marcull.,LXXXVII, 755, 787. Charlacumin locumfi- Pactum divisionisinler fralres, Formul* veleres Jn-

liorum nepoles instiluunlur ab avo (Marculf.?),ibid., cerli auctoris,LXXXVH.804.Pactuminter recipienles,
8i7. fh.irla cumquis suo nepote aliquid meliorare t'Md., 789. S. Henrici paclum cum Benedic'0 VIII,
voluerit,Marculfus.ibid., 736; (Marculf.?).ibid., 818. CXL, 255 Philippi pactumcum Coloniensibos,Inuo-
NOMLI.S.De nobilibus,Rather , CXXXVI,165. cent. III, CCXVII,297. Pacta quaedamcanonibusre-
NlLl (rie)saeerdotibuslex, VIII, 75. pugnanliadissolvit,id.,f.CXV,156.Otionisimperatoris
NONA.De Nonis.Codexdiplomat., XCYII,411, 851, paclumcum AdollbarchiepiscopoColoniensi, W.,CCXVI1,
577, 579, 723, 902; Regiuo Prumieus., CXXXII,20J, 287.De illicilo pacto, S lvo, CLXI,942.
201, 202,417. PAGANISMUS. Puena perseveranlium in paganismo,
NOKMANNI. Normannorumantiquaeconsuetudineset mors, Capilular. Saxon., XCVH,145.
justiliae,Will. Conq. leges, CXLIX,1529. De jure PAGANUS.Ue paganis s.icriliciiset temp!is,Theodo8.,
Normannorumqui anteadvenlumWillelmicivesfuerant XIII, 540. LegesTheolosii conlra paganostemplaque
Auglicani,iMd., 1318.DeNormannicaede,tMrf.,1518. eorum, Cassiod.,LXIX,1149,1150.pagani et hasrelici
NOTARII.De notariis,Codex diplomat., XCVH.285. non possunl accusare Chrislianos, Caius pap., V, 184.
Denolariisa missisdomiuiciseligeudis, iWrf.,557. Legesimperatorum contra paganos,S. Aug.. XXXVIII,

NOTIITA sacramenlalis, Formulae veteres incerli 315. Leges imperatorum paganorums-icnfici capite
aucloris,LXXXVII,769. plenant, id., XXXIII, 326. Cur cum paganisel h:
NOVALIA rura, Regiuoprumiens., CVXXII,200, 417. relicis aliter actum, S. Gregor., Magn., LXXVII 1267.
NOVELLA.NOVELLJE. Nqvelheseu leges ad relhrio- PAGENSKS. De pagensibus,CodexdipI6malic.,XCVIl,
nem perlinentes, Justinian. imperat., LXXII. 921, 922 904.-De chartis pagensibus, Marcull'.,LXXXVIl,725
t seqq, 1110. Codex novellarum,Paulus Warnefrid., et seqq. Relatio pagensiumad regem direcla, ibid.,
Xf.V,468-. NovellisJusliniani anle s:rculi v medium
719
S.
non p.irebanlKranci, Greg.Magn.,LXXVII,1014. PALATIUM. Capitularede disciplinapalatii Aquisgra-
S.
l)e Novellis, Ivo,CLXI, 504. Novella de Hebrseis, nensis, Coriex diplomalic, XCVII,319. _
Jusi.iiiian.,I.XXII, 1051. PANDKCT/E. CodexDigesiornmsive Pandectae,Paul.
. NUMERAllIIS (de) auctariis.Constant.,VIII, 164,372, Warnefrid.,XCV, 468, De libro Pandedarum, S. Ivo
577. Carnot., CLXi, 504.
NUMMUS.De nummo Romano. Canuti moiiumenta PAPIA lex, Lactant.. VI, 203, 902. Papi* el.Julia
riipiomat, CLI, 1174. Ut nummos bonos nullus re- leges de juniorum conjugioaSeveroabrogatae,Tertul.,1,
spual. Codexdiploinal.,XCVIL903. 286, 287. Lex p.ipia a ClaudioCaesareabroiKila, Lacl.,
NUNCUPATIO. S. Isidor., LXXXH,204. VI, 902.
NUNDIN/E.DiplomaPippini regis pro nundinissancti PAIMyEjndices a Carolo consliluuntur, Codex Di-
Dinnvsii.XCYI,1524.
plomalic, XCVIII,292.
NUPTI/E De nuptiis,Theod., XIII, 324. De inuti- PAHENTELA(de) sacramenlum,S. Ivo, CLXI,670.
lilius oupliis, Constant., VIII, 397. De riamnalis PARES De gradibus parium,Edwardileges, CXLIX,

nuptiis, Code.xdiplomat.,XCVII,885. Lex Romanade 15ti.
uupliis incestis,ReginoPriimiens.abb., CXXXII,273. PARLIAMENTUM. Modnslenendi parliamentnm,Wi'-
l)e nuotiis occultis, 0., CXXXIL,696; CXLVII,270; lelmi Conquest. leges. CXLIX, 1359. De casibus et
CLXXXVII, 1148. judiciisparliamenli,iMd., 13J2. lie modopariiamenli,

OBLIGATIO.Formulae veleres incerti auctoris, t'M'd.,15544. De negoliisparliamenli, iMd. l)e.in-
LXXXVU,782.-Obligatiocasliorumbaroiium,CCXVI,96.choalioneparliamenti,
ibid. De diebusel horisad par-
OBLIGATUS.Publicis ralionibus ohligati neque in liamenlum, iMd. l.'e prsedicitioiiead parliamentum,
clero nei|ue iu monasteriosuscipieudi,S.Gregor. Magn., iMd.. 1345. De pionunlialione in parliamenlo, iitrf,
LXXVIl,909. De ostiario parliamenti, ibid., 1546. De loco el
OUNOXIATTOFormulae velcres incerti auctoris, sessioiiibusin parliamento, tMd.Deabsentia regis in
LXXXVII,764,780. Charla obnoxialionisa palre in parliamenlo, ibid. De parlilione parliamenti, iMd.,
liiiis fac.la,Marculf.,LXXXVIl, 734. 1348.
OBTEMPERARE. Regibusiionobtemperandumsi quid PAROCHIA.Char'a qua rex concedit.paror.hiaejus
contra Deuinpnecipiant,S. Ivo, CI.XI,521,907,908. eliftendiepiscnpi,Kormula?Balurianae,LXXXVII.879.
OCCIDERE liominemuon semper criuiiiiosum,Hine- PARRICID/E. De parriciriis,Caroi. Magn.,XCVII,251,
rnar., CXXV,42,831, 852. 738.882; Nicolauspapa I, I.XIX,991; ReifinoPrumien-.
OCTO genera pnenaruma Tullio riescripta, Codex CXXXIl,290, 291, 296, 500, 527. Parricidarum pcens
diplomat.,XCVII,667; S. Isidor., LXXXII,211. in lege Rnmana, Lactant., VI, 3H8.
01'FJEregis charloe,App.ad Bed., XCV,372, 373. PARRTCIDIO (de). Constanf..,VIII. 151.
OFFICIUM.De ofBciisdiversis,Conslanl, VIII, 118, PARTU(de) ancillae,ignorantedomino,S. Ivo, CLXI.
524. Officiispublicisaddictia sacrisordinibusarrentii'- 923. Autde illo genito, t'Md.. 941.

nisi ex consensuprincipis, S. Gregor. Magn.,LXXVII, PATER. De palribus qui Qlios suos distraxerunt

662. Hauclegem probavit InnocentiusI, instauravit Conslant.,VIII, 597.
Mauriciusimperalor,lanrialGregoriusMagn.,iM'd.,662. PATRICIATU(de) charla, Marculf., LXXXVII,703,
OMINE(de) exdocendn,Codexdiplomat.,XCVH, 4 12 815.
OPPiAlex. Orosius,XXXI,907. PATRIMONIUM ecclesise.inGallia in possessionibus
OPPBESSIO.De oppressioneinfanlium,RejrinoPru- maxime consiabat, S. Gre;.Magn., LXXVII,1132.
miuiis.,CXXXII,297. De oppressionibusliberorum Regibus Galliarum commeiiil.ilUin.iMd.1133.
houiiiiuiii,Codcxdiplomat.,XCVIT, 233. PATROCINUM.Regis palrociriiiviolatio,Elhclbert.,
45 INDEX DE I.EGISLATIONE CIVILI. 46
LXXX,348 ~- Plebeii patrocinii violatio. iMd , 549.
POENA.De pcenis, Constant., VIII, 102, 119, 172
PAUPKRIBUS(de). Carol. Magn., XCVII,40t, 414, Poeriaviolali qnadragesimalisjrjiinii,mors, Capituiare

571,579,7.50. De oppressionepauperiun. t'Md., 528. Saxon., XCVII, 145. De pienis in lege constilutis,
PAX De reliiiione et pace publica, Wi.k-lmi conq. S. Isidor., LXXXU,211.Depoena illms qui in ,jn-
leges, fXI.IX, 1517.IJe pace ecelesiaslica, Eduardi dicem apostolicummanusviolentasinjecit, Iiinocent. III,
senioris leges, CXXXYIII, 459; Allredi regis leges, ibid., CCXLV,804.
455. I)e pace sanciaeEcclesiseet asvli jure eidem con-
POLITICUMregimen,Liberde comparatioiieregiminis
cesso,WillelmiConq.leges,CXLIX,1557.De pace Dei, ecclesiastici et politici, S. Agobard, CIV. 292. De
regis et ecclesiarum,Canut.I regis Diplomat, CLl, 1171. dislributione ofljciorumex polilicaconstitutioneveterum,
De mnliimoda pace regis, Willelmi Conq. lege.s, Joannes Saresb., CXCIX,390.
C\LI\", 1595; Eduarri. III, 1894.De temporibus et POLYGAMIA(de), Nicol. pap. I, CXIX. 999.
diebus pacis regis, WillelmiConq.leges, CXLIX,1552; TONDERATORIBUS (de) etauri illalione, Constant.,
EriuardiIII, f.LI, 1191.De pacis publicaeviolaloribus, VIII. 291.
Willelmi Cnnq. leges, CXLIX,1295. Cnnstiliiliopacis PONDUS.De ponderibns,Codexdiplomat.,XCVII,566;
generali's>HenriciIV, Coustitut., CLI, 1157.Coiislitutio Willelmi Conq. lejres, CXI.IX.1319.
j>acisprovincialis,ibid. PONS. De pontibus publicis, Carol. Magn., XCVII,
PECULIIJM, S. Isidorus,LXXXII.207. De caslrensi 581, 904. De pontibns omnibus faciendis,ibid., 576.

omnium palalinornm peculio, Constanl., VIII, 203. De ponlibusubi aniiquitus fuerunt renovandis, t'Mrf.,
PKCUNlARlAinreleges Romanaelormenta, nisi cum 541.De pontibus per diversaloca emendaudis, iMd.,

de rebus haereditariisquaprilur,non adhibeul,Hiucmar., 577. De duoriecimpontiims super Se.quanam reslau-
CXXV,1065. randis, tMrf., 570. De non cogendo ad pontem ire
PEJERANTIBUS (de), CanuliI Monumentadiplomat, causa telonei, ibid., 5G0.
CLI, 1178 PONTIFEX,IJe decretis Romanorumponlificum,Ni
PELAGIANI. fonstitutionesiraperatoromadversusPe- solaus papa, app., CXlX, 1187,
lagianam hferesim, MariusMercator,XI.Ylll, 94 (nol.). POSSESSIO.De possessione, S. Ivo. CI.XI, 1095-
fonstitutionesTheodosiiJuniorisadversus Pelagianos, 1098. De acquirenda et requirendapossessinne,Con-
iMd., 413.Qua auctorilate sancilasillex subscribendi stant., VIII,117. PnssessioquibusprobetuTargnmenlis,
adversus Pelagianos,an sacerdotali sola, an etiam im- S.Greg. Magn.,LXXVH, 651.Quomodovalet possessio,

periali, ibid., 455 (noL). l.ex Honorii imperatoris S. Ivo,CLXI,259. Yidelur possessroprimum extensa
adversusPelagianos, S. Leo, LVI, 1027. ad 40 annos a S. Gregoriopro ecclesiasticis, S. Gregor.
PELLIKICIKUS(de),Erkembald.,CXXXVII,595, Magn., LXXVII, 453. Possessio qui interrumpalur,
PENSIOdicilur id quoripro alicujus rei usu penitur, iMd., 456. De possessionexxx annorum, C. D., XCVII,

S. Greg. Magn, LXXVII,582. Pensio esl redilus 661.; Regino Prumiens., CXXXII,196. Possessio tri-
annuus, iftiri., 582. ginta annorum in saecularibusrehus sufficit et olim
PKRCUSSORE (de), Willelmi Conq. leges, CXLIX, valuit in ecclesiasticis. S. Greg Magn,, LXXVII^485.
1299. XLannorum possessiovalet, Innocent. III, CCXlV,
PEREGRINISide), Codex Diplomat.,XCVII.585, 774. 516; S. Ivo, CLXT,252.Triennalis possessio objeelio-
PERFECTISSIMATUS (de) dignitate, Constanl.,VIII, nes excludit, id., CLXI, 252. Triennalispossessiointra
549. nnain provinciamservari debet, Gratian,, CLXXXVll,
PERJURIUM.De perjnrio, Codex diplomatic, XCVH, 1028. l.imilis possessio praescribi non polest, ibid.,
906; ReginoPriimiens.,CXXXII,284. 544; S. Ivo, CLXI, 1029. Possessioemphyleuticaquid sil. S. freg. aMagli.,
7'9. De perjuriis, farol. Magn. XCVII,127, 130,255, LXXXVII,502.Possessionesecclesiaeimmunes pen-
?86, 291, 292, 511, 514, 555, 587, 634. 724, 778. sitalione Iributorumac vectigalium,ReginoPrumiens.,
./Elhelstanileges, CXXXVI1I,464, 468.; S. Stephani leges, CXXXTI.197, 416.
CLl, 1247. Decretade perjurio, Rurchard., CXI.,875. POSSESSORn>n est dominus sed in re jus habet,
PKRVASORESrerum alienarum restituere debent, S. Greg., LXXVII,681. Prrihalionon a possessoresed
S. Ivo, CLXI,252, 803 De pervasoribus flniumalio- a petilofis partibus requirenda, S. Ivo. CLXL 045.
rum, Codex riiplomat., XCVII,818, 840. Conira per- Nnllus rem aliqnam sine possessoris vnluntale vendere
vasores bonorum alienorum decreta, Cassiod., LXIX, debet, iMd., 946. De possessore per vim expulso,
782. Carol. Magn., XCVII,767, 786; S. Ivo, CLXI, 960.
TETITTONIBUS(de), Constant., VIII, 94, 184, 3H5. POSSESSORIUM.De jure eligendi quoad possesso-
PHILIPPI regis Francorum Diplom.et decreta,CLIX, rium et petitorium, Innoceiit. III, CCXIV,851.
842. POSTERITAS.Quod omuis poslerilas habere debet,

PIGNUS,S. Isidor.. LXXXII,208 Depignore, Codex App. ad sascnl. x, CLI, 1421.
diplomatic, LCVII,147, 756.De pignoribus,Constant., POSTLIMINIO(de), Theodos., XIH, 525.

VIII, 122. De pignoribusdistrahendis, tMrf., 254. POSTULANDO(de). Oonslanl.,VIII, 182. 283, 300.
PII.AX.De reparalione damniillati a pilacibus,Abedoc POSTULATIONES,Regino Prumiens., CXXXII,391.
ei jEHieivolf.,Xj.vr, 1305. POTESTAS.Poiestas non irritetur nec adulatiouiaures
PIPPINI et Carolomannidiplomala,XCVI,1501-1590. praebeat, S. Ambros., XVI, 86. Principis potestas,
PISCATORIBUS(de), Erkembald., CXXXVIf,597. S. AUK.,XXXVIII,109. De regia potestate, Hugo,
PISTORIHUS(de) et Catabalensibus.Constant.,VIII, CLXIII. 941.
174. PRiECEPTIONESTheodoriciregis,LXXII,ill2, 1114,
PLACITUM,S. Isidor., LXXXIT,
205. De placito, 1115.
Carol. Magn., XCVll, 882. De placilis ssecularihus, PR^ErEPTUMdnnationis, Marculf.J.XXXVII,7,7,
ibid., 882. Principumplac.itaanimojus condemli facta, Praeceptum de l.iesiwerpoper niainim rejris, iMrt.,708.
habent vim generaljs legis, S. Ivo, CI.XI, 1117. De Praeceptnm Pippini regis Impelrato a Signhaldoab-
placilis cnnservanriis,Carol. Magn., XCVII,766, 783. bate, XCV[, Pippini regis praceplum pro Taberniaci
Ue placitis n liberis huminibus observandis, iMd., in pago Parisiacovilla?confirmatione.XCVI, 1526.Prae-

414, 580. De illis qui ad placitnm banniri debent, ceptum Ludovici regis Francorum, S. Odo fluniac,
iMd, 557. De placitis a missis dominiciscomitibus CXXXIII,839. Prseceptum Chounradi imperaloris,
notum facienilis,ibid., 565. Dearmis ad placitumnon iMrf. 812.
porlandis, iMd.,555. Ue placito centenarii, ibid., 564, PRJEDIA.De praediisnaviculariorum,f.onstant., VIII,

738. De placilo comitis, iMd., 537. 525; XCVII. 561.
Tlacita fhilileberli III. l.XXXVIII.1108. 1110. PILEFECTUSab exarc.ho distinctus magislralus, S.
PJacitum Childeberti111quo locum abbati S. Dionysii Greg Magn.,LXXVII,48t.Praefectuscardinalisquinani
asserit, t'Md.. 1191 olim riiceretur, iMd., 460, 461 A prsefeclo annoniR
Placitum ChildebertiIII, quo villa monasterio adjudi- rationes exigebat urbis praefectus,iMrf., 484. Pr>fe-
calur, t"Md.,1095. ctorum vicarius. iMrf., 412 De praefectorumpraetorio
Placitum fhlodovaeiIII, de lile, tMrf., 1079. Ex officio.fonstant.,VIII, 292, 327, 561.
placiloub Pippino rege, S. Gregr. Turon., [LXXI,1200, PR/EPOSITIS (de) et arcariis, Conslant., VIII, 210.
Append. De praepositisab imperaloreconstitutis, Innoceu.t.III,
Pippiniplacilura de teloneis omnibus in mercatu S. CfXVI, 147.
Dinnysiiari ipsnm inonasteriuinevindicatisadversus Ge- PRESCRIPTIO.De priescriptione,S. Ivo, CLXl,1095-
rardifm comilem Parisiensem, XCVI,1550. 1098; Gralian., CLXXXVII, 1027-1058Prapscriptio una
Plar.ilum missorumCaroli in causa Leonis Ill.Codex prt exceplionnmqnaeex lapsu.teinporissumjlur, S. Greg.
Carnlinus,XCVIII, 407. Magn., l.XXVII,455.Temporalispraescriptioubi ciiriit
1'I.EBISCITUM, S. Isidor., LXXXII, 200. Quid sit, ubi incUmbit furor hoslilitaiis, Gratian., CLXXXVII,
Gratian., CLXXXVII,31. 1033. Quae humanitatisintuitu aliquibus prastantur
4"7 INDICES PATROLOGI.E SPECIALES. - INDEX CXXIir.
pra?scriliinonpossulit,ibid., 1052. De longi temporis obedientiaepiscopispraestaiida,CXXXII,917(942,9651,
prbesciiplione,Constant.,VIH,452.De longiteinporis apnd Oiionein.Cantliarieuseinepisc. Principesleneu-
prescriplione quaepro liberlale-*l nou adversusliber- li.r t-l ipsi vivere ICgibusftiis, CLXXXVII, 49 (1152,
talem opponitnr, ibid , 117.
ll_53),lii i" parte Decretl Graliani. De riiiierenlia
De diversis praescriplionibus, 'RogCrus,'CXLVI, 1 485- prinrjpis el tyranni, et quid Sit priuceps,CXCIX,513
1498Anpraescriptio cenlenariasoliRomanaeEcclesiaesit (1180,1182),ii) Polycrat. joannts Saresberieiisis,Car-
reservata, S. Greg.Magn.jCLXXVII, 455. feiitenaria noleiisisepi-c. Quodprinceps, licet sit legis uexibns
praescriptioconlraEcdesiam-Roinanauinon admittenda, absolulus,legis lainen servusest et aequitatis,gerilque
luuooenl III, CCXVI,939. -personani pubiicam, et iunocenter saiiguinemfundit,
Praescriptio Laniiorumde quihns et inler quosvaleat tMrf , 511. Quoriprinceps.minislerest sacerdotum,
vel non, Abedocet /Ellielvolf.,XCVI,1293,1294, 1299 et iffiitoreis: et quid sit ininisleriumprincipatusfideliltr
PraescriptioXL,S. Grejf. Magu.,LXXV1I,97 ; Carol. gerere, ibid., 516. Quoddivinaehgis aucluriuiternu-
Magn.,XCVI1.752;Itogerius, ( XLVI,1491. Prwscri- slal piincipeiiilegi jusliliae esse subjeclum, iMrf.,518.
ptio XL anuorum sola riomibusreligiosisopponipolest, caslumesse oporteat,et avariliamdc-
QuoJpfiiif.ipeiii

Carid. Magn, XCVII,567. De prspsCriptione XLjnno- ctinare, ibid.,520. Quoddebet legem Dei habere pr.
rum servandaetiam cnntraS. Rnmauainheclesiam,iMrf., meiite et oculis^sempet,et perilus esse in lilleris, et
453, 456. Disceptatiode agioriimfinibusquadraginta liilerstoruin agrconsiliis, iMrf.,522. Quod tiinoiem
annorum praescriptionecomponatur,iMrf., 455. Dei doceridebet, efhumills esse, et sic servare huniili-
S.
PraescriptioIricenn.-riis, Isiitor,, I.X.XXIV, 8li6; Re- talem, quod aiictoritas publlca fton miuuatur, et quod
gino Prumiens. abb. CXXXII,196; Rogerius, CXLVI, praeceptorumalia immobilia,alla mofcilia,iMrf.,526.
1t9l. Repeli uon possuntqusexxxauuis quiele -possi- l)e moderatioueiuslitiseet clemeiiliaiprmcipisqu;r de-
dentur,Gelasiuspap., LXX, 137;Gralian..CLXXXVIH. beilt iueo ad ulilitateinreipublicae cou-teinperare, iMrf.,
1031. Ruslicaiiseparoihiaapud episcopos, qui ieas 529. Quiri sit declinare a'd dexlraui, vfelsrnislram.
-possident xxx annis sine violentia, penuaueaul iinmo- quod priricfpi prohihetur, iMd., 531. Quld iftiHtaiis
biles, ibid., 1027. de riiitu justitiaeprincipes consequantiir,iMU, 532.
De praescriptionexx annorum, Roger., CXLVI,1488, Quaesit alia rtiercespriuciphm/iMd., 555. ExqUibu*
De piaescriplioiiequinquennali,iMd. De praescri- causis'tntnsleruiituf princlpatuset regria,iM^d..557. -*
.-ptinne quadrieniiii,Conslaiit.,VIII,398; Roger,CXLVI, Princfpes tenentur et ipsi vivierelegibhs suis, iMrfM 49.
1488. Du'pr*scriptione biennii el ejus elleclibus, Generaliaqusedampraeceptade offii-ioprincipis et
iMd.,
1487. De pnescriptioneannali,iMrf, 1486,1487. brevis epiloyusquautasit revereritiaei exhibenda,iMd ,
Dialogusde prapscriptionihus, iMrf., 1491-1502. 628 Quodpro merito priucipisforinatnr populus, "nl
Catalosus prinwri-ptiniium, iMrf, 1501-1504. ex merito populiformatur prinCipatils,fMrf.,653.
PR/ESENTAITONIBUS (de), CuelestiuusIII, fCVI, PRISCILLIANISTJE RescriplumMaximi
4233. in causa 1'ristillianislarum,S. Damas.pap.,imperatorfs
Xlll, 26J
PlkESID'(Secclcsiarumapuhlicisfunctionibusimmu- (rtot).
see.,sejubet, Consianlinus,VHI, 481. PHIVATAlex cnmraiinemlegem f.icere noh polest,
PHiESTARIA.Formulae veteres incerli aucloris, Placiri.episc. CI.XIII,661.
I.XXXVH.773; (Marculf.?).iMd.,SI3, 811.- Prastaria PRIVILEGIUM Theodoriciregis, Foiquin., CXXXVI,
de re eccresia"ab episcopofacta, Marcnlf.,ibid., 751. 1192. De privilejriiseorumqui in sacro palatio mili-
Prseslariaa I Ecclesiam,Ftirmulaeveleres, ibid., 7C8. laiUiit,ConslaOt.,VIII, 113,159,172, 2f0, Sll. De
Pr.estariaadcas.ui> Dei(Marculf.?),tMrf.,811. priiilegiis imperatorumin imperiu Romaho,*Isutfr>pius,
A
IPR/EIOR. qiribusiirproviuciaObeundacavere de-. CXXIX,961-968.
1-cat.S,Greg. Magn, LXXV'11, 443.Praetnrab antiquis PRORATIOa Cunclisfurtis probandls,Barculf.,App.,
dicebaturauicunque miiilum imperatnr, ibiil., 1073. LXXXVII,942. Quiiu proharltSiiefiant>s. slaiinum-,
De praelorilius.Coiistanl.,VIII,194,328. fermin et plnmbum,S Gre. Magn,LXXXU.70.
PRECARIA.IVrmulieveleTesinccrliauctoriS LXXXVII, Probatiocertiorin pariibusVlisubi res acia, iMd., 1308.
767,805; (Marcuff. ?) iMrf.,-814 Forinnlw ineriitse, Riius proLiiiinnisper aquamfrigidani, Eugeuius i\
ibid , 897. - Append.adsaecul.x,CLI. 1415,1450.1424, papa. f.XXIX,985-987.
H40. - Precaria ad casamDei (Marculf.V),I.XXXV1I, PRO<ONSUL.De oflicioproconsuliset legali, Const.-,
8II. VIII. 99.186. 201, 598.
PRECARIUM. S. lsidor.,LXXXII,207. PROCCRATIO. De proenl-atirffllhusimmodicisrepri-
PRECATUHLV.
Kormulaeveteres iucerti aucloris-, mendis,Imiocenl.,f.CIV,674. De procurationibusnon
LXXXVII,782. aiifcmpiilaiidis,iri.,CCXVI,1203.
PRESHYTKR. De composilioriepre.sbyterisi occisils VROCURATOR. De pi-ocuratioiiibns,Cohstanl., VIII,
fuerit, ReiiioPrumieus.,CXXXII,295, 294.
95, 187; S. Greg. Ma?n, LXXVII,1267. Per servuiH
PHIM1PILARIBUS (de), Coustant.,VIII, 120. 148. p-ociiraloiein,non polest dorainoinvilo Gefi priejudi-
PRTMITHS (de)seminum, CauuliMonumeuta diplom., cium,S. Ivo. CLXl, 1221.
CLl, 1174. PROEESSIOcomilisFuxensis. Inwcent. III, ff.XU,
PUINCEPSDe principibus,Constaul.,VIII, 120. 847. Professio roiiiitis Convenaruin,iMrf, 848.
Dehisqui principibiis
maledicerepra>sumuiil,S.'lsidor, ProfessloGastonisdeBenearuo,iMrf.,818
LXXXIV, 3 9I. Principes tenentiiret ipsilegibns suis, PROKESSOHIBI S (de), Constant..Vlil.223, 310,373.
f.ralian.. CLXXXVH, 49. In libro de mortc persecu- TROMlSSUM cadit in debiluui, S. Stephanileges.fLl-,
torum, Lactantius probat principes, qui contra veiafh 1255.
religionemTiiluclanlur,et suam infelicilatem,et popu- PROPlNOUItATE(de), Carol.Magn.,XCVII,767..
Joturn ruinam prnrurant, VII, 189(508,328), apud La- PROPRIETAS,Quomodoprocedioportealcum agitrir
claniium.In YilaConslantmiEnsebius Painphilusde- de proprietate,Innocent.111,CCXIV.998. Per dalio-
monslratpiiimimperalorem.providerefelicilali subjeclo- nem acquirilurprnprielas, per traditionemsola posses-

ram, VIII,9 (312,566),apudEnsebiumPamphiliim. DB sio, S. Greg. Magn.,LXXVII.617, 618. Siquisrem
veierenlia erga principes, LXXXIV,79(636), in Ex- alterins quam excolit ad proprietatem habere vult et
cernliscanonum,Apud S. Isidorum. De coininonilione uon poiest PI postea eam precaveril, LXXVII,752,855.
jilebis, ne iu principes delinquant; de eleclione PROSCRIPTI.Debnnis proscriplorumsed damoalo-
principum; de commonttione prirrcipumqualiter judicent, rum. fnnstaiit., VIII.208.
iftirf.,583. l)e ciistoriiasalulis regum et riefe.nsione

PSEUDOGR.APHIIS (de) et dubiis narratiobibus,
proMs]iraesentiumprincipum,iMrf.,589. De incolu- Carol,Magn.,XCVI1,518.
initateet arthibendadelectione.regiaepro1is,iMd.,400. PUELLA.Chartacomposiiirinissi aliquis piielam Iri-
I)e.his qui rege superstile ant sibi, aul aliis a I futurum vitamtraxerit (Marculf.?), LXXXVH, 824,PuelU aiitfe
provirientregnum, et de personis qu.-eprohibentur ad aiinumseiilimumsponsalia cnntraherenonpoleSl,liinoc.,
regnumacccdere,iMd., 401. De cuslodia vitse princi- III, C.CXIV, 299. Usque ad aniiumxu palernjHvn-
puiiiet delensinne pTaicedentiumregura a seqiienlibus lunlatis publlasubjacebitarbilrin,Gratian.,fLXXX"\'lll,
adhibenda, iMrf. De lionore palaiii priinatii, iMd., 1104. Depuellisinviiipareulibusvelalis. id., XCVIl,
599. Deremunerationet-ollatalidelibus refrum,ibid. 410
I'l principeshumilitatemcordis habeant, ibid., 838, PUER. Piaecppiumde doiiandopuero, I.iber diurnns
in Epislola Greuoriipapse. Si aliquis conlra regis Rom. Pontif.,CV,101. PilerosexposilOSCiijinoinique

voliinlatemegeril, secnrilas qui eom persequi-iusserit, coiidilionisnulliisin suum dnminiumvindii-are.polest,
LXXXVII.718 (646,68)), in formulis Marculfimolia- S. ho, f.LXl,921. De pueris, invilisjiareiilibuS,lisn-
rhi. De prificipilvus chrislianis; ofliciact gloriaeorum, sis aut puellis velatis,f.Oii.diplom..XCVII,410.
.C.lil 2''5 (l<20,821), iulibro de rectoribus chrislianis 1'UEHPERIUM rmiiforrnatumlex noluitesat' hoiiiici-
ScduliiScoti. Dc saeculaiiuniurincipum oiUcioet dium,S. Ivo, CLXt,706.
* INDEX DE LEGISLATIONfl CIVILI.
PUCNA. F)e pugna cnr-amseirriore, Alfredi Irgcs, CXLIX,1303. l)e relevio liaronis,ibid., 130o. De
CXXXYIM554 Depiigiii-,Alfreriileges, iMrf.,4H. relevio rolonornm,tMrf.,1507.
PUP1I.I.IS(rie), f.nd. dipom., XCYIi. 404, 411, 71, RENUNTIATlO.I.illerseResHiiseC.vpride reniintialinno
579, 750. Kpistolaqnallier pupilli ronpianlur,l<Yr- cnmitaluuirifampania rt Hriae.Innocent. III, CCXVI,
mnlse vpleres inrerti aucloris, I.XXXVII,788 JJP. 988 Litlera I u ioviciregis de reminliatione rej/inso
cura pup'1'onnn et pauperum, S. Isiri.. I.XXXIV",575. fvpri. iM'rf.,991.
Pupilli a romilibiisproteRenrii,XCVT,185. REPARATIONIBUS(de) deimntiationum,f.onstanl.,
PURGATIO. De pi<rgatione <rriiiianri.ni, f.anul. VIII, 141.
iMonument. tliplom, f.I.I, 1172.-r- I)e piirpMioneillius REPRORATIONE(de) persnnarum qnae prohibenlur
qtti furti teus st, WiilelmiConq. leRes,(XI.IX 1501 adipisci regnum. S. isidor., I.XXXIV,590.
PURGATORIRUS (de) gladiorum, Erkeinhald, REPUDIUM. De repiiriiis Con^tanl., VIII, 553;
CXXXVH596. Rettino Pri-miens., CXXXll,303; S. Ivo, ( LXI. 955;
Oli/ESTIO-Dc qusrslione,Nirol. pap., CXIX,1010. lniincent. III C.fXIV. 118-150. 1 ibellus lepu.lii,
De qmvstinniluis.Theodos.,XIII, 527. Marculf.. I.XXXVII,7i6;, rorinn! velcresin<-ertiauclo-
QUJESTORIBIS(de), Constant.,VIII, 194 ris, iri., 787. Quandouxor mitt:il repudium mariio, S.
OUANTITAS.Legesjuxta quaniitatein rielictnrumvel Ivn, CLXI,955. Lex Antoniui de repudiis, Iliucinar.,
rriTninninstatuunl quanlilatemptrnanim.Pelrus Canlor., CXXV,737.
fV, 334, RES. De rebus panperum vel minus potentnm niala
RAPACIRUS (,)e),Isnar I ingnn., CXXIV,10)6 et seqq.; occasione non emendis, farnl. Maprn.,Xf VII, 546.
RepinoPrumiens., C.XXXII, 541. De rebus forte inventis, WillelmiConq.leges, C.XLIX,
RAPINA(rie), larol MaKn, XCVII,89'i; RepinnPiu- 1297. De eo qui rem alienammino>-isvenriirieril,S.
miens , f.XXXI,355, 557elseag.; S Ivn, CI.XI,805,954. Ivo. CLXI,948. Nondebont acfipere ecclesiasMcires
De rapinis, Hincmar, CXXV,1i>7K. |)e rapinis ab illis quorum liberi autpropinqui firopler hoc exhsere-
infra regnumfactis, Carol. Maun, XGVIL 761. puai dnliir, iMrf.,CLXI,932.
differenliainler rapinam et. furliim, S. Ivo, (I.Xl, 801. RE^CRIPTIOad regem, Mamilf., LXXXYII,706.
De illis qui furtiimet rapinam exercenl, tMrf.,962. RESCRIPTUM.Rescripta seu jussa imperaiorum.di-
RAPTOR.De raploribus,S. Isi.lor., I.XXXTV, 71, 171, curilursacriapices.sacra imperialiaseu sacra simp icileri.
273, 81!_; Nicolaus I pap., CXIX, 992; Isaac l.ingon., S. Greg. Magn, LXXVII,512. |)e diversis rescriptts,.
f.XXIV, 1095, 1094, 10''5, 1096; Regino Prurniens., fonslant., VIII, 117, 128, 145, 185, 288, 373. De-
fXXXII,273; S. Ivn, CLXI,803. De raptis et earum resrriptis et eorum interpretationihiis. Innooen!. III,..
raploribus, Carol. Magn, XCVII.525;728. De rap'o- 1f.XVl,1221.Rescriptum HonoriiAugjKiiin quo-.slav
rilras el rapiis vireinibns et viduis,ftid.,.758. fol- tuil nt, si Rnmseeplsropi ordinalifnerini duo; aaibodor-
ler.liode raptorihus,Franoor.regum Oapitul.CXXVVIII; rivitale peUantur,S. Isidor., LXXXIV',677.
<it3. I ex Justiniani conlra raplores virgimim, RESPONSAprudentura, Constuil., VIll, 532. Qu:s
CLXXVIIT, 255. Uxorisalienaeraplor d slricte puiiien- siut responsaprudenuim, Graliin , CLXXXVII,32.
dus, S. Greg., LXXVII,682 RESI"UBI.lCA.Quid respublica.seciindinnPlularrhum,
RAPTUS. De raplu, S. Ivo, CLXI,589. De rapfu ct-quiii vicem animse in ipsa oblineat aul membrormii,
virginum vel vidnarum, Conslanl., VIII-, 194. De CXCIX,510(1180, 11821,in Polycralico JoannisSaresbe-

raptu alienarumsponsarnm,Carol; Magn.,XCVII, 403, riensis, Carnotensh episcopi. De principe.qui caput
751. I)e raplu piiellflrum,S. Slephani leges, CI.I, esl reipubliese,etde eleclionecjusetprivilegiis, et pne-
1219. De coercendoet exslirpando-raplu viduarcm, mio virtulis el culpse,iMd., 518. Quse raal.i vel b"n
puellarum, elc , Hincmar., CXXV,1017. Si quanrio siib!ectis proveniant de moribns principum. iMd., 5'i4.
marilus et femina pariter raptnm consenserint, infra De his qui in republicaoblinent Incunitorriis, e!.quori
quinquennium liligetur, Forniulae veteres, LXXXVH, impii arcenrii simt a consiliispnleslatiim, et rie limore
792. Dei et sipientia, el philosoplra, ibid.. 560. Ue laleri-
RAYMUNDIc.omitis Tolosani-negntiiprocessns, Inno- bus potestalum,quorum neressitas explondaesi, maliiia
cenl. III, Cf.XVI, 89-98. reprimenria.ct de causidicis,quorum lin}<iiailamnil:c.i,
REBAPTIZANS.Ilonorii leges in rebaplizanles, X< nisi funihusargenteisvinclafueril, rie muncrumacoppto-
1201.1203,1208. ribus, et qnod munnsest a mann, a causa, a lempore,
RECARF.Dlregis ediclum de roiifir-matione-coneilii vel loco, vel modo,iMd., 565. Qui sinl pedes reipubli-
Tobtani. LXXII,1121, IH2 CT,el de cura eis impendeuda,i'iid., 618 Rempnbli-
REfCESVINTHO(a) prinenie lex edita, S. Isi or camad naturse similiiudinemordinaiid.im,cl ordinemrie
LXXXIV,432 apibus miituandum,ibid., 619. Quod sine prudentia
RECEPTORESfurium tit fures repulandi, S. Ivo, et solliciluriine nullus magistratus subsistil inoolumis,.
CLXI.9I6. nec-vigplrespnblicacnjus caput inMrmatur,iMd., 620..
RECLAMAT10NlSlibel]us,ReginoPrumieiis.,fX'XXII,M\RES-TirUTIONE(rie), 1238. 41exand III,Cf, 452; Innorenl.
fCXIV,174; fCXVl, Deintegri leslitulione,
RECLAMATORIMI S (rie!, Cod. diplom., XCVI!,650. Conslaiit.. VIII, 301.
RECONCILIATIONIS leges, Innocent. III, CCXVI, REUS. De reis reqnirendis, Conslant., VIII, 253.
774. Rens nemo fiat nisi inscriptione celebrata, Regiuo Pru- -
RECTORapnd jurisconsultossiimilurnro eo qni p*n- miens., CXXXII,572- I)e ren oonlessarium pete.nte,
vincias qunvis lilulo rejrit, S. Greg. Magn., LXXVII, Canut. I Monument.diplomat.,CLI, 1179. De reis ad
569. De officio recloris proviucise,Coustant., Ylil, Eoclesiam fugientibus, Willelmi fnnq. leges, f.XLIX,
150,5"4. 5"0. 562, 586. 1535; F.dwardi, (XI, 1192. Exlra proyinciam reus
REIJEMPTIO.De reriemptionehomicJdieservi, SSle- nullatenus esl proiiucendns,Graiian., fLXXXVII.683.
phani Ipges, f.l.I, 1252. REVEI.ATIONIBUS (rie). Conslanl. Mag.,VIII, 93.
RKDEMPTIONALE.Formula? voteres incerti anctoris, RKVERKNTIA.De reverentia saoerriolibis prsestanda,
I.XXXVII,776. Canul Monumentadiplomat,CL1,1172.De revpremia
REFUGIIS(de) ad lempla, Alfredi leges,,CXXXVIII,- imperatorumin clericos, Plaoid. episc CLXI1I,6N7.
REWADIAREbaniium. Regiuo 1'rumieus., CXXXU,
RKGAl.TA.DP rpgalibus ronfirmaiidis, Cod. diplom, 216, 431.
Xf.VllI, 579 De regalibus bealn Petrn con.essis , REX. Qnid sit regis officinm,XVillel. Conq. leges,.
i id 625. RoealiaRcnevenlisaecul.xn, ibut., 620 f.XLIX,1536;EriuarriiIII leges, f.LI, 1194. De regibns,
PtPgaliaet fiseire-ssinl' inlactse, S. Sleplianileges, f.LI, Nicol pap , f.XIX, 1188. Rex niola punire riebel, S
1246 foncordia inter ClemenlemII! et senat res et Ivo, fLXI, 721. Reges tlivinis legibus subdili e sn
popubim Remaniimsuper -regalibui, f.f.IV, 1507-1310. dehenl,t'08. iMrf..307, 90">. Reges legibus snis tpnentur, .
REGIAjura illipsaservare nili debent subdiii, Wil.el- Vnd., Rege viveute, alter nonesl eliKendns,iMrf,.
mi Cmqi leges, f.XLIX,1119. 908. Ueauxilioregis, Will. f.nnq.leges, CXl.IX,13V7.
RKGNUM.I!e his qui regnnm sihi blandiuntiir ?p->, De.fide et obsequinerga regem, iMd., 1517.Itegi-
non oblemperandiiinaliquiri lontia D 'iim prseclpien-
rege snperslite, S. Isidor. L-XXXIV, 591. De reprolia- luis 907, 908. De hominumregis*
tione personarum quae prohibeutur adipisci reKiium, libns, S Ivo,Cl.Xf,321,
iMrf..590. privilegin. Will. conq., CXI.IX,1295..
RELATIOcum judicio, Formulseveteres, LXXXVU, CI.XXXVIl. RUOIiI.E leges, S. Inidor., LXXXH,202; Gratiali,-,.
710. De.relatipnjbus,Constant., VIII, 15'i. 31.
RIBUARIAlex.Capilula qusein legeRibuariamiltendu,
RELATUMquod diciiur apennis, Formulse veteres, sunt, Carol. Magn, XCVII, 263. Capitulr de lego
LXXXVIL: 775. Ribuariense,.Francorumregum capitul., ("XXXVII,65-1.
RELEVIUM.Dc relevio couiilis,WillelmiC nq. lcges, IUGORlegum quandoteiiiporandus,S.!vo,fLXU,256i
61 INDICES PATROLOGIiE SPECIALES. INDEX CXXIII.
RITUS coronationisGermanue rcgm, Codex Carol., 849, 850; FormulfRineditse.ibid., 894,898; Liber Dior
XCVIII.674. nus Pont. Rom..CV,102, 103. Securitasde homicidio,
RIX*NTIBUS(de) si alleruler fuerit percnssus, S. Marciilf.LXXXVII,741; Formulseveteres incerti aucto-
Ivo, f.LXI,965. ris, iMd., 795, iSOI. Securilas rie rapto, Formulse
RORORIA(de)Monum.dip!om./Elhelred.H,CLI,il68. Audegav., LXXXVII,850. Securitas de supersalli-
ROCCIS(de). Cod.diploni., XCVII,311. cionp, iMd., S41. Si quis contra regis voluntatem
ROMANAlex.S. Gregor. Turon.. LXXI, 1160, 1161, egerit. securitas cui eum persequi jusserit, Marculf,
app ; lejies Romanas.Hincmar.,CXXV,1026. LXXXV1I.7I8.
SACKLI.ARIUS ricitiir qiiaestnrqui aerarioprseDcitur, SEIHTiONARII.Conlra seditionarios, S. Isidor.,
S. f.res. Mag.,LXXVII,749, 750. LXXXIV,273.
I
; SAfERIJOS ex Theodori regis conlra sacerdolesqui SKl.l.ARIIS(dp). Erkemhald,CXXXVII,595.
sulislanliam Ecclesiie vendere aut donare prsesumunl, SENATOItES.Ubi senatores vel clarissimi civiliter
Justipian., LXXII, I I18. De injuriis sacerdolum in ec- vel oriminaliterconveiiiiiiitur,fouslant., VIII,151.
Plesiisfactis,Carol. Magn., XCVII (800),405, 571,750. SENATUS quid. S. lsidor., LXXXII,
I)e sacerdotumpugna, Alfreriileges, CXXXVIII,43t. 201; Gratian.,CONSULTUM CLXXXVH,52.
StCHA (de), Wiilel Conq.leges, CXLIX,1556; Ed- SENTENTIA.De sentenliam passis et restitutis et
I'I
wardi leges, CLI.119t. liberis eorum.Constant, VIII.227. Sententia (Dubia),
SAf.RAMENTAI IS. FormulseAndeg., LXXXVlf,8t5. S. Henrici rie conjugfo clericornm. f.XL, 232. De
SACRvMKNTUM. S. Gregor. Turon., LXXI, 1161, sententia et re jndicala, Innoc. III, CCXVI,1242.
1162(app.); S. Isidor..LXXXII,206 De sacramenlis, SEPULCRORCM effraotoreset violalores,Regino Pn<-

Carol. Magn, Xf,VII,575.655, 775,897. Sacramentum miens., CXXXH,265, 335, 368. Quomodepuniendi,
reiris, Fran. Reg.capit.,CXXXVHI,652Sacramentiim jMrf..216.
Jeiosolvinorum.Mon.de Bello sacro,CLX,1238. SEPULTUlTA (de). Cod.diplom.
-rcgumSacrainentuinOdei ab Ottnne exhibiluni, Iunocent. SERVITIUM.Oui se in
XCVII,145,518,550.
servitio alterius obuoviat,
III. CCXVI,1169. De sacramenlisad palatiumadhra- Marculf.,LXXXVJI,743. De facultatese ad Dei servi-
niilis, Carol. Majin.,XCVII,560. De saoramenloab tium tradenrii,XCVII,653.
episcopis,abbatihus,coniitihuspriestando, ibid.. 149. -- SERVUS,SERVLDe servis, Conslant.. VJII, 295; S.
Saciamentum laicorum, Franc. reg. capitul., CXXXVIH, Isirior., LXXXIV.275; Formulaeveteres incprtiancloris;.
743. Sacramenlumgenerale omniura fidelium,tMrf., I.XXXYII,758, 766; Cod. diplomal., XCVII,514;Alfredi
651, 74B. Sacrameiiluralidelitatis, Marculf.,LXXVII, leges, CXXXVIH,448; Willel. Conq. legee, CXI.IX,
816; XCVH,t8'i; Co.lex Carol., XCVHI,502, 503, 514, 1320. Deservis el eomm manumissione,ibid., 1320
525,676, 681, 710 Ubi sacramenlajuranda sint, Cod. De servo quem colonus comparat, Formulaeveteres
diplomat, XCVII,407. Sacramentum Romauorum, incerli auctoris,LXXXVII,759.Delibertate servorum,
etc. iMrf.,460. S. Stephanileges. CLI, 1218. Epislola regi miltenda
SACRIFKIUM.De sacrificiispaganorum, Conslant., pro liberlale seni sui impelranda (Marcull?)LXXXVII,
Vl;l,201 I.eges Couslanliuiconlra sacrificia,Euseb. 827. De emendationeservorum,Constant,, VIII, 161,
Pamp.. VIII, 44. 305. Ne quis servum judicet alienum, S. Ivo, CLXI,
S >CRiI.EGIUM.De sacrilegio, Recino Prumiens., 926. De servointerfectoab altero servo, S. Stephani
CXXXII,285; Alfredi regis leges. CXXXVIII,453. leges, CLI, 1252. Pcenaservi delatoris riominisui. S.
Ptrna sacrilegii, mors. capilnl. Saxon.,XCVH,145. Ivo, CLXI,965.966. Servum injuste rapluin domiuus
SACRII.EGUS.De sacrilegis, Cod. diplom., XCVH, sine pretio vindicarepolesl, ibid., 962. Aliorumservi
797. Sacrjlegi ad leslimouiumnon admiltendi, S. non corrumpendi aut sellicitandi, S. Stepliani leges,
Kelix papa, XIII, 20. - Lex de sacrilegis a Joanne papa CLI,1249; S. Ivo, CLXI,925. Quicunque servo ocu-
Golhiois legihiis adriita in concilio Tricassino, Joann. lum eruerit libernmeum dimitiat, Cori.diplom., XCYH,
pap. VIII,i.XXVI,795. '153. Ut exceplis servis fiscalibusnnllus de servitute
SAGA.De sagK Cod. diplom.,XC.VII,311 ; Eduardi ad palatinumofficiumtranseat. S. Isidor.,LXXXIV,493.
nenioris legp.s,CXXXVIIl,462; /Ethelstani leges, ibid., Notilia de natis servorum, For. And., LXXXVII,854.
4Ki, 466 De sagis e.itiendis.Canut. i Monum.diplom., De servis fugitivis, Conshiut.,VIII, 150, 570. 594;
CLI, 1178. fod. diplom, Xf.VII,214, Nicolauspap., CXIX.990; S.
SAL. De his qui in littore maris salem faciunt, Cod. Ivo, CLXI,815. 916,920,921, 940. De cervisin fiscum
diplom., XCVII,569. regalem confugientibus,Cod. diplom., XCVII. Qutul
SALGAMO(dc) hospitibusnon prsestando,Constanl.. servi fugientesdominossuos adecclesiamintercessionem
VIII, 599. debent quaererenon lalebras, Gelas. LIX,15'3. Punieri-
SAIICAlcx. Capitulalegis Salicse,Franc. Reg. capit., dus qui fugilivumservumce.lave.rit,S. Ivo. CLXI,919
CXXXVIII, 627. I.e<ressalicae, Hincraar., CXXV, De servis malefacienlibns,S. Ivo,f.LXI,921.Deservu
1026. Capitulalegi salicseaddita,Cori.diplom.,Xf.VII, qui damnuminlulit, Codex diplom., XGVII,558, 775.
*37. Capilulalegi salicaeaddenda,t'Mrf.,255,459,780. De servis, insciis dominis, nialum inlerentibns, S. Ivo,
SALIC.A lex. Capitul.Tiein., XCVll,215. CLXI,922,923,924.De servis per contumaciam alicui
SAMARITANIS (de).. Const., VIII, 150; Theod , XIII, vim inferenlibus, Cod, diplum., XCVII,567. Quod
510. Noiella seu Iex de Samarilanis, Juslinian., securus sil qtii alienumservumsibiiiisidiantemoccideril,
LXXII. ll'50. Lex t-onlra Samarilanos,iMd., 986. S Ivo, CLX1.958. De coiijnrationibiisservorum in
SANGUINOLENTI. Dehis qui saogiiinolenlosemplos Flandriset in Mempisco,fori. diplom.,XCVll, 569.
el nutriendosiK-ceperint.f.oustaiit., VIII, 541. De conjugiisservorum.(Firf. MATMMONIUM). S. Grei?or.
SATYRA(de) lege, S. Isirior..LXXXII,202. Turon., LXXI,1165,flpp..Coriex dipinmat.,XCVII,567;
SCABINI.De scabinis, f.nd.dipl., XCVII,781.
De S. Ivo, CLXI.593. Legitimasunlsenorum raatrimoiiia,
malisscabinis ejiciendis, iMd., 905. iMrf.,619.
Sf.ENICIS((]fi),Theod.,XIII, 528;Cod.dipl.,XCVII,752. De ordinalionese.rvornm,Codex diplom, XC\rII, 522.
SCEUQPHYI.ACIUM locus in quo ecclesiaavasa el De servis sine consensudominoriun OTriinalis,Gela-,
supelleclilo senanlur; sceuophylux,' eorumdemcuslos, sius, LIX, 144 De servis ad sacros orriines nonmit-
S. Greg. M:ign.LXXVII,755 tendis, Cod. diploraat.,XCVII,409. Servi sine doinini
SCITA PLERIUMquid, S. Isiilor, I.XXXII,200. consensu ad habitum conversimiisnon admitleudi, S.
SCAI.IS(de) per sinyulas urbes babeudis. Cod. dipl., f.regor. Magn., L.XXVII,1656,657, 665. Conlfariam
XCVI1.862. le<.rem lulit [Justinianus,ibid., 665.
SCRIBIS(.le). Cod.dip., XCVTI,285. Servorum teslimoniuin adversus dominos nnn reci-
Sl.RIRONCMmnnus eral in provinciislyrnnes legere piendum, S. Stephani leges, CLI. 1248; S. lvo. CLXl,
et prnbare, S. Greg. Magn., LXXVII,568, 569. 917. 924, 947, 1218,1220. Firf. TESTIMOSIUM, TEBTIO.
SCRIPTUMPhilippi et legalio ad papam,lunoc. III, SEXTARIATICUM eralonus,exigebalnr a colonissupra
CCXVH.298. singnlns sextarios, S, Greg. Magn, LXXVIl, 49K,49<).
SCULDASSIBUS (de), Capit.Long., XCVIT,158. SIGILLIS(de) et episloliset rie porluriscuslodiendis,
SCULTETI(de jure), Erkembald.,CXXXVII,585 Coriexdiplomat.,XCVII,145,144.
SCUTAGIUM Angliide regi reddenduin scribit lunocen- SIGMATIS(de). Carol. Magn.,XCVIf,587.
tiuslll. f.f.XVH,247. SIMONIA.DecretaAthalarici contra simoniacos,Cas-
SECRETARIUMapnd jurisconsultos locus dicitur in siod., I.XIX,778.
quo iudices causas audiunt, S. Greg. Magn., LXXVH, SORRlET.ATiSlegesapud Romanos.Tertull., 1,502.
465, 464. SOCA(de). Willel. Conq.leges,CXLIX,1336;Edvvardi
SECURALESleges, S. Aug., XXXIIT.1(,6 Illleges, f.l.l, 1191.
SECURITAS.Formulaeveteres, LXXXVII,766, 777; SOCIETASnoHiiis mouienlidolo ac fraude couiposila,
(Marculf,?)iWd., 830; FormulaeAndeg., ibid., 841,845, S. Ivo, CLXI,938,
53 1NDEX DE LEG-ISLA.TIQNE CIVILI. 54
SODOMITIS(de). S. Isidor., LXXXIV.558. TEMPORIBUS(de) juslilise, Caruli Moiium., Cl.l,
SOLEMNlTATE(de)dieifesti,Alfredileges,CXXXVIII,1176.
456. TENENTES. De universis teneiilibus rie Kiclesia,
SOLSADIA(de). S. Gregor.Turon.,LXXI,1162,app.; Willelmi couq. leges, CXLIX,1533; Edwardi lll leges
FormulaeAndegav.,LXXXVIl,813. CLI, 1192.
SOLUTIO.De solutionibus, Cod. diplomat., XCVII, TERMINIS(de) minime transferendis, S. Isirior.,
583; S. Ivo, CLXI,937. LXXXIV,655.
SOMPTUARI^E leges. Tertull., I, 298. Sumptus TERRA.De terra censali, Cod. diplom., Xf.VII,410,
ccenarum definlverelex Emiliaet lex Anlia, iMrf. 577,739; S. Ivo, CLXI, 956; S. Bernard., CI.XXXVI,

SORTILEGIS(de). Regino Prumiens., CXXXII,284, 718. De terra tributaria. Codex dipiom.,XCVII,110,
349; Canuli. Mouum., CLI, 1178; S. Slephani leges, 577,759;^.
lvo, CLXI,956. Delerra eo si riicatu,
CLl; 1251; S. Ivo, CLXl,745et seqq. Formulaeveleres, LXXXVII,759. De terra hajredi-
SPECTACULA.Contra spectacula ratione mornm, laria, Alfreriileges, CXXXVIII,456.
Tertul., I, 627; S, Cyprian., IV, 779; Lact. VI, 1074; TESTAMENTUM,S. Isidor., LXXXII, 205.Dele-

XCVII,840. De tesiainentis
DionysiusExig., LXVII,202. stamenlo, Cod. diplom.,
SPONSA.De spousisalienis, Codex diplomat.,XCVII, Conslant.,VIII, 5'25. Testamentum aliquaudosiimifiii-
472. Traditio ad spousam,Marculf.,LXXXVII,821. pro scripto adnibitistestibus firmato, S. Gregor. Magu.,
SPONSALIA.De sponsalibus, Constanl., VIII, 161, LXXVII,1102. Deinofficiosotestamento, Coiistam,
177,546, 565, 387. Quaiiler sponsalia lieri debeant, VIII, 158,206, 357. De teslamenloinfirini,Abedoc cl
S. Ivo, CLXI,939. Ne anle septenniuuisponsatia con- /Ethelvolf.,XCVI,1291. Deleslamentomililis, fonst ,
trahantur, Innocent. 111,290, 791. VIII, 582. Testamentuni olographum, S. lsidor.,
STARILIMENTUM crucesiguatorum, Iniiocent. III, LXXXII,204. Teslamenlura adlucum sanclum, For-
CCXVII,239. iiiuloeliaiuzianse,LXXXVII,864. Testamemi tabulae,
STABULARIIunde mercedemaccipiant,S. Ivo, CLXI, S. Isidor., LXXXII,205-204.
937. Qualiter
lestainentumquis lacial, Marculf.,LXXXVII,
STATUTApiorumservare oporlet, Gelas., LIX, 1)8. 820. Ari lestanientum faoiendiini formula,Formulte

StatulaRbispacensiaet Frisingensia(aim 799),C.-D., Baluz, tMrf., 863. Qualiter in uno voluminetesta-
XCVII,20. Statuta Salisburgensia(799)ibid., 208. meiilum duarum personarutn conriatur,Maroulf.,tMd ,
Slatuta LudoviciII, imperaloris pro lege posita, Frauc. 759. Gestajuxta cnnsueturiiiieniRoinanorum,qualiler
regum capitul., CXXXVllI,619.1243-1251. donationes et testamenla legantur, iMrf., 749. Testa-
STEPHANI(S.), leges.CLI. menlum juris civilis quinque leslium subsciiplione fir-
STIPULATIO,S. Isidor., LXXXII,200. De.ratione . matum, S. Jsirior.,LXXXH,204. Teslam nluin jtiris

slipulalionum et lestium, Abedoc et iElhelroli'.. XCVI, praetorii septeni lesiium signissignatuni, iMrf.
Facullas coudeiitli tesiamenturn data, Innncint. III,
1293
STRIGIBUS(de), S. Slephani leges, CI.I, 1250. CCXIV,1033. Quinam-possint

lesianientuin laoero,
STUPRATORIBUS (de) puerorum, LXXXIV,76. S. Ivo, CLXI,941. Liberti qui dicuniur ingenui <tqni
STUPRO(de), Alfredileges, CXXXVHI,454. tesiamenlum possint condereet qui noo.iMrf, 1225.
SUARIIS(de) pecuariis, Conslaul., VIII, 501. De Ne homines juris ecclesiasliciteslamenti sibi paginain
suariis pecuariis et susceploribusvini cseterisquecorpo- facianl,Gelas.,LIX, li7.Juris ecelesiastici homiiies
ralis, t'Md.,574. non possiuilcondere testamentum, S. Ivo, CLXl,92l>.
SUBREPTAimperalorisjussiopro ipsumrescindenda, Testamentumiriitum. S. Greg. Magn.,LXXYIt,913.
S. Gregor. Magn., LXXV,S. Gregor. Magn., LXXXVll, Rona palris el matris sine testainenlodefuiiclorumari
1311,1512. filium perlineiii, iMrf., 711. A principe conlirmaii
SUBTERFUGIENTIBUS (de) judicium, S. lvo, CLXT, debet Dliistestanienlunideiunclipatris naturalis, S. Iv<-,
1203. CLXI,951.
SUCCESSIO.Qui a successioneabsiinet a creditoribus Correciio legis.de testamentis, Euseb. Pampli.,VIII,
non vexandus, S. Greg. Magn., I.XXVII,SW6. De 76. -- Donaiiones et
leslaiiieiila episoop. abb , etc.,
snccessiuneintestati Chlotarii, LXXV,4?>2. lit regum LXX.XViil,1135-1318. Teslairientum,S. Aredii, abh ,
tidelesa successoribus regni a reruiujure nonfrauden- S. Greg. Turon., LXXI, 1143.Teslamentuni doiiiioi
lur pro servitulis mercerie, S. Isidor , LXXXIV,594.. Bcrmmisabb., S. Odo, Appenri., CXXXIII,855. li-
SllGERIl. Coiistilulioiies,CLXXXVI,I445. slainentuni, S. Beriliiclianni, I.XXX.587-116. Testa-
SUPPLICATIO ad regem, Formulsc. Baluzianse,. iiieiiluin, lfurgundofarse,LXXXVII,1137. Fragmei;-
LXXXVII.85S. lum lesiainenti Dagolierti 1, rejjs Francorum,LXX..X,
SUPPLICATURIO pro eo qui in raouasterioconvursare 542. Teslamentnm Perpetui Turoneus. episc, S..
desiderat, Marctilf.,LXXXVII,734. freg. Turon., Appenri., LXXI, IU9. Testa>i:pmiuti
SUPPLICIUM. De supplicioriimmodo. W.Lel. Conq. Tellonis episcopi,sseculiviu, Monument.,XCV,15;5.
leges, CXI.IX,1521. De snpplicioejus qui per capil- Te.stamenlum Wiilelmi,S. Odo, Appeud.,(XXXIII,
tum Dei vel barbamjurat, S. Ivo,GLXI,788. 815.
SUPPOSITORIUM velsuppostarium, S. Greg. Magn, TKSTARI. De libera poleslate leslandi in fsvorem
LXXVII,504 ect-lesiarum, Innoc. III, CCVI,296,502, 487, 597.
SURDUSvotestmatrimonium conlrahere, Innoc.III, Monachistestari legibns humanis aliquaudo licilum, S.
CCXIV,304. Greg. Magn.,L.XXVII,506, 915, 916.
SUSCEPTORIRUS (de), Constant.,VIII, 210, 290. TESTATUR.Testatorisarbilrium servari oporiet, Ge-
SUTORIBUS(de), Erkembald., CXXXVII,598. las, LIX.151. De rebus leslaloris defuncti, S. Ivo,
SYNAGOGA (de) Judaeorumtransferenda si Ecc!esi;e CLXI,927.
oriiciaImpediat, S. Greg. Magn.,LXXVII,457. TKSIIMONIALI(de) ex tribunis et proteclioribus,
TABELLIO. De tabellionis officio, S. Ivo, LLXf, Constant., Vlll, 99.
951. Ne clericisinl labelliones, Innocent. III, ClXVi; TESTIMONIUM. De testimoniis,Ccelestin. III, CCVI.
486.= 1260. De eo qui inte.slimnni.umassumitur,.qua is

TABULJE duoderim, Lactant., VI, 665. Nomina esse debeal, Carol. Magn.,XCVII,260. Unius tesli-
eorum qui leges duodecim Tabularum exposueruiit, inonium hauriquaquamrecipiendum, S. Ivo, CLXI;94>.
Gratian., CLXXXVII,44. Lex duodecim Tabularum Qui ad lestimonium non arimitlendi sint, Dionys.
furem noctu deprebensum occidere permillit, S. lvo, Exig., LXVII, 225; Abedoc ^Ethelvof,XCVI, 1286.
CLXI93S Homieidse,malefici,fures, sacrilegi, raptores, venefici,
TABULARIIS(de), Carol. Magn.,XCVII,129, 633. adulteri, falsi tesles nullatenus ad tesiimouiumarimil-

TAURO(de) Coinrpeta si quem occideril, S. lvo* tendi, Angelrain, XCVI, 1066. Teslimonium ferre,
CLXI.702. non possunt criminum sooii, S. Greg. Magn., LXXVIf,
TELONEUM.De teloneo, Synod. Paris., LXXX,452; 634. Viles personasad teslimoniumnon facile judires
S. Rernard., CLXXXII,718. De teloneis, C.odexrii- admittant,S. lvo, CLXI,1217. Nulliusrecipiatur testi
plomat., XCVII,152,287, 533,655, 733,779,906, 908. monium nisi ejus quem bona opinio vel dignitas con.-
De teloneis injuslis, ibid., 408, 414, 510, 576. Quse mendat, ibid. De receplo lestimonio personan.mquaa
telonea prohibeantur, S. Ivo, CLXI,959. Telonea a per legem de promotioneexercilus testificandilicentiam
negoliatoribus exigj possunt, i'Mrf.,953. Ubi lelnnea perdiderunl, S. Isidor., LXXXIV,476. De non reci-
exigi debeanl, Codex diplomal., XCVII, 443. Nullus piendis servis in lestimoniisadversus
dominos, S. Slr-
cogendusad locum quemdamire causa telonei sol,veudi, phani leges, CL', 1218. De testimonioseivorumcurlai
Code.xdiplomat., XCVII,560; S. Ivo,f.l.XI, 954. prseposilorutn,ibid., 1255. Servorumte^limoniuinnon
TEMPESTARII.S.Agobard.,CIV,147. rpcipiendum, S. Ivo, CLI, 917, 921, !)17; Invaliiiuip,
TEMPLIS(de)pagauurum,Coiislant.,VIII,202. iMrf, 954. lu causis criiiiiiialibusmulierum teslimo-
;5 INDICES PATROJLOGt^E SFECIALES. INDEX CX^-III. 50
r.lum nnn recipitur, S. Greg. Magn., LXXVII,653, 634. imperat. diplomata,CXL,2!lt, 293, 29G. Tr.iditiopes
Jure caiioiiicoet gallico ariinitfunliirmulieres ad (Marculf?}, LXYXVII,837.TradiliociiicnnqueIradere

ferenriiimlesliinonium,iMrf. Muiieresin iuriiciotesli-' vrilueril, iMrf.,855. -Traditio ad sponsani,auct. iii-
iiioniuiiiiioendijus habeut, Gr.iiian., CL.XXXill,977.' cerl., ibid., 78. Conflrmaliotradilionis ari mohaste-
Teslimoninmclerici adversus laitum IIPIIIO recipiat, ridni, Foriiiiil.Ralu/.iariae., iMrf., 865.fhariatradjtioniSj
Conslant., VIII, 859. Testimoiihiin nun valel' sine Foi-mul* veteres,CLI,'i'439.'fnarta Iradilipiiisiquam
S.
lurainpiilo, Ivo, f.LXI, I2i8.' De falVolestimoiiiu, viret uxor e.jiis'f.iciuutileamboruinrelius suis sineaii-
RexinnPrumiens., LXXXII,284. quo c.ensii, ad sasc.x, ibid , 1411.fharta tradi-
TESTlS Ue lestibiis, S. Greg. Magn., I.XXYII,1296, lionis quamApp. vir' e.t rixof e,ps laciuiif deomiiibus rebus
1299, 1500; S. Isiiior.y I.X.XXI!,20.3; Cod' diplbm'., suis et cuni 'censu persolveniionfnnibus diebus vitse
XI.MI, 2i4, 738, 7.53, 785, 821, 829; Isaao.LiiiiiOii., sifae,ibid., 1414. Cbaria tratfitihnis quam vir lacitde
1'XXIf, 1108; S. Ivo, CLXI, 930, 911; Gratiauiis, rPbiissuis et"vi"ijtUCuxor ejus habeal post se et vice
i l.X.XXVH.610, 617; lnlioeeiit-.lll; CfXV,93. De versa.'iiy'rf.,1117. f.harta tradiliouisqi.amfacit bomo
icslilnis publieis,Oeiest. lil, CCVI,1260,-lie numero pf vull u'l infanles pjus habeant post se cuin censu, iMrf.,
listiiiin, Hselidhseleges, CXXXVIII,476. Decretade 1418.
loslibus, liurcharri.,f.XL, 909. i)e reprobalioue le- TRADITORIA(de), Aucf. inoprt., I.XXXVH,7S0.
S.
siiiiin, Isirior:,'LXX.XIV, 54. Tesles saeiamenlales, Traditoriaiie lerra, tMrt.,768, 775.Tradiioriade veu-
S. Greg. Mai<ii, LXXVH,872. De jurameiito leslium, ditione. ibid., ''66.
S. Ivo, CLXl, 670, 945. Juratoruui lesliuin formiila, TRANSAi.IIO.MBUS (dej.foust.. VIII, 161;S. Greg.,
id., CLXH, 522. Nou debenl produci testes nisi prae- Maiiii.. i XXVII.994.
s mlibus adversaris, S. Iyo, CI.XI,954. . De lestibus TREUGA.Innocent, III, Cf.XiV,509, 510; CfXVI,54,
anle lilis oonteslalioneniproriuctis,Innecent. lll.CCXVI, 61. - De treugis, id., ff.XIV, 553, 551. De tre.iiga
1i54. Testes non dicant teslimnoiumnisi de hls qu iiltpr rpgesAnglisp ei Fraiiciaeiiieumla, id., Ct^XVll,
pra-seiiriaHiefet veraciler'iioierunl, G'ra'iaii,'(LXXXVfi, 2a7. Moiiuiiieiila tje trPUKa'l;omiiii,
" <Aiionviii.,CLI,
701. Dtfletilibiiseligendis,Cod:dip 6m , XCVII,562. 7V7-75! -.-
< .
'.xaminandfs,'S.lsidor, I.XXXIV,54. Innocerit.IH, Gralian.,CLXXXVII, 53.
TRIHUNITLEIpgesqiiid,
f.CXVI,33. Testes cjiiales esse debeanl, S. Greg. TRIRUNORIJM vj'ni eranl" ordines,
- " S. Greg.
Magn., l.XXVll. 1299,l..00:'S. Stpphani"leges, CLI, I.XXV1I,458. " Magu.,
".-
1246; S. Ivo, CLXI, 411, 522, 933, 9j4, De lestibtis TRIBUTLMvDetrbutis.fonstant., VIII, 99, 391.
ari teslinioniuin dicenduin qual|le> adhibeautur, Cod. Olim ali onini tribulo iminuiiesprant.ecc psiaslionp.im
iiplnm., XCVII,560. De leslibusMiraccusationenci- pnssessiunes.S. Greg. Magn.,LXXVK.10(0. De tri-"

iienriis , S. Ivo, CLXI,1199-1202. Debet esse proba- biiloriimpriiicipalirelaxalioue inplebe S. 1'sid.,LXXXIV,
bilis vitselestis, iMd., 953. 491. ' >
'
Quisint tesles cogendivel non, S. Ivo.CI.XI.959. TRIGINTAanriisab episcnpispossessa^immobilesper-
Qui noii possunt esse aecusalores vel tesles, Gialian., maneanl diopeeses,(iiatian., fLXXXVIII,1027.
CI.XXXVII, 677,678, Inimicusle?tis non andien-
680. TRIS?:ABINA tharta (Marc ir.?), I XXX\I1, 825.
ilns, S. Ivo, CI.XI, 934. Servi iion acc.piaui.ur lestes TRlCMl-HANDIlex, i'. Orosius,XXXI,9^5
Cmlra
" dominos,tMrf., 1218, 1220. TRUNf.ATfONIiiLS(de) ineuibrorum, lUg:no Pru-

Dr leste mediatore parliiiin.S. Ivo, CI.XI,931, De mieus., CXXXlf'296.
iliversilale leslium pro p-irsoiiarunidiversilate, iM.f., THUSTIi (i'ie;faciendn,Cnri.diplom.,Xf.YII,129,655.

970. Cnnlraejilraiienspareutes ant propinqui tesles 'I UTOR.De tutonbiis el ciraturilm, fonslanl., VIII,
esse nnn deberit., bid., 907, Plures ex una dou.o 187; faroi-.Magn., XCVH':'138. l;e tiiloribuspupillo-
testes aiiiind piissunfiiegptioadhiberi, iM'/..941. rnin, S. Ivo, 931"Jje lutoribuscr a idis, i onst., Vlil.
De lestibiis atJuiillPinjis' fn ratisa iuatriinouirii, nno- 176, 526. 'liilonim ile ariiiiinisiratioiieel piricu:o,
pent., in, Cf.XV, 192; CCXVl,'43. De recipieiidis i')irf., 113, 155,3()2\555, 570 Tutor pii)<ilios honis

ti siibus super pr.esoriplinne,iMrf.,262. De leslibus suis privare non debet S. Ivo, CLXi, 4-8 Tutor
.iVHjibenriij m oatisaseparatioiiispropler cognallonispro- proliibetur ducere piip"illam,S (!reir. M.igii",l.XXVII,
[iTiiiUitatem,
' Eh^ieiiiusIII pap., C.LXXX,1566. 546. Si quis eam cujui"tulof fuerit ci.ri-uperil,( onst.,
De fiiisistesiibu's SJ Isid t fXXX-IV,77; Ciid.diplnm.. YTil,197.
Xf VI', 51'T,558-737, 775.858. De falsistissliljriscnn- TUTRIX.Muliertulrix li!<prorum9noriimsi vnlt se-
vuioendis,iMrf.,'406,<5'73, 751, 738. Ne Ipsles super cnndo nubere Jiiiissuis debet'provlilerelulorem/S.Do,
falsilatecujusdamexaminaricli v erum .'" ' '
1f iinpediautui-" dicere,
'' <" CLXI,129, 9*i
Iuiinopnl.'lll,CCXIV,502.-" IJICITtKDIcharta, App. ad Bed., Xf.V,390,595.
THEANO(rie), W.litliui Conq. lagei, CXLIL, UMTAS. Eriiolumde miiiate ah; Hoiiorio'lalum, S.
Eduarrii III leges, Cl.l, 1195.' ' ' 1.356; Optal., XI, 8i7. Lex HonoriideWicto
TiKODOR.CI lil Fraiicorumregis riiplom., 1211. '' " xl ' ifc/d,.
unilalis, '" '
LXXXVl!,
15.9 1342 ' ..-"'"' USUCAPIO,S Isidor., LXXXII^SOS.
lYUCODORICl IVdiplomala.I.XXXVIII,1132-1146. ISliFHUCTUS, iMrf.
THI-.ODOSIANA lex; lliucniar , CXXV.-737. LSURA/S. Isirior., LXXXIl,207. Deusnris, Con-
THEOUOSIANUS. C.odex.ReginoPriimieris.,f.XXX!I, slaiiL, VIII, 131, 287, 595,597; S. Isid. I.XXXjV,$ti'.
27li. Codicisilieodosiaiiile<,<es, S. Leo, I.V'1,69. , XCVII,154,809; S. ho. CI.XI, 1167-1lf>8.'
I HEOUOSirimperatoris coiistituLo, Piaciu. episc , Cod.dip.om De oriiniue usiirarum liinoceiii.III, C .XVI,'1237.
CLXIH,6' 5,' . fonlra ilSuras,S. l.eo, LIV,615. De usiiris prnli.iben-
THf.O()ULPIITcapitulare. f.V, 207 et seqq. d<s, liinoc.I I, CCXVII,229. Qnanrio sup>-adatpnS
TilEOLONEARIl(de) oliicio,Erke,uibald.,CXXXVll, exigitiir usura e.s't,S. J\o C.I.Xl.IIOH. De usn a so-
591. , cietatis [leste, 96,8,in I ragmei.lis Julii papie. Contra
''IT1F.SM'RIS(de), fonslanl., VIII. 120. De tbesau- leiieratnrem,in repnlilioa pestem, XIV, 7l>2,7b5, 777,
ris iineulis, Willel. Conq. Ieges, LXLIX, 1535; Lduar- (?>87|,apuris. Ambrasium.Coulra fenera:oresrlericns,
dl III leges. f.LI, 1194 i.VI, 3'!S(447,46.), in C<liceciinnnunieoclesiasnooriiiii
TIIOL (rie). Willel. Conq.leges, CXLIX,13J6; Eriuar- el cniislituliummi,S'. SotJisapns|nl'C;e. f.oulra feue-
!di III leges, qi.l, 1191. ralores t-lerioos, I.XXXIV;184(6">6),in Excerpiis cano-
j IHORImigicharlai, App. ad Bcd., XLV.361. iiuin.apiid S. Isidoruin. fnnlra usurarios,twrf., 30(.
T.RONUM. o ollaiio eial onus prorinciarnm prop!i;r yiiod usiiram nnn solniii c.erici e\igere non debent.
et "&'.
possessinnein piVdia, Grig.Magn., LXX II. 5(i8 sed nec laici olirisliani. t'M'rf.,7!>2,ppislolseI.eouispapa
Tl IUI.I siinl'labulife IL/nese in posse.s<-ioius siguuiii ari universiisppisc Deiisira rie lenore, XfVII, 529
prwdiis seu coibauisseu
- " ruslicanis
" appositse,tMd., 522, (f>00), Codiceriiplom..f.amV!Migni. IJecretiun re-
in
78. pis rie usuri s, CLI, 1196 (10)9),aj.urilitlwardumCinfes-
TOLONARIJS. (del, Cod, diplom., XCVII,133. sore.m.
TRXCTOIilAl"gar<iriintvei ininima * faciendaad istius lisURARH.Deiisurariis, Wille!.r,onq. leees. fXI.IX,
ilistur, Marciilf.,1.4-XXXYII, 700.
133S;l<.duardiIII, leges, C.LI. 11!i6.. Ul usurarii pu-
TH vfTl UIApro itiiiere,;' ' peragendo, Formul. veleres, niaiitiir nnii ob'tante aliquaappeltal.ion.e,Innoient. III,
I' '
LXXXVII.76I. t.f.XIV, 576. Ariversiis uxurarios, id., CCXV,I508.
TRADERE.OuodJvnmqtrsidilcnnlra yicMimet vrsli- USUS, S. Isirior. LXXXU,208 Non potest usus

liim, Appenri. ad sncul.-x, CLI,'14"^2; (.oniraolus legeni PI rationem vincere, S. Ivo, f.LXJ?11^0; Gralian.,
l.iciiist .niuriigralia Iradenlis, perit tjiis perlculo,S. I n CLXXXVII,58.
J.XI, 12i5. li.XOH.Lex' Longoharriorumvalrie favorabilis prat
TRADITIO, A naiiod.. fXX'X, 901,915,9^0. P'.1,922, uxnr bns. S. Agobaid., CIY, 517. iixorpo-.t ninrtem
921, 9i7, 21),931, 902, 955,959,94", 947; S. llennu niarili po>8ideruduleut suam dvbet iiec>a4,iue'redsue-
S7 INDEX DE LECxISLATIONE CIVILI.- 58
lupeti hsee pfrtiijPt, lyn, CLXl, 950. Be uxoribus VENIA.Dehis qui veniam setalis impplrarunt, C'<n ',
(("iVuictorum' quaiu parlem cuiilaboraiioiiis pnsl obitum fl.inl., VIII, 210.
iuariinriimaccipereilebernl. fod. riiplom., Xf.VII,570. YERBEKA.Cnmpensatiopro verberibus, XCYI,1521
Punieudum facinus quo ablata-esl cu.iisriauiuxor
et fl seqq.
a IPri veniindala, S. Greg Magn, LXXV-II.681. De YEIERANIS(de), f.onst.,Ylil, 151, 192 201. S?8.
liis qui suas occidunt uxores, S. Ste; liaui leges,'CLI, YIA.De viis pubiiris, Will. oonq.le.ges,CXI.IX,1507
1217. Qni exlra regnum a suis aufugiunt uxoribus, De via oonviiinali, i.XXXIX,829.
tnirf., 1230.De-uxore a viro riimissa, Cod. tlip om., VIC.ARILS.. De vicariis, f.ori.dipl., Xf.YII, Ki5. De
Xf.VII, 513.De uxoribus caplivorum. id., LXXXIV,- ' " vicariis ndiiionendisde conslilutiwie iegis,"itid., 581.
775, 774. De 0'lioio vioarii, Conslaiit., VIII, 285
VACUATURIA, Formul, Andefj., LXXXYIl,815, 814. YICFXOMES quid sit, S. Grcg. Majiii..1 XXVII,921.
VAItlMONlLM. l)e violalionovariimonii.APrediieges, YICEUOMINUS,S. lireg.. I.XXX II. 457, 158, 858,
CXNXVHI,
455. De.vadimonio
dnserlo, Wilielm.couq. 1210; Cod. riip)., XCYH, 553. Ut viceriomiuipravi
"
leKOs,C.XLI.V,1515. aiiferantur, iMd., 778.
VAD/,1NO. De"'ji.ramenlis pt vadiis, Alfredi leges, \I1)UA. De viduis, farol. Magn., XCVII, 158, 404,
CXXXVill,431. I)e lioiiiiuelibero ijui se loco vadii 414, 571,579, 730. De rtptu viduar.um.iMrf., 401,
Kradlt;iri., XfVII, 5SC. 572, 750, 758; CarolusMagn.legem Loiigobardoruinrie
VALIiNTIf(IANI Auisusiiadversusllibriiini consiilulin, viduis abrogat, tMd., 566.

