Vous êtes sur la page 1sur 2

Ontwikkeling kantoren- en bedrijventerreinen

Collectieve diensten: Facultatieve diensten: Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. Meer Informatie Parkmanagement
Onderhoud groenvoorzieningen Onderhoud eigen parkeervoorziening
Onderhoud riolering Onderhoud groenvoorziening op In de jaren ’90 begon Janssen de Jong Projectontwikkeling met Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.
Onderhoud wegen eigen terrein de ontwikkeling van het kantoren- en bedrijvenpark Noorder- Postbus 131
Openbare verlichting Gebouwbeveiliging, o.a. alarmopvolging poort in Venlo. Hier werd direct parkmanagement ingevoerd. 5690 AC Son en Breugel
Terreinbeveiliging bijv. cameratoezicht Kinderopvang De op Noorderpoort gevestigde bedrijven ervaren dagelijks de Tel.: (0499) 49 13 13
Bewegwijzering Telecomvoorzieningen voordelen van dit parkmanagement. Fax: (0499) 47 68 00
Parkeermanagement Catering E-mail: projectontwikkeling@jajo.com
Promotionele activiteiten, o.a. plaatsing Vervoermanagement Janssen de Jong Projectontwikkeling is een zelfstandige, risico- www.jjpo.nl
van een reclamemast en reclameborden Postbezorging dragende ontwikkelaar binnen de Janssen de Jong Groep en is
Afvalinzameling werkzaam in heel Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Regiokantoren:
Onderhoud van het gebouw, zowel Son en Breugel. Daarnaast zijn er regiokantoren in Bodegraven,
gevel- als interieurverzorging Hengelo, Maastricht en Venray. Bodegraven Postbus 86
Janssen de Jong Projectontwikkeling is actief op het gebied 2410 AB Bodegraven
van woningbouw en utiliteitsbouw zoals kantoren, bedrijfs- Tel.: (0172) 63 00 30
gebouwen en winkelcentra. Een belangrijk werkgebied is de Fax: (0172) 63 00 39
herstructurering van oudere woonwijken. Daarnaast worden er bodegraven@jajo.com
activiteiten ontplooid op het gebied van stedenbouwkundige
Voordelen Kortom, het aanbieden van de collectieve en vrijblijvende producten en (her)ontwikkeling, parkmanagement, stadsvernieuwing, ont- Hengelo Postbus 572
diensten brengt voor de bedrijven die op het terrein gevestigd zijn een wikkeling van bestemmingsplannen, projectmanagement en 7550 AN Hengelo
groot aantal voordelen met zich mee zoals onder andere: beheer van onroerend goed. Tel.: (074) 255 68 88
Fax: (074) 291 85 21
Naast zelfstandige risicodragende ontwikkelingen heeft hengelo@jajo.com
Janssen de Jong Projectontwikkeling op meerdere plaatsen
bedrijven hebben zelf inspraak in het samenwerkingsverbanden met gemeenten en woning- Maastricht Griend 3
beheer van het bedrijventerrein, corporaties. Naar gelang de aard van het project worden 6221 AJ Maastricht
een verzorgde openbare ruimte geeft afspraken gemaakt, variërend van projectmanagement Tel.: (043) 350 62 50
het bedrijvenpark extra kwaliteit, tot het op turn-key basis realiseren van projecten. Fax: (043) 326 58 68
goede verlichting draagt bij aan de maastricht@jajo.com
veiligheid van het bedrijventerrein, Janssen de Jong Projectontwikkeling is gecertificeerd
gezamenlijke afname van producten en volgens ISO 9001 normen en is lid van de Neprom. Venray Postbus 5156
diensten resulteert in lagere kostprijzen, 5800 GD Venray
het uit handen nemen van de zorg Tel.: (0478) 51 71 71
voor het beheer op eigen terrein. Fax: (0478) 51 71 77
venray@jajo.com

PROJECTONTWIKKELING PROJECTONTWIKKELING
Centrale parkeervoorziening
Kantoren- en bedrijvenpark
Parkmanagement “Noorderpoort” te Venlo
8 9
10 11 12

Bij parkmanagement werken ondernemers samen in het beheer van


kantoren- en bedrijventerreinen. Op die manier kunnen ze op het
terrein de gewenste kwaliteit realiseren én behouden. Vaak is ook de
gemeente bij een dergelijke samenwerking betrokken. We zien dus
dat het beheer van een kantoren- of bedrijventerrein niet alleen een
zaak van de gemeente is, maar samen met de betrokken bedrijven
georganiseerd wordt. Doordat de private partijen meer verantwoorde- 5
lijkheid krijgen voor het beheer van hun bedrijventerrein, wordt dit
in de regel doelmatiger, flexibeler en efficiënter uitgevoerd. Die extra
kwaliteit bij het onderhoud van de openbare ruimte is belangrijk. 4 6

7 Hafkamp & partners Schneider Logistics Logistiek Facilitair Center


Vaak gaat men in het parkmanagement zelf verder. Men kiest er voor 3
ook collectief te beveiligen en individuele diensten binnen het park-
management te laten verzorgen. Denk daarbij aan parkeerplaats- en 2
groenaanleg op eigen terrein, postbezorging, catering, kinderopvang
en bijvoorbeeld afvalinzameling. Door deze vorm van beheer krijgt het 1 10 Organisatie De organisatie van parkmanagement verloopt meestal via een op te
terrein een kwaliteit die ook voor de toekomst gewaarborgd blijft. 11 12 richten vereniging of stichting waaraan de bedrijven deelnemen.
Ook de gemeente kan hier in participeren. Het bestuur zorgt voor het
8
dagelijkse management en mag namens de vereniging of stichting
1 2 3
optreden. Voor de uitvoering van de verschillende beheertaken con-
9
tracteert de vereniging of stichting gespecialiseerde aanbieders.
Alle bedrijven op het terrein zijn verplicht deel te nemen aan park-
management. Hun jaarlijkse financiële bijdrage is daarbij gebaseerd
op de oppervlakte van het perceel waarop het bedrijf gevestigd is.
Op de jaarlijkse deelnemersvergadering kunnen de ondernemers hun
13
visie op het beheer uitspreken en samen met het bestuur de begroting
en het aanbod van de producten en diensten vaststellen.

Beheeractiviteiten Het aanbod van de producten en diensten van het parkmanagement


kent meestal een basispakket en een facultatief pakket. Alleen het
eerste pakket is verplicht. De samenstelling van het basispakket
sluit aan op de specifieke kenmerken van het gehele terrein.
Vlaminckx & Sanders Top Care Deloitte Hauzer 4 5 6 7 De samenstelling van het facultatieve pakket verschilt per bedrijf 13
en sluit nauw aan op hun specifieke wensen en behoeften.

Waarom deze vorm van beheer? Doordat de bedrijven zelf invloed uitoefenen op de kwaliteit van de
openbare ruimte en het aanbod van diensten als beveiliging op het
terrein, kunnen zij het aanbod naar eigen wens bijstellen en dragen
zij mede verantwoordelijkheid voor een goed verzorgde omgeving.
Parkmanagement werkt zo preventief tegen waardevermindering en
verwaarlozing van een bedrijventerrein. Daarnaast draagt het aantrek-
kelijke vestigingsmilieu bij aan een positief imago van de bedrijven
die hier gevestigd zijn.

in ontwikkeling DSV Kamer van Koophandel Lozo Lagotronics

Centres d'intérêt liés