Vous êtes sur la page 1sur 5

Bienvenido al mundo Accesus

accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

www.accesus.es
accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

Accesus es Soluciones

(JJLZ\ZLZ\UHJVTWH|xHKLKPJHKHHZPZ[LTHZKLHJJLZV
ZLN\YVWHYH[YHIHQVZLUHS[\YH

,SLX\PWVKL(JJLZ\ZHWSPJH\UHL_WLYPLUJPHKLTmZKL
KPLaH|VZLULSKPZL|VMHIYPJHJP}U`W\LZ[HLUTHYJOHKL
ZVS\JPVULZJLY[PMPJHKHZZLN\YHZLJVU}TPJHZ`M\UJPVUHSLZ
WHYHZ\ZULJLZPKHKLZKL[YHIHQVZLUHS[\YH`LSL]HJP}UKL
WLYZVUHZ

,Z[HL_WLYPLUJPHUVZWLYTP[LVMYLJLYSHTLQVYZVS\JP}U
WHYHJHKHJHZV6MYLJLTVZJ\HSX\PLYZLY]PJPVULJLZHYPV
KPZL|VJLY[PMPJHJP}UMHIYPJHJP}UTVU[HQLMVYTHJP}UKL
\ZVTHU[LUPTPLU[VL[J

(JJLZ\ZZLKLZLU]\LS]LJVUZVS[\YHLU[VKV[PWVKLLU[VYUVZ
`HJ[P]PKHKLZ!JVUZ[Y\JJP}UYLWHYHJP}U`YLOHIPSP[HJP}ULU
VIYHJP]PSW\LU[LZJOPTLULHZ[HUX\LZ`KLW}ZP[VZWYLZHZ
`LTIHSZLZWVaVZKLW\YHKVYHZJLU[YHSLZ[tYTPJHZ`
U\JSLHYLZMHJOHKHZKL[VKV[PWVJVUZ[Y\JJPVULZZPUN\SHYLZ
IHYJVZL[JHZxJVTVJVU[VKV[PWVKLPU[LYSVJ\[VYLZ!QLMLZ
KLVIYHYLZWVUZHISLZKLZLN\YPKHK[tJUPJVZPUNLUPLYVZ
HYX\P[LJ[VZL[J

www.accesus.es
accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

Accesus es Seguridad

GAMA DE PRODUCTO SOLUCIONES A MEDIDA


(JJLZ\ZKPZWVULKL\UHJVTWSL[HNHTHKLWYVK\J[VZ (JJLZ\ZYLHSPaH\ULZ[\KPVWVYTLUVYPaHKVWHYH\Z[LKHUHSPaH
WHYHLSL]HJP}UKLWLYZVUHZ`JHYNHZKPZWVUPISLZLU\U[PLTWV SHZULJLZPKHKLZJVUJYL[HZLUJHKHJHZV"`WYVWVULZVS\JPVULZ
KLLU[YLNHYLK\JPKV"HUKHTPVZJVSNHU[LZZPSSHZJHIPUHZ
THU\HSLZ`TV[VYPaHKHZ`KPMLYLU[LZZPZ[LTHZKLZ\ZWLUZP}U (JJLZ\ZKPZL|HMHIYPJHLUZHTISHJLY[PMPJH`TVU[HSVZLX\PWVZ
WHYHMHJOHKHZW\LU[LZWH[PVZWL[VZ`T\JOVZV[YVZJHZVZ X\LZ\TPUPZ[YHZP\Z[LKHZxSVKLZLH

7YVK\J[VZJVTIPUHISLZLU[YLZxJVTVLSL_JS\ZP]VWLZJHU[L (JJLZ\Z]PZP[HSHVIYHJVU\Z[LK`ZLOHJLJHYNVKL[VKHZSHZ
4VK\SHYX\LWLYTP[LU\L]VZ\ZVZWHYHLSHUKHTPVJVSNHU[L NLZ[PVULZULJLZHYPHZWHYHLSt_P[VKLZ\WYV`LJ[V