S. Yeo, L1V,'46I, 462 (nof.) Valeniiiiiaiiusdecretq VTi^Il.li.A muroruiii vigiliis nemo excusautlus, S.
Tfi.eorinsiiAugusiusappellalur, S. Prosper, LI, 595. Greg.
' Magn., LXXVII, 921.
VASSALUS.Ue vassa oruin praeslaliouibus, "" Willel. YlLLA. Capilular.ede villis imperialibus, Cod.dipl.,
conq.
" legus, CXLIX,1>I9. XCVlI, 549. De ep qui viilam alierius occupiv.ril,
VASSIS (de), Cod. riipl., XCYII, 723. De"vassis ibid , 410.
doiiiiniois,iM'rf.,58'2. De vassis riominicisid
niafja VINDICTA(de)nitentinmacquirere.libertatcm.S. S;e-
rustodiendiim constilu is, iMrf.. 509. f.onqueslio de phani leges. CLI, 1252.
vassoquijustitiamfacererenuil. Marcull'.,LXXXVII,856'. VINEA.Caulio de tinea, Anctor incert., LXXXVIl,
VATICLNATORIHUS (de) falsis, Ciid. dip':om.XfiYII, 776; FormuLe Andeg., i'M(.. 844.'
825. VIOLATOHIBUS(de) sppq:ororum, Cori. riiplomal.,
VAVASORIS relevium, YViLel."' C' onq. leges, CXLIX,
' - Xf-VII,"822. Isaac. l.ingon.,CXXIV.1108.
1505. VIOLENTIA(de), Regino i.Vumieiis.,CX.XXIl,557
VECTIGALIBUS (de). Conslant.,VIII, 221; Hincmar.,
'' et seqq.
CXXV,981. ". \ IR. Decrela de viris ac feminis Deq dicatis, Bur-
Vf.NAI.IBUS(de)' rebus, S. Ivo, f.I.XI, 96. chaiil.. CXL, 701.'
VENDITIO,S. Isidor., LXXXH,205; Aui-t. ineert., VIS. Yis publioa et p ivata, Cnnsl.,VII, 174. De
I.XXXMI, 782. 7J5. >.4; l-ormul. An.leg., LXXVIf, mnliere servo aliepo per vim .juiicl.i,'tMrf., 115, 290,
84t; Cod. diploni., XCVII,515;.Append ari sa-cul.x,' 561, De muliere vi rumpressa, WHiebni cuiq. leges,
(XI, 1422. Venriiliorle re, Man-ulf.,LX.XXVH, 850. CXiIX, 1".05. QIISPvi fiiint, jure liahentur inlirma,
Vendiliode campo. ibjl., 742 Venditio de villa,- S. Greg. Magn., I.XXVH,8,19, Vid.METUS.
iMrf.,"41, 742, Veiidili"prqfirielalis,Komul.Andeg., VOCOXIIlex' iniqiia. S". Aug., XI.I, 1-nS.

tMrf.,816. Yenditjjorie lerra., Aiicl,incert., LXXXYil, VOLUNIA^ tlefuiiclide monasie.rioconslruendoadim-
799; 1'ormul.AhoVg, ibid., 8'iO.Wndiiio de homine plenda, S. Grpg, Magn., LXXVIl 671.
in esceno posilo, tMrf. Yeudiliode servo, Marculf., \UI.NUS. deviilniribus, Alfredileges.CXXXYIH. 419.
iMrf., 74r>;Aueibr iuterlus,. tMrf.,785, 799. Xeniiitio De vulncre. indito, Willel. 1
cnnq. ges, CXi.lX, l!f'.)9.
qui Eeip>sum vendjriit, ibiil., h40, 841, 843.Yenditio De vuliiere glariii, Stephani leges f.l.I, 1255.
S.
de semetipso quiiliter 1'iomolibur venundelur, Auct. Compensalio ' pro vulneribus,AbedoceljElhelvol".,XCYI,

incerl., XXXXVli,'783 Yendilio de arca infra civita: 1*321et seqq.
lim. Marculf. iMrf.,742; Aiiclnr'incenus, i'Mrf., 796. WERA (de), Willelmi Conq. leges, CXI.IX, 1299
Yenditio a)l licclesiam,i!ii</.,79K Vendilioad mo- De WprisSPUWergildis, id est capilurasesliuiat.onibus,
iiiisiefitiui, iMd., 805. \ enriitiu infra immunitalem /Kltbeslani leges, CXXXVIIl,469.
1role.sisevel fibci,Marculf.,iMrf.,(-51. Dr vcoditioni- WIDONISregis leges, CXXXVHI,801.
Iuis mi prelto detraclis ve>vitiosis,Cod.diplom.,XC\II," YrlLLELMIConqueslorisleges. CXLIX,1291.
7t9. Ne venduio fiat iii*icorgin tesiibuSel iu civiia- YVIRGILDUM. De eomposilioueWirgidi,Cod. diplom.,
libns, Wil pl conq.leges, CXLIX.1519'Nequis veuria- XCVII. 4>5. 575, 751. Xenodorhiorumadministralio ex ve-
lur extrapairiam,Moniiiiieiil.diploin;iL.,/HielrediIilCLIl XENODOCHIUM.
1167.Veuditioiiesirriue habewJae,liinoc. III CCXIV, leri more fuil penes episcop., S. Greg. Magn I.XXYII,
10.5:"Chartavenditiouis,Fonriul. 'vetef'.,CLl, 1439,
697. Qui xenodochiis prsesunl quales. es-e rielieanl,
VJ>:tXEi<JClS (de), Cod dipluinat, XCVIl,821. Ve- tMrf.,697. l'e iii3-'iia
- r qui v.uil* xenolothiumcn-
uelici capite plecteudi, S. lvo,'CI.Xir7o2. truere, Marculf., XX.XYII.72".
1

APPENDIX

f.IVlIJ TRACTANTIA.
ORDf^E CHHONOLOHCOEXHIBFKSOPEKA DE LEG SLATJO.MJ,

p.-ip-eet. marly-is. Episinla (Ann. 616.) Ethelherli Anglorumregii Donalionfsad


(Ann. 269.) S. 1'eKcis aooiisaiionibusel ilefpnsiuiiibus diversas ecclesias,I.XXX,511-546. Decreiuiurie. rebiis
(d ibia), rie judiciis et'115-1 4!S. el
Dei Ecclesise nnn atistfalienriis,l.XXX, 515 554.
sao.roruiiioiiliuuiii, V,
(Auii.512 ) Ltiiistaiiliiiiinai,'iii Decreta et ' Cunslilu-
"- (Wiii.'595) fh'o!aiii II, Krancoruin regis ecolesia-

sticie pneceptiones, LXXX,419-161. Decrelio de ser-
tionos. VIII.9-1-401).
(Aim.555-55S) S. Felicis II' pape D orela el Epi- vis el asylis, iMrf.,4-S2.
' (Ann ti5H.)DagnberliI Frincorum regis ecclesiasticae
siolie, XIII. 11-2S. 499 564.
(\ 1111.516-295) Theodosiiselrcla de religione Dccreta, prajceptinnes,LXXX.
Xill.:>4l 5i2. (Aiiii-.65i>.j Isid>rus Hispilpnsis,
S
Flymologiarum
de
liber x, l.pgibus, LXXXII, 1 97-21 t. Co leclio cano-
(Ann 44"-4fil) S. I.po, Doeumenta juris oannnicive- iiuiiiS, Isiiiorottispal. asrnpla, LXXXIV,25-9!i.
terii, LVI,865-K9S.
Glyceriiiinperatoris Ediolumcpnlra ordinntionessimo- (Ann. 646-610) Marculfiiiioiiao.lu

Formulariimli.bri
niacas, LVI,h!)6 riu.o, l.XXXVII, 697756.
Formuhe veleies iiioerti
(Ann. fi27-565) Justtnlani..imperaloris, Nnvpllsp]e- aiirtoris, iMd
, 757-7H0. FormuliuSirmonriicae,VMrf.,
ctas, LXXll,9^1-1054.'Jusliinaiiileges selecue, ioirf.', 779-808 Formulie Lindenbrogii, ibid., bOJ
v 858.
1055-1110. Formula^'Andegavenses, iMrf., 859-836 Forniulas
S, Gregorii LXXAtl, Biiiiizi:nie,
iMd.. 855-876. Fnrmubn'AJsatieae,iMrf.,
(Ann. 512-604.)
-'- * s- MagniEpislnhe,
- - - '
875892. Fcrmul* iaedilar",ibid.. 8'^l-900..Fcrmu,-"
4it 1308.
59 IXDICHS PATROLOGI/K SPECIALES. INDEX CXXIV. CO
i.pantiqua; promoiionum.iMrf., 901-950. Formnlie (Ann.915.)Regino Prumiens, abbas.De e.eclesiaslicis-
vetcres exorcismorum ct excommunicalioiium,iMrf., disi-ipliiiiset religione christiana iibri duo, CXXXH,
920-954. 185-456.
Dissertaiiode judiciis Dei sive experimentis vetenim Appendixaclorumveteruro,CXXXII,155-484.
ad sertitaudiini liominuni crimen et iunucentiam, (Aiin. 912.) SanctiOdonisarchiepiscopiCantuaricnsi
LXXXVII955-968. Coustitutiones,CXXXHI, 915-950.
(Ann. 660-700.)Francorumregum IVprimsestirpis de (Ann. 991.)Leges municipalesquasArgeotinensici?*
rpbnsfoclesiasticisdiplouialaetpia3doualiones,LXXXVII,lati dedit Erkembaldus,CXXXVII, 583-598.
1-277-1518. (Sa>c.X.)Appendixari s:ec. Xopera aSsoTco-nxa, Cano-
(Ann.686-7C9.)Regum LonsobardorumDiplomalaec- num priscaCollectio,CXXXVIII, 597-446.
clesfasticaselecta, L.XXXVll, 1517-1412. Anglo-Saxonumregumleges ecclesiaslica?, CXXXVHI,
(Ann. 691-71H.) 1'oslremorum reftum prim;e slirpis 447-526.
Fraucorum ecolesiasiicaeel pi;e Donaliones ulliniae, (Ann.840-921.)Francornmregum, imperatorum, di-

LXXXVIfl,1079-1151. Sa3c.VIIot vni ecclesiaslica visoimperio, Capitularia,525-818.
monumenta,iMrf.,1155-1518. (Ann. 948-95)8.)Trium OtlonumConslitulioneseccle-
Canones collecli ex auiiqua collectinne, Abedoc et sisticsB,CXXXVUI, 821-856.
iEthelvoIfus,abbalesHibprni XCVI, 1281-1512. Ca- (Ann.1022.)S. Henrici imperatoris Augusti leges et
nones Hibernenses,iMrf..15111526. Conslitutiones,CXL,223-5:58.Diplomalaecclesiaslica,
(Ann. 742-778.)Pippini el f.arolomanniFrancorum CXL,257-384.
regiim diplomata,XCVl,1501-1590. (Ann. 1026.)BurchardiWormaliensisecclesia?episco-
(Anii.800-81-4.)Caroli Magni impenloris, Codexdi- pi Decretorum.libri x, CXL,491-1058.
plomalicus,XCVH,651084;XCVIII,9 874.; capilularia, (Saec. xi.) Rogerius. De diversis prsescriplionibus,
XCVII,121-370.
CXI.Vl, 1185-1498. De prescripiioiiibus dialosus,
(Anu.816). LudoviciI el Lotharii capitularia, XCVII, CXLVI.1495-1502.-Calaloguspra?scriplionum,CXLVI,
371. 1501-1504.
Capitulariaspuria, Caroli Magniopera, XCVI!, 671- (Ann.l 137.)WillelmiConqueslorisleges.CXLIX,1291-

134. Diplomata,tWrf., 1319-1374.
llenedictidiaconi CapitulariumCollectio,XCVII,697- (Sa3c.xi.) IniperatorumGermania?. necnon Francoruni
912. renum Diplomalaet Constitulionesecclesiasticie,CLI,
CaroliMagniprivilegia,XCVII,915-1081. 1021-1166.
CoriexCaro!inus,XCVIII. 9-158. (Ann. 994-1052.)RadulfiDiplomata,CLI, 1021-1026.
1'rovincialevetus, Caroli Magni opera, XCVIII,457- (Ann. 1031-1060.)Henrici 1Francorum regis, Diplo-
476. mala, CLI, 10251040.
Liber cpnsnum.tMrf.,XCVIII,475-488. (Ann. 1021-1039.)ChounradiII Constitutiones,CLI,
Disserlalinrieriiplomale.LndoviciPii, XCVIII.551-588. 1039-1014.
Disserlaliode diplomateOttonisI. Aug. el OltonisII, (Ann. 1039-1056.)HenriciIII imperat. Constitufiones,
XCVIM,587-610. CLT,1081-1126.
Disserlatiode diplomale Henrici I, XCVIII,609-632. (Ann. 1056-1106.)HenriciIV imperat. Conslitutiones,
Disserlatiode chartula comilissaeMalhildaeseu dona- CLI, 1125 1140.Diplomata. ibid . 1139-1166.
tione S. Sedisemel el iterum facta, Xf.VIII,651. Anglorum regum leges ecclesiastica?el diplomata,
De f odice Rutlolpbinoseu de Rudolphi epistolarum CLI, 1165-1204.
libris trihus diserlaiio, XCVIII,661-884. (Ann. 979-1016.)jElhelrediII lcgesecclesiaslica?,CLI,
Disseilat;ode Rudulphireiris
B Romanorumdiplomate, 1165-1172.
XfVIII, 845-874. (Ann. 1014-1036.) Canutiregisleges eoclesiastica?,CLI,
(Aiiii.821.)Liber diurnus pontiflcuro
v Ilomanoruin,CV. 1171-1181.-Diplomala. iMd., 1183-1188.
9-19. (Ann.1041-1066.)S. Edwardilegesecclesiastica, CLI,
(Ann. Aurelian episcopiCapititla.CY, 1189-1204.
191 208.82l.)Theodu!phi
Capifulare,iMrf., 207-224 (Ann. 1038). S. Stephant leges, CI-T,1213-1256.
(Ann.867).NicolaiI papa?epislola?et decre a, CXIX, (Ann. 1048.) Andrese Hungarise regis Conslituliones.
769-1200. ecclesiastica?.,
CLI, 1257.
(Ai.n.877). CaroliCalviepislola?,CXXIV,861-900. (1039.)Bracilai ducis Bohemineleges. CLI, 1217-1260.
(Anu 1-82.)Hincmarus. De divorlio Lothariiel Tel- Appendix ad sa?c. x, Formula?veteres, Cl.l, 1429-
berg.e,CXXV,855-856. De lideCaroliMagniservanda, 1464.
tbid., 961-981. Ad proceres de insiilulione Carolo- (Ann. 1115) Beati Ivonis Carnotens. episcnpi decre-
manni regis et de ordiue palatii, ibid. 995-1008. Ad tuin, CLXI.47-1046. 1'anormia,iMd., 1015-1341
episcoposrieinstilutioneCarolomanni,tMrf.,1807-1018. (Ssc. xn). Graliani decretum, CLXXXVH, 9-1870.
De coercenrioraptu viduarum, ibid., 1017-1056. (Ann. 1181.)AlexandriIII papaiEpistola?et Decreta,
ExpositionesIlincmari Rliemensis,pro ecclesiaeliberta- CC, 9-1360
tiim dpfensione,ibid., 10351070. Capilulasynodalia, (Ann. 1216.) Innocentii III papa? Regesta, CCXIV,
1069-1086. CCXV,CCXVl,CCXVII.

CXXIV.

INDEX IMMUMTATUM,
EXEMPTIONUM ET PRIVILEGIORUM A POTESTATE TUM ECCLKSIASTICA,
TUMCIVILICONCESSORUM ETC.
ECCLESIIS,MINISTRIS,MONASTEHIIS,
ORDINE CONCEDENTIUMALPIIAHETICODIGESTCS,
E.\l'0.NENS
SliMMATIMQUE NATCHASI
rHlVILIiGIORUJI
KT1MMU.NIT
ATUM.

ARSALONepiscop. Roskildensis. ncclesiamBeali f.nndensissuahona diversis reliauit dislribuendj, ibid.


Tlioinsede F.skiloin suam proteclionemsuscipit, ei.leiu 757.
possessionessuasconfirmatet plura beneficiaac privile- ADALBERO, Leodiens.episrop. f.harta iu gratiam

gia conlert,CCIX,715 ConflrmalWilhelmoabbat. S. Cluniacensismonaslerii, CLXXXIX,1033.
ThouiiP.de Paraclito et e usriem K-cle.si.efratrihus ea ADEFONSUSiinperator. Hispania?. Charla de S.
quasrambio aul donaiione ab ipso obtinuerant, ibi.l., Vinc.entiorie Salamanca,CLXXXIX,1039.
7,48,751 Tcstamenluinquo obieus arcliiepiseopus ADRIANIJSI, papa.1'rivilegiumcuucedilmouaslerio-
61 INDEX IMMUNITATUM, ETC.
S. Dionysiiin P.irislaco,ut propriumei liceat episcopum et pallii usumasserit, iMrf.,1119. EerlesiamDertusen-
habere, XCVI,1211. Conflrmatnovo privilegioanliqua senisub aposlolieii'Seriisprotectione suscipit, pjusque
.jura ecclesia?Rhemensis,iMrf., 1212. Bulla qua cnnfir- staluta et pnssessionescontirmat,/Mrf., 1155. Demo-
mat pactitionemdiuecesisArKeutinensiselaliajura, ibhl., nasierio S Stephani Divinncnsis,ibiil., 145'i. l)e m
1213. uasterio S. Lambprli Ln-tiensis, t'M'rf.. 1461. De
ADRIANUSII, papa.-^Eplsiola ad Lothariumregem. monaslerioS. Paterniaiii Fai-ieiisN,iMrf., 1161. Ve
MonetLothariumutuxoremsuam Theulbergamin coii- mnnasieriisSteingariiensis,S iEfra<Augustensis,el rie
sortiumrecipial, elc, CXXIt,1259. Epist. ad Adonem ecdesiu S Yincenlii, tMrf., IC631666. Privilegium
Yiennensemarchiepiscopum.Laiidatejuszeluin. ingenii- pro Ecclesia Paiiormilana.rui subjicil Agrigenliiiam,
que acumen in pra?cavendisiusiiiiis impioruni, iMrf., Mazarenseinet Melilensein,ibid.. 1171. Proteclionein
1261.lipist. ad SynodumTricassiuam.probal illorum suscipil monasleriiHaysburgensiset ecclesianiiinBaliien-
in colligeudisgeslis diligeuliam, et pallium conceriit sis et JlinrioniensisS. CoiistaiiiiiUrhovctaiia?.. Aquensis,
YVulfado,etc, ibii., 1261. Epist. ari Cermania? epi- Saiicta? MarisePinelensiset Neiiiausensis, iMrf., 1172-
scopos.Absolittaina se YYaldradam,et
congruentibiis 1485. MonasteriorumS. Dion.rsii.S. BavonisCanria-
nionitisinstruclamsignificat,iMrf.,1266. /Elardo epi- vensisel.S. Petri Aldeiiiburgensisprivilegia et pos-es-
scopoadaffficlionum solatiumpallii usiimcoiicedil,ibid., siones confirmat,ibitl., 1-S85-14S8.llerengarii arvhi-

1269, 1272. lit jElardo episcopo coneedat Herardus episcopielectiouemconfirmat, ibld., 1498. Hospitali
archiepiscopusTuronens.monasleriuin quod in ejus diui- domiii Cantuariensiasserit F.cclesiamde Norlhborue, a
cesiolim leiuiil, etc, iMd.,1275. Fpist. ad Hincniariim Silvestro abbate S. Augusliiiiad solalium pcregriiioniiu
Reniens. archiepiscop.Commendatilii ecelesiauiLaudu- et pauperum concessam, iMrf., 1199. Parlheiioiieiii
nensem, iMd., 1280.
Alia; cpmmcnrialionesde diver- S. Maria?CaraniagiiensemAnselmo episcopo Asleusi
sis, iMrf.,1281,1282. Confirmaturmalrinionium cujus- confert,iMrf., 1191. Tuendum suscipit S. Zaiharia?
damahsenlesacerdoleconlractum,iMrf.,1518. Hulla Venetnm partiienonein,tnonasteriaScotorum S. .lacobi
concessapro liindatioiienioiiasleriiS. Mariaein Ilahieoin KalispnnensKet S. Vilalis Ravennatis, et pcclesiainS.
yEmilia,CXXIX,1015.BullapromonaslerioCorbeiensi Pelri Cuaslallensem,(Mrf.,1195-1497. Sub Seriis apo-
qua Corbeiamrecipit in tulelam aposlolicamet coiilirmat sti.lica?luilinnesuscqjilnioiiasleriaCanusiiin pago Kegi-
douationesei factas,iMrf., 1018. iienii. S. Maria?Pontiniaiens s. parllienoneniS. Maiiai
ADKIANUS III, papa. Privilegiumpro monasterio Cori.licastrensis, et ecclesiam (ienovensem, ibid , 498-
Placentinn.CXXVI,971.
1508. l)e parllienoue Roinaricensi,de monastpriisS.
ADHIANUS
IV, papa. Monasterinm Tullense snb Blasiiin Nigra Silva, Engelbergensi.s,iMrf., 1508-1515.
B. 1'etri proteclione suscipit. el ejus possessioueset HenricoGradensipatriarchalemdignilatemcoiilinnnt
jura conflrmat,CLXXXYIII,
1569. Demonaslerio Pra?- el primatum snper Jaderliuuni arehiepiscopatum,ibid.,
monstralensi, ibid., 1575. De ecclesia S. Maiia? et S.
1516. Eidemjus conceditul Conslaniiiiopoli et in aliis
EvodiiBranensis,ibid., 1578. De monasterio Vallis iirbibus imperii episcoposordinareet cou^ecrarepossil,
Serena?,ibid., 1381. Quarlamparlem onitiiumoblalio- ibid., 1519.Rodulphopriori Camaldulensiejusque suc-
num qua?proveniuntde altariB. Petri ecelesia?Romana? cessoribusasseril monasteriumPrataliense, (Mrf.,1521.
canonicishujus ecclesiae. concedit,ibid., 1582. Moua- Tuendassuscipil ecclesias Uavellenem,Benevenla-
cieriumS. MansueliTtillensisluendiim suscipit et ejns nam, S. Huriberti,monasleriuinMediolanenseS. Diony-
jura et possCssionesconGrmat.,tMrf.,1581. Henrico sii et parlhenonem S. SpiritusParaclilensis,ibid., 1522-
palriarcha? Gradensi el ejus successoribus prirnalum 1529. Aldehrjndinoet Iternarriinopra?diaqua?damhe-
archiepiscopatusjaderlinietjusconsecrandiarchiepiscopi neficiariairibuit.iMd., 1552. Henrico episcopoBello-
concedit,t'Md.,1587, 1588. MonasteriumCorbeieose vacensi commendat4nseldumabbalemCompeiiriiensem,
tuendum suscipit et eius bnnael jura coiiCiriii it, ibid., ibtd., 1558. Consiliael auxilia ininislraiiriaEcclcsiie
1589. Privilegium in Tratiam Rogeri archiepiscopi Jerosolymitana?el mililibus'f empli, iMd., 1557.Comi-
Eborumquo eum induil paliio ponlilicali et ei suhjieit lihus de Leon el rie Lamvio Hugonem archiepiscopum
Scotia?episcopds,iMd., 1591 Uberto Pratensi pra?- Dolensem commendal,iMd., 1546. De conlirinatinne
conceditjus provocationisad Sedem apostol/cam, donalionis reditus primi anni pra^beiuiarumecclesiie
posito1593.
iMrf., '1ueiidamsuscipiteiclesiaroSuncta?Mariis calhedralisAntissiodorensKet pro iiheriale et consue-
de Porlu Ravennate ejusq jura lonfirmat., ibid., 1595. tudinibusSuessionenslsecclesiaj,t'Mrf.,1517. Proie-
--Decnngregalioiie Camaldulensi,ibid., 1596. Wi- ctionem suscipiat eeclesiarum S. Mari;e Traiecteusis,
halrioabbaliSlahulensiCamalduleusesReradingenseset Ferrarieusis, Raceburgensis,et S. Mariiede (iariberlo,
S. Pelri de Itota commendat,iMrf, 1400 Monasteni iMrf., 1548-1552. MonasteriumS. Pancraiii Ransho-
Benedicloburauipatroiiniumsuscipitjuraque contirnial, vense el ecclesias SS. Joannisel Pauli, S. Miirtini. sub
iMd., 1405.UeecclesiaS. Mariie'Czerwinskensi,iMrf., RomaiiieSedis proteclione suscipit, i'M.7.,1551-1557.
1404. DeMonaslerio Floreflensi, ibid., 1103. De Tuendassuscipitecclesias S. Feiiculai Parnieusem, S.
monasterioRusenfeldensi,iMd , 1409. De ecclesiaS. Sausonis Aurelianensis, parllieiionein Yisbeccenseni,
Maria?ari Marturam,iMrf., 1411. De monaslerio S. inoiiastp.riuinSS. Nazariiet Cclsi Veroneiis.,idirf.,1562-
Salvant, iMd., 1115. Pelro abbali Cluniacensiel ejus l.'.67. Sub proleclione Stdis aposloiicpsu.T-ipile<cle-
mnnasteriiimBalmenseasserit, iMrf1115. siainS. JnamiisSelboriiensis,RaymuiidiimcomilrmBar-
siicce.ssoiil)iis
* LudoviioF<aiiconiiri regiriuosi-aiioriicosAiirelianenses cinoiipnseni, iMrf, 1563-1570. Privileiiimu Hugnni

commendat,ibii!.. 1417. Parllieiioiieni Henoileiisem episcopo Piaeeniino concessiim ut orriinel, chrisma,
tueiidumsuscipilet fjus privilegia Pl horia confirmal, oietirnque sanctuin, etc, conliciat pro ecclesiisari Pla-
ibii., 1415.M.iiiasteriuniStabuense sub Seriisaposto- cenlinani parochiam perlinentibus,/Md., 1578. Cum-
lica?tuiliune suscipil. omnesque ill.us pnssessioneset nienriat Balduiuumet BalditzionjumlabellariosadEin:na-
priviiegiaconfirmat,ilil., 1119. De ecc.esiaOosla- nuelem impp.ratoreinmissos,iM'd., 1580. Ad l.udovi-
riensi. tMrf., 1420 Epislola comriiPiiriationispro Hu- cum Francorum regprn. Coinmenrialpropeusiorem ejus
gone Dolensianhiepiscopo, i'M'd.,1422. Prhilegium in reiigiosns viros dileciioneinquam petil ut Pramon-
pro nionaslerioCluuiaceiisiut in parocliiisad ipsius jus stralensesfralres pro B.Pelriet sua reverenlia experian-
perlineiilibus nulliis orrio seu religio iiisi Cluniacensis lur, ibid., 1582 liedesiamS. .loaiinisin Viueis sub
punatur, iMrf.,1126.Quibusdamepiscopisel abbatibus B Pelri pioleclionesuscipitet ejus privile^iaconlirnial,
iiiandatul n.onasteriumFarfense Fii.le.ricoRoinanoruin iMd., 1585.Tuenilanisuscipit ecclesiamS. Audoinari,
regi conimeiideut, iMd., 1497. l)e momislerjoSiabu- mnnasieri.-iS. Michaelisin pericuio Maiis, S. Dionysii,
lensi, iMrf.,1428. MonasteriumS. Maria?de Carcere ibid , 158!)1593. Sub sanclaeSedis luitione suscipit
tuenriumsuscipil, hoiiaque ejus conllrmat, iMd., 1128. munaslerium S. Trinitatis de Monie sacro, ecclesiam
De monasterioHardebugeimconditum a Hernhaido coilegialamS.Stephaiii.et abbaliamS.AugusiiniLeinovi-
episcopo 1'iderbornensi, rfirf,, 1129. l'ro ecdesia censis,ibid., 1615. i)e ecclesia Ilamhurgensi,de mo-
I r virensi.iMrf.,1451.De iiionasleiioHeiripiilieimensi, nasterio Jerichicensi, et de cirnohio S. Maglorii Pari-
ibid., 1432.Priviiegiutnpro llillinoTrevirensi arch e sieusis. ibid., 1617-1621. l)e mouaslrriisS. Clemenlis
episcopoiil exetceat conserrationesecclesiaruiu, conlir- Piscanens., Pruefeniiigeiisis,S. Joannis Hlaubureusis,

et
niatioiiesliominiimel correciionesexcessuumsecuiiriuiii S. Opportuna?Parisiens., ibid., 1625-1631. De eccle-
syuotlalemjustiliain, iM'd.,I 453. MonasteriiS. Mi- siis l.lirajscleusi, S. Maria?Resseiisis,
et de monasterio
cliae.isPisauitutelamsuscipit,possessiouespriviiegiaque Rpicliersbergensi,ibid , 1659 1)ploma de abbatia
conlirmat,ioid., 1456.Conseriit llonrico II Anglia?regi ]>a!mensi,In anhiepiscnp.ilu Bisniitineiisicum pertiueu-
pri-.ilegurn ari Hiberniamocciipanriam. iMrf, 1411. tiis sni.s.CI.XXXIX,107.
Ecc esia;Oliiolensis seu Caslrllan" (Venetjp)privilegia, /ENliH.BiLDliS, vir illuslris. Charta qua Willi-
peleiile Joauue episiopr,, confinnat, iMrf., I ti5. hrordo Lltriiirciens. episcopo loncpriil quidquid sibi
Juanni Tuleiano archiepiscopoHispauiarum priuiatuui conipelilin v-illaWaderlo,I.XXXIX,538.
asserit, ibid., 1447 Eidem paroctiiainCoinptuieiisem ii.NfJlSLrEltTLS,\ir illusiris. Willibrordocpiscop.
fil INDICES PATROLOGrl^E SPECIALES. INDEX CXXIV. 64
lllir.ijrciciis rnnfert doua in Alfheim, loro Toxandria?, firmat,/Mrf.-TCoiifirnial llarlebecanicollcgiicannn!cornm
JXXXIX,542-5(6. iiisiitulioiieni,ibid., I5'>5. Conceilill.cbeliardo Salz-
/ETHI.LUEDUS II rex Anglorum. Privilegiumpro tuirgensiarchiepiscopout episcopatum iinuin in sua pa-
KcclesiaC.a<i(uariensi quo pjecliuncmclericoruinde mo- rociua constituat, ibid., 1554. Ecclesia roIlegHa
iiasleiio ChrisliCanluariensiel iiiduclionein monachorum S- Marite dp Bellilocoin diucesi Matisconeiisi in prot<-
gratu alur Pl contlrnialvillas ei<lpmplurunas,et amplis- ctionem apos olica?seriis recipitur, eique bona onniia
siuia privi egia roneedit,Cl.l. 1169. ef (irivilegia coiifirmanlur, t'M'd., 1555. Coifiriiinl

AGAPETLSII, papa. Privilegium pro monasterio privilegiaabbalia?S. RenigniFructuariensis,ibid., 1">i6.
PuldeiiMS. Salvatoris, quoil nullius Eeclesiie alierius Kcclesia?Aretinaaposse^svionesconfirmat,i'iid , 1557.
j nisiliclioni siibniillaiurnisiRomaiucKcrjpsia?,CXXXIll, Privilegiapro monasteriuS.Mari;erie Klorentia,tliirf.,
>.0lt.Parihenonis I.sseiiensispriviiegiacontirmat,iMrf,
1558. Privil. pro ! iicensibusepisc<pis.tdirf., 1560.
MI3. MonasieriumGaiidershpimentein Saxonia con- Recipit in clientplainchbatianiS. RigaMiel tril-uit
Mriirlum, SIIIIprolpctione SPCIIS aposloln-.a?recpilur, facultaleinfralrilniseljgeiuliabbatpm

spcunduir.regiilmn
variKpie donatur privilegiis,ibid., 896. Monastprii S. Renedicli, ifiirf. MonasteriiS. JoannisPinneusis
Fuldpnsis noviter renovati priviegia conlirmal, ibd., proteclionpmsuscipil ct priviiegiareslimit, iMrf.,1362.
897. Dissuliumerclesiarum Lauroaceusisel Salisbur- MonasterlumS.Edrnunriisub prolecfioiieSpriisapnstri
gensis roulicil; el illis polcstalemlibere prcedirandi pef c^erecipilur, einsqnebonaoinniaronfirini<nl>ir,tMrf..l ">t>5.
tiimies Slavorumlerras, episcoposibi ordinandi.oninia- Bulia pallium Ebor.icen^iarchiepiscopoconce-,PTI<,.
que auctoriiaie aposlolica conslitiiend.iatlribuil, iMrf., ibid.. 1564. Privil. pro pcclesiaS. MariteHnr <ntinre

H98. Privilpgiiiinproabbatia ClutiiacPiisi.ul iibe.rasU ibid., 1567. PriviL pro eecletfa S. Petri Dnnani,
a dominalucu usciinqueregis, aut ppiscQpi,aut comitis, ihid. 1569. EcclesiamKurconipnsein lupnriamtuscipit;
i'tc, iM'd.,900.Coiilirinat
iinmuniiales S. Maximini, pjusquepossessionescoiifirmat,ibid Privilegiumpro,
t!>:d.,902. Pririlegia Pt posspssionesmnuaslerioruin nionasterioS. Pr/isperi,Regiensis,Mrf, 1570. Appre-
SS. tiermani el MicliaeiisCuxaneiisis,'
KcclpsiaiquriUr-r hatio rongrpgaliniiism
onacliontimereinl rum Cnnialdu-
gellensis conlirniat,iMd.,905 De monasleiiisS. M->- Jehsiiim,iM.7.,15.73. C.oucessioprivilpgiorummona
liin Hivipullensis,Crass>'iisis,Capuani el Ecclesia?S. slerii Ehoraceniis bonorumque ad; illud speclamium
VinceiitiiMatisconensi, tMrf,90.7-915.De monasteriis conlirmatio,ibid., 157-5. l.itterapin gralinm Ecclesi
SS Slpphani, Diouysii,el SylvesLri;S^MarLnideLenis Caliiloiipii-ris, ibid., 1577".Bulla. qu;e Gernldun epi-
ei iii')iiiisCassini,iMd.,916V929. scopumutriusque simulecrjesia?tiioaslinpnsiset Arau-
AI.ANLS,Aiitissiodoiens episcop. Charla pro mo- sicaua?luelur el continnat, iMrf.,1585. Privilginm

na-t.orioSaivti Mariimi,C.CI,1387: S. Amaloris pno- prn ecclesia I(ucensi; bona ejus aiienari velal, ibid.,
r,ilus S. Satyri Ihturicensis monaslerio uniliir, ibid., 1595. Desjderioabbati CasinensiabbaliamSS. Seba-
1589 MonachisDouziacilontirmal ecclesiasquas.Jaiu,i sliaui et Znzimi Irjbuit, iMrf.,15!)5, MonasterinS.
iMrf.,1590. Sahatoris de MagcIJaejusqne ecclesiisac lioniisexem-
AI.KXwNDER -
II papa. llulla pro stabiiilale bpnorum ptionemac libertalem assrrit perpetuam, ibid.Ep<sco-
Rivipollt-iisisiiinliasier.l Conlra Cujiisc,unqne persoria* palnin Trujanum conlirmiil, ibid , HOi. Kpistola
jiiteslaliunein.C\LV1, 12S2,MandatGervasioUemPiisi ilecretalis conlra
malefaclorese-"clesia?S. Clement:s,
iiichiepiscopn ut iiioiusturium CorbeieiiseaGuiiloiiisAm- ibid., 1401- Eplslola ariWi lelmumregpm An.glorurfl
liianensisitijju-iisluealur. ibid., 1285. Contirmalca- pro exaclionedenarii S.unli Petri, ibid., 141-3. Pra?-
iiouicainiii i isana ecciesia erectam, el bnna ad eam decessorum suorum decreta coniirmal, ul monachis
tMd. Buila pro ecclpsiaS. Donati l.u- ecclesias calhedrales ohlinere liceat, ibid., 1415.
periineiitia, 1281.Uu:char<li
censi iMd., Halbersladensisppiscopi Episioli ad LanfrancumC-intiiaricnsemarcbippiscopum;
lauriescoinniend.itet palliumpro.meriloconcedit,tb d., rnoiiptut InonasteriiWintonensisstalum lueatur, ibhi.,

1286 Monasleriiim Kruc.tuariense
sub aposiolica? sedis 11 6. Privilegium pro erclesia ah Allmanno,Pala-
I rntpctione reciplur, conlirmaturqueperinulatio lerrae viensi episcopn,ad regularcm canonicorumvitam a?difl-
cujus lam imer ubhnleiiicl Alherlum episcvjruihijiiita, cita, tOtrf.,1417. Privilegium pro ecilesia Sanc:ai

ibid., 1288. Privilegiumpro ninnjsterio'Viiidociiieiisi," MariieMagdalena!Veziintiouen-i,ib rf., 1418. Fpistola
tMd., 1291. l.anlraiieiabtiatis monasierium,quori
Ca a<iLiemarum Hamburgpnspmarchippiscopuiii;ll.i pal-
itoniicoiisiruitur. tueniliiinsuscipii, iMrf.,12&9. Co:i- liirnimillit et privilpgiaecclpsia?ejus conlirmat. ibii.,
lirmatdoiiatinneset pririiegia Conveiiliieiisiciriiobioab 141!). Priviiegiumpro oionasleri.iS. Salvatorisrt S.
Edwardo rege concessa;ibitt. Privi.egiuin pro niona- J.ili-p Prixiensis, ibiu. Rulla ronli.-n>at<>ria omniuiu
sterio S Suvaloris el S. ltonifsciiFuuJensis,ibid., 1501. privilpgiorumet jiirium monaslP.riisaciarum \irginmii
CoucetiilprivilegiummonasleiiuMiniaiis,iMrf.,1503. Tirineiisiuni,quo . appeljalur Senatnris, ibii., lii\
v.(flstnuliopro monasterioS. Pelri Perusiiii, iMrf, Privil. pro ecclesiaS Salvatoris Whsegriiiiensi,tMd.,
J504. Privilegium pro abbatia S, Dipiiysii, tMrf, 1425.'IJ.-ivil.,pro ahbaliaMoulis(asini. iMrf.,1425.
1506. Piivilegia inonasterioS. D>onysii,apncdeces Rullacontirmaiisbona monasleriiS. Severi in Cla<se,
sonbus conira larisieusem episcopum coucessacpnlir- tMrt.,11^6.
mat, ibid., I509. Riillaaricieruin Yelilreiisein,'t'Mrf! ALEXANDERIII, papa. Protec'innpm suscipit,
Priviiegiiiinpro monasierioDervensi,ibtd., 1310. posspssiones>priijlpgja confirmatS. Sepuh-riH|e.roso-
Bulla pro inonasterio t.ellonensi, ibid , 1511. Mona- lymitana? eerIesia?,CC,75; monaslerii(asineiisis qnod
hlcriuinS. MichaelisSicgliurgensemunimineaposLdlicci primum lotius Italia?declarat, tMd., 75; Eccle.sia? Gra-
roiitirmat, tMd , 1>I2. Sanela?Prisca?monasleriido- densis, iMd.. 118; crrnobiiS. M.utini,t'Md122,Calri
iialioViiidociiipnsibusfr.cta, t!)id., 1515. Ecclesia? Scuriensis, t'M'd.,150; monaslerii H. 1'etri Monli^^essu-
Creiiioneiisispossessioneset jura coufirmat,iMd., 1311. lani, ifcid., 154.; iiionasterii Populeiensis. iMd, 1(!6;
Mouasteriiliel.cneiisis totam or.Jiiiaiionemet dispo-. p,cclesia?S. Genovefa?Parisipnsjs,iMd., 211; iuonasieiii
sitionemabbali ei congregatioiiiAniacens.asscrit, ibid., S. Kacundi el Primilivi ib:d , 214; mnnasterii Yallis
155. Cur monasteriuml.urbeieiiseabepiscopoexeme- Vjcaria?,iMd.,295;.S.Maria?monasler'!H<irlei:s:s,ibd.,
rii. iMrf., 1521. Pririlegium pro eccesia S. Petrl 3.12; ecclesia?S. MariaLiskens:s,tfitd,',51'i; iuouasleii
insuleusi,ibid., 15"25.Bullapro monaslerioCasiiieiisi, Cisterciensis,iMd.,540; mnnasteriiDuuensis,iMd.,515;
iiiirf. Parlbeiioiie.inS. Petri F.oreiiliiium conlirmat, monaslerii S. Mirtiui AJigustoduneiisis,ib d , 51H;ec-
l.iSU.Priviiegiiiinpro inonaslerioSS. Dionysiiel Rustici c esia? Parisiensis,iMrf.,555; pcclesi-pS. Mrci \ enelr,
el hleulberii Remeusis, iMrf. Priviiegiumpro mniui- ioid.. 362; Iliriii monaslerii,iMd , 580; inonastPriiSan-
sienq S..NicasiiRemensis.iMrf., 1352.Promonasterio rii Danielis,IMd,.5."S8; monasteriiS. Joannis l'i carien-.
S. Syivestri lNonantulani,1555. Ei:clesia?Saleriiitame sis, iMd.,409; inonasteriiS. SaviuiTarbiensis,i/jirf, 161;
I iuiaa Guillelmoliiio laucreilireslilula conlirnial,ibiu., Ecclesia?M.lHiiiPnsis, ibid., 455; parlheiioiiisS Vicloriiij
1535. Ecclesia ^aleriiilaiue jura pnssessionesquecon- Hi'iievi'iitani,.iMd.. 479; ihouasteiii Iloiianiulaiii,t"Md.,
1537. MunasleriiiniS. Stepliaui Cado- 4,'5; iiioinsierii SS. Kelicis et Kortunati, i/j/d., 499;
lirihat, iiOtrf.,
liiense' Luenduiususc.ipit, privilegiisque ornal, tMd., pcciesi.-eSS. Hippoyti, el Cassianiel S. J an .is Itaplislaj;
1'559. MoiiasleriuinGellenicuiiisub del'ensi"iieScriis Fusrianensis,tMd ,502; eeclesiaeS. Pclri lionniiiensis.
aposlolicsesuscipit, ibid., 1511. Ainaldoarchiepisi-opo i(yrf.,;it)4;ecclesiie MnnlisfalcMiiis. ibid., 515; Cavensis
Aclieroutiuopallii usiim Iribuit.iMrf.,15)5 Liclesiin liionasterii.S. Petri, iMrf, 565;S. Nicasii Remen-is,
S. Maiia?Magdalena?\ irdiuieu.sisproieciionemsuscipit, ibjd , 567j uionaslerii'Vallumbrpsaniibid., 509; ecelp-
bonaque loiilirinal.,ibitt., 1541. CauonicoruinFeira-. si:e Ferrariensis.iMd., 578,.;ecclesia?Asteusis, ibid.,
r.iensiuinPatayinumsuscipit et possessionescoiilinnat, 597; panhennnis.SS. Fabiani,et Qamiani, iMrf.. tiOi,
iiid., 1545. CaiionicainS. MariieSpo e:inam iueu<t:iiii ecciesi.eSMedarriide Trembliacn,iMd., 6i9; nionaseiii
suscipil el bonaejuscputirmal, iMrf, 1351.Lic.esuc Adinonleiisis,iMd..718;sedis episcopalisCepliiloedensis
N^iriiiiiisiscanonicorumbona couiirmal,ibid., 1552. iMa, 723; ecciesia?S.. lilariieSiiut.hellcnsis,ibid.. 751 ;
Iloiias erii S.T'e_Lri Cccliaurei Papicusispriyi.egia cou- ticesia; Suthweilcnsis,ib')ll.,7?2; ecclcsia?Slrauensi,
65 iNDEX IMMUftlTATUM, ETC. 65
iM'd,818; ecelesiaCassaratiguslana;,ibid.,867; niona- S. JMartinide Chora, i/.irf., 992; pro erelesia S. Marlini
sterii Sancl;eMarimde MonleLalo, ibid., 878; nio.narte Turoueiis.,iMrf.,99t;pro nionaslerioS Bertiui Sithiensi,
ni Saucla?Maria?Tieiiileusis, iMrf.,S80; eeclesia? Pa- iMrf.,1041;proecclesiaS.Mari<pCorbeliensis,iM./.,l043;
duana-, iMd., 8;-6; monaslerii de Cona, ibid., 89 ; pro ihonaslerioValluiubrosauo,iMrf.,1067;promonaste-
ecclesia?S. Eustorgii Mediolaotusis, iMd , 907; niona- rio S. JoaVuisin Venere, ibid.,1073;pro nionaslerioBo-
slerii de Bel.o loio, tMrf.,911; monacliorumS. Petri . scandurensi,iMrf.,1077; pro ecclesia Aquileiensi,iMrf.;
Mutinensis,iMd.,912; eci-lesiaiS. DouatiauiBrugeusis, pro monasterio^ecioruin S. JacobiRatisponeiisi, tWrf.,
de
iMrf.,915; ecclesia? Castello,iMd., 924; ahbatia?S. 1094; pro eeclesia Pai'eutina, ibid , 1101; pro eccle<,ia
S.
Joannis, iMrf, 926; mouaslerii Keinigii Remensis, Veroiieiisi,iMrf, 1110; pVomoiiaslerio S. MariieNo\i
i('td., 954; nionaslerii Cyrieusis; ibid , 919; ecclesia? Pdrlus, iMrf, 1125; proEcclesia Iloiuipn^i, ibid., 1153;
S Maria?Moiili.sdesirierii, iMrf.,969; nionasleriiS Marise pro eccle-ia Fern.riensi, rOid., 1152; pio ei-clesia S.
Lischeusis, iuid., 971; luouasterii S. Marta?Novigentini, Margaril.e Eleinordesniereiis.,f/:irf, 1156;pro uinnasle-
iliirf., 983 et aliurum uque 1319. ad rio S. Nicolai Auriegavens.,ibid., 1176; pro ecc.lrgia
Privilegia, bulla?, dip.omata, iiiiinuiiitates,etc, pro Tropeiensi, ilid., !2l5; pro monaslerio S. Georgii in
munasterioPoniiniaceusi,CC,85; pro nioiiasterioS. Ma- NigraSilva,iMrf..l2l6;pronioii3sleiioS.Mich:ielis,i'Mrf,
ri;e Rievalluisis, ibid., 92; pro ecclesia Morinensi, 1219; pro ecclesia Imoleusi, iftirf., 1221; pro innna^l.
iMd.,9^; pio ecclesia Cuthberti Radelordeusis,ibid:, Garsteiis., ibid., 1221;pro ecclesiaSS. Slepluiuiet \VI-
105; pro inonasterio Phulenipiiiensi ibid., 110; pro leliarii Brehiensis, ibhl., 1258; pru.ecclesiaS. Muria?a
ecclesia Gradensi, iMd., 118; pro ecclesia S. Maria? Fine, iMd., Ii4l; pro eicle<iaAclieronliiia.ibid., i2.6 .
Nuvie,iMd., 126; pro ecdesia SS. Petri et Lrsi Augu- pro ecilesia Asculana, t'Md, 1254; pro niouusterioh.
stensi, iMd., 151 : pro eanonicisEcclcsi* Piacentma?, Apri Tuilensi, iMrf.,1252; pro monacbis S. Uenedicli
iMrf.,132; pro moiiasterrb Auiaiieusi, iMd., 142; pro Sublacensis,iMrf.,1265;pro ecelesia CaW.oneilsi,iMrf.,
iiniiaslerioS. MariieSliveoensis, iM-d.,U5;pro niona- 1271; pro moriasterioLaetiensi,iMrf.,1274;plroiiionasl.
sterio S. SleplianiNiveruensis,iiirf., 145; pro mouaote- Casiueiisi,ibid., 15t)5; p-o ecclesia Tarvisiua, iiid.,
rio S. Arnulti Crispeiensi,iMd., 147; pro ecclesia S. 1511; pioCluiiiaCeiisibiis, ibid., 1316
Eusebii, ibii., 151; pro iuonast. de Curia Dei, ibid., Ad episcop.BeiVaceiiSem.commeiidaliode perSeveran-
155; proecc.es. S. Slephaui Tolosaua, iMrf., 156; pro iia dileclioniscircaRomauam Ettlesiam el personauiAlex-
ecclesiaS.AniauiAureliaueus.,iMrf.,159;proiuonaslerio an.iri pap;e et exhortatio ad idem, CC,96. HugOnem
S. Juanuis Kalienbornen>is,iMrf., 171; pro ecclesia S. Panormilaniiniarchiepisirop.nietropolitaiiiconstiluit epi-
Aiiibrosii.Mediolanens., ibtd., 174; pro monasterio Coni- scoporuniAgrigenlinensis, MazarerisisetMiliiensis,ibid.,
peudieusi, ibitl., 180; pro monaslerio S. Maria)el S. 97. 'Heguiu Krancorum ac pra?seriiniLudoviciVII re-
RotulliThoriiegensi, iMrf-.,190; pro moiiasteno Fontis gOantispie^alem el merita erga sedem apostolicanicom-
Ebraldi, ibid., 197 ; pro mon. Saviguiensi, iMrf.,200; pro melidal,iMd., 100. Ad clerum Augiia?,decanoiiizatione
S.
monasl.S. Maria?,ibid., 201; pro partlienone Spiritus S EduardiAlijfliieregis,iMrf.,106.LaiiriatmagisirlNi-
Paraclitens., ibid., 21)7;pro ecCl.S. MariieHeiivaliens., colaizeluiu erga seilem apostolicam,ibid., 109.Laudat
ibid., 210; pro eccl. GerberOdensi,ibid., 215; pro eccl. Henricum Belvacens.episiop de suo ihsedeinapostoli-
-S. Petri Duaceusi, iM'rf,2l7; pro eccles. Legionensp, camelin repriineudis schismaliiiszelo, iMd., III.
iMd., 219; pro eccl. S. JoannisAmbianensis,;Md.,222; LudoVicoFraiicoruiuregi KcciesianiFerrariehsemcom-
.-promoiiast.S. Kidis Horhaiuefisis,iMd., 215; pro uio- mendat,iMd.-,129 Adlleiiriiniii elecium Reirielisem,
-iiasti*rioS. Bertini Sithiens, ibid., 227; pro ecclesia rie traiismissiouepallii, iMd., Jo&. Cbnfiriiiatiobono-
S. Maria?Sulapensi, ibid.; pro mouaslerioS. Salvii Klo- rum mouasteViiElectensis ra la Bernarrioabbati iii qua
reuliiii. iMd.-,229; pro monasteno S. Mariie Sherbor- menlio fit luhdatoris,iMd.. 140. Ad Hugonem Sues-
-nensi,iMrf..251; pro ecclesia Geuessoueusi,ibid , 255 ; sionensemepiscop. SuiicliAutoniidecaiiuincoiniheiidat,
pro iuouasl. S. MartiniCauigoneusi,t'Md.,236; pro IIIO- iMd., 1161. ISlerhardumSa tzbiirgeu'seuiaifchiepiscop.
naslerio s. Mdiriii;Vilensi.-iMrf.,241; pro mouaslerio gratulatiir quod conslauter sUliileiisEccleSiie,iMd., 169.
Cisaknsi, iMrf, 245; pro inoiiasl.S. Maria?MoutisUami, Commeiidatad LurioviciimFraiicoriunregem Bemar-
ibiti., 267-;pto prioralu S. Maria?de Campo iu pago dum episcop. Portueusem, legalunisumn, iMd., 179.
Riiseiuoiiensi,iMrf.,284; pro OrriineCanhuaiensi,iMd., Ad Ludovicumreiiem Kraucoruni, ut pmipereniqueuidam
295; pro nionast. S. Pelri Caruotensis, ibid., 2'J4; de protegat, ;'M'd, 191. Pro eiciesia S. Rimigii super
ordiuatiouemetropolisUpsalia?,iMd., 105; pro mouast. (jiiadainterra. iMrf.,196. Pro quadammulierfe,ut dos
S. Joannis lleomaeiisis,tbidr, 516; pro abbaiia Foule- ei
resliluatur, ibid., 205. DriniiiiicoinonasieriiS. Fa-
braldeusi, iMrf.,354; pro uionasierio Fusuiaceusi,iMrf., ciiudi abbati potestatemiiganriiatque solvpndi01initra?
358; proS. Cruce Burdigalensi,iMd., 541 ; pru moiiasL. usum conce.iii iu villaS Ficundi, ibid., 228.Congre-
IVupeusi,ibid., 345; pro inonasterioS-.Sereui Caututne- igatiulieib1'la'ceiilinaina Sisfefridoepiscopo conriitam,
iula?, iMd., 551; pro monasL.RigulaTieriSi, ibid., 556; jiisqueeligenriiaicliipresbyteiifralribusdalnmcoiifirniai,
jjro mouasl.Boiiiinoiilis, iMrf.,559;pro cunobio S.Satyn, tbid., 215. Ad HenriciiniRemenseinarclliepiscop.pio
<t'Md.,564;promonasleiio Manziacensi,tMrf.,o78;pioiiiou. absolulioiiecujusifam,ibld.. 244. Coiifiimatiorie pace
jponliuiacensi,tMrf.,425; pro ecclesia liagusina, ibiJ., .juralaiuter Cluniaceiis.eccles. et cniniteinKnrensemet
462; pro eccl. Hierosolymilana,iMd., 469; pro ecclesia barones,etc, et remissiopceiiitentia?uiiiusauni illis qui
S. SepulcriHierosolyniiLaui,iMd., 474; pro luoiiaslerio servaverint ipsam picem, tM^d,2i9. Hugonis Sues-
S. SylveslrideNonanlula, iMrf.,491; pro Joaune Cata- sionensis episcop. devolionem commendai, el oinneni
uensi episcop, iMrf, 495; pio monaslerio S Reparala? graliam.policelur, ibid., 262. Ad HeuricurnReiiieus.
Marradiuo,iMd., 501; pru ecclesia B. NicoUide Kuga- aTchiepiscop. pro absolulioneGuillelini mbnachi, iMrf.,
rol. I, iMd.,571; pro ecelesia S. Joannis Modoetiensis; 298. HospitaleCompendiefase ejiisdemurbis abbaliaj
iMd.,576; pro monasteriol.ornielieusi, iMd.,586; pro attribuit, iMrf., 514,.... .et perpiura similia henelacta
ecclesia Syracusana,ibid., 585; pro ecc.esia S. Maria? legunlur a col. 518 ad l3W.
de Reno,ibid.t 588; pro ecclesia Honouieusi,iMd.,603-; AMEDEUScomes. Charta qila riat crenobio:Clii
pro eeciesia S. Vincentii llergomafe, rfiid., 010; pro niacensiecclesiamS. Mauritiiiil pago Maitacena,CXLII,
ecclesia Priemonstralensi, tMcj, 620; pio ecclesia B. 1042.
Reinigii Reineusis,ibid.; pro ecetesiade Noveio,iMrf., AMELIUSepiscopusTolosaBus. Cluuiacoconfirmat
623; pro abbate S. Maria?Virtueiisis, iMd , 029; prn ecclesiamSiiiict.eColuiba3, CLiVI 81S.
iiioiiasierioS. Petri MuliuensijiMd.,655*,pro ecclesia
ANASTASIIJSIII, papa. Privilegium pro ecclpsia
^. Maria?Vibergensi,iMrf.,449; jiro 6cci.S. Maminelis VSreelleiisi, quo Ragemberfoepiscop. conepriit prihi
Lingouensis, ibid , 661; pro canoiiicis Pisahis, iMrf., usnii) ad niissariiinsoleiuiiiacel. I>rainla,CXXXI, 1183.
665; pro Stephano Kemeusicaiionico,iMd., 6U4; pro Ecelesia? HamburgeuMS privilegia,jura el pessessioues
S.
hospitali Blasii Modoeliensi, iMd., 685; pro inonasl. confiruia!,tMrf., 1185.
de
Slephani Vallihus, ibid , 6885pro EcciesiaS. Andrea? ANASTASIUSIV, papa. Privilegiuraqno eiclesia
Musciaiieiisi,ibid., 693; pro ecolesia S sepulcri lliero- S. Maria?Pisana?cuiii prliiienliis siib II. Pelri prole-
solymitaui,iMrf.,685; pro S. eccle.siaS. Mari;e Eugubina?, ciione susclpitur; CLXXXVTII, 989.EeclesiamBene-
t"Mrf.i,712;pro tcclesia Maria? Secoviensis, tMd., reulanam liieudain suscipit et Pelri aichiepiscipi jurar
717; 'pro ecciesia S. 1'efri Tarvisina, ibid., 12-2; pro coiiliniiat,iMrf., 9 92. Coulirinatjura- inonasleriiS. Au-
Maiuardoabbate A^uistrensi,iMrf.,727; pro monaslerio tliimi,iMrf.,994. MonasleriuCasmensierclesiamSauetl
S. MariieMoiiiiiundeusi,rfiirf.,.34; pro eip.iiobioCor- Juliaili iti territorio Faresenoinset ecciesiamS. Ca?srii
beieusi,ihid.,861; pro partheiioneS.Mari&Suiuinglwai- Anagiiiiiamasserit. ibid , 995.Suli Roinaniporttili-is
tens., iMrf., 890 ; pru cannnicis Lausanens. ecclesia?, prdtectioiie suscipit ecclesiamS. Thecla) Mediolaueiisis
iMrf.,908; pro eccle-iaS. MartiuiTuronens., iMrf.,913 ; el oiunes ejiis possessionesetjura coultrmal,iMrf.,996.
pro eiclesia Carnoteiis,,ibid.; pro ecclesia B. Thoma?, Suh Roiiiaiiaj.edislulela ii;oii.isiCii..iuValluinbib-
t*l'rf.,917;pioecclesiaCapuana, Und.,974; pro abbatiii sah^m susciptt, et Ambrosio abbalt couiirmat omn^s
TNDICES TATROLOGLE SPECTALES. INDEX CXXIV. G8
linjus monaslrrii immunilateset possessionesjam cnn- nacliorumcompuncius,donationeme>s facit,ibtd. 925.
cessas,iMd..997. EpiscopatusApruiinifines,ieccle-.ia?- BALDUINLS, Hierosolymilanusrex. Privilegiumde
que possessiones,
pelenle Guirloneepismpo,confirmat, roiilirmitioneomnium

S. Sepulcri possessionnm.CLV.
t/itrf., 99'.) MunasteriiSancti Laurenlii in Campo, 1112. De remissione calumnia?quam laciebat snper
pjusque (ollierlo jura ac privilpgia conlirmat, Surianis.etc, ibid., 1119. De confirmnlioneVneimoa-
abhali
iMri., II^OI. Erclpsiam Tarvisinam, rogatu Blancnui mel, ibid., 1150Pro ecclesia Bethleemitica, ibid.,
ppiscnpi, tueiiriamsnscipit et ejus honaconiirmal.ibid., 1261. Et alia variorum dona et privilegiapro terra
1002. Privilegiumpro monasierioS;>iicliDionysiiquo Hierosolvmitana,iMd., 1111-1260.
mon.-isteriumS. Michaelisilli solvat censum, ibid. BABTHOLOMiEUS, Laudunens. ppisc. Donationes
Privilegiumpro cienobio S. Oionysii,quo illi r.oncedit pia?SancloNorbertoelPriemonstralensibusfacla?,CLXX,
quasdainnovaspnssessiones,iMri.,1004. Paciilcoahliati 155'. Cliarta donaliouis Pra?monstrali,iMd., 1559et

Brisellensi Sancti Genpsii privilegia aiiliquaconiirinal, 1562.
iMrf.RiiPaqna, petente RaimuiidoMagaion.episcop., BENEDICTUSIII, papa. ConfirmatsynodumSues
Ecclesiam Magalnnensemsub sua el II. Petii prote- sionensemu cum privilegiis ecclesia?et arcbiepiscopi
rlione suscipit, iMd., 1007. Privilegitimpro ecclesia Remensis,CXV,689. Ad episcoposGalliarum,in con-'
S. Victoris Massiliensis,quo archiepiscopiArelalensis, firmalionpmprivilegiorumCorbeiie,tbid., 695.Con-
Aquensis et Ebredunensis tenentur' solvere decimas firmat privilegiamonasleriiS. Dionysiiin Francia,ibid.,
jampridemconstilutas huic ecclesia?,p ro divprsis locis 701. MonasteriumFuldensesub aposlolica?sedis pro-
ab ipsisocc.upalis,ibid., 1007.EcclesiamArelalpnsem Ipctione rocipit ejusque inimunifales ronlirmal, ibid.,
sub prntectione B. Petri et sua rccipit etjnra confir- 702.CoiifirmatioprivilegiorumCorbeia?,CXXIX,1001,
mat, ibid., 1012. MassiliensisEcclesiiebona Pelro Privileginm pro monasterioSaivatorisFuldPiisi,.t'Md.,

episcopoconfirmat,iMd., 1014. Pro EcclesiaKasnlana, 1010. Pro civilate Interamnensi, t'Md..1011.
iMd., 1015.EpistolaariPetrum Tarenfasiensem archi- BENEDICTUS IV, papa. Privilegium Huoggi abhali
episr.npum;ilii confirmatdcnationemSlrata? nuperrime Fuldensi concessum,quOmonasleriumsub sancue Sedis
lactama cnmiteMauriennip,ibid., 1017. Monasterium prntectione suscipilur, etc, CXXXI,45.
de Agnano sub sua et B. Petri prolectionesuscipit, BENEDICTUSVII, papa. Epistola ad Fredericnm
>"tejus possessioneset Inca confirmat. ibitt., 1042.. Salisburgensemepisropum etejuscomprovinciales Ipsi
De ii'onasleiinGlaiinafoliense,iMrf-,1025.Beraldoab- ot ejus successorihus lices apostolicas in Norira et
b.atiiiinnasierii.S.Sixti Placentiniusummilra?concedil, Pannoniaconfert,CXXXV,1081. Privilegiumproepi-
ibid., 1026. Sub sedis apostolica?protectione susci- scopo TheodoricoTrevirensi, ibid., 1082. Monaslerii
pil Erclesiam Realinam, el ejus confirmaljura et pos- S. Benedictiet Sancta?Scholastica)confirmatomniabona,

sessioties, iMrf., 1026. Pro parlhenone S. Spirilns iMd., 1084. Privilegiumpro monasterioVizeliacensi,
Paraclilensis,iMd., 1028. EcclesiamdeRevigneel aliis ibid., 1085. MonasteriiS. Petri Rodensisbona et pri-
bonis, donationibus,decimisdatis, acquisitis vel acqni- vilegiaconfirmat.t'Md., 1088. De monaslerioS.Ca-cilia?
renriis Ecclesia?S. Joannis Kaltenbornensisconflrmat, MonlisSerrati, ibid., 1090. Epistola ad Galloset Ger-
tMrf.,1029. Bona,possessionesetimmunitalesS. Ger- nianos, qua Laureacensem,hoc est Palaviensem eccle-
mani de Pratis confirmat,iMrf..1050. Wibaldoahbali siam metropolitanamesse decernil; hujus et Salisbnrg.
Siabulensiaiinn.llusumad vilamduntaxatconceriit,ibid., liniilescoiisliliiitPilgnnoetl.auriacensiarchiepiscopovices
1052.Ecrlesiam Pistoriensemtnendam suscipil ejus- aposlolicasdelegat,CXXXVII.515. Theodorico archi-
qne boua et jura conflrmat,iMd , 1054. Privilegiiim p.piscopoTrevirensiejusqnesuccessoribuscellamqualiior
de restitutionefaclendaPelro Cluniacensiabbali ab ab- Coronatorum donat, ibid., 518. Coiifirmatarchi-
bale de Muratorio,posl coulroversiamdiuturnamqua? episcopo et ecclesiieTrevirensijus legationisponlifjciip,
ime judcitrio per summumpontific.emlerminata fuit, privilegiaequitandicum nacco et cruce,etc, iMd., 320.
ibid., 1057. Lt Girardus Bergomensis episcopusel MonasteriiiniS. MartiuiTrevirense confirmat,privi-
ejus successoresacciperepossintdonationes.rtpraisentes legiisqueanget, ibid., 323. De ecclesia Sancii Apol-
confirnianlnr; utque canoniri Sanclorum Vincentii et lonii, de monasteriis Sancti Pantaleonis. Cassinensi,
Alexandriipsl exhibeantobedientiamcanonicam,ibid., S. Petri Perusino, de ecclesia Ausonensi,ibid , 525-
1058.Ecclesia?S. Maria?Lunensispalrociniumsuscipit, 351. De monasteriis Cluniacens.,JS. Petri Rndensi,
pjusquebonaac jnra confirmal, pelente Gotifredoepi- Bisuldiinensi, et de abbaliaRnlillii Koropopuleiisi, ibid.,

scopo, iMd., 1046. De parthenooe Sancti Firmi de 552-555. De monasleriis(!orbeiensi, S Vincenliiad
Plorizano, ibid. Demonasterio S.mcta?Maria?de Vulturnum, S. Hilarii Carcassonensi,S. Salvaloris et
Pnmposia,iMd., 1018. De monasterio Fructuariense, S. Petri Gemblacensi,iMrf., 339-315De monasterio
iMd.,105!, 1054.De ahbaliamonasterii Saviniacensi, S.Maria?NiemburgensietdeecclesiaTiburliaa, iMd.,349j

ibid. De monastcrioS. Maria?de Pralo, ifctd-,1055. BENEDICTUSVIII, papa. Epislola ad Brnnunem
I)e ilnmo hospitalide MisericorriiaPlacentina,ibid., Lingonens. qua illius diiecesisprivilegiaet
1062. De monasterioS. Petri Elaviniacensis,ibid , jura confirmat, episcopum,
iMrf.,1580.Privilegium monasterio
1065; De ecclesiaS. Michaelisde Virgis,ibid., 1068. S. Benigni Divionensis,iMd., 1581. pro
- Pro monastprioS. Eusebii, dicecesisAptensis,.ibid., bona Urgellensis Ecclesia3 conlirmat, Omnia jura ac
ibid., 1582.
Ip7l. De priore et monaslerio S. Salvatoris Vene- De Ecclesia Bambergensi, ibid.K
1585. De cuencbin

tia um, iMd., 1074. De hnspitaliAllipassense,ibid., Farfensi, ibid., 1586. Donatiolerrarum factaKartensi
1076. AbbatemmonasteriiFuldensis induit potestate comobioejusqueabbati ab ipsomet KenedictoVIII, iMrf.,
innodandiexcommunicalionemalefactoressua?ecclesi, 1587. Bulla pro monaslerio S. Sepulcri in loeoNo-
admonitionibus pra?missis,ibid.. 1077. Hospilalis ciati, iMrf., 1589. Henrico imperatori tradit curtes
domus Hierosolymitana?protectionernsuscipit, posses- tres in ducalu Bavaria?sitas pro quibus ColleCaivum
sionesque ac privilegia confirmat, ibid., 1078. De regalem curlem accipit, iMd.. 1510. MonasteriiB.
I.ongiponlis mnnasterio,ibid., 1084. Petri Rremetensisliberlatem et pussessionesconfirmai,
ANGKLRAMNUS Metens.episcop. MonasterioGor- ibid., 1591. Privilegium pro monaslerio Casinensi,
zienci Fahonem, Gaudiacumet villam Warangesi. et tMrf.,1592.Pro Ecclesia Paderbornensi,iMd.,1595.
rrenohioS. Avoldi pra?diaqua?dainsifa in Alsaliadonat, CaslellumBuccinianumnnper a se recuperalummonasle-
XCVI,1097-1100. rio Farfensi confirmat,ibid., 1596. SynodusRomana
ANSISALDUS, monacWillibrordoUltraject.episcop. BenedictiVIII,iu qua FructuariensisccRiiobii privilegium
mnlla dona confert, LXXXIX.541, 545. editum est, ibid., 1597. Popponi archiepiscopo Trevi-
AHNOl.DUS, vice-comes Ghistellpiisis.DotatAlden- rensi palliiimmiltit, ibid., 1599. Archiepiscopo Saler-
burgensem ahbatiam, CLXXIV,1578. nitanu pallium tribuit ecclesia?queejusjura coufirmat,
ARNULPHUS(S.) Suessionens. episcop. Diploma iMrf.,1600. ErectioBisulduiienslsEcclesiaein ppisro-

de dnnalionedecimarumoppidiAldeiiburgensi9abbatia? patum, t'Md.,1604.Confirmatbona monasteriiS Sle-
Aldenhurjrensi,CLXXIV,1569. phani Balneolensisdio?cesisBisuldunensis,i6id. 1608.

AVENTIUS,Metensis episcopus. Privilegium pro Privilegium pro monaslerio S. Petri Campirotundi
ahbatia Gorziensi, quo ei reintegrantur omnia antiqua in comitatuBisuldunensi,iMd.,1653.Bulla qna Farfensi
jura ei privilegia,CXXI,1149. crenobio concedit monasterium S. Laurentii in Macri
HALDUINUS, F landria?comes. ConfirmatPontio comitatu Campanico,ibid., 1616. Ecclesia?Poriuensis
abbati CluniacensiabhaliamS. Bertini, CLXVI.816. privilegia possessionesqueconfirmat,CXXXIX,1617.
Cnnfirmaldonationesomniumdecimarumecclesia?B.Ma- Amato, archiepiscopoSalemitanopallii usum coneedit
ria? in Alrienburg.,Cl.XXIV,1584.-Littera? de pace pl privilegia ejns Ecclesia? conOrmat,t'Mrf.,1623;
f;>i'tainter coniilemBalduinumet comites de Torr.aco, PrivilpgiumproparihenoneS. Maria?etS.Andrea.iMd ,
CCIX,915.- Pactuininter ipsummetel regem Anglia?, 1623.De
conlirmationeBabembergensisepiscopi, iWrf..
t'Md., 9i5. Charla pro monasterio Clara?rallens.Pro- 1624. MonasleriiS. Snphia? Beneventanipossessiones
ti.iscensJcrosulvmamcl sanctitatc Clarasvallensium
mo- et privilegia cpnCrmal,1625. De mOnasterioPompo-
69 INDEX IMMUNITATUM, ETC.
siano, ibii., 1626.DemonaslerioCasinensi,ibiti., 1627. S. Maria?Bonae-Vallis, ibid., 1157. Rullapro monaste-
Concedilutin ecclesiamonasteriillivipollensiscametur rio Cucuphatisin regioneVallensi, iMrf., 1159. Ec-
< Alleluia,> et Gloria in excelsisi in feslivitateH.vpa- clesia? S. Joannis Vesontionensiseanonicorumhnna et
panli (sivein festoPurifirationisB. Maria?), etiamsiea privilegiaconlirmat,iMd., i 162.Privjl. pro monasteri
incidpritpostseptuagesimam,ibid., 1650. Monasterii Cluniacensi,iMd., 1164. Ecclesia?Composlellana? me-
S. Hilarii res et jura confirmat,iMrf,1652. De mo- tropolitanam Ecclesi?Emeritana?dignitatem delegat,
naslerioS. Savini, iMrf,1652.Richardoabhati Fuldensi ibid., 1168, Episcopis, abbatibus, clericis, etc, per

monasleriumS. Andrea?donat. iMd., 1655. Upwano Emerilanamet Bracarensemprovinciasconsiitulissigni
arcluepiscopoHamburgensipalliuni mitlit et successori- ficatse DidacoarchiepiscopoCompostellanovicessnas in
bus eus legationemet archicpiscopilempotcstatemin eorum partibuscommisisse,ibid., 1170. Ecdesia?Por-
omnia regna Seplentrionaliaconcedit, t'M'd.,1655. tugalensisprotectionemsuscipiljpossessionesqueconlir-
Rulla qua asserit monaslerioCasinensidona ah Ilenricn mal, ibid., 1171. Privil. pro ecclesiaS. Maria?Magda-
imperatoreohlata, pro sibi sanilate restituta, iMd., 1656. lena?Vesontinnens.,ibitl., 1172. Canonica?ad plehem
MnnasteriiS. Petri Luxoviensisprivilegja et jura marlyrumUlciensisdisciplinam.possessionesetprivilegia
confirmat,ibid , 1658. confirmat.iMd., 1175 Ecclesia?S. Joannis Modoeliensis
BKNEDICTUS IX, papa.' Privilegium Gumbalrio possessionesconfirmat,iMrf. MonasteriiS. Salvatoris
RurdigalensiS. Crucisabbaliconcessumin grati.imcella? Papiensisbonaet jura qua?cunqiieconfirmat,iMrf..1171.
B.Maria?de Solaco.CXLI,1515Ecclesia? Silva?Candida? MonasteriiS. Paulide Argon patrociniumsuscipit,et
bona episcoporumque jura confirm:it.ibid, 1547. Pa- bona et privilegiaconfirmat,iMd., 1176. Ecclesia?S
triarchaiusGradeusisintegritatemliberlalemquecouflr- EvasiiCasalensis privilpgia et possessionesconlirmat,
mat, iMrf., 1562. ilid. Oberto episcopnCremonensi etejussuccessorihus
RERJsO,Cluniacensisabb.Testainentnmistius primi roncedit jusabbatummonaslerii S. Petri consecrandorum,
abbatii Cluniacens..CXXXIll, 855. t'Md.,1177. MonasteriiS. SalurniniCarolitani
posses-
BEKTILENDIS.abhatissa.Charta WiT.ibrordo Ultra- siones confirmat,ibid., 1178. Volaterris ecclesiam
jeclensi episcopoqua douat quidquid de materna hae- calhedralem consecrat,iMri., 1178. Privil. monaslerii
redilate possidet in Toxandria,LXXXIX, 543. Sexlensis, ibid. Bulla prn mnnaslerioS. Maria?de
CALIXTUS ll.papa. Ad BernardumAusciensema-- Morrena,ej'usqueabbate Gerardo,ibid., 1179. Dona-
chiepiscopum,concedit ut mortunrumcorpora libere tionesomnes a Gunnarioejusque uxore
factasCasinensi
deincepsapud ecclesiamS. Maria?Ausciensemsepelian- monasterio confirmat, t'M'd.,1181. Gerardumarcbi-
tur, CLXIII,
1094. Privilegium Trenorciense. ibid., episcopumRagusinumconsecralpallioque donal et ec-
1096. Privil. pro monastenode Valle, iMd., 1098. clesia?ej'us
possessiones juraque confirmat, t"Md.,1184.
Bulla qua capitnlum Brevatense declaratur Romana?
Bullapro monaslerioVul!urnensi,iMd. Monaslerium
Ecclesia? immediate subditum, eique conceditur ut S. Sophia?Beneventanumtuendum suscipil.et ejus bona

chrisma,oleum sanctnm,consecrationesecclesiarumaut et jura confirmat,ibid., 1186. Eremi Turritahi privl-
altarium et clericoriim ordinationes a quo maluerint legia confirmat,t'M'd..1189. FJcclesiamS. Theodori
episcoposusciperepossint, iMd., 1099. Bullapro mo- Cluniacoattribuit, ibid. Bulla pro monasterio SS.
nasterio S. Blasii,tMrf.,1100. XenodochiiHierosoly- apostolorumPetri et Pauli Cantuariensis,t'Mrf..1191.
mitani privilegiaet possessionesconfirmat,iMrf., 1102. .ParthcnonisMarciniacensisprotectionem suscipit, ibid.,
Bulla pro monasterio B Maria?Electensis, t"Md. 1192. CanouicorumS.LaurentiiJanuensispossessiones
MonasleriiS. /Egidiijnra acbona confinuat,iMd., 1103, confirmat.,ibid., 1194.UmebaldiarcbiepiscopiLugdn-
1105. Permillil abbati Massiliensiet fratribussuis nensis primatumconlirmat,ibid., 1193. Ecclesise Ra-
divinum officiiimcelehrare in TarasronensiS. Nicolai vennatis jura confirmat,iMd. MonasleriiSS. Phiiippi
ecclesia,eamque consecrarifacere,iMd.,1107. Bulla et Jacobiet S. Walburga?in Sacra Silva prolectionem
ln graiia-nmonasterii S. Maria?Soricinensis,ibid , 1108. suscipit bonaque confirmat,tMrf., 1197. Monaslerio
EcclesiaS. Polycarpi confirmalurmonaslerioElecti, Affligemcnsiasserit ecclesiam Bornhemiensem, ibiri.;
ib:d. Bulla de donoEcclesia?S. I.iberala?faco Ste- 1199. EpiscopatuiMutinensisfines, erclesia?quebona
abbaliCasa?Dei ab Hi'.deberloepiscopoAgeiinensi, confirmat,tM'rf.,1200. MonasteriiS. ClemenlisPisca-
pliano1110.
t'Md., Berengarioabbali monasterii Crassensis riensis possessioneset privilegia confirmal.,iMrf., 1201.
in Septimaniaejusque successoribusecdesiam S. Petri Oltonide CastroIringi ajdificanda?ecclesia?ac mona-
de Valeriissubcensuannuo duorumaureorum concedit, sterii potestatem facit sub Certisconditionibus, iMrf.,
tMrf.,1114. Bullapro Guidoneabbate Turtiiriaci.iMrf., 1205. Ecclesia?S. Maria?el S. Walburgis Furnensis
1117. Pro S. Trinitate Piclaviens.,ibid., 1119.Pro tulelam suscipit,bonaque ac privilegia conflrmal,ibid.,
crenobio Vincenlii Silvaneelensis,iMrf., 1119. Ad 1201. Regularium canonicorumBergtestadensiumin-
quosdamepiscopos.Commendat

eis monaslerium Savi- stitutuni approbat,t'M'd.,1206.AdFranconemTrenor-
ntacp.nse,ibid.. 1120. Parlhenonis S. Maria?Fontis ciensem abbatem, privilegium immunilatts ef aliud,
et
Ebraldi possessiones privilegiaconfirniat,tMrf.,1121. iMd., 1207, 1208,CanonicorumVeroiiensiumjura el
MonasleriiSS. Petri et Panli, et S. GisleniCellensis bona confirmalYt"Md., 1210. Ad burgenses monaslerii

possessionesconfirmat,ibid., 1124. Monasterii Vindo- S. jEgidii; eos absolvita sacramenlolide.itatis exhiuilo

cineusis privilegia confirmat,ibid., 1125. Privil. pro cnmili lldefonso qui ad perjurium ipsos compuerat.,
abbitia S. Dionysiiprope Parisios iMd., 1126. Gode- iMrf..1213. De confirmalionecanonicorumregularium
baldoepiscopoUltrajecteusitribuitmilram episcopalem, ecclesiieS. SepulcriHierosolymiian*et eorum posses-
iMd., 1130. MonasleriiMurbacensis protectionemsu- sionum, iMd., 1215. ArchiepiscopoCaesariensiet

sc.ipitet privilegiaconQrmat,ifcirf Ecclesia? S. Martini caelrriseplscopis,abbatibus,etc, per Hierosolymilanam

Tiiroueiisisprivilegiaconlirmat,ibid , 1151. Monasterii provinciamcoustitutis, Balriuinoregi, elc , nuiilialse
S. BertiniSithiensislibertatemet privileginmconlirmal, Guarmuitdopatriarch?pallium misisse, iMrf.,I2'6.
ibid, 1153. Kcclesia?Cameracensispnvilegia confir- l.udoviciFrancorumregis rogatu, NoviomensisetTorna-
mat,iMrf., 1154. llulla de privilegiis mouaslpriiS. rensis episcopatus unilalein confirmat,iMd., Ils5.
Maria?Josaphat,in dioecesiCarnotens.,iMrf., 1156. Kcclesia?Mrliteiisls privilegiaconfirrnat,tbid., 1226.
DecreturaaGanfridoepiscopoCarnotensiadversusSimo- Privil. pro abbalia S. Germania Pratis, iMd., 1250
niamlaluincontirmat,ibid., 1157.MonasleriumSprin- Privil. pro monasterioS. Petri Mellilensis,iMd., 1255.
girsbacenseet ejus disciplinamconlirmat,iMrf.,1138. Privil maternilatisecclesia?S. -
.loaunis in ecclesiam
MonasteriiS. Itemigii Remensis privilegia confirmal, S. Sepnlcri, ibid., 1255. Privil. pro monasterio

ibid. MonasteriiS. Martinide CainpisParisiensispo-i- Zwifaltensi,iMrf.,1259. MonasteriumSS. Petri el
seisioneset privilegia conlirui.il,iMrf., 1142. Rulla Pauli Kchenbrunnenseconfirmat, iMrf.,1240. Privil.
PacanoabbateelmonachisR. Maria?Slampenis, iMrf., pro monasterio S. Maria?Goriesavensi,CMrf. Mona-
fro
145.Cisterciensis monasteriicapitulaconfirmat,ibiit., sterii S. Salvaloris Militariensisprotpctionemsuscipit
1147.RrunonemTrevirensemarchiepiscopumliberuin jnraque confirmat.ibid.. 1242. Ecclpsia?Lucensispri-
declaratab omui potestate legali nisi a latere dirigatur, vilegia qua?damcorroborat, ibid., 1243. Privil. pro
Md.,1148. Eidem melropolitanum
jus aliaqueprisca inonaslerio S. Maria?Praialiensi, iM^rf. Monasterij
ornamentaconslahilit,ibid. Piivil. pro mona-.terioS. SalvaiorisPt S BonifaciiFuldensis possessionesac pri'
SalvatorisSchaffuaburgeiisis, ibid., 1150. Hngoni An- vilpgiaconfirmal,iMd., 1241. Privil. pro monaslerio
tissindorensiepiscopofacultalem tribuil conferendiPC- Carinensi,ibid , 1250. Bnllapro monaslprioS. Salva-,
clesiis canonicoruinet monachorumecclesi;s quas laici toris Lputevensis.iMrf, 1254. Canonicorumregula^
obtinuerant, iMd., 1152. Mnnasterii Vizeliacpn^is rium Beriiriedensiuininsliiulnmapprobat,ibid , 1257.
immunitatemet possessionesCiinlirmat.ibid., 1155 MonasteriiS. Eustachiide Nervesiajifra oninia-Ptprivi-
Adelberto abbaii Sc.liafliusensisignificat MonasleriiS MariiePine-
se nionaslerii legia contiimal,ibid., I2.''>8.
tutelam suscepisse.)M"rf., 1156. ParlhenmiisPiilchri rnlipiistspossessinnesqiiisriain conlirmat,iMrf, 12(11.
Lociprivilegiacouiiiniat,iMrf. frivil. pro monastciio XeiiodocliiiS. Joannis liierusolymilaiii'uusscssiottcset
1NDICES PATROLOGI^ SPECIALES. - IftDEX CXX.IV.
privilegiaconffrihal,iMd.MoiiachosCasineiiseshortalur nasleriis Morbacensi, Flaviiiiacensi,S. Marlini Tuio-
ul Orierisioeieclo abbali pareaut, iMd.,1262. Mona- neus., ibid , 947,948,949. Dipioma,qnoc nfirmatpri-

stprii S. Euphemia?Brixiensisbona el jura enumerat et vilegium Salona?conira episrop. Metenseni.ibid.,S/fdt
sub aiicl;eRuuiana?licclesiaa proleclione sus<ipit, iMrf. Dipiomapro nionasterioUruiiiiensi,t'Md.,955.P.;i-
Fredeiici arihipresbvteri et cartoiiicortimCarpeiisium cilum pro ccenobio Houaiigiense,'tMrf.',95t 95r. Di-

jura oiiiniaac privilegiaconlirinat,iMd.,1265. Conlir- ploina pro Saloiiensi moiiiisterio^ibjil^;958. l'ra?ci
malio pilvilegioruiiiecclesia?S. Rudperli ^alibiirgensis, ptum quo omnes Dionysiailiinniiasteriiwniiiiinilatescon-
ibitt. 1205.PriVil. pro abbalia S. Maria?Vangadieiensi, lirmal, iMrf., 659.Praceptuin pio Niiiilridioabbat^
ibid., 1267.Canonicoruniecclesia? ('renioiieusis privi- monaslerii Crassensis,iMrf.,9G2. Dipioma<juoEd-le-
legia el bona coiilirinai,iMrf.,1269.MonasLerii Senen- sia?I.ebralensi ileciinaslerraruin ad ipsain spectaiuiiini
si* iul<'lamsusci'pit el privilpgiaconfiriuat. iMd., 1271. cuiicedil,iMrf.,966. Diploma quo liioiiasleriuiii.Ho-
.- Privil. pro ecnesia B. MariaeBlesehsis,ibid. Priyil. uaugiense imniunedeclarat a teloueis,ib.d.. 967". Djr
pro nionaslerioUsiiinhovensi,ibid., 1272. -~ Aonasterio plomapro monaslerio S. AniiiliiMelens., tMrf.,973.
S. Crucis RurdigalensiecclesiariiS. Macariiasseril, ibid., Praiceptuin pro nionasterio Sangermatiia Prati.s,iMd'.',
1-276. ErcltisiajMonopolilanae
libertaleni ct posses- 974. Praeceplumde bonis ad Hroiihardocoiuite uio-
sionescoufiriiiat, iMrf.,1277.. HSmbiirgeiisibuscom- iiasteri6ttionysi5i)'6.venditis, qua? bona ei.demlocorex

meudaiAdalberoneinarchiepiscopuma sese consecralum conlirmat, t'Md.. 977. Praecepluinpro MassiliensiS:
el pailio donatum. iMrf., 1278. Confinnalio.piriiirii Viclorismouaslerio,fM'd.,978. Prajcepinmpn>Turo..
oinuiuiuF.ccle.sia? iMd , 1279. De privjle- nensi Sancti Marlini inonaslerio, iftjrf'.,97'*. Pra?ce-
Sipiillatina?,
giis Banibergeiisi ecciesiai cohcessis, iMd., 1281. ptum de omuibus rebus Ecclesiie Cenoiiiaiinica?,ibid ',
Privil. pro inoiiasip.ruS. Benedicti Creineiisis,ibift. 981. Diplouiaquo doiiatioiiesfactas a Ghisla doroi^
ParihenoiieinS. Salvaloriset S. Julia?Hrixleliserhtuen- sna moiiasterio Dionys|aiio cpnUrmai,iMrf., 985.
dumsu.icipile.qsquepossessiones et privilegiacoiilirriial, DipioinaprOjmoii3slPri6Cenlplensi, itid., 980. Di^
tMd., 1285. Privil. prb ecelesiaS. Deodati,ibid , 1284. ploma quo Cel'am Novam cbiilinnat innnasterioAina-
MnnasierioS. Gisleliiasseril allaria nonnulla a Pur- nehsi; t'Md., 988, Pra-ceptumde immunitaie iuona-
rardo episcopo Cairieracensiconcessa, iMd., 1285. sterii Carrofensis,iMrf.,889. Pra?cepliiiiipro mona-
Pristinaj erclesia?Segoviensisjura restilujl, iMd , 1290. cbis S- MartiniTuroneos., ibid., 990. Pra-ceplumpro
Privil. pro S. ViclurisMassiliensisuionasterio.iMd., mouaslerioCnrmaricensielecclesia Ceiininaniiica, ibtd.',
1291. Privil. pro rcclesia Papiensi, iMrf ; 129i'. 992, 994. Pra?cepluin quo iiiiniuuitatispriviiegiuma
Amerfeoephcopo Maurianensi pr*p<iskuranl ecclesia? S. Pippinopatre Novienleusi moiiasteriotoucessumcnn-

Mari; Seciiriensis, ac. de ipsa ciVilale. Seeuria jus iiiinal, ibiiC.,997. Immuiiilatumconlirniatiolac.taVt<^-
paroi-hiiilecuiicoilil,ibid , 1295MohaslerliS. Georgii doeiioabbaliNov^lieusi;ibid. Donatioa Caro.oMag p
Veneli libcrtaleiii,privilegia ul possessionescoiiflruud, facla moiiusterioBobieilsi, Ibid:, 1000.Charladona'-
iMrf.,1291. MonasteriuniS. Maria?Gieslqniensisdioe- lionis a Carolo Magnofactio Nouantulanonionaslerio,
ccsis sub proleciione sedis apoanolicie recipilur, et
bona l'M'd.,1002. DiplomaquQCarolusMagnus inonasleriii
omnia el donalioues coiifirniantur,iMrf., 1295. Mo- Yutluriiensiqua?,lamprivii.eg.iaafcjura coucedit,iMd.,
nasteriiOiiiniumSauclorumBarensis possessiones,lilier- 1006. ^- Diploma pro ecclesia Regiensi, iMrf., 100"i
talemet privilegiaco)ifiriiial,.iMrf.. 1296.AdLudovicum 1009. L'iplomaprp ApoilinariepiscbpoRegiensi et
Fraiicoruni regem Peiruni "canliualem,legatuin suum ejus ecclesia, ibid., 1010. Diplomaquo prviegiuii|
coiiimeiidal,iotd., 1297. Itichardo praipositb Sprin- ecclesi Aretinie concedil,tMd., 1014: Diploniapro
girsbac.eiisfe-l ejus fratrihus privilegiaquajdamcoiicedlt, Mutiiieiisi ecciesla,ibid., 1015. Diploma pro motia-
iMd., 1298. Signilicatsulfrigarieisepiscopiset abbati- slerio S. ViuceiitiideVuliyrno, ib.d., It)t6. Diploiin
bus provinciaiBi.-.uiitina? sentenliama se latani pro hla- pro ecclesiaBenevenlaha,iMd., 1018.Diploma proec-
. lernilale e.ciesiao SaiiiitiJoaiihis,ibid. De privilegiis clesia Meriiolauensl,ibid., 1019. Dlptomapro ecclesia
ecclesi.eBracaren^is,tMrf., 1299, 1500. Benedicto Cerieteiisi,tMd., 1020. Diploma i>t-6ecclesia Aretim;
ppiscnpo Luceiisi pallii usuin concedit, iMrf., 1300. tMd., 1021. Diploma quo donatibhema Lrdigaro
Privil. pro niouasteiioAndribSi,iMd.,1501. Omnibiis faclam pro Asculanaecclesia confiriiiat.iMd, 1023.
in'pcrlesia Compsanasepeliendispeccalorumabsolutio- Diplbma pro ecclesia Concordiensi,iMd., 1025. Di-
npm conoedil,ieiri , '.301. Ralaliabel privilegiaomuia ploma tjuo omnia bona, privilegia el jora Farfensi cte-
XiiiilociiiPiisiuiii,iMrf.,1506. MonasteriiHUgesholieri, nobiocOiifirmaj,tMd,, 1027,Dlplomapro ecclesiaGra-
a Wernliero coniiiede Orienlierg fuiidali bona,juraac densi, ibidl, iI028. -^ Diplomaprb erclesta Coniensi,
piivllegiaeoiilirnial,ibifl:, 1508:Bullaprb ebOfirinalioub ibii.; 1029. Diplomapro inonai-teriqSancta?Maria?da
ipiuni ad ecclesiaiuS: MarneLeloikperiinenliuni,iMrf., Organo,iid., 1030. Diplorhapro hionasterioTrium-
1511. Privil. pro ru-noliibmoniis Arigeloriiro,iMrf., fonliiiiii,iMd.,1031. .','...,,..'
1517. Privil pio inonasier.uBiluriensi,ibid.;t1318. , Reiiovatibtislamehli Abbonis patricii pro ccennbio
De privilegilsBaiiibergensiecciesia! coucessis,i(>id.,13l9. Novaliciensi,t'Md:, 1035. Diplomapro erclesia Pla-
MonasieriiUervpnsisprivilegiacoiilhlriat, t bid'., 1320. bentina, tWd..1036i Pra?bepluiiiprb Mahfrerio,tMd.",
r.onunendal Der pnse iuoiiasieriiiihvelut Roinaiiiu 1037. Privilegium pro ecclesia Mediolanensi,iMdl,
Kcclesia"subdiliun,ibid. EcclcsiieS FrigdianiLueeu- 1058.Pnpceptapro indnasierioCassinensi,iMd., 1.041 J
sis privilegia e.oulirmat,ibid., 1521. MouasteriiHas- 1044:DiploidaproecclesiaAquileiensi,iMd.Confirma-
leriensis pibfeclioiienisuscipilet ejns boacl privilegia tio donalibuuma pra?decessori!Jiis factarum Ultrajectaiio
1'oiifiriiial,
iMrf.,1324. Privil. pro InonastenoS. Ber- mbriasLerip,jMrf.; 1047,.-^-Pra-ceplum evindicaloriuni
tini Sithiensi, iMrf., 1327. MonasleriutriS. Maria? dalum mdhasterib Laurestlaineiiiii,ibitt ; 1018, 1049.
Prmposianiihilueiiriuni suscipit; ejusrjue bonaac prlvi- Pra?ceptunipro ecclesia Ftlldeiisi,.i/iid;. 1051,1052.

Ipgia coiifirmal,ibid.. 1328. Piivil. pib ecclesia S. linmunitasconcessa monasterio 1'runiieiisi,iMd 1055,
Benigni Divionpii-is,iMrf..1330.
Privil. pro pcclesia 1U34. Monasieriol.aureshamensi privilegiuinliberla-
S. S.ephaui Diyioueusis,iMrf.,1353. MonasleriiS. Ni- iiii.roricedit,iMd., 1055. Privilegia, etc, pro iuona-
colai liiiileiiljurgpnsispruteclioneiususcipil, bouaqueac Stehis Lisiriuna,Sl Maximini,elc, ibid.; ,1057-1082.
privilpgiaeriiifirniat,ib.id.,1354. DiplomaPaulino patriarciiaj pro libertale clero Aqui-
CAROI.US MAiiNUS,iiiiperalbr. Dlpldiriaquo prio- leiensi servauda rife electione palriarcharum,XCVIll,
raluin Samti DeoriaiidonalnionasteriuSancli biouvsii, 1447-1449.MbiiasleriuinAniauense cum appendiciis
XCVII.914. Dipluiuapro iininuiiitalecreuobiiSillneu- suis el adjacehtiis silscipit sub sila defensione CIK,
sis, Ct;\'l, 917. ChaHaqua villas Faberolasel Nnrotl- 1419.
leui cuiiohio Didilysiauocoiifert, XCMl, 920.Charu CANUTUSl rex. EcclesiamSalvalbrisin Dorober-
iuiiiiuiiilalisMitrbacPii-iiabliaii.edata siib Cliaribertoab- BiaoimiiuinEcclesiarumregiii Aiigligeuiihatre.inei do-
bale, iMd.,925. Dipdna cunce.ssuuiHeddouiepiscop. ininain coufirinat, CLl,1185. Cluirta pro coanobio S.
Argenliiieiisi,quo KcclesiieArgenlinehsitotiim IIIvalle ReuedictiHuhiiensiin agro SulTolcieusi.ifcid.,1184.
Brus.hiana districlumterra? conDririat,iMd.;926. Pro Pro ecclesiiiS. Eadinundi,iMd., 1186. Charia qua om-

EcclesiaA>g.'ntiiieiisi,ibid., 928. Pra?ceptumpro iho- iies causas ihsula?Glasloniie,tain ecclesiasticasquaii)
nasierio S. Maruni Turoueiisi.iliid.',951. Cliarla pro sa?culares", abbatissupponil judicio,Cieierisexclusispo-
lnonasterio S. Diouysii,Md.;953. Diplomapro Leo- leslatibus, ibid., 1188.
Kiliunsinionasierio,iMd.,935. Pra?cepiuincjiio.mbbia- CAROLOM.ANNBS rex. ConfirmatmoiiaslerioDio^
Cliis.Diou)siauisrioinl villam LiisarcUain,ibii., 939. iiysiauoiiniutiiiitalesel exeniptionemu teloneisomnibus
Dipluiua de imiminilalecimiobiiDionysiaui,iMd.,940, ad fe^iivilalemseu mercalurainS. Dionysiiconcurreiiti-
941. Priecepliiiuquo variaiuunasteriiDionysianibnna hus, XCVI,1572. De.immiiuilaleEcclesiajArgenloili;.

s;ib Pippiuorege reiuperala, cideth liionaslerioconfir- et moiiasterii Hon^vgiensis,tMd.,-1577. Charta--qiiaj
inai, ibid., 9>5. Piaeceplumquo qua?ilamprxdia riai inouasterioNovieiilPiisicoulirinalbonaqua?Adaricusdux
tiouastcno S. Dionjsii,iMd.,0i6. Praiceptaproinu- Alsiiliaibuic monasleriocOiicesserat,t'Md:,1378i
73 INDEX IMMUNITATUM, ETG. 74
CAROLCS,majordOmus. De suscepto.'intuitionem ejusque bona et privilegia conlirmat, t"M'rf.,1337.
c defensionem episcopo Bouifacio,LXXXIX,506. Priori et fratribus Carlhusiensibusconcedil ut quicun
DonaconfertmonaslcrioTrajeclensi,ibid., 551,552.
que inferioris religionis clerici sive laici ad ordinis
CAROLUS,Flandria?comes5 Dipoma de donalione eorum jiroposiliim,duxerintascendenricmliberumiis sit
riecimarumet de omniannonatolius Aidenburgensis-pa- eos recipere; aliaque privilegia addit, iMd., 1539.
rochia?,CLXXIV,1568. MonasleriiS. BenedictiGualdenensisprotectionem sus
CHRiSTOPHORUS , sedis aposlolica?invasor. Di- cipil, pussessionesqueet .privilegiaconfirmat,iMrf.

ploma quo confirmatprivilegiaabbalia?Corbeiensisiu Sententiamlatam inter suroresS. Hilariiet pra?positum
riicecesiAmbianensi,CXXXI,46. Florentinumconfirmat,iMd., 1342. Privilegium pro
CHUONRADUS II, imper. - Privilegiumproabbalia ecclesiaS. JoannisModoetiensi,i fcid. Privilegiumpro
Vuisebiki,CLI, 1044. 1'rivileginmpro monasterioCor- ecclesiaS. Germani,iMd., 1541. Pro ecclesia Ravel-
oeiensi, iMd., 1045. Diplomaquo confirmatjuramo- lensi, iMd., 1547.Ecclesiam Brandehurgensemtuen-
nasterio LucensiS. Pouliaui, iMd., 1046.De mona- dam suscipit et ejusbona et jura confirmat,iMd., 1548.
slerio Farfensi, iMd., 1047. Pro monasteriosancli- Brandenburgensiscapituli possessioneset privilegia
inonialiumLucensiumDomiui Salvatoris,iMd., 1048. conlirmat,iMrf., 1549. DeecclesiaS. NicolaiSlenda-
De monaslerioSancti Salvatorisin AmiateClusina?dice- lensis, iM^d.,1351. Canonicisecclesia?S. Pelri (Ro-
ceseo*,ibid., 1049. Privilegia pro ecclesiisPaderbor- mana?)asserit privilegium ab Eugenio III concessum.
nensi, S. Gorgonii,et S. Clnliani, iMd., 1051,1057. iMd., 1553.Privilegiumpro monaslerio S. Gilberti
Privileginmpro monasterio Corbeia?N ova?,i bid.. 1052. NovemTFonlium dicecesis Claromont.,ibid., 1355. ^
HubaldoCremonensiepiscopojura variaet comilalum Ecclesia?S. Maria?Vibergensis protectionem suscipit,
ipsius civilatis contirmal,ibid., 1057,1058. Privile- bonaqueac privilegiaconfirmat,iMd., 1558. AbSaioni
gium conlirmaloriumomnium jurium monasterii Tici- archiepiscopoLundeosipermittit ut Ketillum, quundam
nensisS. Pelri, quod appellatur in Coelo-Aureo,ibid., pra?posilumS. Maria?Vibergensis,m sanclorum nume-
1065. Privilegium pro EcclesiaBremensi,iMd.,1063. rum referal, ibid., 1560. Inter Marcum episcopum
Diplomaquo Ecclesiam Manluanamsub sua prole- Castellanum(Veuelum)el plebanos sacerdolesque ec-
clione suscipil, ejusque jura confinnat,iMd.,1069. clesiarumquarumdamde quibusdamdecimissententiam
De monasterioTarvisino Sancli Theonesli,ibid., 1070. a Gerardo episcnpo et VilalianoarchidiaconoPatavino
De mnnaslerioSegusinuS. Jusli, iMrf.,1072. De latam probat. Ecclesiae S. Canliani possessiones con-
parthenone Sancli Xisli in urbe Placentina, iMrf.,1074. firmat, iMd., 1361. Sacerdolibnset clericis Satictas
De monasterioS. Viiicentii ad Vulluruum, ibtd., Maria?portionemdecimarumipsis a MarcoNicolao epi-
1075. De EcclesiaMuiinensi,iMd., 1079. scopo Caslellanoconcessam apostolicaauctorilaiecon-
CI.EME^.S
II, papa. Bulla qua Ecelesia?Fuldensi firmal,atque bona ipsius ecclesia?salva et illibala de-
donatmonasteriumS. Andrea situmRoma;juxta Eccle- C.ernit,tMrf.,1364. EcclesiamS. CassianiVenetiarum
siamS. Maria?ad Pra<sepe,CXLII,577. Privilegium sub S. Petri protectiorierecipit, atque ejusdem jura et
pro inonaslerioFuldensi, iMd., 579. Privilegiumpro redditus aposlolicaauctoritateconfirmat,iMd., 1365.
Ei-clesia Hamburgensi, iMd E85. Monaslerii S. ConsulibusGrassensibusecclesiamS. Honoraticommen-
Trinitatis Vindocinensis,a Golfredocondili, tuteiamsus- dat, iMd., 1568.Ecclesiam Ragusinam luendamsuscipit

ripil et possessionesconttrmat,iMd., 584.Privilegiuui ejusgue privilegiaConfirmat,iMd. Ecclesia?S. Lau-
pr.j mouasterio Tharisiensi, ibid., 585.Epistola ad rentii Floreutina?proleclionemsuscipit, bonaqne con-
joannem Salerniianum archiepiscopum, factam ejus fhmat, iMd 1571.Privilegium pro ecclesiaS. Anscha-
trauslationemex episcopattiPestano in Salernitanum rii Bremensi,ibid., 1373.ItegulamGrandimontensem
confirmal,eiquepalliumcomedit, ibid., 586. Privile- confirmat,t'M'd.,1376. MauricioParisiensi episcopo
gium pro EcclesiaBambergensi, iMd., 588. privilegiumtribuit de procuralionecl ei el ej'us archi-
CLEMENSIII, papa. Omnia monasteria congrega- diaconibus, parochias circumeuntibus, a regularibus
lioni Camaldulensi confirmat,eaque regimini prioris ecclesiarumcanonicispra?slanda,ibid., 1377. Mona-
ejusdemcongregationissubjicit,CCIV,1276. Mona- sterii Jesu Nazareni(MonlisAragonensis)possessiones
sterio Regia?\allisecclesiasde Rengis-valleet de Jovil- Confirmat,ibid., 1579. Hartwigoarchiepiscopoeccle-
lere asserit, iMrf., 1278. MonasteriiVallumbrosaui sia?queHamburgensiasserit Lebecensen?,Suerinensem,
protectionem suscipit.etpossessionesjuraque confirniat, Raceburjjensem,Uxhullensemepiscopatussuffraganeos,
tMd., 1279.I)e monaslerioS. MichaelisOrlicariensis, ibid., 1380,Eidernasserit episcopatumVexhullensem,
iMrf.,1 282. De ecclesiaS. MichaelisAreliua, t"Md., t'Md., 1581.Privilegiumpro monaslerioOsierholiensi,
1283. Abbalias Herivallis, Hermeriarum, Montis ibid., 1582. Pro ecclesia Furconiensi,ibid., 1585.
Estivi et de Gifconfirmat,iMd,, 1281 MonasleriiS. Donationesfactas canonicisecclesia?Ca?sarisAuguslse
CassianiCarisiensisproleclionemsuscipit, possesiones confirtnat,ibid. Guillelmi archiepiscopiMontisregal-
privilegiaconflrmat,iMd., 1285 Mauricio episcopo lensis privilegia coufinnat, palliique usum ui coucedit,
Parisiensiconcedilut cum pnebendasvacare coniigerit, ibid., 1585. Sementiam episcoporumEquilensis et
eas personisidoneis assignet, iMrf., 1295. Ecdeshe Torcellani pro susceptioneepiscopiCastellaniab abbale
Parisiensisprivilegia et possessionesconfirmat, ibid , S. Nicolai.deLilore in die Ascensionisconfirmal,iM'd,
1292. Girardo,abbali Vizeliacensiel ejus successori- 1589. Privilegiumpro monasterio Casinensi,ibid.,
bus usum sandaliorumconccdit,iMrf. Guuteraiio,epi- 1595. Casinensemonasleriumsub B. Pelri et Sedis
scopoSenensi, ecclesiamin nionte Boniiiisitani asserit, apostolica?proleclionesuscipit;Ccenobiumidem casteris

ibid., 1296. Privilegium pro mouaSlerioS. Maria? per Occidentempra?ferendumesse declarat, et5.: ibid.
Florentino,t'M'd., 1297. EcclesiaeS. Maria?Grandi- Ecelesiam S. MicbaelisNonantulanamtuendamsusci.
gurgilisprotectiouemsuscipil, elc,
iMrf., 1298. De pit, ejusqueposSessiones et privilegia confirmal,ibid.,

EcclesiaCaminensi,iMd., 1301. Hugoni abbali Clu- 1396. MonasteriiS. Martini Metenris protectionem
niaceusimonasteiiiitnBalmenseasseril, ;'M'd, 1303. suscipit disciplinamqueac possessionescontirmat,ibid.,
MonasteriiCluniacensisprotectionemsuscipii, et bona 1598.MonasteriumS. Nicolai de Fruliuo tuendum
qua?damet privilegiacoiilinnat,iMd., 1505,1507. De suscipit,ejusquedisciplinam,etc , t'Md..1103.Pacema
monaslerioS. Maria?Flalionis nionlis, ibid., 1515. Petro S. Crecilia?presbylero et Sofredo S. Maria?in via
Bulla abbaiiamB. Maria;de Herivaile conlirmans,iMd., l.ala diaconOcardinalibusconciliataminler Pisanoset
1314. MonasterioCluniacensivillam Sanam asseril, Januenses confirmai,iMd., 1407. Privilegium pro
l'Md., 1317. MonasleriiSancta?Maria?Moncellensis Roffridoabbate Cassinensi,iMd.,1411.Pre mcmas.erio
proleclionemsuscipil,
possessioneset privilegia conlir- S. Petri Massa?raonlisNeronis, tMd , 1412. Capitnli
mat, iMd., 1518. De ecclesiaS. Maria?de Reno, ibid., ecclesia?S. Alexandri Bergomatisjura quaedamcoufir-
1524. Abbatibusel fratnbusorriinisPra?moustratensis mat, i'Md.,1414. Ecdesia?SS. Feliciset ltegula?Turi-

decimarumimmunitatemasseril, iMd., 1526. Eccle- censisproteclionemsuscipit possessionesqueconfirmal,
sia?S. Piati protectionemsuscipit,bonaque et privilegia iMd. MonasleriumS. Salvii Floreiiiinum tuenduni
confirmat,ibid., 1528. De ecclesiaS. Salvaloris\ e- suscipit et ejus bona et jura confinnat, ibid., 1416.
neta, iMrf., 1529. Priori et capitulo S. Salvatoris MonasteriumMurenseiu prottciionem B. Petri recipit,
Venelo ceconomiinsliluendi facullalemconceriil, ibul , omniaqueprivilegiaab Alexandropapa etiam data cou-
1532. MonasteriiPra?monstratensisproteclionemsus- firmat,novaque superaddit,ibid., 1421.DemonastPrio
cipit, etc, ibid., 1535. LanfrancoepiscopoBergomati S. Maria?Esromensi,ibid., 1423. Priori et fralribus
permittil ul Ecclesia?possessiones,invito capitulo alic- Fontis. Avellana? roncedit ut monasterii S. Viclons.
natas, recolligat, ibid., 1355.Lanfranco episcopoBer
stamm corrigant, ibid., 1423. Ecclesia?S. Petri Dua-
gomaticoncedit ul clericosinobedientes poenaafficiat, censis proteclionemsusripii, etc, tMd., 1427. De
tMd., 1336. ConventuiCassinensiasseril. pecur.iam ecclesiaSenensi,iMd., 1450.Sublacense monasterium
fralruinusibusa B. M. Pelro abbale depulatam,tMrf. ejusque bona sub sancta?Romana?Ecclesia?proleclicnpui
EcclesiamS. Laurentii Florenlinamtuendam suscipit, suscipit; jurisdiclionem in eodem ciEnobio habere-
PiTBOL. CCXX iNDieUM III. 3
75 INDIGES PATROLOGLE SPECIALES. INDEX CXXIV. Y6
cuicunque pra-terquainsedi aposlolica?interdicit; abba- storfens,proteclionem suscipit, possessiones;privile-
lis electtonemad raonachos;consecrationemad summum gia coiifirniat,CCVl;867. De monaslerioS. Maria?et
ponlificemspectare declarat,... benefactoribusbenedi- S. Joannis evangelista?,iMrf.,872, 875. De ecclesia
ctionem elargitur, CCIV, 1 452. Ecclesia? Ferrariensi S Laurentii Flnrentina,ibid., 876. De monuslerlo
suscipit,elc, ibid., 14?6. Monasterio S. Nonautulano, t 'Md.,878. Deeccl. S. Sigismmidi,iMd.,
proteelionem
Dionysii ecclesiamS. Blasii de Grandiputeo asserit, 879. De monasl. S. Petri Piscariens., t/rfd., 881.
iMd.,1439. MonasleriiS.
Malthueide Caslellolulelam De monasterjoS. Anastasii, apud AquasSalvias,iMrf.,
suscipit, elc, iMd., lliO. UniversumcapitulumTre- 886. De monast. Gislensi,iMrf.,887. De mouasl.
virense et omnem clerumel populumper archiepisco- RagniberliJurens., iM^rf., 893. De eccte-ia S Nicolai
patuni consistenLema Fulmariarchiepiscopi,el R. praepo- Slendalensis,iMrf.,895. De ecclesiaS. Maria?et S.
siti obedientiain spirilualibusel lemporalibusabsolvit, Joannis evangelisl;p,iMd., 896. De mouasler. S.
iMd., 1412. MouasterioS. ChrysogoniJadrensis eccle- Pelri Savilianensi,/Md.,900. De monaster.VallisS
siamS. Martiniasserit, iMd., 1444.Hermanno magistro Maria? Helmstadiensi, iMd., 912 DenionaslerioGold-

et fratribus hospiialis Hierosolymitaniasserit ea quta bacensi,ibid., 915. De ecc.lesiaScalciisi,iMd., 919-.
PhilippusrcbiepiscopusColouiensishospilali de Sanclo - De parlhenoneS. Petri Floreutiuo,ibid., 925. De
SepulcroDuisburgensidonaverat, iMd. Canonicisec- monasterio S. Jnstina?,tMd, 924. De monasterioS.
clesia?S.Thoma?de LupareaParisiensis asserit posses- Maria?Locediensi, t'Md.,927. De Ecclesia Lncensi,
siones a Robertocomile collatas,iMd., 1445. Pra?po- ibid., 951. De abbatiaBoscheti,sen YaliisLucida?>
sito et fratribusecclesia?S. NicolaiSleudalensisprivile- iMrf.,931. De monast.S. ArnulflMetens., ibid., 935.
gia concedit,iMd., 1446.Monasterium Bauroburgensem De monast. S. Vinceutii Meleusi,ibid ,938. De
tuendumsuscipit,elc, iMd., 1447. ld. de monaslerio monasterioS Maria?in ilumine, iMd.,943. De eccle-
S. QuinliniBellovaiensi,ibid., 1450. Sentenliam de sia SS. Andreieet Nicolai Empulensis, t'Md., 941.
jure fuudalionistrium ecclesiarumde Chilcheim,Eimno- De parlhenoneS. Cosma?Talliacotieus.,ibd.,916.De
lingem et Malra ab Ottonequondam episcopoConstan- monastero Altorfensiin Alsatia, iMd.,950.
Demo-
tiensi prolatamconfirmat,ibid., 1455. Abbatiel con- naster. S. Maria?Pomposiario,ibid., 958. De mona-
venlui Cisterciensiasseril ecclesiamSchardeburgensem slerio S. Michaelis Hildesheimens.,ibid., 973. De
a RichardoAnglorumrege donatam,tMd., 1454. Pri- monasterioS. Benedicli Ringstsriens, tMrf.,975. Do
vilegium pro ecclesia Therensi;1456. collala ab Alperto monasterioS. Maria?de Ferraria, iMd., 978. De mo
archidiaconoipsi confirmat,iMd., Privilegium na*st.S. Maria?Esromens., ibid., 980. De monast.S.
pro ecclesiaRadesdorfensi,tMd.ParlhenonisS. Cosma? Benigni Dirionens.,ibid., 989. De ecclesia B. Pelri
Taltiacoliensistutelam suscipit, elc, tMd., 1458. Guaslaliens.,iMd., 997. De monasl.S. Maria?et Sw

Privilegiumpro ecclesiaTrevirensi, tMd., 1461. Fra- Burnoni Tavislociensi,t'Md., 999. De parthenone

trum Carlhusiensiumprotectionem susc.ipil,etc, f*Md., Sixenensi, iMd.,1001. Demonast. S. Petn de monte
1462. Prioribus et fralribus ordinis Carthusiensis Heislerbacens.,iMd., 1003. De ecclesia Melphiensi,
concedit,ne alicuide prioribus aul fratribussineconsen- ibid., 1007. De ecclesia Balneensi,iMd., 1012. De
su capituli domussua? licentia paleat appellandi,ibid., ecclesiaS. JoannisCalcinaiens.,ibid., 1019. De mo*
1464.MonasterioEishamensiallaria duo asserit, t'Md., naslerioS. Laurentii Aversano,iMrf.,1029. De ec*
1465.Pacem inler canonicosS. Vincentiiet S. Alexan- clesia Nidrosiensi,ibid., 1039. DeecclesiaS. Pelri
dri Bergomatesreconciliatamconfirmat, iMd. Bulla Eboracensi, t"Md.,1012. De ecelesia Aliensi, ibid.,
canonizaliouisB. Malachia?,ibid., 1466. Ecclesia?S. 104S. De parthenone S. Maria?Hinsbergensi,iMd.,
CrucisGuingampensisprolcctionemsuscipit, etc,iM'd., 1050. De monasterioBona?Spei, ibid., 1031. DB
1467. Bulla pro confirmalionebonorumecclesise S. monasterioS. CrucisDonaverdensi,iMd., 1056. De
Marla?Deaurata?Tolosana?,t'M"d.,1470. Pra?posiloS. rnonasterioScotorumS. JacobiRalisponensi,iMd., 1059.
Maria? Magdeburgensi cliirothecarumustim concedit, De ecclesiaS. Reparata?Luceusi, iMd., 1060 De

ibid., 1471. MonasleriiS.Dionysii de.Novigenlopiole- rnonasterioS. Zenonis Keichenhallense,iMd., 1073.

ctionem suscipit,elc, t'Md.,1472. MauricioParisiensi De ecclesiaS. Maria?in Uzna,ibid., 1077.De monast.
episcopoasscrit ut quoliescunque decanatus vacaverii, ScotorumWirzeburgens!,iMd., 1030. De monaslerio
redditumejuspercipiat, iMd.,1475.Sedem episcopalem S. AlexandriParmensi, ibid., 1081. De monasterio
conslituit in civilate Placenlina, etc... iMd., 1476. Ranshovense, iMd., 1091. De parlhenoueVilichense,
Privilegiumpro EcclcsiaHarleriensi, iMd., 1478. iMrf.,1093. DeecclesiaAnsciense,t"Md.,1111. De
COELESTINUS II, papa. Privilegiumpro ecclesia ecclesia S. Maria?de Novo Caslro, ifcid., 1119. De
MarianiEugubina, I LXXIX,705. Privilegiumconlir- mnnaslerioS. Maria?Gemerodense,ibid., 1125. De
malionisecclesia?S. Joannis Modoeliensis,tMd., 708. inoiiasterioS. Maria?Dauleiense, tMd., 1153. De
Variaprivilegiapro ecclesiisCella?SuperiurisWirzebur- monasterioS. Maria?Baumgartensi,iMd., 1137. De
gensi, majori Augustensi, S. Alexandrini Bergomal., ecclesiaS. Albani Basileie.nsi,iMd., II48. De mona-
t'Md.,770-775. Pro monasterilsS. MartiniAhusuni, sterio S. MauritiiAgaunense,t'Md.,1159. De ecclesia
Thenollensi,SS.Salvatoriset Quirici, Pr;emonslratensi, S. Maria?de Portu Havennal., i6id., 1165.De ecclesia
1'Mrf., 772-778. Ecclesia? S. Mariie Halbersladensis Parisensi, iMd , 1468. De uionaslerio S. Tiinilalis
proleclionemsuscipit,canoiiic,orumque possessionescon- Fiscanens., ibid., 1173.De monaslerioSoroensi,ibid.,
firmat,ibid , 781.De monasterioSlabuleiisi,iM'rf.,785. 1195 De monasferio CapeJJensi,t'Mrf.,1196. De

Privilegia pro ecclesia Aquensi et pro monaslerio ccclesiaS. Maria?et S. Joannisevangelista?,ibid., 1204.
Rolensi,ibid., 788. Waltero episcopoAuguslano com- De monasteiio Wadegozingensi.ifcirf.,1208. De
miltit lulelam monasteriiRotensis,ibtd. Privilegium monasterioAmelungesbornensi,iMrf.,1226. De mo-
pro ecclesiaS. SepulcriHierosolyinilani,t'6id., 790. uaslerioCisoniensi,iMrf.,1256. De moiiaslerio Loci
Ecclesia?Lucensisfralribus. Almericicardinalisha?redi- Dei,iMrf.,1210.
bus, id privilegiitribuit ul ex eorumnumeroin poslerum Privilegia, bull.T,diplom.da, imnmnilales, etc, pro
deliganiur dinconicardinalesecelcsi B. Maria? Nova?, Henrico Leoneetfiliis ejus, CCVI,892; pro'canonizatione
ibid., 792. Ad Petrum priorem et canonicosS. Se- S. Bernwaldi episcopi, ibid., 970; pro monasterio Fi-
pulcri llierosolymiiani, illis in urbe Roma ecclesiam scannensi,ibd., 985; pro ecclesia Januensi, iMd., 992;
conredit, ibid., 793. Privilegium prn crenobioS. in graliamS. Jacobi Pruvinensis,iMrf.,1026;pro ecclesia
Bertini Silhivensi,ibid., 794.AdGeroliumpra?posilum S. Genesii, tMd., 1085; pro monasterio Lucensi,j'M'd.,
Reitherspergensem.Solalnr illum quol multa suslineat 1091; pro monaslerioBeccensi,iMd., 1120;pro ecclesia
ab ariversariis,et tll ad se venial invitat, ibid., 797. S SepiricriHierosolymitana,iM'd.,1142;pro monasle-
S.
Privilegiumpro parlhenone Hilarii,ibid., 798. Pro rio S. Dionysii,iMd., 1188; pro monasterio Teplensi,
monastcriisMontisS. Joannis,S. Salvatoiisde Florenlia iMd., 1229; pro monast. Morbacensi,ibid., 1241;. pro
el pro eeclesiaPisloriensi, ibid , 799-801. Pro eccle- monasterio S. Modesti Beneventano, iMrf., 1243.
siis S. Maria?Undersfordens.e.t Strombergens.,ibid., Ecclesia?Portuensi asserit concessionemab abbate S.
804. WonasleriiEnsdorscns. protectionems.iscipit, Joannis Ravennat. factam,t"6id.,867. Priori et con-
hona conlirmat,jura statuit, iMd., 80S*. Monaslerio VentuiCanluariensiprivilegia varia concedil,ibid., 884.
C.Iuniacensi asserit ecclesiamS. Vincentii, concessama l.onfirmattranslalionem Berengarii episc llerdensis
llerengario episcopoSalmanticensi,iMd., 810. Privi- ad melropolimNarbonensem,ibia., 886. Huniberlo
leginm pro inonasterioS. Maria?de Bonosolatio,iMd. archiepiscopoArelatensiconcedilnt per censuraseccle-
Privilegiapro monasterioMichaelfeldensi et pro ccclesiis siasticasinordinationesin Provinciaexortas compescat,
Insulaniset S. Maria?Magdalcnv,iMd., 814. Privi- ibid., 897. HugoniepiscopoConventrensipossessione;
legiapro ecilesiisFa?sulanael Ferrariehsi,t'M'd.,815,816. quasdam asserit, iMd., 902. Clericis Cadomensibus
AbbaliamAldenburgensemsub suaproteclioue.5UE.ci- ecclesiamde LiemonassCrit,ibid., 903.Archiepiscopo
pit, variisque eam ornat privilegiis,

ibid., 1585. Slrigoniensi asseril jus regis Hungaria?coronandi, et
COELESTINUS III, papa. Ecclesia?S. Joannis Ra- rcgia?domusofticialiumpra?positosvinculo aualhematis
77 1NDEX IMMUNITATUM, ETC. 78
alligandi et in cansis spiritualibus judicandi, ibid. ecclesia?Crucis S. Aadoeni, ibid., 530. Diplomaquo
Ecclesia? Teulonicorum Transilvanorum pra?positura? donat monaslerioS. Dionysii villam Vallem et villam
facta?libertatemconfirmatlilleris ad Slrigoiiiensem ar- Argenlerias,iMd., 533.Diploniaquopra?diumWallare
chiepiscop.datis, iMd.Guilielinidomiiii Montispessu- insilva Faniaconfert Landelino,cum plurimis appendi-
lani bona privilegiaque confirmal,t'Md.Theobaldo epi- tiis, ad exstruendum ihi iconasleritim, ibid., 555.
scopoClnsiano ejusque ecclesia? omnia bona confirmat, Diplnmaquo villamSarclidasrionat pauperibusmalricu-
iMa.,904. Monaslerii S . Augustini Cantuariens. super lariis Sancti
Dionysii,tMd.,555. Diploma quo viilam
bencdiclioneabbatisprivilegiumconfiiir.at,ibid., 907. Aquapulamdonat monaslerioS. Dionysii,iMd., 556.
MonaslerioS. AugusliniCantuariens.confirmalpra?ben- Diplomade fundalione monasteriiBesbacensis, et con-
damde'Gustonead vestitum nionachorumet ecclesiam cessis illi immunitalihus, ibid., 557.. Diploma quQ
de Northbornecumcapeliisad opus eleemosynaria?,ibid. donat monachis Sancti Dionysii villas Tauriacam, Ti-
MonasleriiMurbacensisbona ac privilegia confirmat, bernionem, Rubridam, Monarvillam el Yasconis val-
t"M'd.,911. Capitulo Januensi asserit capella?in urbe lem,S.iMrf., 559. Diplomaquo
Moliacumdonal mona-
Tyro condenda?facullatema Jocio archiepiscopoTyrensi chis Dionysii,iMd., 540. Diplomaquoplurima dona
concessam,iMd., 913.Ecclesia? Eugubina?possessioiies in LemoYicensiel Biluricensi confinioS. Dionysiimo-
rogatu Bentivoliepisc confirmat,iMrf.,917.Monasterio nasterio confert, ibid., 545. Diploma quo villas Noity
Cluniacensi ecclesias quasdamasserit, iMVi.,918. et Porcellarium donat monachisS. Dionysii, iMd.,546.
Ecclesia?Scolica?liberlates confirmat, ibid., 921. Diploma,quo villam Hicenascoamconcedit eccle-
AbbatimonasteriiS. Sixti Placenlini annuli usum con- sia?S. Dionysii, iMd.,547. Diploma, que concedit
cedit, iMrf.,922.ConventuiUlciensicapellarnS. Crucis Amando episcopolocuminlcr lluvios Elnonemet Scar-
in Alvernia,silam in lerritorioCamaleria?asserit, ibid., pum, opporlunum ut ibi Deo militanles ordiuentur,
934.AbhatimonasteriiS. Dionysiiconcedil,ut, appel- iMd., 548.- Diplomaquoimmunilatemab omni potestale
lalionefrivola non obstante, circa monachorumet con- concedit monaslerio S. Dionysii,iMrf.,550,552. Di-
versorumcorrectionemlibere officiisui debilum exse- ploma quo Ruilliacumel plurima alia dona conleit mo-
qualur, ibid., 942. Canonicisecclesia?SS. Petri et naslerio S. Dionysii, iMrf., 554. Diplomaquo villas
Andrea?Paderbornens.pra?diuraHelmgerdereel privile- Acuciacum, Cosdunumet alias plures, matriculariisec-
gfa de prapositis el episcopis eligendis asseril, iMrf., clesia?S. Dionysiidonat,ibid., 556.Diplomaquo villam
947. Universisprinribus et fralribus Carthusiensibus Esterpiniacum donat basilica?S. Dionysii,iMd., 557.
conceditne alicui de prioribus aut fratribus eorum sine Diploma guo donat monaslerio S. Dioiiysiivillam de
consensuet voluntate capiluli domussua?vel majorisot Giuretis, tMrf.,559. Diploma quo jubet filiosmanci-
sanioris partis licentia pateat appellandi, iMd., 952. piorum aut servorum monasterii S. Dionysii sub lege
Canonicorumecclesia?S. Maria? Savoneusispossessiones maucipiorumecclesiasticorumin perpetuum rum prole
etjura conlirmal,i'Md.,955. Prioris et fralrum Car- sua mancipio subjici, t'Md., 560. Diploniaquo confir-
thusiensiumprivilegia qua?damconfirmat,t'Md.,957. matnr cbarta precaria Sigranni,abbatis Anisolensis, et
Monasterii S. Mario Pomposianiprivilegia confirmat, lladoindi Cenomanensisepiscopi, de monasterioAniso-
ibid., 958. Abbaliet couveniuiCislerciensiecclesiam lensi, iMd , 561. Diploma quo ecclesia? S. Dionysii
Schardeburgpnsemasserit a Richardo Angioruro rege donat ecelesiamde Plumbata,etalias ecclesias, cum ap-
donatam,tWd., 961. Ecclesia?S. Pelri Marchlallens. penditiis, ac eidem privilegiaconcedit, iMd., 562.
furidalioiiem approbat, ibid , 966. Priori et fralribus Diplnmac>uodona mulla coufert oralorio B. Maria?Ca-
hospitalis Hierosolymitani ecclesiam Reichartfrodens. meracensi, ibid., 564.

asserit, ibid., 968. Absaloniepiscop.Lundensiasserit DEODUINUS,Leodiensisepiscopus.Privilegium pro
castrumHafnenseposl obitumejus Roschildensiecclesia? collegiata B. Maria?ecclesia Hoiensi; amplissimamei
eventurum,iMrf.,983.MonasierioStringadensi
asserit facit donalionem in ipsius dedicalione, eamque eligit
bonaa Welfoneduce collala, ibid., 1028. Prioralum pro sepultura?loco, CXLVI,1443. lu ecclesiaHoiensi
Bromholmeusemexditione monachorumAcrensium quindecim canonicos instituit, iMrf., 14*6.
eximit, iMrf.,1051. Rogerio abbafinionasteriiS. Se- EGIDIUS, monachus. MonasterioPrumiensi facit
verini Neapolitaniannuli usum concedit, iMrf.,1051. insignem donationem,XCVI, 1552.
CanonicnrumMaurianensiiimpossessionesquasdamcon- EGINHARDUS, abbas. Charla,qua annuente Imma
(irmat,ibid., 1065. Ecclesia?S. Donatiani Brugeiisi uxore sua cellamMichelstadicum appenditiis, retento
asserit legalumin teslamentoMargareta?,quondamFlan- ejusdem usufruclu, monasterloLauresbamensiconcedil,
dria?comitissa?,conslitulum, iMrf., 1069. Monasterio CIV,601. CharlaEginhardi,monasteriiSancli Servasii
liaitenhaselacensicapellamCeidiarn assprit, ibid ,1072. confessorisabbalis, qua Megiiifridum.ejusdem monaslerii
Hubertoarchiepiscopo Cantuar: legalionemapostolica? servum, ad sacros ordines electuui, solemniler manu
sedis commiitit, iMrf., 107.... Et siruilia privilegia mittit, t'Md, 603. Cliarta Eginhardi, Sancti Blandini
legunlur adhuca col. 1075ad 1240. Gandensis abbalis, qua Nordberto praistarie concedit
DAGOBEKTUS I, rex Francorum. Diploma quo quasdam res ad monasleriuinBlandiuienseab eodem
abbatiam-S. Mauricii, seu mouasterium Thieologiense delegaias, ibid., 605.
traditTrevirensiS. Petri ecclesi, LXXX,499. Di- EUGENIUSII, papa. Privilegium pro ecclesiaS.
ploma quo res ecclesia?B. Pelri Trevirensis confirmat; Pefri Rolhomagensi,CXXIX,985. Lillera?in gratiam
cellzniS.Hilarii,seu S. Maximinijubetin hujus ecclesia? cconobiiAgaunensis,iMd., 987. Privilegiumpro mo-
jure pennanere, et utrique advocatumdat Arnulphum, naslerio Lauriacensi, ibid., 989.
Austria?Mosellanica? ducem, ibid., 501. Diplomaquo EUGENIUSIII, papa.Ecclesia? Oscensispossessiones
res ecclesia? B. Petri Trevirensis confirmat
; celiam confirmat,CLXXX,1015. De monasterio S. Trinilalis
B. Euchariiseu S. Matlhia?jubet in hujus ecclesia?jnre de Curba-Fossa,iMd., 1017. Priviiegiumpro monaste-
pennanere el utriqueadvocatum dat ArnulphuniAuslria? rio S. Joannis Kalienbornensi,iMd.,';1018. Fratrum

Mosellaniea?ducem, ibid , 504. Diplomaquo basilica? S. Frigdiani Lucensium privilegium confirmat, iMrf.,
Wormatiensitradit res juris sui in pagoLaurienburgensi 1020.Privilegiumcoiifirmauslibertaleni ct omniabona
et-ejuspossessiones conlirmatcum iininunilafibus,iMrf., Ecc!esi;eMajorisMonasterii,iMd., WiXElargilio pri-

503. Diplomaquo confinnatportionembonoruminler vilegiorummonaslerioS. Salvaloris Papiensis dicecesis,
Lrsinum et germanum ejus IJeppolenum,ibid., 507. ibid., 1026. Privilegiumpro monasterio S. Pelri Pe-
Pra?cepium quojubet ul Dcsiderius episcopatumCa- riisini, iMd.,1029.Pro monaslerio S.BerliniSilhiensis,

turcensemsuscipial.itid., 508. Diplomaquo mercatum iM'd.,1051.MonasleriiS.BertiniSithiensis etTheoderici,
Sancli Dionysiiinsliluit, ibid., 510. Ut consecratio Flandria?comilis,concambium, elejusdem monaslerii rie
Dcsideriiinepiscopum CaturcenseminsolemnitatePascha? eleclioiieAlchiasensiprivilegiumconfirmat,t'Md., 1852.
fiat, iMd , 512. Diplomade multis ecclesiis a se in MonasleriumS. Georgii Prajja?in sedis apostolii-.:u
honoreinS. Dionysiiconstructis el priucipali Dionysii protectionein suscipit, ejusque possessiones confirmat,
ecclesia? subditis, ibid., 514. Diplomaquo jus asyli ibid , 1032. Donaliones a Germania?proceiibus,epi-
conferlmonasterioS. Dionysii,ibid., 515. Bes omnes scopis,ca?lerisquefactasmonaslerioSchyrensiin Bavaria
ad ecclesiamB. Pelri Trevirensis perlinenles declarat confirmal.iMd, 1054Privilegiumpro parlhenone Fon-
et confirmat,iMd.,517. Diplomaquo donat Sigiranno tis Ebraldi, iiid, 1057. Privilegium pro ecclesia S.
Longoreluiu locum ad monasterium construendum, et Maria?Veronensi,iMd.,1058. l'ro nionasterioS. Maria?
Milepecumad constrnendambasilicam, iMd., 519. de Columba,iMrf.,1011.Monasleriural.ilomyslensein
Diplomaquo, inquisiliouefactade originibus monaslerii sedis apostolica?protectionemsuscipit ejusque posses-
S. Maximini,donat ei privilegia et collata conlirmat,et siones confirmat,t'Mrf.. 1045. Privilegiumpro mona-
ipse nova dona roufert, ibid., 522. Diploma pro fun- slerio S. Salvaloris,ibid., 1046.Pro ecclesiaS. Petri
datioue moiiasterii Haselacensis,t'Md.,521. biploma de Guastella,ibid., 1018.Pro abbalia S. Maria?Castel
qiio ecclesia?in Weissemburgoa se condita?donacoufert lionensi,iMrf., 1050. Bulla
in graliamAlberti abba-
et privilpgia imperlitur, ibitt., 527.De fundjtione lis S. 'ibeodardi, ibid., 1051. Privilegiumpro ecclesia
79 INDICES PAT-ROLOGI* SPECIALES. -INDEX CXXIV. w
Berenlesgadensi,ibid., 1057.MonasieriiSS. Pelri et 1186.| Bulla pro Camaldulensicongregalione, tMd.,
PauliHadmerslebensisproteclionemsuscipilac privilegia 1187. Privilegiumpro parthenone S. Petri Ue Luco)
x>lpossessionesconlirmat,iMd., 1059.Confirmatiosive ibid., 1190.'Pro monasterioS. Petri Pnteolensi, Lu-
renovatio et nova concessio privjlegiorum monaslerio censis dioecesis,ibid., 1192. Pro monasterioS. Dio-
S. Joanuisevangelista?Parmensisdicecesis,ord.S.Bene- nysii, ibid., 1194. Privilegia e.t possessionesabbatia?
dicli, CLXXX,1059. MonasteriiMolisinensispossessio- SS. Solutoris el AdventorisTauriensis confirmat,ibid.,
nes et privilegia corifirmal,tMd , 1062. Iudi!geuliam 1196.
R. Jacobo devolis concedil, t'M'd.,1065. Privilegium pro monasterio Bona?vallisord. Cisterc,
Privilegium pro monaslerioS. i
Stepharii nsingensi, CLXXX, 1198. Pro parlhenone Tarlensi, tMd., 1199.

CLXXX, I0B6. Pro monasterio de l.oco revtauralo, Pro ecclesiaS.Pancralii in Ranshoven,ibid., 1201.
ibid ,1067.PromonasterioS. RemigiiRemensis, ibid., Pro monasterioFusniacensi,t'M'd, 1204. Pro monaste-
1069. Pro OartliusiaoisMonlisDei, iMd., 1071. rio S. Maria?Thenoliensi,iMd., 1206. Pro monasterio
Pro monasterio Bella?rallis, iMrf., 1072. Pro mona- Ferrariensi,tMd., 1207 Pro monasterioGrimbergensi,
sterio S. Maria?Cuissiaceiisi,t'Mrf., 1074.Pro ecclesia t'Md.,1209. Pro pcclesiaS. MartiniLaudunensis,ord.
S. Joanuis evaugelista?Ravennale, ibid., 1077. Ec- Pra?monslralensis,ibid., I21-0. Pro monaslerioS. l.au-
clesiam B. Petri Ratisponensem protegeudam suscipit renlii Leodiensis, iMrf.,1213. Bulla in gratiam Gal-
possessionesque ejus conflrmal,ibid., 1078. Privile- theri abbat. S Maria?de Capellaad Plancas, ibid., 1214.
gium pro monasterio S. Maria?Springirsbacensi,ibid., Privilegiiimpro monasterio Bellilocensi-,ibid., 1215.
1080. Pro ecclesia S. Joannis Kaltenbornensi,ibid , Pro monasterio Pra?monstratensi,iMrf., 1217. Pro
1084. Pro monaslerioS. Maria?in Regula, iMd., 1085. monasterioCalvimontensi, ordinisPra?nionslratensis, ibid.,
MonaSferiiS. Petri Gandensis, sive Blandiniensis, 1221.^-CceiiobiiSr Maria?Suessionensisohinia bonapos-
proteclionemsuscipit, bonaque ac privilegia confirmal, sessiobesque confirmat,iMd., 1223, Prmlegium pro
ibid., 1087.Privilegiumpro parlbenoneFarensi,Mrf., monasterio S. Maria?Vaverleiensi,ibid., 1226.Bulla
1089. Pro monasterioS. Lambeni Snbenensis,ibitl., in gratiam monasterii Tirouiensis, ibid., 1228. Pri*
1091.Pro monasterio S. MicliaelisBergensis, ibid., vilegium pro ecclesia S. Maria?Branensi, ibid., 1231.
1092.Conlirmatiobonorum omnium el privilegioruin Pro monasterioJanduriensi,ibid., 1233. Pro eccle-
a summis pontificibusRomanisTrenorcienMmonaslerio siis episcopoParisiensi subjeclfs, iMd., 1234. Buila
concessoruin,iMrf., 1093Bulla rie coiiflrmalione bo- pro parlhenone S. DionysiiMonlis-Marlyrum,tM'd.,1236.
norum mona-lerii Crisenonis,ibid., 1098. Bulla iu Pririlegium pro monasterio S. Marlini de Campis,

graliam mouasteriiS. Mariani,iMd., 1097.Privilegiuin t'Md., 1259. Bulla de dedicalione ecclesia? Monlis
pro monasterioS. ZeuonisReichenhallensi,i'Md., 109;). Martyrum, iMd., 1242. Privilegiiim pro monaslerio
Pro monaslerioCasa?Dei, ibid., 1102,Pro monaste- Sancli Heriberli Tuitiensi, ibid., 1214.- Pro mona-
rio Nantuacensi,iMd., 1105. Pro monasterio Morlui- stprioS. QuintiniMoiilensi,ibirf.,I2i5.- Hullaad Ivonem
maris,iMd., 1104. Pro monasterio Cluniaceusi,iMrf., abbalem et munaclios Roihoiienses pro confirroatiorre
1103. Pro ecclesia S. Marlini Buronensi, iMd., 1107. eorum privilegiorum, iMrf., 1247.
Bulla pro Sancto -Evurtio Aurelianensi,iMd., 1109. Privilegium pro monaslerio S. Marlinide Caropis.,
Privilegium pro ecclesia S. Maria?Parmensi, ibid., CLXXX,1250. Pro ecclesia S. Salvaloris Cajsarau-
1111.Pro ecclesia S. Aodrea? Roffensi,ibid., 1113. gustana, tM-d.,1252. Pro mouaslerioS. Maria?Lucei-
Conflrmatjura et possessiones canouicorum regula- lensi, iMd , 1254. Pro ecclesia S. Maria?Dei
rium ecclesia?B. Petri Tarenlasiensis,etc, t'Md.,1111. ibid. Pro monasierio Truiicliiniensi, ibid., 1259. Loci,
^
Privilegiumpro coenobioSS. Petri et Pauli West- Pro monaslerioS. Maria?Vallis(hrisliaua?,ibid., 1260.
monaslerii, iMd., 1116. De primatu Pelri Bituricensis MonasleriumS. Maria?de NovoCastro Nuemburgensisin
archiepiscopiin provincias

BiluriceHsemel Burdigalen- tutelam sedis apostolica?suscipit, ibid., 1262. Bulla
sem, ibid., 1119. Bulla-proconfirmalionebonorumet pro llbenstadieusis eccksia? confirmatione,tdid., 1265.

immunitaluinTongerloe, iMd., 1120. Consecratuma MonasleriumS. Maria?de Aldetspach, ordinis Cisler
se episcopumTornacensemAnselmumcommeudat,ibid., ciensis sub sedis apostolica?proteclione recipit, ibid.,
1122. Privilegium pro monastPrio S. Pelri Salisbur- 1265. Priviiegium pro crjenobioS. Maria?Huntingdu-
gensi, tMd., 1125. Pro-monasterio S. Nicasii Re- nensi, iMd., 1266. Bullapro confirmationepossessio-
mensi, ibid., 1127. MonasterioFloriacensipriviiegia num abbatia? S. Maria?Bertinia? Curtis sive Moncelli,
eonlirmat, ibid., 1129. Privilegium pro parthenone ibid., 1268 Privilegiumpro mnnaslerioRiguiacensi,
B. Miria? in Stlva Nidi-Mer!i, ibid., 1150. Pro ibid., 1269. MonasterioCluniacensi asseril Baernam
canonicisccclesia?S. Ursi de Aosla, iMd., 1133. Monteriama Guillelmo,Matisconeusicomite, concessam,
Pro monasterio Reicherspergensi, iMd., 1154. Pro ibid., 1272. Bulla confirmansbona et immuuitales
monasterio SS. Petri et Pauli Paderbornensi, iHd,, ecclesia? Stivagiensis, ibid., 1274. Privilegium pre
H37. Pro ecclesia S. Laurentii Clerhollensi, iMd., monaslerio de Yergua, t'M'd.,1278.Pro moiiasterio
1159. Monastcrii Varlariensis jura de eligendo ab- S. Maria?de Nienzabas, ibid, 1279. Pro mooasterio
bate ae de deferenda advocatia conDrmal,ibid^ 1141, S. Viti Prulensis, ibid , 1280. Confirmatuninnem fra-
Ecclesia?S. Maria?el S. Blasii Frideselensis pro- trum Savigniensiumordini Cislerciensis t'Md.,1282.
lectionem suscipit, possessionesqueconfirmal, t'Md., PrivilegiumpromonasterioS.JoannisHeomdensi,t'M'd.,
1142. Privilegiom pro monasterio Stabulensi, tMrf., 1285.De monasterio S. Marbe Jeltensi, ibid. De
1144. Ecclesia? S. SepulcriJerosolymitaniproleciio- parthenoae S. Maria?Helderensi, tMrf., 1287. De ec-
nem suscipit et possessionesconfirmat,tMrf.,1145. clesia Chrisli Londinensi,ibid., 1289. De parlhenone
Episcopatum Tornacensem, e Noviomensiumepicopo- S. Spiritus Paraclilensi, iMd., 1291. t)e monasterio

rum potestale exemptum confirmat,t'Md.,1151. Bulla S. AugusiiniMorinensi,ibid., 1295.EeclesiamS. Al-
pro monasterioGellonensi,t'Md., 1154. bini Basillea?in lulelain suam recipil, singulasque ejus
Privilegiumpro ecclesiaS. Zenonis Hallensi, CLXXX, possessionesnominatim conliimat,ibid , 1297. Privi-
1156. Pro ecclesiaS. DonatianiBrugensi, ibid., 1158. legiumpro monasterioLacensi, tMrf.,1301. Monasle-
Pro monasterio Petriburgensi, ibid., 1160, 1165. rium S. Pelri in Nigra Silva tuendum suscipit et ejus
Pro monasterio S. Georgii in Profeningensi dimcesi, bona conlirmai, iMrf., 1502. De monasterioHeilsbro-

iOtd.,-1163. Pro monasterio S. Margaretha?Osterho- nen.si,iMrf.,1303.
vensi, ibiri,, 1167. Pro monasierioWindbergensi,iMrf., Privilejjium pro monasterio S, Maria?Lonnicensi,
1168. Pro monasterioSancta? Maria?Abbeiidonensi, CLXXX, 1304. Monaslet-iiS. Disibodi proteclioiiem
tMd., 1170. snscipit,bouaque et privilegia confirinat, t'M'rf.,1507.
Regularisordo canonicoramS. AugusliniClaustroneo- Privilegium pro monasterioBonifage.lensi,ibid. Pro
hurgi instilulus, ana cum ca?leris privilegiis et immu- ecclesiaSS. Aposiolorumin monte(orneiio Leodiensi,
nitalibus, tam in lemporalibusquam in spirilualibus, i'M'rf.,1309. Pro monasterio S. Maria?I.ongipontis,
tmctorilate apeslolica coufirmalur, CLXXX,1172. ibid., 1311. MonasleriiBenedicli Burani privilegia
Eberhartlo episcopoBambergensijus pallii aliaque pri- bnnaqtieconfirmat, iMd., 1312. Privilegiumpro mo-
vilegia concedit,iM'd.,'1173.ConradoRomanorumregi nasterio Laureshamensi,ibid., 1314 1'riviiegiaposses-
Henrictim Moraviensemepiscopumremiltit et eommen- sionesque monaslerii Maiilbruniiensisconfirmat,tMrf.,
riat, iMd.j1175. Privilegiumpro mouaslcrioS. Nicolai 1516. Privilegiumpro monaslerio Helmesvardensi,
Seplemfontium,iMd., 1176. Monaslerii S, Augusliui iMrf., 1317^ PrivHegium confirmationisbonorum
Canluariensispossessionesetprivilegia confirmat,iMd., omnium moiiasterii Altahensis, scu Allha? Inferioris,
1177. Hugonem archiepiscopnm Turonensem latn SalisbuTgensisdiceeesis,iMrf.,1518. Privilegiumpro
Dolensisquam ca?terorumBrilannia?iterioris cpiscopo- ecclesiaS. Maria?CanieracensiiMrf., 1521. Altaria,
rum melropoliLamsahcit, ibid., 1183. MonasleriiXi- possessionesac privilegia abbali;e Eenhamensis,.ordinis
vensispossessiones ct privilegiaconfirmal,iMrf., 1185. S. Benedicti dicecesisMpcliliniensis, roufirmat, iMrf.,
Privilegiumpro monasterio
Raitenhaselareusi, ibid., 1325. EcclesiamWladislaviensemin fidem el tulelam
81 INDEX IMMUNITATUM. ETC. 82
reclpit, terminosque episcopatusac limites dicecesis canonicisPisloriensibus,ibid.. 1489 Bulla prntecloria
Wladislaviensi.sabjEgidio TnsculanoepiscopoetBoleslao daia monasteriode Esrom,iMd., 1482. Jurlum et pn-
duce Polonia?slatutos confirmat,t'Md.,1528. - S. Mar- vilegiorum niulloruni archiepiscopoet nielropolilana?
tino pra?bendamperpeluam in ecclesiaAmbianensic.on- ecclesia?Co!oniensis presbyteris canonicisante diu
firmal,iMd., 1531. MonasleriiS. Facundiel Primilivi concessorum confirmatio, iMd., 1486.
Bulla pro
f ahagunensis proleclionem snscipit, privilegiaposses- monasterioVelciodorensi,ibid., 1495. Privilegium
sionesque confirmat, t "Md.,1 552. Bulla pro abbaliaS. pro monasterio Bremalensi,ibid., 1501. Monaslerium
Maria?Flahonis.montis, iMrf. Privilegiumpro parlhe- Heidenheimensein suam recipit lutelam, eique varia
noheS'. Andrea?Goessensi, ibid., 1555.Monaslerium concedil privilegia,iMd., 1507. Confirmaliobonorum
S. /Egidii de Canawella suh profecfione sua suscipit, omniumel liberlatum monasteriiRorensiscanonicorum
iMd..1536. Privilegiumpro roonasterioS. Theodoriei regularium S. Augustini Ralisponensisdioacesis,ibid.,
Bhemensi,t"Md.Pro abbatiaS. Dionysii Parisiensi, 1511Privilegiumpro ecclesiaCoventrensi,iMd.,1513.
t'Md.,1559.PromonasterioS. RemigiiRhemensi,t'Mrf., Pro monaslerioSilviniacensi,iMd., 1515. Pro eo-
1512.Pro monasterioS. Maria?Basso-Fontensi,ibid., clesia Tarvisina,ibid., 1520.MonasteriiHeilsbronnen-
1343. MonaslcriiTheloniensis protectionemsuscipit, sis possessiones quasdam confirmat, ibid:, 1522.
disciplinamque Pra?monstralens. ac bona confirmat, Privilegiumpro ecclesiaTrevirensi, ibid , 1525. Pro
tfcid.,1545. Toletanum primatum confirmal, t'Md. monasterioHemmerodiensi,t'Md., 1527. Pro monasle-
Privilegium pro monasterioBellelagiensi, ibid., 1552. rioWadegozingensi,iMrf.,1529. Proabbatia Springir-
- MonasteriiRueggisbergensisproteclionem suscipit, sbacensi,tMrf.,1532. Confirmatioabbatia?advocalia? de
possessionesquecouflrmat,t'Md,1351.De monasterio Altahainferioread episcopum Bambergensemab imperio
Clara?vallis Mediolanensis,t'M'd. Privilegiumpro mo- translaia?,iMrf.,1536 Bullapro S joanne Senonensi,
nasierio Tollensi, ibid., 1556. Bulla pro ecclesia S. i'Md.,1538.ConfirmatioCislerciensiumconslitutioiium,
AmbrosiiMediolanensi, iMrf.,1558. Parlhenouis S. t'M'd.,1541.BuLaprocanonicaB. Maria?Fanensi,t'Md.r
MauritiiMediolanensis protectionemsuscipit el posses- 1516. Pro monaslerio S Joannis in valle Tura?,i'M'd.,
siones confirmat,I360. De monasterioS. Salvaloris, 1548. Privilegiumstiperomnesproprielalesmonasterii
ibid.. 1561. Bulla pro canonica S. AntoniniFloren- S. Maria?Bozlaviensis,tMd., 1551. Privilegium coutra
lini, iMd. MonasterioS. Salvalorisel Julia?marlyris archidiaconos Parisiensespro auctoritale episcopi,ibid.,
Brixiens.dioecesis, o rdinis Casinensisbona omnia, omni-
1554. Pro monasterio SS. Laurentii et Hilarii.iMrf.,
modamqueiMrf..exemplionem confirmal, aliaque concedit 1555. Bulla pro ecclcsiaConslantiensi,iMrf.,1557.- -
privilegia, 1363. Privilegium pro ecclesia B. I.cclesiamS.RuiuualdiMechlinia?,olimcollegiatam.nunc
Maria?Brixiensi,ibid., 1366.-- MonasteriumS. Maria?in metropolitanam, cum omnibus suis possessionibusac
ArenaVralislavienseconfirmat,ibid., 1369. Privile- decimisin prolertioiiemaposlolicamrecipit, ibid., 1550.
giumpro ecclesiaS. Maria?Lunensi,iMd., 1371.Bulla De abbatia S. Cornelii Ninovensis,ibid., 1561.
qua confirmantiireremq Camaldulensi donationesHiero- Privilegium pro erciesia S. Laurentii Januensi, iMrf,,
nymi episcopiJtretioi, iMd., 1572. Bulla pro parthe- 1H62. PromonaslerioS. Silvestri in monte Suavi,

none S. Hil.ri in episcopaluFesulanosita, ibid., 1574. iMrf.,1567. Pro ecclesiaSancta?Maria?de Capemberg,
Bulla pro monasterio sanclimonialinmS. Marlini de ibid,. 1568. Hildensemensisecclesia?abbatiamRin-
Agello. ibid., 1375. Pro abbateS. Maria?de Morrona, gelheimensemconfirmat,i&irf.,1570. Bulla pro par-
ibid., 1577. Pro eremo Fonlis Avellani,ibid., 1585. thenone S. Salvaloris Ebroicensi,ibid. 1572. Privi-
Privilrgium pro monaslerioS. Petri Mulinensi,tMd., legiumpro ecclesiaAtrebatensi,iMrf.,1575. Eeelesi
1584. Pro monasterio S. Petri Salzbnrgensi, iMd., Verdensis proleclionem suscipit, possessionesqueac.
1387.De monaslerioS. I.ucii Curiensi, tMd., 1400. jnra confirmat, iMrf., 1584. Confirmat primalum
Bulla ad Oberlum Meriielanensemarehiepiscopum, Tolelanuni,iMrf, 1585. De monasterio Ehvangensi.
ibid., 1403. De primatu Toletano, t'M'd.,1405. ibid.,15K7. Priviieginm pro monasterio Caiilavensi,
Fratrum S. I.audi Rothomagensiumdisciplinamcanoni- ibid Pro monaslerioVallisBoua?,iMd., 1588.Bnlla
ram confirmat,iMd., 1408.Privilegiumpromonast.erio qua fundafiima Pippino et Caroloprincipibusmonaste-
S. Maitini Anhusano,-iMd., 1409. Pro monasterioS. rium Sarlateuse,sub sancli Pelri tutela recipilur, 1591.
Beneriiclide Placenlia,tMd.,1411.Guiberlopra?posi!o Privilegium pro ecclesia S. Maria?Astensi, iMd.,
PLcanonicisS. Laurentit Januensis amplnm omnium 1594. Pro parihenone Othmarslieimensi,iMd., 1597.
bonorumacjurium, tum et Raynnmdiromilisdonationis Pro monaslerio Trcnorciensi, iMd., 1600. -- Pro
coiifirn<alionem elargilur, t'M'd.-Privilegiumpro pccle- abbalia Cnncbensi,ibid., 1601. Pro nionaslerioS.
s;a Fonlis Ebraldi, ibid., 1415. Bona, possessiones, Benedicti de Saxo monlis Lateronis, ibid.. 1605.
privileginqueS. Mariiede Benoconfirmat,iMd.,1415. Spurinmquod ConradusIII rex ErclesiieUltrajeclensi
MonasteriiS. NicolaiAndegavensisprotectioneinsusci- fertur tribuisse, diplomaconfirmal,tMd., 1607. Bona
pit. elc, t'M'd, 1419. Bona omnia, donationes Pt privilegiaque monaslerii Hillisiiiebtirgensisconfirmat,
exemptionesinnnasteriiS. Quirini Tegernseensisconfir- tMd., 1609. Bulla pro confirmatione instiluli Pra?-
iiiat. quod orriinarioepiscoposubjectumin spirilualibus monstralensisin Rotlio el possessionumejusdem mona-
declaratur,t'Md.,1125 Privilegiaet immunitatesca- slerii, iMd, 1611.
nnnica?S. Maria?Monlis-Bciliconfirmat,iMd., 1128. EVERARDUS,Tornafcensisepiscopu;. Privilpgia
Privilrgium ecclesia?canonicorumB. Maria?in Bainlen- varia concedilcapella?de ZanlvoorJe, CLXXIV,1580;
bnch, risengensisdhecesis,iMd., 1429. Possessiones 1581.
l<
bbafia?Lobiensis.ordinisS. Benedicli in dicecesiLeo- FORMOSUS,papa. Immunilatem el bonorum.mo
iliensi recenset, ejnsqueprivilegiaconlirmatetamplial, narhorumS. Theuderii firmum el slabile jos concedit,
ibid., 1431.Privilpgiumpro monasterioS. Maria?Com- CVXIX,837. Bulla pro ecclesiaGerundensi,iMd.,811.
pendiensi,ibid., 1455.Ecclesia? Monopolitana? posses- Ad Bernonemabbatcm Gigniacensem. De privilegiis
siooes confirmat,iMd.;1457. MonasleriiS. Salvatoris ej'usdemmonasterii,tMd., 845.
el S. Bonifacii Fuldensis privilegia et possessiones FBIDERICUS, Coloniens.archiepiscop. Confirmat
ronfirmal, t'M'd.,1412. De abhatia S. Salvatoris de abbati Corbeiensidecimasde mansisdominicatisin sm>
Majella,1444. Bulla pro episcopis Aurelianensibus, ppiscopatu, olim in solemni concilio tempore Aruolli
t'Mrf.,1149. Privilegiumpro monasierio S. Trinitatis imperalorisconcessas,CLXVI,1352. Diplomapro mo?
pt S. MichaelisMeletensis.iMd., 1452. Pro Ecciesia nasterio GrofTschaltensi, ibid , 1353.
Belvacensi,iMrf.,1454, 1458. 1'rivilegium pro mo-- FRIDERICUS,imper. Chartapro monasterioBal-
nasterioMichaelsleinensi,iMd., 1460.Bulla pro Gua- mensi, CI.XXXIX, 1070.
rino abbate S. Joannis in Valeia,iMd 1462. Pro GAUFIUDUSCatalauncnsisepisc.. C.hartafiinrlalio-
Theohalrioabbate Sancii Carauni,iMrf.,1463. Confir- nis abbatia? Monaslnriiin Aragona, CLXXIII,1395.

matioprivilegioruma variis summis pontificibusordini Charta qua ronfirmatdunationesfactasmonasterioTrium-
S. Benedicticoncessorum,ibid., 1464. Bulla promo- Fontium, iMd., 1396. Privilegiumpro monasterioS-.
nasterio S. Qnirici de Rosis, ibid., 1466. Roberti Petri, iMd., 1398. Anniversariumsuum ftindat in
arcliiepiscopiAcherunlinijura metrepolilanaconfirmat, ecclesiaS. Marlini de CampisParisiensi,iMd. Fun-
pumquepalliodnnat, iMd.. 1467. ParthenonisS. Cy- datio in abbatia Mauri-Monlis, ibid., 1599.
riari Gprunilensis proteclionem sascipit, elc, ibid.,
GELASIUSII, papa. Oldegarium,episcopumBarcir
1169. Prhilegia hospilalisS Blasii confirmat,iMd., nonensem.Ecclesia? Tarraconensipra?ficil,eique pallium
1470 ParlhenonisS. Petri majorisFlorentini bonaet tiibuit, CLXIII,489.AdPonliumahbat. Cluniacensem:

privilegiacnnflrmat,iMd..1471. Privilegium pro ec- privilegiumCluniacense,iM^d.,492. Bernardomona-
clesia Isolensi, t'Md., 1473. MonasteriiS. Maria?in slerii S. Sophia?Benevenlaniabbati, privilegium conce
Pongarfpnberge possessionesconfirmal, atque illud in dit, de aqna ex Calore flumineducenda, ibitt., 495.
suam proteclionemsuscipit,iM'd.,1476. De parthenone AdGuallcrumRavennalem archiepiscopum,illius ilc-
S. Zaebari-BVeneto, ibid., 1479. Prtvilegiumpro ctionem post schisma ejuralumconfirmat,ciqaepallium
83 INDICES PATROLOGM SPECIALES. - INDEX CXXIV. 84
cnm aliis juribus concedit, t"Md.,495. Canonicorum GREGORIUSVIII, papa. Monaslerii Lncellensis
Liicensittm consuetuilines approbat et innovat, tMd., rjrotectiooemsuscipit,possessionesjuraque confirnial,
497. Ganonicorumregularinm S. Frigdiani Lucensis CCU.1543. Privilegium pro monasteiio de CharitaW
jiira el libertates confirmat,ibid., 499. Monaslerium Fuliensi, iMrf., 1546. . Ordinem Calalrava?ejusque
S. Maniliani. situm in insula Monte-Christi,luendniu possessionesconfirmat.ibid., 1518. Lanfraucum ele-
suscipit el e;us possessiones juraque confirmat, ibid.t clum
episcopum commendat,t'M'd.,1549. Canonicos.
500. CanonicisLticensibusaffirmat se S. Frigdiani, ecclesia?SSalvaloris Veiiela?asolvendisdecimis liberat
canonicorum privilegia confirmando,eorum jura non iWrf.,1552. EcclesiamS.SalvalorisVenelamtuendam
imminuisse,ibid., 501.Bullainqna Nobiliacipossessio- suscipit ejusqce priviJegiaconfirmat,iMrf.,1555. Pri-
nes recensentur el e.ottfirmautur, iMd., 502. Bernardi vilegiumpro ecclesia S. Apnllinaris,ibid., 1535. Pri
primatis Toletani privilegia confirmat, iMrf., 505. vilegium Tegernseensis abbatis, ab Ottone episcnpc
IluPa pro ahbaliaCrassensi, tMd., 504. Ad exercitum Frisingensi constitutumcorroboral,iMd., 1560. Cano-
Christianorum civitatem Ca?saraugustanamobsidenlcm; nitcrtim ecclesia?Januensis possessiones et privilegia
omnibus ad enni aliquid conferentibusindulgeiiliamlar- confirmat,ibid., 1564. MoiiasierioS.Marja? Agnanensi,
gitur, iMd , 508. Ad PontiumabbalemCluniacensem, ecclesiamS. Christina?de Clanoasserit, ibid.
nionaslerii Cluniacensis privilegia confinnat,iMd.,509. CUARINUS,Ambianens. episc. Charta pro mona-
Bulla pro mnnasterioCaunensi,in diuecesiNarbonensl, sterio Cluniacensi de coiicessioheduurum aUarium.
t"M'd.,511. Privilegium pro monasterio S. Andrea? CLXXXIX,1065.
Avenlnnensi, ibid , 412. GUIDO,Flandria?comes. Diplomade uuiversis mi-
GHISELt, CaroliMagnisoror. Charta qua monastp,- nutis decimis tolius Aldenburgensis parochia?, etc,
rio Dionysian.omulta confert pra?dia qua? a parentibus CLXXIV1585
acceperal, XCVII,984. GUIDODE^CASTELLIONE
, Rhemensisarcbiepisco-
GERVASICS Rhemensisarchiepiscop.Cliarlafunria- pus. Privilegiura Odila?abbalissa?parthenonisS. Pe-
tionis seu restitutionis duodecimcanonicoruminecclesia tri coucessum, CXI.II, 1405. Conlirmat donum Ma-
SS. Timolhei et Apollinaris, CXI.III,1401. Cli.ifla nassis de quibusdamterris, ibid., 1408.
pro fundalioneabbatia?S. DionysiiRhemensis.iM'd.,1402. GUILLELMUS,abbas S. BeuigniDivionensis.Privi-
GREGORIUS(S.) II. Tatwinum Dorobernensem legiumpro monasterioFructuariensi,CXLI,871.
arcbiepiscopumtolius Anglia? primatem agnoscit, et man- GUILLELMUS, Bisuntinens. archiepisc. Cluniaco
dat agnosci, LXXXlX,525. Monasterio S. MaXimini confiimalpossessionesde Alta Pctra, CLXVI,247.
Trevirensi immunitatera et alia privilegia largitur, HATO,Trecens. episc. Donalio ecclesiarum de
ibid., 529. Barbona,etc, monasterio Cluniacensi,CLXXXIX,1066.
GREGORIUSIV, papa. Privilegium Rabanoabbati HEDDO, episc. Argentinens. Testamentum quo
dattim,CXXIX,991.Monasterii PataviniSancta?Justina? fundat et dotat monasterium Ettenhaimense, XCVI,
botia et privilegiacnnfirmat,ibid., 993.De dignilate et 1547.
privilegiis monasleriiFloriacensis, t'Md., 995. HEDENUS, vir illustris. Charta qna Willibrordo
GREGORIUSV, papa. Privilegia larga pro abbalia Ultra.jectensiepiscopodona confert, CXXXIX,535.
Winizone et ecclesia Canieracensi,CXXXVII,901,904. HENRICUSI, Francorumrex. MonaslerioS. Salvii
Werinfrido abbali confirmatpossessioneset jus eli- apud Monterolumavi sui Hugonis pafrisque Roberti
gendi abbatis, primum ex Stabulensi, deinde ex Mal- donationes eidem loco factas confirmat, CI.I, 1225.
niuiidariensiceenobio,iMd., 906. Privilegia pro mo- Placiium pro ccenobioS. Medarrii adversus Robertuin

nasterio S. MartiniTuror.ensi et pro ecclesiaHavennate, Codiciacens.,iMd.,1027. CanonitisCarnotensibuslibe-
ibid., 907,909. Ottoni Fuldensi abbatijus confirma- rum concedit fiscum Unigradum,ibid., 1028.Privile-
tur ut missam celebret cum dalmatica et sandaliis, gium pro monasterioSancti Theodoriciprope Rhemos.
ibid , 912. Bulla pro monasferio Sublacensi,t'M'd., Ad;ulus ab Alberlo abhale in expugnalione Caslrinovi,
915. Piivileginm Ecclesia?Placenlina?,cni Montefere- ejus monaslerium a jngo advocalorumet vexationibus
Iranam subjicit, ibid., 919. Confirmat privilegia abha- archidiaconorum absolvit, t'Md., 1029. Privilegium
tia? S. Amhrosii, ibid , 920, Epistola ad Gerberlum pro Casa?Dei monasterio, iMd., 1051. Charta pro
Bavennatemepiscop , qua illi mitlit pallium,et Itaven- monasterio S. Victoris Nivernensi, erepla e iaicorum.
nalem Ecclesiammullis ornat pnvilegiis, et niullis dona- manu abbatia S. Victons Nivernensis reslauratur, ibid.,
tionihus auget, ibid , 921. Privilegia pro monasleriis 1052 Charta de libertate reddita cuidam Arnaldo,
Sancti Genesii in dicecesi Bisuldunensi,Cluniacensi,et iMrf.,1054. Charla pro monaslerio S. Pelri, t'M'd
ecclesiaMonlismajoris, ibid., 924-932.Bulla pro Ar- 1056 Ecclesias SS. Slephani, Juliani, Severini, et
nulpho in episcopomAusonensemeligendo, t"M'd., 928. BacchicanonicisParisiensibustradit, iMd., 1038. Ec-
Bulla pro confirmanriis juribus monasleriide Pettersbau- clesia? Parisiensi concedit abbatiolamS. Germani in
sem in dicecesiConstantiensi,iMd., 955. Laia, iMd., 1059.
GREGORIUS VI, papa Buila pro Farfensi ecenobio HENRH.USI, imper. De regalibusB. Petro con-
et ejus abbate, CXLII.575. Ecclesia?Florenlina?ca- cessis, XCVIII,625.
nonicisecclesiam S. Bomnini donat, ibid., 575. Bulla HENRICUSII (S ), imperatorAuguslus. Donat Go-
pro mnnaslerioS. QuinlinideMonte,ibid. dehardo abbati Niederallaceusiaream Ratisbona?silam,
GRUGOBIUSVII. papa. Privilegium pro eremo CXL,259. Donat monasterioTegernspensiareamRa-
Camaldulensi,CXLVIII,6 16; et pro monaslerioSS. Pe- lisbona?sitam, iMd , 240. Donat regia?capella?Veleri
tri et Huberli, ibiri, 653. Bulla pro monasteiioPala- a se restaurala? viliam sui juris Duveningacum ejus-
viensi, iMrf.,659.Privilegiapro monasteriis Cluniacensi, dem pertinenliis, ibid., 240. Donat episcopo Brixi-
Piclaviensi, Gigniacensi,ibid., 661,663. Monasterii ensi arcam Ratisbona?sitam, ibid., 241.- Mundibur.
S. Pelri Condomiensispossessionesconfirmat,ibid., 668. diummonasterio inferiori concessum,ibid., 242. Do-
Suscipit monasle.riumFontis Avellana?subsua pro- nat collegiata?ad velerem capellam Ralisbona?villam
teclione, ibid., 669. Bulla pro ecclesia S. Auberti Welchinain p3goNordgowesilam, ibid., 245. Donat
Cameracensi, ibid., 675. MunasteriumS. Michaelis episcopo Brixiuensi villam Teigni prope Ratisbonam,
Pisanum tuendum suscipit et ejus bona et jura confJr- ibid., 244. Pra?ceptumper quod Burcbardo Worma-
inat, ibid., 681. Privilegium pro monasterioS. Sal- tiensi episcopo atlribuit omne pi.-cdium quod Olto dux
vatorisSeptimiani, ibid., 682. Pro monasterioS. Cru- in ipsa civitate
obtiuebat, ibid., 245. Pra?ceplumper
cls Kimpp.rlegiensi, ibid., 684. Pro monasterio S. quod regium bannum conceditWormaliensiecclesia?in
Benigni Divionensi, iM'd.,685 Pro Casinensiccenobio, silva Forehahi,ibid., 245.
ibitl.,888. Pro monasterio S. Zenonis Pisan., ibid., Privilegium domni6GodesdihuiHerifurdensismona-
698. Confirmatomnia privilegia Panormilana?eccle- sterii abbatissa? concessum, CXL, 246. Privilegium
siae, ibid., 702. Privilegiumpro ecclesia S. Quinlini, pro Nova Corbeia,t'Mrf.,217.Pro ecclesia Paderbor-
ibid., 704. Pro ecc!esiaS. Sopbia?Benevenlana,ibid., nensi, i'M'rf.,248, 219. Sigifredo epi-copo Parmensi

1.710. Privilegium confirmalionisbotiorumimmunila- abbaliamNonantulanamlargitur, tM(i.,250. Privile-
tumque monaslerii Hirsaugiensisquod sub protectione gium pro ecclesia Hamburgensi, ibid -r Diploma pro
sedis apostolica?recipitur, iMd., 714.'Bulla pro mo- parlhenone Mulenbechano,quo privilegia eidem ab Ar-
nasterio S. Petri Juncellensi,iWrf., 717. Privilegium nulfo el Ottone II imperatoribus concessa confirmat,
pro monasterio S. Benedicti, iWrf., 718. Privifpgia liberameligenda?

abbafissa?poleslalem tribuil, t'Md.,251.
cecjesia?S. Atidomariin Arthesia, cnulirmat,iMd.,717. CoiifirmaL monasteriiS. HavonisGanden-
Privilegiumpro ecclesia S. Pauli Romae, tWrf., sis ordinis S.possessiones Benedicli, iMd., 252. Diplomaconce-
Privilegiumpro eccleMaS. Audomari,iMd., 728. Pri- dens Adalberonicomili
bannum super agrestes feras,
vilegium pro monaslerioVindocinensi, ibid., 729. t'Md.,,254. PrivilegiunxFrederema?

abbalissa?conces-
Conlirmalinprimatus ecclesia?Viennensis et concessio sum, ibid., 255. Diploma monasteriovirginum Kemi-
privilegiorum,ibitl., 751. nadensi concessum,256. Ecclesia?Comensisprivilegia
85 INDEX IMMUNITATUM, ETC. 8(5
conflrmatel possessinnesauget, iMrf.,257. Diploma exlra urbein ISanibcrgensemsila, ibid., 520.Abbatia?
per quod pra?diumPipinesdorl!' ecclesi.e Woimatiensi S. Vitoni possessioneseonfirmal,tMd.,521. Confirma-

confert,iMd., 258. DonatVeteri capella?quodriamsui tio jurium ac privilegiorumascelerii sacrarum virginum
juris pra?diumin Norfgoweet quidquid in duabus villis LucensiumS. Salvatoris,ibid:, 592. Bernardo comili