+PZWVULTVZKLT‚S[PWSLZHJJLZVYPVZJVTVLSZPZ[LTHHUN\SHY (JJLZ\Z[PLUL\UHWYLZLUJPHHJ[P]HLUSHVIYHK\YHU[LSHMHZL
WHYHJOPTLULHZ`LZX\PUHZKLMHJOHKHZ KLTVU[HQL`W\LZ[HHW\U[VKLSVZLX\PWVZ

;VKVZU\LZ[YVZLX\PWVZLZ[mUOVTVSVNHKVZ`ZLLU[YLNHUJVU
Z\ZJLY[PMPJHKVZ`KVJ\TLU[HJP}ULULZWH|VS

www.accesus.es
accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

Accesus es Profesionalidad

SERVICIOS
,U (JJLZ\Z JYLLTVZX\L YLZVS]LYSHZULJLZPKHKLZ KL MVYTHJP}U 4HU[LUPTPLU[V
THU[LUPTPLU[VOVTVSVNHJPVULZ ` KVJ\TLU[HJP}U KL U\LZ[YVZ (JJLZ\ZWVULHZ\ZLY]PJPV\U[HSSLYKLTHU[LUPTPLU[VWYVWPVWHYH
JSPLU[LZ LZ [HU PTWVY[HU[L JVTV Z\TPUPZ[YHY I\LUVZ LX\PWVZ KL YL]PZP}UYLWHYHJP}U`JVTWYVIHJP}UKLLX\PWVZ`JVTWVULU[LZ
[YHIHQV6MYLJLTVZZLY]PJPVZHJJLZVYPVZHU\LZ[YVZLX\PWVZWHYHX\L
\Z[LKUV[LUNHUHKHKLX\LWYLVJ\WHYZL (JJLZ\Z KPZWVUL KL HWHYH[VZ KL Z\Z[P[\JP}U WHYH X\L U\LZ[YVZ
JSPLU[LZUVKL[LUNHUZ\HJ[P]PKHKTPLU[YHZZLYLHSPaHUSHZ[HYLHZKL
-VYTHJP}U THU[LUPTPLU[V
7YVNYHTHZKLMVYTHJP}UKLTVU[HQL`\[PSPaHJP}UKLHUKHTPVJVSNHU[L
KLJ\HSX\PLYMHIYPJHU[L0TWHY[PTVZSHMVYTHJP}ULUU\LZ[YHZPUZ[HSH 3VZHWHYH[VZZLLU[YLNHUJVUJLY[PMPJHKVKLTHU[LUPTPLU[V`NHYHU[xH
JPVULZVLUSHZKLSJSPLU[L YL]PZHKVZ`WYVIHKVZ
+PZWVULTVZKLWPLaHZKLYLJHTIPVWHYHSVZLX\PWVZX\LJVTLYJPHS
3VZWYVNYHTHZPUJS\`LUMVYTHJP}U[L}YPJVWYmJ[PJH`OHUZPKVKLZHY PaHTVZ
YVSSHKVZWVYWYVMLZPVUHSLZJVU\UHHTWSPHL_WLYPLUJPHLUTVU[HQL`
\[PSPaHJP}UKLHUKHTPVZJVSNHU[LZ <UJVYYLJ[VTHU[LUPTPLU[VH\TLU[HSHZLN\YPKHKKLSHZWLYZVUHZ
TLQVYHLSJVTWVY[HTPLU[V`HSHYNHSH]PKH‚[PSKLSVZLX\PWVZL]P[H
(JJLZ\Z LU[YLNH H SVZ HZPZ[LU[LZ H SVZ J\YZVZ \U JLY[PMPJHKV KL [PLTWVZT\LY[VZ`OVYHZKL[YHIHQVWLYKPKHZ
MVYTHJP}UKVJ\TLU[HJP}UKLSVZLX\PWVZ`\UHN\xHKLZLN\YPKHK
WHYHVWLYHKVYLZKLHUKHTPVZJVSNHU[LZ (JJLZ\ZLZ:LY]PJPVHSJSPLU[L
(JJLZ\Z
^^^HJJLZ\ZLZ
^^ HJ \Z
HJJLZ\Z'HJJLZ\ZLZ
Z J Z
accesus )HYJLSVUH
) S
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS ,ZWH|H
WH

www.accesus.es