Durninet Mantalahipossidebat,t'Md.,260. Donatmo- Parmensicurlis Neromiana?possessionemasserh, ibid.,
nasterio inferiori pra?diumin rurlibus Ralisbon., id est 525.Jicclesia?Paderbornensicurtem Honsteriedonaf,
in RegensburgerBurgfreden,ibid. MoriasteriumStei- 525. Ecclesia?Bambeig duo loca Schwarzeiifeldel
nense, ex Duellio translatum,ab Henrico IJ dolalur et Wellendorf in pago Nordgov, ibid., 326. Alberico
enclesia? Bambergensi subjicitur,ibid., 261. Confir- episcopoComensi curlem seu villamParzanorumlargi-
mat fundationemcollegii canonicorumin ec.clesiaS. lur, iMri., 527. EcclesiaParierhorneusipra?diaqua?-
Crucisl.eodii, faclamper Nolgerum Leodiensemepisco- dam confert, iWd , 328,529,5J0, 551,332, 559.
pum, iMd., 261. l'ra<dia quaedam donal monasterio Diploma pro abbatia S. Pelri de Piro. CXL,353.
Allahensi,tM'd.,265 Innovatpnedeeessorum suorum collegiata?ccclesia?Prumiensis,ibid., 557.
immunitaleset privilegia monasterioS. Maximinicon- Fuudalio et eoclcsia?Trevirensicoufertcurlem Confluen-
cessa,iWd, 266. Ecclesia?Comensisprivilegiaconfir- Popponi tiam cumomnibus pertiiientiis, iMd , 558. Aquisgra-
mat et possessionesauget, iMd., 267. Praceplumper nense canonicorumS. Adelberli collegium fundat ac
quod universas Ecclesia?Wormatiensis possessiones
ibid,, 540. Possessionesabbalia?S. Gisleniin
eidemconlirmat,aliasquesuperaddil,ibid , 268. Not- dolat, Hannonia confiimat,i'Md., 341. Locum Perga, qui
gero Leodiensi episcopoejusqtie surcessoribus confir- o!im ad Veterem caiiellam spectabat, donat Ecclesia?
mat abbatlaset ecclesiascollegiatas,LobiensemS. Hu- Babenbergensi,ibid 512.
berti, Broniensem, Gemblacensem, F osseusem, Malo- Tegernseensiilttosregales , DiplomaQUOmonasterio
mansosin Liupana sitos con-
niensem, etc, iMd., 269. Sub suo muudiburdiosusci- dnnal,iMd., 345 Privilegiumpro duabtismansissitis
pil l.andulphum Cremonensemepiscopum,ibid , 271. jnxta Liupana, ibid., 544. Privilegiumpro ecclesia
MonasterioSteinensi donat locum Kircheim,ibid.
Diploma quo Ecclesia? melropolitanaiCameracensiac nensi Miniiganlefordeiisi,t'Md., 513. Kcclesia?Paderbor-
abbatiam Sceldice
Herluino episcopoejusque successoribusdonat comita- ibid., 316,550,556. Monasteiio donat.curlemHanimonstedi,elc,
lum Cameracensem,ibid., 275.Littera?de erecto a se noviler ab FarfensiS. Maria?res
monachisacquisilas,suo diplomalecon-
Bambergensi, ibid. Benefacil Thorensi fimat, ibid.,ipsis
episcopatunobilium Abbali Allahensi pradia qua?dam
virginum canonicarumcollegio ad Mosam,275. conferl,ibid.,347. 549. MonaslerioS. Emmeranniomnia
Donat abbali3mKitzingensemarchiepiscopatuiBam-
bonageneralim confirmat,t'Wd.,557, 358. Donatmo-
bergensi,ibid. Superiori duas terras prope Rafisbonam,ibid.,
Fundalioqua?dama se facla, CXL,276. Queirdam nasterio concessum Anialo Salermitano archi-
sua?proprietalis locum Pleringum diclumdonatad sli- 559. Diploma
pendium canouicorumBabenbergensium,t'Md.,277. - episcopo, per quod ei confirmatomniajura, ibid. 360.
eremtlarumCamaldulensiumconditori,abba-
Abbaliamsuijurisseu veteremcapellamin propriumdat Romualrio Benedictiiu Alpibusad Bifulcumsilam conflrmal,
ecclesia?Babenbergensi,a se erecta?,tMd., 273. Prie- tiamS. , 562. Privilegium
ceptum per quod Ecclesia?Wormaliensiallribuil quid- ibid 563. pro monaslerio S. Sophia?
Ecclesia? Bamliergensidonat
quid Becelinus comes in beneficiumpossedit, tWd. Beneveiilano,
pra?diumHormunze,
ibid.,
quod a Popponearchiepiscopoarce-
Diplomaquo Ecclesia?Wirceburgensi tradit Meinungen peral, iWd., 566. Monaslerio Eplernacensi conlirniat
et Walidorfproaliis bonisin pago Ralenzgauuovo Bam-
bergensi episcopaluipermissis,:'M'd., 279.Privilegiura jus moneta?,ibid., 567. Diplomapro abbaliaMosoma-
iMd., 371. Ecclesia? Pcrg: nipnsis privilegia
pro EcclesiaVicentina, iMd , 280. Baldrico episcopo gensi, / M'd , 574. Monasterii Mnrbacensi<
Leodiensiet Baldrico comiti dat bannum bestiarum in confirmat, et abbalis
privile-
575.Ec-
silvisquas possidebanl,iMd., 281. Donat monasterio gia jus eligenrii cnnfirmat,iMrf.,
cJesia?Paderbornpnsi pra>diumSleini donat, t'Mrf.,577.
Nif.deraltacensieeclesiamparocbialemin Mandracliiog Privilegiumpru ecclesia Paderbornensi,378, 579.
cuii decimiset mansnm,ibidem, etc, tMrf.,282. Do- Ecclesia? Novariensis privilegia el possessionesconfir-
riiil monasterio Prul prope Italisbonammansumrega
lem in villa Genslall., t'M'd.,283. Donat ec>lesia? niat et augel, 382.
Mambergeusi locum Lilchtowain pagoNorlgow situm, HENBICUSIII, imper. Privilegiumpro monasterio
t'Md.. 2H4. Pra?cep!umpro ecclesia Cremonensiet Corbeensi el parlhenoneHerifordensi,CI.I, 1085,1089,

abhaliaClassensiS. Apollinaris,t'M'd.,286. Privilegia 1096. MonasleriiSLabulensis possessionesel immuni-
abbali Goriehardoconcessa,ibiti., 287, 288. Ecclesia? tales confirmat,iMrf., 1091. Privilegium pro mona-
Nortwaldsita?in eremo multapradia confert,ibid., 288. sterio S. Petri Mindensis,ibid., 1094. Confirmalio
Parthenoni Obermunsler per ipsum a funriamenlo jurium et privilegiorumManluanaeEcciesiae,iMrf.,1097.
perfectoef in pra?seulia sua consecraloquamdam sui Diplomaquo oi/iniabona confirmalmonaslerioVero-
juris curlem Salach donat, t'M'rf.,289. Pra?diumCla- nensii S. Zenonis, i6irf., 1100.Canonicis Palavinis
rissa EcclesiseBambergensidonat. iM'rf.,290. Privi- eorumqun Ecclesia?privilegiacnnfirmat, ibid., 1102.
legium pro ecclesia Altaliensi, iMd., 291.Diploma pro canonicisS. Salvaloris, ibid., 1105. BernarrioId.
dalura pro monaslerio Tegernseensi, 292. Diploma Patavino episcopo jiiscudenda?pecunia?elargitur, ibid.,
per quod integrum comilatum in pago Lobedengouve 1107, Diplomapro SanctoMaxiinino.Interventu I.eo-
reliquis Ecclesia?Wormaliensisditionibus aiijic.it.ibid., nis IX papa? resliluit monaslerio S. Maximinicurtem
295. tPrivilegiumpro ecclesiaParierbornensi,iMrf. Prichinas, et plures villas confirmatad usus fralrum,

Donationespiaa Henrici ipsiusinet regis et tradifio de ibid., 1110. ConlirmatmonaslerioBrunwilrensidona-
Foresli Zunderenhart,el rie Marca Lupencc, iWd,294, lionem faolam a Richeza regina Polonia?,iMd., 1111,
295, 296. Diploma quo conlirmaturabbalia Flerinen- 1115. Diplomapro monaslerioS Maximini;adversus
sis qua? est Benediclinorumiu dicecesi l.eodiensi, ibid., advocalosquorumjuri et privilegiis limiles ponit, t'M'd,
298. Donat ecclesia?Bambergensilocum Irnsingin 1115.Diplomaque cleruniVolalerranuma j'urecomi-
paizoKebsgowe et in comitalu de Witlelspach situm, tum eximil el ecclesia?Volalerrana?omnia illius jura a
tbid., 299. Privilegium pro monaslerio b. Benedicti privilegiaconfirmat, ibid.,1117.Jd.proccclesiaVerccl-
Monlis Casini, ibid., 500. Ecclesia?Bergorncnsis,a lensi, ibid., 1118. ArimannisManttianis jura ac im-
Reginfredoepiscopomalehabita?possessionesetprivilegia munitates confirmat,iMd., 1120. DecanonicisEccle-
curlem sia?Cremonensis,iMd., 1121. Privilegiumconcessum
confirmal,iWrf.,502. Ecclesia?Paderboniensi 1122.MonasleriiPrumiensis
Berneshusonconceriil,iMd., 505. Istius Paderbor- Ferrariensi populo.tMrf.,
ne.nsis ecelesia?privilegia ct possessiones eonfirmat, confirmat privilegia et possessiones,ibid., 1123. De
tWd.,304. Petro episcopo et abbati S. Michaelisin monaslerioSlabulensi,ibid., 1160.
Porcariana, bona sua et jura confirmat, iWd.,503. HENRIC.US IV, imper. Privilegium pro Ecclesia-
Diplomapro monasterioS. Salvatoris Fonlena? Taonis, Hamburgensi,CI.I, 1159. Pro ecclesiis S. Pelri Min-
tWd.,300. Arimannis Mantuanisprivi!egiaconfirmat, donensi, Paderbonensis,monaslerioStabulensiconfirmat
iMcf.,507. EcclesiieHambiirgensis pririlegia confir- antiquorumregumprivilegia,advoratoruraStabulensi oppressiones
fliat et augel, t'Md.,309. TarvisiiiaeErclesia?privilegia velal, jubetque ut duobus monasteriis, et
confirmal,ibid., 510. EpiscopoNovariensijura Eccle- Malmuiidario.uniciissitabbas,ibid., 1113. Privilegia
sia? sua?restituit, ab Arduino roarcbioneablata, iMd., pro ecclesiisOsnabrugensi,ibid., 1144, 1146. Confir-
5ll. Ecc.lesia?Savonensis possessionesconfirmat et malioprivilegiorumeljurium episcopoPatavinoel ejus

anget, t'Md.,513, 314. Privilegium pro monaslerio
ecclesia?,t'Mrf.,1149. Privilegium Petro abbati con-
SS. Petri Laurenlii et Columbani,tMd., 514. Litlera? cessumpro monaslerioS. Eugenii in comitatu Senensi,
quibus abbatiamde Schwarzachtradil.possidendamWe- iMrf,1150. Diplomaquo jura omnia ac privilegia
renhario episcopoArgenlinensi et successoribusejus, I atfensicanobio conlirmatet auget, iMd.,1155.Id.pro
tWri.,317.Donatabbalia?S. Michaelisprsediaqua?dam monaslcrioS. ZenonisVeronens,, ibid., 1159, 1162,
87 1NDICES PATROLOGI^E SPECtALES.' INDEX CXXIV. 83
DonatioCastriNoviCampitelli, et Scorciarolifacta Cononi Confirmatiofundatinnis Bpyronensiseannnicas,ileni
Manluano episcopo el ej'us ecclesia?, ab Henrico IV benedictionisabbalialiset investitur cum virga paslo-
tmperat., /Md, 1103. Diploma confirmatorium quo- rali concessio,ibitl., 1512.MonasteniAltahensisliber-
rumlibetjurium Ticinens.ecclesia?,ibid., 1161. Pecre- tatem conflrmat,ibid., 1314.
tumpro tutela quQrumdambonorum,admonachosSancta? INNOCENTIUS II, papa. Diplomatapro monaslerio
Justina?,Patavinipspe.ctanlium,CLI, 1164. Cluniacensi.CLXXXIX, 1062,1064,1063.
HILDEGAHDIS,regina. Donatio pro monaslerio
HORMISDA,papa. Salluslium consliluil per pro-
Sancti Arn lfi. XCVTII 972. vinciasBrelicamet LueilaniamSeriisapnslolicae vicarium,
HONORIUSI, papa. PrivilegiumBobiensicrenobio LXIIf, 425. Juslini irnperaloris sollicitudinem de
datum, LXXX, 4 83. concilianda et
pace commendal, coeptis monet insisten-
HONOIUUSII,papa. Ecclesia?S. VincentiiBergo- dum, ibid., 428. Justini sltidium erga ecclesiasticam
maliscanonicorumproteclionemsuscipit, et possessiones pacemlaudet, t'Md.,465. Epiphanio Constantinopoli-
juraqne confirmat,CLXVI, 1217. De monaslerio Rhe- lano episcop.vicariamsedis apostolica?pra?fecl.uramIn
nangiensi, iMd., 1219. ConDrmaliosuper abbatiam recipiendislapsisdelegat,-tMd., 515.
et electionemabbatisin Salfeliisecnndumquod institu- HUGO(S.) episc. Lincolniensis. Chartadonalorura
tum est ab Han<ne Coloniensiet a Sigefridqarchiepiscop. concessionesrecitans el confirmans, Cl.III, 1113.
Moguntino,el iucorparatiosuper parochiam Neuhofen Cbarta donatorum concessionesmonasterio S. Ofwaldi
et Crolup,et quod nnllus in lerritorio, vel jurisdictione de Bardencyrecitans et confirmans,ibid., 1118.Charta
domni abbaiis ecclesiam fundet seu consecret, neque eonfirmationisdonationumpro ecclesiaS. Andrea? Nor-
canes pascanlur,nec venatoribusslipendiadentttr, iWd., thampt. iMd.,1120.Coniirmalio de ecclesiade Waldens
1220. Privilegia pro congregalione Camaldulensi,et ibid., 1122. Confirmalioecclesiarumde Thorneberg
pro ccenobioCluniacensi,iM'd 1225,1225,1228, 1229. et DodefordmonaehisLuffeldensismonasterii, iMd.
EcclesiamMnnteFerelranam, sub Sancta?Sedistuiliu- Charta de confirmationerionationisRodnTfide Abi ad
ne suscipil, iMd., 1252. Privilegium pro canonica abbatiamconstruendamapud Granefeid,ibid., 1122.
Portuensi, et privilegiaantiqua pro abbatia S. Wulbur- HUGO,Lugdunens.archiepisc. LiLlera?de ecclesia
rcnovantur et amplificantur,tWd.,1255. Monasterii Sancta?Fidis de Caslelleto dala monasterio Concliensi,
fis. Pauli de Argonpatrociniumsuscipit bonaqueconfir- Cl.VII, 509. Liitera?ad Hugonemarchiepiscop. Bi-
mat, t"Md.,1257. MonasleriiS. Marlini Ahusani pri- suntin. pro monachisS. Benigui Divionensis,t'M'd..516.
mam fundationemeonfirmat,ibid. De fundalionecella? Chartade absolntioneFulconisAndegavensiscomitis,
S. Maria?Brisacensis,iMd., 1259. MonasteriiS. Udal- iMrf., 517. EcclesiamS. Desideriiin Brixia Clunia.
rici Neresheimensispossessioneset privilegiaconfirmat, censibus donat,iMd., 518. Ad abbatem Senonensem,
ibid., 1240. De monasterioSavigniensi, ibid., 1241. pro abbate S. Petri Vivi,ibid., 522. Donatiodeecclc-
De EcclesiaEboracensi,t'Md., 1242. De Ecclesia sia S. Germani,iMd.,527. Charta donationisecclesKB
Ravennatis,iMd., 1243.DeLincolnensiecclesia,ibitt., S. Joannisde Bruillolisabbalia?Saviniensis,ibid.
1245. Privilegium confirmationis possessionum et INNOCENTTUS III, papa.Confirmaliosuper quibus-
bonorum monasteriiS. TbeodoriciRhemensis,iWrf.,1217. riam ecclesiisprasposilura?Calocens.Ecclesia?de capi-
FVatrumS. Maria?Praemonstralensisdisciplinampos- tuii concensn collatis, CCXIV,23. De confirmatione
sessionesqueconfirma!,ibid., 1249. Conlirmalio
fun- senlentia? lata? per legatos curia?Romana?conlra Mar-
dationis ecclesia?Capenbergensis,iMrf., 1251. Privi- covaldum, iMd., 51. Snper concessioneet conflrma-
legia pro ecclesia S. Maria?Placentina?,iMd., 1253. tione Abolensis monasterii, ad Romanam Ecclesiam
MonasteriumS. Blasii in protertionem apostolicamre- pertinentis, tWd., 37. De confirmationeprivilegii
cipitet confinnat liberam advocaliam, i Mrf.,1254. De presbyterisdecaualiis de Sparton. concessi ab episcopo
monasterioWilblingense,ibid., 1237. Rogerio archt- Carnotensi,ibid., 40. Deconfirmationeconstitulionis
episcopo Pisano resliluit. jus consecrandnrumepiscopo-
facta?inler archipresbyterum et canonicosPerusinos,
rum Corsicanorum,palliumque concedit,iMd, 1261. /Md., 41. DeconfirmationeTurritanen., Calaritan. et
Petro abbati ClunUcensemabhatiamasserit, ibid., 1265 Abonen.provinciarumprimatus, /Md., 49. Derela-
Privilegiumpro parlhenone Fonlis Ebraldi, ibid., xatione senlentia? quam legalus ecclesia?Romana?in
1268. MonasteriiS.IIdalrici et S. Alra?Crenzlingensis episcep. et in ecclesiamZamorens.tulerat, iMd., 51.
disc.iphnam, et privilegiaconfirmat,ibid., Conflrmatelectionem Adelmi in episcopumPic.tavien*,
possessiones oxnobioSf

1270. Privilegium pio 1'etri Carnotensis ibid., 65. Confertquamdamprapbendamin ecclesia
de pltiribusab eo coiifirmatisecclesiis,iWd.,1273. Antuerpiana, ifcid., 78. Confirmatfundationem et
Bulla, seu diplomaquo abbatia?
Spanheimensisfundatio privilegialiospitalisSanctiSpirilus.iMd.,83. Confirmat
confirmatur,CLXVI,1274. De bonis canoniceromFa- fcedusinler Philippumregem Francia?et comilemFlan-
venlinorum. t'Md.,1277. >Ecclesia?Trevirensis privi- dria?, ibid., 117. CcenobiiSancliVedasii slatuta el
legia possessionesqueconfirmat,et Mainero archiepisc. laudabiles ccenobiiislius consuetudines confirmat et
concedit ut palliopra?ferondaque cruce
ulalur, alque in approbat,iMd., 122. ConventusVirziliacensisconsue-
constitulis ecclesiae stationibus cum naccoalbo equilot, ludines veleres et laudabiles approbal, et novaiis privi-
ibid., 1278. Tyriissignificatse Willelmum T.vri arclii- legia confert, ibid. De immunitate et privilegiis
episcop.electum, et a patriarchaHierosolymitano conse- monaslerii B. Maria?Virziliacensis,t'M'd.,151, 152.
cralum, pallio donasse, iMd., 1280. Privilegiiim pro Couflrmalioconstitulioniscujusdamsuper fructibusbene-
ecclesia S. Sepulcri Hterosolymitani, ibid., 1281. ficii Ivonis, ibid., 158. RobertumS. GermaniPari-
Flerefliensemabbaliamsuscipitin tulelam Seilis aposto- siens. abbat. et ejus fratres recipit sub proleclione
Jica?,ejusque possessiones confirmat,i'M'd.,1281.Ad apostolica, veteraqueprivilegia, non paucis additis
Lndovicum,V! Francor. reg. Henricum regis filium confirmat, tMd , 151. MonasteriiS. Dionysiijura et
elericum in suam protectionemsuscipil, ibid., 1286. privilegiaoonGrmai, iMd.,154. Confirmalsententiam
ltiilla pro confirmationeecclesia?et.boiiorumSteinfeldia?, latam per cardinalem S. Maria?in causa P. et Jacohi
iWd., 128S.Hospitalemdomumet ecclesiamS. Maria? clerici Papiensis, jfud., 160. Indulgelur eonvenlui
riiiccesisCenetenensissub proteclione Sedis apostolicie S. Germani'Aulissiodorensisquori sacrum chrisma et
siiscipit, ibid , 1289. Regulares canonicosin monaste-
oleum atque consecrationes ab alio cafholico episcopo
rio AgaunensiconslitntosconflrmaL,ibid., 1292. Pri- accipere liceat, si Anlissiodorensisgratisimperlirenolit,
vilegium pro .ecclesiaS. Petri Bononiensi, iWd., 1293. iMd., 105. MonasterioS. Trinilatis Cervifrigididata
Bulla pro Vinducinensimonasterio, ibid., 1294. bona, in pios usus conferenda, auctoritate aposlolica
MnnasteriumS. Maria?de Curatio tuendum suscipit, confirmantur,i'M'd.,215.Consulibus,.iudicibus et populo
quique diebus quibusdam monasterium adierint, iis Benevent. confirmatslatulum de palatio judic.um et
'eiiiumetquinquagiuta annos de injunctisrelaxat pce- tabellionum.iMd., 218. Ullrasilvanoepiscopo confii-
nilctiliis, ibid., 1298. Privilegia pro monasterio S. manlur privilegia a Gregoriopapa sibi concessa,i'6id.,
M ria?Ameiunxbornensisel pro ecclesiaS. Martini Tu- 228. De Saiicta?Osyta?de Chucordiuiset privilegio-
ronensis, i'M'd.,130.1. Ailefonso.Hi.spaniarum regi com- rum conlirmationeet hormavivendi,ibid , 240. Charo
mendatlegalumsuumllubertnmpresbyteruracardinalem, archiepiscopoMonlisRegalisejusque successoribuspri-
i'Mrf.,1502. MonasteriiS. Petri in Nigra Silva pro- vilegia indullaa pra?decessoribussuis confirmat.ibtd.,
initionem suscipit et privilegiaconlirmat,iMrf.,1304. 275. Alfonso episcopoet capilulo Auriens. confirmat
De ecclesiaHadmerslenensi,ibid., 1505. Privilegium stattitum illorumde numero canonicorum,ib d , 293.
pro Ecclesia Meldensi,ibid., 1506. - Pro monasteiio De privilegio et exemptione canonicorumBurgi S.
>. Georgii Pruefenengensis, et pro ecclesia Sancla? Duniini,ne ab episcopoParmensi vexentur, CC.XiV. 516.
Margarela?Bambergensis,ibib.,1307, 1508. Confirma- . S.
De privilegiis et immunitale erclesia? Nicolai,
tio fundationis ecciesia? Denckendoffensis,ibid., 1509,- ibid., 317. Confirmaldecretum quoddamregis Anglo-
-lienrici quondamimperatoris,de jurejurando a cleri- rum, ibid., 353. Petro Arusinensiepiscopo, confirmat
tis ocn dando legeiu olim datam coofirmal,ibid , 1311. statutum de sex pra?bendaruminstilutione,ibid,, 554 -
89 INDEX IMMUNITATUM ETG. 90
Upsalensi clecto, qualiter pallio utenfJumsit, ibid. in terram sanctam, tMrf., 970. Prasbytero eardinali
Nobilesviros Uguit et GuidonemMarchion.reciplt cnm tituli S. Praxedis confirmaturlegatio in Orieiitem,ibid.,
ipsorum subditis in protectionem apostolicam, tWd, 980. Abbati et conventui Dolensi ronfirmatur con-
359.Nobili viro Spalagran.Indulgelnr ei ut crenobium cordia inila cum domino Castrt Rodnlplii. ibid., 1018.
etordinem S. Benedictiintrare posfit, ibid. Sipontino Episcopo Viterbiensi.Confirmatiodotaiionis erelesia?
archiepiscopoconceditut ecclesiacollegiata convertatur S. Maria?de Polenzano ut castri Banaria? eidem per
iu coenobiummonachorum,iMd., 576. Monasleriide consulesVilerblenses facla?,iWd., 1087. Monasterium
Sore privilegia et donatipnesconfinnat,ibid., 399. SS. Pelri et Pauli et S. Augustini recipit sub I). Pelri
Becipit consules et populum Tudert. in protectiqnem prolectione et eorumbona et privilegia confirmal,ibid.,
apostolicam, el confirmatvelera eorum privilegia, iMd, 1l0l. De capituloAmallitano,ibid., 1104.Monasterit
400. Itegnum Hierosolymitanumsnb proleclione Jotrensis coiifirmantur pririlegia, ibid., 1155.Mona-
apostolicarecipit, ibid., 417. Santinm Portugalensem sterii SS. Petri eL Pauli Dorobern. ..rivilegia confir-
regem et illius regnum cumomnibusbonis illius recipil mantur, ibid., 1183.

sub protectioneapostolica.iMd.,419. EpiscopoPelra- Monasterio specum B. Benedicti concedit sex
goricensi dalur poleslas visitandi cotnobia, et ecclesias monefa?librasjuxla ex annuncensu Castri Porciani,(XXV,9.
constituendiet abusus corrigendi, ibid., 421. Clericis MonasteriumS. Lupi Treceiisis recipit sub B. Petri
S. Paulide Castro Cervarii, confirmal sententiam pro ejusque jura et privilegia confirmat,ibid.,
i lis latam circa jus baptisterii, ibid., 432. Ricardo Frotectione
I. Transactionem inler Auriensemepiscopnmet ar-
abhati et capiiuloCompendiensi.Ipsorumjurisdictio et chiepiscopum Compostellanum inilam apprnhat, ibid..
p-ivilegia confirmantur, iMd., 453. Corifirmaturin- Aurieusemecclesiamsub seriisaposlolica? protectione
stilutio pra?bendarumfacta in Ecclesia Dunelmensi, recipit, ejusque jura et privilegia confirmal, ibid.,
ibid., 427.SuscipilpraepnsitumS. Joannis de Cincilerio 18. De Pisana Ecclesia. t6i'd., 24. De monaslerio
et ejus fralres sub protectione apostolica,iWd, 439. S. Maria?Favenlino,iWd.,25. Sententiam a J. Magistro
MonasleMum S. Petri Corbeiensisrecipitin protectionem scholarum Aurelianens. ad hoc a papa delegato, in
siiain, tMrf..450. Certorum bonorum emptionem fra- causa electionis prioris Graciacensislatam, auctoritale
trum miliiis? Templi aucloritale apostolica confirmat, apostolicaconfirmat,iMd., 34. .
ibid., 467. Transaclioneminler commendatoremet sub proteclione apostolica rrciplt, LansgraviumThuringia?

fratresdomus militi?Templiet pnepositumel capitulum sferio de Beco confirmatS. Albini iMd., 46. Mona-
ecclesiam, ibid.
Magalonense olim inilam confirmat, t'M'd.}467. Ful- Cathedralem Archeruntinam erigil apud Maleram, ac
cnniabbati Corbeiensiconceditusumannuli, iMd , 478. Acheruntina?jungit, t'M'd.,67. Archiepiscopo
CanonicisS. Laurentii de Spello. confirmatsententiam ecc.esiaa beneficiain episcopatu Carleolensi corfirmat,
carilinalis super prioratu S. Laurentii, t'Wd.,499. Ragusinoibid., 58. Ecclesiam Oscensem reclpit sub B. Petri
MonasteriiFrancarumvalliumprivilegia et bnna confir- proteclione el enumerat et confirmatbona ad Ecciesiam
roat, ibid., 501. Demonasterio Boscandoncnsi,iMd., Oscensempertinentia.iMd, 78. Archidiaconi Merse-
50t. Monachosel domumSancLeTrinitatisCervi Fri- burgensis in episcopum eleclionemconfirmat,ibid.. 90.
gidi sub proleclione apostolicarecipit, tMrf. Panor-
mitanoar<hiepiscopo, curamet instau^ationemmonasterii HospitalibusS. Spirilus Magabonens.qua?damprivilegia
Panormitaiiicommiltil,iM'rf.,521.jPataviensi episcopo confirmat, ibid , 113. DomumS. Trinitatis Cervi-Fri-
riatiir potestas absolvendi incendiarios, iMd , 526. gidi in prolectionem suam suscipit, iMd., 151. Ma-
CapiluloXanctonensiconfirmaturcouslilulio de quadra- gistrumGualfredum, clericumS. Mauriciide Tarbudiato,
genario numero canonicorum,ibid.. 545. suscipit in proteclionem,'Md.,110. MonasterioVila?
De privilegiorumconrirmationefactaDnnato Aladensi Magna?jurisdiclionem lemporalem in Villa Magnaron-
ep:scopo et ejtis successoribus,CC.Y.IV, 518. Pro ab- fert, iMd. ibid Hisrosnlmitanoregi commendat Ecclesiam
balia S. Marie de Casa Nova,ibid ,550. Pro ahbatia Tyrensem. , 148.EcclesiaeTvrensi decimascon-
Derefordia, ibid., 564. Pro eeclesia Corcaiensi,ibid., firmat, ibid., 149. Monasteriide Flore possessioneset
563. Pro cuenobioS. Berlini, ibid., 577. privilegia coufirmat,iMrf., 151. Faclam unionemmo-
Balduinusconies Fiandria? et Maria uxor ejus reci- nasterii deCarareto cum ordine Cislerciensi Gnnfirniat,
piunlur sub protectione aposlolica,CCXIV,585. Mo-, ipsorum iMrf.,189. Cisieriensesrecipil in proieclionemsuamet
nasierium de Calatrava recipit snb sua protectione hona enumeral.iMrf.MonasferiumS. Columbae
apostolica,iMd., 5J0. -r- Confirmantnrstatuta episropi de Hay recipit sub proteclione sedis apostolica? et bona
Oxomensisfaca in ecclesia sua, iMd., 604.Decanus ad ipsum pertinenlia enumerantur, tMrf., 195. Pra?~
Toletanus recipilur sub prolectione B. Petri et seriis nestino episcopo confirmal scolaslriamEcclesia?Mogun-
apostolica?,t'M-d.,606. MonasteriumS. Mirhaelissub tinap, iMa., SsOS. Mnnaslerii Corbeiensis privilegia
AbbatimonasteriiCorbeiensisconcedit
apostolica?sedis proteclione recipilur, iMrf.,607. Pro eonfirmat.iWrf. ArchidiaconumVicen-
monaslirio S. Pelri de Insula confirmanLurprivilegia, facullatemulendi annulo.iMd.
tinum confirmat,/Md., 225. EcclesiamS. CrucisCo-
ibid.. 610. Pro ecclesia Sagiensi, iWd., 615. Pro limbriensis
cicuobios. Petri Eugubini, iWd., 618. recipitsub B. Petri proteclione et enumeran-
MassiliensisEcclesia?confirmanlurpririlegia, (.CXIV, de lur bonaad ipsamspectanlia, t'M"d.,232. Monaslerium
610. De monasterio S. Crucis, ibtd., 645. De mo- Clorelis suscipil sub sua prnieclione, iMd., 240.
nasterio S. Maria?de Cannelo,iMd., 650. De ecclesia Michae.lisubdiacouopcclesia?de Caslrisbeneficiiposses-
B. Maria?de Rocca, ibid., 651. De monasterio SS. sionem auctoritate aposlolica confirmat. ibid., 258.
Sergii et Bacchi,iWd. De monaste.rioS Maria?Aqui- Privilegiumquo Leoni,apostolica?sedis legato, conce-
leiensis, iMd., 664. De nionasterioS. Crucisde Wal- ditur facnltasungendi in regem CalojoanncmBulgarorum
Ihan, iWd.,665.ArchiepiscopiWellensisconfirmanlur regem, CCXV,277.Archiepiscopum Trinovilanumcoii-
privilegia,iMd., 672.--De monasleriode Walthan, ibid , stituil primalem totius .Bulgaria? Blacca?,mitli!queilli
et
674, 675. Dalas a rege Bracarensiecclesia? decimas privilegiumhirjusmodi, lM'd.,280. Anaslasioarchiepi-
confirmal,ibid., 691. ClericisS. Chrysogonipriviiegia scopo Be'esbudiensi mitlit pallium, ibid., 292. Pro
coulirmantiir,iWd., 706 Andrea?Acheiuntino archi- archiepiscopo Trinovisanensi,iMd.,294,Prioremel fra-
diaconoconfirmatarchidiaconatumcum omnijure, iMd., tres Ilospitalis.de Thuregano recipit sub proleclione
711. l.iciicomitem recipit suh protectione aposlolica, sua, ibiri., 500. Pro priorissael monialibusde Rues-
ibid; 712.Abbatia?S. Maria?de Ferraria confirmat perra, ibid., 502. Translationemepiscopatus Lunensis
piivilegia, iWrf.,857.TheobaldoepiscopoAmbiane.nsi, ad Sarzanamaucloritale aposlolicaconfirmal,ibid., 306.
statultim el ordinalionemqitumdameoiiDrmat,iWd.,817. EcclesiamS. Crucisde Slampissub sua proteetione re
CrenobiiS. Pelri Engubin.confirmatvetera privilegia, cipit.CCXV,512.Deerclesia S. StephaniFanensi,i'6id.,

ibid., 852,Wi Jelmod Hieriapresb.vler, recipilur sub 315. De ecciesia Ariminensi,iMrf.,521. Thoma?de
proteclione apostolica,iMrf.,858. Ccenohiide Maria- DiscecaiionicoVuellensipra?bendamipsi ab arcliiepiscopo
rlura privilegia confirmanttir,ibid., 859, Guillelinum Ehoracensicollatamauctoritaleaposlolicaconfirmat,tMrf.,
de Monlepessulanodominum recipit sub prolectione 552. Privilegia regi Bohcmorum ab imperatoribus
sedis apustnlica?,iftid.,861. Priori et capituloSegun- concessa et ab Ottone nuper confirmata, auctorilate
linis Deconfirmationequorumdamrcddiluum, iWd.,913. apostolica condrmal, iMrf.,559. Magislrumel fratres
Ecclesia?S. Maria?rie Chirbericonfirmanturprivilegia, Hospitalisde Bekekeq recipit snb sna protectione, ibiil.,
t"W"d 9*4. Aymouemdoininumde Cicala recipit sub 344. Capilulo S. Ca?cilia?senienliam qua?in ijjsorum
protectionesua, ibid., 945 MonasteriiGrandimontensis fiivnremlala est iu quadam rausa eum ecclesiaS. Lau-
privilegiaCQnfirmaiilur, ibid. Senonensiarchiepiscopo. rentii in Pusciola confiimalaucloritale apostolica,iWrf.,
pro absolulione Nivernensis episcopi, ibid., 261. 353. Petrum de Parisio capellanosupra pontem Lin-
Electio archiepiscopiMoguntiniconflrmalur, tMd., 964, colniensem recipit sub prutectione B. Pelri, iMd.. 362.
969 Cabilonensiepiscopo et abbati Cisterciensi.De MonasleriumS. Andrea?de Arce recipil snb prote-
absoiutione abbatis S. Sequani, de volo transfretandi clione et enumerantur bona ad ipsum spectantia, tbiti..
91 INDICES PATROUIGI.E SPECIALES. - INDEX CXXlV. 92
368. Ad CapllulumVicenlinum. Pra>posituramVicen- srdis aposlolica?protcclione recipilur cum omnibus
tinam Nicolaosubdiaconosuo, auctoritate apostolicacon- ejiis bonis, libertatibus , immuiiitnlibiisac privilegiis,
firmat, iW.I.,582. EcclesiamFiircone.nsemrecipitsub t.'.id.v1122. De inonasleriode Radingia,ibid., 1125.
sua prolectione, etejus possessioneset privilegiacou- Monasleriosanctimonialiurnde Sexen concedunttir pri-
firmal, CCXV,596 Carolum canonicumAquileiensem vilegia el coiilirmaulurliberlates el immunitates,tMd.,
xecipil sub sua proleclinne, ibid., 451. 1153.
EcclesiamLelliglenuensemrecipitsuh sua prolecl.ione, Similiaqna?damadlincsopersunt in tomo CCXV,et in
CCXV,
432. De conventu HospilalisRhicenarii, iWd, tomisCCXVIetCCXVH.etdehispro isto papa salisjam

455. De monailerinS Maria?tle Botrano, iMd , 459. dicla siint.
DemonasterioMonlisMajoris,iMd., 466.De ecclesia IRMINA.abbafissa, Chartaqua Villibrodo Ultraiecli
Fellrensi, ibid., 504. pptscop. concedit quidquidpossidel in villa Slancheim,
Uicardo, a libati Cnmpendiensi, indulget usumrnilra? et CXXXIX. 537.

annuli, ibid., 504 Fratres Hospitalis S. Jncobi de JOVNNESIV, papa. De paschate mere catholica
Colle Bertanni recipit sub sua proteclione, l'Md, 509. celebrandoet reviviscentePelagiana ha?resi diligenler
Conlirmat palriarcham C.onslaiitinopolilanum, iMrf., cavenria,LXXX,601.Ul tnonachissuorumecclesiarum,
512. Abbiili Cluniaceiisiconceditfaculialemul iu ab- sacerdolesinsliluere liceat, t/)id..608.
baliisad Cluniacensemonasterium perlinentibns, possit JOANNESVIII, papa. Asserit qua?damEccle.sias
corrigere corrigpnda,secuiidum Deum el B. Benedicli Ravennatipra?dia, CXXVl,653. Privilegia Romana?
regiilam,ibid , 5->6. Priorem ac IralresVallis -
Caulium Ecclesia?monnisicenlum aniiorumpra?scriptionetollun-
sub B. Petri protectione accipit, iMrf.,551 Monasterii lur, ibid., 654. MonasteriumFuldense cum universis
S. MariiedeCharilale possessioneselprivilegiaconfirmat, cellis, ecclesiis, decimis, ctirlibus , aliisque rebtts ad
tMd , 557. MonasleriumWinioniense sub sua prote- idem pertinenlibusexemptumac Iiberumiteratodeclarat,
elione stiscipil,ibid., 561.Thomsepatriarcha?Constan- t'Md657.MonachisS. VedasiiAlrebatenstsconlirmat
tinopoliiano concedit facullalem absolvendi a censuris omnia
contenta in diplomate Caroli imperatoris, ibid.,
ob clerici percussionem, et inungendi imperalorem 658. Privilegium Ansegiso Senonensiarchiepiscopo,
Constantinopolitan.,ibid., 576. MonasleriumS. Pelri cttm ei conceditvjccs suas in Galliaet Germania,tMd ,
Cabilonenserecipit sub sua prolec.tione,elc, iMd., 590. 660. Conlirmat parlilionem monachorumS. Medardi
Abb.nissa?et monialibusrie Gandcrsheimrenovat Suessionensis,iWd.,660. Oretensis EcclesiaGallacia?
velera privilegiaet conlirinat,ibid., 598. Dominumde metropolitanaefficitur,iWrf.,663. MonachorumTor-
Guirchiarecipit sub B. Pelri proieclioue, iMd., 616. nutiensium omnia, vcl regia, vel episcopaliaprivilegia,
EcclesiamabAlferada fandalainsub proleclione,recipit, pontificiaauclorilale sancit,quibus addit exemplionem
tWrf. InilulgeturarchiepiscopoSeuoncnsiquod visi;et ab omni cujuslibet aiilistitisjurisdictione, ibid., 686.
Senonensem,et corrigat vitia, ibtd., 618. Approbatdonatinnemmonasterii S. Porciaiiiillis factam,
nmumhnspilalpmSancliRaineriiin jus et proleclionern iMd., 687.CommendatCaroIo
Brovinciam Calvoimperalori Wigbo-
accipit, i6id.,629 Remensiarchippisropoconfirmantur dum Parmensem episcopum,ibid., 699. Mlltit Carolo
ipsiusprivilrgia,inler qua?prsecipuumilludrecenselur ut Calvoimperatoripalmam,elc, 714. Privilegium mo-
solus Francorum regem iuungere ac coronare possil, nasterio et xenodochio Placenlino concessum,737.
ibid., 610. Tiiinensi episcopoarchiepiscopaliainsignia uleudacon-
Hospitalem domumS. Trinilalis
de Vernolio recipit cedit cum facultate vocandiad synodumarchiepisropog
sub stia proteclione,CCXV,662. De monasterioS Ju- Ravennaftnsemet Mediolanensem,ibid., 759.Theot-
liani de Perario, t'Md, C68. Deecclesia Agennensi, maro Juvannensi archiepiscopopallium concedit, etc,
ibid , 681. ArchiepiscopoBituricpnsi indulget ut servos ibid., 745. Ecclesia? Beredensis, in Anglia, privilegia
guos et Ecclesia? sna? clericos,a violeutamanutim
inje- confirmat,iMd. Confirmatbona monasLerioTornutiensi
ctionp possit absolvere,ibid., 726.Anliiiliacono Vien- o',im concessa, iWrf., 772. Epistola ad Rostagnum
nensi in Vivariensemepiscopumeleclo poleslatem facit Arelatensemarchiepiscopum,quo illi vices suas et pallii
alia beneficia ecclesiasiica,pra?ler archidiaconiimVien- usum concedit,775, 777.
nensem relinendi, i'M'd.,727. Confirmalurqua?dam Privilegiumpro monasterioS. jEgidii, CXXVI,792.
compnsitio iuler C presb.ylernm carriinalemet clericos Pro ecclesiaPiclaviensi,ne quisejusbona invadal,elc,
S. Laurentii inLucina, iMd.,759 MnnasteriumViudoci- t'Wrf.,796. Pro monasterioFloriacensi concedilur in
nense sub sua proteclionerecipit, et enumeraiiliirbona synodoTricassiua,iWrf.,797.
ad ipsumspectanlia,iMd.,747. Patriarcha?Hierosoiy- Wala?Metensi episeopopallium conceditcerlis diebus
niitanoconcedilurut inquavis provinciapalliouti possil, deferendum,CXXVI.798. Confirmatprivilegia Ecclesias
t'Wd., 7 52. Firmana? ecclesia?concedil iinmiinilates ac
Turonensi concessa,ifu'd.,800. Pnvilegium pro mo-

privilegia,iMd.,767. Lundensisarchiepiscopiquasriam naslerio Vizeliaccnsi.qno confirmanlurimmnnilalesilli
instilutiones confirmat, ibid., 774. Ecclesia?Nidrc- olim concessa?,iMd., 805. Pro monasterioSancli Mar-
siensis privilegia et concessioues antiquas confirniat, celli, t'M'd.,805.Pro monasterioPlacenlino,ibid., 821.
ibiU., 798. MonasterloPultariensi innovaturprivile- CarolomannumregemhortaUirnlin Vercellensiecclesia
giem anliquum,tWd., 850. Convenluide Cupro ordinis Conspectus cieetur episcopus,CXXVI,810. AdBrani-
Cislerciensisconfirmantur qua?dambonaeis data, iWd., mirum. SuscipiLeum ad Roman.i?Ecclesia?grcmium re-
870. EcclesiiRSlendaliensi corilirmatqita?danibona, deuiilem, el illi imperliiur benediclionein aposolicam
iMd.,882. MonasleriumS Ruflrecipil sub sua tpro- quam pelierat, t'Md.,841. ConfirmatJosephiepiscopi
teclione, iMd.,885.De Ecclesia S. Maria?Monlisde Astensisordinalionemqui aliascontracanoiiPsVercelien-
Gardia, ibid , 898. De monasterio S. Andrea?,ibitt., sis Ecclesia?fueral episcopus conslilutus, t'Md., 920.
901. Ecclesia?Papiensis confirmantur privilegia et AdclerumMediolanensem.Ree.ipitHadericumsub lutela
slatula, iMd., 905. Quod reges Aragonumcoronari sedis aposlolica?,et excommunicalomnesqui illi relejus
pnssintper archiepiscopumTarracnnensem,ibid., 915 ecclesiismulesliaminlulernnt, ibid , 926.Visilationem
MonasleriuniSS. IiinocentiiimelAnastasiiiiiGandcrsheim Faveiiiina?ecclesia?, pastore destilulse, ejusque curam
recipit sub protectione sedis aposlolicie,t'M'd.,919. coinmiilitJoanniepiscopoFicoclensi, donecnovuspaslor
Domumhospilalemde NovoCastrode Driencourlrecipit eidem praficialur, ibid., 931.Constitutio de jtire car-
in proteclionem suam, 9tt. Fralruin Leprosorumde dinalinm, t"6id., 942. Privilegium pro monaslerio
Vailiacoconflrmanlttromnia bona, ibid , 1019. Fra- MontisCassini, iMd., 950. Embolumut Carolus rex
tiibus mililia?Templi confirmattir donatio Satalia?eis regem Carlomannumconfirmet in Romana?Ecclesia?di-
facta per Venelos, ibid , 1019. KpiscnpoSamaria1con- lectione, iMd., 958. Epislolaad clernmet populum
lirmalurconcesslode MonleSancto,ibid.,1050.Clerici Angnslodiinensem.Privilegium conceditunnmex suis,
insula?Nigriponlis reripiunt suh sua proteclione,ibid. quem clerus et populusproclamaveril,sibi praponendi,
- Confirmalurconvenlui Fossa?-No\a?sententia lata non ohslantecontrario regum vei principum rieleclu,
pro eis super qiiasdampossessiones contra Saracenum, t'W'd.,961.
iWrf.,1055. DticeniCracoviensem sub sua proteclione JOANNESX , papa. Privileginm Haiconi ahbali
recipil, iWrf.,1067. ConfirmanturLuciensis eccle- concessum.quomnnasteriiSalvalorisFuldensisprivilegia
sia?possessioneset bona, ibid., 106S. Monasterium confirmat,CXXXII.803. Ecclesia?Augustodunensis

de Keningrecipil sub B. Pelri protcctione, ibid., 1075. possessionesel privilegia confirmat,ibid., 801.Salo-
l-cclesiamMelhonensrim recipil sub sua prolectioiie, moni episcopoConstantiensiel abbatiS. Galliprivilegium
iWd, 1079. Coiifirmaleleclionemfaclam de anhi- immunilatis ac libera?electionisab imparatorihusregi-
episcopoMagdebiirgensi.tWd., 1093. Ducem Saxonia? busque eidemmonaslerio dalum iteruin roboratumcon-
recipit sub sedis apostoliCiEprolectione,iWd., 1106.
ferl. t'W'd.,803. PrivilegiuniPatilo episcnpoAdriensi
Monasleriumde Radingia Cluniacensis ordinis recipit concessum,iWd., 804. PrivilegiumHonesloRavennali
sub sua proleclione el ejus privilegla et jura confirmat, archiepiseopo concessum, iWd., 805. MonachisS.
t'Md., 1115.Ecclesia B Laurentii de Jovisvillasub Launomari,per paganosftigatispossessionesa Willelmo
INDEX IMMUNITATUM, ETC.
romiteArvernensidonalasconfirmat,iWd ,809,Ecclesia? monasleriumsuscipit et libcrum facit a jurisdictionibus
Narbonensispossessionesconfirmat,811.Monasterium cujuscunqtieecclesia?,ibid , 819.
Cluniacensecommendat,cui donatas a Bernone abbale JOANNESXVIII, papa. - Monasterii S. Florentii
res monasteriiGigniacensis,quas Widoabbas abstuleral, Salmuriensisprivilegiaelpossessionesconlirmat.CXXXIX,
reslitui vult, tMd , 812.Wenni arc.hiepiscopoHambur- 1471. Privilegium pro ecclesia S. Maria?Isergensi,
gensi pallium mittit et privilegiaHamburgensiaconfir- ibid., 1185. Ecclesia?SS Cosma?el Damianiad Micam
niat, i'6id., 815. aureamprivilegiaIribuit, t"M'd.,1181. Privilegium pro

JOANNESXI, papa. Confirmat S3nctumOdonem ecclesia Paderbornensi,i'6id.,1182.Confirmat donmna
abhatem in regiminemonasleriiCluniacensis, necnon Rainaldoepiscopo Parisieusibuscanonicisfaclum, ibid.,
exemptionemipsins rnonasteriiat>omnidominatu. Sla- 1183. Privilegium pro monaslerioS. BeniguiDivio-
tuitque electionemabbatispost obitumillins loreliberam nensis, iMd., 1485. Ccclesia? Pisana?canonicnrumpos-

et absque cujuslibelconsullufaciendam.Cnntirmatetiam sessionesconfirmat,t6irf.,1186. Dipoma quo confirmat
Rominum monasleritim concessum (Tuiiiar.ensi per episi-opalumBainbergeuseni,tftid., 1487. Cnnlitmalio
RodulpbumBurgundia?regem, Dal insuper facultatem privilegioruinet melrnpoilicijurisS. KcclesiaeToosana1,
suscipienrii monasleria qua? offerrentur reformanda; t6id., 1489 Privilpgianionasierii l!e!!iloc<ns>s eonfir-
resMtuilrfecimascapellarumOuniacensiumab episcopis mal, elc, t'6id.,1491.De monaslerioS. ViclorisMas-
sublractas; confirmat pariler monelam propriam sicut si.iensis,ibid., 1492.
Rodulphus rex Francorum c.oncesserat.Dal licenliam JOANNESXIX, papa. Privilegiiim pro ecclesia
recipiendi ad lempus fralres, qui p<o meliorationevila? Porluensi,CXLI,1115BisuntioarchiepisrnpoCanusino
voluerint ex a ienis monasterisariCluniacensetraiismi- pallium concedil juraqne e.jtisconfirmal,CXLI, 1125.
grare. DeiinilporroCluniacensemonaslerium sancla?sedi Ecclesia?SilvasCandida?possessiones confirmat, ibid ,
aposlolica?adtueiidiimalquelbvendumperlinere;vultque 1125.Petrum episcopumSilva?Candida?,acceplavirga,
in signumhujusmodiprotpctionisdari per quinquennium d? universa lerra omnium ecclesiarumGaleria?investil,
decein solidos Roma?,CXXXll,1055. ConfirmalClu- ibid., 1152. Declarat se confirmareomnia monasteria
niacensemonasleriumcumomnibtisrebus et possessio- et locaad Clnniacensemonasleriumpprlinenlbj,et ei ab
nibus quas habet,elin posterumacquiret; el inter ca?lera aliquihus fidelihus Chrislianis, regibus, etc, concessa^
monasteriumquod diciturCaruslocus in terriLorio Mali- Piohibet quoque ne quis episcopus\e I sacerdospro ali-
sconensivult pormaneresubjectum.Cluniaccnsi ccenobio, quaordinationeseu consecralioneecclesia?preshylerorum,

ifiid., 10:i8. Privilegiumpro monasterio Vizeliacensi, aut diaconorum,missarumquecelebratinnP,nsiababbale
tWd., 1059. Ecclesia? Augtisloduuensi asseril jus CluniacensiinvitatusvenialCluniacum; sed liceal moua-
episcopum libere eligenrii, 1061. Privilegium pro chis Cluniacensibus cujusqui? voluerint ordinationis
monaslerioS.Maria?elS.Marlini Pictaviensi,ibid., 1062. gradum suscipere ubicunque suo placuerit abbati, elc,
JOANNESXII,papa. Confirmatpnvilegia et posses- l6id., 1155. Ecclesia?Tiburlina? bona juraque coniir-
sionesmouasteriorumS.MariHiimolariensisetS.Viloni, mat, iMd., 1159. Pelro episcopoGerundensi privile-
CXXXIil,1015-1018. Pallii ustim concedit Henrico giumpallio ulendi conceriit,t6id., 1115. Epislola a<l

archiepiscopoTrevirensi, t'Md.,.1019,1029. Posses- Rnberltimregem Francorumde immunilateCluniacensis
siones et jura confirinalmonasleriorum Sublacensis, S. monasterii, ibid., 1145, 1116. MonasteriiF'oldeusis
Sal\'3lorisFuldensis, SS. Slephani, Dionysii, Siivestri, privilegiaconlirmal,ibid., 1147.
S. Pe'.ri Bivorcnsi, Vullurnensis, etc, iM'd.,1020- JOSLENUSSuessionensisepisc. Charta pro mo-
1042. naslerio Si!va?-Majoris, CLXXXVI,1495.
JOANNESXIII,papa. Confirmal.canoiiicorumBono- JUSTINIANUS, imper EpislolaadJoannemVpapam
niensimn iinrnunitalem, CXXXV,951. Bulla pro qna confirmat sextam synodum Constantinopolilanam ,
inslilutiuoe archiepNcopatusMagdeburgens., ibid. XCVI,423.
Privi egium pro ecclesia Ferrariensi, ibid., 956. JUSITNUSimper. Papa?Hormisria? nunliat se im-
Partlienoiiem Gandersheimensemtuendum suscipil et peraloremelecluin esse, LXIII,426. Ail petilionem
e us possesMonps el jura confirmat,i6i'd.,939 Bulla concilii Coustanliuopolitaniab Honnisda papa peiil ut
pro monasleriis S. Maximi Trevireus., el S. Joannis ponlifexal pac.emOrientali Ecclesia?conciliandametad
evangelista?Missensi,i'6id.,960,961. Privilegium pro lapsos recipiendos legatos Constanlinopolimmiltere

monaslerio Dolensi, ibid., 963. Bnlla qua primalum digneliir, t'6/d, 427. Pro pace el unPale Orientalis
inler universosGermania?pra?sulesAdalberloMagdebur- E ci lesia?Ilormisdamrogatul si mintisse Conslanlinopo-
gensi arrhiepisropoconceriit,et eum a?qualemcum pri- lim velit coiiferre, legalosmittat, iMd., 430.
mariisGallia?honore consliluit, tMd., 966. Bullaad JORDANUS,I.emovicensis episc Dip'nma jno
eumdem, consecralionem episcoporum omuium inler conferimulta Lpinnvicensi,CXLII, 1551. Di-
capitulo
Aibiamet Salamjiisquepallii illi et successoribusIribuit, ploma de pace inila cum Wiilelmocomite 1'icfaviensi,
iMd., 967. Privilegiumpro niunasterio S. Michaelisde ibid., 1551.
Coxano,i'6/d.,909.Bulla pro ascet rio Quinteiejni- KANUTUSrex.Confirmatcomposilioneminter ca-
burgmsi, ibid., 972. Privi:egium pro ecclesiaTrevi- nonicos de Paraclito et colonos regios de piscalione

rensi, j'6id.,974. ThcodericoarcliiepiscopoTrevirensi Clona?per Andream cancellarium ct a:ios lacla?,CCIX,
pallii usum concedit,i6id., 976. Privilegiumpro mo- 754.
naslerio Fuldensi, ibid., 979. Privi egium pro mo- LEO III (S.), papa Do privilegio capella?in Ere-
uaslerio S. Vincenlii Metensi, ibid., 980. Erclesiam sburg, CII, 1028. Ad Alhelardumarchiepiscop.Doro-
Ausonensemin archiepiscopaleinerigit, ibidi, 985. bernensem millit pallium, et prrmatum tolius Anglia?
Significat se ecclesiam Tarraconensem Audonensi agnoscit,iMd.,1052. llorreeusi virginum Benedicli-
subjunxisse, Ailoiiemque archiepisropumconsecrasse narummonasterio
apud Treveros dat privilegium, i6id.,
ac palliodonasse,t6id., 984 Privilegiumpro monasle- 1067. Confirmat translalionemsedis episcopalis Ra-
riu S. MariseTangmarsfeldens.,i6id., 986.Hrivilegium tisbon. ex monasterioS. Emmerammiad ecclesiam S.
pro monasterioCluniacensi,ibid., 990 Conlirmalde- Stephani. illiusqueomnimodamexemptionempromulgat,
cretumAdalberonisqui monachosin Mosomensicoenobio t6t'd.,1069. Privilegium pro monasterio S. Benedicti
pro canonicisrnlocaral. i6/d.,991.
Privilegium mo- Cupersamensi,i6id., -
1070.
nasterii S. Remigii, t'6id., 992. Privilegiumpro mo- LEO III, papa. Privilegiumpro monasterioSan Die-
nasterio S. Salvaloris Papiensi, ibid., 995. Monasle- nysiano , CXXIX,967. Diploina pro ecclesia S.
rium S. Salvaioris Papiense ab Adelaida,imperaLrice, Marlini Turonensi, t'6id.,971.
ereclumet dulaLumproLeclioni,non aiitenijuiisdii-linni Ll'.(.)IV, papa. Judicatum pro episcopo Senensl
episcopi Papiensis commitlit, i6id., 995. Privilegia contra episcopumArelinum, in controversiade

diversis
pro ecclesiaArelalensi,ibid., 938. ecclesiissive parochiis,CXV,638. Ecclesia?cujusdam
JOANNESXV,papa.Omnespossessioncsmonasterii privilegiaconliimal,ibid., 665.
Co?liAureiTiinensis conlirinat.selPetro abbaticoncc- LFO VII, papa. MonasteriiFuldensis S. Salvatoris
dil usuin dalmalic.-fi,sanriaiorum, pedutum et chirote- privilegiaconfirmat,CX.XX I, 1065. MonaslerioSubla-
carum. et facu.talemin ilinere deferendi lintinnabulum ceiisi, a Saracenis rastato bona ac privilegiaconflrmat,
in capella, etc, CXXXVII,827. Sub apnstolicatui- ibid., 1067. S. Odnniabbali(luniacensi et ejussucces-
tioiie excipil vanisque privilegiis rionat ecc.lesiamNo- snribusEsculiola?rurtis pnssessionemasseril,i6id., 1068.
viomensemet monasteria S. Gregorii, Corbeiense, S. De curte Savinias, i"6id, 1069 Pallium millitjad
Nazarii-Laureshamenseet Amianense,ibid.. 82 -855. ^- GerhardumLaureaccnsein archiepiscopum,t'6id., 1071.
De ecclestaHambnrgensiet de monasteriisS. Pelri Ro- Petente Odoneabbale confirmatClunincensecoeno-
deusiel Brewnowiensi,t'6id.,839-847.Donalpallio Gri- biumcumomnibusrebus ad ipsumpertineniibusliberura
moaldum archiepiscopumSalernitanum el cum sancit ab omni dominalu cujuslibet persona?,prohibelquc ne
inelropnlilamepiscopatuum Paeslani,Acherontini.NoIani, unquam ulli, aut canonico aut laico, aut eliam abbali
elc, ibid., 818,Subtuitione apostolica?sedisFuldense monachonisi regiilari'cr viventieommcndetur.Libcrta-
95 INDICES PATROLOG-LE SPECIALES. INDEX CXXIV. %
tcm quoque eleclionis ipsius abbalisasseril,t'6id.,1074. tionemabbatia?S. Joannis Baplisla?Florinensis, t'6id,
MonasleriiS. BenedictiFlnriacensis disciplinam'ab 742.De abbatia S. Maria?apudSanlones,t'6id.,743.
Odoiieabbaic el Hugonerege Francorumreslitutam, et LEODEGARIUS, Viennensisarchiepiscopus. Eccle-
possessioneset privilegiaconfirmat,ibid., 1075. Qui- siam S. Ferreoli
in plena synodoS. Vieloriconcedit,
liusliim episcopis monasleriumS. Marie et S. Petri CXLIII,1403. Charta qua donatecclesiamS. Sympho..
RivipullensPcommendal,CXXXlII,1080.Miliitpalliumad riani ccenobioS. Ferreoli, ibid., 1406.
AdiiiriajuiiiHamhurgensemepiscop., ibid., 1085. LEOTALDUS, comes Malisconensis. Donalio mo,-
LIJOVI I, anlipapa. Privilegium de inveslituris, naslerioCluniacensifacla,CXXXIII,841.
CXXXIV,991. Privilegium pro monasterio Monlis LOTHARIUSI, imperalor. Privilegium pro mo-
Majoris,ibid., 994. CessiodonationumRomana?Eccle- naslerio Novaliciensi,C1V.1151. Privilegiumpro mo-
sia?,i'6id996 nasterio Pmmiensi, t'6id., 1158.MonaslerioNonan-
LKOepisc. Tullensis, mox LEOIX, papa. Abhatia? lulano multa confert bona, ibiri., 1161. Diplomapro
S. Apri posscssionesconfirmal,CXLIII,583.C9nsecrat monasterio Veronensi, ifcid., 1223. Pra?ceptumpro
oratoriuincurlis Uertiniaca, ibid., 585. Fundationem ecclesia Aretina, t"6id.,1232. Pra?ceptumpro mona,-
prioratus de Dagulineo confirmal,i6i'd.,587. slerioS. AmbrosiiMediolanensis,i'6id., 1268. Diploma
LEO IX,papa. Firfensis monaslerii bona, ,juraac pro monasierioLucernensi, i6id., 1308.
prlvilegiaconfirmal, CXI.III,591. De monaslerio S. I.UCIUSII, papa. Privilegium pro monasterio S.
Salvaloris Seplimiani, ibid., 597.
De ecclesia Por- ColumbaniBnbiensi,CLXXIX,823. Privilegium con-
tuensi, ibid., 598. De eeclesiaVeronensi,t'6/d., 606. firraatiouisbonorum omniumet jurium Sancla?Kcclesia?
I)e monaslerioFulriensi.ibid., 609. De parlhenone Ferrariensis qua?sub perpeluojure sedis apostolica?cum
S. Maria?in Porlu, ibid.. 614. De abbatiaS. Dionvsii, pertinenliis omnibusesse et fore declaratur, i'6id., 825.
ibid , 620. De monasterioLaureshamense,t6id., 621. Privilegiumpro monasterioS. Petrl Pemsini, i'6/dM
De monasterioS. Maria?Virdunensi,|i6id.,650.De 828 Privilegiiimpro parthenone S. Trinitalis Para^
monasterioS. Mari.-e in GradibusAretina?dicecesis,ibtd., clltensi,t'6id., 850. Privilegiumpro ecclesia Cremo-
619. De monasterio S. Salvaloris in monleAmielo, nensi, ibid., 831. Privilegiumpro monasterioS. Joan-
t'6id.,650. De monasterioS. Mansueti,t6id.,654. nis Parmens.ordinis Cisterciens., i'6/rf.,858. Privile-
De monasterioSS. Bertarii el Ataleni, ibid., 661.-r- De giumpro ecclesiaOlivolensiet pro monaslerio Admon-
ecclesia SS. Marliniet Agerici, i'6id.,667.Deecclesia tensi. ibid., 833, 857. Privilegium prn partbenone
Vesontionensi,ibid., 668. De monasterio S. Maximi Romaricensi,t'6irf ,839.Quasdammonaslerii Massiliensis
Trevirensi, ibid., 669. De ecclesia Luteusi, t'6id., ecclesiasluendassuscipit,ac pactionem a Petro abbate
671. De ecclesiaTullensi, i6id., 672. De ecclesia cumAdemaroepiscop. Rutenensifaclamconfirmat,ibid.,
S. Triniiatis Piscariensi.i6id.,674. De ecclesia Sa- 843. HenricipalriarchseGradeus. privilegiaecclesia?-
lernitana, ibid., 676. De mnnaslerioS Maria?in Gor- que possessiones confirmat, t'6id., 845. Flcclesiaj
gone, 677. De monaslerio Sublacensi, i'6id., 678. Regina?possessionesdicecesisquefinesconfirmat,t6td.,
De crrnobioFarfeusi,ibid. L)emonasterioS. P. Peru- 847. Privilegia pro monasteriis S. Trulberli eLS.
sini, ibid., 681. De monasterioS. Maria?de Pomporia, Zenonis,ibid., 850. Bulla pro monasterioPontilevien-
ibid., 683. ~ De monasterioCasa? Dei, ibid., 686. De si i'6i/., 852. Privileginm pro ecclesia SS. Petri et
cipnobin Allorfiensi,ibid., 689. De monasterioCasi- Ursi Auguslens., t'6id., 854 Privilegium pro eremo
nensl, t'6/rf..690. - De monasterioSanc.la?Snphia?Bene- Avellanensi,ibid., 856. Sententiam ab Ini>ocenlioII
venlan, ibid., 602 DeecclesiaAsculana,t'6/d.,

695. lalamdediscordiacanonicorumS. VincentiietS. Alexan-
De ecclesia Bambergensi, t'6/d., 697. De ecclesia dri Bergomat. confirmat,i'6/d., 857. Confirmatio
Olivnlensi, /6id , 704,De parlhcnone S. Laurentii in apostolicageneralissuper possessionesecclesia?Lichfeld.
Alsalia, i6/d., 710. salvacanonicajuslitia episcopiConvenlrensis,ibid., 861.
Priviiegia. pro Ecclesia Trevirensi,CXLIIl,594; pro RogeroepiscopoConventrensiet ecclesia?
Lichfeldens.
Richerio abbale, 604; pro monasterinS. RemigiiCorbi- ecclesiasquasdamasscrit, t6id.,862. Bulla confirma-
uiani, 619; pro ranoiiicisEcclesia?Virdunensis,628; pro toria omnium jurium ac privilegiorum monasterii S.
monaslerio Vizeliacensi,612; pro Ecclesia Carrofensi, Maria?de Caslellione, t'6id., S&l. Privilcgiumpro
618; pro Hugone ecclesia Ilaningis, 658; pro parthenone Fonlis Ebraldi, i6id., Privilegium
S. de de 864.
canonicisAgaunensibtis,665. pro ecciesia Turonensi, i6id., 866. Privilegium pro
Bulla pro S Denrialoin Vosago,CXLIIII 652; pro erclesia Bononiensi, t'Md. Ecclesiam S. Maria?
abbalia F.iettensi, 639; de consecraiione ecclesia?Ho- Ardentiensemtuendamsuscipit,bonaque ejus confirmat,
heriihurgciisis,665; pro conlirmalioneprivilegiorumac i'6/d., 869. Confirmatprimatum Toletaiia?ecclesiae,
juritim Farlensis ccenobii,678; pro concessione pallii ibid..871.Privilegiumpro monaslerioS. Barlholomaii
Stephano Aniacensiepiscopo,681; et pro ecclesiaS. Ar- Neuburgensis,t'6td.,873. Buila confirmatoriasenten-
-nulptii,781. li;p Urbani II de sub:eclione ecclesia? Dolensisarf
Cberhardo archiepiscopo Trevirensi asserit cellam ecclesiam Turonensem,i6id., 875. Ad Briocensem.et
Cjtiaiiior Coronalorum,CXLIII, 597. Bichetio abbali Trecorens. episcopos.Absolviteosab obedienliaepiscopo
i.asineiisi ejusque succe<-soribus monasteriumS. Crucis cl Ecclesia?Dolensi prnmissa, ibid., 977. Culla pro
Rom;e situm, subjicit,ibid., 605. MonasleriiClunia- ecclesiaS. MartiniTurnnensi,/6id., 878.
censis pri\ilegia confirmat,ibid., 607.CedulfoSlabu- Privilegiapro ordinePraemonslratpnsiet ecclesiaS.
lensisecclesia?thesauiarioomues possessiouesad dotem MartiniLaudunensis,CLXXIX,880, 882. Pro ecclesiis
allaris concessas,etc, conflrmal,ibid., 618 Confirmat S. Pelri Favenlini et Ariminensi, /6id., 884. Mona-
fundationemetadvocaliammonasteriiSCrucisin Werdeu, sterio Cluniacensimanerium de Lecdecumba asserit,
ibid., 657,Approbat pra?decessnrum privilegiamonaste- ibid , 887. Privilegium Cluniacense, t'6'd., 888.
rio Corbeiensiconcessa,i'6id.,641. Henricoimperatori Pro monasterio S. Berlini Silhiensi, ibid ,891. Pro
Romjnorumet regi Burgundinnum,e'c, Romanum mo- monasterio Farensi, t'6id.,892. Erclesiam S. Petri
iiastcriumcommendal,ibid., 55. EdwardumAnglorum Favcntinamluendam suseipit, canonicorumqueposses-
regem,obsediliosumregni statum volo liberat Romam sionesac privilegiaconlirmat,i6t'd., 894. De mona-
eundi, et ei praecipitut pecuniasad iler riecreiaspaupe- sterio Trcnorciensi, ibid , 896. Privilegium pro mo-
ribusdividalet in novuiuB. P. nionasteritiincondendum nasterio S. Mariie de Fonte Vivo, ibid., 900. Pro
aul velusluui reficiendum cunsumal,t'6id,,674. Sle- ecclesia3. Sepulcri tlierosnlymitana,/6id., 903. Mo-
phnnoAniciensi ppiscopo et ejus successoribususuin nasterii S. Maria?Ebroniensis protectionem suscipit,
pa lii conoedit, ea conditione ut a pnntifice Romano possessioneset privilegia confirmat,i6id., 905.
Diriinenlur,ibid., 681. Privilegia ecclesia?melropoli- Ilolla pro confirmalionemonasteriiS. Maria?hegem-
lan-eColnniensiscoulirmalHermanno srchiepiscopo et burgens, CLXXIX,907. MonasleriumStabulensesub
pjus successnribuscouceditlilulumcancellarii S. B. E., su:i prolectionesuscipit,firmalqueejtis privilecia, i6id.,
ol carriinalisS. Joannis ari Poriam l.alinam, elc, i6id., 90). De monaslerioOmniumSanctorum, i6/d., 911.
("87. LiuihbaldoarchiepiscopoMognntinopallii usum Buila pro abbaliaClassensiS. Apollinaris, i'6/d., 912.
concedit,>'6/d.,6)4. HarlwigoepiscopoBjnibergensi, Privilegiumpro ecclesiaS. Maria?Ilbenstadensi.t6id.,
palliumnvllit ler in amio uteudum, /6/d., 700.hccle- 911 Privilegium de ecciesiis episcopo Parisiensi
sia? Hambitrgensisprivilegia confirmat et Adalberto sulijecliset de libertate supeTecliliumdecedenlis epi
archiepisc pallii mitra?queosum concedit,i'6id., 701. scnpi a Chrislianissimorege Luriovicoconcessa,i'6td.,
Navemprn usu monasierii.Casineiisis,cum nauclero et 913. MonasteriumSavignien^e sub suasuscipil prole-
sociis, libeiam el exeniptamab nnini teloneo et solu- ctione ejusque possessiones confirmal,t'6id.,"9'7.
rione.conccriii,ibid , 731. Dominicumex monacho Privilegium pro abbalia S. Martini. de Campis, t'6id,
euiscoimn Valvcnsem a sese factiim confirmat, 918.CommendatmonachosSavigniacenses,t6t_d.,920.
it>id., 754. Vathano S. Pe.tri lcmplo decimamobla- Privilegiumpro ecclesia B. Maria?de Reno. t'6td,
IIOIPJRI partcm elargilur, ibid.,756. Contirmatfunda- Privilegium pro mohasferioS. Magni Railsponens.,
S! INDEX IMMUNITATUM, ETC. 58
iMd., 922.Bulla
proecclesiaS. AugustiniCantuariens. 1501;pro ecclesiaS. Ursi de Augusla ibit!., 1303;pro
i"Md..925. Willelmopatriarcha?Hierosolymilanopri- monaslerioS Berthini Silhiensi,iMd,, 1307;pro ecclesia
vilegia qua?damconcedit,ibid., 927,933.929. Privilegium S. GermaniMontensi,t'6/rf.,1513;pro ecclesiaS. Crucis,
pro monasterioBambergensi, t6id., t'6/d., 1316; pro mnnasterio de Curia Dei, i'6/d., 1317;

LUCIUS111,papa. MonasleriiS. Petri ad Vincula pro monaslerio Beomensi,i/6/d., 1521; pro mouasierio
Raveniialisproteciionemsuscipil,bonaqueac jttra con- LeodiensiSaucli Jacobi, t'6td.,1525; pro abbale et mo-
firmat, CCI, 1071. -De mouaslerio S. Maria?Gallo- nachis Lacensibus,t'6/d.,1525; pro priore Carlhustensi,
montens., ibid. Decclesia Lucense, tMd., 1074. ibid., 1551; pro monasterioS. Gisleni,ibid., 1552; pro
De monasterioStegburgense,i6td., 1077. De mona- monasterioRaitenhaseiacensi,i'6/d.,1358; pro monasle-
slerio S. Petri Cerrelensis, ibid., 1079. De ecelesia rio de ValleS. Joannis Seizensi,ibid , 1342; pro mona-
S. SalvalorisVeneta, ibid., 1091. De monasterioBo- sterio S. Miuiatis,t'6id.,134-4;pro capiluloPisloriensi,
nifagetense,ibid.. 1094. De ecclesiaS. Petri Jovilla- /6/d., 1347;pro monaslerioS.'Maria?Holmecoltramensi,
rensis, i6td.,1100.De monasterioS. Maria?Soroensi, ibid., 1351,pro monasterioSS.Pelri el Viti Calavenensi,
i6id., 1104. De motiasterioS. Maria?de Nemore,t'6id., t'Md.,1537;pro parihenone Spinaicensi,t'6td., 1560; de
1110. De ecclesiaS. Maria?Eugubina?,t'6/d., 1115. liberlate Burgi S Remigii, tbid., 1569; pro fralnbus
De ecclesiaWaldetrudisMontensi, ibid., 1116. De ordinis S. Joannis Hierosolymitani, i6id., 1564; pro
parlhenone S. Maria?et S. Petri de Carolicaslro, t"6id., monasterioBurihoiiensi,/6id., 1366; pro canonicisec-

1118. De prioratu S. Pelri de Ruroiliaco,ibid., 1133. c.lesia?Spinalensis,t'6/d., 1368- pro ecclesia Belluneusi,
De monaslerio Ueichenbacensi,t'6id., 1154. De t'6id., 1568.
monasterioS. Maria?Wirzeburgens..t'6td., 1156. De Bulla?, pro fralribus HierosoiymilaniHospilalisCCI,
ecclesiaS. Maria?de lieuo, i'6/d., 1158. De monasterio 1081; pro capilulo S. Marlini Turonensis, /6id., 1259,
Dudleyensi,t6id., 1144. De ecclesiaS. M3ria?Ma- 1260,1521;pro monaslerioboni Radii, /6/rf., 1272; pro
ffdalenaeVesontioneusi,i'6id., 1150. De ecclesia S. Hermannoabhate Bheubardsboriiens.,t6id.,1501,1505;
Maria?Lausannensi, ibiri. De monasterioS. Maria? pro canonicis S. Pelri Suessionensis,ibid., 1522.
Mureleusi,ibid., 1158. De ecclesiaSagniense, ibiri. AbbatiVizeliacensiet ejtts successoribususum'mitra?
De ecclesiaKaveltense,t'6/d, 1160. Demonasterio concedil.,1095. Paceminter monachoset hurgenses
S. Maria?Baumgartensi.-i^id, 1165. De monasterio Trenorciensesconfirmat,ibid., 1094. Inter comilera
S. Remigii Bemensis,ibid., 1168.De monaslerio S. Joigniaciet abbatissamS. Juliani Autissiodorensis,i'6iri.,
Maria?Mira?Vallis,i'6id, 1175.De ecclesiaS. Dionysii 1098.
de Passu,ibid., 1176. De ecclesiaS. Eusebii Vercel- Burgundi episcopi Argentinensis stalula rie juribus
lense,/6/d., 1177.-

De ecclesia S. Slephani Pralense, pra?positiHaselaceusisef canonic.orum ibidemconflrmaL,
*6id., 1181. De monaslerioS. 1188. CCI,1140. MonaslerioRepsholtensiasserit reditum a
De ecclesia/Eserniense, ibid.,Laureutii,t6id.,
1190. De ecclesia LiemaroquondamarchiepiscopoHamburgensiconcessuin,
S. Petri Ratisponens.,ibid., 1203. De monaslerioS. i6id., 1143. Confirmaliobonorum eccleshe Silvane-

Martiniiu insula Barbara,i6/d , 1202 De monaslerio ctensis, i'6/d., 1151. Peiro, Casinensi abbali, asserit
S. Dionysii,/6/d., 1205. De monasterioS. Flora?et ecclesiam S. Nicolai de Gurgo, a Barasone collatam,
l.ucellieAretin., i6id , 1208. De monasterio S. Hi- ibid., 1155. Canonicis AslensibusecclesiamS. Mi-
merii, ibid , 1210.DeeeclesiaS. AniauiAurelianens., chaelisde InLercisioasseril, i6irf, 1165. Senlenliam
i6id., 1213,DemonasterioEbersheimensi,/6/d., 1217. inier ecclesiamPlacenlinamet Altonsumquondam epi-
De monasterioS. NicolaiHermeriensi, CCI, 1220. scopum Papiensem, latam corroborat, ibid., 1166.
De capituloTerracinense,/6id., 1225. De monasterio MonasterioS. Dionysiiecclesiasab archiepiscopisSeno-
S. Pelri Thierhaupiense,t6id., 1226. De monasterio nensibusconcessasasserit, ibid. MonasterioS. Remi-
Lehonense,ibid., 1234. De inonasterioS. Trinitatis gii Bemensis varia privilegia concedil, ibid., 1168.
Elorenlino, t'6id. Deordine Pra?monstratensi,t'6id., Sentenliamab archiepiscopoVieimensiet episcopoGe-
1238.Deprioralu S. ArnulflCrispeiensi, l'6/d.,1245. nevensiin comilemGenevensemlatain confirmat,i'6/d.,
Deecclesiade capite Lrsuli,t6id., 1251. Deeccle- 1172. Petro Magalonensiepiscopoecclesias quasdam
Sia collegiala Beala?Maria?Brugis, ibid., 1252. De coiifirmat,ibid., 1177. CanonicisMulinensibuscapel-
monasterioLa?tiensi,t6id., 1251. DemouasterioCar- lam S. Dalmaciiasserit, t6/d., 1237. MonaslerioS.
piensi, ibid.,1258*. De canonica S. L'rsi de Aosta, Georgiiin Silva Nigra cellam S. Marii coiifnmal,t'6/d.
t6td., 1257. De monasterioS. Maria?Noviportus,i6/d., DonalionesGodefridiI, Henrici el I Godefridi II I!ra-
1262. De monasterioS. Benigni Divionensi, ibid., bantia?ducum in favoremequitumTemplariorumconlir-
1266. De ecclesiaS Pelri Nessina,6id., 1268. mat, t'6/d., 1262 Ralam habel eleclionemfactamde
De parlhenone SS. Salvaloriset Julia?Brixiens; ibid., LincolniensiepiscopoinRolbomagensemarchiepiscopum
1269. De monaslerio Altahensi, t&id.,1273. De ibid., 1300. RobertoarchiepiscopoViennensiejiisque
monasterio S. Pelri Radoliensi,i6id., 1280. De ca- sutTraganeisordinemCarthiisiensemcommendai, ibid.,
nonicisTarvisinis,i6t'd.,1283. De monaslerioS. Petri 1503. Canonicisregularibus monasteriiSanclaeMaria?
Viennensi,t"6id., 1288. De ecclesiaFellriense., t'6id., ad Carceresprivilegia coulirmat,i6id., 1509.Arnaldo
1292. De abbalia Corbeiensi, t'6id., 1204. De Blesensi,canonicoecclesia?Rhemensis.villamde Frailli-
Domo Carlhusiensi, /6id. , 1306. De ecclesia cuurt asserii,/6/rf.,1522.CiviumRemensium consue'
S. Maria? Ralisponeus., ibid., 1356. De mona- ludineset libertales a Willelmoarchiepiscopoconcessas
slerio Parisiensi in pago Alsaciensi,t'6/d.,1359. De conlirmat,i'6id., 1524. MonaslerioCluniacensiasserit
monaslerio S. Maria?de Charitate, ibid., 1545. De locum a Joceranno Grosso r.oucessum,i'6id, 1326.
Romanomonasterio,i6/d.,1545, l)e monaslerioSco- MonaslerioAltembergensi villam Isacherode asserit,
torum, t'6id.,1319. De ecclesia S. Maria?Garzensi, /6id., 1527. Abbalibusmonasterii S. Georgiiin Silva
6/d.,1371. De ecclesiaUpsalieusi,t'6id.,1575. Nigrausum initra?, chirotecarumet sandaliorum conce-
Privilegia pioabbatia S. Maria?Suessionensi, CCI, riil, i6id., 1328. ConventusS. Remigii Remensiset
1077; pro parthenone Sancti Hilarii, t6/d., 1085; pro decimam
de Beseneset qua?damprivilegia asserit, i'6id.,
ecclesia SS. Crispini et Crespinianide Cavea Suessio- 1529. AdeiberLoarchiepiscopoSalzbnrgensiejusque
nensi, ibid., 1086; pro abbatiaS. Germani Parisiensi, sulfragarieiscommendal moiiasleriumRotense,i6/d.,1335.
ibid., 1088;stiper redemptionedecimaramOsnaburgen- LUDOVICUS PIUSrex. Privilegiumde regalibus
sis Ecclesia?,/6id., 1120;de decimislaico nouconceden- papa? Paschali confirmandis,XCVIII,579. Pro mo-
dis, i6id., 1121; de sepultura in ecclesia Osnaburgensi, nasteriis Nobiliacensi,CIV, 979; Cormaricensi, 981;
ibid.; pro ecclesiaMutinensi,i6/rf.,1121; pro caiionicis Guellonensi,982; Duserensi,983; S. Severini Burdega-
ecclesia?Placentina?,ibtd., 1126; ;pro monasterio S. lensi, 984;Anisolensi,986; Crassensi,9992,995 ; Majoris
Quinlini Montensi, ibid , 1150; pro ecclesiaS. Mariae Monasterii,998;Ebersholmensi,1000; S. Anlhymi Se-
Alterracensi, ibid., 1146; pro monasterio Wilbacensi, nensi, 1003; S. MaximiTrevirensi, 1003; Niciarensi,
ibid., 1180;pro abbatiaS. Gisleni,/6irf.,1192; pro par- 1014; Carrofensi,1016; Dervensi,1017; Gorziensi,1019:
thenone S. Zacbaria?Veueto, ibid., 1215; pro canonicis Anianensi, 1020; S. Maxentii, 1021; Farfensi, 1025;
Reginensibus, t'6id, 1222; pro abbalia Longipnrtus, Balneoleusi,1024; FontaneLensi,1025;Iusua?Barbara?,
ibid., 1227;pro monaslerioS. Mattha?ide caslello,/Wrf., 1026; S. ZenonisVeronensi,1027; 1'salmodiensi,1050;
1229; pro monasterioS Severi Ravennate, i'6/rf.,1219; MomisOlivi, 1051; Prumiensi,1053; S. Hilari, 1057,
de usu initra?pro abbatibusS. MichaelisBambergensis, S. GermaniAnlissiodorensis,1039; Cormaricensi,1010;
ibid., 1275; pro ecclesia S. Thoma? Regiens., ibid., Sancti Mevenni,1042; Fos-alensi, 1044; Bodons, sive
1276; pro ecclesia S. Evasiide Casali,ibid., 1278; pro Bon-Montier, 1046; Ammiatino, 1047; Morbacensi,
ecriesia Tarvisina,ibiri., 1284; pro ecclesia Magdebur- 1019,1051; Fossatensi, 1034; Fuldensi, 1056; Sorici-
gensi, i6id., 1288; pro monasterioSS. Petri et Panli mensi, 1059;Crudatensi,1063; Solemniacensi,1061; S.
Munsteriens.,i6t'd.,1290;pro ecclesiaS. MarliniTuro- Germani a Pralis, 1065; Tornarensi, 1070; S. Gaili.
iionsi,t'6/d.,1296; pro congregationeVeronensi, ibid., 1075,1076,1077;Floriacensi,1078, 1080; Magnilocensi.
D9 INDICES PATROLOGI;E SPECIALES.- INDEX CXXIV. 100
1080; Comensi,1087; Deensi, 1089; Couchensi, 1090; et Theobaldum archidiaconum,-i6t'd., 126S.~ Electio-
S. RavonisGandensi, 1092; Gravensi,1095; Farfensi, nem Udouis S. Pelri Carnolensisabbatisconfirmat,t'6t'd.,
Charta pro ecclesiaS. Martinide Campis,t"6id.,
1097; Arulensi, 1097; Pruimeusi, 1098; Nonantulano, 1264.
1103; Iudensi, 1103; Burchariensi,1106; Horobacensi, 1267.
1107; S. Galli.UOS; BiliiriccnsiS. Sulpitii, 1109;1Ful- NICOLAUSI, papa. De Fuldensfs monasterli statu
densi, 1110; UrbisSenoiiensis, 1111; Elnune.nsi, 115; sibi identidem reddi rationem mandat, CXIX,770.
Sanct*!Cliristiana?,1115; S. Amandi, 1117; Prumiensi, AdelovinoSalzburgensiarchiepiscop..
pallii usum con-
1121),1122; SanclaeGralia?. 1125; Masonis, 1126; Cor- cedil, ibid,, 771. Thielgaudum arcbiepiscop. Trevi-
beia?Nova?,1128; Corbeierisi in Saxonia, 1129; Traje^ rensem et ejus clerum absolvita juramenlo, /6/rf., 782.
clensi, 1151; Clonnensi S. Florenlii, 1152; Farfeusi, Adoni archiepiscopo,Viennensi pallium mittil, t'6id.,
1134; S. Medardi, 1155; Comensi,1136, 113:; Diony- 796. Ecclesia? Bellovacensi confirmat monaste.ria
siano, 1141; Corbeia?Nova?, 1150; Anianensi, 1155; 813. Oratorii et Flaviaci, a CaroloCalvorege concessa,t6id.,
Gregoriano, 1157; S. Maxentii, 1160; Nonanttilano, Privilegium pro monaslerio Corbeiensi, t"6id.(
1161; Dervensi, 1162, 1164; MiciacensiS. Maximini, 815. Privilegiumpro monasierioSaiidionysiano,i6id.,
1165; Eieuiifaneiisi,1175;S.Galli,1174;Sangermanensi, 8i9.Conlirmalio synodi Suessionensis(ann 853),cum
1175; Farrensi, 1177; S. Andrea?Juredensi, ll79;Ebers privilegioHincmariarchiepiscopiet Ecclesia?Rhemensis,
sheimensi, 1180;Centulensi,1182; S. Philiberli, 1183; i6id.,821. Privilegium libertalis monasterioS. Kari-

Besueusi. 1186;Carrofensi, 1188,;Silhiensi, 1190; Pru- lefi confirmalur, /6/d , 816. Approbat professionem
niicnsi, 1492; S. Andrea?, 1194; t ormariceusi, 1193; Advenlii episcopi Metensis, eiqne veniam et pacem iiH>.
FabariPnsi,1199; Derveusi, 1204; Corbeia?Nova?,1205; dulget quam oplabat, i6id., 887. Epislola ad clerum
S MartiniTitronensis,1211;Majori,t2!5; Sanriionysiano, et plebem ecclesia? Romana?; absoiutio et restilutio
1224; S. Columba?,1227; Corbei* Nova?,1228,1229; S Rolhadi episcopi, tfc/d.,892. Remberlo archiepiscopo
Zenonis, 1258; Campidonensi,1248; Grumiensi, 1248; Hammaburgensipallii usum concedil,ibid., 962 Egi*
Duserensi, 1232; Prumiensi, 1254; Cenomanensi,1255; loni Senonensi arcliiepiscopo paliium roncedit, lametsi
Antissiodorensi, 1260; Silhiensi, 1265; S. Carilephi, IIOII probare dical, quod ex aliena
se ecclesiael mona-
1278; Sancti Columba?,1280; Longevillano,1285; Ho- slerio assumptus sit, i'6/d., 973. Privilegiumpro par-
hemburgeusi, 1285; Nonaiitulano,1289; Cormeriacensi, thenone Vizeliacensi, t'6id., 1116. Monasierialibus
1501; Campidonensi,1505; Deensi, 1503; Anisolensi, discipiiiiis nullus subjiciatur invitus, i'6id.,1120. Con-
1550; pro ecclesiis Cenomanensi,983; Viennensi, 1011, firmat vetus privilegium metropoleos Viennensis, quo
1015; Vivariensi,1020;Matisconensi,1056;Aurelianensi, quatuor civitales ecclesia?Viennensi subjiciuntur,/6t;/.,
10">8;Cameracensi,1014; Trevireusi, 1054; Rhemensi, 1151.Privilegiumpro nionasterioSalvatoris Fuldensi,
1838; Sancli Slephani Lemovicensi, 1062; S. Martini CXXIX,1011. Bulla qua confirmat diploma
Caroli Ma-
Turonensi, 1067; Argenfiuensi, 1075; Parisiensi, 1100 ; gni pro monaslerioS. Dionysii,ibiri., 1015. Bulla pro
S. Victoris Massiliensis,1116; Rbemensi,1144; Briva- monasterioSublacensi,i'6/d.,1015.
tensi, 1149; Arge.iiLinnsi, 1197; Aretina, 1252; Ceno- NICOLAUSII, papa, ConflrmaL bona el possessioiies
S.
manensi, t255 ; Cabilonensi Marcelli,1261; et Hele- monasterii S Petri Perusini, CXLIII, 1301. Bulla
nensi, 1270; pro abbaliis Aprimonasleriensi, 1082; S. qua monaslerioS. Vincenliiad Vulturnumet ejusabbali
Vjncentii, 1217; Hohenburgensi, 1287; Campidonensi, omnia illius bona eljura confirmat,i'6/d., 1504. Cpn-
1504; pro Betione Lingonensi episcop., 987; Hildebaldo
pro Hilrie- firmal bona el privilegia omnia a LeoneIX pap, Casi-
grino Halberstadiensi episcopu. 989; pro nensi monasterio coucessa, ibid., 1305 Confirmat
Matisconensiepiscopo, 990; pro Wirundoabbate Stabu- erectionem capiluli B. Maria?Virginisad Gradus,ibid.,
lensi, 991; pro Chrisliano Nemausensi episcop., 994; 1309. Ecclesia?Genuensisbona confirmat,ibid., 1312,
pro NcfridioNarbonensiarchiepiscopo,999; pro-Victore EcclesiaeTeatiria? pnssessionesfinesqueconfirmat,i6id,
Curiensi episcopo, 1154; pro Frodegario Andegavensi 1312DecimascastiorumArni, Civilella?elPilonici conflr-
ppiscop.1178; pro Epiplianioabbate.monasteriiVincentii inat monasterioS. Pelri Perusini, i'6/d., 1324 Privi-
de Vulturno, 1196; pro Victore episcopoCuriensi, 1202; legiumpro mooaslerioS. MartiniAugusloduiiensis,i6id.,
pro eniscopo Aretino, 1233; pro Maxenlio patriaicha 1527. Pro monaslerioSancla? Kelicitatis, i6id., 1528.
Aqnileiensi, 1210; pro Alberico Lingonensi episcopo, Pro ecclesia S. Michaeliset S. Eusebii Pocensis,t6id.,
1249; pro AldricoSenonons. archiepiscnp.,1267. 1330. Ecclesia?S. Andrea? Mussianensisbona et pri-
Conflrmalurcommulatio facla inter Pelrum abbatem vilegia confirmat,ibid., 1532. Bulla de consecralione
Konantulanuraet Kodulfumrecto.em monasterii Brixiani basilica?S. Laurentii de Florentia, t'6l'd.,1334. Bulla
S. Salvatoris,C.IV,1007 ConlirmalurFrodoino abbali pro canonicis Pisauriensibus, i6id., 1536. Confirmal
monasleriiNovalicieusistestamentumAbbonisfuudatoris
fundationem abbalia?S. Petri in urbe Agerensi el pri-
aliaquejura eiusdemmonasterii,i6id., 10u9. Robora- vilegia nonnullaad ejusdem lihertalem coucedit, ibid:,
tur pat-.lum inler episcopura Conslantiensem et mona-
1557. Bulla pro confirmationejurium et bonorum
slerium S. Galli initum, i"6id., 10i8.; Coufirmatur monasterii S. Thoma?de Aposella,/6id., 1539. Privi-
iniitatiofacta inter Bernoldumepiscop. Argentinens. et legium pro monasterio monialiumS. Jtilia? Brixiensi,
Dona-
ErchangariumcomilemNordgovia?,ibid., 1125. 1149. t"6fd.,1541.Pro monaslerioSS. Salvaloris,elc.j
regali
tionem facit Ricbodoniabbali Senonensi, t6/d., t'6irf., 1545. Consecralio altarium basilica?Farfensis,
Conlrmatur commutalioquorumdam pra?diorum inter t6trf.,1545. Bulla pro monasterio S. Dionysii,/6id.,
Hilduinum abbatem Dionysianum el Ermentrudem abba- 1551. Privilegiumpro monasterioS. Trinitatis Vindo-
lissamJolrensem, i/itd., 1302. cinensis,ibid., 1552.Bullaquaconfirmatprivilegia ca-
I.UDOVICUS PIUS, imper.Varia eoncedit privilegia pituli canonicorum Suanensium, i&id.,1555.Ecclesia?
Anianensi monasterin, UI, 1421-1437.- Charla pro Dorcastrensispossessioneset privilegia confirmat,i'6id.,
monasterio S. Michaelis, ibid., 975. Charta de liber- 1356. Epistola ad Edwardum Anglorura regem, qua
LHe et immunitate monasterii S. Michaelis,t'6/d.,978. monasterii B. Pelri Wcslmonasle.riensisprivilegia et
Charta de libertate Carrorumet Sagmariorum,ibid., possessiones confirmat, ibid., 1358. Privilegiumpro
979. AldredoEboracensiarchiepiscopo,ibid., 1359.
LUDOVICUSVI, rex. S.
Privilegia deDionysii in
Galliaauget el conflrmat, occasionevexilli altari bea- NORBF.RTUS, Magdeburgensisarchiepiscnp.Charla
lorum marlyrum suscepti, CLXXXVI,1461. Aliud pro ecclesia S. Maria?Magdeburgensi,CLXX,1357.
1463. Hospilalem domum quamdarn fralribus Pra?monslralen-
privilegiuinconceditur, i6id.,
LUDOVICUSVII, rex. Varia privilegia concedit sibus iu ecclesia B.Maria?Magdebur^ensiconslilulistra-
monasterio eidem S. Dionysii, CLXXXVI,1465, 1466, dit, ibid. ('harla in favorem hospilalitatispauperuw,
1168. 1357.ibiri., 1559.
LUDOVICUS, rex (ann. 1150). Charta?pro mona ODO, Carneracens. episc. Confirmal donatinnes
slerio Cliiniacensi,CLXXXIX,1060,1061. factas abbalia?Jeltensi ordinis Pra?monslralensis,Cl.X,
MARI.NUS, Priviegium pro monaslerio So- 1151. Privilegiumpro ecclesia caninicoruni S. Joan-
papa. Baptislip,i'6id. ConDrmal
lemniacensi,CXXVI,967. Pro monasterio Saviniensi, nis
ablratiamS. Petriordii^s
S. Bfinedicti,i6id., 1152. ConlirmalioTeneravmunda-
iMd 9G8.
MAHINUS II, papa. Privilegia pro monasteriisVize- norum collegii cauonicorum,/6;d., 1155. Variasec-
liaoeiisi, gancti BonifaciiFulriensl, Cassinensi,S. Vin- clesias liberas,1156. aliaque benelicia concedit abbatia?Jpt-
centii Vulturnensi,el S. Silveslri, el pro ec.clesiisl!e- tensi, i6id., Privilegium pro ecclesiaNivel-
neventana, SabinensielHamburge.nsi, C XXXIII, 863-879- lensi, ibid., 1157. Bornheimensis abbatia?fundatio-
/ MATTH/EUS,cardinalis. Diplomasuper concordia nem ac dotalionem a Wenemaro castellano Gaudenst
intcr Henricum Senonens. archiepiscop. et canonicos faclam confirmal,ibid , 1158.
Stampcnses,CLXXIII,1262.Aulhenticuiii super com- OTTO (S.), Bambergensisepisc. Litlera? fundatio-
posilionefactainlcr Stcphanqm episcopumParisiensem Dispro mona5terio Michelfeld,CLXXIII,1328,Paro-
101 INDEX IMMUNITATUM, ETC. 102
chiam Micbelfeldensemer.ig.it, i6id., 1550. Charla in SilvaHagenoensi conflrmat,ibid., 97. Bulla de
fundationismonaslerii Uraugiensis,/6id., 1551. Con- fundationemonasteriiCheminonensis,t'6id, 99. Pri-
firmat donationem Michelfelriensi ccenobiofactam,t"6/d., vilegiumpro monaslerioVichpacensi,t'6td., 101. Pri-

1338. Liltera?de reslaurationemonasteriiBanlhensis, vil. pro abbalia Vizeliaceusi,ibid., 102. Bulla pro
ibiil., 1340.Liltera?fundationismonasterii Heilsbronn, abbatiaS. Joannisin Valleta,i'6/d., 104 MonasteriiS.
ibid., 1346. CrenohioS. Michaelis c apellam seu cellam Marlini in nioiite Pannonia?privilegiacunfirmat, iMrf.,
S. Fidisdonal, ibid.. 1357,1549. Charlade fundalione 105. Pilro archiepiscopoAquensipallii iisumconce-
cucnobiiVessera, t'6irf.,1350. dit, ibid., 108. Coulirmaldonalioiie!> factasabbatia?S.

OTTOI, imper. De regaiibus B. Petro concessis, Auberti canonicorum regularium ordinis S. Augustiiii
XCVIII,603. Cameracensi,ibid.Privib gia el exeuiplionemabbaiia?
OTTO,imperator, confirmatjnra, privilegia et pos- S. Pe.ri iu moute Blandinio,ordinis S. Benedicli,con-
sessionesmonasteriiS. Maioli,CXLII, 1059. Drmal,/6id., III. Ecclesia?Composlellana? possessio-
PASCHALIS I, papa. Bulla pro monaslerio Farfensi, nes contirmat, ibid. Privilegiuinpro cceuobio S. Mariae
CXXIX,977. Bulla pro
monaslerio S.. Vincentii ad apud Banlium,ibid., 114.MonasteriumMarbacensein
Vulturnum,t'6/d.,980. Epistolaad omnes Chrislianos protectionemsedis aposiolica?recipil, ibtd., 116.Con-
ad|partesAquilunis. CommendatEbonemarchiepiscopum lirmat Anselmo Cautuariens. archiepiscop. piimalum,
Rhemensem et Halilgarium,lidem Chrisli propagalum i6id., 119. Kouaslerii Casalis Benedicli privilegia
missos,i6/rf.,982. conlirmai,i6/d., 120. Ecclesia?S. Crucisel B. Eulalia?
PASCHALISII, papa. MonachisCluniacensibus Barcinoneusislutelam suscipit,possessionfSque. et pri-
asseril allare parochialiseeclesia?a Pibone rionatiiin, vilegia confirmat,i6id., 1i5. MonasleriiPargaviensis
CLXlll, 51. Bertrando Narbonensi archiepiscopo ttilelam susc.ipitel privilegia conflrmat,ibid., 126.
asseril primalumsuper Aqiieiisemmelroptilim, et quid- MonasteriiS Maria?Bornhemensisproteclionemsuscipit,
quid dignilatisvel liunorisNarboncusis

ecclesia habuerit bona ac privilegiac.onfirmat,/6id., 129.Demouasleriis
ipsi inconcussuinconfirmat, i6id. Privilegium mona- Gostvicensi, S. Blasii, S Orientis et de ecclesia S.
ulerii Vindocinensisde prolessioneab ahbaieuonfacienria Frigdiani, ibidi, 129, 152.DidacoepiscopoCompostel-
confirmal,/6/d., 56. MonasterioReiiihardsboriieusi lano pallii usum concedit, ibid., 152. Privilegia pro
ecclesiam Tilleborncnsemasserit, ibid., 57.-Monasl.erii monasterioUsenhovensi,i'6id., 154. Privilegia el pos-
Dervensisseu S. Bercharii prnlectionem suscipit, pos- sessioneseccteshp.coilegiata?S. Amali Duaci conlirmat,
sessionesac privilegiaconflrmat; slatuitque insuper ut ibiri., 156. Asccro archiepiscopoLundensi Sueciaj
nuilus sa?cttlariumaul ecclesiaslicorumabbalem e.;usjve primati pallium mittit, t'6id., 158. Ecclesia? Afllige-
successe-resarisaacularemcuriaratrahat, neque episcopus mensisimmunitatemcorroborat,t6id., 142. Besuensis
ullus ad synodum,uisi ob causamlidei ire, ncc denique ccenobii possessioues et jura confirmal, t"6td. De
monasteriisui solemniiales relinquere et urbanisinter- mo.iasteriis Casinensi, S. Petri Coeli Aurei Papiensi,

esse cogal, ibid. Bulla el piivilegiumde unione ec- et S. BenedictiPadilirnnensi,t'6id., 144,148, 155.
clesia?Arausicana?ad Tricastinam, ibid., 58, 58. Privilegia, pos<essiones et jura episcupatusPapiensis
NorigaudiAuguslodunensisepiscopi electionemet
om- confirmat,i6irf., 151. Monasteriasubjectaereino Ca-
nes ejus ecclesia?possessiones
conlirmaf, el alia qua?riam maldulensiin proteclionemsuscipil, ibid., 152. Kona-
decernil, /6/d.,59. Pnviiegiumpro eccle^iaMalisco- sterii Allofensis possessiones et privilegia confirmat,
tiensi, /6id., 40.Adexercitumin Pala?slinamiiitanlem. t'6.d., 155. Pontii episcopiAniciensis privilegia con-
Gralulatur ei de vicloria oblenla, el siinul ad progre- firmat,i'6/d. Ad Daimbertumarchiepiscop.Senonens.

diendumhorlalur, ibid., 42. Fines episcopaius Dlaza- consccratuma se Parisiensem episcopum commenriat,
Tiensisin feiciliaconlirmat, i6id., 45. De privilegio i'6/d., 158. Erecliocollegiata? ecclesi;eS. Maiia?Bru-
concesso Albericoabbali novi monaslerii CahiioDens., geusis confirmalur, i6id. Confirmaliobonorura ad
ib'.d., 47. Privilcgiumquo inonaslerium Silviniacense ecclesiam Ferrariensem spectantium, i6id., 159.
tanquamCluniacensisccenobiimenibrumsub aposlolica? PrivilegiapromoiiaslerioTrenorciensi,

el proparllnnone
sedis protectionesuscipit, i6id., 50. Privileginmquo Fonlis Ebralrii, /6/d., 164. MouasteriiS. Michaelis
TnouasleriiCluniacensis b onaomniaet jcra contirnianlur, dicecesis Viidunens. proleclionem suscipit possessio-
t'6irf.,51. Ccenobium Cluuiacense commer.dat,/6/rf., nesqne confirmal,t6id , 165. Conlirmalanliquam ..-edis
S3. MajorisMonasleriiproteclionemsuscipit,posses- Oveiensis exemplionem, ibid., 168. Moiiasleriorum
sionesac priviiegiaconlirmat, /6/d , 54. 1'rivilegium Tutelensis et S. Georgiiin Silva Nigta hona el privilegia
Cluniatense, ibid., 56. Privilegium pro monasterioS. conlirmal, i6id., 171, 172. Ecclesia?S. Walburgis
SalvatorisPapiensis,ibid., 59. Geraldoarchiepiscopo Furnensis possessionesquasdamconlirmat,/6/d , 175.
Bracarensipalliumel privilegiumconceriit,/6/d., 60. Privilegiumpro episcopatuPisloriensi, /6/d. Privile-

PrimalumEcclcsia?Toielana?confirmaljibid. Privile- giumpro abliatiaS. Nicolai, /6/d., 178. Chnrta pro
giurn pro monaslerioS. Savini Placentini, ibiri., 62. conlirmationeecclesiarum quas leuent canonici Lmgo-
Pro monaslerioCasinensi, t'6trf.,65.AdVel.elranos. nenses, /6id., 181. Bulla?pro canobiis S- Pelri Car-
abrogal qua? a Guiberlocontra fas 66. inslitiila apud eos nolensis et S. Valaricit,t'6td.,183, 184 S. Fidis in
erant. Eorum limiles definit, /6id., Confirmatio Selestadtmomslerii pnvilegia confirmat,t'6id., 185.
douationismonasteriiS. BenedictiAlperspacensis,ibid , Privilegiumpro monaslerioS. Salvatoris ct S. Julia?
67. ConfirmatAtrebateusemepiscopatum,ibid., 69. Brixiensis,t"6id.,189. Ecclesia?S. Frigdiani Lticens.
Ad Henricumregem Aiiglorurn,confra investituras ec- privilegia confirrnat,ibid., 195. Peiri Acheruntini
clesiaslicas,ifcid.,70, 94. Privilegia pro ecclesiisCal- archiepiscopielectionemconflrmatcl jura metropoleos
mosiacensicl S. ViucentiiBergomai.,/6/d., 72, 75. Acheruntina?,et mittit pallium, /6/d., 194. lifl ia pro
AbrogatLavellanumepiscopatum.Melphiensis possessio- Beneriicto abbate moimsterii S. Salvatoris in Moxi,
nes et jura confirmal,/6/d., 75. Privilegia et posses- ibid., 195. Hugoniabbati S. jEgidii abbatiam Seumi-
sionesecclesia?Baveilensisconfirmat,ibid., 74. Pri- chensemaLadislaoHungarorumrege fundatamconflrmat,
vilegia pro rcenobioSanc a? Sophia? et pro monasterio i6/d., 198. PrivilegiummonasteriiS. Slephani,ibid.,
Casinensi.toid.,'75, 77. Ecclesia? S. Jacobi Compo- 199. Privil. pro EcclesiaCollimbriensi,ibitl., 201.
slellana?privilegiaet possessionesconfirmat, ibid., 78. MonasleriiCasa?Dei jura el bona confirmat,/6id., 202.
GerardoarchiepiscopoEboracensipalliumiribuit,i'6/d, ConfirmatClnniacensiumjura et possessiones,/6/d.,
82.Privilegiapro monasteriisJesn Nazareniel S. Am- 204. Confirmatioecclesiarum et pussessionumniona-
brosii Medidaneiis.,/6/rf. ~- MonasleriiS. Pelri Aurei slerii AthanacensisCaclaabbati Gaucuranno,ibid., 205.
Coe1!Papiensisprhilegia conlirmat,t'6/rf.,8t. Mona- Privilegiumpro monasterioS. Gennania Pralis, ibid.,
sterii MontisMajorisprivilegiaapnd Arelalem confiimal, 207. MonasterioruniS. Launonnri Beseusis t-t S.
ibid. De bonis eccesia? Fa?8ulana>, ibid. JoannisCarnolensisprivilegia confirmat,ibid., 208, 209.
Commutalionem inter GeruntouemabbalemS. Benigni Privilegiapro abbatia S. Marlini de ( ampis et pro
Divionensiset Gilbertumabbatem Carioinensemfacl.nii, monasterioS. Arnulphi, /6/d., 209, 210. Possessimies
possessionesque inonasleriiDivionensisconfirmat,ibid., abbatia?Elnonensisseu S. Amanrii,ordinisS. Benedicli

86. MonasteriiS. Dionysiiprivilegia confinnat,ibid., conlirmateasque aposlolicismunit privilegiis, i6/d., 211.
88. MonasleriumS. Maria?lloseiifeldenseluenrium MonasteriiS. Remigii Rhemensispriyilegiaquapdam
snscipit,privilegiisqueornat, t6/d. Monaslerio fiec- confirmat,i'6/rf.,216. Ecciesia?Anlissiodorensisbona
censiasserit eeclesias a Willelmo Uothomagensiarclii- confirmat,ibid., 217. Privitegiumpro monasterioln-

episcop.et aliis in salarium collatas, t'6/d., 90. Ne sula?Agensis, i6/rf..218. Bulla qua?jam c<ncessam
monachiprohibeaiiturhabere in monasteriosuo rcemelc- bulla Nicolaipapa?II exemplionemCorbiniacensiscco-
rium ad sppelipndossuos, /6id., 95. Ad Crescentium nobii a subjeclioneFlaviniacensisconlirmat,/6/d., 220.
archiepiscopumSalonitannm.Jura p.jus meiropolitana Cluniacensibusadjudicatcellam S. DroiiysiideNon-
eonfirmatac palJiumei concedit, ibiil., 96. Jura ac genlo, t'6/d. Narhouensisecclesia?possessionesel jura
privilegiaabbalia?SS. Pbilippi el Jacobi et Walburgis conflrmat,ibid., 222. MonastcrtoS. BcDe"dicli Padiii-
103 INDICES PATROLOULE SPECIALES. - INDEX CXXIV. 104
rouensi privilegiaqua?damconcedit, t'6:d., 226. Ec- nasteriaCamaldulensia,t'Md.,550. Tornacensis ecclc-
clesia?I.ucensispnvilegia confirraat,i6/rf. Gregorii sia?clericis concedithabere episcopum, excusso Novio-
arcbidiacoiii,Huberlvarcliipresbyteri,Raineriiprimicerii, mensis erclesia?jugo, i6id., 552. MonasteriiS. Ber-
Guidonis cantoris fratrum ecclesia? I.ucana? privilegia lini Sithiensislibertatem c.onlraPonltuni abbatemi;iu-
quaedamconlirmat, ibid ,227. Privilegium Florenlini niacensem luetur, ibid., 554. Privilegium pro mona-
ccenobii,i6id. Priviiegiumpro parlhenone S. Pelri slerio S. Ruffi Avenionensi,iWd.,
356. Privilegium
de Luco,CLXIII,228.Mouaslerio Cas* Dei monasteria pro ecclesia
Aylensi,-;t'6id.,,337. Erclesia?Marsoriim
qua?dam subjicit,ibid., 232. Privilegiumpro ecclesia possessionesconfiriiiat,/6/d.', 538. De conservanda

S. Martini, i6t"d. lirunoni Trevirensi arch episcopo monasterii S. Bertini Sithiensis liberlale, /6/d., 558,

commiilii absolutionemab excommunicatioiieepiscopi 540. Privilegiumpro monaslerioTuleiensi, ibid., 541.
Leodiensis,/6id., 251. HogoniabbatiCluniacensiino- Bullapro Ebroiiensi mona-aerio/6/d., 345. Mona-
naslerium 8. Germani Antissiodorensisaddicit, /6id., sierii Sublacensis possessiones omnes et priviegia

235. llangerioepiscopo Luceusicanonicos S . Frigdiani coulirmat,t'6id., 545. Priiilegium pro eccesia B.
commendat, i6/d. MonasleriiS. MichaelisSiegbur- Laurentii Floreiuiua, ibid., 349. Privi egium p,o
gensis possessioneset privilegiaconfirmat,/6/d., 237. ecclesia S. Evasii ( asalensi,t'6id.,350. Privilegium
PrivilegiumproecclesiaEvasii,CLXIII,257.- Dicecesis pro episcopatu ecclesia Bouoniensis,i'6/d., 551,
Biirgensisfinesconfirmat,i6id., 259. Privilegiumpro Privilegium pro ecclesiaLascurrensi, /6/rf., 534. Ec-
ecclesiaS. Mariie Vaserlensis,i'6/d., 211. Monaslerii clesia? B. Maria?in porlu Ravenna?possessioneset
S. BerliniSithiensislibertalem, privilegia et possessio- jura conlirmat,t'6irf.(556. De monasterioS. Maria?
nes conlirmat,ibid., 245. Privilegiumpro monasterio rie Charitale,t'6/d.,557. Privilegia pro Pontioabhale
Selbodensi,ibid., 246. ExemplionemKcclcsheBur- Cltiniacens.,/6/d., 558,539. Privilegium pro inoiia-
gensis ejusque slatutos in concilio terminos conflrmat, slerio S. ViciorisParisieusis,rpgio diplomate concessa
i6id., 248, 2)9. Privilegium Baldrici Dolensis archi- canonicisS. Victorisconiirmat, ibid. Confirmatiopri.
episcopide pallio, ibid , 251, 252.Ecclesia? S.Frigdiani ma fundationismonasteriiS. Margareta? Baumburgensis.
Lucensispossessionesel privilegia confirmat,t'6/d.,2c3. a lundalorePetro oblati, iMrf.,363. Pnvilegium pro
Bullaprotectionis et confirmalionisbonorumCalmo- coiilirnialionedonalioiium ecclesia? Berchtesgadensis,
siacensismonaslerii,i'6/d.,254.MonasteriiS. Lamtierti i'/)/d.,568.De privilegiisFcclesia? Gerundensis,ibid.,
prQtectionemsuscipiLel bona confirmat,i'6/d., 256. 571. Privilegiumpro monaslerioVallumbrosano,

Privilegiumpro ecclesiaS. Deodati,/6id.Monasterium 572. MonasteriiS. Petri Perusini possessionesetibid.,
pri-
VVeisseticense tuenriiimsuscipit,el ejus possessioneset vilegiacontirmat,i'6id, 374. Conlirniat judiciumUr>-
jura confirmal,i6/d., 257. Bulla pro S. MartinoAm- bani 11 de concordia382. inita inter munachosS. Albini et
bianensi,i'6/d.,258.Privilegium pro Monaslerio Majori Vindocineiises,i6id.,
t6td., 259. Ponlio abbali Cluniaceiisic onlirmatet suc- liulla pro Manriiio Bracarensiarchiepiscopo,CLXIIf,
cessoribusejus oinniaab antecessoribussuis ponlilicibus 285. KcclesiseTheatina?possessiouesquasdamcoufir-
monaslerioCluniacensiconcessa, collala el confirmata, mal, 385 Portugallensemecclesiam a melropolitani
t'6/d.,2K0.Privilegia Ciuniacensismonasleriiconfirmat, jirrisdictione exiniit el ejus dicecesislimiles asseiil et
ibid., 262. - Privilegiumad Pontium abbatem Clunia- coiilirmat,/6id. Oralorium S. Maria?penes Novum
censem,ad qucm niitlil pallium caiididumut ex eo sibi Burgtimapud Aldenardam,membrum hihomensiseccle-
paref dalmaticasiu usu Ecclesia?Cluniacensis,concedens sia?luendum suscipit, ibid., 590 Monasterii Sinshei-
ncfo
ei quod ulalur insignibusponlificaliljusin pra?cipuis mensis privilega conlirmat,ibitl., 391.
sui moiiasterii festivitalibus, i'6id. Privilegium pro pro canoiiicisS. Fidelis, /6/d , 393. Ad Pri\i!egium Bernardum
monaslerioSigeburgensi,i'6/rf.,263. Privilegiumde Toletanum. primatein. Segoviensemcivitalem ipsius
mercalaet de coenaqua?d batur induabusfestivitalibus persona?permillil; monaslerium S. Servandi dunat,
S. Remigii,ilem de immuuilateistius ecclesia?,t'6id. i6irf. MonasteriumFabarieuseab episcopi Basileensis
Privilegiumpro monasterioS. Maria?Florenlino, ibid., potestale liberat el bona ejusconlirmal,/6id.,397.

266. DiuecesisSoraua?fines, ecclesia?quepossessioues Ad clerumel populumFlorentinum; tnnocenieuieoruin
condrroat,t'6/d.,267.Coniirmatio dolationisef bonorum episcopumdeclarat; ejus ealuinnialoresofficiisethene-
monasteriiS. BenigniFrucluariensis,ibid., 268. Ec- ficiisprivat,i'6id. GozaranoLugdunensi archiepiscopo
clesia?Scyllacensislibertalem, privilegiaet possessiones primattimconfirmalin Lugdumnsi provincia,i6/rf.,599.
cnnfirmat,i6id. Privilegiumpro ecclesiaS. Chrislo- 1'rivilegiumpro ecclesiaS. Pancralii Hadmeisleben-
phori de Phalempin, t'6id., 270. Privilegium pro sis, i6irf. Bulla pro monasterioS. Tiberii, ibid , 401.
monaslerio S. Petri Mellicensis, i6id. Ecclesia?S. Monasterii S Facundi Sabagunensispossessiones
JacobiCompostellan.-e possessionesconflrmat,t6id., 272. quasdamet privilegiaconfirmal,i6irf.,400. Monasle-
Cwnobium S. Maxenliiin sancla?sedistulelam suscipit rium S. Archangeli de MorlisaNeapolitanum luendum
i'6id., 274. MouasleriumS. Vinceutii Copersauum suscipit,ejusque bona et piivilegia cohlirmat, 401.
tuendum suscipit ejusque possessiones ac privilegia Anselmoahbati Saba?vices apostolicasin Anglia admi-
conlirmal,ibid., 277. Ecclcsia?Sonnebecania? posses- nistrandas,tribuit, 408. DeelaratBobertumVi-
t'6irf.,
siones el privilegiaconflrmal,ibid., 278. Ecclesia?S. zeliaceusemabbalem esse in aposlolira?sedis luLela,
Donatiaui Brugensisposscssionesconfirmat,t6/d., 279. 410. Decrelum quo adversus abhatem Crassen-em
Privilegiumde iuvesfituris vi exlorluin, t'6irf., 281. abbati Electensicon/irmaturmonasteriumS. Polycarpi,
Privilegium pro monaslerioHersveldensi,t6id., 287. ifcid.,410.Privilegiumad confirmationemdalum om-
MonasteriiCorbeiensisprivilegiaconlirmal,i6td., 295. niumbonorummonasteriiS. Bartholoma?i,i6id., 412.
Casinensemonasteriumcaileris per Occidenlemcecno- Privilegiumpro ecclesiaS. Maria?in Porlu, i'6/d.,414.
biis pra?ferendum,a quacunque jurisdictioneliberum, EcclesiamS. PancraLiiBatknangeiisemtuendam susci-
solique sancta?Romana?Ecclesia?fore subjeclumconfir- pil et ejus possessionesconfirmat,ibitt., 415. Privile-
mat; ejusque ccenobiiabbas in omni episcoporumac gium pro monasterio S. Bertiui Siihiensi, i'6/d.
principumconsessusuperioremca?ferisabbatibus locum Privilegium pro canontcisS. Fidelis, /6id., 417. .V!o-
habere, prioremque or/mibussui ordinis senlentiamdi- naslerii Miciacensispossessionesconfirmat,/6/rf. Al-
cere, sub analhemalestaluil, CLXIII,295.Privilegium bino abbali el cauonicisS. Maria?de Boscocapellam B.
pro parlbenone Fontebraldensi,/6id, 290. Confiruiut NicolaiCredoriensemasseril, /6/d., 419. 1'rivilegium
privilegia Atrebalensi episcopoconcessa,i6id., 297. pro abbatia Fouiebraldensi, ibid. Confnmatioprivi-
MonasleriiS. Martinide Valle, cui apostolica?tuitionis Ipgiiregis Ludovici pro ecclesia Carnotensi t'6/rf.,421.
pra?sidiumelargitur, ecclesiasdesignat et enumeralpri- AnlOiiiopra?posiloS. Pelri ad oratorium de Cainpi-
vilegia, /6id., 298. MonasleriiS. Berlini Silhiensis slrano, presbyfero cardinali privilegia concedit,i6td.,
proieclionemsuscipilbonaque confirmal,/6id., 501.
222. Friviiegium S. Petri de Murki S. Nicolai de
Monaslerio Aquicinctinoasserit ecclesiatn S. Georgii Mugubi, i'6id, 423. Monasterii Sublacensis posses-
prope Hesdinium,a Joanne episcopo Moriuensi dafam, sionesquasdamconfirmal,i6id., 424. Privilegiumpro
tbid., 305. Arausicana?Ecolesia?a Tricaslinensidis- ecclesia S. Trinilalis Norwicensi, /6id., 432. Mona-
juncta? libertatem conlirmat, i'6/d., 304. Monaslerii sterii Andrensisprotectionem suscipit, bouaq.e ac pri-
Nonantulani pr.ssessioneset privilegia conflrmat,ibid., vilegiaconlirmat,i6id., 434. Priviiegiumpro ecclosia
306. Privilegium pro monaslerio Arevallensi, t"6/d., Bellilocensi, i6id., 435. MonasteriumOlhonietise
508. Bulia qua apostolica?sedis luilionein conccdit ejusque possessionescoiifirmat,i6/d.,439. Bulla pro
xenodochioS. Joanuis Hierosolymitane,ibiri., 314. Gerardo de llam, decano ecciesia?5. Ouinlinii, i6/rf,
Pririlegium pro monasterioS. NicasiiRhemensi, /6t'd., 443.
317,318. MonaslerioAnianensicellamGordanicensem PETRUS,Burgens.episcop. Cliiniarensimonaste-
subjicil, tWd.,320. MonasleriiS. ViclorisMassiliensis rio concedit et couflrinat ep'esiaiii de Carandigna,
possessionesconflrmal,t'6t'd.,327. Buila qua recen- Cl.XV1,855.
seulur el siiscipiunlursub aposlolicaprotcctioncmo- PHll.lPPLS Francorumrex. De decima Saladina,
105 INDEX IMMUNITATUM, ETC. m
ne aliquidullerius ullomodoexigalur occasionerestau- in lutelam et ecriun priv.ligu t*ii!irpi"l, /6/d., 819. -
rationis'I'erra?-SancIa?,CCIX,869.
Cuidamconceditmontesquosdamexcolendos,ibid., 826,
Episcopo cuidamcomiiienriatquemriamabbaleni,/6/rf
PHILIPPUS ALSATlUS, c omes Fianriria?. Benefa-
cit abbalia?Alrieubnrgensi urriinisS. Benedicti, in dire- Conceditcuidam ptincipi facultalem cudendi inoue
cesi Brugensi. CLXXIV,1S76. tam, /6irf., 827. Cnnfnmat cujusdammoiinsteiiiprivi- ,
PHILIPPUS, Flandriieet Viromandia? c omes. Con- legia, ibid., 829. - Recipil in lutelam pupilluni quin-
Crmat douationes riecimarurnile Oudenburg., etc,
qiieiineiii, /6irf., 836. Scrihit cniilra indebite exigen-

CLXXIV,1577. Dedecimis totius Aldenburgensispa- tes lelouium, /6/rf., 858. Coniniendnlquemdam pro
rochia?,i6)'d 1579. beneficio quodam*ecclesiaslico, t"6/rf.,839 Dipioma

PIBO, episcopus Tullens. Privilegium pro mona- quo ecclesiaslica jura severo ediclo tuetur, t'6/rf.,872.
sterio S. Apri, CL\ II, 419.Conflrmatio privilegiorum SERGIUSII, papa.AnscharioHambnrgensiepisccpo
de
prioralus Asmanlia, /6id., 422. Charta pro ecclesia concedit usum pallii et alia privilegia,CXXIX,997.
S. Deodati, /6/rf., 424. Fundaliomonaslerii S. Leo- SERGIUSIII. papa. Bulla pro monasterio S. Galli,
nis Tullensis, ibid., 427. Privilegium pro abbalia S. CXXXI,971. Privilegiumpro ecclesia Silva?Candiria?,
Leonis Tullens., ibid., 431.
Fundalio prioralus S. ibid., 975. Bremensis Ecclesia? jura vindicat, ibid.,
Theobaldi, i6id., 435. Privilegiuni pro ecclesia S. 974. Privilegium pro capttttloAslensi, cui possessio-
Maria?,/6/d., 455. Fundatio prioralus S. Jacobi in nes confirmal,ibid., 976. MonasteriiNonatitulaiiipri
Castello Novo pro abbaiia?S Mansueli Tullens., /6/d., vilegiaconflrmat,/6/d., 977. fi. clesia?Vienneusis pri-
456. Fundatio priorylnsde Laudeconrt,t6id., 459. vilegia et possessionescontirmat,eique noiniiialimMati-
Cliartade consecratiuneecclesiasde Porlo, /6/d., 440. rianensem et Segusianam ecc:esias asseril, i'6/d.,*978.
Privilegiumpro ecclesiaS Gengulfi,i6/d., 442. Epistola ad Hogerum Haraburgcii.semepiscop. qua

PlPlNUS, vir illuslris. Charta qua concedilEpter- illi mittit pallium, ibid., 980. Privile.giumpro mona-
nareiisimoiiasteriomedietatemipsiusEpternaci,LXXXIX, sterio S. MartiniTuronensi, illatam Turonibtisa
559. Charta qua monasterium Hplernacense sub sua Normannis cladem privilegia posl. nionaslcriiconfirmat,t'6/rf.
defensionesuscipit el fralribus ibi congregatisconcedit,
SERGIUS IV, papa. Andrea? episropo Parentino
ul, defiinctoWiJJibrordoUltrajeclens. episcop., sibi ex possessionemparcecia? Baviniensis caslellorumqueduo-
semelipsis consliluanl abbatem, i6/d., 541. rum asserit, CXXXIX.1499. Litlera? quibus Vediano
P1PI'1NUS, r ex. Donal monasterioS. Dionysii ca- cuidamcaslrum Scurionse lil.ulo emphytetisisconcedit,
siellum ad monteniSanctiMichaelisin pagoVirdunensi, /6/d , 1501. Confirmatfunrialionem parochialiseccle-
XCVI,1528.Placilum de Teloneis in mercalo Sancii sia?S. Michaelisapud Nonantulaiiumco.'nobiumih agro
Dionysii ad ipsum monasterium evindicatis,ibid., 1550. Mnlinensi,factama Radnlphoejusriem cconobiiabbale,
Decrettimqno possessionesmonaslerii Prinaugieusis, ibid., 15(32, Confirmathona omnia ad Cuxanensemo-
abbatia? Murbacensi,elc, conlirmat,t'6id.,1551.Di- nasterium pertinenlia, /6/rf., 1594. De monaslerio
plomaquo villam Tirmiugen Fuldensi ecclesia? donaf, Rivipullensi, /6/rf , 1569. Cnnlirmatfundalionemmo-
t'6id.,1556.Doiialionesin
gratiam abbalia?Prumieusis, nasterii S. Petri Fenilioleirsise! bona ad illum spectantia,
tMd , 1557-1546. Privitegiumpro mouasLerioSancli i6irf., 1514.-Privilegiumpro monaslerioCanigonensi,
Maximini,/6id., 1554. quoconfirmat privilpgia et jura olim ilii concessa,tMrf.,
RADUODUS, Tornacens. eoiscop., diploma de liber- 1516. Monislerium Arulense sub protectione Sedis
tate ecclesi* S. Alde.rab.Petri aposloli, CLXXIV. 1567. aposlolica? recipit, et a ciijuscunquepersonip, etiam
RAIMBALDUS, Arelatensisarchiepisc. Privilegium episcopiordinarii,jnrisdiclinneeximit,iMrf.,1517. Pii-
pro monaslerioS. Victoris,CXLIII, 1593. Absolutio-
nem a pu?nitentiis impertitur in cousecratione vilegium lucranriiMdulgentiasiis qui sdvenerint in con-
ecclesia? secratione ccc esisemonastcrii Alonti.Majoris,/6;rf.,15i0.
S. Marta?tle Correno qua?dolatur, t6irf., 1591. Cliar- Monaslerii S. Vincenlii Viilfurnensis po.ssessioneset
ta qua ecclesiam S. Genesii et S. Honorati dal Viclori- privilegiaconlirmat,i'6id., 15-!2. De monasterioBelli-
nis mnnachis.i'6/d., 1396. locensi, /6id., 1525, 1527. Michaelis archiepiscopi
RAJNALDUSII, Rhemens. archiepisc. Confirmalio Salernilani jura nielropoliuna confirmat,t'6/d., 1528.
fundatiunisS. Jodici de Nemore,CLXXII,1543.Charla? SILVESTER II, papa. Mon;>steriiirnS. Lamberli
fundatioiiismonasteriiIgniocensis, /6id., 1350. Chana Seoiiense coniirraat et juribus ornat, t'6/d, 269. De
de confirinalioneSancli Wimari ibid., 1552. Conlir- monaslerioFuldansi, 272. Ariiulfoarchiepiscopo
mat omnes possessiones monasterii Silincurtis, /6/d., Remensi concedit ut,ibiri., recepto baculo el annulo, arclii
1551. Priviiegiumde aqua Vidula?,maresco, herbagio episcopalioflicio fungatur et omnibus insignibussoiitct
el jurisdiclione S. Theodorici usque ad crucem Raymo- more perfrualur, cuni iis privatus fuerit quodamtempore,
nis,-/6/rf., 1556. Charla pro nioiia>lerio Cluniacensi, ibid., 273. Sacram coronam Stephano Hungarorum
CLXXXIX,1058. duci mitlit, quem regio qtioq. e nomine cohonestal;
REMIGIUS, episc. Argentinens.Testamentnm do- variisque concessis privilegiis,Stri^oniensem ecclesiam,
nationis monasleriorum .Aschoria? el Werlhse ad eccle- regni metropolilam instiluit, i6iri., 274. Urgellensis
siam Arge.nlinensein,XCVI,1582. \ ecclesia?bona el jura confirmat,/6/d ,278."Ari Jio-
.RICHAHDUS,Cuiis!aiiliens.epise Charta super berlum Vize.iacensem abbatem , confirniat privilegia
ecclesia de Morsalinis,CLXXXIX,1071. monasterii Vizeliacens.,ibid , 279. Ad Odonem epi-
RIQUINUS,provisor Tullensiuin. -- Charla de Fron-
donensi cella pro Cuniacensi monasterio,CLXVI,819. scop. Gerundensem,episcopalumGernndens. suh suam
monasteno datquip- 28l. tutelam recipit, privilegiaque et jura coulirmat, t6id.,
RODULPHliS,rex.Clnniaceiisi Bulla qua ulrumquL)monasterium Stabulensa
dam pra?dia,CXLII,1040. Charla pro cuenobioS. Pe- et Malmunriarieuse sub sua suscipitprotectione,manriat
LriCluniacenside S. B asii in Viculisdonalioiiecum per- que ut iu abbatiselei tione es Sirabulensi, si dignus' re-
linenliis suis, (XLH, 1041. periatur. assumatur,/6/d., 282. MouasteriuiiiS. Tri-

ROHINGU8,vir nobilis. Charta qua Willihrordo nitatisetS.Petri Burguliense privilegiisornat, /6id., 285.
Ullrajectensiepisc, donat ecclesiam SS. Petri et Pauli SIMON,Tornacensis episc. Diploma de donalionu
in Autwerpo, LXXXIX,555. B. MariwVirgiuis, in Alilenberg, cum totius
RUDOLPHUSI, rex Romanorum. Cuidamcardinali ecclesia? Aldenbergensisinlegrilate.CLXXIV,1570.
gratias agit quodpartes suasincuria Romauaunice fove- parcechjies,
rit, XCVlll, 718. Remitlit servilia .vacame imperio Fulrado STEPHANUSII, papa. De hospitali el domo Roma?
uon pnpslila, iMrf.,721. Promiltit poulilici se ejus radumS.abbali concessa,LXXXIX,1015.inmonachosSan- Bulla ad Ful-
relormalionem contra exorbitantes Germania?episcopos Dionysiiabbatem, qua plura
exsecuturum,/6id., 757. Cuidam principi pro litteris dionysianosplane novael inusilala confert, i'6id.,1015.
missisgratias referf, et signifloatse cum pontificefami- STEPHANUS IV, papa. Bulla pro mouasterio
liare Lausuna?colloquium celebrasse, ifcid. Comuiittit Farfensi, CXXIX,975.
cuidamdelensionemmnnasterii devastati, ibiri , 800. STIiPHANUSV, papa. Diploma pro monasterio
Providetcuidamdoniui regulari de ordine Pcenitenlium, Corbeiensi.CXXIX,794. AdDominicum Ravenualem
t'6id.,806. Commendalcornitibuset baronibus, elc, archiepiscopum,significatse consecrassePlacenliui epi-
noviler eleclum episc, /6id., 808. Privilegiumcivi- scopum; in nihilo tamen velle se jurl Ravennatensis
lalis Hallensis, t6id., 810. Commendatquemdam melropolitauiollicere,i6id., 798. Ad clerum et populum
canonicumLeodiensi ecclesia?,et ul ipsumquamprimum Placentinum.Dat illis ponliflcemBernardum, et com-
in curiam remitlant, /6id., 814. ConfiruiaLepisoopi mendat submissionem metropolitano Kavennati, /6/rf.,
Leodiensisenlenliamde lermiiiisduellorum pta?figendis, 799. Privilegiumpro ecclesia Placentina, ibid., 812.
t6id.,8l3. Regi Francorumcommendat monasterium Privilegium Huoggi abbati concessnm,/6/d , 813.
Aorea?Vallis,t"6/d.,816. Hospitalariosdomus Teulo- Privilegium pro monasterio S. Liudgeri, ibid., 814.
nica?in suamspecialemproteclionem accipit, /6/d., 817. Privilegium pro monasterioHertiensi, i6id 815.
Fralres hospilalis Sanrti Joannis in Jerusalem recipit STEPHANUSVI, papa. Privilegium archiepiscopa-
PATROL.CCXX, INDICUMIII.
107 INDICES PATROLOGLE SPECIALES. INDEX CXXIV. 108
tus Narhonensis,CXXIX,855. Privilegium pro mona- nita, ibid., 363.EcclesiamS. Nicolaisecusmorosurbis
sierio Viieliacensi,ibid., 858. Pictaviensisconfirmat Monasteno Novo ejusdemurbis,
STEPHANUSVII, papa. Monasleno S. Vincenlii /6id., 367. Bulla qua donaiionema Malbildacomitissa
Vullurnensis ejusque abbali Raimbaldo omnia jura et factammonasterioS. Blasiiconfirmat,i6/d., 574. Mo-
bnna conflrmat, CXXXII,1051. Fundalionem abbalia? naslerii Vindocinensisis jura et possessionesconfimia',
Broniensis,in comiLatuNarourcensi coiiflrmat,i6id.,1053. ibid., 380. Privilegium pro Turonense Ecclesia, nt

STEPHANUSVIII, papa. MonasteriumTullense in ei'subjiciatur Ecclesia Dolenss, t'6td.. 385. Pra?-
dioecesi Piacentina sub proteclioneSedis apostolica? re- cipit universis episcopis per Brilauniam constiluiislil
cipitur.el soliabbalisubjectum omnino declaralur.CXXXI I, Turonensi archiepiscopotanquammetropolilanopareanl
1089.Monaslerii BuxeriensisaGauslino abbale Tullensi ibid., 387. Privilegium pro canonicis Pistoriensibus,
condiliprivilegiaet possessiones confirmat,ibid.. 1090.
i'6id.,399. Bulla?promonasleriisS. Peiri de Puleolis

STEPHANUSX, papa. Epistola ad Gervasium ar- et Sanc.Li JEgidii,t'6id\,398, 399. MonasteriaS. Georgii
thiepiscop. Remens. qua pro religione forliter agenti in NigraSilva et Hirsaiigiensesub Sedis aposlolicaupro-
auxiliuin pollicelur, elc, CXLIII,869. Bulla, qua con- teclione suscipit, et bona ejus ei confirmantur,i6id, 402.
firmal cleri saacularis immuiiilatema sa?culariumpole- Bullapro abbatia S. Pelri in NigraSilva, i6/d., 403. _
slatura judiciis et oneribus,/6id., 871. Confirmalio Privilegium pro monasierio Cluniacensi,ibid., 410.
coucessionum aliorumque indullorum sacri cuenobiiS. Pro ecclesia S. Petri de Guastalla, ibid., 412.' Prc
Petri Perusini, ibid. CanonicorumAretinorum bona monasterioS. Abundil Comensis./6/d., 417. Ecclesia>
confirmal, iiid., 874. Constitutio pro monasterio S. S. Petri Standalmontensisa MatbildecomitissaB. Pelra
Prosperi Regini, ibid., 876. Privilegium per qnod tradita?,proteclionemsusoipit et bona conflrmatea lege.
confirmnt omnia monasteria, bona, jura et privilegia uLclerici quotannisdenariumaureum,aul quarto qooque
monasterioCluniacensiantea concessa,ibid., 879. auno bysantihumpalalio Laleranensi persolvant, ibiri.,
STEPHANUS,Parisiensis episc Charta pro cano- 419. Privilegiumpro Ecclesia Vesonliensi,ibid., 421.
nicis S. Maria?Parisiensis, CLXXIIT, 1421. Charla pro Privilegiuni pro monasteriomonialium S Pelri Bla-
canonicis regularibus S. Victoris Parisiensis, t6td. ziliensis, t6irf., 422. Caturiensis ecclesia? canoniri
Charta pro canonicisS. Joannis Rolundi, ibid., 1423. confirmanturin professionevita?regularis, quam reccns
Ciiartade eccleciaS. Dionysiide Carcere,t'6id. Charla professieranl, ibid., 423. Privilegiuropro monasterio
de Ecclesia Fossatensi,/6/rf., 1424. Charlafundationis Casa?Dei, iWd., 424. Bulla pro monaslerioS. yEgidii,
abbatia?Hedereusis,t'6id.,1427. i6id., 425. Coufirmalregularem disciplinamcanonico-

STEPHANUS,rex Anglorum. Chartapro monasle- rum S, Aveuionensisecclesia?qui cum bonisomnibusad
<rioCluniacensi,CLXXXIX,1063. canonicam ipsam spectaotibus sub profeclione Sedis
TELLO,episcopus Curiensis. Possessionesconcedit apostolica? suscipiuntor, i6id , 426. Privilegia pro
cclesiisSancla?Maria?et Sancli Marlini,XCVI,1555. ecclesiisS. Ruffi,et Malisconensi,et pro monasterioSal-
THEODORICUS,
Flandria?comes. Diploma conlir- viniacensi,t6t'd.,430.
mans donationes Cononis et Walleri factas ecclesia? Bulla conlirmationisprivilegiorummonasteriiCelsinia-

Aldenburgens.,CLXXIV,1569. Remitlil aunuumcen- censis, CLI, 452. EpiscopisEngolismensibusconfinnat
suum a cerlis bonis,etc, t'6id., 1571. praeposituramde Juliaco ab Ademaroillis factam, i6id.,

URBANUSII, papa. Primatus Ecclesia?Toletana?in 455. Monaslerii Aubechiensis possessiones et jura
Hispania reslituitur, CLI, 288. Epislolaad lldefonsum confirmat,/6id., 454. De prioratu Maxiniacensi,t6irf.,
Gallecia?regem. TolelanamecclesiamSaracenisereptam 442. Pro monasterioTulelensi,ibid., 444.Privilegia
^rafulatur. CommendatBernardum, archiepiscop. Tole- ecclesia?Turonens. confirmat,t"6id.,449. Bainsonen-
taiiinii, a sese pallio donalum, primalemque in Lotis sem ecclesiam, a parenlibus suis Cluniacensi coennbio
Hispaniarumregnis conslitutum,/6/d., 289. Monaslerii donatam,auctoritale sedis aposlolica?munit et Suessio-
Cluniacensis possessiones et privilegia confirmal et nensi Ecclesia?jura determinat, i6id., 450.Trenorcien-
Hugoniabbati mitra?,dalmatica?,chirotecarumsandalio-

sis monasterii hona juraque omnia in tulelam apostolicse
rumque usum concedit, iWd., 291. Privilegium pro Sedis recipit, ibid., 451. De monasterio S. Vinceutii
abbalia S. Joannls de Vineis, ibid., 295. Fpistola ad Melensi,i'6td.,452. De abbatia S. Bertiniordinis S.
GebehardumCoustanlia?episcopum quaeidemlegalionem BenedictiAudomaropoli,t6id., 453. Privilegiumpro
apostolicam,et procurationem ecclesiarumin Saxoniaet Marbacensi ecclesia, i'6/d., 455. Privilegium quo
Alemaniadefert el confirmat,iWd.,297. Privilegium abbates Cormeriacensesbaculumpastoralem de sepuicro
pro monaslerio Jesu Nazareni,i6id., 301. Frotardo S. Marlini, communidecani et capiluli jussu sumant,
abbali S. Pontii Tomeriarum concedit privilegium quo ibid., 456. Privilegium pro S. Martini Turoneus.
locuraa cujuscunqueepiscopi jurisdictioneexiniif, aliis- canonicis,ibid., 459.Bullapro monasterioNovoPicla-
que coinpluribus pra?rogativisexornat, t'6id. Privile- viensi,qua illud subSedis aposlolica?proleclionesuscipii,
gium pro clericis el laicts Ve.llitrensibus,t6id., 304. illudque Cluniacenstmonasterio subjicit, /6/d., 461.
Episi.olaad Rainoldumarchiepiscop.Remens.llli pallium Pro monaslerioS. Martialis Lemovicensis,/6id., 462.
trihuit ac tofius secunda?Belgica? pruvincia?pnmatum Abbati Ansculpho Angeriacensi Buriacensemer.clesiam
usque consecrandi Francorum reges asserit, 509. dono episcopi Belvacensis acquisilam ei aslipulalione
Monaslerii Balmensis apud Sequauos possessionesar- regis Francorummunitamronfirmat, ibitt., 463. Mo-
cbiepiscopo confirmat Yesontionensi, i6t'd., 511. naslerio Cluniacensicellam S. Michaelisde Monte alto

Bulla pro canonicis Pistoriensibus, ibid., 317. Pro asserit, ibid. Bulla confirmationis privilegiorum
canonicisSancti Antonini ditecesis Rulheiiensis, /6/d., monasterii Moyssiacensis,/6/d., 466. Diplomade do-
519. Pro ecclesia.Gralianopolitana,t'6id.,320. Mo- natione ahbatia?Belli Loci, /6/d , 468. Coiifirmatbona
nasterii S.TheotfrediCalmiIiacensisboiiaconflrmat,i6id., monasterii Rivipollensis, ctii nounulla immunitatis ac
322. Majoris Monaslerii lutelam suscipit, possessio- exemptiouisprivilegiaconceduntur,i6/d.,472. Privi-
nesqueejus confirmat,t'6t'd.,524.De parlhenone S. legium pro monasterio Balneolensi,t6id., 474. De
CrucisPictaviensis,ibid., 528. De monasterio S. Bar- monasteriisJuviniacensiet S. jEgidii,ibitt.,476,477.
tholomaeiin Lipara, ibid., 329.ConGrmatioerectionis Bulla pro ecclesia S. Saturnini Tolosa?,tMd., 478.
canqnica? S. Mariseiu Reltembach. qua?sub apostolicse MouialibusCremonensibusS. Joannis evangelista?,omnia
Seriisproteclionerecipitur; coniirmatisquebonisomnibus illarum jura coiitirmat, t6id., 484. De monachismo-
ad eam spectantibus,nonnulla eidem concedunturprivi- naslerii Cluniacensis,i6id , 485. Casinenseccenobium
legia, t6id.,337. MonasteriumS. Sophia?Beneventa- ejusdemquebunaabomnijurisdictioueliberumsubsancla?
num tuendum snseipit, et ejus possessiones et jura Sedisprotectione conflrmat,ca?terisqueper occidenlem
conflrmat,t'6trf., 341. De mnnaslerio Reinbardsbor- monasteriis pra?ferendumessedeclarat, tMd.,492.
nensi, /Wrf.,342. Privilegiumpro ecclesia Pisana, cui. Privilegiumad S. Hugonem pro immunitate cellarura
ob civiumerga RomanamEcclesiammerita, episcopatus Cluniacensium et interdictoac libertale convocandiapud
Corsiacossubjicit,t'6/d., 341. Guarino, monasterii S. Cluniacum quem voluerit aotislitem ad cbrisma confl-
LaurentiiAversaniabbati, mitra?et annuliusumconcedit, ciendumet oleum benedicendnm, CLl, 493. Selmo-
iMrf.,346. De Privilegiis monasterio Cavensiconces- riaci pagus Ecclesia?Gratianopolitana?asseritur, i'6/d,
sis, ibid., 347. S. Brunoni Carthusianorum fundatori 494. Ecclesia?Narbonensisprivilegiacorroborat,t'6id,
el Laninoasserit locuma Rogeriocomite concessum,et 495. Frivilegium pro ecclesia Verulana, t'6t'd.,496.
a TheoiioroepiscopoScyllaciuoconfirmatum,t'6td., 353. Ecclesia? S. Maria?Buronensis protectionem suscipil;
Epistola ad universos episcopos Brilannia?. Dolensi bona confirmat,privilegia constiluit, imposito fralribu
episcopoconcedil pallium, salvo iure Turonensiseccle- byzanliicensu annuo, /Mrf.,498. Bulla pro monasterio
sia?,ibid., 359. CanonicorumSanctiPauli Narbonensis Willengensi, ibid., SOI. Pro ecclesia Urgellensi,
proposilum vilam confirmat,/6/rf., t'6id., 502. AscensemEcclesiamcaput Jacensis Eccle-
360. Epistolaad regularem profllendi
omnesfldeles.4)e ecclesia S. Maria? sia? constituit, ibid., 504. De privilegio inonarchia
Casinensismonasleriia se coosecrataet privilegio mu- Sicilia?, t'6id., 506. Alobaoo,Salernitanoarcbieoiscoo.
109 INDEX IMMUNITATUM ETC. 110
ejusquesuccessoribusAcherontina?etConsentina? provin- Privilegiumpro monasterioS. Maria?de CampoMnrtis
ciarum primatum asserit, t'6/o., 507. Brunonis et Rnmano, iMrf.,1469. Privilegiumpro ecclesia Con-
Lanuini eremilarum possessionesconressas a Bogerio cordiensi,t'6/d., 1470. Orriinis Cisierciensisabbatom
comile el Joanne episcop. Scyllacensiconfirmat,i6/d., privilegia conlirmat, i6id., 1472 Pra-posili Itegint
509. Bulla pro monaslerioS. Cucuphatis,ibid, 515. possessionesconlirmat, ibid., 1474. HenricumBituri-
Bulla pro Cassinensimonasterio, ibid., 515. Pro censem archiepiscopumper tolam provinciamBiLuricn-
abbate Majoris monaste.riiTuronensis, /6/d., 518. sem sunm creal legatum, excepto Dolensi mnna lerio,
Privilegium ImmunitalisSchalhusanoin Hirsaugia mo- i6jrf,, 1475. Michaeliabbati monasteriiS. Pelri Mali
nasterio concessum, ibid., 519. Priviiegium Ragi- nensis ejusque successoribus usum mitra?,sandaliorum,
nero abbalimonasteriiS. PeLriCrispiniensisRoma>con- caligarum ef chirolecarum conceriit,ibid., 1476. Pri-
cessura, /6id., 522. De monasterio Latiniacensi,ibid., vilegiumpro ecclesiaS. Salvii Florenlina, ibid. Cano-
525. Pro ecclesia Jaccensi, /6irf., 526. Epist. ad nicis S. Ursi asserit vineam ?b episcopo Augustensi
clerumet populumPalernilanuiu,ibid., 528. Ecclesia? donatam,t'6irf.,1477. Sententiam inter monachosS.
S. Trinilalisin locoqui Pons Guinizelidicitur privilegia Saviniet canonicosMajorisecclesia?Placenlina?latam ab
instituit, ea lege ul clerici Mediolanensismoneta?num- arbitris conflrmat,/6id., 1478.CanonicisS Opportunse
mos sex quaiuor annis Laleranensi palalio persolvant, ParisiensibusasseritecclesiamSanclorumInnocenlium,
i'6id.,535. Epistola ad GalonemS. QuinliiiiBellova- i'6/rf.,1479. Privilegium pro monasterio S. Pauli de

censis pra?positum,qua conlirmatdonalionemterra?de Parma, iMd., 1480. MonasterioCluniacensimonaste-
Alnellaiactama GuillelmoepiscopoParisiensi,/6id., 557. rium S. GermaniAltissiodorensisasserit, i6/d., 1485
Epist. ad HugonemLugdunensemarcbiepiscopum;ei AbbatiWizeliacensiet ejus successoribus usum mitra?,
nnnlialtandeiiiprimatumejusaDaimberlo,Seiiouens.,ar- chirotecarumet annuli asserit, ibid., 1481.
chiepisc.agiiitumRoma? esse, i6/d.,545.Cleroetpopulo Hugoni abbati et canouicisecclesia?Prfpmcnstraten-
Lemovic.Humbaldumep.iterum commeiidal,i'6/d., 552. sis possessiones quasdamasserit, CCII,1485. Doinni
URUANUS III, papa. Ecclesia?S. Evasii proteclio- S. Thoma? Parisiensi asserit possessiones quasriama
nem suscipit,possessionesac privilegiacoufirmal,CCII, Robertocoinite donatas,ibid., 1487. Privilegium pro
1351. Petro Spoletano archiepiscopojus praeferendie parthenone S. Petri Cremellensis,ibid.. 1490. Fines
crucis per lolum regnumHungaria?asseril, ibid., 1353. parochiales ecclesiarumS. Pauli et S. VilalisVeronen-
Privilegiumper quod conflrmat omnia bona, juraet sitim a duobus cardinalibus constilulos conliimat,/6id.,
possessiouesprioralusS. Pelri deConsiaco,/6/d. Pri- 1491.MonasteriiS. Nicolai
in litlore Venelibona Pt
viiegiumper quod coufirmalomniahonaet jura prioralus juraconflrmat, ibtd., 1492. MonasteriiMorimundensis
B Maria?MonlisDesiderii,/6id., 1338.Assignationem privilegiaconflrmat,trftd., 1494.Privilpgium pro mooa-
decimarumfactamecclesia? S. SilveslriVeneta?confirmal, sterio Vallis Allio, ibid. Parthenonis S. Zachariie
i'6/d.,1312. Privilegium pro monaslerioS. Trinitalis Veneti possessioneset privilegiaconfirmat,ibid.. 1496.
Lucernensis, iWd., 1347. Pro monasterio S. Sixti EcclesiamS.Petri Bonaiiieiisemfuenduin suscipitejnsque

Placeniiiii, /6id., 1555. EcclesiamS. Maria?de Reno bona etjura confirmat, i'6id, 1500. Privilegium pro
luendam suscipit et ejus possessionesel jura confirmat, abtialia3. Gisleni,liid., 1502. MonasleriumS. Salva-
ibid., 1553. Privilegium pro inonasterio S. Jacubi l<>risde Trebin luendum snsripit et ejus bona juraque
PontidPDsi,/6/rf., 1560. Pro ecclesia S. Maria?Spole- coiifirnial,t'6id.,1505. Prhilpgium pro ecclesia Pislo-
tana?,/6irf.,1362. MonasleriiS. Maria?Civitaceilensis riensi, ibid.,1512. Bulla pru monasterio B. M.de

protectionem
suscipit,bonaque ac jura confirmal,i6irf., Voio,ibid. ParthenonemS. Grata?Bergomaten. tuen-
1564. MonasteriiCluniacensisprotectionemsuscipit et dum suscipit et ejus bona confirmat,ibid., 1517. De
bona quadam et privilegiaconfirmat,ibid., 1565. De Parlhenone S. Eiiphemi.eMutinensis,t6id., 1518. Or-
parthenoneS. PeirideLuco,t'6/d.,1370.Demonasterio diuis Pra?monstralensis pnvilegia qua?dam confirmat,
S. ApollinarisCluniensis,i6id., 1571. De monasterio ibid., 1520, 1521. Ecclesia?Bononiensis bona confir-
S. Salvaloris Berardingensis, /6id., 1575. Hugoui mat, i'6/d.,1522. Privilegium pro ecclesiaCerviensi,
abbat. Cluniacensiassent capellaniamecclesia?S. Vivia- t6td., 1521. Sententiam a constitutis judicibus la'am
rii Brolletensis,i6id., 1577. Monasterii Cluniareusis inter ccclesiamS MichaelisNoniintulanamel S. Martini
boua ac privilegiacontirmat,t'6id.,1379. Monasterium Causinensemcoufirmal,ibid., 1551. Privilegium pro
Tegernsonse suscipit et bona confirmat, / 6id., 1383. monasterioL. Zenonis Veronensi, i6/d., 1552.
De moiiasterioRispensi, iWd.,1585. Privilegium pro VICTORII, papa. Privilegium ad Hugonem CIu-
domo hospitali fratrumCruciferorumS. Pelri Boiuen- niaceusem abbalem, rui coufirmalomnia monasleria,
sium, ibid., 1587. MonasleriumVallumbrosanumluen- bona etjura ecenobioCluniacensiconcessa,CXLIIL805.
dum suscipit et ejuspossessioneset jura conUrmat,t'6/rf., Ferrarienses canonicos luendos suscipil, bonaque
1589 et 1415. De monaslerio S. Maria?Magdalena?, eorum conflrmat,ibiri., 808. Privjlegiuinpro ecclesii

de ecclesia Cannensi Gradensi, t6id , 1394, 1597. - Bononiensi, ibid. , 809. Pra?cepium de posses-
Ordinis/Eridagamantiniinstilulaac privilegia conflrmat, sionibus Molianensismonasterii non invadendis, ibii.,
t'6/d., 1599. EcclesiarumSS. Jnannis et Pauli, S. 8.0. AdalberloarchiepiscopoHamburgensi,pallii mi-
Martini, S. Stephani majoris et S. Slepbani minoris tra?queusum conceditel privilegiaejus ecclesia?cono-
sustenialionicauonicorumecclesia?S.Petrideslinalarum horat, /6/d., 81!. Canonicoseccleshe S. Maria?Pisana?
possessioneset privilegiaconfirmat,i6id., 1402. Pri- tuendossuscipit et eorum bona confirmat,ibid., 812.
vilegiumpro monasterioS. Petri Esloniensi,i6id., 1107. Ecclesia?Asculana?possessioueset privilegia confirmat,
FratribnsGranriinioiilensibus concedilutiis iugenerali ibid., 815. Abbatia?Andlaviensisjura et privilegta
terra? iuterdicto pulsare unam campanam liceal, CCll, confirmat,t'6/rf.,815 Privilegium pro libertate mo-
1415. Privilegiumpro ecclesiaS. Joannis Baptista? naslerii Eliensis, /Wd.,816. RolandoepiscopoFerra-
Ratisponensis,t'6id., 1418. Pro ecclesia S. Joannis riensi ejusque Ecclesia?omnia jura ac pnvilegia conlir-
Leodiensi,ibid., 1420 EcclesiamS. Vincentii Rergo- mat,,tWd.,817.BrunonemabbalemDervensemTehaldo
matemtuendam suscipitejusque bona et privilegiacon- comili commeudat,i6id., 8!8. Bulla pro ecclesia SS.
firroal,/6id., 1429. De monasterio S. Mariae,Seitein- Simoniset Juda?,ibid., 822. Privilegium pro mona-
steLensis, /Wd., 1451.De ecclesiaAuguslensi,ibid., sterio Fuldensi, ibid., 824. Pro eccesia Trevirensi,

1431.De monasterioS. Maria?Tongerloensi, i'6/d., t'6id., 826. Litfera? quibus ecclesia?Syha? Candida?
1450. Privilegiumpro monasterioS. Curnelii Nino- privilegia Humberliepiscopigratia amplifical,/Md., 828.
viensi, t6id., 1457. ParthenonemS. Grala?Bergoma- Privilegium pro monaslerioS. Berlini, ibid., 829.
tem tuendumsuscipit elejus possessionesel jura cou- Bulla promonaslerioCasinensi,ibid., 831. Privilegium
lirmat,tWd., 1440.Canonicorum Ecclesia?Pisana?pos- WinimannoarchicpiscopoEbredunensiconressus,/6.,854.
sessioneset privilegia conlirmal,ibid., 1418. Decreta WALTERIUS,Cabilonens.episc Charla de acqui-
concilii a Pelro arcbiepiscopoSpnlatinoet ejus suffra- silione partis comilalusCabilonensisa Savericocomite,
ganeis celebrati emendal el confirmat,i'6/d., 1446. (XX, 1166.Charla pro monasterio Cislerciens.,ibd.,

MonasteriiS. Maria?de Carcere proleclionemsuscipitet 1169. Charta qua dat Marcelioecclesiam de Boens.,
bonajuraque confirmal,t'6id., 1149. Privilegium pro t"Md.,1170. l
ecclesiaS CaslorisCardoneusi,t'Wd.,1457.Monaslerii WALTERUS DE HEINES. Diploma confirmans
S. Petri Gaudensissive Blandiniensis proteclionem donalionesa patre suo el pairuo factasecclesia? Alden-
suscipit, bonaqueac privilegia conlirmat,i'6id.,1459. burgensi, t'6id., 1572.
De monasterioS. Maria?Serveusis,i6id., 1461. Privi- WIDO,Remensis archieplsc. Charta qua Remigia-
legium de plenaria

liberlate monachorumCara insula?, nis confert altare de Crussiniano,CXLH,106.Charla
i"6irf.,1465. MonasleriumS. Sepulcri Placenlinum qua altare GermerciiconferlccenobioMosomensi,i'6/d.,
tuendumsuscipii,etc, ibid., 1465. Sororibus S. Ni- 1407.
colai Furnensibusannuossolidosquinquaginladonatosa WILLELMUS,Conqnestor. Diploma, pro ecclesia
GertrudequondamcomilissaMaurinianensi,ibid., 1168. S. Andrea? Boffensi,LXLIX,1549,1530,1331;pro libec-
fll INDICES PATROLOGLE SPECTALES. INDEX CXXV. 112
late Meldunensis cosnobii,1551,1552;pro ecclesia Pe- versaria, ne oblivioni traderentur, enumerat, ibid., 844.
troburgensi, 1555; pro cociioiiio Baihoniensi in agro Charla de bannoCastellani

monasterii S. Remigiire-
Charta qna duodecimlibrosannua-
Samersatensi, I3b5; pro ecclesia S. Maria?,Stoweilsi, slituto, /6id., 845.canonicisS.
1555;de excambio Saucla? Maria?de Sterne, 1354; pro tim percipienrias Dionysiiassignat, recom-
ccenobioS. Edmundiin agro Sulfoicieusi,1354;pro coe- pensatione deciraa?quam habebanlin Jardo, etc ,/6td.,
nobiode Belloin agro Sussexiensi,1556;pro fuudatione 848. Charla liberlatum et consueludinumhabilantium
coenobiiArmelbwaytensisin comitatu Cimbria?,1359; in villa de Thuisy prope seplem Salices,/6/d., 831.
pro fuudationeabbatla?de Solebi,1561; pro ecclesiaSS. Omuibusfidelibus qui inabsolemnitate B. Joannis ad ec-
aposlolorumPelri et Pauli, 1365; pro ecclesiaS. Maria? clesiam apud virtutum Henr+co Campania?comile
Eboracensis, 1365;pro ca<nobioS. Dionysiiin Francia, fundatameleemosynaserogaturi accesserint, iis xx dies
1564; pro fundationeabbalia?S. Stephani de Cadomoin de injunctis sibi poenitenliisrelaxaL, ibid., 855. Charla
Norfhmaunia?ducatu, 1565,1566; de donatione baro- qua vallemRadigionis et plura alia conlert capilulo Rhe-
num eLnobiliumhuicccenobiofacla, 1367; pro conflrma- mensi, ibid., 853. Abbalibus S. Remigii, Nicasii et
tione lerrarum ad abbaliam Eveshamensemin Warwi- Dionysiifacullatemhabendi servieniem unum, seu bur-
censi comilatujacentium, 1569; terram de Slaninge et gensem liberum in banno suo cum eadem immunitate,
Bereministri in Anglia concedit abbatia?Fiscammensi, qua fruunlur burgenses canonicorumconcedit,ibiri..857.
156J; donaliouesecciesiarum de Mincherte,Bridetune, Leposis Rhemensibus, ob nundinarum tran-.lalionem
Scorelanel Lanceslre monasterio Fiscanensi,1370;pro in vicumCulliira?,cenlum sexlariosin exeambium, con-
senodochioB. Peiri Eboracensis,1370;pro monaslerio cedil, CCIX,859. Transactio inler Rbemensemarchi-
Horiaceusi, 1371; pro monasterio S. Richarii, 1373; episcop.el capilulumde Francis servienlibus.
pro majorimonastenoS.Martini,1374. VVILLELMUS PIUS, Arvernorumcomesel AquiUno-
WILLELMUS,Remens.archiepisc.lis omnibusqui rumdux. Deconslrnclionp. Cluniaceiisisloci,CXXXI;l,8t3.
nundinis inlerfuerint, qua?die Paschatis juxta hospitale WILLELMUS Petragoricp-ris.episc. Uat Cluuiaco
Leprosorumcelebrabantur, indulgentiasconcedit,CCIX, et Ponlio abbati Ecclesiam Theodori de Rocaboucort,
829. Remenses pejoris condilionis esse non ferens CLXVI,851.
iitiam ca?terarttmurbium incolasqui suis magislralibus WILLELMUScomes. Charta de concordia inter
gaudebant, restituit scabinos,jus eis impertiendociviles lpsum et abbatem Cluniacensemsuper Mauziacensiet
causas forensesqueexcutiendi, tribus exceptis casibusin- Celsiniacensimonasteriis, CLXXXIX,1067.
cliaria contentis, /6id., 850. Sauremigianinionaslerii WILLELMUSabbas S. Thoma?de Paraclito. lnsti-
jora et consueludines conlirmat, ibid., 852. Charta tufio super anniversaria ejus die, quomodo sit agenda
super paclis inter EcclesiamRhemensemetD. Bainaldum post obitum ejus, CCIX,755.
de Roseto stiper villa de Fraslicurte habilis, ibid., 855. WILLIBRODUS(S), Ultrajectensis episc. Tesla-
Burgensibus castri Bellimonlisin Argona, ab ipso mentum quo plurima dona confert Epternacensi mona-
consLructi,immunilatesconcedit,i'6/d.,835. Ad Rhe- sterio, LXXXIX,534.
mensis urbis decus civiumquecommodumculturam eis ZACHARIAS (S.J, papa. Epist. ad Burchardumepi-
eoucessit exlra urbis ambitum, quo a?dificiisde novo scopumWirlziburgensem,qua confirmalejus sedem epi-
conslruclis, pomreriumejus protenderelur, etc, ibid., scopalem a Bonifacioarchiepiscopoiusfitutam, LXXXlX,
840. -Privilegiumde pace facta iuter Alanumde Roc- 922. Bonifacioarchiepiscopomittil palliumpro tribus
cio et Rhemenses,i'6id.,842.Ecclesia?S. Remigii per- metropolitanis, LXXXIX,925. Mogunliua?sedis in
sonalum de Driencurto pro anniversario suo et fratris metropolimerectio, LXXXIX,953. Privilegium pro mo-
sui Henrici celebrandoconcedit,quin et aliorumanni- naslerio Fuldensi, LXXXIX,954.

cxxv.

INDEX DE S. PONTIFICIS POTESTATE TEMPORALI.

IN HOC INDICE DUAS STATUIMUS PARTES, SCILICET.

1* De hnjus poteslatis jure; 2 De illius exercilio.


In priina parte sub uno articulo explicaniur verba Chrisli quibus auctoritas Romani ponliQcis slabi-
litur in persona B. Petri apostolorum principis, el an iu illis agatur de potestate temporali.
1ii secunda sub biuis arliculis qutjeslio in medium profertur: 1 Per notiones el monumenta liistorica
de bac poiestale humana; 2 Per rationes desumptas ex jure nalurali, jurejuranilo a siimuiis ponliQci-
bushac dere emisso, commodo et inconnnodo, ef ex donalionibus in quas exercetur.

PARS PRIMA.

De privilegiis summorum pontificum, ipsis a Christo in persona B. Petri concessis, et an in illis agatur
de poleslale lemporali.

Incredibile prorsus et inexplicabile est quot homines mendaciumelconviciumet calumnias, etsi abomnivero
insanabiliodio in pontifices Rbmanos priscos juxta ac alienissimas, ingerunt, oggp.runt, occinunt, reciriuht,
recenliores ardeant, et quot modishoc sunm, non huma- privatim et publice ingerainant, ut pontificesRomarios
num, sed plane tartareum, odium testentnr palamque omnibus exosos, invisosque efliciant, memores illius :
facianf; inqnibus primumlocumoblinent mendacia, ma- Dolus an virtus J falsitas an veritas, qUisin lioste
ledicla, convicia, figmenla, commenta innumerabilia, requirat ? >
quibus omnes propemodumlibros complent ac infar- Nunc vox una auditur : Nunc agite, o Ca?sar,reges,
ciunt, tam immodiceet impolenter ut multi ex horum principes et magnates, et quicunque prehendere pote-
officinaprofectilibri nil videanluraliud esse quam unwm sfis, apprehendite. Malediclasit manusotiosa et-ignava.
quoddamperenni et nusquam inlerruplo filo contextum Et primum, erioite oontificiRomam,Romandiolam,Urbi-
113 INDEX DE S. PONTIFICIS POTESTATE. 114
num, Bonomamet omnia qua?tenet et possidet eo no- LouisXIV,61aitde ce senliment.Cependantla primautei
mine quod ponlifexsit; nam ille est possessor pessima? juridiclionelle du Pape n'est-elle que de droileccl^sias-
fidei; mendaciisac fraudibus acquisivit omnia. At quid tique et humainet non de droildivin ? c'est cetle ques-
dico, mendaciiset ca?dibus? imo blasphemiis suis et tion qui est en lilige dans cette partie de notre INDEX;
idololatriisimperioRomanosubtraxit, et eripuit, et sibi car pour ce qui est du pouvoir temporel des Papes,
subjecit, et mercedis loco sna superstilione innumeras videtur dici posse, que la papauie temporelle n'est pas
animas ad inlerosdeduxtt. Deinde magistratus debebat 6labliede Dieu, et que, Lousles pouvoirs spirituels du
ponliticemet cardinaleset reliquosejus ordinis et su- Pape, mSmeadmis,il ne s'ensuivraitnullement,quelque
persfitionis et impura? sanctitatis consortes capere, IHimit^squ'on les veuille, que les Etats Romainssoient
eisque, ul blasphemisolent puniri linguas,per cervicem sa propri6l6par le seul titre de la papaute temporelle. >
exlrahere, etpra?ci;lereetpatibuloeos ex ordine redigere Cum ista minusve lucide deducanturex sequen-
ad eumplane modumquo ipsi bullis suis signa appen- tibus visumplus fuit ea per analysim in antecessum hic
dere solent, licet ha?c pcena longe inferior et mitior pra?notare.
esset ipsorumblasphemiisel idololalriis.Hisriteperactis, Sed tandem quidquidsit vel eveniet, sedis apostolica?
eis
posset sane eoncediut inpatibulo inter corvosaut in a summis pontiticihusvindicari debent, tum
inferno inter diabolos, unum, aut. quot, pro arbitratu patrimonia
jure patrimonii, tum alio potiori divinise legibus ema-
suo vellent, celebrarent roncilia, CXLVIII,196. nante, quo res Deosacra?per suremumsacerdotem pro-
Lntherus ipse, vesanus apostata, in suo libro Contra curanda?,possidenda?, relinendae,et vindicanda?et repe-
papalum jam dixerat: Ego vero, si Ca?sarisessem loco, tenda?sunLa sacrilegisusurpaloribusquotiesoccupentur.
hoc actutum agerem : cunctosuebuIoDesillos nefarios, Hinc est q.uoriinter ponlificesmaximos, qui ha?c jura
ponlificemet cardinalemet reliquos ejus farina?homi- acriter defenderunt, quidam imprimis fuere, inter quos
nes una quasi catena connexos et succinctos,haud lon- nnmerantur GregoriusIII et Zacharias,ut hos duos no-
gius quam ad tria milliaria,Osfiam,nimirum,abigerem; minemus, tacenles Gregorium VII el BonifaciumVIII,
soltui enim et disciuctivila? tam procul abirenteo quo et nostris temporibus PiumJX.horumomnium,illustris-
nollcnt. Est autem in eo loco piscina qua?damquam simum; GregoriusIII vi armorum, et Zacharias, ut ille
Latini mare Tyrrhenumvocant, salubre balneumcontra innocenlia morum et vita?sanctitate celebris, agendo,
omues lues, languores,et morbosimmunda?sanctitatis civitatesSedi aposlolica?ablatas recipere conati sunt, at
pontifiria?et oroniumcarriinaliumet tolius cathedra?pe- qua?stionesmoveantur,et lector judicabit.
stilentiie. In id vero istosmollissime collocaloslavarem ADRIANUSIf, papaait : Qui B. Petro apostoloruni
strenue. Quodsi contingerelutaquam ferre abhorrerent, principi Dominusnoster oves suas, lotam videlicet Ec-
q.iiemadmodum male feriali el.obsessi solent ad aquam clesiam, prelioso jam sanguine suo redemptam, post
Irepiriare,aliquid illis adjiterem de pelra, snper quam passionisvincula,post clavorum vulnera, et crucis ludi-
ipsi et Ecclesia eorum fundala est; imo clavibus illis bria atque resurreclionis gloriam, tertio commendavit
aliquid anneclerem,quibus omniapossent solvere, qua? dicens : Pasce oves meas, pasce agnos meos. > (Joan,
in cceloel in terra sunt, et aqua?imperarent qua? vel- xxi ) nos vice ulique apostolatusillius, Domino in om-
lent. Pastoraleetiam peritimac clavamillis oporteret in nibus cooperante,fungentes, in virgaa?quilafiset justi-
procincluesse. quibus aqua?impingerent alapas, adeo tia?, in longanimilale,benigna?humililatis el palientia?
graves, ul sibi ex ore et naribus sanguis exundaret. gregem Dominipabulospiritalis vitcepascendumet cura
Postremo eliam cum illis varierentpascnasua, quibus solerti custodiendumdivinasuscepimusvolunlate Os
in balneose recrearent ac reficerent, nimirum universa aposfolalusnostri, sepliformisSpiritusgratia plenum.....
decrela, decrelalia Sexti, ClemenLina?,extravagantes, Aurem cordis tui crclesti, o inclyte rex Lothari, sane
bulla?,iiuiulgentia?,litlerebiityrales, caseales,lacleales, clavigerobealo Petro in nobis loquenti aperias, CXXII,
de collis ipsorumsuspensa?,propter omnimodamseeuri- 1259.
talem, CXLVIII,196. NosproculdubioCBlestinusbonoramla?litiamadipisci
Verumenimverofremant plerique, frenrieant, insa- merebimursi super oves dominicassollicite vigilemus,
niant, manus, pedes, calces etcapila demumstiain pe- ne videliceihosvel per insidiasodii seu discordia?vorax
Iram, super quam Sedes apostolicafundala est, illident; lupus invadat,vel per cupiditatemavidus ille leo deglu-
convicjistunent, fulminent,fulgurent,millenismaleriictis liat qui, docente Apostolorumprincipe, circuit qua?rens
et mendacissimisfigmenlis aposlolica?Sedis anlislites quemdevoret, CXXII,1265.
lacerenl ac laricinent; i Qui habitat in ccelisirridebit Nemo plane duhilafnullum facinusesse,quoiiEcclesia
eos, et Dorainussubsannabiteos > (Psal. n); et nos cum data sibi divinitus poleslate ab eo desistensibus non
divo Auguslino(XLIII, 500) palam et intrepide illis possit absolvereet prenitentibus relaxare, cui dicilur. :
tecinimus.Calhedra quid tibi fecit ecclesia?Romanse,in Qua?cun.que dimiserilis super terram, > etc in qui-
qua Petrus sedit et in qua hoilie Anaslasius (nunc Pius buscunqueomnia sunt, quantacunqneetqualia sint.
IX) sedet? Quare appellascalhedram peslilenlia?Calhe- Tu vero (epist. ad Hine.marumRemens.) quia siluisti,
riramapost>)licam?Sipropter homines quosputatis legem et conlra te facinussallemleviter non insurrexisti, non
lnqui et non facere, numquid Dominus, noster Jesus solumconsors,sedetiam, quodest deterius, htijus tyran^
Chrislus propter Pharisa?osde quibus ait : < Dicunt nidis auctor esse videris. Et ideo, ne et nos ipsi pro
enim et non faciunt, > calhedra?in qua sedebant ullam taciturnilalis silenlio apud-Deumredditor.emunicuique
fecitinjufiam?NonneillamcalhedramMoysicommenda- juxta opus suum repreheusibiles esse videamu.r,aposto^
vit, et illo servatocalherira?honoreredarguit? Aitenim: licis somnolenliamvestram excitamusaffatibus, et qui
Super cathedramMoysisedeut; qua?dicuntfacile, >etc aliler non debemus, ut ad te revertaris pra?cipimus,
Ila?csi cogitaretis, non propler hominesquos infamatis 1501,1502.
lilasphemaretisCathedramaposlolicam,cui non commu- ANASTASIUS,Bibliolh. Potestalem regum et
nicatis.Sed quid estaliud quam nescire quid dicere, et principum in subditassibi gentes.a Deo unice profectam
timen non possenisi maledicere. esse tam sacra Scripturatum constanstraditio Patrum
Porro ut aliqui vita el moribus minus laudabiles et affirmant.At vero nulla in terris dominatio est, cujns
commendabilescathedramPetri obtinuissent,vel tenuis- institutio et jurisdictio e Scriplura?oraculis evidenlius
sent;quid inde? Quandoquidemde praepositismalis se- appareat, exercitiumpleniori Patrumauctorilatecompro-
cnram fecit plebem suam, ut ait sanctus Augustinus betur, quam divi Petri, quique eum secuti sunt Roma-
/XXXIII,405), ne propter illos doclrina?salutaris calhe- nurum pontificum.
dra deseratur, in qua coguntur eliammali bonadicere. Sacra Scriptura conslat Veteri et NovoTeslamento.
Nequeenimsua sunt qua?dicunt, sed Dei,qui in cathe- Vetus Novi pra? se ferebat imaginem. Illius ministri
dra unitalis doctrinam posuit veritatis. Etiamsi in varii miuistroshujus adumbrabanl;proindeque summus
illnm ordinem episcoporum, pergit idem Augustinus JudBeoriimsacerdos pontificemmaximumChristianorum
(XXXIII,196,197.) qui duciturab ipso Pelro usque ari innuebat; etenim summoJuda?orumsacerdotierat cer-
Anasiasium(Pium IX), qui nunc super eamdemcalhe- lum supremumqueIribunal ad sentenliam ferendam de
dram sedel, quispiam traditor (improbus) per illa tem- rebus omnibusad religionem pertinentibus, ad verum
pora subrepsisset nihil pra?judicaretEcclesia?,et inno- s,ensumlegum appelendum, ad conlroversiasomnes rie-
ceutibus fhristianis. quibus Dominusprovidens ait, de liniendas.Haud secus pontifex maximus Christianorum
pra?positism3lis: Qua?dicunt,facite i eic sede ulilur, stabili ac suprema, utpote qui eamdem in
t Maisles prtHentionsdes Papes, dit-on, ont de lout Ecclesiaauctoritatem exercet. Quandoqe in Synagojzn
temps 6te excessives, mme en ce qui ne touche que idem pontifex temporaliadminislratione cum spirittiali
le pouvoirspirituel; elles ont so"nvent6le allaquees et conjuncla fungebatur, ila conslituta jam atque firmala
combattuespar les catholiquesles plus orlhodoxes.Des Ecclesia,cumRoma?imperium,qua? pene oranibusdo-
ev&ques,tels que S. Cyprien de Carlhage, Isidore de roinafaerat plures inter reges discissum, prorsus inter-
Seville et aulres ont semble Ies rienier aux Papes au iisset, Petri successores vel temporalium absoluloset
nom de 1'EvangiIe.CEglise de France, au temps de supremosreram moderalores divinaProvidentiacousti-
115 INDICES PATROLOGI^E SPECIALES. INDEX CXXV. 116
tuit, in loeorum et gentium parte ubi eorum sedessita Scnptum est enim : Reddite Ca?sariqua?sunt, > efc
est. Quamobrem regale sacerdoliuin tum lege scripla Ad iuiperaloremperlinent palalia, ad sacerdotpmEecle-
tum natura?adumbratum,in qua palres poslea senioreset sia?. Publicorumtibi mceniumjus est commissum, nen
patriarchali familia sacerdotis officio fnngebantur el sacrorum. Iterum dicitur milii maiidasseimperaiorpm,
regni, omnibus absolutum numeris invenitur. Necnon Debeo et ego unam basilicamhahere. Respondeo: Non
Christianorumomnium caput el parens, ab omni hujus licef tibi ullim habere, CXLIX,448.
mundi principe potestale solulus, suam auctoritalem AUGUSTINUS(S.) Hipponens. episc. Et ego
majori cum dignilalts ac liberlale rxercere polest nulli dico libi quia tu es Petrus, > etc. Dixerat enim ipse
omnino suspeclus. Petrus : Tu es Christus filius, etc > Super hanc
In Novo Testamento, ubi de Ecclesia?fundationeres Petram a?diflcabofidemquam confiteris.Super hoc quod
esl, illud imprimisoccurrit, Petrum et
nempe ejus suc- dixisti, Tu es Christus, etc > jEdificaboEcclesiam
cessores singuloscaput et fundamentumEcclesia? desi- meam. Tu enim Petrus. A petra Petrus, non a Petro
gnari. Ipse cum antea Simon diceretur, nomen illud petra. Sica petra Petrus.quomodo a ChristoCbristianus.
Petri assequilur, ipse principem utique occupat-locum, Visnossede qua petra Petrus dicanir? Paulum audi :
per ipsum a?lemus Pater Jesum Christum manifestat Nulovos ignorare, > etc. Petraaulem eral Christus. >
hominihusFilium Dei vivi. Ipsum ejusque successores DominusJesus discipulos suos anle passionem.snam
diguitatis sua?compotes Salvator facit, angnlaris nempe elegit quos apostolos nominavit.Inter hos penes ubique
lapidis Ecclesia?,siabilienda?illius gratia, ila ut port:e solus Pelrus tolius Ecclesia? meruit geslare personam,
inferi non praevaleant adversns eam. Ipsi -denique ac Propter ipsam personam qnam totius Ecclesia? solus
successoribus claves Iradit regni ccelorum, suprematn gestabat audire meruit. Tibi dabo claves, > elc. Hos
scilicelEcclesia?guberuanda?potestatem. enim ciavesnon homounus, sed unitas accepit Ecclesiae.
Pro iisdem se Salvator ipse teslatur orasse, ut ne Hinc ergoPetri excellentia pra?dicatur,quia ipsius uni-
eorum lidesdeficiat,quin eliarn fratres suos in fide con- versitaliset unilatis Ecclesia?fignramgessit, quando l
firment. dictumest : Tibi dabo, >etc? Quodomnibustraditum
Divinus idem Salvator post resurrectionem suam, esl. Nam ul noverilis Ecclesiamac.cepisseclaves regni
antequam in ccelum ascendit, Petrum et successores crclornm, andite in alio loco quid Dominusdicatomnibus
inslituit supremos Ecclesia? tolius moderalores, dum apostolissuis : < Accipite Spiritum- sanctum ; quorum
sgnos ovesqueutpascerent imperavit quibus corpus Ec- dimiserilis peccala, > etc Hoc ad claves pertinet, de
clesia?universum conficitur. Agnl siquidem Christiani quibus dictum est: Qua? solveritis in terra soluta,
sunt populi, ovesque agnorum malres pastores varii, p.tc. >Sed hoc Petro riixit. Ut sciasqnia Petrus nniversaa
quorum cura?alia aliis gregnmporlio demandatur.Itaque Ecclesia?persunam tum gerebat, audi qtiiriipsi dicatur,
agnos et oves, populosnempeet pastores, Petro ejusque quid omnibus fidelibus sanctis : Si peccaverit in te
successoribuscommillere ut eos cuslodiant, perinde est frater ttins, etc. > Ecclesia, columba ligat, columba
ac supremos LoLiusEcclesia? gubeniatores declarare, solvit; a?dificiumsnpra petram ligat et solvil,XXXV,44.
cujus ovile unum ab uno pastore dependet. illud in duobus apostolis, Pelro el Joanne, quaerilur
Vix dum Jesus Christusascenditin co?lum,Pelrus sno cnrJoannem plus dilexerit Dominus,cum ipsum Domi-
fungi munere orditur, cumque magnanascenlis Ecclesia? num plus dilexeril Petrus. Ubicunque euim se comme-
partem Hierosolymiscongregatamteneret, eam ut para- moral Joannes, ut uominesuo tacito ipse possitintelligi,
ret ad accipiendumSpiritumsanctum,in proditorisJuda? hocaddit quod eum diligebat Jesus, quasi solum dilige-
locum voluit ut alius aposlolus sufficeretur explendi ret, ut 'hoc signo discerneretur a ca?teris quos utique
causa sacri ejus collegij sedes omnes. Post Penlecostem diligebaf; quid ergo nisi seamplius dilectum, cumhoc
Evangelil pra?dicationemPetms omnlum primus est diceret, volebat inlelligi? Quod absit ut mendaciler
orsus.VeterlsTestamenti mysteriareseraus.quibusJesus diceret; quod autem majusdarepo.luitJesus majoriserga
Christusadumbrabatur; primus verbnm Dei simul alque eum sua?dileclionisindiciumquamul bomocum ca?t.eris
ilerum annuulians oclo bominum millia ad Deum con- condiscipulis suis socius tanta? salutis, solus tamen
versa baptizari fecit; primus supremum se largilorem discubuerit supe.r pectus ipsius Salvatoris? Porro quod
gratiarumperpetrandis miraculisdemonstrat,infligendis- aposlolus PeLrus plus aliis dilexit Christum possunt
que aiiathematibtis judicem se delictorum osiendit. quidem documenlamulta proferri; sed ut longe in alia
Petrus ipse Jacobum Minorem Hierosolymorumepisco- non eamus, ipsa tertia manifestationeDominiapparet,ubi
pum creal; tpsumquefanquamEcc'esia?caputadilPaulus dicilur : Diligis me plus his. > Quodutique Dominus
haud ita mullo posl conversionerosuam. Cumvero jam scribat, et tamen interrogabat, quod aulem in eo ctuod
Evangeliumper totam Juda?amperque finitimasprovtn- respondet Petrus < Amote, > non addidit plus his, hoc
cias laie esset diffusum,idem Petrus invisit Ecclesias respondit quod de seipsoscribat; nonenim quantum ab
tum ab apostolisca?teris,tumab aliis Evangeliipraconi- alio quolibet diligeretur scire poterat, qui cor allerius
bus instilulus easque in immensum protendit, vicis videre non poterat, sed tamen dicendo, Etiam, Do-
undequaquepagisqne integris Jesu Christo acquisitis. mine, tu scis, > satis et ipse derlaravit scienlem Domi-
Pra?lerea Pelrus salulemgentibusprimusaununtiat.sicut Duminterrogasse quod interrogavit, sciebat igitur Do-
primus nuntiarat Judieis. Cum enim nationis utriusque minus non solumquoddiligeret, verumetiam quod plus
communis pater et paslor supretnus futurus sit, ea illis eum diligeret Pelrus. Et lamen si proponamus
propter utrique oslium reserat ad ovile. Tandemubi pro quaerentes, quis duorum sit melior, ulrum qui plus,
tide vincluscarcere servatur, Ecclesia,id quod pro alio an qui minus riiligitChristum.quis dubilabit respnndere
factum ex apostolisnullo unquam esse constat, maxime eum qni plusdiligit esse meliorem?Item si proponamus
de illius tanquam sui capitis incolumitalesollicita, pro quis cluorumsit melior, utrum quem minus an quemplus
eiusdemindemnilate publicassupplicaliones indicit. diligit. Christus,eum qui plus diligitur a Christo,melio-
Nunc probalur quod unanimisel constans fuerit tradilio. rem procul dubio respondebimus. In illa ergo compara-
Ecclesia?in agnoscendis Summis ponlificibus Jn sede tione, quam prius posui, Petrns Joanni; in hac vero
RomanaSuccedenlibusprivilegiis iisdem ac Petrus frue- altera Joannes anteponitur Petro. Proinde lertiam sic
batur, CXXVIII,937-970. proponimus.Qnis est duorum discipulorUmmelior, q-ui
ANSELMUS(S.) Lucencisepisc. Cum enim Domi- minus quam condiscipulus ejus diligit Chrisfumet plus
nus dicat Petro : Ac tibi daboclaves>, etc, Super haiic qnam condiscipulusejus diligilur a Christo,en ille quem
Petram, etc, Pasce, etc, qua?cunque ecclesia alfpriiis mious quam condiscipulum ejus diligit Chrislus, cum
juris usurpatione corrumpilur, jam non sponsa Cbristi, plus ipse quam sunscondisr.ipiilusdiligat Christum?Hic
sed adultera, non libera, sed ancilla convincilur, sicut plane cunctalur responsio, et augetur quaistio. Quantum
dicit B. Ambrosius: Conveniora cnmitibuset tribunis autem ipse sapio, meliorem qui plus diligel Chrislum,
ntper me Basilica?fieretmatura Lradilio,dicentibusim- felkiorem vero quem plus diligit Christusfacile respon-
peratorem jure suo jussisseut qua?in potestate ejus es- derem. Si justitiam Liberatoris nostri minus eum dili-
*ent, omnia tradi debere; respondi: Si a me peteret gentis a quo plus diligitnr, et eum plus a quo minus
quod meum est, id est fundum meum, argenlum meum, diligitur quemadmodumdefenderemperviderem, XXXV,
jtis hujosmodimeuin me nnn 1971, 1972.
>. omnia qunemeasunt pauperumrefragaturum, quamquam
sinl; verum eaqua?divina Sed prius Dominusquod sciebatinterrogat, neCsemel,
] sunt iinperatoria? pnteslati non esse subjecta. > Et sed ilerum ac tertio, utruin Petrus eum diligat; nec
;.' paulo post: Nec mihl fas est tradere nec tibi impe- aliud tertio audit a Petro, quam se diligi; nec aliud
ratcr, accipereexpedit. Domusprivali nullo potest jnre tolies commeodatPetro quam suas oves pasci rediiitur
: temerari. DomumDei existimasauferendam? Allegalor negationi trina? trina ronfessio, ne minns amori lingua
i fmperatori omnia licere, ipsius esse universa. Respon- servialquam timori. Sit amorisofflciumpascere D miiii-
deo : Noli gravare te, imperator, ut putes le in ea qua? cum gregem, qui fuit timoris indiciumnegare pastoreoi
divinasunt imperialealiquodjus te habere. Noli le ex- qui hoc animo pascunt oves Christi,ut suas velint esse..
^ollere, sed si vis diutius imperare esto Deo subditus. non Chrisli, se convincuntur amare, non Christum, rel
117 INDEX DE S. PONTIFICIS POTESTATE. lUT
gloriandi, vel dominandi,vel acquirendi cupiditateuno soIumEcclesiam.sedetcuelos aperiantaiils,'CLXV,2I1 214.
obediendi et subveniendi et Deo placendi charitate. CTPRIANUS(S.) Carthaginiens.eplsc Petrusenim
Contrahos ergo vigilat loties inculcataista vox Christi, cui oves suas Dominus pascendastuendasque commeu-
Apnslolus gemit sua qua?rere, non qua? Jesu davit, super quem posuit et fundavitEcclesiam, aurum
2uos
hristi. Nam quid est aliud, < Diligis me, pasce oves sibi esse et argentum negat, sed esse se dicit gratia
meas, > quamsi diceretur, Si me diligis, nonte pascere Christi divilem esse fide ejus et virtute locttp'elem
cogita,sed ovesmeas, sicut meas pasce, non sicut tuas; quibus mullamagnaliacum miraculo facerel, quibus ad
gloriammeamin eis qua?re,non liiam; dominiummeum, gratiam gloria bonis spirilualibusabunda?rat,has npes,
non tuum, lucra mea, non tna; ne sis in eorumsocietate has divitias possidere non potest virgn qua? se divilem
qui pertinent ad temporapericulosa,seipsosamanles, et sa?culomavultesse quam Christo,IV, 449.
ca?teraqua? huic malorum initio corineeluntur. Merito SanctusCyprianus illud penilus in mente prsrconce-
dicitur Petro : Diligisme, > et respundet Amote, > ptum habuit, aposlolosinquibus Ecclesia subsedit ac
eique refertur, < Pasteagnos meos; et hoc iterum, hoc a?dificatafuit, neuliquam fuissealios aliis sejunctos, ab
lertio. Ubietiam demonslralur unum alque idem esse uno Cbristoseorsim sua jura, suam potestatemhaben-
amoremel dilectionem; nain etiam Dominusnovissime tes; imo yero omneset unumquemque in unum
non ait Diligisme, >sed Amasme. > Nonergo nos, corpus conllalos,ab eadem voluntale, in eademidemque viriule,
sedipsumamemus; etin pascendisovibuseiuseaquaesunt ad unum finemconvenisse,unumque Pelrum esse totius
ejus, nonea quaasuntiiostraqua?ramus,XXXV,1967,1968 corporis caputapostolici,unitatis centrum et fasligium;
Tibi daboclaves, etc. > Nonenim a Petro pelra, sed non tanlum ergo unum esse aposlolici collegii caput,
Petrusa pelra, sicut non (hrislus a christiano, sed sed et unamapostolicam.personam.Hincdicit : Petro
christianus a Christovocatur. Irieoqnippe ait Dominus, primum Dominus, snper quem fundavit Ecclesiam,et
< Super banc pelram, > quia dixerat Petrus, Tu es unde tinitatis origineminstituit et ostendit, polestatem
Christus Filius Dei vivi. > Super hanc ergo, inquit, islamdedil ul. id solveretur, in coelisquod ille solvisset
pelram quam confessuses, asdificaboEcclesiam meam. in lerris. > III, 1114.
Petra enim erat Christus,> super quod fundamentum Undeul unitatem manifestaret,unam cathedram con-
eliam ipse a?dificatusest Pelrus; Fundamentumquippe stituit, nnitatis ejjisdem originem ab uno incipientem
aliud, <Nemo potest ponere pra?terid quodpositumest, sua auctoritate disposuit : hoc erant nlique et apostoli
quod est ChristusJesus. Ecclesiaergo qua? fundatur iu qnod fuit Petrus, pari consortiopra>dilihonoriset pote-
Christoclavesab eo regni regnorum accepit in Petro, id slatis, sed exordium ab unitate proficiscituret primatus
est potestatem ligandi solvendique peccata. Quod est Pelro datur, ut una Christi Ecclesia et cathedra una
enim per proprietalem in Cbristp Ecclesia,hoc est per munstrelur. Et pasloressunt omnesel grex unus osfen-
significationemPetrus in petra": qua significationein- ditur, qui ab apostolicisomnibusunanimi consensione
lelligitur ChristusPelra. Petrus Ecclesia, XXXV,1975, pa.<-catur, ul EcclesiaChristinnamonstretur,IV, 499 500.
1774. Quamunitatemfirmiter tenere et vindicare debemus,
BRUNO(S.) Signiens episc.-- Vos autem quem me maximeepiscopi,qui in Ecclesia pra?sidemus,ut e.pisco-
esse dicitis, etc? > Decuerathoc enim Petrum respon- patum quoqtieipsnmatque indivisumprobemusEpisco-
disse, quatenus ipse esset princeps apostolorum,Ipse palus nnus est, cujus a singulispars in solidum tenetur,
Petrus, ait S. Augustinus,in aposlolorumordine primus, IV, 501.
in Christi amore promptissimus,sa-peunus respondit In p!uribus sancti Cypriani locis perspiritnr princi-
proomnibus.Christusinterrogatde seut homine; Petrus pium unitatis sine primalu esse non posse. Quis enim
Dei Filium hominisfiliumesse dicit. Ille igilur qui est ei primalumdeneget a quo incipit unitas, et per quem
Filius Dei, idem ipse est et filius hominis. Unde el Ecclesia una monstratur? Quemarimodumposl PeLrum
beala Virgo vocatur Deum et huminem pariens, seu non desiit unitas, ila nec primalusel priujcipiumunita-
Deipara, quodquia Nestoriusconfiteri noluil, ab Ecc.le- tis, quod Christus auctoritale sua disposnit, quod eo
sia expulsnset damnalusest... Barjona, hoc est, Filius consilio instituit nt Ecclesia una monstretur. Necesse
columbos.Sed quare columba?filiusPetrus diciiur? Le- estigilur ut unilatem, ita et principiuin el vincultim
gimus enim , in specie columba? Spiritum sanctum unitatis in Ecclesia perseverare. Undeexistimari potest
super Chrislum Dominum apparuisse. Hujus igitur quanti fecerit EcclesiamRomanamCyprianus,quam arte
columbaj filius est, qui lam sanctum tamqne spi- affixusfuerit principiounilalis qui lanto unitalis amore
rilualem sensumbabet. < Quia caro et sanguis, > etc arcpssus erat. Et adhuc tofam suam mentem asseruit
Nonest h.ec scientia carnalis; non esl ha?cfides carnis circa quaestionem Indicis noslri, nam ad spiritualia
et sanguinis; non parenfes tui, vel caro t>ia ista etiam labefaclavitpotestalemPetri, nedumeameffunde-
te docuerunt. Et ego dico tibi, etc. Tu dicis et ret ad corporalia, necArianum, cum tunc ageretur fbr-
verum dicis quia ego sum ChristusFilius Deivivi; et tissimaqua?stiode ha?relicisrebaptizandis, circa quam
egodicolibi, quia tu es Pelrus, fide forlis et doctrina summus)pontifex Stephanus erronea spargebat, atta-
stabilis.Nisienim in hoc nomine forlitudinemet stabili- men licel acerbissimeepiscopornmjura defenderil, for-
taiem Christusintellexisset.nonea qua?sequunturproli- titer legitimum Romana?Sedis primatumagnovit, IV,
nus addidisset: < Et super hanc petram, > etc S. Pe- 494,520,
trum non intelligis, pelram respice; pelra autem erat Nec Petrus, otiem primumDominuselegit, et super
Christus. Sic igitur a petra Petrus, sicut a Christo quem fundavitEcclesiamsuam. cumsecuin Paulus de
chrislianus; quia ego petram, tu Petrus. Super hanc oircnmcisioiie postmodum disceplarel , vindicavit sibi
petramquamttimodoin fideifirmamentum posuisti;super aliquid insolenler aut arroganler assumpsit, ul diceret
iianc fidem,quam lu modo docuisli, dicens : < Tu es se primalumlenere etoblemperari a novellis et posteris.
ChristusFilius Dei vivi, > super hanc petram et super sibi poiius oportere. Nec despexit Panlum quod Eccle-
hanc fidem < a?riificaboEcclesiammeam. > Ha?cenira sia? prius perseculor fuisset, sed consiliumveritatis ad-
senlenliie Aposlolusconcordansail : Fundamenlum misit et ralioni legitima?quam Paulus vindicabat facile
aliuri,ctc, > ac si dicat, non est aliud fundamenlum, consensit, documenta scilicet nobis et coueordia?et
cum nisi illa pelra quam Petrus posuit in fundamen- patientia?tribuens, ut non pertinaciler nostra amemus,
tum diceret: Tu es Cbristus Filius, etc; > super sed qua?aliquandoa fratribus et collegis nostris utiliter
faancautem petram lediflcaturtota Ecclesia Dei. < Et et salubriter suggeruntur, si sint vera el legilima, ipsst
porla?inferi, elc. > Quienim ceciderit super hunc la- potius noslra ducamus,IV, 410.
pidem confringetur; super quem vero ceciderit lapis Sanctus Cyprianus, Petro primum Dominas super
isle conlerel eum. Tantoenim impetu,tanlaque fortitu- quem adificavit Ecctesiam, et unde unitatis originem
dine hsecpetra fertur ut muros conterat, portas commi- instituit et ostendit, polestatemistam dedit ut id<solve-
nuat, ut nullavirtus yel fortitudoei resistere valeat. Sed retur in ccelisquod 11solvissetin terris, III, 1114.
si vis et aliter inleliigere portas inferi, cognosce prius Dominusin Evangelio, cum eum loquentem discipull
portascoeli.Porla?namquecreliaposlolisunl, episcopiet derelinquerent, conversusad duodecimriixit < Nunquid
sacerdotes,et alii quorum doclrinaet exempliscceli pa- et vosvultisire? Responditei Petrus dicens : Domine,
latiumfirieliumanima?ingrediunlur. Sunt igitur econtra ad quem ibimus? Verbum a?terna?viLa?babes, el nos
poria? inferi Juda?iet lueretici, omnesque seductores, credimus et cognovimusquia tu es Filius Dei vivi. >
et fidei catholica?corruplores; per hoc enim infidelium Loquiturhic Petrus super quem a?dificanda fuerat Kccle-
anima?in infernnmintrant et in tenebras demergunlur. sia, Ecclesia?nomine docens et ostendens quia, etsi
El isti quidemcontra hanc petram, et adversus Eccle- contumax ac superba obaudire nolentium multifudo
siamqna?super eam a?di6cataest, pra?valerenon pote- discedat, Ecclesia tamen a Chrislo non recedit, et illi
runt. Hocenim quod principaliler Petro dicitur, ca?teris sunt Ecclesiaplebs sacerdotiadunata et pastori suo grex
quoqueaposlolis dictum esse intelligi debet; et non adha?rensUndescire debes episcopum in Ecclesia esse
tautumaposlolis,verumeliam episcopiset sacerdotibus. et Ecclesiamin episcopo, et si quis cnm episcopo non'
Istis enim et claves et potestasa Dominodata est.u'. non sll, in Ecclesianon esse, et fruslra sibi blandiri eos qut
119 1ND1CES PATROLOGI.E SPECIALES. IN&EX CXXV. 120
ivicemciim sacerdolihusDei non habentes obrepunl et HENRICUSAngustodiinens.presbyt.Petrus respon-
l.ttenter apud quosdamcommuuicarese credunl, quando dil pro omnibus : Quia tu es Cltristiis Filius Dei
Ecclesia?qua?calholicaet una est, scissa non sil neque vivh > Et Diiminusfidemeius bealificavit, quam non,
ilivisa, sed sit ulique connera et coha?rPiiliumsibi invi- inqnit, carnalisprogenies sed Pater meustibi revelavit.
cem sacerdoiumglutino copulata, IV, 406. Et ideo nomen tnum Petrus mutabo, super peframfidei
FIRMILIANUS,Cassarea?Cappailocia? e pisc Qualis lu* quoque Kcclesiammeam fundabo, adversus quam
vero sit error et quanta sit ciecitasejus qui remissiouem infernales portienon pra?valebunt,nec flnininapersecn-
peccatorumdicit apudsytiagogasha?rclicorumdari posse, lioniuneam subverlere poterunt, teque (aciovita?oslia-
ni'C pcrmanet in fundamentonuius Kcilesia?,qna?semPl rium, danslibi clavesregni coilorum.sitque libi polestas
a Cluislo supra petramsoiidalaest. Hiuc inlelligi pnlest collala titqua? in terris a te fuerint ligata in co^liseliam
quod so!i Petro Christusdixeril : Qu.TCiiiiqueligave- permaneantnexibns implicata, et qna?a te super lerram
ris. > elc , el iterum in Evangelioquando in solos apo- fuerint resoluta, in coelis etiam sint a vinculis tula,
slolos iiisufflaviiChristusdicens : Accipite Spiriluni CI.XXH,970.
sancliiin, > elc Potestas ersjo pecciforum reinilienrio- Quamvissacerdnlium transcendat regnum, tamen ob
rum apnstolisdata est, et Ecclesiis quas illi a Chrislo paciset concordia?vinculummonet evangelicaet aposto-
missi constituernnl, et episcopisqui eis ordinatione vi- lica aucloritasregibus honorem in sa?cttlaribusnegotiis
caria successerunt,III, 1168. dunlaxatdeferendum, Reddile qua? sunt Ca?saris,Ctr-
GRECOKIUS MAGNUS (S.), papa. CumPetrus apo- sari, > etc. Ergo in his qua? ad regni in jus perlineut
stilus servari adhucin circumcisionelegis consueludi- oporlet et popnlumregibusparere; sed his qua?ad
vieinvellet, Paulusei in faciera reslitil, eumque hac in jus divinaelegis spectant Deo plscere. Sic Sebaslianus,
re fuisse reprehensibilem dicit. Et boc ejus studium, sic Maurititis,elc Ecce duo gladiihic > Dominus
riiscipulisloquens, non solum culpam, sed, quod est verba discipulorumsua auclorilafe roboravit, quia ad
majus, liypocrysim,id est simulalionem nominat, di- regimen Ecclesia?in pra?sentivila duosgladiosnecessa-
c.ens: <CumvenisselPetrus Antiochiam,ei reslilil, quia rios pra?moiislravit,unum spiritualem scilicet verba Dei,
reprehensibilis erat.v Et paulo post: < Et simultatioui quo sacerdoliumutifur ad illuminandos peccantes; al-
ejus e.onsenseruntca?teriJuda?i.> lerum malerialem,quo regnum ulitnr ad puniendos in
Item vero apostolorumprimus cum multa discipulos malis perdurantes. Necesse est enim ul hos regalis
admoneret alque a quibusdam detrahi de Pauli scriptis polestas subigat gladio materiali,qui legi Dei rebelies
agnoscerel, dixil: < Sicut clarissimusfraler noster Pau- non possunt corrigi stola sacerdotali,CLXXll,1266,1267.
IUS secundum datam sihi sapientiam scripsit vobis, Rex, sive sa?cularisdigniias sa?cu)areslantum digni-
loquens in eis dequibus sunt qua?damdifficiliaintellectu, laleSjSicutsunt diicalus, pra?sidatus,comitatns,debet et
qua?indoctiet instabifesdepravant,sicut ca?terasSeri- potesldare; solaautem Ecclesiadebet spiritualia spiri-
pttiras arisuamipsorumperditionem. > tnalibus personis commendare.Si objiciturquod Valen-
Ecce Paulus in Epislolis suis scripsil Petrum repre- tinianus imperator ad Ambrosiumdixerit : I Egotibi
hensibilm,et ecce Pelrus in Epislolis suis asseril Pau- commendocorpora. Deusautem animas, >sciendum est
lum in his qua?scripserat admirandum.Cerle enim nisi quod Ambrosiusprius jtidex provincia?fueril; accepto
JogisselPetrus Pauli Epistolas,nonlaudasset.Siaulemle- autem canotiiceepiscopaturex provinci.ficnram ei insu-
gil, quiaillcipse reprehensibilisdicereturinvenit.Amicus per delegavitquem morem arihuc in aliquibus Ecclesiis
crgo verilatislaudavit etiam quodreprehensusest, atque novimusohservari, nempe episcopumnlriusque, episco-
ci et boc.ipsum placuit, quia in his non plaruerat qua? patus videlicel et ducatns, curam gerere : quori tamen
aiiter quamdebuerat sensit. Seque eliam minor) fratri scimus sar.erdotibns Christi minime congruere, quia
ad consensurndedit, atque in eademre faclus estsecta- i nemo militansDeo, implicalse sa?cularibusnegotiis, >
ior minoris sui, ut etiam in hoc pra?iret, quatenus qui CLXXIl,1228.
primus erat, in aposlolatusculmine, esset primus et in Dominusnoster Jesns Christus, veTusrex et sacerdos
liumilitate. Tunc ne increpatinnis verba dedignaretur secundum ordinemMelchisedechsponsa?sua? leges et
andire. omniadonaqua?acceperatquasia memoriarepU- jura instituit; et ad hanc gubernandamnon regnum, sed
lit nt uniimfortiler humilitalisdonum teneret, LXXVI, sacerdotiumconstiluit. In quo Petrum apostolumpr*fe-
1002, 1003. cit, cui el dixit : <Tu es Petros, > elc. Hanc polestatem
HIKRONYMUS ( S.), presbyter
Stridonens. Nota sacerdotii Pelrus a Domino accepit, hanc successoribus
est ejus epistola ad Damasumpapam; verba et sensum suisreliquit.Sicutergoatempore Moysiusquead Samue
altendamus: < Quouiamvetusto oriens inter se populo- lemsacerriotespopuloDeipra?fuerunt,ita a lemporeChristi
rura furore collisus, indiscissamDomini tunicam et de- usque ad Silveslrumsolisacerdoles Dei Ecclesiamrexe-
snper textam, minulatim per frnsla ; et Chrisli runt. Quiab eis oplimismorihusetlegibusoptimeerudie-
vineain exlerminant vulpes, ul inlerdiscerpil
lacus conlritos,qui ha'ur;a regibus vero undique impugnabaturquieam a
aquam non habent diffirile nbi fons signatuset hortus cultu veritatis modis omnibusavertere el ad culturam
ille concliisussit possit iutelligi; ideo mihi cathedram ri.Tmonum convertere, imo compellerenitebautur. Post-
Pelri el fidem apostolicoore laudatani censtiiconsulen- qunmautem lapis de monle siue manibus abscisstis,ab
riam; inde nuncmca?anima?poslulans cihum nnde olim a?dificantibusmurum iniquitatis quidem teprobatus, a
Chrisli vestimenli suscepi. Neque vero lanta vastitas Deo autem et in caput anguli levalus, in monLemnia-
elementi liquentiset interjacens longiludoterramm, me gnnm excrevit, et universam terram sua magniludine
a preliosa? margarita? potuit inquisilione prohibere. implevit,moxmutavittemporaet translulit regna; ccepit
Ubicunquefueril corpus, illic coiigregahunturel, aqui- qunque allitudo regni coram Chrislo pedibus incnrvari,
la?. > Profiigatoa sobolemala palrimoniojapud vos ac fastigiumimperiiin conventuEcclesiaeinclinari. Per-
solos incorrupla patrum servatur ha>redilas.lbi cespite secutionisnempe tempus,Detispacis, sacerdos magnus,
lerra fecundn, Dominiriseminis puritatem centeno fru- tempbre pacis permutavit; ac rebelle imperiumpagano-
clu refert. Hic obrula rulcis frumentain lolium avenas- rum rex magnussuper omnes deos transtulil in regnum
que riegenerant.Nuncin OccidenteSol justitia?ori!nr; Chrislianorum.
in Orienie autem Luciferille qui ceciderat supra sideia Constanlinusilaque princepspriiicipnmregni per Syl-
posuit thronum suum : < Vos estis lux mundi, vos sol vestrum principem sacerdoturaEcclesia?arifidemCbristi
terra?, > vos vasa aurea et argeniea;hic leslaceavasa pnnvertitur,et totus mundusnovorilu christiana?religio-
ellignea virgam ferream et a?ternumopperiunturin- nis inriuitur,qui ConslantinusRomanoponlificicoronam
endium. Quanquamigitur tui me terreat magnitudo, TPgniimposuil,et ut nullus deinceps romanumimperinm
invitat lamen humanilas.Asacerdote victima?salutem, absque|consensu Apostoli subiret imperiali auctoriiate
a I astore praesidiumovisflagito. Kacessatinvidia,Roma- censtiil. HocprivilegiumSvlvestera Constantinoaccepit,
iii culminis recedat ambitio, cumsuccessore piscatoris hocsuis sticcessoribusreliquit. Cumquesacerdotiicura
et discipulo crucis loquor. Ego nullum primum, nisi et regni summain Siivestri arbilrio penderel, vir Deo
Chrislumsequens, Reatitudinituap,id est cathedra?Petri plenusintelligpnsrebelles sacerdotibusnon possegladio
ciujrnuniotie consocior. Super iilam Petram a?dificatam verbi, sed gladiom:>.terialicoerceri, eumdemConslanti-
Ecclpsiam scio. Quicuiique extra hanc domum agnum nnm assumatsibi in agricultura Dei adjulorem,ac con-
comederit, profanus est. Slquisin Noearcanon fueril, tra paganos,Juda?os,ha?reticos Ecclesia?defensorem: cui
peribil regnante d.luvio. ... non novi Vitalem, Mele- eliam roncessit gladium ad vindictam malefactorum,
lium respuo, ignoro Paulinum. Quicunquelec.iimnon corotiamquoque impostiit regni ad laudem bonorum.
'Olligil, spargit, hocest, qui Chrislinon est, antiihrisli Abhincmox coepit Ecclesi reges vel judices propler
est. judicia sipculariahabere,qui paganosEcclesiaminfestan-
Quamcbremobteslor Beatitudinem tuam per cruci tps. vel alios ejus hostes eam impugnantesacriter pro-
fiyam mundi salutem homousian Triiiilatem. ut mhi pnlsarent; inlits vero diinis leeibus rebplles pipnarum
pjistolis luis sive laceiidarumsive dicendavumlivpost.-.- terrore Ecclesia?suhju?arunt.Ad rpges ergo ppninent
eon datnr aucloritas,XXII,3353o8. s <!asa?i'u'ariajoJicia. Uude cum quidam episcopl tiids
121 INDEX DE S. PONTIFICIS POTESTATE. 122
coepLscoposin causam coram Conslantino imperatore Simon, ecce Satanas,> etc. Communeerat omnibusapo-
ponerent, ille sciens ad jtts suum non pertinere, respon- slolis periculumde tenlatione formidinis,el divina?pro-
tiil He quia Cbrisli eslis et ipsi de hac re inler vos teclionis auxilio pariler iudigebanL,quoniam diabolus
:
videte; ego non erojudex vesler, > CLXXJI,1263, 1264. omnes exagitare, omnes cupieb.itelidere; et tamen spe-
1VO(S.). Carnotens.episc InNovoTeslamento post cialis a Domino Pelri cura suscipitur, et pro Petri firie
ChristumDominum,a Petro sacerdoialisctrpit ordo, quia proprie supplicalur, lanquam aliorum slatus certior sit
ipsi primo ponlificatusin EcclesiaChrisli dalus est, di- futurus, si mens principisvictanon fuerit. ln Pelro ergo
cente Dominoad eum : Tu es Peirus, etc. > Hic ergo omniumfortitudomunitur, et divina?gratia?ita ordinalur
ligandi solvendiquepotestatemprimusaccepit a Domino, auxilium, ut firmilas, qua?per ChrislumPetro tribuitnr,
priiuusquead Ddem populum virlute sua?pra?dicatiiuiis per Petrum apostolisconferatur. Nam et posl resurre-
aiiriuxit.Ca?terivero aposloli cum eoriem pari consortio clionem suam Dominus beato Petro aposlolo post regni
bonorein et poteslatemacceperuni. Ipsumqueprincipero claves ad trinam a?terni amoris piofessionem mystica
eorum esse voluerunt; qui etiam jiibeiile Domino, in insinuatione ter dixit: Pasce oves meas, > etc. quod
lo o orbe terrarum dispersi.Kvangelium pnedicaverunt. et nunc procul riubio facit, e.t mandatum Dornini pitts
I|MSquoqtie decedentibus, in loco eorum surrexerunt pastor exsequitur, conlirmans nos exhortationibus, et
episcopi,quorum ordinalio prietexalo fieri debet ordine pro nobisorare non cessans, ul nulla lenLalionesupere-
et morio. Quos qui recipit et verba eorum, Dominum mur. Cumitaque lanium nobisvideamuspra?sidinmdivi-
recipit; qui aulem spernit eos, eum a quo missi suntct nitus institulum, rationabiliter et juste in ducis noslri
cujus fuuguntur legatione spernlt, et ipse indubitanter merilis etdignilate la?tamur.gratias agenl.essempiterno
spernetur a Domino. Petri sedes est ctelesti beneficio Regi, redemplori nosiro Jesu C.hristo, quod taiitam
RomanaEcclesia quam Petrus ct Paultts suo marbrio poteutiam rieriitei quem lotiusEcclesia?principem fecit,
consecraruiit Dedit episcopis Christus poteslalem, ad gloriam nominissni. LIV, 431, 432.
deriit et priucipatum mullo perfecliorem principalibus Observanduinquod, licet sanclus l.eo dicat de sanclo
lerra?,aulnumquidjuslum vobisvidelur, si redat spirilus Petro et de sancloPaulo : <IsLienim sunl vjri per quos
caro, si a lerrenis coelestiaseparenlur, si divinispra?fe- lilii Evnngelium ChrisLi,Roma, resplenduil; isli sunt
ranfur htimana? Pra?dicationisevangelieaesacramentum sancli patres tui verique pastores, LIV, 422, allamen
ha Dominusad omniumapostolorum officiumperlinere col. 423 sedem episcopalem uni Pelro tribuit, < per
voluit, ul in beatissimo Pelro aposlolorum omnium sacram heati Petri sedem caput orbis elfecta, latius
siiiumoprincipaliter collocaret, et ut ab ipsoquasi quo- pra?siilerelreligione divina quam dominalioneterrena, >
riamcapite donasua velut in corpus omne dilfuuderet, sedem, iiiquiens, episcopalem,uni Petro tribuil. ac per
iil exsortemse mysterii[al.] ministerii inlelligeret esse eam capul orbis llomameffectamtradit, cujtis sedis caiifa
riivini, qui ausus fuisset a Petri solidilate diseedere. loti orbi pra?sidet,ade.out exinde lalius pra?sirieatreli-
Hunc enim in consortiumindividua?unitatis assumptoin gione divinaquam dominalionelerrena.Quibus coucinuul
iri quod ipse erat v.oluit nominare, dicendo: Tu es illa Prosperi in carmiue de Ingratis :
Pelrus, etc, >ut a?ternitempli a?dificaliomirabili mu- Sedes RomaPelri, quce pasloralis honore
nere gratia? Dei in Pelri soliditate consisteret hauc Facta caput mundo, quidquidnon possidelannis
Erclesiam suam firmitate corroborans, ut illam nec
hiimaua temeritas posset appetere, nec porta? inferi Retligionetenet.
conlra illampra?valerent.Quicunqueab unilate fidei vel Hincautem primatus, dignitas,alqne aucforitas,qua?in
societatis Petri apostoli quolibet modo semetipsos se- tolurti orbem, etiam extra Romaniimperii fines prolen-
giegant, lales nec vinculispeccalorum absolvi, nec ja- dilur, ab imperiali urbe, cui episcopatusPetri fuit afli-
ntiam possunl cceleslisregni ingredi. Romana Ecclesia xus, originemhabere non potuit, uf quidam heterodoxo-
vices suas ita aliis impertivit Ecclesiis, ut in partem sint rtim adhuchodie.somniant. Quoddicitur quoque apud S.
vocata?sollicitudinis, uon in plenitudinem poteslalis, Leonem, LIV. 428< qnia illos (id est S. Pelrum el S.
CLXI,322-330. Paulum) et eleutio pares, et labor similes, et linis fecit
LACTANTIUS Firmianus.Cumjam Nero imperarel, a?quaies,explicandum : iVoces: Et electio pares >
Petrus Romam advenit; et edilis quibusdam miraculis desunl in autiquissimisVatic Inlelligitur, ut illas tamen
qua?virtute ipsius Dei, rialasibi ab eo potesfate faciebat, expliceinus.Electio ad aposlolatum quo pares fuerunt
convertitmultosad justitiam, Deoque femplumfidele ac Petrus et Paulus, quia a Chrislo uterque aposlolus
slabile collocavit.Quare ad Neronemdelata, cumanimad- eleclus fuit; quod primalui nihil pra?judicat;nam ulS.
vprlerpt non modnRoma?,sed ubiquequoiidiemagnam Leo Lradidil,LiV, 149. < Uiius Pelrus eligilur qui
mulliiudinemdericerea cultu idolorum, et ad religionem omnibusapostolispra?ponalur;> Et LIV, 629, de aposto-
novam,damnalaveluslate transire, ut erat exsecrabilis latu loquens ad quem omnes apostoli vocali lueruul :
ac noceus tyraunus prosilivit ad excidendum ccelesle Hujus muneris sacramenlum,iuquit, ila Dominusad
lemplttm, delendamque justitiam, et primus omnium omnium aposlolorum offlcium perliiiere voluit, ul iu
persecutus Dei servos, Petrum cruci affixit, nec tamen bealissimo Pelro aposto!orumomniumsumnio principa-
habuil impune; respexil enim Deus vexationem populi liler collocarit. Dein vero similes et a?quales > il.os
sui. Dejeclus itaque tasligio imperii ac devolutus a tradidit non potestate primalus, sed fine, id esl, morle
sumrootyrannus impotensnusquam repenle comparuit; seu marlyrio. Hoc autem notanda sunt in refutatione
nt ne sepultura?quidem locus in terra lam mala?beslia? postilla?huic loco affixa?in editionibus Quesnellianis, in
appareret, VII, 195, 196,197,303,438,589,619, 621. qua legitur : Petrus et Paulus geminusoculusEcclesia?,
LEOMAGNUS(S.), papa. Beatus es, Simou,etc, > alter alteri a?qualis: Ipse eliam Quesnellus in opere
id est ideobeatus et, quia Pater meus te docuit, nec inscripto : La disciplinede 1'Eglise,allatisillis S. Pauli
Nibilminusfui ab iis qui sunt supra
opinioterrena te fefellit, sed inspiratioccelestisinstruxit; aposloli verbis : >faletur
p.ti.on caro, nec sanguis, sed ille me tibi, cujus sum modumaposloli totam hanc a?qualitatemrespi-
Unigpnitns,indicavit; t et ego dico tibi, elc, > hoc est cere solumapostolatum, nonvero primatumapostolalus:
sicut Pater meus tibi manifestavitdivinitatemmeam, ila En tout cela l'6qualil6 ne regarde pr6cisement que
pgo notam tibi facio excellentiam tuam, < quia lu es 1'apostolal,non la non primaute de 1'aposlolai. > Et huiic
1'etrus, >id est, cum ego sim iuviolabilispetra, ego lapis quidem primatum meri honoris, sed pra?cipuepole-
angularis, qui facio utraque unum; lamen lu quoque slatis accum jurisdictionis primatum esse; ipsi etiam Galli
petra es, quia mea virlule solidaris, ut qua?mihi pofe- theologi calholicaEcclesia fatentur; uude el Leo,
state sunt propria, sint tibi mea participationecommu- agnovit, LIV, 425, non merum honorem, sed honorem
nia. Super hanc petram, > etc, super hanc, inqnit poleslatis ex divinis praordinalionibusPetro at.ribuluin,
fortitudinem a?ternumexstruam lemplum, et Ecclesia? LIV, 428.
mea?coelo inserenda subliraitas, in hujus fideifirmitate Ut autem totius generis bnmaniredemptionisineoarra-
cousurget. Haucconfessionemporta?inferi non tenebunt, bilis gratia? efTectusper totum munduin diffunderetur
morlisvinculanon ligabunt. Vox enim ista voxvila?est, effeclus, divina ProvidentiaRomanumregnum prapara-
et sicut confessoressuos in ccelesliaprovehil, ita nega- vit; cujus ad eos limiles incremeiita perducla sunt,
tores ad inferna demergit. Tibi dabo, > elc Transivit quibus cunctamm undique gentium vicina et conligua
quidem eliam in apostolos aliosjus islius poleslatls,sed esset universalitas. Dispositonamque divinitus operi
non.frustrauni commendatur, quod omuibus intimetur. maxime congruebat, ut mnlta regna uno confoederarentiir
Petro enim ideo hoc singulariter credilur, quia cunctis imperio. et cito pervios haberet populos prasdicalio
Ecclesia?rectoribus Petri forma propouitur. Manet ergo generalis, quos unius teneret regiraen civilalis. Hmc
Petri privilegium, ubicunque ex ipSiusferlnr a?quitate aulem civitas ignorans sua?provectionis auclorem, cum
judicium, nec nimiaest vel severitas, vel remissio, nbi pene omnibus dominarelur genlibus, omnium gentium
nihil erit ligatum, nibil solutum, nisi quod beatus Pelrus serviebat erroribus, et magnamsibi videbatur suscepisse
atit iigavent aut solveril, LIV, 429, 430. uullam respuerat falsitatem. Unde
religioncm, quiadiaboltimlenacius
lnstanteautem passione sua .Dominus,qua? discipnlo- quantum erat per llligata, taritum per
runi suurumerat turbatura constantiam,iuquit, Simon, Christum est rtiirabiliusabsoluta. Namcum duui'?cim
123 INDiCES PATROLOGI.tf SPECIALES. INDEX CXXV. m
aposioli,acccpta per Spiritumsanctumomn'umloctitione spiciunlur;largiendiautem criminumvenfammunusest
linguarum,imbuendumEvangelio miindiim. distiibulis superiorispoteslatisa Deo tradila?;illapraeparatanimas;
sibi tprrarum parlibus suscepissent,beatissimusPetrus, hac dispositisparalisquefidelihusccelesteaperilregnum.
princepsut aposloliciordinis, ad arcem Romani tlestinalur Quodautem ba?c,et iionaliafueritsanctiMaximirioclrina.
lmperii, lux verilatis qua? in omnium gentiumloium reve- ex hiseliam constal quori interioris fidei fundamenlum
labalur salutem,efficaciusse ab ipso capite per perseverantibus Dei favendi
reqnirat, et in ea sancte Ambo
niundi corpus effuiideret.Cujusautem natiomsbomines possessionempollicealur. igitur, ait S. Maximus.
in hac tunc urbe non essenl? aut qua? usquam genles claves a Dominopereeperunt, scicnlia?iste, ille poten-
ignorarent quod Roma didicissel? Hic coneulcanda? lia?; divitiasimmortalitalisille dispensat, scienlia?the-
philosophia?opiniones, hic dissolvendseeranl terrena? saurosiste Iargilor. Sunt enim scientia?thesauri, sicut
sapientue verilates, hic confulandusda?monumrultus; sc.riptnmest, In quo sunt omnesLhesauri sapientiseei
bic omniumsacriliciorumimpielas destruenda, ubldili- scientia?. i Appellat etiain Maximus hoc reseranda
genlissimasuperstilionehabebalur e.olleclumqtiidquid veritalismunus non clavem absolute, sed quodammodo
nsquamfueratvariiserroribusinstitutum.Ad hanc ergo ul iulelligatnr se allegoriceloqui, et alieuum esse a
urbem, Tu, beatissimePelre apostole, venire non me- faciendabicipileEcclesiaChrisli; quod aliqui scriplores
tuis, et silvam islam fremenliumbesliarumel tur- posteriorumlemporum injuriose nimis ei affinxerunt.
bulentissima?profuuditatisoceanum, conslantiorquam Novit ergo sanctus Maxirous in Pelro personalem
cum supra raare gradereris, ingrederis. Nec mundi primatus pra?rogalivamin clavibusei a Chrislotrariitis
dominamlimes Romam,qui in Caipha?domo expaveras expressam,nec cum Paulo communemfecit, cui dixil
sacerdolis anclllam. Numquid anl judicio Pilati, aut commissamfuissesapienlia?el mysteriorumDei dispen-
sa?vitiaJiidiporumminor eral, vel in Claudio potestas, salionem,ad quam vocalisunt ca?leriaposloli,sed super
vel in Nerone rrtidelitas? vincebal ergo materiam illos doclrioasupernisqueirradialionibusPaulus excel-
formidinisvis amoris, nec a?slimabaspavendosquos sn- luit, LVII,401,402,403, 404.
sceperas diligendos. Hunc autem intrepida?charilatis NICOLAUS I, papa. Principalumdivina?poteslalis
affectumjam tnnc.profectoconceperas,quandoprofessio quod omniumconditorelectis suis apostolislargitus est,
tui amorisin DoroinumLrina?interrogationisesl solidala super solidamfidemaposlolorumprincipisPetri solidita-
mysterio. Nec aliud ab hac mentis lua? intenlione tem constituens ejus egregium,imo primamsedem de-
qua^situmest, quam ul pascendisejns quem diligeres liberavit : Tu es Pefrus, > etc, Pelrus denique a
ovibuscibum,quo ipse eras opimatus,impeuderes. petraelirmitate.qua?Chrislus esl, structuramnniversalis
Augebanlquoqttefiduciam'luamtolsignamiraculorum, Ecc.lesia?inconcussam,et firiemroborc solidatam, ila
tol dona cliarismatum, tot experimentavirtutum. Jam prec.ibussuismunire non cessat,ut erranlinm vesanam
populos, qui ex circumcisionecrediderant, erudieras; recta? fideinorma reformare festinet, necnon infrepide
jam Antiochenam Ecclesiam, ubi primttm Christiani eamconsolidanlesremuuerareprocuret;quatenusporta?
nominis d>gnitas est orla fundaveras;jam Ponlum, inferi malignorumutique spiriLuumsuggestiones,atqua
Galatiam. Asiarn atque Bilhyniamlegibus evangelica? ha?relicorumimpetus, non prevaleantejusdem Ecclesia
pra?dicalionisimbueras, nec aul dubius de pro\enlu unitalemrefringere, CXIX,773.
operis. aut de spatio lua? ignarusaelalis,lropa?umcrucis PostqnamB. Petro principi apostolorumDominus,
Chri-.liRomanisarcibus inlerebas,quo le divin<spra?or- liganrii alque solvendi in ccelo et in lerra poieslatem
dinalionibusanteibanl el honor poleslalisel gloria pas- Iribuit, et januas regni caleslis reserandas concessit
sionis, I.IV, 430el passim. suprasoliditatemfldeisuamsanctam dignalusesl slabilire
MAXIMUS (S.), Taurinens. episc >
Cum S. l.eo et Ecclesiam: Tu es Petrus, etc. Ad quam promissio-
S. MaximusPetrumac Paulum, pares, similes, aequales nemsancta?apostolica?itistilutioniscoemenlocreperunt
fuisse pra-dicant,adeo ut slatui nequeat nter alleri sil bujus fundamentaex pretiosissuccrescere Iipidibus, et
praeponeodus, non de dignitate et polestate,qna ulerqne anuuenleVdivinaclementia,per sludium structorum et
fuisse Petrum fatetur Paulu potiorem; sed de mira apostolica?auctoritatissolliciludinemusque ad culmen
eleclione, de virlute, de merito, de martvrii gloria est insolubililer perducta perpetualiler mansurasine sini-
inlelligendum,LVII,111,112,113,114, 115. stra? aura?impulsuconsislere,cujusprimatumB. Petrus
SanctusMaximusin bomilia72 visusest olimEcclesias meritopromeruit.Post quem et hujtis vicarii sincerissi-
uniLalemcapitis scidisse.cumclavessupremampotesla- me Deo famulanles,caren<es nebularum densitatibus,
tem signiiicantesdiviserit. cumuuamPeiro concesserit, qua?recto ab itinere impedire assolent,dignius perce-
Paulo allpram. Verum aliena a meute Maximi perunt, et in cura regiminis quampro dominicisovibus
censendaest hujusmodiiprorsus
nterpretalio.Qui enimoratorem susceperunt, sollicite permanseruiit.Inter quos et no-
agebal, et ante morio admirabilemPetri de Christi divi- stram parvitatemomnipotentisDei misericordiaconnu-
iiitate confessionemextulerai, modoejus eleclionemad merare dignatusest Et quia universitascredentiumab
fundaudam, erigendamqueEcclesiam,alios fortiludinem hac sancla Romana Ecc.lesia, qua? capul esl omnium
in obeuudo crucis supplicio commendaveral;et ctim Ecclesiarum,doctriuam exquirit, inlegritalem fideide-
multaetiamde Paulo disseruissel,pra?cipuequomodorie poscit, criminumsolulionemqui digni sunl, et gratia
perseculore Ecclesi* doctor factus fueril, quibusve Dei redempll exorant, oporlet, elc... Conslal enim
luminibus illuslralus, a duplici clavi novum dicendi sanctamRomanamEcclesiamper beatumTetrumprinci-
argumentum assumpsit. Pra?millit Maximus apostolos pem apostolorum,omniumEcclesiarumcaput esse, et ab
omnesparem apud Dominumsanctitatis gratiam obti- ea reclitudinematque ordinem in cnnctls utiliUlibiiset
nuisse, co quodomnesad idemverilalis propaganriaopus ecclesiasticisinstilulionibus,quas secundum canonicas
elecli alque vocali fuerinl. Verumtameu Peirum et elsynodicassanctorumquePatrum sanclionesinviolabi-
Paulum ca?teriseminenliorespra?dicat,quod eos polio- liter atque irrefragabiliierrelinere, exquirereac sectari.
ribus muneribusac privilegiisChrislus cumulaveril.Et Et ideo consequensest, ut quod ab hiijus sedis rectori-
nt quod sibi proposuerat probarel Maximus,duplicem bus plena auctoritate sancttur, nullius consuetudinis
clavem, duplicem rem significare excogitavit; unam pra?pedieritoccasione,proprias tantumscquendovolun-
nempesupremamregendipotestatem,alteramcceleslium tates removeatur,sed firmiusalque inconcusseretinea-
veritafumdocendarumscientiam.Nam < Pelro, inquit tur, CXIX,785, 786. '<t
Maximus,sicut bono dispensatoriclavemregni coelorum PASCHASIUS RADBERTUS (S.), Corbeiens.abbas.
dedit, Paulotanquamidoneodoctori magisteriumeccle- CumDominusJesus dixisset : < Quem dicunt homines
siastica?inslilutionisinjunxit, ul scilicelquosisteerudie esse Filiumhominis.>moxsubjicil Vosergoquem-me
rit ad salutem, ille suscipiat ad qnietem, ul quorum esse dicitis; > vos,quia dii estis, qnem me esse lesta-
corda xaulus patefecitdoctrinaverborum,eorumanimas mini? Miraet stupenda inlerrogatio;nam coram oculis
recipiat Pelrus in regna ccelorum.> Tantum vero abest eorum oihil aliud ipse quam horooapparebat, eliam se
ul MaximusEcclesia?regenda?primatumPetrum inter et esse Filium hominis,quod vere eral, dicebat, el tamen
Paulum riividere voluerit, quod unitatem polius capilis ab eisaliudrequirebat. Idcirconequaquamdixerimquod
et pra?eminenliam Petri docere professusest. Cumenim de se requisierit illud quod ipse confessus est, quod
cerluinsit per solamfidem haberi accessumad Deum, coramoculis, et in eodem IOBO erat quod manu palpari
fidemquegigni ex auditu, scienlia eit primadispositio, poterat; sed occultumerat de quo qua?rebat,in quo et
ac veluli c'avis qua? infidelium peccatorumque corda usque ad quid fundamentaEcclesia?erant faciendaet
reserat, eaquelumineac virtute gralia?perfundil.Quolies fidesomnibuscommendanda.Unde mirabilisomniumet
ergo ad docfrinamatque legem Dei confirmatifuerint inaudila responsio beali Petri emiruit, ut totum Deus quod
homincs,func eis pra?slo est clavis poteslalis, qua a erat in Dominocerneret et quod in Christo, qui Sunt
peccalis absolvuntur, et capaces ailerna? haeredilatis erat, siderat Beatus es, SimonBar-Jona.>
fiunl; pra>cedereenim debet verbi divini ministerium qui id accipiuntsimpliciler,ul SimonPetrus flliusJoan-
qnemcunque tramitem ad salutem. Primum igitur nis juxta carnera intelligatur, secundumme? alterius locl
officiumstientia?est pra?slarelumen, quo credendacon- interrogalionem, SimonJoannis,diligis > et vo-
125 INDEX DE S. PONTIFICIS POTESTATE. 125
Innt id scriptoris vitio depravatum, nt pro Bar-Joanna super hancfidemqua nie Filium Dei vivi confessusest,
corrupte B3r-Jona legatur, inde detracta syllaba. Et ipdificaboEcclesiammeam. Ktporta? inferinon pra?va-
ego dico tibi. qui tu es Petrus,. etc > Ac si patenter lebunt advcrsuseam > Nonhoc dixit de coudilionelem-
dicat non sermone easso et nullum habente effectum porali mortis, qua legimus cunctos pene apostolosmar-
operis, sed ilico tibi ego, cujus dixisse fecisse est, quia tyrio consummatos,sed porlas >'nferlvocat vitia atque
verbum roeum omnipotentia plenum est, < Qitia tu es peccata. Porla? namque inferi mortifera hapreticoruni
Petrus, >qtiod a petra derivatumest nomen, id est a me dogmatasunt, quibtts imprudenlesquosque illiciunt, el
super qtiem a?dilicalnromnis Ecclesia. Non enim, ut ad pepetua?mortisdamnalionempertrahunt, XCV,1481,
quidammaleputanl, Petrus fundamentumest lotius Ec- 1482.
clesia?, Quia fundamentumaliurl nemo ponere potesf, Quodcunqueligaveris super terram, etc > Ha?c
praeterid qtidd posilumest, quod est Christus Jesus. > solvendiatque liganriipoteslasquamvissoli Pelro a Do-
Et notandum quod non hic primum ei hoc impo- minocollata esse videalur,omnibnsquoque generalitcr
situm est nomen, sed longe supra,juxta Joannem, ubi apostolis sub ej'uspersona collalaest. Namet post sua?
adduxit eumAndreasad Christum. Tu es, inquit, Si- resurrectionis nobileintriumphum, apparens illis omni-
mon Joannis, tu vocaberisCephas, quod inlerpretatur bus aperte dixit : Quorum remiseritis, etc. > Nam
Petros. > Et non dixil, tu vocaberis Pelrus, quo jam sicut inlerrogatisgeneraliler omnibus, Petrus respondet
vocaluserat nomine, sed ait signanter : Tu es Petrus pro omnibus,ita et qnod DominusPetro respondet, in
el super hanc petram, >a qua petra factus est, aedifl- Pelro omnibtisrospondit.Quinetiam omnibus episcopis
cabo Ecclesiammeam. >Non quod jam tam Drmusesset, ac presbyleris in Kcclesiaidemofficiumcommittilur, ut
sed quod futurum erat ut fieret a Christo. Naihanael, videlicet agnilis peccantiumcausis, juxta inodumcul-
poneeamdempriorconfessionemtenuil cum ail: Babbi, parum vel preniteutia?ligandi et solvendi exerceant
iu es Filins Dei, lu es rex Israel. > Sed ille adhucinler- potestalem, ila riunlaxal ut qnod etiam hoc tempnre in
roganlisaffectuac dubitanlis,videre qua?reremagisquam iionimllissacerdolibusinvenilur, nec eos qui insonles
firmare et hoc. ipsum quia visus est sub ficu. Petrus vel innoxii snnt damnent, nec illos qui merenttir dam-
anlem lalem ac lantam expressil.de corrie confessionem nationem securos lanquam de solutione pra?sumant
ul ejus confessiosil omniumaposlolorum.El sicul simul reddprp, XCV,1184,1185..
omnesinterrogarentur, ila in eo omnium esl responsio Tu es Petrus; > super hanc, inquit, pefram, id esl,
una, supra quam fundatur Eeclesia, et contra quam snper Domiiium Salvatorem qui fideli confessorisuo
porla?inferinon pra?valebunt.Quia seu dicas c.onlrahauc participium sui nominis donavit: Porta? inferi non
Hdemeas non praevalere,seu dicascontra Ecclesiam,qua? pra>valebunt,Plc > Porta?infpri lormenta et blandi-
hac fide supra Christumfundata esl ef firmatur, unum meiita perseculorum qua? a stabilitate fideialiquosde-
est, eo quod nec fundamenlum dissolvilur, nec, fides terrendo, introitum a?lerna?mortis aperiunt. Multieita-
lalis laiilaque infirmatur, nec Ecclesiainter innumeras que sunt porta? inferi, sed harum nulla Ecclesia?qna?
anrarum lempestates nec ventorum impulsionibussub- supra petram fundataesl, pra?valet.Merito igilur cun-
vertetur. ciis Ecclesiis honorandtis qui caput Ecclesia?et qui
< Porta?inferi non pra?valebuntadversus eam, > vel firmissima? petra? soiiditalemsecutus , inimicos Chrisli
sicut habent nonnullicodices; < non pra?valebuntei, > auctoritate S. Spiritus confudit, et infatigata?patientia?
recle qna?ritnr, cui ei? vel adversus qnam? Ulrum ad- forliludine triumphavit, nec inferni porla adversuseum
versusPetram superqiiama?dificaturEcclesiaDei, aut ei prasvaluit qui sibi porla?aelernalis ingressum regem
Ecclesia?non pra?valebuntqnama?dificatChristus supra gloria?confessusaperuit, XCV,1463, 1464.
pelramquia irinon exprimit manifeste, tamen indub/tan- PETRUS (S.), apostolus et primus papa. Beatus
tercredendumest; quia nec adversuspetram, supraquam Pelrus aposlolus, apostolorum et primus papa,
a?dificalurKcclesia,nec adversus Ecclesiam qua? a?dili- primum sedit in princppsepiscopalicathedra An^iochia? septem
calur supra liujus modi petram ; alioquimadversus quem annos Et post ad expugnandum Simonem Masnunij
porla?prajvaluerintinferorum,ille neque pelra dicendtis Romam ingressus, Claudii anno secundo, in episcopali
est supra quara a Christoa?diflcaturEcclesia, neque Ec- calhedra sedil annos viginliquinque, menesduos, tres
clesia qua?super petram a?dificatur,CXX,557,558,559. dies. Qui uno eodemquetempore et die, videlicet, post
860,561. Dominianno xxxvm, ultimpveroannoNeronis
El qiiodcunque ligaveris super terr.im, > etc Qui passionem
iii KalendasJulii cum Paulo martyriiimconsummavit.Hic
hanc sibi vult vindicaregraliam debet infirmitatemPetri duas Epislolas fecil, qua<canonica? nominantnr,in qua-
in pelra tenere, fidemquemoribus et voce piseriicare, rum prima, primo generaliter Ecclesiaminslruit, expll-
deindeclavesregni quashabet, easdemque claves non a cansbeneficiaquibus nosdivinapielasad salutem vocare,
se, sed a Dominoel per Dominura,quasi cueleslis jani- vel dona quibus aliquando Juda?os, nunc autem nos
tor custodire. Alias atuem nisi judicia ejus maneant honorare dignata est. Postmodumvero diversasfidelium
flrmain Christo, quasi Deo judicante per ipsum, limen- personas solerter hortalur, ne se tanta Spiritus gralia
dum ne conlra ipsum qui ligat aut solvit pra?valeant carnaliter vivendo, reddant indignos, ne qui regali ac
porta?inferorum,si injustojudicat et non secundumDei sacerdotali vocabulo snnt insigmti , viliorum malilia
verbum adversus quem autem poria? inferorum non snbacli, a condonata?vel promissa?sibi nobiliiatisgloria
pra?valuerint,ipse juste judicalquia clavesa Dominojam degenerent. El primo liberoset servos, deinde mulieres
peiceplas secnm porlat. Propter quod et operit.eis qui etviros specialiter alloquilur; alque post interlocutio-
snlnli fuerint snper terram, ut sinl soluli et liheri in nem generalis exhortalionis, seniores qtioque el adole-
coclis.Et claudit eis, qui justo juriicioejus ligati fuerint scentes qualiter sese debeant gerere, oslendit. In se>
super terram, ut sint quasi ligati in coeloet judicati, cunda vero Epistola,quam eisdem scripsit, quibus et
CXX,563. primam, eosdem miseratus,jam ut perfectioresadmajora
PAULUS, diaconus. < Tu es Pelrus, > etc Non et perfectiora multipliciter commonet et hortatur. Et
nunc primum accepisse Pelrum hoc nomen credendum Evangelinm Marci fecisse dicitur, qnia Marcus arijulor
est, sed potius tunc quanrlo in inilio Dominica?prredica- ejus fuit et Cliusde baptismo.Ordinavitaulem episcopos
tionis, per Andreamad Jesumadduclusin magnumfidei tres, Linum et Cletum et Clementem, et presbyteros
sua? pia?sagiumaudivjt ah eo : Tu es Simon, > filius derem, et diaconosseplem QuamvisClemensin or~
(
Joannis, lu voeaheris ephas, quod interpretaturPetrns, dine Catalogi posl beatum Pelrum tertius inveniatur,
ut hoc nominemodoappellaverit Dominusdicens. Tu revera tamen sicul ipse in epistola fecripsitJacoboHie-
es Pelrus; > non enim ait, lu vocaberis Pelrus, sed rosolymorum episcopo, post beatum Petrum, primus,
Tu es Pelrus, > quod dictumfuerat antea. Sicut enim nullo interposito, Romana?sedis gubernaculo procui
Christus dedit aposlolis nomen, ut lux vel sal terra? dubio lenuit; Linus antem et Cletus ideo velut succes-
vocarentur, ila huic egregio confessorisuo qui Simon, sores Petri connumerantur,quia ipse eos in vita coadju-
iri est obediens, anlea vocabatur,o'h robur invicla?fidei lores sibi fecil, ut tanio melius ipse vacare posset ora-
Petri nomen indiriit, qui videlicet illi tenaci mente lioni, CXXIX,1151. 1152.
inha?sildequo scriptnmest: Petra antemerat (hrislus.t PETRUSLOMBARDUS. Ex lqco Epistola?Pauli ad
Pilra non per essentiam,sed per significationem;quem- Galalas: Dixi Cepha?coram omnibus, > etc. Porphy-
admodum enim leo propter fortiludinem vel agnus rius objicit Petruma Paulo reprehensnm, volens et illi
propter innocentiam, sic eliam petra dicitur firmilalem erroris maculam,et huicprocac.italisincutere et in com-
qui operanlibus in se turris est fortiludinis a facie ini- mtine ficti dogmalis accusare mendaciumdum inter se
mici. Et stiper hanc petram, > id est, super me quem Ecclesianim principes dissiderent. Quod ntique facit
ove tuo confessnsdicens, Tu es Chrisius Filius Dei non intelligens quo sensu Peirus fuissetreprehensibllis,
vivi. > Ipse enim est lapis ille pretiosus in Eeclesia? vel ei aposlolus Paulns in faciemres idsse dicalur. Nam
fundamentoconstitutusde quo Paulusait. < Fundamen- uterque recte sensil legem non esss tenendam, el. in
tum aliud nemoponere potest pra?ler id quod positum omni gente quicunque timet Deumet operaturjuslitiam,
est, ChristusJesus. >Sive super banc petram, hoc est. acceptus est illi, sed uterque cauta simulatione dispen-
127 INDICES PATROLOG-IJ. SPECIALES. - INDEX CXXV. 128
sat, ille subtractionem, isle reprehensionem, ut et <5taitdeslinfi a glre le prince des apfltres : Princeps
Juda?is superbia et gentibusdesperatio tolleretur. Non quippeapostolorumdestinaiusfuerat. 11 devait recevoir
igilur vel Paulovel eis cum quibus ante edens se ab eis sp6cialementoti il avait drjjairecu une grande puissanre
postea separabat, Petrus vere reprehensibilis erat, que J6sus-ChristIuiavait donnfieen iui disant,: < Vous
neceis Paulus procacilerresistebat.Paulusenim in Petro eTesheureux, Simon,filsde Jona...., et moije vous riis,
hoc reprehendere non poluil, quod ipse fecil nec ar- etc > Rupert rapporfe eucore ce que Jesus-Christ dii
Kuere simulationem cujus eL ipse reus eral, sed fnit apres sa resurreelion au nieme ap6tre : Simon, m'ai-
hiec veprehensionon vera, sed dispensaloria; nec PelrUs mez-vousplos que ceux-la? Paissez mes agneaux, pais-
peccavil, nec Paulus procaciter arguit. Pelrus aulem, sez mes brebis. > Puis il continue ainsi : Les empe=-
sicul legitur in Actibus apostolorum,auclor fuit hujus reurs chrfitiens et les princes de 1'Eglise, fondtSssur
decreti, legem post Evangelium non esse servandam, 1'aulorite de cette veritS 6vanglique tali et tanta prm
qui post visionemlintei, ubi eranl diversi generis ani- eunteevangeliccetJfiritaf/sflttc/orilfl/e.ontiStabli
malia, ad Corneliumintravit, et cum gentihus comedit; apres, par une loi immuable, que comme touslongtemps les gou-
qui etiam qua?stionem de hac re solvit, ut Virietur,Act, verneurs et les j'ugesobeissenta 1'empereur,de mgme
xv. Petrus ilaque bene sensit de absolutione legis, sed tous les prglats des autres dglises seraient soumis Jt
simulavit pro timore Juda?orum,ne occasionegentium a Pierre et au Pontife romain, k cause de 1'excellencede
fide recerierent, et sic perderet gregem suum. Simulavit sa riignit^. Voili un grand honneurel une grande 616-
autem Paulus pro simili metu, ut in circumcisioneTi- valiori: Magnuslionor,magna celsitudo.> Les Cypiien,
molhei, e.Lipse qui corarnex volo ninrlvit ut Nazarai, les Basileet lesautres Peres, surtout dans les premiers
in Cenchrisex legecaput totondit, CXCII,110, 111. siicles de 1'Eglise,n'ont pas eu une telle id6e du privi-
RADBKRTUS(S),abb. Corbeiens. Et ego dico lege parliculier de saint Pierre; les Papes, mSme Ies
libi, > etc, quod a petra dorivaturn est nomen, id est a plus saints, tel que saint Gregoire le Grand, ne 1'ont
me super quem a?dificattiromnis Ecclesia.Non enim, ut point eue.... a cette reflexion on peut rpondre que
quiriammale pulatit. Petrus fundamentumtotius Eccle- Khumililefaisait laire aux Papes leur droit; maisen fin
sia?est, quia fondamentnmnemoaliuri polest ponere de compte, fous, Papes ou Eveques, ne reconnaissaient
praeterid quodposilum est quori est Christus Jesus. > pas moinslasuprdmaliedansla personne des snccesseurs
Licetsuper eodemfundamenioprimus,acsi caputPetrus de sainl Pierre. Et pour en conclure quelque chose de
recte posituscredalur, laaien in ea petra, de qua nomen pratique. reconnaissonsles prfirogalivesrfielle.sde saint
sibi ex dono traxit et super eam toLa construitur et Pierre, qtii ont pass^ a ses successeurs; reconnaissons
constabililur illa cteleslis Jerusalem, id est supra Cbri- sa prim3tilf?de droit riivin; mais gardons-nousde degra-
slum, ut forma permaneat in sempiternum. Nec igitur der ses coll&gueset ses frires dans l'episcopal.Gardons-
mirumsi Pelriis a petradictus est eo quod firmusfuturus nous de croire que ceux-ci lui doivent la memesournis-
erat per Spiritum sanclum firmilate Ddei, ctim et lux sion et la meme obiiissanceque les gouvernempnls et
mundi riicitur esse, a lumine quod est Chrislus....Et les juges la doivent aux superieurs et aux rois. BupeEt
ideo nondumbeatus erat in se Petrus, sed lantummodo semble adouciruii peu ce qu'il a avanceen ajoniant que
in pra?desrinatleneDei, a quo non qualis luuc erat, sed celui qui a confertSune si haute dignite k sainl Pierre
qualis futurus eral, a?mulatur a Domino.... Episcopi lui a donnecet averlissement: < Que celtri qui est parmi
quibus a Domino eadem cum Petro poteslas dimiltendi vous le plus grand devienne coromele moindre, et celui
peeeata, (elc, debent suam infirmitalem in Pelro qui gouverne comme celui qui sert >' La, commeon
teiiere, ipsumque esse eorum cuput atteudere, CXX, voit, le but de Rupert, est de monlrer que Dieu n'a
562, 563. permis la chule enorme de saintPierre que pourle tenir
RUPERTUS, Tuitiens. abb. rorro de Petro quod daiis l'humilil>J,dans Je baut degrii d'elvalinn ou il
lapsus est, quod negare permissusest, nihilominusin avait dessein de le placer, el pour donner dans sa per-
dispositione Spiritus sapientia? pinm et pulchrtim est. sonne k tous ceux qui sont eleviis an-dessus de.sautres
PrincepsquippeapostolorumPetrtis deslinalus fuerat, un exemp.efrappant qui leur npprita lre humbleset a
et huic specialiler Christum polestas danda, supporter avec bonle et compassion les faiblesses de.
vel jam dala erat, magnapost
dicenfe ChristoFilio Dei quem cenx qttisonl sous leur conduile,CLXVII,p
confessusfuerat : < Beatus es, etc, Pasce, ctcvivi, < Tali et TERTULLIANUS,Carthagin. pre-byt.
assim.
Si adhuc
tanta pra?eunteevangelica?verilatisauctoritaie,Christia- clausum ccelummemenlo claves hie.Dominum
nissimi imperalores post mulla tempora, omnesque Ec- Petro, etputas per eum Ecclesia?
ejus
reliquisse, quas hic unus-
clesiarum principes hoc censuerunt, et lege perpetua quisque confessus interrogatuS et feret secum, II, 142.
fir i averunt, ut sicut imperatori omnes praefecti vel Tota paradisi clavis tuus (o sanguis est, > II,
jtidices,sic beato Petro, et secundum dignitatem ejus 745 In ipso (Pelro) Ecclesia marlyr) exstrucla est, id est per
excellenli Romano pontificica?teri subjecli sint ecc!e- ipsum; ipse clavem imbuit. Ipse primus in Christi
siartimpuntifices. Magnus honor, gran.lis celsitudo,ait baplismoreseravit aditum coeleslisregni, quo splvuiilur
aulein ipse ejusdem honoris sive altitudinis aiiclor : alligalaretrodelicta et alliganturqna?non fuerint soluta
<Qui major est vestrum erit sicut minor, ei.qui pra?- secundum veram salutem; el Ananiam vinxil vinculo
ressor est sicut ministrator. > Item majores ill.os sive morlis, et debilem periibus absolvit vitio valetudinis.
ministros magno ad clementiam informal studio, qnod Sic et in illa disceplatione custodienda necne legis,
inanifeslecolligifex factisejushumillimis.Ouandoaiitem primus omniumPelrus Spiritu inslinctus et de nalioiium
vel quomodosciret homopositus in celsitudine honoris, vocalionepra?fatus,Act. xv, 10, 11. Tunc sua seiit.enl.ia
in magiia conscientia sanctitatis condescendereparvis, solvit qua?omissa sunt legis et alligavil qua? reservata
condolere miseris? Solus quippe Deus natnTahumilis, sunt, II, 1023, 1026.
rriiserieorsel miserator est, imo ipsa humilitas, ipsa mi- Latuit aliquid Petrum, a?dificanda? Ecclesiae petram
sericordia est. Horno qoippe humilis sive rnisericors, dictnm, claves regni coelorumconsecutumel solvendi et
non nisi ex accidentiest. Oportebat igitnr pra?deslinalo alligandiin cceliset in terra potestalem, II, 34.
atque vocato ad lantam celsiludinem Pelro apostolam Nihil obstat supra dictis Pelri privilegiis reprehensio
causam subesse, et magnitudinem honoris eius pra?ire, quam snbiit a Paulo,quod cumconvixisselethnicis postea
nnde illi humilitatis atque compassionisscienlia jugiter se a convictuillorum separabatpersonarumrespeetu, II,
posset aceidere.Idcircolabi permissusesl; idcircousque 35, 36; nam in ista reprehensioue sola qua?sliofuit de
ad triplicandamnegalionem dereliitus est, pulchro et lege antiqua, dum ustenditur quid ex ea custodiricou-
spectabili ordine sapientia?, ut recle miremur omnes venerit;hoc fiebat ex parte Pelri ob quamriamincen-
eiusdem sapienlia?periti specfalores, omnes apertos slantiam, ob personarumqualitatem, ob ambiguam lan-
riiscretionis oculos habentes. Et hoc animadvertenles tum conversationem,nec ob aliquam divinitatis perver-
omiiino expedire credimuseis qui prcesunttam propler silalem, II, 474.
semel jpsos quampropter eos quibus pra?sunt,quatenus Ecclesia? apostolica?snos census per successiones
ad liuniililatem vel compassionem eruditi sint, per de.feruut; RomanortimEcclesia Clemenlema Pelro or-
inagnum et memorabile pra?lerita?infirmitalisexperi- dinalumedil.II, 41, 45.
mentum. Aliler quippe infirmilatessubdiLorumaut vix Petrus lumab alio cingitur, cumcrnci aslrin-
aut nullo modo supporlaresciunt, CLXVII,1638, 1639. gitur, II, ca?ditur; 151-;Petrus passioniDominica?ada?quatur,II,
A ce sttjet, 1'auleur de la Dissertalionhislorique et 49.
chronotogique des ceuvresde Rupert, s'exprime ainsi : Septuagies septiesjuberis indutgere in personaPetri,
Rupert exjslique que quoique tous les apdlres aient itaque si et ipsos beatos aposlolos aliquid indnlsisse
recu en commun le pouvoir de lier et de delier les conslat, cujus venia a Deo non ab homine compeleret,
pficheurs, cependant saint Pierre a ete favorise d'un nou ex diseiplina, sed ex potestate fuernnt, uam.et
privilegeparticulier. parceqnil avait lepremierconfessd morluos suscitaverunt; quod Deus sqlus et debiles re-
la divinite de Jfisus-Christ. Ce privilige particnlier dLqlegraveruntquod neroo, nisi Chrisltis; imo ei plagas
accordiSa saint Pierre consisle eii ce que saint Pierre inflixerunl, quod iioluil Christus,non euim dec.ebaieura
129 1NDEX DE S. PONTIFICIS POTESTATE. J30
sa?vire,qui pati venerat. PercussusestAnaniasmorle..., esl super hoc fundamentumfidei, vel ita super lianc
ul hoc ipso probarelur Chrisluinei haeclacere poluisse, petram qtiam confessuses, id est super me ipsum. Hanc
Tirtull. II, lu24. apostoltisail. < Fundamentumaliudnemo poteslponere,
ZACHARIASChrysopolit.episcop. Respondens etc El porta?inferi, > etc. Peccata et doclrina?ha?-
auiem -lesus, dixit : Bealuses Siinon Barjoua, elc. > reiicorum suntporla? in'eri. Clavesregnicoelorumipsam
(S. Uierouym.)ln Petro respondel omnibusmercedem discemenriiscientiampofeuliamquenoiitinat,qua diguos
vera? coniessionis quasi dicat : Quod caro et sauguis recipere in reguum, indignossecludere deberel a regno.
revelare uequivit, Spiriltis saucLigralia revelavit. Ergo Quodcunqueligaveris, >etc... seususesl : quemcun-
ex cunfessionesortitnr vocabulum,quia Barjona sunat que >uperterram, id esl. dum vixerit, ligaveris elinn-
< filius columba?;alii dicunl quod Simon (id estPelrus), nando ab Ecclesia.ligatus erit in ccelis, hocest univer-
lilius sit Joannis, utiilud, < SimonJoannisdiligis me?> sie Ecclesia?quibus natum fuerit vitabunt iilum. Vel
et volunt depravalumhoc esse vilio scriplorum, ut pro ligalus eril in cuelis,id est ccelestissententia confirmabit
Barjoauna,id esl pro lilio Joannis, Barjnnascriplumsit, quod eum pra<sensEcclesia vilef. Et quemcuiiqne,
rtetraclauna syllaba. Joanna interpretatur, Uornini dumvi\erit, solverisabexcommnnitationerecouciliaiido,
graiia > utrumque nomen niystice iutelligitur quia et solutus erit in cuelis,id esl Ecclesiiequa? hoc scientiam
columbaSpirilum sanclum et gralia Dominidonum si- communicabuntei; vel solulus erit in ccelis, iri est coe-
gnificalspirituale. Pater quippe lilio columba?revelavit, leslis sententia confirmabitut a pra?sentiEcclesiareci-
quia una esl gralia Patris et Kiliiet Spiritus sancli. Bar- pialur. Grandishonor, sed grave pondus.... Ideo 1'etrus
jouaSyrum esl elHebraeum: Tu es Pelrus, >etc (S. claves regni coelorumet principatumjudiciaria?potesta-
Hierouym.)Tu dixisti me esse Fitium Dei vivi, et ego lis specialifer accipil, ut omtiescredentes intetligani.,
cujus dicere facere esl, dico tibi quia, elc Princeps qiiia quicunque ab unilale fideiet socielalisiilius se-
apostolorum, nunc| Petrus, nunc Cephasdicilur, non metipsossegregaiil, nec viuculis peccatorum absolvi,
sensu diverso, sed quam nos Latine et Gra?cepetram nec januampossiut regni ccelestisingredi.... Hoc aulein
vocamus, hanc Hebra?iet Syri Cepbamvocant. Merito fit per minisleriuinepiscopale iu ordiiialimie presbyle-
accipit hoc nomen Pefrus, quia in Petruin Christum rorum, vel (quod verius videlur), cum aniinaruiii cura
credebat, et secundum meLaphorampelra?dicilur ei : presbylerisinjungilur, CLXXXVI, 2S5,286, 287.
< /EdiiicaboEcclesiam meam super banc peLrain,hoc

PARS SECUNDA.
ARTICULUSPRIMUS.Notionesde poteslateponlificia slanli sua?conceptionisfulssesingnlariomnipotenlis Dei
temporali. gralia et priviiegio,inlnilu merilorum ChristiJesu Sa:-
valoris gnneris humani, ab on.ni origiualis culpa? labe
Constantinusimperator, ul scitur, lotus fuit utofferret pra?servalamimmunem, esse a Deo revelatam, atque
Deo oblala ut esseul patriinoniijure altributa sancta? idcircoab omuibus fidelibus firrniler coustanteiquecre-
Romana?Ecclesia?ejusque episcopo Peiri successori, dendara. >
tanquamres Deosacra?sub oinuimodapotestale maximi Ace momentle can/pndu cliateau Saint-Angese fait
.poctificatusretineuda?ac disponenda? p.er Silveslrum enlendre, touies les rlochesries363 ^glises de Itorae se
ejusque legitimos successores.Jam recens baptizatus mefieiil en branle, etc... Oh! c'6fait beau qued'lrea
posfcquamEcclesiamdonalivismunificentissimelocuple- Romeco jour-ia.
lassetconcilium Romanuma santto Silveslro pontifice Ce irimnphede la papautespiriluelle, d'ou neanmoins
indictum impensis necessnriis piissimepromovit. Kf la lemporclle nest pas exclue, peut f?tremis en lace
eum in.iignuin esse judicarel urbem Romam in qua avec le iriomphede la papaule lemporeile de Boniface
moiiarchaLoliusEcclesiae,Christique in lerris vicarius VIII. Ce Iriomphe spiriluel vaul bien ie Iriomplie da
residebat, sa?cularisprincipis imperio stibj'eclamesse, l'homme, le triomphe ou ce dernier p.irul au milieu riu
non urbis ltoma?duntaxat, sed lotius fere Italia?alia- grandj.tbile de l.>00,avec les doubles insignes de l'au-
riimqueprovinciaiumdoiiiiiiiumeljuridietioiiem tempora- torite spirituelie et lemporelle, et repetant a haule
lem Silvestro ejusque legitimis in Pelri Cathedrasuc- voix : licceduo giariii; hic vides,o Petre, successorem
cessoribusmunificeutissimedonavit, VIII, 793. tuunt; tu saiuliferChrisle,cerneluumvicarium. >A ces
Roma! Romaljuremundi caput appellataest; domina deux spectacles 1'Europe est accourue a ltome : <Kt
et regina urbium. Eerlur de-eodem imperatore quod is hodie nunc 8 Junio 1802,insanctoPenUcostesdie, > ou
Campum Mariinm cum admiralione inspiciens,sepul- peut dire qu'un troisiemespecfacleuuiverseide la ChriS-
clirum Augusli Ca;saris,Eoruni Romanum,Jovis Tarpei lienle se manilesta k Ronie. Un journal religieux, le
delubra, thermas, porticus, amphiteatrum, Pompeii Rosierde Marie, datfi dbier, 7 juiii, nous dit: Pour
theatrum, i ircum maximum,etc, obstupuisseac landem trouver dans lioiiie un nombre d'6veques supfirieur a
dixisse: <Naturamomnesviresinunamurbemefludisse.> celui de ce jour (depuishuit jours et chaquejour il en
Verissime,eliamnuiic de Romadici potesl : < Quemad- arrivaitx<ncore),il faut reraonterjusqu'au iveconcilede
modumnihil in universa rerum natura mundo sic in Latrau, sous le pontificatdTnnocent111.A aucune 6po-
terra Romanihil meiius, nibil pra?sfantiusinveniri po- que la Mediterraneen'a ete IraversiSepar des vaisseaux
test, VIII,827. charges rie plus de 200 ecclesiasliques,comme1'etaitla
Magicussplendor de Roma non minor est hodie ac semaiiiedernifereunbateau a vapeurvenanldeMarseille.
vlim : < CtStaitlu 8 decembre1854! La ville ^lernelle Les r6volufions peuvent bien poursuivretoujours leur
etait tout enliere en mouvemenl,on accouraitde toutes mnrche, mais Dieu sait, au milieu d'eiles, rendre son
parls des te maliu, vers la placegigantesque de Saint- Eglise plus forte et plus puissanle. On combat la pa-
Pierre. Bientotla grande basiliquede Sainl-Pierre elait paule avec violence.mais elle resisle loujoursel de.vient
pleine de monde. Celait choseinouie qn'un semblable de pius en plus inebranlable.Inulile, disonsavec con-
concours. Ily avait fouledanscette eglise im uense; car fiancede la comballre, 1'ceuvrede Dieu ne saurait 6tre
Saint-Pierre, c'esl rimruensit6 en longueur, largeur, vaincueni delruite. Ouidfietin posterumet nuncquoad
profondeur et hauteur. Quandon y entre, 1'ueilse perd doininiumpapcetemporalenescilur.Deusscil nunctanlum
danscette etendue, el plus on avance,plus on voilen prwlerita referamus; fuluris Deusprovidebil.Amen.>
quelque sorle 1'espacereculer devanl soi. Quandil n'y a AMBHOSIUS (S.), episc Iu sermonecontra Auxen-
que 30,000personnes tlans Saint-Pierre, on y est fort a tiiim, XVI, 1012, maguanimumse oslendit in non ira-
l'aise dans la grande nef, el il nya persoune dansles dendis basilicis.< Tu,Domine Jesti, inquil, uuo momemo
chapelles lalerales. Or, ce jour-la, il y avait foule, et le mundum redemisli; AuxenliusunomomenloLOL populos
seutimentde la reconuaissanceenversDieu dominepar- quod in ipso est, trucidabit,alios gladio, alios sacrilegio.
touf. Maisles cer6moniessaintes se preparent. Le Pape- Meambasilicam pelit cruento ore, sanguinolenlisraa-
Roi, Pie IX, entonnel'officed'une voix forte et majes- nibus. Cuibene pra?sensrespouditleclio, < Peccaloriau-
tueuse; il ccmmencela messe,et apres 1'Evaugile,aprfes tem dixit Deus: Quare tu enarras juslilias meas? >iri
le chant du Fei Crealor, se levanl sur son troue, lit, esl non convenit paci el furori, non convenil Chrisloet
malgre la plus viveemolioii,le dticret qui declare dogme Belial. Meministisenim quod leclumeslhodie NabpLhem
de foi1'ImmaculeeCoiiceplionde la Sainle-Vierge,ainsi sanclum virum possessoremvine;e.sua?interpellauimpe-
con^u : tilione regia, ul vineamsuamdarel, ubi rex, suicisisviti-
* Declaramus, pronuntiamuset definimusdoctriiiam bus, olus vile sereret; eumque respondisse: < Absil ul
qua?tenel bealissimauiVirginem Mariamin priino in- ego patrum meorumtradamha?redilalemI > r. gem con-
331 INDICES PATROLOGIJE SPECIALES. - INDEX CXXV. l;i2
trislatum esse, quodsibi esse alienumjus relationejusla in orbem universumperferentio,magnitudqatqne uuitas
iiegalum,sed muliebri consiliodeceplum. Nabolheviles iniperii Komani,et fa<derarum rciuotissimisterramtra-
suas vel prupriocruoredefendil.Si llle vineamnonLra- clibus a ltomanis principibus inila. Disposilionam-
didil suaiu, nos EcvlesiamChrisli? que divinitus operi maxune congruebal,ut cilo pervios
Quid igiiur a :nie responsum est conlumariler: dixil haberet populospra?riicaliogeneralis,quosunius teueret
enim c.onveiitiis Absit a me ut tradam Chrisliha?redi- regiraen civilatis Nascente Domino,juxia valicinia
lalem ! Si ille palruroharedilalem non Lradidit,ego Lra- prophefarumdum terrarum orbis esset in pace compo-
riara Chrisli ha?reditatem? Sed et hoc addidi : Absil ul situs, et per eos Augustiauuos quibusediclum lulgalum
iradamChrisfibajredilatempatrum, hocest ha?redilalem fuerat ab eodem Ca?sare, ul describeretur universus
Diouysii,qui in auxilio in causafideidefunctusest, ha?- orbis > ordinalioproviuciarumsubunoprincipenon modo
reditalem Euslorgii confessoris, ha?redilalemMyroclis, facilemaditum parabal designatispra?conibusEvangelii,
alque omniumreLrofideliumepiscoporum! Respondiego, verumetiam ordiebalurio civili disposiLioneregionim,
quod sacerdolisesl, faciat sacerdos;quodimperatorisesl nexuque oppi.lalim per eas conlexlo, quoddam speci-
t.iciat imperalor.Prius est ut auimam mihi, quam fidem me.nordinali sanclioiisqueregiminis, paulo post con-
auferat. trahcndia pacisprincipe Chrislo Dominosuis aposlolis,
Atcui tradam? Pra?sens lectio Evangeliidocere nos eorumque sucfessoribus in episcopalus Chrisliani hie-
debet, quid pelalur, a quibus pelatur. Audistisnempe rarchia quam eral proxime fuudaturus. Hanc arlem
tegi, quod cuin Cbrislus super pullum asina?sederel, diviniconsilii cum aute Leonem Magnumprobe coguo-
ciamabanlpueruli et moleste ferebanl Judari. Denique sceret princepsapostoliciccelus,et primusErclesia-SUHJ
iiiterpellaverunl Dominum Jesum, dicentes ut facerel hieraichaeleclusa ChrisfoDominoSiraonPelrus, orienlis
eos lacere; respondit: <Si lii Ucueriut, lapides claina- et occidenlispraecipuissedibusconsnTulisadjecittertiam
buuf. > Deinqueingressusteiiipluin,ejecit uummularios in ^Egypto,unde meridionaliumregionum tractas am-
et caLhedras,et columbas veudenles in templo Dei... plissimi legalos Christi reciperent, ad Indos usque ac
Semper ergo Chrisli laudes verbera perfidorumsunt. Et /Elhiopas polestalis sua? lerminos prolaturos; quibus
nunc cuiii laudalurChrislus, diciint ha?relici,quia sedi- tamen omnibus,ut inlelligerent cath<dra?illius auctori-
tio commovetur;dicunlhaereticiquia his mors parabalur; lalem esse prarialam,quam ipse viveusac morieusdo-
et veremortemhabeutin laudibusChristi.Quomodoenim nasset privilegio sua? successiouis in amplissimapole-
laudes ejus ferre possunt,cujus inurniilatempra?dicanl? slate, quaiitafuerat sibi a Redemptore humauigeueris
Garaseni praiseuliamChnsli ferre nou poteraut; isti collata supra universos fideliumccelus; hanc in urbe
pcjores Geraseuis,nec laudationemChristisuslinere pos- Roma figere voluiL, caput orbis, et imperii pridemel-
suut. Vident pueros Chrisliglorianicouc.ineules,et irri- fecla, per Europam,Asiamel Africam,propagatis,uudo
denl islam aHatulanilidei pleuaro, cum dicunt : < Ecce faciliuspossenllum ipse, fum successoresiu quacunque
quid clainanl. i Sed respoiidlt iis ChrisLus: <Si hi la- terrarum spatia suas leges perinde ac legaliouesLraus-
cebunt, lapidesclamabuiit.> Hocesl forlioresc.lamabunl, mittere. Famulabantur consiliodivini operis non modo
c.iaiiiabuiitel juvenes, clamabunlet maturiores, clama- pax et urdinatioprovinciaiuuiaccensus civlum,etftedera
biini etsencs, isli lapidesad illum jara solidaLilapidem, augusti cum remolissimisregibus, verum etiam bella, et
de quo scriptum est: < Lapidem quem reprobaveruut vicforia?, itinera, parliliones provinciarum, militares
ledificantes,hic factusesl in caput anguli, >XVI,1012, expediliones,coloniarumdeductio,legionumIransvectio,
1015; CLXIII,678, 679. pra?sidum sorlitio, ac universa propemodumgesla reipu-
A^ASTASIUS,Uiblioth. Beatus Petrus apostolus blica?et (.a?sarumconsequenlium. Sive in Britauniam
--
el priuceps apostolorumprimus sedil cathedramepisco- movercnt Caius,Caligulaet Claudius;sive in Anneniam
palus in Antiochia auuosseplera. Hic 1'etrus ingressus Nero; sive in Juda?amVespasianus;sive Trajrnus iu
in urbem Rumamsub Nerone Ca?sare, ibiquesedet ca- Daciam,Parthiatn el Mesopolamiam;si\e AdriauusBar-
Ihedrain episcopalus annos viginti quinque, meusem baris reslilueret ea qua?Trajanusademeral; sive ipse
unuin, dies ocLo.... Hicmarlyrio coronalur cum Paulo luslrarel, ejusque exemploAnloninus,proviucias,etcre-
pusl pai-siouemDominianiiis trigiula octo... libriPon- bris itineribus tolum imperium redderel pervium; sive
VetustiuresRomanorumponlificumCalalogiet Romanislegionibuscomniuniret;sive eliammariaetinsu-
tificalis codices plerumque litulum <beali >soli Petro lascontinenli conjungeret,instructis in Italia classibus,
in
prapinunl; i Bealushoc videutur ad
respexisse Redempforis Superi Maris, et inferi, Ravennati ac Missenati; sive
ciuquium : es, Simon Barjona, elc >Ad qua? limilesimperiifirmaretcollocafisexercitibus,Britannico,
i espiciens Basiliusscripsilquod S. 1'etius bealiludinem Cappadocico, Dacco, Germanico, Hispanico, Illyrico,
longe ampliureineajterls omnibus adeplus est. In NOYO Maurilanico, Mcesiaco,Rbelico, Sanualico, Syriaco,
cuim Testaniento duo eo litulo cohonestantur,Deipara, sppclandisin nummis Adriani, universa ha?c Evangelii
qua? (JivinoafflaluSpirilu > et < Ex hoc beatam me perferendi apparatusel comitalus erant, et adjumenla,
dixit:
Jiceiitomues geuerationes, Pelrus Redempforis non hominum vauo consilioad temporaria?taut m vita?
voce. Hinc vera origo vccis < beatitudiniset bealissimi hujus ha?t largiente comparata, sed sapientiaedivina?
qux' PunlificibusRomanis trtbuilur a Patribusel conciliis, uulu ac polesLatedispnsifa ac minislrata Chrisli gloria?
sic ul anLonomaslice eo lilulo designabaturPonlifex Ro- et electorum saluli, cuiomnera praesloesse crealuram,
manus. Ex divina iiislilutione calhedra est una, Pelro et servire nec cogiLantem, atque eliam conLraslimulum
uni liadita, in successoresderivala; nonarimiltil Pefrus calcilrantemjubet. Quanlumenimfacilitaiisconciliabatur
socium alieitum. Super ununi(Jhristusa?dificat Ecclesiam missionibus apostolicis ex Urbe diri<;endisa summo
suam, ut uiiitalem manifeslarei; uniialis ejusdemorigi- Ecclesia?hierarcha in riissilasquascuuqueregionesfre-
uem ab uno incipieulemsua auctoritale disposuit.Deus quens legionuin transveitio, magistraluum iiia,oium
tuius est, et Cbristusunus et una Ecclesiaet calhedra minorumqueproleclio lermequoliriianaad provinciaset
una super Pelrum Domini voce fuudala. Aliud altare copias regendas ! hinc noudum, aul vix apostolorum
construi el sacerdolemnovumfieri pra?terunum allare, martyriocoronalo,Treviri, Lugdunum,Vienna?,
unum sacerdolemnon polest... Srmcipe
logunfinum, etc, episcopos accipiunl e Roma missos,
Pelrum iu hac cathedra Romana nsque ad mortem Potliinum, Telesplioruin, Severum, Crescentem, etc,
sedisse, inlelligeudum est de auctorilate poteslafe ac CXXVIll,123H,1237.
piaelectuiagubernandi Ecclesias universas,nou de ritu Sanclaac universalisortava synodus, Conslantinopoli
Incali.Constal enimcimi hauc calhredramseptem aunis celebratahabel in Dominicumsermonemquem Christus
ariminislrassetcum Christiauiomnes et Juriaei, ediclo sauctis aposlnlis et discipulissuis dixit, quia, <qui vos
Claudii. Ro.tia expellebautur, Petrum eliam expulsum recipit, nie recipii, eLqui vos spernit, me spernit; > ad
Hierosol.vroamrediisse; mortuo tamen ClaudioRoinam oiiiuesetiam qui eos secundum ipsos facli sur, summi
rediif et ibidemfinivilvitara. pontifices in Ecclesia calholicadictum esse credentes,
Cliaracler pasloris supremi et universalis est, ut in- delinimusneminemprorsus mundipolentum,quemquam
fallibilissit in grege uuiverso pasrendo, cumnullus ipsi eorum qui palriarcbalibus sedibus pra?sunt inhoiiorare,
superior ad eum riirigenduni sit couslilulus, pra?ier aut moverea proprio throno lentare, sed omni reverenlia
ipsum Chrislum Jesuni i.li diccnlem ciira facultalem et h uore dignos judicare; pra?cipuequidem sanctissi-
ullam censura?ac pulestatisab altero supra ipsumexer- mum papamsenioris Kouia?,deiuceps auteiu Conslaiiti-
cenda? Pasce ovcs elc, elc, CXXvlll, 1004-1044. nopoleos patriarcham...., sed nec alium quemcunque
1'aulus hic liumiualur ut socius Pelri, sed tanlum in cooscriplionesconlrasaiiclissimum paparoseniorisIloma?,
sucielale piaodicaUonis, nou in socielate cathedra? quod ac verba cotnplicareac componere, sub occasionequasi
nuliiiidum, e lc. diffamalorumquorumdamcnniiiiuiii.Si quis vero aliqua
Observaudum,cumbeato Leone Magno,non forluilum saaculipoleslale fruens vel polenspellere leniaverit pra?-
ad RomamS. Petn adveulum, sed divina? provideutia? faluroapostolica? cathedta?papamaiiathemasil.. 1'orrosj
cousiliosuaviler ac fotliter singula disponenle,paralum synodusuuiversalisfueril congregataet factatueril etiam
*u:sse.Sic cliani parala fuil, quasi vehiculumLvangeiiu de sancla RomanorumEcclesia qua?visainbiguitas el
133 INDEX DE S. PONTIFICIS POTESTATE. 131
conttoversia, oportet venerabiliter, et cum convenienii relegati, et omnia qua? lam in scriplis quaro iu occultis
reverentia de proposita qua?stionesciscitari et solulio- tradilionibus snis habent profana vel lurpia, ul nosset
. nem accipere, aut profectunifacere, non tamen audacter populus quid re!ugeret, aut vitaret, oculis Chrisilana?
iseiiteniiam dicere contra summossenioris Roma?ponti- plebis cerla manifestationeprobaviraus,adeo ut ipse qi.i
jtices, CXXIX,159, 160. dicebatur episcopusa nobis tentus proderet flagitiosa in
' Eorumvulnerum aique liyorum qua? in membris ho- suis mysleriis qua? lenerel, sicut geslorum vos series
minisconsistunlmultos medicosprotulit ars; hanc qui- poieril edocere, CXXX,691, 692.
dem passiouemalio aceipieuleel alleram alLero,et per ANSELMUS,Lucens. episc. Iu epistola quarn An-
medente; eorum vero qua? selmtis episcopusscripsitad\Vicbertumantipapam,dicium
experientiam ampulaiileetel Dei
in membrissunt Cbrisli Salvatoris, omnium no- ClementemIII, il qua illum pra?varicatoremac superbuin
sirum capilisel spousa?calholica?et apostolica?Eecle ia?, cognorainat,inter alia subinfert: < Ut ergo de beato
uuum et singularempra?ce)lentemalque catholicissimum Gregoriopatre nostro dicam (iste est GregoriusVII),
medicumipse princeps summus, et fortissimusSermo, quod de Cornelioscripsit beatus Cyprianus, factusest
et ordinator et curalor, et solusex loto magister Deus episcopusde Dei et Christi ejus judicio,de clericorum
omniumproduxit, videlicet papam senioris Roma?; pro- peue omnium, et, ut verius dicam, omninoomtiium le-
pter qna? dixit Petro maguo et summo aposloloruni: stimonio, de plebisqua?tunc oderat sullragio, de sacer-
Tu es Petrus, etc.; Tibi do claves, etc... > Tales enim rlotum antiquorum el bonoruni virorum collegio,cum
beatas voces non secundum quamdam utique sorlem nemoante se factus esset, cum Alexandri locus, id est
aposlolorumprincipi solum circumscripsit et delinivit, cumlocusPetri et gradus sacerdotaliscalherira?vacaret,
sed per eum ad omnes qui posl illum secuudum ipsuin. quooccupatoel de Dei voluntate alqne omnium nosirum
Efficieodieranl summi paslores el divinissimisacrique conseusu ordinalo, quisquis jam episcopusvoluerit fieri,
pontiticesseuioris Roma?transmisit; et ideo ab olini et forasliat necesse est, nec babel ecclesiasticam ordiuatio-
primo temporein exortis ha?resibuset pra>varicationibus nem, qui ecclesia? non tenel unitaiem Quisquis ille
cradicatores el inleremptores maiorum zizauiorumet fueril, licet multum de se jaclans, sibi plurimum vindi-
tabefaclorumel penitusinsanabiliter a?grolantiummem- cans, profanusest, alienus esl, foris est; el cum post
brorum mulli multolies factisunt eoruin qui sauctita- primum secundus esse non polesl, quisquisposi eum,
tem et sunimampaleruitalemsummorumpoutificumlllic qtii solus debeLesse, faclus est, jaiu non secundus ihe,
pra?cesserunt,CXXIX,60, 61.Formoso. Bonifacius sed nullus est. > Sic loquitur S. Anselm.is Lucens.
Stephanus VI successit qui episcop., vir liiteris apprime erndiius. ingenio acjtissi-
invadens sedem apostolicamtenuit eam diebus quinde- mtts, facundia pra?cipuus,et quod omnibus majus est in
cim, nonest numeraudusinter ponlifices; utpole qui ve- Dei timore et sancia conservatione iiominatissimus,
lut homonefarius jam anlea bis gradu deposilusprimum adeo ut tam in vila quam posl morlem referatur miracu-
a diaconalu ac deinde a presbyleralu in Romanasynodo lis clarus. Ex Ekkeardo Uraugiens., CLIV,952.
sub Joanne papa IX, damnalus fuil. Et quanquam uter- Patet, decursissanctorum Patrum auctorilatibus,I.ali-
que per viro, melum et lyrannidemsedein adepti fue- norum scilicet et Gra?corum,nihii juris imperaloriajpo-
riut, adeoquepariler intrusus inlrusum expulerit, tamen teslati in ponlificumelectione seu piomotioneabeisriem
Slephanusin uumero et serie pontiflc.umcommunisen- atltibulum esse; imo ne qua laicalis poiestas sibi quiri-
tentia numeratur,quia ad periculum schismatisaverten- quamin hisvindicet,a quibusdameorura tubanathemale,
dum,illum, quamvishomosceleslissimusesse.t,universi.s inhibiium fuisse, CXLIX,462.
clerus approbavil,totaque Ecclesiacalholica per Chrisli Sunl qui introducunt Gregoritimet Ambrosiuma sa?-
vicarioel successore Petri agnovit. Ponlificalumauspi- culi principibus ad pontificalum promotos fuisse, quod
catus est a sacrilegio illo quo corpus Eormosi papa? falsum est. Sic enim in Gestis eorum describitur vel
exhumatumsacerdolibusveslimentisindutum, tribusque scriptum habetur de eoTum eleclione vel promotione.^
digitis mulilatum, in Tiberim projecit, omnesque ab < Gregorium,licet lotis viribusrenitentem, clorussena-*
eodem ordinatosilerato consecrari et ordinari pra?cepit. tusque et populus Romanus sibi concorditer pontificem
Sacrilegi pontiticis facinus, quo a defuncto poenam delegerunt, at ille cum decrelum generalitatis evadere
inique exegit, quove legitime collatos ordiues contra nequivit, consensurumse tandemaliquandosimulavil, et
Chrisli insiitutionem el Dei mandalum repeiivit, nova- imperalori Mauricio,cujus filiumex lavacrosancto sus-
lores ha?reticioostri lemporis redarguunt et deteslanlur ceperal, latenfer litteras deslinavil,adjurans, ne unquam
etmerito; verum contra promissioiiesChristi Petro el ascensum populisp'ra?beret,ul se bujus honorisgloria
Ecclesia?factas propter illud factumimpiummale insur- sublimarenl. Sed pra?fectus urbis, Germanus nomine,
gunt et pra?maturenimis de victoria gloriantes trium- ejus nunlium anlicipavit, eomprehensumqiiea deruptis
phum agunt. Omniaenim qua?Stephanus contra Formo- epistolis, consensum quem populus4fecerat imperatoii
sumdixit vel egit, homolurore percitus implensid quod direxit (ex Gestis Gregorii), CXLIX, 65.
exa?stiiansrabies suasit. Pontiliciavero auctorilale legi- Item in GestisAmbrosii,LXXV,581, 582. < Cumpo-
lime ursurpata niliil contra fidem vel bonos mores de- pulus magismagisqueacclamaret: Peccatum luum super
finivit. Undehaciure violeulamquidemtyrannideminfa- nos. Cumqueille videret suam inlentionem nihil posse
clo agnoscimus; errorem autem in lide per Slephanum proficere, fugamparavit, egressusque uoclis mediocivi-
pontiliciamaucluriialemlegilimeusurpanlemdefinilum<el LatemcumTicinumse pergeredicilur putaret, manead portam
approbatumfuissecuiislanlerpernegamus.quanquamnibil civitalis Mediblanensisqua? Romana invenitur.
Sedi aposLoiica?pra?judicarelur, si daremus invasorem Cumqueinvenlus custodiretur, a populomissa relatione
non legitimeelectum, sed intrusum pseudopontificemin ad imperatorem Valenfinianum, imperalor boc summo
articulisfideiasserenriisaberrasse, CXXIX,8S5, 836. gaudioaccepit quod judices ad se directi ad sacerdolium
Anno quo a nativitateDominitransacti sunlanni non- peterentur. > CXLIX, 465. Permultahujusmodi ad con-
genLiquatuor, misit papa Formosusin AngliamepisLolas firmandam potestaiem imperatoriam nun sese iminis-
quihus dabal excommuiiicaLionem et maledictionemregi cuissedirecle ad elecLionem vel promolionem summorum
Edwardoel omnibussubjeciisejus....Rex Edwarrius sese 4 46-466.
pontificum,CXLIX, annorum
emendavit, papain cuni iuagna humililale placavil; quod De numero vero quibus ha?c damnabilis
apostolicomaxime placuil, et in sinum Ecciesia? eum consuetudopermansisse dicitur, ut causari sa?culipotestas pro
restituit, CXXIX,845,846. libitu pontifices promoverel, jure non polest.

ANASTASIUspapa. Manicha?osvero quos in urbe Narade diversis consueludinibus, illa potissimum se-
Romainvenimusel sequaces eorum nolite recipere, ue- quenda est qua?cum originemsumeret, catholicosPalres
que eis communicare,aut ullam cum eis habere partici- suorum priorum Patrum vestigia sectant.es auctores
patiouem,priusquamad rectam convertantur fidein,nec habuit, sicut Patres septima?et ocfava?synodisa?cutisunt
eorum male pullulentia seniina quaa a nobis in urbe statuta sanctorumPalrum, Romanorumpontificumet illi
cxstinguuntur, pessimis vobiscumradicibus seminentur consuetudinemab aposlolorumtcmporibus pera omnes
vel germinentur. Plurimosvero eorum et sua?sequaces ecclesiasobservalam. Ea vero perversitasqua? sa?culi
iiupiefalis, alque illorum doctores invesligatio iioslra principibus superinducta esl, non prasjudicat eidem
reperit, vigilantiadivulgavit,auctorilaset censura coer- sancta?consuetudini quantalibet temporum obtinuerit
cuil, qnos poLuimusemendare correximus.El ulsuis damna- curricula, CXLIX,466-476.
rent Mauichajumcumpra?dicaliuneel disripliuis pu- BKNIiDlCTUS.diaconus. Legiturin illiusColleclione
blica in Ecc esia prolessioneet manussua?subscriplioue capiluiarium : Principes sa?culinonnunquaminlra ec-
compulimuseLila de voragineimpietatis sua?coufessos clesiampotestatisadepta?culminatenent, ul per eamdem
piunileolia coucedendalevavimus.Aliquanti vero qui se polestatem disciplinamecclesiaslicammuniaut. Ca?lerum
lta demerserunt, ut nullum his auxiliantis remedium intra Ecclesiampolestales necessaria?non essenl, nisi ul
posselsubveniresubdili legibus secundumChristianorum quod non pra?vaiet sacerdos efficere per doctrina?ser-
principumcOnstitula,ne sanctumgregem sua contagione monem, poteslas hoc imperet per disciplina?terrorem.
polluerent, per publicosjudices perpeluo sunl exsilio Sa?peper rpgnum terrenum ccelesle regnum proficit; ut
136 INDICES PATKOLOGI/E SPECIALES. INDEX CXXV. 126
qui Inlra Ecclesiam posili contra fidem et disciplinam. ila ut hoc genus hominumaposlolicavocegenns elecluru.
Lcilesia?agunt, rigore principum coulerantur, lpbamque regale sacerdotium appel.elur. (J. PETB.U. 9.) Iu a.ia
quoque Scriplura quotqnot sunt pra?desiinatiad vitam,
disciplinamquainJicclesiieutilitasexercerenon pra?val.t, noinineomnes
cerncibus superborum polestas principalis impouat, reges et sacerdoles uomiuantur(Apocat.
XCVII,869. i, 6; v, 10.) Ergoqua?Deus conjunxil,hbmonon separet;
Derebus Ecclesia?.> Quia juxta sanclorum Palrum magisauiem quod divina sanxif aucloritas, humaua>tu-
iradilionem novimus res Kcciesia?vota esse fideliuin, deal adimplere vuluutas; el junganl se animis, qui
preiia peicatorum et palnmouiapauperum,r.uinonsolum juncti sunt inslitulis. liivicem se foveant. invicem se
habifa conservare, verum etiam niuila Deo opilulanfe delendant, invicem sua onera portent. Ait Sapiens :
cunferre optamus; tamen utab ecclesiasticisde nondivi- Krater adjuvans fralrem, amboconsolabuntur. (Prov.
deiulis rebus illius ecclesia? suspicioiiem dudum con- xviil, 19.) > Ad huuc locum Sugenus ait : < Cum
ceptampenifus anioveremus,slatuimus ttt neque noslris gloria corpor.s Christi, videlicetEcclesia?Dei, regni et
neque liliorumet Deo dispensanlesuccessorumnoslro- sacerdoliiindissolubiliunitate consisiat, constat profecto
rum lemponbus, qui noslram vel progenilorum nostro- quia qui alteri providet, alteri suffragatur,quoniam et
rum volunlalem vel exemplum imilari voluerinl, temporale regnum per EcclesiamDei stare, el Ecclesiam
iiullam peiiilusdivisionemaul jacLurampalianLur.XCVTI,Dei pe.rlemporale regnum proficere, omnibus discretis
521el 875. evidenter aguoscitur,CLXXXII,440, 441.
Scimusres ecclesia?Deo esse sacralas; scimus eas S. Bernarrius dissent de pontiticia?dignitatis et po-
esse oblalionesfideliuuietpretia peccatoruin.Qunpropter lestalis excelleiilia: < Age, inriagemusadhuo.diligentius
si quis easab ecclesiisquibus a fidelibuscollata?Deoque quis sis, quam geras videlicel pro lempore persouamin
sacrata?sunt conlert, procul dubio sacrilegium coruniil- EcclesiaDei. Quises? Sacerdosmagnus, suuimus ponli-
lil; cliarus enim esi qui isla uon videt. Quisquis ergo lex. Tu princeps episcoporum, tu hares apostolorum,
noslrum suas res Ecclesia? tradit, Domino Deo illas lu pnmatu Abel, gubernalu Noe, palriarchatu Abraliam,
offert atque dedicat, suisque sanctis, et nou alteri, di- ordineiMekhisedech,digiiitateAaron,aticlorilateMoyses,
ceudo talia el ageudo talia. Fecit,enirn scripturam de judicatu Saniuel, poteslale Pelrus, uuclioiie Chnslus.
ipsis rebus, quas Deo dare desiderat, et ipsamscriptu- Tu es cui cjaves tradila?, cui uves credita? sunt. Sunt
ram coram altari aut supra lenel in manu, dicens ejus quidem et alii ccelijanitores et gregnm pastores, seri in
locisacerdoiibusatque custodibus: OlT.roDeo atque tanto gloriosius, quanlo el riiOerenlius iiLruniqiiepra?
deriicoomnes res qua? hac in chartula tenentur inserta?, caeLerisnomen ha?reditasti. Habeol illt sibi assignaios
pro remissionepeccalorummeurumaciupareutum ac litio- greges, singuli singulos; libi universi credili, uni unus.
ruin, etc, ad serviendum ex his Deo sacrificiis,Missa- Necmodoovium,sed et pastorumtu unusomniumpaslor.
rumque solemniis, oralionibus, luminariis, pauperumac Undeid probemqureris? Ex veibo Domini.Cui emm non
ceruorum eleemosyuiset caeferisdiviuiscultibus atque dico episcoporum sed etiam apostolorumsic absoiule et
illius Ecclesia?utiiitatibus. Si quis autem eas iurie,quod indiscreie lota? commissbe suiil oves : Pasc.e oves
fieri nullatenus credo, abstulerit, sub puenasacrilegii meas. > CLXXXII,751.'
ex hocDominoDeo,'cui eas offeroalque dedico, distri- Uracoues, inquis, me mones pascere, et scorpiones,
clissiroasreddal raliones.i Ponil etiam in ea alias conju- non oves. Propter hoc, inquam, magis aggredere eos,
rationes. Qui eas inde posleaauferl, quid agit uisi sacri- sed verbo, uon ferro. Quid tu denuo usurpare gladium
legium? Si ergo amicoquidpiam rapere furium esl, lic- lentes,tainen quen: s.iinel jussus es reponere in vaginam?
clesi;evero fraudarevelauferre indubitanler sacrilegium Quem qui tuuni negat, non satis mihi videlur at-
est. Lnde el in sacriscanonibusSpiritu Dei conditisha- tendeie verbum Doniini dicentis: < Converte gladium,
beturila : Si quis oblalionesecclesia?extra ecclesiam tuuin iu vaginam. Tuus e.rgoet ipse, luo forsitan nulti,
' aceipere vel dare voluerii pricter episcopi conscientiarri etsi non lua manu evaginaiidus.Aiioquin si nulio uiodo
vel ejus, cui hujtisiiiodiofliciasuiil commissa, nec cum ad Leperlinerel et is, diceiilibns apostolis, < Jicceduo
ejus voluerit agere consilio anathemasit. > Absil enim giadiihic; >non respondisselDomiliusi Satis est > sed,
ut rerum ecclesiasticarumcupiriitatevel ablationesacn- nimis esL,ulerque ergo Ecclesiseel spiritualis scilicet
legi aut analhemaelficiaraus,aut lalibus laqueisanquain giariius et malerialis, sedis quiilem pro Ecclesia, ille
devinciamur,quoniamsciemusanalhematoshominesvel \c*roab Ecclesia exserendus; ille sacerdotis, is mililis
sacrilegosnon solum iiriames el a cousorlio fideliuiu, iiiaiiu,>serisane ad nutuin sacerdolis et jussum impera-
priusquamhasc per publicam salisfactiouera ecclesia?et lo is.
episcoporum reconcilialionem manusque impusilionem Docel S. Beruardus utrumque gladium compeiere
emendenl alienos esse, sed eliam a regno Dei extorres Ecclesia?, et spiriiualem scilicet et materialem. Sed
(ieri, si in talibus defecerint mn dubilamus. Ul ergo i.luui ab Ecclesia, hunc pro Ecclesia exserenduin;
omnis suspicio a nobiscunclis sacerdoLibuset omuibus illuin sacerdotis manu, hunc ejus nulu, sed manunulitis
Christi el sancla?Dei Ecclesia?lidelibus lundilus au e- et ad jnssumiinpe.ratoris.Hisverbis ulunlur longa serie
ralur, prolitemuromnes, stipulas dexlris in manibusle- polittci (ut sectalorios siieam), imo theologi ptures el
neiites easquepropriis einanibus ejicientes coramDeo et eanonisue, qui olini (e.i. etiam lioriie) imperalonbus et
angelis ejiis ac vobiscunctisque sacerdolibus et populis pruicipibus conlra poiililicemarmalis navarunt operam;
ciicumslantibus uec talia facere nec facere volentibus el cum alibi lerro decerlarelur, illi nou miuus calamo
consenlire, sed magis Deo auxiliante resistere. Et hoc rem egeruiil. Coiilendumilii non compelere pontiflci
vobis ommbusque tidelibus sancta? Ecclesia? et nostris gladium materialem, seri uf supremumcaput Ecclesia?,
uolumesse cupimus,quod curahis qui absque volunlale posse imperalorein, ulpole dignins el polenlius Eccle-
aul conseusu vel dalione recloris illius ecclesias,cujus sia? ineinbrum,simili ratione alios principes, ad hoc re-
res juste esse debeutur, et maxiineproprii episcopi res quirere, ut arma commodet Ecclesi*, eamque contra
ecclesia?a regibus petere auL relenlare, vel auferre, hosles defendaL;non vero propria auclorilale possemo-
aut invadere vel vaslare pra?sumpserinf,nec iu hostem vere bellum.El atl hocnituiilur pra?semilocoS. Bernardi,
nec ari piignamire, nec cibuuisumere, nec ad ecclesiam ul qui velit, uon maim,sed nutu tanliimponfilicis,jussu-
vel ad palalium aut in itiuere pergere, nec etiam nostros que imperatoris temporalem gladium exseri. Simiiia
hominescum eorum hominibus,aut caballosvel reliqua proferuutejusdem verba ex epistola 256 ad Eiigeirium
pecora cum eorum pecoribus, aul paslum ire aut simul p.ip.uii: < Exserendus, inquit, nuuc uterque gladius,
iiabifare vel mauere, vel ullam parlicipationemcumeis i hristo deuuo paliente, ubi et altera vlce passus est.
nisi pro eraendalioue, ame publicam emendaliouemel Per quem autem nisi per vos? Pelri uterque esl, alttr
Ecclesia? saLislacLionem unquam scienler ant libentar suo nulu, alter suamanu, quoties necesseest evaginan-
hahere dcbeamus, ne pro eorum iniquilalibus alque fla- dus. De quo enim niinus videbatur, ad Petrttm cliciuin
giliis una cumeis et nos et nostri, quod absit, pereamus. est : Recondegladiura luum. Suus ergo erat, sed uou
Scimus enim quod pent juslus pro impio. Tales vero a sua manu ulique eductendus,elc, CLXXXII,77S-777.
nobis, si uosfideles haberevulfis,segregate el in erga- CAhOLUSMAGNUS,imper. Nil profecto apud
Hulum sub publicapoeniienliaredigiLe,elposlulata con historicos luin veteres, tum recentiores, celebrius icn-
cedite, XCVTl,789,790. noinachurunivesaniaper oclavumKcclesiiesajculum.Inile
BKltNARDUS(S.), abbas. Nec dulcius, necamica- eiiiiu italia dcfectio ab AugusttsOrientis, Bomana'Cc-
bilius, inquit in epistoia ad Conradumregem ltomano- clesije dominatio, vicissiludo exarchatus, regni l.oni-O-
rutn, sed uec arclius omnino regnum sacerdotiumque bardorum excidium, ac pra?cipueCarulingiorumregum
conjungiseu complanlariin invicempotuerunt, quam ut initiasucce-soribus
et polenlia, qua?iidem principi aposlolorume.,us-
in persona Uominiamboha?cpariter coiivenireut,ulpote que retulerunt accepla. Orlhodoxa lldes
qui faclusesl nobis ex ulraque tribu secundumcarnem et tradilio Palrum.hocest imaginiunsacrarumveneratio,
summuset Sacerdos el Rex. Non solum auLemsed el impeuse commendanturFrancorum regibus. Pra?cipue
commiscuitea nihilominus ac confuederavitiu suo cor- sancti Petri imago tolo lerrarom orbe celebratissuua
jore, quod est populus Chrislianus,ipsc caput illius; viodjcandapiis bis regibus inculcatur. am quippelsau-
137 1NDEX DE S. PONTIFICIS POTESTAIJJ. 138
rus ore blasphemose confracturumminitalus eral Gre- dam, in ipso actu coronationis publice legi faciebaut
gorii II sub lpsa impielatis initia, his verbis : <Romam pactum confirmalionis,seu diploma quo donalioiieset
iniltam, et imagiuein saucti Petri confringam; sed et jura omniasancta?seriisconfirniabanliir,XCVIII,505,506.
l.regorium illinc pontificemvinctumabduci curabo. > Capilulariaregum Francorum,quibus instituta sacro-
Idcircoprima iu legatioiiead Francorumprincipem Ca- rum conciliorumet decrela sanclorumPatrum sanxere
ro.uui Martellumadurnata, claves Pelri, symbolumsci- reverentiam, quibus etiam Romani pontificesobtempp>
licel poleslalis aperiendiclaudendiveccclorumregnnni, rare se velle olim [aptidprincipesscriplo profilebantur,
missa?laiitocum successu, ul, quod Carolo iifinlicuit, quorumdenique pra?sidioel aucloritate bona discipliua
lilius ejus Pippinus, rex Carolinorum primus 1'etri conservalaest, in Ecclesiis Gallicanis,Germanicis,ltali-
aucforitale per vicariumseu successoremejus, rex crea- cis, etc Hic consulendasunl Capitulariasunt leges
tus unacumlilioCaroloMagnoac pafricii,seu deienstres parlimccclesiastica>, parlimmundana?.Atlamen Pippinus,
Pelri et ejus successorum,el peculiarispopuli, lloma- CarolusMagnuset alii Francorumreges qui leges eccle-
norum scilicel, el lotiusRomauiducalus iucolarunidc- siasticas sive capifularia ad restaurandam disciplinam
signati, nihii autiquius, nihii sancfiushabueriiit, quam eccleslaslicamcondidere,non stia pra?ciseauctoritateid
< clavigeri regni coelorumel peculiaris ejus popull > fecere, sed nutu etpermissu episcoporum.approbanlibus
defensiouem atque exaitationem apostolica?sedis. Id episcopiset conciliis. Imopleraque eorumdem capitulo-
vero quanlum ciim fenore ulurque rex fecerit, barbara?. rum aucloritate Romanorumpontificumcoudila fuisse,
lol geutes profligata?,calliolica?lideidilatalio, timorque sunl qui hoc dicunl; al sunl qui hoc neganl, hocest qui
ingensiropiis illis angustiisiucussusabunderiocent. dicunlc.ipilulariaqua?damfacta fuissea principibusjure
Ca?teiuinsummamillarn veneralinuem qua Carolus suo exlra synodorum et convenluumecclesiasticorum
pra?aliis sauctis principem apuslolorumprosequebatur, praesentiam;verbi gralia, Carolum Magnumjure regio
Adrianuspro exemploadhibuil in epislola ad Conslan- isliusmodileges sancivisse.Al sunt qui omninocontra-
limtmet Irenem, eosdemadmonensul, iustar Caroli riam viamsequentes, evidenter abutenles verbis Christi
regis Fraucorumet Longobardorumac palricii Romano- Dominiquibus claves regni crelorumPetro et successo-
rum, > Pelri patrocinium implorarent; namque ail : ribus ejus promisit,omnemde rebus ecclesiaslicis de-
i Super omnesbarbarasnationes, bealo principeaposto- cemendi auclorilatemadimunfprincipibus,nec iiupera-
loriiiiiPetro vobis comilaute,eritis iu triuinpliis impe- lorem, inquieutes, nec regem, qua talis est, ullam
rantes victores,sicutliliuset spirilualis compaternosfer ecclesiasticamjurisdiclionem habere, et Carolum Ma-
domiuus Carolus rex Fraiicorum ct Longobardorumac gnum uihil juris iu rebus vel personisecclesiasticissibi
patririiisUomanoruiu,noslris obLemperausmouilisalqne viudicasse.Hocfalsumesse.nulliobscurumest, cum pra>
ailimplensiu omnibus voluntates, omuis Hesperia?occi- cipue conslet conslitutiones ecclesiaslicasepUcoporuni
duasque parlis Barbaras naliones sub sitis prosternens in consistorioprincipum examine solitas a?vo Caroli
caltavil pedibus, omnipolenlatumiliaruin domans et Magni,et eorum coiilirmalioneindiguisse ut valereut.
suo subjit-iens regno adunavil. Unde per sua laboriosa Saue reges nosiri tum pulabant se lerra?dominosesse,
c.;rlaminaeidem Dei apostoliEcclesia?ob niiniumamo- non veroepiscopornmvica doininos,villicosacministros,
rem p ura dona perpeluo oblulil possidenda,laui provin- quales eos facere voluissevideretur quidemnominatiin
cias, quarncivitates, seu castella et ca?tera lerriloria, Gretserus. Teslis Carolus Calvus in epistula scriptaad
iroo et patrimuniaqua?aperlidal.ongobardorumgentede- Adrianumll papam.anno871,in causaHincmariepistopi
linebaiilur.brachiolortieidem Dei apostoloeujus et jura Laudunensis(tom. II, 700). Iteges Francorumex regio
essediguescebantur.Sedetaurum alque argenlumquoli- genere nati, inquit, non episcoporumvice domini, sed
die proluminariorumconciunaliuue,seu alimoniispaupe- terra?domini hactenus fuimuscompulali; et ut Leo ac
rum, nonriesinitolfereiido,quatenus ejusregalis memoria Ruinanasynodus scnpsil, reges et imperalores, quos
noiiderelinqualurinsa?culums;rculi.>jam tuucexhispatet lerris divinapotentia pra?cepitpraeesse,jus distrigendo-
quod ad extiemumoctavisa?culioblitterataprorsus esst t runi negotiorumepiscopissancLis,juxLadivaliaconslituta
GraecadominatioRoma?.Duoscilicet comp.eciebaturpa- periniserunt,noii autemepiscoporumvilliciexsfilerunl.
triciatus,jurisdictioiiemqua regesFraucorum utebamur Et sanclusAugusllnusdixit : Pcr jura regum possi-
ipsaiu urbe Romaex consensupoiitilicispopuliqueRoma- dentur possessiones,uonautem per episcopaleimperium
iii, acdefensionemRomaiia?Ecclesia?. Quibusaridiomniuo reges villici fiuntactoresqueepiscoporum,XCVIl,63-69,
debet orjliodoxa?fideipatrocinium,quod palricialuspra?- in Prolegomenis.
cipuumeral munus. Ad coufirmandam 1'rancorumprincipum legumque
QuodverboCarolusMagnusesl pollicilus,comprobavit Fraucicarum auclorilalein eliam m causis episcoporum
facio.NamLeoni 111poutifici necessaria luil delensio urbis a?tcrna?,sive illi aclores essent, sive delensores,
qua?patricii Romanoruineral propria. Suinmaenim vis omilli non debet epislola Leonis papa?ad Ludovic.um
ilii illata fuiLmediain supplicalioneprope inunasterium imperatorem, cujusfragmenturiiexslat apud Ivonemet
S. Silvestriin Capile; el hinc fugilin Franciam,el inox Gratianum.Al antea admonendumluisseper ea tempora
CarotusRomamveoiL,pax coinpouituret< ttomaniomncs iu urbe Romajudices imperiales,iilicassidue moraules,
geueraliler an. 799in vigilia >. Andrea? apostoi, cum ad deliberandasliligiosasconfentiones,et regiam digni-
nimio gaudio poutificemLeonem ex Fraucia reducem tatem semper fuisse Roma?suisconlimisusque ad flnein
susceperuut. > dierum LudoviciPii. Ilaque tunc quolies alia? causa?,
Hac occasioneCarolumMagnumde improvisoac pene sive leves, sive graves incidebant, judicabantura judi-
iiivilurocoronaimperialiredimitumesse auctoresomnes cibusimperatoriis.Quoilsi quis sibi iojuriamfaclamesse
veieres consensuaflirmant.i Cumad missamanle Con- qiiererelur, mittebalur pro tali negotiolegatus ab impe-
fessionembealiPetriapostoliaborationesiirgeret.domiius ratore qui diligenter examinaret rel verilalem. Cum
Leo papacoronamcapitiejusimposuil,et a cuuclo po- ergo quidamRomaui,maleIraclatia Leonepapa fuissent
puloRomanorumacclamatumest: CaroloAugustua Deo conlra legis ordiuem,querelamquepruplerea suamari-
coroualoniayno el pacilicoimperalori Romaiiorumvita versus euin ad LudovicumPiutn, velul ad suprenium
el victoria.>Liber poulificalis(secl. 576), adjungil pu- dominuinretulisseut, isieque bauddubieLeonemredar-
ram causam acciaiualionumomnis populi : < Universi guisset, rnissurumquese esse legalosscripsissetqui rci
fidelesltomauividentes tanlamdefensionemet dilectio- veritatem inquiretent, Leo ad eum rescripsil pariluiuin
uem quam erga sauctamRomananiEcclesiamet ejus vi- se eorum judicio, rogans tamen principem ut viros
cariuinhabuit, uiiaiiiiiiiterallisona voce, Dei nulu alque sapienteset Deuintimentesmiltat <Nossi incompelen-
beati Pelri clavigeriregni coelorumexclainarunt: Carulo ler aliquid egimus, inquil, et in subditis jusia? lcgis
Auguslo, etc .. < Estque ergo certum quoa ab scelere tramiteinconservavimus,veslraac missorumveslroruin
Romanorummemorato profectam Itiisse imperatoriam cuucta volumusemcndarejudicio,quoniam si nos, qui
CaroliMagui majeslalem, el Leonem lil insiilulorem aliena debemus corrigere pecc.ata,pejoracommitlimus,
fuissehujus iiova?dignitatis,coronamsuscipere de altari cerle non verilaiis discipuli, sed quod dolentesdicimus
atite sanclissimuinPelri aposlolicorpus. UndtcimAu- erimus pra? caeteriserroris magistri. Inde Magnitudiiiis
gusti uuineraiUiirauleanarcbiamsaculix, quamabslulit Vestra?magnopereclementiam imploramusul lales ad
Magnus Olto Germanorumprimus imperator, seplem ha?c perquireuda missos in his parlibus dirigalis qui
scilicet Caroliua? slirpis, Carolus Magnus, Ludovicus Deuroper omuia limeaut. . . . Kt non lantumh<ucsola
Pius, Lolharius 1, Ludovicus II, Caroius Calvus, etc, qua?rimusut examussim exagilent, seri sive minora,
XCIII, 490 503. siveetiam majoraillis siut de uobisindicala negolia, ila
Deferbuit,inficiarinon ansim, priscus ille ardor, qui eorum cuncta legitiino lermiiieiilurexamine, quatcnus
annisampluisceuluni vigiuli, Pippinum, CarolumMa- in posleruinnihilsit quodex eis iudiscussumvel indelbV
guuiu,eoruinque nepotes erga principem apostoloriun nifum remaneat,XCVll,80, in Prolegomenis.
successoresqueejusintlammavil;attamensi imperalores Huicsentenfiiesunt conlradicenleset dicunt, ronslans
a majoruniexemplisdescivere, cerfo discimus quod ab esse neminema miuorijudicariposse,papam esse supe-
iisdeuiad pleuamreuovata?majestatisindulemassequen- liorem iuiDcialoreel omnibusregibus ac priucipibuS,
PATKOL.CCXX. IXDICUJIIII. 5
m INDICES PATROLOGI,ESPECIALES. -INDEX CXXV. HO
riiui nuLhisjotdicioprieterquam divinoesse obnoxium, imperante, sedit annos unum et viginti. Creatus Brixinf
et ipsumdebere rieoinuibus judicare. At isti confunduiit in Noricisa triginta episcopisschismalicis,coronalusfuit
spiriuialcm Romaui ponfilicis auclorilatem cuin le.mpo- Roma?ad S. Petrurii au. 1084. Cardinalesfecit vijuiui
rali.et causasejus civiles nou dislinguunla criuiinalibus, novem, episcoposqnaluor, piesbyieios decem. ObiitRo-
iiiiintamen maximuinuiler ha?coinuiadiscnmeusit. El- ma?an. 1101.Sepultus Ravenna? iu cathedrali Ecrlesia,
cinin ul fatendum esl illuin esse patreui spiritualem el nou longe postcorpus ejus exbumatum,jussu Pasrba-
legumac priiici|iumClirislianorum,et ipSiuspersonam lis 11 combustum est. Isfud schisma fuil.in Kcelesi
jKilicarinon posse a judicibus sa?cularibu(id verissi- Romanapessimum,et vicesimumteriium, CXLVIII,826.
lutim esl ex quo in poiestalem pap;e pars inagna IlliNRICUSIV rex NataleDominiRoma?apud Sanctuiu
If.ilia?redacta est. Cuin vero imperatoribus ponfilex Petrum celebravil, el ll-ausivitmox in Caiiipaniam,et
lloinanus obediebal, persoua ejus sicul eLca?lerorum niaguamAptilia?parleni cepit. Posl ha?cper legalos llo-
jideiiuine civilis potesLaiisjudicio peudebal. El si quis mauoruiorogatus ul pacitlcusrediret, Romamrediit, et
loiLeRom.moruroponLificuin perdueilionisvel ctijuslibet ad porlamLateraneiisemcastra ponens, omiiesdedicilios
ailerius faciuorispublici, morte muitaudi, reus fuissul, aecepil, ipsisque peleutibus, ul, quia Hildebrandus
principisauc.lorilaiepoluissel ad supp.icium coudcmnan; abipsis abdicalusaufugerat, Wibertum,Ravennatemepi-
lioc probari in proniptu esset. Sed ul melius hoc appa- scop.im eis apostolicum pra?ficeret, el eodem anno
real, allenleiidum esl qtiod si, dum Roiuaniis ponfiiex 1081,mullis slipalus, cuin magiiagloria Romamintravit,
parebal iuiperaluribus,ab eorum jtirisdictiouoet suronva ducens secum pra?diclum episcopum. Qui sequenii
poieslafe ejus persoua libera fuisset, qtiof iude seeula Dominicaper mulfospomilices,aposfolico nominidicalus,
fuissenl absurda. Hiuc euim, nec persoimmcmlerorum nomeuque Clemeulisaccepiens, reverenter est introui-
episcopurura oiniiiuin,quibus, ul ailunus S. Cypnauiis (euin salus, Aquo rexciim regna imperiali nomiuesublimatus
papa Ecclesia? capile), episcupatus est, cujus a esl. Anno1083,Mogunlia?synoriushabetur, cui interfuit
siugulis in soliduin pars tenetur, quibuscunqtie facino- lieuricusrebe.les IV; utii pra?seufibuslegatis Itomauorum,omnes
rilius coiilaminareLur,a jurisdiclione priucipuin quibus episcopi imperalurijudicantur deponeudi, ca?teri
subdunlur, pendere iuferendum esset. Quis vero lalem vero aiialheiuale, uL vniebaLur, condemuaulur,Cl.1V,

scolenliaro defeudet, cum Christus dixit : Regnum 955,931.
meum, etc >Nun esl discipulussuper magislrura,elc; CONSTANTINUS MAGNUS. Hic imperator de-
Oiuuis aiiima poiestatibus, elc; Non est potesias, nisi, ditsuper corpora sauciortunMarceliiniet 1'etii insulam
elc > UndecoiruiLisla opiuio,personain papaeabimpe- Sardiuiamcum posses ioiiibusomnibusad eara perliueu-
raloribus jndicari o iin uon poluisse). Ajudicibus sa?cu- Libus,CXXVUl,1524.
laribus, jamdiximus, ita cerfum est, RouiaiiorumpouLi- SS. Uude Sardiniaminsulam iste princepsobtulil basilicas
ticuui causas civiles ad loium s;eculare peruuuisse Marcelliniet Petriase contJitajin dotem ecclesia?;
auliquiLus, quaudiu Romumin sua poleslile habuerunt el sic isla itisulafuit juris et proprielatis Ecclesia?Ro-
reges et imperatores, hoc est usque atl morleni Ludu- mau.e, CXXVIII,1548.
vici II iniperaloris. Citanlur exenipla, XCVHI,80, 81, In singulis S. Silveslri vtta?uumeris AnastasiusBi-
H2, 83. bliolhecariusfotus esl ut euumerel doua per Constanli-
Capitularia,partira civilia, parlim ecclesiaslica sa?pe num Deo oblalaut essent p.trimunii jure allributi huic
r rant; et erauLregni leges. Porro lex liLcouseusupopuli saucta?Romaua?Ecclesiie,ejusque episcopoPeiri succes-
el conslilutioneregis. Consensu popu i, hoc est, homi- sori, taiiquain res Deo sicrae sub omnunoda potesla.e
niiiii principuin, opttmatum, procerum, episcoporum, maximiponlificalusrelineinLeac disponeuda?per Silve-
abbatum,ducuin, comilum. Untle Uinc aderanl cousilio struin ejusque legilimossuccessores.Ne igitur sislamiir
regum episcopi cum regni proceribus,aqui omuesindi- ad- ad siogulosiiumeros, morosa perquisifiune, eaque satis
niitlebanLurin conventibuspuulicisqui regibus supervacanea,singulorunt lundoruin loea, npuiiua, ceu-
cabantur; in his sancliones conciliorumesanunabantur, suin, vieesqueconsectantes,placet anuotare ^raudia pa-
r.s ad ecclesiasticaiu poliliam ordiuaiianturel ad om- trimonia fuudatafuisse a Constaiiiino,sub i.omineSACIU
nium uLililatemcapiLuiaseu leges promulgabanLur om- PATIUMONU, etc., CXXVIU,1512, 1515, et 13'jl, 1592,
uium ordiuumconsensu. 1593.
Ilaque poslquam capilula cnnstitula erant a principe, CumepiscopatumRomanumobtinuissetS.Sylvesler.an-
legebantur coram populo, el poslquam oinuescousense- lio 514,qui luil noiiiisCousfaiiim iinperaloiis, Maximiiui
raiit, novis illis capilulis omues subscribebanl. Sic et l.icino hoslibuset persecutonbus orienlaiis Eccle>,i;n
oinnesscahinei,episcopi,abbaLes,coiniLes,mauupropria devictis, Juda?isseditionem moveulibus, per Constauii-
siibsigiiaruuLcapiLula adjuucfa (auuo 805), ad legem nuin, eoruni auriculas amputanLeniel rebei.io.iissignuni
Salicain.Sed qiianquam ceilum sil capilularia condila corpori iilorum imprimenlein, feliciler oppressis, toli
f .isse a regibus in pubicis regni conventibus, astanle orbi et imprimis uuiversa? Ecriesia?pax el iraiiquiliilas
liequ,;utiuuuilivirorumetmagislialuumcorona,esttamen concessa est. Qua obtenla, subilo vaslata?Eccle<ia?ex-
f.lenduin non ouiuia iu isliusmodi conventibus fuisse s:rui, el ad mores corruptos emeudandossanctissiin.B
eoiislilula, sed plurima etiam capitularia sumpfaesse leges ah ecclesiasticiet sa?cularisiroperii.moiuchispro
ex coucihis et synodis episcopalibus.Excerpla tamen mulgari cieperunf. Et demum ad cuutumaciamrchisma-
illa capitulorum synodaliurn nou seraper fiebanl in ticoiiini Uonalisfarumlerve quaterve io causa Cceciiiani
conveutibus aut synodis pubiicis, sed cura delegaiioue appeilautiumIreuaudam; ad incendiumArianaj ha?resi
priueipis,in privalisepiscoporumvirorumqueecclesiasti- exortum Alexandria?resliiiguenduiii, aJ Athanasii elc-
corum cuetibus,qui lum loite iu coroilatu eranl, ut ali- clionem couira Ariauorum ef Miietianorumtactionein
cubi dicitur: <Capilula a dumno t arolo et filio e.us ac coufirmandam.diversis locs ac temporibusArelatense,
sapienlissimis ipsorum episcopis excerpla. > Scilicet Ancyrauuin,Neoca?sariense, Alexaudrinum,Laodiceiium,
tuucea erat ctira regibus, ut cum religionemChrisliauaiii Romauum,Nica?num,aliaque plura concilia indicla cou-
salvamincolumemqueesse vellenl, moresque praeterea gregata ac celebrata fueruut. Inter leges quas imperator
t.hrisfianorumad oplimum exemplar compoui, sauclis- adhuccalecbumenuset baplismi expers piissime edixit
simarum inslitutionuincapilula colligi facereut ex piaci- ac promulgavifnotatu dignissima?sunl illa?quibus inge-
ns auttquorum Palrum et canouibusconciliorum, eaque nuos, per tyranuum servituli suhjeclos in liberfaiem
legis locumhabere mandarentinuiuUa omni regno Francorum. viiidicavit; puerorum coucubifos inlerdixit; pareiilum
Negari tamen nou polesLquam capifulariaa prin- inopia?in alendisel eriucandisprulibussuccurrit; poeuam
cipibus nostris jure suo statuta fueriut extra synodum qua miserorumbominumvulfus iiiscribebaulursusluftl;
ac couvemuum publicorumpra?senliam,qua?poslea illi, Lhristianos exsules ef ad metalla damnatos,Liciuiode
M res ila poslulare viderelur, jn eisdem convenlibus viclo, revoeavit; de gradu dejeclos bonisque omnibus
rrlegi a publico omnium consensu recipi procurabant, spolialos reslifuil, quoque leges Juliaio et Papiam ad-
XCVil,67, 68, 69, in Prolegomen. versus Lurpem ficfuui et sierilem ca?libatum olim
S.:quunlur r.apitulariainnumera qua?videntur potius saucitasel coutra verum saucfum alque fecunduinCbri
csse decreta coucil.oruiriquamleges priiicipumelregum. stiauorum ca?libaLum, conversas abrugaviL;deuique qua
ln umnibus fere sunL similes
inscriptioues: Karoius, ad Maximum Urljisprajteclvmde aruspicibus,ne privalas
gralia Dei rex regnique Francortun reclor, el devolus domos adirenl, rescripsil, quippequi ea occasioneclan-
sancla?Ecclesia?defensor,atque adjutor in omnibusapo- de^Lina?idoloiatruevenenainsliliarent. Verum cum hoc
sLolica? sedis, > XCVll, 12trl084.. suo decrefo multorum aniinos graviier exarcrbari ac

i LEMENSIII, autipapa(WiBERTUS). ClemensIII, fere sediLionemcouciiari videret, speciemiliganda?sedi-
Guibertus de Corngia antea vocalus, arcliiepiseopus lionis, ad euuidemMaximutiirescriptum pnori contra-
Ravenna?ab AlexandroII faclus,o.iin imperaloris lien- riura edidil, qtio aruspices, si fulgur lectumaltquod te-
rici IV cancellarius,el eo auctore in schisinateRomanus ligisset, consulendos,sibiquequodrespondissenlrenuu-
aii'.ipapacreatus, contra.GregoriumVII, et ejus sucees- liauduin esse decrevil. Quamobremui ipse imperator
sotes Victorem III, UrbauumII et Paschalem 11, eo riiscerei aliosque suo exemplodocerel, quanta cu:n Dei
141 INDEX DE S. PONTIFICIS POTESTATE. 1.8
oTe.nsacon;unclumsilreligionemtemporalis,commodicau-Irahebat; Ita sahctus BeneriictusmonasterioCasinensi
sa dissimulare, Deo vindicepermissumest, ut imperium ac Sublaceiisi, sanctus ColumbanusHobiensi, sanclus
ejusanle felicissimum.insummaminfelicilatem reiabere- Anselmus,etc, etc Nequesegniores in ejusmodistudio
tnr, ipsaqueNeroniasa?culaquibusdam recrudesrere vide- fueruntalii reges ac proceresextra Italiam. Quolexempli
renlur. Curoer.im l.iciiiiumjuniorem de rebellione su- causa, monachorumdomiciliaexcitarint CarolusMagnus,
spectum occidissel, oplimum deinde CrispumCa?sarem ejusque fiiius I.udovicusPius, etc, etc, LXXXVH,1549,
(.'hristianum,pra?clarisvictoriis auclum, rebus fortiter 1550.
gestis vere maguura, castitale , ca?terisque moribus EKKEARDUS,Uraugiensis. Ejns Chronicon nni-
iiisigneni,quasi uoverca?sluprum inleniassei, ttiia cum versale historiam chronologicam re.fert dissensionum
Fausla sua, mullisqtie pra?lerea spectata?virtiitis virls Gregorii papa?VII, et regis Henrici IV, CLIV,946-1012.
crudelissimeinterfeeil. Obha?cscelera imperatora Deo Ferine historia eatlemest ac flla qua? refertur in Bello
lepra perrussus cumab aruspicumresponsis, quibtisad SaxonicoBrunonis clerici Magdeburgensis,CXLVIi,491-
lepram curandaminuocenliuinsanguinemsauguiniiiino- 586.Ha?chisloria?brevialim a nobis dalur sub nomine
center effusoaddere monebatur,malrum et iiifanlulorum GBEGORIUS VII, papa.
ejulalu deterrilus essel, ad mentem rediit, faclumdele- RUGENIUS Ul.papa. Eugeniuscrealus est pontifex
statur, et crimiuissimul ac pcena?expiationem qua?ril. anno Domini 1145lempore Conradi imppraloris : < Hic,
Ab OsioCordubensiepiscopo,sanctorumqueaposto orum inquit Otto Frisingeus. lib. vn, cap. 51, in princip:o
Petri et Pauli apparitionedidicit, Silvestrum e latebris dignitatis suscepla?,eo quod, auctore Arnado, populus
ab exsiliorevocandum,ah eoquelavacrumbaplismalisesse adtradenda urbi rpgalia, sicut antecessores suos, ila
expetendum; quod si faceret, futurum eseeidem impe- ipstim sollicitare vellet, cum episcopis et ca dinalibtis
ratori promiserunl, ut abanimisimul et corporis conta- urbe cedit, ac proximaDoroinicain monaslerioFarfensi
g one emundetur. Obtemperat apostolorum et episcopi consecrationepontifiia i, ob persecuionis immanitalem,
monitis, Sylvestrum ab exsilio revocat, et poslquain morem mulatis, subliinatur. Inde post consecrationem
aliquotdiebus per eumdemin fide insliiutus fuisset, ba- furnrem populi Bomani declinans, ad munila ioca se
ptizatus, et subito a lepra mundatus est. Hu.jus ille transtuiil; poslqne, Yilerbium veniens, ibi per aliquod
acceptibeneficiimemor, ut suum erga Deum et Eccle- tempus muram ficl. Al Romanuspopulus cum palricio
siam affeclum notum faceret, subilodeorum gentilium suo Jordanoin furorem versus, pra?fectura?digniialeni
fanadiruit, plurimasdivinocultui consecrandaserclesias abolentes, omnes principes ac nobiles ex civibus ad
exstruxil, easque ampiissimis donis munificentissime sub ectionem palricii compellunt;et non solum quorum-
exornavit.Ef cumindignumesse judicaret, ut jam dictum dam illustrium laicorum lurres, sed et canlinalium ae
fuit in MONITO, eam urbem in qua monarcha tolius clericoum domussubruentes pia?dam immensam diri-
Ecclesia?,Christique in terris vicarius residebat, sa?cu- piunt. Ecclesiametiam BeaLiPelri, omniumecclesiarum
laris principis imperiosubjectam esse; uou urbis Roma? caput, incaslellare sacrilege ac prufanissime uon nie-
dunlaxat, sed totius fere Italia?aliarumque provinciarum tuunl; peregniuos causa orationis advenientes ad
dominiuineljurisdicliouemtemporalemSileslro ejusque oblationem,qua?slusgraiia, plagis ac verberibus cogunt,
legilimis in Petri calbedrasuccessoribusmuiiiticeutissime ac quosdamex ipsis ofierie nolentes in ipso porlicu et
doiiavit; in Notis, VIII, 795, 796, 797. veslibulo templi nefario ausn occidere non vereutur.
Qui imperator venerabilis, dum lurbari fidemChristi Quos venerabilispnntffex,percussopriuscum quibusrtani
Ariaiiorum infestalione doleret, missis a la!ere suo fautoribus suis aiialberaatis gladio .lordane, adjuncla
principalibusviris, de universomuudoepiscoposcougre- Tiburtinis Bomanorumantiquis hoslibusroilitia coercuil,
gans, couciliumuuiversale inslituit, ttbi fides Christi, ab lauriemque pacempelere coegit quam pacem eo lenore.
aposto.iset prophetispra?dicata,firmilerest ore sanclo- dedit, ut palricialusdignilatemex feslu carent, et pra-
rum corroborala,illuminanfeeos gratia Spirilus sancli. fecttim in prislinam dignitatem acciperent; senatores
Ubi ipse tauta? humilitatis apparuit ul humiliori sede autein ex ejus auctoritate tenerent. Sicque in Urbem
quam omnes episcopi sederet in ipso concilio. Cumque rediens, NativitatemDominicelebravit, anno 1146. S.e
quidam eorumalios accusareni,ait : < Vosdii eslis, ego in codiceValicanoEugeniiingressus in Urbemnarratur :
l.omosuin. Nonergo diguum est ut homo deos judicel. < Faciiun est igilur, Deo auctore, gattdinmmagnnm in
Inter vos causamaudile, et pacem facile; nam ego si tota Urbeex inopinatoaccursu ipsius poutificis.Occurrit
videremsacerdotem Oeipeccantemchlamyde mea enm ei maxima frequenspopulimuUitudocnm ramis.Ad eius
cooperirem. > Qui etiam religiosissimusvir, primus Ro- vestigia continuo acurrenles, post pedum nsrula eleva
manorumimperatorum,fidcmveritalis palenter ade^Jlus, banlur ad oris oscula. Procedebantsignifericum bauriis;
licentiam dedit per tiniversiim orbem suo degente seqiiebanlur scrinarii ac jutlic.es. Juda?i quoque non
irnperio non solum I eri Chrislianos, sed et fabricandi deerant tanta?lieliliae^portaiiles superhumeris suis legein
ecclesiaset tribuendapra?sidiaconstitiiit. Deutque itiem Mosaicam.UniVersusenim Bomauuschorus psaLebatin
prailalus princeps donaria imraensa et fabiicain lempli unumdicens : < Benedictusqui venitinnomineDoroiui.>
prima?sedis principis apustoloruminstituit, adeo ut se- Sic ilaque cnm magnopopuli gaudioidem ponlifexLate-
clem imperialeni, quam Romani principes praesederant ranense palaliumconscenderemernit.CLXXX, 1004-1007.
relinqueret et B Pelro, snisque pra?sulibusprofutura FREDERICUSimperalor. Lste consentientibus ar-
concederet.Ah illo eiiim lempore el deinceps viri reli- thiepiscopiset episcopis Teutonici regni uxorem suani
giosi non solurapossessionesel pra-dia,qua?possederant, iujusle dimisifel inriemagnamsibi calamilalemparavit.
sed et semetipsosconsecrarunt, a?dificanlesbasilicas in A papa Adrianoet Rollandocancellario pro uxoris si:;e
suis fundis in honore sanclorumper civitales ac mona- prima? divortio vehementer arguitur. Quod ille a'gre
sleria innumera in quibus ccelus Domino servientium ferens, cardinalibus Romanis iiitroitum civitatum et
conveniret. Denique reges ac pra?sidesac magistratus ecclesiarumregni sui interdixil. Inde Adrianus papa et
iioii solum banc liceiiliam allnbuerunl, sed eliam ipsl Fredericus imperator epislolas nimis mordaci sermone
propria largili sunt per uuiversa regna lerrarum el ejus ad allerulrum conscribunt. RpislolaAdriani sic. fuil :
Ecclesia? De Constantini lepra et curaiione per Lex divina, sicut parenles honorantibus vita? long.*-
baptismum facta, lege, VIII, 800, nolas Severini Binii. vitatem rppromisit, ita maledireiilibus palri el malri
CUNIBERTUSLougobardorumrex.Feiicis Lucensis sententiam nihilominus mortisinlendil. Vprilalisaulein
episcopicbartam monasfprioS. Frigidiani confirmatam voceriocemur, quia omuis qui se exaliat liumitiabitur,
videmusconlirmatama Cuniberto Longobardorumrpge, etqui se humiliatexallabitur. Quaproptersuper pruden-
anno 700. Et etiam ma;oriquamille studio ca?teriIlaiia? lia tua non mediocriter adrairamur, quod beato Petro et
priucipesatque episcopi, pro peccatorumsucrum rerais- sancta? Romana?Ecclesia?illi rommissa?non quautam
sionenovamonachorumccenobiafundarunt.Multaex iis deberes reverentiamexhibere videris. In lilleris enin
numeranlur a Romanis ponlificibus aliisque episcopis ad nos missis nomcn tutim nostro praponis; in qu<>
conslructa, multa a principibus Beiieventanis, mulla insolenlia?,ne dicam arroganlia?,nnlam iucurris Quid
demum a ducibus Fori-Julii, Tuscia?, alque ah aliis dicamde Udelilatebeato Pelro et nobisa le promissaei :
Ilalia?magnatibus.AUamenLongobardorumadventu ac jnrata, quomodoeam observes,qui ab his qui riii sunt et
populationefactumest utsa?culovi el vu monasleriorum filii Excelii omnes, episcopisscilicet, hom:nagiumrequi-
in Iialia fundaliones non lam frequeuies fuerint alque ris, fiJelitatem exigis, manus eorum consecratasmani-
iu Gallia et Britaiiiiia.Imo ex iis qua?ante eondilafue- bus tuis iuneclis, el manifesle faclus nobis conLrarius,
rant non pauca fuere excisa, ita ut ne eorum quidem canlinalibusa laiere noslro directis, nonsolum ecclesias
memoriasupersit. Sed illa potissimum celeberrima ac sed Ptiaracivilales regni tui claudis? Hesipisceigitur,
ditissima monasleria evasere, quibus inilium dedit resipisce, tibi consulimus,quia dum a nobisconsecralio-
quispiamaul nobil.itategene.risaut sanctitate vita? pra?- nem et coronamtua? merueris, dum inconcessacaplas, ne
slans; fundalorisenim virtus, qui lares ibi figebat, sui concessaperdas, uobilitatifimemus.>
nominis celebrilale pia? gentis oblaliones crebras et En rescriplumimperalorisad eumdem : <Lex iusti'iie
inj,entem discipulorumatque sodaliura copiam ?<Jse ccicuique quod wm est resliluit Nonenim pare.nlihiij
li:i INDICES PATROLOGliS SPECIALES. - INDEX CXXV. 144
rieroganiiisquibus in boc regno nostro debilumexbibe- non passus est Christum prophetam a?stimari, sed Dei
iiiiisuonorem,a quibus, videiicet progenitoribus nostris Filiiinidocuil fideli confessionesignari, CLXXXVU, 1270,
et regni dignilalemsuscepimus et honorem. Nusquam 1271.
eiiiin anle fempora Conslantini Silvesler regale aliquid GREGORIUS II, papa (anno7U). Sub GregoriiIII,
haDuissedignoscitur, sed ejus pieLali coucessioiie pax papaeLemporibus,Luilprandus rex Longobardorumdo-
reddita est Ecclesia?,libertas resliluta, el quidquidhodie nationenipafrimoniiAlpiumCottiarumRomana?Ecclesim
papatus vesler regale habeie diguoscitur, largitione confirmavit, quam Aripertus rex feceral, CXXVIII,915,
principumublinet. UudccumRomanopoutiliciscribimus, 992. Mox,lstius rej?isjussu, castrum Narnia? a Longu-
jure et auliqiie uoineunoslruin vestro pra?ponimtis. Ab bardis pervasura est; et ipse, generali molione facla,
liis aulem qui dii sunLper adoplionemet regalia noslra llaveiinam progressusest, alque illam obsedit per dies
lenenl, cur liominagiumel regalia sacramenla uon exi- aliquol, et casLrumpervadens, classes captas abslulit
gamus, cumilie uoster el vesler vcrus instilulor ab ho- el opes innumeras. Post aliquot dies Basilius du\,
uiine rege uihil accipiens,el omuiabonaomnibus con- Jordanes charlularius,el Joannes subdiaconus,consilium
ferens qui pro se el pro Pelro censuin Ciesaripersolvit, inierunt ut pontificeminlerficerent. Quibus assensuin
et exemplum dedil vobis, ut et vos ila facialis,doceat Marinus,imperialis spalharius, qui Boinanumdiicatiiin'
vos ita dicens: < Discile a me quia milissumel humilis lenebal, a regia missusurbe, imperafore mandanie, hoc
corde, elc, elc. >His relecLis,papa totus in imperato- probavit. Al inceptum effectu caruit. Poslmodum idem
rem invehitur, eLcuiiicardinaiibussuis habilo cotuilio, cousilium perlicere quidara meditaulur. At laudem a
Frcdericum imperalotein, qui, viventeuxore sua, aliam Romauispatelacluinest, qui Jordanemet Joaiineni prie-
supcrduxeral, excominuiiical.etc, CLX,297-299 falos,primushujus cmisiliiauctores, interfecerunt.Tunc,
GRATIANUS,moiiae.husS. Benedicli. tlix vanis \anis modispouLilexGregorius II vexabalur a pra?diclo
decrelis) : Etsi aliis aposlolisimperalur, ul laxeut refia Luilpraudo. Sed iuoti liomani ad defensiouem suiunu
sua,solilamen Petro riicilur: < Ducin altum, >hoc est in ponlificissese paraut.
profuudumdisputatiunutn.Quid enim lam allum quain Jussiouilius itaque postmodummissis, decreveral im-
altitudiue.radivitiarum videre, scire Dei Fiiium et pro- peralor, ut nulla iraagocujuslibet sancli, aut marlyris,
fessiouein diviua?generationis assumere, qtiaiu licet aut angeli haberelur; maledictaenim omuia assereb.il;
mens nequeal humana plena? ralionU mvestigalioiie et si acquiesceretin hoc pontifex, gratiam imperaloris
coinpreheudere,iideilamen pleniludocomp.eclilur. Est haheret; et si hoc fieri pra?pediret, a suo gradu deci-
aliud aposfolicum piscaudi geutis, quo genere solum deret. Respiciens ergo pius vir proianamprincipis jus-
Petrum piscariDomiuusjubet, riicens : <Mille haratim, sionem,jam conlra imperatoremquasi coutra hostem sa
el euiu piscemqui priiuus ascenderit, lolle. >A recla armavit, reuuens haeresimejus, scribens ubique cavero
flde et apostolicotramite propler ullam persecutionem se Cbristianoseo quod orta fuisselimpietas talis. lgitur
nolile recedere, scienLesquodjuxla Salvalorissenlen- permoli oinnes Penlapolenses alque Venetiarum exer-
liam, beati sunt qui persecullonempaliunlur propler cilus coulra imperatoris jussionemresliierunl, dicentes,
justitiain Ha?cesl apostolorumvivatradilio; ha?csancla nunquam se in ejusdem pontificiscondescenderenece,
et apostolicamater oraniumecclesiarumCbristiEcclesia, sed pro ejus magis defensione virilitcr decerlare, ila
qua?per Dei oinnipofenfisgraliam a tramile aposlolica? ut auaihemaliPaulumexarchum vel qui eum direxeral,
ttaditioiiis iiunquam err..sse probatur, nec ha?relicis ejusque consenlaneos submiltunl, spernenles ordina-
no'iilatibus depravalasuccubuit,sed, ul in exordionor- tionem ejus sibi omnes uhiqne in lialia duceseletre-
jiiam fi.JeiChrisliana?percepil ab aucloribussuis apo,lo- runl; et alia hujtiscemodi,CXXVIIl,976, 977, 978, 97>),
lorumCbristi principiuus, illibata iineteuus matiet. lu 980. Al iiunc de h>s qua?damexplicalionesdandaesuut:
sede aposiolicaexlra macuiamsemper est calholicaser- A GregorioII, prima est periodus Italica?libertalis, in
vata religio. Quoniam lidei ralio veulilatur, arbilror qua lla.ia BarbarorumGra?cortimque jtigo sese eximere
omnesfralres el coepiscoposnostrosnonnisi ad Peirum, incipieute, jeceruuL fuudaineiilareslaorati poslmoduui
id est sui nomiuisel honorisauctorem referre deberc, Occidentaiis imperii. De hoc Italia? motu sic loquitur
<quodpcr lolum mundum possit ecclesiis omnibus in Tbeophanes : < Porro s:icerille ac diviuus Germanus,
*:ummuueprodesse.CLXXXVH, U67, 1268,1269.Sancla decrelorura vera? reliyiouis defensor, Byzanlii floru l
Kumaiia Ecelesia, quje semper iminaculala mansil, el adversus Leonem, ex re nomeu habenlem, ejusque sa-
Dominoprovideiileet B. Pelro apostoloopem ferenle, telliles, tauquam adversusferas depugnans;quemadmo-
in fuluro nianebit, sine ulla ha?relicoruminsullalione dumio veleri Romavir undequaqtiesacer et jipostolicus,
tirma el immobilisomni lempore persistel. Marcellus Pelri apostolorumcoryphseiconfessor, erudilioneprarela-
papa, episcopis per Anliochiamcuuslilutis: < Roga- risque facinoribusclarebal Gregorius,quiRuraamatque
mus vos,.ut non aliud docealis, neque senLiaLisquam Italiam lotumqueOccideutema LeonisIsauri obedienlia
quod a B. PeLroaposloloel Teliquis apqstoliselPalribus lam civili quam ecclesiastict, et ab ejus imperio sub-
accepisiis. Ab illo enim primo instrucfi eslts. et
Ideo non traxit, > CXXVUl,994.
oporiet vos propriumderelinquere palrem alios sequi. Post ha?c dicitur, quod omnis Italia consiliuminiil,
lo ius
Ipse euimesl capul > Ecclesiae, cui ail Dominus : ut sibi eligerent imperatorem, et Constantinopolimdu -
< Tu es Petrus, etc. Ejus eoim sedes primilus apud cerent; sed compescuil tale consiliumpapa, sperans
vtts fttit, quu?postea, jubente Domino,RomamIranslala conversionem principis. Quod de eadem re habemus
esl, ctti adniiniculauiegralia divina hodierna praeside- certumid patet ex epistolaGregorii, papae,ad l.eonem
uius die. iSec ab ejus dtsposilione vos deviare oportet, imperalorein.< lnvocabimuE,inquil: pnnripem exerciius
ad quamcunclamajoraecclesiaslicanegolia,divinadi-po- omnis crealura? sedeutem in ccelis Clirisluin, qui esl
iienle gralia, jussa sunt referri, ul ab ea re.gulariler super omnesexercitus supernarumviriulum, utimmitlal
lisiionautura qua sunipsere principia.Si vero vestra libi da?monem,sicut ait Apostolus< tradere hujusmorii
Aniioeheua,qua? olira prinia eral, Roraana?cedil sedi, Salana?in inlerilnm carnis ut spirilus salvus fiaL.>Ex
Jiullaest quae.ejusnun &itsubjecLadilioui. Cuin beatis- quibus nihil aliud videlur intelligi posse quam excom-
simus Petrus aposlolicuma Doiniuoacceperil principa- municationem,CXXVIII,1014.
tuni, et Romaiiaeeilesia iu ejus permaiieat iustilulis, Qua? pra?faiis aclis S. Gregorii, papse, occasionem
uelas esl credere quod saiiclus discipulus ejtts Marcus, conlra Leoneinimperaloremdederunl, causa?sunt isla-.
qui AlexaHdrinamprimus decrela licclesiam guberuavit, aliis Post ha?cclaruil LeonisIsauri malitia, ita ut compelle-
regulis iradilioiiunisuarum tormaveril,cum sine retomnes Constantinopolim habilanles,lam virlute quam
diibio de eodem foute gralia? unus Spirilus liierit, eL blandimentis, ul deponerent, ubicunque haberenlur,
tliscipuli et magislri, ne aliud ordinatusLradere polueril imagines lam Salvatoris quam ejus Geuitricissanclw,
quaiuquod ab ordinatoreaccepil. Si PeLrusvoleus per- vel omniumsanclorum, easque iu medio civilalis, qtiixi
tussil aurem, docuil quod aurem habere in specie non dicere crudele est, igni cremarenl, el omnesdealbare.nl
debereut quam iu minislerio uon haberenl; sed bonus depictas ecclesias,CXXVIII,984. Qua?explicanlur. Et-
Dominuset ipsi refundit auditum, secundumpropbeLica enimprimis ab ortu Cbristiana?religionislemporibus,ci.ni
dicla demonslrans,et ipsossi converlauLur,possesauari, ariliticgentilis iu eam exardesceret furor, el in houiini.in
qui in passione Domiui vulnerati smil, eo quod omne mentibus lateret adhuc idolorum superstilio, non tam
peccalum fidei mysteriis ablualur. Tollit +rgo Pelrus frequentem fuisse sacrarum usum imaginum ut neque
aurem. Quare.Petrus? Quia ipse est qui accepit claves temploriimalqiie basilicarum.Cum euim imagines ex
rcgni cueloruin.llle eiiun coudeinnat, qui et absolvit, eorum genere siul nua? ad salutem omnino necessaria
quoniamligandi el soivendi idem adeplus esl potesta- non suul, uec ad subslautiam ipsamreligiouis atlinenl,
lein. Tol.it aulem male audientis, lollit atileiu gladio jn poteslate Ecclesia?est ut ea veladhitieat vel ablegef,
ipirituali aurem inleriorem male iiilelligeulis. Caveamus pro eo alque salius esse decreverit, cujusmodtposilivi
iio cui tollatur auricula, dum legilur passio DominL vulgo juris esse dicunlur. Ex illo nala est illa inlideliuui
Si ad diviuitalemejus referimusiulirmitatemcorpore.HD exprobratio, qua? apud MiuuciumFelicem his verbis
passiouis,excidilur auricula, el excidittir a Petro, qui exprimitur : < Cur nullas aras habent, templa uutla,
155 INDEX DE S. PONTIFICIS POTESTATE. Uft
nulla nola simnlacra?> Ergo quiriemopinati sunl nefas pactis cum Romanis ponlificibusinilis consliLulaerat.
ac illicitiimesse imagines habere. Sed paulalimdedocti l'actorum illortim initium de prolectione cum Eciie.sia
sunt Christiani culiiimimagimimnon damnandumesse Romauaronvenlorum confert scriptor Marca, in ha?c
<Hniullnm prodesse possc ad pielatem. Quamoftrem, tempora qnibus Gregorius I!I se suamque Ecclesiani
iui basilicas sive ec.clesiaset altaria in Dei honorem liiitioniCarcli Francorumducis c.ommisit,qni proteclio-
a.- riillurii exslruere non dubiiartint Christiani,sic ima- nem islam no>is quibusriamlegibus, a Pippino rege.
gines Christi aique sanclorum quarum nnndumhactenus Francoriunet Slephano II pontificeRomano,qui palrieii
p.Terebupral ltstis, eoriemlempore usurpavil Ecclesia, dignitatem Pippino et .ejus filiis atlribuil, fuisse firma-
rmn jam nullum idololalrimpericulumesset, et ad pro tam scribit. t
pagandamChristiac. marlyrumsanctorumquecaMerorum His ilaque difficillimislemporibusCamlumMarlelluniJ
me.moriam,ct ftdeles iiuimandosillorum exemplo ad patricium Romauorumcl tlefensorem Ecc!esi;edictuni
pietatis constantiam,utile id esse viderelur. Hinc usum esse, pra?ler histnricum Fretiegariiconliiiuatorem,evi-
cultumque iinaginumChrisli ac sanctorum, non solum denler insiiiuant Carolus Magnuset LudnvicusPius im-
cttin lege Dei non pugnare, sed religioniconsentaneum ppralorps. Illfi in riivisioneregni sui, auno 806 iirer
es*eet fideliumpiet.ili pxeilandajulilem, creditumfuit. filins facta, ait: < Super omnia autem jubenuis ul ipsi
Saculovui.exorlum est in Orienle monstrtimhorrpndum, tres fratres ctiramel defensionemEcclesia?sancti Pelri
hoc est hnresis lconoclaslartimqua?venerandis iniagi- simul suscipiant, sicut quondam ab avo nostro Carolo
nibns bellum inriixit. El Leo Isaurusin imagiuesexarsit. ot bpafa? memoria?genitore Pippino rege, el a nobis
Hujusimperalorisimpielatiqua poluil constanliaobstitit poslea snscepta est, et ut eam cum Dei adjulorio ah
S. Germauus palriarcha Constantinopolilanus:postea bostibiis defp.nderenilanlur, et justiliamsuam,quimfuirf
Gregorius II, Romanuspontifex reslitit pariter, el, ul ad ipsos pertinet et ratio poslulavpril,hahere facianl.
vitiimus, llaliam liberavit a jugo Barfcaroruuiel Gra?- Iriem habet LudovicusPius iu divisinne rcgui sui, qui
c ruin, CXXVIU,10C3, 1006,1007, 1008. etiam uit : Suppr omniajubeinusalque pr.rcipimusut.
GREGOHIUSIII (S.), papa. Hic fuil autem tempo- ipsi tres fralres' curamel defensionem Ecclesia?sanclt
ribtis Leonis.el Constanliniimppraloris,ea persecutione Petri simul suscipianl,sirut quondam a proavo nostro
grassaule qua?per ipsos moia est a.i deposilionemet Caroio el avonostro Pippino, el beala?memuria?Carolo-
rieslructioiiemsacrarum Imaeinum Domininoslri Jesu genitore nnstro imperalore, et a nobis postea suscepta
Christi rt sanela?I)pi Genilriris,sanrtorumqucapostolo- est. Ex qttibus nohis conrludendurae t Carolum Mar-
nun, omriiiimqnesanctorumet confessorum,pro quibus lellitm primuni fuisse omnium principiim Francorum,
is.Iem sanclissimusvir, ut ab hoc resipiscerent ac se aut eujiisque alterius genlis, qui uibis Ecclesireque Re-
reiiiovpronlerrore, commoniloriascriptavigore aposlo- mana?palrocinium suscepit.
lit.e sedis institula, quemadmodtiniet sancla?memoria? Ex legatione illa GregoriiIII ad CarolumMarlellum,
riei-essoripsius direxeral, misit per Gregoriumpresby- penesquem Francia?lunr omnis adminiitratio eral, ort
lerum, elc, CXXVIIl, 1023-1050. virieturorigo nuntiorumaposlolicorumin Francia. Tuiu:
lnter hiijttsponlificisacla. ista sunt adnolanria: Anno Piiimaporrisiarii Romana-spdisin Francia visi sunt, qui
septingentesimoquadragpsimo,I.tiitprauilus,Longobar- bis cumCaroloMartello egerunt, ul auxilio consilioque
liorum rex, Romam obsiriionecinxit , eo quod Trasi- esset Romanis.Qui Romanumpontificalumpost Grego-
niuiidus Spoletanusel GoriescalcusRrneveiilanus,duces rium III gesserunl, ii frequenlius nuntios direxeruntin
sriii infensi, essenl in amiciliasumnii ponlificis.Quare Franciam, resqtie eo devenit, ut pra?ter legatos, qui
papa Gregorius III, an. 741, dnplicem Ipgationemad pro novis causis emprjienlibus Rnma miltebantur, apo-
Carolum MarteLummajorem domtis rrgia? Franoorum crisiarius apostolica?sedis in comilaturegis assidue ma-
cum clavibussancli Pelri ei particulis calenarumniisit, nerel. necraro id mtineris a Rom<noponlificecollatuin
luplicemquead eum scripsilepistolam.eo consiliout eos pst pi nnem rex archicapellanumpalalii sui consliluerai,
a tanlaoppressioneLonjrobardorumliberarel videlur CXXVIII.1039, 1010,10:6
quod papa proponebalCarolopacltim.nt si Luilprandus C.RECORIUS VII, papa. AislulphoI.ongobardorum,
raderet.RomanuscoRsulatus(seu patriciatus) ipsi Carolo et PippinoFrane.orumregibns vila functis, CarolusFran-
sanciebat. Carolusmirilico ac magnilico honore ipsam cis el Desideiins Longobardispra?fuere. Quorum ille
legationem recepit, et munera preliosa conliilil.Cum obsequiierga RomanamEcclesiam,hicvero odiihs>redes.
ha?clegaiio Carologralis ima fuerit, non dubium quin fuerunl. Desirierius,Adrianopapa.arieoRomauosvexare
per missos Luilprandoregi liellum denuntiarit, nisi di- el oppugnarectrpit, ritpontifex.qiiilonge impar I.ongo-
tione Homan.iquam.primumexcederet, el Luilprandurn bardorumviribus erat, orienlalibus auxiliis destituius
ejus minisab iucepto dPterri'iim, Papiam,unde venerai, eoactussit.exeinploStephaniII, CaroInmMagntim Pippini
rediisse, relenlis lamenoppidisquafuorqua?occupaverat filium Francoruin regem, Saxonico bello tunc implici-
qua? postea sub Zacharii Gregorii successorerestitnta . tura. in Italiam, Ecclesia? Romana?
auxilio evocare. Qui
sunl. AuxiliapontificipromisisseCarolnmdubiianill eliam poniificiobtemperans, in Ilaliam inge.nlicum exercitu,
1 'cus iiou est, sed cumeodemanno;741 obierit, ea pra?- Alpibussuperalis, venit. UbiDesiderioacie viclo, alque
s are non poluit. posl c.aplo,Longobardorumregnum in Francorum
Ex historia horum temporumdeducilur et explicalur, paulo jus transtulil. Qni, iilsegralnm Romana?Ecclesia?exhi-
consulatumseu palriciatumCarolo GregoriumIII, oblu- beret, cujus tuenda?causa opulentissimumregnum obli-
I sse, cumdicatur porulum Rnmanumrelitla imperaloris nucrat, tres ex'regno Longobardicopartes fecil; quariim
dominatione ad suam defensionem Carolnm vocasse. unam, ipsiusscilicet regni l.ongobardicisedem Ticinum,
Palrociniienim dignitasconferebatur illis qui ad delen- et. omnia,qna?Longobardiin Italia antiquitus acquisie-
sionemEcclesiarumet inopumariversusvim polenliorum ranl, sibirelinuit; alleramvero.qua?eacomprehenriebal,
phgebantur, nl patel formulaqua princeps patricium qua?paulo ante Lougobardiin Ilalia orientalibusademe-
renuntiabat. Formula hacc eral : < Ilihc hnnorem tibi ranl Romanorum imperatoribus, hoc est, exarrhalum
roncedimus, ut Ec.clesiisDei el pauperibus legein facias Umbria?et Piceni parlem Romana?Ecclesia?confirmavil,
et inde apmlaltissinutm Judicemrationein reddas.Tunc vel de novolargitus esl. Quibus ila disposilis,primus
induat eum imperalor mantum. et ponal ei in dexlro omninmprincipum,Ronianamquam maximee.t dimutaUi
in.lice annulum, et det ei bombacinum propria manu et profana difione, maximisqueopibus nuxil Ectiesiam.
scriptum : Estn patricius miipricors el jitslus. Tunc. Tot igitnr tanlorumque beneficiorumnon immemor
p >natei in rapul auretnn circulum et dimittal. >Im- Adrianuspapa.subqnotammagnificede RomanaEcclesia
portabatpalricialusqtiodriamproleclionisjus exlraordi- Carolusbene merilus fuerat.synodumcLiirepiscopomiii,
nariunt, qitoriEciiesiis sibi non subriitis, adversus po- abbalumaliorumque plurimommpra?Iatorum,annosalu-
lentiorum vim piiblicam aut privatam impeitiri so'ent lis 783, Laleraniin hasilieaS.Salvatoriscongreg3vit;PX
illi qui alias ex munere suo ad id non obligantur; lieefc qua. ex lolius synodiconsensndedit ei jus e| potestafpiu.
enim principes Ecelesiasin reunis suis conslitula.sPX pontificem eligendi et nrriinandi apostolicam sedetn.
officiotiicri lenpanlur, illiid tameii jus prolectionisor- [TotumhoccommenlumrefellitBaroniiisaniioT74.Qnid?
dinariumesi, et a jurisdictionependet. Jus il mi exlraor- fnndaturnp, an nos admitlendo,judievumsub lile esl-f
riinariumpiolrciionisconcedeliatttrprocecibusviris, qui cum eo tpmpnre liberi Bomauicleri el populi sulTragiis
vocabantir palr ni, defensores,prnlpc'orps. arivocali,qui Romanumponlifiremcreari mosessel...! insuperepisco-
prolectionem et defeusinnemsingularem Ecclesiispar- I>os,elc, ab eo invesliluraraaccipere definivit, ila VPI ul.
licularibiisimpendebanl,pra>lerpam quie a rpgibus ex mire a rege laudarenlnrel investirenliir, episcopus
nrdlne disip!ina<puhlicjpexspeclabalur.Sed palricialus abbas a uemine conspcrariposset..Cu.iusrei lcslis est
KcciPsia?BomaniR,se.u patricii Romanorumiiome.n,duo AnastasiusBibliulhecarius, ul legitur apud Gralianum,
qiurdam complecipbatnr, el .iiirisdiclinnemqua rejjes distinct 65.
Francornin in Urbe ex consensn ponlificis et popu!i Imperatoribusaiitem qui Carolo Magnosuccesscriinl,
Romani poliebanlur, et proler.linnemseu defensionem ad eam ignaviamdelapsis, ut non solum'ejusmodiprivl-
quam Uomana?Ecclesia?pollicili cranl; qua? defeusio legium-lueri nolteat, sed uec ulla-imperiijura-curarcnL,
m INDICES PATROLOG-LE SPECIALES. - INDEX CXXV. HS
p:t:nocrr.sioncuiAdrianuspapa III naclussub imperatore nobilibus ei responsum est : <Te unnm, et non alium
CaroloIII annosalulis 881, illud quidemquod sttb prio- volumus,atqneiuRomanumpontificemeligimns ^Tumque
ribtis ponlidcibussensimexoleveral, congr.gato syiiudo, archidiaconusS. R. Ecclesi* more majorum exclamavil:
niiiniio anliquavit e>.abrogavit, inlsiiiiens ut in papa? Brunonem episcopum B. Petrus elegit, > etc.
e!eclione imperatbr se non infromitleret. Leo VIIIantt-- CXLVIII,153,154.
papa hoc privilegiumOthoniprimoimperatori de Roma Consecratusigitnr ponlifex, ipsum Hildebrandummo-
na Ecclesia oplimemerito reslitiiil; renovavilexemplo naclium,cu.jusconsilioha^eomnia farta fuerant, suhdia-
Adriani primi qui illud regi CaroloMagfrioconcesserat, conumcardinalem, etc. creavit. Eovero mortuo, Ililde-
et de uovoconfirmavit.. brandusa clero, senatu populoque Romanoad imperalo-
Porro conlrahocriecretnmLeonisVIII antipapa?nullus rem missus est legatus, ut no.vumab ipso pontificem
deinceps Riimanorumpnnlific.umreclamavilvel aperfe expostulant. Viclor II eleclus est, et eum ad Remam
pontradixilusque ad GregoriumVII. Hic primus fuit qui addtixit; apudquemeliam plnrimum, apud LeonemIX
ut
imperatorem Simouiaoflensus,in contranum edilisde- in omnibns valuit; erat enim vir rerum gerendarum
cretis, ha?cduo Aririani primi et LeonisVIII privilegia peritia valdeclarils.
omninoabrogavit.Satis autem conslatJoannemXIII qui Post obitumVictorisII, StephanusIX electus est, ser-
I.eoni VIII immcdiate successit, GregnriumV, el Syi- valojure ab Hildebrandost3tuto; pnsteaNicolausII pon.-
vestrum II ^postolice sedi sola imperalorum aucturitate tifexmaximus rennnliatuspsl, et ab ipso Hildebrandns
imposilosfuisse,nulliscleri vel populi Romanisuffragiis creatus est arehidiaconusS. R. E. Nicolao II mortuo,
expetilis. Caeterivero Romaniponlifices,qui inter Joan- Hildebrandus eeclesiastica? libenatis anxius, Romani
nem XIII et Sylvestrum II fuerunl, elsi eos electos pontificiselectionemex-manu imperalornmeriprrejam
fuisse ab imperaleribusnon leganlur,seda clero, senalu, aspinns, maximusauctor fuit, ut in eleclione Romaui
populoqueRomano, id accidit quod electionis tempore pontifi?isEcclesia Romanaliberlalem suam jam diu in
imperalores Urbe absenfes, adeo maximisin Germania electione suorum pontificumamissamrecuperaTeincepe-
et alibi hellis impliciti essent, ut de novo pontifice rit. Ejus opera ordinatioad papatum Alexandri II appro-
Romana?serii providerenon possenl.Ilud tamen constat, bata fuit, lanquam qua?legilimis suffragiisfacta fuissei;
rium hnperalores, tres Oihoncsaulom dico, in Urbe vel et ipsi recuperavil patrimoniumB. Petri in Campaoia,
prope, attt cerle in Ualia fuer.int, et lioraanamforte Ec- quod Norlhmanniorcupaverant.
tiesiam paslore vacarenon conligisset, eos novumsnm- AlexandroII mortuoanno1073,Hildebranduscumoccu-
mumpontilic.<mdedisse.Si verotempore nova?electionis, palus esse.teodemdie obitus etsepultura?ejns,exsequiis,
* eos ab Ilalia procul esse conligisset, certum est, tum repenle in Laterauensibasilica maximuscleri el poputi
Romanospontificesa c!ero, senalu populoque Romano Romani factus est concursus, amantium et dicenlum :
elsctos noii absque imperaloriim consensu conserralos HildebrandumarchidiaconumPetrus elegit. > Tunc vi
fuisse. Fuerunt autem Bpnedic.ti VI et VII, Bonifacius raplus. ibideroipsodie, ponlifex creatus est.cardinalibns,
VII, apostolica?sedis invasor, iui etiam exacfus fuit, et clero, senatu populoqueRomanoin locum papa?A.exan-
Joatmes XIV,XV, XVL Quorum novissimus,ul quidam dri, imperalore Henrico IV inconsulto, nullaque ejus
s>ribunt, quod sine imperatoris Othonis III consensu aut Germania?episcoporumet principuminterposila aut
electns et consecratus esset, Urbe fugatus, sacerdolio exspectata auclorilate, CXLVIII,155-159.
amotus est, GregorioV suhrugato. Atlamen Hildebrandus consecrari noluit et coronari,
Iluic igitur privilegio a Leone VIII usque ad Grego- dnnec imperatoris et principum super electione sna
rium VII a nemine unquam papa reclamatusest, nuan- exquirerel volunlalem.Pritnum igilurstalimpostelectto-
quam non omninofuerit uegligentiaimperatornmobscr- nem suam prsesuh'Ca?sareoin Jlalia de sua rreatione
vatum; unde oclo vel novemjam Romaniponlifices, sine scripsit. Eadem ratione imperalori HenricoIV, tum in
electione imperatoruma clero, senatu pnpuloqueRoma- Germania agenli per legalos suos causam et modum
nOcreaii fuerant. At Henricus III, in llaliamveniens,im- electionis de se per violenliamRomanoriimfacta?renun-
perii hoc privilegiummagnificesibi vindicavit....novum tiavit, asserens, elsi eleclus essel, qnia populi furentis
pontificomcreavit, Clementem II, abrogatistribus ponli- volunlaii resislere non poluisset, se tairien nunquam
llcibusBenedictoVIII, Silvestro III, el Joanne XX, car- consecrari voluisse, nec velle, nec pbnliDcatusadmini-
dinalesque. clerum ac senalum. pnpulumqueRomaiium stralionem se unquam accepturum, nisi prius ipsius
sacramemoadegit in verba sua, jurare cogens se Roma- Germania?qneepiscoporumel principumadessel consen-
num ponlificem nisi suo jussu creatum non suscepluros. sns. Atque ob eamcausamquamplurumima pnpulo, post
Qui dum vixil hoc prjpslantissimumimperiijus mordicus electionem suam, liber dimissus fuit, stalim .Albanum
relinuit, et Clemeulem II, DiimasumII, LeonemIX et exlra Urbem eonressisse, ne contra morem ab eodem
VictorcmII, suo arhilrio Romanospoutificesdesignavil, populo consecratioiiismanusacciperecogeretur.
CXLVMI,164 167. l.itteris auiem suis ab imperatore acccpt|s, episcopo-
Post qua?tlamsatis obscurade Romanis ponlificibus, rumque conventu congregato,' diligenter Gregorii VII
Gregorius VI, ipsemet summusponlifex,ex abdicaiione electioexaminataest. Cumveroimperatorpamlegilimam
trium ponlilirum schtsmalicorum, et ipse relegaius es=e,omniumquetam cleri quam populi Romaoi liberis
schismats vitaodicausa in cccnohioCluniacensi,ubi II1I- sufTragiisfaclamfuisse cognovissel,lamipse quam ca?len
debrandus eral, redarguitur ab Hildebrandode sua?elec- principes ratam esse voluerunt eique consen<erunt..
lionismodo, qui illi dtcebat omninoincouveniensesse et Cumque moxqua?damobnubilationes evenissenl, facile
contra sanctorumPatrum instituta, a manu laica maxi- GregoriHSeasdimovil; et rex, divinavolunlale res ita
mumChristiaiiiorbispoinificemad lotius Ecclesia?regimen dipoiierite,cumiroperiHmRomanumasacerdotalipotestate
vi iromitti; verum, si suis consiliisacquiescerevellet, se niinuendumessel, et adnihilumfereredigendtim.rexipse
utrumqne pollicelur eirectuum, utquod imperaloris in- salisfactioneS.quasGreg.atlulit.libentersuscepit.
ilignalionempropler ea rionincurreret, quodqueliberUs Gregoritisigitur pra?ler spCmquod tanlopere deside-
ecclesiaslicain legifima justaque pontillclsordinatione rabal assecnlus, ut in ejus eleclione imperatoris esset
illa?saconservalaqiie maneret. Cujusmonilis Gregorius cjnsensiis, nihil differendum ratus, in proximoPente-
VT, vir pius et sanctus hnmililer parens, purpuream cosles festo, presbyierumse ordinari feeil; et nalalidie
vestem statim, et alia pontificaliaindumenla deposuit, aposiolorumPeiri el Pauli in Romanumponlificemcon-
peregrinique liabitususcepto, seeurnipsumHildebrandum spcratus sua?coronalionisinsignia suscepil. Confirmatus
raonachum,qui salubre consilium 3ibi declerat,comitem igiturin Roinanasede, quasi nulla amplius ha?sitatioin
iissumpsit,et cceptum iler Romam versus cum legalis animis hominumobrepere possel de Ipgitima ejus Crea
Romanis, et aliis comitibus episcopis arripuit. Roma? tione; qnippe quod a cardinalibus, c.Iero,scnatu popu-
Iionorificeiitissimestisceplns, allero post advenlum loque Romann, consensu et voluntate imperatoris PI
sium die, congregttis in basilica S Petri cardinalibus, principumaccedente, jam eleclns et e.onsecratuseral,
rlero, senatu, pepuloqee Romano, eos his verbis ab alque tunc pro legilimo, verb et indiibitaloponfificeha-
Hildebrandoinslructusalloculus est: Fratres, Ifgalidne bebatur; non Ionge post ejus cousecrationem, quoridiu
vestra cognita, ad imperatoremprofectus sum nl volun- atiie animo cmiceperat exsecutionimaudare disponit,
latem et propjsitum ejus requirerein>nonut abeo Ro- CXLVlll.159, 160, 161.
manus ponlifpxeligerer,,quem seio nihil jurisin hujus- Annoigitur 1074,quiprimus arihucerat sui ponlifira-
modielectione habere, sed eam ad vosiibere peninere. tus, slato tempore. hac ratione recuperanda? ecclesia-
Hacaulem nonobaliamcausan<eni, quaroelapostolorum stica? libeitatis .principia jecit. Syriodus congregatur,
limina visitarem.Et quoiiiamh;ec apostolicasedes, jam canoneseriuntur, quorum major pars antea parUmin usu
din paslorevacavil, earriampliris sic manere non expe- fnerat et a nemine prapdecessorumsuoriiinuiiquamatten-
dit. Quapropter vosomnes horlor elmoneo iit.nullain tata. Quibus ilecretis gralnm sibi fecit et yiam ad ea
lerposita mora, idnneum vobis quam primum eligalis nmnia qna?animocqnceperalperagenda. Quibus iactlset
paslorem et episcopum. Statim autem Hildebrandi factisfundamentisin syuodogralia teiitandi quod dispo-
tonsilio ab omnibusepiscopis, canlinalibus. ca?terisque sucrat benigne primiim el humariiltr Heuricum regem
no INDEX DE S. PONTIFICIS POTESTATE. ir.cr
per lilteras silasrieprecaliisesl, ut subjeclionemRoma- rongerunlur moniniieutaGregoriaff.i' d<?iiis et aliis a<lis
ua>Ecclesia;nonabnuerel ut calholicusprincepsatquese S. Grpgori'VII.
eidemEcclesia?devotumfiliumexhiberet; hortatusqne De Henrico IVet GrecorioVIIqnaeatiwltingatr:<claltir
st eum utaSimuniacaha?resi,id esl, abepiscopatuumet in ChroniconutiiversaliEkkeardi,CLIV,946;-I0I2.
abbaliarum venditionesive mercaln quas largilionecor- Arihtic qua?dam de GrPgorio VH papa-:'an 1076).
rpptus conferehal,omninose lemperarel; et a reliquis Gregoriuspapalotiisiu Heniifiiniimpewleremiiivehitiir,
vitiisde quibus apud sedem apostolicam, tarn sub pra?- el qnoscunqnepotesl ah eo verbis el ueriplis aver'1*;
decessoresuo Alexandropapa II, quam se ponlificere- animum etiara Agtietis malris ipsius ab en alrinal-.
tiuntiato, inramatuset arcusalus fueral, se contineret; Pri:icipibusSaxonumqui in deditione imperatoriseratti,
alioquin se usurura in ipsum et deliiiqueotes censuris relaxatis per eos quibuscommissieranl, Saxoncs rebti
ecclesiasticis. lant inslinctu Gregorii VII. lpse papa occurrens (II>.
Ad praidictoruminte.lligenliam, dicendum quod lunc 1071) imperat<<riin I ongobardia,sub falsa eum pne-
erat consuetudoa temporibusCaroli Magni.iuiperatoris, absolvil.Omnesenim qui prius Hildebrandumseu Gre-
primumex auctoritate RomaniponlificisAdrianiI inlro- goriumVII abjiiraverant,perjurio perjurium enmuhui-
clucla,ut alicujus urbisvel abbati.e episcopo aut.abbate tes, imperatorem abj.ranl. et ItodulphumdiicemBnr-
mortuis,statim clerus vel monachi in umim congregati gundionumsuper se regem staluunl; corona ci a p:\oa:
legatos ad imperatorem,qui liinc eral, dirigerent, ad missa illi eral inscripinm : < Petra dedil Pelro, Pettu*
quetnriefunclipraiati pedum ponlificaleel aunulumde- diademaRodtilpho >Hunc.SigifridusarchiepiscopusMo-
fprentes, eum pro novo anlislite deligendo, nomine sui guntia?in regeui bpnedisil, et faclaa Moguntinissedi-
collejrii interpellabant.Qui slatimsenalusuo congregato, lione cnntra eos, Rodulphus cum archiepiscoponoclu
PXipsiusplerumquesentenlia.uniimvelexipsiscollegiis, aiifugit. Hihlebranduspapa omnes adversaples impera-
vel ex amicisel capellaniscseterisquedomesliciset fa- lori absnlvit ab infi.leliiate n perjurio. Ilenricus mox,
miliaribussuis, juxla locidignilatem,ut ei libitnmerat, omnes insidias fruslralus, RoJulphum adorlus; eum
pro arbitrioa se electum, annulo et virga pastorali de- compulilfugere...
iuncli praelatiad se transmissisdnnabal,illumquede illo Hildebrandtis(an. 1080). quasi divinilus reyelalum
sacerdotiodiploroatesuo imperiali inveslilum, hoc est, sibi pra?rlixit,\ioc anito faisnmrpgem esse moriluruni;
illa riignitatednnaluminepiscopurovel abbatem cnnse- ptenim scripsit episcopo Tridenlino : Festum beati
monachorumelectione. Petri non prius lranspund>imquam in cunctbnim noli-
crari maiiriahat,absqii<?ullac!sriet
Sic Joannes XIII, Gregorins V, Silvpsler, Clemens, tia cprlissime, tiarpal illumjiistissimeexcoiiiinunieatum. >
Damasus,Vicfor, NicolausII et Leo IX, imperatorum Bonizoest tolus Gregorio VI! deditus : In secunda
sentenlia, siue cleri Romani suffragiis elecli fuerunt feria post Paschaapud S. Pelrum, cum rpgemevcommu-
summipontilicpset sacrati,et abimperatoribuspeTannu- nicasset,adjecil : Omnibnsvobisnotumsit. quodsi usque'
lumei virgamde papalu Romanoinveslilifuerant. ad festivitifpmS. Pplri Henricus non resipisrueril,mor-
TandemGregoriusVIIopporlunitatemnactus quod im- tuiis erit aut depositus.Quodsi hocuon fueril, mihicredi
perator sibi jtira Ecclesia?vindicaretsemper ul ubiqup, ampius non oportet. >
demuro accidenlecausa pfiam quod cum Henricus IV Et verum tpiidem pra?dixit,sed fefellit eum de falso
imperatorpripdic.lusmultis el maximisbellorumoccnpa- rege conjectura secundumsuum velle, super Henrico
tionibusimplicitiisingenti pecuniievi Indigeret,episco- rege inlerprelata. Rex euim Henricus Saxonibiisgravi
paltis et abbatir.s pleritmijuebis qni plus ei olTerebant prslio congreililur,et in congressufalsusrex Roriufphus
l.irgicbaliir, vncat ad synodum RomanamHenricum, cum mnllis Saxonia?priucipibusexslingniliir.Ex Sige-
eausam dicturusde criminibiisqu.-pei objecta fuerant. berlo Gemblacmonach..CLX,219, 220-.
Nunc apparet antipapa Clemens111,nomiue Guibertus Gregorins VII innumeris malis qua? contingebant ex
Coqiiilus,CXLVIII,175, 176.180.181. prnmolionibus faclis a potestale imperatoria, obviare
Sed ad conciliumHenricusnon venil; imotuncinaudila cupiens, Romanasynodoquinquagintaepiscoporumcon-
audacia et admirabilisnperbia, sui facinoris compoles sidente presbyteroriim et alibalummullituriiue,decrela
nec diepndoscolligit episcoposin civitatemWormatiam, statuit : <Si quis deincepsepiscopalumvel abbatiam de
habiloqueconciliabuloproscripseruntprinne sedis ppi- mauualicujus laica?person>susceperit, nullalenus infer
scopum Cumijrilur dissiraulare lan'i facinnrismalitiam epi^copos habeatur, nec ulla ei ut episcopoaut abbali
non possetaposfnlicus,excnmmunicavittam ipsumquam audieiifiaconcedalur.insuper ei graliam beati Pe.lri et
nmnes ipsiusfautores,atqtieomnem ipsi regiamdignila- introiliun Ectiesia? interdicimus. > ltem : < Si quis
lem interdixit, et obligatos ei sticrameiilis ab omni imperalornm, regum. ducum, marchiouum, comitim.
riehito fidelitatis absolvil. Quia (quod verpcunriiim vel quilibel sapcularinmpolcstatum aut personarum
eliam pst dicere) pra?lerha?relic.amculpam Henrici IV invesiiluram episcopatuum, vel alicujus ecclesiastica?
aderant in sanctoisto concilio nunlii illius sic autlentes diguitatisdare pra?sninpserit,eiusdem senlenlia?vinculo
bilrare: Pra?cipildominusnoster rex ut sedem aposlo- se aslriclnmesse seiat, > CXLIX,468.
licam, papatumnlpote simm dimiltas, nec locurohunc HliNRICUSIV, imperator. Cum apnd Brixiam
sanclumultra impedias.>Proh nefas1Ensuum essedixit Noricam trig^nla episcoporum convpntus,uec non ct
quodsolumapostolonimprincipi Pelro ChristiisDomiims optimattimexertiliis, non solumRalia>,sed et Germani
commisii! Qtiamob causam omnisilla sancla synodus jussu regis Henrici congregaretur, lacttis est omnium
Bomana III, jure iuJignala analhema illi cunciaroat consensusadversusHildebrandumpapam,cognoininaluui
alque cnnfirmat. GrpgoriumVII, qtipm pseudumoiiacbum toliusque vesa-
Gregoriusifriitir ubi analhemalissenlenlia in synodo n!; peslifprum princippm et pra?cipua?sancla? sedis
perculii regem Henricum el omncs qui perpelrali invasoremaffirmantes,ab apostoheasede depellendnm,
facinorisfuissenlauclores,ad omnes Christi fideleshas qttamvis-absentem, dijudicabantet Wigberlum Raven-
liltpras tledit quibus et spntpntiamexcommunicalionis nensem archie|.iscopumipsi snbrogandum eligebatit.
in eosdpmlatam adjunxit.CXLVII 1,792. Hujus decre.li conclusio ha?c est : < Qma. inquiunl,
En EpistolaGregoriiVII ad universosChristianosde iliiimconstatnon a Deo eleclum, sed a se ipsn in fraude
rxcommunicalionelalainHenricuralV:<Andislis,fralres, acpecunia imprudenlissimeolijectum,qui ecclesiasticum
novamet inaudilampraesumptioiipm; audistissceleratam snbverlit ordinem, qui Christiani imperii perlurbat
schism.iticorum et nomenDominiiribealo Ppfroblasplie- regnnm, qni regi calholicoac paciBcocorporisel anime
maiiliumgarrulitalemet audaciam; audistis superbiam inlenlalmortem, qui perjuriimdefeuditregem. qui inler
ad injuriamet contnmeliamsancla? et aposlolica1sedis concordesseniinat discordiaminler pacilicosiiles,iuter
illaiain, qualem vestri palres nec viderunl, ncc audie- fratres scamlaia, inter ronjugps divorlia, et quidqniu!
runt unquam,nec scripturarumseries aliquamloa paga- quieti inler pie viventesstare viriebalurconcussil; nos
n s vel ha?relicisdocet emersam... Quapropiersibealo auctnre Oeo congregaliin unum,legatis ac lilteris freti
Petro claves regni coeloruma DominoDeonostroJesu decem et novem episcoporumdie sanctopra?terili Peli-
ChristoiradiLisesse credilis, et vobisppr manus ipsins lecnstesMogunliaecongregatorum',contra eumdem Hil-
aria?ternavita?*gandia introitum pafere cupilis, cngitan- debrandumprocacissimum,sacrilegiaac incendiapra?di-
dum vobisest quantumnunc de irrogata sibi injuria do- cantem,perjuria et homicidiadefendenlem, catholicam
lere d.bealis, etc. CXLVIII,454. et aposlolicamfiriemde onrporeet sanguineDominiin
lnterim eligiturin parlibus Teulonicisriux Rodtilphus ponentem, ha?retici Rerengarii antiqiium
in regem ad defendendamcatholica?fccclesia?unilalem qn.TStioiiem
discipuluro,divinatinnum.acsomniorumcullorem,mani-
propterquod masrismagisqueiudignalusHPnricns,spreio festumnecromanticum,phvlonicospiritu laborantem,et
ronsilioet auxilioriomni papa?iu omiiF.scatholicosde idcirro a vera lide exnrbilantem, j'udicamusrauonice
hacchabaliirinique. Tandemnon finem ha?c res arihuc deponendumel expellenrium, et nisi ab ipsa sede his
liabiierunt,elc, sed nos his finemimpon re debemus,t;t audilis descenrierit in perpetuum condemiiandum,.>
si quisamplinradesideratvideat CXLVlll,915. 914,91."; CLIV,9SI.Scripril nosl ha?c AnselmusLucensis, elc.
5Jir,9l7,9l8, el ferme lotumvolumen CXLVIII,in qtio VideANSKtMus,.Lt'c Etiupra;seiiteIndicc,(inEGoniisVII.
151 INDICES PATROLOGl/E SPECJALES. INDEX CXXV. m
HENRICLS,princepsTrevirensis, el alii principes. HUGODE S. VICTORE,canonic. Parisieos. Uni-
Diplomtt: <Nosprincipesimperii N. N., universis pra?- versilasautemChristianorum,sive Ecciesiaduos ordines
sentem paginaininspecturis. Complectensab olim sibi complecfitur,laicos el clericos, quasi dno lalera corporis
Itomanamater Ecclesia quadaraquasi germanacharilate unius.Quasienim ad sinistrarosunl laiciquivila?pra?senlis
Germaniam,illam eo terreno dignilatis nominedecora- necessitatiinserviunf.Non ila dfco ad sinislramquem-
vit, qtioriesl super omne nnraen, lemporaliler tanfum admodiimilliadsinistramstatuetiturquibusdicetiir:ilte,
pr3?sidentiumsuper lerram, plantans in ea principes male.dicti, in ignema?tprnum.>Absita meulbonos laicos
tanquamarbores pra?eleclaset rigans illas gratia singu- ibi statuere pra?snmam INamquibonierunl sive laici.sive
lari, illud eis dedil incrementummirandie polentia?, ul clerici ibi nnn erunt; el qui mali erunt, sive laici, sive
ipsius Ecclesia?auctorilate sulTullivelut germen ele- clerici ibl erunt. In vero laicoCbrislianoest eliam dexle-
ctum, per ipsorum electionemillum qui frena Romani ra et sinislra.Quodest ad sinislram illius in corpore de
teneret impcrii germinarent. Hic est illud luminare corpore est et bnmimest, quamvisupiimumnon sit ut id
minusin firmamentomililantis ecelesia?,per luminare quod est ad ipsius dexteram : In dextera ejus lon-
iiiajusChrisli vicariumillnstralum.Hic est qui m:ileria- ga?vilasvita?, in sinistra autem ejus divilia?et gloria
lem glactiuniad ipsius nutum excutit el couvertit, ut (Prov. III).
ejus pra?siriiopaslornmpasfor adjutus oves sihi creditas Laici ergo Christianiqui et terrena et terrena? vilas
spiriluai gladio protegendo communiat,lemporali re- necessaria tractanl, pars corporisChrisif sinislra sunt.
frenet et corrigat ad vindiclara malefactorum,laudem Clerici veroquoniamea qua?ari spirilualemvitam perti-
vero credentium et bonorum.Ut igilur omnis materia nentdispensanl, quasi dextera sunl pars corporisChrisli.
disseiisioiiisel scandali, seu eiiam rancorisnecasiointer Laicis Christianisfidelibuslerrena posidereconceditur.
ipsam Ecelesiamel imperiumauferantur, et ii dungladii Clericisvero spiritualia conceriunturtantum, quemad-
ili domo Dominiconslituli debilo foadere copulati se- raodumolim in illo populo priore ca?tera?iribus qua?
ipsos exerceant, in ulilemreformationemregiminis uni- lypum lalcorum praeferebant,portiones in haereriitate
versi, el nos in actu voluntatis et operis inveniamur acceperunt. Sola tribus Levi qua? ecclesiasticosfigura-
filiidevoti.uiiset pacis, qui tam Fcclesiamquam impe- bal, decimis et oblationibus et sacrificinriimvictiinis
rium confoverete.nemiir,quiriquidperDominumnostrum pascebatur.In laicis ergo ad quorum studiiimel provi-
RudolphumDPIgratia Romanorumregem semper Angu- denliam ea qua?lerrena?vita?necessariasiiut pertinent,
siiiui sanclissimopalri ac dominonoslroNicolaopapieIII potestasest terrena. In clericisautemad quorum olficium
eiisque siiccp.ssoribus el ipsi Romana?Ecclesia?recogni- speclant ea qua?spirilualh vitajsunt bona, polestas est
tnm, conlirmalum,ralificalum,innovalum,de novodona- divina. Illa igitur poleslas sa>cularisdicilur, isla spiri-
tnm, declaratum, sive oncessum, juratum, et aclum, lualis nominalur.In ulraque poteslate diversi sunt gra-
seu faftumesl per privilegia,vel qua?cunquealia scripla dns et ordines polestalum; sub uno lamen utriusque
tpiorumcunquetenorum super recognitionibus et rati- capitedistributi, et quasi ab uno principededucti el ad
flcathnibus, approbalionibus,innovalionibus,confirma- unum relali. Terrena poteslas capul habel regem. Spi-
tionibns,donalionibiis,concessionibus et faclisseu geslis rilualis potestashabel summumpontificem.Ad potesla-
lain aiiorurajinperalorumet regum Romanorumpra?de- tem regis pertineul qua?terrena sunt et ad terrenam
cessorumreiris ejusdemquamipsiusregis et specialiter vitam omnia faela.Adpotestatem summiponlificisper-
super fidelilate,obpdientia, hoiioriGceniiael reverentia linenl qua?spiritualia sunt, el vita? spirilualis altributa
per Romanosimperalores et reges Romanisponlificibus oronia. Quanlo aulern vila spiritualisdigniorest quaro
el ipsi Ecelesia?impendendisac possessionibus,honori- lerrena, et spiritus quam corpus, lanto spirilualispole-
bus et juribus ejusdemEcclesia?et nominatimsuper lota slas terrenam sive sa?cularempolestalemhonore ac di
lerri qua?est a Radicolanousque ad Ceperanummarcbia gnitate pra?cellil. Nam spiritualis potestas terrenanj
Anconilana,elc, elc Nos nostri nomine principatnsin potestalemetinslituere babet, ut sit; et judicare habet
nmnibcs ac per omnia approbamuset ratificainus, ac si bona non fuerit. Ipsa vero a Deo primum inslitula
iistlemomiib;is el singults el qtiibuscunque aliis supcr est, et cumdevial a solo Deojndicari polest sicul scri-
eisdemper eumdemregemquoquomodofaclisel in po- ptum esl: < Spirilualisdijudicatomniaet ipse a nemine
slcrum faciendis voluntatem nostram, assensnmatque judicalur, > Quod autem spiritualis poleslas (quantum
ccnseiisum unanimiler alque concorditer exhibemus. ad divinaminstitutionemspeclat) et prioTsit tempore,
El promiltimusquodcontra pra?missa,vel aliqnid pne- et majnrdignilale, in Veleri Tesiamento manifesle de
missornm nullo unquam leropore veniemus. Sed' ea claralur, ubi primum a Deosacerdoliuminstitiilumest;
omiiiaet singula pro possenostro procurabimusinviola- poslea vero per sacprdolium,jnhenle Deo, regalispo-
biliter observari.... Aclum aimo 1279, inriirt. vu, re- teslas ordinaia,CLXXVI,417, 418.
gnanle pra?dirlo domino nostro dominoKudolphoRo- Potestas terrena perlinel ad vilamterrenam. Et om-
mann. rege, gloriosoregni ejus anno vi, XCVIII,870- nia qua?ad terrenam vitam sppctant subjeetasunt ler-
872. rena? poteslati. Ila?cautem omnia dupliciterperlinent
HINCMARUS, Rhemens. archiepisc Duo sunl quibns ad jus lerrena?poteslalis, ut videlicetipsa lerrena pole-
iler mundushic regitur, auctorilassarra ponti- stas ha?cet possidenlibussecunriumjustitiam distribuat,
iium el regia potestas. SoluseniniDominusnosler Jesus et contra iu.justiliam impugnanlium defendat. Sicut
firincipa
Chrislusfieri poluit rex et sacerdos. Posl incarnaiiunem autem prielalorumdebitnm esl subjectispossidendajnsie
vero, et resurreclionemet ascensionem ejus in coelura, rJispensare,. ei eos conlraiuiistitiam defendere, sic sub-
nec rex pontificisdignitalem,iiecponlifex regiam pote- iectorumdebitumesl secunduminstituta legum et ralio-
statemsibi usurpare pripsumpsil: sic i.ctionibuspropriis nabilescnnsuetudinespra?lati<el in se et in suis servi-
dignilaiibusqueab eo distinclis, ut et Chrisiiaui reges liumexhibere.
pro aierna viia ponLificibus indigerenl, el pontificespro QuomodoEcclesiaterrena possideat: De terrenis bonis
lemporaliumrerum cnrsu regumdisposilionibusuleren- ad lerrenam vilam perlinenlibus, qtia? vel possident
tur; quafeuus spirilalis aclio a carnaiibusdislaret in- pra?lali in siibje.clis,vel subjecti possident a pra?latis,
cursibus, el ideo militansDeo minimese negotiissa?cu- qua?damKcclesiis Christi devotione fidelinm concessa
laribus implicarel; ac vicissimnon ille rebus divinis sunl possidenda,salvolamen jure terrena? poleslalis.Sic
prssjdere viderelur, qui esset negoliis sa?cularibus enim rationabileest et bonnm, quia Deusnoster paeis
lroplicalus.El tantn est dignitasponlificnmmajor quam amatnrpsl, et nihil inordinalum approbare potest VPM
regum, quia reges in culnien regium sacrantura ponfi- justilia. Spiritualissiquidempolestas non ideo pnpsidet
ficibus; ponlificesautem a regibus consecrarinon pos- ul terrena?in suo.jure faciatpraejudirium,sicut ips ter-
sunt; et tanlo gravius est pondus sacerdolum quam rena polesfasquodspiritualitlebelur,minquamsineculpa
regum, quautoefiampro ipsisregibushominurain divino usurpat. Sic igiturquando bujusmodiqua? ad terrenam
v redditurisunt examine rationem; et lanlo in humanis speclant polpstatem Ecclesiis Christi conceduntur, ii
rebus regum cura est propenslor quam sacenlotum, qnidem largilores sunt muneris, hoc solumconcerlere
quanio pro honoreet defensioneac quiete sancta?Eccle- possunlin ea qnod possident,quia nee subjecli in quod
siae,ac rectorumet minislrortimipsius,ef legespromul- suis superioribus debelur ad aliam possunt transferre
gando, ac militando,a rege regum est eis cura? onus potestatem,nec pra?latiin his qna?juste a subjectispos-
impositum.Et in veteri lege cumsacerdolesin rcgimine sirientur alienos possessores intlucere. Hoc est ut nce
tegni reges iiiigebantet diadematar.apilibusillorum im- pra?latiid quod subditorttmestalils tribiiant.uec subjecti
poncbanl,legem in manibuseis dabant, ul discerent et id quodpra?latorumest immulareprxsumant. Nolandum
scireni qualiler se el subjeclossibi regere, et sacerdoles tamen quod principesin terrenis possessionibusquasvel
Dominihonoraredebeanl. Et quod Oziasrex pra?sumpsit in siibjecfis, vel sine subjectis possident, Ecclesia?ali-
iiicensumponere quod non regii,sed sacerdotis,eraf mi- quandocoiiceduiitsolamulilitatemaliquaudoet ulilitalera
nislerii lepra est a Deo percussus, et de lemplo a sa- el potestatem.Ulililalemsinepoleslaleconcpriuiilquanilo
ccrdotibus ejectus,et in domosua est usque ad morlcm fructumquidem possessionisad usumEcclesia?Lransferri
reclusus, CXXV,1071. deceruuut, sed poleslalem justitia? exerccnda?in ipra
153 INDEX DE S. PONTIFICIS POTESTATE. lsi
possessionead ejus j'urisdiclionemtransire non pprrr.it- Eulychiana?ha?resiperdile addiclam.Anno519,a Juslino
tunl. Aliquando et potestatem et utilitalem simul tri- imperalore magistermilitum faettis est, et in Orienlem
buiiiit. Ubi lamen diligenter aftpnriendumest quod, licet cum exercitu inissus rem conlra Persas bene gessit
Ecctesiafruclumlerrena? possessionisin usum arcipiat, Anno527, Aiigiislus reiiuntialiis,cum avunculoregnare
potestalem lamen exercenria?justiLia?per ecclesiasiicas ccepit. Anno B28, ediclttmprnmulgavitquo Nestnrianns
personas, aut judicia Sipcularianon potest exercere; et Eufychiarios,tanquamha?reticospceniscivilibusmul-
polest lamenmiuistroshabere laicas personas per quas lando-sdecrevit, eodeniposlquinqnenniumrenovato.Anno
jura ac judicia ad lerrenam poteslatempertinenlia secun- 541, Oriaeuem ipse ediclo damnavil, etc., elc Obiit
dum tenorem legum et debiiumjuris terreni exerceal. anno 5fi5.
Sic tamen ut et ipsum quod poleslatem habet a principe Nondeerant nec dpsmit hodie qui in sacralissi-
terreno se habere cognoscat;et ipsas possessionesnun- mum principemolim, non minusdoclrin.i, pietate, qnam po-
qtiam ila a regia polestale elougari posse intelligat, tenlia ef rerum geslarum gloria claruin, tota calumnia-
quando si ratio posiulaverit et necessitas et i lis ipsa rumpfconviciorumplauslra exonerant Nemoverounquam
potestas debeat palrocinium et illi ipsa? possessiones iniquiori censura et inverecundia, dicunt quidarn,lonjre
debeant in necessitate obsequium.Sicut enim regia po- inlra summi principis sortem, in aogustissimos.In Ju-
testas palrociniumquod debet alteri non polesl dare, stinlaui manes riebacchalus est cardinalis Baronius,
sic ipsa possessioeliam ab ecclesiaslicispersonis conteil- omnesin hoc eloqnenlia?nervns iotendens, nt ex impe-
ta, obsequiumquod regia?potestatipro patrociniodebe- ratore n n hominem,sed riiabolumnobis exhiberet Fuit
lur jure negare non potest, sicul scriptum est : Red- Justiniaiiu.,inquil Barnnitis,homopenilus illitteratus,
dilequa? suut Ca?saris,elc > CLXXVI,419, 420. adeo ul nec alphahetumaliquandodidicisspt.Sacrilpgus
JONAS, Aurelianens. episc. Sciendum omnibus imperalor, qui non levem perseculionem excitavit;
fidelibusest quia universalisEcclesia corpus est Christi, fiirore.percilus, mente dimotus^corruptus malignospi-
et ejus caput idem esl Christus,el in ea qua?principali- ritu, agitatus a Salana, quique omnem in Ecclesia dis-
ter exsislant eximia?persona?,sacerriotalisvideliret et solvit nrriinem, ferilque ex regno coiorum ergastulnm
regalis ; tanioqtie esl pra?stantiorsacerdotalis, quanto inrerorum (AnnaLad an. 551). Af vindicatur, Tdedo-
pro ipsis regibus Deo esl rationem redditura, ut ait S. Clrina et. pielate. H:ecProcopius : Solilum Justi-
Gelasius.Et S. Fulgenlius ait : Quantumatlinet ad nianumejtts tum libros de rebus divinisagentes pervolutare,
hujus temporisvitam, in Kcclesianemo pontificepotior, lum de iisdem colloquiacum ppiscopis et presbyteris in
et in sa?culoChristiaiioimperalore nemo celsior inveni- multam uoclem pertrahere; in more semper ei fuisse
tur. > Qualis sit potestas et auclorilas sacerdolalis ex multisante Pascha hpbdomadibusrorpus vigiliiset inc-
verbisDorainifacileadverlitur:Quodcunqueligaveritis, diis piisquam asceticis macprare, seme! in biduocibum
etc > Unde Constanlinusimperator ait : Deus vos capere, non pane aliisque cibariis penitns abstinuisse,
constituilsacerdoteset potestatemdedit de uobisquoque herbis tanlum sale et ac.etoeonriilisalque aqna conlpn-
judicandi, el ideonos a vobisrecte judicamur; vos aulem tlim. De pgrpgio autem illius erga firiem calholicam
non potestis ab homiuibusj'udicari,> etc studio audiamus : <Et pra?omnibus,
De ofliciiset ministeriisregnm mulla exponenlur, CVI, inqiiit. a?mulatorAgalhonempapam
vera?, aposlolica?fidei pia? m^moria
285-294. Jn his post multa legilur : < Regale ministe- JustinianusAuKiistns, cnjus fidpirectiliido, quanlum pro
rlum specialiler est populum Dai gubernare et regere sincera conressioneDeoplacuit lanttimrempublicamChri-
cum a?quilate et justitia, et ut pacem el concordiam stianam exaltavit et usque ab omnibus gentibus ejus
habeant sludere. Ipse etiim debet primo defensor esse reigiosa memoria veneralione digna censelur,
EcclesiarumetservorumDei, ipsornmeliam olliciumest firiei rpclittido per auguslissimaejus edicta in lolocujiis orbe
saluli et ministerio sacerdotum solerter prnspicere, diffusalaudalur. >
eorumquearmis et protectione KcclesiamChristi debet Ex his patel qund Novella?peccant juxla Baronium
tueri... S Isidorusait : Principes sa?culinon nunquam quod videanturvelut bull* pnntificaleshinc et hinc ec-
intra Ecclesiampoiestatisadepta?culminatenent, ut ppr clesiasticis ve.lul.npgntiisssecularihus sese immiscenles;
eamdem potestatem disciplinamecclesiaslicammuniant. etquod.juxla aliosnihilaliudsinl quam cnnfinnalionesde-
Ca?teruminlra Ecclesiampotestales necessaria?non es- cretnrumpontificumptsinonnominentur,LXXI 1,919-1110.
sent, nisi ut quodpranalet sacerdosefficereper doclrina? LEOMAGNUS(S.). papa. Hir ammilavit ad re-
sermonem,poteslas hoc imperet per disciplina?terro- gem Hunnorum. nomine Allilam et liberavit tolam
rem. Sa?peper regnum lerreiumcoeleste regnumproficit; llaliara a pericu'o hnsliniri. Atiila post cladem in cam-
ut qui intra Ecclesiampositi conlra fidemet pis Catalaunia?susceplam,cruenlus Ilaliam petit. Aqui-
Ecclesia?agunt, rigore principumconteranlur;disciplinam
ipsamque leiam in limitibus Provincia?silam trienninm obsedit;
disciplinam quamEcclesia?utililasexercerenon pra?valet, cnmque rebus desperalis obsidionemsolvere cogita-
cervicihus superborumpotestas principalis imponat, et vidisset ciconias ex urbe in agrum snos pullos
ut veneraiiouemmerealur, virtulem potestas impertiat. ret, anspicio motus, arrius nrhem oppngiialam
Ex mtiltis allalis, in quibus non videlur deberi a deserentes,
landem cepit, riiripuilet incendit, nnlli hominumgeneri
summopontificereges coargui,nec regno spoliari, etc, parcens, Flagellum Dei se vocans.Ticinium atque Me-
declaralnr quod hic qni poslregem populumDei regere diolanum, regias urbes, excidil. Inde vaslalis circum-
debent, id est duces et comites,ner.esse.estut lales ad circa pluribus locis, cum Romam qur-quepararet ever-
constiluentlumprovirieantur,qui sine periculo e.jusa quo tere, Leo Magnuspapa adhortanteValenlinianoimpera
constituuntur conslitui possint, scientes se acUhocposi- tore obviam processit, eumque adeo milem reddit, nt
tos esse ut plebemChristisibi natura a?qualemrecogno- lllico, promissapacefirmissima, ultra Danuhiumnonre-
scanl, eamqne clementer salventet jnste regant, non diturus perrexerit, territus dnornm virorum minantem
ut domineiitiir et alfligant, neque ut populum suum mortem, slrictis ensibus super caputejus nisi pontificis
a?sliment,aut ad suamgloriamsibi Illum siibjicianf;quod sancti verbis acquiesceret
non pertinet ad jusiitiam sed polius ad tyrannidem et Altila, re male gesta in campis Ca'alannicis, per
iniquampotestatem. Unde sola conclusio est : < VaMe Pannoniasin llaliam ..venit, regiasque civit.ales Aqui-
enim exigit necessitas ut quia ipse rex procol dubio. > leiam, Tic.inum, Mediolanumq>ie cepit et riiripuit.
{pqitissimnjiidici de commissQ sibi ministeriorationem Elatus deinde remm successu Romam propprabat. Jam
Teddiinrusest, ut etiam singuli qui sub eo constituti lola civilas trepidare. Tum Valentinianus imppralor Ro-
sunt minislri diligantissimeab eo inquirantur, ne ipse manus, quoniamvi et armis repellere hoslemnequibat,
pro eis judiciumincurrat divinum, Ipsis etiam ministris averlere periculum consilio ccepit. Miflit S. Leonem
est denuntiandumqnod quidquidjudicaverint in eos re- Magnume.l.viros clarissimosdat cnmitps. Ecce magnus
dundabil, etc , CVI,290-291. Pnnlifex ad Attilamvenii, verbis demulcel ferocemani-

JUSTIMANUS,imperator, Cumiste imperatorno- mum, iram frangit eloqitenlia,pacem recipere persnade',
bis reliquerit Novellas ad religiouem pertinenles et et discedere ex Iialia compellit. Historicidicunt Altilam
selectas leges, LXXII,921 1110;qua?ut Capilularia Ca- rogatum cur facile cessisset, respondisse territum se
roli Magniimperatorjs,sunl leges partim ecclesiastiea?, prodifrio; nam dum I.eo loqueretur, vidissesenem ve-
parlim civiles,de illo imperatorequa?damrefereodasmit. nprabili aspectu, habitu sacerdolali, gladio minitantem
Nosirojudicio,qua?deilloviloperandasunt,itidem vitupe- nisi Leoni oblemoeraret; eumqtie liorrnre concussum
randa sunt de CaroloMagnoimperatore; qui reges, etsi lanqnamexbauslis viribnsconcidisse, LV, 280.281.
nollent, tamen nimis sese rebus ecclesiasticisimmiscue- Divinis praeeplis et aposlolicis moniiis incitamnr, nt
ruut. Audiamusjudicium quodprotulit Cavede Juslinia- pro omniumEcrJesiarnm statu impigrovigilijmusalfectu.
in
nn; his, ul scitur, quisque suo sensu ahundat; Baro- ul.si quidusquamreprehensioniinvenitiirobnoxiiim,cleri
nius aliter, ut nos judicavil. sullicitudine aut ab ignoranlia?imperilia, aul a pra?-
Justinianusnalusesl anno 483. Avunculumhabuil Ju- sumptionisusurpationerevocemur.Manenteenim Domi-
s^ntnii Augustum, a quo etlucattis liiit ct in filium nica? vocis imperio, quo beatissimus aposfolus Petrus
adoptalus.NondumimperatorTbeudorauiuxorem duxjt trina repelilioue mystica?sanclionisimbuilur, et Christi
INDICES PATROLOGliE SPECIALES. - INDEX CXXV. 156
nves, qm Chrislumdiligil, pascat, ipsius sedis rni per Jam donatioAriperti l.ongnbanlorumregis eodemmodo
abundantiamdivina?gralia? pra?sumus,reverentia coar- srripta erat. Dicitnr quod < Aripertusdqnalionem pa-
clamur, ut periculumdesidia?,qnantiim possumus,decli- IrimoniiAlpiumCottiarum.qua? longaper tempora,a jnre
nemus, ne. professiosummi aposloli, qui se amalorem Ecclesia?privatafuerat, ac ab eadem eente deiinebalur,
IViminiLestatusest, non inveiiia'ur in nnbis, qui negli- in litterls atireis exarata jnre proprio neali apostolorum
genler .pascenslolies commcnrialnmgregem convinciiur principis reformavit,XCVIll,589. DiplomaOttonis1 de
summumnonamare pastorem,LXVII,281. pluribusCaroli donationibusa diplomale LudoviciPii
Ll',0 111,papa. Leo III papa Carolo Auguslo : nonnihil discrepnt, XC.VIII, 594. > Attamen istuddiplo-
Omnia qna?de singulis parlibus nobisaccidunl necesse ma qu.-pdamparticularia babet, scilicet: < Insuper, ari-
est ul veslra?intimenus imperiali polestali. Pra?sentisi dil, offerimustibi. beate Pelre, apostole,vicarioque tuo
quidem annodirexerunl nobis epislolammunachiqui in domno Joanni papu?et sncressoribus ejus pro nostra?
sanclo monte Olivelimoranturfidei ronlenlionemconii- anima?reraedio,nostrique filii, nostrorumqtieparenlum
nentem qua? inler se habebant. Nos vero symbnlum de proprioregno nostTor.ivitateset oppida,cum piscariis
orlhodoxa?fideiillis misimus, quatenns omnesspcundtiiii suis, id est, Reale, Amiternum, Fureonem, Nursiam.
hanc sanctamnostramcatholicamet apostolicim reclam llalvamet Marsim,etalibi civitales Teramnem,curiipa-
pl invio'alamtcneant fidem.Quamvero epislolamvestra? trimoniissuis, etc, XCVIII,606-610.
imperia i polenfia?niisimus relegendam, CXXIX,1259. PAULUS(S.) papa (annoChrisli757). Isle fuit lem-
LIBERIUS,papa. Liberius a Constanfioexsiliode- Leonisimperatorum,elc,CXXVIlI,
porlalur, eoquod noluissptha?resiAriana? consenlire, et forihusConstanliniel
136, etc.
fecit in exsilio minus duos. At, elapsobiennio Constan- Id cnnsiliiConstantinusceperat adversus aposlolicam
lius Rom m prufectus est, uhi a niatronis Romanis ro- sedem.ul in pbssessinnemrediret exarchalusRaverina?,
gatus, ut eum ab exsilio reriire jnherei, imperator,cum quem Pippinus, deviclis Lnpgobardis,legilime in suam
episcopissuis re cunimunicala.rediturumseeis homiiiem poleslalem redcgerat, ac Romanopontjfici cumsumma
pollicitusest, si in eamdeuicuin epi copis suisconcede- polestate, ufilique dominio possidendnmconcesserat.
ret senlentiam Liberius ilaque el tiedioviciuset desi- Probe autem inlelligensimperatori lieri nunquampnsse
derio impnleutirecuperanria?seriis aestuans,vimefiamet ut optatum finempersrquerelur, quoaii pon iiici opes
vprbcra passus, el Aihanasinmdamnavil,et formula?fitlei Francorum auxilium ferrent, ac nisi Longobardorum
sibi ab ArianisobIala?subscripsil, ct in urbemRomamin- regem ad suas paries traheret, spe ntilMaiisallectnm,ot
gressusest. Quod Liberinstamen qui Arianorumsordibus utrumque evinceret, nihil inlenlatum reliqnit. Ea-
Libelactusvidebalur,ad meliorem frugem conversuspro propter legatos in-Franciam miait, qtii nullumnon mo-
li le calholica inlrepide stctit, et Arianorum perfidiae venles lapidem, ut famampontificeslairierenl, et ut re-
sibscribere rtcusavit. patet ex variisadis. Verumquid traherenl Pippinumregem a foedereinito cnm endem.
liaeremus,cnm de orthodoxial.iherii cerlissimumargu- Eodem tempore suos Ravenna?, toloqiie in exarciialu
mentiimnohis suppeditel Siricius papa in epistola ad emissarioshabebat, qui popiilos ad defectinnemroutra
ppiscopumTarraconeiisem In ea enun asspritur non so- pontificemexcitahanl. Nuptias efiam Lennis tilii, qttem
Iiini Liberium magna animi liriucia,Arianoriiinprocacia? in consortiumimperii sibi asciverat, cum filia P ppini
p nliiissirais illis lcmponlius restil.isse, Ariana? firiei Giselideproponi.jussit...At nlhil avellere polnil Pippi-
iitrmula?in concilioArimiiiPiisirecilala?non scribendo, num a catholicafideet a defensionesancla?sedis. Quam-
ut plerique omnesscrihunl, sed ulterius processisse,et obrem Constantinns alio se converlensLon^obardorum
conciliumillud irrilasse et cussasse,CXXYIII,44, 43, 46. regi acc mmodavitaures, qui fcederecum iJlojungi ad-
LUCIUSIII, papa. Lucius papaIII. cnm imperator vprsns papampromitiebat. Pacla his cotiriiiionibusslipu-
in Itaiam routenderet. exiit urhe Roma, ut obviamei lata, ambojunctis viribus piignaturosut Ravenuamet
proficisceretur,tractalurusrumillo(aiino1184)Christiana? H.vdrunlumsuamln ipsorumilitionemredigereni, harum
reipublica?neirotia.qua?in Asia nimitimceperant labe- primampossessionemLongobardos,alleram cum finili-
fitclari. Et ccepitimperator traciare cumeo super patri- ma regione Gra?cos; imperalorem continuo expedi-
mnniopotenlis per Ualiamdomina?Malhildis,qua>sub tiirnm validissimamclassem in Italiam ad pradiclum
IL-nricis imperatoribuspalre el filio mulla faciebatpro flnem Qu.t tariienCopronymusnon fecit, sibi persuadens
Ecclesia; et jam rebushumaiiisexseriensmulla relique- forent copiis,quas rn Sicilii finilimisqnelocis habebat,
m eidem Ecclesia?possidenda, qua? imperator ad jus satis essent a<1Ravennam recipiendamahsque Longo-
imperiidevocahal,CCI, 1067. bardornm auxiiiis,quo tempore haud poterat rex Pippi-
LUDOVICUS Pius imperaior. Sub hoc imperatore, nus pontifiriopem ferre, quippe qui beilo cum ducibus
SPII rege, quanqnamsuprema pontiliciadommatio in sihisubditis Ra.ioaria? et Aquiiania?detinebatur. At pon-
Urbeac proiudeinejus ducaluconslatex pluribuscodicis tifex, consiliisejus opportune delectis, Pippino regi ea
C.aroliepislolisel dicere el confitericonvenilqtioddomi- stalim aperuit, ut Longobardorumregem ipsum,duces-
natio imperialis Pii, Caroli et aliorum in Urbe erat que Spolelinumel Rei<eventanum cum aliisfitiitinijstneri
cnnsorliumejusdemsuprema?poteslatisponliflcum.Ulide sanctainsedeniicompellerent,sifbrteadversuseamGra?ci
lieel ponlificesRomaniRoma?dominiessent, illorumdo- armamovisenl.
minationnn vacabatmistura senatus pnptiliqueRomani, Ha?c!ulimperalorpercepit, nihil eorumqua?decreverat
qui sacramentumOdelitaiis ponliiici,ut summo principi molilus est. Coritravero I oitgnhardorumTPXmolpstiam
prasstabant,saivanihilominuslege seu jure civiliRoma- toloponlifiealiistemporePaulo ingessit. Primosiquidpm
uorum; alque Kornanusponlifex lunc temporls erat sancla?saiTinolunl reildere civitatesBonoiiiam,Imolam,
quidemsummusprincpps, sed miniiiteabsolutiisin repn- Anconamaliasque quas reddilurumse erat polliciuis, ut
blica gerenda. Nec SlephanusIVaut sanctns papa Pa- ejus pr.<Psidio uterelur adversus Ratrliimpro reirno Lnn-
sehalisquidnovi molitisiinl.in seniilumel pnpulum,cum gobardorumsecum decerlantera; deindearma in Penla-
stiam ipsorum potesutem stimmaii in urbe imperiali polim iiilulil. depopulatiisque est eam; ac postremo
auctorilaie nili deinceps desiderarunt; non enim id ejecit duces Spo'eto et Benevenlo,qui a sancta sede
unquam ronstievertintKomanipontifiees,sed ipsissimam pendehant,aliosque inlrusjt, qni sibi essent subdili....
illam qua? sui pra?decessoresusi fuerani, S. P. Q. R. Atquadaminexspeclatarelerritus Longoliardusparlem
ariminlslralionemnllatenus imminula, semper rohorari eorum qua?poiitiflcii jurls retinehai, Paulo reddidit,
voluerunt. Sunt enim varia diplomala his verbis enun- ,se qnidquid reiq tum sibi| feceral resti-
liala : < Sicnt a pra?decessoribusvestris usque nuncin proinisilqtte
ttirum.Atrex, aut ejus mlnislerDesiderius, promissis
vestra poteslate et dilione tenuislis et disposuistis, non stelil. . Undesancto ponlifici,quoni vixit, rexl on-
CVIII,567,568. gobardoruminolestusftiit ul novissimaponlifkisepistola
Sunt vero multa? diliones ex liberalilate principum palam facil: < Pro certo agnosrat excelleilissimaChri-
profecta?iu qoihussolus Romanuspontifex.nullaspnatus slianilasveslra, qliiasi nobis_pra?fa|i civi atnmnnslrariim
pnpiilique mistura absolutus princeps dnminabatur; ab eisdem Longobardisinvasifines,atqup palrim oia non
eorumquippe domiuiumuiiiPetro ejusquesuccpssorihiis reddita fuerint, eliam ea qua?primuinreddiderunl, inva-
roncessumluerat. At cumin his dicebalur : Quashealo dereinsidiabnntnr,CXXVllI,l!4fi,1146,1147.
Petro pro magna anima?vesira?mercede contulistis,> PETRUS DAMIANUS (S.) Sed cum intercselpra
etc, etc.; et aliasde multis talibus patrimoniisdiciiur : malaqua?no tris temporibusemergiint,ipsasquoqtieEc-
< Qua?per diversosimperatores,patricioseliam et alirs clrsias violentihoiiiinesiiisnlenlernpprimant ac prjedia
Deum timenlespro eorum aninia?mercedeet venia de- ve) qiwlibel bona sacri juris invarianl,nonnulos niovei,
liclorumin partibusTuscia,Spoletoalqne Corsica,sicut utrum Er.clesiarumrectores expeterevindiclarodebeanl,
et Sabinensepatrimoniumbeato Pelro apostolo,sancta- ul malismala, mnre sa?culariumreddant: nain pleti<iue
que Deiet aposlolica?Romana?Ecclesia?Concessasunl, > mox, uteis vis inferuir injuria?,ad indicenda protinus
XCVIIl,BC8. 1 hella prosiliunt, armalorum cnneos instruunt. sicque
OTTO1, rex. De '-ujus imperatorisdiplomale non' hosles snos arrius forle quam la?sifuerant, lilciscunlur.
nuraudum quod lilleris aureis exaralumfuissedicatur. Quodmihi plane salis videtur absurjum, ul iosi Domiui
157 INDEX DE S. PONTIFICIS POTESTATE. 158
sacerdoles attentent quod turbis vutgaribusprohibetur; quas illa polevfas jusle comparari vel ha?redilariojiire
el quod verbis impugn3ntoperibus asserant. Quid enim obtineri consuevit.Nam potestasilla supremaquamindi-
magisChristiana?legi videtur esseconlrariumquamredlii- recle habel pontifexiu lemporalibus non aufert propria
bitiolassionnm?Ubi, quaeso,tot snnt pra?coniaScriptu- jura aliorum principum,neque eos suisdirectis dominiis
r.rum? Ubi quod Dominusdicit: Si quis libi quud tuum el poieslale privat. Alqiie hac ratione sulent jura dicere,
esl tulerit, ne repetas? etc, etc ponlificemralione pnntificatus,nouhabere jurisdictionem
Vila plane, quam Salvator noster gessit in carne non in temporibus, etc...
miniisquam pra?dicatioevangeiicanobisesl el proposita Ultimo staluendum est, quamvis pontifex ex vi sua?
lenenda?linea disciplina? Sicut ergo ipse cuncta mundl poleslatisgladiumbabeat'materialemmodojamexplicalo,
furenfis obstacula, non per dislricti examinis ultionem, non laiiieudebere uli illo per seipsum, nec per eccle-
sed per inviclainsuperavit inconcussa?palienlia? maje- siasticaspersonas extra propriam defensionem in casu
statem, iladocei mundi rabiem potius a?quanimilerferre extrema? necessitatis, sed per principessa?culares,qui-
quam vel arma corripere, vel la?dentila?sionibusrespon- bus pra?ciperepolest, ut illo in suam defensionem auti
dere, pra?sertimcum iuterregnum et sacerdolium pro- justam viudictam utantur, quandonecesse fuerit, eic. ..
pria cujnsque distinganlurofficia,ut etrex armis utalur Verum ha?c,juxta nos, hi-udclara sunt; et licet ea intel-
sa?culiet sacerdos accingalur gladio spiritus, qui est ligamns de facto, qua?siiode jure adhuc in ambiguitale
verbumDei... Per cbarilatem Dei Fillus de coelodescen- relinquilur.... Judicet lector, CXLIV,
317-320.
dit, per palientiam vero diabolumsuperavit. His rouniti RUPERTUS,abb. Tuitiens. En envoyant les ap6-
virlulibus, et fundatores apostoli sanctam Ecclesiam tres. Jesus-Christ leur ddfendd'avoir niil or ni argent....
enndiderunt, et propugnatores ejus sancti marlyres di- ni baton (Maltli.x, 9,)et (Marc. vi, 8) leur commanr'a
versa morlium supplicia triumphaliler perlulerunt. Si de rienporterqn'unbalon. Pourrfisoudrecelle difficulte,
ergopro fide, qua universalisvivii Ecclesia,nusquam Rupert distinguedeux sortes de batons, l'un des rois des
ferrea corripi arma conceditur, qnomodopro terrenis ac nations, 1'autre des disciples de J6sus-C.hrisl Le bSlon
IransitoriisEiclesia?facultalibusloricata?acies in gladios des rois des nationsest nnbalon de domination, le baion
riebacchantur?Porrosancti viri cum praevalenlba?relicos des disciplesde Jesus-Chrisl est un baton de charite, un
iJolorumquecultores nequaquamperimunt, sed potius bStonde devoir pasloralqui veille allenlivement sur le
ab eis pro fide catholica perimi non refugiunt. Quomodo salut des ames. Le baton de dominationn'a poiul rjfi?
ergo pro rerum vilium detrimentofidelisfidelemgladiis donne aux minislres de 1'Evangile de la paix; c'est reue
impelat.quem secum ulique redemptumChristi sanguine domination que Jesus-Christleur interriil ici en leur di-
non ignorat?, > CXLIV,514-316... sant : < Ne porlez ni baton. > II la leur defend encnre
Ha?cattente legenda sunt, ne quis vel occasionemer- plus expressiment par cesautres paroles : < Les rois des
randisumal, vel anrtorem in doctrina aherrasse existi- nalions leur commandentenlemaitres, ef ceux qui onl a.i-
rnet, Virierieiiim potest ipsumsensissenon posseponti- torite sur elles prennent titre de bienfaiteurs. Pour
fii-em,aul alios ecclesiasticos principes per bellum, si vous ne faites pas de meme. > (Luc.xxu, 25.) Cesl la le
necesse sit, res ecclesiasticasdefendere, quia Ecclesia baionou la douiiiiation que Jsus-Chrisl inlerdil a ses
non h.ibet gladium temporaiem, sed spirifualem disciples. Sainl Pierre, iusiruit de cette viritfi, defend
lantum, unde ila vull inler regnum et sacerdo- aux pasteursPaul de dominersur l'he>itage du Seigneur. De
titim divisaesse officia,ut et rex utalur armis sa?culi,et mfimesaint declare aux Coriiilhieusqu'il est tres-
sacerdosaccingalur gladiospiriluali... eloignd de dominer sur leiir foi. CLXX,756. Sic sese
Anle vero quam ha?c Damiauiverba, et alia qua?salis exprimebat Rupertus, CLXVIII, 1489, 1490: Nolite
exaggerat et indistincte profert, ad pium et verum sen- possirlere.... neque virgam; > et alias : < Pra?cepiteis ne
sumab ipsisverbis,noiialienumtrahamus,verametcatho- quid tollerenf in via, nisi virgam lanturo. >Et quidem si
licamdoctrinambreviler pra?mitterenecesse est. Primo unam tanfiimvirgain sciremusdifficiliusisla qu;eslioso-
ergo statueudumest hic esse sermonemnt de principe ec- veretur. Nuncaulem dnie virga?sunt, allera regnm gen-
clpsiastieo,ul talis est, seu de pontifice, ponlifexest; lium,aliadiscipulorum(hristi. Virgaregumgentium virga
namsi considereiurut dominuslemporalis,per proprium esldominalionis; virga discipulorumChristi, virga dile-
et direclum duminium et jurisdictionpm tempuralem, ctionis,virgapastoralisofficii.supercuramanimorumsolli-
quam habet in suis lerris, non est dubium quin habeai ctte vigilantis. Illa virga qttaj dominaiionisest, non est
iriemjusbelli quod babenl alii supremi reges et tempo- concessaminislrisEvangelii pacis, elilla interdicilur hic
rales domini, quantum ad ralionem justiiia? spectat, dicendo<iiequevirgam.>Ampliusaulemillic:Regesgen-
quamvisin modotractandi res bellicas servare debeat lium domiiiantureorum, et qui poleslalem habeul super
religionem et decentiam debitam dignilati ponlificali, eos beneGcivocanlur; vos auleni non sic. >Porro virgiim
qua?in eo est pra?cipna,eumque obligat ut in usu gladii disciplina?, virgam pasloralis solliciludinis ac vigiiaiitia?
temporalis modum observet dignitati pontificia?conve- nnn solum nunquam interdixit, verum eli.im ab inilio
uientem....Atde hoc punclo nontractatPelrusDamiauus. jussit; ab inilio, iiiquam, id est ex qun primum pastores
Secundo slatuenrium est pontifirem ex vi pontificia? animarummiUereccepil.'Taliumnamque fuerunt Moyses
dignitatis habere non solum gladium spirilualem, sed elAaron. lllis ulique, ctim mitteret cos, non pra?cepil
etiam aliquo modo temporalem,ut perplures Patres in- Dominusul quidquam tollerent in via, nisi virgam lan-
lellexerunt ex verbis Evanirelii: <Ecceduo gladii hic > tum : < Quidest, ait apudMoysen,quod lenes in manu
Ecclesia etiam sic de Petro loquitur : Tu es pastor tua?Respondit Virga Ait: Projice eamin terram. Pro-
omnium,princeps aposlolorum; tihi tradidit Deusotiiuia jecit, el versa est. in colnbrum, >etc Virgamquoque
tegna uiuiidi. > Ratio vero est quia polestas spirilualis hauc sume in manutua in qua facturuses signa. > Quid
nisi haberet altquoTOodoconjunctampoteslatem tempo- aliud pTa?cepithuic vel fratri ejus Asron, ul lollerem iu
ralem, esset inefficaxet infirma,et ideo cum opera Dei via, nisi virgam tanlum illam? Sic nimirum evangelistis
sint perfecla et recle instiluta, cumPetrodedit supremam omnibus, cunctis Evangelii pra?dicaloribus,"nihil aliud
poteslatem spiritualem, seu spiritualem gladium,dedit pra?cepilin via sua tollere, fusi vigorempasloralis cura?,
eliam temporalem seu malerialem quantum ad finem nisi legem vita?ac disciplina?,et pro liiijus signo in- rei
allerius potestatis r.onvenienssit. Unde Nicolaus papa lerdum virgam qnoque malerialem in manu geslare.
dicebat ad archiepiscopumTreverensem et defensores Porro virgamdominalionisapud istum evaugelistamin-
Ecclesia?ut spirituali el maleriali gladio utantur donec terdixit, CLXVIII,1189,1490.
ecclesiasticabona recuperent. URBANUSII, papa. Solntaautem Tolosanasynodo,
Ha?c,eheu ! revocantCaslelfidardo certamen.... Ca- Raynerius Urbani legaius in Hispaniampergens per Ca-
sielfidardo, lerre sainte, lerre rougie par le sang des lalauniam transivit, ubi Raymundus Barcinonis comes,
inartyrs; champ de bataille ou le vaincua 616plus grand aggregalis Provincia? oplimatibus, urbem Tarraconensem
que le vaiuqueur,qui ne se fera jamais bien absoudrede sedi apostolica?solemniterdonavit ea conditione,ut eam
sa victoire; sainle colline, d'ou. monlera a jamais vers et universa quaaad illam attinebanl, ipse et ejus posteri
Dieu le gGmissemehtgternel du droit frappe. > tenerenl per manum et vorem sancti Petri, ejusque
Hinc tertio statuendum est aliler habere ponlificem, vicarii Romana?sedis aprstolici, per quinqiienniumper-
nl est pontifex.spiriiualemgladiumetaliter temporalem; solventes ei censumviginliquinque librarum purissiml
iiamspiritualem habel per se et direcle; teroporalem argemi, > qua?donalio facta est per manumdominiRay--
autem soium indirecte, id esl, rationespiritualiset quan- nerii Romana?Ecclesia?cardinalis,qui nunc, inqnil Ra<
lum ad iilius finem conveniensest. Eiideo solus ipse mundus, Iegalionefungitur in parlibus nostris, an. 1097.
habel a Deo immediaie spirilualem gladium. et per Hujus donationisinslrumenluma Lalibeo,Aguirio aliis-
ipsumad ecclesiaslicaspersonas derivatur, qua? illum que conciliorumcolleclortbusetlitum est, CI.I, 71.
panicipant; jn laicisvero nullo modoinveoilnr. Al tem- ZACHARIAS (S.) pap. Hic invenit toiam llaliam
se et directe in imperalore, et lem- provinciamvalde turbatam, simul etduratum Romannm,
poraljs gladius perseu
poralibus regibus principibus invenitur uon per di- plc At ille, mira le<?alioueapuri Luitpraiidum Lon-
manalionema pontifice,sed per alios tilulos el vias,per gobardorumregem, salutaria Ula pra?dicavit,ujussaucli
159 INDICES PATROLOGIJE SPECIALES. - 1NDEX CXXV. !6il
viri adinonilionibusinelinattis, pra?nnminafasqnatuor lium ut exspque.relurfirmumalque ralnm eventumred-
quasdueatu Romanoabsluleral civitales, reddere pro- deret, inlellexit, quud, pra?ter assensum regni proce-
misil; et posteareddidil; ha? civilates^snnt,Horta, Poli- riiin, necesse erat auctorilale apostolica?sedls itium
marlinm,Ameriaet Bleda,CXXVIII,1049. astruere, ne subdita?gentes mrrtarestio arbitratu reges
Rex LongobardorumZacharia?pontificiRomanorecon- sese posse arbilrarentur
cessit per donationistitulnm in beatum Petrum aposto- Occasiovalde opporlunase offerebatad demerendum
lorumprincipem,Sabinensepairimoniumquoriper annos sancla?sedis sludiumrebus Pippini,qni untis Longobar-
prope trigintafuerat ablatum, atque Narniense,eliam et dos opprimere ac religionem undequannepericlitantpm
Auximenumatque Ancunilanum, necnon et Nuinana- suslinere potuisset. Niiperrimusauctor (P. Daniel, Hisl.
tense. et vallemqua?vocatur Magna,sitamin territorio de Fr ) Pippinumesse usum sancti arrhiepiscopiIfoni-
Sutvino. faciiMoguntiniope ad rem gerendam tpntandumqiieani
In primis Amerinam civilatem, deinde Hortanam, mum Zacharia?quisnamfuturusessel in re Poslulat ergo
dumquein Polimarliocastro convenissentel rex Zacha- Pippinussibi decerni quis eomm jnsle rex debeat dici
riam recepissel, Grimoaldtismissns regis Bleranamcivi- et esse, is qui securns domi sedeat, an ille qui curam
tatem ponlificiZacharia?conlradidit,CXXVIII,1051. totius regni et omnium negnliorum moleslias sufferat.
Ipsis his temporibns Ralchis,sLongobardnrum rex. ad Zachariaspontirexmandatmelius esse illum vocari re-
capiendamcivilateraPerusinam, icut ca<leraPentapoleos gom apud quem summa poteslas consislerel; r/alaque
oppida,vehementi profectusest cum indiguatione,quam auctorilale sua, jussit Pippinum regem conslilui. Se-
et circumdatamfortiler expusnabat.Hocaudienssamtis- cnndumRomanipontificis sanr.tionemPippiuusrex Fran-
simus papa, conlinuo spe divina frelus, assitmptisali- corum appellalus est et ad hujus dignttaiem honoris
quantis ex suo clero cum oplimalibus, quantocius ad unclussacra nnclionemanu sancta? memoria?Bonilacii
eamdem pervenit civilalem, impensisque eidem regi ei more Francorum elevatus in soliuro, in Suessione
plurimis muneribus, atque oppido eum deprecans, regni civitate. Hildericus vero qni falso regis nomine
opilnlante Domino.ab obsessione ipsius civilalts, eum fnngebatur, lonso capile, in monasteriummissus esl, pt
amovii.Cui el saluiiferapra?dicans,Deo auclore, volttit ultimusMerovingorum Francis Hnperavit.Tunc quievil
animuraejus in speciali sludio inclinare. Et post ali- terra a prjeliis,cum Pippintts nna cum consilio et con-
qttaiitos dies idem Ratchis rex, relinquens regalem sensu omninm